T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
2013-2014
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DERS KAYIT KILAVUZU
Haziran - 2013
ANTALYA
http://www.akdeniz.edu.tr/ziraat/
0
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
ÖNSÖZ
2013-2014 eğitim öğretim yılında Fakültemizde lisans eğitim-öğretimi aşağıda belirtilen 9
bölüm (program) temelinde uygulanacaktır.
Bölümler
Bölüm Kodu
1. Bahçe Bitkileri Bölümü
2. Bitki Koruma Bölümü
BBB
BKB
3. Peyzaj Mimarlığı Bölümü
4. Tarım Ekonomisi Bölümü
PMB
TEB
5. Tarım Makinaları Bölümü
6. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
TMB
TYS
7. Tarla Bitkileri Bölümü
8. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
TBB
TBL
9. Zootekni Bölümü
ZOB
Fakültemizde 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile 20092010 eğitim-öğretim yılından itibaren Tarla Bitkileri Bölümü’nde “İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı”
uygulanmaktadır. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi almayı tercih eden öğrencilerden eğitimöğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavını başaranlar veya Üniversitemizin eşdeğerliğini
kabul ettiği (son beş yılda alınmış olmak koşuluyla) KPDS, TOEFL, IELTS, FCE, CPE, CAE sınavlarının
birinden başarılı olduğunu kanıtlayanlar hazırlık programından muaf tutulmakta ve kazandıkları
programda doğrudan eğitim-öğretime başlayabilmektedir. İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın süresi bir yıldır.
Bu süre normal öğretim süresi olan 4 yıllık süreye dahil değildir. Hazırlık sınıfında başarısız olan
öğrencilerin ilişikleri kesilmeden birinci sınıfa kayıtları yapılmaktadır.
Fakültemizde öğrenim gören öğrencilere ait bütün bilgiler eAkdeniz Öğrenci Otomasyonunda
kayıt altında tutulmaktadır. Bu bilgilerin en önemlisi ders kayıt bilgileridir. Elektronik ortamda ders
kaydı yaptıran öğrencilerin ders kayıtlarının kesinleşmesi ekle-sil haftası sonunda gerçekleşmektedir.
Danışman onayıyla tamamlanan değişiklikler elektronik ortama kaydedilir ve kayıt işlemi
tamamlanmış olur. Bundan sonra herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir. Bu nedenle; ders
kayıtlarının yapılmasında sınıf danışmanlarının ve öğrencilerin özen göstermeleri gerekmektedir.
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu 6 bölümden oluşmaktadır:
1. Bölüm: Akademik Takvim
2. Bölüm: Bölüm Başkanları, Sınıf Danışmanları
3. Bölüm: Dersler Kataloğu (2013-2014 Eğitim Öğretim yılında açılan dersler)
4. Bölüm: İngilizce Açılabilecek Dersler
5. Bölüm: Kaldırılan-Eşdeğer ve Sınavı Açılacak Dersler
6. Bölüm: 2013-2014 Müfredatları (Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğretim hayatı boyunca alması
gereken dersler)
İlk bölümde, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizde ve Fakültemizde uygulanacak
akademik
takvim
özetlenmiştir.
Ayrıntılı
akademik
takvime
http://oidb.akdeniz.edu.tr/akademik-takvim adresinden ulaşılabilir. Fakültemizde yer alan bir
programın program koordinatörü ve dokuz bölümün bölüm başkanları ve sınıf danışmanlarının listesi
1
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
kılavuzun ikinci bölümünde bulunmaktadır. Fakültemizde lisans eğitim-öğretimi “Akdeniz Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve bu yönetmeliğe dayanarak yayınlanan
yönergeler çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu yönetmelik ve yönergelere
http://icerik.akdeniz.edu.tr/tr.i186.rektorluk-ust-yonetim adresinden ulaşmak mümkündür. Yukarıda
anılan yönetmelik gereğince, bir yarıyıl boyunca alınabilecek kredi (AKTS - Avrupa Kredi Transfer
Sistemi) 30 ile sınırlanmıştır. Bu rakama, önceki yarıyıllarda devam koşulu yerine getirilmiş dersler
dahil değildir. Toplam 8 yarıyıldan oluşan lisans eğitim-öğretiminde öğrencinin diploma alabilmesi için
240 AKTS değerinde ders almış ve bu dersleri başarmış olması gerekmektedir. Dersler incelendiğinde,
bazı derslerin “Ders Durumu”nun Z, Z/S veya S olarak kodlandığı görülecektir. Z ile kodlanan dersler,
her öğrencinin zorunlu kayıt yaptırması gereken derslerdir. Z/S kodu ise, birbirini izleyen iki dersten
birisinin seçilmesinin zorunlu olduğunu göstermektedir. Bunların yanında ders durumu S olarak
kodlanmış olan dersler seçmeli derslerdir. Aşağıda verilen örnekte, Beden Eğitimi-I ile Güzel Sanatlar-I
birbirinin alternatifi olup, öğrenci, Z/S ile kodlanan bu derslerden birisini seçecektir.
BEDEN EĞİTİMİ I
Z/S
GÜZEL SANATLAR I
2
0
2
2
Fakültemize LLP ERASMUS kapsamında gelen yabancı öğrenciler için açılabilecek İngilizce
dersler aynı zamanda zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olan veya bu dersleri almış ve başarılı
olmuş öğrencilerimiz tarafından Türkçe olarak verilen dersin alternatifi olarak seçilebilir. Diğer
öğrenciler ise bu durumdaki derslerden yalnızca Türkçe olarak verileni zorunlu seçmek zorundadır.
Bölümlerin III. ve IV. yarıyıllarında iki adet seçmeli ders paketi yer almaktadır. Öğrencilerimiz ilgili
yarıyıllarda 6 AKTS değerindeki seçmeli derslerden birini ve 3 AKTS değerindeki seçmeli derslerden
ikisini alarak toplam AKTS kredilerini 30’a tamamlayacaklardır. Benzer şekilde V., VI, VII ve VIII.
yarıyıllarda 21 AKTS değerindeki zorunlu derslere ek olarak toplam AKTS en az 30 en fazla 33 olacak
şekilde ilgili yarıyılın altında verilen seçmeli derslerden seçim yapılacaktır.
Yönetmeliğimiz gereğince 2005-2006 yılından itibaren Yaz Okulu, Yan Dal Programı ve İkinci
Ana Dal Lisans Programı uygulaması da başlatılmıştır. Bunları düzenleyen yönergelere
http://icerik.akdeniz.edu.tr/tr.i186.rektorluk-ust-yonetim adresinden ulaşılabilir.
Beşinci Bölüm’de, önceki yıllarda okutulmuş ve artık mevcut lisans programında yer almayan
dersler, bu derslerin karşılığı olan eşdeğer dersler veya sınavı açılacak olan dersler bulunmaktadır.
Kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerinin karşılığı olan eşdeğer derslere kayıt
yaptıracaklar; yalnızca sınavı açılacak olan kaldırılmış derslere ise önceki yıllarda bu dersin devam
koşulunu yerine getirmiş olan öğrenciler kayıt yapacaklardır. Altıncı Bölüm’de ise fakültemize 20132014 Eğitim Öğretim Yılında kayıt yaptıracak olan öğrencilerimizin eğitim-öğretim hayatı boyunca
alması gereken dersler müfredatlar başlığı altında listelenmiştir.
Lisans eğitim-öğretimimizin önemli parçalarından birisi olan birim içi ve dışı uygulamalar
http://icerik.akdeniz.edu.tr/tr.i186.rektorluk-ust-yonetim adresinden ulaşılabilecek olan yönerge
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Eğitim-öğretim gördükleri alanlarla ilgili öğrencilerimize beceri
ve alışkanlık kazandırma amaçlı bu uygulamalara öğrencilerimizin katılması ve başarıyla tamamlaması
zorunludur. Yeni eğitim-öğretim yılında ders kayıtlarının sorunsuz yapılmasını sağlamak amacıyla
hazırlanan bu kitapçığın öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımız ile idari personelimize yararlı
olmasını umuyor, yeni eğitim-öğretim yılının başarılı geçmesini diliyorum.
Prof. Dr. Osman KARAGÜZEL
Dekan
2
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
I. BÖLÜM
2013-2014
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİM
3
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
AKADEMİK TAKVİM
I. YARIYIL (GÜZ)
16 Ağustos 2013
09 – 13 Eylül 2013
13 Eylül 2013
AKADEMİK TAKVİM
Ders Görevlendirmelerinin Rektörlüğe Bildirilmesinin Son
Günü
Katkı Payı Yatırma ve Kayıt Yenileme Süresi
Öğrenime Ara İzni Başvurusu İçin Son Gün
II. YARIYIL (BAHAR)
10 Ocak 2014
03-07 Şubat 2014
7 Şubat 2014
16 Eylül 2013
Derslerin Başlaması
10 Şubat 2014
16-20 Eylül 2013
11 Ekim 2013
29 Aralık 2013
Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar)
Dersten Çekilmenin Son Günü
Yarıyıl İçi Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine
Girilmesinin Son Tarihi
Yarıyıl İçi Sınav Sonuçlarına İtiraz ve Düzeltmenin Son Günü
10-14 Şubat 2014
7 Mart 2014
18 Mayıs 2014
Derslerin Sona Ermesi
23 Mayıs 2014
26 Mayıs–06 Haziran 2014
11 Haziran 2014
---
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine
Girilmesinin Son Günü
Sınav Sonuçlarına İtiraz ve Düzeltme
Bütünleme Sınavları
Bütünleme Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine
Girilmesinin Son Günü
Sınav Sonuçlarına İtiraz ve Düzeltme
Mazeret Sınavları ve Sonuçların Otomasyon Sistemine
Girilmesi
Üniversite Mezuniyet ve Ödül Töreni
BAŞLANGIÇ
YAZ OKULU
BİTİŞ
03 Ocak 2014
03 Ocak 2014
06-17 Ocak 2014
22 Ocak 2014
23-24 Ocak 2014
27–31 Ocak 2014
03 Şubat 2014
06-07 Şubat 2014
05-06-07 Şubat 2014
23 Mayıs 2014
12-13 Haziran 2014
16-20 Haziran 2014
23 Haziran 2014
26-27 Haziran 2014
25-26-27 Haziran 2014
13 Haziran 2014
---
Ders Görevlendirmelerinin Rektörlüğe Bildirilmesi ve Ders
09 Haziran 2014
Şubelerinin Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü
--Açılacak Derslerin Duyurulması
16 Haziran 2014
23 Haziran 2014
Öğrenim Ücreti Yatırılması ve Kesin Kayıt
27 Haziran 2014
30 Haziran 2014
Eğitim Öğretim Dönemi
22 Ağustos 2014
Ara Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin
22 Ağustos 2014
Son Günü
25 Ağustos 2014
Dönem Sonu Sınavları
29 Ağustos 2014
Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son
01 Eylül 2014
Günü
02 Eylül 2014
Sınav Sonuçlarına İtiraz ve Düzeltme
03 Eylül 2014
Öğrenci bir eğitim öğretim yılında sadece bir kez tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavı her yarıyıl eğitim öğretimin
başladığı ilk hafta içinde birim yönetim kurullarınca belirlenen tarihte yapılır.
GÜZ YARIYILI
RESMİ TATİLLER
30 Ağustos 2013
15-18 Ekim 2013
Zafer Bayramı (Cuma)
Kurban Bayramı (4,5 iş günü – Pazartesi Öğleden Sonra Cuma)
Cumhuriyet Bayramı (1,5 iş günü – Pazartesi Öğleden sonra
ve Salı)
Yılbaşı (Çarşamba)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (1 iş günü - Çarşamba)
Emek ve Dayanışma Günü (1 iş günü - Perşembe)
Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (Pazartesi)
Ramazan Bayramı (3 İş günü - Pazartesi-Çarşamba)
29 Ekim 2013
1 Ocak 2014
28-30 Temmuz 2014
4
BAHAR YARIYILI
23 Nisan 2014
1 Mayıs 2014
19 Mayıs 2014
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
II. BÖLÜM
BÖLÜM BAŞKANLARI
SINIF DANIŞMANLARI
5
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
BÖLÜM BAŞKANLARI
Bölümler
Bölüm Başkanları
Telefon
Bahçe Bitkileri
Prof. Dr. A. Naci ONUS
3102441
Bitki Koruma
Prof. Dr. Hüseyin GÖÇMEN 2102431
Peyzaj Mimarlığı
Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME
3102477
Tarım Ekonomisi
Prof. Dr. Cengiz SAYIN
3102435
Tarım Makinaları
Prof. Dr. Can ERTEKİN
3102481
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Prof. Dr. Dursun BÜYÜKTAŞ 3102473
Tarla Bitkileri
Prof. Dr. Cengiz TOKER
3102421
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Prof. Dr. Mustafa KAPLAN
3102462
Zootekni Bölümü
3102433
Prof. Dr. İ. Zafer ARIK
SINIF DANIŞMANLARI
Ziraat Mühendisliği Alt Programları
Alt Program
4. Sınıf ve Beklemeli Öğrenci
Danışmanı
Bahçe Bitkileri
Prof. Dr. Salih ÜLGER
Bitki Koruma
Yrd. Doç. Dr. Fatih DAĞLI
Tarla Bitkileri
Doç. Dr. Mehmet BİLGEN
Toprak
Doç. Dr. Erdem YILMAZ
Zootekni
Prof. Dr. Mehmet Ziya FIRAT
Tarım Makinaları
Doç. Dr. Murad ÇANAKCI
Tarım Ekonomisi
Prof. Dr. Burhan ÖZKAN
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Prof. Dr. Ahmet KURUNÇ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Kayıt Yılı
Sınıf Danışmanı
2013
2012
Prof. Dr. Salih ÜLGER
2011
Prof. Dr. Mustafa ERKAN
2010
Doç. Dr. Ersin POLAT
2009
Prof. Dr. Ahmet Naci ONUS
6
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
Bitki Koruma Bölümü
Kayıt Yılı
Sınıf Danışmanı
2013
2012
Yrd. Doç. Dr. Cengiz İKTEN
2011
Yrd. Doç. Dr. Mürsel ÇATAL
2010
Prof. Dr. Hüseyin BASIM
2009
Prof. Dr. Fedai ERLER
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Kayıt Yılı
Sınıf Danışmanı
2013
2012
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BENLİAY
2011
Yrd. Doç. Dr. Songül SEVER MUTLU
2010
Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILMAZ
2009
Yrd. Doç. Dr. M. Selçuk SAYAN
2008
Doç. Dr. Reyhan ERDOĞAN
2007
Prof. Dr. Sibel MANSUROĞLU
2006
Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME
2005
Doç. Dr. Meryem ATİK
2004
Yrd. Doç. Dr. M. Selçuk SAYAN
Tarım Ekonomisi Bölümü
Kayıt Yılı
Sınıf Danışmanı
2013
2012
Yrd. Doç Dr. Süleyman KARAMAN
2011
Doç. Dr. Handan VURUŞ AKÇAÖZ
2010
Yrd. Doç. Dr. Süleyman KARAMAN
2009
Prof. Dr. İbrahim YILMAZ
Tarım Makinaları Bölümü
Kayıt Yılı
Sınıf Danışmanı
2013
2012
Yrd. Doç. Dr. Sefai BİLGİN
2011
Doç. Dr. Mehmet TOPAKCI
7
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
2010
Doç. Dr. Davut KARAYEL
2009
Prof. Dr. Can ERTEKİN
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Kayıt Yılı
Sınıf Danışmanı
2013
2012
Prof. Dr. Ahmet KURUNÇ
2011
Yrd. Doç. Dr. Kenan BÜYÜKTAŞ
2010
Prof. Dr. Dursun BÜYÜKTAŞ
2009
Yrd. Doç. Dr. Harun KAMAN
Tarla Bitkileri Bölümü
Kayıt Yılı
Sınıf Danışmanı
2013
2012
Prof. Dr. Cengiz TOKER
2011
Doç. Dr. Mehmet KARACA
2010
Prof. Dr. Sadık ÇAKMAKÇI
