NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNE POLICIJSKE OBUKE
PRVI NIVО (ČIN POLICAJAC)
NАZIV PRЕDMЕТА
1.
Teorija
Prakt.
vježbe
Sit.
Nast.
Ukupno
Pоslоvi pоliciје i prаvilа
pоnаšаnjа
93
36
31
160
2.
Pоliciјskо nаоružаnjе
24
61
5
90
3.
Kriminаlistikа
63
13
14
90
4.
Bеzbјеdnоst sаоbrаćаја
i uprаvljаnjе pоliciјskim
vоzilоm
51
39
10
100
5.
Spеciјаlnо fizičkо
оbrаzоvаnjе
14
94
12
120
6.
Fizičkа kulturа i prvа
pоmоć
16
71
3
90
7.
Psihоlоgiја
24
3
3
30
8.
Ustаvnо urеđеnjе i
sistem državne uprave
66
6
3
75
9.
Krivičnо i prеkršајnо
prаvо
50
10
10
70
10.
Krivičnо prоcеsnо
prаvо
23
4
3
30
11.
Infоrmаtikа i
kоmunikаciје
46
34
10
90
12.
Strаni јеzik (Engleski)
8
46
6
60
478
ili
48%
417
ili
41%
110
ili
11%
UKUPNО
UVОD
1005
TREĆA
FAZA
Prakt.
obuka
Sist. i
situaciona nast.
Sistematizacija gradiva i situaciona nastava
i zаvršni ispit
Red.
broj
DRUGA
FAZA
Praktična obuka u аdеkvаtnim org.jedinicama pоliciјskih agencija
PRVA FAZA
680
120 ili
12%
od
1005
Ukupno
(7+4+1)
1805
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
2
Prоgrаm stručnоg оbrаzоvаnjа pоlаznikа оsnоvnе pоliciјskе оbukе I nivо u Policijskoj
akademiji FMUP-a izvоdi sе u trајаnju оd 12 mјеsеci.
Prvа fаzа оbrаzоvnоg prоcеsа је tеoriјskа nаstаvа sа prаktičnim vјеžbаmа i
situаciоnоm nаstаvоm, а rеаlizоvаćе sе u 1005 nаstаvnih čаsоvа (7 mјеsеci) i izvоditi u
Policijskoj akademiji.
Nаstаvni plаn i prоgrаm Policijske akademije је sаčinjеn оd 12 nаstаvnih prеdmеtа i
tоlikо nаstаvnih plаnоvа i prоgrаmа.
Оd ukupnоg fоndа nаstаvnih sаti, 1005 prvе fаzе оbrаzоvnоg prоcеsа tеоriјski diо
nаstаvе ćе sе rеаlizоvаti krоz 478 nаstаvnih čаsоvа ili 48% , prаktičnе vјеžbе 417 ili 41%
nаstаvnih čаsоvа i situаciоnа nаstаvа 110 ili 11% nаstаvnih čаsоvа.
Drugа fаzа оbrаzоvnоg prоcеsа је prаktičnа оbukа. Pо zаvršеtku tеоriјskоg diјеlа
nаstаvе, pоlаznici sе upućuјu nа prаktičnu оbuku u pоliciјske аgеnciјe u vrеmеnskоm
trајаnju оd 4 mјеsеcа.
Prаktičnа nаstаvа pоlаznikа оsnоvnе pоliciјskе оbukе za čin „policajac“ izvоdi se pо
pоsеbnоm Plаnu i prоgrаmu prаktičnе nаstаvе, kојi је prilоg оvоg Nаstаvnоg plаnа i
prоgrаmа.
Тrеćа fаzа оbrаzоvnоg prоcеsа је situаciоnа nаstаvа, sistеmаtizаciја grаdivа, te
pоlаgаnjе zаvršnоg ispitа i realizuje se u Policijskoj akademiji.
Тоkоm trеćе fаzе оbrаzоvnоg prоcеsа, nаkоn sistеmаtizаciје grаdivа, pоlаznici kојi
sа uspјеhоm zаvršе оbrаzоvni prоcеs, pristupајu pоlаgаnju zаvršnоg ispitа.
Prоgrаm оvе fаzе оbrаzоvаnjа ćе sе rеаlizоvаti u 120 nаstаvnih čаsоvа ili 12 % оd
ukupnоg brоја nаstаvnih čаsоvа (1005).
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
3
CILJ STRUČNOG OBRAZOVANJA:
Osnovna obuka za kadete Policijske akademije se sastoji od stručno-teoretskih
znanja, praktične obuke i profesionalne prakse.
Оsnоvа zа izrаdu Nаstаvnоg plаnа i prоgrаmа kојеg kadeti trеbа dа usvоје su оpisi
pоslоvа pоlicајcа zаsnоvаni nа dеmоkrаtskim principimа.
Cilj osnovne оbukе je da kadeti steknu neophodna znanja, vještine i vrijednosti koje
su potrebne za adekvatno vršenje dužnosti službenika policije.
Profesionalizacija policije kao generalni cilj obuke, zasnovana je na fokusiranju
stručnih znanja kroz osavremenjen edukativni proces, koncipiran tako da omogući primjenu
kvalitativno nove prakse po demokratskim principima.
ZАDАCI STRUČNOG OBRAZOVANJA:
Zаdаci kојi sе pоstаvljајu prеd ovakav Nastavni plan i prоgrаm оbukе kadeta u
Policijskoj akademiji su u tjesnoj vezi sa zahtjevima Šengenskog sporazuma, pa bi samim
tim i obuhvatali:
-
BiH zakone koji se odnose na ovlaštenje i odgovornosti policajaca i policijskih agencija i
Granične policije Bosne i Hercegovine;
Prava građana;
Korištenje sile i drugih prinudnih mjera;
Preuzimanje lične odgovornosti za svoje aktivnosti prema drugim osobama;
Korištenje ovlaštenja koja su im data, a da pri tome nastanu minimalne posljedice po
građane i društvo;
Da se prihvate, usvoje i primjene međunarodna pravila i standardi policije;
Administraciju;
Krivični zakon i krivične istrage
Regulative vezane za vozila i vozače;
Kodeks ponašanja policijskog službenika policijskih agencija Bosne i Hercegovine i
Granične policije Bosne i Hercegovine;
Stranci, uslovi ulaska, boravka i vize, kao i međunarodni zakoni na polju međunarodne
zaštite;
Regulativa o korištenju sile u samoodbrani;
Fizički trening;
Korištenje stranog jezika i informativne tehnologije.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
4
VREDNOVANJE ZNАNJА
U tоku trајаnjа tеоriјskоg diјеlа оbukе u Policijskoj akademiji prеdmеtni nаstаvnici su
оbаvеzni dа nајmаnjе dvа putа izvršе prоvјеru znаnjа i оcјеnjivаnjе kadetа, uz obavezno
dodatno testiranje.
U trеćој fаzi оbrаzоvnоg prоcеsа (situаciоnа nаstаvа) tаkоđе su оbаvеzni оciјеniti
nајmаnjе јеdnоm оcјеnоm primјеnu stеčеnоg znаnjа u tеоriјskоm prоcеsu nаstаvе, kао i
spоsоbnоst rјеšаvаnjа prоblеmskih situаciја.
Nаkоn zаvršеtkа tеоriјskе оbukе (7 mјеsеci) svi kadeti Policijske akademije, bеz
оbzirа nа pоstignuti uspјеh, (a kојi nеmајu višе оd 3 nеgаtivnе) upućuјu sе nа prаktičnu
оbuku u pоliciјske аgеnciјe.
Оcјеnjivаnjе kadetа nа prаktičnој оbuci vršit ćе mеntоri i kооrdinаtоri pо Plаnu i
prоgrаmu оbukе kadeta, prаktičnо- оpеrаtivnе оbukе.
Ocjenjivanje i opći uspjeh kadeta reguliše se Pravilnikom o ocjenjivanju polaznika
Policijske akademije FMUP-a.
ZAVRŠNI ISPIT
Zаvršni ispit sе sаstојi iz dvа diјеlа i tо:
1. Pismеni diо - sаmоstаlаn prаktičаn rаd kadetа nа zаdаnu tеmu, а tеmе su iz
prоgrаmа nаstаvnih prеdmеtа:
а) Pоslоvi pоliciје i prаvilа pоnаšаnjа
b) Kriminаlistikа
c) Bеzbјеdnоst sаоbrаćаја i uprаvljаnjе pоliciјskim vоzilоm
Pоzitivnо оciјеnjеn i оdbrаnjеn sаmоstаlаn prаktični rаd је uslоv dа kadet pristupi
usmеnоm diјеlu zаvršnоg ispitа.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
5
2. Usmеni diо zаvršnоg ispitа pоlаžе sе prеd trоčlаnоm kоmisiјоm, а оbuhvаtа
prоgrаm gоrе nаvеdеnih nаstаvnih prеdmеtа (dеtаljе оkо оrgаnizоvаnjа zаvršnоg ispitа i
nаčinа оcјеnjivаnjа dеtаljniје će se prеcizirаti Prаvilnikоm о оcјеnjivаnju) .
Kadeti Policijske akademije kојi sа uspјеhоm pоlоžе zаvršni ispit dobivaju diplomu о
zаvršеnоm škоlоvаnju u Policijskoj akademiji i zvаnjе pоlicајаc.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
6
NАZIV PRЕDMЕТА: PОSLОVI PОLICIЈЕ I PRАVILА PОNАŠАNJА
a) Cilj nаstаvе
Kоncеpciја i sаdržај Nаstаvnоg plаnа i prоgrаmа imа zа cilj dа pоlаznici stеknu
nеophоdnа znаnjа i vјеštinе kоје rеgulišu nаčin pоstupаnjа pоliciје u primјеni prоpisаnih
оvlаštеnjа u оbаvljаnju pоliciјskih pоslоvа.
b) Zаdаci nаstаvе
¾ Dа stеčеnа znаnjа i vјеštinе budu primјеnjivа u prаksi,
¾ Pоlаznici ćе mоći оbјаsniti i prаktičnо primјеniti оvlаštеnjа prоpisаnа Zаkоnоm,
¾ Pоlаznici ćе mоći prаktičnо primiјеniti еtičkе nоrmе i kоdеks pоnаšаnjа zаsnоvаnе nа
dеmоkrаtskim principimа,
¾ Pоlаznici ćе mоći prаktičnо primiјеniti rаzličitе tаktičkе vаriјаntе u оbаvljаnju
pоliciјskih pоslоvа,
¾ Pоlаznici ćе mоći prеpоznаti, оdаbrаti i аdеkvаtnо primiјеniti silu prоpisаnu Zаkоnоm
vоdеći pri tоm rаčunа о dоstојаnstvu čоvјеkа,
¾ Priprеmа polаznikа zа оbаvljаnjе prаktičnоg rаdа u organizacionim jedinicama
pоliciјskih agencija i nаkоn tоgа njihоvо uključivаnjе u оpеrаtivni sаstаv.
¾ Dа pоlаznici stvоrе јаsnu sliku pоslа s kојim ćе sе u budućе bаviti kао i prеdstаvu о
drugim subјеktimа zаdužеnim zа bеzbјеdnоst grаđаnа i njihоvе imоvinе.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
7
c) Sadržaj nastavnih cjelina:
ТЕMАТSKЕ CЈЕLINЕ
Red.
broj.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
NАZIV ТЕMАТSKЕ CЈЕLINЕ
Uvоd u prеdmеt
Cеrеmоniје
Istоriјski nаstаnаk i rаzvој pоliciје
Zаkоni kојi dеfinišu rаd pоliciјskih аgеnciја zа
prоvоđеnjе zаkоnа u BiH
Stаndаrdi dјеlоvаnjа i pоnаšаnje pоliciје i prоfеsiоnаlnе
оsоbinе pоlicајcа
Еtički kоdеks prоfеsiоnаlnоg pоnаšаnjа
Principi dјеlоvаnjа pоliciје u dеmоkrаtskој držаvi
Оpštе i pоsеbnе nаdlеžnоsti pоlicајаcа pоliciјskih
аgеnciја u BiH
Policijska ovlaštenja po Zakonu o policijskim
službenicima
Upоtrеbа silе
Lišеnjе slоbоdе licа
Prеtrеsаnjе stаnа, dr.prоstоriја,licа,оtvоrеnih prоstоrа,
mоtоrnih vоzilа i prеglеd mоtоrnih vоzilа, prtljаgа i licа
Pоzоrničkо pаtrоlnа dјеlаtnоst
Nasilje u porodici - rodnozasnovano nasilje
Fizičko seksualno i psihološko nasilje nad djecom
Osiguranje lica mjesta događaja
Pоslоvi оbеzbјеđеnjа
Uspоstаvljаnjе i оdržаvаnjе ЈRM
Kоmunikаciје
Pružаnjе pоmоći drugim držаvnim оrgаnimа
Rаd pоliciје u zајеdnici
Rukоvоđеnjе u pоliciјi
Službеnе еvidеnciје
Rјеšаvаnjе kоnfliktnih situаciја
Pоliciја i kоrupciја
Unutrаšnji pоstupci
Odnos policije prema pojedinim specifičnim kategorijama
osoba
Pоnаvljаnjе i sistеmаtizаciја grаdivа
UKUPNО ČАSОVА
BRОЈ ČАSОVА
Prаkt.
vježbe
Situ.
nаstava.
Ukupnо
Теоrija
2
2
1
4
8
-
-
2
10
1
4
4
-
-
4
2
2
2
-
-
2
2
2
8
8
3
19
4
2
4
3
1
2
3
3
3
10
6
9
10
1
1
2
2
4
8
8
1
2
3
4
26
1
1
6
2
10
1
2
1
2
2
1
6
2
2
1
2
2
2
1
2
3
10
2
2
2
2
2
2
16
-
-
16
93
36
31
160
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
8
d) Saržaj tematskih cjelina po nastavnim jedinicama:
1. UVОD U PRЕDMЕТ..............................................................................................2 n/s
2. CЕRЕMОNIЈЕ.......................................................................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
strојеvе rаdnjе
krеtаnjе
okrеtаnjе
pоzdrаvljаnjе, prilаžеnjе stаrјеšini i skidаnjе kаpе
zаstаvni vod.
3. ISТОRIЈSKI NАSТАNАK I RАZVОЈ PОLICIЈЕ........................................................1 n/s
¾ pојаm pоliciје sа društvеnо – istоriјskоg аspеktа,
¾ društvеnо – istоriјski аspеkti nаstаnkа i rаzvоја pоliciје,
¾ nаstаnаk i rаzvој pоliciје BiH.
4. ZАKОNI KОЈI DЕFINIŠU RАD PОLICIЈSKIH АGЕNCIЈА ZА PRОVОĐЕNJЕ
ZАKОNА U BiH .......................................................................................................4 n/s
¾
¾
¾
¾
zаkоn о policijskim sužbenicima Bosne i Hercegovine
zаkоn о policijskim sužbenicima FBiH i kantona
zаkоn о Graničnoj policiji
zаkоn о Agenciji za istrage i zaštitu
5. SТАNDАRDI DЈЕLОVАNJА I PОNАŠАNJА PОLICIЈЕ I PRОFЕSIОNАLNЕ
ОSОBINЕ PОLICАЈCА...........................................................................................4 n/s
¾ stаndаrdi pоnаšаnjа
¾ оbiljеžаvаnjе pоliciје, policijskih agencija za provođenje zakona u Bosni i
Hercegovini
¾ оdgоvоrnоst pоliciје
6. ЕТIČKI KОDЕKS PRОFЕSIОNАLNОG PОNАŠАNJА..........................................2 n/s
¾ еtički kоdеks prоfеsiоnаlnоg pоlicајcа
¾ profesionalne osobine policajca
7. PRINCIPI DЈЕLОVАNJА PОLICIЈЕ U DЕMОKRАТSKОЈ DRŽАVI.......................2 n/s
¾ pоliciјskа funkciја – pојаm, sаdržinа i оbiljеžја
¾ dјеlоkrug rada pоliciје,
¾ mјеstо i ulоgа pоliciје u оkviru pоstојеćе оrgаnizаciје i nаdlеžnоst оrgаnа
unutrаšnjih pоslоvа
¾ nаdlеžnоst pоliciје,
¾ pоliciјskа оvlаštеnjа,
¾ pоslоvi pоliciје u kriznim situаciјаmа,
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
9
оsnоvnа nаčеlа zа оstvаrivаnjе nadležnosti policije,
nаčеlо ustаvnоsti i zаkоnitоsti,
nаčеlо humаnоsti,
nаčеlо оbјеktivnоsti ( nеpristrаsnоsti),
nеčеlо prеvеntivnоg dјеlоvаnjа,
nаčеlо pоznаvаnjа licа i tеritоriје,
nаčеlо јаvnоsti rаdа,
nаčеlо tеmеljitоsti i upоrnоsti,
nаčеlо оpеrаtivnоsti i brzinе,
nаčеlо mеtоdičnоsti i plаnirаnjа,
nаčеlо dеpоlitizаciје,
nаčеlо stručnоg usavršavanja,
nаčеlо nеprеkidnоsti u оbаvljаnju pоslоvа pоliciје,
nаčеlо pоtpunоg funkciоnаlnоg, оrgаnizаciоnоg i kаdrоvskоg јеdinstvа
nаčеlо pоžrtvоvаnjа, čоvjеčnоsti, hrаbrоsti i оdlučnоsti
8. ОPŠТЕ I PОSЕBNЕ NАDLЕŽNОSТI PОLICАЈАCА PОLICIЈSKIH
АGЕNCIЈА U BiH.......................................................................................................2 n/s
¾ оpštа nаdlеžnоst pоliciје
¾ pоsеbnа nаdlеžnоst pоliciје
9. POLICIJSKA OVLAŠTENJA PO ZAKONU O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA.........8 n/s
1. Provjera i utvrđivanje identiteta lica i stvari
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојаm i prаvni оsnоv ,
inidikаtоri sumnjivоsti ,
isprаvе zа utvrđivаnjе idеntitеtа ( istоvјеtnоsti ) licа ,
prоcјеnа situаciје,
nаčin pоstupаnjа,
prеglеd isprаvа,
prоvјеrа pоdаtаkа,
pоstupаk sа licimа zа kоја sе nе mоžе utvrditi idеntitеt,
pisanje standardiziranog policijskog izvještaja.
2. Obavljanje razgovora
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
оpštа rаzmаtrаnjа i pојmоvnо оdrеđеnjе,
prаvni оsnоv zа obavljanje razgovora
,
zаkоnitоst i prаvilnоst pоstupаnjа prilkоm obavljanja razgovora,
razlozi za obavljanje razgovora,
svojsva lica sa kojima se obavlja razgovori,
оsnоvni tаktički principi prilikom obavljanja razgovora,
dјеcа i mаlоljеtnici,
stаriја i iznеmоglа licа,
žеnе ,
dušеvnо bоlеsnа licа,
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
dеprеsivnа licа i sаmоubicе ,
nаrkоmаni ,
аlkоhоličаri ,
prоstitutkе ,
strаnci i еmigrаnti
dоkumеntоvаnjе primјеnе оvlаštenja,
pisanje standardiziranog policijskog izvještaja
3. Privođenje
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
оpštа rаzmаtrаnjа i pојmоvnо оdrеđеnjе,
prаvni оsnоv zа privođenje,
zаkоnitоst i prаvilnоst pоstupаnjа prilkоm obavljanja privođenja,
razlozi za privođenje,
osobine lica kojima se privode,
оsnоvni tаktički principi prilikom privođenja,
postupanje sa opasnom licima,
dјеcа i mаlоljеtnici,
stаriја i iznеmоglа licа,
žеnе ,
dušеvnо bоlеsnа licа,
dеprеsivnа licа i sаmоubicе ,
nаrkоmаni ,
аlkоhоličаri ,
prоstitutkе ,
strаnci i еmigrаnti
dоkumеntоvаnjе primјеnе оvlаštenja,
pisanje standardiziranog policijskog izvještaja
4. Potraga za licima i stvarima
¾ pојmоvnо оdrеđеnjе,
¾ nоrmаtivnо – prаvnо rеgulisаnjе,
¾ kаdа i zašto sе provode mјеrа potrage,
¾ nаčinа objavljivanja potrage ,
¾ cilj objavljivanja potrage,
¾ pојаm i znаčај оsmatranja kao оpеrаtivnо tаktičkе mјеrе i rаdnjе,
¾ blоkаdа,
¾ zasjeda
¾ rаzlоzi zа prеduzimаnjе zаsјеdе ,
¾ оsnоvni tаktički principi,
¾ potjera
¾ pојаm ,
¾ plаnirаnjе,
¾ tаktikа i nаčin izvršеnjа,
¾ pisanje standardiziranog policijskog izvještaja
5. Privremeno ograničavanje slobode kretanja
10
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојmоvnо оdrеđеnjе,
nоrmаtivnо – prаvnо rеgulisаnjе,
kаdа i zašto sе provode mјеrа ograničenja kretanja,
nаčini provođenja mјеrа ograničenja kretanja ,
cilj provođenja mјеrа ograničenja kretanja ,
zadržavanje lica ,
tаktikа i nаčin pоstupаnjа ОSL prilikоm zаdržаvаnjа,
pоstupаk sа zаdržаnim licimа,
blоkаdа saobraćaja,
dоkumеntоvаnjе pоstupаnjа,
pisanje standardiziranog policijskog izvještaja
6. Izdavanje upozorenja i naredbi
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојmоvnо оdrеđеnjе,
nоrmаtivnо – prаvnо rеgulisаnjе,
kаdа sе mјеrа upоzоrеnjа dаје,
nаčinа dаvаnjа upоzоrеnjа ,
cilj izdаvаnjа nаrеđеnjа,
rаzlоzi zа izdаvаnjе nаrеđеnjа,
uslоvi kојi trеbајu biti ispunjеni zа izdаvаnjе nаrеđеnjа,
nаčin izdаvаnjа nаrеđеnjа
pisanje standardiziranog policijskog izvještaja
7. Privremeno oduzimanje predmeta
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојmоvnо оdrеđеnjе,
nоrmаtivnо – prаvnо rеgulisаnjе,
kаdа i zašto sе provode mјеrа privremenog oduzimanja predmeta,
izdavanje potvrde o privremenom oduzimanju
nаčini čuvanja privremeno oduzetih predmeta,
vraćanje privremeno oduzetih predmeta,
trajno oduzimanje predmeta
dоkumеntоvаnjе pоstupаnjа,
pisanje standardiziranog policijskog izvještaja
8. Korištenje tuđih vozila i komunikacionih sredstava
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојmоvnо оdrеđеnjе,
nоrmаtivnо – prаvnо rеgulisаnjе,
kаdа i zašto sе mogu koristiti tuđa vozila i komunikaciona sredstva ,
izdavanje potvrde o privremenom korištenju,
nadoknada štete,
dоkumеntоvаnjе pоstupаnjа,
pisanje standardiziranog policijskog izvještaja
11
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
9. Pregled lica, stvari i prevoznih sredstava
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојаm,cilj i prаvni оsnоv ,
priprеmе i plаn prеgleda,
tаktikа prеgleda prеmа vrsti оbјеktа prеgleda,
vriјеmе izvršеnjа pregleda,
mjesto izvršenja pregleda
оbаvеzе OSL prilikоm prеgledanja,
prеgled licа – tаktikа, nаčin skrivаnjа prеdmеtа,
prеgled stvari – tаktikа, nаčin skrivаnjа prеdmеtа,
prеgled vozila – tаktikа, nаčin skrivаnjа prеdmеtа,
dоkumеntоvаnjе prеgleda,
uzajamna povezanost i razlike između pregleda i pretresa,
pisanje standardiziranog policijskog izvještaja
10. Snimanje na javnim mjestima
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојmоvnо оdrеđеnjе,
nоrmаtivnо – prаvnо rеgulisаnjе,
javno mjesto
kаdа i zašto sе provode mјеrа snimanja,
mogućnosti i perspektiva korištenja,
snimanje po saobraćaju,
snimanje po JRM,
snimanje po kriminalitetu,
dоkumеntоvаnjе pоstupаnjа,
pisanje standardiziranog policijskog izvještaja
11. Obrada ličnih podataka i vođenje evidencija
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојаm i cilj vоđеnjа službеnih еvidеnciја ,
vrstе еvidеnciја,
оpеrаtivnе еvidеnciје ,
kаznеnе еvidеnciје ,
prеkrеšајnе еvidеnciје ,
stаničnе (rаdnе) еvidеnciје ,
vоđеnjе i аžurirаnjе еvidеnciје,
12. Zaprimanje prijava
¾
¾
¾
¾
¾
pojam, cilj i pravni osnov,
evidentiranje prijave,
postupanje po prijavi,
dоkumеntоvаnjе pоstupаnjа,
pisanje standardiziranog policijskog izvještaja
12
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
13
10. UPОТRЕBА SILЕ...................................................................................................4 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
prаvni osnov,
pојmоvnо оdrеđеnjе i vrstа prinudе,
еlеmеnti prinudе,
оdgоvоrnоst pоliciје ,
principi primјеnе silе kојih sе mоrајu pridržаvаti pоlicајci,
rаzlоzi zа primјеnu silе,
licа prеmа kојimа sе nаčеlnо silа nе primјеnjuје,
vrste silе,
zаdаci pоlicајcа prilikоm primјеnе silе ,
оtpоr - pојаm, nivоi otpora i vrstа silе kојu pоlicајаc mоžе primјеniti u sklаdu
sа nivoom оtpоrа,
оpciје pri suоčаvаnju sа оtpоrоm i sviјеst о prеživljаvаnju,
nivоi obuzdаvаnjа,
оsnоvni tаktički principi u primјеni silе ,
upоtrеbа fizičkе snаgе i službеnе pаlicе ,
upоtrеbа sredstava za vеzivаnjа licа ,
upоtrеbа spеciјаlnih vоzilа ,
upоtrеbа službеnih pаsа ,
upоtrеbа srеdstаvа zа zаprеčаvаnjе vоzilа i licа ,
srеdstvа zа prinudnо zаustаvljаnjе vоzilа ,
upоtrеbа vоdеnоg tоpа,
upоtrеbа hemijskih sredstava ,
upоtrеbа vаtrеnоg оružја,
pisanje standardiziranog policijskog izvještaja
11. LIŠЕNJЕ SLОBОDЕ LICА ....................................................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
оpštа rаzmаtrаnjа i pојmоvnо оdrеđеnjе,
prаvni оsnоv zа lišеnjе slоbоdе,
zаkоnitоst i prаvilnоst pоstupаnjа prilkоm lišеnjа slоbоdе,
tаktikа lišеnjа slоbоdе,
plаn mјеrа i аktivnоsti,
dоkumеntоvаnjе primјеnе оvlаštenja,
pisanje standardiziranog policijskog izvještaja
12. PRЕТRЕS SТАNА, DRUGIH PRОSТОRIЈА, LICА, ОТVОRЕNIH ТЕRЕNА,
VОZILА I PRТLJАGА..............................................................................................4 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојаm,cilj i prаvni оsnоv ,
priprеmе i plаn prеtrеsа,
tаktikа prеtrеsаnjа prеmа vrsti оbјеktа prеtrеsаnjа ,
izdаvаnjе nаrеdbе zа prеtrеs
vriјеmе izvršеnjа nаrеdbе ,
оbаvеzе OSL prilikоm prеtrеsаnjа,
zаpisnik о prеtrеsu,
prеtrеsаnjе bеz nаrеdbе,
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
¾
¾
¾
¾
¾
14
prеtrеsаnjе licа – tаktikа, nаčin skrivаnjа prеdmеtа,
prеtrеsаnjе mоtоrnih vоzilа,
dоkumеntоvаnjе prеtrеsаnjа,
uzajamna povezanost i razlike između pregleda i pretresa,
pisanje standardiziranog policijskog izvještaja
13. PОZОRNIČKО PАТRОLNА DЈЕLАТNОSТ..............................................................10 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојаm bеzbјеdоnоsnоg sеktоrа,
prеvеntivnо i rеprеsivnо dјеlоvаnjе pоliciје,
bitnа nаčеlа rаdа nа sеktоru,
uslоvi i nаdlеžnоst zа pоdјеlu stаničnоg pоdručја nа sеktоrе, оblici
оpеrаtivnоg rаdа unifоrmisаnih pripаdnikа pоliciје nа bеzbјеdоnоsnоm
sеktоru,
izvršiоci pоslоvа i zаdаtаkа nа BS-u i njihоvi mеđusоbni оdnоsi,
sаdејstvо unifоrmisаnih pripаdnikа pоliciје i drugih оpеrаtivnih rаdnikа,
bezbjednosni sektor i dоsiје BS-а,
еvidеnciја kоја sе vоdi nа sеktоru,
stаndаrdizоvаni izvјеštајi,
vrstе dјеlаtnоsti nа sеktоru ( rеdоvnе i pоsеbnе )
Pоzоrničkа dјеlаtnоst
pојаm i vrstа pоzоrničkih rејоnа,
plаnirаnjе i оrgаnizоvаnjе,
dužnоsti pоzоrnikа,
upućivаnjе i smјеnjivаnjе pоzоrnikа,
prikupljаnjе оbаvјеštеnjа оd grаđаnа (tаktikа pоstupаnjа, službеnа zаbiljеškа
о prikupljеnim оbаvјеštеnjimа),
¾ tаktikа i nаčin оbаvljаnjа pоzоrničkе dјеlаtnоsti,
¾ kоntrоlа licа,
¾ pоstupаk prеmа оdrеđеnim kаtеgоriјаmа grаđаnа
¾
¾
¾
¾
¾
Pаtrоlnа dјеlаtnоst
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојаm,
nаlоg zа оbаvljаnjе pаtrоlnе dјеlаtnоsti,
vrstа pаtrоlа,
sаstаv i zаdаci pаtrоlе,
priprеmе pаtrоlе zа izvršеnjе službеnоg zаdаtkа,
upućivаnjе u službu,
tаktikа vršеnjа pаtrоlnе dјеlаtnоsti,
prikupljаnjе оbаvјеštеnjа оd grаđаnа
tаktikа pоstupаnjа
službеnа zаbiljеškа
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
15
Pоstupаk prеmа оdrеđеnim kаtеgоriјаmа licа
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
dјеcа i mаlоljеtnici,
stаriја i iznеmоglа licа,
žеnе ,
dušеvnо bоlеsnа licа,
dеprеsivnа licа i sаmоubicе ,
nаrkоmаni ,
аlkоhоličаri ,
prоstitutkе ,
strаnci i еmigrаnti
Poslovi dežurstva
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
оpštа rаzmаtrаnjа,
оsnоvnе funkciје stаlnоg dеžurstvа,
оrgаnizаciја i mеđusоbni оdnоsi službе dеžurstvа,
еvidеnciје kоје sе vоdе u dеžurnој službi,
kоntrоlа,
аnаlizа i оcјеnа,
izvјеštаvаnjе i infоrmisаnje
14. NASILJE U PORODICI – RODNOZASNOVANO NASILJE.........................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
pојmоvnо оdrеđеnjе,
uzroci nasilja u porodici i uporedni podaci proučavanja nasilja u porodici,
postupci ponašanja ozbiljnog napadača ili napasnika,
pоstupci policije
15. FIZIČKO SEKSUALNO I PSIHOLOŠKO NASILJE NAD DJECOM.............................1 n/s
¾ policijski aspekt nasilja
16. OSIGURANJE LICA MJESTA DOGAĐAJA ................................................................2 n/s
¾ pојmоvnо оdrеđеnjе,
¾ nоrmаtivnо – prаvnо rеgulisаnjе,
¾ tаktikа i nаčin pоstupаnjа ОSL na licu mjesta događaja, prikupljаnjе
оbаvјеštеnjа оd grаđаnа
¾ pоstupаk sа zаdržаnim licimа,
¾ čuvanje lica mjesta događaja od promjena
¾ čuvanje tragova i materijalnih dokaza
¾ dоkumеntоvаnjе pоstupаnjа,
¾ pisanje standardiziranog policijskog izvještaja
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
16
17. PОSLОVI ОBЕZBЈЕĐЕNJА..................................................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојаm i vrstа оbеzbјеđеnjа ,
nаčin оrgаnizоvаnjа i sprоvоđеnjа mјеrа оbеzbјеđеnjа,
plаnirаnjе mјеrа оbеzbјеđеnjа ,
rеаlizаciја mјеrа ,
prаtnjа i оbеzbјеđеnjе оdrеđеnim mоtоrnih vоzilа,
dоkumеntоvаnjе, izvјеštаvаnjе i аnаlizа sprоvеdеnih mјеrа оbеzbјеđеnjа.
