v'
ROTOKOPACICA
FREZA TV-77-95
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE
~
I ODRŽAVANJE
..tr:nw vinkavii:"
TVORNICA
TRAKTORA
I LJEVAONICA
BJELOVAR - Matačičeva
Telefon (043) 21.077
Telex 23337 JU TV
JUGOSLAVIJA
15
Rotokopačica
je naročito
prikladna
za slijedeče
radove:
plantažnih
vinograda,
periodično
okopava-
1. Za obradu
nje vočnjaka, maslinika
nagnutim terenima.
2. Za uništavanje
štava korov
danka.
itd. Dobro radi na ravnim i na
korova.
i iscrpljuje
3. Uspješno se koristi
Obradom
u vi še navrata
moe obnavljanja
uni-
biljnog
za zaoravanje mineralnog
po-
gnojiva,
kao i usjeva za zelenu qnojidbu,
4. Za
pripre mu zemljišta
obnavljanje
dotrajalih
za sjetvu
trava,
odnosno
pašnjaka, te za pripremu
povrtljarstvu,
kao i za predsjetvenu
ostale poljoprivredne kulture.
pripremu
tla
tla
za
u
za
UVOD
Rotokopačica TV-77 i TV-9S je namijenjena za rad sa traktorima
»TOMO VINKOVlč«
TV-31S, TV-418 i TV-521.
NAPOMENA
Izradena za obradu zemljišta
do dubine kopanja, rotokopa-
čica je orude koje samo u jednom prolazu potpuno drobi
i ravnomjerno
miješa oranični sloj zemlje. Obradu vrši na
taj način što rotirajuči
radni organi -
moti čice otkidaju
Ukoliko
uskoga
je potrebno, rotokopačica TV-9S se može zbog
rada u vinogradu, vočnjaku
i sI., koristiti
i na
čestice zemlje od oraničnog sloja, te ih bacaju nazad na
limeni zaštitni pokrov rotora. Posebni štitnik roto ra služi
traktorima TV-624 i TV-730. U tom slučaju potrebno je
skinuti sa traktora produžetke kotača, te za priključiva-
za poravnavanje usitnjene zemlje.
nje na traktor koristi »Spojku za frezu« tip 156.
2
TEHNIČKI PODACI
Promjer roto ra
TV-77
NAPOMENA
400 mm
Rotokopačica TV-77 radnog zahvata 77 cm može se pomoču posebnog pribora proširiti, te se dobiva rotokopačica TV-95 radnog zahvata 95 cm. Pribor se sastoji od
zaštitnog pokrova 95 cm (1 sI. 4) i dva produžetka rotora (2 sI. 4) sa odgovarajučim motičicama.
Broj vjenaca rotora
Broj motičica
4
po vijeneu
Radni zahvat
Maksimalna
dubina
rada
Brzina kretanja
Potrebna snaga
TEHNIČKI PODACI
Promjer
2+2
77 cm
roto ra
Broj vjenaca
roto ra
Broj moti čica po vijencu
13 cm
1-4,5 km/h
15-21 KS
TV-95
400 mm
6
2+2
Radni zahtjevi
95 cm
Maksimalna
13 cm
dubina rada
Brzina kretanja
Potrebna
snaga
1,5-4,5 km/h
15-21 KS
PRIKLJUČiVANJE NA TRAKTOR
Da bi se rotokopačica priključila na traktor neophodna je
»Spojka za frezu« tip 155.
Prilikom montaže treba postupiti
na slijedeči
način:
Prije priključivanja
»Spojke za frezu« na traktor, potrebno je sa priključnog
vratila traktora skinuti kandžastu
spojku. (Potrebno je izbiti sigurnosni zatik).
Nakon toga se na fiksne vijke (1) na stražnjoj prirubnici traktora navede prirubnica (2) » Spojka za Irezu«. Istovremeno se kardanski zglob (3) navuče na ožljebljenje
priključnog vratila traktora, te se zatim dobro pritegnu
navratke (4).
Kada je »Spojka za frezu« priključena za prirubnicu trakto ra, spoje se krajevi lanca (5) za nošenje na gornje
poluge (6) hidrauličkog podizača, te se zatim »Spojka za
Irezu« pomoču hidrauličkog podizača podigne u horlzontalan položaj (Vidi sI. 2).
Prirubnica (7) kučišta rotokopačice se zatim navede na
fiksne vijke (8) koji se nalaze na »Spojci za frezu«. Tokom montaže potrebno je rukom pokretati sklop motičica
(noževa) rotokopačice
da bi izbočine kandžaste spoj ke
vratila za prenos snage na rotokopačici nalegle u odgovarajuče udubine kandžaste spojke na vrati lu »Spojke za
frezu«, Nakon toga dobro pritegnuti navratke (9). Time
je priključivanje
izvršena i rotokopačica je spremna za
upotrebu. (Vidi sI. 3).
