PE5601-manual-A6
0-0-0-K
Поступати на исти начин као код првог подешења промене.
Тако се може подесити чак 6 промена температуре у дану.
За повратак у мени притисните тас. .
После промене унапред подешеног програма преконтролишите да ли све подешене промене одговарају
вашим захтевима!
Није услов у једном данu користити свих шест промена!
PE5601
CONST (константе)
Подешење параметара регулације.
Притисните 2 x тас.“ МЕНИ “, окретањем тас. изаберите режим CONST и потврдите тас. .
1 ЧЕШКИ (у производњи подешен чешки језик)
Бирање језика (CZ/PL/EN/DE).
Окретањем тас“ изаберите језик и потврдите тас. .
2 ХИСТЕРЕЗА (у производњи подешено 0.5°Ц)
Хистереза се може мењати од 0,1 до 6°Ц. Нпр. ако јe хистереза 1°Ц, жељена температура 20°C,
термостат се искључи при 20°Ц и опет се укључи при 19°Ц.
Окретањем тас. изаберите вредност и потврдите тас. .
3 TEST
Препоручујемо при првој употреби термостатa да користите због провере исправног прикључења!
Окретањем тас. се покрене тест и неколико пута иза себе се укључи/искључи излазни релеј (на
ЛЦД дисплеју прикаже се натпис УКЉУЧЕНО/ИСКЉУЧЕНО). Тип.
прикаже се друга константа,
за поврат у основни мени притисните тас. .
4 ВЕРЗИЈА (обнова фабричког подешења)
Верзија firmwaru, само информативни податак
Када држите (ца на 3 цек) тас. , на ЛЦД се кратко прикаже натпис РЕСЕТ и термостат се враћа у
фабричко подешење!
2
1
3
4
Не бацајте производа или крају животног века батерије урбани отпад, отпад користе посебне сабирне
пунктове.
Под искључиво личном одговорношћу изјављујемо да је следећи означени уређај ПE5601 на
основу његове концепције и конструкције, као и изведба коју смо направили у складу је са
основним захтевима и другим припадајућим одредбама уредбе владе. Због промена на уређају
за које нисмо дали сагласност, ова Изјава престаје важити.
Изјава о сагласности саставним је делом или ју можете наћи на сајту http://shop.emos.cz.
GB
H
SLO
HR
SRB
ROOM THERMOSTAT
WITH BACKLIT DISPLAY
SZOBAI TERMOSZTÁT
SOBNI TERMOSTAT
PROSTORIJSKI TERMOSTAT
ПРОСТОРИЈСКИ ТЕРМОСТАТ
www.emos.cz
20
EMOS spol. s r. o.
PE5601-manual-A6
0-0-0-K
GB ROOM THERMOSTAT WITH BACKLIT DISPLAY
• PE5601
PE5601 is battery powered room thermostat. Large clear graphics display provides intuitive navigation in the selected
language (CZ /PL /EN /DE). Backlit display allows operation thermostat even in darkness.
With the preset program, PE5601 can be used immediately after installation, without any further settings.
• weekly program with a 6-day changes in temperature (can be edited)
• backlit display
• adjustable hysteresis
• AUTO/MANU/OFF/VACATION operating modes
• quick temperature change
• winter / summer time auto set
извршите
Промена батерија
Препорука: пре сваке сезоне грејања преконтролишите батерије!
Упортебљене батерије уништите према прописима за рад са опасним отпадом!
WEEKLY Default program:
РАДНИ РЕЖИМИ
Mon-Fri
Sa-Su
(hours)
(hours)
HYSTERESIS explanation:
The hysteresis can
be set from 0,1 to 6°C.
Example:
If the hysteresis is 1 °C and
the required temperature 20 °C,
the thermostat switches
off at 20 °C and on again at 19 °C.
Specifications
0 ° C - 40 ° C
+5 ° C - 39 ° C in 0.5 ° C
± 0.5 ° C
6 times a day
0.1 ° C to 6 ° C
10 minutes
volt-free
5A max resistive
136.5 x 83 x 28.5 mm (W x H x D)
2 x AA 1.5 V
PE5601 is digital room thermostat with backlit display for automatic regulation of heating.
Its advantages involve a quick change in the desired temperature by simply turning the wheel, and possibility of
setting up to weekly program with 6 temperature changes per day.
2
EMOS spol. s r. o.
Притисните 2x тас. , na дисплеју ће жмигати податак жељене температуре. Окретањем тас.
промену жељене температуре и притисните тас. .
У режимu АУТО промена ће остати до нове промене одређене програмom.
У режимu МАНУ промена је трајна.
Одмах када се на дисплеју прикаже ознака неопходно је извршити промену батерија.
1. Скините управљачки део са доњег поклопца (сл.1).
2. Промените батерију. Пазите на исправан поларитет који je означен у простору за батерије (сл.3).
После вађења батерија термостат уноси сва подешења у меморију само ца 20 сек.
Увек користите алкалне батерије 2 x1,5 В типа AA!
Features
Operating temperature:
Temperature control range:
Temperature accuracy:
Number of adjustable temperatures:
Temperature span:
Minimal prog.time:
Switching:
Maximum Load:
Dimensions:
Batteries:
САВЕТИ ЗА КОРИСНИКЕ
Брза промена жељене температуре
После првог притиска на било коју тастеру на дисплеју се активира светло. Други краћи притисак на
тастеру “МЕНИ“ уђете у главни мени где можете бирати радне режимe.
АУТО
Термостат ради према подешеном седмичном рограмu (овај програм се може мењати, детаљни опис
видети ПРОГ).
Притисните 2 x тас.“ МЕНИ “, окретањем тас. изаберите режим АУТО и потврдите тас. .
МАНУ (у производњи подешена температура 21°ЦC)
Термостат ради према подешеној температури чак до друге ручне промене.
Притисните 2 x тас.“ МЕНИ “, окретањем тас. изаберите режим MANU и потврдите тас. .
ОФФ (одржава се незамрзавајућа температура 3°ЦC – не може се мењати)
Термостат je искључен чак до учне промене режимa.
Притисните 2 x тас.“ МЕНИ “, окретањем тас. изаберите режим OFF и потврдите тас. .
Годишњи одмор
Термостат задржава подешену температуру до подешеног датума.
После истека подешеног времена враћа аутоматски се враћа назад за задњи изабрани режим пре
годишњег одмора АУТО/МАНУ. (у производњи подешени седмични програм видети стр.6)
Притисните 2 x тас.“ МЕНИ “, окретањем тас. изаберите режим
и потврдите тас. .
