214.
Na osnovu ĉlana 50b stav 3 Zakona o akcizama ("Sluţbeni list RCG", br. 65/01
i 76/05 i "Sluţbeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12 i 38/13), Vlada
Crne Gore, na sjednici od 10. januara 2014. godine, donijela je
UREDBU
O NAĈINU I POSTUPKU UTVRĐIVANjA IZNOSA PROSJEĈNE
PONDERISANE MALOPRODAJNE CIJENE CIGARETA
Ĉlan 1
Ovom uredbom ureĊuje se naĉin i postupak utvrĊivanja iznosa prosjeĉne
ponderisane maloprodajne cijene cigareta koja se koristi za utvrĊivanje visine
minimalne akcize za cigarete.
Ĉlan 2
Prosjeĉnu ponderisanu maloprodajnu cijenu cigareta ĉini odnos ukupne
vrijednosti svih cigareta koje su puštene u slobodan promet po maloprodajnim
cijenama koje ostvare proizvoĊaĉi, odnosno uvoznici, sa ukupnom koliĉinom svih
cigareta stavljenih u slobodan promet, u prethodnoj godini.
Ĉlan 3
ProizvoĊaĉi, odnosno uvoznici cigareta iz ĉlana 2 ove uredbe duţni su da
utvrde ukupnu vrijednost svih cigareta za svaku cjenovnu kategoriju cigareta koje su
puštene u slobodan promet po vaţećim maloprodajnim cijenama koje su objavljene
u ”Sluţbenom listu Crne Gore” i ukupnu koliĉinu svih cigareta stavljenih u slobodan
promet u Crnoj Gori u prethodnoj godini.
Podaci iz stava 1 ovog ĉlana dostavljaju se Agenciji za duvan do 15. januara
tekuće za prethodnu godinu.
Agencija za duvan, na osnovu podataka iz stava 1 ovog ĉlana, utvrĊuje predlog
iznosa prosjeĉne ponderisane maloprodajne cijene cigareta.
Agencija za duvan predlog iznosa iz stava 3 ovog ĉlana dostavlja Ministarstvu
finansija do 20. januara tekuće godine.
Ĉlan 4
Izuzetno od ĉlana 3 ove uredbe, radi utvrĊivanja prosjeĉne ponderisane
maloprodajne cijene cigareta za period od 1. februara do 31. decembra 2014. godine,
proizvoĊaĉi odnosno uvoznici cigareta, duţni su da dostave podatke iz ĉlana 3 stav 1
ove uredbe Agenciji za duvan do 20. februara 2014. godine.
Agencija za duvan na osnovu podataka iz stava 1 ovog ĉlana utvrĊuje predlog
iznosa prosjeĉne ponderisane maloprodajne cijene cigareta koji dostavlja
Ministarstvu finansija, do 25. februara 2014. godine.
Ĉlan 5
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da vaţi Uredba o naĉinu i
postupku utvrĊivanja iznosa najpopularnije cijene cigareta ("Sluţbeni list CG", broj
30/09).
Ĉlan 6
Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Sluţbenom listu Crne
Gore".
Broj: 08-3179/3
Podgorica, 10. januara 2014. godine
Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.
215.
Na osnovu ĉlana 21 stav 5 Zakona o energetici („Sluţbeni list CG”, br. 28/10 i
6/13), Vlada Crne Gore na sjednici od 23. januara 2014. godine donijela je:
UREDBU
O NAKNADI ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIĈNE
ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE
Predmet
Ĉlan 1
Ovom uredbom ureĊuje se naĉin odreĊivanja visine naknade za podsticanje
proizvodnje elektriĉne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (u
daljem tekstu: naknada) i raspodjele sredstava prikupljenih od naknade, kao i bliţi
naĉin obraĉunavanja proporcionalnog udjela snabdjevaĉa elektriĉnom energijom i
kvalifikovanog kupca – samosnabdjevaĉa u kupovini elektriĉne energije od
povlašćenih proizvoĊaĉa.
Znaĉenje izraza
1)
2)
3)
4)
Ĉlan 2
Izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeća znaĉenja:
povlašćeni proizvođač je proizvoĊaĉ koji koristi obnovljive izvore energije ili
otpad ili u pojedinaĉnom proizvodnom postrojenju istovremeno proizvodi
elektriĉnu energiju i toplotu za daljinsko grijanje i/ili hlaĊenje ili industrijsku
upotrebu, u skladu sa propisima o zaštiti ţivotne sredine i koji je stekao status
povlašćenog proizvoĊaĉa elektriĉne energije;
podsticajna cijena je cijena koja se plaća povlašćenom proizvoĊaĉu elektriĉne
energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i postrojenja za
kogeneraciju u skladu sa ugovorom o otkupu elektriĉne energije i propisom koji
ureĊuje tarifni sistem za utvrĊivanje podsticajne cijene elektriĉne energije iz
obnovljivih izvora energije i kogeneracije;
visina naknade je dodatak na cijenu elektriĉne energije za sve kupce i izraţava
se u c€/kWh;
kvalifikovani kupac – samosnabdjevač je kvalifikovani kupac koji kupuje
elektriĉnu energiju u svoje ime i za svoj raĉun, posjeduje sopstveno
primopredajno mjesto i ima balansnu odgovornost.
Sredstva naknade
Ĉlan 3
Sredstva naknade koriste se za plaćanje elektriĉne energije povlašćenim
proizvoĊaĉima po podsticajnim cijenama kao dodatak na sredstva prikupljena od
kupaca po osnovu prodaje iste koliĉine elektriĉne energije po cijenama energije za
snabdijevanje, u skladu sa ugovorom o snabdijevanju.
Sredstva naknade iz stava 1 ovog ĉlana koriste se i za pokrivanje troškova
koje snabdjevaĉi i kvalifikovani kupci - samosnabdjevaĉi imaju zbog debalansa koji
prouzrokuju povlašćeni proizvoĊaĉi elektriĉne energije.
Obraĉun ukupne naknade
Ĉlan 4
Ukupna naknada koju plaća krajnji kupac elektriĉne energije kao dodatak na
cijenu elektriĉne energije obraĉunava se mnoţenjem visine naknade sa izmjerenom
potrošnjom aktivne elektriĉne energije koju je ostvario kupac u obraĉunskom
periodu.
Visinu naknade utvrĊuje godišnje organ drţavne uprave nadleţan za poslove
energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo).
Visinu naknade iz stava 2 ovog ĉlana Ministarstvo objavljuje u „Sluţbenom
listu Crne Gore“ do 15. januara godine za koju se utvrĊuje naknada.
Snabdjevaĉ elektriĉnom energijom je duţan da na raĉunu koji dostavlja
kupcu za isporuĉenu elektriĉnu energiju, kao posebnu stavku, navede iznos ukupne
naknade iz stava 1 ovog ĉlana.
Naĉin odreĊivanja visine naknade
Ĉlan 5
Visina naknade odreĊuje se kao koliĉnik ukupnog potrebnog godišnjeg
prihoda od naknade i ukupne godišnje neto potrošnje elektriĉne energije u Crnoj
Gori planirane u energetskom bilansu.
Ukupni potrebni godišnji prihod od naknade (P) odreĊuje se prema sljedećoj
formuli:
P = k∙ (Tpc + Tb - Prc - Δ)
gdje su:
Tpc – planirani godišnji troškovi svih snabdjevaĉa i kvalifikovanih kupaca samosnabdjevaĉa za otkup elektriĉne energije od povlašćenih proizvoĊaĉa,
posredstvom operatora trţišta, po podsticajnim cijenama;
Tb – planirani godišnji troškovi svih snabdjevaĉa i kvalifikovanih kupaca samosnabdjevaĉa zbog debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvoĊaĉi;
Prc – planirani godišnji prihod svih snabdjevaĉa i kvalifikovanih kupaca samosnabdjevaĉa od prodaje elektriĉne energije otkupljene od povlašćenih
proizvoĊaĉa kupcima po cijenama energije za snabdijevanje ne ukljuĉujući dio
regulisane cijene za pokrivanje troškova prenosa, distribucije, javnog snabdjevaĉa i
operatora trţišta elektriĉne energije;
Δ – razlika ukupno ostvarenog prihoda i ukupno ostvarenih troškova
snabdjevaĉa po osnovu otkupa elektriĉne energije od povlašćenih proizvoĊaĉa u
prethodnih 12 mjeseci;
k – koeficijent rezerve.
Planirani prihodi i troškovi
Ĉlan 6
Planirani godišnji troškovi snabdjevaĉa i kvalifikovanih kupaca –
samosnabdjevaĉa za otkup elektriĉne energije od povlašćenih proizvoĊaĉa po
podsticajnim cijenama iz ĉlana 5 stav 2 ove uredbe odreĊuju se kao zbir proizvoda
planirane proizvodnje elektriĉne energije i odgovarajućih podsticajnih cijena
povlašćenih proizvoĊaĉa klasifikovanih po grupama postrojenja.
Planirani troškovi snabdjevaĉa i kvalifikovanih kupaca – samosnabdjevaĉa
zbog debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvoĊaĉi iz ĉlana 5 stav 2 ove uredbe
odreĊuju se kao proizvod planirane ukupne godišnje proizvodnje povlašćenih
proizvoĊaĉa i jediniĉnih godišnjih troškova balansiranja snabdjevaĉa i
kvalifikovanih kupaca – samosnabdjevaĉa.
Jediniĉni godišnji troškovi balansiranja snabdjevaĉa i kvalifikovanih kupaca
- samosnabdjevaĉa odreĊuju se kao koliĉnik ukupnih godišnjih troškova balansiranja
koje je snabdjevaĉ imao prema operatoru prenosnog sistema u prethodnih 12
mjeseci i ukupne koliĉine elektriĉne energije koju je snabdjevaĉ prodao krajnjim
kupcima, odnosno kvalifikovani kupac – samosnabdjevaĉ preuzeo za podmirenje
sopstvenih potreba u istom periodu.
Planirani godišnji prihod snabdjevaĉa od prodaje elektriĉne energije
otkupljene od povlašćenih proizvoĊaĉa iz ĉlana 5 stav 2 ove uredbe odreĊuje se kao
proizvod prosjeĉne cijene elektriĉne energije snabdjevaĉa (koja ne ukljuĉuje dio
regulisane cijene za pokrivanje troškova: prenosa, distribucije, javnog snabdjevaĉa i
operatora trţišta) i planirane ukupne godišnje proizvodnje povlašćenih proizvoĊaĉa.
Razlika ukupno ostvarenog prihoda i ukupno ostvarenih troškova
snabdjevaĉa po osnovu otkupa elektriĉne energije od povlašćenih proizvoĊaĉa u
prethodnih 12 mjeseci iz ĉlana 5 stav 2 ove uredbe, odreĊuje se u skladu sa ĉlanom 8
ove uredbe.
Rezervna finansijska sredstva koja snabdjevaĉ koristi za redovno izvršavanje
obaveza prema operatoru trţišta obezbjeĊuju se koeficijentom rezerve ĉija je
vrijednost 1,01.
Dostavljanje podataka
Ĉlan 7
Snabdjevaĉi i kvalifikovani kupci – samosnabdjevaĉi do kraja novembra
tekuće godine dostavljaju Ministarstvu podatke o:
1) ukupnoj elektriĉnoj energiji prodatoj kupcima, kao i preuzetoj elektriĉnoj
energiji od strane kvalifikovanih kupaca - samosnabdjevaĉa u prethodnih 12
mjeseci;
2) ukupnim novĉanim sredstvima fakturisanim kupcima za prodatu
elektriĉnu energiju u prethodnih 12 mjeseci, po osnovu cijena iz ugovora o
snabdijevanju bez dijela koji se odnosi na troškove prenosa, distribucije,
snabdijevanja i operatora trţišta;
3) ukupnoj elektriĉnoj energiji otkupljenoj, posredstvom operatora trţišta, u
prethodnih 12 mjeseci od svih povlašćenih proizvoĊaĉa klasifikovanih po grupama
postrojenja;
4) ukupnim novĉanim iznosima fakturisanim operatoru trţišta u prethodnih
12 mjeseci od strane povlašćenih proizvoĊaĉa klasifikovanih po grupama
postrojenja za prodatu elektriĉnu energiju;
5) ukupnim novĉanim sredstvima koje je operator trţišta fakturisao
snabdjevaĉima i kvalifikovanim kupcima – samosnabdjevaĉima za balansiranje u
prethodnih 12 mjeseci.
Ostvareni prihodi i troškovi
Ĉlan 8
Ukupni ostvareni prihod snabdjevaĉa po osnovu energije preuzete od
povlašćenih proizvoĊaĉa u prethodnih 12 mjeseci iz ĉlana 5 stav 2 ove uredbe
odreĊuje se kao zbir ostvarenih prihoda po osnovu cijene iz ugovora o snabdijevanju
i prihoda po osnovu naknade.
Ostvareni prihod po osnovu cijene iz ugovora o snabdijevanju odreĊuje se
kao proizvod ukupne elektriĉne energije otkupljene od povlašćenih proizvoĊaĉa
posredstvom operatora trţišta, iz ĉlana 7 taĉka 3 i koliĉnika ukupnih novĉanih
sredstava fakturisanih kupcima iz ĉlana 7 taĉka 2 i ukupne elektriĉne energije
prodate kupcima iz ĉlana 7 taĉka 1 ove uredbe.
Ostvareni prihod po osnovu naknade odreĊuje se kao proizvod utvrĊene
visine naknade i ukupne elektriĉne energije prodate kupcima iz ĉlana 7 taĉka 1 ove
uredbe.
Ukupni ostvareni troškovi snabdjevaĉa i kvalifikovanih kupaca –
samosnabdjevaĉa po osnovu preuzete elektriĉne energije od povlašćenih
proizvoĊaĉa u prethodnih 12 mjeseci odreĊuju se kao zbir troškova po osnovu
podsticajnih cijena za otkupljenu elektriĉnu energiju iz ĉlana 7 taĉka 4 ove uredbe i
troškova zbog debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvoĊaĉi.
Ukupni ostvareni troškovi snabdjevaĉa i kvalifikovanih kupaca samosnabdjevaĉa po osnovu debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvoĊaĉi
odreĊuju se kao proizvod ukupne elektriĉne energije otkupljene od povlašćenih
proizvoĊaĉa iz ĉlana 7 taĉka 3 i koliĉnika ukupnih novĉanih sredstava za potrebe
balansiranja iz ĉlana 7 taĉka 5 i ukupne elektriĉne energije prodate kupcima iz ĉlana
7 taĉka 1 ove uredbe.
Procjena proizvodnje povlašćenih proizvoĊaĉa
Ĉlan 9
Ministarstvo vrši procjenu oĉekivane proizvodnje elektriĉne energije svih
povlašćenih proizvoĊaĉa klasifikovanih po grupama postrojenja na osnovu podataka
iz ĉlana 7 taĉka 3 ove uredbe i raspoloţivih informacija o novim energetskim
postrojenjima za koje se moţe oĉekivati da će steći status povlašćenog proizvoĊaĉa
u godini za koju se utvrĊuje visina naknade.
Procjena oĉekivanih troškova snabdjevaĉa i kvalifikovanih kupaca –
samosnabdjevaĉa za otkup elektriĉne energije od povlašćenih proizvoĊaĉa po
podsticajnim cijenama zasniva se i na godišnjoj korekciji podsticajnih otkupnih
cijena zbog inflacije u skladu sa propisom kojim se ureĊuje tarifni sistem za
utvrĊivanje podsticajne cijene elektriĉne energije iz obnovljivih izvora energije i
kogeneracije.
Ugovor o kupovini proporcionalnog udjela i obezbjeĊenje naplate
Ĉlan 10
Snabdjevaĉ elektriĉnom energijom i kvalifikovani kupac - samosnabdjevaĉ
sa operatorom trţišta zakljuĉuju ugovor o kupovini proporcionalnog udjela
elektriĉne energije proizvedene u postrojenjima povlašćenih proizvoĊaĉa.
Ugovorom iz stava 1 ovog ĉlana naroĉito se ureĊuju meĊusobna prava i
obaveze izmeĊu snabdjevaĉa i kvalifikovanog kupca - samosnabdjevaĉa i operatora
trţišta u odnosu na garancije za obezbjeĊenje naplate isporuĉene elektriĉne energije.
Naĉin obraĉunavanja proporcionalnog udjela snabdjevaĉa elektriĉnom
energijom i kvalifikovanih kupaca – samosnabdjevaĉa
Ĉlan 11
Ugovorom iz ĉlana 10 ove uredbe utvrĊuje se i obaveza snabdjevaĉa i
kvalifikovanog kupca - samosnabdjevaĉa za kupovinu obaveznog minimalnog
udjela elektriĉne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije u ukupnoj
koliĉini elektriĉne energije kojom snabdjevaĉ snabdijeva svoje kupce, odnosno u
ukupnoj koliĉini elektriĉne energije potrebne kvalifikovanom kupcu samosnabdjevaĉu.
Obavezni minimalni mjeseĉni udio svakog snabdjevaĉa i kvalifikovanog
kupca - samosnabdjevaĉa iz stava 1 ovog ĉlana utvrĊuje se na osnovu uĉešća
isporuĉene elektriĉne energije tog snabdjevaĉa i kvalifikovanog kupca samosnabdjevaĉa u pretprošlom mjesecu u ukupnoj isporuĉenoj elektriĉnoj energiji
kupcima od strane svih snabdjevaĉa i kvalifikovanih kupaca - samosnabdjevaĉa.
Obavezni minimalni mjeseĉni udio utvrĊuje se prema sljedećoj formuli:
qi =
Wi
n
Wi
n
q i = 100
100;
i 1
i 1
gdje je:
qi - mjeseĉni minimalni udio snabdjevaĉa ili kvalifikovanog kupca samosnabdjevaĉa ’’i’’, (%)
Wi - mjeseĉna isporuĉena elektriĉna energija snabdjevaĉa ili kvalifikovanog
kupca - samosnabdjevaĉa,
n - broj svih snabdjevaĉa i kvalifikovanih kupaca - samosnabdjevaĉa.
Plaćanje operatoru trţišta
Ĉlan 12
Preuzetu elektriĉnu energiju proizvedenu u postrojenjima povlašćenih
proizvoĊaĉa snabdjevaĉ i kvalifikovani kupac – samosnabdjevaĉ plaća operatoru
trţišta po prosjeĉnoj podsticajnoj cijeni odreĊenoj od strane operatora trţišta za
prethodni mjesec.
Prosjeĉna podsticajna cijena iz stava 1 ovog ĉlana odreĊuje se kao zbir
proizvoda elektriĉne energije proizvedene u pojedinim postrojenjima povlašćenih
proizvoĊaĉa i odgovarajućih podsticajnih cijena, podijeljen sa ukupnom elektriĉnom
energijom proizvedenom u svim postrojenjima povlašćeniih proizvoĊaĉa za
obraĉunski period.
Iznos sredstava kojima snabdjevaĉ i kvalifikovani kupac – samosnabdjevaĉ
plaća operatoru trţišta preuzetu energiju iz postrojenja povlašćenih proizvoĊaĉa, koji
obuhvata i naknadu, utvrĊuje se kao proizvod preuzete koliĉine energije iz
postrojenja povlašćenih proizvoĊaĉa i prosjeĉne podsticajne cijene.
Operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema dostavlja operatoru
trţišta, do 15-og u tekućem, za prethodni mjesec, podatke o ukupno isporuĉenoj
elektriĉnoj energiji kupcima, izraţenoj u kWh, za svakog snabdjevaĉa elektriĉnom
energijom.
Operator trţišta na osnovu podataka iz stava 4 ovog ĉlana saĉinjava mjeseĉni
obraĉun u kojem navodi ukupan iznos sredstava koji je svaki snabdjevaĉ i
kvalifikovani kupac - samosnabdjevaĉ duţan da plati operatoru trţišta.
Operator trţišta jednom mjeseĉno ispostavlja svakom snabdjevaĉu i
kvalifikovanom kupcu - samosnabdjevaĉu fakturu za plaćanje elektriĉne energije
kupljene od povlašćenih proizvoĊaĉa.
UtvrĊivanje razlike izmeĊu obraĉunate i isporuĉene elektriĉne energije
Ĉlan 13
Operator trţišta, najmanje jednom u šest mjeseci, utvrĊuje razliku izmeĊu
koliĉine elektriĉne energije obraĉunate prema snabdjevaĉima i kvalifikovanim
kupcima - samosnabdjevaĉima i isporuĉene elektriĉne energije od povlašćenih
proizvoĊaĉa, na osnovu ĉega se odreĊuju meĊusobne obaveze operatora trţišta, sa
jedne, i snabdjevaĉa i kvalifikovanih kupaca – samosnabdjevaĉa, sa druge strane.
Koliĉine elektriĉne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore
energije i kogeneracije isporuĉene od povlašćenih proizvoĊaĉa dokazuju se
garancijama porijekla.
Operator trţišta do 31. marta tekuće godine vrši godišnji obraĉun i raspodjelu
sredstava prikupljenih od snabdjevaĉa i kvalifikovanih kupaca - samosnabdjevaĉa u
skladu sa preuzetim i isporuĉenim koliĉinama elektriĉne energije proizvedene od
povlašćenih proizvoĊaĉa.
Korekcija visine naknade
Ĉlan 14
Ako procijeni da prikupljena sredstva od naknade nijesu dovoljna za
pokrivanje troškova iz ĉlana 12 stav 3 ove uredbe, snabdjevaĉ moţe podnijeti
Ministarstvu inicijativu za promjenu visine naknade.
Uz inicijativu iz stava 1 ovog ĉlana snabdjevaĉ dostavlja i dokumentovani
izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima po osnovu naknade do trenutka
podnošenja zahtjeva, sa projekcijom do kraja tekuće godine.
Ministarstvo preispituje opravdanost inicijative iz stava 1 ovog ĉlana i
ukoliko zakljuĉi da je opravdana, vrši korekciju visine naknade u roku od 15 dana,
od dana podnošenja inicijative.
Visinu naknade iz stava 3 ovog ĉlana Ministarstvo objavljuje u „Sluţbenom
listu Crne Gore“.
Korišćenje preostalih sredstava
Ĉlan 15
Ako se procijeni da su prikupljena sredstva veća od iznosa neophodnog za
pokrivanje troškova iz ĉlana 12 stav 3 ove uredbe, snabdjevaĉ je duţan da ta
sredstva iskoristi za istu namjenu u narednoj godini, a u zavisnosti od tog iznosa
smanjiće se visina naknade za narednu godinu.
Stupanje na snagu
Ĉlan 16
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sluţbenom listu
Crne Gore”.
Broj: 08-3053/3-13
Podgorica, 23. januara 2014. godine
Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.
216.
Na osnovu ĉlana 5 stav 3 Zakona o lukama ("Sluţbeni list CG", broj 51/08),
Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. decembra 2013. godine, donijela je
ODLUKU
O ODREĐIVANjU LUKA ZA MEĐUNARODNI POMORSKI SAOBRAĆAJ
Ĉlan 1
Za meĊunarodni pomorski saobraćaj odreĊuju se sljedeće luke: Bar, Budva,
Kotor i Zelenika.
MeĊunarodni pomorski saobraćaj u luci Budva obavljaće se u periodu od 1.
maja do 31. oktobra.
Ĉlan 2
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da vaţi Odluka o ispunjenju
uslova Luke Risan za otvoreni javni pomorski saobraćaj ("Sluţbeni list RCG", broj
16/01) i prestaje primjena Odluke o odreĊivanju luka i pristaništa namenjenih za
meĊunarodni saobraćaj ("Sluţbeni list SRJ", broj 2/96).
Ĉlan 3
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom
listu Crne Gore".
Broj: 08-3018/4-13
Podgorica, 18. decembra 2013. godine
Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.
217.
Na osnovu ĉlana 16 stav 3 Zakona o hidrografskoj djelatnosti ("Sluţbeni list
CG", br. 26/10 i 30/12), Vlada Crne Gore, na sjednici od 16. januara 2014. godine,
donijela je
ODLUKU
O VISINI I NAĈINU PLAĆANjA NAKNADA ZA KORIŠĆENjE
PODATAKA IZ NAVIGACIJSKIH KARATA, PUBLIKACIJA I
HIDROGRAFSKE BAZE
Ĉlan 1
Naknade za korišćenje podataka iz navigacijskih karata, publikacija i podataka
iz hidrografske baze, plaćaju se u visini i na naĉin utvrĊen ovom odlukom.
Ĉlan 2
Naknade za podatke iz ĉlana 1 ove odluke plaćaju se u iznosu od:
- 0,12 eura po cm2 za podatke iz navigacijske karte, mjereno na originalnom
dokumentu (maksimalno do 100 cm2);
- 0,11 eura za svaki red iz sadrţaja publikacije;
- 12,00 eura za svaku ilustraciju (sliku) ili tabelu iz sadrţaja publikacije;
- 10,00 eura za svaki podatak iz hidrografske baze podataka iz oblasti
hidrografije i okeanografije.
Ĉlan 3
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom
listu Crne Gore".
Broj: 08-3200/4
Podgorica, 16. januara 2014. godine
Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.
218.
Na osnovu ĉlana 27 Zakona o boraĉkoj i invalidskoj zaštiti ("Sluţbeni list
RCG", broj 69/03 i “Sluţbeni list CG”, broj 21/08), Ministarstvo rada i socijalnog
staranja donijelo je
ODLUKU
O USKLAĐIVANjU MJESEĈNIH NOVĈANIH PRIMANjA KORISNIKA
PRAVA IZ BORAĈKE I INVALIDSKE ZAŠTITE
1. Ovom odlukom utvrĊuju se mjeseĉna novĉana primanja korisnika prava iz
boraĉke i invalidske zaštite, i to:
1) visina liĉne invalidnine:
- I grupa sa 100% invaliditeta 580,20 eura
- II grupa sa 100% invaliditeta 423,60 eura
- II grupa sa 90% invaliditeta 319,10 eura
- IV grupa sa 80% invaliditeta 237,90 eura
- V grupa sa 70% invaliditeta 168,30 eura
- VI grupa sa 60% invaliditeta 104,40 eura
- VII grupa sa 50% invaliditeta 75,40 eura
- VIII grupa sa 40% invaliditeta 47,20 eura
- IX grupa sa 30% invaliditeta 40,60 eura
- X grupa sa 20% invaliditeta 34,80 eura
2) visina dodatka za njegu i pomoć od
strane drugog lica
290,20 eura
3) visina ortopedskog dodatka 145,10 eura
4) visina porodiĉne invalidnine 58,00 eura
5) visina uvećane porodiĉne
invalidnine
203,10 eura
6) visina novĉane naknade materijalnog
obezbjeĊenja
116,00 eura
7) visina porodiĉnog dodatka 246,60 eura.
2. UsklaĊivanje mjeseĉnih novĉanih primanja izvršiće se po sluţbenoj duţnosti
dosadašnjim korisnicima toga prava poĉev od 1. januara 2014. godine, bez
donošenja posebnog rješenja.
3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da vaţi Odluka o usklaĊivanju
mjeseĉnih novĉanih primanja korisnika prava iz boraĉke i invalidske zaštite
(“Sluţbeni list CG”, broj 39/13).
4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom
listu Crne Gore”.
Broj: 570-40/2014-1
Podgorica, 24. januara 2014. godine
Ministar,
mr Predrag Bošković, s.r.
219.
Na osnovu člana 29 stav 2 Zakona o bezbjednosti u ţeljezničkom saobraćaju („Sluţbeni list CG", broj 4/08), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, donijelo je
PRAVILNIK
O KOČNICAMA ŽELJEZNIČKIH VOZILA
Predmet
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se tehnički i drugi uslovi za kočnice i kočionu opremu ţeljezničkih vozila.
Primjena
Član 2
Ovaj pravilnik primjenjuje se na sva ţeljeznička vozila tokom eksploatacije, odrţavanja
kočnih ureĎaja i rekonstrukcije ţeljezničkih vozila.
Kočnice i kočna oprema ţeljezničkih vozila izraĎuju se u skladu sa pravilima MeĎunarodne unije ţeljeznica-International Union of Railways (u daljem tekstu: UIC), vaţećim
standardima i drugim tehničkim propisima.
Korišćenje kočnica
Član 3
Kočnicama se smanjuje brzina, odnosno zaustavlja vozilo u pokretu na propisanom
zaustavnom putu, i osigurava vozilo od samopokretanja.
Kočno dejstvo ostvaruje se:
- pritiskom kočnih umetaka na točkove ili diskove kod ručnih i vazdušnih kočnica, pri
čemu se kinetička energija vozila ili voza pretvara u rad trenja;
- pretvaranjem kinetičke energije u električnu energiju, a ove u toplotnu u otpornicima,
ili dalje napajanje kontaktne mreţe, kod elektrodinamičke kočnice;
- pretvaranjem kinetičke energije u hidrauličnu energiju kod lokomotiva sa hidrauličnim
prenosnikom snage, pri kočenju hidrauličnom kočnicom;
- pretvaranjem kinetičke energije u kompresioni rad kod parnih mašina ili motora sa
unutrašnjim sagorijevanjem;
- pritiskom magneta na šinu, kod elektromagnetne kočnice, pri čemu se kinetička
energija pretvara u rad trenja;
- stvaranjem suprotno usmjerenih magnetnih polja kod šinske kočnice ili kod rotorske
kočnice sa vrtloţnim strujama, bez dodira tarnih površina;
- podmetačima i ručnim papučama kod osiguranja od samopokretanja vozila ili dijela
voza, pri čemu se dio mase vozila preko ovih sredstava prenosi na šinu, i tako obrazuje
sila trenja;
- ručnim papučama i kolosječnim kočnicama pri zaustavljanju, odnosno usporavanju
vozila ili manevarskog sastava, koji se kreće niz spuštalicu, pri čemu se kinetička energija pretvara u silu trenja izmeĎu točka, ručne papuče i šine odnosno na mjestu ostvarivanja sile pritiska kolosječne kočnice na bočne strane obruča ili naplatka monoblok točka.
Vrste kočnica
Član 4
Za kočenje ţeljezničkih vozila koriste se sljedeće kočnice:
- sa zbijenim vazduhom direktnog dejstva koje se smiju koristiti samo kao pojedinačne kočnice (kočno dejstvo na vozilo koje ima ovu kočnicu);
- sa zbijenim vazduhom indirektnog dejstva, koje djeluju automatski kod praţnjenja
glavnog vazdušnog voda, indirektne ili automatske kočnice su povezane glavnim vodom
u vozu, i njima se rukuje sa čela voza, odnosno sa jednog mjesta u vozu, pa imaju karakter produţne kočnice (u daljem tekstu: automatske kočnice);
- elektrovazdušne, kod kojih se vazdušnim kočnicama rukuje električnim putem;
- dinamičke, kao pojedinačne kočnice vučnih vozila;
- elektromagnetne šinske, za putnička kola velikih brzina (V>160 km/h);
- šinske i rotorske sa vrtloţnim strujama, za putnička kola velikih brzina (V>200
km/h);
- ručne, odnosno pritvrdne;
- kolosječne, koje se ugraĎuju u kolosjek na spuštalici, i ne pripadaju kočnici vozila,
a djeluju na tijelo točka vozila koje treba usporiti.
Kočna sila
Član 5
Kočna sila (kN) je sila trenja koja se ostvaruje izmeĎu tarnih elemenata (kočnog umetka i površine kotrljanja točka, kočnog umetka i površine kočnog diska ili magneta i šine) i
jednaka je proizvodu sile pritiska i koeficijenta trenja.
Veličina kočne sile kod svakog vozila ograničena je do vrijednosti sile athezije izmeĎu
točka i šine.
Kočna masa (t) je masa kojom se izraţava snaga kočnice jednog vozila, a utvrĎuje se
proračunom ili eksperimentom i ispisuje se na svako vozilo, za sve reţime (vrste kočnica) ili poloţaje mjenjača sile kočenja.
Kočenost vozila predstavlja odnos ukupne sile pritiska svih kočnih papuča na točkove
(kočnih uloţaka na diskove) svedeno na obim točka u voţnji i sile koja odgovara sopstvenoj masi vozila, a izraţava se u procentima.
Zaustavni put predstavlja duţinu puta koju vozilo, voz ili manevarski sastav preĎe od početka kočenja do zaustavljanja.
Procenat kočne mase je procentualni odnos kočne mase i mase vozila, a procenat kočenja je procentualni odnos stvarne kočne mase (SKM) voza i ukupne mase voza (Q+L).
Procenat kočne mase vozila, zavisno od vrste i namjene vozila, odreĎen je u uslovima
gradnje svakog vozila u skladu sa posebnim propisom.
Potrebna kočna masa voza (PKM) je kočna masa voza koju treba obezbijediti prema
propisanim vrijednostima datim u tablicama kočenja.
Tablicama kočenja odreĎuje se, zavisno od maksimalno dozvoljenog zaustavnog puta, potreban procenat kočenja prema mjerodavnom nagibu pruge, brzine voza i vrste djelovanja kočnica (brzo i sporo dejstvo), i to za:
- zaustavni put od 400 m, za pruţna vozila i manevarske sastave;
- zaustavni put od 700 m;
- zaustavni put od 1000 m.
Proračun snage kočnice voza i manevarskog sastava, odnosno izračunavanje SKM,
PKM i procenta kočenja, vrši se u skladu sa propisom kojim se ureĎuje proračun snage
kočnice.
Dugačkim i strmim padovima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se padovi duţine 5
km i više, sa nagibom u padu 15‰ i više.
Vazdušna kočnica
Član 6
Automatske kočnice ugraĎuju se u sva ţeljeznička vozila, a njihovo zajedničko dejstvo
u vozu osigurava se glavnim vazdušnim vodom.
Automatske kočnice koje se ugraĎuju u ţeljeznička vozila treba da imaju karakteristike
u skladu sa pravilima UIC 540.
Direktne (neautomatske) vazdušne kočnice ugraĎuju se na vučna vozila, kao i na vučna vozila u sastavu motornih vozova.
Kada su automatske kočnice otkočene, u njihovom glavnom vazdušnom vodu vlada
pritisak od 5 bar.
Kada su direktne kočnice otkočene, u njihovom vazdušnom vodu vlada atmosferski
pritisak.
Ţeljeznička vozila kod kojih je ugraĎena automatska i direktna kočnica za svaku kočnicu treba da imaju poseban vazdušni vod, i zajednički kočni cilindar.
Automatska i direktna kočnica stavlja se u dejstvo putem nezavisnog komandnog ureĎaja – kočnika, za svaku vrstu kočnice.
Automatske kočnice brzog dejstva označavaju se sa P, a sporog dejstva sa G.
Elektrovazdušna kočnica
Član 7
Elektrovazdušna kočnica je vazdušna kočnica kojom se električnim upravljanjem vrši
kočenje i otkočivanje (oznaka - ep).
Vozila sa elektrovazdušnom kočnicom mogu se uključivati u sastav vozova sa vazdušnim kočnicama, bez obzira da li se kočnicom voza preko kočnika upravlja elektrovazdušno ili samo vazdušno.
Ukoliko se u vozu sa mješovitim kočnicama (elektrovazdušnom i vazdušnom) rukovanje kočnicom vrši elektrovazdušnim putem, kola sa vazdušnim kočnicama treba da budu
opremljena električnim provodnicima.
Kočnicama voza u slučaju elektrovazdušnog, kao i vazdušnog upravljanja rukuje se
istim kočnikom.
Dinamička kočnica
Član 8
Vučna vozila koja imaju vazdušnu kočnicu mogu biti opremljena i dinamičkom kočnicom, i to:
- hidrodinamičkom kočnicom kod dizel-lokomotiva sa hidrauličnim i hidromehaničkim
prenosnicima snage (oznake - H);
- elektrodinamičkom kočnicom kod elektro i dizel - električnih lokomotiva (oznaka - E).
Dinamička kočnica primjenjuje se prvenstveno na prugama sa dugačkim padovima, čime se štede kočni umeci i točkovi lokomotiva.
Hidrodinamička kočnica primjenjuje se kod lokomotiva sa hidrauličnim prenosnikom
snage u kome se kinetička energija pretvara u hidrauličnu energiju preko lopatica turbine, a hidraulična energija u toplotu.
Prilikom kočenja elektrodinamičkim kočnicama, vučni motori mijenjaju reţim rada, odnosno rade kao generatori, i kinetičku energiju pretvaraju u električnu.
Električna energija proizvedena u skladu sa stavom 4 ovog člana u otpornicima se
moţe pretvoriti u toplotu (elektrodinamička kočnica bez rekuperacije) ili se moţe koristiti
za napajanje kontaktne mreţe (elektrodinamička kočnica sa rekuperacijom).
Elektromagnetna šinska kočnica
Član 9
Elektromagnetna šinska kočnica (u daljem tekstu: elektromagnetna kočnica) oznake
„–Mg“ ugraĎuje se na vozila brzine preko 160 km/h, kod kojih se zahtijeva velika snaga
kočnica, a koja se ne moţe ostvariti samo vazdušnom kočnicom (trenjem kočnih umetaka po površini točka ili diska) zbog ograničenja sile athezije, već je potrebna dopunska
sila trenja elektromagnetne kočnice na šinu.
Elektromagnetna kočnica se upotrebljava kao dopunska kočnica vazdušnoj kočnici.
Elektromagnetna šinska kočnica radi na principu privlačne sile elektromagneta sa šinom, kojim se prouzrokuje kontakt izmeĎu dodirnih površina uloška magneta i glave šine, a time, za vrijeme kretanja, i silu trenja koja se koristi za kočenje vozila.
Privlačna sila elektromagneta proizvodi se propuštanjem struje kroz navoje elektromagneta.
Kočna sila elektromagnetne kočnice nezavisna je od athezione sile izmeĎu točka i šine.
Osim elektromagneta, moguća je primjena permanentnog magneta kod magnetne šinske kočnice.
Za ostvarenje magnetne sile nije potrebno dovoĎenje struje.
Kočna sila ostvaruje se prelazom magnetnih sila permanentnog magneta kroz glavu
šine.
Kočnica sa vrtložnim strujama
Član 10
Kočnice sa vrtloţnim strujama primjenjuju se kod ţeljezničkih vozila velikih brzina.
Šinska kočnica sa linearnim vrtloţnim strujama za stvaranje kočnih sila koristi šinu na
sličan način kao i magnetne kočnice.
Kočni magneti se sastoje od naizmjenično postavljenih elektromagneta, koji obrazuju
naizmjenično sjeverne i juţne polove, a kočenje se ostvaruje spuštanjem magneta na
neznatno odstojanje od šine i strujnom pobudom.
Indukovana vrtloţna struja u šinama stvara magnetna polja suprotno usmjerena u odnosu na magnetna polja elektromagneta (kočna sila).
Rotorske kočnice sa vrtloţnim strujama rade na istom principu kao i kočnice sa linearnim vrtloţnim strujama, a razlikuju se od ovih po tome što se umjesto šine izmeĎu polova
elektromagneta kreće jedan rotirajući provodnik u obliku diska, navučen na osovinu kolskog sklopa.
Elektromagneti se postavljaju u kućište koje je ugraĎeno u ram obrtnog postolja.
Ručna kočnica
Član 11
Ručna kočnica je kočnica sa trenjem.
Ručna sila prenosi se, preko ručice ili točka okretanjem u smjeru kazaljke na satu, na
vreteno, lanac ili čelično uţe i preko poluţja na kočne umetke.
Kod kočnica iz stava 1 ovog člana, moguća su tehnička rješenja kod kojih se umjesto
ručne sile koristi energija opruge.
Ukoliko se ručna kočnica na vozila ugraĎuje pored automatske kočnice, njihovo dejstvo treba da bude nezavisno.
Dejstvo ručne kočnice ograničeno je samo na vozilo na kome se nalazi i odgovara automatskoj kočnici sporog dejstva.
Ako se na točak kočnice djeluje sa platforme vozila, onda se ona naziva ručna kočnica, za razliku od pritvrdne kočnice kod koje se djeluje na točak isključivo sa zemlje - tla.
Ručna kočnica vučnog vozila smatra se isključivo pritvrdnom kočnicom, koja sluţi za
obezbjeĎivanje vozila od samopokretanja.
UreĎaj za proizvodnju zbijenog vazduha
Član 12
Svako vučno vozilo treba da ima kompresor za proizvodnju zbijenog vazduha maksimalnog pritiska od 8 do 10 bar, koji je opremljen ureĎajima za automatsko regulisanje rada.
Za akumulaciju zbijenog vazduha, na vučnom vozilu ugraĎuje se glavni rezervoar (jedan ili više) koji je opremljen ventilom sigurnosti, koji djeluje kada je pritisak zbijenog vazduha veći od nominalnog za 0,5 bar.
Osim ureĎaja za akumulaciju zbijenog vazduha, u vozila se ugraĎuju i ureĎaji za prečišćavanje, hlaĎenje i sušenje vazduha.
Komandni ureĎaj vazdušne kočnice
Član 13
Vučna vozila treba da imaju komandne ureĎaje za kočenje.
Komandni ureĎaj za kočenje je kočnik (automatske i direktne kočnice), sa pripadajućim manometrima za kontrolu pritiska vazduha.
Kočnik automatske kočnice ugraĎuje se na svakom upravljačkom mjestu i vrši sljedeće funkcije:
- puni glavni vod zbijenim vazduhom;
- odrţava konstantan pritisak u glavnom vodu;
- sprovodi postepeno kočenje i postepeno otkočivanje; i
- obezbijeĎuje brzo kočenje.
Kočnik automatske kočnice, treba da ima mogućnost isključenja komandnog dejstva
kočnika, prema uslovima rada i karakteristikama tog kočnika u skladu sa pravilima UIC
541-03.
Na vučnim vozilima kod kojih je pored automatske kočnice ugraĎena i direktna kočnica, ugraĎuje se i kočnik direktne kočnice.
Kočnik direktne kočnice ugraĎuje se pored kočnika automatske kočnice.
Manometri za kontrolu pritiska u glavnom rezervoaru, glavnom vodu i kočnom cilindru
ugraĎuju se na svakom upravljačkom mjestu.
Vazdušni kočni ureĎaj
Član 14
Vazdušni kočni ureĎaji koji se ugraĎuju na ţeljeznička vozila treba da odgovaraju pravilima UIC 540-546 i 549 i odgovarajućim standardima.
Ţeljezničko vozilo koje se eksploatiše u meĎunarodnom saobraćaju, treba da ima verifikovane kočne ureĎaje:
- rasporednik automatske kočnice;
- brzač praţnjenja glavnog voda;
- automatski otkočnik;
- tip ep kočnice;
- mjenjački ureĎaj ep kočnice;
- kočne umetke za disk-kočnice;
- kočne umetke od komponovanog materijala za kočnicu sa papučama;
- protivklizni ureĎaj;
- ureĎaje za automatsko kočenje tereta (kontinualna promjena);
- ureĎaje za automatske mjenjače "prazno - tovareno"; i
- krajnje članke elektromagneta Mg kočnice.
Produţno dejstvo automatske kočnice voza ostvaruje se povezivanjem kočnica pojedinih vozila u vozu glavnim vazdušnim vodom (u daljem tekstu: glavni vod).
Ţeljezničko vozilo treba da ima mogućnost zatvaranja glavnog voda na oba kraja pomoću čeonih slavina.
Spajanje glavnih vazdušnih vodova svih vozila u vozu ostvaruje se preko kočničkih
spojnica.
Kod ţeljezničkih vozila kod kojih se pored glavnog voda ugraĎuje i vazdušni vod za
pomoćne ureĎaje, odnosno napojni vod (za pneumatsko upravljanje vratima), treba da
se onemogući pogrešno povezivanje, odnosno spajanje glavnog voda sa napojnim vodom.
NovoizgraĎena vozila, pored automatske kočnice treba da imaju i ureĎaj za izbor vrste
kočnice, a kod teretnih vagona i ureĎaj za promjenu sile kočenja.
Vozila opremljena automatskom kočnicom treba da imaju ureĎaj za otkočivanje (otkočnik), koji se moţe ručno staviti u dejstvo.
Kod teretnih kola otkočnik je automatskog dejstva sa oznakom "autom".
Putnička kola treba da budu opremljena kočnicom za slučaj opasnosti, a vučna vozila
još i ureĎajem za kontrolu budnosti mašinovoĎa i auto-stop ureĎajem.
Prilkom kočenja, pritisak vazduha ulazi u kočni cilindar i na klipu se stvara sila pritiska
koja se preko klipnjače i kočnog poluţja, prenosi na papuče i na mjesto dodira kočnog
umetka i točka, odnosno kočnog umetka i diska u toku kretanja vozila, i transformiše se u
kočnu silu.
Prilikom otkočivanja, kočni cilindar treba da ima opruţni sistem za vraćanje klipa i poluţja u njihov polazni, odnosno otkočni poloţaj.
Vozila opremljena automatskom kočnicom, treba da imaju ugraĎen regulator kočnog
poluţja, čiji je zadatak da odrţava konstantno odstojanje kočnih umetaka od površine nalijeganja.
Svaki kočni cilindar treba da ima svoj regulator kočnog poluţja.
Kočni umeci mogu biti jednostruki ili dvostruki, zavisno od vrste vozila i tipa kočnice.
Kod kočnice sa diskovima, kočni umeci su od komponovanog materijala (vještački materijal) ili sinter metala.
Rukovanje kočnicama
Član 15
Ţeljezničkim vozilima koja su opremljena automatskim kočnicama, rukuje se sa jednog centralnog mjesta putem komandnog ureĎaja - kočnika.
Automatska kočnica svakog vozila treba da ima isključni ureĎaj tako da vozilo i poslije
isključenja kočnice moţe ostati u vozu i biti uključeno u glavni vod.
Putnička kola i motorni vozovi opremljeni disk-kočnicama, ili kočnicom sa papučama,
kod kojih pregled kočnih umetaka nije moguć bez kanala (zbog sloţenosti konstrukcije),
treba da budu opremljeni pokazivačkim ureĎajima "zakočeno-otkočeno" sa bočnih strana
vozila, radi omogućavanja provjere ispravnosti kočnice.
Svako ţeljezničko vozilo, osim odreĎenog broja teretnih kola, treba da ima ureĎaj za
ručno kočenje kojim se moţe kočiti nezavisno od ureĎaja vazdušne ili neke druge kočnice.
Ručna kočnica moţe, sasvim ili djelimično, koristiti poluţje automatske kočnice.
Vozila za prevoz putnika, kao i vozila koja su posjednuta ţeljezničkim radnicima, treba
da su opremljena ureĎajem za kočenje u slučaju opasnosti.
UreĎaji za kočenje u slučaju opasnosti stavljaju se u dejstvo automatske kočnice.
UreĎaji za kočenje u slučaju opasnosti su smješteni na pristupačnim i lako uočljivim
mjestima.
Vozila opremljena disk-kočnicama ili komponovanim kočnim umecima kod vozila sa
papučama, treba da imaju i ureĎaje za zaštitu od klizanja.
Putnička kola i motorni vozovi opremljeni kočnicom velike snage (oznaka R, sa kočnim umecima od sivog liva, odnosno sa dva stepena pritiska u kočnom cilindru - visoki i
niski), na bočnim stranama treba da imaju ureĎaj za kontrolu rada u visokom stepenu, a
u unutrašnjosti kontrolnu sijalicu i manometar sa pokretnom kazaljkom za kontrolu pritiska u kočnim cilindrima.
Kontroli iz stava 10 ovog člana, ne podlijeţu rotacioni ureĎaji ugraĎeni na rukavac
osovine.
Lokomotive
Član 16
Lokomotive treba da su opremljene ureĎajem za proizvodnju zbijenog vazduha (kompresorom), ureĎajem za hlaĎenje, prečišćavanje i sušenje vazduha, kao i rezervoarima
za akumulaciju zbijenog vazduha.
Kompresor iz stava 1 ovog člana, treba da ima ureĎaj za regulaciju rada i sigurnosni
ventil.
Lokomotive treba da su opremljene automatskom i direktnom vazdušnom kočnicom.
Lokomotive brzine veće od 100 km/h, treba da imaju automatsku kočnicu velike snage
- R i mjenjač vrste kočnice za sporo i brzo dejstvo, kojim se upravlja električnim putem.
Lokomotive koje saobraćaju ţeljezničkim prugama, koje su opremljene auto-stop ureĎajima (AS - ureĎaj), opremljene su ureĎajima za automatsko zaustavljanje voza pred
signalom koji pokazuje signalni znak "Stoj".
U svakoj upravljačnici ili komandnom mjestu lokomotive mora postojati mogućnost
stavljanja u dejstvo automatske kočnice na dva mjesta nezavisno jedno od drugog, putem kočnika i slavine za slučaj opasnosti.
Svaka lokomotiva treba da ima ugraĎenu kočnicu, koja ima namjenu pritvrdne kočnice
(osiguranje od samopokretanja).
Kod dizel i elektrolokomotiva, kao dopunske kočnice automatskoj kočnici, mogu se
ugraditi hidro, odnosno elektrodinamičke kočnice.
Radi kontrole budnosti mašinovoĎe za vrijeme voţnje, kod dizel i elektrovučnih vozila,
obavezno treba ugraditi ureĎaj za kontrolu budnosti mašinovoĎe.
UreĎaj za kontrolu budnosti mašinovoĎe radi na principu povremenog pritiskanja i otpuštanja odreĎenog prekidača (ritmički tip).
Na lokomotivama se moţe ugraĎivati ureĎaj za zaštitu od proklizavanja koji radi na
principu upuštanja vazduha niţeg pritiska u kočne cilindre, u trenutku kada neka od pogonskih osovina prokliza.
Motorni vozovi
Član 17
Motorni vozovi, treba da su opremljeni automatskom kočnicom brzog dejstva i ureĎajima za automatsko podešavanje kočne sile zavisno od opterećenja, ukoliko neto-masa iznosi 25% ili više od sopstvene mase vozila.
Motorni vozovi, pored automatske kočnice, mogu imati i dopunsku dinamičku ili elektromagnetnu kočnicu, kao i direktnu vazdušnu kočnicu.
Radi povećanja efikasnosti rada kočnice pri kočenju i otkočivanju, a koje se sastoji od
skraćenja zaustavnog puta i smanjenja trzanja u vozu, kod motornih vozova mogu se koristiti elektrovazdušne kočnice.
Kod elektrovazdušnih kočnica, pored rasporednika vazdušne kočnice, ugraĎeni su i
elektromagnetni ventili koji pri kočenju stvaraju direktan put vazduha od glavnog rezervoara u kočne cilindre, a pri otkočivanju ispuštaju vazduh iz kočnih cilindara.
Odredbe člana 16 ovog pravilnika, koje se odnose na ureĎaje za proizvodnju zbijenog
vazduha, njegovu akumulaciju, regulaciju, prečišćavanje i sušenje, budnosti mašinovoĎe
i AS - ureĎajem, primjenjuju se i na motorne vozove.
Motorni vozovi opremaju se i ručnim kočnicama koje obezbjeĎuju voz od samopokretanja i na maksimalnim nagibima.
Putnička kola
Član 18
Putnička kola brzine do 120 km/h opremaju se automatskom kočnicom P (105 do
120% kočne mase), ručnom i kočnicom za slučaj opasnosti.
Putnička kola sa obrtnim postoljima za brzine do 160 km/h, treba da imaju automatsku
kočnicu velike snage sa mogućnošću dejstva u dva poloţaja - R i RIC.
Putnička kola brzine preko 160 km/h, treba da su opremljena i dopunskom elektromagnetnom kočnicom, s tim da mjenjač prema vrsti kočnice, osim poloţaja RIC i R, treba da ima i poloţaj R+Mg.
Poštanska, sluţbena i druga putnička kola kod kojih koristan teret moţe da iznosi 10 t
i više, treba da su opremljena i automatskom kočnicom velike snage sa automatskim podešavanjem sile kočenja u zavisnosti od promjene tereta.
Radi zaštite od klizanja - blokiranja točkova pri pogoršanim uslovima athezije, putnička
vozila sa disk-kočnicom i procentom kočne mase preko 120%, odnosno sa papučama od
sivog liva, čiji procenat kočne mase iznosi preko 150%, opremaju se ureĎajima za protivkliznu zaštitu.
Putnička kola za prigradski saobraćaj, brzine do 120 km/h, opremaju se automatskom
kočnicom P sa procentom kočne mase od 105% do 120% i ureĎajima za automatsko podešavanje kočne sile prema opterećenju.
Putnička kola sa dvije osovine, treba da su opremljena automatskom kočnicom brzog
dejstva P, ručnom kočnicom i kočnicom za slučaj opasnosti.
Kod putničkih, sluţbenih i prtljaţnih kola ugraĎena je ručna kočnica sa točkom smještenim na jednom kraju u unutrašnjosti kola.
Kod poštanskih kola točak ručne kočnice nalazi se na posebnom stajalištu koje je pregradnim zidom odvojeno od radnih prostorija.
U unutrašnjosti putničkih kola, treba da se nalaze ručice za aktiviranje automatske
kočnice (kočnice za slučaj opasnosti), koje su označene odgovarajućim natpisom, koje
putnici mogu lako uočiti i do njih doći bez prolaza kroz vrata.
U sluţbenim i prtljaţnim kolima, u odjeljku za vozovoĎu i u poštanskim kolima, treba
da su ugraĎene ručice za kočenje u slučaju opasnosti ili slavine i jedan manometar za
kontrolu pritiska u glavnom vodu.
Ručice za slučaj opasnosti odnosno slavine, koje su pristupačne putnicima, treba da
budu plombirane.
Kanap za plombiranje ručice, treba da ima jačinu na kidanje od 4 do 7 daN, a ručica
da se aktivira silom od 10 do 17 daN.
UreĎaj kočnice za slučaj opasnosti, treba da je ugraĎen tako da ga putnici poslije upotrebe ne mogu deaktivirati.
Ako je naprava za mehaničko vraćanje u poloţaj za dejstvo zatvorena u sandučiću,
sandučić treba da bude propisno obiljeţen.
Kod putničkih kola za brzine preko 160 km/h ugraĎuje se kočnica za slučaj opasnosti
sa mogućnošću odloţenog dejstva.
Putnička kola sa upravljačnicom, osim kočnice, treba da imaju komandni ureĎaj sa pripadajućom opremom, kao i upravljačnica svakog drugog vučnog vozila.
Teretna kola
Član 19
Teretni vagoni treba da imaju automatsku kočnicu sa mjenjačem vrste kočnice „sporobrzo", odnosno G-P mjenjačem.
OdreĎeni broj teretnih kola mora imati i ručnu, odnosno pritvrdnu kočnicu, a u odreĎenim slučajevima i kočnicu za slučaj opasnosti.
Teretna kola brzine do 100 km/h, treba da imaju mogućnost promjene kočne sile u zavisnosti od promjene opterećenja.
Mogućnost promjene kočne sile ostvaruje se: primjenom ručnog ili automatskog mjenjača sile kočenja „prazno-tovareno", ili automatskom kontinualnom promjenom sile kočenja zavisno od promjene opterećenja vozila.
Ručni i automatski mjenjači sile kočenja „prazno-tovareno", kao i automatska kontinualna promjena sile kočenja, ostvaraju se promjenom prenosnog odnosa, ili promjenom
pritiska u kočnom cilindru.
Teretna kola brzine do 120 km/h, treba da imaju kočnicu sa automatskom kontinualnom promjenom sile kočenja u zavisnosti od opterećenja, a teretna kola brzine preko
120 km/h, treba da su opremljena disk-kočnicom i ureĎajem za protivkliznu zaštitu.
Otkočni ureĎaj rasporednika treba da ima automatsko dejstvo, odnosno mora otkočiti
kočnicu vozila poslije kratkotrajnog potezanja povlačne ţice.
Teretna kola namijenjena prevozu stvari koje zahtijevaju naročite mjere opreznosti ili
čijim se naročitim ureĎajima za smještaj mora paţljivo postupati, treba da su opremljena
ručnom kočnicom, koja se ugraĎuje na platformi za kočničara.
Od ostalih teretnih kola, najmanje 20% kola je opremljeno ručnom kočnicom kojom se
rukuje sa platforme ili sa zemlje.
Udio kola iz stava 9 ovog člana, sa ručnom kočnicom sa vretenom za rukovanje sa
stajališta za kočničara, mora iznositi najmanje 10% od ukupnog teretnog kolskog parka.
Teretna kola sa ručnom kočnicom na platformi, treba da imaju slavine, odnosno ventile za kočenje u slučaju opasnosti, radi stavljanja u djelovanje automatske kočnice.
Slavine, odnosno ventili, izraĎuju se na način da se jedino ručno mogu staviti u dejstvo.
Iznad kočenih točkova, teretnih kola sa drvenim podom, postavljaju se zaštitni limovi
protiv varnica.
Specijalna vozila
Član 20
Pruţna vozila i prikolice treba da imaju ureĎaje za kočenje koji omogućavaju sigurno
zaustavljanje na zaustavnom putu duţine do 400 m.
Samohodno pruţno vozilo treba, pored automatske, da ima i ručnu kočnicu, radi osiguranja od samopokretanja i na najnepovoljnijim padovima.
Vazdušni ureĎaji za kočenje su standardnog tipa.
Prikolice, koje su opremljene automatskom kočnicom, umjesto ručne mogu imati pritvrdnu kočnicu.
Kolske dizalice (sa obrtnim postoljima ili bez njih) koje u transportu ne koriste posebne
prikolice, za oslonac svoga kraka treba da imaju automatsku kočnicu i mjenjač vrste kočnice G-P.
Kolske dizalice sa obrtnim postoljima mogu po potrebi imati za svako obrtno postolje
ugraĎen poseban kočni cilindar.
Posebni kočni cilindri ugraĎuju se kod obrtnih postolja sa nejednakim opterećenjima
po osovini.
U slučaju da krak ima mogućnost promjene smjera za vrijeme transporta u odnosu na
obrtna postolja, tako da dolazi do izmjene opterećenja po osovini, u svako obrtno postolje ugraĎuje se odgovarajući mjenjač sile kočenja.
Prikolica za nošenje kraka dizalice opremljena je automatskom kočnicom, mjenjačem
vrste kočnice G-P i mjenjačem sile kočenja „prazno - tovareno".
Ukoliko u sastav kolske dizalice ulazi i prikolica za nošenje dopunskog kontratega, u
odnosu na kočnice primjenjuju se odredbe stava 4 ovog člana.
Kolske dizalice i njihove prikolice opremljene su ručnom kočnicom za rukovanje sa zemlje.
Dizalica koja se kreće sopstvenim pogonom za vrijeme rada opremljena je ručnom
kočnicom, kojom se rukuje iz komandne kabine u kojoj je ugraĎena kočnica za slučaj
opasnosti, kao i odgovarajući manometar za kontrolu pritiska glavnog voda.
Kola sa parnim kotlom predviĎena za brzine do 100 km/h, treba da imaju ugraĎenu
vazdušnu kočnicu opremljenu mjenjačem vrste kočnice, kao i mjenjačem sile kočenja
„prazno - tovareno".
Dvoosovinska kola sa parnim kotlom predviĎena za brzine do 120 km/h, pored mjenjača vrste kočnice, treba da imaju i automatsku kontinualnu promjenu sile kočenja.
Snijeţne ralice, treba da su opremljene automatskom i ručnom kočnicom, kao i mjenjačem vrste kočnice G-P.
Snijeţne ralice koje imaju komandne kabine, treba da su opremljene slavinom kočnice
za slučaj opasnosti i kontrolnim manometrom za glavni vod.
Snijeţna grtala su opremljena automatskom i ručnom kočnicom, kao i mjenjačem vrste kočnice, „teretni - putnički", slavinom kočnice za slučaj opasnosti i manometrom za
kontrolu pritiska u glavnom vodu.
Kola pomoćnog voza, sanitetska kola, kola za ţeljezničke radnike, alatna kola i magacin sa pomoćnim kranom za istovar, pokretna radionica i elektroenergetska kola treba da
su opremljena automatskom kočnicom i ručnom kočnicom, kočnicom za slučaj opasnosti
i mjenjačem vrste kočnice G-P.
Kola za ispitivanje stanja kolosjeka treba da su opremljena automatskom kočnicom i
mjenjačkim ureĎajem vrste kočnice G-P.
Ako su kola iz stava 19 ovog člana, sa obrtnim postoljima nejednakog broja osovina,
svako obrtno postolje ima svoj kočni cilindar, s tim da oba sistema mogu raditi sa jednim
rasporednikom, ali nezavisno jedan od drugoga, a ostala oprema kočnice ovih kola mora
odgovarati odredbi člana 18 ovog pravilnika.
Dinamometarska kola opremljena su kočnicom velike efikasnosti - R i opremom u skladu
sa članom 18 ovog pravilnika.
Ostala specijalna ţeljeznička vozila sa posebnom namjenom, kao što su kola samoistresivači za tucanik ili šljaku, dvoosovinske cistjerne za prevoz vode za piće i vode za
napajanje lokomotiva, kola za transport oksigenskih, acetilenskih i drugih boca, kola za
prevoz svijetlećeg plina, četvoroosovinske cistjerne za prevoz vode za piće i vode za napajanje lokomotiva, kola elektrovučnih podstanica, i druga kola sa posebnom namjenom,
moraju biti opremljena kočnicama predviĎenim za teretna kola brzine do 100 km/h.
Specijalna kola za nastavu, ispitivanje, fluorografisanje sa obrtnim postoljima, brzine
veće od 100 km/h, moraju biti opremljena kočnicom velike snage - R, i ostalom opremom
u skladu sa članom 18 ovog pravilnika.
