ОШ "Стеван Сремац"
Сента
Топартска 20.
Тел.: 024-811-715
E-mail: [email protected]
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
2
Нa oснoву члaнa 57. ст. 1 тачка 2) Зaкoнa o oсновама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009),
Шкoлски oдбoр Oсновне школе „Стeвaн Срeмaц” Сента нa сeдници кoja je oдржaнa
дaнa 28.06.2010. године, дoнeo je
ШКОЛСКИ ПРOГРAМ
ЗA ШКOЛСКУ 2010/2011. ГOДИНУ
(од I - VIII разреда основне школе)
М.П.
Директор ОШ „Стеван Сремац“ Сента
_______________________
Шароши Габриела
Председник Школског одбора
_________________________
Стајић Викториjа
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
3
С А Д Р Ж А Ј:
ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ........................................................................................3
ГЛАВНЕ СМЕРНИЦЕ ИЗРАДЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.....................................4
Сврха, циљеви и задаци Школског програма.....................................................................5
Полазне основе рада .............................................................................................................5
Исходишта за израду Школског програма .........................................................................6
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ГЛОБАЛНИ ПЛАНОВИ
ЗА ПРЕДМЕТЕ ПО РАЗРЕДИМА ........................................................................................7
Први разред.............................................................................................................................8
Други разред............................................................................................................................26
Трећи разред ...........................................................................................................................43
Четврти разред........................................................................................................................60
Пети разред .............................................................................................................................79
Шести разред .....................................................................................................................104
Седми разред.................................................................................................................... .....129
Осми разред............................................................................................................................154
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ.......178
Пети разред...............................................................................................................................179
Шести разред............................................................................................................................189
Седми разред............................................................................................................................198
Осми разред..............................................................................................................................210
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБР. И ВАСП. ЗА УЧЕНИКЕ ЛАКО
МЕНТАЛНО ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ..............................................................................222
Први разред..............................................................................................................................225
Други разред.............................................................................................................................233
Трећи разред ............................................................................................................................238
Четврти разред.........................................................................................................................245
Пети разред ..............................................................................................................................252
Шести разред .......................................................................................................................259
Седми разред............................................................................................................................266
Осми разред..............................................................................................................................273
ПРАЂЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ...........280
ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА .........................................282
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
4
ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ОШ„Стеван Сремац” функционише као школа од 01.01.1995. године и обједињује пет
основних школа, тзв. радних јединица, на нивоу целе општине Сента. Три школе се налазе у
самом граду Сента са по три одељења од 1-8. разреда и школом за децу са посебним
потребама од 1-8 разреда у оквиру једне од три школе. Остале две школе у оквиру „Стеван
Сремац” налазе се у оближним селима Торњошу и Горњем Брегу. Школа у Торњошу има и
два истурена комбинована одељења од 1-4 разреда у засеоцима Кевију и Богарашу. С
обзиром на тако организовану школу деца од 1 до 4 разреда не путују. У градској средини
деца се уписују у школе према територијалној припадности.
Школа послује под називом Основна Школа „Стеван Сремац” са седиштем у Сенти улица
Топартска 20.
Тел.: 024-811-715
Адреса електронске поште (E-mail): [email protected]
Директор: проф. Габриела Шароши
Рад школе је организован у пет радних јединица:
1. Р.Ј. „11.новембар” улица Максима Горког 1. Сента
Тел.: 024-812-165
Адреса електронске поште (E-mail): [email protected]
Педагошки руководилац: проф. Јањић Драгић
Школа се налази на једној од главних и најпрометнијих улица у граду. Изграђена је
1973. год. и намењена за 400-500 ученика. Настава се одвија на два наставна језика: на
српском и мађарском наставном језику.
2. Р.Ј. „Спомен школа” улица Арпадова 83. Сента
Тел.: 024-811-412
Адреса електронске поште (E-mail): [email protected]
Педагошки руководилац: Јене Тари
Школа се налази такође у једној од главних и прометних улица у Сенти. Изграђена је
1968. год. у спомен погинулим борцима Сенте у другом светском рату. На једној од
фасада школе постављена је спомен плоча а школа је добила име у знак сећања на те
борце. Школа поседује капацитете за 500-600 ученика. Настава се изводи на српском
и мађарском језику.
3. Р.Ј. „Турзо Лајош” улица Железничка 44. Сента
Тел.: 024-821-038
Адреса електронске поште (E-mail): [email protected]
Педагошки руководиоци: Ференц Тандари
Школа је саграђења 1913. год. Зграда једноспратна, а након поправки учионица
прошле године налази се у солидном стању. Поред редовне наставе у школи је
организован и рад у специјалним одељењима за децу лако ментално ометеним у
развоју од 1 до 8 разреда. Настава се у школи изводи на мађарском наставном језику.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
5
4. Р.Ј. „Чоконаи В. Михаљ” улица Ј.Н.А. 37/а Горњи Брег
Тел.: 024-843-003
Адреса електронске поште (E-mail): [email protected]
Педагошки руководилац: проф. Пал Нађ Абоњи
Школска зграда је изграђена 1953. год. и налази се у центру села поред цркве и
задружног дома. Има четири учионице опште намене и две специјализоване.
Фискултурно сала са помоћном зградом изграђена је касније 1974. год.
5. Р.Ј. „Темеркењ Иштван” улица Толди Миклоша 12. Торњош
Тел.: 024-841-005
Адреса електронске поште (E-mail): [email protected]
Кеви, Кошут Лајоша 6., тел.: 024-846-016
Богараш, Маршала Тита 25., тел.: 024-843-047
Педагошки руководиоци: Атила Перпауер и Ерика Тот Уђонка
Настава се одвија у три школска објекта од којих се централни налази у Торњошу са
редовним одељењима, а два измештена одељења налазе се у засеоцима у Кевију и
Богарашу где се настава изводи у комбинованим одељењима од 1-4 разреда.
О.Ш. „Стеван Сремац” руководи директор и шест помоћних директора радних
јединица и као главни руководећи орган Школски одбор.
Настава у Основној школи „Стеван Сремац” се одвија на српском и мађарском језику.
ГЛАВНЕ СМЕРНИЦЕ ИЗРАДЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Школски програм ОШ "Стеван Сремац" из Сенте је основни радни документ који обухвата
све садржаје, процесе и активност који су усмерени ка остваривању циљева од првог до
осмог разреда обавезног образовања, а који су регулисани како на националном, тако и на
школском нивoу.
Основно образовањe и васпитањe се остварује на основу Школског програма, који
прeдстaвљa кoнкрeтизaциjу циљeвa и зaдaтaкa oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa.
Главни задатак Школског програма је да обезбеди остваривањe предвиђених наставних
планова и програма а истовремено и потребу ученика, родитељa, школе и јединице локалне
самоуправе. Због претходно наведених разлога Школски програм се изрaђуje нa oснoву
мoгућнoсти, пoтрeбa и интeрeсa Рeпубликe и друштвeнe срeдинe у кojoj сe шкoлa нaлaзи.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
6
СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Сврха овог школског програма је омогућавање квалитетног образовања и васпитања, као и
стицања потребних знања, вештина, ставова, навика и формирање система вредности који
обезбеђује успешно сналажење у животу, уз поштовање својих и туђих потреба и интереса.
Циљеви и задаци програма односе се на:
• развој интелектуалних капацитета и знања деце,
• подстицање и развој физичких и здравствених способности,
• оспособљавање за даље образовање и самостално учење
• развој система вредности који се заснива на општим социјалним и моралним
начелима демократског, хуманог и толерантног друштва,
• развијање и неговање другарства, поштовања људских права и подстицање
индивидуалне одговорности
Циљ школског програма јесте да омогући учитељима, наставницима и професорима,
базичне професионалне ослонце у планирању, реализацији и евалуацији целокупног
школског живота од првог до осмог разреда обавезног образовања.
ПOЛAЗНE OСНOВE РAДA
Школски програм прeдстaвљa кoнкрeтизaциjу циљeвa и зaдaтaкa oснoвнoг
oбрaзoвaњњa и вaспитaнњa и изрaђуje сe нa oснoву мoгућнoсти, пoтрeбa и интeрeсa
Рeпубликe и друштвeнe срeдинe у кojoj сe шкoлa нaлaзи.
Школски програм oбухвaтa пoдaткe o oргaнизaциjи и извoђeнњу oбрaзoвнo-васпитног рaдa,
тj. нaстaвe и oстaлих oбликa нaстaвних aктивнoсти.
Школски прoгрaм сaдржи обавезне, изборне и факултативне наставне предмете који су
одређени наставним планом и програмом основног образовања и васпитањa са назначеним
фондом часова (недељни и годишњи) за сваки од њих, и укупан фонд часова (недељни и
годишњи) по разредима, тј. за сваки ниво и врсту образовањa.
У oквиру Школског прoгрaмa ОШ „Стeвaн Срeмaц” у Сeнти дoнoси се наставн план и
програм од првог до осмог разреда основног образовања, наставни план и програм за
основно образовање одраслих од петог до осмог разреда и наставни план и програм за
основно образовање ученике лако ментално ометене у развоју од првог до осмог разреда, са
приложеним глобалним плановима за сваки предмет на сваком нивоу и врсту основног
образовања.
Oпшти зaдaци шкoлe утврђeни су oдгoвaрajућим зaкoнским прoписимa oбрaзoвнoвaспитнoм структурoм oснoвнe шкoлe и oпштим aктимa шкoлe. Oснoвe зa изрaду Школског
програма у ОШ „Стeвaн Сремац“ Сента за школску 2010/11.годину чине: Закон о основној
школи („Службени гласник РС“, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 - одлука УСРС, 22/2002,
62/2003 - др. закон, 64/2003 - испр. др. закона, 101/2005 - др. закон и 72/2009 - др. закон),
члан 76.Закона о основама система образованња и васпитанња („Службени гласник РС“, бр
72/2009), „Правци даљег развоја основног васпитања и образовања“, Извештај o
oствaрeнoсти oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у Шкoлскoj 2007/08. гoдини, „Службeни глaсник
РС“, бр. 4/90, 2/91, 13/93, 1/94, „Прoсвeтни глaсник“ бр. 5/95. и 6/96, „Прoсвeтни глaсник“ бр.
2/2000 и „Службeни глaсник“ бр. 46/2001 и Стaтут шкoлe.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
7
Пoлaзeћи oд Зaкoнa o оснoвнoj шкoли пoлaзнe oснoвe Прoгрaмa чинe:
- друштвeнa и O-В функциja oснoвнe шкoлe, кaрaктeристикe oснoвнe шкoлe, структурa O-В
дeлaтнoсти.
- тeндeнциja oсaврeмeњивaњa нaстaвe и пoсeбни oблици извoђeнњa прoгрaмa oбрaзoвaњa и
вaспитaњa.
ИСХОДИШТА ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Приликом израде Школског програма смо се ослонили на следеће документе и околности:
• Правилници
Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања
Правилник о изменама правилника о основном образовању и васпитању
Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања
и васпитања.
Правилник о допуни правилника о наставном плану и програму за први и други разред
основног образовања и васпитања.
Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног
образовања и васпитања
Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног образовања и
васпитања
Правилник о наставном плану и програму за пети разред основног образовања и
васпитања
Правилник о наставном плану и програму за шести разред основног образовања и
васпитања
Правилник о наставном плану и програму за седми разред основног образовања и
васпитања
Правилник о наставном плану и програму за осми разред основног образовања и
васпитања
Правилник о плану и програму образовно-васпитног рада за основно образовање и
васпитање одраслих
Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања за ученике
лако ментално ометене у развоју
•
•
•
•
•
•
Закон о основној школи
Закон о основама система образовања и васпитања
Статут ОШ „Стеван Сремац“
услови рада у школи
образовне потребе ученика, родитеља и наставника
потребе локалне заједнице
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
8
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ САДРЖАЈА ГЛОБАЛНИХ ПЛАНОВА
НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ ОД ПРВОГ ДО
ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Сврха програма образовања
-
-
Квалитетно образовање и васпитање, које омугућава стицање језичке, математичке,
научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености,
неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.
Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да
успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и
понтенцијале, поштује друге особе и њихов индентитет, потребе и интересе, уз
активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и
допринос демократском, економском и културном развоју друштва.
Циљеви и задаци програма образовања
-
-
-
-
Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање
природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним
потребама, могућностима и интересовањима.
Подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика.
Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима
сталног усавршавања и начелима доживотног учења.
Оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на
сопствени развој и будући живот.
Развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције
и културе, као и традиције и културе националних мањина.
Омугућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања.
Развијање свести о значају заштите и очувања природне и животне средине.
Усвајање и разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности
демократски урећеног, хуманог и толератног друштва.
Уважавање плурализма вредности и омугућавање, подстицање и изградња сопственог
система вредности и вредностних ставова који се темеље на начелима различитости и
добробити за све.
Развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних
цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења
мећу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права
на различитост.
Поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање
способности за живот у демократски урећеном друштву.
Развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког
живота и подстицање индивидуалне одговорности.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ПРЕДМЕТИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Ред.
бр.
ПРВИ РАЗРЕД
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Српски језик
5
180
2.
Мађарски језик
5
180
3.
Српски као нематерњи језик
2
72
4.
Математика
5
180
5.
Свет око нас
2
72
6.
Природа и друштво
-
-
7.
Ликовна култура
1
36
8.
Музичка култура
1
36
9.
Физичко васпитање
3
108
10.
Енглески језик
2
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
9
ОШ "Стеван Сремац"
Ред.
бр.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ИЗБОРНИ И
ФАКУЛТАТИВНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Верска настава
1
36
2.
Грађанско васпитање
1
36
3.
Народна традиција
1
36
4.
Чувари природе
1
36
5.
Лепо писање
1
36
6.
Матерњи језик са ел.нац.култ.
2
72
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни, изборни и факултативни
наставни предмети
Ред.
бр.
ОБЛИК ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
1.
Редовна настава
2.
ПРВИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
21 - 24
756 - 864
Допунска настава
1
36
3.
Додатни рад Развојна педагогија
-
-
Ред.
бр.
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
1.
Час одељенског старешине
2.
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
3.
Екскурзија
ПРВИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1
36
1-2
36 – 72
1 – 3 дана годишње
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
10
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
11
СРПСКИ ЈЕЗИК
I раз.
ЦИЉ
Ученици треба да
овладају основним
законитостима
српског језика на
којем ће се усмено и
писмено изражавати
и разумеју одабрана
књижевна дела.
ЗАДАЦИ
Развијање љубави
према матерњем
језику; основно
описмењавање
најмлађих ученика;
поступно и
систематизовано
упознавање граматике
и правописа; развијање
смисла и способности
за правилно усмено и
писмено изражавање;
увежбавање и
усавршавање гласног и
читање у себи.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Почетно читање и
писање
Језик
Књижевност
Култура изражавања
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Трајање припрема за
почетно читање и
писање зависи од
стања у одељењу;
примена вежби у
посматрању, слушању
артикулације,
моторици... увиђење у
почетно читање и
писање, усавршавање
истог, симултано ће
се реализовати и
остали садржаји
(језик, књижевност,
лектира, читање и
тумачење текста,
језичка култура)
БР.ЧАСОВА
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
180
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
MАЂАРСКИ ЈЕЗИК
I раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Az anyanyelvi nevelés
alapvető célja az
értelmes, kifejező
beszédtechnika, a
beszédmegértés és a
nyelvi kommunikáció
fejlesztése, az olvasás
és írás technkájának
elsajátítása, a
helyesírási készség
megalapozása, a nyelvi
tudás fejlesztése.
A tanuló legyen képes:
-az anyanyelvét használni
és az elsajátitott nyelvi
anyagot alkalmazni.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Kezdő olvasás és
irástanitás
Nyelv
Irodalom
-életkorának megfelelően a
helyes, szabatos, önálló
irásbeli és szóbeli
szövegalkotásra.
-részt venni az iskolai és a
mindennapi
kommunikációban
-gondolatai és érzelmei
kifejezésére
-kezdetben tanári
segitséggel, majd önállóan
felismerni és kijavitani
saját hibáit
-életkorának megfelelő
szöveg olvasására,
megértésére és értelmezére
-önálló könyvhasználatra
-tudományos világkép
kialakitására
Kifejezőkészség
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Kezdő olvasás és
irástanitás szakasza a
képolvasással kezdődik,
felmérjük a tanulók
betűismeretét,
gyakoroltatjuk a
hanganalizist-szintézist
és a betűelemek
vázolását.
Az olvasási készség
elsajátitása a
betűtanulással
párhuzamosan történik. A
betűk megismerésével, az
egy-és kéttagú szavak
olvasásával a tanulók
jussanak el a mondatok
olvasásáig.
A nyelvtan és helyesirás
szorosan kapcsolódik az
irástanitáshoz,
megalapozása a
következő gyakorlatok
segitségével érhető el:
másolás,szógyűjtés,
kiegészités,
csoportositás,hibakeresés,
emlékezetből való irás,
ellenőrzés-önellenőrzés,
javitás.
Az irodalomnál fontos
szerepet foglal el az
olvasás, a szövegértés és
a szövegelemzés. A
tanulók olvasását úgy
kell irányitani, hogy
átéljék az irodalmi
alkotást, és fejezzék ki
érzelmeiket.
Kifejezőkészséget
artikulációs
gyakorlatokkal
fejlesszük.
БР.
ЧАС
180
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
12
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
I раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Да ученици
продукривно
овладају српским
језиком у оквиру
предвиђене
језичке и
лексичке
грађе,да упознају
елементе
културе народа
који говоре тим
језиком и да се
оспособе за
дружење и
зближавање са
припадницим
других
националности.
-да разумеју
саговорника о
темама из
свакодневног
живота .
-да усвајају
правилан изговор
и интонацију при
усменом
излагању .
-да се оспособе за
разговор о
темама из
свакодневног
живота.
-да се развија
интересовање и
мотивација за
учење српског
језика и тако
стекну већу
комуникативну
компетенцију и
способност
размишњаеа на
њему .
-да савладају
бројеве до 20 .
- да савладају
именовање
предмета и бића
из ближе
околине.
-да разумеју на
слух императивне
исказе.
-да овладају
основним
правилима
понашање : у
продавници , на
пијаци , у
куповини ...
-оспособљавање
да одговоре на
питање и воде
кратке дијалоге,и
да постављају
питања.
1. Обрада језичкох
садржаја:Дечаци и девојчице.
2. Обрада језичких садржаја:
Школа.
3. Обрада језичких
садржаја:Учионица.
4. Обрада језичкох садржаја:
Велики одмор .
5. Обрада језичких садржаја:
Породица
6. Обрада језичких
садржаја:Заборављени прибор.
7. Обрада језичких садржаја :
Суседи-комшије.
8. Обрада језичких
садржаја:Деда мраз(поздрављање
и честитање)
9. Обрада језичких саджаја: Деда
мраз у школи.
10. Обрада језичких садржаја
:Једна породица.
11. Обрада језичких садржаја :
Деца спремају собу.
12. Обрада језичких садржаја:
Ана и лутка.
13. Обрада језичких садржаја:На
путу до школе.
14. Обрада језичких садржаја :
На послу,форме друштвеног
опхођења,непосредно обраћање.
15. Обрада језичког
садржаја:Сеоба,делови
куће,стана.
16. Обрада језичких
садржаја:Домаће животиње.
17. Обрада језичких садржаја:У
дворишту,форме друштвеног
опхођења.
18. Обрада језич.садрж.: Гозба.
19. Обрада јез.садр. :
Саобрађајна средтсва у граду и
на селу.
20. Обрада јези.садр.:Дани у
недељи.
21. Обрада јез.садр. : Воће,форме
друштвеног
опхођења,императивни искази.
Методичкм приступом и
избором тема блиске
деци раног школског
узраста,и актуелне на
почетку
школовања,учитељица
треба да мотивише
ученикеза учествовање у
интеракцијамаи другим
активностима које се
одвијају на српском као
нематерњем језику.
Повезивањем тематике и
активности са тематиком
и активностима у дечјем
вртићу деци се омогућује
постепени прелаз са
игровних активности на
активности које су,мање
или више,усмерене на
свесно стицање
комуникативних вештина
на нематерњем језику.
Игровне активности
повећавају мотивацију
децеза учествовање у
процесу усвајања
комуникативних вештина
на српском језику.
Радња и говор се прво
синхронизује тј.показује
то што казује. Деца се
лакше укључују у
вербалне интеракције на
нематерњем језику мкада
се не прибојавају да ће
ако погреше учитељица
исправити зато ће учитељ
поновити дететов исказ
језички коректно. Певање
уз покрет и игру доноси
најбоље резултате.
Настава се повезује и са
живитом и радом у школу
уз помоћ очигледних
средстава.Пошто је у току
процес описмењавањана
матерњем језику,те
околности се такође
користе као тема
интеракцијена српско
језику као и са свим
осталим предметима.
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
13
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
МАТЕМАТИКА
I раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Ученици треба
да усвоје
елементарна
математичка
знања и да се
оспособе за
примену истих
у решавању
задатака из
животне
праксе.
Ученици треба
да препознају,
разликују и
исправно
именују облике
предмета,
површи и
линија; да
науче да броје,
читају, записују
и упоређују
бројеве до 100;
да савладају
сабирање до
100; да упознају
метар, динар и
пару.
Предмети у простору и
односи међу њима
Линија и област
Класификација предмета
према својствима
Природни бројеви до 100
Мерење и мере
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програм ће се
остваривати криз:
формирање појма
скупа, упознавање и
прихватање бројева и
операција са
бројевима; формирање
математичког језика;
прожимање идеје
функције кроз све
програмске садржаје;
решавање текстуалних
задатака (повезивање
математике и
животних ситуација);
опажајно усвајати
геометријске појмове;
практично мерење и
усвајање мерних
јединица
БР.
ЧАС
180
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
14
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
СВЕТ ОКО НАС
I раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Усвајањем
знања, умења и
вештина деца
требају да
развијају своје
способности и
истовремено
спознају и
граде ставове и
вредности
средине у којој
одрастају као и
шире
друштвене
заједнице.
Развијање
основних
појмова о
непосредном
природном и
друштвеном
окружењу и
повезивање
истих тих
појмова;
развијање
радозналости,
интересовања и
способности за
активно
упознавање
окружења;
оспособљавање
за самостално
учење и
проналажење
формација;
стицање
елементарне
научне
писмености и
стварање
основа за даље
учење.
Ја и други
Жива и нежива природа
Орјентација у простору и
времену
Култура живљења
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Полази се од
несистематизованих
искуствених сазнања
детета и иде се ка
општим, научно
заснованим,
систематизованим
знањеима из области
природе, друштва и
културе; користиће се
садржаји унутар
предмета, као и оне на
нивоу разреда уз
примену
мултидисциплинарног
приступа при изградњи
појмова; активности
ученика (посматрање,
описивање,
експериментисање,
истраживање,
сакупљање, стварање,
играње ...) су пут за
трансформацију
представа и опажајно –
практичног мишљења
у појмовно.
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
15
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ЛИКОВНА КУЛТУРА
I раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Подстицање и
развијање
ученичко
стваралачко
мишљење и
деловање у
складу са
карактеристиком
наставе
предмета
Развијање
способности
ученика за
опажање
облика,
величина,
светлина, боја,
положаја,
облика у
природи;
развијања
способности за
препознавање
традиционалне
и модерне
уметности;
стварање
интересовања и
потребе за
посећивањем
изложби,
галерија, музеја
и чување
културних
добара.
Упознавање са степеном
ликовног изражавања деце
Облици и њихови квалитети
Односи у видном пољу
Временски и просторни
видиви
Светло и сенка
Тактилност
Изглед употребних предмета
Одређени предмети као
подстицај за рад
Преобликовање материјала
или предмета њиховим
спајањем
Естетска процена и изложба
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програм ће се
остваривати кроз.
Упознавање са
степеномликовног
изражавања деце;
константно опажање,
праћење и бележење
карактеристика и
навика ученика при
употреби ликовних
материјала
интервенције;
прављење изложби.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
16
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
I раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Развијање
свести о
потреби и
могућностима
личног
ангажовања у
заштити
животне
средине,
усвајање и
примена
принципа
одрживости,
етичности и
права будућих
генерација на
очувану
животну
средину.
Знати појам
животне
средине и њене
елементе,
Препознавање и
описивање
најуочљивијих
појава и
промена у
животној
средини;
Стицање знања
о појавама које
угрожавају
животну
средину;
Формирање
навика и
развијање
одговорног
односа према
себи и животној
средини.
Животна средина
- вода,ваздух,земљиште
- творевине људског рада
Природне појаве и промене у
животној средини
Загађење животне средине
Заштита животне средине и
заштита здравља
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Сврха изборног
предмета Чувари
природе је упознавање
и разумевање појма
животне средине,
интердисциплинарног
приступа у заштити са
тежњом за њеним
очувањем и
унапређењем садашње
и будуће генерације.
Активности су
креативне,
истраживачког типа и
развијају радозналост
са елементима
критичког и логичког
мишљења. Наставник
има слободу да
реализацију наставних
садржаја не везује за
часовни систем па час
може да буде у
функцији програмских
садржаја
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
36
17
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
МУЗИЧКА КУЛТУРА
I раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Развијање
интересовања,
оспособљављње
за разумевање
музичког
изражавања и
развијање
осетљивости за
музичке
вредности
упознавањем
уметничке
традиције и
културе свога и
других народа.
Оспособити
ученике да
певају по слуху,
слушају вредна
дела уметничке
и народне
музике, изводе
музичке игре и
свирају на
дечијим
музичким
инструментима
Певање и свирање по слуху
Слушање музике
Музичке игре
Дечје стваралаштво
Заједничко музицирање
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програм се остварује
међусобним
прожимањем следећих
музичких активности:
певање и свирање
(бројалице, дечје
песме, игре са
певањем) слушање
музике и активности у
музичком
стваралаштву
(смишљање малих
ритмичких целина
остварених говором,
импровизација
остварена рукама или
ногама ...)
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
18
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
19
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Подстакне
развијање
свести о
сопственом
напредовању
ради јачања
мотивације за
учење језика.
Олакша
разумевање
различитих
култура и
традиција.
Подстиче
употребу
страног језика
у личне сврхе и
из
задовољства.
Разумевање говора,
разумевање писаног
текста, усмено
изражавање,интеракција,
писмено изражавање,
функционално знање о
језику.
1.Школски
простор,активности излети.
2. Ја и моји другови
3. Породица и блиско
окружење.
4. Празници
5. Мој дом
6. Исхрана
7. Одећа
8. Окружење
9. Годишња доба,месеци,
дани, делови дана, основни
појмови о земљи чији се језик
учи.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Уобличавање и
поимање личних
аутентичних
доживљаја ученика
кроз говор у групи и
наставником,
именовање предмета и
ситуација и личности
из непосредног и
даљег окружења
ученика. Вежбање
писања и читања као и
говора на релацији
наставник – ученик и
ученик – ученик.
активности и договор о
правилима којих треба
да се придржавају
учесници
2. Распоред седења (по
могућству у круг) који
омогућује свим
учесницима размене да
виде једни друге.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
I раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Разноврсним и
систематским
моторичким
активностима,
у повезаност са
осталим
васпитно –
образовним
подручјима
допринети
интегралном
развоју
личности и
моторичких
способностима
ученика.
Подстицање
раста, развоја и
утицање на
правилно
држање тела;
задовољавање
основних
дечијих
потреба за
кретањем и
игром;
стварање
услова за
социјално
прилагођавање
ученика на
колективан
живот и рад.
Ходање и трчање
Скакање и прескакање
Бацање и хватање
Вишење, упори, пењање
Вежбе на тлу
Вежбе упором рукама
Вежбе равнотеже
Вежбе реквизитима
Ритмичке вежбе и народни
плесови
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програм се остварује
кроз јединство
наставних,
ванчасовних и
ваншколских
организационих
облика рад; и кроз
следеће етапе:
утврђивање стања,
одређивање задатака за
појединце и групе
ученика, утврђивање
средстава и метода за
остваривање радних
задатака, остваривање
васпитних задатака,
праћење и вредновање
ефеката рада,
оцењивање.
БР.
ЧАС
108
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
20
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
I раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Остваривати
директно
увођење
ученика у
активности
ревитализације
традиције, кроз
непосредно
упознавање
материјалне и
духовне
традиције око
културе свог
народа и
народа у ужем
и ширем
окружењу.
Усвајање
елементарних
знања о:
1. разлици
између
фолклорног и
актуелног
окружења кроз
бајке, легенде,
приче, игре,
загонетке,
успаванке,
разбрајалице.
2. годишњем
циклусу кроз:
познавање
градског и
сеоског живота,
основних
сеоских радова,
обичајнообредних
радњи, општих
празника.
1. Питај своју баку
2. Радови и празници
3. Зимски хлебови и
пролећно биље
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Истраживањем и
сакупљањем
обавештења
Кроз опис дечијих
фолклорних игара
штанпану збирку
текстова обогаћује се
сазнање ученика.
Кроз израду предмета
према моделу међу
материјалним
споменицима
традицијске културе,
развија се моторичка
вештина.
Кроз комбинацију
плесова, легенди,
предање, фолклорних
прича остварити
наставне садржаје.
Кроз посету пекари и
кући уочити разлику
између некеда и сад.
Сакупљати биљке и
правити ђурђевданске
и ивањске венчиће.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
21
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
I раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Сазнање о себи
и другима је
подстицање
развоја
личности и
социјалног
сазнања код
ученика ОШ.
Ученици треба
да постану
активни
учесници у
процесу
образовања и
васпитања.
Код ученика
изграђивати
сазнање,
способности,
вредности
непосредне за
формирање и
аутономне,
креативне,
одговорне
личности.
Олакшавање
процеса
адаптације на
школску
средину.
Подстицање
развоја сазнања
о себи.
Подстицање
социјалног
сазнања.
Проширивање
умења за
трешавање
индивидуалних
проблема.
Подстицање
групног рада.
Развијање
креативног
изражавања
Упознавање
ученика са
дечијим
правима.
Подстицање за
активно учешће
у животу
школе.
1. Подстицање социјалне
интеграције
2. Свест о личном идентитету
3. Изражавање осећања и
преовладавање непријатних
емотивних стања
4. Сарадња
5. Социјално сазнање
6. Комуникативне
способности
7. Упознавање са дечијим
правима
8. Евалуација
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Кроз игру помоћи
ученицима да се
ослободе и пробају
различите видове
изражавања и
симболизације
унутрашњих
искустава, и
истражити разна
решења за проблеме са
којима се суочавају.
Уобличавање и
поимање личних
аутентичних
доживљаја ученика,
кроз размену у групи.
Кроз интерактивне
радионице,
фокусиране на
симболичком
изражавању и размени
у круг, даје се
могућност ученицима
да постану свесни
својих унутрашњих
доживљаја.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
22
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ВЕРСКА НАСТАВА- ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
I раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Прихватање да
је постојање
израз
заједништва
личности, а да
личност
постоји само у
заједници
слободе.
Уочавање да се
кроз слобони
однос љубави
према некоме
или нечему, тај
неко или нешто
конкретизује,
односно да
постаје за нас
јединствено
непоновљиво.
Уочавање да
љубав човека
према другим
људима и
природи даје
непоновњиву
вредност и
постојање.
Научити да је
човек школа
Божија.
1. Човек је икона Божја
2. Бог је заједница личности
Оца Сина и заједница Светог
Духа
3. Човек као биће заједнице
4. Бог је из љубави створио
свет заједно са Сином и
Светим Духом
5. Исус Христос је посредник
између Бога и стваране
природе
6. Црква је заједница људи и
природе кроз Христа са
Богом
7. Православна иконог.
Показује свет и човека у
заједници са Богом.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Кроз приче и цртаже
ученике припремати да
схвате да је постојање
израз заједнице
односно да је личност
заједница са другом
личноишћу
Наглашавати да биће
са којим смо у
заједници љубави,
постаје извор нашег
постојања као
конкретне личности.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
23
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ВЕРСКА НАСТАВА- КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК
I раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Циљ наставе
католичког
веронаука је да
дете упозна
Бога Оца,
његову љубав.
Пружање
целовитог
религијског
погледа на свет
и живота.
Да поштује
родителје и
свакога човека
и схвате као
Божији дар.
Упозна Исуса
Криста, онога
кога нам је
Отац послао
као знак
љубави.
Развијање
отворености и
односа према
Богу, као и
отворености
према другим
личностима.
Развијање
тежње као
одговорном
обликовању
заједничког
живота са
другим
људима.
Изграђивање
спообности за
дубље
разумевање и
вредновање
културе и
цивилизације у
којој живе.
Изграђивање
свести и
уверења да свет
и живот имају
вечни смисао.
Предавње:
Формално излагање у коме се
за дату тему презентују
учесницима одређене
информације и знања,
повезују се идеје.
Учесници индивидуално
испуњавају задтак.
Игра улога и драматизација.
Учесници причају
конкретна искуства која су
повезана са темом.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
1.Увод: Ми смо деца
Божја и Небеска Оца
нас воли
БР.
ЧАС
2.Бог нас тако воли да
је Крист постао нас
брат.
3.Да бисмо били
Исусова браћа, морамо
се волети међусобно и
следити његову науку.
4.Узајамна љубав
захтева да нaучимо
одрицати и чинити
добро другима
5.Молитва и
богослужје су начини
сусретања с оним што
смо учили о Богу.
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
24
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ЛЕПО ПИСАЊЕ
I раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Оспособљавање
ученика за лепо
писање и
сензибилитет за
препознавање писма
упоредо са развојем
моторичких
способности, као и
усвајање читког и
уредног писања.
-усвајање правилног
повлачења уских и
широких, косих,
усправних и положених
линија.
- развијање способности
обједињавања линија у
слова
- развијање способности
повезивања слова у речи
и реченице
- упућивање ученика у
коришћење различитих
подлога за писање
-оспособљавање ученика
за припремање
материјала за писање
- развијање моторичких
способности у процесу
лепог писања
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Писање
Облици и њихови
квалитети
Односи у видном
пољу
Контраст
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Трајање припрема
за лепо писање
зависи од стања у
одељењу;
примена вежби у
посматрању,
слушању
артикулације,
моторици...
БР.
ЧАС
Разне врсте
знакова и
симбола
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
25
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
I раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
А tantárgy célja az
értelmes, kifejező
beszédkészség, a
beszédmegértés és a
környezetnyelven
folyó kommunkációs
képességek fejlesztése,
a tanulók magyar
nyelvi tudásának
továbbfejlesztése.
-Helyes kiejtés, hangsúly,
hanglejtés elsajátitása
-A tanulók sajátitsák el a
társadalmi kapcsolatok
közlésformáit (köszönés,
bemutatkozás,
bocsánatkérés…)
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
NYELVISMERET
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Bemutatás
SZÓBELI
KIFEJEZŐKÉPESSÉG
FEJLESZTÉSE
Beszélgetés
БР.
ЧАС
Magyarázat
Szemléltetés
Család
Gyakorlás
-Szókincsbővités
Iskola
-Emlékezetfejlesztés-rövid
szövegek reprodukálása
(versszavalás)
Barátaim és én
Környezetem
Természet
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
26
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ПРЕДМЕТИ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Ред.
бр.
ДРУГИ РАЗРЕД
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Српски језик
5
180
2.
Мађарски језик
5
180
3.
Српски као нематерњи језик
2
72
4.
Математика
5
180
5.
Свет око нас
2
72
6.
Природа и друштво
-
-
7.
Ликовна култура
2
72
8.
Музичка култура
1
36
9.
Физичко васпитање
3
108
10.
Енглески језик
2
72
Ред.
бр.
ИЗБОРНИ И
ФАКУЛТАТИВНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ДРУГИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Верска настава
1
36
2.
Грађанско васпитање
1
36
3.
Народна традиција
1
36
4.
Чувари природе
1
36
5.
Матерњи језик са ел.нац.култ.
2
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
27
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни, изборни и факултативни
наставни предмети
Ред.
бр.
ОБЛИК ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
1.
Редовна настава
2.
3.
Ред.
бр.
ДРУГИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
22 - 25
792 - 900
Допунска настава
1
36
Додатни рад
-
-
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
1.
Час одељенског старешине
2.
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
3.
Екскурзија
ДРУГИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1
36
1-2
36 – 72
1 – 3 дана годишње
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
28
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
СРПСКИ ЈЕЗИК
II раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Циљ наставе
српског језика
јесте да
ученици
овладају
основним
законитостима
српског
књижевног
језика на којем
ће се усмено
или писмено
правилно
изражавати, да
упознају,
доживе и
оспособе да
тумаче
одабрана
књижевна
дела,
позоришна,
филмска и
друга
уметничка
остварења из
српске и
светске
баштине.
Развијање
љубави према
матерњем
језику и
потребе да се
он негује и
унапређује;
Основно
описмењавање
најмлађих
ученика на
темељимљ
ортоепских и
ортографских
стандарда
српског
књижевног
језика;
Поступно и
систематично
упознавање
граматике и
правописа
српског језика;
Увежбавање и
усавршавање
гласног читања
и читања у
себи;
Језик граматика и правопис
Књижевност (читање и рад на
тексту)
- књижевни појмови
Језичка култура (усмено
изражавање и писмено
изражавање)
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
За усавршавање
читања и писања
користе се систематика
вежбања: гласно
читање протумаченог
текста из читанке или
шире лектире, уз
аналитичку и критичку
процену таквог
читања: тихо читање
текста и непосредно
пре разговора о њему;
читање по улогама.
Учење другог писма,
односно латинице,
треба остварити у
другом полугодишту
другог разреда.
Правопис се савлађује
путем систематских
вежбања елементарних
и сложених које се
организују често
различитим облицима
писмених
вежби.Језичку културу
реализовати кроз
основне облике
усменог и писменог
изражавања,
препричавања и
причања.
БР.
ЧАС
180
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
29
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
II раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
Да ученици
продукривно
овладају
српским
језиком у
оквиру
предвиђене
језичке и
лексичке
грађе,да
упознају
елементе
културе
народа који
говоре тим
језиком и да се
оспособе за
дружење и
зближавање са
припадницим
других
националност
и.
-да разумеју
саговорника о
темама из
свакодневног
живота .
-да усвајају
правилан
изговор и
интонацију при
усменом
излагању .
-да се оспособе
за разговор о
темама из
свакодневног
живота.
-да се развија
интересовање и
мотивација за
учење српског
језика и тако
стекну већу
комуникативну
компетенцију и
способност
размишњаеа на
њему .
-да савладају
бројеве до 20 .
- да савладају
именовање
предмета и
бића из ближе
околине.
-да разумеју на
слух
императивне
исказе.
-да овладају
основним
правилима
понашање : у
продавници ,
на пијаци , у
куповини ...
оспособљавање
да одговоре на
питање и воде
кратке
дијалоге,и да
постављају
питања.
1. Обрада језичкох садржаја:Дечаци
и девојчице.
2. Обрада језичких садржаја: Школа.
3. Обрада језичких
садржаја:Учионица.
4. Обрада језичкох садржаја: Велики
одмор .
5. Обрада језичких садржаја:
Породица
6. Обрада језичких
садржаја:Заборављени прибор.
7. Обрада језичких садржаја :
Суседи-комшије.
8. Обрада језичких садржаја:Деда
мраз(поздрављање и честитање)
9. Обрада језичких саджаја: Деда
мраз у школи.
10. Обрада језичких садржаја :Једна
породица.
11. Обрада језичких садржаја : Деца
спремају собу.
12. Обрада језичких садржаја: Ана и
лутка.
13. Обрада језичких садржаја:На
путу до школе.
14. Обрада језичких садржаја : На
послу,форме друштвеног
опхођења,непосредно обраћање.
15. Обрада језичког
садржаја:Сеоба,делови куће,стана.
16. Обрада језичких садржаја:Домаће
животиње.
17. Обрада језичких садржаја:У
дворишту,форме друштвеног
опхођења.
18. Обрада језич.садрж.: Гозба.
19. Обрада јез.садр. : Саобрађајна
средтсва у граду и на селу.
20. Обрада јези.садр.:Дани у недељи.
21. Обрада јез.садр. : Воће,форме
друштвеног опхођења,императивни
искази.
Методичкм приступом и
избором тема блиске
деци раног школског
узраста,и актуелне на
почетку
школовања,учитељица
треба да мотивише
ученикеза учествовање у
интеракцијамаи другим
активностима које се
одвијају на српском као
нематерњем језику.
Повезивањем тематике и
активности са тематиком
и активностима у дечјем
вртићу деци се омогућује
постепени прелаз са
игровних активности на
активности које су,мање
или више,усмерене на
свесно стицање
комуникативних вештина
на нематерњем језику.
Игровне активности
повећавају мотивацију
децеза учествовање у
процесу усвајања
комуникативних вештина
на српском језику.
Радња и говор се прво
синхронизује тј.показује
то што казује. Деца се
лакше укључују у
вербалне интеракције на
нематерњем језику мкада
се не прибојавају да ће
ако погреше учитељица
исправити зато ће учитељ
поновити дететов исказ
језички коректно. Певање
уз покрет и игру доноси
најбоље резултате.
Настава се повезује и са
живитом и радом у
школу уз помоћ
очигледних
средстава.Пошто је у
току процес
описмењавањана
матерњем језику,те
околности се такође
користе као тема
интеракцијена српско
језику као и са свим
осталим предметима.
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
30
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
II раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Аz anyanyelvi
oktatás
alapvető célja a
tanulók nyelvi
tudásának
továbbfejleszté
se.
A második
osztályban a
magyar nyelv tanítás célja,
hogy a tanulók
ismerjék és
alkalmazzák az
olvasás és írás
elsajátított
technikáját, és
fejlesszék azt.
Ugyanakkor cél
az alapvető
nyelvtani és
helyesírási
ismeretek
elsajátítása és
alkalmazása.
Irodalmi
szövegek
feldolgozásával
és megértésével
új ismeretek és
élmények
szerzése.
A magyar
nyelv
követelményein
ek megfelelő
rövid szövegek
alkotása.
- az értelmes,
kifejező beszédtechnika fejlesztése,
-beszéd és
írásgyakorlatok a
kifejezőkészség
fejlesztésére
- beszéd és olvasás
közbeni helyes
hangsúly, tempó és
hangerő formálása,
- a helyes hangos
olvasás gyakorlása, a
néma olvasás
tökéletesítése,
szövegmegértés
céljából,
- az irodalmi
szövegek olvasására
való motiválás
- irodalomelméleti és
szövegalkotási
fogalmak
megismerése és
elsajátítása,
alkalmazása,
- a szöveg
összetevőinekelemeinek
megismerése,
- a mondatnak, mint a
legalapvetőbb
nyelvtani fogalomnak
a felismerése és
megértése,
- hangtani és szótani
fogalmak
megismerése a
tantervi
követelménnyel
összhangban,
- újabb helyesírási
ismeretek
megismerése és
elsajátítása
- az önálló szóbeli és
írásbeli fogalmazó
készség fejlesztése,
1. Nyelvtani és helyesírási
ismeretek
A szóbeli közlés minden tanórán
megnyilvánuló tevékenység, ezért
fontos a gondolatok, érzelmek,
ötletek, vélemények egyszerű és
érthető megfogalmazása és
elmondása. A nyelvi
kommunikációban nagy szerepe
van az írásbeli kifejező –
készségnek, ezért a
szókincsbővítő feladatoknak
hangsúlyosan jelen kell lenniük
minden órán.
A tanulók nyelvi fejlődésének
folyamatában fontos szerepet
játszik az olvasás, szövegértés és
a szövegértelmezés. Ezért sokat
kell gyakoroltatni a szövegértő
hangos és néma olvasást a
tanulókkal. A szövegértő olvasás
nagybani fejlődését elősegíti a
szituációs olvasás. A
szerepjátékokon keresztül
lehetőséget biztosítunk a
gyerekek kreativitásának a
megnyilvánulására, érzelmeik
szabad kinyilvánítására. A
szövegértelmezés folyamatában a
lényeges összefüggéseket kell
megismertetni a tanulókkal. Jól
megválasztott szövegek által
megértik, hogy van átvitt értelmű
beszéd. Minden új szöveg
lehetőséget nyújt, valamely
irodalomelméleti fogalom
kialakítására, elmélyítésére.
A meglévő hangtani és
mondattani ismeretket gyakorlás
útján el kell mélyíteni, és új
ismeretekkel bővíteni. Ezáltal a
tanulók az év végére képesek
lesznek nyelvhelyességi
szempontból, rövid korrekt
szövegek alkotására. A helyesírási
tudnivalók megismerésére és
elsajátítására minden alkalmat
meg kell ragadni a tanórák,
folyamán. Az írás -technika
folyamatos gyakorlása útján
tudjuk elérni az írás tempó
gyorsulását.
Az anyagrészek szoros
kapcsolatban állnak, kiegészítik
egymást, a következetes
megoldásukkal a tanulók az év
folyamán eleget tehetnek az
elvárásoknak.
2. Irodalom
(lírai szövegek, epikai
szövegek, drámai
szövegek, ismeretterjesztő
szövegek)
3. Írásbeli és szóbeli
kifejezőkészség fejlesztése
БР.
ЧАС
180
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
31
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
II раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
А tantárgy célja
az értelmes,
kifejező
beszédkészség, a
beszédmegértés és
a
környezetnyelven
folyó
kommunkációs
képességek
fejlesztése, a
tanulók magyar
nyelvi tudásának
továbbfejlesztése.
-Beszédértés fejlesztése,
hangfelismerés, olvasástanitás
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Kezdő irás- és
olvasástanitás
-Helyes artikuláció kialakitása
Nyelvtanitás
-Magyar betük irása
Irodalomismeret
-Kommunikációs készségek
fejlesztése
Kommunikáció
tanitása
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Játék a képekkel,
betűkkel ás
szavakkal
БР.
ЧАС
Mondatok
alkotása
Szó-és
mondatláncok
képzése
Dramatizáció
Versmondás és
olvasás
72
Asszociációs
játékok
Narráció
Szótárkészités
Didaktikai játékok
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
32
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
МАТЕМАТИКА
II раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Да ученици
усвоје
елементарна
математичка
знања која су
потребна за
схватање
појава и
зависности у
животу и
друштву; да
оспособи
ученике за
примену
усвојених
математички
х знања у
решавању
разноврсних
задатака из
животне
праксе, за
успешно
настављање
математичко
г образовања
и
самообразов
ања; као и
допринесе
развијању
менталних
способности,
свестраном
развитку
личности
ученика.
Савладају
сабирање и
одузимање до 100
Савладају
множење и
дељење у оквиру
100
Умеју да
прочитају и
запишу помоћу
слова збир,
разлику,
производ,
количник
Упознају
употребу слова
као ознаку за
непознати број у
најједноставнијим
примерима
сабирања и
одузимања
Умеју да решавају
текстуалне
задатке са једном
и две рачунске
операције, као и
једначине са
једном
операцијом
Схвате појам
половине
Уочавају и стичу
одређену
спретност у
цртању праве и
дужи као и разних
кривих и
изломњених
линија
Уочавају и цртају
правоугаоник и
квадрат на
квадратној
мрежи;
Упознају и
примењују мере
за дужину
(m,dm,cm) и
време (час, минут,
дан, седмица,
месец)
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Природни бројеви до
100
Геометријска тела и
фигуре
Мерење и мере
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програм математике
предвиђа да ученици
поступно упознају бројеве
природног низа и број нула;
Издвајањем различитих
колекција објеката врши се
пребројавање и записивање
бројева цифрама чиме се
учи "аритметичка азбука" и
истиче независност броја;
Узастопно бројање наводи
их на откривање
законитости формирања
низа бројева;
После обраде операција
сабирања и одузимања
уводе се операције множења
и дељења
Ученици прво упознају
својства операције, а затим
објашњавање начина
рачунања; операције се врше
усмено
Ученици најпре упознају
облике геометријских тела.
Затим најпростије
геометријске фигуре:
линије, тачку, дуж, па тек
онда правоугаоник, квадрат,
угао троугао, круг, права,
раван, квадар,коцка
БР.
ЧАС
180
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
33
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
34
СВЕТ ОКО НАС
II раз.
ЦИЉ - ЗАДАЦИ
Формирање елементарних појмова из
природних и друштвених наука;
Подстицање дечијих интересовања,
питања, идеја и одговора у вези са
појавама, процесима и ситуацијама у
окружењу у складу са њиховим
когнитивно-развојним способностима;
Подстицање уочавања
узрочнопоследичних веза, појава и
процеса на основу различитих
параметара;
Слободно исказивање својих запажања
и предвиђања и самостално решавање
једноставних проблем-ситуација;
Развијање одговорног односа према
окружењу као и интересовања и
спремности за његово очување.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Жива и нежива
природа
Где човек живи
Људска делатност
Кретање у простору и
времену
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програм предмета Свет
око нас задржао је
постојећи оквир,
наставни план од 72 часа
годишње или два часа
недељно по разреду.
Понуђени број часова је
орјентациони водич кроз
реализацију наведених
садржаја програма у
процесу наставе.
Основна интеракција
наставе предмета Свет
око нас није само на
усвајању програмских
садржаја већ на
подстицању развојних
потенцијала детета.
Наведени садржаји су
усмерени на развој
интелектуалних,
психофизичких и
социјално-афективних
сфера личности детета.
БР.ЧАСОВА
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
72
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ЛИКОВНА КУЛТУРА
II раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Подстицати
и развијати
учениково
стваралачко
мишљење и
деловање у
складу са
демократски
м
опредељење
м друштва и
карактером
овог
наставог
предмета
Развијање
способности ученика
за опажање облика,
величина, светлина,
боја, положаја, облика
у природи;
Развијање памћења,
повезивање опажених
информација што
чини основу за
увођење у визуелно
мишљење;
Стварање услова за
разумевање
природних
законитости и
друштвених појава;
Стварати услове да
ученици на сваком
часу користе технике
и средства ликовно –
визуелног
изражавања;
Развијати љубав
према вредностима
израженим у делима
свих области
уметности
развијања
способности за
препознавање
традиционалне и
модерне уметности;
стварање
интересовања и
потребе за
посећивањем
изложби, галерија,
музеја и чување
културних добара;
развијати моторичке
способности ученика;
развијати
сензибилитет за лепо
писање.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Кретање облика у
простору
Дејство светлости
на карактер
облика (светлост)
Амбијент –
сценски простор
Лепо писање са
калиграфијом
Контраст
Индивидуално
коришћење
различитих
материјала за рад
(паковање)
Знаци и симболи
Једнобојна
композиција
употребних
предмета (клуаж)
Замишљања
Преобликовање
материјала или
предмета
њиховим
спајањем
(везивање)
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Посматрањем, опажањем и
уочавањем непоновњивости
природе произаћи ће потрба
за очувањем природе и
симболичан израз
карактеристичних елемената
који ће означити природу
ученика;
Захтев прилагодити узрасту
ученика (могућностима)
чиме ће бити задовољен
елементаран захтев за
предвиђено време, до два
часа, да ученик заврши свој
рад;
Водити разговор са
ученицима како би сваки
ученик, пре почетка рада,
дошао до своје идеје, а на
основу садржаја које се
нуди;
Ученик ће стварати
сопствене идеје ; испољиће
своју креативност
Предвидети око 60% обраде
новог градива и 40%
вежбања.
Утврдити идентификацију
садржаја, ниво захтева за
ученике;
У процесу мотивисања
водити разговор о
предвиђеним садржајима
чиме ће се остварити
услови(ослањајући се на
знање ученика стечена у
другим областима) да сваки
ученик пронађе своју тему
за рад;
Ученик треба да истражује,
да се труди да реши
проблем, а тиме буде
креативан.
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
35
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
МУЗИЧКА КУЛТУРА
II раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Развијање
интересовањ
а, музичке
осетљивости
и
креативност
и;
Оспособљава
ње за
разумевање
могућности
музичког
изражавања
Развијање
осетљивости
за музичке
вредности
упознавањем
уметничке
традиције и
културе
свога и
других
народа
Неговање
способности извођења
музике (певање,
свирање)
Стицање навике
слушања музике,
подстицање
доживљаја и
оспособљавање за
разумевање музичких
порука;
Подстицање
стваралачког
ангажовања у свим
музичким
активностима
Упознавање
традиционалне и
уметничке музике
свог и других народа;
Развијање критичког
мишљења
Упознавање основа
музичке писмености и
изражајних средстава
музичке уметности
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Извођење музике
(певање, свирање,
музичке игре)
Слушање музике
Стварање музике
Хорско и
оркестарско
музицирање
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Настава музичке културе
остварује се прожимањем
следећих активности:
Певање и свирање уз
поступно усвајање и
упознавање ритмичких
структура, музичког писма и
интонације
Слушање музике и усвајање
основних појмова из опште
музичке културе;
Активности у музичком
стваралаштву
Повезивањем музичких
садржаја са садржајима
осталих наставних
предмета;
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
36
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
II раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ
физичког
васпитања је
да
разноврсним
и
систематски
м
моторичким
активностим
а, у
повезаности
са осталим
васпитнообразовнимп
одручјима,
допринесе
интегралном
развоју
личности
ученика
(когнитивно
м,
афективном,
моторичком)
, развоју
моторичких
способности.
Задовољавање
основних дечијих
потреба за кретањем и
игром
Развијање
координације,
гипкости, равнотеже и
експлозивне снаге;
Стварање
претпоставки за
правилно држање
тела; јачање здравља и
развијање хигијенских
навика;
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Стројеве вежбе
Вежбе
обликовања
Ходање, трчање
Скакање,
прескакање
Бацање, хватање
Дизање, ношење
Вучење, гурање
Пузање и пењање
Вишење
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програмска концепција
физичког васпитања у
основној школи заснива се
на јединству наставних,
ванчасовних и ваншколских
организованих облика рада,
као основне предпоставке за
остваривање циља физичког
васпитања.
Програм физичког
васпитања претпоставља да
се кроз развијање физичких
способности и дтицање
мноштва разноврсних знања
и умења, ученици
оспособљавају за
задовољење индивидуалних
потреба и склоности, у
крајњем за коришћење
физичког вежбања у
свакодневном животу.
БР.
ЧАС
Вежбе
реквизитима
Вежбе на тлу –
акробатика
108
Елементарне игре
Ритмички
народни плес
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
37
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
II раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Развијање
свести о
потреби и
могућностим
а личног
ангажовања
у заштити
животне
средине,
усвајање и
примена
принципа
одрживости,
етичности и
права
будућих
генерација
на очувану
животну
средину.
Знати појам животне
средине и њене
елементе,
Препознавање и
описивање
најуочљивијих појава
и промена у животној
средини;
Стицање знања о
појавама које
угрожавају животну
средину;
Формирање навика и
развијање одговорног
односа према себи и
животној средини.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Животна средина
- вода,вазд
ух,земљи
ште
- творевин
е људског
рада
Природне појаве
и промене у
животној средини
Загађење животне
средине
Заштита животне
средине и заштита
здравља
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Сврха изборног предмета
Чувари природе је
упознавање и разумевање
појма животне средине,
интердисциплинарног
приступа у заштити са
тежњом за њеним очувањем
и унапређењем садашње и
будуће генерације.
Активности су креативне,
истраживачког типа и
развијају радозналост са
елементима критичког и
логичког мишљења.
Наставник има слободу да
реализацију наставних
садржаја не везује за
часовни систем па час може
да буде у функцији
програмских садржаја
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
38
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
II раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Подстакне
развијање
свести о
сопственом
напредовању
ради јачања
мотивације
за учење
језика.
Олакша
разумевање
различитих
култура и
традиција.
Подстиче
употребу
страног
језика у
личне сврхе
и из
задовољства.
Разумевање говора,
разумевање писаног
текста, усмено
изражавање,интеракц
ија, писмено
изражавање,
функционално знање
о језику.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1.Школски
простор,активнос
ти излети.
2. Ја и моји
другови
3. Породица и
блиско окружење.
4. Празници
5. Мој дом
6. Исхрана
7. Одећа
8. Окружење
9. Годишња
доба,месеци,
дани, делови дана,
основни појмови
о земљи чији се
језик учи.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Уобличавање и поимање
личних аутентичних
доживљаја ученика кроз
говор у групи и
наставником, именовање
предмета и ситуација и
личности из непосредног и
даљег окружења ученика.
Вежбање писања и читања
као и говора на релацији
наставник – ученик и ученик
– ученик. активности и
договор о правилима којих
треба да се придржавају
учесници
2. Распоред седења (по
могућству у круг) који
омогућује свим учесницима
размене да виде једни друге.
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
39
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
II раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Сазнање о
себи и
другима –
Грађанско
васпитање има
за циљ
подстицање
развоја
личности и
социјалног
сазнања код
ученика; као и
да пружи
могућност
ученицима да
постану
активни
учесници у
процесу
образовања и
васпитања; и
да изграде
сазнања,
умења,
способности,
вредности
непосредне за
формирање
аутономне,
креативне,
одговорне
личности,
отворене за
договор и
сарадњу, која
поштује себе и
друге.
Подстицање групног
рада, договарања и
сарадња са вршњацима и
одраслима;
Постицање самосвести,
самопоштовања и
уважавања других;
Оспособљавање ученика
да препознају и
разликују сопствена
осећања и потребе и
њихову могућност
повезаности, да штите и
остварују своје потребе
на начин који не
угрожава друге;
Развијање
комуникативне
способности, невербалне
и вербалне
комуникације, вештина
ненасилне комуникације
Оспособљавање ученика
за примену вештина
ненасилне комуникације
у решавању сукоба и
вршњачком
посредовању;
Развијање креативног
изражавања
Оспособљавање
креативног изражавања
Оспособљавање да
упознају и уважавају
дечја права и да буду
способни да активно
учествују у њиховом
остваривању;
Развијање и неговање
основних људских
вредности
Оспособљавање ученика
да упознају непосредно
друштвено окружење и
сопствено место у њему
и да активно доприносе
развоју школе по мери
детета
Подстицање
групног рада,
договарање и
сарадња са
вршњацима и
одраслима
Уобличавање и поимање
личних аутентичних доживљаја
ученика кроз размену у групи, а
не преношење готових знања,
туђих увида.
Кроз игру остварују и
истражују разноврсна
дивергентна решења за
проблеме са којима се
суочавају;
Чиниоци који су од суштинског
значаја за квалитетну и
развојно подстицајну размену:
1. Јасно артикулисање циља
активности и договор о
правилима којих треба да се
придржавају учесници
2. Распоред седења (по
могућству у круг) који
омогућује свим учесницима
размене да виде једни друге;
3. Активности тако
конципирати да подстичу и
одрже интересовања и сазнајну
мотивацију ученика
4. Оптималан број ученика је од
10 до15.
5. Настава се изводи по
редоследу наставних јединица
Подстицање развоја
самосвести,
самопоштовања и
уважавање других
Оспособљавање
ученика да
препознају и
разумеју сопствена
осећања и потребе и
њихову међусобну
повезаност и да
штите и остварују
своје потребе на
начин који не
угрожава друге
Развијање
комуникативне
способности,
невербалне и
вербалне
комуникације,
вештина ненасилне
комуникације
БР.
ЧАС
36
Оспособљавање
ученика да упознају
непосредно
друштвено
окружење и
сопствено место у
њему, и да активно
доприносе развоју
школе по мери
детета
Оспособљавање
ученика да упознају
и уважавају дечја
права и да буду
способни да
активно учествују у
њиховом
остваривању
Развијање и
неговање основних
људских вредности
Евалуација
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
40
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
II раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
православног
катихизиса
(веронауке) у
другом
разреду
основне
школе јесте
прихватање
да је
постојање
израз
заједништва
личности, а
да личност
постоји само
у заједници
слободе са
другом
личношћу.
Ученик треба да:
Уочи да Литургија
није обичан догађај
Уочи да се на
Литургији појављује
Бог као заједница
личности:Оца,СинаХриста и Светог Духа;
Упозна структуру
Литургије
Разликује радње на
Литургији
Уочи да је Исус
Христос, иако
физички доступан,
присутан на
Литургији као плод
наше љубави према
њему.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Бог је заједница
личности Оца
Сина и Светог
Духа
2. Литургија као
икона будућег
века, Царства
божијег
3. Литургија –
откривање Бога
4. Структура
Литургије – цркве
5. Литургија је у
присуство
Христово и
исчекивање
доласка
Христовог
6. Православна
иконографија
показује свет и
човека у будућем
веку
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Конкретно у другом разреду
треба наглашавати:
Да је Бог заједница
конкретних
личности:Оца,Сина и
Св.Духа;
Да Бог није идеја и
апстрактан појам; већ жива
личност која је постала
човек и зато се среће преко
човека у Литургији;
Да богољубље истовремено
значи и човекољубље
У току сваке године,
конкретно пре свих
наилазећих великих
празника, како Господњих,
тако и Богородичиних и
светитељских, треба
упознати ученике са
историјом настанка
празника и садржином
догађаја који се слави
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
41
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ВЕРСКА НАСТАВА - КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК
II раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
веронауке je
да дете
упозна Бога
Оца, његову
љубав i deset
zapovest, да
се родитељи
и овај дивни
свет схвате
као Божји
дар, а затим
да упозна
Исуса
Христа,
онога кога
нам је Отац
послао као
своје највеће
љубави.
Задаци наставе
веронаука су:
- да код ученика
развија отвореност и
однос према Богу као
другој и другачијој
Особи у односу на
нас, као и отвореност
и однос према другом
човеку као слици
Божјој.
-да ученици буду
свесни томе да нас
Бог воли и опрости.
- да се ученици
оспособе за
препознавање
димензија властите
особе, младалачких
проблема у светлу
слободе, живота у
заједници и
егзистенцијалне
димензије живота и
смрти на темељу
искуства Цркве.
- да код ученика
изгради и развије
способност дубљег
разумевања и
вредновања културе.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Увод
2.Упознајмо
Божју доброту
3. Поштовање
доброга Бога
4. Бог нам се
даровао по
људима
5. Знакови Божје
љубави по нашем
телу
6. Бог нам дарује
сва земаља добра
7. Бог нам је
даровао духовна
добра
8. Жалосна
могућност издаје
пријатељства с
Богом
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Из доживљених искустава
прелази се на истине, из
којих се потом враћа на
свакодневну њихову
примену. Кратко понављање
садржаја предходног сата, и
посебно осветљавање онога
што ће послужити као
темељ за актуакни сат.
Након постављања цуља
прелази се на обраду нових
наставних садржаја, где се
заправо објашњава ученику,
што то значи да „смо у
заједници с Богом“,
истичући што то значи за
нас и за људе око нас. Овако
усвојено градиво, у складу
са одгојним циљем, мора
наћи своју примену у
животу ученика. Разговара
се зашто захвалити Богу за
родитеље, браћу и
пријатеље. Оваква спознаја
и дечје искуство се ослањају
на његов доживљај и на
текст Светог Писма.
БР.
ЧАС
36
9. Мир с Богом –
Мир с браћом
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
42
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
II раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ овог предмета је
увођење ученика у
традицијску културу
кроз одговарајућу
наставу која је
окренута према
локалној народној
традицији са циљем
упознавања ученика
са материјалном и
духовном културом
да би сачували свој
народни идентитет у
мултикултуралном
друштвеном
окружењу.
Остваривати
директно увођење
ученика у активности
ревитализације
традиције, кроз
непосредно
упознавање
материјалне и
духовне традиције
око културе свог
народа и народа у
ужем и ширем
окружењу
Усвајање елементарних
знања о:
1. разлици између
фолклорног и актуелног
окружења кроз бајке,
легенде, приче, игре,
загонетке, успаванке,
разбрајалице, упознавање
са дечјим фолклором
( игре, загонетке, плес...)
2. годишњем циклусу
кроз: познавање градског
и сеоског живота,
основних сеоских радова,
обичајно-обредних
радњи, општих празника.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Биљке
Кућа
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Истраживањем и
сакупљањем
обавештења
Кроз опис
дечијих
фолклорних игара
штанпану збирку
текстова
обогаћује се
сазнање ученика.
Кроз израду
предмета према
моделу међу
материјалним
споменицима
традицијске
културе, развија
се моторичка
вештина.
Кроз комбинацију
плесова, легенди,
предање,
фолклорних
прича остварити
наставне
садржаје.
Кроз посету
пекари и кући
уочити разлику
између некеда и
сад.
Сакупљати биљке
и правити
ђурђевданске и
ивањске венчиће.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
43
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ПРЕДМЕТИ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Ред.
бр.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Српски језик
5
180
2.
Мађарски језик
5
180
3.
Српски као нематерњи језик
3
108
4.
Математика
5
180
5.
Свет око нас
---
---
6.
Природа и друштво
2
72
7.
Ликовна култура
2
72
8.
Музичка култура
1
36
9.
Физичко васпитање
3
108
10.
Енглески језик
2
72
Ред.
бр.
ИЗБОРНИ И
ФАКУЛТАТИВНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Верска настава
1
36
2.
Грађанско васпитање
1
36
3.
Народна традиција
1
36
4.
Чувари природе
1
36
5.
