UGOVOR 0 Km'OPRODAJI
zakIjucen izmedju:
I. Yeliekovie Siobodana, iz Zitomdjc. uliea
. koji
poseduje Lk. br. 2;fO J.. SUP ;)f •..•, , sa jednc strane kao prodavca u daljem tekstu PRODA VAC
I
2. Poletan Ranka. iz Beo/:,rrada.Porucnika Spasica I Masare 102/9,licna karta br.388476,sa
druge strane kao kupca u daljem tekstu KUPAC.
Clan I.
Prodavac, izjavljuje da je vanknjimi vlasnik trosobnog stana. u Beogradu, u uliei Porucnika
SpasiCa i Ma~ere br. 102, na drugom spralu stan obelezen brojem 9 povr~ine 81m2,i garaia br.2
objekat G4 povr~ine 18m2 u ulici Porucnika Spasica i Ma~8rc,2arkovo Beograd.
,..,-"!!:'""
Prodavac je nepokretnost opisanu prethodnim stavom ovog clana, stekao u vlasngtvo
~~., •. ~~
U~?~o~o.~ 0 kupoprodaj~nep?kretnosti overenog kod drugo~7 Opstinskog s~da u Beograu]Ov. br.
..:"~.
,t- +"".::"';-';'.
,od 1991. godme. 1 aneks Ugovora 0 kupoprodaJI nepokretnostl overenog kod Prvog
-..;,. ,. . ~.
.
.
... :'.'
0pstinskog Suda Beogrdd Overa br.845 od 1994 godine.
Napred navedeni stan i garaZu Prodavae prodaje Kupcu za ukupnu cenu od 1.500.000
(rn iIionipestotinahiljadadinara) dinara.
Prodavac izjavljuje, da je od Kupea, primio kupoprodltinu cenu u eelosti uveo Kupea u
posed nepokretnosti, priznaje mu iskljucivo vlasnistvo na stanu I gardie i saglasan je da se po overi
I)vog Ugavara ked Suda Kupac maze uknjiziti kao iskljllcivi vlasnik bez nakriad;1c saglasnosti ; .
prisllstva Prodavca.
"
Clan 2.
Kupae izjavljuje daje kllpio stan I garaZu bliZe opisan u elanu 1. ovog ugovora od Prodavea,
u vidjenom stanju, daje kupoprodajnu eenu isplatio u eelosti, te daje u~o u posed nepokretnosti.
Kupac takodje, izjavljuje da je saglasan da se po overi ovog Ugovora kod Suda uknjizi kao
iskljucivi vlasnik na stanu I garaii koji jc predmet ovog Ugovora bez naknadne saglasnosti i
prisllstva Prodavca.
Clan 3.
Prodavae, izjavljuje da stan I garaia koji su predmet ovog Ugovora prodaje Kupcu u
vidjenom stanju i bez ikakvih tereta.
Ukoliko se utvrdi da na predmctnom stanu postoji bilo kakav teret, prodavac se obavezuje
da isti otkloni 0 svom tro~ku.
'.._~•.-,. ., _. ,,'-_.".
Clan 4.
Stranke po ovom Ugovoru su saglasne da porez na promet kao i sve druge tro~kove oko
overe ovog Ugovora kod suda snosi Kupac.
Clan 5.
Ugovome strane izjavljuju da su ovaj Ugovor svojevoljno zakljucile, priznaju ga za svoj, te
ga i potpisuju.
Clan 6.
Ovaj ugovor sacinjen je u 6 (scst) istovetnih primcraka, za potrebc stranaka, Suda i drugih
organa.
ZaPRODAYCA
C'l...o{lr:~.'/-;C/<-t./
<]
VCO
,k-~
.
~ ,'"
•
•.
Yeliekovie Slobodan
Lk. br.
SUP
Poletan Ranko
Lk. br.
_
/ .J
OV. br._·
POTYRDJUlE
SUP Beograd
.7(Jl;7
/03
SE DA SU:
I. Yclickovie Slobodan
2. Poletan Ranko
svojerucno potpisali ovaj Ugovor i priznali za svoj potpis na ovom Ugovoru. Istovetnosl
imenovanih utvrdjenaje na osnovll licnih karli broj:
I. Lk. br.
::'r f fJ
2. Lk. br. ;',[;;
Ir
:L SUP
.J-;
SUP Bgd.
cija je ispravnost lItvrdjena.
Taksa za overll od
___
.-:..
.
Dana
"
.. '"-,,,
•..
(;..'C:L:;'J,
~
ie naplaeena i ponistcna.
OpStinski slid u Prokuplju.
:;-
t - :;
~
-,. ...•...
~
~
.'
Referent overc:
2003. godine
,';J
/
./ !-,;!JL '- ~ '-..
", .~.
~:
, ..
.,. ..
".-
~."~
. ,"
- _....
.
Download

I. Yeliekovie Siobodana, iz Zitomdjc. uliea . koji poseduje Lk. br.2