Natpisi i oznake koje se odnose na kočnu opremu vozila
Član 21
Ţeljeznička vozila, zavisno od vrste i tipa kočne opreme koja je na njima ugraĎena,
treba da imaju ispisane natpise i oznake.
Način označavanja iz stava 1 ovog člana, vrši se u skladu sa propisanim standardima
za označavanje i ispisivanje oznaka za kočnu opremu na ţeljezničkim vozilima.
Oznaka tipa automatske kočnice ispisuje se na poduţnim nosačima kola, odnosno na
bočnim stranama lokomotive.
Vrsta kočnice ispisuje se na poduţnim nosačima ili mjenjačima vrste kočnice kod kola,
a na bočnim stranama lokomotive.
Vrijednost kočne mase automatske kočnice ispisuje se zavisno od vrste vozila i kočnice, i to:
- na bočnim stranama lokomotiva i motornih vozova;
- na mjenjaču vrste kočnice putničkih kola, ako su opremljena ovim mjenjačima, ili
pored natpisa za vrstu kočnice kod kola bez mjenjača;
- na poduţnim nosačima kod kola sa automatskom kontinualnom promjenom sile
kočenja.
Vrijednost kočne mase ručne kočnice ispisuje se zavisno od toga da li se njome rukuje
sa platforme ili sa zemlje (pritvrdna kočnica).
Vozila koja su opremljena disk-kočnicom, elektrovazdušnom kočnicom ili samo vodom
za elektrovazdušnu kočnicu, kočnim umecima od komponovanog materijala sa visokim
koeficijentom trenja, kočnicom za slučaj opasnosti i brzačem praţnjenja glavnog voda,
postavljaju se oznake u skladu sa posebnim propisom.
Ispitivanja kočnica
Član 22
Kočnice ţeljezničkih vozila ispituju se radi provjere ispravnosti i utvrĎivanja snage poslije ugradnje na ţeljeznička vozila.
Kočni ureĎaji ugraĎeni na vozilo ispituju se u mjestu i u voţnji.
Obim ispitivanja zavisi od toga da li je u pitanju prototip ili vozilo iz serije.
Kod vozila kod kojih je rekonstruisana kočnica vrše se ispitivanja kao kod novog vozila
- prototipa.
Poslije jednogodišnje eksploatacije kočnice, vozila se ispituju prilikom konačnog prijema prije isteka garantnog roka - superkolaudacija.
Ispitivanje kočnica vrši se u skladu sa propisom kojim je ureĎena izrada, ispitivanje i prijem kočnice ţeljezničkih vozila.
Provjera ispravnosti kočnica u eksploataciji vrši se u skladu sa propisom kojim je ureĎeno kočenje vozova.
Ispitivanje kočnica poslije izvršene opravke u radionicama vrši se u skladu sa propisima kojima je ureĎeno odrţavanje kočnica ţeljezničkih vozila.
UvoĎenje u primjenu novih kočnih ureĎaja
Član 23
Novokonstruisani kočni ureĎaji mogu se ugraĎivati na vozila samo ako su prethodno
izvršena tipska ispitivanja.
Ispitivanja radi utvrĎivanja kočne mase vozila
Član 24
Kočna masa utvrĎuje se:
- proračunom, kada je vozilo opremljeno kočnicom sporog dejstva G;
- ispitivanjima u voţnji, kada je vozilo opremljeno kočnicom P odnosno R;
Kočnice vozila u voţnji ispituju se ili sa pojedinačnim vozilom - metoda odbacivanja, ili
cijelim vozom, sa isključenom kočnicom lokomotive.
Snaga kočnice vozila odreĎuje se mjerenjem zaustavnog puta poslije brzog kočenja
za svaku vrstu kočenja (P, R, R+Mg, P+H, P+E, R+H, R+E).
Ispitivanje iz stava 3 ovog člana, vrši se prema propisu kojim su ureĎeni uslovi i programi ispitivanja, i u skladu sa pravilima UIC 544-1.
Ispitivanja u mjestu vrše se za sve poloţaje vrsta kočnica vozila ili voza, a kod teretnih
kola i za sve poloţaje tovarenosti, odnosno poloţaje mjenjača sile kočenja.
TakoĎe, kod automatskog mjenjača sile kočenja „prazno - tovareno", treba vršiti mjerenja za oba poloţaja.
Sastavljanje vozova
Član 25
Prilikom sastavljanja vozova, treba voditi računa o tome da li vozila koja se uvrštavaju
u voz ispunjavaju uslove u pogledu vrste, tipa i snage kočnice za taj voz.
Pri sastavljanju vozova mogu se uvršćavati samo kola sa ispravnom automatskom
kočnicom, odnosno sa ispravnim glavnim vodom.
Brzači praţnjenja glavnog voda moraju biti uključeni ako kola opremljena ovim ureĎajima čine najmanje 60% od ukupnog broja kola.
Kada je brzač uključen ručica slavine stoji u vertikalnom poloţaju i mora biti plombirana u tom poloţaju.
Kod putničkih vozova brzine do 120 km/h, sastavljenih od kola sa disk-kočnicom kategorije R i kola sa papučama od sivog liva, mjenjač vrste kočnice kod kola sa disk-kočnicom postavlja se u poloţaj RIC.
Kod putničkih vozova brzine preko 120 km/h mjenjač vrste kočnice postavlja se u poloţaj najjačeg dejstva kod svih vozila.
Vozovi za prevoz putnika koče se kočnicama brzog dejstva.
Teretni vozovi koče se kočnicama brzog, sporog ili mješovitog dejstva.
Mjenjač vrste kočnice lokomotive ostaje u poloţaju G.
Teretni voz koji se koči djelimično automatskim, a djelimično ručnim kočnicama, smatra se da se koči mješovito, pod uslovom da se ručno koči manje od 1/2 ukupnog broja
osovina.
Ručno kočenje vozova moţe se vršiti samo u slučajevima ako za to postoje tehničko saobraćajni razlozi.
Pri sastavljanju voza u polaznoj stanici, treba obezbijediti potreban broj ručnih ili pritvrdnih kočnica ili ručnih papuča za obezbjeĎenje voza od samopokretanja.
Proračun snage kočnice voza
Član 26
Svaki voz treba da ima obezbijeĎeno najmanje toliko ispravnih kočnica koliko je potrebno da od ukupne mase voza (Q+L), uračunavajući i mase radnih lokomotiva u sluţbi i
van sluţbe, tako da bude kočen najmanje onaj dio potrebne kočione mase (PKM) koji
odgovara procentu kočenja (p) za propisani zaustavni put, mjerodavni nagib, vrstu kočenja i maksimalnu brzinu voza propisanu redom voţnje.
(Q
PKM
L)
100
p
t
Ako je stvarna kočna masa voza (SKM) veća ili jednaka potrebnoj kočnoj masi (PKM),
smatra se da je voz kočen i da su ispunjeni uslovi iz stava 1 ovog člana.
Ako je SKM manja od PKM, potrebno je odrediti smanjenu brzinu voza na osnovu stvarnog procenta kočenja ps:
ps
SKM
100
Q L
0
0
,
odnosno, smanjenu masu voza (Q+L)s po formuli:
Q Ls
SKM
100 t
p
Kočne mase vozila dobijene istovremenim dejstvom automatskih i dopunskih kočnica
H, E ili Mg moraju biti ispisane na vozilu, a uzeće se u izračunavanje SKM samo ako su
uključene i ako je dokazana njihova ispravnost.
Ako se vozu sa kočnicama P brzine preko 65 km/h dodaju teretna kola sa kočnicama
G, onda se vrijednost kočne mase kola sa kočnicama G umanjuje faktorom 0,8.
Kao kočna masa ručne papuče, kod osiguranja voza od samopokretanja, računa se
bruto masa koja pada na osovinu osiguranu ručnom papučom, ali ne više od 10 t.
Provjera ispravnosti kočnica
Član 27
Postupak kojim se provjerava ispravnost kočnica u vozu je proba kočnica.
Proba kočnica je potpuna (oznaka - A) kada se ispituje kočenje i otkočivanje kočnica
svih vozila sa kočnicama u vozu, za razliku od skraćene probe kod koje se ispituje
kočenje i otkočivanje kočnica pojedinih vozila u vozu.
Skraćene probe su:
- pojedinačne probe (oznaka - B), kod kojih se ispituje kočenje i otkočivanje kočnica
kola dodatih jednom vozu;
- priključna proba (oznaka - C), kod koje se ispituje kočenje i otkočivanje kočnice
prvog vozila iza mjesta raskvačivanja i ponovnog zakvačivanja glavnog vazdušnog voda;
- proba prolaznosti glavnog voda (oznaka - D), kod koje se ispituje kočenje i
otkočivanje kočnice posljednjih kola sa kočnicom u vozu.
Probu kočnice vrši mašinovoĎa i pregledni radnik.
Pregledni radnik rukovodi probom kočnice i odgovoran je za njeno izvršenje, kao i za
otklanjanje prijavljenih ili utvrĎenih nedostataka.
Postupci i slučajevi u kojima se obavljaju pojedine vrste probe kočnica i signalni znaci,
vrše se u skladu sa posebnim propisima kojima se ureĎuje kočenje vozova.
Održavanje kočnica
Član 28
Odrţavanje kočnica ţeljezničkih vozila vrši se u skladu sa posebnim propisima kojima
je ureĎeno odrţavanje kočnica ţeljezničkih vozila.
Kočnice na vozilima odrţavaju se u okviru planskog i vanplanskog odrţavanja vozila
(revizija kočnica).
Rokovi planskog odrţavanja kočne opreme treba da su usaglašeni sa rokovima
odrţavanja vozila utvrĎenih posebnim propisima kojima je ureĎeno odrţavanje
ţeljezničkih vozila.
Postupci opravke ili revizije kočnih ureĎaja, kao i normativi materijala i vremena,
odreĎeni su jedinstvenom tehnološko - remontnom dokumentacijom, koja je usaglašena i
ovjerena u skladu sa zakonom.
Vazdušne rezervoare sa karakteristikom p x V>1000 ispituju se u skladu sa propisima
koji vaţe za rezervoare pod pritiskom (p - bar, V - dm3).
Ostali vazdušni rezervoari odrţavaju se u radionicama, u okviru odrţavanja kočne
opreme, u skladu sa posebnim propisima.
Vrste revizije kočnica
Član 29
Vanredno odrţavanje kočnica je revizija kočnica br. 0 (RKO).
RKO se vrši i za vozila koja su iz bilo kojeg razloga upućena na opravku.
Svi nedostaci na kočnici moraju biti otklonjeni.
Plansko odrţavanje kočnica u radionicama, zavisno od obima i roka je:
- revizija kočnica br.1 (RK1);
- revizija kočnica br.2 (RK2);
- revizija kočnica br.3 (RK3).
Revizija kočnica vrši se u rokovima, obimu i na način utvrĎen propisom o načinu
odrţavanja kočnica.
Vitalni kočni ureĎaji
Član 30
Kočni ureĎaji koji zbog sloţenosti konstrukcije i funkcije zahtijevaju poseban tretman
pri odrţavanju, u pogledu stručnosti osoblja, alata, tehnološkog postupka i načina ispitivanja su vitalni kočni ureĎaji.
Vitalni kočni ureĎaji mogu se popravljati samo u specijalizovanim radionicama za te
ureĎaje.
Vitalni kočni ureĎaji su:
- kočnik;
- rasporednik;
- brzač praţnjenja glavnog voda;
- centralni ispusni ventil kočnice za slučaj opasnosti;
- ureĎaji protivklizne zaštite;
- ureĎaji budnosti i AS-ureĎaji (vazdušni ureĎaji);
- kočni cilindar sa ugraĎenim regulatorom kočnog poluţja (CR ureĎaj);
- mjerni ventil;
- ureĎaji za automatsko kontinualno kočenje;
- blok, cilindar, regulator, papuča, (BCR ureĎaj);
- prenosač pritiska;
- osovinski regulator dvostepene kočnice velike snage;
- regulacioni i drugi sigurnosni elektrovazdušni ventili;
- regulator kočnog poluţja.
Stupanje na snagu
Član 31
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom listu
Crne Gore".
Broj: 03-3906/2
Podgorica, 22. januara 2014. godine
Ministar,
Ivan Brajović, s.r.
220.
Na osnovu člana 6 stav 4, člana 14 stav 2, čl. 51 i 54 i člana 56 stav 2 Zakona o zdravstvenoj
zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06, "Službeni list CG", broj 28/11), člana 9 st. 1 i 4,
člana 73 st. 2, 3 i 5 Zakona o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 14/07), člana 11 stav 1
Zakona o genetički modifikovanim organizmima ("Službeni list CG", broj 22/08), i Zakona o
Budžetu Crne Gore za 2014. godinu ("Službeni list CG", broj 61/13), Ministarstvo poljoprivrede i
ruralnog razvoja, donijelo je
PROGRAM
FITOSANITARNIH MJERA ZA 2014. GODINU
1. Ovim programom utvrĎuju se mjere za: vršenje poslova od javnog interesa za zdravstvenu
zaštitu bilja; bezbjednost hrane biljnog porijekla; GMO; sjemenski materijal poljoprivrednog
bilja; sredstva za zaštitu bilja, kao i laboratorijska ispitivanja odnosno način vršenja i nosioce ovih
poslova sa planom upotrebe finansijskih sredstava i uslovima za sprovoĎenje mjera utvrĎenih
zakonom.
Sredstva predviĎena ovim programom opredijeljena su Budžetom Crne Gore za 2014. godinu,
Razdio 41101 - Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Program 2621 - Fitosanitarna
uprava, Pozicija 4147 - Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 188.907,50 €.
Troškovi iskazani po pojedinim programima predstavljaju projektovane vrijednosti. Za izvršenje
programa odgovorna je Fitosanitarna uprava. Fitosanitarna uprava može u toku izvršenja ovog
programa vršiti izmjenu namjene korišćenja sredstava i sredstva preusmjeravati sa jednog
programa na drugi, do visine ukupnih sredstava.
PROGRAMI
Program 1
Program zdravstvene zaštite bilja
Komponenta 1.1
Posebni nadzori nad štetnim organizmima
Komponenta 1.2
Monitoring i fitosanitarne mjere
Komponenta 1.3
Stalni nadzor nad štetnim organizmima
Komponenta 1.4
Program 2
Hitne fitosanitarne mjere:
Realizacija Akcionog plana za eradikaciju i suzbijanje crvenog surlaša palmi Hitne
fitosanitarne
mjere, naknada
šteta,
stručno usavršavanje
fitosanitarnih
Rhynchophorus
ferrugineus
(Oliver)
(novembar
2012 do novembar
2015) inspektora,
inspektora nadležnih za šume i lica odgovornih za zdravlje bilja
Program praćenja sredstava za zaštitu i ishranu bilja i bezbjednost hrane
Komponenta 2.1
Monitoring rezidua pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla
Komponenta 2.2
Monitoring nitrata u hrani bljnog porijekla
Komponenta 2.3
Komponenta 2.4
Monitoring zemljišta kao objekta za proizvodnju hrane biljnog porijekla na nivou primarne
proizvodnje
Monitoring odreĎenih kontaminenata u hrani i hrani za životinje neživotinjskog porijekla
Komponenta 2.5
Program zaštite voća sa monitoringom rezidua pesticida
Komponenta 2.6
Komponenta 2.7
Program zaštite povrtarskih kultura u zaštićenom prostoru sa monitoringom rezidua
pesticida
Program edukacije lica odgovornih za promet i upotrebu sredstava za zaštitu bilja
Komponenta 2.8
Program integralne zaštite bilja – vinova loza
Komponenta 2.9
Hitne mjere u oblasti bezbjednosti hrane biljnog porijekla na nivou primarne proizvodnje
Program 3
Program kontrolnih ispitivanja sjemenske proizvodnje, biljni genetiĉki resursi i GMO
Komponenta 3.1
Sjemenska proizvodnja krompira
Komponenta 1.5
106.607,50 €
45.500,00 €
28.800,00 €
Komponenta 3.2
Sjemenska proizvodnja žita
Komponenta 3.3
Program biljnih genetičkih resursa (banka biljnih gena)
Komponenta 3.4
Mjere monitoringa u oblasti GMO
Program 4
Materijali za sprovoĊenje Programa (klopke, ex tempore testovi za štetne organizme,
hemikalije, mamci i sliĉno)
Tehniĉka i administrativna podrška implementaciji programa
Program 5
4.000,00 €
4.000,00 €
PROGRAM 1
PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BILjA
Cilj: Stabilno zdravstveno stanje bilja na teritoriji Crne Gore, blagovremeno otkrivanje i
suzbijanje pojave i širenja štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom,
pravovremeno, pravilno, uspješno i racionalno sprovoĎenje fitosanitarnih mjera u praksi,
sprječavanje ili umanjivanje gubitaka prinosa u biljnoj proizvodnji.
Pravni osnov: Zakon o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06, "Službeni list
CG", broj 28/11) i:
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje
štetnih organizama i listama štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod
nadzorom ("Službeni list CG", broj 39/11);
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje
gljive Synchytrium endobioticum (Schilb) Perc., uzročnika raka krompira ("Službeni
list CG", broj 15/10);
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje
krompirovih cistolikih nematoda ("Službeni list CG", broj 43/10);
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje
prstenaste truleži krtola krompira (potato ring rot) koju prouzrokuje bakterija
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al. ("Službeni list CG", broj 66/10);
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje
smeĎe truleži krtola krompira i bakterijskog uvenuća krompira i paradajza (potato
brown rot) koju prouzrokuje bakterija Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
("Službeni list CG", broj 67/10);
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje
virusa mozaika pepina (Pepino mosaic virus) ("Službeni list CG", broj 54/11);
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje
Potato spindle tuber viroid-a koji prouzrokuje vretenavost krtola krompira ("Službeni
list CG", broj 56/11);
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje
Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in"t Veld. Sp. Nov. ("Službeni list
CG", broj 11/12);
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje
Anoplophora chinensis (Forster) ("Službeni list CG", broj 11/12);
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje
kestenove ose galice-Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ("Službeni list CG", broj
20/12);
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje
smotavaca karanfila (Cacoecimorpha pronubana Hb. i Epichoristodes acerbella
(Walk.) Diak.) ("Službeni list CG", broj 20/12);
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje
Gibberella circinata Nirenberg & O Donnell ("Službeni list CG", broj 21/12);
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje
Rhynchophorus ferrugineus (Oliver) ("Službeni list CG", broj 54/12);
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke
ambrozija - Ambrosia artemisifolia L. (spp) ("Službeni list CG", broj 55/13);
Akcioni plan za eradikaciju i suzbijanje crvenog surlaša palmi - Rhynchophorus
ferrugineus (Oliver) (novembar 2012 do novembar 2015) ("Službeni list CG", broj
61/13).
Odgovorna institucija: Fitosanitarna uprava – Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja.
Ukljuĉene institucije odgovorne za pravovremenost, efekte i sprovoĊenje: Fitosanitarna
uprava, ovlašćene ustanove za vršenje javnih poslova u oblasti zdravstvene zaštite bilja, Uprava
za inspekcijske poslove – Fitosanitarna inspekcija, inspekcija nadležna za šume, Savjetodavna
služba u biljnoj proizvodnji.
Aktivnosti:
Komponenta 1.1: Posebni nadzori nad štetnim organizmima
Posebni nadzor je postupak sistematskog prikupljanja i čuvanja podataka o štetnim organizmima,
koji uključuje podatke dobijene inspekcijskim pregledima, kao i praćenje zdravstvenog stanja
bilja i sistematsko istraživanje na područjima u kojima su štetni organizmi prisutni ili nijesu
prisutni. To su jasno definisane aktivnosti u cilju praćenja odsustva odnosno prisustva pojedinih
štetnih organizama, kroz zdravstvene preglede bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom,
prikupljanje uzorka, laboratorijske analize i druge aktivnosti u skladu sa propisanim zakonskim
obavezama i odgovarajućim propisima Evropske Unije, procedurama Evropske i mediteranske
organizacije za zaštitu bilja (EPPO) i standardima MeĎunarodne konvencije o zaštiti bilja (IPPC)
u cilju sprovoĎenja fitosanitarnih mjera.
1.1.1 Posebni nadzor Globodera pallida i Globodera rostochiensis (krompirove cistolike
nematode)
Posebni nadzor vrši se radi sprječavanja unošenja krompirovih cistolikih nematoda. Nadzor
obuhvata uzimanje uzoraka zemljišta radi laboratorijske analize na njihovo prisustvo prije
zasnivanja sjemenskih i merkantilnih usjeva krompira. Uzorkovanje vrši Fitosanitarna inspekcija
u proizvodnji sjemenskog krompira. Sastavni dio nadzora su i uzorci uzeti prlikom fitosanitarnog
pregleda krtola krompira iz uvoza. Laboratorijska analiza vrši se u skladu sa metodama
ekstrakcije krompirovih cistolikih nematoda, koje su propisane dijagnostičkim postupcima za
Globodera pallida i Globodera rostochiensis (EPPO standardi).
Projektovani broj uzoraka 150 za sjemensku proizvodnju krompira i 0,5 % od ukupne površine
pod merkantilnim krompirom (20 uzoraka).
1.1.2 Posebni nadzor Bursaphelenchus xylophilus
Fitosanitarni rizik širenja borove nematode zahtjeva preduzimanje fitosanitarnih mjera u cilju
sprječavanja njenog unošenja na teritoriju Crne Gore. Unošenje i širenje borove nematode imalo
bi negativan uticaj na privredu, društvo i ekologiju u Crnoj Gori. Posebni nadzor vrši se radi
sprječavanja unošenja, a sprovodi se kroz godišnje preglede: „osjetljivog bilja“ - bilje, osim
plodova i sjemena, rodova: Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.,
Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr; „osjetljivog drveta” - drvo četinara (Coniferales), osim rezanog
drveta i trupaca rodova Taxus L. i Thuja L. i „osjetljive kore“ - kora četinara (Coniferales) u
pogledu utvrĎivanja prisustva borove nematode na cijeloj teritoriji Crne Gore. Posebni nadzor
borove nematode podrazumjeva sakupljanje i laboratorijske analize uzoraka osjetljivog bilja,
drveta, kore i vektora (insekt roda Monochamus), a broj uzoraka se odreĎuje u skladu sa važećim
naučnim i tehničkim principima. Fitosanitarna inspekcija prilikom fitosanitarnog pregleda
drvenog materijala za pakovanje porijeklom iz vanevropskih zemalja uzima uzorke drveta radi
laboratorijskih testiranja na prisustvo borove nematode.
Projektovani broj uzoraka 110.
1.1.3 Posebni nadzor Meloidogyne chitwoodi Golden et all. (all population) i Meloidogyne
fallax Karssen
Posebni nadzor vrši se treću godinu u cilju potvrde statusa da: Meloidogyne chitwoodi Golden et
all. (all population) i Meloidogyne fallax Karssen nijesu prisutne na teritoriji Crne Gore. Nadzor
se vrši uzimanjem i laboratorijskim analizama uzoraka zemljišta na kojima se proizvodi sjemenski
i merkantilni krompir, kao i uzorkovanjem krtola krompira koji se uvozi.
Projektovani broj uzoraka 30.
1.1.4 Posebni nadzor Pepino mosaic virus
Posebni nadzor vrši se radi sprječavanja unošenja, utvrĎivanja prisustva i sprječavanja širenja
Pepino mosaic virus-a i sprovodi se kroz sistematsko istraživanje na površinama na kojima se
proizvodi rasad i plodovi paradajza uglavnom u zaštićenom prostoru.
Projektovani broj uzoraka 50.
1.1.5 Posebni nadzor Potato spindle tuber viroid
Posebni nadzor vrši se radi sprječavanja unošenja Potato spindle tuber viroid-a koji prouzrokuje
vretenavost krtola krompira. Nadzor se vrši nad biljem namijenjenom sadnji, uključujući sjeme, iz
roda Brugmansia Pers. i vrste Solanum jasminoides Paxton jer dosadašnji posebni nadzori koji su
sprovedeni u 2010, 2011, 2012 i 2013.godini potvrĎuju da PSTV nije prisutan na usjevima
krompira ili paradajza na teritoriji Crne Gore. Uzorke uzimaju fitosanitarni inspektori prilikom
uvoza.
Projektovani broj uzoraka 25.
1.1.6 Posebni nadzor Synchytrium endobioticum (Potato Wart Disease)
Radi potvrde statusa zemlje slobodne od Synchytrium endobioticum (Potato Wart Disease)
sprovodi se zadnja faza istraživanja na lokalitetima na kojima je 1968.godine prvi put ustanovljen:
Duške, Krkor i Kruševice. Nadzor se sprovodi prikupljanjem uzoraka zemljišta i testiranjima u
skladu sa protokolom Evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja (EPPO).
1.1.7 Posebni nadzor Phytophthora ramorum
Posebni nadzor vrši se radi sprječavanja unošenja Phytophthora ramorum.
Osjetljivo bilje, osim plodova i sjemena, je bilje sljedećih rodova i vrsta: Acer macrophyllum
Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell.,
Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch.,
Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L.,
Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula
purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis
virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis
L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula
(Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.–Ham. ex DC,
Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia
persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Psuedotsuga menziesii
(Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., isključujući Rhododendron simsii
Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don)
Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica
(Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh i Viburnum spp. L.
Osjetljivo drvo je drvo sljedećih rodova i vrsta: Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica
(Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. i Taxus brevifolia
Nutt.
Osjetljiva kora je izolovana kora sljedećih rodova i vrsta: Acer macrophyllum Pursh, Aesculus
californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. i Taxus
brevifolia Nutt.
Posebni nadzor se sprovodi sa akcentom na sljedeće osjetljivo bilje: Rhododendron spp. L.,
Viburnum spp. L., Camellia spp. L., Pieris spp. D. Don, Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., u
rasadnicima, vrtnim centrima i na javnim gradskim površinama na teritoriji Crne Gore, a sastavni
dio posebnog nadzora predstavljaju i rezultati vizuelnih pregleda i laboratorijskih analiza uzoraka
navedenog osjetljivog bilja iz uvoza.
Projektovani broj uzoraka 100.
1.1.8 Posebni nadzor Gibberella circinata
Posebni nadzor vrši se radi sprječavanja unošenja Gibberella circinata na bilju roda Pinus L. i
vrste Pseudotsuga menziesii, namijenjenom sadnji, uključujući sjeme i šišarke, namijenjene
razmnožavanju. Nadzor se sprovodi na mjestima proizvodnje odnosno šumskim rasadnicima, a
sastavni dio posebnog nadzora predstavljaju i uzorci navedenog osjetljivog bilja iz uvoza.
Projektovani broj uzoraka 40.
1.1.9 Posebni nadzor Ralstonia solanacearum i Clavibacter michigenensis subsp. sepedonicus
Posebni nadzor vrši se radi sprječavanja unošenja Ralstonia solanacearum na sljedećem bilju:
na krompiru (Solanum tuberosum L.), uključujući krtole, isključujući sjeme u botaničkom
smislu; i
na paradajzu (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw), isključujući plodove i
sjeme.
Laboratorijska testiranja sprovode se u skladu sa propisom i standardnim postupcima za
dijagnozu, otkrivanje i identifikaciju bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al..
Projektovani broj uzoraka 120.
Posebni nadzor vrši se radi sprječavanja unošenja Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al.
ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. U okviru nadzora obavlja se zdravstveni
pregled krtola (sjemenskog i merkantilnog krompira), i ako je potrebno, biljaka krompira
(Solanum tuberosum L.).
Projektovani broj uzoraka 120.
1.1.10 Posebni nadzor Rhynchophorus ferrugineus
Posebni nadzor se sprovodi radi sprječavanja unošenja, širenja i suzbijanje Rhynchophorus
ferrugineus (Oliver) na osjetljivom bilju. Osjetljivo bilje je bilje, osim plodova i sjemena, koje u
osnovi stabla ima prečnik preko 5 cm i pripada sljedećim vrstama: Areca catechu, Arecastrum
romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia
capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos
nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea
chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix
canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera,
Trachycarpus fortunei i rodu Washingtonia spp.
Posebni nadzor obuhvata zdravstveni pregled osjetljivog bilja od strane fitosanitarne inspekcije na
teritoriji Crne Gore i osjetljivog bilja iz uvoza.
1.1.11 Posebni nadzor Anoplophora chinensis i Anoplophora glabripennis
Posebni nadzor radi sprječavanja unošenja i širenja Anoplophora chinesis (Forster) i Anoplophora
glabripennis sprovodi se na odreĎenom bilju. OdreĎeno bilje je bilje namjenjeno sadnji, osim
sjemena, rodova i vrsta: Acer, Aesculus hippocastanum, Alnus, Betula, Carpinus, Citrus, Corylus,
Cotoneaster, Fagus, Lagerstroemia, Malus, Platanus, Populus, Prunus, Pyrus, Rosa, Salix i
Ulmus. Posebni nadzor obuhvata i zdravstveni pregled odreĎenog bilja od strane fitosanitarne
inspekcije iz uvoza.
1.1.12 Posebni nadzor Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita, Epitrix tuberis
Posebni nadzor se sprovodi radi sprječavanja unošenja Epitrix cucumeris, Epitrix similaris,
Epitrix subcrinita, Epitrix tuberis. Nadzor se vrši nad krtolama biljka Solanum tuberosum L.,
uključujući one namijenjene sadnji i, prema potrebi, nad ostalim biljkama domaćinima. Sastavni
dio posebnog nadzora predstavljaju i uzorci navedenog osjetljivog bilja iz uvoza.
Projektovani broj uzoraka 60.
1.1.13 Posebni nadzor Erwinia amylovora
Posebni nadzor se sprovodi radi sprječavanja širenja i u cilju suzbijanja Erwinia amylovora.
Nadzor se sprovodi prikupljanjem uzoraka i testiranjima u skladu sa protokolom Evropske i
mediteranske organizacije za zaštitu bilja (EPPO). Posebni nadzor obuhvata i zdravstveni pregled
osjetljivog bilja od strane fitosanitarne inspekcije prilikom uvoza.
1.1.14 Posebni nadzor Pseudomonas syringae pv. actinidiae
Posebni nadzor se zbog novih saznanja o prisustvu u Italiji novog agresivnog soja bakterije
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, , koji je
uzročnik bakterijskog raka kivija. TakoĎe postoje dostupne informacije koje ukazuju da je ovaj
novi agresivni soj odreĎenog organizma prisutan i u drugim zemljama iz kojih se izvozi
reproduktivni sadni materijal biljaka kivija. Nadzor se sprovodi u rasadnicima gdje se uzgajaju
biljke Actinidia Lindl. namjenjene sadnji, prikupljanjem uzoraka i testiranjima u skladu sa
protokolom Evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja (EPPO).
Sastavni dio posebnog nadzora predstavljaju i uzorci biljaka za sadnju Actinidia Lindl. uzeti od
strane fitosanitarne inspekcije prilikom uvoza.
Projektovani broj uzoraka 20.
1.1.15 Posebni nadzor Dryocosmus kuriphilus
Posebni nadzor se sprovodi radi sprječavanja unošenja, širenja kestenove ose galice - Dryocosmus
kuriphilus Yasumatsu nad biljkama domaćinima. Biljke domaćini su bilje i djelovi bilja roda
Castanea Mill. namjenjeni sadnji, osim plodova i sjemena. Nadzor se sprovodi u rasadnicima gdje
se uzgaja bilje roda Castanea Mill. namijenjeno za sadnju kao i u prodajnim centrima,
prikupljanjem uzoraka i testiranjima u skladu sa protokolom Evropske i mediteranske
organizacije za zaštitu bilja (EPPO).
Sastavni dio posebnog nadzora predstavljaju i uzorci biljaka za sadnju bilja roda Castanea Mill.
uzeti od strane fitosanitarne inspekcije prilikom uvoza.
Projektovani broj uzoraka 60.
Komponenta 1.2: Monitoring i fitosanitarne mjere
Monitoring i fitosanitarne mjere sprovode se kroz praćenje pojedinih štetnih organizama;
zdravstvene preglede bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom; prikupljanje uzoraka;
laboratorijske analize i druge aktivnosti koje doprinose praćenju zdravstevnog stanja bilja, kao i
utvrĎivanju statusa pojedinih štetnih organizama na teritoriji Crne Gore.
1.2.1 Fitosanitarne mjere: Cacoecimorpha pronubana i Epichoristodes acerbella (smotavci
karanfila)
Fitosanitarne mjere se sprovode radi sprječavanja širenja i suzbijanja smotavaca karanfila Cacoecimorpha pronubana i Epichoristodes acerbella na bilju iz roda Dianthus L.
PredviĎena je izrada brošure sa fitosanitarnim mjerama koja je namjenjena držaocima osjetljivog
bilja.
1.2.2 Fitosanitarne mjere: Quadraspidiotus perniciosus
Fitosanitarne mjere se sprovode radi sprječavanja širenja i suzbijanja kalifornijske štitaste vaši Quadraspidiotus perniciosus, na bilju rodova: Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia
Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L.,
Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L.
Postavljanjem feromonskih klopki i vizuelnim pregledima u rasadnicima i proizvodnim zasadima
navedenog bilja, prati se početak leta, kao i dinamika i brojnost populacije u cilju blagovremenog
sprovoĎenja fitosanitarnih mjera.
1.2.3 Fitosanitarne mjere i monitoring: Diabrotica virgifera
Fitosanitarne mjere se sprovode radi sprječavanja širenja i suzbijanja zlatice kukuruza Diabrotica virgifera na biljkama kukuruza.
Postavljanjem klopki (feromonskih i žutih ljepljivih ploča) prati se dinamika i brojnost populacije
u cilju sprovoĎenja fitosanitarnih mjera.
1.2.4 Fitosanitarne mjere i monitoring: : Bemisia tabaci
Fitosanitarne mjere se sprovode radi sprječavanja unošenja, širenja i suzbijanje leptiraste vaši
duvana - Bemisia tabaci na ukrasnom bilju i povrtarskim biljkama iz familije Solanaceae u
zaštićenom prostoru i u proizvodnji na otvorenom polju.
Monitoring se vrši postavljanjem žutih ljepljivih ploča za hvatanje imaga, pregledom naličja
listova na prisustvo larvi i lažnih lutki i uzorkovanjem listova i imaga radi determinacije u
laboratoriji (EPPO dijagnostički protokol).
1.2.5 Fitosanitarne mjere i monitoring: Ambrosia artemisifolia L. (spp)
Monitoring se vrši obilaskom terena radi utvrĎivanja rasprostranjenosti korovske biljke Ambrosia
artemisifolia L. i praćenja njenog životnog ciklusa u cilju pravovremenog sprovoĎenja mjera
suzbijanja.
1.2.6 Monitoring nad drvenim materijalom za pakovanje porijeklom iz Kine
Monitoring obuhvata fitosanitarne preglede od strane fitosanitarnih inspektora i laboratorijske
analize drvenog materijala za pakovanje na štetne organizme: Anoplophora chinensis i
Anoplophora glabripennis, Bursaphelenchus xylophilus i Monochamus sp. odreĎenih pošiljki
porijeklom iz Kine.
1.2.7 Monitoring novoutvrĊenih i potencijalno oĉekivanih vrsta voćnih muva iz familija
Tephritidae i Drosophilidae
Monitoring obuhvata: postavljanje klopki u proizvodnim zasadima voćnih vrsta koje su
najznačajniji domaćini vinske mušice – Drosophila suzukii, trešnjine muve – Rhagoletis
cingulata, orahove muve – Rhagoletis completa, Bactrocera zonata, Bactrocera dorsalis radi
utvrĎivanja njihovog prisustva i praćenje brojnosti; uzorkovanje plodova na prisustvo larvi;
identifikaciju svih naĎenih vrsta u cilju potvrĎivanja statusa i sprovoĎenja fitosanitarnih mjera.
Komponenta 1.3: Stalni nadzori nad štetnim organizmima na kulturama od nacionalnog
interesa doprinose osim zaštite zdravlja bilja i proizvodnji zdravstveno bezbjedne hrane. Naime,
korisnici ovog programa, poljoprivredni proizvoĎači imaće jasnu sliku o štetnim organizmima i
mjerama borbe, što doprinosi smanjenju broja tretiranja odnosno upotrebe pesticida. Vrši se stalni
nadzor nad štetnim organizama bilja, sa posebnim osvrtom na pojedine kulture koje su od
izuzetnog značaja za Crnu Goru: maslina (muva masline/Bactrocera oleae Gmel.), citrusi (voćna
muva/Ceratitis capitata Wiedemann), vinova loza (cikade vinove loze - prenosioce fitoplazmi),
spriečavanje najezde biljnih štetočina i invazivne vrste insekata u plastenicima. Pored primjene
fitosanitarnih mjera stalni nadzor doprinosi praćenju i prognozi povećanja brojnosti populacije
štetnih organizama, izvještajno prognozni program koji doprinosi zdravstvenoj zaštiti bilja
(signaliziranje pravog momenta za tretiranje uz preporuku adekvatnih sredstava za zaštitu bilja).
1.3.1 Stalni nadzor Bactrocera oleae (muva masline)
Stalni nadzor obuhvata praćenje dinamike populacije muve masline postavljanjem klopki i
uzorkovanjem plodova radi davanja preporuke proizvoĎačima o mjerama suzbijanja.
1.3.2 Stalni nadzor Ceratitis capitata (voćna muva)
Stalni nadzor obuhvata praćenje dinamike populacije voćne muve postavljanjem klopki i
uzorkovanjem plodova radi davanja preporuke proizvoĎačima o mjerama suzbijanja.
1.3.3 Stalni nadzor cikade vinove loze prenosioci fitoplazmi
Stalni nadzor obuhvata: praćenje dinamike populacije cikade Scaphoideus titanus koja je vektor
fitoplazme zlatastog žutila vinove loze – Flavescence doree, kao i polifagne cikade Hyalesthes
obsoletus preledima proizvodnih zasada vinove loze; uzorkovanje i laboratorijske preglede lastara
vinove loze; molekularne analize cikada i simptomatskog lišća vinove loze.
1.3.4 Stalni nadzor u cilju sprijeĉavanja najezde biljnih štetoĉina
Stalni nadzor obuhvata obilazak područja i uzorkovanje zemljišta ugroženog larvama majskog
gundelja, područja gdje se povremeno pojavljuju skakavci i preglede radi praćenja brojnosti
gubara i drugih polifagnih leptira.
1.3.5 Stalni nadzor invazivnih vrste insekata u plastenicima
Stalni nadzor obuhvata postavljanje klopki i zdravstvene preglede povrtarskih kultura u
plastenicima radi praćenje dinamike populacije pamukove sovice – Helicoverpa armigera, biljnih
vaši, minera iz roda Liriomyza, kalifornijskog tripsa - Frankliniella occidentalis, kukuruznog
plamenca - Ostrinia nubilalis, grinja uz davanje preporuka za njihovo suzbijanje.
1.3.6 Laboratorijske analize za sumnju na pojedine štetne organizme
Komponenta 1.4:
Hitne fitosanitarne mjere: Realizacija Akcionog plana za eradikaciju i suzbijanje Crvenog
surlaša palmi - Rhynchophorus ferrugineus (Oliver) (novembar 2012 do novembar 2015)
Dana 26. oktobra 2012. godine objavljen je prvi nalaz crvenog surlaša palmi - Rhynchophorus
ferrugineus u Crnoj Gori.
Realizacija akcionog plana je sprovoĎenje hitnih fitosanitarnih mjera u cilju eradikacije i
suzbijanja crvenog surlaša palmi - Rhynchophorus ferrugineus (Oliver) (novembar 2012 do
novembar 2015). Akcioni plan obuhvata sprečavanje širenja ovog štetnog organizma kroz
sprovoĎenje fitosanitarnih mjera koje nalaže Fitosanitarna inspekcija uz ekspertsku podršku
entomologa (Biotehnički fakultet, Fitosanitarna laboratorija – entomologija), u skladu sa
propisanim procedurama. Subjekti uključeni u realizaciju ovog plana su: opština Ulcinj,
komunalne službe, rasadnici, hoteli, vrtni centri, cvjećare, fizička lica - vlasnici palmi.
Fitosanitarna uprava odgovorna je za koordinaciju, informisanje i druge aktivnosti na realizaciji
akcionog plana.
Komponenta 1.5:
Hitne fitosanitarne mjere, naknada šteta, struĉno usavršavanje fitosanitarnih inspektora,
inspektora nadležnih za šume i lica odgovornih za zdravlje bilja
Hitne fitosanitarne mjere obuhvataju praćenje pojave, kao i predlog mjera za suzbijanje štetnih
organizama, procjenu mogućih šteta na bilju, biljnim proizvodima i objektima pod nadzorom sa
analizom uzetih uzoraka, kao i nabavku nedostajuće laboratorijske opreme i hemikalija,
pravovremeno obavještavanje putem medija, savjeta i objavljivanja stručnih publikacija o pojavi,
širenju i načinu suzbijanja štetnih organizama, instrukcija i vodiča za sprovoĎenje hitnih
fitosanitarnih mjera, troškove meĎunarodne saradnje i druge poslove. U svrhu brzog reagovanja u
situacijama neočekivane i iznenadne pojave štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata
pod nadzorom, koja se ne može predvidjeti i koja zahtijeva neodložno sprovoĎenje hitnih
fitosanitarnih mjera, radi zaštite zdravlja bilja i sprječavanje nastanka većih ekonomskih šteta,
izvršiće se hitna nabavka potrebne opreme i materijala, odgovarajuće stručne aktivnosti na terenu,
kao i usluge laboratorijskih ispitivanja. SprovoĎenje ovih aktivnosti zavisiće od same situacije i
zahtjeva koje u tom trenutku iznenadna situacija bude nalagala, a po uputstvima, nalozima i/ili
rješenjima direktora Fitosanitarne uprave.
Naknada šteta se sprovodi u cilju smanjenja obima šteta na poljoprivrednim kulturama i očuvanje
potencijalnog prinosa poljoprivrednih kultura.
Stručno usavršavanje fitosanitarnih inspektora, inspektora nadležnih za šume i lica odgovornih za
zdravlje bilja odnosi se na nove propise i procedure, štetne organizme i drugo iz oblasti
zdravstvene zaštite bilja.
Period realizacije: Tokom cijele godine.
Finansiranje: Budžet Crne Gore - 106.607,50€.
Naĉin kontrole:
Nosioci posla:
ovlašćene ustanove za vršenje javnih poslova u oblasti zdravstvene zaštite bilja
blagovremeno obavještavaju i izvještavaju Fitosanitarnu upravu o izvoĎenju programa po
naznačenim fazama u skladu sa prijavom programa i o izvršenim poslovima u cilju vršenja
administrativne kontrole obavljenog posla;
fitosanitarna inspekcija blagovremeno obavještava i izvještava Fitosanitarnu upravu o
izvoĎenju godišnjeg plana kontrole u skladu sa rokovima, u cilju vršenja administrativne
kontrole obavljenog posla.
Izvještaj treba da sadrži sljedeće podatke: naziv mjesta i datum izvoĎenja fitosanitarnog pregleda
(mjere), ime vlasnika/držaoca bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, potvrdu o uzetim
uzorcima i rezultate ispitivanja. Nosioci poslova vlasniku/držaocu bilja, biljnih proizvoda i
objekata pod nadzorom izdaju potvrdu o uzetim uzorcima za vršenje dijagnostičkog ispitivanja
koja je data u Prilogu, koji je sastavni dio ovog programa. Potvrda se izdaje u dva primjerka od
kojih jedan ostaje kod vlasnika/držaoca bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, a drugi
primjerak zadržava nosilac posla. Nosioci posla, odgovorni za pravovremenost, efekte i
sprovoĎenje programa, dostavljaju Fitosanitarnoj upravi izvještaje o sprovedenim mjerama.
Naĉin plaćanja: Na osnovu zaključenog ugovora, čiji sastavni dio su cijene laboratorijskih
analiza, plaćanje se vrši po ispostavljenoj fakturi, dijelom avansno do 30% za pripremu ispitnih
kapaciteta na osnovu dostavljenog izvještaja Fitosanitarnoj upravi za obavljeni posao. Avansna
uplata sredstava vrši se na osnovu opravdanog zahtjeva, a avansno uplaćena sredstva moraju se
pravdati izvještajem kojim se dokazuje namjenska upotreba avansno odobrenih i uplaćenih
sredstava. Nepravilne i neuredne fakture i izvještaji, kao i fakture i izvještaji bez kompletne
prateće dokumentacije neće se razmatrati.
Finansijski rizik: U slučaju utvrĎivanja prisustva štetnog organizma iz Komponenti programa
1.1, 1.4 i 1.5 biće potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva.
U slučaju da držaoci bilja zahtjevaju nadokandu za vrijednost uzetog uzorka ista se nadoknaĎuje
iz odgovarajućih programa.
Finansijski plan:
Komponente
1.1 Posebni nadzori nad štetnim organizmima
Ukupna vrijednost €
43.607,50
1.1.1 Posebni nadzor Globodera pallida i Globodera rostochiensis (krompirove cistolike nematode)
6.000,00
1.1.2 Posebni nadzor Bursaphelenchus xylophilus
4.000,00
1.1.3 Posebni nadzor Meloidogyne chitwoodi Golden et all. (all population) i Meloidogyne fallax Karssen
1.500,00
1.1.4 Posebni nadzor Pepino mosaic virus
2.000,00
1.1.5 Posebni nadzor Potato spindle tuber viroid
2.500,00
1.1.6 Posebni nadzor Synchytrium endobioticum (Potato Wart Disease)
2.500,00
1.1.7 Posebni nadzor Phytophthora ramorum i Phytophthora kernoviae
3.000,00
1.1.8 Posebni nadzor Gibberella circinata
2.000,00
1.1.9 Posebni nadzor Ralstonia solanacearum i Clavibacter michigenensis subsp. sepedonicus
9.000,00
1.1.10 Posebni nadzor Rhynchophorus ferrugineus
1.500,00
1.1.11 Posebni nadzor Anoplophora chinensis i Anoplophora glabripennis
1.500,00
1.1.12 Posebni nadzor Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita, Epitrix tuberis
2.107,50
1.1.13 Posebni nadzor Erwinia amylovora
3.000,00
1.1.14 Posebni nadzor Pseudomonas syringae pv. actinidiae
2.000,00
1.1.15 Posebni nadzor Dryocosmus kuriphilus
1.000,00
1.2 Monitoring i fitosanitarne mjere
12.000,00
1.2.1 Fitosanitarne mjere: Cacoecimorpha pronubana i Epichoristodes acerbella (smotavci karanfila)
1.500,00
1.2.2 Fitosanitarne mjere: Quadraspidiotus perniciosus
1.500,00
1.2.3 Fitosanitarne mjere i monitoring: Diabrotica virgifera
1.500,00
1.2.4 Fitosanitarne mjere i monitoring: Bemisia tabaci
2.500,00
1.2.5 Fitosanitarne mjere i monitoring: Ambrosia artemisifolia L. (spp)
2.000,00
1.2.6 Monitoring nad drvenim materijalom za pakovanje porijeklom iz Kine
1.000,00
1.2.7 Monitoring novoutvrĎenih i potencijalno očekivanih vrsta voćnih muva iz familija Tephritidae i
Drosophilidae
2.000,00
1.3 Stalni nadzori nad štetnim organizmima
11.000,00
1.3.1 Stalni nadzor Bactrocera oleae (muva masline)
3.000,00
1.3.2 Stalni nadzor Ceratitis capitata (voćna muva)
2.000,00
1.3.3 Stalni nadzor cikade vinove loze prenosioci fitoplazmi
3.000,00
1.3.4 Stalni nadzor u cilju spriječavanja najezde biljnih štetočina
1.000,00
1.3.5 Stalni nadzor invazivnih vrsta insekata u plastenicima
1.000,00
1.3.6 Laboratorijske analize za sumnju na pojedine štetne organizme
1.000,00
1.4 Hitne fitosanitarne mjere: Realizacija Akcionog plana za eradikaciju i suzbijanje Crvenog
surlaša palmi - Rhynchophorus ferrugineus (Oliver) (novembar 2012 do novembar 2015)
30.000,00
1.5 Hitne fitosanitarne mjere, naknada šteta, struĉno usavršavanje fitosanitarnih inspektora,
inspektora nadležnih za šume i lica odgovornih za zdravlje bilja
10.000,00
PROGRAM 2
PROGRAM PRAĆENjA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I ISHRANU BILjA I
BEZBJEDNOST HRANE BILjNOG PORIJEKLA NA NIVOU PRIMARNE
PROIZVODNjE
Cilj: ObezbjeĎivanje proizvodnje i prometa bezbjedne hrane biljnog porijekla na teritoriji Crne
Gore.
Pravni osnov: Zakon o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 14/07), Zakon o sredstvima
za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08) i podzakonska akta koja regulišu ove oblasti.
Odgovorna institucija: Fitosanitarna uprava – Odsjek za bezbjednost hrane, sredstava za zaštitu
bilja i sredstva za ishranu bilja
Ukljuĉene institucije: Fitosanitarna uprava, ovlašćene ustanove za vršenje poslova u oblasti
bezbjednost hrane, naučno nastavne ustanove iz oblasti zaštite bilja (sredstva za zaštitu bilja),
Uprava za inspekcijske poslove; Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji
Aktivnosti:
Komponenta 2.1: Monitoring rezidua pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla
Monitoring rezidua pesticida omogućava sistematsko praćenje prisustva rezidua pesticida u hrani
biljnog i životinjskog porijekla i sprovodi se u skladu sa objavljenim Programom monitoringa
rezidua pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2014. godinu koji je zasnovan na
Implementacionoj regulativi (EU) br. 788/2012 od 31. avgusta 2012. godine vezanaoj za
koordinisani višegodišnji kontrolni program Unije za 2013, 2014 i 2015) kako bi se obezbijedila
usaglašenost sa maksimalnim nivoima rezidua pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog
porijekla i procijenila izloženost potrošača reziduama pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog
porijekla (Commission Implementing Regulation (EU) No 788/2012 of 31 August 2012
concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2013, 2014 and 2015
to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer
exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin). Program će obezbijediti
kontrolu i uvoĎenje visokih standarda sa ciljem obezbjeĎivanja proizvodnje i prometa bezbjedne
hrane i zaštite zdravlja ljudi, životne sredine, uz poštovanje dobre poljoprivredne prakse.
Odgovornost za pravovremenost, efekte i sprovoĎenje snosi: Fitosanitarna uprava, Uprava za
inspekcijske poslove (Fitosanitarna inspekcija, Veternarska inspekcija i Sanitarna inspekcija) i
ovlašćene ustanove za vršenje laboratorijskih analiza u oblasti bezbjednost hrane
Komponenta 2.2: Monitoring nitrata u hrani biljnog porijekla
Monitoring nitrata u hrani biljnog porijekla sprovodiće se u skladu sa objavljenim Programom
monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla - lisnato povrće za 2014. godinu koji će omogućiti
sistematsko praćenje MDK nitrata. Program će obezbijediti kontrolu i uvoĎenje visokih standarda
sa ciljem obezbjeĎivanja proizvodnje i prometa bezbjedne hrane i zaštite zdravlja ljudi, životne
sredine, uz poštovanje dobre poljoprivredne prakse za pravilnu upotrebu sredstava za ishranu
bilja. Program se sprovodi u cilju procjene ugroženosti zdravlja stanovništva, a u skladu sa
propisanim nivoima nitrata utvrĎenih Pravilnikom o dozvoljenim količinama teških metala,
mikotoksina i drugih supstanci u hrani („Službeni list CG”, broj 81/09) i Regulativom komisije
(EC) broj 1881/2006 od 19. decembra 2006.godine o uspostavljanju MRL za odreĎene
kontaminente u hrani (Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting
maximum levels for certain contaminants in foodstuffs).
Odgovornost za pravovremenost, efekte i sprovoĎenje snosi: Fitosanitarna uprava, Uprava za
inspekcijske poslove - Fitosanitarna inspekcija i ovlašćene ustanove za vršenje laboratorijskih
analiza u oblasti bezbjednost hrane.
Komponenta 2.3: Monitoring zemljišta kao objekta za proizvodnju hrane biljnog porijekla
na nivou primarne proizvodnje
Monitoring zemljišta sprovodiće se u skladu sa objavljenim Programom monitoringa zemljišta
kao objekta za proizvodnju hrane biljnog porijekla na nivou primarne proizvodnje u Crnoj Gori za
2014. godinu. Prisustvo štetnih materija u obradivim zemljištima, kao rezidue nakon intenzivne
poljoprivredne proizvodnje, najčešće je povezano sa upotrebom Ďubriva, pojedinačnih ili
kombinovanih ili kontaminacije vodom za navodnjavanje sa atmosferskim talozima, same
geološke podloge ili drugih izvora zagaĎenja. Program će obezbijediti kontrolu i uvoĎenje
standarda u upotrebi poljoprivrednog zemljišta sa ciljem obezbjeĎivanja proizvodnje bezbjedne
hrane i zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, uz poštovanje dobre poljoprivredne prakse,
edukaciju poljoprivrednih proizvoĎača (stručna predavanja, izrada programa mjera i štampanje
brošure), njegovo sprovoĎenje omogućiće uvoĎenje standarda u proizvodnji zdravstveno
bezbjedne hrane. Odgovornost za pravovremenost, efekte i sprovoĎenje snosi: Fitosanitarna
uprava, Uprava za inspekcijske poslove - Fitosanitarna inspekcija i ovlašćene ustanove za vršenje
za vršenje laboratorijskih analiza iz oblasti poljoprivrednog zemljišta, sredstva za ishranu bilja i
bezbjednost hrane.
Komponenta 2.4: Monitoring odreĊenih kontaminenata u hrani i hrani za životinje
neživotinjskog porijekla
Monitoring odreĎenih kontaminenata u hrani i hrani za životinje biljnog porijakla vrši se u cilju
povećanja nivoa kontrole pojedinih vrsta hrane biljnoh porijekla iz odreĎenih zemalja zbog
učestalih prijava putem RASFF-a i iz drugih izvora (Uredba Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24.
jula 2009. o sprovoĎenju Uredbe (EZ) br. 882/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta s obzirom na
povećan nivo službenih kontrola uvoza odreĎene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga
podrijetla i o izmjeni Odluke 2006/504/EZ). Monitoring se sprovodi u cilju obezbijeĎenja većeg
nivoa kontrole i sa ciljem obezbjeĎivanja bezbjedne hrane, zaštite zdravlja ljudi i životinja.
Odgovornost za pravovremenost, efekte i sprovoĎenje snosi: Fitosanitarna uprava, Uprava za
inspekcijske poslove - Fitosanitarna inspekcija i ovlašćene ustanove za vršenje za vršenje
laboratorijskih analiza iz oblasti bezbjednost hrane.
Komponenta 2.5: Program zaštite voća sa monitoringom rezidua pesticida Program zaštite
voća sa monitoringom rezidua pesticida predstavlja jedan od važnih segmenata u tehnologiji
gajenja voća. Njegovom primjenom utičemo na povećanje prinosa i dobijanje kvalitetnih
proizvoda. Pored ovih dobrih osobina, nažalost imamo i negativne posljedice na biljkama
(fitotoksičnost i sl.) kao i na čovjeka i životnu sredinu. Pravilnom primjenom sredstava za zaštitu
bilja možemo izbjeći sve navedene negativne posljedice, a ujedno i da dobijemo bezbjedan plod
za ishranu ljudi.
Odgovornost za pravovremenost, efekte i sprovoĎenje snosi: Fitosanitarna uprava i ovlašćene
ustanove za vršenje poslova u oblasti zdravstvene zaštite bilja.
Komponenta 2.6: Program zaštite povrtarskih kultura u zaštićenom prostoru sa
monitoringom rezidua pesticida Program zaštite povrtarskih kultura u zaštićenom prostoru
predstavlja jedan od važnih segmenata u tehnologiji gajenja povrća. Njegovom primjenom
utičemo na povećanje prinosa i dobijanje kvalitetnih proizvoda. Pored ovih dobrih osobina,
nažalost imamo i negativne posljedice na biljkama (fitotoksičnost i sl.) kao i na čovjeka i životnu
sredinu. Pravilnom primjenom sredstava za zaštitu bilja možemo izbjeći sve navedene negativne
posljedice, a ujedno i da dobijemo bezbjedan plod za ishranu ljudi.
Odgovornost za pravovremenost, efekte i sprovoĎenje snosi: Fitosanitarna uprava i ovlašćene
ustanove za vršenje poslova u oblasti zdravstvene zaštite bilja.
Komponenta 2.7: Program edukacije lica odgovornih za promet i upotrebu sredstava za
zaštitu bilja
Član 5 Direktive 128/2009/EC koji je uvršten i u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o
sredstvima za zaštitu bilja, predviĎa da državama članicama Eu ali i u Crnoj Gori mora biti
uspostavljen sistem obuke koji obezbjeĎuje da sva lica koja koriste sredstva za zaštitu bilja u
svojim profesionalnim aktivnostima (profesionalni korisnici), distributeri sredstva za zaštitu bilja i
savjetnici u oblasti zaštite bilja od štetnih organizama u okviru savjetodavnih ili komercijalnih
usluga i imaju potvrdu o stručnoj osposobljenosti. U daljem procesu unapreĎenja i ureĎenja
sistema prometa i upotrebe sredstva za zaštitu bilja, a do stupanja na snagu novih odredbi koji
propisuje da se sredstva za zaštitu bilja za profesionalnu upotrebu mogu u maloprodaji prodavati
samo licima koja posjeduju legitimaciju za profesionalno korišćenje sredstava za zaštitu bilja
Fitosanitarna uprava će u okviru ovog programa pripremiti niz obuka.
Nivoi obuke i sadržaj treninga prilagoĎen je vrsti učesnika. Odgovornost za pravovremenost,
efekte i sprovoĎenje snosi: Fitosanitarna uprava i naučno nastavne ustanove iz oblasti zaštite bilja
(sredstva za zaštitu bilja)
Komponenta 2.8: Program integralne zaštite bilja – vinova loza
Integralna zaštita bilja je optimalna kombinacija bioloških, biotehnoloških, hemijskih,
agrotehničkih mjera ili mjera uzgoja biljaka, pri čemu se upotreba hemijskih sredstava za zaštitu
bilja ograničava na najnužniju količinu, koja su potrebna za zadržavanje populacije štetnih
organizama ispod granice koja prouzrokuje privredno neprihvatljivu štetu ili gubitak - prag
štetnosti. Veoma je važno upotrebiti sredstava za zaštitu bilja pravilno i na vrijeme da bi zaštitili
poljoprivredne kulture i obezbjedili prihvatljiv nivo ostataka aktivnih materija u hrani biljnog
porijekla na nivou primarne proizvodnje. Tokom 2013. godine vinogradari su imali značajne štete
u proizvodnji grožĎa, u pojedinim vinogradima prinos je bio potpuno uništen, a u velikom broju
vinograda smanjenje prinosa je dostizalo i do 50%, jedan od razloga je bila i neadekvatna
primjena sredstava za zaštitu bilja.
Odgovornost za pravovremenost, efekte i sprovoĎenje snosi: Fitosanitarna uprava i ovlašćene
ustanove za vršenje poslova u oblasti zdravstvene zaštite bilja.
Komponenta 2.9: Hitne mjere u oblasti bezbjednosti hrane biljnog porijekla na nivou
primarne proizvodnje
U svrhu brzog reagovanja u situacijama neočekivane i iznenadne pojave nebezbjedne hrane
biljnog porijekla na nivou primarne proizvodnje, koje se ne mogu predvidjeti, a koje zahtijevaju
neodložno sprovoĎenje hitnih mjera radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, vršiće se odgovarajuće
stručne aktivnosti (učestalost uzorkovanja, vrsta i broj uzoraka, uništavanje hrane) na terenu kao i
usluge laboratorijskih ispitivanja. Hitne mjere u oblasti bezbjednosti hrane biljnog porijekla na
nivou primarne proizvodnje obuhvataju: sistematsko praćenje hrane biljnog porijekla na nivou
primarne proizvodnje koja se koristi za ishranu ljudi i životinja kod proizvoĎača koji su
registrovani od strane Fitosanitarne uprave, uzimanjem uzoraka. Uzorci hrane biljnog porijekla će
se uzimati u primarnoj proizvodnji, skladištima primarnih proizvoda, otkupnim mjestima, na
pijacama (otvorenim prodajnim mjestima) i na graničnim prelazima na kojima je organizovana
fitosanitarna inspekcija. Program obuhvata i pravovremeno obavještavanje putem medija, davanje
savjeta i objavljivanje stručnih publikacija, instrukcija i vodiča za sprovoĎenje mjera.
SprovoĎenje ovih aktivnosti zavisiće od same situacije i zahtjeva koje u tom trenutku iznenadna
situacija bude nalagala, a po uputstvima, nalozima i/ili rješenjima direktora Fitosanitarne uprave.
Period realizacije: Tokom cijele godine.
Finansiranje: Budžet Crne Gore - 45.500,00 €.
Naĉin kontrole:
Nosioci posla:
ovlašćene ustanove za vršenje laboratorijskih analiza u oblasti bezbjednsoti hrane,
ovlašćene ustanove za vršenje poslova u oblasti zdravstvene zaštite bilja, naučno nastavne
ustanove iz oblasti zaštite bilja (sredstva za zaštitu bilja) blagovremeno obavještavaju i
izvještavaju Fitosanitarnu upravu o izvoĎenju programa po naznačenim fazama u skladu
sa posebnim programima i o izvršenim poslovima u cilju vršenja administrativne kontrole
obavljenog posla;
fitosanitarna inspekcija blagovremeno obavještava i izvještava Fitosanitarnu upravu o
izvoĎenju godišnjeg plana kontrole u skladu sa rokovima, u cilju vršenja administrativne
kontrole obavljenog posla.
