ÖZGEÇMİŞ
1. GENEL
Adı Soyadı: Muammer ORAL
Doğum Tarihi/Yeri: 1965/Eskişehir
Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi
Telefon: 212 4555700 /16414
Faks: 212 5140379
E-posta: [email protected]
2. EĞİTİM
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
YüksekLisans
Doktora
Bölüm/Program
Su Ürünleri Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Yıl
1988
1992
1996
Bildiği yabancı diller:
Almanca, İngilizce
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Dil Balıkları (Solieidae)'nın Marmara Denizi'nde Yaşayan Türlerinin Saptanması ve
Dağılımları Üzerinde Bir Araştırma, Doç.Dr. Nuran ÜNSAL
Doktora Tezi ve Tez Danışmanı:
Marmara Denizi’ndeki Dil Balığı (Solea vulgaris Quensel, 1806)’nın Biyolojisi, Prof.Dr.
Nuran ÜNSAL
3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM:
Görevler:
Görev
Unvanı
Araştırma
Görevlisi
Dr.
Araştrıma
Görevlisi
Yrd.Doç.Dr.
Görev Yeri
Görev
Dönemi
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
1988
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
1992
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
1996
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. Marmara Denizindeki Ekonomik Bazı Kemikli Balık (Teleostei) Türlerinin Mide
İçeriklerinin Araştırılması. Onur Gönülal. 2003-2005
2. Kuzey Doğu Akdeniz'deki Baskın Küçük Pelajik Balıkların Üreme Stratejilerinin
Karşılaştırılması. Elif Karakaş. 2010-2012.
İdari Görevler:
1.
2.
3.
4.
5.
1998-1999 Döner Sermaye Muayene Komisyon Üyesi
1998-1999 Ögrenci Çıkış Komisyonu Üyesi
1999 Tek Merkezden Yeni Kayıt ve Ara Kayıtlar Ulaşıtırma Görevlisi
1999 Su Ürünleri Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
2000 Fakülte Tanıtım Kitapçığı Hazırlama Komitesi Üyesi
4. PROJE DENEYİMİ
NO
PROJE ADI
TARİH
1
Güney Marmara Kıyı
İhtiyofaunasının
Kompozisyonu
2
Gökçeada (Kuzey Ege
2003-2005
Denizi) Çevresi Yakın kıyı
Jüvenil Balık
Topluluklarının Belirlenmesi
3
Marmaray Projesi Deniz
2006-2007
Çalışmaları Kapsamında
İstanbul Boğazı’nda
Periyodik Balık Göçünü
İzleme Projesi
Kuzey Ege ve Güney
2006-2007
Marmara Denizi Biyolojik
Çeşitliliğinin Fiziksel
Kimyasal ve Biyolojik
Verilerle Değerlendirilmesi
Kuzey Ege Denizi'nde
2007-2009
Bulunan Egzotik Türler
Üzerine Araştrımalar
4
2001-2003
YÜRÜTÜLDÜĞÜ
GÖREV
KURUM
İstanbul Üniversitesi Yürütücü
Rektörlüğü Bilimsel
Araştırma Projeleri
Birimi Destekli
Bilimsel Araştırma
Projesi.
İstanbul Üniversitesi Araştırmacı
Rektörlüğü Bilimsel
Araştırma Projeleri
Birimi Destekli
Bilimsel Araştırma
Projesi.
İ.Ü. Su Ürünleri
Araştırmacı
Fakültesi
TÜBİTAK
PROJE TÜRÜ
Araştırmacı
İstanbul Üniversitesi Araştırmacı
Rektörlüğü Bilimsel
Araştırma Projeleri
Birimi Destekli
Bilimsel Araştırma
Projesi.
*Yürütücü, Araştırma ve Bilgi Bankası Oluşturulması cı/Uzman, Danışman, Bursiyer, Diğer
** Kurumsal (BAP v.b.), Kamu, Ulusal, Uluslar arası, TUBİTAK vb.
5. YAYIN BİLGİLERİ:
SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Ünsal, N.; Oral, M. 1996. Marmara Denizi’ndeki lipsoz balığı (Scorpaena porcus
Linnaeus, 1758)’nın büyüme ve üremesi üzerine bir araştırma. Turkish Journal of
Zoology. 20: 303-308.
