UČEŠĆE PREDSTAVNIKA NVO SEKTORA U RADU
RADNIH TIJELA SKUPŠTINE CRNE GORE U
2011.GODINI
ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE
•
•
•
•
U toku 2011. godine Odbor za ljudska prava i slobode organizovao je
ukupno 31. sjednicu
Od 31. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, u radu 19 sjednica je
učestvovalo ukupno 46 predstavnika NVO
24 predstavnika ucestvovalo u radu 11 sjednica po pozivu Odbora za
ljudska prava i slobode
22 predstavnika NVO pratilo rad 17 sjednica na zahtjev njihovih
organizacija
U prilogu su navedeni brojevi sjednica i dnevni red povodom kojih su prisustvovali
predstavnici NVO:
31. sjednica i nastavak 31. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode
Skupštine Crne Gore, održanih 3. i 8. februara 2011. godine
Sjednici su po pozivu, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore,
prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija koje se bave pitanjima ljudskih prava:
1. Marija Vuksanovic - Centar za razvoj nevladinih organizacija,
2. Slobodan Franovic - Crnogorski helsinški komitet,
3. Vuk Maraš, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora,
4. Mirjana Gajovic - Akcija za ljudska prava,
5. Boris Raonic - Inicijativa mladih za ljudska prava,
6. Siniša Bjeković – Centar za ljudska prava Pravnog fakulteta.
Sjednicu je pratio Milan Radovic iz Inicijative mladih za ljudska prava, na njihov zahtjev,
a na osnovu prethodno uspostavljene saradnje Odbora za ljudska prava i slobode sa
Inicijativom mladih za ljudska prava.
33. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore,
održane 25. februara 2011. godine
Sjednicu je pratio Milan Radovic iz Inicijative mladih za ljudska prava, na niihov zahtjev.
34. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore,
održana 11. marta 2011. godine
Sjednici je , po pozivu, prisustvovala Ivana Vujovic,predsjednica Upravnog odbora NVO
Omladinski kreativni centar Juventas.
Sjednicu je pratio Milan Radovic iz Inicijative mladih za ljudska prava, na njihov zahtjev,
a na osnovu prethodno uspostavljene saradnje Odbora za ljudska prava i slobode sa
Inicijativom mladih za ljudska prava.
Dnevni red:
1. Razmatranje Informacije Ministarstva za ljudska i manjinska prava o
položaju LGBT populacije u Crnoj Gori, broj 01-317/ 11 od 1. marta
2011. godine ;
2. Usvajanje Informacije sa Javne tribine Odbora za ljudska prava i slobode
na temu: „Prava djeteta- Implementacija Zakona o predškolskom
vaspitanju i obrazovanju i Zakona o zaštiti od nasilja u porodici“, održane
28. februara 2011. godine u JPU „Zagorka Ivanovic“ na Cetinju
35. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore,
održana 29. marta 2011. godine
Sjednicu je, na zahtjev Inicijative mladih za ljudska prava, pratio Milan Radovic,
predstavnik ove organizacije.
36. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore,
održana 6. aprila i nastavak 36. sjednice, održana 20. i 21. aprila 2011. godine
Sjednicu je, na njihov zahtjev, pratio Milan Radovic, predstavnik Inicijative mladih
za ljudska prava.
Dnevni red:
1. Predlog Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda;
2. Poseban izvještaj ombdusmana o stanju ljudskih prava mentalno oboljelih lica
smještenih u ustanovama;
3. Poseban izvještaj Ombudsmana o ostvarivanju prava na povraćaj imovinskih
prava i obeštećenje
U nastavku rada 36. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održanoj 21. aprila
učestvovali su po pozivu Odbora, u skladu sa članom 67 Poslovnika, predstavnici
sledećih NVO:
1. Podgoričko udruženje za vraćanje i zaštitu životne svojine - Veselin
Uskoković,
2. Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,, Naša
inicijativa” – Milisav Korać, Slobodan Vuković i Srećko Vuković.
39. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore,
održana 18. maja 2011. godine
Sjednicu je, na njihov zahtjev, pratio Milan Radovic, predstavnik NVO „Inicijativa
mladih za ljudska prava”.