Izvještaj treba da sadrži sljedeće podatke: naziv mjesta i datum izvoĎenja mjere, ime
vlasnika/držaoca bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, potvrdu o uzetim uzorcima i
rezultate ispitivanja. Nosioci poslova vlasniku/držaocu bilja, biljnih proizvoda i objekata pod
nadzorom izdaju potvrdu o uzetim uzorcima za vršenje dijagnostičkog ispitivanja koja je data u
Prilogu, koji je sastavni dio ovog programa. Potvrda se izdaje u dva primjerka od kojih jedan
ostaje kod vlasnika/držaoca bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, a drugi primjerak
zadržava nosilac posla. Nosioci posla, odgovorni za pravovremenost, efekte i sprovoĎenje
programa, dostavljaju Fitosanitarnoj upravi izvještaje o sprovedenim mjerama.
Naučno nastavne ustanove iz oblasti zaštite bilja (sredstva za zaštitu bilja) koja organizuje
specijalistički kurs za sredstva za zaštitu bilja izraĎuje program obuke za sve kategorije korisnika.
Naĉin plaćanja: Na osnovu zaključenog ugovora, čiji sastavni dio su cijene laboratorijskih
analiza gdje je to primjenjivo, plaćanje se vrši po ispostavljenoj fakturi, dijelom avansno do 30%
za pripremu ispitnih kapaciteta na osnovu dostavljenog izvještaja Fitosanitarnoj upravi za
obavljeni posao. Avansna uplata sredstava vrši se na osnovu opravdanog zahtjeva, a avansno
uplaćena sredstva moraju se pravdati izvještajem kojim se dokazuje namjenska upotreba avansno
odobrenih i uplaćenih sredstava. Nepravilne i neuredne fakture i izvještaji, kao i fakture i
izvještaji bez kompletne prateće dokumentacije neće se razmatrati.
Finansijski rizik: U slučaju utvrĎivanja nepravilnosti iz Komponenti programa 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4
biće potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva. U slučaju da se zahtjeva nadokanda za
vrijednost uzetog uzorka ista se nadoknaĎuje iz odgovarajućih programa.
Finansijski plan:
Komponente
2.1 Monitoring rezidua pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla
Vrijednost €
10.000,00
2.2 Monitoring nitrata u hrani bljnog porijekla
1.500,00
2.3 Monitoring zemljišta kao objekta za proizvodnju hrane biljnog porijekla na nivou primarne proizvodnje
3.000,00
2.4 Monitoring odreĎenih kontaminenata u hrani i hrani za životinje neživotinjskog porijekla
3.000,00
2.5 Program zaštite voća sa monitoringom rezidua pesticida
6.000,00
2.6 Program zaštite povrtarskih kultura u zaštićenom prostoru sa monitoringom rezidua pesticida
5.000,00
2.7 Program edukacije lica odgovornih za promet i upotrebu sredstava za zaštitu bilja
5.000,00
2.8 Program integralne zaštite bilja – vinova loza
4.000,00
2.9 Hitne mjere u oblasti bezbjednosti hrane biljnog porijekla na nivou primarne proizvodnje
8.000,00
PROGRAM 3
PROGRAM KONTROLNIH ISPITIVANjA SJEMENSKE PROIZVODNjE, BILjNI
GENETIĈKI RESURSI I GMO
Cilj: ObezbjeĎivanje sertifikovanog, zdravstveno ispravnog sjemenskog materijala
poljoprivrednog bilja iz domaće proizvodnje uz korišćenje komparativnih prednosti područja na
većim nadmorskim visinama što doprinosi razvoju sjevera Crne Gore, očuvanje biljnih genetičkih
resursa i kontrola GMO.
Pravni osnov: Zakon o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja ("Sl. list RCG", broj 28/06 i
"Sl. list CG", broj 61/11), Zakon o genetički modifikovanim organizmima ("Sl. list CG", broj
22/08), Zakon o potvrĎivanju meĎunarodnog ugovora o biljnim genetskim resursima za hranu i
poljoprivredu ("Sl. list Crne Gore - MeĎunarodni ugovori", broj 03/10) i podzakonska akta koja
regulišu ove oblasti.
Odgovorna institucija: Fitosanitarna uprava – Odsjek za sjeme, sadni materijal, zaštitu biljnih
sorti, GMO i genetičke resurse.
Ukljuĉene institucije: Fitosanitarna uprava, ovlašćene ustanove za vršenje poslova u oblasti
sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja, biljne genetičke resurse i GMO, Uprava za
inspekcijske poslove – Fitosanitarna inspekcija.
Aktivnosti:
Komponenta 3.1: Sjemenska proizvodnja krompira
Proizvodnjom sjemenskog materijala krompira može se baviti privredno društvo, odnosno drugo
pravno lice ili preduzetnik odnosno proizvoĎač, koji je upisan u Registar proizvoĎača sjemenskog
materijala i fizičko lice, na osnovu zaključenog ugovora o saradnji sa proizvoĎačem, a sjemenski
materijal krompira proizveden u toj saradnji smatra se proizvodnjom proizvoĎača. Proizvodnja
sjemenskog materijala krompira podliježe obaveznoj stručnoj kontroli.
Stručnom kontrolom nad proizvodnjom sjemenskog materijala krompira utvrĎuje se: porijeklo
upotrijebljenog sjemena, vrsta, sorta i kategorija, autentičnost i čistoća vrste i sorte, prostorna
izolacija, zdravstveno stanje usjeva, prisustvo korova, opšte stanje i razvoj usjeva, predusjev,
primjena agrotehničkih mjera i očekivani prinos naturalnog sjemena. Na osnovu izvršene stručne
kontrole, Fitosanitarna uprava izdaje sertifikat o priznavanju sjemenskog usjeva čime proizvoĎač
stiče pravo na doradu sertifikovanog sjemena i na izdavanje etikete u cilju stavljanja u promet
sjemenskog materijala krompira koji i u pogledu kvaliteta ispunjava propisane norme. Dosljedna
primjena svih mjera obezbijediće proizvodnju kvalitetnog sjemena krompira domaćeg porijekla,
uz obezbijeĎen stručni i zdravstveni nadzor. Odgovornost za pravovremenost, efekte i
sprovoĎenje snosi: Fitosanitarna uprava i ovlašćene ustanove za vršenje poslova u oblasti
sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja i zdravstvene zaštite bilja.
Komponenta 3.2: Sjemenska proizvodnja žita
Proizvodnjom sjemenskog materijala žita može se baviti privredno društvo, odnosno drugo
pravno lice ili preduzetnik odnosno proizvoĎač, koji je upisan u Registar proizvoĎača sjemenskog
materijala i fizičko lice, na osnovu zaključenog ugovora o saradnji sa proizvoĎačem, a sjemenski
materijal žita proizveden u toj saradnji smatra se proizvodnjom proizvoĎača. Proizvodnja
sjemenskog materijala žita podliježe obaveznoj stručnoj kontroli.
Stručnom kontrolom nad proizvodnjom sjemenskog materijala žita utvrĎuje se: porijeklo
upotrijebljenog sjemena, vrsta, sorta i kategorija, autentičnost i čistoća vrste i sorte, prostorna
izolacija, zdravstveno stanje usjeva, prisustvo korova, opšte stanje i razvoj usjeva, predusjev,
primjena agrotehničkih mjera i očekivani prinos naturalnog sjemena. Na osnovu izvršene stručne
kontrole, Fitosanitarna uprava izdaje sertifikat o priznavanju sjemenskog usjeva čime proizvoĎač
stiče pravo na doradu sertifikovanog sjemena i na izdavanje etikete u cilju stavljanja u promet
sjemenskog materijala žita koji i u pogledu kvaliteta ispunjava propisane norme. Dosljedna
primjena svih mjera obezbijediće proizvodnju kvalitetnog sjemena žita domaćeg porijekla, uz
obezbijeĎen stručni i zdravstveni nadzor.
Odgovornost za pravovremenost, efekte i sprovoĎenje snosi: Fitosanitarna uprava i ovlašćene
ustanove za vršenje poslova u oblasti sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja i zdravstvene
zaštite bilja.
Komponenta 3.3: Program biljnih genetiĉkih resursa u poljoprivredi (banka biljnih gena)
Genetički resursi u biljnoj proizvodnji (inventarizacija, in situ i ex situ konzervacija, proučavanja,
formiranje kolekcija i registara i sl.). Očuvanje biološkog diverziteta je veoma važno za
poljoprivrednu proizvodnju jer pruža sigurnost u proizvodnji hrane. Identifikacija i inventarizacija
genetičkih resursa na terenu; podrška farmerima za uzgoj genetičkih resursa poljoprivrednog bilja;
prikupljanje materijala i genetička proučavanja, karakterizacija i formiranje genetičkog registra,
kolekcija i sl.; čuvanje kolekcija, publikovanje i razmjena naučnih rezultata; uključivanje u
odgovarajuće meĎunarodne organizacije. Odgovornost za pravovremenost, efekte i sprovoĎenje
snosi: Fitosanitarna uprava i ovlašćene ustanove za vršenje poslova u oblasti sjemenskog
materijala poljoprivrednog bilja (banka biljnih gena).
Komponenta 3.4: Mjere monitoringa u oblasti GMO
Budući da se GMO-i svakodnevno primjenjuju u naučnim istraživanjima i proizvodnji hrane, a
istovremeno mogu predstavljati opasnost po biodiverzitet i zdravlje ljudi, ovaj program
omogućava uspostavljanje i primjenu sistema kojim se osiguravaju i sprovode odgovarajuće mjere
zaštite u cilju sigurnog prekograničnog prenosa, provoza, upotrebe, namjernog uvoĎenja u životnu
sredinu i stavljanja GMO-a ili proizvoda koji sadrže GMO na tržište, kao i u oblasti
reproduktivnog GM biljnog materijala ili proizvoda koji sadrže, sastoje se ili su dobijeni od GMO,
u skladu sa usvojenim planom kontrole ili monitoringom.
Period realizacije: Tokom cijele godine.
Finansiranje: Budžet Crne Gore - 28.800,00 €.
Naĉin kontrole: Administrativnu kontrolu izvršavanja poslova vrši Fitosanitarna uprava -Odsjek
za sjeme, sadni materijal, zaštitu biljnih sorti, GMO i genetičke resurse. Nosioci posla
blagovremeno obavještavaju i izvještavaju Odsjek o izvoĎenju programa po naznačenim fazama u
skladu sa prijavom programa i o izvršenim poslovima u cilju vršenja administrativne kontrole
obavljenog posla. Obavještenje treba da sadrži sljedeće podatke: naziv mjesta, datum izvoĎenja
mjere, ime vlasnika bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, potvrdu o uzetim uzorcima i
rezultate ispitivanja. Nosioci poslova vlasniku bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
izdaju potvrdu o uzetim uzorcima koja je data u Prilogu ovog programa. Potvrda se izdaje u dva
primjerka od kojih jedan ostaje kod vlasnika bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, a
drugi primjerak zadržava nosilac posla. Nosioci posla, odgovorni za pravovremenost, efekte i
sprovoĎenje programa, dostavljaju Fitosanitarnoj upravi izvještaje o sprovedenim mjerama.
Naĉin plaćanja: Na osnovu zaključenog ugovora, čiji sastavni dio su cijene laboratorijskih
analiza gdje je to primjenjivo, plaćanje se vrši po ispostavljenoj fakturi, dijelom avansno do 30%
za pripremu ispitnih kapaciteta na osnovu dostavljenog izvještaja Fitosanitarnoj upravi za
obavljeni posao. Avansna uplata sredstava vrši se na osnovu opravdanog zahtjeva, a avansno
uplaćena sredstva moraju se pravdati izvještajem kojim se dokazuje namjenska upotreba avansno
odobrenih i uplaćenih sredstava. Nepravilne i neuredne fakture i izvještaji, kao i fakture i
izvještaji bez kompletne prateće dokumentacije neće se razmatrati.
Finansijski rizik: U slučaju utvrĎivanja nepravilnosti iz Komponenti programa 3.4 biće potrebno
obezbijediti dodatna finansijska sredstva. U slučaju da se zahtjeva nadokanda za vrijednost uzetog
uzorka ista se nadoknaĎuje iz odgovarajućih programa.
Finansijski plan:
Komponente
3.1 Sjemenska proizvodnja krompira:
Procjenjeno je da će se proizvodnja sjemenskog krompira odvijati na površini od 100 ha, za sprovoĎenje
stručne kontrole na ovim površinama neophodna su sredstva u iznosu od 29.000,00 €, od čega je 60%
(17.400,00€) učešće Fitosanitarne uprave, a 40% (11.600,00€) učešće proizvoĎača
Vrijednost €
17.400,00
3.2 Sjemenska proizvodnja žita:
Procjenjeno je da će se proizvodnja sjemenskih žita odvijati na površini od 50 ha, za sprovoĎenje stručne
kontrole na ovim površinama neophodna su sredstva u iznosu od 4.000,00 €, od čega je 60% (2.400,00€)
učešće Fitosanitarne uprave, a 40% (1.600,00€) učešće proizvoĎača
2.400,00
3.3 Program biljnih genetičkih resursa u poljoprivredi (banka biljnih gena)
4.000,00
3.4 Mjere monitoringa u oblasti GMO
5.000,00
PROGRAM 4
MATERIJALI ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA (KLOPKE, EX TEMPORE TESTOVI
ZA ŠTETNE ORGANIZME, HEMIKALIJE, MAMCI I SLIĈNO)
Cilj: ObezbjeĎivanje implementacije Programa fitosanitarnih mjera
Odgovorna institucija: Fitosanitarna uprava
Nosilac posla: Fitosanitarna uprava
Aktivnosti:
Program uključuje obezbjeĎivanje stalne rezerve neophodnih materijala: klopke, ex tempore
testovi za štetne organizme, hemikalije, mamci i slično radi blagovremenog izvršavanja Programa
fitosanitarnih mjera i ispunjavanja već preuzetih mjera definisanih programom, a naročito u
odnosu na hitne fitosanitarne mjere i krizne situacije čiji se obim i vrijeme ispitivanja ne može
predvidjeti - obezbjeĎivanje kontinuiranog i nesmetanog obavljanja programa u smislu
pravovremenog uzimanja uzoraka, terenskih obilazaka (nedostajući materijal, gorivo i drugi
operativni troškovi) i ostalih poslova iz nadležnosti Fitosanitarne uprave.
Period realizacije: Tokom cijele godine.
Finansiranje: Budžet Crne Gore - 4.000,00 €.
Naĉin plaćanja: Na osnovu zahtjeva, zaključenog ugovora, po rješenju, po ispostavljenoj fakturi,
dostavljenom izvještaju Fitosanitarnoj upravi za obavljeni posao gdje je to primjenjivo. Uplata
sredstava vrši se na osnovu opravdanog zahtjeva, a uplaćena sredstva moraju se pravdati
izvještajem kojim se dokazuje namjenska upotreba avansno odobrenih i uplaćenih sredstava.
Nepravilne i neuredne fakture, kao i fakture bez kompletne prateće dokumentacije neće se
razmatrati.
Finansijski rizik: U slučaju nepredvidive situacije biće potrebno obezbijediti dodatna finansijska
sredstva.
Finansijski plan:
Komponente
4.Materijali za sprovoĊenje Programa (klopke, ex tempore testovi za štetne organizme, hemikalije, mamci i sliĉno)
Vrijednost €
4.000,00
PROGRAM 5
TEHNIĈKA I ADMINISTRATIVNA PODRŠKA IMPLEMENTACIJI PROGRAMA
Cilj: ObezbjeĎivanje implementacije Programa fitosanitarnih mjera
Odgovorna institucija: Fitosanitarna uprava
Nosilac posla: Fitosanitarna uprava
Aktivnosti:
SprovoĎenje Programa fitosanitarnih mjera uključuje i ispunjavanje već preuzetih brojnih
meĎunarodnih obaveza, implementaciju PPCG, sprovoĎenje fitosanitarne politike u skladu sa
mjerama definisanim programom, pored institucionalne, zahtijevaju i znatnu finansijsku podršku.
Ovo ima za posljedicu uvoĎenje novina u svakodnevnu praksu, što je uslov za implementaciju
niza mjera fitosanitarne politike koje nameću potrebu dodatnog osposobljavanja ljudskih resursa,
prvenstveno kroz upoznavanje prakse i iskustava članica EU. Brojni su zadaci u oblasti
harmonizacije zakonodavstva sa Acquis communautarie EU, a posebno u kvalitetnoj primjeni
nove zakonske regulative, kao i meĎunarodni projekti koji nameću dodatne finansijske obaveze.
Ovi procesi i reforme traže saradnju sa najširim krugom korisnika.
Ovaj program ima višestruku namjenu usmjerenu ka:
sprovoĎenju obaveza u EU integracijama: Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, PPCG
i drugih preuzetih obaveza kroz stalna (Grupa za EU integracije: Poljoprivreda i ribarstvo)
ili povremena radna tijela i komisije, kao i za dodatne troškove harmonizacije
zakonodavstva sa Acquis EU, usluge prevoĎenja i dr.;
saradnja Crne Gore sa meĎunarodnim organizacijama koje su od značaja za razvoj
fitosanitarnog sektora i realizacija meĎunarodnih projekata u fitosanitarnom sektoru;
angažovanju stručnjaka iz oblasti infomatike za uspostavljanje IT sistema iz zemlje i
inostranstva i aktivnosti u tijelima koje su predviĎene zakonima i prenešenim
nadležnostima;
jačanju administrativnih i institucionalnih kapaciteta kroz dodatnu obuku kadra, podršku
kreativnih kadrova i modernizaciju postojeće i nabavku nove opreme, podršku procesima
akreditacije, informatičku podršku i dr.;
obezbjeĎivanju kontinuiranog i nesmetanog obavljanja programa u smislu pravovremenog
uzimanja uzoraka, terenskih obilazaka (nedostajući materijal, gorivo i drugi operativni
troškovi) i ostalih poslova iz nadležnosti Fitosanitarne uprave;
odnosima sa javnošću (štampanje promotivnih materijala, flajera i sl.) u sprovoĎenju
fitosanitarne politike i predstavljanju procesa pristupanja EU.
Period realizacije: Tokom cijele godine.
Finansiranje: Budžet Crne Gore - 4.000,00 €.
Naĉin plaćanja: Na osnovu zahtjeva, zaključenog ugovora, po rješenju, po ispostavljenoj fakturi,
dostavljenom izvještaju Fitosanitarnoj upravi za obavljeni posao. Uplata sredstava vrši se na
osnovu opravdanog zahtjeva, a uplaćena sredstva moraju se pravdati izvještajem kojim se
dokazuje namjenska upotreba avansno odobrenih i uplaćenih sredstava. Nepravilne i neuredne
fakture, kao i fakture bez kompletne prateće dokumentacije neće se razmatrati.
Finansijski plan:
Komponente
Vrijednost €
5. Tehnička i administrativna podrška implementaciji programa
4.000,00
SUBJEKTI ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA, PRAĆENjE I KONTROLA
2. Fitosanitarna uprava vrši administrativnu kontrolu nad realizacijom Programa fitosanitarnih
mjera za 2014. godinu kroz praćenje i kontrolu načina izvršavanja mjera, rokova, broja uzoraka,
voĎenja evidencije i načina obavještavanja o preduzetim mjerama, u toku samog sprovoĎenja ili
naknadno, provjerom vjerodostojnosti dostavljene dokumentacije, na terenu, kod držaoca bilja
kod kojih su izvršene mjere iz programa.
Pojedine mjere iz ovog programa (poslovi od javnog interesa), sprovode se na osnovu ugovora
izmeĎu Fitosanitarne uprave i vršioca javnih poslova, u skladu sa posebnim zakonima, kojima se
bliže ureĎuje oblast, metode i uslovi pod kojima se vrše javna ovlašćenja, evidencije, prava,
obaveze i odgovornosti vršioca javnih poslova i dr.
Subjekti koji sprovode mjere iz ovog programa moraju voditi propisane evidencije, registre i baze
podataka u skladu sa zakonima i propisima donesenim na osnovu zakona.
Inspekcijiki nadzor vrši Uprava za inspekcijske poslove –Fitosanitarna inspekcija u skladu sa
godišnjim planom kontrole.
STRUČNE KOMISIJE I EKIPE
3. Za sprovoĎenje pojedinih mjera iz ovog programa mogu se u odreĎenim slučajevima
formirati stručne komisije (hitne mjere: zdravstvena zaštita bilja/sinhronizacija rada na suzbijanju
štetnih organizama, bezbjednost hrane i dr.). TakoĎe, komisije predlažu visinu naknade štete
uništenog ili na drugi način uklonjenog bilja, biljnih proizvoda i drugih objekata pod nadzorom u
skladu sa zakonom. PredviĎena je izrada planova suzbijanja odreĎenih štetnih organizama, analize
rizika, vodiča i uputstava za sprovoĎenje mjera iz ovog programa, angažovanje eminentnih
predavača iz zemlje i inostranstva u cilju edukacije i praćenja savremenih trendova iz fitosanitarne
oblasti, troškovi meĎunarodne saradnje, kao i jačanje administrativnih kapaciteta same uprave.
NAKNADA ZA ŠTETE UNIŠTENOG ILI NA DRUGI NAĈIN UKLONJENOG BILjA,
BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH OBJEKATA POD NADZOROM
4. Za uništeno ili na drugi način uklonjeno bilje, biljne proizvode i druge objekte pod nadzorom
usljed izvršenja nareĎenih fitosanitarnih mjera, držaocu bilja, biljnih proizvoda i drugih objekata
pod nadzorom pripada naknada štete u skladu sa zakonom, na osnovu procjene stručne komisije.
5. Ovaj program objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".
Broj: 320-24/14-4
Podgorica, 10. februara 2014. godine
Ministar,
prof. dr Petar Ivanović, s.r.
Prilog
____________________________________________
ovlašćena institucija/nosilac posla
______________________________________
adresa
____________________
datum
P O T V R D A Br. _____________*
_____________________________
naziv komponente programa**
__________________________________________________________________________
ime i prezime (držaoca/vlasnika bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom)
___________________________________________________________________________
adresa, opština
___________________________________________________________________________
katastarski broj parcele / lokalni naziv parcele /GPS koordinate
Napomena: Vlasnik je dužan da ovu potvrdu čuva najmanje godinu dana, i da je stavi na uvid fitosanitarnom
inspektoru
IZVRŠENO UZORKOVANJE
PRIMJEDBA
Vrsta bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
Broj uzoraka
potpis vlasnika bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
matični broj vlasnika bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
* upisati broj komponente programa kroz redni broj potvrde
** u slučaju programa zdravstvene zaštite bilja unosi se naziv štetnog organizma
Parcela
_______________________________
ime i prezime nosioca posla
221.
Na osnovu ĉlana 10 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na ţivotnu sredinu
("Sluţbeni list RCG", broj 80/05 i "Sluţbeni list CG", broj 59/11), Ministarstvo
odrţivog razvoja i turizma, donijelo je
RJEŠENjE
O IZRADI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŢIVOTNU SREDINU ZA
DRŢAVNI PLAN UPRAVLjANjA OTPADOM ZA PERIOD 2014-2020. GODINE
Ĉlan 1
Pristupa se izradi strateške procjene uticaja na ţivotnu sredinu (u daljem tekstu:
SPU) za Drţavni plan upravljanja otpadom za period 2014 – 2020. godine.
Ĉlan 2
Drţavni plan upravljanja otpadom donosi Vlada Crne Gore na period koji nije
kraći od pet godina, kojim se odreĊuju dugoroĉni ciljevi upravljanja otpadom i
utvrĊuju uslovi za racionalno i odrţivo upravljanje otpadom (u daljem tekstu: Plan)
u Crnoj Gori u skladu sa zakonom kojim je ureĊeno upravljanje otpadom.
Plan obuhvata teritoriju cjelokupne Crne Gore.
Ĉlan 3
Osnovni cilj za sprovoĊenje SPU je da se prilikom izrade Plana razmotre
znaĉajna pitanja i problemi koji se odnose na:
1) proizvedene koliĉine i vrste otpada,
2) koliĉine otpada iz kojih se vrši povrat materijala i energije,
3) tokove otpada,
4) tehnologije i metode upravljanja otpadom,
5) objekte potrebne za uspostavljanje i funkcionisanje integralnog sistema
upravljanja otpadom,
6) sanaciju i rekultivaciju lokacija na kojima se nalaze neadekvatno odloţene
koliĉine otpada, i
7) druga pitanja radi obezbjeĊivanja da ţivotna sredina i zdravlje ljudi budu
potpuno uzeta u obzir prilikom izrade Plana i radi obezbjeĊivanja odrţivog razvoja i
unapreĊenja nivoa zaštite zdravlja ljudi i ţivotne sredine.
Izvještaj o strateškoj procjeni (u daljem tekstu: Izvještaj) pripremiće se i u
skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na ţivotnu sredinu.
Izvještajem će se identifikovati podruĉja za koja postoji mogućnost da budu
izloţena znaĉajnom riziku, izvršiti procjena mogućih negativnih uticaja na ţivotnu
sredinu, biodiverzitet i zdravlje ljudi, dati predlog adekvatnih mjera koje će se
preduzeti u cilju sprjeĉavanja i smanjenja štetnih uticaja upravljanja otpadom u
Crnoj Gori, kao i prikaz mogućih prekograniĉnih uticaja na ţivotnu sredinu.
Ĉlan 4
SprovoĊenjem SPU i izradom Izvještaja doprinosi se odrţivom upravljanju
otpadom u Crnoj Gori za period 2014 – 2020. godine.
Izvještaj sadrţi:
1) identifikaciju, opis i procjenu mogućih znaĉajnih uticaja na ţivotnu sredinu
koji nastaju realizacijom Plana,
2) razmatrana i usvojena varijantna rješenja vodeći raĉuna o geografskom
obuhvatu Plana,
3) odnos Plana prema drugim planovima i programima,
4) opšti i posebni ciljevi zaštite ţivotne sredine ustanovljeni na drţavnom i
meĊunarodnom nivou,
5) moguće znaĉajne posljedice po zdravlje ljudi i ţivotnu sredinu (uticaji
realizacije Plana na floru, faunu, biološku raznovrsnost, zemljište, vodu, vazduh,
materijalne resurse i kulturno nasljeĊe, pejzaţ i na ĉinioce koji utiĉu na klimatske
promjene i njihov meĊusobni odnos),
6) pregled razloga koji su posluţili kao osnova za izbor rješenja sadrţanih u
Planu sa aspekta varijantnih rješenja kaja su uzeta u obzir u Planu,
7) opis programa praćenja stanja ţivotne sredine, ukljuĉujući i zdravlje ljudi
nakon realizacije Plana,
8) zakljuĉke do kojih se došlo tokom izrade Izvještaja predstavljene na naĉin
razumljiv javnosti,
9) rezime, i
10) druge podatke u skladu sa odredbama ĉlana 15 stav 2 Zakona o strateškoj
procjeni uticaja na ţivotnu sredinu i relevantnim propisima EU.
Ĉlan 5
U postupku pripreme SPU obezbijediće se uĉešće javnosti, zainteresovanih
organa i organizacija (organi drţavne uprave nadleţni za poslove zdravlja,
poljoprivrede, veterinarstva i ekonomije, organ uprave nadleţan za zaštitu ţivotne
sredine i inspekcijske poslove, kao i jedinice lokalne samouprave) u skladu sa ĉl. 11,
17 i 19 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na ţivotnu sredinu.
Ĉlan 6
Sredstva za izradu Plana obezbijeĊena su iz IPA 2009 (preko Delegacije
Evropske unije u Crnoj Gori), a sredstva za izradu SPU obezbijediće se uz pomoć
Delegacije Evropske unije u Podgorici.
Ĉlan 7
Nosilac izrade Izvještaja biće izabran u skladu sa preporukama i relevantnim
procedurama koje primjenjuje Delegacija Evropske unije.
Rok za izradu Izvještaja je 30 dana, od dana zakljuĉivanja ugovora.
Ĉlan 8
Ovo rješenje objaviće se u “Sluţbenom listu Crne Gore”.
Broj:10- 40/80
Podgorica, 10. februara 2014. godine
Ministar,
Branimir Gvozdenović, s.r.
222.
Uprava za zaštitu kulturnih dobara, postupajući po sluţbenoj duţnosti, na
osnovu ĉlana 18, a u vezi sa ĉlanom 20 stav 3 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl.
list Crne Gore", broj 49/10), te ĉl. 133, 196 i 200 Zakona o opštem upravnom
postupku ("Sl. list Crne Gore", br. 60/03 i 32/11), donosi
R J E Š E Nj E
1.Uspostavlja se prethodna zaštita na nepokretnom dobru Carevom mostu koji
sa manjim mostom, ostacima kamenih branika i okolnim pejzaţem ĉini kompaktnu
cjelinu.
Carev most, manji most i ostaci kamenih branika nalaze se na dijelu katastarske
parcele 4285 KO Kliĉevo, Opština Nikšić.
Granica nepokretnog dobra Carev most, opština Nikšić, Kliĉevo, poĉinje
sjevernom granicom kat.parc. 4062 do puta Podgorica – Nikšić (kat.parc. 4285),
gdje presijeca put do kat.parc. 4061. Dalje ide granicama katastarskih parcela
kat.parc. 4061, kat.parc. 4055, kat.parc. 4117, kat.parc. 4115, kat.parc. 4110,
kat.parc. 4111, kat. parc. 4107, kat.parc. 4280, presijeca katastarske parcele kat.parc.
4281, kat.parc. 4302, kat.parc. 1037, kat.parc. 589, do katastarske parcele 538/2.
Zatim ide granicama parcela kat.parc. 538/2, kat.parc. 538/1, kat.parc. 537/1, do
puta (kat.parc. 1033/1), presijeca put do kat.parc. 307, i ide obodom kat. parcele
307, do granice kat.parc. 213. Zatim ide granicama parcela: kat.parc. 213, kat.parc.
212, kat.parc. 214, presijeca put (kat.parc. 1032) ide granicama parcela kat.parc.
211/2, kat.parc. 211/1, pa ide granicom puta (kat.parc. 193/2), do parcele kat.parc.
202/2, presijeca put (kat.parc. 193/2). Dalje ide granicom kat.parc. 197, i presijeca
katastarske parcele kat.parc. 185, kat. parc. 181, kat.parc. 4302, kat.parc. 1037,
kat.parc. 4093 i obuhvata kat.parcelu 4099. Ide obodom parcele 4073, do kat.parc.
4082, zatim ide granicama parcela kat.parc. 4082, kat.parc. 4080, kat.parc. 4075,
kat.parc. 4070, kat.parc. 4067, kat.parc. 4066/3, kat.parc. 4066/2, kat.parc. 4066/1,
kat.parc. 4064/2, kat.parc. 4064/5, i kat.parc. 4064/1, završava kod parcele kat.parc.
4062.
Granica zaštićene okoline nepokretnog dobra poĉinje sjevernom granicom
kat.parc. 3707/1, i kat.parc. 3707/2 do parcele 3717. Dalje ide granicama parcela:
kat.parc. 3717, kat.parc. 3719, kat.parc. 3720 do puta Podgorica – Nikšić, presijeca
put (kat.parc. 4285), do ivice parcele 3773. Dalje ide granicama parcela: kat.parc.
3773, kat. parc. 4059, kat.parc. 4056, kat.parc. 4057, kat. parc. 4058, kat. parc. 4021,
kat.parc. 4022, kat.parc. 4023, kat. parc. 4037, kat.parc. 4049, kat.parc. 4051, kat.
parc. 4125, kat. parc. 4126, kat.parc. 4127, kat.parc. 4129, kat. parc. 4130, kat. parc.
4131, kat.parc. 4132, kat. parc. 4133, kat. parc. 4142, kat.parc. 4154, kat.parc. 4152,
presijeca put kat. parc. 4299 do parcele 4176. Ide granicama parcela: kat. parc. 4176,
kat.parc. 4169, kat.parc. 4168, kat.parc. 4167, kat.parc. 4166, kat.parc. 4278. Dalje
presijeca parcele: kat.parc. 4281, kat.parc. 4302, kat. parc. 1037, kat. parc. 589, do
kat.parc. 542/2. Ide granicama parcela kat. parc. 542/2 i kat.parc. 542/1, presijeca
put kat.parc. 1033/1, do katastarske parcele 311. Dalje ide granicama katastarskih
parcela kat.parc. 313, kat.parc. 320, kat. parc. 319, kat. parc. 310, kat.parc. 308,
kat.parc. 215, kat. parc. 217, kat. parc. 218, kat.parc. 219, kat.parc. 220, kat. parc.
223, presijeca put kat.parc. 233, do granice kat. parc. 227. Ide granicom kat.parc.
227 do puta kat. parc. 1032, presijeca put do kat.parc. 208/3. Ide granicama parcela:
208/3, kat. parc. 208/2, kat.parc. 207, kat.parc. 206, kat.parc. 190/2, kat.parc. 188,
kat.parc. 187, kat.parc. 186, presijeca katastarske parcele 181, kat.parc. 4032, kat.
parc. 1037, kat. parc. 4093, do parcele 3672. Dalje ide granicama parcela: kat. parc.
4096, kat. parc. 4097, kat. parc. 3675, kat.parc. 3676, kat.parc. 3684/2, kat.parc.
3686, kat.parc. 3689/3, kat. parc. 3689/4, kat. parc. 3689/5, kat. parc. 3700, kat.parc.
3701, i završava kat.parcelom 3707/1.
2. Nepokretno dobro iz taĉke 1 ovog rješenja je u vlasništvu Opštine Nikšić i
vlasništvu više lica.
3. Zaštićena okolina nepokretnog dobra je u vlasništvu više lica.
4. Vrijeme trajanja prethodne zaštite na predmetnom dobru je deset mjeseci od
dana donošenja rješenja.
5. Radi utvrĊivanja kulturne vrijednosti predmetnog dobra, u toku trajanja
prethodne zaštite, shodno ĉl. 23 i 24 Zakona o zaštiti kulturnih dobara (“Sl. list Crne
Gore”, broj 49/10) i Pravilniku o bliţim kriterijumima i postupku za utvrĊivanje
kulturne vrijednosti kulturnog dobra („Sl.list Crne Gore“, broj 41/11), obrazovaće se
struĉno tijelo koje će saĉiniti elaborat sa detaljnim opisom sprovedenih radnji i
obrazloţenim struĉnim stavom o valorizaciji svojstava, osobenosti, znaĉaja i
kategorije dobra, kao i opis, katastarske oznake i grafiĉki prikaz granica predmetnog
dobra i njegove zaštićene okoline, na osnovu kriterijuma za utvrĊivanje kulturne
vrijednosti dobra.
6. U cilju ĉuvanja, odrţavanja i korišćenja dobra za vrijeme trajanja prethodne
zaštite, ne mogu se vršiti intervencije kojima bi bile umanjene zateĉene vrijednosti
predmetnog dobra i njegove zaštićene okoline.
7. Ţalba ne odlaţe izvršenje rješenja.
UP/I br. 04-247/2012-6
Cetinje, 15. maja 2013. godine
Uprava za zaštitu kulturnih dobara
v.d. direktora,
Ivanović Ruţica, s. r.
223.
Na osnovu člana 80 stav 2 Zakona o energetici (“Službeni list CG“ br. 28/10, 40/11,
42/11 i 6/13), člana 18 stav 1 tačka 5 Statuta Regulatorne agencije za energetiku
(''Službeni list CG'', broj 7/11), Odbor Regulatorne agencije za energetiku, na sjednici
održanoj 07. februara 2014. godine, donio je
ODLUKU
O SADRŽAJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O OSTVARENJU PLANA PROIZVODNJE
ELEKTRIĈNE ENERGIJE POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAĈA ZA PRETHODNU
GODINU
Ĉlan 1
Ovom odlukom utvrđuje se sadržaj godišnjeg izvještaja o ostvarenju plana
proizvodnje električne energije za prethodnu godinu (u daljem tekstu: Izvještaj), koji je
povlašćeni proizvođač dužan da dostavlja Agenciji, kao i način dostavljanja istog.
Ĉlan 2
Izvještaj iz člana 1 ove odluke dostavlja se za svako postrojenje i sadrži:
a) podatke o povlašćenom proizvođaču,
b) podatke o postrojenju,
c) podatke o naponskom nivou i mjestu priključenja na sistem, odnosno mjestu
mjerenja električne energije predate u sistem,
d) podatke o kapacitetima (nominalna snaga, broj agregata, bruto instalisana snaga i
maksimalno raspoloživa snaga, vrsta primarne energije koja se koristi za
proizvodnju energije u postrojenju),
e) tabelarno iskazanu realizaciju plana proizvodnje električne energije po mjesecima,
izmjerenu na mjestu predaje u sistem,
f) tabelarno iskazanu realizaciju plana potrošnje električne energije za sopstvene
potrebe po mjesecima,
g) tabelarno iskazanu realizaciju plana potrošnje električne energije za sopstvene
potrebe, koja je preuzeta iz sistema, po mjesecima,
h) u slučaju da se radi o visokoefikasnoj kogeneraciji, pored podataka koji se odnose
na električnu energiju, dostavlja se i tabelarno iskazana realizacija plana potrošnje
toplotne energije za sopstvene potrebe i količine toplotne energije predate drugim
fizičkim i pravnim licima,
i) prikaz ostvarenja plana proizvodnje ili nabavke goriva za postrojenja čija
proizvodna jedinica koristi gorivo (čvrstu biomasu, čvrsti deponijski otpad, gas iz
otpada i biogas),
j) podatke o planiranim i neplaniranim prekidima u proizvodnji, po učestalosti i dužini
prekida, po mjesecima,
k) detaljno obrazloženje za odstupanja između planiranih i ostvarenih veličina.
Ĉlan 3
Izvještaj iz člana 2 dostavlja se na obrascu „Godišnji izvještaj o ostvarenju plana
proizvodnje električne energije za prethodnu godinu“, koji je sastavni dio ove odluke.
Ĉlan 4
(1) Povlašćeni proizvođač je dužan da izvještaj iz člana 2 ove odluke dostavlja
Agenciji u pisanoj i elektronskoj formi u roku utvrđenom članom 7 Uredbe o načinu
sticanja statusa i ostvarivanja prava povlašćenog proizvođača električne energije
(„Službeni list CG“, broj 37/2011), odnosno najkasnije do 15. februara tekuće za
prethodnu godinu.
(2) Ukoliko povlašćeni proizvođač ne dostavi podatke u roku iz stava 1 ovog člana
Agencija će postupiti u skladu sa članom 81 stav 2 tačka 3 Zakona o energetici,
odnosno pokrenuti postupak za oduzimanje statusa povlašćenog proizvođača.
Ĉlan 5
Povlašćeni proizvođač je dužan da na zahtjev Agencije dostavi i druge podatke koji se
odnose na ostvarenje plana proizvodnje električne energije iz prethodne godine.
Ĉlan 6
Ova odluka se objavljuje na internet stranici Agencije.
Ĉlan 7
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.
Broj: 14/122-3
Podgorica, 07. februara 2014. godine
Predsjedavajući Odbora Agencije,
Branislav Prelević, s.r.
CRNA GORA
REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU
OBRAZAC - GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PLANA PROIZVODNJE ELEKTRIĈNE ENERGIJE POVLAŠĆENOG
PROIZVOĐAĈA
PODACI O POVLAŠĆENOM PROIZVOĐAĈU
Naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica
Adresa
PIB/JMBG
Telefon
Telefaks
E-mail adresa
Internet stranica
KONTAKT OSOBA
Ime i prezime
Funkcija
Adresa
Telefon
E-mail adresa
PODACI O POSTROJENJU
Naziv,lokacija i tip postrojenja u kojem se proizvodi energija i datum puštanja
postrojenja u pogon
Podaci o naponskom nivou i mjestu priključenja na sistem, odnosno mjestu
mjerenja električne energije predate u sistem
Nominalna snaga ( MW), broj agregata, bruto instalisana snaga ( MW ),
maksimalno raspoloživa snaga ( MW )
Podaci o vrsti postrojenja i identifikacione oznake mjernih uređaja u postrojenju
Vrsta primarne energije koja se koristi za proizvodnju energije u postrojenju
OSTVARENJE PLANA PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE PO POSTROJENJU
I
Količina proizvodene električne energije izmjerene na
mjestu predaje u sistem [MWh]
Potrošnja električne energije za sopstvene potrebe
[MWh]
Potrošnja električne energije za sopstvene potrebe koja
je preuzeta iz sistema [MWh]
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ukupno
Planirana
Ostvarena
Planirana
Ostvarena
Planirana
Ostvarena
Planirana
Potrošnja toplotne energije za sopstvene potrebe za
postrojenje koje istovremeno proizvodi električnu i
Ostvarena
toplotnu energiju [MWht]
Količina toplotne energije predate drugim fizičkim i
Planirana
pravnim licima za postrojenje koje istovremeno proizvodi
Neplanirana
električnu i toplotnu energiju [MWht]
Planirana
Proizvodnja ili nabavka goriva za postrojenje čija
proizvodna jedinica koristi gorivo [t]
Ostvarena
Planirani
Prekidi u proizvodnji električne energije [h]
Neplanirani
Značajni događaji vezani za korišćenje postrojenja, kao i
detaljno obrazloženje za odstupanja između planiranih i
ostvarenih veličina
Mjesto i datum
Potpis odgovorne osobe,
Pečat
224.
Shodno obavezi iz ĉlana 17 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“,
broj 39/11) objavljuje se spisak nevladinih organizacija koje se po osnovu ĉlana 49
Zakona o nevladinim organizacijama, brišu iz Registra zbog propuštanja propisanog
roka za usklaĊivanje statuta sa Zakonom o nevladinim organizacijama
SPISAK
NEVLADINIH ORGANIZACIJA BRISANIH IZ REGISTRA (OD BROJA 1
DO BROJA 1343)
1. „NGO INFO CENTAR“, sa sjedištem u Cetinju, r.br. 2, brisana Rješenjem br.
05-006/13-19688/1 od 08.04.2013. godine.
2. „UDRUŢENJE RATNIKA RATA 1991/92 CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Hercegovaĉka 90/III/23, r.br. 5, brisano Rješenjem br. 05-006/1319689/1 od 08.04.2013. godine.
3. „UDRUŢENJE ŢRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA CRNE GORE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Oktobarske Revolucije br. 122, r.br. 7, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-19690/1 od 08.04.2013. godine.
4. „CENTAR ZA SOCIJALNU BRIGU PORODICE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Gavrila Doţića 1/V, r.br. 8 brisana Rješenjem br. 05-006/13-19691/1 od
08.04.2013. godine.
5. „KREATIVNA ASOCIJACIJA MLADIH“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Kotor
Zgrade Bujkovića L-3/9, r.br. 10, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19682/1 od
08.04.2013. godine.
6. „PLANETARIJUM - MONTENEGRO“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Miodraga Bulatovića br. 10, r.br. 12, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19693/1 od
08.04.2013. godine.
7. „CRNOGORSKA AKADEMIJA ZA INTEGRISANU MEDICINU“, sa
sjedištem u Herceg Novom, ulica Braće Grbića br. 56, r.br. 14, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-19694/1 od 08.04.2013. godine.
8. „CENTAR ZA OBRAZOVANJE ZA CIVILNO I PLURALISTIĈKO
DRUŠTVO“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Mitra Bakića br. 12. r.br. 15, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-19695/1 od 08.04.2013. godine.
9. „CRNOGORSKO DRUŠTVO STUDENATA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Jovana Tomaševića br .37, r.br. 17, brisano Rješenjem br. 05-006/13-19696/1 od
08.04.2013. godine.
10. „CENTAR ZA GEOSTRATEŠKA ISTRAŢIVANJA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Lamela Malo Brdo 2/29, r.br. 18, brisana Rješenjem br. 05-006/1319697/1 od 08.04.2013. godine.
11. „NACIONALNO TURISTIĈKO UDRUŢENJE“, sa sjedištem u Budvi, ulica
Stari grad Trg Palmi bb, r.br. 19, brisano Rješenjem br. 05-006/13-19698/1 od
08.04.2013. godine.
12. „KREATIVNI CENTAR MEDITERAN“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Balšića br. 19, r.br. 21, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19700/1 od 08.04.2013.
godine.
13. „AKADEMIJA ZA MIR I DEMOKRATIJU“, sa sjedištem u Budvi, ulica
Stari Grad Trg Palmi bb, r.br. 20, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19699/1 od
08.04.2013. godine.
14. „GRAMATIK“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Steva Kraljevića br. 28, r.br.
22, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19701/1 od 08.04.2013. godine.
15. „CENTAR ZA REGIONALNE I BEZBJEDNOSNE STUDIJE“, sa sjedištem
u Podgorici, ulica Njegoševa br. 6, r.br. 23, brisana Rješenjem br. 05-006/1319702/1 od 08.04.2013. godine.
16. „UDRUŢENJE ZA EKOLOGIJU MEDIA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
13 Jula bb, r.br. 24, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19703/1 od 08.04.2013.
godine.
17. „MATICA MUSLIMANSKA CRNE GORE, SAMOSTALNO
UDRUŢENJE U OBLASTI KULTURE MANJINSKOG MUSLIMANSKOG
NARODA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Lenjina 87/III, st.br. 56, r.br.
26, brisano Rješenjem br. 05-006/13-19704/1 od 08.04.2013. godine.
18. „NEVLADINO UDRUŢENJE ZA MEDJUETNIĈKU TOLERANCIJU MET“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Jerevanska br. 10, r.br. 27, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-19705/1 od 08.04.2013. godine.
19. „TEKST“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Orahovaĉka br. 21, r.br. 28, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-19706/1 od 08.04.2013. godine.
20. „NEZAVISNA ASOCIJACIJA MLADIH CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, r.br. 30, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19707/1 od 08.04.2013. godine.
21. „PRIJATELJI I NAVIJAĈI SPORTSKIH KLUBOVA BUDUĆNOST CG
VARVARI“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Sportski centar Moraĉa br. 9, r.br. 31,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-19708/1 od 08.04.2013. godine.
22. „CRNOGORSKA ASOCIJACIJA MLADIH U DIJASPORI“, sa sjedištem u
Baru, ulica Polje bb, r.br. 32, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19709/1 od
08.04.2013. godine.
23. „KLUB NAVIJAĈA BUDUĆNOSTI VARVARI PODGORICA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Bokeška br. 20, r.br. 33, brisana Rješenjem br. 05006/13-197108/1 od 08.04.2013. godine.
24. „STUDENTSKI CENTAR CRNE GORE EURO - STUDENT
PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski put bb, r.br. 34, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-19711/1 od 08.04.2013. godine.
25. „CRNOGORSKI MEDICINSKI KLUB“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Vuka Karadţića br. 5, r.br. 35, brisana Rješenjem br. 05-006/13- 19712/1 od
08.04.2013. godine.
26. „RAĈUNARSKO DRUŠTVO BANU“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Pariske komune br. 19, r.br. 36, brisano Rješenjem br. 05-006/13-19713/1 od
08.04.2013. godine.
27. „MANSARDA“, sa sjedišem u Nikšiću, ulica Djura Salaja br. 6, r.br. 38,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-19714/1 od 08.04.2013. godine.
28. „CENTAR ZA ZAŠTITU PRAVA ŢENE I DJETETA PODGORICA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Slobode br. 10, r.br. 39, brisana Rješenjem br. 05006/13-19715/1 od 08.04.2013. godine.
29. „ORGANIZACIJA ŢENA KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Stari grad
br. 318, r.br. 45, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19716/1 od 08.04.2013. godine.
30. „UDRUŢENJE PIPERA - PIPO“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vaka
Djurovića br. 9, R.br. 47,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-19885/1 od 09.04.2013. godine.
31. „MEDIJA KLUB“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Lenjina br. 9,
R.br. 50, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19886/1 od 09.04.2013. godine.
32. „SKAUTSKO I EKOLOŠKO DRUŠTVO CETINJE“, sa sjedištem u Cetinju,
R.br. 52, brisano Rješenjem br. 05-006/13-19887/1 od 09.04.2013. godine.
33. „GLOBALNI ODGOVOR DROGAMA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Bracana Bracanovića br. 84, R.br. 53, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19888/1 od
09.04.2013. godine.
34. „DRUŠTVO ISTORIĈARA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Bulevar Revolucije br. 3, R.br. 56, brisano Rješenjem br. 05-006/13-19889/1 od
09.04.2013. godine.
35. „UDRUŢENJE GRADJANA OBOLJELIH OD MULTIPLEX SKLEROZE“,
sa sjedištem u Podgorici, ulica Marksa i Engelsa br. 18, R.br. 57, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-19890/1 od 09.04.2013. godine.
36. „CRKVENI HOR ROŢDESTVO BIJELA“, sa sjedištem u Herceg Novom,
ulica Bijela - Dom Kulture, R.br. 58, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19892/1 od
09.04.2013. godine.
37. „UDRUŢENJE CRMNIĈANA - 13. JUL“, sa sjedištem u Baru, ulica
Virpazar Opština Bar, R.br. 59, brisano Rješenjem br. 05-006/13-19893/1 od
09.04.2013. godine.
38. „UDRUŢENJE VASOJEVIĆA“, sa sjedištem u Andrijevici, ulica Branka
Deletića bb, R.br. 60, brisano Rješenjem br. 05-006/13-19894/1 od 09.04.2013.
godine.
39. „ALTERNATIVNA INFORMATIVNA MREŢA“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica 19 Decembra br. 19, R.br. 61, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19895/1 od
09.04.2013. godine.
40. „UDRUŢENJE ZA RAZVOJ PORODICE I STANOVNIŠTVA CRNE
GORE“, sa sjedištem u Podgorici, R.br. 62, brisano Rješenjem br. 05-006/1319896/1 od 09.04.2013. godine.
41. „UDRUŢENJE ŢENA HOLDING KOMPANIJE ŢELJEZARA NIKŠIĆ“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadţića bb, R.br. 63, brisano Rješenjem br. 05006/13-19897/1 od 09.04.2013. godine.
42. „UDRUŢENJE ZA POMOĆ I PODRŠKU MARGINALIZOVANIM
DRUŠTVENIM GRUPAMA - GRUPA MARGO“, sa sjedištem u Tivtu, ulica
Kalimanj bb, R.br. 64, brisano Rješenjem br. 05-006/13-19898/1 od 09.04.2013.
godine.
43. „DRUŠTVO RAĈUNOVODJA I REVIZORA DANILOVGRAD“, sa
sjedištem u Danilovgradu, ulica
Ĉaja Šćepanovića bb, R.br. 65, brisano Rješenjem br. 05-006/13-19899/1 od
09.04.2013. godine.
44. „HUMANITARNA ORGANIZACIJA - EKOS“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Slobode br. 21, R.br. 67, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19900/1 od
09.04.2013. godine.
45. „UDRUŢENJE TURISTIĈKIH NOVINARA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Bulevar Revolucije br. 11, R.br. 69, brisano Rješenjem br. 05006/13-19901/1 od 09.04.2013. godine.
46. „FORUM ŢENA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Trg Kralja
Nikole br. 8, R.br. 70, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19902/1 od 09.04.2013.
godine.
47.„ASOCIJACIJA ZA KREATIVNOST - AFINA“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Jovana Tomaševića br. 37, R.br. 71, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19903/1
od 09.04.2013. godine.
48. „DRUŠTVO RAĈUNOVODJA I REVIZORA KOTOR“, sa sjedištem u
Kotoru, ulica Trg Mata Petrovića br. 2, R.br. 72, brisano Rješenjem br. 05-006/1319904/1 od 09.04.2013. godine.
49. „KOTORSKO UDRUŢENJE ZA VRAĆANJE I ZAŠTITU PRIVATNE
SVOJINE“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Stari Grad bb, R.br. 75, brisano Rješenjem
br. O5-006/13-19905/1 od 09.04.2013. godine.
50. „BRIDŢ KLUB - REMI DESETKA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Kralja
Nikole br. 6, R.br. 76,
brisana Rješenjem 05-006/13-19906/1 od 09.04.2013. godine.
51. „KRILO - CENTAR ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ U KRIZI“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Miljana Vukova br. 9, R.br. 77, brisana Rješenjem br. 05-006/1319907/1 od 09.04.2013. godine.
52. „BUDVANSKO UDRUŢENJE ZA VRAĆANJE I ZAŠTITU PRIVATNE
SVOJINE“, sa sjedištem u Budvi, ulica Slovenska Obala br. 11, R.br. 78, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-19909/1 od 09.04.2013. godine.
53. „GRADJANSKA AKCIJA“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Njegoševa br. 77,
R.br. 79, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19910/1 od 09.04.2013. godine.
54. „UDRUŢENJE GRADJANA I POŠTOVALACA LJEŠANSKE NAHIJE LJEŠNJANIN“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Barutana, R.br. 80, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-19911/1 od 09.04.2013. godine. .
55. „ZAVIĈAJNI ODBOR SELA DJINOVIĆI“, sa sjedištem u Cetinju, ulica
Djinovići, R.br. 82, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19912/1 od 09.04.2013.
godine.
56. „DRUŠTVO RAĈUNOVODJA I REVIZORA HERCEG NOVI“, sa
sjedištem u Herceg Novom, ulica X Hercegovaĉke br. 4, R.br. 83, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-19913/1 od 09.04.2013. godine. .
57. „UDRUŢENJE GRADJANA I POŠTOVALACA ŢUPE NIKŠIĆKE VOJVODA NIKŠA - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Ţupa, R.br. 84,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-19914/1 od 09.04.2013. godine.
58. „UDRUŢENJE ZA ISELJENE ALBANCE IZ CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici,Gr.Op.Tuzi, ulica Tuzi bb, R.br. 85, brisano Rješenjem br. 05-006/1319915/1 od 09.04.2013. godine.
59. „DRUŠTVO RAĈUNOVODJA I REVIZORA BAR“, sa sjedištem u Baru,
ulica Obala 13. Jula bb, R.br. 86, brisano Rješenjem br. 05-006/13-19916/1 od
09.04.2013. godine.
60. „MATICA CRNA GORA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Hercegovaĉka br.
70, R.br. 88, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19917/1 od 09.04.2013. godine.
61. „ASOCIJACIJA SPORTA, INFORMACIJE I KULTURE - ASIK“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski put bb, R.br. 89, brisana Rješenjem br. 05006/13-19918/1 od 09.04.2013. godine.
62. „DRUŠTVO ZA OĈUVANJE ŢIVOTINJSKOG SVIJETA - LYNX
ANIMAL WORLD PRESERVATION SOCIETY - LYNX“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Bulevar Revolucije 26/79, R.br. 90, brisano Rješenjem br. 05006/13-19919/1 od 09.04.2013. godine.
63. ”KLUB TREZVENOSTI PODGORICA’’, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Mila Radunovića SZ-2, P-1, R.br. 91, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19920/1 od
09.04.2013. godine.
64. ”KLUB TREZVENOSTI NADA’’, sa sjedištem u Danilovgradu, ulica
Rsojevica bb, R.br. 92, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19921/1 od 09.04.2013.
godine.
65. „NVO MANUS FEMINAE’’, sa sjedištem u Podgorici, ulica Beogradska br.
16, R.br. 93, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19922/1 od 09.04.2013. godine.
66. ”MIKOLOŠKO DRUŠTVO CRNE GORE’’, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Kralja Nikole bb, R.br. 94, brisano Rješenjem br. 05-006/13-19923/1 od 09.04.2013.
godine.
67. ”CENTAR ZA RAZVOJ DEMOKRATSKOG CIVILNOG I EKOLOŠKOG
DRUŠTVA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Rista Stijovića br. 5, R.br. 95, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-19924/1 od 09.04.2013. godine.
68. ”UDRUŢENJE GRAĐANA SIGURNOST“, sa sjedištem Ulcinju, ulica Ivana
Milutinovića, br. 51, R.br. 96, brisano Rješenjem br. 05-006/13-19925/1 od
09.04.2013. godine.
69. ”STUDENT“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Blaţa Jovanovića br. 7, R.br.
97, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19926/1 od 09.04.2013. godine.
70. ”UDRUŢENJE KLUBOVA TREZVENOSTI CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Mila Radunovića S-2, P-1, R.br. 99, brisano Rješenjem br. 05006/13-19927/1 od 09.04.2013. godine.
71. ”UDRUŢENJE KUĈA I PRIJATELJA KUĈA - MARKO MILJANOV“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Ubli Dom graĊana bb, R.br. 100, brisano Rješenjem br.
05-006/13-19928/1 od 09.04.2013. godine.
72. ”UDRUŢENJE GRBLJANA - CAR LAZAR“, sa sjedištem u Tivtu, ulica
Radanovići bb, R.br. 101, brisano Rješenjem br. 05-006/13-19929/1 od 09.04.2013.
godine.
73. ”CENTAR ZA BRIGU O DJETETU I PORODICI“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Omladinskih brigada br. 14, R.br. 102, brisana Rješenjem br. 05006/13-19930/1 od 09.04.2013. godine.
74. ”DRUŠTVO CRNOGORSKO-AUSTRIJSKOG PRIJATELJSTVA“, sa
sjedištem u Kotoru, ulica Škaljari A6, R.br. 103, brisano Rješenjem br. 05-006/1319931/1 od 09.04.2013. godine.
75. ”OMLADINSKA MUZIĈKO - POETSKA ASOCIJACIJA-OMPA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Danila Kiša br. 4, R.br. 104, brisana Rješenjem br. 05006/13-19932/1 od 09.04.2013. godine.
76. ”ORGANIZACIJA ŢENA BERANE“, sa sjedištem u Beranama, ulica IV
Crnogorske br. 5, R.br. 108, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19933/1 od
09.04.2013. godine.
77. ”ORGANIZACIJA ŢENA PLUŢINE“, sa sjedištem u Pluţinama, ulica
Lazara Soĉice bb, R.br. 109, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19934/1 od
09.04.2013. godine.
78. ”UDRUŢENJE STUDENTSKE ZADRUGE-SEMESTAR-PODGORICA“,
sa sjedištem u Podgorici, ulica Kruševac bb, R.br. 110, brisano Rješenjem br. 05006/13-19935/1 od 09.04.2013. godine.
79. ”NEZAVISNA KULTURNA ASOCIJACIJA MEDIA LINK“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica C, R.br. 111, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19936/1 od
09.04.2013. godine.
80. ”DRUŠTVO STUDENATA PODGORICE“, sa sjedištem u Podgorici, R.br.
114, brisano Rješenjem br. 05-006/13-19937/1 od 09.04.2013. godine.
81. „MATICA ISELJENIKA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Bulevar Revolucije 42/III, R.br. 73, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19904/1 od
09.04.2013. godine.
82. ”UDRUŢENJE ŢENA - ANAGASTRUM“, sa sjedištem u Nikšiću, Ulica VI
Crnogorske S-72, R.br. 115, brisano Rješenjem br. 05-006/13-19938/1 od
09.04.2013. godine.
83. ”SAVEZ UDRUŢENJA ŢENA - BIZNIS CENTAR - NIKŠIĆ“, sa sjedištem
u Nikšiću, ulica Jovana Cvijića br. 8B, R.br. 117, brisana Rješenjem br. 05-006/1319939/1 od 09.04.2013. godine.
84. ”UDRUŢENJE MANEKENA I FOTOMODELA CRNE GORE - MONTE
IN“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Revolucije br. 60, R.br. 118, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-19940/1 od 09.04.2013. godine.
85. ”SUTOMORSKA MREŢA“, sa sjedištem u Baru, ulica Obala I. Novakovića
br. 3, R.br. 119, brisana Rješenjem br. 05-006/13-19941/1 od 09.04.2013. godine.
86.
”DRUŠTVO
ROVĈANA
I
POŠTOVALACA
TRADICIJE,
PRIJATELJSTVA I VEZA - GOJAK“, sa sjedištem u Podgorici, ulica IV Jul br. 62,
R.br. 122, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20289/1 od 11.04.2013. godine.
87. ”DRUŠTVO PRIJATELJA RIJEKE TARE“, sa sjedištem u Ţabljaku, ulica
Budeĉevica bb, R.br. 123, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20290/1 od 11.04.2013.
godine.
88. ”UDRUŢENJE ZA PRAVNU INFORMATIKU CRNE GORE“, sa sjedištem
u Podgorici, ulica 13 Jula br. 2, R.br. 124, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20291/1
od 11.04.2013. godine.
89. ”RAĈUNOVODJE I REVIZORI PODGORICE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Vasa Raiĉkovića br 18, R.br. 126, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20288/1 od
11.04.2013. godine.
90. ”UDRUŢENJE PIVLJANA - BAJO PIVLJANIN“, sa sjedištem u Pluţinama,
ulica Pluţine bb, R.br. 133, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20294/1 od
11.04.2013. godine.
91. ”DRUŠTVO RAĈUNOVODJA I REVIZORA NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Njegoševa br. 16, R.br. 134, brisano Rješenjem br. 05-006/1320295/1 od 11.04.2013. godine.
92. ”OMLADINSKI SAVJET BERANE“, sa sjedištem u Beranama, ulica IV
Crnogorske br. 9, R.br. 137, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20296/1 od
11.04.2013. godine.
93. ”DRUŠTVO RAĈUNOVODJA I REVIZORA BUDVA“, sa sjedištem u
Budvi, ulica Trg Sunca br. 4, R.br. 138, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20297/1
od 11.04.2013. godine.
94. ”DRUŠTVO PRIJATELJA I POŠTOVALACA ROŢAJA - ROŢAJE“, sa
sjedištem u Roţajama, ulica Sandţaĉka br. 23, R.br. 139, brisano Rješenjem br. 05006/13-20298/1 od 11.04.2013. godine.