Матерњи језик са ел.нац.култ.
2
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
44
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
45
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни, изборни и факултативни
наставни предмети
Ред.
бр.
ОБЛИК ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
1.
Редовна настава
2.
3.
Ред.
бр.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
22 - 26
792 - 936
Допунска настава
1
36
Додатни рад
---
---
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
1.
Час одељенског старешине
2.
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
3.
Екскурзија
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1
36
1-2
36 – 72
1 – 3 дана годишње
---
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
46
СРПСКИ ЈЕЗИК
III раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе српског
језика јесте да
ученици овладају
основним
законитостима
српског књижевног
језика на којем ће се
усмено или писмено
правилно
изражавати, да
упознају, доживе и
оспособе да тумаче
одабрана књижевна
дела, позоришна,
филмска и друга
уметничка остварења
из српске и светске
баштине.
Развијање љубави
према матерњем
језику и потребе да се
он негује и
унапређује;
Основно
описмењавање
најмлађих ученика на
темељимљ
ортоепских и
ортографских
стандарда српског
књижевног језика;
Поступно и
систематично
упознавање
граматике и
правописа српског
језика;
Увежбавање и
усавршавање гласног
читања и читања у
себи;
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Језик,
књижевност
и језичка култура.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
За усавршавање
читања и писања
користе се
систематика
вежбања: гласно
читање
протумаченог текста
из читанке или шире
лектире, уз
аналитичку и
критичку процену
таквог читања: тихо
читање текста и
непосредно пре
разговора о њему;
читање по улогама.
Учење другог писма,
односно латинице,
треба остварити у
другом полугодишту
другог разреда.
Правопис се
савлађује путем
систематских
вежбања
елементарних и
сложених које се
организују често
различитим
облицима писмених
вежби.Језичку
културу реализовати
кроз основне облике
усменог и писменог
изражавања,
препричавања и
причања.
БР.ЧАСОВА
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
180
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
47
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
III раз.
ЦИЉ
*овладавање
основним
законитостима
српског
књижевног језика,
правилно усмено и
писмено
изражавање,
упознавање,
доживља
вање и
оспособљавање
тумачење
одабраних
књижевних
дела,позо
ришних, филмских
и др.
Уметничких
остварења
Из српске и светске
баштине
ЗАДАЦИ
*проширивање знања
О простој реченици и
њеним усливима
*савладавање основних
појмова о промењи
вим и непроменљивим
речима
*оспособљавање за
изражајно читање и
казивање
*потпуно оспособља
вање ученика и само
стално тумачење
основне предметности
књижевног текста
и сценских дела
(осећања, фабула,
радња, ликови,
поруке, стилогеност
сценског израза)
*навикавање на сажето
и јасно усмено и
писмено изражавање
према захтевима про
грама
*савладавање основа
методологије израда
писмених састава
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ЈЕЗИК
*граматика
*правопис
*ортоепија
КЊИЖЕВНОСТ
*лектира
*читање тескта
*тумачење текста
*књижевни појмови
*функционални појмови
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
*препричавање
*причање
*описивање
*извештавање
*усмено и писмено
вежбање
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
*граматички садржај се
усвајају и изучавају
поступно, селективно
и у складу са узрастом
*правопис се савлађује
путем систематских
вежбања, елементарних
и сложених, које се
организују кроз различите
облике писменог вежбања
*изражајно читање се
негује систематски уз
стално повећање захтева.
Вежбе у читању се изводе
плански, увежбава се на
текстовима различите
садржине и облика. Читање
у себи је увек усмерено
и истраживачко. Остварује
се
кроз ефикасне вежбе за
савладавање брзог читања
у себи и проверавањем
разумевамо прочитан
текст. Приликом тумачења
текста ученике је потребно
оспособити за самосталан
исказ, истраживачку
делатност
и заузимање критичког
става. Обрада књижевног
дела мора бити проткана
постављањем проблемских
питања. Препричавање
треба бити засновано на
различитим садржајима.
Описивање као
најсложенији
облик језичког изражавања
Захтева оспособљавање
ученика за пажљиво посма
трање, уочавање, откри
вање, па тек онда на
мисаоно заокруживање
и језичко уобличавање дате
предметности.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
БР.ЧАСОВА
108
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
48
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
III раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Az általános iskolák
harmadik osztályában
a magyar nyelv
tanításának célja a
tanulók
komunikációjának,
olvasás- és
írástechnikájának a
továbbfejlesztése
Az olvasás és a
szövegértés együttes
fejlesztése újabb
helyesírási
ismeretek
tudatosítása.
Irodalmi szövegek
olvasására való
további motiválás,
biztatás és serkentés.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Nyelvtani ismeretek
Irodalom
Kifejezőkészség
fejlesztése
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
- Az ige, a főnév
és a melléknév
felismerése és
megnevezése
- Lírai szövegek,
epikai szövegek,
népmesék
felismerése
- Szóbeli és
írásbeli
kifejezőkészség
fejlesztése
fogalmazások
БР.
ЧАСОВА
180
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
49
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
III раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
A helyes írásmód
gyakorlása Ismerkedés
a magyar nyelv
betűivel és hangjaival
Az olvasás és a
szövegértés együttes
fejlesztése újabb
helyesírási
ismeretek
tudatosítása.
Irodalmi szövegek
olvasására való
további motiválás,
biztatás és serkentés
A kis és nagy
nyomtatott betűk
elsajátítása
A mondatvégi
Írásjelek
gyakoroltatása
Mondatvégi írásjelek
helyes használata. A
helyesírás gyakorlása
A helyesírás játékos
gyakoroltatása
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Betűk és hangok
A kis és nagy írott
betűk-az ÁBC első
fele A kis és nagy
írott betűk-az ÁBC
másik fele
Tetszőlegesen
választott rövid
szöveg a
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Az ige, a főnév és a
melléknév
felismerése és
megnevezése
Lírai szövegek, epikai
szövegek, népmesék
felismerése
Szóbeli és írásbeli
kifejezőkészség
fejlesztése
fogalmazások
БР.
ЧАСОВА
Mézeskalácsból
Szöveg másolása a
Mézeskalácsból Téli
sportok és játékok
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
72
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
50
МАТЕМАТИКА
III раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Да ученици усвоје
елементарна
математичка знања
која су потребна за
схватање појава и
зависности у животу и
друштву; да оспособи
ученике за примену
усвојених
математичких знања у
решавању разноврсних
задатака из животне
праксе, за успешно
настављање
математичког
образовања и
самообразовања; као и
допринесе развијању
менталних
способности,
свестраном развитку
личности ученика.
Да ученици
стичу основну
математичку културу
потребну за
откривање улоге и
примене математике у
различитим
подручјима човекове
делатности, развија
ученикову способност
посматрања ,
опажања и логичког,
критичког,
стваралачког и
критичког мишљења.
Да изграђује
позитивне особине
ученикове личности:
упорносз,
систематичност ,
тачност и смисао за
самосталан рад.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Бројеви до 1000.
Мерење и мере.
Геометријске
фигуре и њихови
међусобни односи.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програм
математике
предвиђа да
ученици поступно
упознају употребу
речи скуп и
елеменат и симболе
за скуп и
припадност. бројеве
природног низа и
број нула;
Издвајањем
различитих
колекција објеката
врши се
пребројавање и
записивање бројева
цифрама чиме се
учи "аритметичка
азбука" и истиче
независност броја;
Узастопно бројање
наводи их на
откривање
законитости
формирања
низабројева;
После обраде
операција сабирања
и одузимања уводе
се операције
множења и дељења
Ученици прво
упознају својства
операције, а затим
објашњавање
начина рачунања;
операције се врше
усмено
Ученици најпре
упознају облике
геометријских тела.
Затим најпростије
геометријске
фигуре: линије,
тачку, дуж, па тек
онда правоугаоник,
квадрат, угао
троугао, круг,
права, раван,
квадар,коцка
БР.ЧАСОВА
180
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
51
ПРИРОДА И ДРУШТВО
III раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Формирање елементарних појмова из
природних и друштвених наука;
Подстицање дечијих интересовања,
питања, идеја и одговора у вези са
појавама, процесима и ситуацијама у
окружењу у складу са њиховим
когнитивно-развојним способностима;
Подстицање уочавања
узрочнопоследичних веза, појава и
процеса на основу различитих
параметара;
Слободно исказивање својих запажања
и предвиђања и самостално решавање
једноставних проблем-ситуација;
Развијање одговорног односа према
окружењу као и интересовања и
спремности за његово очување.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Природа-човекдруштво.
Кретање у простору и
времену.
Наше наслеђе.
Материјали и њихова
употреба.
Људска гелатност.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програм предмета
природа и
друштвозадржао је
постојећи оквир,
наставни план од 72 часа
годишње или два часа
недељно по разреду.
Понуђени број часова је
орјентациони водич кроз
реализацију наведених
садржаја програма у
процесу наставе. Основна
интеракција наставе
предмета Свет око нас
није само на усвајању
програмских садржаја
већ на подстицању
развојних потенцијала
детета. Наведени
садржаји су усмерени на
развој интелектуалних,
психофизичких и
социјално-афективних
сфера личности детета.
БР.ЧАСОВА
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
72
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ЛИКОВНА КУЛТУРА
III раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Подстицати и
развијати
учениково
стваралачко
мишљење и
деловање у
складу са
демократским
опредељењем
друштва и
карактером
овог наставог
предмета
Развијање
способности
ученика за опажање
облика, величина,
светлина, боја,
положаја, облика у
природи;
Развијање памћења,
повезивање
опажених
информација што
чини основу за
увођење у визуелно
мишљење;
Стварање услова за
разумевање
природних
законитости и
друштвених појава;
Стварати услове да
ученици на сваком
часу користе
технике и средства
ликовно – визуелног
изражавања;
Развијати љубав
према вредностима
израженим у делима
свих области
уметности
развијања
способности за
препознавање
традиционалне и
модерне уметности;
стварање
интересовања и
потребе за
посећивањем
изложби, галерија,
музеја и чување
културних добара;
развијати
моторичке
способности
ученика;
развијати
сензибилитет за
лепо писање.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Коришћење разних
материјала за
компоновање.
Композиција и
покрет у
композицији.
Орнаметика.
Простор.
Одабирање случајно
добијених ликовних
односа по личном
избору ученика.
Плакат, билборд,
рекламе.
Ликовне поруке као
могућност
споратумевања.
Ликовна дела и
споменици културе.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Посматрањем, опажањем
и уочавањем
непоновњивости природе
произаћи ће потрба за
очувањем природе и
симболичан израз
карактеристичних
елемената који ће
означити природу
ученика;
Захтев прилагодити
узрасту ученика
(могућностима) чиме ће
бити задовољен
елементаран захтев за
предвиђено време, до два
часа, да ученик заврши
свој рад;
Водити разговор са
ученицима како би сваки
ученик, пре почетка рада,
дошао до своје идеје, а на
основу садржаја које се
нуди;
Ученик ће стварати
сопствене идеје ;
испољиће своју
креативност
Предвидети око 60%
обраде новог градива и
40% вежбања.
Утврдити идентификацију
садржаја, ниво захтева за
ученике;
У процесу мотивисања
водити разговор о
предвиђеним садржајима
чиме ће се остварити
услови(ослањајући се на
знање ученика стечена у
другим областима) да
сваки ученик пронађе
своју тему за рад;
Ученик треба да
истражује, да се труди да
реши проблем, а тиме
буде креативан.
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
52
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
МУЗИЧКА КУЛТУРА
III раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Развијање
интересовања,
музичке
осетљивости и
креативности;
Оспособљавањ
е за
разумевање
могућности
музичког
изражавања
Развијање
осетљивости за
музичке
вредности
упознавањем
уметничке
традиције и
културе свога
и других
народа
Неговање
способности
извођења музике
(певање, свирање)
Стицање навике
слушања музике,
подстицање
доживљаја и
оспособљавање за
разумевање
музичких порука;
Подстицање
стваралачког
ангажовања у свим
музичким
активностима
Упознавање
традиционалне и
уметничке музике
свог и других
народа;
Развијање
критичког
мишљења
Упознавање основа
музичке писмености
и изражајних
средстава музичке
уметности
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Извођење музике
(певање, свирање,
музичке игре)
Слушање музике
Стварање музике
Хорско и
оркестарско
музицирање
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Настава музичке културе
остварује се прожимањем
следећих активности:
Певање и свирање уз
поступно усвајање и
упознавање ритмичких
структура, музичког
писма и интонације
Слушање музике и
усвајање основних
појмова из опште музичке
културе;
Активности у музичком
стваралаштву
Повезивањем музичких
садржаја са садржајима
осталих наставних
предмета;
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
53
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
III раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ физичког
васпитања је да
разноврсним и
систематским
моторичким
активностима,
у повезаности
са осталим
васпитнообразовнимпод
ручјима,
допринесе
интегралном
развоју
личности
ученика
(когнитивном,
афективном,
моторичком),
развоју
моторичких
способности.
Задовољавање
основних дечијих
потреба за кретањем
и игром
Развијање
координације,
гипкости,
равнотеже и
експлозивне снаге;
Стварање
претпоставки за
правилно држање
тела; јачање
здравља и развијање
хигијенских навика;
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Атлетика.
Вежбе на справамо
и тлу.
Ритмичка
гимнастика и
народни плесови.
Основи тимских
игара.
Здравствено
васпитање.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програмска концепција
физичког васпитања у
основној школи заснива се
на јединству наставних,
ванчасовних и
ваншколских
организованих облика
рада, као основне
предпоставке за
остваривање циља
физичког васпитања.
Програм физичког
васпитања претпоставља
да се кроз развијање
физичких способности и
дтицање мноштва
разноврсних знања и
умења, ученици
оспособљавају за
задовољење
индивидуалних потреба и
склоности, у крајњем за
коришћење физичког
вежбања у свакодневном
животу.
БР.
ЧАС
108
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
54
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
55
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
III раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Развијање
свести о
потреби и
могућностима
личног
ангажовања у
заштити
животне
средине,
усвајање и
примена
принципа
одрживости,
етичности и
права будућих
генерација на
очувану
животну
средину.
Знати појам
животне
средине и њене
елементе,
Препознавање и описивање
најуочљивијих
појава и
промена у
животној
средини;
Стицање знања
о појавама које
угрожавају
животну
средину;
Формирање
навика и
развијање
одговорног
односа према
себи и
животној
средини.
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Животна средина
- вода,ваздух,земљиште
- творевине људског рада
Природне појаве и промене у
животној средини
Загађење животне средине
Заштита животне средине.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Сврха изборног
предмета Чувари
природе је упознавање
и разумевање појма
животне средине,
интердисциплинарног
приступа у заштити са
тежњом за њеним
очувањем и
унапређењем садашње
и будуће генерације.
Активности су
креативне,
истраживачког типа и
развијају радозналост
са елементима
критичког и логичког
мишљења. Наставник
има слободу да
реализацију наставних
садржаја не везује за
часовни систем па час
може да буде у
функцији програмских
садржаја
БР.ЧАСОВА
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
56
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
III раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Сазнање о себи и
другима –
Грађанско
васпитање има за
циљ подстицање
развоја личности и
социјалног сазнања
код ученика; као и
да пружи
могућност
ученицима да
постану активни
учесници у
процесу
образовања и
васпитања; и да
изграде сазнања,
умења,
способности,
вредности
непосредне за
формирање
аутономне,
креативне,
одговорне
личности, отворене
за договор и
сарадњу, која
поштује себе и
друге.
Подстицање групног
рада, договарања и
сарадња са вршњацима и
одраслима;
Постицање самосвести,
самопоштовања и
уважавања других;
Оспособљавање ученика
да препознају и
разликују сопствена
осећања и потребе и
њихову могућност
повезаности.
Развијање
комуникативне
способности, невербалне
и вербалне
комуникације, вештина
ненасилне комуникације
Оспособљавање ученика
за примену вештина
ненасилне комуникације
у решавању сукоба и
вршњачком
посредовању;
Развијање креативног
изражавања
Оспособљавање
креативног изражавања
Оспособљавање да
упознају и уважавају
дечја права и да буду
способни да активно
учествују у њиховом
остваривању;
Развијање и неговање
основних људских
вредности
Оспособљавање ученика
да упознају
непосреднодруштвено
окружење и сопствено
место у њему и да
активно доприносе
развоју школе по мери
детета.
I тема - Подстицање
групног рада, договарања и
сарадње са вршњацима и
одраслима
II тема Уважавање
различитости и особености;
уочавање и превазилажење
стереотипа везаних за пол,
узраст, изглед, понашање,
порекло
III тема Пријатељство и
моралне дилеме у вези са
тим; развијање појма
пријатељства и моралног
расуђивања (крађа, лаж).
IV тема Појединац и
заједница; правила која
регулишу живот у
заједници; права и
одговорности; договарање
V тема Заштита од насиља:
ненасилно решавање
сукоба.
VI тема Развијање моралног
расуђивања
VII тема Развијање
еколошке свести; брига о
животињама и биљкама.
VIII тема Евалуација
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Уобличавање и
поимање личних
аутентичних
доживљаја
ученика кроз
размену у групи, а
не преношење
готових знања,
туђих увида.
Кроз игру
остварују и
истражују
разноврсна
дивергентна
решења за
проблеме са
којима се
суочавају;
Чиниоци који су
од суштинског
значаја за
квалитетну и
развојно
подстицајну
размену:
1. Јасно
артикулисање
циља активности
и договор о
правилима којих
треба да се
придржавају
учесници
2. Распоред
седења (по
могућству у круг)
који омогућује
свим учесницима
размене да виде
једни друге;
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
БР.ЧА
СОВА
36
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
57
ВЕРСКА НАСТАВА- ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
III раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
православног
катихизиса
(веронауке) у
другом разреду
основне школе
јесте прихватање
да је постојање
израз
заједништва
личности, а да
личност постоји
само у заједници
слободе са
другом
личношћу.
Ученик треба да:
Уочи да Литургија није
обичан догађај
Уочи да се на Литургији
појављује Бог као
заједница
личности:Оца,СинаХриста и Светог Духа;
Упозна структуру
Литургије
Разликује радње на
Литургији
Уочи да је Исус Христос,
иако физички доступан,
присутан на Литургији
као плод наше љубави
према њему.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Бог је
заједница
личности Оца
Сина и Светог
Духа
2. Литургија као
икона будућег
века, Царства
божијег
3. Литургија –
откривање Бога
4. Структура
Литургије –
цркве
5. Литургија је у
присуство
Христово и
исчекивање
доласка
Христовог
6. Православна
иконографија
показује свет и
човека у будућем
веку
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Конкретно у другом
разреду треба
наглашавати:
Да је Бог заједница
конкретних
личности:Оца,Сина и
Св.Духа;
Да Бог није идеја и
апстрактан појам; већ
жива личност која је
постала човек и зато се
среће преко човека у
Литургији;
Да богољубље
истовремено значи и
човекољубље
БР.ЧАСОВА
У току сваке године,
конкретно пре свих
наилазећих великих
празника, како
Господњих, тако и
Богородичиних и
светитељских, треба
упознати ученике са
историјом настанка
празника и садржином
догађаја који се слави
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
36
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
58
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
III раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Подстакне
развијање свести о
сопственом
напредовању ради
јачања мотивације
за учење језика.
Олакша разумевање
различитих култура
и традиција.
Подстиче употребу
страног језика у
личне сврхе и из
задовољства.
Разумевање говора,
разумевање писаног
текста, усмено
изражавање,интеракци
ја, писмено
изражавање,
функционално знање о
језику.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1.Школски
простор,активности
излети.
2. Ја и моји другови
3. Породица и блиско
окружење.
4. Празници
5. Мој дом
6. Исхрана
7. Одећа
8. Окружење
9. Годишња
доба,месеци, дани,
делови дана, основни
појмови о земљи чији
се језик учи.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Уобличавање и
поимање личних
аутентичних
доживљаја ученика
кроз говор у групи и
наставником,
именовање предмета
и ситуација и
личности из
непосредног и даљег
окружења ученика.
Вежбање писања и
читања као и говора
на релацији
наставник – ученик
и ученик – ученик.
активности и
договор о правилима
којих треба да се
придржавају
учесници
2. Распоред седења
(по могућству у
круг) који омогућује
свим учесницима
размене да виде
једни друге.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
БР.ЧАСОВА
72
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ВЕРСКА НАСТАВА- КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК
III раз.
ЦИЉ
Циљ наставе
Вјеронаука је да у
складу са жупском
катехезом помогне
дјетету активније
укључење у
литургијску
заједници. Наиме, у
овој доби се дјеца
припуштају, која то
желе, првој
причести. Међу
њима дакле настаје
једно особито
заједништво које
није више само
разредно него
„столно”, то значи
заједништво око
олтара. Како је
сама причест по
нарави
комунитарни
сакраменат и
изграђује
заједништво са
Богом и људима,
одгојни циљ је
уградити преко
вјеронаука радост
дружења и у Цркви
око олтара. Циљ је
да дијете научи
како Бог дијели
себе као крух
другима, да и ми
будемо крух
другима.
ЗАДАЦИ
Задаци наставе
вјеронаука трећег
разреда основне
школе је
заједништво које
даје еухаристија и
које нас одгаја за
заједништво и
радост живљења с
осталима попут
Исуса који је сам
себе дао да имамо
живот. Слиједимо
динамику
католичке
литургије свете
мисе.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Увод
2. Заједништво с
људима
3. заједништво с
богом
4. исусова жртва –
темељ заједништва
5. заједништво с
богом и с људима
сврха мога живота
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Из доживљених
искустава прелази
се на истине, из
којих се потом
враћа на
свакодневну
њихову примјену.
Кратко понављање
садржаја
предходног сата, и
посебно
освјетљавање онога
што ће послужити
као темељ за
актуални сат.
Након постављања
циља, прелази се на
обраду нових
наставних
садржаја, гдје се
заправо објашњава
ученику, што то
значи да „смо у
заједници с
Богом”,истичући
што то значи за нас
и за људе око нас.
Овако усвојено
градиво, у складу
са одгојним циљем,
мора наћи своју
примјену у животу
ученика. Разговара
се зашто и како
треба захвалити
Богу за родитеље,
браћу и пријатеље.
Оваква спознаја и
дјечје искуство се
ослањају на његов
доживљај и на
текст Светог
Писма.
БР.ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
59
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
III раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ овог предмета је
увођење ученика у
традицијску културу
кроз одговарајућу
наставу која је
окренута према
локалној народној
традицији са циљем
упознавања ученика
са материјалном и
духовном културом
да би сачували свој
народни идентитет у
мултикултуралном
друштвеном
окружењу.
Остваривати
директно увођење
ученика у активности
ревитализације
традиције, кроз
непосредно
упознавање
материјалне и
духовне традиције
око културе свог
народа и народа у
ужем и ширем
окружењу
Усвајање елементарних
знања о:
1. разлици између
фолклорног и актуелног
окружења кроз бајке,
легенде, приче, игре,
загонетке, успаванке,
разбрајалице, упознавање
са дечјим фолклором
( игре, загонетке, плес...)
2. годишњем циклусу
кроз: познавање градског
и сеоског живота,
основних сеоских радова,
обичајно-обредних
радњи, општих празника.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Традиционални
занати
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Истраживањем и
сакупљањем
обавештења
Кроз опис
дечијих
фолклорних игара
штанпану збирку
текстова
обогаћује се
сазнање ученика.
Кроз израду
предмета према
моделу међу
материјалним
споменицима
традицијске
културе, развија
се моторичка
вештина.
Кроз комбинацију
плесова, легенди,
предање,
фолклорних
прича остварити
наставне
садржаје.
Кроз посету
пекари и кући
уочити разлику
између некеда и
сад.
Сакупљати биљке
и правити
ђурђевданске и
ивањске венчиће.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
60
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ПРЕДМЕТИ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Ред.
бр.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Српски језик
5
180
2.
Мађарски језик
5
180
3.
Српски као нематерњи језик
3
108
4.
Математика
5
180
5.
Свет око нас
---
---
6.
Природа и друштво
2
72
7.
Ликовна култура
2
72
8.
Музичка култура
1
36
9.
Физичко васпитање
3
108
10.
Енглески језик
2
72
Ред.
бр.
ИЗБОРНИ И
ФАКУЛТАТИВНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Верска настава
1
36
2.
Грађанско васпитање
1
36
3.
Народна традиција
1
36
4.
Чувари природе
1
36
5.
Матерњи језик са ел.нац.култ.
2
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
61
ОШ "Стеван Сремац"
Ред.
бр.
ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
1.
Редовна настава
2.
3.
Ред.
бр.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
22-26
792-936
Допунска настава
1
36
Додатни рад
–
--
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
1.
Час одељенског старешине
2.
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
3.
Екскурзија
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1
36
1-2
36 – 72
1 – 3 дана годишње
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
62
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
СРПСКИ ЈЕЗИК
IV раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе српског
језика јесте да
ученици овладају
основним
законитостима
српског књижевног
језика на којем ће се
усмено или писмено
правилно
изражавати, да
упознају, доживе и
оспособе да тумаче
одабрана књижевна
дела, позоришна,
филмска и друга
уметничка
остварења из српске
и светске баштине.
Развијање љубави
према матерњем
језику и потребе да
се он негује и
унапређује;
Основно
описмењавање
најмлађих ученика
на темељимљ
ортоепских и
ортографских
стандарда српског
књижевног језика;
Поступно и
систематично
упознавање
граматике и
правописа српског
језика;
Увежбавање и
усавршавање гласног
читања и читања у
себи;
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ЈЕЗИК
КЊИЖЕВНОСТ
ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
За усавршавање
читања и писања
користе се
систематика
вежбања: гласно
читање
протумаченог
текста из читанке
или шире лектире,
уз аналитичку и
критичку процену
таквог читања: тихо
читање текста и
непосредно пре
разговора о њему;
читање по улогама.
Учење другог
писма, односно
латинице, треба
остварити у другом
полугодишту другог
разреда. Правопис
се савлађује путем
систематских
вежбања
елементарних и
сложених које се
организују често
различитим
облицима писмених
вежби.Језичку
културу
реализовати кроз
основне облике
усменог и писменог
изражавања,
препричавања и
причања.
БР.ЧАС.
180
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
63
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
IV раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Az anyanyelvi
oktatás alapvető
célja a tanulók
kifejezőkészségének a fejlesztése.
A szóbeli
kifejezőkészség
fejlesztésében el kell
érni a fejlett
összefüggő beszéd
szintjét.
Az írásbeli
kommunikációs
képességeket
fejlesztésével az
összefüggő
hosszabb
szövegalkotás
szintjére kell eljutni.
Cél még a korábban
tanult nyelvtani és
helyesírási fogalmak
felismerése,
megszilárdítása és
alkalmazása a
kommunikáció-ban.
A folyamatos
olvasás technikája
tegye lehetővé az
értelmező és bíráló
olvasás kialakítását
és fejlesztését.
A tanulók olvasóvá
nevelése kiemelt cél.
- a magyar nyelvnek
megfelelő hanglejtés és
pontos artikuláció
alkalmazása
- új nyelvtani ismeretek
elsajátítása, azok
alkalmazása és
megszilárdítása
- az előző években tanult
helyesírási szabályok
folyamatos gyakorlása,
alkalmazása,
- a nyelvhelyességi
ismeretek bővítése
- az önellenérzés és
hibajavítás szokásának
kialakítása
- szöveghű és folyamatos
néma és hangos olvasás
elérése, gyakorlása
-hangos olvasásnál
kapcsolatteremtés a
hallgatósággal értelmező
és kifejező olvasással
- az olvasott művek
globális és
gondolategységen-kénti
megértése, illetve a
cselekmény reprodukálása
- az irodalmi és
ismeretterjesztő szövegek
olvasására való nevelés,
ezáltal az önálló tanulás
képességének fejlesztése
- lendületes, eszközszintű
íráshasználat elérése,
- az elbeszélés, a leírás és
a levél műfaji
jellemzőinek és nyelvi
eszközeinek megismerése
és alkalmazása az írásbeli
szövegalkotásban
- párbeszéd alkalmazása a
fogalmazásokban
1. Kommunikáció
A szóbeli közlés minden
tanórán megnyilvánuló
tevékenység, ezért fontos a
gondolatok, érzelmek, ötletek,
vélemények érthető
megfogalmazása és elmondása.
A tanulóknak minél több
alkalmat kell biztosítani a
szóbeli megnyilvánulásra. S
ilyenkor azt is el kell várnunk,
hogy a hallgatósággal
kommunikációs kapcsolatot
teremtsenek.
A nyelvi kommunikációban
nagy szerepe van az írásbeli
kifejező –készségnek, ezért a
szókincsbővítő feladatoknak
hangsúlyosan jelen kell lenniük
minden órán.
Az előző években már
megismert anyaggyűjtési
módok folyamatos önálló
használatára kell bízatni a
tanulókat.
Emellett írásaikban meg kell,
hogy jelenjenek a szinonimák,
megszemélyesítések,
hasonlatok, párbeszédek...
A mondattani alapismeretek a
stílus fejlesztését kell, hogy
szolgálják. A nyelvtan és
helyesírás egyre összetettebb
jelenségeinek megismerése és
begyakorlása az írásbeli
kommunikáció értelemzavaró
hibáinak elkerülését hivatott
szolgálni. Fontos tudatosítani az
interpunkciós jelek helyes
használatát.
A szövegfeldolgozó órákon
tovább is az irodalmi
esztétikumnak kell dominálni.
Válogatott szövegekkel kell
megismertetni a tanulókat.
Szolgálják ezek a szövegek a
hangos és néma olvasás
gyakorlását, gyakoroltatását,
ellenőrzését.
A szerepjátékokon keresztül
lehetőséget biztosítunk a
gyerekek kreativitásának
megnyilvánulására, érzelmeik
szabad kinyilvánítására.
2. Nyelvtani és
helyesírási
3. Olvasás és
szövegértés
БР.
ЧАС
180
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
64
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
IV раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
српског језика да
ученици
продуктивно
овладају српским
језиком у оквиру
предвиђене
језичке и
лексичке грађе,
да упознају
елементе културе
народа који
говоре тим
језиком и
оспособе се за
споразумевање,
дружење и
зближавање са
припадницима
већинског народа
и других
националности.
Продуктивно овладају
говорним језиком у
оквиру основних
језичких структура и
речника од око 2-3000
фреквентивних речи и
израза
Разумеју са говорника
и усмена излагања у
темама из
свакогневног живота.
Усвајају правилан
изговор и интонацију
и при усменом
изражавању и читању.
Са владају два српска
писма и основе право
писа радих коректног
писменог изражавања
у границама усвојених
језичких структура и
лексике.
Развију интересовања
и мотивацију за учење
српског језика и тако
стекну већу
комуникативну
компетенцију
испособност
размишљања на њему.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Граматика
2. Правопис
3. Говорне вежбе
4. Писмени вежбе
Тематика
− Школа
− Породица и
дом
− Гради село
− Свакодневни
живот
− Комуникативне
функције
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Активности настави
српског као нематерњег
језика планирају се и
организују тако да буду
функцији неког задатака
који се без употребе тог
језика не би могао
остварити.
При том, задатак треба да
садржи различите
могућности решења, како
би свих ученици, у складу
са својим способностима,
интересовањима и
познавањем или
непознавањем српског
језика, могли да учествују
у његовом остверивању.
Када је задатак игровног
или животног карактера и
близак искуству и
интересовању ученика,
појачава се мотивација, па
су ученици вољни да
уложе известан
когнитивни набор.
БР.
ЧАС
108
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
65
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
IV раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
страног језика на
млађем школском
узрасту је на
оспособи ученика
да на страном
језику комуницира
на основном нивоу
у усменом и
писаном облику о
темама из његовог
окружења.
Треба да подстакне
развијање свести о
сопственом
напредовању ради
јачања мотивације
за учење.
Олакша
разумевање других
и различитих
култура и
традиција.
Стимулише машту,
креативност и
радозналост.
Подстиче
задовољство
коришћења страног
језика.
Разумевање говора:
треба да разуме
општи садржај
кратких и
прилагођених
текстова после
неколико слушања
Да разуме и реагује
на одговарајућих
начин на усмене
поруке увези са
личним искурством
и са активностима
на часу ( позив на
игру, заповест,
упуство )
Разумевање текста:
треба да разуме
краћи текст,
написане речих и
реченице саставјене
углавном од
познатих језичких
елемената.
Усмено
изражавање: треба
да разговетно
изговара гласове,
акцентује речи,
поштује ритам и
интонацију.
Самостално даје
информације о себи
и окружењу.
Описује у неколико
реченицама познату
радњу или
ситуацију,
препричава општи
садржај прочитаног
или саслушаног
текста, користећи
усвојене језичке
елементе и
структуре.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Школа
2. Ја и моји другови
3. Породица и блиско
окружење
4. Празници
5. Мој дом
6. Исхрана
7. Одећа
8. Окружење
9. Остало
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Комуникативна
настава језик
сматра средством
комуникације.
Језик употребљава
се учионици у
добро осмишљеним
контекстима за
ученике, у
пријатној и
опуштеној
атмосфери.
Говор наставника
прилагођен је
узрасту и знањима
ученика.
Наставник
ученицима скреће
пажњу и упућује их
на значај
граматичке
прецизности исказа.
Знања ученика мере
се јасно одређени
релативним
критеријуима
тачности те узор
није изворни
говорник.
Наставник упућује
ученике у
законитости
усменог и писаног
кода и њиховог
међусобног односа.
Уђбеници постају
извори активности
и морају бити
праћених
употребом
аутентичним
материјала.
БР.ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
66
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
67
МАТЕМАТИКА
IV раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Да ученици усвоје
елементарна
математичка знања која
су потребна за схватање
појава и зависности у
животу и друштву; да
оспособи ученике за
примену усвојених
математичких знања у
решавању разноврсних
задатака из животне
праксе, за успешно
настављање
математичког
образовања и
самообразовања; као и
допринесе развијању
менталних
способности,
свестраном развитку
личности ученика.
Да ученици
стичу основну
математичку културу
потребну за откривање
улоге и примене
математике у
различитим
подручјима човекове
делатности, развија
ученикову способност
посматрања , опажања
и логичког, критичког,
стваралачког и
критичког мишљења.
Да изграђује позитивне
особине ученикове
личности: упорносз,
систематичност ,
тачност и смисао за
самосталан рад.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Бројеви до 1000.
Мерење и мере.
Геометријске фигуре
и њихови међусобни
односи.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програм математике
предвиђа да ученици
поступно упознају
употребу речи скуп и
елеменат и симболе
за скуп и припадност.
бројеве природног
низа и број нула;
Издвајањем
различитих колекција
објеката врши се
пребројавање и
записивање бројева
цифрама чиме се учи
"аритметичка азбука"
и истиче независност
броја;
Узастопно бројање
наводи их на
откривање
законитости
формирања низа
бројева;
После обраде
операција сабирања и
одузимања уводе се
операције множења и
дељења
Ученици прво
упознају својства
операције, а затим
објашњавање начина
рачунања; операције
се врше усмено
Ученици најпре
упознају облике
геометријских тела.
Затим најпростије
геометријске фигуре:
линије, тачку, дуж, па
тек онда
правоугаоник,
квадрат, угао троугао,
круг, права, раван,
квадар,коцка.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
БР.ЧАС
180
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
68
ПРИРОДА И ДРУШТВО
IV раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Упознавање себе,
свог природног и
друштвеног
окружења и
развијање
способности за
одговоран живот у
њему.
Развијање
основних појмова о
природном и
друштвеном
окружењу и
повезивање тих
појмова.
Развијање
способности
запажања основних
свостава објеката,
појава и процеса у
окружењу и
уочавање њихове
повезаности.
Развијање
основних
елемената
логичког
мишљења.
Усвајање
цивилизацијских
тековина и
упознавање
могућности
њиховог
рационалног
коришћења и
дограђивања.
Развијања
еколошке свести и
навика здравог
живјења.
Развијање основних
научних и
друштвених наука.
Развијање основних
појмова о ширем
природном и
друштвеном
окружењу-завичају
и домовини.
Развијање
радозналости,
интересовања и
способности за
активно упознавање
окружења.
Оспособљавање за
сналажење у
простору и времену.
Развијање
одговорног односа
према себи,
другима, окружењу
и културном
наслеђу.
Очување
националног
идентитета и
уграђивање у
светску културно
баштим.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Моја домовина део
света
2. Сусрет са природом
3. Истражујемо
природне појаве
4. Рад, енергија,
производња и
потрошња
5. Осврт уназад Прошлост
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Предмет у 4. разреду
представља
програмски
континуитет
интегрисаног
наставног предмета
из прва три разреда
основног образовања
и васпитања.
Наставља развојну
концепцију узлазних
спиралних кругова у
грађењу појмова,
усвајању знања,
умења, ставови из
вредности из
интегративних
областих природа и
друштва.
Програм ће се
остваривати:
посматрање
описивање,
процењивање,
груписање, праћење,
бележење,
практиковања,
експериментисање,
истраживање,
сакупљање,
стварање, облици,
анбиенталног учења,
коришћење извора
информација.
БР.ЧАС.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
72
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ЛИКОВНА КУЛТУРА
IV раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Способност за
опажање облика,
величина,
светлина, боја,
положаја облика.
Развија памћење
повезивање
опажених
информација.
Ученици користе
технике и средства
ликовно-визуелно
изражавање.
Способност за
препознавање
традиционалне,
модерне
уметности.
Развијати за
самостално
изражавање
коришћење
примених техника
и средства.
Љубав према
вредностима
израженим у
делима свих
облика уметности.
Ствара
интересовање и
потребу за
посећивање
изложби, галерија,
музеја, културних
добара.
Осетљивост за
ликовне и визуалне
вредности.
Развијати моторике
способности
ученика. Развијање
сензибилета за
лепо писање.
Ученици треба да
развијају и повезују
дводимензионалне и
тродимензионалне
облике.
Граде искурства и
критериуме према
захтевима програма,
ликовних уметности
и ликовних појава у
животу.
Усвоје знања о боји,
ликовним
техникама и
креативно
практично раде са
односима боја.
Ускладе ликовни
рад са другим
медијима.
Препознају ликовне
технике.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
5. Колаж, ротаж,
деколаж и асамблаж
6. Везивање облика у
тродимензионалном
простору и у равни
7. Сликарски
материјали и технике
8. Основне и изведене
боје
9. Линија, површина,
волумен, боја, простор
10.
Амбијентсценски простор
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Увођење ученика у
нова искурства.
Самостални радови.
Колаж- шаљиве
теме
Деколаж и
асамблаж
Приказивање
облика према
карактеристичним
линијама.
Упознавање
технике акварел и
гваж
Да усвоје знања о
боји, ликовним
техникама и
креативном раде са
основним и
изведеним бојама
Повезивање
ученикових
искуства о
линијама,
површинама и
волумену у
одређеном
простору
Ученици сами
откривају богатство
природе
БР.ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
69
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
70
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
IV раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Свестрано развијање
ученика и његово
оспособљавање за
стваралачку примену
физичке културе у
животу, ради
отклањања
заостајања, јачања
здравља, радне и
одбрамбене
способности;
Хуманизација
личности;
Слободно
стваралачко
изражавање у игри,
спорту, гимнастици
и другим облицима
физичке културе,
што доприноси
хуманизацији
личности и
потврђивању њених
људских вредности,
као и да доприноси
дијалектичкоматеријалистичком
схватању људске
природе и улоге
физичке културе у
индивидуалном и
друштвеном животу
ученика.
Задовољавање
природних потреба
ученика за
кретањем и игром,
позитиван утицај на
свестрани телесни
развој и развој
функционалних
способности
што је могуће
потпуније
кориговање
недостатака у
телесном и
моторном развоју
који карактеришу
менталну
ометеност.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
КРЕТАЊЕ:
Ходање, пузање,
провлачење, колутање,
трчање, пењање,
дизање, ношење.
СКАКАЊЕ:
Поскоци, наскакање,
прескакање, нагазни
скокови, скок у вис,
скок у даљ.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Учење исправног
дисања и
правилног држања
тела, градиво
одрађивати
поступно и у
складу са
динамиком развоју
способности и
интереса за
одређене
програмске
јединице.
БР.ЧАСОВА
БАЦАЊЕ И
ХВАТАЊЕ ЛОПТЕ:
Бацање и хватање
лопте, ударање лопте,
баратање лоптом ногом
СЛОБОДНЕ
МАНИПУЛАТИВНЕ
ВЕЖБЕ
108
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
71
МУЗИЧКА КУЛТУРА
IV раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Развијање
интересовања,
музичке
осетљивости и
креативности.
Оспособљавање за
разумевање
могућности
музичког
изражавања.
Развијање
осетљивости за
музичке вредности
упознавањем
музичке традиције
и културе свог и
других народа.
Његовање
способности
извођења музике
(певање/свирање).
Стицање навике
слушања музике,
подстицање
доживљаја и
оспособљавање за
разумевање
музичких порука.
Постицање
стваралачког
ангажовања у свим
музичким
активностима
(извођење,
слушање,
истраживање и
стварање музике).
Упознацвање
традиционалне и
уметничке музике
свог и других
народа.
Развијање и
критичког
мишљења.
Упознавање основа
музичке
писмености и
изражајних
средстава музичке
уметности.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Извођење музике
- Певање
- Свирање
2. Слушаје музике
3. Стварање музике
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.ЧАС
ОВА
Настава музичког
васпитања тежи ка
свесном усвајању знања и
вештина тако да музичка
уметност постане потреба
сваке личности.
Усвајањем вештине
читања нота помогућава
се ученицима лакше и
тачние певање мелодија,
као и активност тицање
информација освирају на
појединим
инструментима.
Пожељно је повезивање
музичких садржаја са
садржајима осталих
наставних предмета
уколико је то могуће
остварити.
Треба да буде активно
учешће ученика на часу и
да буде доживљај за
ученике.
Настава треба да се
одвија у ведрој и радној
атмосфери.
Разним облицима рада:
извођењем музике,
певањем, свирањем кроз
упознавањем музичких
дела, слушањем народне
и уметничке музике, кроз
извођењем музичких
игара, кроз увођење у
музичку писменост, кроз
дечје музичко
стваралаштво. Техникама
и очигледним средствима
ученицима се преносе
знања и комбинују разне
методе у настави.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
36
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
IV раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Оспособљавање за
активно
упознавање стања
животне средине.
Познавање узрочнопоследичних веза у
животној средини.
Познавање
негативних утицаја
човека на животној
средини.
Испитивање узрочнопослeдичних веза у
животној средини
извођењем
једноставних огледа.
Подстицање
одговорног односа
према животном
свету.
Уочавање
различитости у живом
свету као услова за
опстанак
Испитивање појава
и промена у
природи.
Подстицање
одговорног, здравог
односа према себи.
Оспособљавање за
решавање
проблемских
ситуација
самостално/тимски.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Животна
средина
2. Природне
појаве и
промене у
животној
средини
3. Заштита
животне
средине.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Чувари природе имају за
циљ подизање свести о
здравој животној средини.
БР.
ЧАС
Продубљивање знања,
способности о одговорног
односа према животној
средини.
Садржаји програма
омогућавају успешну
реализацију циљeва и
задатака, а оперативна
разрада препуштена је
наставницима који сами
креирају време, место
извођења и број часова за
одређене теме.
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
72
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
IV раз.
ЦИЉ
Подстицање
развоја
личности и
социјалног
сазнања код
ученика 4.
разреда.
Треба да
постану
активни
учесници у
процесу
образовања и
васпитања
и да изграде
сазнања,
способности и
вредности
неопходне за
формирање
креативне
личности
отворене за
договор и
сарадњу, да
поштују себе и
друге.
ЗАДАЦИ
Познавање својих
права, препознавање
дечјих и људских
права, упознавање
конвенције,
разумевање односа
између људских
права.
Разумевање појма
идентитет,
препознавање својих
потреба и жеља.
Разумевање појма
одговорности
(одговорности према
себи и другим
људима, заједници).
Познавање
најважнијих обележја
своје културе.
Познавање појма
једнакости.
Разумевање значења
појмова права и
правде.
Разумевања значења
појмова мир,
демократија.
Самостално
доношења одлука и
закључака, саосећајна
комуникације.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1.Подстицање
групног рада
2. Дечја права
3. Заједно
стварамо
демократску
атмосферу у
нашем разреду,
школи.
4. Живим
демократију,
демократска
акција.
5. Људско биће
је део целог
света развијање
еколошке свести
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Битне методичке
одреднице су:
-искуствено учење
-игровни контекст
-метода партиципације
и интеракције
Методе и технике рада:
-метода рефлексије
-истраживачке методе
-интерактивне методе
-симулацијске методе
-игровне методе
-стваралачке методе
Облици образовноваспитног рада:
-рад у пару
-рад у групи
-размена у великој
групи
-рад целог разреда
-индивидуални рад
БР.ЧАС
36
6. Евалуација
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
73
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
IV раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
православног
катихизиса
(веронауке) у
другом разреду
основне школе
јесте прихватање
да је постојање
израз
заједништва
личности, а да
личност постоји
само у заједници
слободе са
другом
личношћу.
Ученик треба да:
Уочи да Литургија није
обичан догађај
Уочи да се на Литургији
појављује Бог као
заједница
личности:Оца,СинаХриста и Светог Духа;
Упозна структуру
Литургије
Разликује радње на
Литургији
Уочи да је Исус Христос,
иако физички доступан,
присутан на Литургији
као плод наше љубави
према њему.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Бог је
заједница
личности Оца
Сина и Светог
Духа
2. Литургија као
икона будућег
века, Царства
божијег
3. Литургија –
откривање Бога
4. Структура
Литургије –
цркве
5. Литургија је у
присуство
Христово и
исчекивање
доласка
Христовог
6. Православна
иконографија
показује свет и
човека у будућем
веку
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Конкретно у другом
разреду треба
наглашавати:
Да је Бог заједница
конкретних
личности:Оца,Сина и
Св.Духа;
Да Бог није идеја и
апстрактан појам; већ
жива личност која је
постала човек и зато се
среће преко човека у
Литургији;
Да богољубље
истовремено значи и
човекољубље
У току сваке године,
конкретно пре свих
наилазећих великих
празника, како
Господњих, тако и
Богородичиних и
светитељских, треба
упознати ученике са
историјом настанка
празника и садржином
догађаја који се слави
БР.ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
74
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ВЕРСКА НАСТАВА- КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК
IV раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ је увођење у
вјеру која је за
кршћане темељна, а
то је изградња
црквене заједнице.
Догађаји спасења су
у животу
кршћанина у
сакраментима.
Сакраменти су, као
литургијско
догађање за дјецу
тајновити,
занимљиви, пуни
симбола и
динамике. Сваки
сакрамент на свој
начин задржава
цјелоспасењски
догађај чега је
средиште Крст и
заједница вјерника
гдје се догађа то
спасење. Дјеца воле
говор симбола и
зато ћемо и у
настави покушати
предавајући и
чинити да поједине
симболе сами раде
и израђују да им
тако ти симболи
постају блиски, а
литургијски језик
разумљив и
прихватљив.
Изградња
заједништва
литургијског типа
дге деци Цркву
приближава као
место не неких
мистичних обреда,
него место догађаја
спасења у речи и
знаку. Циљ је и она
деца, која
евентуално не
практицирају
сакременте, ипак
знају што се то
догађа са њиховим
приљатељима који
воле Цркву. Након
обраде дате теме
вјеро учитељ ће
подстицати ученике
на разговор.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Увод
Црква је мјесто
сусрета
Црква је Храм Духа
Светога и
боравиште Божје у
нама
Славити Бога у
заједници
Свећенички ред у
служби заједнички
Обитељ у служби
живота
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Из доживљених
искустава прелази
се на истине, из
којих се потом
враћа на
свакодневну
њихову примјену.
Кратко понављање
садржаја
предходног сата, и
посебно
освјетљавање онога
што ће послужити
као темељ за
актуални сат. Након
постављања циља,
прелази се на
обраду нових
наставних садржаја,
гдје се заправо
објашњава ученику,
што то значи да
„смо у заједници с
Богом”,истичући
што то значи за нас
и за људе око нас.
Овако усвојено
градиво, у складу са
одгојним циљем,
мора наћи своју
примјену у животу
ученика. Разговара
се зашто и како
треба захвалити
Богу за родитеље,
браћу и пријатеље.
Оваква спознаја и
дјечје искуство се
ослањају на његов
доживљај и на текст
Светог Писма.
БР.ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
75
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
IV раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ овог предмета је
увођење ученика у
традицијску културу
кроз одговарајућу
наставу која је
окренута према
локалној народној
традицији са циљем
упознавања ученика
са материјалном и
духовном културом
да би сачували свој
народни идентитет у
мултикултуралном
друштвеном
окружењу.
Остваривати
директно увођење
ученика у активности
ревитализације
традиције, кроз
непосредно
упознавање
материјалне и
духовне традиције
око културе свог
народа и народа у
ужем и ширем
окружењу
Усвајање елементарних
знања о:
1. разлици између
фолклорног и актуелног
окружења кроз бајке,
легенде, приче, игре,
загонетке, успаванке,
разбрајалице, упознавање
са дечјим фолклором
( игре, загонетке, плес...)
2. годишњем циклусу
кроз: познавање градског
и сеоског живота,
основних сеоских радова,
обичајно-обредних
радњи, општих празника.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Традиционални
облици
транспорта и
транспортна
средства
Народни музички
инструменти
Носиоци народне
традиције
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Истраживањем и
сакупљањем
обавештења
Кроз опис
дечијих
фолклорних игара
штанпану збирку
текстова
обогаћује се
сазнање ученика.
Кроз израду
предмета према
моделу међу
материјалним
споменицима
традицијске
културе, развија
се моторичка
вештина.
Кроз комбинацију
плесова, легенди,
предање,
фолклорних
прича остварити
наставне
садржаје.
Кроз посету
пекари и кући
уочити разлику
између некеда и
сад.
Сакупљати биљке
и правити
ђурђевданске и
ивањске венчиће.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
76
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
IV раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
А tantárgy
célja az
értelmes,
kifejező
beszédkész
ség, a
beszédmeg
értés és a
környezetn
yelven
folyó
kommunká
ciós
képességek
fejlesztése,
a tanulók
magyar
nyelvi
tudásának
továbbfejle
sztése.
Fejleszteni kell a tanulók
beszédértését, hogy teljes
mértékben megértsék a
szövegeket, irodalmi műveket, de
más, a korosztályukhoz illő, egyéb
forrásból származó
szövegeket is.
Gyakoroltatni kell a helyes
artikulációt, hogy beszédük tagolt,
érthető legyen,
különös tekintettel a hosszú és
rövid magán-, illetve
mássalhangzók képzésére, a
beszédhangok időtartamának
érzékeltetésével. Rövidebb
verseket, szerepeket taníttatni
meg velük.
Fejleszteni kell a magyar nyelven
való írást, a magyar helyesírási
alapelvek
lényegének ismertetése.
El kell sajáttítatni a tőmondattal
kapcsolatos tudnivalókat: a
tőmondat fogalmát,
részeit. Alapismereteket kell
szereznikük az igéről, a főnévről és
a melléknévről.
Tovább kell fáradozni a folyamatos
szókincsbővítésükön.
A tanulók aktív részvételét kell
biztosítani a kommunikációs
gyakorlatok során,
hogy meg tudják fogalmazni
mondanivalóikat, tudjanak
elbeszélni, leírni valamit,
mesélni valamiről és értesíteni
valakit valamiről, úgy szóban,
mind írásban.
A tanulókat kötetlen beszélgetésre
kell ösztönözni, mondják el
véleményüket
valamiről, egy-egy velük történt
eseményt, fejezzék ki érzelmeiket
valamivel
kapcsolatban, figyeljék meg és
írják le egyes élőlények és tárgyak
jellegzetességeit.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
SZÖVEGÉRTÉST
FEJLESZTŐ
GYAKORLATOK
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Olvasásfejlesztés
OLVASÁST
FEJLESZTŐ
GYAKORLATOK
Irdodalomelméleti
fogalmak elsajátítása
БР.
ЧАС
Szövegértés
Szövegalkotás
NYELVTANTANÍ
TÁS
Szókincsbővítés
IRODALOMISME
RET
Vers- és
szövegtanulás
KIFEJEZŐKÉPES
SÉG
FEJLESZTÉSE
Elbeszélés
72
A kommunikációs
készségek fejlesztése
Házi feladatok
Fogalmazástanítás
Írásbeli dolgozat
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
77
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
78
НАСТАВНИ ПРОГРАМ
ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
1. СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Сврха програма образовања
-
Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке,
научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености,
неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.
-
Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно
задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале,
поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно
учешће у економском, друштвеном и културном животу и доприноси демократском,
економском и културном развоју друштва.
Циљеви и задаци програма образовања су:
-
развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање
природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама,
могућностима и интересовањима;
-
подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;
-
оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима
сталног усавршавања и начелима доживотног учења;
-
оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени
развој и будући живот;
-
развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и
културе, као и традиције и културе националних мањина;
-
омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања;
-
развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине;
-
усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски
уређеног, хуманог и толерантног друштва;
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
79
-
уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог
система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и
добробити за све;
-
развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних
цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу
децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на
различитост;
-
поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање
способности за живот у демократски уређеном друштву;
-
развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота
и подстицање индивидуалне одговорности.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ПРЕДМЕТИ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Ред.
бр.
ПЕТИ РАЗРЕД
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Српски језик
5
180
2.
Мађарски језик
5
180
3.
Српски као нематерњи језик
3
108
4.
Математика
4
144
5.
Историја
1
36
6.
Ликовна култура
2
72
7.
Музичка култура
2
72
8.
Физичко васпитање
2
72
9.
Енглески језик
2
72
10.
Географија
1
36
11.
Биологија
2
72
12.
Техничко и информатичко о.
2
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
80
ОШ "Стеван Сремац"
Ред.
бр.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ИЗБОРНИ И
ФАКУЛТАТИВНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ПЕТИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Верска настава
1
36
2.
Грађанско васпитање
1
36
3.
Немачки језик
2
72
4.
Физичко вас. Изабр. спорт
1
36
5.
Чувари природе
1
36
6.
Свакодневни живот у прошлости
1
36
7.
Информатика и рачунарство
1
36
8.
Матерњи језик са ел.нац.култ.
2
72
Ред.
бр.
ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
1.
Редовна настава
2.
3.
Ред.
бр.
ПЕТИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
28-31
1008-1116
Допунска настава
1
36
Додатни рад
1
36
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
1.
Час одељенског старешине
2.
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
3.
Екскурзија
ПЕТИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1
36
1-2
36 – 72
1 – 2 дана годишње
-
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
81
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
СРПСКИ ЈЕЗИК
V раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ
наставе
српског
језика
јесте да ученици
овладају основним
законитостима
српског
књижевног језика
на којем ће се
усмено и писмено
правилно
изражавати,
да
упознају, доживе и
оспособе се да
тумаче одабрана
књижевна
дела,
позоришна,
филмска и друга
уметничка
остварења
из
српске и светске
баштине.
развијање љубави
према матерњем
језику и потребе да
се он негује и
унапређује;
основно
описмењавање
најмлађих ученика
на темељима
ортоепских и
ортографских
стандарда српског
књижевног језика;
поступно и
систематично
упознавање
граматике и
правописа српског
језика;
упознавање
језичких појава и
појмова, овладавање
нормативном
граматиком и
стилским
могућностима
српског језика;
оспособљавање за
успешно служење
књижевним језиком
у различитим
видовима његове
усмене и писмене
употребе и у
различитим
комуникационим
ситуацијама (улога
говорника,
слушаоца,
саговорника и
читаоца);
уочавање разлике
између месног
говора и књижевног
језика;
развијање осећања
за аутентичне
естетске вредности
у књижевној
уметности;
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Граматика
Правопис
Ортоепија
КЊИЖЕВНОСТ
Тумачење текста
Књижевнотеоријски
појмови
Функционални појмови
Читање
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Основни облици усменог
и писменог изражавања
Усмена
и
писмена
вежбања
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
У настави језика
ученици се
оспособљавају за
правилну усмену и
писмену
комуникацију
стандардним
српским језиком
Основни
програмски захтев
у настави
граматике јесте да
се ученицима језик
представи и
тумачи као
систем Правопис
се савлађује путем
систематских
вежбања,
елементарних и
сложених, која се
организују често,
разноврсно и
различитим
облицима
писмених вежби.
Поред тога,
ученике врло рано
треба упућивати
на служење
правописом и
правописним
речником
(школско
издање).Савремена
методика наставе
граматике залаже
се да тежиште
обраде одређених
језичких појава
буде засновано на
суштинским
особеностима, а то
значи на њиховим
битним својствима
и стилским
функцијама, што
подразумева
занемаривање
формалних и
споредних
обележја
проучаваних
језичких појава.
БР.ЧАС
180
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
82
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
V раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Az 5. osztályban a
magyar nyelv
tanításának célja,
hogy a tanulók elemi
szinten megismerjék a
mai magyar nyelv
rendszerét, és a
nyelvhasználatban
alkalmazzák a
megszerzett
ismereteket.
Az anyanyelv
rendszerét és a nyelvi
normákat úgy kell
megismertetni a
tanulókkal, hogy
rendeltetésszerűen
tudják alkalmazni
nyelvi ismereteiket a
kommunikációban,
hogy
megnyilatkozásaikban
kifejlesszük az egyéni
mondanivaló
(beszámoló,
vélemény) és a
közösségi élet
"párbeszédeibe"
(beszélgetés,
megbeszélés, vita)
való bekapcsolódás a
képességét.
Tudatosítani kell a
tanulóban, hogy a
nyelv élő, összefüggő
rendszer, melynek
elemei egymásra
épülnek.
Mindezek helyes
alkalmazásához
szükségük van arra is,
hogy megismerjék
azoknak a
segédkönyveknek
használatát, amelyek
a helyesírásban,
valamint a
választékos
kifejezésben
eligazítják.
- a nyelvtani
szabályok, fogalmak
gyakorlat szintjén
történő elsajátítása;
- az eddig
megszerzett helyesírási
ismeretek elmélyítése, és
új nyelvtani ismeretek
elsajátítása;
- önálló
beszámoló, vélemény
kialakítása az irodalmi
művekről, valamint a
gyermeksajtó
szövegeiről,
gyermekműsorokról,
előadásokról;
- önálló
véleményalkotás,
valamint a nézőpont
megvédésének
képessége;
- a szótárak és
lexikonok használata;
- a népköltészeti
és műköltészeti
alkotások különböző
műfajainak és ezek
sajátosságainak
megismertetése;
irodalomelméleti
ismereteik bővítése;
- a magyar nép
múltjának feltárása
irodalmi alkotásokon
keresztül;
- a Vajdaságban
élő népek és nemzeti
kisebbségek irodalmi
alkotásainak,
szokásainak és
hagyományainak
megismerése és
tisztelése;
- kapcsolat az
irodalmi élmények és
más művészeti ágak
között;
- a beszéd- és
íráskészség, valamint az
önellenőrzés fejlesztése.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
NYELVTAN
Helyesirás
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Az előző években
szerzett nyelvi
ismeretek
elmélyítése.
БР.ЧАС
Nyelvhelyesség
IRODALOM
Irodalmi olvasmányok
elemzése.
Irodalomelméleti
alapismeretek (műfaji
ismeretek, költői képek,
költői kifejezőeszközök,
a lírai én, a motívum, az
irónai, tér és idő, az
irodalmi hősök
jellemzése).
KIFEJEZŐKÉSZSÉG
.
A szófajok
fogalma. Fajtáik,
képzésük,
ragozásuk.
Az egyes
szófajok
írásmódjának
megismerése,
gyakorlása.
A szófajokról
tanultak
rendszerező
ismétlése.
Lírai és epikus
alkotások
értelmezése. A
kifejező olvasás
gyakorlása.
A néma olvasás
gyakorlása előre
megadott feladat
alapján.
180
A leírás, a
jellemábrázolás, a
tartalommondás
gyakorlása.
Önálló
szövegalkotás
vázlat alapján.
Párbeszédek
alkalmazása.
Fogalmazási
tudnivalók: az
anyag
kiválasztása,
elrendezése
A film ( közös
elemzés)
.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
83
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
84
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
V раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
српског језика је
да ученици
продуктивно
овладају српским
језиком у оквиру
предвиђене
језичке и
лексичке грађе ,
да упознају
елементе културе
народа који
говори тим
језиком и да се
оспособе за
споразумевање ,
дружење и
зближавање са
припадницима
већинског народа
.
Задаци наставе
српског језика
је да ученици
продуктивно
овладају
језиком у
оквиру
основних
језичких
структура и
речника од око
2000 до 3000
фреквентних
речи и израза;
да разумеју
говорника и
усмена
излагања у
темама из
свакодневног
живота; да
усвајају
правилан
изговор и
интонацију
при усменом
изражавању и
читању; да
савладају два
српска писма и
основе
правописа
ради коректног
писменог
изражавања у
границама
усвојених
језичких
структура и
лексике ; да
развију
интересовања
и мотивацију
за учење
српског језика
и тако стекну
већу
комуникативну
компетенцију
и способност
размишљања
на њему.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ТЕМАТИКА:
-школа
-породица и дом
-град и село
-свакодневни живот
-комуникативне
функције
1) ЈЕЗИЧКА
МАТЕРИЈА : именовање
предмета и
бића;исказивање радње;
исказивање особина
предмета и бића ;
исказивање намене ;
исказивање објекта ;
исказивање просторних
односа ; исказивање
молбе и заповести ;
исказивање временских
односа ; исказивање
начина и услова радње ;
исказивање средстава
којима се врши радња ;
исказивање узајамне и
заједничке радње ;
исказивање узрока
радње
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Активности наставе српског
језика као нематерњег
планирају се и организују
тако да буду у функцији
неког задатка који се не би
могао остварити без употребе
тог језика.При том,задатак
треба да садржи различите
могућности решења,како би
сви ученици,у складу са
својим
способностима,интересовањи
ма и познавањем или
непознавањем српског
језика,могли учествовати у
његовом остваривању.Када је
задатак говорног или
животног карактера и близак
искуству и интересовањима
ученика,појачава се
мотивација,жеља,потреба и
воља за улагањем напора.
БР.ЧАС
108
2)ГРАМАТИКА
3)ТВОРБА РЕЧИ
4)ПРАВОПИС
5)ГОВОРНЕ ВЕЖБЕ
69ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ
7)ЧИТАЊЕ
8)ЛЕКТИРА
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
МАТЕМАТИКА
V раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
математике у
основној школи
јесте: да ученици
усвоје
елементарна
математичка
знања која су
потребна за
схватање појава и
зависности у
животу и
друштву; да
оспособи ученике
за примену
усвојених
математичких
знања у
решавању
разноврсних
задатака из
животне праксе,
за успешно
настављање
математичког
образовања и за
самообразовање;
као и да
доприносе
развијању
менталних
способности,
формирању
научног погледа
на свет и
свестраном
развитку
личности
ученика.
да ученици стичу
знања неопходна
заразумевање
квантитативних
ипросторних
односа и
законитости у
разним појавама
у природи,
друштву и
свакодневном
животу;
да ученици стичу
основну
математичку
културу потребну
за откривање
улоге и примене
математике у
различитим
подручјима
човекове
делатности
(математичко
моделовање), за
успешно
настављање
образовања и
укључивање у
рад;
да развија
ученикову
способност
посматрања,
опажања и
логичког,
критичког,
аналитичког и
апстрактног
мишљења;
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Скупови
Скупови тачака
Угао
Дељивост бројева
Разломци
Осна симетрија
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Наставити с даљим
изграђивањем појмова:
бројевни израз,
променљива, израз с
променљивом и
придруживање (повезано с
рачунским операцијама,
одговарајућим
једначинама и
неједначинама), користећи
при томе и термине: израз,
формула, исказ. Мада се
појам пресликавања
(функције), као и сам
термин, не уводе, треба
уочавати и наводити
примере једноставнијих
(функцијских) зависности
у разним областима
(откривање правила
придруживања,
придруживање по датом
правилу: бројева –
бројевима, бројева –
дужима, бројева –
површима, бројева –
именима и др.).
БР.ЧАС
144
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
85
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ИСТОРИЈА
V раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ изучавања
наставног
предмета
историја је
културни
напредак и
хуманистички
развој ученика.
Циљ наставе
историје је и да
допринесе
разумевању
историјског
простора и
времена,
историјских
процеса и токова,
као и развијању
националног,
европског и
светског
идентитета и духа
толеранције код
ученика.
разумевање појма
прошлости;
упознавање
начина и значаја
проучавања
прошлости;
разумевање
основних одлика
праисторије и
старог века;
разумевање
основних
временских
одредница
(деценија, век,
миленијум);
оспособљавање
за коришћење
историјске карте;
стицање знања о
догађајима и
личностима који
су обележили
епоху старог
века;
упознавање са
основним
одликама античке
културе.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УВОД
Прошлост (појам
прошлости,
историјски извори).
Време (хронологија –
рачунање времена).
