Obrazac 3
REPUBLIKA SRBIJA
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
UPRAVA ZA VETERINU
OBRAZAC ZA SLAWE MATERIJALA NA LABORATORIJSKO ISPITIVAWE
1
Broj protokola:
Datum pojave prvih simptoma:
Datum postavqawa sumwe:
ID gazdinstva:
[ifra bolesti:
Vlasnik/dr`alac `ivotiwe:
Adresa:
2
Podaci o ukupnom broju `ivotiwa na gazdinstvu:
vrsta
`ivotiwe
3
zara`no
(obolelo)
prijem~ivo
(ukupno)
vrsta
`ivotiwe
broj u{ne
markice
vrsta uzorka
5
@ivotiwe le~ene slede}im lekovima:
6
Klini~ki znaci:
8
Bolest na koju se postavqa sumwa (suspektna dijagnoza):
9
Laboratorija koja }e vr{iti ispitivawe:
10
Sumwu je postavila: (upisati naziv ovla{}ene veterinarske organizacije)
12
ozdravilo
Detaqi o `ivotiwama od kojih se uzima uzorak:
redni
broj
11
uginulo
7
rasa/tip
pol
starost
Patomorfolo{ki znaci:
Nadle`ni veterinar:
(ime i prezime)
Nadle`ni epizootiolog:
(ime i prezime)
Datum:
M.P.
(ID, potpis i pe~at veterinarskog inspektora)
Download

Obrazac za slanje materijala na lab. ispitivanje kod sumnje na