Press
U Sarajevu odrţan tradicionalni izbor najuspješnijih
menadţera i kompanija jugoistočne i srednje Evrope
za 2013. godinu
U
Sarajevu
je,
uz
prisustvo
nekoliko
stotina
najuspješnijih menadţera iz desetak zemalja Evrope i
većeg broja privrednih, politiĉkih i javnih liĉnosti iz BiH i
regiona, odrţana dvadesetosma
po redu ceremonija
izbora najmenadţera i najkompanija regiona jugoistoĉna i
srednja Evropa. Dodijeljene su ukupno 23 menadţerske
nagrade najuspješnijim menadţerima, te 14 nagrada
najuspješnijim pojedincima, koji ne rade direktno u biznisu,
ali svojim aktivnostima prave povoljniji ambijent za biznis i
ekonomiju.
Dobitnici priznanja su privrednici i kompanije, koji su
u ovoj godini zabiljeţili meteorske uspone i rezultate u
ekonomskom razvoju, investicijama, ekologiji, kvalitetu
rada i zapošljavanju.
LIČNOST GODINE REGIONA:
PETER SORENSEN
„Nasljednik“
prošlogodišnjeg
dobitnika
ovog
prestiţnog priznanja „Liĉnost godine regiona“ – gospodina
Filipa VUJANOVIĆA je Šef delegacije Europske unije u
BiH – Nj.E. Peter SORENSEN! Gospodin SORENSEN
veoma mnogo je uradio i radi na stvaranju boljih odnosa
izmeĊu drţava, a samim tim i boljih uslova za biznis i
ekonomiju.
NAJMENADŽERI DECENIJE:
GORDANA KOVAČEVIĆ,
JOŽE COLARIČ I ŽARKO RADULOVIĆ
Nagrada „Najmenadţer decenije“ pripada ljudima
koji su više godina zaredom osvajali prestiţna priznanja
“Najmenadţer godine” i tako dokazali da su, istinski,
zasluţili priznanje. Laureati ovih specijalnih nagrada su:
Gordana KOVAČEVIĆ, predsjednica Uprave i
generalna
direktorica
izuzetno
uspješne
kompanije
ERICSSON NIKOLA TESLA iz Zagreba, Republika
Hrvatska.
GospoĊa
KOVAĈEVIĆ
je
istovremeno
proglaţena i Poslovnom ţenom godine u regionu
Jože COLARIČ, predsjednik Uprave i generalni
direktor
kompanije
KRKA
Novo
Mesto,
Republika
Slovenija.
Žarko
RADULOVIĆ
treći
je
dobitnik
ovog
prestiţnog priznanja „NAJMENADŢER DECENIJE“,
kompanija
kojom
rukovodi
MONTENEGRO
a
STARS
HOTEL GROUP, sa sjedištem u Beĉićima – Budva, Crna
Gora
–
Najkompanijom
godine
u
regionu.
Hotel
SPLENDID u Beĉićima, koji posluje u okviru ove
kompanije proglašen je NAJHOTELOM U REGIONU ZA
2013. GODINU.
ŠAMPIONI - ŠAMPIONA U BIZNISU:
ČENGIĆ, BOKAN, PAVLIN
NAJMENADŽERI REGIONA:
ČERGIĆ, TEŠIĆ, KRSTIĆ, MIHAJLOVSKI
Super
šampioni
biznisa
–
najmenadţeri
i
najkompanije za 2013. godinu, po izboru Ţirija Nezavisne
agencije,
na
ĉelu
sa
Tomislavom
ANTUNOVIĆEM,
predsjedavajućim Ţirija su:
Enes ČENGIĆ, generalni direktor kompanije
ENERGOINVEST Sarajevo, Bosna i Hercegovina, za
izuzetno uspješno voĊenje i razvoj biznisa bez granica.
Dragan BOKAN,
vlasnik i generalni direktor
kompanije VOLI d.o.o. iz Podgorice, Crna Gora, vodećeg
trgovaĉkog lanca u regionu.
Željko PAVLIN, generalni direktor vodeće svjetske
kompanije u namjenskoj proizvodnji HS PRODUKT
iz
Karlovca, Republika Hrvatska. Kompanija HS PRODUKT
je, zahvaljujući odliĉnom radu i organizaciji kompanije, te
kvalitetnom i preciznom proizvodu, vodeća u svijetu u
svojoj branši.
Munever ČERGIĆ, generalni direktor i RUDNICI
MRKOG UGLJA BANOVIĆI iz Banovića, Republika
Bosna i Hercegovina, za izuzetno uspješno dugogodišnje
poslovanje
i
stvaranje
uslova
dugoroĉne
odrţivosti
Rudnika.
Ninko TEŠIĆ, generalni direktor kompanije IMPOL
-
SEVAL,
Sevojno,
Republika
Srbija,
za
sjajne
menadţerske rezultate, stalne investicije i kvalitet – lider u
branši u regionu.
