PREDGOVOR
Ovaj priruþnik üe Vas upoznati sa radom i održavanjem Vašeg novog vozila. Takoÿe üe
Vam pružiti važne informacije o bezbednosti. Molimo Vas da pažljivo proþitate ovaj
priruþnik i da se držite preporuka koje su u njemu date kako biste uživali u sigurnoj
vožnji i nesmetanom radu Vašeg vozila.
Najbolje je da vozilo servisirate kod ovlašüenog servisera za Chevrolet zato što ga on
najbolje poznaje i što üe uþiniti sve da budete zadovoljni.
Molimo Vas da ovaj priruþnik smatrate sastavnim delom Vašeg vozila. Trebalo bi da
ostaje uz vozilo þak i kada ga budete prodavali.
Hvala Vam što ste izabrali Chevrolet.
VAŽNA NAPOMENA
Molimo Vas da pažljivo proþitate ovaj
priruþnik i da se držite datih instrukcija.
Z:
Ovaj simbol služi da Vas upozori
na
potencijalnu
opasnost,
ukljuþujuüi povrede ili ošteüenje
vozila ili druge imovine. Sledite
sve poruke o bezbednosti koje
stoje iza ovog simbola.
U ovom uputstvu üete naiüi na posebne
napomene:
•
•
•
Upozorenje
Pažnja
Napomena
Z UPOZORENJE
UPOZORENJE
oznaþava
potencijalno opasnu situaciju koja,
ako se ne izbegne, može da dovede
do ozbiljnih povreda ili smrti.
Z PAŽNJA
PAŽNJA ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja, ukoliko se ne
izbegne, može dovesti do manjih ili
veüih povreda ili ošteüenja vašeg
vozila ili ostale imovine.
Uputstvo opisuje sve opcije i funkcije
koje postoje za ovaj model. Neki opisi,
ukljuþujuüi one za displej i funkcije
menija, možda ne važe za Vaše vozilo
zbog
varijante
modela,
tržišne
specifikacije, specijalne opreme ili
pribora.
NAPOMENA pokazuje informaciju
koja Vam pomaže pri održavanju, ili
drugih instrukcija vezanih za Vaše
vozilo.
Naša
kompanija
ne
proverava
neoriginalne delove i pribor i ne odobrava
njihovo korišüenje. Ne snosimo nikakvu
odgovornost u pogledu bezbednosti, kao
ni za štetu nanetu upotrebom delova ili
opreme koji nisu originalni proizvodi.
Sve informacije, ilustracije, i specifikacije
u ovom priruþniku su zasnovane na
najnovijim podacima o vozilu dostupnim
u vreme izdavanja ovog priruþnika.
Važno: Pre korišüenja vozila, pažljivo i do
kraja proþitati poglavlje 1 ("Sedišta i
sistemi zaštite putnika") u ovom
priruþniku.
NAPOMENA
Zadržavamo pravo na izmene u tehniþkim
specifikacijama ili dizajnu u bilo kom
trenutku bez najave i bez snošenja rizika
zbog toga.
SADRŽAJ
1. SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA ................................................................................................
(Važne informacije o sigurnosnim pojasevima, vazdušnim jastucima i ostalim merama bezbednosti)
2. INSTRUMENTI I KOMANDE....................................................................................................................
(Informacije o instrumentima, pokazivaþima i prekidaþima vozila)
3. TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA .........................................................................................................
(Informacije o tome kako voziti Vaše vozilo pod raznim okolnostima.)
4. UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM ...........................................................................................
(Kako koristiti grejanje, ventilaciju, klima ureÿaj i audio sisteme)
1-1
2-1
3-1
4-1
5. U SLUýAJU NUŽDE................................................................................................................................
(Važne informacije o tome šta þiniti ukoliko imate problem tokom vožnje)
5-1
6. SERVIS I NEGA VOZILA .........................................................................................................................
(Informacije o tome kako pravilno održavati vozilo)
6-1
7. ODRŽAVANJE VOZILA ...........................................................................................................................
(Informacije o održavanju vozila)
7-1
8. TEHNIýKI PODACI..................................................................................................................................
(Tehniþke karakteristike, vrste maziva i ostale korisne informacije)
8-1
9. UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA................................................................................................
(Kako upravljati navigacionim sistemom)
9-1
10. INDEKS POJMOVA ................................................................................................................................
10-1
1
SEDIŠTA I SISTEMI
ZAŠTITE PUTNIKA
• UVEK KORISTITE VAŠE
SIGURNOSNE POJASEVE ................................... 1-2
• BEZBEDNOST DECE ............................................ 1-10
• PUTNICI NA PREDNJEM SEDIŠTU ...................... 1-6
• DONJI DRŽAý I GORNJI PRIýVRŠûIVAý
BEZBEDNOSNOG SEDIŠTA ZA DETE ................ 1-12
• PUTNICI NA ZADNJEM SEDIŠTU ........................ 1-6
• NASLONI NA GLAVU ........................................... 1-19
• PUTNICI NA TREûEM REDU SEDIŠTA ............... 1-6
• PREDNJA SEDIŠTA .............................................. 1-20
• SIGURNOSNI POJASEVI PRIýVRŠûENI U TRI
TAýKE ................................................................... 1-6
• ELEKTRIýNO SEDIŠTE ........................................ 1-23
• ZATEZAý SIGURNOSNOG POJASA ................... 1-8
• PODEŠAVANJE SIGURNOSNOG POJASA
PO VISINI ............................................................... 1-9
• TRUDNICE I SIGURNOSNI POJASEVI ................ 1-10
• ZADNJA SEDIŠTA ................................................ 1-24
• DODATNI SISTEM ZAŠTITE
(VAZDUŠNI JASTUK) ........................................... 1-28
1-2 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
UVEK KORISTITE VAŠE
SIGURNOSNE POJASEVE!
ZAŠTO KORISTITI SIGURNOSNE
POJASEVE?
Bezbednost putnika je bila u fokusu
mnogih nezvaniþnih i javnih istraživanja i
unapreÿivana je dugi niz godina. Dve
osnovne komponente bezbednosti putnika
koje þine integralni deo vozila, a koje
služe kao zaštita u sluþaju sudara su
sigurnosni pojasevi na svakom sedištu i
dodatni sistem zaštite, ili vazdušni jastuci,
obezbeÿujuüi sedišta vozaþa i suvozaþa.
Sigurnosni pojasevi mogu Vas i Vaše
putnike zaštititi samo ukoliko su
zakopþani. Vazdušni jastuk kao dodatni
sistem zaštite može Vas adekvatno
zaštititi samo ukoliko su korišüeni
sigurnosni pojasevi.
Sigurnosni pojas je koristan iz više
razloga:
U vozilu postoje indikatori koji imaju
funkciju podsetnika
za vezivanje
sigurnosnih pojaseva (videti dodatne
informacije u delu "KONTROLNA
LAMPICA ZA SIGURNOSNI POJAS" u
indeksu.)
3. Sigurnosni pojas zadržava vozaþa u
sedištu i time mu omoguüuje da
pravilno reaguje u sluþaju sudara i da
zadrži kontrolu nad vozilom.
1. Sigurnosni
pojasevi
zadržavaju
putnike u vozilu, da ne izlete iz vozila
u sluþaju sudara.
2. Sigurnosni
pojasevi
zadržavaju
putnika u vozilu omoguüavajuüi mu
iskorištenje praznog prostora izmeÿu
pozicije njegovog tela neposredno pre
udesa i prednjeg dela vozila
omoguüujuüi mu time postepeno
usporavanje tako što se pojasevi
istežu, a prednji deo vozila svojom
deformacijom apsorbuje energiju
prilikom sudara.
4. Sigurnosni pojas omoguüuje da
putnici i vozaþ prilikom sudara ne
ispadnu iz vozila i budu povreÿeni.
•
•
•
•
•
Z UPOZORENJE
Dokazano je da je sigurnosni
pojas najefikasnija zaštita od
povreda ili smrti putnika u
automobilskim nesreüama.
Kao vlasnik i vozaþ vozila morate
se uveriti da svaki putnik pravilno
koristi sigurnosni pojas svog
sedišta.
Trudnice, povreÿene osobe i osobe
sa telesnim ošteüenjima isto
moraju
koristiti
sigurnosne
pojaseve. Kao i ostali putnici i oni
mogu lakše zadobiti ozbiljne
povrede ili þak i poginuti ako nisu
vezani.
Najbolji naþin da se zaštiti fetus
je, da se zaštiti majka.
U ovom poglavlju je objašnjeno
zbog þega i kako se koriste
sigurnosni pojasevi i kako se oni
podešavaju.
Proþitajte
sve
dostupne informacije i uvek
imajte u vidu ove instrukcije i
upozorenja
kako
bi
ste
maksimalno iskoristili ove sisteme
zaštite.
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-3
ZAŠTO SE KORISTI SIGURNOSNI
POJAS!
Sigurnosni pojasevi funkcionišu samo
ukoliko se pravilno koriste.
Putnici u vozilu mogu biti povreÿeni ako
su sile koje deluju na strukturu tela jaþe
nego što telo može da izdrži. Ako je telo
zaustavljeno iznenada, sila koja deluje na
telo je izuzetno jaka. Ukoliko se telo
zaustavlja postepeno na nekom razmaku
dok je u pokretu, sile üe biti znatno
slabije. Prema tome, da bi se putnik
zaštitio od povreda pri sudaru, treba mu
omoguüiti što duži put i što duže vreme
zaustavljanja.
Zamislite osobu koja trþi brzinom od
25 km/h i glavom udara u zid. Zamislite
sada drugu osobu koja trþi takoÿe
brzinom od 25 km/h i udara u zid koji je
obložen mekanim jastukom debljine od
90 cm. U prvom sluþaju osoba üe se
ozbiljno povrediti ili þak poginuti. U
drugom sluþaju je moguüe da se osoba i
ne povredi. Zašto? U prvom sluþaju, telo
udara u þvrstu betonsku površinu i odmah
se zaustavlja. Svu energiju svojim telom
apsorbuje osoba koja trþi, a ne þvrsta
betonska površina. U drugom sluþaju telo
ima istu koliþinu energije koju je
potrebno ublažiti kao i u prvom primeru,
ali telo posle udara nastavlja i dalje da se
kreüe uranjajuüi u jastuk, dajuüi telu
dodatno vreme i prostor da usporava i da
se potpuno zaustavi, tako što jastuk vrši
apsorpciju
energije
tela
svojim
deformisanjem.
Ukoliko vozilo udari u zid brzinom od
50 km/h prednji branik vozila se
zaustavlja momentalno, ali se putniþki
prostor sa putnicima zaustavlja sporije i to
za vreme dok se prednji deo vozila
deformiše. Pojasom vezani putnici su
prilikom udesa priþvršüeni za sedište i
njihova tela se usporavaju dok se prednji
deo vozila gužva i tvrda tkanina
sigurnosnog pojasa isteže. Prilikom
usporavanja od 50 km/h do 0 km/h, telo
putnika vezanog pojasom prelazi
rastojanje od 90 do 120 cm. Osim toga,
putnik vezan pojasom ostaje u pravilnom
položaju tako da, u sluþaju aktiviranja
vazdušnog jastuka pri frontalnom sudaru,
nikada ne može da udari u neku krutu
konstrukciju u vozilu. Putnici koji ne
koriste sigurnosni pojas nemaju ovakvu
zaštitu. Osoba koja nije vezala sigurnosni
pojas nije priljubljena uz sedište i
nastavlja "da se kreüe" brzinom vozila pre
sudara od 50 km/h sve do udara u tvrdi
predmet brzinom od oko 50 km/h, nakon
þega se naglo zaustavlja. ýak i u sluþaju
frontalnog sudara pri kome se aktivira
vazdušni jastuk, putnik koji nije vezao
sigurnosni pojas na prednjem sedištu
izlaže se veüem riziku od zadobijanja
teških ili smrtonosnih povrede od
propisno vezanog putnika na prednjem
sedištu (videti "DODATNI SISTEM
ZAŠTITE" u indeksu).
1-4 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
Z UPOZORENJE
ZAŠTITA
SIGURNOSNIM
POJASEVIMA
Statistike saobraüajnih nesreüa
pokazuju da vozaþi i putnici koji
pravilno koriste sigurnosni pojas
imaju manji rizik od povreda i veüe
šanse da prežive nesreüu. Iz tog
razloga
korišüenje
sigurnosnih
pojaseva je zakonski obavezno u
mnogim zemljama.
KORIŠûENJE
SIGURNOSNOG
POJASA
Sva sedišta u vozilu su opremljena
sistemom sigurnosnih pojaseva u tri
taþke koji su uþvršüeni na tri mesta.
Sigurnosni pojasevi prednjih i
zadnjih boþnih sedišta su opremljeni
mehanizmom za uvlaþenje pojasa.
Kada je podešen na normalan režim
rada zabravljivanja u sluþaju nužde,
sigurnosni pojas priþvršüen u tri
taþke ne zahteva podešavanje dužine
i omoguüuje slobodu kretanja pri
konstantnoj brzini vozila.
(Nastavlja se)
Z UPOZORENJE
U sluþaju naglog zaustavljanja ili pri
jaþem ubrzavanju ili usporavanju,
sigurnosni pojas üe se automatski
zabraviti da bi zaštitio telo.
Da bi ste imali potpunu zaštitu
sigurnosnog pojasa morate ga
pravilno koristiti i pravilno sedeti u
vozilu, na osnovu sledeüih:
• Uspraviti naslone sedišta (ne
naginjati ih, jer pri udesu može
doüi do podvlaþenja ispod
sigurnosnog pojasa i do povreda
unutrašnjih organa)
• Putnik sedi uspravno (ne sedeti
pogureno, pravilno postaviti deo
sigurnosnog
pojasa
preko
karliþnog dela i ramena tako da
pruži maksimalnu zaštitu i da
svede na minimum moguünost
povrede unutrašnjih organa u
sluþaju udesa)
Z UPOZORENJE
• Sigurnosni pojas se zakopþava
kopþom i bravom uz zvuk "klik"
(u suprotnom sigurnosni pojas ne
pruža nikakvu zaštitu; povucite
pojas da biste se uverili da je
zabravljen)
• Karliþni deo sigurnosnog pojasa
tesno i nisko priljubiti uz kukove i
karlicu (nikako preko stomaka
gde sigurnosni pojas može
prouzrokovati tešku povredu u
sluþaju sudara – OVO JE
POSEBNO
VAŽNO
ZA
TRUDNICE)
• Rameni deo sigurnosnih pojaseva
treba da je postavljen preko
ramena i priljubljen na grudi
(nikako ispod pazuha, oko vrata,
izvan ramenog dela ili iza vaših
leÿa, i ne popuštati tako da bude
labav dozvoljavajuüi prekomerna
pomeranja
napred
jer
u
suprotnom može doüi do ozbiljnih
povreda prilikom sudara)
(Nastavlja se)
(Nastavlja se)
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-5
Z UPOZORENJE
• Samo jedna osoba može koristiti
jedan sigurnosni pojas (ne
dozvolite da više osoba koriste isti
pojas; u tom sluþaju se premašuje
kapacitet sigurnosnih pojaseva i
ljudi deleüi sigurnosi pojas mogu
meÿusobno prouzrokovati teške
povrede prilikom udesa)
• Decu postavite u deþije sedište (u
sluþaju sudara sile su isuviše jake i
za odrasle da bi mogli zadržati
dete tako da mogu naneti povrede
detetu
ukoliko
koriste
isti
sigurnosni pojas)
• Putnici koji nisu vezani (putnici
koji nisu zakopþali sigurnosni
pojas pretstavljaju opasnost od
povrede kako za sebe, tako za
ostale putnike u vozilu, jer
prilikom sudara postaju slobodno
leteüe telo koje može ozlediti ostale
osobe)
(Nastavlja se)
Z UPOZORENJE
• Ne uplitati pojaseve (upleteni
pojasevi se ne mogu slobodno
pomerati
i
ne
pružaju
odgovarajuüu zaštitu, i umesto da
rasporede silu, mogu poseüi
putnike poveüavajuüi time rizik od
povrede i smrti)
• Zakljuþavajte vrata (nezakljuþana
vrata poveüavaju rizik povreda i
smrti usled spoljašnjih uticaja ili
izbacivanja iz vozila u sluþaju
sudara)
• Pravite þeste provere (prilikom
vožnje, s vremena na vreme
proveravajte da li je karliþni deo
pojasa priljubljen preko kukova i
da ne "šeta" oko struka, i da se
rameni deo pojasa nalazi na
sredini preko ramena i preko
grudi; pravilno postavljeni pojasevi omoguüuju jaþoj strukturi
karlice i ramena da apsorbuju sile
pojasa
nasuprot
telu,
dok
nepravilno postavljeni pojasevi
mogu prouzrokovati povrede
vrata ili povrede unutrašnjih
organa u predelu trbuha).
(Nastavlja se)
Z UPOZORENJE
• Ne stavljati nikakve teške ili
lomljive
predmete
izmeÿu
sigurnosnog
pojasa
i
tela
(predmeti kao hemijske olovke,
naoþare, itd. u džepu putnika ili
na odeüi mogu prouzrokovati
teške povrede u sluþaju sudara)
(Nastavlja se)
Z UPOZORENJE
Ukoliko
je
sigurnosni
pojas
postavljen preko naslona za ruke
(ukoliko postoji), u sluþaju nesreüe
sila optereüuje stomak, a ne kosti
karlice.
• Uverite se da je sigurnosni pojas
postavljen ispod naslona za ruke.
Ne poštovanje pomenutih principa
može dovesti u sluþaju nesreüe do
ozbiljnih povreda ili þak smrti.
1-6 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
PUTNICI NA PREDNJEM
SEDIŠTU
SIGURNOSNI POJASEVI
PRIýVRŠûENI U TRI TAýKE
Uvek pravilno postavite Vaš sigurnosni
pojas:
Oba prednja sedišta su opremljena
podesivim naslonom i po visini
podesivim naslonima za glavu, karliþnim
i ramenim sigurnosnim pojasevima
priþvršüenim u tri taþke i dodatnim
sistemom zaštite (vazdušni jastuk).
Vaše vozilo je opremljeno sigurnosnim
pojasevima priþvršüenim u tri taþke kako
bi se smanjio rizik od povreda osoba u
sudarima ili pri iznenadnim manevrima.
Sigurnosnim pojasevima priþvršüenim u
tri taþke opremljena su oba prednja
sedišta, sva zadnja sedišta i sedišta u
treüem redu. Svaki od ovih sigurnosnih
pojaseva je priþvršüen na tri mesta
þuvajuüi putnike koji su zakopþali
pojaseve i pravilno sede.
1. Zatvorite i zakljuþajte vrata.
PUTNICI NA ZADNJEM
SEDIŠTU
Zadnja sedišta su opremljena sigurnosnim
pojasevima priþvršüenim u tri taþke za
putnike koji sede pored vrata kao i za
putnika u sredini.
Svako boþno sedište ima donje držaþe za
bezbednosno sedište za dete i gornje
priþvršüivaþe na zadnjem delu naslona
zadnjeg
sedišta
(videti
dodatne
informacije u delu "DONJI DRŽAý I
GORNJI PRIýVRŠûIVAý BEZBEDNOSNOG SEDIŠTA ZA DETE" u
indeksu).
PUTNICI NA TREûEM REDU
SEDIŠTA
Treüi red sedišta ima dva mesta za sedenje
sa
karliþno-ramenim
sigurnosnim
pojasevima priþvršüenim u tri taþke.
Sigurnosni pojas priþvršüen u tri taþke
postavljen u ELR (Emergency Locking
Retractor) ne zahteva podešavanje po
dužini i dozvoljava nesmetano pokretanje
tela tokom vožnje konstantnom brzinom.
U sluþaju naglog zaustavljanja ili pri
jaþem ubrzavanju ili usporavanju,
sigurnosni pojas üe se automatski
zategnuti da bi zaštitio telo.
2. Proverite da li su sedišta uspravljena.
3. Uhvatite kopþu sigurnosnog pojasa i
prevucite pojas preko tela. Proverite
da traka pojasa nije upletena. Ako se
pojas prilikom izvlaþenja ukoþi,
otpustite ga i pustite da se namota u
mehanizam za uvlaþenje. Izvucite
ponovo sigurnosni pojas na komotnu i
sigurnu dužinu.
4. Postavite sigurnosni pojas na sredinu
ramenog dela i preko grudi. Nikada ne
stavljati pojas preko vrata. Samo na
ovaj naþin možete biti sigurni da üe, u
sluþaju sudara, sigurnosni pojas
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-7
preneti silu na ramene kosti, štiteüi
tako rebra i vrat od udara i
spreþavajuüi
teške
unutrašnje
povrede.
5. Vežite pojas nisko i priljubljeno preko
kukova, nikako preko trbuha. Samo
na ovaj naþin üete postiüi da u sluþaju
sudara pojas usmerava sile na karliþne
kosti a ne na trbuh, izbegavajuüi tako
ozbiljne povrede unutrašnjih organa.
6. Gurnite metalni jeziþak kopþe
odluþno
u
mehanizam
za
zabravljivanje dok se ne þuje "klik".
Proverite da li koristite odgovarajuüu
bravu pojasa. Proverite položaj
dugmeta za odbravljivanje kopþe
sigurnosnog pojasa kako bi ste se
mogli brzo oslobodili istog ukoliko je
to neophodno.
7. Povucite metalni jeziþak kopþe da bi
ste proverili da li je zabravljena.
Da bi ste otkopþali pojas, pritisnite crveno
dugme na bravi pojasa. Pojas üe se
automatski
namotati.
Prilikom
namotavanja pojasa, kopþu voditi rukom
do mehanizma za namotavanje, þime üete
izbeüi eventualna ošteüenja unutrašnjeg
prostora vozila ili povrede putnika.
1-8 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
Održavanje sigurnosnih pojaseva:
1. Povremeno proverite sve sigurnosne
pojaseve
i
njima
pripadajuüe
mehanizme i delove. U sluþaju da se
neki sigurnosni pojas ili njegov sklop
ili deo oštete, izvršite zamenu u
servisu. Preporuþujemo ovlašüenog
servisera za Chevrolet.
2. Pojasevi i njima pripadajuüi delovi se
moraju odmah zameniti ako su bili
ošteüeni ili istegnuti u sluþaju udesa,
bez obzira da li je ošteüenje evidentno
ili ne. Iztegnuti pojasevi i ošteüeni
delovi nisu efikasni. Zamena istog se
mora izvršiti novim pojasom.
3. Posle udesa vozila, preporuþujemo
zamenu celog sklopa sigurnosnog
pojasa. Ukoliko obuþeni struþnjak
utvrdi da sigurnosni pojasevi nisu
ošteüeni u nesreüi i sve pravilno
funkcioniše, nema potrebe da izvršite
zamenu. Preporuþujemo ovlašüenog
servisera za Chevrolet.
4. Opasno je voziti se vašim vozilom sa
ošteüenim sigurnosnim pojasevima ili
nekim njihovim delovima.
ZATEZAý SIGURNOSNOG
POJASA
Vaše vozilo je opremljeno sistemom
zatezaþa sigurnosnih pojaseva na
prednjim sedištima. Sigurnosne pojaseve
sa zatezaþima možete koristiti na isti
naþin kao i obiþne sigurnosne pojaseve.
Zatezaþ sigurnosnog pojasa se aktivira u
zavisnosti od težine sudara. Senzori udara
i
elektronski
upravljaþki
sistem
vazdušnog jastuka takoÿe upravlja i
zatezaþima sigurnosnih pojasa.
Zatezaþ se nalazi oko mehanizma za
uvlaþenje svakog prednjeg sigurnosnog
pojasa. Zatezaþ zateže sigurnosni pojas
tako da se, u sluþaju frontalnog sudara,
pojas više priljubljuje uz telo putnika.
Mehanizmi za uvlaþenje ostaju blokirani
nakon
aktiviranja
zatezaþa.
Po
aktiviranju, može se zaþuti buka, a može
doüi i do pojavljivanja dima. Ovi uslovi
nisu štetni i ne ukazuju na vatru u vozilu.
Radi smanjivanja rizika od zadobijanja
povreda ili smrti u sluþaju sudara, vozaþ i
svi putnici moraju biti svo vreme
propisno
zaštiüeni
zakopþanim
sigurnosnim pojasevima, bilo da je ili ne,
njihovo mesto opremljeno zatezaþem.
Sesti potpuno naslonjeni na sedište;
uspravno; i ne naginjati se prema napred
ili prema stranama. Namestiti pojas tako
da karliþni deo pojasa naleže preko
karlice, a ne preko struka.
Imajte na umu da se zatezaþi aktiviraju
samo u sluþajevima ozbiljnih frontalnih i
boþnih sudara. Nisu projektovani da se
aktiviraju u sluþaju manjih udara od
pozadi ili manjih frontalnih sudara.
Zatezaþi se mogu aktivirati samo jednom.
Ukoliko su se zatezaþi aktivirali,
servisirajte sistem zatezaþa u servisu što
pre. Preporuþujemo ovlašüenog servisera
za Chevrolet.
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-9
Ukoliko
lampica
upozorenja
na
instrument tabli ne trepti ili se ne ukljuþi
na kratko, kada je kontakt postavljen u
"ON" položaj, ostaje da svetli duže od
10 sekundi, ili se pali tokom vožnje,
sistem zatezaþa pojaseva ili sistem
vazdušnih jastuka ne radi pravilno.
Proverite oba sistema u servisu što pre.
Preporuþujemo ovlašüenog servisera za
Chevrolet.
Komponente sistema zatezaþa, kao i
elektriþnu instalaciju, smeju da servisiraju
samo specijalno obuþeni radnici u servisu.
Preporuþujemo ovlašüenog servisera za
Chevrolet. Nepravilno servisiranje može
dovesti do neželjenog aktiviranja zatezaþa
ili može uþiniti zatezaþ neefikasnim. U
oba sluþaja može doüi do zadobijanja
liþnih povreda.
PODEŠAVANJE
SIGURNOSNOG POJASA PO
VISINI
Pre poþetka vožnje, pomeriti podešivaþ
visine pojasa na vama odgovarajuüu
visinu.
Podesiti visinu tako da je rameni deo
pojasa postavljen preko ramena. Pojas
treba postaviti dalje od lica i vrata ali tako
da ne spadne sa ramena. Nepravilno
postavljen rameni deo pojasa može
umanjiti efektivnost sigurnosnog pojasa.
Z UPOZORENJE
Usled nepravilno podešene visine,
sigurnosni pojas može da bude
manje efikasan prilikom sudara.
Da bi ga pomerili gore ili dole, stisnuti
zajedno dugmad za otpuštanje i pomeriti
podešivaþ visine pojasa u željeni položaj.
Možete pomeriti podešivaþ prema gore i
jednostavnim podizanjem bez stiskanja
dugmadi.
1-10 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
Z UPOZORENJE
Nikada nemojte voziti sa nepravilno
postavljenim sigurnosnim pojasom.
Da bi izbegli povrede, uvek se
pridržavajte
sledeüih
mera
predostrožnosti:
• Podesite sigurnosni pojas po visini
pre vožnje.
• Rameni deo pojasa postavite
preko sredine ramena.
• Zabravite kopþu sigurnosnog
pojasa u svom položaju.
Nepoštovanje pomenutih principa
predostrožnosti može u sluþaju
nesreüe dovesti do ozbiljnih povreda
ili þak i smrti.
TRUDNICE I SIGURNOSNI
POJASEVI
Sigurnosni pojasevi su namenjeni za
svakoga, ukljuþujuüi i trudnice.
Kao i svi putnici, trudnice su više izložene
zadobijanju ozbiljnih povreda ukoliko ne
zakopþaju sigurnosne pojaseve. Uz to
ukoliko je sigurnosni pojas pravilno
vezan, veüe su šanse da fetus u sluþaju
sudara ostane nepovreÿen.
Da bi se postigla maksimalna zaštita,
trudnice treba da koriste sigurnosni pojas
priþvršüen u tri taþke. Trudnice treba da
postave karliþni deo pojasa što je moguüe
niže tokom trudnoüe.
BEZBEDNOST DECE
Z UPOZORENJE
Deþija bezbednosna sedišta su
dostupna u raznim veliþinama i
konfiguracijama. Uzimajuüi u obzir
oblik,
dimenzije
unutrašnjeg
prostora i sedišta Vašeg vozila, nije
moguüe
postaviti
sve
tipove
bezbednosnih sedišta za dete u Vaše
vozilo.
Vaša je odgovornost da osigurate da
deþije bezbednosno sedište bude
sigurno i pravilno postavljeno i
adekvatno priþvršüeno za vozilo sa
sigurnosnim
pojasevima
i
priþvrsnim elementima deþijeg
bezbednosnog sedišta.
Neodgovarajuüa veliþina deþijeg
bezbednosnog
sedišta,
kao
i
nepravilno uþvršüeno sedište u
Vašem vozilu mogu dovesti do
ozbiljnih povreda deteta i drugih
putnika u sluþaju udesa.
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-11
Nakon što ste izabrali odgovarajuüe
deþije bezbednosno sedište, pažljivo
proþitajte uputstvo proizvoÿaþa za
montažu i korišüenje sistema. Sedište
mora biti odgovarajuüe prema uzrastu,
težini i visini Vašeg deteta; montirajte i
osigurajte
sedište
u
vozilu
na
odgovarajuüi naþin. Postoje razliþiti
tipovi deþijih sedišta koja su dostupna za
decu razliþitog uzrasta, sve dok ne
dostignu visinu i težinu kada mogu
sigurno koristiti normalne sigurnosne
pojaseve u vozilu.
Z UPOZORENJE
Vaše je vozilo tako projektovano da
se univerzalna deþija bezbednosna
sedišta mogu priþvrstiti samo na
boþnim zadnjim sedištima.
• Nemojte postaviti univerzalno
deþije bezbednosno sedište na
prednje sedište suvozaþa i/ili na
srednje zadnje sedište.
Statistiþki podaci o udesima pokazuju da
su deca znatno bezbednija u nesreüama
kad su sedišta pravilno montirana na
zadnjem, nego na prednjem sedištu.
Deca koja prerastu deþiji sistem zaštite
treba da sede na zadnjem sedištu i koriste
sigurnosni pojas koji je pravilno
postavljen, pri þemu pojas mora biti
prilagoÿen po visini i postavljen što je
moguüe dalje od vrata i da je karliþni deo
pojasa postavljen nisko preko bedara.
S vremena na vreme proverite položaj
sigurnosnog pojasa da bi ste se uverili da
je bezbedno postavljen.
Ukoliko dete mora da sedi na prednjem
sedištu, uverite se da je sigurnosni pojas
postavljen pravilno i da ne leži preko lica
ili vrata deteta. U suprotnom, pomerite
dete bliže centralnom delu vozila, tako da
sigurnosni pojas bude na detetovom
ramenu.
Nikada nemojte dozvoliti detetu da stoji
ili kleþi na sedištu ili u prostoru za prtljag
dok je vozilo u pokretu.
Kada se deþije sedište ne koristi,
osigurajte ga sigurnosnim pojasom ili ga
izvadite iz vozila.
1-12 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
•
•
•
•
•
Z UPOZORENJE
Nikada nemojte držati u naruþju
dete dok je vozilo u pokretu. Bebe
ili deca u vozilu treba uvek da su
vezani
u
odgovarajuüem
bezbednosnom sedištu.
Prilikom sudara, beba üe postati
suviše "teška" da bi ste je držali.
Na primer, prilikom udesa pri
brzini od samo 40 km/h, dete
težine od 5,5 kg imaüe usled
inercijalne sile "težinu" od 110 kg i
neüete ga moüi zadržati snagom
svojih mišiüa.
Ako bebe i malu decu ne osigurate
na
odgovarajuüi
naþin
u
bezbednosnim sedištima koja su
im namenjena, prilikom sudara
može doüi do njihove povrede ili
þak i do smrti.
Statistiþki podaci o udesima
pokazuju da su deca znatno
bezbednija kada su sedišta
pravilno montirana na zadnjem
nego na prednjem sedištu.
Nemojte
montirati
deþije
bezbednosno sedište na sedište
suvozaþa ukoliko Vaše vozilo ima
boþne vazdušne jastuke. Videti
"BOýNI VAZDUŠNI JASTUCI"
u indeksu pojmova.
(Nastavlja se)
Z UPOZORENJE
(Nastavlja se)
• Vrlo
opasno!
Ne
koristiti
bezbednosno sedište za dete
okrenuto unazad na sedištu ispred
koga se nalazi vazdušni jastuk!
Uvek
na
zadnjem
sedištu
priþvrstiti bezbednosno sedište za
dete okrenuto unazad.
DONJI DRŽAý I GORNJI
PRIýVRŠûIVAý
BEZBEDNOSNOG SEDIŠTA
ZA DETE
Ranije su se deþija sedišta priþvršüivala
na sedišta vozila pomoüu sigurnosnog
pojasa. Najþešüe se dešavalo da su deþija
sedišta bila nepravilno priþvršüena ili
isuviše labavo postavljena da bi na
odgovarajuüi naþin zaštitili dete.
Mi smo sada opremili vaše vozilo na
zadnjim boþnim sedištima sa donjim
držaþima deþijih sedišta, kojima se deþije
sedište direktno priþvršüuje za karoseriju
vozila.
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-13
Da biste montirali deþije bezbednosno
sedište koje je opremljeno sa donjim
držaþima i gornjim trakama za
priþvršüivanje,
sledite
uputstva
proizvoÿaþa
dobijena
sa
deþijim
bezbednosnim sedištem i proceduru
"Postavljanje deþijeg sedišta sa donjim
držaþima i gornjim trakama za
priþvršüivanje" navedenu na narednim
stranicama ovog priruþnika.
Molimo da pažljivo proþitate i sledite sva
uputstva na sledeüim stranama i uputstva
dobijena uz deþije sedište.
Bezbednost Vašeg deteta zavisi od toga!
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili
ako sumnjate da ste dobro montirali
deþije sedište, obratite se proizvoÿaþu
sedišta. Ukoliko i dalje imate problema
pri postavljanju bezbednosnog sedišta za
dete u vozilo, preporuþujemo da se
obratite
ovlašüenom
serviseru
za
Chevrolet.
Z PAŽNJA
Deþije bezbednosno sedište koje nije
u upotrebi se može pomeriti napred.
Uklonite deþije bezbednosno sedište
koje nije u upotrebi, ili ga osigurajte
sigurnosnim pojasom.
NAPOMENA
Bezbednosni sistem za dete, kao i
sigurnosni pojasevi, mogu postati
veoma vruüi ukoliko se ostavljaju na
suncu u zatvorenom vozilu, te stoga
pre postavljanja deteta u sedište
treba proveriti pokrivaþ sedišta i
kopþe.
1-14 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
MESTA ZA POSTAVLJANJE BEZBEDNOSNOG SEDIŠTA ZA DECU
Dozvoljene opcije postavljanja bezbednosnog sistema za dete
Mesta za sedenje
Na sedištu suvozaþa
Težinske grupe
ukljuþen
vazdušni
jastuk
iskljuþen
vazdušni
jastuk
Na boþnim
sedištima u
drugom redu
sedišta
Na srednjem
sedištu u
drugom redu
sedišta
Na sedištima u
treüem redu
sedišta
Grupa 0
do 10 kg
X
U1
U+
X
X
Grupa 0+
do 13 kg
X
U1
U+
X
X
Grupa I
od 9 do 18 kg
X
U1
U+
X
X
Grupa II
od 15 do 25 kg
X
X
U
X
X
Grupa III
od 22 do 36 kg
X
X
U
X
X
1 = Samo ako su sistemi vazdušnih jastuka suvozaþa iskljuþeni. Ako se bezbednosno sedište za dete priþvršüuje sigurnosnim
pojasom uþvršüenim u tri taþke, podesiti ugao naslona sedišta u krajnji prednji položaj tako da sigurnosni pojas u vozilu ide od
gornje priþvrsne taþke unapred.
+ = Sedište snabdeveno sa ISOFIX i Top-thether montažnim držaþima.
U = Univerzalno, podesno zajedno sa sigurnosnim pojasevima fiksiranim u tri taþke
X = Nije dozvoljeno bezbednosno sedište za decu u ovoj težinskoj grupi
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-15
DOZVOLJENE OPCIJE POSTAVLJANJA ISOFIX BEZBEDNOSNOG SISTEMA ZA DECU
Mesta za sedenje
Težinske grupe
Grupa 0
Grupa 0+
Grupa I
IL
do 10 kg
do 13 kg
od 9 do 18 kg
Klasa
veliþine
Uþvršüivanje
Na sedištu
suvozaþa
Na boþnim
sedištima u
drugom redu
sedišta
Na srednjem
sedištu u
drugom redu
sedišta
Na sedištima
u treüem
redu sedišta
E
ISO/R1
X
IL
X
X
E
ISO/R1
X
IL
X
X
D
ISO/R2
X
IL
X
X
C
ISO/R3
X
IL
X
X
D
ISO/R2
X
IL
X
X
C
ISO/R3
X
IL
X
X
B
ISO/F2
X
IL, IUF
X
X
B1
ISO/F2X
X
IL, IUF
X
X
A
ISO/F3
X
IL, IUF
X
X
= Podesno naroþito za ISOFIX bezbednosne sisteme ’specifiþnih vozila’, ’ograniþenih’ ili ’polu-univerzalnih’ kategorija.
ISOFIX bezbednosni sistem mora biti odobren za specifiþni tip vozila.
IUF = Podesno za ISOFIX deþije bezbednosne sisteme koji gledaju u pravcu kretanja univerzalne kategorije odobrene za upotrebu
u ovoj težinskoj grupi.
X
= Nije odobreno ISOFIX bezbednosno sedište za decu u ovoj težinskoj grupi.
1-16 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
ISOFIX klasa veliþine i ureÿaj sedišta
A – ISO/F3
= Bezbednosni sistem za decu koji gleda u pravcu kretanja vozila maksimalne veliþine u težinskoj grupi od 9 do
18 kg.
B – ISO/F2
= Bezbednosni sistem za decu koji gleda u pravcu kretanja vozila za manju decu u težinskoj grupi od 9 do 18 kg.
B1 – ISO/F2X = Bezbednosni sistem za decu koji gleda u pravcu kretanja vozila za manju decu u težinskoj grupi od 9 do 18 kg.
C – ISO/R3
= Bezbednosni sistem za decu koji gleda suprotno pravcu kretanja vozila maksimalne veliþine u težinskoj grupi do
13 kg.
D – ISO/R2
= Deþiji bezbednosni sistem sa licem okrenutim prema nazad, za manju decu u težinskoj grupi do 13 kg.
E – ISO/R1
= Deþiji bezbednosni sistem sa licem okrenutim prema nazad, za mlaÿu decu u težinskoj grupi do 13 kg.
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-17
Z UPOZORENJE
Koristiti sve donje držaþe i gornje
trake za priþvršüivanje samo u
svrhu za koju su namenjeni.
Donji držaþi i gornje trake za
priþvršüivanje su dizajnirani samo
za držanje bezbednosnog sedišta za
dete koje je opremljeno donjim i
gornjim priþvršüivaþima.
• Ne koristiti donje i gornje
priþvršüivaþe deþijih sedišta da
biste njima priþvrstili sigurnosne
pojaseve za odrasle, neke druge
stvari ili opremu u vozilu.
Ako koristite donje i gornje
priþvršüivaþe deþijeg bezbednosnog
sedišta da biste njima priþvrstili
sigurnosne pojaseve za odrasle, neke
druge stvari ili opremu u vozilu, više
neüete imati adekvatnu zaštitu u
sluþaju sudara, što može dovesti do
ozbiljnih, pa þak i smrtonosnih
povreda.
Z UPOZORENJE
Bezbednosno sedište za dete
postavljeno na prednje sedište može
izazvati ozbiljnu povredu ili smrt.
Nikada ne postavljati bezbednosno
sedište za dete koje je licem
okrenuto prema nazad u vozila koja
su opremljena vazdušnim jastukom
za suvozaþa.
Ako je deþije sedište koje je licem je
okrenuto prema nazad montirano
na prednje sedište, dete u takvom
sedištu može biti ozbiljno povreÿeno
u sluþaju aktiviranja vazdušnog
jastuka.
Deþije sedište koje je licem okrenuto
prema nazad uþvrstite na zadnje
sedište.
Bezbednosno deþije sedište licem
okrenutim u smeru vožnje bi trebalo
osigurati na zadnje sedište kad god
je to moguüe. Ukoliko je postavljeno
ne sedištu suvozaþa, podesiti ga što
više u nazad, u krajnji položaj.
Ugradnja deþijeg sedišta sa donjim
držaþima i gornjim priþvršüivaþima
1. Izaberite jedno od zadnjih boþnih
sedišta za montažu deþijeg sedišta.
1-18 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
2. Pronaÿite mesta dvaju donjih držaþa.
Mesto za oba držaþa je oznaþeno sa
kružnom oznakom na donjem delu
naslona zadnjeg sedišta.
3. Proverite da oko donjih držaþa nema
drugih predmeta, ukljuþujuüi i
sigurnosne pojaseve ili njihove kopþe.
Strani predmeti mogu ometati
pravilno priþvršüivanje deþijeg sedišta
na kukice držaþe.
4. Postavite deþije sedište na sedište
vozila iznad dva donja držaþa i
priþvrstite ga prema instrukcijama
proizvoÿaþa dobijenim uz deþije
sedište.
5. Podesite i zategnite deþije sedište
prema uputstvima za montažu
dobivenim zajedno sa deþijim
sedištem.
6. Prikaþite zakaþku trake bezbednosnog
sedišta za gornji priþvršüivaþ, vodeüi
raþuna da ne doÿe do bilo kakvog
uplitanja trake.
Ukoliko položaj koji koristite ima
podesivi naslon za glavu, a koristite
dvostruke trakaste priþvršüivaþe,
obmotajte ih oko naslona za glavu.
Ukoliko položaj koji koristite ima
podesivi naslon za glavu, a koristite
jednostruke trakaste priþvršüivaþe,
podignite naslone i obmotajte trake za
priþvršüivanje ispod naslona za glavu
i izmeÿu stubova naslona.
Z UPOZORENJE
Uverite se da je zakaþka trake za
priþvršüivanje bezbednosnog sedišta
za dete pravilno zakaþena za gornju
kopþu za priþvršüivanje.
Nepravilno
postavljanje
može
uþiniti traku priþvršüivanja i gornju
kopþu priþvršüivanja neefikasnom.
7. Zategnite traku za priþvršüivanje
bezbednosnog sedišta za dete shodno
instrukcijama dobijenim uz sedište.
8. Nakon
montiranja,
pomerajte
bezbednosno
deþije
sedište
u
razliþitim pravcima da bi ste se uverili
da je dobro priþvršüeno.
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-19
NASLONI ZA GLAVU
Nasloni za glavu su tako projektovani da
smanje rizik povrede vrata u sluþaju
sudara.
Radi maksimalne zaštite podesite naslon
za glavu gore ili dole tako da se gornja
ivica naslona poklapa sa vrhom Vaših
ušiju.
Z UPOZORENJE
Nepravilno podešeni ili izvaÿeni
nasloni za glavu mogu dovesti do
ozbiljnih povreda glave i vrata u
sluþaju udesa.
Podiüi naslone za glavu da bi podesili
višlji položaj. Gurnuti prema dole naslone
za glavu dok držite pritisnutim dugme za
odbravljivanje kako bi podesili niži
položaj.
Da bi ste podesili nagib prednjih naslona
za glavu,
1. Postaviti ih u njihov vertikalni položaj
potiskivanjem potpuno prema napred
zatim ih pustite.
2. Zatim pažljivo potisnite naslon za
glavu prema napred dok ga ne
postavite u željenu poziciju.
1-20 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
AKTIVNI NASLONI ZA GLAVU
PREDNJA SEDIŠTA
U sluþaju sudara odnazad, aktivni nasloni
prednjih sedišta automatski se naginju
prema napred. Glava je mnogo bolje
zadržana naslonom za glavu i smanjen je
rizik od povreda uzrokovanih istezanjem
u predelu vratnih pršljenova.
