DRUGA IZLOŽBA SOFTVERA, INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I ZELENIH
PROGRAMA I MREŽA NA 42. MEĐUNARODNOM KONGRESU I KGH IZLOŽBI
PROGRAM - posvećen SOFTVERU, INFORMACIONIM TENOLOGIJAMA I ZELENIM PROGRAMIMA I MREŽAMA je po
drugi put organizovan u okviru 42-og KGH Kongresa jer je postignut uspeh prve IZLOŽBE održane 2010 godine zadužio
organizatore da novi program postane nerazdvojivi integralni deo Kongresa i prateće izložbe, kao što je i uloga softvera i
informacionih tehnologija (IT) u svim domenima stručnog inženjerskog i naučnog rada danas nezamenjiva. Šta više, sve
što se dešavalo u svim delovima sveta tokom jedne godine, između dva KGH kongresa, pokazuje da sve više raste
značaj razvoja softvera i njegove primene u projektovanju novih i planiranju renoviranja postojećih zgrada u cilju
unapređenja energetske efikasnosti istih do nivoa koji se približava i dostiže nivo efikasnosti Zgrada Nula Energije.
Nacionalne strategije i akcioni planovi smanjenja potrošnje fosilnih goriva i smenjenja emisije gasova efekta staklene
bašte na krajnjem zapadu najrigorozniji od svih država SAD u Kaliforniji, u okviru programa Zelenog Zmaja u Kini kao i
poslednje izdanje EU direktive o energetskoj efikasnosti zgrada su saglasni u stavu da NEMA ALTERNATIVE
DINAMIČKIM ENERGETSKIM SIMULACIJAMA OSOBINA I PONAŠANJA ZGRADA (integralno sa tehničkim sistemima)
nema alternative. Nažalost u isto vreme u Srbiji i pored dobre rasprostranjenosti odgovarajučih znanja i pristupa moćnim
delom čak i besplatnim softverima, kao i dostupnosti konsultantskiih usluga u ovoj oblasti, tekuće akcije resornog
Ministartsva za energetsku efikasnost zgrada forsiraju uprošćene pristupe i finansiraju pravljenje pojednostavljeniih
softvera za analizu energetskih svojstava i buduće sertifikacije zgrada – FINANSIRA SE NAZADOVANJE.
U situaciji takvog državnog stava u Srbiji, je stoga posebno potrebno sa zadovoljstvom istaći na osnovu pokazanog
interesa i brojnosti posetilaca, da naši inžinjeri, u prvom redu stručnjaci termotehnike, elektrotehnike, arhitekte i drugi
posvečeni svojim radom zgradarstvu, pokazuju sasvim suprotno – veliki interes za osvajanje najnovijih znanja i put ka
korišćenju najmoćnijih softera za što bolji uvid u dinamiku termičkog i šire eneretskog ponašanja zgrada u cilju njihove
optimizacije, projektovanje i reprojektovanje zgrada da dostignu tzv. nivo Nula energije.
Posebno su na izložbi bili zapaženi prostori Dunavskog ogranka Međunarodne asocijacije za simulaciju osobina zgrada
(International Buildiing Performance Simulation Association IBPSA – Danube), Instituta Vinča i Arhitektonskog fakulteta
Univeziteta u Beogradu. IBPSA – Danube je dobila novih 81 novih članova.
Dunavski ogranak Međunarodne organizacije IBPSA – Danube (International Building Performance Simulation
Association) je pretstavila svoju misiju, program, ciljeve rada i zainteresovanim diskove sa kompletom radova saopštenih
na konferencijama IBPSA održanim od 1985 do 2010 (pripremio kao sponsor Energoprojekt – Ingraf iz Beograda).
IBPSA je neprofitna međunarodna organizacija istraživača, onih koji razvijaju softvere i onih koji ih primenjuju u svojoj
inđinjerskoj praksi u cilju unapređenja arhitekture i kvaliteta unutrašnje sredine izgrađenih prostora, kgh inđinjerstva,
urbanog planiranja. IBPSA – Danube je Dunavski ogranak koji okuplja članove iz Srbije, Rumunije, Hrvatske, Mađarske i
Slovenije ( www.ibpsa-danube.org).
Pretstavljanje sadržaja IBPSA – Danube diskova Žana Stevanović i Sandra Stefanović najvredniji volonteri
izlagača.