Историја, наука о
прошлости (историја
као наука и као
наставни предмет,
подела прошлости,
хронолошки и
географски оквири
старог века).
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
У настави историје
нагласак би требало
ставити на активне облике
рада. Они се најпотпуније
могу остварити кроз
групни рад, рад у
паровима, индивидуални
рад или дискусију свих
ученика у одељењу
обезбедити корелацију са
сродним предметима, као
што су географија, српски
језик, ликовна и музичка
култура, верска настава и
грађанско васпитање.
БР.ЧАС
36
ПРАИСТОРИЈА
СТАРИ ВЕК
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
86
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ЛИКОВНА КУЛТУРА
V раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ васпитнообразовног рада у
настави ликовне
културе јесте да
подстиче и
развија
учениково
стваралачко
мишљење и
деловање у
складу са
демократским
опредељњем
друштва и
карактером овог
наставног
предмета.
развијање
способности
ученика за
опажање
квалитета свих
ликовних
елемената:
линија, облика,
боја;
развијање
моторичких
способности
ученика и навике
за лепо писање;
подстицање
интересовања и
стварање потребе
код ученика за
посећивањем
музеја, изложби,
као и за чување
културних добара
и естетског
изгледа средине у
којој ученици
живе и раде;
развијање
способности за
препознавање
основних
својстава
традиционалне,
модерне и
савремене
уметности.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
СЛОБОДНО
РИТМИЧКО
КОМПОНОВАЊЕ
ЛИНИЈА
ОБЛИК
ОРНАМЕНТ
СВЕТЛИНСКИ
ОБЈЕКТИ И КОЛАЖ
ВИЗУЕЛНО
СПОРАЗУМЕВАЊЕ
ОБЛИКОВАЊЕ И
ПРЕОБЛИКОВАЊЕ
УПОТРЕБНИХ
ПРЕДМЕТА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
смањити укупну
оптерећеност ученика
тако што ће се
нагласити нове технике
и материјале у складу
са савременим
кретањима уметности;
растеретити важећи
програм непримерених
садржаја и увећати број
часова вежбања.При
изради програма
ликовне културе
доминантну улогу,
поред смерница
Министарства просвете
и спорта, имала је и
следећа чињеница:
основно образовање је
обавезно за целокупну
популацију ученика.
БР.ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
87
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
МУЗИЧКА КУЛТУРА
V раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Општи циљ
наставе музичке
културе је
развијање
интересовања за
музичку уметност
и упознавање
музичке
традиције и
културе свога и
других народа.
Ученици треба да:
певају песме по
слуху;
обраде просте и
сложене тактове;
усвајају нове
елементе музичке
писмености;
свирају на дечјим
музичким
инструментима;
изводе дечје,
народне и
уметничке игре;
импровизују
мелодије на задани
текст;
упознају звуке
нових
инструмената;
слушају вредна
дела уметничке и
народне музике
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
СТВАРАЊЕ
МУЗИКЕ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
У програму музичке
културе истакнуто
место има слушање
музичких дела и
активно музицирање
(певање и свирање).
Настава
музичке
културе остварује се
кроз:
- певање, свирање и
основе
музичке
писмености;
- слушање музике;
дечје музичко
стваралаштво
БР.ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
88
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
V раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ физичког
васпитања је да
разноврсним и
системаским
моторичким
активностима, у
повезаности са
осталим
васпитнообразовним
подручјима
допринесе
интегралном
развоју личности
ученика,(
когнитивном,афе
ктивном,
моторичком) ,
развој
моторичких
способности,
стицање и
усавршавање и
примени
наученог у
свакодневним и
специфичним
условима живота
и рада.
Подстицања раста
и развоја и утицање
на правилно
држање тела.
Развој и
усавршавање
моторичких
способности.
Стицање
моторичких умења
и стицање
теоретскихзнања
неопходних за
њихово усвајање.
Формирање
морално –вољних
квалитета
личности.
Оспособљена знања
да ученици знају
применити у
свакодневном
животу и раду.
Задовољавање
социјалних потреба
за потврђивањем и
групним
поистовећив.
Естететско
изражавање
кретњом и
доживљавање
естетеских
вредности
Усвајање етичких
вредности и
подстицање
вољних особ.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Развијање физичких
способности, усвајање
моторних знања,
умења и навика
теоретско образовање.
АТЛЕТИКА
Спринтерско трчање,
ниски старт, стартно
убрзање, 500м, 800м,
истрајно трчање, скок
у даљ, скок у вис,
предвежбе за бацања.
ВЕЖБЕ НА
СПРАВАМА И ТЛУ:
Тло, прескок,
двовисиски разбој,
парарелни
развој,греда,ниска
греда, висока греда,
вратило, кругови, коњ
са хватаљакама
РУКОМЕТ:
Техника, тактика
РИТМИЧКА
ГИМНАСТИКА И
НАРОДНИ
ПЛЕСОВИ:вијача,
лопта, обруч, плесови
КОРЕКТИВНО
ПЕДАГОШКИ РАД
Са ућеницима
ослабљеног здравља
рад се организује у
сарадњи са лекаромспецијалистом,са
ученицима који имају
лоше држање тела или
дефор. спроводи
наставник у сарадњи
са лекаром-физиј.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програмска концепција
физичког васпитања у
основној школи заснива
се на јединству
часовних, ванчасовних и
ваншколских
организационих облика
рада.програмски задаци
остварују се осим на
редовним часовима и
кроз ванчасовне и
ваншколске
организационе облике
рада као што су: крос,
зимовање, курсни
облици, слободне
активности, такмичења,
корективно-педагошки
рад и приредбе и јавни
наступи.Обавезна
такмичења
међуразредна, школска
и окружна за атлетику,
рукомет, вежбе на
справама и тлу.
Физичко образовање се
реализује кроз
диференцијални
приступ.
БР.ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
89
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
V раз.
ЦИЉ
Циљ наставе
страног језика у
основном
образовању
заснива се на
потребама
ученика које се
остварују
овладавањем
комуникативних
вештина и
развијањем
способности и
метода учења
страног језика.
Циљ наставе
страног језика у
основном
образовању стога
јесте: развијање
сазнајних и
интелектуалних
способности
ученика, његових
хуманистичких,
моралних и
естетских
ставова, стицање
позитивног
односа према
другим језицима
и културама, као
и према
сопственом
језику и
културном
наслеђу,
ЗАДАЦИ
разуме краће
дијалоге (до 7
реплика /
питања и
одговора),
приче и песме
о темама
предвиђеним
наставним
програмом ,
које чује
уживо, или са
аудиовизуелних
записа;
разуме краће
текстове (до 80
речи), који
садрже велики
проценат
познатих
језичких
елемената,
структуралних
и лексичких, а
чији садржај је
у складу са
развојним и
сазнајним
карактеристика
ма, искуством
и
интересовањим
а ученика;
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Именице
–. Бројиве и
небројиве именице:
rain, water, season,
year
Неодређени члан, у
изразима: have a party,
go for a walk, ride a
bicycle
Придеви
Заменице
Детерминатори some,
any, no.
Предлози
. Глаголи:
. Прилози и прилошке
одредбе
Бројеви
Упитне реченице
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Комуникација у
учионици се остварује
кроз кратке дијалоге,
игре погађања, физичке
активности, такмичења
у којима наставник
учествује као ментор
али и као партнер у
игри. Комуникативне
функције су обрађене у
осмишљеним
контекстима
примереним за децу тог
узраста и увежбавају се
извођењем симулираних
дијалога, описивањем
ситуација у учионици,
описивањем слика у
сликовници, решавањем
задатака у радној свесци
и израдом материјала за
игру.
БР.ЧАС
72
Везници and, but, or,
first, then, after,
because.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
90
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ГЕОГРАФИЈА
V раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
географије је
усвајање знања о
природногеограф
ским и
друштвенoгеогра
фским објектима,
појавама и
процесима и
њиховим
међусобним
везама и
односима у
геопростору.
Настава
географије треба
да допринесе
стварању реалне
и исправне слике
о свету као
целини и месту и
улози наше
државе у свету.
стицању знања о
основним
објектима, појавама
и процесима у
васиони;
картографском
описмењавању,
употреби
географских карата
и других извора
информација у
процесу учења и
истраживања и у
свакодневном
животу;
стицање знања о
објектима, појавама
и процесима у
географском
омотачу Земље и у
непосредном
окружењу;
разумевању
узрочно–
последичне
повезаности појава
и процеса у
географском
омотачу;
развијању
географског
мишљења
заснованог на
повезаности и
међуусловљености
географских појава
.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УВОД
ВАСИОНА И
ЗЕМЉА
ГЕОГРАФСКА
КАРТА
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Корелација географије
са другим наставним
предметима представља
поступак
који
је
неопходно спроводити у
настави. Корелација са
другим
предметима
може се остварити на
три начина: у виду
хоризонталне,
дијагоналне
и
вертикалне корелације.
Сви наведени начини
корелације доприносе
побољшавању
квалитета и структуре
наставних
садржаја,
развијању
логичког
мишљењa,
функционалног
и
трајног
знања,
остваривању принципа
комплексности,
односно,
стварању
реалних представа о
географској стварности.
БР.ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
91
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
БИОЛОГИЈА
V раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Да ученици
упознају:
основне
појмове о
живом
свету,његово
м
развоју,приро
дним
појавама и
законитистим
а које у њему
владају.
треба
развијати код
ученика
логично
расуђивање,
свест о
властитом
положају у
природи,љуб
ав према
природи и
осећање
дужности да
чувају и
заштите
природу
да развијају
хигијенске
навике и
здравствену
културу
Да ученици:
- схвате улогу и
значај биологије за
напредак
човенчанства
- разумеју
поступност у
развоју живог света
- стекну основна
знања о грађи и
функционисању
живих бића
- упознојау
разноврсност
живих бића
- схвате узајамне
односе живих бића
и животне средине
- развију осећање
одговорности
према стању
животне средине
- схвате степен
угрожености
биосфере
- да буду
оспособљени за
руковање
једноставним
лабораторијским
прибором ,
лупом,микроскопо
м
- да умеју да израде
једноставне
,привремене
препарате
- користе методе
посматрања,
мерења и
експеримента
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Увод
Особине живих
бића и
разноврсност
живог света
Царство биљакаграђа и животни
процеси биљака
Разноврсност
биљака,значај и
заштита
Царство гљива
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Вербално
текстуалне: усмено
излагање-цртање
БР.ЧАС
Илустративнодемонстративне:
илустрација
цртежом и
демонстрација
огледом
Лабораторијско
експериментале :
лабораторијске
вежбе и практични
радови
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
72
92
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
V раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
У петом разреду
ученик треба да:
је способан да
своје идеје
прикаже скицом
и једноставнијим
техничким
цртежом, као и да
их израђује
правилном
применом
основног прибора
за техничко
цртање, уме да
укључи рачунар и
покрен
Ученици треба да:
се упознају са
техником,
техничким
достигнућима и
значајем техничког
и информатичког
образовања,
упознају пут од
идеје до
реализације,
упознају прибор за
техничко цртање и
развију вештину
његовог
коришћења.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
увод
графичке
комуникације
информатичке
технологије
од идеје
до реализације
енергетика
рачунарство
конструкторство
саобраћај
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програм се
реализује у форми
предавања
(теоретска настава)
и вежби. Настава се
реализује
коришћењем
превасходно
методом визуелног
и практичног
приказа,
коришћењем
савремених
наставних
средстава. Програм
вежби реализују се
у форми
заокружених
програмских
целина.
БР.ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
72
93
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ВЕРСКА НАСТАВА- ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
V раз.
ЦИЉ
Циљ
верске
наставе јесте да
се
њоме
посведоче
садржај вере и
духовно искуство
традиционалних
цркава
и
религијских
заједница
које
живе и делују на
нашем животном
простору, да се
ученицима пружи
целовит
религијски
поглед на свет и
живот и да им се
омогући
слободно
усвајање
духовних
и
животних
вредности цркве
или
заједнице
којој историјски
припадају,
односно чување и
неговање
сопственог
верског
и
културног
идентитета
ЗАДАЦИ
развије способност
уочавања да су грех
и зло у свету
последица
погрешног
изражавања
човекове слободе;
развије способност
уочавања да Бог
поштује човекову
слободу али да не
одустаје да свет
доведе у вечно
постојање;
изгради свест о
томе да Бог воли
човека и свет и да
их никад не
напушта, али вечни
живот зависи и од
слободе човека и
његове заједнице с
Богом;
развије способност
спознавања да Бог
није одустао од
првобитног циља
због кога је створио
свет, а то је да се
свет сједини с Њим
посредством
човека.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Припрема света за
долазак Сина Божјег у
свет
Стари завет између
Бога и света кроз
изабрани народ
Аврам, родоначелник
јеврејског
народа,
праслика Христа као
главе цркве
Мојсијев закон као
припрема и водич ка
Христу
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Циљ наставе у 5.
разреду јесте да
ученици на примеру
старозаветне историје
уоче да Бог није одустао
од остварења свог
првобитног плана о
свету, који се огледа у
сједињењу свих
створених бића са Богом
преко човека, и поред
тога што је то први
човек Адам одбио да
испуни.
БР.ЧАС
Старозаветни мотиви
у
православној
иконографији
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, [email protected]
94
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ВЕРСКА НАСТАВА- КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК
V раз.
ЦИЉ
Циљ
наставе
вјеронаука је да
дијете
упозна
Библију, али као
књигу
Божје
објаве у коју
ништа није ушло
случајно. За нас
Библија није само
књижевно
и
културно благо,
него
норматив
дјеловања.
У
Библију ниједан
детаљ није ушао
случајно уколико
је она за нас
религијска књига.
Ученик
петог
разреда
се
сналази у новој
средини.
Упознаје
своје
ново
друштво.
Нови је начин
наставе
ЗАДАЦИ
Задаци
наставе
вјеронаука у петом
разреду
основне
школе је тражење
идеала у Библији и
привикавање
на
живот с другима и
другачијима, али у
свијести да и њега –
ученика Бог радо
има
као
јединственога и с
њиме план, јер сада
почиње фаза не
само одгоја него и
самоодгоја, па мора
на
план
Божји
одговорити.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УВОД
БОГ ЈЕ
ПРОГОВОРИО У
ПОВИЈЕСТИ –
ПРАОЦИ
КРАЉЕВИ
ИЗАБРАНОГ
НАРОДА
ПРОРОЧКА
СЛУЖБА У
ЗАЈЕДНИЦИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Циљ наставе у 5.
разреду јесте да
ученици на примеру
старозаветне историје
уоче да Бог није одустао
од остварења свог
првобитног плана о
свету, који се огледа у
сједињењу свих
створених бића са Богом
преко човека, и поред
тога што је то први
човек Адам одбио да
испуни
БР.ЧАС
36
ЖЕНЕ У СТАРОМ
ЗАВЈЕТУ И
МУДРОСНА
КЊИЖЕВНОСТ
СВЕТЕ КЊИГЕ
ДРУГИХ ВЈЕРСКИХ
ЗАЈЕДНИЦА
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
95
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
V раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Општи циљ
предмета је
оспособљавање
ученика за
активно учешће у
животу школе и
локалне
заједнице,
проширивањем
знања о
демократији,
њеним
принципима и
вредностима кроз
практично
деловање.
подстицање
и
оспособљавање за
активно учешће у
животу
школе
развијањем
вештина
за
унапређивање
услова
школског
живота
кроз
праксу;
упознавање
школских правила
и процедура;
разумевање
функционисања
органа управљања
школе и стручних
тела;
упознавање права и
одговорности свих
актера на нивоу
школе;
развијање
комуникацијских
вештина
неопходних
за
сарадничко
понашање,
аргументовање
ставова
и
изражавање
мишљења;
обучавање
техникама групног
рада;
развијање
способности
кр.
мишљења
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УПОЗНАВАЊЕ
ОСНОВНИХ
ЕЛЕМЕНАТА
ПРОГРАМА
САГЛЕДАВАЊЕ
УСЛОВА
ШКОЛСКОГ
ЖИВОТА
ИЗБОР ПРОБЛЕМА
НА КОМЕ ЋЕ СЕ
РАДИТИ
САКУПЉАЊЕ
ПОДАТАКА О
ИЗАБРАНОМ
ПРОБЛЕМУ
АКТИВИЗАМ И
ПАРТИЦИПАЦИЈА –
ПЛАН АКЦИЈЕ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програмске садржаје би
требало
реализовати
тако да се ученицима
омогуће:
слобода
изражавања мишљења и
ставова о отвореним
питањима и проблемима
које
су
сами
идентификовали
као
значајне; разумевање и
разматрање различитих
мера које се у школи /
локалној
заједници
предузимају у циљу
решавања
проблема;
Реализација програма се
заснива на коришћењу
интерактивних
и
истраживачких метода
рада.
БР.ЧАС
36
ЈАВНА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ПЛАНА АКЦИЈЕ
ОСВРТ НА
НАУЧЕНО –
ЕВАЛУАЦИЈА
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
96
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
V раз.
ЦИЉ
Циљ наставе
страног језика у
основном
образовању
заснива се на
потребама
ученика које се
остварују
овладавањем
комуникативних
вештина и
развијањем
способности и
метода учења
страног језика.
Циљ наставе
страног језика у
основном
образовању стога
јесте: развијање
сазнајних и
интелектуалних
способности
ученика, његових
хуманистичких,
моралних и
естетских
ставова, стицање
позитивног
односа према
другим језицима
и културама, као
и према
сопственом
језику и
културном
наслеђу,
ЗАДАЦИ
разуме краће
дијалоге (до 7
реплика /
питања и
одговора),
приче и песме
о темама
предвиђеним
наставним
програмом ,
које чује
уживо, или са
аудиовизуелних
записа;
разуме краће
текстове (до 80
речи), који
садрже велики
проценат
познатих
језичких
елемената,
структуралних
и лексичких, а
чији садржај је
у складу са
развојним и
сазнајним
карактеристика
ма, искуством
и
интересовањим
а уч.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Именице – у
номинативу,
акузативу, дативу и
генитиву (за
изражавање
посесивних односа:
das Haus meiner
Eltern).
Множина именица
на -en, -e , -er, -s, -ø:
Freundinnen, Schuhe,
Kinder, -Kinos, Schüler.
Члан: одређени,
неодређени и нулти
Показне, присвојне,
упитне и
најфреквентније
неодређене
детерминативе: diese
Stadt, mein Ball,
welches Haus, einige
Schüler, manche
Lehrer.
Показне, присвојне,
упитне и
најфреквентније
неодређене
детерминативе: diese
Stadt, mein Ball,
welches Haus, einige
Schüler, manche
Lehrer.
Глаголe
Прилози и прилошке
одредбе (и рецептивно
и продуктивно
Упитне реченице:
Везникe занапоредне
реченице.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Комуникација у
учионици се остварује
кроз кратке дијалоге,
игре погађања, физичке
активности, такмичења
у којима наставник
учествује као ментор
али и као партнер у
игри. Комуникативне
функције су обрађене у
осмишљеним
контекстима
примереним за децу тог
узраста и увежбавају се
извођењем симулираних
дијалога, описивањем
ситуација у учионици,
описивањем слика у
сликовници, решавањем
задатака у радној свесци
и израдом материјала за
игру.
БР.ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
97
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- ИЗАБРАНИ СПОРТ
V раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ
физичког
васпитањаизабрани
спорт је да се
разноврсним
и
систематским
спортским
обучавањем и
вежбањем
допринесе
оствариванју
циља
физичког
васпитања
као
интегралног
дела
васпитнообразовног
система у
целини, а да
се при том
задовоље
индивидуалне
потребе
ученика,
њихова
радозналост и
жеље за
достигнућима
у изабраном
спорту.
Задаци изабраног спорта
се могу поделити у
опште и то : задовољење
примарних мотива
ученика,посебно потребе
за кретањем,игром и
такмичењем.Подстицање
потребе ученика за
личном
афирмацијом,групном
индетификацијом као
доприносом за бржу
социјализацију
личности.Доживљавање
личног учинка у
изабраној спортској
грани.Примена стеченог
знања у школским
спортским такмичењима.
Посебни задаци:
Развој и усавршавање
моторичких
способности,првенствено
брзине и координације и
прецизности изабране
спортске гране.Стицање
и усавршавање
моторичких умења и
навика изабране
спортске гране по основу
програма.
Примена стечених
спортско техничко и
тактичких знања и умења
изабраног спорта у
сложеним условима(кроз
игру и
такмичење).Усвајање
етичких вредности
,поштовање партнера –
противника, правила
такмичења и фер-плеја.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
По основу одлуке
стручног већа радне
јединице ће ученицима
препоручити следеће
спортове као могућност
избора;
Р.ј. 11.новембар:
одбојка, гимнастика,
борилачки спортови,
стони тенис,
пливање.Р.ј. Турзо
Лајош; одбојка, фудбал,
гимнастика
кошарка,рукомет,
пливање.
Р.ј. Темеркењ Иштван:
фудбал, кошарка,
рукомет и
одбојка.Р.ј.Горњи Брег:
гимнастика, одбојка,
кошарка,
рукомет,фудбал.Р.ј.Спо
мен школа: кошарка,
одбојка, фудбал,
рукомет, пливање.
Садржај програма
изабраног спорта се ради
по основу правиника о
наставном плану и
програму основног
образовања и васпитањапоглавље „ Спортске
гране-изборни-програм“
Сваки изабрани спорт по
основу горе наведеног
ће се обрађивати
моторичка припрема за
исти спорт, основа
технике спорта, основа
тактике и игра изабраног
спорта.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Ученици будућег
петог разреда моћи
ће да бирају
понуђене спортове
али ће имати
могућност да
наставе спорт који
су имали у
четвртом
разреду.Сви часови
ће бити одржани у
школи и то већином
у оквиру редовног
распореда, мањи
део у другој смени.
С.објекат је једини
(базен-народна
башта) који је ван
школе за
реализацију часова
је када се
одржавају часови
изабраног спортапливање.Сви остали
часови се реализују
у постојећим
фискултурним
салама школе.Сви
часови спорта
остварују се са
једним часом
седмично.Часове
изабраног спорта
држе предметни
наставници
физичког васпитања
сем у р.ј.Спомен
школа где други
наставник држи
часове изабраног
спорта. Ученици
који покажу веће
интересовање
омогућити додатни
час-секцију о
обавезно укњучити
у такмичења
предвиђена планом
и програмом.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
98
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
V раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ образовноваспитног рада
изборног предмета је
да се ученици
оспособе за
самостално
коришћење рачунара.
-упознавање ученика са
применом рачунара у
различитим областима
људске делатности;
-развијање интересовања
за примену рачунара у
свакодневном животу и
раду;
-подстицање креативног
рада на рачунару;
-оспособљавање за рад на
рачунару.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ОПЕРАТИВНИ
СИСТЕМ
РАД СА
ТЕКСТОМ
УВОД У
МУЛТИМЕДИЈУ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Упознати ученике
са новим знањима
у сваком
наставном
садржају.
Предност се даје
активном учењу
предмета
информатике и
рачунарства што
подразумева
коришћење
метода и облика
рада који
подстичу ученика
за самостално
стицање знања и
на учење.
( проблемска
настава,
индивидуални и
групни облик
рада....).
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
99
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе100
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
V раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
А tantárgy célja az
értelmes, kifejező
beszédkészség, a
beszédmegértés és a
környezetnyelven
folyó kommunkációs
képességek
fejlesztése, a tanulók
magyar nyelvi
tudásának
továbbfejlesztése.
1. Fejleszteni kell
a tanulók beszédértését,
hogy teljes mértékben
megértsék a
feldolgozásra kerülő
szövegeket.
2. Gyakoroltatni
kell a helyes artikulációt,
hogy beszédük tagolt,
érthető legyen.
3. Gyakoroltatni
kell a rövidebb szövegek
tartalmának
elmondatását, a rövid
élménybeszámolókat és
az érzelmek kifejezését.
4. Helyesirás
5. El kell
sajáttítatni a mondattal
kapcsolatos tudnivalókat.
6. Folyamatosan
bővíteni kell
szókincsüket.
7. A tanulók aktív
részvételét kell
biztosítani a
kommunikációs
gyakorlatok során, hogy
meg tudják fogalmazni
mondanivalóikat,
röviden, összefüggő,
kerek mondatokat
alkalmazva és hogy el
tudjonak mondani
egyegy rövid történetet.
8. A tanulókat
minél többet kell
beszéltetni, mondjonak el
egy-egy velük történt
eseményt, általános
beszédszituációkat kell
teremteni, vagy pedig a
mindennapi élet
eseményeit írják le.
9. Foglalják össze
a szöveg tartalmát,
mondaniválóját.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ÁLTALÁNOS
NYELVISMERET
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Olvasásfejlesztés
БР.
ЧАС
Szövegértés
KOMMUNIKÁCIÓ ÉS
BESZÉDMŰVELÉS
NYELVTAN
Irdodalomelméleti
fogalmak
elsajátítása
HELYESÍRÁS
Szövegalkotás
IRODALOMISMERET
Szókincsbővítés
Vers- és
szövegtanulás
72
Elbeszélés
A kommunikációs
készségek
fejlesztése
Házi feladatok
Fogalmazástanítás
Írásbeli dolgozat
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе101
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
V раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Проширивање знања
из области опште
културе и
оспособљавање
ученика да, кроз
упознавање с
начином живота
људи у прошлости,
боље разумеју свет и
време у коме живе и
развију свест о
континуитету и
укорењености.
Упознавање с
основним елементима
свакодневног живота
у прошлости Србије,
Југоисточне Европе,
Средоземља и Европе
у целини, с намером
да се уоче њихови
заједнички
именитељи и упознају
различитости које
постоје у датом
историјском
контексту, као и у
односу на савремено
доба у којем ученик
живи. Подстицањем
радозналости,
креативности и
истраживачког духа у
проучавању овог
предмета, ученици
треба да се оспособе
да формирају јаснију
слику о прошлим
временима, да
овладају
елементарним
процедурама
прикупљања
историјске грађе, као
и да развију критички
однос према њој.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УВОД
ИГРЕ У
ПРОШЛОСТИ
СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ У
ПРАИСТОРИЈИ
И СТАРОМ
ВЕКУ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Неопходно је да се
током рада са
ученицима врши
стална компарација
са савременим
добом чиме се
потенцира схватање
континуитета у
развоју људи и
друштва.
Наставник свакој
наставној јединици
приступа као
посебном
образовном и
дидактичком
проблему за који
заједно са
ученицима
проналази
одговарајућа
решења. Увек треба
тежити
комбиновању
различитих метода
рада, који могу
бити, на пример,
кратка предавања,
гледање филмова,
читање књига,
дискусије, анализе
слика, посете
локалитетима или
прављење
употребних
предмета из
прошлости. Посебно
је прикладно
организовати
ученике у тимове
где се централни
задатак решава тако
што свако има свој
појединачни радни
задатак и улогу у
тиму.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе102
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
V раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Развијање
функционалне
писмености из
области заштите
животне средине,
усвајање и
примена
концепта
одрживог развоја
и остваривање
образовања о
квалитету
живота.
да ученици:
развијају образовање за
заштиту животне
средине;
развијају
вредности, ставове,
вештине и понашање у
складу са одрживим
развојем;
развијају здрав
однос према себи и
другима;
умеју да на
основу стечених знања
изаберу квалитетне и
здраве стилове живота;
примењују
рационално коришћење
природних ресурса;
препознају изворе
загађивања и уочавају
последице;
стичу способност
за уочавање,
формулисање,
анализирање и
решавање проблема;
развијају
радозналост, активно
учествовање и
одговорност;
поседују
развијену свест о
личном ангажовању у
заштити и очувању
животне средине,
природе и
биодиверзитета.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ПОЛОЖАЈ И УЛОГА
ЧОВЕКА У
ПРИРОДИ
ПРИРОДНА
БОГАТСТВА
(РЕСУРСИ) И
ОДРЖИВО
КОРИШЋЕЊЕ
ИЗВОРИ И
ПОСЛЕДИЦЕ
ЗАГАЂИВАЊА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
БИОДИВЕРЗИТЕТ БИОЛОШКА
РАЗНОВРСНОСТ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Наведени
садржаји програма
изборног предмета
чувари природе,
поред основног
теоријског
приступа,
поседују и активан
приступ који је
усмерен ка
практичној
реализацији
заштите животне
средине ван
учионице,
акцијама и изради
малих пројеката.
Овако конципиран
програм даје
велику креативну
слободу
наставницима и
ученицима да га
сходно условима,
могућностима и
времену
реализују.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе103
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА
ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Сврха програма образовања
- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке,
математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке
писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.
- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да
успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и
потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз
активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и
доприноси демократском, економском и културном развоју друштва.
Циљеви и задаци програма образовања су:
- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за
разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим
развојним потребама, могућностима и интересовањима;
- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;
- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са
начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења;
- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на
сопствени развој и будући живот;
- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске
традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина;
- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања;
- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине;
- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности
демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва;
- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња
сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима
различитости и добробити за све;
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе104
- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе
традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције,
јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају
остваривање права на различитост;
- поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и
развијање способности за живот у демократски уређеном друштву;
- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности
заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе105
ПРЕДМЕТИ У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Ред.
бр.
ШЕСТИ РАЗРЕД
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Српски језик
4
144
2.
Мађарски језик
4
144
3.
Српски као нематерњи језик
3
108
4.
Математика
4
144
5.
Историја
2
72
6.
Ликовна култура
1
36
7.
Музичка култура
1
36
8.
Физичко васпитање
2
72
9.
Енглески језик
2
72
10.
Географија
2
72
11.
Биологија
2
72
12.
Техничко и информатичко о.
2
72
13.
Физика
2
72
Ред.
бр.
ОБЛИК ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
ШЕСТИ РАЗРЕД
недељно
годишње
28-31
1008-1116
1.
Редовна настава
2.
Допунска настава
1
36
3.
Додатни рад
1
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Ред.
бр.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе106
ИЗБОРНИ И
ФАКУЛТАТИВНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ШЕСТИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Верска настава
1
36
2.
Грађанско васпитање
1
36
3.
Немачки језик
2
72
4.
Физичко вас. Изабр. спорт
1
36
5.
Чувари природе
1
36
6.
Свакодневни живот у прошлости
1
36
7.
Информатика и рачунарство
1
36
8.
Матерњи језик са ел.нац.култ.
2
72
Ред.
бр.
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
1.
Час одељенског старешине
2.
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
3.
Екскурзија
ШЕСТИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1
36
1-2
36 – 72
1 – 2 дана годишње
-
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе107
СРПСКИ ЈЕЗИК
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
српског језика
јесте да
ученици
овладају
основним
законитостима
српског
књижевног
језика на којем
ће се усмено и
писмено
правилно
изражавати,
да упознају,
доживе и
оспособе се да
тумаче
одабрана
књижевна
дела,
позоришна,
филмска и
друга
уметничка
остварења из
српске и
светске
баштине.
− развијање љубави
према матерњем језику
и потребе да се он
негује и
унапређује;
− описмењавање
ученика на темељима
ортоепских и
ортографских стандарда
српског књижевног
језика;
− поступно и
систематично
упознавање граматике и
правописа српског
језика;
− упознавање језичких
појава и појмова,
овладавање
нормативном
граматиком и
стилским могућностима
српског језика;
− уочавање разлике
између месног говора и
књижевног језика;
− развијање осећања за
аутентичне естетске
вредности у књижевној
уметности;
− развијање смисла и
способности за
правилно, течно,
економично и уверљиво
усмено и писмено
изражавање, богаћење
речника, језичког и
стилског израза;
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ЈЕЗИК
Граматика
Правопис
Ортоепија
КЊИЖЕВНОСТ
Лектира
Тумачење текста
Књижевнотеоријски
појмови
Функционални појмови
Читање
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Основни облици
усменог и писменог
изражавања
Усмена и писмена
вежбања
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
У настави језика
ученици се
оспособљавају за
правилну усмену
и писмену
комуникацију
стандардним
српским језиком
Основни
програмски
захтев у настави
граматике јесте да
се ученицима
језик
представи и
тумачи као
систем. Ниједна
језичка појава не
би требало да се
изучава
изоловано, ван
контекста у
којем се
остварује њена
функција.
БР.
ЧАС
144
Поступност се
обезбеђује самим
избором и
распоредом
наставних
садржаја, а
конкретизација
нивоа обраде
Селективност се
остварује избором
најосновнијих
језичких
законитости и
информација о
њима.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе108
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
- a leíró
nyelvtan
(szófajok)
alapvető
fogalmainak és
összefüggéseine
k megtanítása,
- a helyesírás és
helyes, tiszta
beszéd
fejlesztése,
- a szóbeli és
szövegbeli
szövegszerkeszt
és (fogalmazás)
szabályainak
megtanítása.
- a tanulók
önállóan ismerjék fel és
határozzák meg a tanult
szófajokat,
- az eddig
megszerzett helyesírási
ismeretek elmélyítésére
és új nyelvtani ismeretek
alkalmazására,
- önálló
beszámoló, vélemény
kialakítására az irodalmi
művekről valamint
színházi előadásokról,
filmről,
- szerezzen
jártasságot a
vázlatkészítésben, tudja
kiemelni az
olvasottak/hallottak
lényegét,
- önálló
véleményalkotásra,
valamint a nézőpont
megvédésének
képességére,
- a lexikonok,
szótárak, kézikönyvek,
monográfiák, a könyvtár
önálló használatára, s
ennek megfelelően egyegy felmerülő
problémához tudjon akár
önállóan is kellő
mennyiségű és
színvonalas
szakirodalmat
összegyűjteni,
- a műköltészeti
alkotások különböző
műfajainak és ezek
sajátosságainak
felismerésére,
- irodalomelméleti
ismereteik bővítésére,
- irodalmi
élményei más művészeti
ágakkal kapcsolatot
találjonak,
- a beszédkészség,
íráskészség, önellenőrzés
kialakítására.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
NYELVTAN
IRODALOM
KIFEJEZŐKÉSZSÉG
.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
A 6. osztályos
nyelvtani
tananyagot a
szófajok rendszere
alkotja.
Az
irodalomtanitásnál
a tanár szabadon
választhat
szöveget, ami
feldolgozásra
kerül.A
kiválasztásnál
figyelembe kell
vennie az osztály
fejlettségi szintjét,
valamint ügyelnie
kell, hogy a
választott
olvasmányok
hatékonyan
járuljonak hozzá a
tantervben
megjelölt cél és
feladatrendszer
eléréséhez.
БР.
ЧАС
144
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе109
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
српског језика
јесте да ученици
продуктивно
овладају
српским
језиком у оквиру
предвиђене
језичке и
лексичке грађе,
да упознају
елементе
културе народа
који говоре тим
језиком и
оспособе се за
споразумевање,
дружење и
зближавање са
припадницима
већинског
народа и других
националности.
Задаци наставе српског
језика јесу да ученици:
- продуктивно овладају
говорним језиком у оквиру
основних језичких
структура и речника од
око 2000/3000¹
фреквентних речи и
израза;
- разумеју саговорника и
усмена излагања о темама
из свакодневног
живота;
- усвајају правилан
изговор и интонацију при
усменом изражавању и
читању;
- оспособљавају се за
разговор о темама из
свакодневног живота;
- савладају два српска
писма и основе правописа
ради коректног писменог
изражавања у границама
усвојених језичких
структура и лексике;
- упознају елементарне
законитости српског
језика;
- разумеју текстове
различитог жанра у
оквиру предвиђене
тематике;
- упознају се са основним
карактеристикама културе
народа чији језик
уче;
- стичу навике
самосталног коришћења
речника и језичких
приручника и
оспособе се за
информисање, образовање
и самообразовање на
српском
језику;
- развију интересовања и
мотивацију за учење
српског језика и тако
стекну већу
комуникативну
компетенцију и
способност размишљања
на
њему.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ТЕМАТИКА
ЈЕЗИЧКА
МАТЕРИЈА
ГРАМАТИКА
ТВОРБА РЕЧИ
ПРАВОПИС
ГОВОРНЕ ВЕЖБЕ
ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ
ЧИТАЊЕ
ЛЕКТИРА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Наставник планира, води и
организује наставни
процес (одабира садржину
рада, лексику, наставне
методе, облике рада,
типове и број вежби итд.),
координира
радом ученика да би се
што успешније
остваривали постављени
задаци.
Настава мора бити
постављена тако да се
сваком ученику омогући
што чешће вербалне
активности јер се само
говорењем може
продуктивно овладати
језиком. Необично је
важно да се поштује
принцип
индивидуализације у раду,
с
обзиром на то да је знање
језика веома хетерогено и
међу ученицима једног
одељења.
Програм је јединствен за
све националности. То,
међутим, не значи да при
његовом остваривању
наставник не треба да води
рачуна о односу српског
језика и езика ученика.
Мада не увек, тешкоће ће
бити веће уколико су и
структурне
разлике између два језика
веће. Пожељно је да
наставник познаје
структуру језика
ученика, како би тежиште
рада (интензивнијим
вежбама) усмерио на оне
елементе
који не постоје у језику
ученика, а при чијем
усвајању ученици највише
греше. Да би се утицај
матерњег језика
искључио, настава српског
језика организује се без
учешћа матерњег језика,
директном методом, што
значи да је језик
комуникације на часовима
српски.
БР.
ЧАС
108
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе110
МАТЕМАТИКА
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
математике у
основној
школи јесте: да
ученици усвоје
елементарна
математичка
знања која су
потребна за
схватање
појава и
законитости
у природи и
друштву; да
оспособи
ученике за
примену
усвојених
математичких
знања у
решавању
разноврсних
задатака из
животне
праксе, да
представља
основу
за успешно
настављање
математичког
образовања и
за
самообразовањ
е; као и да
доприносе
развијању
менталних
способности,
формирању
научног
погледа на свет
и свестраном
развитку
личности
ученика.
- стицање знања
неопходних за
разумевање
квантитативних и
просторних односа
и законитости у разним
појавама у природи,
друштву и
свакодневном животу;
- усвајање основних
чињеница о скуповима,
релацијама и
пресликавањима;
- савлађивање основних
операција с природним,
целим, рационалним и
реалним
бројевима, као и
усвајање основних
својстава тих операција;
- упознавање
најважнијих
геометријских објеката:
линија, фигура и тела и
разумевање њихових
узајамних односа;
изграђивање
позитивних особина
ученикове личности као
што су:
систематичност,
упорност, тачност,
уредност, објективност,
самоконтрола и
смисао за самостални
рад;
- стицање навика и
умешности у
коришћењу
разноврсних извора
знања.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Цели бројеви
Рационални
бројеви
Троугао
Четвороугао
Напомена:
Обавезна су
четири
једночасовна
школска писмена
задатка годишње
(са
исправкама
укупно 8 часова).
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Наставити с даљим
изграђивањем појмова:
бројевни израз,
променљива, израз с
променљивом и
придруживање
(повезано с рачунским
операцијама,
одговарајућим
једначинама и
неједначинама),
користећи при томе и
термине: израз,
формула, исказ. Мада се
појам пресликавања
(функције), као и сам
термин, не уводе, треба
уочавати и наводити
примере једноставнијих
(функцијских)
зависности у разним
областима (откривање
правила придруживања,
придруживање по датом
правилу: бројева –
бројевима, бројева –
дужима, бројева –
површима, бројева –
именима и др.).
БР.
ЧАС
144
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе111
ЛИКОВНА КУЛТУРА
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ васпитнообразовног
рада у настави
ликовне
културе јесте
да
подстиче и
развија
учениково
стваралачко
мишљење и
деловање у
складу са
демократским
опредељењем
друштва и
карактером
овог наставног
предмета.
- развијање способности
ученика за опажање
квалитета свих ликовних
елеменатa;
- стварање услова да
ученици на часовима у
процесу реализације
садржаја
користе различите технике и
средства и да упознају
њихова визуелна и ликовна
својства;
- развијање спосoбности
ученика за визуелно
памћење и повезивање
опажених
информација као основе за
увођење у визуелно
мишљење;
- развијање осетљивости за
ликовне и визуелне
вредности, које се стичу у
настави, а примењују у раду
и животу;
- развијање моторичких
способности ученика и
навике за лепо писање;
- подстицање интересовања
и стварање потребе код
ученика за посећивањем
музеја, изложби, као и за
чување културних добара и
естетског изгледа средине
у којој ученици живе и раде;
- стварање услова да се
упознавањем ликовних
уметности боље разумеју
природне законитости и
друштвене појаве;
- омогућавање разумевања и
позитивног емоционалног
става према вредностима
- развијање способности за
препознавање основних
својстава традиционалне,
модерне и савремене
уметности.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
СЛОБОДНО
РИТМИЧКО
ИЗРАЖАВАЊЕ
БОЈЕНИМ
МРЉАМА,
ЛИНИЈАМА
СВЕТЛИНАМА,
ОБЛИЦИМА И
ВОЛУМЕНИМА
(2+1+1)
ВИЗУЕЛНО
СПОРАЗУМЕВА
ЊЕ (2+1)
ТЕКСТУРА
(4+1+1)
БОЈА (8+3+1)
СВЕТЛИНА
(5+2+1)
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
смањити укупну
оптерећеност
ученика тако што ће
се нагласити нове
технике и
материјале у складу
са савременим
кретањима
уметности;
растеретити важећи
програм
непримерених
садржаја и увећати
број часова
вежбања.
При изради
програма ликовне
културе доминантну
улогу, поред
смерница
Министарства
просвете и спорта,
имала је и следећа
чињеница: основно
образовање је
обавезно за
целокупну
популацију ученика.
БР.
ЧАС
36
СВЕТ
УОБРАЗИЉЕ У
ДЕЛИМА
ЛИКОВНЕ
УМЕТНОСТИ
(2+1)
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе112
МУЗИЧКА КУЛТУРА
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
- развијање
интересовања
за музичку
културу;
- развијање
музикалности
и
креативности;
- неговање
смисла за
заједничко
музицирање у
свим облицима
васпитнообразовног
рада са
ученицима;
- упознавање
музичке
традиције и
културе свога
и других
народа.
- неговање способности
извођења музике
(певање/свирање);
- стицање навике слушања
музике, подстицање
доживљаја и оспособљавање
за
разумевање музике;
- подстицање креативности
у свим музичким
активностима (извођење,
слушање,
истраживање и стварање
музике);
- упознавање основа
музичке писмености и
изражајних средстава
музичке
уметности;
- припремање програма за
културну и јавну делатност
школе;
- упознавање занимања
музичке струке.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Извођење музике
Слушање музике
Стварање музике
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Настава музичке
културе остварује се
кроз:
- певање, свирање и
стицање основа
музичке
писмености;
- слушање музике;
- дечје музичко
стваралаштво.
Групним и
појединачним
певањем или
свирањем развија се
интересовање
ученика да активно
учествују у
музичком животу
своје средине.
Подстицање
различитих видова
изражавања ученика
у вези са слушањем
музике и музичким
доживљајем. Ово се
не сме сводити на
пасивизацију улоге
наставника и
померање акцената
са активног
слушања на друге
активности,
обично ликовне или
литерарне, за које
наставник нема
праву компетенцију
тумачења и
оцењивања.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе113
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ физичког
васпитања
јесте да
разноврсним и
систематским
моторичким
активностима,
у повезаности
са осталим
васпитно–
образовним
подручјима,
допринесе
интегралном
развоју
личности
ученика
(когнитивном,
афективном,
моторичком),
развоју
моторичких
способности,
стицању,
усавршавању и
примени
моторичких
умења, навика
и неопходних
теоријских
знања у
свакодневним
и
специфичним
условима
живота и рада.
подстицање раста, развоја и
утицање на правилно
држање тела;
- развој и усавршавање
моторичких способности;
- стицање моторичких
умења која су као садржаји
утврђени програмом
физичког
васпитања и стицање
теоријских знања
неопходних за њихово
усвајање;
- усвајање знања ради
разумевања значаја и
суштине
дефинисаног циљем овог
васпитно-образовног
подручја;
- формирање моралновољних квалитета личности;
- оспособљавање ученика да
стечена умења, знања и
навике користе у
свакодневним условима
живота и рада;
- стицање и развијање
свести о потреби здравља,
чувања здравља и заштити
природе и човекове средине.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
I. РАЗВИЈАЊЕ
ФИЗИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ
II. УСВАЈАЊЕ
МОТОРИЧКИХ
ЗНАЊА, УМЕЊА
И НАВИКА
АТЛЕТИКА
ВЕЖБЕ НА
СПРАВАМА И
ТЛУ
КОШАРКА
РИТМИЧКА
ГИМНАСТИКА,
ПЛЕС И
НАРОДНЕ ИГРЕ
III. ТЕОРИЈСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
- Да би физичко
васпитање било
примерено
индивидуалним
разликама
ученика, који се
узимају као
критеријум у
диференцираном
приступу, наставник
ће
сваког ученика или
групе ученика,
усмеравати на
смањене или
проширене
садржаје, који су
предвиђени
наставним планом и
програмом, у
часовној
ванчасовној и
ваншколској
организацији рада.
- Програм полази од
чињенице да се циљ
физичког васпитања
не може
остварити без
активног и свесног
учешћа ученика у
наставним и другим
облицима
рада, те се предвиђа
стицање одређених
теоријских знања,
која омогућавају
ученику да схвати
законитости
процеса на којима
се заснива физичко
вежбање.
Теоријско
образовање треба да
буде усклађено са
нивоом
интелектуалне
зрелости и
знањима које су
ученици стекли у
другим наставним
предметима.
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе114
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Током основног
образовања,
ученик треба да
усвоји основна
знања из страног
језика која ће му
омогућити да се
у једноставној
усменој и
писаној
комуникацији
споразумева са
људима из
других
земаља, усвоји
норме вербалне и
невербалне
комуникације у
складу са
специфичностим
а језика који учи,
као и да настави,
на вишем нивоу
образовања и
самостално,
учење истог или
другог страног
језика.
Кроз наставу
страних језика
ученик богати
себе упознајући
другог, стиче
свест о значају
сопственог језика
и културе у
контакту са
другим језицима
културама.
Ученик развија
радозналост,
истраживачки
дух и отвореност
према другима.
Оперативни задаци по
језичким вештинама се
постепено проширују и
усложњавају.
Истовремено се
континуирано примењују
и оперативни задаци из
претходних разреда.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Именице –
рецептивно и
продуктивно
2. Члан
3. Придеви –
рецептивно и
продуктивно
4. Заменице –
рецептивно и
продуктивно
5. Детерминатори
some, any, no,
much, many, a lot
of
6. Предлози –
рецептивно и
продуктивно
7. Глаголи
8. Бројеви
9. Упитне
реченице (и
рецептивно и
продуктивно)
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Комуникација у
учионици се
остварује кроз
кратке дијалоге,
игре погађања,
физичке
активности,
такмичења у којима
наставник учествује
као ментор али и
као партнер у игри.
Комуникативне
функције су
обрађене у
осмишљеним
контекстима
примереним за децу
тог узраста и
увежбавају се
извођењем
симулираних
дијалога,
описивањем
ситуација у
учионици,
описивањем слика у
сликовници,
решавањем задатака
у радној свесци и
израдом материјала
за игру.
БР.
ЧАС
72
10. Везници a)
because, so, too,
for example, like
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе115
ГЕОГРАФИЈА
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Географска знања су
значајна компонента
опште културе сваког
човека.
Ученици кроз овај
предмет упознају
основне објекте,
појаве и процесе у
простору, њихово
узрочно-последичне
везе и односе и на
основу тога изграђују
сопствено географско
мичљење.
Кроз стечена знања
ученици изграђују
свест о значају
заштите природе и
формирају одговоран
однос према животној
средини.
Настава географије
оспособљава ученике
да користе
географску карту у
свакој ситуацији.
Улога географије
огледа се и у
развијању
толерантног става
према различитим
народима, њиховим
културама и начину
живота.
- упознавање
структуре и састава
хидросфере, својства
и кретање морске
воде
- упознавање
биосфере
- упознавање стуктуре
и миграције
становништва,
географске средине и
људске делатности
- разумевање појма
географске регије
- упознавање
регионалне поделе
Европе
- упознавање
најважнијих
природних и
друштвених одлика
Европе
- упознавање сваке
Европске регије
- стицање знања о
нашој држави и улогу
на Балканском
полуострву и у Јужној
Европи
- упознавање
најкарактеристичнијих и најпознатијих
Европских држава са
својим природним и
друштвеним
вредностима
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Садржаји опште
географије који се
изучавају у петом и
шестом разреду
представљају основу
за касније изучавање
регионалне
географије. Природна
средина је
јединствена целина са
свим својим
компонентима. Треба
указати на
међузависност
природе и човека, као
и на неопходност
рационалног
управљања
природним добрима.
Обрада Европе у
целини треба да
пружа могућност
сагледавања општих
карактеристика
континента, да би се
на основу тога јасније
могле уочити
особености појединих
регионалних целина.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Увод у програмске
садржаје
2. Планета Земља
- хидросфера
- биосфера
3. Становништво и
насеља на Земљи
4. Географска средина
и људске делатности
5. Регионална
географија Европе
- Општи географски
преглед Европе
- Јужна Европа
- Средња Европа
- Западна Европа
- Северна Европа
- Источна Европа
6. Систематизација
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
БР. ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе116
БИОЛОГИЈА
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
биологије јесте
да ученици
усвајањем
образовноваспитних
садржаја
стекну основна
знања о
животном
простору,
начину живота,
основној
грађи,
разноврсности
и значају
животињског
света.
Задаци наставе
биологије су:
- развијање љубави
према природи и
осећања дужности да
је очувају за себе и
будуће генерације;
- развијање основне
научне писмености,
логичког расуђивања,
објективности и
критичког мишљења;
- упознавање
спољашње и основне
унутрашње грађе
праживотиња;
- упознавање
спољашње и основне
унутрашње грађе
животиња;
- поступно и
систематично
упознавање
разноврсности
животињског света;
- развијање
одговорног односа
према животињама;
- разумевање
еволутивног развоја
живог света;
- развијање
хигијенских навика и
здравствене културе.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УВОД
ПРАЖИВОТИЊЕ
ЦАРСТВО
ЖИВОТИЊА
УГРОЖЕНОСТ И
ЗАШТИТА
ЖИВОТИЊА
УВОД У
ЕВОЛУЦИЈУ
ЖИВОГ СВЕТА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Употреба информационокомуникационих
технологија.
Вербално-текстуалне
методе треба да буду мање
заступљене, а предност
треба дати
демонстративноилустративним методама,
методама практичног рада
и
активностима ван
учионице. Избор
наставних метода зависи
од циља и задатака
наставног часа и
опремљености кабинета.
Избор облика рада
препуштен је
наставнику. За часове
вежби треба користити
групни облик рада, али
ако то вежба
захтева и постоје услови,
може се применити рад у
паровима или
индивидуални
облик рада. Вежбе треба
реализовати уз
максимално коришћење
природног
материјала, препарата и
лабораторијског прибора.
Веома су корисни часови
у
природи и посете
природњачком музеју и
зоолошком врту...
Препоручује се
сарадња са здравственим и
ветеринарским
институцијама, њихово
ангажовање и
организовање предавања трибина са темама из
програмских садржаја
биологије.
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе117
ФИЗИКА
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
циљ наставе
физике јесте да
ученици
упознају
природне појаве
и
основне
природне законе,
да стекну
основну научну
писменост, да се
оспособе за
уочавање и
распознавање
физичких појава
у свакодневном
животу и за
активно
стицање знања о
физичким
појавама кроз
истраживање,
оформе основу
научног
метода и да се
усмере према
примени
физичких закона
у свакодневном
животу и
раду.
Ученик треба да:
- кроз већи број занимљивих
и атрактивних
демонстрационих огледа,
који
манифестују појаве из
различитих области физике,
схвати како физика
истражује природу и да је
материјални свет погодан за
истраживање и
постављање бројних питања;
- уме да рукује мерилима и
инструментима за мерење
одговарајућих физичких
величина: метарска трака,
лењир са милиметарском
поделом, хронометар,
мензура, вагадинамометар;
- само упозна појам грешке и
значај релативне грешке,
- користи јединице SI
физичке величине: m, s, kg,
N, m/s, усвоји основне
представе о механичком
кретању и зна величине
којекарактеришу равномерно
праволинијско кретање и
средњу брзину као
карактеристику променњивог
праволинијског кретања;
- на основу појава узајамног
деловања тела схвати силу
као меру узајамног деловања
тела која се одређује
интензитетом, правцем и
смером;усвоји појам масе и
тежине и прави разлику
између њих;уме да одреди
густину чврстих тела и
густину течности мерењем
њене масе и
запремине;усвоји појам
притиска, схвати преношење
спољњег притиска кроз
течности и
гасове и разуме Паскалов
закон.
УВОД
на наставнику је да наведе
ученика да
својим речима, на основу
сопственог расуђивања,
опише појаву коју посматра.
После тога наставник,
користећи прецизни језик
физике, дефинише нове
појмове
(величине) и речима
формулише закон појаве.
Лабораторијске вежбе чине
саставни део редовне наставе
и организују се на
следећи начин: ученици
сваког одељења деле се у две
групе, тако да свака група
има свој термин за
лабораторијску вежбу
Наставник је дужан да
континуирано прати рад
сваког ученика кроз
непрекидну контролу
његових усвојених знања,
стечених на основу свих
облика
наставе: демонстрационих
огледа, предавања, решавања
квантитативних и
квалитативних задатака и
лабораторијских вежби
КРЕТАЊЕ
СИЛА
МЕРЕЊЕ
МАСА И
ГУСТИНА
ПРИТИСАК
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе118
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Oспособљавање
ученика да умеју
да читају
једноставније
грађевинске
цртеже,
упознавање са
основама
архитектуре и
начинима
савремене
градње као и
примену
грађевинских
материјала.
Упознавање са
функционисањем
кућне водне и
канализационе
инсталације и
правилно
коришћење
њихових урађаја.
Оспособљавање
ученика при
изради
динамичких
грађевинских и
пољопривредних
машина и делова
из
конструкторског
комплета.
Упознати
ученика са
саобраћајним
објектима,
њиховом
наменом,
функционисањем
и организацијом
саобраћаја.
Реализација
модула а према
томе и примена
рачунара на
конкретним
садржајима и рад
са готовим
софтверским
пакетима.
Упознати се са развојем
архитектуре и
грађевинарства кроз
историју и технологијом
савремених
грађевинских
материјала.Указати на
значај врсте изабраног
материјала за градњу
грађевинских објеката.
Увести ученике у
анализу стамбеног
простора по питању
економичности
простора а исто тако и
са аспекта
функционалности и
могућности уштеде и
коришћења
алтернативних извора
енергије. Реализовати
модулну наставу уз
примену рачунара у
настави техничког
образовања.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УВОД У
АРХИТЕКТУР
УИ
ГРАЂЕВИНАР
СТВО
ТЕХНИЧКО
ЦРТАЊЕ У
ГРАЂЕВИНАР
СТВУ
ИНФОРМАТИ
ЧКЕ
ТЕХНОЛОГИЈ
Е
ГРАЂЕВИНСК
И
МАТЕРИЈАЛИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програм се реализује у
форми предавања
(теоретска настава) и
вежби. Настава се
реализујe коришћењем
превасходно метода
визуелног и практичног
приказа, коришћењем
савремених наставних
средстава. Програм
вежби реализују се у
форми заокружених
програмских целина
(модула) које омогућују
ученицима креативну
слободу. Повезаност
теорије и праксе
постиже се кроз
јединство теоријских
садржаја и вежби које у
реализацији треба да се
преплићу и допуњују.
БР.
ЧАС
ЕНЕРГЕТИКА
ТЕХНИЧКА
СРЕДСТВА У
ГРАЂЕВИНАР
СТВУ
72
САОБРАЋАЈН
И СИСТЕМИ
КУЛТУРА
СТАНОВАЊА
КОНСТРУКТО
РСКО
МОДЕЛОВАЊ
Е
ТЕХНИЧКА
СРЕДСТВА У
ПОЉОПРИВРЕ
ДИ
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе119
ИСТОРИЈА
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ
изучавања
наставног
предмета
историја је
културни
развој и
хуманистичко
образовање
ученика. Циљ
наставе
историје је и да
допринесе
разумевању
историјског
простора и
времена,
историјских
процеса и
токова, као и
развијању
националног и
европског
идентитета и
духа
толеранције
код ученика.
Задаци наставе историје
су да ученици,
уочавајући узрочнопоследичне
везе, разумеју
историјске процесе и
токове, улогу
истакнутих личности у
развоју
људског друштва и да
познају националну и
општу историју
(политичку,
економску, друштвену,
културну...), као и
историју суседних
народа и држава.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УВОД
ЕВРОПА И
СРЕДОЗЕМЉЕ У
РАНОМ
СРЕДЊЕМ ВЕКУ
СРБИ И ЊИХОВО
ОКРУЖЕЊЕ У
РАНОМ
СРЕДЊЕМ ВЕКУ
ЕВРОПА У
ПОЗНОМ
СРЕДЊЕМ ВЕКУ
СРБИ И ЊИХОВО
ОКРУЖЕЊЕ У
ПОЗНОМ
СРЕДЊЕМ ВЕКУ
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ
И ЊИХОВО
ОКРУЖЕЊЕ У
ДОБА
ОСМАНЛИЈСКИХ
ОСВАЈАЊА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Наставник, поред тога што
креира своја предавања,
осмишљава и планира
на који начин ће се ученици
укључити у педагошки
процес. Није битно да ли је
ученичка активност
организована као
индивидуални рад, рад у
пару, малој или
великој групи, као
радионица или домаћи
задатак, већ колико и како
„уводи” у
прошле догађаје, односно
колико подстиче ученике да
се децентрирају од
садашњости и сопственог
угла гледања, што је за
дванаестогодишњаке тежак
задатак.
Да би схватио догађаје који
су се збили у прошлости,
ученик мора да их
оживи у свом уму, у чему
велику помоћ пружа
употреба различитих
историјских
текстова, карата и других
извора историјских података
(документарни и играни
видео и дигитални
материјали, музејски
експонати, илустрације, као
и обиласци
културно-историјских
споменика). Историјске
карте су одличан спољни
„ослонац”
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе120
ВЕРСКА НАСТАВА- ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ верске
наставе јесте да се
њоме посведоче
садржај вере и
духовно
искуство
традиционалних
цркава и
религијских
заједница које
живе и делују на
нашем животном
простору, да се
ученицима пружи
целовит религијски
поглед на
свет и живот и да
им се омогући
слободно усвајање
духовних и
животних
вредности цркве
или заједнице којој
историјски
припадају, односно
чување и неговање
сопственог верског
и културног
идентитета.
Ученици треба да
упознају
веру и духовне
вредности
сопствене,
историјски дате
цркве или верске
заједнице у
отвореном и
толерантном
дијалогу, уз
уважавање других
религијских
искустава и
филозофских
погледа, као и
научних сазнања и
свих позитивних
искустава и
достигнућа
човечанства.
Ученици треба да:
- уоче да је слобода
кључни елеменат у
разумевању Тајне
Христове;
- науче да се слобода
поистовећује с
личношћу, односно да
се личност
поистовећује с
љубављу према другој
личности;
- запазе разлику
између приказивања
живота Христовог у
православној
иконографији и
западној ренесансној
уметности.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УВОД
ТАЈНА ХРИСТОВА –
ЈЕДИНСТВО БОГА И
ЧОВЕКА
(ЛИТУРГИЈА КАО
ТАЈНА ХРИСТОВА)
РОЂЕЊЕ
ХРИСТОВО «ОД
ДУХА СВЕТОГ И
МАРИЈЕ ДЈЕВЕ»
(УЛОГА
СЛОБОДЕ МАРИЈЕ
ДЈЕВЕ У РОЂЕЊУ
СПАСИТЕЉА:
ДЕВИЧАНСТВО
БОГОРОДИЦЕ)
ХРИСТОС ЈЕ СИН
БОЖЈИ КОЈИ ЈЕ
ПОСТАО ЧОВЕК,
НОВИ АДАМ, ДА БИ
СЈЕДИНИО
СТВОРЕНУ
ПРИРОДУ С БОГОМ
(ОДЛУКЕ 1. и 4.
ВАС. САБОРА;
СИМВОЛ ВЕРЕ)
УЛОГА БОГА У
СПАСЕЊУ СВЕТА
(СВЕТ НЕ МОЖЕ ДА
ПОСТОЈИ БЕЗ
ЗАЈЕДНИЦЕ С
БОГОМ, АЛИ БОГ
НЕ ВРШИ НАСИЉЕ
НАД ЧОВЕКОМ)
УЛОГА ЧОВЕКА У
СПАСЕЊУ СВЕТА
(СЛОБОДА ЧОВЕКА
ЈЕ ПРЕСУДНА ЗА
СПАСЕЊЕ СВЕТА;
ОСВРТ НА ПРВОГ
АДАМА И ЊЕГОВУ
УЛОГУ У
СПАСЕЊУ СВЕТА;
ОДНОС ЧОВЕКА
ПРЕМА ПРИРОДИ)
ХРИСТОВО
СТРАДАЊЕ И
ВАСКРСЕЊЕ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Планирање
Организација
Презентација
Вођење циљног
разговора
БР.
ЧАС
Усмено излагање
Рад у групама
Хеуристички
разговор
Демонстрација
Часописи
прописани од
стране црквених
власти
Свето Писмо
Географске карте
Наставни листићи
Молитвеници
Филмови
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе121
ВЕРСКА НАСТАВА- КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
вјеронаука је
упознавање особе
Исуса Криста.
Истина да је
цјелокупни
досадашњи вјеронаук
бесмислен ако у
сваком годишту не
би био у
средишту
проматрања Исус
Крист. Међутим
ученик шестога
разреда мора већ
носити у себи тежњу
покушати Исуса и
насљедовати. Стога
смо изабрали оне
теме
из Исусова живота
које надахњују и
потичу на
насљедовање. Грађа
је тако
распоређена да Исуса
проматра у разним
ситуацијама живота и
гледа се какав је
став према појединим
датостима заузео
Исус. Ослањајући се
на његов примјер и
ријеч, желимо га у
томе и насљедовати.
Зато је мисао
водиља:
насљедовање.
Дакле, мисао водиља
наставе вјеронаука
шестог разреда
основне школе су
оне вјерске истине
које воде ученика по
Исусовом животном
путу да га насљедује.
Ученици треба да:
- уоче да је слобода
кључни елеменат у
разумевању Тајне
Христове;
- науче да се
слобода
поистовећује с
личношћу, односно
да се личност
поистовећује с
љубављу према
другој личности;
- запазе разлику
између приказивања
живота Христовог у
православној
иконографији и
западној
ренесансној
уметности.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УВОД
Упознавање ученика
са садржајима
програма католичког
вјеронаука за VI.
разред.
ИСУС КРИСТ – СИН
БОЖЈИ – ПОСТАЈЕ
БРАТ ЧОВЈЕКУ
ИСУС ЈЕ ВРХОВНИ
УЧИТЕЉ ВЈЕРЕ
ИСУС ПОМАЖЕ
ЉУДИМА
ИСУС ЈЕ ЗА НАС
УМРО И УСКРСНУО
– НАЈВЕЋИ ЧИН
ЉУБАВИ
ИСУС И ДАНАС
МЕЂУ НАМА
ДЈЕЛУЈЕ СНАГОМ
СВОЈЕГА ДУХА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
начин спознаје
посједује
слиједеће
ступњеве:
постављање циља,
мотивирање,
обрада нових
наставних
садржаја, учење,
индуктивни и
дедуктивни
закључци,
изравни и
неизравни докази,
формулирање
запамћених
чињеница... Или,
садржај примјене
има ове дијелове:
проблем,
постављање циља,
библијски лик из
овога циклуса,
задаћа,
упознавање
прилика и
увјежбавање. Код
спознавања треба
имати пред очима
физиономију
групе и
појединаца, но у
оквиру сата под
којим се обрађују
нови наставни
садржаји врши се
примјена,понавља
ње и вредновање
обрађенога
градива.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе122
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе страног
језика у основном
образовању заснива
се на потребама
ученика које се
остварују
овладавањем
комуникативних
вештина и
развијањем
способности и
метода учења страног
језика.
Циљ наставе страног
језика у основном
образовању стога
јесте: развијање
сазнајних и
интелектуалних
способности ученика,
његових
хуманистичких,
моралних и естетских
ставова, стицање
позитивног односа
према другим
језицима и
културама, као и
према сопственом
језику и културном
наслеђу
Да ученици
разумеју краће
дијалоге (до 7
реплика /
питања и
одговора),
приче и песме о
темама
предвиђеним
наставним
програмом ,
које чује уживо,
или са аудиовизуелних
записа;
разуме краће
текстове (до 80
речи), који
садрже велики
проценат
познатих
језичких
елемената,
структуралних
и лексичких, а
чији садржај је
у складу са
развојним и
сазнајним
карактеристика
ма, искуством и
интересовањим
а уч.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Именице – у
номинативу,
акузативу, дативу и
генитиву (за
изражавање
посесивних односа:
das Haus meiner
Eltern).