Dnevni red:
RAZMATRANJE AMANDMANA (29) NA PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITNIKU/CI
LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE, koje su
podnijeli poslanici:
1. Koca Pavlovic (cetiri),
2. Klub SDP-a (dva) Borislav Banovic, Džavid Šabovic, Ervin Spahic i
Hidajeta Bajramspahic i
3. Klub SNP-a (23)Snežana Jonica, dr Miloje Pupovic i Dobrica Šljivancanin.
.
41. sjednica i nastavak 41. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode
Skupštine Crne Gore, održanih 2. i 14. juna 2011. godine
41 sjednici , po pozivu Odbora , prisustvovao je Boris Raonić iz NVO “Inicijativa mladih
za ljudska prava”, i učestvovao u raspravi povodom Predloga zakona o izmjenama i
dopunama Krivičnog zakonika.
Sjednicu je, na njihov zahtjev, pratio predstavnik NVO “Inicijativa mladih za
ljudska prava”, Milan Radovic.
42. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore,
održana 1. jula 2011. godine
Po pozivu, sjednici su prisustvovali: Milisav Korać, predsjednik NVO Savez udruženja
roditelja djece i omladine sa teškocama u razvoju “Naša inicijativa” i Fadil Mučić,
predsjednik NVO Savez slijepih Crne Gore.
45. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore,
održana 22. jula 2011. godine
Sjednicu je pratio Milan Radovic, predstavnik NVO “Inicijativa mladih za ljudska
prava”, na njihov zahtjev.
50. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore,
održana 15. septembra 2011. godine
Sjednicu je, na njihov zahtjev, pratio Milan Radovic, predstavnik NVO „Inicijativa
mladih za ljudska prava”.
51. sjednica održana 30.09.2011.
Sjednici je u skladu sa članom 67 Poslovnika prisustvovao je predsjednik Udruženja
roditelja djece i omladine sa teškoćamam u razvoju ,, Naša inicijativa” Milisav Korać.
52. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore,
održana 12. oktobra 2011. godine
Sjednici je po pozivu prisustvovala je Marija Vuksanovic, predstavnica NVO „CEDEM,
a Informaciju o ucešcu predsjednika Odbora na Okruglom stolu „Prezentacija Izvještaja
o monitoringu sudjenja za period od 1. aprila do 31. avgusta 2011. godine“
Nastavak 52 sjednice Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore,
održana 24. oktobra 2011. godine
Dnevni red sjednice: kontrolno saslušanje Ministra za ljudska i manjinska prava.
U radu sjednice, po pozivu, u skldau sa članom 67 stav 2, učestvovao je Milan Radović,
predstavnik NVO ,, Grañanska alijansa”.
Rad sjednice su pratili po sopstvenim zahtjevima , predstavnici sledećih NVO:
1. Centar za grañansko obrazovanje – Nikola ðonović
2. NVO Juventas – Ivana Vujović
3. NVO,, LGBT Forum Progres "– Zdravko Cimbaljević
4. NVO Akcija za ljudska prava – Anñelija Kovačević
5. Fondacija za stipendiranje Roma – Biljana Alković
53. sjednica održana 14. 11. 2011. godine
Sjednicu je, na njihov zahtjev, pratio Milan Radovic, predstavnik NVO „Grañanska
alijansa”
54. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore,
održana 23. novembra 2011. godine
Sjednicu je, na njihov zahtjev, a po odobrenju Predsjednika Odbora, pratio Milan
Radovic, koordinator programa ljudskih prava u NVO „Gra_anska alijansa“.
DNEVNIRED:
1. POSEBAN IZVJEŠTAJ O DJECIJEM PROSJACENJU U CRNOJ GORI, koji je
Odboru dostavila Kancelarija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, I
2.TEKUCA PITANJA.
55. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore,
održana 2. decembra 2011. godine
Sjednicu je, na njihov zahtjev, a po odobrenju Predsjednika Odbora, pratio Milan
Radovic, koordinator programa ljudskih prava u NVO „Grañanska alijansa“.
56. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore,
održana 9. decembra 2011. godine
DNEVNIRED:
REALIZACIJA PLANA AKTIVNOSTI ODBORA ZA PERIOD OD DECEMBRA 2010.