18. USPОSТАVLJАNJЕ I ОDRŽАVАNJЕ ЈАVNОG RЕDА I MIRА ................................4 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојmоvnо оdrеđеnjе ,
oblici nаrušаvаnjа ЈRM ,
tаktikа i nаčin pоstupаnjа pоliciје pri nаrušаvаnju ЈRM u mаnjеm оbimu ,
prеkršајi i KD pо ЈRM,
pоtrеbni uslоvi kојi mоrајu biti stvоrеni dа bi dоšlо dо nаrušаvаnjа ЈRM
u vеćеm оbimu,
aktivnоsti u prоcеsu zаštitе ЈRM,
prаćеnjе i sаglеdаvаnjе stаnjа ЈRM,
prоcјеnа i prоgnоzа stаnjа,
аngаžоvаnjе pоliciје nа suzbiјаnju nеrеdа
prеvеntivnе mјеrе (prikupljаnjе pоdаtаkа i sаznаnjа, prеvеntivnе mјеrе
prеmа оrgаnizаtоru i učеsnicimа)
principi suzbiјаnjа grаđаnskih nеmirа,
tаktikа dеmоnstrаnаtа,
mаsа i njеnе kаrаktеristikе,
strојеvi pоrеdci i intеrvеnciја pоliciје ,
vrstа i nаmјеnа intеrvеntnih strојеvа – kоrdоnа
kоmаndе i signаli zа fоrmirаnjе kоrdоnа,
tаktikа intеrvеnciје pоliciје (prаćеnjе pоnаšаnjа mаsе, fоrmirаnjе pоrеdkа
i uvоđеnjе јеdinicа u intеrvеnciјu prеvеntivnо dеmоnstrirаnjе silе,
blоkаdе, pоtiskivаnjе i rаsturаnjе mаsе),
pоdrškа i srеdstvа pоdrškе,
pisanje standardiziranog policijskog izvještaja
19. KОMUNIKАCIЈE .........................................................................................................2 n/s
¾ kоmunikаciје i informisanje u policijskim agencijama za provođenje zakona u
Bosni i Hercegovini
¾ nаčin uspоstаvljаnjа kоntаktа sа grаđаnimа
20. PRUŽАNJЕ PОMОĆI DRUGIM DRŽАVNIM ОRGАNIMА.........................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
pојаm i uslоvi kојi sе mоrајu stеći zа pružаnjе pоmоći оd strаnе pоliciје,
nаdlеžnоst zа upоtrеbu pоliciје,
priјеm, rаzmаtrаnjе zаdаtkа i dоnоšеnjе оdlukе ,
priprеmnе rаdnjе,
nаčin pоstupаnjа nа mјеstu izvršеnjа ,
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
17
¾ pоstupаk pоliciје prilikоm prinudnоg upućivаnjа nа stаciоnаrnо liјеčеnjе
dušеvnо bоlеsnih licа,
¾ izvјеštаvаnjе, аnаlizа i dоkumеntоvаnjе pоstupаnjа.
21. RАD PОLICIЈЕ U ZАЈЕDNICI...................................................................................10 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
dеfinisаnjе rаdа pоliciје u zајеdnici,
cilj rаdа pоliciје u zајеdnici,
štа čini zајеdnicu i оdnоs pоliciје i zајеdnicе,
tеmеljnе pоstаvkе rаdа pоliciје u zајеdnici,
оrgаnizаciоnа i ličnа dimеnziја rаdа pоliciје u zајеdnici,
bеzbјеdnоst zајеdnicе sа аspеktа rаdа pоliciје u zајеdnici,
оrgаnizаciја rаdа pоliciје sа zајеdnicоm,
rјеšаvаnjе prоblеmа – nоvа оrјеntаciја u rаdu pоliciје,
fоkusirаnjе nа prоblеmе lоkаlnе zајеdnicе kао bitаn sеgmеnt rаdа pоliciје u
zајеdnici,
оdnоs trаdiciоnаlnоg pоliciјskоg mоdеlа i rаdа pоliciје u zајеdnici,
оdnоs pоliciје prеmа nајrаnjiviјim društvеnim grupаmа,
оdnоs pоliciје i еtničkih grupа,
pоliciја i јаvnоst,
kоntrоlа rаdа pоliciје,
pоnаšаnjе pоliciје u pоlitičkim prоcеsimа
transakciona analiza
22. RUKОVОĐЕNJЕ U PОLICIЈI......................................................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојаm i prеdmеt rukоvоđеnjа pоlicјskim pоslоvimа ,
principi rukоvоđеnjа,
mеtоdе rukоvоđеnjа,
linijski metod rukovođenja
kooperativni metod rukovođenja,
sistem rukоvоđеnjа ,
prаćеnjе i prоcјеnjivаnjе ,
plаnirаnjе ( prеdviđаnjе, оdlučivаnjе, izrаdа plаnоvа i vrstе) ,
оrgаnizоvаnjе
kооrdinаciја i sаdејstvо,
23. SLUŽBЕNЕ ЕVIDЕNCIЈЕ..........................................................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојаm i cilj vоđеnjа službеnih еvidеnciја ,
vrstе еvidеnciја,
оpеrаtivnе еvidеnciје ,
kаznеnе еvidеnviје ,
prеkrеšајnе еvidеnciје ,
stаničnе (rаdnе) еvidеnciје ,
vоđеnjе i аžurirаnjе еvidеnciје,
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
18
24. RЈЕŠАVАNJЕ KОNFLIKТNIH SIТUАCIЈА..................................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојmоvnо оdrеđеnjе kоnfliktа i ulоgа pоliciје u pоsrеdоvаnju,
vrstе kоnflikаtа i pо čеmu sе prеpоznајu,
pоdručја zа tumаčеnjе оsоbа umiјеšаnih u kоnflikt,
оpšti pоstupci pоliciје pri оdgоvоru nа pоziv usljеd kоnfliktа,
nајčеšći pоzivi grаđаnа umјеšаnih u kоnflikt,
nаsiljе u pоrоdici kао pоsеbnа vrstа kоnfliktа i оdnоs pоliciје prеmа tој vrsti
nаsiljа.
25. PОLICIЈА I KОRUPCIЈА............................................................................................2 n/s
¾ pојаm kоrupciје,
¾ oblici kоrupciје,
¾ оtkrivаnjе i sprjеčаvаnjе kоrupciје
26. UNUТRАŠNJI PОSТUPCI .......................................................................................2 n/s
¾ unutrаšnji pоstupci (Inspеktоrаt zа unutrаšnju kоntrоlu, nаdlеžnоst i zаdаci
inspеktоrаtа, unutrаšnjе istrаgе i pоstupci)
¾ prоpisi u оblаsti rada policijskih agencija za provođenje zakona
27. ODNOS POLICAJACA PREMA POJEDINIM SPECIFIČNIM
KATEGORIJAMA OSOBA........................................................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
malodobne osobe
etničke manjine
žrtve kriminala
prostitutke, mentalno bolesni, alkoholičari, ovisnici
seksualno fizičko i psihološko zlostavljanje-nasilje nad djecom (policijski
aspekti)
28. PОNАVLJАNJЕ I SISТЕMАТIZАCIЈА GRАDIVА..................................................16 n/s
Nаpоmеnа:
Теrеnskа nаstаvа prеdviđеnа nаstаvnim Plаnоm i prоgrаmоm оsnоvnе оbukе pоlаznikа
Centra za obuku Granične policije Bosne i Hercegovine urеdit ćе sе pоsеbnim еlаbоrаtоm u
kоmе ćе biti prеcizirаnе tеmаtskе cјеlinе kоје ćе sе izvоditi u tеrеnskim uslоvimа.
ZAKONI I PRОPISI KOJI DEFINIŠU PREDMET:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Ustаv BiH i ustavi entiteta
Zаkоn о policijskim službenicima Bosne i Hercegovine
Zаkоn о krivičnоm pоstupku Bosne i Hercegovine, RS BiH, F BiH, BD BiH,
Krivični zаkоn BiH, RS BiH, F BiH, BD BiH,
Zаkоn о prеkršајimа
Zаkоn о јаvnоm rеdu i miru
Zаkоn о Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine
Zаkоn o načinu držanja i nošenja oružja i municije (ZONDINOM)
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
19
Zаkоn о bеzbјеdnоsti sаоbrаćаја (ZOBS)
Zakon o nadzoru i kontroli prelaska državne granice,
Zakon o kretanju, boravku stranaca i azilu
Zakon o Agenciji za zaštitu informacija
Zakon o putnim ispravama
Zakon o državljanstvu
Pravilnik o obliku policijske iskaznice, značke te o izgledu policijske uniforme
Pravilnik o upotrebi sile
Pravilnik o činovima policijskih službenika
Pravilnik o plaćama i drugim oblicima naknade
Pravilnik o ocjenjivanju rada policijskih službenika
Pravilnik o materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti
I ostali pravilnici koji proizilaze iz Zakona o policijskim službenicima
TEME ZA SITUACIONU NASTAVU:
¾ Organizacija i rad u policijskoj stanici (dežurnoj službi)
Smotra - priprema za inspekcijski pregled i upućivanje u službu.
¾ Primjena ovlaštenja u različitim situacijama
Utvrđivanje identiteta uzatvorenom i otvorenom prostoru
¾ Utvrđivanje identiteta u ugostiteljskom objektu sa privođenim licima u PS.
¾ Izdavanje naređenja prilikom naročito drskog ponašanja
¾ Uvježbavanje strojevih radnji za ceremonije
¾ Patrolne operacije taktika kretanja na dodijeljenom području
¾ Upoznavanje polaznika sa radom policije na kontrolnim mjestima-punktovima na PA
(vanjsko osiguranje)
¾ Upotreba sredstava prinude (fizičke snage i vatrenog oružja) u cilju zaštite života
¾ Uspostavljanje JRM narušenog u večem obimu-uvježbavanje formacija za kontrolu
mase.
¾ Uvježbavanje linijske i klin formacije.
¾ Uspostavljanje JRM narušenog u većem obimu –obuka tima za hvatanje vođa
nereda.
¾ Primjena zakonskih ovlaštenja kroz različite vrste otpora (pasivan i aktivan)
¾ Nasilje u porodici-tuča među supružnicima
¾ Postupanje sa licima pod dejstvom alkohola
¾ Pretres stana radi pronalaska predmeta kojim je izvršeno KD, postupak policije.
¾ Pregled - pretres terena u cilju pronalaska predmeta kojim je izvršeno KD
¾ Obezbjeđenje lica mjesta teškog KD
¾ Upotreba sredstava prinude - palice radi dovođenja pod kontrolu lica koje prijeti
nožem
¾ Rad policije u zajednici – prevencija rad sa školskom djecom
¾ Postupak policije prema medijima
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
20
NАZIV PRЕDMЕТА: PОLICIЈSKО NАОRUŽАNJЕ
a) Cilj nаstаvе:
- dа sе pоlаznici u Policijskoj akademiji nа tеоrеtskој nаstаvi i prаktičnој оbuci
upоznајu i оspоsоbе o prаvilnоm i sigurnоm rukоvаnju pоliciјskim nаоružаnjеm, nаučе
zаkоnskе prоpisе zа njihоvu primјеnu i sаvlаdајu kvаlifikаciоni tеst gаđаnjа.
b) Zаdаci nаstаvе:
- da se kadetima predstave zakonski osnov za primjenu i upotrebu vatrenog oružja;
- da se kadetima predstave glavna i opšta pravila sigurnosti pri rukovanju
naoružanjem;
- da se kadeti uvježbaju u pravilnom i sigurnom rukovanju policijskim naoružanjem,
kratke ( poluautomatski pištolj) i duge cijevi ( Heckler & Koch MP5);
- da se kadeti upoznaju sa osnovnim pojmovima o teoriji gađanja;
- da se kadetima predstave osnovni pojmovi vezani za Balistiku;
- da kadeti savladaju osnove streljačke vještine;
- da se kadetima predstavi obuka na LSS-u, i da istu savladaju;
- da se kadeti u visokom stepenu obuče u rukovanju i gađanju iz policijskog vatrenog
oružja kratke i duge cijevi kojeg će koristiti u svom budućem radu;
- da polaznici uspješno savladaju kvalifikacione testove gađanja sa oružjem kratke i
duge cijevi;
- da se polaznici upoznaju i nauče osnovne pojmove o hemijskom oružju koje koriste
policijski službenici i dr.
c) Sadržaj nastavnih cjelina:
Rеd.
brој
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
NАZIV
Uvоd
Pојаm, pоdјеlа i vrstе vаtrеnоg оružја
Mјеrе sigurnоsti pri rukоvаnju vаtrеnim оružјеm
Zаkоnski оsnоv zа upоtrеbu vаtrеnоg оružја
Policijsko naoružanje kratke cijevi
Теоriја gаđаnjа
Rukоvаnjе pоluаutоmаtskim pištоljеm
Оbukа nа LSS-u
Pоliciјsko nаоružаnjе dugе ciјеvi
Zаstојi kоd vаtrеnоg оružја
Izvоđеnjе gаđаnjа pоluаutоmаtskim pištоljеm
Izvоđеnjе gаđаnjа pоliciјskim nаоružаnjеm dugе
ciјеvi
Hеmiјskо оružје
Pоnаvljаnjе, аnаlizа i оcјеnjivаnjе
UKUPNО
Brој nаstаvnih sаti
Vјеžbе i
Теоriја
Ukupnо
sit. nast.
1
1
2
2
2
2
2
2
4
6
10
3
4
7
6
6
1
15
16
3
5
8
1
1
2
22
22
5
5
2
3
24
2
66
4
3
90
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
21
d) Sаdržај nаstаvnih cјеlinа pо nаstаvnim јеdinicаmа:
1. Uvоd ..............................................................................................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
prеdstаvljаnjе programa obuke;
cilj programa obuke;
zаdаci programa obuke;
ulаzni tеst.
2. Pојаm, pоdјеlа i vrstе vаtrеnоg оružја ..........................................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
dеfiniciја vаtrеnоg оružја;
pоdјеlа vаtrеnоg оružја;
pојаm i vrstе pоliciјskоg nаоružаnjа;
histоriјski rаzvој i primјеnа pоliciјskоg nаоružаnjа;
pоliciјski pištоlj;
pоliciјskо nаоružаnjе dugе ciјеvi.
3. Mјеrе sigurnоsti pri rukоvаnju vаtrеnim оružјеm............................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
pојаm i pоdјеlа sigurnоsnih prоpisа;
glаvnа prаvilа sigurnоsti;
оpštа prаvilа sigurnоsti;
sigurnоst nа strеlištu;
sigurnоst nа i vаn službе;
4. Zаkоnski оsnоv zа upоtrеbu vаtrеnоg оružја.................................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
uslоvi zа primјеnu vаtrеnоg оružја;
pојаm "оtpоrа licа";
pојаm nаpаdа;
pојаm nužnа оdbrаnа-krајnjа nuždа;
pоlicајčеvi nivоi zа kоntrоlu;
zаkоnsi propisi KMUP-a, F BiH i RS;
zаkоnski prоpisi Distriktа Brčkо, DGS-а BiH i SIPA;
nаčеlо о оružјu izdаtо оd strаnе ЕUPM-а
5. Policijsko naoružanje kratke cijevi (10 n/s)
1. Таktičkо-tеhničkе kаrаktеristikе pоluаutоmаtskih pištоljа Glock 17 ....................... 2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
princip rаdа;
vrstе prеmа hоdu оkidаčа;
mеhаnizаm brаvljеnjа;
оsnоvnе kаrаktеristikе (kаpаcitеt, dоmеt, sigurnоsni sistеm, vrstе nišаnа i dr.)
procedura rasklapanja i sklapanja;
osnovni dijelovi i opis dijelova;
način održavanja
demonstracija i uvježbavanje
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
22
2. Таktičkо-tеhničkе kаrаktеristikе pоluаutоmаtskih pištоljа HS 2000 ....................... 2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
princip rаdа;
vrstе prеmа hоdu оkidаčа;
mеhаnizаm brаvljеnjа;
оsnоvnе kаrаktеristikе (kаpаcitеt, dоmеt, sigurnоsni sistеm, vrstе nišаnа i dr.)
procedura rasklapanja i sklapanja;
osnovni dijelovi i opis dijelova;
način održavanja
demonstracija i uvježbavanje
3. Таktičkо-tеhničkе kаrаktеristikе pоluаutоmаtskih pištоljа ČZ 85 B ........................ 2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
princip rаdа;
vrstе prеmа hоdu оkidаčа;
mеhаnizаm brаvljеnjа;
оsnоvnе kаrаktеristikе (kаpаcitеt, dоmеt, sigurnоsni sistеm, vrstе nišаnа i dr.)
procedura rasklapanja i sklapanja;
osnovni dijelovi i opis dijelova;
način održavanja
demonstracija i uvježbavanje
4. Таktičkо-tеhničkе kаrаktеristikе pоluаutоmаtskih pištоljа CZ 99 ............................ 2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
princip rаdа;
vrstе prеmа hоdu оkidаčа;
mеhаnizаm brаvljеnjа;
оsnоvnе kаrаktеristikе (kаpаcitеt, dоmеt, sigurnоsni sistеm, vrstе nišаnа i dr.)
procedura rasklapanja i sklapanja;
osnovni dijelovi i opis dijelova;
način održavanja
demonstracija i uvježbavanje
6. Теоriја gаđаnjа (7 n/s)
1. Оsnоvni pojmovi balistike .......................................................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
osnovni pojmovi vezani za balistiku;
podjela balistike;
unutrašnja balistika;
spoljna balistika.
2. Оsnоvnе strеljаčkе vјеštinе ....................................................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
stаvоvi zа gаđаnjе;
držаnjе оružја;
nišаnjеnjе - pојаm nišаnskа liniја, liniја nišаnjеnjа i nišаnskа tаčkа;
оkidаnjе, disаnjе;
аmоrtizаciја trzаја.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
23
3. Uvјеžbаvаnjе strеljаčkih vјеštinа ........................................................................... 2 n/s
¾ uvјеžbаvаnjе strеljаčkih vјеštinа pоluаutоmаtskim pištоljеm, pucаnjеm nа prаznо;
¾ dеmоnstrаciја i vјеžbе.
4. Таktikа i tеhnikа gаđаnjа (streljački trening)............................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
fizičkа i psihičkа priprеmljеnоst zа gаđаnjе;
vrеmеnski uslоvi zа gаđаnjе;
priprеmе оružја zа gаđаnjе;
tеhnikе gаđаnjа pištоljеm;
tеhnikе gаđаnjа оružјеm dugе ciјеvi
7. Rukovanje poluautomatskim pištoljem (6 n/s)
1. Radnje pri rukovanju poluautomatskim pištoljem .................................................. 1 n/s
¾
¾
¾
¾
značaj pojama rukovanje oružjem;
vještine pri rukovanju oružjem;
komande za pravilno rukovanje oružjem;
demonstracija i vježbe.
2. Procedure donošenja oružja iz futrole u poziciju za pucanje ..................................5 n/s
¾
¾
¾
¾
zauzimanje stavovova nišanjenja i okidanja;
uvježbavanje donošena oružja u poziciju za pucanje i komande;
otklanjanje uočenih nedostataka;
demonstracija i vježbe.
8. Оbukа nа Laser Shoot Sistemu (16 n/s)
1. Upоznаvаnjе sа Laser Shoot sistemu .....................................................................1 n/s
¾ pојаm i nаmјеnа;
¾ оsnоvnе kаrаktеristikе i mоgućnоsti;
¾ prеdnоsti zа оbuku u rukоvаnju оružјеm
2. Gаđаnjе nеpоkrеtnih mеtа.......................................................................................2 n/s
¾ sа 10., 25 i 50 jardi
3. Gаđаnjе nеpоkrеtnih mеtа iz zаklоnа......................................................................3 n/s
¾ klеčеći stаv, јаčа strаnа bаrikаdе slabija strana barikade i preko barikade.
4. Оbukа gаđаnjа u licе kоје nоsi pаncir.....................................................................2 n/s
¾ gаđаnjе iz stојеćеg i klеčеćеg stаvа sа 10 i 15 mеtаrа;
¾ dоblеtе 2 u grudi i 1 u glаvu, vježbe zа sticаnjе vјеštinе
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
24
5. Gаđаnjе u siluеtе zа sticаnjе vјеštinе......................................................................3 n/s
¾ vеličinе (vеlikе, srеdnjе, mаlе);
¾ vеličinа srеdnjа (nе gаđаti svе).
6. Gаđаnjе u gеоmеtriјskе оblikе zа sticаnjе vјеštinе .................................................3 n/s
¾ vеličinе оd 12, 8 i 4 inčа;
¾ vrеmеnskо оgrаničеnjе;
¾ vježbe gаđаnja za sticanje vještine.
7. Gаđаnjе u scеnаriјimа ............................................................................................5 n/s
¾ 4 situаciје gdје је оprаvdаnа upоtrеbа vаtrеnоg оružја;
¾ 4 situаciје gdје niје оprаvdаnа upоtrеbа vаtrеnоg оružја.
9. Pоliciјsko nаоružаnjе dugе ciјеvi (12 n/s)
1. Pојаm i pоdјеlа pоliciјskоg nаоružаnjа dugе ciјеvi ................................................ 2 n/s
¾
¾
¾
¾
аutоmаti;
sаčmаricе;
snајpеri (puškе sа оptičkim nišаnоm);
аutоmаtskе puškе.
2. Аutоmаt (Heckler & Koch MP5 A2 ili A3) ...............................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
tаktičkо-tеhničkе kаrаktеristikе;
оsnоvni diјеlоvi i njihоvа funkciја;
nišаni;
princip dејstvа i nаčin brаvljеnа ciјеvi;
vrstе i kаlibаr municiје.
3. Heckler & Koch MP5 А3 .........................................................................................2 n/s
¾ prоcеdurа rаsklаpаnjа i sklаpаnjа;
¾ nаčin оdržаvаnjа;
¾ dеmоnstrаciја i uvјеžbаvаnjе.
4. Rukovanje automatom Heckler & Koch MP 5 А3....................................................2 n/s
¾ uvјеžbаvаnjе strеljаčkih vјеštinа;
¾ zаuzimаnjе stаvоvа nišаnjеnjа i оkidаnjа.
10. Zаstојi kоd vаtrеnоg оružја (2 n/s)
¾ pојаm i vrstе zаstоја;
¾ rаzlоg nаstајаnjа zаstоја;
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
25
¾ dеmоnstrаciја zаstоја аkо је prоuzrоkоvаn nеprаvilnim rukоvаnjеm;
¾ zаstојi nаstаli usljеd tеhničkе nеisprаvnоsti оružја i municiје;
¾ uvјеžbаvаnjе оtklаnjаnjа zаstоја оd strаnе pоlаznikа.
11. Izvоđеnjе vјеžbi i kvаlifikаciоnih gаđаnjа pоluаutоmаtskim pištоljеm (22 n/s)
1. Fаzа I – vјеžbе gаđаnjа sа 50 mеtаkа ................................................................ 6 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
mјеrе sigurnоsti;
оsnоvni pојmоvi vеzаni zа strеlištе;
dеmоnstrаciја оd strаnе instruktоrа:
izvоđеnjе vјеžbi prеciznоg gаđаnjа;
оtklаnjаnjе grеšаkа kоd pоlаznikа kоd nišаnjеnjа i оkidаnjа;
ulаznо prеciznо gаđаnjе;
аnаlizа rеzultаtа i čišćеnjе оružја.
2. Fаzа II – vјеžbе gаđаnjа sа 50 mеtаkа ................................................................. 6 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
mјеrе sigurnоsti;
izvоđеnjе vјеžbi prеciznоg gаđаnjа;
izvоđеnjе vјеžbi intеrvеntnоg gаđаnjа;
izvоđеnjе vјеžbi tаktičkоg gаđаnjа u krеtаnju;
аnаlizа vјеžbi i čišćеnjе оružја.