Постепено подеисте температуру коју термостат треба одржавати у току годишег и датум повратка са
годишњег одмора. Окретањем тас. промените вредности и притиском тас. увек потврдите.
После подешења притисните тас.
за повратак у основни приказ.
Опомена: годишњи се може било када прекинути избором другог режимa АУТО или МАНУ.
Подешење часовника
Подешење актуалног времена и датума.
Притисните 2 x тас.“ МЕНИ “, окретањем тас. изаберите режим ЧАСА и потврдите тас. .
Окретањем тас. промените вредности и притиском тас.
увек потврдите (подешени податак увек
жмига, преко тас.
вратите се назад у мени.
ПРОГ (програмирање)
Подешење седмичног програма чак са 6 промена у дану.
Притисните 2 x тас.“ МЕНИ “, окретањем тас. изаберите режим ПРОГ и потврдите тас. .
На дисплеју жмига број данa за програмирање, окретањем тас. изаберите ејдну могућност (може се
програмирати дан иза данa или 1-5=По - Пе, 6-7=Су - Не и 1-7=По - Не) и потврдите тас. .
Жмига 1. време промене, окретањем тас. подеисте време и потврдите тас. . Ово време подесите
окретањем тас. температуру и опет потврдите тас. .
На ЛЦД дисплеју прикаже се 2. време промене.
19
PE5601-manual-A6
0-0-0-K
Control description
Управљачки елементи
1 Осветљени дисплеј — после притиска на било коју тастеру аутоматски се упали светло на
минимално 5 сек.
2 окретањем = промена подешене вредности
3 притиском
= потврда избора (запис)
4 притиском
= улаз у основни мени или повратак за један корак назад
МОНТАЖА И ПОСТАВЉАЊЕ
Термостат инсталишите на повољно место где на његов рад неће директно утицати струјање топлог
ваздуха од грејања, сунчево зрачење и други фактори за сметње. Такође избегавајте монтажу на
спољашњи зид. Инсталациона висина тебала би бити око 5 м изнад земље. Термостат поставите у
тзв. референтну просторију, нпр. дневни боравак (према температури у истој просторији укључиват
ћце се извор топлоте).
Монтажу и измену батерија може вршити само лице са припадајућом квалификацијом!
Монтажа се мора вршити без напона!
1. Искључите главни прекидач;
2. Скините управљачки део са доњег поклопца (сл.1).
3. Скините пластику са средине доњег поклопца за довод проводника.
4. Провуците проводнике преко отвора и према шеми прикључите на прикључницу.
5. Причврстите доњи поклопац за инсталацијску кутију помоћу шрафа (сл.2).
6. У задњем делу управљачког дела налазе се батерије. Скините заштитни папирић
батерија (код прве употребе), или ставите нове батерије, виети сл. 3.
7. Наметнте управљачки део на доњи поклопац .
8. Укључите главни осигурач и тестирајте исправно прикључење термостатa, видети стр. 5 (ТЕСТ).
9. Код првог укључења (или ресету) на термостатu се прикаже натпис “ПОДЕСИТЕ ЧАСОВНИК“,
подесите актуално време и дан према инструкцији на стр. 19.
Шема прикључења:
КОТАО
PE5601
безпотенцијални
(безнапонски) контакт
Сл.1
Installation and location
Install the thermostat at a suitable place where its operation cannot be affected by direct flow of hot air from the
heater, sunshine or other disturbing effects. Do not install it on an external wall either. The installation height should
be approx. 1.5 m above the fl oor. Place the thermostat in the “reference room”, such as the living room (the heating
source will switch according to the temperature in this room).
The installation must only be done by a properly qualified person!
Before installation, disconnect the power supply!
1. Switch off the main circuit breaker.
2. Remove the control part from the lower cover of the device (Fig.1).
3. Chip away the central plastic piece from the lower cover to lead in conductors.
4. Run the conductor through the hole and connect it to the terminal acc. to the diagram.
5. Fasten the lower cover to the wiring box with screws (Fig. 2).
6. Batteries are located at the back of the control part. Remove their protective paper (on first use), or insert new
batteries (follow the instructions on page 3).
7. Mount the control part on the lower cover.
8. Switch on the main circuit breaker and test correct connection of the thermostat, see page 5 (TEST).
9. Upon fi rst start (or reset), the thermostat displays “SET CLOCK”, set the current time and date according to
page 4.
Wiring diagram:
*The thermostat terminals
are marked differently with
PE5601
BOILER
every type of boiler.
Therefore, follow the
wiring prescribed
by the boiler manufacturer!
(voltage-free) contact
Fig.1
Fig.2
Сл.2
Fig.3
Сл.3
18
EMOS spol. s r. o.
* Стезаљке за термостат код
сваког типа различито су
означене, зато се придржавајте
електричног прикључења
п р е п о ру ч е н о г од с т р а н е
произвођача котла
1 backlit display – if any button is pushed, the backlit switches on automatically for 5 s at least
2 turning – change of the temperature set
3 push – choice confirmation (entry)
4 push – opening the main menu or return a step back
3
PE5601-manual-A6
0-0-0-K
HINTS FOR THE USER
Quick change of the desired temperature
SRB ПРОСТОРИЈСКИ ТЕРМОСТАТ • ПE5601
Press the button twice, the desired temperature starts blinking on the display. Change the temperature by turning
button.
the button, and press the
In the AUTO mode, the change lasts until the next program change.
In the MANU mode, the change is permanent.
ПE5601 je батеријски напајани собни термостат. Велики прегледни графички дисплеј нуди иновативну
навигацију на изабраном језику (CZ/ PL/ EN/ DE). Осветљени дисплеј омогућује урављање термостатa и
ноћу. Захваљујући унапред подешеном програмu ПE5601 се после прикључења и подешења актуалног
времена одмах може користити без даљег подешења.
Battery replacement
Карактеристике
As soon as appears on the display, you must replace the batteries.
1. Remove the control part from the lower cover of the device (Fig. 1).
2. Replace the batteries. Heed the correct polarity marked in the battery compartment (Fig. 3). After removing the
batteries, all setting of the thermostat are saved in the E-EPROM memory 20 sec, only!
Always use the type AA, 2 x 1.5 V, alkaline batteries!
Recommendation: Check the batteries before every heating season!
Dispose of old batteries in conformity with regulations on hazardous waste treatment!