DO OKTOBRA 2011. GODINE
Sjednici su, po pozivu, u skladu sa clanom 67 stav 2 Poslovnika Skupštine,
prisustvovali:predstavnici NVO-a koje se bave pitanjima ljudskih prava:
1. Milisav Korac, predsjednik Saveza udruženja roditelja
2. djece i omladine sa teškocama u razvoju „Naša inicijativa“,
3. Rajka Cica Perovic, direktorica Centra za prava djeteta,
4. Tea Gorjanc- Prelevic, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava,
5. Sandra Smolovic i Senka Domovic- Bulut iz Foruma MNE.
Sjednicu je, na njihov zahtjev, a po odobrenju Predsjednika Odbora, pratio
Milan Radovic, koordinator programa ljudskih prava u NVO „Grañanska alijansa“
58. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore,
održana 15. decembra 2011. godine
Sjednici su, po pozivu Odbora, u skladu sa clanom 67 stav 2 i 73
Poslovnika Skupštine,prisustvovali: Boris Raonic, predsjednik NVO „Grañanska alijansa“
i Daliborka Uljarevic, izvršna direktorica NVO „ Centar za grañansko obrazovanje“.
Sjednicu je, na njihov zahtjev, a po odobrenju Predsjednika Odbora, pratio
Milan Radovic, koordinator programa ljudskih prava u NVO „Grañanska alijansa“.
59. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore,
održane 20. decembra 2011. godine
Sjednicu je, na njihov zahtjev, po odobrenju Predsjednika Odbora, pratio Mirko
Kalezic iz NVO „ Grañanska alijansa“.
60. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore,
održane 21. decembra 2011. godine
Sjednici je prisustvovao, na osnovu zahtjeva upucenog Odboru, Milan Radovic,
koordinator programa ljudskih prava u NVO “Grañanska alijansa”
Prva zajednicka sjednica Odbora za politicki sistem, pravosuñe i upravu
i Odbora za ljudska prava i slobode održana 13. decembra 2011. godine
PRVA TACKA
Predlog zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivicnom postupku
Na zajednickoj sjednici vodila se rasprava u kojoj su ucestvovali, pored clanova
dva Odbora i predstavnika predlagaca, i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, predstavnica
Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori i predstavnica NVO Akcija za ljudska prava,
Tea Gorjanc Prelevic.
ADMINISTRATIVNI ODBOR
•
•
Administrativni odbor je organizovao u toku 2011. ukupno 17 sjednica;
Od 17 sjednica, jednoj sjednici je prisustvovalo 8 predstavnika NVO po
pozivu Odbora.
U prilogu je naveden broj sjednice i dnevni red povodom koje su prisustvovali
predstavnici NVO
36. sjednica Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore
održana dana 31. maja 2011. godine
Saglasno clanu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine CG, po pozivu, sjednici su prisustvovali
predstavnici sledećih nevladinih organizacija:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
članica NSEI - Tijana Markovic;
Inicijativa mladih za ljudska prava - Boris Raonic, clan NSEI;
Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) - Marija Vuksanovic;
Centar za demokratsku tranziciju (CDT) - Dragan Koprivica;
NVO “Ikre“ - Velida Hodžic ;
NVO „Institut Alternativa“ - Stevo Muk ;
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) - Vuk Maraš ;
Ana Novakovic, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).
Svi predstavnici navedenih nevladinih organizacija učestvovali su u raspravi tematske
sjednice ,, Kako odrediti predstavnika iz NVO sektora u postupku izbora I imenovanja.“
ODBOR ZA BEZBJEDNOST I ODBRANU
•
•
Odbor za bezbjednost I odbranu je u toku 2011. godine organizovao 15.
sjednica;
Od 15. sjednica, 6 predstavnika nevladinih organizacija je prisustvovalo
radu dvije sjednice po pozivu Odbora za bezbjednost i odbranu.
U prilogu su navedeni brojevi sjednica i dnevni red povodom kojih su prisustvovali
predstavnici NVO:
36.sjednica, održana 24. oktobra 2011.