2. Okgerman H., Oral M., Yiğit S. 2009. Biological Aspects of Rutilus rutilus (Roach)
in Sapanca Lake (Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances 8(3): 441446, ISSN: 1680-5593.
3. Okgerman H., Atasagun Yiğit, S., Oral M. 2010. The Age and Growth Features of
Tench (Tinca tinca L., 1758) in Kapulukaya Dam Lake, Central Anatolia, Turkey.
Journal of Animal and Veterinary Advances 9(13): 1833-1838, ISBN: 1680-5593.
4. Altuğ, G., Aktan, Y., Oral, M., Topaloğlu, B., Dede, A., Keskin, Ç., İşinibilir, M.,
Çardak, M., Çiftçi, P.S. 2011. Biodiversity of the northern Aegean Sea and
southern part of the Sea of Marmara, Turkey. Marine Biodiversity Records, page 1
of 17. JMBA, Vol. 4; e65; doi:10.1017/S1755267211000662.
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Kabasakal, H., Ünsal, N., Keskin, Ç., Oral, M. 2000. Preliminary Data on the food
and the Feeding of the Longnose Spurdog Squalus blainvillei (Risso, 1826) from
the NE Aegean Sea. Oceanography of the Mediterranean and Black Sea Belgium.
ISBN 92-828-9019-8.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler:
1. Ünsal, N., Mutluay, H., Demirak, A., Oral, M. 1994. Heavy Metals And Petroleum
Hydrocarbons in Fish From The Sea Of Marmara After A Tanker Accident. Second
FAO/UNEP Sub-Regional VVorkshop On The Monitoring Of Chemical Contaminants
in Marine Biota ForTrends. Lesvos Island, GREECE. 19-22 Oct.
2. Keskin, Ç. Ünsal, N., Oral, M. 2002. Erdek Körfezi (Güney Marmara Denizi)
Syngnathidae Familyasının Türlerinin Bolluğu ve Dağılımı. Türkiye Kıyı ve Deniz
Alanları IV Ulusal Konferansı (Türkiye Kıyıları 02). 5-7 Kasım 2002 Ankara.
3. H.Okgerman, M.Oral. 2004. Biological Aspects of Rutilus rutilus (Roach) in
Sapanca Lake. Behaviour and Ecology of Freshwater Fish: Linking ecology and
individual behaviour. International Conference 22-26 August 2004. Freshvater
Centre, Silkeborg, Denmark.
4. Ç.Keskin, N.Ünsal, M.Oral, Ö.E.İnanmaz. 2004. Composition of Juvenile Fish
Populations in Erdek Bay, Sea of Marmara. Rapport du 37e Congrès del la CIESM.
37th CIESM Congress Proceedings. Barcelona (Espagne) 2004 Vol 37.
5. Keskin, C., Oral, M. 2007. A Preliminary Study on the Fısh Community Structure
around Gokceada Island, North Aegean Sea, Turkey. 38th CIESM (International
Mediterranean Science Commusion) Congress, 9 -13 April 2007, Istanbul, Turkey.
Rapp. Comm. int. Mer Médit., 38, p. 517.
6. Göktürk D., Yıldız T., Oral M., Karakulak S. 2010. Distribution Of Anchovy And
Sardine Eggs And Larvae In The Northern Aegean Sea. Rapp. Comm. int. Mer
Médit., 39,
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
1. Yankova M., Raykov V., Ivanova P., Mgeladze M., Diasamidze R., Radu G.,
Nicolaev S., Agapov S., Grinchenko M., Öztürk B., Oral M., Bat L., Düzgüneş E.,
Shlyakhov V., Boltachev V., Karpova E. 2011. Black Sea Fish Check-List. Black
Sea Commission Publication. Pp:58
2. Maria Yankova, Violin Raykov, Petya Ivanova, Revaz Diasamidze, Marina
Mgeladze, Gheorghe Radu, Simion Nicolaev, Stanislav Agapov, Maria Grinchenko,
Muammer Oral, Ertuğ Düzgüneş, Bayram Öztürk, Levent Bat, Evgeniya Karpova,
Vladislav Shlyakhov, Alexander Boltachev, 2010. Black Sea Non-Native Fish List.
Black Sea Commission Publication. pp: 15.
