advokatska komora na republika makedonija
INFORMATOR
BROJ 107
Maj 2012
57-to GODI[NO SOBRANIE NA
ADVOKATSKATA KOMORA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Advokatskata komora
na Republika Makedonija na
den 12 maj 2012 godina
vo Sve~eniot amfiteatar
na
Pravniot
Fakultet
Justinijan Prvi vo Skopje go
odr`a svoeto 57-o Godi{no
sobranie. Pri sve~enoto
otvarawe
na
Godi{noto
Sobranie
u~estvo
zema
Prof. Dr. Svetomir [kari}
so
izlagawe
na
tema
Advokaturata i advokatite
od Sredniot vek (pouki za
Makedonskata advokatura vo
21-ot vek).
Sobranieto se odr`a vo prisustvo na golem broj na gosti, me|u koi i vidni li~nosti
od pravosudstvoto, i toa g-din Branko Naumovski, Pretsedatel na Ustaniot sud na
Republika Makedonija, g-din Nikol~o Nikolovski, Pretsedatel na Zdru`enie na sudii na
RM, g-din Momir Mari~i, ~len na Sovet na javni obviniteli, g-din Daniel Linhardt,
Program menaxer na Amerikanskata Advokatska komora, g-din Paskal Galet, Ata{e za
regionalna sorabotka vo Ambasadata na Francija vo RM, g-|a Vesna Don~eva, ~len na
Upraven odbor na Notarska komora na RM, Prof. Dr. Gordana Bu`arovska, Praven
Fakultet Justinijan Prvi, Prof.Dr. Zlat Milovanovi}, Profesor na Amerikanskiot
kolex, g-din Toni Trajanov, Direktor na Slu`ben Vesnik na RM i drugi koi gi istaknaa
istakna ulogata na advokatite vo edno demokratsko op{testvo, kako i odli~nata sorabotka
so Advokatskata komora na Republika Makedonija.
Pokraj doma{nite gosti, bea prisutni i pretstavnici na diplomatskiot kor, kako i
gosti od 17 zemji i toa: Italija, Liban, Turcija, Grcija, Avstrija, Srbija, Germanija,
Slovenija, Bugarija, Albanija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina itn.
Vo ramkite na rabotniot del od Godi{noto sobranie na AKRM od strana na
delegatite ednoglasno bea usvoeni izve{taite za rabotata na Upravniot odbor, Nadzorniot
odbor, Disciplinskiot obvinitel, @albeniot sovet i Nadzorniot odbor, be{e razgledana
zavr{nata smetka za 2011 godina, i be{e donesena Odluka za dopolnuvawe na Statutot na
AKRM.
prodol`uva na str.2
ADVOKATSKA KOMORA NA RM
strana 1
107
BROJ
INFORMATOR
prodol`uva od str.1
^lenovite na Disciplinskiot sud vo svojot izve{taj za 2011 godina podnesoa ostavka,
po {to se priatpi kon izbor na novi ~lenovi na Disciplinskiot sud. Delegatite na
Godi{noto Sobranie za novi ~lenovi na Disciplinskiot sud gi izbra :
-
BORO TASEVSKI, advokat od Skopje
MILAN DIMOV, advokat od Skopje
ELVIR ESENI, advokat od Tetovo
Vo ramkite na 57-to Godi{no Sobranie na Advokatskata komora na Republika
Makedonija bea dodelenie Priznanija za uspe{na sorabotka so AKRM na g-din Hakan ^inar,
regionalen sekretar na Svetskata Unija na advokati - UIA, g-|a Brigit Bierlein, zamenik
pretsedatel na Ustavniot sud na Avstrija, g-|a Natalia Cenova, pretstavnik
od Asocijacijata na advokatski komori od crnomorskiot region - BCBA, g-din Dragoqub
\or|evi}, pretsedatel na
Advokatska komora na
Srbija,
g-din
Bahrija
Dautovi},
~len
na
Advokatskata komora na
Bosna i Hercegovina i na
Zdru`enie na sudii na
Republika Makedonija.