Sjednici su u skladu sa članom 67 Poslovnika prisustvovali:
1. Alfa centar – Dobrislav Bojović
2. Centar za grañansku inicijativu – Budislav Minić
3. Zid – Zarija Pejović
4. Crnogorski zenski lobi – Aida Petrović
Konsultativno saslusanje na temu prevencija od poplava u Crnoj Gori
37. sjednica, održana 31. oktobra 2011.
Dnevni red sjednice:
Konsultativno saslusanje na temu pomorske sigurnosti i bezbjednosti u Crnoj Gori.
Sjednici su u skladu sa članom 73. Poslovnika, prisustvovali predstavnici sledećih NVO:
1. NVO ,, Atlantski savez Crne Gore”
2. Alfa centar – Aleksandar Dedović
ODBOR ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I BUDZET
•
•
Odbor za ekonomiju, finansije i budžet organizovao je ukupno 39. sjednica
u toku 2011. godine;
Od 39. sjednica , 10 predstavnika NVO je prisutvovalo radu 4 sjednice po
pozivu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.
U prilogu su navedeni brojevi sjednica i dnevni red povodom kojih su prisustvovali
predstavnici NVO:
41. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore,
održane 14. februara 2011. godine
U radu sjednice je u skladu sa članom 73, prisustvovao predstavnik NVO „Centar za
zaštitu potrošaca“ Predrag Boljević, kojega je Odbor pozvao u cilju pribavljanja potrebnih
informacija i strucnih mišljenja na temu konsultativnog saslušanja ,,Stanje u oblasti
telekomunikacija sa osvrtom na sprovoñenje Zakona o elektronskim komunikacijama”.
52. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore,
održana 30.maja 2011. godine
Sjednici su u skladu sa clanom 73 Poslovnika Skupštine prisustvovali predstavnici
Udruženja privatnih investitora: Blagota Radović i Pavle Gegaj. Dnevni red sjednice bilo
je konsultativno saslušanje na temu ,, Nacrt zakona o investicionim fondovima sa
osvrtom na efekte primjene postojećeg zakona”.
58. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore,
održana 27. jula 2011. godine
U skladu sa clanom 67 Poslovnika, tj. po pozivu odbora za ekonomiju, finansaje i budžet
sjednici je prisustvovala predstavnica nevladine organizacije „Institut Alternativa”, Milica
Popovic. Ona je ucestvovala u radu odbora, bez prava odlučivanja u vezi prve tacke
dnevnog reda, predloga Zakona o javnim nabavkama.
72. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore,
održana 24. novembra 2011. godine
U skladu sa clanom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore, sjednici su prisustvovali
predstavnici strukovnih udruženja: Dragiša Boricic, generalni sekretar Unije poslodavaca
Crne Gore i Suzana Radulovic, v.d. generalnog sekretara Unije poslodavaca Crne Gore.
Dnevni red
PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA;
2. PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH
SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA, koji su podnijeli poslanici: Neven Gošovic, Snežana Jonica i
Velizar Kalu4erovic;
3. PREDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONSKIM
KOMUNIKACIJAMA, koji su podnijeli poslanici: Nebojša Medojevic, dr Branko
Radulovic, dr Zarija Pejovic i Koca Pavlovic;
4. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOJ
BANCI
CRNE GORE, koji su podnijeli poslanici: Nebojša Medojevic, dr Branko Radulovic,
dr Zarija Pejovic i Koca Pavlovic;
5. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA HARTIJAMA OD
VRIJEDNOSTI, koji su podnijeli poslanici: Nebojša Medojevic, dr Branko Radulovic,
dr Zarija Pejovic i Koca Pavlovic;
6. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, koji
su
podnijeli poslanici: Nebojša Medojevic, dr Branko Radulovic, dr Zarija Pejovic i
Koca Pavlovic;
7. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ
REVIZORSKOJ INSTITUCIJI, koji su podnijeli poslanici: Nebojša Medojevic, dr
Branko Radulovic, dr Zarija Pejovic i Koca Pavlovic;
8. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI, koji
su
podnijeli poslanici: Nebojša Medojevic, dr Branko Radulovic, dr Zarija Pejovic i
Koca Pavlovic i
74. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore,
održana 7. i 8. decembra 2011. godine
U skladu sa clanom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore, sjednici Odbora prisustvovali
su:
Suzana Radulovic - v.d.generalnog sekretara Unije poslodavaca Crne Gore, Rumica
Kostic - pravni savjetnik UPCG, Stevo Muk - predsjednik Upravnog odbora NVO Institut
Alternativa, Goran ðurovic -predsjednik Upravnog odbora koalicije NVO Saradnjom do
cilja.
