MINEL KONCERN A.D.
ZAPISNIK
Sa 13. redovne sednice Skupštine
MINEL KONCERN-a A.D., Beograd,
Cara Lazara br.3
Beograd, april 2013.godine.
MINEL KONCERN A.D.
GN/TV – 417
15.04.2013.godine
Beograd, Cara Lazara br.3
ZAPISNIK
Sa 13. redovne sednice Skupštine
MINEL KONCERN-a A.D., Beograd, Cara Lazara br.3
koja je održana dana 12.aprila 2013.godine u sali za sastanke na IV-om spratu
Sednica je počela u 13 časova.
Ovoj sednici su prisustvovali akcionari, ovlašćeni punomoćnici-zastupnici akcionara:
1. Fond za razvoj Republike Srbije – gospođa Goranka Popović,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Beoagencija d.o.o. – gospođa Milanka Kojić,
Nacionalna služba za zapošljavanje – gospođa Stojana Simović,
Opština Stari grad – gospodin Bogica Petrović,
JP Elektroprivreda Srbije – gospodin Boško Buha,
Dunav osiguranje a.d.o. – gospodin Dragiša Đukić
Predstavnik društvenog kapitala i malih akcionara – gospođa Brana Trifunović.
Sednici su takođe prisustvovali, zaposleni u MINEL KONCERN-u A.D.: Slobodan
Knežević, potpredsednik Sektora za marketing; Svetlana Barić, direktor Finansijskog
sektora; Gordana Novaković, direktor Pravnog sektora; Ljiljana Stanković, samostalni
stručni saradnik; Ružica Nikolić, interni revizor; Tomislav Vidaković, sekretar Društva;
Ljiljana Bjelivuk i Bosiljka Jovanović.
******************************
Gospođa Goranka Popović je otvorila 13. redovnu sednicu Skupštine MINEL KONCERNa A.D., zahvalila se na odzivu akcionara, poželela dobrodošlicu i predložila je dnevni red
koji je dostavljen uz poziv za 13. Skupštinu MINEL KONCERN-a A.D.
Pre predloženog Dnevnog reda, predsednik MINEL KONCERN-a A.D., Milorad Marković,
je takopđe pozdravio prisutne akcionare odnosno predstavnike akcionara, poželeo
srećan rad i istakao da nije dobijena ni jedna primedba i nije bilo predloga za dopunu
dnevnog reda za 13. redovnu sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., koja je
sazvana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odlukom Odbora direktora od
25.02.2013. godine, a takođe je objavljen poziv za sednicu na sajtu MINEL KONCERN-a
A.D., sajtu Beogradske berze i Agencije za privredne registre, dana 07.03.2013.
godine.
Nakon završenog izlaganja gospodina Milorada Markovića Skupština je nastavila da radi
po utvrđenom dnevnom redu:
Dnevni red
1. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje Skupštine
MINEL KONCERN-a A.D.
2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje.
4. Donošenje:
4.1 Odluke o razrešenju predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.
4.2. Odluke o izboru predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.
utvrđivanje naknade za njegov rad.
5. Verifikacija Zapisnika
15.05.2012.godine.
sa
XII
redovne
sednice
Skupštine,
održane
i
dana
6. Usvajanje:
6.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju
MINEL KONCERN-a A.D. za 2012.godinu.
6.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja MINEL KONCERN-a A.D.,
Beograd za 2012.godinu, sa Izveštajem nezavisnog revizora “Bojić revizija”
d.o.o. za 2012.godinu;
6.3. Odluke o raspodeli ostvarene dobiti MINEL KONCERN-a A.D.
6.4. Izveštaja o radu Upravnog odbora – Odbora direktora MK A.D., Beograd;
7. Donošenje odluke o:
7.1. Razrešenju članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.
7.2. Imenovanju članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.
7.3. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Odbora direktora i
davanje saglasnosti za zaključivanje Ugovora.
8. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2013.godinu.
9. Utvrđivanje
knjigovodstvene
vrednosti
kapitala
i
utvrđivanje
nove
knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., Beograd na dan
31.12.2012.godine.
10. Donošenje Poslovnog plana za 2013. godinu MINEL KONCERN-a A.D.
11. Aktuelne poslovne informacije.
Prisutni akcionari su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red.
PRVA TAČKA
Nakon datog predloga za zapisničara, overače zapisnika i predloga za obrazovanje
Komisije za glasanje za 13. sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., od strane
gospođe Goranke Popović, kao i u pripremljenom materijalu dostavljenom za prvu
tačku dnevnog reda, a na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl.