PODEŠAVANJE POLOŽAJA
PREDNJEG SEDIŠTA
Da bi sedište pomerili napred ili nazad:
1. Potegnuti polugu koja se nalazi ispod
prednjeg dela sedišta i zadržati je u
tom položaju.
2. Pomeriti sedište u željeni položaj.
3. Otpustiti polugu.
Z UPOZORENJE
• Ne podešavati položaj sedišta
vozaþa tokom vožnje.
Vozaþ može izgubiti kontrolu nad
vozilom što može prouzrokovati
zadobijanje povrede ili ošteüenja
imovine.
PODEŠAVANJE NAGIBA PREDNJEG
SEDIŠTA
Da bi nagnuli naslon napred ili nazad,
podignite ruþicu koja se nalazi sa
spoljašnje strane jastuka sedišta dok
naslon sedišta ne dovedete u željenu
poziciju.
Z UPOZORENJE
• Ne podešavati položaj naslona
sedišta vozaþa tokom vožnje.
Vozaþ može izgubiti kontrolu nad
vozilom što može prouzrokovati
zadobijanje povrede ili ošteüenja
imovine.
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-21
Z UPOZORENJE
U sluþaju sudara putnici na
prednjim sedištima sa previše
spuštenim naslonom neüe moüi
iskoristiti zaštitne osobine naslona
sedišta i sigurnosnih pojasa jer üe
skliznuti ispod sigurnosnog pojasa
ili biti zapleteni u pojas u nezgodan
položaja tela.
• Ne postavljati naslon prednjih
sedišta u oboreni položaj dok je
vozilo u pokretu.
Posledice mogu biti ozbiljne
povrede, smrt i izbacivanje iz vozila.
PODEŠAVANJE VISINE VOZAýEVOG
SEDIŠTA
PODEŠAVANJE KIýMENOG DELA
SEDIŠTA VOZAýA
Za podizanje jastuka vozaþevog sedišta,
pomerati više puta ruþicu prema gore dok
sedište ne postigne željeni položaj. Za
spuštanje jastuka vozaþevog sedišta,
pomerati više puta ruþicu prema dole dok
sedište ne postigne željeni položaj.
Tvrdoüa kiþmenog dela sedišta vozaþa se
poveüava ili smanjuje kada se ruþica
pomeri napred ili nazad.
1-22 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
OBARANJE NASLONA
SUVOZAýEVOG SEDIŠTA
Z PAŽNJA
Ako oborite naslon sedišta prema
napred da bi prevozili duže objekte,
kao što su skije, uverite se da
nikakav teret nije u blizini
vazdušnog jastuka. U sudaru,
naduvani vazdušni jastuk može
odbaciti te objekte prema putniku.
Ovo može prouzrokovati ozbiljnu
povredu ili þak smrt. Osigurajte
objekte van oblasti naduvavanja
vazdušnog jastuka.
Z PAŽNJA
Stvari koje stavite na poleÿinu
naslona sedišta mogu pogoditi i
povrediti
osobe
u
sluþaju
iznenadnog
zaustavljanja
ili
skretanja, ili u sudaru. Uklonite ili
osigurajte sve predmete pre vožnje.
Da bi oborili naslon suvozaþevog sedišta,
uradite sledeüe:
Da bi podigli naslon suvozaþevog sedišta,
uradite sledeüe:
1. Spustite skroz do kraja naslon za
glavu.
1. Podignite naslon
prvobitnu poziciju.
2. Potegnuti i zadržati ruþicu ispod
prednjeg dela sedišta da bi pomerili
sedište skroz do kraja, i onda otpustite
ruþicu.
2. Zabravite naslon u mestu pritiskanjem
gornjeg dela naslona sedišta.
3. Podiüi ruþicu za naginjanje, koja se
nalazi sa spoljašnje strane sedišta,
potpuno je podiüi i oboriti sedište
prema napred dok se ne zaustavi u
sklopljenom položaju.
i
postavite
u
3. Ponovo povucite naslon sedišta prema
napred da bi ste se uverili da je
pravilno zabravljen.
Z PAŽNJA
Ukoliko naslon nije zabravljen,
može se pomeriti prema napred u
sluþaju iznenadnog zaustavljanja ili
sudara. To može izazvati povredu
osobe koja je sedela tamo. Uvek
gurnite ili povucite naslon kako bi
ste se uverili da je zabravljen.
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-23
ELEKTRIýNO SEDIŠTE
(SAMO SEDIŠTE VOZAýA)
PODEŠAVANJE POLOŽAJA SEDIŠTA
Da bi sedište pomerili napred ili nazad,
pomerite i zadržite prekidaþ napred ili
nazad. Kad je sedište postiglo željeni
položaj, pustite prekidaþ.
Z UPOZORENJE
• Ne podešavati položaj sedišta
vozaþa tokom vožnje.
Vozaþ može izgubiti kontrolu nad
vozilom što može prouzrokovati
zadobijanje povrede ili ošteüenja
imovine.
PODEŠAVANJE VISINE SEDIŠTA
PODEŠAVANJE NAGIBA SEDIŠTA
Prednji ili zadnji deo jastuka sedišta se
podešava po visini kada se prednji ili
zadnji deo prekidaþa pritisne nagore ili
nadole.
Da bi nagnuli naslon sedišta napred ili
nazad, pomerite i zadržite gornji deo
prekidaþa napred ili nazad.
Kad je naslon sedišta postigao željeni
položaj otpustite prekidaþ.
Z UPOZORENJE
• Ne podešavati položaj sedišta
vozaþa tokom vožnje.
Vozaþ može izgubiti kontrolu nad
vozilom što može prouzrokovati
zadobijanje povrede ili ošteüenja
imovine.
Kad je naslon sedišta postigao željeni
položaj otpustite prekidaþ.
Z UPOZORENJE
• Ne podešavati položaj naslona
sedišta vozaþa tokom vožnje.
Vozaþ može izgubiti kontrolu nad
vozilom što može prouzrokovati
zadobijanje povrede ili ošteüenja
imovine.
1-24 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
Z UPOZORENJE
U sluþaju sudara putnici na
prednjim sedištima sa previše
spuštenim naslonom neüe moüi
iskoristiti zaštitne osobine naslona
sedišta i sigurnosnih pojasa jer üe
skliznuti ispod sigurnosnog pojasa
ili biti zapleteni u pojas u nezgodan
položaja tela.
• Ne postavljati naslon prednjih
sedišta u oboreni položaj dok je
vozilo u pokretu.
Posledice mogu biti ozbiljne
povrede, smrt i izbacivanje iz vozila.
ZADNJA SEDIŠTA
OBARANJE NASLONA ZADNJEG
SEDIŠTA
Z UPOZORENJE
• Ne postavljati prtljag ili druge
predmete iznad visine prednjih
sedišta.
• Ne dozvolite putnicima da sede na
oborenim sedištima dok je vozilo u
pokretu.
• Vaše vozilo ima odvojene prostore
koji služe za prevoz prtljaga ili
putnika.
• U sluþaju naglog zaustavljanja ili
udesa, nepriþvršüen prtljag ili
putnici koji sede na sedištu sa
oborenim naslonom sedišta mogu
poleteti naokolo ili ispasti iz
vozila.
Rezultat toga mogu biti ozbiljne
povrede ili smrt.
Z PAŽNJA
Obaranjem zadnjeg sedišta sa još
uvek zabravljenim pojasom može se
oštetiti pojas ili sedište. Uvek
otkaþite sigurnosne pojaseve i
vratite ih u njihov prvobitni položaj
pre obaranja zadnjeg sedišta.
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-25
Da bi pojedinaþno oborili naslone zadnjih
sedišta:
1. Proverite da li su sva tri sigurnosna
pojasa odbravljena i da nasloni
prednjih sedišta nisu nagnuta.
2. Naslone za glavu spustiti skroz dole.
3. Podiüi ruþicu koja se nalazi na
gornjem delu naslona sedišta kako bi
odbravili naslon sedišta.
4. Oborite naslon zadnjeg sedišta prema
napred i nadole.
Da bi ste ih vratili u prvobitnu poziciju:
1. Zakaþite sigurnosne pojaseve o
potpornu voÿicu kako bi bili sigurni
da pojasevi nisu priklješteni.
2. Podignite naslone zadnjh sedišta u
prvobitnu poziciju.
3. Otkaþite sigurnosne
potporne voÿice.
pojaseve
sa
4. Zabravite naslon u mestu pritiskanjem
gornjeg dela naslona sedišta.
5. Ponovo povucite naslon sedišta prema
napred da bi ste se uverili da je
pravilno zabravljen.
Z UPOZORENJE
• Proverite da li su zadnja sedišta
pravilno vraüena i zabravljena pre
nego što se pokrene vozilo sa
putnicima na zadnjem sedištu.
• Ne
povlaþite
ruþicu
za
odbravljivanje na gornjem delu
naslona sedišta dok je vozilo u
pokretu.
Povlaþenjem
ruþice
za
odbravljivanje dok se vozilo kreüe
može doüi do povreda putnika ili
ošteüenja vozila.
1-26 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
PODEŠAVANJE NAGIBA NASLONA
ZADNJIH SEDIŠTA
Zadnja sedišta
nagnuti.
se
mogu
delimiþno
Da bi nagnuli naslone, podiüi ruþicu na
gornjem delu zadnjih sedišta dok se
naslon ne postavi u željeni položaj.
DUPLO OBARANJE NASLONA
ZADNJIH SEDIŠTA (SAMO KOD
MODELA SA 7 SEDIŠTA)
Z UPOZORENJE
• Ne postavljati prtljag ili druge
predmete iznad visine prednjih
sedišta.
• Nemojte dozvoliti putnicima da
sede u zadnjem prostoru dok su
zadnja sedišta oborena prema
napred.
• U sluþaju naglog zaustavljanja ili
udesa, nepriþvršüen prtljag ili
putnici koji se nalaze u zadnjem
prostoru mogu se uplesti ili ispasti
iz vozila.
• Obaranjem zadnjeg sedišta sa još
uvek zabravljenim pojasom može
se oštetiti pojas ili sedište. Uvek otkaþite sigurnosne pojaseve i vratite ih u njihov prvobitni položaj
pre obaranja zadnjeg sedišta.
• Kod
duplog
obaranja
ili
uspravljanja sedišta, uverite se da
kopþe sigurnosnog pojasa nisu
priklještena sedištem.
Rezultat toga mogu biti ozbiljne
povrede ili smrt.
Za ulazak u treüi red sedišta ili izlazak iz
njega, uradite sledeüe:
1. Proverite da li su sva tri sigurnosna
pojasa odbravljena i da nasloni
prednjih sedišta nisu nagnuta.
2. Naslone za glavu spustiti skroz dole.
3. Povucite ruþicu sa boþne strane
naslona sedišta i oborite ga.
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-27
4. Sedište üe automatski pasti prema
napred, a šipke-podupiraþi pod
vazdušnim pritiskom üe držati sedišta
oboreno.
Da bi ste vratili zadnje sedište u prvobitnu
poziciju:
1. Zakaþite sigurnosne pojaseve o
potpornu voÿicu kako bi bili sigurni
da pojasevi nisu priklješteni.
2. Spustite jastuk zadnjeg sedišta.
3. Zabravite jastuk zadnjeg sedišta za
pod. Uverite se da je jastuk zadnjeg
sedišta
sigurno
zabravljen
povlaþenjem naviše i naniže.
4. Vratite naslone zadnjih sedišta u
prvobitnu poziciju. Uverite se da je
naslon
sigurno
zabravljen
povlaþenjem napred i nazad.
5. Otkaþite sigurnosne
potporne voÿice.
pojaseve
sa
Z UPOZORENJE
• Ne držati noge ili druge delove tela
na podu ispod jastuka zadnjeg
sedišta prilikom spuštanja istog.
Može rezultovati teže povrede.
s
Z PAŽNJA
Ne povlaþiti ruþicu kada je naslon
sklopljen. Ova operacija može
prouzrokovati ošteüenje ruþice ili
povezanih delova.
1-28 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
OBARANJE TREûEG REDA SEDIŠTA
Da bi oborili naslone treüeg reda sedišta:
1. Proverite da li su
sigurnosni pojasevi.
odbravljeni
2. Podiüi ruþicu na poleÿini svakog od
naslona.
3. Gurnite naslon prema napred i oborite
ga.
Da bi ste vratili zadnje sedište u prvobitnu
poziciju:
DODATNI SISTEM ZAŠTITE
(VAZDUŠNI JASTUK)
1. Dignite naslone zadnjih sedišta u
prvobitnu poziciju: Uverite se da je
naslon
sigurno
zabravljen
povlaþenjem napred i nazad.
Vaše vozilo je opremljeno dodatnim
zaštitnim sistemom vazdušnih jastuka
(SRS) koji su projektovani da zaštite
putnike koji su vezani i pravilno sede na
prednjim sedištima. Osim sigurnosnih
pojaseva priþvršüenih u tri taþke i drugih
zaštitnih funkcija, kod sedišta vozaþa i
suvozaþa postoje prednji i boþni vazdušni
jastuci. Vaše vozilo takoÿe ima i vazdušne
jastuke u obliku zavesa. Vazdušni jastucizavese su dostupne za vozaþa i suvozaþa
kao i za putnike koji sede odmah iza
vozaþa, suvozaþa i za putnike neposredno
iza njih.
2. Gurnite nazad naslone za glavu u
njihov prvobitni položaj.
Svaki vazdušni jastuk je posebno
upakovan u modul iz kog se aktivira
velikom brzinom i jaþinom u sluþaju
odreÿenih tipova sudara koji po sebi
predstavljaju
veliku
opasnost
za
zadobijanje ozbiljnih povreda ili smrti
vozaþa i putnika.
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-29
VAZDUŠNI JASTUK VOZAýA I
SUVOZAýA
Vazdušni jastuk vozaþa
Vazdušni jastuk vozaþa se nalazi na
sredini upravljaþa.
Vazdušni jastuk suvozaþa
Vazdušni jastuk suvozaþa se nalazi na
instrument tabli.
Z UPOZORENJE
Vazdušni jastuci su samo dodatna
zaštita i imaju najbolji efekat u
kombinaciji
sa
sigurnosnim
pojasevima.
Svi putnici, ukljuþujuüi i vozaþa
treba uvek da koriste sigurnosni
pojas, bez obzira da li su zaštiüeni ili
ne
vazdušnim
jastukom
na
njihovom mestu, kako bi smanjili
rizik od ozbiljne povrede ili smrti u
sluþaju sudara.
• Prednji vazdušni jastuci se neüe
aktivirati u sluþaju boþnog udara
ili udara od nazad. Putnici koji ne
koriste svoje sigurnosne pojaseve
neüe biti zaštiüeni nikakvim
sistemom zaštite, što rezultuje
zadobijanje ozbiljnih povreda ili
smrti u ovim sluþajevima sudara.
• Putnici koji ne zakopþaju pravilno
svoje sigurnosne pojaseve mogu se
prilikom koþenja zabaciti napred
pre udara, udarajuüi pri tom
pored ili u modul vazdušnog
jastuka. Ovo može prouzrokovati
teške povrede od sila prilikom
naduvavanja vazdušnog jastuka.
Princip funkcionisanja vazdušnih
jastuka
Vazdušni jastuk je projektovan da u
sluþaju frontalnog sudara štiti glavu, vrat i
grudi od udaranja u upravljaþ, instrument
tablu ili vetrobran. Vazdušni jastuci se
neüe aktivirati u sluþaju udara u vozilo od
nazad, u sluþaju boþnog udara ili u sluþaju
prevrtanja.
Vazdušni
jastuci
su
projektovani da se aktiviraju pri sudarima
koji su ekvivalentni ili nadmašuju silu
kojom vozilo koje se kreüe brzinom od
15 do 23 km/h udara u þvrstu nepokretnu
prepreku.
Sistem vazdušnih jastuka se aktivira
prilikom snažnih frontalnih sudara ili ako
je ugao udara sa prednje strane vozila do
30° u odnosu na uzdužnu osu vozila.
1-30 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
Ove graniþne vrednosti pri kojima se
aktivira i naduvava vazdušni jastuk su
odabrane kako bi se osiguralo
naduvavanje vazdušnih jastuka u našim
vozilima pri ili ispod snage udara pri
kojoj se statistiþki pojavljuje rizik od
smrti pri frontalnim sudarima.
Realne situacije pri sudarima su mnogo
komplikovanije od onih prilikom testova
sa nepokretnim zidovima; vazdušni
jastuci se najþešüe aktiviraju prilikom
sudara sa drugim vozilom. Aktuelna
brzina pri kojoj üe se vazdušni jastuci
naduvati može biti veüa u realnosti, zato
što nesreüe u realnosti povlaþe za sobom
mnogo komplikovanije mnogostruke
sudare, pod uglovima, i nepotpune
frontalne sudare (npr. oþešavanja), i zato
što predmet udara nije nepokretan.
NAPOMENA
Vazdušni jastuk može da se aktivira
i u odreÿenim umerenim ili teškim
radnim uslovima u kojima ne dolazi
do sudara (npr. prilikom snažnog
udara podvoza ili druge þvrste
komponente vozila u udubljenje na
kolovozu) ukoliko senzori udara
detektuju
signal
ekvivalentan
signalu nastalom prilikom udara u
þvrstu
nepokretnu
prepreku
brzinom od 15 do 23 km/h.
Vazdušni jastuci se aktiviraju kada senzor
registruje
þeoni
sudar
dovoljnog
intenziteta za naduvavanje jastuka.
Senzor udara šalje elektriþni signal za
aktiviranje vazdušnog jastuka. Pogonsko
sredstvo se pali i brzo sagoreva unutar
modula vazdušnog jastuka, pri þemu
nastaje koliþina inertnog gasa dovoljna za
potpuno naduvavanje vazdušnog jastuka.
Nakon 0,045 sekundi od detekcije sudara,
pritisak naduvavanja vazdušnog jastuka
razdvaja i otvara plastiþni poklopac koji
pokriva modul. Poklopac je sa unutrašnje
strane perforiran da bi se pod uticajem
sile otvaranje poklopca izvršilo na sredini
upravljaþa ili konzole ispred suvozaþa.
Vazdušni jastuk se potpuno naduvava da
bi formirao zaštitnu površinu koja üe
zahvatiti pokret glave prednjih putnika
prema napred kao i gornjeg dela trupa.
Kada putnik doÿe u kontakt sa vazdušnim
jastukom, gas iz jastuka se prazni kroz
otvore na poleÿini vazdušnog jastuka
upijajuüi time sile pravolinijskog kretanja
putnika.
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-31
NAPOMENA
Vazdušni jastuk ne može ugušiti
putnike, niti spreþiti njihove
pokrete. Vazdušni jastuci na sebi
sadrže otvore pomoüu kojih se
prazne odmah nakon udara.
Ceo proces od inicijalnog kontakta do
aktiviranja i izduvavanja vazdušnog
jastuka se odigrava unutar 0,2 sekunde,
što je brže od treptaja oka. S obzirom da
se sudar dešava u deliüu sekunde, a vozila
koja su uþestvovala u nesreüi obiþno se
potpuno zaustave tek nakon jedne ili dve
sekunde od prvog kontakta, ovaj sistem
mora preko senzora da oseti udar i da
aktivira vazdušni jastuk gotovo trenutno
kako bi se zaštitili putnici u vozilu.
BOýNI VAZDUŠNI JASTUCI
Moduli boþnih vazdušnih jastuka se
nalaze u boþnoj strani naslona prednjih
sedišta.
Z UPOZORENJE
Vazdušni jastuci su samo dodatna
zaštita i imaju najbolji efekat u
kombinaciji
sa
sigurnosnim
pojasevima.
Svi putnici, ukljuþujuüi i vozaþa
treba uvek da koriste svoje
sigurnosne pojaseve bez obzira da li
su zaštiüeni ili ne vazdušnim
jastukom na njihovom mestu, kako
bi smanjili rizik od ozbiljne povrede
ili smrti u sluþaju sudara.
(Nastavlja se)
Z UPOZORENJE
(Nastavlja se)
• Ne postavljati predmete na ili
pored modula boþnog vazdušnog
jastuka na spoljašnju stranu
prednjih sedišta. Aktiviranjem
vazdušnog jastuka oni mogu
postati projektili, prouzrokujuüi
ozbiljne povrede.
• Ne postavljati dodatne presvlake
na prednja sedišta. Naduvavanje
boþnih vazdušnih jastuka može
biti ometano u sudaru vodeüi ka
ozbiljnoj povredi.
• Ne naslanjajte glavu ili delove tela
na vrata vozila. Aktivirani boþni
vazdušni jastuk pri sudaru može
znatnom silom udariti putnike i
dovesti do ozbiljnih povreda.
• Nemojte
montirati
deþija
bezbednosna sedišta na prednje
sedište suvozaþa ukoliko je Vaše
vozilo
opremljeno
boþnim
vazdušnim jastucima.
Nepridržavanje gore navedenih
mera predostrožnosti može dovesti
do ozbiljnih povreda þak i sa
smrtnim ishodom.
1-32 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
Princip funkcionisanja boþnih
vazdušnih jastuka
Boþni vazdušni jastuci su projektovani da
štite gornji deo tela od udaranja u prednja
vrata i prozor u sluþaju boþnog sudara.
Boþni vazdušni jastuk se aktivira kada
senzor registruje boþni sudar dovoljnog
intenziteta za naduvavanje jastuka.
Vaši boþni vazdušni jastuci su
projektovani da se aktiviraju pri sudarima
koji su jednaki ili nadmašuju silu
deformisanja pokretne prepreke koja se
kreüe brzinom od 15 do 25 km/h i udara u
vozilo.
Ukoliko se boþni vazdušni jastuk za
vreme sudara vašeg vozila nije aktivirao,
to ne znaþi da nešto nije u redu sa Vašim
boþnim vazdušnim jastucima. Boþni
vazdušni jastuci se aktiviraju pri boþnim
sudarima, a ne aktiviraju se pri direktnim
þeonim sudarima, udarima od nazad ili u
sluþaju prevrtanja ukoliko se ne proizvede
dovoljan boþni udar koji je potreban za
naduvavanje boþnih vazdušnih jastuka.
Z UPOZORENJE
Deca koja sede u blizini boþnog
vazdušnog
jastuka
rizikuju
zadobijanje ozbiljnih ili fatalnih
povreda ukoliko se vazdušni jastuk
naduva, naroþito ukoliko su glava,
vrat ili grudi deteta bliže vazdušnom
jastuku
za
vreme
njegovog
naduvavanja.
• Nikada nemojte dozvoliti detetu
da se oslanja na vrata ili blizu
modula vazdušnog jastuka.
• Zadnje sedište je najbezbednije
mesto u vozilu za Vaše dete,
ukoliko je dete propisno smešteno
i vezano pojasem.
VAZDUŠNE ZAVESE
Vazdušni jastuci-zavese se nalaze u krovu
iznad prozora. Projektovane su da
pomognu u zaštiti glava putnika na
prednjim i zadnjim boþnim sedištima u
neizbežnim boþnim sudarima.
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-33
Vazdušni jastuci u predelu glava u obliku
zavesa su projektovane da se naduvaju
jedino tokom neizbežnih boþnih sudara,
zavisno od težine sudara, ugla, brzine i
samog udara. Nisu projektovane da se
naduvaju u svim sluþajevima boþnih
sudara, sudara od napred ili od nazad, ili u
veüini situacija prilikom prevrtanja
vozila.
Sistem vazdušnih jastuka u predelu glava
u obliku zavesa üe se aktivirati zajedno sa
sistemom boþnih vazdušnih jastuka.
Z UPOZORENJE
Vazdušni jastuci u predelu glava u
obliku zavesa su projektovane da se
naduvaju u sluþajevima umerenih
do težih sudara kad je nešto udarilo
u
boþni
deo
vozilo.
Nisu
projektovane da se naduvaju u
frontalnim sudarima, sudarima
prilikom prevrtanja ili kod sudara
od nazad. Svako u vozilu treba
propisno da veže sigurnosni pojas —
bez obzira na to da li postoji
vazdušni jastuk za tu osobu ili ne.
Z UPOZORENJE
Nikada nemojte nešto uþvršüivati na
krovu vozila provlaþenjem konopca
ili privezivanjem kroz otvorena
vrata ili prozore. Ukoliko to uradite,
prostor za naduvavanje vazdušne
zavese üe biti blokiran. Prostor za
naduvavanje vazdušnog jastuka
mora biti slobodan.
NAKON AKTIVIRANJA VAZDUŠNOG
JASTUKA
Nakon izduvavanja vazdušnog jastuka
možete osetiti miris paljevine, dim i beli
prah u vozilu. To je sasvim normalno.
Miris paljevine nastaje sagorevanjem
goriva koje je pokrenulo naduvavanje
vazdušnog jastuka. Beli prah je kukuruzni
sirak ili puder od talka ili jedinjenja
natrijuma kojim je punjen vazdušni jastuk
da se smanji trenje tokom savijanja i
naduvavanja. Takoÿe može izazvati
iritaciju oþiju i kože, ali nije toksiþan.
NAPOMENA
Vaše vozilo je opremljeno funkcijom
koja automatski otkljuþava sva
vrata i ukljuþuje svetla upozorenja
kada su naduvani vazdušni jastuci.
1-34 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
(SRS) SERVISIRANJE
Vaš dodatni sistem zaštite
praktiþno ne zahteva održavanje.
(SRS)
Meÿutim, SRS sistem treba odmah
servisirati u servisu ako se dogodi bilo šta
od
navedenog.
Preporuþujemo
ovlašüenog servisera za Chevrolet.
•
•
Ukoliko je bio aktiviran bilo koji
vazdušni jastuk.
Ukoliko se ukljuþi kontrolna lampica
na instrument tabli. Videti
"VAZDUŠNI JASTUKKONTROLNO SVETLO" u indeksu
pojmova.
NAPOMENA
Ukoliko je Vaše vozilo opremljeno
boþnim vazdušnim jastucima i ako
je došlo do aktiviranja, mora se
zameniti ceo sklop prednjeg sedišta.
Potražite dodatne informacije u
servisu. Preporuþujemo ovlašüenog
servisera za Chevrolet.
Z UPOZORENJE
• Nemojte voziti vaše vozilo ukoliko
je bio aktiviran jedan ili više
vazdušnih jastuka.
• Nemojte
vazdušne
jastuke
pokušavati samostalno servisirati,
promeniti ili bacati u smeüe.
• Vazdušni jastuci su sastavljeni
pod visokim pritiskom i imaju
veoma osetljiv senzor udara i
sistem aktiviranja. Servisiranje
vazdušnog jastuka od strane
nestruþne osobe može imati za
posledicu zadobijanje ozbiljnih
povreda ili smrt.
• Odmah se obratite servisu ako se
aktivirao neki vazdušni jastuk, ako
postoje ošteüenja na nekom modulu vazdušnog jastuka ili u njegovoj
blizini i ako iz bilo kog razloga
sumnjate u ispravnu funkciju nekog vazdušnog jastuka. Preporuþujemo ovlašüenog servisera za
Chevrolet.
Vožnja vozilom nakon što je
vazdušni jastuk bio naduvan, bez
prethodnog struþnog servisiranja,
ima za posledicu zadobijanje
ozbiljnih povreda ili smrt.
KAKO VAZDUŠNI JASTUCI ŠTITE
PUTNIKE NA PREDNJIM SEDIŠTIMA
Do povreda putnika uglavnom dolazi
zbog toga što u trenutku sudara njihovo
telo udara u nepokretne objekte,
upravljaþ, instrument tablu, vetrobransko
staklo ili kada putnici izlete iz vozila i
udaraju o tvrdu podlogu ili o drveüe.
Ozbiljne
povrede
putnici
takoÿe
zadobivaju i usled sila udara, iako telo
nije bilo u kontaktu sa nepokretnim
predmetima ili površinama.
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-35
Sve ove povrede nastaju zbog sila koje se
javljaju usled sudara pošto se vozilo
iznenada zaustavlja. Vreme i razmak koje
su na raspolaganju za usporavanja i
zaustavljanja vozila u velikoj meri
odreÿuju ozbiljnost povreda putnika usled
sudara. Na primer, kad vozilo zakoþi na
crvenom svetlu, tela putnika se usled sila
pomeraju prema napred. To je zato što i
vozilo i putnici inicijalno putuju istom
brzinom. Koþenjem usporavate vozilo, i
putnici nastavljaju da se kreüu i dalje
napred unutar vozila. Meÿutim, putnici
koji su vezani i sede pravilno retko se
povreÿuju usled iznenadnog zaustavljanja
ili naglim koþenjem. To je zato što je u
sluþaju naglog koþenja na raspolaganju
relativno duže vreme i rastojanje za
zaustavljanje vozila. Sigurnosni pojasevi i
snaga putnika je uglavnom dovoljna za
sigurno suprotstavljanje silama prilikom
koþenja.
U sluþaju sudara, vozilo koje se kretalo
velikom brzinom može potpuno da se
zaustavi u deliüu sekunde, na razdaljini
manjoj od 30 cm. U ovako kratkom
vremenskom roku i distanci jako su velike
sile inercije koje deluju na putnike. Ni
jedna osoba nije dovoljno jaka da savlada
tu silu. ýak i osobe koje pravilno sede i
koje su vezane sigurnosnim pojasevima
mogu da dožive povrede glave, gornjeg
dela trupa, ruku i kukova usled naglog
kretanja unapred brzinom kojom se vozilo
kretalo pre udara. U osrednjim kao i
ozbiljnim sudarima þak i osobe koje
pravilno sede i vezane su sigurnosnim
pojasem, mogu da dožive povrede mozga
i unutrašnjih organa, a da nisu fiziþki
udarile u þvrst objekat.
Vazdušni jastuk obezbeÿuje dodatni
sistem zaštite glave i gornjeg dela trupa
prednjim putnicima u srednjim i
ozbiljnim frontalnim ili skoro frontalnim
sudarima. Ovo dodatno vreme i prostor za
zaustavljanje mogu spasiti živote i
spreþiti ozbiljne povrede.
POMOZITE VAZDUŠNOM JASTUKU
DA VAS ZAŠTITI!
Sistem
vazdušnog
jastuka,
iako
predstavlja dodatni sistem zaštite, nosi sa
sobom izvestan rizik.
Pošto se naduvava trenutno sa znatnim
silama i velikom brzinom, dodatni sistem
zaštite üe biti bezbedniji i više delotvoran
ukoliko putnik pravilno sedi u vozilu.
1-36 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
Z UPOZORENJE
Osnovna
pravila
bezbednosti
vazdušnog jastuka:
• Na prednje sedište nikada ne
montirati deþije sedište koje je
okrenuto leÿima prema pravcu
kretanja vozila.
• Deca do 12 godina bi uvek trebala
da sede na zadnjem sedištu kad
god je moguüe.
• Uvek koristite sigurnosni pojas,
pogotovo ako je vozilo opremljeno
vazdušnim jastukom.
• Pomerite sedište unazad koliko je
to moguüe i bezbedno, uspravite
naslon sedišta i sedite naslanjajuüi
se na sedište.
• Ne stavljajte stvari na, preko ili u
blizinu
modula
vazdušnog
jastuka. Aktiviranjem vazdušnog
jastuka
oni
mogu
postati
projektili, prouzrokujuüi ozbiljne
povrede.
(Nastavlja se)
Z UPOZORENJE
(Nastavlja se)
• Ne oslanjajte se napred, niti
stavljajte delove tela na poklopac
koji pokriva modul vazdušnog
jastuka.
• Ne vozite sa potpuno podignutim
stubom upravljaþa.
Ozbiljne povrede i smrt su rezultat
nepoštovanja
ovih
pravila
o
bezbednosti vazdušnim jastucima.
Uvek osigurajte bilo koje na zadnjem
sedištu postavljeno deþije sedište koje
je okrenuto leÿima prema pravcu
kretanja vozila.
Nikada ne montirati bezbednosne deþije
sisteme na prednje sedište koje je
okrenuto leÿima prema pravcu kretanja
vozila. Aktiviranje vazdušnog jastuka
suvozaþa može dovesti do teških povreda
ili smrti ukoliko se dete nalazi u ovako
postavljenom deþijem sedištu.
Deca uvek treba da sede na zadnjem
sedištu.
Prema statistici nesreüa, deca do
12 godina su bezbednija ukoliko sede
pravilno zavezana na zadnjem sedištu
nego na prednjem sedištu, i trebalo bi da
se tamo voze kad god je to moguüe. Deca
nisu bezbednija na zadnjim sedištima
samo zbog nepostojeüeg rizika od
povreda vazdušnim jastucima. Ispitivanja
pokazuju da su deca bezbednija na
zadnjem sedištu i u vozilima bez
vazdušnih jastuka.
Pravilno sedenje odraslih i mladih.
Odrasle osobe i mladi kada sede na
sedištu vozaþa i suvozaþa mogu takoÿe
poboljšati svoju bezbednost i efikasnost
vazdušnih jastuka zauzimajuüi pravilan
položaj prilikom sedenja.
Za najbolji položaj prilikom sedenja
odraslih i mladih:
• Koristite svo vreme sigurnosne
pojaseve priþvršüene u tri taþke.
Svi putnici, ukljuþujuüi i vozaþa treba
uvek da koriste svoje sigurnosne
pojaseve bez obzira da li su zaštiüeni ili
ne vazdušnim jastukom na njihovom
mestu, kako bi smanjili rizik od
ozbiljne povrede ili smrti u sluþaju
sudara.
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-37
Vazdušni jastuci se neüe aktivirati u
sluþaju udara od nazad i u udarima sa
strane. Putnici koji ne koriste svoje
sigurnosne pojaseve neüe biti zaštiüeni
nikakvim sistemom zaštite, što
rezultuje zadobijanje ozbiljnih povreda
ili smrti u ovim sluþajevima sudara.
Putnici koji ne zakopþaju pravilno
svoje sigurnosne pojaseve mogu se
prilikom koþenja zabaciti napred pre
udara, udarajuüi pri tom pored ili u
modul vazdušnog jastuka. Ovo može
prouzrokovati teške povrede od sila
prilikom
naduvavanja
vazdušnog
jastuka.
• Pomerite sedište što više unazad kako
bi sedeli bezbedno i komforno.
Postavljanjem sedišta na dovoljnu
udaljenost od modula vazdušnog
jastuka se neüe umanjiti njegova
delotvornost. Veüa udaljenost od
modula znaþi bolju zaštitu od
iznenadnog aktiviranja vazdušnog
jastuka. Nikada nemojte pomerati
sedište vozaþa tako daleko unazad da
smanjite komforan domašaj upravljaþa,
pedala i drugih instrumenata i komandi.
• Naslon sedišta malo nagnite i ne
naginjite se napred.
Nagnite neznatno naslone sedišta, i
sedite oslanjajuüi se leÿima na sedište.
Ne oslanjajte se i ne zauzimajte pozicije
bliže od 15 cm modulu vazdušnog
jastuka. Ne naslanjajte se na plastiþan
poklopac modula vazdušnog jastuka ili
na površinu u njegovoj blizini (na
upravljaþ ili instrument tablu iznad
kasete za rukavice na suvozaþevoj
strani). Držite glavu i telo više od 25 do
30 cm od vazdušnog jastuka. Veüa
udaljenost je bezbednija.
Z UPOZORENJE
Da bi imao efekta, vazdušni jastuk
se mora brzo naduvati. Sila je
najjaþa na prvih 5-8 cm nakon
probijanja vazdušnog jastuka kroz
poklopac i poþetka naduvavanja.
Ovo rastojanje od 5 do 8 cm odmah
posle probijanja poklopca modula i
poþetka naduvavanja predstavlja
zonu najveüeg rizika.
• Ukoliko se telo putnika nalazi u
ovoj zoni, može doüi do ozbiljnih
povreda ili þak i smrti.
• Što je vazdušni jastuk za vreme
naduvavanja dalje od modula, sila
je sve slabija.
• Veüa udaljenost od modula
vazdušnog jastuka znaþi i veüu
bezbednost prilikom njegovog
naduvavanja.
1-38 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
• Nemojte postavljati objekte, decu ili
životinje izmeÿu Vas i modula
vazdušnog jastuka.
Moduli vazdušnih jastuka u vašem
vozilu su postavljeni na upravljaþu i na
instrument tabli iznad kasete za
rukavice. Postavljanje stvari na, iznad
ili pored plastiþnog poklopca na
modulu može izazvati ozbiljne povrede
ukoliko se vazdušni jastuk aktivira
izazivajuüi povrede lica i gornjeg dela
trupa.
Deca i životinje se nikada ne smeju
voziti u krilu putnika.
Nemojte držati u krilu predmete koji
mogu prouzrokovati povrede tokom
naduvavanja jastuka.
• Upravljaþ podesite tako da bude u
pravcu grudi (ukoliko postoji opcija
podešavanja), nikako u pravcu glave
i vrata.
Nikada ne postavljajte upravljaþ u
najvišu poziciju. Ova pozicija se koristi
samo radi lakšeg ulaženja ili izlaženja
sa
vozaþevog
sedišta. Podesite
upravljaþ u nižu poziciju pre nego što
pokrenete vozilo. Na ovaj naþin,
vazdušni jastuk üe štititi vaše grudi i
neüete rizikovati povrede glave i vrata.
NAPOMENA
Ukoliko je vozilo nakon sudara
veoma ošteüeno a vazdušni jastuci
nisu aktivirani ili je vozilo neznatno
ošteüeno a vazdušni jastuk je bio
aktiviran, to ne mora da znaþi da je
sistem
vazdušnog
jastuka
neispravan. Senzori udara detektuju
jaþinu udara a ne stepen ošteüenja
vozila.
PREKIDAý ZA UKLJUýIVANJE I
ISKLJUýIVANJE VAZDUŠNIH
JASTUKA
Ako na instrument tabli postoji prekidaþ
prikazan na slici, u vozilu postoji prekidaþ
za ruþno ukljuþivanje i iskljuþivanje
prednjeg i boþnog vazdušnog jastuka
suvozaþa, kao i vazdušne zavese kod
suvozaþa i putnika iza suvozaþa.
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-39
Prekidaþ treba prebaciti u iskljuþeni
položaj samo ako osoba na suvozaþevom
mestu ispunjava sledeüe uslove navedene
u ovom uputstvu:
Malo dete. Malo dete (mlaÿe od
1 godine) mora da se vozi na prednjem
sedištu zbog nekog od sledeüih razloga:
•
•
•
U vozilu nema zadnjih sedišta;
Zadnje sedište je premalo da se na
njega stavi sedište za dete okrenuto
unazad;
Prema mišljenju deþijeg lekara,
zdravstveno stanje malog deteta je
takvo da treba da se vozi na prednjem
sedištu kako bi vozaþ stalno motrio na
njega.
Dete od 1 do 12 godina. Dete od 1 do
12 godina mora da se vozi na prednjem
sedištu zbog nekog od sledeüih razloga:
•
•
•
U vozilu nema zadnjih sedišta;
Iako se deca od 1 do 12 godina voze
na zadnjem sedištu (sedištima) kad
god je to moguüe, ponekad moraju da
se voze na prednjem sedištu zato što
nema dovoljno prostora na zadnjem
sedištu (sedištima);
Prema mišljenju deþijeg lekara,
zdravstveno stanje deteta je takvo da
treba da se vozi na prednjem sedištu
kako bi vozaþ stalno motrio na njega.
Zdravstveno stanje. Prema mišljenju
lekara, zdravstveno stanje putnika je
takvo da su ispunjena oba sledeüa
uslova:
•
•
Vazdušni
jastuci
suvozaþa
predstavljaju posebnu opasnost po
suvozaþa;
Potencijalna šteta od vazdušnih
jastuka suvozaþa u sluþaju sudara
veüa je od potencijalne štete usled
iskljuþivanja vazdušnih jastuka kada
suvozaþ, iako vezan, može da udari u
instrument tablu ili vetrobransko
staklo u sluþaju sudara.
1-40 SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA
Z UPOZORENJE
Ako se vazdušni jastuci suvozaþa
iskljuþe iako osoba ne ispunjava
uslove navedene u ovom uputstvu, ta
osoba neüe imati dodatnu zaštitu
koju oni pružaju. U sluþaju sudara,
vazdušni jastuci neüe moüi da se
naduvaju i zaštite osobu koja sedi na
tom sedištu. Osim toga, vazdušna
zavesa neüe moüi da zaštiti osobu iza
suvozaþa. Vazdušne jastuke ne treba
iskljuþivati osim ako osoba na
sedištu suvozaþa ne ispunjava uslove
navedene u ovom uputstvu.
Prekidaþ za ukljuþivanje i iskljuþivanje
vazdušnih jastuka se nalazi na poklopcu
na instrument tabli, kod suvozaþa. Prednji
i boþni vazdušni jastuci suvozaþa i
vazdušna zavesa kod suvozaþa i putnika
iza suvozaþa, iskljuþuju se kada se kljuþ
ili novþiü stave u prekidaþ i gurnu, a
zatim prekidaþ pomeri u iskljuþeni
položaj.
Ako se u vozilu nalazi prekidaþ za
ukljuþivanje i iskljuþivanje vazdušnih
jastuka, u njemu se nalazi i indikator
statusa vazdušnih jastuka suvozaþa.
Indikator se nalazi iznad kasete za
rukavice, na instrument tabli.
Kada se vazdušni jastuci iskljuþe,
ukljuþuje se lampica za iskljuþene
vazdušne jastuke suvozaþa (na indikatoru
statusa vazdušnih jastuka suvozaþa), koja
obaveštava vozaþa da su iskljuþeni
vazdušni jastuci suvozaþa i putnika iza
suvozaþa. Ovi vazdušni jastuci ostaju
iskljuþeni sve dok se ponovo ne ukljuþe.
SEDIŠTA I SISTEMI ZAŠTITE PUTNIKA 1-41
Z UPOZORENJE
Ako se lampica za pripravnost
vazdušnih jastuka ukljuþi i ostane
ukljuþena, nešto nije u redu u
sistemu vazdušnih jastuka. Na
primer, prednji i boþni vazdušni
jastuci suvozaþa i vazdušna zavesa
kod suvozaþa i putnika iza suvozaþa
mogu da se naduvaju þak iako je
iskljuþen prekidaþ za ukljuþivanje i
iskljuþivanje vazdušnih jastuka.
Vozilo treba odmah servisirati da se
vozaþ i putnici ne bi povredili.
Vazdušni jastuci se ponovo ukljuþuju
kada se kljuþ ili novþiü stave u prekidaþ i
gurnu, a zatim prekidaþ pomeri u
ukljuþeni položaj.
Na taj naþin se omoguüava funkcija i
naduvavanje prednjih i boþnih vazdušnih
jastuka suvozaþa i vazdušne zavese kod
suvozaþa i putnika iza suvozaþa.
