ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI
STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ
MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ
GENEL ŞARTNAMESİ
PROJE BİLGİLERİ
Toplam İnşaat Alan: 15.000 m² (Yaklaşık)
Yapı Sınıfı: IVB
Arsa Alanı: 3.860 m²
Bina Oturum alanı:1.840 m² (Yaklaşık)
BETONARME PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME
GENEL ESASLAR:
Projelerde ,
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 2007 Yönetmelik hükümleri
Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi
Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yükler TS498
Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları TS500
Nervürlü Çelik Çubukların Betonarme Yapılarda Kullanılma Kuralları TS499
Bayındırlık Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları
Beton Çelik çubuklar TS708
TS 648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları
TS 647 Ahşap Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları
Yol Su Köprü vb. yapıların hesabı ile ilgili yönetmelikler ile
Yürürlükteki diğer ilgili Şartname ve Yönetmelikler ile Türk Standartlarına, o konuda bir Türk
standardının mevcut olmaması halinde, uluslararası normlara uyulacaktır.
ÖN PROJE
İşe ait Zemin Jeolojik etüdü Kurumdan temin edilebilecektir. Bütün malzemelerin seçiminde idarenin
onayı alınacaktır. İdarenin Onayı alınmadan hiçbir malzeme kullanılmayacaktır. Mimari projeye uygun
ve genel esaslardaki yönetmeliklere uygun olarak taşıyıcı sistemin tasarlanarak, 1/100 ölçekli kesin
projesinin hazırlanmasıdır.
Taşıyıcı sistemi gösteren kalıp ve uygulama planları verilecek, gerekli yerlerden kesitler alınarak
çizilecektir.
Kullanılan çelik ve beton malzemesi belirtilecektir.
TS 498 de belirtilen yüklemelere göre yük hesapları yapılacak ve yük kombinasyonları gösterilecektir.
3 takım olarak Kuruma tetkik ve tasdik edilmek üzere verilecektir.
UYGULAMA PROJESİ
Mimari projeye uygun olarak statik, dinamik ve betonarme hesaplarını yapmak ve hesaplara göre 1/50
ölçekli kalıp, kolon ve temel planlarını çizmektir.
Statik-betonarme hesaplarda tüm elemanların statik-betonarme hesapları, yük analizleri, seçilen
kabuller, beton ve çelik malzemesi ve tahkik değerleri gösterilecektir.
Hesapların içinde deprem hesabına ilişkin ayrı bir hesap bulunacaktır. Bu raporda binada mevcut
düzensizlikler, binanın bulunduğu deprem bölgesi, deprem katsayıları, süneklik düzeyi ve taşıyıcı
sistem davranış katsayısı seçim kriterleri ve hesap yönteminin seçim nedeni açık olarak belirtilecektir.
Ayrıca tüm kolonları kesme güvenliği ve kolonların kirişlerden güçlü olma koşulu tahkik edilecek ve
gerekli şartların sağlandığı gösterilecektir.
Kalıp planlarında döşemelerin isimleri yazılacak, düşük döşemeler belirtilecektir.
Kalıp ve donatı planlarında döşeme demirlerinin kısmi uzunlukları tek tek gösterilecek ve demirlerin
üstlerine toplam uzunlukları yazılacaktır.
Kalıp planlarında ve genellikle bütün planlarda akslar, kotlar, boyutlar ve bunlar gibi bütün bilgiler
bulunacaktır.
Kalıp planlarında her iki yönden kesitler alınacak, ayrıca gerekli yerlerden kısmi kesitler çizilecek ve
bütün kesitler üzerine kotlar yazılacaktır.
Kalıp planlarında; çatıya çıkış, baca, merdiven, tesisat boşlukları gösterilecektir.
Kalıp planlarında tüm taşıyıcı elemanlara ayrı poz numarası verilecektir. Statik-betonarme hesap ve
kiriş detaylarının çiziminde kalıp planındaki poz numarası sırasına uyulacaktır.
Kiriş detaylarının bulunduğu pafta numarası belirtilecektir ve kiriş detaylarında kiriş isimleri pafta
başına yazılacaktır.
Kalıp ve donatısı birbirinin aynı olmayan her kat için ayrı kalıp ve kolon aplikasyon planı çizilecektir.
Kalıp ve kolon aplikasyon planlarında perdelerdeki pencere ve kapı boşlukları gösterilecektir.