2009
Doç. Dr. Mehmet BİLGEN
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Kayıt Yılı
Sınıf Danışmanı
2013
2012
Prof. Dr. Sahriye SÖNMEZ
2011
Doç. Dr. Zeki ALAGÖZ
2010
Prof. Dr. Mustafa SARI
2009
Yrd. Doç. Dr. İlker UZ
Zootekni Bölümü
Kayıt Yılı
Sınıf Danışmanı
2013
2012
Yrd. Doç. Dr. Aşkın GALİÇ
2011
Prof. Dr. Soner BALCIOĞLU
2010
Prof. Dr. İbrahim Zafer ARIK
2009
Prof. Dr. Nihat ÖZEN
8
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
III. BÖLÜM
DERSLER KATALOĞU
(2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Açılan Dersler)
9
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
I. SINIF
I. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BBB101
BAHÇE BİTKİLERİNE GİRİŞ
Z
2
0
2
3
TYS101
METEOROLOJİ
Z
2
0
2
3
BİY161
BOTANİK
Z
2
2
4
5
FİZ169
FİZİK-I
Z
2
0
2
3
KİM181
KİMYA
Z
2
0
2
3
MAT169
MATEMATİK -I
Z
2
0
2
3
TDB101
TÜRK DİLİ -I
Z
2
0
2
2
ATA101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
Z
2
0
2
2
YBD101
İNGİLİZCE -I
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
20
2
22
30
BEDEN EĞİTİMİ -I
GÜZEL SANATLAR -I
II. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BBB102
BİYOTEKNOLOJİ
Z
2
0
2
3
TYS102
ÖLÇME BİLGİSİ
Z
2
2
4
6
TBB102
TARIMSAL EKOLOJİ
Z
2
0
2
4
KİM184
ORGANİK KİMYA
Z
2
0
2
3
ENF101
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Z
3
1
4
4
TDB102
TÜRK DİLİ -II
Z
2
0
2
2
ATA102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
Z
2
0
2
2
YBD102
İNGİLİZCE -II
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
19
3
22
30
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
10
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
II. SINIF
III. YARIYIL(*), (**)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BBB201
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
Z
2
0
2
3
BBB203
FİDE VE FİDANCILIK TEKNİĞİ
Z
2
0
2
3
BBB205
GENEL BAĞCILIK
Z
2
0
2
3
BBB207
GENEL MEYVECİLİK
Z
2
0
2
3
BKB201
ENTOMOLOJİ
Z
2
0
2
3
TEB209
TARIM EKONOMİSİ
Z
2
0
2
3
12
0
12
18
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
TMB205
BAHÇE BİTKİLERİ MEKANİZASYONU
S
2
2
4
6
GIDA299
GIDA TEKNOLOJİSİ VE GIDA GÜVENLİĞİ
S
2
2
4
6
(**): SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
TYS203
TARIMSAL YAPILAR
S
2
0
2
3
ZOB205
İSTATİSTİK
S
2
0
2
3
ZF201
BİYOKİMYA
S
2
0
2
3
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
IV. YARIYIL(*), (**)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
BBB202
GENEL SEBZECİLİK
Z
2
0
2
3
BBB204
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
Z
2
2
4
6
BKB202
FİTOPATOLOJİ
Z
2
0
2
3
TBL204
TOPRAK BİLGİSİ
Z
2
0
2
3
ZF204
GENETİK
Z
2
0
2
3
10
2
12
18
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
TBB202
TARLA BİTKİLERİ
S
2
2
4
6
BİY270
BİTKİ SİSTEMATİĞİ
S
2
2
4
6
(**): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
PMP222
PEYZAJ MİMARLIĞI
S
2
0
2
3
TYS206
SULAMA
S
2
0
2
3
ZOB202
ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ
S
2
0
2
3
11
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
III. SINIF
V. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BBB301
ILIMAN İKLİM MEYVELERİ -I
Z
2
0
2
3
BBB303
ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
Z
2
2
4
6
BBB305
BAHÇE BİTKİLERİ UYGULAMALARI -I
Z
0
2
2
3
BBB307
BİTKİSEL ÜRETİM UYGULAMALARI -I
Z
0
2
2
3
BKB309
BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI
Z
2
2
4
6
6
8
14
21
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
BBB309
BAHÇE BİTKİLERİNDE TOPRAKSIZ YETİŞTİRİCİLİK
S
2
0
2
3
BBB311
BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ
S
2
0
2
3
BBB313
BİTKİSEL ÜRETİMDE ORGANİK TARIM
S
2
0
2
3
BKB301
BİTKİ HASTALIKLARI İLE SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE
İLAÇLARI
S
2
0
2
3
VI. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BBB302
BAHÇE BİTKİLERİNDE MESLEKİ İNGİLİZCE
Z
2
0
2
3
BBB304
BUDAMA TEKNİĞİ
Z
2
2
4
6
BBB306
BAHÇE BİTKİLERİ UYGULAMALARI -II
Z
0
2
2
3
BBB308
BİTKİSEL ÜRETİM UYGULAMALARI -II
Z
0
2
2
3
BKB402
BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI
Z
2
2
4
6
6
8
14
21
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
BBB310
GLOBAL GAP UYGULAMALARI
S
2
0
2
3
BBB312
ÜZÜMSÜ MEYVELER
S
2
0
2
3
BBB314
BAHÇE BİTKİLERİ ISLAHI
S
2
0
2
3
TEB312
TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM
S
2
0
2
3
12
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
IV. SINIF
VII. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BBB401
BAHÇE ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA
HAZIRLANMASI
Z
2
2
4
6
BBB403
ÖZEL SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
Z
2
2
4
6
BBB405
TURUNÇGİLLER
Z
2
2
4
6
BİTİRME ÇALIŞMASI -I
Z
0
2
2
3
8
6
14
21
ZF401
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
BBB407
MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ
S
2
0
2
3
BBB409
SEBZE ISLAHI
S
2
0
2
3
BBB411
BAHÇE BİTKİLERİNDE PROJE DESTEKLERİ
S
2
0
2
3
TBL401
GÜBRELER VE GÜBRELEME
S
2
2
4
5
VIII. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BBB402
ILIMAN İKLİM MEYVELERİ -II
Z
2
2
4
6
BBB404
ÖZEL BAĞCILIK
Z
2
2
4
6
BBB406
SUBTROPİK MEYVELER
Z
2
2
4
6
STAJ
Z
0
2
2
3
6
8
14
21
ZF404
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
BBB408
ÖZEL SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ -II
S
2
2
4
6
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI -II
S
0
2
2
3
TBL408
TOPRAKSIZ TARIM VE BİTKİ BESLEME
S
2
0
2
3
TEB406
TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK
S
2
0
2
3
13
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
I. SINIF
I. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BİY161
BOTANİK
Z
2
2
4
5
FİZ169
FİZİK-I
Z
2
0
2
3
KİM181
KİMYA
Z
2
0
2
3
MAT169
MATEMATİK -I
Z
2
0
2
3
BİY163
ZOOLOJİ
Z
2
2
4
6
TDB101
TÜRK DİLİ -I
Z
2
0
2
2
ATA101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
Z
2
0
2
2
YBD101
İNGİLİZCE -I
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
18
4
22
30
BEDEN EĞİTİMİ -I
GÜZEL SANATLAR -I
II. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TEB102
GENEL EKONOMİ
Z
2
0
2
3
TYS102
ÖLÇME BİLGİSİ
Z
2
2
4
6
TBB102
TARIMSAL EKOLOJİ
Z
2
0
2
4
KİM184
ORGANİK KİMYA
Z
2
0
2
3
ENF101
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Z
3
1
4
4
TDB102
TÜRK DİLİ -II
Z
2
0
2
2
ATA102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
Z
2
0
2
2
YBD102
İNGİLİZCE -II
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
19
3
22
30
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
14
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
II. SINIF
III. YARIYIL(*), (**)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BBB201
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
Z
2
0
2
3
BBB207
GENEL MEYVECİLİK
Z
2
0
2
3
BKB201
ENTOMOLOJİ
Z
2
0
2
3
ZOB205
İSTATİSTİK
Z
2
0
2
3
ZF201
BİYOKİMYA
Z
2
0
2
3
ZF205
MİKROBİYOLOJİ
Z
2
0
2
3
12
0
12
18
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
TBB201
TAHIL BAKLAGİL VE YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
S
2
2
4
6
GIDA299
GIDA TEKNOLOJİSİ VE GIDA GÜVENLİĞİ
S
2
2
4
6
(**): SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
TEB209
TARIM EKONOMİSİ
S
2
0
2
3
TYS101
METEOROLOJİ
S
2
0
2
3
BBB205
GENEL BAĞCILIK
S
2
0
2
3
IV. YARIYIL(*), (**)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BKB202
FİTOPATOLOJİ
Z
2
0
2
3
TYS206
SULAMA
Z
2
0
2
3
TBL204
TOPRAK BİLGİSİ
Z
2
0
2
3
BİY270
BİTKİ SİSTEMATİĞİ
Z
2
2
4
6
ZF204
GENETİK
Z
2
0
2
3
10
2
12
18
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
BBB204
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
S
2
2
4
6
TBB202
TARLA BİTKİLERİ
S
2
2
4
6
(**): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
BBB202
GENEL SEBZECİLİK
S
2
0
2
3
TBB206
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
S
2
0
2
3
PMP222
PEYZAJ MİMARLIĞI
S
2
0
2
3
15
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
III. SINIF
V. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BKB301
BİTKİ HASTALIKLARI İLE SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE
İLAÇLARI
Z
2
0
2
3
BKB303
BİTKİ ISLAHI
Z
2
2
4
6
BKB305
BÖCEK MORFOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Z
2
2
4
6
BKB307
YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ
Z
2
2
4
6
8
6
14
21
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
ZF301
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
S
2
0
2
3
BBB303
ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
S
2
2
4
6
TMB205
BAHÇE BİTKİLERİ MEKANİZASYONU
S
2
2
4
6
TEB309
TARIMSAL PAZARLAMA
S
2
0
2
3
VI. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BKB302
BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI
Z
2
2
2
6
BKB304
BİTKİ ZARARLILARI İLE SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE
İLAÇLARI
Z
2
0
2
3
BKB306
BÖCEK SİSTEMATİĞİ
Z
2
2
4
6
TBL302
BİTKİ BESLEME
Z
3
0
3
6
9
4
13
21
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
BKB308
BÖCEK EKOLOJİSİ
S
2
0
2
3
BKB310
TARIMSAL SAVAŞ MEKANİZASYONU
S
2
0
2
3
BBB310
GLOBAL GAP UYGULAMALARI
S
2
0
2
3
ZOB202
ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ
S
2
0
2
3
16
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
IV. SINIF
VII. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BKB401
BİTKİ FUNGAL HASTALIKLARI
Z
2
2
4
6
BKB403
BİTKİ KLİNİK UYGULAMALARI -I
Z
0
2
2
3
BKB405
BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARI
Z
2
2
4
6
BKB407
DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI
Z
1
2
3
3
BİTİRME ÇALIŞMASI -I
Z
0
2
2
3
8
6
14
21
ZF401
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
BKB409
BİTKİ KORUMA MEVZUATI
S
2
0
2
3
BKB411
BİTKİ PARAZİT NEMATODLARI
S
2
0
2
3
BKB413
ÖRTÜALTI HASTALIK VE ZARARLILARI
S
2
0
2
3
BBB407
MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ
S
2
0
2
3
VIII. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BKB402
BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI
Z
2
2
4
6
BKB404
BİTKİ KLİNİK UYGULAMALARI -II
Z
0
2
2
3
BKB406
TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI
Z
2
2
4
6
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI -II
Z
0
2
2
3
ZF404
STAJ
Z
0
2
2
3
6
8
14
21
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
BBB410
ÖZEL MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ
S
2
2
4
6
TBL408
TOPRAKSIZ TARIM VE BİTKİ BESLEME
S
2
0
2
3
BKB408
PARK-SÜS BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI
S
2
0
2
3
TEB406
TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK
S
2
0
2
3
17
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
I. SINIF
I. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
MATEMATİK-1
Z
2
0
2
3
BOTANİK
Z
2
2
4
5
PMB121
PEYZAJ TEKNİK RESMİ
Z
2
2
4
4
PMB119
PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ
Z
2
0
2
2
TBL101
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEYE GİRİŞ
Z
2
0
2
3
TDB101
TÜRK DİLİ-I
Z
2
0
2
2
ATA101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
Z
2
0
2
2
YBD101
İNGİLİZCE-I
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
18
4
22
27
MAT169
BİY161
DERSİN ADI
BEDEN EĞİTİM-I
GÜZEL SANATLAR-I
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (I. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den 3 AKTS’lik dersin seçilmesi zorunludur.)
PMB115
GENEL EKOLOJİ
S
2
0
2
3
BBB201
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
S
2
0
2
3
II. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
PMB108
TEMEL TASARIM
Z
2
2
4
5
TEB102
GENEL EKONOMİ
Z
2
0
2
3
PMB116
PEYZAJ SANATI TARİHİ
Z
2
0
2
2
PMB104
DENDROLOJİ-I
Z
2
2
4
4
PMB102
YAPI MALZEME BİLGİSİ
Z
2
0
2
3
TDB102
TÜRK DİLİ-I
Z
2
0
2
2
ATA102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
Z
2
0
2
2
YBD102
İNGİLİZCE-I
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
18
4
22
27
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
(*): SEÇMELİ PAKET 2 (II. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 2’den 3 AKTS’lik dersin seçilmesi zorunludur.)
PMB311
ÇEVRE SORUNLARI
S
2
0
2
3
TYS206
SULAMA
S
2
0
2
3
18
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
II. SINIF
III. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
PMB207
SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİĞİ
Z
2
2
4
4
PMB211
PERPEKTİF ÇİZİM TEKNİĞİ
Z
2
2
4
5
PMB203
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I
Z
2
2
4
5
PMB219
PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU-I
Z
2
2
4
4
PMB221
PEYZAJ PROJESİ-I
Z
2
2
4
6
10
10
20
24
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den 6 AKTS’lik dersin seçilmesi zorunludur.)
PMB223
DENDROLOJİ-II
S
2
2
4
4
PMB225
MİMARLIK BİLGİSİ
S
2
0
2
2
PMB227
PEYZAJ MİMARLIĞI UYGULAMALARI
S
0
2
2
2
IV. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
PMB202
PEYZAJ PROJESİ-II
Z
2
2
4
6
PMB218
PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ-I
Z
2
2
4
4
PMB220
MEVSİMLİK VE ÇOK YILLIK ÇİÇEKLER
Z
2
2
4
4
PMB222
BİTKİSEL TASARIM-I
Z
2
2
4
4
PMB224
PEYZAJ EKOLOJİSİ
Z
2
0
2
3
10
8
18
21
(*): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 4’den 9 AKTS’lik dersin seçilmesi zorunludur.)