RS", br.36/11 i 99/11), člana 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.648 od
28.05.2012.godine) i člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a
A.D. (br.554 od 15.05.2012.godine), predsednik Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.,
gospođa Goranka Popović
IMENUJE
Za zapisničara 13. godišnje Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. bira se:
-
Tomislav Vidaković, sekretar Društva.
Za overače zapisnika 13. godišnje Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. biraju se:
-
Svetlana Barić i
Bosiljka Jovanović
Obrazuje se Komisija za glasanje za 13. godišnju Skupštinu MINEL KONCERN-a A.D. u
sastavu:
-
Ljiljana Stanković - predsednik Komisije,
Ljiljana Bjelivuk - član i
Ružica Nikolić - član
OBRAZLOŽENJE
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Skupština MINEL KONCERN-a A.D.
imenuje zapisničara, overače zapisnika i obrazuje Komisiju za glasanje, pa je odlučeno
kao u dispozitivu.
DRUGA TAČKA
Gospođa Goranka Popović je dala reč Ljiljani Stanković, predsedniku Komisije za
glasanje (Verifikacione komisije), radi utvrđivanja kvoruma za rad i odlučivanje.
Ispred Komisije za glasanje, gospođa Ljiljana Stanković je saopštila da sednica ima
kvorum, pa je, u skladu sa članom 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.648 od
28.05.2012.godine) i članom 18. Poslovnika o radu Skupštine (br. 545 od
15.05.2012.godine), donet sledeći
Z A K LJ U Č A K
Konstatuje se da je prisutan dovoljan broj ovlašćenih akcionara tako da postoji kvorum
i da se 13. sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., može održati.
NAPOMENA:
 Spisak prisutnih, ovlašćenih akcionara, sa 13. redovne sednice Skupštine MINEL
KONCERN-a A.D. je sastavni deo ovog Zapisnika.
TREĆA TAČKA
Gospođa Goranka Popović je dala reč Ljiljani Stanković, predsedniku Komisije za
glasanje (Verifikacione komisije), radi usvajanja Izveštaja Komisije za glasanje.
Ispred Komisije za glasanje, gospođa Ljiljana Stanković je saopštila spisak akcionara,
odnosno njihovih punomoćnika, pa je, u skladu sa članom 27. Statuta MINEL
KONCERN-a A.D. (br.648.od 28.05.2012.godine) i članom 18. Poslovnika o radu
Skupštine (br. 554 od 15.05.2012.godine), donet sledeći
Z A K LJ U Č A K
Konstatuje se da sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. prisustvije šest ovlašćenih
akcionara, odnosno njihovi predstavnici, i to: ovlašćeni predstavnik akcionara Fonda za
razvoj Republike Srbije, ovlašćeni predstavnik Beoagencije, ovlašćeni predstavnik
Nacionalne službe za zapošljavanje, ovlašćeni predstavnik SO Stari Grad, ovlašćeni
predstavnik JP Elektroprivrede Srbije, ovlašćeni predstavnik Dunav osiguranja a.d.o. i
gospođa Brana Trifunović koja je objedinjeni predstavnik društvenog kaitala i kapitala
privatnih lica koji su dali ovlašćenja i svi prisutni raspolažu sa ukupno 245.580 akcija
što čini 94,74% od ukupnog broja akcija koji je 259 210 akcija, što znači da 13. sednica
Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., može nastaviti sa radom.
NAPOMENA:
 Sastavni deo Zapisnika sa 13. sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. je i
Zapisnik Komisije za glasanje (LJS – 406/1, od 12.04.2013.god.).
ČETVRTA TAČKA
Podtačka 4.1.
Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 333. Zakona o privrednim
društvima (“Sl.gl.RS”, br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 13. Statuta MINEL
KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine
MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 245.580
akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću
ODLUKU
Goranka Popović, diplomirani ekonomista, razrešava se dužnosti predsednika Skupštine
MINEL KONCERN-a A.D.
Obrazloženje
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, doneta je odluka kao u dispozitivu.
Podtačka 4.2.
Reč je dobila gospođa Brana Trifunović, koja je predložila gospođu Goranku Popović,
predstavnika Fonda za razvoj Srbije, za predsednika Skupštine, s obzirom da Fond za
razvoj poseduje većinski broj akcija.
Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 333. Zakona o privrednim
društvima (“Sl.gl.RS”, br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 13. Statuta MINEL
KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine
MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012. godine), jednoglasno, sa 245.580
akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću
ODLUKU
1.
2.
3.
4.
I
Za predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. bira se Goranka Popović,
dipl.ekon.
Prava, obaveze i odgovornosti lica iz prethodnog stava ove Odluke utvrđena su
Zakonom o privrednim društvima i Poslovnikom o radu Skupštine MINEL KONCERNa A.D.
