BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
SARAJEVO
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF FINANCE
SARAJEVO
Broj: 05-15-7536/10- veza
Sarajevo, 10.01.2011.godine
PITANJE: Na koji način se evidentira promet preko fiskalnih uređaja
u javnim preduzećima koja isporučene komunalne usluge obračunavaju na
osnovu jedinice mjere “m2“ ili po članu domaćinstva ?
ODGOVOR:
U cilju racionalizacije provođenja postupka fiskalizacije u praksi, mišljenja
smo da u svim slučajevima kada se vrši masovno fakturisanje tipskih usluga, i
kada ne postoji direktan kontakt davaoca i primaoca robe/usluge na prodajnom
mjestu, nije neophodno da se vrši masovna štampa fiskalnih računa, te je
dovoljno na odgovarajući način prikazati sve fakturisane usluge na jednom ili više
fiskalnih računa koji kvantitativno ili kvalitativno sadrže sve prometovane usluge.
Shodno navedenom, u svakoj situaciji kada se promet ostvaruje pod
navedenim okolnostima (masovno fakturisanje tipskih usluga i nepostojanje
direktnog kontakta davaoca i primaoca robe/usluge), bez obzira da li se radi o
izdavanju računa za fizička ili za pravna lica, dovoljno je da komunalna
preduzeća cijeli dnevni promet (računi štampani u jednom danu) iskažu na
jednom fiskalnom računu.
________________________________________________________________
Sarajevo, Ulica Mehmeda Spahe br. 5
Telefon +387 33 253 400 Fax: +387 663 314
e-mail : [email protected]
www.fmf.gov.ba
Download

Odgovor 6 - Federalno Ministarstvo Finansija