Kolon aplikasyon planlarında tüm kolonlar donatısı ile birlikte gösterilecektir. Kolon isimleri kalıp
planındaki isimlerle uyumlu olacaktır.
Boyutları, konumları ve donatıları aynı olan kolonlar benzetilebilir. Benzetilen kolon isimleri kolon
aplikasyon planında gösterilecektir.
Bodrum perdelerinde ve diğer kat perdelerindeki pencere ve kapı boşlukları kalıp ve kolon aplikasyon
planında gösterilecektir.
Temel hesapları, tesis arsası için hazırlanan geoteknik raporunda verilen parametrelere göre yapılacak
ve temel detayları verilecektir. Ayrıca zeminde yeraltı suyu varsa, drenaj ve yalıtım projesi detayları da
hazırlanacaktır. Bina çevresi emniyeti için her türlü iksa projeleri ve istinat duvarı projeleri
hazırlanacaktır.
Temele ait paftalar üzerine zemin emniyet gerilmesi, zemin grubu, yerel zemin sınıfı, yatak katsayısı
yazılacaktır.
Temel kalıp planında mimariye uygun kotlar ile arazi kotu gösterilecektir. Temel içi dolgu özellikleri
geoteknik raporda verildiği gibi temel kesitleri üzerine yazılacaktır.
DETAY PROJELERİ
Yapılan statik-betonarme hesaplara ve hazırlanan kalıp planlarına göre kiriş, kolon, temel ve merdiven
detaylarının 1/20 ölçekli olarak hazırlanmasıdır.
Kalıp planlarından alınan nokta detayları (parapet, guse, saçak, kot değişimi, vb.) 1/5 veya 1/10 ölçekli
olacaktır.
Kalıp ve donatısı tamamen aynı olmayan kirişler aynı detayda gösterilmeyecek, boyutları, konumları
ve donatıları aynı olan en fazla iki kiriş aynı detay üzerinde gösterilebilir.
Kiriş mesnetlerinde donatı sıkışıklığına dikkat edilecek, en fazla üç(3) adet pilye aynı yerde
kırılabilecektir.
Kiriş detaylarında etriye sıklaştırılması kolondan mesafeleri ile birlikte gösterilecektir.
Ters kirişler kalıp planında ve detayda kiriş isimlerinin başına T harfi (TK102 gibi) konularak
isimlendirilecektir.
Tüm kirişlerden enkesitler alınarak donatılar ve döşeme durumları gösterilecektir.
Aynı aks üzerinde kirişlerde kot farkı varsa bu husus kiriş detaylarında gösterilecektir.
Eğik ve kırık kirişler detayda da aynı şekilde gösterilecek, kiriş donatıları bu husus dikkate alınarak
yerleştirilecektir.
Kiriş detaylarında düşey akslar gösterilecektir.
Geniş kirişlerde (50 cm) çift etriye kullanılacaktır.
Perdelerde uç donatılar mesafeleriyle birlikte gösterilecektir.
2
Boyutları farklı tüm kolonlar için etriye açılımları verilecek ve açılımın yanına etriye çapı ve aralığı
yazılacaktır.
Kolon boy demirleri açılım ve detayları temel filizleri ile her kat için ayrı ayrı verilecektir. Katlar
arasında boyut değişimi olan kolonların boy demir açılımı detayı mutlaka verilecektir.
Uzun kolonlarda ve perdelerde uç bölgelere ait donatılar mesafeleriyle birlikte verilecek, çiroz etriyeler
gösterilecektir. Etriyenin açılımı yanına çapı ve aralığı yazılacaktır.
Deprem bölgelerinde, kolonlarda, özel deprem etriyeleri kullanılacaktır.
Geniş kolonlarda (40 cm den fazla) çift etriye kullanılacaktır.
Perdelerdeki ve döşemelerdeki boşluklar için ayrıca detay verilecektir.
Tüm tekil temel hesapları verilecektir. Boyutları ve donatıları yakın olan temeller gruplandırılabilir.
Radye temellerde alt ve üst donatı belirtilecektir.
Kazıklı temellerde, kazık başının radye temelle birleştiği noktanın donatı detayları ve derinlikleri
verilecektir.
Her kata ait merdiven kalıp planları, mimariye uygun olarak 1/20 ölçekli olarak verilecektir. Her iki
yönden alınacak kesitler üzerine tüm kotlar yazılacak, detaylar verilecektir.
