Godina VII – broj 12 – decembar 2013 – novosti, tehnička rešenja, kultura
Svet
[MAPEI]
12
S pouzdanim partnerom i vrhunskim
proizvodima gradite bolju budućnost.
Već 8 decenija Mapei je vodeći svetski proizvođač hemijskih proizvoda za građevinarstvo,
proizvoda koji pomažu realizaciju velikih i malih građevinskih projekata. Grupacija Mapei danas
ima 63 proizvodna pogona na 5 kontinenata, 18 glavnih centara za istraživanje i razvoj sa preko
900 zaposlenih naučnika-istraživača, asortiman od preko 1.400 proizvoda i više od 200 novih
poizvoda svake godine. To su brojevi koji Grupaciju Mapei čine vodećim svetskim proizvođačem
hemijskih proizvoda za građevinarstvo. Otkrijte čudesni svet Mapei: www.mapei.com
SADRŽAJ
2
12
18
20
22
korice 2
33
7
30
16
S pouzdanim partnerom i vrhunskim
proizvodima gradite bolju budućnost
Mapei – partner projektantima, izvođačima i
korisnicima
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
Hidroizolacija podzemnih delova konstrukcija u
novogradnji
Podne obloge na bazi smola i cementa
WEB ALATI
Design guide – pomoć projektantima pri izboru
najboljeg sistemskog rešenja
26
REFERENCE
Galerija Vitorio Emanuele II
IT Park Inđija – hidroizolaciona PVC
membrana Mapeplan M u sistemu
slaganog ravnog krova
Više od 20 godina uspešne primene
sistema Mapelastic
Put oko sveta sa proizvodom Mapelastic
Rekonstrukcija stambene zgrade iz 70-tih
godina
Alubond Europe Mapefloor system
industrijskih podova u novom pogonu za
proizvodnju aluminijumskih kompozitnih
panela
korice
PREDSTAVLJAMO PROIZVODE
Mapeplan
Mapefloor System & Ultratop System
Mapelastic
32
PARTNERSTVO & SPORT
Sasuolo u seriji A
15
29
U PRVOM PLANU
Elastorapid str. 3, Mapeplan M15 str. 13,
Mapelastic Smart str. 23,
Mapefloor I 300 SL str. 26
/mapeispa
[Svet
MAPEI]
REVIJA SVET MAPEI
Godina VII – broj 12 – decembar
2013.
GLAVNI UREDNIK
Robert Požar
Godina VII – broj 12 – decembar 2013 – novosti, tehnička rešenja, kultura
UREDNIŠTVO
Po.svet, d. o. o.
ODGOVORNI UREDNIK SRPSKOG
IZDANJA
Nenad Cvetković
12
NASLOVNA STRANA:
Mapei proizvodi primenjeni
su na projektu modernog
tehnološkog kompleksa u
Inđiji, koji je projektovan
tako da ispunjava uslove
za dobijanje zlatnog LEED
sertifikata (LEED® Green
Building Gold Certification).
POMOĆNIK GLAVNOG I
ODGOVORNOG UREDNIKA
Melanija Pavlović
POMOĆNIK UREDNIKA ZA
STRUČNO PODRUČJE
Vladimir Dimitrijević
TEHNIČKO UREĐENJE
Maja Šmitran
LEKTORSKE USLUGE
Udruženje naučnih i stručnih
prevodilaca Srbije
Prevodilački centar
Kičevska 9, 11000 Beograd, Srbija
IZDAVAČ
Mapei SRB d.o.o. Beograd
Ul. Save Kovačevića bb
11309 Beograd
Tel. 011 8036 150
011 8036 166
Fax. 011 8036 285
E mail: offi[email protected]
www.mapei.rs
GRAFIČKA PRIPREMA
Multigraf, d. o. o.
ŠTAMPA
I.Š.D. „Cicero“ d.o.o., Beograd
TIRAŽ
Revija izlazi 3 puta godišnje u tiražu
od 5.000 primeraka, besplatno.
Ako ne želite da primate časopis,
obavestite nas telefonom, faksom ili
elektronskom poštom.
U pripremi broja tekstove, fotografije
i vesti pripremili su: Melanija
Pavlović, Vladimir Dimitrijević, Maja
Šmitran, Nebojša Janić i Andraž
Nedog. Snimci iz foto arhiva: Mapei
S.p.A., Milano, Mapei, d.o.o., Novo
mesto, Mapei SRB d.o.o., Beograd,
Arhi Pro, Tim Sistem Plus, Alubond
Europe d.o.o.
KOORDINACIJA
Marijana Kastelučo (Marianna Castelluccio)
Članci ili njihovi pojedini delovi, objavljeni u ovom
broju, mogu se umnožavati samo posle dobijanja
dozvole od izdavača i navođenja izvora.
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
658(497.11)(085.3)
SVET Mapei : novosti, tehnička rešenja,
kultura / odgovorni urednik Nenad Cvetkovic. Srp. izd. - God. 7, br. 12 (2013)- . Beograd (Save Kovačevića bb) : Mapei SRB,
2013- (Beograd : Cicero). - 29 cm
Tri puta godišnje. - Preuzima numeraciju
srpskog izd. koje je izlazilo u Sloveniji od
2007-2012. godine.
ISSN 2334-864X = Svet Mapei
COBISS.SR-ID 199684108
PREDSEDNIK I GLAVNI IZVRŠNI
DIREKTOR
Đorđo Skvinzi (Giorgio Squinzi)
ODGOVORNA UREDNICA
Adriana Spacoli (Adriana Spazzoli)
„Responsible Care“ je svetski volonterski
program koji sprovodi hemijska industrija
i zasniva se na principima zaštite i brige o
zaposlenima i prirodnoj sredini.
REFERENCE
Galerija Vitorio
Emanuelle II
Pod „milanskog salona“ izrađen u mozaiku zasijao je
nekadašnjim sjajem
Izgrađena u eklektičkom stilu, milanska galerija Vittorio Emanuele II sa mozaikom na
podu, koji je u drugoj polovini 19. veka projektovao arhitekta Đuzepe Mengoni, predstavlja jedan od simbola ovog grada.
U toku 2011. i 2012. godine u galeriji su rađeni konzervatorsko-restauratorski radovi koji
su obuhvatili radove na površini od 5.868 m²,
od čega je 3.900 m² u galeriji, a 1.968 m² u
hodnicima pod arkadama.
Veća površina mozaika od različitih vrsta
mermera je uklonjena, zamenjena i učvršćena. Restaurirano je 258 oktagonalnih i okruglih rozeta tako što su uklonjeni i zamenjeni
delovi od pleksiglasa.
Radovi na rekonstrukciji su obuhvatali sve
površine od prirodnog kamena (granitne
ploče, mermerne ploče bardiglio i rosso di
verona), a na mozaiku na podu i dekoracijama od emajla izvršena je zamena novim elementima po bojama i uzorcima iz originalnog
projekta.
Kada su sastavljeni svi delovi mozaika, oni
koji su konzervirani i oni koji su zamenjeni,
2 SM br. 12/2013
bilo je potrebno da se fuguju, a zatim premažu posebnim premazima kako bi se postigao
jednoličan završni izgled. Rekonstrukcija je
završena brušenjem i zaštitom površine.
Gradilište je veoma pažljivo organizovano jer
je život u galeriji tekao uobičajenim tokom.
Nesmetano su radili svi prodajni i uslužni lokali. Pored toga, prolaznicima je kroz postavljenu providnu ogradu omogućeno praćenje napredovanja radova.
Popločana površina je podeljena na manje
delove kako bi mogla da se neometano odvija delatnost lokala u galeriji. Restauratori
mozaika, kamenoresci i tehničko osoblje
radili su u tri smene. Izvođač, specijalizovan
za restauratorske radove, imao je odličnu
saradnju sa kompanijom Mapei koja mu je
omogućila da koristi njenu tehničko-razvojnu
laboratoriju za proveru i izbor upotrebljenih
materijala, kao i da svakodnevno angažuje
njeno stručno tehničko osoblje.
Radovi su završeni u predviđenim roku.
Arhitekta Paskvale Frančesko Mariani
Orlandi izradio je projekat koji je odobrio
SLIKA GORE: Galerija Vittorio
Emanuele II po završetku obnove.
1
SLIKE 1 i 2: Stanje poda pre restauracije.
SLIKA 3: Posle uklanjanja rozeta,
odstranjeni su oštećeni delovi podloge,
zatim je nanet EPORIP, a izravnavanje
visinskih razlika, masom MAPEGROUT
T40.
SLIKA 4: Rozete su obnovljene u laboratoriji. Latice od pleksiglasa lepljene su
lepkom KERALASTIC.
U PRVOM PLANU
ELASTORAPID
Visoko kvalitetni i visoko
deformabilni dvokomponentni
lepak sa produženim otvorenim
vremenom, sa ubrzanim vezivanjem i očršćavanjem, bez klizanja na vertikalnim površinama.
U skladu sa EN 12004 pripada
klasi C2 FTE S2. Primeren je za
unutrašnje i spoljašnje zidno i
podno lepljenje keramičkih pločica svih formata i za lepljenje
kamena i kompozitnih materijala
(veštačkog kamena) delimično
osetljivih na vlagu (klasa B
dimenzionalne stabilnosti po
Mapei klasifikaciji).
2
Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture
grada Milana.
Početni radovi na rozetama
Od 1967. godine, kada je sanirana skoro
cela površina poda, nije bilo većih zahvata,
pa je zato obnova bila neophodna, ne samo
iz estetskih, nego i iz bezbednosnih razloga.
Posle niza analiza u drugoj polovini 2011.
godine, radovi su mogli da počnu. Prva faza
radova bila je zamena podnih oktagonalnih
svetlarnika od bronze i pleksiglasa. Ove rozete su deformisane usled saobraćajnog opterećenja, što je uticalo i na prodiranje vode
u unutrašnjost suterenskih prostorija lokala.
Zato je bilo potrebno ukloniti sve rozete,
uključujući i one na nosećim elementima,
zatim ih obnoviti, zameniti pleksiglas i opet
ugraditi, tako da se onemogući dalje prodiranje vode. Posle uklanjanja rozeti odstranjeni su oštećeni delovi podloge. Na očišćenu
podlogu nanet je dvokomponentni epoksidni
lepak EPORIP koji ima dve funkcije: lepljenje različitih slojeva u podlozi i monolitizaciju sa malterom MAPEGROUT T40 koji je
upotrebljen za sanaciju ležišta rozeti. Malter
je nanošen pomoću unapred izrađenog
modela za svaki otvor posebno, tako da je
ispoštovana prvobitna visina ugrađene rozete kako ne bi bilo odstupanja u ravnosti
poda. Lepljenje latica od pleksiglasa debljine
25 mm izvođeno je poliuretanskim lepkom
KERALASTIC T. Odgovarajućom debljinom
nanošenja lepka postignuta je i vodonepropusnost. U završnoj fazi obnove rozeta delovi od pleksiglasa su na spojevima zapunjeni
silikonskom masom MAPESIL AC.
Bočne rozete, za razliku od centralnih, nisu
mogle da se uklone, pa su sanirane na samom gradilištu. U ovom slučaju je primenjen
sistem koji je zahtevao matricu na poleđini
latica rozete. Ta matrica je pravljena od lepka
KERALASTIC T i time su latice pričvršćene
uz metalni deo rozete. Na kraju su spojevi
na rozetama obrađeni vodonepropusnom
silikonskom masom MAPESIL AC.
3
Učvršćivanje podloge
Za postojeću podlogu ispod mozaika nije
postojala kompletna dokumentacija. Tokom
renoviranja 1967. godine obnovljena je samo
površina sa mozaikom, a ostale površine
nisu obnovljene i ostale su originalne još
iz 1865. godine. Urađena je detaljna analiza pojedinačnih slojeva podloge: oko 7 cm
estriha i 10-15 cm podložnog sloja pretežno
sastavljenog od šljunka, peska i stakla, sa
nedovoljnom površinskom mehaničkom
čvrstoćom. Ova analiza je pomogla da se
odrede glavni uzroci oštećenja površine postojećeg poda, pa je pretpostavka da se ti
problemi mogu ponovo pojaviti. Utvrđeno je
da je pod rađen bez odgovarajućih dilatacionih spojnica i da podloga nije armirana, što
može da utiče na pojavu pukotina i nastanak
oštećenja zbog higrometričkog skupljanja
i tačkastih opterećenja. Glavni cilj je bio da
se povrate nosivost i mehanička čvrstoća pri
pritisku bez radikalnih destruktivnih intervencija koje bi ugrozile ceo pod.
Rezultat učvršćivanja podloge premazom
PRIMER 3296 bio je odličan. Proizvod je na-
4
SM br. 12/2013 3
REFERENCE
net na sve površine na kojima je bila neophodna konsolidacija. PRIMER 3296 je temeljni
premaz za učvršćivanje na bazi akrilnih smola u vodenoj disperziji, a odlikuje ga velika
sposobnost penetracije u upojne podloge.
SLIKA 5: Spojevi na rozetama zapunejni su silikonskom masom MAPESIL AC.
SLIKA 6: Obnovljene rozete lepljene su proizvodom ADESILEX PG1 RAPIDO.
SLIKA 7: Podloge su učvršćene premazom PRIMER 3296.
SLIKA 8: Podloge učvršćene premazom PRIMER 3296 izravnate su mešavinom NIVORAPID +
LATEX PLUS.
