IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM ISKAZIMA
ZA 2010. GODINU
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
Tivat 31.03.2011. godine
SADRŽAJ
Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ............................................................................ 1
BILANS STANJA .................................................................................................................... 4
BILANS USPJEHA .................................................................................................................. 6
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA .......................................................................... 7
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ............................................................... 8
1.
PRAVNI I DRUGI OSNOVI ........................................................................................... 9
2.
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ............................................................................... 10
A.
RAČUNOVODSTVENA
NAČELA
I
OSNOVE
ZA
SASTAVLJANJE
FINANSIJSKIH ISKAZA ..................................................................................................... 11
B. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE ....................................................... 13
C. SREDNJI KURS VALUTA .............................................................................................. 20
D. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE.................................................................... 21
SKUPŠTINI I ODBORU DIREKTORA
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Uvod
Obavili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza Društva " HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat (u
daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju izvještaj o finansijskom položaju (bilans stanja) na
dan 31. decembra 2010. godine i odgovarajući izvještaj o ukupnom poslovnom rezultatu
(bilans uspjeha), izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu
koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz
finansijske iskaze.
Odgovornost rukovodstva za finansijske iskaze
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
iskaza u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim
standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore, kao i za one
interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvještaja
koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili
greške.
Odgovornost revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim iskazima na osnovu izvršene
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi
nalažu da se pridržavamo etičkih zahtjeva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji
omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno
značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
objelodanjivanjima u finansijskim iskazima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom
prosuđivanju, uključujući procjenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u
finansijskim iskazima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene rizika,
revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih
iskaza radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali
ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija
takođe uključuje ocjenu adekvatnosti primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti
Tivat, tel: 032/ 674-594, 674-598, faks: 032 679-111, mob. 067 561 821
e-mail: [email protected] , [email protected] ;
Dozvola za obavljanje djelatnosti Ministarstva finansija Crne Gore br. 02-4130/2/, Registar br. 1008;
Šifra djelatnosti 74120, PIB: 02671930, PDV: 91/31-00441-6
Poslovni računi: Podgorička banka 550-10275-07; Hipotekarna banka 520-2633-33
Nastavak - Strana 2
računovodstvenih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije
finansijskih iskaza.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu
za izražavanje našeg mišljenja s rezervom.
Osnova za mišljenje sa rezervom
Kao što je navedeno u Napomeni D3 uz finansijske iskaze, na dan sastavljanja finansjiskih
iskaza, rukovodstvo Društva nije vršilo testiranja da li je iskazana vrijednost nekretnina,
postrojenja i opreme u punoj saglasnosti sa zahtjevima MRS 16 – „Nekretnine, postrojenja i
oprema“. Poslednja nezavisna procjena nekretnina Društva izvršena je 2003.godine, i u skladu
sa MSFI 1- Prva primjena MSFI, procjenjena vrijednost je priznata kao njena vjerovatna
vrijednost. Kako je od dana procjene do dana sastavljanja izvještaja za 2010.godinu došlo do
značajne promjene vrijednosti nekretnina, nismo mogli da se uvjerimo koliki bi bio uticaj
efekata neprimjenjivanja MRS16 na finansijske iskaze za 2010. godinu.
Mišljenje sa rezervom
Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznijetog u pasusu Osnova za mišljenje sa
rezervom, finansijski iskazu prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim
pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2010. godine, kao i rezultate
njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa
Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog
izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore.
Skretanje pažnje
Naše mišljenje ne sadrži rezervu po sledećem:
a) Kao što je navedeno u Napomeni D3 uz finansijske iskaze, Društvo je u 2010.godini
izvršilo prodaju imovine, Komplekse »Plavi Horizonti« i »Bonići«, koji su činili 51% stalne
imovine, i čija je ukupna knjigovodstvena vrijednosti iznosila 14,360,992 EUR-a.
Nakon prodaje Društvo je sa novim vlasnimom Kompleksa »Plavi Horizonti« zaključilo
ugovor o zakupu hotela i nastavilo sa obavljanjem djelatnosti turizma i ugostiteljstva u
navedenom objektu.
b) Kao što je navedeno u Napomeni D4 uz finansijske iskaze, Društvo je u okviru učešća u
kapitalu drugih pravnih lica, evidentiralo učešće po osnovu kupovine 80.96% akcijskog
kapitala emitenta »Centra za odmor i rekreaciju i liječenje Igalo« A.D. Igalo. Društvo je
2
Nastavak - Strana 3
navedene akcije kupilo od Fonda zajedničkog ulaganja »HLT FOND a.d. Podgorica. U
Centralnoj depozitarnoj agenciji evidentirano je da Društvo posjeduje 574,543 akcija »Centra
za odmori i rekreaciju i liječenje Igalo« A.D. bez prava na i iz akcija. Komisija za hartije od
vrijednosti je svojim Rješenjem privremeno zabranila raspolaganje navedenim akcijama, te
stoga Društvo nema kontrolu niti značajan uticaj nad emitentom »Centar za odmor, rekreaciju,
liječenje Igalo« a.d. Igalo.
c) Kao što je navedeno u Napomeni D7 uz finansijske iskaze, Društvo je kao sredstvo
obezbjeđenja urednog izmirenja obaveza po osnovu kredita od 605,000 EUR-a sa
pripadajućim kamatama, koje je Hipotekarna banka Podgorica odobrila Vaterpolo Klubu
„Primorac” Kotor, založilo svoja oročena novčana sredstva u iznosu od 5,000,000 EUR-a.
d) Kao što je navedeno u Napomeni D24 uz finansijske iskaze, protiv Društva se vodi sudski
spor na iznos od 601,806.88 EUR-a. Spor je pokrenula Crnogorska Komercijalna banka AD
Podgorica, radi naplate neizmirenih obaveza po kreditu odobrenom Društvu u 2008.godi.
Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne izdatke po navedenom osnovu. Po procjeni i
izjavi Rukovodstva, spor neće biti rješen u korist banke i Društvo neće biti izloženo
materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.
Ostala pitanja
Reviziju finansijskih iskaza za prethodnu godine obavilo je Društvo za reviziju MV Konsalt iz
Podgorice i izrazilo revizorsko mišljenje sa rezervom.
Tivat, 31.03.2011. godine
Ovlašćeni revizor,
Mr Ljerka Momčilović
3
TO THE ASSEMBLY AND BOARD OF DIRECTORS OF
HTP “PRIMORJE” a.d. Tivat
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
Introduction
We have audited the accompanying financial statements of HTP“PRIMORJE” a.d. Tivat
(hereinafter referred to as “Company”) which comprise a statement of financial position (the
balance sheet) as at December 31st, 2010, and a statement of comprehensive income (the
income statement), a statement of changes in equity and a cash flow statement for the year
then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.
Management responsibility for financial reports
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with International Financial Reporting Standards, International
Accounting Standards and accounting regulation of Montenegro, and for internal controls
relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the attached financial statements on the basis of
an audit. We performed the audit in accordance with International Auditing Standards. These
standards require compliance with ethical principles and to review and make a plan in a way
that allows that, in reasonable measure, make sure that financial statements do not contain the
wrong information of material importance.
Audit includes the implementation of procedures to obtain audit evidence about the amounts
and information disclosed in the financial statements. Selected procedures are based on the
judging of auditors, including risk assessment material contained significant errors in the
financial statements, made as a result of irregularities or errors. During the evaluation of these
risks, the auditor considers internal control that are relevant to the composition and objective
presentation of financial statements in order to design the best possible accounting
procedures, but not for the purpose of expressing opinions on the efficiency of internal control
systems of legal entities. Audit also includes assessing the accounting policies applied and
Tivat, tel: 032/ 674-594, 674-598, faks: 032 679-111, mob. 067 561 821
e-mail: [email protected] , [email protected] ;
Dozvola za obavljanje djelatnosti Ministarstva finansija Crne Gore br. 02-4130/2/, Registar br. 1008;
Šifra djelatnosti 74120, PIB: 02671930, PDV: 91/31-00441-6
Poslovni računi: Podgorička banka 550-10275-07; Hipotekarna banka 520-2633-33
Continued – Page 2
evaluation of significant estimates carried out by management, and evaluation of general
presentation of financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for expressing our qualified opinion.
Basis for qualified opinion
As explained in Note D3 to the financial statements, on the date of financial statements
preparation the management of the Company did not verify whether the indicated value of
property, plant and equipment is in full compliance with the requirements of IAS 16 Property, Plant and Equipment. The last independent assessment of the Company's property
was carried out in 2003, and, in accordance with First-time Adoption of International
Financial Reporting Standards, the estimated value of property is recognized as its probable
value. Since from the date of property assessment to the date of preparation of the 2010 report
there has been a significant change in property value, we could not make sure of what would
be the impact of effects of non-appliance of IFRS 16 in practice to the 2010 financial
statements.
Qualified opinion
In our opinion, except for the effects of such adjustments, if any, as might have been
determined to be necessary had we been able to satisfy ourselves as to the matter
referred to in the preceding paragraph, the financial statements give a true and fair view of
the financial position of the Company as of December 31st, 2010, and of the results of its
operations, cash flow and changes in owners’ equity for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards and accounting regulation of Montenegro.
Emphasis of matter
Our opinion does not contain qualification in relation to following:
a) As explained in Note D3 to the financial statements, in 2010 the Company sold the
property, i.e. property complexes »Plavi Horizonti« (»Blue Horisons«) and »Bonići«, that
constituted 51% of fixed assets with a total book value of EUR 14,360,992.
Upon sale of the property the Company entered into a hotel rental agreement with the new
owner of the property complex »Plavi Horizonti«, and continued with the performance and
hospitality activities in the above-mentioned facility.
b) As explained in Note D4 to the financial statements, within the participation in the equity
of other legal entities the Company has recorded its participation in view of purchase of
80.96% of equity of the issuer »Centre for holidays, recreation and medical treatment Igalo«
A.D. Igalo. The Company has purchased the above mentioned shares from the Mutual
investment Fund »HLT FOND« a.d. Podgorica. The Central Depository Agency has recorded
2
Continued – Page 3
that the Company has 574,543 shares of the »Centre for holidays, recreation and medical
treatment Igalo« A.D. with no rights to and from shares. Securities commission has
temporarily banned the free use of the above-mentioned shares by its Decision, and therefore
the Company has no control or significant influence over the issuer »Centre for holidays,
recreation and medical treatment Igalo« a.d. Igalo.
c) As explained in Note D7 to the financial statements, the Company has pledged its term
deposit in the amount of EUR 5,000,000 as a means of ensuring the orderly settlement of
obligations arising from the loan of EUR 605,000 with its associated interests, that
»Hipotekarna banka AD Podgorica approved for the Water polo Club »Primorac« Kotor.
d) As explained in Note D24 to the financial statements, there is a pending litigation against
the Company in the amount of EUR 601,806.88. The litigation was initiated by » Crnogorska
Komercijalna banka AD Podgorica», in order to collect overdue debts on the loan granted to
the Company in 2008. The Company has not been reserved funds for possible expenditures on
above axis. According to Management's assessment and their statement, the litigation will not
be resolved for the benefit of the Bank and the Company will not be exposed for the
potentialy significant losses on above axis.
Other issues
Audit of the financial statements for the previous year was performed by the Audit Company
MV Consult from Podgorica, that expressed its auditor’s qualified opinion.
Tivat, March 31th, 2011
Certified Public Auditor,
Ljerka Momcilovic, m.a.
3
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
BILANS STANJA
na dan 31.12.2010. godine
EUR-a
Pozicija
Red.br.
Napomena
Tekuća
godina
Prethodna
godina
AKTIVA
Stalna imovina
15,840,014
28,003,557
1 Neuplaćeni upisani kapital
2 Nematerijalna imovina
D2
166,347
194,612
3 Nekretnine, postrojenja i oprema
D3
14,167,462
27,808,945
D4
1,506,205
4 Stalna imovina namjenjena prodaji
5 Dugoročna potraživanja
6 Dugoročni finansijski plasmani
7 Odloženi porezi
Obrtna imovina
13,900,983
4,592,833
8 Zalihe
D5
103,973
80,732
9 Potraživanja od kupaca
D6
7,115,657
350,715
10 Kratkoročni finansijski plasmani
D7
6,338,452
3,903,350
11 Gotovina i gotovinski ekvivalenti
D8
292,369
22,712
12 Unaprijed plaćeni troškovi
D9
50,532
42,073
13 Obračunati a nenaplaćeni prihod
D9
193,251
14 Ostala obrtna imovina
Ukupna aktiva
29,740,997
32,596,390
NAPOMENE NA STRANAMA 9 DO 48 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH ISKAZA
4
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
BILANS STANJA (nastavak)
EUR-a
Red.br.
Pozicija
Napomena
Kapital i rezerve
Tekuća
godina
Prethodna
godina
27,982,772
18,660,588
15 Upisani kapital
D10
16,911,879
16,911,879
16 Emisiona premija
D10
0
0
17 Revalorizaciona rezerva
D10
1,152,090
2,591,618
18 Ostale rezerve
D10
94,697
94,697
19 Neraspoređeni dobitak / gubitak
D10
9,824,106
(937,606)
74,662
8,854,798
20 Manjinski interes
Dugoročne obaveze
21 Dugoročne obaveze
D11
22 Odloženi porezi
D12
8,800,000
74,662
54,798
1,683,563
5,081,004
23 Dugoročna rezervisanja
24 Ostale dugoročne obaveze
25 Odloženi prihodi
Kratkoročne obaveze
26 Kratkoročne obaveze iz poslovanja
D13
470,469
843,147
27 Kratkoročne finansijske obaveze
D14
77,997
4,000,000
D15
1,134,511
187,977
D16
586
49,880
29,740,997
32,596,390
28 Tekući dio dugoročnih kredita
29 Obaveze za poreze
30 Obaveze za dividende
31 Kratkoročna rezervisanja
32 Obračunate obaveze
Ukupna pasiva
NAPOMENE NA STRANAMA 9 DO 48 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH ISKAZA
5
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
BILANS USJPEHA
u periodu od 01.01. do 31.12.2010. godine
EUR-a
Red.br.