Dnevni red sjednice: Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2012. godinu
Povodom razmatranja predloga budžeta, dopise Odboru dostavili su: NVO Centar za
grañansko obrazovanje i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa
invaliditetom, koje su poslanici mogli imati u vidu prilikom razmatranja predloga zakona o
budžetu Crne Gore za 2012.
ODBOR ZA MEðUNARODNE ODNOSE I EVROPSKE INTEGRACIJE
•
•
U 2011. godini organizovano 39. sjednica Odbora za meñunarodne odnose i
evropske integracije;
Od 39 sjednica, na tri sjednice je prisustvovalo 5 predstavnika NVO na
osnovu sopstvenih zahtjeva.
U prilogu su navedeni brojevi sjednica i dnevni red povodom kojih su
predstavnici NVO:
risustvovali
54. sjednica Odbora za meñunarodne odnose i evropske integracije,
održane 06. juna 2011. godine
Sjednici su prisustvovali sljedeci predstavnici nevladinog sektora: Veselin Radulovic
iz nevladine organizacije MANS i Milica Popovic iz NVO Alternativa na njihov zahtjev
koji je Odbor prihvatiio.
Veselin Radulovic je učestvovao u raspravi povodom 3. tačke dnevnog reda:
Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog Zakonika
Milica Popović je učestvovala u raspravi povodom 11 tačke dnevnog reda: Predloga
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji.
60. sjednica Odbora za medunarodne odnose i evropske integracije Skupštine
Crne Gore, održane 21. jula 2011. godine
Sjednici su u skladu sa članom 67. Poslovnika Skupštine Crne Gore prisustvovali
predstavnici NVO „MANS“, Vuk Maraš i Zorica Ceranic povodom dvije tacke koje su na
dnevnom redu današnje sjednice:
1. Predloga Zakona o javnim nabavkama
2. Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa
62. sjednica Odbora za meñunarodne odnose i evropske integracije
Skupštine Crne Gore, održana 27. jula 2011. godine
Na prethodno upucen zahtjev, sjednici je prisustovao predstavnik NVO Mreža
za afirmaciju nevladinog sektora MANS Vuk Maraš.
Vuk Maraš je učestvovao u raspravi povodom druge tačke dnevnog reda, Predloga
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa.
ODBOR ZA PROSVJETU, NAUKU, KULTURU I SPORT
•
•
Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je u 2011. godini organizovao je
ukupno 11 sjednica;
Na sjednicama nijesu prisustvovali predstavnici NVO.
ODBOR ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
•
•
Odbor za rodnu ravnopravnost organizovao je u toku 2011. godine ukupno
11 sjednica.
Od 11 sjednica, 8 predstavnika NVO je učestvovalo u radu 3 sjednice
Odbora za rodnu ravnopravnost
U prilogu je naveden broj sjednice i dnevni red povodom kojih su prisustvovali
predstavnici NVO:
27.maj 2011.
Sjednici održanoj 27. maja 2011. godine prisustvovali su predstavnici UNDP,OEBS,
Juventasa, Asocijacije poslovnih žena, SOS telefona Nikšić u skladu sa članom 67.
Poslovnika Skupštine Crne Gore.
27. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore,
održana 14. juna 2011. godine
Sednici je, po pozivu saglasno clanu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, prisustvovao
Milisav Korac,izvršni direktor Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškocama
u razvoju „Naša inicijativa“, povodom prve tačke dnevnog reda: Razmatranje inicijative
Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškocama u razvoju „Naša inicijativa“.
Inicijativa se odnosila na razmatranje mogućnosti davanja podrške amandmanu na
Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiiguranju, koji se odnosi
na mogucnost prijevremenog penzionisanja jednog od roditelja djece i omladine sa
teškocama u razvoju.
28. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore,održana 23.
juna 2011.
Sjednici su po pozivu, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore
prisustvovale predstavnice UNDP Kaca ðuričkovic i Vanja Šcepovic povodom prve
tačke dnevnog reda ,, Predloga zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom”.