2. Члан: одређени,
неодређени и нулти
3. Показне, присвојне,
упитне и
најфреквентније
неодређене
детерминативе: diese
Stadt, mein Ball,
welches Haus, einige
Schüler, manche
Lehrer.
4. Придеве у слабој,
јакој и мешовитој
промени (ein hübsches
Kind, das hübsche
Kind, hübsche Kinder)
5. Фреквентне
предлоге
6. Глаголe
7. Прилоге и
прилошке одредбе (и
рецептивно и
продуктивно)
8. Бројевe
9. Упитне реченице:
10. Везникe за
напоредне реченице
11. Редослед
елемената у реченици
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Комуникација у
учионици се
остварује кроз
кратке дијалоге,
игре погађања,
физичке
активности,
такмичења у
којима наставник
учествује као
ментор али и као
партнер у игри.
Комуникативне
функције су
обрађене у
осмишљеним
контекстима
примереним за
децу тог узраста и
увежбавају се
извођењем
симулираних
дијалога,
описивањем
ситуација у
учионици,
описивањем
слика у
сликовници,
решавањем
задатака у радној
свесци и израдом
материјала за
игру.
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе123
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ образовноваспитног рада
изборног програма је
да се ученици
оспособе за
коришћење рачунара.
− упознавање
основних појмова из
информатике и
рачунарства;
− развијање
интересовања за
примену рачунара у
свакодневном
животу и раду;
− подстицање
креативног рада са
рачунаром;
− оспособљавање за
рад на рачунару.
Оперативни задаци:
− упознавање
ученика са радом са
табелама у
програму за обраду
текста;
− упознавање
ученика са
применом рачунара
у области
информација и
комуникација;
− упознавање
ученика са
основним
елементима
програма за
графику и
анимацију;
− упознавање
ученика са
основним
елементима
програмирања;
− упознавање
ученика са
различитим
образовним
софтверима
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
РАД СА ТЕКСТОМ
(10)
ИНТЕРНЕТ (4)
ГРАФИКА (10)
АНИМАЦИЈА (3)
ИЗБОРНИ МОДУЛИ
(9)
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програмске
садржаје треба
остваривати
првенствено кроз
вежбе и
практичан рад на
рачунару. У циљу
што оптималнијег
усвајања знања
препорука је
да ученици имају
по један час
вежби сваке
недеље или да се
реализује двочас
сваке
друге недеље.
Код тематске
целине Рад са
текстом главни
акценат треба
ставити на рад
са табелама које
нису обрађиване у
петом разреду.
Кроз примере и
једноставне
вежбе обрадити
појмове редова и
колона табеле,
креирање табеле,
појам ћелије,
уметање редова и
колона, брисање
редова и колона,
спајање и дељење
ћелија,
промену ширине
и висине редова и
колона. Обрадити,
такође, кретање
по табели,
унос текста у
табелу,
форматирање
текста унутар
ћелије, копирање
и премештање
текста.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе124
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- ИЗАБРАНИ СПОРТ
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ предмета
физичко васпитање –
изабрани спорт је да
ученици
задовоље своја
интересовања,
потребе за стицањем
знања, способности
за
бављење спортом као
интегралним делом
физичке културе и
настојање да стечена
знања примењују у
животу (стварање
трајне навике за
бављење спортом и
учешћем
на такмичењима).
Општи оперативни
задаци:
- развој и одржавање
моторичких
способности ученика;
- учење и
усавршавање
моторичких форми
изабраног спорта;
- стицање теоријских
знања у изабраном
спорту;
- познавање правила
такмичења у
изабраном спорту;
- формирање навика
за бављење изабраним
спортом;
261
- социјализација
ученика кроз
изабрани спорт и
неговање етичких
вредности
према учесницима у
такмичења;
- откривање
даровитих и
талентованих ученика
за одређени спорт и
њихово
подстицање да се баве
спортом.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Програмски
садржаји
предмета физичко
васпитањеизабрани спорт
чини
следећа
структура:
- развијање
моторичких
способности
ученика;
- спортскотехничко
образовање
ученика
(обучавње и
усавршавање
технике);
- индивидуална и
колективна
тактика изабраног
спорта;
- теоријско
образовање;
- правила
изабраног спорта;
- организовање
унутар
одељенских и
међуодељенских
такмичења.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Ученици будућег
шестог разреда моћи
ће да бирају
понуђене спортове
али ће имати
могућност да
наставе спорт који
су имали у четвртом
разреду.Сви часови
ће бити одржани у
школи и то већином
у оквиру редовног
распореда, мањи део
у другој смени.
С.објекат је једини
(базен-народна
башта) који је ван
школе за
реализацију часова
је када се одржавају
часови изабраног
спорта-пливање.Сви
остали часови се
реализују у
постојећим
фискултурним
салама школе.Сви
часови спорта
остварују се са
једним часом
седмично.Часове
изабраног спорта
држе предметни
наставници
физичког васпитања
сем у р.ј.Спомен
школа где други
наставник држи
часове изабраног
спорта. Ученици
који покажу веће
интересовање
омогућити додатни
час-секцију о
обавезно укњучити
у такмичења
предвиђена планом
и програмом.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе125
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Оспособљавање
ученика за активно
учешће у животу
школе и локалне
заједнице
проширивањем
знања о демократији,
њеним принципима и
вредностима кроз
практично деловање.
-подстицање и
оспособљавање за
активно учешће у животу
локалне заједнице;
- разумевање
функционисања нивоа и
органа власти;
- упознавање мера
власти;
- упознавање права
и одговорности грађана
на нивоу заједнице;
- развијање
комуникацијских
вештина неопходних за
сарадничко понашање,
аргументовање ставова и
изражавање мишљења;
- обучавање за
тимски начин рада;
- развијање
способности критичког
расуђивања и одговорног
одлучивања и делања.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УПОЗНАВАЊЕ
ОСНОВНИХ
ЕЛЕМЕНАТА
ПРОГРАМА
ПРВИ КОРАК УОЧАВАЊЕ
ПРОБЛЕМА У
ЗАЈЕДНИЦИ
ДРУГИ КОРАК ИЗБОР
ПРОБЛЕМА
ТРЕЋИ КОРАК САКУПЉАЊЕ
ПОДАТАКА
ИЗАБРАНОМ
ПРОБЛЕМУ
ЧЕТВРТИ
КОРАК ИЗРАДА
СТУДИЈЕ
ПЕТИ КОРАК ЈАВНА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА
СТУДИЈЕ
ШЕСТИ КОРАК
- ОСВРТ НА
НАУЧЕНО
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Реализација
програма се
заснива на
коришћењу
интерактивних и
истраживачких
метода рада.
Код овог начина
рада то се
постиже кроз
планирано,
вођено и
временски
скраћено
пролажење
кључних фаза
оваквог учења:
- ученици се
најпре уводе у
контекст теме
којом желимо да
се бавимо;
- креира се
ситуација која
свима омогућава
да активно
учествују у
истраживању и
изналажењу
решења за
постављени
проблем;
- кроз дискусију
се размењује,
објашњава,
прецизира и
уобличује
искуство;
-успоставља се
веза са
постојећим
знањима и праве
се различите
генерализације.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе126
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Lehetővé tenni a
tanuló, mint egyén
érvényesülését a
társadalomban a
társadalmi
környezet nyelvén.
A környezetnyelv
megfelelő szinten
való alkalmazása
lehetővé teszi a
másokkal való
kapcsolatteremtést,
növeli az
önbizalmat.
-Tovább kell fejleszteni a
tanulók beszédértését, hogy
a más forrásból kezükbe
kerülő szövegeket is
önállóan meg tudják érteni,
esetleges segédeszközöket is
tudjanak használni.
- Gyakoroltatni kell a tagolt,
érthető beszédet.
- Lényegretörő mozzanatok
kiemelésével el tudják
mondani a szövegek rövid
tartalmát, levonni a
tanulságot.
- Tudatosan tudják
alkalmazni a helyesírásból
tanult elveket.
-El kell sajátíttatni az új
nyelvtani ismereteket, és
össze kell őket hasonlítani a
szerb nyelvben tanult
tudnivalókkal. Be kell
vezetni az életkorukhoz
viszonyított összehasonlító
nyelvészet alapjait.
- Folyamatosan bővíteni kell
aktív szókincsüket.
- A tanulók aktív részvételét
kell biztosítani a
kommunikációs gyakorlatok
során, hogy meg tudják
fogalmazni mondanivalóikat,
röviden, összefüggő, kerek
mondatokat alkalmazva és
hogy el tudjanak mondani
egy-egy rövid történetet.
- A tanulókat be kell vonni a
kommunikációba, beszéltetni
kell őket, szituációk
teremtésével
beszédgyakorlatokat kell
feladni nekik, mondjonak el
egy-egy velük történt
eseményt.
- Foglalják össze vázlatosan,
egy-két mondatban a szöveg
tartalmát, mondaniválóját.
- Korosztályukhoz illő
drámaszöveg megtanulása.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ÁLTALÁNOS
NYELVISMERET
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Olvasásfejlesztés
БР.
ЧАС
Szövegértés
KOMMUNIKÁCI
Ó ÉS
BESZÉDMŰVEL
ÉS
Irdodalomelméleti
fogalmak
elsajátítása
NYELVTAN
Szövegalkotás
HELYESÍRÁS
Szókincsbővítés
IRODALOMISME
RET
Vers- és
szövegtanulás
72
Elbeszélés
A kommunikációs
készségek
fejlesztése
Házi feladatok
Fogalmazástanítás
Írásbeli dolgozat
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе127
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Проширивање знања
из области опште
културе и
оспособљавање
ученика да, кроз
упознавање с
начином живота
људи у прошлости,
боље разумеју свет и
време у коме живе и
развију свест о
континуитету и
укорењености.
- разумевање појма
свакодневни живот;
- разумевање
значаја проучавања
свакодневног живота у
прошлости;
- усвајање и
продубљивање знања о
разликама између
свакодневног живота
данас и у прошлости;
- упознавање са
улогом и значајем грбова
и застава;
- упознавање са
улогом и значајем грбова
и застава у прошлости
српског народа;
- упознавање са
свакодневним животом у
средњем веку;
- упознавање са
свакодневним животом
српског народа у
средњем веку;
- подстицање
ученика на самостални
истраживачки рад;
- развијање
способности повезивања
знања из различитих
области.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УВОД
ГРБОВИ И
ЗАСТАВЕ
НЕКАД И САД
СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ У
СРЕДЊЕМ
ВЕКУ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
комбиновање
различитих
метода рада
(кратка
предавања,
гледање филмова,
читање књига,
дискусије,
анализа писаних
извора и слика,
посете
археолошким и
историјским
локалитетима,
прављење
употребних
предмета из
прошлости...).
Посебно је
прикладно
организовати
ученике у тимове,
где се централни
задатак решава
тако што свако
има свој
појединачни
радни задатак и
улогу у тиму.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе128
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
VI раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Развијање пожељног
понашања у складу
са принципима
одрживости,
етичности и права
будућих генерација
на очувану животну
средину, природу и
биодиверзитет.
Да ученици
примењују образовање за
заштиту и одрживост
животне средине,
- развијају
вредности, ставове,
вештине и понашање у
складу са одрживим
развојем,
- знају да на
основу стечених знања
препознају и изаберу
квалитетан и здрав стил
живота,
- примењују
рационално коришћење
природних ресурса,
- препознају
изворе загађивања и
уочавају последице,
- развијају
способност за уочавање,
формулисање,
анализирање и решавање
проблема,
- поседују
иницијативу за активно
учествовање и
одговорност,
- поседују потребу
за личним ангажовањем у
заштити и одрживости
животне средине,
природе и
биодиверзитета.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ОДРЖИВОСТ,
ЖИВОТНА
СРЕДИНА И
УТИЦАЈ ЧОВЕКА
ОДГОВОРАН
ОДНОС ПРЕМА
ОДРЖИВОСТИ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ОДГОВОРАН
ОДНОС ПРЕМА
ЗДРАВЉУ
ОДГОВОРАН
ОДНОС ПРЕМА
ЖИВОТИЊАМА
ОДГОВОРАН
ОДНОС ПРЕМА
РАЗНОВРСНОСТИ
ЖИВОГ СВЕТА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Наведени
садржаји
програма
изборног
предмета чувари
природе, поред
основног
теоријског
приступа,
поседују и
активан приступ
који је усмерен ка
практичној
реализацији
заштите животне
средине ван
учионице,
акцијама и изради
малих пројеката.
Овако
конципиран
програм даје
велику креативну
слободу
наставницима и
ученицима да га
сходно условима,
могућностима и
времену
реализују.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе129
НАСТАВНИ ПРОГРАМ
ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Сврха програма образовања
-
Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке,
научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености,
неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.
-
Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно
задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале,
поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно
учешће у економском, друштвеном и културном животу и доприноси демократском,
економском и културном развоју друштва.
Циљеви и задаци програма образовања су:
-
стицање знања о језику, књижевности и медијима релевантним за будуће образовање
и професионални развој;
оспособљавање ученика да користи стандардни матерњи језик, ефикасно комуницира
у усменом и писаном облику у различите сврхе;
оспособљавање ученика да комуницирају у усменом и писаном облику на теме из
свакодневног живота на страном језику;
развијање свести о значају вишејезичности у савременој вишекултурној заједници;
разумевање повезаности различитих научних дисциплина;
разумевање и сналажење у садашњости и повезаности друштвених појава и процеса у
простору и времену (Србија, Европа, свет);
прихватање и уважавање другог/друге без обзира на националну, верску, родну и
друге разлике;
разумевање појава, процеса и односа у природи на основу знања физичких, хемијских
и биолошких закона, модела и теорија;
правилно формирање математичких појмова и стицање основних математичких знања
и вештина;
стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема;
овладавање информационо-комуникационим технологијама;
развијање вештина и техника уметничког изражавања;
познавање различитих техника, стилова и медија уметничког изражавања;
познавање вредности сопственог културног наслеђа и повезаности са другим
културама и традицијама:
развијање одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других;
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе130
ПРЕДМЕТИ У СЕДМОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Ред.
бр.
СЕДМИ РАЗРЕД
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Српски језик
4
144
2.
Мађарски језик
4
144
3.
Српски као нематерњи језик
3
108
4.
Математика
4
144
5.
Историја
2
72
6.
Ликовна култура
1
36
7.
Музичка култура
1
36
8.
Физичко васпитање
2
72
9.
Енглески језик
2
72
10.
Географија
2
72
11.
Биологија
2
72
12.
Техничко и информатичко о.
2
72
13.
Физика
2
72
14.
Хемија
2
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Ред.
бр.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе131
ОБЛИК ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
СЕДМИ РАЗРЕД
недељно
годишње
30-33
1080-1188
1.
Редовна настава
2.
Допунска настава
1
36
3.
Додатни рад
1
36
Ред.
бр.
ИЗБОРНИ И
ФАКУЛТАТИВНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
СЕДМИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Верска настава
1
36
2.
Грађанско васпитање
1
36
3.
Немачки језик
2
72
4.
Физичко вас. Изабр. спорт
1
36
5.
Свакодневни живот у прошлости
1
36
6.
Информатика и рачунарство
1
36
7.
Матерњи језик са ел.нац.култ.
2
72
Ред.
бр.
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
1.
Час одељенског старешине
2.
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
3.
Екскурзија
СЕДМИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1
36
1-2
36 – 72
1 – 2 дана годишње
-
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе132
СРПСКИ ЈЕЗИК
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе српског
језика јесте да
ученици овладају
основним
законитостима
српског књижевног
језика на којем ће се
усмено и писмено
правилно
изражавати,
да упознају, доживе и
оспособе се да
тумаче одабрана
књижевна дела,
позоришна,
филмска и друга
уметничка остварења
из српске и светске
баштине.
Ученици треба да
-овладају техником брзог
читања у себи и оспособе
се за ''летимично'' читање
и читање ''са оловком у
руци''
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1.Књижевност
2. Језик
-савладају систем
независних и зависних
реченица
-савладају основна знања
о творби и функцији
имперфекта и
плусквамперфекта
-упознају расправу као
облик усменог и
писменог изражавања
-систематски савладају
разне облике усменог и
писменог изражавања
-се осамостале за анализу
лирских, епских и
драмских дела
3. Култура
изражавања
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
У настави језика
ученици се
оспособљавају за
правилну усмену
и писмену
комуникацију
стандардним
српским језиком
Основни
програмски
захтев у настави
граматике јесте да
се ученицима
језик
представи и
тумачи као
систем. Ниједна
језичка појава не
би требало да се
изучава
изоловано, ван
контекста у којем
се остварује њена
функција.
БР.
ЧАС
144
Поступност се
обезбеђује самим
избором и
распоредом
наставних
садржаја, а
конкретизација
нивоа обраде
Селективност се
остварује избором
најосновнијих
језичких
законитости и
информација о
њима.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе133
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
A mai magyar
nyelv
rendszerének
megismerése és
a
nyelvhasználatban való
alkalmazása.
Irodalmi
alkotások
megismertetése
és azok önálló
elemzése.
A szöveg
fajtájának
megfelelő néma
olvasás
fejlesztése
A tanuló legyen
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
NYELVTAN
képes:
− a mondatfajták
felismerésére;
− az egyszerű
mondatok önálló
elemzésére (fő
mondatrészek és
bővítmények
felismerése, jelölése,
megnevezése);
− az eddig
megszerzett helyesírási
ismeretek elmélyítésére
és új nyelvtani
ismeretek
alkalmazására;
− az írásjelek
helyes használatára
mondatvégen és az
összetett mondat
tagmondatainak határán;
− a szöveg
különböző fajtáinak
alkalmazására;
- a koordinált, de
lényegében önálló
irodalmi
szövegértelmezésre;
- az elsajátított
műfaj- és stilisztikai
fogalmak szövegben
való felismerésére és
jelentéseik feltárására;
- értelmezésének
és véleményének
szabatos írásbeli és
szóbeli kifejezésére;
- az irodalmi
műformák és alakzatok,
témák, tartalmak
tehetségéhez mért
egyéni alkalmazására,
újraalkotására,
megformálására, kreatív
elképzeléseinek
kifejtésére;
- az önálló
szótár- és
lexikonhasználatra, az
interneten történő
ismeretszerzésre.
A mondat.
A mondatrészek(az
alany, az állítmány,
a tárgy, a
határozók, a
jelzők).
Az írásjelek.
Különírás és
egybeírás.
IRODALOM
Irodalmi
olvasmányok
elemzése.
Stilisztikai és
irodalomelméleti
fogalmak
(szimbólum,
metafora, szonett,
belső monológ,
humor, szatíra,
irónia, dráma,
komédia, napló).
A sajtó műfajai
(riport, interjú, hír,
tudósítás).
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Az előző években szerzett
nyelvi ismeretek
elmélyítése.
БР.
ЧАС
Az egyszerű és összetett
mondat fogalma. A
szószerkezet fogalma. A
mondatrészek szerepe a
mondatban.
Az írásjelekre vonatkozó
helyesírási szabályok
elmélyítése. Az igekötős
alakulatok írásmódja. A –
val, -vel, -vá. –vé ragos
szavak hasonulásos
alakjainak írásmódja.
Rendszerező ismétlés.
Epikai művek feldolgozása
(lírai elemek, ok-okozati
viszonyok, a fabula
jellegzetességei, a szerkezet,
a jellemábrázolás).
Lírai alkotások feldolgozása
(motívumok, költői képek,
stílus).
Drámai művek feldolgozása
(párbeszéd, monológ,
cselekmény, szereplők, idő
és tér viszonya).
144
A sajtó műfajainak és
stílusának megfigyeltetése.
Házi olvasmányok.
Házi feladatok.
Írásbeli
dolgozatok.
Önálló szövegalkotás vázlat
alapján.
Külső és belső leírás terv
alapján. Irodalmi szereplő
jellemzése. Vázlatkészítés az
irodalmi alkotás alapján.
Napló írása. Levél írása.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе134
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе српског
језика је да сви
ученици овладају
општим и посебним
захтевима за стицање
и развијање језичких
умећа које ће затим
користити у
комуникацији,
приликом решавања
проблема и задатака
у новим / непознатим
ситуацијама, даљем
развијању
мотивисаности за
учење предметног
садржаја.
Задаци српског језика
јесу да ученици:
1) разумеју
саговорника и усмена
излагања о темама из
свакодневног живота
2) стичу језичке и
комуникативне
способности
усвајањем нових
знања путем наставе
граматике
3) усвоје правилан
изговор и интонацију
при читању и усменом
изражавању
4) усаврше језичке
структуре, лексику и
кориговање грашака
који се јављају на
свим језичким
нивоима
5) разумеју текстове
различитог жанра и
самостално их
анализирају
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1) граматика
- именице
- придеви
- заменице
- бројеви
- безличне реченице
- падежи
2) правопис (
систематизација
правописних правила
из претходних
разреда)
3) језичка материја
4) творба речи (
етника,
хипокористика,
збирних именица,
прилога)
5) говорне вежбе
6) писмене вежбе
7) лектира
8) тематика:
школа; породица и
дом; из живота
младих; друштво и
природа; значајни
историјски догађаји из
српске културе,
проблеми савременог
света ( вода, храна,...);
комуникативне
функције( слагање/
неслагање,изражавање
различитих ставова,
симпатија, осећања,..)
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Активности наставе
српског као
нематерњег језика
планирају се и
организују тако да
буду у функцији
неког задатка који
се, без употребе тог
језика, не би могао
остварити. При том,
заадатак треба да
садржи различите
могућности решења,
како би сви ученици
( у складу са својим
способностима,
интересовањем и
познавањем/
непознавањем
српског језика)
могли учествовати у
његовом
остваривању. Када
је задатак говорног
или животног
карактера и близак
искуству и
интересовањима
ученика, појачава се
мотивација, жеља,
потреба и воља за
савладавањем
БР.
ЧАС
108
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе135
МАТЕМАТИКА
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
математике у
основној школи
јесте: да ученици
усвоје
елементарна
математичка знања
која су потребна за
схватање појава и
законитости
у природи и
друштву; да
оспособи ученике
за примену
усвојених
математичких
знања у решавању
разноврсних
задатака из
животне праксе, да
представља основу
за успешно
настављање
математичког
образовања и за
самообразовање;
као и да
доприносе
развијању
менталних
способности,
формирању
научног погледа на
свет
и свестраном
развитку личности
ученика.
- стицање знања
неопходних за
разумевање
квантитативних и
просторних односа
и законитости у
разним појавама у
природи, друштву и
свакодневном
животу;- усвајање
основних чињеница о
скуповима,релацијама
и пресликавањима;
- савлађивање
основних операција с
природним, целим,
рационалним и
реалним
бројевима, као и
усвајање основних
својстава тих
операција;упознавање
најважнијих
геометријских
објеката: линија,
фигура и тела и
разумевање њихових
узајамних односа;
изграђивање
позитивних особина
ученикове личности
као што су:
систематичност,
упорност, тачност,
уредност,објективност,
самоконтрола и
смисао за самостални
рад;
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Реални бројеви
Питагорина
теорема
Рационални
алгебарски изрази
(I део)
Многоугао
Рационални
алгебарски изрази
(II део)
Круг
Функције
Сличност
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Наставити с даљим
изграђивањем појмова:
бројевни израз,
променљива, израз с
променљивом и
придруживање (повезано с
рачунским операцијама,
одговарајућим
једначинама и
неједначинама), користећи
при томе и термине: израз,
формула, исказ. Мада се
појам пресликавања
(функције), као и сам
термин, не уводе, треба
уочавати и наводити
примере једноставнијих
(функцијских) зависности
у разним областима
(откривање правила
придруживања,
придруживање по датом
правилу: бројева –
бројевима, бројева –
дужима, бројева –
површима, бројева –
именима и др.).
БР.
ЧАС
144
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе136
ИСТОРИЈА
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
историје је
развијање
ученика као
културно
свестране и
хуманистички
оријентисане
личности кроз
разумевање
историјских
процеса и
појава, као и
развијање
патриотизма
кроз познавање
националне
историје и
духа
толеранције и
европског
идентитета
кроз
разумевање
прошлости и
културе
других, пре
свега суседних
народа
Разумевање
историјских
процеса и токова
кроз уочавање
узрочно –
последичних веза,
- познавање
националне и
опште историје
(политичке,
друштвено –
економске,
културне),
- значај
истакнутих
личности у
историји,
- повезивање
знања из историје
са градивом из
других наставних
предмета,
- упознавање и
употреба стручне
терминологије,
- упознавање
научних и
културних
достигнућа у
оквирима опште и
националне
историје,
-интелектуални
развој ученика
кроз логичко
закључивање и
развој критичког
мишљења
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Европа од краја
15. до краја 18.
века
- Српски народ
под страном
влашћу од краја
16. до краја 18.
века
- Свет од краја
18. века до 70тих година 19.
века
- Национални
покрети српског
народа у 19.
веку (до
Берлинског
конгреса
НАЧИН ОСТВ. ПРОГРАМА
Основни програмски захтев у
настави историје морали би да се
остварују кроз активни рад
ученика, кроз који се усмерава
рад ученика, како би се избегле
мане традиционалног начина
рада у којем је ђак пасивни
посматрач који само прима
готово знање. На овај начин
развија се креативност код
ученика и критичко мишљење.
Зато је неопходно повезивање
градива из историје са
садржајима из сродних предмета
(српски језик, географија,
ликовна и музичка култура,
нпр.). Корелација са другим
предметима је неопходна.
Наставу треба допунити
садржајима из завичајне
историје.
Фронтални облик рада је
основни, али не сме да буде и
једини, и треба га што више
допуњавати групним и
индивидуалним облицима рада и
то не само на часовима
понављања већ и обраде новог
градива. с циљем што већег
активирања ученика и
оспособљавања за самостални
рад. Зато велики значај треба
посветити постављању питања,
како од наставника (и то не само
у фази понављања већ и током
обраде новог градива), тако и од
самих ученика, како би се
осигурало боље разумевање и
памћење наставних садржаја.
Уз монолошку и дијалошку
методу рада посебан акценат
треба ставити на коришћење
историјских текстова, и то
превасходно изворних како би
код ученика развили критички
приступ наставним садржајима.
Од наставних средстава веома је
важно користити историјску
карту .
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе137
ГЕОГРАФИЈА
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Географска знања
су значајна
компонента опште
културе сваког
човека.
Ученици кроз овај
предмет упознају
основне објекте,
појаве и процесе у
простору, њихово
узрочнопоследичне везе и
односе и на основу
тога изграђују
сопствено
географско
мичљење.
Кроз стечена знања
ученици изграђују
свест о значају
заштите природе и
формирају
одговоран однос
према животној
средини.
Настава географије
оспособљава
ученике да користе
географску карту у
свакој ситуацији.
Улога географије
огледа се и у
развијању
толерантног става
према различитим
народима,
њиховим
културама и
начину живота.
- ученици упознају
природногеографске одлике
ваневропских
континента, њихових
регија и појединих
држава
- упознају
друштвеногеографске одлике
ваневропских
континента, њихових
регија и појединих
држава
- ученици се оспособе
за праћење
економских и
друштвених
активности и промена
у савременом свету
- упознају регионалне
разлике света
- развијају
национални идентитет
и толеранцију у
мултиетничком,
мултијезичком,
мултикултурном
свету
- развијају општу
културу
- оспособе за
коришћење
географске литературе
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Географска обележја
Азије
2. Географска обележја
Африке
3. Географска обележја
Северне Америке
4. Географска обележја
Средње и Јужне
Америке
5. Географска обележја
Аустралије и Океаније
6. Географса обележја
поларних области
7. Свет као целина
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Приликом
обраде регија и
појединих
држава света
потребно је да се
истакну битна
географска
обележја
континента као
целине.
Нагласити
међуусловљеност
природногеографских и
друштвеногеографских појава,
процеса и односа
који истовремено
утиче на развој
привреде регије
или државе о
којој је реч.
Треба посебно
указати на
постојеће
разлике у
степену
демографске
развијености
држава Европе и
осталих
континента.
Наставне
садржаје треба
искористити за
васпитно
деловање на
ученике и
развиање
мишљења на
глобалном нивоу
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе138
ЛИКОВНА КУЛТУРА
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ рада у
настави ликовне
културе је да се
подстиче и
развија
учениково
стваралачко
мишљење и
деловање у
складу са
хуманистичким
опредељењем и
карактером овог
наставног
предмета.Да
развије
ученикове
способности за
све ликовне
сегменте,естетске
критеријуме,
визуелну
перцепцију и
креативнно
мишљење.
Ученици треба да
развију ликовно
естетски
сензибилитет за
спонтани ритам.,
линије визуелно
споразумевање,
текстуру, боју и
свет уобразиље у
ликовним делима,
покажу интерес и
способност за
самостално
откривање
визуелних појава,
посматрају и
естетски
доживљавају дела
ликовне
уметности,
развијају љубав
према ликовном
наслеђу.....
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Арабеска
Пропорције
Композиција
и простор
Обједињавање
покрета игре и
звука
НАЧИН ОСТВ. ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
Садржаје програма ликовне
културе треба остваривати :
-примањем( учењем)
тако што ће ученицима бити
омогућено да стичу знања из
области ликовне
културе,савладају технолошке
поступке, упознају законитости
и елементе ликовног језика
-посетама изложби
-кроз ликовну секцију
-учествовањем на разним
конкурсима
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе139
МУЗИЧКА КУЛТУРА
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
-да се
стварањем
интересовања
за активно
бављење
музиком
подстицу
стваралацке
способности,
когннитивни
развој уценика
и доприноси
естетском и
етицком
развоју њихове
лицности
- стварање активних
слусалаца и љубитеља
музике;
- оспособљавање
уценика за стваралацке
музицке активности
којома се доприноси
развоју креативног
мисљења;
- слусање и разумевање
музицких порука
уметницког дела којима
се доприноси развоју
музицког мисљења;
неговање култивисаног
музицирања у свим
облицима образовноваспитног рада са
уценицима, посебно у
хоруи оркестру И
другим вокалним и
инструменталним
саставима;
- оспособљавање
уценика за дозивљавање
и разумевање музике, за
естетско процењивање
уметницких дела и за
музицку
интерпретацију;
- упознавање културне
бастине и савремена
кретања у музицкој
уметности свога и
других народа;
- упознавање основа
музицке писмености и
изразајних средстава
музицке уметности.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
- слусати најмање 18
композиција разлицитог
карактера и занра.
- на музицким примерима
упознати гудацке
инструменте, дрвене и
лимене дувацке
инструменте, инструменте
са окидањем зица и
удараљке,
-врсте оркестра И њихови
састави,
-на слусаним примерима
информативно упознати
музицке облике: свиту,
рондо, тему са
варијацијама,
симфонијску поему,
увертиру,сонатни став,
сонатни циклус,
симфонију и концерт без
детаљне анализе облика,
- обрадити певањем или
свирањем по слуху и са
нотног текста најмање 12
песама и тема,
- примењивати музицку
писменост уз евентуална
објасњења нових лествица
И ритмицких окосница.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
- певање,
свирање и
стицање основа
музичке
писмености;
- слушање
музике;
- дечје музичко
стваралаштво.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе140
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ физичког
васпитања је да
разноврсним и
систематским
активностима ,
у повезаности
са осталим
васпитнообразовном
подручјима
допринесе
интегралном
развоју
личности
ученика , (
когнитивном,
афективном ,
моторичком ) ,
развој
моторичких
способности,
стицање и
усавршавање и
примени
наученог у
свакодневним
условима
живота и рада.
Подстицање раста и
развоја и утицање на
правилно држање
тела.Развој и
усавршавање
моторичких
способности.Стицање
моторичких умења и
стицање теоретских
знањанеопходних за
њихово
усвајање.Формирање
морално-вољних
квалитета
личности.оспособљена
знања да ученици знају
применити у
свакодневном животу и
раду.
Задовољавање
социјалних потреба за
потврђивањем и
групним
поистовећивањем
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Развијање физичких
способности ,усвајање
моторних знања , умења,
и навика теоретско
образовање.
АТЛЕТИКА
Техника истрајног трчања,
ниски старт и прогресија,
истрајно трчање са
наизменичним ходањем,
скокови, скок у вис и
даљ,бацање кугле,
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА
И ТЛУ
Тло, прескок, двовисински
разбој, греда, висока
греда, вратило,
кругови,коњ са
хватаљкама.
ОДБОЈКА
Техника, тактика
РИТМИЧКА
ГИМНАСТИКА И
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
вијача, лопта,
обруч,плесови
КОРЕКТИВНО
ПЕДАГОШКИ РАД
Са ученицима ослабљеног
здравља рад се организује
у сарадњи са лекаромспецијалистом
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
програмска концепција
физичког васпитања у
основној школи
заснива се на јединству
часовних ванчасовних
и ваншколских
организационих облика
рада програмски
задаци остварују се
осим на редовним
часовима и кроз
ванчасовне и
ваншколске
организационих облике
рада као што су : крос,
зимовање,курсни
облици, слободне
активности,
такмичења,корективнопедагошки рад и
приредбе и јавни
наступи. Обавезна
такмичења ,
међународна, школска
и окружна за атлетику,
рукомет, вежбе
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
72
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе141
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
енглеског језика
јесте да сви ученици
стекну базичну
језичку писменост и
да напредују ка
реализацији
стандарда
образовних
постигнућа, да се
оспособе да решавају
проблеме и задатке у
новим и непознатим
ситуацијама, да
изразе и образложе
своје мишљење и
дискутују са другима
као и да овладају
комуникативним
вештинама и развоју
способности и
метода учења
енгелског језика.
- стварање
разноврсних
могућности да кроз
различите садржаје
сврха, циљеви и
задаци наставе буду у
пуној мери
реализовани
- развијање сазнајних
и интелектуалних
способности ученика
- стицање позитивног
односа према
енгелском језику и
култури
-стицање свести и
сазнања о
функционисању
енглеског и матерњег
језика
-усвајање основног
знања из енгелског
језика које ће му
омогућити да усмено
и писмено
комуницира са
људима из других
земаља
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Граматика:
- именице
- члан
-придеви
-заменице
-детерминатори
-предлози
-глаголи
-бројеви
-упитне реченице
-везници
-прилози и
прилошке
одредбе
Говорне и
писмене вежбе,
као и теме за
читање још нису
објављене у
службеном
гласнику .
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Активности наставе
енглеског језика
планирају се и
организују се тако
да буду функцији
неког задатка који се
без употребе тог
језика не би могао
остварити. При том,
задатак треба да
садржи различите
могућности решења,
како би сви
ученици, у складу са
својим
способностима,
интересовањима и
познавањем или
непознавањем
енглеског језика,
могли да учествују у
његовом
остваривању.
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе142
БИОЛОГИЈА
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Да ученици
упознају:
-основне појмове о
живом
свету,његовом
развоју,природним
појавама и
законитостима које
у њему владају:
-треба развијати и
код ученика
логично
расуђивање,свест о
властитом
положају у
природи,љубав
према природи и
осећање дужности
да чувају и заштите
природу.
Ученици треба да:
-упознају појам
екологије и њен
значај;
-схвате узајамне
односе живих бића и
животне средине;
-схвате континуитет
одржавања
екосистема;
-схвате значај
еколошке равнотеже
за одржавање
екосистема;
-схвате положај и
улогу човека у
биосфери;
-развијају еколошку
свест и еколошку
културу.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1.Увод
2.Грађа екосистема
3.Водени и копнени
екосистеми
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
1.Вербалнотекстуалне:
-усмено
излагањедијалог,расправа
-разговордискусија
БР.
ЧАС
4.Човек и природа
5.Заштита природе.
2.Илустративнодемонстративне:
-илустрација
цртежом
3.Лабораторијскоексперименталне:
лабораторијске
вежбе
лабораторијска
метода у
ваншколским
условимаодлазак у
природу.
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе143
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
- техничко
технолошком
васпитању и
образовању
ученика
- формирању
стваралачке
личности
- стицање
основних
техничкотехнолошких
знања, умења и
вештина, и
оспособљавању
за њихову
примену у
учењу, раду и
свакодневном
животу
- стицању радних
навика
- развијању
интересовања и
способности за
техничко
стваралаштво и
проналазаштво
- упознавању
економских,
еколошких,
социјалних,
техничкотехнолошких и
етичких
аспеката рада и
производње и
њиховог утицаја
на развој
друштва.
Ученик у седмом
разреду треба да:
-
-
-
-
-
уме да примењује
техничке цртаже и
да на цтрежу
представља
једноставан
предмет у
ортогоналној
пројекцији
зна називе
основних
елемената
машинства и
њихову намену и
примену
уме да прикаже
своју идеју скицом
и техничким
цртежом
уме да самостално
изради различите
моделе или
предмете од метала
применом радних
операција
предвиђених
програмон за
седми разред
уме да укључи
рачунар и да учита
готов програм
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УВОД У МАШИНСКУ
ТЕХНИКУ
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
У МАШИНСТВУ
ИНФОРМАТИЧКЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
МАТЕРИЈАЛИ
МЕРЕЊЕ И
КОНТРОЛА
ТЕХНОЛОГИЈА
ОБРАДЕ
МАТЕРИЈАЛА
МАШИНЕ И
МЕХАНИЗМИ
РОБОТИКА
ЕНЕРГЕТИКА
КОНСТРУКТОРСКО
МОДЕЛОВАЊЕ –
МОДУЛИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Уводити
ученике у свет
технике и
савремене
технологије на
занимљив и
атрактиван
начин, чиме се
подстиче њихово
интересовање за
техничко
стваралаштво.
Омогућити
ученицима да
исказују властите
креативне
способности, да
траже и налазе
сопствена
техничка решења
и да се доказују у
раду.
Ради што
успешније
корелације
одговарајућих
наставних
садржаја,
усклађивања
терминологије,
научног
осмишљавања
садржаја и
рационалног
стицања знања,
умења и навика
неопходна је
стална сарадња
са наставницима
физике,
математике,
хемије, биологије
и ликовне
културе и др.
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе144
ФИЗИКА
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
циљ наставе
физике јесте да
ученици
упознају
природне
појаве и
основне
природне
законе, да
стекну основну
научну
писменост, да
се оспособе за
уочавање и
распознавање
физичких
појава у
свакодневном
животу и за
активно
стицање знања
о физичким
појавама кроз
истраживање,
оформе основу
научног
метода и да се
усмере према
примени
физичких
закона у
свакодневном
животу и
раду.
Ученик треба да:
- кроз већи број занимљивих
и атрактивних
демонстрационих огледа,
који
манифестују појаве из
различитих области физике,
схвати како физика
истражује природу и да је
материјални свет погодан за
истраживање и
постављање бројних
питања;
- уме да рукује мерилима и
инструментима за мерење
одговарајућих физичких
величина: метарска трака,
лењир са милиметарском
поделом, хронометар,
мензура, вагадинамометар;
- само упозна појам грешке
и значај релативне грешке,
- користи јединице SI
физичке величине: m, s, kg,
N, m/s, усвоји основне
представе о механичком
кретању и зна величине
којекарактеришу
равномерно праволинијско
кретање и средњу брзину
као карактеристику
променњивог
праволинијског кретања;
- на основу појава узајамног
деловања тела схвати силу
као меру узајамног
деловања тела која се
одређује интензитетом,
правцем и смером;усвоји
појам масе и тежине и прави
разлику између њих;уме да
одреди густину чврстих тела
и густину течности мерењем
њене масе и
запремине;усвоји појам
притиска, схвати преношење
спољњег притиска кроз
течности и
гасове и разуме Паскалов
закон.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Праволинијско и
променљиво
кретање
Праволинијско и
променљиво
кретање
Кретање у
гравитационом
пољу Земље
Снага трења
Механички рад и
енергија
Резонанца и
таласи
Унутрашња
енергија и
количина
температуре
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
на наставнику је да
наведе ученика да
својим речима, на
основу сопственог
расуђивања, опише
појаву коју
посматра.
После тога
наставник,
користећи прецизни
језик физике,
дефинише нове
појмове
(величине) и речима
формулише закон
појаве.
Лабораторијске
вежбе чине саставни
део редовне наставе
и организују се на
следећи начин:
ученици сваког
одељења деле се у
две групе, тако да
свака група
има свој термин за
лабораторијску
вежбу
Наставник је дужан
да континуирано
прати рад сваког
ученика кроз
непрекидну
контролу његових
усвојених знања,
стечених на основу
свих облика
наставе:
демонстрационих
огледа, предавања,
решавања
квантитативних и
квалитативних
задатака и
лабораторијских
вежби
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе145
ХЕМИЈА
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Развијање
функционалне
хемијске
писмености
Омугућавање ученицима да
разумеју предмет изучавања
хемије и научни метод којим
се у хемији долази до
сазнања.
разумевање
промена и појава
у природи на
основу знања
хемијских
појмова, теорија,
модела и закона.
развијање
способностиза
решавање
теоријских и
експерименталних
проблема
развијање
логичког и
апстрактног
мишљења и
критичког става у
мишљењу.
Значај хемије у
свакодневном животу,
значај за развој различитих
технологија и значај за
развој друштва у целини.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Хемија и њен
значај
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Демонстрација
БР.
ЧАС
Демонстрациони
огледи
Хемија и њен
значај
Структура
супстанце
Хомогене смеше.
Раствори
Лабораторијске
вежбе
Рад на тексту
Очигледна средства
(панои, графикони,
скице, модели... )
Усмено излагање
наставника
Хемијске реакције
и израчунавања
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе146
ВЕРСКА НАСТАВА- ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ верске наставе
јесте да се њоме
посведоче садржај
вере и духовно
искуство
традиционалних
цркава и религијских
заједница које живе и
делују на
нашем животном
простору, да се
ученицима пружи
целовит религијски
поглед на
свет и живот и да им
се омогући слободно
усвајање духовних и
животних
вредности цркве или
заједнице којој
историјски
припадају, односно
чување и неговање
сопственог верског и
културног
идентитета. Ученици
треба да упознају
веру и духовне
вредности сопствене,
историјски дате
цркве или верске
заједнице у
отвореном и
толерантном
дијалогу, уз
уважавање других
религијских
искустава и
филозофских
погледа, као и
научних сазнања и
свих позитивних
искустава и
достигнућа
човечанства.
Ученици треба да:
- уоче да је слобода
кључни елеменат у
разумевању Тајне
Христове;
- науче да се слобода
поистовећује с
личношћу, односно да
се личност
поистовећује с
љубављу према другој
личности;
- запазе разлику
између приказивања
живота Христовог у
православној
иконографији и
западној ренесансној
уметности.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УВОД
Света тројица –
Отац, Син и
Свети Дух
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Планирање
Организација
Презентација
Вођење циљног
разговора
Постојање
личности у
заједници
слободе и љубави
Усмено излагање
Рад у групама
Хеуристички
разговор
Демонстрација
Антрополошке
последице вере у
Свету Тројицу
Часописи
прописани од стране
црквених власти
Свето Писмо
Географске карте
Наставни листићи
Молитвеници
Филмови
Заједница са
Светом Тројицом
кроз Литургију
Света Тројица у
православној
иконографији
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе147
ВЕРСКА НАСТАВА- КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
вјеронаука је
упознавање особе
Исуса Криста.
Истина да је
цјелокупни
досадашњи вјеронаук
бесмислен ако у
сваком годишту не
би био у
средишту
проматрања Исус
Крист. Међутим
ученик шестога
разреда мора већ
носити у себи тежњу
покушати Исуса и
насљедовати. Стога
смо изабрали оне
теме
из Исусова живота
које надахњују и
потичу на
насљедовање. Грађа
је тако
распоређена да Исуса
проматра у разним
ситуацијама живота и
гледа се какав је
став према појединим
датостима заузео
Исус. Ослањајући се
на његов примјер и
ријеч, желимо га у
томе и насљедовати.
Зато је мисао
водиља:
насљедовање.
Дакле, мисао водиља
наставе вјеронаука
шестог разреда
основне школе су
оне вјерске истине
које воде ученика по
Исусовом животном
путу да га насљедује.
Ученици треба да:
- уоче да је слобода
кључни елеменат у
разумевању Тајне
Христове;
- науче да се слобода
поистовећује с
личношћу, односно да
се личност
поистовећује с
љубављу према другој
личности;
- запазе разлику
између приказивања
живота Христовог у
православној
иконографији и
западној ренесансној
уметности.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УВОД
Упознавање
ученика са
садржајима
програма
католичког
вјеронаука за 7
разред.
ИСУС КРИСТ –
СИН БОЖЈИ –
ПОСТАЈЕ БРАТ
ЧОВЈЕКУ
ИСУС ЈЕ
ВРХОВНИ
УЧИТЕЉ ВЈЕРЕ
ИСУС ПОМАЖЕ
ЉУДИМА
ИСУС ЈЕ ЗА НАС
УМРО И
УСКРСНУО –
НАЈВЕЋИ ЧИН
ЉУБАВИ
ИСУС И ДАНАС
МЕЂУ НАМА
ДЈЕЛУЈЕ
СНАГОМ
СВОЈЕГА ДУХА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
начин спознаје
посједује слиједеће
ступњеве:
постављање циља,
мотивирање, обрада
нових наставних
садржаја, учење,
индуктивни и
дедуктивни
закључци, изравни и
неизравни докази,
формулирање
запамћених
чињеница... Или,
садржај примјене
има ове дијелове:
проблем,
постављање циља,
библијски лик из
овога циклуса,
задаћа, упознавање
прилика и
увјежбавање. Код
спознавања треба
имати пред очима
физиономију групе
и појединаца, но у
оквиру сата под
којим се обрађују
нови наставни
садржаји врши се
примјена,понављање
и вредновање
обрађенога градива.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе148
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Изборна настава
предмета Пројекат
грађанин има за циљ
оспособљавање
ученика за активно
учешће у животу
заједнице (школе,
локалне заједнице)
проширивањем
практичних знања о
демократији, њеним
принципима и
вредностима.
Задаци предмета
пројекат грађанин су:
- развијање вештина
комуникације
неопходних за
сарадничко
понашање,
аргументовано
изношење ставова и
изражавање
мишљења;
- обучавање
техникама групног
рада;
- разумевање
функционисања нивоа
власти и појма
политичке мере/мере
власти;
- развијање
способности
критичког расуђивања
и одговорног
одлучивања и делања;
- подстицање и
оспособљавање за
активно учешће у
животу школе и
локалне заједнице.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Упознавање са
основним
елементима
програма
. Први корак –
уочавање
проблема у
заједници
Други корак –
избор проблема
. Трећи корак –
сакупљање
података о
изабраном
проблему
Четврти корак –
израда студије
Пети корак –
јавна
презентација
студије
Шести корак –
осврт на научено
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Основна теза које
би наставници све
време требало да се
придржавају јесте да
ученике не уче шта
да мисле, него како
да мисле. Ученици
активно и
равноправно
учествују у свим
активностима.Улога
наставника је да
иницира и одржава
двосмерну
комуникацију са
ученицима, да их
подстиче да изнесу
своја запажања,
мишљења и погледе
на проблеме, као и
да креира атмосферу
на часу погодну за
аргументовање идеја
и размену мишљења
међу ученицима. У
том смислу,
интерактивни метод
рада би требало да
се одвија кроз
следеће форме:
кооперативни рад
наставник –
ученици;
кооперативни рад у
малим групама
ученика; тимски
рад.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе149
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН
ОСТВ.
ПРОГРАМА
Циљ наставе
страног језика
јесте да се
осигура да сви
ученици
стекну
базичну
jeзичку
писменост и
да напредују
ка реализацији
одговарајућих
Стандарда
образовних
постигнућа, да
се оспособе да
решавају
проблеме и
задатке у
новим и
непознатим
ситуацијама,
да изразе и
образложе
своје
мишљење и
дискутују са
другима,
развију
мотивисаност
за учење и
заинтересован
ост за
предметне
садржаје, као
и да овладају
комуникативн
им вештинама
и развију
способности и
методе учења
страног језика.
Ученик треба да:
-разуме изразе и упутства које настав-ник
употребљава и прати обична и краћа
обавештења;
-разуме кратке дија-логе и монолошка
излагања до 12 рече-ница
-разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком;
-разуме и реагује на одговарајући начин на
кратке усмене поруке у вези са лич-ним
искуством и интересовањима са
активностима на ча-су.
-упозна и, када је у питању позната је-зичка
грађа, савлада технике читања у себи;
-даље упознаје пра-вила графије и ортографије;
-разуме смисао кра-ћих писаних порука и
илустрованих текс-това о познатим темама.
-издваја основне ин-формације из краћег
прилагођеног текста у вези са неком особом или догађајем (ко, шта, где, када...);
-наслути садржај не-ког информативног
текста ако је праћен визуелним додатком.
-ступи у дијалог и у оквиру десет реп-лика,
постављањем и одговарањем на пи-тања.
-монолошки, без претходне припреме, али
уз наставников подстицај, у десетак
реченица представи себе или другога,
саопшти садржај ди-јалога или наратив-ног
текста, или опише слику, лице, предмет,
животињу и ситу-ацију.
поставља једноставна питања и одговара на
њих;
- изражава допадање или недопадање; нуди
и прихвата понуду, позив или
извињење;
-учествује у комуни-кацији на часу (у пару,
у групи, итд.);
- тражи разјашњења када нешто не ра-зуме;
-пише реченице и краће текстове на основу
датог модела, слике или другог визуелног
подстицаја (биографије, краће описе
догађаја из свакодневног живота);
-пише пригодне честитке, поруке и
електронска писма користећи модел;
-одговори на једноставна питања (ко, шта,
где) која се односе на обрађене теме,
ситуације у разреду или њега лично;
Реченице
Комуникација у
учионици се
остварује кроз
дијалоге, игре
погађања,
физичке
активности,
такмичењау
којима наставник
учествује као
ментор али и као
партнер у игри.
Комуникативне
функције су
обрађене у
осмишљеним
контекстима
примереним за
децу тог узраста и
увежбавају се
извођењем
симулираних
дијалога,
описивањем
ситуација у
учионици и
решавањем
задатака у радној
свесци.
Именице
Члан
Заменице
Придеви
Бројеви
Глаголи
Прилози
Предлози
Негација.
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе150
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- ИЗАБРАНИ СПОРТ
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
1) стицање и
усавршавање
научених знања,
вештина и навика
2) очување и
унапређивање
здравља
1) формирање
морално- вољних
квалитета личности
2) примена тих
квалитета у
свакодневном животу
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1) ОДБОЈКА:
а) техника:
- сервис
- примање
сервиса
- дизање лопте
- блок
б) тактика:
комбинације:
а) тактика
одбране
б) тактика напада
2) ФУДБАЛ
а) техника:
- вођења лопте
- шутирања лопте
- примање лопте
- сарадња играча
- дриблинг
- техника голмана
б) тактика:
- тактика одбране
- тактика напада
ц) комбинације
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
заснива се на
јединству часовних
и ванчасовних
организацијатакмичења
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе151
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ
образовноваспитног рада
изборног
програма је да
се ученици
оспособе за
коришћење
рачунара.
-развијање
интересовања ученика
за рад са компјутером
-упознавање основних
сређивања и функција
Интернет-a,
-упознавање начин
тражења података и
информације на
Интернету,
-упознавање могућности
за комуникације преко
Интернета,
-упознавање коришћења
периферије за рад са
звуком, преко
практичног рада,
-упознавање и
сређивање рада са
различитих формата
звука,
- упознавање
коришћења периферије
за рад са видео записом,
преко практичног рада,
-упознавање рада са
ефектима и монтажима
са разхих података,
- упознавање сруктура
презентације,
- упознавање рад са
шаблонима, са разним
подацима, са ефектима у
програму, преко
практичног рада,
- у изборним модулима
проширење знање или у
програмирању или у
графичком дизајну.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Интернет (6)
Обрада звука
(4)
Обрада видео
записа (6)
Израда
презентација
(10)
Изборни
модул (10)
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програмске садржаје треба
остваривати првенствено
кроз вежбе и
практичан рад на рачунару.
Препоручено је користити
практичан рад што више
пута.
Рад са елекронском поштом,
комуникација преко
Интернета и преко других
електронских уређаја за
комуникацију. Практичан
рад са програмом за
елекронске поште.
Коришћење периферије и
коришћење програма за
обраду звука, нпр. Снимања,
конверзација, монтажа итд.
Коришћење дигиталне
фотоапарате и мобилне
телефоне за снимање видео
записа, и обрњивање тих
података са програмом нпр.
одсецање, брисање,
позиционивање, додавање
ефеката, текста итд.
Исто тако је важан део
наставе информатике
практичан рад из
PowerPoint-a. Најважније је
да ученици науче самосталан
рад преко практичног рада
на рачунару напр.
рад са слајдовима,
убацивање разне шаблоне,
податке, анимације. Важно је
да на крају ове теме ученици
знају самостално да направе
једноставне презентације.
У изборном модулу ученици
прошире досадашње знање
или из програмирање
( низови, разне врсте петљи,
птрограми..итд.), или из
цртања и графичког дизајна (
обликовање, промена
положаја, убацивање
ефеката, промена редоследа
итд.). Исто и у овим темама
(Изборни модули) најважно
је реализовање теме преко
практичног рада.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе152
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
A magyar nyelv a
nemzeti kultúra
elemeivel tantárgy
oktatásának célja a
tanulók
kifejezőképességének
fejlesztése, a
társadalmi környezet
nyelvén való
érvényesülés
érdekében, ami
magában foglalja a
helyes
nyelvhasználatot, a
másokkal való
kapcsolatteremtést és a
gondolkodás
fejlődését.
1.A tanulók
kommunikációs
képességeinek
fejlesztése
-tagolt beszéd és
szókincs fejlesztése
2.Az általános nyelvtani
és nyelvészeti tudás
fejlesztése-a magyar és
a szerb nyelv
komparativ elemzése.
3. Nyelvhasználatra
való ösztönzés
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1.Általános nyelvészet
(a kommunikáció
fogalma és tényezői, a
nem verbális jelek és
szerepük,
szupraszegmentális
tényezők szerepe)
2.Kommunikáció
(érvelés,
vita,szövegértés, világos
érzelemközlés szóban és
irásban)
3. Nyelvtan (egy és
többjelentésű szavak,
szófajok-főnév,
névmás,határozó,névutó,
kötőszó).
4. Helyesirás
5.Beszédművelés
6.Irodalomismeret
7.A nemzeti kultúra
alapjai (népszokások,
ünnepek, érdekességek a
magyar történelemből)
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
A magyar nyelv a
nemzeti kultúra
elemeivel tantárgy
tanitása olyan
aktivitásokon
keresztül valósul meg,
melyek összhangban
állnak a tantárgy
céljaival és
feladataival. Olyan
nyelvi szituációs
helyzeteket
teremtünk, melyek
megoldása csak
nyelvhasználattal
oldható meg,
figyelembe véve a
tanulók képességeit,
érdeklődését, magyar
nyelvtudását és
mindennapi
ismereteiket és a
hozzájuk közel álló
téma feldolgozásával
növelni
motiváltságukat.
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе153
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
VII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Ученици би требало
да се упознају са
специфичностима
динамике културних
промена и да науче
како да сагледају
себе у контексту
„другог” да би
сопствени идентитет
што потпуније
интегрисали у шири
контекст разуђене и
сложене садашњости.
-да прошире знањa из
области опште
културе, да се
оспособе кроз
упознавање са
начином живота
људи у прошлости
боље разумеју свет и
време у коме живе и
развију свест о
континуитету и
укорењености.
Упознавање с основним
елементима свакодневног
живота у прошлости
Србије, Европе и света, с
намером да се уоче
њихови заједнички
именитељи и упознају
различитости које
постоје у датом
историјском контексту,
као и у односу на
савремено доба у којем
ученик живи.
Ученици треба да се
оспособе да формирају
јаснију представу о
прошлим временима, да
овладају елементарним
процедурама
прикупљања историјске
грађе, као и да развију
критички однос према тој
грађи и другим остацима
прошлих времена.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УВОД
НОВАЦ И
БАНКЕ НЕКАД
И САД
СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ У
НОВОМ ВЕКУ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Током
остваривања
програма
потребно је
уважити високу
образовну и
мотивациону
вредност
активних и
интерактивних
(кооперативних)
метода
наставе/учења те
кроз све
програмске
целине доследно
осигурати да
најмање једна
трећина наставе
буде
организована
употребом ових
метода.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе154
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Сврха програма образовања
Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математицке
научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености
неопходне за живот у савременом и сложеном друштву
- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно
задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале,
поштује
друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће
у
економском, друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и
културном развоју друштва
Циљеви и задаци програма образовања су:
- стицање знања о језику, књижевности и медијима релевантним за будуће
образовање и професионални развој;
- оспособљавање ученика да користи стандардни матерњи језик, ефикасно комуницира у
усменом и писаном облику у различите сврхе;
- оспособљавање уценика да комуницирају у усменом и писаном облику на теме из
свакодневног живота на страном језику;
- развијање свести о знацају вишејезичности у савременој вишекултурној заједници;
- разумевање повезаности различитих научних дисциплина;
- разумевање и сналажење у садашњости и повезаности друштвених појава и процеса у
простору и времену (Србија, Европа, свет);
- прихватање и уважавање другог/друге без обзира на националну, верску, родну и
друге разлике;
- разумевање појава, процеса и односа у природи на основу знања физичких,
хемијских и биолошких закона, модела и теорија;
- правилно формирање математичких појмова и стицање основних математичких
знања и вештина;
- стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема;
- овладавање информационо-комуникационим технологијама;
- развијање вештина и техника уметничког изражавања
- познавање различитих техника, стилова и медија уметничког изражавања;
- познавање вредности сопственог културног наслеђа и повезаности са другим
културама и традицијама;
- развијање одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе155
ПРЕДМЕТИ У ОСМОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Ред.
бр.
ОСМИ РАЗРЕД
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Српски језик
4
136
2.
Мађарски језик
4
136
3.
Српски као нематерњи језик
2
68
4.
Математика
4
136
5.
Историја
2
68
6.
Ликовна култура
1
34
7.
Музичка култура
1
34
8.
Физичко васпитање
2
68
9.
Енглески језик
2
68
10.
Географија
2
68
11.
Биологија
2
68
12.
Техничко и информатичко о.
2
68
13.
Физика
2
68
14.
Хемија
2
68
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Ред.
бр.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе156
ОБЛИК ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
ОСМИ РАЗРЕД
недељно
годишње
30-32
1020-1088
1.
Редовна настава
2.
Допунска настава
1
34
3.
Додатни рад
1
34
Ред.
бр.
ИЗБОРНИ И
ФАКУЛТАТИВНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ОСМИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Верска настава
1
34
2.
Грађанско васпитање
1
34
3.
Немачки језик
2
68
4.
Физичко вас. Изабр. спорт
1
34
5.
Свакодневни живот у прошлости
1
34
6.
Информатика и рачунарство
1
34
7.
Матерњи језик са ел.нац.култ.
2
68
Ред.
бр.
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
1.
Час одељенског старешине
2.
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
3.
Екскурзија
ОСМИ РАЗРЕД
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1
34
1-2
34 – 68
1 – 2 дана годишње
-
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе157
СРПСКИ ЈЕЗИК
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе српског
језика јесте да
ученици овладају
основним
законитостима
српског књижевног
језика на којем ће се
усмено и писмено
правилно
изражавати,
да упознају, доживе и
оспособе се да
тумаче одабрана
књижевна дела,
позоришна,
филмска и друга
уметничка остварења
из српске и светске
баштине.
Ученици треба да
-упознају важне
карактеристике и
друштвени положај
српског језика и језика
националних мањина у
Србији
-савладају правила
акценатске норме
књижевног језика
-обнове, систематизују и
делимично прошире
садршаје из претходних
разреда из граматике и
правописа
-формирају критеријуме
за самосталан избор,
анализу и процену
уметничких дела
доступних узрасту
-упознају технику
писања реферата
-овладају расправом као
облоком усменог и
писменог изражавања
-систематизују градиво
из свих програмскотехничких подручја
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1.Књижевност
2. Језик
3. Језичка
култура
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
У настави језика
ученици се
оспособљавају за
правилну усмену и
писмену
комуникацију
стандардним
српским језиком
Основни
програмски захтев у
настави граматике
јесте да се
ученицима језик
представи и тумачи
као систем. Ниједна
језичка појава не би
требало да се
изучава изоловано,
ван контекста у
којем се остварује
њена функција.
БР.
ЧАС
136
Поступност се
обезбеђује самим
избором и
распоредом
наставних садржаја,
а
конкретизација
нивоа обраде
Селективност се
остварује избором
најосновнијих
језичких
законитости и
информација о
њима.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе158
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
-A mai magyar nyelv
rendszerének
megismerése és a
nyelvhasználatban
való alkalmazása.
-A mondatfajták és a
mondatrészek
megtanítása és
alkalmazása a
szövegalkotásban.
-Az összetett mondat
megtanítása és helyes
használata.
-A
tömegkommunikáció
összegzése és
esetleges bővítése.
-A magyar nyelv
történetének
ismertetése,
megtanítása.
-Az eddig tanult
hangtani és szófaji
ismeretekre való
építkezés.
-Irodalmi alkotások
megismertetése és
azok önálló elemzése.
-A néma és kifejező
olvasás fejlesztése és
tökéletesítése.
-A gyorsolvasás
tökéletesítése.
-A tanuló a tanult
nyelvtani ismereteket
tudatosan alkalmazza
szóban és írásban.
-Nyelvtan:
a.) nyelvtan
(a
tömegkommunikáci
ó fogalmának,
formáinak,
műfajainak
felismerése, az
összetett mondat
fajtáinak
megkülönböztetése,
a szóösszetétel
fajtáinak
felismerése, a
szóképzés fajtáinak
meghatározása, a
magyar nyelv
történeti
áttekintése)
b.)helyesírás
(az eddig
ismert
helyesírási
szabályok ,
ismeretek
használata,
újak
megismerése,
az írásjelek
helyes
használata)
c.)nyelvhelyess
ég (különböző
szövegfajták
alkalmazása)
- Irodalom:
a.) irodalom
(önálló irodalmi
szövegértelmezés,
az irodalmi
fogalmak – műfaji,
stilisztikai szövegben való
felismerése, )
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Év eleji ismétlés
A mai magyar
nyelv rendszere.
A mondat.
A szóalkotás.
Nyelvtörténet
Az írásjelek.
Helyesírási
alapelvek.
Betűrend.
Év végi ismétlés.
Irodalmi
olvasmányok
elemzése.
Szakirodalom
használata.
Stilisztikai és
irodalomelméleti
fogalmak
(reflexív vers,
ballada, poéma,
ars poetica,
dráma, komédia,
napló, útleírás,
önéletrajz,
romantika,
realizmus).
Házi
olvasmányok.
Házi feladatok.
Írásbeli
dolgozatok
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Az előző években szerzett
nyelvi ismeretek elmélyítése.
(A tömegkommunikáció.)
Az egyszerű és az összetett
mondat fogalma. Az összetett
mondat fajtái.
A szótan.
A hangtan.
Szóalkotás: szóösszetétel,
szóképzés, a szóalkotás más
módjai.
Általános nyelvismeret: a
magyar nyelv eredete, a régi
magyar nyelv, nyelvemlékek,
nyelvrokonság, történelmi
korszakok.
A helyesírási szabályok
alkalmazása az írásjelekre
vonatkozóan. Az írásjelek
használatának gyakorlása.
A helyesírási szabályok
alkalmazása. Tartalomjelölés.
A helyesírási alapelvek.
Betűrendbe szedés
Epikai művek feldolgozása
(elbeszélés, regény,elbeszélő
költemény, ballada)
Lírai alkotások feldolgozása (
költői képek, stílus).
Drámai művek feldolgozása
(párbeszéd, monológ,
cselekmény, szereplők, idő és
tér viszonya).
Az irodalmi alkotás nyelvistiláris értékeinek felismerése.
Önálló szövegfeldolgozás,
szövegalkotás, vázlatkészítés.
Egyéni élmény és mások
élményeinek elmondás.
Szóbeli arcképfestés.
Humoros írás. Egy könyv
bíráló jellegű bemutatása,
ismertetése. Kérvény és
önéletrajz írása. Önálló
alkotások írása.
БР.
ЧАС
136
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе159
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
VIII раз.
ЦИЉ
Циљ наставе
српског језика
јесте да
ученици стекну
и овладају
општим и
посебним
захтевима за
стицање и
развијање
језичких умења
које ће затим
користити у
споразумевању,
дружењу и
зближавању са
припадницима
већинских
народа.