2
INSTRUMENTI I KOMANDE
• KRATAK PREGLED – INSTRUMENTI I KOMANDE 2-3
• TEMPOMAT ........................................................... 2-45
• INSTRUMENT TABLA ........................................... 2-4
• KLJUýEVI .............................................................. 2-47
• BRZINOMER .......................................................... 2-5
• SISTEM OTVARANJA VRATA DALJINSKIM
UPRAVLJAýEM .................................................... 2-48
• OBRTOMER ........................................................... 2-5
• POKAZIVAý KOLIýINE GORIVA ......................... 2-6
• POKAZIVAý TEMPERATURE .............................. 2-6
• KONTROLNE LAMPICE I LAMPICE
UPOZORENJA ....................................................... 2-7
• BRAVE NA VRATIMA ........................................... 2-53
• ELEKTRIýNI PROZORI ........................................ 2-57
• VRATA PRTLJAŽNIKA ......................................... 2-59
• POKLOPAC MOTORNOG PROSTORA ............... 2-61
• DRIVER INFORMATION CENTRE ......................2-27
• SVETLA PUTNIýKOG PROSTORA ..................... 2-62
• PREKIDAýI I KOMANDE ....................................2-32
• SVETLO ZA ULAZAK NA PREDNJIM VRATIMA 2-63
• KONTROLNA LAMPICA SIGURNOSNOG
POJASA SUVOZAýA ..........................................2-45
• DRŽAý ZA NAOýARE .......................................... 2-63
(Nastavlja se)
• ELEKTRIýNI KROVNI OTVOR ............................. 2-64
• POKRIVAý PRTLJAŽNOG PROSTORA ..............2-71
• DIGITALNI SAT ..................................................... 2-65
• TACNA ISPOD SEDIŠTA SUVOZAýA .................2-71
• UPALJAý ZA CIGARETE I DODATNA UTIýNICA 2-65
• PODNA MREŽA .....................................................2-72
• PRENOSIVE PEPELJARE .................................... 2-67
• MREŽA ZA PRIDRŽAVANJE PRTLJAGA ............2-72
• PREKIDAý ZA GREJANJE SEDIŠTA .................. 2-68
• PROSTOR ZA ODLAGANJE ISPOD PODA .........2-72
• SIRENA .................................................................. 2-68
• PROSTOR ZA ODLAGANJE U PRTLJAŽNIKU ...2-73
• DRŽAýI ZA ýAŠE ................................................. 2-69
• ZAŠTITNE LAMELE PROTIV SUNCA ..................2-73
• KASETA ZA RUKAVICE ....................................... 2-69
• RUKOHVATI SA KUKICAMA ZA ODEûU ............2-73
• KASETA KONZOLE .............................................. 2-70
• KROVNI NOSAý ....................................................2-74
• DRŽAý ZA KARTU ............................................... 2-70
• ANTENA .................................................................2-75
• DRŽAý ZA KOVANICE ......................................... 2-71
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-3
KRATAK PREGLED – INSTRUMENTI I KOMANDE
1. Ventilacioni otvori
2. Komande za promenu pravca,
saobraüajne trake i spoljašnjeg
osvetljenja
3. Sirena
4. Instrument tabla
5. Brisaþi/peraþi vetrobrana
6. Prekidaþ
za
trepüuüa
svetla
upozorenja (svi pokazivaþi pravca)/
iskljuþivanje ESC sistema
7. Srednji prostor za odlaganje
8. Prekidaþ za DCS sistem/lampica
podsetnika za sigurnosni pojas
suvozaþa
9. Kombinovani prekidaþ
10. Držaþ za kartu
11. Držaþ za kovanice
12. Ruþica za odbravljivanje poklopca
motornog prostora
13. Audio komande na upravljaþu
14. Dugmad za tempomat/upravljanje
klimom
15. Sistemi upravljanja klimom
16. Ruþica menjaþa
17. Prekidaþ za elektriþnu parkirnu
koþnicu (EPB)
18. Prekidaþ ECO
19. Upaljaþ za cigarete
20. Audio sistem
21. Kaseta za rukavice
22. Kontrolna
lampica
iskljuþenog
vazdušnog jastuka suvozaþa
2-4 INSTRUMENTI I KOMANDE
INSTRUMENT TABLA
* Stvarni izgled table u vozilu može se razlikovati od prikazanog. Dodatne informacije su date na sledeüim stranicama.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-5
BRZINOMER
Brzinomer pokazuje brzinu kretanja
vozila u kilometrima na sat (km/h).
OBRTOMER
KILOMETAR SAT/MERAý
PREĈENOG PUTA
Kilometar sat pokazuje ukupan preÿeni
put vozila u kilometrima.
Obrtomer pokazuje broj obrtaja motora u
minuti (o/min).
Motor nikada ne treba da radi na velikom
broju obrtaja u minuti, pri kom je kazaljka
obrtomera u crvenoj zoni.
C0E2005A
Postoje dva nezavisna pokazivaþa puta,
koja mere preÿeni put vašeg vozila od
poslednjeg resetovanja broja kilometara.
Za resetovanje svakog preÿenog metra na
nulu, pritisnite i držite dugme meraþa
preÿenog puta pritisnutim sve dok se ne
nulira. Dugme meraþa preÿenog puta se
nalazi u donjem desnom delu brzinomera.
Kilometar sat, prikaz pokazivaþa puta A i
B se može promeniti pritiskom na dugme
meraþa preÿenog puta.
<Benzinski motor>
2-6 INSTRUMENTI I KOMANDE
Z UPOZORENJE
Usled prevelike brzine motor može
da se ošteti.
• Ne dozvoliti da motor dostigne
previsok broj obrtaja, koji se
prikazuje kazaljkom u crvenom
polju.
To može da prouzrokuje skupe
popravke.
<Dizel motor>
POKAZIVAý KOLIýINE
GORIVA
Pokazuje koliko je goriva ostalo u
rezervoaru kada je ukljuþeno paljenje.
Nakon sipanja goriva, položaj pokazivaþa
se polako pomera da pokaže novi nivo
goriva.
Kretanje goriva u rezervoaru uzrokuje
pomeranje kazaljke pokazivaþa pri
koþenju, ubrzavanju i naglom skretanju.
POKAZIVAý TEMPERATURE
Pokazuje temperaturu rashladne teþnosti
kada je kontakt ukljuþen.
Z PAŽNJA
• Ako kazaljka uÿe u crvenu zonu,
nemojte nastavljati da vozite Vaše
vozilo. To znaþi da se motor vašeg
vozila pregrejalo.
Vozilo može da se ošteti ako se
motor pregreva u vožnji. Videti
"PREGREJAVANJE MOTORA" u
indeksu.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-7
KONTROLNE LAMPICE
I LAMPICE UPOZORENJA
LAMPICA UPOZORENJA REZERVE
GORIVA
Pali se kad je ukljuþen kontakt i gasi
nakon nekoliko sekundi.
Ova upozoravajuüa lampica se takoÿe pali
kad je gorivo u rezervoaru na niskom
nivou.
Z PAŽNJA
• Ne dozvolite da vozilo ostane bez
goriva.
To može oštetiti katalizator.
Kada se upali ova kontrolna lampica,
sipati gorivo što je moguüe pre.
LAMPICA ZA EKONOMIýAN REŽIM
GORIVA
Videti "GORIVO" u indeksu pojmova.
Ako u vozilu postoji lampica za
ekonomiþan režim goriva, ona se
ukljuþuje kada se pritisne prekidaþ ECO
(ekonomiþan režim) na srednjoj konzoli
pored ruþice menjaþa. Ponovnim
pritiskanjem prekidaþa, iskljuþuje se
lampica i prekida ekonomiþan režim
goriva.
Kod vozila sa benzinskim motorom,
lampica se iskljuþuje pomeranjem ruþice
menjaþa u ruþni režim.
2-8 INSTRUMENTI I KOMANDE
KONTROLNA LAMPICA ABS-a
Kontrolna lampica ABS-a se ukljuþuje
nakratko kada se kljuþ u kontakt bravi
postavi u položaj ON. Sistem tada vrši
samostalnu proveru. Lampica treba da se
ugasi nakon nekoliko sekundi.
Obratite se servisu radi popravke ukoliko
se kontrolna lampica ABS-a:
• Ne upali kada se ukljuþi kontakt.
• Ne ugasi.
• Pali tokom vožnje
Preporuþljivo je da to bude ovlašüeni
serviser za Chevrolet.
Z UPOZORENJE
• Ako svetli kontrolna lampica za
ABS sistem, to može da znaþi da
koþnice nisu ispravne.
Ukoliko ne održavate koþnice vozila
u redovnom radnom stanju, to može
dovesti do sudara, usled þega može
doüi do povreda putnika i do
ošteüenja vašeg vozila i drugih
objekata.
Ukoliko se kontrolna lampica ABS-a
ukljuþi u vožnji, možda je ABS sistem na
vozilu neispravan. Iako koþioni sistem na
vozilu funkcioniše normalno bez ABS
sistema, toþkovi mogu da se zablokiraju
pri snažnom koþenju, zbog þega sistem
treba što pre proveriti i po potrebi
popraviti u servisu. Preporuþljivo je da to
bude ovlašüeni serviser za Chevrolet.
Videti "ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM
(ABS sistem)" u indeksu pojmova.
KONTROLNA LAMPICA VAZDUŠNOG
JASTUKA
Kontrolna lampica za vazdušne jastuke
treba da zatreperi nekoliko puta kada se
kljuþ u kontakt bravi postavi u položaj
ON. To znaþi da je sistem za vazdušne
jastuke ispravan.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-9
Z UPOZORENJE
Ukoliko
kontrolna
lampica
vazdušnog jastuka trepti ili svetli
tokom vožnje, to ukazuje na kvar
sistema vazdušnog jastuka. Sistem
vazdušnog jastuka üe se onda
iskljuþiti i u sluþaju nesreüe se
možda neüe aktivirati. Treba ga što
pre
proveriti
u
servisu.
Preporuþljivo je da to bude
ovlašüeni serviser za Chevrolet.
Pri vožnji sa neispravnim sistemom
za vazdušne jastuke, u sluþaju udesa
može da doÿe do telesnih, pa þak i
smrtonosnih povreda.
Neispravnosti sistema vazdušnog jastuka
mogu biti prikazani sa sledeüim stanjima
kontrolne lampice:
• Kontrolna lampica ne trepti ili ostaje
upaljeno pri ukljuþivanju kontakta.
• Kontrolna lampica se ne gasi posle
nekoliko treptaja.
• Kontrolna lampica trepti tokom vožnje.
• Kontrolna lampica ostaje upaljena
tokom vožnje.
Opis rada sistema vazdušnog jastuka i
drugih zaštitnih sistema putnika, videti
poglavlje 1.
KONTROLNA LAMPICA
ISKLJUýENOG VAZDUŠNOG
JASTUKA
Kontrolna lampica se nalazi iznad kasete
za rukavice.
Svetli kada je vazdušni jastuk suvozaþa
iskljuþen.
KONTROLNA LAMPICA KOýIONOG
SISTEMA
Kontrolna lampica koþionog sistema se
pali pri ukljuþivanju kontakta pre
startovanja motora.
To znaþi ispravno funkcionisanje
kontrolne lampice. Lampica se mora
ugasiti nakon startovanja motora.
2-10 INSTRUMENTI I KOMANDE
Z PAŽNJA
• Nemojte voziti ukoliko svetli
kontrolna
lampica
koþionog
sistema.
• To može znaþiti da koþnice nisu
ispravne.
• Vožnja sa neispravnim koþnicama
može dovesti do sudara, do ozleda
putnika, ošteüenja vašeg vozila i
drugih objekata.
Kada je nizak nivo koþione teþnosti u
rezervoaru, ukljuþuje se kontrolna
lampica za koþioni sistem.
U tom sluþaju uradite sledeüe:
1. Pažljivo skrenite sa puta i zaustavite
se.
2. Proverite nivo koþione teþnosti u
rezervoaru.
3. Dosipajte odgovarajuüu koþionu
teþnost do oznake MAX. Videti
"DODAVANJE TEýNOSTI
ZA
KOýNICE/KVAýILO" u indeksu.
4. Odvezite se pažljivo bezbednom
brzinom u servis na kontrolu koþnica
ako je ispunjen sledeüi uslov:
• Uverili ste se da je koþioni sistem
vozila bezbedan.
Preporuþljivo je da to bude ovlašüeni
serviser za Chevrolet.
5. Vozilo treba odvuüi do servisa radi
kontrole i popravke ukoliko su
prisutni sledeüi simptomi:
• Pronaÿete tragove curenja na
sistemu koþenja.
• Ako je kontrolna lampica sistema
za koþenje i dalje ostala upaljena.
Preporuþljivo je da to bude ovlašüeni
serviser za Chevrolet.
LAMPICA ZA ELEKTRIýNU
PARKIRNU KOýNICU
Kod vozila sa elektriþnom parkirnom
koþnicom (EPB koþnicom), statusna
lampica parkirne koþnice se ukljuþuje
nakratko pri startovanju motora. Ako se
ne ukljuþi, vozilo treba servisirati kod
ovlašüenog servisera.
Statusna lampica parkirne koþnice se
ukljuþuje pri aktiviranju parkirne koþnice.
Ako lampica nastavi da treperi nakon
otpuštanja parkirne koþnice ili u vožnji,
postoji problem u radu sistema elektriþne
parkirne koþnice.
Ako se lampica ne ukljuþi ili i dalje
treperi, obratite se ovlašüenom serviseru.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-11
Kod vozila sa elektriþnom parkirnom
koþnicom (EPB koþnicom), kontrolna
lampica parkirne koþnice treba da se
ukljuþi nakratko kada se kljuþ u kontakt
bravi postavi u položaj ON/START. Ako
se ne ukljuþi, vozilo treba popraviti da bi,
u sluþaju problema, moglo da upozori
vozaþa.
Ako se ova lampica ukljuþi, u radu nekog
sistema na vozilu postoji problem koji
smanjuje radnu funkciju sistema parkirne
koþnice. Vožnja je i dalje moguüa, ali
vozilo treba odvesti do dilera što pre.
Videti "RUýNA KOýNICA" u indeksu.
Kod vozila sa elektriþnom parkirnom
koþnicom (EPB koþnicom), ova kontrolna
lampica se ukljuþuje pri otpuštanju
prekidaþa za EPB koþnicu bez pritiskanja
pedale koþnice. Uvek treba pritisnuti
pedalu koþnice pre pritiskanja prekidaþa
za EPB kako bi elektriþna parkirna
koþnica bila otpuštena.
KONTROLNA LAMPICA
ALTERNATORA
Kontrolna lampica pokazuje da se
akumulator ispraznio. Lampica treba da
se ukljuþi kada se kljuþ u kontakt bravi
postavi u položaj ON, odnosno da se
iskljuþi pri startovanju motora.
Z PAŽNJA
Kontrolna lampica alternatora
pokazuje neispravnost u sistemu
punjenja akumulatora.
• Nemojte voziti svoje vozilo
ukoliko
kontrolna
lampica
alternatora svetli.
Vozilo može da se ošteti pri vožnji sa
neispravnim sistemom punjenja
akumulatora.
I
2-12 INSTRUMENTI I KOMANDE
Ako se kontrolna lampica alternatora
ukljuþi u vožnji:
KONTROLNA LAMPICA PRITISKA
ULJA U MOTORU
1. Bezbedno napustite saobraüaj.
Ova kontrolna lampica se pali odmah
nakon
ukljuþivanja
kontakta
pre
startovanja motora.
2. Zaustavite vozilo, ugasite motor.
3. Proveriti da kaiš alternatora nije labav
ili pokidan. Videti "POGONSKI
KAIŠ" u indeksu.
Z PAŽNJA
Labav ili pokidan pogonski kaiš
može da prouzrokuje pregrevanje
motora.
• Ne voziti vaše vozilo ukoliko je
pogonski kaiš labav ili pokidan.
Pregrejani motor može da ošteti
vozilo
i
prouzrokuje
skupe
popravke.
4. Ako je pogonski kaiš u ispravnom
radnom stanju, ali kontrolna lampica
alternatora stalno svetli, možda
postoji problem negde u sistemu
punjenja akumulatora.
Vozilo treba odvesti u servis na
popravku što pre. Preporuþljivo je da
to bude ovlašüeni serviser za
Chevrolet.
Kontrolna lampica treba da se ugasi
nakon startovanja motora.
Ako se kontrolna lampica pritiska ulja u
motoru ukljuþi u vožnji, pritisak ulja u
motoru može da bude veoma nizak.
Odmah zaustavite vozilo i motor zatim
proverite nivo ulja.
Videti "MOTORNO ULJE" u indeksu za
postupak provere.
Z PAŽNJA
Pritisak motornog ulja može da
bude veoma nizak.
• Nemojte voziti ukoliko svetli
kontrolna lampica pritiska ulja u
motoru.
Vozilo može znatno da se ošteti pri
vožnji sa uljem pod niskim
pritiskom.
Ukoliko je nivo ulja nizak, dosipajte
propisano ulje do odgovarajuüeg nivoa.
Videti "ZAMENA MOTORNOG ULJA I
FILTERA" u indeksu.
Ako je nivo ulja normalan, proverite
sistem za podmazivanje vozila u servisu.
Preporuþljivo je da to bude ovlašüeni
serviser za Chevrolet.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-13
KONTROLNA LAMPICA
NEISPRAVNOSTI (KVARA) U
ELEKTRONSKOM SISTEMU VOZILA
Kontrolna lampica se pali odmah nakon
ukljuþivanja kontakta i pre startovanja
motora.
Kontrolna lampica treba da se gasi nakon
startovanja motora.
Z PAŽNJA
Kontrolna lampica ukazuje na
neispravnost vozila, što zahteva
proveru. Pri vožnji sa ukljuþenom
kontrolnom
lampicom
za
neispravnost, sistem za kontrolu
emisije može da se ošteti, što utiþe na
ekonomiþnost i vozne karakteristike
vozila.
Obratite se servisu u vezi sa
popravkom što pre. Preporuþljivo je
da to bude ovlašüeni serviser za
Chevrolet.
Kontrolna lampica neispravnosti (MIL) se
pali
ukoliko
postoji
kvar
na
komponentama izduvnog sistema ili sa
njime povezanim podsistemima.
Kontrolna lampica ostaje upaljena sve
dok elektronski upravljaþki modul vozila
(ECM) detektuje kvar. Ako je detektovan
ozbiljniji kvar, kontrolna lampica üe
treptati neprekidno. Kritiþno nepravilno
paljenje može da prouzrokuje ošteüenje
katalizatora.
Osim toga, kada svetli kontrolna lampica
za neispravnost (MIL), ona ukazuje na
neispravnost u radu filtera za þestice
dizela (DPF filtera). Ako se to desi, treba
pozvati servis i odmah otkloniti problem.
Preporuþljivo je da to bude ovlašüeni
serviser za Chevrolet. Videti "FILTER ZA
ýESTICE DIZELA (DPF)" u indeksu
pojmova za više informacija.
Elektronski sistem vašeg vozila se
prebacuje na nužni program rada, tako da
se vožnja može nastaviti. Obratite se
servisu u vezi sa popravkom što pre.
Preporuþljivo je da to bude ovlašüeni
serviser za Chevrolet.
2-14 INSTRUMENTI I KOMANDE
Ako se kontrolna lampica neispravnosti
upali na kratko i odmah se ugasi, to je
normalna pojava i ne ukazuje na grešku
sistema.
INDIKATOR POLOŽAJA RUýICE
MENJAýA (AUTOMATSKI MENJAý)
KONTROLNO LAMPICA PREDNJIH
SVETLA ZA MAGLU
Pokazuje položaj ruþice menjaþa (sklop
menjaþa i diferencijala).
Ova kontrolna lampica se ukljuþuje kada
se upale prednja svetla za maglu. Videti
"PREDNJA SVETLA ZA MAGLU" u
indeksu pojmova.
C0E2010A
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-15
KONTROLNA LAMPICA ZADNJEG
SVETLA ZA MAGLU
PODSETNIK SIGURNOSNOG
POJASA VOZAýA
Ova kontrolna lampica se ukljuþuje kada
se ukljuþi zadnje svetlo za maglu.
Videti
"ZADNJA
SVETLA
MAGLU" u indeksu pojmova.
ZA
Kontrolna lampica sigurnosnog pojasa
kod vozaþa pali se na nekoliko sekundi
prilikom davanja kontakta, a zatim gasi.
Ovo znaþi da sistem vrši samoproveru.
Nakon startovanja motora, ako sigurnosni
pojas vozaþa nije vezan, lampica üe
treptati oko 90 sekundi i nakon toga üe
svetleti sve dok se ne veže pojas vozaþa.
Nakon toga, ako brzina vozila prekoraþi
22 km/h, lampica üe ponovo treptati i
upozoravajuüi zvuþni signal üe se þuti oko
90 sekundi, a zatim üe svetleti sve dok
vozaþ ne veže sigurnosni pojas.
NAPOMENA
Ukoliko zakopþate sigurnosni pojas
vozaþa kad se upali lampica ili trepti
nakon što sistem izvrši samoproveru,
lampica sigurnosnog pojasa üe se
odmah ugasiti.
Ako treba da iskljuþite upozoravajuüe
zvuþne signale, a ne da vežete sigurnosni
pojas, postupak je sledeüi: kada je kljuþ u
kontakt bravi u položaju ON, stavite
jeziþak u kopþu sigurnosnog pojasa, a
zatim ga izvucite. Ovu operaciju bi
trebalo izvršiti dva puta u roku od
10 sekundi.
Zvuk upozorenja üe se ponovo þuti
nekoliko minuta nakon iskljuþivanja
kontakta.
2-16 INSTRUMENTI I KOMANDE
KONTROLNA LAMPICA
POKAZIVAýA PRAVCA /
KONTROLNA LAMPICA
TREPTAJUûIH SVETLA
UPOZORENJA
Kada se ukljuþi pokazivaþ pravca ili
treptajuüe
svetlo
upozorenja
(svi
pokazivaþi pravca), ova kontrolna
lampica se pali pokazujuüi da spoljašni
pokazivaþi pravca rade.
Ako zelene kontrolne strelice ne trepte
kada dajete signal za skretanje ili kada
ukljuþite treptajuüa svetla upozorenja,
onda proverite osiguraþe i zamenite
neispravne.
L4W2221A
Z PAŽNJA
Ove kontrolne lampice su potrebne
za bezbednu vožnju.
Ukoliko ne održavate kontrolne
lampice u ispravnom radnom
stanju, to može da dovede do udesa
pri kojima može da doÿe do povreda
putnika i ošteüenja vozila i drugih
objekata.
KONTROLNA LAMPICA DUGOG
SVETLA
Ovo kontrolna lampica se pali kada se
ukljuþi dugo svetlo.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-17
KONTROLNA LAMPICA
ISKLJUýENOG ELEKTRONSKOG
PROGRAMA KONTROLE
STABILNOSTI (ESC)
KONTROLNA LAMPICA AKTIVNOG
ELEKTRONSKOG PROGRAMA
KONTROLE STABILNOSTI (ESC)
I LAMPICA UPOZORENJA
Pali se kad je ukljuþen kontakt i gasi
nakon nekoliko sekundi.
Pali se kad je ukljuþen kontakt i gasi
nakon nekoliko sekundi.
Kontrolna lampica iskljuþenog ESC
sistema svetli kako bi vam dala do znanja
da ste iskljuþili sistem pritiskanjem
dugmeta za iskljuþivanje ESC sistema na
sredini instrument table.
Ova lampica trepüe dok je ESC aktivan i
svetli da pokaže da je došlo do kvara u
sistemu.
Videti "ELEKTRONSKI PROGRAM
KONTROLE STABILNOSTI" u indeksu
pojmova u pogledu više informacija.
Videti "ELEKTRONSKI PROGRAM
KONTROLE STABILNOSTI" u indeksu
pojmova u pogledu više informacija.
KONTROLNA LAMPICA AKTIVNOG
I NESPREMNOG SISTEMA
UPRAVLJANJA PRI VOŽNJI
NIZBRDO (DCS) I LAMPICA
UPOZORENJA
Kontrolna lampica DCS-a je zelene boje
kad je sistem aktivan, odnosno
narandžaste kada sistem nije spreman i
kada se lampica koristi kao lampica
upozorenja.
Nakon pritiskanja DCS dugmeta na
sredini instrument table, kontrolna
lampica DCS-a svetli (zelenom bojom)
kada je sistem spreman za rad, odnosno
trepüe (zelenom bojom) kada sistem
interveniše.
2-18 INSTRUMENTI I KOMANDE
Kontrolna lampica, koja se koristi za
nespreman DCS sistem i upozoravanje,
funkcioniše na sledeüi naþin:
• Trepüe (narandžastom bojom) da bi
pokazala da DCS nije spreman za rad
usled visoke temperature (oko
350~400 °C) frikcionih materijala
(prednjih ploþica) tokom snažnog ili
uzastopnog koþenja. Ova üe se lampica
iskljuþiti kada je temperatura frikcionih
materijala (prednjih ploþica) manja od
350 °C.
• Svetli (narandžastom bojom) da bi
pokazala da postoji kvar u sistemu
usled visoke temperature (preko
400 °C) frikcionih materijala (prednjih
ploþica) tokom snažnog ili uzastopnog
koþenja. Ova üe se lampica takoÿe
iskljuþiti kada je temperatura frikcionih
materijala (prednjih ploþica) manja od
350 °C.
Kontrolna lampica, koja se koristi za
nespreman DCS sistem i upozoravanje,
trepüe i svetli da bi vozaþ znao da frikcioni
materijal treba da se ohladi (da vozilo treba
što duže da vozi bez korišüenja koþnica).
Navedena temperatura nije uvek ista i zavisi od stanja vozila ili okruženja (godišnjeg
doba ili spoljašnje temperature) itd.
Za više informacija videti "SISTEM
UPRAVLJANJA
PRI
VOŽNJI
NIZBRDO" u indeksu pojmova.
KONTROLNA LAMPICA
IMOBILAJZERA
KONTROLNA LAMPICA SISTEMA
PARK PILOTA
Pali se kad je ukljuþen kontakt i gasi
nakon nekoliko sekundi.
Ova se lampica pali da pokaže da je došlo
do kvara u sistemu imobilajzera.
Videti "SISTEM IMOBILAJZERA" u
indeksu pojmova.
Pali se kad je ukljuþen kontakt i gasi
nakon nekoliko sekundi.
Svetli da pokaže da je došlo do kvara u
sistemu.
Videti "SISTEM PARK PILOTA" u
indeksu pojmova za dodatne informacije.
Z PAŽNJA
Ukoliko se kontrolna lampica
sistema imobilajzera upali, treba da
se obratite servisu radi popravke što
je pre moguüe. Preporuþljivo je da
to bude ovlašüeni serviser za
Chevrolet.
Z PAŽNJA
Ukoliko se kontrolna lampica
sistema pomoüi pri parkiranju
upali, treba da se obratite servisu
radi popravke što je pre moguüe.
Preporuþljivo je da to bude
ovlašüeni serviser za Chevrolet.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-19
KONTROLNA LAMPICA O NISKOM
NIVOU TEýNOSTI ZA PRANJE
STAKLA
Pali se kad je ukljuþen kontakt i gasi
nakon nekoliko sekundi.
Ova se lampica pali kada je nivo teþnosti
za pranje stakla nizak.
Dodajte teþnost za pranje vetrobrana kada
vidite da se ova lampica upalila.
Videti
"TEýNOST
ZA
PRANJE
VETROBRANA" u indeksu pojmova.
KONTROLNA LAMPICA SKOROG
ODLASKA U SERVIS
Pali se kad je ukljuþen kontakt i gasi
nakon nekoliko sekundi.
Z PAŽNJA
Kontrolna lampica skorog servisa
ukazuje na problem na vašem
vozilu, što zahteva održavanje.
Vožnja sa ukljuþenom lampicom
može oštetiti sisteme koje nisu u vezi
sa izduvnim gasovima.
Obratite se servisu u vezi sa
popravkom što pre. Preporuþljivo je
da to bude ovlašüeni serviser za
Chevrolet.
Kontrolna lampica skorog servisa se pali
ukoliko postoji kvar na komponentama ili
njime povezanim podsistemima koji nisu
u vezi sa emisijom.
Kontrolna lampica ostaje upaljena sve
dok elektronski upravljana jedinica vozila
(ECU) detektuje kvar.
C7E2021A
2-20 INSTRUMENTI I KOMANDE
KONTROLNA LAMPICA
TEMPERATURE RASHLADNE
TEýNOSTI
Pali se kad je ukljuþen kontakt i gasi
nakon nekoliko sekundi.
Ova lampica pokazuje da je došlo do
pregrevanja rashladne teþnosti.
Ukoliko ste rukovali vozilom pod
normalnim uslovima vožnje, trebalo bi da
se uklonite iz saobraüaja, zaustavite vaše
vozilo i ostaviti motor da radi na ler gasu
nekoliko minuta.
Ukoliko se lampica ne gasi, treba
zaustaviti motor i obratiti se servisu što
pre. Preporuþljivo je da to bude ovlašüeni
serviser za Chevrolet.
Videti "PREGREVANJE" u indeksu.
KONTROLNA LAMPICA OTVORENIH
VRATA
KONTROLNA LAMPICA
OTVORENOG PRTLJAŽNIKA
Ova kontrolna lampica se pali kada su
vrata otvorena ili kada nisu dobro
zatvorena.
Ova se kontrolna lampica pali kada su
vrata ili prozor prtljažnika otvoreni ili
kada nisu dobro zatvoreni.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-21
KONTROLNA LAMPICA TEMPOMATA
Svetli kad je ukljuþen tempomat. Prestaüe
da svetli kad iskljuþite tempomat.
KONTROLNA LAMPICA POGONA NA
SVA ýETIRI TOýKA (samo za vozila
sa AWD-om)
Videti
"TEMPOMAT"
pojmova.
Pali se kad je ukljuþen kontakt i gasi
nakon nekoliko sekundi.
u
indeksu
Ova lampica trepüe dok je AWD sistem
privremeno iskljuþen i svetli da prikaže
da je došlo do smetnje u AWD sistemu.
Ukoliko se kontrolna lampica AWD
sistema upali, treba da se obratite servisu
radi popravke što je pre moguüe.
Preporuþljivo je da to bude ovlašüeni
serviser za Chevrolet.
Videti "(POGON NA SVA ýETIRI
TOýKA)" u indeksu pojmova za dodatne
informacije.
LAMPICA ZAMENE MOTORNOG
ULJA
Pali se kad je ukljuþen kontakt i gasi
nakon nekoliko sekundi.
U vozilu može da postoji sistem o roku
upotrebe motornog ulja koji obaveštava
vozaþa kada treba da zameni motorno
ulje.
Kada se kontrolna lampica zamene ulja
upali, to znaþi da bi trebalo zameniti
motorno ulje.
Kada se jedanput promeni motorno ulje,
sistem o roku upotrebe ulja se mora
resetovati. Nakon resetovanja lampica o
zameni ulja se gasi.
2-22 INSTRUMENTI I KOMANDE
Videti "SISTEM O ROKU UPOTREBE
MOTORNOG ULJA" u indeksu pojmova
u pogledu više informacija kako
resetovati sistem.
KONTROLNA LAMPICA SISTEMA
PREDGREVANJA (samo dizel motori)
Ukljuþuje se kada je kljuþ u kontakt bravi
u položaju ON i ostaje da svetli nakratko
ili se odmah iskljuþuje. Vreme þekanja üe
se menjati zavisno od temperature
rashladne teþnosti.
Kada se sistem predgrevanja dovoljno
zagreje kod hladnog starta, svetlo se gasi.
Tada bi trebalo startovati motor.
Videti
"STARTOVANJE
DIZEL
MOTORA" u indeksu pojmova za više
informacija.
Z PAŽNJA
Kada se kontrolna lampica sistema
predgrevanja upali tokom vožnje ili
kada motor ne možete pravilno da
pokrenete, obratite se servisu u vezi
sa popravkom što pre. Preporuþljivo
je da to bude ovlašüeni serviser za
Chevrolet.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-23
KONTROLNA LAMPICA FILTERA ZA
ýESTICE DIZELA (DPF) (samo dizel
motori)
Ukoliko je potrebno þišüenje DPF filtera
ili prethodni uslovi vožnje nisu omoguüili
automatsko þišüenje, kontrolna lampica
DPF filtera svetli ili trepüe. Treba
nastaviti vožnju pri brzini motora veüoj
od 2000 obrtaja u minuti (uz prebacivanje
u niži stepen prenosa po potrebi) sve dok
se kontrolna lampica ne iskljuþi.
Kontrolna lampica se iskljuþuje þim se
operacija samostalnog þišüenja završi.
ýišüenje se odvija mnogo brže kod veüih
obrtaja i optereüenja motora.
Prekidanje putovanja ili iskljuþivanje
motora tokom þišüenja nije preporuþljivo.
Z PAŽNJA
Ako se proces þišüenja prekine više
puta, postoji rizik od velikog
ošteüenja motora.
Videti "FILTER ZA ýESTICE DIZELA
(DPF)" u indeksu pojmova za više
informacija.
KONTROLNA LAMPICA O POJAVI
VODE U GORIVU (samo dizel motori)
Kada nivo vode u filteru za gorivo
dostigne odreÿeni nivo, ova se kontrolna
lampica pali. Ako doÿe do ovakve
situacije, odmah ispustite vodu iz filtera
goriva.
Kontrolna lampica se gasi
završenog ispuštanja vode.
nakon
O postupku ispuštanja vode iz filtera
goriva treba se raspitati u servisu.
Preporuþljivo je da to bude ovlašüeni
serviser za Chevrolet.
2-24 INSTRUMENTI I KOMANDE
Z PAŽNJA
• Sistem za gorivo u motoru se može
znatno oštetiti pri vožnji sa
ukljuþenom
kontrolnom
lampicom. Potrebno je brzo
popravljanje.
• Korišüenjem
goriva
niskog
kvaliteta može doüi do ozbiljnog
ošteüenja motora usled vode ili
neþistoüa u gorivo. Nikada
nemojte koristiti gorivo niskog
kvaliteta.
• Ukoliko kontrolna lampica nakon
ispuštanja vode i dalje svetli,
trebalo bi da se obratite servisu
radi popravke što je pre moguüe.
Preporuþljivo je da to bude
ovlašüeni serviser za Chevrolet.
KONTROLNA LAMPICA SSPS-A
KONTROLNA LAMPICA PRIKOLICE
Kontrolna lampica za servo upravljaþ sa
regulacijom u zavisnosti od brzine (SSPS)
ukljuþuje se kada se kljuþ u kontakt bravi
postavi u položaj ON. Lampica se
iskljuþuje otprilike za nekoliko sekundi.
Svetli kad je prikolica povezana sa vašim
vozilom. Ugasiüe se kad se prikolica
otkaþi.
Ako SSPS kontrolna lampica uradi nešto
od sledeüeg, obratite se servisu što je pre
moguüe.
Preporuþujemo
vašeg
ovlašüenog servisera.
• Ne upali kada se ukljuþi kontakt.
• Ne ugasi.
• Pali tokom vožnje.
Videti "SERVO UPRAVLJAý SA
REGULACIJOM U ZAVISNOSTI OD
BRZINE" u indeksu pojmova.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-25
KONTROLNA LAMPICA
BEZBEDNOSTI
Pokazuje da je sistem protiv kraÿe
ukljuþen.
Lampica se gasi kada se vrata otkljuþavaju
sistemom otvaranja vrata bez kljuþa
daljinskim upravljaþem ili sa kljuþem.
Kontrolna lampica se pali prilikom
zakljuþavanja vrata sistemom bez kljuþa
preko daljinskog upravljaþa ili samim
kljuþem.
Videti "SISTEM OTVARANJA VRATA
DALJINSKOM
KOMANDOM"
u
indeksu pojmova.
KONTROLNA LAMPICA
ISKLJUýENOG SISTEMA ZAŠTITE
OD KRAĈE
Ako na vozilu postoji dodatni sistem
zaštite od kraÿe koji se odnosi na
Thatcham osiguranje, kontrolna lampica
iskljuþenog sistema zaštite od kraÿe
svetli, što znaþi da su iskljuþeni senzor
provale i nagiba nakon pritiskanja
dugmeta na plafonskoj presvlaci.
Kontrolna
lampica
se
iskljuþuje
ponovnim pritiskanjem dugmeta. Videti
dodatne informacije u delu "ZVUýNI
SIGNAL SIRENE" u ovom poglavlju.
C7E2033P
KONTROLNA LAMPICA
UKLJUýENIH SVETLA
Upozorava vozaþa na ukljuþena poziciona
svetla.
C0E2011A
2-26 INSTRUMENTI I KOMANDE
KONTROLNA LAMPICA NIVOA
MOTORNOG ULJA
Pali se kad je ukljuþen kontakt i gasi
nakon nekoliko sekundi.
Lampica svetli kada je nivo motornog ulja
prenizak.
Ukoliko se ukljuþi kontrolna lampica
nivoa motornog ulja, proverite nivo
motornog ulja i dodajte ulje po potrebi.
Videti dodatne informacije o postupku
provere
motornog
ulja
u
delu
"PROVERA NIVOA MOTORNOG
ULJA" u indeksu.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-27
INFORMACIONI DISPLEJ ZA
VOZAýA (DIC)
DIC je informacioni displej za vozaþa
koji prikazuje putni kompjuter, panel za
automatsku regulaciju temperature i
informacije o kompasu kad je kontakt
ukljuþen.
1. FATC (Full Automatic Temperature
Control) - displej potpuno automatske
regulacije temperature
2. Spoljašnja temperatura
3. Putni kompjuter
4. Kompas
2-28 INSTRUMENTI I KOMANDE
PUTNI KOMPJUTER
Domet sa preostalim gorivom
Putni kompjuter prikazuje vozaþu
informacije o vožnji kao što su, preostala
kilometraža sa trenutnom koliþinom
goriva, proseþna potrošnja goriva,
proseþna brzina i vreme vožnje.
Svaki put kada pritisnete dugme MODE
(režim rada), displej se menja po sledeüem
redosledu:
Ovaj režim prikazuje oþekivani domet
vožnje do praznog rezervoara sa
trenutnom koliþinom goriva.
Kada je domet do pražnjenja rezervoara
manji od 50 km, prikazuje se "---".
Domet sa preostalim gorivom o
Proseþna brzina o Vreme vožnje o
Proseþna potrošnja goriva o Domet sa
preostalim gorivom
Proseþna brzina, vreme vožnje ili proseþna
potrošnja goriva resetuju se pritiskanjem
dugmeta MODE (režim rada) duže od
2 sekunde.
Za promenu merne jedinice razdaljine,
uradite sledeüe:
1. Pritisnite SET dugme duže od dve
sekunde. Merna jedinica temperature
üe treptati.
2. Ponovo pritisnite SET dugme. Merna
jedinica razdaljine üe treptati.
3. Pritisnite dugme R ili C za promenu
merne jedinice (km f milja).
L7D2087A
NAPOMENA
Preostala razdaljina sa trenutnom
koliþinom goriva se može razlikovati
od aktuelne, zavisno od uslova
vožnje, stila vožnje ili brzine vozila.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-29
Proseþna brzina
Vreme vožnje
Proseþna potrošnja goriva
Ovaj režim prikazuje proseþnu brzinu. Za
resetovanje proseþne brzine na nulu,
pritisnuti dugme MODE (režim rada)
duže od dve sekunde.
Ovaj reim pokazuje celokupno vreme
vožnje. Za resetovanje vremena vožnje na
nulu, pritisnuti dugme MODE (režim
rada) duže od dve sekunde. Vreme vožnje
üe se pokrenuti od 0:00 nakon
pokazivanja 99:59.
Ovaj režim pokazuje proseþnu potrošnju
goriva.
L7D2085A
L7D2089A
NAPOMENA
• Proseþna potrošnja goriva se
resetuje na 10,0 ukoliko je
akumulator bio otkopþan.
• Da bi se resetovala proseþna
potrošnja na nulu, pritisnuti
MODE dugme duže od dve
sekunde.
L7D2086A
2-30 INSTRUMENTI I KOMANDE
NAPOMENA
• Proseþna potrošnja goriva se može
razlikovati od stvarne proseþne
potrošnje goriva zbog uslova
vožnje.
• Proseþna potrošnja goriva je
promenljiva i zavisi od uslova
vožnje, naþina vožnje ili brzine
vozila.
KOMPAS
Kalibracija kompasa
Pokazuje kretanje vozila u 8 razliþitih
pravaca – N, NE, E, SE, S, SW, W, NW
(S, SI, I, JI, J, JZ, Z i SZ).
Kad god su DIC ili akumulator otkopþani,
DIC se mora ponovo kalibrisati.
Vozilo treba da napravi krug od 360°.
Kompas neüe pravilno funkcionisati sve
dok ne bude kalibrisan.
1. Ukoliko
istovremeno
pritisnete
MODE ili SET dugme duže od dve
sekunde displej kompasa üe da trepüe.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-31
2. Odvezite polako vozilom jedan
kompletan krug u roku od 90 sekundi,
i nakon toga üe kalibracija biti
izvršena.
3. Kad je kalibracija završena displej
kompasa više neüe treptati. Vozilo
može da se zaokrene u bilo kom
pravcu levo ili desno.
ukoliko nemate mesta za okretanje
jednog celog kruga, okrenite vozilo
okolo kao što je prikazano na slici
ispod.
Uslovi za prekid kalibracije kompasa
•
•
Pritisnite uzastopce dva puta SET
dugme.
Vozilo se nije zaokrenulo u roku od
90 sekundi nakon ukljuþivanja režima
kalibracije.
NAPOMENA
• Pravac üe biti prikazan tokom
vožnje.
• Ukoliko displej kompasa nastavlja
da trepti, napravite polako još
jedan krug dok se ne ugasi.
NAPOMENA
U režimu za kalibraciju kompasa
pritisnite
dugme
SET
(PODEŠAVANJE) za prelazak u režim
za kalibraciju odstupanja. Tada
pritisnite dugme R ili C da biste
podesili
vrednost
kalibracije
odstupanja.
L7D2102A
Z PAŽNJA
Ako se mobilni telefoni ili magnetna
tela nalaze oko DIC-a, kompas
možda neüe pravilno raditi.
2-32 INSTRUMENTI I KOMANDE
DISPLEJ FACT-a/SPOLJAŠNJA
TEMPERATURA
Videti
"AUTOMATSKI
UREĈAJ" u indeksu pojmova.
KLIMA
PREKIDAýI I KOMANDE
PREKIDAý ZA SVETLA
Da bi ukljuþili ili iskljuþili prednja, zadnja
svetla i poziciona svetla, okrenite dugme
na
kraju
poluge
višenamenskog
prekidaþa.
Prekidaþ za svetlo sa automatskom
regulacijom svetla ima þetiri položaja za
aktiviranje razliþitih funkcija svetala na
sledeüi naþin:
•
•
Postoje tri položaja prekidaþa, koje
aktiviraju razne funkcije svetla po
sledeüem:
•
•
•
OFF (ISKLJU ýENO) : Sva svetla su
iskljuþena.
k: Svetle poziciona svetla, zadnja
svetla, svetla registarskih tablica i
svetla na instrument tabli.
L l: Svetle prednja oborena
svetla i sva gore navedena svetla.
•
•
I: Sva svetla su iskljuþena.
AUTO: Automatsko ukljuþivanje ili
iskljuþivanje svetala koja svetle u
položaju k ili L l u
zavisnosti od smanjenja spoljašnjeg
osvetljenja (osnovni položaj).
k: Svetle poziciona svetla, zadnja
svetla, svetla registarskih tablica i
svetla na instrument tabli.
L l: Svetle prednja oborena
svetla i svetla koja svetle u položaju
k.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-33
Za iskljuþivanje automatskog upravljanja
svetla, stavite prekidaþ svetla u OFF
položaj. Poluga ruþice posle otpuštanja üe
se automatski sama vratiti u normalan
položaj.
Za ukljuþivanje automatskog upravljanja
svetla, okrenite ponovo prekidaþ svetla u
OFF položaj.
Z PAŽNJA
U cilju pravilnog funkcionisanja,
uverite se da nema nalepnica ili
drugih predmeta preko senzora za
sunþevu svetlost koji se nalaze
ispred otvora za odmrzavanje
vetrobrana. Time možete prouzrokovati kvar senzora.
NAPOMENA
Ukoliko se otvore vrata vozaþa ili se
pritisne dugme za OTKLJUýAVANJE na daljinskom upravljaþu,
osvetljenje instrument table üe se
automatski
ukljuþiti
i
ostati
ukljuþeno još 30 sekundi.
PREKIDAý PRIGUŠENOG
OSVETLJENJA
PREKIDAý ZA PODEŠAVANJE
VISINE SNOPA SVETLOSTI
Ovaj prekidaþ reguliše jaþinu osvetljenosti instrument table.
Kada se ukljuþi oboreno svetlo, podesiti
visinu snopa svetlosti u skladu sa
optereüenjem vozila.