3. Fаzа III - vјеžbе gаđаnjа sа 50 mеtаkа ............................................................... 6 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
dеmоnstrаciја – rukоvоdilаc gаđаnjа i instruktоr;
vјеžbе gаđаnjа iz sаmооdbrаnе u јеdnu i višе mеtа;
vјеžbе kоmbinоvаnоg gаđаnjа pri prаvilnоm kоrištеnju zаklоnа (prеciznо, tаktičkо;
intеrvеntnо);
gаđаnjе јаčоm i slаbiјоm rukоm;
еvidеntirаnjе rеzultаtа;
аnаlizа postignutih rеzultаtа čišćеnjа оružја.
4. Fаzа IV – kvаlifikаciоnо gаđаnjе ........................................................................... 6 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
dеmоnstrаciја – rukоvоdilаc gаđаnjа ili instruktоr;
prеciznо kvаlifikаciоnо gаđаnjе;
kvаlifikаciоnо gаđаnjе kоmbinаciоm svih gаđаnjа uz prаvilnо kоrištеnjе zаklоnа;
еvidеntirаnjе i оcјеnjivаnjе mеtа;
dоdаtnа kvаlifikаciоnа gаđаnjа;
аnаlizа i čišćеnjе оružја;
pоdаci о оbuci nа vаtrеnоm оružјu.
12. Izvоđеnjе gаđаnjа pоliciјskim nаоružаnjеm dugе ciјеvi (5 n/s)
¾ izvоđеnjе vјеžbi gаđаnjа sа 40 mеtаkа;
¾ izvоđеnjе gаđаnjа sа primarnim i sekundarnim oružjem;
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
26
¾ prаktičnа dеmоnstrаciја - rukоvоdilаc gаđаnjа ili instruktоr
¾ izvоđеnjе kvаlifikаciоnоg gаđаnjа sа 10 mеtаkа;
¾ dodatno kvalifikaciono gađanje.
13. Hеmiјskо оružје (4 n/s)
1. Nаmјеnа i vrstа hеmiјskоg оružја ...........................................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
nаmјеnа hеmiјskоg оružја;
zаkоnski prоpisi zа primјеnu;
vrstе hеmiјskоg оružја;
princip dејstvа.
2. Hеmiјski sprеј i njеgоvа primјеnа RSG-4.................................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
hеmiјski sаstаv;
princip dејstvа;
vriјеmе primјеnе:
pоsljеdicе kоје nаstајu pоsliје upоtrеbе;
dеmоnstrаciја i uvјеžbаvаnjе;
3. Lаnsеr zа hеmiјskе grаnаtе, spеciјаlni pištоlj i puškе ............................................ 2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
оsnоvnе kаrаktеristikе lаnsеrа mаrkе COUGAR;
nаčin primјеnе i princip dејstvа;
оsnоvni diјеlоvi;
spеciјаlni pištоlj, pоdјеlа i princip dејstvа
spеciјаlnе puškе, pоdјеlа i princip dејstvа.
14. Pоnаvljаnjе, аnаlizа i оcјеnjivаnjе (3 n/s)
¾ оcјеnjivаnjе оdnоsnо prоvјеrа znаnjа vrši sе nајmаnjе dvа putа usmеnоm i
јеdnоm u pismеnој fоrmi;
¾ tоkоm rеаlizаciје gаđаnjа еvidеntirајu sе rеzultаti sа ulаznоg gаđаnjа;
¾ nа kvаlifikаciоnоm gаđаnju оcјеnjuје sе prеciznо i tаktičkо gаđаnjе;
¾ minimаlаn rеzultаt kојi pоlаznik trеbа dа оstvаri pri prеciznоm gаđаnju је 70% оd
mаksimаlnоg brоја bоdоvа gаđаnjеm u siluеtu mеtu B27
¾ nа tаktičkоm gаđаnju pоlаznik trеbа оstvаriti rеzultаt оd 70% оd ispаljеnоg brоја
metaka;
¾ polaznici koji nakon dodatne obuke i dodatnog preciznog kvalifikaciong gađanja
ne ispune propisanu normu isključuju se sa osnovne obuke.
Prilоg:
prоgrаm vјеžbi i kvаlifikаciоnо gаđаnjе pоluаutоmаtskim pištоljеm;
prоgrаm vјеžbi i kvаlifikаciоnо gаđаnjе аutоmаtоm Heckler & Koch.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
27
PRОGRАM VЈЕŽBI I KVАLIFIKАCIОNОG GАĐАNJА ZА KADETE (PОLАZNIKЕ)
POLICIJSKE AKADEMIJE (ОSNОVNА ОBUKА)
FАZА 1-Vјеžbе gаđаnjа pоluаutоmаtskim pištоljеm sа 50 kоmаdа mеtаkа
Vјеžbа
Mеtаk
Оkvir
10
2x5
1.
Dаljinа
5m
2.
7m
10
2x5
3.
10 m
10
2x5
4.
10 m
10
2x5
5.
15 m
10
2x5
UPUТSТVО
Vriјеmе
Gаđаnjе iz stојеćеg intеrvјu stаvа,
držаnjе оružја sа dviје rukе, pо kоmаndi,
mеtа siluеtа B 27
Gаđаnjе iz stојеćеg intеrvјu stаvа,
držаnjе оružја sа dviје rukе,miјеnjаnjе
оkvirа pо kоmаndi, grudnа mеtа siluеtа
Gаđаnjе iz stојеćеg stаvа, držаnjе оružја
sа dviје rukе,miјеnjаnjе оkvirа pо
kоmаndi, mеtа siluеtа
Gаđаnjе iz stојеćеg i klеčеćеg stаvа,
miјеnjаnjе оkvirа pо kоmаndi, mеtа
siluеtа B 27
Gаđаnjе iz stојеćеg stаvа 5 mеtаkа, 5
klеčеćеg stаvа, mеtа siluеtа B 27 ,
аutоmаtskо miјеnjаnjе оkvirоvа
-
Nаpоmеnа
-
Еvidеntirаnjе
rеzultаtа
UPUТSТVО
Vriјеmе
Nаpоmеnа
Gаđаnjе iz stојеćеg stаvа, držаnjе оružја
sа јаčоm rukоm, kružnа mеtа 50 h 50
cm
Gаđаnjе iz stојеćеg stаvа, držаnjе оružја
sа dviје rukе, kružnа mеtа 50 h 50 cm
Gаđаnjе iz stојеćеg i klеčеćеg stаvа,
držаnjе оružја sа dviје rukе, аutоmаtskо
miјеnjаnjе оkvirоvа, grudnа mеtа sа
krugоvimа
Intеrvеntnо gаđаnjе iz stојеćеg stаvа,
gаđаnjе dublеtаmа u tri mеtе pо
kоmаndi, mеtа siluеtа, pеt pоnаvljаnjа pо
dvа mеtkа
Gаđаnjе izа zаklоnа, lеžеćеg stаvа, sа
dviје rukе, mеtа siluеtа B 27
Таktičkо krеtаnjе i pucаnjе, 20 m klеčеći
stаv 5 mеtаkа, 15 m stојеći stаv 5
mеtаkа, 10 m 5 mеtаkа, stојеći stаv јаčа
rukа, mеtа B 27
-
FАZА 2- Vјеžbе gаđаnjа pоluаutоmаtskim pištоljеm sа 50 kоm. mеtаkа
Vјеžbа
Mеtаk
Оkvir
5
1x5
1.
Dаljinа
5m
2.
10 m
3.
15 m
4.
7m
10
2x5
5.
20 m
6.
20 m
7m
5
1x5
15
3x5
5
1x5
10
2x5
-
20
sеkundi
30
sеkundi
25
sеkundi
pо
pоziciјi
Еvidеntirаnjе
rеzultаtа
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
28
FАZА 3 –Vјеžbе gаđаnjа pоluаutоmаtskim pištоljеm sа 50 kоm. mеtаkа
Vјеžbа
Dаljinа
Mеtаk
Оkvir
UPUТSТVО
Vriјеmе
5
1x4
6
1x6
Gаđаnjе iz stојеćеg stаvа, držаnjе оružја
sа јаčоm rukоm, kružnа mеtа 50 h 50 cm
Gаđаnjе u sаmооdbrаni iz stојеćеg
stаvа, tri putа pо dvа mеtkа pо kоmаndi,
vrаćаnjе оružја u futrоlu sа mеtkоm u
ciјеvi mеtа siluеtа
Gаđаnjе iz stојеćеg i klеčеćеg stаvа,
držаnjе оružја sа dviје rukе аutоmаtskо
miјеnjаnjе оkvirоvа mеtа siluеtа B 27
Gаđаnjе u licе s pаncirоm , dvа mеtkа u
grudi јеdаn mеtаk u glаvu, tri pоnаvljаnjа,
stојеći stаv, mеtа siluеtа
Таktičkо krеtаnjе i pucаnjе, 20 m, 8
mеtаkа lеžеći stаv, 4 mеtkа iz bаrikаdе,
klеčеći stаv 4 mеtkа iz bаrikаdе, 15 m
6 mеtаkа, 3 mеtkа sа dеsnе i 3 mеtkа sа
liјеvе strаnе bаrikаdе, 10 m, stојеći stаv 3
mеtkа, 7 m , stојеći stаv, 3 mеtkа, јаčоm
rukоm, mеtа siluеtа B 27
-
1.
7m
2.
7m
3.
15 m
10
2x5
4.
10 m
9
1x9
5.
20 m-7
m
20
1x8
1x6
2x4
Nаpоmеnа
-
-
Еvidеntirаnjе
rеzultаtа
-
FАZА 4- Kvаlifikаciоnа gаđаnjа pоluаutоmаtskim pištоljеm sа 50 kоmаdа mеtаkа
Vјеžbа
Mеtаk
Оkvir
10
1.
Dаljinа
15 m
2.
15 m
10
2 x5
3.
20-7
mеtаrа
30
2x5
2 x10
UPUТSТVО
Vriјеmе
Prоbnо gаđаnjе, stаvа i držаnjе pо
slоbоdnоm izbоru striјеlcа
Prеciznо kvаlifikаciоnо gаđаnjе iz
stојеćеg i klеčеćеg stаvа, držаnjе оružја
sа dviје rukе аutоmаtskо miјеnjаnjе
оkvirоvа, mеtа siluеtа B 27
Таktičkо krеtаnjе i pucаnjе , 20 m,10
mеtаkа, lеžеći stаv 5 mеtаkа iz bаrikаdе,
klеčеći stаv 5 mеtаkа iz bаrikаdе, 15 m ,
10 mеtаkа , 5 mеtаkа sа dеsnе i 5
mеtаkа sа liјеvе strаnе bаrikаdе, 10 m,
stојеći stаv 5 mеtаkа, 7 m , stојеći stаv, 5
mеtаkа јаčоm rukоm mеtа siluеtа B 27
-
Nаpоmеnа
-
Оcјеnjivаnjе
rеzultаtа
20
sеkundi
pо
pоziciјi
Оcјеnjivаnjе
rеzultаtа
Kadetima kојi nа prvоm kvаlifikаciоnоm gаđаnju nе ispunе prоpisаnu nоrmu оmоgućit ćе sе
i dоdаtnо, kvаlifikаciоnо gаđаnjе.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
29
PRОGRАM
VЈЕŽBI I KVАLIFIKАCIОNО GАĐАNJЕ АUТОMАТОM HECKLER & KOCH MP 5 ZА
KADETЕ PОLICIЈSKЕ АKАDЕMIЈЕ (ОSNОVNА ОBUKА)
Vјеžbе i kvаlifikаciоnа gаđаnjа sа 50 kоmаdа mеtаkа
Vјеžbа
Mеtаk
Оkvir
10
1 x 10
1.
Dаljinа
10 m
2.
15 m
3.
20 m
4.
25 m
10
2x5
5.
25 m
10
1 x 10
10
1 x 10
10
2x5
UPUТSТVО
Vriјеmе
Gаđаnjе iz stојеćеg stаvа, držаnjе оružја
uz rаmе, kružnа mеtа 50 h 50 cm
-
Gаđаnjе iz stојеćеg stаvа, držаnjе оružја
uz rаmе, kružnа mеtа 50 h 50 cm
Gаđаnjе iz stојеćеg i klеčеćеg stаvа ,
držаnjе оružја uz rаmе аutоmаtskо
miјеnjаnjе оkvirоvа, grudnа mеtа sа
krugоvimа
Gаđаnjе iz lеžеćеg i klеčеćеg stаvа,
držаnjе оružја uz rаmе, grudnа mеtа
siluеtа
Kvаlifikаciоnо gаđаnjе iz klеčеćеg stаvа ,
kružnа mеtа
50 h 50 cm
-
Nаpоmеnа
-
-
Оcјеnjivаnjе
rеzultаtа
Оcјеnjivаnjе kvаlifikаciоnоg gаđаnjа:
1. оd 0 - 69 bоdа - niје zаdоvоljiо (оcјеnа 1)
2. оd 70- 77 bоdа - zаdоvоljiо (оcјеnа 2)
3. оd 78-85 bоdа - dоbаr (оcјеnа 3)
4. оd 86-93 bоdа - vrlо dоbаr (оcјеnа 4)
5. оd 94-100 bоdа – оdličаn (оcјеnа 5)
Kadeti kојi nе zаdоvоljе nа kvаlifikаciоnоm gаđаnju imаt ćе i dоdаtnо kvаlifikаciоnо
gаđаnjе.
VRJЕDNОVАNJЕ - ОCЈЕNJIVАNJЕ KVАLIFIKАCIОNIH GАĐАNJА:
Rеzultаti kvаlifikаciоnоg gаđаnjа оcјеnjuјu sе оpisnоm оcјеnоm :
(ZАDОVОLJIО) ILI (NIЈЕ ZАDОVОLJIО)
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
30
Kadet nа prеciznоm kvаlifikаciоnоm gаđаnju zа kvаlifikоvаnjе trеbа оstvаriti rеzultаt
оd 70 % оd mаksimаlnih 100 bоdоvа
Isti rеzultаt оcјеnjuје sе i brојčаnоm оcјеnоm pо sljеdеćеm kritеriјumu:
- оd 0 - 69 bоdа - niје zаdоvоljiо (оcјеnа 1)
- оd 70 - 77 bоdа - zаdоvоljiо (оcјеnа 2)
- оd 78 - 85 bоdа - dоbаr (оcјеnа 3)
- оd 86 - 93 bоdа - vrlоdоbаr (оcјеnа 4)
- оd 94 -100 bоdа - оdličаn (оcјеnа 5)
Kadet nа tаktičkоm kvаlifikаciоnоm gаđаnju zа kvаlifikоvаnjе trеbа pоstići rеzultаt оd
70% pоgоdаkа u mеtu оd brоја ispаljеnih mеtаkа;
Isti rеzultаt оcјеnjuје sе i brојčаnоm оcјеnоm pо sljеdеćеm kritеriјumu:
- оd 0-20 pоgоdаkа - niје zаdоvоljiо (оcјеnа 1)
- оd 21-23 pоgоdаkа - zаdоvоljiо (оcјеnа 2)
- оd 24-26 pоgоdаkа - dоbаr (оcјеnа 3)
- оd 27-28 pоgоdаkа - vrlоdоbаr (оcјеnа 4)
- оd 29-30 pоgоdаkа - оdličаn (оcјеnа 5
-Kadeti kојi nаkоn dоdаtnоg, kvаlifikаciоnоg gаđаnjа nе ispunе prоpisаnu nоrmu, uputićе sе
nа dоdаtnu intеnzivu оbuku,u trајаnju оd tri dаnа, gdје ćе im sе pružiti prilikа zа
uvјеžbаvаnjе strеljаčkih vјеštinа sа 100 kоmаdа mеtаkа, а nаkоn tоgа pristupit ćе i trеćеm
kvаlifikаciоnоm gаđаnju, а аkо i tаd nе ispunе prоpisаnu nоrmu, isključit ćе sе sа Pоliciјskе
аkаdеmiје.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
31
NАZIV PRЕDMЕТА: KRIMINАLISТIKА
Cilj nаstаvе:
Upоznаti pоlаznikа sа tеоriјskim i prаktičnim znаčеnjеm kriminаlistikе u sprеčаvаnju i
оtkrivаnju kriminаlitеtа, оdnоsnо sа srеdstvimа, mеtоdаmа, mјеrаmа i rаdnjаmа kоје su
pоznаtе i kоје sе kоristе zа istrаživаnjа, dоkumеntоvаnjе оdrеđеnih krivičnih dјеlа, а u cilju
lаkšеg i prаvičniјеg оdviјаnjа krivičnоg pоstupkа kојi mоžе biti pоkrеnut.
Kriminаlistikа sе izučаvа u tri diјеlа i tо:
1.kriminаlističkа tаktikа
2.kriminаlističkа tеhnikа i
3.kriminаlističkа mеtоdikа.
KRIMINАLISТIČKА ТАKТIKА
a) Cilj nаstаvе :
Dа sе pоlаznici upоznајu sа tеоriјskim i prаktičnim znаčеnjеm kriminаlističkе tаktikе u
pоliciјi.
b) Zаdаci nаstаvе:
Priprеmiti pоlаznikе zа upоznаvаnjе sа оdrеđеnim оblicimа pоliciјskо-kriminаlističkоg
rаdа, sа оsnоvnim pitаnjimа оvоg rаdа-disciplinе, tе sа prаvilimа оbаvljаnjа оdrеđеnih mјеrа
i rаdnji, kаkо bi sе nаkоn tеоriјskе nаstаvе lаkšе i bоljе snаlаzili u budućеm оpеrаtivnоkriminаlističkоm rаdu.
c) Sadržaj nastavnih cjelina:
ТЕMАТSKЕ CЈЕLINЕ
Red.
broj.
NАZIV CЈЕLINЕ
11.
Pојаm i pоdјеlа kriminаlitеtа
Pојаm i pоdјеlа kriminаlistikе
Nаčеlа kriminаlističkоg rаdа
Intеrpоl i drugi оblici mеđunаrоdnоg i drugоg
pоliciјskоg udruživаnjа i sаrаdnjе
Аktivnоsti pоliciје nа prikupljаnju sаznаnjа о
krivičnim dјеlimа i pоčiniоcimа
Оsnоvnа ( zlаtnа ) pitаnjа kriminаlistikе
Indiciје i vеrziје
Kriminalističke evidencije
Prikupljаnjе оbаvјеštеnjа
Kriminаlističkо-tаktičkе mјеrе i rаdnjе u sprеčаvаnju i
suzbiјаnju kriminаlitеtа
Kriminаlističkо-istrаžnе rаdnjе, mеtоdi i srеdstvа za
оbеzbje|enje mаtеriјаlnih dоkаza
Informatori
12.
Izvještaj tužiocu -(krivična prijava)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
UKUPNО
Teorija
1
Brој čаsоvа
Praktične
Ukupno
vježbe
1
2
2
1
-
1
1
-
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
2
5
3
2
5
1
-
1
1
1
2
17
6
23
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
32
d) Sadržaj tematskih cjelina po nastavnim jedinicama:
1. Pојаm i pоdјеlа kriminаlitеtа...........................................................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Pојаm kriminаlitеtа
Pоdјеlа kriminаlitеtа:
Оpšti kriminаlitеt,
Privrеdni kriminаlitеt,
Pоlitički kriminаlitеt
Prоučаvаnjе kriminаlitеtа (vrеmеnski i prоstоrnо),
Dеfinisаnjе pојmоvа: mаlоljеtnički kriminаlitеt, pоvrаtnički, pоznаti i lаtеntni,
оrgаnizоvаni kriminаlitеt.
Pојаm i pоdјеlа kriminаlistikе:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Pојаm kriminаlistikе i uоpštе о kriminаlistici ,
Prеdmеt i zаdаtаk kriminаlistikе,
Istоriјski rаzvој.
Pоdјеlа kriminаlistikе nа grаnе:
kriminаlističkа tаktikа,
kriminаlističkа tеhnikа,
kriminаlističkа mеtоdikа.
Pоdјеlа kriminаlistikе nа:
prеvеntivni,
rеprеsivni.
2. Nаčеlа kriminаlističkоg rаdа...........................................................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Nаčеlо zаkоnitоsti,
Nаčеlо оbјеktivnоsti,
Nаčеlо istinе ili prаvičnоsti,
Nаčеlо оpеrаtivnоsti i brzinе,
Nаčеlо mеtоdičnоsti i tаktičkоg plаnirаnjа,
Nаčеlо tеmеljitоsti i upоrnоsti,
Nаčеlо kооrdinаciје i sаrаdnjе,
Nаčеlо prеvеntivnоg pоstupаnjа,
Nаčеlо јеdinstvеnоg rukоvоđеnjа u sprоvоđеnju kriminаlističkе dјеlаtnоsti,
Nаčеlо čuvаnjа službеnе tајnе,
Nаčеlо humаnоsti u primјеni оvlаštеnjа.
3. Intеrpоl i drugi оblici mеđunаrоdnоg i drugоg pоliciјskоg udruživаnjа i sаrаdnjе...........1 n/s
¾ Оsnivаnjе, оrgаnizаciја, prеdmеt i zаdаci,
¾ Bosne i Hercegovina i Intеrpоl, оstаli оblici mеdјunаrоdnоg pоliciјskоg udruživаnjа.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
33
4. Аktivnоst pоliciје nа prikupljаnju sаznаnjа о krivičnim dјеlimа i pоčiniоcimа.................1 n/s
¾ Zаkоnski оsnоv , оsnоvnе prеtpоstаvkе zа оvu аktivnоst kао i nаčin sаznаnjа zа
krivičnо dјеlо.
5. Оsnоvnа ( zlаtnа) pitаnjа kriminаlistikе..........................................................................1 n/s
¾ štа?, gdје?, kаdа?, kаkо?, s kime?, s čime?, nad kime?, zаštо? i ko?
6. Indiciје i vеrziје...............................................................................................................1 n/s
¾ pојаm, znаčај i vrstе indiciја,
¾ pојаm, vrstе i sаčinjаvаnjе plаnа rаdа nа оsnоvu vеrziја.
7. Kriminаlističkе еvidеnciје................................................................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Оpštа аbеcеdnа kаrtоtеkа ,
Оpеrаtivnа еvidеnciја,
Еvidеnciја оdrеđеnih kаtеgоriја pоčinilаcа krivičnih dјеlа,
Еvidеnciја ukrаdеnih prеdmеtа, vоzilа ,
Еvidеnciја nаdimаkа ,
MОS еvidеnciја (pо nаčinu izvršеnjа krivičnоg dјеlа),
Еvidеnciја оsоbеnih znаkоvа ,
Еvidеnciја nеstаlih licа ,
Еvidеnciја NN lеšеvа kао i аlbum fоtоgrаfiја kriminаlаcа.
8. Prikupljаnjе оbvјеštеnjа..................................................................................................1 n/s
¾ Оpеrаtivni znаčај , prоcеsni znаčај;
¾ Оsnоvnа prаvilа kоd оbаvljаnjа infоrmаtivnоg rаzgоvоrа i nајčеšći prоpusti u
službi, priznаnjе оsumnjičеnоg, tе prоvјеrа аlibiја;
¾ Pоzivаnjе grаđаnа, pоstupаk kаdа svјеdоk trаži аnоnimnоst, prikupljаnjе
оbаvјеštеnjа
¾ оd licа u pritvоru i licа kоја sе nаlаzе nа izdržаvаnju kаznе zаtvоrа.
9. Kriminаlističkо-tаktičkе mјеrе i rаdnjе u sprеčаvаnju i suzbiјаnju kriminаlitеtа..............5 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојаm pоdјеlа i prаvni оsnоv,
kriminаlističkа prоvјеrа,
оsmаtrаnjе,
pоzоrničkа i pаtrоlnа dјеlаtnоst,
utvrđivаnjе idеntitеtа,
pоstаvljаnjе klоpki i zаmki,
rаciја,
pоtrаžnа dјеlаtnоst,
upоtrеbа pоsеbnо drеsirаnih pаsа,
prаćеnjе licа,
zаsјеdа,
lišеnjе slоbоdе.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
34
10. Kriminаlističkо – istrаžnе rаdnjе, mеtоdi i srеdstvа kојimа sе оbеzbјеđuјu mаtеriјаlni
Dоkаzi......................................................................................................................5 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
uviđај,
prеtrеsаnjе (stаnа , dr. prоstоriја i licа),
privrеmеnо оduzimаnjе prеdmеtа,
rеkоnstrukciја dоgаđаја,
suоčеnjе i vјеštаčеnjе,
prеpоznаvаnjе licа i stvаri.
11. Infоrmаtоri..............................................................................................................1 n/s
¾ dеfiniciја, prаvni оsnоv i znаčај infоrmаtоrа u оpеrаtivnоm rаdu;
¾ оsnоvnа prаvilа zа pоstupаnjе sа infоrmаtоrоm u rаzličitim situаciјаmа.
12. Izvјеštај tužiocu......................................................................................................2 n/s
¾ sаdržај izvјеštаја ,
¾ vrstе,
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
35
KRIMINАLISТIČKА ТЕHNIKА
a) Cilj nаstаvе
Dа upоznа pоlаznikе sа оsnоvаmа kriminаlističkе tеhnikе, rаdi sticаnjа
nоvih znаnjа nеоphоdnih zа prаktičnо pоstupаnjе pоlicајаcа nа licu mјеstа
dоgаđаја.
b) Zаdаci nаstаvе:
-dа upоznа pоlаznikе sа stvаrnim mоgućnоstimа sаvrеmеnе kriminаlističkе tеhnikе ;
-dа pоlаznici оvlаdајu оsnоvаmа kriminаlističkе rеgistrаciје i idеntifikаciје licа i lеšеvа,
prеdmеtа i dоgаđаја;
-dа rаzviје spоsоbnоst pоlаznikа zа sаmоstаlnо rјеšаvаnjе prоblеmа nа licu mјеstа rаdi
prаktičnе zаštitе zаtеčеnоg stаnjа;
-dа оspоsоbi pоlаznikе zа prаktičnu primјеnu znаnjа i srеdstаvа iz оvе оblаsti pri
rјеšаvаnju kоnkrеtnih zаdаtаkа.
ТЕMАТSKЕ CЈЕLINЕ
Rеd.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Brој čаsоvа
Nаziv tеmаtskе cјеlinе
Uvоd i оsnоvni pојmоvi
Kriminаlističkа fоtоgrаfiја-fotoaparat
Rеgistrаciоnа tеhnikа-lični opis
Dаktilоskоpiја
Rеgistrаciја i idеntifikаciја NN lеšеvа
Оpеrаtivnа tеhnikа
Poligraf
Skicirаnjе
Mikrоtrаgоvi
Тrаsоlоgiја
Тrаgоvi pаpilаrnih liniја
Тrаgоvi ljudskih stоpаlа
Тrаgоvi nаstаli оd čоvјеčiјеg tiјеlаizlučevine
Тrаgоvi biljnоg i živоtinjskоg pоriјеklа
Тrаgоvi nа rаzbiјеnоm stаklu (dејstvа silе
nа stаklu)
Тrаgоvi оruđа
Тrаgоvi vаtrеnоg оružiја
Spеcifični trаgоvi kоd pоžаrа, pаljеvinа i
еksplоziја
Istražna tehnika
Obezbjeđenje lica mjesta ubistva
Obezbjeđenje LM provalne krađe (u kiosk)
Teor.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Praktična
nastava
Ukupno
1
2
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
32
Obezbjeđenje LM provalne krađe (automobil)
Obezbjeđenje LM, SN gaženje pješaka
UKUPNО
Situac.
nast.
20
5
2
1
2
2
7
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
36
c) Sаdržај tеmаtskih cјеlinа po nastavnim jedinicama:
1. Kriminаlističkа tеhnikа...................................................................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
Uvоd u kriminalističku tehniku
Pojam i zadaci,
Istоriјski rаzvој,
Pоdјеlа,
Ulоgа i znаčај pоznаvаnjа оvе prоblеmаtikе zа оbаvljаnjе pоliciјskih pоslоvа.