OPERATIONAL MODES
•
•
•
•
•
•
седмични програм са 6 промена температуре за један дан (може се мењати)
осетљени дисплеј
могућност подешења ХИСТЕРЕЗЕ
радни режими АУТО/МАНУ/ОФФ/ГОДИШЊИ ОДМОР
брза промена жељене температуре
аутомат. прелаз ЗИМСКО/ЛЕТНО време
Унапред подешени СЕДМИЧНИ програм:
The first push of any button activates the display backlight. Pushing the“ MENU “ button shortly again, you open the
main menu where you can choose the operational mode.
Понедељак - петак
Субота - недеља
AUTO (weekly program is factory-set, see page 6)
The thermostat works according to the weekly program preset (this program can be changed; see PROG for detailed
description).
Press the “ MENU “ button twice; select the AUTO mode by turning , and confirm with the
button.
MANU (the 21 °C temperature is factory - set)
The thermostat works according to the temperature preset until the next manual change.
Press the “ MENU “button twice; select the MANU mode by turning , and confi rm with the
сат
button.
OFF (anti-freeze temperature of 3 °C is kept – cannot be changed)
The thermostat is off until the next manual change of the mode.
(anti-freeze temperature of 3 °C is kept – cannot be changed)
Press the “ MENU “ button twice; select the OFF mode by turning , and confi rm with the
button.
Holiday
The thermostat keeps the temperature preset until the given date.
When the preset time lapses, it automatically returns to the lastselected AUTO/MANU mode before the holiday.
Press the “ MENU “ button twice; select the
mode by turning , and confirm with the
button.
Stepwise, set the temperature which the thermostat should keep during the holiday, and date of your return from
the holiday. Change the values by turning , and always confirm them pushing the
button. When the setting is
finished, press the
button to return to the basic screen.
Note: You can cancel the holiday mode any time by choosing another AUTO or MANU mode.
Clock setting
Setting the current time and date.
Press the “ MENU “ button twice; select the CLOCK mode by turning , and confirm with the
button.
Change the values turning the button. Always push the button to confirm (the value set is always blinking; the
button returns you to the menu).
PROG (Programming)
Setting the weekly program with up to 6 changes per day.
Press twice the “ MENU “ button, choose the PROG mode by turning the button, and press the button to confirm.
The number of days to be programmed is blinking on the display; choose one of the options by turning the
button (you can program day-by-day or 1-5 = Mon-Fri, 6-7 = Sat-Sun or 1-7 =Mon-Sun) and press the
button to
confirm. The 1st change time starts flashing; set the time by turning the button and press the button to confirm.
4
EMOS spol. s r. o.
сат
Објаснидба ХИСТЕРЕЗЕ:
Хистереза се може подешавати
од 0,1 до 6°Ц.
Пример:
Ако је хистереза 1°ЦC, жељена
температура 20°Ц, термостат
се искључи при 20°Ц
и опет икључи при 19°Ц.
Технички параметри
Напајање
Број температура за подешења
Хистереза
Минимални програм. време
Опсег температура за подешења
Подешење температура
Минимални индикациони прескок
Тачност мерењa
Век трајања батерија
Степен заштите
Излаз
Радна температура
Димензије
2 x 1,5В алкал. батерије типа AA
за сваки дан 6 различитих температура
0,1°Ц до 6°Ц
10 минута
+5°Ц до 39°Ц
по 0,5°Ц
0,1°C
±0,5 °Ц
сезона грејања
ИП20
макс. 5A (безпотенцијални контакти)
0°C до +40°Ц
136,5 x 83 x 28,5 mm
17
PE5601-manual-A6
0-0-0-K
Postepeno namjestite temperaturu koju termostat treba zadržavati tijekom dopusta i datum povratka sa dopusta.
Okretanjem tip. promijenite vrijednosti i pritiskom tip.
uvijek potvrdite.
Nakon namještanja pritisnite tip. za povratak u glavni prikaz.
Napom.: dopust se može bilo kada ukinuti odabirom drugog režima AUTO ili MANU.
Namještanje sata
Namještanje aktualnog vremena i datuma.
Pritisnite 2 x tip.“ IZBORNIK “, okretanjem tip. odaberite režim SATA i potvrdite tip. .
Okretanjem tip. promijenite vrijednosti i pritiskom tip. vijek potvrdite (namješteni podatak uvijek svjetluca, tip.
vratite se nazad u izbornik.
PROG (programiranje)
Namještanje tjednog programa čak 6 promjena za dan.
Pritisnite 2 x tip.“ IZBORNIK “, okretanjem tip. odaberite režim PROG i potvrdite tip. .
Na zaslonu svjetluca broj dana za programiranje, okretanjem tip. odaberite jednu mogućnost (može se programirati
dan iza dana ili 1-5=Po - Pe, 6-7=Su - Ne i 1-7=Po - Ne) i potvrdite tip. .
Svjetluca 1. vrijeme promjene, okretanjem tip. namjestite vrijeme i potvrdite tip. . Uz ovo vrijeme namjestite
okretanjem tip. temperaturu i opet potvrdite tip. . Na LCD zaslonu se prikaže 2. vrijeme promjene. Postupati
na isti način kao kod prvog namještanja promjena. Tako se može namjestiti čak 6 promjena temperature za dan.
Za povratak u izbornik pritisnite tip. .
Nakon promjene prethodno namještenog programa prekontrolirajte da li sve namještene promjene odgovaraju
Vašim zahtjevima!
Nije uvjet u jednom danu koristiti svih šest promjena!
CONST (konstante)
Namještanje parametara regulacije.
Pritisnite 2 x tip.“ IZBORNIK “, okretanjem tip. odaberite režim CONST i potvrdite tip. .
1 ČEŠKI (u proizvodnji namješten češki jezik)
Odabir jezika (CZ/PL/EN/DE).
Okretanjem tip. odaberite jezik i potvrdite tip. .
2 HISTEREZA (u proizvodnji namješteno 0.5°C)
Histereza se može mijenjati od 0,1 do 6°C. Npr. ako je histereza 1°C, željena temperatura 20°C, termostat se
isključi pri 20°C i opet se uključi pri 19°C.
Okretanjem tip. odaberite vrijednost i potvrdite tip. .
3 TEST
Preporučamo pri prvoj uporabi termostata koristiti radi provjere ispravnog priključenja!
Okretanjem tip. krene test i nekoliko puta iza sebe se uključi/isključi izlazni relej (na LCD zaslonu se prikaže
natpis UKLJUČENO/ISKJUČENO). Tip. prikaže se druga konstanta, za povrat u glavni izbornik pritisnite tip. .
4 VERZE (obnova tvorničkog namještanja)
Verzija firmwaru, samo informativni podatak.
