IZJAVA O MREŽI 2013.
IZJAVA O MREŢI
Sadrţaj
1.
OPŠTE INFORMACIJE
6
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.7.
1.8.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.10.
UVOD
CILJ
PRAVNI OKVIR
Evropska pravna regulativa
Pravna regulativa Crne Gore
Ostali potrebni propisi koji se tiĉu rada prevoznika
PRAVNI STATUS
Opšte odredbe
Odgovornost
Procedure ţalbe
STRUKTURA IZJAVE O MREŢI
STUPANJE NA SNAGU I IZMJENE IZJAVE O MREŢI
Period vaţenja Izjave o mreţi
Proces aţuriranja
OBJAVLJIVANJE, DISTRIBUCIJA I DOSTUPNOST IZJAVE O MREŢI
KONTAKT INFORMACIJE
SARADNJA SA DRUGIM UPRAVLJAĈIMA INFRASTRUKTURE
Rail Net Europe
''Jedan šalter za prodaju'' - (OSS)
Alati RNE-a
OPIS TERMINA I SKRAĆENICA
6
8
8
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
14
14
16
2.
USLOVI ZA PRISTUP ŢELJEZNIĈKOJ INFRASTRUKTURI
19
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
PRAVNI OKVIR
OPŠTI USLOVI PRISTUPA
Uslovi za podnošenje zahtjeva za dodjelu trase
Kome je dozvoljeno da podnese zahtjev za trasu
Licence
Sertifikat o bezbjednosti
Osiguranje
TRASE
OPŠTI USLOVI POSLOVANJA
Okvirni ugovor
Ugovor o korišćenju ţeljezniĉke infrastrukture
Ostale usluge
OPERATIVNA PRAVILA RADA
TRANSPORT NAROĈITIH POŠILJKI
TRANSPORT OPASNIH MATERIJA
POSTUPAK PRIJEMA ŢELJEZNIĈKIH VOZILA
POSTUPAK PRIJEMA OSOBLJA
PUTNIĈKI PREVOZ
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
24
24
25
25
IZJAVA O MREŢI
3.
INFRASTRUKTURA
25
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
DEFINICIJA DRŢAVNE ŢELJEZNIĈKE INFRASTRUKTURE
VELIĈINA MREŢE
Granice
Prikljuĉne ţeljezniĉke mreţe
Ostale informacije
OPIS MREŢE
Geografski podaci
25
26
26
26
27
27
27
3.3.1.1. Vrste pruga
3.3.1.2. Širina kolosjeka
3.3.1.3. Naziv stanica i sluţbenih mjesta na pruzi
28
28
28
3.3.2.
Karakteristike pruge
28
3.3.2.1.
3.3.2.2.
3.3.2.3.
3.3.2.4.
3.3.2.5.
3.3.2.6.
3.3.2.7.
Slobodni profil
Dozvoljeno opterećenje
Nagib i otpor pruge
Brzine
Najveća dopuštena duţina voza
Sistem napajanja
Pantograf
28
28
29
29
29
29
30
3.3.3.
Sistemi i oprema za upravljanje saobraćajem i komunikacioni sistemi
30
3.3.3.1. Sistemi za signalizaciju
3.3.3.2. Sistemi za upravljanje saobraćajem
3.3.3.3. ATC sistemi – sistemi automatskog upravljanja
30
30
31
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
OGRANIĈENJA U SAOBRAĆAJU
Posebna infrastruktura
Ograniĉenja u pogledu ţivotne sredine
Opasne materije
Ograniĉenja u pogledu tunela
Ograniĉenja u pogledu mostova
RASPOLOŢIVOST INFRASTRUKTURE I KAPACITETI USLUGA
Stanice, stajališta i saobraćajno transportna otpremništva (STO)
Robni terminali
Objekti za pruţanje usluga
31
31
31
32
32
32
32
32
33
34
3.5.3.1.
3.5.3.2.
3.5.3.3.
3.5.3.4.
3.5.3.5.
3.5.3.6.
3.5.3.7.
3.5.3.8.
3.5.3.9.
Ranţirne stanice
Tehniĉka putniĉka stanica
Objekti za odrţavanje voznih sredstava
Objekti za snabdijevanje gorivom
Postrojenja za njegu i snabdijevanje vodom putniĉkih kola
Kolske vage
Mjeraĉi za tovarni profil
Rampe za utovar i istovar praćenih vozila
Rampe za utovar, istovar i pretovar tereta
34
34
35
35
35
36
36
36
37
3.6.
RAZVOJNI PROJEKTI U INFRASTRUKTURI
37
4.
DODJELJIVANJE KAPACITETA (TRASA)
38
4.1.
4.2.
UVOD
OPIS PROCEDURE
38
38
IZJAVA O MREŢI
4.6.
4.7.
4.8.
4.8.1.
4.8.2.
4.8.3.
4.8.4.
DINAMIKA PODNOŠENJA ZAHTJEVA I DODJELA KAPACITETA
38
Dinamika podnošenja zahtjeva tokom vaţenja reda voţnje
39
Podnošenje zahtjeva za trase vozova van postupka utvrĊivanja reda
voţnje (ad-hoc zahtjevi)
39
POSTUPAK DODELJIVANJA KAPACITETA (TRASA)
40
Procedura usaglašavanja
40
Procedura rešavanja sporova
40
''Zagušena'' infrastruktura
41
DODJELA KAPACITETA ZA VOZOVE ZA ODRŢAVANJE I
REKONSTRUKCIJU
41
NEKORIŠĆENJE TRASE - PRAVILA O OTKAZIVANJU
41
PREVOZ NAROĈITIH POŠILJKI I OPASNIH MATERIJA
42
POSEBNE MJERE KOJE SE PRIMJENJUJU U SLUĈAJU POREMEĆAJA
42
Principi
42
Operativna ograniĉenja
42
Problemi koji se mogu predvidjeti (oĉekivani)
42
Problemi koji se ne mogu predvidjeti (neoĉekivani)
43
5.
USLUGE
5.1.
5.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.3.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.
5.3.10.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.7.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
UVOD
43
MINIMALNI PRISTUPNI PAKET USLUGA KORIŠĆENJA INFRASTRUKTURE 44
PRISTUP PRUGOM DO USLUŢNIH OBJEKATA I NJIHOVO KORIŠĆENJE 44
Pristup prugom do sluţbenih objekata
44
Korišćenje postrojenja za snabdijevanje elektriĉnom energijom za vuĉu
vozova
45
Objekti za snabdijevanje gorivom
45
Stanice za prijem i otpremu putnika, staniĉne zgrade i ostali objekti
45
Stanice za teretni saobraćaj i stanice u kojima se vrši utovar – istovar
praćenih automobila
45
Ranţirne stanice
46
Kolosjeci za formiranje /sastavljanje/ vozova
46
Objekti za odrţavanje voznog parka
46
Ostali tehniĉki objekti
47
DODATNE USLUGE
47
Snabdijevanje elektriĉnom energijom za vuĉu vozova
47
Objekti za snabdijevanje gorivom
48
Usluge manevrisanja
48
Nadzor pri prevozu opasnih materija
48
Pomoć pri prevozu vozova sa naroĉitim pošiljkama
49
Ostale dodatne usluge
49
PRATEĆE USLUGE
50
Pristup telekomunikacionoj mreţi
50
Pruţanje dodatnih informacija
50
Tehniĉki pregled voznih sredstava u stanicama
50
6.
TARIFA
51
6.1.
PRAVNI OKVIR
51
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.5.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
43
IZJAVA O MREŢI
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
METOD NAPLAĆIVANJA
Usluge obuhvaćene tarifom
Principi naplaćivanja
Formula za kalkulaciju naknade
Vrijednost za pojedinaĉne elemente formule za obraĉun naknada za trasu
51
51
51
52
52
6.2.4.1. Ponderisanje koeficijenata - P
52
6.2.4.2. Koeficijenti za trošenje kolosjeka - K
52
6.2.4.3. Faktor za zahtjev ţeljezniĉkog prevoznika po pitanju reda voţnje – F 52
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
PRILOZI
TARIFIRANJE (naplaćivanje)
Cijena po voznom kilometru
Cijena dodatnih usluga
Cijena pratećih usluga
Eksterni troškovi
IZUZECI PO PITANJU TARIFIRANJA ZA KORISNIKE
OTKAZIVANJE VOZNE TRASE I PONIŠTAVANJE PLANIRANE VOŢNJE
POPUSTI ZA KVALITET
PROMJENE VOZNE TRASE
NAĈIN PLAĆANJA
53
53
53
53
53
53
53
54
54
54
55
IZJAVA O MREŢI
1. OPŠTE INFORMACIJE
Ova Izjava o mreţi je dokument sastavljen u skladu sa Zakonom o ţeljeznici Crne Gore i
Direktivama EU.
Dokumenat ispunjava sve norme predviĎene smjernicama predviĎenim od asocijacije Rail
Net Europe i sluţi kao informativni materijal namjenjen domaćim i meĎunarodnim
prevoznicima ili operaterima.
Izjava o mreţi obezbjeĎuje opšte informacije o ţeljezničkoj mreţi, saobraćaju, uslovima za
pristup ţeljezničkoj infrastrukturi i reţimu naknada za korišćenje iste.
1.1. UVOD
Saglasno Strategiji restrukturiranja Ţeljeznice Crne Gore i zaključcima Vlade Crne Gore o
realizaciji Strategije restruktuiranja, u postupku daljeg restruktuiranja Ţeljeznice Crne
Gore, u 2008. godini je izvršeno potpuno razdvajanje Upravljača Infrastrukture (UI) od
Prevoza, gašenjem matičnog društva. U postupku daljeg restrukturiranja u 2009. godini
Prevoz je razdvojen na dva Društva:
-
Ţeljeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica i
-
MONTECARGO AD – Podgorica JSC.
Iz Ţeljezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica izdvojeno je novo akcionarsko
društvo, AD „Odrţavanje ţeljezničkih voznih sredstava“ – Podgorica, 01.01.2011.godine.
Saglasno Strategiji, u 2012. godini nastaviće se postupak daljeg restruktuiranja
Ţeljezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, kao upravljača infrastrukturom.
Ţeljeznička Infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica ima svojstvo pravnog lica i u
granicama predmeta poslovanja samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje pravne
poslove i preduzima druge pravne radnje od značaja za obavljanje djelatnosti.
Osnovna djelatnost Ţeljezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica je odrţavanje
ţeljezničke infrastrukture, organizacija i regulisanje saobraćaja.
Ţeljeznička infrastruktura u Crnoj Gori je javno dobro u opštoj upotrebi u vlasništvu drţave
Crne Gore, koju pod jednakim uslovima mogu koristiti svi zainteresovani ţeljeznički
prevoznici na način na koji je propisan Zakonom o ţeljeznici.
U skladu sa Zakonom o ţeljeznici, ŢICG kao UI donosi i objavljuje Izjavu o mreţi.
Organizaciona šema ŢICG prikazana je u nastavku.
6
IZJAVA O MREŢI
1.2. CILJ
Cilj ove izjave o mreţi je da pruţi jedinstveni izvor osnovnih informacija koje su potrebne
ţeljezničkom prevozniku, koji ţeli da pruţa usluge prevoza na ţeljezničkoj infrastrukturi
kojom upravlja ŢICG.
Izjava o mreţi postoji da bi predstavila ţeljezničku infrastrukturu i uslove za pristup,
uključujući pravne, tehničke i ekonomske uslove, a posebno naknade za korišćenje trasa,
kao i druge usluge i procedure vezane za korišćenje trasa.
Djelovi Izjave o mreţi definišu:





karakteristike infrastrukture i uslove pristupa relevantnoj ţeljezničkoj infrastrukturi
(prugama),
principe naknada i tarifa, neophodne podatke za proračun naknade i formule za
proračun naknada,
principe i kriterijume za dodjelu kapaciteta, koji sadrţe opšte karakteristike
infrastrukture, koje su dostupne ţeljezničkim prevoznicima i sva ograničenja
vezana za njeno korišćenje, uključujući moguće zahtjeve u pogledu odrţavanja
kapaciteta, takoĎe i specijalizovane procedure i termine koji se odnose na dodjelu
kapaciteta,
specifikaciju dodjele kapaciteta, a naročito:
- procedure koje koristi podnosilac zahtjeva - kandidat koji traţi od UI da mu
dodjeli kapacitete,
- uslove koje bi kandidati trebalo da ispune,
- dinamiku podnošenja zahtjeva i procesa dodjele kapaciteta,
- principe procesa koordinacije,
- procedure i kriterijume koji se koriste u slučaju konfliktnih zahtjeva za
pojedinim djelovima infrastrukture,
- detaljna ograničenja pri korišćenju infrastrukture,
- ostale uslove koji uzimaju u obzir prethodni nivo kapaciteta pri odreĎivanju
prioriteta procesa dodjele.
mjere koje su podloţne ad-hoc proceduri.
1.3. PRAVNI OKVIR
Funkcionisanje infrastrukture i saobraćaja na mreţi ŢICG regulisano je:
 pravnom regulativom Crne Gore,
 aktima Upravljača infrastrukture – ŢICG,
 aktima i tehnološkim procedurama Prevoznika, koji su u okvirima naznačenim u
gore pomenutoj pravnoj regulativi.
Pošto je izdavanje ovog dokumenta samo po sebi usklaĎivanje sa evropskom
regulativom, tamo gde domaći propisi nijesu obraĎivali obavezni dio sadrţaja Izjave o
mreţi, preuzeta su rješenja prema preporukama i direktivama EU u ovoj oblasti.
8
IZJAVA O MREŢI
1.3.1. Evropska pravna regulativa
Evropska pravna regulativa od posebnog značaja uključuje sljedeća dokumenta:
 Direktiva Savjeta 91/440/ECC od 29. jula 1991. o razvoju ţeljeznica Zajednice EU,
 Direktiva 95/18/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 19. juna 1995. o davanju
licenci ţeljezničkim preduzećima,
 Direktiva Evropskog Parlamenta 96/35/EC od 3. juna 1996. o postavljenju i stručnim
kvalifikacijama savjetnika za bezbjednost pri prevozu opasnih materija u drumskom,
ţeljezničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju,
 Direktiva 2001/14/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2001. o
dodjeli kapaciteta ţeljezničke infrastrukture i naplati naknada za korišćenje
ţeljezničke infrastrukture i sertifikata o bezbjednosti,
 Direktiva 2004/49/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 29. aprila 2004. o
bezbjednosti na prugama Zajednice i dopunjena Direktiva Savjeta 95/18/EC o
davanju licenci ţeljezničkim preduzećima,
 Direktiva 2001/16/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 19. marta 2001. o
interoperabilnosti konvencionalnog ţeljezničkog sistema,
 Propis Savjeta Evrope (EEC) br. 1191/69 od 26. juna 1969. o aktivnostima drţava
članica u vezi sa obavezama javnog prevoza u ţeljezničkom, drumskom i
unutrašnjem vodnom saobraćaju,
 Propis Savjeta Evrope (EEC) br. 1192/69 od 26. juna 1969. o zajedničkom pravilima
za normalizaciju računa ţeljezničkih preduzeća,
 Propis Savjeta Evrope (EEC) br. 1108/70 od 04. juna 1970. koji uvodi
računovodstveni sistem troškova na infrastrukturi u odnosu na ţeljeznički, drumski i
unutrašnji vodni saobraćaj,
 Odluka Evropskog parlamenta i Odluka Savjeta br. 96/1692 od 23. jula 1996. o
smjernicama EU za razvoj Trans-evropske saobraćajne mreţe,
 Odluka Savjeta Evrope (EEC) od 22. januara 1990. godine o uspostavljanju
zajedničkih pravila za odreĎene tipove kombinovanog transporta robe izmeĎu
drţava članica,
 Odluka Evropskog Parlamenta (EC) od 19. juna 1995. o razvoju ţeljezničkog i
kombinovanog transporta.
 Pravilnik za meĎunarodni ţeljeznički prevoz opasne robe - RID
1.3.2. Pravna regulativa Crne Gore
Pravna regulativa Crne Gore od posebnog značaja za ovu izjavu uključuje sljedeća
dokumenta:
 Zakon o ţeljeznici („Sluţbeni list RCG“, broj 21/04 i „Sluţbeni list CG“, broj 54/09),
 Zakon o bezbjednosti u ţeljezničkom saobraćaju („Sluţbeni list CG“, broj 4/08),
 Zakon o ugovornim odnosima u ţeljezničkom saobraćaju („Sluţbeni list CG“, broj
41/10),
 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sluţbeni list RCG”, broj 39/03),
 Zakona o ratifikaciji sporazuma o uspostavljanju ţeljezničke mreţe visoke
performanse u Jugoistočnoj Evropi („Sluţbeni list RCG”, broj 44/07),
 Zakon o prevozu opasnih materija („Sluţbeni list CG”, broj 5/08),
 Zakon o oruţju („Sluţbeni list RCG“, broj 49/04 i „Sluţbeni list CG“, broj 49/08),
9
IZJAVA O MREŢI
 Zakon o proizvodnji i prometu otrova („Sluţbeni list RCG“, br. 31/77; 40/77; 29/89;
39/89; 48/91; 17/92),
 Zakon o ţivotnoj sredini („Sluţbeni list CG“, broj 48/08),
 Zakon o eksplozivnim materijama (Sl. list CG 049/08-59.058/08-8),
 Zakon o prevozu opasnih materija (Sl.list CG 005/08-6),
 Zakon o zaštiti od buke (Sl. list CG 045/06-25),
 Zakon o potvrĎivanju Protokola od 3.juna 1999. godine o izmjenama Konvencije o
medjunarodnim ţeljezničkim prevozima ( COTIF) od 9. maja 1980. godine (Protokol
iz 1999.) i Konvencije o medjunarodnim ţeljezničkim prevozima (COTIF) od 9.maja
1980. godine u verziji na osnovu Protokola o izmjenama od 3.juna 1999. godine
(„Sluţbeni list CG –MeĎunarodni ugovori ”broj 4/09)
 Zakon o potvrĎivanju Sporazuma izmeĎu Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije
o graničnoj kontroli u ţeljezničkom saobraćaju („Sluţbeni list CG – MeĎunarodni
ugovori“, broj 04/09),
 Pravilnik 20 o prevozu naročitih pošiljki („Sluţbeni list ZJŢ”, broj 27/94),
 Pravilnik o izdavanju licence za upravljanje ţeljezničkom infrastrukturom ( „Sluţbeni
list CG“, broj 56/08),
 Pravilnik o izdavanju sertifikata o bezbjednosti za prevoz u ţeljezničkom saobraćaju
(„Sluţbeni list CG“, broj 56/08),
 Pravilnik o izdavanju licence za prevoz u ţeljezničkom saobraćaju („Sluţbeni list
CG“, broj 56/08),
 Pravilnik o izdavanju sertifikata o bezbjednosti za upravljanje ţeljezničkom
infrastrukturom („Sluţbeni list CG“, broj 56/08).
1.3.3. Ostali potrebni propisi koji se tiĉu rada prevoznika
Saobraćaj na ţeljezničkoj infrastrukturi podlijeţe nacionalnoj pravnoj regulativi kao i
jednoznačnim tehnološkim procedurama prevoznika. Propisi i procedure koji se odnose
na prevoznike u Crnoj Gori odreĎuje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u saradnji sa
Direkcijom za ţeljeznice i ŢICG. Pravila regulisanja saobraćaja, odnosno saobraćajnih
operacija na ţeljezničkoj infrastrukturi odreĎuju obim, sredstva i uslove aktivnosti
prevoznika, koje su neophodne da bi se obezbjedilo odvijanje saobraćaja, a naročito:
a)
b)
c)
d)
funkcionisanje voznih sredstava,
stavljanje voznih sredstava u pogon,
zaustavljanje i kvar voza,
praćenje voza.
1.4. PRAVNI STATUS
1.4.1. Opšte odredbe
Izjavu o mreţi, shodno Zakonu o ţeljeznici donosi i objavljuje Upravljač infrastrukture ŢICG.
ŢICG je duţna da Izjavu o mreţi redovno aţurira i po potrebi mijenja. Izjava o mreţi se
objavljuje najkasnije četiri mjeseca prije krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu
infrastrukturnih kapaciteta - trase i vaţiće uz godišnji red voţnje.
Izjava o mreţi je zasnovana na pravnom okviru definisanom u dijelu 1.3. U slučajevima
nejasnoće ili sudskih postupaka primjeniće se odgovarajuće odredbe pravne regulative
Crne Gore. Izjava o mreţi je dokument sa informacijama koji je namjenjen konkretnim
korisnicima i njegov sadrţaj nije pravno obavezujući.
10
IZJAVA O MREŢI
Svi propisi i tehnički dokumenti koji stupe na snagu nakon objavljivanja Izjave o mreţi se
primenjuju i treba ih uzeti u obzir prilikom tumačenja Izjave o mreţi.
Izjava o mreţi se objavljuje i na engleskom jeziku. U slučaju nepodudaranja crnogorske i
engleske verzije teksta, mjerodavna je crnogorska.
1.4.2. Odgovornost
ŢICG je odgovorna za tačnost informacija datih u Izjavi o mreţi. ŢICG ne odgovara za
štetu koja nastane zbog štamparskih grešaka u Izjavi o mreţi.
Izjava o mreţi je izraĎena na osnovu informacija dostupnih do 01.01. 2012. godine.
U slučaju neusklaĎenosti Izjave o mreţi sa vaţećim zakonodavstvom, mjerodavno je
vaţeće zakonodavstvo. Zakonodavstvo u pripremi nije uzeto u obzir.
Svi propisi i tehnički dokumenti koji stupe na snagu nakon objavljivanja ove Izjave o mreţi
se primjenjuju i treba ih uzeti u obzir prilikom tumačenja ove Izjave o mreţi.
1.4.3. Procedure ţalbe
Podnosilac zahtjeva - kandidat za dodjelu kapaciteta ţeljezničke infrastrukture moţe da
zahtjeva od nadljeţnog tjela da izvrši reviziju:
 Izjave o mreţi i kriterijuma koje ona postavlja,
 dodjele kapaciteta infrastrukture, ako zahtjev podnosioca zahtjeva – kandidata za
dodjelu kapaciteta nije uvaţen ili je uvaţen samo u odreĎenoj mjeri,
 procedure naplate naknada i nivoa cijena ili strukture cijena za korišćenje
infrastrukture,
 u ostalim slučajevima u vezi osiguravanja pristupa i korišćenja ţeljezničke
infrastrukture.
Ako nadleţni organ uprave (Direkcija za ţeljeznice) otkrije da je došlo do povrede
procedure od strane UI prilikom pripreme Izjave o mreţi ili prilikom dodjele kapaciteta
infrastrukture, donijeće odluku u kojoj je UI obavezan da izmjeni Izjavu o mreţi ili da
donese drugačiju odluku o dodjeli kapaciteta.
1.5. STRUKTURA IZJAVE O MREŢI
Izjava o mreţi je sastavljena u skladu sa generalnom strukturom Izjava o mreţi Evropske
ţeljezničke asocijacije (RaiNetEurope association).
Izjava o mreţi obezbjeĎuje dostupnost informacija potencijalnim i postojećim ţeljezničkim
prevoznicima, i u skladu je sa usvojenim formatom Izjava o mreţi drugih Upravljača
infrastrukture.
Struktura Izjave o mreţi je sljedeća:
1. Opšte informacije