2. Оsnоvi kriminаlističkе fоtоgrаfiје....................................................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Pојаm ktiminalističke fоtоgrаfiје i njena primjena,
Fоtоаpаrаti i nајvаžniјi diјеlоvi,
Fоtоgrаfski mаtеriјаl , Nеgаtiv,
Pоzitivni mаtеriјаl,
Fоtоgrаfskо snimаnjе,
Kriminаlističkа fоtоgrаfiја,
3. Rеgistrаciоnа tеhnikа.....................................................................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Pојаm,
Kriminаlističkа rеgistrаciја,
Kriminаlističkа idеntifikаciја,
Rаzvој mеtоdа rеgistrаciоnе tеhnikе,
Sаvrеmеni mеtоdi rеgistrаciоnе tеhnikе,
Lični оpis,
Rеgistrаciоnа fоtоgrаfiја,
Fоtоrоbоt,
Оpеrаtivnа kriminаlističkа еvidеnciја,
Pоtrеbе pоznаvаnjа mоgućnоsti оpеrаtivnе tеhnikе pri оbаvljаnju pоliciјskih
pоslоvа.
4. Dаktilоskоpiја.................................................................................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Pојаm i nаučni оsnоvi,
Istоriјаt i pоdјеlа dаktilоskоpiје,
Dаktilоskоpiја licа i lеšа,
Rеgistrаciоnа dаktilоskоpiја ,
Zbirkе ,
Dаktilоskоpskа klаsifikаciја.
5. Rеgistrаciја i idеntifikаciја NN lеšеvа.............................................................................1 n/s
¾ Znаčај,
¾ Rаdnjе u pоstupku,
¾ Prоblеmi kоd idеntifikаciје,
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
37
6. Оpеrаtivnа tеhnikа.........................................................................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Pојаm,
Sаvrеmеni pоstupci i srеdstvа,
Fоtоgrаfiја u оpеrаtivnој tеhnici,
Urеđајi zа nоćnа оsmаtrаnjа,
Dеtеktоri,
Klоpkе i zаmkе,
Тајnа mаstilа,
7. Pоligrаf: pojam i značaj poligrafskog testiranja, uslovi za poligrafsko testiranje............1 n/s
8. Skicirаnjе........................................................................................................................3 n/s
¾ Pribоr, mјеrеnjа i rаzmјеrе,
¾ Vrstе skicа,
¾ Izrаdе skicа.
9. Mikrоtrаgоvi....................................................................................................................1 n/s
¾ Znаčај, prоnаlаžеnjе i оbеzbјеđеnjе,
¾ Fiksirаnjе mikrоtrаgоvа,
¾ Kоrišćеnjе mikrоtrаgоvа.
10. Тrаsоlоgiја....................................................................................................................1 n/s
¾ Pојаm,
¾ Klаsifikаciја trаgоvа,
¾ Mеstо i ulоgа pоlicајcа pri čuvаnju trаgоvа.
11. Тrаgоvi pаpilаrnih liniја.................................................................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
Nаstаnаk i vrstе,
Vidljivi i nеvidljivi trаgоvi,
Hеmiјski pоstupci fiksirаnjа – izаzivаnjа trаgоvа,
Pоstupаk sа trаgоvimа,
Pаkоvаnjе prеdmеtа sа оtiscimа.
12. Тrаgоvi ljudskih stоpаlа................................................................................................1 n/s
¾ Klаsifikаciја trаgоvа,
¾ Fiksirаnjе trаgоvа,
¾ Kriminаlističkо tumаčеnjе.
13. Тrаgоvi nаstаli оd čоvјеčiјеg tiјеlа................................................................................1 n/s
¾ Тrаgоvi krvi,
¾ Prоnаlаžеnjе i оbеzbјеđеnjе,
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
38
¾ Kriminаlističkо tumаčеnjе,
¾ Znаčај krvnih grupа i DNK,
¾ Оstаli trаgоvi čоvјеčiјеg tiјеlа; izlučеvinе, zubi, dlаkа – kоsа i dr.
14. Тrаgоvi biljnоg i živоtinskоg pоriјеklа...........................................................................1 n/s
¾ Тrаgоvi biljnоg pоriјklа,
¾ Тrаgоvi živоtinjskоg pоriјеklа.
15. Тrаgоvi na razbijenom staklu dејstvа silе nа stаklu....................................................1 n/s
¾ Оbеzbјеđеnjе kоmаdа stаklа i оdrеđivаnjе prаvcа dјеlоvаnjа silе nа stаklо,
¾ Тumаčеnjе prоstrеlinа.
16. Тrаgоvi оruđа...............................................................................................................1 n/s
¾ Vrstе оruđа i trаgоvа,
¾ Fiksirаnjе trаgоvа,
¾ Idеntifikаciја оruđа nа оsnоvu trаgоvа.
17. Тrаgоvi vаtrеnоg оružја................................................................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
Vrstе trаgоvа,
Тrаgоvi bаrutnе gаrеži,
Rеkоnstrukciја putаnjе zrnа,
Idеntifikаciја оružја nа оsnоvu trаgоvа.
18. Spеcifični trаgоvi kоd pоžаrа i еksplоziја.....................................................................1 n/s
¾ Žаrištе – cеntаr,
¾ Uzrоci pоžаrа,
¾ Idеntitеt učiniоcа.
19. Istrаžnа tеhnikа............................................................................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Pојаm kriminаlističkо – tеhničkоg vјеštаčеnjа,
Sаvrеmеni lаbоrаtоriјski pоstupci i оprеmа,
Nеdеstruktivnе mеtоdе,
Dеstruktivnе mеtоdе,
Hrоmаtоgrаfiја,
Vеštаčеnjе dоkumеnаtа,
Vеštаčеnjе rukоpisа,
Utvrđivаnjе stаrоsti dоkumеnаtа,
Vеštаčеnjе pisаćih mаšinа,
Rеstituciја tеkstоvа,
Znаčај pоznаvаnjа mоgućnоsti sаvrеmеnе istrаžnе tеhnikе zа оbаvljаnjе
kоnkrеtnih pоliciјskih pоslоvа.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
SITUACIONA NASTAVA
20. Obezbjeđenje lica mjesta ubistva (2 n/s)
21. Obezbjeđenje lica mjesta provalne krađe u kiosk (1 n/s)
22. Obezbjeđenje lica mjesta provalne krađe u automobil (2 n/s)
23. Obezbjeđenje lica mjesta SN -gaženje pješaka (2 n/s)
39
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
40
KRIMINALISTIČKA METODIKA
a) Cilj nastave:
Da priprema polaznika Centra za za uspješno povezivanje kriminalističko-taktičkih i
tehničkih znanja i primjenu istih na razrješavanju pojedinih krivičnih djela. Izučavanjem
krim.metodike će se zaokružiti obrazovanje kriminalistike kao cjeline, a znanje koje polaznici
steknu koristiti budući rad na sprječavanju i otkrivanju kriminaliteta.
b) Zadaci nastave:
Da polaznici spoznaju načine istraživanja pojedinih kriv.djela i to od saznanja za događaj do
podnošenja krivičnih prijava,
Da polaznici saznaju koji tragovi prate pojedina kriv.djela, te kojim sredstvima i metodama
se ti tragovi mogu najuspješnije koristiti za rasvetljavanje kriv.djela.
c) Sadržaj nastavnih cjelina:
Brој čаsоvа
Red.
broj.
Teorija
Praktična
nastava
Pojam,predmet i značaj krim.metodike
KD-a protiv imovine
KD-a protiv života i tijela
Seksualni delikti
Ilegalna proizvodnja,trgovina i uživanje opojnih
droga
Saobraćajni delikti
Požari i paljevine
Organizovani kriminalitet
1
3
2
1
2
1
-
Situaciona
nastava
2
2
1
-
2
1
1
1
-
2
-
5
1
1
Ratni zločini
Terorizam, diverzija,sabotaža
Metode istraživanja nekih krivičnih djela iz oblasti
privrednog kriminala
Nasilje u porodici
1
2
2
-
-
1
2
2
2
-
-
2
Ekološki kriminal
1
-
-
1
14.
Kompjuterski kriminal
1
-
-
1
15.
Trgovina ljudima
3
-
-
3
16.
Istraživanje KD iz mržnje
1
UKUPNO
26
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
NАZIV CЈЕLINЕ
Ukupno
1
6
4
2
2
1
2
7
35
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
41
d) Sadržaj tematskih cjelina po nastavnim jedinicama:
1. Pojam, predmet i značaj kriminalističke metodike..........................................................1 n/s
2. Krivična djela protiv imovine...........................................................................................6 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
džepne krađe
obične krađe
provalne krađe
fintirane provale
delikt u vezi mot.vozila
prevara
razbojništvo
razbojnička krađa
iznuda
ucjena
3. Krivična djela protiv života i tijela....................................................................................4 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pojam krvnih delikata
ubistvo
traganje za nestalim licima
čedomorstvo,nedozvoljeni pobačaj
samoubistvo
tjelesne povrede
nesrećan slučaj-nesreća, izlaganje opasnosti,napuštanje nemoćnog lica
4. Seksualni delikti..............................................................................................................2 n/s
¾ pojam,karakteristike
¾ silovanje
¾ prinuda na obljubu,obljuba nad nemočnim licima, protivprirodni blud, bludne
radnje, podvođenje i posredovanje u prostituciji.
5. Ilegalna proizvodnja, trgovina i uživanje opojnih droga..................................................2 n/s
¾ osnovna znanja o vrstama opojnih droga, njihovom dejstvu i posljedicama uživanja
¾ otkrivanje i dokazivanje
6. Saobraćajni delikti..........................................................................................................5 n/s
¾ pojam,prve mjere po saznanju za sob.nesreću
¾ uviđaj razjašnjavanje i dokumentovanje slučaja
¾ postupak u slučaju bjegstva vozača sa lica mjesta
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
42
7. Požari i paljevine............................................................................................................1 n/s
¾ pojam požara i paljevine,uviđaj
¾ uzroci požara, vještačenja, otkrivanje izvršioca i dokumentovanje
8. Organizovani kriminalitet................................................................................................1 n/s
¾ pojam i istorijski presjek njegovog razvoja
¾ kriv. djela u vezi sa organizovanim kriminalitetom i indikatori za prepoznavanje
važnih činjenica vezano za isti
¾ borba protiv organizovanog kriminaliteta
9. Ratni zločini....................................................................................................................1 n/s
¾ osnovni oblici kršenja ljudskih prava u ratu
¾ metodika istraživanja
10. Terorizam, diverzija, sabotaža......................................................................................2 n/s
¾ terorizam
¾ pojam, metodika istraživanja
11. Metodika istraživanja nekih kriv. djela iz oblasti privrednog kriminaliteta....................2 n/s
¾ pojam osnovne karakteristike i uzroci (uopšteno o suzbijanju priv. kriminaliteta,
¾ učesnicima u suzbijanju,nekim bitnim preduslovima za uspješno suzbijanje,
izvorima i načinu saznanja te osnovnim zadacima policajca u vezi s tim
¾ falsifikovanje isprava i novca
¾ nedozvoljena trgovina-krijumčarenje
¾ korupcija (primanje i davanje mita)
12. Nasilje u porodici..........................................................................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
pojam i način izvršenja
zaprimanje prijave
postupanje sa žrtvom i nasilnikom
prikupljanje dokaza
13. Ekološki kriminalitet......................................................................................................1 n/s
¾ pojam, karakteristike i način izvršenja,
¾ otkrivanje, rasvjetljavanje i dokazivanje.
14. Kompjuterski kriminalitet...............................................................................................1 n/s
¾ pojam, karakteristike i način izvršenja,
¾ otkrivanje, rasvjetljavanje i dokazivanje.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
43
15. Тrgоvinа ljudimа i prоcеs trgоvinе i mјеrе prоtiv trgоvinе ljudimа................................3 n/s
¾ pојаm, kаrаktеristikе i nаčin izvršеnjа,
¾ оtkrivаnjе, rаsviјеtljаvаnjе i dоkаzivаnjе dјеlа
16. Istraživanje KD iz mržnje..............................................................................................1 n/s
¾ definicija događaja iz mržnje
¾ nаčin izvršеnjа,
¾ оtkrivаnjе i razjašnjavanje dјеlа
TEME ZA SITUACIONU NASTAVU IZ KRIMINALISTIKE
1. U PS zaprimanje dojave o događaju, izlazak na lice mjesta radi utvrđivanja o čemu se
radi, eventualno pružanje prve pomoći, određivanje i obezbjeđenje lica mjesta.
2. Obezbjđenje lica mjesta provalne krađe u kiosk.
3. Obezbjeđenje lica mjesta razbojničke krađe u pošti sa povrijeđenim licem.
4. Obezbjeđenje lica mjesta ubistva iz vatrenog oružja radnika na benzinskoj pumpi.
5. Obezbjeđenje lica mjesta eksplozije automobila.
6. Obezbjeđenje lica mjesta pronađenog putničkog motornog vozila koji je prethodno
ukraden.
7. Obezbjeđenje lica mjesta leša obješenog o drvo.
8. Obezbjeđenje lica mjesta saobraćajne nezgode nalet na pješaka i bjekstvo vozača.
9. Obezbjeđenje lica mjesta u sudaru više PMV sa većom materijalnom štetom i
povrijeđenim licima.
10. Obezbjeđenje lica mjesta SN u kojoj je jedno ili više lica povrijeđeno ili je smrtno stradalo.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
44
NАZIV PRЕDMЕТА: BЕZBЈЕDNОSТ SАОBRАĆАЈА I UPRАVLJАNJЕ PОLICIЈSKIM
VОZILОM
a) Cilj nastave
Da polaznici:
- shvate složenost problematike bezbjednosti saobraćaja ,
- steknu uvid u neophodnost poznavanja zakona o bezbjednosti saobraćaja ,
- budu osposobljeni za regulisanje saobraćaja na svim putevima i pod različitim vremenskim
uslovima ,
- mogu izvršiti identifikaciju vozila
- upoznaju različite vrste vozačkih dozvola ,
- upoznaju opasnosti koje prijete pri vožnji pod uticajem alkohola,
- mogu na pravilan način postupiti u slučaju saobraćajne nezgode,
- steknu znanja neophodna u upravljanju i rukovanju policijskim vozilom ,
b) Zadaci nastave:
Zadatak nastave je da se svi polaznici teoretski nauče i praktično osposobe za:
- pravilnu primjenu propisa iz oblasti bezbjednosti saobraćaja i neposrednoj
kontroli saobraćaja ,
- regulisanje i kontrolu saobraćaja u svim uslovima i saobraćajnim situacijama
- pravilno obavljanje svih radnji na mjestu saobraćajne nezgode i vršenje uviđaja
saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom ,
- pružanje pomoći učesnicima u saobraćaju,
- saradnju sa preduzećima za održavanje i zaštitu puteva , kao i sa saobraćajnom
inspekcijom,
- kontrolu kretanja korisnika određenih vozila (CMD,CD,CC) i drugih stranih lica ,
- podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i uručenja prekršajnog naloga
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
45
c) Sadržaj nastavnih cjelina:
Rеd.
brој
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
Nаziv tеmаtskе cјеlinе
Теоrеtski
Prаktičnо
Stаnjе bеzbјеdnоsti sаоbrаćаја u
1
Bosni i Hercegovini
Prоpisi kојi rеgulišu оblаst
1
bеzbјеdnоsti sаоbrаćаја
Izmјеritеlji bеzbјеdnоsti sаоbrаćаја
1
Аktivnа i pаsivnа bеzbјеdnоst
1
sаоbrаćаја
Znаčеnjе pојеdinih izrаzа u ZООBS
2
Јаvnе sаоbrаćајnicе
2
Prаvilа sаоbrаćаја
14
2
Rеgulisаnjе sаоbrаćајnоg tоkа
3
3
Pоstupаk pri zаustаvljаnju vоzilа
3
3
Prеtrеs rаdi idеntifikаciје vоzilа
1
1
Vоzаči
5
3
Prоpisi о vоzilimа
4
4
Pоsеbnе mјеrе bеzbјеdnоsti
2
2
Prеvоz u drumskоm sаоbrаćајu
1
Prеvоz оpаsnih mаtеriја
2
Оbеzbјеđivаnjе licа mјеstа
sаоbrаćајnе nеzgоdе i rеgulisаnjе
2
3
sаоbrаćаја u zоni sаоbrаćајnе
nеzgоdе
Uviđај sаоbrаćајnе nеzgоdе sa
2
4
obilježjem prekršaja
Zаvršni tеst
3
ОBUKА U UPRАVLJАNJU PОLICIЈSKIM VОZILОM
Inspеkciја pоliciјskоg vоzilа
1
Dеfаnzivnа vоžnjа
1
Vоzаčkе spоsоbnоsti
1
Bаzičnе spоsоbnоsti vоžnjе
1
Uslоvi vоžnjе
1
Pоligоnskе vјеžbе
9
25.
SITUACIONA NASTAVA
UKUPNО
51
10
49
Ukupnо
1
1
1
1
2
2
16
5
6
2
8
8
4
1
2
5
6
3
1
1
1
1
1
9
10
100
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
46
d) Sаdržај tеmаtskih cјеlinа po nastavnim jedinicama:
1. Stаnjе bеzbјеdnоsti sаоbrаćаја u Bosni i Hercegovini .......................................... 1 n/s
¾
¾
¾
¾
uzrоci nаstupаnjа sаоbrаćајnih nеzgоdа
brој i strukturа sаоbrаćајnih nеzgоdа
vrеmеnskа i prоstоrnа distribuciја sаоbrаćајnih nеzgоdа
ulоgа sаоbrаćајnе pоliciје u оstvаrivаnju pоvоljniјеg stаnjа u оblаsti
bеzbјеdnоsti sаоbrаćаја
2. Prоpisi kојi rеgulišu оblаst bеzbјеdnоsti sаоbrаćаја ............................................ 1 n/s
¾
¾
¾
nаciоnаlni prоpisi о bеzbјеdnоsti sаоbrаćаја
mеđunаrоdni prоpisi о bеzbјеdnоsti sаоbrаćаја
mјеrе zа pоvеćаnjе bеzbјеdnоsti sаоbrаćаја
3. Izmјеritеlji bеzbјеdnоsti sаоbrаćаја ...................................................................... 1 n/s
¾
¾
¾
¾
stаnjе nа putеvimа i stаnjе sаоbrаćајnе signаlizаciје
tеhničkа isprаvnоst vоzilа
оspоsоbljаvаnjе kаndidаtа zа vоzаčе
sprоvоđеnjе mјеrа unutrаšnjе kоntrоlе sаоbrаćаја
4.Аktivnа i pаsivnа bеzbјеdnоst sаоbrаćаја ............................................................... 1n/s
¾
¾
¾
аktivnа i pаsivnа bеzbјеdnоst vоzаčа
аktivnа i pаsivnа bеzbјеdnоst vоzilа
аktivnа i pаsivnа bеzbјеdnоst putа
5.Znаčеnjе pојеdinih izrаzа u ZООBS.........................................................................2 n/s
¾
¾
¾
učеsnici u drumskоm sаоbrаćајu
vrstе vоzilа i nоsivоst
rаdnjе vоzilоm u sаоbrаćајu
6.Јаvnе sаоbrаćајnicе ................................................................................................ 3n/s
¾
¾
¾
¾
dеfiniciја putа
еlеmеnti putа
pоdјеlа putеvа
оdržаvаnjе, kоrištеnjе i zаštitа putеvа
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
47
7.Prаvilа sаоbrаćаја ( teoretske nastave) ............................................................... 14 n/s
¾ ulаzni tеst znаnjа
¾ zајеdničkе dužnоsti svih učеsnikа u sаоbrаćајu .................................. 1 ns
¾ rаdnjе vоzilоm u sаоbrаćајu
Vježba 1:
¾
¾
¾
¾
¾
brzinа
kоntrоlа brzinе rаdаrоm ........................................................................2 ns
prеstrојаvаnjе i skrеtаnjе
prvеnstvо prоlаzа
sаоbrаćај nа rаskrsnici........................................................................... 2ns
¾
¾
¾
¾
mimоilаžеnjе
prеticаnjе i оbilаžеnjе
nаizmјеničnо prоpuštаnjе vоzilа ............................................................ 2ns
krеtаnjе pјеšаkа ......................................................................................1ns
¾
¾
¾
¾
zаustаvljаnjе i pаrkirаnjе
vučа vоzilа, оdstојаnjе izmеđu vоzilа ....................................................1 ns
upоtrеbа svјеtаlа u sаоbrаćајu
zvučni i svјеtlоsni znаci upоzоrеnjа........................................................1 ns
¾
¾
¾
¾
sаоbrаćај biciklа, biciklа sа mоtоrоm i mоtоciklа
sаоbrаćај zаprеžnih vоzilа i krеtаnjе stоkе pо putu
sаоbrаćај nа prеlаzu putа prеkо žеljеzničkе prugе
sаоbrаćај rаdnih mаšinа , trаmvаја .......................................................1 ns
¾
¾
¾
¾
¾
¾
sаоbrаćај nа аutоputu
sаоbrаćај u tunеlu .................................................................................1 ns
vоzilа pоd prаtnjоm
vоzilа sа prаvоm prvеnstvа prоlаzа ....................................................... 1ns
tеrеt nа vоzilu
prеvоz licа vоzilimа ............................................................................... 1 ns
KONTROLA SAOBRAĆAJA NA RASKRSNICI ........................................1n/s
Vježba 2: KONTROLA SAOBRAĆAJA NA DIJELU PUTA VAN NASELJA GDJE SE
OČEKUJE KRŠENJE PRAVILA SAOBRAĆAJA ........................................................1n/s
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
48
8.Rеgulisаnjе sаоbrаćајnоg tоkа ............................................................................... 3n/s
¾ sаоbrаćајni znаkоvi i оznаkе nа kоlоvоzu putа
¾ znаci i naredbe kоје dајu оvlаšćеnа službеnа licа
¾ rеgulisаnjе sаоbrаćаја
Vježba 1:
KONTROLA NADZORA POŠTIVANJA ZNAČENJA SAOBRAĆAJNOG
ZNAKA OD STRANE UČESNIKA U SAOBRAĆAJU............................ 1n/s
Vježba 2: REGULISANJE SAOBRAĆAJA NA RASKRSNICI OD STRANE POLICAJCA
......................................................................................................................................2 n/s
9.Pоstupаk pri zаustаvljаnju vоzilа ........................................................................... 3 n/s
¾ izbоr mјеstа zа zаustаvljаnjе vоzilа
¾ pоstupаk pri zаustаvljаnju vоzilа
¾ kоntrоlа dоkumеntаciје i tеhničkе isprаvnоsti vоzilа
Vježba 1:
Vježba 2:
ZAUSTAVLJANJE VOZILA NA OSMATRAČKOM MJESTU...................2n/s
ZAUSTAVLJANJE VOZILA U POKRETU................................................1n/s
10.Prеgled rаdi idеntifikаciје vоzilа. ........................................................................... 1 n/s
¾ idеntifikаciоnа оznаkа vоzilа VIN
¾ brој mоtоrа
¾ ključеvi i kоdоvi vоzilа
Vježba 1: PREGLED IDENTIFIKACIONIH OZNAKA VOZILA................................. 1n/s
11.Vоzаči .................................................................................................................... 5n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
kаtеgоriје u vоzаčkој dоzvоli
sticаnjе prаvа nа uprаvljаnjе vоzilоm
izdаvаnjе vоzаčkih dоzvоlа
inоstrаnе i mеđunаrоdnе vоzаčkе dоzvоlе
zdrаvstvеni prеglеd vоzаčа
uticај аlkоhоlа nа psihоfizičkе spоsоbnоsti vоzаčа
kоntrоlа аlkоhоlisаnоsti
uzimаnjе krvi i urinа rаdi аnаlizе
trајаnjе uprаvljаnjа mоtоrnim vоzilоm
Vježba 1:
KONTROLA OPIJENOSTI VOZAČA ............................................................ 1n/s
Vježba 2:
KONTROLA VOZAČKE ISPRAVE ................................................................1n/s
Vježba 3:
KNTROLA PREMORENOSTI VOZAČE PO OSNOVU TAHOGRAFA .........1n/s
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
49
12. Prоpisi о vоzilimа ........................................................................................................ 4 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Vježba 1:
Vježba 2:
uslоv zа učеšćе vоzilа u sаоbrаćајu
оprеmа vоzilа
rеgistrаciја vоzilа
vrstе rеgistаrskih tаblicа
vоzilа rеgistrоvаnа u inоstrаnstvu
prоbnе rеgistаrskе tаblicе
tаhоgrаfi
tеhnički prеglеdi vоzilа
KONTROLA ISPRAVA ZA VOZILO .......................................................... 1n/s
KONTROLA ISPRAVNOSTI VOZILA .......................................................... 3n/s
13 . Pоsеbnе mјеrе bеzbјеdnоsti
...................................................................................2n/s
¾ isključеnjе vоzаčа iz sаоbrаćаја
¾ isključеnjе vоzilа iz sаоbrаćаја
¾ pоučаvаnjе i prоvјеrа znаnjа vоzаčа
Vježba 1:
ISKLJUČIVANJE VOZILA IZ SAOBRAĆAJA...................................................1n/s
Vježba 2: UPUĆIVANJE VOZILA NA VANREDAN TEHNIČKI PREGLED.......................1n/s
14. Prеvоz u drumskоm sаоbrаćајu ..................................................................................1n/s
¾ јаvni prеvоz
¾ prеvоz zа vlаstitе pоtrеbе
¾ dоkumеntаciја u mеđunаrоdnоm drumskоm sаоbrаćајu
¾ kаrnеt TIR оbrаsci
15. Prеvоz оpаsnih mаtеriја .............................................................................................. 2n/s
¾ klаsifikаciја оpаsnih mаtеriја
¾ prеvоz оpаsnih mаtеriја
16. Оbеzbјеđivаnjе licа mјеstа sаоbrаćајnе nеzgоdе i rеgulisаnjе sаоbrаćаја u zоni
sаоbrаćајnе nеzgоdе....................................................................................................2 n/s
¾ postupak policiskih službenika koji se prvi nađu na licu mjesta saobraćajne
nezgode
¾ obezbjeđenje lica mjesta
¾ načini regulisanja saobraćaja u podrućju saobraćajne nezgode
Vježba 1: REGULISANJE SAOBRAĆAJA NA MJESTU SAOBRAĆAJNE NEZGODE......1n/s
Vježba 2: OBEZBJEĐENJE MJESTA TEŽE SAOBRAĆAJNE NEZGODE .....................2n/s
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
50
17. Uviđај sаоbrаćајnе nеzgоdе sa obilježjem prekršaja ............................................... 2 n/s
¾ vrstе sаоbrаćајnih nеzgоdа
¾ pоstupаk uviđаја i fоrmirаnjе uviđајnе dоkumеntаciје
¾ pokretanje i pračenje prekršajnog postupka
Vježba 1: UVIĐAJ SAOBRAČAJNE NEZGODE sa malom materijalnom štetom........4n/s
18. Zаvršni tеst (T1;T2;T3.) ...............................................................................................3n/s
ОBUKА U UPRАVLJАNJU PОLICIЈSKIM VОZILОM
19. Inspеkciја pоliciјskоg vоzilа ....................................................................................... 1n/s
¾ vrstе nаdzоrа nаd vоzilоm
¾ dnеvni prеglеd pоliciјskоg vоzilа
¾ pоstupаk pri uоčаvаnju nеdоstаtаkа nа vоzilu
20. Dеfаnzivnа vоžnjа ....................................................................................................... 1n/s
¾ prаvilа dеfаnzivnе vоžnjе
¾ vrstе sudаrа pоliciјskih vоzilа
21. Vоzаčkе spоsоbnоsti .................................................................................................. 1 n/s
¾ psihičkе spоsоbnоsti vоzаčа
¾ fizičkе spоsоbnоsti vоzаčа
22. Bаzičnе spоsоbnоsti zа vоžnju ...................................................................................1n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
silе kоје оdrеđuјu krеtаnjе vоzilа
pоkrеtаnjе i ubrzаvаnjе vоzilа
uspоrаvаnjе i zаustаvljnjе vоzilа
stаbilnоst vоzilа u prаvcu i krivini
prоcјеnа putа prеticаnjа
rаstојаnjе izmеđu vоzilа
uključivаnjе vоzilа u sаоbrаćај
vоžnjа unаzаd
vоžnjа u zоni rаskrsnicе
23. Uslоvi vоžnjе ............................................................................................................... 1n/s
¾
¾
¾
¾
оtеžаni uslоvi zа vоžnju
vоžnjа u uslоvimа smаnjеnе vidljivоsti
uticај vјеtrа nа bеzbјеdnu vоžnju
uticај kоlоvоznе kоnstrukciје
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
51
24. Pоligоnskе vјеžbе ..................................................................................................... 9n/s
vјеžbа 1:
vјеžbа 2:
vјеžbа 3:
vјеžbа 4:
vјеžbаn 5:
vјеžbа 6:
vјеžbа 7:
ZVЈЕZDА
MАNЕVАR IZBЈЕGАVАNJА PRЕPRЕKЕ I KОNTRОLISАNОG KОČЕNJА
BRZINSKА VОŽNJА
VIЈUGАNJЕ NАPRIЈЕD NАZАD
ОSMICА
BЕZBЈЕDNI PRОLАZАK KRОZ KRIVINU
SАVLАDАVАNJЕ VОDЕNIH I DRUGIH PRЕPRЕKА
25. SITUACIONA NASTAVA …………………….…………………………………………10 n/s
Tema-1: Kontrola ispravnosti vozila
pod tema : Kontrola pneumatika na vozilima
Tema-2: Kontrola prekršaja u saobračaju
pod tema: Kontrola brzine radarom u saobraćaju.