Za prigušenje svetla na instrument tabli,
pritisnite dugme i okrenite ga u pravcu
kazaljke na satu.
0 = Prednja sedišta zauzeta
Za pojaþanje svetla na instrument tabli,
pritisnite dugme i okrenite ga suprotno
pravcu kazaljke na satu.
2 = Sva sedišta zauzeta
prtljažnom prostoru
1 = Sva sedišta zauzeta
i
teret
u
3 = Vozaþevo sedište zauzeto i teret u
prtljažnom prostoru
2-34 INSTRUMENTI I KOMANDE
DNEVNA SVETLA
Ako je vozilo opremljeno dnevnim
svetlima, ona se ukljuþuju automatski
prilikom startovanja motora.
Dnevna svetla üe se ugasiti u sledeüim
uslovima:
•
•
•
Ako se motor zaustavi.
Ako su ukljuþena parking svetla.
Ako su ukljuþena oborena svetla.
UPOZORENJE O UKLJUýENIM
SVETLIMA
FUNKCIJA OSVETLJAVANJA "OD
VRATA DO VRATA"
Ukoliko se vrata vozaþa otvore kada je
prekinut kontakt i prekidaþ za svetlo u
položaju k ili L l, þuje se
upozoravajuüi zvuþni signal. Ali ako se
svetla ponovo ukljuþe nakon njihovog
iskljuþenja za vreme zvuþnog upozorenja,
zvuþni signal üe se ugasiti.
Kada je napolju dovoljno mraþno,
funkcija osvetljavanja "od vrata do vrata"
obezbeÿuje jedan vremenski period
spoljašnje osvetljenje za napuštanje
okoline vozila. Sistem se aktivira kada su
ukljuþena spoljašnja svetla na osnovu
automatskog sistema osvetljavanja, i kad
je iskljuþeno paljenje.
ZAŠTITA PROTIV PRAŽNJENJA
AKUMULATORA
Na vašem vozilu postoji funkcija koja
spreþava pražnjenje akumulatora ako
sluþajno ostanu ukljuþena prednja svetla,
parkirna svetla, svetla za maglu itd. Ako
ova svetla ostanu ukljuþena, automatski
se iskljuþuju 10 minuta nakon što se kljuþ
u kontakt bravi postavi u položaj OFF
(ISKLJUýENO).
Zaštita protiv pražnjenja akumulatora više
neüe biti u funkciji ukoliko se 10 minuta
nakon aktiviranja ove funkcije svetla
ponovo ukljuþe.
OSVETLJAVANJE PRILIKOM
DOLASKA
Sistem se aktivira kad je prekidaþ za
svetlo u AUTO položaju i kad je napolju
dovoljno mraþno.
Kada pritisnete UNLOCK dugme na
daljinskom upravljaþu kako bi ušli u
vozilo, sva þetiri pokazivaþa pravca
zatrepte dva puta i spoljašnja svetla
automatski se ukljuþuju na oko
20 sekundi.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-35
OSVETLJENJE AKTIVIRANO
BRISAýEM
Sistem se aktivira kad je prekidaþ za
svetla u AUTO položaju.
Ako brisaþi vetrobrana konstantno rade
8 ciklusa, spoljašnja svetla üe automatski
ukljuþiti.
RUýICA POKAZIVAýA PRAVCA
Skretanje DESNO:Pomerite ruþicu pokazivaþa na gore.
Skretanje LEVO:Pomerite ruþicu pokazivaþa na dole.
Kada je skretanje završeno, svetlo üe se
automatski iskljuþiti i ruþica üe se vratiti u
prvobitni položaj.
Kada prelazite iz jedne saobraüajne trake
u drugu, ruþicu pomerite samo delimiþno
i zadržite je u tom položaju. Kada se
ruþica otpusti, sama üe se vratiti u
normalan položaj.
NAPOMENA
Ukoliko blago pomerite ruþicu
prema gore ili dole i otpustite je,
svetla za pokazivanje pravca üe se
automatski aktivirati tri puta.
2-36 INSTRUMENTI I KOMANDE
PREKIDAý DUGOG SVETLA
Za ukljuþivanje dugog svetla:
•
Uverite se da su oborena svetla
ukljuþena.
• Pomerite
ruþicu
kombinovanog
prekidaþa prema instrument tabli.
Kontrolna lampica dugog svetla üe se
upaliti na instrument tabli kada se ukljuþi
dugo svetlo.
Za prekopþavanje svetla sa dugih na
oborena, povucite ruþicu nazad prema
upravljaþu u njen normalan položaj.
Z PAŽNJA
• Uvek prekopþajte duga svetla na
oborena prilikom mimoilaženja sa
drugim vozilima ili ukoliko su
druga vozila ispred vas.
Prednja
duga
svetla
mogu
privremeno da zaslepe druge vozaþe,
što može da dovede do sudara.
PREKIDAý ZA SVETLOSNI SIGNAL
(ABLEND)
Da bi ukljuþili svetlosni signal, povucite
ruþicu sa kombinovanim prekidaþem
prema sebi i opustite je. Ruþica
kombinovanog prekidaþa posle otpuštanja
üe se sama vratiti u normalan položaj.
Duga svetla ostaju upaljena sve dok držite
ruþicu
kombinovanog
prekidaþa
povuþenu prema sebi.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-37
PREKIDAý PREDNJIH SVETLA ZA
MAGLU
Svetla za maglu obezbeÿuju:
•
Dodatno osvetljenje boþnih strana
puta ispred vas.
• Poveüanu vidljivost po magli ili
snegu.
Da bi ukljuþili svetla za maglu:
•
•
Uverite se da je prekidaþ za svetlo u
položaju k ili L l.
Zaokrenite prsten na sredini ruþice sa
prekidaþima za svetlo u položaj F.
Kada ga otpustite, prsten üe se
automatski vratiti u normalan položaj.
Kontrolna lampica na instrument tabli
svetli sve dok su ukljuþena prednja svetla
za maglu.
Da biste iskljuþili svetla za maglu,
okrenite prsten ponovo u položaj F.
Kontrolna lampica prednjih svetla za
maglu üe se ugasiti.
Ukoliko
je
vozilo
opremljeno
automatskim
upravljanjem
svetla,
poziciona i oborena svetla üe se
istovremeno ukljuþiti ako se ukljuþe
prednja svetla za maglu.
PREKIDAý ZADNJEG SVETLA ZA
MAGLU
Za ukljuþivanje zadnjih svetala za maglu,
okrenite prsten na sredini ruþice sa
prekidaþima za svetlo u položaj f kada
su ukljuþena prednja oborena svetla ili
parkirna svetla i prednja svetla za maglu.
Poluga ruþice üe se automatski sama
vratiti u normalan položaj.
Kontrolna lampica zadnjeg svetla za
maglu se pali na instrument tabli kada se
ukljuþe zadnja svetla za maglu.
Da biste iskljuþili svetla za maglu,
okrenite prsten ponovo u položaj f.
Kontrolna lampica zadnjeg svetla za
maglu üe se ugasiti.
2-38 INSTRUMENTI I KOMANDE
Ukoliko
je
vozilo
opremljeno
automatskim
upravljanjem
svetla,
poziciona i oborena svetla üe se
istovremeno upaliti ako se ukljuþe zadnja
svetla za maglu.
BRISAýI VETROBRANA
Z PAŽNJA
• Vožnja uz smanjenu vidljivost za
vozaþa može dovesti do udesa,
rezultujuüi povredu putnika i
ošteüenja vašeg vozila ili drugih
objekata.
• Ne ukljuþujte brisaþe ukoliko je
vetrobransko
staklo
suvo,
smrznuto ili je pod snegom,
odnosno zaleÿeno. Korišüenjem
brisaþa na vetrobranu sa preprekama može doüi do ošteüenja
metlica brisaþa, motora brisaþa i
stakla.
• Pri niskim spoljašnjim temperaturama
pre
ukljuþivanja
proveriti da metlice brisaþa nisu
zaleÿene za vetrobransko staklo.
Ako se koriste zamrznute metlice,
može da se ošteti motor brisaþa.
Brisaþi vetrobrana se ukljuþuju tako što se
poluga za njihovo ukljuþivanje pomeri
prema gore kada je kontakt u položaju
ACC ili ON.
Brisaþi vetrobranskog stakla funkcionišu u
sledeüa þetiri položaja:
•
•
OFF (ISKLJUýENO): Sistem je
iskljuþen. Osnovni položaj.
INT (ISPREKIDAN RAD): Isprekidan
rad.(Pomerite polugu u ovaj položaj da
biste odabrali odloženi ciklus brisanja.
Zaokrenite prsten za podešavanje
isprekidanog rada – ciklusa sa kraüim ili
dužim odlaganjem. Oznaka "S"
oznaþava reÿe kretanje brisaþa, a oznaka
"F" þešüe. Za vreme intervalnog rada
brisaþa, trajanje ciklusa zavisi i od brzine
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-39
•
•
vozila. Kako se brzina vozila poveüava,
automatski se smanjuje vreme odlaganja
ciklusa.)
LO (MALA BRZINA): Stalno
brisanje malom brzinom. Ruþicu
pomeriti na drugi stepen.
HI (VELIKA BRZINA): Stalno
brisanje velikom brzinom. Poluga
podignuta na treüi nivo.
NAPOMENA
Pohabane metlice ne mogu potpuno
obrisati vetrobransko staklo þime se
smanjuje vidljivost.
• Zamenite
pohabane
metlice
brisaþa.
Funkcionisanje pri slabijim
padavinama
Da bi se brisaþi ukljuþili samo za jedan
ciklus (slaba kiša ili sumaglica), lagano
pomerite prekidaþ prema doloe i otpustite
ga.
Ruþica posle otpuštanja üe se vratiti
automatski u svoj normalan položaj.
Brisaþi üe raditi samo jedan ciklus.
Automatski brisaþi sa senzorom za
kišu
Senzor za kišu otkriva koliþinu vode na
vetrobranu i automatski reguliše brisaþe
vetrobrana.
Brisaþi vetrobrana se koriste automatski
kada se ruþica brisaþa/peraþa vetrobrana
pomeri u položaj AUTO.
Osetljivost sistema se može podešavati
okretanjem prstena ruþice brisaþa/peraþa
vetrobrana prema gore ili dole.
Da bi iskljuþili sistem pomeriti ruþicu
brisaþa/peraþa vetrobrana u položaj OFF
(iskljuþeno).
Z PAŽNJA
U autoperionicama brisaþi vetrobrana ne smeju da se ukljuþe ili
prebace u automatski režim sa
senzorom za kišu. Ovo može oštetiti
metlicu brisaþa ili sistem za brisanje
vetrobrana.
Kada je prekidaþ paljenja u položaju ACC
a poluga za brisaþe u AUTO položaju,
brisaþi üe se aktivirati jedan put da bi
proverili rad sistema.
Da bi osigurali nesmetan rad senzora za
kišu oblast oko njega mora biti oþišüen od
prašine i prljavštine. Vozila sa senzorom
za kišu mogu se prepoznati po podruþju
senzora
smeštenom
pri
vrhu
vetrobranskog stakla.
Brisaþi ne rade kada je ruþica menjaþa
(sklop automatskog menjaþa i diferencijala) u položaju "N" i brzina vozila
manja od 5 km/h.
2-40 INSTRUMENTI I KOMANDE
SISTEM ZA PRANJE
VETROBRANSKOG STAKLA
Z PAŽNJA
• Vožnja uz smanjenu vidljivost za
vozaþa može dovesti do udesa,
rezultujuüi povredu putnika i
ošteüenja vašeg vozila ili drugih
objekata.
• Ne prskati teþnost za pranje
vetrobranskog stakla pri niskim
temperaturama.
• Zagrejte vetrobransko staklo pre
korišüenja sistema za pranje.
Teþnost za pranje može da se zaledi
na smrznutom vetrobranu i smanji
vidljivost.
Da bi poprskali teþnost po vetrobranskom
staklu:
•
Ukljuþite kontakt u položaj ACC ili
ON.
• Povucite polugu brisaþa / peraþa
vetrobrana prema sebi.
Kada povuþete ruþicu i držite je manje od
0,6 sekundi, dešava se sledeüe:
•
Teþnost za pranje prska po vetrobranu
(brisaþi vetrobrana ne rade).
Kada povuþete ruþicu i držite je više od
0,6 sekundi, dešava se sledeüe:
•
•
Teþnost üe se prskati na vetrobransko
staklo.
Brisaþi vetrobrana üe raditi 2 ciklusa
nakon što se polouga otpusti i još
jedan ciklus nakon 3 sekunde.
Z PAŽNJA
• Ne ukljuþujte peraþe vetrobrana
bez prekida duže od 10 sekundi ili
kada je rezervoar teþnosti za
pranje prazan.
Motor sistema za pranje se može
pregrejati
i
oštetiti
što
üe
prouzrokovati skupe popravke.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-41
Dopunjavanje teþnosti za pranje
vetrobranskog stakla
Za preporuþen postupak dopunjavanja
rezervoara peraþa vetrobranskog stakla
videti
"TEýNOST
ZA
PRANJE
VETROBRANSKOG
STAKLA"
u
indeksu pojmova.
BRISAý I PERAý ZADNJEG STAKLA
Z PAŽNJA
• Vožnja uz smanjenu vidljivost za
vozaþa može dovesti do udesa,
rezultujuüi povredu putnika i
ošteüenja vašeg vozila ili drugih
objekata.
• Ne ukljuþujte brisaþ zadnjeg
stakla ukoliko je zadnje staklo
suvo, smrznuto ili je pod snegom.
Upotrebom brisaþa na zapreþenom staklu može doüi do
ošteüenja metlica brisaþa, motora
brisaþa i stakla.
• Pre ukljuþivanja proveriti da se
metlica brisaþa nije zaledila. Ako
se koriste zamrznute metlice,
može da se ošteti motor brisaþa.
Brisaþi zadnjeg stakla se ukljuþuju tako
što se kraj poluge za njihovo ukljuþivanje
okrene prema gore kada je kontakt u
položaju ACC ili ON.
Brisaþi zadnjeg stakla funkcionišu u
sledeüa tri položaja:
•
•
•
OFF (ISKLJUýENO): Sistem je
iskljuþen. Osnovni položaj.
INT
(ISPREKIDAN
RAD):
Isprekidan rad.
LO (MALA BRZINA): Stalno
brisanje malom brzinom.
2-42 INSTRUMENTI I KOMANDE
Da bi poprskali teþnost po zadnjem
staklu, pritisnite dugme na kraju poluge
sve dok teþnost ne krene. Ako otpustite
dugme, prskanje prestaje, ali brisaþi üe
nastaviti rad još tri puta.
Z PAŽNJA
• Ne prskati teþnost za pranje
zadnjeg
stakla
pri
niskim
temperaturama.
• Zagrejte zadnje staklo pre
korišüenja sistema za pranje.
Pri niskim temperaturama teþnost
za pranje zadnjeg stakla može da se
zaledi i smanji vidljivost.
Z PAŽNJA
• Ne ukljuþujte peraþe zadnjeg
stakla bez prekida duže od
10 sekundi ili kada je rezervoar
teþnosti za pranje prazan.
Motor sistema za pranje se može
pregrejati
i
oštetiti
što
üe
prouzrokovati skupe popravke.
Zadnji "inteligentni" brisaþ
Da bi se osigurala þista preglednost po
kiši, zadnji brisaþ üe se automatski
ukljuþiti prilikom biranja stepena hoda u
nazad ako su prednji brisaþi ukljuþeni.
Dopunjavanje teþnosti za pranje
vetrobranskog stakla
Za preporuþen postupak dopunjavanja
rezervoara peraþa vetrobranskog stakla
videti
"TEýNOST
ZA
PRANJE
VETROBRANSKOG
STAKLA"
u
indeksu pojmova.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-43
PERAý PREDNJ. SVETLA
PREKIDAý SVETLA UPOZORENJA
Vaše vozilo može biti opremljeno
peraþima za prednja svetla. Peraþi
prednjih svetla þiste prljavštinu sa stakla
svetla.
Treptajuüe svetlo upozorenja se koristi u
sledeüim situacijama:
Za pranje prednjih svetla, pritisnite
dugme za pranje koji se nalazi na levoj
strani instrument table kada su prednja
svetla ukljuþena. Teþnost za pranje je
poprskana na prednja svetla. Nakon toga,
sistem za pranje je onemoguüen za rad
oko 2 minuta. Ako je nivo teþnosti za
pranje nizak, sistem za pranje nemože
raditi oko 4 minuta nakon prskanja
teþnosti.
•
Za upozoravanje ostalih uþesnika u
saobraüaju na opasnost.
• Kada je vaše vozilo opasno po
saobraüaj.
Treptajuüe svetlo upozorenja se može
ukljuþiti bez obzira da li je kontakt
ukljuþen ili ne.
Da bi ukljuþili treptajuüe svetlo
upozorenja, pritisnite dugme koje se
nalazi na sredini instrument table.
Da bi iskljuþili treptajuüa svetla
upozorenja, ponovo pritisnite isto dugme.
PREKIDAý ZA ODLEĈIVANJE
ZADNJEG STAKLA I SPOLJAŠNJIH
RETROVIZORA
Z PAŽNJA
Ne koristite opciju odleÿivanja u
sledeüim uslovima:
• Motor ne radi.
• Neposredno nakon pokretanja
motora.
• Zadnje staklo ili vetrobran nisu
oþišüeni od snega ili leda.
Ukoliko koristite opciju odmrzavanja
pod ovim uslovima, akumulator se
može veoma brzo isprazniti.
Tako može da se ošteti vozilo, zbog
þega üe biti potrebna zamena nekih
delova.
2-44 INSTRUMENTI I KOMANDE
Da bi odmrzli zadnje staklo, ukljuþite
kontakt i pritisnite prekidaþ za
odmrzavanje zadnjeg stakla i spoljašnjih
retrovizora.
Kontrolna
lampica
u
prekidaþu üe zasvetliti.
Sistem za odmrzavanje üe se automatski
iskljuþiti otprilike nakon 15-ak minuta.
Da bi ruþno iskljuþili sistem odmrzavanja,
ponovo pritisnite isto dugme.
Uverite se da je prekidaþ odmrzavanja
iskljuþen
nakon
postizanja
jasne
vidljivosti.
Z PAŽNJA
Neadekvatno održavanje vozila
može oštetiti žice grejaþa zadnjeg
stakla ili ogrebati staklo.
• Ne koristiti oštre predmete i
abrazivna sredstva za þišüenje
zadnjeg stakla vašeg vozila.
• Nemojte ogrebati ili oštetiti žice
grejaþa stakla kada þistite zadnje
staklo.
Vožnja u uslovima smanjene
vidljivosti može da dovede do udesa,
telesnih povreda i ošteüenja vozila ili
druge imovine.
Grejanje vetrobranskog stakla
Vaše vozilo možda ima grejaþe
vetrobranskog stakla koji se mogu
koristiti za njegovo odleÿivanje. Ova
funkcija radi jedino kad je ukljuþen
kontakt.
Duž donje ivice vetrobrana nalazi se
grejaþ.
Pritisnite dugme za odleÿivanje zadnjeg
stakla i spoljašnjih ogledala da bi grejali
vetrobran. Kontrolna lampica u dugmetu
üe se upaliti da Vam da do znanja da je
funkcija aktivirana.
Nakon 15 minuta od kako je pritisnuto
dugme, grejaþ prednjeg vetrobrana üe se
iskljuþiti. Osim toga, može da se iskljuþi
ponovnim pritiskanjem dugmeta ili
zaustavljanjem motora.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-45
KONTROLNA LAMPICA
SIGURNOSNOG POJASA
SUVOZAýA
Kontrolna lampica sigurnosnog pojasa
kod suvozaþa pali se na nekoliko sekundi
prilikom davanja kontakta, a zatim gasi.
Ovo znaþi da sistem vrši samoproveru.
Ukoliko mesto suvozaþa nije slobodno,
svetlo üe se ugasiti.
Nakon startovanja motora i zauzetosti
suvozaþevog mesta, ako sigurnosni pojas
suvozaþa nije zakopþan, lampica üe
treptati oko 90 sekundi i nakon toga üe
svetleti sve dok se pojas ne zakopþa.
Nakon toga, ako brzina vozila prekoraþi
22 km/h, lampica üe ponovo treptati i
upozoravajuüi zvuþni signal üe se þuti oko
90 sekundi, a zatim üe svetleti sve dok
suvozaþ ne veže sigurnosni pojas.
NAPOMENA
Ukoliko zakopþate sigurnosni pojas
suvozaþa kad se upali lampica ili
trepti nakon što sistem izvrši
samoproveru, kontrolna lampica
sigurnosnog pojasa üe se odmah
ugasiti.
Ako treba da iskljuþite upozoravajuüe
zvuþne signale, a ne da vežete sigurnosni
pojas, postupak je sledeüi: kada je kljuþ u
kontakt bravi u položaju ON, stavite
jeziþak u kopþu sigurnosnog pojasa, a
zatim ga izvucite. Ovu operaciju bi
trebalo izvršiti dva puta u roku od
10 sekundi.
Zvuk upozorenja üe se ponovo þuti
nekoliko minuta nakon iskljuþivanja
kontakta.
TEMPOMAT
Ukoliko vaše vozilo ima tempomat,
možete održavati brzinu od oko 40 km/h
ili više bez držanja noge na pedali gasa.
To može da bude vrlo korisno na dugim
putovanjima. Tempomat ne radi ako
brzina padne ispod 40 km/h.
Tempomat se iskljuþuje kada pritisnete
koþnicu ili dugme Q.
Ukoliko je na vaem vozilu ukljuþen
tempomat
kada
sistem
kontrole
proklizavanja (opcija) poþinje da
ograniþava okretanje toþkova, tempomat
se automatski iskljuþuje. Kada putni
uslovi ponovo omoguüe bezbedno
korišüenje, tempomat se može ponovo
ukljuþiti.
2-46 INSTRUMENTI I KOMANDE
Z PAŽNJA
• Tempomat može biti opasan tamo
gde nije moguüa bezbedna vožnja
stalnom brzinom. Znaþi, ne
upotrebljavajte tempomat na
putevima sa puno krivina ili u
gustom saobraüaju.
• Korišüenje tempomata može da
bude
opasno
na
klizavim
putevima. Na njima brze promene
u prianjanju pneumatika mogu da
prouzrokuju preveliko klizanje
toþkova i gubitak kontrole. Ne
koristite tempomat na klizavim
putevima.
PODEŠAVANJE TEMPOMATA
1. Da biste ukljuþili tempomat, pritisnite
dugme J sa desne strane upravljaþa.
2. Ubrzajte do željene brzine.
3. Pritisnite dugme SET/- i otpustite ga.
Kontrolna lampica üe zasvetliti na
instrument tabli kako bi pokazao da je
tempomat ukljuþen.
4. Skinite stopalo sa pedale gasa.
Z PAŽNJA
Ako ostavite tempomat ukljuþen,
kada ga ne koristite, možete
sluþajno
pritisnuti
dugme
i
aktivirati tempomat kada to ne
želite. Tada možete da se uplašite, pa
þak i da izgubite kontrolu. Prekidaþ
tempomata treba uvek da bude
iskljuþen, osim onda kada se koristi.
AKTIVIRANJE PRETHODNO
PODEŠENE BRZINE
Pretpostavimo da ste podesili tempomat
na željenu brzinu, a zatim pritisli pedalu
koþnice ili dugme Q. Ovo naravno
iskljuþuje tempomat. Ali nemate potrebe
za ponovnim nameštanjem. Kada
dostignete brzinu od oko 40 km/h ili više,
lagano pritisnite dugme RES/+.
Vratiüete se pravo na prethodno podešenu
brzinu i nastaviti da vozite. Ukoliko
pritisnete i duže držite dugme RES/+,
brzina vozila üe se poveüavati sve dok ne
otpustite dugme ili pritisnete pedalu
koþnice ili dugme Q. Prema tome,
ukoliko ne želite da poveüate brzinu
vozila, ne držite dugme RES/+ pritisnuto.
POVEûANJE BRZINE TOKOM
KORIŠûENJA TEMPOMATA
Dva su naþina da poveüate brzinu:
•
•
Upotrebite pedalu gasa da bi poveüali
brzinu. Pritisnite dugme SET/-, a
zatim ga otpustite zajedno sa pedalom
gasa. Sada üete se voziti veüom
brzinom.
Pritisnite dugme RES/+. Držite je u
tom položaju dok ne postignete brzinu
koju želite i nakon toga otpustite
dugme. Za postepeno poveüanje
brzine, lagano pritiskajte dugme
RES/+, a zatim ga otpustite. Svaki put
kad to uradite Vaše vozilo üe se kretati
brže za oko 2 km/h. Funkcija ubrzanja
se aktivira samo nakon ukljuþivanja
tempomata pritiskanjem dugmeta
SET/-.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-47
SMANJENJE BRZINE TOKOM
KORIŠûENJA TEMPOMATA
Dva su naþina smanjenja brzine dok
koristite tempomat:
•
•
Pritisnite i držite dugme SET/- sve
dok ne postignete željenu manju
brzinu, a zatim ga otpustite.
Za postepeno smanjenje brzine,
lagano pritiskajte dugme SET/-. Svaki
put kad to uradite Vaše vozilo üe se
kretati sporije za oko 2 km/h.
PRETICANJE DRUGOG VOZILA
TOKOM KORIŠûENJA TEMPOMATA
Upotrebite pedalu gasa kako bi poveüali
brzinu. Kada skinete stopalo sa pedale,
vozilo üe usporiti do brzine koju ste pre
toga namestili.
KORIŠûENJE TEMPOMATA NA
UZBRDICAMA
Kako dobro üe tempomat raditi na
brdovitom terenu zavisi od brzine, tereta i
stepena uspona brda. Kada se kreüete na
strmom terenu možda morate pritisnuti
pedalu gasa da bi održali vašu brzinu.
Kada se kreüete nizbrdo, možda morate
da koþite ili izaberete niži stepen prenosa
da biste zadržali manju brzinu. Naravno,
kada pritisnete pedalu koþnice, tempomat
se iskljuþuje. Mnogi vozaþi su naišli na
ovo i bili u nevolji te zbog toga ne
koristite tempomat na strmim terenima.
KLJUýEVI
Uz vaše novo vozilo dobijate dva kljuþa.
ISKLJUýIVANJE TEMPOMATA
Broj kljuþa je utisnut na ploþici kljuþa. Da
bi vozilo bilo bezbedno, držite ploþicu sa
brojem kljuþa na bezbednom mestu, a ne
u vozilu. Preporuþuje se zapisivanje broja
kljuþa na sigurno mesto, ali ne u vozilu.
Postoji nekoliko naþina da iskljuþite
tempomat:
Na taj naþin spreþavate neovlašüeno lice
da doÿe do duplikata kljuþa.
•
•
Ukoliko imate ruþni menjaþ, lagano
pritisnite pedalu koþnice ili dugme Q
ili pedalu kvaþila.
Pritisnite dugme J na tabli
tempomata.
BRISANJE MEMORIJE BRZINE
Kada iskljuþite tempomat ili motor,
memorija prethodno podešene brzine
tempomata se briše.
Z UPOZORENJE
Ne ostavljajte kljuþ u vozilu.
• Zakljuþajte vozilo.
• Ponesite kljuþ sa sobom.
2-48 INSTRUMENTI I KOMANDE
KLJUý SA ELEMENTOM NA
OTVARANJE
Pritisnuti dugme za otvaranje. Pritisnuti
dugme za sklapanje i zvuþno aktivirati
element kljuþa.
NAPOMENA
U sluþaju da izgubite kljuþ, nove
kljuþeve možete dobiti od ovlašüenog
servisera za Chevrolet kada mu
dostavite broj kljuþa i identifikacioni
broj vozila (VIN).
Videti "IDENTIFIKACIONI BROJEVI" u indeksu kako bi mogli
pronaüi VIN.
Radi zaštite vašeg vozila od kraÿe, u
Vaše vozilo je ugraÿen elektronski
sistem imobilajzera. Samo kljuþevi
koji imaju odgovarajuüi elektronski
kod mogu da pokrenu motor. ýak i
ako kljuþ ima isti profil, neüe moüi da
pokrene motor ukoliko nema i
odgovarajuüi elektronski kod. Uvek
nabavite rezervne ili dodatne
kljuþeve od ovlašüenog servisera za
Chevrolet.
Istovremeno najviše 10 kljuþeva
može biti usklaÿeno sa vašim
vozilom.
Videti "IMOBILAJZER" u indeksu
pojmova.
SISTEM OTVARANJA VRATA
DALJINSKIM UPRAVLJAýEM
Sistem otvaranja vrata daljinskim
upravljaþem omoguüava zakljuþavanje i
otkljuþavanje vrata na rastojanju od oko
6 m od vozila pomoüu predajnika.
LED na daljinskom upravljaþu trepti kada
je sistem u funkciji.
1. Dugme za ZAKLJUýAVANJE: Služi
za zakljuþavanje svih vrata. Sistem
zaštite od kraÿe üe se aktivirati i
treptajuüa svetla upozorenja üe
zatreptati jednom.
2. Dugme za OTKLJUýAVANJE: Služi
za otkljuþavanje svih vrata. Sistem
zaštite od kraÿe üe se deaktivirati i
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-49
treptajuüa svetla upozorenja üe
zatreptati dva puta.
U nekim državama vozaþeva vrata se
otkljuþavaju kada se dugme za
OTKLJUýAVANJE pritisne jedanput. Da
bi se otkljuþala sva vrata, ponovo
pritisnuti dugme za OTKLJUýAVANJE u
roku od 3 sekunde.
3. Dugme za STAKLO PRTLJAŽNIKA:
Odbravljuje staklo prtljažnika ako se
pritisne na oko 1 sekundu.
NAPOMENA
Domet daljinskog upravljanja zavisi
od uslova okoline u kojoj se nalazite.
NAPOMENA
Dugmad za ZAKLJUýAVANJE,
OTKLJUýAVANJE i STAKLO
PRTLJAŽNIKA ne rade ukoliko je
kljuþ u kontakt bravi.
NAPOMENA
Ukoliko se pritisne dugme UNLOCK
na daljinskom upravljaþu, osvetljenje
instrument table üe se automatski
upaliti i ostatiti tako još 30 sekundi
sve dok je prekidaþ paljenja u ACC
položaju.
ZAKLJUýAVANJE VRATA
I AKTIVIRANJE SISTEMA ZAŠTITE
OD KRAĈE
1. Zatvoriti sve prozore.
2. Postaviti kljuþ u kontakt bravi u
položaj LOCK (ZAKLJUýAVANJE)
i izvaditi ga.
3. Svi putnici treba da napuste vozilo.
4. Zatvoriti sva vrata, poklopac motora i
prtljažnik.
5. Pritisnite i otpustite LOCK (dugme za
zakljuþavanje)
na
daljinskom
upravljaþu.
LED üe na daljinskom upravljaþu üe
trepnuti.
• Sva vrata se zakljuþavaju.
• Svi pokazivaþi pravca üe zasvetliti
jednom.
• Sistem zaštite od kraÿe se aktivira
nakon 30 sekundi.
Dok je kljuþ u kontakt bravi, sistem
zaštite od kraÿe na daljinskom upravljaþu
ne funkcioniše.
NAPOMENA
Sistem može da se ukljuþi þak i kada
su prozori otvoreni. Zatvorite sva
vrata i prozore pre izlaska iz vozila.
NAPOMENA
Ukoliko se pritisne dugme za
zakljuþavanje
na
daljinskom
upravljaþu kada vrata, poklopac
motornog prostora ili prtljažnik nisu
potpuno zatvoreni, sistem zaštite od
kraÿe je u "otvorenom" položaju i
kontrolna lampica bezbednosti üe
ubrzano treptati. Sistem prelazi na
"zatvoreni" položaj kada su sva vrata,
poklopac motornog prostora i
prtljažnik potpuno zatvoreni. U ovom
položaju zakljuþavanja kontrolna
lampica bezbednosti svetli kontinuirano. Ukoliko se pritisne dugme za
zakljuþavanje nakon što su sva vrata,
poklopac motornog prostora i
prtljažnik zatvoreni, "otvoreno"
stanje üe se preskoþiti, i sistem üe
direktno preüi na "zatvoreno" stanje,
a kontrolna lampica svetli kontinuirano.
NAPOMENA
Sistem zaštite od kraÿe se aktivira
ako su vrata ruþno zakljuþana isto
tako kao kad se koristi daljinski
upravljaþ.
2-50 INSTRUMENTI I KOMANDE
6. Kontrolna lampica bezbednosti treba
da trepüe polako nakon što je svetlela
oko 30 sekundi od trenutka kada je
sistem prešao u "zatvoreno" stanje.
Ukoliko je LOCK dugme na
daljinskom upravljaþu pritisnuto drugi
put, sistem zaštite od kraÿe üe se
odmah
aktivirati,
preskaþuüi
30 sekundi zadrške. Kontrolna lampica
sigurnosti se nalazi u donjem desnom
delu sata. Videti "KONTROLNA
LAMPICA SIGURNOSTI" u indeksu
pojmova.
Z UPOZORENJE
• Ne zakljuþavati vozilo ukoliko je
neko ostao u vozilu.
• Nikada bez nadzora ne ostavljati
decu ili kuüne ljubimce u vozilu.
Temperatura unutar vozila može
brže da poraste i postigne znatno
veüu vrednost u odnosu na
temperaturu izvan vozila.
To može dovesti do teških povreda ili
smrti.
ZVUK SIRENE
ZVUK SIRENE
Sistem obezbeÿuje vizuelni (spoljašnja
svetla trepüu) znak i zvuþni (zvuk sirene)
na oko 30 sekundi kada su jedna od vrata,
prtljažnik ili poklopac motornog prostora
otvoreni bez upotrebe kljuþa ili bez
pritiska dugmeta za otkljuþavanje na
daljinskom upravljaþu.
Ako na vozilu postoji dodatni sistem
zaštite od kraÿe koji se odnosi na
Thatcham osiguranje, on ima senzor
provale, senzor nagiba i senzor detekcije
loma stakla.
Da bi zaustavili zvuk alarma
•
Pritisnite dugme za ZAKLJUýAVANJE
ili OTKLJUýAVANJE na daljinskom
upravljaþu.
• Otkljuþajte vozaþeva vrata kljuþem.
(Tako se u nekim državama ne može
iskljuþiti sirena. Iskljuþite je pritiskanjem
dugmeta za ZAKLJUýAVANJE ili
OTKLJUýAVANJE.)
Ukoliko je i dalje prisutan neovlašüeni
ulazak, zvuk alarma üe se periodiþno
ponavljati.
Ako sistem ne funkcioniše na gore opisan
naþin, proverite ga u servisu. Preporuþljivo
je da to bude ovlašüeni serviser za
Chevrolet.
Sistem kontroliše unutrašnji prostor
pomoüu ovih senzora i ukljuþuje sirenu
ako detektuje provalu u putniþki prostor,
kraÿu pneumatika ili neplaniranu vuþu.
Iskljuþivanje sirene:
•
Pritisnite dugme za ZAKLJUýAVANJE
ili OTKLJUýAVANJE na daljinskom
upravljaþu.
Ako je ipak ušla neovlašüena osoba, sirena
üe se ukljuþivati periodiþno.
NAPOMENA
Ukljuþiüe se alarm ako se vrata
otvore kljuþem kada je ukljuþen
režim zaštite od kraÿe.
Vrata treba otvoriti pomoüu
dugmeta za OTKLJUýAVANJE na
daljinskom upravljaþu.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-51
NAPOMENA
Kucnite po otvoru za kljuþ ili
zagrejte kljuþ ako vrata ne mogu da
se otvore kada je otvor za kljuþ
zamrznut po hladnom vremenu.
Z UPOZORENJE
Ne zakljuþavajte vozilo pomoüu
daljinskog upravljaþa ako neko treba
da ostane unutra.
Daljinski
upravljaþ
ukljuþuje
unutrašnju zaštitu, koja ukljuþuje
sirenu pri detekciji pokreta unutar
vozila.
Nikada bez nadzora ne ostavljajte
decu ili kuüne ljubimce u vozilu.
Temperatura unutar vozila može
brže da poraste i postigne znatno
veüu vrednost u odnosu na
temperaturu izvan vozila.
To može dovesti do teških povreda ili
smrti.
Ako želite da iskljuþite dodatni sistem
zaštite od kraÿe, pritisnite dugme na
plafonskoj presvlaci. Ukljuþiüe se
kontrolna lampica iskljuþenog sistema
zaštite od kraÿe.
Kada se ukljuþi dodatni sistem zaštite od
kraÿe ponovnim pritiskanjem dugmeta,
iskljuþuje
se
kontrolna
lampica
iskljuþenog sistema zaštite od kraÿe.
OTKLJUýAVANJE VRATA
I DEAKTIVIRANJE SISTEMA ZAŠTITE
OD KRAĈE
1. Otkljuþajte kljuþem vrata vozaþa. Ili,
2. Pritisnite i otpustite UNLOCK (dugme
za otkljuþavanje) na daljinskom
upravljaþu.
• LED üe na daljinskom upravljaþu üe
trepnuti.
• Sva vrata se otkljuþavaju.
• Svi pokazivaþi pravca üe zasvetleti
dva puta.
• Sistem zaštite od kraÿe je
deaktiviran.
U nekim državama alarm se može ukljuþiti
pri otkljuþavanju vozaþevih vrata kljuþem.
Otkljuþajte vrata pritiskanjem dugmeta za
OTKLJUýAVANJE
na
daljinskom
upravljaþu.
Automatsko zakljuþavanje vrata
Ako se vrata ne otvore ili se motor ne
startuje u roku od 30 sekundi nakon što
ste otkljuþali vrata uz pomoü daljinskog
upravljaþa, sva vrata se automatski
zakljuþavaju i program zaštite od kraÿe se
ponovo ukljuþuje.
2-52 INSTRUMENTI I KOMANDE
DALJINSKI UPRAVLJAý
Zamena baterije
Svaki daljinski upravljaþ koji se dobija uz
vozilo je elektronski kodiran da bi se
spreþilo da se nekim drugim daljinskim
upravljaþem otvori Vaše vozilo.
Ako se signalno svetlo LED ne upali,
daljinski upravljaþ üe još neko vreme
funkcionisati. Meÿutim, to ukazuje na
potrebu za zamenom baterije.
Ako je daljinski upravljaþ izgubljen ili
ukraden, novi se može kupiti kod
ovlašüenog servisera za Chevrolet.
Ukoliko Vam je potreban novi ili dodatni
daljinski upravljaþ, potrebno je da
ponesete preostali daljinski upravljaþ kod
vašeg ovlašüenog Chevrolet servisera.
Kada ovlašüeni serviser za Chevrolet
uskladi zamenski daljinski upravljaþ sa
vozilom, preostali daljinski upravljaþ
mora takoÿe biti usklaÿen sa novim
kodom.
Kada se jednom novi daljinski upravljaþ
elektronski kodira, izgubljeni daljinski
upravljaþ više neüe moüi da otvori Vaše
vozilo.
Istovremeno se može najviše 4 daljinska
upravljaþa uskladiti sa vozilom.
NAPOMENA
Koristite CR2032 (ili odgovarajuüu)
bateriju.
1. Otvoriti poklopac rukom.
2. Izvadite istrošenu bateriju. Izbegavajte
dodirivanje štampane ploþe o drugim
komponentama.
3. Stavite novu bateriju. Vodite raþuna
da pozitivni pol baterije (+) bude
okrenut prema gore.
4. Spojite poklopac sa kljuþem tako da
klikne.
5. Proverite da li daljinski upravljaþ
ispravno funkcioniše.
Z PAŽNJA
Izbegavajte dodirivanje ravnih
površina baterije golim prstima.
Otisci prstiju mogu da smanje vek
trajanja baterije.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-53
NAPOMENA
Korišüene litijumske baterije mogu
ugrožavati okolinu.
• Pridržavajte se lokalnih propisa
za odlaganje otpada.
• Ne bacajte je sa ostalim kuünim
otpadom.
NAPOMENA
Daljinski upravljaþ üe uvek pravilno
raditi ako se prate sledeüa uputstva:
• Izbegavati
pad
daljinskog
upravljaþa.
• Ne stavljati teške predmete na
daljinski upravljaþ.
• Držati predajnik dalje od vode i
direktnog uticaja sunca. Ukoliko
se upravljaþ pokvasi, obrišite ga
mekom krpom.
BRAVE NA VRATIMA
Z UPOZORENJE
Temperatura unutar vozila može
iznenada da se poveüa i postigne
znatno veüu vrednost u odnosu na
temperaturu izvan vozila.
• Ne ostavljajte bez nadzora decu ili
kuüne ljubimce u vozilu.
Rezultat toga su ozbiljne povrede ili
smrt.
Deca
mogu
sluþajno
otvoriti
elektriþne prozore, aktivirati druge
komande ili pokrenuti vozilo.
• Nikada ne ostavljajte u vozilu
kljuþeve i decu bez nadzora.
To može dovesti do teških povreda ili
smrti.
Z PAŽNJA
• Kada napuštate vozilo, zakljuþajte
sva vrata i ponesite kljuþ sa
sobom.
Nezakljuþana vrata privlaþe lopove.
Ruþno otkljuþati ili zakljuþati vozaþeva
vrata okreüuüi kljuþ u otvoru za kljuþ.
2-54 INSTRUMENTI I KOMANDE
Bilo koja vrata se mogu zakljuþati iznutra
povlaþenjem dugmeta za zakljuþavanje
vrata.
Vrata se takoÿe mogu zakljuþavati ili
otkljuþavati sa prekidaþem za zakljuþavanje vrata na oblozi vrata vozaþa.
Za otkljuþavanje bilokoja vrata iznutra
pritisnuti dugme za zakljuþavanje vrata.
Za zakljuþavanje vrata pritisnuti desnu
stranu prekidaþa.
Da bi otkljuþali vrata pritisnite levi deo
prekidaþa.
Da bi otvorili vrata sa untrašnje strane ili
spolja, povucite ruþicu na vratima.
NAPOMENA
Redovno, odnosno ukoliko se zaþuje
buka prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata, ili tokom vožnje, trebalo
bi podmazivati kvake i šarke.
Vrata vozaþa i suvozaþa se mogu otvoriti
iznutra, povlaþenjem ruþice vrata þak iako
su vrata zakljuþana dugmetom za
zakljuþavanje vrata.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-55
POTPUNO ZAKLJUýAVANJE
Za dodatnu zaštitu nakon napuštanja
vozila, možete potpuno zakljuþati vrata.
Potpunim zakljuþavanjem se blokiraju
sve elektriþne brave tako da se nijedna
vrata nemogu otvoriti, iako je ulazak
omoguüen razbijanjem stakla.
Z UPOZORENJE
Ne koristite potpuno zakljuþavanje
ukoliko su putnici u vozilu. Vrata se
nemogu otkljuþati iz unutrašnjosti.
Za potpuno zakljuþavanje, uradite sledeüe:
•
•
Pritisnite uzastopno LOCK dugme dva
puta. Pritisnite LOCK dugme jednom
za zakljuþavanje vozila, i nakon toga
ga pritisnite ponovo (u roku od tri
sekunde) da bi aktivirali potpuno
zakljuþavanje.
Postavite kljuþ u vrata vozaþa i
okrenite ga zaredom dva puta prema
zadnjem delu vozila. To je, jednom za
zakljuþavanje vrata i drugi put da bi
aktivirali potpuno zakljuþavanje.
Za odbravljivanje potpunog zakljuþavanja,
pritisnite dugme UNLOCK (otkljuþavanje)
na kljuþu. Ovim se otkljuþavaju vrata.
NAPOMENA
Potpuno zakljuþavanje radi kad su
sva vrata i prtljažnik zatvoreni.
NAPOMENA
Do odbravljivanja potpunog zakljuþavanja üe doüi prilikom normalnog
otkljuþavanja vrata.