Najaktivniji volonteri u pretstavljanju interesantnih postera izlagača na izložbi saradnici istraživači iz Institua za nuklearne
nauke Vinča i studenti doktorskih studija u isto vreme, Žana Stevanović i Sandra Stefanović su bile neumorne u
odgovaranju na pitanja posetilaca posebno brojnih studenata. Evo ukratko prikaza izloženih postera i komentara njihovog
iskustva prvog ovo vrste:
Opšti utisci – Žana Stevanović, istraživač-saradnik Institut za nuklearne nauke Vinča. Mogući post-Kjoto ciljevi koji
su u najvećem broju slučajeva mnogo ambiciozniji od sadašnjih nacionalnih standarda, nude prostor za poboljšanje
uslova koji su već definisani. Kod razmatranja poboljšanja energetske efikasnosti svakog objekta treba razmatrati
poboljšanja u dužem vremenskom roku (minimum 20 godina). U okviru izložbe prikazani su radovi u kojima su prvo
eksperimentalnim merenjima definisani nedostaci u objektima. Nakon definisanja nedostataka na takvim objektima
urađena su scenarija uz pomoć numeričkih simulacija. Urađena je numerička simulacija postojećeg stanja, kao i
unapređenih modela. U stambenim zgradama južne Evrope se potencira toplotna izolacija koja takođe i smanjuje
potražnju za energijom hlađenja. Posebno krovne i zidne izolacije u kombinaciji sa odgovarajućom lokacijom zgrade daju
dobre rezultate što se tiče optimizacije potrošnje. Dobro izbalansiran paket podnih, zidnih i izolacije krovova daju dobre
rezultate i u značajnoj meri smanjenju potražnje za energijom. Proračun ukupne energetske efikasnosti zgrada, mora da
se razmotri preko integrisanog pristupa, koji uzima u obzir važeće standarde za sve građevine u vezi gubitaka energije i
energetske dobitke. Nacionalni ili regionalni energetski zahtevi energetske efikasnosti mora da budu definisani
nacionalnim ili regionalnim propisima. U mnogim zemljama postoje i dodatni zahtevi za maksimum energije u prenosu
toplote za jednu zgradu i izražavaju se preko U-vrednosti.
Na prezentaciji imali smo priliku da prikažemo neke od rezultata koje smo ostvarili tokom realizacije naših projekata.
Uglavnom smo prikazali rezultate koji se odnose na oblast modeliranja, kao npr. hibridne sisteme ( upotreba
vetrogeneratora u urbanoj sredini – modelirane u softverskom paketu TRNSYS-a ), kvalitet unutrašnjeg prostora
rezidencijalnih zgrada ( modelirane u softverskom paketu PHOENICS-a), procenu rizika izbijanja i širenja požara u
zgradi, procenu urbanog zagađenja u centralnom delu Amsterdama. Navedeni rezultati su već publikovani na
nacionalnom i međunarodnom nivou (EWEA 2010, IBPSA 2009). Ovakva prezentacija je izazvala veliku pažnju od
strane posetilaca (pogotovo kod mladih istraživača) što je i bila prilika da mladi istraživači stupe u kontakt sa
projektantima, investitorima i istraživačima iz regiona koji su sa nama razmenili iskustva iz oblasti energetske efikasnosti u
zgradarstvu.
Opšti utisci – Sandra Stefanović, istraživač – pripravnik Institut za Nuklerne nauke Vinča
Za mene kao mladog arhitektu i istraživača učešće na ovogodišnjem KGH kongresu bilo je jedinstveno iskustvo koje mi je
donelo nova saznanja i iskustva. Prezentacije najnovijih tehnologija, rad sa učesnicima kongresa a posebno interakcija sa
posetiocima istog, proširila su moja dosadašnja saznanja u polju energetske efikasnosti KGH sistema i šire. Na kongresu
smo imali priliku da prezentujemo naše dosadašnje radove i prikažemo na koje načine ostvarujemo rezultate. Primena
''pametnih'' softvera u polju energetske efikasnosti bila je aktuelna tema kongresa i ove godine. Zahvaljujući ''IBPSADanube'' grupi i Institutu za nuklearne nauke ''Vinča'', za vreme trajanja kongresa predctavili smo neke od fukcija i neke
od energetskih simulacija softvera ''Design Builder'', jednog od najistaknutijih softvera današnjice. ''Design Builder'' sa
lakoćom kombinuje modeliranje zgrada i najsavremenije termo-dinamičke simulacije.
Vizuelno i grafičko predstavljanje simulacija izabranih
objekta izazvalo je veliko interesovanje posetilaca
kongresa.
Među njima se našao i veliki broj studenata, mladih
istraživača, kojima se pružila mogućnost razmene
iskustava i novih dostignuća iz oblasti modeliranja
performansi zgrada i opšteg kvaliteta unutrašnjih
prostora.
Za vreme trajanja KGH kongresa imali smo priliku da
upoznamo ljude iz različitih branši, razmenimo iskustva i
pričamo o potencijalnoj poslovnoj saradnji.
Žana Stevanovič i Sandra Stefanović, Institut za
nuklearne nauke Vinča
U ime izlagača Arhitektonskog fakulteta u Beogradu
studenti su imali priliku da učestvuju na 42.
Međunarodnom kongresu društva za grejanje, hlađenje
i klimatizaciju. Na svom štandu su predstavili neke od
najboljih studentskih radova iz oblasti energetski
efikasnih zgrada. Takođe su promovisali knjigu „Videti
energiju“ dr Milice Jovanović Popović, redovonog
profesora Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, i
Dušana Ignjatovića, docenta Arhitektonskog fakulteta u
Beogradu, u kojoj su prikazane termičke karakteristike
omotača objekata.
Milena Stevanović, student Arhitektonskog fakulteta
„Veoma mi je drago što smo imali priliku da učestvujemo
na Kongresu KGH. Smatram da je svim studentima
ovakvo iskustvo značilo, posebno jer su imali
mogućnosti da svoje dosadašnje znanje stečeno na
studijama prikažu. Diskusije sa inženjerima mašinske
struke umnogome su učinile da shvatimo koliko je važna
saradnja svih struka na projektima objekata od samog
početka. Ostvarili smo kontakte, naučili nešto novo i
svakako proširili vidike.
Kongres je zaista profesionalno organizovan i svi smo
puni pozitivnih utisaka“, kaže Milena Stevanović.
Download

Milena Stevanović, student Arhitektonskog fakulteta u Beogradu