95. ”ORGANIZACIJA ŢENA BIJELOG POLJA“, sa sjedištem u Bijelom Polju,
ulica Obala bb, R.br. 140, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20299/1 od 11.04.2013.
godine.
96. ”UDRUŢENJE ZA RAZVOJ POSLOVNE KOMUNIKACIJE“, sa sjedištem
u Podgorici, R.br. 141, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20300/1 od 11.04.2013.
godine.
97. ”SAVREMENI TEATAR CETINJE“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Bajova br.
4, R.br. 144, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20293/1 od 11.04.2013. godine.
98. ”ASOCIJACIJA CETINJSKI BIJENALE“, sa sjedištem u Cetinju, ulica
Cetinje Plavi Dvorac, R.br. 145, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20292/1 od
11.04.2013. godine.
99. ”TURISTIĈKO DRUŠTVO - BAOŠIĆ - BAOŠIĆ“, sa sjedištem u Herceg
Novom, ulica Baošići bb, R.br. 150, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20301/1 od
11.04.2013. godine.
100. „KULTURNO UMJETNIĈKO DRUŠTVO ULCINJ“, sa sjedištem u
Ulcinju, ulica Narodnog Fronta br. 18, R.br. 151, brisano Rješenjem br. 05-006/1320302/1 od 11.04.2013. godine.
101. „UDRUŢENJE ZA KREATIVNI RAZVOJ DJECE, OMLADINE I
ODRASLIH FORTUNA - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Djura Salaja br.
2, R.br. 154, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20303/1 od 11.04.2013. godine.
102. „KLUB MLADIH CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski
Put bb, R.br. 155, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20304/1 od 11.04.2013. godine.
103. „CRNOGORSKA OMLADINSKA STUDENTSKA ASOCIJACIJA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Vaka Djurovića br. 131, R.br. 159, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-20306/1 od 11.04.2013. godine.
104. „DJEĈIJI KULTURNI CENTAR JET SET PODGORICA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Vaka Djurovića br. 12, R.br. 160, brisana Rješenjem br. 05-006/1320307/1 od 11.04.2013. godine.
105. „STUDENTSKI KULTURNI CENTAR CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Balšića br. 52, R.br. 161, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20308/1
od 11.04.2013. godine.
106. „KLUB FRIZERA HERCEG NOVI“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica
Braće Grbića br. 20, R.br. 165, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20309/1 od
11.04.2013. godine.
107. „FAKULTETSKI ODBOR
STUDENATA GRADJEVINSKOG
FAKULTETA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 166, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-20310/1 od 11.04.2013. godine.
108. „MATICA BRDA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Kralja Nikole br. 6,
R.br. 168, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20312/1 od 11.04.2013. godine.
109. „UDRUŢENJE RATNIKA RATA 1991/92 GODINE. PODGORICA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Branka Radiĉevića br. 75, R.br. 169, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-20313/1 od 11.04.2013. godine.
110. „CENTAR ZA TRANZICIJU“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Kruševac
PC, R.br. 172, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20314/1 od 11.04.2013. godine.
111. „FAKULTETSKA ORGANIZACIJA STUDENATA FAKULTETA
DRAMSKIH UMJETNOSTI“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Bajova br. 2, R.br. 174,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-20315/1 od 11.04.2013. godine.
112. „FAKULTETSKA ORGANIZACIJA STUDENATA FAKULTETA
LIKOVNE UMJETNOSTI“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Vojvode Batrića br. 2,
R.br. 175, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20316/1 od 11.04.2013. godine.
113. „FAKULTETSKA STUDENTSKA ORGANIZACIJA MAŠINSKOG
FAKULTETA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 176, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-20317/1 od 11.04.2013. godine.
114. „DOMSKA ORGANIZACIJA STUDENATA“, sa sjedištem u Cetinju, ulica
Njegoševa br 1, R.br. 177, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20318/1 od 11.04.2013.
godine.
115. „KLUB STUDENATA MAŠINSTVA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Cetinjski put bb, R.br. 178, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20319/1 od
11.04.2013. godine.
116. „TURISTIĈKO DRUŠTVO KUMBOR - KUMBOR“, sa sjedištem u
Herceg Novom, ulica Kumbor Djenovići, R.br. 179, brisana Rješenjem br. 05006/13-20320/1 od 11.04.2013. godine.
117. „STUDENTSKA INICIJATIVA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Hercegovaĉka br. 30, R.br. 182, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20321/1 od
11.04.2013. godine.
118. „UDRUŢENJE PROTIV ALKOHOLIZMA, NIKOTINIZMA I
NARKOMANIJE CRNE GORE “, sa sjedištem u Podgorici, ulica Djoka Miraševića
br. 49, R.br. 186, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20322/1 od 11.04.2013. godine.
119. „EKOLOŠKO DRUŠTVO BISERKA - PLJEVLJA“, sa sjedištem u
Pljevljima, ulica Narodne Revolucije bb, R.br. 187, brisano Rješenjem br. 05006/13-20323/1 od 11.04.2013. godine.
120. „CENTAR ZA NENASILNE KOMUNIKACIJE - MONTENET“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Lenjina 45A, R.br. 191, brisana Rješenjem br.
05-006/13-20324/1 od 11.04.2013. godine.
121. „KULT - CENTAR ZA KULTURNU AKCIJU “, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Cetinjski Put bb, R.br. 195, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20325/1 od
11.04.2013. godine.
122. „PRIJATELJI PLAVA I GUSINJA - IZVORI“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Lamela 4/1, R.br. 197, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20326/1 od
11.04.2013. godine.
123. „SAVEZ EKOLOŠKIH DRUŠTAVA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Vasa Raiĉkovića br. 34, R.br. 198, brisana Rješenjem br. 05006/13-20327/1 od 11.04.2013. godine.
124. „ASOCIJACIJA MLADIH NOVINARA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Bratstva Jedinstva br. 19, R.br. 199, brisana Rješenjem br. 05006/13-20328/1 od 11.04.2013. godine.
125. „UDRUŢENJE POTOMAKA I POŠTOVALACA RATNIKA I RATNIH
DOBROVOLJACA 1912-1918“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vasa Raiĉkovića
br. 7, R.br. 207, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20330/1 od 11.04.2013. godine.
126. „ASOCIJACIJA DEBATNIH KLUBOVA “, sa sjedištem u Podgorici, R.br.
210, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20331/1 od 11.04.2013. godine.
127. „AKADEMSKI KULTURNI CENTAR“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Jovana Tomaševića bb, R.br. 211, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20332/1 od
11.04.2013. godine.
128. „DRUŠTVO PRIJATELJA PRISTANA - PRISTAN - ULCINJ“, sa
sjedištem u Ulcinju, ulica Pristan 3/1, R.br. 212, brisano Rješenjem br. 05-006/1320333/1 od 11.04.2013. godine.
129. „STUDENTSKA ALTERNATIVA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Hercegovaĉka br. 30, R.br. 213, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20346/1 od
11.04.2013. godine.
130. „MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA RAZMJENU STUDENATA
EKONOMIJE I MENADŢMENTA AIESEC LOKALNI KOMITET - KOTOR“, sa
sjedištem u Kotoru, ulica Dobrota bb, R.br. 214, brisana Rješenjem br. 05-006/1320347/1 od 11.04.2013. godine.
131. „STUDENTSKA ORGANIZACIJA VIŠE FIZIOTERAPEUTSKE
ŠKOLE“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Sava Ilića bb, Igalo, R.br. 216,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-20348/1 od 11.04.2013. godine.
132. „DUBRAVA“, sa sjedištem u Baru, ulica Mrkojevići MZ, R.br. 219, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-20349/1 od 11.04.2013. godine.
133. „OMLADINSKI SAVJET NIKŠIĆA “, sa sjedištem u Nikšiću, ulica
Narodnih Heroja br. 10, R.br. 204, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20603/1 od
15.04.2013. godine.
134. „UDRUŢENJE PRONALAZAĈA
I AUTORA TEHNIĈKIH
UNAPREĐENJA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, Bul. Save Kovaĉevića
13B, R.br. 206, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20604/1 od 15.04.2013. godine.
135. „UMJETNIĈKO UDRUŢENJE ALBATROS“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica
Joke Baletić br. 16, R.br. 220, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20605/1 od
15.04.2013. godine.
136. „UMJETNIĈKO UDRUŢENJE ARGENTINA“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Ţirovnica bb, R.br. 225, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20606/1 od
15.04.2013. godine.
137.
„FAKULTETSKA
ORGANIZACIJA
STUDENATA
ELEKTROTEHNIĈKOG FAKULTETA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski
put bb, R.br. 226, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20607/1 od 15.04.2013. godine.
138. „STUDIO - ART 212“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Momišići bb, R.br.
228, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20608/1 od 15.04.2013. godine.
139. „CRNOGORSKI FILMSKI INSTITUT “, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Nikole Tesle br. 23, R.br. 230, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20609/1 od
15.04.2013. godine.
140. „EVROPSKO UDRUŢENJE STUDENATA ELEKTROTEHNIKE CRNE
GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Boška Buhe br. 39, R.br. 234, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-20611/1 od 15.04.2013. godine.
141. „UDRUŢENJE PSIHOLOGA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici,
Bul. Revolucije br. 3, R.br. 236, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20612/1 od
15.04.2013. godine.
142. „CENTAR ZA TOLERANCIJU I DIJALOG“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Vaka Djurovića br. 12, R.br. 231, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20610/1 od
15.04.2013. godine.
143. „UDRUŢENJE ZA KOTORSKE SVEĈANOSTI - FEŠTA - KOTOR“, sa
sjedištem u Kotoru, ulica Stari Grad bb, R.br. 237, brisano Rješenjem br. 05-006/1320313/1 od 15.04.2013. godine.
144. „DRUŠTVO PRIJATELJA KNJIGE - KADRIJA ADROVIĆ PETNJICA“, sa sjedištem u Beranama, ulica Petnjica, R.br. 238, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-20614/1 od 15.04.2013. godine.
145. „CENTAR ZA DJEVOJKE - KSENIJA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Vasa Raiĉkovića br. 40, R.br. 239, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20615/1 od
15.04.2013. godine.
146. „OMLADINSKI SAVJET BUDVE“, sa sjedištem u Budvi, ulica Njegoševa
bb, R.br. 241, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20616/1 od 15.04.2013. godine.
147. „FAKULTETSKA ORGANIZACIJA STUDENATA FAKULTETA ZA
POMORSTVO KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Kotor, R.br. 242, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-20618/1 od 15.04.2013. godine.
148. „OMLADINSKI SAVJET KOTORA“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Dobrota
bb, R.br. 243, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20619/1 od 15.04.2013. godine.
149. „ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA U CRNOJ GORI“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Stari Aerodrom 2A-1, R.br. 246, brisana Rješenjem br. 05-006/1320626/1 od 15.04.2013. godine.
150. „INTERSKI MONTENEGRO“, sa sjedištem u Podgorici, ulica 19
Decembra br. 21, R.br. 248, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20621/1 od
15.04.2013. godine.
151. „STUDENTSKA ORGANIZACIJA STUDENTSKOG DOMA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski put bb, R.br. 251, brisana Rješenjem br. 05006/13-20622/1 od 15.04.2013. godine.
152. „THE BOOKS OF KNJIGE “, sa sjedištem u Cetinju, ulica Omladinska bb,
R.br. 252, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20623/1 od 15.04.2013. godine.
153. „CENTAR ZA RAZVOJ MEDIJA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Dahna bb, R.br. 254, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20624/1 od
15.04.2013. godine.
154.
„FAKULTETSKI
ODBOR
STUDENATA
METALURŠKO
TEHNOLOŠKOG FAKULTETA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski put bb,
R.br. 167, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20311/1 od 15.04.2013. godine.
155. „EKSPERIMENTALNA SCENA TEATAR 303“, sa sjedištem u Kotoru,
ulica Škaljari C-28, R.br. 256, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20625/1 od
15.04.2013. godine.
156. „CRNOGORSKO UDRUŢENJE GALERISTA “, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Karadjordjeva br. 6, R.br. 257, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20626/1 od
15.04.2013. godine.
157. „FOTO KINO I VIDEO KLUB - PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Marka Miljanova br. 21, R.br. 260, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20627/1
od 15.04.2013. godine.
158. „OMLADINSKI SAVJET BIJELO POLJE“, sa sjedištem u Bijelom Polju,
ulica Tršova br. 10, R.br. 261, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20628/1 od
15.04.2013. godine.
159. „DRUŠTVO RAĈUNOVOĐA I REVIZORA ROŢAJE“, sa sjedištem u
Roţajama, ulica Roţaje, R.br. 271, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20635/1 od
15.04.2013. godine.
160. „HRVATSKI INFO RAZVITAK“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Stari Grad
br. 317, R.br. 267, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20631/1 od 15.04.2013. godine.
161. „UDRUŢENJE GRAĐANA - VLASNIKA KOJIMA SE VRAĆA
NEPOKRETNOST IZ DRUŠTVENE SVOJINE - GRBALJ“, sa sjedištem u
Kotoru, ulica Lastva Grbaljska, Mrĉevo Polje B, R.br. 265, brisano Rješenjem br.
05-006/13-20630/1 od 15.04.2013. godine.
162. „UDRUŢENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA I ĈLANOVA PORODICA
PALIH BORACA 90/92 CRNE GORE“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Njegoševa
bb, R.br. 268, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20632/1 od 15.04.2013. godine.
163. „KLUB STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA “, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Jovana Tomaševića br. 37, R.br. 269, brisana Rješenjem br. 05006/13-20633/1 od 15.04.2013. godine.
164. „DRUŠTVO RAĈUNOVOĐA I REVIZORA PLJEVLJA“, sa sjedištem u
Pljevljima, ulica Velimira Jakića br. 6, R.br. 270, brisano Rješenjem br. 05-006/1320634/1 od 15.04.2013. godine.
165. „DRUŠTVO RAĈUNOVOĐA I REVIZORA BIJELO POLJE“, sa
sjedištem u Bijelom Polju, ulica Rakonje br. 1, R.br. 272, brisano Rješenjem br. 05006/13-20636/1 od 15.04.2013. godine.
166. „UDRUŢENJE GRAĐANA POZORIŠTE DOKTOR MAĈAK“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Ivana Milutinovića br. 6A, R.br. 277, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-20637/1 od 15.04.2013. godine.
167. „CENTAR ZA STANDARDIZACIJU“, sa sjedištem u Kotoru, R.br. 278,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-20638/1 od 15.04.2013. godine.
168. „AGRO FORUM“, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Revolucije br. 60,
R.br. 279, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20639/1 od 15.04.2013. godine.
169. „INFO FORUM“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Djoka Miraševića br. 15,
R.br. 280, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20640/1 od 15.04.2013. godine.
170. „DRUŠTVO PRIJATELJA KOTORA - GRADA SVJETSKE BAŠTINE“,
sa sjedištem u Kotoru, R.br. 282, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20641/1 od
15.04.2013. godine.
171. „ODBOR ZA BRIGU O CRKVI SV. ĐORĐIJE U PREDIŠU“, sa sjedištem
u Cetinju, ulica X Crnogorske G-57, R.br. 284, brisana Rješenjem br. 05-006/1320642/1 od 15.04.2013. godine.
172. „INFORMATIĈKI SAVEZ CETINJE“, sa sjedištem u Cetinju, ulica
Predgradje br. 5, R.br. 286, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20643/1 od
15.04.2013. godine.
173. „ASOCIJACIJA MLADIH UMJETNIKA“, sa sjedištem u Cetinju, ulica V
Proleterske bb, R.br. 288, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20644/1 od 15.04.2013.
godine.
174. „MEDIJA CENTAR MLADIH“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Save
Kovaĉevića br. 46, R.br. 289, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20645/1 od
15.04.2013. godine.
175. „NARODNA TEHNIKA BERANE - UDRUŢENJE ZA EDUKACIJU I
PODSTICANJE TEHNIĈKO - TEHNOLOŠKOG STVARALAŠTVA“, sa
sjedištem u Beranama, ulica Svetog Save br. 29, R.br. 292, brisano Rješenjem br.
05-006/13-20646/1 od 15.04.2013. godine.
176. „DRUŠTVO RAĈUNOVOĐA I REVIZORA TIVAT“, sa sjedištem u
Tivtu, ulica Nikole Djurkovića bb, R.br. 293, brisano Rješenjem br. 05-006/1320647/1 od 15.04.2013. godine.
177. „DRUŠTVO ZA NJEGOVANJE MUZIĈKE KULTURE BUDVA“, sa
sjedištem u Budvi, ulica Dositejeva bb, R.br. 296, brisano Rješenjem br. 05-006/1320648/1 od 15.04.2013. godine.
178. „RADIO KLUB BUDVA“, sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca br. 3,
R.br. 297, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20649/1 od 15.04.2013. godine.
179. „EKOLOŠKO DRUŠTVO KOMOVI - ANDRIJEVICA“, sa sjedištem u
Andrijevici, R.br. 298, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20650/1 od 15.04.2013.
godine.
180. „OMLADINSKI SAVJET TIVAT“, sa sjedištem u Tivtu, ulica Kalimanj bb,
R.br. 299, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20652/1 od 15.04.2013. godine.
181. „ORGANIZACIJA INVALIDA RADA NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Njegoševa br. 14, R.br. 300, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20653/1 od
15.04.2013. godine.
182. „CENTAR ZA RAZVOJ KULTURE GOVORA“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Djoka Miraševića br. 21, R.br. 301, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20654/1
od 15.04.2013. godine.
183. „OMLADINSKI SAVJET PLJEVLJA“, sa sjedištem u Pljevljima, ulica Trg
13.Jul A, R.br. 302, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20655/1 od 15.04.2013.
godine.
184. „MONTENEGRO FORUM“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Obala
Nikole Kovaĉevića br. 26, R.br. 306, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20803/1 od
16.04.2013. godine.
185. „ISTRAŢIVAĈKI CENTAR ZA DRUŠTVENE I PRIRODNE NAUKE MONTE PLUS“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Kruševac bb, R.br. 307, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-20804/1 od 16.04.2013. godine.
186. „UDRUŢENJE SOCIJALNIH RADNIKA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Hercegovaĉka br. 75, R.br. 308, brisano Rješenjem br. 05-006/1320805/1 od 16.04.2013. godine.
187. „CRNOGORSKO UDRUŢENJE POZORIŠNIH KRITIĈARA I
TEATROLOGA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Stanka Dragojevića br. 18, R.br.
310, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20806/1 od 16.04.2013. godine.
188. „PJEVAĈKO DRUŠTVO - STARI KAPETAN - HERCEG NOVI“, sa
sjedištem u Herceg Novom, ulica I Bokeške Brigade bb, R.br. 311, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-20807/1 od 16.04.2013. godine.
189. „CENTAR ZA RAZVOJ INDUSTRIJSKE DEMOKRATIJE“, sa sjedištem
u Podgorici, ulica Novaka Miloševa br. 29/1, R.br. 314, brisana Rješenjem br. 05006/13-20808/1 od 16.04.2013. godine.
190. „SAVJET MLADIH RADNIKA CRNE GORE“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Narodnih Heroja bb, R.br. 316, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20809/1 od
16.04.2013. godine.
191. „KLUB STUDENATA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Cetinjski Put bb, R.br. 317, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20810/1 od
16.04.2013. godine.
192. „UDRUŢENJE DISTROFIĈARA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Radosava Burića br. 208, R.br. 320, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20811/1
od 16.04.2013. godine.
193. „UDRUŢENJE POKRET GORANA CETINJE“, sa sjedištem u Cetinju,
ulica Bajova br. 2, R.br. 321, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20812/1 od
16.04.2013. godine.
194. „OMLADINSKI SAVJET PLUŢINA“, sa sjedištem u Pluţinama, ulica
Pluţine bb, R.br. 323, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20813/1 od 16.04.2013.
godine.
195. „UDRUŢENJE GRAĐANA - AEROPLAN“, sa sjedištem u Nikšiĉu, ulica
V Proleterske br. 18, R.br. 325, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20814/1 od
16.04.2013. godine.
196. „OMLADINSKI SAVJET ŠAVNIKA“, sa sjedištem u Šavniku, R.br. 329,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-20815/1 od 16.04.2013. godine.
197. „UDRUŢENJE GRADSKE MUZIKE - BUDVA“, sa sjedištem u Budvi,
ulica Dositejeva bb, R.br. 330, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20816/1 od
16.04.2013. godine.
198. „OMLADINSKI SAVJET ŢABLJAKA“, sa sjedištem u Ţabljaku, ulica
Vuka Karadţića br. 8, R.br. 332, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20817/1 od
16.04.2013. godine.
199. „STUDENTSKI KULTURNO - INFORMATIVNI CENTAR
PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 333, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-20818/1 od 16.04.2013. godine.
200. „FAKULTETSKA ORGANIZACIJA STUDENATA MUZIĈKE
AKADEMIJE“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Njegoševa bb, R.br. 349, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-20829/1 od 16.04.2013. godine.
201. „UDRUŢENJE ŢENA - EGAL“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica
Nikole Ljubibratića br. 40, R.br. 334, brisano Rješenjem br. 05-006/13-20819/1 od
16.04.2013. godine.
202. „MALA SIRENA - KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Dobrota br. 223,
R.br. 335, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20820/1 od 16.04.2013. godine.
203. „UDRUŢENJE RATNIH I MIRNODOPSKIH VOJNIH INVALIDA
NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Njegoševa br. 14, R.br. 338, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-20821/1 od 16.04.2013. godine.
204. „SAVEZ STUDENATA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Jovana Tomaševića bb, R.br. 339, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20822/1 od
16.04.2013. godine.
205.
„DEMOKRATSKI
FORUM
ZA
LJUDSKA
PRAVA
I
MEĐUNACIONALNE ODNOSE CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Podgorica SZ A-8 UL II/I, R.br. 341, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20823/1 od
16.04.2013. godine.
206. „LJUBITELJI ITALIJE“, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Lenjina br. 9,
R.br. 343, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20824/1 od 16.04.2013. godine.
207. „KLUB STUDENATA FF 91“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Danila
Bojovića bb, R.br. 344, brisana Rješenjem br. 05-006/13-20825/1 od 16.04.2013.
godine.
208. „STUDENTSKI KLUB - BRAĆA VUĈINIĆ - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Danila Bojovića bb, R.br. 345, brisana Rješenjem br. 05-006/1320826/1 od 16.04.2013. godine.
209. „FAKULTETSKA ORGANIZACIJA STUDENATA FILOZOFSKOG
FAKULTETA“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Danila Bojovića br. 3, R.br. 346,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-20829/1 od 16.04.2013. godine.
210. „KLUB STUDENATA I PROFESORA FAKULTETA ZA POMORSTVO
KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Kotor Zgrada Fakulteta, R.br. 348, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-20828/1 od 16.04.2013. godine.
211. „UDRUŢENJE BIVŠIH RATNIH ZAROBLJENIKA IZ CRNE GORE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Blaţa Jovanovića br. 7/IV, R.br. 351, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-20830/1 od 16.04.2013. godine.
212. „MEDJUNARODNA ORGANIZACIJA ZA RAZMJENU STUDENATA
EKONOMIJE I MENADŢMENTA AIESEC LC PODGORICA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Jovana Tomaševića br. 37, R.br. 356, brisana Rješenjem br. 05006/13-20832/1 od 16.04.2013. godine.
213. „UDRUŢENJE VOZAĈA PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
13 jula br. 35, R.br. 318, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21004/1 od 18.04.2013.
godine.
214. „ORGANIZACIJA ŢENA MOJKOVAC“, sa sjedištem u Mojkovcu, ulica
Ljubomira Bakoĉa bb, R.br. 421, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21037/1 od
18.04.2013. godine.
215. „NIKŠIĆKO UDRUŢENJE ZA VRAĆANJE I ZAŠTITU PRIVATNE
SVOJINE“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Karadjordjeva br. 2, R.br. 424, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-21038/1 od 18.04.2013. godine.
216. „UDRUŢENJE MLADIH PRAVNIKA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica M. Popovića br. 65, R.br. 427, brisano Rješenjem br. 05-006/1321039/1 od 18.04.2013. godine.
217. „NEVEN“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Moše Pijade br. 48, R.br. 428,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-21040/1 od 18.04.2013. godine.
218. „OMLADINSKI SAVJET ANDRIJEVICE“, sa sjedištem u Andrijevici,
ulica Branka Deletića bb, R.br. 430, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21041/1 od
18.04.2013. godine.
219. „TURISTIĈKO DRUŠTVO - BIJELA - BIJELA“, sa sjedištem u Herceg
Novom, ulica Bijela, R.br. 365, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21007/1 od
18.04.2013. godine.
220. „UDRUŢENJE ZA PODSTICAJ RAZVOJA TRMANJA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulicaTrmanje, R.br. 363, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21006/1 od
18.04.2013. godine.
221. „DRUŠTVO U BORBI PROTIV AIDS-A“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Oktobarske Revolucije br. 24, R.br. 369, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21009/1
od 18.04.2013. godine.
222. „MUZIĈKA OMLADINA PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici,
Bulevar Lenjina br. 9, R.br. 367, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21008/1 od
18.04.2013. godine.
223. „ASOCIJACIJA ZA DEMOKRATIJU I SLOBODU IZRAŢAVANJA“, sa
sjedištem u Podgorici,Gr.Opština Golubovci, ulica Mataguţi bb, R.br. 371, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-21010/1 od 18.04.2013. godine.
224. „INICIJATIVA ZA RAZVOJ I SARADNJU DJECE I OMLADINE PSYCHO INVEST“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Dalmatinska br. 148, R.br. 372,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-21011/1 od 18.04.2013. godine.
225. „DRUŠTVO PRIJATELJA KINE IZ CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, Bulevar Lenjina br. 9, R.br. 373, brisano Rješenjem br. 05-006/1321012/1 od 18.04.2013. godine.
226. „OMLADINSKI KREATIVNI CENTAR“, sa sjedištem u Budvi, ulica
Beĉićka Plaţa br. 7, R.br. 374, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21013/1 od
18.04.2013. godine.
227. „DRUŠTVO MLADIH EKOLOGA - GORICA - PODGORICA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Marka Miljanova br. 35, R.br. 377, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-21015/1 od 18.04.2013. godine.
228. „DRUŠTVO MATEMATIĈARA I FIZIĈARA CRNE GORE“, sa sjedištem
u Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 376, brisano Rješenjem br. 05-006/1321014/1 od 18.04.2013. godine.
229. „NARODNA TEHNIKA NIKŠIĆ - UDRUŢENJE ZA EDUKACIJU I
PODSTICANJE
NAUĈNOG
I
TEHNIĈKO-TEHNOLOŠKOG
STVARALAŠTVA“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Narodnih Heroja br. 10, R.br.
380, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21016/1 od 18.04.2013. godine.
230. „NEZAVISNI CRNOGORSKI OMLADINSKI KLUB“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Bratstva Jedinstva br. 31/1, R.br. 381, brisana Rješenjem br. 05006/13-21017/1 od 18.04.2013. godine.
231. „UDRUŢENJE INTERNET KORISNIKA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Jovana Tomaševića bb, R.br. 382, brisano Rješenjem br. 05-006/1321018/1 od 18.04.2013. godine.
232. „DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI ROŢAJA“, sa
sjedištem u Roţajama, ulica Maršala Tita br. 20, R.br. 385, brisano Rješenjem br.
05-006/13-21020/1 od 18.04.2013. godine.
233. „DRUŠTVO PRIJATELJA I POŠTOVALACA CETINJA“, sa sjedištem u
Cetinju, ulica Obilića Poljana bb, R.br. 384, brisano Rješenjem br. 05-006/1321019/1 od 18.04.2013. godine.
234. „DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI ULCINJA“, sa
sjedištem u Ulcinju, ulica Ulcinj, Zgrada Doma Zdravlja, R.br. 386, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-21021/1 od 18.04.2013. godine.
235. „DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI BIJELO POLJE“,
sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica 3 Januara bb, R.br. 387, brisano Rješenjem br.
05-006/13-21022/1 od 18.04.2013. godine.
236. „ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH ULCINJ“, sa sjedištem u
Ulcinju, ulica Ivana Milutinovića br. 18/3, R.br. 391, brisana Rješenjem br. 05006/13-21023/1 od 18.04.2013. godine.
237. „DRUŠTVO ZA OBNOVU MANASTIRA PODLASTVA - GRBALJ“, sa
sjedištem u Kotoru, ulica Lastva Grbaljska,Grbalj, R.br. 394, brisano Rješenjem br.
05-006/13-21024/1 od 18.04.2013. godine.
238. „UDRUŢENJE KARIKATURISTA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 397, brisano Rješenjem br. 05-006/1321025/1 od 18.04.2013. godine.
239. „UDRUŢENJE ZAVIĈAJNIH PISACA STUPOVI - PODGORICA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Sitniĉka br. 6, R.br. 401, brisano Rješenjem br. 05006/13-21026/1 od 18.04.2013. godine.
240. „POKRET ZA NEZAVISNU CRNU GORU“, sa sjedištem u Podgorici,
R.br. 402, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21027/1 od 18.04.2013. godine.
241. „UDRUŢENJE FRIZERA CRNA GORA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Jovana Cvijića br. 1, R.br. 403, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21028/1 od
18.04.2013. godine.
242. „UDRUŢENJE GRAĐANA I POŠTOVALACA KATUNSKE NAHIJE NJEGOŠ“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Obilića Poljana, R.br. 404, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-21029/1 od 18.04.2013. godine.
243. „UDRUŢENJE KINOLOGA TREBJESA - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Trg Šaka Petrovića br. 3, R.br. 405, brisano Rješenjem br. 05-006/1321030/1 od 18.04.2013. godine.
244. „KLAPA BOKELJSKI MORNARI - KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru, ulica
Dobrota Pionir S-26, R.br. 408, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21031/1 od
18.04.2013. godine.
245. „NEVLADINO UDRUŢENJE - KLAPA BISERNICE BOKE - KOTOR“,
sa sjedištem u Kotoru, ulica Njegoševa br. 243, R.br. 411, brisano Rješenjem br. 05006/13-21032/1 od 18.04.2013. godine.
246. „UDRUŢENJE ZA OĈUVANJE DUKLJANSKIH VRIJEDNOSTI I
TRADICIJE - SVETI VLADIMIR DUKLJANSKI“, sa sjedištem u Baru, ulica
Jovana Tomaševića br. 4, R.br. 412, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21033/1 od
18.04.2013. godine.
247. „DRUŠTVO NOVINARA CETINJE“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Bajova
br. 2, R.br. 413, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21034/1 od 18.04.2013. godine.
248. „EKOLOŠKO DRUŠTVO BIJELO POLJE - BIJELO POLJE“, sa sjedištem
u Bijelom Polju, ulica Voja Lješnjaka br. 27, R.br. 415, brisano Rješenjem br. 05006/13-21035/1 od 18.04.2013. godine.
249. „CRNOGORSKO - BRITANSKO DRUŠTVO“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Jovana Tomaševića br. 37, R.br. 418, brisano Rješenjem br. 05-006/1321036/1 od 18.04.2013. godine.
250. „ULCINJSKO UDRUŢENJE ZA VRAĆANJE I ZAŠTITU PRIVATNE
SVOJINE“, sa sjedištem u Ulcinju, ulica 26 Novembra bb, R.br. 431, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-21042/1 od 18.04.2013. godine.
251. „UDRUŢENJE INVALIDA RADA HERCEG NOVI“, sa sjedištem u
Herceg Novom, ulica Podi, R.br. 434, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21043/1 od
18.04.2013. godine.
252. „UDRUŢENJE ZA UNAPREĐENJE KULTURNOG I ZABAVNOG
ŢIVOTA MLADIH - SINHRO - PODGORICA “, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Proleterska br. 25, R.br. 438, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21044/1 od
18.04.2013. godine.
253. „UDRUŢENJE STUDENATA FILOSOFIJE NOHMA“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Danila Bojovića br. 3, R.br. 439, brisano Rješenjem br. 05-006/1321045/1 od 18.04.2013. godine.
254. „UDRUŢENJE BORACA RATOVA 1990 ŢELJEZNIĈARA CRNE
GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Steva Boljevića bb, R.br. 448, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-21046/1 od 18.04.2013. godine.
255. „OMLADINSKI SAVJET PLAV“, sa sjedištem u Plavu, ulica Glavica bb,
R.br. 454, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21047/1 od 18.04.2013. godine.
256.
„PROJEKAT
REGIONALNOG
POVEZIVANJA
DRŢAVA
JUGOISTOĈNE EVROPE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Velimira Terzića br. 11,
R.br. 456, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21048/1 od 18.04.2013. godine.
257.
„PROJEKAT
ZA
MIRNO
RJEŠAVANJE
DRUŠTVENIH
KONFLIKATA“, sa sjedištem u Podgorici, R.br. 457, brisana Rješenjem br. 05006/13-21049/1 od 18.04.2013. godine.
258. „NEVLADINA ORGANIZACIJA - UDRUŢENJE GRAĐANA GUSLARSKO DRUŠTVO - PLJEVLJA - PLJEVLJA“, sa sjedištem u Pljevljima,
ulica Save Kovaĉevića bb, R.br. 459, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21051/1 od
18.04.2013. godine.
259. „PLESNI KLUB - BELISIMA - TIVAT“, sa sjedištem u Tivtu, ulica
Seljanovo br. 38, R.br. 458, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21050/1 od
18.04.2013. godine.
260. „STUDENTSKI ISTRAŢIVAĈKI CENTAR - EURO“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Jovana Tomaševića bb, R.br. 462, brisana Rješenjem br. 05-006/1321052/1 od 18.04.2013. godine.
261. „STUDENTSKI KULTURNI CENTAR CETINJE“, sa sjedištem u Cetinju,
R.br. 464, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21053/1 od 18.04.2013. godine.
262. „UDRUŢENJE PRAVNIKA CETINJE“, sa sjedištem u Cetinju, ulica
Obilića Poljana bb, R.br. 465, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21054/1 od
18.04.2013. godine.
263. „UDRUŢENJE CENTAR KULTURNIH INOVACIJA - BERANE“, sa
sjedištem u Beranama, ulica Polimska Sol.P+11, R.br. 467, brisano Rješenjem br.
05-006/13-21055/1 od 18.04.2013. godine.
264. „UDRUŢENJE ARS - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Trg Šaka
Petrovića br. 1, R.br. 472, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21056/1 od 18.04.2013.
godine.
265. „BOKELJSKA MORNARICA - PODRUŢNICA TIVAT“, sa sjedištem u
Tivtu, R.br. 555, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21003/1 od 18.04.2013. godine.
266. „PUTUJUĆE POZORIŠTE - TOĈAK - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Narodne Omladine br. 45, R.br. 503, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21396/1
od 19.04.2013. godine.
267. „ASOCIJACIJA ZA DEMOKRATIJU, EKOLOGIJU, KULTURU I
SPORT“, sa sjedištem u Pljevljima, ulica Pljevlja bb, R.br. 507, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-21399/1 od 19.04.2013. godine.
268. „SVESLOVENSKO DRUŠTVO CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici,
Bulevar Revolucije br 5, R.br. 512, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21401/1 od
19.04.2013. godine.
269. „NEZAVISNO UDRUŢENJE MLADIH NOVINARA JUGOISTOĈNE
EVROPE“, sa sjedištem u Podgorici, R.br. 513, brisano Rješenjem br. 05-006/1321402/1 od 19.04.2013. godine.
270. „EKOLOŠKO DRUŠTVO - BUDVA“, sa sjedištem u Budvi, ulica Trg
Slobode br. 5, R.br. 514, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21403/1 od 19.04.2013.
godine.
271.
„ISTRAŢIVAĈKI
CENTAR
STUDENATA
MAŠINSKOG
FAKULTETA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 515, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-21404/1 od 19.04.2013. godine.
272. „ODRED IZVIĐAĈA - TIBOR SEKELJ - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica V Proleterske br. 29, R.br. 517, brisana Rješenjem br. 05-006/1321405/1 od 19.04.2013. godine.
273. „ODRED IZVIĐAĈA - LJUBO ĈUPIĆ - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Alekse Backovića br. 32, R.br. 519, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21406/1
od 19.04.2013. godine.
274. „ODRED IZVIĐAĈA - ANDRO MARTINOVIĆ - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Novice Cerovića br. 36, R.br. 520, brisana Rješenjem br. 05-006/1321407/1 od 19.04.2013. godine.
275. „ODRED IZVIĐAĈA - ZETA - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica
Školska bb, R.br. 522, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21408/1 od 19.04.2013.
godine.
276. „PODRUŢNICA BOKELJSKE MORNARICE - KOTOR“, sa sjedištem u
Kotoru, ulica Stari Grad br. 392, R.br. 537, brisana Rješenjem br. 05-006/1321414/1 od 19.04.2013. godine.
277. „DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM
LICIMA BERANE, PLAV I ROŢAJE“, sa sjedištem u Beranama, ulica Nikole
Pipera, R.br. 559, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21430/1 od 19.04.2013. godine.
278. „DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM
LICIMA BIJELO POLJE“, sa sjedištem u Bijelom Polju, R.br. 558, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-21429/1 od 19.04.2013. godine.
279. „DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM
LICIMA KOTOR, TIVAT I BUDVA“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Njegoševa,
R.br. 557, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21428/1 od 19.04.2013. godine.
280. „EKOLOŠKI POKRET CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar
Lenjina br. 11/2, R.br. 523, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21409/1 od
19.04.2013. godine.
281. „UDRUŢENJE BORACA RATOVA OD 1990 GODINE. ROŢAJE“, sa
sjedištem u Roţajama, ulica Maršala Tita br. 44, R.br. 527, brisano Rješenjem br.
05-006/13-21410/1 od 19.04.2013. godine.
282. „KLUB STUDENATA TEHNIKE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Cetinjski Put bb, R.br. 534, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21411/1 od
19.04.2013. godine.
283. „AUTO MOTO DRUŠTVO - DUŠAN OBRENOVIĆ - KOLAŠIN“, sa
sjedištem u Kolašinu, ulica Mojkovaĉke bitke br. 33, R.br. 535, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-21412/1 od 19.04.2013. godine.
284.
„UDRUŢENJE
ZA
PODRŠKU
DJECI SA
RAZVOJNIM
PROBLEMIMA“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Sava Ilića br. 42, Igalo, R.br.
536, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21413/1 od 19.04.2013. godine.
285. „DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM
LICIMA CETINJE“, sa sjedištem u Cetinju, Bulevar Crnogor. Junaka br. 9, R.br.
538, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21415/1 od 19.04.2013. godine.
286. „DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM
LICIMA U PODGORICI, DANILOVGRADU I KOLAŠINU“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Buda Tomovića bb, R.br. 539, brisano Rješenjem br. 05-006/1321416/1 od 19.04.2013. godine.
287. „ILLYRICUM“, sa sjedištem u Podgorici,Gr.Op.Tuzi, ulica Tuzi, R.br. 546,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-21421/1 od 19.04.2013. godine.
288. „UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU ŢIVOTINJA I ŢIVOTNE SREDINE
KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Prĉanj br. 169, R.br. 547, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-21422/1 od 19.04.2013. godine.
289. „UDRUŢENJE ZA RASELJENA LICA KOSOVA I METOHIJE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Slobodana Škerovića br. 26, R.br. 550, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-21423/1 od 19.04.2013. godine.
290. „IZVIDJAĈKA ORGANIZACIJA - GORŠTAK“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Steva Boljevića br. 41, R.br. 551, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21424/1 od
19.04.2013. godine.
291. „MEĐUNARODNI FORUM CRNA GORA“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica
Peka Pavlovića P+7/2, R.br. 552, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21425/1 od
19.04.2013. godine.
292. „SABOR ZETE“, sa sjedištem u Podgorici, R.br. 505, brisana Rješenjem br.
05-006/13-21398/1 od 19.04.2013. godine.
293. „DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM
LICIMA NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Serdara Šćepana br. 2, R.br. 556,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-21427/1 od 19.04.2013. godine.
294. „SAVEZ GORANA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar
Revolucije 7A, R.br. 475, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21381/1 od 19.04.2013.
godine.
295. „UDRUŢENJE INVALIDA RADA ROŢAJE“, sa sjedištem u Roţajama,
ulica Maršala Tita bb, R.br. 482, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21382/1 od
19.04.2013. godine.
296. „ŢENSKA KLAPA - ALKIMA“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Stari Grad br.
491, R.br. 484, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21383/1 od 19.04.2013. godine.
297. „CARITAS KOTORSKE BISKUPIJE“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Stari
Grad br. 336, R.br. 485, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21384/1 od 19.04.2013.
godine.
298. „KOLO SRPSKIH SESTARA BERANE“, sa sjedištem u Beranama, ulica
Janka Vukotića br. 8, R.br. 486, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21385/1 od
19.04.2013. godine.
299. „UDRUŢENJE JUGOSLAVIJA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vaka
Đurovića br. 9, R.br. 488, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21387/1 od 19.04.2013.
godine.
300. „UDRUŢENJE ARHIVSKIH RADNIKA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Cetinju, ulica Alekse Šantića br. 1, R.br. 487, brisano Rješenjem br. 05-006/13214386/1 od 19.04.2013. godine.
301. „ASOCIJACIJA DULCIGNO PRESS“, sa sjedištem u Ulcinju, ulica
Ćazima Resulbegovića bb, R.br. 489, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21388/1 od
19.04.2013. godine.
302. „UDRUŢENJE GRAĐANA METOHIJA“, sa sjedištem u Baru, ulica
Jovana Tomaševića bb, R.br. 490, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21389/1 od
19.04.2013. godine.
303. „DRUŠTVO ZA PUTEVE CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Hercegovaĉka br. 102, R.br. 491, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21390/1 od
19.04.2013. godine.
304. „MANUFAKTURA“, sa sjedištem u Baru, ulica Omladinska br. 11, R.br.
494, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21392/1 od 19.04.2013. godine.
305. „PRIRODA ŢIVA“, sa sjedištem u Baru, ulica Bjeliši br. 260, R.br. 493,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-21391/1 od 19.04.2013. godine.
306. „UDRUŢENJE STOĈARA BUDVE“, sa sjedištem u Budvi, ulica Trg
Sunca br. 1, R.br. 497, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21393/1 od 19.04.2013.
godine.
307. „OMLADINSKI SAVJET KOLAŠIN“, sa sjedištem u Kolašinu, R.br. 500,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-21394/1 od 19.04.2013. godine.
308. „FOTO KLUB KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Stari Grad Centar za
Kulturu, R.br. 510, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21400/1 od 19.04.2013. godine.
309. „UDRUŢENJE MLADIH - VASKRSENJE“, sa sjedištem u Mojkovcu,
ulica Dušana Tomovića bb, R.br. 504, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21397/1 od
19.04.2013. godine.
310. „HEMIJSKO DRUŠTVO CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Cetinjski Put bb, R.br. 502, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21395/1 od
19.04.2013. godine.
311. „UDRUŢENJE UNIVERZITETSKIH PROFESORA CRNE GORE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 545, brisano Rješenjem br. 05006/13-21420/1 od 19.04.2013. godine.
312. „KARNEVALI KORET“, sa sjedištem u Podgorici,Gr.Op.Tuzi, ulica Tuzi,
R.br. 542, brisana Rješenjem br. 05-006/13-21419/1 od 19.04.2013. godine.
313. „UDRUŢENJE INVALIDA RADA PLAV“, sa sjedištem u Plavu, ulica
Plav, R.br. 541, brisano Rješenjem br. 05-006/13-21418/1 od 19.04.2013. godine.
314. „KULTURNO UMJETNIĈKO DRUŠTVO KENEBEK“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Radoja Domanovića br. 17, R.br. 540, brisano Rješenjem br. 05006/13-21417/1 od 19.04.2013. godine.
315. „OMLADINSKI SAVJET CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Jovana Tomaševića bb, R.br. 263, brisana Rješenjem br. 05-006/13-22291 od
26.04.2013. godine.
316. „DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM
LICIMA BAR“, sa sjedištem u Baru, R.br. 561, brisana Rješenjem br. 05-006/1328484/1 od 08.05.2013. godine.
317. „DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM
LICIMA HERCEG NOVI“, sa sjedištem u Herceg Novom, R.br. 562, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-28485/1 od 08.05.2013. godine.
318. „KOLO SRPSKIH SESTARA RISAN“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Nikole
Đurkovića br. 243, R.br. 566, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28486/1 od
08.05.2013. godine.
319. „OMLADINSKA ASOCIJACIJA - TEST“, sa sjedištem u Podgorici,
Bulevar Save Kovaĉevića br. 19/53, R.br. 567, brisana Rješenjem br. 05-006/1328487/1 od 08.05.2013. godine.
320. „ODRED IZVIĐAĈA - IVAN VUŠOVIĆ - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Vidrovan bb, R.br. 568, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28488/1 od
08.05.2013. godine.
321. „UDRUŢENJE DEVIZNIH ŠTEDIŠA - JUGOSKANDIK - 1993 HERCEG
NOVI“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Srbina br. 26, R.br. 569, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-28489/1 od 08.05.2013. godine.
322. „KNJIŢEVNI KLUB - BOKA - KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Stari
Grad, R.br. 572, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28490/1 od 08.05.2013. godine.
323. „ZETSKO DRUŠTVO - ZOV - ZA LOV I RIBOLOV“, sa sjedištem u
Podgorici, R.br. 574, brisano Rješenjem br. 05-006/13-28491/1 od 08.05.2013.
godine.
324. „DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI PODGORICA“,
sa sjedištem u Podgorici, ulica Vasa Raiĉkovića br. 16, R.br. 576, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-28492/1 od 08.05.2013. godine.
325. „DEMOKRATSKI OMLADINSKI FORUM“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica V Proleterske I br. 15, R.br. 579, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28495/1 od
08.05.2013. godine.
326. „CRNOGORSKO - GRĈKO DRUŠTVO PRIJATELJSTVA - XARA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica 27 Marta br. 56, R.br. 581, brisano Rješenjem br. 05006/13-28496/1 od 08.05.2013. godine.
327. „DRUŠTVO ZA ZAŠTITU DURMITORA“, sa sjedištem u Ţabljaku, ulica
Trg Par.Durmit.Ratnika bb, R.br. 582, brisano Rješenjem br. 05-006/13-28497/1 od
08.05.2013. godine.
328. „SAVEZ DRUŠTAVA ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO
RAZVIJENIM LICIMA U CRNOJ GORI“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Buda
Tomovića bb, R.br. 583, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28498/1 od 08.05.2013.
godine.
329. „OMLADINSKA ASOCIJACIJA ZA KULTURU INFORMISANJA NOVI CRNOGORCI“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Malo brdo N3 I/8, R.br. 584,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-28499/1 od 08.05.2013. godine.
330. „UDRUŢENJE INVALIDA RADA PLJEVLJA“, sa sjedištem u Pljevljima,
ulica Velimira Jakića br. 6, R.br. 585, brisano Rješenjem br. 05-006/13-28500/1 od
08.05.2013. godine.
331. „NEVLADINO UDRUŢENJE - DON GJON BUZUKU“, sa sjedištem u
Ulcinju, ulica Kolomza bb, R.br. 586, brisano Rješenjem br. 05-006/13-28501/1 od
08.05.2013. godine.
332. „UDRUŢENJE NAUĈNIH I STRUĈNIH PREVODILACA CENE GORE“,
sa sjedištem u Podgorici, ulica Hercegovaĉka br. 104, R.br. 587, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-28502/1 od 08.05.2013. godine.
333. „UDRUŢENJE ŢENA I SARADNIKA - UZDOMIR“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Save Kovaĉevića bb, R.br. 588, brisano Rješenjem br. 05-006/1328503/1 od 08.05.2013. godine.
334. „AMATERSKO POZORIŠTE - HARIS KADIĆ“, sa sjedištem u Pljevljima,
ulica Trg 13 Jul bb, R.br. 589, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28504/1 od
08.05.2013. godine.
335. „UDRUŢENJE STUDENATA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Cetinjski Put bb, R.br. 590, brisano Rješenjem br. 05-006/13-28505/1 od
08.05.2013. godine.
336. „EKOLOŠKO UDRUŢENJE PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Goce Delĉeva br. 2, R.br. 591, brisano Rješenjem br. 05-006/13-28506/1 od
08.05.2013. godine.
337. „DRUŠTVO ZA ZAŠTITU VODA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Vuka Karadţića br. 16, R.br. 592, brisano Rješenjem br. 05-006/1328507/1 od 08.05.2013. godine.
338. „UDRUŢENJE NOŢICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Mitra Bakića br.
140, R.br. 594, brisano Rješenjem br. 05-006/13-28508/1 od 08.05.2013. godine.
339. „DRUŠTVO POSLOVNIH STUDENATA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Kruševac bb, R.br. 599, brisano Rješenjem br. 05-006/13-28509/1 od 08.05.2013.
godine.
340. „UDRUŢENJE STOĈARA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Barska br. 9,
R.br. 601, brisano Rješenjem br. 05-006/13-28511/1 od 08.05.2013. godine.
341. „FORUM ROVĈANA ZA CRNU GORU“, sa sjedištem u Kolašinu, R.br.
645, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28794/1 od 10.05.2013. godine.
342.
„ORGANIZACIJA
REZERVNIH
VOJNIH
STARJEŠINA
ANDRIJEVICA“, sa sjedištem u Andrijevici, R.br. 619, brisana Rješenjem br. 05006/13-28793/1 od 10.05.2013. godine.
343.
„ORGANIZACIJA
REZERVNIH
VOJNIH
STARJEŠINA
DANILOVGRAD“, sa sjedištem u Danilovgradu, ulica 9 Decembra Trg bb, R.br.
618, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28795/1 od 10.05.2013. godine.
344. „ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA ŢABLJAK“, sa
sjedištem u Ţabljaku, ulica Njegoševa, R.br. 617, brisana Rješenjem br. 05-006/1328796/1 od 10.05.2013. godine.
345. „ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA KOTOR“, sa
sjedištem u Kotoru, ulica Dobrota br. 64, R.br. 616, brisana Rješenjem br. 05006/13-28797/1 od 10.05.2013. godine.
346. „ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA KOLAŠIN“, sa
sjedištem u Kolašinu, ulica 13 Jula bb, R.br. 615, brisana Rješenjem br. 05-006/1328798/1 od 10.05.2013. godine.
347. „ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA PLJEVLJA“, sa
sjedištem u Pljevljima, ulica Omladinska br. 17, R.br. 614, brisana Rješenjem br.
05-006/13-28799/1 od 10.05.2013. godine.
348. „ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA PLAV“, sa
sjedištem u Plavu, R.br. 613, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28800/1 od
10.05.2013. godine.
349. „ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA BIJELO
POLJE“, sa sjedištem u Bijelom Polju, R.br. 612, brisana Rješenjem br. 05-006/1328801/1 od 10.05.2013. godine.
350. „ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA PODGORICA“,
sa sjedištem u Podgorici, ulica V Proleterske br. 4, R.br. 611, brisana Rješenjem br.
05-006/13-28802/1 od 10.05.2013. godine.
351. „ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA MOJKOVAC“,
sa sjedištem u Mojkovcu, ulica Janka Vukotića bb, R.br. 609, brisana Rješenjem br.
05-006/13-28804/1 od 10.05.2013. godine.
352.
„UDRUŢENJE
ODGAJIVAĈA
GOLUBOVA
SRPSKIH
VISOKOLETAĈA - STARA VAROŠ“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Miladina
Popovića br. 123, R.br. 608, brisano Rješenjem br. 05-006/13-28805/1 od
10.05.2013. godine.
353. „UDRUŢENJE TEHNIĈKIH SEKRETARA I SEKRETARICA CRNE
GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Stanka Dragojevića br. 2, R.br. 606, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-28806/1 od 10.05.2013. godine.
354. „UDRUŢENJE GRAĐANA - GVOZDENICE“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Gvozdenice bb, R.br. 605, brisano Rješenjem br. 05-006/13-28807/1 od
10.05.2013. godine.
355. „STUDENTSKI FERIJALNI CENTAR“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Cetinjski Put bb, R.br. 604, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28808/1 od
10.05.2013. godine.
356. „DRUŠTVO ZA NJEGOVANJE ZAVIĈAJNIH TRADICIJA KAMENARI “, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Kamenari, R.br. 602, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-28809/1 od 10.05.2013. godine.
357. „ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA BERANE“, sa
sjedištem u Beranama, ulica VIII Crnogorske br. 6, R.br. 620, brisana Rješenjem br.
05-006/13-28811/1 od 10.05.2013. godine.
358. „ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA TIVAT“, sa
sjedištem u Tivtu, ulica Radovići bb, R.br. 622, brisana Rješenjem br. 05-006/1328812/1 od 10.05.2013. godine.
359. „ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA ROŢAJE“, sa
sjedištem u Roţajama, ulica Maršala Tita br. 2, R.br. 623, brisana Rješenjem br. 05006/13-28814/1 od 10.05.2013. godine.
360. „ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA ULCINJ“, sa
sjedištem u Ulcinju, ulica Meterizi bb, R.br. 624, brisana Rješenjem br. 05-006/1328815/1 od 10.05.2013. godine.
361. „ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA BAR“, sa
sjedištem u Baru, ulica Borska bb, R.br. 625, brisana Rješenjem br. 05-006/1328816/1 od 10.05.2013. godine.
362. „ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA BUDVE“, sa
sjedištem u Budvi, ulica Maine bb, R.br. 626, brisana Rješenjem br. 05-006/1328817/1 od 10.05.2013. godine.
363. „ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA HERCEG
NOVI“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Stjepa Šarenca br. 1, R.br. 627, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-28818/1 od 10.05.2013. godine.
364. „ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA CETINJE“, sa
sjedištem u Cetinju, ulica Obilića Poljana bb, R.br. 628, brisana Rješenjem br. 05006/13-28819/1 od 10.05.2013. godine.
365. „DJEĈIJI SAVEZ CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vaka
Đurovića bb, R.br. 629, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28820/1 od 10.05.2013.
godine.
366. „DRUŠTVO AGRARNIH EKONOMISTA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, Trg Kralja Nikole bb, R.br. 634, brisano Rješenjem br. 05-006/1328821/1 od 10.05.2013. godine.
367. „VERTIGO“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Stari Grad br. 491, R.br. 644,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-28822/1 od 10.05.2013. godine.
368. „UDRUŢENJE MANEKENA I FOTOMODELA - ANGEL PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ilije Milaĉića br. 29, R.br. 643,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-28823/1 od 10.05.2013. godine.
369. „CENTAR ZA VIZUELNU KOMUNIKACIJU “, sa sjedištem u Podgorici,
ulica 27 Marta br. 56, R.br. 640, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28824/1 od
10.05.2013. godine.
370. „CENTAR ZA JEZIĈKU EDUKACIJU LINGUA STUDIO“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Kozaraĉka br. 89, R.br. 639, brisana Rješenjem br. 05-006/1328825/1 od 10.05.2013. godine.
371. „DJEĈIJI KULTURNI STUDIO - MALA SIRENA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Save Kovaĉevića br. 54, R.br. 638, brisana Rješenjem br. 05006/13-28826/1 od 10.05.2013. godine.
372. „HUMANITARNA ASOCIJACIJA - NIKOLLE IVANAJ“, sa sjedištem u
Podgorici, Gr.Op.Tuzi, ulica Tuzi bb, R.br. 637, brisana Rješenjem br. 05-006/1328827/1 od 10.05.2013. godine.
373. „AFIRMATIVNI CENTAR MLADIH“, sa sjedištem u Cetinju, ulica IV
Proleterske br. 9, R.br. 636, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28828/1 od
10.05.2013. godine.
374. „KLUB PJEŠAKA - U PROLAZU“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Momišići S-3, R.br. 686, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28851/1 od 10.05.2013.
godine.
375. „PĈELARSKO DRUŠTVO DURMITOR - ŢABLJAK“, sa sjedištem u
Ţabljaku, R.br. 687, brisano Rješenjem br. 05-006/13-28850/1 od 10.05.2013.
godine.
376. „KLUB STUDENATA ELEKTROTEHNIKE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Cetinjski Put bb, R.br. 689, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28849/1 od
10.05.2013. godine.
377. „CRNOGORSKA AKCIJA POMOĆI“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vasa
Raiĉkovića br. 45, R.br. 695, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28848/1 od
10.05.2013. godine.
378. „OTVORENI SVIJET“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Tološi I bb, R.br.
697, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28847/1 od 10.05.2013. godine.
379. „UDRUŢENJE VINOGRADARA I VINARA - CRMNICA“, sa sjedištem u
Baru, ulica Virpazar, R.br. 703, brisano Rješenjem br. 05-006/13-28842/1 od
10.05.2013. godine.
380. „ODRED IZVIĐAĈA - ĐINA VRBICA“, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar
Lenjinov br. 9, R.br. 705, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28829/1 od 10.05.2013.
godine.
381. „UDRUŢENJE MANJINSKIH AKCIONARA PIVARE - TREBJESA A.D. U NIKŠIĆU“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Nikca od Rovina P+7/2, R.br. 707,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-28830/1 od 10.05.2013. godine.
382. „DRUŠTVO LABORATORIJSKIH I SANITARNIH TEHNIĈARA CRNE
GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ljubljanska bb, R.br. 708, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-28831/1 od 10.05.2013. godine.
383. „CRNOGORSKO UDRUŢENJE MENADŢERA“, sa sjedištem u Herceg
Novom, ulica 13 Jula br. 18, R.br. 710, brisano Rješenjem br. 05-006/13-28832/1 od
10.05.2013. godine.
384. „KULTURNO INFORMATIVNO UDRUŢENJE CRNA GORA ITALIJA AMICI“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Braće Zlatiĉanina br. 24, R.br. 713, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-28833/1 od 10.05.2013. godine.
385. „UDRUŢENJE STOĈARA I PĈELARA KOMANI - BANDIĆI ZAGARAĈ“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadţića br. 5, R.br. 714,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-28834/1 od 10.05.2013. godine.
386. „UDRUŢENJE STOĈARA DANILOVGRAD“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Vuka Karadţića br. 5, R.br. 715, brisano Rješenjem br. 05-006/13-28835/1 od
10.05.2013. godine.
387. „UDRUŢENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAĈA ZDRAVE
HRANE“, sa sjedištem u Kolašinu, ulica Lugovi, R.br. 716, brisano Rješenjem br.
05-006/13-28836/1 od 10.05.2013. godine.
388. „UDRUŢENJE ZA AFIRMACIJU MLADIH I NJIHOVIH ALTER EGA STEREO“, sa sjedištem u Podgorici, ulica IX Crnogorske br. 34, R.br. 717, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-28837/1 od 10.05.2013. godine.
389. „AUTO MOTO KLUB - STARA ZVIJEZDA“, sa sjedištem u Bijelom
Polju, ulica Industrijska bb, R.br. 718, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28838/1 od
10.05.2013. godine.
390. „MEMORIJA KULTURE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica 27 Marta G7-4,
R.br. 719, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28839/1 od 10.05.2013. godine.
391. „BALKANSKI ARHIV RITUALNIH TEHNIKA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Kralja Nikole br. 47, R.br. 724, brisana Rješenjem br. 05-006/1328840/1 od 10.05.2013. godine.
392. „FILIJA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Crnogorskih Serdara 1/8, R.br.
725, brisana Rješenjem br. 05-006/13-28841/1 od 10.05.2013. godine.
393. „DRUŠTVO LJUBITELJA PRIRODE EKOTURS 2. JANUAR 88
MOJKOVAC“, sa sjedištem u Mojkovcu, R.br. 595, brisano Rješenjem br. 05006/13-29125 od 13.05.2013. godine.
394. „STUDENTSKA ORGANIZACIJA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 595, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29124
od 13.05.2013. godine.
395. „ODRED IZVIĐAĈA - STUDENT - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Alekse Backovića br. 2, R.br. 598, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29123 od
13.05.2013. godine.
396. „EKOLOŠKI CENTAR NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Marka
Miljanova br. 5, R.br. 646, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29140/1 od 13.05.2013.
godine.
397. „AEGEE NIKŠIĆ - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Nikca od
Rovina P+7/3, R.br. 647, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29139/1 od 13.05.2013.
godine.
398. „DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI BAR“, sa
sjedištem u Baru, ulica Jovana Tomaševića br. 42, R.br. 648, brisano Rješenjem br.
05-006/13-29138/1 od 13.05.2013. godine.
399. „DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI NIKŠIĆ“, sa
sjedištem u Nikšiću, R.br. 649, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29137/1 od
13.05.2013. godine.
400. „DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI
DANILOVGRAD“, sa sjedištem u Danilovgradu, R.br. 650, brisano Rješenjem br.
05-006/13-29136/1 od 13.05.2013. godine.
401. „DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI TIVAT“, sa
sjedištem u Tivtu, ulica Nikole Đurkovića bb, R.br. 651, brisano Rješenjem br. 05006/13-29135/1 od 13.05.2013. godine.
402. „SAVEZ DRUŠTAVA CRNE GORE ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE
BOLESTI“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vasa Raiĉkovića br. 16, R.br. 652,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-29134/1 od 13.05.2013. godine.
403. „GUSLARSKO DRUŠTVO NIKAC OD ROVANA“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Đura Roganovića br. 2, R.br. 653, brisano Rješenjem br. 05-006/1329133/1 od 13.05.2013. godine.
404. „KULTURNO UMJETNIĈKO DRUŠTVO ZANA“, sa sjedištem u Ulcinju,
R.br. 654, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29132/1 od 13.05.2013. godine.