5
6
4 SM br. 12/2013
7
Restauratorski radovi na mozaiku
Izvođači mozaika su veoma pažljivo i stpljivo počeli da uklanjaju mozaik. Koristili su
male glodalice i električna dleta da se ne bi
oštetili očuvani delovi površina. Neke delove
su mogli ponovo da upotrebe. Za lepljenje
su koristili ELASTORAPID. Svaki kamenčić
su utapali i tako postizali potpunu vezanost
sa podlogom. Gruba i fina obrada mozaika poliranjem mogla je da se radi 24 sata
posle polaganja. Mozaik je postavljan u decembru pri veoma niskim temperaturama.
ELASTORAPID je upotrebljen i za zvezde
i sve druge dekorativne elemente od stakla koji su sastavni deo poda. Bilo je važno
ukloniti i oštećeni mermer oko rozete. To su
uglavnom vrste mermera rosso verona i bardiglio koje nije bilo moguće ponovo iskoristiti.
Postavljanje rozeta i mermernih
ploča
Posle obnove rozeta u laboratoriji, radovi su
nastavljeni na mestu ugradnje. Svaka rozeta je prvo postavljena u sopstveno ležište, a
zatim zalepljena dvokomponentnim tiksotropnim epoksidnim lepkom za konstruktivna
lepljenja ADESILEX PG1 RAPIDO. Rozete
su lepljene po celom metalnom obimu, pa
je na taj način stvorena monolitna veza sa
proizvodom MAPEGROUT T40 koji je upotrebljen za sanaciju podloge.
Pošto su rozete zalepljene uz pomoć proizvoda ADESILEX PG1 RAPIDO, izvedeno je
izravnavanje malterom NIVORAPID oplemenjenim dodatkom LATEX PLUS. Ova mešavina koja je upotrebljena za premošćavanje
visinske razlike usvojena je zbog dobre čvr-
8
SLIKA 9: Mestimično učvršćivanje
podloge premazom PRIMER 3296.
SLIKE 10 i 11: Za obnovu figure bika,
izrađene u mozaiku, a koja je oštećena
vremenom, upotrebljeni su EPORIP i
MAPEGROUT SV FIBER, a za lepljenje
je korišćen KERAPOXY.
SLIKA 12: Polaganje mermernih ploča
belim lepkom ELASTORAPID.
9
10
11
stoće na pritisak, ali i dobre deformabilnosti
koja joj je neophodna jer se nalazi između deformabilnih podloga kao što su metal i izvorna podloga učvršćena premazom PRIMER
3296. Zatim su postavljane mermerne ploče
od mermera bardiglio i rosso verona koje su
usklađene sa rozetama i ostalim delovima
površine. Ploče su prvo postavljene na suvo
da bi se proverila veličina i oktogonalnost.
Podloga je adekvatno pripremljena tako što
je površina prvo očišćena, a zatim je četkom
nanet premaz PRIMER G radi postizanja boljeg prianjanja. Za lepljenje ploča upotrebljen
je beli lepak ELASTORAPID koji je obostrano
nanet, prvo na podlogu, a zatim i na mermer.
Mermerne ploče su postavljane sa širokom
fugom kako bi se izbegla oštećenja od napona u podlozi. Dilatacioni spojevi su zapunjeni
silikonskom masom MAPESIL LM.
Sanacija veoma oštećenih podloga
Pri planiranju obnove utvrđeno je da su pojedini delovi površina izuzetno oštećeni i da ih
je potrebno zameniti. Mapei tehnička služba
je predložila upotrebu proizvoda MAPECEM
PRONTO, MAPEGROUT SV FIBER i EPORIP.
Da bi se postigao monolitan spoj sa zamenjenom podlogom koja je bila oštećena,
prvo je na zdrave delove podloge nanet
epoksidni lepak EPORIP. Na svež EPORIP
je zatim naneta tečna epoksidna smola sa
kontrolisanim skupljanjem MAPEGROUT SV
FIBER koja je mikroarmirana čeličnim vlaknima. Malter odlikuje brzo vezivanje i očvršćavanje, kao i velika fleksibilnost. Ovaj sistem
omogućava brzo izvođenje radova i pri niskim temperaturnim uslovima.
Restauracija figure bika izrađene u
mozaiku
Posebnu pažnju zavređuje figura bika urađena u mozaiku. Predstavlja srećnu amajliju i
svake godine na ovu figuru stane na hiljade
posetilaca da ostavi svoj trag. Da bi se izbegle štetne vibracije mozaik je prvo zaštićen
na ivicama, a zatim su malim reznim alatima
odstranjeni pojedinačni kamenčići.
Mapei tehnička služba je savetovala da se
prvo nanese EPORIP kako bi se izvođaču mozaika obezbedila primerena podloga
za polaganje i dobra mehanička čvrstoća
podloge. U toku otvorenog vremena ovog
lepka nanet je malter MAPEGROUT SV
FIBER. Mozaik je lepljen epoksidnim lekom
KERAPOXY. Svaki kamenčić je posebno
premazan po poleđini, a zatim postavljen na
podlogu. Treba istaći da su pojedini kamen-
12
čići oštećeni od starosti bili debljine od svega nekoliko milimetara, što je još više otežalo
ovaj zahtevan restauratorski posao. Kada su
radovi završeni, figura bika je zasijala svojim
nekadašnjim sjajem.
Završetak kompleksnih radova
Završna faza restauracije je fugovanje poda.
Boja mase za fugovanje na bazi poliesterskih
smola je usklađena sa izvornom bojom fuge i
mermerom. Fugovanje celog poda galerije je
omogućilo brušenje u veoma kratkom roku.
Brušenje je izvedeno brusnim diskovima
granulacije 400.
Radovi pod tremovima
U februaru 2012. počela je obnova dela
poda u hodnicima pod arkadama. Tehničko
rešenje je bilo slično onome koje je usvojeno
za sanaciju dela galerije, a razlikovalo se od
vrste do vrste radova. Slična je, na primer,
bila obnova rozeta koje su prvo uklonjene
i očišćene, posle čega su obrađeni njeni
metalni delovi i ugrađeni listovi od pleksiglasa lepljenjem proizvodom KERALASTIC,
dok su spojevi zapunjeni proizvodom
MAPESIL AC.
Za sanaciju ležišta rozeta i njihovo pričvršćivanje upotrebljeni su sanacioni malter
MAPEGROUT T40 i epoksidni lepak za konstruktivno lepljenje ADESILEX PG1.
Obnova kamenih ploča se razlikovala. Kako
su kamene ploče obnavljane različitim tehnikama u poslednjih 100 godina, različite
su bile i debljine mermera. Tehnike obnove
SM br. 12/2013 5
REFERENCE
su se razlikovale jer je debljina oštećene i
uklonjene ploče bila između 10 i 15 cm, pa
je za ugradnju kamenih ploča upotrebljen
MAPESTONE TFB60, a pre ovog materijala
je nanet vezni sloj spravljen od PLANICRETE.
Gde je debljina dopuštala, ploče su lepljene
proizvodom ELASTORAPID. U oba slučaja
dilatacije su oko rozeta zapunjene masom
MAPESIL LM.
Pošto pojedine vrste mermernih ploča nije
bilo moguće ponovo proizvesti, odlučeno je
da se iste obnove tako da mogu da izdrže
svakodnevno opterećenje od hodanja i vozila
za čišćenje. Za tu namenu su upotrebljene
epoksidne smole. Pošto su uklonjene trošne
i oštećene ploče, počeli su radovi na obnovi uz upotrebu sistema MAPEFLOOR I900
kome se dodaje kvarcni pesak QUARTZ 1,9
i toner MAPECOLOR PASTE. MAPEFLOOR
900 je upotrebljen kao vezni sloj na mermernim pločama. Tako je stvorena monolitnost
i dubinski učvršćena struktura kamena. Za
fugovanje, gde se odlučivalo o tonovima na
osnovu izgleda izvorne fuge, u jednom od
hodnika pod arkadama ugrađena je suva
gotova mešavina polimer-modifikovane
mase za fugovanje kamena, klase izloženosti XF4, niskog modula elastičnosti, velike
čvrstoće pri pritisku (C 40/50) i otpornosti
na dejstvo soli – MAPESTONE PFS PCC2.
Na ostalim površinama fuge su popunjavane poliesterskim smolama. Radovi su
završeni brušenjem i završnom obradom.
Konzervatorsko-restauratorski radovi u milanskoj galeriji Vittorio Emanuele II su zahtevali i visoku stručnost izvođača radova i
tehničko-tehnološki napredne proizvode.
Mapei je želeo da dâ svoj doprinos. Rezultat
je potpuno zadovoljstvo naručioca radova.
Tehnički podaci
Mapei proizvodi
Galerija Vittorio Emanuele II, Milano
Godina izgradnje: 1865-1878.
Projektant: Đuzepe Mengoni
Vreme izvođenja radova: 2011-2012.
Mapei aktivnosti: obnova i učvršćivanje podloge, lepljenje i fugovanje mozaika i kamenih
ploča, restauracija rozeta
Naručilac: Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture grada Milana
Projektant i rukovodioci gradnje: Arh. Paskvale Frančesko Mariani Orlandini, RUP: Arh.
Silvia Volpi, nadzor: Libero Korieri, Alberto Artioli, operativni nadzor: Simone Askione, Vitorio
Aliferi (Gradski zavod)
Rukovodilac gradilišta: Paolo Magi
Podizvođač radova podopolaganja: Trivella SpA; Kiniselo Balsamo (MI)
Vrsta materiala za podopolaganje: mozaik i mermerne ploče
Mapei distributer: Centro Edile Antonini (Milano); Gruppo BEA (Milano)
Mapei koordinator: Paolo Giglio; Mapei SpA
Restauracija i polaganje rozeta: Adesilex PG1;
Adesilex PG1 Rapido, Eporip, Keralastic T, Latex
Plus, Mapegrout T40, Nivorapid, Mapesil AC
Učvršćivanje i sanacija podloge: Eporip,
Mapegrout SV Fiber, Mapegrout T40, Mapecem
Pronto, Planicrete, Primer G, Primer 3296,
Quarzo 1,9
Lepljenje mozaika i mermernih ploča:
Elastorapid, Kerapoxy, Mapecolor Paste,
Mapefloor I900, Mapesil LM, Mapestone PFS
PCC2, Mapestone TFB60
6 SM br. 12/2013
Detaljnije informacije o proizvodima možete
pronaći na internet strani www.mapei.com
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
Hidroizolacija
podzemnih delova
konstrukcija
u novogradnji
Podzemni delovi građevinskih konstrukcija su delovi objekata koji su najčešće u kontaktu sa vodom i agresivnim materijama koje su prisutne u tlu
Kako bi se omogućio što duži životni vek
objekata, svi podzemni delovi konstrukcije koji su u stalnom kontaktu sa vodom
ili vlagom moraju da budu adekvatno
zaštićeni. Objekti građeni bez odgovarajuće zaštite ne mogu da budu otporni
na sve vrste „agresija“ koje su prisutne u
tlu. Mapei u svojoj paleti proizvoda ima
veoma širok spektar materijala koji nude
efikasna rešenja za izvođenje hidroizolacije kod novih i postojećih objekata.
Opšti deo
Pri otvaranju novog gradilišta prvi izazov
za izvođača radova je da, posle organizacije gradilišta i pregleda projektne dokumentacije, obezbedi hidroizolovanost
podzemnih delova konstrukcije čime će
se postići i bolja funkcionalnost i duža
trajnost.
Hidroizolacija građevinskih objekata je
naročito važna u sredinama gde je prisutna podzemna voda. U ovim slučajevima
hidroizolacija treba da predstavlja kontinuirani vodonepropusni omotač oko
cele konstrukcije. Mapei ima čitav niz
sistemskih rešenja za hidroizolaciju novih objekata kao što su: aditivi za betone
za izvođenje „bele kade“ (nisu opisani u
daljem tekstu zbog specifičnosti i opširnosti problema), bentonitne geotkanine,
sintetičke folije, bitumenske trake koje
se vare, samolepljive bitumenske trake,
bitumenske emulzije, čepaste folije, poSM br. 12/2013 7
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
Prodori
Radni spojevi pri
betoniranju
Konstruktivne
dilatacije
Glave šipova
•
•
Liftovska okna
Zidovi pre betoniranja
•
•
Zidovi zidani opekom pod
negativnim pritiskom vode
Zidovi posle
betoniranja
Temeljne ploče
Izbor hidroizolacije
Kao što se može videti u tabeli, izbor
Mapei sistema proizvoda za hidroizolaciju podzemnih delova konstrukcija je
zaista veliki. Pored raznih gotovih tehničkih uputstava i detalja za izvođenje
hidroizolacije u štampanom ili digitalnom
obliku, Mapei tehnička služba uvek stoji
na raspolaganju projektantima i izvođačima za dostavljanje tehničkog rešenja
za konkretan problem, i to pozivom na
broj telefona: 011/8036-150 ili slanjem
elektronske pošte na adresu: tehnika@
mapei.rs.