Istovremeno, na na{iot
kolega Ignat Pan~evski
od strana na Advokatskata
komora
na
Republika
Makedonija,
mu
be{e
dodeleno priznanie za 25
godini
neprekinato
vr{ewe na advokatska
dejnost.
OPOMENA ZA
NEPLATENA ^LENARINA ZA 2012 GODINA
Po~ituvani kolegi,
Komorskata ~lenarina pretstavuva zakonska i statutarna obvrska za site advokati,
~lenovi na Advokatskata komora na Republika Makedonija, koja obvrska za tekovnata godina
e predvideno de se podmiri zaklu~no so 31 mart 2012 godina. Visinata na komorskata
~lenarina za 2012 godina iznesuva 3.000 denari.
Imaj}i go vo predvid nepo~ituvaweto na ovaa obvrska od strana na eden del od na{ite
kolegi, povtorno vo prilog na ovoj Informator Vi dostavuvame uplatnici za ~lenarina za
2012 godina so opomena da istite bidat podmireni najdocna do 15 Juni 2012 godina.
Voedno, Ve izvestuvame deka dokolku ~lenarinata ne bide podmirena vo gorenavedeniot
rok, }e se prevzemat merki i }e se zapo~ne so poveduvawe na postapki protiv onie advokati
koi ne gi po~ituvaat svoite zakonski obvrski.
strana 2
ADVOKATSKA KOMORA NA RM
INFORMATOR
BROJ
107
NE SE UKINUVA
KOMORSKATA MARKI^KA
Imaj}i ja vo predvid serioznosta na pra{aweto koe po~esto se postavuva pred advokatite
i sudiite, a povrzano so upotrebata na komorskata marki~ka i obvrskata na advokatite istata
da ja prilo`uvaat kon sekoj sekoj pismen podnesok i pri sekoe prevzemeno dejstvie vo sudot,
osobeno posle izjasnuvaweto na Ustavniot sud na Republika Makedonija, kako i razli~nite
stavovi po toa pra{awe, bi sakale da go istakneme slednoto :
Do Ustavniot sud na Republika Makedonija bea podneseni pove}e inicijativi za
ocenuvawe na ustavnosta na ~len 18 stav 3 i stav 4 od Zakonot za advokatura, no Ustavniot sud
na Republika Makedonija NE POVEDE niedna postapka po podnesenite inicijativi.
Imeno, Ustavniot sud na Republika Makedonija na sednicata odr`ana na den 11.04.2012
godina donese Odluka U.br.171/2011 so koja: 1). SE UKINUVA ODLUKATA ZA IZMENA
I DOPOLNUVAWE NA TARIFATA ZA NAGRADA I NADOMESTOK NA
TRO[OCITE ZA RABOTA NA ADVOKATITE (Sl.Vesnik na RM br.100/2011).
Prakti~no, so ovaa Odluka na Ustavniot sud na Republika Makedonija NE SE
UKINUVA zakonskata obvrska na advokatite na sekoj podnesok ili isprava sostavena vo
advokatska kancelarija da stavi komorska marki~ka utvrdena so akt na Advokatska komora
na Republika Makedonija i deka pri zastapuvawe pred sud i drugi organi advokatot e
dol`en na sudot da mu predade soodvetna komorska marki~ka na toa zastapuvawe.
