OMEKŠIVAČI
DUPLEX
Voda stalno kruži u prirodi. Jedan deo površinskih voda ispari, pa
se u vidu padavina vraća. Zbog prirodnog sadržaja ugljen dioksida
u atmosferi padavine postaju slabo kisele, a samim tim i odlični
rastvarači. Ovakve padavine rastvaraju materije organskog i
neorganskog porekla i u dubljim slojevima zemlje. Prilikom zagrevanja i
prolaska vode kroz cevovod minerali prisutni u vodi (soli kalcijuma i
magnezijuma) izazivaju taloženje kamenca na zidovima cevi, a time
i smanjenje poprečnog preseka, zakrčenje cevovoda, i smanjenje
prenosa toplote. Ova pojava je posebno štetna kod kotlova, bojlera,
mašina za pranje, ovlaživača, aparata za kafu, itd.
Taloženje kamenca se najefikasnije može sprečiti upotrebom
omekšivača vode koji rade po principu jonoizmenjivača. U ovim
uređajima voda prolazi kroz sloj jonoizmenjivačke smole i pri tome
se za smolu vezuju joni Ca i Mg, a njihovo mesto zauzimaju joni
Na koji ne utiču na tvrdoću vode. Pošto se posle određene količine
proizvedene omekšane vode jonska masa zasiti i potrebna joj je
regeneracija, sam proces omekšavanja je periodičan.
OMEKŠIVAČ VODE DUPLEX - VAD je uređaj za omekšavanje vode koji se koristi u industriji i
domaćinstvima.
Da bi omekšivači na bazi jonske izmene mogli bezbedno da rade, neophodno je da voda ima
karakteristike vode za pice. Ukoliko ovo nije slucaj potrebno je osigurati kvalitet ulazne vode
adekvatnim predtretmanom koji je u zavisnosti od kvaliteta vode.
OMEKŠIVAČ VODE - VAD je koncipiran po duplex sistemu koji Vam
omogućava kontinuiran proces proizvodnje omekšane vode tako što
tankovi rade i regenerišu se naizmenično. Trenutak kada započinje
regeneracija podešava se na upravljačkom ventilu FLECK koji reguliše
proces. Upravljački ventil se programira u zavisnosti od kapakteristika
vode i njenog protoka. Vreme za regeneraciju je takođe unapred programirano na upravljačkom ventilu u zavisnosti od potreba korisnika.
VAD sastoji iz dva tanka od najkvalitetnijeg materijala otpornog na
koroziju u kojima se vrši proces jonske izmene i odvojenog rezervoara
za rastvor soli.
Kapacitet
(m3xdH)
(m3xdH)
Tip
uređaja
uređaja
VADVAD
10 10
VADVAD
15 15
VADVAD
20 20
VADVAD
25 25
VADVAD
30 30
VADVAD
40 40
VADVAD
45 45
VADVAD
50 50
VADVAD
60 60
VADVAD
70 70
VADVAD
80 80
VADVAD
100100
VADVAD
110110
VADVAD
150150
VADVAD
200200
VADVAD
250250
VADVAD
300300
VADVAD
350350
VADVAD
450450
VADVAD
600600
VADVAD
700700
VADVAD
800800
1000
VADVAD
1000
1200
VADVAD
1200
1400
VADVAD
1400
Nominalni
protok
protok
(m3/h)
(m3/h)
Priključak
Postrojenja soli
po regeneraciji
po regeneraciji
(kg/reg)
(kg/reg)
Postrojenja vode
po regeneraciji
po regeneraciji
(m /reg)
(m3/reg)
3
Dimenzije
(visina
x širina
x
(visina
x širina
x
dubina
metara)
dubina
metara)
40 40
60 60
80 80
100100
120120
160160
180180
Tip
200200
240240
280280
VAD
10
320320
400
400 15
VAD
440440
600600
VAD
20
800800
1000
VAD
25
1000
1200
1200
VAD
30
1400
1400
1800
1800
VAD
40
2400
2400
2800
2800
VAD 3200
45
3200
4000
4000
VAD 4800
50
4800
5600
5600
VAD
60
x 0.5
1.2 1.2
x .1xx.1
0.5
2.4 2.4
1“ 1“
0.1 0.1
0.250.25
x 1.1
x 0.5
1.2 1.2
x 1.1
x 0.5
3.6 3.6
1“ 1“
0.150.15
0.400.40
KONTROLA RADA
VRŠI SE POMOĆU
UPRAVLJAČKOG VENTILA
x RENOMIRANOG
1.1
x 0.5
1.2 1.2
x 1.1
x 0.5
4.8 4.8
1“ 1“
0.2 0.2
0.500.50
SVETSKOG PROIZVOĐAČA
FLECK 0.250.25
x 1.1
x 0.5
1.2 1.2
x 1.1
x 0.5
6.0 6.0
1“ 1“
0.600.60
x 1.1
x 0.5
1.2 1.2
x 1.1
x 0.5
7.2 7.2
1“ 1“
0.3 0.3
0.750.75
1.2
x
1.1
x 0.5
10
1“
0.4
1.00
1.2
x
1.1
x
0.5
10
1“
0.4
1.00
1.65
x 1.3
x 0.6
10.8
1“
0.45
1.15
1.65
x
1.3
x
0.6
10.8
1“
0.45
1.15
Kapac.