Milorad KRSTIĆ, vlasnik i generalni direktor
koncerna
MILORAD KRSTIĆ
iz Dogerna,
Savezna
Republika Njemaĉka, za izvanredne rezultate poslovanja
kompanije, stalne investicije i kvalitet rada.
Mihajlo MIHAJLOVSKI, izvršni direktor kompanije
FENI i direktor kompanije VATROSTALNA, Skopje,
Makedonija, za izuzetno uspješno voĊenje, rast i razvoj
obje kompanije.
NAJBOLJE EVROPSKE KOMPANIJE
I NAJMENADŽERI
Grupa
najuspješnijih
menadţera
i
kompanija,
kojima su uruĉena zasluţena priznanja za evropski
kvalitet, meteorski rast, razvoj i ukupne rezultate je grupa
koju predvode gospoda Jovan LEKIĆ, generalni direktor
kompanije NALL INTERNATIONAL, Podgovrica, Crna
Gora, Ivan KNEZOVIĆ, vlasnik i direktor kompanije SIK
d.o.o. Mostar, Republika Bosna i Hercegovina, te Enisa
BEKTO, direktorica kompanije BEKTO PRECISA IZ
Goraţda, Republika Bosna i Hercegovina.
U
ovoj
grupi
dobitnika
visokih
priznanja
„Najmenadţer i najkompanija“ po oblastima i granama
privrede su: Igor TADIĆ direktor kompanije MONTINGENERGETIKA GROUP
iz Ludwigshafena, Savezna
Republika Njemaĉka, i Dragan LAKETIĆ, predsjednik
Odbora
direktora
kompanije
CRNOGORSKI
ELEKTROPRENOSNI SISTEM, Podgorica, Crna Gora.
NAJVIŠE PRIZNANJE SENADU HUSNIĆU I KOMPANIJI
AMITEA
Drugu grupu dobitnika priznanja Najmenadţer i
Najkompanija
saĉinjavaju
kompanije
iz
Bosne
i
Hercegovine, male, srednje i obrtniĉke kompanije, koje se
svojim radom, ponašanjem i uspješnim i kvalitetnim
biznisom već nalaze u Evropi! Ovu grupu dobitnika
predvodi gospodin Senad HUSNIĆ, generalni direktor i
vlasnik
kompanije
AMITEA
iz
Mostara.
Jagoda
KRSMANOIĆ je sposobna i ambiciozna dama, direktorica
Prehrambene industrije SAVA SEMBERIJA iz Bijeljine.
Nagrade
„Najmenadţer
i
najkomanija“,
pored
gospodina HUSNIĆA i kompanije AMITEA, te gospoĊe
KRSMANOVIĆ i PI SAVA, dobili su: Ibro MARIĆ, vlasnik i
direktor kompanije ELKO MARIĆ iz Mostara i Njegoslav
ZAGORAC, vlasnik i direktor kompanije BODAXCO iz
Bijeljine.
NAJMENADŽERI U BANKARSTVU & NAJBANKE U
REGIONU, TE PRIZNANJE NAJMENADŽERU U
OSIGURANJU:
MIDHAT TERZIĆ & SARAJEVO OSIGURANJE;
MILAN RADOVIĆ & NOVA BANKA;
BRANKA PAVLOVIĆ & SOCIETE GENERALE
MONTENEGRO BANKA
Prestiţno
priznanje
Najmenadţer
-
Nezavisne
agencije i njenog Struĉnog ţirija, za oblast bankarstva –
Najbanka i najmenadţer u bankarstvu – dobili su je Milan
RADOVIĆ, generalni direktor i NOVA BANKA, Banja
Luka, Bosna i Hercegovina, te Branka PAVLOVIĆ,
generalna izvršna direktorica i SOCIETE GENERALE
MONTENEGRO BANKA, Podgorica, Crna Gora.
U oblasti osiguravajućih društava i menadţera u
osiguranju laureat ovog regionalnog priznanja je gospodin
Midhat
TERZIĆ,
generalni
direktor
i
SARAJEVO
OSIGURANJE d.d. Sarajevo, BiH.
SPECIJALNA PRIZNANJA
Kao i ranijih godina, i za 2013. godinu u Sarajevu je
dodijeljen jedan broj priznanja ljudima, kompanijama i
institucijama koje nisu direktno u biznisu, ali je njihov
znaĉaj za uspješan podsticaj razvoju biznisa u regionu
jako veliki. Tradicionalna nagrada „Najgradonaĉelnik“ ove
godine je pripala gradonaĉelniku KARLOVCA, Republika
Hrvatska – gospodinu Damiru JELIĆU.
Pored njega, najgradonaĉelnici regiona za 2013.
godinu
su:
Veroljub
STEVANOVIĆ,
gradonaĉelnik
KRAGUJEVCA, Republika Srbija i Dr. Isa MUSTAFA,
gradonaĉelnik PRIŠTINE, Republika Kosovo.