SISTEM CENTRALNOG
ZAKLJUýAVANJA VRATA
Sistem za centralno zakljuþavanje možete
aktivirati sa vozaþevih vrata. Sva vrata i
prtljažnik se mogu istovremeno zakljuþati
ili otkljuþati kada se vozaþeva vrata
zakljuþaju ili otkljuþaju, ili pomoüu kljuþa
ili pomoüu daljinskog upravljaþa (spolja)
ili dugmeta u vratima vozila (iznutra).
2-56 INSTRUMENTI I KOMANDE
BEZBEDNOSNE BRAVE ZA DECU
Vaše vozilo je opremljeno bezbednosnom
bravom na svim zadnjim vratima. Ove
bezbednosne brave za decu spreþavaju da
deca na zadnjem sedištu sluþajno otvore
vrata pomoüu ruþice iz unutrašnjosti
vozila.
Z PAŽNJA
• Ne povlaþiti ruþicu vrata sa
unutrašnje strane kada su vrata
zabravljena bezbednosnom bravom
u zakljuþanom položaju.
Tako može da se ošteti ruþka na
unutrašnjoj strani vrata.
Da bi ste aktivirali bezbednosne brave za
decu:
1. Otvorite zadnja vrata koju nameravate
da obezbedite.
2. Pronaÿite bravicu deþije brave na ivici
vrata, blizu centralnog dela.
3. Umetnite kljuþ u bravu iznad
nalepnice sigurnosne brave zadnjih
vrata i okrenuti je u horizontalan
položaj.
4. Zatvorite vrata.
NAPOMENA
Svaka od zadnjih vrata ima posebne
bezbednosne brave.
Obe sigurnosne deþije brave moraju
biti aktivirane ruþno i zasebno sa
obe strane.
Da bi otvorili zadnja vrata kada je
bezbednosna brava za decu aktivirana,
otkljuþajte vrata sa unutrašnje strane i
otvorite ih sa spoljašnje strane.
Da bi iskljuþili bezbednosnu bravu za
decu, umetnite kljuþ u otvor i okrenite je
u vertikalan položaj.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-57
ELEKTRIýNI PROZORI
Da biste podigli prozor, povucite i držite
prekidaþ podignut.
Pomoüu prekidaþa na oblogama svih
vrata možete aktivirati elektriþne
podizaþe prozora kada je kontakt u ACC
ili ON položaju.
Da bi spustili prozore, pritisnite prekidaþ
prema dole.
Z UPOZORENJE
Deca mogu aktivirati prekidaþ
podizaþa prozora i priklještiti
prozorom delove tela.
• Nikada ne ostavljajte kljuþeve i
decu bez nadzora u vozilu.
Posledice neodgovarajuüe upotrebe
elektriþnih podizaþa prozora mogu
biti ozbiljne povrede ili smrt.
Z UPOZORENJE
Delovi tela koji vire van vozila mogu
udariti o predmete koji dolaze u
susret.
• Držite sve delove tela unutar
vozila.
Otpustiti prekidaþ kada prozor postigne
željeni položaj.
NAPOMENA
Zadnje prozore ne otvarati potpuno
do kraja.
Svakim prozorom se može upravljati do
10 minuta, ili dok su vrata otvorena ako je
kljuþ u LOCK položaju ili je van kontakt
brave.
2-58 INSTRUMENTI I KOMANDE
AUTOMATSKO SPUŠTANJE
Prozor kod vozaþa
automatskog spuštanja.
ima
funkciju
Da bi spustili prozor, odluþno pritisnite
prekidaþ prema dole i otpustite ga. Prozor
üe se automatski otvariti sve dok se
potpuno ne otvori. Za zaustavljanje
prozora tokom otvaranja, pritisnuti
prekidaþ ponovo.
Da bi podigli prozore, povucite i držite
podignutim prekidaþ. Da bi zaustavili
dizanje prozora otpustite prekidaþ.
AUTOMATSKO DIZANJE/
SPUŠTANJE
Prozor kod vozaþa ima
automatskog dizanja/spuštanja.
Funkcija protiv prikleštenja
funkciju
Za potpuno automatsko otvaranje
prozora, pritisnite prekidaþ skroz dole. Za
potpuno automatsko zatvaranje prozora,
povucite prekidaþ skroz gore. Kod
automatskog rada, prozor se potpuno
otvara ili zatvara iako ste pustili prekidaþ.
Prilikom pomeranja, prozor se zaustavlja
u željenom položaju kada se prekidaþ
povuþe naviše ili pritisne i otpusti u
suprotnom smeru od smera pomeranja.
U sluþaju nailaska na prepreku tokom
automatskog
zatvaranja
vozaþevog
prozora, prozorsko staklo üe radi
bezbednosti automatski biti otvoreno
najmanje 11 cm.
Z UPOZORENJE
Funkcija protiv prikleštenja neüe
raditi nakon 6 uzastopnih pokretanja. Ne upravljajte prekidaþima
prozora bez neke potrebe.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-59
PREKIDAý ZA ZABRAVLJIVANJE
ELEKTRIýNIH PODIZAýA PROZORA
Prekidaþ za blokadu elektriþnih podizaþa
prozora stavlja van funkcije prekidaþe
suvozaþevog i zadnjih prozora. Ako je
ovaj prekidaþ ukljuþen, svi prozori se
mogu upravljati samo sa vozaþevog
mesta.
Z UPOZORENJE
Deca mogu aktivirati prekidaþ
podizaþa prozora i priklještiti
prozorom delove tela. Rezultat toga
mogu biti ozbiljne povrede ili smrt.
• Kada se na zadnjem sedištu nalaze
deca, ukljuþite zabravljivanje
elektriþnih podizaþa prozora.
VRATA PRTLJAŽNIKA
Da bi ste otvorili vrata prtljažnika
postavite kljuþ u bravu prtljažnika i
okrenite ga u pravcu kretanja kazaljki na
satu. Povucite ruþicu iznad registarske
tablice i podignite vrata prtljažnika.
Da bi zatvorili poklopac prtljažnika,
gurnite ga dole tako da se zabravi.
Vrata prtljažnika se takoÿe mogu
zakljuþati
i
otkljuþati
centralnim
zakljuþavanjem.
Videti
"Centralno
zakljuþavanje" u indeksu pojmova.
Vodite raþuna da vam ruke ili drugi delovi
tela, kao i delovi tela drugih osoba nisu u
blizini poklopca kada ga zatvarate.
Z PAŽNJA
Prilikom otvaranja ili zatvaranja
vrata prtljažnika uverite se da nema
nekih prepreka.
2-60 INSTRUMENTI I KOMANDE
Z UPOZORENJE
Vožnja sa otvorenim vratima
prljažnika ili staklom prtljažnika
omoguüuje da toksiþni izduvni
gasovi prodiru u putniþki prostor
vozila.
• Nemojte voziti sa otvorenim
vratima
prtljažnika
Ukoliko
morate da vozite na ovaj naþin,
zatvorite sve druge prozore,
ukljuþite "REŽIM SVEŽEG
VAZDUHA", otvorite srednje/
boþne ventilacione otvore i pustite
ventilator da radi na velikoj brzini
(videti deo "VENTILACIJA" u
indeksu).
Izduvni gasovi su pretežno otrovni i
mogu izazvati povrede ili smrt.
DUGME ZA OTVARANJE STAKLA
PRTLJAŽNIKA
Nakon otvaranja, uhvatite ruþicu na staklu
vrata prtljažnika i podignite ga.
Takoÿe možete otvoriti staklo prtljažnika
pritiskom na dugme stakla prtljažnika
koje se nalazi u panelu na vratima vozaþa.
Da bi zatvorili staklo prtljažnika, gurnite
ga dole tako da se zabravi. Zakljuþava se
automatski.
Staklo prtljažnika se takoÿe može otvoriti
pritiskom dugmeta za otvaranje stakla
prtljažnika na daljinskom upravljaþu.
Videti "SISTEM OTVARANJA VRATA
DALJINSKOM
KOMANDOM"
u
indeksu pojmova.
Z PAŽNJA
• Ne pritiskati dugme za otvaranje
poklopca prtljažnika za vreme
vožnje.
• Ne vozite vozilo sa otvorenim
staklom prtljažnika.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-61
POKLOPAC MOTORNOG
PROSTORA
Da bi otvorili poklopac motornog
prostora:
1. Povucite ruþicu za odbravljivanje
poklopca, koja se nalazi sa donje leve
strane instrument table.
2. Pronaÿite i pritisnite prema gore
polugu za odbravljivanje ispod
prednje ivice poklopca motornog
prostora.
3. Polako podiüi poklopac motornog
prostora. Dve šipke potpomognute
vazdušnim pritiskom üa držati
poklopac motora otvorenim.
Da bi zatvorili poklopac motornog
prostora:
1. Obratite pažnju da Vam ruke i ostali
delovi tela, što se odnosi i na druge
osobe, budu sasvim udaljeni od
poklopca motornog prostora i njegove
ivice gde se spaja sa karoserijom.
2. Zatvorite poklopac motornog prostora
tako da ga pustite da padne sa visine
od oko 30 cm.
3. Proverite da li je poklopac motornog
prostora dobro zabravljen.
Z UPOZORENJE
Uvek vodite raþuna o sledeüim
upozorenjima:
• Pre poþetka vožnje, povucite
prednju ivicu poklopca motornog
prostora naviše i proverite da li je
dobro zabravljen.
• Ne povlaþite ruþicu za oslobaÿanje
poklopca motornog prostora tokom
vožnje.
• Ne vozite sa podignutim poklopcem
motornog
prostora.
Otvoreni
poklopac
znatno
smanjuje
vidljivost.
(Nastavlja se)
2-62 INSTRUMENTI I KOMANDE
Z UPOZORENJE
(Nastavlja se)
Vožnjom sa otvorenim poklopcem
može doüi do udesa, koja ima rezultat
u ošteüenju vozila i drugih objekata,
povredu putnika ili þak smrti.
SVETLA PUTNIýKOG
PROSTORA
Z UPOZORENJE
• Ne koristite svetlo putniþkog
prostora i svetla za þitanje karte
pri vožnji po mraku.
Osvetljen putniþki prostor smanjuje
vidljivost u mraku i može dovesti do
udesa.
SVETLO PUTNIýKOG PROSTORA
SVETLA ZA ýITANJE KARTE
Pritisnite dugme kako bi upalili svetla
kabine.
Pritisnite dugme da bi ste ukljuþili
prednje svetlo za þitanje karte.
Za iskljuþivanje,
ponovo.
Pritisnite ponovo da bi ugasili svetlo.
pritisnuti
dugme
Svetla za maglu i središnja/zadnja svetla
kabine se pale kada otvorite vrata ili
prtljažnik. Ukoliko nastavite da otvarate
vrata i prtljažnik, svetlo üe ostati upaljeno
oko 10 minuta. Ukoliko su sva vrata i
vrata prtljažnika zatvoreni, svetla se
polako gase nakon 10 sekundi umesto
trenutnog gašenja.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-63
Možete iskljuþiti svetlo kabine (kada
dugme nije pritisnuto), svetla za ulazak na
prednjim vratima i svetlo brave kljuþa,
pritiskom dugmeta.
SVETLO ZA ULAZAK NA
PREDNJIM VRATIMA
Svetlo za ulazak na prednjim vratima se
pali kad otvorite vrata. Ukoliko nastavite
da otvarate vrata, svetla üe ostati upaljena
oko 10 minuta. Ukoliko se sva vrata
zatvore, svetlo ostaje upaljeno približno
10 sekundi, i posle se gasi.
Svetlo za ulazak na prednjim vratima se
može odmah iskljuþiti pritiskom dugmeta
koje se nalazi u visini glave.
DRŽAý ZA NAOýARE
Da bi ste otvorili držaþ za naoþare iza
svetla za þitanje karte, pritisnite zadnji
deo poklopca.
Da bi ga zatvorili podignite ga i pritisnite
dok se ne zabravi.
2-64 INSTRUMENTI I KOMANDE
ELEKTRIýNI KROVNI OTVOR
Elektriþnim krovnim otvorom možete
upravljati kada je kontakt u ACC ili ON
položaju.
Z PAŽNJA
Uvek vodite raþuna o sledeüim
upozorenjima:
• Ne proturajte delove tela ili
predmete kroz krovni otvor.
• Pre nego što otvorite ili zatvorite
krovni otvor, uverite se i sa
spoljašnje i sa unutrašnje strane
da je prostor za upravljanje
krovnog otvora bez prepreke.
• Ne stavljati teške predmete na ili u
blizinu krovnog otvora.
• Rašþistite spoljašnju površinu oko
krovnog otvora.
• Ako ostavljate vozilo bez nadzora,
potpuno zatvorite krovni otvor.
Svi putnici moraju biti vezani
sigurnosnim pojasom bez obzira da
li je krovni otvor otvoren ili ne.
Ako se ne pridržavaju ovih mera
predostrožnosti, mogu da se
povrede, a vozilo da se ošteti.
KLIZNO OTVARANJE KROVNOG
OTVORA
Za otvaranje krovnog otvora,
pritisnite zadnji prekidaþ. Otvaraüe se
automatski oko 350 mm sve dok
prekidaþ držite pritisnut unapred,
naviše ili naniže. Kada pritisnete
prekidaþ prema nazad još jednom,
krovni otvor üe se potpuno otvoriti.
• Pritisnite i držite pritisnutim prema
napred, nazad ili prema gore prekidaþ
da bi zatvorili krovni otvor.
Otpustite prekidaþ kada se krovni otvor
nalazi u željenoj poziciji.
NAGIB KROVNOG OTVORA
•
•
•
Da bi odigli krovni otvor, pritisnite i
zadržite pritisnuto prekidaþ prema
gore. Otpustite prekidaþ kada se
krovni otvor nalazi u željenoj poziciji.
Da bi vratili krovni otvor u poþetni
položaj, pritisnite i držite prekidaþ
pritisnutim prema dole. Otpustite
prekidaþ kada se krovni otvor nalazi u
željenoj poziciji.
NAPOMENA
Krovnim
otvorom
se
može
upravljati do 10 minuta, ili dok su
vrata otvorena ako je kljuþ u LOCK
položaju ili je van kontakt brave.
Z PAŽNJA
Povremeno proverite šinske voÿice
po pogledu prljavštine i oþistite ih
ako je došlo do nakupljanja iste.
Ako ima imalo prljavštine oko gume
krovnog otvora, može doüi do pojave
buke prilikom rada sa njim.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-65
DIGITALNI SAT
S: Dugme za podešavanje.
Kada je kljuþ u kontakt bravi u poziciji
ACC ili ON, na digitalnom satu se
ispisuje vreme. Postoje tri dugmeta za
podešavanje digitalnog sata.
Pritisnite dugme S za resetovanje
vremena na najbliži ceo sat.
• Ako pritisnete ovo dugme kada je
vreme izmeÿu, npr. 8:00 i 8:29, displej
üe se ponovo namestiti na 8:00.
• Ako pritisnete ovo dugme kada je
vreme izmeÿu, npr. 08:30:00 i
08:59:00, displej üe se namestiti na
09:00.
H: Dugme za podešavanje sati.
•
•
Da bi pomerili sat napred za 1 sat,
pritisnite H dugme.
Da biste sat pomerili za više sati
unapred, pritisnite i držite dugme H sve
dok se odgovarajuüi broj sati ne pojavi.
M: Dugme za podešavanje minuta.
•
•
Da bi minute pomerili napred za jedan
minut, pritisnite M dugme.
Da biste sat pomerili za više minuta
unapred, pritisnite i držite dugme M
sve dok se odgovarajuüi broj minuta ne
pojavi.
NAPOMENA
Nakon otkopþavanja i prikljuþivanja
akumulatora ili zamene osiguraþa,
potrebno je ponovo podesiti sat.
UPALJAý ZA CIGARETE
I DODATNA UTIýNICA
Z PAŽNJA
ýaura ukljuþenog upaljaþa se može
jako zagrejati.
• Nemojte dodirivati þauru upaljaþa
i nemojte dozvoliti deci da
ukljuþuju ili se igraju upaljaþem.
Vrela metalna površina može dovesti
do povrede putnika ili ošteüenja
vozila i drugih objekata.
2-66 INSTRUMENTI I KOMANDE
Da bi ukljuþili upaljaþ za cigarette:
•
Postavite kljuþ u kontakt bravi u
položaj ACC ili ON.
• Pritisnite dugme upaljaþa do kraja.
Kada se užari, upaljaþ üe automatski
iskoþiti, te je spreman za upotrebu.
Z PAŽNJA
Upaljaþ se može pregrejati i oštetiti
grejni element i sklop upaljaþa.
• Ne pritiskajte upaljaþ dok se
zagreva.
Tako može da se pregreje.
Z PAŽNJA
Ne
pokušavajte
da
koristite
neispravan upaljaþ jer to može biti
opasno.
• Ako upaljaþ ne iskoþi u roku od
30 sekundi, izvucite ga i za otklon
kvara
se
obratite
servisu.
Preporuþljivo je da to bude
ovlašüeni serviser za Chevrolet.
Može da prouzrokuje povrede ili
ošteüenje vozila.
Upaljaþem za cigarete se može rukovati
do 10 minuta, ili dok su vrata otvorena
ako je kljuþ u LOCK položaju ili je van
kontakt brave.
DODATNA UTIýNICA
Dodatna utiþnica se može koristi za
prikljuþenje elektriþne opreme kao što su
mobilni telefon, elektriþni brijaþ i sl.
Dodatna utiþnica se nalazi ispod zadnjeg
držaþa za þaše. Druga dodatna utiþnica se
nalazi sa leve strane u prtljažnom
prostoru.
Otkaþite kapicu utiþnice da bi ga mogli
koristiti. Kada ga ne koristite vratite
kapicu.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-67
Z PAŽNJA
Može
doüi
do
pražnjenja
akumulatora.
• Iskljuþite svu elektriþnu opremu
kada se duže vreme ne koristi.
Na ovaj naþin üete spreþiti moguüe
ošteüenje akumulatora.
NAPOMENA
Utiþnica je ograniþena na napon od
12 V i struju jaþine 10 A. Napajanje
se
automatski
iskljuþuje
ako
prikljuþena elektriþna oprema koristi
napon veüi od 12 V i struju jaþu od
10 A. Koristite ureÿaje samo po
propisanim specifikacijama.
Automatsko prekidanje üe pregoreti
osiguraþ.
PRENOSIVE PEPELJARE
Z PAŽNJA
Ostavljanjem cigareta u pepeljaru
zajedno sa drugim zapaljivim
materijalom može doüi do požara.
• Ne stavljajte papir ili druge
zapaljive materijale u pepeljaru.
Vatra u pepeljari može dovesti do
povrede putnika, ošteüenja vašeg
vozila ili drugih objekata.
Možete koristiti prenosivu pepeljaru u
prednjem držaþu za þaše.
Za otvaranje pepeljare, lagano podignite
poklopac iste. Nakon upotrebe dobro
zatvorite poklopac.
Za pražnjenje pepeljare i þišüenje, lagano
okrenite gornji deo iste suprotno pravcu
kretanja kazaljke na satu i izvadite je.
2-68 INSTRUMENTI I KOMANDE
PREKIDAý ZA GREJANJE
SEDIŠTA
Prekidaþi za grejanje sedišta se nalaze
ispod srednje konzole.
Da bi zagrejali sedište:
1. Ukljuþiti paljenje.
2. Pritisnite prekidaþ za grejanje sedišta
kojeg želite da zagrejete. Kontrolna
lampica u dugmetu üe zasvetleti.
Da bi iskljuþili grejaþ sedišta pritisnite
ponovo isti prekidaþ. Kontrolna lampica u
dugmetu üe se ugasiti.
Z UPOZORENJE
Duža upotreba grejaþa sedišta može
imati za rezultat opekotine putnika
ili ošteüenje osetljive odeüe putnika.
• Ne ostavljajte ukljuþene grejae
sedišta na duže vreme ako nosite
tanku suknju ili pantalone.
Z PAŽNJA
Elemenat unutar prednjih sedišta se
može oštetiti.
• Ne izlagati prednja sedišta jaþim
udarima.
Z PAŽNJA
Ukoliko temperatura nastavlja da
raste, iskljuþite prekidaþ i obratite
se servisu radi provere sistema.
Preporuþljivo je da to bude
ovlašüeni serviser za Chevrolet.
SIRENA
Da bi dali zvuþni znak sirenom, pritisnite
simbol na bilo kojoj strani upravljaþa.
Sirena üe se oglasiti bez obzira na položaj
kontakt brave.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-69
DRŽAýI ZA ýAŠE
Držaþi za þaše se nalaze na srednjoj
konzoli i na naslonu za ruke u drugom
redu sedišta.
Za korišüenje zadnjeg držaþa za þaše,
pritisnite dugme iznad držaþa. Zadnji
držaþ za þaše üe se automatski pojaviti.
KASETA ZA RUKAVICE
Z PAŽNJA
U sluþaju sudara ili iznenadnog
zaustavljanja otvorena kaseta za
rukavice predstavlja opasnost.
• Ne voziti sa otvorenom kasetom za
rukavice.
Vožnja sa otvorenim poklopcem
kasete za rukavice može dovesti do
povrede u sluþaju udesa ili naglog
koþenja.
Potezanjem donjeg dela kvake otvoriti
kasetu za rukavice i svetlo u kaseti üe se
upaliti. Zatvoriti kasetu za rukavice
odluþnim pritiskom i svetlo u kaseti üe se
ugasiti
Ako želite staviti veüe predmete,
unutrašnji elemenat se može izvaditi.
Posle vaÿenja unutrašnjeg elementa,
držati ga u levom žlebu kasete za
rukavice.
2-70 INSTRUMENTI I KOMANDE
KASETA KONZOLE
KASETA PREDNJE KONZOLE
Da biste otvorili kasetu konzole, povucite
ruþicu naviše i podignite poklopac.
Da biste zatvorili kasetu konzole, spustite
poklopac i pritisnite ga nadole dok se ne
zabravi.
Drugi prostor za odlaganje možete da
koristite kada pritisnete ruþicu i gurnete je
ka držaþima za þaše.
DRŽAý ZA KARTU
Možete koristiti držaþ za kartu umetanjem
karte u prorez.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-71
DRŽAý ZA KOVANICE
Za otvaranje držaþa kovanica potegnite
ruþicu držaþa kovanica prema sebi.
Vrata držaþa kovanica se zatvaraju
odluþnim pritiskom poklopca.
POKRIVAý PRTLJAŽNOG
PROSTORA
TACNA ISPOD SEDIŠTA
SUVOZAýA
Prtljag ili drugi teret smešten u prtljažnik
se može sakriti od znatiželjnih pogleda
pokrivaþem prtljažnog prostora.
Za korišüenje tacne ispod sedišta
suvozaþa, potegnuti kraj tacne prema gore
i poviüi ga prema instrument tabli. Za
vraüanje u prvobitni položaj gurnite tacnu
prema sedištu.
Za rad sa pokrivaþem, povuüi ruþicu
pokrivaþa prema sebi, te zatim krajeve
postaviti u držaþe na boþnim stranama
otvora prtljažnog prostora.
Za odstranjivanje pokrivaþa, povuüi
ruþicu malo prema sebi, a zatim ga pustiti.
Pokrivaþ se automatski namotava.
2-72 INSTRUMENTI I KOMANDE
PODNA MREŽA
Mreža na podu pomaže u zadržavanju
sitnih tereta za vreme naglih skretanja ili
polazaka i zaustavljanja.
Zakaþiti þetiri kukice u metalne prstenove
na svakom kraju poda.
MREŽA ZA PRIDRŽAVANJE
PRTLJAGA
PROSTOR ZA ODLAGANJE
ISPOD PODA
Pomoüu opcionalne mreže za prtljag
možete prenositi predmete manjih težina.
Postoji prostor za odlaganje ispod poda
prtljažnika.
Za postavljanje mreže, zakaþite svaku
omþu u gornjem delu mreže za oba
priþvršüivaþa na zadnjem panelu i dve
kukice u metalne prstenove na oba donja
kraja poda prtljažnika.
Da bi došli do prostora za odlaganje u
podu, povucite ruþicu pokrivaþa poda
prema gore.
Z PAŽNJA
Mreža za prtljag je predviÿena za
manja optereüenja.
• Nemojte postavljati teže predmete
u mrežu za prtljag.
Z PAŽNJA
Nemojte dozvoliti da predmeti u
bunkeru vire iznad gornje ivice
istog. U suprotnom se pokrivaþ poda
prtljažnika može oštetiti.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-73
PROSTOR ZA ODLAGANJE
U PRTLJAŽNIKU
ZAŠTITNE LAMELE PROTIV
SUNCA
RUKOHVATI SA KUKICAMA
ZA ODEûU
Sa obe strane poda prtljažnika nalaze se
boþne omanje kutije.
Vaše vozilo je opremljeno obloženim
zaštitnim lamelama protiv sunca, za
vozaþa i suvozaþa, koji štite od jake
sunþeve svetlosti.
Zaštitnici se mogu pomerati gore, dole i u
stranu.
Ogledalo za šminkanje (obe strane) i
držaþ kartica (vozaþeva strana) se nalaze
na poleÿini zaštitnih lamela protiv Sunca.
Prilikom otvaranja poklopca ogledala za
šminkanje, pali se svetlo zaštitne lamele
protiv sunca.
Ako sa strane vozaþa postoji zaštitnik od
sunca koji se može razvuüi, možete ga
odvojiti od srednjeg okvira i pomeriti u
stranu po dužini, od ivice do ivice.
Vaše vozilo je opremljeno rukohvatima
iznad suvozaþevih i zadnjih vrata.
Rukohvati kod zadnjih vrata imaju i
vešalice za kaput.
Za korišüenje rukohvata, povuüi je prema
dole i zadržati u tom položaju. Rukohvat
üe se automatski vratiti gore þim ga
pustite.
Putnici mogu da koriste rukohvate kao
pomoü pri ulasku i izlasku iz vozila ili za
pridržavanje pri sportskoj vožnji.
2-74 INSTRUMENTI I KOMANDE
Z PAŽNJA
Predmeti koji vise na rukohvatima u
vozilu mogu vozaþu da zaklanjaju
pogled.
• Ne kaþite ništa na rukohvate ako
na njima ne postoji kuka za odeüu.
Ako je vozaþu zaklonjen pogled,
može da doÿe do udesa, telesnih
povreda i ošteüenja vozila ili druge
imovine.
KROVNI NOSAý
Krovni nosaþ se može koristiti za prevoz
dodatnih tereta bez poteškoüa, ili
gabaritne predmete, kao bicikle, koje je
bolje prevoziti sa spoljašnje strane nego
unutar vozila. Krovni nosaþ ima dve
boþne šine priþvršüene za krov. Od
ovlašüenog servisera potražite dodatne
informacije i raspitajte se oko propisa za
vožnju sa natovarenim krovnim nosaþem.
Uverite se da je teret uvek rasporeÿen
tako da optereüuje boþne ili ukrštene
nosaþe. Površina krova ne sme biti
optereüena.
Optereüenjem krovnog nosaþa se menja
težište vozila. Budite obazrivi na boþni
vetar i ne vozite velikim brzinama.
Da bi spreþili ošteüenje ili gubitak tereta
tokom vožnje, povremeno proverite da li
je teret dobro vezan.
Z UPOZORENJE
• Ukoliko pokušate da na krovu
vozila nosite nešto što je duže i šire
od krovnog nosaþa, vetar ga može
zahvatiti tokom vožnje. Ovo može
izazvati gubljenje kontrole nad
vozilom. Ono što nosite može biti
jako otrgnuto, a to može
prouzrokovati vama ili drugim
vozaþima sudar, i naravno oštetiti
vaše vozilo. Nikada nemojte nositi
nešto što je duže i šire od krovnog
nosaþa na krovu vozila.
• Optereüeni krovni nosaþ menja
težišnu taþku vozila. Ne voziti sa
velikim brzinama. Obratiti pažnju
kada vozite na boþni vetar.
Nepridržavanje tih upozorenja
može dovesti do ošteüenja vozila i
povrede ljudi.
• Maksimalna nosivost krovnog
nosaþa je 100 kg. Ne prekoraþiti
maksimalni
kapacitet
kada
tovarite vaše vozilo.
INSTRUMENTI I KOMANDE 2-75
ANTENA
Antena se nalazi na zadnjem boþnom
prozoru i staklu vrata prtljažnika.
Obezbediti da se unutrašnja strana
zadnjeg stakla ili vetrobranskog stakla ne
ogrebe i da se vodovi na staklu ne oštete.
Ako se unutrašnja strana ošteti, to može
prouzrokovati smetnje u radio prijemu.
Z PAŽNJA
Upotrebom oštrog seþiva i predmeta
za þišüenje unutrašnjeg dela prozora
se može oštetiti radio prijem.
Popravka takvih ošteüenja nije
pokrivena garancijom. Ne þistiti
unutrašnjost zadnjeg stakla oštrim
predmetima.
3
TOKOM VOŽNJE VAŠEG
VOZILA
• PERIOD RAZRADE ................................................ 3-2
• KOýNICE ................................................................ 3-20
• UPOZORENJA ZA VOZAýA.................................. 3-2
• SISTEM POGONA NA SVA ýETIRI TOýKA ......... 3-26
• GORIVO .................................................................. 3-4
• ELEKTRONSKI PROGRAM KONTROLE
STABILNOSTI ........................................................ 3-26
• PODEŠAVANJE RETROVIZORA .......................... 3-7
• PODEŠAVANJE UPRAVLJAýA ............................ 3-10
• SISTEM UPRAVLJANJA VOŽNJOM
NIZBRDO ................................................................ 3-28
• SISTEM SERVO UPRAVLJAýA SA REGULACIJOM
U ZAVISNOSTI OD BRZINE VOZILA..................... 3-11
• SISTEM TURBO PUNJAýA................................... 3-30
• KONTAKT BRAVA ................................................. 3-11
• STARTOVANJE MOTORA ..................................... 3-13
• TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA ........................ 3-15
• SAVETI ZA VOŽNJU .............................................. 3-31
• VUýA PRIKOLICE.................................................. 3-37
• IZDUVNI GASOVI MOTORA .................................. 3-45
• ZAŠTITA OKOLINE ................................................ 3-46
3-2 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
PERIOD RAZRADE
UPOZORENJA ZA VOZAýA
Pridržavajte se sledeüih upozorenja tokom
prvih nekoliko hiljada kilometara, da bi
poboljšali performanse i ekonomiþnost u
radu, i doprineli dužem veku trajanja
vozila:
PRE ULASKA U VOZILO
•
•
•
•
•
•
•
Izbegavajte polaske pod punim gasom.
Dopustite da se motor zagreje pre
vožnje.
Ne dodajte motoru pun gas.
Izbegavati nagla koþenja osim u
sluþajevima opasnosti. Na taj naþin üe
se izvršiti pravilno naleganje koþnica.
Izbegavati brze startove, iznenadna
ubrzavanja, i dužu vožnju na visokim
brojevima obrtaja motora u cilju
izbegavanja ošteüenja motora i štednje
goriva.
Izbegavati polaske punim gasom u
nižoj brzini.
Izbegavajte vuþu drugog vozila.
PRE VOŽNJE
Z UPOZORENJE
Razni predmeti na instrument tabli
ili polici zadnjeg stakla mogu ometati
vidljivost.
• Uklonite
sve
nepriþvršüene
predmete sa instrument table ili sa
police zadnjeg prozora.
Za vreme iznenadnog koþenja ili
sudara ovi predmeti mogu da polete
unaokolo
i
nanesu
povredu
putnicima kao i da oštete vaše vozilo.
Z UPOZORENJE
• Uverite se da su sve spoljašnje
sijalice,
svetla,
sistemi
za
signalizaciju
i
lampice
za
upozorenje þisti i ispravni.
Ova upozorenja vam pomažu da
izbegnete udese pri kojima može da
doÿe do telesnih povreda i ošteüenja
vozila.
•
•
•
•
•
Provetiti da li su svi prozori, unutrašnja
i spoljašna ogledala, sijalice svetla i
svetla þisti, i pravilno rade.
Proveriti ispod vozila da li ima tragova
curenja.
Proveriti nivo ulja u motoru kao i nivoe
ostalih teþnosti u motornom prostoru.
Vizuelno proveriti stanje pneumatika,
da li ima ošteüenja, gubljenja pritiska
ili stranih predmeta na gazeüoj
površini.
Uradite korekcije ukoliko je potrebno.
•
•
•
•
•
Dobro prouþite vozilo, njegovu
opremu i kako da ga bezbedno
koristite.
Podesite sedište tako da vam bude
udobno.
Podesiti unutrašnja i spoljašnja
ogledala.
Proveriti da li su svi putnici u vozilu
zakopþali svoje sigurnosne pojaseve.
Proveriti rad kontrolnih lampica kada
se ukljuþi kontakt.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-3
•
•
Proverite sve merne ureÿaje.
Otpustite ruþnu koþnicu i proverite da
li se ugasila statusna lampica ruþne
koþnice.
Z UPOZORENJE
• Proveriti da li su svi putnici u
vozilu zakopþali svoje sigurnosne
pojaseve.
• Proveriti da li su svi prozori,
retrovizori, signalni sistemi i
signalna svetla þista i u ispravnom
stanju.
Z PAŽNJA
Pobrinite se da su putnici ili teret
podjednako rasporeÿeni na sedištu
suvozaþa, u drugom i treüem redu
sedišta.
TOKOM VOŽNJE
Kao vozaþ Vašeg vozila Vi ste odgovorni
za Vašu bezbednost, bezbednost Vaših
putnika i ostalih osoba koje u saobraüaju
"dele put sa Vama". Zato morate stalno da
budete krajnje oprezni kada koristite
vozilo. U veüini sluþajeva, do sudara
vozila dolazi kada je koncentracija vozaþa
narušena ili ometena. Svo vreme u toku
vožnje koncentracija vozaþa treba da je
usmerena na put i na druga vozila i objekte
u saobraüaju.
Korišüenje ruþnog telefona tokom vožnje
je jedna od glavnih smetnji u današnjem
vozaþkom okruženju. Istraživanja su
pokazala da se rizik od udesa poveüava
kada se ruþni telefoni koriste u vožnji.
Nauþna istraživanja su pokazala da se rizik
od sudara poveüava i do 400% ako se
koristi sistem za telefoniranje, bez obzira
na to da li se telefonira pomoüu ruku ili bez
ruku.
Upotreba
mobilnih
telefona,
komunikacijskih radio aparata ili drugih
elektronskih ureÿaja kao što su kompjuteri,
organajzeri, video igre, video ureÿaji, GPS
ili drugi navigacioni ureÿaji isto poveüava
rizik od udesa. Ne preporuþujemo
upotrebu ove opreme za vreme vožnje.
U nekim zemljama se razmatraju ili su
doneti zakoni kojima se zabranjuje
korišüenje ruþnih telefona za vreme
vožnje.
Z UPOZORENJE
Da biste bezbedno vozili, morate da
budete potpuno koncentrisani, da
dobro procenjujete situaciju i da
pravilno rasuÿujete. Treba izbegavati
ili smanjiti na minimum odvlaþenje
pažnje za vreme vožnje vašeg vozila.
Do odvraüanja pažnje može da doÿe
usled:
• razgovora preko mobilnog ili
telefona u vozilu;
• upuüivanja poziva preko mobilnog
ili telefona u vozilu;
• podešavanja sedišta, upravljaþa ili
retrovizora;
• korišüenja drugih elektronskih
ureÿaja;
• þitanja karte ili nekog drugog
pisanog dokumenta;
(Nastavlja se)
3-4 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
Z UPOZORENJE
(Nastavlja se)
• odvezivanja
ili
vezivanja
sigurnosnog pojasa;
• traženja sitnog novca prilikom
približavanja
naplatnim
rampama ili
• drugih aktivnosti koje vam
odvraüaju pažnju, zbog þega ne
možete bezbedno da koristite
vozilo.
Navedene
aktivnosti
znaþajno
poveüavaju rizik od sudara koje
mogu dovesti do povrede osoba pa
þak i smrti.
Predviÿene potrebe kao i mnoge
aktivnosti izvršite pre nego što
krenete na put, ili dok je Vaše vozilo
u stanju mirovanja.
GORIVO
Ne koristite gorivo sa metanolom.
PREPORUKE ZA GORIVO
Koristiti jedino bezolovno gorivo tipa
RON95.
Kvalitet goriva i aditivi u gorivu imaju
znaþajan uticaj na izlaznu snagu, vozne
karakteristike i radni vek motora.
Gorivo sa premalim oktanskim brojem
može da izazove lupanje motora.
Z PAŽNJA
• Možete oštetiti motor ako koristite
gorivo þiji je oktanski broj manji
od RON95. (U nekim zemljama
možete koristiti bezolovno gorivo
þiji je oktanski broj RON91.
Potražite dodatne informacije od
ovlašüenog servisera.)
• Korišüenje goriva sa olovom üe
uništiti izduvni sistem i ukinuti
garanciju.
NAPOMENA
Da ne biste nehotiþno sipali gorivo sa
olovom, za njega se koriste veüi
pištolji koji ne mogu da uÿu u ulivni
otvor rezervoara vozila.
Gorivo sa metanolom ne treba sipati u
vozilo.
Takvo gorivo može da pogorša
performanse vozila i ošteti komponente
sistema za gorivo.
Z PAŽNJA
Ne koristite metanol jer može da
ošteti sistem za gorivo. Garancija
vozila ne obuhvata ovakvu pogrešnu
primenu.
Putovanje u inostranstvo
Ako putujete u inostranstvo svojim
vozilom:
• Proverite sve propise koji regulišu
registraciju i osiguranje vozila.
• Proverite da li je dostupno
odgovarajuüe gorivo.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-5
GORIVO ZA DIZEL MOTOR
Dizel motor mora raditi samo pomoüu
goriva koje se nalazi u redovnoj prodaji, a
odgovara specifikacijama DIN EN 590.
Ne koristiti brodsko dizel ulje, ulja za
grejanje ili ulja koja su sasvim ili
delimiþno biljnog porekla, od uljane
repice ili bio dizel, akvazol ili sliþne
mešavine dizela i vode.
Sposobnost protoka i filtracije dizel
goriva zavisi od temperature.
Zato su u zimskim mesecima u ponudi
dizel goriva sa poboljšanim svojstvima na
niskim temperaturama. Uverite se da ste
napunili rezervoar sa zimskim gorivom
pre poþetka hladnog vremena.
Z PAŽNJA
Ukoliko koristite nepodesnu klasu
goriva ili stavite neodgovarajuüe
aditive u rezervoar, motor i
katalizator se mogu ozbiljno oštetiti.
Z PAŽNJA
Uverite se da prilikom punjenja
koristite odgovarajuüe gorivo (benzin
ili dizel) koje odgovara vašem vozilu.
Ako sipate benzin u vozilo sa dizel
motorom, vozilo se može ozbiljno
oštetiti.
Ako vozilo ima dizel motor, proþitajte
informacije o odgovarajuüem gorivu
na
poklopcu
ulivnog
otvora
rezervoara.
PUNJENJE REZERVOARA GORIVOM
1. Zaustavite motor.
2. Otvorite vrata pritiskom na prekidaþ za
bravu vrata na oblozi vozaþevih vrata.
Za više informacija videti "BRAVE
VRATA" indeksu pojmova. Poklopac
otvora za gorivo se jednostavno može
otvoriti rukom. Poklopac otvora za
gorivo se nalazi sa leve zadnje strane
vozila.
NAPOMENA
Lagano kucnite po poklopcu otvora
za gorivo ako se ne otvori po
hladnom vremenu. Nakon toga
pokušajte poklopac otvoriti ponovo.
3-6 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
3. Otvoriti grlo rezervoara okretanjem
zatvaraþa u obrnutom smeru od
kretanja kazaljke na satu. Ukoliko
þujete piskavi zvuk, saþekajte da
prestane pre nego što odvrnete
zatvaraþ do kraja.
4. Skinite zatvaraþ. Zatvaraþ je privezan
za vozilo. Postavite zatvaraþ na držaþ
sa unutrašnje strane poklopca otvora
za gorivo.
Z UPOZORENJE
Benzinska isparenja su veoma
zapaljiva.
• Otvoreni plamen i materijale koji
varniþe ili dime držite dalje od
benzina.
• Zaustavite motor vašeg vozila.
Možete zadobiti ozbiljne opekotine i
oštetiti vozilo ukoliko doÿe do
paljenja benzinskih isparenja.
5. Posle punjenja rezervoara gorivom,
zatvorite poklopac ulivnog otvora.
Okreüite zatvaraþ rezervoara u smeru
kretanja kazaljke na satu dok ne þujete
"klik" nekoliko puta.
6. Zatvorite vratašca rezervoara.
Z PAŽNJA
Izbegavajte prosipanje goriva na
obojene površine Vašeg vozila.
• Ako doÿe do prosipanja goriva po
karoseriji, odmah oprati tu
površinu þistom i hladnom vodom.
Gorivo može oštetiti boju vozila.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-7
Sipanje goriva iz buradi ili kanistera
Z UPOZORENJE
Iz bezbednosnih razloga pumpe za
gorivo, rezervoari i creva moraju
biti propisno uzemljeni. Može doüi
do pojave statiþkog elektriciteta i do
paljenja benzinskih isparenja. Vi se
možete opeüi, a gorivo oštetiti.
Uvek vodite raþuna o sledeüim
upozorenjima:
• Gorivo uvek sipajte iz pumpi i
cisterni koje imaju uzemljenje.
• Nikada nemojte puniti kanistre
unutar vašeg vozila nego jedino na
zemlji.
• Ostvarite kontakt pištoljom za
punjenje sa otvorom rezervoara
pre nego što aktivirate pištolj za
punjenje. Kontakt treba održavati
dok se ne završi punjenje.
• Otvoreni plamen i materijale koji
varniþe ili dime držite dalje od
benzina.
PODEŠAVANJE
RETROVIZORA
ELEKTRIýNO PODESIVI
SPOLJAŠNJI RETROVIZORI
Podesite spoljašnje retrovizore kako bi
imali bolji pregled na obe strane vozila,
kako i puta iza Vas na svakoj strani.
Spoljašnje retrovizore možete podešavati
gore-dole i levo-desno pomoüu prekidaþa
za retrovizore koji se nalazi na instrument
tabli kod vozaþa, ispod boþnog
ventilacionog otvora. Da bi podesili
retrovizore, kontakt mora biti ukljuþen ili
na ACC. Takoÿe, ogledala üe se moüi
podešavati do 10 minuta, ili dok su vrata
otvorena ako je kljuþ u LOCK položaju ili
je van kontakt brave.
1. Odaberite koji retrovizor želite da
podesite (levi ili desni) prekopþavanjem prekidaþa u položaj "L" za
retrovizor na levoj strani ili "R" za
retrovizor na desnoj strani.
2. Podesite odabrani retrovizor nagore,
nadole, nalevo ili nadesno pritiskajuüi
odgovarajuüe ivice prekidaþa za
podešavanje retrovizora.
Spoljašnji retrovizori su konveksni i na
sebi imaju upozorenje koje glasi:
PREDMETI U RETROVIZORU SU
BLIŽI NEGO ŠTO SE ýINI.
Koristite spoljašnje ogledalo kako bi
dobili širi pogled na put iza vozila.
Koristiti unutrašnji retrovizor da bi
odredili veliþinu i rastojanje objekta kojeg
vidite u boþnom retrovizoru.
Korišüenjem samo oba spoljašnja
(konveksna) retrovizora može doüi do
neadekvatne procene veliþine i razdaljine
objekata iza vozila.
3-8 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
Z UPOZORENJE
• Uvek pravilno podesite retrovizore
i koristite ih za vreme vožnje da
biste poveüali vidljivost i uoþili
druga vozila i objekte oko vas.
Ako ne procenite pravilno rastojanje
izmeÿu vozila i drugih predmeta,
može da doÿe do sudara i ošteüenja
vozila ili druge imovine ili do
povreda.