Pozicija
1 Prihod od prodaje
2 Ostali poslovni prihodi
3 Izvršen i kapitalalizovan rad od
strane preduzeća za sopstvene svrhe
4 Promjene na zalihama gotovih
proizvoda i nedovršene proizvodnje
5 Utrošene sirovine u toku perioda (Za
trgovačka preduzeća kupljena roba i
potrošni mat. u toku per.)
6 Troškovi zaposlenih
7 Amortizacija
8 Umanjenje vrijednosti nekretnina,
postrojenja i opreme
9 Ostali poslovni rashodi
Napomena
D17
D18
Neto profit/gubitak za obračunski
period
Prethodna
godina
3,193,847
12,117,158
3,400,229
2,017,202
16
D19
1,157,184
1,144,334
D20
D21
1,611,465
319,877
1,238,319
327,466
D22
1,557,904
857,097
10,664,591
1,850,215
237,854
375,429
1,104,556
117,566
9,322,181
1,357,220
9,322,181
1,357,220
Profit od poslovnih aktivnosti
10 Neto finansijski trošak
11 Učešće u dobiti pridruženih pravnih
lica
12 Porez na dobitak
13 Neto/dobitak gubitak od
diskontinuiranog posl.
Tekuća
godina
D23
Pripada:
Vlasnicima kapitala matičnog pravnog
lica
Manjinski interes
NAPOMENE NA STRANAMA 9 DO 48 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH ISKAZA
6
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
u periodu od 01.01. do 31.12.2010. godine
EUR-a
Pozicija
Tekuća
godina
Prethodna
godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti
Gotovinska primanja od poslovnih aktivnosti
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti
Gotovinski tok iz aktivnosti investiranja
Prilivi od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme
Prilivi od prodaje dugoročnih ulaganja
Prilivi od primljene kamate
Prilivi od primljenih dividendi
Odliv po osnovu nabavke nekretnina, postroj. i opreme
Odliv po osnovu nabavke imovine u svrhu investiranja
Odlivi po osnovu ostalih investiranja
Troškovi razvoja
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing
Odlivi po osnovu troškova transakcija
Neto gotovina od aktivnosti finansiranja
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda
Efekti kursnih razlika na kraju perioda
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda
3,248,445
4,892,826
3,379,089
3,121,849
(1,644,381)
554,702
257,240
560,634
(2,199,083)
(303,394)
20,162,015
3,903,350
383,021
1,175,108
20,340
7,613
1,412,986
998,806
7,844,657
40,350
15,190,743
163,905
12,722,003
4,407
(12,722,003)
(4,407)
269,657
22,712
(143,896)
166,608
292,369
22,712
NAPOMENE NA STRANAMA 9 DO 48 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH ISKAZA
7
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2010. godine
EUR-a
Pripada vlasnicima kapitala matičnog pravnog lica
Naziv pozicije
Upisani
kapital
Akcijska
premija
Revalorizac
ione rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak/gubitak
Ukupno
Manjinski
interes
Ukupno
kapital
Saldo na 31.decembar 2008. godine
16,911,879
2,700,464
94,697
(2,403,672)
17,303,368
17,303,368
Ponovo iskazani saldo
16,911,879
2,700,464
94,697
(2,403,672)
17,303,368
17,303,368
1,357,220
1,357,220
1,357,220
1,466,066
1,357,220
1,357,220
(937,606)
18,660,588
18,660,588
9,322,181
9,322,181
9,322,181
10,761,709
9,322,181
9,322,181
9,824,106
27,982,772
27,982,772
Promjene u računovodstenoj politici
Višak/manjak na revalorizaciji nekretnina,
postrojenja i opreme
Profit za period
Ukupno priznati prihodi i rashodi za
period
Dividende
Emisija akcijskog kapitala
Izdate opcije na akcijski kapital
Saldo na 31.decembar 2009. godine
(108,846)
(108,846)
16,911,879
Višak/manjak na revalorizaciji nekretnina,
postrojenja i opreme
Profit za period
Ukupno priznati prihodi i rashodi za
period
Dividende
Emisija akcijskog kapitala
Izdate opcije na akcijski kapital
Saldo na 31.decembar 2010. godine
108,846
2,591,618
94,697
(1,439,528)
1,439,528
(1,439,528)
16,911,879
1,152,090
94,697
NAPOMENE NA STRANAMA 9 DO 48 SU SASTAVNI DIO FINANSIJSKIH ISKAZA
8
PRAVNI I DRUGI OSNOVI
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ
1. PRAVNI I DRUGI OSNOVI
1.1. U skladu sa članom 3a. Zakona o računovodstvu i reviziji (''Službeni list RCG'', br.69/05 i
''Službeni list CG'', br.80/08) Društvo je razvrstano u srednje pravno lice i prema stavu 1 člana
12. Zakona, kao akcionarsko društvo obavezno je da izvrši reviziju finansijskih iskaza.
1.2. Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih iskaza su:
1.Predrag Jelušić,
2.Nada Petković,
1.3. Dokumenti revizije su finansijski izvještaji Društva (Bilans stanja, Bilans uspjeha,
Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o promenama na kapitalu) kao i Bruto bilans,
popisne liste, Odluke organa upravljanja i rukovođenja, dokumenti o poslovnim događajima,
izvještaji, zapisnici o kontroli, Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama,
normativna akta, izvod iz registra, drugi dokazi i objašnjenja koja su revizoru stavljena na
raspolaganje.
Izjavom rukovodstva broj 1841 i 1841/1 od 31.03.2011. godine potvrđeno je da su priloženi
finansijski iskazi obuhvatili cjelokupnu imovinu i obaveze Društva i da su identični sa
finansijskim iskazima koji su dostavljeni Poreskoj upravi, kao i da su iste potpisali odgovorna
i ovlašćena lica.
1.4. Dokumentaciju i podatke su nam prezentirale sledeće osobe:
1. Tamara Božinović,
2. Nada Petković.
1.5. Finansijsko računovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata sve
bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena. Glavna knjiga
finansijskog računovodstva vodi se u Društvu i odgovara načelima urednog knjigovodstva.
1.6. Interna kontrola nije organizovana kao poseban organizacioni dio i odvija se u skladu sa
neophodnim uputstvima i procedurama, kao i autokontrolama prema opisima radnih mjesta.
1.7. Revizor:
1. mr Ljerka Momčilović, ovlašćeni revizor;
1.8. Vrijeme trajanja revizije kod klijenta: decembar -mart 2011. godine.
9
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
Hotelsko Turisričko Preduzeće "Primorje” AD Tivat nastalo je izdvajanjem RO “Primorje” iz
SOUR Industrijaimport Podgorica i transformacijom tog društvenog preduzeća. Nakon
vlasničke i statusne transformacije, koja je izvršena 19. Septembra 1995. godine, Društvo je
registrovano kao dioničarsko društvo u mješovitoj svojini, sa potpunom odgovornošću.
U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br.6/2002), Društvo
je izvršilo ažuriranje registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici 13.
avgusta 2002. godine pod registracionim brojem 4-0003454/001. Poslednja promjena
podataka u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, a zbog promjene lica u Društvu
izvršena je 26.oktobra.2010. godine pod registracionim brojem 4 - 0003454/018.
Sjedište Društva je u Tivtu, ul. 21. Novembra bb.
Društo ima sledeće registracione oznake:
matični broj 02008637,
PIB: 02008637,
šifra delatnosti 55110.
Osnovna djelatnost Društva je hotelijerstvo i ugostiteljstvo. Društvo posluje na teritoriji
Opštine Tivat i Opštine Žabljak.
Na dan 31. decembra 2010. godine Društvo je imalo 150 zaposlenih (31. decembra 2009.
godine 118 zaposlenih).
Organi upravljanja Društvom su Skupština akcionara i Odbor direktora. Skupštinu akcionara
sačinjavaju svi akcionari Društva. Odbor direktora ima 3 člana, koje bira Skupština Društva.
Poslovanjem Društva rukovodi Izvršni direktor.
Na dan objavljivanja ovih finansijskih izkaza, tj. na dan 28 februar 2010. godine, Odbor
direktora Društva čine članovi čija su imena prikazana u pregledu koji slijedi:
i
Ime i prezime
Pozicija
G-din Božidar Draganić
G-din Michele Ciommiento
G-din Nikola Martinović
Predsjednik
Član
Član
G-din Predrag Jelušić
G-dja Miroslava Kankaraš
Izvršni direktor
Sekretar
Reviziju finansijskih iskaza za prethodnu godinu izvršilo je revizorsko društvo MV Konsalt
d.o.o. Podgorica i izrazilo revizorsko mišljenje sa rezervom.
10
RAČUNOVODSTVENA NAČELA
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
A. RAČUNOVODSTVENA NAČELA I OSNOVE ZA SASTAVLJANJE
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
Pri sačinjavanju finansijskih iskaza Društvo je obavezno da se pridržava sledećih načela:
A1. NAČELO STALNOSTI podrazumjeva da društvo u doglednom periodu ne mijenja
osnovnu djelatnost osim u slučaju značajnog gubitka tržišta ili bitnog smanjenja prirodnih
resursa neophodnih za obavljanje djelatnosti. Zbog toga, finansijski iskazi treba da pruže
objektivnu osnovu za donošenje ispravnih upravljačkih odluka i da spijreče donošenje
pogrešnih upravljačkih odluka, s ciljem opstanka društva u neograničenom roku. Ispravne
upravljačke odluke biće donijete ako finansijski iskazi objektivno iskazuju prinosni,
imovinski i finansijski položaj društva. Donošenje pogrešnih upravljačkih odluka biće
spriječeno ako se pri bilansiranju dosledno poštuje načelo opreznosti.
A2. NAČELO REALIZACIJE podrazumijeva da se u bilans uključuju poslovni događaji
kad su nastali (obračunati i fakturisani) a ne kada su naplaćeni odnosno plaćeni. U bilansu
uspjeha iskazuje se finansijski rezultat koji je tržišno potvrđen.
A3. NAČELO OPREZNOSTI kada data imovina ili obaveza ne mogu biti objektivno
vrednovani, načelo opreznosti zahtjeva da se imovina vrednuje po nižoj a obaveza po višoj
vrijednosti, što se ostvaruje primjenom načela impariteta. Načelo impariteta podrazumijeva
kod građevina, postrojenja, oprema i nematerijalnih ulaganja procjenu kraćeg korisnog veka
ili primjenu degresivne amortizacije kod postrojenja i opreme, procjenu zaliha učinaka po
neto prodajnoj cijeni kada je ona niža od cijene koštanja, procjena hartija od vrijednosti po
nabavnoj cijeni kada je ona niža od berzanske cijene ili kada je berzanska cijena nestabilna,
rezervisanje u visini najviših troškova koji se mogu očekivati i slično. Sva ova procjenjivanja
vrše se nezavisno od njihovog uticaj na finansijski rezultat.
A4. NAČELO UZROČNOSTI PRIHODA I RASHODA po kome se uzimaju u obzir svi
prihodi i svi rashodi datog obračunskog perioda bez obzira na momenat naplate prihoda
(fakturisana realizacija) i momenata plaćanja po osnovu rashoda.
A5. NAČELO POJEDINAČNOG PROCJENJIVANJA IMOVINE I OBAVEZA pri
čemu eventualna grupna procjenjivanja nisu dozvoljena.
A6. NAČELO IDENTITETA BILANSA po kome bilans otvaranja poslovnih knjiga za
tekuću godinu mora da bude identičan zaključnom bilansu za prethodnu godinu.
A7. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH ISKAZA Finansijski izveštaji su
sačinjeni po računovodstvenim propisima Crne Gore.
- Zakon o računovodstvu i reviziji («Sl. list R CG » br. 69/05 i «Sl. list CG » br.80/08),
- Međunarodnim računovodstvenim standardima,
- Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja,
11
RAČUNOVODSTVENA NAČELA
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
- Zakon o porezu na dobit pravnih lica ( «Sl. list R CG » br. 65/01 i 80/04 i «Sl. list
CG » br.40/08 i 46/09),
- Zakon o porezu na dodatu vrijednost («Sl. list R CG » br. 65/01, 12/02, 38/02, 72/02,
21/03, 76/05 i 16/07).
Zvanična valuta u Crnoj Gori i izvještajna valuta Društva je Evro (EUR).
Po odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji pravna lica primjenjuju Međunarodne
računovodstvene standarde od 1. januara 2003. godine.
Prema članu 3 Zakona o računovodstvu i reviziji pravna lica sastavljaju finansijske iskaze po
Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno po Međunarodnim
standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), koje je proglasio IASB i usvojio i objavio
nadležni organ koji je od odgovarajućeg organa Međunarodne federacije računovođa (IFAC)
dobio pravo na prevod i objavljivanje. Nadležni organ u navedenom smislu u Crnoj Gori je
Institutu sertifikovanih računovođa Crne Gore, koji je nosioc Konzorcijuma, sa Ekonomskim
fakultetom Crne Gore i Savezom računovođa i revizora Srbije, kao članovima Konzorcijuma.