Armiranobetonske konstrukcije u
širokom iskopu
Hidroizolacija geotekstilnom bentonitnom
membranom pre betoniranja AB podne
ploče
Hidroizolacija od bentonitne membrane
obično se postavlja na očišćenu površinu podložnog betona:
-- Postavimo rolnu geotekstilne bentonintne membrane MAPEPROOF (ako
je negativni pritisak veći od 0,5 bara)
ili MAPEPROOF LW (ako je negativni
pritisak vode do 0,5 bara) na jednu
od bočnih strana podložne betonske
ploče i rasprostremo je. Membrane
postoje u širini od 110, 250 i 500 cm.
MAPEPROOOF i MAPEPROOF LW
su membrane sastavljene od dve
prošivanjem spojene polipropilenske
tkanine sa gornjim netkanim slojem
i donjim tkanim slojem koji prave
sendvič oko mikronizovanog priroAB zidovi pod negativnim
pritiskom vode
limer-cementne hidroizolacione mase
sa svim pratećim proizvodima. Sastavni
deo rešenja su i proizvodi za vodonepropusnu obradu konstruktivnih i radnih
spojeva čime se kompletira izvođenje
hidroizolacije.
PODZEMNI DELOVI OBJEKTA
Mapeproof
Mapeproof LW
•
•
•
•
Mapeproof Mastic
•
Mapeproof Swell
•
•
•
•
Idrostop
Idrostop B25
Idrostop Soft
Idrostop PVC BI-BE
Idrosilex
•
•
Idrosilex Pronto
Mapelastic Foundation
•
•
•
Lamposilex
Plastimul 1K Super Plus
Plastimul 2K Plus
Plastimul 2K Super
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Prethodno pripremljena podloga sa malterom PLANITOP HDM MAXI.
8 SM br. 12/2013
•
•
•
•
•
•
•
Mapeband TPE
Plastimul
•
•
•
•
•
•
•
Mapeband
Resfoam 1KM
•
•
•
•
•
•
dnog natrijum-bentonita. Bentonit se
u kontaktu sa vodom, ili u prisustvu
vlage, pretvara u gel sa odličnim vodonepropusnim svojstvima. Udeo
bentonita u membrani MAPEPROOF
je najmanje 5,1 kg/m², a u membrani
MAPEPROOF LW najmanje 4,1 kg/m².
Na poprečnim i podužnim spojevima potreban je preklop od 10 cm
koji se fiksira čeličnim ekserima na
svakih 30-50 cm, kao i na prelasku
sa horizontalnih na vertikalne površine. Za fiksiranje se uz eksere koriste
i podloške prečnika 5 cm – MAPE­PROOF CD. Poseban oprez je neophodan pri obradi prodora koji se
rešavaju ukrajanjem i preklapanjem
sa manžetnama, kao i upotrebom
bentonitne
paste
MAPEPROOF
MASTIC.
-- Posle polaganja bentonitne hidroizolacije pažljivo postavljamo armaturu
na plastičnim distancerima tako da ne
oštetimo membranu MAPEPROOF.
Izvedimo noseću AB ploču u odgovarajućoj debljini u skladu sa statičkim
proračunom.
Hidroizolacija zidova u kontaktu sa tlom
nanošenjem polimer-cementne fleksibilne
mase
-- Odstranimo loše vezane delove betona i uklonimo oplatne distancere u
dubini od minimum 2 cm.
-- Pripremimo površinu zida ručno ili
mašinski tako da uklonimo sve ostatke prašine, cementne skrame, oplatnog ulja, premaza i boja. Ne sme
da bude trošnih delova ni na jednom
delu zida.
-- Na mestima vidne očišćene armature
nanosimo antikorozivne premaze za
zaštitu na bazi cementa: dvokomponentni MAPEFER ili jednokomponentni MAPEFER 1K. Potrebna su dva
nanosa četkom u ukupnoj debljini od
najmanje 2 mm. Nadogradnja može
da se vrši posle 6-24 sata.
-- Malterom MAPEGROUT T40 ili
PLANITOP 400 zapunimo rupe na
mestima uklonjenih oplatnih distancera (do dubine od minimum 2 cm),
TABELA: Izbor proizvoda za hidroizolaciju podzemnih delova konstrukcija.
PROOFING
for WATER
Technical design
guide
lta
alla sceizzazioni
Guida m
il
b
a
per e
delle Im
Technical de
sign guide
for WATER
PROOFING
(GB) 10/201
2
SLIKA 1: Stručnoj javnosti su na raspolaganju brošure i priručnici sa rešenjima i opisima
postupka izvođenja.
8
693730 -
1
C.P. MK
HEAD OFFI
CE
MAPEI S.p.A
.
Via Cafiero,
22
Tel. +39-02- - 20158 Milan
37673.1
Fax +39-023767
Internet: www 3.214
.mapei.com
E-mail: map
[email protected]
7
3
6
4
8
guide
OFING
7
5
1
4
2
3
1
ADHESIVES
• SEALANTS
• CHEMICAL
PRODUCTS
-
-
-
-
a zatim i šire pukotine, segregacijska
gnezda i udubljenja. Maltere možemo nanositi ručno, zidarskom mistrijom ili mašinski prskanjem. Prilikom
zapunjavanja rupa od oplatnih distancera potrebno je da se u celosti
uklone PVC cevčice ili da se po celom preseku izvrši zapunjavanje dvokomponentnim epoksidnim lepkom
ADESILEX PG4.
Na
zidne
površine
nanesimo
MAPELASTIC FOUNDATION, valjkom ili mašinski, u dva sloja ukupne
debljine min. 2 mm. MAPELASTIC
FOUNDATION je dvokomponentna
visoko fleksibilna cementna masa za
hidroizolaciju betonskih površina koje
su opterećene pozitivnim i negativnim pritiscima vode. Ova membrana
može da premosti pukotine širine do
1,25 mm i na taj način predstavlja alternativu klasičnim metodama hidroizolovanja objekta upotrebom bitumenskih traka.
Drugi sloj MAPELASTIC FOUNDATION može da se nanosi posle sušenja prvog sloja (približno 4-5 sati
kasnije).
Obradimo spoljašnji deo AB podne
ploče koji će biti preklopljen membranom MAPEPROOF (za pritisak veći
od 0,5 bara) ili MAPEPROOOF LW
(za pritisak do 0,5 bara) po prethodno
opisanom sistemu. Preklop fiksiramo ekserima i podloškama MAPEPROOF CD širine 5 cm.
Vodonepropusnu obradu spoja između MAPEPROOF i MAPELASTIC
FOUNDATION rešavamo postavljanjem hidrofilne ekspandirajuće trake
FOR BUILDING
od natrijum-bentonita IDROSTOP B25
koja se pričvršćuje zavrtnjima ili ekserima na razmaku od svakih 25 cm. Kao
alternativu možemo da upotrebimo
vodonepropusnu bentonitnu pastu
MAPEPROOF MASTIC.
- Pre zasipanja zaštitimo hidroizolaciju
oblogom od filca (težine 250 gr/m²) ili
poliesterskim pločama.
Hidroizolacija bitumenskim membranama
AB krovne ploče posle betoniranja
Površina AB ploče mora da bude suva,
čista, bez ostataka ulja, prašine ili drugih
materija koje bi mogle da utiču na dobro
prianjanje bitumenskih membrana.
- Nanosimo osnovni premaz (prajmer)
na bazi bitumena POLYPRIMER prskanjem, četkom ili valjkom.
- U intervalu od 2 do 4 sata od nanošenja prajmera ugradimo elastomernu bitumensku membranu PLANA P
u dva sloja debljine 4+3 mm toplim
postupkom uz upotrebu otvorenog
plamena. Na poprečnim i podužnim
spojevima napravimo preklope širine
10 cm, a uz vertikalne površine podignemo membranu 50 cm. PLANA
P je bitumenska membrana, koja je
namenjena za hidroizolaciju sa balastom na AB krovnim pločama.
- Ako je na krovu od AB ploče planirano zasađivanje trave (tzv. „zeleni
krov“) postavimo plastomernu hidroizolacionu membranu visoke otpornosti na prodor korenja ANTIRADICE PE
u dva sloja debljine 4+3 mm.
- U oba slučaja potrebna je zaštita od
polipropilenskog geofilca POLYDREN
PP400.
- Ako je na krovu predviđen asfalt kao
završni sloj, kao osnovni premaz se
nanosi MAPEFLOOR I914, a preko
njega se ugrađuje, po toplom postupku otvorenim plamenom, plastomerna hidroizolaciona mebrana
POLYFLEX HP debljine 5 mm.
Vodonepropusna obrada radnih spojeva
sa hidrofilnim ekspandirajućim trakama u
toku betoniranja
- Uklonimo sve ostatke oplatnog ulja,
oplate i slabo vezane delove betona iz
prethodnog betoniranja. Da bi se prilikom betoniranja temeljne ploče obezbedila kvalitetna vodonepropusnost
cele konstrukcije, na svim radnim
spojevima potrebno je postaviti hidrofilnu ekspandirajuću traku IDROSTOP
B25 (vodonepropusna traka na bazi
natrijum-bentonita poprečnog preseka 25 x 25 mm) ili IDROSTOP 25 (gumena traka poprečnog preseka 20 x
25 mm) između ploče i zidova. Trake
se postavljaju na sredini preseka na
spoju dva betona, tako da se obezbedi sloj betona od najmanje 8 cm
koji pokriva traku (od ivice betonskog
zida do ivice trake) i da se napravi
preklop dve trake od najmanje 5 cm.
- IDROSTOP B25 se fiksira za podlogu
čeličnim ekserima na svakih 25 cm.
IDROSTOP B25 se može fiksirati takođe ekserima ili namenskim lepkom
IDROSTOP MASTIC.
Armiranobetonske konstrukcije u
privremeno otvorenom iskopu
Hidroizolacija bentonitnom geotkaninom
suterenskih i podzemnih delova
konstrukcije pre betoniranja
- Odstranimo sva ispupčenja na prethodno izvedenim potpornim zidovima, prskanim betonima i zid zavesama kako bismo obezbedili odgovarajuću podlogu za nadogradnju uz
pomoć geotekstilne bentonitne hidroizolacione mebrane.
SM br. 12/2013 9
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
bitumenska membrana
Plana P / Antiradice PE /
Polyflex HP
dvokomponentna polimercementna masa za hidroizolaciju
EN 1504-2
Mapelastic Foundation
bentonitna pasta
Mapeproof Mastic
plastična podloška
Mapeproof CD
bentonitna geotkanina
Mapeproof
1213-CPD-4489
AB konstrukcija sa superplastifikatorom
Dynamon
hidroekspanzivna bentonitna traka
Idrostop B25
bentonitna geotkanina
Mapeproof
1213-CPD-4489
podložni beton
2
-- Celu površinu podloge operemo vodom i uklonimo sve slabo vezane
delove. Ako je zbog nepravilnosti u
geometriji, potrebno dodatno nanošenje maltera radi postizanja adekvatne podloge za postavljanje hidroizolacije, može se upotrebiti MAPEGROUT T60 – sulfatno otporni, mikroarmirani tiksotropni malter u koji
se može, radi dodatnog smanjenja
skupljanja, dodati 0,25 % sredstva za
negu MAPECURE SRA25.
-- Iskrojimo rolne geotekstilne bentonitne membrane MAPEPROOF (ako je
negativni pritisak veći od 0,5 bara) ili
MAPEPROOF LW (ako je negativni
pritisak vode do 0,5 bara) i postavimo
na zid tako da 20 cm pređe na betonsku ploču i da je preklopi horizontalno postavljeni MAPEPROOF. Na
raspolaganju su membrane u širini od
110, 250 i 500 cm. MAPEPROOOF i
MAPEPROOF LW su membrane sastavljene od dve prošivanjem spojene
polipropilenske tkanine, sa gornjim
netkanim slojem i donjim tkanim slojem koji prave sendvič oko mikronizo10 SM br. 12/2013
vanog prirodnog nartijum-bentonita.
Bentonit se, u kontaktu sa vodom ili u
prisustvu vlage, pretvara u gel odličnih vodonepropusnih svojstava. Udeo
bentonita u membrani MAPEPROOF
je najmanje 5,1 kg/m², a u membrani
MAPEPROOF LW najmanje 4,1 kg/m².
Spoljašnje i unutrašnje uglove iskrojimo i fiksiramo čeličnim ekserima.
-- Preklopi na poprečnim i podužnim
spojevima dve tkanine su najmanje
10 cm. Na obodnim zidovima i šipovima MAPEPROOF treba da se pri­
čvrsti u rasteru 30 x 30 cm ekserima
i podloškama MAPEPROOF CD. Pri
postavljanju, posebnu pažnju obratimo na obradu delova oko cevi ili
instalacionih prodora koji se izvode
ukrajanjem manžetni koje preklapaju
tkaninu, a vodonepropusno se dodatno obrađuju upotrebom proizvoda
MAPEPROOF MASTIC.
-- Namestimo
rolnu
membrane
MAPEPROOF (ako je negativni pritisak veći od 0,5 bara) ili MAPEPROOF
LW (ako je negativni pritisak vode do
0,5 bara) horizontalno na podložni
beton i rasprostremo je. Na spojevima napravimo preklope od 10 cm
i obezbedimo ih čeličnim ekserima i
podloškama MAPEPROOF CD. Pri
postavljanju posebnu pažnju obratimo na obradu delova oko cevi ili
instalacionih prodora koji se izvode
ukrajanjem manžetni koje preklapaju tkaninu i dodatno vodonepropusno obrađuju upotrebom proizvoda
MAPEPROOF MASTIC.