Utvrđuje se da lice iz tačke 1. ove Odluke ispunjava sve propisane uslove za izbor
na dužnost iz tačke 1. ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
II
Naknada za rad predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., utvrđuje se do visine
prosečne zarade isplaćene u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku.
Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se kvartalno.
Obrazloženje
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, doneta je odluka kao u dispozitivu.
PETA TAČKA
Nakon uvodne reči predsednika Skupštine, gospođe Goranke Popović, data je reč
gospodinu Miloradu Markoviću, predsedniku MINEL KONCERN-a A.D., koji je istakao da
je Zapisnik sa 12. sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., urađen posle sednice u
vremenskom terminu od 5 dana od strane zapisničara, da su ga potpisali overači
zapisnika i predsednik Skupštine, gospođa Goranka Popović, i da Zapisnik sa 12.
sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. na veran način oslikava dešavanja u MINEL
KONCERN-u A.D.
Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/11 i 99/11),
člana 37. alineja 13. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.648 od 28.05.2012.) i člana
14. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br.554 od 15.05.2012.),
Skupština MINEL KONCERN-a A.D. je jednoglasno, sa 245.580 akcija (94,74% glasova)
ZA, donela sledeću,
ODLUKU
Usvaja se Zapisnik sa 12. redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a, održane dana
15.05.2012.godine.
Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove Odluke.
Obrazloženje
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom MINEL KONCERN-a A.D.,
pedviđena je obaveza usvajanja zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, pa je nakon
razmatranja zapisnika, doneta Odluka kao u dispozitivu.
ŠESTA TAČKA
Podtačka 6.1.
Milorad Marković, predsednik MINEL KONCERN-a, je istakao da je interni revizor
dostavio Izveštaj koji je sastavni deo ovog materijala, da je Izveštaj razmatran na
sednici Odbora direktora MINEL KONCERN-a 25.02.2013.godine i predlog je Skupštini
MINEL KONCERN-a da ga usvoji. Izveštaj je u skladu sa važećim propisima i
međunarodnim računovodstvenim standardima i prikazuje istinito i objektivno stanje
imovine, finansisko stanje, poslovni rezultat, stanje kapitala i obaveze. Ostvarena je
dobit kao i prethodne godine i predlog je da se Izveštaj internog revizora usvoji.
Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 451. Zakona o privrednim
društvima (“Sl.gl.RS”, br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 7. Statuta MINEL KONCERNa A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL
KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 245.580 akcija
(94,74% glasova) ZA, donela sledeću
ODLUKU
Usvaja se Izveštaj Internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju
MINEL KONCERN-a A.D. za 2012.godinu, kao u tekstu koji je dat u prilogu.
Obrazloženje
U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim
standardima flinansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji izvršen je
pregled Popisnog elaborata za 2012.godinu sa predlogom odluke o prihvatanju
popisnog elaborata, Bilansa stanja i Bilansa uspeha MINEL KONCERN-a A.D. Beograd,
zaključno sa 31.12.2012.godine, zatim Izveštaja o tokovima gotovine, Izveštaja o
promenama na kapitalu, Napomena uz finansijski izveštaj i Statističkog aneksa za
2012.godinu.
Na osnovu iznetog,doneta je Odluka kao u dispozitivu.
Podtačka 6.2.
Gospođa Goranka Popović je dala reč gospodinu Miloradu Markoviću koji je u svom
izlaganju za ovu tačku dnevnog reda istakao da je Izveštaj o poslovanju i finansijski
izveštaj MINEL KONCERN-a A.D. jedna od najvažnijih tačaka 13. Skupštine MINEL
KONCERN-a i napomenuo je da je Izveštaj dat na 27 stranica i sadrži: Uvod, profil,
kratak istorijat razvoja i pravni stastus, delatnost, organe upravljanja, organizacionu
strukturu, stanje ljudskih resursa, stanje radnog vremena, imovinsko pravne resurse,
sporove vođene u 2012.godini, bilans uspeha. Poslovna godina je završena sa ukupnim
prihodom od 153.614.916,53 dinara i ukupnim rashodom od 151.942.502,61 dinara i
ostvarena je dobit iz redovnog poslovanja u iznosu od 1.672.413,92 dinara. Prihodi iz
redovnog poslovanja dati su u iznosu od 105 miliona od prodaje usluga i inženjering
poslova, 43 miliona od participacije i franšize, koja je inače drastično opala na samo
2.900.000 dinara, prihodi od prodaje robe 56 miliona, zakup koji je takođe opao u toku
2012 godine na 2.400.000, finansijski prihodi iznose 22 miliona, ostali prihodi iznose
25.319.000 i čine naplatu starih potraživanja. U nastavku izlaganja gospodin Milorad
Marković je istakao da rashode iz redovnog poslovanja čine poslovni rashodi 137
miliona, od kojih je nabavka robe bila 52 miliona, inženjering poslovi 39 miliona, zatim
zarade, naknade i ostali rashodi gde neto zarade iznose 18 miliona, doprinosi na teret
poslodavca isnose do 70% na navedeni iznos, primanja Odbora direktora, predsednika
Skupštine iznose 3 miliona, troškovi jubilarne nagrade, službena putovanja i prevoz
iznose 1.700.000 dinara. Gospodin Milorad Marković je takođe napomenuo da MINEL
KONCERN ima velike troškove poslovanja, komunalne troškove i troškove amortizacije
a što iznosi oko 5 milona na godišnjem nivou. Troškovi reprezentacije su minimalni i
iznose 169 hiljada dinara, osiguranje 198 hiljada dinara. Troškovi poreza i doprinosa za
gradsko građevinsko zemljište iznose oko 800 hiljada, troškovi komunalnih usluga
iznose skoro 2 miliona dinara. Bilans uspeha je prikazan u materijalu pripremljenom za
ovu sednicu i tabelarno prikazuje odnos poslovnih prihoda, finansijskih prihoda, ostalih
prihoda, poslovnih rashoda, finansijskih rashoda i ostalih rashoda sa procentualnim
učešćem u odnosu na planirano.
