ODABERITE
BOJU
VAŠEG
USPJEHA!
Kalesijska 14, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel/fax: + 387 33 644 810;
611 798;
611 834;
e-mail: [email protected]
www.civilnodrustvo.ba
O NAMA
Resursni centar civilnog društva
je počeo sa radom 2006. godine,
i predstavlja jedan od važnijih
programa Centra za promociju
civilnog društva. Više od 2.000
organizacija civilnog društva,
poslovnih i vladinih
organizacija i građana iz cijele
BiH i regije, koristi usluge ovog
Resursnog centra i na taj način
proširuje svoja znanja i jača
svoje kapacitete. Resursni centar
je osnovan sa ciljem doprinosa
jačanju civilnog društva u BiH
putem pružanja kvalitetne i
odgovarajuće podrške u
izgradnji kapaciteta ključnih
aktera civilnog društva, vladinog
i poslovnog sektora, a sve sa
ciljem razvijanja civilnog društva
i rješavanja ključnih socijalnih
potreba u društvu.
Web sajt www.civilnodrustvo.ba
mjesečno posjećuje preko
12.000 osoba.
www.civilnodrustvo.ba
GODIŠNJA ČLANARINA/OPCIJE
100KM
w Informacije o bitnim
dešavanjima u NVO sektoru
putem Vašeg e-maila o:
• Aktuelnim programima,
• Konferencijama i
seminarima,
• Oglasima za posao,
• Pozivima za projekte,
• Različitim edukativnim programima i sl.
w Distribucija Vaših informacija
putem najposjećenijeg web
portala www.civilnodrustvo.ba;
w Korištenje biblioteke
Resursnog centra – fond
preko 1000 knjiga iz različitih
oblasti;
w Popust od 10 % za sve
komercijalne treninge
organizovane u Resursnom
centru uz učešće vrhunskih
eksperata i predavača;
www.civilnodrustvo.ba
GODIŠNJA ČLANARINA/OPCIJE
100KM
w Jedno besplatno reklamiranje
na www.civilnodrustvo.ba
najposjećenijem NVO
portalu u BiH (preko 12 000
pojedinačnih
posjeta mjesečno);
w Istraživanje stavova, mišljenja,
ideja korisnika, građana i
javnosti kroz web anketu na
web stranici:
www.civilnodrustvo.ba;
w Omogućen online pristup,
korištenje i pretraživanje
najveće baze NVO-a u BiH.
www.civilnodrustvo.ba
GODIŠNJA ČLANARINA/OPCIJE
300KM
w Informacije o bitnim
dešavanjima u NVO sektoru
putem Vašeg e-maila o:
• Aktuelnim programima,
• Konferencijama i
seminarima,
• Oglasima za posao,
• Pozivima za projekte,
• Različitim edukativnim
programima i sl.
w Konsultantske usluge za
pisanje jednog projekta
kroz program mentorstva i
podrške - pružanje
konsultantske usluge
podrazumijeva pružanje
usmjerenih savjeta na
poboljšanje već napisanih
projekata;
w Popust od 20 % za sve
komercijalne treninge
organizovane u Resursnom
centru uz učešće vrhunskih
eksperata i predavača;
www.civilnodrustvo.ba
GODIŠNJA ČLANARINA/OPCIJE
300KM
w Iznajmljivanje sale Resursnog
centra za sastanke,
konferencije, seminare sa
pratećom opremom i
popustom od 50 % (za 3
događaja u toku godine);
w Distribucija Vaših informacija
putem najposjećenijeg web
portala: www.civilnodrustvo.ba;
w Pet besplatnih reklama na
www.civilnodrustvo.ba,
jednom od najposjećenijih
NVO portala u BiH (preko
12 000 pojedinačnih posjeta
mjesečno);
w Istraživanje stavova, mišljenja,
ideja korisnika, građana i
javnosti kroz web anketu na
www.civilnodrustvo.ba;
w Korištenje biblioteke
Resursnog centra – fond
preko 1000 knjiga iz različitih
oblasti;
www.civilnodrustvo.ba
GODIŠNJA ČLANARINA/OPCIJE
300KM
w Omogućen online pristup,
korištenje i pretraživanje
najveće baze NVO-a u BiH;
w Umrežavanja i kontakt sa
srodnim NVO-ima
i partnerima.