Ukoliko dugo držite (ca na 3 s) tip. , na LCD se kratko prikaže natpis RESET i termostat se vraća u tvorničko
namještanje!
Ne bacajte proizvodu ili na kraju života baterija kao nerazvrstani gradski otpad, otpad koristiti zasebne zbirke bodova.
Pod isključivo vlastitom odgovornošću izjavljujemo, da je sljedeći označeni Uređaj PE5601 na temelju
njegove koncepcije i konstrukcije, kao i izvedba koju smo napravili, u skladu s osnovnim zahtjevima i
drugim pripadajućim odredbama uredbe vlade. Zbog promjena na uređaju za koje nismo izrazili suglasnost, ova Izjava prestaje vrijediti.
Izjava o suglasnosti sastavnim je dijelom naputka ili se može naći na web stranicama http://shop.emos.cz.
16
EMOS spol. s r. o.
Set the temperature for this time by turning the button and press again the button to confirm. The 2nd change
time appears on the display. Proceed in the same way as with the first change setting. In this way, you can set up to
6 temperature changes per day. To return to the menu, press the .button.
After changing the preset program, check whether all the changes made conform to your requirements!
It is not necessary to apply all six changes in one day!
CONST (Constants)
Setting the control parameters.
Press twice the „MENU“ button, choose the CONST mode by turning the button, and press the button to confirm.
1. ENGLISH (English language set by default)
Language selection (CZ/PL/EN/DE).
Choose the language by turning the button and press the
button to confirm.
2. HYSTERESIS (0.5 °C set by default)
The hysteresis can be set from 0,1 to 6°C. Example: If the hysteresis is 1 °C and the required temperature 20
°C, the thermostat switches off at 20 °C and on again at 19 °C.
Set the value by turning he button and press the
button to confirm.
3. TEST
We recommend you to use the test when you first use the thermostat!
After you turn the button, the test starts and the output relay is switched on/off several times (the display
shows the ON/OFF message).
Pressing the
button, you can view the next constant; to return to the main menu, press the
button.
4. VERSION (restoring the default settings)
Firmware version, informative parameter only.
If you press the button long (for about 3 s), the RESET message appears shortly on the LCD and the thermostat
returns to the default settings!
When the product and batteries reach the end of their service life, do not throw them into non sorted communal
waste, use sorted waste collection points instead.
We declare under our sole responsibility that the subsequently labelled device PE5601, based on its
concept and design, as well as the model set afloat by us, is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of the statutory rules. This declaration does not apply if the device has been
changed without our approval.
Declaration of Conformity is included in the manual or you can find it at http://shop.emos.cz.
H
PE5601 • TÉR TERMOSZTÁT
- HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL ELLÁTOTT KIJELZŐVEL
PE5601 elemmel működő szobai termosztát. Nagy grafikus kijelző, mely intuitív navigációt tesz lehetővé választható
nyelveken (CZ/PL/EN/DE). A háttérvilágítással ellátott kijelző sötétben is lehetővé teszi a termosztát működését.
Az előre beállított programnak köszönhetően a PE5601, csatlakoztatás és az idő beállítása után, további beállítások
nélkül, azonnal használatba lehet venni.
• heti program minden egyes napra 6 hőmérsékleti értékkel (változtatható)
• kijelző háttérvilágítással
• HISZTERÉZIS beállításának lehetősége
• működési üzemmódok
• AUTO/MANU/OFF/SZABADSÁG
• az igényelt hőmérséklet gyors módosítása
• TÉLI/NYÁRI időszámítás automatikus beállítása
5
PE5601-manual-A6
0-0-0-K
Sl.1
Műszaki paraméterek
Áramellátás
A beállítható hőmérsékletek száma
Hiszterézis
Minimálisan programozható idő
Beállítható hőmérsékleti határok
Hőmérséklet beállítása
Minimális indikációs ugrás
Mérési pontosság
Az elemek élettartama
Védelmi szint
Kimenet
Üzemi hőmérséklet
Méretek
2 x 1,5 V, AA típusú alkáli elem
Minden napra 6 különböző hőmérséklet
0,1-6 °C
10 perc
+5°C és 39°C között
0,5 °C-onként
0,1 °C
+- 0,5 °C
Fűtési szezon
IP20
Max 5A (feszültség nélküli kontaktok)
0°C és +40 °C között
136,5 x 83 x 28,5 mm
Sl.2
Sl.3
Egységek
1 Kijelző háttérvilágítással bármely gomb megnyomására automatikusan megvilágítódik minimum 5 másodpercen
keresztül.
2 forgatással = a beállított érték módosítása
= a kiválasztás megerősítése (beírás)
3 nyomással
4 kattintással
= belépés a főmenübe, vagy egy lépéssel visszalép
Heti program
Hétfő - Péntek
alkal.baterije
SAVJETI ZA KORISNIKE
Brza promjena željene temperature
Pritisnite 2x tip. , na zaslonu će svjetlucati podatak željene temperature. Okretanjem tip.
temperature i pritisnite tip. .
U režimu AUTO promjena će ostati do nove promjene određene programom.
U režimu MANU promjena je trajna.
Szombat - Vasárnap
izvršite promjenu željene
Izmjena baterija
Óra
Óra
A HISZTERÉZIS magyarázata:
A hiszterézist 0,1 és 6°C között
lehet beállítani.
Példa:
Amennyiben a hiszterézis 1°C,
az igényelt hőmérséklet 20°C,
a termosztát kikapcsol 20°C-nál,
és újra bekapcsol 19°C-nál.
RADNI REŽIMI
Összeszerelés és elhelyezés
A termosztátot megfelelő helyre szerelje fel, ahol működését nem befolyásolja a fűtőtest felől érkező közvetlen
légáramlás, napsugárzás vagy más zavaró tényező. A külső falra való felszerelést szintén kerülje el. A felszerelési
magasság a földtől kb. 1,5 m legyen. A termosztátot helyezze el egy ún. referencia helyiségbe, pl. nappali szoba (az
ebben a helyiségben beállított hőmérséklet alapján fog a fűtőegység kapcsolása megtörténni.)
Az elemek cseréjét és a felszerelést kizárólag megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy végezheti el! Az
összeszerelés kizárólag áramforrásból eltávolítva végezhető!
1. Kapcsolja le a főbiztosítékot;
2. Vegye le a készülék alsó borításának irányító panelét (1. sz. ábra).
3. Csípje ki az alsó borítás közepén található vezetékek bevezetése számára fenntartott műanyagot.
6
EMOS spol. s r. o.