405. „UDRUŢENJE DIPLOMIRANIH GEODETSKIH INŢENJERA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 656, brisano Rješenjem br. 05006/13-29131 od 13.05.2013. godine.
406. „UDRUŢENJE RIBARA I PRIJATELJA MORA - SVETI NIKOLA BUDVA“, sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca br. 1, R.br. 659, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-29130 od 13.05.2013. godine.
407. „SAVEZ IZVIĐAĈA NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Danila
Bojovića br. 3, R.br. 660, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29129 od 13.05.2013.
godine.
408. „UDRUŢENJE LJUBITELJA VAZDUHOPLOVSTVA - AEROPLAN“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Stojana Kovaĉevića br. 19, R.br. 661, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-29127 od 13.05.2013. godine.
409. „OMLADINSKI KULTURNO - INFORMATIVNI CENTAR CRNE
GORE“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Deĉanska S-17, R.br. 662, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-29126 od 13.05.2013. godine.
410. „AKADEMSKI INFORMATIVNI CENTAR“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Cetinjski Put bb, R.br. 663, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29112 od
13.05.2013. godine.
411. „DRUŠTVO MIKROBIOLOGA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Kruševac bb, R.br. 664, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29121 od
13.05.2013. godine.
412. „UDRUŢENJE ZA IZGRADNJU PUTEVA NA KOMOVIMA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Miladina Popovića br. 141, R.br. 665, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-29120 od 13.05.2013. godine.
413. „DRUŠTVO ESTETIĈARA I ETIĈARA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, R.br. 667, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29119 od 13.05.2013.
godine.
414. „CENTAR ZA RAZVOJ I SARADNJU MULTINACIONALNIH
KULTURA“, sa sjedištem u Baru, ulica Gavrila Principa bb, R.br. 669, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-29118 od 13.05.2013. godine.
415. „UDRUŢENJE BRATONOŢIĆI“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Kozaraĉka br. 96, R.br. 670, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29117 od 13.05.2013.
godine.
416. „SAMOSTALNA ĈETA IZVIĐAĈA - RUDO POLJE - NIKŠIĆ“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Nikca od Rovina bb, R.br. 675, brisana Rješenjem br. 05006/13-29116 od 13.05.2013. godine.
417. „SAMOSTALNA ĈETA IZVIĐAĈA - TREBJESA - NIKŠIĆ“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Jovana Cvijića br. 6, R.br. 676, brisana Rješenjem br. 05006/13-29115 od 13.05.2013. godine.
418. „DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI BERANE“, sa
sjedištem u Beranama, ulica Mojsije Zeĉevića br. 22, R.br. 680, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-29114 od 13.05.2013. godine.
419. „DRUŠTVO CRNOGORSKO - JEVREJSKOG PRIJATELJSTVA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Dalmatinska br. 146, R.br. 681, brisano Rješenjem br.
05-006/13-2-113 od 13.05.2013. godine.
420. „UDRUŢENJE ROMA BOKE KOTORSKE HERCEG NOVI“, sa
sjedištem u Herceg Novom, ulica Kuti, Zelenika,Naselje Kamenje, R.br. 682,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-29112 od 13.05.2013. godine.
421. „REFORMSKI FORUM CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Save Kovaĉevića B br. 54, R.br. 685, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29111 od
13.05.2013. godine.
422. „DRUŠTVO ODGAJIVAĈA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETAĈA
BREZNIK PLJEVLJA“, sa sjedištem u Pljevljima, ulica Save Kovaĉevića br. 55,
R.br. 4661, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29680/1 od 16.05.2013. godine.
423. „DRUŠTVO ODGAJIVAĈA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETAĈA
PLJEVLJA PLJEVLJA“, sa sjedištem u Pljevljima, ulica 37 Divizije br. 50, R.br.
4660, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29679/1 od 16.05.2013. godine.
424. „UDRUŢENJE MANEKENA I FOTOMODELA - ANGIE ELLITE“, sa
sjedištem u Baru, ulica Šušanj bb, R.br. 934, brisano Rješenjem br. 05-006/1329668/1 od 16.05.2013. godine.
425. „UDRUŢENJE BOŠKOVIĆI - LUĈINCI“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Novaka Miloševa br. 6, R.br. 935, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29669/1 od
16.05.2013. godine.
426. „OMLADINSKI SAVJET MOJKOVAC“, sa sjedištem u Mojkovcu, ulica
Ljubomira Bakoĉa bb, R.br. 936, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29670/1 od
16.05.2013. godine.
427. „UDRUŢENJE GRAĐANA - ŠESTANI“, sa sjedištem u Baru, ulica Ilino
Šušanj br. 2, R.br. 938, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29671/1 od 16.05.2013.
godine.
428. „ODRED IZVIĐAĈA - ORJEN - HERCEG NOVI“, sa sjedištem u Herceg
Novom, ulica Marka Cara br. 8, R.br. 941, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29672/1
od 16.05.2013. godine.
429. „KLJUĈ ZNANJA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ivana Vujoševića bb,
R.br. 942, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29673/1 od 16.05.2013. godine.
430. „ALTERNATIVNA ORGANIZACIJA - HEAD - PODGORICA “, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Mila Radunovića A3/S5 br. 48, R.br. 943, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-29675/1 od 16.05.2013. godine.
431. „SAVEZ FRIZERA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Bratstva
Jedinstva br. 30, R.br. 944, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29676/1 od 16.05.2013.
godine.
432. „RITAM ZA CRNU GORU“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Miladina
Popovica br. 199, R.br. 948, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29674/1 od
16.05.2013. godine.
433. „KLUB MLADIH ZA AFIRMACIJU CIVILNOG DRUŠTVA - NS NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Njegoševa br. 19, R.br. 950, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-29678/1 od 16.05.2013. godine.
434. „FILATELISTIĈKO DRUŠTVO - PODGORICA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Georgija Dimitrova br. 31, R.br. 951, brisano Rješenjem br. 05006/13-29677/1 od 16.05.2013. godine.
435. „FILATELISTIĈKO DRUŠTVO - RUMIJA“, sa sjedištem u Baru, ulica
Jovana Tomaševića br. 25, R.br. 953, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29665/1 od
16.05.2013. godine.
436. „PLANINARSKO DRUŠTVO - UNLIMITED“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Vuka Mićunovića bb, R.br. 954, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29666/1 od
16.05.2013. godine.
437. „ŢENSKA RUKA POMOĆI“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Tološi bb,
R.br. 955, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29667/1 od 16.05.2013. godine.
438. „KLUB PĈELARA MATICA“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Narodnih
Heroja br. 15, R.br. 956, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29664/1 od 16.05.2013.
godine.
439. „NEVLADINO UDRUŢENJE HUMANITARNA ORGANIZACIJA MAJKA JULIJANA“, sa sjedištem u Baru, ulica Bjeliši br. 38, R.br. 958, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-29663/1 od 16.05.2013. godine.
440. „UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU MOMIŠIĆKOG GROBLJA U
PODGORICI“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Nikca od Rovina br. 1, R.br. 959,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-29662/1 od 16.05.2013. godine.
441. „NEVLADINO UDRUŢENJE ŢENA - ARTIS“, sa sjedištem u Ulcinju,
ulica Maršala Tita bb, R.br. 963, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29661/1 od
16.05.2013. godine.
442. „ZABRANJENO GETO“, sa sjedištem u Pljevljima, ulica KaraĊorĊeva br.
8, R.br. 964, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29658/1 od 16.05.2013. godine.
443. „FILATELISTIĈKO DRUŠTVO - HERCEG NOVI“, sa sjedištem u Herceg
Novom, ulica Marka Cara br. 11, R.br. 966, brisano Rješenjem br. 05-006/1329660/1 od 16.05.2013. godine.
444. „NVO - ENS - MULTIKULTURA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vlada
Martinovića 2F, R.br. 970, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29657/1 od 16.05.2013.
godine.
445. „UDRUŢENJE INŢENJERA I TEHNIĈARA SCIENCE - ROŢAJE“, sa
sjedištem u Roţajama, ulica Maršala Tita br. 14, R.br. 971, brisano Rješenjem br.
05-006/13-29656/1 od 16.05.2013. godine.
446. „DRUŠTVO DIZAJNERA I GRAFIĈARA CETINJE“, sa sjedištem u
Cetinju, ulica Bajova br. 100, R.br. 975, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29655/1
od 16.05.2013. godine.
447. „CENTAR ZA EDUKACIJU MLADIH PODGORICA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Hercegovaĉka br. 96, R.br. 979, brisana Rješenjem br. 05-006/1329654/1 od 16.05.2013. godine.
448. „UDRUŢENJE GRAĐANA ZA POVRAĆAJ NEPOKRETNOSTI
ODUZETE PO SVIM VIDOVIMA“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica
Njegoševa br. 80, R.br. 981, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29653/1 od
16.05.2013. godine.
449. „UDRUŢENJE STOĈARA ĈEVA“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Ĉevo selo,
R.br. 982, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29652/1 od 16.05.2013. godine.
450. „OBJEKTIV - CENTAR ZA INOVACIJU PREZENTACIJE SOCIJALNO
UGROŢENIH LJUDI, DJECE I ZAŠTITU PRIRODE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Marksa i Engelsa br. 76, R.br. 983, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29639/1
od 16.05.2013. godine.
451. „NVO PREMIJERA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Slobodana Škerovića
br. 28, R.br. 984, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29640/1 od 16.05.2013. godine.
452. „LIKOVNI CENTAR“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Vojvode Batrića br. 1,
R.br. 986, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29641/1 od 16.05.2013. godine.
453. „KULTURNO PROSVJETNA ZAJEDNICA PODGORICE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Mitra Bakića br. 47, R.br. 989, brisana Rješenjem br. 05-006/1329642/1 od 16.05.2013. godine.
454. „HERCEGNOVSKI MARATON NAVLADINA ORGANIZACIJA ZA
NJEGOVANJE KULTURNO ISTORIJSKE BAŠTINE HERCEG NOVI“, sa
sjedištem u Herceg Novom, ulica Novo Mesto br. 43, R.br. 990, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-29643/1 od 16.05.2013. godine.
455. „ISTAŢIVAĈKO - EDUKATIVNI I INFORMATIVNI CENTAR ZA
IZBJEGLICE I RASELJENA LICA U CRNOJ GORI“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Vranići bb, R.br. 992, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29644/1 od
16.05.2013. godine.
456. „STUDENTSKI KLUB VIŠE RAĈUNARSKE ŠKOLE “, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 993, brisana Rješenjem br. 05-006/1329645/1 od 16.05.2013. godine.
457.
„SAVEZ
ALTERNATIVNIH
UMJETNIKA
I
KULTURNO
UMJETNIĈKIH DRUŠTAVA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Mitra
Bakića bb, R.br. 994, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29646/1 od 16.05.2013.
godine.
458. „PROSTOR PLUS“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Omladinska br. 7, R.br.
998, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29647/1 od 16.05.2013. godine.
459. „REPORTERI BEZ GRANICA CRNE GORE“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica V Proleterske 18 B, R.br. 1000, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29648/1 od
16.05.2013. godine.
460. „CRNOGORSKI OMLADINSKI POKRET“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Zagoriĉ Naselje, ZG. A-6,IV/IV, R.br. 1002, brisana Rješenjem br. 05-006/1329649/1 od 16.05.2013. godine.
461. „MONTENEGROKONCERT - PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Njegoševa br. 9, R.br. 1004, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29650/1 od
16.05.2013. godine.
462. „UDRUŢENJE ZA AFIRMACIJU KONFEKCIONARA NIKŠIĆA“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Peka Pavlovića br. 4, R.br. 1006, brisano Rješenjem br.
05-006/13-29651/1 od 16.05.2013. godine.
463. „UDRUŢENJE GRAĐANA ZA POVRAĆAJ CEKLINSKIH RIBOLOVA
PO SVIM VIDOVIMA“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Rijeka Crnojevića - O.
Cetinje, R.br. 1007, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29638/1 od 16.05.2013.
godine.
464. „DONJI KRAJ - ZAŠTITA KULTURNO ISTORIJSKOG NASLJEĐA“, sa
sjedištem u Cetinju, ulica Ivan Begova br. 2, R.br. 1008, brisana Rješenjem br. 05006/13-29637/1 od 16.05.2013. godine.
465. „FOTO ART ONOGOŠT“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Serdara Šćepana
bb, R.br. 1010, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29636/1 od 16.05.2013. godine.
466. „LJUBITELJI LOVA I RIBOLOVA - RIBOLOVAC - NIKŠIĆ“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Đura Salaja br. 8, R.br. 1012, brisana Rješenjem br. 05006/13-29635/1 od 16.05.2013. godine.
467. „ZAŠTO SAMA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Radosava Burića br. 191,
R.br. 1013, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29634/1 od 16.05.2013. godine.
468. „LJUBITELJI REMIJA - REMI NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica
Manastirska br. 18, R.br. 1014, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29633/1 od
16.05.2013. godine.
469. „TRIBUNAL KULTURNOG OPORTUNIZMA - TRAPEZOID“, sa
sjedištem u Baru, ulica Makedonska br. 5/14, R.br. 1015, brisana Rješenjem br. 05006/13-29632/1 od 16.05.2013. godine.
470. „ROTVAJLER KLUB - PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Oktobarske Revolucije bb, R.br. 1016, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29631/1 od
16.05.2013. godine.
471. „ODRED IZVIĐAĈA - NIKOLA ĐURKOVIĆ“, sa sjedištem u Tivtu, R.br.
732, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29546/1 od 15.05.2013. godine.
472. „ODRED IZVIĐAĈA - RADOJE DAKIĆ“, sa sjedištem u Podgorici,
Bulevar Lenjina br. 9, R.br. 733, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29545/1 od
15.05.2013. godine.
473. „OMLADINSKI CENTAR PROSPERITETA“, sa sjedištem u Cetinju, ulica
V Proleterske I bb, R.br. 735, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29544/1 od
15.05.2013. godine.
474. „NVO KLUB - GRAĐANSKA KUĆA“, sa sjedištem u Cetinju, R.br. 736,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-29543/1 od 15.05.2013. godine.
475. „UDRUŢENJE PĆELARA BUDVA“, sa sjedištem u Budvi, ulica Trg
Sunca br. 1, R.br. 738, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29461/1 od 15.05.2013.
godine.
476.
„CRNOGORSKO
UDRUŢENJE
ZA
MENADŢMENT
I
PREDUZETNIŠTVO PODGORICA“, sa sjedištem u Baru, ulica Jovana
Tomaševića br. 41, R.br. 739, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29462/1 od
15.05.2013. godine.
477. „POMOĆ I RAZVOJ PLAVA I GUSINJA“, sa sjedištem u Plavu, ulica
Ĉaršijska bb, R.br. 740, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29464/1 od 15.05.2013.
godine.
478. „ORGANIZACIJA IZVIĐAĈA BERANE“, sa sjedištem u Beranama, ulica
Miloša Mališića br. 31, R.br. 741, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29463/1 od
15.05.2013. godine.
479. „CENTAR ZA RAZVOJ INICIJATIVE“, sa sjedištem u Podgorici, R.br.
742, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29465/1 od 15.05.2013. godine.
480. „KULTURNO UMJETNIĈKO DRUŠTVO - ALBA - TUZI PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, Gr.Op.Tuzi, R.br. 744, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-29466/1 od 15.05.2013. godine.
481. „NEZAVISNA UNIJA STUDENATA ALBANACA U CRNOJ GORI“, sa
sjedištem u Podgorici, R.br. 745, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29467/1 od
15.05.2013. godine.
482. „EKO KLUB TRSA“, sa sjedištem u Pluţinama, ulica Trsa bb, R.br. 746,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-29468/1 od 15.05.2013. godine.
483. „PĈELARSKA ORGANIZACIJA - BIJELI PAVLE - DANILOVGRAD“,
sa sjedištem u Danilovgradu, ulica Spuţ bb, R.br. 748, brisana Rješenjem br. 05006/13-29469/1 od 15.05.2013. godine.
484. „UDRUŢENJE SRPSKIH KNJIŢEVNIKA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Beranama, R.br. 749, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29470/1 od 15.05.2013.
godine.
485. „INFORMATIVNI CENTAR MLADIH“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Nikšićka br. 81, R.br. 750, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29471/1 od 15.05.2013.
godine.
486. „BOLJI DANI“, sa sjedištem u Podgorici, SC Moraĉa, R.br. 751, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-29472/1 od 15.05.2013. godine.
487. „NVO DIZAJNERSKA OBLAST BOGETIĆI“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica VI Crnogorske T-15, R.br. 754, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29473/1 od
15.05.2013. godine.
488. „KULTURNO UMJETNIĈKO DRUŠTVO - STANKO DRAGOJEVIĆ“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica IV Proleterske bb, R.br. 755, brisano Rješenjem br. 05006/13-29474/1 od 15.05.2013. godine.
489. „DRUŠTVO INŢINJERA ŠUMARSTVA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Novaka Miloševa br. 10/II, R.br. 756, brisano Rješenjem br. 05006/13-29475/1 od 15.05.2013. godine.
490. „UDRUŢENJE SPORTSKIH NAVIJAĈA NIKŠIĆA“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Josipa Sladea bb, R.br. 757, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29476/1
od 15.05.2013. godine.
491. „ORGANIZACIJA ASISTENATA FILOSOFSKOG FAKULTETA U
NIKŠIĆU“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Danila Bojovića bb, R.br. 759, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-29477/1 od 15.05.2013. godine.
492. „DRUŠTVO INŢENJERA I TEHNIĈARA HOLDING KOMPANIJE
ŢELJEZARE NIKŠIĆ, AD NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, R.br. 761, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-29478/1 od 15.05.2013. godine.
493. „UDRUŢENJE LJUBITELJA KOMPJUTERA- BERNINO - TUZI“, sa
sjedištem u Podgorici, Gr.Op. Tuzi, R.br. 762, brisano Rješenjem br. 05-006/1329479/1 od 15.05.2013. godine.
494. „KOLEGIJUM LIKOVNIH UMJETNIKA - LIKOVNO PROLJEĆE BIJELO POLJE“, sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica Muniba Kuĉevića br. 17, R.br.
763, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29480/1 od 15.05.2013. godine.
495. „LOVAĈKA ORGANIZACIJA ULCINJ“, sa sjedištem u Ulcinju, ulica
Vida Matanovića bb, R.br. 764, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29481/1 od
15.05.2013. godine.
496. „3 I“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Omladinskih Brigada br. 17, R.br. 765,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-29482/1 od 15.05.2013. godine.
497. „ASOCIJACIJA BROKERA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Ţrtava Fašizma br. 39, R.br. 767, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29483/1 od
15.05.2013. godine.
498. „CRNOGORSKI FORUM ZA ŢIVOTNU SREDINU“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Đoka Miraševića br. 5, R.br. 768, brisana Rješenjem br. 05-006/1329484/1 od 15.05.2013. godine.
499. „FAKULTETSKA ORGANIZACIJA STUDENATA FAKULTETA ZA
TURIZAM I HOTELIJERSTVO KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Dobrota,
R.br. 770, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29485/1 od 15.05.2013. godine.
500. „ASOCIJACIJA MLADIH ZA KULTURU RITAM ZA GRAD“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Skoja br. 50, R.br. 773, brisana Rješenjem br. 05006/13-29486/1 od 15.05.2013. godine.
501. „UDRUŢENJE VASOJEVIĆA - BUDVA“, sa sjedištem u Budvi, ulica Trg
Sunca br. 3, R.br. 776, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29487/1 od 15.05.2013.
godine.
502. „SAVEZ ZA EKONOMSKU VALORIZACIJU LUKAVICE“, sa sjedištem
u Podgorici, ulica Vaka Đurovića, R.br. 782, brisana Rješenjem br. 05-006/1329488/1 od 15.05.2013. godine.
503. „DRUŠTVO ZA KVALITET I STANDARDIZACIJU CRNE GORE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski Put b, R.br. 783, brisano Rješenjem br. 05006/13-29489/1 od 15.05.2013. godine.
504. „DJEĈIJA RADIONICA I IGRAONICA MALI PRINC“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Vuka Mićunovića br. 1B, R.br. 784, brisana Rješenjem br. 05-006/1329541/1 od 15.05.2013. godine.
505. „UDRUŢENJE STOĈARA - KORISNIKA KREDITA EVROPSKE
UNIJE“, sa sjedištem u Beranama, ulica Dušana Vujoševića br. 14, R.br. 786,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-29490/1 od 15.05.2013. godine.
506. „UDRUŢENJE INVALIDA RADA DANILOVGRAD“, sa sjedištem u
Danilovgradu, ulica Jastreb bb, R.br. 790, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29280/1
od 14.05.2013. godine.
507. „UDRUŢENJE ZA POMOĆ I REHABILITACIJU SLABOVIDNIH LICA REVIDA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica 13 Jula br. 43, R.br. 791, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-29255/1 od 14.05.2013. godine.
508. „UDRUŢENJE INŢINJERA KVALITETA CRNE GORE “, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Moše Pijade br. 16A, R.br. 792, brisano Rješenjem br. 05-006/1329231/1 od 14.05.2013. godine.
509. „CENTAR ZA INTERNACIONALNE INTEGRACIJE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Petra Matovića br. 109, R.br. 793, brisana Rješenjem br. 05-006/1329232/1 od 14.05.2013. godine.
510. „VAŠ PRIJATELJ“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Iva Andrića br. 40, R.br.
797, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29233/1 od 14.05.2013. godine.
511. „CRNOGORSKA ROMSKA INICIJATIVA“, sa sjedištem u Baru, ulica
Bjeliši bb, R.br. 799, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29234/1 od 14.05.2013.
godine.
512. „ŢENA NOVOG MILENIJUMA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Bratstva
jedinstva bb, R.br. 800, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29235/1 od 14.05.2013.
godine.
513. „DRUŠTVO INŢENJERA I TEHNIĈARA - RADOJE DAKIĆ“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 802, brisano Rješenjem br. 05006/13-29236/1 od 14.05.2013. godine.
514. „UDRUŢENJE STOĈARA GUSINJE“, sa sjedištem u Plavu, R.br. 803,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-29237/1 od 14.05.2013. godine.
515. „UDRUŢENJE ZA RAZVOJ BILIJARA NA CETINJU“, sa sjedištem u
Cetinju, ulica Cetinje Hotel Grand, R.br. 804, brisano Rješenjem br. 05-006/1329238/1 od 14.05.2013. godine.
516. „HUMANITARNO UDRUŢENJE VRAKA“, sa sjedištem u Podgorici,
Gr.Op.Golubovci bb, R.br. 805, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29239/1 od
14.05.2013. godine.
517. „METAFIZIĈKO - ASTROLOŠKO DRUŠTVO SIRIUS“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Đura Salaja br. 11/37, R.br. 806, brisano Rješenjem br. 05-006/1329240/1 od 14.05.2013. godine.
518. „KOLIBRI“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Petra Matovića br. 141, R.br.
807, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29241/1 od 14.05.2013. godine.
519. „GUSLARSKO DRUŠTVO - IVAN CRNOJEVIĆ“, sa sjedištem u Cetinju,
ulica Donji Kraj br. 24, R.br. 810, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29242/1 od
14.05.2013. godine.
520. „UDRUŢENJE PROIZVOĐAĈA MLIJEKA - PLJEVLJA 2000 PLJEVLJA“, sa sjedištem u Pljevljima, ulica Miloša Tošića bb, R.br. 811, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-29243/1 od 14.05.2013. godine.
521. „UDRUŢENJE STOĈARA ANDRIJEVICE“, sa sjedištem u Andrijevici,
ulica Slatina br. 86, R.br. 812, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29244/1 od
14.05.2013. godine.
522. „UDRUŢENJE STOĈARA PODGORICE“, sa sjedištem u Podgorici,
Gr.Op.Golubovci, R.br. 813, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29245/1 od
14.05.2013. godine.
523. „UDRUŢENJE POĈETAK - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, Naselje Pod
Trebjesom bb, R.br. 814, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29246/1 od 14.05.2013.
godine.
524.
„UDRUŢENJE
PROGRAM
SLOBODNOG
PRISTUPA
INFORMACIJAMA - CRNA GORA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Njegoševa br.
49, R.br. 815, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29247/1 od 14.05.2013. godine.
525. „OTVORENI S.O.S. CENTAR - SRCE“, sa sjedištem u Pljevljima, ulica
Omladinska br. 15, R.br. 816, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29248/1 od
14.05.2013. godine.
526.
„UDRUŢENJE
STOĈARA
I
PROIZVOĐAĈA
MLIJEKA
MLIJEKOPRODUKT NIKŠIĆ “, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadţića
br. 5, R.br. 817, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29249/1 od 14.05.2013. godine.
526. „UDRUŢENJE PILOTA POMORSKE PILOTAŢE“, sa sjedištem u Herceg
Novom, ulica Novogradnja Bijela br. 2, R.br. 818, brisano Rješenjem br. 05-006/1329250/1 od 14.05.2013. godine.
527. „BRATSTVO KILIBARDA“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Peka Pavlović
P+7/2, R.br. 821, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29251/1 od 14.05.2013. godine.
528. „PRISTAN“, sa sjedištem u Baru, ulica Gavrila Principa br. 2A, R.br. 822,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-29252/1 od 14.05.2013. godine.
529. „UDRUŢENJE ŠMINKERA I KOZMETIĈARA CRNE GORE“, sa
sjedištem u Podgorici, Bulevar Lenjina br. 18, R.br. 824, brisano Rješenjem br. 05006/13-29253/1 od 14.05.2013. godine.
530. „NVO - DEMOKRATSKI CENTAR“, sa sjedištem u Pljevljima, ulica
Glasinaĉka br. 14, R.br. 826, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29254/1 od
14.05.2013. godine.
531. „NVO KLIK“, sa sjedištem u Budvi, ulica Buljarica, R.br. 827, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-29256/1 od 14.05.2013. godine.
532. „NEVLADINO UDRUŢENJE DJEĈIJA IGRAONICA - BUBA MARA“,
sa sjedištem u Baru, ulica Maršala Tita br. 7, R.br. 828, brisana Rješenjem br. 05006/13-29257/1 od 14.05.2013. godine.
533. „UDRUŢENJE ŢENA - STRAŠEVINA“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica
Obreška br. 37, R.br. 831, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29258/1 od 14.05.2013.
godine.
534. „PARTNERSTVO ZA INTEGRACIJU“, sa sjedištem u Herceg Novom,
ulica Put Partizanskih Majki br. 4, R.br. 832, brisana Rješenjem br. 05-006/1329259/1 od 14.05.2013. godine.
535. „PIVSKO OKO“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Glibavaĉka br. 16, R.br. 833,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-29260/1 od 14.05.2013. godine.
536. „UDRUŢENJE ZVONĈICA“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Stari Grad br.
420, R.br. 834, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29261/1 od 14.05.2013. godine.
537. „NEKO NAS GLEDA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Buda Tomovića br.
128/12, R.br. 835, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29262/1 od 14.05.2013. godine.
538. „CENTAR ZA OĈUVANJE, UNAPREĐENJE I PREZENTACIJU
KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE - GRAD - DANILOVGRAD“, sa sjedištem
u Danilovgradu, ulica Orja Luka bb, R.br. 839, brisana Rješenjem br. 05-006/1329263/1 od 14.05.2013. godine.
539. „KREATIVNA IGRAONICA PINOKIO“, sa sjedištem u Kotoru, ulica
Tabaĉina bb, R.br. 840, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29264/1 od 14.05.2013.
godine.
540. „OMLADINSKI CENTAR - AQUARIUS“, sa sjedištem u Herceg Novom,
ulica Mića Vavića br. 4/28, R.br. 844, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29265/1 od
14.05.2013. godine.
541. „CRNOGORSKI KOMITET PRAVNIKA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH
PRAVA“, sa sjedištem u Roţajama, ulica Maršala Tita br. 19, R.br. 845, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-29267/1 od 14.05.2013. godine.
542. „POSLOVNA ASOCIJACIJA ŢENA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Omladinskih Brigada br. 17, R.br. 846, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29268/1 od
14.05.2013. godine.
543. „UDRUŢENJE GRAĐANA - VELIKO SRCE“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica VI Crnogorske P+4/50, R.br. 847, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29269/1
od 14.05.2013. godine.
544. „MAJKA I DIJETE“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Njegoševa br.
148, R.br. 852, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29270/1 od 14.05.2013. godine.
545. „OMLADINSKI KULTURNI FORUM“, sa sjedištem u Cetinju, R.br. 855,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-29271/1 od 14.05.2013. godine.
546. „UDRUŢENJE TRE - DO“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Mila Peruniĉića
br. 2, R.br. 856, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29272/1 od 14.05.2013. godine.
547. „NVO SVIJET DJECI - DRUŠTVO ZA ZAŠTITU DJECE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Ulcinjska br. 8, R.br. 859, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29273/1
od 14.05.2013. godine.
548. „RODNA GRUDA - CRNA GORA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Meše
Selimovića br. 2, R.br. 864, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29275/1 od
14.05.2013. godine.
549. „UDRUŢENJE GRAĐANA ZA ZAŠTITU VODA I ŠUMA - VRELO“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Miolje Polje bb, R.br. 861, brisano Rješenjem br. 05006/13-29274/1 od 14.05.2013. godine.
550. „DRUŠTVO - BRATSKA SLOGA - ĆURILAC“, sa sjedištem u
Danilovgradu, ulica Gornji Ćurilac bb, R.br. 865, brisano Rješenjem br. 05-006/1329279/1 od 14.05.2013. godine.
551. „HUMANOST NA DELU - MONTENEGRO 1995“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Trg Kralja Nikole br. 7, R.br. 866, brisana Rješenjem br. 05-006/1329278/1 od 14.05.2013. godine.
552. „UDRUŢENJE STOĈARA PLAVA“, sa sjedištem u Plavu, ulica Malo
Selo, R.br. 867, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29276/1 od 14.05.2013. godine.
553. „HIDROEKOLOGIJA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Momišići S2/3, R.br. 869, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29277/1 od 14.05.2013.
godine.
554. „UDRUŢENJE PRERAĐIVAĈA MLIJEKA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Vuka Karadţića br. 5, R.br. 871, brisano Rješenjem br. 05-006/1329864/1 od 17.05.2013. godine.
555. „UDRUŢENJE - INFO RAĈUNOVOĐA - PODGORICA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Neznanih Junaka br. 143, R.br. 872, brisano Rješenjem br. 05006/13-29863/1 od 17.05.2013. godine.
556. „MONTENEGRO INVENT“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Zgrada
Ĉelebić,ulaz II,Stan br. 9, R.br. 874, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29862/1 od
17.05.2013. godine.
557. „KULTURNO - INFORMACIONA ORGANIZACIJA - WIZARD“, sa
sjedištem u Cetinju, ulica Peka Pavlovića S 14/2, R.br. 878, brisana Rješenjem br.
05-006/13-29859/1 od 17.05.2013. godine.
558. „ASOCIJACIJA ZA SARADNJU SA INOSTRANSTVOM“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Steva Boljevića, R.br. 876, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29860
od 17.05.2013. godine.
559. „ECO VISION - NEVLADINO UDRUŢENJE ZA UNAPREĐENJE
ŢIVOTNE SREDINE I HUMANITARNU POMOĆ“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Balšića br. 73, R.br. 882, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29855/1 od
17.05.2013. godine.
560. „PLESNA GRUPA RONA“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Stari Grad bb,
R.br. 881, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29856/1 od 17.05.2013. godine.
561. „SVETI ISAIJA OD ONOGOŠTA“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica
KaraĊorĊeva br. 31, R.br. 880, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29857/1 od
17.05.2013. godine.
562. „UDRUŢENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA POSEBNIM
POTREBAMA - DJEĈIJI OSMIJEH“, sa sjedištem u Ulcinju, ulica Buda Tomovića
bb, R.br. 885, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29852/1 od 17.05.2013. godine.
563. „LIGA ZA MIR TOLERANCIJU I LJUDSKA PRAVA CRNE GORE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Vasa Raiĉkovića Zgrada Katastra, R.br. 884, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-29854/1 od 17.05.2013. godine.
564. „GRAĐANSKA INICIJATIVA - GRIN“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Vranjske Njive br. 70, R.br. 891, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29850/1 od
17.05.2013. godine.
565. „UDRUŢENJE ZA DEMOKRATSKI PRAVNI POREDAK“, sa sjedištem
u Podgorici, ulica 13 Jula, R.br. 889, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29851/1 od
17.05.2013. godine.
566. „DRUŠTVO PRIJATELJA PLJEVLJA - PODGORICA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 877, brisano Rješenjem br. 05-006/1329859/1 od 17.05.2013. godine.
567. „UDRUŢENJE STOĈARA - KAPINO POLJE - NIKŠIĆ “, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Kapino Polje bb, R.br. 894, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29848/1
od 17.05.2013. godine.
568. „UDRUŢENJE ŠUMARSKIH INŢENJERA I TEHNIĈARA CRNE GORE
- PLJEVLJA“, sa sjedištem u Pljevljima, ulica Miloša Tošića bb, R.br. 892, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-29849/1 od 17.05.2013. godine.
569. „NEVLADINO UDRUŢENJE - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
DUNAV - ZADE ĐUROVIĆ - BAR“, sa sjedištem u Baru, ulica Makedonska E-15,
P-7, R.br. 895, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29847/1 od 17.05.2013. godine.
570. „UDRUŢENJE POLJOPRIVREDNIKA DUGA - ULCINJ“, sa sjedištem u
Ulcinju, R.br. 896, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29846/1 od 17.05.2013. godine.
571. „UDRUŢENJE STOĈARA ŠAVNIK“, sa sjedištem u Šavniku, ulica Prevrš,
R.br. 904, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29841/1 od 17.05.2013. godine.
572. „UDRUŢENJE STOĈARA MOJKOVAC“, sa sjedištem u Mojkovcu, ulica
Prţišta bb, R.br. 905, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29840/1 od 17.05.2013.
godine.
573. „UDRUŢENJE ZA REVITALIZACIJU BRĈELAC - BRĈELI“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Mila Radunovića bb, R.br. 906, brisano Rješenjem br.
05-006/13-29839/1 od 17.05.2013. godine.
574. „ODRED IZVIĐAĈA - NIKOLA ĐAKONOVIĆ“, sa sjedištem u Ulcinju,
ulica 26 Novembra br. 26, R.br. 907, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29838/1 od
17.05.2013. godine.
575. „UDRUŢENJE INŢENJERA I TEHNIĈARA PODGORICE“, sa sjedištem
u Podgorici, ulica Kruševac bb, R.br. 908, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29837/1
od 17.05.2013. godine.
576. „MALI GRADSKI HOR - BOLERO“, sa sjedištem u Tivtu, ulica Park bb,
R.br. 909, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29836/1 od 17.05.2013. godine.
577.
„CENTAR
ZA
TEHNIĈKU
PODRŠKU
NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Hercegovaĉka br. 94, R.br.
910, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29835/1 od 17.05.2013. godine.
578. „UDRUŢENJE STOĈARA ŢABLJAK“, sa sjedištem u Ţabljaku, ulica
Ţabljak Stari Gaj bb, R.br. 911, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29834/1 od
17.05.2013. godine.
579. „FRIZERSKI KLUB - KOLAŠIN“, sa sjedištem u Kolašinu, ulica Palih
Partizanki bb, R.br. 913, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29833/1 od 17.05.2013.
godine.
580. „PIVSKO AGRO UDRUŢENJE PLUŢINE“, sa sjedištem u Pluţinama,
ulica Obarak br. 3, R.br. 914, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29832/1 od
17.05.2013. godine.
581. „CENTAR ZA DRUŠTVO, MIR I RAZGOVORE“, sa sjedištem u Plavu,
ulica Racina bb, R.br. 916, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29831/1 od 17.05.2013.
godine.
582. „GUSLARSKO DRUŠTVO - SVETI SAVA“, sa sjedištem u Cetinju, ulica
Njegoševa br. 73, R.br. 918, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29830/1 od
17.05.2013. godine.
583. „KLUB FRIZERA NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Kliĉevo br. 104,
R.br. 920, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29829/1 od 17.05.2013. godine.
584. „UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU BUDVANSKE RIVIJERE - ZA BOLJI
GRAD - BUDVA“, sa sjedištem u Budvi, ulica Stari Grad -Trg Palmi, R.br. 921,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-29828/1 od 17.05.2013. godine.
585. „DJEĈIJA IGRAONICA - BRANKO KOCKICA“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Stojana Kovaćevića br. 33, R.br. 922, brisana Rješenjem br. 05-006/1329827/1 od 17.05.2013. godine.
586. „LIGA ZA PORODICU“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ivana Vujoševića
br. 56, R.br. 928, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29826/1 od 17.05.2013. godine.
587. „UDRUŢENJE PROIZVOĐAĈA KUĈKOG SIRA, SKORUPA I
MJEŠAVINE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ubli bb, R.br. 929, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-29825/1 od 17.05.2013. godine.
588. „CRNOGORSKA OMLADINSKA INICIJATIVA“, sa sjedištem u Bijelom
Polju, ulica Oluja H bb, R.br. 930, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29824/1 od
17.05.2013. godine.
589. „OMLADINSKO AKADEMSKA ALTERNATIVA ASOCIJACIJA ODGOVOR“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Slavonska br. 18, R.br. 931, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-29823/1 od 17.05.2013. godine.
590. „PRIJATELJI CRNE GORE I AMERIKE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Vuka Karadţića br. 13, R.br. 932, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29822/1 od
17.05.2013. godine.
591. „MAJKA TEREZA MINISTRIES“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vuka
Karadţića br. 13, R.br. 933, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29821/1 od
17.05.2013. godine.
592. „DRUŠTVO ZA ZAŠTITU IZVORIŠTA TARE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Orijenska br. 14, R.br. 1165, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29869/1 od
17.05.2013. godine.
593. „MEDITERANSKI CENTAR - UNIVERSITATIS PITAGORAS“, sa
sjedištem u Kotoru, ulica Stari Grad br. 319, R.br. 1169, brisana Rješenjem br. 05006/13-29870/1 od 17.05.2013. godine.
594. „DRUŠTVO VOZAĈA CETINJE“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Pavla
Rovinjskog bb, R.br. 1170, brisano Rješenjem br. 05-006/13-29866/1 od
17.05.2013. godine.
595. „POTOMAK“, sa sjedištem u Podgorici, ulica KaraĊorĊeva br. 2, R.br.
1172, brisana Rješenjem br. 05-006/13-29867/1 od 17.05.2013. godine.
596. „ASOCIJACIJA ŠTAMPANIH NEZAVISNIH MEDIJA - MONT PRESS“,
sa sjedištem u Podgorici, ulica 19 Decembra br. 19, R.br. 1173, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-29868/1 od 17.05.2013. godine.
597. „CENTAR ZA IZGRADNJU MODERNOG CIVILNOG DRUŠTVA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Desanke Maksimović bb, R.br. 1132, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-30031/1 od 20.05.2013. godine.
598. „UDRUŢENJE - BRATSTVO GARDAŠEVIĆ - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica KaraĊorĊeva br. 24, R.br. 1134, brisano Rješenjem br. 05-006/1330030/1 od 20.05.2013. godine.
599. „KLUB LJUBITELJA STARIH AUTOMOBILA - PRINC“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Novice Cerovića br. 9, R.br. 1135, brisana Rješenjem br. 05-006/1330029/1 od 20.05.2013. godine.
600. „RLK - LORIK - BIJELO POLJE“, sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica III
Sandţaĉke bb, R.br. 1136, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30028/1 od 20.05.2013.
godine.
601. „CRNA GORA RIBOLOVAĈKI RAJ“, sa sjedištem u Mojkovcu, ulica
Dobrilovina br. 84, R.br. 1137, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30027/1 od
20.05.2013. godine.
602. „NEVLADINA ORGANIZACIJA - POMOĆ LJUDIMA U NEVOLJI“, sa
sjedištem u Roţajama, ulica 30 Septembra bb, R.br. 1138, brisana Rješenjem br. 05006/13-30026/1 od 20.05.2013. godine.
603. „UDRUŢENJE - TAXI - BIJELO POLJE“, sa sjedištem u Bijelom Polju,
ulica Rakonje XVI br. 25, R.br. 1139, brisano Rješenjem br. 05-006/13-30025/1 od
20.05.2013. godine.
604. „NVO DRUGARSTVO“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Obreška br. 37, R.br.
1140, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30024/1 od 20.05.2013. godine.
605. „UDRUŢENJE ZA RAZVOJ I OĈUVANJE EKOLOŠKE SVIJESTI SPIRITUS MOVENS“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Beogradska br. 6, R.br. 1141,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-30023/1 od 20.05.2013. godine.
606. „UDRUŢENJE - SIGURAN OSLONAC“, sa sjedištem u Danilovgradu,
ulica Bijelog Pavla br. 4, R.br. 1142, brisano Rješenjem br. 05-006/13-30022/1 od
20.05.2013. godine.
607. „KULTURNO UMJETNIĈKO DRUŠTVO - ŠKEMBI - PLAV“, sa
sjedištem u Plavu, ulica Martinovići bb, R.br. 1143, brisano Rješenjem br. 05006/13-30021/1 od 20.05.2013. godine.
608. „UDRUŢENJE - FRATELI - ZA SPORT I REKREACIJU NIKŠIĆ“, sa
sjedištem u Nikšiĉu, ulica Jovana Cvijića br. 2, R.br. 1144, brisano Rješenjem br.
05-006/13-30020/1 od 20.05.2013. godine.
609. „UDRUŢENJE POLJOPRIVREDNIKA - PODKUPIĆ - NIKŠIĆ“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Bogetići bb, R.br. 1145, brisano Rješenjem br. 05-006/1330019/1 od 20.05.2013. godine.
610. „NEVLADINA ORGANIZACIJA - DOBRO DJELO“, sa sjedištem u
Bijelom Polju, ulica Tomaša Ţiţića br. 7, R.br. 1146, brisana Rješenjem br. 05006/13-30018/1 od 20.05.2013. godine.
611. „NEVLADINO UDRUŢENJE STUDENTSKA INICIJATIVA KOMPAS“,
sa sjedištem u Podgorici, ulica Kozaraĉka br. 127, R.br. 1148, brisana Rješenjem br.
05-006/13-30017/1 od 20.05.2013. godine.
612. „INSTITUT ZA FOTOGRAFIJU CRNE GORE“, sa sjedištem u Cetinju,
R.br. 1149, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30016/1 od 20.05.2013. godine.
613. „NEVLADINO UDRUŢENJE - UDRUŢENJE KINOLOGA JASTREBICA - GRAHOVO“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Grahovac bb, R.br.
1150, brisano Rješenjem br. 05-006/13-30015/1 od 20.05.2013. godine.
614. „NEVLADINO UDRUŢENJE - UDRUŢENJE RIBOLOVACA GRAHOVO - GRAHOVO“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Grahovo bb, R.br. 1151,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-30014/1 od 20.05.2013. godine.
615. „ZABJELO 101 %“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Radosava Burića br.
191, R.br. 1153, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30013/1 od 20.05.2013. godine.
616. „KNJIŢEVNA OPŠTINA CETINJE“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Crna
Greda br. 7, R.br. 1155, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30012/1 od 20.05.2013.
godine.
617. „GUSLARSKO DRUŠTVO - NJEGOŠ“, sa sjedištem u Danilovgradu, ulica
Paţići bb, R.br. 1156, brisano Rješenjem br. 05-006/13-30011/1 od 20.05.2013.
godine.
618. „LJUBITELJI RIBOLOVA - BOKA - KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru,
ulica Radanovići bb, R.br. 1157, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30010/1 od
20.05.2013. godine.
619. „CRNOGORSKI SPORTSKI FORUM“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Đoka Miraševića Kula M-2, R.br. 1158, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30009/1
od 20.05.2013. godine.
620. „ORGANIZACIJA ZA RAZVOJ SAJBER KULTURE“, sa sjedištem u
Kotoru, ulica Dobrota br. 126, R.br. 1159, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30008/1
od 20.05.2013. godine.
621. „BRIDŢ KLUB - PINK PANTER - PODGORICA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Meše Selimovića br. 8, R.br. 1160, brisana Rješenjem br. 05006/13-30006/1 od 20.05.2013. godine.
622. „KLUB - ZENIT - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Radoja Dakića
bb, R.br. 1161, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30007/1 od 20.05.2013. godine.
623. „GALERIJA - VIR - VIRPAZAR“, sa sjedištem u Baru, ulica Virpazar bb,
R.br. 1018, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30333/1 od 24.05.2013. godine.
624. „UDRUŢENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAĈA CRNE GORE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadţiĉa br. 5, R.br. 1020, brisano Rješenjem br.
05-006/13-30334/1 od 24.05.2013. godine.
625. „UDRUŢENJE RASELJENIH LICA - KOSMET“, sa sjedištem u Baru,
ulica Mirošića br. 1, R.br. 1021, brisano Rješenjem br. 05-006/13-30335/1 od
24.05.2013. godine.
626. „ASOCIJACIJA ZA POMOĆ, OBRAZOVANJE I ZAŠTITU“, sa sjedištem
u Podgorici, ulica Zabjelo br. 58, R.br. 1022, brisana Rješenjem br. 05-006/1330336/1 od 24.05.2013. godine.
627. „ASOCIJACIJA ZA KULTURU - AURORA“, sa sjedištem u Ulcinju,
Bulevar Bratstva Jedinstva br. 12, R.br. 1023, brisana Rješenjem br. 05-006/1330337/1 od 24.05.2013. godine.
628. „EVROPSKI DOM BUDVA“, sa sjedištem u Budvi, ulica Reţevići bb,
R.br. 1024, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30338/1 od 24.05.2013. godine.
629. „CENTAR“, sa sjedištem u Beranama, ulica T.Đ.Vojvodića bb, R.br. 1025,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-30339/1 od 24.05.2013. godine.
630. „GRAĐANSKI CENTAR ZA DENACIFIKACIJU“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Obala Ribnice br. 3, R.br. 1026, brisana Rješenjem br. 05-006/1330340/1 od 24.05.2013. godine.
631. „LJUBITELJI LOVA I RIBOLOVA - PATRON - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Mrkošnica br. 88, R.br. 1027, brisana Rješenjem br. 05-006/1330341/1 od 24.05.2013. godine.
632. „DJECA CETINJA“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Bajova br. 2, R.br. 1029,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-30342/1 od 24.05.2013. godine.
633. „KLUB POLJOPRIVREDNIKA - AGROKLUB - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Serdara Šćepana S-70, R.br. 1031, brisana Rješenjem br. 05-006/1330343/1 od 24.05.2013. godine.
634. „BOŠNJAĈKA NACIONALNA ZAJEDNICA U CRNOJ GORI“, sa
sjedištem u Plavu, ulica Ribarska bb, R.br. 1032, brisana Rješenjem br. 05-006/1330344/1 od 24.05.2013. godine.
635. „SAVEZ INŢENJERA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Đura
Salaja br. 12, R.br. 1033, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30345/1 od 24.05.2013.
godine.
636. „OMLADINSKI INTELEKTUALNI CENTAR CRNE GORE“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Vuĉedolska br. 5, R.br. 1035, brisana Rješenjem br. 05006/13-30346/1 od 24.05.2013. godine.
637. „UDRUŢENJE GRAĐANA ZA POVRATAK OSTRVA SVETI MARKO“,
sa sjedištem u Tivtu, ulica Radanovići bb, R.br. 1037, brisano Rješenjem br. 05006/13-30347/1 od 24.05.2013. godine.
638. „OTVORENI CENTAR - VIGOUR“, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar
Save Kovaĉevića br. 137/14, R.br. 1039, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30348/1
od 24.05.2013. godine.
639. „DRUŠTVO ZA OĈUVANJE MEDITERANSKE BAŠTINE EPISTOLA
MEDITERRANEA“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Škaljari A-5, R.br. 1040, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-30349/1 od 24.05.2013. godine.
640. „NITA“, sa sjedištem u Podgorici, Gr.Op.Tuzi bb, R.br. 1044, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-30350/1 od 24.05.2013. godine.
641. „NEVLADINA ORGANIZACIJA - GRAĐANSKE INICIJATIVE“, sa
sjedištem u Bijelom Polju, ulica Tomaša Ţiţića br. 7, R.br. 1045, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-30351/1 od 24.05.2013. godine.
642. „EKOLOŠKO DRUŠTVO - KOLAŠIN“, sa sjedištem u Kolašinu, ulica 29
Decembra br. 3, R.br. 1046, brisano Rješenjem br. 05-006/13-30352/1 od
24.05.2013. godine.
643. „ODRED IZVIĐAĈA ŠUŠANJ - BAR“, sa sjedištem u Baru, ulica Šušanj
bb, R.br. 1049, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30353/1 od 24.05.2013. godine.
644. „CENTAR ZA STRATEŠKU ANALIZU DRUŠTVENIH PROCESA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Jovana Tomaševića bb, R.br. 1052, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-30354/1 od 24.05.2013. godine.
645. „M.A.N. - KLUB“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica KaraĊorĊeva br. 6, R.br.
1053, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30356/1 od 24.05.2013. godine.
646. „UMJETNIĈKA GRUPA - TEUTA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica TuziŢeljezniĉka Stanica, R.br. 1055, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30355/1 od
24.05.2013. godine.
647. „UDRUŢENJE STOĈARA TREŠNJEVA I BATE“, sa sjedištem u Cetinju,
ulica Trešnjevo, R.br. 1056, brisano Rješenjem br. 05-006/13-30357/1 od
24.05.2013. godine.
648. „CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA SJEVERA CRNE
GORE“, sa sjedištem u Pljevljima, ulica Glasinaĉka br. 12, R.br. 1057, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-30358/1 od 24.05.2013. godine.
649. „FORUM ZA MEĐUNARODNU SARADNJU CRNE GORE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica C, R.br. 1062, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30359/1
od 24.05.2013. godine.
650. „DEMOKRATSKI POKRET STUDENATA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 1064, brisana Rješenjem br. 05-006/1330360/1 od 24.05.2013. godine.
651. „UDRUŢENJE GRUPE BIVŠIH RADNIKA AD OBOD 2008 CETINJE“,
sa sjedištem u Cetinju, ulica Ivan Begova br. 67, R.br. 4640, brisano Rješenjem br.
05-006/13-30669/1 od 27.05.2013. godine.
652. „CENTAR MLADIH - REGINA ELENA“, sa sjedištem u Podgorica, ulica
Svetozara Markovića br. 8, R.br. 1065, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30597/1 od
27.05.2013. godine.
653. „CENTAR ZA KREATIVNO ODRASTANJE - ĈAROBNJAK“, sa
sjedištem u Tivtu, ulica Stambeni Blok br. 90/1, R.br. 1103, brisana Rješenjem br.
05-006/13-30625/1 od 27.05.2013. godine.
654. „E TREJD CENTAR DATRONIC“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Jerevanska br. 44, R.br. 1104, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30626/1 od
27.05.2013. godine.
655. „STUDENTSKI CENTAR - LEX LEGIS“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Partizanski Put br. 162, R.br. 1066, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30598/1 od
27.05.2013. godine.
656. „PARLAMENT MLADIH CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Oktobarske Revolucije br. 3, R.br. 1067, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30599/1
od 27.05.2013. godine.
657. „MOTORCIKLISTIĈKI KLUB - MIRNI JAHAĈI“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica IX Crnogorske br. 92, R.br. 1069, brisana Rješenjem br. 05-006/1330600/1 od 27.05.2013. godine.
658. „UDRUŢENJE UGOSTITELJA STARI GRAD“, sa sjedištem u Kotoru,
ulica Stari Grad br. 390, R.br. 1070, brisano Rješenjem br. 05-006/13-30601/1 od
27.05.2013. godine.
659. „BIOTOP“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Braće Zlatiĉanina br. 29, R.br.
1072, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30602/1 od 27.05.2013. godine.
660. „CRNOGORSKA EKOLOŠKA MREŢA“, sa sjedištem u Podgorici,
Bulevar Lenjina br. 11/2, R.br. 1073, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30603/1 od
27.05.2013. godine.
661. „UDRUŢENJE INVALIDA RADA SA PROFESIONALNIM
OBOLJENJEM I POVREDOM NA RADU KOMBINATA ALUMINIJUMA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Jerevanska br. 44, R.br. 1076, brisano Rješenjem br. 05006/13-30604/1 od 27.05.2013. godine.
662. „CENTAR ZA EKOLOŠKE KAMPANJE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Obala Ribnice br. 4, R.br. 1078, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30605/1 od
27.05.2013. godine.
663. „CRNOGORSKA ORGANIZACIJA - OTPOR“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Novice Cerovića br. 36A, R.br. 1079, brisana Rješenjem br. 05-006/1330606/1 od 27.05.2013. godine.
664. „UDRUŢENJE BALETSKIH UMJETNIKA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Trg Kralja Nikole br. 5, R.br. 1080, brisano Rješenjem br. 05006/13-30607/1 od 27.05.2013. godine.
665. „SAVEZ IZVIĐAĈA BARA - BAR“, sa sjedištem u Baru, Bulevar
Revolucije br. 2, R.br. 1081, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30608/1 od
27.05.2013. godine.
666. „UDRUŢENJE GRAĐANA - KLUB - PRISOJA - 2001“, sa sjedištem u
Andrijevici, ulica Prisoje bb, R.br. 1082, brisano Rješenjem br. 05-006/13-30609/1
od 27.05.2013. godine.
667. „MONOGRAFPRESS“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Danila Bojovića bb,
R.br. 1083, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30610/1 od 27.05.2013. godine.
668. „TAXI 5“, sa sjedištem u Tivtu, ulica Bonići bb, R.br. 1084, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-30611/1 od 27.05.2013. godine.
669. „NEVLADINA ORGANIZACIJA - UDRUŢENJE ZA KREATIVNI
RAZVOJ DRUŠTVA“, sa sjedištem u Plavu, ulica Gusinje 29 Novembra br. 5, R.br.
1085, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30612/1 od 27.05.2013. godine.
670. „UDRUŢENJE PLANINARA I LJUBITELJA PLANINE - RING“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Petrovaĉki Put bb, R.br. 1089, brisano Rješenjem br.
05-006/13-30613/1 od 27.05.2013. godine.
671. „UDRUŢENJE GRAĐANA - STARI RIBAR“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica VI Crnogorske bb, R.br. 1090, brisano Rješenjem br. 05-006/13-30614/1 od
27.05.2013. godine.
672. „KONET“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Bratstva Jedinstva br. 69, R.br.
1091, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30615/1 od 27.05.2013. godine.
673. „NEVLADINA ORGANIZACIJA REGENERACIJA“, sa sjedištem u
Beranama, ulica Miljana Vukova br. 2/23, R.br. 1092, brisana Rješenjem br. 05006/13-30616/1 od 27.05.2013. godine.
674. „MREŢA MLADIH CRNE GORE“, sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca
bb, R.br. 1094, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30617/1 od 27.05.2013. godine.
675. „CENTAR ZA UNAPREĐENJE CIVILNOG DRUŠTVA“, sa sjedištem u
Beranama, ulica 29 Novembra br. 9/4, R.br. 1095, brisana Rješenjem br. 05-006/1330618/1 od 27.05.2013. godine.
676. „PROGRAM ZA TOLERANCIJU I MULTIETNIĈKI SKLAD“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Nikole Tesle br. 40, R.br. 1096, brisana Rješenjem br.
05-006/13-30619/1 od 27.05.2013. godine.
677. „MONTNET“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Aerodromska br. 35, R.br.
1098, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30620/1 od 27.05.2013. godine.
678. „UDRUŢENJE TRENERA JAVNE UPRAVE CRNE GORE“, sa sjedištem
u Podgorici, ulica Mitra Bakića br. 142, R.br. 1099, brisano Rješenjem br. 05006/13-30621/1 od 27.05.2013. godine.
679. „CENTAR ZA USTAVNO PRAVO“, sa sjedištem u Podgorici, ulica 13
Jula br. 1, R.br. 1100, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30622/1 od 27.05.2013.
godine.
680. „ZELENA OMLADINA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Rogami bb, R.br. 1101, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30623/1 od 27.05.2013.
godine.
681. „SAVREMENI FORUM MLADIH CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica 13 Jula bb, R.br. 1102, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30624/1 od
27.05.2013. godine.
682. „UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU MORA I PODMORJA POSEJDON“, sa
sjedištem u Podgorici, Bulevar Lenjina br. 25, R.br. 1182, brisano Rješenjem br. 05006/13-30880/1 od 29.05.2013. godine.
683. „PLEMSTVO CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vuka
Karadţića br. 13, R.br. 1181, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30879/1 od
29.05.2013. godine.
684. „PRIJATELJI CRNE GORE I ITALIJE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Vuka Karadţića br. 13, R.br. 1180, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30878/1 od
29.05.2013. godine.
685. „PRIJATELJI CRNE GORE I ALBANIJE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Vuka Karadţića br. 13, R.br. 1179, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30877/1 od
29.05.2013. godine.
686. „PRIJATELJI CRNE GORE I KINE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vuka
Karadţića br. 13, R.br. 1178, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30876/1 od
29.05.2013. godine.
687. „PRIJATELJI CRNE GORE I RUSIJE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Vuka Karadţića br. 13, R.br. 1177, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30875/1 od
29.05.2013. godine.
688. „PRIJATELJI CRNE GORE I NJEMAĈKE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Vuka Karadţića br. 13, R.br. 1176, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30874/1
od 29.05.2013. godine.
689. „PRIJATELJI CRNE GORE I MAĐARSKE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Vuka Karadţića br. 13, R.br. 1175, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30873/1
od 29.05.2013. godine.
690. „FUDBALSKA CRNA GORA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Goce
Delĉeva br. 20, R.br. 1183, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30881/1 od
29.05.2013. godine.
691. „GUSLARSKO DRUŠTVO - VOJVODA MOMĈILO - ŢABLJAK“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Njegoševa br. 13, R.br. 1184, brisano Rješenjem br. 05006/13-30961/1 od 29.05.2013. godine.
692. „UDRUŢENJE CRNOGORSKIH STUDENATA U SRBIJI“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Jola Poletića br. 19, R.br. 1185, brisano Rješenjem br. 05-006/1330962/1 od 29.05.2013. godine.
693. „ODBOR ZA ZAŠTITU UGROŢENIH SRBA“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Vijenci Danila Kiša br. 3, R.br. 1186, brisana Rješenjem br. 05-006/1330963/1 od 29.05.2013. godine.
694. „UDRUŢENJE ESTRADNIH UMJETNIKA - MALESIJA TON“, sa
sjedištem u Podgorici, Gr.Op. Tuzi, ulica Sukuruć bb, R.br. 1187, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-30964/1 od 29.05.2013. godine.
695.
„INTERNACIONALNA
NEVLADINA
ORGANIZACIJA
INTEGRACIJA ROMA“, sa sjedištem u Baru, ulica Madţari bb, R.br. 1105, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-30852/1 od 29.05.2013. godine.
696. „KLUB FUDBALSKIH VETERANA - OSMICA“, sa sjedištem u Herceg
Novom, ulica Mića Vavića Igalo br. 3, R.br. 1106, brisana Rješenjem br. 05-006/1330853/1 od 29.05.2013. godine.
697. „UDRUŢENJE ZA SPORT I DRUGE AKTIVNOSTI MLADIH U CILJU
PREVENCIJE ZAVISNOSTI SA P.O. ”, sa sjedištem u Beranama, ulica Sekule
Popovića br. 1, R.br. 1107, brisano Rješenjem br. 05-006/13-30854/1 od
29.05.2013. godine.
698. „UMJETNIĈKO UDRUŢENJE SKALA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Decembar 19 br. 19/1, R.br. 1111, brisano Rješenjem br. 05-006/13-30855/1 od
29.05.2013. godine.
699. „PĈELARSKO UDRUŢENJE PLJEVLJA - PLJEVLJA“, sa sjedištem u
Pljevljima, ulica Dušana Obradovića bb, R.br. 1112, brisano Rješenjem br. 05006/13-30856/1 od 29.05.2013. godine.
700. „SAVEZ FILATELISTA CRNE GORE“, sa sjedištem u Herceg Novom,
ulica Njegoševa br. 31, R.br. 1113, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30857/1 od
29.05.2013. godine.
701. „LOVAĈKO UDRUŢENJE - GALEB - TUZI“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Tuzi - Ţeljezniĉka Stanica bb, R.br. 1114, brisano Rješenjem br. 05-006/1330858/1 od 29.05.2013. godine.
702. „AUTONOMNI ŢENSKI CENTAR“, sa sjedištem u Podgorici, ulica P.C.
Kruţevac, R.br. 1115, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30859/1 od 29.05.2013.
godine.
703. „DJEĈIJI SAVEZ PLJEVLJA“, sa sjedištem u Pljevljima, ulica Narodne
Revolucije bb, R.br. 1116, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30860/1 od 29.05.2013.
godine.
704. „PĈELARSKO DRUŠTVO CETINJE“, sa sjedištem u Cetinju, ulica
Omladinska br. 13, R.br. 1117, brisano Rješenjem br. 05-006/13-30861/1 od
29.05.2013. godine.
705. „UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA“, sa sjedištem u
Beranama, ulica Voja Maslovarića br. 59, R.br. 1118, brisano Rješenjem br. 05006/13-30862/1 od 29.05.2013. godine.
706. „NEVLADINA ORGANIZACIJA - SAMOSTALNO UDRUŢENJE
VOJNIH PENZIONERA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Đoka
Miraševića br. 5, R.br. 1119, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30863/1 od
29.05.2013. godine.