sadrţi cilj izdavanja Izjave o mreţi, pravne
odredbe koje regulišu infrastrukturu na
ţeljeznici i transportne operacije na
ţeljezničkoj infrastrukturi,
2. Uslovi pristupa

daju specifikaciju uslova, koje će ispuniti
ţeljeznički prevoznici za pristup ţeljezničkoj
11
IZJAVA O MREŢI
infrastrukturi,
3. Infrastruktura

sadrţi opis mreţe Ţeljezničke infrastrukture
Crne Gore AD – Podgorica,
4. Dodeljivanje kapaciteta

daje specifikaciju procedure
kapaciteta i uslova raspodjele,
5. Usluge

daje specifikaciju usluga koje pruţa
Ţeljeznička infrastruktura Crne Gore AD –
Podgorica,
6. Naknade

daje specifikaciju metoda obračuna naknada
za korišćenje ţeljezničke infrastrukture i za
druge usluge koje pruţa Ţeljeznička
infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica.
raspodjele
1.6. STUPANJE NA SNAGU I IZMJENE IZJAVE O MREŢI
1.6.1. Period vaţenja Izjave o mreţi
Izjava o mreţi vaţi tokom perioda trajanja reda voţnje sa dinamikom promjena u redu
voţnje u dogovorenim danima koji će biti objavljeni. Period vaţenja reda voţnje na
ţeljeznici je godinu dana od ponoći druge subote u decembru.
Ova Izjava o mreţi vaţi za red voţnje 2012/2013. godine.
Izjava o mreţi se objavljuje najkasnije 3 mjeseca prije početka krajnjeg roka za
podnošenje zahtjeva za dodjelu trase i vaţi za cio period vaţenja reda voţnje.
1.6.2. Proces aţuriranja
Izjava o mreţi aţuriraće se u slučaju izmjene vaţnih informacija objavljenih u ovoj izjavi.
Svaka izmjena Izjave o mreţi biće posebno objavljena na web stranici www.zicg.me, pri
čemu će biti objavljen ne samo izmjenjeni dio Izjave, već i izmjenjena i aţurirana Izjava.
Prevoznici će biti obaviješteni o izmjenama u Izjavi o mreţi putem e-maila.
1.7. OBJAVLJIVANJE, DISTRIBUCIJA I DOSTUPNOST IZJAVE O
MREŢI
Izjava o mreţi objavljena je u štampanom obliku i u elektronskom obliku na web stranici
ŢICG (www.zicg.me) na crnogorskom i engleskom jeziku.
ŢICG, na zahtjev Prevoznika, moţe besplatno dostaviti Izjavu o mreţi ili njen dio u
elektronskoj formi, ili je poslati elektronskom poštom (e-mail).
1.8. KONTAKT INFORMACIJE
ŢICG će na zahtjev prevoznika staviti na raspolaganje druge informacije koje nijesu
sadrţane u Izjavi o mreţi.
Kontakti:
Ţeljezniĉka infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
12
IZJAVA O MREŢI
81 000 Podgorica
Crna Gora
Kontakt osoba: Natalija Asanović, saob.ing.spec.
Sektor za regulisanje i upravljanje saobraćaja
Tel.: 00 382 20 441 268
Fax: 00 382 20 441 349
e-mail: [email protected]
www.zicg.me
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Rimski trg 46
20 000 Podgorica
Crna Gora
Sektor pomorskog i ţeljezničkog saobraćaja i evropskih integracija
Tel :00 382 20 483 376
www.mps.gov.me
Direkcija za ţeljeznice
Ul. Hercegovačka 75
20 000 Podgorica
Crna Gora
Tel: 00 382 20 232 127
Fax: 00 382 20 232 128
1.9. SARADNJA SA DRUGIM UPRAVLJAĈIMA INFRASTRUKTURE
1.9.1. Rail Net Europe
Asocijacija RailNetEurope (dalje u tekstu RNE) osnovana je u januaru 2004. od strane 12
Upravljača infrastrukture iz cijele Evrope. Zajednička kancelarija za koordinaciju svih
aktivnosti asocijacije nalazi se u Beču.
RNE je nastao iz niza bilateralnih i multilateralnih saradnji izmeĎu evropskih Upravljača
infrastrukture sa ciljem osnivanja jedne zajedničke organizacije sa evropskim fokusom.
Članovi RailNetEuropa zajednički harmoniziraju uslove i uvode korporativni pristup za
unapreĎivanje evropskog ţeljezničkog poslovanja sa stanovišta ţeljezničke infrastrukture,
a u korist cjelokupne ţeljezničke industrije.
RNE-u se do danas pridruţilo 33 Upravljača infrastrukture sa statusom punopravnog,
pridruţenog člana ili člana kandidata.
RNE preko svojih članova upravlja prugama u duţini od preko 230.000 km uključujući
vaţne trajektne linije i saraĎuje sa preko 120 prevoznika u meĎunarodnom transportu i sa
više od 300 prevoznika koji za sada rade samo u domaćem saobraćaju članica.
Glavni ciljevi RNE-a usmjereni su ka poboljšanju uslova pristupa i realizacije
meĎunarodnog ţeljezničkog saobraćaja, naročito u pogledu operativnosti. Da bi se ovo
postiglo, RNE je usmjerena na cijelokupan proces meĎunarodnih saobraćajnih operacija.
On počinje sa harmonizacijom srednjoročnog i dugoročnog planiranja odreĎenih članica
asocijacije, zajedničkim pristupom vezanim za marketing i prodaju, odgovarajućim
13
IZJAVA O MREŢI
planiranjem i radom i završava se obezbjeĎivanjem usluga po realizaciji saobraćaja, kao
što su monitoring, kontrola i procijena realizovanog saobraćaja.
Jedan od prvih koraka ka progresivnoj harmonizaciji bilo je pravljenje modela strukture za
pripremu Izjave o mreţi, koju koriste sve članice RNE. Od 2005. godine, RNE je preuzela
potpunu odgovornost za sastavljanje meĎunarodnog reda voţnje i pruţa podršku svojim
aktivnostima. TakoĎe, RNE upravlja informacionim sistemima EICIS i Pathfinder.
Jedan od najvaţnijih koraka RNE bilo je stvaranje meĎunarodne mreţe poslovnih
kancelarija One Stop Shop (OSS) – Prodaja na jednom mestu.
Spisak svih članica RNE, kao i dodatne informacije o ovoj asocijaciji mogu se naći na web
stranici www.railneteurope.com.
1.9.2. ''Jedan šalter za prodaju'' - (OSS)
Upravljači infrastrukture članovi RNE-a otvorili su nacionalne kancelarije ''jedan šalter za
prodaju'' ili One Stop Shop (OSS), koje zajedno čine mreţu kontakt tačaka za korisnike
unutar RNE-a. U pogledu meĎunarodnih zahtjeva za trasama, korisnici treba samo da
kontaktiraju jednu od ovih OSS, koja će onda inicirati cjelokupan proces meĎunarodnog
dodjeljivanja trasa.
U bliskoj saradnji sa drugim upravljačima infrastrukture kontaktirani punktovi OSS će:
 ponuditi prevozniku podršku i informacije o cjelokupnom asortimanu proizvoda i
usluga upravljača infrastrukture;
 obezbjediti sve informacije o uslovima za pristup infrastrukturi bilo kog
upravljača infrastrukture koji je član RNE-a;
 obraditi zahtjeve za dodjelu meĎunarodnih trasa unutar RNE-a;
 obezbjediti da se zahtjevi za sljedeći red voţnje na vrijeme uzmu u obzir
prilikom sastavljanja godišnjeg reda voţnje;
 obezbjediti ponude za ţeljezničke trase na cijelom prevoznom putu u
meĎunarodnom saobraćaju.
U skladu sa svojim motom ''jedno lice za klijenta'', OSS obezbjeĎuje stručnu i efikasnu
pomoć preko svih graničnih prelaza, zasnovanu na transparentnim procedurama na bazi
povjerenja i nediskriminacije. Spisak kontakata po zemljama članicama moţe se naći na
web stanici www.railneteurope.com.
1.9.3. Alati RNE-a
PATHFINDER
Pathfinder je online softverski alat dostupan svim ţeljezničkim prevoznicima i
upravljačima infrastrukture. Upravljači infrastrukture su se sloţili da će se sve
meĎunarodne trase ( u putničkom i u teretnom prevozu) definisati putem ovog alata.
Pathfinder olakšava komunikaciju prilikom naručivanja trasa i postupka koordinacije
u svim fazama izrade meĎunarodnog reda voţnje. Pathfinder je alat koji u potpunosti
odgovara meĎunarodnom postupku za pripremu novog i korekciju postojećeg reda
voţnje. TakoĎe omogućava ţeljezničkim prevoznicima da predaju studije trasa kako bi
pripremili svoje buduće zahtjeve za meĎunarodne trase.
14
IZJAVA O MREŢI
U pogledu upravljanja zahtjevima za meĎunarodne trase, Pathfinder obuhvata funkciju
One Stop Shop-a. Krajem svake kalendarske godine objavljuju se „Pathfinder
smjernice“ kojima se jasno odreĎuju uloge i odgovornosti.
Za više informacija o Pathfinderu moguće je dobiti na web stranici: www.pfndr.org ili
pisati na helpdesk: [email protected]
EICIS
EICIS (European Infrastructure Charging Information System – Informacioni sistem o
naknadama za korišćenje evropske infrastrukture) je RNE-ov meĎunarodni alat za
procjenu naknada za korištenje ţeljezničke infrastrukture, koji korisnicima daje
informacije o cijenama. Internetski krovni sistem za razne nacionalne sisteme naplate
ţeljezničke infrastrukture moţe izračunati naknadu za korišćenje meĎunarodne trase u
sekundi, 24 sata na dan – uključujući naknade za trasu voza, korišćenje perona i
troškove manevrisanja.
Sadašnji cilj razvoja EICIS-a je da se usklade
informacijama iz Izjava o mreţi.
informacije koje daje EICIS sa
EICIS-ova web stranica je www.eicis.com. Helpdesk,
e-mail: [email protected]
moţe se izvršiti
kontakt i na
EUROPTIRAILS
EUROPTIRAILS je aplikacija na internetu koja prati saobraćaj meĎunarodnih vozova
od mjesta polaska do odredišnog mjesta . Podrţava upravljanje meĎunarodnim vozova
davanjem podataka koji se odnose na meĎunarodne vozove za prevoz putnika i na
teretne vozove na RNE koridorima. EUROPTIRAILS se ne odnosi na usluge nacionalnog
prevoza.
EUROPTIRAILS u stvarnom vremenu preko interneta pruţa podatke o vozovima i
generiše izvještaje na osnovu arhivskih podataka. Ova dva proizvoda EUROPTIRAILS-a
se oslanjaju na istim osnovnim podacima:

pregled informacija o vozovima prikuplja u stvarnom vremenu, centralizuje ih i
objavljuje informacije o vozovima koji saobraćaju na većini RNE koridora (u
rastućem broju drţava što uključuje Austriju, Belgiju, Francusku, Njemačku,
Italiju, Luksemburg, Nizozemsku, Sloveniju i Švajcarsku) kao što su:

trenutna i prethodna lokacija voza

informacije o dogovorenom dnevnom redu voţnje

informacije o kašnjenju i razlozima kašnjenja

funkcija izvještavanja omogućuje praćenje informacija o vozu i kašnjenju u
odreĎenom vremenskom periodu.
Pored toga, planira se i treći proizvod koji će omogućiti razmjenu podataka u stvarnom
vremenu izmeĎu upravljača infrastrukture i ţeljezničkih prevoznika koji koriste TAF TSI
format.
15
IZJAVA O MREŢI
EUROPTIRAILS je prateći alat EPR-a (European Performance Regime – Evropski
sistem pokazatelja kvalitete transporta) – zajedničkog projekta RNE-a i UIC-a.
Na EUROPTIRAILS se moţe pristupiti putem web stranice: https://www.europtirails.eu.
1.10. OPIS TERMINA I SKRAĆENICA
Izjava o mreži
Predstavlja izjavu kojom se detaljno utvrĎuju pravila, rokovi,
postupci i kriterijumi koji se tiču raspodjele kapaciteta ţeljezničke
infrastrukture i sistema utvrĎivanja troškova.
Ad - hoc zahtjev
Zahtjev za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta kojim se traţi
dodjela trase voza izvan postupka dodjele trasa za godišnji vozni
red.
One Stop Shop
(OSS)
Predstavnik Upravljača infrastrukture koji zajedno sa
predstavnicima drugih upravljača infrastrukture čini meĎunarodnu
mreţu kojom se korisnicima olakšava pristup meĎunarodnoj
ţeljezničkoj infrastrukturi.
Pathfinder
Internetski komunikacijski sistem za optimalnu koordinaciju
meĎunarodnih trasa vozova.
Pravo pristupa
Pravo ţeljezničkog
infrastrukturu.
Robni terminal
Sva sluţbena mjesta otvorena za robni rad gdje se vrši prijem i
otprema pošiljaka.
Trasa voza
Infrastrukturni kapacitet potreban za voţnju voza izmeĎu dva
mjesta u odreĎeno vrijeme.
Ugovor o pristupu
Ugovor kojim Upravljač infrastrukture odobrava ţeljezničkom
prevozniku pravo pristupa na ţeljezničku infrastrukturu i kojim se
ureĎuju meĎusobna prava i obaveze, odreĎuje dodijeljeni
kapacitet, visina naknade za korišćenje ţeljezničke infrastrukture
i ostala pitanja u vezi sigurnosti prevoza i zaštite sredine.
Upravljač
infastrukture (UI)
Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik (u Crnoj
Gori), koje je ovlašćeno za upravljanje ţeljezničkom
infrastrukturom.
Željezničko
preduzeće
(prevoznik ili
operater)
Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koje je dobilo
licencu u skladu sa odgovarajućim zakonom od Direkcije za
ţeljeznice, čija je osnovna aktivnost obavljanje prevoza na
ţeljezničkoj infrastrukturi.
Licenca za prevoz
Isprava koju nadleţni organ (Direkcija za ţeljeznice) izdaje
prevozniku, odnosno privrednom društvu o sticanju prava za
obavljanje svih ili posebnih vrsta prevoza u ţeljezničkom
saobraćaju.
prevoznika
da
koristi
ţeljezničku
16
IZJAVA O MREŢI
Sertifikat o
bezbjednosti za
prevoz
Isprava koju nadleţni organ uprave izdaje prevozniku,
odnosno privrednom društvu o ispunjenosti uslova
propisanih za bezbjedno odvijanje ţeljezničkog saobraćaja.
Podnosilac
zahtjeva ili
kandidat
Ţeljezničko preduzeće ili meĎunarodna grupacija ţeljezničkih
preduzeća koja posjeduje vaţeću licencu izdatu od strane
Direkcije za ţeljeznice, ili druga fizička ili pravna lica, čiji je
poslovni interes da koriste kapacitete ţeljezničke infrastrukture
da bi obavljale ţeljeznički saobraćaj, i koja ispunjavaju uslove
definisane Zakonom o ţeljeznici, odnosno njegovim
podzakonskim aktima koja regulišu izdavanje licenci i sertifikata.
Mreža
Ţeljeznička infrastruktura kojom upravlja UI.
Željeznička trasa
Dio kapaciteta infrastrukture neophodan za kretanje voza izmeĎu
dva mjesta u datom vremenskom periodu.
Red vožnje
Akt Upravljača infrastrukture kojim se utvrĎuje plan saobraćaja
vozova za prevoz putnika i stvari kao i za sopstvene potrebe na
infrastrukturi.
Kapacitet
infrastrukture
Upotrebljiva propusna moć infrastrukture u odnosu na distribuciju
zahtjevanih trasa na datoj dionici ţeljezničke infrastrukture u
datom vremenskom okviru.
Zagušena
infrastruktura
Onaj dio infrastrukture koji ne moţe da ispuni zahteve za
kapacitetom infrastrukture, čak ni posije koordinacije različitih
zahtjeva za kapacitetima.
Dodeljivanje trasa
Proces raspodjele kapaciteta ţeljezničke infrastrukture kojom
upravlja ŢICG.
Koordinacija
Proces kojim tijelo koje raspodjeljuje kapacitete i kandidati
pokušavaju da riješe konfliktne situacije koje su prouzrokovane
zahtjevima kandidata za dodjelu kapaciteta ţeljezničke
infrastrukture.
Nadležna
institucija,
Odgovorno tijelo
(organ)
Tijelo koje ima pravo da usvaja različite odluke koje se odnose
na pojedinačne oblasti.
Relevantno tijelo za
željeznicu
Tijelo koje ima ovlašćenje da djeluje u vezi s administrativnim
pitanjima u ţeljezničkom sektoru Crne Gore (u zavisnosti od
vrste konkretnog slučaja to moţe da bude Ministarstvo
saobraćaja i pomorstva ili Direkcija za ţeljeznice).
TAF TSI
Tehničke specifikacije interoperabilnosti
aplikacije u teretnom transporu.
za
telematske
17
IZJAVA O MREŢI
Skraćenice koje se koriste u Izjavi imaju sljedeća znaĉenja:
ŢICG
ŢPCG
MC
OŢVS
EC
EP
EU
RID (2001)
RIV (2009)
RNE
SMGS
UIC
OTIF
COTIF
ŢS
HSH
UI
STO
Ţeljeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Ţeljeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica
AD „MONTECARGO” – Podgorica JSC
AD „Odrţavanje ţeljezničkih voznih sredstava“ Podgorica
Evropska komisija
Evropski parlament
Evropska unija
Pravilnik za meĎunarodni ţeljeznički prevoz opasne robe
Sporazum o razmeni i korišćenju teretnih kola izmeĎu ţeljezničkih
preduzeća
RailNetEurope (Evropsko udruţenje upravljača infrastrukture)
Sporazum o meĎunarodnom ţeljezničkom teretnom saobraćaju
MeĎunarodna ţeljeznička unija
MeĎuvladina organizacija za meĎunarodne prevoze ţeljeznicama
Konvencija o meĎunarodnim ţeljezničkim prevozima
JP „Ţeleznice Srbije“
Albanske ţeljeznice
Upravljač infrastrukture
Saobraćajno transportna otpremništva
18
IZJAVA O MREŢI
2. USLOVI ZA PRISTUP ŢELJEZNIĈKOJ
INFRASTRUKTURI
2.1. PRAVNI OKVIR
Pristup ţeljezničkoj infrastrukturi Crne Gore, ureĎen je Zakonom o ţeljeznici i
podzakonskim aktima na osnovu ovog i drugih zakona. Ova Izjava o mreţi sluţi kao
uputstvo za ţeljezničke prevoznike koji podnose zahtjev za dodjelu infrastrukturnog
kapaciteta.
2.2. OPŠTI USLOVI PRISTUPA
ŢICG kao upravljač infrastrukture odobrava pristup na ţeljezničku infrastrukturu
zainteresovanim prevoznicima. ŢICG i ţeljeznički prevoznik zaključuju Ugovor o
korišćenju infrastrukture čime se bliţe uredjuju medjusobna prava i obaveze, odredjuje
dodjeljeni infrastrukturni kapacitet, plaćanje naknade za trase, organizovanje i regulisanje
ţeljezničkog saobraćaja i garantuju tehnički i drugi uslovi za bezbjedno odvijanje
ţeljezničkog saobraćaja
Infrastrukturu moţe da koristi Prevoznik za javni prevoz kao i privredno društvo koje vrši
prevoz za sopstvene potrebe, ako u skladu sa propisima ima:




Licencu za prevoz i sertifikat o bezbjednosti za prevoz, izdate od Direkcije za
ţeljeznice;
Ugovor o korišćenju ţeljezničke infrastrukture, koji je zaključen sa UI;
Dodijeljeni kapacitet – trase;
Osiguranje prema Zakonu o ţeljeznici.
Uslovi za podnošenje zahtjeva za dobijanje licence, sertifikata o bezbjednosti i njihov
sadrţaj definisani su:


Pravilnikom o izdavanju licence za prevoz u ţeljezničkom saobraćaju,
Pravilnikom o izdavanju sertifikata o bezbjednosti za prevoz u ţeljezničkom
saobraćaju.
2.2.1. Uslovi za podnošenje zahtjeva za dodjelu trase
Zahtjev za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta moţe podnijeti podnosilac – kandidat
koji je isključivo ţeljeznički prevoznik i to:
a) prevoznik u ţeljezničkom saobraćaju koji u vrijeme podnošenja zahtjeva, mora
da bude registrovan za obavljanje djelatnosti javnog ţeljezničkog prevoza ili da
bude privredno društvo koje vrši prevoz za sopstvene potrebe;
b) prevoznik koji ima licencu za prevoz i sertifikatt o bezbjednosti za prevoz, izdate
od nadleţnih organa, Direkcije za ţeljeznice Crne Gore, odnosno u drugoj
drţavi na osnovu reciprociteta sa kojom Crna Gora ima sklopljen Sporazum o
uzajamnom priznavanju sertifikata.
c) zahtjev za dodjelu trase podnese godinu dana prije početka vaţenja novog reda
voţnje na osnovu javnog poziva.
U toku perioda vaţenja reda voţnje mogu se podnositi zahtjevi za dodjelu trase i
zaključivati ugovori o korišćenju infrastrukture.
19
IZJAVA O MREŢI
2.2.2. Kome je dozvoljeno da podnese zahtjev za trasu
Usluge ţeljezničkog prevoza na ţeljezničkoj infrastrukturi mogu da obavljaju kandidati,
koji ispunjavaju uslove definisane Zakonom o ţeljeznici i koji imaju Ugovor o korišćenju
infrastrukture. Ugovor o korišćenju infrastrukture mora biti zaključen najkasnije tri mjeseca
prije početka vaţenja novog reda voţnje.
2.2.3. Licence
Licencu za prevoz, prevozniku u Crnoj Gori izdaje, oduzima i kontroliše Direkcija za
ţeljeznice na osnovu Zakona o ţeljeznici i Pravilnika o izdavanju licence za prevoz u
ţeljezničkom saobraćaju. Direkcija za ţeljeznice izdaje licencu privrednom društvo na
podnesen zahtjev, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:
1. Da je registrovano za obavljanje prevoza u ţeljezničkom saobraćaju (sa ili bez
vuče vozova ili samo vuču vozova);
2. Da protiv njega nije pokrenut ili nije u toku stečajni postupak;
3. Da član njegove uprave nije pravosnaţno osuĎen na jednu ili više godina
zatvora za krivično djelo u privrednom poslovanju, krivično djelo protiv opšte
sigurnosti ljudi, imovine, bezbjednosti u ţeljezničkom saobraćaju, povrede
prava na rad i drugih prava po osnovu rada;
4. Da je finansijski sposobno, što znači da svoje stvorene i buduće obaveze moţe
pod normalnim uslovima poslovanja ispuniti u odreĎenom roku;
5. Da u radnom odnosu ima stručno zaposlena lica koja osiguravaju bezbjednost
prevoza u ţeljezničkom saobraćaju;
6. Da posjeduje kvalitetna sredstva prevoza i odgovarajuću tehničku opremljenost;
7. Da je osigurano kod osiguravajućeg društva i sposobno nadoknaditi eventualnu
štetu nastalu po osnovu odgovornosti u obavljanju svoje djelatnosti, i da moţe
pruţiti garanciju za nadoknadu štete u slučaju udesa u odnosu na putnike,
prtljag, teret, treća lica i okolinu u skladu sa zakonom i drugim propisima, kao i
ugovorima koji obavezuju Crnu Goru.
Na osnovu Pravilnika o izdavanju licence za prevoz u ţeljezničkom saobraćaju, licenca se
izdaje prevozniku, na podnesen zahtjev, na period od pet godina i ne moţe se prenijeti na
drugog prevoznika.
Na zahtjev prevoznika, Direkcija za ţeljeznice će razmotriti mogućnost produţavanja
licence na period od pet godina, ako prevoznik ispunjava uslove propisane zakonom i
navedenim pravilnikom.
Direkcija za ţeljeznice neće dozvoliti da prevoznik nad kojim je započet stečaj ili sličan
postupak zadrţi licencu, ako je uvjeren, da kod prevoznika ne postoje realne mogućnosti
za finansijsko restrukturiranje u razumnom roku.
2.2.4. Sertifikat o bezbjednosti
Direkcija za ţeljeznice je ovlašćena za izdavanje sertifikata o bezbjednosti za prevoz.
Sertifikat o bezbjednosti se izdaje Prevozniku na podenesen zahtjev, u skladu sa
Zakonom o bezbjednosti u ţeljezničkom saobraćaju i Pravilnikom o izdavanju sertifikata o
bezbjednosti za prevoz u ţeljezničkom saobraćaju, ako ispunjava sljedeće uslove:
20
IZJAVA O MREŢI
1. Da ţeljeznička vozna sredstva imaju upotrebnu dozvolu i da su tehnički
ispravna u skladu sa propisima i standardima kojima se ureĎuje bezbjednost
ţeljezničkog saobraćaja u Crnoj Gori.
2. Da je osoblje angaţovano na poslovima upravljanja i korišćenju ţeljezničkih
voznih sredstava stručno osposobljeno i zdravstveno sposobno u skladu sa
propisima i standardima kojima se ureĎuje bezbjednost ţeljezničkog saobraćaja
u Crnoj Gori.
3. Da ima organizovanu sluţbu za nadzor nad obavljanjem prevoza u
ţeljezničkom saobraćaju.
Sertifikat se izdaje prevozniku, na podnesen zahtjev, na period od pet godina i ne moţe
se prenijeti na drugog prevoznika.
Na zahtjev prevoznika, Direkcija za ţeljeznice će razmotriti mogućnost produţavanja
sertifikata na period od pet godina, ako prevoznik ispunjava uslove propisane zakonom i
pravilnikom.
2.2.5. Osiguranje
Sposobnost da se nadoknadi eventualna šteta nastala po osnovu odgovornosti u
obavljanju prevoza i davanje garancije da se moţe pokriti šteta u slučaju udesa u odnosu
na putnike, prtljag, teret i treća lica i okolinu u skladu sa zakonom i drugim propisima, kao
i ugovorima koji obavezuju Crnu Goru, Prevoznik je duţan da ima zaključen ugovor sa
osiguravajućom kućom o osiguranju od eventualne štete nastale usljed saobraćaja i mora
da bude osiguran tokom cijelog perioda odvijanja saobraćaja na infrastrukturi.
Ugovor o osiguranju je i jedan od uslova za dobijanje licence za prevoz u ţeljezničkom
saobraćaju.
2.3. TRASE
Prije podnošenja zahtjeva za trasu Prevoznik mora da ispuni uslove date u odjeljku 2.2.
Uzorak obrasca za naručivanje trase nalazi se u Prilogu 1a.
2.4. OPŠTI USLOVI POSLOVANJA
2.4.1. Okvirni ugovor
Okvirni ugovor je pravno obavezujući sporazum kojim se ureĎuju prava i obaveze
podnosioca zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta i UI za period duţi od jednog
reda voţnje.
Okvirni ugovor se konkretizuje sklapanjem Ugovora o korišćenju infrastrukture.
Ţeljeznička infrastruktura i podnosilac zahtjeva mogu sklopiti okvirni ugovor pod uslovom
da unaprijed ne isključe korišćenje date infrastrukture od strane ostalih podnosilaca
zahtjeva.
21
IZJAVA O MREŢI
2.4.2. Ugovor o korišćenju ţeljezniĉke infrastrukture
Ugovor o korišćenju infrastrukture je ugovor koji sklapaju upravljač infrastrukturom i
prevoznik. Ugovorom se bliţe uredjuju medjusobna prava i obaveze izmedju UI i
Prevoznika, sa garantovanjem tehničkih i drugih uslova za bezbjednost odvijanja
ţeljezničkog saobraćaja, kao i plaćanje naknada za korišćenje infratsrukture,
organizovanje i regulisanje saobraćaja shodno Zakonu o ţeljeznici.
Ugovorom o korišćenju infrastrukture se odobrava da Prevoznik koristi dodjeljeni
kapacitete.
2.4.3. Ostale usluge
UI sam ili sa izvoĎačem, mora obezbjediti pod jednakim uslovima korišćenje trasa
ţeljezničke infrastrukture i drugih infrastrukturnih objekata, za ţeljeznička preduzeća sa
dodijeljenom voznom trasom. Ovakve usluge su nazvane dodatnim uslugama i navedene
su u odjeljku 5.4 Izjave o mreţi.
Ţeljezničko preduzeće, Prevoznik, obezbjeĎuje gore navedene usluge posebnim
ugovorom potpisanim sa UI ili njegovim posredovanjem sa ponuĎačem ovih usluga.
Prema posebnom ugovoru zasnovanom na marketinškim principima, Upravljač
infrastrukturom ili drugi ponuĎač usluga moţe ponuditi druge usluge navedene u odjeljku
5.3 ili dodatne usluge navedene u odjeljku 5.4 Izjave o mreţi.
2.5. OPERATIVNA PRAVILA RADA
Ţeljeznička infrastruktura se mora koristiti pod uslovima i na način koji je utvrĎen
Zakonom o ţeljeznici Crne Gore i Zakonom o bezbjednosti u ţeljezničkom saobraćaju. Na
infrastrukturi, ţeljeznički saobraćaj se mora odvijati pod uslovima utvrĎenim Zakonom o
ţeljeznici, drugim zakonima i propisima iz oblasti ţeljezničkog saobraćaja, kojima se
utvrĎuje bezbjednost ţeljezničkog saobraćaja.
Zakonom o bezbjednosti u ţeljezničkom saobraćaju Crne Gore propisani su uslovi i način
za bezbjedno, uredno i nesmetano odvijanje ţeljezničkog saobraćaja i funkcionisanje
ţeljezničkog sistema na teritoriji Crne Gore. Odredbe ovog zakona se odnose na
obavljanje javnog prevoza putnika i stvari i prevoza lica i stvari za sopstvene potrebe u
ţeljezničkom saobraćaju.
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je nadleţno za donošenje podzakonskih akata
kojima se ureĎuje obavljanje ţeljezničkog saobraćaja.
2.6. TRANSPORT NAROĈITIH POŠILJKI
Pošiljka se smatra naročitom ako zbog svojih spoljašnjih dimenzija, mase ili svojstava, s
obzirom na stanična postrojenja ili kola u prevozu jedne od ţeljeznica koja učestvuje u
prevozu, prouzrokuje posebne teškoće i zbog toga se primaju na prevoz samo pod
posebnim tehničkim ili eksploatacionim uslovima.
Kada su u pitanju naročite pošiljke, Direkcija za ţeljeznice Crne Gore i UI koriste UIC
definicije i odredbe definisane Pravilnikom 20 o prevozu naročitih pošiljki.
22
IZJAVA O MREŢI
Za dodeljivanje kapaciteta i odreĎivanje uslova za prevoz naročitih pošiljaka nadleţna je
Direkcija za ţeljeznice i UI, tako da odobrenje za prevoz naročitih pošiljki izdaje UI,
najkasnije 20 dana od dana podnošenja zahtjeva.
U meĎunarodnom transportu naročitih pošiljki, prevoznik mora da se pridrţava odredbi
sledećih meĎunarodnih sporazuma (propisa):
 RIV (2000) – Sporazum o razmeni i korišćenju teretnih kola izmeĎu ţeljezničkih
preduzeća
 RIC (2001) – Sporazum o razmeni i korišćenju putničkih kola u meĎunarodnom
saobraćaju
 SMGS – Sporazum o meĎunarodnom ţeljezničkom teretnom saobraćaju
 Odredbe UIC-ove objave 502 – koje regulišu proces odobravanja zahtjeva za
posebnim transportom.
KONTAKT:
Ţeljeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81 000 Podgorica
Crna Gora
Sektor za upravljanje i regulisanje saobraćaja
Sluţba za operativne poslove
Kontakt osoba: Slobodan Kumburović
Tel: 00 382 20 441 267
Fax: 00 382 20 441 255
e-mail: [email protected]
23
IZJAVA O MREŢI
2.7. TRANSPORT OPASNIH MATERIJA
Kada se transportuju opasne materije, tj. roba koja moţe, zbog svojih karakteristika da
dovede do eksplozije, poţara, oštećenja vagona, ţeljezničkih instalacija ili drugih
objekata, kao i do povreda, trovanja, opekotina ili druge štete po zdravlje ljudi, tj. kada su
u pitanju materije čiji je prevoz zabranjen po Pravilniku za meĎunarodni ţeljeznički prevoz
opasne robe – RID ili je dozvoljen samo po odreĎenim propisima koje propisuje Pravilnik
RID, Prevoznik se pridrţava odredbi RID - propisa za meĎunarodni ţeljeznički transport
opasnih materija. Prevoz opasnih materija ureĎuje se i Konvencijom o meĎunarodnom
ţeljezničkom prevozu COTIF.
Nacionalni propisi koji tretiraju skladištenje i transport opasnih materija su: Zakon o
prevozu opasnih materija, Zakon o oruţju, Zakon o proizvodnji i prometu otrova, Zakon o
ţivotnoj sredini i Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima.
Informacije o načinu i mogućnostima dobijanja gore navedenih zakona i propisa mogu se
dobiti u Direkciji za ţeljeznice.
Dobijanjem sertifikata o bezbjednosti, prevoznik dokazuje da je ispunio sve uslove koji su
propisani Zakonom o bezbjednosti u ţeljezničkom saobraćaju i Pravilnikom o izdavanju
sertifikata o bezbjednosti za prevoz u ţeljezničkom saobraćaju i da je na taj način
sposoban da vrši ţeljeznički prevoz opasnih materija na prugama Crne Gore.
KONTAKT:
Ţeljeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81 000 Podgorica
Crna Gora
Sektor za upravljanje i regulisanje saobraćaja
Sluţba za operativne poslove
Kontakt osoba: Slobodan Kumburović
Tel: 00 382 20 441 267
Fax: 00 382 20 441 255
e-mail: [email protected]
2.8. POSTUPAK PRIJEMA ŢELJEZNIĈKIH VOZILA
Prevoznik moţe da koristi ona ţeljeznička vozila koja su u skladu sa tehničkim propisima i
standardima. Ţeljeznička vozila svojom konstrukcijom i tehničkim stanjem moraju da
osiguraju bezbjednost saobraćaja na infrastrukturi, bezbjednost prevezenih lica i objekata,
bezbjednost zaposlenih i moraju ispunjavati propisane uslove za pruge na kojoj
saobraćaju.
Inostrana ţeljeznička vozila mogu saobraćati na prugama ŢICG ako ispunjavaju uslove
utvrĎene meĎunarodnim ugovorima, meĎunarodnim ţeljezničkim propisima i propisima
Crne Gore.
Jedan od uslova za dobijanje sertifikata o bezbjednosti za prevoz u ţeljezničkom
saobraćaju je da vozni park kojeg prevoznik namjerava koristiti za obavljanje prevoza na
ţeljezničkoj infrastrukturi Crne Gore ispunjava sve tehničke uslove i standarde propisane
Zakonom o bezbjednosti u ţeljezničkom saobraćaju, u članovima 29-40. Prevoznik je
odgovoran za njihove tehničke uslove, odrţavanje i rad.
24
IZJAVA O MREŢI
Ţeljeznička vozila koja mogu da se koriste na prugama ŢICG:
 Domaća vozila koja imaju dozvolu za korišćenje izdatu u skladu sa Zakonom o
bezbjednosti u ţeljezničkom saobraćaju i Zakonom o ţeljeznici .
 Inostrana teretna i putnička kola koja nose oznaku RIV, RIC i TEN, kao i oni
vagoni/kola koji su predmet posebnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma ili
odobreni kao poseban prevoz od strane UI;
 Lokomotive i garniture koje imaju isprave u skladu sa bilateralnim sporazumima.
Vozna sredstva Prevoznika koji posjeduje vaţeću licencu za prevoz i sertifikat o
bezbjednosti u ţeljezničkom saobraćaju, ispunjavaju uslove za obavljanje prevoza na
prugama Crne Gore.
2.9. POSTUPAK PRIJEMA OSOBLJA
Jedan od uslova da Prevoznik dobije sertifikat o bezbjednosti za prevoz, je da osoblje koje
prevoznik zapošljava na poslovima upravljanja i korišćenja ţeljezničkih voznih sredstava,
kojima obavlja usluge prevoza, izvršno osoblje, ispunjava uslove u pogledu odgovarajuće
stručne osposobljenosti i zdravstvene sposobnosti u skladu sa Zakonom o bezbjednosti u
ţeljezničkom saobraćaju (članovi 59-73).
Osoblje ţeljezničkog prevoznika, koji posjeduje vaţeći sertifikat o bezbjednosti u
ţeljezničkom saobraćaju, ispunjava uslove da radi na poslovima upravljanja i korišćenja
ţeljezničkih voznih sredstava na prugama Crne Gore.
2.10. PUTNIĈKI PREVOZ
Realizacija ţeljezničkog putničkog prevoza na teritoriji Crne Gore obezbjeĎuje se kao
djelatnost od javnog interesa po članu 48 Zakona o ţeljeznici.
Djelatnost od javnog interesa moţe obavljati privredno društvo, koje zaključi ugovor sa
nadleţnim organom uprave kojim se regulišu prava i obaveze u obavljanju djelatnosti od
javnog interesa po članu 49 Zakona o ţeljeznici.
3. INFRASTRUKTURA
3.1. DEFINICIJA DRŢAVNE ŢELJEZNIĈKE INFRASTRUKTURE
U ovom poglavlju Izjave o mreţi opisana je ţeljeznička infrastruktura koja se nalazi u
vlasništvu drţave Crne Gore i predstavlja dobro u opštoj upotrebi, kojom upravlja ŢICG i
dostupna je na korišćenje, pod jednakim uslovima svim zainteresovanim privrednim
društvima koja obavljaju prevoz, shodno Zakonu o ţeljeznici.
Informacije o ţeljezničkoj infrastrukturi u Izjavi o mreţi bazirane su na činjenicama koje su
bile poznate u momentu izrade ove Izjave. Sve promjene koje nastanu nakon objavljivanja
ove Izjave biće aţurirane i obajvljene na web stranici ŢICG.
25
IZJAVA O MREŢI
O kapacitetima infrastrukture kojima ne upravlja ŢICG, dati su kontakti i adrese na kojima
se mogu dobiti detaljne informacije o mogućnostima korišćenja.
3.2. VELIĈINA MREŢE
Ukupna duţina ţeljezničke mreţe u Crnoj Gori je 331 km, pruge su jednokolosječne.
Elektrificirano je 168 km otvorene pruge i 70 km staničnih kolosjeka i kolosjeka u
ukrsnicama, jednofaznim sistemom od 25 KV, 50Hz. Neelektrificirano je 59,8 km otvorene
pruge i 12 km staničnih kolosjeka.
Izjava o mreţi će biti aţurirana tokom 2012. godine, nakon završetka Projekta remonta i
elektrifikacije pruge Nikšić-Podgorica (56.6 km). Dionica ove pruge od Podgorice do
Danilovgrada je elektrifikacija (22.2 km), u toku je dobijanje upotrebne dozvole za ovu
dionicu.
Pregled mreţe ţeljezničkih pruga u Crnoj Gori predstavljen je u Prilogu 2.
3.2.1. Granice
U Crnoj Gori u pogledu vlasništva i upravljanja mreţom ţeljezničkih pruga postoji samo
jedna ţeljeznička mreţa, i to drţavna kojom upravlja ŢICG, tako da pod pojmom ”granica”
podrazumijevaju se drţavne granice, koje istovremeno predstavljaju i granice sa
susjednim ţeljezničkim mreţama.
Granične stanice ţeljezničke mreţe Crne Gore sa susjednim ţeljezničkim mreţama su :