PMB226
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-II
S
2
2
4
5
PMB228
PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU-II
S
2
2
4
4
PMB230
DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ
S
2
2
4
4
19
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
III. SINIF
V. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
PMB301
DENDROLOJİ- II
Z
2
2
4
4
PMB303
PEYZAJ PROJESİ- II
Z
2
2
4
6
PMB305
PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU- II
Z
2
2
4
5
PMB307
PEYZAJ PLANLAMA- I
Z
2
2
4
4
PMB309
PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ
Z
2
2
4
4
PMB311
ÇEVRE SORUNLARI
Z
3
0
3
3
PMB313
BİTKİSEL TASARIM
Z
2
2
4
4
15
12
27
30
VI. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
PMB302
PEYZAJ PROJESİ- III
Z
2
2
4
6
PMB304
PEYZAJ PLANLAMA- II
Z
2
2
4
5
PMB306
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM- I
Z
2
2
4
4
PMB308
KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALAN PLANLAMA
Z
2
0
2
3
PMB310
REKREASYONEL ALAN PLANLAMA
Z
2
2
4
4
PMB312
ÇEVRE VE DOĞA KORUMA
Z
3
0
3
4
PMB314
MEVSİMLİK VE ÇOK YILLIK ÇİÇEKLER
Z
2
2
4
4
15
10
25
30
20
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
IV. SINIF
VII. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
PMB401
PEYZAJ PROJESİ- IV
Z
2
2
4
6
PMB405
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM- II
Z
2
2
4
5
PMB407
PROJE UYGULAMA TEKNİĞİ
Z
2
2
4
4
PMB409
ÇİMLER VE YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER
Z
2
2
4
4
PMB411
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
Z
2
0
2
4
PMB413
BİTİRME PROJESİ- I
Z
0
2
2
4
PMB415
PEYZAJ YÖNETİMİ
Z
2
0
2
3
12
10
22
30
VIII. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
PMB402
PEYZAJ PROJESİ- V
Z
2
2
4
6
TYS414
PEYZAJ PLANLAMADA UZAKTAN ALGILAMA VE
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
Z
2
2
4
4
PMB406
İÇ MEKAN BİTKİLERİ
Z
2
0
2
4
PMB408
PEYZAJ ONARIM TEKNİKLERİ
Z
3
0
3
4
PMB410
PEYZAJ BAKIMI
Z
2
2
4
4
PMB412
AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE, DOĞA VE PEYZAJ
POLİTİKALARI
Z
2
0
2
4
PMB414
BİTİRME PROJESİ- II
Z
0
2
2
4
13
8
21
30
21
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
I. SINIF
I. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TEB101
TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ
Z
2
0
2
3
TYS101
METEOROLOJİ
Z
2
0
2
3
ZOB205
İSTATİSTİK
Z
2
0
2
3
BİY161
BOTANİK
Z
2
2
4
5
KİM181
KİMYA
Z
2
0
2
3
MAT169
MATEMATİK -I
Z
2
0
2
3
TDB101
TÜRK DİLİ -I
Z
2
0
2
2
ATA101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
Z
2
0
2
2
YBD101
İNGİLİZCE -I
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
20
2
22
30
BEDEN EĞİTİMİ -I
GÜZEL SANATLAR -I
II. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TEB102
GENEL EKONOMİ
Z
2
0
2
3
TYS102
ÖLÇME BİLGİSİ
Z
2
2
4
6
TBB102
TARIMSAL EKOLOJİ
Z
2
0
2
4
MAT170
MATEMATİK -II
Z
2
0
2
3
ENF101
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Z
3
1
4
4
TDB102
TÜRK DİLİ -II
Z
2
0
2
2
ATA102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
Z
2
0
2
2
YBD102
İNGİLİZCE -II
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
19
3
22
30
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
22
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
II. SINIF
III. YARIYIL(*), (**)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TEB201
MALİYE
Z
2
0
2
3
TEB203
MİKROEKONOMİ
Z
2
0
2
3
TEB205
TARIMDA İŞ HUKUKU
Z
2
0
2
3
TEB207
TÜRKİYE EKONOMİSİ
Z
2
0
2
3
ZOB203
HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME
Z
2
2
4
6
10
2
12
18
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
GIDA299
GIDA TEKNOLOJİSİ VE GIDA GÜVENLİĞİ
S
2
2
4
6
BBB209
BAHÇE BİTKİLERİ
S
2
2
4
6
(**): SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
BKB201
ENTOMOLOJİ
S
2
0
2
3
BBB207
GENEL MEYVECİLİK
S
2
0
2
3
BBB203
FİDE VE FİDANCILIK TEKNİĞİ
S
2
0
2
3
IV. YARIYIL(*), (**)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TEB202
MAKROEKONOMİ
Z
2
0
2
3
TMB210
TARIMSAL MEKANİZASYON
Z
2
2
4
6
TYS206
SULAMA
Z
2
0
2
3
TBB202
TARLA BİTKİLERİ
Z
2
2
4
6
8
4
12
18
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
BBB204
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
S
2
2
4
6
BKB402
BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI
S
2
2
4
6
TEB204
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
S
2
2
4
6
(**): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
BKB202
FİTOPATOLOJİ
S
2
0
2
3
TBL204
TOPRAK BİLGİSİ
S
2
0
2
3
BBB202
GENEL SEBZECİLİK
S
2
0
2
3
23
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
III. SINIF
V. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TEB301
DOĞAL KAYNAK VE ÇEVRE EKONOMİSİ
Z
2
0
2
3
TEB303
TARIM EKONOMİSİ İSTATİSTİĞİ
Z
2
0
2
3
TEB305
ULUSAL TARIM POLİTİKASI
Z
3
0
3
4
TEB307
TARIMSAL MUHASEBE
Z
2
2
4
6
TEB309
TARIMSAL PAZARLAMA
Z
2
0
2
3
TEB311
TARIM EKONOMİSİ UYGULAMALARI -I
Z
0
2
2
2
11
4
15
21
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TEB313
YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ
S
2
0
2
3
TEB315
TARIMSAL BİLİŞİM
S
2
0
2
3
TEB317
TARIM EKONOMİSİNDE MESLEKİ İNGİLİZCE
S
2
0
2
3
BBB309
BAHÇE BİTKİLERİNDE TOPRAKSIZ YETİŞTİRİCİLİK
S
2
0
2
3
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
VI. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
TEB302
KIRSAL SOSYOLOJİ
Z
2
0
2
3
TEB304
TARIM HUKUKU
Z
2
0
2
3
TEB306
ULUSLAR ARASI TARIM POLİTİKASI
Z
2
0
2
4
TEB308
TARIMSAL FİNANSMAN
Z
2
0
2
3
TEB310
TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
Z
2
0
2
3
TEB312
TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM
Z
2
0
2
3
TEB314
TARIM EKONOMİSİ UYGULAMALARI -II
Z
0
2
2
2
12
2
14
21
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TEB316
MATEMATİKSEL EKONOMİ
S
2
0
2
3
TEB318
TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMECİLİĞİ
S
2
0
2
3
TEB320
KALKINMA EKONOMİSİ
S
2
0
2
3
TBL302
BİTKİ BESLEME
S
3
0
3
6
24
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
IV. SINIF
VII. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TEB401
AB VE ORTAK TARIM POLİTİKASI
Z
2
0
2
3
TEB403
EKONOMETRİ
Z
3
0
3
4
TEB405
İŞLETME YÖNETİMİ
Z
2
0
2
3
TEB407
KIRSAL KALKINMA
Z
2
0
2
3
TEB409
PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ
Z
2
2
4
5
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI -I
Z
0
2
2
3
11
4
15
21
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TEB411
TARIMSAL ÜRETİM YÖNETİMİ
S
2
0
2
3
TEB413
TARIMDA RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA
S
2
0
2
3
TEB415
SATIŞ TEKNİKLERİ
S
2
0
2
3
BKB413
ÖRTÜALTI HASTALIK VE ZARARLILARI
S
2
0
2
3
VIII. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TEB402
GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI
Z
2
0
2
3
TEB404
TARIMSAL ÜRETİM EKONOMİSİ
Z
2
0
2
4
TEB406
TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK
Z
2
0
2
3
TEB408
TARIMSAL İŞLETMECİLİK VE PLANLAMA
Z
3
0
3
5
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI -II
Z
0
2
2
3
ZF404
STAJ
Z
0
2
2
3
9
4
13
21
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TEB410
SULAMA EKONOMİSİ
S
2
0
2
3
TEB412
DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI
S
2
0
2
3
TEB414
TARIMDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
S
2
0
2
3
TBL408
TOPRAKSIZ TARIM VE BİTKİ BESLEME
S
2
0
2
3
25
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ
I. SINIF
I. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TMB101
TARIM MAKİNALARI
Z
2
0
2
3
TMB103
TEKNİK RESİM
Z
2
2
4
6
BİY161
BOTANİK
Z
2
2
4
5
FİZ169
FİZİK-I
Z
2
0
2
3
MAT169
MATEMATİK -I
Z
2
0
2
3
TDB101
TÜRK DİLİ -I
Z
2
0
2
2
ATA101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
Z
2
0
2
2
YBD101
İNGİLİZCE -I
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
18
4
22
30
BEDEN EĞİTİMİ -I
GÜZEL SANATLAR -I
II. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
FİZ166
FİZİK -II
Z
2
0
2
4
TEB102
GENEL EKONOMİ
Z
2
0
2
3
TMB102
MAKİNE TEKNİK RESMİ
Z
2
2
4
6
MAT170
MATEMATİK -II
Z
2
0
2
3
ENF101
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Z
3
1
4
4
TDB102
TÜRK DİLİ -II
Z
2
0
2
2
ATA102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
Z
2
0
2
2
YBD102
İNGİLİZCE -II
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
19
3
22
30
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
26
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ
II. SINIF
III. YARIYIL(*), (**)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BKB201
ENTOMOLOJİ
Z
2
0
2
3
ZOB205
İSTATİSTİK
Z
2
0
2
3
TMB201
MAKİNA MALZEME BİLGİSİ
Z
2
0
2
3
MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ
Z
2
2
4
6
STATİK VE MUKAVEMET
Z
3
0
3
3
11
2
13
18
ZF207
TMB203
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
BBB209
BAHÇE BİTKİLERİ
S
2
2
4
6
ZOB203
HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME
S
2
2
4
6
(**): SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
BBB201
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
S
2
0
2
3
TYS203
TARIMSAL YAPILAR
S
2
0
2
3
TEB207
TÜRKİYE EKONOMİSİ
S
2
0
2
3
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
IV. YARIYIL(*), (**)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
TMB202
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Z
2
0
2
3
TMB204
DİNAMİK
Z
2
0
2
3
BKB202
FİTOPATOLOJİ
Z
2
0
2
3
TMB206
HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER
Z
2
0
2
3
TMB208
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ
Z
2
0
2
3
TYS206
SULAMA
Z
2
0
2
3
12
0
12
18
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
TBB202
TARLA BİTKİLERİ
S
2
2
4
6
BBB204
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
S
2
2
4
6
(**): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
ZOB202
ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ
S
2
0
2
3
PMP222
PEYZAJ MİMARLIĞI
S
2
0
2
3
TBL204
TOPRAK BİLGİSİ
S
2
0
2
3
27
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ
III. SINIF
V. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TMB301
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM
Z
2
2
4
4
TMB303
MAKİNE ELEMANLARI
Z
3
0
3
4
TMB305
TERMODİNAMİK VE ISI TRANSFERİ
Z
3
0
3
4
TMB307
TOPRAK İŞLEME MAKİNALARI
Z
2
0
2
3
TMB309
TARIM MAKİNALARI UYGULAMALARI -I
Z
0
2
2
3
TMB311
TARIM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI -I
Z
0
2
2
3
10
6
16
21
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TMB313
POMPAJ TESİSİ VE MAKİNALARI
S
2
0
2
3
TMB315
MEKANİK TEKNOLOJİ
S
2
1
3
3
TMB317
TARIMDA İŞ GÜVENLİĞİ
S
2
0
2
3
BBB309
BAHÇE BİTKİLERİNDE TOPRAKSIZ YETİŞTİRİCİLİK
S
2
0
2
3
VI. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TMB302
BİTKİ KORUMA MAKİNALARI
Z
2
0
2
4
TMB304
EKİM BAKIM GÜBRELEME MAKİNALARI
Z
2
0
2
3
TMB306
TARIMDA DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
Z
2
0
2
4
TMB308
TERMİK MOTORLAR
Z
2
0
2
4
TMB310
TARIM MAKİNALARI UYGULAMALARI -II
Z
0
2
2
3
TMB312
TARIM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI -II
Z
0
2
2
3
8
4
12
21
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TMB314
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
S
2
1
3
3
TMB316
TAŞIMA İLETİM TEKNİĞİ
S
2
0
2
3
TMB318
TARIMDA ELEKTRONİK VE OTOMASYON
UYGULAMALARI
S
2
0
2
3
TEB312
TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM
S
2
0
2
3
28
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ
IV. SINIF
VII. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TMB401
İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ
Z
2
0
2
3
TMB403
TARIM MAKİNALARINDA PROJELENDİRME
Z
0
2
2
6
TMB405
TARIMSAL ELEKTRİFİKASYON
Z
2
0
2
3
TMB407
TARIM TRAKTÖRLERİ
Z
2
0
2
3
TMB409
TARIM MAKİNALARI UYGULAMALARI -III
Z
0
2
2
3
TMB411
TARIM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI -III
Z
0
2
2
3
6
6
12
21
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TMB413
HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ
S
2
0
2
3
TMB415
KALİTE VE STANDARTLAR
S
2
0
2
3
TMB417
ÜRÜN İŞLEME TEKNİĞİ
S
2
0
2
3
TYS307
TOPRAK-BİTKİ-ATMOSFER SİSTEMİ
S
2
0
2
3
VIII. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TMB402
HASAT HARMAN MEKANİZASYONU
Z
2
0
2
4
TMB404
SERA MEKANİZASYONU
Z
2
0
2
3
TMB406
TARIM MAKİNALARI UYGULAMALARI -IV
Z
0
2
2
3
TMB408
TARIM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI -IV
Z
0
2
2
3
TMB410
BİTİRME TEZİ
Z
0
2
2
5
STAJ
Z
0
2
2
3
4
8
12
21
ZF404
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TMB412
TARIMSAL MEKANİZASYON İŞLETMECİLİĞİ
S
2
0
2
3
TMB414
TARIM MAKİNALARINDA COĞRAFİ BİLGİ
SİSTEMLERİ UYGULAMALARI
S
2
0
2
3
TMB416
HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON
S
2
0
2
3
TEB406
TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK
S
2
0
2
3
29
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
I. SINIF
I. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BİY161
BOTANİK
Z
2
2
4
5
FİZ169
FİZİK-I
Z
2
0
2
3
KİM181
KİMYA
Z
2
0
2
3
MAT169
MATEMATİK -I
Z
2
0
2
3
TYS101
METEOROLOJİ
Z
2
0
2
3
TYS103
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMAYA GİRİŞ
Z
2
0
2
3
TDB101
TÜRK DİLİ -I
Z
2
0
2
2
ATA101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
Z
2
0
2
2
YBD101
İNGİLİZCE -I
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
20
2
22
30
BEDEN EĞİTİMİ -I
GÜZEL SANATLAR -I
II. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
FİZ166
FİZİK -II
Z
2
0
2
4
TEB102
GENEL EKONOMİ
Z
2
0
2
3
MAT170
MATEMATİK -II
Z
2
0
2
3
TYS102
ÖLÇME BİLGİSİ
Z
2
2
4
6
ENF101
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Z
3
1
4
4
TDB102
TÜRK DİLİ -II
Z
2
0
2
2
ATA102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
Z
2
0
2
2
YBD102
İNGİLİZCE -II
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
19
3
22
30
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
30
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
II. SINIF
III. YARIYIL(*), (**)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BBB209
BAHÇE BİTKİLERİ
Z
2
2
4
6
ZOB205
İSTATİSTİK
Z
2
0
2
3
ZF207
MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ
Z
2
2
4
6
TYS201
STATİK
Z
2
0
2
3
8
4
12
18
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
ZOB203
HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME
S
2
2
4
6
TBB201
TAHIL BAKLAGİL VE YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
S
2
2
4
6
(**): SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
BBB201
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
S
2
0
2
3
TEB209
TARIM EKONOMİSİ
S
2
0
2
3
BKB201
ENTOMOLOJİ
S
2
0
2
3
IV. YARIYIL(*), (**)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TYS202
MUKAVEMET
Z
2
0
2
3
TMB210
TARIMSAL MEKANİZASYON
Z
2
2
4
6
TYS204
TEKNİK RESİME GİRİŞ
Z
2
2
4
6
TBL204
TOPRAK BİLGİSİ
Z
2
0
2
3
8
4
12
18
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
TBB202
TARLA BİTKİLERİ
S
2
2
4
6
BBB204
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
S
2
2
4
6
(**): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
ZOB202
ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ
S
2
0
2
3
PMP222
PEYZAJ MİMARLIĞI
S
2
0
2
3
BKB202
FİTOPATOLOJİ
S
2
0
2
3
31
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
III. SINIF
V. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TYS301
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ VE HİDROLİK
Z
2
2
4
6
TYS303
HİDROLOJİ
Z
2
2
4
6
TYS305
MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ
Z
2
2
4
6
TOPRAK-BİTKİ-ATMOSFER SİSTEMİ
Z
2
0
2
3
8
6
14
21
TYS307
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TYS315
UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ
SİSTEMLERİ İLKELERİ
S
2
0
2
3
TYS311
TARIM VE ÇEVRE
S
2
0
2
3
BBB309
BAHÇE BİTKİLERİNDE TOPRAKSIZ YETİŞTİRİCİLİK
S
2
0
2
3
TYS313
BETONARME
S
2
0
2
3
VI. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TYS302
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÇİZİM
Z
2
2
4
6
TYS304
SULAMA MÜHENDİSLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ
Z
2
2
4
6
TYS306
SULAMA SUYU KALİTESİ VE TUZLULUK
Z
2
2
4
6
TYS308
TARIMSAL MALZEME BİLGİSİ
Z
2
0
2
3
8
6
14
21
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TYS316
PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ
S
2
0
2
3
TYS312
KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ
S
2
0
2
3
TYS314
KIRSAL ALANDA SU GETİRME
S
2
0
2
3
TEB312
TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM
S
2
0
2
3
32
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
IV. SINIF
VII. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TYS401
SERA TASARIMI
Z
2
2
4
5
TYS403
SULAMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI
Z
2
2
4
6
TYS405
TARIMSAL YAPI ELEMANLARININ TASARIMI
Z
2
0
2
4
TYS407
ZEMİN MEKANİĞİ
Z
2
0
2
3
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI -I
Z
0
2
2
3
8
6
14
21
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TYS409
TOPRAK VE SU YAPILARI
S
2
0
2
3
TMB419
SULAMA MAKİNALARI
S
2
0
2
3
TYS411
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA UYGULAMALARI-1
S
0
2
2
3
TBL401
GÜBRELER VE GÜBRELEME
S
2
2
4
5
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
VIII. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
TYS402
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
Z
2
2
4
6
TYS404
DRENAJ SİSTEMLERİNİN TASARIMI
Z
2
2
4
6
TYS406
TARIMSAL YAPILARIN TASARIMI
Z
2
0
2
3
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI -II
Z
0
2
2
3
ZF404
STAJ
Z
0
2
2
3
6
8
14
21
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TYS408
SU KAYNAKLARININ PLANLANMASI
S
2
0
2
3
TYS410
TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ
S
2
0
2
3
TYS412
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA UYGULAMALARI-II
S
0
2
2
3
TEB406
TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK
S
2
0
2
3
33
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
I. SINIF
I. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BİY161
BOTANİK
Z
2
2
4
5
FİZ169
FİZİK-I
Z
2
0
2
3
KİM181
KİMYA
Z
2
0
2
3
MAT169
MATEMATİK -I
Z
2
0
2
3
TYS101
METEOROLOJİ
Z
2
0
2
3
TBB101
TARLA BİTKİLERİNE GİRİŞ
Z
2
0
2
3
TDB101
TÜRK DİLİ -I
Z
2
0
2
2
ATA101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
Z
2
0
2
2
YBD101
İNGİLİZCE -I
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
20
2
22
30
BEDEN EĞİTİMİ -I
GÜZEL SANATLAR -I
II. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
KİM184
ORGANİK KİMYA
Z
2
0
2
3
TYS102
ÖLÇME BİLGİSİ
Z
2
2
4
6
TEB304
TARIM HUKUKU
Z
2
0
2
3
TBB102
TARIMSAL EKOLOJİ
Z
2
0
2
4
ENF101
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Z
3
1
4
4
TDB102
TÜRK DİLİ -II
Z
2
0
2
2
ATA102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
Z
2
0
2
2
YBD102
İNGİLİZCE -II
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
19
3
22
30
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
34
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
II. SINIF
III. YARIYIL(*), (**)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BBB209
BAHÇE BİTKİLERİ
Z
2
2
4
6
BBB201
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
Z
2
0
2
3
BİYOKİMYA
Z
2
0
2
3
BKB201
ZF201
ENTOMOLOJİ
Z
2
0
2
3
ZOB205
İSTATİSTİK
Z
2
0
2
3
10
2
12
18
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
GIDA299
GIDA TEKNOLOJİSİ VE GIDA GÜVENLİĞİ
S
2
2
4
6
ZOB203
HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME
S
2
2
4
6
(**): SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
TEB209
TARIM EKONOMİSİ
S
2
0
2
3
BBB203
FİDE VE FİDANCILIK TEKNİĞİ
S
2
0
2
3
MİKROBİYOLOJİ
S
2
0
2
3
ZF205
IV. YARIYIL(*), (**)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
ZOB202
ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ
Z
2
0
2
3
BKB202
FİTOPATOLOJİ
Z
2
0
2
3
GENETİK
Z
2
0
2
3
TMB210
TARIMSAL MEKANİZASYON
Z
2
2
4
6
TBB204
TARLA TARIMI
Z
2
0
2
3
10
2
12
18
ZF204
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
BBB204
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
S
2
2
4
6
BİY270
BİTKİ SİSTEMATİĞİ
S
2
2
4
6
(**): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
TBL204
TOPRAK BİLGİSİ
S
2
0
2
3
TYS206
SULAMA
S
2
0
2
3
PMP222
PEYZAJ MİMARLIĞI
S
2
0
2
3
35
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
III. SINIF
V. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TBB301
BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ
Z
2
2
4
6
TBB303
BİTKİ ISLAHININ TEMEL İLKELERİ
Z
2
2
4
6
TBB305
DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI
Z
2
0
2
3
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
Z
2
0
2
3
TOHUMLUK BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
Z
2
0
2
3
10
4
14
21
ZF301
TBB307
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TBB309
SİLAJ YAPIM TEKNOLOJİSİ
S
2
0
2
3
TBB311
TARLA BİTKİLERİ ÜRETİM UYGULAMALARI -I
S
0
2
2
3
TBB313
LABORATUVAR UYGULAMALARI
S
0
2
2
3
BKB301
BİTKİ HASTALIKLARI İLE SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE
İLAÇLARI
S
2
0
2
3
VI. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TBB302
BİTKİ GEN KAYNAKLARI
Z
2
0
2
3
TBB304
ORGANİK TARIM
Z
2
0
2
3
TBB306
TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Z
2
2
4
5
TBB308
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
Z
2
2
4
5
TBB310
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ
Z
2
2
4
5
8
6
14
21
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TBB312
TARLA BİTKİLERİ ÜRETİM UYGULAMALARI -II
S
0
2
2
3
TBB314
MELEZLEME TEKNİKLERİ
S
2
0
3
3
TBL302
BİTKİ BESLEME
S
3
0
3
6
TEB312
TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM
S
2
0
2
3
36
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
IV. SINIF
VII. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TBB401
BİTKİ ISLAHI YÖNTEMLERİ
Z
2
2
4
6
TBB403
NİŞASTA ŞEKER BİTKİLERİ VE ISLAHI
Z
2
2
4
5
TBB405
TAHILLAR VE ISLAHI
Z
2
2
4
5
TBB407
YEM BİTKİLERİ VE ISLAHI
Z
2
2
4
5
8
8
16
21
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI -I
S
0
2
2
3
BKB415
TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI
S
2
2
4
6
BBB407
MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ
S
2
0
2
3
TYS307
TOPRAK-BİTKİ-ATMOSFER SİSTEMİ
S
2
0
2
3
VIII. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TBB402
ÇAYIR-MERA YÖNETİMİ
Z
2
2
4
5
TBB404
LİF BİTKİLERİ VE ISLAHI
Z
2
0
2
3
TBB406
YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER VE ISLAHI
Z
2
2
4
5
TBB408
YEMEKLİK BAKLAGİLLER VE ISLAHI
Z
2
2
4
5
STAJ
Z
0
2
2
3
6
8
14
21
ZF404
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TBB410
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ
S
2
2
4
6
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI -II
S
0
2
2
3
TBL408
TOPRAKSIZ TARIM VE BİTKİ BESLEME
S
2
0
2
3
BKB406
TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI
S
2
2
4
6
37
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
I. SINIF
I. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BİY161
BOTANİK
Z
2
2
4
5
FİZ169
FİZİK-I
Z
2
0
2
3
KİM181
KİMYA
Z
2
0
2
3
MAT169
MATEMATİK -I
Z
2
0
2
3
TYS101
METEOROLOJİ
Z
2
0
2
3
TBL101
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEYE GİRİŞ
Z
2
0
2
3
TDB101
TÜRK DİLİ -I
Z
2
0
2
2
ATA101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
Z
2
0
2
2
YBD101
İNGİLİZCE -I
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
20
2
22
30
BEDEN EĞİTİMİ -I
GÜZEL SANATLAR -I
II. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
KİM182
ANALİTİK KİMYA
Z
2
2
4
6
TEB102
GENEL EKONOMİ
Z
2
0
2
3
KİM184
ORGANİK KİMYA
Z
2
0
2
3
TBB102
TARIMSAL EKOLOJİ
Z
2
0
2
4
ENF101
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Z
3
1
4
4
TDB102
TÜRK DİLİ -II
Z
2
0
2
2
ATA102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
Z
2
0
2
2
YBD102
İNGİLİZCE -II
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
19
3
22
30
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
38
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
II. SINIF
III. YARIYIL(*), (**)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BBB209
BAHÇE BİTKİLERİ
Z
2
2
4
6
BBB201
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
Z
2
0
2
3
ZF201
BİYOKİMYA
Z
2
0
2
3
TBL201
MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ
Z
2
2
4
6
8
4
12
18
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
GIDA299
GIDA TEKNOLOJİSİ VE GIDA GÜVENLİĞİ
S
2
2
4
6
BBB303
ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
S
2
2
4
6
(**): SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
BKB201
ENTOMOLOJİ
S
2
0
2
3
ZOB205
İSTATİSTİK
S
2
0
2
3
TEB209
TARIM EKONOMİSİ
S
2
0
2
3
IV. YARIYIL(*), (**)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
ZF204
GENETİK
Z
2
0
2
3
TBL206
UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ
SİSTEMLERİ
Z
2
2
4
6
TYS206
SULAMA
Z
2
0
2
3
TBB202
TARLA BİTKİLERİ
Z
2
2
4
6
8
4
12
18
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
TMB210
TARIMSAL MEKANİZASYON
S
2
2
4
6
BBB204
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
S
2
2
4
6
(**): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
BKB202
FİTOPATOLOJİ
S
2
0
2
3
PMP222
PEYZAJ MİMARLIĞI
S
2
0
2
3
ZOB202
ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ
S
2
0
2
3
Not: Dönemi değişen TBL 202 Jeomorfoloji dersinin sadece 2013-2014 Bahar Yarıyılı için sınavı açılacaktır.
39
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
III. SINIF
V. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TBL301
TARIM TOPRAKLARININ KİRLENMESİ
Z
2
0
2
3
TBL303
TOPRAK BOZULMASI
Z
2
0
2
3
TBL305
TOPRAK FİZİĞİ
Z
2
2
4
6
TBL307
TOPRAK KİMYASI
Z
2
2
4
6
TBL309
UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ
SİSTEMLERİ
Z
2
0
2
3
10
4
14
21
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TBL311
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEDE MESLEKİ
İNGİLİZCE -I
S
2
0
2
3
BKB413
ÖRTÜALTI HASTALIK VE ZARARLILARI
S
2
0
2
3
BBB203
FİDE VE FİDANCILIK TEKNİĞİ
S
2
0
2
3
BKB309
BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI
S
2
2
4
6
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
VI. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
TBL302
BİTKİ BESLEME
Z
3
0
3
6
TBL304
TOPRAK-BİTKİ-SU ANALİZLERİ
Z
2
2
4
6
TBL306
TOPRAK ISLAHI
Z
2
0
2
3
TBL308
TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ
Z
2
0
2
3
BBB202
GENEL SEBZECİLİK
Z
2
0
2
3
11
2
13
21
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TBL310
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEDE MESLEKİ
İNGİLİZCE -II
S
2
0
2
3
BKB302
BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI
S
2
2
4
6
BKB408
PARK-SÜS BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI
S
2
0
2
3
BKB402
BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI
S
2
2
4
6
40
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
IV. SINIF
VII. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TBL401
GÜBRELER VE GÜBRELEME
Z
2
2
4
5
TBL403
ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE
GÜBRELEME
Z
2
0
2
3
TBL405
TOPRAK BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI
Z
2
2
4
5
TBL407
TOPRAK GENETİĞİ
Z
2
2
4
5
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI -I
Z
0
2
2
3
8
8
16
21
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TBL409
TBL411
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME UYGULAMALARI
-I
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEDE SEKTÖR
UYGULAMALARI -I
S
0
2
2
3
S
0
2
2
3
TEB401
AB VE ORTAK TARIM POLİTİKASI
S
2
0
2
3
BBB409
SEBZE ISLAHI
S
2
0
2
3
VIII. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
TBL402
ARAZİ KULLANIMI VE HAVZA YÖNETİMİ
Z
2
2
4
5
TBL404
KÜLTÜR BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ
Z
3
0
3
4
TBL406
TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİ
Z
2
0
2
3
TBL408
TOPRAKSIZ TARIM VE BİTKİ BESLEME
Z
2
0
2
3
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI -II
Z
0
2
2
3
ZF404
STAJ
Z
0
2
2
3
9
6
15
21
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TBL410
TBL412
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME UYGULAMALARI
-II
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEDE SEKTÖR
UYGULAMALARI -II
S
0
2
2
3
S
0
2
2
3
TMB404
SERA MEKANİZASYONU
S
2
0
2
3
TEB406
TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK
S
2
0
2
3
41
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
I. SINIF
I. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
BİY161
BOTANİK
Z
2
2
4
5
KİM181
KİMYA
Z
2
0
2
3
MAT169
MATEMATİK -I
Z
2
0
2
3
BİY163
ZOOLOJİ
Z
2
2
4
6
ZOB101
ZOOTEKNİYE GİRİŞ
Z
2
0
2
3
TDB101
TÜRK DİLİ -I
Z
2
0
2
2
ATA101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
Z
2
0
2
2
YBD101
İNGİLİZCE -I
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
18
4
22
30
BEDEN EĞİTİMİ -I
GÜZEL SANATLAR -I
II. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
KİM182
ANALİTİK KİMYA
Z
2
2
4
6
MAT170
MATEMATİK -II
Z
2
0
2
3
KİM184
ORGANİK KİMYA
Z
2
0
2
3
TBB102
TARIMSAL EKOLOJİ
Z
2
0
2
4
ENF101
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Z
3
1
4
4
TDB102
TÜRK DİLİ -II
Z
2
0
2
2
ATA102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
Z
2
0
2
2
YBD102
İNGİLİZCE -II
Z
2
0
2
4
Z/S
2
0
2
2
19
3
22
30
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
42
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
II. SINIF
III. YARIYIL(*), (**)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
ZOB201
HAYVAN BESLEME BİYOKİMYASI
Z
3
0
3
4
ZOB205
İSTATİSTİK
Z
2
0
2
3
ZF205
MİKROBİYOLOJİ
Z
2
0
2
3
TEB209
TARIM EKONOMİSİ
Z
2
0
2
3
ZOB207
ZOOTEKNİ UYGULAMALARI -I
Z
0
4
4
5
9
4
13
18
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
BBB209
BAHÇE BİTKİLERİ
S
2
2
4
6
TBB201
TAHIL BAKLAGİL VE YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
S
2
2
4
6
(**): SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
TYS203
TARIMSAL YAPILAR
S
2
0
2
3
BKB201
ENTOMOLOJİ
S
2
0
2
3
BBB203
FİDE VE FİDANCILIK TEKNİĞİ
S
2
0
2
3
IV. YARIYIL(*), (**)
DERSİN
OPTİK KODU
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ
Z
2
0
2
3
GENETİK
Z
2
0
2
3
ZOB204
HAYVAN ANATOMİSİ
Z
2
0
2
3
ZOB206
HAYVAN BESLEME FİZYOLOJİSİ VE METABOLİZMASI
Z
3
0
3
4
ZOB208
ZOOTEKNİ UYGULAMALARI -II
Z
0
4
4
5
9
4
13
18
ZOB202
ZF204
DERSİN ADI
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
TMB210
TARIMSAL MEKANİZASYON
S
2
2
4
6
BBB204
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
S
2
2
4
6
(**): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
TBB204
TARLA TARIMI
S
2
0
2
3
TBL204
TOPRAK BİLGİSİ
S
2
0
2
3
TYS206
SULAMA
S
2
0
2
3
43
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
III. SINIF
V. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
ZOB301
BİTKİSEL ÜRETİMDE ARI KULLANIMI
Z
2
0
2
3
ZOB303
KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME -I
Z
2
2
4
6
ZOB305
ÜREME BİYOLOJİSİ VE YAPAY TOHUMLAMA
Z
2
2
4
6
ZOB307
YEMLER BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ
Z
2
2
4
6
8
6
14
21
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
ZOB309
HAYVAN YETİŞTİRME İLKELERİ
S
2
0
2
3
ZOB311
HAYVAN FİZYOLOJİSİ
S
2
0
2
3
TEB313
YAZIM ve SUNUM TEKNİKLERİ
S
2
0
2
3
BKB301
BİTKİ HASTALIKLARI İLE SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE
İLAÇLARI
S
2
0
2
3
VI. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
ZOB302
BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME
Z
2
2
4
6
ZOB304
HAYVAN HASTALIKLARI VE SAĞLIK KORUMA
Z
2
0
2
3
ZOB306
KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME -II
Z
2
2
4
6
ZOB308
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME
Z
2
2
4
6
8
6
14
21
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
ZOB310
İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRME
S
2
0
2
3
ZOB312
HAYVAN REFAHI VE ETİK
S
2
0
2
3
ZOB314
HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI
S
2
0
2
3
TEB312
TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM
S
2
0
2
3
44