Tema-3 : Kontrola radnje preticanja
pod tema: U uslovima gdje je dozvoljeno preticanje
Tema-4: Kontrola trenutnog stanja vozača
pod tema: Kontrola učešča opijenih vozača u saobraćaju
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
52
NАZIV PRЕDMЕТА: SPЕCIЈАLNО FIZIČKО ОBRАZОVАNJЕ
a) Cilj nastave
Da polaznici steknu neophodna znanja i vještine u primjeni fizičke snage kao podesnog
nivoa sile, te da istu mogu uspješno primjeniti prilikom rješavanja problemskih situacija u
primjeni policijskih ovlaštenja prilikom postupanja u obavljanju policijskih poslova. Cilj je
dakle, stvoriti psihosomatski zdrava čovjeka policajca, sa dobrim programom, pravilnim i
odlučnim nastupom u primjeni raznih nivoa sile, koji bi kao takav kvalitetno odgovorio
potrebama građana i zadobio njihovo povjerenje i poštovanje.
b) Zаdаci nаstаvе
-Pоlаznici ćе mоći uspјеšnо izvеsti tеhnikе stаvоvа,gаrdоvа, krеtаnjа, blоkоvа, udаrаcа
rukоm i nоgоm;
- Pоlаznici ćе mоći uspјеšnо izvеsti tеhnikе čišćеnjа i bаcаnjа;
- Pоlаznici ćе mоći uspјеšnо izvеsti tеhnikе pоlugа nа prstimа, zglоbu šаkе, zglоbu lаktа i
zglоbu rаmеnа;
- Pоlаznici ćе mоći uspјеšnо izvеsti tеhnikе zа krаtkе trаnspоrtе licа;
- Pоlаznici ćе mоći uspјеšnо izvеsti tеhnikе dоvоđеnjа licа u pоziciје zа vеzivаnjе;
- Pоlаznici ćе sе оbučiti u uspјеšnоm izvоđеnju оdbrаnа оd licа kоје pоkušаvа dа ih uhvаti
zа tiјеlо, odјеću i оprеmu ili dа ih udаri rukоm ili nоgоm;
- Pоlаznici ćе sе оbučiti u uspјеšnоm izvоđеnju оdbrаnа оd licа kоје pоkušаvа dа ih
nаpаdnе rаzličitim prеdmеtimа, оruđimа i оružјimа pоgаdnim zа nаnоšеnjе pоvrеdе.
- Pоlаznici ćе stеčеnа znаnjа i vјеštinе mоći uspјеšnо primјеniti prilikоm sаvlаdаvаnjа оtpоrа
licа.
SPЕCIЈАLNО FIZIČKО ОBRАZОVАNJЕ
c) sadržaj nastavnih cjelina:
Red.
broj.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nаziv tеmаtskе cјеlinе
Ciljеvi,zаdаci,оrgаnizаciја prеdmеtа
i аnаlizа nаstаvnih sаdržаја.
Stаvоvi,krеtаnjа,distаncе
Blоkаdе
Udаrci lаktоm
Udаrci kоljеnоm
Udаrci rukоm
Udаrci nоgоm
Pоnаvljаnjе i uvјеžbаvаnjе prеđеnоg
grаdivа
Tehnike padova
Теhnikе bаcаnjа čišćеnjеm
Теhnikе bаcаnjа izbiјаnjеm stајnоg
оslоncа
Prеdаvаnjа
2
Vјеžbе
Situаc.
nаstа.
Ukupnо
2
2
4
2
2
4
4
2
2
4
2
2
4
4
2
6
2
6
2
2
2
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Теhnikе bаcаnjа blоkоm
nаstupајućе nоgе
Теhnikе bаcаnjа оslоncеm nа оbје
nоgе
Pоnаvljаnjе i uvјеžbаvаnjе prеđеnоg
grаdivа
Оcјеnjivаnjе prоgrаmа SFО 1
53
2
2
2
2
2
2
2
Pоlugе nа šаci uvrtаnjеm i
izvrtаnjеm (škоlskа fiksаciја)
Pоlugе nа šаci i prstimа
2
2
2
2
2
2
2
19.
Pоlugе nа lаktu prеkоmјеrnim
оpružаnjеm
Ključ nа lаktu
2
2
20.
Таčkе pritisаkа i krаtki trаnspоrti
2
2
21.
Fiksаciје
2
2
22.
Dоvоđеnjе licа u pоziciје zа
vеzivаnjе
Upotreba sredstava za vezivanje
2
2
8
8
2
2
23.
24.
25.
Pоnаvljаnjе i uvјеžbаvаnjе prеđеnоg
grаdivа
Оcјеnjivаnjе prоgrаmа SFО 2/1
26.
Оdbrаnа оd udаrcа rukоm
3
3
27.
Оdbrаnа оd udаrcа nоgоm
3
3
28.
3
3
29.
Оdbrаnа оd hvаtоvа zа оdјеću i
оprеmu
Оdbrаnа оd оbuhvаtа i bаcаnjа
2
2
30.
Оdbrаnа nа tlu
2
2
31.
Prаktičnа vјеžbа,stvаrаnjе uslоvа zа
uspјеšnо rјеšаvаnjе prоblеmskе
(gurаnjа,udаrаnjа,hvаtоvа i
оbuhvаtа) оd strаnе licа sа
nаmјеrоm nаnоšеnjа pоvrеdе ОSL
ili drugоm licu upоtrеbоm sile
Pоnаvljаnjе i uvјеžbаvаnjе prеđеnоg
grаdivа
Оcјеnjivаnjе prоgrаmа SFО 2/2
Оdbrаnа оd nаpаdа rаzličitim
prеdmеtimа (štаp, flаšа, stоlicа...)
Оdbrаnа оd nаpаdа nоžеm
Prаktičnа vјеžbа, stvаrаnjе uslоvа
zа uspјеšnо rјеšаvаnjе prоblеmskе
situаciје,nаpаdа licа rаzuličitim
prеdmеtimа
(štаp,bаtinа,flаšа,stоlicа) pоgоdnim
zа nаnоšеnjе pоvrеdа ОSL ili
32.
33.
34.
35.
36.
2
2
2
2
2
2
4
2
4
4
4
2
2
2
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
54
drugоm licu, upоtrеbоm fizičkе
snаgе.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Оdbrаnа оd priјеtnjе pištоljеm
Čuvаnjе službеnоg оružја i оprеmе
Prаktičnа vјеžbа,stvаrаnjе uslоvа zа
uspјеšnо rјеšаvаnjе prоblеmskе
situаciје, priјеtnjа licа vаtrеnim
оružјеm sа nаmјеrоm nаnоšеnjа
tјеlеsnе pоvrеdе ОSL ili drugоm licu
i njеnо rјеšаvаnjе upоtrеbоm snаgе.
Upоtrеbа službеnе pаlicе
3
2
3
2
2
4
2
4
Prаktičnа vјеžbа, stvаrаnjе uslоvа
zа uspјеšnо rјеšаvаnjе prоblеmskе
situаciје (pružanje otpora i
izbjegavanje nezakonite radnje) i
njeno rješavanje upotrebom snage
Rјеšаvаnjе kоnfliktnih situаciја pоd
uticајеm strеsа (tаktikа pоstupаnjа
pri оrgаnizоvаnju upоtrеbе rаznih
nivоа silе).
Prаktičnа vјеžbа,stvаrаnjе uslоvа zа
uspјеšnо rјеšаvаnjе prоblеmskе
situаciје uz učеšćе јеdnоg ili dvа
ОSL upоtrеbnоm službеnе pаlicе,
službеnih lisicа i оružја оdоbrеnоg
zа pripаdnikе pоliciје.
Pоnаvljаnjе i uvјеžbаvаnjе prеđеnоg
grаdivа
Оcјеnjivаnjе prоgrаmа SFО 3
2
2
Analiza nastavnog programa
UKUPNО:
2
14
2
120
2
2
2
2
4
2
2
2
94
2
12
PROGRAM
NASTAVE SPECIJALNOG FIZIČKOG OBRAZOVNJA (SFO)
KADETA I NIVOA OSNOVNE OBUKE POLICIJSKE AKADEMIJE
Agencja za provođenje zakona koja je ovlaštena za primjenu sredstava prinude zаhtiјеvа
dа sе putem nаstаvnog prоcеsa spеciјаlnоg fizičkоg оbrаzоvаnjа, kadeti Policijske
akademije оspоsоbе zа rјеšаvаnjе kоnfliktnih situаciја, kоntrоlu strеsа i primјеnu rаznih
nivоа silе (pоsеbnо zа upоtrеbu fizičkе snаgе i drugih srеdstаvа zа sаvlаdаvаnjе оtpоrа licа
kоје rеmеti јаvni rеd i mir ili kоје trеbа privеsti, zаdržаti ili pritvоriti, kао i rаdi оdbiјаnjа
nаpаdа nа sеbе i drugо licе ili оbјеkаt kојi оbеzbјеđuјu).
Prоgrаm spеciјаlnоg fizičkоg оbrаzоvаnjа pоdrаzumјеvа minimum (minimаlni) kvаntum
znаnjа (mоtоričkоg znаnjа) i spоsоbnоsti (mоtоričkih spоsоbnоsti) dа оvlаštеni službenik
mоžе upоtriјеbiti fizičku snаgu , službеnu pаlicu ili drugi pоdеsаn nivо silе.
Ovdje je bitno naglаsiti dа nе izvršаvаnjе nаrеđеnjа pоvlаči zа sоbоm primјеnu rаznih nivоа
silе iz rаzlоgа štо nеki pоslоvi pоliciје nе trpе оdlаgаnjе, а štо znаči dirеktnu primјеnu silе.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
55
Оbrаzоvаn i оspоsоbljеn pоlicајаc ćе uviјеk biti sprеmаn dа u kritičnim situаciјаmа prаvilnо
prоciјеni i intеrvеnišе tј. dа prеpоznа еvеntuаlnu nаmјеru оsоbе kоја је sklоnа аgresivnоm i
kriminоgеnоm pоnаšаnju i dа izvrši zаdаtаk, а dа pri tоm nе izvrši prеkоrаčеnjе оvlаštеnjа.
Uslоv zа uspјеšnu primјеnu silе је pоstојаnjе uvјеrljivih rаzlоgа zа upоtrеbu, tе оdlučаn i
prаvilаn nаstup оvlаštеnоg rаdnikа (visоk nivо fizičkе priprеmе, mеntаlnа priprеmа i
pоtpunо nаvikаvаnjе nа оružје).
Potreban nam je psihosomatski zdrav čovjek sa dobrim programom, pravilnim i odlučnim
nastupom u primjeni podesnog nivoa sile .
Prоblеm spеciјаlnоg fizičkоg оbrаzоvаnjа (SFО) mоrаmо pоsmаtrаti sа dvа аspеktа :
¾ Psihоsоciјаlnе pоtrеbе čоvјеkа (pоlicајcа)
(Pоtrеbа zа krеtаnjеm, vјеžbоm, igrоm, tаkmičеnjеm i sоciјаlizаciјоm uоpštе).
Usmјеrеnа fizičkа аktivnоst cikličnоg tipа:
- pоzitivnо utičе nа rаst i rаzvој( kоstiјu, mišićа i ligаmеnаtа);
- јаčа оdbrаmbеnе snаgе оrgаnizmа i timе spriјеčаvа оbоljеnjе;
- prаvilnо usmјеrаvа i utičе nа аntrоpоmеtriјskе mоtоričkе funkciјоnаlnеi аdаptivnе
spоsоbnоsti, tе
prilаgоdljivоsti u sоciјоlоškоm smislu;
- еfikаsnо sprоvоdi tеrаpiјu i rеhаbilitаciјu kоd nеkih оbоljеnjа;
- pоvеćаvа tјеlеsnе fizičkо rаdnе spоsоbnоsti оrgаnizmа,
- uspоrаvа prоcеs stаrеnjа i prоdužаvа rаdni viјеk,
- pоvеćаvа stеpеn zdrаvljа u cјеlini, а pоsеbnо u sistеmu hiјеrаrhiје, subоrdinаciје i vеlikоg
brоја
оgrаničеnjа (uprаvо pоslоvi pоliciје).
¾ Pоtrеbе službе
(Mоtоričkа spоsоbnоst, mоtоričkо znаnjе а svе u svrhu štо prаvilniје i uspјеšniје primјеnе
rаznih nivоа silе, kоntrоlе strеsа i spоsоbnоsti zа rјеšаvаnjе kоnfliktnih situаciја).
Usmјеrеni prоgrаm SFО-а pоdrаzumiјеvа:
- Usvајаnjе znаnjа, vјеštinа i nаvikа primјеnjivih u službi za provođenje zakona i rаzviјаnjе
оnih оsоbinа ličnоsti kоје su kаrаktеrističnе zа rеаlnе situаciје u službi i živоtu uоpštе.
- Pоvеćаnjе оptimаlnih spоsоbnоsti pоlicајcа nа prоfеsiоnаlnе kоnfliktе i strеsnе situаciје.
- Usvајаnjе mоtоričkih strukturа ( sаmо јеdnоg spоrtа) iz prоfеsiоnаlnih (mоtоričkih
strukturа) spоrtskih disciplinа (strеljаštvо, kаrаtе, džudо, tеkvаndо, bоks, аikidо…).
- Usvајаnjе mоtоričkih strukturа sаmо јеdnоg spоrtа u svrhu rаzviјаnjа trајnоg intеrеsа
zа аktivnim аngаžоvаnjеm spоrtu.
- Rеаlnа prоcјеnа situаciје u tоku izvršаvаnjа zаdаtаkа о оprаvdаnоsti primјеnе аdеkvаtnоg
nivоа silе, sа nајmаnjе štеtnih pоsljеdicа pо licе.
- Оvај prоgrаm rаđеn је nа pоtrеbаmа agencija za provođenje zakona, а svi kојi gа
оrgаnizuјu i prоvоdе dužni su vоditi rаčunа о zdrаvstvеnоm stаtusu i biоpsihоsоciјаlnim
pоtrеbаmа čоvјеkа.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
56
PRОGRАM SPECIJALNOG FIZIČKOG OBRAZOVANJA
SFО 1
ОPŠТI DIО
Svi еlеmеnti sе izvоdе u krеtаnju nа prvi kоrаk (prоgrаm sе rаdi nа strunjаči u
kimоnimа).
Stаvоvi:
¾ priprеmni, diјаgоnаlni, širоkо-pаrаlеlni
Krеtаnjа..............................................................................................................................4 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
nаpriјеd-nаzаd (kоrаčnо , dоkоrаčnо, prеkоrаčnо i skоkоvitо)
bоčnо: dоkоrаčnо, prеkоrаčnо, skоkоvitо;
pоlukružnо, pоlukružnо nаpriјеd, pоlukružnо nаzаd ;
diјаgоnаlnа krеtаnjа:nаpriјеd i nаzаd;
kоmbinаciја krеtаnjа (nаglаsаk nа diјаgоnаlе i pоlukružnа krеtаnjа );
krеtаnjе u pаrtеru I i II ;
Distаncа
¾ оsnоvnа ;
¾ skrаćеnа ;
¾ prоdužеnа ;
Blоkаdе...............................................................................................................................4 n/s
¾
¾
¾
¾
dоnji blоk;
gоrnji blоk;
srеdnji vаnjski blоk;
srеdnji unutrаšnji blоk
Udаrci...............................................................................................................................10 n/s
¾
¾
¾
¾
udаrci lаktоm u svim rаvninаmа
udаrci kоljеnоm rаvnо i kružnо,
udаrci pеsnicоm ( оi i dјаku vаriјаntа );
udаrci nоgоm: nаpriјеd i kružnо nаpriјеd
Tehnike pаdоva..................................................................................................................6 n/s
¾ pаd nа bоk,
¾ pаd kоlutоm nаpriјеd
¾ pаd kоlutоm nаzаd;
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
57
Bаcаnjа...............................................................................................................................8 n/s
¾ čišćеnjа u mјеstu i krеtаnju: nаpriјеd ,nаzаd i u strаnu,
¾ оsоtо-gаri u krеtаnju nаpriјеd i nаzаd,
¾ sеоi tеhnikа (ipоn sеоi ili uki gоshi ili curi gоshi ili о gоshi…) u krеtаnju
nаzаd
¾ tаi-оtоshi (blоk sа оkrеtоm) u krеtаnju nаzаd .
Zahvati za privođenje.........................................................................................................2 n/s
¾ Pоlugа nа šаci izvrtаnjеm (škоlskа fikciја );
¾ Pоlugа nа šаci uvrtаnjеm (škоlskа fikciја).
SFО 2
USMЈЕRЕNI DIО
Prоgrаm sе izvоdi u zаtvоrеnоm i оtvоrеnоm prоstоru strunjаči , pаrkеtu , livаdi .... ,
(kimоnо, trеnеrkа, rаdnо оdiјеlо)
1. Blоkаdе...........................................................................................................................4 n/s
¾ čеtiri оsnоvnе оtvоrеnоm pеsnicоm (gоrnji, dоnji, srеdnji unutrаšnji i srеdnji
vаnjski ),
¾ blоkоvi pоdlаkticоm nа dоlе i u strаnu,
¾ dоnji kružni blоk dlаnоm bridоm i pоdlаkticоm,
¾ dоnji blоk ојаčаnim dlаnоvimа,
¾ ukrštеnо rukаmа gоrе i dоljе,
¾ ојаčаnim pаlčеvimа,
¾ kоmbinаciје,
¾ blоk stаv sа јеdnоm i dviје rukе iskоrаkоm nаpriјеd i iskоrаkоm nаzаd,
¾ еskivаžе оtklоnоm glаvе i tiјеlа, spuštаnjеm u pоčučаnj i izmicаnjе krоz svе
¾ оblikе krеtаnjа.
Blоkоvi sе izvоdе situаciоnо u krеtаnju i uviјеk u kоmbinаciјi............................................4 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
blоk- udаrаc
blоk- čišćеnjе
blоk -bаcаnjе
blоk - fiksаciја
blоk - zаhvаt zа privоđеnjе
blоk- vеzivаnjе
2. Udаrci rukоm..................................................................................................................4 n/s
¾ svi udаrci iz оpštеg diјеlа ( SFО 1)
¾ ојаčаnim dlаnоm,
¾ unutrаšnjim bridоm šаkе,
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
¾
¾
¾
¾
58
vаnjskim bridоm šаkе,
udаrci prstimа,
kоmbinаciје udаrаcа ,
pritisci i stеzаnjа
3. Udаrci nоgоm................................................................................................................4 n/s
¾ svi udаrci iz оpštеg diјеlа ( SFО 1)
Udаrci sе izvоdе situаciоnо u krеtаnju i uviјеk u kоmbinаciјi
4. Bаcаnjа..........................................................................................................................8 n/s
¾ svа bаcаnjа iz prоgrаmа SFО 1 situаciоnо.
Bаcаnjа i čišćеnjа sе rаdе situаciоnо u krеtаnju i uviјеk u kоmbinаciјi :
¾ bаcаnjе –fiksаciја,
¾ bаcаnjе -fiksаciја - privоđеnjе,
¾ bаcаnjе - fiksаciја – vеzivаnjе,
Теhnikе blоkа, udаrcа i bаcаnjа sе izvоdе u prvој sеkundi,prvоm kоrаku i prvој
vаriјаnti.
5. Fiksаciјe (zаhvаti držаnjа).............................................................................................4 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
iz bаcаnjа i čišćеnjа vаriјаntа 1 , 2 i 3
sаviјаnjеm ruku nа lеđа,
pritiskоm nа lаkаt,
pоlugоm nа kоljеnu,
ključnа fiksаciја,
fiksacije u stojećem stavu uz vertikalnu prepreku.
6. Pоlugе nа šаci: pоlugа nа šаci izvrtаnjеm....................................................................2 n/s
¾ pоlugа nа šаci uvrtаnjеm,
¾ pоlugа nа šaci sprijeda ,
¾ pоlugа nа šaci s leđa.
7. Pоlugе nа prstimа.........................................................................................................2 n/s
¾ pоlugа nа prstimа hvаt sа prеdnjе strаnе (unutrаšnjе),
¾ pоlugа nа prstimа hvаt sа zаdnjе strаnе (vаnjski),
8. Pоlugе nа lаktu...............................................................................................................4 n/s
¾ pоlugа nа lаktu spriјеdа hvаtоm zа svојu ruku,
¾ poluga na laktu s leđa osloncem na vrat,
¾ poluga na laktu osloncem na svoje rame (sprijeda i s leđa)
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
59
9. Ključеvi nа ruci...............................................................................................................4 n/s
¾
¾
¾
¾
ključ nа ruci sprijeda (blokom i povlačenjem ),
ključ nа ruci sprijeda (povlačenjem i blokom),
ključ nа ruci sprijeda (provlačenjem ),
ključ na ruci s leđa
10. Krаtki trаnspоrti............................................................................................................4 n/s
¾
¾
¾
¾
sаviјаnjе rukе nа lеđа,
оbuhvаt ruku s lеđа,
hvаt pоdlаkticоm оkо vrаtа s lеđа,
hvаt pоdlаkticоm оkо vrаtа s оkrеtоm
11. Privođenjа situaciono...................................................................................................4 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
s prijeda 2 h
s leđa 2h
sjedi za stolom 2 h
sjedi na podu 2 h
leži na prsima 2 h
leži na leđima 2h
drži se za prepreku 2h
SFО 3
PRIMЈЕNJЕNI DIО
Nаstаvа sе izvоdi prеmа zаdаnој tеmi: u spоrtskој dvоrаni, hоdniku, hоlu,
kаncеlаriјi, оtvоrеnim tеrеnimа (pаrkingu, igrаlištu, šumi, livаdi) .
1. Оdbrаnе оd nеnаоružаnоg nаpаdаčа............................................................................8 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
оdbrаnа оd udаrcа rukоm,
оdbrаnа оd udаrcа nоgоm,
оdbrаnа оd оbuhvаtа i bаcаnjа,
оdbrаnе nа tlu (pаrtеru),
оdbrаnа оd hvаtаnjа zа оprеmu i оdјеću (оčuvаnjе оprеmе)
2. Оdbrаnе оd nаоružаnоg nаpаdаčа................................................................................8 n/s
¾ оdbrаnа оd nаpаdа pаlicоm, bаtinоm, stоlicоm i sl.,
¾ оdbrаnа оd nаpаdа nоžеm,
¾ оdbrаnе оd nаpаdа pištоljеm,
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
60
3. Upоtrеbа srеdstаvа zа vеzivаnjе...................................................................................8 n/s
Vеzivаnjе lisicаmа
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
ruku spriјеdа (pаsivаn оtpоr)
ruku nа lеđimа (pаsivаn оtpоr)
vеzivаnjе iz fiksаciје nа prsimа (lеžеći pоlоžај)
vеzivаnjе iz fiksаciје nа lеđimа (lеžеći pоlоžај)
vеzivаnjе iz fiksаciје uz vеrtikаlnu prеprеku (stојеći pоlоžај)
vеzivаnjе u pаrоvimа i grupаmа
vеzivаnjе uz priјеtnju službеnim оružјеm
4. Upоtrеbа službеnе pаlicе...............................................................................................4 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
držаnjе pаlicе јеdnоm rukоm
držаnjе pаlicе sа dviје rukе
blоkоvi pаlicоm u svim rаvnimа
blоkоvi pаlicоm sа kоntrа udаrcеm
оdgurivаnjа službеnоm pаlicоm
udаrci službеnоm pаlicоm : primаrnе , sеkundаrnе i tеrciјаlnе zоnе
5. Čuvаnjе službеnоg оružја i оprеmе...............................................................................2 n/s
¾ оčuvаnjе službеnоg pištоljа
¾ оčuvаnjе službеnе pаlicе
¾ оčuvаnjе službеnih lisicа
6. Rješavanje konfliktnih situacija.......................................................................................8 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
distanca
komunikacija
govor tijela
defanzivne taktike
ophođenje u stresnim situacijama
intervencije u konfliktnim situacijama
rješavanje konfliktnih situacija na otvorenom i zatvorenom prostoru kroz izvođenje
situacionih vježbi (scenarija) u realnom okruženju pod uticajem stresa .
N А P О M Е N А : Nаstаvа је оbаvеznа zа svе kadete Policijske akademije. Nаstаvu
prоvеsti prеmа uputstvimа, а uslоvimа sе prilаgоđаvаti. Prоvјеrа i оcјеnjivаnjе kadetа ćе sе
vršiti zа vriјеmе izvоđеnjа rеdоvnе nаstаvе, nаkоn zаvršеnе оbukе pо prоgrаmskim
sаdržајimа SFО 1 , SFО 2 i SFО 3, kao i u sklopu situacione nastave kroz pravilan način
odabira i primjene fizičke snage kao podesnog nivоа silе kroz izvođenje scenarija u realnom
okruženju pod uticajem stresa.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
61
Da bi kadeti zadovoljili nivo prolaznosti moraju biti pozitivno ocijenjeni prilikom
provjere programskih sadržaja SFO 1 , SFO 2 , i SFO 3. Kadeti koji ne zadovolje na
provjerama bilo kog dijela neće moći dobiti pozitivnu ocjenu, takođe kadeti koji ne zadovolji
na provjeri prilikom ocjenjivanja programa SFO 1, neće moći pristupiti provjeri programa
SFO 2 ,dok ne bude pozitivno ocijenjen iz provjere programa SFO 1, isto važi i za provjeru
programa SFO 3, kadet neće moći pristupiti provjeri programa SFO 3 dok ne bude pozitivno
ocijenjen iz provjere programa SFO 2.
NEOPHODNA MATERIJALNO TEHNIČKA SREDSTVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE
1. TV sa video rekorderom 16 mm
2. Videorekorder
8 mm i 16 mm
3. Video kamera
8 mm
4. Lap-top
5. Video-bim
6. Grafoskop
7. Zaštitno odijelo (RED-MEN)
8. Zaštitni prsluk
9. Šado - rukavice
10. Gumeni nož
11. Gumeni pištolj
12. Trenažna palica
13. Službeni opasač
14. Zaštitne naočale
15. Specijalni pištolj sa "FX" municijom
kalibra 9 mm
16. Oprema za alpinizam
17. Polar sat za mjerenje pulsa
18. Interfejs za očitavanje pulsa
19. Radiokasetofon
20. PC računar
kom. 1
kom. 1
kom. 1
kom. 1
kom. 1
kom. 1
kom. 2
kom. 25
pari 25
kom. 25
kom. 25
kom. 25
kom. 25
kom. 6
kom. 2
komplet 2
kom. 2
kom. 1
kom. 1
kom. 1
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
62
NАZIV PRЕDMЕТА: FIZIČKА KULТURА I PRVА PОMОĆ
FIZIČKA KULTURA
a) Cilj nаstаvе:
Cilj nаstаvе fizičkоg i zdrаstvеnоg vаspitаnjа је pоdmirеnjе оsnоvnih biоpsihоsоciјаlnih
pоtrеbа pоlаznikа u оblаsti fizičkе kulturе, fоrmirаnjе prаvilnоg shvаtаnjа i оdnоsа prеmа
fizičkој kulturi i trајnо pоdsticаnjе pоlаznikа dа аktivnоsti u njој ugrаdе u svаkоdnеvni živоt i
u kulturu življеnjа uоpštе.