Učešće Minel-a u kapitalu 13 pravnih lica je 101.639.319,00 dinara, gde je veći deo
kapitala u Rudnap grupi Minel Kotlogradnji koja posluje, za razliku od nekih drugih
privatizovanih preduzeća čije su fabrike sada u stečaju i gde im predstoji potencijalni
bankrot a MINEL KONCERN nema mogućnosti da utiče na poslovanje tih privrednih
subjekata. Zalihe su smanjene samo na 1.827 hiljada dinara i odnose se na avanse koji
su dati, potraživanja su povećana, utužena je Toplifikacija Moravija za oko 41 milion
dinara i Aerodrom Beograd za oko 20 miliona.
U finansijskom izveštaju data je i tabela akcionara među kojima je i jedna londonska
firma što pokazuje pozitivnu stranu ulaganja.
Ukupan kapital Minela čini akcijski kapital i društveni kapital, a potrebno je da se Minel
oslobodi društvenog kapitala.
Izvršena je uporedna analiza finansijskog položaja Minel-a 2011. i 2012.godine- racio
likvidnosti, racio sigurnost ili solventnost, racio upravljanja ili pokazatelja aktivnosti,
racio rentabilnosti – stopa prinosa na sopstvena poslovna sredstva. Sve ovo govori da
je poslovanje u 2012.godini bilo pozitivno sa određenim finansijskim potencijalima, i
ako se poslovni ambijent poboljša, može biti još bolje. Politika raspodele zarade se
odvijala u skladu sa Kolektivnim ugovorom. Ekonomski i finansijski poslovi su bili u
skladu sa Zakonom. Investicije nisu bile direktne, ali je izdavanjem poslovnog prostora
NLB banci, banka uložila 75.000,00 EUR-a za renoviranje prostora. Minel će nastojati
da se u 2013.godini vrati društveni kapital Društvima, u saradnji sa Agencijom za
privatizaciju. Kod bezbednosti i zdravlja na radu su izvršene sve mere za zaštitu
zdravlja zaposlenih i problema nije bilo jer se vodi računa o zdravom pristupu radu u
ovoj sredini. Marketiške aktivnosti su bile minimalne, ali će u 2013. biti povećane.
Zaključak je da je MINEL KONCERN prepoznatljiva i profitabilna Kompanija sa izraženim
poslovnim uticajem na domaćem tržištu. MINEL KONCERN se organizovao i
prilagođavao zahtevima i rizicima tržišta korišćenjem unutrašnjih tehničkih i
intelektualnih resursa u cilju efektivnog i efikasnog rada. Sve svoje obaveze su izvršene
pravovremeno i ostvarena je dobit u kontinuitetu, i zaključak Odbora direktora sa
sednice od 25.02.2013. je predlog da Skupština ovakav Izveštaj usvoji.
Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o
privrednim društvima (“Sl.gl.RS”, br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 7. Statuta MINEL
KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine
MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 259.210
akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću
ODLUKU
I
Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijaski izveštaj MINEL KONCERN-a A.D., Beograd
za 2012.godinu. (br. 95 od 25.01.2013.) podnet od strane predsednika MINEL
KONCERN-a A.D. s tim:
1. Da se smatra da za ostvareni rezultat, odnosno dobit od 1.612.413,92 dinara po
Godišnjem računu, Uprava MINEL KONCERN-a A.D. ima veliku zaslugu, kao i
zaposleni u MINEL KONCERN-u A.D, i rezultat je vanrednog zalaganja u toku 2012.
godine, a što zaslužuje priznanje i nagradu zaposlenima.