Nagrada Najnaĉelnik općine u regionu pripala je
gospodinu Husejinu SMAJLOVIĆU, naĉelniku Općine
ZENICA, za izuzetan doprinos pozitivnim promjenama i
istinskom preobraţaju i napretku Zenice.
Specijalna priznanja za dostignuća u diplomatiji
„Najambasadori regiona“dobili su: Nj.E. Eldar HASANOV,
ambasador Azerbejdţana za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i
Crnu Goru, te ambasador Republike Albanije Bosni i
Hercegovini - Nj.E. Flamur GASHI.
Iz oblasti novinarstva i medija nagrada je pripala
Veranu MATIĆU, predsjedniku odbora direktora i glavnom
i odgovornom uredniku televizije – B92 iz Beograda, za
kvalitetan
programske
program,
sadrţaje,
posvećuje biznisu.
popularne
u
kojima
i
se
veoma
znatan
gledane
prostor
U kategoriji „Specijalna priznanja“ za vrhunske
rezultate u svojoj branši uruĉene su i gospodinu Ivanu
SIMIČU, direktoru Poreske uprave Srbije, Beograd,
Republika Srbija, za izuzetan doprinos stabilizaciji i
uvoĊenje znaĉajnih pozitivnih promjena u poreskom
sistemu Republike Slovenije (gdje je g. SIMIĈ bio direktor),
kao i u Republici Srbiji, zatim Prof. dr. Eden MAMUT,
generalni sekretar Network University of Black Sea,
Rumunija, za oblast nauke i obrazovanja.
Priznanje
NAJSAJAM
U
REGIONU
ZA
2013.
GODINU dobio je MOSTARSKI SAJAM, a direktorica,
gospoĊa Dalfina BOŠNJAK je Najmenadţer za 2013.
godinu.
NAJMINISTRI:
TRHULJ, KALANOVIĆ I ŠAROVIĆ
Ove godine, za razliku od prethodne, imamo ĉak tri
priznanja NAJMINISTAR REGIONA: Gospodin Erdal
TRHULJ, Ministarstvo enrgije, industrije i rudarstva u Vladi
Federacije
Bosne
i
Hercegovine,
gospoĊa
Verica
KALANOVIĆ, ministrica regionalnog razvoja i lokalne
samouprave u Vladi Republike Srbije i gospodin Mirko
ŠAROVIĆ, ministar Vanjske trgovine i ekonomije Bosne i
Hercegovine.
NAJKOMORE I RADNICI U KOMORSKOM SISTEMU
I NAJUDRUŽENJA
Novina u odnosu na prethodne godine je u tome što
ovogodišnji izbor u znaku privrednih/gospodarskih komora.
Naime, ove godine imamo ĉak ĉetiri specijalna
priznanja u oblasti komorskog sistema.
Najkomore u regionu jugoistoĉne i srednje Evopre,
po izboru Struĉnog ţirija je PRIVREDNA KOMORA CRNE
GORE, na ĉijem ĉelu je gospodin Velimir MIJUŠKOVIĆ,
predsjednik.
Branko
AZESKI,
predsjednik
i
PRIVREDNA
KOMORA MAKEDONIJE su takoĊer dobitnici ovog
Specijalnog priznanja, te Jan MIŠURA, predsjednik
REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE Ţiline, Republika
Slovaĉka.
Enver
FERIZAJ,
predsjednik
i
UDRUŢENJE
ALBANSKOG AGROBIZNISA KASH, Tirana, Republika
Albanija, takoĊer su laureate ovog priznanja.
Ova manifestacija je, u dosadašnjih 27 dodjela
priznanja, izgradila svoj imidţ na prostorima regiona, kao i
cijele Evrope, sa ţeljom i ciljem da, od ljudi koji prave
uspješan biznis i uspješno vode svoje kompanije, pravi
najveće medijske zvijezde, da oni dobijaju
oskare
popularnosti, a ne da tu privilegiju imaju samo najbolji
sportisti, najbolji pjevaĉi ili misice.
Onaj ko je DOBITNIK uvijek je dio odgovora.
Onaj ko je GUBITNIK uvijek je dio problema.
Dobitnik uvijek ima Program.
Gubitnik uvijek ima izgovor.
Dobitnik kaže: „Daj da to uradim!“
Gubitnik kaže: „To nije moj posao!“
Dobitnik vidi odgovor u svakom problemu.
Gubitnik vidi problem u svakom odgovoru.
Dobitnik vidi prohodnu stazu i kroz živi pijesak. Gubitnik
vidi živi pijesak na svakoj stazi.
Dobitnik kaže: „Možda je teško, ali je – moguće“. Gubitnik
kaže: „Možda je moguće, ali je – preteško!“
ZATO, BUDIMO POBJEDNICI!
Download

najuspješniji menadžeri 2013