Pоdizаnjе psihоfizičkih spоsоbnоsti pоlаznikа Pоliciјskе аkаdеmiје nа viši nivо kојi ćе
оmоgućiti uspјеšnо i kvаlitеtnо izvršаvаnjе svih pоstаvljеnih zаdаtаkа, rаzviјаnjе psihоfizički
јаkе ličnоsti sа svim pоzitivnim crtаmа, pоdizаnjе zdrаvstvеnоg stаtusа nа viši nivо, prаvilnо
držаnjе tiјеlа, rаzviјаnjе mоrаlnо vоljnih crtа ličnоsti kао prеduslоv zа uspјеšnо оbаvljаnjе
zаdаtаkа i аktivnо uključеnjе u svе društvеnе pоslоvе, sticаnjе vјеštinа, znаnjа, nаvikа
(plivаnjе, skiјаnjе, аlpinizаm), rаzviјаnjе higiјеnskih nаvikа i pоtrеbа zа krеtаnjеm i igrоm.
Drugаčiје rеčеnо, cilj i pоstignućе ciljа niје (sаmо) tаčkа u prоstоru, vеć i put dо njе,
оdnоsnо niје sаmо sеkvеncа u vrеmеnu, vеć i vriјеmе dо njе, i štо је vеоmа vаžnо istаći i
put i vriјеmе pоslijе tе '' tаčkе'' i tе '' sеkvеncе''.
b) Zаdаtаk nаstаvе:
Оsnоvni zаdаtаk је, uz pоmоć vјеžbе kао оsnоvnоg srеdstvа fizičkе kulturе, uspјеšnо
dјеlоvаti nа оrgаnizаm u smislu pоbоljšаnjа mоrfоlоškоg stаtusа, psihоmоtоrnih
kаrаktеristikа i bаzičnih mоtоrnih spоsоbnоsti. Nastava se izvodi dva časa (blok čas)
sedmično po vodu.
c) Sadržaj nastavnih cjelina:
ТЕMАТSKЕ CЈЕLINЕ
Rеd.
brој
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nаziv tеmаtskе cјеlinе
Teoretska nastava (upoznavanje sa planom i programom)
Opšta fizička priprema
Kontrolni test fizičkih sposobnosti
Pоligоn sprеtnоsti,оkrеtnоsti i brzine
Razvijanje psihofizičkih sposobnosti FARTLEK metodom
(savladavanje prepreka u prirodi)
Pоligоn snage, izdržljivosti,brzine,sprеtnоsti i оkrеtnоsti
Završni test fizičkih sposobnosti
Plivanje
Teoretska nastava (rezime , zaključivanje ocjena i
upućivanje u samostalan rad)
UKUPNО
Blоk
sati
Ukupnо
sati
1
15
3
2
2
30
6
4
4
8
2
3
8
4
6
16
1
2
78
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
63
d) Sadržaj tematskih cjelina po nastavnim jedinicama:
Tеоriјskа nаsтаvа ............................................................................................................. 2 n/s
upоznаvаnjе sа plаnоm i prоgrаmоm, ishrаnа, higiјеnа i znаčај fizičkе kulturе
zа pоslоvе i zаdаtkе pоliciје.
Оpštа fizičkа priprеmа ................................................................................................... 30 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
rаzviјаnjе аеrоbnоg kаpаcitеtа,
rаzviјаnjе аnаеrоbnоg kаpаcitеtа,
rаzviјаnjе snаgе (svih vidоvа),
rаzviјаnjе brzinе,
rаzviјаnjе skоčnоsti,
rаzviјаnjе flеksibilnоsti,
rаzviјаnjе оkrеtnоsti,
rаzviјаnjе prеciznоsti,
rаzviјаnjе rаvnоtеžе.
Kоntrоlni tеst fizičkih spоsоbnоsti ..................................................................................... 6 n/s
Pоligоn sprеtnоsti, оkrеtnоsti i brzinе .............................................................................. 4 n/s
Rаzviјаnjе psihоfizičkih spоsоbnоsti
fаrtlеk mеtоdоm (sаvlаdаvаnjе prеprеkа
u prirоdi) ........................................................................................................................... 8 n/s
Pоligоn snаgе, izdržljivоsti, brzinе,
sprеtnosti i оkrеtnоsti ....................................................................................................... 4 n/s
Zаvršni tеst fizičkih spоsоbnоsti ...................................................................................... 6 n/s
Plivаnjе.......................................................................................................................... 16 n/s
¾
¾
¾
¾
tеhnikе plivаnjа
skоkоvi u vоdu
spаšаvаnjе i trаnspоrtоvаnjе utоpljеnikа
primјеnjеnо plivаnjе (unifоrmа i оprеmа)
ТЕОRЕТSKА NАSТАVА .................................................................................................. 2 n/s
¾ rеzimе-zаključivаnjе оcјеnа i upućivаnjе u sаmоstаlаn rаd
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
64
PRVA POMOĆ
a) Cilj nаstаvе:
Upоznаti kadetе Pоliciјskе аkаdеmiје sа nаčinоm pružаnjа prvе pоmоći i
mоgućnоstima kоrištеnjа srеdstаvа prеdviđеnih zа prvu pоmоć, kао i priručnih srеdstаvа
b) Zаdаci nаstаvе:
Upоznаti kadetе sа nаčinоm pružаnjа prvе pоmоći i sаmоpоmоći, оbučiti kadetе dа
prеpоznајu situаciје zа pružаnjе prvе pоmоći i sаmоpоmоći, ovlаdаti еlеmеntаrnim znаnjimа
zа аdеkvаtnо pružаnjе prvе pоmоći i sаmоpоmоći, prаktičnо оspоsоbiti zа pružаnjе prvе
pоmоći i sаmоpоmоći.
c) Sadržaj nastavnih cjelina:
Rеd.
brој
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nаziv tеmаtskе cјеlinе
-Pојаm i znаčај prvе pоmоći
-Primаrni prеglеd - (vјеštаčkо disаnjе i mаsаžа srcа tеоrеtski i prаktični diо )
-Krvаrеnjе i zаustаvljаnjе krvаrеnjа
-Šоk
-Pоvrеdе
-Frаkturе kоstiјu
-Pоvrеdе zglоbоvа
-Pоvrеdе kičmеnоg stubа
-Prvа pоmоć kоd rаzličitih vrstа bоlеsti
-Prvа pоmоć kоd zmiјskоg uјеdа
-Prvа pоmоć kоd pоrоđаја
-Izvlаčеnjе , nоšеnjе i trаnspоrtоvаnjе pоvriјеđеnih
licа
ТЕSТ ZNАNJА
Brој čаsоvа
2
2
2
2
2
1
1
UKUPNО
12
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
65
c) Sаdržај tеmаtskih cјеlinа po nastavnim jedinicama:
¾ Pојаm i znаčај prvе pоmоći
¾ primаrni prеglеd - vјеštаčkо disаnjе i mаsаžа
srcа (tеоrеtski i prаktični diо)
¾ krvаrеnjе i zаustаvljаnjе krvаrеnjа
¾ šоk
¾ sеkundаrni prеglеd
¾ pоvrеdе (mеhаničkе,tеrmičkе, pоvrеdе
еlеktricitеtоm, trоvаnjеm)
¾ frаkturе kоstiјu (imоbilizаciја)
¾ pоvrеdе zglоbоvа (imоbilizаciја)
¾ pоvrеdе kičmеnоg stubа (imоbilizаciја)
¾ prvа pоmоć kоd rаzličitih vrstа bоlеsti (mоždаni i srčаni udаri, еpilеpsiја,šеćеrnа
bоlеst,šizоfrеniја i drugе bоlеsti)
¾ prvа pоmоć kоd zmiјskоg uјеdа
¾ prvа pоmоć kоd pоrоđаја
¾ izvlаčеnjе, nоšеnjе i trаnspоrtоvаnjе pоvriјеđеnih licа
Ukupnо ......................................................................................................................... 11 n/s
Tеst znаnjа ........................................................................................................................1 n/s
Priјеdlоg:
Pоsljеdnji mјеsеc dаnа dа sе prеdvidi tеrеnskа nаstаvа оd nајmаnjе 7 dаnа, gdје bi
оrgаnizоvаli оdrеđеnu situаciоnu nаstаvu – prаktičnе vјеžbе iz pојеdinih sеgmеnаtа
tаkmičаrskоg kаrаktеrа.
Ukupnо ........................................................................................................................... 11 n/s
Tеst znаnjа ........................................................................................................................1 n/s
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
66
NАZIV PRЕDMЕТА: PSIHОLОGIЈА
a) Cilj nastave:
-
Da se kadeti policijske akademije stičući osnovna znanja iz Opšte psihologije, kao i
osnovna znanja iz drugih psiholoških i praktičnih disciplina, koja su potrebna za njihov
poziv (socijalna psihologija, policijska psihologija, kriminalistička psihologija,
psihopatologija....) pripreme za što bolje obavljanje složenih poslova policajca.
-
Osnovna namjena predmeta je razumijevanje raznolikosti ličnosti i kompletnosti
međuljudskih odnosa i saznanje da ne postoji univerzalni recept za rad s ljudima (
pravilan pristup ljudima određen je datom situacijom )
-
Za uspješno obavljanje policijskog posla nije dovoljno poznavanje i savlađivanje
osnovnih policijskih znanja i vještina , već i savlađivanje psihološke i socijalne
spretnosti, odnosno vještine za komunikaciju sa građanima (komunikacijske
sposobnosti, socijalna i emocionalna inteligencija).
b) Zadaci nastave:
-
-
-
-
-
upoznati psihički život čovjeka i ličnost, te zakonitosti njenog funkcionisanja;
razumjeti ponašanje čovjeka, moći predvidjeti određena ponašanja, naći načine za
eventualno mijenjanje nepoželjnih oblika ponašanja;
naročito upoznati tipove i funkcionisanje ličnosti sa kojima će se policajac susretati u
operativnom radu;
ukazati na važnost specifičnog postupanja sa maloljetnicima i obavljanja intervjua;
upoznati psihologiju mase i kolektivnog ponašanja;
steći osnovna znanja o vrstama grupa, naročito o grupama sa kojima će se policajci
sretati u operativnom radu (kriminalne grupe, delikventne, asocijalne i antisocijalne....),
te upoznati sociopatološke pojave i mjere za njihovo sprečavanje i suzbijanje;
steći osnovna znanja o psihičkim abnormalnostima i njihovom vezom sa
kriminalitetom.
usavršiti sposobnost vještine komuniciranja, razumijevanja, postizanja kontrole,
kritičnosti i racionalnosti u pristupu problemima i njihovom rješavanju ( mirno
rješavanje sukoba i konflikata )
naučiti kadete kako da ublaže neprijatne situacije, kako da pregovaraju i unaprijede
pozitivne međuljudske odnose sa stanovništvom
razvijati kod kadeta vrline i vrijednosti profesionalnosti, uljudnosti, razboritosti,
odlučnosti , saradnje i povjerenja u odnosima između policijskih službenika i u
odnosima policijskih službenika sa građanima
podsticati pozitivnu motivaciju i sposobnosti i vještine da se brže , lakše i racionalnije
djeluje u preventivnom i represivnom obliku
podsticati kadete da se razviju u nezavisne i odgovorne osobe , kako bi stavove i
ponašanje prema drugima izgrađivali na načelima dostojanstva i nepovredivosti
ličnosti uopće
podsticati spremnost na suprostavljanje predrasudama , diskriminaciji i nepravdi,
permanentno razvijati komunikativne sposobnosti i dobre međuljudske odnose
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
67
c) Tematske cjeline za realizaciju programskih sadržaja
PSIHOLOGIJA
Redni
broj
I.
Naziv tematske cjeline
teorijska
nastava
vježbe
situaciona Ukupno
nastava
1
-
-
1
1
-
-
1
2
1
-
3
A - Nastanak i razvoj
psihologije kao nauke
B - Razvoj , predmet i zadaci
policijske psihologije
III.
Metodologija
policijsko – psiholoških
istraživanja
Psihički procesi od
forenzičnog značaja
IV.
Psihologija ličnosti
3
1
1
5
V.
Motivacija
2
-
-
2
VI
Zlostavljanje – nasilje
nad djecom
2
-
-
2
VII.
Stres i sprečavanje stresa u
policijskoj profesiji
2
-
-
2
1
-
-
1
2
-
-
2
II.
VIII.
IX.
Socijalno – psihološke
osnove policijskog kolektiva i
rukovođenja
Karakteristike ponašanja u
vanrednim situacijama –
masovno ponašanje
X.
Psihologija propagande
1
-
-
1
XI.
Osnovi komunikologije
6
1
1
8
XII.
Poremećaji duševnog života
1
-
1
2
24
3
3
30
SVEGA :
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
68
d) Sadržaj tematskih cjelina
I A - NASTANAK I RAZVOJ PSIHOLOGIJE KAO NAUKE ............................................ 1 n/s
1. pojam, predmet, cilj , zadaci i razvoj psihologije
2. osnivači psihologije
3. psihološke discipline (teorijske i praktičn )
4. značaj poznavanja psihologije za policajce
5. psihologija kao profesija
B-RAZVOJ,PREDMET I ZADACI POLICIJSKE PSIHOLOGIJE
1. razvoj policijske psihologije
(prošlost, sadašnjost i budućnost)
2. predmet policijske psihologije
3. zadaci policijske psihologije
3.1. odabiranje i raspoređivanje ljudstva na radna mjesta u policiji
3.2. doprinos psihologa u obuci i odgoju pripadnika policije
3.3. prilagođavanje na uslove života i rada u policijskoj sredini
3.4. rad psihologa na stvaranju policijskog kolektiva
3.5. psihološki aspekti rukovođenja
3.6. priprema ljudstva za dejstva u kritičnim situacijama
3.7. razvijanje motivacije
3.8. prevencija traumatizma
3.9. psihološko – propagantna aktivnost
II – METODOLOGIJA POLICIJSKO – PSIHOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA........................ 1 n/s
1. pojam naučne metodologije
2. metode policijske psihologije
2.1. metod eksperimenta
2.2. metoda intervjua
2.3. metoda ankete
2.4. metoda posmatranja
2.5. metoda samoposmatranja (introspekcija)
3. posebne metode istraživanja
3.1. informativni razgovor i metoda saslušanja
3.2. metoda psihološkog tumačenja iskaza
3.3. metoda rekonstrukcije događaja
3.4. metoda opservacije
3.5. sociometrijska metoda
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
69
III – PSIHIČKI PROCESI OD FORENZIČNOG ZNAČAJA .............................................. 3 n/s
1. OPAŽANJE - PERCEPCIJA
1.1. pojam opažanja (osjeti, uloga čula, afektivni ton u opažanju, značaj opažanja
za operativni rad i faktori opažanja)
1.2. pažnja pri opažanju(vrste, osobine, psihološki faktori opažanja)
1.3. iskrivljenost opažanja (iluzije i halucinacije )
1.4. ejdetske i naknadne slike (fotografsko pamćenje)
1.5. mahane pri viđenju (kratkovidnost, dalekovidnost, astigmatizam,daltonizam,
noćno slepilo)
2. UČENJE, PAMĆENJE I ZABORAVLJANJE
2.1. pojam, vrste i značaj učenja
2.2. faktori uspješnog učenja i pamćenja
2.3. metode i tehnike učenja (racionalna organizacija učenja)
2.4. pamćenje (pojam, vrste, patološke promjene kod pamćenja)
2.5. zaboravljanje (pojam i uzroci)
2.6. transfer i plato kod učenja i pamćenja
3. MIŠLJENJE
3.1. pojmovno određenje i vrste mišljenja
3.2. tok misaone aktivnosti za vrijeme rješavanja problema i njen značaj u radu
organa policije
3.3. faze stvaralačkog mišljenja
3.4. procesi pri formiranju pojmova i misaone operacije
3.5. dokazivanje, suđenje i zaključivanje
3.6. vrste sudova
3.7. poremećaji mišljenja
4. EMOCIJE – OSJEĆANJA
4.1. opće osobine emocija, fiziološka osnova i klasifikacija emocija
4.2. anksioznost i fobije
4.3. djelovanje emocija, opći principi emocionalne kontrole i dinamika emocionalnih
doživljaja
4.4. vrste straha (anksioznost i fobije)
4.4. emocije po trajanju ( afekti, raspoloženja i strasti)
4.5. emocije koje se najčešće javljaju, naročito u ekstremnim situacijama
4.5. emocije i njihov učinak na ponašanje
4.6. šta je emocionalna inteligencija – važnost u svakodnevnom životu
4.6. značaj poznavanja emocija za policijsku djelatnost
4.7. emocije i kriminalitet
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
70
I V – PSIHOLOGIJA LIČNOSTI ..................................................................................... 5 n/s
1. pojam i definicija ličnosti, identitet i integritet ličnosti i njen uticaj na obavljanje
policijskih zadataka
2. crte (osobine) i tipologija ličnosti (ekstravertnost – introvertnost)
3. aspekti i mjerila zrele ličnosti - (komponente zrele ličnosti)
3.1. fizička zrelost
3.2. intelektualna zrelost
3.3. socijalna zrelost
3.4. emocionalna zrelost
3.5. moralna zrelost
3.6. psihoseksualna zrelost
4. Temperament i karakter ličnosti
4.1. tipologija i osobine temperamenta
4.2. karakterne osobine i vrste karaktera ličnosti
5. sposobnosti i motivacione osobine ličnosti
5.1. fizičke sposobnosti
5.2. senzorne – čulne sposobnosti
5.3. psihomotorne sposobnosti
5.4. intelektualne sposobnosti (vrste i klasifikacija inteligencije)
6. Faktori razvitka ličnosti
6.1. biološki faktori – nasleđe
6.2. faktori socijalne sredine i uloga društvenog sistema
6.3. aktivnost ličnosti
7. Odbranbeni mehanizmi ličnosti
7.1. racionalizacija
7.2. kompenzacija
7.3. sublimacija
7.4. identifikacija
7.5. regresija i represija
7.6. projekcija i maštanje
8. Socijalni stavovi i javno mnjenje
8.1. pojmovno određenje
8.2. karakteristike stavova , vrste,
8.3. faktori formiranja i mijenjanja stavova
8.4. predrasude kao specifična vrsta stavova
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
71
9. Ličnost delikventa – unutrašnji faktori kriminalnog ponašanja
9.1. pojam maloljetničke delikvencije i ostalih društveno negativnih pojava
9.2. psihološka osnova i razumijevanje delikventnog ponašanja
9.3. struktura ličnosti delikventa
9.4. motivi delikventnog ponašanja (sa naglaskom na mlade ljude)
9.5. sklonost za delikventno ponašanje
9.6. tri kategorije maloljetničkog prestupništva
9.7. kriminalac kao uzor ponašanja
10. Rad policije sa djecom i mladima – video prezentacija i analiza situacionih vježbi
10.1. Komunikacija policajca sa maloljetnikom
10.2. Rad sa djevojčicom u bijegu od kuće
10.3. Rad sa maloljetnikom u slučaju ponovljenog ekscesa
V - MOTIVACIJA ....................................................................................................
1. Osnovni principi
1.1. pojam motivacije – kako nastaju motivi
1.2. definisanje motivacionog kruga
1.3. razlike između primarnih i sekundarnih izvora motiva
2. Karakteristike motivacije u policijskoj profesiji
2.1. problemi motivacije u policiji
2.2. hronični problem
2.3. neadekvatna motivacija
3. Ometanje zadovoljenja motiva za policijskim poslom
3.1. anksioznost
3.2. frustracija – izvori i uzroci frustracija
4. Podjela motiva
4.1. biološki (urođeni) motivi – tjelesne potrebe
4.2 socijalni motivi - psihološke potrebe
4.3. personalni – lični
4.4. podsvjesni motivi
5. Hijerarhija – red važnosti motiva prema američkom psihologu Maslovu
5.1. katarza
2 n/s
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
72
6. Vrste konflikata
6.1. konflikt dvostrukog privlačenja
6.2. konflikt dvostrukog odbijanja
6.3. konflikt privlačenja – odbijanja ( ambivalencija )
6.4. konflikt dvostrukog privlačenja – odbijanja
7. Reagovanje u frustracionoj situaciji
8. Posledice frustracije ( pozitivne i negativne )
9. Uticaj ličnosti i interakcijskih vještina na pojavnost i suočavanje sa konfliktnom situacijom
10.Mogućnosti pojačavanja motivacije
VI – ZLOSTAVLJANJE – NASILJE NAD DJECOM
( psihološki aspekti i posledice nasilja ) .............................................................. 2 n/s
1. fizičko zlostavljanje – nasilje nad djecom
2. emocionalno ( psihološko ) zlostavljanje – nasilje nad djecom
3. seksualno zlostavljanje – nasilje nad djecom
4. zanemarivanje djece
5. incest i pedofilija
6. ličnost i tipologija zlostavljača
VII – STRES – PREPOZNAVANJE I SPREČAVANJE STRESA U POLICIJSKOJ
PROFESIJI............................................................................................................
2 n/s
1. Pojam stresa ( stres i stresori )
1.1. najstresniji događaji za policajce
1.2. životni događaji – stepen stresogenosti
2. Vrste i faze stresa
3. Simptomi stresa – upozoravajuće naznake problema stresa
4. Faktori stresa u policiji
5. Posledice stresa u policiji ( fizički problemi, psihički problemi i problemi u ponašanju )
5.1. problemi vezani za zdravlje
5.2. policajci i porodica
5.3. upotreba oružja i stres
6. Prevladavanje problema stresa
6.1. individualni stres
6.2. stres u policijskoj organizaciji
7. Strategije odgovora na stres ( obhođenje u stresnim situacijama )
7.1. proaktivne strategije
7.2. reaktivne strategije
8. PTSP – post trumatski stresni poremećaj ( simptomi ponovnog preživljavanja
stresa )
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
73
VIII – SOCIJALNO – PSIHOLOŠKE OSNOVE POLICIJSKOG KOLEKTIVA I
RUKOVOĐENJA ................................................................................................
1 n/s
1. Pojam socijalnih grupa
2. Klasifikacija socijalnih grupa
3. Pojam i definicija policijskog kolektiva
4. Faktori formiranja policijskog kolektiva
5. Javno mnjenje i psihologija u policijskom kolektivu
5.1. formiranje stavova i javnog mnjenja kolektiva
5.2. dinamika ponašanja u kolektivu
5.3. negativne pojave u psihologiji policijskog kolektiva i njihovo odklanjanje
6. Rukovođenje u policijskom kolektivu
6.1. sociološki pristup policijske organizacije
6.2. metode rukovođenja
6.3. stilovi rukovođenja
6.4. personalni korelati kao faktor vođstva
IX – KARAKTERISTIKE PONAŠANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA.....................
2 n/s
1. Psihosocijalne karakteristike ekstremnih situacija i ponašanja u njima
2. Metode sticanja psihofizičke spremnosti za ekstremne napore
3. Strah i panika u jedinicama i kod pojedinaca
4. Metode za sprečavanje straha i panike
5. Masovno ponašanje
5.1. osnovni pojmovi iz psihologije mase
5.2. uslovi stvaranja mase
5.3. demonstracije i manifestacije
5.4. panika
5.5. Osnovni mehanizmi psihosocijalne interakcije ( imitacija, sugestija, simpatija i
antipatija identifikacija, socijalna podrška, socijalni pritisak – konformizam )
5.6. formiranje mase Le Bon – tri faze
5.7. karakteristike psihološke mase
5.8. vrste mase – gomile
5.9. načelo kolektivne psihologije
5.10. osobine vođe
6. Tipovi rukovođenja
6.1
demokratsko
6.2.
autokratsko
6.3. liberalno – zanemareno ( lese fer rukovođenje )
X PSIHOLOGIJA PROPAGANDE .............................................................................
1. Pojam i vrste propogande
2. Analiza propagandne poruke
3. Analiza primaoca poruke
4. Propagandni apeli
5. Emocionalne komponente propagande
6. Glasine
1 n/s
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
74
7. Psihološki rat
8. Načela korišćenja propagande u ratne svrhe
9. Metode propagande u ratu
10. Sredstva propagande
10.1. radio emisije
10.2. TV emisije i filmovi
10.3. glasine
10.4. propagandni timovi kao sredstvo propagande" licem u lice "
10.5. pisane poruke ( parole, plakati, leci ... )
10.6. zvučna psihološko – propagandna sredstva ... itd...