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Задаци српског
језика јесу да
ученици :
1) стичу језичку и
комуникативну
комтетенцију
усвајањем нових
знања о српском
језику путем
наставе граматике
2) богаћење
речника од око 250400 нових речи и
израза
3) разумеју на слух
нови текст у оквиру
тематике
4) коригују грешке
које са јављају на
свим језичким
нивоима
5) самостално
читају дуже
текстове различитог
жанра
6) даље се
оспособљавају за
анализу текстова(
садржајну и
естетску)
7) оспособе за
коректно писмено
изражњвање у
оквиру језичке и
лексичке грађе
8) оспособе да
користе језичке
приручнике и
речнике
1)Тематика:
- школа ( могућности даљег
школовања, средње
образовање, високе и више
школе);
- из живота младих
- друштво и природа
(актуелне теме као и теме из
националне историје Срба,
значајни догађеји из
историје српске културе,
значајне културне
институције, природне
лепоте земље)
- комуникативне функције
( слагање/ неслагање са
мишљењем саговорника,
изражавање толерантног
става, одобравање нечијег
поступка, приговор,
изражавање уверености/
неуверености, давање
предности, савета, оцене,
исказивање симпатије/
обећања/ осећаја/
осећања/опраштања)
2) Граматика
а) глаголи( гл. вид и род са
гласовним алтернацијама
б) преглед образаца промене
глаголских облика са
указивањем на гласовне и
прозодијске промене
в) основна значења неких
личних глаголских облика
г) употреба гл.прилога
д) повратни глаголи
ђ) сложене реченице
е) редослед реченица у
сложеној реченици
3) Правопис:
системетизација
правописних правила
усвојених у претходним
разредима
4) Говорне вежбе:
5) Писмене вежбе
6) Читање
7) Лектира
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Све активности
наставе српског
језика као
нематерњег се
планирајуи
организују тако
да буду у
функцији неког
од наведених
задатака који се
не би могао
остварити без
употребе
наставних
садржаја. При
том, задаци треба
да садрже
различите
могућности
решења како би
сви ученици, у
складу са својим
способностима,
интересовањима
и познавањем/
непознавањем
српског језика,
могли
учествовати у
његовом
остваривању.
Када је задатак
говорног или
животног
карактера и
близак искуству и
интересовањима
ученика, појачава
се мотивација,
жеља, потреба и
воља за улагањем
напора.
БР.
ЧАС
68
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе160
МАТЕМАТИКА
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
математике у
основној школи
јесте: да ученици
усвоје
елементарна
математичка знања
која су потребна за
схватање појава и
законитости
у природи и
друштву; да
оспособи ученике за
примену усвојених
математичких
знања у решавању
разноврсних задатака
из животне праксе, да
представља основу
за успешно
настављање
математичког
образовања и за
самообразовање; као
и да
доприносе развијању
менталних
способности,
формирању научног
погледа на свет
и свестраном
развитку личности
ученика.
- стицање знања
неопходних за
разумевање
квантитативних и
просторних односа
и законитости у
разним појавама у
природи, друштву и
свакодневном
животу;- усвајање
основних чињеница о
скуповима,релацијама
и пресликавањима;
- савлађивање
основних операција с
природним, целим,
рационалним и
реалним
бројевима, као и
усвајање основних
својстава тих
операција;упознавање
најважнијих
геометријских
објеката: линија,
фигура и тела и
разумевање њихових
узајамних односа;
изграђивање
позитивних особина
ученикове личности
као што су:
систематичност,
упорност, тачност,
уредност,објективност,
самоконтрола и
смисао за самостални
рад;
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Сличност троуглова
Тачка, права и
раван
Линеарне једначине
и неједначине са
једном непознатом
Призма
Пирамида
Линеарна функција
Графичко
представљање
података
Систем линеарних
једначина са две
непознате
Ваљак
Купа
Лопта
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Наставити с
даљим
изграђивањем
појмова: бројевни
израз,
променљива,
израз с
променљивом и
придруживање
(повезано с
рачунским
операцијама,
одговарајућим
једначинама и
неједначинама),
користећи при
томе и термине:
израз, формула,
исказ. Мада се
појам
пресликавања
(функције), као и
сам термин, не
уводе, треба
уочавати и
наводити примере
једноставнијих
(функцијских)
зависности у
разним областима
(откривање
правила
придруживања,
придруживање по
датом правилу:
бројева –
бројевима,
бројева – дужима,
бројева –
површима,
бројева –
именима и др.).
БР.
ЧАС
136
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе161
ИСТОРИЈА
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
историје је
развијање
ученика као
културно
свестране и
хуманистички
оријентисане
личности
кроз
разумевање
историјских
процеса и
појава, као и
развијање
патриотизма
кроз
познавање
националне
историје и
духа
толеранције и
европског
идентитета
кроз
разумевање
прошлости и
културе
других, пре
свега
суседних
народа
Разумевање
историјских
процеса и токова
кроз уочавање
узрочно –
последичних веза,
- познавање
националне и
опште историје
(политичке,
друштвено –
економске,
културне),
- значај истакнутих
личности у
историји,
- повезивање знања
из историје са
градивом из других
наставних
предмета,
- упознавање и
употреба стручне
терминологије,
- упознавање
научних и
културних
достигнућа у
оквирима опште и
националне
историје,
-интелектуални
развој ученика кроз
логичко
закључивање и
развој критичког
мишљења
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
-Свет крајем 19. и
почетком 20. века
- Србија, Црна
Гора и Срби у
Хабзбуршком и
Османском
царству од
Берлинског
конгреса до Првог
светског рата
- Први светски
рат и револуције у
Русији и Европи
-Србија и Црна
Гора у Првом
светском рату
- Свет између
Првог и Другог
светског рата
- Југословенска
Краљевина
- Други светски
рат
- Југославија у
Другом светскогм
рату
- Свет после
Другог светског
рата
-Југославија после
Другог светског
рата
НАЧИН ОСТВ. ПРОГРАМА
Основни програмски захтев у
настави историје морали би да
се остварују кроз активни рад
ученика, кроз који се усмерава
рад ученика, како би се
избегле мане традиционалног
начина рада у којем је ђак
пасивни посматрач који само
прима готово знање. На овај
начин развија се креативност
код ученика и критичко
мишљење. Зато је неопходно
повезивање градива из
историје са садржајима из
сродних предмета (српски
језик, географија, ликовна и
музичка култура, нпр.).
Корелација са другим
предметима је неопходна.
Наставу треба допунити
садржајима из завичајне
историје.
Фронтални облик рада је
основни, али не сме да буде и
једини, и треба га што више
допуњавати групним и
индивидуалним облицима рада
и то не само на часовима
понављања већ и обраде новог
градива. с циљем што већег
активирања ученика и
оспособљавања за самостални
рад. Зато велики значај треба
посветити постављању питања,
како од наставника (и то не
само у фази понављања већ и
током обраде новог градива),
тако и од самих ученика, како
би се осигурало боље
разумевање и памћење
наставних садржаја.
Уз монолошку и дијалошку
методу рада посебан акценат
треба ставити на коришћење
историјских текстова, и то
превасходно изворних како би
код ученика развили критички
приступ наставним
садржајима.
Од наставних средстава веома
је важно користити историјску
карту .
БР.
ЧАС
68
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе162
ГЕОГРАФИЈА
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Географска
знања су значајна
компонента
опште културе
сваког човека.
Ученици кроз
овај предмет
упознају основне
објекте, појаве и
процесе у
простору,
њихово узрочнопоследичне везе
и односе и на
основу тога
изграђују
сопствено
географско
мишљење.
Кроз стечена
знања ученици
изграђују свест о
значају заштите
природе и
формирају
одговоран однос
према животној
средини.
Настава
географије
оспособљава
ученике да
користе
географску карту
у свакој
ситуацији.
Улога географије
огледа се и у
развијању
толерантног
става према
различитим
народима,
њиховим
културама и
начину живота.
Oдређивање, повезивање и
схватање значаја
географског положаја cвоје
земље на Балкану, у Европи
и у свету.
Упознавање природногеографских и друштвеногеографских објеката, појава и
процеса на територији
Републике Србије.
Упознавање природних
лепота и културних баштина
наше земље.
Разумевање могућности
развоја.
Развијање осећања социјалне
припадности.
Коришћење различите
изворе литературе.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Увод у
програмске
садржаје
2. Географски
положај, границе
и величина
Републике Србије
3. Природне
одлике Србије
- Панонски басен
- Планински
рељеф Србије
- Српскомакедонска маса
-Динариди
- Карпатскобалканиди
- Клима Србије
- Воде Србије
- Земљиште и
биљни и
животињски свет
- Заштита
природе
4. Становништво
и насеља Србије
5. Привреда
Србије
6. Завичајна
географија
7. Срби ван
граница Србије
8. Србија у
савременим
интеграцијским
процесима
9. Годишња
систематизација
наставног
градива
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Приликом обраде
физичкогеографских садржаја
посебну пажњу
треба посветити
проблемима
заштите и
унапређивања
животне средине.
Током
проучавања
становништва
треба сагледати
популациони
проблеми.
При обради
привреде ученици
треба да стекну
знања о развоју
привреде, о
територијалном
размештају, о
неравномерношћу
у развијености.
Кроз наставну
тему – Република
Србија у
савременим
интеграцијским
процесима – треба
ученицима
омогућити да
схвате
разгранатост и
развојност
политичке,
економске и
научнотехнолошке сарадње
наше државе са
другим државама
у свету.
БР.
ЧАС
68
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе163
ЛИКОВНА КУЛТУРА
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ рада у
настави ликовне
културе је да се
подстиче и
развија
учениково
стваралачко
мишљење и
деловање у
складу са
хуманистичким
опредељењем и
карактером овог
наставног
предмета.Да
развије
ученикове
способности за
све ликовне
сегменте,естетске
критеријуме,
визуелну
перцепцију и
креативнно
мишљење.
Ученици треба да развију
ликовно естетски
сензибилитет за спонтани
ритам., линије визуелно
споразумевање, текстуру,
боју и свет уобразиље у
ликовним делима, покажу
интерес и способност за
самостално откривање
визуелних појава,
посматрају и естетски
доживљавају дела ликовне
уметности, развијају љубав
према ликовном наслеђу.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Слободно
компоновање
Визуелна
метафорика
Контраст,
јединство и
доминанта
Слободно
компоновање
Визуелно
споразумевање
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Садржаје
програма ликовне
културе треба
остваривати :
-примањем
( учењем)
тако што ће
ученицима бити
омогућено да
стичу знања из
области ликовне
културе,савладају
технолошке
поступке,
упознају
законитости и
елементе
ликовног језика
-посетама
изложби
-кроз ликовну
секцију
-учествовањем на
разним
конкурсима.
БР.
ЧАС
34
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе164
МУЗИЧКА КУЛТУРА
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
- да се
стварањем
интересовања за
активно
бављење
музиком
подстичу
стваралачке
способности,
когнитивни
развој ученика и
доприноси
естетском и
етичком развоју
њихове
личности.
- стварање активних
слушалаца и љубитеља
музике;
-оспособљавање ученика
за стваралачке музичке
активности којима се
доприноси развоју
креаативног мишљења;
- слушање и разумевање
музичких порука
уметничког дела којима
се доприноси развоју
музичког мишљења;
- неговање култивисаног
музицирања у свим
облицима образовноваспитног рада са
ученоцима, посебно у
хору и оркестру и
другим вокалним и
инструменталним
саставима;
- оспособљавање
ученика за доживљавање
и разумевање музике, за
естетско процењивање
уметничких дела и за
музичку интерпретацију;
- упознавање културна
баштине и савремена
кретања у музичкој
уметности свога и другх
народа;
- упознавање основа
музичке писмености и
изражајних среддстава
музичке уметности
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
- упознавање музике
различитих епоха и
извођење музике;
примењивати стечена
знања о музици
различитих епоха кроз
музичке примере;
- ученик уме да
препозна основне
елементе музичке
писмености- опише
основне
карактеристике
музичких
инструмената,
историјско – стилских
периода, музичких
жанрова, народног
стваралаштва
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
- певање, свирање
и стицање основа
музичке
писмености,
- слушање музике,
- дечје музичко
стваралаштво
БР.
ЧАС
34
- стечена знања из
музичке културе
проширивати и
примењивати на
примерима за певање
и свирање,
- подстицање музичке
креативности кроз
импровизацију на
доступним
инструментима;
-стварање дечјих
композиција.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе165
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ физичког
васпитања је да
разноврсним и
систематским
активностима , у
повезаности са
осталим васпитнообразовном
подручјима
допринесе
интегралном развоју
личности ученика ,
( когнитивном,
афективном ,
моторичком ) , развој
моторичких
способности,
стицање и
усавршавање и
примени наученог у
свакодневним
условима живота и
рада.
Подстицање раста и
развоја и утицање на
правилно држање тела.
Развој и усавршавање
моторичких способности.
Стицање моторичких
умења и стицање
теоретских
знањанеопходних за
њихово
усвајање.Формирање
морално-вољних
квалитета
личности.оспособљена
знања да ученици знају
применити у
свакодневном животу и
раду.
Задовољавање
социјалних потреба за
потврђивањем и групним
поистовећивањем.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Развијање
физичких
способности ,
усвајање
моторних знања
, умења, и навика
теоретско
образовање.
АТЛЕТИКА
Спринт трч.60м
4 x 60м штаф.
800м , 1500м,
Скок у даљ,
корачна техн.,
скок у вис, флоп.,
бацање кугле ,
кружна техника
ВЕЖБЕ НА
СПРАВАМА
И ТЛУ
Тло, прескок,
паралелни разбој,
висока греда,
кругови, састави
предвиђени за 8.
разред, ритм.
Гимнастика,
лопта, обруч
КОРЕКТИВНИ
ПЕДАГ. РАД
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програмска
концепција физичког
васпитања у основној
школи заснива се на
јединству часовних
ванчасовних и
ваншколских
организационих облика
рада програмски
задаци остварују се
осим на редовним
часовима и кроз
ванчасовне и
ваншколске
организационих облике
рада као што су : крос,
зимовање,курсни
облици, слободне
активности,
такмичења,корективнопедагошки рад и
приредбе и јавни
наступи. Обавезна
такмичења ,
међуразредна, школска
и окружна за атлетику,
рукомет, вежбе на
справама, кошарка,
пливање , стони тенис.
БР.
ЧАС
68
КОШАРКА
Усавршавати
тактику и
специјализацију
игре, игра по
правилима.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе166
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
енглеског језика
јесте да се
осигура да сви
ученици стекну
базичну
језичку
писменост и да
напредују ка
реализацији
одговарајућих
Стандарда
образовних
постигнућа,
да се оспособе
да решавају
проблеме и
задатке у новим
и непознатим
ситуацијама, да
изразе и
образложе своје
мишљење и
дискутују са
другима, развију
мотивисаност за
учење и
заинтересованост
за предметне
садржаје, као и
да овладају
комуникативним
вештинама и
развију
способности и
методе учења
страног језика.
-развијање сазнајних
и интелектуалних
способности ученика,
његових
хуманистичких,
моралних и естетских
ставова,
-стицање позитивног
односа према
сопственом језику и
културном наслеђу,
као и
према другим
језицима и
културама, уз
уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност у
комуникацији,
-стицање свести и
сазнања о
функционисању
страног и матерњег
језика.
-унапређивање знања
из страног језика,
која ће му омогућити
да се у једноставној
усменој и писменој
комуникацији
споразумева са
људима из других
земаља
-усвајање норми
вербалне и
невербалне
комуникације у
складу са
специфичностима
језика који се учи,
- подстицање на
даље учење истог
или другог страног
језика, било
самостално или на
вишем
нивоу образовања
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Именице
2. Придеви
3. Предлози
4. Глаголи
5. Прилози
прилошке
одредбе
6. Бројеви
7. Везници
8.Реченичне
конструкције
9.Идиоматски
изрази
и
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Слушање и реаговање на
команде наставника или са
траке (слушај, пиши,
повежи, одреди
али и активности у вези са
радом у учионици: цртај,
сеци, боји, отвори/затвори
свеску, итд.).
2. Рад у паровима, малим и
великим групама (минидијалози, игра по улогама,
симулације
итд.)
3. Мануалне активности
(израда паноа, презентација,
зидних новина, постера за
учионицу или
родитеље и сл.)
4. Вежбе слушања (према
упутствима наставника или
са траке повезати појмове
у
вежбанки, додати делове
слике, допунити
информације, селектовати
тачне и нетачне исказе,
утврдити хронологију и сл.)
5. Игре примерене узрасту
6. Певање у групи
7. Класирање и
упоређивање (по количини,
облику, боји, годишњим
добима, волим/не
волим, компарације...)
8. Решавање ''текућих
проблема'' у разреду, тј.
договори и мини-пројекти
9. Цртање по диктату,
израда сликовног речника
10. ''Превођење'' исказа у
гест и геста у исказ
11. Повезивање звучног
материјала са илустрацијом
и текстом
12. Заједницко прављење
илустрованих и писаних
материјала
13. Разумевање писаног
језика
14. Увођење дечије
књижевности
15. Писмено изражавање
БР.
ЧАС
68
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе167
БИОЛОГИЈА
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
-да се ученици
оспособе да
решавају
проблеме и
задатке у новим и
непознатим
ситуацијама
-да изразе и
образложе своје
мишљење и
дискутују са
другима
- развију
мотивисаност за
учење и
заинтересованост
за предметне
садржаје
-усвајањем
образовноваспитних
садржаја
развијају знања,
вештине и умења
из области
екологије и
заштите животне
средине уз
примену
концепта
одрживог развоја.
-упознавање
еколошких
појмова
-образовање за
животну средину
-развијање
потреба и
могућности
личног
ангажовања у
заштити животне
средине
-усвајање и
примена
принципа
одрживости,
етичности и
права будућих
генерација на
очување животне
средине
-да ученици
стекну знања
везана за изворе и
последице
угрожавања
животне средине
-да упознају
глобалне
последице
загађивања
животне средине
-да разумеју
улогу и значај
лишног
ангажовања у
заштити животне
средине
-да развијају
еколошку и
здравствену свест
и културу
живљења.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Увод
2. Екологија и
животна средина
3. Угрожавање,
заштита и
унапређивање
животне средине
4. Глобалне
последице
загађивања
животне средине
5. Животна
средина и
одрживи развој
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
1. Вербално-текстуалне:
усмено излагање-цртање
БР.
ЧАС
2. Илустративнодемонстративне:
илустрација цртежом и
демонстрација огледом
3. Лабораторијскоексперименталне:
лабораторијске вежбе и
практични радови
68
6. Животна
средина, здравље
и култура
живљења
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе168
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
да се
оспособе да
решавају проблеме и
задатке у новим и
непознатим
ситуацијама
да изразе и
образложе своје
мишљење и
дискутују са
другима
да развију
мотивисаност за
учење и
заинтересованост за
предметне садржаје
да стекну
основну техничку и
информатичку
писменост
да развију
техничко мишљење
и техничку културу
рада
да ученици стекну
основна техничкотехнолошка знања,
умења, вештине и
оспособљавају се за
њихову примену у
учењу, раду и у
свакодневном животу
да ученици сазнају
основни концепт
информационокомуникациони
технологија (ИКТ)
сазнају улоге ИКТ у
различитим струкама
и сферама живота
Науче употребу
рачунара са готовим
програмима за
графичке приказе,
интерфејс и интернет
Развијају стваралачко
и критичко мишљење
Развијају способност
практичког стварања,
односно да реализују
сопствене идеје
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1.
Информатичке
технологије
2.
Елелктротехнички
материјали и
инсталације
3.
Електричне
машине и уређаји
4.
Дигитална
електроника
5.
Од идеје до
реализације модули
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Уводити
ученике у свет
технике и
савремене
технологије на
занимљив и
атрактиван начин,
чиме се подстиче
њихово
интересовање за
техничко
стваралаштво.
Омогућити
ученицима да
исказују властите
креативне
способности, да
траже и налазе
сопствена
техничка решења
и да се доказују у
раду.
Ради што
успешније
корелације
одговарајућих
наставних
садржаја,
усклађивања
терминологије,
научног
осмишљавања
садржаја и
рационалног
стицања знања,
умења и навика
неопходна је
стална сарадња са
наставницима
физике,
математике,
хемије, биологије
и ликовне
културе и др.
БР.
ЧАС
68
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе169
ФИЗИКА
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Da se učenici
osposobe da
rešavaju probleme
i zadatke u
novim i
nepoznatim
situacijama, da
izraze i obrazlože
svoje mišljenje i
diskutuju sa
drugima, razviju
motivisanost za
učenje i
zainteresovanost
za predmetne
sadržaje, kao i
da upoznaju
prirodne pojave i
osnovne zakone
prirode, da
steknu osnovnu
naučnu
pismenost, da se
osposobe za
uočavanje i
raspoznavanje
fizičkih pojava u
svakodnevnom
životu i za
aktivno sticanje
znanja o fizičkim
pojavama kroz
istraživanje, da
oforme osnovu
naučnog
metoda i da se
usmere prema
primeni fizičkih
zakona u
svakodnevnom
životu i radu.
-стварање разноврсних
могућности да кроз
различите садржаје и
облике рада током
наставе физике сврха,
циљеви и задаци
образовања, као и циљеви
наставе физике буду у
пуној мери реализовани
- развијање функционалне
писмености,
- упознавање основних
начина мишљења и
расуђивања у физици,
- разумевање појава, процеса
и односа у природи на основу
физичких закона
- развијање способности за
активно стицање знања о
физичким појавама путем
истраживања,
- подстицање радозналости,
способности рационалног
расуђивања, самосталности и
критичког мишљења,
- развијање вештине јасног и
прецизног изражавања
развијање логичког и
апстрактног мишљења,
- разумевање смисла и
метода остваривања
експеримента и значаја
мерења,
- решавање једноставних
проблема и задатака у оквиру
наставних садржаја,
- развијање способности за
примену знања из физике,
- уочавање и разумевање
повезаности физичких
појава и екологије и
развијање свести о
потреби заштите, обнове и
унапређивања животне
средине,
- развијање радних навика и
склоности ка изучавању наука
о природи,
- развијање свести о
сопственим знањима,
способностима и даљој
професионалној оријентацији.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
- Осцилаторно и
таласно кретање
- Светлосне
појаве
- Електрично
поље
- Електрична
струја
- Магнетно поље
- Елементи
атомске и
нуклеарне
физике
- Физика и
савремени свет
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
- смањити укупну
оптерећеност
ученика,
- растеретити
важећи програм
свих садржаја
који нису
примерени
психофизичким
могућностима
ученика,
- ''вратити''
експеримент у
наставу физике,
- методски
унапредити
излагање
програмских
садржаја и
- извршити бољу
корелацију
редоследа
излагања садржаја
предмета физика
са математиком
и предметима
других
природних наука.
БР.
ЧАС
68
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе170
ХЕМИЈА
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
-развијање
функционалне хемијске
писмености;
- разумевање промена
и појава у природи на
основу стечених знања
о хемијским
појмовима, теоријама,
моделима и законима
- оспособљавање
ученика за
комуницирање
коришћењем хемијских
термина, хемијских
симбола, формула и
једначина;
- развијање способности
за извођење
једноставних хемијских
истраживања;
- развијање способности
за решавање теоријских
и експерименталних
проблема;
- развијање логичког,
апстрактног и критичког
мишљења;
- осамостаљивање
ученика за тражење и
коришћење релевантних
информација у
различитим
изворима (уџбеник,
научнопопуларни
чланци, Интернет);
- развијање свести о
важности одговорног
односа према животној
средини,
одговарајућег и
рационалног коришћења
и одлагања различитих
супстанци у
свакодневном животу;
- подстицање ученицке
радозналости, потребе
за сазнавањем о
својствима супстанци у
окружењу и позитивног
односа према учењу
хемије;
-стварање разноврсних
могућности да циљеви
наставе хемије буду у
пуној мери реализовани;
- омогућавање ученицима
да разумеју предмет
изучавања хемије;
- омогућавање ученицима
да сагледају значај хемије
у свакодневном животу,
за
развој различитих
технологија и развој
друштва уопште;
- омогућавање ученицима
да разумеју научни метод
којим се у хемији долази
до
сазнања;
- оспособљавање ученика
да користе језик хемије
као науке
-стварање наставних
ситуација у којима ће
ученици до сазнања
долазити на основу
демонстрационих огледа и
развијати при том
аналитичко и критичко
мишљење;
- стварање наставних
ситуација у којима ће
ученици развијати
експерименталне вештине,
- оспособљавање ученика
за извођење једноставних
истраживања;
- стварање ситуација у
којима ће ученици
примењивати теоријско
знање и експериментално
искуство за решавање
теоријских и
експерименталних
проблема;
- стварање ситауција у
којима ће ученици
примењивати знање
хемије за тумачење
појава и промена у реалном
окружењу;
НЕМЕТАЛИ,
ОКСИДИ
НЕМЕТАЛА
И
КИСЕЛИНЕ
МЕТАЛИ,
ОКСИДИ
МЕТАЛА И
ХИДРОКСИД
И (БАЗЕ)
СОЛИ
ЕЛЕКТРОЛИ
ТИЧКА
ДИСОЦИЈАЦ
ИЈА
КИСЕЛИНА,
ХИДРОКСИД
А И СОЛИ
НАЧИН
ОСТВ.
ПРОГРАМА
Демонстрација
БР.
ЧАС
Демонстрацион
и огледи
Лабораторијске
вежбе
Рад на тексту
Очигледна
средства
(панои,
графикони,
скице,
модели...)
68
Усмено
излагање
наставника
УВОД У
ОРГАНСКУ
ХЕМИЈУ
УГЉОВОДО
НИЦИ
ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА
СА
КИСЕОНИК
ОМ
БИОЛОШКИ
ВАЖНА
ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА
ХЕМИЈА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе171
ВЕРСКА НАСТАВА- ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Циљ верске
наставе
православног
катихизиса
(веронауке) у
основном
образовању и
васпитању је да
пружи целовит
православни
поглед на свет и
живот
(историјску
реалност Цркве)
и есхатолошки
живот ( будућу
димензију
идеалног ). То
значи да
ученици
систематски
упознају
православну
веру у њеној
доктринарној,
литургијској,
социјалној и
мисионрској
димензији.
Јесу да се код ученика :
- развије
способност да су
грех и зло
последица
погрешног
изражавања
човекове слободе
;
- развије
способност
уочавања да Бог
поштује човекову
слободу али да не
одустаје да свет
доведе у вечно
постојање;
изгради свест о томе да
Бог воли човека и свет и
да их никад не напушта,
али вечни живот зависи .
Учење о личности на
основу православне
тријадологије.
Разлика између природе и
личнсти у Богу.
Онтолошке последице
православне тријадологије
по човека и створени свет.
Човек као личност.
Сједињење тварне и
нетварне природе у једној
личности Христовој.
Црква као Тело Христово
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Увод
Прелиминарна
систематизација
Хришћанско
схватање
личности
Христосистинити Бог и
истинити човек
Обожење створене
природе у Христу
Џрква као Тело
Христово
Икона
и
иконичност
НАЧИН
ОСТВ.
ПРОГРАМА
Циљ наставе
православног
катихизиса у
осмом разреду
јесте
рекапитулација
целокупног
градива из
претходних
разреда с
посебним
истицањем
следећих
елемената :
-да је
метафизичко
начело
постојања
Бог;односно да
истинско биће
треба тражити
у Богу који је
Св. Тројица
-да је
онтолошко
начело на
основу
православног
учења о Богу
као Св.
Тројици
личност, а не
природа.
БР.
ЧАС
34
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе172
ВЕРСКА НАСТАВА- КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Темељито обрадити
апостолско веровање
и утврђивање
целокупног
осмогодишњег
веронаука.
Мисао водиља
наставе веронауке
осмог разреда
основне школе је
утврдити веру
над Апостолским
веровањем и упутити
сада већ младога
човека на пут вере
који сада прелази у
средњу школу и већ
се сам опредјељује.
Жеља је да понесе у
живот заокружену
информацију о својој
вери али и темељна
животна и морална
начела која су
итекако потребна
младом човеку.
- утврдити веру
над Апостолским
веровањем
-упознавање ученика са
општим информацијама и
знањем о својој вери
-формирање животних и
моралних начела
потребних за
свакодневни живот
човека.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1. Увод
2. Човек који
тражи истину
3. Исус Христ
који објављује
Бога и смисао
човека
4. Мистично тело
Христово-Црква
5. Хришћански
живот као
сведочење
истине
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Из доживљаја
истраживања и
искуства са
читања Библије
прелази се на
истине
записане у
Катекизму.
Овакав начин
спознаје има
властити ред:
упознавање
(обрада
нових садржаја),
сређивање
(систематизација),
понављање,
примена и
проверавање.
БР.
ЧАС
34
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе173
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Циљ предмета је
да
ученици
стекну
знања,
формирају
ставове, развију
вештине и усвоје
вредности које су
претпоставка за
успешан,
одговоран
и
ангажован живот
у демократском
друштву.
-разумевање концепта
универзалности права
детета;
-стицање знања о узроцима
различитог степена
остварености права детета у
савременом свету;
-подстицање развоја
критичког односа према
појавама злоупотребе права
детета;
-упознавање са неопходним
условима за остваривање
најбољег интереса детета;
-упознавање са местом,
улогом и значајем
међународних организација
које се у свом раду баве
унапређивањем положаја
деце;
-упознавање са местом,
улогом и значајем
институција и организација
које се у свом раду баве
унапређивањем положаја
деце у Републици Србији;
-упознавање са националним
законодавним оквиром чији
је циљ заштита интереса
деце;
-разумевање места, улоге и
одговорности државе,
друштва, породице и детета
у унапређивању положаја
деце у једном друштву;
-идентификовање особина,
знања и вештина код деце
које су значајне за њихову
активну улогу у
унапређивању положаја деце
у друштву;
-разумевање улоге и значаја
медија у савременом
друштву;
-унапређивање вештина
критичког разматрања
информација добијених
преко различитих медија;
-упознавање са улогом
медија у креирању слике
детета у друштву.
1. УВОД
2. ДЕЦА У
САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ
3. МЕДИЈИ У
САВРЕМЕНОМ
ДРУШТВУ
4. ЗАВРШНИ ДЕО
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
За разумевање
програмских
садржаја
неопходно је поћи
од базичних
појмова као што
су потребе
детета и права
детета. Са овим
појмовима, као и
са Конвенцијом о
правима детета
ученици су се већ
упознали.
Међутим,
потребно је још
једном указати на
те садржаје јер
Конвенција, где се
као четири
основна принципа
наводе
недискриминација,
најбољи интереси
детета, право на
живот и развој и
партиципација,
најбоље одражава
циљ који се жели
постићи у
друштву када је у
питању положај
детета.
БР.
ЧАС
34
Кроз реализацију
програма ученици
треба да створе
јасну слику о
сопственом месту
и значају у
активностима чији
је циљ
унапређивање
положаја детета у
друштву.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе174
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
немачког језика
јесте да се
осигура да сви
ученици стекну
базичну
језичку
писменост и да
се оспособе да
решавају
проблеме и
задатке у новим
и непознатим
ситуацијама, да
изразе и
образложе своје
мишљење и
дискутују са
другима, развију
мотивисаност за
учење и
заинтересованост
за предметне
садржаје, као и
да овладају
комуникативним
вештинама и
развију
способности и
методе учења
страног језика.
-Разумевање говора
-Разумевање писаног
текста
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Именица,
заменица, члан
-Усмено изражавање
Придеви,
предлози и
партикуле
-Писмено изражавање
Глагол
-Медијација
Фраза и реченица
-Интеракција
-Знања о језику
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Комуникација у
учионици се
остварује кроз
дијалоге, игре
погађања, физичке
активности,
такмичењау којима
наставник учествује
као ментор али и као
партнер у игри.
Комуникативне
функције су
обрађене у
осмишљеним
контекстима
примереним за децу
тог узраста и
увежбавају се
извођењем
симулираних
дијалога,
описивањем
ситуација у
учионици и
решавањем задатака
у радној свесци
БР.
ЧАС
68
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе175
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- ИЗАБРАНИ СПОРТ
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ изабраног
спорта је да
разноврсним и
систематским
активностима , у
повезаности са
осталим васпитнообразовном
подручјима
допринесе
интегралном развоју
личности ученика ,
( когнитивном,
афективном ,
моторичком ) , развој
моторичких
способности,
стицање и
усавршавање и
примени наученог у
свакодневним
условима живота и
рада.
Подстицање раста и
развоја и утицање на
правилно држање
тела.Развој и
усавршавање моторичких
способности.Стицање
моторичких умења и
стицање теоретских
знањанеопходних за
њихово
усвајање.Формирање
морално-вољних
квалитета
личности.оспособљена
знања да ученици знају
применити у
свакодневном животу и
раду.
Задовољавање
социјалних потреба за
потврђивањем и групним
поистовећивањем.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Упознавање
ученика са
вредностима
изабраног спорта,
основним
принципима
вежбања у складу
са његовим
узрастом,
етичким и
естетским
принципима
спорта.
Образовни
захтеви:
Савладаност
технике и њена
примена,
познавање
елементарне
тактике, примена
правила,
ангажованост на
такмичењима и
изабраном
спорту.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Изабрани спорт
се реализује у
оквиру редовне
наставе са једним
часом недељно
који се уноси у
распоред часова
школе.
По избору
ученика :
одбојка, кошарка
и фудбал.
БР.
ЧАС
34
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе176
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ
образовноваспитног
рада изборног
програма је
да се ученици
оспособе за
коришћење
рачунара у
свакодневном
животу.
-развијање
интересовања ученика
за рад са компјутером
-упознавање основних
сређивања и функција
табеларног програма
-упознавање радног
окружењу и основни
елементи прозора,
радна свеска и радни
лист, упознавање
функције ћелије и типа
података,
-упознавање
формирања ћелија, и
рад са формулама,
коришћење уграђених
функција и обрађивање
основних функција,
-рад са графичким
објектима,
дијаграмима, оквирима,
-упознавање
коришћења графикона
и начина израде
-Изборни модул:
Програмирања,
упознавање значења и
функција слогова,
потпрограма, низова,
напредне операције са
низовима
-Изборни модул:
Презентације на мрежи,
сервиси интернета,
структура презентације.
Рад са HTML језиком, и
обрада једноставне
презентације на мрежи
-Израда самосталног
пројекта: Заједно
изабрати теме
пројеката, заједничка
израда плана рада на
пројекту, изабирање
средстава презнтације
пројекта, израда
пројекта и вредновање
пројекта
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Табеларни
прорачуни (10)
Изборни модули:
Програмирања
или презентација
на мрежи (10)
Израда
самосталног
пројеката (14)
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Програмске садржаје
треба остваривати
првенствено кроз вежбе и
практичан рад на
рачунару. Препоручено је
користити практичан рад
што више пута.
Исто тако је важан део
наставе информатике
практичан рад и из Excel-а.
Најважније је да ученици
науче самосталан рад
преко практичног рада на
рачунару напр. уношење
разних података,
форматирање редова,
колона, ћелије и таблице,
коришћење формуле и
функције, и прављење
дијаграма и графикона.
Ако се изабре модул
програмирања, важно је да
науче правити и користити
основне и једноставне
програме, и решавати
једноставне задатке на
рачунару. Ако је изабрани
модул презентације на
мрежи, за израду је
препоручен користити МS
Publisher, МS Front Page,
или Dreamwaver...
Циљ је самостална израда
једноставне презентације.
Преко израда самосталног
пројеката циљ је да
ученици науче самостално
планирање изараде разних
пројеката. Важно је да
ученици науче основне
кораке планирање, израду
ових корака, и да раде у
групу, са разним
задатцима у једном
пројекту.
БР.
ЧАС
34
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе177
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
A magyar nyelv a
nemzeti kultúra
elemeivel tantárgy
oktatásának céljai: a
magyar nyelv
normáinak az
elsajátítása.A tanulók
kifejezőképességének
fejlesztése a
társadalmi környezet
nyelvén való
érvényesülés
érdekében, ami
magában foglalja a
helyes
nyelvhasználatot, a
másokkal való
kapcsolatteremtést és a
gondolkodás
fejlődését.
1.A tanulók
kommunikációs
képességeinek
fejlesztése
Beszédértés, konkrét
szituációkhoz mért
megfelelő
beszédreakció.
2.A nyelvtani tudás
fejlesztése-a magyar és
a szerb nyelvrendszer
megfelelő
részrendszereinek
összevetése.
A két nyelv között
fennálló hasonlóságok
és különbségek
meghatározása.
3. Klasszikus –és
kortárs magyar
irodalom néhány
alkotásának
megismerése.
4.Nyelvhasználatra
való ösztönzés. A
mondanivaló helyes
megfogalmazása.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
1.Általános nyelvészet
(a nyelv, mint
jelrendszer, szövegtan,
szövegkonnexitás)
2.Kommunikáció
(beszédhelyzet
összetevői, beszélő és
hallgató szempontjai,
tömegkommunikáció
feladatai, írott sajtó
műfajai, írásjelek,
szövegértés fejlesztése,
fogalmazásírás,
hírszerkesztés)
3. Nyelvtan (egyszerű
mondat, összetett
mondat, alárendelő- és
mellérendelő mondat
fajtái, többszörösen
összetett mondat,
magyar és szerb nyelv
szórendjének eltérései)
4. Helyesírás (írásjelek
használata, helyesírási
szabályzat használata)
5.Beszédművelés
6.Irodalomismeret
(próza, líra és dráma
műfajai, költői képek,
stíluseszközök
felkutatása irodalmi
művekben)
7.A nemzeti kultúra
alapjai (jelképek,
ünnepekhez fűződő
szokások, magyar film,
magyar színház,
érdekességek a magyar
történelemből, magyar
konyha)
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
A magyar nyelv a
nemzeti kultúra
elemeivel tantárgy
tanítása olyan
aktivitásokon
keresztül valósul
meg, melyek
összhangban
állnak a tantárgy
céljaival és
feladataival.
Olyan nyelvi
szituációs
helyzeteket
teremtünk, melyek
megoldása csak
nyelvhasználattal
oldható meg.
Figyelembe kell
venni a tanulók
különböző nyelvi
szintjét,
képességeit,
érdeklődését és
mindennapi
ismereteit.
Érdeklődési
körükhöz közel
álló témák
feldolgozásával
növeljük
motiváltságukat.
A tanítási témák
és tartalmak
összekapcsolása
más tantárgyak
témáival.
Különböző
oktatási
segédeszközök
(könyvek,
munkalapok,
folyóiratok,
lexikonok,
szótárak)
használata
szükséges.
БР.
ЧАС
68
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе178
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
VIII раз.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Ученици би требало
да се упознају са
специфичностима
динамике културних
промена и да науче
како да сагледају
себе у контексту
„другог” да би
сопствени идентитет
што потпуније
интегрисали у шири
контекст разуђене и
сложене садашњости.
-да прошире знањa из
области опште
културе, да се
оспособе кроз
упознавање са
начином живота
људи у прошлости
боље разумеју свет и
време у коме живе и
развију свест о
континуитету и
укорењености.
Упознавање с основним
елементима свакодневног
живота у прошлости
Србије, Европе и света, с
намером да се уоче
њихови заједнички
именитељи и упознају
различитости које
постоје у датом
историјском контексту,
као и у односу на
савремено доба у којем
ученик живи.
Ученици треба да се
оспособе да формирају
јаснију представу о
прошлим временима, да
овладају елементарним
процедурама
прикупљања историјске
грађе, као и да развију
критички однос према тој
грађи и другим остацима
прошлих времена.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УВОД
ФОТОГРАФИЈА,
ФИЛМ, РАДИО
И ТЕЛЕВИЗИЈА
НЕКАД И САД
СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ ОД
КРАЈА 19. ДО
КРАЈА 20. ВЕКА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Током
остваривања
програма
потребно је
уважити високу
образовну и
мотивациону
вредност
активних и
интерактивних
(кооперативних)
метода
наставе/учења те
кроз све
програмске
целине доследно
осигурати да
најмање једна
трећина наставе
буде
организована
употребом ових
метода.
БР.
ЧАС
34
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе179
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ОДРАСЛИХ
Основно образовање одраслих у ОШ „Стеван Сремац“ се обавља од петог до осмог разреда
на мађарском наставном језику, а за ученике на српском матерњем језику настава је
организована у облику недељне консултације.
Разред
V
VI
VII
VIII
Српски језик
5/85
5/85
5/85
5/85
Српски као
нематерњи језик
2/34
2/34
2/34
2/34
Мађарски језик
5/85
5/85
5/85
5/85
Енглески језик
3/51
3/51
3/51
3/51
Математика
5/85
5/85
5/85
5/85
Физика
-
-
3/51
3/51
Хемија
-
-
3/51
3/51
Биологија са првом
помоћи+
2/34
2/34
2/34
3/51
Географија
2/34
1/17
1/17
2/34
Историја
2/34
2/34
2/34
2/34
2/34
2/34
3/51
3/51
А. Обавезни део
Б. Изборни део
1. Радно-техничко
образовање
( информатика или
узгајање биљака)
Настава за сваки разред траје по 17 недеља
+ Прва помоћ остварује се у VIII разреду са 17 часова годишње у оквиру наставе
биологије.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе180
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ САДРЖАЈА ГЛОБАЛНИХ ПЛАНОВА
НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ ОД ПЕТОГ ДО
ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
ПРЕДМЕТИ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
ОДРАСЛИХ
Ред.
бр.
ПЕТИ РАЗРЕД
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Српски језик
5
85
2.
Мађарски језик
5
85
3.
Српски као нематерњи језик
2
34
4.
Математика
5
85
5.
Историја
2
34
6.
Енглески језик
3
51
7.
Географија
2
34
8.
Биологија
2
34
2
34
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
9.
Радно-техничко образовање
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе181
СРПСКИ ЈЕЗИК
V одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
српског језика у
основном
образовању
одраслих јесте
стицање основне
језичке и
књижевне
културе,
упознавање
основних
законитости
књижевног
језика,
оспособљавање
за правилно
изражавање
књижевним
језиком,
пружање
најосновнијих
знања из
књижевности,
развијање
љубави и
поштовања
према језику и
културним
вредностима
свога народа и
других народа и
народности,
развијања свести
о улози језика и
уметности у
повезивању
народа и
њихових
култура.
- провере и
систематизују знања
стечена у претходном
школском образовању,
самообразовању и
раду;
- стекну
способност да
анализују књижевне и
друге текстове из
школске и домаће
лектире и за практичну
примену знања у
самосталном раду на
тексту;
- оспособе се за
самостални рад с
књигом и коришћење
средстава јавне
комуникације у
свакодневном животу и
у раду на
самообразовању;
- овладају
простом реченицом и
њеним деловима;
- упознају појам
сложене реченице;
- уочавају
основне функције
падежа;
- оспособе за
уочавање и тумачење
главних мотива и
песничких слика;
- упознају
основне особености
филмске, сценске,
музичке и ликовне
уметности.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
КЊИЖЕВНОСТ
ЈЕЗИК
КУЛТУРА
ИЗРАЖАВАЊА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Основни програмски
захтев јесте да се језик
полазницима представи
као систем.
Неопходно је водити
рачуна о томе да је
уметнички текст само
један вид језичке
реализације, да постоји
низ других и да сви они
морају бити у наставу
укључени током
изучавања матерњег
језика.
Треба радити на
правилном изговору
појединих речи и
сузбијању локализама у
говору и писању. У том
циљу, користити
грамофонске плоче,
радио и ТВ емисије и
сл.
Оспособити полазнике
за самостално правилно
усмено и писмено
изражавање књижевним
језиком значи упутити
их и помоћи им да јасно
и логички изражавају
своје мисли, осећања и
ставове. У различитим
облицима усменог
изражавања, који су
прецизирани садржајем
програма, полазници се
упућују у причање,
описивање и
извештавање на основу
плана и теза.
БР.
ЧАС
85
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе182
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
V одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
српског као
нематерњег
језика је да
полазници
продуктивно
овладавају
српским језиком
у оквиру
предвиђене
језичке и
лексичке грађе;
да упознају
елементе културе
народа који
говори тим
језиком и да се
оспособе за
споразумевање,
дружење и
зближавање с
припадницима
других
националности.
Полазници треба да:
- усвоје предвиђене језичке
структуре и око 250 нових
речи и израза;
- разумеју сложенију
садржину с више
лексичких јединица
- даље оспособљавају за
разговор о предвиђеним
темама, као и за
монолошко излагање са
новим захтевима у складу
са предвиђеном језичком
грађом;
- коригују грешке (и
граматичке и у домену
изговора) које се јављају
под утицајем матерњег
језика полазника;
- стекну способност за
самостално, информативно
читање лакших текстова
различитог жанра
(литерарних, научнопопуларних,
информативних,
публицистичких - листови
за одрасле);
- упознају елементе
културе народа који говоре
српским језиком;
- стекну способност за
писмено изражавање на
основу сложенијих питања,
заданог плана и др. уз
савладавање правописних
правила која се разликују у
правопису језика ученика,
као и за писање краћих
позива, обавештења и др;
- стекну знања из језика и о
језику путем наставе
граматике што ће
допринети бржем
развијању језичке
компетенције;
- стекну способност за
коришћење језичких
приручника и двојезичних
речника.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ГРАМАТИКА
ПРАВОПИС
ГОВОРНЕ
ВЕЖБЕ
ПИСМЕНЕ
ВЕЖБЕ
ЧИТАЊЕ
НАЧИН ОСТВ. ПРОГРАМА
Активности наставе српског
језика као нематерњег
планирају се и организују тако
да буду у функцији неког
задатка који се не би могао
остварити без употребе тог
језика.При том,задатак треба да
садржи различите могућности
решења,како би сви ученици,у
складу са својим
способностима,интересовањима
и познавањем или
непознавањем српског
језика,могли учествовати у
његовом остваривању.Када је
задатак говорног или животног
карактера и близак искуству и
интересовањима
ученика,појачава се
мотивација,жеља,потреба и
воља за улагањем напора.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
БР.
ЧАС
34
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе183
MAЂАРСКИ ЈЕЗИК
V одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
A magyar nyelv
tanitásának céljai a
felnőttoktatásban az
alapvető nyelvi és
irodalmi ismeretek
elsajátitása,
anyanyelvi
beszédkultúra
kialakitása, az
irodalmi nyelv
alapvető
törvényszerűségeinek
megismerése és
használata, az
anyanyelvi
kifejezőképesség
fejlesztése, alapvető
irodalmi ismeretek
szerzése, az anyanyelv
és más kulturális
értékek iránt érzett
tisztelet kialakitása, az
anyanyelv szerepének
és fontosságának
tudatositása, és más
nyelvek, kultúrák iránt
való érdeklődés és
nyitottság kialakitása.
A szófajok alapvető
fogalmainak és
összefüggéseinek
magtanítása.
A helyesírás, és helyes
beszéd tanítása.
Nyelvhelyesség.
Irodalmi alkotások
értelmezése.
A szóbeli és írásbeli
szövegszerkesztés
szabályainak
megtanítása.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
NYELVTAN
Helyesirás
Nyelvhelyesség
IRODALOM
Irodalmi
olvasmányok
elemzése.
Irodalomelméleti
alapismeretek (műfaji
ismeretek, költői
képek, költői
kifejezőeszközök, a
lírai én, a motívum,
az irónai, tér és idő,
az irodalmi hősök
jellemzése).
KIFEJEZŐKÉSZSÉG
.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
A program
alapvető
követelménye a
magyar nyelv,
mint rendszer
bemutatása,
megismerése. A
program
megvalósitásakor
hangsúlyt kell
fektetni a helyes
kiejtés és
nyelvhasználat
kialakitására,
irásban, szóban
egyaránt. Ajánlott
hangfelvételek,
Tv műsorok
bemutatása.
Az irodalmi nyelv
önálló és helyes
használata,
irásbeli és szóbeli
gyakorlatok az
érzelmek és
gondolatok
kifejezésére.
Verbális-textuális
módszerek
alkalmazása a
nyelvtani és
irodalmi
ismeretek
elsajátitására.
БР.
ЧАС
85
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе184
MАТЕМАТИКА
V одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ васпитнообразовног
рада је да
полазници
усвоје
елементарна
знања из
математике
која су
потребна за
схватање
појава и
законитости у
природи и
друштву као и
развијању
одређених
способности,
формирању
научног
погледа на свет
и свестраном
развитку
личности;
затим
оспособљавање
за примену
усвојених
знања из
математике у
решавању
разноврсних
задатака из
животне
праксе и за
успешно
настављање
математичког
образовања.
Полазници треба да:
- умеју формирати и
графички приказати скупове и
њихове подскупове;
- изводе скуповне операције
и правилно употребљавају
одговарајуће ознаке;
- схватају смисао речи: "и",
"или", "не";
- уочавају и схватају
релације и функције на
једноставнијим примерима
- схвате познате
геометријске фигуре и као скупове
тачака, примењујући при томе
скуповне операције и ознаке, уз
сређивање знања о важнијим
геометријским фигурама и њихово
адекватније описивање (права,
дуж, полуправа, раван, круг, угао и
др.);
- упознају дељивост
природних бројева и основна
правила дељивости;
- умеју да одређују најмањи
заједнички садржалац и највећи
заједнички делилац;
- схвате појам разломка,
умеју да га записују на разне
начине и врше прелаз од једног
начина на други;
- разумеју процентни начин
изражавања и могу да га
примењују у практичним задацима;
- разумеју појам размере и
исту умеју користити при цртању и
читању разних планова, карата и
графикона;
- могу да читају, састављају
и израчунавају једноставније
бројевне изразе;
- умеју да решавају
једноставније једначине и
неједначине у вези са разломцима;
- увиђају математички
садржај у текстуалним задацима и
да исти могу изразити
математичким језиком;
- разумеју појам
подударности фигура;
- упознају поједине
изометријске трансформације
(симетрија, транслација, ротација)
и њихова својства, као и да умеју
изводити потребне конструкције.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
СКУПОВИ
СКУПОВИ
ТАЧАКА
УГАО
ДЕЉИВОСТ
БРОЈЕВА
РАЗЛОМЦИ
ОСНА
СИМЕТРИЈА
ТРАНСЛАЦИЈА
РОТАЦИЈА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Наставити с
даљим
изграђивањем
појмова: бројевни
израз,
променљива,
израз с
променљивом и
придруживање
(повезано с
рачунским
операцијама,
одговарајућим
једначинама и
неједначинама),
користећи при
томе и термине:
израз, формула,
исказ. Мада се
појам
пресликавања
(функције), као и
сам термин, не
уводе, треба
уочавати и
наводити примере
једноставнијих
(функцијских)
зависности у
разним областима
(откривање
правила
придруживања,
придруживање по
датом правилу:
бројева –
бројевима,
бројева – дужима,
бројева –
површима,
бројева –
именима и др.).
БР.
ЧАС
85
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе185
ИСТОРИЈА
V одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
историје је да
полазници владају
знањима о развоју
људског друштва од
најстаријих времена
до савременог доба,
како би у склопу
осталих предмета,
допринела развоју
њихове личности.
- усвоје битне
садржаје о друштвеноекономском, политичком
и културном развоју
српског народа као
саставног дела света од
најстаријих времена до
данас;
- усвоје научно
схватање о развоју
људског друштва и
развијање историјске
свести и историјског
мишљења на садржајима
опште историје и
историје народа.
- разумеју
историјске процесе и
прошире општу културу.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
УВОД
СТАРИ ВЕК
СРЕДЊИ ВЕК
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
У настави
историје нагласак
би требало
ставити на
активне облике
рада. Они се
најпотпуније могу
остварити кроз
групни рад, рад у
паровима,
индивидуални рад
или дискусију.
Обезбедити
корелацију са
сродним
предметима, као
што су
географија,
матерњи језик.
БР.
ЧАС
34
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе186
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
V одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе страног
језика је
оспособљавање
полазника за
елементарно усмено
споразумевање у
најобичнијим
ситуацијама
свакодневног живота,
за разумевање
једноставних
текстова
информативног
карактера и размену
краћих писмених
порука у оквиру
програмске тематике
и језичког градива,
затим стицање
основних знања која
омогућавају даље
образовање и
самообразовање као
и ширење опште
културе полазника
упознавањем с
начином живота,
обичајима и
културом народа чији
језик уче.
Задаци наставе
страног језика су да
полазници:
- упознају језичке
структуре неопходне у
свакодневном говору;
- усвоје
најфреквентнију лексику
од око 1000 речи и
израза;
- усвоје коректан
изговор и интонацију при
усменом изражавању и
читању наглас;
- савладају
основна ортографска
правила у границама
усвојених језичких
структура што ће
допринети, поред
познавања других
елемената језика,
коректном писменом
изражавању и
успостављању основе
комуникације у писаној
форми;
- овладају
техником читања у себи
и непосредног
разумевања простих
упутстава и обавештења
као и једноставних
текстова у оквиру
обрађене тематике;
- оспособе да
разговарају о темама у
оквиру обрађеног
језичког градива и
усвојене лексике;
- оспособе да на
страном језику могу
писати о себи и средини
у којој живе и раде.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Реченица
Члан
Именице
Заменички
облици
Придеви
Бројеви
Квантификатори
Глаголи
Прилози
Предлози
Изрази везани за
временске
прилике и време
на часовнику
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Комуникација у
учионици се
остварује кроз
кратке дијалоге,
игре погађања,
такмичења у
којима наставник
учествује као
ментор али и као
партнер у игри.
Комуникативне
функције су
обрађене у
осмишљеним
контекстима и
увежбавају се
извођењем
симулираних
дијалога,
описивањем
ситуација,
решавањем
задатака.
БР.
ЧАС
51
Комуникативне
јединице
Фонолошке
промене и
интонација
Графолошке
промене
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе187
ГЕОГРАФИЈА
V одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ васпитнообразовног рада је да
се полазници
оспособе да с
разумевањем
посматрају природне
појаве у васиони и
географском
простору на Земљи,
као и да прате
сложене друштвеноекономске процесе у
географској средини
која, у ствари, и није
ништа друго до
узајамни однос
између датих
природних околности
у одређеном
географском
простору, рада и
организације живота
људских заједница у
том простору.
Задаци наставе
географије су да
полазници стекну
основна знања из
географије као дела
опште културе и
способност за географско
мишљење о објектима,
појавама и процесима у
геопростору;
- развију
способност посматрања
објеката, појава и
процеса у географском
простору како би их с
разумевањем, могли
објаснити;
- оспособе се да на
основу стечених знања из
географије могу пратити
збивања у савременом
свету (да одреде локацију
догађаја) и поред
осталог, прилазе тим
друштвеним збивањима с
разумевањем;
- схвате положај
своје отаџбине у
савременом свету, њену
друштвену, политичкогеографску и економску
позицију у условима
савременог јединственог
света у којем нема
држава и друштава која
се могу аутархично
развијати;
- усвоје знања о
целовитости географског
простора на Земљи и
развију осећања
интегралне припадности
човечанства и развијање
осећања заједништва и
одговорности за
будућност човечанства.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ЕЛЕМЕНТИ
ОПШТЕ
ГЕОГРАФИЈЕ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Корелација
географије са
другим наставним
предметима
представља
поступак који је
неопходно
спроводити у
настави.
Корелација са
другим
предметима може
се остварити на
три начина: у
виду
хоризонталне,
дијагоналне и
вертикалне
корелације. Сви
наведени начини
корелације
доприносе
побољшавању
квалитета и
структуре
наставних
садржаја,
развијању
логичког
мишљењa,
функционалног и
трајног знања,
остваривању
принципа
комплексности,
односно,
стварању
реалних
представа о
географској
стварности.
БР.
ЧАС
34
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе188
БИОЛОГИЈА
V одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
биологије у
основној школи
је да у складу с
достигнућима
биолошке науке,
полазници
усвајањем
васпитнообразовних
садржаја стекну
основне појмове
о живом свету,
његовом
историјском
развоју и
законитостима
које у њему
владају као и да
развију
одговарајуће
квалитете и
навике:
(објективност,
способност
критичког
мишљења и
логичког
расуђивања,
љубав према
природи и
осећање
дужности да
чувају и
заштићују
природу,
хигијенске
навике и
здравствену
културу).
- схвате улогу и значај
биологије за развитак и
напредак човечанства;
- развију свест о
властитом положају у
природи;
- стекну основна знања
о грађи и функционисању
организма;
- развију способност
повезивања појмова и процеса
у бићима и природи;
- схвате узајамне
односе бића и животне
средине, као и динамику
промета материје и енергије
на глобалном нивоу;
- развијају осећање
одговорности према стању
животне средине;
- схвате степен
угрожености биосфере и
улогу сваког појединца у
њеној заштити и
унапређивању;
- разумеју поступност у
развоју живот света, постанак
Земље и живота на њој;
- стекну знање о
разноврсности и
распрострањености
организама;
- упознају грађу и
функционисање властитог
организма, усвоје одређене
хигијенске навике, стекну
одговорност за властито
здравље и здравље других
људи;
- схвате да је полност
саставни део живота и да
човекова полност подразумева
поштовање норми понашања
које обезбеђују хумане односе
међу људима;
- развију радне навике и
способност за самостално
посматрање и истраживање.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Увод
Бића су
изграђена од
ћелија
Биљке - грађа и
животни процеси
Разноврсност
биљака
Прилагођеност
биљака условима
живота и значај
биљака за човека
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Овај програм
обухвата наставне
садржаје из
ботанике,
зоологије,
екологије,
еволуције и науке
о човеку и
наставне области
су логички
распоређене.
Општи задаци
програма су да
полазници заволе
природу, схвате
неке основне
појаве у природи,
природне
законитости и
њихове узроке и
последице.
БР.
ЧАС
34
Методе рада:
Вербално
текстуалне:
усмено излагањецртање
Илустративнодемонстративне:
илустрација
цртежом
и
демонстрација
огледом
Лабораторијско
експериментале :
лабораторијске
вежбе
и
практични радови
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе189
РАДНО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ- УЗГАЈАЊЕ БИЉАКА
V-VI одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Да би радно-техничкo
образовање омогућила
одраслима да стичу знања
потребна за живот и рад,
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ВРСТЕ ПОВРЋА
ЗАШТИТА БИЉАКА
БОЛЕСТИ ПОВРЋА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Избор облика наставе је
организационо-техничко и
андрагошко питање.
Облик треба да
омогући остваривање две
битне компоненте раднотехничког образовања:
а) теоријску и б)
практичну.
Избор облика треба
ускладити са програмом,
бројем полазника и
њиховим претходним
знањем стеченим радом и
животним искуством.
Обликом радно-техничког
образовања треба
омогућити одраслима
стицање умења, вештина и
навика коришћења
савремених оруђа и
средстава рада.
Облик треба да омогући
упознавање основних
принципа људског рада
(социјални, економски,
технолошки) и тиме
обезбеди теоријску основу
конкретног практичног
радно-техничког
образовања.
Облик наставе овог
предмета је да сви
полазници једног
одељења, односно
образове групе, усвајају
исти програм у редовној
разредној-часовној
настави.
БР.
ЧАС
34
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе190
ПРЕДМЕТИ У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
ОДРАСЛИХ
Ред.
бр.
ШЕСТИ РАЗРЕД
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Српски језик
5
85
2.
Мађарски језик
5
85
3.
Српски као нематерњи језик
2
34
4.
Математика
5
85
5.
Историја
2
34
6.
Енглески језик
3
51
7.
Географија
1
17
8.
Биологија
2
34
2
34
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
9.
Радно-техничко образовање
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе191
СРПСКИ ЈЕЗИК
VI одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
српског језика у
основном
образовању
одраслих јесте
стицање основне
језичке и
књижевне
културе,
упознавање
основних
законитости
књижевног
језика,
оспособљавање
за правилно
изражавање
књижевним
језиком,
пружање
најосновнијих
знања из
књижевности,
развијање
љубави и
поштовања
према језику и
културним
вредностима
свога народа и
других народа и
народности,
развијања свести
о улози језика и
уметности у
повезивању
народа и
њихових
култура.
Полазници треба да:
- прошире знања
о сложеној реченици;
- савладају
захтеве из граматике,
правописа и културе
усменог и писменог
изражавања и њихову
практичну примену у
говору и писању;
- развију
способност за уочавање
и тумачење емоција,
мотива и песничких
слика.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
КЊИЖЕВНОСТ
ЈЕЗИК
КУЛТУРА
ИЗРАЖАВАЊА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Основни програмски
захтев јесте да се језик
полазницима представи
као систем.
Неопходно је водити
рачуна о томе да је
уметнички текст само
један вид језичке
реализације, да постоји
низ других и да сви они
морају бити у наставу
укључени током
изучавања матерњег
језика.
Треба радити на
правилном изговору
појединих речи и
сузбијању локализама у
говору и писању. У том
циљу, користити
грамофонске плоче,
радио и ТВ емисије и
сл.
Оспособити полазнике
за самостално правилно
усмено и писмено
изражавање књижевним
језиком значи упутити
их и помоћи им да јасно
и логички изражавају
своје мисли, осећања и
ставове. У различитим
облицима усменог
изражавања, који су
прецизирани садржајем
програма, полазници се
упућују у причање,
описивање и
извештавање на основу
плана и теза.
БР.
ЧАС
85
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе192
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
VI одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
српског као
нематерњег
језика је да
полазници
продуктивно
овладавају
српским језиком
у оквиру
предвиђене
језичке и
лексичке грађе;
да упознају
елементе
културе народа
који говори тим
језиком и да се
оспособе за
споразумевање,
дружење и
зближавање с
припадницима
других
националности.
Да полазници:
- овладају
говорним језиком у
оквиру основних
језичких структура и
речника од око 2000
фреквентних речи и
израза;
-разумеју
саговорнике и усмена
излагања о темама из
свакодневног живота;
- усвоје правилан
изговор и интонацију
при усменом
изражавању и читању;
- разумеју
текстове различитог
жанра у оквиру
предвиђене тематике;
- упознају основне
законитости српског
језика;
- савладају
графички систем и
основе правописа ради
коректног писменог
изражавања у границама
усвојених језичких
структура и лексике;
- стекну
способност за разговор о
темама из свакодневног
живота;
- упознају основне
карактеристике културе
народа који говоре
српскимјезиком;
- развију
интересовање за учење
српског језика како би
развили општу
комуникацијску
способност и мишљење;
- стекну навике
самосталног коришћења
речника и језичких
приручника;
- стекну основна
знања и способности за
даље образовање и
самообразовање;
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Школа:
суседне школе (у
месту и ближој
околини); доживљаји
полазника из
свакодневног
живота, са летовања;
врсте спортова.
Радна
средина: учешће у
органима
самоуправљања.
Свакодневни
живот: актуелни
догађаји из уже
заједнице; спортске
приредбе.
Друштво и
привреда: заштита
човекове околине;
друштвене
организације
(Црвени крст и сл.);
солидарност;
пољопривреда:
туристичка привреда.
Слободно
време: посебна
интересовања (хоби)
полазника; штампа,
радио и ТВ; спорт.
Комуникатив
не функције:
обраћање
непознатом; молба;
исказивање жаљења;
прихватање и
неприхватање молбе
и извињења; утеха;
саосећање;
изражавање и
преношење
заповести, забране.
НАЧИН ОСТВ. ПРОГРАМА
Активности наставе српског
језика као нематерњег
планирају се и организују тако
да буду у функцији неког
задатка који се не би могао
остварити без употребе тог
језика.При том,задатак треба да
садржи различите могућности
решења,како би сви ученици,у
складу са својим
способностима,интересовањима
и познавањем или
непознавањем српског
језика,могли учествовати у
његовом остваривању.Када је
задатак говорног или животног
карактера и близак искуству и
интересовањима
ученика,појачава се
мотивација,жеља,потреба и
воља за улагањем напора.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
БР.
ЧАС
34
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе193
MAЂАРСКИ ЈЕЗИК
VI одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
A magyar nyelv
tanitásának céljai a
felnőttoktatásban az
alapvető nyelvi és
irodalmi ismeretek
elsajátitása,
anyanyelvi
beszédkultúra
kialakitása, az
irodalmi nyelv
alapvető
törvényszerűségeinek
megismerése és
használata, az
anyanyelvi
kifejezőképesség
fejlesztése, alapvető
irodalmi ismeretek
szerzése, az anyanyelv
és más kulturális
értékek iránt érzett
tisztelet kialakitása, az
anyanyelv szerepének
és fontosságának
tudatositása, és más
nyelvek, kultúrák iránt
való érdeklődés és
nyitottság kialakitása.
- a leíró
nyelvtan (szófajok)
alapvető fogalmainak
és összefüggéseinek
megtanítása,
- a helyesírás és
helyes, tiszta beszéd
fejlesztése,
- a szóbeli és
szövegbeli
szövegszerkesztés
(fogalmazás)
szabályainak
megtanítása.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
NYELVTAN
- a tanulók
önállóan ismerjék fel és
határozzák meg a tanult
szófajokat,
- az eddig
megszerzett helyesírási
ismeretek elmélyítésére és
új nyelvtani ismeretek
alkalmazására,
- önálló beszámoló,
vélemény kialakítására az
irodalmi művekről
valamint színházi
előadásokról, filmről,
- szerezzen
jártasságot a
vázlatkészítésben, tudja
kiemelni az
olvasottak/hallottak
lényegét,
- önálló
véleményalkotásra,
valamint a nézőpont
megvédésének
képességére,
- a lexikonok,
szótárak, kézikönyvek,
monográfiák, a könyvtár
önálló használatára, s
ennek megfelelően egyegy felmerülő
problémához tudjon akár
önállóan is kellő
mennyiségű és
színvonalas szakirodalmat
összegyűjteni,
- a műköltészeti
alkotások különböző
műfajainak és ezek
sajátosságainak
felismerésére,
- irodalomelméleti
ismereteik bővítésére,
- irodalmi élményei
más művészeti ágakkal
kapcsolatot találjonak,
- a beszédkészség,
íráskészség, önellenőrzés
kialakítására.