ODBOR ZA TURIZAM, POLJOPRIVREDU, EKOLOGIJU I PROSTORNO
PLANIRANJE
•
•
•
Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje
organizovao je u toku 2011. godine 12 sjednica i jedan okrugli sto
Od 12 sjednica, dva predstavnika NVO prisustvovala radu dvije sjednice
Skupštine Crne Gore po pozivu Odbora
Dva predstavnika NVO učestvovali u radu okruglog stola
U prilogu su navedeni brojevi sjednica i dnevni red povodom kojih su prisustvovali
predstavnici NVO:
13. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost održana 9. februara 2011. godine
Sjednici je prisustvovao ovlašćeni predstavnik MANSA, Slavko Vukotić.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, dostavila je Odboru za
turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Predstavku povodom
postojanja eventualnih nepravilnosti u realizaciji vojno-tehnickog Sporazuma
Vlade Crne Gore i SAD za neutralizaciju ubojnih sredstava koja se skladište u
Brezoviku kod Nikšica.
Odbor je, na osnovu clana 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore, od
nadležnih ministarstava, zatražio relevantne informacije o uništavanju viškova
municije na privremenom poligonu „Prage“ kod Nikšica, kako bi odlucio o daljem
postupku povodom Predstavke koju mu je uputio MANS.
Predsjednik Odbora je, tim povodom, sazvao tematsku sjednicu i pozvao
ministre resornih ministarstava i predstavnike nadležnih organa, kao i
podnosioca Predstavke, da ucestvuju u radu sjednice.
15.sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i
prostorno planiranje, održana 17. marta 2011. godine
.
Dnevni red sjednice bilo je razmatranje predloga Deklaracije o zaštiti Morače
Sjednici je tim povodom, na predlog podnosioca Deklaracije ( Goran Danilović)
prisustvovao Darko Pajović, izvršni direktor Green Home.
.
Okrugli sto na temu “Stanje u poljoprivredi, aktivnosti proizvodnje i otkup
poljoprivrednih proizvoda’’,
Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, na 16. sjednici
koja je održana 24. marta 2011. godine, povodom razmatranja Programa rada za
2011.godinu, prihvatio je predlog da, u okviru svoje nadležnosti koja je utvrñena
Poslovnikom Skupštine Crne Gore, razmotri stanje i probleme u poljoprivrednoj
proizvodnji i otkupu poljprivrednih proizvoda na podrucju Zete i Malesije.
Okrugli sto je organizovan u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog
razvoja, na temu “Stanje u poljoprivredi, aktivnosti proizvodnje i otkup
poljoprivrednih proizvoda’’, a sastojao se iz dva dijela, pri cemu je prvi dio održan u
Zeti, u zgradi gradske opštine Golubovci, a drugi dio u Malesiji, u zgradi gradske opštine
Tuzi.
Prvom djelu sjednicu, održanom u Zeti pored čalnova odbora, predstavnika
ministarstava prisustvovo je
I predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvo_aca ,, Ratar’’ ; Slavko
Boljevic.
Drugom dijelu sjednice održanom u Tuzima prisustvovao je I Čunmuljaj Smajlj,
predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvoñača Malesije.
ODBOR ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO
•
•
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je u toku 2011 organizovao 63.
sjednice
Samo jednoj sjednici je prisustvovala predstavnica CRNVO, Ana Novaković
po pozivu Odbora
U prilogu je naveden broj sjednice i dnevni red povodom koje je prisustvovao
predstavnica NVO:
90. sjednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo
Skupštine Crne Gore, održana 11. jula 2011. godine
„Sjednici Odbora je, shodno clanu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine
Crne Gore, prisustvovala Ana Novakovic, izvršna direktorka Centra
za razvoj nevladinih organizacija“, povodom druge tačke dnevnog reda ,, Predloga
Zakona o nevladinim organizacijma”.
ODBOR ZA ZDRAVSTVO, RAD I SOCIJALNO STARANJE
•
•
Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je organizovao 20 sjednica.
Samo jednoj sjednici prisustvovao je predstavnik strane nevladine
fondacije ,, Konrad Adenauer
41. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje
41. sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje održanoj 15. 04. 2011.god.
je prisustvovao u skladu sa članom 67 Poslovnika, Sanija Šljivančanin predstavnik
Fondacije ,, Konrad Adenauer” za Crnu Goru.