Do dana objavljivnja ovih finansijskih iskaza u Crnoj Gori, Savez računovođa i revizora
Srbije po ovlašćenju Fondacije odbora za Međunarodne računovodstvene standarde izvršio je
prevod zvaničnih tekstova MRS/MSFI objavljenih do 01.januara 2009.godine i iste u saradnji
sa Institutom sertifikovanih računovođa Crne Gore, izdao u 2010. Godine.
Standardi i interpretacije koji su izdati ali koji nisu još uvijek u primjeni
Na dan objavljivanja ovih finansijskih iskaza, dole navedeni standardi, izmjene standarda i
interpretacije su bile izdate od strane Odbora i Komiteta ali nisu postale efektivne za
računovodstveni period koji počinje na dan 1. januara 2009. godine i nisu bile u primjeni u
Crnoj Gori.
- MRS 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja (u primjeni od 1. januara 2009. godine);
- MSFI 3 – Poslovne kombinacije i MRS 27 – Konsolidovani i pojedinačni finansijski
-
-
izveštaji (u primjeni od 1.jula 2009. godine);
Dopuna MRS 32 – Finansijski instrumenti: prezentacija i MRS 1 – Prezentacija
finansijskih izveštaja (u primjeni od 1. januara 2009. godine);
Dopuna MSFI 1 - Prva primjena međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i
MRS 27 – Konsolidovani i pojedinačni finansijski izvještaji (u primjeni od 1. januara
2009. godine);
Poboljšani Međunarodni računovodstveni standardi 2008. (u primjeni od 1. janura 2009.
godine);
Poboljšani MSFI 1 – Prva primena međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (u
primjeni od 1. jula 2009. godine);
12
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
B. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
B1. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL procjenjuje se u visini ugovorenog nenaplaćenog
iznosa. Ako je upisani kapital u stranoj valuti na dan bilansa vrednuje se po srednjem kursu.
B2. NEMATERIJALNA ULAGANJA se priznaju samo kada je vjerovatno da će od tog
ulaganja priticati ekonomske koristi i kada je nabavna vrijednost ulaganja pouzdano mjerljiva,
a obuhvataju se: ulaganja u razvoj, koncesije, patenti, licence, nematerijalni troškovi
istraživanja i procjenjivanja prirodnih resursa (MSFI 6 - Istraživanje i procjenjivanje prirodnih
resursa), ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu (u okviru kojih su troškovi zakupa, pravo
korišćenja državnog zemljišta), kao i kupovinom stečeni goodwill.
Nematerijalna ulaganja, izuzimajući goodwill, vrednuju se u skladu sa MRS 38 –
Nematerijalna ulaganja. Početno priznavanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj
vrijednosti (paragraf 74 MRS 38). Naknadno priznavanje vrši se revalorizacijom (paragraf 75
MRS 38). Ukoliko za dato nematerijalno ulaganje ne postoji aktivno tržište to ulaganje se
vrednuje po nabavnoj vrijednosti (paragraf 81 i 82, MRS 38). Pozitivni efekti revalorizacije
nematerijalnih ulaganja evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve a negativni efekti
evidentiraju se na teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve, a ako revalorizacione rezerve
nema negativni efekti evidentiraju se na teret rashoda obezvređenja.
Nematerijalna ulaganja, izuzimajući goodwill, se amortizuju u roku od 5 godina, osim
ulaganja čije je vrijeme korišćenja utvrđeno ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima
predviđenim ugovorom pri čemu se primjenjuje proporcionalni metod amortizacije. U bilansu
se nematerijalna ulaganja iskazuju po sadašnjoj vrijednosti.
B3. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Ova imovina obuhvata zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, ostala sredstva i
nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi, avanse date za njihovu nabavku i ulaganje na
tuđim nekretninama i postrojenjima. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrijednosti.
Nakon početnog priznavanja po nabavnoj vrijednosti građevinski objekti, postrojenja i
oprema vrednuju se po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos
obračunate amortizacije i gubitka po osnovu obezvrjeđenja).
U bilansu se nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju po sadašnjoj vrijednosti.
Ukoliko knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od tržišne
vrijednosti, u skladu sa paragrafom 31 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, procjena
se vrši po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist
revalorizacione rezerve. Negativni efekti procjene smanjuju revalorizacionu rezervu a ako
revalorizaciona rezerva ne postoji, negativni efekti procjene terete rashode obezvređenja.
Građevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog vijeka navedenog u
tačci B5.
13
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
B4. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA
KOJE SE OBUSTAVLJA
Stalna sredstva namjenjena prodaji su nabavljene nekretnine, postrojenja i oprema radi
prodaje, a vrednuju se po nabavnoj vrijednosti.
Sredstva poslovanja koje se obustavlja su nematerijalna sredstva, nekretnine, postrojenja i
oprema dijela preduzeća čije se poslovanje obustavlja. Ova sredstva se vrednuju po sadašnjoj
(neotpisanoj) vrijednosti.
Ako početna vrijednost ovih sredstava ne odgovara tržišnoj cijeni umanjenoj za troškove
prodaje vrši se procjenjivanje po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti su prihodi od
usklađivanja vrijednosti a negativni efekti procjene su rashodi po osnovu obezvređenja.
(paragraf 18,19 i 23 MSFI 5 - Stalna sredstva namjenjena prodaji i poslovanja koja prestaju)
B5. AMORTIZACIJA
Osnovica za obračun amortizacije je nabavna odnosno procjenjena poštena vrijednost. Metod
obračuna je proporcionalan (paragraf 62 MRS - Nekretnine, postrojenja i oprema).
Društvo primjenjuje sledeće stope amortizacije:
Nekretnine postrojenja i oprema
Građevinski objekti
- poslovne zgrade
- hotelski objekti
-ostali građevinski obkekti
- sportski tereni
- prilazni putevi, parkinzi
Oprema
- oprema za ugostiteljstvo i trgovinu
-namještaj
- telegrafska i telefonska oprema,TV i
radio antene
- traktori, buldožeri, priključci, kamp
prikolice
- kamioni i putnički automobili
- oprema pomorskog saobraćaja
- alat i inventar
-ostala oprema
Korisni vijek
trajanja
Stope
amortizacije
Poreske stope
77
55
10-20
67
20-33
1.3 %
1.8 %
5-10%
1.5%
3-5%
5%
5%
5%
5%
5%
15
20-6.66
10-18%
5-15%
8-14
7-12.5%
20%
20%
25%
9
11.11 %
6.66-7
8-15
5
5-20
14.40-15%
6.6-12.3%
20%
5-20%
30%
20 i 30%
15%
20%
15-30%
B6. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA I DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
B6.1. Učešće u kapitalu
Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi uključuju u konsolidovani bilans vrednuje se po
knjigovodstvenoj vijednosti (paragraf 2 MRS 39 – Finansijski instrumenti: odmjeravanje i
priznavanje). Međutim ako je zavisno pravno lice sa sjedištem u drugoj državi, bilans tog
pravnog lica je u valuti te države. Za potrebe konsolidovanja taj bilans biće preračunat u
EUR-o i to: pozicije bilansa stanja po srednjem kursu na dan bilansa a pozicije bilansa
14
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
uspjeha po srednjem kursu na sredini perioda koji obuhvata bilans uspjeha. Dakle i udio u
kapitalu matičnog preduzeća kod zavisnog preduzeća iz druge države biće iskazan po
srednjem kursu na dan bilansa. Da se kod konsolidovanog bilansa ne bi javila razlika između
iznosa učešća u kapitalu i iznosa udjela u kapitalu, učešće u kapitalu zavisnog preduzeća u
drugoj državi treba vrednovati po srednjem kursu valute te države na dan bilansa.
Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi ne uključuju u konsolidovani bilans vrednuju se
ovako:
- ako su dati u evrima po knjigovodstvenoj vrednosti,
- ako su izraženi u akcijama koje se kotiraju na berzi po berzanskoj cijeni akcije na dan
bilansa. Pozitivni efekat se evidentira u korist revalorizacione rezerve a negativni na
teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda
obezvređenja,
- ako su izraženi u stranoj valuti preračunavaju se na srednji kurs na dan bilansa.
Pozitivne kursne razlike se evidentiraju u korist finansijskih prihoda a negativne kursne
razlike na teret finansijskih rashoda.
B6.2. Dugoročne hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeća vrednuju se ovako:
- ako su izražene u evrima a nisu uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po
knjigovodstvenoj vrijednosti,
- ako su uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po prodajnoj berzanskoj cijeni na
dan bilansa. Pozitivni efekti evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve a negativni
na teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda
obezvređenja,
- ako su izražene u stranoj valuti a nisu uključene na listu kotacije berze, vrednuju se po
srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u okviru
finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.
B6.3. Dugoročni plasmani vrednuju se ovako:
- ako su dati u evrima vrednuju se po knjigovodstvenoj vrijednosti,
- ako su dati u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne
kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret
finansijskih rashoda. Ukoliko su dati krediti sa valutnom klauzulom vrednuju se po
kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom. Pozitivni efekti evidentiraju
se u korist finansijskih prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda.
B7. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu
na dobitak i MRS 12 – Porez na dobit a evidentiraju u korist odloženih poreskih rashoda.
B8. ZALIHE
Zalihe materijala, rezervnih delova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procjenjuju se
po nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove
nabavke.
15
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova, sitnog inventara i robe vrši se po FIFO
metodu, prva ulazna prva izlazna.
Ako je vladajuća nabavna cijena zaliha materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe
niža od knjigovodstvene nabavne cijene, zalihe se vrednuju po poštenoj nabavnoj cijeni a
razlika se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.
Zalihe materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrijednost
otpisuju se na teret rashoda po osnovu obezvređenja u okviru finansijskog računovodstva.
B9. POTRAŽIVANJA OD KUPACA- obuhvataju potraživanja od prodaje (kupci matična i
zavisna pravna lica, kupci ostala povezana pravna lica, kupci u zemlji i kupci u inostranstvu),
potraživanja iz specifičnih poslova i druga potraživanja (potraživanja za kamatu i dividendu,
potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija, potraživanja po
osnovu preplaćenih poreza i doprinosa izuzimajući porez na dobit).
Potraživanja u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne
razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.
Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda. Potraživanja
od dužnika u stečaju i potraživanja koja nisu naplaćena za 365 dana od dana dospeća,
indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.
B10. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI obuhvataju kratkoročne kredite
(kratkoročni krediti matičnim i povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite ostalim
povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite u zemlji, kratkoročne kredite u inostranstvu i
dio dugoročnih kredita koji dospeva za naplatu naredne godine), hartije od vrijednosti koje
dospevaju za naplatu do godinu dana, hartije od vrijednosti kojima se trguje i ostale
kratkoročne finansijske plasmane. Kratkoročni krediti i hartije od vrijednosti u stranoj valuti
vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u
korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. Hartije od vrijednosti
uključene na listu kotacije berze vrednuju se po berzanskoj ceni na dan bilansa. Pozitivni
efekti promjene cijene hartije od vrijednosti evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a
negativni na teret finansijskih rashoda.
Kratkoročni finansijski plasmani od dužnika u stečaju kao i plasmani koji nisu naplaćeni za
365 dana od dana dospeća indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.
B11. GOTOVINA I GOTOVINSKISKI EKVIVALENTI obuhvata neposredno unovčive
hartije od vrijednosti (ove hartije od vrijednosti zamjenjuju gotovinu u platnom prometu,
čekovi, na primjer), gotovinu na poslovnom računu u domaćoj valuti, gotovinu na poslovnom
računu u stranoj valuti, izdvojene depozite u domaćoj ili stranoj valuti i gotovinu u blagajni u
domaćoj ili stranoj valuti.
Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa.
Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret
finansijskih rashoda.
16
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
B12. POREZ NA DODATU VRIJEDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvata plaćeni porez na dodatnu vrijednost koji nije kompenziran sa
naplaćenim porezom na dodatu vrijednost, potraživanja za više plaćeni porez na dodatu
vrijednost, unaprijeded obračunate troškove (troškovi koji se odnose na budući obračunski
period), potraživanja za nefakturisani prihod, razgraničene troškove po osnovu obaveza
(unaprijed obračunate kamate, na primer) i ostala aktivna vremenska razgraničenja.
B13. KAPITAL obuhvata: osnovni kapital, upisani neuplaćeni kapital, rezerve (zakonske i
statutarne rezerve), revalorizacione rezerve, nerealizovane dobitke po osnovu hartija od
vrijednosti, neraspoređenu dobit ranijih ili tekuće godine.
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrijednosti i gubitak iz ranijih godina i tekuće
godine do visine kapitala su ispravka vrijednosti kapitala.
Otkupljene sopstvene akcije su takođe ispravka vrijednosti kapitala.
Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti, a
otkupljene sopstvene akcije po otkupljenoj cijeni.
Upisani neuplaćeni kapital u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa.
Revalorizaciona rezerva se smanjuje u korist neraspoređene dobiti ranijih godina:
- kada se sredstvo od koga potiče revalorizaciona rezerva u potpunosti amortizuje ili
proda po cijeni iznad sadašnje vrednosti,
- za iznos gubitka prodatog sredstva od koga potiče revalorizaciona rezerva do
visine revalorizacione rezerve.
B14. DUGOROČNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po dugoročnim kreditima i dugoročne
obaveze po finansijskom lizingu. Dugoročne obaveze se iskazuju u nominalnoj neisplaćenoj
vrijednosti a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po
kursu ugovorenom sa kreditorom. Dugoročne obaveze sa valutnom klauzulom vrednuje se
takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.