IRODALOM
KIFEJEZŐKÉSZSÉG
.
НАЧИН
ОСТВ.
ПРОГРАМА
A program
alapvető
követelménye a
magyar nyelv,
mint rendszer
bemutatása,
megismerése.
A program
megvalósitásak
or hangsúlyt
kell fektetni a
helyes kiejtés
és
nyelvhasználat
kialakitására,
irásban, szóban
egyaránt.
Ajánlott
hangfelvételek,
Tv műsorok
bemutatása.
Az irodalmi
nyelv önálló és
helyes
használata,
irásbeli és
szóbeli
gyakorlatok az
érzelmek és
gondolatok
kifejezésére.
Verbálistextuális
módszerek
alkalmazása a
nyelvtani és
irodalmi
ismeretek
elsajátitására.
БР.
ЧАС
85
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе194
MАТЕМАТИКА
VI одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ васпитнообразовног
рада је да
полазници
усвоје
елементарна
знања из
математике
која су
потребна за
схватање
појава и
законитости у
природи и
друштву као и
развијању
одређених
способности,
формирању
научног
погледа на свет
и свестраном
развитку
личности;
затим
оспособљавање
за примену
усвојених
знања из
математике у
решавању
разноврсних
задатака из
животне
праксе и за
успешно
настављање
математичког
образовања.
Полазници треба да:
- схвате потребу увођења
негативних бројева, структуру
скупова целих и рационалних
бројева, појмове супротног
броја и апсолутне вредности
броја;
- усвоје основне
рачунске операције у
скуповима Z и Q и показују
довољну увежбаност у
извођењу тих операција, уз
коришћење њихових својстава;
- знају да читају,
састављају и израчунавају
разне једноставније изразе с
рационалним бројевима;
- умеју да решавају
једноставније једначине и
неједначине у скупу
рационалних бројева;
- познају класификацију
троуглова и четвороуглова и
знају њихова основна својства;
- схвате подударност и
троуглова и да умеју да је
примењују у извођењу
основних конструкција троугла
и четвороугла;
- схвате појам једнакости
површи геометријских фигура
и правила о израчунавању
површина троуглова,
паралелограма и других
четвороуглова;
- примењују правила за
израчунавање површине
троугла и четвороугла у разним
практичним задацима.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ЦЕЛИ БРОЈЕВИ
РАЦИОНАЛНИ
БРОЈЕВИ
ТРОУГАО
ЧЕТВОРОУГАО
ПОВРШИНА
ЧЕТВОРОУГЛА И
ТРОУГЛА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Наставити с
даљим
изграђивањем
појмова: бројевни
израз,
променљива,
израз с
променљивом и
придруживање
(повезано с
рачунским
операцијама,
одговарајућим
једначинама и
неједначинама),
користећи при
томе и термине:
израз, формула,
исказ. Мада се
појам
пресликавања
(функције), као и
сам термин, не
уводе, треба
уочавати и
наводити примере
једноставнијих
(функцијских)
зависности у
разним областима
(откривање
правила
придруживања,
придруживање по
датом правилу:
бројева –
бројевима,
бројева – дужима,
бројева –
површима,
бројева –
именима и др.).
БР.
ЧАС
85
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе195
ИСТОРИЈА
VI одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
историје је да
полазници владају
знањима о развоју
људског друштва од
најстаријих времена
до савременог доба,
како би у склопу
осталих предмета,
допринела развоју
њихове личности.
- усвоје битне
садржаје о друштвеноекономском, политичком
и културном развоју
српског народа као
саставног дела света од
најстаријих времена до
данас;
- усвоје научно
схватање о развоју
људског друштва и
развијање историјске
свести и историјског
мишљења на садржајима
опште историје и
историје народа.
- разумеју
историјске процесе и
прошире општу културу.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Средњи век
Нови век
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
У настави
историје нагласак
би требало
ставити на
активне облике
рада. Они се
најпотпуније могу
остварити кроз
групни рад, рад у
паровима,
индивидуални рад
или дискусију.
Обезбедити
корелацију са
сродним
предметима, као
што су
географија,
матерњи језик.
БР.
ЧАС
34
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе196
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
VI одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе страног
језика је
оспособљавање
полазника за
елементарно усмено
споразумевање у
најобичнијим
ситуацијама
свакодневног живота,
за разумевање
једноставних
текстова
информативног
карактера и размену
краћих писмених
порука у оквиру
програмске тематике
и језичког градива,
затим стицање
основних знања која
омогућавају даље
образовање и
самообразовање као
и ширење опште
културе полазника
упознавањем с
начином живота,
обичајима и
културом народа чији
језик уче.
Задаци наставе
страног језика су да
полазници:
- упознају језичке
структуре неопходне у
свакодневном говору;
- усвоје
најфреквентнију лексику
од око 1000 речи и
израза;
- усвоје коректан
изговор и интонацију при
усменом изражавању и
читању наглас;
- савладају
основна ортографска
правила у границама
усвојених језичких
структура што ће
допринети, поред
познавања других
елемената језика,
коректном писменом
изражавању и
успостављању основе
комуникације у писаној
форми;
- овладају
техником читања у себи
и непосредног
разумевања простих
упутстава и обавештења
као и једноставних
текстова у оквиру
обрађене тематике;
- оспособе да
разговарају о темама у
оквиру обрађеног
језичког градива и
усвојене лексике;
- оспособе да на
страном језику могу
писати о себи и средини
у којој живе и раде.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Реченица
Члан
Именице
Заменички
облици
Придеви
Бројеви
Квантификатори
Глаголи
Прилози
Предлози
Изрази везани за
временске
прилике и време
на часовнику
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Комуникација у
учионици се
остварује кроз
кратке дијалоге,
игре погађања,
такмичења у
којима наставник
учествује као
ментор али и као
партнер у игри.
Комуникативне
функције су
обрађене у
осмишљеним
контекстима и
увежбавају се
извођењем
симулираних
дијалога,
описивањем
ситуација,
решавањем
задатака.
БР.
ЧАС
51
Комуникативне
јединице
Фонолошке
промене и
интонација
Графолошке
промене
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе197
ГЕОГРАФИЈА
VI одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ васпитнообразовног рада је да
се полазници
оспособе да с
разумевањем
посматрају природне
појаве у васиони и
географском
простору на Земљи,
као и да прате
сложене друштвеноекономске процесе у
географској средини
која, у ствари, и није
ништа друго до
узајамни однос
између датих
природних околности
у одређеном
географском
простору, рада и
организације живота
људских заједница у
том простору.
Задаци наставе
географије су да
полазници стекну
основна знања из
географије као дела
опште културе и
способност за географско
мишљење о објектима,
појавама и процесима у
геопростору;
- развију
способност посматрања
објеката, појава и
процеса у географском
простору како би их с
разумевањем, могли
објаснити;
- оспособе се да на
основу стечених знања из
географије могу пратити
збивања у савременом
свету (да одреде локацију
догађаја) и поред
осталог, прилазе тим
друштвеним збивањима с
разумевањем;
- схвате положај
своје отаџбине у
савременом свету, њену
друштвену, политичкогеографску и економску
позицију у условима
савременог јединственог
света у којем нема
држава и друштава која
се могу аутархично
развијати;
- усвоје знања о
целовитости географског
простора на Земљи и
развију осећања
интегралне припадности
човечанства и развијање
осећања заједништва и
одговорности за
будућност човечанства.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Географија
континената
Европа
СССР
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Корелација
географије са
другим наставним
предметима
представља
поступак који је
неопходно
спроводити у
настави.
Корелација са
другим
предметима може
се остварити на
три начина: у
виду
хоризонталне,
дијагоналне и
вертикалне
корелације. Сви
наведени начини
корелације
доприносе
побољшавању
квалитета и
структуре
наставних
садржаја,
развијању
логичког
мишљењa,
функционалног и
трајног знања,
остваривању
принципа
комплексности,
односно,
стварању
реалних
представа о
географској
стварности.
БР.
ЧАС
17
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе198
БИОЛОГИЈА
VI одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
биологије у
основној школи
је да у складу с
достигнућима
биолошке науке,
полазници
усвајањем
васпитнообразовних
садржаја стекну
основне појмове
о живом свету,
његовом
историјском
развоју и
законитостима
које у њему
владају као и да
развију
одговарајуће
квалитете и
навике:
(објективност,
способност
критичког
мишљења и
логичког
расуђивања,
љубав према
природи и
осећање
дужности да
чувају и
заштићују
природу,
хигијенске
навике и
здравствену
културу).
- схвате улогу и значај
биологије за развитак и
напредак човечанства;
- развију свест о
властитом положају у
природи;
- стекну основна знања
о грађи и функционисању
организма;
- развију способност
повезивања појмова и процеса
у бићима и природи;
- схвате узајамне
односе бића и животне
средине, као и динамику
промета материје и енергије
на глобалном нивоу;
- развијају осећање
одговорности према стању
животне средине;
- схвате степен
угрожености биосфере и
улогу сваког појединца у
њеној заштити и
унапређивању;
- разумеју поступност у
развоју живот света, постанак
Земље и живота на њој;
- стекну знање о
разноврсности и
распрострањености
организама;
- упознају грађу и
функционисање властитог
организма, усвоје одређене
хигијенске навике, стекну
одговорност за властито
здравље и здравље других
људи;
- схвате да је полност
саставни део живота и да
човекова полност подразумева
поштовање норми понашања
које обезбеђују хумане односе
међу људима;
- развију радне навике и
способност за самостално
посматрање и истраживање.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Увод
Бескичмењаци
Хордати
Увод у органску
еволуцију
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Овај програм
обухвата наставне
садржаје из
ботанике,
зоологије,
екологије,
еволуције и науке
о човеку и
наставне области
су логички
распоређене.
Општи задаци
програма су да
полазници заволе
природу, схвате
неке основне
појаве у природи,
природне
законитости и
њихове узроке и
последице.
БР.
ЧАС
34
Методе рада:
Вербално
текстуалне:
усмено излагањецртање
Илустративнодемонстративне:
илустрација
цртежом
и
демонстрација
огледом
Лабораторијско
експериментале :
лабораторијске
вежбе
и
практични радови
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе199
ПРЕДМЕТИ У СЕДМОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
ОДРАСЛИХ
Ред.
бр.
СЕДМИ РАЗРЕД
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Српски језик
5
85
2.
Мађарски језик
5
85
3.
Српски као нематерњи језик
2
34
4.
Математика
5
85
5.
Историја
2
34
6.
Енглески језик
3
51
7.
Географија
1
17
8.
Биологија
2
34
9.
Физика
3
51
10.
Хемија
3
51
2
34
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
11.
Радно-техничко образовање
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе200
СРПСКИ ЈЕЗИК
VII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
српског језика у
основном
образовању
одраслих јесте
стицање основне
језичке и
књижевне
културе,
упознавање
основних
законитости
књижевног
језика,
оспособљавање
за правилно
изражавање
књижевним
језиком,
пружање
најосновнијих
знања из
књижевности,
развијање
љубави и
поштовања
према језику и
културним
вредностима
свога народа и
других народа и
народности,
развијања свести
о улози језика и
уметности у
повезивању
народа и
њихових
култура.
Полазници треба да:
- овладају
техником брзог читања
у себи с разумевањем;
- савладају
сложене реченице;
- упознају
расправу као облик
усменог и писменог
изражавања;
- усвоје појмове
специфичне за филмску
и сценску уметност;
- оспособе се за
самостално
доживљавање и
разумевање
уметничких дела;
- оспособе за
примену усвојених
знања из граматике и
правописа и за
правилно усмено и
писано изражавање
стандардним
књижевним српским
језиком.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
КЊИЖЕВНОСТ
ЈЕЗИК
КУЛТУРА
ИЗРАЖАВАЊА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Основни програмски
захтев јесте да се језик
полазницима представи
као систем.
Неопходно је водити
рачуна о томе да је
уметнички текст само
један вид језичке
реализације, да постоји
низ других и да сви они
морају бити у наставу
укључени током
изучавања матерњег
језика.
Треба радити на
правилном изговору
појединих речи и
сузбијању локализама у
говору и писању. У том
циљу, користити
грамофонске плоче,
радио и ТВ емисије и
сл.
Оспособити полазнике
за самостално правилно
усмено и писмено
изражавање књижевним
језиком значи упутити
их и помоћи им да јасно
и логички изражавају
своје мисли, осећања и
ставове. У различитим
облицима усменог
изражавања, који су
прецизирани садржајем
програма, полазници се
упућују у причање,
описивање и
извештавање на основу
плана и теза.
БР.
ЧАС
85
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе201
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
VII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
српског као
нематерњег
језика је да
полазници
продуктивно
овладавају
српским
језиком у
оквиру
предвиђене
језичке и
лексичке грађе;
да упознају
елементе
културе народа
који говори
тим језиком и
да се оспособе
за
споразумевање,
дружење и
зближавање с
припадницима
других
националности.
Да полазници:
- овладају говорним
језиком у оквиру основних
језичких структура и
речника од око 2000
фреквентних речи и израза;
-разумеју
саговорнике и усмена
излагања о темама из
свакодневног живота;
- усвоје правилан
изговор и интонацију при
усменом изражавању и
читању;
- разумеју текстове
различитог жанра у оквиру
предвиђене тематике;
- упознају основне
законитости српског језика;
- савладају графички
систем и основе правописа
ради коректног писменог
изражавања у границама
усвојених језичких
структура и лексике;
- стекну способност
за разговор о темама из
свакодневног живота;
- упознају основне
карактеристике културе
народа који говоре
српскимјезиком;
- развију
интересовање за учење
српског језика како би
развили општу
комуникацијску способност
и мишљење;
- стекну навике
самосталног коришћења
речника и језичких
приручника;
- стекну основна
знања и способности за
даље образовање и
самообразовање;
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Школа:
активности у школским
објектима.
Радна средина:
радни процес;
такмичења у раду;
учешће на састанку;
спортске игре.
Свакодневни
живот: посета сајму:
туристичка агенција
(информације, ред
вожње, преседање);
путовање и др.
Друштво и
привреда: проблеми
савременог света,
привреда и привредне
гране, велики привредни
и грађевински објекти,
природне лепоте,
туризам.
Слободно време:
излети и путовања;
посета историјским
споменицима и
местима; научнопопуларне теме;
штампа.
Комуникативне
функције: изражавање
незадовољства, чуђења,
негодовања, радости,
забринутости;
упозорења, забране,
наредбе, изненађења,
претпоставке или сумње
у нешто, предлагање,
образлагање,
обавештење.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Активности наставе
српског језика као
нематерњег планирају се и
организују тако да буду у
функцији неког задатка
који се не би могао
остварити без употребе
тог језика.При том,задатак
треба да садржи различите
могућности решења,како
би сви ученици,у складу
са својим
способностима,интересова
њима и познавањем или
непознавањем српског
језика,могли учествовати
у његовом
остваривању.Када је
задатак говорног или
животног карактера и
близак искуству и
интересовањима
ученика,појачава се
мотивација,жеља,потреба
и воља за улагањем
напора.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
БР.
ЧАС
34
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе202
MAЂАРСКИ ЈЕЗИК
VII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
A magyar nyelv
tanitásának céljai a
felnőttoktatásban az
alapvető nyelvi és
irodalmi ismeretek
elsajátitása,
anyanyelvi
beszédkultúra
kialakitása, az
irodalmi nyelv
alapvető
törvényszerűségeinek
megismerése és
használata, az
anyanyelvi
kifejezőképesség
fejlesztése, alapvető
irodalmi ismeretek
szerzése, az
anyanyelv és más
kulturális értékek
iránt érzett tisztelet
kialakitása, az
anyanyelv
szerepének és
fontosságának
tudatositása, és más
nyelvek, kultúrák
iránt való érdeklődés
és nyitottság
kialakitása.
A tanuló legyen képes:
− a mondatfajták
felismerésére;
− az egyszerű
mondatok önálló elemzésére
(fő mondatrészek és
bővítmények felismerése,
jelölése, megnevezése);
− az eddig megszerzett
helyesírási ismeretek
elmélyítésére és új nyelvtani
ismeretek alkalmazására;
− az írásjelek helyes
használatára mondatvégen és
az összetett mondat
tagmondatainak határán;
− a szöveg
különböző fajtáinak
alkalmazására;
- a koordinált, de
lényegében önálló
irodalmi
szövegértelmezésre;
- az elsajátított
műfaj- és stilisztikai
fogalmak szövegben
való felismerésére és
jelentéseik feltárására;
- értelmezésének
és véleményének
szabatos írásbeli és
szóbeli kifejezésére;
- az irodalmi
műformák és alakzatok,
témák, tartalmak
tehetségéhez mért
egyéni alkalmazására,
újraalkotására,
megformálására, kreatív
elképzeléseinek
kifejtésére;
- az önálló
szótár- és
lexikonhasználatra, az
interneten történő
ismeretszerzésre.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
NYELVTAN
IRODALOM
KIFEJEZŐKÉSZ
SÉG
.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
A program
alapvető
követelménye a
magyar nyelv,
mint rendszer
bemutatása,
megismerése. A
program
megvalósitásakor
hangsúlyt kell
fektetni a helyes
kiejtés és
nyelvhasználat
kialakitására,
irásban, szóban
egyaránt. Ajánlott
hangfelvételek, Tv
műsorok
bemutatása.
Az irodalmi nyelv
önálló és helyes
használata, irásbeli
és szóbeli
gyakorlatok az
érzelmek és
gondolatok
kifejezésére.
Verbális-textuális
módszerek
alkalmazása a
nyelvtani és
irodalmi ismeretek
elsajátitására.
БР.
ЧАС
85
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе203
MАТЕМАТИКА
VII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ васпитнообразовног
рада је да
полазници
усвоје
елементарна
знања из
математике
која су
потребна за
схватање
појава и
законитости у
природи и
друштву као и
развијању
одређених
способности,
формирању
научног
погледа на свет
и свестраном
развитку
личности;
затим
оспособљавање
за примену
усвојених
знања из
математике у
решавању
разноврсних
задатака из
животне
праксе и за
успешно
настављање
математичког
образовања.
Полазници треба да:
- схвате појам квадрата
рационалног броја и
аритметичког квадратног
корена;
- упознају скуп реалних
бројева као унију скупа
рационалних и скупа
ирационалних бројева;
- упознају појам степена
и операције са степенима
(изложилац степена природан
број);
- умеју да изводе основне
идентичне трансформације
рационалних алгебарских
израза, односно операције са
мономима, полиномима и
једноставнијим разломцима
(чији су имениоци мономи);
- добро упознају
правоугли координатни систем
и његову примену;
- добро познају функцију
директне и обрнуте
пропорционалности, њихов
графички приказ и практичне
примене;
- умеју да примене
Питагорину теорему код свих
изучаваних геометријских
фигура у којима се може
уочити правоугли троугао;
- познају најважнија
својства многоугла и круга;
- знају најважније
обрасце у вези са многоуглом и
кругом и да их примењују у
одговарајућим задацима;
- схвате појам размере
дужи и својства пропорције;
- схвате појам сличности
троуглова и умеју да је примене
у једноставнијим случајевима;
- користе елементе
дедуктивног закључивања
(извођење једноставнијих
доказа у оквиру изучаваних
садржаја).
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
ПИТАГОРИНА
ТЕОРЕМА
РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ
ИЗРАЗИ
МНОГОУГАО
НЕКЕ ОСНОВНЕ
ФУНКЦИЈЕ
КРУГ
СЛИЧНОСТ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Наставити с
даљим
изграђивањем
појмова: бројевни
израз,
променљива,
израз с
променљивом и
придруживање
(повезано с
рачунским
операцијама,
одговарајућим
једначинама и
неједначинама),
користећи при
томе и термине:
израз, формула,
исказ. Мада се
појам
пресликавања
(функције), као и
сам термин, не
уводе, треба
уочавати и
наводити примере
једноставнијих
(функцијских)
зависности у
разним областима
(откривање
правила
придруживања,
придруживање по
датом правилу:
бројева –
бројевима,
бројева – дужима,
бројева –
површима,
бројева –
именима и др.).
БР.
ЧАС
85
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе204
ИСТОРИЈА
VII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
историје је да
полазници
владају
знањима о
развоју
људског
друштва од
најстаријих
времена до
савременог
доба, како би у
склопу осталих
предмета,
допринела
развоју њихове
личности.
- усвоје битне садржаје о
друштвено-економском,
политичком и културном развоју
српског народа као саставног дела
света од најстаријих времена до
данас;
- усвоје научно схватање о
развоју људског друштва и
развијање историјске свести и
историјског мишљења на
садржајима опште историје и
историје народа.
- разумеју историјске
процесе и прошире општу културу.
- науче историјску и
социолошку периодизацију новог
века;
- упознају битне одлике
историјског развоја света у периоду
позног феудализма (епохе
првобитне тзв. акумулације
капитала);
- науче битне карактеристике
капиталистичког развитка људског
друштва у периоду његове потпуне
победе и слободног развитка;
- упознају светско-историјске
догађаје који су били прекретнице у
развитку људског друштва
(француска револуција, револуција
1848. итд.), у периоду позног
феудализма и индустријског
капитализма;
- схвате суштину, облике,
битне процесе и кључне догађаје из
борбе наших народа за национално
ослобођење;
- схвате суштину и облике
друштвене и политичке борбе у
капитализму;
- науче да користе историјске
карте из периода XVI до средине
XIX века;
- науче да користе уџбенике,
енциклопедије и речнике.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Нови век
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
У настави
историје нагласак
би требало
ставити на
активне облике
рада. Они се
најпотпуније могу
остварити кроз
групни рад, рад у
паровима,
индивидуални рад
или дискусију.
Обезбедити
корелацију са
сродним
предметима, као
што су
географија,
матерњи језик.
БР.
ЧАС
34
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе205
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
VII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе страног
језика је
оспособљавање
полазника за
елементарно усмено
споразумевање у
најобичнијим
ситуацијама
свакодневног живота,
за разумевање
једноставних
текстова
информативног
карактера и размену
краћих писмених
порука у оквиру
програмске тематике
и језичког градива,
затим стицање
основних знања која
омогућавају даље
образовање и
самообразовање као
и ширење опште
културе полазника
упознавањем с
начином живота,
обичајима и
културом народа чији
језик уче.
Задаци наставе
страног језика су да
полазници:
- упознају језичке
структуре неопходне у
свакодневном говору;
- усвоје
најфреквентнију лексику
од око 1000 речи и
израза;
- усвоје коректан
изговор и интонацију при
усменом изражавању и
читању наглас;
- савладају
основна ортографска
правила у границама
усвојених језичких
структура што ће
допринети, поред
познавања других
елемената језика,
коректном писменом
изражавању и
успостављању основе
комуникације у писаној
форми;
- овладају
техником читања у себи
и непосредног
разумевања простих
упутстава и обавештења
као и једноставних
текстова у оквиру
обрађене тематике;
- оспособе да
разговарају о темама у
оквиру обрађеног
језичког градива и
усвојене лексике;
- оспособе да на
страном језику могу
писати о себи и средини
у којој живе и раде.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Реченица
Члан
Именице
Заменички
облици
Придеви
Бројеви
Квантификатори
Глаголи
Прилози
Предлози
Изрази везани за
временске
прилике и време
на часовнику
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Комуникација у
учионици се
остварује кроз
кратке дијалоге,
игре погађања,
такмичења у
којима наставник
учествује као
ментор али и као
партнер у игри.
Комуникативне
функције су
обрађене у
осмишљеним
контекстима и
увежбавају се
извођењем
симулираних
дијалога,
описивањем
ситуација,
решавањем
задатака.
БР.
ЧАС
51
Комуникативне
јединице
Фонолошке
промене и
интонација
Графолошке
промене
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе206
ГЕОГРАФИЈА
VII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ васпитнообразовног рада је да
се полазници
оспособе да с
разумевањем
посматрају природне
појаве у васиони и
географском
простору на Земљи,
као и да прате
сложене друштвеноекономске процесе у
географској средини
која, у ствари, и није
ништа друго до
узајамни однос
између датих
природних околности
у одређеном
географском
простору, рада и
организације живота
људских заједница у
том простору.
Задаци наставе
географије су да
полазници стекну
основна знања из
географије као дела
опште културе и
способност за географско
мишљење о објектима,
појавама и процесима у
геопростору;
- развију
способност посматрања
објеката, појава и
процеса у географском
простору како би их с
разумевањем, могли
објаснити;
- оспособе се да на
основу стечених знања из
географије могу пратити
збивања у савременом
свету (да одреде локацију
догађаја) и поред
осталог, прилазе тим
друштвеним збивањима с
разумевањем;
- схвате положај
своје отаџбине у
савременом свету, њену
друштвену, политичкогеографску и економску
позицију у условима
савременог јединственог
света у којем нема
држава и друштава која
се могу аутархично
развијати;
- усвоје знања о
целовитости географског
простора на Земљи и
развију осећања
интегралне припадности
човечанства и развијање
осећања заједништва и
одговорности за
будућност човечанства.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Географија
континената
Азија
Африка
Америка
Аустралија
Арктик и
антарктик
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Садржаји
програма
географије су
такви да се за
њихову
реализацију
морају
максимално
користити разна
наставна
средства, пре
свега географске
карте,
фотографије,
дијафилмови,
дијапозитиви,
графоскопске
пројекције
фолије,
статистички
подаци, научнопопуларна
литература итд.
Програм
географије ствара
основе за
усвајање нових
знања
неопходних за
даље опште и
стручне
образовање
полазника.
БР.
ЧАС
17
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе207
БИОЛОГИЈА
VII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
биологије у
основној школи
је да у складу с
достигнућима
биолошке науке,
полазници
усвајањем
васпитнообразовних
садржаја стекну
основне појмове
о живом свету,
његовом
историјском
развоју и
законитостима
које у њему
владају као и да
развију
одговарајуће
квалитете и
навике:
(објективност,
способност
критичког
мишљења и
логичког
расуђивања,
љубав према
природи и
осећање
дужности да
чувају и
заштићују
природу,
хигијенске
навике и
здравствену
културу).
- схвате улогу и значај
биологије за развитак и
напредак човечанства;
- развију свест о
властитом положају у
природи;
- стекну основна знања
о грађи и функционисању
организма;
- развију способност
повезивања појмова и процеса
у бићима и природи;
- схвате узајамне
односе бића и животне
средине, као и динамику
промета материје и енергије
на глобалном нивоу;
- развијају осећање
одговорности према стању
животне средине;
- схвате степен
угрожености биосфере и
улогу сваког појединца у
њеној заштити и
унапређивању;
- разумеју поступност у
развоју живот света, постанак
Земље и живота на њој;
- стекну знање о
разноврсности и
распрострањености
организама;
- упознају грађу и
функционисање властитог
организма, усвоје одређене
хигијенске навике, стекну
одговорност за властито
здравље и здравље других
људи;
- схвате да је полност
саставни део живота и да
човекова полност подразумева
поштовање норми понашања
које обезбеђују хумане односе
међу људима;
- развију радне навике и
способност за самостално
посматрање и истраживање.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ЕКОЛОГИЈА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Овај програм
обухвата наставне
садржаје из
ботанике,
зоологије,
екологије,
еволуције и науке
о човеку и
наставне области
су логички
распоређене.
Општи задаци
програма су да
полазници заволе
природу, схвате
неке основне
појаве у природи,
природне
законитости и
њихове узроке и
последице.
БР.
ЧАС
34
Методе рада:
Вербално
текстуалне:
усмено излагањецртање
Илустративнодемонстративне:
илустрација
цртежом
и
демонстрација
огледом
Лабораторијско
експериментале :
лабораторијске
вежбе
и
практични радови
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе208
ФИЗИКА
VII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
физике за
одрасле је да
упозна
полазнике с
неким
природним
појавама и
основним
природним
законима,
оформи им
основу научног
метода и покаже
им разноврсне
примене физике
у свакодневном
животу и
друштву.
Задаци наставе
физике су да
полазници:
- упознају
основне физичке
појаве, појмове и
законе;
- упознају
значај коришћења
метода
експеримента;
- схвате значај
закона физике за
свакодневни живот,
технику и
производњу;
- усвоје
теоријске основе
које пружа физика и
омогући им даље
образовање и
самообразовање у
природним наукама;
- стекну
навике штедње
енергије;
- схвате значај
чувања природе и
активно ангажовање
у заштити човекове
околине.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Мерење
Кретање
Сила
Структура
супстанције
Гравитација
Равнотежа
Притисак у
течностима и
гасовима
Рад и енергија
Унутрашња
енергија, количина
топлоте и
температура
Електростатичко
поље
Структура атома и
атомског језгра
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Реализовање наставе
физике базира се на
савременом тумачењу
појава и закона. Поред
тога што је програм
обухватио садржаје који
представљају нова
достигнућа у науци,
треба обратити пажњу и
на савремена објашњења
класичних садржаја.
Промене агрегатних
стања тела загревањем и
хлађење објаснити на
основу молекулскокинетичке теорије.
Појаве из области
електростатике треба
савремено тумачити на
основу електронске
теорије.
Демонстрациони
експеримент у настави
физике у основној
школи за одрасле треба
да има централно место
зато што не постоје
временске могућности за
извођење
лабораторијских вежби.
Методички поступак
нужно је прилагодити
условима рада одраслих.
БР.
ЧАС
51
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе209
ХЕМИЈА
VII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ васпитнообразовног рада
је да полазници
уочавају и
правилно тумаче
хемијске појаве,
овладају
основним
појмовима и
упознају
законитости што
доприноси
формирању
научног погледа
на свет, радном
и
политехничком
васпитању и
доприноси да се
оспособе да
стечена знања
примењују у
процесу рада и
свакодневном
животу.
- да полазнику пружи
основна знања о хемијским
појавама и законитостима;
- да корелацијом са
сродним дисциплинама
омогући полазнику стицање
целовитије представе о
природи и појавама које се у
њој одвијају и да доприноси
уочавању њихове
материјалистичке суштине и
дијалектичких односа;
- да развија савесност,
истрајност, способност
концентрације, стваралачку
способност и формира
правилан однос према раду;
- да оспособи
полазнике да разумеју
основне принципе савремене
технологије;
- да оспособи
полазнике да се могу успешно
користити стеченим знањима
из хемије на радном месту и
свакодневном животу у циљу
побољшања друштвеног и
личног стандарда;
- да указује на потребу
заштите природе, животне и
радне средине;
- да полазник упозна
место и важност хемије за
општи друштвени и
привредни развитак код нас и
у свету, као и у хуманизацији
друштвених услова живота;
- да полазнику пружи
основна знања и умења која су
од значаја за општенародну
одбрану и друштвену
самозаштиту;
- да доприноси
обогаћивању образовног
нивоа и опште културе
полазника.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ХЕМИЈА И ЊЕН
ЗНАЧАЈ
ОСНОВНИ
ХЕМИЈСКИ
ПОЈМОВИ
СТРУКТУРА
МАТЕРИЈЕ
НЕМЕТАЛИ,
ОКСИДИ,
КИСЕЛИНЕ
МЕТАЛИ,
ОКСИДИ,
ХИДРОКСИДИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Изучавање
наставе хемије у
школама за
основно
образовање
одраслих треба
почети од
практичног
искуства
полазника.
Методички
поступак нужно је
прилагодити
условима рада
одраслих. Не
треба користити
строго
индикативни
метод који
преовлађује у
редовној настави
у основној школи.
У објашњењима
максимално
користити лична
искуства
одраслих,
нарочито оних
чији свакодневни
радни услови то
омогућавају. У
вези с тим треба
више користити и
хеуристички
разговор.
БР.
ЧАС
51
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе210
РАДНО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ- УЗГАЈАЊЕ БИЉАКА
VII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Да би радно-техничкo
образовање омогућила
одраслима да стичу знања
потребна за живот и рад,
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ОСНОВИ УЗГАЈАЊА
ПОВРЋА
ЛЕКОВИТЕ И
ЗАЧИНСКЕ БИЉКЕ
ПЕЧУРКЕ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Избор облика наставе је
организационо-техничко и
андрагошко питање.
Облик треба да
омогући остваривање две
битне компоненте раднотехничког образовања:
а) теоријску и б)
практичну.
Избор облика треба
ускладити са програмом,
бројем полазника и
њиховим претходним
знањем стеченим радом и
животним искуством.
Обликом радно-техничког
образовања треба
омогућити одраслима
стицање умења, вештина и
навика коришћења
савремених оруђа и
средстава рада.
Облик треба да омогући
упознавање основних
принципа људског рада
(социјални, економски,
технолошки) и тиме
обезбеди теоријску основу
конкретног практичног
радно-техничког
образовања.
Облик наставе овог
предмета је да сви
полазници једног
одељења, односно
образове групе, усвајају
исти програм у редовној
разредној-часовној
настави.
БР.
ЧАС
51
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе211
ПРЕДМЕТИ У ОСМОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
ОДРАСЛИХ
Ред.
бр.
ОСМИ РАЗРЕД
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
Српски језик
5
85
2.
Мађарски језик
5
85
3.
Српски као нематерњи језик
2
34
4.
Математика
5
85
5.
Историја
2
34
6.
Енглески језик
3
51
7.
Географија
2
34
8.
Биологија
3
51
9.
Физика
3
51
10.
Хемија
3
51
2
34
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
11.
Радно-техничко образовање
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе212
СРПСКИ ЈЕЗИК
VIII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
српског језика у
основном
образовању
одраслих јесте
стицање основне
језичке и
књижевне
културе,
упознавање
основних
законитости
књижевног
језика,
оспособљавање
за правилно
изражавање
књижевним
језиком,
пружање
најосновнијих
знања из
књижевности,
развијање
љубави и
поштовања
према језику и
културним
вредностима
свога народа и
других народа и
народности,
развијања свести
о улози језика и
уметности у
повезивању
народа и
њихових
култура.
Полазници треба да:
- усаврше
технику брзог читања у
себи с разумевањем;
- постепено
упознају технику
писања реферата;
- оспособе се за
примену усвојених
знања из граматике и
правописа и за
правилно усмено и
писмено изражавање
стандардним
српскохрватским
књижевним језиком;
- развијају лично
мишљење и
способности за
слободно и самостално
целовито излагање о
разним актуелним
темама;
- стекну
способност за
самосталан рад на
самообразовању и
њихово мотивисање за
наставак образовања и
усавршавања.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
КЊИЖЕВНОСТ
ЈЕЗИК
КУЛТУРА
ИЗРАЖАВАЊА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Основни програмски
захтев јесте да се језик
полазницима представи
као систем.
Неопходно је водити
рачуна о томе да је
уметнички текст само
један вид језичке
реализације, да постоји
низ других и да сви они
морају бити у наставу
укључени током
изучавања матерњег
језика.
Треба радити на
правилном изговору
појединих речи и
сузбијању локализама у
говору и писању. У том
циљу, користити
грамофонске плоче,
радио и ТВ емисије и
сл.
Оспособити полазнике
за самостално правилно
усмено и писмено
изражавање књижевним
језиком значи упутити
их и помоћи им да јасно
и логички изражавају
своје мисли, осећања и
ставове. У различитим
облицима усменог
изражавања, који су
прецизирани садржајем
програма, полазници се
упућују у причање,
описивање и
извештавање на основу
плана и теза.
БР.
ЧАС
85
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе213
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
VIII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
српског као
нематерњег
језика је да
полазници
продуктивно
овладавају
српским језиком
у оквиру
предвиђене
језичке и
лексичке грађе;
да упознају
елементе културе
народа који
говори тим
језиком и да се
оспособе за
споразумевање,
дружење и
зближавање с
припадницима
других
националности.
Полазници треба да:
- усвоје предвиђене језичке
структуре и око 250 нових
речи и израза;
- разумеју сложенију
садржину с више
лексичких јединица
- даље оспособљавају за
разговор о предвиђеним
темама, као и за
монолошко излагање са
новим захтевима у складу
са предвиђеном језичком
грађом;
- коригују грешке (и
граматичке и у домену
изговора) које се јављају
под утицајем матерњег
језика полазника;
- стекну способност за
самостално, информативно
читање лакших текстова
различитог жанра
(литерарних, научнопопуларних,
информативних,
публицистичких - листови
за одрасле);
- упознају елементе
културе народа који говоре
српским језиком;
- стекну способност за
писмено изражавање на
основу сложенијих питања,
заданог плана и др. уз
савладавање правописних
правила која се разликују у
правопису језика ученика,
као и за писање краћих
позива, обавештења и др;
- стекну знања из језика и о
језику путем наставе
граматике што ће
допринети бржем
развијању језичке
компетенције;
- стекну способност за
коришћење језичких
приручника и двојезичних
речника.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ГРАМАТИКА
ПРАВОПИС
ГОВОРНЕ
ВЕЖБЕ
ПИСМЕНЕ
ВЕЖБЕ
ЧИТАЊЕ
НАЧИН ОСТВ. ПРОГРАМА
Активности наставе српског
језика као нематерњег
планирају се и организују тако
да буду у функцији неког
задатка који се не би могао
остварити без употребе тог
језика.При том,задатак треба да
садржи различите могућности
решења,како би сви ученици,у
складу са својим
способностима,интересовањима
и познавањем или
непознавањем српског
језика,могли учествовати у
његовом остваривању.Када је
задатак говорног или животног
карактера и близак искуству и
интересовањима
ученика,појачава се
мотивација,жеља,потреба и
воља за улагањем напора.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
БР.
ЧАС
34
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе214
MAЂАРСКИ ЈЕЗИК
VIII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
A magyar nyelv
tanitásának céljai a
felnőttoktatásban az
alapvető nyelvi és
irodalmi ismeretek
elsajátitása, anyanyelvi
beszédkultúra
kialakitása, az irodalmi
nyelv alapvető
törvényszerűségeinek
megismerése és
használata, az
anyanyelvi
kifejezőképesség
fejlesztése, alapvető
irodalmi ismeretek
szerzése, az anyanyelv
és más kulturális
értékek iránt érzett
tisztelet kialakitása, az
anyanyelv szerepének
és fontosságának
tudatositása, és más
nyelvek, kultúrák iránt
való érdeklődés és
nyitottság kialakitása.
-Nyelvtan:
a.) nyelvtan
(a tömegkommunikáció
fogalmának, formáinak,
műfajainak felismerése, az
összetett mondat fajtáinak
megkülönböztetése, a
szóösszetétel fajtáinak
felismerése, a szóképzés
fajtáinak meghatározása, a
magyar nyelv történeti
áttekintése)
b.)helyesírás (az eddig
ismert helyesírási
szabályok , ismeretek
használata, újak
megismerése, az
írásjelek helyes
használata)
c.)nyelvhelyesség
(különböző
szövegfajták
alkalmazása)
- Irodalom:
a.) irodalom
(önálló irodalmi
szövegértelmezés, az
irodalmi fogalmak –
műfaji, stilisztikai szövegben való
felismerése, )
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Év eleji ismétlés
A mai magyar
nyelv rendszere.
A mondat.
A szóalkotás.
Nyelvtörténet
Az írásjelek.
Helyesírási
alapelvek.
Betűrend.
Év végi ismétlés.
Irodalmi
olvasmányok
elemzése.
Szakirodalom
használata.
Stilisztikai és
irodalomelméleti
fogalmak (reflexív
vers, ballada,
poéma, ars
poetica, dráma,
komédia, napló,
útleírás, önéletrajz,
romantika,
realizmus).
Házi
olvasmányok.
Házi feladatok.
Írásbeli
dolgozatok
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
A program
alapvető
követelménye a
magyar nyelv, mint
rendszer
bemutatása,
megismerése. A
program
megvalósitásakor
hangsúlyt kell
fektetni a helyes
kiejtés és
nyelvhasználat
kialakitására,
irásban, szóban
egyaránt. Ajánlott
hangfelvételek, Tv
műsorok
bemutatása.
Az irodalmi nyelv
önálló és helyes
használata, irásbeli
és szóbeli
gyakorlatok az
érzelmek és
gondolatok
kifejezésére.
Verbális-textuális
módszerek
alkalmazása a
nyelvtani és
irodalmi ismeretek
elsajátitására.
БР.
ЧАС
85
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе215
MАТЕМАТИКА
VIII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ васпитнообразовног
рада је да
полазници
усвоје
елементарна
знања из
математике
која су
потребна за
схватање
појава и
законитости у
природи и
друштву као и
развијању
одређених
способности,
формирању
научног
погледа на свет
и свестраном
развитку
личности;
затим
оспособљавање
за примену
усвојених
знања из
математике у
решавању
разноврсних
задатака из
животне
праксе и за
успешно
настављање
математичког
образовања.
Пoлазници треба да:
- схвате основна својства
једнакости и неједнакости и
умеју да их примењују код
једначина и неједначина тј. да
умеју решавати линеарне
једначине (неједначине) и
системе са једном и две
непознате, као и да решење
тумаче графички;
- могу одговарајуће
текстуалне задатке да изразе
математичким језиком, а
нарочито помоћу једначина;
- прошире и продубе
знање о функцијама,
упознавањем линеарне
функције и њених својстава,
тако да могу поуздано да цртају
и читају разне графике;
- умеју да састављају
разне таблице и цртају
одговарајуће графиконе дијаграме разних стања, појава
и процеса;
- схвате међусобне
односе тачака, правих и равни у
простору;
- познају геометријска
тела (призму, пирамиду, ваљак,
купу и лопту), њихове елементе
и својства, умеју да цртају
мреже и да израчунавају
њихове површине и запремине;
- примењују знања о
геометријским телима у пракси,
повезујући
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ТАЧКА, ПРАВА И
РАВАН
ЛИНЕАРНЕ
ЈЕДНАЧИНЕ И
НЕЈЕДНАЧИНЕ С
ЈЕДНОМ
НЕПОЗНАТОМ
ПРИЗМА
ПИРАМИДА
ЛИНЕАРНА
ФУНКЦИЈА
СИСТЕМ
ЛИНЕАРНИХ
ЈЕДНАЧИНА С
ДВЕ НЕПОЗНАТЕ
ВАЉАК
КУПА
ЛОПТА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Наставити с
даљим
изграђивањем
појмова: бројевни
израз,
променљива,
израз с
променљивом и
придруживање
(повезано с
рачунским
операцијама,
одговарајућим
једначинама и
неједначинама),
користећи при
томе и термине:
израз, формула,
исказ. Мада се
појам
пресликавања
(функције), као и
сам термин, не
уводе, треба
уочавати и
наводити примере
једноставнијих
(функцијских)
зависности у
разним областима
(откривање
правила
придруживања,
придруживање по
датом правилу:
бројева –
бројевима,
бројева – дужима,
бројева –
површима,
бројева –
именима и др.).
БР.
ЧАС
85
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе216
ИСТОРИЈА
VIII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
историје је да
полазници владају
знањима о развоју
људског друштва од
најстаријих времена
до савременог доба,
како би у склопу
осталих предмета,
допринела развоју
њихове личности.
- усвоје битне
садржаје о друштвеноекономском, политичком
и културном развоју
српског народа као
саставног дела света од
најстаријих времена до
данас;
- усвоје научно
схватање о развоју
људског друштва и
развијање историјске
свести и историјског
мишљења на садржајима
опште историје и
историје народа.
- разумеју
историјске процесе и
прошире општу културу.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
САВРЕМЕНО
ДОБА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
У настави
историје нагласак
би требало
ставити на
активне облике
рада. Они се
најпотпуније могу
остварити кроз
групни рад, рад у
паровима,
индивидуални рад
или дискусију.
Обезбедити
корелацију са
сродним
предметима, као
што су
географија,
матерњи језик.
БР.
ЧАС
34
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе217
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
VIII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе страног
језика је
оспособљавање
полазника за
елементарно усмено
споразумевање у
најобичнијим
ситуацијама
свакодневног живота,
за разумевање
једноставних
текстова
информативног
карактера и размену
краћих писмених
порука у оквиру
програмске тематике
и језичког градива,
затим стицање
основних знања која
омогућавају даље
образовање и
самообразовање као
и ширење опште
културе полазника
упознавањем с
начином живота,
обичајима и
културом народа чији
језик уче.
Задаци наставе
страног језика су да
полазници:
- упознају језичке
структуре неопходне у
свакодневном говору;
- усвоје
најфреквентнију лексику
од око 1000 речи и
израза;
- усвоје коректан
изговор и интонацију при
усменом изражавању и
читању наглас;
- савладају
основна ортографска
правила у границама
усвојених језичких
структура што ће
допринети, поред
познавања других
елемената језика,
коректном писменом
изражавању и
успостављању основе
комуникације у писаној
форми;
- овладају
техником читања у себи
и непосредног
разумевања простих
упутстава и обавештења
као и једноставних
текстова у оквиру
обрађене тематике;
- оспособе да
разговарају о темама у
оквиру обрађеног
језичког градива и
усвојене лексике;
- оспособе да на
страном језику могу
писати о себи и средини
у којој живе и раде.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Реченица
Члан
Именице
Заменички
облици
Придеви
Бројеви
Квантификатори
Глаголи
Прилози
Предлози
Изрази везани за
временске
прилике и време
на часовнику
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Комуникација у
учионици се
остварује кроз
кратке дијалоге,
игре погађања,
такмичења у
којима наставник
учествује као
ментор али и као
партнер у игри.
Комуникативне
функције су
обрађене у
осмишљеним
контекстима и
увежбавају се
извођењем
симулираних
дијалога,
описивањем
ситуација,
решавањем
задатака.
БР.
ЧАС
51
Комуникативне
јединице
Фонолошке
промене и
интонација
Графолошке
промене
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе218
ГЕОГРАФИЈА
VIII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ васпитнообразовног рада је да
се полазници
оспособе да с
разумевањем
посматрају природне
појаве у васиони и
географском
простору на Земљи,
као и да прате
сложене друштвеноекономске процесе у
географској средини
која, у ствари, и није
ништа друго до
узајамни однос
између датих
природних околности
у одређеном
географском
простору, рада и
организације живота
људских заједница у
том простору.
Задаци наставе
географије су да
полазници стекну
основна знања из
географије као дела
опште културе и
способност за географско
мишљење о објектима,
појавама и процесима у
геопростору;
- развију
способност посматрања
објеката, појава и
процеса у географском
простору како би их с
разумевањем, могли
објаснити;
- оспособе се да на
основу стечених знања из
географије могу пратити
збивања у савременом
свету (да одреде локацију
догађаја) и поред
осталог, прилазе тим
друштвеним збивањима с
разумевањем;
- схвате положај
своје отаџбине у
савременом свету, њену
друштвену, политичкогеографску и економску
позицију у условима
савременог јединственог
света у којем нема
држава и друштава која
се могу аутархично
развијати;
- усвоје знања о
целовитости географског
простора на Земљи и
развију осећања
интегралне припадности
човечанства и развијање
осећања заједништва и
одговорности за
будућност човечанства.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ПРИРОДНА
ОБЕЛЕЖЈА
СРБИЈЕ
СТАНОВНИШТВО
И НАСЕЉА
СРБИЈЕ
СРБИЈА КАО
ЈЕДИНСТВЕНА
ПРИВРЕДНА
ЦЕЛИНА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Садржаји
програма
географије су
такви да се за
њихову
реализацију
морају
максимално
користити разна
наставна
средства, пре
свега географске
карте,
фотографије,
дијафилмови,
дијапозитиви,
графоскопске
пројекције
фолије,
статистички
подаци, научнопопуларна
литература итд.
Програм
географије ствара
основе за
усвајање нових
знања
неопходних за
даље опште и
стручне
образовање
полазника.
БР.
ЧАС
34
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе219
БИОЛОГИЈА
VIII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
биологије у
основној школи
је да у складу с
достигнућима
биолошке науке,
полазници
усвајањем
васпитнообразовних
садржаја стекну
основне појмове
о живом свету,
његовом
историјском
развоју и
законитостима
које у њему
владају као и да
развију
одговарајуће
квалитете и
навике:
(објективност,
способност
критичког
мишљења и
логичког
расуђивања,
љубав према
природи и
осећање
дужности да
чувају и
заштићују
природу,
хигијенске
навике и
здравствену
културу).
- схвате улогу и значај
биологије за развитак и
напредак човечанства;
- развију свест о
властитом положају у
природи;
- стекну основна знања
о грађи и функционисању
организма;
- развију способност
повезивања појмова и процеса
у бићима и природи;
- схвате узајамне
односе бића и животне
средине, као и динамику
промета материје и енергије
на глобалном нивоу;
- развијају осећање
одговорности према стању
животне средине;
- схвате степен
угрожености биосфере и
улогу сваког појединца у
њеној заштити и
унапређивању;
- разумеју поступност у
развоју живот света, постанак
Земље и живота на њој;
- стекну знање о
разноврсности и
распрострањености
организама;
- упознају грађу и
функционисање властитог
организма, усвоје одређене
хигијенске навике, стекну
одговорност за властито
здравље и здравље других
људи;
- схвате да је полност
саставни део живота и да
човекова полност подразумева
поштовање норми понашања
које обезбеђују хумане односе
међу људима;
- развију радне навике и
способност за самостално
посматрање и истраживање.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Људски
организамСистеми органа
Породица и
друштво
Порекло и развој
људске врсте
Први помоћ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Овај програм
обухвата наставне
садржаје из
ботанике,
зоологије,
екологије,
еволуције и науке
о човеку и
наставне области
су логички
распоређене.
Општи задаци
програма су да
полазници заволе
природу, схвате
неке основне
појаве у природи,
природне
законитости и
њихове узроке и
последице.
БР.
ЧАС
51
Методе рада:
Вербално
текстуалне:
усмено излагањецртање
Илустративнодемонстративне:
илустрација
цртежом
и
демонстрација
огледом
Лабораторијско
експериментале :
лабораторијске
вежбе
и
практични радови
Од 51 датог часа, 34 је за реализацију програма биологије, а 17 за реализацију програма
прве помоћи.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе220
ФИЗИКА
VIII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
физике за
одрасле је да
упозна
полазнике с
неким
природним
појавама и
основним
природним
законима,
оформи им
основу научног
метода и покаже
им разноврсне
примене физике
у свакодневном
животу и
друштву.
Задаци наставе
физике су да
полазници:
- упознају
основне физичке
појаве, појмове и
законе;
- упознају
значај коришћења
метода
експеримента;
- схвате значај
закона физике за
свакодневни живот,
технику и
производњу;
- усвоје
теоријске основе
које пружа физика и
омогући им даље
образовање и
самообразовање у
природним наукама;
- стекну
навике штедње
енергије;
- схвате значај
чувања природе и
активно ангажовање
у заштити човекове
околине.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Електрична струја
Магнетно поље
Електромагнетна
индукција
Осцилације и таласи
Геометријска
оптика
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Реализовање наставе
физике базира се на
савременом тумачењу
појава и закона. Поред
тога што је програм
обухватио садржаје који
представљају нова
достигнућа у науци,
треба обратити пажњу и
на савремена објашњења
класичних садржаја.
Промене агрегатних
стања тела загревањем и
хлађење објаснити на
основу молекулскокинетичке теорије.
Појаве из области
електростатике треба
савремено тумачити на
основу електронске
теорије.
Демонстрациони
експеримент у настави
физике у основној
школи за одрасле треба
да има централно место
зато што не постоје
временске могућности за
извођење
лабораторијских вежби.
Методички поступак
нужно је прилагодити
условима рада одраслих.
БР.
ЧАС
51
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе221
ХЕМИЈА
VIII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ васпитнообразовног рада
је да полазници
уочавају и
правилно тумаче
хемијске појаве,
овладају
основним
појмовима и
упознају
законитости што
доприноси
формирању
научног погледа
на свет, радном
и
политехничком
васпитању и
доприноси да се
оспособе да
стечена знања
примењују у
процесу рада и
свакодневном
животу.
- да полазнику пружи
основна знања о хемијским
појавама и законитостима;
- да корелацијом са
сродним дисциплинама
омогући полазнику стицање
целовитије представе о
природи и појавама које се у
њој одвијају и да доприноси
уочавању њихове
материјалистичке суштине и
дијалектичких односа;
- да развија савесност,
истрајност, способност
концентрације, стваралачку
способност и формира
правилан однос према раду;
- да оспособи
полазнике да разумеју
основне принципе савремене
технологије;
- да оспособи
полазнике да се могу успешно
користити стеченим знањима
из хемије на радном месту и
свакодневном животу у циљу
побољшања друштвеног и
личног стандарда;
- да указује на потребу
заштите природе, животне и
радне средине;
- да полазник упозна
место и важност хемије за
општи друштвени и
привредни развитак код нас и
у свету, као и у хуманизацији
друштвених услова живота;
- да полазнику пружи
основна знања и умења која су
од значаја за општенародну
одбрану и друштвену
самозаштиту;
- да доприноси
обогаћивању образовног
нивоа и опште културе
полазника.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
СОЛИ
ХЕМИЈСКА ВЕЗА
УГЉОВОДОНИЦИ
АЦИКЛИЧНА
ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА СА
КИСЕОНИКОМ
БИОЛОШКИ
ВАЖНА
ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Изучавање
наставе хемије у
школама за
основно
образовање
одраслих треба
почети од
практичног
искуства
полазника.
Методички
поступак нужно је
прилагодити
условима рада
одраслих. Не
треба користити
строго
индикативни
метод који
преовлађује у
редовној настави
у основној школи.
У објашњењима
максимално
користити лична
искуства
одраслих,
нарочито оних
чији свакодневни
радни услови то
омогућавају. У
вези с тим треба
више користити и
хеуристички
разговор.
БР.
ЧАС
51
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе222
РАДНО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ- УЗГАЈАЊЕ БИЉАКА
VIII одр.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Да би радно-техничкo
образовање омогућила
одраслима да стичу знања
потребна за живот и рад,
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ЗАШТИТА БИЉАКА
ШТЕТОЧИНЕ
КОРОВСКЕ БИЉКЕ
РАЗМНОЖАВАЊЕ
ПОВРЋА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Избор облика наставе је
организационо-техничко и
андрагошко питање.
Облик треба да
омогући остваривање две
битне компоненте раднотехничког образовања:
а) теоријску и б)
практичну.
Избор облика треба
ускладити са програмом,
бројем полазника и
њиховим претходним
знањем стеченим радом и
животним искуством.
Обликом радно-техничког
образовања треба
омогућити одраслима
стицање умења, вештина и
навика коришћења
савремених оруђа и
средстава рада.
Облик треба да омогући
упознавање основних
принципа људског рада
(социјални, економски,
технолошки) и тиме
обезбеди теоријску основу
конкретног практичног
радно-техничког
образовања.
Облик наставе овог
предмета је да сви
полазници једног
одељења, односно
образове групе, усвајају
исти програм у редовној
разредној-часовној
настави.
БР.
ЧАС
51
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе223
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ ЛАКО МЕНТАЛНО ОМЕТЕНЕ У
РАЗВОЈУ
ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА
I. ОБАВЕЗНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Разреди
Обавезни
предмети
Мађарски
језик
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
нед год нед год нед год нед год нед год нед год нед год нед год
3
108 3
108 3
108 3
108 4
144 4
144 4
144 4
144
Српски као
нематерњи 2
језик
72
2
72
2
72
2
72
3
108 3
108 3
108 3
108
Ликовна
култура
1
36
1
36
1
36
1
36
2
72
2
72
2
72
2
72
Музичка
култура
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
Природа и
друштво
2
72
2
72
2
72
2
72
3
108 3
108 4
144 4
144
108 4
144 4
144 4
144 4
144
Математика 3
108 3
108 3
Техничко
образовање
+
2
практичан
рад
72
72
Физичко
васпитање
108 3
3
2
108 3
2+1 108 2+1 108 4+1 180 4+1 180 4+2 216 4+2 216
108 3
108 3
108 3
108 3
108 3
108 3
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
108
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе224
II. ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
1) Групне активности
а) Психомоторне вежбе
Ове вежбе остварују се са по 2 часа недељно за ученике од I до IV разреда по одељењу.
б) Логопедске вежбе
Ове вежбе остварују се са по 2 часа недељно за ученике од I до IV разреда по одељењу
2) Индивидуалне активности
а) Психомоторне вежбе
Ове вежбе остварују се за ученике од I до IV разреда са по 3 часа недељно по ученику и
за ученике од V до VIII разреда са по 1 часом недељно по ученику.
б) Логопедске вежбе
Ове вежбе остварују се за ученике од I до IV разреда са по 2 часа недељно по ученику и
за ученике од V до VIII разреда са по 1 часом недељно по ученику.
в) Корективно-превентивне вежбе и игре
Ове активности остварују се за ученике од I до VIII разреда са по 2 часа недељно по
ученику.
3) Допунски рад
Овај рад остварује се са по једним часом недељно од III до VIII разреда.
4) Час одељењског старешине - одељењске заједнице
За ученике од I до VIII разреда ова активност остварује се са по 1 часом недељно.
III. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
а) Верска настава или грађанско васпитање
Ова настава остварује се са по 1 часа недељно од I до VIII разреда.
б). Информатика и рачунарство
Ова настава остварује се са по 1 часа недељно од V до VIII разреда
IV. ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ
ОСТВАРИВАЊУ ПЛАНА И ПРОГРАМА И ЦИЉЕВА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
а) Друштвено користан рад
Ова активност остварује се са 20 часова годишње за ученике III и IV разреда и са 25
часова годишње за ученике од V до VIII разреда.
б) Друштвене и слободне активности ученика
Ове активности остварују се са по 1 часом недељно од III до VIII разреда.
в) Хор
Ове активности остварују се са 108 часова годишње.
г) Оркестар
Ове активности остварују се са 108 часова годишње.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе225
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ САДРЖАЈА ГЛОБАЛНИХ ПЛАНОВА
НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ ОД ПРВОГ ДО
ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА ЛАКО
МЕНТАЛНО ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ
Напомена: због идентичности наставног програма из појединих предмета за два или више
нивоа образовања, глобални планови из тих предмета су само једном приложени.
Српски као нематерњи језик-1-2
Техничко образовање-1-2
Физичко васпитање- 1-8
Наставни план и програм изборних предмета основног образовања деце лако ментално
ометене у развоју у потпуности одговара програму основног (редовног) образовања. Због тог
разлога глобални планови из предмета верска настава, грађанско васпитање и информатика и
рачунарство су приложени само код приказа садржаја наставних предмета основног
образовања.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе226
ПРЕДМЕТИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
I спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Értelmes, kifejező
beszédtechnika fejlesztése
Beszédmegértés és nyelvi
kommunikáció fejlesztése
Olvasás és írás
technikájának elsajátítása
Helyesírási készség
megalapozása
Tanuló nyelvi tudásának
továbbfejlesztése
Helyes és szép magyar
beszéd kialakítása
Nemzeti kútura és a
hagyományok megőrzése
Ismerjék meg a
betűelemeket, tudják
megnevezni és
biztonságosan alakítani
őket
A magyar ábécé nyomtatott
kis-és nagybetűi
megismerése, alakítása,
másolása, emlékezetből
való leírása
Hangok összekapcsolása és
a szavak felbontása
Összeolvasás
Betűk helyes alakítása és
kapcsolása
Szavak hibátlan másolása
Szöveg mondatokra
tagolása
Alapvető nyelvtani
fogalmak megismerése
(mondat, szó, hang, betű,
magánhangzó,
mássalhangzó)
Mondatkezdő nagybetű
és a mondatvégi írásjelek
alkalmazása
Tulajdonnevek nagy
kezdőbetűvel való írása
Rövid és hosszú hangok
jelölése
-A hangok, szavak
tisztán, helyesen ejtése
-megfigyelőképesség,
logikus gondolkodás
és finommotorika
fejlesztése
-izléses, tiszta
füzetvezetésre
szoktatás
-betűfelismerés, irás és
olvasáskészség
fejlesztése
-szókincsfejlesztés
-meseolvasás iránti
érdeklődés felkeltése
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Irás és olvasás
Szóbeli
kifejezőkészség
fejlesztése
Irásbeli
kifejezőkészség
fejlesztése
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Gyakorlatok az
önálló irás és
beszéd
fejlesztésére, az
érzelmek és
gondolatok
kifejezésére.
Helyes beszéd és
kifejezőkészség
fejlesztésére tv és
rádióműsorok
hallgatása,
dramatizáció,
verstanulás.
Didaktikai játékok
az alapvető
nyelvtani és
irodalmi ismeretek
elsajátitására,
korosztályhoz és
képességekhez
mérten.
БР.
ЧАС
108
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе227
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
I-II спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе је
да ученици
продуктивно
овладају
српским
језиком у
оквиру
предвиђене
језичке и
лексичке грађе,
да упознају
елементе
културе народа
који говоре тим
језиком и да их
оспособи за
међусобно
споразумевање,
дружење и
зближавање са
припадницима
других
националности.
- овладавање говорним
језиком у оквиру основних
језичких структура и речника
до 12000 фреквентних речи и
израза;
- усвајање правилног
изговора и интонације при
усменом изражавању и читању;
- разумевање
саговорника и усменог
излагања о темама из
свакодневног живота;
- разумевање лаких
текстова различитог жанра у
оквиру предвиђене тематике;
- упознавање
елементарне законитости
српског језика;
- савладавање графичког
система и основа правописа
ради коректног писменог
изражавања у границама
усвојених језичких структура и
лексике;
- оспособљавање
ученика за разговор о темама из
свакодневног живота према
могућностима ове категорије
ученика;
- упознавање ученика са
најосновнијим
карактеристикама културе
народа који говоре страним
језиком;
- развијање
интересовања ученика за учење
српског језика и утицај на
развој њихових општих
способности.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Школа:
учионица,
намештај,
основни школски
прибор, школско
двориште,
ученици;
ситуације за
време наставе и
за време одмора;
пригодне
свечаности (Нова
година).
Породица
и дом: чланови
уже породице,
свакодневне
дужности у кући,
занимања
чланова уже
породице; кућа
(стан, просторије,
намештај).
Село и
град: упознавање
најважнијих
објеката у месту
(продавница,
пијаца, пошта,
станица,
амбуланта и др.);
превозна
средства.
Домаће
животиње, воће,
поврће, цвеће.
Време:
Дани у недељи.
Бројање до
20.
Комуникат
ивне функције:
поздрављање,
представљање,
ословљавање
друга,
наставника,
исказивање
молбе,
захваљивање
(основни
облици).
Игре,
песме за певање
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Извођења
лакших, подесних
игара за децу
(групне и
дидактичкојезичке игре),
учење бројалица,
певање и
рецитовање
песмица.
Извођење малих
сцена из
свакодневних
животних
ситуација.
Од првог
момента у
вежбама пажња се
посвећује
савлађивању
правилног
изговора: чиста и
јасна
артикулација
гласова. Српског
језика (посебно
увежбавање
правилне
артикулације
гласова којих
нема у језику
ученика)
правилно
акцентовање,
интонација и
мелодија
реченице.
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе228
и рецитовање.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
I спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ. ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
васпитно
образовн
ог рада
је да
подстиче
и развија
ученико
ве
способно
сти и
осећај за
естетско
изражава
ње,
обликова
ње и
примену
стечених
естетски
х
искустав
а, у
животу и
раду.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе229
- утицање на
развој личности ученика
подстичући посебно
развој визуелних,
емоционално
доживљајних и
моторномануелних
способности;
- развијање
ученикових
способности опажања и
памћења виђеног,
маштовито
представљање
доживљаја и јачање
осетљивости за облик,
боје и просторне односе;
- упознавање
ученика с појавама и
законитостима у
природи које се могу
односити на ликовне
активности;
- упознавање са
различитим
материјалима за рад,
подстицање и развијање
имагинације и неговање
интересовања за
културну баштину и за
савремена кретања у
уметности свог и других
народа;
- развијање
способности ученика за
аналитичко посматрање,
ликовно представљање
и обликовање,
разумевање уметничких
дела, радног простора,
простора (упознавање
разних могућности
његовог представљања),
уобичавање животног и
радног простора,
уређење околине;
- допринос
смањењу и отклањању
деформитета.
УПОЗНАВАЊЕ
РАЗЛИЧИТИХ
МАТЕРИЈАЛА
ЗА РАД
ОБЛИЦИ И
ЊИХОВИ
КВАЛИТЕТИ
СВЕТЛО И
СЕНКА, СВЕТЛО
И ТАМНО
ТАКТИЛНОСТ
РАЗЛИКОВАЊЕ
ПОЈЕДИНИХ
СРЕДИНА
ПРЕОБЛИКОВА
ЊЕ
МАТЕРИЈАЛА
ИЛИ ПРЕДМЕТА
ЊИХОВИМ
СПАЈАЊЕМ
Игре с различитим
материјалима; разликовање
боја, премазивање, намази,
шрафуре, врсте линија;
распоређивање предмета,
гомилање, спајање материјала
и предмета.