na sjeveru Bijelo Polje,
na istoku Tuzi.
Promjena vuče vozova vrši se pri realizaciji saobraćaja sa Ţeleznicama Srbije samo na
teretnim vozovima, u graničnoj stanici Bijelo Polje. Na putničkim vozovima koji saobraćaju
izmeĎu Crne Gore i Srbije vrši se samo promjena voznog osoblja u graničnoj stanici Bijelo
Polje.
Promjena vuče vozova pri realizaciji saobraćaja sa Albanskim ţeljeznicama (HSH), na
graničnom prelazu sa Republikom Albanijom vrši se naizmjenično u graničnim stanicama
Tuzi (Crna Gora) i Bajze (Albanija). U redu voţnje 2012/2013. vuču vozova na graničnom
sektoru vršiće tertni prevoznik AD Montecargo.
3.2.2. Prikljuĉne ţeljezniĉke mreţe
Mreţa ţeljezničkih pruga Crne Gore je povezana sa ţeljezničkom mreţom dvije drţave i
to Albanije i Republike Srbije.
Pregled graničnih stanica je dat u tabeli br.1.
26
IZJAVA O MREŢI
Tabela br. 1
Broj
Naziv graniĉne
stanice
Naziv pruge
Oznaka
ţeljeznice
1
Bijelo Polje
Bijelo Polje – Bar
ŢS
2
Tuzi
Podgorica – Tuzi
HSH
Otvorena za :
Putniĉki i
teretni
saobraćaj
Teretni
saobraćaj
Ţeljeznička infrastruktura Crne Gore kojom upravlja ŢICG povezana je industrijskim
kolosjecima koji su u privatnom vlasništvu drugih pravnih lica.
Ţeljeznička infrastruktura je povezana sa javnom infrastrukturom luke kojom upravlja AD
Luka Bar i AD Kontejnerski terminal Bar.
3.2.3. Ostale informacije
Za detaljnije informacije o ţeljezničkoj infrastrukturi kojom upravlja ŢICG, koje nijesu
obuhvaćene ovom Izjavom o mreţi mogu se dobiti putem sljedećeg kontakta:
KONTAKT:
Ţeljezniĉka infrastruktura Crne Gore AD Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81 000 Podgorica
Crna Gora
Kontakt osoba: Natalija Asanović, saob.ing.spec.
Sektor za regulisanje i upravljanje saobraćaja
Tel.: 00 382 20 441 268
Fax: 00 382 20 441 349
e-mail: [email protected]
www.zicg.me
3.3. OPIS MREŢE
3.3.1. Geografski podaci
Informacije o mreţi su date u Tabeli 2.
Tabela 2.
Ukupna duţina mreţe
Jednokolosjeĉne pruge
Ne elektrificirane pruge
Otvorena pruga
Staniĉni kolosjeci i kolosjeĉne veze
Elektrificirane pruge
331 km
331 km
26 km
250 km
81 km
224 km
27
IZJAVA O MREŢI
3.3.1.1. Vrste pruga
Pruge ţeljezničke mreţe Crne Gore su sve jednokolosječne.
3.3.1.2. Širina kolosjeka
Širina kolosjeka cjelokupne ţeljezničke mreţe u Crnoj Gori je 1435 mm.
3.3.1.3. Naziv stanica i sluţbenih mjesta na pruzi
Pregled stanica i ostalih sluţbenih mjesta na mreţi pruga Crne Gore dat je u Prilogu 3.
Pregled najvećih dopuštenih duţina vozova u stanicama se nalazi u Prilogu 4.
3.3.2. Karakteristike pruge
3.3.2.1. Slobodni profil
Slobodnim profilom naziva se krajnje ograničenje prostora u poprečnom presjeku
upravnom na osu kolosjeka, u čije granice ne smiju ulaziti dijelovi postrojenja, objekata,
naslaga materijala i drugih predmeta, osim ţeljezničkih vozila, voznog električnog voda sa
elementima konstrukcija, koje sluţe za njegovo montiranje kod električne vuče.
Po objavi 506 UIC-a na mreţi ţeljezničkih pruga u Crnoj Gori slobodni profil je GB. Skica
slobodnog profila nalazi se u Prilogu 5.
Pruge Crne Gore nijesu kodirane za profile kombinovanog transporta. MeĎutim izvršena
mjerenja su pokazala da je dozvoljen saobraćaj vozova tovarenih sa ”HIGH CUBE”
kontejnerima na relaciji Bar-Podgorica-Bijelo Polje i Podgorica – Tuzi, bez posebnih
uslova i ograničenja. Na dijelu pruge Bijelo Polje – Vrbnica (granica sa Republikom
Srbijom), Nikšić – Podgorica i Tuzi – Bajze, saobraćaj ovih vozova dozvoljava se samo
kao naročite pošiljke.
3.3.2.2. Dozvoljeno opterećenje
Opterećenje ţeljezničkog vozila po duţinskom metru je opterećenje praznog ili
natovarenog ţeljezničkog vozila podijeljenog sa duţinom ţeljezničkog vozila izraţenom u
metrima i mjerenom od čela do čela nesabijenih odbojnika, odnosno automatskih kvačila
ţeljezničkog vozila bez odbojnika.
Osovinsko opterećenje ţeljezničkog vozila je opterećenje praznog ili natovarenog
ţeljezničkog vozila podijeljenog sa brojem osovina na vozilu.
Pruge na ţeljezničkoj mreţi Crne Gore su kategorije D4 i na svim prugama je najveće
dopušteno osovinsko opterećenje 22,5 t po osovini i 8 t po duţnom metru.
28
IZJAVA O MREŢI
3.3.2.3. Nagib i otpor pruge
Mjerodavni nagib pruge za kočenje je veličina uzduţnog nagiba na osnovu kojeg se
odreĎuje procenat kočenja, odnosno potrebna kočna masa vozova na nekoj ţeljezničkoj
pruzi, odnosno pruţnoj dionici.
Kao mjerodavan nagib neke pruge, odnosno pruţne dionice uzima se najveći uzduţni
nagib (uspon ili pad) na toj pruzi, odnosno pruţnom dijelu duţine 1000 metara ili više.
Pod mjerodavnim otporom neke pruge ili nekog dijela pruge podrazumijeva se veličina
njenog specifičnog otpora uslijed nagiba, krivine i tunela prema kojoj se odreĎuje masa
voza, odnosno vučna masa lokomotive.
Pregled mjerodavnih nagiba i otpora ţeljezničkih pruga po dionicama nalazi se u Prilogu
6.
3.3.2.4. Brzine
Pod najvećom dopuštenom brzinom u odnosu na sposobnost pruge, podrazumijeva se
najveća brzina koja je dopuštena na nekoj pruzi ili dionici pruge s obzirom na stanje
gornjeg stroja, graĎevinskih objekata, postrojenja za električnu vuču i opremljenosti pruge
signalno - sigurnosnim ureĎajima.
Pregled udaljenosti izmeĎu sluţbenih mjesta i najveća dopuštena brzina na prugama
nalazi se u Prilogu 7.
3.3.2.5.
Najveća dopuštena duţina voza
Najveća dopuštena duţina koju mogu imati vozovi na nekoj pruzi da bi se bez smetnje
obavljao njihov prihvat i sastavljanje na kolosjecima, odreĎuje se na osnovu najveće
dopuštene duţine voza, obzirom na korisnu duţinu glavnog kolosjeka u pojedinim
stanicama na odreĎenoj pruzi.
Pregled najvećih dopuštenih duţina vozova nalazi se u Prilogu 4.
3.3.2.6. Sistem napajanja
ŢICG obezbjedjuje potrebnu električnu energiju iz drţavnog elektroenergetskog sistema
EPCG, i putem elektrovučnih podstanica (EVP) i kontaktne mreţe omogućava elektro
vuču vozova. Na mreţi pruga koristi se jedan sistem elektro vuče, tako da se
elektrificirana pruga snabdijeva sistemom napajanja - jednofazni sistem – 25 kV, 50 Hz.
Sistem napajanja je napona U=25 kV, a frekvencije f=50Hz.
Visina kontaktnog provodnika je Hkpmin=5000 mm, Hkpnom=5500 mm, a Hkpmax=6000
mm.
Poligonacija je p=200 mm pravac, a p= 300 mm krivina.
Vozni vod se sastoji od kontaktnog provodnika i nosećeg uţeta.
Sistem elektrifikacije prikazan je u Prilogu 8.
29
IZJAVA O MREŢI
3.3.2.7. Pantograf
Izgled i dimenzije pantografa koji se moţe koristiti na prugama Crne Gore je dat u Prilogu
9.
3.3.3. Sistemi i oprema za upravljanje saobraćajem i komunikacioni
sistemi
Saobraćajem vozova, uključujući signalizaciju, regulisanje, prijem i otpremu vozova,
komunikaciju vezanu za saobraćaj vozova na mreţi ţeljezničkih pruga, vrši se putem
signalno-sigurnosnih i telekomunikacionih sistema.
3.3.3.1. Sistemi za signalizaciju
Sistem osiguranja na mreţi pruga Crne Gore se odvija putem elektrorelejnih sistema
SpDr64 SIMENS sa kontrolom meĎustaničnog rastojanja na principu brojača osovina i
elektronske postavnice ESA-11, sa kontrolom medjustaničnog rastojanja.
3.3.3.2. Sistemi za upravljanje saobraćajem
Saobraćaj suprotnih i uzastopnih vozova reguliše se traţenjem i davanjem dopuštenja
odnosno privole, aviziranjem vozova, odnosno prijavljivanjem i aviziranjem vozova i
davanjem odjave.
Dopuštenja, avize, prijave i odjave daje i prima otpravnik
telekomunikacionih ureĎaja (najčešće telefonski) na dokazan način.
vozova
putem
Uzastopni vozovi mogu da se slijede, jedan za drugim samo u prostornom razmaku.
U jednom prostornom odsjeku, na istom kolosjeku i u istom vremenu smije se nalaziti
samo jedan voz.
Na pruzi Bijelo Polje – Bar i Podgorica – Tuzi, upravljanje i regulisanje saobraćaja vrši se
primjenom elektrorelejnih sistema SpDr64 SIMENS sa kontrolom meĎustaničnog
rastojanja na principu brojača osovina.
Na pruzi Nikšić – Podgorica upravljanje i regulisanje saobraćaja se vrši telekomandnim
sistemom upravljanja sa postavnicom ESA - 11 sa kontrolom meĎustaničnog sistema
putem elektronskih senzora, koja će se nalaziti u stanici Podgorica.
Sporazumijevanje izmeĎu otpravnika vozova koji regulišu saobraćaj vozova i otpravnika
vozova i mašinovoĎa obavlja se pomoću telefonskih ureĎaja.
Saopštenja koja se odnose na regulisanje kretanja vozova daju se sredstvima koja
omogućavaju dokazno sporazumijevanje.
Komunikacija u upravljanju saobraćajem izmeĎu otpravnika vozova i mašinovoĎe odvija
se na crnogorskom jeziku.
Sporazumijevanje otpravnika vozova i manevarskog osoblja u rasporednim stanicama vrši
se radio ureĎajima.
Pregled vrsta telekomunikacionih ureĎaja na prugama nalazi se u Prilogu 10, Prilogu 11 i
Prilogu 12.
30
IZJAVA O MREŢI
3.3.3.3. ATC sistemi – sistemi automatskog upravljanja
Na ţeljezničkim prugama Crne Gore za sada ne postoji sistem automatskog upravljanja
saobraćajem već je u upotrebi autostop (AS) ureĎaj, tipa INDUSI (I 60).
Autostop ureĎaj sluţi za kontrolu kretanja vozova na pruzi. Prema načinu funkcionisanja
spada u grupu ureĎaja za kontrolu kretanja vozova u jednoj tački, tzv. punktualni sistem,
za razliku od kontinuiranih sistema, gdje se prenos informacija s pruge na vučno vozilo
obavlja neprekidno duţ cijele pruge.
Namjena autostop ureĎaja je povećanje sigurnosti u ţeljezničkom saobraćaju u
slučajevima kada mašinovoĎa ne primjeti ili ne preduzme odgovarajuće mjere za
smanjenje brzine ispred signalnog znaka ”Ograniĉena brzina”, odnosno za zaustavljanje
voza ispred signalnog znaka ”Stoj”.
Način djelovanja i rukovanja autostop ureĎajem detaljno je propisan Uputstvom o
induktivnom autostop ureĎaju I 60 (Uputstvo 426 ).
Pregled pruga opremljenih autostop ureĎajem nalazi se u knjiţici reda voţnje i u
Uputstvu o tehničkim normativima i podacima za izradu i izvršenje reda voţnje –
Uputstvo 52.
3.4. OGRANIĈENJA U SAOBRAĆAJU
Operateri na prugama Crne Gore će biti informisani o ograničenjima u saobraćaju
najkasnije do datuma zaključenja ugovora o prevozu ili neposredno poslije uvoĎenja
ograničenja koja nijesu planirana već su nastala u meĎuvremenu.
3.4.1. Posebna infrastruktura
Prema Direktivi 2001/14/EC pojam posebne infrastrukture se odnosi na odredjene djelove
infrastrukture koja bi sluţila za odredjene vrste prevoza, odnosno na davanje prioriteta
odredjenoj vrsti prevoza. UI moţe, posle konsultacija sa zainteresovanim stranama,
odrediti posebnu infrastrukturu za odreĎene vrste saobraćaja. Ova infrastruktura će se
smatrati raspoloţivom za sve vrste saobraćaja koji su u skladu sa karakteristikama
neophodnim za odvijanje saobraćaja na toj trasi. Time se neće onemogućiti da se takva
infrastruktura koristi za druge vrste saobraćaja kada je kapacitet na raspolaganju i kada
vozna sredstva odgovaraju tehničkim karakteristikama neophodnim za saobraćaj na pruzi.
Na mreţi ţeljezničkih pruga Crne Gore, kojom upravlja ŢICG, ne postoji posebna
infrastruktura u tom smislu.
3.4.2. Ograniĉenja u pogledu ţivotne sredine
Ograničenja u pogledu ţivotne sredine, npr. nivoa buke, na prugama Crne Gore se
trenutno ne primjenjuju.
31
IZJAVA O MREŢI
3.4.3. Opasne materije
Prevoz opasnih materija na prugama Crne Gore moţe se vršiti samo u skladu sa
Pravilnikom za meĎunarodni ţeljeznički prevoz opasne robe – RID i Zakonom o prevozu
opasnih materija.
Sve stanice na mreţi ţeljezničkih pruga Crne Gore su za prijem robe razred 1. RID-a
(eksplozivne materije i predmeti sa eksplozivnim materijama) zatvorene, osim onih stanica
kojima se specijalno to odobri.
3.4.4. Ograniĉenja u pogledu tunela
Ograničenja u smislu posebnih nametnutih uslova koji ne proizilaze iz konstrukcijskih
parametara tunela, kao što je zabrana upotrebe dizel vuče u saobraćaju u tunelima i sl.,
nema na prugama Crne Gore.
3.4.5. Ograniĉenja u pogledu mostova
Ograničenja u smislu posebno nametnutih uslova koji ne proizilaze iz konstrukcijskih
parametara mostova, nema na prugama Crne Gore.
3.5. RASPOLOŢIVOST INFRASTRUKTURE I KAPACITETI
USLUGA
Ţeljeznički saobraćaj na prugama Crne Gore se odvija neprekidno u periodu od 0-24 h.
Pruga na ţeljezničkoj mreţi Crne Gore na kojoj se radi sa ograničenim radnim vremenom
je pruga Podgorica-Tuzi, u vremenu 08-20 h i pruga Nikšić-Podgorica (samo u 2012.
godini), u vremenu od 19 – 07 h zbog realizacije investicije remonta i elektrifikacije pruge .
UI je odgovoran za odrţavanje, obnovu i poboljšanje infrastrukture kako bi pruţio
adekvatnu i sigurnu uslugu. U tom smislu ŢICG planira svoja tekuća odrţavanja pruga
koja mogu uticati na kapacitete infrastrukture, i odnose se na zatvaranje odreĎenih
dionica za saobraćaj na odreĎeni vremenski period ili uvoĎenje laganih voţnji.
Prevoznik će na vrijeme, dva mjeseca unaprijed biti obavješten od UI o radovima na
ţeljezničkoj infrastrukturi koji mogli imati uticaja na odvijanje saobraćaja, u pogledu
smanjenja brzine, kašnjenje vozova, zamjena vazova autobusima, prekidu saobraćaja na
odreĎenoj dionici, zbog zatvaranja saobraćaja, tako da prevoznik moţe da planira
prebacivanje saobraćaja u druge dijelove dana (pomjeranje trasa vozova) ili na druge
vidove saobraćaja.
3.5.1. Stanice, stajališta i saobraćajno transportna otpremništva (STO)
Na ţeljezničkoj mreţi Crne Gore postoje stanice i saobraćajno transportna otpremništva
za utovar i istovar robe, stanice i stajališta za pruţanje putničkih usluga i mješovite
stanice.
32
IZJAVA O MREŢI
Putničke stanice su opremljene odgovarajućim objektima i opremom za pruţanje usluga
putnicima i dozvoljen je ulaz i izlaz putnika u putničke vozove. TakoĎe, u ovim stanicama
obuhvaćeno je i davanje putničkih informacija (korišćenje javnog razglasnog sistema) o
dolascima i polascima vozova ili neke druge pojedinosti.
Na mreţi pruga Crne Gore postoji 49 sluţbenih mjesta (stanica, ukrsnica i stajališta)
zvanično otvorenih za rad sa putnicima. Detaljni podaci se mogu naći u knjiţici reda
voţnje 1 i Prilogu 13.
Ostale stanice u Crnoj Gori koriste se kao mješovite ili teretne stanice.
3.5.2. Robni terminali
Konvencionalni robni terminali na mreţi pruga Crne Gore su sve stanice i saobraćajno
transportna otpremništva u kojima se mogu realizovati utovarno-istovarne i pretovarne
radnje.
Terminala za kombinovani saobraćaj na mreţi pruga u Crnoj Gori nema.
Lučki robni terminali koji su povezani sa mreţom ŢICG su Luka Bar AD i AD Kontejnerski