3
Slika 2.
4
Priključivanje
»spojke
za frezu«
na traktor
OSNOVNE
UPUTE ZA RAD
RAD S ROTOKOPAČICOM
Rotokopačica je ovisno o željene]
jenosti
tla,
predvidena
usitnjenosti
za rad u 1, II. III,
tla, te zbl-
a na lakšem
(manje zbijenom) tlu i u IV brzini traktora.
STAVLJANJE
ROTOKOPAČICE
Pri manjoj brzini kretanja l večern
U POGON
čnog vratila
Pri stavljanju rotokopačice
slijedeči način:
1. Pritisnuti
postupiti
na
broja okretaja
odvojiti
kvačilo.
priključnog
vratila
zemljišta
broju okretaja
priklju-
se pri obradi više usitni
i obrnuto. Ukoliko je tlo teško, jako zbljeno, potrebno je
pri
obradi
ničiti
polugu komande kvačila -
2. Ručicu za biranje
postaviti
u pogon treba
traktora,
birati
nižl
stupanj
prenosa traktora
dubinu obrade, te obradu na veču
ili
ogra-
dubinu vršiti
u
više prolaza.
u željeni položaj 540 ili 1000 o/min.
3. Ručice za biranje
stupnja
prenosa
(brzine)
traktora
takoder postaviti u željeni položaj 1, II, III ili IV brzina.
4. lagano otpustiti
polugu komande kvačila i spustiti
hi-
draulički podizač traktora.
ROTOKOPAČICU
KROJ I VlAžNOJ
NE UPOTREBlJAVATI
ZA
RAD
U
MO-
ZEMLJI!
UPOZORENJE!
REGULACIJA
PRI RADU
SA
člCU
BIRANJE
ZA
VRATILA
ROTOKOPAČICOM
U POLOŽAJ
DO OŠTECENJA
PAČICE!
BROJA
IZNAD
NE POSTAVLJATI
OKRETAJA
1000 o/MIN.
POGONSKOGA
PRIKLJUČNOG
JER MOŽE DOCI
MEHANIZMA
DUBINE OBRADE
RU·
ROTOKO·
Regulacija dubine obrade vrši se pornoču
plaza sa polu-
gom (3. SI. 4). Poveeanje dubine obrade postiže se pomicanjem poluge plaza prema gore, dok je za smanjenje
dubine
potrebno
polugu
pomaknuti
prema dolje.
5
Slika 3.
6
Priključivanje rotokopačice
ODRŽAVANJE ROTOKOPAČICE
ODRŽAVANJE U SEZONI
1. Posebnim
čepom
pogonskog sklopa
potrebi nadoliti.
Osim toga
u godini.
Količina
ulja
. KONZERVIRANJE
(SI. 4)
kontrolirati
svaka 2-3
preporučuje
ulje
u kučištu
radna dana, te
ga po
Konzerviranje
pregledati,
se
izmjena
ulja
jedan
puta
rotokopačice
sezone rada. Rotokopačicu
love
te otkloniti
potrebno
vrši se nakon svake završene
je potrebno
temeljito
očistiti,
sve nastale kva rove. Istrošene
je zamijeniti
sa novim
dije-
originalnim
dijelo-
izložene rai (oksidaciji)
prema-
vima.
u kučištu
pogonskog
sklopa:
0,6 I
Preporuča se sve dijelove
zati zaštitnim
UPOTREBLJAVATI ULJE HIPENOL - 90
2. Poslije rada rotokopačicu
treba očistiti
se nalijepi na motičice i zaštitni
kučišta pogonskog sklopa.
od zemlje
pokrov,
koja
te poklopce
Ovako
u idučo]
mazivom.
održavana
sezoni,
rotokopačica
ainjen
biti
ce
vije k trajanja
spremna
biti
za rad
ce znatno
dulji.
7
Botokopačica
Slika 4.
1
čep
za ulje
8
TV-gS
••t.cnno Vi.n.kDVit: ..
TVORNICA
TRAKTORA
BJELOVAR -
I LJEVAONICA
Matačičevva
Telefon (043) 21·077
Telex 23337 JU TV
JUGOSLAVIJA
15
.j
••t.cnno Vi.n.kDVit: ..
TVORNICA
TRAKTORA
BJELOVAR -
I LJEVAONICA
Matačičevva
Telefon (043) 21·077
Telex 23337 JU TV
JUGOSLAVIJA
15
.j
Download

ROTOKOPACICA FREZA TV-77