B15. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE kvantificiraju se u skladu sa MRS 12 - Porez na
dobitak, a evidentiraju se na teret poreskih rashoda perioda.
B16. DUGOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika
proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama.
Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u
momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna
rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.
B17. ODLOŽENI PRIHODI obuhvataju odložene prihode i primljene donacije.
B18. OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju primljene avanse, depozite i kaucije,
dobavljače, izdate mjenice i čekove povjeriocima i obaveze iz specifičnih poslova. Obaveze iz
poslovanja se iskazuju u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu
na dan bilansa.
17
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
B19. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju obaveze po
osnovu zarada i naknada zarada, obaveze za naknade prema zaposlenima, obaveze prema
članovima upravnog i nadzornog odbora, obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o djelu,
obaveze za obustavljene neto zarade i ostale obaveze.
B20. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE I TEKUĆI DIO DUGOROČNIH
KREDITA obuhvataju kratkoročne obaveze sa rokom dospjeća do godinu dana i dio
dugoročnih obaveza koji dospjeva za plaćanje u narednoj godini. Kratkoročne finansijske
obaveze iskazuju se u nominalnoj vrijednosti a obaveze u stranoj valuti i sa valutnom
klauzulom iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po ugovorenom
kursu sa kreditorom.
B21. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA I OSTALIH JAVNIH PRIHODA obuhvataju
neplaćeni porez na dobit, obaveze za porez na lična primanja, obaveze po osnovu poreza na
dodatu vrijednost, obaveze za akcizu, obaveze za poreze, carine i druge dažbine, obaveze za
doprinose iz i na lična primanja i ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine.
B22. KRATKOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i
rizika proisteklih iz tekućeg poslovanja koji će se pojaviti u narednoj godini a odnose se na:
- rezervisanja za neiskorišćene naknade za godišnje odmore i
- rezervisanja za druge naknade i beneficije koji će se pojaviti u narednoj godini.
Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u
momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena kratkoročna
rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.
B23. OBAVEZE ZA DIVIDENDE obuhvatuju obaveze za dividende u skladu sa
odgovarajućim odlukama.
B24. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvataju unaprijed obračunate
troškove, obračunate prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove nabavke.
B25. POSLOVNE PRIHODE čine:
- prihodi od prodaje robe i učinaka umanjene za poreske dažbine i date popuste
nezavisno od momenta naplate,
- prihodi od dotacija, regresa, kompenzacija, povraćaja dažbina po osnovu prodate robe
i učinaka,
B26. OSTALE POSLOVNE DOBITKE čine dobici od prodaje nekretnina, postrojenja,
opreme, investicionih nekretnina, učešća u kapitalu, dugoročnih hartija od vrijednosti i
materijala, viškovi osim viškova zaliha učinaka, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi po
osnovu ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza i prihodi od ukidanja
dugoročnih rezervisanja, prihodi od donacija, zakupa, članarina i tantijema i ostali prihodi.
18
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
Ostali prihodi obuhvataju i prihode od usklađivanja vrijednosti imovine koje čine: prihodi od
usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, dugoročnih
finansijskih plasmana, hartija od vrijednosti, zaliha, osim zaliha učinaka, kratkoročnih
potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana i prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale
imovine.
B27. POSLOVNE RASHODE čine: nabavna vrijednost prodate robe, troškovi materijala za
izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada
zarada, ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja i
nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata). Svi rashodi se priznaju
nezavisno od plaćanja.
Poslovni rashodi koriguju se na niže za povećanje vrijednosti zaliha učinaka i na više za
smanjenje vrijednosti zaliha učinaka.
B28. OSTALE POSLOVNE RASHODE čine gubici po osnovu rashodovanja i prodaje
nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina, bioloških
sredstava, gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu, hartija od vrijednosti i materijala,
manjkovi osim manjkova zaliha učinaka, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od
rizika, rashodi po osnovu otpisa potraživanja. Ostali rashodi obuhvataju i rashode po osnovu
obezvrjeđenja imovine (obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja, obezvrjeđenje nekretnina,
postrojenja, opreme, obezvređenje dugoročnih plasmana i hartija od vrijednosti,
obezvrjeđenje zaliha materijala i robe, obezvrjeđenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana).
B29. NETO FINANSIJSKI TROŠAK
B29.1. Finansijske prihode čine finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica,
prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika,
od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijski prihodi.
B29.2. Finansijske rashode čine finansijski rashodi iz odnosa matičnih i zavisnih pravnih
lica, rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne
klauzule i ostali finansijski rashodi.
B30. POREZ NA DOBIT
Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica («Sl.
list RCG » br. 65/01,12/02 i 80/04 i «Sl. list CG » br.40/08 i 86/09). Poreska osnovica
utvrđuje se poreskim bilansom i poreskom prijavom, a poreska stopa je 9%.
19
SREDNJI KURS VALUTA
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
C. SREDNJI KURS VALUTA
Srednji kurs važnijih valuta za EUR-o je:
Šifra
valute
Naziv valute
Oznaka Važi Srednji kurs Srednji kurs
valute
za 31.12.2010. 31.12.2009
124
AUSTRALIJSKI
DOLAR
KANADSKI DOLAR
208
DANSKA KRUNA
DKK
1
0.1341
0.1344
392
JAPANSKI JEN
JPY
100
0.9239
0.7556
414
KUVAJTSKI DINAR
KWD
1
2.6752
2.4278
578
NORVESKA KRUNA
NOK
1
0.1279
0.1202
752
SVEDSKA KRUNA
SEK
1
0.1109
0.0971
756
SVAJCARSKI FRANAK
CHF
1
0.8016
0.6721
826
FUNTA STERLINGA
GBP
1
1.1625
1.1062
840
AMERICKI DOLAR
USD
1
0.7530
0.6974
036
AUD
1
0.7646
0.6236
CAD
1
0.7533
0.6649
20
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
D. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
D1. BILANS OTVARANJA TEKUĆE GODINE I ZAKLJUČNI
BILANS PRETHODNE GODINE I BRUTO BILANS I BILANS
TEKUĆE GODINE
Bilans otvaranja računa glavne knjige finansijskog računovodstva jednak je zaključnom
bilansu glavne knjige finansijskog računovodstva prethodne godine.
Značajne materijalne greške prethodne godine koje se odnose na procjenu vrijednosti
materijalne imovine, a koje su bile jedan od osnova za revizorsko mišljenje sa rezervom, nisu
otklonjene u tekućoj godini
D2. NEMATERIJALNA ULAGANJA
EUR-a
Ostala
nematerijalna
imovina
Nabavna vrijednost:
Stanje na početku godine
Povećanja:
Nove nabavke
Smanjenja:
Rashod, prodaja i drugo
Stanje na kraju godine
Ukupno
194,612
49,480
49,480
41,676
41,676
202,416
194,612
49,480
49,480
41,676
41,676
202,416
0
36,764
36,764
695
0
36,764
36,764
695
695
695
36,069
36,069
Neto sadašnja vrijednost:
31.12.2010. godine
166,347
166,347
Neto sadašnja vrijednost:
31.12.2009. godine
194,612
194,612
Kumulirana ispravka vrijednosti:
Stanje na početku godine
Povećanja:
Amortizacija
Smanjenja:
Kumulirana ispravka u otuđenju
Stanje na kraju godine
Na poziciji nematerijalna imovina prikazan je projekat za izgradnju kompleksa Planinka
(idejni projekat za izgradnju novog hotela u Žabljeku na mjestu postojećeg), neto
knjigovodstvene vrijednosti od 116,866 EUR-a i Projekat za hotel Palma, urađen od str.
Studio Brusa Pasque iz Italije u vrijednosti od 33,040 EUR-a. U okviru nematerijalnih
ulaganja prikazana su i ulaganja u računovodstveni i recepcijski Software u vrijednosti od
16,441 EUR-a.
21
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
D3. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
EUR-a
Nabavna vrijed.na početku god.
Povećanje:
Zemljište
Građevinski
objekti
Postrojenja
i oprema
14,732,537
11,769,765
1,389,098
541,529
170,431
307,292
65,879
437,958
152,923
115,113
33,833
313,500
44,047
1,389,098
170,431
65,879
152,923
33,833
6,572,363
6,572,363
27,983
30,422
27,901
22,795
Nabavka, aktiviranje i prenos
Revalorizacija-- procjena u toku god.
Viškovi utvrđeni popisom
Smanjenje:
Prodaja u toku godine
8,474,266
8,474,266
Rashod u toku godine
Prenos na sredstva
Manjkovi utvrđeni popisom
Nabavna vrijedn.na kraju god.
6,258,271
Kumulirana ispravka na početku godine
Povećanje:
Alat i
inventar
Kancelarijs
ka oprema
Dati
avansi
Ukupno
1,074,765
829,318
240,672
29,533,131
374,716
3,060,245
44,047
829,318
374,716
3,060,245
4,494
19,509
1,664,739
378,023
17,171,799
4,259
19,255
Ostale NPO
NPO. u
pripremi
15,046,629
1,664,739
378,023
74,210
2,042,762
239,344
237,365
8,198
15,421,576
82
7,627
235
6,586,500
683,977
342,749
586,387
148,946
338,037
1,011,652
95,352
233,385
53,040
120,611
47,563
154,500
46,221
78,960
5,621
125,077
35,316
1,724,185
283,113
5,621
35,316
283,113
14,285
753,182
Amortizacija
Obezvređenje
Smanjenje:
95,352
53,040
47,563
46,221
685,638
26,473
22,578
4,208
Po osnovu prodaje
685,638
Po osnovu rashodovanja
19,298
4,019
421,366
68
259,952
3,280
145,596
189
196,513
6,258,271
6,165,134
424,025
197,153
14,732,537
10,758,113
308,144
186,681
Po osnovu manjkova utvrđenih popisom
254
685,638
26,405
Stanje na kraju godine
Vozila
14,116
63,838
84,581
169
146,108
3,706
1,254,116
389,874
64,365
191,929
239,344
237,365
14,167,462
283,458
36,153
188,422
1,074,765
240,672
27,808,945
Neto sadašnja vrijednost:
31.12.2010. godine
Neto sadašnja vrijednost:
31.12.2009. godine
22
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
Na ovoj bilasnoj poziciji su iskazane nekretnine postrojenja i oprema, koji se, nakon početnog
priznavanja vrednuju po nabavnoj vrijednosti, osim nepokretnosti koje se vrednuju po fer
vrijednosti koja obuhvata revalorizovani iznos sredstava na dan bilansa. Na dan sastavljanja
finansjiskih iskaza, rukovodstvo Društva nije vršilo testiranja da li je iskazana vrijednost
nekretnina, postrojenja i opreme u punoj saglasnosti sa zahtjevima MRS 16 – „Nekretnine,
postrojenja i oprema“. Poslednja nezavisna procjena nekretnina, Društva izvršena je
2003.godine, i u skladu sa MSFI 1- Prva primjena MSFI, procjenjena vrijednost je priznata
kao njena vjerovatna vrijednost. Kako je od dana procjene do dana sastavljanja izvještaja za
2010.godinu došlo do značajne promjene vrijednosti nekretnina, nismo mogli da se uvjerimo
koliki bi bio uticaj efekata neprimjenjivanja MRS16 na finansijske iskaze za 2010. godinu.
Društvo vrši amortizaciju sredstava primjenom linearne metode.
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme je obračunata i evidentirana na rashodima.
Društvo je u toku 2010. godine završilo izgradnju i nabavilo osnovna sredstava u vrijednosti
od 1,856,211 EUR-a od čega se na izgrađene građevinske objekte odnosi 1,389,098 EUR-a, a
nabavku: opreme 170,431 EUR-a, inventara 65,879 EUR-a, kancelarijske opreme 152,923
EUR-a, vozila 33,833 EUR-a i ostalih osnovnih sredstava 44,047 EUR-a.
Građevinski objekti čija je izgradnja završena u toku 2010. godine prikazana je na narednoj
tabeli
Red.br.
Naziv sredstva
Vrsta nabavke
Vrijednost
1
2
3
4
1
izgradnja
1,003,428.42
2
izgradnja
49,376.44
3
2
Stan PD 84.-47 m
izgradnja
62,721.42
4
Stan PD 85.-37 m2
izgradnja
49,376.44
5
2
2
I
Restoran Prova
Stan PD 76.-37 m
Stan PD 94.-37 m
izgradnja
49,376.44
6
2
Stan PD 128.-47 m
izgradnja
62,721.42
7
Stan PD 131.-37 m2
izgradnja
49,376.44
8
2
izgradnja
62,721.40
Stan PD 134.-47 m
Ukupno građevinski objekti
(1 do 8)
1,389,098.42
Društvo je u 2010.godini završilo izgradnju Restorana »Prova«, koja je započeta 2008.
godine. Izgradnja i opremanje objekta, ugovoreno je sa više izvođača iz zemlje i inostranstva.
U građevinski objekat uloženo je 1,003,428 EUR-a, dok je u opremu uloženo 321,117 EURa. Građevinski objekat i oprema restorana u poslovnim knjigama su aktivirani na dan
01.09.2010. godine.
23
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
Društvo je u 2010. godini stupilo u posjed sedam stambenih jedinica u stambeno-poslovnom
objektu »Razvršje« u Žabljaku, u koje je investirano 385,670 EUR-a po Ugovoru o
kupoprodaji nepokretnosti – stanovi u izgradnji, koji je 14.09.2007. godine potpisan sa
prodavcem »Razvršje« doo Podgorica i aneksiran 21.10.2010. godine.