2. Da MINEL KONCERN A.D. tokom cele 2012. godine nije bio nelikvidan i da je i u toj
godini regulisao sve svoje obaveze i potvrdio svoj poslovni ugled u toku svetske
ekonomske krize.
Sastavni deo Odluke je Izveštaj o poslovanju i Finansijaski izveštaj MINEL KONCERN-a
A.D., Beograd za 2012.godinu.
II
Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora “Bojić revizija” d.o.o. o finansijskim
izveštajima MINEL KONCERN-a A.D. za 2012.godinu. Sastavni deo ove Odluke je
Mišljenje ovlašćenog revizora, kao i kompletan Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja
za 2012.godinu MINEL KONCERN-a A.D., Beograd.
Obrazloženje
Izveštaj o poslovanju je sačinjen po usvojenoj metodologiji. Finansijski izveštaj daje
osnovne ekonomske pokazatelje poslovanja MINEL KONCERN-a A.D. u toku 2012.
godine, kao i bilans stanja i bilans uspeha, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.
Podtačka 6.3.
Gospodin Milorad Maković je istakao da je ova Odluka definisana da se izvrši povećanje
osnovnog kapitala bez javne ponude, pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni
kapital , koji će da se odnosi samo na akcionare, odnosno samo 13 pravnih lica i 52
fizička lica koja su akcionari MINEL KONCERN-a, a da se zaobiđe neraspoređeni
društveni kapital, čija je bila namera da se vrati i bila obezbeđena sredstva, a da su
Društva to odbila kojima je ponuda o vraćanu kapitala bila upućena, Odluku bi trebalo
sprovesti u 2013.godini. Akcijski kapital u iznosu od 246.279.716,00 dinara, povećao
bi se za dobit ostvarenu unazad 7 godina, za iznos od 50.126.023,17 dinara. I to je
predlog Odbora direktora sa sednice održane dana 25.02.2013.godine.
Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 294., 295. tačka 3., člana 329.
tačka 7. Zakona o privrednim društvima (“Sl.gl.RS”, br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja
6. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika
o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine),
jednoglasno, sa 245.580 akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću
ODLUKU
O IZVRŠENOM POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA BEZ JAVNE PONUDE
PRETVARANJEM NERASPOREDJENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL
I
Član 1.
Odlukom o povećanju osnovnog kapitala bez javne ponude pretvaranjem
nerasporedjene dobiti u osnovni kapital (u daljem tekstu: Odluka o povećanju osnovnog
kapitala) MINEL KONCERN A.D., Beograd, Cara Lazara br. 3, matični broj: 07027524,
upisan kod Agencije za privredne registre rešenjem BD 22510 od 06.07.2005. godine (u
daljem tekstu: MINEL), vrši povećanje osnovnog kapitala pretvaranjem neraspoređene
dobiti u osnovni kapital, odredjuje iznos povećanja, način povećanja, početak
učestvovanja u raspodeli dobiti kao i druga pitanja u skladu sa zakonom kojim se
uredjuje tržište hartija od vrednosti.
Član 2.
Akcijski kapital MINEL-a, u visini od 246.279.716,00 dinara sa stanjem na dan
31.12.2012. godine ovom Odlukom
POVEĆAVA SE
za iznos od 50.126.025,17 dinara pretvaranjem nerasporedjene dobiti sa stanjem na
dan 31.12.2012.godine, tako da nakon povećanja akcijski kapital MINEL-a iznosi
296.405.741,17 dinara.
Član 3.
Povećanje osnovnog akcijskog kapitala u iznosu od 50.126.025,17 dinara iz člana 2.
ove Odluke vrši se povećanjem nominalne vrednosti 246.279 običnih akcija ISIN:
RSMNHLE 81456, CFI: ESVUFR) emitovanih u skladu sa Odlukom (o homogenizaciji)
kojom je utvrdjena nominalna vrednost jedne akcije u iznosu od dinara 1.000,00 tako
da nova nominalna vrednost jedne ove obične akcije nakon povećanja iznosi 1.203,54
dinara sa danom registracije ove Odluke.
Član 4.
Prava na akcije sa povećanom nominalnom vrednosti iz člana 3. ove Odluke imaju
akcionari MINEL-a evidentirani u Centralnom registru hartija od vrednosti na dan
donošenja ove Odluke.
Član 5.
O Odluci o povećanju osnovnog kapitala obaveštava se Komisija za hartije od vrednosti.
