RAČUNARSKE MREŽE
Pojam i klasifikacija
Definicija
Računarska mreža je skup nezavisnih meĎusobno
povezanih računara
Računar povezan u mreži nazivamo ČVOR
Značaj povezivanja računara
Umrežavanje povećava efikasnost
upotrebe računara. Pomoću računarskih
mreža ostvaruje se:
Zajedničko
korišdenje
informacija
Zajedničko
korišdenje
hardvera i softvera
Centralizovana
administracija i
održavanje
Klasifikacija računarskih mreža
Prema rasprostranjenosti
Prema topologiji – načinu povezivanja čvorova
Prema odnosu između čvorova
Prema načinu komunikacije između čvorova
Podjela mreža prema rasprostranjenosti
Lokalna računarska
mreža (LAN)
Široko rasprostranjena
računarska mreža
(WAN)
Globalna računarska
mreža (INTERNET)
• Local Area Network
• Prostorno ograničena unutar jedne prostorije ili zgrade
• Wide Area Network
• Unutar regiona
• Sastavljena je od vedeg broja međusobno povezanih
lokalnih mreža
• Povezuje sve mreže na svijetu u jednu cjelinu
Podjela mreža prema topologiji
Topologija se odnosi na geometrijsko ureĎenje mreže tj.
njenih čvorova i veza
Zvjezdasta
topologija
Prstenasta
topologija
Magistralna
topologija
Hibridna
Topologija
Podjela mreža prema topologiji
Zvjezdasta
topologija (star
network)
•
•
•
•
Prstenasta
topologija (ring
network)
• Svaki čvor je povezan sa 2 druga čvora.
• Prenos se vrši uvek u jednom smeru prstena
• Ako dodje do prekida jednog linka cela mreža ispada iz rada
Magistralna
topologija
(bus network)
Koristi centralni ureĎaj za povezivanje -razvodnik (hub, switch).
Lako se dodaje novi čvor
Otkaz razvodnika znači otkaz mreže.
Ako jedan računar otkaže, ostali računari bez obzira na to,
nastavljaju da komuniciraju meĎu sobom.
• Računari su povezani preko zajedničke magistrale koja
predstavlja jedinstveni komunikacioni kanal
• Lako se realizuje i proširuje, niska cijena ali teško se održava
• Ako se javi problem na magistrali cela mreža pada
• Dodavanje novih računara opterećuje mrežu
Podjela mreža prema odnosu izmeĎu
čvorova
Klijent - server mreže
(Client - server)
Ravnopravne mreže
(Peer – to – peer
mreže)
• Postoje klijent i server čvorovi
• Klijent – računar koji koristi resurse mreže, server - koji
ima resurse i stavlja ih na raspolaganje klijentima
• Npr klijent je bilo koji personalni računar priključen na
mrežu
• Postoje razni serveri: server baze podataka, serveri
aplikacija, serveri elektronske pošte, print serveri, Web
serveri, file serveri
• P2P
• Ravnopravni su svi čvorovi. Svaki računar
funkcioniše i kao server i kao klijent
• Nema centralizovanog upravljanja mrežom
Klijent-server mreže
Ravnopravne mreže
Podjela mreža prema načinu
komunikacije izmeĎu čvorova
TOKEN RING
• Koristi mehanizam žetona za obezbjeđivanje pristupa
komunikacionom medijumu
• Upotrebljava se za prstenaste topologije mreža
• „Žeton“ je niz bitova koji neprestano kruži od čvora do
čvora
• Čvor koji ima žeton ima ekskluzivno pravo za upotrebu
komunikacionog medijuma. Nakon stizanja podataka na
odredište žeton se oslobađa.
ETHERNET
• Koristi se za magistralne i zvjezdaste topologije
• Karakteriše je signal CARRIER koji znači da je
magistrala slobodna za slanje podataka mrežom
Pitanja za provjeru znanja
Definiši računarsku mrežu
Navedi neke prednosti upotrebe rač.mreža
Objasni klasifikaciju računarskih mreža
Navedi primjere server računara
Navedi prednosti računarske mreže sa zvjezdastom
topologijom
6. Navedi mane računarske mreže sa prstenastom topologijom
7. Objasni funkcionisanje ethernet mreža sa magistralnom
topologijom
8. Objasni funkcionisanje token ring sistema komunikacije
9. Navedi klasifikaciju mreža prema rasprostranjenosti
10. Objasni akronime LAN i WAN
11. Objasni skraćenicu P2P
1.
2.
3.
4.
5.
Download

RAČUNARSKE MREŽE