Odmah kada se na zaslonu pojavi oznaka nužno je promijeniti baterije.
1. Skinite upravljački dio sa donjeg poklopca (sl.1).
2. Promijenite bateriju. Pazite na ispravni polaritet koji je označen u prostoru za baterije (sl.3). Nakon vađenja
baterija termostat pohrani sva namještanja u memoriji samo ca 20 s.
Uvijek koristite alkalne baterije 2 x1,5 V tipa AA!
Preporuka: prije svake sezone grijanja učinite kontrolu baterija!
Korištene baterije uništite u skladu s propisima za zbrinjavanje opasnog otpada!
Nakon prvog pritiska na bilo koju tipku aktivira se svjetlo zaslona. Drugim kraćim
pritiskom na tipku“ IZBORNIK“ uđete u glavni izbornik gdje možete birati radne režime.
AUTO
Termostat radi prema namještenom tjednom programu (ovaj program se može mijenjati, detaljni opis vidi PROG).
Pritisnite 2 x tip. IZBORNIK, okretanjem tip. odaberite režim AUTO i potvrdite tip. .
MANU (u proizvodnji namještena temperatura 21°C)
Termostat radi prema namještenoj temperaturi čak do druge ručne promjene.
Pritisnite 2 x tip. IZBORNIK, okretanjem tip. odaberite režim MANU i potvrdite tip. .
OFF (zadržava se nesmrzavajuća temperatura 3°C - ne može se mijenjati)
Termostat je isključen čak do ručne promjene režima.
Pritisnite 2 x tip. IZBORNIK, okretanjem tip. odaberite režim OFF i potvrdite tip. .
Dopust
Termostat zadržava namještenu temperaturu do namještenog datuma.
Nakon isteka namještenog vremena vraća se automatski nazad u zadnjiodabrani režim prije dopusta AUTO/ MANU.
(u proizvodnji namješten tjedni program vidi str.6)
Pritisnite 2 x tip. IZBORNIK, okretanjem tip. odaberite režim
i potvrdite tip. .
15
PE5601-manual-A6
0-0-0-K
Tehnički parametri
Napajanje
Broj temperature za namještanje
Histereza
Minimalni program. vrijeme
Opseg temperatura za namještanje
Namještanje temperatura
Minimalan indikacijski preskok
Točnost mjerenja
Vijek trajanja baterija
Stupanj zaštite
Izlaz
Radna temperatura
Dimenzije
2 x 1,5V alkal. baterije tipa AA
za svaki dan 6 različitih temperatura
0,1°C do 6°C
10 minuta
+5°C do 39°C
po 0,5°C
0,1°C
±0,5 °C
sezona grijanja
IP20
max. 5A (bezpotencijalni kontakti)
0°C do +40°C
136,5 x 83 x 28,5 mm
OPIS
PT22 je prostorijski digitalni termostat s osvijetljenim zaslonom za automatsku regulaciju grijanja.
Prednost je brza promjena potrebne temperature jedinim okretanjem kotačića i mogućnost namještanja tjednog
programa s 6 promjena temperature za dan.
4. Húzza át a vezetékeket a kialakított nyíláson keresztül, és a rögzítse a vázlat alapján a csatlakozókhoz.
5. Erősítse az alsó borítást a szerelési dobozra a csavarok segítségével (2. sz. ábra).
6. Az irányító egység hátsó részénél találhatók az elemek. Távolítsa el az elemek védőpapírját (az első használat
előtt), esetleg helyezzen be új elemeket, lásd 3. sz. ábra.
7. Az irányító panelt helyezze rá az alsó borításra.
8. Kapcsolja be a főbiztosítékot, és tesztelje a termosztát megfelelő csatlakoztatását, lásd 5. oldal (TESZT).
9. Az első bekapcsoláskor (vagy újra indításkor) a termosztáton megjelenik az „ÁLLÍTSA BE AZ IDŐT“ felirat, állítsa
be az aktuális időt és napot a 8.oldalon található leírás alapján.
Kapcsolási rajz:
PE5601
KAZÁN
* - Minden egyes kazánnál más
módon jelölik a termosztát csatlakozóját, ezért tartsa be az egyes
kazángyártók által javasolt elektromos kapcsolási javaslatot!
potenciál nélküli
(feszültség nélküli) kontakt
1. ábra
2. ábra
MONTAŽA I POSTAVLJANJE
Termostat smjestite na prikladno mjesto gdje na njegov rad neće izravno utjecati strujanje toplog zraka od grijanja,
sunčevo zračenje i drugi utjecaji za smetnje. Također izbjegavajte montažu na vanjski zid. Instalacijska visina trebala bi biti otprilike 5 m iznad zemlje. Termostat postavite u tzv. referentnu prostoriju, npr. dnevni boravak (prema
temperaturi u istoj prostoriji uključivat će se izvor topline).
Montažu i izmjenu baterija može obavljati samo osoba s odgovarajućom kvalifikacijom!
Montaža se mora obavljati bez napona!
1. Isključite glavni prekidač;
2. Skinite upravljački dio sa donjeg poklopca (sl.1).
3. Skinite plastiku sa sredine donjeg poklopca za dovod vodiča.
4. Provucite vodiče napravljenim otvorom i prema shemi priključite na priključnicu.
5. Učvrstite donji poklopac za instalacijsku kutiju pomoću vijaka (sl.2).
6. U stražnjem dijelu upravljačkog djela nalaze se baterije. Odstranite zaštitni papirić baterija (pri prvoj uporabi), ili
stavite nove baterije, vidi sl. 3.
7. Nametnite upravljački dio na donji poklopac.
8. Uključite glavni osigurač i testirajte ispravno priključenje termostata, vidi str. 5 (TEST).
9. Pri prvom uključenju (ili resetu) na termostatu se prikaže natpis “ NAMJESTITE SAT “, namjestite aktualno vrijeme
i dan prema instrukciji na str.16.
Shema priključenja:
PE5601
KOTEL
bezpotencijalni
(beznaponski) kontakt
* Stezaljke za termostat
kod svakog tipa kotla različito su
označene, stoga se pridržavajte
električnog priključenja preporučenog od strane proizvođača kotla!
3. ábra
TIPPEK A FELHASZNÁLÓKNAK
A kívánt hőmérséklet gyors módosítása
Kattintson 2x a
gombra, a kijelzőn villogni kezd a kívánt hőmérséklet. A gomb elforgatásával végezze el a
kívánt hőmérséklet beállítását, és nyomja meg a
gombot.