ODBOR ZA POLITIČKI SISTEM, PRAVOSUðE I UPRAVU
•
•
•
U toku 2011. godine, Odbor za politički sistem, pravosuñe i upravu,
organizovao je 37. sjednica
Od 37, sjednica , radu 4. sjednice je prisustvovalo 8 predstavnika NVO
Dva zahtjeva MANSA da prisustvuju radu 45. i 49. sjednice su odbijena
većinom glasova članova odbora
U prilogu su navedeni brojevi sjednica i dnevni red povodom kojih su prisustvovali
predstavnici NVO:
44. sjednica Odbora za politicki sistem, pravosuñe i upravu održana 4. marta
2011. godine
U skladu sa članom 73 Poslovnika Skupštine Crne Gore, sjednici su prisustvovali i
predstavnici NVO-a:
1. Forum 2010 - Azra Jasavic ispred Foruma 2010;
2. CEDEM - Vladan ðuranovic;
3. MANS - Vanja Calovic ;
4. Akcija za ljudska prava - Radomir Prelevic;
5. CDT - Milica Kovacevic ;
6. Inicijativa mladih za ljudska prava – Boris Raonić
DNEVNI RED:
Konsultativno saslušanje (rasprava) na temu:
„Reforma pravosudnog sistema u Crnoj Gori u kontekstu preporuka iz Mišljenja
Evropske komisije”
Cilj konsultativnog saslušanja, shodno clanu 73 Poslovnika Skupštine Crne Gore,
pribavljanje potrebnih informacija i strucnih mišljenja povodom reforme pravosudnog
sistema u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na izbor pravosudnih organa, u skladu sa
preporukama iz Mišljenja Evropske komisije.
49. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuñe i upravu
održana5. maja 2011. godine
U skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore, sjednici je prisustvovala i
predstavnica NVO Akcija za ljudska prava, Tea Gorjanc Prelevic.
DNEVNI RED
PRVA TACKA
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivicnog zakonika sa
amandmanima (3) koje je Skupštini podnijela Vlada Crne Gore
IZVJEŠTAJ
O RAZMATRANJU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
KRIVICNOG ZAKONIKA SA AMANDMANIMA (3) VLADE CRNE GORE
Clanovi Odbora vecinom glasova (1- glas „za“, 4- glasa „protiv“ i 2- glasa
„uzdržana“) nijesu podržali zahtjev NVO MANS za prisustvo sjednici Odbora povodom
Izvještaja Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore o radu Državnog tužilaštva za
2010.godinu.
59. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuñe i upravu održana 18. jula 2011.
godine
U skladu sa članom 67 Poslovnika skupštine Crne Gore, sjednici je prisiustvovao
Veselin Radulović, predstavnik NVO ,,MANS", povodom razmatranja Predloga zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o sprjecavanju sukoba interesa.
Prva zajednicka sjednica Odbora za politicki sistem, pravosuñe i upravu
i Odbora za ljudska prava i slobode održana 13. decembra 2011. godine
Sjednici je u skladu sa članom 67. Poslovnika, prisustvovala predstavnica NVO
predstavnica NVO Akcije za ljudska prava,Tea Gorjanc Prelevic.
Tea Gorjanc Prelević je ucestvovala u raspravi ispred NVO Akcija za ljudska prava,
povodom predloga Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku.
KOMISIJA ZA PRAĆENJE I KONTROLU POSTUPKA PRIVATIZACIJE
•
•
Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije u toku 2011. godine
organizovala je 5 sjednica;
Predstavnik jedne nevladine organizacije učestvovao je u radu jedne sjednice
Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije.
8. sjednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije
održana 15. aprila 2011. godine
U skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine, u radu sjednice učestvovala je izvršna
direktorica MANSA, Vanja Ćalović povodom prve tačke dnevnog reda: Kontrola
postupka privatizacije Kombinata aluminijuma Podgorica (kontrolno saslušanje ministra
ekonomije).
Download

ucesce predstavnika NVO u radu skusptinskih radnih tijela 2011.pdf