Merdiven parapetleri ve detayları merdiven planı paftasında gösterilecektir.
Yapı elemanları ve mahallerine ait tip nokta detayları imalat ve inşaat sırasında kolayca izlenebilir sıra
ile paftalarda yer alacaktır. Ayrıca her detayın statik projelerde nereye ait olduğu gösterilecektir. Plan
kesit veya görünüş üzerine detaylandırılacak yer bir harfle vb kodlandırılacak, detay paftasında aynı
kodla isimle yer alacaktır.
ÇİZGİ VE YAZI TEKNİĞİ
Paftalar mümkün olduğu kadar aynı büyüklükte olacak ve 90 cm den geniş, 200 cm den uzun, 110
gr/m2 den hafif pafta kullanılmayacaktır. Paftaların kenarına paftaların boyutları A4 boyutunda, ciltli
olarak özel şartnamede belirtilen sayıda verilecektir.
Projeler üzerindeki bütün çizgi ve yazılar, teknik resim kaidelerine uygun olarak çizilecektir. Kalıp
planlarında kolon ve perdeler daha kalın çizgilerle gösterilecektir.
Her paftanın altına norm ebatta (19/29cm) başlık (antet) tanzim edilecek, orijinal başlıklar parça veya
ek şeklinde olmayacak ve aşağıdaki bilgileri içerecektir..
 Yapının adı ve yeri
 Projenin adı
 Paftada neyin çizildiği
 Blok kat ismi
 Projeyi hazırlayan mühendisin adı-soyadı, diploma no, TMMOB oda no. ve imzası
 Mimarın adı-soyadı
 Ölçeği
 Pafta no
 Beton ve çelik malzemesi
 Deprem bölgesi
 Deprem hesabında kullanılan değerler(R, Ao, Z, I gibi)
 Zemin emniyet gerilmesi
 Tarih
Her paftanın antetinin üst kısmına binanın küçük bir vaziyet planı çizilerek, planla ilgili blok
belirtilecektir.
Hesap ve çizimlerin bilgisayar dökümleri, 3 CD halinde idareye teslim edilecektir. CD’lerin içinde
projeye ait tüm veriler bulunacaktır. Disketlerdeki ‘DWG’ uzantılı çizim dosyaları ve diğer dosyalar ya
sıkıştırılmayacak ya da Pkzip ya da Winzip programlarından biriyle sıkıştırılmış olacaktır.
Pafta ozalitleri norma uygun olarak katlanacak, dosyalar içerisine konulacak ve dosyanın iç kapağına
fihrist yapıştırılacaktır.
3
Proje ozalit kopyalarının tamamı projeyi yapan tarafından imzalanacak ve paftaların üzerine bağlı
bulunduğu vergi dairesinin ismi ve vergi sicil (hesap) numarası, kayıtlı bulunduğu oda ve oda sicil
numarası yazılacaktır.
Paftalar mütemadi olarak numaralandırılacaktır. İlk ve son paftalarda toplam pafta sayısı belirtilecektir.
Bloklar kendi içinde numaralandırılabilir.
Hazırlanan Statik Projeye ait metraj ve keşif raporları düzenlenerek imalat teknik şartnamesi
hazırlanacaktır.
İşin keşfinde kullanılacak Özel pozlar için farklı firmalardan en az 3 adet proforma faturalı teklif
alınacak ve bu faturalar Sanayi ve Ticaret Odası tarafından onaylı olacaktır.
Hazırlanacak tüm projeler ( mimari, statik,tesisat, mekanik, peyzaj, detaylar vb)birbiriyle uyumlu
olacak, bu koordinasyonu proje koordinatörü sağlayacaktır.
SORUMLULUKLAR
Yüklenici ileride projenin yanlış, etütlerin eksik yapılmasından dolayı karşılaşılacak durumlardan
sorumlu olacaktır. İdarece projenin kontrollerinin yapılmış ve tasdik edilmiş olması Yükleniciyi, Proje
Müdürünü/Mimar ve ilgili Mühendisleri sorumluluktan kurtarmaz. Yüklenici tarafından hazırlanan
detayların inşaatların yapımı sırasında yeterli bulunulmaması durumunda, yüklenicinin kendisine
bildirilen eksik detayları en kısa sürede hazırlama veya uygulanabilirliği olmayan detayları
uygulanabilir hale getirme sorumluluğu devam edecektir. Yüklenici bu görevlerini yerine getirirken
inşaatlardaki ilerlemenin zarar görmemesi için azami çaba gösterecektir. Bu çalışmalar için ek bir ücret
talep etmeyecektir.