AUTO üzemmódban a módosítás a program által megadott következő módosításig tart.
MANU üzemmódban a módosítás állandó.
ELEMCSERE
Amennyiben a kijelzőn megjelenik a jel, az elemek cseréjét el kell végezni.
1. Távolítsa el a készülék alsó részéről az irányító panelt. (1. sz. ábra).
2. az elemek számára kijelölt helyen (3. sz. ábra). Az elemek eltávolítása után, a termosztát a beállított értékeket
csak kb. 20 másodpercig tárolja a memóriájában. Minden esetben alkáli ceruza elemeket használjon (2 db 1,5
V AA típusú)!
Javaslat: ellenőrizze az elemeket minden fűtési szezon előtt!
A használt elemeket a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa!
14
EMOS spol. s r. o.
7
PE5601-manual-A6
0-0-0-K
MŰKÖDÉSI ÜZEMMÓDOK
Bármely gomb első megnyomására létrejön a kijelző megvilágításának aktiválása. A „MENU” gomb rövid megnyomása
utána főmenübe kerül, ahol az alábbi működési üzemmódok közül választhat.
AUTO (gyártó által beállított heti program – lásd 6. oldal)
A termosztát a beállított heti program szerint dolgozik (ezt a programot meg lehet változtatni, részletes leírást lásd
a PROG alatt)
Nyomja meg 2x a “ MENU “ gombot, a gomb elforgatásával válassza az AUTO üzemmódot, majd erősítse meg
a
gombbal.
MANU (gyártó által beállított 21°C-os hőmérséklet)
A termosztát a beállított hőmérsékleten dolgozik egészen a következő kézi beállításig.
Nyomja meg 2x a MENU gombot, a gomb elforgatásával válassza az MANU üzemmódot, majd erősítse meg a
gombbal.
OFF (megtartja a befagyás elleni 3°C-os hőmérsékletet — nem lehet megváltoztatni.)
A termosztát ki van kapcsolva egészen a következő kézi üzemmódváltoztatásig.
Nyomja meg 2x a “ MENU “ gombot, a gomb elforgatásával válassza az OFF üzemmódot, majd erősítse meg a
gombbal.
Szabadság
Izdelka po koncu življenjske dobe ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabite zbirna
mesta ločenih odpadkov.
Izjavljamo s svojo izključno odgovornostjo, da je naslednja označena naprava PE5601 na podlagi njenega
koncepta in konstrukcije enako kot izvedba, ki smo jo dali v promet, v skladu z osnovnimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določbami vlade. Pri spremembah naprave, ki niso odobrene z naše strani, izgubi ta
izjava svojo veljavnost.
HR PROSTORIJSKI TERMOSTAT • PE5601
PE5601 je baterijski napajani sobni termostat. Veliki pregledni grafički zaslon nudi intuitivnu navigaciju na odabranom
jeziku (CZ/PL/EN/DE). Osvijetljeni zaslon omogućuje upravljanje termostata i po noći.
Zahvaljujući unaprijed namještenom programu PE5601 se nakon priključenja i namještaja aktualnog vremena
odmah može koristiti bez daljeg namještanja.
Osobine
A termosztát a beállított hőmérsékletet a beállított dátumig tartja. A beállított idő eltelte után automatikusan visszatér
a szabadság előtt utolsónak kiválasztott AUTO/MANU üzemmódhoz.
Nyomja meg 2x a “ MENU “ gombot, a gomb elforgatásával válassza az , üzemmódot .
Fokozatosan állítsa be azt a hőmérsékletet, amit a termosztát fenntart a szabadság ideje alatt, majd a szabadságról
való visszatérés dátumát. A gomb megnyomásával végezze el az értékek módosítását, majd a
gomb megnyomásával minden esetben erősítse meg.
gombot az alap kijelzőhöz való visszatéréshez.
A beállítás után nyomja meg a
Megj.: a szabadságot bármikor meg lehet szakítani, másik AUTO vagy MANU üzemmód kiválasztásával.
• tjedni program s 6 promjena temperature za jedan dan (može se mijenjati)
• osvijetljeni zaslon
• mogućnost namještanja HISTEREZE
• radni režimi AUTO/ MANU/ OFF/ DOPUST
• brza promjena željene temperature
• automat. prijelaz ZIMSKO/LJETNO vrijeme
Unaprijed namješteni TJEDNI program:
Ponedjeljak - petak
Az óra beállítása
subota - nedjelja
Az aktuális idő és dátum beállítása.
Nyomja meg 2 x a“ MENU “ gombot, a gomb segítségével válassza ki a HODINY (ÓRA) lehetőséget, majd erősítse
gombbal.
meg a
gombbal,
A gomb elforgatásával végezze el a módosítást, majd erősítse meg a
minden esetben erősítse meg (a beállítandó érték mindig villog, a gomb megnyomásával visszatérhet a menübe).
sat
PROG (programozás)
A heti program beállítása, akár 6 módosítással minden egyes napra.
Nyomja meg 2 x a“ MENU “ gombot, a gomb elforgatásával válassza ki a PROG lehetőséget, majd erősítse meg
a
gombbal.
A kijelzőn villog a programozásra váró napok száma, a gomb segítségével válasszon ki egy lehetőséget (csupán
nap nap utáni programozást lehet választani, vagy 1-5=Hé - Pé, 6-7=Szo – Va és 1-7=Hé - Va), majd erősítse meg
a
gombbal. Villogni kezd a módosítás első időpontja, a gomb elforgatásával állítsa be az időt, majd erősítse
meg a
gombbal.
Ehhez az időhöz a gomb elforgatásával állítsa be a hőmérsékletet, majd újra erősítse meg a megnyomásával.
Az LCD-kijelzőn megjelenik a módosítás 2. időpontja. Ugyanúgy járjon el, mint a módosítás első beállításánál.
Így lehet beállítani akár 6 hőmérsékleti értéket egy napra.
A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a
gombot.
Az előre beállított programok átállítása esetében ellenőrizze, hogy minden beállított érték megfelel az Ön igényeinek!
Nem feltétel, hogy egy napon belül mind a hat értéket felhasználja!
CONST (konstansok)
A szabályozási paraméterek beállítása.
Nyomja meg 2 x a“ MENU “ gombot, a
a
gombbal.
gomb segítségével válassza ki a CONST lehetőséget, majd erősítse meg
8
EMOS spol. s r. o.
sat
Objašnjenje HISTEREZE:
Histereza se može namještati
od 0,1 do 6°C.