Po prijemu rešenja Komisije za hartije od vrednosti iz prethodnog stava o Odluci o
povećanju vrednosti osnovnog kapitala obaveštava se Centralni registar hartija od
vrednosti radi upisa povećanja nominalne vrednosti postojećih akcija MINEL-a.
Član 6.
Ova Odluka o povećanju osnovnog kapitala registruje se kod Agencije za privredne
registre u roku od tri meseca od dana donošenja.
Osnovni kapital MINEL-a povećan je po ovoj Odluci danom registracije.
Član 7.
U skladu sa napred navedenom Odlukom, izmeniti član 12. Statuta MINEL KONCERN-a
A.D. ( broj: 648 od 28.05.2012.godine ), kojim članom se reguliše kapital Društva.
II
Odluka iz tačke I sprovešće se tek nakon dobijanja rešenja Ministarstva ekonomije i
regionalnog razvoja Republike Srbije, o vraćanju društvenog kapitala Akcijskom fondu
Republike Srbije.
III
Donošenjem ove Odluke, stavlja se van snage Odluka
15.05.2012.godine, na Skupštini MINEL KONCERN-a A.D.
broj:
197
doneta
podtačka 6.4.
Predsednik Skupštine godpođa Goranka Popović je dala reč gospodinu Miloradu
Markoviću koji je objasnio da je u u toku 2012. godine promenom Zakona o privrednim
društvima promenjen naziv Upravnog odbora u Odbor direktora, pa se iz tog razloga u
Izveštaju dostavljenom za sednicu nalazi dvojni naziv. Takođe ističe da je Odbor
direktora usvojio svoj Izveštaj sa spiskom svih sednica i njihovim dnevnim redom u
toku 2012.godine i predlaže Skupštini da isti usvoji.
Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. tačka 9. Zakona o
privrednim društvima (“Sl.gl.RS”, br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 8. Statuta MINEL
KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine
MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 245.580
akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću
ODLUKU
1. Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora – Odbora direktora MINEL KONCERNa A.D. za perod od 01.01.2012.godine do 31.12.2012.godine, bez primedbi.
2. Sastavni deo Izveštaja o radu Upravnog odbora – Odbora direktora je Pregled
tačaka dnevnog reda koje su bile razmatrane na sednicama Upravnog odbora –
Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.
Obrazloženje
Zakonom o privrednim društvima je utvrđena obaveza usvajanja izveštaja o radu
organa upravljanja, pa je odlučeno kao u dispozitivu.
SEDMA TAČKA
podtačka 7.1.
Predsednik Skupštine, gospođa Goranka Popović je istakla da sedma tačka ima 3
podtačke, prva je razrešenje članova Odbora direktora, pa predlaže da se glasa o istoj.
Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. tačka 11. Zakona o
privrednim društvima (“Sl.gl.RS”, br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 10. Statuta
MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu
Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa
245.580 akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću
ODLUKU
Razrešava se ODBOR DIREKTORA MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, u sledećem
sastavu:
-Olivera Božić, predsednik,
-Boško Buha, zamenik predsednika,
-Anja Matijas, član,
-Dimitrije Stamenović, član i
-Milorad Marković, član
Obrazloženje
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i opštim aktima MINEL KONCERN-a A.D.,
Komisija koju je imenovao Odbor direktora, kao i Odbor direktora na 4. sednici, dali su
predlog za razrešenje članova Odbora direktora, pa je odlučeno kao u dispozitivu
podtačka 7.2.
Nakon donošenja Odluke po prethodnoj tački, predsednik Skupštine gospođa Goranka
Popović, na osnovu dostavljenog materijala i datog predloga Odbora direktora,
predložila je izjašnjavanje u vezi druge podtačke.
Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. tačka 11. Zakona o
privrednim društvima (“Sl.gl.RS”, br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 10. Statuta
MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu
Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa
245.580 akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću
ODLUKU
Imenuju se sledeća lica za članove Odbora direktora:
1. Olivera Božić,
2. Boško Buha, JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE,
3. Anja Matijas, Fond za razvoj Republike Srbije, direktor Sektora za opšte i pravne
poslove,
4. Dimitrije Stamenović, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza, izvršni direktor
za osiguranje,
5. Milorad Marković, MINEL KONCERN A.D.
Članovi Odbora direktora imenuju se na period od tri godine.
Obrazloženje
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dat je predlog za izbor članova Odbora
direktora MINEL KONCERN-a A.D. Predlog za izbor članova Odbora direktora razmatrala
je Komisija za imenovanje na sednici održanoj dana 17.01.2013. godine (broj: 41/1 od
17.01.2013.), kao i Odbor direktora, pa je Odluka doneta kao u dispozitivu.
podtačka 7.3.