Na osnovu Odluke Odbora Direktora br. 5412 od 06.09.2007. godine, a u cilju proširenja
kapaciteta hotela »Planinka« u Žabljaku, Društvo je kao kupac, sa četiri etažna vlasnika fizička lica, kao prodavcima, sklopilo u 2007. godini Ugovore o kupoprodaji nepokretnosti –
stambenog prostora, u objektu »Stara škola« u Žabljaku. Navedenim Ugovorima Društvo se
obavezalo da na ime kupoprodajne cijene etažnim vlasnicima preda stambeni prostor u
stambeno-poslovnom objektu »Razvršje« u Žabljaku.
Od sedam stambenih jedinica koje su na dan 31.12.2010. godine bile u posjedu Društva, za
četiri stambene jedinice, pokrenut je postupak predaje u svojinu i posjed prodavcima-etažnim
vlasnicim, iz gore pomenutih ugovora.
Nabavka postrojenja i oprema po pojedinim objektima, prikazani su u narednoj tabeli:
Red.
br.
Objekat
Oprema
Alat i
inventar
Kancelarij
ska
oprema
Namještaj
Vozila
Ostala
osn.sred
Ukupno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Hotel "Palma"
2 Hotel "Planinka"
Hotel "Plavi
3 Horizonti"
4 Restoran "Plaža"
5 Restoran "Prova"
6 Zajedničke službe
Ukupno
( od 1 do 6)
II
6,171
14,938
9,216
2,540
1,979
19,737
1,171
128,414
12,917
4,622
36,505
79
132
65,879
170,431
2,068
149
19,434
17,627
5,791
23,817
4,048
6,776
134,197
17,953
62,394
5,793
321,117
40,689
12,935
139,988
33,833
33,833
43,987
Prodaja osnovnih sredstava u toku godine prikazana je na narednoj tabeli:
EUR-a
Prodata sredstva
1
1
2
3
4
I
2
Kompleks “PLAVI
HORIZONTI”
Nematerijalna imovinaprojektna dokumentacija
Troškovi prodaje
Nadoknada za zemljište po
Sporazumu I 9431
Svega Kompleks PLAVI
HORIZONTI po Ugovoru
294 od 29.01.2010. ( 1 do 4)
Prodajna
vrijednost
Nabavna
vrijednost
Ispravka
vrijednosti
Sadašnja
vrijednost
5
Dobitak /
(gubitak)
3
4
24,000,000
14,338,044
631,728
6(3-4)
13,706,316
10,293,684
7
41,676
695
40,981
(40,981)
(421,200)
(70,852)
24,000,000
14,379,720
632,423
13,747,297
9,760,651
24
467,053
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
5
Kompleks “BONIĆI”
6
Troškovi prodaje
7
Oprema naknadno isknjižena
II
Scega Kompleks
“BONIĆI” (5 do6)
UKUPNO I+II
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
3,000,000
708,585
53,909
654,676
2,345,324
(52,650)
(1,404)
3,000,000
708,586
53,909
654,676
2,291,270
27,000,000
15,088,305
686,332
14,401,973
12,051,921
Društvo je izvršilo prodaju nepokretne imovine u 2010. godini ukupne knjigovodstvene
vrijednosti od 14,360,992 EUR-a, od kojih se 13,706,316 EUR-a odnosi na Kompleks »Plavi
Horizonti« a 654,676 EUR-a na Kompleks »Bonići«. Kapitalni dobitci ostvareni po osnovu
prodaje nepokretnosti u iznosu od 12,639,008 EUR-a, umanjeni su za sledeće troškove koji su
nastali po osnovu:
- Isknjiženja vrijednosti projektne dokumentacije u iznosu od 40,981 EUR-a,
- Isknjiženja naknadno utvrđene neodvojive oprema-trafo stanica u iznosu od 1,404
EUR-a:
- Obračunate nadoknade za zemljište po Sporazumu br. I 9431/2010 od 18.11.2010.
godine sa sedam vlasnika u ukupnom iznosu 70,852 EUR-a, a za zaostavštivnu po
starom premjeru, koja je bila u posjedu Društva, sve do upisa novog vlasnika
kopleksa »Plavi Horizonti«
- Obračunate i isplaćene nadoknade za posredovanje u iznosu od 1.5% kupoprodajne
cijene imovine. Po Ugovoru o posredništvu i upoznavanju, koji je potpisan dana
17.09.2009.godine, sa firmom »London Management Group« LLP London,
Društvo je obračunalo i isplatilo nadoknadu u iznosu od 405,000 EUR-a, i
obračunalo i isplatilo PDV u iznosu od 68,850 EUR-a.
Obzirom da su prodate nepokretnosti u prethodnom periodu vrednovane po procjenjenoj
vrijednosti, za iznos realizovanih revalorizacionih rezervi u visini od 1,439,527 EUR-a.
odobrena je neraspoređena dobit.
Kompleksi »Plavi horizonti« i »Bonići«, koji su činili 51% stalne imovine Društva, prodati su
na osnovu Odluke Skupštine akcionara br. 2624 od 26.05.2009. godine, o prodaji Kompleksa
»Plavi Horizonti« i Odluke Odbora direktora br. 175 od 21.01.2010. godine, o prodaji
Kompleksa »Bonići«.
Dana 29.januara 2010. godine, Društvo je sa kupcem »QD Hotel and Propery Investment
Montenegro« D.O.O. Podgorica, zaključilo:
- Ugovor o kupovini nepokretnosti za imovinu »Plavi Horizonti«, br.294, i ugovorilo
kupoprodajnu cijenu u visini od 24,000,000 EUR-a i plaćanje u 4 rate i
- Ugovor o kupovini nepokretnosti za imovinu koja se nalazi u Katastarskoj Opštini
Tivat br 295 (Kompleks »Bonići«) i ugovorilo kupoprodajnu cijenu u visini od
3,000,000 EUR-a i plaćanje u 4 rate.
25
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
Skupština akcionara je svojom Odlukom br. 6623 od 01.10.2010. godine, usvojila Izvještaj
Odbora Direktora o prodaji Hotela »Plavi Horizonti« u Tivtu. Prema predmetnom izvještaju,
nakon što je Društvo rješilo imovinsko pravne sporove, Rukovodstvo je pristupilo
pregovorima sa zainteresovanim kupcima, uz poštovanje donjeg limita kuporodajne cijene,
kao i drugih principa od kojih se između ostalog ističe »uspostavljanje odnosa sa Kupcem radi
učešće HTP »Primorje« AD u profitu budućeg hotelskog kompleksa visoke kategorije, od
trenutka kad isti bude počeo da obavlja djelatnost«.
Do dana revizorskog izvještaja Društvo je od predmetnog kupca preko escrow računa a prema
ugovorenoj dinamici, naplatilo 20,250,000 EUR-a, tako da je ostala nenaplaćena četvrta rata
iz Ugovora za Kompleks »Plavi Horizonti« u iznosu od 6,000,000 EUR-a i četvrta rata iz
Ugovora za Kompleks »Bonići« u iznosu od 750,000 EUR-a. U skladu sa predmetnim
Ugovorima, uslov za plaćanje četvrte rate je ispunjenje »Uslova nakon potpisivanja ugovora«
a koji se uglavnom odnose na plansku dokumentaciju i dobijanje građevinskih dozvola.
Prema izjavi Rukovodstva, pokrenute su aktivnosti koje će omogućiti naplatu četvrte rate, uz
očekivanje da se naplata realizuje do kraja 2011. godine.
Dana 29.01.2010. godine Društvo je sa kupcem »QD Hotel and Propery Investment
Montenegro« D.O.O. Podgorica, kao zakupodavcem, zaključilo i Ugovor o zakupu Hotela,
br.307, na neodređeno vrijeme, za Kompleks »Plavi Horizonti«. Društvo je kao zakupac,
ugovorilo plaćanje zakupnine u visini 40% neto dobiti koju zakupac ostvari »Hotel
imovinom« ili koja se može pripisati »Hotel imovini« u datoj finansijskoj godini. Prema izjavi
Rukovodstva, zakupodavac je blagovremeno obavjesti Društvo da raskida Ugovor o zakupu
Hotela na dan 15.10.2011. godine.
Rashodovanje osnovnih sredstava u toku godine prikazana je na narednoj tabeli:
EUR-a
Rashodovana sredstva
Nabavna
vrijednost
Ispravka
vrijednosti
Sadašnja
vrijednost
Dobitak
gubitak
1
2
3
4(2-3)
5(4)
u Hotelu "Palma"
u Hotelu "Planinka"
u Hotelu "Plavi Horizonti"
u Hotelu "Tivat"
u Restoranu "Plaža"
u Restoranu "Prova"
u Magacinima
u Zajedničkim službama
Ukupno:
10,147
3,191
26,109
81
8,033
120
23,492
3,038
74,210
8,350
2,416
22,401
81
5,580
8
22,087
2,916
63,838
1,797
775
3,708
0
2,453
112
1,405
122
10,372
(1,797)
(775)
(3,708)
0
(2,453)
(112)
(1,405)
(122)
(10,372)
Manjak osnovnih sredstava utvrđen popisom na dan 31.12.2010. godine, prikazan je na
narednoj tabeli i to po objektima:
26
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
Red.
br.
Mjesto Troška
Nabavna
vrijednost
Ispravka
vrijednosti
Sadašnja
vrijednost
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Hotel "Palma"
Hotel "Planinka"
Hotel "Plavi Horizonti"
Restoranu "Plaža"
Restoranu "Prova"
Ukupno manjak
1,102
2,407
2,387
1,243
1,059
8,198
639
1,686
627
704
50
3,706
463
721
1,760
539
1,009
4,492
Na dan 31.12.2010. godine Društvo je iskazalo nekretnine u pripremi u vrijednosti od 239,344
EUR-a.
Društva je na osnovu Odluke Odbora direktora br.3239 od 26.06.2008. godine a u cilju
proširenja kapaciteta hotela »Planinka« u Žabljaku i regulisanja imovinsko prvnih odnosa
zamjenom nepokretnosti u ime i za račun Društva, izvršilo ulaganja u »Kuću Avrama
Krstića« u Žabljaku. Po Sporazumu o zamjeni nepokretnosti od 17.12.2008. godine koji je
potpisan sa Bojbaša Mijom i Kapisoda Sandrom iz Budve, Društvo će postati vlasnik
nepokretnosti koja se nalaze u neposrednoj blizini kompleksa Hotela »Planinka«, a za uzvrat
se obavezalo da izgradi stambeni objekat »Kuća Avrama Krstića« tako da nakon izgradnje
navedene nepokretnosti postanu isključivo vlasništvo Bojbaša Mija i Kapisoda Sandre.
Navedenim sporazumom je predviđeno da Bojbaša Mijo i Kapisoda Sandra nadoknade
Društvu sredstva u visini troškova neophodnih za izgradnju jednog sprata predmetnog
objekta. Na dan 31.12.2010. godine ukupna ulaganja Društva u objekat »Kuća Avrama
Krstića« iznosila su 221,445 EUR-a, s tim da je na ime Bojbaša Mija u poslovnim knjigama
evidentiran avans u iznosu od 63,118 EUR-a.
Na dan 31.12.2010. godine, Društvo je iskazalo i ulaganja u izradu idejnog projekta u Hotel
»Palma« u iznosu od 17,899 EUR-a.
U okviru avansa za osnovna sredstva Društvo je na dan 31.12.2010. godine iskazalo avanse u
iznosu od 237,365 EUR-a. Po osnovu datih avansa Društvo potražuje od H.T.S.S.R.I (HIGH
TECHNOLS.) Bari, iznos od 120,077 EUR-a a od SONNANTE SRL ITALIA
CASTELLANA GROTTE iznos od 117,288 EUR-a.
Sva nepokretna imovina iskazana u poslovnim knjigama nalazi se u vlasništvu Društva
Na imovini Društava upisana je hipoteka na kompleks Hotela „PALMA“ po Listu
nepokretnosti broj 256 KO Tivat, kat.parcela 3416 sa objektima, a po osnovu Rješenja Uprave
za nekretnine Podgorica PJ Tivat br.954-121-UP I 1060 od 31.07.2008. godine o upisu
založnog prava, hipoteke u iznosu od 4,000,000 EUR-a u korist CKB AD Podgorica, sa
rokom otplate 12 mjeseci, po ugovoru ovjerenim pred Osnovnim sudom u Kotoru
Posl.br.Ov.I 4807/08 od 23.07. 2008.godine. Kod Privrednog suda u Podgorici u toku je
27
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
izvršni postupak u vezi naplate potraživanja i obaveza između Crnogorske komercijalne
banke A.D. (Napomena D24).
D4. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
EUR-a
Učešće u kapitalu
drugih pravnih lica i
dugoročne HOV
raspoložive za
prodaju
BRUTO VRIJEDNOST
Vrijednost na početku godine
Povećanje
Smanjenje
Vrijednost na kraju godine
1,506,205
1,506,205
Ukupno
63,986
63,986
1,506,205
63,986
1,571,191
63,986
63,986
63,986
63,986
1,506,205
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
Vrijednost na početku godine
Povećanje
Smanjenje
Vrijednost na kraju godine
NETO VRIJEDNOST
31.12.2010. godine
31.12.2009. godine
Ostala dugoročna
ulaganja/
plasmani
1,506,205
Društvo je u okviru učešća u kapitalu drugih pravnih lica evidentiralo učešće po osnovu
kupovine 574,543 akcija, što čini 80.96% akcijskog kapitala emitenta »Centra za odmor i
rekreaciju i liječenje Igalo« A.D. Igalo. Društvo je navedene akcije kupilo uplatom iznosa od
1,500,000 EUR-a u korist Fonda zajedničkog ulaganja »HLT FOND a.d.Podgorica a
pozivanjem na:
• Zaključke Savjeta za privatizaciju br.01/223 od 18.05.2010. godine ;
• Ugovor o konzorcijumu br.04-01/006 od 24.01.2010. godine;
• Aneks br.1 Ugovora o konzorcijumu, broj 04-49/2010 od 04.06.2010. godine.