MEKANİK TESİSAT PROJE HİZMETLERİ
ETÜDLER VE ÖN PROJE RAPORU
 Mekanik Proje Ön Sistem Raporunun Hazırlanması
 Mekanik proje konseptine göre teknik hacimler ve şaftlar ve asma tavan yüksekliklerinin tayin
edilmesi ve mimari projeye aktarılması.
 Ön mekanik ihtiyaçlar listesi (Su,AtıkSu,YağmurSuyu,Isıtma,Soğutma Kapasiteleri)
 Tesisattan gelecek elektrik güç ihtiyaçlarının elektrik projelerine aktarılmak üzere tayini
 Ön sistem P&ID şemalarının hazırlanarak işverene sunulacaktır.
RUHSAT PROJELERİ
Mimari grup tarafından hazırlanacak olan mimari belediye ruhsat projeleri altlık olarak kullanılarak
mekanik tesisat belediye ruhsat projeleri hazırlanacaktır.Mekanik tesisat belediye ruhsat projeleri
1/100 ölçekli olarak çalışılacaktır.Mekanik tesisat belediye ruhsat projeleri aşağıdaki dökümantasyonu
ihtiva edecektir;
 Belediye projesi kat planları
 Belediye projesi P&ID akış şemaları
 Belediye projesi tesisat merkezleri cihaz yerleşimleri
 Belediye projesi kolon şemaları
 Isı yalıtım projelerinin hazırlanması
 Belediye projesi hesap raporları
Bu belirtilen dökümanlar Belediye ruhsat projesi formatında hazırlanarak işverene sunulacaktır.
UYGULAMA PROJELERİ
Mimari grup tarafından hazırlanacak olan mimari belediye ruhsat projeleri altlık olarak kullanılarak
mekanik tesisat uygulama projeleri hazırlanacaktır.Mekanik tesisat uygulama projeleri 1/100 ölçekli
olarak çalışılacaktır.Mekanik tesisat uygulama projeleri aşağıdaki dökümantasyonu ihtiva edecektir;
4
 Uygulama projesi kat planları ve yoğun bölgelerden kesitler
 Uygulama projesi P&ID akış şemaları
 Uygulama projesi tesisat merkezleri cihaz yerleşimleri
 Uygulama projesi kolon şemaları
 Uygulama projeleri teknik merkezler detay planları ve kesitleri
 Uygulama projesi hesap raporları (Uygulama sistem raporu,Isı Kaybı Kazancı Hesapları,Mekanik
Ekipman Seçim Hesapları,Psikrometrikdiyagramlar,Boru ve Kanal basınç kaybı hesapları)
 Tipik Detaylar
 Projeler Hazırlanırken gerekli mevzuat ve yönetmelikler dikkate alınarak projelerin hazırlanması.
Bu belirtilen dökümanlar Uygulama projesi formatında hazırlanarak işverene sunulacaktır.
İHALE DOKÜMANLARI
Statik / Betonarme uygulama projeleri ile yapılması planlanan inşaat işlerine ait ihale dosyası şu
bölümlerden oluşacaktır;
- Teknik şartname,
- Metraj listesi, keşif
Tasarımcı, ihale dosyasını ve eklerini işverenin vereceği format ve detaylara uygun olarak
hazırlayacaktır.
TEKLİF HARİCİ İŞLER
Mekanik tesisat ekipmanları ile ilgili elektrik projeleri
Altyapı ve Altyapı ile ilgili ada içi-dışı proje işleri
Bep-Tr Programı ile bina enerji karnesinin hazırlanması mühendislik hizmetleri
ELEKTRİK TESİSAT PROJE HİZMETLERİ
ELEKTRİK TESİSATI ÖNERİ PROJE RAPORU
Yapının veya tesisin konsept projeleri üzerinde; işletme fonksiyonlarını sağlayacak sistemler seçilerek
ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. Projelendirilecek sistemlerle ilgili alternatif çözümler, enerjinin
nereden ne şekilde sağlanacağı belirtilerek yapılabilirlik ve ekonomiklik açısından etüt edilecektir.
Öneri raporunda seçilecek sistemlerle ilgili, en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.