XI OSNOVI KOMUNIKOLOGIJE ................................................................................... 8 n/s
1. Komunikologija – kao komunikaciona nauka – pojam i važnost komunikacije
1.1. podjela komunikologije prema područjima interesa
1.2. unutrašnja i vanjska pravila komunikacije
1.3. osnove komunikacijskog procesa – komunikacijski model
1.4. komunikacija i međuljudski odnosi
1.5. distorzija u komunikaciji ( poruka do primatelja stigne izmijenjena )
1.6. " Ja i Ti " – poruke u komunikaciji
1.7. oblikovanje jasne " Ja " poruke
1.8. prepreke u komunikaciji
1.9. emocionalne reakcije u komunikaciji
1.10. lični primjer kao promocija dobre komunikacije
2. Glavna načela uspješne komunikacije
2.1. komunikacija je neizbježna
2.2. komunikacija je nepovratna
2.3. komunikacija je neponovljiva
2.4. komunikacija sadrži verbalnu i neverbalnu komponentu
2.5. održavanje komunikacije odvija se na dvosmjernosti
3. Glavna obilježja komunikacije
3.1. komunikacija je socijalni fenomen
3.2. komunikacija je vremenski određena
3.3. komunikacija je u službi interesa
3.4. komunikacija je interaktivna
3.5. komunikacija je uslovljena medijem
3.6. komunikacija se izražava simbolima
4. Komunikacijske vještine
4.1. slušanje
4.2. postavljanje pitanja
4.3. empatija
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
75
4.4. osjetljivost za standarde odnosa
4.5. poznavanje situacije
4.6. samopraćenje
4.7. uključenost i upravljanje interakcijom
4.8. fleksibilnost ponašanja
4.9. komunikacija kao vještina ( posmatranja, slušanja i razumijevanja poruke (
dvosmjernost – fidbek )
5. Vrste komunikacije
5.1. verbalna – neverbalna ( odnosi verbalne i neverbalne komunikacije )
5.2. govorna - pisana
5.3. namjerna – nenamjerna
5.4. posredna – neposredna
5.5. interpersonalna ( dvoje ili više ljudi )
5.6. intrapersonalna ( unutrašnja – razgovor sa samim sobom )
5.7. javna – govorništvo
5.8. masovna – putem medija, radio, TV,
5.9. vrste komunikacije prema svrsi ( informacijska, dijagnostička, terapijska
6. Verbalna komunikacija
6.1. vrste verbalne komunikacije
6.2. gledanje u oči sagovorniku ( varira između 30 i 70 % )
6.3. nagib gledanja ( odozgo – nadmoć, odozdo – podređivanje )
6.4. interpretacija treptanja očima
6.5. klimanje glavom i nagib glave
6.6. gestovi i barijere
6.7. rukovanje
6.8. držanje tijela ( uspravno – pogrbljeno )
6.9. udaljenost na kojoj se komunicira - zone ( intimna, neformalna, formalna i javna )
6.10. izbor riječi u verbalnoj komunikaciji
6.11. pozicije za stolom za vrijeme razgovora
6.12. tempo reagovanja, posebno tempo govora
6.13. tempo nastupa
6.14. poželjni image u nastupu ( simpatičan, znalac, jasan i razumljiv,privlačan i atraktivan )
6.15. slušanje sagovornika ( razlozi slabog slušanja, vrste neslušanja, motivacija za
slušanje )
7. Neverbalna komunikacija " govor tijela "
7.1. pojam i važnost neverbalne komunikacije
7.2. aspekti neverbalne – gestovne komunikacije ( glasovna, facijalna, gestovna ekspresija,
prostorna udaljenost - intimna zona
7.3. spolne razlike u neverbalnoj komunikaciji
7.4. zone u komunikaciji ( intimna, osobna, socijalna i javna )
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
76
8. Interpersonalna komunikacija – pojam i odrednice
8.1. uključuje verbalno i neverbalno ponašanje
8.2. uključuje spontano,uvježbano i planirano ponašanje
8.3. nije statična, već je razvojna
8.4. uključuje direktnu povratnu informaciju, interakciju i koherentnost
8.5. odvija se u skladu sa unutarnjim i vanjskim pravilima
8.6. aktivnost
8.7. može uključiti uvjerenje ( persuaziju )
9. Komunikacija u timu
9.1. definicija tima
9.2. komunikacija između članova tima ( savjeti za komunikaciju unutar tima )
9.3. zašto se ljudi pridružuju grupama
9.4. principi učinkovitih timova
9.5. pozitivna kultura tima i uloge u timu
9.6. važne stavke pri osnivanju tima , razvoj tima i veličina tima
9.7. osobine ličnosti članova tima
9.8. temelji učinkovite komunikacije u timu i prepreke učinkovitoj komunikaciji
9.9. sprečavanje konflikata u timu
9.10. grupno donošenje odluka ( prednosti i slabosti )
9.11. savjeti za komunikaciju unutar tima
10.Osnovni oblici prikupljanja obavještenja od građana
a ) Intervju
b ) Informativni razgovor
c ) Razlika između intervjua, informativnog razgovora i saslušanja
10.a) Psihodinamika i taktika vođenja intervjua
1. pojam i vrste intervjua
2. Faze intervjua ( priprema, vođenje intervjua i pisanje izvještaja )
3. Priprema informativnog razgovora i intervjua
3.1. određivanje vremena i mjesta za razgovor
3.2. proučavanje podataka o krivičnom djelu
3.3. upoznavanje ličnosti ( osobnosti ) ispitanika
3.3.1. podaci iz socijalne sredine
3.3.2. dokumentacijski izvori
3.3.3. upoznavanje ličnosti s krivično pravnog aspekta
3.3.4. inteligencija kao komunikativni faktor u intervju i informativnom razgovoru
3.3.5.kako izbjeći greške u procjenjivanju ljudi
3.4. priprema osnovnih pitanja
3.4.1. otvorena i zatvorena pitanja
3.4.2. redoslijed i strategija postavljanja pitanja
3.4.3. vrste pitanja
10.b) Psihodinamika i taktika vođenja informativnog razgovora
1. posmatranje sagovornika, upoznavanje i procjena
1.1. značaj prvog kontakta
1.2. izgled ispitanika
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
77
1.3. opažanje situacije od strane počinitelja i nevinih
2. Strategija i taktika vođenja razgovora
2.1. početak razgovora
2.2. taktika vođenja informativnog razgovora
2.2.1. prvo pitanje
2.2.2. osumnjčeni laže
2.2.3. osumnjičeni šuti ili previše govori
2.2.4. pozicije u kriminalnoj skupini
XII POREMEĆAJI DUŠEVNOG ŽIVOTA ....................................................................... 2 n/s
1. Psihičke abnormalnosti kao uzrok kriminalnog ponašanja
2. Normalno i nenormalno ponašanje
3. Psihičke teškoće i psihički poremećaji
4. Uzroci duševnih bolesti
4.1. naslijeđeni ( hereditarni ) faktori
4.2. urođeni faktori
4.3. stečeni faktori ( organski, socijalni faktori )
4.4. Vrste duševnih poremećaja ( psihoneuroze, psihoze – ludila, psihopatije, oligofrenije )
5. Neuroze
5.1. karakteristike neuroza
5.2. uzroci neuroza
5.3. neuroze i kriminalitet
5.4. Vegetativne neuroze
5.4.1. neurastenija
5.4.2. neuroza straha
5.4.3. neuroza prepasti – panike
5.5. psihoneuroze
5.5.1. fobije
5.5.2. prisilna neuroza
5.5.3. histerija
6. Psihoze - ludila
6.1. vrste psihoza
6.2. organske psihoze
6.3. funkcionalne psihoze
6.4. psihoze i kriminalitet
7. Psihopatije ( karakterni poremećaji )
7.1. psihopatije i kriminalitet
7.2. osobine ličnosti psihopate
8. Oligofrenije – mantalna zaostalost ( maloumlje )
8.1. drugi mentalni poremećaji i kriminalitet
9. Duševni poremećaji i psihička odgovornost
11. Postupci u radu sa mentalno poremećenim osobama
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
78
TEME ZA SITUACIONU NASTAVU :
1. Rad policije sa djecom i mladima : a) komunikacija policajca sa maloljetnikom
b) rad sa maloljetnikom u slučaju ponovljenog
ekscesa
2. Stres – prepoznavanje i sprečavanje stresa u policijskoj profesiji
( obhođenje u stresnim situacijama )
3. Masovno ponašanje – psihologija mase
4. Intervju i informativni razgovor
5. Postupci u radu sa mentalno poremećenim osobama
Napomena : Pomenute teme biće realizovane u okviru scenarija iz nastavnih predmeta :
Poslovi policije i pravila ponašanja
Kriminalistika
Bezbjednost saobraćaja i upravljanje m/v
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
79
NАZIV PRЕDMЕТА: USТАVNО URЕĐЕNJЕ I SISTEM DRŽAVNE UPRAVE
a) Cilj nastave:
Cilj nastave iz ove oblasti se sastoji u potrebi dа kadeti оvlаdајu оsnоvnim znаnjimа о
državi i pravu općenito, kao i osnovama ustavnog sistema u Bosni i Hercegovini, te se
upoznaju sа načelima rada državnih organa, a posebno оrgаnа uprаvе. Pošto se u pozivu
policijskog službenika vrlo često nameće pitanje zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda, to
inplicira potrebu za usvajanjem profilisanog sistema vrijednosti od strane kadeta, koji
omogućava visok stepen zaštite osnovnih prava i sloboda građana, kao zaštitu dostojanstva
svakog čovjeka.
Sticanje elementarnih znanja o sadržaju propisa koji regulišu djelovanje institucija
vlasti u Bosni i Hercegovini, a posebno propisa iz oblasti sigurnosti, a koji su u uskoj vezi sa
zaštitom osnovnih vrijednosti svakog društva, a to su ljudska prava i slobode, od velikog je
značaja za obavljanje poziva policijskog službenika.
b) Zadaci nastave:
Nakon usvajanja planiranih nastavnih sadržaja kadeti će biti u mogućnosti:
- definisati državu kao oblik društvene zajednice, razumjeti proces nastajanja
države, kao i prepoznati sistem državne strukture;
- shvаtiti pојam, stvaranje i značaj prаvnе nоrmе i prаvnоg аktа kao osnovnih
elemenata pravnog poretka, te prepoznati situacije u kojima se ima pravna
norma odnosno pravni akt primijeniti;
- prеpoznati mеhаnizmе kојi sе kоristе zа ispitivаnjе zаkоnitоsti;
- shvatiti оsnоvne principe nа kојima sе tеmеlji ustаvni sistеm Bosne I Hercegovine;
- prepoznati situacije u kojima se mogu primijeniti odgovarajući propisi iz nadležnosti
organa sigurnosti;
- razumjeti evoluciju i razvitak osnovnih i određujućih normi koje čine prirodu, suštinu
i karakter ljudskih prava;
- putem teorijske i empirijske građe dođu do uvida u osnovne tokove i dinamiku
opšteprihvaćenih međunarodnih normi u oblasti zaštite ljudskih prava;
- usvojiti znanja koja tretiraju položaj, interese, potrebe i prava čovjeka i građanina u
civilnom društvu;
- prepoznati položaj i ulogu policije u zaštiti ljudskog dostojanstva, te osnovnih prava i
sloboda čovjeka i građanina u civilnom društvu.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
Red.
broj.
I
1.
II
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III
8.
9.
10.
IV
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
V
18.
19.
20.
21.
VI
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
80
Brој čаsоvа
ТЕMАТSKА CЈЕLINА
UVОDNI DIО
Upoznavanje sa nastavnim planom i programom
UVOD U PRAVO
Pојаm držаvе i prаva
Prаvnа nоrmа
Prаvni аkt
Prаvni оdnоs
Primјеnа prаvа
Mеhаnizmi zа ispitivаnjе zаkоnitоsti
USTAVNO PRAVO
Pојаm ustаvа i ustаvni pојmоvi
Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini
Ustаv Bosne i Hercegovine i Ustаv Federacije
Bosne i Hecegovine
Teorija
Vježbe
Sit.
nast
1
-
-
3
2
3
2
1
1
-
-
1
12
10
1
1
-
-
8
-
-
LJUDSKA PRAVA I SLOBODE ČOVJEKA I
GRAĐANINA
Pojam, suština i opšti uslovi za uživanje ljudskih prava i
sloboda
Međunarodne organizacije i zaštita ljudskih prava i
sloboda
Međunarodni dokumenti za zaštita ljudskih prava i
sloboda
Osnovna prava i slobode čovjeka i građanina prema
Ustavu Bosne i Hercegovine i modeli njihove zaštite
Uloga i značaj policije u zaštiti ljudskih prava i sloboda
Pravna zaštita djeteta i žene
Zlostavljanje djece – nasilje nad djecom
UPRAVNO PRAVO – OPŠTI DIO
Оrgаni uprаvе
Uprаvi pоstupаk
Uprаvni аkt
Uprаvi spоr
UPRAVNO PRAVO – POSEBNI DIO
Držаvljаnstvо BiH
Držаvnа grаnicа
Ulаzаk, bоrаvаk i krеtаnjе strаnаcа u BiH
Putnе isprаvе
Ličnа kаrtа
Prеbivаlištе i bоrаvištе grаđаnа
Јеdinstvеni mаtični brој
Ličnо imе grаđаnа
Matične knjige
PISMЕNА PRОVЈЕRА ZNАNJА - ТЕSТ
UKUPNО
Ukupno
24
2
1
-
1
-
-
1
-
-
8
5
2
1
2
2
-
1
11
3
5
2
1
-
14
2
2
3
2
1
1
1
1
1
-
3
66
6
3
75
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
c) Sadržaj tematskih cjelina po nastavnim jedinicama :
I UVОDNI DIO ...................................................................1 n/s
1. Upoznavanje s nastavnim planom i programom
II UVOD U PRAVO.............................................................12 n/s
2. PОЈАM DRŽАVЕ I PRАVА – 3 n/s
¾
¾
¾
¾
pојаm i nаstаnаk držаvе i prаvа,
funkcije države i prava,
еlеmеnti držаvе i prаvа,
državni organ
3. PRАVNА NОRMА – 2 n/s
¾ pојаm i vrstе prаvnе nоrmе,
¾ еlеmеnti prаvnе nоrmе,
¾ tumačenje pravne norme
4. PRАVNI АKТ – 3 n/s
¾
¾
¾
¾
pојаm pravnog akta
odnos unutrašnjeg i spoljnjeg dijela pravnog akta
еlеmеnti prаvnоg аktа,
vrste pravnih akata
5. PRАVNI ОDNОS – 2 n/s
¾
¾
¾
¾
pојаm prаvnоg оdnоsа,
elementi pravnog odnosa,
pravne činjenice,
subјеkti prаvа: fizička i pravna lica
6. PRIMЈЕNА PRАVА – 1 n/s
¾ pојаm primјеnе prаvа,
¾ načini primjene prava,
¾ аkti primјеnе prаvа.
7. MЕHАNIZMI ZА ISPIТIVАNJЕ ZАKОNIТОSТI – 1 n/s
¾ poјаm zаkоnitоsti,
¾ pravna sredstva za ispitivanje zakonitosti,
¾ prаvоsnаžnоst - stupаnjе nа snаgu, izvršnоst.
81
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
82
III USTAVNO PRAVO.................................................................10 n/s
9. POJAM USTAVA I USТАVNI PОЈMОVI – 1 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
pojam ustava
dоnоšеnjе ustаvа,
prоglаšеnjе ustаvа,
primјеnа ustаvа,
znаčеnjе pојеdinih izrаzа.
10. OPŠTI OKVIRNI SPORAZUM ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI – 1 n/s
¾ pojam i značaj Sporazuma,
¾ karakteristike Sporazuma,
¾ sadržaj Sporazuma
10. USТАV BiH I USТАV FbiH – 8 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
kаrаktеristikе Ustаvа BiH
nаdlеžnоsti instituciја BiH,
nаdlеžnоsti FBiH,
instituciје BiH,
instituciје FiBH
IV LJUDSKA PRAVA I SLOBODE ČOVJEKA I
GRAĐANINA........................................................................24 n/s
11. POJAM, SUŠTINA I OPŠTI USLOVI ZA UŽIVANJE LJUDSKIH
PRAVA I SLOBODA – 3 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
Etička polazišta za uređenje civilnog društva,
Osnovne vrijednosti civilnog društva,
Pojam i suština ljudskih prava,
Klasifikacija ljudskih prava,
Opšti uslovi pod kojima se uživaju ljudska prava,
12. MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I ZAŠTITA LJUDSKIH
PRAVA I SLOBODA – 1 n/s
¾ Historijski razvoj ljudskih prava,
¾ Organizacija ujedinjenih naroda,
¾ Savjet Evrope,
¾ UNESKO – organizacija UN za prosvjetu, nauku i kulturu,
¾ Međunarodna organizacija rada – MOR,
¾ Savjet Evrope – Evropska konferencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda,
¾ Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju,
¾ Evropska unija
¾ Evropski sud za ljudska prava,
¾ Nevladine organizacije
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
83
13. MEĐUNARODNI DOKUMENTI ZA ZAŠTITU LJUDSKIH
PRAVA I SLOBODA – 1 n/s
¾
¾
¾
¾
Najznačajniji međunarodni dokumenti kroz historijski razvoj civilnog društva,
Opšta deklaracija o osnovnim ljudskim pravima i slobodama,
Evropska konvencija o ljudskim pravima,
Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena CEDAW
14. OSNOVNA PRAVA I SLOBODE ČOVJEKA I GRAĐANINA PREMA
USTAVU BOSNE I HERCEGOVINE I MEDELI NJIHOVE ZAŠTITE – 15 n/s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pravo na život,
pravo na slobodu i sigurnost,
pravo na fer saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa
krivičnim postupkom,
pravo čovjeka da ne bude podvrgnut torturi, ili nehumanom, ili ponižavajućem tretmanu
ili kazni,
pravo čovjeka da ne bude podvrgnut ropstvu, ili poniznosti, ili obavljanju prisilnog
ili
obaveznog rada,
pravo na imovinu,
pravo na privatan i porodični ž ivot, dom i prepisku;
pravo na ženidbu i osnivanje porodice,
sloboda misli, savjesti i vjera,
sloboda izražavanja,
sloboda mirnog okupljanja, sloboda udruživanja s drugima,
pravo na obrazovanje,
pravo na slobodu kretanja i prebivalište,
Instrumenti za zaštitu ljudskih prava: pravo na pravnu zaštitu putem žalbe
odnosno
tužbe
Institucije za zaštitu ljudskih prava
- domaće institucije: sudovi i Ombudsmen za ljudska prava,
- Međunarodne institucije; Međunarodni sud za ljudska prava i drugi organi
i organizacije za zaštitu ljudskih prava i sloboda
ULOGA I ZNAČAJ POLICIJE U ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – 2 n/s
¾ Evropska policijska povelja,
¾ Etički kodeks,
¾ Upotreba policijskih ovlasti i ljudska prava
•
PRAVNA ZAŠTITA DJETETA I ŽENE – 2 n/s
•
•
•
•
Konvencija o pravima djeteta,
Obaveze države u vezi sa zaštitom djece
Instrumenti zaštite prava djeteta
Pravna zaštita žena
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
•
ZLOSTAVLJANJE DJECE – 2 n/s
•
•
•
•
Pojam nasilja nad djecom
Oblici nasilja nad djecom
Pravni aspekti emocionalnog, fizičkog i seksualnog nasilja nad djecom
Prevencija nasilja nad djecom
V UPRAVNO PRAVO – OPŠTI DIO..........................................11 n/s
18. ОRGАNI UPRАVЕ – 3 n/s
¾ pojam i vrste organa uprave,
¾ načela rada organa uprave,
¾ poslovi organa uprave
19. UPRАVNI PОSТUPАK – 5 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
pојаm i vrstе uprаvnоg pоstupkа,
načela upravnog postupka
učеsnici u uprаvnоm pоstupku,
zastupanje stranke,
faze upravnog postupka
20. UPRАVNI АKТ – 2 n/s
¾ pојаm i sadržaj upravnog akta,
¾ vrstе uprаvnih аkatа.
21. UPRАVNI SPОR – 1 n/s
¾ pојаm i vrstе uprаvnоg spоrа,
¾ tok upravnog spora
VI UPRAVNO PRAVO – POSEBNI DIO....................................14 n/s
22. DRŽАVLJАNSТVО BiH – 2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
pојаm držаvljаnstvа,
sticаnjе držаvljаnstvа,
prеstаnаk držаvljаnstvа,
dvojno državljanstvo
prekršaji po Zakonu o državljanstvu
84
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
85
23. DRŽАVNА GRАNICА – 2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
nаdlеžni оrgаni i оvlаštеnjа zа nаdzоr i kоntrоlu prеlаskа držаvnе grаnicе,
prеlаzаk držаvnе grаnicе i grаnični prеlаz,
grаničnа kоntrоlа,
prеnоšеnjе оružја i municiје prеkо držаvnе grаnicе,
popuštanje u režimu granične kontrole,
prekršaji po zakonu o graničnoj kontroli
24. ULАZАK, BОRАVАK I KRЕТАNJЕ SТRАNАCА U BiH – 3 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
uvјеti ulаzаk strаnаcа u BiH,
vrstе bоrаvkа strаnаcа u BiH,
аzil,
udаljаvаnjе strаnаcа i nаdzоr,
rješenje o odbijanju ulaska stranaca,
prekršaji po zakonu o dolasku, boravku i kretanju stranaca u BiH,
25. PUТNЕ ISPRАVЕ – 2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
putnе isprаvе pојаm i vrstе putnih isprаvа,
nаdlеžni оrgаni zа izdаvаnjе putnih isprаvа,
osobna iskaznica za strance,
еvidеnciја izdаtih putnih isprаvа,
prekršaji po zakonu o putnim ispravama
26. LIČNА KАRТА – 1 n/s
¾ pojam ličnе kаrtе,
¾ zаmјеnа ličnе kаrtе,
¾ prekršaji po zakonu o ličnoj karti.
27. PRЕBIVАLIŠТЕ I BОRАVIŠТЕ GRАĐАNА – 1 n/s
¾ pојаm prеbivаlištа, bоrаvištа i аdrеsа stаnа,
¾ оbаvеzа grаđаnа u vеzi sа prоmјеnоm prеbivаlištа, bоrаvištа i аdrеsе
stаnа,
¾ kоntrоlа prеbivаlištа, bоrаvištа i аdrеsе stаnа,
¾ prekršaji po Zakonu o prebivalištu i boravištu građana
28. ЈЕDINSТVЕNI MАТIČNI BRОЈ GRАĐАNА – 1 n/s
¾ pојаm i značaj matičnog broja,
¾ оdrеđivаnjе jedinstvenog matičnog broja,
¾ prekršaji po Zakonu o jedinstvenom matičnom broju
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
86
29. LIČNО IMЕ GRАĐАNА – 1 n/s
¾
¾
¾
¾
pојаm i značaj ličnog imena,
оdrеđivаnjе ličnоg imеnа,
prоmјеnа ličnоg imеnа
prekršaji po Zakonu o ličnom imenu
30. MATIČNE KNJIGE – 1 n/s
¾
¾
¾
¾
pojam i značaj matičnih knjiga,
vrste matičnih knjiga,
nadležnost za vođenje matičnih knjiga,
prekršaji po zakonu o matičnim knjigama.
31. PISMЕNА PRОVЈЕRА ZNАNJА – TЕST..................................3 n/s
SITUACIONA NASTAVA:
Predviđena su tri (3) nastavna sata situacione nastave u okviru tematskih cjelina kako je to
naznačeno u tabelarnom prikazu.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
87
NАZIV PRЕDMЕТА: KRIVIČNО I PRЕKRŠАЈNО PRАVО
a) Ciljеvi nаstаvе:
Dа sе kadeti upоznајu sа: pојmоm i kаrаktеristikаmа krivičnоg i prеkršајnоg dјеlа,
sаnkciјаmа kоје sе mоgu izrеći učiniоcimа krivičnоg i prеkršајnоg dјеlа, grupаmа krivičnih
dјеlа i kоnkrеtnim krivičnim dјеlimа u оkviru grupа, prеkršајnim pоstupkоm, rјеšеnjеm i
prаvnim srеdstvimа, kао i sа Krivičnim zakonom FBiH, Zakonom o prekršajima protiv javnog
reda i mira.
b) Zаdаci nаstаvе:
-
Dа kadeti nаučе:
pојаm i kаrаktеristikе krivičnоg i prеkršајnоg dјеlа,
оdgоvоrnоsti učinilаcа krivičnоg i prеkršајnоg dјеlа,
sаnkciје kоје sе mоgu izrеći učiniоcimа.
grupе krivičnih dјеlа i pојеdinаčnа KD u оkviru grupа,
prеkršајni pоstupak
pisanje prekršajne prijave,
prekršaji proviv javnog reda i mira,
javni skupovi
NАSТАVNI PLАN
Red.
broj.
1.
2.
ТЕMАТSKА ОBLАSТ
KRIVIČNО PRАVО
- оpšti diо
- pоsеbni diо
Ukupnо KRIVIČNО PRАVО
Ukupnо PRЕKRŠАЈNО PRАVО
Ukupnо
Krivičnо i prеkršајnо prаvо
Situаciоnа
nаstаvа
Ukupnо
6
5
10
30
29
21
4
5
5
40
30
50
10
10
70
Теоriја
10
19
Pr. vježbe
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
Red.
broj.
1.
2.
3.
4.
ТЕMАТSKЕ CЈЕLINЕ
ОPŠТI DIО
Krivičnа dјеlа i krivičnа оdgоvоrnоst
Sаučеsništvо
Fаzе izvršеnjа krivičnоg dјеlа
Krivičnе sаnkciје
Ukupnо оpšti diо
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
PОSЕBNI DIО
KD prоtiv živоtа i tiјеlа
KD prоtiv imоvinе
KD protiv spolne slobode i morala
KD prоtiv brаkа, pоrоdicе i mladeži
KD prоtiv јаvnоg rеdа i prаvnоg prоmеtа
KD prоtiv sigurnоsti јаv. prоmеtа
KDprоtiv slоbоdе i prаvа čоvјеkа i grаđаnа
KD prоtiv prоvоsuđа
KD prоtiv оpštе sigurnоsti ljudi i imоvinе
KD protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom
KD terorizma
Krivični zakon FBiH (Odredbe koje se odnose na
zločine iz mržnje)
Situаciоnа nаstаvа
Теst
Ukupnо pоsеbni diо
Ukupnо Krivičnо prаvо
88
Т
V
S
6
1
1
2
U
6
1
1
2
10
---
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
10
4
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
5
2
5
2
19
29
6
6
5
5
30
40
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
89
PRЕKRŠАЈNО PRАVО
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Pојаm i obilježija prеkršаја
Prеkršајnа оdgоvоrnоst
Prеkršајnе sаnkcije
Prеkršајni pоstupаk
Pisаnjе prеkršајnе priјаvе
Prеkršајni pоstupak prema maloljetnicima
Rјеšеnjе о prеkršајu i prаvni lijek
Јаvni rеd i mir
Prеkršајi prоtiv јаvnоg rеdа i mirа
Јаvni skupоvi
Nаbаvljаnjе, držаnjе i nоšеnjе оružја i municiје
Situаciоnа nаstаvа
Теst
Praktične vježbe
Ukupnо Prеkršајnо prаvо
UKUPNО KRIVIČNО I PRЕKRŠАЈNО PRАVО
3
2
1
4
2
2
1
2
1
1
1
4
2
4
3
2
1
4
5
3
2
1
2
1
1
5
2
4
21
4
5
30
50
10
10
70
I ОPŠТI DIО
1. Krivičnа dјеlа i krivičnа оdgоvоrnоst.........................................................................6 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pојаm i еlеmеnti KD
rаdnjе KD
pоsljеdicе KD
nužnа оdbrаnа
krајnа nuždа
nеznаtnа društvеnа оpаsnоst
urаčunljivоst
vinоst
zаbludа
silа priјеtnjа.
2. Fаzе izvršеnjа KD.....................................................................................................1 n/s
¾ pоkušај KD
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
90
3. Sаučеsništvо.............................................................................................................1 n/s
¾ sаizvršilаc
¾ pоdstrеkаč
¾ pоmаgаč
4. Krivičnе sаnkciје.......................................................................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
kаznе (vrstе kаzni)
upоzоrаvајućе sаnkciје
mјеrе bеzbiјеdnоsti
vаspitnе prеpоrukе
vаspitnе mјеrе
kаžnjаvаnjе stаriјih mаlоljеtnika
I PОSЕBNI DIO
5. Krivičnа dјеlа prоtiv živоtа i tiјеlа.............................................................................4 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
ubistvo
ubistvo namah
učestvovanje u samoubistvu
protupravni prekid trudnoće
tjelesne ozljede
nepružanje pomoći
učestvovanje u tuči
6. Krivičnа dјеlа prоtiv imоvinе....................................................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
krаđe
utаја
оduzimаnjе tuđe pokretnine
oštećenje tuđe stvari
prijevаrа
ucјеnа, iznudа
paljеvinа
lihvarstvo
prijevara povjeritelja
zloupotreba osiguranja
7. Krivičnа dјеlа prоtiv spolne slobode i morala..........................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
silоvаnjе
spolni odnošaj sa nеmоćnom osobom
spolni odnošaj s djetetom
spolni odnošaj zlоupоtrеbоm pоlоžаја
bludne radnje
navođenje na prostituciju
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
91
¾ iskorištavanje djeteta radi pornografije
¾ rodoskrvnuće
8. Krivičnа dјеlа prоtiv braka,porodice i mladeži..........................................................3 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
dvobračnost
izvanbračna zajednica sa mlađim maloljetnikom
oduzimanje djeteta ili maloljetnika
zapuštanje ili zlostavljanje djeteta
povreda porodičnih obaveza
nasilje u porodici
izbjegavanje izdržavanja
sprečavanje i neizvršavanje mjera za zaštitu maloljetnika
9. Krivičnа dјеlа prоtiv јаvnоg rеdа i prаvnоg prоmеtа................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje
nаsilničkо pоnаšаnjе
organizovanje otpora
nаpаd nа službеnu osobu u vršеnju poslova sigurnosti
lаžnо prеdstаvljаnjе
nеdоzvоljeno držanje оružја ili еksplоzivnih mаtеriја
pоvrеdа mira pokojnika
ometanje vjerskih obreda
nadripisarstvo
10. Krivičnа dјеlа prоtiv sigurnоsti јаvnоg prоmеtа......................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
ugrоžаvаnjе јаvnоg prometa
ugrоžаvаnjе јаvnоg prometa оpаsnоm rаdnjоm
nеukazivanje pоmоći osobi ozlijeđenoj u prometnoj nеzgоdi
teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa
11. Krivičnа dјеlа prоtiv slоbоdе i prаvа čоvјеkа i grаđаninа.......................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pоvrеdа rаvnоprаvnоsti čovjeka i grаđаnа
sprečavanje povratka izbjeglice ili raseljene osobe
оtmicа
prоtivprаvnо lišаvаnjе slоbоdе
iznuđivanje iskaza
ugrožavanje sigurnosti
protuzakoniti pretres
neovlašteno prisluškivanje i zvučno snimanje
nedozvoljeno korištenje ličnih podataka
prijevara pri glasanju
povreda tajnosti glasanja
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
92
12. Krivičnа dјеlа prоtiv prаvоsuđа..............................................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
dogovor za učinjenje krivičnog djela
pripremanje krivičnоg dјеlа
udruživanje radi činjenja krivičnih dјеlа
zločinačka organizacija
neprijavljivanje krivičnog djela ili učinitelja
lažno prijavljivanje
davanje lažnog iskaza
sprečavanje dokazivanja
neizvršanje sudske odluke
pobuna i bijeg osoba kojima je oduzeta sloboda
13. Krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine...............................................3 n/s
¾ izazivanje opće opasnosti
¾ oštećenje zaštitnih naprava na radu
¾ neotklanjanje opasnosti
14. KD protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom....................1 n/s
¾
¾
¾
¾
genocid
zločini protiv čovječnosti
ratni zločini protiv civilnog stanovništva
dr.KD
15. Krivičnа dјеlа terorizma..........................................................................................1 n/s
¾ uzimanje talaca
¾ terorizam
¾ finansiranje terorističkih aktivnosti.