Protok
Priključak Potr. soli Potr. vode 1.6 Mere
x 1.3
x 0.6
1.6 x 1.3
x 0.6
12 12
1“ 1“
0.5 0.5
1.251.25
m3/1dH
(m3/h)
( “)
(kg/reg)
(m3/reg)
(VxŠxD)
x 1.3
x 0.6 m
1.6 1.6
x 1.3
x 0.6
14.414.4
1“ 1“
0.6 0.6
1.5 1.5
x 1.5
x 0.6
16.8
1“
0.7
1.8
1.7 1.7
x 1.5
x 0.6
16.8
1“
0.7
1.8
40 2.0
0,3-0,4
1 19.2
2,5
0,1
1,2x1,0x0,5
1.7
x
1.5
x 0.6
1“
0.8
1.7
x
1.5
x
0.6
19.2
1“
0.8
2.0
x 1.7
x 0.8
1“
2.0 2.0
x 1.7
x 0.8
24
1“ 0,45-0,6
2.5 2.5
60
1 24
3,51.0 1.0 0,15
1,2x1,0x0,5
x 1.8
x 0.8
2.0 2.0
x 1.8
x 0.8
26.426.4
1½“1½“
1.1 1.1
2.8 2.8
x 1.9
x 0.8
1½“
2.0 2.0
x 1.9
x 0.8
36
1½“
80
0,6-0,8
1 36
4,81.5 1.5 0,2
1,2x1,0x0,5
3.8 3.8
x 2.0
x0 .9
1½“/2“
2.0 2.0
x 2.0
x0 .9
48 48
1½“/2“
2.0 2.0
5.0 5.0
2.0
x
2.2
x 0.9
60
1½“/2“
2.5
6.3
100
0,75-1,0
1
6
0,25
1,2x1,0x0,5
2.0
x
2.2
x
0.9
60
1½“/2“
2.5
6.3
x 2.5
x 1.2
1½“/2“
2.0 2.0
x 2.5
x 1.2
72 72
1½“/2“
3.0 3.0
7.5 7.5
x 2.3
x 1.0
120
1 84
7,53.5 3.5 0,3
1,2x1,0x0,5
2“
2.2 2.2
x 2.3
x 1.0
84
2“ 0,9-1,2
8.5 8.5
x 2.7
x 1.14
2.3 2.3
x 2.7
x 1.14
108108
2“ 2“
4.5 4.5
11.011.0
160
1,2-1,6
1 144
10 6.0 6.0 0,4
1,6x1,3x0,6
x 3.2
x 1.2
2.9 2.9
x 3.2
x 1.2
144
3“ 3“
15.015.0
2.9
x
3.2
x 1.2
168
3“
7.0
18.0
2.9
x
3.2
x
1.2
168
3“
7.0
18.0
180
1,6-1,8
1
11
0,45
1,6x1,3x0,6
x 3.2
x 1.2
2.9 2.9
x 3.2
x 1.2
192192
3“ 3“
8.0 8.0
20.020.0
3.2
x 3.7
x 1.4
240
3“
10
25.0
3.2
x
3.7
x
1.4
240
3“
10
25.0
200
1,8-2,0
1
12,5
0,5
1,6x1,3x0,6
x 3.7
x 1.4
3.2 3.2
x 3.7
x 1.4
288288
3“ 3“
12 12
30.030.0
x 4.0
x 1.4
3“
3.3 3.3
x 4.0
x 1.4
336
3“ 1,8-2,4
35.035.0
240
1 336
14 14 14
0,6
1,6x1,3x0,6
VAD 70
280
2,1-2.8
1
17
Za specifične
slučajeve
prilagođavamo
karaktersike
omekšivača
parametrima.