Gospodin Milorad Marković je istakao da je potrebno doneti Odluku o utvrđivanju
naknade za rad članovima Odbora direktora i dati saglasnost za zaključivanja Ugovora
o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između MINEL KONCERN-a
A.D. i članova Odbora direktora. U sazivu za ovu sednicu je dostavljen predlog Ugovora,
plaćanje se vrši za 4 člana Odbora direktora, a iznos bi bio do nivoa prosečne zarade u
Republici Srbiji.
Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. tačka 11. Zakona o
privrednim društvima (“Sl.gl.RS”, br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 10. Statuta
MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu
Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa
259.210 akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću
ODLUKU
 Zaključiti Ugovore o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti
između MINEL KONCERN-a A.D. i članova Odbora direktora.
 Sastavni deo ove Odluke je Ugovor o uređivanju međusobnih prava, obaveza i
odgovornosti između MINEL KONCERN-a A.D. i članova Odbora direktora.
Obrazloženje
Na predlog Komisije za naknade na sednici održanoj dana 17.01.2013.godine, Odbor
direktora je doneo Odluku kojom se predlaže Skupštini da se u skladu sa Pravilnikom o
politici naknada i nagrada predsedniku i članovima Odbora direktora (broj: 453 od
12.04.2012.godine) zaključe Ugovori između MINEL KONCERN-a A.D. i Odbora
direktora, tako što bi se zaključili Ugovori pod istim uslovima kao što su zaključeni i u
prethodnoj godini, pa je odlučeno kao u dispozitivu.
OSMA TAČKA
Gospođa Goranka Popović je dala reč gospodinu Miloradu Markoviću, koji je napomenuo
da je Odbor direktora dao predlog da se izabere “Bojić revizija” d.o.o., za revizorsku
kuću za 2013.godinu, a takođe i da se ovlasti Odbor direktora, da ukoliko neka druga
revizorska kuća da jeftiniju ponudu za vršenje poslova revizije, da može da izabere
drugu revizorsku kuću.
Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 453. Zakona o privrednim
društvima (“Sl.gl.RS”, br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 12. Statuta MINEL
KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine
MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 245.580
akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću
ODLUKU
1. Za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za period januar - decembar
2013.godine, bira se preduzeće “Bojić revizija” d.o.o., ukoliko njihova ponuda
bude najpovoljnija.
2. Ovlašćuje se Odbor direktora da donese Odluku o izboru druge revizorske kuće,
ukoliko njihova ponuda bude povoljnija u odnosu na cenu i kvalitet obavljanja
revizije.
Obrazloženje
U skladu sa članom 453. Zakona o privrednim društvima, Odluku o izboru revizora
donosi Skupština Društva, pa je odlučeno kao u dispozitivu.
DEVETA TAČKA
Nakon razmatranja materijala pripremljenog za ovu tačku dnevnog reda i izlaganja
Milorada Markovića, predsednika MINEL KONCERN-a A.D., koji je saopštio informaciju o
knjigovodstvenoj vrednosti kapitala i knjigovodstvenoj vrednosti jedne akcije, koja je
usvojena na sednici Odbora direktora i koja prikazuje stanje MINEL KONCERN-a.,
Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. tačka 16. Zakona o
privrednim društvima (“Sl.gl.RS”, br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 13. Statuta
MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu
Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa
245.580 akcija (94,74% glasova) ZA, usvojila sledeću
INFORMACIJU
I
Knjigovodstvena vrednost kapitala na dan 31.12.2012.godine, iznosi
330.460.322,82_dinara
II
Knjigovodstvena vrednost jedne akcije na dan 31.12.2012.godine, iznosi
1.275,00_dinara
Obrazloženje
Nakon izrade Godišnjih finansijskih izveštaja MINEL KONCERN-a A.D., na dan
31.12.2012.godine, utvrđena je knjigovodstvena vrednost kapitala, pa je usvojena
informacija kao u dispozitivu.
Prilog:
- kratak opis metoda koji je korišćen za izračunavanje knjigovodstvene vrednosti
akcije
DESETA TAČKA
Gospođa Goranka Popović je dala reč gospodinu Miloradu Markoviću koji je u svom
izlaganju rekao da je Poslovni plan MINEL KONCERN-a A.D. dat na 16 stranica i sadrži
deo materijala koji sadrži i finansijski Izveštaj, gde nije došlo do promena, a to su
uvodne napomene. Takođe je dat profil Minel-a, kratak istorijat razvoja i pravni status,
zavisna Društva i pravni subjekti u kojima MINEL KONCERN ima učešća u kapitalu
prikazano u tabeli 1., akcijski kapital MINEL KONCERN-a, struktutru akcijskog kapitala –
tabela 2., delatnost MINEL KONCERN-a koja je pod šifrom 7022 - konsultatske
aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem. Takođe Poslovni plan sadrži:
organe upravljanja, organizacionu strukturu, kadrovsku politiku za 2013.godinu, kod
koje će se izvršiti obraćanje Nacionalnoj službi za zapošljavanje vezano za
zapošljavanje pripravnika po osnovu novootvorenog konkursa od strane NSZZ.