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
IV. SINIF
VII. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
ZOB401
ÇİFTLİK HAYVANLARI GENETİĞİ
Z
2
0
2
3
ZOB403
HAYVAN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Z
2
0
2
3
ZOB405
KANATLI HAYVAN BESLEME
Z
2
2
4
6
ZOB407
RUMİNANT BESLEME
Z
2
2
4
6
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI -I
Z
0
2
2
3
8
6
14
21
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
ZOB409
VARYASYON KAYNAKLARI
S
2
0
2
3
ZOB411
HAYVAN BARINAKLARI
S
2
0
2
3
ZOB413
ZOOTEKNİDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
S
2
0
2
3
TBL401
GÜBRELER VE GÜBRELEME
S
2
2
4
5
VIII. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
DERSİN ADI
DERS SAATİ
DERS
DURUMU
KURAMSAL
UYGULAMA
TOPLAM
KREDİSİ
(AKTS)
ZOB402
ARI YETİŞTİRME
Z
2
2
4
6
ZOB404
HAYVAN ISLAHI
Z
2
2
4
6
ZOB406
RASYON HESAPLAMA
Z
2
0
2
3
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI -II
Z
0
2
2
3
ZF404
STAJ
Z
0
2
2
3
6
8
14
21
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
ZOB408
HAYVANCILIK ORGANİZASYONLARI
S
2
0
2
3
ZOB414
KASAPLIK HAYVAN YETİŞTİRME
S
2
0
2
3
ZOB412
PET HAYVANLARININ BESLENMESİ
S
2
0
2
3
TEB406
TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK
S
2
0
2
3
45
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
IV. BÖLÜM
İNGİLİZCE AÇILABİLECEK
DERSLER
46
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
İNGİLİZCE DERSLER
COURSES OFFERED in ENGLISH
GÜZ YARIYILI - FALL SEMESTER
COURSE
CODE
COURSE TITLE
BBB201
ECTS
CREDITS
COURSE HOURSE
COURSE
CATEGORY
THEORETICAL
PRACTICAL
TOTAL
PLANT PHSIOLOGY
S
2
0
2
3
BBB209
HORTICULTURE
S
2
2
4
6
BBB311
PLANT GROWTH SUBSTANCES
S
2
0
2
3
BBB403
VEGETABLE GROWING -I
S
2
2
4
6
BBB409
VEGETABLE BREEDING
S
2
0
2
3
BKB201
ENTOMOLOGY
S
2
0
2
3
BKB205
MICROBIOLOGY
S
2
0
2
3
BKB307
WEEDS AND THEIR CONTROL
S
2
2
4
6
BKB401
FUNGAL DISEASES OF PLANTS
S
2
2
4
6
BKB405
PLANT BACTERIAL DISEASES
S
2
2
4
6
PMB201
CONSTRUCTION MATERIALS
S
2
0
2
3
PMB213
NATURAL VEGETATION
S
2
2
4
4
PMB307
LANDSCAPE PLANNING- I
S
2
2
4
4
PMB309
LANDSCAPE ENGINEERING
S
2
2
4
4
PMB313
PLANTING DESIGN
S
2
2
4
4
PMB411
TURFGRASS AND GROUND COVERS
S
2
2
4
4
PMB413
GRADUATION PROJECT- I
S
0
2
2
4
TEB203
MICROECONOMICS
S
2
0
2
3
TEB209
AGRICULTURAL ECONOMICS
S
2
0
2
3
TEB309
AGRICULTURAL MARKETING
S
2
0
2
3
TEB409
INVESTMENT APPRAISAL
S
2
2
4
5
TYS303
HYDROLOGY
S
2
2
4
6
TYS311
AGRICULTURE AND ENVIRONMENT
S
2
0
2
3
TYS411
WATERSHED MANAGEMENT
S
2
0
2
3
TBB301
PLANT TISSUE CULTURES
S
2
2
4
6
TBB307
SEED SCIENCE AND TECHNOLOGIES
S
2
0
2
3
TBB403
STARCH-SUGAR PLANTS AND BREEDING
S
2
2
4
5
TBL303
LAND DEGRADATION
S
2
0
2
3
TBL405
SOIL BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
S
2
2
4
5
ZF201
BIOCHEMISTRY
S
2
0
2
3
ZF301
MOLECULAR BIOLOGY
S
2
0
2
3
ZOB205
STATISTICS
S
2
0
2
3
ZOB405
POULTRY NUTRITION
S
2
2
4
6
ZOB407
RUMINANT NUTRITION
S
2
2
4
6
ZOB413
INFORMATION TECHNOLOGIES IN ANIMAL SCIENCE
S
2
0
2
3
47
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
İNGİLİZCE DERSLER
COURSES OFFERED in ENGLISH
BAHAR YARIYILI - SPRING SEMESTER
COURSE
CODE
COURSE TITLE
BBB102
BBB202
ECTS
CREDITS
COURSE HOURSE
COURSE
CATEGORY
THEORETICAL
PRACTICAL
TOTAL
BIOTECHNOLOGY
S
2
0
2
3
PRINCIPLES OF VEGETABLE GROWING
S
2
0
2
3
BBB204
CUT FLOWER PRODUCTION
S
2
2
4
6
BBB314
BREEDING OF HORTICULTURAL CROPS
S
2
0
2
3
BBB408
VEGETABLE GROWING -II
S
2
2
4
6
BKB202
PLANT PATHOLOGY
S
2
0
2
3
BKB302
PLANT VIRAL DISEASES
S
2
2
4
6
BKB408
DISEASES AND PEST OF PARK AND ORNEMENTAL
PLANTS
S
2
0
2
3
PMB116
HISTORY OF LANDSCAPE ART
S
2
0
2
2
PMB304
LANDSCAPE PLANNING- II
S
2
2
4
5
PMB308
URBAN OPEN AND GREEN SPACE PLANNING
S
2
0
2
3
PMB310
RECREATIONAL LAND PLANNING
S
2
2
4
4
PMB406
INDOOR PLANTS
S
2
0
2
4
PMB412
ENVIRONMENT, NATURE AND LANDSCAPE
POLICIES IN EUROPEAN UNION
S
2
0
2
4
PMB414
GRADUATION PROJECT- II
S
0
2
2
4
TEB102
INTRODUCTION TO ECONOMICS
S
2
0
2
3
TEB316
MATHEMATICAL ECONOMICS
S
2
0
2
3
TEB404
AGRICULTURAL PRODUCTION ECONOMICS
S
2
0
2
4
TEB408
FARM BUSINESS MANAGEMENT
S
3
0
3
5
TYS206
IRRIGARTION
S
2
0
2
3
TYS306
IRRIGATION WATER QUALITY AND SALINITY
S
2
2
4
6
TBB102
AGRICULTURAL ECOLOGY
S
2
0
2
3
TBB304
ORGANIC AGRICULTURE
S
2
0
2
3
TBB308
MEDICIONAL AND AROMATIC PLANTS
S
2
2
4
5
TBB404
FIBRE PLANTS AND BREEDING
S
2
0
2
3
TBB410
GENETIC ENGINEERING
S
2
0
2
3
TBL204
SOIL SCIENCE
S
2
0
2
3
TBL306
SOIL RECLAMATION
S
2
0
2
3
TBL406
SOIL-PLANT-WATER RELATIONSHIPS
S
2
0
2
3
ZF204
GENETICS
S
2
0
2
3
ZOB202
EXPERIMENTAL DESIGN METHODS
S
2
0
2
3
ZOB914
ANIMAL NUTRITION
S
2
0
2
3
48
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
V. BÖLÜM
KALDIRILAN - EŞDEĞER
ve
SINAVI AÇILACAK DERSLER
49
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
KALDIRILAN – EŞDEĞER DERSLER
Ziraat Mühendisliği Programı
I. Yarıyıl
0221101
0221103
0221105
0221107
0221109
0221111
0050101
0010101
0030101
0070101
II. Yarıyıl
0221102
0221104
0221106
0221108
0221110
0221112
KALDIRILAN DERS
FİZİK
GENEL KİMYA
BOTANİK- I
ZOOLOJİ
MATEMATİK- I
METEOROLOJİ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
TÜRK DİLİ- I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- I
İNGİLİZCE- I
ANALİTİK KİMYA
BOTANİK- II
MATEMATİK- II
EKOLOJİ
GENEL EKONOMİ
TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİ
0050102
TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
0010102
TÜRK DİLİ- II
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİII
İNGİLİZCE- II
0030102
0070102
III. Yarıyıl
0221201
0221203
0221205
0221207
ZF289
0221209
0221211
0221213
0221215
0221217
IV.Yarıyıl
0221202
0221204
0221206
0221208
0221210
0221212
0221214
0221216
0221218
V.Yarıyıl
ZMP301
ZMP303
ZMP305
ZMP307
ZMP309
ZMP311
ZMP313
MALZEME BİLGİSİ
TEKNİK RESİM
İSTATİSTİK
MİKROBİYOLOJİ
FİZ169
KİM181
BİY161
BİY163
MAT169
TYS101
ENF101
TDB101
ATA101
YBD101
EŞDEĞER VEYA ALTERNATİF DERS
FİZİK-I
KİMYA
BOTANİK-I
ZOOLOJİ
MATEMATİK-I
METEOROLOJİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
TÜRK DİLİ -I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
İNGİLİZCE -I
KİM182
BİY161
MAT170
TBB102
TEB102
ZF287
ENF198
ENF101
TDB102
ANALİTİK KİMYA
BOTANİK
MATEMATİK- II
TARIMSAL EKOLOJİ
GENEL EKONOMİ
TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ (SINAVI AÇILACAK)
TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2010’DAN SONRA)
TÜRK DİLİ -II
ATA102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
YBD102
İNGİLİZCE -II
TMB201
TMB103
ZOB205
MAKİNE MALZEME BİLGİSİ
TEKNİK RESİM
İSTATİSTİK
ZF205
MİKROBİYOLOJİ
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
TARIM EKONOMİSİ
GIDA TEKNOLOJİSİ
UYGULAMA- I
TARIMSAL ÜRETİM UYGULAMALARI- I
BBB201
TEB209
GIDA299
BBB305
BBB307
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
TARIM EKONOMİSİ
GIDA TEKNOLOJİSİ VE GIDA GÜVENLİĞİ
BAHÇE BİTKİLERİ UYGULAMALARI -I
BİTKİSEL ÜRETİM UYGULAMALARI -I
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ
ÖLÇME BİLGİSİ- I
GENETİK
HAYVAN FİZYOLOJİSİ VE ANATOMİSİ
TOPRAK BİLGİSİ
PEYZAJ MİMARLIĞI
UYGULAMA- II
TARIMSAL ÜRETİM UYGULAMALARIII
TMB202
TMB203
TYS102
ZF204
ZOB204
TBL204
PMP222
BBB306
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
STATİK VE MUKAVEMET
ÖLÇME BİLGİSİ
GENETİK
HAYVAN ANATOMİSİ
TOPRAK BİLGİSİ
PEYZAJ MİMARLIĞI
BAHÇE BİTKİLERİ UYGULAMALARI -II
BBB308
BİTKİSEL ÜRETİM UYGULAMALARI -II
BBB209
TBB204
TYS203
ZOB203
BKB201
TEB309
TEB313
BAHÇE BİTKİLERİ
TARLA TARIMI
TARIMSAL YAPILAR
HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME
ENTOMOLOJİ
TARIMSAL PAZARLAMA
YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ (ALTERNATİF DERS)
BAHÇE BİTKİLERİ
TARLA TARIMI
TARIMSAL YAPILAR
HAYVAN YETİŞTİRME
ENTOMOLOJİ
TARIMSAL PAZARLAMA
İŞ HAYATI VE GİRİŞİMCİLİK
50
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
ZMP315 ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ
ZMP381 TÜRKİYE EKONOMİSİ
ZMP391 HİDROLOJİ
BİTKİ ISLAHININ GENETİK VE
ZMP371
SİTOGENETİK İLKELERİ
ZMP351 ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ
ZMP341 ARAZİ KULLANIMININ TEMEL İLKELERİ
ZMP363 TARIMDA ENERJİ KULLANIMI
VI. Yarıyıl
ZMP302 TARLA BİTKİLERİ
ZMP304 TARIMSAL MEKANİZASYON
ZMP306 FİTOPATOLOJİ
ZMP308 SULAMA
ZMP310 HAYVAN BESLEME
ZMP312 BİTKİ BESLEME
ZMP314 TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME
ZMP316 UYGULAMA- III
ZMP318 TARIMSAL ÜRETİM UYG.- III
ZMP320 BAHÇE BİTKİLERİNDE EUREPGAP UYG.
ZMP380 TARIMSAL FİNANSMAN
ZMP390 HİDROLİK
ZMP370 İLERİ GENETİK
ARICILIK VE BİTKİSEL ÜRETİMDE ARI
ZMP350
KULLANIMI
ZMP340 TOPRAK VERİMLİLİĞİ
ZMP360 MODERN SERA TEKNOLOJİLERİ
BBB303
TEB207
TYS303
ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
TÜRKİYE EKONOMİSİ
HİDROLOJİ
TBB303
BİTKİ ISLAHININ TEMEL İLKELERİ
ZOB202 ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ
TYS402 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI (ALTERNATİF DERS)
TMB306 TARIMDA DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
TBB202
TMB210
BKB202
TYS206
ZOB308
TBL302
TEB312
TBB312
TBL412
BBB310
TEB308
TMB419
TBB410
TARLA BİTKİLERİ
TARIMSAL MEKANİZASYON
FİTOPATOLOJİ
SULAMA
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME (ALTERNATİF DERS)
BİTKİ BESLEME
TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM
TARLA BİTKİLERİ ÜRETİM UYG. – II
TOPRAK BİL. VE BİTKİ B. SEKTÖR UYG. –II
GLOBAL GAP UYGULAMALARI
TARIMSAL FİNANSMAN
SULAMA MAKİNALARI (ALTERNATİF DERS)
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ
ZOB301
BİTKİSEL ÜRETİMDE ARI KULLANIMI
TBL403 ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE GÜB.
TMB404 SERA MEKANİZASYONU
Bahçe Bitkileri Alt Programı
VII. Yarıyıl
KALDIRILAN DERS
EŞDEĞER VEYA ALTERNATİF DERS
BBAP401 SUBTROPİK İKLİM MEYVELERİ- I
BBB405
TURUNÇGİLLER
BBAP405 MEYVECİLİK TEKNİĞİ
BAHÇE ÜRÜNLERİ MUHAFAZASI VE
BBAP409
PAZARA HAZIRLANMASI
BBAP415 ÖZEL SEBZE YETİŞTİRME TEKNİĞİ- I
BBB203
BBB403
FİDE VE FİDANCILIK TEKNİĞİ
BAHÇE ÜRÜNLERİ MUHAFAZASI VE PAZARA
HAZIRLANMASI
ÖZEL SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
BBAP427 ILIMAN İKLİM MEYVELERİ- I
BBB301
ILIMAN İKLİM MEYVELERİ- I
BBAP439 ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
BBB303
ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ*
BBAP461 BİTİRME ÇALIŞMASI- I
VIII. Yarıyıl
BBAP402 SUBTROPİK İKLİM MEYVELERİ- II
ZF401
BBB401
BİTİRME ÇALIŞMASI-I
BBB406
SUBTROPİK İKLİM MEYVELERİ
BBAP404 BAĞCILIK
BBB404
ÖZEL BAĞCILIK
BBAP406 MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ
BBB407
MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ**
BBAP424 ILIMAN İKLİM MEYVELERİ- II
BBB402
ILIMAN İKLİM MEYVELERİ- II
BBAP450 ÖZEL SEBZE YETİŞTİRME TEKNİĞİ II
BBB408
ÖZEL SEBZE YETİŞTİRME TEKNİĞİ II
BBAP436 BAHÇE BİTKİLERİ ISLAHI
BBB314
BAHÇE BİTKİLERİ ISLAHI
BBAP460 BİTİRME ÇALIŞMASI- II
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI-II
Bitki Koruma Alt Programı
VII. Yarıyıl
KALDIRILAN DERS
EŞDEĞER VEYA ALTERNATİF DERS
BKAP407 BİTKİ FUNGAL HASTALIKLARI
BKB401
BİTKİ FUNGAL HASTALIKLARI
BKAP409 DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI
BKB407
DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI
BKAP417 BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI
BKB302
BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI**
BKAP419 MOLEKÜLER BİYOLOJİ
ZF301
51
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
BKAP427 BÖCEK SİSTEMATİĞİ
BKAP461 BİTİRME ÇALIŞMASI- I
VIII. Yarıyıl
BKAP414 BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARI
BKB306
BÖCEK SİSTEMATİĞİ**
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI-I
BKB405
BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARI**
BKAP418 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI
BKB402
BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI
BKAP420 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI
TARIMSAL ZARARLILARLA SAVAŞ
BKAP422
YÖNTEMLERİ
FİTOPATOLOJİDE MODERN
BKAP424
BİYOTEKNOLOJİ
BKAP438 BİTİRME ÇALIŞMASI- II
BKB406
TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI
BKB304
TARIMSAL ZARARLILARLA SAVAŞ YÖNTEMLERİ
Sınavı açılacak
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI-Iı
Tarım Ekonomisi Alt Programı
VII. Yarıyıl
KALDIRILAN DERS
EŞDEĞER VEYA ALTERNATİF DERS
TEAP401 TARIMSAL MUHASEBE
TEB307
TARIMSAL MUHASEBE
TEAP403 EKONOMETRİ
TEB403
EKONOMETRİ
TEAP405 MAKRO EKONOMİ
TEB202
MAKRO EKONOMİ**
TEAP407 ÜRETİM EKONOMİSİ
TEB404
TARIMSAL ÜRETİM EKONOMİSİ**
TEAP409 YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ
TEB313
YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ*
TEB305
ULUSAL TARIM POLİTİKASI
TEB302
KIRSAL SOSYOLOJİ**
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI- I
TEB409
PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ**
TEB406
TARIMSAL DEĞERBİÇME VE BİLİRKİŞİLİK
TEB408
TARIMSAL İŞLETMECİLİK VE PLANLAMA
TEB310
TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
TEAP410 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI
ULUSLARARASI TARIM POLİTİKASI VE
TEAP412
AB
TEAP414 TARIM HUKUKU
TEB402
GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI
TEB401
AB VE ORTAK TARIM POLİTİKASI
TEB304
TARIM HUKUKU
TEAP416 BİTİRME ÇALIŞMASI- II
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI- II
TEAP411 TARIM POLİTİKASI
KÖY SOSYOLOJİSİ VE KIRSAL
TEAP413
KALKINMA
TEAP415 BİTİRME ÇALIŞMASI- I
VIII. Yarıyıl
PROJE HAZIRLAMA VE
TEAP402
DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ
TARIMSAL DEĞER BİÇME VE
TEAP404
BİLİRKİŞİLİK
TARIMSAL İŞLETMECİLİK VE
TEAP406
PLANLAMA
TEAP408 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
Tarım Makinaları Alt Programı
VII. Yarıyıl
TMB304
EKİM, BAKIM VE GÜBRELEME MAKİNALARI**
TMAP417
KALDIRILAN DERS
EKİM, BAKIM VE GÜBRELEME
MEKANİZASYONU
HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON
TMB416
HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON**
TMAP421
MEKANİK TEKNOLOJİ
TMB315
MEKANİK TEKNOLOJİ
TMAP429
TARIMSAL SAVAŞ MEKANİZASYONU
TERMODİNAMİK VE İKLİMLENDİRME
TEKNİĞİ
MAKİNE ELEMANLARI VE
MUKAVEMET
TERMİK MOTORLAR VE TARIM
TRAKTÖRLERİ
BİTİRME ÇALIŞMASI- I
TMB302
BİTKİ KORUMA MAKİNALARI**
TMB305
TERMODİNAMİK VE ISI TRANSFERİ
TMB303
MAKİNE ELEMANLARI
TMB407
TARIM TRAKTÖRLERİ
TMB403
TARIM MAKİNALARINDA PROJELENDİRME
TMB412
TARIMSAL MEKANİZASYON İŞLETMECİLİĞİ
TMAP415
TMAP431
TMAP433
TMAP435
TMAP411
VIII. Yarıyıl
TMAP410
TARIMSAL MEKANİZASYON
İŞLETMECİLİĞİ
EŞDEĞER VEYA ALTERNATİF DERS
52
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TMAP414
HASAT-HARMAN MEKANİSAZYONU
TMB402
TMAP416
SERA MEKANİZASYONU
TMB318
TMAP418
DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
TMB401
HASAT-HARMAN MEKANİSAZYONU
TARIMDA ELEKTRONİK VE OTOMASYON
UYGULAMALARI (Alternatif Ders)
İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ (Alternatif Ders)**
TMAP430
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM
TMB301
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM**
TMAP432
TARIMSAL ELEKTRİFİKASYON
TMB405
TARIMSAL ELEKTRİFİKASYON**
TMAP434
TOPRAK İŞLEME MEKANİZASYONU
TMB307
TOPRAK İŞLEME MEKANİZASYONU**
TMAP412
BİTİRME ÇALIŞMASI- II
TMB410
BİTİRME TEZİ
Tarımsal Yapılar ve Sulama Alt Programı
VII. Yarıyıl
TYS403
SULAMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI
TYSA403
KALDIRILAN DERS
SULAMA SİSTEMLERİNİN
PLANLANMASI
SULAMA SUYU KALİTESİ VE TUZLULUK
TYS306
SULAMA SUYU KALİTESİ VE TUZLULUK**
TYSA405
ÖLÇME BİLGİSİ II
TYS305
MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ
TYSA409
COĞRAFİK BİLGİ SİSTEMLERİ
TYS315
UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLKELERİ
TYSA411
ZEMİN MEKANİĞİ
TYS407
ZEMİN MEKANİĞİ
BİTİRME ÇALIŞMASI- I
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI- I
TYS402
ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI*
TYS409
TOPRAK VE SU YAPILARI**
TYS410
TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ
TYSA401
TYSA413
