(PREVOD)
®
EKOLO[Ki BILANSI postupaka
nitrokarburiranja
BEOGRAD
Na zahtev Zajednice za istra`ivanje i razvoj SR Nema~ke Univerzitet u Bremenu je tokom 2001. g.
izradio i objavio jednu studiju u kojoj je izvr|{eno poredjenje ekolo{kog bilansa medjusobno
konkurentnih postupaka nitrokarburiranja i to TENIFER-postupka i postupka nitrokarburiranja u gasnoj
atmosferi. Nitrokarburiranje pomo}u plazme nije prikazano jer autori nisu stavili na raspolaganje
podatke o tome.
Da bi se obezbedila uporedivost podataka analiziran je upotreba postrojenja istog obima:
- 1.390 tona (t.j. 135.000 kom.) kolenastih vratila
- Materijal: ~elik 42 CrMo 4 V
koji su termi~ki obradjivani u
- Sonom kupatilu volumena 0,75 m3, odnosno
- Komornoj pe}i sa gasnom atmosferom zapremine komore 3,6 m3.
U razmatranje su uzeti svi utro{ci energije i materijala do kojih dolazi u termohemijskom procesu
po~ev od njihovog stvaranja (proizvodnja energije, proizvodnja svih ulaznih materijala). Ti utro{ci su
stavljeni u odnos sa koli~inom radnih komada koji se termi~ki obradjuju. Pri tome podaci o prili~no
obimnim i po okolinu veoma nepovoljnim utro{cima prilikom neophodnog ~i{}enja radnih komada pre
gasnog nitrokarburiranja nisu bili raspolo`ivi pa nisu ni uzeti u obzir. Nakon toga je izvr{eno
ocenjivanje kroz „dodelu poena“ za potro{nju materijala i energije kao i za uticaj izduvnih gasova,
otpadnih voda i ostalog otpada.
Ekolo{ki bilans nitrokarburiranja
Na Va{ zahtev,
obezbedi}emo Vam
kopiju ovog rada.
Zaklju~ci:
Bez predhodnog ~i{}enja
Veli~ina {teta u nanopoenima nakon
normalizovanja
Pojedinostiiz ove, ina~e
dosta kompleksne, studije
su objavljene u radu
gospode J. Buchgeister,
A. Fritzsche, G. Horvath,
A. Wittkowsky u
„Härtereitechnische
Mitteilungen“ 56 (2001)
str. 30-35.
Procena ekolo{kog dejstva prema metodi Saveznog ministarstva za
`ivotnu sredinu SR Nema~ke
Koli~ina:
1390 t/god
Procena obuhvata optere}enje `ivotne
sredine kroz:
• prostor za deponovanje
• zakiseljavanje
• unos u namirnice
• stvaranje fotooksidanata
• eko-toksi|~nost
• uticaj na zdravlje
• razgradnju ozonskog sloja
• efekat staklene ba{te
• raubovanje prirodnih resursa.
100
putn. vozila
po 15000
km/god.
Gasna pe}
zapr. 3,6 m3
Sono kupatilo Sono kupatilo
sa elektri~nim sa gasnim
grejanjem
grejanjem
Ekolo{ki gledano, nitrokarburiranje u sonim kupatilima je bolje ocenjeno nego nitrokarburiranje
u pe}ima sa gasnom atmosferom.
^esto prisutna predrasuda da je tehnologija termi~ke obrade u sonim kupatilima ekolo{ki {tetnija
je pred objektivnim posmatranjem neodr`iva.
DINAGENT d.o.o.,11000 Beograd, Save Ma{kovi}a 3, tel.+fax 011/397 39 39, 397 44 49
Download

Ekološki bilans TENIFER postupka nitriranja i zaštite površine