Z PAŽNJA
Nepravilnim rukovanjem možete
oštetiti retrovizore.
• Ne strugati led sa površine
retrovizora.
• Ne podešavati položaj retrovizora
na silu ukoliko postoji otpor zbog
leda ili nekih drugih materijala.
• Upotrebite sprej za odleÿivanje ili
koristite funkciju odmrzavanja.
Ošteüeni
retrovizori
smanjuju
vidljivost, dovodeüi do moguüeg
sudara.
Z UPOZORENJE
• Ne
vozite
sa
bilo
kojim
preklopljenim
boþnim
retrovizorom.
U suprotnom, vidljivost üe biti
smanjena, što može da prouzrokuje
sudar.
RUýNO SKLAPANJE RETROVIZORA
Radi bezbednosti pešaka, retrovizori se
sklapaju iz svojih normalnih montažnih
položaja u sluþaju udarca dovoljnom
snagom. Vratiti retrovizor u normalan
položaj blagim pritiskom na kuüište
retrovizora.
NAPOMENA
Ne vozite sa bilo kojim preklopljenim
boþnim retrovizorom. U suprotnom,
vidljivost üe biti smanjena, što može
da prouzrokuje sudar.
ELEKTRIýNO SKLAPANJE
RETROVIZORA
Pritisnite dugme elektriþno preklopnog
retrovizora da bi ga preklopili u ravan sa
boþnim delom vozila. Da bi preklopili
retrovizore, kontakt mora biti ukljuþen ili
na ACC. Takoÿe, ogledala üe se moüi
sklopiti do 10 minuta, ili dok su vrata
otvorena ako je kljuþ u LOCK položaju ili
je van kontakt brave.
Da biste vratili retrovizore u prvobitan
položaj, ponovo pritisnite dugme.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-9
Z UPOZORENJE
• Ne pritiskajte dugme za elektriþno
sklapanje retrovizora dok se vozilo
kreüe.
• Ne
vozite
sa
bilo
kojim
preklopljenim boþnim retrovizorom
U suprotnom, vidljivost üe biti
smanjena, što može da prouzrokuje
sudar.
UNUTRAŠNJI RETROVIZOR
Unutrašnji retrovizor se ruþno podešava
nagore, nadole, nalevo ili nadesno.
Podesite unutrašnji retrovizor za dnevno/
noüno osvetljenje pomoüu podešavajuüe
ruþice.
Ovo smanjuje bljesak farova vozila iza
Vas.
Z UPOZORENJE
Vidljivost pomoüu retrovizora može
da bude malo slabija kada se podese
za noüno osvetljenje.
• Vrlo oprezno koristite unutrašnji
retrovizor kada je podešen za
noüno osvetljenje.
Ako tokom vožnje nemate jasnu
preglednost pomoüu retrovizora,
može da doÿe do sudara i ošteüenja
vozila ili druge imovine i/ili do
povreda.
3-10 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
ELEKTRO-HROMIRAN RETROVIZOR
Vozilo može biti opremljeno elektrohromiranim retrovizorom (ECM-om) koji
automatski smanjuje odblesak vozila iza
vas i tako obezbeÿuje ravnomerno
osvetljenje.
Da bi ukljuþili ECM pritisnuti dugme
ispod poklopca retrovizora. Kontrolna
lampica üe zasvetleti. Paljenje mora biti
ukljuþeno.
Da bi iskljuþili ECM, ponovo pritisnite
isto dugme.
Z PAŽNJA
Postoje dva senzora svetla koji
detektuju nivo unutrašnje svetlosti i
blesak od vozila iza vas.
• Ne pokrivati senzore i ne kaþiti
predmete na EC retrovizor.
Ukoliko to uradite ukinuüete rad
ECM-a i možda neüete imati koristi
od njega.
PODEŠAVANJE UPRAVLJAýA
Z UPOZORENJE
Dok se vozilo kreüe, vozaþ mora da
ima
potpuno
kontrolu
nad
upravljaþem.
• Ne podešavajte položaj upravljaþa
dok se vozilo kreüe.
Ako podešavate upravljaþ tokom
vožnje, možete da izgubite kontrolu
nad vozilom.
Upravljaþ bi trebalo podešavati kada je
vozilo u stanju mirovanja i stub upravljaþa
odbravljen.
Upravljaþ možete podešavati pomoüu
ruþice koja se nalazi sa leve strane stuba
upravljaþa.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-11
Da bi pomerili upravljaþ, držite ga i gurnite
ruþicu prema dole. Nakon toga pomerite
upravljaþ u komforan položaj i povucite
snažno ruþicu kako bi zabravili stub u
mestu.
SISTEM SERVO UPRAVLJAýA
SA REGULACIJOM U
ZAVISNOSTI OD BRZINE
VOZILA
Z PAŽNJA
• Ne vozite vozilo kada je upravljaþ u
najvišem položaju.
Koristite ovaj položaj samo za lakši
ulazak ili izlazak iz vozila.
Sistem servo upravljaþa sa regulacijom u
zavisnosti od brzine vozila (SSPS) menja
potrebnu snagu vozaþa za upravljanje u
zavisnosti od promene brzine vozila.
Kod malih brzina, sistem pruža
maksimalnu pomoünu snagu za lakše
okretanje i manevrisanje pri parkiranju. Pri
veüim brzinama, pomoü servoupravljaþa se
smanjuje, pružajuüi vozaþu snažnije
upravljanje i držanje pravca.
SSPS sistem ispunjava ovo smanjenjem
protoka koliþine teþnosti iz pumpe servo
upravljaþa u mehanizam zupþaste letve
upravljaþa kako se brzina vozila poveüava.
Kada vozilo stoji SSPS sistem obezbeÿuje
maksimum protoka ulja u mehanizam
zupþaste letve upravljaþa. Kako se brzina
vozila poveüava protok ulja u mehanizam
zupþaste letve upravljaþa se smanjuje.
U sluþaju greške na sistemu, snaga
potrebna za upravljanje se poveüava pri
manjim brzinama i kontrolna lampica
SSPS sistema üe da svetli.
Videti "KONTROLNA LAMPICA
SSPS-a" u indeksu pojmova.
KONTAKT BRAVA
Kontakt brava se nalazi sa desne strane
stuba upravljaþa i ima sledeüe položaje:
LOCK, ACC, ON i START.
• ZAKLJUýAVANJE
Da bi zakljuþali upravljaþ izvadite kljuþ i
okrenite upravljaþ dok se ne zakljuþa.
Da biste lakše koristili kljuþ kada
otkljuþavate upravljaþ, pomerite malo
upravljaþ zdesna ulevo i postavite kljuþ u
položaj ACC.
3-12 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
• ACC
Motor možete da zaustavite bez
zakljuþavanja upravljaþa ako kljuþ
postavite u položaj ACC. Da bi kljuþ
postavili iz ACC u LOCK poziciju, gurnite
kljuþ lagano prema unutra i okrenite na
LOCK.
Neki dodatni elektriþni ureÿaji – kao što su
radio, upaljaþ, elektriþni prozor i poklopac
krovnog otvora – mogu se koristiti kada je
kljuþ u položaju ACC.
Z PAŽNJA
• Ne ostavljajte dugo kljuþ
položaju ACC.
To üe isprazniti akumulator.
u
• ON
Služi za aktiviranje sistema za paljenje i
dodatnih elektriþnih ureÿaja.
Z PAŽNJA
• Kada motor ne radi, ne ostavljajte
dugo kljuþ u položaju ON.
To üe isprazniti akumulator.
• START
Startovanje motora. Prilikom startovanja
motora, otpustite kljuþ da bi se automatski
vratio u položaj ON.
Uverite se da motor nije pokrenut pre nego
što okrenete kljuþ u poziciju START.
Z UPOZORENJE
• Tokom vožnje, ne postavljajte
kljuþ u položaj OFF.
Možete da izgubite kontrolu nad
vozilom i poništite funkciju servo
ureÿaja koþnice, što može da
prouzrokuje ošteüenje vozila i telesne
povrede, pa þak i smrt.
Z UPOZORENJE
• Nikada ne hvatajte kljuþ kroz
upravljaþ.
Usled
iznenadnog
zaokretanja
upravljaþa možete da izgubite
kontrolu nad vozilom i povredite
prste, šake ili ruke.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-13
SISTEM IMOBILAJZERA
Sistem imobilajzera predstavlja dodatno
obezbeÿenje od kraÿe vozila u koja je
ugraÿen,
i
istovremeno
spreþava
neovlašüena lica da startuju Vaše vozilo.
Odgovarajuüi kljuþ vozila koje je
opremljeno sistemom imobilajzera je
mehaniþki
kljuþ
sa
ugraÿenim
transponderom koji je elektronski kodiran.
Transponder je na nevidljiv naþin smešten
u kljuþu.
Samo važeüi kljuþ se može koristiti za
startovanje
motora.
Neodgovarajuüi
kljuþevi mogu samo da otvore vrata.
Sistem imobilajzera spreþava dovod struje
do sistema za paljenje, pumpe za gorivo i
brizgaljki goriva.
Motor
se
automatski
zaštiüuje
imobilajzerom kada se kljuþ okrene u
poziciju LOCK i izvuþe se iz brave.
Videti "KLUýEVI" u indeksu pojmova.
Ako sistem imobilajzera ne prepozna
elektronski kod, kada pokušate sa
startovanjem
motora,
motor
neüe
startovati.
Ukoliko postoji kvar u sistemu
imobilajzera, kontrolna lampica sistema
imobilajzera üe da svetli. Obratite se
servisu što je pre moguüe ako doÿe do te
pojave.
Preporuþujemo
ovlašüenog
servisera za Chevrolet.
STARTOVANJE MOTORA
PRE STARTOVANJA MOTORA
•
•
•
•
•
•
•
•
Proverite da li je prostor oko vozila
slobodan.
Proveriti da li su svi prozori i svetla
þisti.
Vizuelno proverite izgled i stanje
pneumatika, propisani pritisak i da li
ima stranih tela.
Podesiti sedište i naslon za glavu.
Podesiti unutrašnja i spoljašnja
ogledala.
Zakopþajte pojas i zamolite i sve ostale
putnike u vozilu da to urade.
Proverite stanje kontrolnih lampica i
indikatora na instrument tabli kada se
kljuþ okrene u položaj "ON".
Povremeno, npr. prilikom punjenja
rezervoara gorivom, proverite stavke
održavanja navedene u ovom uputstvu.
3-14 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
Z PAŽNJA
• Ne koristite elektropokretaþ duže
od 15 sekundi bez prekida.
• Ako motor ne startuje, saþekajte 10
sekundi i pokušajte ponovo.
To üe spreþiti ošteüenje elektropokretaþa motora.
NAPOMENA
Ukoliko motor presisa tokom
startovanja, pritisnite skroz do kraja
pedalu gasa i držite je u tom položaju
dok startujete motor.
Startovanje dizel motora
RUýNI MENJAý
Ubacite kljuþ u cilindar kontakt brave i
postavite ga u položaj ON ne pritiskajuüi
pedalu
gasa.
Kontrolna
lampica
predgrevanja (g) üe se upaliti i ugasiti
kada su predgrejaþi dovoljno zagrejani
prilikom hladnog starta motora. Kada se
kontrolna lampica sistema predgrevanja
ugasi, palite motor.
1. Uverite se dali su svi putnici propisno
zakopþali svoje sigurnosne pojaseve.
2. Aktivirajte ruþnu koþnicu ako nije
aktivirana.
3. Uverite se da su sedišta, nasloni za
glavu i retrovizori pravilno podešeni i
podesite ih ukoliko je to potrebno.
4. Uverite se da je ruþica menjaþa u
NEUTRALNOM položaju i pritisnite
pedalu kvaþila do kraja.
5. Bez dodirivanja pedale gasa okrenite
kljuþ u kontakt bravi u poziciju START
i pustite ga kada se motor pokrene.
Ukoliko se motor pokrene ali se odmah
i ugasi, saþekajte 10 sekundi a zatim
pokušajte ponovo.
6. Ostavite motor da radi u mestu
najmanje 30 sekundi.
7. Otpustite ruþnu koþnicu.
8. Vozite umerenom brzinom, posebno u
uslovima hladnog vremena dok motor
ne postigne normalnu radnu temperaturu.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-15
AUTOMATSKI MENJAý
1. Uverite se dali su svi putnici propisno
zakopþali svoje sigurnosne pojaseve.
2. Aktivirajte ruþnu koþnicu ako nije
aktivirana.
3. Uverite se da su sedišta, nasloni za
glavu i retrovizori adekvatno podešeni
i podesite ih ukoliko nisu.
4. Uverite se da je ruþica menjaþa u
parkirnom položaju (P).
NAPOMENA
Motor se može startovati samo kada
je ruþica menjaþa u položaju "P" ili
"N".
5. Bez dodirivanja pedale gasa okrenite
kljuþ u kontakt bravi u poziciju START
i pustite ga kada se motor pokrene.
Ukoliko se motor pokrene ali se odmah
i ugasi, saþekajte 10 sekundi a zatim
pokušajte ponovo.
6. Ostavite motor da radi u mestu
najmanje 30 sekundi.
7. Otpustite ruþnu koþnicu.
8. Vozite umerenom brzinom, posebno u
uslovima hladnog vremena dok motor
ne postigne normalnu radnu temperaturu.
Z UPOZORENJE
Iako se motor može startovati kada
je ruþica menjaþa u položaju "N",
ovaj položaj koristiti samo kada je
normalno startovanje nemoguüe.
Za dodatne informacije videti
"POSTUPAK U SLUýAJU NUŽDE
KOD AUTOMATSKOG MENJAýA"
u indeksu pojmova.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG
VOZILA
RUýNI MENJAý
Pre menjanja stepena prenosa, pritisnite do
kraja pedalu kvaþila, stavite ruþicu
menjaþa u brzinu i polako otpustite
kvaþilo.
Da biste izabrali hod unazad, pritisnite
dugme na zadnjem delu dugmeta na ruþici
menjaþa, istovremeno pomerajuüi ruþicu
menjaþa u položaj za hod unazad.
3-16 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
Z PAŽNJA
• Pre prebacivanja iz pozicije za
kretanje napred i nazad, vozilo
potpuno zaustavite.
Menjaþ se može oštetiti ako prelazite
iz hoda unapred u hod unazad dok se
vozilo kreüe.
Z PAŽNJA
• Ne držite nogu na pedali kvaþila
dok se vozite.
U suprotnom, može doüi do ubrzanog
habanja delova kvaþila.
AUTOMATSKI MENJAý
Položaji ruþice menjaþa
Automatski menjaþ u vozilu je elektronski
upravljan šestostepeni menjaþ.
•
P (PARKIRANJE):
Blokira prednje toþkove. Birati P samo
kada vozilo stoji i ruþna koþnica je
aktivirana.
•
R (HOD UNAZAD):
R birati samo kada vozilo stoji u mestu.
•
N (NEUTRALNI POLOŽAJ):
Prazan hod.
•
D (VOŽNJA):
Ovaj položaj vožnje služi za sve
normalne uslove vožnje. Omoguüava
menjaþu prebacivanje u svih pet
stepeni prenosa.
Z PAŽNJA
• Ne
koristite
položaj
P
(PARKIRANJE) umesto ruþne
koþnice.
• Zaustaviti motor, povuüi ruþnu
koþnicu do kraja i izvaditi kljuþ iz
kontakt brave kada napuštate
vozilo.
• Nikada ne ostavljati vozilo bez
nadzora dok motor radi.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-17
Ruþica menjaþa u ruþnom režimu
Prebacivanje izmeÿu stepena prenosa po
sledeüem:
O : Pritisnite pedalu koþnice i
pritisnite dugme ruþice menjaþa za
menjanje brzine.
Menjanje stepena koje zahteva pritiskanje
dugmeta je oznaþeno crnom strelicom.
6 : Pritisnite dugme za odbravljivanje
za menjanje stepena prenosa.
Bele strelice ukazuju na menjanje stepena
koje ne zahteva pritiskanje dugmeta.
3 : Menjajte bez zapinjanja ruþice.
Kad god je vozilo u stanju mirovanja ili u
pokretu, ruþni režim se bira pomeranjem
ruþice menjaþa iz "D" položaja u levu
stranu ka delu sa ruþnim menjaþem. Za
vraüanje u "D" režim, gurnite ruþicu
menjaþa nazad prema desno u glavni
automatski menjaþ.
U
ruþnom
režimu,
jednostavnim
pomeranjem ruþice menjaþa nazad i
napred može uþiniti brzo menjanje brzina.
U suprotnosti sa ruþnim menjaþem, ruþni
režim omoguüava menjanje stepena
prenosa sa pritisnutom pedalom gasa.
GORE (+) : Gurnite ruþicu jednom
unapred da biste izabrali prvi viši stepen
prenosa.
DOLE (-) : Povucite ruþicu jednom
unazad da biste izabrali prvi niži stepen
prenosa.
NAPOMENA
U ruþnom režimu, samo pet stepeni
prenosa prema napred se može
birati.
Za hod u nazad ili prilikom
parkiranja, pomerite ruþicu menjaþa
u "R" ili "P" položaj.
NAPOMENA
• U ruþnom režimu, prebacivanje u
niži stepen prenosa je automatsko
ukoliko vozilo poþinje da usporava.
Kad vozilo stane, automatski je
izabran prvi stepen prenosa.
• Da bi održali željene nivoe osobina
vozila i sigurnosti, sistem možda
neüe izvršiti neka menjanja brzina
prilikom rada sa ruþicom menjaþa.
• Pre polaska na klizavim putevima,
gurnite ruþicu menjaþa unapred, u
položaj "+" (gore). To üe za
rezultat
imati
prebacivanje
menjaþa u drugi stepen prenosa
koji je bolji za laganiji polazak na
klizavoj površini. Povucite ruþicu
menjaþa u - (dole) da bi prebacili u
prvi stepen prenosa.
3-18 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
Z PAŽNJA
• U ruþnom režimu, vozaþ mora
izvršiti prebacivanja u viši stepen
prenosa shodno uslovima puta,
vodeüi raþuna da održi broj
obrtaja motora ispod crvene zone.
• Pošto usled iznenadnog koþenja
motorom i/ili naglog ubrzavanja
može da doÿe do gubitka
prianjanja, niži stepen prenosa
treba birati pažljivo, u skladu sa
brzinom vozila.
Pokretanje vozila
Prebacivanje iz parkirnog položaja (P)
1. Nakon zagrevanja motora, treba i dalje
pritiskati pedalu koþnice prilikom
prebacivanja ruþice menjaþa u položaj
R ili D.
Vaše vozilo ima ugraÿeni sistem zaštite
blokiranja menjaþa (pod nazivom BTSI Brake Transaxle Shift Interlock). Da bi ste
iz pozicije (P) postavili menjaþ u drugi
položaj, morate ukljuþiti kontakt ("ON"
pozicija) i pritisnuti pedalu koþnice do
kraja. Ukoliko ni uz ukljuþen kontakt i
pritisnutu pedalu koþnice ne možete
prebaciti iz P položaja:
Z PAŽNJA
• Ne menjajte iz D (Vožnja) i R (Hod
u nazad) ili (Park) dok je vozilo u
pokretu.
Tako možete da oštetite menjaþ i da
se povredite.
2. Otpustiti ruþnu koþnicu i pedalu
koþnice.
3. Lagano pritisnuti pedalu gasa da bi se
vozilo pokrenulo.
1. Iskljuþite kontakt i izvucite kljuþ.
2. Pritisnite i držite pedalu koþnice
pritisnutu do kraja.
3. Uklonite gumenu podlogu.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-19
4. Stavite kljuþ kontakt brave u otvor i
pritisnite ga.
5. Postavite menjaþ u neutralnu poziciju
(N).
6. Izvadite kljuþ iz otvora.
7. Startujte motor i izaberite željeni
stepen prenosa.
8. Vratite gumenu podlogu na mesto.
9. Obezbedite popravku vašeg vozila što
je pre moguüe.
Z UPOZORENJE
Da ne biste oštetili menjaþ,
pridržavajte se sledeüih upozorenja:
• Ne pritiskajte pedalu gasa dok
menjate pozicije menjaþa iz P ili N
u R ili D. U suprotnom, neüete
samo oštetiti menjaþ, veü i izgubiti
kontrolu nad vozilom.
• Koristite položaj D što više.
• Nikada ne prekopþavajte u P ili R
poziciju dok je vozilo u pokretu.
• Prilikom zaustavljanja vozila na
uzbrdici, ne držite vozilo u mestu
pritiskajuüi pedalu gasa. Za to
koristite koþnicu.
(Nastavlja se)
Z UPOZORENJE
(Nastavlja se)
• Pritisnite pedalu koþnice kada
menjate pozicije ruþice menjaþa iz
P ili N u R ili u brzinu prema
napred.
U suprotnom menjaþ se može oštetiti
ili se vozilo može neoþekivano
pokrenuti prouzrokujuüi gubitak
kontrole nad vozilom, što može
dovesti do povrede putnika, ošteüenja
vozila i drugih objekata.
3-20 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
Ekonomiþan režim goriva
Vozilo može da ima ekonomiþan režim
goriva. Kada je aktiviran, ekonomiþan
režim goriva poveüava ekonomiþnost
vozila.
Ekonomiþan režim goriva se aktivira
pritiskanjem dugmeta ECO pored ruþice
menjaþa. Kada je dugme aktivirano, pali se
lampica ECO na instrument tabli.
Videti "LAMPICA ZA EKONOMIýAN
REŽIM GORIVA" u indeksu. Ekonomiþan
režim goriva se iskljuþuje kada se dugme
pritisne drugi put.
Kada je
ukljuþen:
•
•
•
•
ekonomiþan
režim
goriva
Menjaþ bira viši stepen prenosa ranije,
a niži kasnije;
Hidrauliþna spojnica se blokira ranije i
ostaje blokirana duže;
Pedala gasa je manje osetljiva;
Raþunari u vozilu agresivnije prekidaju
dovod goriva ako motor usporava. Ne
koristite ekonomiþan režim goriva
prilikom vuþe.
KOýNICE
Koþioni sistem je konstruisan tako da
obezbedi
zadovoljavajuüe
koþione
performanse pri raznim uslovima vožnje.
Vozilo ima prednje i zadnje disk koþnice i
dvokružni koþioni sistem.
Ako je jedan koþioni krug neispravan,
vozilo može da se zaustavi pomoüu
drugog; meÿutim, put koþenja üe biti
duži, a potreban pritisak na pedalu
koþnice veüi.
Z UPOZORENJE
Ako jedan krug koþenja otkaže,
pedala koþnice se mora jaþe
pritisnuti, a zaustavni put üe biti
duži.
• Odmah proverite i popravite
koþioni
sistem
u
servisu.
Preporuþujemo ovlašüenog servisera za Chevrolet.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-21
Z UPOZORENJE
Ukoliko pedalu koþnice morate
pritisnuti jaþe nego što je uobiþajeno,
koþnice treba servisirati.
• Odmah se obratite servisu.
Preporuþujemo
ovlašüenog
servisera za Chevrolet.
Z PAŽNJA
• Ne držite nogu na pedali koþnice
dok se vozite.
U tom sluþaju üe se elementi koþnica
pohabati pre vremena. Osim toga,
koþnice se mogu pregrejati, što üe
poveüati put koþenja i ugroziti
bezbednost.
Centralno visoko montirano stop svetlo
treperi nekoliko puta samo (ili u
kombinaciji sa stop svetlima) kako bi
upozorilo vozaþe iza vas na sledeüa stanja:
- Iako su koþnice ispravne, vozilo se
kreüe veüom brzinom od odreÿene;
- ABS sistem je u funkciji.
NAKVAŠENE KOýNICE
Kada automobilom proÿete kroz vodu ili
ga operete, komponente koþnica mogu da
se nakvase.
Da bi osigurali normalno koþenje:
1. Proverite u retrovizoru da li iza vas ima
drugih vozila.
2. Držite bezbednu brzinu sa dovoljno
rastojanja prema nazad i u stranu.
3. Lagano pritiskati koþnicu sve dok se ne
vrati normalna funkcija koþenja.
PREGREVANJE KOýNICA
Koþnice mogu privremeno da se pregreju
usled prekomernog koþenja pri kretanju po
dugoj, strmoj nizbrdici. Odaberite niži
stepen prenosa kada se kreüete nizbrdo. Ne
koþite neprekidno bez prekida.
Videti "KOýENJE MOTOROM" u
nastavku ovog poglavlja ili u indeksu
pojmova.
3-22 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
Z UPOZORENJE
Koþnice mogu privremeno da izgube
svoju snagu nakon prolaska vozila
kroz duboku vodu, pranja vozila ili
prekomernog korišüenja koþnica na
strmoj nizbrdici. Nakvašene ili
pregrejane koþnice mogu oslabiti
funkciju koþenja.
Ako koþenje zbog pregrejavanja
koþnice privremeno oslabi:
• Odaberite niži stepen prenosa kada
se kreüete nizbrdo. Ne koþite
neprekidno bez prekida. Videti
"KOýENJE MOTOROM" u
indeksu.
Ako koþnice privremeno izgube
snagu zbog nakvašenih komponenti,
obavite sledeüi postupak da biste
obnovili njihove normalne performanse:
1. Proverite u retrovizoru da li iza
vas ima drugih vozila.
2. Držite bezbednu brzinu sa
dovoljno rastojanja prema nazad
i u stranu.
3. Lagano pritiskati koþnicu sve dok
se ne vrati normalna funkcija
koþenja.
Z UPOZORENJE
• Kad se zaþuje buka koþnice
nemojte nastavljati sa vožnjom.
To možda znaþi da ploþice koþnice
zahtevaju popravku ili zamenu. Pri
vožnji sa pohabanim ploþicama
koþnica, može da doÿe do sudara i
telesnih povreda.
RUýNA KOýNICA
Vozilo ima elektriþnu ruþnu koþnicu
(EPB). Prekidaþ EPB koþnice se nalazi na
srednjoj konzoli. EPB koþnica može uvek
da se aktivira, þak iako nije dat kontakt.
Da se akumulator ne bi ispraznio, ne
ukljuþujte i ne iskljuþujte EPB sistem više
puta uzastopno kada motor ne radi.
Za sistem se koriste statusna lampica
ruþne koþnice i kontrolna lampica ruþne
koþnice.
Videti
"LAMPICA
ZA
ELEKTRIýNU PARKIRNU KOýNICU"
u indeksu. U sluþaju nedovoljnog
elektriþnog napajanja, EPB koþnica ne
može da se aktivira ili deaktivira. Pre
nego što izaÿete iz vozila, proverite
statusnu lampicu ruþne koþnice da biste
bili sigurni da je ruþna koþnica aktivirana.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-23
Aktiviranje EPB koþnice
EPB koþnica može da se aktivira pri
svakom zaustavljanju vozila. EPB koþnica
se aktivira podizanjem prekidaþa EPB
koþnice nakratko. Kada se aktivira do
kraja, ukljuþuje se statusna lampica ruþne
koþnice. Prilikom aktiviranja koþnice,
statusna lampica treperi sve dok se koþnica
ne aktivira do kraja. Ako se lampica ne
ukljuþi ili nastavi da treperi, odvezite
vozilo u servis. Ne vozite vozilo ako
statusna lampica ruþne koþnice treperi.
Obratite se servisu. Preporuþujemo
ovlašüenog servisera za Chevrolet. Videti
dodatne informacije u delu "LAMPICA
ZA
ELEKTRIýNU
PARKIRNU
KOýNICU" u indeksu.
Zvuþni signal se þuje ako se EPB koþnica
aktivira dok se vozilo kreüe. Vozilo
usporava sve dok se prekidaþ drži u
gornjem položaju. Ako se prekidaþ EPB
koþnice otpusti prilikom usporavanja,
ruþna koþnica üe se deaktivirati. Ako se
prekidaþ drži u gornjem položaju sve dok
se vozilo ne zaustavi, EPB koþnica ostaje
aktivirana.
Ako statusna lampica ruþne koþnice treperi
neprestano, EPB koþnica je delimiþno
aktivirana ili deaktivirana ili ima smetnji u
radu. Ako ova lampica treperi neprestano,
deaktivirajte EPB koþnicu i pokušajte
ponovo da je aktivirate. Ako ova lampica
nastavi da treperi, ne vozite vozilo.
Obratite se servisu. Preporuþujemo
ovlašüenog servisera za Chevrolet. Ako
kontrolna lampica ruþne koþnice svetli,
EPB koþnica je detektovala grešku u
nekom drugom sistemu i ima redukovanu
funkciju. Da biste aktivirali EPB koþnicu
kada ova lampica svetli, podignite
prekidaþ za EPB koþnicu i držite ga u
gornjem položaju. Kada ova lampica
svetli, EPB sistemu treba više vremena
nego obiþno da aktivira ruþnu koþnicu do
kraja.
Nastavite da držite prekidaþ sve dok
statusna lampica ruþne koþnice ne ostane
ukljuþena. Obratite se servisu ako
kontrolna lampica ruþne koþnice svetli.
Preporuþujemo ovlašüenog servisera za
Chevrolet.
Ako EPB koþnica ne može da se aktivira,
treba blokirati zadnje toþkove da se vozilo
ne bi pomerilo.
Deaktiviranje EPB koþnice
Da biste deaktivirali EPB koþnicu,
postavite kljuþ u kontakt bravi u položaj
ON/RUN, pritisnite i držite pedalu koþnice
i nakratko pritisnite prekidaþ EPB koþnice
nadole. Ako pokušate da deaktivirate EPB
koþnicu bez pritiskanja pedale koþnice,
aktiviraüe se zvuþni signal i pojaviti
lampica koja vas obaveštava da treba da
pritisnete pedalu koþnice.
EPB koþnica je deaktivirana kada statusna
lampica ruþne koþnice ne svetli.
Ako kontrolna lampica ruþne koþnice
svetli, EPB koþnica je detektovala grešku u
nekom drugom sistemu i ima redukovanu
funkciju. Da biste deaktivirali EPB
koþnicu kada ova lampica svetli, pritisnite
nadole prekidaþ za EPB koþnicu i držite ga
u donjem položaju.
Kada ova lampica svetli, za deaktiviranje
EPB koþnice treba više vremena nego
obiþno. Nastavite da držite prekidaþ sve
dok se statusna lampica ruþne koþnice ne
iskljuþi. Obratite se servisu ako lampica
svetli.
Preporuþujemo
ovlašüenog
servisera za Chevrolet.
3-24 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
NAPOMENA
Pri vožnji sa aktiviranom parkirnom
koþnicom, koþioni sistem može da se
pregreje, a njegovi delovi prevremeno pohabaju ili oštete. Pre nego
što krenete, proverite da li je ruþna
koþnica potpuno deaktivirana i da li
je kontrolna lampica koþnica
iskljuþena.
Automatsko deaktiviranje EPB
koþnice
EPB koþnica se automatski deaktivira ako
motor radi, ako je menjaþ u brzini i ako
vozilo pokuša da poÿe. Izbegavajte naglo
ubrzavanje kada je EPB koþnica aktivirana
kako biste obezbedili radni vek obloge
ruþne koþnice.
Z UPOZORENJE
Ako ruþna koþnica nije pravilno
podešena, vozilo može iznenada da se
pomeri. Obratite se servisu ako nešto
treba da se podesi. Preporuþujemo
ovlašüenog servisera za Chevrolet.
Z PAŽNJA
• Nemojte voziti sa aktiviranom
ruþnom koþnicom.
Može dovesti do pregrejavanja ili
preranog trošenja zadnjih koþnica.
Može se desiti da morate da ih
zamenite ili da ste oštetili druge
delove vozila.
Z PAŽNJA
• Ne parkirajte svoje vozilo, niti
ostavljajte da motor radi, iznad
zapaljivih materijala.
Oni mogu doüi u kontakt sa delovima
vruüeg izduvnog sistema vašeg vozila
i upaliti se.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-25
Predlozi za parkiranje u zimskim
uslovima
SISTEM KOýNICA PROTIV
BLOKIRANJA TOýKOVA (ABS)
Pri niskim temperaturama ruþna koþnica se
može zamrznuti u potegnutom položaju.
To üe se najverovatnije desiti ako su
koþnice nakvašene.
ABS je jedan napredan elektronski koþioni
sistem koji omoguüuje lakše koþenje bez
proklizavanja i spreþava gubljenje kontrole
nad vozilom. Sistem vam omoguüava da
zaobiÿete prepreke pri snažnom koþenju i
obezbeÿuje maksimalan koþioni kapacitet
na klizavoj podlozi.
Ako postoji opasnost da se ruþna koþnica
zamrzne nakon vožnje kroz vodu koja je
dovoljno duboka da nakvasi koþione
komponente ili nakon pranja vozila:
1. Aktivirajte ruþnu koþnicu samo
privremeno, onda kada ruþicu menjaþa
stavljate u položaj P (automatski
menjaþ) ili prvi stepen prenosa ili
stepen prenosa za hod unazad (ruþni
menjaþ).
2. Blokirajte zadnje toþkove klinovima.
3. Nakon toga otpustite ruþnu koþnicu.
Z UPOZORENJE
• Ne koristite ruþnu koþnicu dok se
vozilo kreüe ili kao zamenu za
nožnu koþnicu.
U suprotnom, možete da izgubite
kontrolu nad vozilom, što može da
dovede do sudara, ošteüenja imovine
i telesnih povreda.
Kada se ukljuþi kontakt, kontrolna lampica
"ABS-a" üe zasvetleti na oko 3 sekunde.
Ako se lampica ne iskljuþi ili se ukljuþi u
vožnji, nešto nije u redu sa ABS sistemom.
Odmah se obratite servisu. Preporuþujemo
ovlašüenog servisera za Chevrolet. Videti
"KONTROLNA LAMPICA ABS-a" u
indeksu pojmova.
Kada startujete motor, ili kada kreüete,
ABS vozila se samoproverava. Možete
zaþuti klitktajuüi zvuk tokom ovog
testiranja, a možda üete þak primetiti da se
pedala koþnice pomera ili pomalo pulsira.
To je sasvim normalno.
Ako je vaše vozilo opremljeno sa ESC-om,
možete takoÿe zaþuti drugi zvuk prilikom
ponovnog pritiskanja pedale koþnice u
roku od 7 sekundi nakon delovanja ABS-a.
Ovo je zvuk za završavanje pripeme za
delovanje ESC-a i takoÿe je normalno.
ABS radi na principu merenja brzine
obrtaja svakog toþka tokom koþenja. Ako
postoji opasnost da jedan od toþkova
prestane da se kotrlja, raþunar posebno
aktivira koþnice na svakom prednjem
toþku i zadnjim toþkovima. Kada je ABS
sistem u funkciji, obiþno se oseüaju slabe
vibracije na pedali koþnice i þuje slaba
buka.
NAPOMENA
ABS sistem ne menja vreme potrebno
za aktiviranje koþnica i ne skraüuje
uvek put koþenja.
• Iako imate ABS sistem, uvek
ostavite dovoljno prostora da se
zaustavite.
3-26 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
Koþenje ABS-om
Bez obzira na uslove puta, ne treba da
"pumpate" koþnice. ývrsto pritisnite i
držite pedalu i pustite ABS sistem da radi
umesto vas.
Z UPOZORENJE
Ukoliko istovremeno svetli kontrolna
lampica koþnica i ABS-a, to ukazuje
na kvar u koþionom sistemu.
• Odmah proverite sistem u servisu.
Preporuþujemo ovlašüenog servisera za Chevrolet.
SISTEM POGONA NA SVA
ýETIRI TOýKA (AWD)
Ako vaše vozilo ima aktiviranu opciju
zahteva pogona na sva þetiri toþka (AWD),
AWD sistem automatski radi bez potrebe
angažovanja vozaþa. Ako prednji toþkovi
poþnu da proklizavaju, zadnji toþkovi po
potrebi automatski poþinju da pokreüu
vozilo. Postoji moguünost od pojave slabe
buke kopþanja tokom ovoga ali je to
normalno.
Kontrolna lampica AWD-a trepüe kada
sistem privremeno ne radi. Ako se
kontrolna lampica upali na kratko i odmah
se ugasi, to je normalna pojava i ne
ukazuje na grešku sistema. Nadalje, ako
lampica kontinuirano trepüe, treba da se
što je pre moguüe obratite servisu radi
popravke. Preporuþujemo ovlašüenog
servisera za Chevrolet.
Ova se lampica pali da pokaže da je došlo
do kvara u sistemu AWD-a. Ukoliko do
toga doÿe, vozilo se mora popraviti u
servisu.
Preporuþujemo
ovlašüenog
servisera za Chevrolet.
ELEKTRONSKI PROGRAM
KONTROLE STABILNOSTI
(ESC)
Z PAŽNJA
Ako želite da montirate zimske
pneumatike na vozilo, koristite
jedino one zimske pneumatike koje je
preporuþio servis. Preporuþujemo
ovlašüenog servisera za Chevrolet.
Korišüenjem pogrešnog tipa zimskih
pneumatika
možete
oštetiti
perfomanse sistema za stabilnost
vozila.
Posetite vašeg ovlašüenog Chevrolet
servisera u vezi više detalja vezanih
za dostupnost i pravilan izbor
zimskih pneumatika.
ESC je jedan sistem kontrole stabilnosti
vozila i dodatni sistem zaštite u vožnji, koji
pomaže da se izbegnu opasne situacije
primenom koþnica toþkova, ili obrtni
momenat motora, kako bi kompenzovao
stabilnost vozila kad je krajnje nestabilno,
u uslovima kao što su nagla skretanja ili
brzo menjanje trake puta. ESC funkcija
automatski deluje þim vozilo postane
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-27
veoma nestabilno. ESC sistem ne
interveniše u normalnim uslovima vožnje.
HIDRAULIýNI SISTEM POMOûI PRI
KOýENJU (HBA)
FUNKCIJA POMOûI PRI VUýI
PRIKOLICE (TSA)
Kad je kontakt ukljuþen, kontrolna lampica
aktivnosti ESC-a i iskljuþenosti ESC-a se
pali i gasi nakon 4 sekunde.
Kada ESC sistem prepozna bilo kakvu
neoþekivanu situaciju koja zahteva snažno
koþenje, on automatski prosleÿuje dodatni
pritisak koþenja na toþkove.
Zmijoliki putevi su veoma teški za
upravljanje. Ova funkcija prepoznaje
krivudanje i smanjuje brzinu vuþenog dok
ne prestanu oscilacije. Smanjenje brzine se
održava smanjivanjem obrtnog momenta
motora i poveüanjem pritiska na sve þetiri
koþnice.
Kontrolna lampica aktivnosti i upozorenja
ESC-a trepüe dok ESC interveniše i svetli
da prikaže kvar u sistemu. Ako se to desi,
obratite se servisu što pre. Preporuþujemo
ovlašüenog servisera za Chevrolet. Videti
"KONTROLNA LAMPICA ISKLJUýENOSTI ESC-A" i "KONTROLNA
LAMPICA
UKLJUýENOSTI
I
UPOZORENJA ESC-A" u indeksu.
Z PAŽNJA
Ukoliko se kontrolna lampica
ukljuþenosti i upozorenja ESC-a ne
upali, ESC sistem je neispravan.
Obratite se servisu što pre.
Preporuþujemo ovlašüenog servisera
za Chevrolet.
AKTIVNA FUNKCIJA ZAŠTITE
PROTIV PREVRTANJA VOZILA (ARP)
Ova funkcije je deo ESC sistema. Kada se
vaše vozilo kreüe krajnje nestabilno, ova
funkcija pomaže da se održi normalna
stabilnost vozila.
SISTEM KONTROLE
PROKLIZAVANJA (TCS)
TCS onemoguüava brzo okretanje
pogonskih toþkova, bez obzira na uslove
puta i prijanjanje pneumatika. ýim se
poþne bar jedan pogonski toþak brzo
okretati, snaga motora se smanjuje i toþak
se ukoþuje. Ovo poboljšava kontrolu
usmerenosti vozila i snagu upravljanja,
naroþito na snegu i ledu, kao i na vlažnim i
klizavim putevima.
3-28 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
ESC OFF DUGME
ESC se može iskljuþiti pritiskom ESC OFF
dugmeta na sredini instrument table.
Ako ponovo pritisnete ESC OFF dugme
kad je funkcija ESC-a iskljuþena (ESC
kontrolna lampica o iskljuþenosti je
upaljena) ESC sistem üe nastaviti sa radom
i lampica o iskljuþenosti ESC-a üe se
ugasiti.
Z PAŽNJA
• Kad ESC sistem interveniše radi
korekcije
stabilnosti
vozila,
smanjite brzinu i obratite posebnu
pažnju na put.
• ESC sistem je samo dodatni ureÿaj
za vozilo. Kada je vozilo
prekoraþilo granice fizike, ne može
se kontrolisati. Nemojte se oslanjati
na sistem. Nastavite da vozite
bezbedno.
• Kada ESC interveniše, možete þuti
nešto buke ili osetiti vibracije od
pedale koþnice ili drugih dotiþnih
sistema. Uzrokovani su promenom
pritiska u dotiþnim sistemima.
SISTEM UPRAVLJANJA
VOŽNJOM NIZBRDO (DCS)
Prilikom putovanja niz strme padine, ova
funkcija omoguüava da idete malom
brzinom bez pritiskanja koþnice i usmerite
pažnju na upravljanje. Ova pogodna
funkcija je samo za vožnju nizbrdo preko
strmih padina.
Za aktiviranje DCS-a, pritisnite DCS
dugme na sredini instrument table. Kad je
dugme pritisnuto, DCS je spreman za rad.
Zelena kontrolna lampica aktivnosti DCS
se pali. Dok DCS sistem radi, DCS
kontrolna lampica üe treptati.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-29
Da biste deaktivirali DCS, ponovo
pritisnite dugme DCS. Kontrolna lampica
aktivnosti DCS-a üe se iskljuþiti.
Kontrolna lampica nespremnosti i
upozorenja DCS-a trepüe žutom bojom da
ukaže na nespremnost DCS-a na uslove za
rad i pali se da ukaže na kvar u sistemu.
Videti
"KONTROLNA
LAMPICA
AKTIVNOSTI I NESPREMNOSTI/
UPOZORENJA DCS-a" u indeksu
pojmova u pogledu više informacija.
Z PAŽNJA
Kontrolna lampica, žute boje, o
nespremnosti i upozorenja DCS-a, se
pali da ukaže na kvar DCS-a.
Obratite se servisu što pre.
Preporuþujemo ovlašüenog servisera
za Chevrolet.
USLOVI RADA DCS-a
1. DCS dugme bi trebalo pritisnuti
(Kontrolna lampica DCS-a se pali
zelenom bojom za signalizaciju
aktivnog stanja)
2. Neizbežna strma padina.
3. Vožnja je ispod 50 Km/h.
(DCS ne radi kada je brzina vozila
iznad 50 km/h i kada pritisnete dugme
DCS. DCS ponovo radi kada se brzina
vozila smanji ispod 30 km/h nakon što
je bila iznad 50 km/h)
4. Pedala gasa ili koþnice nisu pritisnuti.
(DCS ne radi samo onda kada je
pritisnuta pedala koþnice ili gasa.)
Z PAŽNJA
• DCS je projektovan za vožnju po
strmim nagibima izvan putne
mreže.
• Usled nepotrebnog korišüenja
DCS-a može da doÿe do
neispravnosti u koþionom sistemu
ili ESC-u. Ne koristite DCS pri
vožnji po normalnim putevima.
• Normalno je osetiti vibracije i
buku iz koþionog sistema kada je
ukljuþen DCS.
3-30 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
SISTEM TURBO PUNJAýA
(samo dizel motor)
Turbo punjaþi omoguüavaju ravnomerniji i
efikasniji rad motora.
Turbo punjaþ se sastoji iz dva turbo
elementa, turbine i kompresora, oba
pokretana preko glavne srednje osovine.