VIII. Yarıyıl
EŞDEĞER VEYA ALTERNATİF DERS
TYSA408
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE KIRSAL
YERLEŞİM TEKNİĞİ
SU YAPILARI
TOPRAK VE SU KORUMA
MÜHENDİSLİĞİ
TARIM VE ÇEVRE
TYS311
TARIM VE ÇEVRE
TYSA410
SU KAYNAKLARININ PLANLANMASI
TYS408
SU KAYNAKLARININ PLANLANMASI
TYSA412
BİTİRME ÇALIŞMASI- II
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI- II
TYSA402
TYSA404
TYSA406
Tarla Bitkileri Alt Programı
VII. Yarıyıl
KALDIRILAN DERS
EŞDEĞER VEYA ALTERNATİF DERS
TBAP403 TOHUMLUK BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
TBB307
TOHUMLUK BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
TBAP437 TAHILLAR
TBB405
TAHILLAR VE ISLAHI
TBAP439 BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ
TBB301
BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ
TBAP457 YEMEKLİK BAKLAGİLLER
TBB408
YEMEKLİK BAKLAGİLLER VE ISLAHI**
TBAP463 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ
TBB410
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ*, **
TBAP461 BİTİRME ÇALIŞMASI- I
VIII. Yarıyıl
TBAP406 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI-I
TBB308
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
TBAP418 BİTKİ ISLAHI
TBB401
BİTKİ ISLAHI VE YÖNETEMLERİ**
TBAP432 ÇAYIR MERA YÖNETİMİ
TBB402
ÇAYIR MERA YÖNETİMİ
TBAP436 YEM BİTKİLERİ
TBB407
YEM BİTKİLERİ VE ISLAHI**
TBAP438 YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER
TBB406
YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER ISLAHI
TBAP460 BİTİRME ÇALIŞMASI- II
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI-II
Toprak Alt Programı
VII. Yarıyıl
KALDIRILAN DERS
EŞDEĞER VEYA ALTERNATİF DERS
TOAP401 TOPRAK GENETİĞİ
TBL407
TOPRAK GENETİĞİ
TOAP403 TOPRAK KİMYASI
TBL307
TOPRAK KİMYASI
53
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TOAP407 TARIM TOPRAKLARININ KİRLENMESİ
TBL301
TARIM TOPRAKLARININ KİRLENMESİ
TOAP417 GÜBRELER VE GÜBRELEME
TBL401
GÜBRELER VE GÜBRELEME
TOAP419 TOPRAK FİZİĞİ
TBL305
TOPRAK FİZİĞİ
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI-I
TBL404
KÜLTÜR BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ
TOAP404 TOPRAK BİTKİ SU ANALİZLERİ
TBL304
TOPRAK BİTKİ SU ANALİZLERİ
TOAP414 TOPRAK BOZULMASI
ARAZİ KULLANIMI VE HAVZA
TOAP418
YÖNETİMİ
TOAP420 TOPRAK BİYOLOJİSİ
TBL303
TOPRAK BOZULMASI**
TBL402
ARAZİ KULLANIMI VE HAVZA YÖNETİMİ
TBL405
TOPRAK BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI**
TOAP460 BİTİRME ÇALIŞMASI- II
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI-II
TOAP461 BİTİRME ÇALIŞMASI- I
VIII. Yarıyıl
TOAP402 KÜLTÜR BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ
Zootekni Alt Programı
VII. Yarıyıl
KALDIRILAN DERS
HAYVAN HASTALIKLARI VE SAĞLIK
ZOAP401
KORUMA
ZOAP411 HAYVAN BESLEME BİYOKİMYASI
ZOB304
HAYVAN HASTALIKLARI VE SAĞLIK KORUMA**
ZOB201
HAYVAN BESLEME BİYOKİMYASI
ZOAP413 BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME
ZOB302
BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME**
ZOAP415 KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRME
ÜREME BİYOLOJİSİ VE YAPAY
ZOAP417
TOHUMLAMA
ZOAP429 KÜMES HAYVANLARI BESLEME
ZOB303
KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME-I
ZOB305
ÜREME BİYOLOJİSİ VE YAPAY TOHUMLAMA
ZOB405
KANATLI HAYVAN BESLEME
ZOAP455 YEMLER BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ
ZOB307
YEMLER BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ
ZOAP461 BİTİRME ÇALIŞMASI- I
VIII. Yarıyıl
BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN
ZOAP402
BESLEME
ZOAP426 HAYVAN ISLAHI
EŞDEĞER VEYA ALTERNATİF DERS
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI-I
ZOB407
RUMİNANT BESLEME**
ZOB404
HAYVAN ISLAHI
ZOAP424 HAYVAN BARINAKLARI VE PLANLAMA
ZOB411
HAYVAN BARINAKLARI
ZOAP404 ARI VE İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRME
HAYVAN BESLEME FİZYOLOJİSİ VE
ZOAP432
METABOLİZMA
ZOAP434 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME
ZOB402
ARI YETİŞTİRME
ZOB206
HAYVAN BESLEME FİZYOLOJİSİ VE METABOLİZMASI
ZOB308
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME*
ZOAP460 BİTİRME ÇALIŞMASI- II
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI-II
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
I. ve II. Yarıyıl
KALDIRILAN DERS
PMB111 ÇİZİM VE GRAFİK ANLATIM TEKNİĞİ
EŞDEĞER VEYA ALTERNATİF DERS
TYS104
İKLİM BİLGİSİ
PMB121
TYS101
PEYZAJ TEKNİK RESMİ
METEOROLOJİ
TBL204
TOPRAK BİLGİSİ
TBL101
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEYE GİRİŞ
PEYZAJ YAPILARINDA STATİK VE
MUKAVEMET
TYS201
STATİK
PEYZAJ ÖLÇME TEKNİKLERİ
TYS102
ÖLÇME BİLGİSİ
III. Yarıyıl
TYS205
IV. Yarıyıl
TYS208
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
KALDIRILAN DERS
TYS309
UZAKTAN ALGILAMA
TYS310
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
EŞDEĞER VEYA ALTERNATİF DERS
TYS315
54
UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLKELERİ
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
Zootekni Bölümü
KALDIRILAN DERS
EŞDEĞER VEYA ALTERNATİF DERS
ZOB313
BOMBUS ARISI YETİŞTİRİCİLİĞİ
TEB313
YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ (Alternatif ders)
ZOB410
KASAPLIK SIĞIR YETİŞTİRME
ZOB414
KASAPLIK HAYVAN YETİŞTİRME
SINAVI AÇILACAK DERSLER
PMB117
SOSYOLOJİ
ZMP112
TARIM TARİHİ VE DEONDROLOJİSİ
ZMP119
YABANCI DİLDE OKUMA KONUŞMA
ZMP202
MESLEKİ YABANCI DİL I
ZMP345
MESLEKİ YABANCI DİL-II
ZMP354
İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL
BKAP424
FİTOPATOLOJİDE MODERN BİYOTEKNOLOJİ
PMB215
UYGULAMA- I
PMB204
PEYZAJ ANALİZİ
V. Yarıyıla alınmıştır. (2013-2014’de sınavı açılacaktır)
PMB212
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
VI. Yarıyıla alınmıştır (2013-2014’de sınavı açılacaktır)
PMB214
UYGULAMA-II
PMB216
PEYZAJ MİMARLIĞI UYGULAMALARI-II
TBL202
JEOMORFOLOJİ
2012 ve daha sonraki müfredata tabi öğrenciler için dönemi
değiştiğinden 2013-2014 EÖY Bahar Yarıyılı için sınavı açılacaktır.
* Kaldırılan Dersi ilk kez alacak öğrenciler Eşdeğer Dersin kredisinin farklı olduğuna dikkat etmelidir.
** Eşdeğer dersin dönemi farklıdır.
55
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
VI. BÖLÜM
2013-2014 MÜFREDATLARI
(2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında kayıt yaptıran bir öğrencinin öğretim hayatı boyunca
alması gereken dersler - Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 12)
56
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ (2013 Müfredatı)
I. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
BBB101
TYS101
BİY161
FİZ169
KİM181
MAT169
TDB101
ATA101
YBD101
DERSİN ADI
BAHÇE BİTKİLERİNE GİRİŞ
METEOROLOJİ
BOTANİK
FİZİK-I
KİMYA
MATEMATİK -I
TÜRK DİLİ -I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
İNGİLİZCE -I
BEDEN EĞİTİMİ -I
GÜZEL SANATLAR -I
DERS
DURUMU
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z/S
KURAMSAL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DERS SAATİ
UYGULAMA
0
0
2
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
2
2
4
2
2
2
2
2
2
KREDİSİ
(AKTS)
3
3
5
3
3
3
2
2
4
2
0
2
2
20
2
22
30
2
2
2
2
3
2
2
2
0
2
0
0
1
0
0
0
2
4
2
2
4
2
2
2
3
6
4
3
4
2
2
4
II. YARIYIL
BBB102
TYS102
TBB102
KİM184
ENF101
TDB102
ATA102
YBD102
III. YARIYIL(*), (**)
BBB201
BBB203
BBB205
BBB207
BKB201
TEB209
BİYOTEKNOLOJİ
ÖLÇME BİLGİSİ
TARIMSAL EKOLOJİ
ORGANİK KİMYA
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
TÜRK DİLİ -II
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
İNGİLİZCE -II
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z/S
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
FİDE VE FİDANCILIK TEKNİĞİ
GENEL BAĞCILIK
GENEL MEYVECİLİK
ENTOMOLOJİ
TARIM EKONOMİSİ
Z
Z
Z
Z
Z
Z
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
TMB205
BAHÇE BİTKİLERİ MEKANİZASYONU
GIDA299
GIDA TEKNOLOJİSİ VE GIDA GÜVENLİĞİ
(**): SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
TYS203
TARIMSAL YAPILAR
ZOB205
İSTATİSTİK
ZF201
BİYOKİMYA
IV. YARIYIL(*), (**)
BBB202
GENEL SEBZECİLİK
BBB204
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
BKB202
FİTOPATOLOJİ
TBL204
TOPRAK BİLGİSİ
ZF204
GENETİK
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
TBB202
TARLA BİTKİLERİ
BİY270
BİTKİ SİSTEMATİĞİ
(**): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
PMP222
PEYZAJ MİMARLIĞI
TYS206
SULAMA
ZOB202
ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ
V. YARIYIL(*)
BBB301
ILIMAN İKLİM MEYVELERİ -I
BBB303
ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
BBB305
BAHÇE BİTKİLERİ UYGULAMALARI -I
BBB307
BİTKİSEL ÜRETİM UYGULAMALARI -I
BKB309
BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
BBB309
BAHÇE BİTKİLERİNDE TOPRAKSIZ YETİŞTİRİCİLİK
BBB311
BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ
BBB313
BİTKİSEL ÜRETİMDE ORGANİK TARIM
BKB301
BİTKİ HASTALIKLARI İLE SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLARI
VI. YARIYIL(*)
BBB302
BAHÇE BİTKİLERİNDE MESLEKİ İNGİLİZCE
BBB304
BUDAMA TEKNİĞİ
BBB306
BAHÇE BİTKİLERİ UYGULAMALARI -II
BBB308
BİTKİSEL ÜRETİM UYGULAMALARI -II
BKB402
BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
BBB310
GLOBAL GAP UYGULAMALARI
BBB312
ÜZÜMSÜ MEYVELER
BBB314
BAHÇE BİTKİLERİ ISLAHI
TEB312
TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM
VII. YARIYIL(*)
BBB401
BAHÇE ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI
BBB403
ÖZEL SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
BBB405
TURUNÇGİLLER
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI –I
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
BBB407
MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ
BBB409
SEBZE ISLAHI
BBB411
BAHÇE BİTKİLERİNDE PROJE DESTEKLERİ
TBL401
GÜBRELER VE GÜBRELEME
VIII. YARIYIL(*)
BBB402
ILIMAN İKLİM MEYVELERİ -II
BBB404
ÖZEL BAĞCILIK
BBB406
SUBTROPİK MEYVELER
ZF404
STAJ
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
BBB408
ÖZEL SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ -II
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI -II
TBL408
TOPRAKSIZ TARIM VE BİTKİ BESLEME
TEB406
TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK
57
2
0
2
2
19
3
22
30
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
12
0
12
18
S
S
2
2
2
2
4
4
6
6
S
S
S
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
10
0
2
0
0
0
2
2
4
2
2
2
12
3
6
3
3
3
18
S
S
2
2
2
2
4
4
6
6
S
S
S
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
0
0
2
6
0
2
2
2
2
8
2
4
2
2
4
14
3
6
3
3
6
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
0
0
2
6
0
2
2
2
2
8
2
4
2
2
4
14
3
6
3
3
6
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
2
2
2
0
8
2
2
2
2
6
4
4
4
2
14
6
6
6
3
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
2
2
2
2
4
3
3
3
5
Z
Z
Z
Z
2
2
2
0
6
2
2
2
2
8
4
4
4
2
14
6
6
6
3
21
S
S
S
S
2
0
2
2
2
2
0
0
4
2
2
2
6
3
3
3
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ (2013 Müfredatı)
I. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
BİY161
FİZ169
KİM181
MAT169
BİY163
TDB101
ATA101
YBD101
DERSİN ADI
BOTANİK
FİZİK-I
KİMYA
MATEMATİK -I
ZOOLOJİ
TÜRK DİLİ -I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
İNGİLİZCE -I
BEDEN EĞİTİMİ -I
GÜZEL SANATLAR -I
DERS
DURUMU
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z/S
KURAMSAL
2
2
2
2
2
2
2
2
DERS SAATİ
UYGULAMA
2
0
0
0
2
0
0
0
TOPLAM
4
2
2
2
4
2
2
2
KREDİSİ
(AKTS)
5
3
3
3
6
2
2
4
2
0
2
2
18
4
22
30
2
2
2
2
3
2
2
2
0
2
0
0
1
0
0
0
2
4
2
2
4
2
2
2
3
6
4
3
4
2
2
4
II. YARIYIL
TEB102
TYS102
TBB102
KİM184
ENF101
TDB102
ATA102
YBD102
III. YARIYIL
GENEL EKONOMİ
ÖLÇME BİLGİSİ
TARIMSAL EKOLOJİ
ORGANİK KİMYA
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
TÜRK DİLİ -II
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
İNGİLİZCE -II
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z/S
2
0
2
2
19
3
22
30
Z
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
2
12
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
12
3
3
3
3
3
3
18
S
S
2
2
2
2
4
4
6
6
S
S
S
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
10
0
0
0
2
0
2
2
2
2
4
2
12
3
3
3
6
3
18
S
S
2
2
2
2
4
4
6
6
S
S
S
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
8
0
2
2
2
6
2
4
4
4
14
3
6
6
6
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
2
2
0
2
4
4
2
3
6
6
3
Z
Z
Z
Z
2
2
2
3
9
2
0
2
0
4
2
2
4
3
13
6
3
6
6
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
2
0
2
1
0
8
2
2
2
2
2
6
4
2
4
3
2
14
6
3
6
3
3
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
2
0
2
0
0
6
2
2
2
2
2
8
4
2
4
2
2
14
6
3
6
3
3
21
S
S
S
S
2
2
2
2
2
0
0
0
4
2
2
2
6
3
3
3
(*), (**)
BBB201
BBB207
BKB201
ZOB205
ZF201
ZF205
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
GENEL MEYVECİLİK
ENTOMOLOJİ
İSTATİSTİK
BİYOKİMYA
MİKROBİYOLOJİ
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
TBB201
TAHIL BAKLAGİL VE YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
GIDA299
GIDA TEKNOLOJİSİ VE GIDA GÜVENLİĞİ
(**): SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
TEB209
TARIM EKONOMİSİ
TYS101
METEOROLOJİ
BBB205
GENEL BAĞCILIK
IV. YARIYIL(*), (**)
BKB202
FİTOPATOLOJİ
TYS206
SULAMA
TBL204
TOPRAK BİLGİSİ
BİY270
BİTKİ SİSTEMATİĞİ
ZF204
GENETİK
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
BBB204
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
TBB202
TARLA BİTKİLERİ
(**): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
BBB202
GENEL SEBZECİLİK
TBB206
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
PMP222
PEYZAJ MİMARLIĞI
V. YARIYIL(*)
BKB301
BİTKİ HASTALIKLARI İLE SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLARI
BKB303
BİTKİ ISLAHI
BKB305
BÖCEK MORFOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ
BKB307
YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
ZF301
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
BBB303
ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
TMB205
BAHÇE BİTKİLERİ MEKANİZASYONU
TEB309
TARIMSAL PAZARLAMA
VI. YARIYIL(*)
BKB302
BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI
BKB304
BİTKİ ZARARLILARI İLE SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLARI
BKB306
BÖCEK SİSTEMATİĞİ
TBL302
BİTKİ BESLEME
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
BKB308
BÖCEK EKOLOJİSİ
BKB310
TARIMSAL SAVAŞ MEKANİZASYONU
BBB310
GLOBAL GAP UYGULAMALARI
ZOB202
ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ
VII. YARIYIL(*)
BKB401
BİTKİ FUNGAL HASTALIKLARI
BKB403
BİTKİ KLİNİK UYGULAMALARI -I
BKB405
BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARI
BKB407
DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI -I
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
BKB409
BİTKİ KORUMA MEVZUATI
BKB411
BİTKİ PARAZİT NEMATODLARI
BKB413
ÖRTÜALTI HASTALIK VE ZARARLILARI
BBB407
MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ
VIII. YARIYIL(*)
BKB402
BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI
BKB404
BİTKİ KLİNİK UYGULAMALARI -II
BKB406
TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI -II
ZF404
STAJ
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
BBB410
ÖZEL MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ
TBL408
TOPRAKSIZ TARIM VE BİTKİ BESLEME
BKB408
PARK-SÜS BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI
TEB406
TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK
58
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
(2013 Müfredatı)
I. YARIYIL(*)
DERSİN
OPTİK KODU
MAT169
BİY161
PMB121
PMB119
TBL101
TDB101
ATA101
YBD101
DERS
DURUMU
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
DERSİN ADI
MATEMATİK-1
BOTANİK
PEYZAJ TEKNİK RESMİ
PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEYE GİRİŞ
TÜRK DİLİ-I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
İNGİLİZCE-I
BEDEN EĞİTİM-I
GÜZEL SANATLAR-I
Z/S
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (I. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den 3 AKTS’lik dersin seçilmesi zorunludur.)