707. „INFO CENTAR PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Rogami
bb, R.br. 1122, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30864/1 od 29.05.2013. godine.
708. „KLUB FRIZERA LISAP“, sa sjedištem u Baru, ulica 24 Novembra bb,
R.br. 1123, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30865/1 od 29.05.2013. godine.
709. „NEVLADINA ORGANIZACIJA - EKOLOŠKO UDRUŢENJE
SKADARSKO JEZERO“, sa sjedištem u Baru, ulica Virpazar bb, R.br. 1125,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-30866/1 od 29.05.2013. godine.
710. „HUMANITARNA ORGANIZACIJA - ĈOVEK U NEVOLJI“, sa
sjedištem u Beranama, ulica Mojsije Zeĉevića bb, R.br. 1126, brisana Rješenjem br.
05-006/13-30867/1 od 29.05.2013. godine.
711. „NE PUŠITI - NO SMOKING“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Donji Kraj br.
20, R.br. 1127, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30868/1 od 29.05.2013. godine.
712. „DRUŠTVO ZA SVE GENERACIJE - NOVI ŢIVOT“, sa sjedištem u
Ulcinju, ulica Bratstva Jedinstva bb, R.br. 1128, brisano Rješenjem br. 05-006/1330869/1 od 29.05.2013. godine.
713. „GUSLARSKO DRUŠTVO - ŢELEZNIĈAR - PODGORICA“, sa
sjedištem u Podgorici, R.br. 1129, brisano Rješenjem br. 05-006/13-30870/1 od
29.05.2013. godine.
714. „NOVA VIZIJA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica IX Crnogorske Brigade br.
20, R.br. 1130, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30871/1 od 29.05.2013. godine.
715. „PRIJATELJI CRNE GORE I GRĈKE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Vuka Karadţića br. 13, R.br. 1174, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30872/1 od
29.05.2013. godine.
716. „CISPEL CRNA GORA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Njegoševa br. 45,
R.br. 1188, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30965/1 od 29.05.2013. godine.
717. „EDUKATIVNO RAĈUNARSKI CENTAR LINK - BAR“, sa sjedištem u
Baru, ulica Orovo bb, R.br. 1191, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30967/1 od
29.05.2013. godine.
718. „KLUB UMJETNIKA CENTAR“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Radoja
Dakića bb, R.br. 1224, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31053/1 od 30.05.2013.
godine.
719. „KLUB LJUBITELJA LOVAĈKIH PASA - GONIĈA - LISKO“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Poĉekovići bb, R.br. 1221, brisana Rješenjem br. 05006/13-30989/1 od 30.05.2013. godine.
720. „UDRUŢENJE GRAĐANA - PIVARAC“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica
Serdara Šćepana bb, R.br. 1283, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31111/1 od
30.05.2013. godine.
721. „KREATIVNA IGRAONICA - TWEETY“, sa sjedištem u Baru, ulica
Poţarevaĉka br. 1, R.br. 1303, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31112/1 od
30.05.2013. godine.
722. „NVO UDRUŢENJE UMJETNIKA CRNE GORE - ART KLUB“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Beogradska br. 39, R.br. 1305, brisano Rješenjem br.
05-006/13-31113/1 od 30.05.2013. godine.
723. „INTERAKT“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Trg Boţane Vuĉinić br. 6/23,
R.br. 1307, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31114/1 od 30.05.2013. godine.
724. „UDRUŢENJE ASTROLOGA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Beogradska br. 74, R.br. 1309, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31115/1 od
30.05.2013. godine.
725. „MOST“, sa sjedištem u Danilovgradu, ulica Lalevići bb, R.br. 1310,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31116/1 od 30.05.2013. godine.
726. „CENTAR ZA MEDIJSKO ZDRAVLJE JUGOISTOĈNE EVROPE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica V Proleterske br. 11A, R.br. 1311, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-31117/1 od 30.05.2013. godine.
727. „NEVLADINA ORGANIZACIJA HOMINEM QUERUM“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Peka Pavlovića SA br. 1/37, R.br. 1312, brisana Rješenjem br. 05006/13-31118/1 od 30.05.2013. godine.
728. „NAUĈNO DRUŠTVO - NJEGOŠ“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Svetozara Markovića br. 43, R.br. 1313, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31119/1
od 30.05.2013. godine.
729. „CIVILNA AKCIJA BERANE“, sa sjedištem u Beranama, ulica Miljana
Vukova br. 23, R.br. 1314, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31120/1 od 30.05.2013.
godine.
730. „REGIONALNI RAZVOJNI CENTAR - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Njegoševa br. 6, R.br. 1316, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31121/1 od
30.05.2013. godine.
731. „BALKANSKA MREŢA ZA LJUDSKA PRAVA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Moše Pijade br. 40, R.br. 1317, brisana Rješenjem br. 05-006/1331122/1 od 30.05.2013. godine.
732. „CENTAR ZA STRANE JEZIKE - MONTE LINGVA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Vasa Raiĉkovića br. 32, R.br. 1318, brisana Rješenjem br. 05006/13-31123/1 od 30.05.2013. godine.
733. „ALPE MONT“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Marksa i Engelsa br. 96,
R.br. 1319, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31124/1 od 30.05.2013. godine.
734. „MARKETINŠKI I INFORMATIĈKI KREATIVNI SERVIS, AGENCIJA
ZA POSLOVNU KULTURU“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Radosava Burića br.
171, R.br. 1320, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31125/1 od 30.05.2013. godine.
735. „UDRUŢENJE PRIJATELJA MLADIH - CVRĈAK - NIKŠIĆ“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Alekse Backovića bb, R.br. 1321, brisano Rješenjem br.
05-006/13-31126/1 od 30.05.2013. godine.
736. „UDRUŢENJE KOCKICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Đoka
Miraševića br. 13, R.br. 1325, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31127/1 od
30.05.2013. godine.
737. „ZAKUPCI PIJACE KOMISIONE ROBE - TIVAT“, sa sjedištem u Tivtu,
ulica 21 Novembra bb, R.br. 1326, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31128/1 od
30.05.2013. godine.
738. „KLUB LJUBITELJA FILMSKE UMJETNOSTI REZ“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Jerevanska br. 2/91, R.br. 1327, brisana Rješenjem br. 05-006/1331129/1 od 30.05.2013. godine.
739. „PLESNI STUDIO MONTENEGRO“, sa sjedištem u Budvi, ulica
Prvomajska br. 14, R.br. 1328, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31130/1 od
30.05.2013. godine.
740. „TEATAR FF NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica VI Crnogorske P+4/6,
R.br. 1329, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31131/1 od 30.05.2013. godine.
741. „ORGANIZACIJA STUDENATA ALTERNATIVA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 1330, brisana Rješenjem br. 05-006/1331132/1 od 30.05.2013. godine.
742. „NEVLADINO UDRUŢENJE - OPERACIJA FLORIJAN CRNA GORA“,
sa sjedištem u Budvi, R.br. 1332, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31133/1 od
30.05.2013. godine.
743. „SLOBODNA MISAO“, sa sjedištem u Beranama, ulica Vuka Karadţića br.
11, R.br. 1334, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31134/1 od 30.05.2013. godine.
744. „KLUB KOMŠIJA ULICE 18 JUL - MOMIŠIĆI“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica 18 Jula, R.br. 1336, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31135/1 od 30.05.2013.
godine.
745. „ŢENSKI KLUB - NA VAŠOJ STRANI“, sa sjedištem u Kotoru, ulica
Dobrota SP-90, R.br. 1337, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31136/1 od
30.05.2013. godine.
746. „CENTAR ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŠUMA CRNE GORE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Zagrebaĉka br. 81, R.br. 1338, brisana Rješenjem br.
05-006/13-31137/1 od 30.05.2013. godine.
747. „ARTIKULACIJA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Bratstva Jedinstva br.
53, R.br. 1339, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31138/1 od 30.05.2013. godine.
748. „UDRUŢENJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE“, sa sjedištem u Baru,
Bulevar Revolucije X 11, R.br. 1340, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31139/1 od
30.05.2013. godine.
749. „ATLANTSKO VIJEĆE CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica 13
Jula br. 2, R.br. 1341, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31140/1 od 30.05.2013.
godine.
750. „SAVEZ MAŠINSKIH INŢENJERA I TEHNIĈARA CRNE GORE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 1342, brisana Rješenjem br. 05006/13-31141/1 od 30.05.2013. godine.
751. „LOVNO GAZDINSTVO - KOMOVI - ZA UZGOJ I ZAŠTITU
DIVLJAĈI“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ivana Vujoševića br. 2, R.br. 1344,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31142/1 od 30.05.2013. godine.
752. „EKOLOŠKO UDRUŢENJE ZA IZUĈAVANJE I ZAŠTITU
LJEKOVITOG BILJA - VITIS VINIFERA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Bratstva Jedinstva br. 175, R.br. 1345, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31143/1 od
30.05.2013. godine.
753.
„UDRUŢENJE
ZA
ZAŠTITU
NASLJEĐA
KULTURE,
INTELEKTUALNE SVOJINE I AUTORSKIH PRAVA - ALFA - PODGORICA“,
sa sjedištem u Podgorici, ulica Vaka Đurovića br. 24, R.br. 1347, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-31145/1 od 30.05.2013. godine.
754. „UDRUŢENJE BORACA NOR-A 1941-1945 GODINE. PODGORICA“,
sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Lenjina bb, R.br. 1348, brisano Rješenjem br. 05006/13-31146/1 od 30.05.2013. godine.
755. „UDRUŢENJE BORACA NOR-A 1941-1945 GODINE. TUZI“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Tuzi-Ţeljezniĉka Stanica, R.br. 1349, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-31147/1 od 30.05.2013. godine.
756. „UDRUŢENJE BORACA NOR-A 1941-1945 GODINE. ZETA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Zeta, R.br. 1350, brisano Rješenjem br. 05-006/1331148/1 od 30.05.2013. godine.
757. „NEVLADINO UDRUŢENJE - DJEĈJA IGRAONICA - POLETARAC BAR“, sa sjedištem u Baru, ulica Bjeliši br. 43, R.br. 1351, brisano Rješenjem br.
05-006/13-31149/1 od 30.05.2013. godine.
758. „NVO - UTOĈIŠTE“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Đura Salaja br. 3D,
R.br. 1352, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31150/1 od 30.05.2013. godine.
759. „UDRUŢENJE - RADIONICA ZNANJA - PODGORICA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Đoka Miraševića br. 37, R.br. 1353, brisano Rješenjem br. 05006/13-31151/1 od 30.05.2013. godine.
760. „SAVEZ BORACA NOR-A 1941-1945 GODINE. OPŠTINE
PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Lenjina bb, R.br. 1354, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-31152/1 od 30.05.2013. godine.
761. „DUGA“, sa sjedištem u Ulcinju, ulica 26 Novembra bb, R.br. 1356, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-31153/1 od 30.05.2013. godine.
762. „OMLADINSKI DOM - GUBAVAĈ“, sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica
Gubavaĉ bb, R.br. 1358, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31154/1 od 30.05.2013.
godine.
763. „OMLADINSKI CENTAR POSTPESIMISTI CRNE GORE“, sa sjedištem
u Kotoru, ulica Stari Grad 375, R.br. 1360, brisana Rješenjem br. 05-006/1331155/1 od 30.05.2013. godine.
764. „UDRUŢENJE PRIVREDNIKA BUDVE“, sa sjedištem u Budvi, ulica
Slovenska Obala br. 10, R.br. 1362, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31156/1 od
30.05.2013. godine.
765. „GUSLARSKO DRUŠTVO - SERDAR JANKO VUKOTIĆ“, sa sjedištem
u Mojkovcu, R.br. 1363, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31157/1 od 30.05.2013.
godine.
766. „STUDENTSKA INICIJATIVA PRAVNOG FAKULTETA“, sa sjedištem
u Podgorici, ulica Save Kovaĉevića br. 13, R.br. 1364, brisana Rješenjem br. 05006/13-31158/1 od 30.05.2013. godine.
767. „CENTAR ZA AFIRMACIJU STRIPA“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Kamp
br. 8, R.br. 1365, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31159/1 od 30.05.2013. godine.
768. „UDRUŢENJE ROMA CETINJE“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Njegoševa
br. 52, R.br. 1366, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31160/1 od 30.05.2013. godine.
769. „CIJEVNA - CEMI“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Zmaj Jovina br. 269,
R.br. 1244, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31144/1 od 30.05.2013. godine.
770. „CENTAR ZA JEZIĈKU KULTURU - WAVES“, sa sjedištem u Budvi,
ulica Dositejeva br. 4/14, R.br. 1223, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30990/1 od
30.05.2013. godine.
771. „GUSLARSKO DRUŠTVO - STARAC MILIJA - BIJELO POLJE“, sa
sjedištem u Bijelom Polju, R.br. 1193, brisano Rješenjem br. 05-006/13-30969/1 od
30.05.2013. godine.
772. „UDRUŢENJE POMORSKIH KAPETANA TRGOVAĈKE MORNARICE
CRNE GORE“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Njegoševa br. 1, R.br. 1195, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-30971/1 od 30.05.2013. godine.
773. „ŢENSKI KLUB - PRINCEZA KSENIJA - CETINJE“, sa sjedištem u
Cetinju, ulica Donje Polje bb, R.br. 1198, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30872/1
od 30.05.2013. godine.
774. „KNJIŢEVNO GUSLARSKO UDRUŢENJE - STARAC RAŠKO PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Zlatica, Lovćenska bb, R.br. 1201,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-30974/1 od 30.05.2013. godine.
775. „MALI PERJANIK“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Alekse Backovića br.
114, R.br. 1202, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30975/1 od 30.05.2013. godine.
776. „GUSLARSKO DRUŠTVO - SVETI LUKA - ŢUPA - NIKŠIĆ“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Ţupa bb, R.br. 1204, brisano Rješenjem br. 05-006/1330976/1 od 30.05.2013. godine.
777. „TREĆI SEKTOR ZA TREĆE DOBA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Vasa Raiĉkovića br. 30, R.br. 1207, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30979/1 od
30.05.2013. godine.
778. „EDUCA - ORGANIZACIJA ZA OBRAZOVANJE I VASPITANJE ZA
DEMOKRATIJU“, sa sjedištem u Roţajama, ulica Maršala Tita bb, R.br. 1209,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-30981/1 od 30.05.2013. godine.
779. „NVO HIPNOS“, sa sjedištem u Kolašinu, ulica Dunje Đokić br. 9, R.br.
1211, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30983/1 od 30.05.2013. godine.
780. „UDRUŢENJE RTG TEHNIĈARA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Ljubljanska bb, R.br. 1214, brisano Rješenjem br. 05-006/1330984/1 od 30.05.2013. godine.
781. „LJUBITELJI RIBOLOVA - MLADICA - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Peka Pavlovića bb, R.br. 1217, brisana Rješenjem br. 05-006/1330986/1 od 30.05.2013. godine.
782. „DEMOKRATSKO UDRUŢENJE RASELJENIH LICA SA KOSOVA I
METOHIJE - MULTIETNIĈKO KOSOVO - BERANE“, sa sjedištem u Beranama,
ulica Jovana Cvijića br. 10, R.br. 1220, brisano Rješenjem br. 05-006/13-30988/1 od
30.05.2013. godine.
783. „KULTURNI CENTAR - DIJALOGOS - KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru,
ulica Stari Grad br. 317, R.br. 1218, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30987/1 od
30.05.2013. godine.
784. „CENTAR ZA KULTURNU I OBRAZOVNU RAZMJENU - RUMIJA“, sa
sjedištem u Baru, ulica Jovana Tomaševića br. 33, R.br. 1215, brisana Rješenjem br.
05-006/13-30985/1 od 30.05.2013. godine.
785. „OZON“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Trg Boţane Vuĉinić br. 9/91, R.br.
1210, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30982/1 od 30.05.2013. godine.
786. „MUZIĈKA ORGANIZACIJA, CENTAR ZA MUZIKU“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Rista Stijovića br. 2, R.br. 1208, brisana Rješenjem br. 05-006/1330980/1 od 30.05.2013. godine.
787. „EKOLOŠKO DRUŠTVO BERANE“, sa sjedištem u Beranama, ulica
Miloša Mališića br. 21, R.br. 1205, brisano Rješenjem br. 05-006/13-30977/1 od
30.05.2013. godine.
788. „CENTAR ZA EDUKACIJU I RAZVOJ“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Svetozara Markovića br. 21, R.br. 1206, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30978/1
od 30.05.2013. godine.
789. „LJUBITELJI RIBOLOVA CENTAR - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Marka Miljanova bb, R.br. 1192, brisana Rješenjem br. 05-006/13-30968/1 od
30.05.2013. godine.
790. „KOMITET ZA NAPREDAK FARMACIJE“, sa sjedištem u Podgorica,
ulica Miloja Pavlovića br. 179, R.br. 1194, brisana Rješenjem br. 05-006/1330970/1 od 30.05.2013. godine.
791. „TURISTIĈKO DRUŠTVO - TOPLA - HERCEG NOVI“, sa sjedištem u
Herceg Novom, ulica Topla bb, R.br. 1199, brisano Rješenjem br. 05-006/1330973/1 od 30.05.2013. godine.
792. „CENTAR ZA RAZVOJ OTVORENOG DRUŠTVA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Miladina Popovića br. 117, R.br. 305, brisana Rješenjem br. 05006/13-80999/1 od 30.05.2013. godine.
793. „NAŠE DIJETE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Omera Abdovića br. 13,
R.br. 1226, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31062/1 od 30.05.2013. godine.
794. „GIM 5“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Partizanski Odred br. 4, R.br. 1229,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31063/1 od 30.05.2013. godine.
795. „DRUŠTVO PRIJATELJA DANILOVGRADA“, sa sjedištem u
Danilovgradu, R.br. 1230, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31064/1 od 30.05.2013.
godine.
796. „UDRUŢENJE CVJEĆARA CRNE GORE“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica
Sava Stanojevića br. 35 R.br. 1234, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31066/1 od
30.05.2013. godine.
797. „DRUŠTVO PRIJATELJA DANILOVGRADA“, sa sjedištem u
Danilovgradu, R.br. 1230, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31064/1 od 30.05.2013.
godine.
798. „QUORUM“, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Revolucije br. 5, R.br.
1232, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31065/1 od 30.05.2013. godine.
799. „ETIĈKI KOMITET ZA ZAŠTITU SLOBODE JAVNE RIJEĈI“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Oktobarske Revolucije br. 122/2, R.br. 1236, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-31067/1 od 30.05.2013. godine.
800. „KNJIŢEVNA ZAJEDNICA - HERCEG NOVI“, sa sjedištem u Herceg
Novom, ulica Njegoševa br. 61, R.br. 1237, brisana Rješenjem br. 05-006/1331068/1 od 30.05.2013. godine.
801. „LJUBITELJI RIBOLOVA - ROYAL - BUDVA“, sa sjedištem u Budvi,
ulica Ţrtava Fašizma 8/S-29, R.br. 1238, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31069/1
od 30.05.2013. godine.
802. „UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU ŢIVOTINJA - AMORE“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Jovana Cvijića br. 2, R.br. 1239, brisano Rješenjem br. 05-006/1331070/1 od 30.05.2013. godine.
803. „UDRUŢENJE TAKSISTA - TAXI & 083 - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Gojka Garĉevića br. 1, R.br. 1240, brisano Rješenjem br. 05-006/1331071/1 od 30.05.2013. godine.
804. „TAGO - ART NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Njegoševa br. 12,
R.br. 1242, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31072/1 od 30.05.2013. godine.
805. „LJUBITELJI PRIRODE I UMJETNOSTI DORMITORES ŢABLJAK“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadţića br. 5, R.br. 1267, brisana Rješenjem br.
05-006/13-31087/1 od 30.05.2013. godine.
806. „BIJELI CVIJET“, sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica Ţivka Ţiţića br. 9,
R.br. 1268, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31088/1 od 30.05.2013. godine.
807. „UDRUŢENJE GRAĐANA KLUB - ZDRAVA HRANA - 11“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Vidov Potok bb, R.br. 1271, brisano Rješenjem br. 05006/13-31089/1 od 30.05.2013. godine.
808. „UDRUŢENJE - KRUG“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Braće
Grakalića br. 71, R.br. 1272, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31090/1 od
30.05.2013. godine.
809. „PĈELARSKA ORGANIZACIJA - TRBJESA - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, R.br. 1273, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31091/1 od 30.05.2013.
godine.
810. „UDRUŢENJE PRIVATNIH UGOSTITELJA I OSTALIH MALIH
PRIVREDNIKA HERCEG NOVI“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Trg Herceg
Stjepana br. 3, R.br. 1274, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31092/1 od 30.05.2013.
godine.
811. „UDRUŢENJE ZAŠTITE OD POŢARA BAR“, sa sjedištem u Baru, ulica
Makedonska br. 6, R.br. 1275, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31093/1 od
30.05.2013. godine.
812. „UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU PRIRODE IVA“, sa sjedištem u Kolašinu,
ulica Buda Tomovića bb, R.br. 1277, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31094/1 od
30.05.2013. godine.
813. „ASOCIJACIJA FREE MEDIA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica 19
Decembra br. 19, R.br. 1278, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31095/1 od
30.05.2013. godine.
814. „AUTO MOTO KLUB - KUNĈER“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Vladimira Terzića bb, R.br. 1279, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31096/1 od
30.05.2013. godine.
815. „FRIZERSKI KLUB - PETROVIĆ“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Orjenska br. 74, R.br. 1280, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31097/1 od
30.05.2013. godine.
816. „KLUB LJUBITELJA SLUŢBENIH PASA GUARD“, sa sjedištem u
Bijelom Polju, ulica III Januara A/3, R.br. 1281, brisana Rješenjem br. 05-006/1331098/1 od 30.05.2013. godine.
817. „CENTAR PROTIV RASIZMA I RASNE DISKRIMINACIJE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Moše Pijade br. 38, R.br. 1284, brisana Rješenjem br.
05-006/13-31099/1 od 30.05.2013. godine.
818. „UDRUŢENJE ZA POMOĆ I PODRŠKU DJECI I MLADIMA - PENSA“,
sa sjedištem u Tivtu, ulica Kalimanj 11 br. 5, R.br. 1287, brisano Rješenjem br. 05006/13-31100/1 od 30.05.2013. godine.
819. „UDRUŢENJE ZA ANTIKORUPCIJU“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Stari
Grad br. 317, R.br. 1288, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31101/1 od 30.05.2013.
godine.
820. „LOVAĈKO DRUŠTVO TIJESAK - PODGORICA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Kruţevac Poslovni Centar, R.br. 1289, brisano Rješenjem br. 05006/13-31102/1 od 30.05.2013. godine.
821. „UDRUŢENJE CRNOGORSKO MEKSIĈKOG PRIJATELJSTVA MONT MEX - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Manastir Ostrog br. 1, R.br.
1290, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31103/1 od 30.05.2013. godine.
822. „UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU LOVĆENA“, sa sjedištem u Cetinju, ulica
Obilića Poljana br. 21, R.br. 1296, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31104/1 od
30.05.2013. godine.
823. „KLUB NUMIZMATIĈARA DUPIJA NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Dragice Pravice bb, R.br. 1297, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31105/1 od
30.05.2013. godine.
824. „KREATIVNI KLUB - POD SUNCEM“, sa sjedištem u Baru, Bulevar 24
Novembra br. 8A, R.br. 1299, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31106/1 od
30.05.2013. godine.
825. „PRIRODA I ZDRAVLJE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Mihaila Lalića
bb, R.br. 1300, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31107/1 od 30.05.2013. godine.
826. „CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA“, sa sjedištem u
Podgorici, Bulevar Lenjina br. 89, R.br. 1301, brisana Rješenjem br. 05-006/1331108/1 od 30.05.2013. godine.
827. „NVO ZAŠTITA PROSTORA“, sa sjedištem u Budvi, ulica Babin Do bb,
R.br. 1302, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31109/1 od 30.05.2013. godine.
828. „OMLADINSKO UDRUŢENJE - CENTAR URBANE KULTURE“, sa
sjedištem u Bijelom Polju, ulica Radniĉka br. 12, R.br. 1282, brisano Rješenjem br.
05-006/13-31110/1 od 30.05.2013. godine.
830. „UDRUŢENJE TAKSISTA - CENTAR I NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Beogradska S 3/4, R.br. 1225, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31061/1 od
30.05.2013. godine.
831. „KLUB - ELIT“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vardarska br. 4, R.br. 1263,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31084/1 od 30.05.2013. godine.
832. „EKONOMSKI NOVINARSKI KLUB“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Omladinskih Brigada br. 1, R.br. 1265, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31085/1 od
30.05.2013. godine.
833. „VOLONTERSKI CENTAR CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Vasa Raiĉkovića br. 39, R.br. 1266, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31086/1 od
30.05.2013. godine.
834. „AUDITORIJUM“, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Lenjina br. 30, R.br.
1258, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31081/1 od 30.05.2013. godine.
835. „SAVJET ZA UNAPREĐENJE PARTICIPACIJE GRAĐANA U
LOKALNOJ UPRAVI“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Bratstva Jedinstva br. 59,
R.br. 1255, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31080/1 od 30.05.2013. godine.
836. „EVROPSKA INICIJATIVA U CRNOJ GORI“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Njegoševa br. 16, R.br. 1262, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31083/1 od
30.05.2013. godine.
837. „ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I SOCIJALNU
PRAVDU - SLOBODA - PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ivana
Milutinovića Trg 19/II, R.br. 1260, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31082/1 od
30.05.2013. godine.
838. „NVO - OAZA“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Sava Stanojevića bb, R.br.
1252, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31077/1 od 30.05.2013. godine.
839. „RAKOLOVNI KLUB - ASTACUS - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Kapino Polje bb, R.br. 1253, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31078/1 od
30.05.2013. godine.
840. „CENTAR ZA EKONOMSKA ISTRAŢIVANJA“, sa sjedištem u Ulcinju,
ulica Bratstva Jedinstva bb, R.br. 1254, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31079/1 od
30.05.2013. godine.
841. „DJEĈJI KREATIVNI CENTAR - OAZA“, sa sjedištem u Baru, ulica
Sutomore, Cara Lazara br. 102, R.br. 1247, brisana Rješenjem br. 05-006/1331074/1 od 30.05.2013. godine.
842. „DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I PROUĈAVANJE HERPETOFAUNE“, sa
sjedištem u Podgorici, Trg Nikole Kovaĉevića br. 7, R.br. 1248, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-31075/1 od 30.05.2013. godine.
843. „GAJRET - UDRUŢENJE GRAĐANA ZA NJEGOVANJE DUHOVNE I
KULTURNE BAŠTINE BOŠNJAKA CRNE GORE“, sa sjedištem u Bijelom Polju,
ulica III Sandţaĉke br. 26, R.br. 1250, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31076/1 od
30.05.2013. godine.
844. „KLUB LJUBITELJA DURMITORA - BIS“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Stjepan M. Ljubiša br. 5, R.br. 1243, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31073/1
od 30.05.2013. godine.
845. „DRUŠTVO RAĈUNOVOĐA I REVIZORA ULCINJ“, sa sjedištem u
Ulcinju, ulica Pinješ Zgrada br. 3/10, R.br. 120, brisano Rješenjem br. 05-006/1331276/1 od 31.05.2013. godine.
846. „PĈELARSKA ORGANIZACIJA - BOGETIĆI - BOGETIĆI - NIKŠIĆ“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Bogetići bb, R.br. 1017, brisana Rješenjem br. 05-006/1331321/1 od 31.05.2013. godine.
847. „EKOLOŠKO DRUŠTVO GRBALJ“, sa sjedištem u Kotoru, ulica
Radanovići bb, R.br. 1367, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31271/1 od
31.05.2013. godine.
848. „UDRUŢENJE GRAĐANA - PUT STRUJE“, sa sjedištem u Baru, ulica
Šušanj br. 2, R.br. 1369, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31272/1 od 31.05.2013.
godine.
849. „NEVLADINO UDRUŢENJE - DJEĈIJI SAVEZ BARA - BAR“, sa
sjedištem u Baru, ulica Mila Boškovića bb, R.br. 1370, brisano Rješenjem br. 05006/13-31273/1 od 31.05.2013. godine.
850. „UDRUŢENJE PLJEVLJAKA I PRIJATELJA PLJEVLJA“, sa sjedištem u
Pljevljima, ulica Vuka Karadţića br. 27, R.br. 1371, brisano Rješenjem br. 05006/13-31274/1 od 31.05.2013. godine.
851. „UDRUŢENJE PIJAĈNIH PRODAVACA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Bracana Bracanovića bb, R.br. 1372, brisano Rješenjem br. 05006/13-31275/1 od 31.05.2013. godine.
852. „UDRUŢENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAĈA GRBLJA“, sa
sjedištem u Kotoru, ulica Radanovići, R.br. 1376, brisano Rješenjem br. 05-006/1331278/1 od 31.05.2013. godine.
853. „UDRUŢENJE POLJOPRIVREDNIKA, VOĆARA I STOĈARA CRMNICA“, sa sjedištem u Baru, ulica Virpazar, R.br. 1377, brisano Rješenjem br.
05-006/13-31279/1 od 31.05.2013. godine.
854. „NEVLADINO UDRUŢENJE - EDUKATIVNI CENTAR W - BAR“, sa
sjedištem u Baru, ulica Omladinska br. 4 B, R.br. 1378, brisano Rješenjem br. 05006/13-31280/1 od 31.05.2013. godine.
855. „POGON“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Hercegovaĉka br. 70, R.br. 1379,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31281/1 od 31.05.2013. godine.
856. „EKOLOŠKO DRUŠTVO - OPSTANAK - ŠAVNIK“, sa sjedištem u
Šavniku, R.br. 1381, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31282/1 od 31.05.2013.
godine.
857. „SRPSKO DRUŠTVO ZA HELENSKU FILOSOFIJU I KULTURU“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Trg Šaka Petrovića br. 1, R.br. 1382, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-31283/1 od 31.05.2013. godine.
858. „CENTAR ZA ZAŠTITU PRAVA ZAPOSLENIH“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Oktobarske Revolucije br. 100, R.br. 1385, brisana Rješenjem br.
05-006/13-31284/1 od 31.05.2013. godine.
859. „UDRUŢENJE LJUBITELJA ELEKTRONSKE MUZIKE - TERRA
NOVA - MUZIKOM PROTIV BOLESTI OVISNOSTI“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Zeta bb, R.br. 1386, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31285/1 od 31.05.2013.
godine.
860. „DRUŠTVO ODRŢAVALACA SREDSTAVA ZA RAD CRNE GORE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 1387, brisano Rješenjem br. 05006/13-31286/1 od 31.05.2013. godine.
861. „NVO - POKRET MLADIH CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Crnogorska IX bb, R.br. 1388, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31287/1 od
31.05.2013. godine.
862. „CENTAR ZA BIODIVERZITET CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Trg Kralja Nikole bb, R.br. 1389, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31288/1 od
31.05.2013. godine.
863. „NVO - LIJEPA RIJEĈ - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Stojana
Kovaĉevića br. 35, R.br. 1391, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31289/1 od
31.05.2013. godine.
864. „UDRUŢENJE ZA POMOĆ RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA I MALIH I
SREDNJIH PREDUZEĆA U CRNOJ GORI“, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar
Revolucije br. 5, R.br. 1392, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31290/1 od
31.05.2013. godine.
865. „NIKA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Marksa i Engelsa br. 76, R.br.
1397, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31291/1 od 31.05.2013. godine.
866. „KREATIVNI CENTAR - PRO MISSION“, sa sjedištem u Danilovgradu,
ulica Glavica bb, R.br. 1396, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31277/1 od
31.05.2013. godine.
867. „PRUŢI MI RUKU“, sa sjedištem u Plavu, ulica Martinići Selo, R.br. 1399,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31293/1 od 31.05.2013. godine.
868. „KORPUS ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA SRBA - SRPSKI
KORPUS“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Branka Ćopića br. 12, R.br. 1400,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31294/1 od 31.05.2013. godine.
869. „UDRUŢENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAĈA MALESIJA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Tuzi-Ţeljezniĉka Stanica br. 317, R.br. 1402, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-31295/1 od 31.05.2013. godine.
870. „ALTERA MEDICA - CENTAR ZA AFIRMACIJU TRADICIONALNE
MEDICINE I KOMPLEMENTARNIH NAĈINA OĈUVANJA ZDRAVLJA“, sa
sjedištem u Kotoru, ulica Dobrota Treći Put bb, R.br. 1403, brisana Rješenjem br.
05-006/13-31296/1 od 31.05.2013. godine.
871. „DRUŠTVO ZA RAZVOJ PETNJICE - PETNJICA“, sa sjedištem u
Beranama, ulica Petnjica, R.br. 1405, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31298/1 od
31.05.2013. godine.
872. „BORKIS“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ilije Milaĉića br. 11, R.br. 1406,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31297/1 od 31.05.2013. godine.
873. „PETAR PAN“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Igalo Osijeĉka br. 10,
R.br. 1407, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31299/1 od 31.05.2013. godine.
874. „UDRUŢENJE PARAPLEGIĈARA BERANE“, sa sjedištem u Beranama,
ulica Polimska br. 9, R.br. 1410, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31300/1 od
31.05.2013. godine.
875. „DRUŠTVO ZA ZAŠTITU GASTROPODA“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Trg Nikole Kovaĉevića br. 7, R.br. 1411, brisano Rješenjem br. 05-006/1331301/1 od 31.05.2013. godine.
876. „NEVLADINA ORGANIZACIJA - SELECTA“, sa sjedištem u Pljevljima,
ulica Vardarska br. 40, R.br. 1412, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31302/1 od
31.05.2013. godine.
877. „PĈELARSKO UDRUŢENJE PLAV - PLAV“, sa sjedištem u Plavu, ulica
Redţepagića bb, R.br. 1413, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31303/1 od
31.05.2013. godine.
878. „TURISTIĈKI FORUM CRNE GORE“, sa sjedištem u Baru, Bulevar
Revolucije br. 8/6, R.br. 1415, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31304/1 od
31.05.2013. godine.
879. „CENTAR ZA PRAVA INTELEKTUALACA“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Krupaĉka br. 1, R.br. 1416, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31305/1 od
31.05.2013. godine.
880. „UDRUŢENJE ZA OĈUVANJE BAŠTINE NAUTIĈKIH VELIKANA
BOKE KOTORSKE - SPLENDIDO“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Šetalište
5 Danica br. 77, R.br. 1417, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31306/1 od
31.05.2013. godine.
881. „UDRUŢENJE REVIZORA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Miljana Vukova bb, R.br. 1419, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31307/1 od
31.05.2013. godine.
882. „C.R.I.C. - CENTAR REGIONALNE INTERVENCIJE ZA CIVILE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Kosovskih Junaka br. 4/135, R.br. 1421, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-31308/1 od 31.05.2013. godine.
883. „LIFE - NEVLADINO UDRUŢENJE ZA POMOĆ DIJABETIĈARIMA I
PORODICAMA U KOJIMA ONI ŢIVE - BIJELO POLJE“, sa sjedištem u Bijelom
Polju, ulica Nedeljka Merdovića bb, R.br. 1422, brisano Rješenjem br. 05-006/1331309/1 od 31.05.2013. godine.
884. „UDRUŢENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAĈA - LIM“, sa
sjedištem u Bijelom Polju, ulica Lozna, R.br. 1423, brisano Rješenjem br. 05006/13-31310/1 od 31.05.2013. godine.
885. „CRNOGORSKO AMERIĈKI CENTAR ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ
ODNOSA CRNOGORSKOG I AMERIĈKOG NARODA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Steva Boljevića br. 61, R.br. 1424, brisana Rješenjem br. 05006/13-31311/1 od 31.05.2013. godine.
886. „UDRUŢENJE UĈESNIKA DOBROVOLJNIH RADNIH AKCIJA U
CRNOJ GORI“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Mitra Bakića br. 47, R.br. 1425,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-31312/1 od 31.05.2013. godine.
887. „NEVLADINA ORGANIZACIJA - CENTAR ZA MLADE“, sa sjedištem u
Plavu, ulica Zanatska br. 2, R.br. 1428, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31313/1 od
31.05.2013. godine.
888. „MONTENEGROART“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Hercegovaĉka br.
68, R.br. 1430, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31314/1 od 31.05.2013. godine.
889. „LOGOS“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Alekse Backovića br. 6, R.br. 1431,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31315/1 od 31.05.2013. godine.
890. „UDRUŢENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAĈA - VRANEŠ“, sa
sjedištem u Bijelom Polju, ulica Tomaševo, R.br. 1432, brisano Rješenjem br. 05006/13-31316/1 od 31.05.2013. godine.
891. „EDUKACIJA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Jerevanska br. 24, R.br.
1434, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31317/1 od 31.05.2013. godine.
892. „AGENCIJA ZA EDUKACIJU I RAZVOJ DEMOKRATIJE“, sa sjedištem
u Cetinju, ulica Zmajeva br. 1, R.br. 1440, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31319/1
od 31.05.2013. godine.
893. „GRAĐANSKA INICIJATIVA ZA SPAS PLJEVLJA - LIGA ZA
PLJEVLJA“, sa sjedištem u Pljevljima, ulica Narodne Revolucije bb, R.br. 1441,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31320/1 od 31.05.2013. godine.
894. „NVO - PIRAMIDA“, sa sjedištem u Roţajama, ulica OsloboĊenja bb, R.br.
1444, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31318/1 od 31.05.2013. godine.
895. „NEVLADINA ORGANIZACIJA - SUNCE“, sa sjedištem u Bijelom Polju,
ulica Voja Lješnjaka, R.br. 1445, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31323/1 od
31.05.2013. godine.
896. „SRPSKO KULTURNO I PROSVJETNO DRUŠTVO CRNE GORE CETINJE“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Njegoševa br. 73, R.br. 1446, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-31324/1 od 31.05.2013. godine.
897. „ANTIVARI - STARI BAR - STARI BAR“, sa sjedištem u baru, ulica
Brbot, R.br. 1447, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31325/1 od 31.05.2013. godine.
898. „MEMORIJA“, sa sjedištem u Plavu, ulica Ĉaršijska bb, R.br. 1449, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-31326/1 od 31.05.2013. godine.
899. „ŢENSKI CENTAR“, sa sjedištem u Kolašinu, ulica IV Proleterske br. 1,
R.br. 1450, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31327/1 od 31.05.2013. godine.
900. „SUTOMORE“, sa sjedištem u Baru, ulica Suvi Potok bb, R.br. 1452,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31328/1 od 31.05.2013. godine.
901. „GALEBOVI“, sa sjedištem u Tivtu, ulica Ţupa S.C., R.br. 1453, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-31329/1 od 31.05.2013. godine.
902. „RADIO AMATERSKI KLUB - NIKOLA TESLA“, sa sjedištem u Tivtu,
ulica Kalimanj bb, R.br. 1454, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31330/1 od
31.05.2013. godine.
903. „NEVLADINA ORGANIZACIJA ZA OĈUVANJE PROSTORA CRNE
GORE - URBANA ZAJEDNICA“, sa sjedištem u Budvi, ulica 22 Novembra br. 7,
R.br. 1457, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31331/1 od 31.05.2013. godine.
904. „PLANINARSKO ISTRAŢIVAĈKO DRUŠTVO, DRUŠTVO ZA
OĈUVANJE ŠIVOTNE SREDINE“, sa sjedištem u Kolašinu, ulica IV Proleterske
bb, R.br. 1458, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31332/1 od 31.05.2013. godine.
905. „UDRUŢENJE PRIVATNIH PREDUZEĆA - ROŢAJE 2001 - ROŢAJE“,
sa sjedištem u Roţajama, R.br. 1460, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31333/1 od
31.05.2013. godine.
906. „UDRUŢENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAĈA VOĆA I
POVRĆA CRNE GORE - RATAR PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici,
Gr.Op.Golubovci, ulica Golubovci bb, R.br. 1461, brisano Rješenjem br. 05-006/1331334/1 od 31.05.2013. godine.
907. „DEMOKRATSKA AKCIJA MLADIH“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Petra Matovića bb, R.br. 1462, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31335/1 od
31.05.2013. godine.
908. „ZELENA LINIJA“, sa sjedištem u Baru, ulica Rista Lekića D br. 12, R.br.
1465, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31336/1 od 31.05.2013. godine.
909. „KULTURNI CENTAR - ZETA - GOLUBOVCI“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Zeta bb, R.br. 1466, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31337/1 od
31.05.2013. godine.
910. „UDRUŢENJE DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI AD RUDNICI
BOKSITA NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, Bulevar 13 Jul br. 30, R.br. 1469,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-31338/1 od 31.05.2013. godine.
911. „UDRUŢENJE KOMBI TAKSISTA SUTOMORE“, sa sjedištem u Baru,
ulica Mirošica br. 2, R.br. 1470, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31339/1 od
31.05.2013. godine.
912. „OMLADINSKA TURISTIĈKA EDUKATIVNA ORGANIZACIJA CRNA GORA - PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Balšića br. 34, R.br.
1471, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31340/1 od 31.05.2013. godine.
913. „LJUBITELJI PRIRODE I UMJETNOSTI - MONIKART - NIKŠIĆ“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Njegoševa bb, R.br. 1472, brisana Rješenjem br. 05006/13-31341/1 od 31.05.2013. godine.
914. „DJEĈAĈIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Brezovik bb, R.br. 1474,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31342/1 od 31.05.2013. godine.
915. „SOS TELEFON ZA ŢENE I DJECU ŢRTVE NASILJA HERCEG NOVI“,
sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Sima Matavulja br. 4, R.br. 1475, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-31343/1 od 31.05.2013. godine.
916. „UDRUŢENJE ODGAJIVAĈA JUŢNOAMERIĈKIH ĈINĈILA“, sa
sjedištem u Beranama, ulica Voja Maslovarića br. 2, R.br. 1476, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-31344/1 od 31.05.2013. godine.
917. „INFO - MONTE“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Igalo Osjeĉka br.
15, R.br. 1481, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31345/1 od 31.05.2013. godine.
918. „DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I RAZVOJ SELA IVANOVIĆI“, sa sjedištem u
Budvi, ulica Ivanovići naselje, R.br. 1483, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31346/1
od 31.05.2013. godine.
919. „KLUB LJUBITELJA PLANINE I MORA“, sa sjedištem u Kotoru, ulica
Prĉanj bb, R.br. 1484, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31347/1 od 31.05.2013.
godine.
920. „GLOBALNO UDRUŢENJE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Danilovgradska br. 36, R.br. 1487, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31348/1 od
31.05.2013. godine.
921. „DRUŠTVO CRNOGORSKO - ŠVAJCARSKOG PRIJATELJSTVA“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Pareţ bb, R.br. 1490, brisano Rješenjem br. 05-006/1331349/1 od 31.05.2013. godine.
922. „KOMBI PREVOZ LIM“, sa sjedištem u Beranama, ulica Mojsije Zeĉevića
br. 46, R.br. 1491, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31350/1 od 31.05.2013. godine.
923. „UDRUŢENJE PĈELARA HERCEG NOVI“, sa sjedištem u Herceg
Novom, ulica Zelenika bb, R.br. 1492, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31351/1 od
31.05.2013. godine.
924. „NVO SPORTSKO LOVAĈKO DRUŠTVO BAR - BAR“, sa sjedištem u
Baru, ulica Zupci br. 64/A, R.br. 1493, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31352/1 od
31.05.2013. godine.
925. „ISKRA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Stari Aerodrom br. 7/III, R.br.
1494, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31353/1 od 31.05.2013. godine.
926. „PLAVSKO UDRUŢENJE ZA VRAĆANJE I ZAŠTITU PRIVATNE
SVOJINE - JEZERSKA OBALA“, sa sjedištem u Plavu, ulica Jezerska bb, R.br.
1498, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31355/1 od 31.05.2013. godine.
927. „PIKADO KLUB - PINK“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica KaraĊorĊeva br. 2,
R.br. 1497, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31354/1 od 31.05.2013. godine.
928. „CENTAR ZA RAZVOJ INFORMATIĈKE KULTURE CRNE GORE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Milutina Kaţića br. 38, R.br. 1499, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-31356/1 od 31.05.2013. godine.
929. „UDRUŢENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAĈA CETINJA“, sa
sjedištem u Cetinju, ulica Humci br. 68, R.br. 1501, brisano Rješenjem br. 05006/13-31357/1 od 31.05.2013. godine.
930. „NVO - PRVI KORACI“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Novaka Ramova br.
14A, R.br. 1502, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31358/1 od 31.05.2013. godine.
931. „NEVLADINA ORGANIZACIJA - BURGIJA“, sa sjedištem u Bijelom
Polju, ulica Lješnica bb, R.br. 1504, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31359/1 od
31.05.2013. godine.
932. „MONOLIT“, sa sjedištem u Budvi, ulica Blokarica Blok bb, R.br. 1505,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31360/1 od 31.05.2013. godine.
933. „NEVLADINO UDRUŢENJE - MUZIĈKA RADIONICA - KOTOR“, sa
sjedištem u Kotoru, ulica Stari Grad br. 295, R.br. 1506, brisano Rješenjem br. 05006/13-31361/1 od 31.05.2013. godine.
934. „STAJLING CENTAR MONTENEGRO“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Moše Pijade br. 31, R.br. 1507, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31362/1 od
31.05.2013. godine.
935. „NEVLADINO UDRUŢENJE IZBJEGLIH LICA IZ BIH I HRVATSKE U
KOLEKTIVNOM KAMPU - SAFARI - ULCINJ“, sa sjedištem u Ulcinju, ulica
Kaliman bb, R.br. 1508, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31363/1 od 31.05.2013.
godine.
936. „LJUBITELJI PRIRODE I UMJETNOSTI - NATURAT“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Narodnih Heroja bb, R.br. 1510, brisana Rješenjem br. 05-006/1331364/1 od 31.05.2013. godine.
937. „RODITELJ - UĈENIK - NASTAVNIK“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica
Partizanski Put bb, R.br. 1511, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31365/1 od
31.05.2013. godine.
938. „UDRUŢENJE GEODETA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Lovćenska br. 2, R.br. 1512, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31366/1 od
31.05.2013. godine.
939. „PROJEKAT SJUTRA - RAZVOJ, KULTURA, VRIJEDNOSTI“, sa
sjedištem u Cetinju, ulica Vuka Mićunovića bb, R.br. 1514, brisana Rješenjem br.
05-006/13-31368/1 od 31.05.2013. godine.
940. „ŢIVOT JE SAMO JEDAN“, sa sjedištem u Podgorici, ulica 13 Jula br. 5,
R.br. 1513, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31367/1 od 31.05.2013. godine.
941. „PĈELARSKO UDRUŢENJE ROŢAJE - ROŢAJE“, sa sjedištem u
Roţajama, ulica M.Pećanina br. 30, R.br. 1515, brisana Rješenjem br. 05-006/1331369/1 od 31.05.2013. godine.
942. „HUMANITARNA ORGANIZACIJA SA POSEBNIM POTREBAMA
SLIJEPIH I SLABOVIDNIH LICA“, sa sjedištem u Pljevljima, R.br. 1516, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-31370/1 od 31.05.2013. godine.
943. „DJEĈIJI KREATIVNI STUDIO - LANE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Mitra Bakića br. 50, R.br. 1518, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31322/1 od
31.05.2013. godine.
944. „PRIJATELJI CRNE GORE I MAKEDONIJE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Kruševac B 8/3, R.br. 1608, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31549/1 od
03.06.2013. godine.
945. „GALERIJA GRAD“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Moše Pijade br. 31,
R.br. 1675, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31578/1 od 03.06.2013. godine.
946. „EDUKATIVNI CENTAR - AMON RA“, sa sjedištem u Baru, ulica Mila
Boškovića H-6, R.br. 1676, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31579/1 od
03.06.2013. godine.
947. „UDRUŢENJE RIBARA SKADARSKO JEZERO“, sa sjedištem u
Podgorici, Gr.Op.Golubovci, ulica Vranjina bb, R.br. 1677, brisano Rješenjem br.
05-006/13-315580/1 od 03.06.2013. godine.
948. „PRIJATELJI CRNE GORE I HRVATSKE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Kruševac B 8/3, R.br. 1609, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31550/1 od
03.06.2013. godine.
949. „PRIJATELJI CRNE GORE I BOSNE I HERCEGOVINE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Kruševac B 8/3, R.br. 1607, brisana Rješenjem br. 05-006/1331548/1 od 03.06.2013. godine.
950. „PRIJATELJI CRNE GORE I VOJVODINE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Kruševac B 8/3, R.br. 1606, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31547/1 od
03.06.2013. godine.
951. „PRIJATELJI CRNE GORE I KOSOVA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Kruševac B 8/3, R.br. 1605, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31546/1 od
03.06.2013. godine.
952. „PRIJATELJI CRNE GORE I SRBIJE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Kruševac B 8/3, R.br. 1604, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31545/1 od
03.06.2013. godine.
953. „PRIJATELJI CRNE GORE I AUSTRIJE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Kruševac B 8/3, R.br. 1603, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31544/1 od
03.06.2013. godine.
954. „PRIJATELJI CRNE GORE I FRANCUSKE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Kruševac B 8/3, R.br. 1602, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31543/1 od
03.06.2013. godine.
955. „UDRUŢENJE ZA IZGRADNJU CRKVE SV. VASILIJA OSTOŠKOG
JABUKA KOLAŠIN“, sa sjedištem u Kolašinu, ulica Jabuka, R.br. 1599, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-31540/1 od 03.06.2013. godine.
956. „ALBANSKE ALPE - ALPET SHQIPETARE - ALBANIAN ALPS“, sa
sjedištem u Plavu, ulica Vusanje bb, R.br. 1625, brisana Rješenjem br. 05-006/1331535/1 od 03.06.2013. godine.
957. „UDRUŢENJE DJETINJSTVO“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Bregalniĉka br. 5, R.br. 1621, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31532/1 od
03.06.2013. godine.
958. „UDRUŢENJE POLJOPRIVREDNIH INŢENJERA I TEHNIĈARA CRNE
GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Trg Kralja Nikole bb, R.br. 1619, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-31530/1 od 03.06.2013. godine.
959. „UDRUŢENJE LJUBITELJA SPORTA I FIZIĈKE KULTURE - FM SPORT“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Njegoševa br. 36, R.br. 1618, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-31529/1 od 03.06.2013. godine.
960. „FOTO KLUB - RADOJE DAKIĆ - PODGORICA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Mila Radunovića - Zgrada S-2, R.br. 1615, brisana Rješenjem br.
05-006/13-31527/1 od 03.06.2013. godine.
961. „KLUB LJUBITELJA UMJETNOSTI - VOJVODA“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica 18 Septembra br. 9, R.br. 1611, brisana Rješenjem br. 05-006/1331523/1 od 04.06.2013. godine.
962. „PRIJATELJI CRNE GORE I SLOVENIJE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Kruševac B 8/3, R.br. 1610, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31522/1 od
04.06.2013. godine.
963. „FOTO KLUB - ALUMINIJUM - PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Bratstva Jedinstva br. 81/319, R.br. 1614, brisana Rješenjem br. 05-006/1331526/1 od 03.06.2013. godine.
964. „AKCIONARSKI KLUB TELEKOM CRNE GORE AD“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Njegoševa br. 7, R.br. 1634, brisana Rješenjem br. 05-006/1331520/1 od 03.06.2013. godine.
965. „UDRUŢENJE MANJINSKIH AKCIONARA AD KOMBINATA
ALUMINIJUMA PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Novaka Miloševa
br. 29, R.br. 1632, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31518/1 od 03.06.2013. godine.
966. „PROJEKAT PRAĆENJA SUĐENJA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Slobode br. 10, R.br. 1638, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31516/1 od
03.06.2013. godine.
967. „LOVAĈKI SAVEZ CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Novaka
Miloševa br. 12/2, R.br. 1645, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31514/1 od
03.06.2013. godine.
968. „BRITANSKA ZAJEDNICA CRNE GORE“, sa sjedištem u Kotoru, ulica
Škaljari Novo Naselje bb, R.br. 1655, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31512/1 od
03.06.2013. godine.
969. „UDRUŢENJE MANJINSKIH AKCIONARA U TELEKOMU AD CRNE
GORE - ZAPOSLENIH POŠTE CRNE GORE I GRAĐANA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Orahovaĉka bb, R.br. 1653, brisano Rješenjem br. 05-006/1331510/1 od 03.06.2013. godine.
970. „UDRUŢENJE BRASTVENIKA VITEZ - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Njegoševa br. 2, R.br. 1651, brisano Rješenjem br. 05-006/1331509/1 od 03.06.2013. godine.
971. „ZELENO POLJE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Kruševac PC, Blok A-14, R.br. 1661, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31508/1 od 03.06.2013. godine.
972. „UDRUŢENJE O ZAŠTITI PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA HI
RADOJE DAKIĆ PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski Put bb,
R.br. 1670, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31506/1 od 03.06.2013. godine.
973. „BAŠTINA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Jovana Cvijića br. 2, R.br.
1669, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31505/1 od 03.06.2013. godine.
974. „TRAUMA CENTAR“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Polimska br.
20,Masline, R.br. 1668, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31504/1 od 03.06.2013.
godine.
975. „GRAĈANICA“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Ţupa bb, R.br. 1666, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-31502/1 od 03.06.2013. godine.
976. „CENTAR ZA RAZVOJ I DEMOKRATSKU INICIJATIVU TEODO
TIVAT“, sa sjedištem u Tivtu, ulica Seljanovo br. 2, R.br. 1665, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-31501/1 od 03.06.2013. godine.
977. „CIVILNI CENTAR“, sa sjedištem u Tivtu, ulica Gornji Kalimanj bb, R.br.
1664, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31500/1 od 03.06.2013. godine.
978. „UDRUŢENJE PROIZVOĐAĈA SIREVA - KUĆA SIRA“, sa sjedištem u
Danilovgradu, ulica Selo Sladojevo Kopito, R.br. 1545, brisano Rješenjem br. 05006/13-31499/1 od 03.06.2013. godine.
979. „NEVLADINO UDRUŢENJE ZA VODOSNADBIJEVANJE I
IZGRADNJU PUTEVA - VRANIĆI - PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Vranići bb, R.br. 1627, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31537/1 od
03.06.2013. godine.
980. „HUMANITARNA NVO SREDIŠTE ZA NEPOBJEDIVU CRNU GORU
KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Dobrota Doboj II, R.br. 1519, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-31481/1 od 03.06.2013. godine.
981. „FOLKLORNO DRUŠTVO - BAR - BAR“, sa sjedištem u Baru, ulica
Šušanj, Zeleni Pojas, R.br. 1520, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31482/1 od
03.06.2013. godine.
982. „UDRUŢENJE ŢENA - VENA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Sima
Matavulja br. 10, R.br. 1525, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31485/1 od
03.06.2013. godine.
983. „MONTE ALPE ADRIA“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Nikole
Ljubibratića bb, R.br. 1528, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31487/1 od
03.06.2013. godine.
984. „NEVLADINA ORGANIZACIJA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA
ŢIVOTA LEPETANA I OKRUŢENJA“, sa sjedištem u Tivtu, ulica Lepetane bb,
R.br. 1532, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31489/1 od 03.06.2013. godine.
985.
„UDRUŢENJE
ZA
EKOLOŠKO
I
INFRASTRUKTURNO
UNAPREĐENJE ZAGARAĈA“, sa sjedištem Podgorici, ulica Gavrila Doţića br. 1,
R.br. 1535, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31492/1 od 03.06.2013. godine.
986. „UDRUŢENJE RUKA - RUCI“, sa sjedištem u Ulcinju, ulica Totoši
Đ.Đakonovića bb, R.br. 1537, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31494/1 od
03.06.2013. godine.
987. „ULCINJSKO UDRUŢENJE PRIVATNIH AUTOPREVOZNIKA VOLAN“, sa sjedištem u Ulcinju, R.br. 1539, brisano Rješenjem br. 05-006/1331496/1 od 03.06.2013. godine.
988. „CENTAR ZA PROUĈAVANJE ALTERNATIVA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 1540, brisana Rješenjem br. 05-006/1331497/1 od 03.06.2013. godine.
989. „UDRUŢENJE RASELJENIH KOSOVA I METOHIJE - OGNJIŠTE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Zelenika bb, R.br. 1542, brisano Rješenjem br. 05006/13-31498/1 od 03.06.2013. godine.
990. „VISION“, sa sjedištem u Baru, ulica Rista Lekića D 11-42, R.br. 1654,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31511/1 od 03.06.2013. godine.
991. „AUTO MOTO DRUŠTVO ULCINJ - ULCINJ“, sa sjedištem u Ulcinju,
ulica Bijela Gora bb, R.br. 1659, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31507/1 od
03.06.2013. godine.
992. „UDRUŢENJE O ZAŠTITI PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA
TELEKOMA AD CRNE GORE “, sa sjedištem u Podgorici, ulica Novaka Miloševa
br. 29/I, R.br. 1667, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31503/1 od 03.06.2013.
godine.
993. „UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU AKCIONARSKIH PRAVA AD
MESOPROMET NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Njegoševa bb, R.br. 1598,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-31539/1 od 03.06.2013. godine.
994. „PRIJATELJI CRNE GORE I KANADE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Kruševac B 8/3, R.br. 1600, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31541/1 od
03.06.2013. godine.
995. „PRIJATELJI CRNE GORE I AUSTRALIJE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Kruševac B 8/3, R.br. 1601, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31542/1 od
03.06.2013. godine.
996. „DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Kruševac bb, R.br. 1521, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31483/1
od 03.06.2013. godine.
997. „DRUŠTVO LJUBITELJA RESTAURACIJE NAMJEŠTAJA CRVENI
ORAH - NOCCIO ROSSO“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Cvijetna bb, R.br. 1523,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-31484/1 od 03.06.2013. godine.
998. „NEVLADINA ORGANIZACIJA - NORTH“, sa sjedištem u Bijelom
Polju, ulica Muniba Kuĉevića br. 57, R.br. 1526, brisana Rješenjem br. 05-006/1331486/1 od 03.06.2013. godine.
999. „CRNOGORSKO DRUŠTVO ZA MOTORE I VOZILA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 1531, brisano Rješenjem br. 05-006/1331488/1 od 03.06.2013. godine.
1000. „ORGANIZACIJA - KUMOVI“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica
Njegoševa br. 79, R.br. 1533, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31490/1 od
03.06.2013. godine.
1001. „UDRUŢENJE ZA VANNASTAVNE AKTIVNOSTI SA DJECOM I
ŠKOLSKOM OMLADINOM - STEP“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Bijela
Dom Kulture, R.br. 1534, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31491/1 od 03.06.2013.
godine.
1002. „UDRUŢENJE ZA KRIVIĈNO PRAVO I KRIMINOLOGIJU CRNE
GORE “, sa sjedištem u Podgorici, ulica Njegoševa br. 10, R.br. 1536, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-31493/1 od 03.06.2013. godine.
1003. „NEVLADINA ORGANIZACIJA - GRAĐANSKI FORUM - NIKŠIĆ“,
sa sjedištem u Nikšiću, ulica Danila Bojovića br. 2, R.br. 1538, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-31495/1 od 03.06.2013. godine.
1004. „MEDIJA CENTAR INDEX“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski Put
bb, R.br. 1547, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31570/1 od 03.06.2013. godine.
1005. „DUHOVNO - KULTURNO - EDUKATIVNI CENTAR ĐURĐEVDAN
“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Stari Aerodrom, R.br. 1548, brisana Rješenjem br.
05-006/13-31571/1 od 03.06.2013. godine.
1006. „FAKULTETSKA ORGANIZACIJA STUDENATA PRAVNOG
FAKULTETA “, sa sjedištem u Podgorici, ulica 13 Jula br. 12, R.br. 1549, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-31572/1 od 03.06.2013. godine.
1007. „NVO - UDRUŢENJE TURISTIĈKIH ANIMATORA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Petra Matovića br. 37, R.br. 1550, brisano Rješenjem br. 05-006/1331573/1 od 03.06.2013. godine.
1008.
„UDRUŢENJE
VLASNIKA
MALIH
PREDUZEĆA
I
PREDUZETNIKA“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Milovana Pekovića br. 15, R.br.
1551, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31574/1 od 03.06.2013. godine.
1009. „RATKO KNEŢEVIĆ - UDRUŢENJE ZA DEMOKRATSKE
PROMJENE“, sa sjedištem u Podgorici, Gorica C bb, R.br. 1559, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-31568/1 od 03.06.2013. godine.
1010. „ISTRAŢIVAĈKO RAZVOJNI CENTAR - MOJ VRT“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Obala Ribnice br. 3, R.br. 1563, brisana Rješenjem br. 05-006/1331569/1 od 03.06.2013. godine.
1011. „UDRUŢENJE INVALIDA RADA KOMBINATA ALUMINIJUMA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Dajbabe bb, R.br. 1565, brisano Rješenjem br. 05006/13-31564/1 od 03.06.2013. godine.
1012. „NAŠA MLADOST“, sa sjedištem u Podgorici, Gr.Op.Golubovci, ulica
Golubovci bb, R.br. 1570, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31565/1 od 03.06.2013.
godine.
1013. „SUTORTOPROSPERA“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Sutorina
bb Igalo, R.br. 1571, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31566/1 od 03.06.2013.
godine.
1014. „TURISTIĈKI CENTAR - ZELENIKA - ZELENIKA“, sa sjedištem u
Herceg Novom, ulica Zelenika bb, R.br. 1572, brisana Rješenjem br. 05-006/1331567/1 od 03.06.2013. godine.