Centralna depozitarna agencija je 14.06.2010. godine izdala Izvod stanja u registru i
depozitaru CDA o posjedovanju hartija od vrijednosti vlasnika HTP Primorje sa procentom
učešća 64.7713% za 459,634 običnih akcija i statusom Restricted -ograničeni i 16,1929% za
114,909 običnih akcija sa statusom Unrestricted-bez ograničenja, a za emitenta »Centar za
omor, rekreaciju i liječenje Igalo« A.D. Igalo.
28
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
Dana 22.06.2010. godine, Društvo je zaključilo sa Hypo Alpe Adria Bank A.D. Podgorica
Ugovor o izdavanju bankarske garancije br.624/10, u korist Vlade Crne Gore-Savjeta za
privatizaciju, a za ispunjenje Investicionog programa po osnovu Ugovora za prodaju
80.9642% akcijskog kapitala društva »Centar za odmor, rekreaciju i liječenje Igalo« AD i
investiraranja u isto društvo (Napomena D7).
Rješenjem broj 04/3-1428/12-10 od 22.06.2010. godine Komisija za hartije od vrijednosti
privremeno je zabranila raspolaganje pravima na i pravima iz 574,543 akcije »Centra za
odmor, rekreaciju, liječenje Igalo« a.d. Igalo, vlasniku HTP Primorje, koje su stečene dana
14.06.2010. godine, do utvrđivanja da li je izvršenjem prenosa 574,543 akcija sa računa
Fonda Zajedničkog ulaganja HLT Fond a.d. Podgorica na račun HTP Primorje načinjena
radnja koja sadrži elemente zloupotrebe na tržištu hartija od vrijednosti. Navedenim
Rješenjem Komisija za hartije od vrijednosti je obavezala Centralnu depozitarnu agenciju u
Podgorici A.D. Podgorica, da onemogući raspolaganje pravima na i pravima iz 574,543 akcije
emitenta »Centra za odmor, rekreaciju, liječenje Igalo« a.d. Igalo, vlasniku HTP Primorje,
dok Komisija drugačije ne naloži.
Upravni sud je odbio Zahtjev Društva za vanredno preispitivanje Rješenja i u toku je postupak
kod Privrednog suda po ovom pitanju.
Do dana revizorskog izvještaja, Komisija za hartije od vrijednosti nije ukinula Rješenje o
privremenoj zabrani raspolaganja akcijama »Centra za odmor, rekreaciju, liječenje Igalo« a.d.
Igalo.
Društvo nema kontrolu niti značajan uticaj nad emitentom »Centar za odmor, rekreaciju,
liječenje Igalo« a.d. Igalo.
U okviru ostalih dugoročnih plamana društvo je evidentiralo akcije “Jugobanke “ a.d.
Beograd u stečaju, u iznosu od 63,986 EUR-a, za koji iznos je 2002. godine izvršena
korekcija preko ispravke vrijednosti.
D5. ZALIHE
EUR-a
31. decembra
2010.
1. Materijal (1.1-1.2)
1.1. Nabavna vrijednost
1.2. Ispravka vrijednosti (otpis)
2. Sitan inventar i alat u upotrebi – neto (2.1-2.2)
2.1. Nabavna vrijednost
2.2. Ispravka vrijednosti (otpis)
31. decembra
2009.
54,234
54,234
40,589
40,589
0
15,542
15,542
0
13,353
13,353
29
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
3. Roba (3.1-3.2-3.3-3.4)
3.1. Bruto vrijednost robe
3.2. Ukalkulisani PDV
3.3. Ukalkulisana razlika u cijeni
3.4. Ispravna vrijednosti robe
49,739
205,863
29,909
126,214
40,143
181,843
26,421
115,280
UKUPNO ZALIHE –neto (1 do 4)
103,973
80,732
Društvo evidentira zalihe, ulazi i izlazi, robe, materijala, alata i inventara i goriva, preko
analitičkih računa i po količini i po vrijednosti, a obračun izlaza zaliha vrši po FIFO metodi prva ulazna, prva izlazna.
Na dan 31.12.2010. godine Društvo je izvršilo popis zaliha po objektima.
Zalihe materijala i goriva prikazane su po objektima na narednoj tabeli:
EUR-a
Objekat
Red.br.
1
2
1 Hotel "Palma"
2 Otvoreni šank
Hotel "Plavi
3 Horizonti"
4 Hotel "Planinka"
5 Restoran "Prova"
6 Magacin "Tivat"
7 Magacin "Bonići"
8 Svega ( 1 do 7 )
Zalihe materijala i goriva po objektima
Hrana
Piće i kafa Građev.
Gorivo
materijala
3
4
5
6
7 (3 do 6)
4,926
54
4,926
54
606
18,939
2,578
27,103
Ukupno
2,903
14,274
11
6,236
462
6,708
3,245
3,245
17,177
3,509
33,223
2,578
6,236
3,707
54,234
Zalihe robe prikazane su po objektima na narednoj tabeli:
EUR-a
Red
br.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Objekat
2
Hotel "Palma"
Mini bar
Restoran "Plaža"
Otvoreni šank
Hotel "Planinka"
Restoran "Prova"
Svega (1 do 7)
Ukakulisani PDV
Ukalkulisana RUC
Ukupno (7-8-9)
Zalihe Robe po objektima
Piće
Kafa
3
22,608
905
8,058
4,589
91,679
62,164
190,004
27,605
113,873
48,525
4
Razgled.
Turistički
vodiči
Ukupno
5
6
7 (3 do 6)
1,836
4,186
3,594
2,835
2,943
15,394
2,236
12,157
1,000
185
280
280
41
146
93
185
27
37
121
24,629
905
12,244
8,184
94,794
65,108
205,863
29,909
126,214
49,739
30
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
Roba u objektima zadužuje se po prodajnim cijenama sa ukalkulisanim porezom na dodatu
vrijednost i razlikom u cijeni. Obračun razlike u cijeni vrši se periodično i vrijenost zaliha
robe se svodi na zadnju nabavnu cijenu.
D6. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA
EUR-a
Kupci –
nekretnine
Bruto potraživanje na
početku godine
Bruto potraživanje na
kraju godine
Kupci u
zemlji
Kupci u
inostranstv
u
Potraž. Od
zaposlenih
Druga
potraživa
nja
Potraživa
nja za
avanse
Potraživanj
a - ukupno
0
249,301
163,895
1,496
13,413
1,107
429,212
6,750,000
298,829
34,411
40,635
89,093
1,301
7,214,269
Ispravka vrijednosti na
početku godine
Smanjenje ispravke
vrijednosti u toku godine po
osnovu direktnog otpisa
78,498
78,498
Smanjenje ispravke
vrijednosti u toku godine po
osnovu naplate
Povećanje ispravke
vrijednosti u toku godine
Ispravka vrijednosti na
kraju godine
3,160
3,160
23,274
23,274
98,612
98,612
NETO STANJE
31.12.2010. godine
6,750,000
200,217
34,411
40,635
89,093
1,301
7,115,657
31.12.2009. godine
0
170,803
163,895
1,496
13,413
1,107
350,715
Društvo je izvršilo usaglašavanje kratkoročnih potraživanja od kupaca u skladu sa čl.10.
Zakona o računovodstvu i reviziji.
Društvo vrši procjenu naplativosti za svako potraživanje pojedinačno i na dan 31.12.2010.
godine iskazan je indirektan otpis (obezvrijeđenje) potraživanja u iznosu od 98,612 EUR-a. U
2010. godini otpisana su potraživanja u vrijednsoti od 23,274 EUR-a, za koji iznos su terećeni
rashodi perioda. U toku godine naplaćena su već ranije otpisana potraživanja od kupaca u
iznosu od 3,160 EUR-a koja su pravilno evidentirana u okviru ostalih prihoda (Napomena
D18 ).
U narednoj tabeli dat je pregled kupaca sa najvećim saldima da dan 31.12.2010. godine.
31
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
31. decembra
2010
Naziv kupca i mjesto
Struktura
%
6,750,000
95.30
VK Primorac Kotor
34,818
0.49
3
Kompas KG Kragujevac
31,252
0.44
4
My Travel Nikšić
22,822
0.32
5
ŽKK Budućnost Podgorica
20,438
0.29
6
DAMIX DOO Bar
19,295
0.27
7
Boćarski savez Crne Gore
16,512
0.23
8
Jolly Travel Beograd
0.19
9
Ministarstvo kulture Podgorica
13,478
12,250
10 Skupština opštine Tivat
11,215
0.16
11 SAB International Beograd
10,000
0.14
Svega 8od 1 do 11)
6,942,080
98.01
UKUPNO KUPCI
7,083,240
100.00
1
Qd Hotel and propery Podgorica
2
0.17
Starost potraživanja u danima data je u sledećoj tabeli:
EUR-a
Starost potraživanja u danima
Potraživanja do 365
dana starosti
Potraživanja starija
od godinu dana
1
2
3
Potraživanja od kupaca za
nekretnine (bruto)
Ispravka vrijednosti
Neto potraživanja
Potraživanja od kupaca u zemlji
(bruto)
Ispravka vrijednosti
Neto potraživanja
Potraživanja od kupaca iz
inostranstva (bruto)
Ispravka vrijednosti
Neto potraživanja
Ukupno
6,750,000
4(2+3)
6,750,000
6,750,000
6,750,000
213,564
85,265
98,612
298,829
98,612
114,952
85,265
200,217
24,081
10,330
34,411
24,081
10,330
34,411
32
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
Potraživanja od zaposlenih (bruto)
40,635
40,635
Ispravka vrijednosti
Neto potraživanja
40,635
40,635
89,093
89,093
89,093
89,093
1,301
1,301
1,301
1,301
Druga potraživanja (bruto)
Ispravka vrijednosti
Neto potraživanja
Potraživanja za avanse (bruto)
Ispravka vrijednosti
Neto potraživanja
Na dan 31.decembar 2010. godine Društvo ima kratkoročna potraživanja starija od godine
dana u iznosu od 95,595 EUR-a i ista se odnose na:
- Potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 85,265 EUR-a i
- Potraživanja u inostranstvu od 10,330 EUR-a
Društvo nije izvršilo obezvređenje potraživanja starijih od godinu dana jer smatra da je
naplata vjerovatna s tim što nije jasna dinamika naplate. Ova okolnost opredeljuje i stav
revizora da se ova potraživanja ne obezvređuju iako je od dana valute plaćanja do dana
bilansa proteklo više od jedne godine.
U okviru potraživanja od zaposlenih evidentirana su:
• Potraživanja od zaposlenih za zimnicu u iznosu od 37,920 EUR-a;
• Potraživanja za stanove date na kredit u iznosu od 580 EUR-a;
• Druga potraživanja od radnika u iznosu od 2,135 EUR-a.
Društvo je 14.12.2010. godine odobrilo pozajmicu zaposlenim za zimnicu u iznosu od po
300.00 EUR-a, koju će zaposleni vraćati u 12 mjesečnih rata počev od zarada za januar 2011.
godine.
U okviru drugih potraživanja evidentirana su:
• potraživanja za pretplaćene poreze (PDV) u iznosu od 9,863 EUR-a;
• ostala potraživanja iz poslovanja u iznosu od 1,233 EUR-a i
• potraživanja za kamate od CKB u iznosu od 77,997 EUR-a.
Društvo je od ukupno 193,251 EUR-a potraživanja od Crnogorske Komercijalne Banke A.D.
Podgorica po osnovu kamate na oročene depozite, koje je iskazalo na dan 01. januar 2010.
godine, u 2010. godini naplatilo 117,254 EUR-a a ostalo nenaplaćeno 77,997 EUR-a. Kod
Privrednog suda u Podgorici u toku je izvršni postupak u vezi naplate potraživanja i obaveza
za kamate između Crnogorske komercijalne banke A.D. i Društva (Napomena D3 i
Napomena D24).
33
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
D7. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
EUR-a
31. decembra
2010.
31. decembra
2009.
1. Potraživanja za oročena sredstva
2.Potraživanja za kratkoročnu pozajmicu
6,282,702
55,750
3,903,350
UKUPNO (1+2)
6,338,452
3,903,350
Na dan 31.12.2010. godine u okviru Potraživanja za oročena sredstva evidentirana su
potraživanja po ugovorima sa sledećim bankama:
1.
Sa HIPOTEKARNOM BANKOM AD Podgorica Društvo je 19.04.2010. godine sklopilo
Ugovor o oročenom depozitu br. 276 i položilo ugovoreni novčani iznos od 5,000,000
EUR-a, sa rokom dospjeća 19.04.2011. godine i kamatnom stopom od 7.5% na
godišnjem nivou koja se mjesečno pripisuje deponovanom iznosu. Po osnovu kamate na
oročenja, deponovana sredstva su uvećana za 261,202.35 EUR-a, i na dan 31.12.2010.
godine su iznosila 5,261,202 EUR-a.