a specifične
slučajeve
prilagođavamo
karaktersike
omekšivača
traženim
parametrima.
VAD
80
320
2,4-3,2
1 traženim
19
0,7
1,7x1,3x0,8
0,8
1,7x1,3x0,8
VAD 100
400
3,0-4,0
1 ili 6/4
24
1,0
2,0x1,7x1,0
VAD 200
800
6,0-8,0
6/4 ili 2
48
2,0
2,0x2,0x1,0
VAD 250
1000
7,5-10,0
6/4 ili 2
60
2,5
2,0x2,2x1,0
VAD 300
1200
9,0-12,0
6/4 ili 2
72
3,0
2,0x2,5x1,2
VAD 350
1400
12,0-14,0
6/4 ili 2
84
3,5
2,0x2,2x1,0
VAD 450
1800
14,0-17,0
2
108
4,5
2,0x2,3x1,0
VAD 600
2400
18,0-24,0
2
144
6,0
2,9x3,2x1,5
VAD 700
2800
21,0-28,0
2
168
7,0
2,9x3,2x1,5
VAD 750
3000
24,0-30,0
2
187,5
7,5
2,9x3,2x1,5
VAD 800
3200
24,0-32,0
3
192
8,0
2,9x3,2x1,5
VAD 1000 4000
30,0-40,0
3
240
10,0
3,2x3,7x1,9
VAD 1200 4800
36,0-48,0
3
288
12,0
3,2x3,9x1,9
VAD 1400 5600
42,0-56,0
3
336
14,0
3,5x4,5x2,5
Postrojenje
mora
instalirano
na sobnoj
temperaturi
od5+do
5+
do40°C.
+ 40°C.
Temperatura
sirove
ulazne
vode
ostrojenje
mora
biti biti
instalirano
na sobnoj
temperaturi
od +
Temperatura
sirove
ulazne
vode
ne ne
VAD
110
440
3,3-4,4
6/4u prostoriji
26 u kojoj
1,1
2,0x1,7x1,0
pređe
vrednost
od30°C.
+ 30°C.
Oprema
ne sme
da1
seiliinstalira
u prostoriji
u kojoj
prašine
ili vlage.
mesme
da da
pređe
vrednost
od +
Oprema
ne sme
da se
instalira
imaima
prašine
ili
vlage.
Ugrađena
oprema
mora
biti
zaštićena
smrzavanja,
radijacije
i toplote.
građena
oprema
biti600
zaštićena
od od
smrzavanja,
radijacije
i toplote.
VADmora
150
4,5-6,0
1 ili
6/4
36
1,5
2,0x1,9x1,0
Ureñaji su dimnenzionisani na 15dH
Postrojenje mora biti instalirano na sobnoj temperaturi od + 5 do + 40°C. Temperatura sirove
ulazne vode ne sme da pređe vrednost od + 30°C. Oprema ne sme da se instalira u prostoriji u
kojoj ima prašine ili vlage.Ugrađena oprema mora biti zaštićena od smrzavanja, radijacije i
toplote.
CWG
Balkan
d.o.o.
Oslobo|enja
11000
Beograd
www.cwg.rs
T: +381
24949
77 949
+ 381
39249
80 249
WG
Balkan
d.o.o.
Bul.Bul.
Oslobo|enja
271 271
SRBSRB
11000
Beograd
www.cwg.rs
T: +381
(11)(11)
24 77
F: +F:381
(11)(11)
39 80
CWG Balkan d.o.o.
Vojvode Stepe 482B
T: + 381 (0) 11 39 46 187
www.cwg.rs
11 000 Beograd, SRB
F: + 381 (0) 11 39 46 207
[email protected]
Download

OMEKŠIVAČI