Primjer:
Ako je histereza 1°C,
željena temperatura 20°C,
termostat se isključi pri 20°C
i opet uključi pri 19°C.
Upravljački elementi
1 Osvjetljeni zaslon — nakon pritiska na bilo koju tipku automatski se upali svjetlo na minimalno 5s
2 okretanjem = promjena namještene vrijednosti
3 pritiskom
= potvrda odabira (zapis)
= ulaz u glavni izbornik ili povrat za jedan korak nazad
4 pritiskom
13
PE5601-manual-A6
0-0-0-K
MANU (iz proizvodnje nastavljena temperatura 21°C)
Termostat deluje po nastavljeni temperaturi vse do naslednje ročne spremembe.
Pritisnite 2 x tipko MENU, z obrnitvijo tipke izberite režim MANU in potrdite s tipko .
OFF (vzdržuje se temperatura nezmrovanja 3°C – ni mogoče spreminjati)
Termostat je izklopljen vse do naslednje ročne spremembe režima.
Pritisnite 2 x tipko MENU, z obrnitvijo tipke izberite režim OFF in potrdite s tipko .
DOPUST
Termostat vzdržuje nastavljeno temperaturo do nastavljenega datuma. Po preteku nastavljene dobe se samodejno
vrne nazaj v zadnji izbrani režim před dovolenou AUTO/ MANU.
(iz proizvodnje nastavljen tedenski program glej str. 6)
in potrdite s tipko .
Pritisnite 2 x tl. MENU, z obrnitvijo tipke izberite režim
Postopoma nastavite temperaturo, ki naj jo termostat vzdržuje v času dopusta in datum vrnitve iz dopusta. Z obrnitvijo
vedno potrdite.
tipke naredite spremembo vrednosti in s pritiskom tipke
za vrnitev v osnovni prikaz.
Po nastavitvi pritisnite tipko
Opomba: dopust je možno kadarkoli prekiniti z izbiro drugega režima AUTO ali MANU.
Nastavitev ure
Nastavitev aktualnega časa in datuma.
Pritisnite 2 x tipko MENU, z obrnitvijo tipke izberete režim URA in potrdite s tipko .
Z obrnitvijo tipke naredite spremembo vrednosti in s pritiskom tipke vedno potrdite (podatek, ki ga nastavljate
se vrnete nazaj v meni.
vedno utripa, s tipko
PROG (programiranje)
Nastavitev tedenskega programa z vse 6-ti spremembami na dan.
Pritisnite 2 x tipko MENU, z obrnitvijo tipke izberete režim PROG in potrdite s tipko .
Na zaslonu utripa število dni za programiranje, z obrnitvijo tipke izberite eno od možnosti (možno je programirati
dan po dnevu ali 1-5=Pon - Pet, 6-7=Sob - Ned in 1-7=Pon - Ned) in potrdite s tipko .
Začne utripati 1. čas spremembe, z obrnitvijo tipke nastavite čas in potrdite s tipko . K temu času nastavite z
obrnitvijo tip. temperaturo in spet potrdite s tipko . Na LCD se prikaže 2. čas spremembe. Postopajte na enak
način, kot pri pravi nastavitvi sprememb.
Tako je možno nastaviti vse 6 temperaturnih sprememb na dan. Za vrnitev v meni pritisnite tipko .
Po spremembi vnaprej nastavljenega programa preverite, ali vse nastavljene spremembe odgovarjajo Vašim zahtevam!
Koristiti v enem dnevu vseh šest sprememb ni pogoj!
CONST (konstante )
Nastavitev parametrov regulacije.
Pritisnite 2 x tipko “ MENU “, z obrnitvijo tipke izberite režim CONST in potrdite s tipko .
1 ČEŠČINA (iz proizvodnje nastavljena češčina)
Izbira jezika (CZ/PL/EN/DE).
Z obrnitvijo tipke izberite jezik in potrdite s tipko .
2 HISTEREZA (iz proizvodnje nastavljena 0.5°C)
Histerezo je mogoče nastaviti od 0,1 do 6°C. Npr. če je histereza 1°C, želena temperatura 20°C, termostat
izklopi pri 20°C in ponovno se vklopi pri 19°C.
Z obrnitvijo tipke nastavite vrednost in potrdite s tipko .
3 TEST
Priporočamo uporabiti pri prvi uporabi termostata za overitev pravilne priključitve!
Z obrnitvijo tipke se vklopi test in pride do večkratnega vklopa/izklopa izhodnega releja (na LCD se prikažeta
napisa VKLOPLJENO/ IZKLOPLJENO). Tipka se prikaže naslednja konstanta za vrnitev v glavni meni pritisnite
tipko .
4 VERZIJA (obnovitev tovarniške nastavitve)
Verzija firmwara, samo informativni podatek.
Če dolgo pritisnete (ca za 3 s) tipko , se na LCD na kratko pokaže napis RESET in termostat se vrne v tovarniško
nastavitev!
12
EMOS spol. s r. o.
1 CESKY (a gyártó által beállított cseh nyelv)
Nyelv kiválasztása (CZ/PL/EN/DE).
A gomb segítségével válassza ki a nyelvet, majd erősítse meg a
gombbal.
2 HYSTEREZE (a gyártó beállítása: 0.5°C)
A hiszterézist 0,1 és 6°C között lehet beállítani. Pl. amennyiben a hiszterézis 1°C, igényelt hőmérséklet 20°C,
a termosztát 20°C-nál kikapcsol, majd 19°C-nál bekapcsol.
A gomb segítségével állítsa be az értéket, majd erősítse meg a
gombbal.
3 TEST
Javasoljuk használni az első használatbavétel alkalmával, a helyes csatlakoztatás ellenőrzése céljából!
A gomb elforgatásával elindul a tesztelés, és a kimeneti relé többszörös kikapcsolása/bekapcsolása zajlik
(az LCD-kijelzőn megjelenik a ZAPNUTO (Bekapcsolva)/ VYPNUTO (kikapcsolva) felirat. A
gomb segítségével
megjelenik a következő konstans, a főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a
gombot.
4 VERZE (a gyári beállítás visszaállítása)
Firmware verzió, kizárólag tájékoztató adat.
Amennyiben hosszan (kb. 3 mp-re) nyomja meg a
gombot, az LCD-kijelzőn rövid ideig megjelenik a RESET
felirat, és a termosztát visszatér a gyári beállításokhoz!
A keszuleket elettartamanak lejarta utan ne dobja a vegyes haztartasi hulladek koze, hasznalja a szelektiv hulladekgyűjtő helyeket. A hasznalt elemeket kornyezetkimelő modon, az orszag torvenyi előirasainak megfelelően
semmisitse meg.