Na osnovu Ugovora o oročenom depozitu br.276 od 19.04.2010. i Anex-a 5 od
21.09.2010.godine, Društvo je zaključilo Ugovor o zalozi u cilju obezbeđenja
potraživanja Banke u ukupnom iznosu od 575,146 EUR-a i to po osnovu:
- Ugovora o kreditu broj 771 od 08.09.2010. godine zaključenog izmedju
Hipotekarne banke AD podgorica i VK Primorac, u iznosu od 150,000 EUR-a, sa
pripadajućim ugovorenim kamatama;
- Ugovora o kreditu broj 772 od 08.09.2010. godine zaključenog izmedju
Hipotekarne banke AD podgorica i VK Primorac, u iznosu od 425,020 EUR-a, sa
pripadajućim ugovorenim kamatama i
- Ugovora o garanciji broj 264 od 16.09.2010. godine zaključenog izmedju
Hipotekarne banke AD podgorica i HTP Primorje, u iznosu 126.35 EUR-a, sa
pripadajućim ugovorenim kamatama.
Do dana izdavanja revizorskog izvještaja, Društvo je sa Hipotekarnom bankom zaključilo
i Aneks 6 Ugovora o oročenom depozitu, čijim je stupanjem na snagu 14.02.2011.
godine, prestao da važi prethodni Aneks i izmjenilo Osnovni ugovor, na način da se
obavezalo da položeni depozit služi za obezbeđenje potraživanja Banke po ugovorima po
kreditu od VK Primorac u ukupnom iznosu od 605,000 EUR-a.
2.
Sa HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. Podgorica , Društvo je 22.06.2010. godine
sklopilo Ugovor o oročenom namjenskom depozitu i deponovalo iznos od 1,021,500
EUR-a, na period od 365 dana po stopi od 0.00%. Ugovorom je regulisano da je
namjenski depozit istovremeno i garantni depozit za obaveze koje Društvo ima prema
34
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
Banci iz Ugovora o izdavanju bankarske garancije broj 624/10 od 22.06.2010. godine.
Bankarska garancija je izdata kao obezbedjenje plaćanja u korist Vlade Crne GoreSavjeta za privatizaciju, za ispunjenje Investicionog programa, po osnovu Ugovora za
prodaju 80.9642% akcijskog kapitala društva Cetar za odmor, rekreacij i liječenje«Igalo«
AD i investiraranja u isto društvo (Napomena D4).
Potraživanja po osnovu oročenih sredstava su usaglašena u skladu sa članom 10 Zakona o
računovodstvu i reviziji.
U okviru kratkoročnih finansijskih plasmana Društvo je iskazalo potraživanja od VK
»Primorac« po osnovu kratkoročne pozajmice u iznosu od 55,750 EUR-a. Društvo je
odobrilo, zajam, kratkoročnu pozajmicu VK »Primorac« u dvije tranše i to: 29.01.2010.
godine po ugovoru br. 310/1 u vrijednosti od 49,750 EUR-a i 18.02.2010.godine u vrijednosti
od 6,000 EUR-a po ugovoru br. 617/1. Društvo je Anexima ugovora br. 523 od 02.02.2011.
godine i br.828 od 18.02.2011. godine, produžilo rok vraćanja zajma sa 12 na 24 mjeseca. .
D8. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
31. decembra
2010.
EUR-a
31. decembra
2009.
1.Gotovina u blagajni
2. Poslovni račun u domaćoj valuti
3. Devizni poslovni račun
4. Izdvojena novčana sredstva
2,000
45,569
242,991
1,809
2,000
7,284
11,412
2,015
UKUPNO (1 do 3)
292,369
22,712
Na dan 31.12.2010. godine Društvo je raspolagalo sa gotovinom:
1. U blagajni i to:
- Glavnoj blagajni u iznosu d 1,000 EUR-a i
- Porto blagajni u Hotelu »Planinka« iznosu od 1,000 EUR-a,
2. Na tekućem računu kod:
- Crnogorske Komercijalne Banke A.D. Podgorica u iznosu od 1,091.44 EUR-a;
- Hipotekarne Banke A.D. Podgorica u iznosu od 44,467.55 EUR-a.
- NLB Montenegrobanke A.D. Podgorica u iznos od 10.15 EUR-a.
3. Na deviznom računu kod:
- Crnogorske Komercijalne Banke A.D. Podgorica u iznosu od 1,594.46
- Hipotekarne Banke A.D. Podgorica u iznosu od 241,396.07 EUR-a.
4. Na izdvojenom računu za master business karticu kod:
- Crnogorske Komercijalne Banke A.D. Podgorica –izdvojeni račun za platne
kartice, u iznosu od 1,809.16 EUR-a;
35
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
D9. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI I OBRAČUNATI NENAPLAĆENI
PRIHODI
EUR-a
31. decembra
2010.
1. Unapred plaćeni troškovi
2. Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza (unaprijed
obračunate kamate)
3. Razgraničeni PDV
(1,347)
UKUPNO (1 do 6)
50,532
51,879
31. decembra
2009.
42,073
193,251
235,324
Na Unaprijed plaćenim troškovima, Društvo je na dan 31.12.2010. godine iskazalo unaprijed
plaćeno izvođenje programa za Novu 2011. godinu, muzičkim autorima, po ugovorima o djelu
u iznosu od 50,320 EUR-a, dok se 1,558 EUR-a odnosi na ostale unaprijed plaćeno
osiguranje.
D10. KAPITAL
EUR-a
31. decembar
2010.
1. Akcijski kapital - obične akcije
I. Upisani kapital
31. decembar
2009.
16,911,879
16,911,879
16,911,879
16,911,879
1,152,090
2,591,618
68,299
26,398
94,697
68,299
26,398
94,697
4. Dobici iz ranijih godina
5. Dobit ili gubitak iz tekućeg perioda
6.Neraspoređena dobit
7. Gubici iz ranijih godina
IV. Svega neraspoređena dobit/(gubitak)- (6 do 7)
1,484,999
9,322,181
10,807,179
(983,076)
9,824,106
154,317
1,357,221
1,511,538
(2,449,143)
(937,605)
KAPITAL I REZERVE (I do IV)
27,982,772
18,660,588
II. Revalorizaciona rezerva
2. Zakonske rezerve
3. Statutarne rezerve
III. Ostale rezerve (2 do 3)
36
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
Akcijski kapital Društva čini 2,712,280 akcija, sa nominalnom vrijednosti jedne akcije od
6.2353 EUR-a.
Sve akcije su obične, sa pravom glasa i u nematerijalizovanom obliku su registrovane u
Centralnoj depozitarnoj agenciji a broj i vrijednost akcija u potpunosti je usaglašena sa
stanjem u knjigama Društva.
Prema Listi vlasnika hartija od vrijednosti koju je izdala Centralna depozitarna agencija na
dan 31.12.2010. godine, broj akcionara Društva je 591.
Akcije Društva se kotiraju na berzama akcija Crne Gore, pod simbolom „PRIT“.
Promjene kapitala u toku tekuće godine:
a)
Osnovni kapital
EUR-a
Akcijski kapital
Stanje na početku godine
Povećanje u toku godine
Smanjenje u toku godine
Stanje 31.12. tekuće godine
b)
Ukupno
16,911,879
16,911,879
16,911,879
16,911,879
Rezerva
EUR-a
Stanje na početku godine
Povećanje u toku godine
Smanjenje u toku godine
Stanje 31.12. tekuće godine
c)
94,697
94,697
Revalorizacione rezerve
EUR-a
Stanje na početku godine
Povećanje u toku godine
Smanjenje u toku godine
a) po osnovu gubitka prodatog sredstva
b) po osnovu prenosa na neraspoređenu dobit
ranijih godina
2,591,618
Stanje 31.12. tekuće godine
1,152,090
1,439,528
1,425,351
14,177
37
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
d)
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
Nerasporedjena dobit
EUR-a
Stanje na početku godine
Povećanje:
a) po osnovu neto dobiti tekuće godine
b) po osnovu prenosa sa revalorizacionih rezervi
1,511,538
10,761,708
9,322,181
1,439,528
Smanjenje:
c) po osnovu pokrića gubitka
Stanje 31.12. tekuće godine
1,466,067
1,466,067
10,807,179
e)
Gubitak do visine kapitala
EUR-a
Stanje na početku godine
Povećanje po osnovu gubitka tekuće godine
Smanjenje po osnovu otpisa (pokrića)
Stanje 31.12. tekuće godine
2,449,143
0
1,466,067
983,076
Struktura akcijskog kapitala:
EUR-a
Ime i prezime / naziv kompanije
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HA Zbirni Kastodi račun 3
Eurocem trade DOO
CARDIFF GLOBAL CORP
O.D.ZAVAROVALNICA TRIGLAV
Fond zajedničkih ulaganja TREND AD
Fond zajedničkih ulaganja MIG AD
PROVLADEX DOO
CK Zbirni Kastodi račun 5
Raffles Associateslt
Fond zajedničkih ulaganja "HLT FOND"
AKTIVA INVEST FOND
12
WESTERN BALKAN INVESTMENT
FUND
13
14
15
16
Broj
akcionara
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Broj
akcija
1,073,810
578,223
489,646
235,976
154,788
104,258
14,776
2,042
531
481
403
Vrijednost
akcija
%
6,695,527 39.59
3,605,394 21.32
3,053,090 18.05
1,471,381 8.70
965,150 5.71
650,080 3.84
92,133 0.54
12,732 0.08
3,311 0.02
2,999 0.02
2,513 0.01
HB Zbirni Kastodi račun 1
VB FOND
CG BROKER DILER AD
Akcije fizička lica
1
1
1
576
328
150
108
80
56,680
2,045
935
673
499
353,417
0.01
0.01
0.00
0.00
2.09
Ukupno (1 do 16)
591
2,712,280
16,911,879
100
38
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
Nominalna vrijednost jedne akcije je 6.2353 EUR-a.
Knjigovodstvena vrijednost jedne akcije ( neto imovina/ukupan broj akcija) je 10,32 EUR-a.
Poslednja prodajna cijena jedne akcije ostvarena na berzi do dana objavljivanja finansijskih
iskaza (24.12.2010) je 2.0004 EUR-a.
D11. DUGOROČNE OBAVEZE
EUR-a
31. decembra
2010.
31. decembra
2009.
1. Dugoročni krediti
0
8,800,000
DUGOROČNE OBAVEZE (1)
0
8,800,000
Na dan 31.12.2010. godine Društvo nema dugoročnih kreditnih obaveza.
Ugovorom o dugročnom kreditu br.3805/1 od 05.07.2007. godine Društvo se finansijski
zadužilo kod Abanke Vipa DD Ljubljana u visini od 8,800,000 EUR-a. Glavnica kredita je
dospijevala za naplatu 26.07.2010. godine u jednokratnom iznosu.
Društvo je 26.02.2010. godine izmirilo u cjelosti obavezu po dugoročnom kreditu
posredstvom escrow računa, iz sredstava ostvarenih prodajom kompleksa »Plavi Horizont« i
»Bonići« (Napomena D3).
Dugoročni krediti u
inostranstvu
Kreditor
Rok otplate
Početak
otplate
Obezbeđenj
e
Kamatna
stopa
Iznos
EUR-a
Iznos
obaveze
31.12.2010
1
2
3
4
5
6
7
26.07.2010
05.07.2007
Hipoteka
EURIBOR
+2%
godišnje
Abanka Ljubljana
Dugoročni krediti u
inostranstvu - ukupno
8,800,000
0
0
39
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
D12. ODLOŽENI POREZ
EUR-a
31. decembra
2010.
Odložene poreske obaveze po osnovu (a do c)
a) revalorizacije obračunate po stopi poreza na dobitak
(paragraf 61 i 62 MRS 12)
b) poslovnih kombinacija (paragraf 66 MRS 12)
c) po drugim osnovama
31. decembra
2009.
74,662
54,798
74,662
54,798
Društvo je na dan 31.12.2010. godine u skladu sa MRS 12 utvrdilo odložene poreske obaveze
po osnovu privremenih razlika u obračunu amortizacije za računovodstvene i poreske svrhe.
Ove privremene razlike nastale su zbog razlika između knjigovodstvene vrijednosti sredstava
i njihove poreske osnovice.
D13. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA
EUR-a
31. decembra
2010.
1. Dobavljači u zemlji
2. Dobavljači u inostranstvu
3. Druge obaveze iz poslovanja
I. Dobavljači i kratkoročne obaveze (1 do 3)
II. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
III. Obaveze po osnovu neto zarada i naknada
zarada
IV. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
V. Obaveze prema fizičkim licima koja nisu u
radnom odnosu kod isplatioca
Kratkoročne obaveze iz poslovanja - ukupno (I do
V)
229,075
110,364
2,165
341,604
121,725
31. decembra
2009.
673,392
0
1,632
675,023
109,077
40,150
3,675
7,141
15,222
470,469
843,147
40
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
U tabelarnom pregledu koji slijedi iskazani su podaci o obavezama prema dobavljačima u
zemlji i inostranstvu, sa najvećim saldom i njihova struktura.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dobavljači u zemlji
Elektrodistribucija Tivat
Bonus Montenegro Cetinje
Mesopromet Bijelo Polje
JP Komunalno Tivat
Inter Tehna Gradnja DOO Tivat
Lovćen osiguranje Kotor
JP Vodovod i kanalizacija Tivat
D.N.F. Budva
N.T.C. Nikšić
Swiss Osiguranje Podgorica
Ostali dobavljači
Ukupno ( 1 do 11)
1
2
3
4
5
6
Dobavljači u inostranstvu
H.T.S. S.R.I. Bari
Hosting Ljubljana
Sonnante SRL Italia Castellana
Tri M Novi Sad
DD Agregati Beograd
Info Soft Beograd
Ukupno ( 1 do 6)
21,159
20,133
17,497
14,197
11,279
10,656
7,320
6,921
6,655
6,542
106,716
Struktura
%
9.24
8.79
7.64
6.20
4.92
4.65
3.20
3.02
2.91
2.86
46.59
229,075
100.00
31. decembra
2010.