-- Vodonepropusnu obradu spoja između horizontalno i vertikalno postavljene membrane MAPEPROOF
rešavamo postavljanjem hidrofilne
ekspandirajuće trake od natrijumbentonita IDROSTOP B25 koja se
pričvršćuje ekserima na razmaku
od svakih 25 cm. Kao alternativa za
fiksiranje može da se upotrebi vodonepropusna bentonitna pasta
MAPEPROOF MASTIC.
-- Na horizontalu i predviđena mesta
za pregradne zidove pažljivo postavimo armaturu na plastične distancere, tako da ne oštetitimo membranu
MAPEPROOF.
hidroekspanzivna bentonitna traka
Idrostop B25
dijafragma
hidroekspanzivna bentonitna traka
Idrostop B25
AB konstrukcija sa superplastifikatorom
Dynamon
bentonitna geotkanina
Mapeproof
podložni beton
3
SLIKA 2: Izvođenje sistemom koji je kombinacija
primene geotekstilne bentonitne membrane
na podnim površinama, fleksibilne cementne
membrane na zidnim površinama i bitumenske
mebrane na krovnim površinama.
SLIKA 3: Izvođenje hidroizolacije geotekstilnom
bentonitnom membranom.
- Izvedimo noseću AB ploču u odgovarajućoj debljini u skladu sa statičkim
proračunom.
- Proverimo obradu spojeva na obodnim zidovima i novim pregradnim
zidovima. Posle odgovarajućeg postupka pripreme podloge, odstranimo sve ostatke slabo vezanih delova
betona i cementne skrame od prethodno izvedenog betoniranja podne
ploče.
- Postavimo armaturu na zidove. Da
bi obezbedili kvalitetnu vodonepropusnost kompletne konstrukcije,
između temeljne ploče i zidova, na
radnim spojevima betoniranja, potrebno je postaviti hidrofilnu ekspan-
dirajuću traku kao što je IDROSTOP
B25 (vodonepropusna traka na bazi
natrijum-bentonita poprečnog preseka 25 x 25 mm) ili IDROSTOP 25
(gumena traka poprečnog preseka
20 x 25 mm). Trake se postavljaju na
sredini preseka na spoju dva betona,
tako da se obezbedi sloj betona od
najmanje 8 cm koji pokriva traku (od
ivice betonskog zida do ivice trake), a
između dve trake treba napraviti preklop od najmanje 5 cm.
- IDROSTOP B25 fiksiramo za podlogu
čeličnim ekserima na svakih 25 cm.
IDROSTOP B25 se takođe može fiksirati ekserima ili namenskim lepkom
IDROSTOP MASTIC.
- Postavimo zidnu oplatu i betoniramo
je u odgovarajućoj debljini u skladu sa
statičkim proračunom.
Napomena: Od momenta kada postavljamo bentonitnu mebranu do momenta nadogradnje betonom, membrana ne
sme da se ovlaži ili da pokisne.
U slučaju da hidroizolaciju treba da nanosite direktno na metalne potporne zi-
dove, zbog specifičnosti izvođenja, molimo Vas da se posavetujete sa Mapei
tehničkom službom.
Kao što je navedeno i u članku
Hidroizolacija podzemnih delova konstrukcija iz Svet Mapei br. 7, projektant
određuje odgovarajući sistem hidroizolacije podzemnog dela konstrukcije
na osnovu geomehaničkih i hidroloških
podataka, kao i očekivanih uslova za izvođenje radova. Uprkos velikim troškovima, najjeftinije je investiranje u hidroizolaciju, uz uslov da se ona pravilno i profesionalno izvede, jer se njom obezbeđuje
trajna hidroizolacija i zaštita konstrukcije.
Andraž Nedog , u.d.i.a., Mapei, d. o. o.
SM br. 12/2013 11
REFERENCE
IT Park Inđija
Hidroizolaciona PVC membrana Mapeplan M u sistemu slaganog ravnog krova
NA SLICI GORE: Simbol
zlatnog LEED sertifikata.
Projekat kompleksa tehnološkog parka u
Inđiji obuhvata izgradnju najsavremenijeg poslovnog prostora na površini od 25.000 m²,
u četiri poslovne zgrade. Predviđena je i mogućnost proširenja u toku sledećih pet godina. IT Park Inđija zamišljen je kao poslovna
podrška razvoju kompanija koje su zasnovane na inovacijama i znanju. Obezbeđuje
okruženje u kojem velike, globalne kompanije mogu da osnuju specijalizovane centre za
razvoj tehnologija. Specifičan koncept Parka
pruža odličan poslovni prostor i delatnostima koje nisu orijentisane ka informacionim
tehnologijama.
IT Park je lociran u severnom predgrađu
Inđije na samo 45 km od centra Beograda
i 28 km od centra Novog Sada. Projekat
sadrži tri tipska objekta tipa A, svaki površine oko 5.000 m², za oko 500 zaposlenih
po objektu, jedan objekat tipa B, površine
oko 10.000 m², za oko 1.000 zaposlenih po
objektu, kao i brojne prateće objekte i sadržaje. Predviđeno je da se izgradnja kompletnog kompleksa odvija fazno. Faza I.1
podrazumevala je izgradnju objekta tipa B
sa pripadajućom infrastrukturom i spoljnim
uređenjem.
LEED® Green Building Gold
Certification
Projektni studio Arhi pro imao je kompleksan
zadatak da isprojektuje moderan tehnološki
kompleks tako da ispunjava uslove za dobi-
12 SM br. 12/2013
janje zlatnog LEED sertifikata (LEED® Green
Building Gold Certification). LEED (eng.
Leadership in Energy and Environmental
Design – liderstvo u energetskom i ekološkom projektovanju) obezbeđuje praktična i
merljiva rešenja zelene gradnje i održavanja.
Zgrade sa LEED sertifikatom imaju sledeće
prednosti:
- smanjenje operativnih troškova,
- smanjenje otpada koji se šalje na deponiju,
- čuvanje energije i vode,
- zdravije su i bezbednije za ljude koji u njima borave,
- smanjenje emisije štetnih gasova sa efektom staklene bašte,
- ispunjavaju uslove za poreske olakšice.
Energetski efikasno rešenje
slaganog ravnog krova
Prilikom izrade projekta bilo je potrebno
usklađivanje svih delova projekta sa striktnim normativima koje je zahtevala zlatna
LEED sertifikacija. Projektanti su se obratili
iskusnim i pouzdanim partnerima tražeći
adekvatna sistemska rešenja i materijale.
S obzirom na to da je 70 % svih aktivnosti Mapei laboratorija za istraživanje i razvoj
usmereno upravo ka razvoju proizvoda koji
su u skladu sa LEED sertifikacijom i koje
doprinose izgradnji energetski efikasnih
objekata, projektanti su se obratili i kompaniji Mapei budući da je poznata po tome
što je još početkom 80-ih godina prošlog
veka započela kampanju očuvanja životne
sredine.
Poslovni objekat tipa B u IT Parku Inđija
koncipiran je kao poluatrijumski, spratnosti
P+1+Te. Projektom je predviđeno da krovovi
budu slagani, ravni, neprohodni, inverzni, sa
PVC membranom kao završnim slojem. Za
pristup instalacijama i opremi na krovu bilo
je predviđeno postavljanje staza od PVC
membrane. Zahtev projektanata je bio da
PVC membrana zadovolji zahteve u pogledu
solarne refleksije, čime će doprineti dobijanju
LEED kredita prilikom ocenjivanja tj. sertifikacije objekta.
Mapei je predložio energetski efikasno
sistemsko rešenje slaganog ravnog krova sa PVC hidroizolacionom membranom
MAPEPLAN M kao završnim slojem.
Sistem slaganog ravnog krova sa PVC
membranom Mapeplan M
Pod terminom slagani ravni krov podrazumeva se krov koji se sastoji od nekoliko
elemenata koji su međusobno kompatibilni
i povezani u celinu. Ti elementi najčešće su:
noseća krovna konstrukcija, parna brana,
termoizolacija, jednoslojna membrana, šljunak i drugo.
Projektni tim je usvojio sistem slaganog ravnog krova sa PVC membranom MAPEPLAN
M15 (debljine 1,5 mm). PVC membrana je
postavljena direktno preko sloja termoizolacije, mineralne, kamene vune, bez potrebe
za razdvajajućim slojem budući da su materijali kompatibilni. Predviđeno je da se membrana mehanički fiksira i vari toplim vazduhom na mestima preklopa.
Mapeplan M15 – sintetička
hidroizolaciona krovna membrana
MAPEPLAN M je sintetička hidroizolacija za
ravne krovove na bazi PVC-P (polivinilhlorid)
proizvedena od sirovina visokog kvaliteta
postupkom multi-ekstruzije i bojenja i ojačana poliesterskom mrežicom.
Ispunjava zahteve standarda EN 13956:
„Plastični i gumeni pokrivači za hidroizolaciju
krovova“.
MAPEPLAN M je proizvod visokog kvaliteta
i ima vrlo dobre mehaničke karakteristike,
odličnu obradljivost, fleksibilnost na niskim
temperaturama, odlično ponašanje pri varenju, otpornost na starenje i visoku paropropusnost. Prikladan je kao završni sloj na krovovima i pričvršćuje se mehanički. Otporan
je na UV zrake i može biti izložen svim vremenskim uslovima.
LEGENDA
1. Preklop/varenje
toplim vazduhom
2. Mehanički sistem
pričvršćenja
3. MAPEPLAN M15,
krovna fojila
4. Termoizolacija (mehanički pričvršćena)
5. Parna brana (npr.
MAPEPLAN VB PE)
6. Podloga
SLIKA GORE: Presek kroz sistem slaganog ravnog
krova sa PVC membranom MAPEPLAN M.
SLIKA DESNO: Detalj mehaničkog pričvršćenja
membrane MAPEPLAN M15.
„Wind load“ proračun i sistem
tačkastog pričvršćivanja
Mapei je od faze projektovanja bio uključen
u davanje tehničkog rešenja. Generalni izvođač je za radove hidroizolacije krova izabrao Tim sistem plus, ovlašćenog izvođača
Mapei hidroizolacija. Na noseću krovnu konstrukciju postavljena je parna brana, a potom
termoizolacija od mineralne kamene vune u
zahtevanoj debljini po proračunu građevinske fizike.
Pre ugradnje membrane MAPEPLAN M15
urađen je tzv. „wind load“ proračun – proračun dejstva vetra kojim se dobija potrebno
mehaničko pričvršćenje membrane. Vetar
ima veliki uticaj na elemente objekta, jer proizvodi jake sile potiska kako na kosim tako
i na ravnim krovovima. Kod ravnih krovova
opterećenja su i do nekoliko puta veća po
obodu nego u centralnom delu krovne površine. Mehaničko tačkasto pričvršćivanje
membrane pričvršćivačima vrši se na osnovu „wind load“ proračuna u kome su uzeti u
1
2
U PRVOM PLANU
MAPEPLAN M15
MAPEPLAN M15 je sintetička hidroizolaciona membarna za ravne
krovove na bazi PVC-P proizvedena postupkom multi-ekstruzije
i bojenja, od sirovina visokog
kvaliteta, ojačana poliesterskom
mrežicom. MAPEPLAN M15 ispunjava zahteve norme EN 13956.
MAPEPLAN M15 membrana
je prikladna kao završni sloj
na krovovima i pričvršćuje se
mehanički. Otporna je na UV
zrake i može biti izložena svim
vremenskim uslovima. Tehničke
karakteristike: visoka obradivost
i lako varenje, visoka mehanička
otpornost, odlična fleksibilnost na
niskim temepraturama, odlična
otpornost na starenje, visoka
paropropusnost.
SLIKA 1: Slobodno položene trake
PVC membrane MAPEPLAN M15
preko mineralne kamene vune.
SLIKA 2: Tačkasto postavljanje mehaničkih pričvršćivača pre varenja spojeva
dve trake membrane.
SLIKA 3: Varenje spojeva membrane
toplim vazduhom mašinskim putem.
3
SM br. 12/2013 13
REFERENCE
4
SLIKA 4: Obrada detalja postolja klima
uređaja.
SLIKA 5: Krov prve faze tehnološkog
parka u Inđiji urađen sa MAPEPLAN M15
membranom.
SLIKE DOLE: Model i finalni izgled
prve faze tehnološkog kompleksa u
Inđiji.
5
obzir podataci o dimenzijama objekta, lokaciji, zoni vetra, svim slojevima i tipovima
elemenata slaganog krova. Specijalizovani
softver na osnovu zadatih podataka proračunava potrebne količine membrane, kao
i broj potrebnih mehaničkih pričvršćivača
po m².
Membrana MAPEPLAN M15 je slobodno
položena preko termoizolacije, tačkasto
pričvršćena pričvršćivačima (fikserima) sa
širokim podloškama koji su fiksirani u podlogu i kompletno učvrstili ceo sistem krova.
Membrane su mehanički pričvršćene, a
spojevi dve membrane rešene su preklapanjem i varenjem toplim vazduhom. Posebna
pažnja posvećena je sistemu odvodnjavanja. Membrana je na vertikalnim površinama
pričvršćena plastificiranim aluminijumskim
limom i zaptivena poliuretanskom trajno elastičnom masom. Veliki broj krovnih nosača
klima komora zahtevao je da svi uglovi budu
posebno ručno obrađeni. Samo na nosačima izvedeno je preko 2.000 uglova membrane, što unutrašnjih, što spoljašnjih.