RUHSAT PROJELERİ
Elektrik tesisat belediye ruhsat projeleri 1/50 ölçekli olarak çalışılacaktır.
Bu belirtilen dökümanlar Belediye ruhsat projesi formatında hazırlanarak işverene sunulacaktır.
UYGULAMA PROJELERİ
Mimari grup tarafından hazırlanacak olan mimari uygulama projeleri altlık olarak kullanılarak elektrik
tesisat uygulama projeleri hazırlanacaktır. Elektrik tesisat uygulama projeleri 1/50 ölçekli olarak
çalışılacaktır. Elektrik tesisatı uygulama projeleri aşağıdaki dokümantasyonu ihtiva edecektir;





Orta Gerilim Tesisatı
Alçak gerilim enerji dağıtım tesisatı
Dahili aydınlatma tesisatı
Dış cephe aydınlatma tesisatı
Güvenlik aydınlatma tesisatı
5



















Priz tesisatı
Kuvvet tesisatı
Topraklama tesisatı
Yıldırımdan korunma tesisatı
Kompanzasyon tesisatı
UPS tesisatı
Generatör grubu tesisatı
Enerji ölçme ve faturalama tesisatı
Telefon, data TV tesisatı
Yangın ihbar ve alarm tesisatı
Seslendirme tesisatı
CCTV tesisatı
Hırsız ihbar ve güvenlik tesisatı
Giriş kontrol
Otopark giriş kontrol
Gaz, su algılama sistemleri
Patlayıcı kontrol,
İnterkom,
Otomasyon- elektrik
İHALE DOKÜMANLARI
Statik / Betonarme uygulama projeleri ile yapılması planlanan inşaat işlerine ait ihale dosyası şu
bölümlerden oluşacaktır;
- Teknik şartname,
- Metraj listesi, keşif
Tasarımcı, ihale dosyasını ve eklerini işverenin vereceği format ve detaylara uygun olarak
hazırlayacaktır.
PEYZAJ MİMARLIĞI HİZMETLERİ
YAPISAL PEYZAJ UYGULAMA PROJESİ:
Yapısal unsurların; mimari üniteler, duvarlar, taşıt/servis/yaya yolları ve bağlantıları, toplanma
mekânları, su oyunları, plastik ve/veya sanatsal öğeler, mobilyalar, prefabrik elemanlar, hasır ve
sentetik örtüler vb. kullanımların, uygulamaya yönelik olarak isimlendirilmesi, kotlandırılması,
ölçülendirilmesi ve/veya koordinatlarının tespiti, listelemesi,
Tüm yapısal elemanlar, kent ve bahçe mobilyaları ile aydınlatma elemanlarının tasarım sisteminin ve
yerlerinin tespiti,
Arazi biçimlendirme,
Yüzey drenajının sağlanması (mazgal, rögar vb.) otomatik/manüel sulama, havuz, çeşme, sıhhi tesisat
vb. alt yapı sistemlerinin üst yapıya yansıyan tüm verileri ile tasarıma ilişkin sistem önerilerini,
Mahal listeleri, kesitler ve görünüşleri kapsar.
BİTKİSEL PEYZAJ UYGULAMA PROJESİ:
İğne yapraklı ağaç ve ağaççıklar/ibreli bitkiler,
Yapraklı ağaç ve ağaççıklar,
6
Yaprak döken ve her dem yeşil çalılar,
Sarılıcılar (sarmaşıklar),
Mevsimlik ve çok yıllık (perenniyal) çiçekler/yer örtücüler,
Su içi ve kıyısı bitkiler,
İHALE DOSYASI DÜZENLEME HİZMETLERİ
İhale dosyasının parçası olarak yapılması planlanan imalatların metrajları çıkartılacak ve yaklaşık
maliyet ve pursantaj % leri ile analiz (Kamu İhale Tebliğ Genel Hükümlerine uygun) hesap dosyası
oluşturulacaktır. Yaklaşık maliyet o döneme ait Bayındırlık Bakanlığı Birim fiyatları, Resmi Kurumlar
tarafından yayınlanmış Birim Fiyatlar ile piyasa rayiçleri dikkate alınarak hazırlanacaktır. Tüm
projeler ilgili belediyelere onaylattırılacaktır.
7
Download

adana ticaret odası yeni hizmet binası statik / elektrik mühendisliği