Poslovna aktivnost i tržišna pozicija su definisane preko SWOT matrice koja daje snagu,
slabost, šansu i pretnje poslovanju MINEL KONCERN-a u toku 2013.godine, zatim
imovinsko pravne odnose, naglašavajući da je Minel morao da vrati parcele koje je
svojevremeno dobio, ali je zbog donošenja Zakona o restituciji, ta imovima, odnosno
zemljište vraćeno bivšim vlasnicima , pa je pokrenut postupak za naknadu zbog
troškova koje je Minel imao u vezi oduzetih parcela. Suština Poslovnog plana je
finasijski plan za 2013.godinu kojim je planirano da ukupni prihodi budu 170 miliona
dinara, ukupni rashodi 168 miliona dinara a da dobit u toku 2013. godine bude 2
miliona dinara. Predlog je da se ovlasti Odbor direktora, da ukoliko se pojave veće
mogućnosti za ostvarivanje dobiti, da donese Odluku o rebalansu plana za 2013.godinu.
Neophodno je da se u 2013.godini verifikuju standardi neophodni za poslovanje Društva
radi pokrivanja tenderskih ponuda, u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama,
a to su standardi: ISO 9000, ISO 11000 i ISO 14000. Takođe je planirano vraćanje
društveog kapitala u 2013.godini. Što se tiče bezbednosti zdravlja na radu, zdravlje
zaposlenih je apsolutni prioritet. Marketinške aktivnosti su da se pravovremeno izvrši
nastup na tržištu kako bi nas prepoznali oni sa kojima poslujemo, a i da uspostavimo
saradnju sa novim partnerima. Investicije bi bile samo u slučaju realizacije veće dobiti
od planirane, i te investicije bi bile usmerene u sređivanju poslovne zgrade Minel
Koncern-a, odnosno sređivanju III i IV sprata, i zaključak ovog Poslovnog plana, ističe
gospodin Milorad Marković, je da se stvori sigurnost i budućnost MINEL KONCERN-a i
svih zaposlenih, misija je da svojim partnerima budu ponuđene kvalitetne usluge, kao i
da se održe uspešno poslovni odnosi sa partnerima, zasnovani na međusobnom
poverenju. Neophodno je ostvariti projektovanu dobit da uticaj MINEL KONCERN-a
odgovara imenu i ugledu imena i znaka Minel-a i njegovog postojanja od 65 godina i da
se realizuje moguć izlazak na inostrano tržište. Predlog odbora direktora je da se
prihvati Poslovni plan MINEL KONCERN-a za 2013.godinu, u celosti kao što je
pripremljen i dostavljen za 13. Skupštinu.
Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. tačka 15. Zakona o
privrednim društvima (“Sl.gl.RS”, br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 13. Statuta
MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu
Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa
245.580 akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću
ODLUKU
I
Utvrđuje se Predlog Poslovnog plana za 2013. godinu MINEL KONCERN-a A.D. Beograd,
u tekstu koji je dostavljen za sednicu Odbora direktora, uz mogućnost da ukoliko se
tokom realizacije Poslovnog plana ukaže potreba da se izvrši rebalans plana, Odluku o
tome će doneti Odbor direktora MINEL KONCERN-a A.D. Beograd.
II
Ovlašćuje se predsednik MINEL KONCERN-a A.D. da u slučaju ostvarenja preko
poslovne dobiti da može da preduzme sledeće operativne zadatke:
•
•
•
•
poboljša sistem menadžmenta kvaliteta koji bi morao de se generiše,
zameniti sve dotrajale cevne instalacije za grejanje i hlađenje poslovne zgrade
MINEL KONCERN-a A.D.
renovirati III i IV sprat poslovne zgrade MINEL KONCERN-a A.D.,
poveća marketinške aktivnosti.
Obrazloženje
Radi stvarnih efekata planiranja, potrebno je imati definisanu politiku poslovanja MINEL
KONCERN-a A.D., pa u cilju sagledavanja budućih potreba i aktivnosti koje će uticati da
poslovanje bude efikasno i u 2013.godini, dat je predlog Poslovnog plana.
Na osnovu iznetog, doneta je Odluka kao u dispozitivu.
S obzirom da više nije bilo pitanja i predloga, sednica je zaključena u 14,00 časova.
Download

19.04.2013 @ 11:56am 044. Zapisnik sa 13