1015. „UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU AKCIONARSKIH PRAVA AD - NIBUS NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Borislava Pekića br. 5, R.br. 1574, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-31561/1 od 03.06.2013. godine.
1016. „INTERNET KAFE E - 15“, sa sjedištem u Baru, ulica Makedonska E-15,
R.br. 1575, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31562/1 od 03.06.2013. godine.
1017. „DRUŠTVO PIJAĈNIH PRODAVACA - KLUB PIJAĈNIH
PRODAVACA - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica V Proleterske br. 4, R.br.
1576, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31563/1 od 03.06.2013. godine.
1018. „UDRUŢENJE INVALIDA RADA SA PROFESIONALNIM
OBOLJENJEM, POVREDAMA NA RADU KOJE SU NASTUPILE KOD
CIVILNIH I VOJNIH LICA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Hercegovaĉka br. 105, R.br. 1580, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31559/1 od
03.06.2013. godine.
1019. „DRUŠTVO DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI - KLUB
DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica V
Proleterske br. 4, R.br. 1581, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31560/1 od
03.06.2013. godine.
1020. „CENTAR ZA RAZVOJ GRAĐANSKOG DRUŠTVA“, sa sjedištem u
Ţabljaku, ulica Jakova Ostojića br. 3, R.br. 1584, brisana Rješenjem br. 05-006/1331554/1 od 03.06.2013. godine.
1021. „ZAUSTAVI I POKRENI“, sa sjedištem u Roţajama, ulica Ibarska br. 3,
R.br. 1586, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31555/1 od 03.06.2013. godine.
1022. „GLJIVARSKO DRUŠTVO CRNE GORE“, sa sjedištem u Roţajama,
ulica Ibarska br. 3, R.br. 1587, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31556/1 od
03.06.2013. godine.
1023. „CENTAR T“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Njegoševa br. 87, R.br. 1588,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31557/1 od 03.06.2013. godine.
1024. „DRUŠTVO ZA MALE HIDROELEKTRANE - BERANE“, sa sjedištem
u Beranama, ulica Polimska br. 18/III, R.br. 1589, brisano Rješenjem br. 05-006/1331558/1 od 03.06.2013. godine.
1025. „BELVEDERE“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Vojvode Boţa br. 30, R.br.
1593, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31552/1 od 03.06.2013. godine.
1026. „UDRUŢENJE ŠTEDIŠA - JUGOSKANDIK - HERCEG NOVI“, sa
sjedištem u Herceg Novom, ulica Srbina br. 26, R.br. 1594, brisano Rješenjem br.
05-006/13-31553/1 od 03.06.2013. godine.
1027. „UDRUŢENJE ZA IZGRADNJU CRKVE SV. ARHANGELA MIHAILA
NA CRKVINAMA U KOLAŠINU“, sa sjedištem u Kolašinu, ulica Crkvine, R.br.
1596, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31551/1 od 03.06.2013. godine.
1028. „EPC KLUB“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Lamela L.4,Malo Brdo,
R.br. 1612, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31524/1 od 03.06.2013. godine.
1029. „PRIJATELJI CRNE GORE I VELIKE BRITANIJE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Kruševac B 8/3, R.br. 1613, brisana Rješenjem br. 05-006/1331525/1 od 03.06.2013. godine.
1030. „TURISTIĈKO DRUŠTVO - CENTAR - BAOŠIĆI“, sa sjedištem u
Herceg Novom, ulica Baošići bb, R.br. 1616, brisano Rješenjem br. 05-006/1331528/1 od 03.06.2013. godine.
1031. „NEVLADINA ORGANIZACIJA YACHT CLUB HERCEG NOVI“, sa
sjedištem u Herceg Novom, ulica Sveta Bubala br. 1, R.br. 1620, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-31531/1 od 03.06.2013. godine.
1032. „CENTAR ZA SIGNALE, SISTEME I TEORIJU INFORMACIJA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 1622, brisana Rješenjem br. 05006/13-31533/1 od 03.06.2013. godine.
1033. „KLUB AKCIONARA - NIKŠIĆANKA - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Njegoševa br. 20, R.br. 1623, brisana Rješenjem br. 05-006/1331534/1 od 03.06.2013. godine.
1034. „UDRUŢENJE PRIVATNIH DOKTORA STOMATOLOGIJE CRNE
GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Njegoševa br. 9, R.br. 1626, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-31536/1 od 03.06.2013. godine.
1035. „CENTAR ZA POLITIKOLOŠKE STUDIJE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Gojka Radonjića br. 30, R.br. 1628, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31538/1
od 03.06.2013. godine.
1036. „UDRUŢENJE ZA STARANJE O DJECI“, sa sjedištem u Pljevljima,
ulica Mila Peruniĉića bb, R.br. 1633, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31519/1 od
03.06.2013. godine.
1037. „GRADSKI DUVAĈKI ORKESTAR“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica
Josipa Sladea br. 17, R.br. 1637, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31521/1 od
03.06.2013. godine.
1038. „UDRUŢENJE VIDEOTEKARA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Hercegovaĉka br. 3, R.br. 1642, brisano Rješenjem br. 05-006/1331517/1 od 03.06.2013. godine.
1039. „DRUŠTVO POSLODAVACA CRNE GORE NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Put pored Bistrice bb, R.br. 1644, brisano Rješenjem br. 05-006/1331513/1 od 03.06.2013. godine.
1040. „AUTO MOTO DRUŠTVO ĐORĐIJE STANIĆ - BIJELO POLJE“, sa
sjedištem u Bijelom Polju, ulica Mojkovaĉka bb, R.br. 1646, brisano Rješenjem br.
05-006/13-31515/1 od 03.06.2013. godine.
1041. „UDRUŢENJE AKCIONARA AD MLJEKARA PODGORICA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Pariske Komune br. 1, R.br. 1671, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-31575/1 od 03.06.2013. godine.
1042. „NOVINARSKO ISTRAŢIVAĈKA GRUPA - ŢAOKA“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Đura Roganovića br. 6, R.br. 1672, brisana Rješenjem br. 05-006/1331576/1 od 03.06.2013. godine.
1043. „DRUŠTVO LJUBITELJA DURMITORA I RIJEKE TARE - FAETON
ŢABLJAK“, sa sjedištem u Ţabljaku, ulica Vuka Karadţića br. 9A, R.br. 1673,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-31577/1 od 03.06.2013. godine.
1044. „KOMPJUTERSKI KLUB - KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Stari
Grad br. 375, R.br. 1553, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31904/1 od 04.06.2013.
godine.
1045. „TRADICIONALNO UMJETNIĈKO ZANATSTVO CRNE GORE“, sa
sjedištem u Kotoru, ulica Pješĉina br. 32, R.br. 1556, brisano Rješenjem br. 05006/13-31907/1 od 04.06.2013. godine.
1046. „CENTAR ZA REINTEGRACIJU RASELJENIH LICA - DOM“, sa
sjedištem u Beranama, ulica 29 Novembra br. 30, R.br. 1555, brisana Rješenjem br.
05-006/13-31906/1 od 04.06.2013. godine.
1047. „UDRUŢENJE - EGZISTENCIJA - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Ţeljezniĉka 2-6, R.br. 1554, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31905/1 od
04.06.2013. godine.
1048. „NVO - BOJE“, sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Mića Vavića br. 4/12,
R.br. 1557, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31908/1 od 04.06.2013. godine.
1049. „KULTURNO - UMJETNIĈKO UDRUŢENJE - DEDE GJON LULI“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Tuzi - Ţeljezniĉka Stanica bb, R.br. 1552, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-31903/1 od 04.06.2013. godine.
1050. „GRAĐANSKI INFORMATIVNO - EDUKATIVNI CENTAR BIJELO
POLJE“, sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica VoloĊina bb, R.br. 2539, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-31912/1 od 04.06.2013. godine.
1051. „SUNCE - DIELL - SUN“, sa sjedištem u Ulcinju, ulica Krute Vladimirske
bb, R.br. 2540, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31911/1 od 04.06.2013. godine.
1052. „KLUB RADIO AMATERA ULCINJ“, sa sjedištem u Ulcinju, ulica
Nikole Đakonovića br. 186, R.br. 2542, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31910/1
od 04.06.2013. godine.
1053. „NARODNI POKRET CRNE GORE - LIGA SJEVER“, sa sjedištem u
Beranama, ulica Dušana Vujoćevića br. 4, R.br. 2543, brisana Rješenjem br. 05006/13-31909/1 od 04.06.2013. godine.
1054. „NVO PLANINAR“, sa sjedištem u Mojkovcu, ulica Ambarine bb, R.br.
2493, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31913/1 od 04.06.2013. godine.
1055. „MOJA CRNA GORA.KOM. - MY - MONTENEGRO.COM“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Dragice Pravice br. 8, R.br. 2494, brisana Rješenjem br.
05-006/13-31914/1 od 04.06.2013. godine.
1056. „CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U CRNOJ GORI“, sa
sjedištem u Cetinju, ulica PredgraĊe bb, R.br. 2495, brisana Rješenjem br. 05006/13-31915/1 od 04.06.2013. godine.
1057. „NAŠA RADOST PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Zelenika bb, R.br. 2496, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31916/1 od 04.06.2013.
godine.
1058. „SVETI VID“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Kotor,hotel Fjord, R.br. 2497,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31917/1 od 04.06.2013. godine.
1059. „UDRUŢENJE MANJINSKIH AKCIONARA T.P CENTAR
RAŢNATOVIĆ AD PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Trg Republike
bb, R.br. 2498, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31918/1 od 04.06.2013. godine.
1060. „UDRUŢENJE RASELJENIH EGIPĆANA SA KOSOVA I METOHIJE ZAJEDNO“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vrela Ribniĉka,Kamp Konik II, R.br.
2500, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31919/1 od 04.06.2013. godine.
1061. „UNIVERZITETSKI PEDAGOŠKI SERVIS“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Danila Bojovića bb, R.br. 2504, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31920/1 od
04.06.2013. godine.
1062. „UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA AD
NAPREDAK KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Trg od Oruţja, R.br. 2505,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-31921/1 od 04.06.2013. godine.
1063. „UDRUŢENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAĈA NJEGUŠI“, sa
sjedištem u Cetinju, ulica Erakovići, Njeguši bb, R.br. 2506, brisano Rješenjem br.
05-006/13-31922/1 od 04.06.2013. godine.
1064. „REFORMSKI KRUG“, sa sjedištem u Budvi, ulica Zmajeva br. 5, R.br.
2507, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31923/1 od 04.06.2013. godine.
1065. „IKOS“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Narodnih Heroja br. 8, R.br. 2508,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31924/1 od 04.06.2013. godine.
1066. „UDRUŢENJE SLIJEPIH I SLABOVIDIH LICA POGLED“, sa sjedištem
u Herceg Novom, ulica Sava Bajkovića br. 14, R.br. 2510, brisano Rješenjem br. 05006/13-31925/1 od 04.06.2013. godine.
1067. „AKADEMSKI KULTURNI CENTAR DEMETRA“, sa sjedištem u
Pljevljima, ulica IV Sandţaĉke br. 36, R.br. 2512, brisana Rješenjem br. 05-006/1331926/1 od 04.06.2013. godine.
1068. „DRUŠTVO LJEKARA ULCINJ“, sa sjedištem u Ulcinju, ulica 29
Novembra br. 9, R.br. 2513, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31927/1 od
04.06.2013. godine.
1069. „ZOOM“, sa sjedištem u Podgorica, Bulevar Lanjina br. 12/9, R.br. 2514,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-31928/1 od 04.06.2013. godine.
1070. „NEVLADINO UDRUŢENJE PRIVREDNIKA TIVAT“, sa sjedištem u
Tivtu, ulica Kalimanj bb, R.br. 2515, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31929/1 od
04.06.2013. godine.
1071. „CRNOGORSKO ASTRONOMSKO DRUŠTVO“, sa sjedištem u
Podgorica, ulica Njegoševa br. 14, R.br. 2516, brisano Rješenjem br. 05-006/1331930/1 od 04.06.2013. godine.
1072. „NEVLADINA ORGANIZACIJA KLUB KORISNIKA POSLOVNOG
OBJEKTA G - 9 U BARU“, sa sjedištem u Baru, ulica Jovana Tomaševića G-9,
R.br. 2517, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31931/1 od 04.06.2013. godine.
1073. „NEVLADINA ORGANIZACIJA KREATIVNI CENTAR ROŢAJA ROŢAJE“, sa sjedištem u Roţajama, ulica Maršala Tita bb, R.br. 2518, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-31932/1 od 04.06.2013. godine.
1074. „PALMA - TAXI BAR“, sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije br. 15,
R.br. 2519, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31933/1 od 04.06.2013. godine.
1075. „NVO ROMALEN BIJELO POLJE“, sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica
XI br. 4, R.br. 2521, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31934/1 od 04.06.2013.
godine.
1076. „NVO 7 - 77 - CETINJE“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Grada bb, R.br.
2522, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31935/1 od 04.06.2013. godine.
1077. „INSTITUT ZA RAZVOJ MUZIĈKE I KULTURNE BAŠTINE“, sa
sjedištem u Tivtu, ulica Ţupa bb, R.br. 2523, brisana Rješenjem br. 05-006/1331936/1 od 04.06.2013. godine.
1078. „UDRUŢENJE MLADIH - LINK“, sa sjedištem u Pljevljima, ulica Save
Kovaĉevića bb, R.br. 2524, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31937/1 od
04.06.2013. godine.
1079. „LOVAĈKA ORGANIZACIJA - BISTRICA“, sa sjedištem u Bijelom
Polju, ulica Industrijska bb, R.br. 2525, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31938/1 od
04.06.2013. godine.
1080. „UDRUŢENJE PEKARA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Pariske Komune bb, R.br. 2526, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31939/1 od
04.06.2013. godine.
1081. „UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU ŠUMA I VODA NA PODRUĈJU ŢUPE PRINC PLUS“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Novice Cerovića br. 9, R.br. 2527,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-31940/1 od 04.06.2013. godine.
1082. „UDRUŢENJE POSLEDIPLOMACA I SARADNIKA EKONOMSKOG
FAKULTETA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Jovana Tomaševića br. 37, R.br.
2528, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31941/1 od 04.06.2013. godine.
1083. „UDRUŢENJE MALIH PREDUZETNIKA NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Duklo bb, R.br. 2529, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31942/1 od
04.06.2013. godine.
1084. „SEKCIJA OPŠTE MEDICINE LJEKARA CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica V Proleterske I bb, R.br. 2530, brisana Rješenjem br. 05-006/1331943/1 od 04.06.2013. godine.
1085. „UDRUŢENJE VINOGRADARA - GORNJI CEKLIN“, sa sjedištem u
Cetinju, ulica Ceklin bb, R.br. 2531, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31944/1 od
04.06.2013. godine.
1086. „UDRUŢENJE STOĈARA VRBICA“, sa sjedištem u Beranama, ulica
Gornja Vrbica Petnjica, R.br. 2533, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31945/1 od
04.06.2013. godine.
1087. „UDRUŢENJE VOĆARA VRBICA“, sa sjedištem u Beranama, ulica
Vrbica bb, R.br. 2534, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31946/1 od 04.06.2013.
godine.
1088. „NEVLADINA ORGANIZACIJA ROMSKA AKCIJA“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Podgoriĉki Put br. 4, R.br. 2535, brisana Rješenjem br. 05-006/1331947/1 od 04.06.2013. godine.
1089. „KLUB LJUBITELJA MALOG FUDBALA - LIBERO“, sa sjedištem u
Šavniku, R.br. 2536, brisana Rješenjem br. 05-006/13-31948/1 od 04.06.2013.
godine.
1090. „KLUB LJUBITELJA ODBOJKE - KNJEGINJA - NIKŠIĆ“, sa sjedištem
u Nikšiću, ulica Narodne Omladine bb, R.br. 2537, brisana Rješenjem br. 05006/13-31949/1 od 04.06.2013. godine.
1091. „UDRUŢENJE GRAĐANA RUBEŢA“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica VI
Crnogorske bb, R.br. 2538, brisano Rješenjem br. 05-006/13-31950/1 od
04.06.2013. godine.
1092. „REŢIJSKI ODBOR GORENJE DUBOVE ZA IZGRADNJU
INFRASTRUKTURE“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Ljubotinj, R.br. 2724, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-31901/1 od 04.06.2013. godine.
1093. „CENTAR ZA RAZVOJ CRNOGORSKOG SPORTA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Crnogorskih Serdara br. 17, R.br. 1678, brisana Rješenjem br. 05006/13-32388/1 od 05.06.2013. godine.
1094. „G8 PLUS - MREŢA NEVLADINIH ORGANIZACIJA“, sa sjedištem u
Bijelom Polju, ulica Oluja H bb, R.br. 1679, brisana Rješenjem br. 05-006/1332389/1 od 05.06.2013. godine.
1095. „DRUŠTVO PRIJATELJA MORINJA“, sa sjedištem u Kotoru, ulica
Morinj, R.br. 1680, brisano Rješenjem br. 05-006/13-32390/1 od 05.06.2013.
godine.
1096. „PRIJATELJI CRNE GORE I MALTE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Kruševac B 8/3, R.br. 1681, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32391/1 od
05.06.2013. godine.
1097. „PRIJATELJI CRNE GORE I ŠPANIJE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Kruševac B 8/3, R.br. 1682, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32392/1 od
05.06.2013. godine.
1098. „PRIJATELJI CRNE GORE I IZRAELA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Kruševac B 8/3, R.br. 1683, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32393/1 od
05.06.2013. godine.
1099. „PRIJATELJI CRNE GORE I TURSKE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Kruševac B 8/3, R.br. 1684, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32394/1 od
05.06.2013. godine.
1100. „PRIJATELJI CRNE GORE I JAPANA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Kruševac B 8/3, R.br. 1685, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32395/1 od
05.06.2013. godine.
1101. „PRIJATELJI CRNE GORE I JUŢNE KOREJE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Kruševac B 8/3, R.br. 1686, brisana Rješenjem br. 05-006/1332396/1 od 05.06.2013. godine.
1102. „SKAUTI CRNE GORE I SKAUTI SVIJETA“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Kruševac B 8/3, R.br. 1687, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32397/1 od
05.06.2013. godine.
1103. „CENTAR SARADNJE I PRIJATELJSTVA CRNE GORE I SVIJETA“,
sa sjedištem u Podgorici, ulica Kruševac B 8/3, R.br. 1688, brisana Rješenjem br.
05-006/13-32398/1 od 05.06.2013. godine.
1104. „MENADŢERI CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Kruševac B
8/3, R.br. 1689, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32399/1 od 05.06.2013. godine.
1105. „KOLO SRPSKIH SESTARA - ROŢDESTVO HRISTOVO“, sa sjedištem
u Mojkovcu, ulica Mališe Damjanovića bb, R.br. 1690, brisana Rješenjem br. 05006/13-32400/1 od 05.06.2013. godine.
1106. „KLUB AKCIONARA RUDNICI BOKSITA AD - NIKŠIĆ“, sa sjedištem
u Nikšiću, ulica 13 Jula br. 30, R.br. 1694, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32378/1
od 05.06.2013. godine.
1107. „UDRUŢENJE KORISNIKA INOSTRANIH PENZIJA CRNE GORE“, sa
sjedištem u Beranama, R.br. 1695, brisano Rješenjem br. 05-006/13-32379/1 od
05.06.2013. godine.
1108. „NEVLADINA ORGANIZACIJA - MAXIM“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Ivana Milutinovića br. 4, R.br. 1696, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32380/1
od 05.06.2013. godine.
1109. „KLUB AKCIONARA MALOPRODAJA - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Njegoševa br. 20, R.br. 1697, brisana Rješenjem br. 05-006/1332381/1 od 05.06.2013. godine.
1110. „RADOSAV LJUMOVIĆ - PIPERI“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Drezga -Piperi, R.br. 1700, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32382/1 od
05.06.2013. godine.
1111. „ZA NAŠ DANILOVGRAD“, sa sjedištem u Danilovgradu, ulica Sava
Burića bb, R.br. 1719, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32368/1 od 05.06.2013.
godine.
1112. „EKIPA ZALENIH - GREEN TEAM“, sa sjedištem u Budvi, ulica
Jadranski Put bb, R.br. 1721, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32369/1 od
05.06.2013. godine.
1113. „VIRTUALNI SVIJET“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Ivan Begova br. 12,
R.br. 1701, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32383/1 od 05.06.2013. godine.
1114. „MONTENEGRO BIZNIS MARKET“, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar
Revolucije - Vektra br. 74, R.br. 1702, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32384/1 od
05.06.2013. godine.
1115. „UDRUŢENJE AKCIONARA AD AUTOMONT - PODGORICA“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica IV Jula bb, R.br. 1703, brisano Rješenjem br. 05006/13-32385/1 od 05.06.2013. godine.
1116. „CENTAR“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Slobode br. 60, R.br. 1707,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-32386/1 od 05.06.2013. godine.
1117. „KLUB AKCIONARA AD TRGOTEKSTIL NIKŠIĆ“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Ivana Milutinovića br. 10, R.br. 1708, brisana Rješenjem br. 05006/13-32387/1 od 05.06.2013. godine.
1118. „KRUG“, sa sjedištem u Podgorici, ulica 13 Jula br. 9, R.br. 1712, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-32362/1 od 05.06.2013. godine.
1119. „UDRUŢENJE LJUBITELJA MALOG FUDBALA - CALCETTO KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Škaljari - Rakite III/3, R.br. 1713, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-32363/1 od 05.06.2013. godine.
1120. „NVO - MY WAY - CENTAR ZA ENGLESKI JEZIK I KULTURU“, sa
sjedištem u Kotoru, ulica Škaljari Novo Naselje C br. 28, R.br. 1714, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-32364/1 od 05.06.2013. godine.
1121. „NEVLADINO UDRUŢENJE PJEVAĈKO DRUŠTVO - GRBALJ“, sa
sjedištem u Kotoru, ulica Radanovići, R.br. 1715, brisano Rješenjem br. 05-006/1332365/1 od 05.06.2013. godine.
1122. „CENTAR ZA RAZVOJ PIVE - PLAVA PLITKA“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Marka Vujovića br. 1, R.br. 1717, brisana Rješenjem br. 05-006/1332366/1 od 05.06.2013. godine.
1123. „CENTAR ZA BALKANSKE INTEGRACIJE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Nikole Tesle br. 42/A, R.br. 1718, brisana Rješenjem br. 05-006/13-367/1 od
05.06.2013. godine.
1124. „NVO EKO ENERGIJA“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Škaljari br. 238,
R.br. 1722, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32370/1 od 05.06.2013. godine.
1125. „DRUŠTVO POŠTOVALACA EXLIBRISA CRNE GORE“, sa sjedištem
u Cetinju, ulica Donji Kraj bb, R.br. 1723, brisano Rješenjem br. 05-006/13-32371/1
od 05.06.2013. godine.
1126. „MBD - ASOCIJACIJA INVESTICIONIH MENADŢERA, BROKERA I
DILERA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Jovana Tomaševića br. 37, R.br. 1724,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-32372/1 od 05.06.2013. godine.
1127. „SPONA“, sa sjedištem u Baru, ulica Bjeliši bb, R.br. 1725, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-32373/1 od 05.06.2013. godine.
1128. „KLUB BRIDGE 7“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Manastir Ostrog bb,
R.br. 1726, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32374/1 od 05.06.2013. godine.
1129. „EKOLOŠKO UDRUŢENJE 2M - SAVIGO“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Stari Aerodrom 2A-1, R.br. 1727, brisano Rješenjem br. 05-006/13-32375/1 od
05.06.2013. godine.
1130. „KLUB LJUBITELJA STARINA I UMJETNOSTI - BASTILLE“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica V Proleterske br. 10, R.br. 1729, brisana Rješenjem br.
05-006/13-32376/1 od 05.06.2013. godine.
1131. „DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA PODGORICA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Marka Miljanova bb, R.br. 1730, brisano Rješenjem br. 05-006/1332377/1 od 05.06.2013. godine.
1132. „NVO - VIS - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica KaraĊorĊeva br. 26,
R.br. 1733, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32361/1 od 05.06.2013. godine.
1133. „UDRUŢENJE AKCIONARA - RUDNICI BOKSITA - NIKŠIĆ AD“, sa
sjedištem u Nikšiću, R.br. 1734, brisano Rješenjem br. 05-006/13-32360/1 od
05.06.2013. godine.
1134. „OMLADINSKI INFORMATIĈKI CENTAR - PLANET“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Nikole Tesle bb, R.br. 1737, brisana Rješenjem br. 05-006/1332359/1 od 05.06.2013. godine.
1135. „NVO - UDRUŢENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA CRNE GORE PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ljubljanska bb, R.br. 1738, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-32358/1 od 05.06.2013. godine.
1136. „DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŢIVOTINJA BOKE - OPSTANAK“, sa
sjedištem u Herceg Novom, ulica Braće Grakalića br. 24/1, R.br. 1739, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-32357/1 od 05.06.2013. godine.
1137. „AUTO MOTO DRUŠTVO - PIONIR - TIVAT“, sa sjedištem u Tivtu,
ulica Kukuljina bb, R.br. 1740, brisano Rješenjem br. 05-006/13-32356/1 od
05.06.2013. godine.
1138. „UDRUŢENJE FARMERA SVINJOPRODUKT“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Strševina bb, R.br. 1742, brisano Rješenjem br. 05-006/13-32355/1 od
05.06.2013. godine.
1139. „KLUB GRAĐEVINSKIH INŢINJERA I TEHNIĈARA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Partizanski Put bb, R.br. 1743, brisana Rješenjem br. 05-006/1332354/1 od 05.06.2013. godine.
1140. „UDRUŢENJE GRAĐANA - GRUPA ZA PROMJENE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Kruševac PC Blok B VIII/7-4, R.br. 1744, brisano Rješenjem br.
05-006/13-32353/1 od 05.06.2013. godine.
1141. „EKOLOGIKA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Cvijetna S-2A/II, R.br.
1747, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32352/1 od 05.06.2013. godine.
1142. „UDRUŢENJE STAROBARANA“, sa sjedištem u Baru, ulica Stari Bar,
R.br. 1748, brisano Rješenjem br. 05-006/13-32351/1 od 05.06.2013. godine.
1143. „NVO - ŢUPA - NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Miolje Polje bb,
R.br. 1749, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32301/1 od 05.06.2013. godine.
1144. „TURISTIĈKO DRUŠTVO PRŢNA - KRTOLI TIVAT“, sa sjedištem u
Tivtu, ulica Radovići bb, R.br. 1751, brisano Rješenjem br. 05-006/13-32302/1 od
05.06.2013. godine.
1145. „KLUB ODMOR NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Velimlje bb,
R.br. 1752, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32303/1 od 05.06.2013. godine.
1146. „HERA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Momišići S-1 15-3, R.br. 1753,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-32350/1 od 05.06.2013. godine.
1147. „BERANSKO UDRUŢENJE ZA VRAĆANJE I ZAŠTITU PRIVATNE
SVOJINE“, sa sjedištem u Beranama, ulica 29 Novembra br. 24, R.br. 1754, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-32349/1 od 05.06.2013. godine.
1148. „UDRUŢENJE PREVODILACA“, sa sjedištem u Beranama, ulica 29
Novembra br. 12/2, R.br. 1755, brisano Rješenjem br. 05-006/13-32348/1 od
05.06.2013. godine.
1149. „KLUB ODGAJIVAĈA I LJUBITELJA NJEMAĈKOG OVĈARA
TRAGAĈ U PODGORICI“, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Save Kovaĉevića br.
125, R.br. 1757, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32347/1 od 05.06.2013. godine.
1150. „MODNO PLESNI STUDIO MAKABO NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću,
ulica Vardarska br. 5, R.br. 1759, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32346/1 od
05.06.2013. godine.
1151. „PRO MARE“, sa sjedištem u Budvi, ulica Njegoševa br. 18, R.br. 1760,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-32345/1 od 05.06.2013. godine.
1152. „CENTAR ZA ZAŠTITU PRAVA I INTERESA STUDENATA CRNE
GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 1763, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-32344/1 od 05.06.2013. godine.
1153. „UDRUŢENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAĈA - BUDIMLJA BERANE“, sa sjedištem u Beranama, ulica Njegošev Trg bb, R.br. 1764, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-32343/1 od 05.06.2013. godine.
1154. „KLUB FRIZERA - BAR“, sa sjedištem u Baru, ulica 24 Novembar br. 8,
R.br. 1765, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32342/1 od 05.06.2013. godine.
1155. „CENTAR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE I NACIONALNE
STRATEŠKE STUDIJE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica 13 Jula br. 19, R.br. 1766,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-32341/1 od 05.06.2013. godine.
1156. „UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU AKCIONARSKIH PRAVA AD FABRIKE
ELEKTRODA - PIVA - PLUŢINE“, sa sjedištem u Pluţinama, ulica Goransko bb,
R.br. 1767, brisano Rješenjem br. 05-006/13-32340/1 od 05.06.2013. godine.
1157. „STUDENTSKI DEMOKRATSKI FORUM“, sa sjedištem u Roţajama,
ulica Maršala Tita bb, R.br. 1769, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32339/1 od
05.06.2013. godine.
1158. „DRUŠTVO PRIJATELJA PLANINE BJELASICE“, sa sjedištem u
Kolašinu, ulica Breza bb, R.br. 1774, brisano Rješenjem br. 05-006/13-32338/1 od
05.06.2013. godine.
1159. „POKRET ZELENIH CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Milana Raiĉkovića bb, R.br. 1775, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32337/1 od
05.06.2013. godine.
1160. „UDRUŢENJE STEP UP PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici,
Bulevar Lenjina br. 26, R.br. 1776, brisano Rješenjem br. 05-006/13-32336/1 od
05.06.2013. godine.
1161. „KLUB LJUBITELJA PLANINA I PRIRODE - ENERGY OF
MONTENEGRO MOUNTAINS“, sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica III Sandţaĉke
bb, R.br. 1778, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32335/1 od 05.06.2013. godine.
1162. „KLUB LJUBITELJA INTERNETA KOLOSEUM“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Narodnih Heroja br. 19, R.br. 1781, brisana Rješenjem br. 05-006/1332334/1 od 05.06.2013. godine.
1163. „NEVLADINO UDRUŢENJE DJEĈJA IGRAONICA - PAHULJA“, sa
sjedištem u Baru, ulica Poţarevaĉka bb, R.br. 1782, brisano Rješenjem br. 05006/13-32333/1 od 05.06.2013. godine.
1164. „CENTAR ZA EVROPSKU INTEGRACIJU“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Svetozara Markovića br. 46, R.br. 1784, brisana Rješenjem br. 05-006/1332332/1 od 05.06.2013. godine.
1165. „CENTAR ZA GEO - DEMOGRAFSKA ISTRAŢIVANJA CRNE
GORE“, sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica Ţivka Ţiţića br. 24, R.br. 1785, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-32331/1 od 05.06.2013. godine.
1166. „CENTAR ZA CIVILNE INICIJATIVE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Momišići A3, R.br. 1786, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32330/1 od 05.06.2013.
godine.
1167. „UDRUŢENJE MARKETINŠKIH STVARALACA IDEATEAM CRNE
GORE“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Dalmatinska br. 148, R.br. 1788, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-32329/1 od 05.06.2013. godine.
1168. „UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU AKCIONARSKIH PRAVA - AD AGROPRODUKT NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, R.br. 1789, brisano Rješenjem
br. 05-006/13-32328/1 od 05.06.2013. godine.
1169. „KREATIVNI CENTAR NAŠA DJECA - GRAĐANI EVROPE“, sa
sjedištem u Bijelom Polju, ulica Lala Vuksanovića br. 13, R.br. 1790, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-32327/1 od 05.06.2013. godine.
1170. „SOA NEBESKA - TARA“, sa sjedištem u Ţabljaku, ulica Boţidara
Ţugića bb, R.br. 1792, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32326/1 od 05.06.2013.
godine.
1171. „UDRUŢENJE TELOHRANITELJA I RADNIKA OBEZBJEĐENJA
KOBRA SECURITY PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Prištinska br.
7, R.br. 1793, brisano Rješenjem br. 05-006/13-32325/1 od 05.06.2013. godine.
1172. „UDRUŢENJE PROIZVOĐAĈA I KONTROLORA ORGANSKE
POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE“, sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica Kneza
Miroslava br. 9, R.br. 1794, brisano Rješenjem br. 05-006/13-32324/1 od
05.06.2013. godine.
1173. „NEVLADINA ORGANIZACIJA - CIFEG“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Lamela br. 8, R.br. 1795, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32323/1 od
05.06.2013. godine.
1174. „UNION“, sa sjedištem u Ulcinju, ulica 26 Novembra, R.br. 1796, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-32322/1 od 05.06.2013. godine.
1175. „IZVIĐAĈKO DRUŠTVO - BUSOLA“, sa sjedištem u Kotoru, ulica
Zgrada Jugopetrola 9A, R.br. 1798, brisano Rješenjem br. 05-006/13-32321/1 od
05.06.2013. godine.
1176. „NVO CENTAR ZA MEDIJSKA I PROPAGANDNA ISTRAŢIVANJA“,
sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije br. 7/14, R.br. 2471, brisana Rješenjem br.
05-006/13-32307/1 od 05.06.2013. godine.
1177. „ORAHOVU S LJUBAVLJU“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Orahovo
Selo, R.br. 2472, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32308/1 od 05.06.2013. godine.
1178. „BALKAN“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Aerodromska br. 21, R.br.
2473, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32309/1 od 05.06.2013. godine.
1179. „GUSLARSKO DRUŠTVO - VOJVODA DREKALE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Spasoja Raspopovića br. 32, R.br. 2474, brisano Rješenjem br. 05006/13-32310/1 od 05.06.2013. godine.
1180. „NVO SKENER RESURS CRNE GORE - BAR“, sa sjedištem u Baru,
ulica Obala „Yugophoto“ bb, R.br. 2476, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32311/1
od 05.06.2013. godine.
1181. „GRAĐANSKI INFORMATIVNO - EDUKATIVNI CENTAR
PLJEVLJA“, sa sjedištem u Pljevljima, ulica Omladinska br. 2, R.br. 2478, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-32312/1 od 05.06.2013. godine.
1182. „NIKLODEN“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Donje Polje bb, R.br. 2479,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-32313/1 od 05.06.2013. godine.
1183.
„UDRUŢENJE
DIJALIZIRANIH
I
TRANSPLANTIRANIH
BUBREŢNIH BOLESNIKA TIVAT“, sa sjedištem u Tivtu, ulica Nikole Đurkovića
bb, R.br. 2481, brisano Rješenjem br. 05-006/13-32320/1 od 05.06.2013. godine.
1184. „UDRUŢENJE MARIKULTURISTA CRNE GORE - MAREFARM“, sa
sjedištem u Tivtu, ulica Brda bb, R.br. 2482, brisano Rješenjem br. 05-006/1332319/1 od 05.06.2013. godine.
1185. „MONTOUR MONTENEGRO PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Arsenija Ĉarnojevića br. 3, R.br. 2483, brisana Rješenjem br. 05-006/1332318/1 od 05.06.2013. godine.
1186. „NVO UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU INTERESA PRIVATNIH
PREDUZETNIKA“, sa sjedištem u Baru, ulica Mila Boškovića X-13, R.br. 2484,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-32317/1 od 05.06.2013. godine.
1187. „MEĐUNARODNI NAUĈNO - ISTRAŢIVAĈKI CENTAR ZA
EKOLOGIJU I VODOPRIVREDU “, sa sjedištem u Podgorici, ulica IV Proleterska
br. 19, R.br. 2485, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32316/1 od 05.06.2013. godine.
1188. „ART CLUB HERMES BUSTA“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Njegoševa
br. 15, R.br. 2486, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32315/1 od 05.06.2013. godine.
1189. „OTVORENA ŠKOLA BAR“, sa sjedištem u Baru, ulica Jovana
Tomaševića br. 55, R.br. 2489, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32314/1 od
05.06.2013. godine.
1190. „MONTENEGRO ETNO ART PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Dalmatinska br. 180, R.br. 2490, brisana Rješenjem br. 05-006/13-32304/1 od
05.06.2013. godine.
1191. „CENTAR ZA INFORMATIĈKU EDUKACIJU - SMART“, sa sjedištem
u Tivtu, ulica Ruljina bb, Donja Lastva, R.br. 2492, brisana Rješenjem br. 05006/13-32305/1 od 05.06.2013. godine.
1192. „GRUPA ZA LJUDSKA PRAVA - HUMAN RIGHTS GROUP“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Novaka Miloševa br. 38, R.br. 2502, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-32306/1 od 05.06.2013. godine.
1193. „ITE - INFORMATIĈKO TEHNIĈKO OBRAZOVANJE - KOTOR“, sa
sjedištem u Kotoru, ulica Zlatne Njive bb, R.br. 1901, brisana Rješenjem br. 05006/13-33223/1 od 07.06.2013. godine.
1194. „UDRUŢENJE ZA POMOĆ PRI PSIHO - FIZIĈKOM RAZVOJU DJECE
I OMLADINE CETINJE“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Lovćenska br. 57, R.br.
1907, brisano Rješenjem br. 05-006/13-33221/1 od 07.06.2013. godine.
1195. „KULTURNI POKRET - CRNA GORA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Oktobarske Revolucije br. 116, R.br. 1908, brisana Rješenjem br. 05-006/1333222/1 od 07.06.2013. godine.
1196. „CENTAR KULTURNIH DJELATNOSTI“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Titov Veles br. 33, R.br. 1934, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33224/1 od
07.06.2013. godine.
1197. „OMLADINSKI SAVJET SREDNJEG POLIMLJA“, sa sjedištem u
Bijelom Polju, ulica Brzava bb, R.br. 1935, brisana Rješenjem br. 05-006/1333225/1 od 07.06.2013. godine.
1198. „UDRUŢENJE TAXI MOGREN 8+1 - BUDVA“, sa sjedištem u Budvi,
ulica Mainski Put bb, R.br. 1936, brisano Rješenjem br. 05-006/13-33226/1 od
07.06.2013. godine.
1199. „CENTAR ZA PREZENTACIJU I AFIRMACIJU KULTURNOG
NASLIJEĐA VID KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Stari Grad br. 439, R.br.
1937, brisanoa Rješenjem br. 05-006/13-33227/1 od 07.06.2013. godine.
1200. „EKOLOŠKO DRUŠTVO POLIMLJE - BERANE“, sa sjedištem u
Beranama, ulica Budimlja bb, R.br. 1938, brisano Rješenjem br. 05-006/13-33228/1
od 07.06.2013. godine.
1201. „ŢIVOT I PROSTOR - VITA & SPATIO“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Bokeška br. 18, R.br. 1940, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33229/1 od
07.06.2013. godine.
1202. „DRUŠTVO SPLAVARA TARE TRIFTAR ŢABLJAK - ŢABLJAK“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadţića bb, R.br. 1941, brisano Rješenjem br.
05-006/13-33230/1 od 07.06.2013. godine.
1203. „AKCIJA ZA STARE I MLADE“, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Sv.
Petra Cetinjskog br. 79, R.br. 1942, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33231/1 od
07.06.2013. godine.
1204. „META - NET KAFE“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica 13 Jula bb, R.br.
1943, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33232/1 od 07.06.2013. godine.
1205. „UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU FLORE I FAUNE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica P.C Kruševac A-1 II/1, R.br. 1944, brisano Rješenjem br. 05006/13-33233/1 od 07.06.2013. godine.
1206. „ZELENI ŢIVOT“, sa sjedištem u Podgorici, ulica P.C Kruševac A-1 II/1,
R.br. 1945, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33234/1 od 07.06.2013. godine.
1207. „ZELENI SVIJET EKOLOŠKE DRŢAVE CRNE GORE“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica P.C Kruševac A-1 II/1, R.br. 1946, brisana Rješenjem br. 05006/13-33235/1 od 07.06.2013. godine.
1208. „PRIJATELJI CRNE GORE I NORVEŠKE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Kruševac A-1 II/1, R.br. 1947, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33236/1 od
07.06.2013. godine.
1209. „PRIJATELJI CRNE GORE I ŠVAJCARSKE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Kruševac A-1 II/1, R.br. 1948, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33237/1 od
07.06.2013. godine.
1210. „ZELENI KRST“, sa sjedištem u Podgorici, ulica P.C Kruševac A-1 II/1,
R.br. 1949, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33238/1 od 07.06.2013. godine.
1211. „EKOLOŠKI SVIJET“, sa sjedištem u Podgorici, ulica P.C Kruševac A-1
II/1, R.br. 1950, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33239/1 od 07.06.2013. godine.
1212. „TRGOVAĈKA KOMORA CRNE GORE“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica P.C Kruševac A-1 II/1, R.br. 1951, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33240/1
od 07.06.2013. godine.
1213. „HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE MLADIH CRNE GORE“, sa
sjedištem u Tivtu, ulica Gradiošnica br. 7, R.br. 1952, brisana Rješenjem br. 05006/13-33241/1 od 07.06.2013. godine.
1214. „ODRAZ - ODRŢIVI RAZVOJ ZAJEDNICE TIVAT“, sa sjedištem u
Tivtu, ulica Peani bb, R.br. 1953, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33242/1 od
07.06.2013. godine.
1215. „ZLATNI ZMAJ“, sa sjedištem u Baru, ulica Turĉini bb, R.br. 1954,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-33243/1 od 07.06.2013. godine.
1216. „MI - CENTAR ZA GRAĐANSKI AKTIVIZAM, SARADNJU I
ZAJEDNIŠTVO“, sa sjedištem u Tivtu, ulica Kalimanj bb, R.br. 1955, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-33244/1 od 07.06.2013. godine.
1217. „PROEKO“, sa sjedištem u Baru, ulica Zupci bb, R.br. 1957, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-33245/1 od 07.06.2013. godine.
1218. „NEVLADINO UDRUŢENJE KLUB UMJETNIKA I LJUBITELJA
UMJETNOSTI LEKI“, sa sjedištem u Baru, ulica Jovana Tomaševića E 6, R.br.
1958, brisano Rješenjem br. 05-006/13-33246/1 od 07.06.2013. godine.
1219. „NEVLADINO UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE
AKCIONARSKIH PRAVA AKCIONARA PREDUZEĆA SI - PROMET AD U
PODGORICI“, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 19/21,
R.br. 1959, brisano Rješenjem br. 05-006/13-33247/1 od 07.06.2013. godine.
1220. „CENTAR ZA ZAŠTITU PRAVA ETAŢNIH VLASNIKA“, sa sjedištem
u Podgorici, ulica Đura Salaja br. 5, R.br. 1960, brisana Rješenjem br. 05-006/1333248/1 od 07.06.2013. godine.
1221. „UDRUŢENJE AKCIONARA AD MLIN MUHAREM ASOVIĆ
NIKŠIĆ“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Partizanski Odred bb, R.br. 1961, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-33249/1 od 07.06.2013. godine.
1222. „NVO BRATOGOŠT“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Velimlje bb, R.br.
1963, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33250/1 od 07.06.2013. godine.
1223. „LOVAĈKO PLANINARSKO DRUŠTVO ŠEKULAR“, sa sjedištem u
Beranama, ulica Šekular bb, R.br. 1964, brisano Rješenjem br. 05-006/13-33251/1
od 07.06.2013. godine.
1224. „ATELJE STARIH ZANATA“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Stari Grad br.
495, R.br. 1965, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33252/1 od 07.06.2013. godine.
1225. „UDRUŢENJE TELOHRANITELJA I RADNIKA OBEZBJEĐENJA SECURITY GUARD BAŠOVIĆ PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Miljana Vukova br. 9, R.br. 1966, brisano Rješenjem br. 05-006/13-33253/1 od
07.06.2013. godine.
1226. „NEVLADINO UDRUŢENJE VRT KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru,
ulica Stari Grad br. 415, R.br. 1967, brisano Rješenjem br. 05-006/13-33254/1 od
07.06.2013. godine.
1227. „DRUŠTVO ZA ZAŠTITU SRPSKOG JEZIKA I ĆIRILICE U CRNOJ
GORI“, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog bb, R.br. 1970,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-33255/1 od 07.06.2013. godine.
1228. „KLUB PENZIONERA AS 92“, sa sjedištem u Podgorici, R.br. 1971,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-33256/1 od 07.06.2013. godine.
1229. „ZELENI PRAVAC“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Njegoševa br. 52, R.br.
1973, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33257/1 od 07.06.2013. godine.
1230. „KLUB ODGAJIVAĈA SPORTSKIH GOLUBOVA TIPLERA
PODGORICA - PODGORICA“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Dalmatinska br. 7,
R.br. 1975, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33258/1 od 07.06.2013. godine.
1231. „DELFIN“, sa sjedištem u Ulcinju, ulica 26 Novembra, R.br. 1976, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-33259/1 od 07.06.2013. godine.
1232. „KLUB UMJETNIKA I LJUBITELJA UMJETNOSTI PIKASO BAR“, sa
sjedištem u Baru, ulica Makedonsko Naselje, R.br. 1977, brisana Rješenjem br. 05006/13-33260/1 od 07.06.2013. godine.
1233. „UDRUŢENJE SPORTISTA SA HENDIKEPOM CRNE GORE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 1978, brisano Rješenjem br. 05006/13-33261/1 od 07.06.2013. godine.
1234. „INFORMATIĈKI CENTAR PLAV“, sa sjedištem u Plavu, ulica Racina
bb, R.br. 1979, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33262/1 od 07.06.2013. godine.
1235. „NEVLADINA ORGANIZACIJA KLUB ARHITEKATA BIJELO
POLJE“, sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica Slobode br. 7, R.br. 1980, brisana
Rješenjem br. 05-006/13-33263/1 od 07.06.2013. godine.
1236. „DRUŠTVO BANJANA - VLADIKA SAVA KOSANOVIĆ“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Slobode br. 74, R.br. 1981, brisano Rješenjem br. 05006/13-33264/1 od 07.06.2013. godine.
1237. „MONTENEGRO JUNAJTED - MONTENEGRO UNITED“, sa sjedištem
u Nikšiću, ulica Sava Burića bb, R.br. 1983, brisana Rješenjem br. 05-006/1333265/1 od 07.06.2013. godine.
1238. „ETNO ART“, sa sjedištem u Cetinju, ulica Đura Petrovića Naselje br. 4,
R.br. 1987, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33266/1 od 07.06.2013. godine.
1239. „ORGANIZACIJA STUDENATA ISTORIJE I GEOGRAFIJE“, sa
sjedištem u Nikšiću, ulica Danila Bojovića bb, R.br. 1989, brisana Rješenjem br. 05006/13-33267/1 od 07.06.2013. godine.
1240. „KLUB DRVOPRERAĐIVAĈA HRAST“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica
Vidrovan bb, R.br. 1991, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33268/1 od 07.06.2013.
godine.
1241. „KLUB MANEKENA SALON LJEPOTE - DIJANA“, sa sjedištem u
Nikšiću, ulica Rudo Polje S5, R.br. 1992, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33269/1
od 07.06.2013. godine.
1242. „SVITAC - UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA I
PRAVA MLADIH“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vranjske Njive bb, R.br. 1993,
brisano Rješenjem br. 05-006/13-33270/1 od 07.06.2013. godine.
1243. „MREŢA“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Sveti Stasije L 7/4, R.br. 1995,
brisana Rješenjem br. 05-006/13-33273/1 od 07.06.2013. godine.
1244. „EVROPSKI FORUM ZA KULTURU“, sa sjedištem u Podgorici, ulica
Steva Boljevića br. 69, R.br. 1996, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33274/1 od
07.06.2013. godine.
1245. „UDRUŢENJE MANJINSKIH AKCIONARA AD JUGOPETROL KOTOR“, sa sjedištem u Kotoru, ulica Trg Mata Petrovića bb, R.br. 1997, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-33275/1 od 07.06.2013. godine.
1246. „NEVLADINA ORGANIZACIJA ORGOS“, sa sjedištem u Podgorici,
ulica Jola Piletića br. 23, R.br. 1999, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33276/1 od
07.06.2013. godine.
1247. „ARENA NK“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Novaka Ramova bb, R.br.
2000, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33277/1 od 07.06.2013. godine.
1248.
„UDRUŢENJE
SAMOSTALNIH
LIKOVNIH
UMJETNIKA
PODGORICE - MONTENEGRINO“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Alekse Šantića
br. 8, R.br. 2002, brisano Rješenjem br. 05-006/13-33278/1 od 07.06.2013. godine.
1249. „AKADEMIJA ZA BANKARSTVO I RAZVOJNE STUDIJE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Moše Pijade br. 33, R.br. 2006, brisana Rješenjem br.
05-006/13-33279/1 od 07.06.2013. godine.
1250. „JEZIĈKI CENTAR POLIGLOTA“, sa sjedištem u Budvi, ulica Cara
Dušana br. 7, R.br. 2007, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33280/1 od 07.06.2013.
godine.
1251. „UDRUŢENJE ZA RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE KOTOR“, sa
sjedištem u Kotoru, ulica Stari Grad br. 317, R.br. 2008, brisano Rješenjem br. 05006/13-33281/1 od 07.06.2013. godine.
1252. „REZ - CENTAR ZA KREATIVNU MEDIJSKU PRODUKCIJU“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Trg Kralja Nikole br. 13, R.br. 2009, brisana Rješenjem
br. 05-006/13-33282/1 od 07.06.2013. godine.
1253. „UDRUŢENJE ZA KULTURNO ZABAVNE SVEĈANOSTI
HARLEKIN DONJA LASTVA - TIVAT“, sa sjedištem u Tivtu, ulica Donja Lastva
bb, R.br. 2011, brisano Rješenjem br. 05-006/13-33283/1 od 07.06.2013. godine.
1254. „ATLANSKI SAVJET CRNE GORE“, sa sjedištem u Budvi, ulica Velji
Vinogradi bb, R.br. 2012, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33284/1 od 07.06.2013.
godine.
1255. „NEVLADINO UDRUŢENJE - ŠTOJ“, sa sjedištem u Ulcinju, ulica Donji
Štoj bb, R.br. 2015, brisano Rješenjem br. 05-006/13-33285/1 od 07.06.2013.
godine.
1256. „DRUŠTVO INŢENJERA I TEHNIĈARA DRVNE INDUSTRIJE CRNE
GORE“, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Revolucije br. 7, R.br. 2016, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-33286/1 od 07.06.2013. godine.
1257. „HUMANITARNI FOND TREĆE DIJETE“, sa sjedištem u Nikšiću, ulica
Jakova Ostojića br. 8/4, R.br. 2018, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33287/1 od
07.06.2013. godine.
1258. „KOLO SRPSKIH SESTARA SVETA PETKA“, sa sjedištem u Bijelom
Polju, ulica Slobodana Penezića bb, R.br. 2019, brisana Rješenjem br. 05-006/1333288/1 od 07.06.2013. godine.
1259. „LJUBIŠNJA - DRAGULJ PRIRODE“, sa sjedištem u Pljevljima, ulica
Blaţa Jovanovića br. 6, R.br. 2021, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33289/1 od
07.06.2013. godine.
1260. „UDRUŢENJE ZA RAZVOJ LOKALNE DEMOKRATIJE“, sa sjedištem
u Beranama, ulica 29 Novembra 12A, R.br. 2022, brisano Rješenjem br. 05-006/1333290/1 od 07.06.2013. godine.
1261. „UDRUŢENJE ZA ORGANSKU POLJOPRIVREDU - MORAĈA“, sa
sjedištem u Kolašinu, Manastir Moraĉa, R.br. 2023, brisano Rješenjem br. 05006/13-33291/1 od 07.06.2013. godine.
1262. „LIGA MLADIH PRIJESTONICE PUTOKAZ“, sa sjedištem u Cetinju,
ulica Sportski Centar bb, R.br. 2024, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33292/1 od
07.06.2013. godine.
1263. „KULTURNO UMJETNIĈKO DRUŠTVO GRUDA“, sa sjedištem u
Podgorici, ulica Trgaja bb, R.br. 2025, brisano Rješenjem br. 05-006/13-33293/1 od
07.06.2013. godine.
1264. „KULTURNI KLUB MLADIH PRIJESTONICE CALIOPA“, sa sjedištem
u Cetinju, ulica Sportski Centar bb, R.br. 2026, brisana Rješenjem br. 05-006/1333294/1 od 07.06.2013. godine.
1265. „FORUM ZA ZAŠTITU STANDARDA GRAĐANA CRNE GORE“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski Put bb, R.br. 2028, brisana Rješenjem br. 05006/13-33295/1 od 07.06.2013. godine.
1266. „CRNOGORSKO UDRUŢENJE ZA RAZVOJ TURIZMA - TEAM“, sa
sjedištem u Podgorici, ulica 27 Marta G7/7, R.br. 2029, brisano Rješenjem br. 05006/13-33296/1 od 07.06.2013. godine.
1267. „EDUKACIO - EDUCATIO“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Steva
Boljevića L-16/5, R.br. 2030, brisana Rješenjem br. 05-006/13-33297/1 od
07.06.2013. godine.
1268. „ANSAMBAL BOKELJI - HERCEG NOVI“, sa sjedištem u Herceg
Novom, ulica Braće Grakalića br. 17, R.br. 2032, brisana Rješenjem br. 05-006/1333298/1 od 07.06.2013. godine.
1269. „NEVLADINO UDRUŢENJE SARAG MULTIMEDIA“, sa sjedištem u
Kotoru, ulica Dobrota II,L VII/7, R.br. 2033, brisano Rješenjem br. 05-006/1333299/1 od 07.06.2013. godine.
1270. „NVO - UDRUŢENJE LJUBITELJA INFORMATIKE I & D - KOTOR“,
sa sjedištem u Kotoru, ulica Dobrota - Sv. Stasije L7/VI, R.br. 2034, brisano
Rješenjem br. 05-006/13-33300/1 od 07.06.2013. godine.
1271. „KULTURNO - UMJETNIĈKO UDRUŢENJE DRITA“, sa sjedištem u
Podgorici, Gr.Op.Tuzi, ulica Pothum bb, R.br. 2035, brisano Rješenjem br. 05006/13-33301/1 od 07.06.2013. godine.
Broj: 05-006/14-6212/1
Podgorica, 10. februara 2014. godine
Ministar,
mr Raško Konjević, s.r.
KONKURSI – OGLASI
Steĉajni upravnik steĉajnog duţnika „VETAMONT“ d.o.o. u steĉaju iz Budve
St.br.260/10, saglasno ĉl. 80 Zakona o insolventnosti privrednih društava („Sl. list
RCG“ br. 6/02, 1/06, 2/07 i „Sl. list CG“ br. 62/08) oglašava:
JEDANAESTO JAVNO NADMETANJE
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŢNIKA
Predmet prodaje je imovina stečajnog duţnika:
Nepokretnosti:
1. Zemljište u Opštini Kotor, ukupne površine 6.845m², upisano u LN 233, KO
Gorovići, katastarska parcela broj 300, površine 542m² i katastarska parcela 301,
površine 6.303m², potes: Markovica, UP br. 1 „Grbalj 1“. Po početnoj cijeni od
195.082,50 €.
2. Objekti u izgradnji na gore navedenim katastarskim parcelama zemljišta bruto
graĊevinske površine u osnovi 2.056m². Po početnoj cijeni od 92.283,00 €.
Zemljište se prodaje zajedno sa objektima u izgradnji koji se na njemu nalaze, te je
potrebno dostaviti ponudu i za zemljište i za objekte u izgradnji.
Prodaja nepokretnosti vrši se dostavljanjem zatvorenih pisanih ponuda Privrednom
sudu u Podgorici, ul. IV proleterske broj 2.
Na zatvorenoj koverti treba da stoji naznaka: St. br. 260/10 PONUDA ZA
KUPOVINU NEPOKRETNOSTI „VETAMONT“ d.o.o. u steĉaju iz Budve – NE
OTVARAJ.
Ponude se dostavljaju najkasnije do 05.03.2014. godine do 14 ĉasova, a postupak
otvaranja ponuda otpoĉeće 06.03.2014. godine u 11:30 ĉasova u Privrednom sudu u
Podgorici, kancelarija broj 31.
Pravo na dostavu ponude imaju sva pravna i fiziĉka lica iz zemlje i inostranstva koja
uplate depozit na steĉajni raĉun prodavca: 510-43542-73 u iznosu od 5% od poĉetne
cijene nepokretnosti ponuĊenih na prodaju.
Status kupca za nepokretnost stiĉe ponuĊaĉ koji ponudi najvišu cijenu, a koja nije
niţa od poĉetne.
Izabrani kupac duţan je zakljuĉiti kupoprodajni ugovor i uplatiti kupoprodajnu
cijenu u roku od osam (8) dana od dana otvaranja ponuda. Ukoliko ne zakljuĉi
kupoprodajni ugovor i ne izvrši uplatu u ovom roku, gubi pravo na povraćaj
depozita, a prodavac ima pravo da zakljuĉi kupoprodajni ugovor sa sljedećim
ponuĊaĉem – kupcem ĉija je ponuda odmah iza najviše i nije niţa od poĉetne cijene.
Nepokretnosti se prodaju u viĊenom stanju bez prava na reklamaciju. Troškove
zakljuĉenja ugovora i prenosa prava svojine plaća kupac.
Uĉesnicima licitacije koji nisu stekli status kupca depozit se vraća u roku od tri (3)
dana. Uslov za licitaciju smatra se ispunjenim ako se na oglas javi bar jedan (1)
kupac.
Sve informacije mogu se dobiti na telefon: +38269027274.
Steĉajni upravnik
Milan Todorović, dipl. ecc., s.r.
_____________________________
Steĉajni upravnik steĉajnog duţnika „SHTOJ GROUP“ d.o.o. u steĉaju iz Ulcinja
St.br.208/10, saglasno ĉl. 80 Zakona o insolventnosti privrednih društava („Sl. list
RCG“ br. 6/02, 1/06, 2/07 i „Sl. list CG“ br. 62/08) oglašava:
TRINAESTO JAVNO NADMETANJE
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŢNIKA
Predmet prodaje je imovina stečajnog duţnika:
Nepokretnosti:
1. Zemljište, KO Donji Štoj, LN 3948, katastarska parcela broj 3397/5, površine
1.000m2. Po početnoj cijeni od 6.750,00€.
2. Zemljište KO Donji Štoj, LN 3948, katastarska parcela broj 3397/6, površine
3.157m2. Po početnoj cijeni od 21.309,75€.
3. Prizemni stambeni prostor, koji se nalazi na katastarskoj parceli 3397/6 u KO
Donji Štoj, LN 3948, površine 141m2. Po početnoj cijeni od 11.056,50€.
4. Zemljište, KO Donji Štoj, LN 3948, katastarska parcela broj 1473/11, površine
6.303m2. Po početnoj cijeni od 56.727,00€.
5. Zemljište, KO Donji Štoj, LN 3948, katastarska parcela broj 1473/12, površine
2.143m2. Po početnoj cijeni od 19.287,00€.
6. Prizemni objekat, koji se nalazi na na katastarskoj parceli 1473/11, u KO Donji
Štoj, LN 3948, površine 550m2. Po početnoj cijeni od 16.500,00€.
7. Ĉetiri objekta spratnosti: prizemlje i sprat, koji se nalaze na katastarskoj parceli
1473/11 u KO Donji Štoj, LN 3948, ukupne površine 480m2. Po početnoj cijeni od
14.400,00€.
8. Prizemni objekat, koji se nalazi na katastarskoj parceli 1473/11 u KO Donji Štoj,
LN 3948, površine 100m2. Po početnoj cijeni od 3.000,00€.
Oprema koju čine:
1. Automatsko postrojenje za proizvodnju betona tip ABS 35 sa pratećom opremom,
kapaciteta 30-35 m3/ĉas.
2. Dizel agregat F 160 SS Au.
3. Ekspanziona posuda 300 L.
4. Pumpa aspiratora 35 4M.
5. Kontejner metalni za smještaj rezervnih djelova i priruĉnog alata.
Oprema se prodaje po početnoj cijeni od 17.576,60€.
Katastarske parcele na kojima se nalaze graĊevinski objekti prodaju se zajedno sa
tim objektima, te je potrebno dostaviti ponudu i za parcele i za pripadajuće objekte.
Za katastarske parcele na kojima nema graĊevinskih objekata treba u ponudi
naznaĉiti cijenu za svaku od njih pojedinaĉno.
Prodaja nepokretnosti i opreme vrši se dostavljanjem zatvorenih pisanih ponuda
Privrednom sudu u Podgorici, ul. IV proleterske broj 2.
Na zatvorenoj koverti treba da stoji naznaka: St. br. 208/10 PONUDA ZA
KUPOVINU NEPOKRETNOSTI I/ILI OPREME „SHTOJ GROUP“ d.o.o. u
steĉaju iz Ulcinja – NE OTVARAJ.
Ponude se dostavljaju najkasnije do 05.03.2014. godine do 14 ĉasova, a postupak
otvaranja ponuda otpoĉeće 06.03.2014. godine u 12 ĉasova u Privrednom sudu u
Podgorici, kancelarija broj 31.
Pravo na dostavu ponude imaju sva pravna i fiziĉka lica iz zemlje i inostranstva koja
uplate depozit na steĉajni raĉun prodavca: 505-108251-74 u iznosu od 5% od
poĉetne cijene onih nepokretnosti i/ili opreme ponuĊenih na prodaju za koje ponudu
dostavljaju.
Status kupca za svaku nepokretnost pojedinaĉno i opremu stiĉe ponuĊaĉ koji ponudi
najvišu cijenu, a koja nije niţa od poĉetne.