Nakon završetka ugradnje krovne membrane MAPEPLAN M15 urađena je vodena
proba krova tako što su zatvoreni svi slivnici
i krovna površina napunjena vodom u visini
od 30 cm. Posle ispuštanja vode i sušenja
pristupilo se finalnim radovima. S obzirom da
se radi o neprohodnom ravnom krovu, a da
je potreban prilaz instalacijama i opremi na
krovu, postavljene su trake PVC membrane
MAPEPLAN WALKAWAY širine 60-90 cm.
Na zadovoljstvo svih učesnika konstatovano
je da je krov besprekorno izveden.
Uvek uz stručnu javnost
Konstantan rad na edukaciji stručne javnosti, saradnja sa arhitektama, projektantima
i građevinskim inženjerima, prezentovanje
inovativnih rešenja i proizvoda i tehnička podrška omogućavaju pravilnu primenu i ugradnju materijala, što je glavni moto kompanije
Mapei, uz brigu o čoveku i zaštiti životne sredine. IT Park Inđija je još jedan u nizu projekata na kom su Mapei proizvodi našli primenu zahvaljujući svojim svojstvima u skladu sa
principima zelene tehnologije.
Tehnički podaci
IT Park Inđija, Inđija
Faza: I.1 – poslovni objekat tipa B
Površina objekta: 10.000 m²
Investitor: Embassy Techzones d.o.o.,
Beograd
Godina izgradnje: 2012-2013.
Projektant: Arhi.pro d.o.o., Beograd
Autori projekta: Ivana Anja Milić, d.i.a., Dejan
Sokolov, d.i.a., Miloš Petrović, d.i.a.
Nadzor: Mace d.o.o., Beograd
Generalni izvođač radova: Gemax d.o.o.,
Beograd
Izvođač radova sistema hidroizolacije
slaganog ravnog krova: Tim Sistem Plus
d.o.o., Beograd
Mapei distibuter: Bwc d.o.o., Beograd
Mapei koordinator: Melanija Pavlović, d.i.a.
Mapei proizvodi
Hidroizolacija: Mapeplan M15, Mapeplan
Walkaway
Za dodatne informacije posetite web strane
www.mapei.rs i www.mapei.com
14 SM br. 12/2013
PREDSTAVLJAMO PROIZVODE
Mapeplan®
Sintetičke membrane za hidroizolaciju krovova, podzemnih
delova konstrukcija, hidrotehničkih objekata i tunela
•
•
•
•
•
•
•
visoka mehanička otpornost
dobra obradivost i lako varenje
fleksibilnost na niskim temperaturama
otpornost na UV zrake
otpornost na starenje
paropropusnost
otpornost na mikrobiološke organizme i korenje
Detaljnije informacije možete
pogledati na: www.mapei.com
WEB ALATI
„Design guide“ – pomoć
projektantima pri izboru
najboljeg sistemskog rešenja
Informacije, saveti, preporuke, detalji primene
Mapei je na osnovu dugogodišnjeg iskustva svojih stručnjaka, saradnje sa inženjerima iz različitih oblasti, projektantima
i arhitektama razvio internet aplikaciju „Design guide“ – vodič
za projektovanje. Na jednom mestu nalazi se veliki broj informacija, saveta, preporuka i detalja. Klikom na baner DESIGN
GUIDE ON-LINE na web strani www.mapei.rs možete se jednostavno registrovati i dobiti pristup svim informacijama.
Vodič za projektovanje za određenu oblast za koju ste zainteresovani možete lako da sačuvate ili odštampate. Informacije
su raspoređene u 17 poglavlja. Bez obzira što su sve informacije i priručnici na engleskom jeziku, sve je veoma pregledno i
detaljno objašnjeno.
Aplikacija „Design guide“ je svojevrstan interaktivni vodič koji
nas jednostavno vodi kroz različite faze izvođenja radova i pri
tom nam predstavlja najbolja sistemska rešenja iz određenih
oblasti. Svako sistemsko rešenje nam daje detaljne informacije
i preporuke za primenu svakog proizvoda.
Aplikacija je koncipirana tako da u svakom trenutku omogućava brzo pretraživanje po ključnim rečima (npr. materijali / proizvodi). Za sve proizvode koji su prikazani u datom rešenju na
raspolaganju su tehnički listovi sa detaljnim opisom i svojstvima
proizvoda. Ukoliko imate bila kakva pitanja ili nedoumice možete poslati svoje pitanje na e-mail adresu: [email protected]
ili [email protected] , a mi ćemo se potruditi da dobijete
pravi odgovor od naših stručnih lica zaduženih za predmetnu
oblast iz koje imate pitanje.
Osnovni principi zelene gradnje su trajnost i održivost. Na
ovim principima se dugi niz godina temelji i rad 18 razvojno-istraživačkih centara grupe Mapei. Primena Mapei
proizvoda u procesu projektovanja omogućava izgradnju
objekata koji su u skladu sa LEED smernicama koje propisuje Savet za zelenu gradnju (Green Building Council).
U web aplikaciji „Design guide“ informacije su raspoređene u
17 poglavlja :
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
Polaganje keramičkih pločica i kamena
Polaganje tekstilnih i elastičnih podnih obloga
Polaganje parketa
Podne obloge na bazi cementa i epoksidnih smola
Zaptivanje elastičnim masama
Obnova i zaštita betonskih konstrukcija
Primena kompozitnih materijala
Obnova i restauracija zidanih konstrukcija
Zaštitni i dekorativni premazi
Termoizolacija
Izvođenje hidroizolacije primenom proizvoda na bazi bento-
16 SM br. 12/2013
N
O
P
Q
R
S
nita, cementa, bitumenskih emulzija, poliuretana i sistema
spremnih za upotrebu
Izvođenje hidroizolacije primenom sintetičkih membrana
Izvođenje hidroizolacije primenom membrana od destilovanog bitumena sa polimerima
Objekti za sport i rekreaciju
Saobraćajnice i javni prostori
Priprema podloge i izvođenje sistema zvučne izolacije za
zaštitu od buke pre ugradnje keramičkih pločica, prirodnog
kamena, elastičnih i drvenih obloga
Sistemi zvučne izolacije za zaštitu od udarne buke
Primer primene
Želimo da postavimo nove keramičke pločice preko postojeće
obloge od keramičkih pločica koje su čvrsto vezane za podlogu i ne odvajaju se. Format novih pločica bio bi srednje veličine,
npr. 30 cm x 30 cm.
Kliknemo na baner DESIGN GUIDE na strani www.mapei.rs i
unesemo svoju e-mail adresu i lozinku koje smo koristili prilikom registracije.
Izaberemo prvi sistem po redu (žute boje) A – Polaganje keramičkih pločica i kamena.
Sledeći korak je izbor odgovarajućeg sistema polaganja:
Poglavlje A.1.1.3. Polaganje na postojeće keramičke pločice ili
kamen.
Prikazana su nam detaljna uputstva o tome na koji način da
pravilno pripremimo podlogu (provera, korektivne mere, izravnavanje…) i dat je spisak odgovarajućih proizvoda sa pripadajućim tehničkim listovima (klik na naziv proizvoda).
Nakon uputstva za pravilnu pripremu podloge sledi uputstvo
za polaganje keramičkih pločica i izbor odgovarajućeg lepka.
Izabraćemo lepak za keramiku srednje veličine KERAFLEX
(A.1.1.3.1).
Detaljna uputstva i opisi radova po tačkama omogućavaju nam
brzu i jednostavnu izradu predmera za potrebne grupe radova.
Zahvaljujući online aplikaciji DESIGN GUIDE, korisnici mogu
brzo, lako i jednostavno da pristupe svim potrebnim informacijama za predmetne radove, a samim tim izrade odgovarajuće predmere za svoje projekte. Aplikacija je prevashodno
namenjena arhitektama, projektantima, građevinskim i drugim
inženjerima, izvođačima građevinskih radova i svima onima koji
žele da pronađu najbolje rešenje.
Imate mogućnost da se registrujete radi slobodnog pristupanja
relevantnim i pouzdanim rešenjima.
Sledi popis neophodnih radnji od pripreme podloge do završnih radova (polaganje i fugovanje keramičkih pločica), osnovne karakteristike sistema i predloženi proizvodi.
SM br. 12/2013 17
REFERENCE
Više od dvadeset
godina uspešne
primene sistema
Mapelastic
Uvek aktuelan i inovativan proizvod, pogodan
za hidroizolaciju kako u velikim građevinskim
poduhvatima, tako i u „malim“ građevinskim
rekonstrukcijama
na tv
2006
Iako se Mapelastic najčešće upotrebljava na velikim gradilištima, ipak je dobro
poznat široj publici. Izuzetno je efikasan
u prostorima gde je prisutna velika količina vlage ili vode, kao što su terase,
balkoni i kupatila. Široj javnosti postao
je poznat 90-ih godina, a najpoznatija
je televizijska kampanja iz 2006. godine
kada je predstavljen u veoma popularnom televizijskom humorističkom programu „Striscia la notizia“. Veliki uspeh
zabeležile su i kampanje u štampanim
medijima.
liona kvadratnih metara građevinskih
objekata širom sveta. Ova dvokomponentna polimer cementna masa pruža
odličnu hidroizolaciju i zaštitu na terasama, balkonima, u kupatilima, na mostovima, vijaduktima, branama, podzemnim
konstrukcijama, u rezervoarima, bazenima itd. Profesionalci širom sveta svakodnevno upotrebljavaju MAPELASTIC
i stvaraju armiju zadovoljnih klijenata.
Dugogodišnji uspeh proizvoda je rezultat jednostavne primene i pouzdanosti
sistema.
Male i velike hidroizolacije
Od 1992. godine sistemom MAPELASTIC
izvršena je hidroizolacija više od 300 mi-
Najčešća primena – hidroizolacija
terasa i balkona
Zahvaljujući visokom sadržaju sinte-
iz štampe
2009
PAG MAPELASTIC 16 kg A4-srb.pdf 1 17.11.2010 13:36:44
Prikaz televizijske
kampanje za MAPELASTIC
u popularnoj televizijskoj
emisiji „Striscia la notizia“
(Kanal 5) 2006. godine.
tičkih smola, MAPELASTIC garantuje
fleksibilnu zaštitu i vodonepropusnost.
Zbog konzistencije u obliku paste lako
se nanosi ručno ili prskanjem i znatno
smanjuje utrošak radnih sati, jer nakon
nanošenja nije potrebna dodatna obrada. Mešanjem dve komponente sistema
Mapelastic dobija se lako obradljiva pasta koja se može nanositi i na vertikalne
površine u debljini od 2 mm.
Pored toga, MAPELASTIC predstavlja
zaštitnu barijeru koja podlogu štiti više
od 50 godina od agresivnih uticaja iz atmosfere kao što su: ugljen dioksid (CO2),
2010
PAG MAPELASTIC A4-SRB.pdf 1 14.12.2011 16:05:52
2011
Kapljice zabave,
bez mora problema.
Mapelastic
®
Hidroizolacija
Primeri pojedinih
reklamnih kampanja
za MAPELASTIC u
štampanim medijima
počevši od 1992.
godine do danas.
Primer upotrebe
Dvokomponentna visoko
elasti~na cementna masa
za hidroizolaciju i za{titu
cementnih podloga
Za{tita i hidroizolacija velikih gra|evinskih objekata
Idealna za balkone, terase, bazene, kupatila, ...
Jednostavna za primenu
Prilago|ena za povr{ine s ve} postavljenim
kerami~kim plo~icama
• Za{tita, trajnost i univerzalna primena
M
Y
CM
MY
CY
{no
uspe
jom je na m²
ja ko
ilio
zolaci
180 m
Hidroi no preko
.
za{ti}e~itih povr{ina
razli
CMY
K
Vrhunski proizvodi
za bazene pobednika.
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Foto Gianni Dal Magro
•
•
•
•
C
U SKLADU SA EVROPSKIM
STANDARDOM
O!
NOV
SISTEMI ZA POVRŠINSKU
ZAŠTITU BETONA
1504-2
U skladu sa standardom
EN 14891
Standardni komplet
32 kg= 8 m 2
Mapelastic®
Najviše prodavani
hidroizolacioni sistem na svetu.
Dvokomponentna, visokofleksibilna, cementna masa za hidroizolaciju
i zaštitu cementnih podloga, kao i površina balkona, terasa, kupatila i bazena.
Mapei. Iz našeg iskustva rešenja za vas.
više informacija na: www.mapei.rs
18 SM br. 12/2013
Mapelastic® AquaDefense
Najjednostavniji i najbrži sistem
hidroizolacije za unutrašnje i spoljne prostore.
Elastična tekuća membrana spremna za upotrebu, sa brzim sušenjem.
Idealan za brzu i praktičnu hidroizolaciju: može se nanositi valjkom, četkom, špahtlom
te omogućavae ponovno korišćenje prostora već nakon jednog dana primene.
Mapei. Iz našeg iskustva rešenja za vas.
više informacija na: www.mapei.rs
Mapelastic
Elastična hidroizolaciona
membrana sa više od 20
godina uspešne primene
natrijum-hlorid (prisutan u morskoj vodi,
za objekte blizu obale), sredstva za odmrzavanje na bazi natrijum hlorida koja
su često uzrok oštećenja i najkvalitenijih
hidroizolacija. Otporan je na UV zračenje, a ostaje fleksibilan i na veoma niskim
temperaturama (-20˚C).