3. Maria Yankova, Violin Raykov, Petya Ivanova, Revaz Diasamidze, Marina
Mgeladze, Gheorghe Radu, Simion Nicolaev, Stanislav Agapov, Maria Grinchenko,
Muammer Oral, Ertuğ Düzgüneş, Bayram Öztürk, Levent Bat, Evgeniya Karpova,
Vladislav Shlyakhov, Alexander Boltachev. Black Sea Fishes IUCN Status. Black
Sea Commission Publication. pp: 18.
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:
1. Öztürk B., Oral M., Topaloğlu B., Bat L., Okudan Arslan E.Ş., Özgür Özbek E.,
Sezgin M., Tonay A.M., Amaha Öztürk A., İsfendiyaroğlu S., Uysal İ. 2013. Red
Data Book, Black Sea,Turkey. Published by Turkish Marine Research Foundation
(TUDAV), Istanbul, TURKEY. Publication number: 38. ISBN: 978-975-8825-30-1.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Oral, M., Ünsal N. 1992. Dil Balıklarının (Soleidae)’nin Marmara Denizi’nde
Yaşayan Türlerinin Saptanması ve Dağılımları Üzerinde Bir Araştırma. İstanbul
Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi. Cilt 1. 65-80.
2. Ünsal, N., Oral M. 1993. Marmara Denizi’nde Bulunan Bothidae (Dil Balıkları)
Familyası Türlerinin Sistematiği ve Dağılımları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul
Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi Cilt 1-2. 65-76.
3. M.Oral. 2005. Güney Marmara Kıyı İhtiyofaunası. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri
Dergisi Vol. 19, Sayı: 19.
4. H.Okgerman, M.Oral. 2005. Some Population Characteristics of Pike (Esox lucius
Linnaeus, 1758) in Sapanca Lake (Turkey). İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri
Dergisi Vol. 19, Sayı: 19.
5. Oral M. 2010. Alien fish species in the Mediterranean – Black Sea Basin. J. Black
Sea/Mediterranean Environment. Vol. 16(1): 87-132.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. Oral, M. 2010. Marmara Denizi’nden Örneklenen Büyük Lekeli Kedi Köpekbalığı
Galeus melastomus Rafinesque, 1810’nın Beslenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma.
Marmara 2010 sempozyumu. 25-26 Eylül: 312-316. Turkiye Deniz Araştırmaları
Vakfı yayınları. 2010: 312-316. ISBN: 978-975-8825-22-6.
2. Keskin Ç. And Oral M. 2011. Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) Çevresi Yakınkıyı
Jüvenil Balık Topluluklarının Belirlenmesi. FABA 2011 Sempozyumu. 7-9. Eylül
2011.
3. Karakaş E., Gücü A.C., Oral.M. 2012. Mersin Körfezi’nde, Trachurus mediterraneus
Steindachner, 1868 ve Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) Türlerinin BiyoEkolojik Özellikleri PSST 28: 21-24 Kasım 2012. FABA 2012 ESOGU. Eskişehir.
6. DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER:
Katıldığı Kongre, Sempozyum, Çalıştay ve Toplantılar:
Uluslararası:
1. 12-16 Kasım 2007. Workshop on Red List Assessments for other marine fish
species of the Mediterranean (IUCN), İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi.
2. 15-19 Ekim 2008. General Fisheries Commission For The Mediterranean, SubCommittee On Marine Environment And Ecosystems (Scmee) Report Of The Ninth
Meeting Of The Scsa/Working Group, On Demersal Species, Izmir, Turkey.
3. 15-16 Mayıs 2008. TAIEX Avrupa Balıkçılık Fonu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Ankara.
4. 20-21 Ekim 2010. Black Sea Fish Checklist. Black Sea Commission Organization.
İstanbul.
Ulusal:
1. 13 Ağustos 2007. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen programda seminer. (Gökçeada).
2. 25-27 Kasım 2004. Deniz Bakteriyolojisi 2004 toplantısı. İstanbul Üniversitesi
Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı. (İstanbul)
Yayımlanmasında/Düzenlenmesinde Görev Aldığı Kongre/Sempozyum/Çalıstay
ve Diğer Faaliyetler:
1. 21-23 Eylül 1996. II. Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu. İstanbul Üniversitsi
Su Ürünleri Fakültesi. İstanbul. (Düzenlemesinde ve yayınlanmasında görev
alınmıştır).
Download

Yrd. Doç. Dr. Muammer ORAL - Su Ürünleri Fakültesi