So ogled na razli~nite tolkuvawa, stavovi i sva}awa od strana na poedini advokati, a
isto taka i od poedini sudii, sakame da uka`eme deka e potrebno da go primenuvaat ~len 18
stav 3 i stav 4 od Zakonot za Advokatura, koi glasat : ~len 18 stav 3 "Na sekoj podnesok ili
isprava sostavena vo advokatska kancelarija, advokatot e dol`en da stavi {tembil na
advokat, odnosno {tembil na advokatsko dru{tvo, advokatska marki~ka izdadena od
nadle`en dr`aven organ, predvidena so poseben zakon i komorska marki~ka utvrdena so
akt na Advokatskata komora na Republika Makedonija i izdadena od Advokatska komora na
Republika Makedonija" i ~len 18 stav 4 "Pri zastapuvawe pred sud i drugi organi
advokatot e dol`en na sudot da mu predade soodvetna advokatska i komorska marki~ka za
toa zastapuvawe". Soglasno navedenoto, potrebno e sudiite da primaat komorski marki~ki
koga advokatite koi se dol`ni soglasno Zakonot, gi podnesuvaat na ro~i{tata za pretres
ili rasprava, toa da go evidentiraat vo zapisnikot a voedno da evidentiraat vo zapisnik i
toa deka odreden advokat ne prilo`il komorska marki~ka i ako na toa e dol`en.
ADVOKATSKA KOMORA NA RM
strana 3
BROJ
107
INFORMATOR
OBUKI ZA NOVIOT ZAKON ZA KRIVI^NA POSTAPKA
Po ostvarenata sredba me|u pretsedatelot na Upravniot odbor na Advokatska komora na
Republika Makedonija, g-din Nenad Jani}evi}, so direktorkata na Akademijata za obuka na sudii i
obviniteli, g-|a Aneta Arnaudovska be{e dogovoreno prodol`uvawe na dosega{nata odli~na
sorabotka, kako i natamo{no intenzivirawe na istata.
Imeno, bi sakale da Ve informirame deka so dosega{nite obuki koi ve}e bea realizirani vo
minatiot period bea vklu~eni ogromen broj na advokati, a vo naredniot period se dogovoreni da
prodol`at obukite na tema noviot Zakon za krivi~na postapka, so koi obuki }e se opfatat u{te 150
advokati.
GI POVIKUVAME site zainteresirani advokati da go prijavat svoeto u~estvo na obukite vo
najskoro vreme vo Advokatskata komora na RM, na telefonite 02/3212-452 i 02/3165-409 ili na e-mail:
[email protected]
ВО ТЕК СЕ ОБУКИ ЗА НОВИОТ ЗКП ВО СОРАБОТКА СО
АМЕРИКАНСКАТА АДВОКАТСКА КОМОРА
Како што сте веќе информирани, Адвокатската комора на Република Македонија и Американската
адвокатска комора заеднички организираат обуки за адвокати за новиот Закон за кривична постапка. Обуките
се веќе во тек и истите опфаќаат учење на основни судски вештини со посебен акцент на учење на практичните
вештини. Имено, главниот фокус е на новите институти предвидени со новиот Закон за кривична постапка и
основните судски вештини при спогодување за вина, воведен говор, директно и вкрстено испрашување и
завршни зборови. На крајот на обуката се доделуваат сертификати од Адвокатската комора на Република
Македонија и Американската адвокатска комора.
Ве известуваме дека термините за обука за новиот Закон за кривична постапка, каде што сеуште има
слободни места се следните:
1. 29 јуни – 1 јули 2012 година – Скопје
2. 6 јули – 8 јули 2012 година – Скопје
3. 13 јули – 15 јули 2012 година - Скопје
Би сакале уште еднаш да потенцираме дека обуките се отворени за сите заинтересирани адвокати и се
бесплатни. Понатаму, обуките ќе бидат организирани и во други градови низ Македонија. Трошоците за
патување и сместување нема да бидат покриени.
Рокот за регистрација на заинтересираните адвокати за горенаведените обуки е до 19 јуни 2012 година и
истите своето учество можат да го пријават на следните е-маил адреси: [email protected] или
[email protected] Ве молиме при регистрацијата да ги наведете Вашите контакт податоци (име и
презиме, адреса, телефон, е-маил адреса) и задолжително наведете ја обуката за која се пријавувате (датумот на
одржување на конкретната обука). Оние адвокати кои ќе се пријават ќе добијат писмена потврда по
електронски пат, заедно со сите потребни информации во врска со обуката. Учесниците ќе бидат прифаќани
врз основа на принципот: прв пријавен – прв услужен.
strana 4
ADVOKATSKA KOMORA NA RM
INFORMATOR
BROJ
107
ZBRATIMUVAWE NA ADVOKATSKA ZAEDNICA VELES
I OSNOVNA ORGANIZACIJA NA ADVOKATI NA PAN^EVO
So cel vospostavuvawe na u{te potesna me|usebna sorabotka na advokatite od dva grada, od
dve zemji, a po inicijativa na Advokatskata komora na Republika Makedonija, se zbratimija
Osnovnata organizacija na advokati na Pan~evo i Advokatskata zaednica Veles.