Specifičnost proizvoda MAPELASTIC
ogleda se u hidroizolaciji terasa i balkona
gde se hidroizolacija može izvesti u debljini od 2 mm na već postojećim podnim podlogama, što predstavlja veliku
prednost i neosporno smanjuje vreme
potrebno za izvođenje radova, jer se izbegava prethodno uklanjanje podloge i
odlaganje šuta.
Postavljanjem nove podne obloge na
ovu zaštitnu membranu postiže se ne
samo zaštita podloge, već i sprečavanje
pojave iscvetavanja na fugama, a samim
tim i promena boje fuga.
Odlično prianjanje, kao i elastičnost koja
ostaje nepromenjena tokom vremena,
čine proizvod MAPELASTIC odličnim
izborom za hidroizolaciju. Mapelastic je
sistem koji je moguće primeniti na različitim građevinskim poduhvatima velikog
obima, ali i za hidroizolaciju podzemnih
građevinskih konstrukcija.
Detaljan opis proizvoda možete pronaći
na www.mapei.rs.
Iako je prvenstveno namenjen za
velike građevinske poduhvate,
MAPELASTIC je široj
javnosti poznat zbog odličnih
karakteristika koje je pokazao u
vlažnim prostorima kao što su
terase, balkoni i kupatila.
ibilna
Trajna fleks a zaštita
n
io
c
la
o
iz
ro
hid
je proizvod
koju garantuSTIC čak
A
L
E
MA P
niskim
i na izra zito a (-20˚ C).
m
temperatura
MAPELASTIC
je bezbedan za
upotrebu.
najnovija promotivna kampanja
2013
LEVO I GORE IZNAD:
Prikaz pojedinih delova video
kampanje nanošenja sistema
Mapelastic na terasi.
Kompletan video materijal
možete pogledati na Mapei
– You Tube video kanalu ili
putem optičkog matriks bar
koda.
SM br. 12/2013 19
REFERENCE
Put oko
sveta sa
proizvodom
Mapelastic
Više od 300 miliona m²
hidroizolovanih objekata od Kuala Lumpura do
Budimpešte
1992
Gare Du Midi • Brisel • Belgija
Hidroizolacija ispod podnih obloga na železničkoj stanici i oblaganje mermernim pločama, upotrebom proizvoda GRANIRAPID (Realtà Mapei br. 27).
Čuvena polimercementna masa upotrebljava se
širom sveta već više od 20 godina za hidroizolaciju betona i betonskih površina, balkona, terasa,
kupatila i bazena. Na ovim stranama prikazani
su samo neki od najznačajnijih građevinskih poduhvata tokom dugog niza godina, počevši od
1992. godine do sada.
1996
Brana Sabbioni • Verbano • Italija
Hidroizolacija i rekonstrukcija betonske brane. Za sanacione radove
upotrebljen je malter MAPEGROUT MS.
2000
1997
Kule Petronas
Twin Towers • Kuala
Lumpur • Malezija
Hidroizolacija kupatila u neboderima na koju je
položen mozaik uz pomoć proizvoda KERABOND i
ISOLASTIC (Realtà Mapei br. 38)
20 SM br. 12/2013
Brze Pruge •
trasa Milano-Torino
• Italija
Vodonepropusna obrada
dilatacionih spojeva upotrebom
MAPEBAND TPE i epoksidnog
lepka ADESILEX PG4 (Realtà
Mapei br. 100).
Arena Budimpešta
• Budimpešta • Mađarska
Kompletna hidroizolacija kupatila Mapei proizvodima
pre polaganja podnih i zidnih obloga upotrebom lepka
ADESILEX P9 (Realtà Mapei br. 65).
2003
2010
Hotelski Kompleks Marina
Bay Sands • Singapur
Hidroizolacija i oblaganje kupatila pločicama od
porculanskog gresa upotrebom proizvoda KERABOND i
KERAFLEX (Realtà Mapei br.103).
2006
2011
Hotel Hilton
• Dubrovnik • Hrvatska
Most Malpensa 2000
• Italija
Hidroizolacija terasa i bazena. Lepljenje keramičkih
pločica izvedeno je proizvodom KERAFLEX MAXI.
Rekonstrukcija i hidroizolacija betonskog vijadukta pre
zaštitne obrade izvedene proizvodom ELASTOCOLOR
PITTURA (Realtà Mapei br. 109).
SM br. 12/2013 21
REFERENCE
Rekonstrukcija
stambene zgrade
iz 70-ih godina
Sanacija krovne terase i fasade
22 SM br. 12/2013
Kod brojnih objekata iz sedamdesetih godina prošlog veka prisutna su manja ili veća
oštećenja čiji stepen zavisi od nivoa održavanja i intervencija koje su bile preduzimane
tokom godina upotrebe.
Jedan od uzroka je svakako i način gradnje
koji je primenjivan do kraja 70-ih godina, a
koji je podrazumevao da su armirano-betonske konstrukcije trajne i da nije potrebna
dodatna zaštita armature od atmosferskih
uticaja.
Sve uočljivija propadanja, svakodnevni problemi, ali i rizici, pre svega za stanare zgrade,
kao i cena održavanja, doveli su do promene
gledišta o potrebnim sanacijama i održavanju objekata.
Stambeni objekat u ulici Regina Emanuela
u Sori, predgrađu Frosinonea, tipičan je
primer graditeljstva iz pomenutog perioda gde je objekat sagrađen od betona sa
fasadom od fasadne cigle. Vremenom su
obloge od betonskih ploča na terasama
oštećene prodiranjem vode. Oštećenja na
svim čeonim delovima balkona su u tolikoj
meri bila velika da je armatura bila izložena
atmosferskim uticajima, pa je zbog korozije bila neophodna sanacija. U 2011. godini
stanari zgrade su se dogovorili da preuzmu inicijativu i pokrenu kompletnu sanaciju
objekta, uključujući i sanaciju krovne terase i fasade.
Hidroizolacija krovne terase i
balkona
Krovna terasa površine 500 m² je hidroizolovana pomoću proizvoda MAPELASTIC,
dvokomponentne polimercementne mase
za hidroizolaciju koja se nanosi u debljini od
2 mm. Membrana je dodatno ojačana upotrebom alkalno-otporne mrežice od staklenih
1
vlakana MAPENET 150. Dilatacioni spojevi,
ivice i uglovi na spojevima zidova obrađeni
su gumiranom poliestarskom trakom sa filcom MAPEBAND, posebno namenjenom za
hidroizolacione sisteme i tečne membrane.
Jedan deo krovne terase hidroizolovan
je nanošenjem bitumenske membrane proizvođača Polyglass, članice Mapei
Group. Upotrebljen je proizvod PLANA P
GRANIGLIATA, elastoplastomerna polimer
bitumenska hidroizolaciona membrana,
spravljena na bazi destilovanog bitumena, modifikovana polipropilenom i ojačana poliesterskim netkanim filcom. Pre polaganja membrane na podlogu je nanet
IDROPRIMER, bitumenski osnovni premaz na vodenoj bazi, proizvođača Mapei
Polyglass. U odnosu na uobičajene osnovne
premaze na bazi razređivača, upotrebljeni
osnovni premaz na bazi vode nije zapaljiv,
bez mirisa je i brzo se suši.
Za oblaganje podova od porculanskog gresa upotrebljen je KERAFLEX, poboljšani
cementni lepak sa produženim otvorenim
vremenom bez klizanja na vertikalnim površinama, koji se koristi i za oblaganje keramičkim pločicama i prirodnim kamenom u nanosima debljine do 5 mm. Fugovanje pločica
izvedeno je uz pomoć ULTRACOLOR PLUS
– brzovezujuće i brzosušeće vodoodbojne
mase za fugovanje, poboljšane polimerima,
a dilatacioni spojevi obrađeni su silikonskom masom MAPESIL AC na bazi acetatnog zamreženja, otpornom na bakterije i
buđ. Svi balkoni na zgradi hidroizolovani su
proizvodom MAPELASTIC ili MAPELASTIC
SMART, dvokomponentnom visoko fleksibilnom membranom koja se nanosi četkom ili
valjkom za hidroizolaciju podloga od betona
na balkonima, terasama, u kupatilima i ba-
2
U PRVOM PLANU
MAPELASTIC SMART
Dvokomponentna masa odabrane fine granulacije na bazi
cementnih veziva, specijalnih
aditiva i sintetičkih polimera u
vodenoj disperziji. Koristi se za
zaštitu novih i rekonstruisanih
betonskih konstrukcija. Takođe
se koristi za hidroizolaciju bazena, terasa i balkona. Upotrebom
ovog proizvoda dobijaju se
2 boda u sistemu LEED sertifikacije.
SLIKA 1: Krovna terasa stambene zgrade pre sanacije.
SLIKA 2: Hidroizolacija
cementnom membranom
MAPELASTIC, sa armiranom
alkalno-otpornom mrežicom od
staklenih vlakana MAPENET 150.
SLIKA 3. Hidroizolacija ivica stubova izvedena je upotrebom gumirane poliestarske MAPEBAND
trake sa filcom.
3
SM br. 12/2013 23
REFERENCE
4
5
zenima, i za zaštitu od hemijskih uticaja. Za
zaptivanje dilatacija upotrebljen je MAPESIL
LM, jednokomponentna silikonska masa za
zaptivanje bez rastvarača i bez mirisa; dilatacije zaptivene uz pomoć MAPESIL LM ostaju dugo nepromenjene (stabilne), a spojevi
ostaju fleksibilni na temperaturama u intervalu od - 40˚C do + 150˚C.
7
SLIKE 4, 5 i 6: Za konstruktivno
ojačanje bočnih zidova stepeništa
upotrebljen je ojačani cementni
malter PLANITOP HDM MAXI.
SLIKA 7: Za ankerisanje u konstruktivnoj sanaciji upotrebljen je
MAPEWRAP G FIOCCO koji pripada
liniji FRP sistem, lakom i prilagodljivom sistemu za sanacije armirano-betonskih površina koji se može
podizati bez upotrebe dizalice.
SLIKA 8: Teško oštećene betonske
površine pre sanacije objekta.
SLIKA 9: Armaturne šipke koje
su izvirivale iz oštećenog betona,
obrađene su i zaštićene proizvodom
MAPEFER, antikorozivnom cement­
nom masom.
SLIKA 10: Čeoni delovi balkona rekonstruisani su uz pomoć proizvoda
MAPEGROUT 430.
SLIKA 11: Završna obrada fasade
zgrade.
24 SM br. 12/2013
6
konstrukciju betonskih površina upotrebljen
je MAPEGROUT 430, sanacioni tiksotropni
malter ojačan vlaknima za obnovu zaštitnog sloja betona oštećenog usled korozije
armature.
Konstruktivno ojačanje oštećenih
zidova
Za konstruktivno ojačanje bočnih zidova stepeništa, radi sprečavanja otpadanja delova
betona i za zaptivanje pukotina upotrebljeni su specijalni proizvodi. PLANITOP HDM
MAXI je visoko duktilni dvokomponentni mikroarmirani pucolansko-cementni malter, a
za armiranje je upotrebljena alkalno-otporna
mrežica od staklenih vlakana MAPEGRID G
120. Ankerisanje konstruktivnih ojačanja je
izvedeno uz pomoć proizvoda MAPEWRAP
G FIOCCO, jednosmerno upletenog užeta
od staklenih vlakana izuzetne čvrstoće koje
je prethodno impregnirano tečnom epoksidnom smolom MAPEWRAP 21.
Završna obrada fasade
Posle obnove oštećenog betona i antigrafit
tretmana, prešlo se na završnu obradu fasadnih površina. Prvi korak u završnoj obradi
fasade bio je premazivanje površine visokopenetracionim premazom ELASTOCOLOR
PRIMER na bazi rastvarača za učvršćivanje
trošnih i slabih podloga i negu sanacionih
maltera. Završna obrada izvedena je pomoću proizvoda ELASTOCOLOR PAINT,
jednokomponentne boje koja je na bazi akrilnih smola za unutrašnje i spoljašnje površine,
stvara film na površini i idealna je za bojenje
fasada koje imaju mikro pukotine ili su podložne nastajanju pukotina. ELASTOCOLOR
PAINT kada se potpuno osuši stvara fleksibilan završni sloj koji je paropropustan, vodonepropustan i otporan na agresivne atmosferske uticaje (CO2 - SO2).
Obnova betonskih površina
Pre obnove oštećenih betonskih površina
najpre je bilo potrebno pripremiti oštećenu
podlogu za sanacione radove mehaničkim
uklanjanjem delova oštećenog maltera i
betona, sve dok podloga ne bude stabilna
i mehanički otporna. Nakon mehaničkog
uklanjanja, preduzeto je čišćenje podloge
od svih nečistoća (prašine i ulja) pažljivim
pranjem vodom pod pritiskom. Očišćene
su i vidljive armaturne šipke koje su nakon
čišćenja premazane proizvodom MAPEFER,
dvokomponentnom antikorozivnom cementnom masom za zaštitu armature. Za re-
Antigrafit tretman
Za uklanjanje grafita sa fasade zgrade upotrebljeni su proizvodi posebno namenjeni
za ovu vrstu radova. Sredstvo za čišćenje
u gelu – WALLGARD GRAFFITI REMOVER
GEL upotrebljno je za uklanjanje grafita ispisanih autolakom. Uz pomoć obične mašine za pranje pod pritiskom moguće je
ukloniti grafite bez oštećenja fasadne površine. Kada se grafiti uklone, fasadna površina se zaštićuje proizvodom WALLGARD
GRAFFITI BARRIER, zaštitnom antigrafit
barijerom. Ispunjavanjem mikro pora na
fasadi, bez uticanja na paropropusnost,
REFERENCE
8
10
9
stvara se barijera koja odbija ulja i vodu i ne
dozvoljava da grafiti prodru u dubinu fasadne obloge.