Turbina koristi energiju izduvnih gasova za
pokretanje kompresora. Sa druge strane,
kompresor usisava svež vazduh koji se
šalje u cilindre u komprimovanom stanju.
Meÿuhladnjak hladi kompresovani vazduh
da bi poveüao snagu motora poveüanjem
gustine vazduha. Elementi turbo punjaþa
se okreüu jako brzo. Ako se prekine
podmazivanje radnih delova uljem, sistem
turbo punjaþa može ozbiljno da se ošteti.
Vlasnici treba što više da se pridržavaju
sledeüih upozorenja kako bi obezbedili
maksimalan radni vek turbo punjaþima.
•
•
•
•
•
Nakon startovanja, ostavite motor da
radi na praznom hodu oko 1 do
2 minuta (ne ubrzavajte i ne pomerajte
vozilo).
Ne zaustavljajte motor odmah nakon
vožnje pod velikim optereüenjem (kao
što je vožnja velikom brzinom ili
vožnja po dugoj nizbrdici). Ostavite
motor da radi na praznom hodu oko 1
do 2 minuta kako bi se ohladio.
Nakon zamene motornog ulja i filtera
za ulje, startujte motor i ostavite ga da
radi na praznom hodu oko 1 do 2
minuta (ne ubrzavajte i ne pomerajte
vozilo).
Motor koristiti na veüim brojevima
obrtaja od ler gasa jedino nakon
uspostavljanja normalnog pritiska ulja
motora. Dolazi do nepotrebnog trenja
ako turbo punjaþ poþne da se prinudno
koristi pre nego što se ležaji pravilno
podmažu.
Koristite jedino odobreno motorno ulje
i poštujte intervale redovnih kontrola i
zamena.
•
Pri niskim spoljašnjim temperaturama
ili ako vozilo nije bilo korišteno neko
vreme, pritisak ulja i protok su
neodgovarajuüi. U ovim uslovima, pre
rada na veüem broju obrtaja, motor
treba startovati i pustiti da radi na
praznom hodu nekoliko minuta.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-31
SAVETI ZA VOŽNJU
KOýENJE MOTOROM
"KICKDOWN" (AUTOMATSKI
MENJAý)
Da bi iskoristili efekat koþenja
kompresijom motora pri dugoj vožnji
nizbrdo:
Da biste ubrzali vozilo za kraüe vreme,
pritisnite pedalu gasa do kraja i zadržite je.
Menjaþ üe preüi u niži stepen prenosa u
kome üe vozilo imati više snage. Kada
postignete željenu brzinu, otpustite pedalu
gasa i menjaþ üe preüi u viši stepen
prenosa.
•
•
Kod automatskog menjaþa, birajte
režim vožnje "2".
Funkcija
koþenja
motorom
je
najefikasnija u režimu vožnje "2". Ako
preÿete u režim vožnje "2" pri
prevelikoj brzini, menjaþ ostaje u
trenutnom stepenu prenosa sve dok se
vozilo ne uspori.
Kod ruþnog menjaþa prelazak na niži
stepen prenosa mora biti po
sekvencionalnom redosledu.
Z UPOZORENJE
• Ne prebacujte odjednom ruþni
menjaþ za dva ili više stepeni
prenosa naniže.
Tako üete spreþiti ošteüenje menjaþa,
gubitak kontrole i telesne povrede.
NAPOMENA
Korišüenjem kompresije motora na
dugim planinskim padovima možete
produžiti radni vek koþnica.
3-32 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
ZAUSTAVLJANJE VOZILA
PARKIRANJE VOZILA
Kod automatskog menjaþa ruþica menjaþa
može da ostane u odabranom režimu
vožnje kada motor radi. Prilikom
zaustavljanja na usponima, aktivirajte
ruþnu koþnicu ili pritisnite pedalu koþnice.
Ne držite vozilo u mestu pritiskajuüi
pedalu gasa.
Držite pedalu koþnice pritisnutu do kraja i
jako povucite ruþnu koþnicu.
Zaustavite motor ako stojite duže vreme,
npr. u saobraüajnoj gužvi ili na prelazu
preko železniþke pruge.
Kada parkirate, postavite ruþicu menjaþa u
položaj P (automatski menjaþ) ili neutralni
položaj (ruþni menjaþ), povucite ruþnu
koþnicu i izvadite kljuþ iz kontakt brave.
Kod vozila sa ruþnim menjaþem:
1. Na ravnom terenu postavite ruþicu
menjaþa u neutralnu poziciju.
2. Na nizbrdici, postavite ruþicu menjaþa
u poziciju za hod unazad.
3. Na uzbrdici, postavite ruþicu menjaþa
u prvu brzinu.
Kod vozila sa automatskim menjaþem:
1. Postavite menjaþ u poziciju P.
2. Postavite kljuþ u kontakt bravi u
položaj LOCK i izvadite ga.
Videti "RUýNA KOýNICA" u indeksu.
Z UPOZORENJE
Da bi izbegli sluþajno pomeranje
vozila, nemojte ispravljati prednje
toþkove ukoliko se parkirate na
uzbrdici.
• Okrenite toþkove suprotno od puta
i povucite ruþnu koþnicu ukoliko
parkirate na nizbrdici.
• Okrenite toþkove prema putu i
povucite ruþnu koþnicu ukoliko se
parkirate na usponu.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-33
SISTEM POMOûI PRI PARKIRANJU
Sistem pomoüi pri parkiranju pomaže
vozaþu tokom vožnje unazad tako što ga
upozorava ako detektuje neki objekat iza
vozila.
Ovaj sistem se može automatski ukljuþiti
svaki put kad je kontakt u položaju ON i
automatski menjaþ u položaju "R".
Ovaj se sistem iskljuþuje kada je brzina
vozila veüa od oko 5 km/h.
Ukoliko se zvuk alarma zaþuje tokom
menjanja u hod u nazad, to je normalna
pojava.
Za to vreme možete ustanoviti razdaljinu
izmeÿu vozila i prepreke na osnovu zvuka
alarma.
Z PAŽNJA
Ukoliko se desi sledeüe, ukazuje na
nastanak kvara u sistemu pomoüi pri
parkiranju. Obratite se servisu što
pre. Preporuþujemo ovlašüenog
servisera za Chevrolet.
• Kontrolna lampica sistema pomoüi
pri parkiranju ukljuþuje se tokom
vožnje.
• Alarm se zaþuje tri puta uzastopno
kad nema prepreka oko zadnjeg
branika.
3-34 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
Opseg za upozoravanje
Zvuk UKLJUýEN
Zvuk ISKLJUýEN
0 ~ 40 cm
Neprekidno
–
41 ~ 80 cm
40 ms
280 ms
81 ~120 cm
40 ms
480 ms
Z PAŽNJA
Ukoliko se desi sledeüe, ukazuje na
nastanak kvara u sistemu pomoüi pri
parkiranju. Obratite se servisu što
pre. Preporuþujemo ovlašüenog
servisera za Chevrolet.
• Kontrolna lampica sistema pomoüi
pri parkiranju ukljuþuje se tokom
vožnje.
• Alarm se zaþuje tri puta uzastopno
kad nema prepreka oko zadnjeg
branika.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-35
•
•
•
•
•
•
Z PAŽNJA
Sistem pomoüi pri parkiranju bi
jedino trebalo smatrati kao
dodatnu funkciju. Vozaþ treba da
proveri stanje iza vozila.
Zvuþni signal upozorenja može biti
razliþit zavisno od objekata.
Zvuþni signal upozorenja se možda
neüe aktivirati u sluþaju da je
senzor smrznut, ili prekriven
prljavštinom i blatom.
Postoji šansa da je došlo do kvara
sistema pomoüi pri parkiranju pri
vožnji ka objektima sa neravnom
površinom kao što su drva,
šljunkovit put, šiljast ili nagnut
teren.
Ne pritiskajte i ne grebite površinu
senzora. To üe verovatno oštetiti
površinu.
Sistem pomoüi pri parkiranju
možda neüe prepoznati oštre
objekte, debelu zimsku garderobu
ili sunÿere koji apsorbuju talase.
•
•
•
•
•
Z PAŽNJA
Kod prijema drugih ultrazvuþnih
signala (zvuk metala ili buka od
vazdušnih koþnica sa kamiona)
sistem pomoüi pri parkiranju
možda neüe raditi pravilno.
Oþistite
prljave
senzore
sa
mekanim sunÿerom i þistom
vodom.
Trebalo bi da koristite retrovizore
ili okrenete glavu. Trebalo bi se
pridržavati
normalnih
mera
predostrožnosti kod vožnje u
nazad.
Nemojte pritiskati ili udarati
senzore kucanjem ili usmeriti mlaz
peraþa visokog pritiska direktno
na njih pri pranju, jer senzori
mogu biti ošteüeni.
Na parkingu, gornji deo vozila
može udariti pre rada senzora,
tako da bi trebalo osmatrati
spoljašnjim
retrovizorima
i
okretati glavu tokom parkiranja.
PREDLOZI ZA EKONOMIýNIJE
KORIŠûENJE
Ekonomiþna potrošnja goriva u velikoj
meri zavisi od naþina vožnje.
Koliko üete kilometara preüi sa 1 litrom
goriva zavisi od toga kako vozite, gde
vozite i kada vozite.
Da biste postigli maksimalnu ekonomiþnost:
• Polako poveüavajte brzinu
• Izbegavajte dug i nepotreban rad
motora u mestu.
• Vodite raþuna da je motor dobro
podešen.
• Ne dodajte motoru pun gas.
• Koristite klima ureÿaj samo kada je
neophodno.
• Smanjite brzinu kada vozite po lošem
putu.
• Vodite raþuna da su pneumatici
propisno naduvani.
• Održavajte bezbedno rastojanje u
odnosu na druga vozila da se sa njima
ne biste sudarili pri naglom
zaustavljanju. To üe smanjiti habanje
papuþica i ploþica koþnice.
• Ne vozite nepotreban teret u vozilu.
3-36 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
•
•
Ne držite nogu na pedali koþnice dok
se vozite.
Vodite raþuna da je Vaše vozilo
servisirano u skladu sa preporukama
datim u ovom uputstvu.
OPASNA VOŽNJA
Kada vožnja postane opasna zbog vode,
snega, leda, blata, peska itd.:
•
•
•
•
•
Usporite vaše vozilo i vozite oprezno
ostavljajuüi dovoljno rastojanje za
koþenje:
Izbegavajte nagle manevre pri koþenju,
upravljanju ili ubrzavanju.
Kada koþite, pritiskajte pedalu koþnice
lagano, gore-dole, sve dok se vozilo ne
zaustavi, pod uslovom da nema ABS
sistem. Ako vozilo ima ABS sistem,
snažno pritisnite pedalu koþnice i
zaobiÿite opasnost.
Ako se zaglavite u snegu, blatu ili
pesku, koristite drugi stepen prenosa da
bi izbegli proklizavanje prednjih
toþkova u mestu.
Upotrebiti pesak, lance ili druga
sredstva protiv proklizavanja koje üete
staviti ispod prednjih toþkova ako se
zaglavite u snegu, ledu ili blatu. Videti
"IZVLAýENJE VOZILA" u indeksu
pojmova.
AQUAPLANING - PROKLIZAVANJE
NA VODI
Ukoliko je došlo do proklizavanja vozila
usled vode na putu, ne možete upravljati
vozilom
jer
pneumatici
nemaju
odgovarajuüi kontakt sa podlogom.
Proklizavanje na vodi može se desiti u
zavisnosti od stanja kolovoza, dubine
profila, naduvanosti pneumatika i brzine
vašeg vozila. Veoma je opasno.
Najbolji naþin da izbegnete proklizavanje
na vodi je da prilagodite brzinu uslovima
puta i budete posebno oprezni kada je
površina puta vlažna.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-37
VOŽNJA KROZ DUBOKU VODU
Ukoliko ste primoreni da vozite po dubljoj
vodi, morate proveriti njenu dubinu da
nebi bila preduboka. Ako brzo proÿete
vozilom kroz duboku vodu, voda može da
uÿe u motor kroz ulaz za vazduh i da ga
dosta ošteti.
Z PAŽNJA
Pre nego što pokušate da proÿete
vozilom kroz duboku vodu, uvek
vodite
raþuna
o
sledeüim
upozorenjima:
• Ne vozite kroz vodu ako je dubina
nešto manja nego visina donjeg
podstroja vozila.
• Vozite što sporije, na visokom
broju obrtaja i u najnižem stepenu
prenosa.
VUýA PRIKOLICE
Z PAŽNJA
Ukoliko ne koristite pravilnu opremu
i ne vozite propisno, možete izgubiti
kontrolu prilikom vuþe prikolice. Na
primer, ukoliko je prikolica isuviše
teška, koþnice možda neüe dobro
raditi — ili uopšte neüe raditi. Vaši
putnici i Vi možete biti ozbiljno
povreÿeni. Vucite prikolicu samo ako
ste sledili sve korake u ovom
poglavlju.
Potražite
savet
i
informacije o vuþi prikolice vozilom
od ovlašüenog servisera za Chevrolet.
Vaša bezbednost i zadovoljenje potreba
zavise od ispravnog korišüenja korektne
opreme. Potrebno je takoÿe voditi raþuna
da se prikolica ne pretovari ili da se na neki
drugi naþin pogrešno koristi.
Maksimalna težina natovarene prikolice
koju možete vuüi vozilom zavisi od
predviÿene namene i instalirane specijalne
opreme. Pre nego što poþnete da vuþete
prikolicu proverite da li je vozilo
opremljeno odgovarajuüom opremom.
Ovlašüeni serviser za Chevrolet üe vam
isporuþiti i montirati odgovarajuüu opremu
za vuþu prema vašim potrebama.
GEOMETRIJSKI POLOŽAJ KUGLE
KUKE ZA VUýU I PRIýVRSNIH
TAýAKA UREĈAJA ZA VUýU (u mm)
3-38 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
VUýNA OPREMA SA
DEMONTAŽNOM KUKOM
•
Stavljanje kuke
•
1. Skinite poklopac za kuku i odložite ga
na bezbedno mesto.
2. Proverite da li je kuka pripremljena za
postavljanje.
•
Stavite kljuþ za zakljuþavanje kuke
(4) u bravu na kuki (3).
Okrenite kljuþ naniže u položaj za
otkljuþavanje. Indikator na kuki treba
da bude crvene boje (1).
Izmeÿu okruglog dela i kuke (2)
postoji zazor.
3. Ubacite kuku (3) naviše u prihvatni
deo (1) tako da osovinice kuke (2)
budu na osiguraþu prihvatnog dela za
kuku.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-39
4. Gurajte kuku (3) napred-nazad sve
dok se ne spregne i ne zabravi.
Indikator na kuki üe biti zelene boje
(2), a osovinice kuke (4) üe biti
oslonjene na osiguraþ u prihvatnom
delu (1).
5. Okrenite kljuþ za zakljuþavanje
naviše da biste zakljuþali kuku, a
zatim ga izvadite.
Skidanje kuke
Proverite da
postavljena:
2. Okrenite kljuþ naniže u položaj za
otkljuþavanje.
•
•
•
•
•
li
je
kuka
pravilno
Indikator na kuki je zelene boje;
Nema zazora izmeÿu osovinica na
kuki i osiguraþa na prihvatnom delu;
Kuka je þvrsto oslonjena na prihvatni
deo;
Kljuþ zakljuþava kuku u gornjem
položaju;
Kljuþ je izvaÿen iz kuke.
1. Stavite kljuþ za zakljuþavanje kuke u
bravu na kuki.
3. Gurnite ka unutra
zakljuþavanje kuke.
ruþicu
za
4. Okrenite ruþicu unapred za 1/4 kruga.
3-40 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
5. Da biste odvojili kuku od prihvatnog
dela, podignite je i povucite ka
spoljašnjem delu.
6. Postavite poklopac za kuku na kuüište
prihvatnog dela.
Z PAŽNJA
• Kuka mora þvrsto da bude
oslonjena na kuüište spojnice.
• Kuka mora da bude zakljuþana, a
kljuþ izvaÿen.
• Vuþa prikolice/kamp kuüice je
jedino dozvoljena sa pravilno
postavljenom kukom. Ako kuku ne
možete pravilno da postavite,
obratite se servisu. Preporuþujemo
da se obratite ovlašüenom serviseru
za Chevrolet.
OPTEREûENJE PRIKOLICE
Da bi ispravno natovarili prikolicu,
potrebno je da znate kako da izmerite
bruto težinu prikolice kao i optereüenje
kuke za vuþu. Bruto težina prikolice je
težina prikolice i svog tereta u njoj.
Možete da izmerite bruto težinu prikolice
kada potpuno natovarenu prikolicu stavite
na vagu za vozila.
Vertikalno optereüenje kuke za vuþu je
sila koju ostvaruje prikolica na kugli
kuke, kada je prikolica potpuno
natovarena, a mehanizam za vuþu je na
normalnoj visini potrebnoj za vuþu
prikolice. Ovu težinu možete da izmerite
pomoüu kuüne vage.
Težina natovarene prikolice (bruto težina
prikolice) nikada ne treba da prekoraþi
propisane vrednosti.
Dozvoljena optereüenja prikolice važe za
nagibe do 12%.
Kada se prikolica prikljuþi na vozilo,
optereüenje zadnje osovine vozila
(ukljuþujuüi i putnike) ne sme da preÿe
dozvoljenu vrednost.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-41
Z UPOZORENJE
Ukupna bruto težina vozila sa
prikolicom ne sme prekoraþiti
dozvoljenu bruto težinu vozila
(GVWR).
Ukupna bruto težina vozila je težina
vozila, vozaþa, putnika, prtljaga ili
tereta, plus težina kuke kao i težina
prikolice na kuki.
Z PAŽNJA
Prilikom vuþe prikolice, treüi red
sedišta ne bi trebalo da je zauzet
putnicima.
Ograniþenja za maksimalno optereüenje
(u kg)
M/T
A/T
Sa
koþnicom
Bez
koþnice
Sa
koþnicom
Bez
koþnice
2.4D
3.0D
Dizel
1,500
–
2,000
750
–
750
1,500
1,700
1,700
750
750
750
Z UPOZORENJE
Date težine prikolice su primenjive za
nadmorske visine do 1,000 m.
Na veüim nadmorskim visinama
izlazna snaga motora može da bude
manja, zbog þega u planinskim
predelima nije moguüe potpuno
iskoristiti dozvoljena optereüenja
prikolice.
• Na nadmorskoj visini iznad
1.000 m, maksimalna dozvoljena
nosivost prikolice treba da se
smanji za 10% na svakih sledeüih
1.000 m.
3-42 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
Z UPOZORENJE
Prikolica može da se zanese ili otkaþi
usled nepravilnog optereüenja i
boþnih vetrova, mimoilaženja sa
velikim kamionima ili kretanja po
neravnim putevima.
• Podesiti vertikalno optereüenje
pravilnim rasporedom tereta na
prikolici.
• Posebno
proverite
težinu
natovarene prikolice i vertikalnog
optereüenja.
• Raspitajte
se
u
vezi
sa
maksimalnim zakonskim vuþnim
težinama kod relevantnih državnih
ili oblasnih organa za registrovanje.
KOýNICE PRIKOLICE
SIGURNOSNI LANCI
Ako na kamp prikolici ili obiþnoj prikolici
postoje
koþnice,
slediti
uputstva
priozvoÿaþa vezana za prikolicu. Nikako
ne vršiti modifikacije na koþionom sistemu
vozila.
Obavezno priþvrstiti sigurnosni lanac
izmeÿu vašeg vozila i prikolice. Sigurnosni
lanac ukrstiti ispod rude prikolice tako da
ruda ne padne na put ukoliko doÿe do
razdvajanja vozila i prikolice. Pridržavajte
se preporuka proizvoÿaþa u vezi sa
prikljuþivanjem
sigurnosnih
lanaca.
Nikako ne zategnuti lanac do kraja da bi se
osigurao pun krug okretanja vozila.
Nikako ne dopustiti da se lanac vuþe po
putu.
OSVETLJENJE PRIKOLICE
Prikolica treba da bude opremljena
propisnim svetlima kako to zahtevaju
propisi date zemlje ili regije. Pre kretanja
na put proveriti da li su sva svetla na
prikolici ispravna.
PNEUMATICI
Prilikom vuþe prikolica, uverite se da su
pneumatici pravilno naduvani na pritisak
prikazan u 8. poglavlju.
TEýNOST ZA KOýNICU
Promenite teþnost za koþnicu svake godine
u sledeüim uslovima.
•
•
Kada þesto vuþete prikolicu.
Kada vozite na brdovitim
planinskim terenima.
ili
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-43
ULJE ZA AUTOMATSKI MENJAý
•
Zamena teþnosti menjaþa nije potrebna.
Takoÿe, rutinska inspekcija teþnosti nije
potrebna. Provera teþnosti menjaþa je
jedino potrebna ako postoji simptom koji
se odnosi na teþnost.
•
SAVETI ZA VUýU
Kada vuþete prikolicu, vozilo se ponaša
drugaþije nego u normalnim uslovima
vožnje.
Zbog Vaše sigurnosti vodite raþuna o
sledeüim upozorenjima:
•
•
•
Uvežbajte skretanje, zaustavljanje i
hod unazad pre nego što poþnete da
vuþete prikolicu putem. Ne vucite
prikolicu putem ako niste sigurni da
možete bezbedno da koristite vozilo i
prikolicu.
Pre nego što krenete proverite da sva
svetla
na
prikolici
pravilno
funkcionišu.
Ne vozite brže od 80 km/h ili od
maksimalne dozvoljene brzine (merodavna je manja vrednost).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kod vožnje na usponu, ne voziti brže
od 30 km/h u prvom stepenu prenosa
ili 50 km/h u drugom stepenu prenosa.
Voditi raþuna da imate dovoljno
prostora kada skreüete i izbegavajte
nagle manevre.
Izbegavajte
naglo
startovanje,
ubrzanje ili zaustavljanje.
Izbegavati naglo skretanje ili naglu
promenu saobraüajnih traka.
Uvek vozite vaše vozilo umerenom
brzinom.
Uvek angažujte nekoga da vas navodi
unazad.
Kod zaustavljanja uvek vodite raþuna
da imate dovoljno prostora.
Put koþenja je veüi kada vuþete
prikolicu.
Usporiti i prebaciti u niži stepen
prenosa pre velikih nizbrdica ili dužih
vožnji nizbrdo.
Ne držite pedalu koþnice pritisnutu do
kraja predugo ili preþesto jer koþnice
mogu da se pregreju i da budu manje
efikasne.
Kod parkiranja obavezno blokirati
toþkove kako na vozilu tako i na
•
•
•
•
prikolici. Ruþnu koþnicu uvek povuüi
do kraja.
Ne preporuþuje se parkiranje na
strmini.
U principu, ne preporuþuje se
parkiranje na usponu sa prikaþenom
prikolicom.
Ako se nešto dogodi, npr. ako se
prikolica otkaþi, ljudi mogu biti
povreÿeni, a vozilo kao i prikolica
mogu biti ošteüeni.
Osoba koja uklanja blokade ne sme da
stoji direktno iza prikolice zato što
može da se povredi. Ako koþnice ili
podupiraþi prokliznu, prikolica može
da krene unazad.
Voditi raþuna da osoba koja uklanja
blokadu ispod toþkova prikolice stoji
sa strane.
Voditi
raþuna
o
proizvoÿaþa prikolice.
uputstvima
3-44 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
Z UPOZORENJE
Ako je staklo prtljažnika otvoreno, a
vuþete prikolicu svojim vozilom,
ugljenmonoksid (CO) može dospeti u
vaše vozilo. Nemožete niti osetiti niti
videti CO. To može izazvati
nesvesticu ili smrt.
• Nemojte voziti sa otvorenim
vratima
prtljažnika
Ukoliko
morate da vozite na ovaj naþin,
zatvorite sve druge prozore,
ukljuþite režim svežeg vazduha,
otvorite srednje/boþne ventilacione
otvore i pustite ventilator da radi
na velikoj brzini (videti deo
"VENTILACIJA" u indeksu).
VOŽNJA PO NAGIBIMA
PARKIRANJE NA USPONU
Smanjite brzinu i odaberite niži stepen
prenosa pre nego što poþnete da se spuštate
niz dugu ili strmu nizbrdicu. Ako ne
odaberete niži stepen prenosa, možda üete
morati þesto da koristite koþnice, zbog
þega üe se pregrejati i neüe biti efikasne.
U principu, ne preporuþuje se parkiranje na
usponu sa prikaþenom prikolicom. Ako
nešto nije u redu, vozilo i prikolica mogu
da se pokrenu. Ljudi mogu biti povreÿeni,
a vozilo kao i prikolica mogu biti ošteüeni.
Na dugom usponu odaberite niži stepen
prenosa i smanjite brzinu na oko 70 km/h
kako ne biste pregrejali motor i menjaþ.
Ako ipak morate parkirati prikolicu na
usponu, uradite to na sledeüi naþin:
1. Pritisnite nožnu koþnicu, ali još uvek
ne prebacujte ruþicu u položaj P
(PARKIRANJE) kod automatskog
menjaþa ili u neki stepen prenosa kod
ruþnog menjaþa.
2. Postarajte se da neko stavi blokadu
ispod toþkova prikolice.
3. Kada su blokade toþkova na mestu,
otpustite nožnu koþnicu da bi blokade
prihvatile teret.
4. Ponovo pritisnite nožnu koþnicu.
Zatim povucite ruþnu koþnicu i
prebacite ruþicu menjaþa u položaj P
(PARKIRANJE) kod automatskog
menjaþa, tj. u prvi stepen prenosa ili
hod unazad kod ruþnog menjaþa.
5. Otpustite nožnu koþnicu.
TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA 3-45
NAýIN POLASKA U SLUýAJU
PARKIRANJA NA USPONU
1. Pritisnuti nožnu koþnicu i držite je
pritisnuto dok:
• Startujete motor
• Birate stepen prenosa i
• Otpustite ruþnu koþnicu.
2. Otpustite pedalu koþnice.
3. Krenite lagano dok se prikolica ne
oslobodi blokade toþkova.
4. Zaustavite se, i potrebno je da neko
pokupi i spakuje podmetaþe koje ste
koristili za blokiranje prikolice.
ODRŽAVANJE PRI VUýI PRIKOLICE
Vozilu koja vuþe prikolicu je potrebno
þešüe servisiranje nego obiþno. Proþitajte
dodatne informacije o tome u planu
održavanja datom u servisnom uputstvu.
Prilikom korišüenja prikolice, naroþito su
važni: ulje za automatski menjaþ (ne
prepunjavati), ulje za motor, kaiš, sistem za
hlaÿenje, ulje za koþnice i podešavanje
koþnica. Sve ove teme su obraÿene u
uputstvu i mogu se lako pronaüi u indeksu.
Ako vuþete prikolicu, preporuka je da ove
delove priruþnika ponovo prouþite pre
kretanja na put.
Povremeno proverite da su svi vijci i
matice rude zategnuti.
IZDUVNI GASOVI MOTORA
(UGLJEN-MONOKSID)
Izduvni gasovi motora sadrže ugljenmonoksid (CO), gas bez boje i mirisa.
Duže udisanje ovog gasa može da izazove
gubitak svesti i smrt.
Ako sumnjate da izduvni gasovi ulaze u
vozilo, odmah odvezite vozilo u servis.
Preporuþujemo ovlašüenog servisera za
Chevrolet.
Z UPOZORENJE
Da bi se zaštitili od prodiranja CO u
kabinu, redovno kontrolisati karoseriju i izduvni sistem vozila vodeüi
raþuna o sledeüim preporukama:
• Svaki put prilikom zamene ulja.
• Svaki put kada primetite promenu
zvuka u izduvnom sistemu.
• Svaki put kada doÿe do ošteüenja ili
korozije izduvnog sistema, šasije ili
zadnjeg dela vozila.
• Ne ostavljajte motor da radi u
zagušljivom
ili
zatvorenom
prostoru kao što su garaže.
Pomerite vozilo na otvoreni teren.
(Nastavlja se)
3-46 TOKOM VOŽNJE VAŠEG VOZILA
Z UPOZORENJE
(Nastavlja se)
• Nemojte sedeti u parkiranom
vozilu kada motor radi dugo.
• Kada na otvorenom prostoru
zaustavite vozilo na neko vreme,
prebacite ventilaciju na režim za
usisavanje
svežeg
spoljašnjeg
vazduha
(videti
"RECIRKULACIJA" u indeksu).
• Nemojte voziti sa otvorenim
vratima
prtljažnika
Ukoliko
morate da vozite na ovaj naþin,
zatvorite
prozore,
prebacite
ventilaciju na režim svežeg
vazduha i pustite ventilator da radi
na velikoj brzini (videti deo
"RECIRKULACIJA" u indeksu).
ZAŠTITA OKOLINE
SAVREMENA TEHNOLOGIJA
Prilikom razvijanja i proizvodnje Vašeg
vozila, koristili smo po okolinu
neškodljive materijale koji se mogu i
reciklirati. Osim toga, prilikom izrade
vozila, koristimo ekološke proizvodne
metode.
Recikliranjem
proizvodnog
otpada
zatvaramo proces kruženja materijala.
Redukcijom energije i vode održavamo
postojeüe prirodne resurse.
Veoma napredno projektovanje znaþi, da
vaše vozilo posle isteka životnog veka Iako
može da se rastavi a pojedini materijali
Iako sortiraju za ponovnu upotrebu.
Materijali kao što su azbest i kadmijum
nisu upotrebljeni. U sistemu klima ureÿaja
rashladno sredstvo nema CFC.
RUKOVANJE VOZILOM NA KRAJU
VEKA UPOTREBE
Informacije o recikliranju vozila na kraju
veka upotrebe su dostupne na
http://www.chevroleteurope.com.
4
UPRAVLJANJE KLIMOM
I AUDIO SISTEM
• VENTILACIONI OTVORI......................................... 4-2
• KOMANDNA TABLA .............................................. 4-3
• DUGMAD ZA UPRAVLJANJE KLIMA SISTEMOM
NA UPRAVLJAýU.................................................. 4-15
• KLIMA SISTEM ....................................................... 4-6
• SAVETI ZA UPRAVLJANJE VENTILACIONIM
SISTEMOM ............................................................. 4-16
• GREJANJE ............................................................. 4-7
• RDS RADIO I CD PLEJER ..................................... 4-17
• VENTILACIJA ......................................................... 4-8
• RDS RADIO I CD IZMENJIVAý ............................. 4-32
• ODMRZAVANJE I ODMAGLJIVANJE ................... 4-9
• DODATNI GREJAý ................................................ 4-9
• AUTOMATSKO UPRAVLJANJE KLIMOM ...........4-10
4-2 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
VENTILACIONI OTVORI
Boþni ventilacioni otvori
Vazduh može da se usmerava kroz oba
podesiva boþna ventilaciona otvora ka
obe strane prednjeg putniþkog prostora ili
ka boþnim prozorima.
Ventilacioni otvori za odmrzavanje
vetrobranskog stakla
Ventilacioni otvori za odmrzavanje
vetrobranskog stakla usmeravaju vazduh
prema vetrobranskom staklu.
Srednji ventilacioni otvori
Pravac protoka vazduha može da se
reguliše kroz oba podesiva srednja
ventilaciona otvora.
Podni ventilacioni otvori
Ventilacioni otvori za nožni prostor
usmeravaju vazduh u prednji deo nožnog
prostora.
Ventilacioni otvori za odmrzavanje
prozora prednjih vrata
Ventilacioni otvori za odmrzavanje
prozora prednjih vrata usmeravaju vazduh
ka boþnim prozorima, uglavnom u oblasti
blizu spoljašnjih retrovizora.
Zadnji ventilacioni otvori
Hlaÿeni ili zagrejani vazduh se usmerava
prema zadnjem prostoru za noge kroz
otvore koji se nalaze ispod prednjih
sedišta.
Za zatvaranje srednjih i boþnih
ventilacionih otvora
Okrenite toþkiü ispod ili pored svakog
ventilacionog otvora da bi blokirali
protok vazduha kroz njih.
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-3
KOMANDNA TABLA
5. Dugme za recirkulaciju vazduha.
1. Regulator temperature.
6. Dugme za odleÿivanje zadnjeg stakla
i spoljašnjih retrovizora.
2. Prekidaþ ventilatora.
3. Regulator za usmeravanje vazduha.
4. Dugme za klima ureÿaj (A/C).
DUGME ZA REGULISANJE
TEMPERATURE
Pomoüu
dugmeta
za
regulisanje
temperature reguliše se temperatura
vazduha koji izlazi kroz ventilacione
otvore.
Okrenite regulator na plavo obojeno
podruþje za dobijanje hladnog vazduha i
na crveno podruþje za dobijanje toplog
vazduha.
4-4 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
PREKIDAý VENTILATORA
Okretanjem prekidaþa ventilatora može
da se reguliše brzina protoka vazduha u
sistemu. Okrenite prekidaþ u smeru
kretanja kazaljke na satu za poveüanje i
obratno za smanjenje brzine ventilatora.
Okretni prekidaþ je podesiv od
iskljuþenog položaja pa do položaja 4.
REGULATOR ZA USMERAVANJE
VAZDUHA
Namestite regulator za usmeravanje
vazduha u položaj u koji želite da
usmerite njegov protok.
Regulator za usmeravanje vazduha se
može namestiti u jedan od pet položaja:
Napred (W)
U ovom režimu vazduh se usmerava kroz
srednje i boþne ventilacione otvore.
Dvosmerno (E)
Usmerava vazduh u dva pravca.
Polovina vazduha ide kroz ventilacione
otvore u nožnom prostoru, a ostali vazduh
se deli kroz srednje i boþne otvore.
Podno (Q)
Usmerava veüinu vazduha prema
otvorima u nožnom prostoru. Nešto
vazduha üe takoÿe biti usmereno na
ventilacione otvore za odleÿivanje
vetrobrana, boþne ventilacione otvore, i
zadnje ventilacione otvore. Oblast ispod
prednjih sedišta treba uvek da bude
slobodna da ne bi blokirala protok
vazduha ka zadnjem prostoru.
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-5
Podno/odmrzavanje (S )
U ovom režimu najveüa koliþina vazduha
se usmerava kroz ventilacione otvore za
odmrzavanje vetrobrana, ventilacione
otvore za odmrzavanje prozora na
prednjim vratima i podne ventilacione
otvore. Mala koliþina vazduha se takoÿe
usmerava ka boþnim ventilacionim
otvorima.
Odmrzavanje (N)
Najveüa koliþina vazduha se usmerava
kroz ventilacione otvore za odmrzavanje
vetrobrana i prozora na prednjim vratima.
Mala koliþina vazduha se takoÿe
usmerava ka boþnim ventilacionim
otvorima.
DUGME ZA RECIRKULACIJU
VAZDUHA
Pritisnite ovo dugme kada vozite u
uslovima sa dosta prašine, kako biste
izbegli ulaz izduvnih gasova u vozilo, te u
sluþajevima kada je potrebno brzo
hlaÿenje ili grejanje putniþkog prostora.
Kontrolna lampica za recirkulaciju üe da
svetli i vazduh üe se recirkulisati unutar
putniþkog prostora.
Ponovnim pritiskom na ovo dugme
obezbediüete dotok spoljašnjeg vazduha u
putniþki prostor. Kontrolna lampica üe se
ugasiti.
Stakla vašeg vozila se mogu zamagliti
ako duže vreme koristite recirkulaciju
vazduha. Ako do toga doÿe, pritisnite
ponovo dugme za recirkulaciju za dotok
spoljašnjeg vazduha u kabinu.
Z PAŽNJA
Duža
vožnja
sa
režimom
recirkulacije vazduha može vas
uspavati.
• Peridiþno se prebacite na dotok
spoljašnjeg vazduha.
4-6 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
KLIMA SISTEM
Rashladni ureÿaj klima sistema (A/C)
hladi vazduh u vozilu i uklanja vlagu,
prašinu i polen iz njega.
ýak i kad je A/C sistem ukljuþen, u
vašem üe se vozilu zagrejavati vazduh
ako ste regulator za temperaturu podesili
na toplo.
NAPOMENA
Ponekad üete primetiti kapljice vode
ispod motornog prostora kada
vozite sa ukljuþenom klimom. To je
normalno jer sistem hlaÿenja
uklanja vlagu iz vazduha.
NAPOMENA
Pošto
kompresor
rashladnog
sistema koristi jedan deo snage
motora, može biti primetna mala
promena u snazi i performansama
motora kada kompresor radi.
DUGME KLIMA UREĈAJA
Z PAŽNJA
Ako koristite klima ureÿaj (A/C)
tokom vožnje na dugim uzbrdicama
ili u veüoj saobraüajnoj gužvi, motor
može da se pregreje (videti
"PREGREVANJE" u indeksu).
• Pratite meraþ temperature.
• ISKLJUýITE klima ureÿaj ako
pokazivaþ pokaže da se motor
pregreva.
Vozilo može da se ošteti.
Za ukljuþivanje klima ureÿaja (A/C):
1. Startovati motor.
2. Pritisnite dugme A/C (kontrolna
lampica üe se upaliti, što je potvrda da
klima ureÿaj radi).
3. Podesite brzinu ventilatora.
NAPOMENA
Klima neüe raditi ako je regulator
brzine ventilatora na položaju OFF
(iskljuþeno).
Za iskljuþivanje klima ureÿaja (A/C):
Ponovo pritisnite dugme A/C (kontrolna
lampica üe se ugasiti, što je potvrda da
klima ureÿaj ne radi).
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-7
HLAĈENJE
Normalno hlaÿenje.
GREJANJE
Maksimalno hlaÿenje
1. Ukljuþite dugme za klima ureÿaj (A/C)
(kontrolna lampica svetli).
Maksimalno grejanje
Da biste postigli maksimalno hlaÿenje
kada su velike vruüine i nakon što je vaše
vozilo bilo dugo na suncu:
1. Malo otvorite prozore da bi vreli
vazduh napustio vozilo.
2. Ukljuþite
klima
ureÿaj
(kontrolna lampica svetli).
(A/C)
3. Pritisnite dugme za recirkulaciju
(kontrolna lampica svetli).
4. Okrenite regulator za usmeravanje
vazduha u PREDNJI položaj (w).
5. Okrenite regulator temperature do
kraja plavog podruþja za hlaÿenje.
6. Okrenite regulator brzine ventilatora
na najveüu brzinu.
2. Pritisnite dugme za recirkulaciju
(kontrolna lampica svetli).
3. Okrenite regulator za usmeravanje
vazduha u PREDNJI (w) ili
DVOSMERNI (e) položaj.
4. Za hlaÿenje, okrenite
temperature u plavu zonu.
regulator
5. Podesite regulator brzine ventilatora
na željenu brzinu.
Koristiti režim maksimalnog grejanja za
brzo zagrevanje putniþkog prostora. Ne
koristite ga dugo zato što vazduh u
unutrašnjosti može da bude ustajao i
prozori mogu da se zamagle. Da biste
oþistili prozore, iskljuþite dugme za
recirkulaciju kako bi u vozilo ušao svež
vazduh.
Za maksimalno grejanje:
1. Iskljuþite klima ureÿaj (A/C)
(kontrolna lampica se gasi).
2. Pritisnite dugme za recirkulaciju
(kontrolna lampica svetli).
3. Okrenite regulator za usmeravanje
vazduha u DVOSMERNI (e) ili
PODNI (q) položaj.
4. Okrenite regulator temperature do
kraja crvenog podruþja za grejanje.
5. Okrenite regulator brzine ventilatora
na maksimalnu brzinu.
4-8 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
Normalno grejanje
1. Iskljuþite
klima
ureÿaj
(kontrolna lampica se gasi).
2. Iskljuþite recirkulaciju
lampica se gasi).
(A/C)
(kontrolna
3. Okrenite regulator za usmeravanje
vazduha u PODNI (q) ili
DVOSMERNI (e) položaj.
4. Okrenite regulator za temperaturu na
crveno podruþje za grejanje.
5. Okrenite prekidaþ
željenu brzinu.
ventilatora
na
VENTILACIJA
Ventilacija
Dvosmerno
Za usmeravanje vazduha kroz srednje i
boþne ventilacione otvore:
Ova opcija se koristi kada je vreme
hladno ali sunþano. Topliji vazduh üe
strujati ka nožnom prostoru, a hladniji,
spoljašnji ka gornjem delu tela.
Za korišüenje ove opcije:
1. Iskljuþite dugme za recirkulaciju
(kontrolna lampica se gasi).
2. Okrenite regulator za usmeravanje
vazduha u -DVOSMERNI (e)
položaj.
3. Podesite dugme za regulisanje
temperature na željenu temperaturu.
4. Okrenite prekidaþ
željenu brzinu.
ventilatora
na
1. Iskljuþite
klima
ureÿaj
(kontrolna lampica se gasi).
2. Iskljuþite recirkulaciju
lampica se gasi).
(A/C)
(kontrolna
3. Okrenite regulator za usmeravanje
vazduha u PREDNJI (w) ili
DVOSMERNI (e) položaj.
4. Za hlaÿenje, okrenite
temperature u plavu zonu.
5. Okrenite prekidaþ
željenu brzinu.
regulator
ventilatora
na
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-9
ODMRZAVANJE
I ODMAGLJIVANJE
Za odmrzavanje vetrobranskog stakla:
1. Okrenite regulator za usmeravanje
vazduha
u
položaj
za
ODMRZAVANJE (n).
2. Okrenite regulator za temperaturu na
crveno podruþje za grejanje.
3. Podesiti regulator brzine ventilatora
na
najveüu
brzinu
za
brzo
odmrzavanje.
NAPOMENA
Klima ureÿaj i režim spoljašnjeg
vazduha se automatski ukljuþuju
kako bi se poboljšao uþinak
odmrzavanja kada se odabere režim
ODMRZAVANJE (n) ili PODNO/
ODMRZAVANJE (S).
Za održavanje þistog vetrobranskog stakla
i usmeravanje toplog vazduha prema
nožnom prostoru, okrenite regulator
za usmeravanje vazduha u položaj
PODNO/ODMRZAVANJE (s).
Z PAŽNJA
Razlika
izmeÿu
temperature
spoljašnjeg vazduha i temperature
vetrobrana može prouzrokovati
zamagljivanje prozora i time
smanjiti preglednost.
• Nemojte koristiti opciju PODNO/
ODMRZAVANJE
(s)
ili
ODMRZAVANJE (n) ako ima
previše vlage u vazduhu i kada je
regulator temperature podešen na
plavo podruþje.
To može da prouzrokuje udes,
ošteüenje vozila i telesne povrede.
DODATNI GREJAý
(samo dizel)
Ovaj dodatni grejaþ je elektriþni tip
grejaþa vazduha i montiran je na modul
klima ureÿaja. Ureÿaj poboljšava efekat
grejanja
poveüavanjem
temperature
tekuüeg vazduha u putniþkom prostoru.
4-10 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
AUTOMATSKO
UPRAVLJANJE KLIMOM
OPŠTI OPIS
Sistem potpuno automatskog upravljanja
temperaturom
(FATC)
automatski
kontroliše unutrašnju temperaturu u
vozilu i obezbeÿuje najveüi moguüi
komfor bez obzira na vreme, spoljašnju
temperaturu ili godišnje doba. Postiüiüe
željenu temperaturu kada izaberete opciju
AUTO.
Željena temperatura se reguliše pomoüu
signala senzora unutrašnjosti vozila,
senzora temperature rashladne vode,
senzora sunca i senzora temperature
okoline.
Senzor sunþevih zraka
Senzor za temperaturu
Senzor sunþevih zraka se nalazi ispred
ventilacionih otvora vetrobranskog stakla.
Ovaj senzor detektuje sunþanu svetlost
kada radi u AUTO režimu.
Informacije o temperaturi u unutrašnjosti
automobila se koriste za odreÿivanje
performansi sistema ventilacije u režimu
AUTO.
Z PAŽNJA
Ne postavljajte nalepnice ili druge
predmete preko senzora. Time
možete prouzrokovati kvar senzora.