PMB115
GENEL EKOLOJİ
BBB201
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
II. YARIYIL(*)
KURAMSAL
2
2
2
2
2
2
2
2
DERS SAATİ
UYGULAMA
0
2
2
0
0
0
0
0
TOPLAM
2
4
4
2
2
2
2
2
KREDİSİ
(AKTS)
3
5
4
2
3
2
2
4
2
0
2
2
18
4
22
27
S
S
2
2
0
0
2
2
3
3
PMB108
TEMEL TASARIM
Z
2
2
4
5
TEB102
PMB116
PMB104
PMB102
TDB102
ATA102
YBD102
GENEL EKONOMİ
PEYZAJ SANATI TARİHİ
DENDROLOJİ-I
YAPI MALZEME BİLGİSİ
TÜRK DİLİ-I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
İNGİLİZCE-I
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
4
2
2
2
2
3
2
4
3
2
2
4
Z/S
(*): SEÇMELİ PAKET 2 (II. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 2’den 3 AKTS’lik dersin seçilmesi zorunludur.)
PMB311
ÇEVRE SORUNLARI
TYS206
SULAMA
III. YARIYIL(*)
PMB207
SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİĞİ
PMB211
PERPEKTİF ÇİZİM TEKNİĞİ
PMB203
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I
PMB219
PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU-I
PMB221
PEYZAJ PROJESİ-I
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den 6 AKTS’lik dersin seçilmesi zorunludur.)
PMB223
DENDROLOJİ-II
PMB225
MİMARLIK BİLGİSİ
PMB227
PEYZAJ MİMARLIĞI UYGULAMALARI
IV. YARIYIL(*)
PMB202
PEYZAJ PROJESİ-II
PMB218
PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ-I
PMB220
MEVSİMLİK VE ÇOK YILLIK ÇİÇEKLER
PMB222
BİTKİSEL TASARIM-I
PMB224
PEYZAJ EKOLOJİSİ
(*): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 4’den 9 AKTS’lik dersin seçilmesi zorunludur.)
PMB226
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-II
PMB228
PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU-II
PMB230
DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ
V. YARIYIL(*)
PMB307
PEYZAJ PLANLAMA-I
PMB303
PEYZAJ PROJESİ-II
PMB204
PEYZAJ ANALİZİ
KÜLTÜR VE PEYZAJ
PEYZAJ PLANLAMADA UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 8 AKTS seçilmesi zorunludur.)
BİTKİSEL TASARIM-II
PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ-II
PMB310
REKREASYONEL ALAN PLANLAMA
VI. YARIYIL(*)
PMB304
PEYZAJ PLANLAMA-II
PMB308
KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALAN PLANLAMA
DOĞA KORUMA
ÇİMLER VE YER ÖRTÜCÜLER
STAJ-I
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 8 AKTS seçilmesi zorunludur.)
PROJE SUNUM TEKNİKLERİ
MAKET YAPIM TEKNİKLERİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
BKB408
PARK-SÜS BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI
VII. YARIYIL(*)
PMB401
PEYZAJ PROJESİ-IV
PMB411
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
PMB413
BİTİRME PROJESİ-I
PMB415
PEYZAJ YÖNETİMİ
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 8 AKTS seçilmesi zorunludur.)
PMB407
PROJE UYGULAMA TEKNİĞİ
MODERNİZM VE PEYZAJ MİMARLIĞI
TURİZM PEYZAJLARI
İÇ MEKAN BİTKİLERİ
VIII. YARIYIL(*)
PMB402
PEYZAJ PROJESİ-V
PMB408
PEYZAJ ONARIM TEKNİKLERİ
BİTİRME PROJESİ-II
STAJ-II
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 8 AKTS seçilmesi zorunludur.)
PMB410
PEYZAJ BAKIMI
PMB412
AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE, DOĞA VE PEYZAJ POLİTİKALARI
KENTSEL TASARIM
KIYI PEYZAJLARI
59
2
0
2
2
18
4
22
27
S
S
2
2
0
0
2
2
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
10
4
4
4
4
4
20
4
5
5
4
6
24
S
S
S
2
2
0
2
0
2
4
2
2
4
2
2
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
0
8
4
4
4
4
2
18
6
4
4
4
3
21
S
S
S
2
2
2
2
2
2
4
4
4
5
4
4
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
10
2
2
0
0
2
6
4
4
2
2
4
16
6
6
3
3
4
22
S
S
S
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
4
4
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
0
2
2
0
2
2
4
4
2
4
2
6
6
3
4
3
S
S
S
S
2
1
2
2
2
2
0
0
4
3
2
3
5
3
3
3
Z
Z
Z
Z
4
2
0
2
8
4
0
2
0
6
8
2
2
2
14
12
4
3
3
22
S
S
S
S
2
2
2
2
2
0
0
0
4
2
2
2
5
3
3
3
Z
Z
Z
Z
4
2
0
0
6
4
0
2
2
8
8
2
2
2
14
12
4
3
3
22
S
S
S
S
2
2
2
2
2
0
0
0
4
2
2
3
5
3
3
3
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ (2013 Müfredatı)
I. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
TEB101
TYS101
ZOB205
BİY161
KİM181
MAT169
TDB101
ATA101
YBD101
DERSİN ADI
TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ
METEOROLOJİ
İSTATİSTİK
BOTANİK
KİMYA
MATEMATİK -I
TÜRK DİLİ -I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
İNGİLİZCE -I
BEDEN EĞİTİMİ -I
GÜZEL SANATLAR -I
DERS
DURUMU
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z/S
KURAMSAL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DERS SAATİ
UYGULAMA
0
0
0
2
0
0
0
0
0
TOPLAM
2
2
2
4
2
2
2
2
2
KREDİSİ
(AKTS)
3
3
3
5
3
3
2
2
4
2
0
2
2
20
2
22
30
2
2
2
2
3
2
2
2
0
2
0
0
1
0
0
0
2
4
2
2
4
2
2
2
3
6
4
3
4
2
2
4
II. YARIYIL
TEB102
TYS102
TBB102
MAT170
ENF101
TDB102
ATA102
YBD102
GENEL EKONOMİ
ÖLÇME BİLGİSİ
TARIMSAL EKOLOJİ
MATEMATİK -II
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
TÜRK DİLİ -II
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
İNGİLİZCE -II
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z/S
2
0
2
2
19
3
22
30
(*), (**)
III. YARIYIL
TEB201
TEB203
TEB205
TEB207
ZOB203
MALİYE
MİKROEKONOMİ
TARIMDA İŞ HUKUKU
TÜRKİYE EKONOMİSİ
HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
10
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
4
12
3
3
3
3
6
18
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
GIDA299
GIDA TEKNOLOJİSİ VE GIDA GÜVENLİĞİ
BBB209
BAHÇE BİTKİLERİ
S
S
2
2
2
2
4
4
6
6
S
S
S
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
8
0
2
0
2
4
2
4
2
4
12
3
6
3
6
18
S
S
S
2
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6
6
S
S
S
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
3
2
2
0
11
0
0
0
2
0
2
4
2
2
3
4
2
2
15
3
3
4
6
3
2
21
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TEB313
YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ
TEB315
TARIMSAL BİLİŞİM
TEB317
TARIM EKONOMİSİNDE MESLEKİ İNGİLİZCE
BBB309
BAHÇE BİTKİLERİNDE TOPRAKSIZ YETİŞTİRİCİLİK
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
VI. YARIYIL(*)
TEB302
TEB304
TEB306
TEB308
TEB310
TEB312
TEB314
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
2
0
12
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
14
3
3
4
3
3
3
2
21
S
S
S
S
2
2
2
3
0
0
0
0
2
2
2
3
3
3
3
6
Z
Z
Z
Z
Z
Z
2
3
2
2
2
0
11
0
0
0
0
2
2
4
2
3
2
2
4
2
15
3
4
3
3
5
3
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
3
0
0
9
0
0
0
0
2
2
4
2
2
2
3
2
2
13
3
4
3
5
3
3
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
(**): SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
BKB201
ENTOMOLOJİ
BBB207
GENEL MEYVECİLİK
BBB203
FİDE VE FİDANCILIK TEKNİĞİ
IV. YARIYIL(*), (**)
TEB202
MAKROEKONOMİ
TMB210
TARIMSAL MEKANİZASYON
TYS206
SULAMA
TBB202
TARLA BİTKİLERİ
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
BBB204
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
BKB402
BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI
TEB204
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
(**): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
BKB202
FİTOPATOLOJİ
TBL204
TOPRAK BİLGİSİ
BBB202
GENEL SEBZECİLİK
V. YARIYIL(*)
TEB301
DOĞAL KAYNAK VE ÇEVRE EKONOMİSİ
TEB303
TARIM EKONOMİSİ İSTATİSTİĞİ
TEB305
ULUSAL TARIM POLİTİKASI
TEB307
TARIMSAL MUHASEBE
TEB309
TARIMSAL PAZARLAMA
TEB311
TARIM EKONOMİSİ UYGULAMALARI -I
KIRSAL SOSYOLOJİ
TARIM HUKUKU
ULUSLAR ARASI TARIM POLİTİKASI
TARIMSAL FİNANSMAN
TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM
TARIM EKONOMİSİ UYGULAMALARI -II
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TEB316
MATEMATİKSEL EKONOMİ
TEB318
TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMECİLİĞİ
TEB320
KALKINMA EKONOMİSİ
TBL302
BİTKİ BESLEME
VII. YARIYIL(*)
TEB401
AB VE ORTAK TARIM POLİTİKASI
TEB403
EKONOMETRİ
TEB405
İŞLETME YÖNETİMİ
TEB407
KIRSAL KALKINMA
TEB409
PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI -I
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TEB411
TARIMSAL ÜRETİM YÖNETİMİ
TEB413
TARIMDA RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA
TEB415
SATIŞ TEKNİKLERİ
BKB413
ÖRTÜALTI HASTALIK VE ZARARLILARI
VIII. YARIYIL(*)
TEB402
GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI
TEB404
TARIMSAL ÜRETİM EKONOMİSİ
TEB406
TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK
TEB408
TARIMSAL İŞLETMECİLİK VE PLANLAMA
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI -II
ZF404
STAJ
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TEB410
SULAMA EKONOMİSİ
TEB412
DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI
TEB414
TARIMDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
TBL408
TOPRAKSIZ TARIM VE BİTKİ BESLEME
60
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ (2013 Müfredatı)
I. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
TMB101
TMB103
BİY161
FİZ169
MAT169
TDB101
ATA101
YBD101
DERSİN ADI
TARIM MAKİNALARI
TEKNİK RESİM
BOTANİK
FİZİK-I
MATEMATİK -I
TÜRK DİLİ -I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
İNGİLİZCE -I
BEDEN EĞİTİMİ -I
GÜZEL SANATLAR -I
DERS
DURUMU
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z/S
KURAMSAL
2
2
2
2
2
2
2
2
DERS SAATİ
UYGULAMA
0
2
2
0
0
0
0
0
TOPLAM
2
4
4
2
2
2
2
2
KREDİSİ
(AKTS)
3
6
5
3
3
2
2
4
2
0
2
2
18
4
22
30
2
2
2
2
3
2
2
2
0
0
2
0
1
0
0
0
2
2
4
2
4
2
2
2
4
3
6
3
4
2
2
4
II. YARIYIL
FİZ166
TEB102
TMB102
MAT170
ENF101
TDB102
ATA102
YBD102
FİZİK -II
GENEL EKONOMİ
MAKİNE TEKNİK RESMİ
MATEMATİK -II
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
TÜRK DİLİ -II
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
İNGİLİZCE -II
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z/S
2
0
2
2
19
3
22
30
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
3
11
0
0
0
2
0
2
2
2
2
4
3
13
3
3
3
6
3
18
S
S
2
2
2
2
4
4
6
6
S
S
S
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
2
12
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
12
3
3
3
3
3
3
18
S
S
2
2
2
2
4
4
6
6
S
S
S
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
Z
2
3
3
2
0
0
10
2
0
0
0
2
2
6
4
3
3
2
2
2
16
4
4
4
3
3
3
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
1
0
0
2
3
2
2
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
0
0
8
0
0
0
0
2
2
4
2
2
2
2
2
2
12
4
3
4
4
3
3
21
S
S
S
S
2
2
2
2
1
0
0
0
3
2
2
2
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
Z
2
0
2
2
0
0
6
0
2
0
0
2
2
6
2
2
2
2
2
2
12
3
6
3
3
3
3
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
0
0
0
0
4
0
0
2
2
2
2
8
2
2
2
2
2
2
12
4
3
3
3
5
3
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
(*), (**)
III. YARIYIL
BKB201
ZOB205
TMB201
ZF207
TMB203
ENTOMOLOJİ
İSTATİSTİK
MAKİNA MALZEME BİLGİSİ
MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ
STATİK VE MUKAVEMET
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
BBB209
BAHÇE BİTKİLERİ
ZOB203
HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME
(**): SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
BBB201
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
TYS203
TARIMSAL YAPILAR
TEB207
TÜRKİYE EKONOMİSİ
IV. YARIYIL(*), (**)
TMB202
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
TMB204
DİNAMİK
BKB202
FİTOPATOLOJİ
TMB206
HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER
TMB208
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ
TYS206
SULAMA
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
TBB202
TARLA BİTKİLERİ
BBB204
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
(**): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
ZOB202
ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ
PMP222
PEYZAJ MİMARLIĞI
TBL204
TOPRAK BİLGİSİ
V. YARIYIL(*)
TMB301
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM
TMB303
MAKİNE ELEMANLARI
TMB305
TERMODİNAMİK VE ISI TRANSFERİ
TMB307
TOPRAK İŞLEME MAKİNALARI
TMB309
TARIM MAKİNALARI UYGULAMALARI -I
TMB311
TARIM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI -I
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TMB313
POMPAJ TESİSİ VE MAKİNALARI
TMB315
MEKANİK TEKNOLOJİ
TMB317
TARIMDA İŞ GÜVENLİĞİ
BBB309
BAHÇE BİTKİLERİNDE TOPRAKSIZ YETİŞTİRİCİLİK
VI. YARIYIL(*)
TMB302
BİTKİ KORUMA MAKİNALARI
TMB304
EKİM BAKIM GÜBRELEME MAKİNALARI
TMB306
TARIMDA DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
TMB308
TERMİK MOTORLAR
TMB310
TARIM MAKİNALARI UYGULAMALARI -II
TMB312
TARIM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI -II
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TMB314
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-II
TMB316
TAŞIMA İLETİM TEKNİĞİ
TMB318
TARIMDA ELEKTRONİK VE OTOMASYON UYGULAMALARI
TEB312
TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM
VII. YARIYIL(*)
TMB401
İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ
TMB403
TARIM MAKİNALARINDA PROJELENDİRME
TMB405
TARIMSAL ELEKTRİFİKASYON
TMB407
TARIM TRAKTÖRLERİ
TMB409
TARIM MAKİNALARI UYGULAMALARI -III
TMB411
TARIM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI -III
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TMB413
HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ
TMB415
KALİTE VE STANDARTLAR
TMB417
ÜRÜN İŞLEME TEKNİĞİ
TYS307
TOPRAK-BİTKİ-ATMOSFER SİSTEMİ
VIII. YARIYIL(*)
TMB402
HASAT HARMAN MEKANİZASYONU
TMB404
SERA MEKANİZASYONU
TMB406
TARIM MAKİNALARI UYGULAMALARI -IV
TMB408
TARIM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI -IV
TMB410
BİTİRME TEZİ
ZF404
STAJ
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TMB412
TARIMSAL MEKANİZASYON İŞLETMECİLİĞİ
TMB414
TARIM MAKİNALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI
TMB416
HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON
TEB406
TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK
61
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ (2013 Müfredatı)
I. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
BİY161
FİZ169
KİM181
MAT169
TYS101
TYS103
TDB101
ATA101
YBD101
DERSİN ADI
BOTANİK
FİZİK-I
KİMYA
MATEMATİK -I
METEOROLOJİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMAYA GİRİŞ
TÜRK DİLİ -I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
İNGİLİZCE -I
BEDEN EĞİTİMİ -I
GÜZEL SANATLAR -I
DERS
DURUMU
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z/S
KURAMSAL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DERS SAATİ
UYGULAMA
2
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
4
2
2
2
2
2
2
2
2
KREDİSİ
(AKTS)
5
3
3
3
3
3
2
2
4
2
0
2
2
20
2
22
30
2
2
2
2
3
2
2
2
0
0
0
2
1
0
0
0
2
2
2
4
4
2
2
2
4
3
3
6
4
2
2
4
II. YARIYIL
FİZ166
TEB102
MAT170
TYS102
ENF101
TDB102
ATA102
YBD102
III. YARIYIL(*), (**)
BBB209
ZOB205
ZF207
TYS201
FİZİK -II
GENEL EKONOMİ
MATEMATİK -II
ÖLÇME BİLGİSİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
TÜRK DİLİ -II
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
İNGİLİZCE -II
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z/S
BAHÇE BİTKİLERİ
İSTATİSTİK
MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ
STATİK
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
ZOB203
HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME
TBB201
TAHIL BAKLAGİL VE YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
(**): SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
BBB201
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
TEB209
TARIM EKONOMİSİ
BKB201
ENTOMOLOJİ
IV. YARIYIL(*), (**)
TYS202
MUKAVEMET
TMB210
TARIMSAL MEKANİZASYON
TYS204
TEKNİK RESİME GİRİŞ
TBL204
TOPRAK BİLGİSİ
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
TBB202
TARLA BİTKİLERİ
BBB204
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
(**): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
ZOB202
ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ
PMP222
PEYZAJ MİMARLIĞI
BKB202
FİTOPATOLOJİ
V. YARIYIL(*)
TYS301
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ VE HİDROLİK
TYS303
HİDROLOJİ
TYS305
MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ
TYS307
TOPRAK-BİTKİ-ATMOSFER SİSTEMİ
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TYS315
UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLKELERİ
TYS311
TARIM VE ÇEVRE
BBB309
BAHÇE BİTKİLERİNDE TOPRAKSIZ YETİŞTİRİCİLİK
TYS313
BETONARME
VI. YARIYIL(*)
TYS302