Kizarolagos felelősseget vallalunk azert, hogy az PE5601 jelű keszulek koncepcioja es szerkezete, valamint az altalunk forgalmazott kivitelezese osszhangban van a kormanyrendelet alapkovetelmenyeivel es
tovabbi vonatkozo rendelkezeseivel. A keszulek velunk nem egyeztetett barmifele modositasa eseten fenti
kijelentesunk ervenyet veszti. A megfelelőségi nyilatkozat az útmutató részét képezi, vagy megtalálható
a http://shop.emos.cz weboldalon.
SLO ELEKTRONSKI SOBNI TERMOSTAT • PE5601
PE5601 je z baterijo napajan sobni termostat. Velik pregleden grafičen zaslon nudi intuitivno navigacijo v izbranem
jeziku (CZ/PL/EN/DE). Osvetljeni zaslon omogoča upravljanje termostata tudi v temi. zaradi vnaprej nastavljenega
programa je mogoče PE5601, po priključitvi in nastavitvi aktualnega časa, takoj uporabljati brez drugih nastavitev.
Lastnosti
• tedenski program s 6-ti spremembami temperature
• na dan (možno spreminjati)
• osvetljeni zaslon
• možnost nastavitve HISTEREZE
• obratovalni režimi AUTO/MANU/OFF/DOPUST
• hitra sprememba želene temperature
• samodejni prehod na ZIMSKI/POLETNI čas
Tehnični parametri
Napajanje
Število nastavljivih temperatur
Histereza
Minimalni program. čas
Območje nastavljivih temperatur
Nastavitev temperatur
Minimalni indikacijski skok
Natančnost merjenja
2 x 1,5V alkal. bateriji tipa AA
za vsak dan 6 različnih temperatur
0,1°C do 6°C
10 minut
+5°C do 39°C
po 0,5°C
0,1°C
±0,5 °C
9
PE5601-manual-A6
Življenjska doba baterij
Zaščita
Izhod
Delovna temperatura
Dimenzije
0-0-0-K
kurilna sezona
IP20
maks. 5A (brezpotencialni kontakti)
0°C do +40°C
136,5 x 83 x 28,5 mm
Shema priključitve:
PE5601
KOTEL
Upravljalne prvine
1 Osvetlitev zaslona — po pritisku poljubne tipke pride do samodejne osvetlitve za najmanj 5 s
2 z obrnitvijo = sprememba nastavljene vrednosti
= potrditev izbire (vpis)
3 s pritiskom
4 s pritiskom
= vstop v glavni meni ali vrnitev za korak nazaj
brez potencialen
(brez napetostni) kontakt
Slika 1
* Sponke za termostat so pri
vsakem tipu kotla različno označen, zato upoštevajte električno
priključitev, ki jo priporoča proizvajalec kotla!
Slika 2
Vnaprej nastavljen TEDENSKI program:
ponedeljek - petek
sobota - nedelja
uro
uro
Slika 3
Obrazložitev HISTEREZE:
Histerezo je mogoče nastaviti
od 0,1 do 6°C.
Primer:
Če je histereza 1°C, želena
temperatura 20°C, termostat
izklopi pri 20°C in se spet vklopi 19°C.
NAMIGI ZA UPORABNIKA
Hitra sprememba želene temperature
MONTAŽA IN NAMESTITEV
Termostat instalirajte na primerno mesto, kjer ne bo njegovo delovanje pod vplivom neposrednega toka toplega zraka
iz kurilne naprave, sončnih žarkov ali drugimi motečimi vplivi. Izognite se tudi montaži na zunanjo steno. Instalacijska
višina naj bi bila ca 1.5 m nad zemljo. Termostat namestite v t.i. referenčni prostor, npr. dnevno sobo (po temperaturi
v tem prostoru bo prihajalo do vklapljanja vira toplote).
Montažo in zamenjavo baterij sme narediti le oseba z ustrezno usposobitvijo! Montaža mora biti narejena
brez napetosti!
1. Izklopite glavno stikalo;
2. Snemite upravljalni del iz spodnjega pokrova naprave (slika 1).
3. Vzemite ven plastiko sredi spodnjega pokrova za dovod vodnikov.
4. Potegnite vodnike skoti oblikovano odprtino in priključite na spončnico po skici.
5. Pritrdite spodnji pokrov na instalacijsko škatlo s pomočjo vijakov (slika 2).
6. V zadnjem prostoru upravljalnega dela so nameščene baterije. Odstranite zaščitni papirček baterij (pri prvi
uporabi), oz. vstavite nove baterije, glej sliko 3.
7. Nataknite upravljalni del na spodnji pokrov.
8. Vklopite glavno stikalo in preverite pravilno priključitev termostata glej str.5 (TEST).
9. Pri prvem vklopu (ali resetiranju) se na termostatu prikaže napis “ NASTAVI URO“, nastavite aktualno uro in dan
po navodilih na str. 12.
10
EMOS spol. s r. o.
Pritisnite 2 x tl. , na zaslonu bo utripal podatek o želeni temperaturi. Z obrnitvijo tipke
temperature in pritisnite tipko .
V režimu AUTO bo sprememba trajala do naslednje spremembe
dane s programom.
V režimu MANU bo sprememba trajna.
naredite spremembo želene
Zamenjava baterij
Ko se na zaslonu prikaže ikona je treba zamenjati baterije.
1. Snemite upravljalni del iz spodnjega pokrova naprave (slika 1).
2. Zamenjajte baterije. Pazite na pravilno polarnost, ki je označena v prostoru za baterije (slika 3). Po izvzetju baterij
termostat ohrani vse nastavitve v spominu le ca. 20 s.
Uporabljajte vedno alkane baterije 2 x1,5 V tip AA!
Priporočilo: preverite baterije pred vsako kurilno sezono!
Uporabljene baterije uničite v skladu s direktivami o ravnanju z nevarnimi odpadki!
REŽIMI DELOVANJA
S prvim pritiskom katerekoli tipke pride do aktivacije osvetlitve zaslona. Z naslednjim kratkim pritiskom tipke MENU
vstopite v glavni meni, kjer je možna izbira režimov delovanja.
AUTO
Termostat Slika je po nastavljenem tedenskem programu (ta program je možno spreminjati, podroben opis glej PROG).
Pritisnite 2 x tipko MENU, z obrnitvijo tipke izberite režim AUTO a potrdite s tipko .
11
Download

PE5601