Медији: цртање,
сликање, вајање.
Цело-део, велико-мало,
боја-безбојно; меко-тврдо;
храпаво-глатко; горе-доле,
близу-далеко, дебело-танко,
испред-између-иза, дугачкократко.
Опажање и
представљање.
Углови осветљавања,
даљина и близина светлосног
извора, утврђивање
промењивости облика сенке
зависно од угла и даљине
осветљавања.
Игре светлосним
изворима у групном раду.
Карактеристике разних
предмета и функције разних
облика: топло-хладно,
храпаво-глатко, тешко-лако,
угласто-обло, оштро-тупо.
Опажање
карактеристика предмета
тактилним чулом:
препознавање функција разних
облика и материјала.
Различите средине у
насељима: стан, кућа, улица,
насеље, село, град.
Опажање: уобличавање
амбијената по властитим
идејама ученика.
Грађење облика по
слободном избору природним
материјалима; грађење
слободних облика спајањем
готових предмета.
Увођење ученика у
начине спајања различитих
материјала или предмета у
нове целине.
36
МУЗИЧКА КУЛТУРА
I спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
наставне
музичке
културе је
позитивно
утицање на
емотивноефективну
сферу
личности
ученика уз
истовремено
поступно
развијање
елементарних
музичких
способности.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе230
- буђење интересовања
према музичкој уметности у
музичким активностима;
- оспособљавање
ученика да правилно реагују
на музику: да опажају
карактер музичког дела и
разумеју садржај програмских
композиција;
- неговање способности
ученика да музички доживљај
изразе и средствима других
уметности (ликовним,
ритмичко-плесним, драмским
и писаним начинима);
- перманентно, у свим
ситуацијама, развијати
музичку парцепцију уз
основне музичке способности
- музички ритам, слух и
меморију;
- опажање и
разликовање особина тонова и
њихово бележење;
- неговање вокалних
способности ученика певањем
народних и уметничких
садржаја;
- оспособљавање
ученика за музицирање на
ритмичким и мелодијским
инструментима орфовог
инструментарија;
- упознавање с
основним музичким
појмовима који представљају
саставни део опште културе
ученика;
- подстицање
стваралачких музичких
способности сваког ученика
посебно;
- упознавање ученика с
одобреним делима нашег
народног и уметничког
стваралаштва уз формирање
позитивног односа према
уметничкој баштини.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
ПЕВАЊЕМ НАРОДНИХ И
УМЕТНИЧКИХ ПЕСАМА
У току године, с ученицима
обрадити, по слуху, највише до осам од
предложених песама или других које
карактером и васпитно-образовним
захтевима одговарају наведеним
примерима.
Уз певање дечијих народних и
уметничких песама (по слуху) уз
ритмичко изговарање бројалице, или уз
извођење једноставнијих игара уводити
постепено ритмичке удараљке као
"инструменталну" пратњу (штапиће,
звечке, прапорце).
ИЗВОЂЕЊЕ РИТМОВА И ИГАРА
УЗ ПОКРЕТ
УПОЗНАВАЊЕ МУЗИЧКИХ
ДЕЛА СЛУШАЊЕМ НАРОДНЕ И
УМЕТНИЧКЕ МУЗИКЕ
У току године чешће слушати
народну и уметничку вокалноинструменталну и инструменталну
музику у корелацији с осталим
подручјима програма и другим
наставним предметима.
Предложене композиције
представљају минимум који ученици
могу да усвоје и да слушају и у другим
пригодним тренуцима (час ликовног,
физичког, пантомимске и драмске
активности, рођендани и сл.).
ДЕЧИЈЕ МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО
У току године ритмичке
инструменте (штапиће, прапорце, звечке)
поступно уводити у наставу подстичући
ученике да поред датих ритмова стварају
и на њима изводе своје ритмичке
импровизације нпр.: изговарање
бројалица или уз певање познатих
песама.
36
ПРИРОДА И ДРУШТВО
I спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
васпитнообразовног
рада је да
ученици
упознају
природну
и
друштвену
средину,
да нађу
своје место
и улогу у
њој и да
обезбеди
основу за
даље
изучавање
природних
услова за
живот и
рад
становниш
тва места,
регије и
ширег
завичаја,
Републике
земље
некад и
сад.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе231
- упознавање ученика са ужом
природном и друштвеном средином а
посебно насељем, њиховом улогом у
школи, родитељском дому и средини у
којој живи и увођење у организацију
живота;
- допринос употпуњавању,
проширивању, сређивању нових
сазнања и искуства о природним и
друштвеним појавама и променама;
- развијање љубави и правилног
односа према природи и трајних
интересовања за обучавање и заштиту
природе и учествовање у њиховој
заштити;
- формирање умења, вештина, и
здравствено-хигијенских, радних и
навика културног понашања,
изграђивање правилног односа,
поштовања и разумевања према другим
и старијима, личној и друштвеној
имовини, према правилима регулисања
живота и рада у школи и породици,
према својим обавезама, правилима и
дужностима, нарочито развијању
радозналости, смисла за рад и
одговорност и љубави према раду,
изграђивање схватања рада као услова
за живот и напредак појединца и
друштва;
- упознавање ученика како
људи искоришћавају природна
богатства и лепоте у заједничком раду и
животу;
- развијање, на основу
непосредно и посредног посматрања
способности јасног и правилног
језичког изражавања;
- упознавање изгледа и
карактеристика земљишта и рељефа и
облика тла у месту и крају у ком је
школа и да се у њему правилно
оријентишу;
- упознавање ученика са
најважнијим личностима и догађајима,
ближе и даље прошлости насеља;
- стицање навика, обележавања
значајних датума и празника, учешћем
у радним и свечаним приликама живота
и рада школе, породице и шире
друштвене заједнице.
ЖИВОТ И РАД
У ШКОЛИ
ЖИВОТ И РАД
У
РОДИТЕЉСКО
М ДОМУ
ИЗГЛЕД КРАЈА
- МОЈЕ МЕСТО
Примена
наставних метода
и облика рада који
су прилагођени
узрасту и
способностима
ученика. Примена
Индивидуализова
ног дидактичкометодичког
третман по
потреби и
могућности у
наставном
процесу.
Наставу предмета
природа и
друштво
ускладити са
личним искуством
ученика, повезати
са свакодневним
животом. Током
наставног процеса
испоштовати
дидактички
принцип
очигледности,
постености и
систематичности.
Процес сазнања
треба да креће у
правцу од лакшег
ка тежем, од
ближрг ка даљем,
од познатог ка
непознатом.
72
MАТЕМАТИКА
I спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ наставе
овог
предмета је:
да оспособи
ученике за
разумевање
квантитативн
их и
просторних
односа
реалног
света; да
ученици
усвоје
математичка
знања која су
неопходна за
схватање
појава и
законитости
у природи и
друштву; да
подстиче
развој
ученика и да
их
оспособљава
за примену
математички
х знања у
пракси; да их
оспособљава
за стицање
нових знања
у смислу
професионал
не
оријентације.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе232
- упознавање
најважнијих равних и
просторних облика и
њихових узајамних
односа;
- савлађивање
основних рачунских
операција, како са
природним, тако и са
позитивним
децималним
бројевима;
- упознавање
основних
математичких
термина и симбола;
оспособљавање
ученика за практичну
примену усвојених
математичких знања у
решавању разних
задатака и проблема у
животу;
- развијање
способности
посматрања, опажања
и логичког мишљења;
оспособљавање
ученика за мерење,
моделовање и
геометријско цртање;
- развијање
упорности
систематичности,
уредности и
одговорности у раду;
- стицање
основних
математичких знања
потребних за
настављање
школовања,
укључивање у рад и
интегрисање у
животну средину.
ГРУПИСАЊЕ
КЛАСА И
РЕЛАЦИЈА
-ОСНОВНЕ
ЛОГИЧКЕ
ОПЕРАЦИЈЕ
ЛИНИЈА И
ОБЛАСТ
СКУП ПРВА
ДЕСЕТИЦА
ВЕЖБЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ
- груписање предмета и
објеката према заједничким
својствима.
-подстицати природну
радозналост деце за
посматрањем, уочавати и
називати речима предмете и
објекте у непосредној
околини (природни
материјал, предмети
свакодневне употребе...),
- манипулисати предметима
и објектима и уочавати
њихове особине (замену,
величину, облик, боју);
увиђати разлике и сличности
међу предметима.
ВЕЖБЕ СЕРИЈАЦИЈЕ-груписање предмета и
објеката у низ према
уређеним разликама.
Ређање предмета и објеката и
низ по критеријуму
различитих и опадајућих
величина:
ИГРЕ И АКТИВНОСТИ
ЧИЈИ ЈЕ ЦИЉ ДА СЕ
УСПОСТАВЉАЊЕМ
КОРЕСПОНДЕНЦИЈЕ
МЕЂУ СКУПОВИМА
УСТАНОВИ БРОЈ НЕЧЕГА,
ДА СЕ НА ОСНОВУ БРОЈА
ДОЂЕ ДО РЕШЕЊА
ПРОБЛЕМА
-које бројеве по редоследу
заузимају јунаци из приче
"Деда и репа";
- дат је податак о броју
листова који су припадали
одређеном дрвету, треба
пронаћи одговарајућу гомилу
опалог лишћа;
- како поступити да на
тањирима буде подједнак
број бомбона;
108
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
I-II спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ наставе је
да доприноси
радном и
политехничком
образовању и
васпитању
ученика,
развијању
постојећих и
подстицање
нових да
интересовања
ученика за
поједине
технике,
развијању
радних
вештина
и друштвенокорисних
навика и
неговању
склоности,
способности и
одговорности.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе233
- пружање
одговарајућег раднотехничког образовања и
опште припреме за касније
образовање, оспособљавање
за рад и успешно укључивање
у друштвени живот;
- подстицање
интересовања ученика за
технику, развијање поверења
у сопствене снаге и
усмеравање на оне
активности које могу да
обезбеде активно
укључивање у производњу
добара;
- упознавање у току
рада материјала који се
најчешће користе и
овладавање одређеним
техникама рада у
једноставнијим производним
процесима који
подразумевају умешност при
практичном коришћењу алата
и материјала;
- навикавање ученика
на рационалну организацију
рада, на међусобну сарадњу и
тимски рад;
- увођење ученика у
културу рада и примену
одговарајућих мера и
средстава заштите на раду;
- развијање навика код
ученика за правилан однос
према раду и друштвеној
имовини;
- развијање другарства
и емоционалне стабилности.
Упознавање
особина
материја и начин
њихове обраде
Практични рад
Примена наставних
метода и облика
рада који су
прилагођени узрасту
и способностима
ученика. Примена
Индивидуализованог
дидактичкометодичког третман
по потреби и
могућности у
наставном процесу.
(метода
демонстрације,
илустрације,
практичних
радова...)
Наставу предмета
треба ускладити са
личним искуством
ученика, повезати са
свакодневним
животом. Током
наставног процеса
испоштовати
дидактички принцип
очигледности,
постености и
систематичности.
Процес сазнања
треба да креће у
правцу од лакшег ка
тежем, од ближрг ка
даљем, од познатог
ка непознатом.
72
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
I-VIII спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ васпитнообразовног рада
је да доприноси
свестраном
развијању
ученика и
његовом
оспособљавању
за стваралачку
примену физичке
културе у
животу, ради
отклањања
заостајања,
јачања здравља,
радне и
одбрамбене
способности.
Затим да ученике
оспособљава за
слободно
стваралачко
изражавање у
игри, спорту,
гимнастици и
другим
облицима
физичке културе,
што доприноси
хуманизацији
личности и
потврђивању
њених људских
вредности, као и
да доприноси
дијалектичкоматеријалистичк
ом схватању
људске природе
и улоге физичке
културе у
индивидуалном и
друштвеном
животу ученика.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе234
- задовољавање природних
потреба ученика за растањем и
игром остварујући истовремено и
позитиван утицај на свестрани
телесни развој и развој
функционалних способности;
- што је могуће потпуније
кориговање недостатка у телесном и
моторном развоју који карактеришу
менталну ометеност;
- посвећивање посебне
пажње ученицима са телесним
деформитетима и ученицима који
заостају у развоју;
- омогућавање оних
физичких активности које ће
ученику бити потребне ради
очувања здравља, повећања и
одржавања радне способности и
животне радости;
- очување и учвршћивање
здравља, изграђивање хигијенских
навика и превентивно деловање на
спречавању настајања телесних
деформитета ученика;
- омогућавање задовољења
социјалних потреба ученика за
животом и радом у колективу,
стваралаштвом и афирмацијом;
- развијање позитивних
карактерних, моралних и вољних
особина, радних навика и смисла за
естетске вредности;
- допринос сталном
побољшању физичких способности
ученика, развијању психомоторних
особина, снаге, брзине, окретности,
гипкости и издржљивости, као и
образовању моторних умења и
навика неопходних за свакодневни
рад и живот, као и моторних умења
и навика потребних за бављење
спортом и рекреацијом;
- јачање воље и развијање
моралних особина ученика, а
нарочито правилног односа према
колективу, самодисциплине,
самопоуздања, смелости и
самоиницијативе;
- системско праћење
физичког развитка и психомоторне
способности ученика увођењем
сталног система информисања.
а) Вежбе
постројавања и
престројавања
(стројева
вежба)
б) Вежбе
обликовања
тела и кретања
в)
Ритмичке вежбе
и плесови
Ходање
Пузање
Провлачење
Трчање
Скакање
Бацање
Хватање
Пењање
Дизање
Скок у вис
Скок у даљ
Вучење
Игре лоптом
Игре хваталице
Игре
оријентације
Игре
прецизности
Штафетне игре
Игре за
развијање чула
БАЗИЧНО
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
1. основне
локомоције,
2. изведене
локомоције,
3. опште и
примењене
манипулације,
4. отпори
сопствене масе,
5. отпори
спољашње
средине и
6. игре.
УСМЕРЕНО
Ф.В
а)
корективно
вежбање,
б)
допунско
вежбање,
в)
изборно
вежбање и
г)
селекционисано
вежбање.
108
ПРЕДМЕТИ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
II спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Értelmes, kifejező
beszédtechnika fejlesztése
Beszédmegértés és nyelvi
kommunikáció fejlesztése
Olvasás és írás
technikájának elsajátítása
Helyesírási készség
megalapozása
Tanuló nyelvi tudásának
továbbfejlesztése
Helyes és szép magyar
beszéd kialakítása
Nemzeti kútura és a
hagyományok megőrzése
Ismerjék meg a
betűelemeket, tudják
megnevezni és
biztonságosan alakítani
őket
A magyar ábécé nyomtatott
kis-és nagybetűi
megismerése, alakítása,
másolása, emlékezetből
való leírása
Hangok összekapcsolása és
a szavak felbontása
Összeolvasás
Betűk helyes alakítása és
kapcsolása
Szavak hibátlan másolása
Szöveg mondatokra
tagolása
Alapvető nyelvtani
fogalmak megismerése
(mondat, szó, hang, betű,
magánhangzó,
mássalhangzó)
Mondatkezdő nagybetű
és a mondatvégi írásjelek
alkalmazása
Tulajdonnevek nagy
kezdőbetűvel való írása
Rövid és hosszú hangok
jelölése
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе235
A tanuló legyen képes:
I. Olvasás és írás
-anyanyelvét használni
és az elsajátított nyelvi
anyagot alkalmazni
-életkorának
megfelelően a helyes,
szabatos, önálló
szóbeli
szövegalkotásra
-részt venni a
mindennapi és az
iskolai
kommunikációban
gondolatainak és
érzelmeinek
kifejezésére, mások
üzeneteinek
megértésére
- kezdetben tanári
segítséggel és
irányítással, később
önállóan felismerni és
kijavítani saját hibáit
- életkorának
megfelelő szöveg
olvasására, a szöveg
megértésére és
értelmezésére
- önálló
könyvhasználatra és
más információs
források
felhasználására
- színházi előadások
kulturált
megtekintésére
- nemzeti kútura és a
hagyományok
megőrzésére
II. Folyékony
olvasás és írás
III. Szóbeli
kifejezőkészség
fejlesztése
IV. Írásbeli
kifejezőkészség
fejlesztése
V. Nyelvi
ismeretek
Gyakorlatok az
önálló irás és
beszéd
fejlesztésére, az
érzelmek és
gondolatok
kifejezésére.
Helyes beszéd és
kifejezőkészség
fejlesztésére tv és
rádióműsorok
hallgatása,
dramatizáció,
verstanulás.
Didaktikai játékok
az alapvető
nyelvtani és
irodalmi ismeretek
elsajátitására,
korosztályhoz és
képességekhez
mérten.
108
ЛИКОВНА КУЛТУРА
II спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ. ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
васпитно
образовн
ог рада
је да
подстиче
и развија
ученико
ве
способно
сти и
осећај за
естетско
изражава
ње,
обликова
ње и
примену
стечених
естетски
х
искустав
а, у
животу и
раду.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе236
- утицање на
развој личности ученика
подстичући посебно
развој визуелних,
емоционално
доживљајних и
моторномануелних
способности;
- развијање
ученикових
способности опажања и
памћења виђеног,
маштовито
представљање
доживљаја и јачање
осетљивости за облик,
боје и просторне односе;
- упознавање
ученика с појавама и
законитостима у
природи које се могу
односити на ликовне
активности;
- упознавање са
различитим
материјалима за рад,
подстицање и развијање
имагинације и неговање
интересовања за
културну баштину и за
савремена кретања у
уметности свог и других
народа;
- развијање
способности ученика за
аналитичко посматрање,
ликовно представљање
и обликовање,
разумевање уметничких
дела, радног простора,
простора (упознавање
разних могућности
његовог представљања),
уобичавање животног и
радног простора,
уређење околине;
- допринос
смањењу и отклањању
деформитета.
КОНТРАСТ КОД
МОТИВАЦИЈА
ЗА ОПАЖАЊЕ
ОБЛИКА
ДЕЈСТВО
СВЕТЛОСТИ НА
КАРАКТЕР
ОБЛИКА,
СВЕТЛОТАМНО
ИНДИВИДУАЛН
О КОРИШЋЕЊЕ
РАЗЛИЧИТИХ
МАТЕРИЈАЛА
ЗА РАД
РАЗНЕ ВРСТЕ
ЗНАКОВА И
СИМБОЛА
ПОКРЕТНИ
ЈЕДНОБОЈНИ И
ВИШЕБОЈНИ
ПРЕДМЕТИ
Вишебојан-једнобојан,
нераван-раван, прав-крив,
шиљаст-заобљен.
Опажање и усвајање
знања о облицима и
контрастним вредностима
Извор светлости,
природна светлост, вештачка
светлост.
Стваралачке игре
ученика.
Сецкање, лепљење,
цепање, просипање, прскање,
везивање, паковање,
распакивање.
Подстицање ученика на
игре и радње по слободно
планираним и непланираним
акцијама.
Саобраћајни знаци,
спортске значке.
Увођење ученика у свет
знакова и симбола.
Прављење змајева,
ветроказа, вртешки на
штаповима, разне врсте
обручева, заставница,
једнобојна композиција
употребних предмета.
Опажања кретања у
простору
36
МУЗИЧКА КУЛТУРА
II спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
наставне
музичке
културе је
позитивно
утицање на
емотивноефективну
сферу
личности
ученика уз
истовремено
поступно
развијање
елементарних
музичких
способности.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе237
- буђење интересовања
према музичкој уметности у
музичким активностима;
- оспособљавање
ученика да правилно реагују
на музику: да опажају
карактер музичког дела и
разумеју садржај програмских
композиција;
- неговање способности
ученика да музички доживљај
изразе и средствима других
уметности (ликовним,
ритмичко-плесним, драмским
и писаним начинима);
- перманентно, у свим
ситуацијама, развијати
музичку парцепцију уз
основне музичке способности
- музички ритам, слух и
меморију;
- опажање и
разликовање особина тонова и
њихово бележење;
- неговање вокалних
способности ученика певањем
народних и уметничких
садржаја;
- оспособљавање
ученика за музицирање на
ритмичким и мелодијским
инструментима орфовог
инструментарија;
- упознавање с
основним музичким
појмовима који представљају
саставни део опште културе
ученика;
- подстицање
стваралачких музичких
способности сваког ученика
посебно;
- упознавање ученика с
одобреним делима нашег
народног и уметничког
стваралаштва уз формирање
позитивног односа према
уметничкој баштини.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
ПЕВАЊЕМ НАРОДНИХ И
УМЕТНИЧКИХ ПЕСАМА
У току године обрадити по слуху
највише до осам народних и уметничких
песама које опсегом, ритмом, карактером
и садржајем одговарају музичким и
психофизичким способностима ученика.
Уместо појединих наведених
примера наставник може да одабира и
друге, које су сродних захтева и
критеријума.
ИЗВОЂЕЊЕ РИТМОВА И ИГАРА
УЗ ПОКРЕТ
УПОЗНАВАЊЕ МУЗИЧКИХ
ДЕЛА СЛУШАЊЕМ НАРОДНЕ И
УМЕТНИЧКЕ МУЗИКЕ
Са ученицима што чешће слушати
примере вокално-инструменталне и
инструменталне музике, нежног
штимунга или изразито веселог и
оптимистичког садржаја.
Од предложених примера, у току
године слушати најмање девет
карактером контрасних садржаја (нпр.
једну ведру, па једну нежну
композицију) уз истовремено
препознавање и именовање једног
инструмента од оних на којима се изводи.
Уочавати и именовати неке од вокалних
извођача композиција (нпр. женски или
мушки или дечји глас).
ПОДРУЧЈЕ ДЕЧЈЕГ МУЗИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА
И даље радити на ритмичкој
осетљивости сваког ученика посебно
употребљавајући, што чешће, ритмичке
инструменте (који су једноставнији за
манипулацију).
36
MАТЕМАТИКА
II спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ наставе
овог
предмета је:
да оспособи
ученике за
разумевање
квантитативн
их и
просторних
односа
реалног
света; да
ученици
усвоје
математичка
знања која су
неопходна за
схватање
појава и
законитости
у природи и
друштву; да
подстиче
развој
ученика и да
их
оспособљава
за примену
математички
х знања у
пракси; да их
оспособљава
за стицање
нових знања
у смислу
професионал
не
оријентације.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе238
- упознавање
најважнијих равних и
просторних облика и
њихових узајамних
односа;
- савлађивање
основних рачунских
операција, како са
природним, тако и са
позитивним
децималним
бројевима;
- упознавање
основних
математичких
термина и симбола;
оспособљавање
ученика за практичну
примену усвојених
математичких знања у
решавању разних
задатака и проблема у
животу;
- развијање
способности
посматрања, опажања
и логичког мишљења;
оспособљавање
ученика за мерење,
моделовање и
геометријско цртање;
- развијање
упорности
систематичности,
уредности и
одговорности у раду;
- стицање
основних
математичких знања
потребних за
настављање
школовања,
укључивање у рад и
интегрисање у
животну средину.
ТАЧКА И ДУЖ
Тачка као пресек
линија. Спајање тачака
правим и кривим
линијама. Дуж као део
праве линије. Употреба
лењира.
САБИРАЊЕ И
ОДУЗИМАЊЕ ДО 10
Сабирање и
одузимање (усмено са
записивањем).
БРОЈЕВИ ДО 20
Бројеви до 20.
Бројање, упознавање и
писање бројева.
Упоређивање бројева.
Сабирање и
одузимање (усмено са
записивањем).
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Дан и седмица.
Метар (појам и
именовање).
Примена наставних
метода и облика рада
који су прилагођени
узрасту и
способностима
ученика. Примена
Индивидуализованог
дидактичкометодичког третман по
потреби и могућности
у наставном процесу.
108
ПРИРОДА И ДРУШТВО
II спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
васпитнообразовног
рада је да
ученици
упознају
природну
и
друштвену
средину,
да нађу
своје место
и улогу у
њој и да
обезбеди
основу за
даље
изучавање
природних
услова за
живот и
рад
становниш
тва места,
регије и
ширег
завичаја,
Републике
земље
некад и
сад.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе239
- упознавање ученика са ужом
природном и друштвеном средином а
посебно насељем, њиховом улогом у
школи, родитељском дому и средини у
којој живи и увођење у организацију
живота;
- допринос употпуњавању,
проширивању, сређивању нових
сазнања и искуства о природним и
друштвеним појавама и променама;
- развијање љубави и правилног
односа према природи и трајних
интересовања за обучавање и заштиту
природе и учествовање у њиховој
заштити;
- формирање умења, вештина, и
здравствено-хигијенских, радних и
навика културног понашања,
изграђивање правилног односа,
поштовања и разумевања према другим
и старијима, личној и друштвеној
имовини, према правилима регулисања
живота и рада у школи и породици,
према својим обавезама, правилима и
дужностима, нарочито развијању
радозналости, смисла за рад и
одговорност и љубави према раду,
изграђивање схватања рада као услова
за живот и напредак појединца и
друштва;
- упознавање ученика како
људи искоришћавају природна
богатства и лепоте у заједничком раду и
животу;
- развијање, на основу
непосредно и посредног посматрања
способности јасног и правилног
језичког изражавања;
- упознавање изгледа и
карактеристика земљишта и рељефа и
облика тла у месту и крају у ком је
школа и да се у њему правилно
оријентишу;
- упознавање ученика са
најважнијим личностима и догађајима,
ближе и даље прошлости насеља;
- стицање навика, обележавања
значајних датума и празника, учешћем
у радним и свечаним приликама живота
и рада школе, породице и шире
друштвене заједнице.
ЖИВОТ И РАД
У ШКОЛИ
ЖИВОТ И РАД
У
РОДИТЕЉСКО
М ДОМУ
ИЗГЛЕД КРАЈА
- МОЈЕ МЕСТО
САОБРАЋАЈНА
КУЛТУРА
Примена
наставних метода
и облика рада који
су прилагођени
узрасту и
способностима
ученика. Примена
Индивидуализова
ног дидактичкометодичког
третман по
потреби и
могућности у
наставном
процесу.
Наставу предмета
природа и
друштво
ускладити са
лишним
искуством
ученика, повезати
са свакодневним
животом. Током
наставног процеса
испоштовати
дидактички
принцип
очигледности,
постености и
систематичности.
Процес сазнања
треба да креће у
правцу од лакшег
ка тежем, од
ближрг ка даљем,
од познатог ка
непознатом.
72
ПРЕДМЕТИ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
III спец.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе240
ОШ "Стеван Сремац"
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
A magyar nyelv
tanitásának a célja a
megyar irodalmi nyelv
megismerése és
használata az irásban
és szóban történő
közlésre, érzelmek és
gondolatok
kifejezésére, az
irodalomban és más
művészetekben rejlő
értékek felismerése, a
tanulók sokoldalú
személyiségfejlesztése.
-
-
-
-
szóbeli és írásbeli
kifejezőkézség
gyakorlása
a
gondolkodás
fejlesztése
a
helyesírás
fejlesztése
az
olvasmányok
tartalma, jellemek,
leírások
szókincsbővítés
a nyelvtani egység
tudatosítása,
helyesírása
olvasmányok
értelmezése
pontos, hangsúlyos
szavalás
a figyelem fejlesztése
versértelmezések
az olvasási kézség
fejlesztése
a tudás felmérése
nyelvi
elemek
megkülönböztetése
önállóságra nevelés
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Irás és olvasás
Gyakorlatok a
folyékony és
értelmes olvasás
elsajátitására
Kifejezőkészség
(szóbeli, irásbeli)
Nyelvtan és
helyesirás
Háziolvasmány
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Gyakorlatok az
önálló irás és
beszéd
fejlesztésére, az
érzelmek és
gondolatok
kifejezésére.
Helyes beszéd és
kifejezőkészség
fejlesztésére tv és
rádióműsorok
hallgatása,
dramatizáció,
verstanulás.
Didaktikai játékok
az alapvető
nyelvtani és
irodalmi ismeretek
elsajátitására,
korosztályhoz és
képességekhez
mérten.
БР.
ЧАС
108
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
III спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ наставе је
да ученици
продуктивно
овладају
српским
језиком у
оквиру
предвиђене
језичке и
лексичке грађе,
да упознају
елементе
културе народа
који говоре тим
језиком и да их
оспособи за
међусобно
споразумевање,
дружење и
зближавање са
припадницима
других
националности.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе241
- овладавање говорним
језиком у оквиру основних
језичких структура и речника
до 12000 фреквентних речи и
израза;
- усвајање правилног
изговора и интонације при
усменом изражавању и читању;
- разумевање
саговорника и усменог
излагања о темама из
свакодневног живота;
- разумевање лаких
текстова различитог жанра у
оквиру предвиђене тематике;
- упознавање
елементарне законитости
српског језика;
- савладавање графичког
система и основа правописа
ради коректног писменог
изражавања у границама
усвојених језичких структура и
лексике;
- оспособљавање
ученика за разговор о темама из
свакодневног живота према
могућностима ове категорије
ученика;
- упознавање ученика са
најосновнијим
карактеристикама културе
народа који говоре страним
језиком;
- развијање
интересовања ученика за учење
српског језика и утицај на
развој њихових општих
способности.
Школа:
учионица,
намештај,
основни школски
прибор, школско
двориште,
ученици;
ситуације за
време наставе и
за време одмора;
пригодне
свечаности (Нова
година).
Породица
и дом: чланови
уже породице,
свакодневне
дужности у кући,
занимања
чланова уже
породице; кућа
(стан, просторије,
намештај).
Село и
град: упознавање
најважнијих
објеката у месту
(продавница,
пијаца, пошта,
станица,
амбуланта и др.);
превозна
средства.
Домаће
животиње, воће,
поврће, цвеће.
Време:
Дани у недељи.
Бројање до
20.
Комуникат
ивне функције:
поздрављање,
представљање,
ословљавање
друга,
наставника,
исказивање
молбе,
захваљивање
(основни
облици).
Игре,
песме за певање
и рецитовање.
Извођења
лакших, подесних
игара за децу
(групне и
дидактичкојезичке игре),
учење бројалица,
певање и
рецитовање
песмица.
Извођење малих
сцена из
свакодневних
животних
ситуација.
Од првог
момента у
вежбама пажња се
посвећује
савлађивању
правилног
изговора: чиста и
јасна
артикулација
гласова. Српског
језика (посебно
увежбавање
правилне
артикулације
гласова којих
нема у језику
ученика)
правилно
акцентовање,
интонација и
мелодија
реченице.
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе242
MАТЕМАТИКА
III спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
Циљ наставе
овог
предмета је:
да оспособи
ученике за
разумевање
квантитативн
их и
просторних
односа
реалног
света; да
ученици
усвоје
математичка
знања која су
неопходна за
схватање
појава и
законитости
у природи и
друштву; да
подстиче
развој
ученика и да
их
оспособљава
за примену
математички
х знања у
пракси; да их
оспособљава
за стицање
нових знања
у смислу
професионал
не
оријентације.
- упознавање
најважнијих равних и
просторних облика и
њихових узајамних
односа;
- савлађивање
основних рачунских
операција, како са
природним, тако и са
позитивним
децималним
бројевима;
- упознавање
основних
математичких
термина и симбола;
оспособљавање
ученика за практичну
примену усвојених
математичких знања у
решавању разних
задатака и проблема у
животу;
- развијање
способности
посматрања, опажања
и логичког мишљења;
оспособљавање
ученика за мерење,
моделовање и
геометријско цртање;
- развијање
упорности
систематичности,
уредности и
одговорности у раду;
- стицање
основних
математичких знања
потребних за
настављање
школовања,
укључивање у рад и
интегрисање у
животну средину.
БРОЈЕВИ ДО 100
Стотина као нова
декадна јединица. Бројање
десетица. Упознавање и
записивање бројева до 100.
Приказивање бројева на
бројној оси.
Упоређивање бројева.
Парни и непарни бројеви.
Римске цифре до XII.
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Дециметар и
центиметар. Динар и пара. Час
и месец.
САБИРАЊЕ И
ОДУЗИМАЊЕ ДО 100
Сабирање и одузимање.
Речи: сабирци, збир;
умањеник, умањилац, разлика.
ГЕОМЕТРИЈСКЕ
ФИГУРЕ
Права и дуж. Цртање и
мерење дужи. Цртање и
мерење изломљене линије.
Цртање Троугла.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Примена
наставних
метода и облика
рада који су
прилагођени
узрасту и
способностима
ученика.
Примена
Индивидуализов
аног
дидактичкометодичког
третман по
потреби и
могућности у
наставном
процесу.
БР.
ЧАС
108
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе243
ПРИРОДА И ДРУШТВО
III спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ
васпитнообразовног
рада је да
ученици
упознају
природну
и
друштвену
средину,
да нађу
своје место
и улогу у
њој и да
обезбеди
основу за
даље
изучавање
природних
услова за
живот и
рад
становниш
тва места,
регије и
ширег
завичаја,
Републике
земље
некад и
сад.
- упознавање ученика са ужом
природном и друштвеном средином а
посебно насељем, њиховом улогом у
школи, родитељском дому и средини у
којој живи и увођење у организацију
живота;
- допринос употпуњавању,
проширивању, сређивању нових
сазнања и искуства о природним и
друштвеним појавама и променама;
- развијање љубави и правилног
односа према природи и трајних
интересовања за обучавање и заштиту
природе и учествовање у њиховој
заштити;
- формирање умења, вештина, и
здравствено-хигијенских, радних и
навика културног понашања,
изграђивање правилног односа,
поштовања и разумевања према другим
и старијима, личној и друштвеној
имовини, према правилима регулисања
живота и рада у школи и породици,
према својим обавезама, правилима и
дужностима, нарочито развијању
радозналости, смисла за рад и
одговорност и љубави према раду,
изграђивање схватања рада као услова
за живот и напредак појединца и
друштва;
- упознавање ученика како
људи искоришћавају природна
богатства и лепоте у заједничком раду и
животу;
- развијање, на основу
непосредно и посредног посматрања
способности јасног и правилног
језичког изражавања;
- упознавање изгледа и
карактеристика земљишта и рељефа и
облика тла у месту и крају у ком је
школа и да се у њему правилно
оријентишу;
- упознавање ученика са
најважнијим личностима и догађајима,
ближе и даље прошлости насеља;
- стицање навика, обележавања
значајних датума и празника, учешћем
у радним и свечаним приликама живота
и рада школе, породице и шире
друштвене заједнице.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
ЖИВОТ И РАД
У ШКОЛИ
ЖИВОТ И РАД
У
РОДИТЕЉСКО
М ДОМУ
ИЗГЛЕД И
ПРОШЛОСТ
КРАЈА
ОРИЈЕНТАЦИЈ
А У ПРОСТОРУ
ОРИЈЕНТАЦИЈ
А У ВРЕМЕНУ
САОБРАЋАЈНА
КУЛТУРА
ПРИРОДНА
СРЕДИНА И
РАД ЉУДИ У
ГОДИШЊИМ
ДОБИМА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Примена
наставних метода
и облика рада који
су прилагођени
узрасту и
способностима
ученика. Примена
Индивидуализова
ног дидактичкометодичког
третман по
потреби и
могућности у
наставном
процесу.
Наставу предмета
природа и
друштво
ускладити са
лишним
искуством
ученика, повезати
са свакодневним
животом. Током
наставног процеса
испоштовати
дидактички
принцип
очигледности,
постености и
систематичности.
Процес сазнања
треба да креће у
правцу од лакшег
ка тежем, од
ближрг ка даљем,
од познатог ка
непознатом.
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе244
ЛИКОВНА КУЛТУРА
III спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ
васпитно
образовн
ог рада
је да
подстиче
и развија
ученико
ве
способно
сти и
осећај за
естетско
изражава
ње,
обликова
ње и
примену
стечених
естетски
х
искустав
а, у
животу и
раду.
- утицање на
развој личности ученика
подстичући посебно
развој визуелних,
емоционално
доживљајних и
моторномануелних
способности;
- развијање
ученикових
способности опажања и
памћења виђеног,
маштовито
представљање
доживљаја и јачање
осетљивости за облик,
боје и просторне односе;
- упознавање
ученика с појавама и
законитостима у
природи које се могу
односити на ликовне
активности;
- упознавање са
различитим
материјалима за рад,
подстицање и развијање
имагинације и неговање
интересовања за
културну баштину и за
савремена кретања у
уметности свог и других
народа;
- развијање
способности ученика за
аналитичко посматрање,
ликовно представљање
и обликовање,
разумевање уметничких
дела, радног простора,
простора (упознавање
разних могућности
његовог представљања),
уобичавање животног и
радног простора,
уређење околине;
- допринос
смањењу и отклањању
деформитета.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
КОРИШЋЕЊЕ
РАЗНИХ
МАТЕРИЈАЛА ЗА
КОМПОНОВАЊЕ
ЗАМИШЉАЊЕ
ПОВЕЗИВАЊЕ
РАЗНИХ ОБЛИКА У
ЦЕЛИНУ
КОМПОЗИЦИЈА
КАО ЦЕЛИНА
КОРИШЋЕЊЕ
ПОТРОШНИХ
МАТЕРИЈАЛА У
ИНДИВИДУАЛНЕ
СМИСАОНЕ
ЦЕЛИНЕ
ЛИКОВНЕ
КОНВЕНЦИЈЕ
(УТВРЂЕНЕ
ВРЕДНОСТИ) КАО
МОГУЋНОСТИ
СПОРАЗУМЕВАЊА
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Дорада и
преобликовање започетих
облика.
Игре различитим
материјалима и
подстицање маште
Проширивање идеје
на основу понуђеног
детаља фотографије,
репродукције, детаља
неког предмета.
Развијање маште на
основу постојећих знакова
и симбола.
Повезивање више
предмета у заједнички
покрет, повезивање
природних и начињених
облика, утицај природних
слика на положај облика у
простору.
Опажање и
представљање облика у
простору.
Распоређивање
појединачних предмета у
задатом простору: деоцело, грађењеразграђивање.
Опажање и
представљање
Гужвање, цепање,
брисање, премазивање,
пресовање, сечење,
лепљење.
Игре и развој маште
Препознавање
различитих особина кроз
естетску анализу и
практичан рад (знак,
костим, маска).
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе245
МУЗИЧКА КУЛТУРА
III спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ
наставне
музичке
културе је
позитивно
утицање на
емотивноефективну
сферу
личности
ученика уз
истовремено
поступно
развијање
елементарних
музичких
способности.
- буђење интересовања
према музичкој уметности у
музичким активностима;
- оспособљавање
ученика да правилно реагују
на музику: да опажају
карактер музичког дела и
разумеју садржај програмских
композиција;
- неговање способности
ученика да музички доживљај
изразе и средствима других
уметности (ликовним,
ритмичко-плесним, драмским
и писаним начинима);
- перманентно, у свим
ситуацијама, развијати
музичку парцепцију уз
основне музичке способности
- музички ритам, слух и
меморију;
- опажање и
разликовање особина тонова и
њихово бележење;
- неговање вокалних
способности ученика певањем
народних и уметничких
садржаја;
- оспособљавање
ученика за музицирање на
ритмичким и мелодијским
инструментима орфовог
инструментарија;
- упознавање с
основним музичким
појмовима који представљају
саставни део опште културе
ученика;
- подстицање
стваралачких музичких
способности сваког ученика
посебно;
- упознавање ученика с
одобреним делима нашег
народног и уметничког
стваралаштва уз формирање
позитивног односа према
уметничкој баштини.
НАСТАВНИ
НАЧИН ОСТВ.
САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
ПЕВАЊЕМ НАРОДНИХ И
УМЕТНИЧКИХ ПЕСАМА
У току године обрадити по слуху
осам предложених песама или других по
избору наставника да су по карактеру и
музичким захтевима сродни
предложеним примерима.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИЧКИХ ИГАРА
УПОЗНАВАЊЕ МУЗИЧКИХ
ДЕЛА СЛУШАЊЕМ МУЗИКЕ
У току године што чешће слушати
са ученицима примере вокалноинструменталних или инструменталних
дела нежног или ведрог карактера и
оптимистичког садржаја.
ДЕЧЈЕ МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО
Даље неговати дечје ритмичке и
мелодијске импровизације. Увођењем
нових ритмичких инструмената (нпр.
дајре са или без звона, кастањета са
дршком, триангла и сл.) подстицати
ученика да откривају нове звучне и
ритмичке мотиве.
Певањем знаних бројалица на
"рингерајском" мотиву и даље
подржавати подстичући ученике на нове
"стваралачке" импровизације гласа.
Мелодијске импровизације су
такође покушај ученика да на
металофонима или ксилофонима прате
своје певање, у чему их несебично треба
охрабривати.
Увођењем мелодијских
инструмената у наставку пружају се нове
могућности за стваралачке активности
појединих ученика.
БР.
ЧАС
36
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе246
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
III спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе је да
доприноси радном
и политехничком
образовању и
васпитању
ученика, развијању
постојећих и
подстицање нових
да интересовања
ученика за
поједине технике,
развијању радних
вештина
и друштвенокорисних навика и
неговању
склоности,
способности и
одговорности.
Радно
васпитање
подразумева
активности
за
развијање
манипулативне
спретности,
визуелног,
аудитивног
опажања, тактилне
перцепције
и
моторичке
спретности путем
вежби моделовања,
састављања,
везивања,
лепљења, низања,
сечења,
цртања,
манипулисања
једноставним
предметима
и
дидактичким
материјалима
у
школи
и
домаћинству.
- пружање
одговарајућег раднотехничког образовања и
опште припреме за
касније образовање,
оспособљавање за рад и
успешно укључивање у
друштвени живот;
- подстицање
интересовања ученика за
технику, развијање
поверења у сопствене
снаге и усмеравање на оне
активности које могу да
обезбеде активно
укључивање у производњу
добара;
- упознавање у току
рада материјала који се
најчешће користе и
овладавање одређеним
техникама рада у
једноставнијим
производним процесима
који подразумевају
умешност при практичном
коришћењу алата и
материјала;
- навикавање
ученика на рационалну
организацију рада, на
међусобну сарадњу и
тимски рад;
- увођење ученика у
културу рада и примену
одговарајућих мера и
средстава заштите на
раду;
- развијање навика
код ученика за правилан
однос према раду и
друштвеној имовини;
- развијање
другарства и емоционалне
стабилности.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Манипулиса
ње чврстим
предметима преношење, ређање,
слагање.
Активности
самопомоћи у
свакодневном
животу
Старање о личној
хигијени
Вежбе кретања
пешака тротоаром и
улицом на
обележеним
местима у школи
Прецизно и
правилно хватање и
држање
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Примена
наставних
метода и облика
рада који су
прилагођени
узрасту и
способностима
ученика.
Примена
Индивидуализов
аног
дидактичкометодичког
третман по
потреби и
могућности у
наставном
процесу. (метода
демонстрације,
илустрације,
практичних
радова...)
Наставу
предмета треба
ускладити са
личним
искуством
ученика,
повезати са
свакодневним
животом. Током
наставног
процеса
испоштовати
дидактички
принцип
очигледности,
постености и
систематичности
. Процес сазнања
треба да креће у
правцу од
лакшег ка
тежем, од
ближег ка
даљем, од
познатог ка
непознатом.
БР.
ЧАС
108
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе247
ОШ "Стеван Сремац"
ПРЕДМЕТИ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
IV спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
A magyar nyelv
tanitásának a célja a
megyar irodalmi nyelv
megismerése és
használata az irásban
és szóban történő
közlésre, érzelmek és
gondolatok
kifejezésére, az
irodalomban és más
művészetekben rejlő
értékek felismerése, a
tanulók sokoldalú
személyiségfejlesztése.
-
-
-
-
szóbeli és írásbeli
kifejezőkézség
gyakorlása
a
gondolkodás
fejlesztése
a
helyesírás
fejlesztése
az
olvasmányok
tartalma, jellemek,
leírások
szókincsbővítés
a nyelvtani egység
tudatosítása,
helyesírása
olvasmányok
értelmezése
pontos, hangsúlyos
szavalás
a figyelem fejlesztése
versértelmezések
az olvasási kézség
fejlesztése
a tudás felmérése
nyelvi
elemek
megkülönböztetése
önállóságra nevelés
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Kifejezőkészség
(szóbeli, irásbeli)
Nyelvtan és
helyesirás
Háziolvasmány
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Gyakorlatok az
önálló irás és
beszéd
fejlesztésére, az
érzelmek és
gondolatok
kifejezésére.
Helyes beszéd és
kifejezőkészség
fejlesztésére tv és
rádióműsorok
hallgatása,
dramatizáció,
verstanulás.
Didaktikai játékok
az alapvető
nyelvtani és
irodalmi ismeretek
elsajátitására,
korosztályhoz és
képességekhez
mérten.
БР.
ЧАС
108
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе248
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
IV спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе је
да ученици
продуктивно
овладају
српским
језиком у
оквиру
предвиђене
језичке и
лексичке грађе,
да упознају
елементе
културе народа
који говоре тим
језиком и да их
оспособи за
међусобно
споразумевање,
дружење и
зближавање са
припадницима
других
националности.
- овладавање говорним
језиком у оквиру основних
језичких структура и речника
до 12000 фреквентних речи и
израза;
- усвајање правилног
изговора и интонације при
усменом изражавању и читању;
- разумевање
саговорника и усменог
излагања о темама из
свакодневног живота;
- разумевање лаких
текстова различитог жанра у
оквиру предвиђене тематике;
- упознавање
елементарне законитости
српског језика;
- савладавање графичког
система и основа правописа
ради коректног писменог
изражавања у границама
усвојених језичких структура и
лексике;
- оспособљавање
ученика за разговор о темама из
свакодневног живота према
могућностима ове категорије
ученика;
- упознавање ученика са
најосновнијим
карактеристикама културе
народа који говоре страним
језиком;
- развијање
интересовања ученика за учење
српског језика и утицај на
развој њихових општих
способности.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Школа:
Живот у школи,
дужности
ученика,
ситуације за
време наставе и
за време одмора;
зимски и летњи
распуст.
Породица:
слободно време
чланова
породице,
недеља у
породици,
дневни оброци,
јело, прибор за
јело; човек
(делови тела),
одржавање личне
хигијене, одећа,
обућа.
Град и
село: продавница
или робна кућа,
(намирнице и
основни
артикли); сеоска
домаћинства,
пољопривредни
послови и
производи.
Месеци и
годишња доба.
Бројање до
100.
Комуникат
ивне функције:
међусобно
упознавање,
ословљавање
познате и
непознате особе,
привлачење
пажње; давање и
тражење
најосновнијих
информација о
себи и другима,
тражење и
давање дозволе основни облици.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Вођење дијалога
карактеристичних
за свакодневне
говорне ситуације
(у складу са
предвиђеном
тематиком,
језичком и
лексичком
грађом) уз
усвајање и
правилно
коришћење
комуникативних
функција;
варирање
дијалога на
визуелни или
вербални
подстицај.
Краће
самостално
излагање у вези
са обрађеном
темом на основу
слике или низа
слика, краћег
дијафилма.
БР.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе249
Игре,
песме,
рецитовање.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
IV спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ. ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
васпитно
образовн
ог рада
је да
подстиче
и развија
ученико
ве
способно
сти и
осећај за
естетско
изражава
ње,
обликова
ње и
примену
стечених
естетски
х
искустав
а, у
животу и
раду.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе250
- утицање на
развој личности ученика
подстичући посебно
развој визуелних,
емоционално
доживљајних и
моторномануелних
способности;
- развијање
ученикових
способности опажања и
памћења виђеног,
маштовито
представљање
доживљаја и јачање
осетљивости за облик,
боје и просторне односе;
- упознавање
ученика с појавама и
законитостима у
природи које се могу
односити на ликовне
активности;
- упознавање са
различитим
материјалима за рад,
подстицање и развијање
имагинације и неговање
интересовања за
културну баштину и за
савремена кретања у
уметности свог и других
народа;
- развијање
способности ученика за
аналитичко посматрање,
ликовно представљање
и обликовање,
разумевање уметничких
дела, радног простора,
простора (упознавање
разних могућности
његовог представљања),
уобичавање животног и
радног простора,
уређење околине;
- допринос
смањењу и отклањању
деформитета.
КОЛАЖ
ПРИМАРНЕ И
СЕКУНДАРНЕ
БОЈЕ
СЛИКАРСКИ
МАТЕРИЈАЛИ И
ТЕХНИКЕ
МАСА,
ВОЛУМЕН,
ПОВРШИНА,
ПРОСТОР
Грађење целине од
површинских и
тродимензионалних
материјала.
Игре и развој маште.
Мешање боја.
Упознавање основних
боја, упознавање изведених
боја.
Опажање и
представљање.
Акварел, гваш, креда у
боји.
Игре и развој маште.
Истоврсни - разноврсни
облици у природи и околини,
упоређивање.
Волумен као израз
простирања облика у три
димензије, изглед облика као
лик у површини простирање у
две димензије.
36
ПРИРОДА И ДРУШТВО
IV спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
васпитнообразовног
рада је да
ученици
упознају
природну
и
друштвену
средину,
да нађу
своје место
и улогу у
њој и да
обезбеди
основу за
даље
изучавање
природних
услова за
живот и
рад
становниш
тва места,
регије и
ширег
завичаја,
Републике
земље
некад и
сад.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе251
- упознавање ученика са ужом
природном и друштвеном средином а
посебно насељем, њиховом улогом у
школи, родитељском дому и средини у
којој живи и увођење у организацију
живота;
- допринос употпуњавању,
проширивању, сређивању нових
сазнања и искуства о природним и
друштвеним појавама и променама;
- развијање љубави и правилног
односа према природи и трајних
интересовања за обучавање и заштиту
природе и учествовање у њиховој
заштити;
- формирање умења, вештина, и
здравствено-хигијенских, радних и
навика културног понашања,
изграђивање правилног односа,
поштовања и разумевања према другим
и старијима, личној и друштвеној
имовини, према правилима регулисања
живота и рада у школи и породици,
према својим обавезама, правилима и
дужностима, нарочито развијању
радозналости, смисла за рад и
одговорност и љубави према раду,
изграђивање схватања рада као услова
за живот и напредак појединца и
друштва;
- упознавање ученика како
људи искоришћавају природна
богатства и лепоте у заједничком раду и
животу;
- развијање, на основу
непосредно и посредног посматрања
способности јасног и правилног
језичког изражавања;
- упознавање изгледа и
карактеристика земљишта и рељефа и
облика тла у месту и крају у ком је
школа и да се у њему правилно
оријентишу;
- упознавање ученика са
најважнијим личностима и догађајима,
ближе и даље прошлости насеља;
- стицање навика, обележавања
значајних датума и празника, учешћем
у радним и свечаним приликама живота
и рада школе, породице и шире
друштвене заједнице.
ЖИВОТ И РАД
У ШКОЛИ
ЖИВОТ И РАД
У
РОДИТЕЉСКО
М ДОМУ
ИЗГЛЕД И
ПРОШЛОСТ
КРАЈА
ОРИЈЕНТАЦИЈ
А У ПРОСТОРУ
ОРИЈЕНТАЦИЈ
А У ВРЕМЕНУ
САОБРАЋАЈНА
КУЛТУРА
ПРИРОДНА
СРЕДИНА И
РАД ЉУДИ У
ГОДИШЊИМ
ДОБИМА
Примена
наставних метода
и облика рада који
су прилагођени
узрасту и
способностима
ученика. Примена
Индивидуализова
ног дидактичкометодичког
третман по
потреби и
могућности у
наставном
процесу.
Наставу предмета
природа и
друштво
ускладити са
лишним
искуством
ученика, повезати
са свакодневним
животом. Током
наставног процеса
испоштовати
дидактички
принцип
очигледности,
постености и
систематичности.
Процес сазнања
треба да креће у
правцу од лакшег
ка тежем, од
ближрг ка даљем,
од познатог ка
непознатом.
72
MАТЕМАТИКА
IV спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ наставе
овог
предмета је:
да оспособи
ученике за
разумевање
квантитативн
их и
просторних
односа
реалног
света; да
ученици
усвоје
математичка
знања која су
неопходна за
схватање
појава и
законитости
у природи и
друштву; да
подстиче
развој
ученика и да
их
оспособљава
за примену
математички
х знања у
пракси; да их
оспособљава
за стицање
нових знања
у смислу
професионал
не
оријентације.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе252
- упознавање
најважнијих равних и
просторних облика и
њихових узајамних
односа;
- савлађивање
основних рачунских
операција, како са
природним, тако и са
позитивним
децималним
бројевима;
- упознавање
основних
математичких
термина и симбола;
оспособљавање
ученика за практичну
примену усвојених
математичких знања у
решавању разних
задатака и проблема у
животу;
- развијање
способности
посматрања, опажања
и логичког мишљења;
оспособљавање
ученика за мерење,
моделовање и
геометријско цртање;
- развијање
упорности
систематичности,
уредности и
одговорности у раду;
- стицање
основних
математичких знања
потребних за
настављање
школовања,
укључивање у рад и
интегрисање у
животну средину.
МНОЖЕЊЕ И
ДЕЉЕЊЕ ДО 100
Множење и
дељење. Знаци рачунских
операција. Речи: чиниоци,
производ; дељеник,
делилац и количник.
Таблица множења (и
одговарајући случајеви
дељења). Половина,
четвртина и десетина.
Задаци са једном и
две рачунске операције уз
коришћење градива из
претходног разреда.
ГЕОМЕТРИЈСКЕ
ФИГУРЕ
Употребљавање
дужи. Преношење дужи.
Цртање правоугаоника и
квадрата на квадратној
мрежи. Правоугао
(уочавање и цртање на
квадратној мрежи).
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Минут и секунд.
Примена наставних
метода и облика рада
који су прилагођени
узрасту и
способностима
ученика. Примена
Индивидуализованог
дидактичкометодичког третман
по потреби и
могућности у
наставном процесу.
108
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
IV спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ наставе је да
доприноси радном
и политехничком
образовању и
васпитању
ученика, развијању
постојећих и
подстицање нових
да интересовања
ученика за
поједине технике,
развијању радних
вештина
и друштвенокорисних навика и
неговању
склоности,
способности и
одговорности.
Радно
васпитање
подразумева
активности
за
развијање
манипулативне
спретности,
визуелног,
аудитивног
опажања, тактилне
перцепције
и
моторичке
спретности путем
вежби моделовања,
састављања,
везивања,
лепљења, низања,
сечења,
цртања,
манипулисања
једноставним
предметима
и
дидактичким
материјалима
у
школи
и
домаћинству.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе253
- пружање
одговарајућег раднотехничког образовања и
опште припреме за
касније образовање,
оспособљавање за рад и
успешно укључивање у
друштвени живот;
- подстицање
интересовања ученика за
технику, развијање
поверења у сопствене
снаге и усмеравање на оне
активности које могу да
обезбеде активно
укључивање у производњу
добара;
- упознавање у току
рада материјала који се
најчешће користе и
овладавање одређеним
техникама рада у
једноставнијим
производним процесима
који подразумевају
умешност при практичном
коришћењу алата и
материјала;
- навикавање
ученика на рационалну
организацију рада, на
међусобну сарадњу и
тимски рад;
- увођење ученика у
културу рада и примену
одговарајућих мера и
средстава заштите на
раду;
- развијање навика
код ученика за правилан
однос према раду и
друштвеној имовини;
- развијање
другарства и емоционалне
стабилности.
ОСНОВЕ
ГРАФИЧКОГ
ПРИКАЗИВАЊА У
ТЕХНИЦИ И
СВАКОДНЕВНОМ
ЖИВОТУ
СКЛАПАЊЕ И
РАСКЛАПАЊЕ
МОДЕЛА
ОБЛИКОВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛА
САОБРАЋАЈ
Примена
наставних
метода и облика
рада који су
прилагођени
узрасту и
способностима
ученика.
Примена
Индивидуализов
аног
дидактичкометодичког
третман по
потреби и
могућности у
наставном
процесу. (метода
демонстрације,
илустрације,
практичних
радова...)
Наставу
предмета треба
ускладити са
личним
искуством
ученика,
повезати са
свакодневним
животом. Током
наставног
процеса
испоштовати
дидактички
принцип
очигледности,
постености и
систематичности
. Процес сазнања
треба да креће у
правцу од
лакшег ка
тежем, од
ближег ка
даљем, од
познатог ка
непознатом.
108
МУЗИЧКА КУЛТУРА
IV спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
наставне
музичке
културе је
позитивно
утицање на
емотивноефективну
сферу
личности
ученика уз
истовремено
поступно
развијање
елементарних
музичких
способности.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе254
- буђење интересовања
према музичкој уметности у
музичким активностима;
- оспособљавање
ученика да правилно реагују
на музику: да опажају
карактер музичког дела и
разумеју садржај програмских
композиција;
- неговање способности
ученика да музички доживљај
изразе и средствима других
уметности (ликовним,
ритмичко-плесним, драмским
и писаним начинима);
- перманентно, у свим
ситуацијама, развијати
музичку парцепцију уз
основне музичке способности
- музички ритам, слух и
меморију;
- опажање и
разликовање особина тонова и
њихово бележење;
- неговање вокалних
способности ученика певањем
народних и уметничких
садржаја;
- оспособљавање
ученика за музицирање на
ритмичким и мелодијским
инструментима орфовог
инструментарија;
- упознавање с
основним музичким
појмовима који представљају
саставни део опште културе
ученика;
- подстицање
стваралачких музичких
способности сваког ученика
посебно;
- упознавање ученика с
одобреним делима нашег
народног и уметничког
стваралаштва уз формирање
позитивног односа према
уметничкој баштини.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
ПЕВАЊЕМ НАРОДНИХ И
УМЕТНИЧКИХ ПЕСАМА
У току певања као и у претходним
разредима, настојати да извођење
(веселог или нежног) карактера песме
буде што успешније, чиме се утиче како
на музички сензибилитет ученика тако и
на психофизички тонус у целини.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИЧКИХ ИГАРА
УВОЂЕЊЕ У МУЗИЧКУ
ПИСМЕНОСТ
Почетно описмењавање треба да
обухвати следеће елементе: певање
тонова солмизацијом у обиму од С1 до С2
тактове 2/4 и 3/4, нотна трајања (d, d, d.,)
четвртина, половина и половина са
тачком и четвртинску и половинску
паузу: линијски систем и виолински
кључ.
УПОЗНАВАЊЕ МУЗИЧКИХ
ДЕЛА СЛУШАЊЕМ МУЗИКЕ
ДЕЧЈЕ МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО
Стваралачке импровизације ритмом,
гласом или мелодијским инструментима
(нпр. на металофону) и даље
продубљивати новим комбинацијама
36
ПРЕДМЕТИ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
V спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
НАЧИН ОСТВ.
БР.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
A magyar
nyelv
tanitásának a
célja a
megyar
irodalmi
nyelv
megismerése
és használata
az irásban és
szóban
történő
közlésre,
érzelmek és
gondolatok
kifejezésére,
az
irodalomban
és más
művészetekbe
n rejlő
értékek
felismerése, a
tanulók
sokoldalú
személyiségfe
jlesztése.
-
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе255
szóbeli
és
írásbeli
kifejezőkézség gyakorlása
a gondolkodás fejlesztése
a helyesírás fejlesztése
az olvasmányok tartalma,
jellemek, leírások
szókincsbővítés
a
nyelvtani
egység
tudatosítása, helyesírása
olvasmányok értelmezése
pontos, hangsúlyos szavalás
a figyelem fejlesztése
versértelmezések
az olvasási kézség fejlesztése
a tudás felmérése
nyelvi
elemek
megkülönböztetése
önállóságra nevelés
Népköltészeti és egyéb irodalmi
alkotások megismertetése. Költői képek
felismerése. Jellemek, leírások az
epikai alkotásokban.
Helyes mondatalkotás gyakorlása.
Értelmes olvasás. Műértés. A művek
szerkezete.
Az írás gyakoroltatása. Az írásjelek
helyes használata. Másolás. Szótagolás.
Vázlatírás.
Önálló szövegalkotás. Fogalmazások
íratása, betartva a hármas tagoltságot.
Hangok és betűk. Mondatfajták. A
mondat szerkezete szerint, tartalom
szerint. A mondat bővítményeinek
felismertetése. Az összetett mondatok.
САДРЖАЈИ
Kifejezőkészsé
g (szóbeli,
irásbeli)
Nyelvtan és
helyesirás
Háziolvasmány
Iskolai
olvasmányok
Beszédgyakorl
at
Írásgyakorlat
Házi feladat
Nyelvtani
ismeretek
Nyelvtani
készségfejleszt
és
Iskolai
dolgozat
Kreatív
tevékenységekr
e fenntartott
órák
ПРОГРАМА
Gyakorlatok az
önálló irás és
beszéd
fejlesztésére, az
érzelmek és
gondolatok
kifejezésére.
Helyes beszéd és
kifejezőkészség
fejlesztésére tv és
rádióműsorok
hallgatása,
dramatizáció,
verstanulás.
Didaktikai játékok
az alapvető
nyelvtani és
irodalmi ismeretek
elsajátitására,
korosztályhoz és
képességekhez
mérten.
ЧАС
144
Helyesírás. Helyes mondatalkotás. A
mondathatár megállapítása,
gyakoroltatása. A mondatvégi írásjelek
helyes használata.
Önálló szövegszerkesztés. Az
íráskészség fejlesztése. Helyesírás.
Fogalmazástanítás
Játékos feladatok, gyermekjátékok,
dramatizálás, meseillusztrációk,
zenehallgatás, daltanulás, filmnézés,
iskolai könyvtár látogatása.
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
V спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
наставе је
да ученици
продуктив
но
овладају
српским
језиком у
оквиру
предвиђен
е језичке и
лексичке
грађе, да
упознају
елементе
културе
народа
који
говоре тим
језиком и
да их
оспособи
за
међусобно
споразумев
ање,
дружење и
зближавањ
е са
припадниц
има других
националн
ости.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе256
- овладавање
говорним језиком у
оквиру основних
језичких структура и
речника до 12000
фреквентних речи и
израза;
- усвајање
правилног изговора и
интонације при усменом
изражавању и читању;
- разумевање
саговорника и усменог
излагања о темама из
свакодневног живота;
- разумевање
лаких текстова
различитог жанра у
оквиру предвиђене
тематике;
- упознавање
елементарне
законитости српског
језика;
- савладавање
графичког система и
основа правописа ради
коректног писменог
изражавања у границама
усвојених језичких
структура и лексике;
- оспособљавање
ученика за разговор о
темама из свакодневног
живота према
могућностима ове
категорије ученика;
- упознавање
ученика са
најосновнијим
карактеристикама
културе народа који
говоре страним језиком;
- развијање
интересовања ученика
за учење српског језика
и утицај на развој
њихових општих
способности.
Школа: име
школе (значење имена
или подаци о
личности чије име
школа носи), живот у
школи. Дан школе,
спорт, доживљаји
ученика.
Породица и
дом: ситуације из
свакодневног живота
у породици (обавезе
чланова породице,
радно и слободно
време; празник у
породици).
Град и село:
делови града (улице,
булевари, центар,
паркови), породична
или стамбена зграда
(однос према
суседима, поштовање
кућног реда); на
железничкој и
аутобуској станици;
саобраћај, путовање у
веће место.
Време и
природа: казивање
пуних сати; излет у
природу.
Бројање до
1000.
Комуникативне
функције: тражење и
давање основних
података о
предметима у
простору, кретању у
простору, временским
приликама;
исказивање (не)
допадања, оправдања.
Препричавање
садржине гледаних
краћих дијафилмова и
обрађеног текста на
основу заданог плана у
облик питања.
Даље
оспособљавање за
самостално излагање у
вези са обрађеном темом
на визуелни подстицај
(слика, низ слика- стрипслике) и без њега.
Једноставни описи
предмета и бића.
Драматизација
прикладних обрађених
текстова; извођење
малих сцена.
Препричавање личних
доживљаја
Преписивање
краћих реченица.
Краћи диктати на
основу усвојених
структура и лексике.
Одговори на
једноставнија питања.
Постављање питања у
вези са задатим
реченицама.
Један писмени
задатак у току школске
године.
Усвајање једног
српског писма (ћирилица
или латиница) у
зависности од сличности
са писмом матерњег
језика.