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÇİZİM
TYS304
SULAMA MÜHENDİSLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ
TYS306
SULAMA SUYU KALİTESİ VE TUZLULUK
TYS308
TARIMSAL MALZEME BİLGİSİ
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TYS316
PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ
TYS312
KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ
TYS314
KIRSAL ALANDA SU GETİRME
TEB312
TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM
VII. YARIYIL(*)
TYS401
SERA TASARIMI
TYS403
SULAMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI
TYS405
TARIMSAL YAPI ELEMANLARININ TASARIMI
TYS407
ZEMİN MEKANİĞİ
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI -I
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TYS409
TOPRAK VE SU YAPILARI
TMB419
SULAMA MAKİNALARI
TYS411
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA UYGULAMALARI-1
TBL401
GÜBRELER VE GÜBRELEME
VIII. YARIYIL(*)
TYS402
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
TYS404
DRENAJ SİSTEMLERİNİN TASARIMI
TYS406
TARIMSAL YAPILARIN TASARIMI
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI -II
ZF404
STAJ
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TYS408
SU KAYNAKLARININ PLANLANMASI
TYS410
TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ
TYS412
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA UYGULAMALARI-II
TEB406
TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK
62
2
0
2
2
19
3
22
30
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
8
2
0
2
0
4
4
2
4
2
12
6
3
6
3
18
S
S
2
2
2
2
4
4
6
6
S
S
S
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
8
0
2
2
0
4
2
4
4
2
12
3
6
6
3
18
S
S
2
2
2
2
4
4
6
6
S
S
S
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
8
2
2
2
0
6
4
4
4
2
14
6
6
6
3
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
8
2
2
2
0
6
4
4
4
2
14
6
6
6
3
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
0
8
2
2
0
0
2
6
4
4
2
2
2
14
5
6
4
3
3
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
2
2
2
2
4
3
3
3
5
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
0
0
6
2
2
0
2
2
8
4
4
2
2
2
14
6
6
3
3
3
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ (2013 Müfredatı)
I. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
BİY161
FİZ169
KİM181
MAT169
TYS101
TBB101
TDB101
ATA101
YBD101
DERSİN ADI
BOTANİK
FİZİK-I
KİMYA
MATEMATİK -I
METEOROLOJİ
TARLA BİTKİLERİNE GİRİŞ
TÜRK DİLİ -I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
İNGİLİZCE -I
BEDEN EĞİTİMİ -I
GÜZEL SANATLAR -I
DERS
DURUMU
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z/S
KURAMSAL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DERS SAATİ
UYGULAMA
2
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
4
2
2
2
2
2
2
2
2
KREDİSİ
(AKTS)
5
3
3
3
3
3
2
2
4
2
0
2
2
20
2
22
30
2
2
2
2
3
2
2
2
0
2
0
0
1
0
0
0
2
4
2
2
4
2
2
2
3
6
3
4
4
2
2
4
II. YARIYIL
KİM184
TYS102
TEB304
TBB102
ENF101
TDB102
ATA102
YBD102
ORGANİK KİMYA
ÖLÇME BİLGİSİ
TARIM HUKUKU
TARIMSAL EKOLOJİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
TÜRK DİLİ -II
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
İNGİLİZCE -II
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z/S
2
0
2
2
19
3
22
30
KURAMSAL
2
2
2
2
2
10
DERS SAATİ
UYGULAMA
2
0
0
0
0
2
TOPLAM
4
2
2
2
2
12
KREDİSİ
(AKTS)
6
3
3
3
3
18
S
S
2
2
2
2
4
4
6
6
S
S
S
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
10
0
0
0
2
0
2
2
2
2
4
2
12
3
3
3
6
3
18
S
S
2
2
2
2
4
4
6
6
S
S
S
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
10
2
2
0
0
0
4
4
4
2
2
2
14
6
6
3
3
3
21
S
S
S
S
2
0
0
2
0
2
2
0
2
2
2
2
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
8
0
0
2
2
2
6
2
2
4
4
4
14
3
3
5
5
5
21
S
S
S
S
0
2
3
2
2
0
0
0
2
2
3
2
3
3
6
3
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
4
4
4
4
16
6
5
5
5
21
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI -I
TBB409
TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI
BBB407
MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ
TYS307
TOPRAK-BİTKİ-ATMOSFER SİSTEMİ
S
S
S
S
0
2
2
2
2
2
0
0
2
4
2
2
3
6
3
3
VIII. YARIYIL(*)
TBB402
TBB404
TBB406
TBB408
ZF404
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
0
6
2
0
2
2
2
8
4
2
4
4
2
14
5
3
5
5
3
21
S
S
S
S
2
0
2
2
2
2
0
2
4
2
2
4
6
3
3
6
(*), (**)
III. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
BBB209
BBB201
ZF201
BKB201
ZOB205
DERSİN ADI
BAHÇE BİTKİLERİ
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
BİYOKİMYA
ENTOMOLOJİ
İSTATİSTİK
DERS
DURUMU
Z
Z
Z
Z
Z
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
GIDA299
GIDA TEKNOLOJİSİ VE GIDA GÜVENLİĞİ
ZOB203
HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME
(**): SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
TEB209
TARIM EKONOMİSİ
BBB203
FİDE VE FİDANCILIK TEKNİĞİ
ZF205
MİKROBİYOLOJİ
IV. YARIYIL(*), (**)
ZOB202
ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ
BKB202
FİTOPATOLOJİ
ZF204
GENETİK
TMB210
TARIMSAL MEKANİZASYON
TBB204
TARLA TARIMI
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
BBB204
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
BİY270
BİTKİ SİSTEMATİĞİ
(**): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
TBL204
TOPRAK BİLGİSİ
TYS206
SULAMA
PMP222
PEYZAJ MİMARLIĞI
V. YARIYIL(*)
TBB301
BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ
TBB303
BİTKİ ISLAHININ TEMEL İLKELERİ
TBB305
DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI
ZF301
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
TBB307
TOHUMLUK BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TBB309
SİLAJ YAPIM TEKNOLOJİSİ
TBB311
TARLA BİTKİLERİ ÜRETİM UYGULAMALARI -I
TBB313
LABORATUVAR UYGULAMALARI
BKB301
BİTKİ HASTALIKLARI İLE SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLARI
VI. YARIYIL(*)
TBB302
BİTKİ GEN KAYNAKLARI
TBB304
ORGANİK TARIM
TBB306
TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
TBB308
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
TBB310
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TBB312
TARLA BİTKİLERİ ÜRETİM UYGULAMALARI -II
TBB314
MELEZLEME TEKNİKLERİ
TBL302
BİTKİ BESLEME
TEB312
TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM
VII. YARIYIL(*)
TBB401
BİTKİ ISLAHI YÖNTEMLERİ
TBB403
NİŞASTA ŞEKER BİTKİLERİ VE ISLAHI
TBB405
TAHILLAR VE ISLAHI
TBB407
YEM BİTKİLERİ VE ISLAHI
ÇAYIR-MERA YÖNETİMİ
LİF BİTKİLERİ VE ISLAHI
YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER VE ISLAHI
YEMEKLİK BAKLAGİLLER VE ISLAHI
STAJ
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TBB410
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI -II
TBL408
TOPRAKSIZ TARIM VE BİTKİ BESLEME
BKB406
TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI
63
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ (2013 Müfredatı)
I. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
BİY161
FİZ169
KİM181
MAT169
TYS101
TBL101
TDB101
ATA101
YBD101
DERSİN ADI
BOTANİK
FİZİK-I
KİMYA
MATEMATİK -I
METEOROLOJİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEYE GİRİŞ
TÜRK DİLİ -I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
İNGİLİZCE -I
BEDEN EĞİTİMİ -I
GÜZEL SANATLAR -I
DERS
DURUMU
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z/S
KURAMSAL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DERS SAATİ
UYGULAMA
2
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
4
2
2
2
2
2
2
2
2
KREDİSİ
(AKTS)
5
3
3
3
3
3
2
2
4
2
0
2
2
20
2
22
30
2
2
2
2
3
2
2
2
2
0
0
0
1
0
0
0
4
2
2
2
4
2
2
2
6
3
3
4
4
2
2
4
II. YARIYIL
KİM182
TEB102
KİM184
TBB102
ENF101
TDB102
ATA102
YBD102
ANALİTİK KİMYA
GENEL EKONOMİ
ORGANİK KİMYA
TARIMSAL EKOLOJİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
TÜRK DİLİ -II
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
İNGİLİZCE -II
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z/S
2
0
2
2
19
3
22
30
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
8
2
0
0
2
4
4
2
2
4
12
6
3
3
6
18
S
S
2
2
2
2
4
4
6
6
S
S
S
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
8
0
2
0
2
4
2
4
2
4
12
3
6
3
6
18
S
S
2
2
2
2
4
4
6
6
S
S
S
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
10
0
0
2
2
2
4
2
2
4
4
4
14
3
3
5
5
5
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
2
2
2
2
4
3
3
3
6
Z
Z
Z
Z
Z
3
2
2
2
2
11
0
2
0
0
0
2
3
4
2
2
2
13
6
6
3
3
3
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
2
0
2
2
4
2
4
3
6
3
6
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
0
8
2
0
2
2
2
8
4
2
4
4
2
16
5
3
5
5
3
21
S
S
S
S
0
0
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
Z
2
3
2
2
0
0
9
2
0
0
0
2
2
6
4
3
2
2
2
2
15
5
4
3
3
3
3
21
S
S
S
S
0
0
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
(*), (**)
III. YARIYIL
BBB209
BBB201
ZF201
TBL201
BAHÇE BİTKİLERİ
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
BİYOKİMYA
MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
GIDA299
GIDA TEKNOLOJİSİ VE GIDA GÜVENLİĞİ
BBB303
ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
(**): SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
BKB201
ENTOMOLOJİ
ZOB205
İSTATİSTİK
TEB209
TARIM EKONOMİSİ
IV. YARIYIL(*), (**)
ZF204
GENETİK
TBL206
UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
TYS206
SULAMA
TBB202
TARLA BİTKİLERİ
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
TMB210
TARIMSAL MEKANİZASYON
BBB204
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
(**): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
BKB202
FİTOPATOLOJİ
PMP222
PEYZAJ MİMARLIĞI
ZOB202
ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ
V. YARIYIL(*)
TBL301
TARIM TOPRAKLARININ KİRLENMESİ
TBL303
TOPRAK BOZULMASI
TBL305
TOPRAK FİZİĞİ
TBL307
TOPRAK KİMYASI
TBL313
JEOMORFOLOJİ
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TBL311
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEDE MESLEKİ İNGİLİZCE -I
BKB413
ÖRTÜALTI HASTALIK VE ZARARLILARI
BBB203
FİDE VE FİDANCILIK TEKNİĞİ
BKB309
BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI
VI. YARIYIL(*)
TBL302
BİTKİ BESLEME
TBL304
TOPRAK-BİTKİ-SU ANALİZLERİ
TBL306
TOPRAK ISLAHI
TBL308
TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ
BBB202
GENEL SEBZECİLİK
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TBL310
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEDE MESLEKİ İNGİLİZCE -II
BKB302
BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI
BKB408
PARK-SÜS BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI
BKB402
BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI
VII. YARIYIL(*)
TBL401
GÜBRELER VE GÜBRELEME
TBL403
ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE GÜBRELEME
TBL405
TOPRAK BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI
TBL407
TOPRAK GENETİĞİ
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI -I
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TBL409
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME UYGULAMALARI -I
TBL411
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEDE SEKTÖR UYGULAMALARI -I
TEB401
AB VE ORTAK TARIM POLİTİKASI
BBB409
SEBZE ISLAHI
VIII. YARIYIL(*)
TBL402
ARAZİ KULLANIMI VE HAVZA YÖNETİMİ
TBL404
KÜLTÜR BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ
TBL406
TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİ
TBL408
TOPRAKSIZ TARIM VE BİTKİ BESLEME
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI -II
ZF404
STAJ
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
TBL410
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME UYGULAMALARI -II
TBL412
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEDE SEKTÖR UYGULAMALARI -II
TMB404
SERA MEKANİZASYONU
TEB406
TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK
64
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kayıt Kılavuzu
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ (2013 Müfredatı)
I. YARIYIL
DERSİN
OPTİK KODU
BİY161
KİM181
MAT169
BİY163
ZOB101
TDB101
ATA101
YBD101
DERSİN ADI
BOTANİK
KİMYA
MATEMATİK -I
ZOOLOJİ
ZOOTEKNİYE GİRİŞ
TÜRK DİLİ -I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
İNGİLİZCE -I
BEDEN EĞİTİMİ -I
GÜZEL SANATLAR -I
DERS
DURUMU
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z/S
KURAMSAL
2
2
2
2
2
2
2
2
DERS SAATİ
UYGULAMA
2
0
0
2
0
0
0
0
TOPLAM
4
2
2
4
2
2
2
2
KREDİSİ
(AKTS)
5
3
3
6
3
2
2
4
2
0
2
2
18
4
22
30
2
2
2
2
3
2
2
2
2
0
0
0
1
0
0
0
4
2
2
2
4
2
2
2
6
3
3
4
4
2
2
4
II. YARIYIL
KİM182
MAT170
KİM184
TBB102
ENF101
TDB102
ATA102
YBD102
ANALİTİK KİMYA
MATEMATİK -II
ORGANİK KİMYA
TARIMSAL EKOLOJİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
TÜRK DİLİ -II
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
İNGİLİZCE -II
BEDEN EĞİTİMİ -II
GÜZEL SANATLAR -II
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z/S
2
0
2
2
19
3
22
30
Z
Z
Z
Z
Z
3
2
2
2
0
9
0
0
0
0
4
4
3
2
2
2
4
13
4
3
3
3
5
18
S
S
2
2
2
2
4
4
6
6
S
S
S
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
3
0
9
0
0
0
0
4
4
2
2
2
3
4
13
3
3
3
4
5
18
S
S
2
2
2
2
4
4
6
6
S
S
S
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
8
0
2
2
2
6
2
4
4
4
14
3
6
6
6
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
8
2
0
2
2
6
4
2
4
4
14
6
3
6
6
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
0
8
0
0
2
2
2
6
2
2
4
4
2
14
3
3
6
6
3
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
2
2
2
2
4
3
3
3
5
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
0
0
6
2
2
0
2
2
8
4
4
2
2
2
14
6
6
3
3
3
21
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
(*), (**)
III. YARIYIL
ZOB201
ZOB205
ZF205
TEB209
ZOB207
HAYVAN BESLEME BİYOKİMYASI
İSTATİSTİK
MİKROBİYOLOJİ
TARIM EKONOMİSİ
ZOOTEKNİ UYGULAMALARI -I
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
BBB209
BAHÇE BİTKİLERİ
TBB201
TAHIL BAKLAGİL VE YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
(**): SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
TYS203
TARIMSAL YAPILAR
BKB201
ENTOMOLOJİ
BBB203
FİDE VE FİDANCILIK TEKNİĞİ
IV. YARIYIL(*), (**)
ZOB202
ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ
ZF204
GENETİK
ZOB204
HAYVAN ANATOMİSİ
ZOB206
HAYVAN BESLEME FİZYOLOJİSİ VE METABOLİZMASI
ZOB208
ZOOTEKNİ UYGULAMALARI -II
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.)
TMB210
TARIMSAL MEKANİZASYON
BBB204
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
(**): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.)
TBB204
TARLA TARIMI
TBL204
TOPRAK BİLGİSİ
TYS206
SULAMA
V. YARIYIL(*)
ZOB301
BİTKİSEL ÜRETİMDE ARI KULLANIMI
ZOB303
KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME -I
ZOB305
ÜREME BİYOLOJİSİ VE YAPAY TOHUMLAMA
ZOB307
YEMLER BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
ZOB309
HAYVAN YETİŞTİRME İLKELERİ
ZOB311
HAYVAN FİZYOLOJİSİ
TEB313
YAZIM ve SUNUM TEKNİKLERİ
BKB301
BİTKİ HASTALIKLARI İLE SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLARI
VI. YARIYIL(*)
ZOB302
BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME
ZOB304
HAYVAN HASTALIKLARI VE SAĞLIK KORUMA
ZOB306
KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME -II
ZOB308
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
ZOB310
İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRME
ZOB312
HAYVAN REFAHI VE ETİK
ZOB314
HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI
TEB312
TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM
VII. YARIYIL(*)
ZOB401
ÇİFTLİK HAYVANLARI GENETİĞİ
ZOB403
HAYVAN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
ZOB405
KANATLI HAYVAN BESLEME
ZOB407
RUMİNANT BESLEME
ZF401
BİTİRME ÇALIŞMASI -I
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
ZOB409
VARYASYON KAYNAKLARI
ZOB411
HAYVAN BARINAKLARI
ZOB413
ZOOTEKNİDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
TBL401
GÜBRELER VE GÜBRELEME
VIII. YARIYIL(*)
ZOB402
ARI YETİŞTİRME
ZOB404
HAYVAN ISLAHI
ZOB406
RASYON HESAPLAMA
ZF402
BİTİRME ÇALIŞMASI -II
ZF404
STAJ
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.)
ZOB408
HAYVANCILIK ORGANİZASYONLARI
ZOB414
KASAPLIK HAYVAN YETİŞTİRME
ZOB412
PET HAYVANLARININ BESLENMESİ
TEB406
TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK
65
Download

ders kayıt kılavuzu - Ziraat Fakültesi