Izabrani kupac duţan je zakljuĉiti kupoprodajni ugovor i uplatiti kupoprodajnu
cijenu u roku od osam (8) dana od dana otvaranja prispjelih ponuda. Ukoliko ne
zakljuĉi kupoprodajni ugovor i ne izvrši uplatu u ovom roku, gubi pravo na povraćaj
depozita, a prodavac ima pravo da zakljuĉi kupoprodajni ugovor sa sljedećim
ponuĊaĉem – kupcem ĉija je ponuda odmah iza najviše i nije niţa od poĉetne cijene.
Nepokretnosti (zemljište i graĊevinski objekti) i oprema se prodaju u viĊenom stanju
bez prava na reklamaciju. Troškove zakljuĉenja ugovora i prenosa prava svojine
plaća kupac. Uĉesnicima licitacije koji nisu stekli status kupca depozit se vraća u
roku od tri (3) dana. Uslov za licitaciju smatra se ispunjenim ako se na oglas javi bar
jedan (1) kupac.
Sve informacije mogu se dobiti na telefon: +38269027274.
Steĉajni upravnik
Milan Todorović, dipl. ecc., s.r.
PROMJENE
193348 Dana 26.10.2012, pod registarskim brojem 5-0623346/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE “FORTIS-J” DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM
ODGOVORNOŠĆU h od 26.10.2012. godine vrši se promjena izvršnog direktora i
ovlašćenog zastupnika i novi je Angelina Janković. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
202750 Dana 13.08.2013, pod registarskim brojem 5-0083780/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “RAMAM” DRUŠTVO SA
OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU - BIJELO POLJE. Statutom i Odlukom od
10.08.2013. god. razrješava se duţnosti Izvršnog direktora Pićurica Amela a imenuje
Tutić Aida. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
205662 Dana 13.11.2013, pod registarskim brojem 5-0567143/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU ZA POSREDNIĈKE USLUGE, KONSALTING I
MENADŢMENT”EUROPARTNER”EXPORT - IMPORT KOTOR. Odlukom od
11.11.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon prenosa udjela Zoran Ţiţić na
Dejan Šuica. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
204854 Dana 18.10.2013, pod registarskim brojem 5-0292005/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “STYLE - LUX” DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET
I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA. Odlukom od 18.10.2013. godine
vrši se promjena Statuta nakon povećanja nenovĉanog kapitala u iznosu od
196.200,00 eura. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
207054 Dana 25.12.2013, pod registarskim brojem 5-0585594/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA PROMET I
USLUGE, EXPORT-IMPORT “MONTERU - STAR” - BUDVA. Odlukom i Statutom od 23.12.2013. god. upisuje se povećanje kapitala za 25.500,00 eura u novcu.
Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
205832 Dana 18.11.2013, pod registarskim brojem 5-0605297/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU”MICCA” BIJELO POLJE. Statutom i Odlukom od
09.11.2013. god. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i povećanje novĉanog kapitala za iznos od 2.000,00 eura. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
206582 Dana 12.12.2013, pod registarskim brojem 5-0576668/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU “KREATIVA” PODGORICA. Ugovorom od
06.12.2013. god. istupa osnivaĉ Jadran Posinković i pristupa osnivaĉ Miko Aleksić,
Odlukom i Statutom od 09.12.2013. god. razrješava se Izvršni direktor i novi je Mirko Aleksić, mijenja se adresa nova je Ulica bratstva i jedinstva br.9. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208115 Dana 30.01.2014, pod registarskim brojem 5-0190045/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET I
USLUGE “AZUR - PROM” DOO - PODGORICA. Ugovorom i Statutom od
29.01.2014. godine vrši se prenos udjela Aleksandar Martinović na Vlahović Dragoje, razrješava se duţnosti izvršnog direktora Aleksandar Martinović a imenuje Vlahović Dragoje.Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208194 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0461651/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva ARHITEKTONSKI STUDIO”PODROOM” DOO PODGORICA.Ugovorom i Statutom od 27.01.2014. godine vrši se prenos udjela Ljubomir Stijepĉević na Jovanka Stijepĉević, razrješava se
duţnosti izvršnog direktora Ljubomir Stijepĉević a imenuje Jovanka Stijepĉević.
Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208208 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0438671/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “DELTA SPORT MONTENEGRO” DOO PODGORICA. Odlukom od 31.01.2014. godine vrši se promjena
Statuta, razrješava se duţnosti izvršnog direktora ovlašćenog zastupnika Nebojša
Kontić a imenuje Zoran Milašević. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze
se u CRPS-u.
208183 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0210780/027 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “TEA MEDICA” DOO ZA
PROZVODNJU, TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT, PODGORICA. Ugovorom i Statutom od 28.01.2014. god. istupa osnivaĉ Boris Bošković
i pristupa osnivaĉ Martinović Miloš. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208164 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0648237/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU “NRB - TRADE” - PODGORICA. Odlukom i Statutom od 31.01.2014. god. razrješava se Izvršni direktor Nataša Radonjić i imenuje se
za izvršnog direktora Jelka Brajović.Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208199 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0006453/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT “NORMAL-COMPANY”
PODGORICA. Odlukom i Statutom od 31.01.2014. godine vrši se promjena Statuta.
Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208051 Dana 27.01.2014, pod registarskim brojem 5-0628769/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, EXPORT-IMPORT “AMIR CO.” DOO TIVAT. Odlukom i Statutom od 25.01.2014. god. imenuje se oIzvršni direktor Osman
Osmani i mijenja se br. pasoša osnivaĉa. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke
nalaze se u CRPS-u.
201135 Dana 24.06.2013, pod registarskim brojem 5-0333454/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE “UDJIN”DOO BAR.Odlukom od 24.06.2013.
godine vrši se promjena Statuta nakon promjene pasoša osnivaĉa, promjena pasoša
izvršnog direktora, promjena pasoša ovlašćenog zastupnika, povećanje novĉanog kapitala u iznosu od 6.500,00 eura. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze
se u CRPS-u.
208239 Dana 03.02.2014, pod registarskim brojem 5-0666840/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU “ALL - IN TRAVEL” - PODGORICA. Odlukom istatutom vrši se promjena adrese tako da je nova Stubiĉka 45, Kliĉevo Nikšić. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
207715 Dana 20.01.2014, pod registarskim brojem 5-0030683/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU “INTER TEHNA “ BERANE Odlukom i Statutom
od 20.01.21014 godine vrši se povećanje novĉanog kapitala za iznos od 22.100,00
eura i vrši se usaglašavanje djelatnosti. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke
nalaze se u CRPS-u.
208234 Dana 03.02.2014, pod registarskim brojem 5-0299234/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “ELITE COAST MONTENEGRO” DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVA Ugovorom i Statutom od 03.02.2014. godine vrši se promjena osnivaĉa tako da istupa
osnivaĉ “TRGOVAĈKA KUĆA MMK - MOSKVA “ Moskva, a pristupa OTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO “MAGNITOGORSKI METALUŠKI KOMBINAT” iz Ruske Federacije. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u
CRPS-u.
208054 Dana 29.01.2014, pod registarskim brojem 5-0632200/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU “POLIMONT” KOTOR. Ugovorom i Statutom od
27.12.2013. godine vrši se promjena pristupanja osnivaĉa i novi su Valerii Nazarov i
Elena Panchenko. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208250 Dana 03.02.2014, pod registarskim brojem 5-0625937/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT “S CONSTRUCTION” DOO
PODGORICA. Ugovorom od 27.01.2014. god. istupa osnivaĉ Aleksandar Stanković
i pristupa osnivaĉ Marija Mašanović. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208154 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0646215/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA ZAVRŠNE
RADOVE U GRAĐEVINARSTVU “MONTEMAZ CO” DOO - HERCEG NOVI.
Statutom i Ugovorom od 29.01.2014. god. iz društva u svojstvu Osnivaĉa istupa
Erion Alizoti a pristupa Hiseni Besim. Odlukom od 29.01.2014. god. razrješava se
duţnosti Izvršnog direktora Erion Alizoti a imenuje Hiseni Besim. Dokumenta koja
sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208263 Dana 03.02.2014, pod registarskim brojem 5-0615029/017 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “ENERGOGROUP” DOO
INŢENJERING, GRADNJU I VOĐENJE INVESTICIONIH PROJEKATA PODGORICA. Statutom i Odlukom od 01.02.2014. god. mijenja se preteţna šifra djelatnosti i nova je: 43.34. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPSu.
207402 Dana 10.01.2014, pod registarskim brojem 5-0675557/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “KONE” DOO PODGORICA. Odlukom od 31.12.2013. godine za ovlašćene zastupnike upisuju se Miša Stanković i Sneţana Pavlović - Stanković. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
207092 Dana 24.12.2013, pod registarskim brojem 5-0122012/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE “RINA -TRADE “ DOO BERANE. Statutom od
23.12.2013. godine, i ugovorom od 10.12.2013. godine novi osnivaĉ i Izvršni direktor društva je Zarmin Tabaković. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze
se u CRPS-u.
208235 Dana 03.02.2014, pod registarskim brojem 5-0537723/018 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
“SMOKVA” - PODGORICA. Odlukama od 01.02.2014 novi vd izvršnog direktora
je Miloš Vujaĉić. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208132 Dana 30.01.2014, pod registarskim brojem 5-0557942/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU “DAMM COMPANY” - BAR.Odlukom od
28.01.2014. godine vrši se pomjena Statuta nakon promjene sjediša izu Bijelog Polje
u BJELIŠI B.B.BAR. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPSu.
208236 Dana 03.02.2014, pod registarskim brojem 5-0657967/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva TRGOVINSKO - USLUŢNO I EXPORT-IMPORT DRUŠTVO “EURO OIL COMPANY” DOO PODGORICA. Odlukom od 31.01.2014. godine novi Izvršni direktor društva je Miran Gashaj. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208264 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 4-0007172/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO “JADRAN” – KOTOR. Odlukom Odbora direktora od 29.01.2014. godine
razrješava se Izvršni direktor Sneţana marković, a za izvršnog upisuje se Mara Todorović. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
207736 Dana 20.01.2014, pod registarskim brojem 4-0003621/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM “TREND” A.D. - PODGORICA. Odlukom skupštine akcionara od 16.01.2014. godine razrešavaju se ĉlanovi odbora direktora i to: Roman Ambroţ, Damir Madţarević i Zoran Bošković, a imenuju za Predsjednika i ĉlana upisuje se Bojan Al-Pinto Brkić, a za ĉlanove Goran Kalezić i SrĊan
Popović, i Odlukom odbora direktora od 16.01.2014. godine razrješava se Izvršni i
sekretar Mr Mihailo Madţarević, a za izvršnog i sekretara upisuje se Igor Popović i
vrši se upis osnivaĉa OFF BALANCE DOO BEOGRAD Dokumenta koja sadrţe
navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
207905 Dana 24.01.2014, pod registarskim brojem 5-0063781/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE “ŠUŠIĆ B.” D.O.O PODGORICA. Ugovorom i
Statutom od 23.01.2014. godine vrši se promjena osnivaĉa tako da istupa osnivaĉ
Nikola Sušić. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208279 Dana 03.02.2014, pod registarskim brojem 5-0592786/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU “MICROFIRMA” - PODGORICA. Ugovorom i Statutom od 03.02.2014. godine vrši se promjena Statuta nakon prenosa udjela Siniša
Mugoša na Jelena Mugoša,razrješava se duţnosti ovlašćenog zastupnika Siniša Mugoša a imenuje Jelena Mugoša. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se
u CRPS-u.
208155 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0034860/019 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva D.O.O “PLANET” PODGORICA. Statutom i Ugovorom od 28.01.2014. god. iz društva u svojstvu Osnivaĉa
istupa Ljubiša Šestović. Odlukom od 27.01.2014. god. razrješava se duţnosti Izvršnog direktora Ljubiša Šestović a imenuje Dejan Stojović. Dokumenta koja sadrţe
navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208246 Dana 03.02.2014, pod registarskim brojem 5-0631625/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “FENIKS BUSREISEN”
DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA. Odlukom
i Statutom od 02.02.2014. godine vrši se promjena adrese tako da je sada adresa
Podgorica, Marka Miljanova 30. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze
se u CRPS-u.
208272 Dana 03.02.2014, pod registarskim brojem 5-0271454/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET
LJEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA “AMG PHARM” DOO PODGORICA. Odlukom i statutom za izvršnog direktora se imenuje Slavko Blagojević. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208318 Dana 04.02.2014, pod registarskim brojem 5-0624778/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “SOUTH STREAM” DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU BAR. Odlukom od 01.02.2014.
godine vrši se povećanje novĉanog kapitala za iznos od 23.530, 00 eura. Dokumenta
koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208025 Dana 28.01.2014, pod registarskim brojem 5-0597663/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA PROMET I
USLUGE, EXPORT-IMPORT “M&D ZVICER COMPANY” - BUDVA. Statutom
i Odlukom od 27.01.2014. god. vrši se povećanje novĉanog kapitala za iznos od
105.334,90 eura. Odlukom od 27.01.2014. god. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o
klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u
CRPS-u.
208033 Dana 28.01.2014, pod registarskim brojem 5-0218671/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE “DM COMPANY” - NIKŠIĆ. Odlukom od
09.01.2014. godine razrješava se duţnosti izvršnog direktora Marko Gazivoda a
imenuje Danilo Zorić. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPSu.
208210 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0635855/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU “VOLVO GROUP MONTENEGRO” DANILOVGRAD. Odlukom i Statutom od 31.01.2014. god. razrješava se Izvršni direktor i
imenuje se za novog izvršnog direktora Mihael Ţeleznik, za ovlašćenog zastupnika
se imenuje Dragana Krstić i Johan Ulfson Bjornor. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208175 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0629636/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “SUMEJA” DRUŠTVO SA
OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU ROŢAJE. Ugovorom od 28.01.2014. god
istupa osnivaĉ Alem Kalender i pristupa osnivaĉ Ramiz Kalender, Odlukom i Statutom od 28.01.2014. god. razrješava se Izvršni direktor Alem Kalender i imenuje se
za izvršnog direktora Ramiz Kalender.Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
207578 Dana 15.01.2014, pod registarskim brojem 5-0534174/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU “T - TEAM PLUS” - PODGORICA. Statutom i ugovorom od 15.01.2014. godine i odlukom od 14.01.2014. godine novi osnivaĉ društva
je “PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE “EASY PARK”DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU - BEOGRAD” a novi Izvršni direktor je Angelina Milinović iz Tivta.Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208171 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0112500/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “PODGOR IMPORT”
DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR. Odlukom od 28.01.2014. godine razrješava se ovlašćeni zastupnik Tanja Vukmanović.Dokumenta koja sadrţe navedene
podatke nalaze se u CRPS-u.
208176 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0664135/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “SOHO HOTELS “ DOO –
BAR. Odlukom i Statutom od 30.01.2014. godine vrši se povećanje novĉanog kapitala za iznos od 1.000,000 eura. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se
u CRPS-u.
207903 Dana 24.01.2014, pod registarskim brojem 5-0679571/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “DR CARGO LOGISTICS” ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICA. Statutom i odlukom od 23.01.2014. godine novi Izvršni direktor je Drago
Dragović.Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208022 Dana 28.01.2014, pod registarskim brojem 5-0133381/018 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “BLT” ZA USLUGE
PREVOZA, PROMET I USLUGE GRADSKOG, PRIGRADSKOG I LINIJSKOG
SAOBRAĆAJA - KOLAŠIN.Statutom i odlukama od 28.01.2014. godine nova
adresa za prijem sluţbene pošte i nova adresa poslovne jedinice je “MANASTIRSKA B.B. DAJBABE”. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u
CRPS-u.
208179 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0675853/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “SOHO CAFFE” DOO BAR.Odlukom i Statutom od 31.01.2014. god. razrješava se Izvršni direktor Nemanja Milić i imenuje se za izvršnog direktora Vladimir Vuksanović. Dokumenta koja
sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208104 Dana 30.01.2014, pod registarskim brojem 5-0559490/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA “PRO BUILD”DOO BUDVA. Statutom i Odlukom od 28.01.2014. god. mijenja se preteţna šifra djelatnosti i nova je: 41.20. Odlukom od 28.01.2014. god. razrješava se duţnosti Ovlašćenog zastupnika Ilić Ivo. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208216 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0647283/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “BOKA F” DRUŠTVO SA
OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA. Odlukom od 31.01.2014.
godine novi Izvršni direktor društva je Marko Ĉelebić. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208206 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0658064/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “D SHOES” DOO PODGORICA. Odlukom i Statutom od 29.01.2014. god. razrješava se Izvršni direktor
Milko Kaţić i imenuje se za novog izvršnog direktora Jelena Prelević. Dokumenta
koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208178 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0531490/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “PHOENIX PETROLEUM”DRUŠTVO SA OGRNIĈENOM ODGOVORNOŠĆU BAR. Statutom i Odlukom od 29.01.2014. god. razrješava se duţnosti Izvršnog direktora i Ovlašćenog zastupnika Dragiša Šoć a imenuje Dragan Radović. Dokumenta koja sadrţe navedene
podatke nalaze se u CRPS-u.
208184 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0628682/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU “FANFULA” HERCEG NOVI.Odlukom i Statutom
od 27.01.2014. god. mijenja se naziv i novi je DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM
ODGOVORNOŠĆU “TV BOKA” HERCEG NOVI. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208195 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0503231/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA PROMET I
USLUGE ,EXPORT-IMPORT “ITALIAN STYLE” - BUDVA. Odlukom od
31.01.2014. god. mijenja se prezime Izvršnog direktora. Dokumenta koja sadrţe navedene podatke nalaze se u CRPS-u.
208185 Dana 31.01.2014, pod registarskim brojem 5-0329242/019 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva “LUKOIL MONTENEGRO” DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU
GORIVOM I PROIZVODIMA OD GORIVA - PODGORICA. Odlukom i Statutom
od 28.01.2014. godine ukida se odbor direktora. Dokumenta koja sadrţe navedene
podatke nalaze se u CRPS-u.
206332 Dana 04.12.2013, pod registarskim brojem 5-0191462/026 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO “BEPPLER & JACOBSON MONTENEGRO” - BUDVA. Odlukom od 27.11.2013. god. i Statutom
od 02.12.2013. god. razrješava se duţnosti administrativnog direktora Victor Golikov a isti se imenuje za Ovlašćenog zastupnika. Dokumenta koja sadrţe navedene
podatke nalaze se u CRPS-u.
STEČAJEVI I LIKVIDACIJE
St.br.420/13
Privredni sud u Podgorici dana 05.02.2014. godine objavljuje
RJEŠENJE
I ZAKLJUĈUJE SE steĉajni postupak nad steĉajnim duţnikom DOO "BOHERBA"
iz BARA pokrenut rješenjem ovog suda St.br.420/13 od 23.12.2013. godine.
_____________________________
St.br.432/13
Privredni sud u Podgorici dana 05.02.2014. godine objavljuje
RJEŠENJE
I ZAKLJUĈUJE SE steĉajni postupak nad steĉajnim duţnikom DOO "ARTEJA" iz
PODGORICE pokrenut rješenjem ovog suda St.br.432/13 od 23.12.2013. godine.
_____________________________
St.br.439/13
Privredni sud u Podgorici dana 05.02.2014. godine objavljuje
RJEŠENJE
I ZAKLJUĈUJE SE steĉajni postupak nad steĉajnim duţnikom DOO "MBB" iz
PODGORICE, pokrenut rješenjem ovog suda St.br.439/13 od 23.12.2013. godine.
_____________________________
St.br.441/13
Privredni sud u Podgorici dana 05.02.2014. godine objavljuje
RJEŠENJE
I ZAKUUĈUJE SE steĉajni postupak nad steĉajnim duţnikom DOO "ANĐELIĆ" iz
NIKŠIĆA, pokrenut rješenjem ovog suda St.br.441/13 od 23.12.2013. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o zaključenju stečajnog postupka nad "L&S"doo Nikšić
(Rješenje suda St.br.404/13 od 28.01.2014. godine)
ZAKLJUĈUJE SE steĉajni postupak nad steĉajnim duţnikom Društvom za promet ,
trgovinu i usluge '"L&S" doo Nikšić , ul. Krsta Nikolića br. 5 (mat. br. 02668513) ,
otvoren rješenjem ovog suda St.br.404/13 od 4.12.2013. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o zaključenju stečajnog postupka nad "Misao" doo Nikšić
(Rješ. St.br. 361/13 od 31.01.2014. godine)
ZAKLJUĈUJE SE steĉajni postupak nad steĉajnim duţnikom Društvom sa
ograniĉenom odgovornošću "Misao" doo Nikšić , ul. Školska bb (mat .br.
02779846), otvoren rješenjem ovog suda St.br.361/13 od 5.12.2013. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o zaključenju stečajnog postupka nad "Montenegro coin machines" doo
Podgorica (Rješ. St.br.266/13 od 31.01.2014. godine)
ZAKLJUĈUJE SE steĉajni postupak nad steĉajnim duţnikom Društvom za
proizvodnju, promet i usluge "Montenegro coin machines" doo Podgorica, ul.
Jovana Tomaševića br. 13 (mat .br. 02838206), otvoren rješenjem ovog suda
St.br.266/13 od 1.11.2013. godine.
_____________________________
St.br.405/13
Privredni sud u Podgorici dana 24.01.2014. godine objavljuje
RJEŠENJE
I ZAKLJUĈUJE SE steĉajni postupak nad steĉajnim duţnikom "MM MAESTRO"
DOO iz NIKŠIĆA, pokrenut rješenjem ovog suda St.br.405/13 od 29.11.2013.
godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o zaključenju stečajnog postupka nad "Snar tourissmo"
doo Ulcinj (Rješ.St.br.403/13 od 31.01.2014. godine)
ZAKLJUĈUJE SE steĉajni postupak nad steĉajnim duţnikom Društvom za
proizvodnju, promet, ugostiteljstvo, transport export-import i usluge "Snar
tourissmo" doo Ulcinj, Bojke bb (mat .br. 02454165), otvoren rješenjem ovog suda
St.br.403/13 od 9.12.2013. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o zaključenju stečajnog postupka nad "Vujadinović Trade"
DOO Podgorica, a na osnovu rješenja St.br.369/13 od 07.02.2014. godine
Zakljuĉuje se steĉajni postupak nad steĉajnim duţnikom "Vujadinović Trade" DOO
Podgorica, ul.Blaţa Boškovića br. 3, (matiĉni br. 02386585) otvoren rješenjem ovog
suda St.br.369/13 od 27.11.2013. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o zaključenju stečajnog postupka nad "Swea Development Group" Kotor, a na
osnovu rješenja St.br.322/13 od 07.02.2014. godine
Zakljuĉuje se steĉajni postupak nad steĉajnim duţnikom DOO "Swea Development
Group" Kotor, Prĉanj br.168 (matiĉni br.02661217), otvoren rješenjem ovog suda
St.br.322/13 od 01.11.2013. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o zaključenju stečajnog postupka nad „Microfirm“ doo
Podgorica (rješenje suda St.br.20/12 od 3.02.2014. godine)
ZAKLJUĈUJE SE steĉajni postupak nad steĉajnim duţnikom Društvom sa
ograniĉenom odgovornošću“ "Microfirm" doo Podgorica, ul. Iva Andrića br. 28
(mat. br. 02431025), otvoren rješenjem ovog suda St.br.20/12 od 9.04.2012. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o zaključenju stečajnog postupka
nad duţnikom doo "KRČIN-KR" iz Tivta
ZAKLJUĈUJE SE steĉajni postupak nad steĉajnim duţnikom "KRĈIN-KR" doo iz
Tivta, Kalimanj bb, otvoren rješenjem ovog suda St.br. 134/13 od 10.06.2013.
godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o zaključenju stečaja St.br.106/12 nad duţnikom
„SIMFAKTOR" d.o.o iz Podgorice
I Zakljuĉuje se, dana 10.02.2014. godine, steĉajni postupak nad steĉajnim duţnikom
„SIMFAKTOR" d.o.o za proizvodnju trgovinu i usluge export-import Podgorica, PC
„Kruševac" bb /mat.br. 02289113/, otvoren rješenjem Privrednog suda u Podgorici
St.br.106/12 od 28.05.2012. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o zaključenju stečajnog postupka nad DOO "Montekekec MG" Podgorica, a
na osnovu rješenja St.br.336/13 od 07.02.2014. godine
Zakljuĉuje se steĉajni postupak nad steĉajnim duţnikom DOO "Montekekec MG"
Podgorica, Dahna bb (matiĉni br.02928990), otvoren rješenjem ovog suda
St.br.336/13 od 18.11.2013. godine.
_____________________________
St.br.4/14
Privredni sud u Bijelom Polju, sudija Senada Hasanagić objavljuje
OGLAS
o otvaranju stečajnog postupka
OTVARA SE steĉajni postupak nad DOO "MS SHOP" - Berane.
Za steĉajnog upravnika imenuje se Lakić Grdinić, dipl.ecc. iz Bijelog Polja.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju
steĉajnog postupka prijave ovom sudu svoja obezbijeĊena i neobezbijeĊena
potraţivanja podnošenjem pisane prijave.
Pozivaju se svi duţnici steĉajnog duţnika da ispune obaveze prema steĉajnoj masi.
Roĉište za ispitivanje potraţivanja zakazuje se u Privrednom sudu u Bijelom Polju
dana 11.03.2014. godine sa poĉetkom u 10 ĉasova, sobabr. 6.
Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se u Privrednom sudu u Bijelom Polju dana
11.03.2014. godine sa poĉetkom u 11 ĉasova, soba br. 6.
Oglas o otvaranju steĉajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda dana
30.01.2014. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o otvaranju stečajnog postupka u predmetu St.br.462/13
nad duţnikom DOO "ŠEPUZO" - Kotor
I. OTVARA SE steĉajni postupak nad duţnikom društvo za proizvodnju, promet i
usluge export import" ŠEPUZO" iz Kotora, Dobrota KS 3 (matiĉni broj 02413639).
II. Imenuje se Raško Đurović, dipl. ekonomista broj telefona 069/321-47 za
steĉajnog upravnika nad steĉajnim duţnikom.
III. Pozivaju se povjerioci steĉajnog duţnika da u roku od 30 dana od dana
objavljivanja oglasa o otvaranju steĉajnog postupka, prijave svoja obezbijeĊena i
neobezbijeĊena potraţivanja.
IV. Pozivaju se duţnici steĉajnog duţnika da ispune svoje obaveze prema steĉajnoj
masi.
V. Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se 4.03.2014 godine u 9,30 sati u Privrednom
sudu u Podgorici, kancelarija broj 30.
VI. Roĉište za ispitivanje potraţivanja odrţaće se dana 3.04.2014. godine u 9,30 sati,
u Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 30.
VII. Rješenje o otvaranju steĉajnog postupka, objaviti na oglasnoj tabli suda, dana
6.02.2014. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o otvaranju stečajnog postupka u predmetu St.br.34/14
nad duţnikom DOO " GREEN POINT " - Podgorica
I. OTVARA SE steĉajni postupak nad duţnikom drušrtvo sa ograniĉenom
odgovornošću d.o.o " GREEN POINT" , Vlada Ćetkovića br. 31 (matiĉni broj
02789540).
II. Imenuje se DRAŠKOVIĆ ANA , dipl. pravnik, Vuka Karadţića br. 13, mob. tel.
069/101-905 za steĉajnog upravnika nad steĉajnim duţnikom.
III. Pozivaju se povjerioci steĉajnog duţnika da u roku od 30 dana od dana
objavljivanja oglasa o otvaranju steĉajnog postupka, prijave svoja obezbijeĊena i
neobezbijeĊena potraţivanja.
IV. Pozivaju se duţnici steĉajnog duţnika da ispune svoje obaveze prema steĉajnoj
masi.
V. Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se 4.03.2014. godine u 9,15 sati u Privrednom
sudu u Podgorici, kancelarija broj 30.
VI. Roĉište za ispitivanje potraţivanja odrţaće se dana 3.04.2014. godine u 9,15 sati,
u Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 30.
VII. Rješenje o otvaranju steĉajnog postupka, objaviti na oglasnoj tabli suda, dana
6.02.2014. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o otvaranju stečajnog postupka u predmetu St.br.20/14
nad duţnikom DOO "Caffe picerija PORTUN" - Cetinje
I. OTVARA SE steĉajni postupak nad Preduzetnikom Pajović Krsta koji obavlja
privrednu djelatnost pripremanja i posluţivanja pića "Caffe picerija PORTUN"
Cetinje, Bulevar Crnogorskih Junaka bb (matiĉni broj 02847302).
II. Imenuje se Blaţo Dajković biot. fak., R.Burića 171, za steĉajnog upravnika nad
steĉajnim duţnikom.
III. Pozivaju se povjerioci steĉajnog duţnika da u roku od 30 dana od dana
objavljivanja oglasa o otvaranju steĉajnog postupka, prijave svoja obezbijeĊene i
neobezbijeĊena potraţivanja.
IV. Pozivaju se duţnici steĉajnog duţnika da ispune svoje obaveze prema steĉajnoj
masi.
V. Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se 4.03.2014. godine u 9,45 sati u Privrednom
sudu u Podgorici, kancelarija broj 30.
VI. Roĉište za ispitivanje potraţivanja odrţaće se dana 3.04.2014. godine u 9,45 sati,
u Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 30.
VII. Rješenje o otvaranju steĉajnog postupka, objaviti na oglasnoj tabli suda, dana
6.02.2014. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o otvaranju stečajnog postupka u predmetu St.br.31/14
nad duţnikom DOO" BOBA TRADE"- Budva
I. OTVARA SE steĉajni postupak nad duţnikom drušrtvo za trgovinu i usluge d.o.o
"BOBA TRADE" Budva, Topliški put bb (matiĉni broj 02390299).
II. Imenuje se DRAŠKOVIĆ ANA , dipl. pravnik, Vuka Karadţića br. 13, mob.tel.
069/101-905 za steĉajnog upravnika nad steĉajnim duţnikom.
III. Pozivaju se povjerioci steĉajnog duţnika da u roku od 30 dana od dana
objavljivanja oglasa o otvaranju steĉajnog postupka, prijave svoja obezbijeĊena i
neobezbijeĊena potraţivanja.
IV. Pozivaju se duţnici steĉajnog duţnika da ispune svoje obaveze prema steĉajnoj
masi.
V. Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se 4.03.2014. godine u 9 sati u Privrednom
sudu u Podgorici, kancelarija broj 30.
VI. Roĉište za ispitivanje potraţivanja odrţaće se dana 3.04.2014. godine u 9 sati, u
Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 30.
VII. Rješenje o otvaranju steĉajnog postupka, objaviti na oglasnoj tabli suda, dana
6.02.2014. godine.
_____________________________
OGLAS
o otvaranju stečajnog postupka u predmetu St.br.376/13
nad duţnikom DOO " LOLA TRADE " - Budva
I. OTVARA SE steĉajni postupak nad duţnikom " LOLA TRADE"
društvo za trgovinu i usluge d.o.o Budva (matiĉni broj 02447762).
II. Imenuje se GVOZDENOVIĆ DRAGICA, fak. organiz. nauka, broj
telefona 069/487-048 za steĉajnog upravnika nad steĉajnim duţnikom.
III. Pozivaju se povjerioci steĉajnog duţnika da u roku od 30 dana od
dana objavljivanja oglasa o otvaranju steĉajnog postupka, prijave svoja obezbijeĊena
i neobezbijeĊena potraţivanja.
IV. Pozivaju se duţnici steĉajnog duţnika da ispune svoje obaveze prema steĉajnoj
masi.
V. Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se 27.02.2014. godine u 10 sati u Privrednom
sudu u Podgorici, kancelarija broj 30.
VI. Roĉište za ispitivanje potraţivanja odrţaće se dana 27.03.2014. godine u 10 sati,
u Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 30.
VII. Rješenje o otvaranju steĉajnog postupka, objaviti na oglasnoj tabli
suda, dana 31.01.2014. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o otvaranju stečajnog postupka u predmetu St.br.36/14
nad duţnikom DOO "TROPICCANA SUN" - Ulcinj
I. OTVARA SE steĉajni postupak nad duţnikom društvo sa ograniĉenom
odgovornošću za trgovinu, ugostitteljstvo, graĊevinarstvo i usluge, export-import
"TROPICANA SUN" Ulcinj.
II. Imenuje se VESNA REĈEVIĆ , dipl. ekonomista, Branka Deletića 41, mob.tel.
067/59l-950za steĉajnog upravnika nad steĉajnim duţnikom.
III. Pozivaju se povjerioci steĉajnog duţnika da u roku od 30 dana od dana
objavljivanja oglasa o otvaranju steĉajnog postupka, prijave svoja obezbijeĊena i
neobezbijeĊena potraţivanja.
IV. Pozivaju se duţnici steĉajnog duţnika da ispune svoje obaveze prema steĉajnoj
masi.
V. Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se 4.03.2014. godine u 10 sati u Privrednom
sudu u Podgorici, kancelarija broj 30.
VI. Roĉište za ispitivanje potraţivanja odrţaće se dana 3.04.2014. godine u 10 sati, u
Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 30.
VII. Rješenje o otvaranju steĉajnog postupka, objaviti na oglasnoj tabli suda, dana
6.02.2014. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
l. OTVARA SE steĉajni postupak nad duţnikom "4M PLUS" DOO iz PODGORICE
(registarski broj 5-0612182), PIB 02850893.
2. Imenuje se Slobodan Raiĉević, dipl.pravnik, iz Podgorice, tel. 069/215-968, za
steĉajnog upravnika nad steĉajnim duţnikom.
3. Pozivaju se povjerioci steĉajnog duţnika da u roku od 30 dana od dana
objavljivanja oglasa o otvaranju steĉajnog postupka, prijave svoja obezbjeĊena i
neobezbijeĊena potraţivanja, a pozivaju
steĉajnog duţnika da ispune svoje obaveze prema steĉajnoj masi.
4. Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se 03.03.2014. godine u 9,30 sati u Privrednom
sudu u Podgorici, kancelrija broj 20.
5. Roĉište za ispitivanje potraţivanja odrţaće se dana 10.03.2014. godine u 9,30 sati
u Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 20.
6. Rješenje o otvaranju steĉajnog postupka, objaviti na oglasnoj tabli suda, dana
03.02.2014. godine.
_____________________________
I.br. 2539/13
Privredni sud u Podgorici, kao izvršni, po sudiji Marini Đurović, u pravnoj stvari
izvršnog povjerioca " GRUPA 219 " DOO - Podgorica, koga zastupaju Hamid
Ganjola i Novak Raţnatović, advokati iz Podgorice, protiv izvršnog duţnika
"GREEN HILL" DOO- Budva, radi prodaje nepokretnosti koje su predmet
izvršenja, dana 06.02.2014. godine, u smislu ĉlana 45 ZlO-a, donio je odluku o
DOSTAVLJANJU JAVNIM OBJAVLJIVANJEM
Izvršnom duţniku GREEN HILL DOO- Budva, na adresi ul. I Proleterska S-52, vrši
se dostavljanje Rješenja o izvršenju l.br.2539/13 od 17.05.2013. godine i Zakljuĉka
o utvrĊivanju vrijednosti nepokretnosti izvršnog duţnika, koje su predmet izvšenja i
to nepokretnosti koje su upisane u listu nepokretnosti br. 1082 KO Beĉići, kat.
parcela br. 267, plan 9, skica 9, površine 765 m2 vlasništvo GREEN HILL DOOBudva, odreĊene rješenjem o izvršenju l.br.2539/13 od 17.05.2013. godine.
Izvršni duţnik GREEN HILL DOO- Budva, moţe se obratiti Privrednom sudu u
Podgorici, kancelarija broj 11 i to u roku od pet dana od dana poslednjeg
objavljivanja oglasa radi podizanja Rješenja l.br.2539/13 od 17.05.2013. godine i
Zakljuĉka o utvrĊivanju vrijednosti nepokretnosti od 26.11.2013. godine.
Upozorava se izvršni duţnik GREEN HILL DOO- Budva, da se ovakav naĉin
dostave smatra urednim i da će negativne posjedice koje mogu nastati ovakvim
naĉinom dostavljanja snositi sama stranka, odnosno izvršni duţnik.
Dostavljanje se smatra izvršenim danom posljednjeg objavljivanja.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o otvaranju stečajnog postupka nad duţnikom
"PRIMOTRONIC" DOO Podgorica, V Proleterske 52 (St.467/13)
I. OTVARA SE steĉajni postupak nad "PRIMOTRONIC" D.O.O. Podgorica, V
Proleterske 52 (matiĉni broj 02762692).
II. Imenuje se SLOBODAN VUKOVIĆ, dipl.ecc. iz Podgorice, B. Jovanovića 29
tel. 067/455-625 za steĉajnog upravnika nad steĉajnim duţnikom.
III. Pozivaju se povjerioci steĉajnog duţnika da u roku od 30 dana od dana
objavljivanja oglasa o otvaranju steĉajnog postupka, prijave svoja obezbijeĊena i
neobezbijeĊena potraţivanja.
IV. Pozivaju se duţnici steĉajnog duţnika da ispune svoje obaveze prema steĉajnoj
masi.
V.Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se 11.03.2014. god. u 10 sati, a roĉište za
ispitivanje potraţivanja odrţaće se 26.03.2014. god. u 10 sati u Privrednom sudu u
Podgorici, kancelarija br. 26.
VI. Rješenje objaviti na oglasnoj tabli suda, dana 5.02.2014. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA NAD DUŢNIKOM
Društvo za promet i usluge "BTA COMPANY"
DOO Podgorica, Hercegovačka 24 (matični broj 02845148).
I. OTVARA SE steĉajni postupak nad duţnikom Društvo za promet i usluge "BTA
COMPANY DOO Podgorica, Hercegovaĉka 24 (matiĉni broj 02845148).
II. Imenuje se OLIVERA MEĐEDOVIĆ, dipl. ecc. iz Podgorice, Rusa Radulovića
tel. 069/853-999, za steĉajnog upravnika nad steĉajnim duţnikom.
III. Pozivaju se povjerioci steĉajnog duţnika da u roku od 30 dana od dana
objavljivanja oglasa o otvaranju steĉajnog postupka, prijave svoja obezbijeĊena i
neobezbijeĊena potraţivanja.
IV. Pozivaju se duţnici steĉajnog duţnika da ispune svoje obaveze prema steĉajnoj
masi.
V.Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se 04.03.2014. god. u 9,30 ĉasova, a roĉište za
ispitivanje potraţivanja odrţaće se 19.03.2014. god. u 9,30 ĉasova u Privrednom
sudu u Podgorici, kancelarija br. 26.
VI. Rješenje objaviti na oglasnoj tabli suda, dana 31.01.2014. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA NAD DUŢNIKOM
"CANDELA PLUS", Društvo sa ograničenom
odgovornošću DOO Bar, Ilino bb St.br.421/13
I.OTVARA SE steĉajni postupak nad duţnikom "CANDELA PLUS", Društvo sa
ograniĉenom odgovornošću DOO Bar, Ilino bb, (matiĉni broj 02820412).
II. Imenuje se VENERA MILOJEVIĆ-ROGAĈ, dipl. pravnik iz Bara, Jovana
Tomaševića 38/21 tel.067/810-191 za steĉajnog upravnika nad steĉajnim duţnikom.
III. Pozivaju se povjerioci steĉajnog duţnika da u roku od 30 dana od dana
objavljivanja oglasa o otvaranju steĉajnog postupka, prijave svoja obezbijeĊena i
neobezbijeĊena potraţivanja.
IV. Pozivaju se duţnici steĉajnog duţnika da ispune svoje obaveze prema steĉajnoj
masi.
V. Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se 04.03.2014. god. u 10 ĉasova, a roĉište za
ispitivanje potraţivanja odrţaće se 19.03.2014. god. u 10 ĉasova u Privrednom sudu
u Podgorici, kancelarija br. 26.
VI. Rješenje objaviti na oglasnoj tabli suda, dana 31.01.2014. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o otvaranju stečajnog postupka nad duţnikom
Društvo za proizvodnju, promet roba i usluga "SUK"
DOO Podgorica, Svetozara Markovića 33 (St.440/13)
I. OTVARA SE steĉajni postupak nad Društvo za proizvodnju, promet roba i usluga
"SUK" DOO Podgorica, Svetozara Markovića 33 (matiĉni broj 02657856).
II.Imenuje se BRANISLAV KUBUROVIĆ, dipl. ecc. iz Podgorice, B. Jovanovića
27. tel. 069/022-028 za steĉajnog upravnika nad steĉajnim duţnikom.
III. Pozivaju se povjerioci steĉajnog duţnika da u roku od 30 dana od dana
objavljivanja oglasa o otvaranju steĉajnog postupka, prijave svoja obezbijeĊena i
neobezbijeĊena potraţivanja.
IV.Pozivaju se duţnici steĉajnog duţnika da ispune svoje obaveze prema steĉajnoj
masi.
V. Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se 11.03.2014. god. u 9,30 ĉasova, a roĉište za
ispitivanje potraţivanja odrţaće se 26.03.2014. god. u 9,30 ĉasova u Privrednom
sudu u Podgorici, kancelarija br. 26.
VI. Rješenje objaviti na oglasnoj tabli suda, dana 5.03.2014. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o otvaranju stečajnog postupka nad duţnikom
DOO "MARTINEX COMPANY" Za proizvodnju,
promet i usluge Export - Import Herceg Novi, Bijela bb St.br.22/14.
I. OTVARA SE steĉajni postupak nad duţnikom D.O.O."MARTINEX
COMPANY" Za proizvodnju, promet i usluge Export - Import Herceg Novi, Bijela
bb, (matiĉni broj 02889200).
II. Imenuje se OGNJEN JOVOVIĆ, fak. za turizam, iz Herceg Novog, Kumbor 8
tel. 067/542-542 za steĉajnog upravnika nad steĉajnim duţnikom.
III. Pozivaju se povjerioci steĉajnog duţnika da u roku od 30 dana od dana
objavljivanja oglasa o otvaranju steĉajnog postupka, prijave svoja obezbijeĊena i
neobezbijeĊena potraţivanja.
IV. Pozivaju se duţnici steĉajnog duţnika da ispune svoje obaveze prema steĉajnoj
masi.
V. Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se 04.03.2014. god. u 11 ĉasova, a roĉište za
ispitivanje potraţivanja odrţaće se 19.03.2014. god. u 11 ĉasova u Privrednom sudu
u Podgorici, kancelarija br. 26.
VI. Rješenje objaviti na oglasnoj tabli suda, dana 31.01.2014. godine.
_____________________________
St.br.2/14
Privredni sud u Bijelom Polju, sudija Senada Hasanagić objavljuje
OGLAS
o otvaranju stečajnog postupka
OTVARA SE steĉajni postupak nad DOO "KORZO" - Bijelo Polje.
Za steĉajnog upravnika imenuje se Lakić Grdinić, dipl. ecc. iz Bijelog Polja.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju
steĉajnog postupka prijave ovom sudu svoja obezbijeĊena i neobezbijeĊena
potraţivanja podnošenjem pisane prijave.
Pozivaju se svi duţnici steĉajnog duţnika da ispune obaveze prema steĉajnoj masi.
Roĉište za ispitivanje potraţivanja zakazuje se u Privrednom sudu u Bijelom Polju
dana 11.03.2014. godine sa poĉetkom u 10 ĉasova, soba br. 6.
Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se u Privrednom sudu u Bijelom Polju dana
11.03.2014. godine sa poĉetkom u 11 ĉasova, soba br. 6.
Oglas o otvaranju steĉajnog postupka objavljenje na oglasnoj tabli suda dana
30.01.2014. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o otvaranju stečajnog postupka St.br.18/14 nad
DOO "MARINO" Podgorica
I. Otvara se, dana 04.02.2014. godine, steĉajni postupak nad duţnikom DOO
"MARINO" za graĊevinarstvo, trgovinu i promet nekretnina Podgorica, Ul. Veliše
Mugoše bb., /mat. br. 02722658/
II. Za steĉajnog upravnika imenuje se Miloš Konjević, iz Podgorice, Josipa Broza
Tita br 11, tel. br. 069/308-405.
III. Povjerioci se pozivaju da u roku od 30 dana, od dana objave Oglasa o otvaranju
steĉajnog postupka, prijave svoja obezbijeĊena i neobezbijeĊena potraţivanja.
IV. Duţnici se pozivaju da ispune svoje obaveze prema steĉajnoj masi.
V. Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se dana 05.03.2014. godine u 9 ĉasova, a
roĉište za ispitivanje potraţivanja dana 04.04.2014. godine u 9 ĉasova, u Privrednom
sudu u Podgorici, kancelarija br. 31.
VI. Rješenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 04.02.2014. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
l. OTVARA SE steĉajni postupak nad duţnikom "RMB COMPANY" DOO iz
PODGORICE (registarski broj 5-0649339), PIB 02913097.
2. Imenuje se Milan Kastratović, dipl.ecc, iz Podgorice, tel. 067/460-829, za
steĉajnog upravnika nad steĉajnim duţnikom.
3. Pozivaju se povjerioci steĉajnog duţnika da u roku od 30 dana od dana
objavljivanja oglasa o otvaranju steĉajnog postupka, prijave svoja obezbijeĊena i
neobezbijeĊena potraţivanja, a pozivaju steĉajnog duţnika da ispune svoje obaveze
prema steĉajnoj masi.
4. Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se 10.03.2014. godine u 9 sati u Privrednom
sudu u Podgorici, kancelrija broj 20.
5. Roĉište za ispitivanje potraţivanja odrţaće se dana 17.03.2014. godine u 9 sati u
Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 20.
6. Rješenje o otvaranju steĉajnog postupka, objaviti na oglasnoj tabli suda, dana
10.02.2014. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
1. OTVARA SE steĉajni postupak nad duţnikom "THE ROCK" iz ULCINJA
(registarski broj 5-0287552), PIB 02457440.
2. Imenuje se Venera Milojević Rogaĉ, dipl.ecc, iz Bara, tel. 067/810-191, za
steĉajnog upravnika nad steĉajnim duţnikom.
3. Pozivaju se povjerioci steĉajnog duţnika da u roku od 30 dana od dana
objavljivanja oglasa o otvaranju steĉajnog postupka, prijave svoja obezbijeĊena i
neobezbijeĊena potraţivanja, a pozivaju
steĉajnog duţnika da ispune svoje obaveze prema steĉajnoj masi.
4. Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se 12.03.2014. godine u 9,15 sati u Privrednom
sudu u Podgorici, kancelrija broj 20.
5. Roĉište za ispitivanje potraţivanja odrţaće se dana 19.03.2014. godine u 9,15 sati
u Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 20.
6. Rješenje o otvaranju steĉajnog postupka, objaviti na oglasnoj tabli suda, dana
12.02.2014. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
l. OTVARA SE steĉajni postupak nad duţnikom "MONTDIADO" DOO iz
PODGORICE (registarski broj 5-0083924), PIB 02300958.
2. Imenuje se Slobodan Vuković, dipl. ecc, iz Podgorice, tel. 067/455-625, za
steĉajnog upravnika nad steĉajnim duţnikom.
3. Pozivaju se povjerioci steĉajnog duţnika da u roku od 30 dana od dana
objavljivanja oglasa o otvaranju steĉajnog postupka, prijave svoja obezbijeĊena i
neobezbijeĊena potraţivanja, a pozivaju steĉajnog duţnika da ispune svoje obaveze
prema steĉajnoj masi.
4. Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se 12.03.2014. godine u 9 sati u Privrednom
sudu u Podgorici, kancelrija broj 20.
5. Roĉište za ispitivanje potraţivanja odrţaće se dana 19.03.2014. godine u 9 sati u
Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 20.
6. Rješenje o otvaranju steĉajnog postupka, objaviti na oglasnoj tabli suda, dana 12
.02.2014. godine.
_____________________________
Privredni sud u Podgorici objavljuje
OGLAS
o otvaranju stečajnog postupka u predmetu St.br.45/14
nad duţnikom doo "MUSIC LOGISTIC" - Bar
I. OTVARA SE steĉajni postupak nad duţnikom društvo sa ograniĉenom
odgovornošću " MUSIC LOGISTIC" d.o.o Barj (matiĉni broj 02806762).
II. Imenuje se Miranović Marina, dipl. pravnik iz Podgorice, Momišići S-l, broj
telefona 067/250-004, za steĉajnog upravnika nad steĉajnim duţnikom.
III. Pozivaju se povjerioci steĉajnog duţnika da u roku od 30 dana od dana
objavljivanja oglasa o otvaranju steĉajnog postupka, prijave svoja obezbijeĊena i
neobezbijeĊena potraţivanja.
IV. Pozivaju se duţnici steĉajnog duţnika da ispune svoje obaveze prema steĉajnoj
masi.
V. Prvi sastanak povjerilaca odrţaće se 4.03.2014. godine u 10,15 sati u Privrednom
sudu u Podgorici, kancelarija broj 30.
VI. Roĉište za ispitivanje potraţivanja odrţaće se dana 3.04.2014. godine u 10,15
sati, u Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 30.
VII. Rješenje o otvaranju steĉajnog postupka, objaviti na oglasnoj tabli suda, dana
12.02.2014. godine.
_____________________________
SUDSKI OGLASI
P. br.930/13
OGLAS
OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, sudija Sanja Nikić, u pravnoj stvari tuţioca Erste
bank AD Podgorica, protiv tuţenog Albijanić Miodraga, nepoznatog boravišta, radi
duga, vrijednost spora 1.010,95 €, rješenjem tog suda P. br. 930/13 od 02.10.2013.
godine postavio je tuţenom Albijanić Miodragu privremenog zastupnika Ivana
Labudovića, advokata iz Nikšića, da u ime istog preduzima sve pravne radnje u
predmetu P. br. 930/13.
Tuţenom Albijanić Miodragu postavlja se privremeni zastupnik, shodno ĉl. 82 st. 3
taĉ. 1 ZPP-a, jer je tuţeni nepoznatog boravišta, nema punomoćnika, pa bi redovan
postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuţenom dugo trajao, tako da bi
mogle nastati štetne posljedice za stranke.
Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuţenog u postupku P.br.930/13 sve
dok se tuţeni, ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.
OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU,
Dana, 02.10.2013. godine
_____________________________
P.br. 1357/13
OGLAS
OSNOVNI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni parniĉni, po sudiji Milici
Vlahović, rješavajući u pravnoj stvari tuţioca Bahtijar Mustafe iz Podgorice, Ul.
Kosovska br.5, koga zastupa punomoćnik Broćić Nikić Jelena, advokat iz
Podgorice, protiv tuţene Bahtijar rodj.Blomer Claudie iz Obenhausena, Republika
Njemaĉka, sa posljednjim poznatim prebivalištem na adresi Lauthenstrasse
68,46149 Obenhausen, Republika Njemaĉka, radi razvoda braka, van roĉišta, dana
16.11.2014. godine, postavio je tuţenoj Bahtijar rodj.Blomer Claudii privremenog
zastupnika u liku advokata Korać Bojana iz Podgorice, da u ime iste preduzima sve
pravne radnje u predmetu gornje poslovne oznake.
Tuţenoj Bahtijar rodj.Blomer Claudii se postavlja privremeni zastupnik na osnovu
ĉl. 82 st. 3 taĉ. 1 ZPP-a, jer je boravište tuţene nepoznato, a nema punomoćnika,
obzirom da bi redovni postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuţenoj
dugo trajao, tako da bi mogle nastati štetne posljedice za stranke.
Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuţenu u postupku P.br.1357/13, sve
dok se tuţena Bahtijar rodj.Blomer Claudia ili njen punomoćnik ne pojave pred
sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne obavijesti sud da je istom postavio
staraoca.
OSNOVNI SUD U PODGORICI
_____________________________
P.br. 2067/13
OSNOVNI SUD U PODGORICI, sudija Branka Zeković, po tuţbi tuţilje Đurovć
Maje iz Podgorice - ul. Bratstva jedinstva 50, protiv tuţenog Đurović Predraga iz
Podgorice, sada na nepoznatoj adresi, radi razvoda braka, van roĉišta dana,
03.02.2014. godine, donio je sljedeći
OGLAS
Tuţenom Đurović Predragu, sada na nepoznatoj adresi, postavlja se privremeni
zastupnik Peković Dijana, savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici, Rješenjem ovog
suda P.br.2067/13 od 22.11.2013. godine, shodno ĉl. 82 i 83 ZPP-a.
OSNOVNI SUD U PODGORICI
Dana, 03.02.2014. godine
_____________________________
P.br.828/13
OSNOVNI SUD U BARU, sudija Boris Bulatović, u pravnoj stvari tuţioca
ĐorĊević Momira, iz Bara - Polje, koga zastupa punomoćnik Milo Bulatović,
advokat iz Bara, protiv tuţene Mirjane ĐorĊević iz Bara - Polje, radi razvoda braka,
van roĉišta, dana 06. februara 2014. godine
OGLAS
Rješenjem ovog suda P.br.828/13 od 06. februara 2014. godine, na osnovu ĉlana 82
stav 3 taĉ. 1 ZPP-a, postavljen je Mišo Jakšić, savjetnik ovog suda, za privremenog
zastupnika ĐorĊević Mirjani, nepoznate adrese.
Istim rješenjem odreĊeno je da će savjetnik zastupati tuţenog, sve dok se tuţeni ili
njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne
obavijesti sud da je postavio staraoca.
OSNOVNI SUD U BARU
Dana, 06.02.2014. godine
_____________________________
P.br.3739/12
OSNOVNI SUD U PODGORICI, sudija Blaţo Jovanić, u pravnoj stvari tuţioca
Udruţenje Nacionalni biro osiguravaĉa CG, koga zastupa Vladan Bojić adv. iz
Podgorice, protiv tuţenog Cola Timotijevića iz Nikšića prijavljen kod MUP-a na
adresi ul.Nika Miljanića br.30, sada na nepoznatoj adresi, radi regresnog duga v.s.
2.819, 90 €, an roĉišta, shodno ĉl. 86 st.1. dana 05.02.2014.godine, donio je
OGLAS
Osnovni sud u Podgorici, rješenjem P.br.5130/12 od 24.01.2014.godine na osnovu
ĉl. 82 st. 3 taĉ. 1 ZPP-a, tuţenom Colu Timotijeviću iz Nikšića ul.Nika Miljanića br.
30 sada na nepoznatoj adresi postavio je privremenog zastupnika Sneţanu Jović
adv.iz Podgorice.
Istim rješenjem odreĊeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuţenog u
postupku, sve dok se tuţeni ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno
dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.
OSNOVNI SUD U PODGORICI
Dana, 05.02.2014. godine
_____________________________
P.br.2937/12
OGLAS
OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Radonji Radonjiću, u pravnoj stvari
tuţioca Nacionalni biro osiguravaĉa Crne Gore DOO iz Podgorice, koga zastupa
AOD lustitia, protiv tuţenog Đurić Sava, nepoznatog boravišta, radi regresnog
potraţivanja, v.s. 19.479,35 €, rješenjem poslovne oznake P.br.2937/12 od
25.12.2013. godine, postavio je tuţenom Đurić Savu privremenog zastupnika
Vukašinović Velimira, advokata iz Podgorice, da u ime istog preduzima sve pravne
radnje u parnici poslovne oznake P.br.2937/12.
Tuţenom Đurić Savu, postavlja se privremeni zastupnik shodno ĉl. 82 st. 3 taĉ. 2
ZPP, jer je nepoznatog boravišta, a nema punomoćnika.
Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuţenog Đurić Sava u postupku
P.br.2937/12, sve dok se tuţeni ili negov punomoćnik ne pojavi pred sudom.
OSNOVNI SUD U PODGORICI
Dana, 06.02.2014. godine
_____________________________
P.br.2330/12
OSNOVNI SUD U PODGORICI, kao parniĉni, po sudiji Ani Perović-Vojinović, u
pravnoj stvari tuţioca Komercijalna banka AD Budva, koju zastupa punomoćnik
Savo Kalezić, adv. iz Podgorice, protiv tuţenog Zarubica Velibora, nepoznate
adrese, radi duga, donio je van roĉišta dana 05.02.2014. godine
OGLAS
Rješenjem ovog suda P.br.2330/12 od 05.02.2014. godine, na osnovu ĉl. 82 st. 3 taĉ.
1 ZPP-a, tuţenom Zarubica Veiiboru je postavljen privremeni zastupnik i to
Dragana Vujović, adv. iz Podgorice, a sa razloga što imenovani tuţeni nema
punomoćnika, nalazi se na nepoznatoj adresi, pa bi redovan postupak oko
postavljanja zakonskog zastupnika istima dugo trajao, tako da bi mogle nastati štetne
posljedice za stranke.
Istim rješenjem je odreĊeno da će privremeni zastupnik zastupati tuţenog u
postupku, sve dok se on ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno, dok
organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.
OSNOVNI SUD U PODGORICI
Dana, 05.02.2014. godine
OBAVJEŠTENJE
Na osnovu ĉlana 50 stav 1 Zakona o akcizama taĉka 7 (“Sl. list RCG”, br. 65/01,
12/02, 76/08, 50/09, 78/10, 61/11), kao i ĉlana 24, stav 2 Zakona o duvanu (“Sl. list
RCG”, broj 48/08 i 76/08) oglašavamo nove maloprodajne cijene cigareta koje uvozimo i distribuiramo. Prilog: Specifikacija brendova.
Redni Br. Naziv brenda Broj cigareta Obavezujuća Obavezujuća
po paklici maloprodajna maloprodajna
cijena po kg € po paklici €
1
West Red
20
70
1,40
2
West Silver
20
70
1,40
Navedene maloprodajne cijene će se primjenjivati od 03.03.2014. godine.
ROKŠPED D.O.O, Podgorica
Direktor DC
_____________________________
Na osnovu ĉlana 50 stav 1 Zakona o akcizama taĉka 7 (“Sl. list RCG”, br. 65/01,
12/02, 76/08, 50/09, 78/10, 61/11), kao i ĉlana 24, stav 2 Zakona o duvanu (“Sl. list
RCG”, broj 48/08 i 76/08) oglašavamo nove maloprodajne cijene cigareta koje uvozimo i distribuiramo. Prilog: Specifikacija brendova.
Redni Br. Naziv brenda Broj cigareta Obavezujuća Obavezujuća
po paklici maloprodajna maloprodajna
cijena po kg € po paklici €
1
West White
20
70
1,40
Navedene maloprodajne cijene će se primjenjivati od 03.03.2014. godine.
ROKŠPED D.O.O, Podgorica
Direktor DC
_____________________________
Bojan Vuković, advokat iz Podgorice, u svojstvu ovlašćenog lica za postupak
vansudske prodaje nepokretnosti, radi namirenja potraţivanja hipotekarnog
povjerioca "ERSTE
BANK" AD Podgorica, po Ugovoru o kreditu,
LD/09015/00013 od 15.01.2009. godine, shodno ĉlanu 45, u vezi sa ĉlanom 201
Zakona o izvršenju i obezbjeĊenju, vrši:
DOSTAVLJANJE JAVNIM OBJAVLJIVANJEM
Kreditnom duţniku Nenezić Ljilji, sa posljednjom poznatom adresom Kliĉevo,
br.79, Nikšić, obavještenja o prodaji nepokretnosti upisanih u ln.br.375 KO Jelenak,
shodno ugovoru o hipoteci HPNK/01/09 od 15.01.2009. godine, zakazanoj za dan
17.02.2014. godine, u prostorijama Hotela Perjanik, u Danilovgradu, ul. Bralenovića
bb, sa poĉetkom u 9:15 ĉasova.
Poziva se kreditni duţnik Nenezić Ljilja da doĊe u prostorije advokatske kancelarije
"Jovović, Mugoša & Vuković", Bulevar Revolucije br. 50/5, Podgorica, u roku od 3
dana od dana objave ovog oglasa i, ujedno, upozorava da se ovakav naĉin
dostavljanja smatra urednom dostavom, kao i da negativne posljedice koje mogu
nastati snosi imenovana.
_____________________________
Bojan Vuković, advokat iz Podgorice, u svojstvu ovlašćenog lica za postupak
vansudske prodaje nepokretnosti, radi namirenja potraţivanja hipotekarnog
povjerioca "ERSTE
BANK" AD Podgorica, po Ugovoru o kreditu,
LD/10043/00021 od 12.02.2010. godine, shodno ĉlanu 45, u vezi sa ĉlanom 201
Zakona o izvršenju i obezbjeĊenju, vrši:
DOSTAVLJANJE JAVNIM OBJAVLJIVANJEM
Kreditnom duţniku Rosandić Radmili i hipotekarnom duţniku Rosandić igoru, sa
posljednje poznatom adresom Mokra njiva bb – Nikšić, obavještenja o prodaji
nepokretnosti upisane u ln.br.1686 KO Nikšić, shodno ugovoru o hipoteci
HPNK/14/10 od 12.02.2010. godine, u prostorijama Erste bank AD Podgorica –
filijala Nikšić, ul. Njegoševa br. 12, Nikšić, sa poĉetkom u 12 ĉasova.
Pozivaju se kreditni duţnik Rosandić Radmila i hipotekarni duţniku Rosandić Igor
da doĊu u prostorije advokatske kancelarije "Jovović, Mugoša & Vuković", Bulevar
Revolucije br.50/5, Podgorica, u roku od 3 dana od dana objave ovog oglasa i,
ujedno, upozoravaju da se ovakav naĉin dostavljanja smatra urednom dostavom, kao
i da negativne posljedice koje mogu nastati snose imenovani.
_____________________________
Download

214. Na osnovu ĉlana 50b stav 3 Zakona o akcizama ("Sluţbeni list