www.civilnodrustvo.ba
GODIŠNJA ČLANARINA/OPCIJE
1000KM
w Informacije o bitnim
dešavanjima u NVO sektoru
putem Vašeg e-maila o:
• Aktuelnim programima,
• Konferencijama i
seminarima,
• Oglasima za posao,
• Pozivima za projekte,
• Različitim edukativnim programima i sl.
w Konsultantske usluge za
pisanje projekata kroz
program mentorstva i
podrške - pružanje
konsultantske usluge
podrazumijeva pružanje
usmjerenih savjeta na
poboljšanje već napisanih
projekata;
w Popust od 50 % za sve
komercijalne treninge
organizovane u Resursnom
centru uz učešće vrhunskih
eksperata i predavača;
www.civilnodrustvo.ba
GODIŠNJA ČLANARINA/OPCIJE
1000KM
w 5 dana besplatnog korištenja
sale Resursnog centra za
Vaše sastanke,
konferencije, seminare sa
pratećom opremom;
w Organizovanje jedne press
konferencije za promociju
aktivnosti ili projekata;
w Distribucija Vaših
promotivnih materijala
putem Regionalnih resursnih
centara;
w Pet besplatnih reklama na
www.civilnodrustvo.ba,
jednom od najposjećenijih
NVO portala u BiH (preko
12 000 pojedinačnih posjeta
mjesečno);
w Distribucija Vaših informacija
putem najposjećenijeg web
portala www.civilnodrustvo.ba;
www.civilnodrustvo.ba
GODIŠNJA ČLANARINA/OPCIJE
1000KM
w Istraživanje stavova, mišljenja,
ideja korisnika, građana i
javnosti kroz web anketu na
www.civilnodrustvo.ba;
w Omogućen online pristup,
korištenje i pretraživanje
najveće baze NVO-a u BiH;
w Umrežavanja i kontakt sa
srodnim NVO-ima i
partnerima;
w Korištenje biblioteke
Resursnog centra – fond
preko 1000 knjiga iz različitih
oblasti.
www.civilnodrustvo.ba
MISIJA RESURSNOG
CENTRA JE:
w Održati konstantan protok
informacija između
sudionika civilnog društva
u BiH;
w Ponuditi edukativni program
i dugoročne konsultantske
usluge po pitanju razvoja
civilnog društva;
w Profilirati i ojačati status
trećeg sektora u BiH;
w Doprinjeti uspostavljanju
saradnje između svih sektora
društva;
w Podržati proces
samoregulacije trećeg
sektora u BiH;
w Unaprijediti profesionalnost
rada lokalnih nevladinih
organizacija;
w Podsticati regionalnu
saradnju na području
zapadnog Balkana.
www.civilnodrustvo.ba
RESURSNI CENTAR
NUDI:
w Najveću bazu podataka o
NVO u BiH;
w Knjige i publikacije iz oblasti
razvoja civilnog društva;
w Informacije o regionalnoj i
međusektorskoj saradnji;
w Sveobuhvatan i pouzdan
izvor informacija za NVO,
općine, građane i biznise;
w Pravovremene vijesti iz
oblasti razvoja civilnog
društva;
w Informacije o pozivima za
projekte i edukativnim
programima;
w Način za komuniciranje sa
organizacijama civilnog
društva u BiH i šire;
w Pomoć u organizovanju
treninga iz raznih oblasti;
w Uključujući prostor sa
opremom i cjelokupnu
logistiku;
www.civilnodrustvo.ba
RESURSNI CENTAR
NUDI:
w Pomoć u organizovanju
seminara, prezentacija,
pres konferencija i ostalih
događaja;
w Povezivanje sa
organizacijama u BiH i regiji
Zapadnog Balkana;
w Pravne i finansijske savjete u
oblasti rada NVO;
w Informacije o
institucionalizaciji odnosa
između vlasti i NVO u BiH.
www.civilnodrustvo.ba
Resursni centar
civilnog društva u BiH
Kalesijska 14, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel/fax: + 387 33 644 810;
611 798;
611 834;
e-mail: [email protected]
www.civilnodrustvo.ba
Download

odaberite boju vašeg uspjeha! - Resursni centar civilnog društva