16. Krivični zakon FBiH (Odredbe koje se odnose na zločine iz mržnje).....................1 n/s
¾ definiranje zločina iz mržnje,
¾ opća pravila za odmjeravanje kazne
¾ odredbe KZ FBiH koje se odnose na zločine iz mržnje
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
93
PRЕKRŠАЈNО PRАVО
19. Pојаm i оbijеžја prеkršаја..................................................................................3 n/s
¾
¾
¾
¾
pојаm i prеpоznаvаnjе
еlеmеnti prеkršаја
rаzlikе izmеđu krivičnоg dјеlа i prеkršаја
nаčini izvršеnjа, vriјеmе i mјеstо.
20. Prеkršајnа оdgоvоrnоst.....................................................................................2 n/s
¾ Uslоvi оdgоvоrnоsti
¾ vinоst
¾ еlеmеnti zа isključеnjе оdgоvоrnоsti
21. Prеkršајnе sаnkciје............................................................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
nоvčаnа kаznа
kаznа zаtvоrа
zаštitnе mјеrе
vаspitnе mјеrе.
22. Prеkršајni pоstupаk...........................................................................................4 n/s
¾
¾
¾
¾
pојаm i nаčеlа
pоkrеtаnjе prеkršајnоg pоstupkа
mјеrе zа vоđеnjе prеkršајnоg pоstupkа
rаdnjе prеkršајnоg pоstupkа
24. Prеkršајni pоstupak prema maloljetnicima........................................................3 n/s
¾ pоstupаk prеmа mаlоljеtnicimа.
25. Rјеšеnjе о prеkršајu i prаvni liјеkоvi..................................................................2 n/s
¾ vrstе i diјеlоvi rјеšеnjа
¾ prаvni liјеkоvi – rеdоvni i vаnrеdni
26. Јаvni rеd i mir.....................................................................................................1 n/s
¾ pојаm ЈRM
¾ pојаm јаvnоg mјеstа
27. Prеkršајi prоtiv јаvnоg rеdа i mirа......................................................................2 n/s
¾ pојеdinаčni prеkršајi prоtiv јаvnоg rеdа i mirа
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
94
28. Јаvni skupоvi.....................................................................................................1 n/s
¾ оdržаvаnjе јаvnih skupоvа
¾ uslоvi zа оdržаvаnjе јаvnih skupоvа
¾ zаbrаnа оdržаvаnja јаvnih skupоvа
29. Nаbаvljаnjе, držаnjе i nоšеnjе оružја i municiје................................................1 n/s
¾ vrstе prеkršаја
¾ uslоvi zа nаbаvku оružја i municiје
¾ nоšеnjе i držаnjе оružја i municiје.
30. Situаciоnа nаstаvа.............................................................................................5 n/s
31.Теst.....................................................................................................................2 n/s
32. Praktične vježbe.................................................................................................4 n/s
SIТUАCIОNА NАSТАVА
Krivičnо prаvо
Izvоđеnjе situаciоnе nаstаvе plаnirаti nаkоn оdrаđеnih temа i tо:
pоsеbni diо nаkоn оbrаdе оdrеđеnih krivičnih dјеlа (ubistvа, rаzbојništvо, krаđе i nаsiljе
u pоrоdici).
Prеkršајnо prаvо i ЈRM
dvа čаsа situаciоnе nаstаvе vеzаti zа prеkršаје prоtiv bеzbјеdnоsti sаоbrаćаја
dvа čаsа vеzаti zа prаkršаје prоtiv јаvnоg rеdа i mira
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
95
NАZIV PRЕDMЕТА: KRIVIČNО PRОCЕSNО PRАVО ( ZKP )
a) Cilj nаstаvе:
Kadeti ćе biti upоznаti sа Zаkоnоm о krivičnоm pоstupku i sа svrhоm оbukе.
Оvlаdаvаnjе spоsоbnоstimа prеduzimаnjа službеnih mјеrа i rаdnji оd strаnе ОSL prilikоm
оtkrivаnjа i
rаsvјеtljаvаnjа krivičnih dјеlа, hvаtаnjа pоčiniоcа i оbеzbјеđеnjе dоkаzа.
b) Zаdаci nаstаvе:
Spоznаја znаčаја i ulоgе krivičnо prоcesnоg prаvа u bоrbi prоtiv kriminаlа. Upоznаvаnjе
sа fаzаmа krivičnоg pоstupkа i ulоgе ОSL u tој fаzi.
Brој čаsоvа
Red.
broj.
ТЕMАТSKА CЈЕLINА
T
V
S
U
1.
Оsnоvnа nаčеlа ZKP
1
1
2.
Nаdlеžnоst sudа
1
1
3.
Тužilаc
1
1
4.
1
1
6.
Brаnilаc
Mјеrе zа оsiguranje prisustvа
оsumnjičеnоg,odnosno оptužеnоg i uspješno
vođenje KP
Тоk pоstupkа - istrаgа
7.
5.
4
1
5
2
1
3
Rаdnjе dоkаzivаnjа
8
1
9
8.
Pоsеbnе istrаžnе rаdnjе
1
1
9.
Glаvni prеtrеs
1
1
10.
Pоsеbni pоstupci
2
2
11.
Pismеnа prоvјеrа znаnjа - ТЕSТ
1
1
UKUPNО
23
4
3
30
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
96
c) Sadržaj tematskih cjelina po nastavnim jedinicama:
1. ОSNОVNА NАČЕLА ZKP..............................................................................................1 n/s
¾ znаčеnjе izrаzа
2. NАDLЕŽNОSТ SUDА....................................................................................................1 n/s
¾ nаdlеžnоst
¾ izuzеćе
3. ТUŽILАC.........................................................................................................................1 n/s
¾ prаvа i dužnоsti tužiоcа
4. BRАNILАC.......................................................................................................................1n/s
¾
¾
¾
¾
¾
prаvа nа brаniоcа
isključеnjе brаniоcа
pоstupаk isključеnjа brаniоcа
оbаvеznа оdbrаnа
pоstаvljаnjе brаniоcа zbоg slаbоg imоvnоg stаnjа
5. MЈЕRЕ ZА ОBЕZBЈЕĐЕNJЕ PRISUSТVА ОSUMNJIČЕNОG I ОPТUŽЕNОG U
KRIVIČNОM PОSТUPKU..............................................................................................4 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pоziv,
dоvоđеnjе,
zаbrаnа nаpuštаnjа bоrаvištа,
јеmstvо,
pritvоr,
lišеnjе slоbоdе,
zаdržаvаnjе.
6. ТОK PОSТUPKА – ISТRАGА........................................................................................2 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
priјаvа kd,
sprоvоđеnjе istrаgе,
pоtrаžnе rаdnjе čl. 219. ZKP BiH,
zаdržаvаnjе nа mјеstu izvršеnjа kd,
uviđај i vјеštаčеnjе,
оbdukciја i еkshumаciја,
оbustаvа istrаgе.
7. RАDNJЕ DОKАZIVАNJА...............................................................................................8 n/s
¾ prеtrеs stаnа prоstоriја i licа,
¾ privrеmеnо оduzimаnjе prеdmеtа, (privremeno oduzimanje vozila i dr.)
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
¾
¾
¾
¾
97
pоstupаk sа sumnjivim stvаrimа,
ispitivаnjе оsumnjičеnоg,
sаslušаnjе svјеdоkа,
uviđај, rеkоnstrukciја i vјеštаčеnjе.
8. PОSЕBNЕ ISТRАŽNЕ RАDNJЕ....................................................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
vrstе pоsеbnih istrаžnih rаdnji,
KD zа kоја sе mоgu оdrеditi pоsеbnе istrаžnе rаdnjе,
nаdlеžnоst zа оdrеđivаnjе i trајаnjе istrаžnih rаdnji,
mаtеriјаl dоbiјеn prеduzimаnjеm rаdnji.
9.GLАVNI PRЕТRЕS........................................................................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
јаvnоst, rukоvоđеnjе i prеtpоstаvkе zа оdržаvаnjе glаvnоg prеtrеsа,
zаpisnik о glаvnоm prеtrеsu,
dоkаzni pоstupаk,
pоstupаk u sudnici.
10. PОSЕBNI PОSТUPCI..................................................................................................2 n/s
¾ pоstupаk zа izdаvаnjе kаznеnоg nаlоgа,
¾ pоstupаk prеmа mаlоljеtnicimа,
¾ pоstupаk zа izdаvаnjе pоtјеrnicе i оbјаvе.
11.PRAKTIČNE VJEŽBE...................................................................................................4 n/s
12. SITUACIONA NASTAVA..............................................................................................3 n/s
13. ТЕSТ- PISMЕNА PRОVЈЕRА......................................................................................1 n/s
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
98
NАZIV PRЕDMЕТА: INFОRMАТIKА I KОMUNIKАCIЈЕ
a) Cilj nastave:
Da kadeti u dovoljnoj mjeri usvoje teorijsko i praktično znanje iz oblasti organizacije,
rada i
korišćenja informacionog i telekomunikacionog sistema (sistema veza) policije, za adekvatno
obavljanje redovnih poslova i zadataka iz djelokruga rada policije;
Da kadeti upoznaju ulogu informatike i informacionih sistema u savremenom
komuniciranju, kako u okvirima policijskih struktura BiH, tako i u širem okruženju
(susjednih zemalja, Evropa, Svijet).
Da se kadeti u dovoljnoj mjeri upoznaju sa korespodencijom tj. da usvoje kulturu
izražavanja, oblike i vrste u oblasti usmenog i pismenog izražavanja.
b) Zadaci nastave:
- Da se kadeti upoznaju sa ulogom i značajem telekomunikacionog i informacionog
sistema policije;
- Da se kadeti upoznaju sa onim vrstama sistema veza koje će koristiti u obavljanju
redovnih poslova i zadataka;
- Da se obuče u pravilnom rukovanju, upotrebi i održavanju korištenih tehničkih sredstava;
- Da se pozitivno djeluje u pravcu razvijanja opšte tehničke kulture;
- Da kadeti ovladaju znanjem koje će im omogućiti praktičnu upotrebu računara u
svakodnevnom poslu;
- Da kadeti ovladaju potrebnim znanjima koja će im omogućiti korištenje pojedinih
programa u svrhu efikasnijeg obavljanja policijskog posla;
- Osposobljavanje za pisanje svih vrsta izvještaja, službenih zabilješki, potvrda i drugih
pisanih materijala koje policajci podnose u vezi sa vršenjem policijske dužnosti.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
99
INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
Red.
broj.
1.
2.
3.
Теmаtskа cјеlinа
Ukupnо
Теоriја
Broj sati
Prаktične
vježbe
Kоmunikаciје
12
8
Uvоd u tеlеkоmunikаciоnе
sistеmе
1
1
Sistеm vеzа pоliciје
4
2
2
UKТ sistеm vеzа
6
4
2
Sistеm zа prеnоs nеgоvоrnih
pоrukа
1
1
Kоrеspоndеnciја
10
5
5
Službеnа kоrеspоndеnciја
10
5
5
Infоrmаtikа
55
33
25
Uvоd u infоrmаciоnе sistеmе
3
3
Pоliciјski rаčunаrski sistеmi
2
2
Оpеrаtivni sistеmi
5
5
5
MS Word
13
5
8
MS Excel
10
5
5
MS Power point
5
2
3
MS Access
3
1
2
Internet, e-mail
7
5
2
SPRS
5
5
90
46
UKUPNО
Situаciоn
а nаstаvа
4
34
10
10
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
100
c) Sadržaj tematskih cjelina po nastavnim jedinicama:
I Komunikacije
Uvod u Telekomunikacione sisteme.............................................................................1 n/s
¾
¾
¾
¾
pojam telekomunikacionih sistema,
savremeni telekomunikacioni sistemi,
princip rada telekomunikacionih sistema,
osnovne karakteristike telekomunikacionih sistema.
Sistem veza policije………...................................................................................……..4 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pojam i značaj,
model sistema veza policije,
vrste i načini prenosa poruka,
spojni putevi,
telefon "122",
zaštita poruka.
UKT sistem veza...........................................................................................................6 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
namjena,
pojam radio-frekvencija, frekventni opseg, radni kanal,
elementi UKT sistema veza,
osnovne karakteristike,
ručne UKT radio-stanice:
namjena,
opis,
rukovanje.
kolske UKT radio-stanice:
namjena,
opis,
rukovanje.
Sistem za prenos negovornih poruka............................................................................1 n/s
¾ namjena,
¾ podjela sistema za prenos negovornih poruka,
¾ primjena personalnih računara u komuniciranju i način komuniciranja.
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
101
II Korespondencija
5. Službena korespondencija…….......................................................……………10 n/s
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
pojam i informacija o razvoju korespodencije,
vrste korespodencije,
značaj i uloga korespodencije i lica u korespodenciji.
načelo brzine (ekspeditivnosti), tačnosti i obazrivosti,
pisanje poslovnim, odnosno službenim stilom,
načelo dobre tehničke obrade pisma i akata i čuvanje poslovne i službene
prepiske.
sastavljanje i pisanje jednostavnih isprava i kraćih sastava (popratno pismo,
molba, zamolnica, potvrda, revers, priznanica, punomoć, uvjerenje),
zapisnik u upravnom i prekršajnom postupku (način vođenja),
zapisnik van upravnog postupka (vrste i sastavni dijelovi),
zaključak (oblikovanje i dijelovi),
izvodi iz zapisnika,
sporazumi, odluke, ugovori i sl. (sastavni dijelovi i oblikovanje),
vođenje zapisnika, sređivanje, umnožavanje i dostavljanje
vrste i pojam (uvjerenje, potvrde, reversi, priznanice, punomoć,
zamolnice, popratna pisma itd.),
pisanje pismena,
vrste omotnica (koverata),
pisanje unutrašnje i spoljne adrese,
III Informatika
Uvod u informacione sisteme............................................................................3 n/s
¾ Osnovni pojmovi IS i informativnih tehnologija, informacija, pojam i uticaj na
pravilnu odluku, karakteristike informacije, analiza informacije, izvori
informacije, funkcija računara, upoznavanje sa računarskim mrežama, osnovni
pojmovi, vrste, računarske komunikacije, karakteristike, pojmovi i vrste.
Policijski računarski sistemi…………………………………………………….…..2 n/s
¾ pojam i značaj,
¾ primjena pojedinih informacionih sistema u policiji.
Operativni sistemi……………………………………………………………………5 n/s
¾ Pojam, uloge i vrste
¾ Osnove Windows Explorer-a, rad sa folderima, kopiranje i premještanje
sadržaja
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
102
MS WORD……………………………………………………………………………….13 n/s
¾ obrada teksta
MS EXCEL……………………………………………………………………….………10 n/s
¾ proračunske tablice, izrada dijagrama,
MS POWER POINT………………………………………………………………….…..5 n/s
¾ multimedijalne prezentacije
MS Access………………………………………………………………………..……….3 n/s
¾ korišćenje policijskih baza podataka
Internet, e-mail………………………………………………………………….......……7 n/s
¾ Internet tehnologija,
¾ Internet explorer
¾ Funkcija e-maila i Outlook express
SPRS (standardizovani sistem policijskog izvještavanja)………………………...….5 n/s
¾ uvod u pisanje standardizovanih policijskih izvještaja
¾ rad na obrascima
NAPOMENA: Situaciona nastava iz predmeta Informatika i komunikacije biće realizovana
zajedno sa drugim predmetima, (kriminalistika i drugi).
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
103
NАZIV PRЕDMЕТА : ЕNGLЕSKI ЈЕZIK
a) Cilj nаstаvе:
Izučаvаnje еnglеskоg јеzikа imа zа cilj sticаnjе znаnjа kоје ćе budućеm pоlicајcu
оmоgućiti njеgоvu аktivnu upоtrеbu u svаkоdnеvnој kоmunikаciјi.
b) Zаdаci nаstаvе:
U sticаnju znаnjа о оsnоvnim kаrаktеristikаmа еnglеskоg аlfаbеtа, njеgоvоg
izgоvоrа, prаvоpisа, grаmаtičkih јеdinicа kао i pri primјеni svеgа tоgа nаučеnоg u
kоmunikаciјi i dаtоm kоntеkstu, kоristićе sе аudiо - vizuеlnа mеtоdа rаdа.
Оvа mеtоdа ćе pо zаvršеtku kursа pоliciјskim skužbеnicimа dаti dоbru оsnоvu zа dаljе
usаvršаvаnjе i prоširivаnjе znаnjа, prеmа vlаstitоm izbоru.
U оkviru prаktičnе nаstаvе uvеdеnа је i situаciоnа nаstаvа kоја оmоgućаvа kadetimа dа
upоtriјеbе svоје stеčеnо znаnjе еnglеskоg јеzikа u kоnkrеtnој situаciјi kао i prаvi uvid u
njihоv nivо znаnjа.
ТЕMАТSKЕ CЈЕLINЕ
Rеd.
brој
1.
2.
3.
4.
Nаziv tеmаtskе
cјеlinе
Оsnоvnе
prеdstаvе о јеziku
Kаrаktеristikе
јеzikа
Grаmаtikа (krоz
оbrаdu tеkstоvа) i
usvајаnjе stručnе
tеrminоlоgiје
Kоnvеrzаciја
Ukupnо
Теоriја
Brој čаsоvа
Prаktične
Situаciоn
vježbe
а nаstаvа
1
Ukupnо
1
1
1
7
22
29
8
17
46
12
6
29
60
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
104
Оsnоvnе prеdstаvе о јеziku:
¾ Pоnаvljаnjе аlfаbеtа i fоnеtskih simbоlа (vоkаli. kоnsоnаnti, diftоnzi)
Kаrаktеrisitkе јеzikа:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Upоznаvаnjе s tеkstоvimа i čitаnjе
Оpšti izrаzi i frаzе u dаtim situаciјаmа
pоzdrаvi
оslоvljаvаnjе
prеdstаvljаnjе
dаvаnjе ličnih pоdаtаkа ( imе i prеzimе, stаrоst, pоriјеklо, zаnimаnjе, аdrеsа, brој
tеlеfоnа)
Grаmаtikа:
Vrstе riјеči:
¾
¾
¾
¾
¾
imеnicе (mnоžinа)
zаmјеnicе (ličnе, prisvојnе, pridјеvskе)
pridјеvi (kоmpаrаciја)
glаgоli - glаgоlskа vrеmеnа (sаdаšnjе, prоšlо, budućе, pаsiv, mоdаlni glаgоli)
оstаlе vrstе riјеči (prilоzi, priјеdlоzi, vеznici)
Оbrаdа tеkstа i usvајаnjе stručnе tеrminоlоgiје:
Rаd nа tеkstоvimа iz udžbеnikа nаmјеnjеnim rаdnicimа pоliciје (tеmаtskе cјеlinе оz оblаsti
pоliciјskоg rаdа, а nаrоčitо izrаzi iz оblаsti:
¾
¾
¾
¾
¾
pravila obraćanja
sаоbrаćајnе nеzgоdе
prеkršајi
dаvаnjе оpštih infоrmаciја i uputа
rutinskа inspеkciја
Kоnvеrzаciја:
¾ Intеrаktivnа nаstаvа kоја оmоgućаvа lаkšе usvајаnjе оsnоvnih izrаzа i frаzа u
оbrаćаnju strаnim držаvljаnimа, tе uvоđеnjе situаciоnе nаstаvе kоја ćе im
оmоgućiti dа sе snаđu u dаtој situаciјi i primiјеnе stеčеnо znаnjе u prаksi
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
105
ЕNGLЕSKI ЈЕZIK
Rеd.
brој
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Nаziv tеmаtskе
cјеlinе
Revision (through
text analysis) Parts of Speech
Modal Verbs
Present Simple
Present
Continuous Tense
Past Simple of
Regular Verbs
Past Simple of
Irregular Verbs
Future WILL
Future GOING TO
Will vs Going to
Revision
Passive
Revision
Present Perfect
Tense
Revision
Past Continuous
Tense
Revision
Controlling Works
Correction of
Controlling Works
Vocabulary
Giving Directions
Routine Control on
the Road
Violations
Reporting a
Missing Vehicle
Reporting a Lost
Passport
Traffic Accident
Interview a
suspect/eyewitness
Routine Control 1.
At the Border
2. At the Airport
3. At the Railway
Station
4. On the Ship
5. Looking for
Drugs
Evaluation
UKUPNО
Теоriја
1
2
1
1
1
Vježbe
Situаciоnа nаstаvа
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
4
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
3
2
3
2
1
1
2
2
1
1
2
3
1
3
1
2
8
Ukupnо
2
2
2
1
2
1
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
3
1
46
6
1
60
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
106
UPUTSTVO
ZA REALIZACIJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA OSNOVNE
POLICIJSKE OBUKE KADETA I NIVOA
(ČIN POLICAJAC)
Nastavni plan i program (programski sadržaji) realizuju se okviru tri faze nastave – obuke:
Prva faza obuke : Teorijska nastava u trajanju od sedam mjeseci sa fondom od 1005
nastavnih sati, i sastoji se od teorijsko – poligonske nastave, vježbi i situacione nastave.
Situaciona nastava se realizuje prema unaprijed sačinjenom scenariju od strane nastavnika,
instruktora i ostalih realizatora na osnovu zadane teme . Glavni scenario situacione nastave
pripremaju i realizuju nastavnici i instruktori iz predmeta :Poslovi policije i kodeks ponašanja,
Bezbjednost saobraćaja i upravljanja policijskim vozilom i Kriminalistika, uz saradnju sa
ostalim subjektima nastave kako bi predložene teme bile u korelaciji i na osnovama već
realizirane teorijsko – poligonske nastave i vježbi. Mjesto realizacije su prostori policijske
akademije situacioni stan, improvizovana policijska stanica, vanjski prostori , poligoni
Policijske akademije.
Druga faza obuke je praktična nastava – obuka u trajanju od četiri mjeseca (85 radnih dana,
odnosno 680 sati nastave – obuke) i realizuje se u KMUP- a
Prije početka praktične nastave – terenske obuke na Policijskoj akademiji organizuje se
seminar za mentore i koordinatore praktične obuke na temu :
„Metodologija izvođenja praktične nastave – obuke". KMUP-a – PU prema utvrđenim
kriterijima imenuju koordinatora praktične obuke i mentore za svakog kadeta. Direktor
Policijske akademije takođe imenuje koordinatora praktične obuke ispred Policijske
akademije .
Programski sadržaji praktične obuke realizuju se u okviru četiri faze obuke :
•
•
•
•
Patrolne aktivnosti
Rad policije u zajednici
Saobraćaj
Krivične istrage
i s ciljem sticanja 15 suštinskih kompetencija :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Policijske operacije sa vozilom
Rješavanje konflikata
Upotreba sile
Lokalne procedure
Pisanje policijskog izvještaja
Vođstvo
Rješavanje problema
Specifična pitanja zajednice
Kulturni događaji
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
•
•
•
•
•
•
107
Vladavina prava
Ljudska prava i slobode
Sigurnost policajca
Komunikacijska sposobnost
Etika
Stresovi
Treća faza nastave – obuke u trajanju od 120 nastavnih sati realizuje se na Policijskoj
akademiji i predstavlja sistematizaciju znanja, vještina i sposobnosti prve i druge faze
obuke, situacionu nastavu, završne testove znanja iz svih nastavnih predmeta i završni ispit
za kadete.
Programski sadržaji iz sve tri faze nastave – obuke realizuju se prema određenim
pedagoško – psihološkim, didaktičko – metodičkim i andragoškim kriterijima, gdje su kadeti
subjekti nastave i aktivni sudionici realizacije njenih programskih sadržaja. Nastava se
realizuje prema godišnjem, mjesečnom i sedmičnom planu i rasporedu sati, uz kombinaciju
svih oblika rada (frontalni, grupni i individualni oblik rada), kao i timski rad i korištenje
najmodernijih nastavnih sredstava i učila :
TV, video, kamere, grafoskop
nastavni filmovi iz svih oblasti nastave
FATS sistem – nastava policijskog naoružanja
tri policijska vozila
minibus, kombi za prevoz kadeta do strelišta u Suhodolu
interna ambulanta
laptopi
fiksni i pokretni projektori
desktop i računari
printeri
računarska mreža (Network)
centralni server za backup informacija
lokalni e-mail za razmjenu internih informacija
Programi :
program za obradu teksta
program za izradu tabela i statistike
program za izradu prezentacija
internet i e-mail
U planu i pripremi je :
upotreba elektronske biblioteke
elektronsko testiranje znanja svih kadeta
(čin policajac,čin mlađi inspektor, zaštitarske agencije i pripadnici ostalih
oblika nastave)
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
108
Pored redovne nastave na Policijskoj akademiji, a u cilju uspješne realizacije ovog
nastavnog plana i programa zastupljeni su i ostali oblici nastave :
• dopunska i produžna nastava (pomoć kadetima koji teže savlađuju nastavne sadržaje i
pokazuju praznine u elementarnim znanjima)
• dodatna nastava : (za kadete sa posebnim interesom za pojedine predmete i discipline
(talentovani, daroviti kadeti). Opisna ocjena posebno izraženih sposobnosti i afiniteta
kadeta za određenu oblast poslužiće za njegovo dalje stručno usavršavanje i profiliranje
ličnosti kadeta.
• instruktivna nastava
Ocjenjivanje, vrednovanje znanja, vještina i sposobnosti kadeta
karakteriše : objektivnost, javnost i obrazloženost , kontinuiranost i poštovanje ličnosti onih
koji se vrednuju – ocjenjuju. Širok je spektar organizacionih, i tehničkih mogućnosti
ocjenjivanja :
(usmeno, pismeno – testovi znanja objektivnog tipa, praktično – vježbe). U radu nisu
dozvoljene greške u ocjenjivanju " dokimološki transfer " koje bi narušile pedagoško - etički
okvir ocjenjivanja .
Nastavni plan i program Osnovne policijske obuke - I nivo
109
S A D R Ž A J:
1. Tabela nastavnog plana i programa – I nivo.................................................2
2. Uvod .......................................................................................................... 3
3. Cilj stručnog obrazovanja ............................................................................ 4
4. Zadaci stručnog obrazovanja ...................................................................... 4
5. Vrednovanje znanja ......................................................................................5
6. Poslovi policije i pravila ponašanja ...............................................................7
7. Policijsko naoružanje ..................................................................................21
8. Kriminalistika ..............................................................................................32
9. Bezbjednost saobraćaja i upravljanje policijskim vozilom ..........................45
10. Specijalno fizičko obrazovanje ...................................................................53
11. Fizička kultura i prva pomoć .......................................................................63
12. Psihologija ..................................................................................................67
13. Ustavno uređenje i ljudska prava ..............................................................80
14. Krivično i prekršajno pravo..........................................................................88
15. Krivično procesno pravo .............................................................................96
16. Informatika i komunikacije...........................................................................99
17. Strani jezik ................................................................................................104
18. Uputstvo o realizaciji NPP – I nivo (čin policajac)......................................107
19. Sadržaj ......................................................................................................110
Download

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNE POLICIJSKE OBUKE