31. decembra
2010.
62,154
23,600
22,814
1,000
600
195
110,364
Struktura
%
56.32
21.38
20.67
0.91
0.54
0.18
100.00
U skladu sa članom 10. Zakona o računovodstvu i reviziji, Društvo je, do dana izrade
revizorskog izvještaja, usaglasilo ili izmirilo obaveze prema dobavljačima u visini od 89%.
U okviru primljenih avansa, Društvo je evidentiralo iznos od 121,725 EUR-a koji se odnosi
na uplate za novogodišnje aranžmane u visini od 25,881 EUR-a, zatim uplate za sezonu 2011.
godine u vrijednosti od 32,726 EUR-a (Mediterranea Holidays LTD London 20,372 EUR-a;
Vitkovice Ostrava 4,339 EUR-a; Ministarstvo ekonomije Podgorica 6,285 EUR-a; ostale
uplate 1,730 EUR-a) kao i uplata avansa Bojbaša Mija iz Budve u vrijednosti od 63,118 EURa po osnovu doplate za razmjenu nepokretnosti (Napomena D3).
Društvo je na dan 31.12.2010. godine u okviru kratkoročnih obaveza iskazalo i obaveze
prema fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu u visini od 7,141 EUR-a a koja se odnose
na obaveze prema članovima borda direktora za novembar i decembar u vrijednosti od 6,027
EUR-a, kao i obaveze prema licima angažovanim za ugovorene usluge u vrijednmosti od
1,114 EUR-a.
41
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
D14. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
EUR-ar
31. decembra
2010.
31. decembra
2009.
Kratkoročne finansijske obaveze
77,997
4,000,000
UKUPNO
77,997
4,000,000
Društvo je na dan 31.12.2010. godine iskazalo kratkoročnu finansijsku obavezu u vrijednosti
od 77,997 EUR-a koja se odnosi na preostalu obavezu po kreditu Crnogorske Komercijalne
Banke AD Podgorica. Kredit je odobren 29.05.2008. godine po ugovoru br. 950-99-21 u
visini od 4,000,000 EUR-a sa rokom otplate 12 mjeseci i kamatnom stopom 8,5% na
godišnjem nivou. Navedena obaveza je izmirena 29.04.2010. godine u visini od 3,712,645
EUR-a i 11.06.2010.godine u visini od 209,358 EUR-a a preostali dug od 77,997 EUR-a
odgovara iznosu koji Društvo potražuje na ime kamata od Crnogorske Komercijalne banke
(Napomena D6).
Zbog neblagovremenog izmirenja kreditne obaveze, Društvo je 07.07.2010. godine izvršilo
uplatu zatezne kamate u visini od 408,392 EUR-a.
Kao obezbjeđenje vraćanja kredita, Društvo je prenijelo na CKB Banku založno pravo na
imovinu evidentiranu u LN br. 256 KO Tivat.
Obaveza po osnovu kredita nije usaglašena a Crnogorska Komercijalna Banka je kod
Privrednog suda Podgorica pokrenula izvršni postupak pod brojem I.br.6491/10 radi naplate
neizmirenih obaveza po kreditu u iznosu od 601,806.88 EUR-a (Napomena D6 i D24 ).
U finansijskim iskazima za 2010. godinu nisu izvršena rezervisanja za eventualne obaveze
koje mogu proizići iz navedenog spora.
U narednom pregledu su prikazana kreditna zaduživanja Društva u 2010. godini:
Kreditor
Inicijalni
iznos
1
2
Crnogorska Komercijalna Banka
Hipotekarna Banka Podgorica
Hipotekarna Banka Podgorica
4 000 000
50 000
6 000
Datum
odobrenja
29.05.2008
29.01.2010
18.02.2010
Datum
dospjeća
EUR-a
Kamatna
Iznos
stopa
koji se
duguje
3
4
29.05.2009
13.04.2010
02.03.2010
8,5%
9,5%
9.5%
7
77,997
Kratkoročni krediti u zemlji
77,997
42
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
D15. OBAVEZE ZA POREZE
EUR-a
31. decembra
2010.
31. decembra
2009.
1. Obaveze za porez na dobit pravnih lica
2. Obaveze za porez na dohodak fizičkih lica
3. Obaveze za porez na potrošnju
4. Obaveze za doprinose - Fond PIO
5. Obaveze za doprinose - Fond Zdravstva i ZZZ
6. Obaveze za ostale republičke poreze i naknade
1,084,692
49,119
85,456
5,681
317
12,942
8,396
75,184
Obaveze za poreze - ukupno (1 do 6)
1,134,511
187,977
700
Na bilansnoj poziciji, obaveze za poreze Društvo je iskazalo obračunati:
- porez na dobit za 2010.godinu u iznosu od 1,084,692 EUR-a;
- obaveze za porez na potrošnju u iznsu od 700 EUR-a;
- obaveze na imovinu u iznosu od 20,921 EUR-a;
- obaveze za porez na promet nepokretnosti u iznosu od 2,164 EUR-a;
- obaveze za opštinske takse 4,824 EUR-a i
- obaveze za boravišnu taksu u iznosu od 21,210 EUR-a.
D16. OBRAČUNATE OBAVEZE
EUR-a
31. decembra
2010.
31. decembra
2009.
1. Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
2. Razgraničeni obračunati troškovi i prihodi
586
49,081
799
Ostale obaveze - ukupno (1 do 2)
586
49,880
Na poziciji ostalih obaveza evidentirani su razgraničeni prihodi po osnovu odobrenih
stambenih kredita zaposlenim u ranijem periodu.
43
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
D17. POSLOVNI PRIHODI
01.01-31.12.
2010.
1. Prihodi od smještaja na domaćem tržištu
EUR-a
01.01-31.12.
2009.
351,532
550,772
2. Prihodi od smještaja na stranom tržištu
1,426,175
1,484,305
3. Prihodi od vanpansiona (hrana, piće...)
1,082,067
1,033,411
52,775
56,197
259,471
272,132
3,172,020
3,396,816
21,827
3,413
3,193,847
3,400,229
4. Prihodi osiguranja gostiju
5.Ostali prihodi
I Ukupno prihodi od prodaje (1 do5)
II Prihodi od refundacija i povraćaja
UKUPNO PRIHODI( I + II )
D18. OSTALI POSLOVNI DOBICI
01.01-31.12.
2010.
I. Dobici od prodaje osnovnih sredstava
II. Prihodi od zakupnina
1. Ostali poslovni prihodi
2. Viškovi
3. Prihodi od smanjenja obaveza
4. Naplaćena otpisana potraživanja i drugi prihodi
III. Drugi poslovni prihodi - ukupno (1 do 4)
Ostali poslovni dobici (I do III)
EUR-a
01.01-31.12.
2009.
12,052,135
44,454
8,364
11
10,688
1,506
1,899,015
91,852
10,590
79
9,496
6,169
20,569
26,334
12,117,158
2,017,202
44
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
D19. UTROŠENE SIROVINE U TOKU PERIODA
EUR-a
01.01.-31.12.
2010.
1
2
3
4
Nabavna vrijed. prod.robe
Troškovi materijala izrade
Troškovi ostalog materijala
Troškovi goriva i energije
Troškovi materijala (1 do 4)
01.01.-31.12.
2009.
33
790,577
122,270
244,303
121
782,337
104,674
257,202
1,157,184
1,144,334
D20. TROŠKOVI ZAPOSLENIH
01.01.-31.12.
2010.
EUR-a
01.01.-31.12.
2009.
1
2
3
4
5
6
Troškovi neto zarada
Troš. neto naknada zarada
Troškovi poreza na zarade
Troškovi doprinosa na teret zaposlenog
Ostali lični rashodi-autorski honorari
Troškovi naknada članovima borda direktora
833,685
44,230
144,072
340,003
81,256
30,996
682,149
50,214
118,599
182,845
57,741
35,082
7
Troškovi naknada zaposlenim
137,224
111,689
1,611,465
1,238,319
Troškovi zarada,naknada zarada i ostalih
ličnih primanja (1 do 7)
D21. AMORTIZACIJA
EUR-a
01.01.-31.12.
2010.
01.01.-31.12.
2009.
1
Troškovi amortizacije nemater.ulaganja
36,764
2
Troškovi amortizacije materijalnih ulaganja
283,113
327,466
TROŠKOVI AMORTIZACIJE (1do2)
319,877
327,466
45
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
D22. OSTALI POSLOVNI RASHODI
EUR-a
01.01.-31.12.
2010.
01.01.-31.12.
2009.
1
Gubici od razmjene nepokretnosti
156,397
5,265
2
3
4
5
Troškovi transportnih usluga i PTT
Troškovi održavanja
Troškoi zakupa
Troškovi izdvajanja za sportske organizacije
45,105
201,030
3,228
423,865
28,520
82,520
18,183
46,287
6
7
Troškovi osiguranja
Troškovi neproizvodnih usluga
63,948
251,823
65,216
276,510
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Troškovi platnog rometa
Trškovi članarina
Troškovi poreza i taksa
Troškovi doprinosa
Otali nematerijalni troškovi
Otpisi zaliha
Otpisi potraživanja
Ostali poslovni rashodi
Rashodi ranijih godina
Manjkovi
54,740
7,460
102,368
166,449
35,172
9,624
23,274
18,130
7,350
92,430
155,123
20,212
7,554
33,642
157
Ostali poslovni rashodi (1 do 17)
8,929
4,494
1,557,904
857,097
D23. NETO FINANSIJSKI TROŠAK
EUR-a
01.01-31.12.
2010.
1. Rashodi kamata
2.Kamate zbog neblagovremenog plaćanja
3. Ostali finansijski rashodi
I. Finansijski rashodi - ukupno (1 do 3)
01.01-31.12.
2009.
91,604
510,546
414,002
14,384
15
505,621
524,930
46
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
01.01-31.12.
2010.
01.01-31.12.
2009.
1. Prihodi od kamata
267,767
149,501
II. Finansijski prihodi - ukupno (1)
267,767
149,501
Neto finansijski trošak (I-II)
237,854
375,429
D24. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE
Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2010. godine, vodi sudske sporove u kojima se javlja
kao tužilac i tuženi.
Prema izjavi Rukovdstva, vrijednost sudskog spora u kojima je Društvo tuženi, iznosi
601,806.88 EUR-a. Sudski spor je pokrenula Crnogorska Komercijalna Banka AD Podgorica,
radi naplate neizmirenih obaveza po kreditu odobrenom Društvu u 2008. godini.
Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne izdatke po navedenom osnovu. Po procjeni i
izjavi Rukovodstva, spor neće biti rješen u korist banke i Društvo neće biti izloženo
materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.
D25. FINANSIJSKA STABILNOST
EUR-a
Tekuća
godina
Prethodna
godina
1. Stalna imovina
2. Zalihe i dati avansi
3. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva
obustavljenog poslovanja
15,840,014
105,275
28,003,557
81,839
I. Dugoročno vezana imovina (1 do 3)
15,945,289
28,085,396
4. Kapital umanjen za gubitke do visine kapitala i
otkupljene sopstvene akcije
27,982,772
18,660,558
5. Dugoročna rezervisanja
6. Dugoročne obaveze
8,800,000
47
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
II. Trajni i dugoročni kapital (4 do 6)
HTP"PRIMORJE" a.d. Tivat
27,982,772
27,460,558
Koeficijent finansijske stabilnosti (I/II)
0.57
1.02
Referentna vrednost ...treba da bude manje od...
1.00
1.00
Koeficijent finansijske stabilnosti je niži od jedan, trajni i dugoročni kapital su veći od
dugoročno vezane imovine, što znači da u okviru dugoročnog finansiranja postoji sigurnost za
održavanje likvidnosti.
D26. RIZIK OSTVARENJA FINANSIJSKOG REZULTATA
EUR-a
Tekuća godina
Prethodna
godina
1. Poslovni prihodi
2. Varijabilni rashodi
3. Marža pokrića (1-2)
4. Fiksni i pretežno fiksni rashodi
5. Neto finansijski rashodi
6. Dobitak redovne aktivnosti (3-4-5)
7. Koeficijent marže pokrića (3/1)
8. Potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka
redovne aktivnosti (4+5)/7
3,238,317
2,406,680
831,637
2,037,034
237,854
(1,443,251)
0.2568
8,858,198
3,492,082
1,772,547
1,719,535
1,748,053
375,429
(403,947)
0.4924
4,312,429
9. Iznos ostvarenog poslovnog prihoda iznad
potrebnog prihoda za ostvarenje neutralnog dobitka
redovne aktivnosti (1-8) ako je 1>8
-
-
10. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog dobitka
redovne aktivnosti 9/1 x 100
11. Iznos potrebnog poslovnog prihoda za ostvarenje
neutralnog dobitka redovne aktivnosti iznad
ostvarenog poslovnog prihoda (8-1) ako je 8>1
-
-
5,619,881
820,347
173.54%
23.49%
12. Stopa nedostatka poslovnog prihoda za ostvarenje
neutralnog dobitka redovne aktivnosti (11/1) x 100
Potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti je veći od ostvarenog
poslovnog prihoda za 5,619,881 EUR-a.
Društvo je u poslovnoj 2010. godini prodalo značajan dio stane imovine, što je i uticalo da
ostvari dobit prije oporezivanja u visini od 10,426,737 EUR-a
48
Download

izvještaj nezavisnog revizora - Komisija za hartije od vrijednosti