Tehnički podaci
Stambena zgrada u ulici Regina Elena 11, Sora
(Frosinone), Italija
Mapei radovi: hidroizolacija krovne terase i balkona,
konstruktivna ojačanja bočnih zidova stepeništa i
rekonstrukcija fasade.
Vreme izvođenja radova: 2011.
Investitor: stanari zgrade Regina Elena br. 11, Sora
(Frosinone).
Projektant i rukovodilac gradilišta: Ing. Mauro
Annarelli, Sora (Frosinone)
Izvođač: Geom. Nicoletti Loreto Srl, Sora (Frosinone)
Mapei kooridinator: Sergio D´Ambrosio, Leonardo
Butò, Mapei SpA
Mapei proizvodi
Hidroizolacija: Adesilex PG1, Mapeband, Mapelastic,
Mapelastic Smart, Mapenet 150, Mapesil LM,
Ultracolor Plus
Oblaganje podnih površina: Keraflex, Mapesil AC,
Ultracolor Plus
Strukturna ojačanja: Mapegrid G 120, Mapewrap G
Fiocco, Mapewrap 21, Planitop HDM Maxi
Obnova betonskih površina: Mapefer, Mapegrout 430
Antigrafit tretman: Wallgard Graffiti Remover Gel,
Wallgard Graffiti Barrier
Završna obrada fasade: Elastocolor Primer,
Elastocolor Pittura
Proizvodi Mapei Polyglass:
Idroprimer, Plana P Granigliata
11
Za dodatne informacije posetite web strane
www.mapei.rs, www.mapei.com
i www.polyglass.it
SM br. 12/2013 25
REFERENCE
U PRVOM PLANU
MAPEFLOOR I 300 SL
Dvokomponentna, višenamenska epoksidna masa neutralne
boje za industrijske podove, za
nanose debljine do 4 mm.
MAPEFLOOR I 300 SL je dvokomponentna epoksidna masa
pogodna za izvođenje samoizravnavajućeg i/ili višeslojnog
epoksidnog premaza, a može se
koristiti i kao glatki, protivklizni
završni sloj u hemijskoj i farmaceutskoj industriji, laboratorijama, sterilnim prostorijama, bolnicama, aseptičkim prostorima,
automatizovanim skladištima i
trgovačkim centrima.
MAPEFLOOR I 300 SL nije štetan za životnu sredinu i naročito
je pogodan za prehrambenu
industriju budući da ne sadrži ni
rastvarače ni nonilfenol.
MAPEFLOOR I 300 SL je čvrst,
otporan na hemikalije i abraziju,
a može da se koristi i za izravnavanje i za višeslojne sisteme.
Posle nanošenja površina je
jednolična, ravna i glatka.
26 SM br. 12/2013
Alubond Europe
Mapefloor sistem industrijskih podova u novom pogonu za proizvodnju aluminijumskih kompozitnih panela
Početkom novembra 2012. godine kompanija Alubond Europe je otvorila pogon za proizvodnju aluminijumskih kompozitnih panela
u Banatskim Karlovcima. Alubond Europe
posluje u sastavu međunarodne indijske korporacije Mulk Holdings koja je u našoj zemlji
počela sa komercijalnim radom 2010. godine. Ova multinacionalna grupa kupila je veliku imovinu od deset hektara u Srbiji u koju
planira da investira oko 20 miliona dolara.
Početak investicija je realizovan izgradnjom
modernog proizvodnog pogona u kom će
se na automatizovanoj liniji proizvoditi tri
miliona vatrootpornih metalnih kompozitnih
panela i deset hiljada bojenih rolni. Moderna
linija za proizvodnju najprodavanijeg brenda
aluminijumskih kompozitnih panela na svetu
će svoje proizvode izrađene u Banatskom
Karlovcu izvoziti na teritoriju cele Evrope i
bivšeg Sovjetskog Saveza. U novom pogonu kompanije Alubond Europe u Banatskim
Karlovcu u početku će biti zaposleno 70
radnika.
Saradnja kompanije Mapei sa
arhitektama
Sredinom prošle godine Alubond Europe je
proširila svoju investiciju kupovinom industrijskog objekta u Banatskom Karlovcu koji
je trebalo adaptirati u novi pogon za proizvodnju Alubond U.S.A. panela. Projekat rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata
poveren je projektantskoj kući Flow Plus.
S obzirom da proizvodnja aluminijumskih
kompozitnih panela zahteva idealno ravne
podove i kompaktne podloge, arhitekte su
tražile najbolje sistemsko rešenje za podove
u proizvodnoj hali. U hali je predviđeno montiranje precizne opreme i najmanje odstupanje u visini završne kote poda moglo bi da
utiče na samu proizvodnju. Arhitekte su se
obratile Mapei tehničkoj službi sa zahtevom
za pronalaženjem najboljeg rešenja za izradu
industrijskog poda. Podna konstrukcija hale
bila je izvođena u različitim vremenskim periodima, pa je tako deo hale imao novu AB
ploču, a deo staru. Ispod AB konstrukcije
nije urađena adekvatna hidroizolacija, tako
da je trebalo predložiti i rešenje za zaptivanje vlage. Nakon obilaska objekta i detaljnog
uvida u stanje postojeće podloge, Mapei je
predložio da se kao rešenje usvoji višeslojni protivklizni epoksidni pod Mapefloor
sistem 32 koji odlikuje visoka otpornost na
hemikalije, nepropusnost za ulja i agresivne
materije i otpornost na česta pranja i habanje
od viljuškara.
Sanacija pukotina i dilatacija
Podloga je mestimično ispucala, pa su pukotine sanirane tako što su prvo otvorene
šlicovanjem, a onda poprečno zasečene na
svakih 25-30 cm pri čemu je umetnuta armatura dužine od oko 20 cm. Zatim je izvršeno
popunjavanje epoksidnim lepkom EPORIP
čija je namena i monolitno zalivanje pukotina. Odlično prianjanje od više od 3 N/m²
garantuje postizanje monolitnosti podloge.
Po završetku zalivanja, površina pukotine je posuta kvarcnim peskom granulacije
0,5 mm.
Dilatacije su, kao što znamo, jedno od najosetljivijih mesta u konstrukciji. Predlog Mapei
tehničke službe je bio da se nevezani i oslabljeni delovi odstrane, a dilatacije konusno
zaseku. Detaljno očišćene i pripremljene dilatacije zapunjene su epoksidnim malterom.
Epoksidni malter je spravljen od mešavine
epoksidne mase PRIMER SN i kvarcnog peska granulacije 1,2 mm. Predlog je usvojen i
izvođač je ovom operacijom završio kompletne radove na sanaciji podloge.
primenom premaza PRIMER MF. Podloga
je isfrezovana i prebrušena, zatim usisana, posle čega je nanet PRIMER MF. To je
dvokomponentni epoksidni premaz koji je
upotrebljen kao prvi odnosno osnovni sloj u
sistemu Mapefloor, kao i za zatvaranje prodiranja kapilarne vlage u podlozi. PRIMER MF
odlikuju mala viskoznost i dobro prodiranje
u pore podloga. Posle nanošenja ovog premaza podloga je tvrda, čvrsta i otporna na
abraziju.
Mapefloor sistem
Gletericom je naneta dvokomponentna epoksidna masa MAPEFLOOR I 300 SL, kao
srednji sloj u sistemu poda, i na svež sloj
je posut kvarcni pesak granulacije 0,5 čiji
su nevezani delovi posle vezivanja usisani.
Kao završni sloj je takođe naneta epoksidna
masa MAPEFLOOR I 300 SL koja je pomešana sa kvarcnim peskom granulacije 0,25.
Kako je epoksidna masa nepigmentirana,
željena boja je postignuta dodavanjem tonera MAPECOLOR PASTE koji se isporučuje
po RAL paleti, a dozira se u količini od 8 %
SLIKA 1: Priprema podloge
brušenjem.
SLIKA 2: Sanacija postojećih pukotina
šlicovanjem.
SLIKA 3: Zaptivanje vlage u tri sloja
upotrebom proizvoda PRIMER MF i
posipanjem kvarcnog peska.
SLIKA 4: Pripremljena podloga
pre nanošenja epoksidnog sloja
MAPEFLOOR I 300 SL.
1
2
Zaptivanje podloge premazom
Primer MF
Kao što je već pomenuto, nije postojala adekvatna hidroizolacija podloge, pa je Mapei
predložio da se uradi zaptivanje protiv vlage
3
4
SM br. 12/2013 27
REFERENCE
na količinu smole. Posle nanošenja trećeg
sloja dobijen je višeslojni sistem sa protivkliznim efektom i odličnim mehaničkim osobinama. Pored odlične otpornosti na abraziju po Taberu od 55 mg, sistem ima i prianjanje veće od 1,5 N/mm². Ugradnja poda je
jednostavna, a dobijena završna površina je
veoma laka za održavanje.
SLIKA 5: Prvi sloj proizvoda
MAPEFLOOR I 300 SL.
SLIKA 6: Završni izgled Mapefloor
sistema 32.
Nove dilatacije
Posle završetka ugradnje poda i očvršćavanja, prosečene su nove dilatacije debljine 5 mm. Na dno dilatacije postavljena je
polietilenska traka MAPEFOAM Ø6 kako
bi se kontakt sa masom za zapunjavanje
obezbedio samo sa dve bočne strane. Radi
boljeg prianjanja i regulisanja upijanja betonskih podloga, na bočne strane je nanet
osnovni premaz PRIMER AS. Dilatacije su
zapunjene proizvodom MAPEFLEX PU45,
jednokomponentnom, brzovezujućom, poliuretanskom masom za zaptivanje sa visokim
modulom elastičnosti.
Obrada stubova
Za stubove u hali investitor je zahtevao bojenje u tonu identičnom boji poda, takođe
uz upotrebu materijala na bazi epoksida. Za
ovu poziciju je upotrebljena epoksidna boja
MAPECOAT I24 koja pored odlične otpornosti na kiseline, baze, soli i ulja omogućava i
lako nanošenje i održavanje.
Proverena i pouzdana rešenja
Mapei je još jednom pokazao da je pouzdan
partner čija tehnička rešenja i odgovarajući
proizvodi omogućavaju kvalitetnu realizaciju završnih radova u građevinarstvu, bilo
da se radi o izgradnji novih objekata ili rekonstrukciji i adaptaciji postojećih objekata.
Tako je i ovom prilikom realizovan podni sistem na bazi epoksidnih smola – Mapefloor
sistem 32, uz poštovanje svih zahteva investitora da pod proizvodne hale mora
biti idealno ravan, s obzirom na predviđenu opremu za proizvodnju panela koja će
biti montirana u samom prostoru. Radovi
su uspešno završeni na zadovoljstvo svih
strana.
Tehnički podaci
5
6
Alubond Europe, Banatski Karlovac
Površina objekta: 4.000 m²
Investitor: Alubond Europe d.o.o.
Vreme izvođenja radova: 2012.
Projektovanje i stručni nadzor: Flow Plus i
Sandra Stevčić, d.i.a.
Nadzorni organ investitora: Vera Lukić, d.i.a.
Izvođač radova za industrijski pod: Permont d.o.o. i Nenad Zoranović, d.i.m.
Mapei koordinator: Melanija Pavlović, d.i.a. i
Nebojša Janić
Mapei distibuter: UC Partizan
Mapei proizvodi
Priprema podloge: Eporip, Primer SN,
Quartz 1,2
Podovi: Primer MF, Mapefloor I300 SL,
Quartz 0,25, Quartz 0,5, Mapecolor Paste
Bojenje stubova: Mapecoat I24
Zapunjavanje i zaptivanje dilatacionih spojnica:
PrimerAS, Mapefoam, Mapeflex PU45
Za dodatne informacije posetite web strane
www.mapei.rs i www.mapei.com
28 SM br. 12/2013
PREDSTAVLJAMO PROIZVODE
Visoko kvalitetni
sistemi za podove.
Mapefloor System & Ultratop System
Proizvodi i sistemi za izradu podova na bazi cementa i smola visokih mehaničkih čvrstoća,
otpornih na hemijske agresivne supstance. Sadrže nizak nivo isparljivih organskih supstanci VOC.
Idealni su za brzo saniranje postojećih podova kao i za izradu novih.
Detaljnije informacije možete pogledati na www.mapei.it
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
Podne obloge na bazi
smola i cementa
Pravi izbor podnih
obloga doprinosi komforu prostora, a same
prostorije čini prijatnim
za boravak i rad
Podne obloge na bazi smola u početku
su se koristile isključivo za industrijske
podove, a razvojem tehnologije i povećanjem potražnje na tržištu počinju da
se pojavljuju sve inovativniji proizvodi za
različite namene i prostore.