Правилно потписивање
ученика (име па
презиме). Писање
гласова и гласовних
скупова карактеристични
за српски језик (оквир
даје језичка грађа која се
усваја). Велико слово у
писању улица, тргова,
насеља
108
МУЗИЧКА КУЛТУРА
V спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
наставне
музичке
културе је
позитивно
утицање на
емотивноефективну
сферу
личности
ученика уз
истовремено
поступно
развијање
елементарних
музичких
способности.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе257
- буђење интересовања
према музичкој уметности у
музичким активностима;
- оспособљавање
ученика да правилно реагују
на музику: да опажају
карактер музичког дела и
разумеју садржај програмских
композиција;
- неговање способности
ученика да музички доживљај
изразе и средствима других
уметности (ликовним,
ритмичко-плесним, драмским
и писаним начинима);
- перманентно, у свим
ситуацијама, развијати
музичку парцепцију уз
основне музичке способности
- музички ритам, слух и
меморију;
- опажање и
разликовање особина тонова и
њихово бележење;
- неговање вокалних
способности ученика певањем
народних и уметничких
садржаја;
- оспособљавање
ученика за музицирање на
ритмичким и мелодијским
инструментима орфовог
инструментарија;
- упознавање с
основним музичким
појмовима који представљају
саставни део опште културе
ученика;
- подстицање
стваралачких музичких
способности сваког ученика
посебно;
- упознавање ученика с
одобреним делима нашег
народног и уметничког
стваралаштва уз формирање
позитивног односа према
уметничкој баштини.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
ПЕВАЊЕМ, СВИРАЊЕМ, ПОКРЕТОМ
УЗ УВОЂЕЊЕ У ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ
ПИСМЕНОСТИ
Певати највише до десет песама,
народних и уметничких. Предложени
садржаји или друге песме по избору мора
да одговарају интересовањима ученика,
као и њиховим музичким и
психофизичким способностима у целини
игре које наставник са ученицима
одређује такође треба да буду
интересантне својим садржајем, а
ритмичко плесним захтевима да
подстичу децу на покрет и игру.
Рад на елементарној музичкој
писмености у овом разреду треба да
обухвати: обраду појма Ц-дур лествице,
називе тонова абецедом; 4/4 такт и
трајање целе ноте и паузе, -, половине
паузе са тачком и осмине ноте и осмина
паузе; знаке за понављање, динамику
(п-) и темпо (споро-брзо).
36
ИЗВОЂЕЊЕ ПЕСАМА ПО
НОТАМА
УПОЗНАВАЊЕ МУЗИЧКИХ
ДЕЛА СЛУШАЊЕМ МУЗИКЕ
ДЕЧЈЕ МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО
ПРИРОДА И ДРУШТВО
V спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
васпитнообразовног
рада је да
ученици
упознају
природну
и
друштвену
средину,
да нађу
своје место
и улогу у
њој и да
обезбеди
основу за
даље
изучавање
природних
услова за
живот и
рад
становниш
тва места,
регије и
ширег
завичаја,
Републике
земље
некад и
сад.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе258
- упознавање ученика са ужом
природном и друштвеном средином а
посебно насељем, њиховом улогом у
школи, родитељском дому и средини у
којој живи и увођење у организацију
живота;
- допринос употпуњавању,
проширивању, сређивању нових
сазнања и искуства о природним и
друштвеним појавама и променама;
- развијање љубави и правилног
односа према природи и трајних
интересовања за обучавање и заштиту
природе и учествовање у њиховој
заштити;
- формирање умења, вештина, и
здравствено-хигијенских, радних и
навика културног понашања,
изграђивање правилног односа,
поштовања и разумевања према другим
и старијима, личној и друштвеној
имовини, према правилима регулисања
живота и рада у школи и породици,
према својим обавезама, правилима и
дужностима, нарочито развијању
радозналости, смисла за рад и
одговорност и љубави према раду,
изграђивање схватања рада као услова
за живот и напредак појединца и
друштва;
- упознавање ученика како
људи искоришћавају природна
богатства и лепоте у заједничком раду и
животу;
- развијање, на основу
непосредно и посредног посматрања
способности јасног и правилног
језичког изражавања;
- упознавање изгледа и
карактеристика земљишта и рељефа и
облика тла у месту и крају у ком је
школа и да се у њему правилно
оријентишу;
- упознавање ученика са
најважнијим личностима и догађајима,
ближе и даље прошлости насеља;
- стицање навика, обележавања
значајних датума и празника, учешћем
у радним и свечаним приликама живота
и рада школе, породице и шире
друштвене заједнице.
ЖИВА И
НЕЖИВА
ПРИРОДА
СТАНОВНИШТ
ВО И НАСЕЉА
У ЗАВИЧАЈУ
ПОЈАМ
ВРЕМЕНА
Примена
наставних метода
и облика рада који
су прилагођени
узрасту и
способностима
ученика. Примена
Индивидуализова
ног дидактичкометодичког
третман по
потреби и
могућности у
наставном
процесу.
Наставу предмета
природа и
друштво
ускладити са
лишним
искуством
ученика, повезати
са свакодневним
животом. Током
наставног процеса
испоштовати
дидактички
принцип
очигледности,
постености и
систематичности.
Процес сазнања
треба да креће у
правцу од лакшег
ка тежем, од
ближрг ка даљем,
од познатог ка
непознатом.
108
MАТЕМАТИКА
V спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
НАЧИН ОСТВ.
БР.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ наставе
овог
предмета је:
да оспособи
ученике за
разумевање
квантитативн
их и
просторних
односа
реалног
света; да
ученици
усвоје
математичка
знања која су
неопходна за
схватање
појава и
законитости
у природи и
друштву; да
подстиче
развој
ученика и да
их
оспособљава
за примену
математички
х знања у
пракси; да их
оспособљава
за стицање
нових знања
у смислу
професионал
не
оријентације.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе259
- упознавање
најважнијих равних и
просторних облика и
њихових узајамних
односа;
- савлађивање
основних рачунских
операција, како са
природним, тако и са
позитивним
децималним
бројевима;
- упознавање
основних
математичких
термина и симбола;
оспособљавање
ученика за практичну
примену усвојених
математичких знања у
решавању разних
задатака и проблема у
животу;
- развијање
способности
посматрања, опажања
и логичког мишљења;
оспособљавање
ученика за мерење,
моделовање и
геометријско цртање;
- развијање
упорности
систематичности,
уредности и
одговорности у раду;
- стицање
основних
математичких знања
потребних за
настављање
школовања,
укључивање у рад и
интегрисање у
животну средину.
САДРЖАЈИ
ПРИРОДНИ
БРОЈЕВИ ДО 1000
Писање и читање
бројева до 1000.
Упоређивање бројева до
1000.
САБИРАЊЕ И
ОДУЗИМАЊЕ БРОЈЕВА
ДО 1000
Сабирање и
одузимање (усмено и
писмено).
Комутативност и
асоцијативност код
сабирања.
Задаци са једном и
две рачунске операције уз
коришћење градива из
претходног разреда.
Једноставнији
текстуални задаци.
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Милиметар и
километар; килограм и
грам, тона; литар и
хектолитар; деценија,
столећа.
Однос између
јединица мера у оквиру
хиљаде.
ГЕОМЕТРИЈСКЕ
ФИГУРЕ
Паралелне и
нормалне праве.
Кружница и круг
датог полупречника и
њихово цртање шестаром.
Обим
правоугаоника, квадрата и
троугла.
ПРОГРАМА
Примена наставних
метода и облика рада
који су прилагођени
узрасту и
способностима
ученика. Примена
Индивидуализованог
дидактичкометодичког третман
по потреби и
могућности у
наставном процесу.
ЧАС
144
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
V спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
НАЧИН ОСТВ.
БР.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ наставе је да
доприноси радном
и политехничком
образовању и
васпитању
ученика, развијању
постојећих и
подстицање нових
да интересовања
ученика за
поједине технике,
развијању радних
вештина
и друштвенокорисних навика и
неговању
склоности,
способности и
одговорности.
Радно
васпитање
подразумева
активности
за
развијање
манипулативне
спретности,
визуелног,
аудитивног
опажања, тактилне
перцепције
и
моторичке
спретности путем
вежби моделовања,
састављања,
везивања,
лепљења, низања,
сечења,
цртања,
манипулисања
једноставним
предметима
и
дидактичким
материјалима
у
школи
и
домаћинству.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе260
- пружање
одговарајућег раднотехничког образовања и
опште припреме за касније
образовање, оспособљавање
за рад и успешно
укључивање у друштвени
живот;
- подстицање
интересовања ученика за
технику, развијање
поверења у сопствене снаге
и усмеравање на оне
активности које могу да
обезбеде активно
укључивање у производњу
добара;
- упознавање у току
рада материјала који се
најчешће користе и
овладавање одређеним
техникама рада у
једноставнијим
производним процесима
који подразумевају
умешност при практичном
коришћењу алата и
материјала;
- навикавање ученика
на рационалну организацију
рада, на међусобну сарадњу
и тимски рад;
- увођење ученика у
културу рада и примену
одговарајућих мера и
средстава заштите на раду;
- развијање навика
код ученика за правилан
однос према раду и
друштвеној имовини;
- развијање
другарства и емоционалне
стабилности.
САДРЖАЈИ
САОБРАЋАЈ
ПЕШАКА
ТРОТОАРОМ
ОСНОВЕ
ТЕХНИЧКОГ
ЦРТАЊА И
ОБЛИКОВАЊА
МАТЕРИЈАЛА
ПРОГРАМА
Примена
наставних
метода и облика
рада који су
прилагођени
узрасту и
способностима
ученика.
Примена
Индивидуализов
аног
дидактичкометодичког
третман по
потреби и
могућности у
наставном
процесу. (метода
демонстрације,
илустрације,
практичних
радова...)
Наставу
предмета треба
ускладити са
личним
искуством
ученика,
повезати са
свакодневним
животом. Током
наставног
процеса
испоштовати
дидактички
принцип
очигледности,
постености и
систематичности
. Процес сазнања
треба да креће у
правцу од
лакшег ка
тежем, од
ближег ка
даљем, од
познатог ка
непознатом.
ЧАС
180
ЛИКОВНА КУЛТУРА
V спец.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе261
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ
васпитнообразовног
рада је да
подстиче и
развија
ученикове
способности
и осећај за
естетско
изражавање,
обликовање
и примену
стечених
естетских
искустава, у
животу и
раду.
- утицање на
развој личности ученика
подстичући посебно
развој визуелних,
емоционално
доживљајних и
моторномануелних
способности;
- развијање
ученикових
способности опажања и
памћења виђеног,
маштовито
представљање
доживљаја и јачање
осетљивости за облик,
боје и просторне односе;
- упознавање
ученика с појавама и
законитостима у
природи које се могу
односити на ликовне
активности;
- упознавање са
различитим
материјалима за рад,
подстицање и развијање
имагинације и неговање
интересовања за
културну баштину и за
савремена кретања у
уметности свог и других
народа;
- развијање
способности ученика за
аналитичко посматрање,
ликовно представљање
и обликовање,
разумевање уметничких
дела, радног простора,
простора (упознавање
разних могућности
његовог представљања),
уобичавање животног и
радног простора,
уређење околине;
- допринос
смањењу и отклањању
деформитета.
НАСТАВНИ
НАЧИН ОСТВ.
САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА
СЛОБОДНО РИТМИЧКО
КОМПОНОВАЊЕ
Упознавање различитих материјала за
цртање, сликање, графичке и вајарске радове,
као могућности за стварање ликовних целина,
веза између привремених случајности у
понашању материјала и природних
законитости, понашање самог материјала и
ученикове личности.
Опажање и представљање.
Средства: комбиноване технике, разни
природни и вештачки материјали, мека
графитна оловка, фломастери, темпере,
пластелин, глинамол.
Медији: цртање, сликање, вајање,
графика.
ЛИНИЈА
Покривање површина хартије разним
врстама линија ради коришћења тих хартија,
сечењем или цепањем; за прављење колажа;
конструкција; ритам у облику; динамичност
облика изражена линијом; карактер предмета;
анализа ученичких и других ликовних радова
(репродукција) усмерена на интензитет или
психолошко дејство линија.
Опажање и представљање.
Медији: цртање, колаж, вајање.
ОБЛИК
Положај облика у простору, према
другим облицима, осветљеност; облик у равни:
природни, вештачки сажет, увећан, умањен,
отворен-затворен, прост-сложен, груписање,
кретање облика.
Опажање и представљање.
Медији: цртање, сликање, вајање.
ОРНАМЕНТИ
Преплет и густина, прецизност, исподизнад-између.
Игра линијама.
Медији: вајање.
ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ
Преглед неких новијих средстава
визуелног споразумевања (фотографија, филм,
телевизија, видео).
Увођење ученика у начине визуелног
споразумевања.
БР.
ЧАС
72
ПРЕДМЕТИ У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе262
VI спец.
ОШ "Стеван Сремац"
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
A magyar nyelv
tanitásának a célja a
megyar irodalmi nyelv
megismerése és
használata az irásban
és szóban történő
közlésre, érzelmek és
gondolatok
kifejezésére, az
irodalomban és más
művészetekben rejlő
értékek felismerése, a
tanulók sokoldalú
személyiségfejlesztése.
-
-
-
-
szóbeli és írásbeli
kifejezőkézség
gyakorlása
a
gondolkodás
fejlesztése
a
helyesírás
fejlesztése
az
olvasmányok
tartalma, jellemek,
leírások
szókincsbővítés
a nyelvtani egység
tudatosítása,
helyesírása
olvasmányok
értelmezése
pontos, hangsúlyos
szavalás
a figyelem fejlesztése
versértelmezések
az olvasási kézség
fejlesztése
a tudás felmérése
nyelvi
elemek
megkülönböztetése
önállóságra nevelés
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Kifejezőkészség
(szóbeli, irásbeli)
Nyelvtan és
helyesirás
Háziolvasmány
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Gyakorlatok az
önálló irás és
beszéd
fejlesztésére, az
érzelmek és
gondolatok
kifejezésére.
Helyes beszéd és
kifejezőkészség
fejlesztésére tv és
rádióműsorok
hallgatása,
dramatizáció,
verstanulás.
Didaktikai játékok
az alapvető
nyelvtani és
irodalmi ismeretek
elsajátitására,
korosztályhoz és
képességekhez
mérten.
БР.
ЧАС
144
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
VI спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
наставе је
да ученици
продуктив
но
овладају
српским
језиком у
оквиру
предвиђен
е језичке и
лексичке
грађе, да
упознају
елементе
културе
народа
који
говоре тим
језиком и
да их
оспособи
за
међусобно
споразумев
ање,
дружење и
зближавањ
е са
припадниц
има других
националн
ости.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе263
- овладавање
говорним језиком у
оквиру основних
језичких структура и
речника до 12000
фреквентних речи и
израза;
- усвајање
правилног изговора и
интонације при усменом
изражавању и читању;
- разумевање
саговорника и усменог
излагања о темама из
свакодневног живота;
- разумевање
лаких текстова
различитог жанра у
оквиру предвиђене
тематике;
- упознавање
елементарне
законитости српског
језика;
- савладавање
графичког система и
основа правописа ради
коректног писменог
изражавања у границама
усвојених језичких
структура и лексике;
- оспособљавање
ученика за разговор о
темама из свакодневног
живота према
могућностима ове
категорије ученика;
- упознавање
ученика са
најосновнијим
карактеристикама
културе народа који
говоре страним језиком;
- развијање
интересовања ученика
за учење српског језика
и утицај на развој
њихових општих
способности.
Школа:
наставни предмети,
одмор, другови;
омиљени спортови,
празници, прослава
државних празника,
школске свечаности,
догађаји из живота
ученика.
Породица:
прослава рођендана,
припреме за дочек
гостију, поклони;
припреме и одлазак на
излет, летовање и
зимовање.
Болест и
лечење, амбуланта
или болница и
апотека.
Свакодневни
живот: ситуације из
свакодневног живота,
на пошти, у
самопослузи, у робној
кући, у млечном
ресторану, у
посластичарници;
цртани филм.
Слободно
време ученика: цртани
филм; позориште
лутака, зоолошки врт.
Комуникативне
функције: позивање у
госте, прихватање и
неприхватање позива,
честитање,
исказивање добрих
жеља, захваљивање,
исказивање допадања,
недопадања, изрицање
забране.
Даље савладавање
правилног изговора.
Употребљавање
облика из претходних
разреда са појачаним
захтевима и увођење
нових.
Препричавање
обрађених текстова, на
основу плана (датих
теза).
Спонтани
разговори у складу са
обрађеном језичком и
тематском грађом.
Кратко
обавештавање,
извештавање.
Драматизација
прикладних садржаја,
извођење малих сцена из
свакодневних ситуација.
Дидактичке игре
за усвајање
комуникативних
функција.
Причање личних
доживљаја и догађаја из
непосредне околине уз
дуже монолошко
излагање у односу на
претходни разред.
108
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
VI спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ наставе је да
доприноси радном
и политехничком
образовању и
васпитању
ученика, развијању
постојећих и
подстицање нових
да интересовања
ученика за
поједине технике,
развијању радних
вештина
и друштвенокорисних навика и
неговању
склоности,
способности и
одговорности.
Радно
васпитање
подразумева
активности
за
развијање
манипулативне
спретности,
визуелног,
аудитивног
опажања, тактилне
перцепције
и
моторичке
спретности путем
вежби моделовања,
састављања,
везивања,
лепљења, низања,
сечења,
цртања,
манипулисања
једноставним
предметима
и
дидактичким
материјалима
у
школи
и
домаћинству.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе264
- пружање
одговарајућег раднотехничког образовања и
опште припреме за
касније образовање,
оспособљавање за рад и
успешно укључивање у
друштвени живот;
- подстицање
интересовања ученика за
технику, развијање
поверења у сопствене
снаге и усмеравање на оне
активности које могу да
обезбеде активно
укључивање у производњу
добара;
- упознавање у току
рада материјала који се
најчешће користе и
овладавање одређеним
техникама рада у
једноставнијим
производним процесима
који подразумевају
умешност при практичном
коришћењу алата и
материјала;
- навикавање
ученика на рационалну
организацију рада, на
међусобну сарадњу и
тимски рад;
- увођење ученика у
културу рада и примену
одговарајућих мера и
средстава заштите на
раду;
- развијање навика
код ученика за правилан
однос према раду и
друштвеној имовини;
- развијање
другарства и емоционалне
стабилности.
ПОЗНАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛА
ОБЛИКОВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛА
ГРАЂЕВИНАРСТВ
О
ОБРАДА ЛИМА И
ЖИЦЕ
ОСНОВЕ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
САОБРАЋАЈ
Примена
наставних
метода и облика
рада који су
прилагођени
узрасту и
способностима
ученика.
Примена
Индивидуализов
аног
дидактичкометодичког
третман по
потреби и
могућности у
наставном
процесу. (метода
демонстрације,
илустрације,
практичних
радова...)
Наставу
предмета треба
ускладити са
личним
искуством
ученика,
повезати са
свакодневним
животом. Током
наставног
процеса
испоштовати
дидактички
принцип
очигледности,
постености и
систематичности
. Процес сазнања
треба да креће у
правцу од
лакшег ка
тежем, од
ближег ка
даљем, од
познатог ка
непознатом.
180
МУЗИЧКА КУЛТУРА
VI спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
наставне
музичке
културе је
позитивно
утицање на
емотивноефективну
сферу
личности
ученика уз
истовремено
поступно
развијање
елементарних
музичких
способности.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе265
- буђење интересовања
према музичкој уметности у
музичким активностима;
- оспособљавање
ученика да правилно реагују
на музику: да опажају
карактер музичког дела и
разумеју садржај програмских
композиција;
- неговање способности
ученика да музички доживљај
изразе и средствима других
уметности (ликовним,
ритмичко-плесним, драмским
и писаним начинима);
- перманентно, у свим
ситуацијама, развијати
музичку парцепцију уз
основне музичке способности
- музички ритам, слух и
меморију;
- опажање и
разликовање особина тонова и
њихово бележење;
- неговање вокалних
способности ученика певањем
народних и уметничких
садржаја;
- оспособљавање
ученика за музицирање на
ритмичким и мелодијским
инструментима орфовог
инструментарија;
- упознавање с
основним музичким
појмовима који представљају
саставни део опште културе
ученика;
- подстицање
стваралачких музичких
способности сваког ученика
посебно;
- упознавање ученика с
одобреним делима нашег
народног и уметничког
стваралаштва уз формирање
позитивног односа према
уметничкој баштини.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
ПЕВАЊЕМ, СВИРАЊЕМ, ПОКРЕТОМ
И УВОЂЕЊЕМ У МУЗИЧКУ
ПИСМЕНОСТ
У току године по слуху певати
највише до десет народних и уметничких
садржаја.
ОСНОВЕ МУЗИЧКЕ
ПИСМЕНОСТИ
Радити на проширењу основне (Цдур) лествице наниже до мало а и навише
до е2; научити а-moll лествицу (природну
и хармонску); ознаке за приму и секунду
волту динамичка нијансирања, темпо
(умерено-споро и умеренобрзо).
УПОЗНАВАЊЕ МУЗИЧКИХ
ДЕЛА СЛУШАЊЕМ МУЗИКЕ
ДЕЧИЈЕ МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО
И даље радити на подстицању и
развијању стваралачких импровизација
на ритмичком и мелодијским
инструментима као и неговати вокално
стваралаштво појединих ученика.
36
MАТЕМАТИКА
VI спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ наставе
овог
предмета је:
да оспособи
ученике за
разумевање
квантитативн
их и
просторних
односа
реалног
света; да
ученици
усвоје
математичка
знања која су
неопходна за
схватање
појава и
законитости
у природи и
друштву; да
подстиче
развој
ученика и да
их
оспособљава
за примену
математички
х знања у
пракси; да их
оспособљава
за стицање
нових знања
у смислу
професионал
не
оријентације.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе266
- упознавање
најважнијих равних и
просторних облика и
њихових узајамних
односа;
- савлађивање
основних рачунских
операција, како са
природним, тако и са
позитивним
децималним
бројевима;
- упознавање
основних
математичких
термина и симбола;
оспособљавање
ученика за практичну
примену усвојених
математичких знања у
решавању разних
задатака и проблема у
животу;
- развијање
способности
посматрања, опажања
и логичког мишљења;
оспособљавање
ученика за мерење,
моделовање и
геометријско цртање;
- развијање
упорности
систематичности,
уредности и
одговорности у раду;
- стицање
основних
математичких знања
потребних за
настављање
школовања,
укључивање у рад и
интегрисање у
животну средину.
МНОЖЕЊЕ И
ДЕЉЕЊЕ ДО 1000
Множење са 10 и 100.
Множење једноцифреним
бројем.
Дељење са 10 и 100.
Дељење једноцифреним
бројем.
Изрази, заграде,
редослед операција.
Задаци са једном и
две рачунске операције уз
коришћење градива из
претходног разреда.
Једноставнији
текстуални задаци.
Разломци: 1/10, 1/100,
1
/1000.
ГЕОМЕТРИЈСКЕ
ФИГУРЕ
Угао, прав, оштар и
туп. Цртање углова, мерење
углова, угломер.
Троугао: елементи
троугла. Врсте троуглова
(према страницама и
угловима). Цртање
троуглова датих страница.
Обавезна су 4
писмена задатка са
исправкама.
Примена
наставних метода
и облика рада који
су прилагођени
узрасту и
способностима
ученика. Примена
Индивидуализован
ог дидактичкометодичког
третман по
потреби и
могућности у
наставном
процесу.
144
ПРИРОДА И ДРУШТВО
VI спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
васпитнообразовног
рада је да
ученици
упознају
природну
и
друштвену
средину,
да нађу
своје место
и улогу у
њој и да
обезбеди
основу за
даље
изучавање
природних
услова за
живот и
рад
становниш
тва места,
регије и
ширег
завичаја,
Републике
земље
некад и
сад.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе267
- упознавање ученика са ужом
природном и друштвеном средином а
посебно насељем, њиховом улогом у
школи, родитељском дому и средини у
којој живи и увођење у организацију
живота;
- допринос употпуњавању,
проширивању, сређивању нових
сазнања и искуства о природним и
друштвеним појавама и променама;
- развијање љубави и правилног
односа према природи и трајних
интересовања за обучавање и заштиту
природе и учествовање у њиховој
заштити;
- формирање умења, вештина, и
здравствено-хигијенских, радних и
навика културног понашања,
изграђивање правилног односа,
поштовања и разумевања према другим
и старијима, личној и друштвеној
имовини, према правилима регулисања
живота и рада у школи и породици,
према својим обавезама, правилима и
дужностима, нарочито развијању
радозналости, смисла за рад и
одговорност и љубави према раду,
изграђивање схватања рада као услова
за живот и напредак појединца и
друштва;
- упознавање ученика како
људи искоришћавају природна
богатства и лепоте у заједничком раду и
животу;
- развијање, на основу
непосредно и посредног посматрања
способности јасног и правилног
језичког изражавања;
- упознавање изгледа и
карактеристика земљишта и рељефа и
облика тла у месту и крају у ком је
школа и да се у њему правилно
оријентишу;
- упознавање ученика са
најважнијим личностима и догађајима,
ближе и даље прошлости насеља;
- стицање навика, обележавања
значајних датума и празника, учешћем
у радним и свечаним приликама живота
и рада школе, породице и шире
друштвене заједнице.
Земља као
планета
Богатства
земљине коре
Заштита природе
Република
Србија данас
Србија у
прошлости
Примена
наставних метода
и облика рада који
су прилагођени
узрасту и
способностима
ученика. Примена
Индивидуализова
ног дидактичкометодичког
третман по
потреби и
могућности у
наставном
процесу.
Наставу предмета
природа и
друштво
ускладити са
лишним
искуством
ученика, повезати
са свакодневним
животом. Током
наставног процеса
испоштовати
дидактички
принцип
очигледности,
постености и
систематичности.
Процес сазнања
треба да креће у
правцу од лакшег
ка тежем, од
ближрг ка даљем,
од познатог ка
непознатом.
108
ЛИКОВНА КУЛТУРА
VI спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
васпитнообразовног
рада је да
подстиче и
развија
ученикове
способности
и осећај за
естетско
изражавање,
обликовање
и примену
стечених
естетских
искустава, у
животу и
раду.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе268
- утицање на
развој личности ученика
подстичући посебно
развој визуелних,
емоционално
доживљајних и
моторномануелних
способности;
- развијање
ученикових
способности опажања и
памћења виђеног,
маштовито
представљање
доживљаја и јачање
осетљивости за облик,
боје и просторне односе;
- упознавање
ученика с појавама и
законитостима у
природи које се могу
односити на ликовне
активности;
- упознавање са
различитим
материјалима за рад,
подстицање и развијање
имагинације и неговање
интересовања за
културну баштину и за
савремена кретања у
уметности свог и других
народа;
- развијање
способности ученика за
аналитичко посматрање,
ликовно представљање
и обликовање,
разумевање уметничких
дела, радног простора,
простора (упознавање
разних могућности
његовог представљања),
уобичавање животног и
радног простора,
уређење околине;
- допринос
смањењу и отклањању
деформитета.
КОЛАЖ
ПРИМАРНЕ И
СЕКУНДАРНЕ БОЈЕ
СЛИКАРСКИ
МАТЕРИЈАЛИ И
ТЕХНИКЕ
МАСА, ВОЛУМЕН,
ПОВРШИНА,
ПРОСТОР
Грађење целине
од површинских и
тродимензионалних
материјала.
Игре и развој
маште.
Мешање боја.
Упознавање
основних боја,
упознавање изведених
боја.
Опажање и
представљање.
Акварел, гваш,
креда у боји.
Игре и развој
маште.
Истоврсни разноврсни облици у
природи и околини,
упоређивање.
Волумен као
израз простирања
облика у три
димензије, изглед
облика као лик у
површини простирање
у две димензије.
72
ПРЕДМЕТИ У СЕДМОМ РАЗРЕДУ
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
VII спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН
ОСТВ.
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
A magyar
nyelv
tanitásának
a célja a
megyar
irodalmi
nyelv
megismerés
e és
használata
az irásban
és szóban
történő
közlésre,
érzelmek és
gondolatok
kifejezésére
, az
irodalomba
n és más
művészetek
ben rejlő
értékek
felismerése,
a tanulók
sokoldalú
személyisé
gfejlesztése
.
-
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе269
szóbeli és írásbeli kifejezőkézség
gyakorlása
a gondolkodás fejlesztése
a helyesírás fejlesztése
az
olvasmányok
tartalma,
jellemek, leírások
szókincsbővítés
a nyelvtani egység tudatosítása,
helyesírása
olvasmányok értelmezése
pontos, hangsúlyos szavalás
a figyelem fejlesztése
versértelmezések
az olvasási kézség fejlesztése
a tudás felmérése
nyelvi
elemek
megkülönböztetése
önállóságra nevelés
Olvasmány
Beszédgyakorlat
Írásgyakorlat
Nyelvtani ismeret
Házi feladat
( fogalmazás )
Nyelvtani
készségfejlesztés
Iskolai dolgozat
Házi olvasmány
Film
Lírai és epikai alkotások megismertetése.
Költői képek felismerése. Jellemek,
leírások az epikai alkotásokban.
Helyes mondatalkotás gyakoroltatása.
Értelmes olvasás. Műértés. A művek
szerkezete.
Az írás gyakoroltatása. Az írásjelek
helyes használata. Tollbamondás.
Vázlatírás. Helyes szövegszerkesztés.
Önálló fogalmazások íratása. A szöveg
szerkezetének betartása.
A szavak és a mondatok. Szófajták: ige,
főnév, melléknév, számnév, névmás,
kötőszók. Mondatfajták. Egyszerű és
összetett mondatok megkülönböztetése.
ПРОГРАМА
Gyakorlatok az
önálló irás és
beszéd
fejlesztésére, az
érzelmek és
gondolatok
kifejezésére.
Helyes beszéd
és
kifejezőkészség
fejlesztésére tv
és
rádióműsorok
hallgatása,
dramatizáció,
verstanulás.
Didaktikai
játékok az
alapvető
nyelvtani és
irodalmi
ismeretek
elsajátitására,
korosztályhoz
és
képességekhez
mérten.
144
Helyesírás. A szófajták felismertetése.
Helyes mondatalkotás. A mondathatár
megállapítása.
Önálló szövegszerkesztés, az íráskészség
fejlesztése. Helyesírás.
Játékos nyelvtani feladatok, logikai
játékok, irodalmi alkotások illusztrálása,
dramatizálás, filmnézés, szavalás,
prózamondás, iskolai könyvtár
látogatása.
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
VII спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
наставе је
да ученици
продуктив
но
овладају
српским
језиком у
оквиру
предвиђен
е језичке и
лексичке
грађе, да
упознају
елементе
културе
народа
који
говоре тим
језиком и
да их
оспособи
за
међусобно
споразумев
ање,
дружење и
зближавањ
е са
припадниц
има других
националн
ости.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе270
- овладавање
говорним језиком у
оквиру основних
језичких структура и
речника до 12000
фреквентних речи и
израза;
- усвајање
правилног изговора и
интонације при усменом
изражавању и читању;
- разумевање
саговорника и усменог
излагања о темама из
свакодневног живота;
- разумевање
лаких текстова
различитог жанра у
оквиру предвиђене
тематике;
- упознавање
елементарне
законитости српског
језика;
- савладавање
графичког система и
основа правописа ради
коректног писменог
изражавања у границама
усвојених језичких
структура и лексике;
- оспособљавање
ученика за разговор о
темама из свакодневног
живота према
могућностима ове
категорије ученика;
- упознавање
ученика са
најосновнијим
карактеристикама
културе народа који
говоре страним језиком;
- развијање
интересовања ученика
за учење српског језика
и утицај на развој
њихових општих
способности.
Школа: живот у
школи, рад ученика у
ваннаставним
активностима,
заједничке активности
ученика школе,
служење
библиотеком,
служење алатом у
школској радионици;
друштвено-користан
рад ученика; излети,
листови за децу.
Град и село:
зграде у којима се
обавља нека функција
(робна кућа, општина,
позориште, музеј,
фабрика итд.)
одржавање чистоће;
пољопривредни
радови.
Друштво: наши
граничари, спортисти
у нашем месту, стари
занати у нашем крају.
Свакодневни
живот: путовање,
биоскопска представа,
лична интересовања
ученика.
Комуникативне
функције: позивање,
прихватање,
неприхватање позива
да се нешто заједно
организује,
извињавање;
изражавање жеља,
могућности,
немогућности,
обавезности и
необавезности да се
нешто уради, давање
и тражење упутства,
обавештења,
исказивање физичких
тегоба.
Одговори на
сложенија питања;
постављање питања на
основу обрађеног текста,
на дате одговоре на
основу датих упитних
речи, интонацијом.
Дијалози ученика
о предвиђеним темама,
њихово проширивање и
правилно коришћење
комуникативних
функција.
Препричавање
обрађеног текста на
основу заданог плана и
слободно, увођење
ученика у састављање
плана; скраћивање и
проширивање краћег
текста; препричавање по
плану одслушаног
текста, ТВ емисија за
децу.
Описивање
предмета, бића (портрет).
108
МУЗИЧКА КУЛТУРА
VII спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
наставне
музичке
културе је
позитивно
утицање на
емотивноефективну
сферу
личности
ученика уз
истовремено
поступно
развијање
елементарних
музичких
способности.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе271
- буђење интересовања
према музичкој уметности у
музичким активностима;
- оспособљавање
ученика да правилно реагују
на музику: да опажају
карактер музичког дела и
разумеју садржај програмских
композиција;
- неговање способности
ученика да музички доживљај
изразе и средствима других
уметности (ликовним,
ритмичко-плесним, драмским
и писаним начинима);
- перманентно, у свим
ситуацијама, развијати
музичку парцепцију уз
основне музичке способности
- музички ритам, слух и
меморију;
- опажање и
разликовање особина тонова и
њихово бележење;
- неговање вокалних
способности ученика певањем
народних и уметничких
садржаја;
- оспособљавање
ученика за музицирање на
ритмичким и мелодијским
инструментима орфовог
инструментарија;
- упознавање с
основним музичким
појмовима који представљају
саставни део опште културе
ученика;
- подстицање
стваралачких музичких
способности сваког ученика
посебно;
- упознавање ученика с
одобреним делима нашег
народног и уметничког
стваралаштва уз формирање
позитивног односа према
уметничкој баштини.
ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ
ПЕВАЊЕМ И СВИРАЊЕМ
У току године обрадити највише
осам песама по слуху и по нотама,
певањем и свирањем народних и
уметничких садржаја.
УПОЗНАВАЊЕ УМЕТНИЧКИХ
ДЕЛА СЛУШАЊЕМ МУЗИКЕ
36
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
VII спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ наставе је да
доприноси радном
и политехничком
образовању и
васпитању
ученика, развијању
постојећих и
подстицање нових
да интересовања
ученика за
поједине технике,
развијању радних
вештина
и друштвенокорисних навика и
неговању
склоности,
способности и
одговорности.
Радно
васпитање
подразумева
активности
за
развијање
манипулативне
спретности,
визуелног,
аудитивног
опажања, тактилне
перцепције
и
моторичке
спретности путем
вежби моделовања,
састављања,
везивања,
лепљења, низања,
сечења,
цртања,
манипулисања
једноставним
предметима
и
дидактичким
материјалима
у
школи
и
домаћинству.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе272
- пружање
одговарајућег раднотехничког образовања и
опште припреме за
касније образовање,
оспособљавање за рад и
успешно укључивање у
друштвени живот;
- подстицање
интересовања ученика за
технику, развијање
поверења у сопствене
снаге и усмеравање на оне
активности које могу да
обезбеде активно
укључивање у производњу
добара;
- упознавање у току
рада материјала који се
најчешће користе и
овладавање одређеним
техникама рада у
једноставнијим
производним процесима
који подразумевају
умешност при практичном
коришћењу алата и
материјала;
- навикавање
ученика на рационалну
организацију рада, на
међусобну сарадњу и
тимски рад;
- увођење ученика у
културу рада и примену
одговарајућих мера и
средстава заштите на
раду;
- развијање навика
код ученика за правилан
однос према раду и
друштвеној имовини;
- развијање
другарства и емоционалне
стабилности.
ЧИТАЊЕ
ТЕХНИЧКИХ
ЦРТЕЖА
МЕТАЛИ
ОСНОВЕ
МАШИНСТВА
ТЕХНОЛОГИЈА
ОБРАДЕ МЕТАЛА
ОБРАДА КОЖЕ И
ТЕКСТИЛА
САОБРАЋАЈ
Примена
наставних
метода и облика
рада који су
прилагођени
узрасту и
способностима
ученика.
Примена
Индивидуализов
аног
дидактичкометодичког
третман по
потреби и
могућности у
наставном
процесу. (метода
демонстрације,
илустрације,
практичних
радова...)
Наставу
предмета треба
ускладити са
личним
искуством
ученика,
повезати са
свакодневним
животом. Током
наставног
процеса
испоштовати
дидактички
принцип
очигледности,
постености и
систематичности
. Процес сазнања
треба да креће у
правцу од
лакшег ка
тежем, од
ближег ка
даљем, од
познатог ка
непознатом.
216
ПРИРОДА И ДРУШТВО
VII спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
васпитнообразовног
рада је да
ученици
упознају
природну
и
друштвену
средину,
да нађу
своје место
и улогу у
њој и да
обезбеди
основу за
даље
изучавање
природних
услова за
живот и
рад
становниш
тва места,
регије и
ширег
завичаја,
Републике
земље
некад и
сад.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе273
- упознавање ученика са ужом
природном и друштвеном средином а
посебно насељем, њиховом улогом у
школи, родитељском дому и средини у
којој живи и увођење у организацију
живота;
- допринос употпуњавању,
проширивању, сређивању нових
сазнања и искуства о природним и
друштвеним појавама и променама;
- развијање љубави и правилног
односа према природи и трајних
интересовања за обучавање и заштиту
природе и учествовање у њиховој
заштити;
- формирање умења, вештина, и
здравствено-хигијенских, радних и
навика културног понашања,
изграђивање правилног односа,
поштовања и разумевања према другим
и старијима, личној и друштвеној
имовини, према правилима регулисања
живота и рада у школи и породици,
према својим обавезама, правилима и
дужностима, нарочито развијању
радозналости, смисла за рад и
одговорност и љубави према раду,
изграђивање схватања рада као услова
за живот и напредак појединца и
друштва;
- упознавање ученика како
људи искоришћавају природна
богатства и лепоте у заједничком раду и
животу;
- развијање, на основу
непосредно и посредног посматрања
способности јасног и правилног
језичког изражавања;
- упознавање изгледа и
карактеристика земљишта и рељефа и
облика тла у месту и крају у ком је
школа и да се у њему правилно
оријентишу;
- упознавање ученика са
најважнијим личностима и догађајима,
ближе и даље прошлости насеља;
- стицање навика, обележавања
значајних датума и празника, учешћем
у радним и свечаним приликама живота
и рада школе, породице и шире
друштвене заједнице.
Кретање и сила.
Топлота.
Светлост.
Звук.
Магнетизам.
Својства
супстанције.
Живи свет и
његов развитак
Заштита животне
средине
Република
Србија
Примена
наставних метода
и облика рада који
су прилагођени
узрасту и
способностима
ученика. Примена
Индивидуализова
ног дидактичкометодичког
третман по
потреби и
могућности у
наставном
процесу.
Наставу предмета
природа и
друштво
ускладити са
лишним
искуством
ученика, повезати
са свакодневним
животом. Током
наставног процеса
испоштовати
дидактички
принцип
очигледности,
постености и
систематичности.
Процес сазнања
треба да креће у
правцу од лакшег
ка тежем, од
ближрг ка даљем,
од познатог ка
непознатом.
144
MАТЕМАТИКА
VII спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
НАЧИН
ОСТВ.
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ наставе
овог
предмета је:
да оспособи
ученике за
разумевање
квантитативн
их и
просторних
односа
реалног
света; да
ученици
усвоје
математичка
знања која су
неопходна за
схватање
појава и
законитости
у природи и
друштву; да
подстиче
развој
ученика и да
их
оспособљава
за примену
математички
х знања у
пракси; да их
оспособљава
за стицање
нових знања
у смислу
професионал
не
оријентације.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе274
- упознавање
најважнијих равних и
просторних облика и
њихових узајамних
односа;
- савлађивање
основних рачунских
операција, како са
природним, тако и са
позитивним
децималним
бројевима;
- упознавање
основних
математичких
термина и симбола;
оспособљавање
ученика за практичну
примену усвојених
математичких знања у
решавању разних
задатака и проблема у
животу;
- развијање
способности
посматрања, опажања
и логичког мишљења;
оспособљавање
ученика за мерење,
моделовање и
геометријско цртање;
- развијање
упорности
систематичности,
уредности и
одговорности у раду;
- стицање
основних
математичких знања
потребних за
настављање
школовања,
укључивање у рад и
интегрисање у
животну средину.
ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО
1 000 000
Упознавање бројева од
1000000. Писање и читање бројева.
Упоређивање бројева.
Приказивање бројева на бројној
оси.
САБИРАЊЕ И
ОДУЗИМАЊЕ ДО 1000000
Сабирање. Комутативности
асоцијативност сабирања.
Одузимање.
МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ
ДО 1000000
Множење. Комутативност и
асоцијативност множења.
Множење декадним
јединицама: 10, 100, 1000.
Множење једноцифреним и
двоцифреним множењем.
Дистрибутивност множења
у односу на сабирање и
одузимање.
Дељење декадним
јединицама: 10, 100, 1000. Дељење
једноцифреним делиоцем.
Израз (самостално
састављање и читање једноставних
израза: одређивање бројне
вредности израза).
Једноставнији текстуални
задаци уз примену усвојених
рачунарских операција.
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Мере за површину
(квадратни метар, квадратни
дециметар, квадратни центиметар,
квадратни милиметар, ар и
хектар).
КВАДРАТ,
ПРАВОУГАОНИК И ТРОУГАО
Цртање квадрата и
правоугаоника. Површина
квадрата и правоугаоника.
Површина правоуглог
троугла (као половина
правоугаоника).
ПРОГРАМ
А
Примена
наставних
метода и
облика рада
који су
прилагођени
узрасту и
способности
ма ученика.
Примена
Индивидуал
изованог
дидактичкометодичког
третман по
потреби и
могућности
у наставном
процесу.
144
ЛИКОВНА КУЛТУРА
VII спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
БР.
ЧАС
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
васпитнообразовног
рада је да
подстиче и
развија
ученикове
способности
и осећај за
естетско
изражавање,
обликовање
и примену
стечених
естетских
искустава, у
животу и
раду.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе275
- утицање на
развој личности ученика
подстичући посебно
развој визуелних,
емоционално
доживљајних и
моторномануелних
способности;
- развијање
ученикових
способности опажања и
памћења виђеног,
маштовито
представљање
доживљаја и јачање
осетљивости за облик,
боје и просторне односе;
- упознавање
ученика с појавама и
законитостима у
природи које се могу
односити на ликовне
активности;
- упознавање са
различитим
материјалима за рад,
подстицање и развијање
имагинације и неговање
интересовања за
културну баштину и за
савремена кретања у
уметности свог и других
народа;
- развијање
способности ученика за
аналитичко посматрање,
ликовно представљање
и обликовање,
разумевање уметничких
дела, радног простора,
простора (упознавање
разних могућности
његовог представљања),
уобичавање животног и
радног простора,
уређење околине;
- допринос
смањењу и отклањању
деформитета.
КОРИШЋЕЊЕ
РАЗНИХ
МАТЕРИЈАЛА ЗА
КОМПОНОВАЊЕ
ЗАМИШЉАЊЕ
ПОВЕЗИВАЊЕ
РАЗНИХ ОБЛИКА У
ЦЕЛИНУ
КОМПОЗИЦИЈА
КАО ЦЕЛИНА
КОРИШЋЕЊЕ
ПОТРОШНИХ
МАТЕРИЈАЛА У
ИНДИВИДУАЛНЕ
СМИСАОНЕ
ЦЕЛИНЕ
ЛИКОВНЕ
КОНВЕНЦИЈЕ
(УТВРЂЕНЕ
ВРЕДНОСТИ) КАО
МОГУЋНОСТИ
СПОРАЗУМЕВАЊА
Дорада и
преобликовање
започетих облика.
Игре
различитим
материјалима и
подстицање маште
Проширивање
идеје на основу
понуђеног детаља
фотографије,
репродукције, детаља
неког предмета.
Развијање
маште на основу
постојећих знакова и
симбола.
Повезивање
више предмета у
заједнички покрет,
повезивање природних
и начињених облика,
утицај природних
слика на положај
облика у простору.
Опажање и
представљање облика
у простору.
Распоређивање
појединачних
предмета у задатом
простору: део-цело,
грађење-разграђивање.
Опажање и
представљање
Гужвање,
цепање, брисање,
премазивање,
пресовање, сечење,
лепљење.
Игре и развој
маште
Препознавање
различитих особина
кроз естетску анализу
и практичан рад (знак,
костим, маска).
72
ПРЕДМЕТИ У ОСМОМ РАЗРЕДУ
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе276
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
VIII спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
A magyar nyelv
tanitásának a célja a
megyar irodalmi nyelv
megismerése és
használata az irásban
és szóban történő
közlésre, érzelmek és
gondolatok
kifejezésére, az
irodalomban és más
művészetekben rejlő
értékek felismerése, a
tanulók sokoldalú
személyiségfejlesztése.
A lírai és epikai olvasmányok
megismertetése.
A költői képek
felismerése.Jellemek,leírások az
epikai alkotásokban.
A helyes mondatalkotás
gyakorlása.Műértés.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Iskolai
olvasmányok
Beszédgyakorlat
Írásgyakorlat
Házi feladat
Értelmes olvasás. A művek
szerkezete.
Az írás gyakorlása.Az írásjelek
helyes használata.
Vázlatírás.
Önálló
szövegalkotás.Fogalmazások
íratása.
Nyelvtani
ismeretek
Nyelvtani
Készségfejlesztés
Iskolai dolgozat
A hangok és betűk.A szófajok
felismerése.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Gyakorlatok az
önálló irás és
beszéd
fejlesztésére, az
érzelmek és
gondolatok
kifejezésére.
Helyes beszéd és
kifejezőkészség
fejlesztésére tv és
rádióműsorok
hallgatása,
dramatizáció,
verstanulás.
Didaktikai játékok
az alapvető
nyelvtani és
irodalmi ismeretek
elsajátitására,
korosztályhoz és
képességekhez
mérten.
Mondatfajták.Az összetett
mondatok.
Helyesírás.A szófajok
megnevezése.
Az alárendelő és mellérendelő
összetett mondatok fogalma és
megkülönböztetése.
Önálló szövegszerkesztés,az
íráskészség felmérése.
Helyesírás.
Játékos feladatok, dramatizálás
,filmnézés ,
színházlátogatás,könyvtárlátogatás.
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
VIII спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
НАЧИН ОСТВ.
БР.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
БР.
ЧАС
144
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
наставе је
да ученици
продуктив
но
овладају
српским
језиком у
оквиру
предвиђен
е језичке и
лексичке
грађе, да
упознају
елементе
културе
народа
који
говоре тим
језиком и
да их
оспособи
за
међусобно
споразумев
ање,
дружење и
зближавањ
е са
припадниц
има других
националн
ости.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе277
- овладавање
говорним језиком у
оквиру основних
језичких структура и
речника до 12000
фреквентних речи и
израза;
- усвајање
правилног изговора и
интонације при усменом
изражавању и читању;
- разумевање
саговорника и усменог
излагања о темама из
свакодневног живота;
- разумевање
лаких текстова
различитог жанра у
оквиру предвиђене
тематике;
- упознавање
елементарне
законитости српског
језика;
- савладавање
графичког система и
основа правописа ради
коректног писменог
изражавања у границама
усвојених језичких
структура и лексике;
- оспособљавање
ученика за разговор о
темама из свакодневног
живота према
могућностима ове
категорије ученика;
- упознавање
ученика са
најосновнијим
карактеристикама
културе народа који
говоре страним језиком;
- развијање
интересовања ученика
за учење српског језика
и утицај на развој
њихових општих
способности.
САДРЖАЈИ
Школа: суседне
школе (у месту или
ближој околини)
међусобни сусрети
ученика (сарадња,
такмичење,
дописивање); врсте
спортова, доживљаји
ученика из
свакодневног живота,
са летовања и
зимовања.
Свакодневни
живот: посета
спортској приредби
(резултати, понашање,
навијање); радио,
телевизија, дечја
штампа, посета
позоришту, посебна
интересовања.
Друштво и
природа: млади и
њихова интересовања,
излети у природу,
природне лепоте.
Комуникативне
функције: обраћање
непознатом, молба,
прихватање и
неприхватање молбе и
извињења,
изражавање и
преношење заповести,
забране.
ПРОГРАМА
Препричавање
обрађеног текста: на
основу плана и слободно,
са изменом завршетка.
Сажимање и
проширивање текста.
Препричавање
одслушаног одломка,
радио и ТВ-емисија по
плану и слободно.
Састављање плана
(групно).
Причање: на
основу датог почетка о
доживљајима ученика и
догађајима из непосредне
и шире околине.
Описивање
пејзажа.
Разговор о
самостално прочитаном
тексту.
Обавештавање и
извештавање.
Даље
оспособљавање ученика
за самостално читање
дужих текстова, у односу
на претходни разред, са
упознавањем културног
контекста који текстови
садрже.
Даље навикавање
и увежбавање ученика за
ефикасно служење
језичким приручницима
и двојезичним
реченицама.
ЧАС
108
MАТЕМАТИКА
VIII спец.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе278
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Циљ наставе
овог
предмета је:
да оспособи
ученике за
разумевање
квантитативн
их и
просторних
односа
реалног
света; да
ученици
усвоје
математичка
знања која су
неопходна за
схватање
појава и
законитости
у природи и
друштву; да
подстиче
развој
ученика и да
их
оспособљава
за примену
математички
х знања у
пракси; да их
оспособљава
за стицање
нових знања
у смислу
професионал
не
оријентације.
- упознавање
најважнијих равних и
просторних облика и
њихових узајамних
односа;
- савлађивање
основних рачунских
операција, како са
природним, тако и са
позитивним
децималним
бројевима;
- упознавање
основних
математичких
термина и симбола;
оспособљавање
ученика за практичну
примену усвојених
математичких знања у
решавању разних
задатака и проблема у
животу;
- развијање
способности
посматрања, опажања
и логичког мишљења;
оспособљавање
ученика за мерење,
моделовање и
геометријско цртање;
- развијање
упорности
систематичности,
уредности и
одговорности у раду;
- стицање
основних
математичких знања
потребних за
настављање
школовања,
укључивање у рад и
интегрисање у
животну средину.
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
СКУП
ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА
ВЕЋИХ ОД 1.000.000
Приказивање
бројева на бројној оси.
Сабирање и
одузимање природних
бројева.
Множење
природних бројева
(множење
једноцифреним и
вишецифреним бројем).
Дељење
природних бројева
(дељење једноцифреним
бројем).
РАЗЛОМЦИ
Појам разломка.
Прави, привидни и
неправи разломак.
Упоређивање
разломака.
Децимални запис
разломка; појам
процента.
Сабирање и
одузимање децималних
бројева.
Множење
децималних бројева.
Дељење
децималних бројева
целим бројем.
Једноставнији
текстуални задаци.
НАЧИН ОСТВ.
ПРОГРАМА
Примена наставних
метода и облика рада
који су прилагођени
узрасту и
способностима
ученика. Примена
Индивидуализованог
дидактичкометодичког третман по
потреби и могућности
у наставном процесу.
БР.
ЧАС
144
ПРИРОДА И ДРУШТВО
VIII спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
НАЧИН ОСТВ.
БР.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
васпитнообразовног
рада је да
ученици
упознају
природну
и
друштвену
средину,
да нађу
своје место
и улогу у
њој и да
обезбеди
основу за
даље
изучавање
природних
услова за
живот и
рад
становниш
тва места,
регије и
ширег
завичаја,
Републике
земље
некад и
сад.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе279
- упознавање ученика са ужом
природном и друштвеном средином а
посебно насељем, њиховом улогом у
школи, родитељском дому и средини у
којој живи и увођење у организацију
живота;
- допринос употпуњавању,
проширивању, сређивању нових
сазнања и искуства о природним и
друштвеним појавама и променама;
- развијање љубави и правилног
односа према природи и трајних
интересовања за обучавање и заштиту
природе и учествовање у њиховој
заштити;
- формирање умења, вештина, и
здравствено-хигијенских, радних и
навика културног понашања,
изграђивање правилног односа,
поштовања и разумевања према другим
и старијима, личној и друштвеној
имовини, према правилима регулисања
живота и рада у школи и породици,
према својим обавезама, правилима и
дужностима, нарочито развијању
радозналости, смисла за рад и
одговорност и љубави према раду,
изграђивање схватања рада као услова
за живот и напредак појединца и
друштва;
- упознавање ученика како
људи искоришћавају природна
богатства и лепоте у заједничком раду и
животу;
- развијање, на основу
непосредно и посредног посматрања
способности јасног и правилног
језичког изражавања;
- упознавање изгледа и
карактеристика земљишта и рељефа и
облика тла у месту и крају у ком је
школа и да се у њему правилно
оријентишу;
- упознавање ученика са
најважнијим личностима и догађајима,
ближе и даље прошлости насеља;
- стицање навика, обележавања
значајних датума и празника, учешћем
у радним и свечаним приликама живота
и рада школе, породице и шире
друштвене заједнице.
САДРЖАЈИ
Живот и рад
људи у Србији
Прошлост наших
народа.
Електрицитет и
електрична
струја.
Човек и његово
здравље.
ПРОГРАМА
Примена
наставних метода
и облика рада који
су прилагођени
узрасту и
способностима
ученика. Примена
Индивидуализова
ног дидактичкометодичког
третман по
потреби и
могућности у
наставном
процесу.
Наставу предмета
природа и
друштво
ускладити са
лишним
искуством
ученика, повезати
са свакодневним
животом. Током
наставног процеса
испоштовати
дидактички
принцип
очигледности,
постености и
систематичности.
Процес сазнања
треба да креће у
правцу од лакшег
ка тежем, од
ближрг ка даљем,
од познатог ка
непознатом.
ЧАС
144
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
VIII спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
НАЧИН ОСТВ.
БР.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ наставе је да
доприноси радном
и политехничком
образовању и
васпитању
ученика, развијању
постојећих и
подстицање нових
да интересовања
ученика за
поједине технике,
развијању радних
вештина
и друштвенокорисних навика и
неговању
склоности,
способности и
одговорности.
Радно
васпитање
подразумева
активности
за
развијање
манипулативне
спретности,
визуелног,
аудитивног
опажања, тактилне
перцепције
и
моторичке
спретности путем
вежби моделовања,
састављања,
везивања,
лепљења, низања,
сечења,
цртања,
манипулисања
једноставним
предметима
и
дидактичким
материјалима
у
школи
и
домаћинству.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе280
- пружање
одговарајућег раднотехничког образовања и
опште припреме за
касније образовање,
оспособљавање за рад и
успешно укључивање у
друштвени живот;
- подстицање
интересовања ученика за
технику, развијање
поверења у сопствене
снаге и усмеравање на оне
активности које могу да
обезбеде активно
укључивање у производњу
добара;
- упознавање у току
рада материјала који се
најчешће користе и
овладавање одређеним
техникама рада у
једноставнијим
производним процесима
који подразумевају
умешност при практичном
коришћењу алата и
материјала;
- навикавање
ученика на рационалну
организацију рада, на
међусобну сарадњу и
тимски рад;
- увођење ученика у
културу рада и примену
одговарајућих мера и
средстава заштите на
раду;
- развијање навика
код ученика за правилан
однос према раду и
друштвеној имовини;
- развијање
другарства и емоционалне
стабилности.
САДРЖАЈИ
ПОГОНСКЕ
МАШИНЕ И
МОТОРИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ У
КУЋИ И СТАНУ
ЕЛЕКТРИЧНИ
УРЕЋАЈИ
КОМБИНОВАНИ
РАДОВИ
САОБРАЋАЈ
ПРОГРАМА
Примена
наставних
метода и облика
рада који су
прилагођени
узрасту и
способностима
ученика.
Примена
Индивидуализов
аног
дидактичкометодичког
третман по
потреби и
могућности у
наставном
процесу. (метода
демонстрације,
илустрације,
практичних
радова...)
Наставу
предмета треба
ускладити са
личним
искуством
ученика,
повезати са
свакодневним
животом. Током
наставног
процеса
испоштовати
дидактички
принцип
очигледности,
постености и
систематичности
. Процес сазнања
треба да креће у
правцу од
лакшег ка
тежем, од
ближег ка
даљем, од
познатог ка
непознатом.
ЧАС
216
МУЗИЧКА КУЛТУРА
VIII спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
НАЧИН ОСТВ.
БР.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
Циљ
наставне
музичке
културе је
позитивно
утицање на
емотивноефективну
сферу
личности
ученика уз
истовремено
поступно
развијање
елементарних
музичких
способности.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе281
- буђење интересовања
према музичкој уметности у
музичким активностима;
- оспособљавање ученика
да правилно реагују на музику: да
опажају карактер музичког дела и
разумеју садржај програмских
композиција;
- неговање способности
ученика да музички доживљај
изразе и средствима других
уметности (ликовним, ритмичкоплесним, драмским и писаним
начинима);
- перманентно, у свим
ситуацијама, развијати музичку
парцепцију уз основне музичке
способности - музички ритам,
слух и меморију;
- опажање и разликовање
особина тонова и њихово
бележење;
- неговање вокалних
способности ученика певањем
народних и уметничких садржаја;
- оспособљавање ученика за
музицирање на ритмичким и
мелодијским инструментима
орфовог инструментарија;
- упознавање с основним
музичким појмовима који
представљају саставни део опште
културе ученика;
- подстицање стваралачких
музичких способности сваког
ученика посебно;
- упознавање ученика с
одобреним делима нашег
народног и уметничког
стваралаштва уз формирање
позитивног односа према
уметничкој баштини.
САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
ПЕВАЊЕМ И СВИРАЊЕМ
У току године обрадити по
слуху и по нотама највише до осам
композиција и одломака из музичкосценских дела.
ЧАС
УПОЗНАВАЊЕ МУЗИЧКИХ
ДЕЛА СЛУШАЊЕМ МУЗИКЕ
ПРИМЕРИ ЗА СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ, СТИЦАЊЕ МУЗИЧКЕ
КУЛТУРЕ И МУЗИКОТЕРАПИЈУ
36
ЛИКОВНА КУЛТУРА
VIII спец.
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
НАСТАВНИ
НАЧИН
БР.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе282
САДРЖАЈИ
Циљ
васпитнообразовног
рада је да
подстиче и
развија
ученикове
способности
и осећај за
естетско
изражавање,
обликовање
и примену
стечених
естетских
искустава, у
животу и
раду.
- утицање на развој личности
ученика подстичући посебно развој
визуелних, емоционално доживљајних
и моторномануелних способности;
- развијање ученикових
способности опажања и памћења
виђеног, маштовито представљање
доживљаја и јачање осетљивости за
облик, боје и просторне односе;
- упознавање ученика с појавама
и законитостима у природи које се
могу односити на ликовне активности;
- упознавање са различитим
материјалима за рад, подстицање и
развијање имагинације и неговање
интересовања за културну баштину и
за савремена кретања у уметности свог
и других народа;
- развијање способности
ученика за аналитичко посматрање,
ликовно представљање и обликовање,
разумевање уметничких дела, радног
простора, простора (упознавање
разних могућности његовог
представљања), уобичавање животног
и радног простора, уређење околине;
- допринос смањењу и
отклањању деформитета.
КОЛАЖ
ПРИМАРНЕ
И
СЕКУНДАРН
Е БОЈЕ
СЛИКАРСКИ
МАТЕРИЈАЛ
ИИ
ТЕХНИКЕ
МАСА,
ВОЛУМЕН,
ПОВРШИНА,
ПРОСТОР
ОСТВ.
ПРОГРАМА
Грађење
целине од
површинских и
тродимензионал
них материјала.
Игре и
развој маште.
Мешање
боја.
Упознава
ње основних
боја,
упознавање
изведених боја.
Опажање
и
представљање.
Акварел,
гваш, креда у
боји.
Игре и
развој маште.
Истоврсн
и - разноврсни
облици у
природи и
околини,
упоређивање.
Волумен
као израз
простирања
облика у три
димензије,
изглед облика
као лик у
површини
простирање у
две димензије.
ЧАС
72
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе283
ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА
Евалуација програма вршиће се кроз три фазе: припремну, оперативну и верификативну
фазу. Ове фазе ће се реализовати кроз следеће активности:
•
•
•
•
•
•
седнице Одељенских већа,
седнице Наставничког већа,
применом стандардизованих тестова знања,
присустовање настави (саветници, директор, стручни сарадник),
сарадња са родитељима,
сарадња са локалном средином.
Носиоци горе набројаних активности: директор школе, помоћници директора, стручна
служба, наставници, заинтересована лица из локалне заједнице, родитељи ученика.
Динамика: током целе школске године.
Зa прaћeњe, прoцeњивaеe и врeднoвaњe рeзултaтa O-В рaдa и oстaлих aктивнoсти шкoлe
нeoпхoднo je кoнституисaти пoсeбнe eлeмeнтe, кao и дoкумeнтaциjу кojимa сe мoгу мeрити и
прaтити oпeрaтивни прoгрaм, кao и пojeдинaчни прoгрaми O-В рaдa. O-В рaд у шкoли имa
три фaзe кoje сe мoгу прaтити и мeрити: припрeмнa, oпeрaтивнa и вeрификaтивнa фaзa.
a) ПРИПРEМНA ФAЗA
Прeглeдaћe сe пojeдинaчни плaнoви и прoгрaми рaдa свих нaстaвникa у шкoли.
Снимићe сe избoр нaстaвних мeтoдa, oбликa и срeдстaвa рaдa, рaзмoтрићe сe дa ли je
изaбрaнa тeхнoлoгиja aдeквaтнa унутрaшњoj, лoгичкoj и дидaктичкoj структури нaстaвнoг
грaдивa.
б) OПEРAТИВНA ФAЗA
Пoсeтићe сe чaсoви рeдoвнe нaстaвe, дoпунскoг и дoдaтнoг рaдa, кao и слoбoдних aктивнoсти
oд стрaнe дирeктoрa, психoлoгa и пeдaгoгa шкoлe, уз прeтхoдни прeглeд нaстaвникoвe
припрeмe припрeмe зa чaс. Снимићe сe кaкo je oргaнизoвaн чaс, кojи oблици, мeтoдe и
срeдствa сe кoристe, кaкo и кoликo je свaки aнгaжoвaн у oствaривaњу циљa чaсa. Зa бeлeжeњe
кoристићe сe oдгoвaрajући прoтoкoл зa eвaлуaциjу нaстaвникa и учeникa у нaстaви. Пoсeтe
чaсoвимa бићe искoришћeнe и зa прaћeњe пojeдиних учeникa кojи имajу пoтeшкoћe у учeњу,
и o њимa ћe сe вoдити пoсeбнa дoкумeнтaциja.
ц) ВEРИФИКAТИВНA ФAЗA
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе284
Тeстoви знaњa, кojи сaстaвљajу прeдмeтни нaстaвници ( пo пoтрeби у сaрaдњи сa стручнoм
службoм), кoристићe сe рaди прaћeњa и врeднoвaњa усвojeних знaњa учeникa.
Сoциoмeтриjским тeхникaмa истрaживaњa прoцeнићe сe кoхeзивнoст кoлeктивa и мeђусoбни
oднoси учeникa унутaр свих oдeљeњa.
Путeм упитникa вршићe сe прoвeрa усвojeнoсти вaспитних зaдaтaкa.
Вoдићe сe eвидeнциja o успeху учeникa нa клaсификaциoним пeриoдимa, пoлугoдишту и
крajу нaстaвнe гoдинe и тaкo прaтити њихoвo нaпрeдoвaњe.
Пoсвeтићe сe нaрoчитa пaжњa дaрoвитим учeницимa и прaтићe сe и врeднoвaти њихoв рaд у
дoдaтнoj нaстaви узимajући у oбзир oптeрeћeнoст свaкoг пojeдинцa.
Посебна пажња ће се посветити да ли је остваривање Школског програма у складу са
Акционим планом пројекта вредновања и самовредновања рада школе.
Рeзултaти прaћeњa и aнaлизa бићe изнeти нa сeдницaмa Oдeљeњскoг и Нaстaвничкoг вeћa и
зajeднички ћe сe дискутoвaти и дoнoсити рeшeњa o свaкoм питaњу и плaн рaдa кaкo трeбa
дeлoвaти у нaрeднoм пeриoду, гдe су слaбoсти и нa кojи их нaчин прeвaзићи.
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
ОШ "Стеван Сремац"
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од I - VIII разреда основне школе285
ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Извештај комисије за вредновање и самовредновање рад школе
Имајући у виду да је самовредновање континуирани процес у коме школа процењује колико
су ефикасне одређене активности које се предузимају ради побољшања одређених уочених
недостатака и слабости, ми смо приликом вредновања остварености и квалитета Школског
програма наше школе упуством из приручника о самовредновању и вредновању рада школе
дошли до закључка да смо остварили ниво 3.
Резултат вредновања Школског програма заиста карактерише више јаких него слабих
страна, свесни смо постојећих слабости и у блиској будућности радићемо на томе да их
у потпуности отклонимо.
У Сенти,
јун 2010.године
М.П.
Директор ОШ „Стеван Сремац“ Сента
_______________________
Шароши Габриела
Председник Школског одбора
_________________________
Стајић Викторија
ОШ "Стеван Сремац" Топартска 20, Сента 024/811-715, centar@os-senta.edu.rs
Download

Školski program - O.Š. Stevan Sremac