terminal i generalni tereti Bar.
Pregled svih stanica i saobraćajno-transportnih otpremništava otvorenih za robni rad se
nalaze u Prilogu 14.
33
IZJAVA O MREŢI
3.5.3. Objekti za pruţanje usluga
3.5.3.1. Ranţirne stanice
Na mreţi pruga Crne Gore ranţirne stanice nalaze se u Baru, Podgorici i Nikšiću. U ovim
stanicama se vrši sastavljanje i rastavljanje vozova. Uslugu tehničkog pregleda vozova
vrši UI, i to u tehničko preglednim stanicama Bar, Podgorica i Nikšić. Uslugu manevrisanja
vrše prevoznici ŢPCG i MC.
KONTAKT:
AD „MONTECARGO” –Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81 000 Podgorica
Sektor za prevoz robe
kontakt osoba: Nenad Babić, dipl.saob.ing.
Direktor sektora za prevoz robe
Tel: 00 382 20 441 203
Fax: 00 382 20 441 233
e-mail: [email protected]
Ţeljezniĉki prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81 000 Podgorica
Sektor za medjunarodni prevoz
Kontakt osoba: Milovan Janković, dipl.saob.ing.
Direktor sektora za medjunarodni prevoz
Tel: 00 382 20 441 370
Fax: 00 382 20 441 234
e-mail: [email protected]
3.5.3.2. Tehniĉka putniĉka stanica
Smještaj klasičnih putničkih garnitura, odnosno njihovo gariranje po pravilu se obavlja na
posebnim kolosjecima u polaznim stanicama vozova u Baru i Podgorici. Usluge
manevrisanja u tehničkim putničkim stanicama obezbjeĎuje ŢPCG.
Gariranje EMV (elektromotornih vozova) vrši se u depou Podgorica, a gariranje elektro
lokomotiva za putnički saobraćaj u depou Bar.
Gariranje dizel lokomotiva i elektro lokomotiva za teretni saobraćaj vrši se u dizel depou
Podgorica.
Gariranje teretnih vagona vrši se uglavnom na posebnim kolosjecima u ranţirnim
stanicama Bar, Podgorica i Nikšić.
KONTAKT:
AD „MONTECARGO” –Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81 000 Podgorica
Sektor za prevoz robe
34
IZJAVA O MREŢI
kontakt osoba: Nenad Babić, dipl.saob.ing.
Direktor sektora za prevoz robe
Tel: 00 382 20 441 203
Fax: 00 382 20 441 233
e-mail: [email protected]
Ţeljezniĉki prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81 000 Podgorica
Sektor za medjunarodni prevoz
Kontakt osoba: Milovan Janković, dipl.saob.ing.
Direktor sektora za medjunarodni prevoz
Tel: 00 382 20 441 370
Fax: 00 382 20 441 234
e-mail: [email protected]
3.5.3.3. Objekti za odrţavanje voznih sredstava
Na mreţi pruga Crne Gore postoje objekti za odrţavanje voznih sredstava, usluge istih ne
pruţa UI, već OŢVS, u radionicama u Baru, Podgorici i Nikšiću.
KONTAKT:
AD «Odrţavanje ţeljezniĉkih voznih sredstava» - Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81 000 Podgorica
Kontakt osoba: Svetozar Davidović, dipl.maš.ing.
Pomoćnik Izvršnog direktora za vozna sredstva
e-mail: [email protected]
3.5.3.4. Objekti za snabdijevanje gorivom
Upravljač infrastrukturom, ŢPCG, Montecargo i OŢVS imaju svoje uredjaje za
snabdijevanje gorivom u stanicama Bar i Podgorica, usluge istih ne pruţaju, već se objekti
koriste samo za sopstvene potrebe.
3.5.3.5. Postrojenja za njegu i snabdijevanje vodom putniĉkih kola
Postrojenja za njegu i snabdijevanje vodom putničkih kola ne pripadaju UI, već ŢPCG,
koji u istim pruţaju navedenu uslugu.
KONTAKT:
Ţeljezniĉki prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81 000 Podgorica
Sektor za putnički prevoz
Kontakt osoba: Milovan Janković, dipl.saob.ing.
Direktor sektora za putnički prevoz
Tel: 00 382 20 441 370
Fax: 00 382 20 441 234
e-mail: [email protected]
35
IZJAVA O MREŢI
3.5.3.6. Kolske vage
Kolske vage se nalaze u sledećim stanicama: Bar, Podgorica, Nikšić i Bijelo Polje. Ovi
objektima upravlja UI, a usluge vaganja na njima vrši MC.
KONTAKT:
AD „MONTECARGO” –Podgorica Jsc
Trg Golootočkih ţrtava 13
81 000 Podgorica
Sektor za prevoz robe
kontakt osoba: Nenad Babić, dipl.saob.ing.
Direktor sektora za prevoz robe
Tel: 00 382 20 441 203
Fax: 00 382 20 441 233
e-mail: [email protected]
3.5.3.7. Mjeraĉi za tovarni profil
Mjerači tovarnog profila se nalaze u stanicama Bar, Nikšić, podgorica i Tuzi. Objekti
pripadaju ŢICG, a uslugu na njima vrši MC.
KONTAKT:
AD „MONTECARGO” –Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81 000 Podgorica
Sektor za prevoz robe
kontakt osoba: Nenad Babić, dipl.saob.ing.
Direktor sektora za prevoz robe
Tel: 00 382 20 441 203
Fax: 00 382 20 441 233
e-mail: [email protected]
3.5.3.8. Rampe za utovar i istovar praćenih vozila
Rampe za utovar i istovar praćenih vozila nalaze se u stanicama Bar i Podgorica, u
vlasništvu su ŢICG, a uslugu na njima pruţa ŢPCG.
Usluge manevrisanja na rampama za utovar i istovar praćenih vozila obezbjeĎuje ŢPCG.
KONTAKT:
Ţeljezniĉki prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81 000 Podgorica
Crna Gora
Sektor za prevoz putnika
Kontakt osoba: Milovan Janković, dipl.saob.ing.
Direktor sektora za prevoz putnika
Tel: 00 382 20 441 370
Fax:00 382 20 441 234
36
IZJAVA O MREŢI
e-mail: [email protected]
3.5.3.9. Rampe za utovar, istovar i pretovar tereta
Rampe za utovar, istovar i pretovar tereta se nalaze u sljedećim stanicama: Bar,
Sutomore, Virpazar, Golubovci, Podgorica, Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Tuzi i Nikšić.
Objektima upravlja ŢICG, a usluge na njima pruţa MC.
Usluge manevrisanja na rampama za utovar, istovar i pretovar tereta obezbjeĎuje MC.
Magacinske poslove, tj. uslugu prijema i izdavanja pošiljki, kao i primopredaju kola i
tovarnog pribora vrši MC.
KONTAKT:
AD „MONTECARGO” –Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81000 Podgorica
Sektor za prevoz robe
kontakt osoba: Nenad Babić, dipl.saob.ing.
Direktor sektora za prevoz robe
Tel: 00 382 20 441 203
Fax: 00 382 20 441 233
e-mail: [email protected]
3.6. RAZVOJNI PROJEKTI U INFRASTRUKTURI
Modernizaciju ţeljezničke infrastrukture, kojom upravlja ŢICG, se vrši stalno u cilju
pruţanja kvalitetnije i bolje usluge njenim korisnicima.
Modernizacija i izgradnja ţeljezničke infrastrukture sprovodi se kroz razvojne projekte koji
su definisani Strategijom razvoja saobraćaja Crne Gore i Biznis planovima koji se
izraĎuju godišnje.
Planirani radovi na rekonstrukciji i sanaciji ţeljezničke infrastrukture prikazani su u Prilogu
15.
Mogućnost realizacije planiranih radova zaviseće od visine financijskih sredstava
koja Crna Gora svake godine izdvaja iz drţavnog Budţeta, kao i od ostalih izvora
financiranja.
37
IZJAVA O MREŢI
4. DODJELJIVANJE KAPACITETA (TRASA)
4.1. UVOD
Procedura dodeljivanja kapaciteta je definisana Zakonom o ţeljeznici, tako da ŢICG kao
upravljač ţeljezničkom infrastrukturom Crne Gore vrši dodjelu infrastrukturnih kapaciteta
za potrebe usklaĎena prema odgovarajućoj direktivi EC 2001/14 koja je dopunjena
direktivom 2007/58 i njenim prilozima, kao i preporukama RNE pod nazivom ''Postupak sa
zahtijevima za meĎunarodne trase''.
4.2. OPIS PROCEDURE
Kapacitet se dodeljuje na ne-diskriminatoran način, a odlučujući faktor je redosled po
kome su se zahtijevi podnosili.
Prevoznik podnosi zahtjev za kapacitetom Sektoru za upravljanje i regulisanje saobraćaja
u ŢICG (vidjeti odeljak 1.8 Kontakti). U zahtjevu je potrebno navesti za koju vrsta
saobraćaja je potreban kapacitet (putnički, teretni, redovni i vanredni) i koje dionice pruga
su potrebne. Kada se zahtjeva redovan saobraćaj potrebno je odrediti broj pari vozova u
roku od 24 časa, ili za nedjelju dana u zavisnosti od pojedinačne dionice. Ako ŢICG ima
dovoljne kapacitete za zahtjevane dionice, ŢICG izdaje potvrdu o dodjeli kapaciteta za
redovan saobraćaj.
Kada se zahtijeva vanredni saobraćaj, ŢICG ne moţe da garantuje da će trasa biti
dodjeljena, ali ima obavezu da pokuša da obezbijedi trasu.
U slučaju kada kapaciteti nijesu dovoljni, ŢICG o tome obavještava Prevoznika i predlaţe
drugu trasu sa dovoljnim kapacitetom. Izgled primjerka zahtjeva za dodjelu trase dat je u
Prilogu 1a i objavljen je na internet starnici ŢICG www.zicg.me .
4.3. DINAMIKA PODNOŠENJA ZAHTJEVA I DODJELA
KAPACITETA
Kandidat podnosi zahtjev za dodjelu kapaciteta poslije objavljivanja Izjave o mreţi, a
najkasnije 7 mjeseci prije stupanja na snagu reda voţnje.
Prevoznik podnosi zahtjev za dodjelu trase po dinamici za izradu reda voţnje (Prilog 1b),
koji se sastavlja prema uputstvu za korisnike RNE. Informacije o uputstvu RNE mogu se
naći na: http://www.railneteurope.com
Principi kod podnošenja zahtjeva za dodjelu trasa su:
 zahtjevi prevoznika za dodjelu trase za cijeli period vaţenja reda voţnje moraju da
se predaju u skladu sa definisanim redom voţnje koji objavljuje ŢICG jednom
godišnje u skladu sa nacinalnim zakonodavstvom (videti 4.3.1.)
 podnošenje zahtjeva prevoznika za vanrednim promjenama (posebne trase) odvija
se na sljedeći način:
- Koristiće se odgovarajuća trasa koja je ponuĎena od strane ŢICG i objavljena
u redu voţnje. Ako Prevoznik nije zadovoljan, ŢICG ne garantuje da će ispuniti
38
IZJAVA O MREŢI
-
cjelokupno vrijeme voţnje od polazne do uputne stanice na osnovu zahtjeva
Prevoznika.
Biće formirana nova trasa - nadleţna sluţba ŢICG napraviće red voţnje
posebnog voza u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva (samo u slučaju da je
kapacitet dovoljan na zahtjevanim dionicama i ako su dionice komercijalno
privlačne za ŢICG).
Prevoznik podnosi zahtjev za trasu:
 u pismenoj formi u propisanom formatu
 elektronski (ŢICG će definisati pravila i procedure elektronskog podnošenja
zahtjeva).
4.3.1. Dinamika podnošenja zahtjeva tokom vaţenja reda voţnje
Vaţi sljedeće:
 Kandidat podnosi pismeni zahtjev ŢICG za posebno korišćenje trase u sljedećim
slučajevima:
- za domaće vozove najkasnije 15 dana prije zahtjevanog vremena polaska iz
polazne stanice,
- za meĎunarodne vozove najkasnije 30 dana prije vremena polaska iz polazne
stanice ili stanice izmjene prilikom ulaska vozova i prilikom prevoza izmeĎu
dvije susjedne ţeljezničke uprave.
 Za prevoze koji su unaprijed dogovoreni okvirnim sporazumom: u razumnim
slučajevima vrijeme za predaju pismenog zahtjeva moţe biti kraće.
 ŢICG bez odlaganja, najkasnije u roku od 5 radnih dana odgovara na zahtjev
prevoznika za dodjelu trase. Informacije o raspoloţivim kapacitetima dostupne su
potencijalnim kandidatima koji podnose zahtjev za odreĎenim kapacitetom
infrastrukture za vrijeme vaţenja reda voţnje.
 Svi vozovi za koje kandidati podnose zahtjev i nijesu navedeni u redu voţnje,
smatraju se posebnim vozovima.
 Ako prevoznik ne moţe da koristi naručenu trasu posebnog voza, on traţi od ŢICG
ponovno otkazivanje saobraćaja voza:
- za domaće vozove najkasnije 6 sati prije njegovog planiranog polaska iz
polazne stanice
- za meĎunarodne vozove najmanje 5 radnih dana prije njegovog planiranog
polaska iz polazne stanice (stanice izmjene).
 Kandidat moţe podnijeti zahtjev i telefonom i kasnije potvrditi pismenim putem.
 Rokovi i procedure iznijete u prvoj i petoj alineji biće poštovani i kada se radi o
dodavanju posebnih kola u redovne kompozicije.
 Zahtjev za posebno zaustavljanje redovnih vozova podnosilac zahtjeva - kandidat
će podnijeti najkasnije 24 sati prije vremena njihovog redovnog polaska iz polazne
stanice (izmjene) u skladu sa Prilogom 1b.
4.3.2. Podnošenje zahtjeva za trase vozova van postupka utvrĊivanja
reda voţnje (ad-hoc zahtjevi)
Prevoznik podnosi zahtjev u elektronskoj formi u posebnom obliku ŢICG putem
operativnog informacionog sistema ili moţe podnijeti zahtjev telefonom, uz kasniju potvrdu
pismenim putem.
39
IZJAVA O MREŢI
4.4. POSTUPAK DODELJIVANJA KAPACITETA (TRASA)
ŢICG dodjeljuje kapacitet infrastrukture, ako kandidat ispunjava uslove za dodjelu
kapaciteta navedene u objavljenoj Izjavi o mreţi i ako kapacitet infrastrukture to
dozvoljava. ŢICG postupa tako da ne favorizuje nijednog kandidata. MeĎutim, ŢICG ima
ovlašćenje da preferencijalno dodjeli kapacitet onom kandidatu koji pruţa usluge prevoza
na osnovu obaveze javnog prevoza ili čija osnovna djelatnost je obavljanje javnog
prevoza.
Pri dodjeljivanju trasa poštuju se poslovni principi. Prevoznik sa potvrĎenim kapacitetima
ima prednost kada se dodjeljuju trase.
Dodijeljeni kapaciteti mogu se koristiti nakon zaključenja Ugovora o korišćenju
ţeljezničke infratsrukture izmeĎu ŢICG i ţeljezničkog prevoznika koji je podnio zahtjev
za dodjelu kapaciteta.
Dodijeljeni kapacitet nije prenosiv na drugog ţeljezničkog prevoznika.
4.4.1. Procedura usaglašavanja
Koordinacija je procedura koju UI i prevoznici koriste da riješe konfliktne situacije do kojih
je došlo dok se podnosio zahtjev za kapacitet infrastrukture.
Nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu kapaciteta za godišnji red
voţnje , ŢICG pristupa sa konstrukcijom reda voţnje i izradom nacrta reda voţnje u
koordinaciji sa ţeljezničkim prevoznicima, sa ciljem da se udovolji potrebama prevoznika
na nediskriminatorni i transparentan način.
Izrada nacrta reda voţnje uključuje uzimanje u obzir svih pristiglih zahtjeva, uključujući
sva ograničenja koja će koja su predvidjena planovima odrţavanja infratsrukture.
U slučaju da ŢICG ne moţe da zadovolji sve podnosioce zahtjeva - kandidate u pogledu
kapaciteta, ŢICG saziva sastanak sa svim podnosiocima zahtjeva - kandidatima. Tokom
ovog sastanka, ŢICG pokušava da koordinira zahtjeve i zaključci sa sastanka se
objavljuju. U slučaju da su uslovi isti za sve kandidate, dan podnošenja zahtjeva biće
odlučujući faktor.
4.4.2. Procedura rešavanja sporova
U slučaju kada se kandidat ne slaţe sa odgovorom na svoj zahtjev, on moţe da izrazi
neslaganja u pogledu koordinacije u pismenoj formi najkasnije 3 dana od prijema
prijedloga za dodjelu kapaciteta ŢICG. ŢICG mora da odluči o ovom zahtjevu najkasnije u
roku od 5 radnih dana.
Ako čak i poslije koordinacije zahtjeva, još uvek nije moguće zadovoljiti sve zahtjeve za
dodjelu kapaciteta, ŢICG ima obavezu da objavi da je data dionica pruge zagušena.
Prevoznik moţe da se ţali na odluku koordinacije nadleţnom organu Direkciji za
ţeljeznice.
40
IZJAVA O MREŢI
4.4.3. ''Zagušena'' infrastruktura
''Zagušena'' infrastruktura predstavlja onaj dio infrastrukture, koji čak i posle sastanka
koordinacije ne moţe da zadovolji zahtjeve prevoznika u izvjesnom vremenskom periodu
zbog kapaciteta.
Kada doĎe do nedostatka kapaciteta, ŢICG ima pravo da preferencijalno dodjeli ovu trasu
onom kandidatu koji namjerava da obavlja:



javni putnički prevoz na infrastrukturi da bi zadovoljio potrebe prevoza prema
zahtjevima drţave ili obavio usluge prevoza za regionalne oblasti,
meĎunarodni prevoz na infrastrukturi, ili
kombinovani prevoz.
U slučaju da se dionica pruge proglasi zagušenom, ŢICG će ponuditi kandidatima druge
trase sa dovoljnim kapacitetom i ispitaće mogućnost povećanja kapaciteta na zagušenoj
dionici. Kandidat ne mora da se sloţi sa predloţenim prugama i moţe sam da predloţi
preusmjeravanje saobraćaja na drugu dionicu ili dionice.
ŢICG daje prednost vozovima na osnovu sljedećeg redosljeda:






pomoćni voz bez većeg prioriteta,
poseban voz od opšteg interesa (označen prevoz u interesu drţave),
meĎunarodni Eurocity i Intercity vozovi, meĎunarodni ekspresni vozovi, uključujući
kretanje jedinica za vuču za gore pomenute vozove,
meĎunarodni putnički vozovi, domaći Eurocity i Intercity vozovi, ekspresni vozovi,
brzi vozovi i meĎunarodni ekspresni teretni vozovi,
domaći lokalni ekspresni vozovi i putnički vozovi,
teretni vozovi po utvrĎenom redosledu.
Ukoliko ţeljeznički prevoznik smatra da je zakinut u svojim pravima ima mogućnost uloţiti
ţalbu nadleţnom organu Direkciji za ţeljeznice.
4.5. DODJELA KAPACITETA ZA VOZOVE ZA ODRŢAVANJE I
REKONSTRUKCIJU
Ako je planirana veća rekonstrukcija ţeljezničke infrastrukture na nekim prugama ili
njihovim djelovima koja zahtjeva dopremu materijala vozovima, onda će istim biti
dodjeljena trasa u postupku izrade reda voţnje kao prioritet, odnosno dodjeljene trase će
biti uključene u kapacitet pruge.
4.6. NEKORIŠĆENJE TRASE - PRAVILA O OTKAZIVANJU
Svaki prevoznik koristi dodjeljene redovne trase prema redu voţnje. Ako Prevoznik ne
koristi trasu, on moţe da je otkaţe (ali nema prava da je ponudi drugom Prevozniku)
najkasnije 6 sati prije planiranog polaska voza iz polazne stanice, a u slučaju
meĎunarodnog voza najmanje 5 radnih dana prije planiranog polaska voza iz polazne
stanice (promjene).
41
IZJAVA O MREŢI
Ako će procenat korišćenja trasa na dionici prema ugovoru biti manji od 50% tokom 1
mjeseca, ŢICG moţe traţiti od Prevoznika da se odrekne prava korišćenja trase.
ŢICG dodjeliće nekorišćeni kapacitet trase kandidatima tokom perioda vaţenja reda
voţnje prema redosledu podnošenja zahtjeva za kapacitet. On će preferencijalno dodjeliti
kapacitete onom kandidatu koji ima potvrdu drţave da obezbjeĎuje usluge u regionu na
osnovu sporazuma o obavljanju prevoza i čija osnovna djelatnost je javni prevoz na
ţeljezničkoj infrastrukturi.
4.7. PREVOZ NAROĈITIH POŠILJKI I OPASNIH MATERIJA
Prevoznik je duţan da navede u zahtjevu da li namjerava da prevozi naročite pošiljke ili
opasne materije što zahtjeva posebne mjere. Na osnovu definisanih mjera, ŢICG predlaţe
odgovarajuće trase i odreĎuje uslove za dati prevoz.
4.8. POSEBNE MJERE KOJE SE PRIMJENJUJU U SLUĈAJU
POREMEĆAJA
4.8.1. Principi
Procedura u slučaju nezgode je opisana u aneksu ugovora o pristupu infrastrukturi. Svaki
kvar na opremi koji otkrije osoblje Prevoznika mora odmah da bude prijavljen ŢICG, koja
onda preduzima sve korake da otkloni kvar i spriječi moguću nesreću. Ako je potrebno
prekida se saobraćaj na toj dionici, ŢICG obavještava sve prevoznike o duţini prekida.
4.8.2. Operativna ograniĉenja
Saobraćaj na infrastrukturi ŢICG, obavlja se po vaţećem redu voţnje.
U posebnim slučajevima, kada taj red voţnje moţe biti narušen (bez obzira da li je to
prouzrokovao Prevoznik ili ŢICG) ŢICG mora da primjeni operativno upravljanje prema
postojećim propisima koji vaţe na mreţi ŢICG.
Cilj operativnog upravljanja ŢICG je:
 poštovanje reda voţnje,
 obezbjeĎivanje uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja i preuzimanje vozova,
 pridrţavanje usvojenog plana modifikacije koji je pripremljen u skladu sa postojećim
zahtjevima prevoznika,
 obezbjeĎivanje prevoza u posebnim slučajevima.
4.8.3. Problemi koji se mogu predvidjeti (oĉekivani)
Vaţeći domaći propisi omogućavaju ŢICG da prekine saobraćaj onoliko dugo koliko je
potrebno da se izvrši odrţavanje i popravka pruga i instalacija. Zbog toga, na početku
42
IZJAVA O MREŢI
godine ŢICG izdaju spisak planiranih zatvaranja i jednom mjesečno se formiraju komisije
za prekid, gde se odreĎuju rokovi i obim radova.
O svakom prekidu saobraćaja obavještavaju se prevoznici u unaprijed dogovoreno
vrijeme, tako da mogu da dostave prijedloge za preusmjeravanje saobraćaja na
dodjeljenim trasama.
Dodatne informacije o zatvaranju mogu se naći na http://www.zicg.me
4.8.4. Problemi koji se ne mogu predvidjeti (neoĉekivani)
U slučaju da je do prekida saobraćaja došlo usled tehničke greške ili nezgode, ŢICG
preduzima sve potrebne mjere da sve vrati u prvobitno stanje. U tu svrhu, ŢICG imaju
rezervni plan, koji uključuje različite javne organe koji će biti obaviješteni ako doĎe do
ozbiljnog vanrednog dogaĎaja ili ozbiljnog prekida ţeljezničkog saobraćaja.
U hitnim slučajevima i onda kada je to apsolutno neophodno, do prekida na dodjeljenoj
trasi moţe doći bez upozorenja, a posledica toga je privremena neupotrebljivost
infrastrukture tokom perioda koji je dovoljno dug da se sistem popravi.
Na osnovu svoje procjene, ŢICG moţe da zahtjeva od ţeljezničkih preduzeća da stave na
raspolaganje njihovu opremu koja je prema mišljenju ŢICG najpogodnija da se situacija
vrati u redovno stanje što je prije moguće.
5. USLUGE
5.1. UVOD
Pravni okvir korišćenja ţeljezničke infrastrukture Crne Gore definisan je Zakonom o
ţeljeznici.
Radi
obavljanja prevoza na dodijeljenom infrastrukturnom kapacitetu, direktivom
2001/14/EC koja je dopunjena direktivom 2007/58, definisane su četiri vrste usluga koje
prevoznici mogu koristitii, i to:




minimalni pristupni paket usluga
pristup prugom do sluţbenih objekata i njihovo korišćenje
dodatne usluge i
prateće usluge.
UI će omogućiti svim zainteresovanim prevoznicima na nediskriminatorskoj osnovi
korišćenje minimalnog pristupnog paketa usluga i pristup prugom do sluţbenih objekata,
ako budu od strane prevoznika ispunjeni uslovi za prevoz u ţeljezničkom saobraćaju po
Zakonu o ţeljeznici i potpisanim Ugovorom o korišćenju infrastrukture.
Korišćenje svih usluţnih objekata, dodatnih i pratećih usluga koje pruţa UI biće
omogućeno svim ţeljezničkim prevoznicima na njihov zahtjev i biće definisane posebnim
ugovorom.
Korišćenje usluţnih objekata koji ne pripadaju Upravljaču infrastrukture, kao i dodatnih i
pratećih usluga koje ne pruţa UI, predstavlja predmet posebnih ugovora sa upravljačem
tih objekata i usluga.
43
IZJAVA O MREŢI
Na osnovu obima pruţenih usluga, koji su definisani u odjeljcima 5.2 do 5.5, Prevoznik
plaća naknadu za korišćenje infrastrukture i pruţene usluge u objektima.
5.2. MINIMALNI PRISTUPNI PAKET USLUGA KORIŠĆENJA
INFRASTRUKTURE
Minimalni paket usluga koje pruţa Upravljač infrastrukture sadrţi sve elemente
minimalnog paketa u skladu sa direktivom 2001/14/EC, Prilog II, i to su sljedeće usluge:





obrada zahtjeva za kapacitetom,
pravo da se koristi dodjeljeni kapacitet,
korišćenje infrastrukture na prijemno - otpremnim kolosjecima,
upravljanje, regulisanje i kontrola kretanja vozova uključujući signalizaciju, propise,
sistem za operativno praćenje i komunikaciju i pruţanje informacija o kretanju
voza,
obezbjeĎivanje svih ostalih informacija neophodnih da se primijeni ili upravlja
saobraćajem za koji je kapacitet dodjeljen.
Prevoznik plaća naknadu za korišćenje infrastrukture Crne Gore na osnovu Ugovora o
korišćenju ţeljezničke infrastrukture. Način obračuna i visina naknade za minimalni
pristupni paket usluga dati su u Poglavlju 6 Izjave o mreţi.
5.3. PRISTUP PRUGOM DO USLUŢNIH OBJEKATA I NJIHOVO
KORIŠĆENJE
5.3.1. Pristup prugom do sluţbenih objekata
Pristup prugom do usluţnih objekata i njihovo korišćenje definisano je u Prilogu II,
Direktove 2001/14/EC i obuhvata :







korišćenje postrojenja za snabdijevanje električnom energijom za vuču vozova;
objekte za snabdijevanje gorivom;
stanice za prijem i otpremu putnika, stanične zgrade i ostali objekti;
stanice za teretni saobraćaj;
ranţirne stanice;
kolosjeci za formiranje / sastavljanje / vozova i
objekti za odrţavanje voznog parka.
UI će obezbjediti pristup prugom do svih gore navedenih usluţnih objekata svim
ţeljezničkim prevoznicima kojima je dodijeljen minimalni pristupni paket usluga, na njihov
zahtjev pod jednakim uslovima, pod uslovom da su prevoznici predhodno sklopili ugovor o
korišćenju navedenih objekata sa vlasnicima objekata.
UI će obezbjediti korišćenje svih usluţnih objekata kojima on upravlja.
Prevoznici na ţeljeznici potrebu za pristup prugom do usluţnih objekata i njihovo
korišćenje, moraju navesti u postupku dodjele kapaciteta.
Naknadu za usluge pristupa do mjesta gdje su usluţni objekti i njihovo korišćenje (koji su
vlasništvo upravljača) prevoznik plaća na osnovu Ugovora o korišćenju infrastrukture.
44
IZJAVA O MREŢI
5.3.2. Sve informacije potrebne za realizaciju ili obavljanje usluge za
koju je kapacitet dodijeljen
Nakon donošenja i objavljivanja reda voţnje, materijal reda voţnje koje izraĎuje i
objavljuje ŢICG će biti dostavljen svim ţeljezničkim prevoznicima. Takodje će im biti
pruţene sve dodtane informacije potrebne za realizaciju trase u okviru minimalnog
pristupnog paketa usluga.
Cjelokupno upravljanje i regulisanje saobraćajem voza, što podrazumijeva signalizaciju,
regulisanje, prijem i otpremu vozova, sporazumijevanje vezano za saobraćaj vozova i
pruţanje informacija uz korišćenje telekomunikacionih ureĎaja omogućava ţeljezničkim
prevoznicima izvršenje saobraćaja voza na dodjeljenoj trasi.
5.3.3. Korišćenje postrojenja za snabdijevanje elektriĉnom energijom
za vuĉu vozova
UI omogućava korišćenje postrojenja i opreme za snabdijevanje električnom energijom
za vuču vozova svim prevoznicima pod jednakim uslovima.
Potrošnja električne energije nije dio ove usluge.
5.3.4. Objekti za snabdijevanje gorivom
Upravljač infrastrukturom, ŢPCG, Montecargo i OŢVS imaju svoje uredjaje za
snabdijevanje gorivom u stanicama Bar i Podgorica, usluge istih ne pruţaju, već se objekti
koriste samo za sopstvene potrebe.
5.3.5. Stanice za prijem i otpremu putnika, staniĉne zgrade i ostali
objekti
ŢICG omogućava korišćenje stanica za prijem i otpremu putnika, staničnih zgrada i ostalih
objekta, svim ţeljezničkim prevoznicima na njihov zahtjev pod jednakim uslovima.
5.3.6. Stanice za teretni saobraćaj i stanice u kojima se vrši utovar –
istovar praćenih automobila
U stanicama otvorenim za teretni saobraćaj usluge dostave kola na utovarno – istovarne i
pretovarne kolosjeke, dostavu kola na utovarno – istovarne rampe za praćene automobile
pruţaju MC i ŢPCG, a tehnički pregled kola je organizovan kroz angaţovanje zaposlenih
u infrastrukturi (pregledači kola).
Rampe za utovar i istovar tereta postoje u sledećim stanicama: Bar, Sutomore, Virpazar,
Golubovci, Podgorica, Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Tuzi i Nikšić.
Rampe za utovar – istovar praćenih automobila nalaze se u stanicama Bar i Podgorica.
KONTAKT:
AD „MONTECARGO” - Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81 000 Podgorica
45
IZJAVA O MREŢI
Crna Gora
Sektor za prevoz robe
kontakt osoba: Nenad Babić, dipl.saob.ing.
Direktor sektora za prevoz robe
Tel: 00 382 20 441 203
Fax: 00 382 20 441 233
e-mail: [email protected]
Ţeljezniĉki prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81 000 Podgorica
Crna Gora
Sektor za prevoz putnika
Kontakt osoba: Milovan Janković, dipl.saob.ing.
Direktor sektora za prevoz putnika
Tel: 00 382 20 441 370
Fax:00 382 20 441 234
e-mail: [email protected]
5.3.7. Ranţirne stanice
ŢICG omogućava korišćenje ranţirnih stanica i kolosjeka pod jednakim uslovima na
zahtjev prevoznika, u stanicama Nikšić, Bar i Podgorica. U uslugama tehničkog pregleda
vozova angaţovani od strane UI su pregledači kola, a manevarske poslove obezbjeĎuju
prevoznici ŢPCG i MC.
Korištenje ranţirnih stanica podrazumijeva korištenje kolosiječnih kapaciteta i
skretnica u stanici, uključujući signalizaciju i regulasanje kao i korištenje kontaktne
mreţe kada je to potrebno.
5.3.8. Kolosjeci za formiranje /sastavljanje/ vozova
ŢICG omogućava korišćenje kolosjeka za formiranje /sastavljanje / vozova svim
prevoznicima pod jednakim uslovima na njihov zahtjev u stanicama Bar, Podgorica, Tuzi,
Nikšić i Bijelo Polje. U uslugama tehničkog pregleda vozova angaţovani od strane UI su
pregledači kola, a manevarsko osoblje (rukovaoci manevre i manevristi) obezbjeĎuju
prevoznici MC i ŢPCG.
Zadrţavanje kola prevoznika na kolosjecima UI koje je nastalo zbog čekanja kola na
opravku, UI će naplatitiu naknadu koja će biti odredjena Ugovorom o korišćenju
infrastrukture.
5.3.9. Objekti za odrţavanje voznog parka
UI ne raspolaţe sa objektima za odrţavanje voznog parka, usluge u objektima za
odrţavanje voznih sredstava vrši OŢVS.
KONTAKT:
AD „Odrţavanje ţeljezniĉkih voznih sredstava” - Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81000 Podgorica
Kontakt osoba: Svetozar Davidović, dipl.maš.ing.
46
IZJAVA O MREŢI
Pomoćnik Izvršnog direktora za vozna sredstva
e-mail: [email protected]
5.3.10. Ostali tehniĉki objekti
Na mreţi pruga ŢICG postoje sljedeća postrojenja: kolske vage, mjerači za tovarni profil i
postrojenja za snabdijevanje vodom putničkih kola.
U navedenim objektima usluge pruţaju ŢPCG i MC.
KONTAKT:
Ţeljezniĉki prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za prevoz putnika
Kontakt osoba:Milovan Janković, dipl.saob.ing.
Direktor sektora za prevoz putnika
Tel: 00 382 20 441 370
Fax: 00 382 20 441 371
e-mail: [email protected]
AD „MONTECARGO” –Podgorica
Sektor za prevoz robe
Kontakt osoba: Nenad Babić, dipl.saob.ing.
Direktor sektora za prevoz robe
Tel: 00 382 20 441 203
Fax: 00 382 20 441 233
e-mail: [email protected]
5.4. DODATNE USLUGE
Dodatne usluge koje UI moţe pruţiti prevoznicima prema Direktivi 2001/14/EC koja je
dopunjena direktivom 2007/58 su:


snabdijevanje električnom energijom za vuču vozova;
posebni ugovori :
 nadzor pri prevozu opasnih materija
 pomoć pri prevozu vozova sa naročitim pošiljkama
.
Korišćenje gore navedenih dodatnih usluga koje pruţa ŢICG omogućeno je svim
ţeljezničkim prevoznicima na nediskriminatoran način i na njihov zahtjev.
Korištenje gore navedenih dodatnih usluga ţeljeznički prevoznici ugovaraju sa
ŢICG.
5.4.1. Snabdijevanje elektriĉnom energijom za vuĉu vozova
ŢICG pruţa usluge snabdijevanja i prenosa električne energije koja je potrebna za vuču
vozova svim ţeljezničkim prevoznicima na deskriminatoran način, putem distribucije od
postrojenja Elektroprivrede Crne Gore AD do vučnih jedinica (EVP-e i KM-a).
ŢICG nabavlja električnu energiju od Elektroprivrede Crne Gore AD, koja je jedini
isporučioc električne energije u Crnoj Gori. Pretvorenu električnu energiju potrebu za
vuču vozova ŢICG isporučuje svim ţeljezničkim prevoznicima.
47
IZJAVA O MREŢI
Snabdijevanje
električnom energijom visokog napona, ţeljezničkog prevoznika,
potrebnom za vuču vozova predstavlja predmet Ugovora o korišćenju ţeljezničke
infrastrukture izmeĎu ţeljezničkog prevoznika i ŢICG.
ŢICG će mjesečno ispostavljati račun prevozniku za utrošenu električnu energiju visokog
napona koja je potrošena za vuču vozova za prethodni mjesec, na naplatu.
Ţeljeznički prevoznik je u obavezi da navedeni račun za utrošenu energiju visokog
napona prema Ugovoru, izmiri prema ŢICG.
5.4.2. Objekti za snabdijevanje gorivom
Upravljač infrastrukturom, ŢPCG, Montecargo i OŢVS imaju svoje uredjaje za
snabdijevanje gorivom u stanicama Bar i Podgorica, usluge istih ne pruţaju, već se objekti
koriste samo za sopstvene potrebe.
5.4.3. Usluge manevrisanja
Usluge manevrisanja na prugama Crne Gore ne pruţa UI, već pruţaju prevoznici ŢPCG i
MC.
KONTAKT:
AD „MONTECARGO” –Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81000 Podgorica
Sektor za vuču vozova i vozna sredstva
Kontakt osoba:Lukić Milorad , dipl.el.ing.
Direktor sektora za vuču vozova i vozna sredstva
Tel: 00 382 20 441 280
Fax: 00 382 20 441 479
Ţeljezniĉki prevoz Crne Gore AD – Podgorica
Sektor za prevoz putnika
Kontakt osoba: Milovan Janković, dipl.saob.ing.
Direktor sektora za prevoz putnika
Tel: 00 382 20 441 370
Fax: 00 382 20 441 371
e-mail: [email protected]
5.4.4. Nadzor pri prevozu opasnih materija
Prevoz opasnih materija na prugama Crne Gore vrši se u skladu sa Pravilnikom za
meĎunarodni ţeljeznički transport opasnih materija RID, Zakonom o prevozu opasnih
materija i ostalim nacionalnim propisima koji tretiraju skladištenje i transport opasnih
materija.
UI ne pruţa posebne usluge vezane za prevoz opasnih materija.
Prevoznik i UI definisaće obim i specifičnost svakog pojedinačnog prevoza opasnih
materija.
KONTAKT:
Ţeljezniĉka infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
48
IZJAVA O MREŢI
81 000 Podgorica
Crna Gora
Sektor za upravljanje i regulisanje saobraćaja
Operativna sluţba
Kontakt osoba: Slobodan Kumburović, saob.ing.spec
Rukovodilac operativne sluţbe
Tel: 00 382 20 441 267
Fax: 00 382 20 441 255
e-mail: [email protected]
5.4.5. Pomoć pri prevozu vozova sa naroĉitim pošiljkama
UI pruţa usluge prevoza naročitih pošiljki prema UIC definicijama i odredbama
definisanim Pravilnikom 20 o prevozu naročitih pošiljki.
Usluga uključuje obradu zahtjeva prevoznika i dodatno angaţovanje zaposlenih u
infrastrukturi za pripremu i izvršenje prevoza naročite pošiljke uz definisanje uslova, trase,
eventualno dodatno angaţovanje osoblja za praćenje prevoza.
Potrebno je da za svaki pojedinačni prevoz UI i Prevoznik definišu obim i specifikaciju
potrebnih usluga.
ŢICG nakon obrade zahtjeva odlučuje da li je moguće prihvatiti odreĎeni prevoz i uz koje
uslove.
KONTAKT:
Ţeljezniĉka infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81 000 Podgorica
Crna Gora
Sektor za upravljanje i regulisanje saobraćaja
Operativna sluţba
Kontakt osoba: Slobodan Kumburović, saob.ing.spec.
Rukovodilac operativne sluţbe
Tel: 00 382 20 441 267
Fax: 00 382 20 441 255
e-mail: [email protected]
5.4.6. Usluga pruţanja informacija putnicima
ŢICG pruţa uslugu informacija putnicima preko razglasa o vremenu i mjestu dolaska
odnosno odlaska vozova, kašnjenju vozova, eventualnoj promjeni prevoznog puta, kao i
drugim potrebnim informacijama u svezi odvijanja ţeljezničkog saobraćaja.
5.4.7. Ostale dodatne usluge
Za sve ostale dodatne usluge, potrebno je da prevoznik sa UI definiše obim i specifikaciju
traţenih usluga.
U slučajevima kada se troškovi usluge ne mogu unaprijed procjeniti već je to jedino
moguće poslije pruţanja usluge, UI će utvrditi svoje odgovarajuće troškove i fakturisati ih
Prevozniku na osnovu i nakon pruţene usluge (kao - na primjer prelazak drţavne granice
sluţbenog osoblja UI).
49
IZJAVA O MREŢI
5.5. PRATEĆE USLUGE
Prateće usluge prema Direktivi 2001/14/EC uključuju sljedeće:



pristup telekomunikacionoj mreţi
pruţanje dodatnih informacija
tehnički pregled voznih sredstava
5.5.1. Pristup telekomunikacionoj mreţi
Upravljač infrastrukturom pruţa usluge pristupa telekomunikacionoj mreţi.
Potrebno je da upravljač i Prevoznik definišu obim i specifikaciju potrebnih usluga.
5.5.2. Pruţanje dodatnih informacija
UI pruţa dodatne informacije o korišćenju ţeljezničke infrastrukture kojom upravlja, a koje
nijesu obuhvaćene ovo Izjavom o mreţi, ove informacije mogu se dobiti kod UI, odnosno
u sjedištu ŢICG.
KONTAKT:
Ţeljezniĉka infrastruktura Crne Gore AD Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81000 Podgorica
Crna Gora
Kontakt osoba: Natalija Asanović, saob.ing.spec.
Sektor za regulisanje i upravljanje saobraćaja
Pomoćnik direktora
Tel.: 00 382 20 441 268
Fax: 00 382 20 441 349
e-mail: [email protected]
5.5.3. Tehniĉki pregled voznih sredstava u stanicama
UI pruţa usluge tehničkog pregleda vozova, koji se odnosi na sve poslove pregledača
kola u stanicama Bar, Podgorica, Bijelo Polje i Nikšić.
UI ne pruţa usluge tehničkog pregleda vozova, koji se odnose na poslove tehničkog
pregleda i popravke voznih sredstava u radionicama i na kolosjecima sa specijalno
izgraĎenim kanalima za pregled voznih sredstava. Ovakve tehničke vrši OŢVS u
ovlašćenim lokomotivskim depoima i kolskim radionicama.
KONTAKT:
AD „Odrţavanje ţeljezniĉkih voznih sredstava” - Podgorica
Trg Golootočkih ţrtava 13
81000 Podgorica
Kontakt osoba: Svetozar Davidović, dipl.maš.ing.
Pomoćnik Izvršnog direktora za vozna sredstva
e-mail: [email protected]
50
IZJAVA O MREŢI
6. TARIFA
6.1. PRAVNI OKVIR
Prema Zakonu o ţeljeznici, član 16, Upravljač infrastrukture na osnovu kriterijuma
utvrĎuje visinu naknade za korišćenje infrastrukture, organizovanje i regulisanje
ţeljezničkog saobraćaja.
U cilju izvršenja prevoza na ţeljezničkoj infrastrukturi, prevoznik plaća naknade za:




minimalni pristupni paket usluga,
pristup prugom do sluţbenih objekata i njihovo korišćenje,
dodatne usluge i
prateće usluge.
6.2. METOD NAPLAĆIVANJA
6.2.1.Usluge obuhvaćene tarifom
U okviru osnovnog paketa naknade za korišćenje trasa (minimalni pristupni paket),
pokriveni su troškovi za pruţanje usluga koji su definisani u tački 5.2 ovog dokumenta.
Visina naknade za korišćenje infrastrukture utvrĎuje se na osnovu ostvarenih voznih
kilometara u putničkom i teretnom saobraćaju.
Minimalni paket usluga koje pruţa Upravljač infrastrukture sadrţi sve elemente
minimalnog paketa u skladu sa direktivom 2001/14/EC, Prilog II, i to su sljedeće usluge:




obrada zahtjeva za kapacitetom,
pravo da se koristi dodjeljeni kapacitet,
korišćenje infrastrukture na prijemno - otpremnim kolosjecima,
upravljanje, regulisanje i kontrola kretanja vozova uključujući signalizaciju, propise,
sistem za operativno praćenje i komunikaciju i pruţanje informacija o kretanju voza,
 obezbjeĎivanje svih ostalih informacija neophodnih da se primjeni ili upravlja
saobraćajem za koji je kapacitet dodjeljen.
6.2.2. Principi naplaćivanja
Naplatni sistem za naknadu zasnovan je na sljedećim principima:




jednostavnost kalkulacije,
jasnoća,
tačnost,
zavisnost cijena.
51
IZJAVA O MREŢI
6.2.3. Formula za kalkulaciju naknade
U =(Qvlkm(reg) x P(reg) + Qvlkm(g) x P(g)) x Cvlkm x K x F
U
Qvlkm(reg)
Qvlkm(g)
P(reg)
P(g)
Cvlkm
K
F
naknada za dodijeljenu voznu trasu
broj voznih kilometara ostarenih na regionalnoj ţeljezničkoj pruzi
broj voznih kilometara ostarenih na glavnoj ţeljezničkoj pruzi
koeficijent za ponderisanje za regionalne ţeljezničke pruge
koeficijent za ponderisanje za glavne ţeljezničke pruge
cijena za vozne kilometre
koeficijent habanja kolosjeka
faktor koji iskazuje zahtjeve prevoznika po pitanju reda voţnje
Naknada za korišćenje se obračunava za svako putovanje.
6.2.4. Vrijednost za pojedinaĉne elemente formule za obraĉun naknada
za trasu
6.2.4.1. Ponderisanje koeficijenata - P
Pruga
Kategorija pruge
Bar – Bjelo Polje (granica sa Srbijom)
Podgorica - Tuzi (granica sa Albanijom)
Nikšić - Podgorica (do završetka
kapitalnog remonta pruge)
Nikšić - Podgorica (nakon završetka
kapitalnog remonta pruge)
Koeficijent (P)
glavna pruga
regionalna pruga
regionalna pruga
1,00
0,70
0,60
regionalna pruga
0,90
6.2.4.2. Koeficijenti za trošenje kolosjeka - K
Vrsta voza
teretni vozovi (više od 1501 t bruto teţine)
teretni vozovi (od 1101 t do 1500 t bruto teţine)
teretni vozovi (od 701t do 1100 t bruto teţine)
teretni vozovi (do 700 t bruto teţine)
teretni vozovi (prazni)
Lokomotivski vozovi
Putnički vozovi ŢPCG
Putnički vozovi (ostali putnički operateri)
Koeficijent (K)
1,50
1,20
1,00
0,60
0.30
0,10
0,066
0,33
6.2.4.3. Faktor za zahtjev ţeljezniĉkog prevoznika po pitanju reda
voţnje – F
Zahtjev
dodijeljene trase voza, traţene prije stupanja na snagu reda
voţnje
dodijeljene trase voza na osnovu ad hoc zahtjeva
Faktor
(F)
1
1,2
52
IZJAVA O MREŢI
6.3. TARIFIRANJE (naplaćivanje)
6.3.1. Cijena po voznom kilometru
Cijena po voznom kilometru (Cvlkm) je 3 € sa uključenim PDV-om.
6.3.2. Cijena dodatnih usluga
Spisak dodatnih usluga nalazi se u tački 5.4 Izjave o mreţi. Obim i visina za dodatne
usluge će biti definisane Ugovorom o korišćenju ţeljezničke infrastrukture, osim
cjenovnika usluga za naročite pošiljke koje pruţa UI. U prilogu 18 ovog dokumenata se
nalazi kopija Odluke broj 2742/10 Odbora direktora ŢICG od 22.03.2010. godine o
utvrĎivanju cjenovnika usluga za naročite pošiljke koje pruţa UI.
6.3.3. Cijena pratećih usluga
Spisak pratećih usluga nalazi se u tački 5.5 Izjave o mreţi. Obim i visina za prateće
usluge će biti definisane Ugovorom o korišćenju ţeljezničke infrastrukture.
6.3.4. Eksterni troškovi
Eksterni troškovi se neće obračunavati.
6.4. IZUZECI PO PITANJU TARIFIRANJA ZA KORISNIKE
Korisnici javne ţeljezničke infrastrukture koji odrţavaju i modernizuju javnu ţeljezničku
infrastrukturu. Tu se misli na radne, pomoćne vozove i mašine, drezine, snjegočistače i
poţarne vozove su izuzeti od plaćanja naknada.
6.5. OTKAZIVANJE VOZNE TRASE I PONIŠTAVANJE
PLANIRANE VOŢNJE
Otkazivanje vozne trase predstavlja finalno poništavanje puta voţnje za cijeli dogovoreni
period trajanja reda voţnje. Otkazivanje vozne trase, prevoznik će izgubiti pravo da
nastavi sa korišćenjem ove vozne trase u dogovorenom periodu reda voţnje.
Poništavanje planirane voţnje podrazumijeva poništavanje jedne trase voza za
odreĎeni dan ili više dana. Prevoznik zadrţava pravo da i dalje koristi voznu trasu u
dogovorenom periodu reda voţnje.
1.
2.
Uslov
Otkazivanje najkasnije do 60 dana prije
prve planirane voţnje.
Otkazivanje nakon više od 30 dana i manje
od 60 dana prve prve planirane voţnje
- vozna trasa
Plaćanje naknada za korišćenje
ne plaća se naknada za
korišćenje trase.
50% naknada za korišćenje za
svaku voznu trasu
53
IZJAVA O MREŢI
3.
4.
5.
6.
Otkazivanje nakon manje od 30 dana
prve planirane voţnje:
- vozna trasa
Poništavanje više od 24 sata
planirane voţnje:
- vozna trasa
Poništavanje manje od 24 sata
planirane voţnje:
- vozna trasa
Vozna trasa se ne otkazuje
poništava:
- vozna trasa
prije
1 x naknada za korišćenje za
svaku voznu trasu
prije
50% naknada za korišćenje za
svaku voznu trasu
prije 1 x naknada za korišćenje za
svaku voznu trasu
niti 2 x naknada za korišćenje za
svaku voznu trasu
Ugovorom o korišćenju infrastrukture biće definisana primjena naplate naknade za
otkazivanje trase i poništavanje planirane voţnje.
6.6. POPUSTI ZA KVALITET
Upravljač infrastrukture će uvesti posebno tarifiranje za definisane transportne tokove,
dostupne svim korisnicima infrastrukture i prepoznati blagovremeno limitirano smanjenje
naknada za korisnike sa ciljem promovisanja razvoja novih ţeljezničkih usluga ili pak
stimulisanja nedovoljnog eksploatisanja drţavne ţeljezničke infrastrukture.
Za sada na mreţi pruga Crne Gore se neće primjenjivati sistem naknada za kvalitet koji
podrazumijeva izvršenje prevoza u pogledu tačnosti, odnosno kašnjenja vozova.
6.7. PROMJENE VOZNE TRASE
Promjena vozne trase podrazumijeva promjenu osnovnih podataka u postojećoj voznoj
trasi u ime ţeljezničkog prevoznika, što podrazumijeva izmjene u redu voţnje koji je
uredno predvidio voznu trasu i kao posljedicu ima izradu nove trase.
Promjena se tarifira 30 EUR-a po voznoj trasi.
6.8. NAĈIN PLAĆANJA
UI će do 10 – tog u mjesecu obračunati naknadu za pristup infrastrukturi na osnovu
ostvarenih voznih kilometara u prethodnom mjesecu i račun dostaviti na adresu
prevoznika.
Prevoznik je duţan da do 15 -tog u mjesecu izvrši plaćanje računa na račun ŢICG.
Sve naknade koje nijesu definisane ovom Izjavom o mreţi, biće regulisane Ugovorom o
korišćenju ţeljezničke infrastrukture izmeĎu Upravljača infrastrukture i prevoznika.
54
IZJAVA O MREŢI
PRILOZI:
PRILOG 1A. OBRAZAC ZA NARUĈIVANJE TRASA
PRILOG 1B. UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA ZA NARUĈIVANJE
TRASA
PRILOG 2.
PODJELA PRUGA
PRILOG 3.
STANICE I SLUŢBENA MJESTA NA MREŢI PRUGA CRNE GORE
PRILOG 4.
NAJVEĆA DOPUŠTENA DUŢINA VOZOVA
PRILOG 5.
SKICA SLOBODNOG PROFILA
PRILOG 6.
MJERODAVNI NAGIBI I OTPORI PRUGA
PRILOG 7.
UDALJENOST IZMEĐU SLUŢBENIH MJESTA I NAJVEĆA DOPUŠTENA
BRZINA NA PRUZI
PRILOG 8.
SISTEM ELEKTRIFIKACIJE
PRILOG 9.
PANTOGRAF
PRILOG 10.
SISTEM BAKARNIH KABLOVA
PRILOG 11.
DIGITALNE CENTRALE
PRILOG 12.
OPTIĈKA MREŢA
PRILOG 13.
PREGLED SLUŢBENIH MJESTA ZA PRIJEM I OTPREMU PUTNIKA
PRILOG 14.
PREGLED STANICA OTVORENIH ZA ROBNI RAD
PRILOG 15.
PLANIRANI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I SANACIJI
INFRASTRUKTURE
PRILOG 16.
ROKOVI ZA IZRADU GODIŠNJEG REDA VOŢNJE
PRILOG 17.
ROKOVI ZA IZMJENU GODIŠNJEG REDA VOŢNJE
PRILOG 18.
ODLUKA ODBORA DIREKTORA ŢICG BROJ 2742/10 OD 22.03.2010.
GODINE O UTVRĐIVANJU CJENOVNIKA USLUGA ZA NAROĈITE
POŠILJKE
55
IZJAVA O MREŢI
Prilog 1a. Obrazac za naručivanje trase voza
Sektor za upravljanje i regulisanje saobraćaja
Podgorica, Trg Golootoĉkih ţrtava 7
tel. 382 20 441 387, fax. 382 20 441 388
Obrazac za naruĉivanje trase voza
Ţeljeznički prevoznik:
________________________________________________________
Adresa:
____________________________________________________________________
Kontakt osoba:
______________________________________________________________
Tel.
Fax.
e-mail:
___________________________
Mjesto i
datum:______________________________________________________________
1. OSNOVNI PODACI O TRAŢENOJ TRASI VOZA
Broj voza u
prethodnom
RV
Vrsta voza
Ţeljeno vrijeme
odlazak
Relacija
dolazak
od
do
preko
NAPOMENE
2. PODACI VEZANI UZ RED VOŢNJE VOZA
Zaustavljanja u sluţbenim mjestima
Vrijeme zadrţavanja
u sluţbenim mjestima
(min)
Kalendar saobraćaja
3. PODACI O VOZU
Vrsta vuče,
serijski broj
vučne jedinice,
relacija
Dodatna vučna
vozila, serijski
broj vučne
jedinice,
funkcija kod
voza, relacija
Vrsta i
broj
vagona /
motorne
garniture
Masa
voza
(kg)
Duţina
voza
(m)
Kočenje
Vrsta
Procenat
(%)
Maksimalna
brzina voza
(km/h)
4. POSEBNE ODREDBE
M.P.
POTPIS
____________________
56
IZJAVA O MREŢI
Prilog 1b. Obrazac za naruĉivanje trase voza
Uputstvo za popunjavanje Obrasca za naruĉivanje trase voza
1.
2.
Vrsta voza
Navesti vrstu voza:
Voz za prevoz putnika (EuroCity, InterCity, ekspresni, brzi,
ubrzani, putnički, pogranični, prigradski, voz za prevoz
praćenih automobila, agencijski voz, prazna garnitura);
Teretni (voz sa jednorodnim tovarom, voz sa pojedinačnim
vagonima, voz iz kombinovanog transporta, ekspresni, brzi,
direktni, dionički, maršrutni, sabirni, kruţni, industrijski, vojni,
prazni, lokomotivski, probne voţnje)
Broj voza u prethodnom redu
voţnje
Navesti broj voza iz prethodnog reda voţnje čiji elementi
odgovaraju zahtjevu podnosioca (npr. 47660, 432, …)
Ţeljeno vrijeme
Navesti ţeljeno vrijeme odlaska voza iz polazne stanice i
dolaska u uputnu stanicu
Relacija
Navesti polaznu i uputnu stanicu voţnje voza i
karakteristično sluţbeno mjesto izmeĎu tih stanica koje
odreĎuje prevozni put voza
Zaustavljanja u sluţbenim
mjestima
Vrijeme zadrţavanja u
sluţbenim mjestima
Kalendar saobraćaja
Vrsta vuče, serijski broj vučne
jedinice, relacija
Dodatna vučna vozila, serijski
broj vučne jedinice, funkcija kod
voza, relacija
Vrsta i broj vagona/motorne
garniture
3.
Navesti sva sluţbena mjesta u kojima je potrebno
zaustavljanje voza
Navesti potrebno vrijeme zadrţavanja u svakom sluţbenom
mjestu u minutama
Navesti dane saobraćaja voza. Kod vozova kod kojih se
kalendar saobraćaja proteţe kroz više dana navesti na
cijelom prevoznom putu
Navesti vrstu vuče (elektro ili dizel), serijski broj vučne
jedinice i relaciju voţnje svake pojedine lokomotive ukoliko
se na traţenoj relaciji mijenja vrsta vuče
Navesti broj dodatnih vučnih vozila, vrstu vučnih jedinica
(elektro ili dizel), serijski broj, mjesto u vozu (vozna
zapreţna, potiskivalica), relaciju dodatne vučne jedinice
Navesti vrstu vagona (slovnu oznaku serije vagona) i koliko
ih ima u vozu odnosno vrstu, broj i serijski broj motornih
garnitura (DMVEMV)
Masa voza
Navesti masu svih vozila uvrštenih u voz bez mase radnih
lokomotiva
Duţina voza
Navesti duţinu voza u metrima bez duţine radnih
lokomotiva
Vrsta kočenja: navesti vrstu kočenja (R, P, G, Mg …)
Kočenje
4.
Procenat kočenja: navesti procenat kočenja koji treba uzeti
s obzirom na karakteristike vozila u vozu
Maksimalna brzina voza
Navesti maksimalnu brzinu voza s obzirom na karakteristike
vozila u vozu
Posebne odredbe
Navesti posebne odredbe kao što su: manevrisanje
vozilima, promjena sastava voza, veze i sačekivanja,
promjena osoblja, vrsta intermodalne transportne jedinice,
vrsta opasne stvari, naročite pošiljke, postupci primopredaje
na graničnim prelazima, tehničke pauze (pregled,
namirivanje vodom, skladištenje otpada i sl.) i potreban
vremenski period, potreba za dodatnim kolosječnim
kapacitetima (gariranje, predgrijavanje, formiranje vozova i
sl.), ostale potrebe za dodatnim uslugama
57
IZJAVA O MREŢI
58
IZJAVA O MREŢI
Prilog 3. Stanice i ostala sluţbena mjesta na mreţi pruga Crne Gore
59
IZJAVA O MREŢI
Prilog 4. Najveće dopuštene duţine vozova
Naziv sluţbenih mjesta
Vozni smjer A → B
Vozni smjer B → A
(smijer prema nazivu
pruge )
(smijer suprotan od naziva
pruge
Najveća
dopuštena
duţina
voza
Kolosijeci
za prihvat
najduţih
vozova
[ m]
1
Najveća
dopuštena
duţina
voza
Kolosijeci
za prihvat
najduţih
vozova
[ m]
2
3
4
5
Bijelo Polje
694
3. 4. i 5.
694
3. 4. i 5.
Kruševo
657
2. i 3.
669
2. i 3.
Mijatovo Kolo
553
2. i 3.
556
2. i 3.
Mojkovac
505
2. 3. i 4.
506
2. , 3. i 4.
Trebaljevo
573
1. i 2.
572
1. i 2.
Kolašin
601
3. i 4.
601
3. i 4.
Kos
592
2. i 3.
594
2. i 3.
Trebešica
578
3. i 4.
577
3. i 4.
Lutovo
532
2. i 3.
532
2. i 3.
Bratonoţići
508
2. i 3.
509
2. i 3.
Bioče
510
1. i 2.
507
1. i 2.
Podgorica
665
4. 5. 6. 7.i 8.
635
3. 4. 5. 6.
7.i 8.
Golubovci
589
2. 3. i 4.
598
2. 3. i 4.
Zeta
595
2. i 3.
594
2. i 3.
Virpazar
698
2. 3. i 4.
687
2. 3. i 4.
Sutomore
569
2. i 3.
590
2. i 3.
Bar
700
1. 2. i 3.
700
1. 2. i 3.
1. DG - Bijelo Polje - Bar
60
IZJAVA O MREŢI
Naziv sluţbenih mjesta
Vozni smjer A → B
Vozni smjer B → A
(smijer prema nazivu
pruge )
(smijer suprotan od naziva
pruge )
Najveća
dopuštena
duţina
voza
Kolosijeci
za prihvat
najduţih
vozova
[ m]
1
Najveća
dopuštena
duţina voza
Kolosijeci
za prihvat
najduţih
vozova
[ m]
2
3
4
5
Nikšić
610
2.
467
2.
Ostrog ( STO )
532
3.
532
3.
Danilovgrad
537
1.2.3.
537
1.2.3.
Spuţ
620
3.
620
3.
Podgorica
628
4. 5. 6. 7.i
8.
632
3. 4. 5. 6.
7. i 8.
Podgorica
665
4. 5. 6. 7.i
8.
635
3. 4. 5. 6.
7. i 8.
Tuzi
641
3.
642
3.
2. Nikšić - Podgorica
3. Podgorica Tuzi - DG
61
IZJAVA O MREŢI
Prilog 5. Skica slobodnog profila – Slobodni profil GB
62
IZJAVA O MREŢI
A – B na otvorenoj pruzi sa stubove, signale i slično
C – D na glavnim prolaznim kolosjecima za stubove, signale i slično, kao i na glavnim
prolaznim kolosjecima i na otvorenoj pruzi za ţeljezničke graĎevine (mostove,
tunele i slično)
E – F na ostalim staničnim kolosijecima za stubove, signale i slično, kao i za
ţeljezničke objekte (mostove, tunele i slično)
GIŠ gornja površina šine
V.V. vozni vod
Hkpmin = 5000 mm
Hkpnom = 5500 mm
Hkpmax = 6000 mm
minimalna visina kontaktnog provodnika
normalan visina kontaktnog provodnika
maksimalna visina kontaktnog provodnika
63
IZJAVA O MREŢI
Prilog 6. Mjerodavni nagibi i otpori pruga
Vozni smjer A → B
Pruţna dionica
Mjerodavan nagib
Uspon
[‰]
Pad
[‰]
Mjerodavan
otpor pruge
[ daN/t ]
2
3
Drţavna granica – Bijelo Polje
8
Bijelo Polje - Kruševo
Vozni smjer B → A
Mjerodavan nagib
Uspon
[‰]
Pad
[‰]
Mjerodavan
otpor pruge
[ daN/t ]
4
5
6
7
5
8
5
8
5
18
6
19
6
18
7
Kruševo - Mijatovo Kolo
18
0
19
0
18
0
Mijatovo Kolo - Mojkovac
16
10
19
10
16
12
Mojkovac - Trebaljevo
18
0
19
0
18
0
Trebaljevo - Kolašin
17
2
18
2
17
3
Kolašin - Kos
2
17
3
17
2
20
Kos - Trebešica
0
24
0
24
0
26
Trebešica - Lutovo
0
24
0
24
0
26
Lutovo - Bratonoţići
0
24
0
24
0
26
Bratonoţići - Bioče
0
24
0
24
0
25
Bioče - Podgorica
2
25
4
25
2
25
Podgorica - Golubovci
0
6
0
6
0
6
Golubovci - Morača
0
1
0
1
0
1
Morača - Zeta
0
1
0
1
0
2
Zeta - Vranjina
0
1
0
1
0
1
Vranjina - Virpazar
1
2
2
2
1
3
Virpazar - Crmnica
8
0
8
0
8
0
Crmnica - Sutomore
4
3
5
3
4
4
Sutomore - Bar
0
8
0
8
0
8
1
1. DG - Bijelo Polje - Bar
64
IZJAVA O MREŢI
Vozni smijer A → B
Pruţna dionica
Mjerodavan
nagib
Uspon
[‰]
Pad
[‰]
2
3
Nikšić - Ostrog
2
Ostrog - Danilovgrad
Mjerodavan
otpor pruge
[daN/t]
Vozni smijer B → A
Mjerodavan
nagib
Mjerodavan
otpor pruge
[daN/t]
Uspon
[‰]
Pad
[‰]
4
5
6
7
25
2
25
2
26
1
25
1
25
1
26
Danilovgrad - Spuţ
7
7
7
7
7
7
Spuţ - Podgorica
8
6
8
6
8
6
Podgorica - Tuzi
6
8
7
8
6
8
Tuzi - Drţavna granica
4
7
6
7
4
7
1
2. Nikšić - Podgorica
3. Podgorica - Tuzi - DG
65
IZJAVA O MREŢI
Prilog 7. Udaljenost izmeĎu sluţbenih mjesta i najveća dopuštena brzina na pruzi
Naziv stanice / dionice
1
MeĊustaniĉni
razmak
Najveća
dopuštena
brzina
(m)
(m)
( km/h )
3
4
5
Duţina
dionice
km poloţaj
2
DG - Bijelo Polje - Bar
Drţavna granica
287+400
Drţavna granica – Sutivan
Sutivan
4500
292 +300
Sutivan – Bijelo Polje
Bijelo Polje
80
24500
2100
80
310+400
80
3200
80
313+600
50
3000
80
316+600
80
4800
80
321+400
80
3000
80
324+400
80
19200
Štitarička Rijeka - Trebaljevo
Trebaljevo
80
308+300
Mojkovac - Štitarička Rijeka
Štitarička Rijeka
80
4100
Ţari - Mojkovac
Mojkovac
80
304+200
Mijatovo Kolo - Ţari
Ţari
80
4400
Slijepač Most - Mijatovo Kolo
Mijatovo Kolo
80
299+800
Ravna Rijeka - Slijepač Most
Slijepač Most
80
2900
Kruševo - Ravna Rijeka
Ravna Rijeka
80
296+900
Lješnica - Kruševo
Kruševo
80
4500
Bijelo Polje - Lješnica
Lješnica
80
6700
331+100
80
80
66
IZJAVA O MREŢI
Trebaljevo - Oblutak
Oblutak
3700
334+800
Oblutak - Kolašin
Kolašin
Podkrš
Podgorica - Aerodrom
50
5700
50
364+500
50
5100
50
369+600
50
4300
50
373+900
50
5200
379+100
50
46300
4500
50
60
383+600
60
6000
60
389+600
60
10700
60
400+300
Zlatica - Podgorica
Podgorica
50
358+800
Bioče - Zlatica
Zlatica
50
4800
Podkrš - Bioče
Bioče
50
354+000
Bratonoţići - Podkrš
50
50
2500
Pelev Brijeg - Bratonoţići
Bratonoţići
18200
351+500
Lutovo - Pelev Brijeg
Pelev Brijeg
50
4400
Kruševački Potok - Lutovo
Lutovo
50
347+100
Trebešica - Kruševački Potok
Kruševački Potok
50
3300
Selište - Trebešica
Trebešica
50
343+800
Kos - Selište
Selište
80
3200
Mateševo - Kos
Kos
80
340+600
Padeţ - Mateševo
Mateševo
80
5800
Kolašin - Padeţ
Padeţ
80
60
4800
60
405+100
70
8000
10700
70
67
IZJAVA O MREŢI
Aerodrom
413+100
Aerodrom - Golubovci
Golubovci
2700
3200
Šušanj
70
434+100
70
3500
437+500
70
12100
8600
70
70
446+100
70
5900
452+000
Šušanj - Bar
Bar
70
6500
Sutomore - Šušanj
70
70
427+500
Crmnica - Sutomore
Sutomore
70
18200
424+300
Virpazar - Crmnica
Crmnica
70
5300
Vranjina - Virpazar
Virpazar
70
419+000
Zeta - Vranjina
Vranjina
70
3200
Morača - Zeta
Zeta
70
415+800
Golubovci - Morača
Morača
70
70
8700
2800
70
70
454+800
70
0+295
75
Nikšić - Podgorica
Nikšić
Nikšić - Stubica
Stubica
8705
9+000
Stubica - Dabovići
Dabovići
17005
14+400
75
75
2900
75
17+300
Ostrog STO - Šobajići
Šobajići
75
5400
Dabovići - Ostrog STO
Ostrog STO
75
75
3700
75
17100
21+000
75
68
IZJAVA O MREŢI
Šobajići - Šumanovića Bare
Šumanovića Bare
2300
23+300
Šumanovića Bare - Slap
Slap
75
3900
38+300
100
9300
5400
100
100
43+700
80
3200
46+900
Pričelje - Podgorica
Podgorica
75
34+400
Spuţ - Pričelje
Pričelje
75
8800
Ljutotuk - Spuţ
Spuţ
75
25+600
Danilovgrad - Ljutotuk
Ljutotuk
75
2300
Slap - Danilovgrad
Danilovgrad
75
80
12900
9700
80
80
56+600
80
0+000
70
Podgorica - Tuzi - DG
Podgorica
Podgorica - Tuzi
Tuzi
13700
13+700
Tuzi - Drţavna granica
Drţavna granica
70
70
11000
24+700
13700
70
70
69
IZJAVA O MREŢI
Prilog 8. Sistem elektrifikacije
70
IZJAVA O MREŢI
Prilog 9. Dimenzije i izgled pantografa za kontaktnu mreţu 25kV, 50
Hz
71
IZJAVA O MREŢI
Prilog 10. Sistem bakarnih kablova
72
IZJAVA O MREŢI
Prilog 11. Digitalne centrale
73
IZJAVA O MREŢI
Prilog 12. Optiĉka mreţa
74
IZJAVA O MREŢI
Prilog 13. Pregled sluţbenih mjesta za prijem i otpremu putnika
Sluţbeno mjesto
Status
Nadzorna stanica
Primjedba
1
2
3
4
Bijelo Polje - Bar
Aerodrom
stajalište
Bar
stanica
Bijelo Polje
stanica
Bioče
ukrsnica
Podgorica
Bratonoţići
ukrsnica
Trebešica
Crmnica
stajalište
Golubovci
stanica
Kolašin
stanica
Kos
ukrsnica
Kruševački Potok
stajalište
Kruševo
ukrsnica
Bijelo Polje
Lutovo
ukrsnica
Trebešica
Lješnica
stajalište
Mateševo
stajalište
Mijatovo Kolo
ukrsnica
Mojkovac
stanica
Morača
stajalište
Oblutak
stajalište
Padeţ
stajalište
Pelev Brijeg
stajalište
Podgorica
Kolašin
Bijelo Polje
stanica
Podkrš
stajalište
Ravna Rijeka
stajalište
Selište
stajalište
75
IZJAVA O MREŢI
Slijepač Most
stajalište
Sutivan
stajalište
Sutomore
stanica
Štitarička Rijeka
stajalište
Šušanj
stajalište
Trebaljevo
ukrsnica
Trebešica
stanica
Virpazar
stanica
Vranjina
stajalište
Zeta
ukrsnica
Zlatica
stajalište
Ţari
stajalište
Mojkovac
Virpazar
76
IZJAVA O MREŢI
Prilog 14. Pregled stanica i saobraćajno-transportnih otpremništava otvorenih za robni rad
Sluţbeno mjesto
Status
Primjedba
1
2
4
Bijelo Polje - Bar
Bijelo Polje
stanica
Mojkovac
stanica
Kolašin
stanica
Podgorica
stanica
Golubovci
stanica
Virpazar
stanica
Bar
stanica
Nikšić - Podgorica
Nikšić
stanica
Danilovgrad
stanica
Spuţ
stanica
Podgorica
stanica
Podgorica - Tuzi
Podgorica
stanica
Tuzi
stanica
77
IZJAVA O MREŢI
Prilog 15. Planirani radovi na rekonstrukciji i sanaciji ţeljezničke infrastrukture
Pruga:
Planirani
poĉetak
Planirani
zatvori pruge
Planirani
završetak
Lagana
voţnja
Pruga: Vrbnica - Bar
I. Radovi iz kreditnih sredstava EBRD III(okvirni plan, dinamika zavisi od procedure EBDR Banke)
1.Glavna opravka - rehabilitacija
gornjeg stroja pruge na dionici
otvorena pruga Kolašin – Kos, sa
I kvartal
I kvartal
5h
Da
prolaznim kolosjekom u stanici
2013.god.
2014.god.
Kos i sporednim staniĉnim
kolosjecima
2. Radovi na rehabilitaciji tunela:
- Tunel br.187
(L=239 m' / rehabilitacija 90 m')
-Tunel br.190 “Kos”
(L=1.438 m' / rehabilitacija 700 m')
I kvartal
I kvartal
- Tunel br.193
5h
Da
2013.god.
2014.god.
(L=396 m' / rehabilitacija 396 m')
-Tunel br.205
(L=372 m' / rehabilitacija 372 m')
-Tunel br.206
(L=322 m' / rehabilitacija 322 m')
4. Radovi na sanaciji propusta:
- L=3m na dionici Sutomore – Bar
(km 449+832);
Jun
Decembar
- L=4m na dionici Kolašin – Kos na
5h
Da
2013.god
2013.god.
(km 341+034);
- L=2mna podruĉju ukrsnice
Trebaljevo na km 331+026
5.Radovi na regulacija vodotoka u
zoni AB mostova/vijadukta:
-preko Štitariĉke rijeke na
km 324+491,28 izmeĊu stanice
Mojkovac i ukrsnice Trebaljevo;
- na km 335+193,68 izmeĊu
ukrsnice Trebaljevo i stanice
Kolašin;
- rijeke Cijevne na km 412+065,65
izmeĊu stanica Podgorica i
Golubovci;
- na km 452+258,80 izmeĊu stanica
Sutomore i Bar
Jun
2013.god
5h
Decembar
2013.god.
Da
78
IZJAVA O MREŢI
II. Evropska Komisija EK – IPA III Komponenta (okvirni plan, dinamika zavisi od procedura EK)
1.Radovi na sanaciji 12 nestabilnih
Jun
Decembar
kosina na dionici od Kosa do
5h
Da
2013.god.
2013. god.
Podgorice
III. Radovi iz kreditnih sredstava EIB Banke (okvirni plan)
1.Radovi izrade projektne
dokumentacije (istraţni radovi na
terenu, probno opterećenje) i
izvoĊenje radova 16 ĉeliĉnih
mostova:
- most Lim (Vrbnica – Bijelo Polje)
-mostoviLjuboviđa i Vujisićamost
(Kruševo – Mijatovo Kolo)
- most Rudnica
(Mijatovo Kolo – Mojkovac)
- most Tara I(Mojkovac–
Trebaljevo)
- mostoviTrebaljevoI i Trebaljevo II
(Trebaljevo – Kolašin)
Jun
Decembar
- mostoviSkrbuša i TaraIII
5h
Da
2012.god.
2013. god.
(Kolašin – Kos)
- most VučePotok
(Kos – Trebešica)
- most km 367+421
(Trebešica – Lutovo)
- most Duboĉica (ukrsnica
Lutovo)
- most MalaRijeka
(Bratnoţići – Bioĉe)
- most KosorskiŽlijeb
(Bioĉe – Podgorica)
- mostovi Morača i Tanki rt
(Zeta – Virpazar)
Napomena:
Za radove mehanizovanog odrţavanja pruge, koje izvodi Sektor za odrţavanje graĎevinske
infrastrukture, treba planirati dnevne zatvore pruge u trajanju od 4 sata dnevno, na svim
meĎustaničnim rastojanjima na pruzi Vrbnica – Podgorica – Bar. Radovi se izvode u periodu
proljeća i jeseni.
79
IZJAVA O MREŢI
Prilog 16. Rokovi za izradu godišnjeg reda voţnje 2012/2013.
Faza
Prijedlozi o planiranim promjenama
redovnih trasa iz R.V. prethodne
godine
Krajnji rok za predaju zahtjeva za
dodjelu trase
ŢP
Datum predaje
zahtjeva za dodjelu
kapaciteta
20.02.2012.
ŢP
30.04.2012.
Tijelo
Datum dodjele
kapaciteta
Period usaglašavanja
UI/ ŢP
01.05.2012.-20.06.2012.
Projekat reda voţnje
UI
15.07.2012.
Primjedbe na projekat reda voţnje
ŢP
16.07.2012. – 08.08.2012.
Definisanje konačnog reda voţnje
UI/ ŢP
15.08.2012. – 01.09.2012.
Ugovaranje
UI/ ŢP
01.09. do 25.09.2012.
Prvi dodatni rok (preostali
kapaciteti)
Drugidodatni rok (preostali
kapaciteti)
ŢP/UI
16.07.2012.
30.07.2012.
ŢP/UI
01.09.2012.
20.09.2012.
Stupanje na snagu reda voţnje
UI
11.12.2012.
80
IZJAVA O MREŢI
Prilog 17. Rokovi za izmjenu i dopunu godišnjeg reda voţnje
2012/2013.
Datum predaje zahtjeva za
izmjenu i dopunu godišnjeg
reda voţnje
29.12.2012.
Datum primjene izmjena i
dopuna godišnjeg reda voţnje
02.03.2013.
06.04.2013.
08.05.2013.
14.06.2013.
03.08.2013.
07.09.2013.
31.08.2013.
05.10.2013.
Rok za dodjelu
kapaciteta
02.02.2013.
20 dana prije
primjene izmjena i
dopuna
81
IZJAVA O MREŢI
Prilog 18. Odluka Odbora direktora ŢICG broj 2742/10 od 22.03.2010.
godine o utvrĎivanju cjenovnika usluga za naročite pošiljke
82
IZJAVA O MREŢI
83
Download

IZJAVA O MREŽI 2013.