Posle pojave poliesterskih smola sa rastvaračima došlo je do povećane proizvodnje obloga na bazi epoksidnih i
poliuretanskih smola, kao i smola na vodenoj bazi koje se mešaju sa cementom.
Smole mogu da se koriste za postizanje
najrazličitijih dekorativnih efekata.
U početku se u svetlu ili prozirnu smolu
4
30 SM br. 12/2013
mešao kvarcni pesak u boji, čime se dobijao tzv. „dekor pod“. Ubrzo nakon toga
proizvodi su razvijani isključivo sa „dekorativnim ciljem“ – proizvođači i dizajneri
stvarali su nove palete boja.
Zahvaljujući konstantnom ulaganju kompanije Mapei u istraživanje i razvoj, svake
godine nastaju novi proizvodi za dekorativne podne obloge u cilju zadovoljenja
tržišta koje neprekidno raste.
Mapei u svojoj paleti proizvoda ima dve
vrste dekorativnih podnih obloga: obloge na bazi epoksidnih smola i obloge na
cementnoj bazi.
5
Epoksidne obloge
Među najpoznatijim i najpopularnijim
oblogama na epoksidnoj bazi je samorazlivajući sistem Mapefloor sistem 33.
Radi se o sistemskom rešenju na bazi
epoksidnih smola koje je dostupno u
širokoj paleti boja prema RAL karti.
Mapefloor sistem 33 omogućava izradu
izuzetno glatkih i sjajnih podova namenjenih uglavnom poslovnim prostorima,
kao što su: prodavnice, butici, saloni, izložbeni prostori, ili svoju primenu nalazi u
atraktivnim privatnim prostorima, kao što
su: apartmani, stanovi, penthaus prostori i drugo.
Decor sistem 70, epoksi-poliuretanski
sistem bez rastvarača, omogućava izradu raznih rešenja – dobijeni podovi daju
različite i veoma interesantne estetske
efekte. Ovaj sistem nije samorazlivajući,
nego se oblikuje u zavisnosti od načina
na koji se nanosi na površinu. Za postizanje različitih efekata moguće je koristiti
jednu ili više boja.
MAPEFLOOR DECOR 700 je glavni
proizvod iz sistema Decor sistem 70.
2
SLIKE 1, 2 i 3:
Mapefloor sistem 33
omogućuje izradu
sjajnih i glatkih površina u raznim bojama.
SLIKE 4 i 5: Mapei
podne obloge na
bazi smola i cementa
dostupne su u različitim bojama, a pri
nanošenju se mogu
postići brojni estetski
efekti.
1
Nakon vezivanja i očvršćavanja cela površina može da se prebrusi i na taj način
se izravnavaju eventualne neravnine na
površini nastale u toku nanošenja proizvoda. Na površinu poda mogu se staviti i fotografije ili druge dekoracije manjih
debljina. Sve se potom prekriva prozirnom epoksidnom smolom MAPEFLOOR
I 300 SL TRP tako da se dobije ravna,
sjajna površina. Umesto toga, na izvedene površine mogu se naneti specijalni
završni premazi u tankim slojevima koji
isto tako omogućavaju stvaranje željenog estetskog efekta na podu, a istovremeno poboljšavaju otpornost na habanje. Na taj način konačan izgled poda
može biti mat, sjajan ili satenski.
Još jedan interesantan proizvod iz asortimana proizvoda na bazi epoksida je
MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT – samorazlivajuća masa kojom se postiže
izvrstan estetski rezultat sa efektom
granula. Masa je dostupna u 5 različitih boja. Zahvaljujući ovom proizvodu
moguće je izraditi glatke podove kako
u industrijskim prostorima, tako i u pri-
3
vatnim i javnim, kao što su: laboratorije,
kancelarije, svlačionice, holovi, atrijumi
hotela itd. Nakon višegodišnje eksploatacije prostora, podna obloga se može
obnoviti brušenjem i poliranjem, čime se
vraća prvobitni izgled.
Obloge na cementnoj bazi
Na kraju treba spomenuti Ultratop sistem,
samorazlivajući brzovezujući cementni
sistem, visoke otpornosti na habanje,
koji omogućava izradu podova najrazličitijih svojstava.
Podovi izrađeni uz pomoć sistema
Ultratop mogu imati „prirodan efekat“ (mogu se nanositi u debljinama
5 - 40 mm), „sjajni efekat“ (preporučene
debljine 10 - 40 mm) za idealno ravne i
glatke površine, kao i za površine na kojima se vidi odraz svetlosti, ili „efekat venecijanskog teraca“ (preporučene debljine 15 - 40 mm), pod uslovom da se samorazlivajuća masa ULTRATOP pomeša
sa proizvodom Mapei DYNASTONE
COLOR (veštački cementni agregat u
boji) ili sa prirodnim agregatima.
Detaljniji opis različitih opcija završnog
izgleda za Ultratop sistem:
- prirodan efekat
Pre svakog nanošenja proizvoda
ULTRATOP treba naneti osnovni prianjajući premaz, a potom se ovaj proizvod nanosi, prema potrebi, u sloju debljine između 5 i 40 mm. ULTRATOP je
dostupan u svetlo sivoj, antracit, beloj,
bež, crvenoj i standardnoj boji. Ove boje
mogu se koristiti pojedinačno ili se mogu
međusobno mešati. Nakon pripreme, a
potom i primene proizvoda ULTRATOP,
očvrsla površina može se tretirati posebnim završnim premazima kao što su
MAPEFLOOR FINISH 52 W, kojim se ne
menja završni izgled tretirane površine,
odnosno MAPEFLOOR FINISH 50, zahvaljujući kojem površina postaje sjajna,
sa mokrim efektom. Oba ova proizvoda
poboljšavaju odličnu otpornost proizvoda ULTRATOP na habanje.
- sjajni efekat
Nakon 2 - 3 dana od primene proizvoda ULTRATOP, površine se mogu brusiti i polirati suvim postupkom, najsavremenijim dijamantskim brusilicama.
Dijamantsko brušenje i poliranje poda
omogućava dobijanje sjajne, reflektujuće površine, slične površini prirodnog
kamena. I u ovom slučaju, pre primene
proizvoda ULTRATOP potrebno je naneti
odgovarajući osnovni prianjajući premaz. S obzirom da se postupkom suvog
poliranja ukloni prosečno oko 2 mm debljine poda, unapred treba izračunati završnu debljinu poda, koja nikako ne sme
da bude manja od 10 - 12 mm.
- teraco efekat
Teraco efekat postižemo primenom obojenog cementnog agregata DYNASTONE COLOR ili prirodnog
agregata koji se meša sa proizvodom
ULTRATOP kao vezivom. Pravilan odnos agregata i veziva mora se proveriti
i odrediti na osnovu dimenzija i granulacije samog agregata. Debljina završnog
sloja podova određuje se u zavisnosti od
maksimalnog zrna agregata. Osim toga,
ona zavisi i od abrazivnog efekta suvog
poliranja, jer se, kao što je već navedeno, pri poliranju ukloni oko 2 mm debljine
poda.
Primenom postupka suvog poliranja
pri završnom izgledu dolaze do izražaja kvalitet, struktura i boja agregata, a
dobijaju se ekskluzivni, originalni podovi
koji se brzo i jednostavno ugrađuju.
Za dodatne informacije pogledajte web
stranu www.mapei.rs.
SM br. 12/2013 31
PARTNERSTVO & SPORT
Sassuolo u Seriji A
Mapeijev fudbalski klub Sassuolo ušao je u italijansku prvu ligu – elitnu
Seriju A
SLIKA GORE: Ulaz na
stadion Mapei.
SLIKA DOLE: Do
slavlja idejama, istinskim
vrednostima i timskim
radom.
Sassuolo je u Seriji A!
32 SM br. 12/2013
Osamnaestog maja 2013. godine po prvi
put u svojoj 91 godinu dugoj istoriji Sasuolo
ulazi u prvu ligu italijanskog fudbala, čuvenu
Seriju A. Ovaj podvig je velikim delom zasluga direktora i vlasnika kluba Đorđa Skvincija
(Giorgio Squinzi) koji je dobio najlepši poklon
za svoj 70. rođendan.
Ulazak kluba u Seriju A nesumnjivi je istorijski
događaj za ovo malo mesto kraj Modene na
severu Italije. Sasuolo time postaje najmanji
grad u istoriji italijanskog fudbala koji je uspeo da se probije do Serije A. Pored toga
što je široj javnosti postao poznat po fudbalu, ovaj gradić je odavno poznat u svetu
građevinarstva kao grad keramike. Veoma
važna spona koju Mapei ima sa ovim gradom
je ojačana vezom preko fudbala, najvažnije
sporedne stvari na svetu.
Ulazak u prvu ligu nije bio tako neočekivan
iako je potvrđen na samom kraju fudbalske
sezone. Posle zaostatka od 3 boda i strepnje
da će svoj plasman u Seriju A morati da izbori kroz plej-of (što je bio slučaj prethodne
sezone, ali bez uspeha), Sasuolo je ipak na
vreme uspeo da osvoji neophodne bodove za
prolaz u viši rang. Na kraju sezone nedostajao
je samo jedan bod u utakmici protiv Livorna,
pa je i rezultat od 0:0 bio dovoljan za prolaz.
Međutim, fantastičan gol Simioni Misirolija
(Simione Missiroli) iz lob udarca učinio je da
slavlje bude još veće i slađe.
Poslednja utakmica protiv Livorna predstavljala je svojevrsnu igru nerava. Preko
15.000 navijača preplavilo je tribine stadiona
„Braglia“ u Modeni. U igri 9 na 10 igrača pritisak je bio veliki i na terenu i na tribinama,
pa je gol u poslednjim minutima igre izazvao
erupciju slavlja. Tim je pored istorijskog uspeha postigao i nove rekorde: prvi je šampionski
tim Serije B koji je osvojio 85 bodova; najefikasnija je ekipa sa postignutih 77 golova;
odbrana je druga po uspešnosti odmah posle
Verone. Listu rekorda upotpunjuje i podatak
da je klub od prve do poslednje utakmice u
sezoni proveo na samom čelu druge lige sa
38 uzastopno dobijenih mečeva.
Želja za pobedom je ista filozofija koja
odlikuje i Mapei. To dokazuje važnost
timskog rada i fokusiranje na krajnji rezultat, dok su velike investicije kruna zalaganja
i uspeha. Delom zahvaljujući i preuzimanju
„Mapei pobedničke filozofije“, Sasuolo je
za sedam godina napredovao iz C2 divizije
u elitni italijanski fudbal. Zasluge svakako
pripadaju i vlasniku Skvinciju (Squinzi) koji
je verovao u timski rad od samog početka
i pored drastično smanjenjog budžeta od
čak 70 % u odnosu na prethodnu godinu.
Rezultati govore sami za sebe: uz manje
uloženog novca, tim je postigao veliki uspeh.
„Ovo je odličan primer“, kako kaže Skvinci,
predsednik Konfindustrije (Confindustria) –
konfederacije italijanskih udruženja kompanija za proizvodnju i usluge, „da je moguće
početi od malih stvari, a zahvaljujući znanju
i umeću, osvojiti ceo svet, kako u fudbalu, tako i u industriji, naročito u domenu
proizvodnje keramičkih pločica. Italija je puna
ovakvih primera koji treba da posluže kao
smernica opšteg napretka društva“. Uspeh
fudbalskog tima, rezultat je pobedničke filozofije cele Mapei grupacije koji istovremeno
predstavlja još jedan podsticaj u stremljenju
ka postizanju novih ciljeva.
MAPEI – POUZDAN PARTNER
PROJEKTANTIMA, IZVOĐAČIMA I
KORISNICIMA,
SA SISTEMSKIM REŠENJIMA KOJA
OMOGUĆAVAJU EFIKASAN RAD I
POSTIZANJE VRHUNSKIH REZULTATA.
Kontinuirana razmena iskustava i ideja sa klijentima i izvođačima donosi Mapeiju nova znanja koja su osnova za usmeravanje
svih snaga u procesu inovacija koji omogućavaju širenje linije proizvoda i rešenja i realizaciju novih projekata. Više od 200
novih proizvoda svake godine upotpunjuje jedinstvenu ponudu na tržištu. Novi proizvodi ne isključuju postojeće, već pružaju
nove mogućnosti svima koji rade u građevinarstvu. Na našim prodajnim mestima možete prepoznati kvalitet, kako Mapeijevih
proizvoda, tako i prodajnog osoblja koje vam pruža adekvatne savete i tehničku podršku, kao i neophodnu dokumentaciju koje
je Mapei pripremio za vas.
Mapelastic
Elastična hidroizolaciona
membrana sa više od 20
godina uspešne primene
Zašto odabrati Mapelastic:
• Dokazano pouzdan i trajan sistem kojim je hidroizolovano
više od 300 miliona m2 površina
• Zadržava elastičnost u svim atmosferskim uslovima, čak i na
niskim temperaturama
• Primenjiv kako na novim tako i na postojećim podlogama
bez skidanja pločica
• Sertifikovan u skladu s međunarodnim standardima
V SKLADU Z EVROPSKIM
STANDARDOM
SISTEMI ZA POVRŠINSKO
ZAŠČITO BETONA
EN 1504-2
U skladu s
normom EN 14891
Mapei s vama: istražujmo zajedno na www.mapei.com
visˇe na
Download

broj 12 – decem bar 2 013 – novosti, tehnička rešenja, kultura