Za
vreme
na
posetata
na
delegacijata od Pan~evo na AZ Veles,
pretsedatelot
na
Advokatskata
zaednica Veles, advokat Kosta Nojkov,
i
pretsedatelot
na
Osnovna
organizacija na advokati na Pan~evo,
advokat Slobodan Reza na den 11 Maj
2012 godina potpi{aa Memorandum za
sorabotka,
~ija
intenzivirawe
osnovna
na
cel
e
me|usebnata
sorabotka i razmena na iskustva pome|u
dvete organizacii.
Delegacijata od Pan~evo ostvari pove}e sredbi pri nivnata poseta na Veles, i toa sredba so gdin Jordan Lazarov, pretsedatel na Osnovniot sud Veles, sredba so g-|a Slavica Temelkovski,
Javen Obvinitel, a bea primeni i od Gradona~alnikot na Grad Veles, g-din Goran Petrov.
Delegacijata na advokati od Osnovnata organizacija na advokati od Pan~evo be{e primena
i od strana na g-din Nenad Jani}evi}, pretsedatel na Upravniot odbor na Advokatskata komora
na Republika Makedonija, a vo
slednite denovi prisustvuva{e na
Denovite
na
Makedonskata
advokatura, nastan koj se odr`a vo
Skopje vo periodot od 11 - 13 maj
2012 godina. Vo ramkite na ovaa
sve~enost
57-to
u~estvuvaa
Godi{no
i
Sobranie
na
na
Advokatskata komora na Republika
Makedonija, zaedno so delegacii od
pove}e od 20 zemji {irum svetot.
ADVOKATSKA KOMORA NA RM
strana 5
INFORMATOR
BROJ 107
POTPI[AN MEMORANDUM ZA SORABOTKA
POME\U ADVOKATSKA KOMORA NA RM I
[email protected] VESNIK NA RM
Advokatskata
komora
na
Republika Makedonija i Javnoto
pretprijatie Slu`ben Vesnik na
R.M.
vo
izminatiot
period
ostvarija pove}e kontakti i sredbi
so cel vospostavuvawe na potesna
vzaemna sorabotka vo interes na
zbogatuvawe
na
vzemnata
idna
komunikacija, osobeno vo interes
na polesno i poefikasno rabotewe
na advokatite.
Ostvarenite vzaemni kontakti rezultiraa so potpi{uvawe na me|useben dogovor za
sorabotka pome|u Advokatska komora na RM i JP Slu`ben Vesnik na RM. So ovoj memorandum
dogovornite strani }e sorabotuvaat vo oblasta na rabotite povrzani so izdava~kata dejnost na
JP Slu`ben vesnik na RM, odnosno prezentacija na proizvodite i uslugite na pretprijatieto izdanijata vo pe~atena i elektronska forma pred advokatite vo Republika Makedonija.
So
cel
kontinuirano
i
navremeno
zapoznavawe na advokatite so propisite
doneseni
od
nadle`nite
organi
i
institucii, a koi propisi se objavuvaat vo
Slu`ben vesnik na RM, za ~lenovite na
Advokatska
komora
na
Republika
Makedonija se ovozmo`uvaat specijalni
uslugi i specijalna ponuda za pretplata na
elektronskata verzija na bazata na propisi
na
Slu`ben
vesnik
na
Republika
Makedonija.
Izdava
:
ADVOKATSKA KOMORA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STRU^NA [email protected]
Download

Број 107 - Адвокатска комора на Р. Македонија