Z PAŽNJA
Nemojte lepiti nalepnice preko
senzora temperature, jer to dovodi
do njegovog neispravnog rada.
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-11
PANEL DISPLEJA
6. Indikator Auto režima
1. Izabrana temperatura
7. Indikator režima spoljašnjeg vazduha
2. Indikator odleÿivanja
8. Indikator režima recilkulacije
3. Kontrolna lampica regulatora
usmeravanje vazduha
4. Kontrolna
lampica
upravljanja klimom
za
AUTOMATSKO REGULISANJE
TEMPERATURE
9. Indikator rada ventilatora
Kada koristite sistem FATC u režimu
AUTO, jedino što treba da uradite je da
podesite željenu temperaturu.
10. Indikator brzine rada ventilatora
AUTO dugme
automatskog
Kada je dugme AUTO pritisnuto,
unutrašnja temperatura üe biti automatski
upravljana da bi se dostigla odabrana
željena temperatura. Sistem üe automatski
upravljati sa režimom raspodele vazduha,
brzinom ventilatora, klima sistemom i
funkcijom recirkulacije.
5. Spoljašnja temperatura
Kontrolna lampica automatskog režima
üe se pojaviti na DIC-u (Driver
Information Centre) koji se nalazi na
sredini instrument table.
C7E4019B
4-12 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
Podešavanje željene temperature
Okretati dugme za regulaciju temperature
dok se ne prikaže željena temperatura.
U smeru kretanja kazaljki na satu: Željena
temperatura üe se poveüati za 0,5 °C.
Suprotno smeru kretanja kazaljki na satu:
Željena temperatura üe se smanjiti za
0,5 °C.
Željena temperatura može da se podešava
u opsegu od 18 °C do 32 °C.
NAPOMENA
Kada je željena temperatura
postavljena
bilo
na
"HI"
(maksimum)
ili
na
"Lo"
(minimum), ventilatator konstantno
radi najveüom brzinom þak iako je
postignuta prethodno izabrana
vrednost temperature
Da bi iskljuþili sistem pritisnite dugme
OFF (iskljuþeno).
RUýNO UPRAVLJANJE KLIMOM
A/C dugme
Služi za ukljuþivanje ili iskljuþivanje
klima ureÿaja. Kada se ovo dugme
pritisne, poništava se režim AUTO i
iskljuþuje kontrolna lampica.
Kontrolna lampica klima ureÿaja (A)
svetli kada je klima ureÿaj ukljuþen.
Pritisnite ponovo dugme A/C da bi
iskljuþili klimu, ili pritisnite dugme OFF
da bi iskljuþili ceo sistem.
Pogledati u ovom poglavlju
navedeno "A/C DUGME"
ranije
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-13
Promena režima raspodele vazduha
Dugme za recirkulaciju vazduha
Prekidaþ ventilatora
Ako se pritisne dugme MODE (REŽIM),
režim AUTO se poništava i režim
raspodele vazduha se menja sledeüim
redosledom:
Bira ili spoljašnji vazduh ili recirkulaciju
unutrašnjeg vazduha.
Okretanjem ovog dugmeta reguliše se
brzina ventilatora.
Pogledati u ovom poglavlju ranije
navedeno "DUGME ZA OPCIJU
RECIRKULACIJE VAZDUHA".
Pri okretanju ovog dugmeta AUTO režim
je iskljuþen.
NAPRED(w)oDVOSMERNO(e)o
PODNO(q)oPODNO/
ODMRZAVANJE (s).
Pogledati "PREKIDAý ZA REŽIM
RASPODELE
VAZDUHA",
ranije
navedeno u ovom poglavlju.
4-14 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
ODMRZAVANJE
APS
Pritisnite dugme ODMRZAVANJE (n) za
odmrzavanje vetrobranskog stakla. A/C i
režim spoljašnjeg vazduha se automatski
ukljuþuju.
APS, (Anti-Pollution Sensor) - senzor za
zagaÿen vazduh, automatski uvlaþi
spoljašnji vazduh u putniþki prostor ili
pretvara režim vazduha u režim za
recirkulaciju kako bi spreþio zagaÿen
vazduh spolja da uÿe unutra.
Brzinu ventilatora podesite regulacionim
dugmetom ventilatora.
Ovaj režim se može prekinuti ponovnim
pritiskom na dugme za odleÿivanje,
dugmete za režim raspodele vazduha ili
AUTO dugmeta.
Pogledajte
"ODMRZAVANJE
I
ODLEĈIVANJE" u prethodnom delu
ovog poglavlja.
Pritisnite dugme APS kako bi aktivirali
APS režim. Kontrolna lampica u
prekidaþu üe zasvetliti.
Da bi iskljuþili APS, ponovo pritisnite
dugme. Kontrolna lampica se gasi kako bi
potvrdila da APS nije aktivan.
Stakla vozila se mogu zamagliti ako duže
vreme koristite APS režim vazduha.
Ukoliko doÿe do toga, iskljuþite APS
režim i ukljuþite režim spoljašnjeg
vazduha.
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-15
DISPLEJ SPOLJAŠNJE
TEMPERATURE
PROMENA MERNE JEDINICE
TEMPERATURE
Spoljašnja temperatura se uvek prikazuje
u
DIC
centru.
Videti
deo
"INFORMACIONI
CENTAR
ZA
VOZAýA" u indeksu.
Za promenu merne jedinice temperature,
uradite sledeüe:
Senzor temperature se nalazi u prednjem
braniku.
Zbog njegovog položaja, na prikazanu
temperaturu mogu da utiþu toplota od
puta ili motora pri sporoj vožnji ili
praznom hodu.
L7D2092A
1. Pritisnite SET dugme na vozaþevom
informacionom centru ne duže od dve
sekunde. Merna jedinica temperature
üe treptati.
2. Pritisnite dugme R ili C za promenu
jedinice temperature (°C f °F).
DUGMAD ZA UPRAVLJANJE
KLIMA SISTEMOM NA
UPRAVLJAýU
E:
Pritisnite za promenu
protoka vazduha.
pravca
w9x: Pritisnite za poveüanje
smanjenje brzine ventilatora.
ili
4-16 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
SAVETI ZA UPRAVLJANJE
VENTILACIONIM SISTEMOM
Ako je vaše vozilo bilo parkirano na
suncu, otvorite prozore pre ukljuþivanja
klime (A/C).
Za odmagljivanje prozora po kišnom
vremenu ili pri velikoj vlažnosti, smanjite
vlagu pomoüu klima ureÿaja.
Klima ureÿaj ukljuþite na nekoliko
minuta barem jednom nedeljno, þak i zimi
ili kada se klima sistem ne koristi
redovno. Tako se pravilno podmazuju
kompresor i zaptivke i produžava radni
vek sistema.
Klima ureÿaj može da bude manje
efikasan pri vožnji sa þestim polascima i
zaustavljanjima.
Kompresor klime neüe raditi ako je
regulator brzine ventilatora iskljuþen.
Ako u vozilu postoji filter za klima
ureÿaj, treba ga pravilno održavati. Videti
"FILTER ZA KLIMA UREĈAJ" u
indeksu. Ovaj filter uklanja prašinu, polen
i druge nadražujuüe materije iz
spoljašnjeg vazduha koji se usisava.
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-17
RDS RADIO I CD PLEJER
Pre prvog korišüenja ovog
pažljivo proþitajte ova uputstva.
ureÿaja
Z PAŽNJA
Sigurnost
u
saobraüaju
ima
apsolutan prioritet. Rukujte vašim
radio aparatom samo ako uslovi na
putu i u saobraüaju to dozvoljavaju.
Prouþite rukovanje ureÿajem pre
kretanja na putovanje. Kada ste u
vozilu, morate biti u stanju u svako
vreme
þuti
sirenu
policije,
vatrogasaca i hitne pomoüi. Zbog
toga glasnoüa bilo þega što slušate
mora biti nameštena na razumnu
meru.
Z PAŽNJA
Audio sistem se može oštetiti
startovanjem vozila kablovima za
premošüavanje. U tom sluþaju
iskljuþite sistem.
<Bez navigacije>
4-18 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
<Sa navigacijom>
1. Dugme Napajanje
Kada je napajanje strujom ukljuþeno:
Kratak pritisak:
Ukljuþivanje i iskljuþi
vanje funkcije utišavanja.
Dug pritisak: Iskljuþivanje napajanja
ureÿaja.
Kada je napajanje strujom iskljuþeno:
Pritiskom na dugme se ukljuþuje
ureÿaj.
2. Dugme Jaþina zvuka
Podešavanje jaþine zvuka i tona u
režimu za regulaciju tona.
3. Dugme BLUETOOTH
Koristi se za biranje funkcija za
BLUETOOTH na displeju.
4. Dugme TP/INFO
Kratak pritisak: prijem saobraüajnih
obaveštenja.
Dug pritisak: prikazuju se potrebne
informacije o operacijama za svaki
režim i funkciju, programima koji se
emituju i diskovima.
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-19
5. Dugme CD/AUX
Koristi se za promenu režima audio
sistema iz CD u AUX i obrnuto.
6. Dugme GGTUNE
U režimu radija koristi se za biranje
radio stanice (podešavanje unazad).
U režimu CD-a koristi se za brzo
pretraživanje
reprodukovanih
muziþkih numera unazad.
7. Dugme HHTUNE
U režimu radija koristi se za biranje
radio stanice (podešavanje unapred).
U režimu CD-a koristi se za brzo
pretraživanje
reprodukovanih
muziþkih numera unapred.
8. Dugme EJECT
Koristi se za izbacivanje diska iz
ureÿaja.
9. Namenska dugmad
Koriste se za biranje funkcija na
displeju.
10. Dugme DIR
Koristi se za ubacivanje diska u
ureÿaj.
11. Dugme |GSEEK
Kratak pritisak: pretraživanje sledeüe
stanice sa moguünošüu prijema na
veüoj frekvenciji.
Dug pritisak: korišüenje automatskog
memorisanja.
12. Dugme H|SEEK
Kratak
pritisak:
pretraživanje
prethodne stanice sa moguünošüu
prijema na manjoj frekvenciji.
Dug pritisak: korišüenje automatskog
memorisanja.
13. Dugme BAND (bez navigacije)
Koristi se za promenu režima audio
sistema iz AM u FM i obrnuto.
Dugme BAND/MEDIA (sa navigacijom)
Kratak pritisak: koristi se za promenu
režima audio sistema iz AM u FM i
obrnuto.
Dug pritisak: promena funkcija za
A-NAVI.
14. Dugme FAV
Promena stranice sa prethodno
podešenim kanalima.
15. Dugme MENU/SOUND
Biranje režima raspodele tona i jaþine
zvuka napred-nazad i levo-desno.
UKLJUýIVANJE/ISKLJUýIVANJE
Ukljuþivanje
Pritisnuti [POWER] za ukljuþivanje
radija kad je iskljuþen.
Iskljuþuje se sistem.
Pritisnuti [POWER] i držati duže od
1 sekunde za iskljuþivanje radija kada
je on iskljuþen.
AUDIO MUTE
Pritisnuti [POWER] za utišavanje zvuka
kada je ureÿaj ukljuþen.
PODEŠAVANJE JAýINE ZVUKA
Okrenuti jaþinu zvuka u pravcu kretanja
kazaljki na satu za poveüanje jaþine.
Okrenuti jaþinu zvuka suprotno kretanju
kazaljki na satu za smanjenje jaþine.
4-20 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
AUDIO PODEŠAVANJE
Regulisanje opadanja zvuka
RADIO REŽIM
Podeš avanje Bas Tona
Pritisnite [MENU SOUND] da bi se
prikazao audio meni.
ODABIRANJE RADIO REŽIMA
Pritisnite [MENU SOUND] da bi se
prikazao audio meni.
Pritisnite namensko dugme pod "Bass" i
okrenite [VOLUME] u smeru kretanja
kazaljki na satu ili suprotno.
Podešavanje srednjeg tona
Pritisnite [MENU SOUND] da bi se
prikazao audio meni.
Pritisnite namensko dugme pod "Mid" i
okrenite [VOLUME] u smeru kretanja
kazaljki na satu ili suprotno.
Podešavanje visokog tona
Pritisnite [MENU SOUND] da bi se
prikazao audio meni.
Pritisnite namensko dugme pod "Treb" i
okrenite [VOLUME] u smeru kretanja
kazaljki na satu ili suprotno.
Pritisnite namensko dugme pod "Fad" i
okrenite [VOLUME] u smeru kretanja
kazaljki na satu ili suprotno.
Pritisnite [BAND] za slušanje radija iz
drugog režima.
MENJANJE BANDA-a (opsega)
Odabiranje prethodno podešenog
EQ-a
Pritisnite [MENU SOUND] da bi se
prikazao audio meni.
Pritisnite namensko dugme pod "P EQ"
da bi se prikazao meni pretpodešenih
režima EQ-a.
Pritisnite namensko dugme ispod
predpodešenog režima EQ-a koji vi
hoüete.
Za iskljuþivanje izabranog pretpodešenog
režima EQ-a, pritisnite još jednom [P-EQ]
na isti naþin.
Vrste pretpodešenih režima EQ-a su: POP,
Rock, Country, Voice, Jazz i Classic.
Opseg se menja iz AM u FM ili iz FM u
AM svaki put kada se pritisne [BAND]
(ili BAND/MEDIA).
RUýNO PODEŠAVANJE PREMA
GORE/DOLE
Pritisnite [GGTUNE]/[HHTUNE] za promenu frekvencije gore-dole.
Frekvencija se poveüava ili smanjuje za
1 korak svaki put kada se pritisne
[GGTUNE]/[ HHTUNE].
TRAŽENJE PREMA GORE/DOLE
Pritisnite [|GSEEK]/[H|SEEK] za automatsko pronalaženje sledeüe/prethodne
stanice.
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-21
OMILJENA PREDPODEŠENA
MEMORIJA
ODABIRANJE PREDPODEŠENE
OMILJENE STANICE
Postoji 6 omiljenih stranica i možete
memorisati do 48 stanica bez obzira da li
je AM ili FM podruþje.
Možete slušati stanicu memorisanu u
omiljene predpodešene stanice sledeüi
naredni postupak.
Stanica se može memorisati na sledeüi
naþin:
Korak 1: Pronaÿite stanicu ili ruþno
podesite željenu stanicu.
Korak 2: Odaberite
omiljenim stanicama
dugmeta [FAV].
stranicu sa
pritiskanjem
Korak 3: Pritisnite i držite namensko
dugme duže od 1 sekunde ispod broja
pod kojim se stanica memoriše.
Primenom gornjeg postupka, 48 stanica se
memoriše u memoriji za pretpodešene
omiljene stanice.
Korak 1: Odaberite
omiljenim stanicama
dugmeta [FAV].
stranicu sa
pritiskanjem
Korak 2: Pritisnite namensko dugme
ispod broja pod kojim je memorisana
željena pretpodešena omiljena stanica.
FUNKCIJA AUTOMATSKOG
MEMORISANJA
Automatsko memorisanje
Pritisnite dugme [|GSEEK] ili [H|SEEK]
dugo da bi radio zapoþeo automatsko
memorisanje i automatski memorisao
12 stanica.
FUNKCIONISANJE RDS-a
AF On/Off (UKLJUýENO/
ISKLJUýENO)
AF funkcija celo vreme pravi najbolji
prijem za muziþku numeru radija.
Pritisnite "Menu" u radio režimu i nakon
toga radio prikazuje radio režim.
I nakon toga pritisnite namensko dugme
pod "RDS" i radio prikazuje RDS menu.
Pritisnite namensko dugme pod "AF".
AF se ukljuþuje ili iskljuþuje kad god
pritisnete ovo dugme.
4-22 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
Regional On/Off (Ukljuþeno/
Iskljuþeno)
Traženje stanica sa saobraüajnim
informacijama
"Regional" funkcija omoguüava da radio
preÿe na regionalnu stanicu (Regional
off).
Pritisnite [TP/INFO] na radio stanici koja
nema saobraüajne informacije i radio traži
stanicu koja ima saobraüajne informacije.
Pritisnite "Menu" u radio režimu i nakon
toga radio prikazuje radio režim.
I nakon toga pritisnite namensko dugme
pod "RDS" i radio prikazuje RDS meni.
Pritisnite namensko dugme pod "REG".
Opcija "regional" se ukljuþuje ili
iskljuþuje kad god pritisnete ovo dugme.
Prijem saobraüajnih informacija
Pritisnite
[TP/INFO]
za
slušanje
saobraüajnih informacija i radio emituje
saobraüajne informacije.
Pritisnite [TP/INFO] za poništavanje
saobraüajnih informacija ako je radio u
režimu saobraüajnih informacija.
REPRODUKCIJA CD-a
Kako je CD umetnut, radio se pojavljuje
na displeju i za svaki umetnuti CD, "File
check" üe se pojaviti na displeju.
ýim poþne reprodukcija, muziþka numera
i broj numere se pojavljuju na displeju.
Ako su paljenje ili radio iskljuþeni sa CDom u plejeru, on üe ostati u ureÿaju, Kad
je CD u plejeru i paljenje je ukljuþeno,
radio se mora upaliti pre nego što dotiþni
CD poþne sa reprodukcijom. Kada su
paljenje i rado ukljuþeni, CD üe zapoþeti
reprodukciju gde je zaustavljen, ukoliko
je to bio poslednji izabrani audio izvor.
CD plejer može reprodukovati manje
(8 cm)
pojedinaþne
CD-ove
sa
prstenastim adapterom. CD-ovi potpune
veliþine kao i manji, se ubacuju na isti
naþin.
Ako reprodukujete CD-R, kvalitet zvuka
može biti smanjen usled kvaliteta
CD-R-a, metode snimanja, kvaliteta
muzike koja je bila snimana, i naþina
kako je rukovano sa CD-R-om. Može
doüi do veüeg preskakanja, nemoguünosti
nalaženja pesama, i/ili nemoguünosti
umetanja ili vaÿenja CD-a. Ako se pojave
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-23
ovakvi problemi, proverite donju stranu
CD-a. Ako je površina CD-a ošteüena,
npr. slomljena, ogrebana, ima naprsline,
CD se neüe pravilno reprodukovati. Ako
je površina CD-a zaprljana, vidite "Nega
CD-a" u pogledu više informacija.
Ako nema vidljivih ošteüenja, probajte
proveren CD.
Nemojte stavljati nikakvu nalepnicu na
CD, jer se može zaglaviti u CD plejeru.
Ako je CD snimljen na personalnom
raþunaru i potrebna je informaciona
nalepnica, probajte oznaþiti gornju stranu
CD-a marker flomasterom.
Z NAPOMENA
Ako stavite neku nalepnicu na CD,
stavite odjednom više od jednog
CD-a u otvor, ili probate da
reprodukujete ogrebane ili ošteüene
CD-ove, možete oštetiti CD plejer.
Prilikom korišüenja CD-a, koristite
samo dobro oþuvane diskove bez
ikakvih nalepnica, stavljajte samo
jedan disk u otvor, i þuvajte CD
plejer i otvor za umetanje od stranih
tela, teþnosti i neþistoüa.
VAĈENJE CD-a
Pritisnuti [EJECT], nakon toga disk üe
biti izbaþen iz nosaþa ureÿaja.
Izvadite disk iz nosaþa.
PAUZIRANJE
Ako se prikaže greška na displeju, videti
deo "CD poruke" u nastavku ovog
poglavlja.
Pritisnite [CD/AUX] da pauzirate CD
tokom reprodukcije.
Na displeju üe svetleti "PAUSE".
Pritisnuti
ponovo
[CD/AUX]
za
zapoþinjanje reprodukcije CD-a.
Ako je ureÿaj povezan sa spoljašnjim
izvorom, onda je funkcija pauziranja
onemoguüena.
BIRANJE REŽIMA REPRODUKCIJE
CD-a
SLEDEûA/PRETHODNA PESMA
(NUMERA)
Pritisnuti [CD/AUX] za reprodukciju
diska iz drugog režima.
Pritisnuti [GGTUNE]/[HHTUNE] i radio
üe poþeti da reprodukuje sledeüu/
prethodnu pesmu (numeru).
UMETANJE DISKA
Umetnuti CD u predviÿeni otvor sa
nalepnicom prema gore, i nakon toga
ureÿaj ga automatski uvlaþi i poþinje
reprodukcija.
SLEDEûI/PRETHODNI FOLDER
Pritisnuti [|GSEEK]/[H|SEEK] i radio üe
poþeti da reprodukuje sledeüi/prethodni
folder.
4-24 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
BRZO PREMOTAVANJE NAPRED/
NAZAD
Pritisnuti i držati [GGTUNE]/[HHTUNE]
i radio üe brzo premotavati napred/nazad.
RPT (PONAVLJANJE)
Pritisnuti namensko dugme pod "RPT" i
radio üe neprekidno reprodukovati
trenutnu pesmu.
Za iskljuþivanje ove funkcije, ponovo
pritisnuti namensko dugme pod "RPT".
RDM (PO SLUýAJNOM IZBORU):
Pritisnuti namensko dugme pod "RDM"
i radio üe reprodukovati pesme po
sluþajnom rasporedu.
Za iskljuþivanje ove funkcije, ponovo
pritisnuti namensko dugme pod "RDM".
INT (BRZO PRETRAŽIVANJE):
Pritisnuti namensko dugme pod "INT" i
radio üe reprodukovati prvih nekoliko
sekundi od svake pesme redom.
Za iskljuþivanje ove funkcije, ponovo
pritisnuti namensko dugme pod "INT".
UPOTREBA MP3/WMA CD-a
MP3/WMA FORMAT
Ako snimate vaše MP3/WMA diskove na
raþunaru.
• Uverite se da su MP3/WMA fajlovi
snimljeni na CD-R disk.
• Nemojte mešati standardne audio i
MP3/WMA fajlove na jedan disk.
• Uverite se da svaki MP3/WMA fajl
ima ekstenziju ".mp3" ili ".wma" jer
druge ekstenzije možda neüe raditi.
• Fajlovi mogu biti snimani sa raznim
fiksnim ili promenjivim bit brzinama.
Naziv pesme, ime izvoÿaþa, i albuma
je moguüe prikazati na radiju kada se
prilikom snimanja koriste ID3 verzije
tag-ova 1 i 2.
• Napravite takvu strukturu foldera koja
vam omoguüava lakše nalaženje
pesama tokom vožnje. Organizujte
pesme po albumima upotrebom
jednog foldera za svaki album. Svaki
folder ili album trebalo bi da sadrži
18 pesama ili manje.
• Budite sigurni da ste finalizirali disk
prilikom snimanja MP3/WMA diska,
upotrebom višestrukog session-a.
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-25
Obiþno je bolje snimati disk
odjednom.
Plejer je u moguünosti da þita i
reprodukuje maksimalno 50 foldera,
5 session-a, i 999 fajlova. Dugi nazivi
fajla, nazivi foldera mogu koristiti više
memorije diska nego što je potrebno. Za
þuvanje mesta na disku, smanjite dužinu
naziva fajla, te naziva foldera. Možete
takoÿe
reprodukovati
MP3/WMA
CD-ove koji su snimljeni i bez naziva
foldera. Sistem može podržati do
8 foldera u dubinu, stoga, držite dubinu
foldera na minimumu u cilju spreþavanja
kompleksnosti i konfuzije u traženju
pojedinog foldera tokom reprodukcije.
Ako CD sadrži više od maksimalnih
50 foldera, session-a, i 999 fajlova, plejer
üe vam dozvoliti i pustiti do maksimuma,
ali sve stavke preko üe ignorisati.
OSNOVNI DIREKTORIJUM
Osnovni direktorijum üe biti tretiran kao
folder. Ako se u osnovnom direktorijumu
nalaze komprimovani audio fajlovi,
direktorijum se prikazuje kao ROOT
(OSNOVNI).
Svim
fajlovima
u
osnovnom direktorijumu pristupa se pre
nego fajlovima u nekom drugom
direktorijumu.
PRAZAN DIREKTORIJUM ILI
FOLDER
Ako osnovni direktorijum ili folder
postoji negde u strukturi fajla te sadrži
samo foldere/podfoldere i ne sadrži
kompresovane fajlove direktno ispod njih,
plejer üe krenuti na sledeüi folder u
strukturi fajla koji sadrži kompresovane
audio fajlove, a prazni folderi se neüe
prikazivati ili numerisati.
Bez foldera
Kada CD sadrži samo kompresovane
fajlove, fajlovi üe se nalaziti ispod
osnovnog foldera. Sledeüe i prethodne
funkcije foldera neüe funcionisati na CDu koji je snimljen bez foldera. Prilikom
prikazivanja naziva foldera, radio üe
prikazati ROOT.
Kada CD sadrži samo kompresovane
audio fajlove, ali bez foldera, svi fajlovi
üe se nalaziti ispod osnovnog foldera.
Kada radio prikazuje naziv foldera,
prikazaüe ROOT.
REDOSLED REPRODUKOVANJA
Numere üe biti reprodukovane
sledeüem redosledu:
•
•
•
po
Reprodukcija zapoþinje od prve
pesme u osnovnom direktorijumu.
Kada su reprodukovane sve pesme u
osnovnom
direktorijumu,
reprodukcija üe se nastaviti od fajlova,
zavisno od njihovog numeriþkog
spiska.
Nakon reprodukcije poslednje pesme
sa poslednjeg foldera, plejer üe poþeti
reprodukciju od prve trake prvog
foldera ili osnovnog direktorijuma.
4-26 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
SISTEM FAJLA I IMENOVANJE
Naziv pesme u ID3 tag-u üe se prikazati.
Ako naziv pesme nije prisutan u ID3 tagu, onda üe radio prikazati naziv fajla bez
ekstenzije (kao što je MP3/WMA).
Nazivi pesama duži od 32 karaktera ili
4 stranice üe biti skraüeni. Displej neüe
prikazati delove reþi na zadnjoj strani
teksta i ekstenzija naziva fajla se neüe
prikazati.
REPRODUKCIJA MP3/WMA-a
Sa ukljuþenim paljenjem, umetnite CD do
pola u otvor, sa natpisom prema gore.
Plejer üe ga uvuüi, uþitati i proveriti
fajlove, a zatim üe se na displeju pojaviti
MP3 ili WMA. CD bi trebalo da zapoþne
reprodukciju. Nemožete umetnuti CD sa
iskljuþenim ACC.
Kako svaka nova pesma zapoþne sa
reprodukcijom, broj pesme, te naziv
pesme üe se pojaviti na displeju.
Ako su paljenje ili radio iskljuþeni sa
CD-om u plejeru, on üe ostati u ureÿaju,
Kad je CD u plejeru i paljenje je
ukljuþeno, radio se mora upaliti pre nego
što CD poþne sa reprodukcijom. Kada su
paljenje i rado ukljuþeni, CD üe zapoþeti
reprodukciju gde je zaustavljen, ukoliko
je to bio poslednji izabrani audio izvor.
CD plejer može reprodukovati manje
(8 cm) pojedinaþne CD-ove sa prstenastim
adapterom. CD-ovi potpune veliþine kao i
manji, se ubacuju na isti naþin.
Ako se reprodukuje CD-R, kvalitet zvuka
može da bude lošiji zbog kvaliteta CD-R
diska, naþina snimanja, kvaliteta snimljene
muzike i naþina korišüenja CD-R diska.
Može doüi do veüeg preskakanja,
nemoguünosti nalaženja pesama, i/ili
nemoguünosti umetanja ili vaÿenja CD-a.
Ako se pojave ovakvi problemi, proverite
donju stranu CD-a. Ako je površina CD-a
ošteüena, npr. slomljena, ogrebana, ima
naprsline, CD se neüe pravilno
reprodukovati. Ako je površina CD-a
zaprljana, videti dodatne informacije u
delu Nega CD-a.
Ako nema vidljivih ošteüenja, probajte
proveren CD.
Nemojte stavljati nikakvu nalepnicu na
CD, jer se može zaglaviti u CD plejeru.
Ako je CD snimljen na personalnom
raþunaru i potrebna je informaciona
nalepnica, probajte oznaþiti gornju stranu
CD-a marker flomasterom.
Z NAPOMENA
Ako stavite neku nalepnicu na CD,
stavite odjednom više od jednog CDa u otvor, ili probate da
reprodukujete ogrebane ili ošteüene
CD-ove, možete oštetiti CD plejer.
Prilikom korišüenja CD-a, koristite
samo dobro oþuvane diskove bez
ikakvih nalepnica, stavljajte samo
jedan disk u otvor, i þuvajte CD
plejer i otvor za umetanje od stranih
tela, teþnosti i neþistoüa.
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-27
Ako se prikaže greška na displeju, videti
deo "CD poruke" u nastavku ovog
poglavlja.
Sve funkcije CD-a se koriste na isti naþin
pri reprodukciji MP3/WMA diska, osim
onih ovde navedenih. Videti dodatne
informacije
u
prethodnom
delu
"Reprodukcija CD-a".
REŽIM SVI/DIREKTORIJUM
CD PORUKE
Ponavljanje,
uvodno
pretraživanje,
funkcija po sluþajnom izboru rade u ovom
folderu kada su svi režimi aktivni.
CHECK CD : Ako se ova poruka pojavi
na displeju i/ili CD izaÿe, to može da
bude zbog jednog od sledeüih razloga:
Pritisnuti namensko dugme ispod "ALL"
da bi "All" prešlo u "DIR".
•
Za poništavanje režima DIR, ponovo
pritisnuti namensko dugme pod "DIR".
ID3 TAG INFORMACIONI DISPLEJ
Pritisnuti [TP/INFO] i radio üe prikazati
informacije u ID3 oznakama aktuelnih
fajlova.
Veoma je vruü. Kada se temperatura
vrati u normalu, CD bi trebalo da
svira.
• Vozite na veoma neravnom putu.
Kada put postane ravan, CD bi trebalo
da svira.
• CD je prljav, ogreban, vlažan, ili
okrenut.
• Vazduh je veoma vlažan. Ako je tako,
saþekajte oko 1h i probajte ponovo.
• Format
CD-a
možda
nije
kompatibilan. Videti "MP3 format"
ranije u ovom poglavlju.
• Možda je došlo do problema prilikom
snimanja CD-a.
• Možda se nalepnica zaglavila u CD
plejeru.
Ukoliko se CD ne reprodukuje pravilno,
iz nekog drugog razloga, probajte
proveren CD.
4-28 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
Ako se neka greška javlja više puta ili se
nemože popraviti, kontaktirajte dilera.
Ako radio prikazuje poruku o grešci
(kvaru), zapišite je i prosledite dileru
prilikom prijavljivanja problema.
AUX REŽIM
SIGURNOSNI SISTEM
Radio ima dodatni ulaz (preþnika 3,5 mm)
koji se nalazi sa donje desne strane
prednje ploþe.
Sigurnosni sistem štiti radio od kraÿe
Ovo
nije
audio
izlaz;
nemojte
prikljuþivati slušalice u prednju dodatnu
utiþnicu
Kad se unese ID kod sa funkcijom
zakljuþavanja, u sluþaju da je ureÿaj
ukraden i postavljen negde drugde, neüe
biti moguüa njegova upotreba bez
unošenja dotiþnog ID koda.
Meÿutim, na dodatni ulaz se može
prikljuþiti spoljašnji audio ureÿaj – kao
što je iPod, prenosni raþunar, MP3 plejer,
CD izmenjivaþ ili XM™ prijemnik itd. – i
koristiti kao drugi izvor za slušanje audio
zapisa.
Podešavanje sigurnosnog zakljuþavanja
(unošenje ID koda)
BIRANJE AUX REŽIMA
Režim za unošenje ID koda üe se postaviti
i brojevi od 1 do 6 üe se pojaviti na
displeju.
Pritisnuti [CD/AUX] u drugi režim
reprodukcije.
Ako dodatni ulaz ne prepozna prisustvo
spoljnjeg ulaza, aux režim üe biti
onemoguüen.
Iskljuþite radio.
IPritisnite
dugme
[POWER]
istovremeno držeüi pritisnuto dugme
[TP/INFO] i levo namensko dugme.
IPritisnite dugmad ispod "1 do 6" na
displeju za unošenje þetvorocifrenog
koda.
IPritisnite [POWER].
ID kod üe se memorisati i iskljuþiüe se
radio ureÿaj.
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-29
UKIDANJE SIGURNOSNOG
ZAKLJUýAVANJA
Iskljuþite radio.
IPritisnite
dugme
[POWER]
istovremeno držeüi pritisnuto dugme
[TP/INFO] i levo namensko dugme.
Režim za unošenje ID koda üe se postaviti
i brojevi od 1 do 6 üe se pojaviti na
displeju.
IPritisnite dugmad ispod "1 do 6" na
displeju za unošenje þetvorocifrenog
koda.
IPritisnite [POWER].
Ako se uneti kod slaže sa registrovanim
(unešenim) kodom, odbravljuje se
sigurnosna brava i radio se iskljuþuje.
NAPOMENA
Jednom kad je ID unešen, taj kod üe
biti potreban prilikom odbravljivanja sigurnosne brave ureÿaja.
Nastojte da ne zaboravite sigurnosni
kod.
Ukoliko se nepravilan kod unese u
deset uzastopnih pokušaja da se
odbravi sigurnosna brava, kasniji
pokušaji üe biti moguüi tek nakon
jednog þasa.
BLUETOOTH REŽIM
BLUETOOTH
Pritisnite [BLUETOOTH] za aktiviranje
postupka uparivanja.
Postupak uparivanja
Korak 1: Pritisnite dugme ispod teksta
"PAIRING" (UPARIVANJE) na displeju.
Korak 2: Pretražite i odaberite naziv
ureÿaja "CAR AUDIO" (AUDIO
SISTEM AUTOMOBILA) za Bluetooth
funkciju na telefonu.
Audio sistem üe prikazati naziv
prikljuþenog ureÿaja na 3 sekunde.
Nakon postupka povezivanja, audio
sistem üe prikazati "Mode Selection"
(Izbor režima), a zatim i "BT".
Pozivanje
Korak 1: Pritisnite dugme ispod teksta
"Call" (Pozivanje) na displeju.
Korak 2: Pritisnite dugme ispod teksta
"Last Call" (Poslednji poziv) na displeju.
Na audio sistemu üe se prikazati tekstovi
"Dialing…" (Pozivanje...) i "Connected"
(Povezano).
4-30 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
Dolazni poziv
A2DP REŽIM
Automatsko povezivanje
Na audio sistemu üe se prikazati tekst
"Incoming Call…" (Dolazni poziv...) u
trajanju od 3 sekunde, a zatim "Incoming
call number" (Broj dolaznog poziva) sve
dok korisnik ne pritisne dugme
"ANSWER"
(ODGOVORI)
ili
"DECLINE" (ODBIJ).
Pritisnite dugme ispod teksta "AUDIO
PLAY" (AUDIO REPRODUKCIJA) na
displeju.
Sluþaj 1: Audio sistem üe automatski
pokušati da se poveže sa prethodnim BT
ureÿajem pri ukljuþivanju radija.
IREPRODUKCIJA
Sluþaj 2: Kada se BT ureÿaj, koji je
povezan sa audio sistemom, ponovo naÿe
u blizini audio sistema nakon što je bio
udaljen više od 10 m, audio sistem üe
automatski pokušati da se poveže sa BT
ureÿajem.
1. Kada se pritisne dugme "ANSWER"
(ODGOVORI), audio sistem je na
vezi.
2. Kada se pritisne dugme "DECLINE"
(ODBIJ), audio sistem se vraüa u
poslednji režim.
Na vezi
Mikrofon se utišava ako se pritisne
dugme ispod teksta "MIC MUTE"
(UTIŠAVANJE
MIKROFONA)
pri
korišüenju telefona.
Režim prelazi u "privatni režim" ako se
pritisne dugme ispod teksta "PRIVATE"
(PRIVATNO) ili dugme NAPAJANJE pri
korišüenju telefona.
Audio sistem se vraüa u poslednji režim
ako se pritisne dugme "HANG UP"
(SPUSTI) pri korišüenju telefona.
Pritisnite dugme ispod [9] za
reprodukovanje
MP3
fajlova
prikljuþenog ruþnog ureÿaja.
IPauza
Pritisnite dugme ispod [||] za
pauziranje pri reprodukovanju MP3
fajla.
ISledeüa/prethodna pesma (numera)
Pritisnite dugme ispod [R/C] za
poþetak reprodukovanja sledeüe/
prethodne pesme (numere), tj. MP3
fajla.
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-31
DALJINSKE KOMANDE NA
UPRAVLJAýU
1. Dugme Napajanje
Ukljuþivanje: pritisnite ovo dugme.
Iskljuþivanje: pritisnite ovo dugme
duže od 1 sekunde.
Utišavanje audio sistema: pritisnite
ovo dugme pri ukljuþenom napajanju.
2. Dugme Poveüanje jaþine zvuka
Poveüanje u jednom koraku: pritisnite
ovo dugme kraüe od 1 sekunde da bi
radio poveüao jaþinu zvuka.
Automatsko poveüanje jaþine zvuka:
pritisnite ovo dugme duže od
1 sekunde da bi radio poveüavao
jaþinu zvuka korak po korak.
3. Dugme Smanjenje jaþine zvuka
Pritisnite ovo dugme za smanjenje
jaþine zvuka.
Smanjenje u jednom koraku: pritisnite
ovo dugme kraüe od 1 sekunde da bi
radio smanjio jaþinu zvuka.
Kontinualno smanjenje: pritisnite ovo
dugme duže od 1 sekunde da bi radio
smanjivao jaþinu zvuka korak po
korak.
4. Dugme SEEK (PRETRAŽIVANJE)
1) RADIO REŽIM: Pritisnite ovo
dugme kraüe od 1 sekunde za prelazak
na sledeüu pretpodešenu radio stanicu
(omiljena
pretpodešena
stanica
1o2o3o4...).
Pritisnite ovo dugme duže od
1 sekunde da bi našli sledeüu stanicu.
6. CALL (POZIVANJE)
Kratak pritisak: pozivanje (prvi
pritisak),
biranje
broja
(drugi
pritisak).
Dug pritisak: poništavanje poziva.
Kratak pritisak u režimu dolaznog
poziva: odgovaranje na poziv.
Dug pritisak: poništavanje poziva.
2) CDP REŽIM: Pritisnite ovo dugme
kraüe od 1 sekunde za prelazak na
sledeüu muziþku numeru (muziþka
numera 1omuziþka numera 2o...).
* Temperaturna postojanost
Pitisnuti ovo dugme duže od
1 sekunde za reprodukciju sledeüe
pesme prema napred.
SVI funkcionalni zahtevi su ispunjeni u
temperaturnom opsegu od -20 °C do
+70 °C.
5. Dugme MODE (REŽIM)
Režim rada üe se menjati po sledeüem
redosledu kad god je ovo dugme
pritisnuto.
FMoAMoCD(MP3/WMA)o
(AUX)oFM...
Dug pritisak pri uspostavljenoj vezi:
prekidanje poziva.
4-32 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
RDS RADIO I CD IZMENJIVAý
Pre prvog korišüenja ovog
pažljivo proþitajte ova uputstva.
ureÿaja
Z PAŽNJA
Sigurnost
u
saobraüaju
ima
apsolutan prioritet. Rukujte vašim
radio aparatom samo ako uslovi na
putu i u saobraüaju to dozvoljavaju.
Prouþite rukovanje ureÿajem pre
kretanja na putovanje. Kada ste u
vozilu, morate biti u stanju u svako
vreme
þuti
sirenu
policije,
vatrogasaca i hitne pomoüi. Zbog
toga glasnoüa bilo þega što slušate
mora biti nameštena na razumnu
meru.
Z PAŽNJA
Audio sistem se može oštetiti
startovanjem vozila kablovima za
premošüavanje. U tom sluþaju
iskljuþite sistem.
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-33
1. Dugme Napajanje
Kada je napajanje strujom ukljuþeno:
Kratak
pritisak: ukljuþivanje i
iskljuþivanje funkcije
utišavanja.
Dug pritisak: iskljuþivanje napajanja
ureÿaja.
Kada je napajanje strujom iskljuþeno:
Pritiskom na dugme se ukljuþuje
ureÿaj.
2. Dugme Jaþina zvuka
Podešavanje jaþine zvuka i tona u
režimu za regulaciju tona.
3. Dugme BLUETOOTH
Koristi se za biranje funkcija za
BLUETOOTH na displeju.
4. Dugme TP/INFO
Kratak pritisak: prijem saobraüajnih
obaveštenja.
Dug pritisak: prikazuju se potrebne
informacije o operacijama za svaki
režim i funkciju, programima koji se
emituju i diskovima.
5. Dugme CD/AUX
Koristi se za promenu režima audio
sistema iz CD u AUX i obrnuto.
6. Dugme GGTUNE
U režimu radija koristi se za biranje
radio stanice (podešavanje unazad). U
režimu CD-a koristi se za brzo
pretraživanje reprodukovanih muziþkih numera unazad.
7. Dugme HHTUNE
U režimu radija koristi se za biranje
radio stanice (podešavanje unapred).
U režimu CD-a koristi se za brzo
pretraživanje
reprodukovanih
muziþkih numera unapred.
11. Dugme |GSEEK
Kratak pritisak: pretraživanje sledeüe
stanice sa moguünošüu prijema na
veüoj frekvenciji.
Dug pritisak: korišüenje automatskog
memorisanja.
12. Dugme H| SEEK
Kratak
pritisak:
pretraživanje
prethodne stanice sa moguünošüu
prijema na manjoj frekvenciji.
Dug pritisak: korišüenje automatskog
memorisanja.
13. Dugme BAND
Koristi se za promenu režima audio
sistema iz AM u FM i obrnuto.
8. Dugme EJECT
Koristi se za izbacivanje diska iz
ureÿaja.
14. Dugme FAV
Promena stranice sa
podešenim kanalima.
9. Namenska dugmad
Koriste se za biranje funkcija na
displeju.
15. Dugme MENU/SOUND
Biranje režima raspodele tona i jaþine
zvuka napred-nazad i levo-desno.
10. Dugme LOAD
Koristi se za ubacivanje diska u
ureÿaj.
prethodno
4-34 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
UKLJUýIVANJE/ISKLJUýIVANJE
AUDIO PODEŠAVANJE
Regulacija balansa
Ukljuþivanje
Podeš avanje Bas Tona
Pritisnite [MENU SOUND] da bi se
prikazao audio meni.
Pritisnuti [POWER] za ukljuþivanje
radija kad je iskljuþen.
Iskljuþuje se sistem.
Pritisnuti [POWER] i držati duže od
1 sekunde za iskljuþivanje radija kada
je on iskljuþen.
Pritisnite [MENU SOUND] da bi se
prikazao audio meni.
Pritisnite namensko dugme pod "Bass" i
okrenite [VOLUME] u smeru kretanja
kazaljki na satu ili suprotno.
Podešavanje srednjeg tona
AUDIO MUTE
Pritisnuti dugme [POWER] za utišavanje
zvuka kada je napajanje ukljuþeno.
Pritisnite [MENU SOUND] da bi se
prikazao audio meni.
PODEŠAVANJE JAýINE ZVUKA
Pritisnite namensko dugme pod "Mid" i
okrenite [VOLUME] u smeru kretanja
kazaljki na satu ili suprotno.
Okrenuti jaþinu zvuka u pravcu kretanja
kazaljki na satu za poveüanje jaþine.
Podešavanje visokog tona
Okrenuti jaþinu zvuka suprotno kretanju
kazaljki na satu za smanjenje jaþine.
Pritisnite [MENU SOUND] da bi se
prikazao audio meni.
Pritisnite namensko dugme pod "Treb" i
okrenite [VOLUME] u smeru kretanja
kazaljki na satu ili suprotno.
Pritisnite namensko dugme pod "Bal" i
okrenite [VOLUME] u smeru kretanja
kazaljki na satu ili suprotno.
Regulisanje opadanja zvuka
Pritisnite [MENU SOUND] da bi se
prikazao audio meni.
Pritisnite namensko dugme pod "Fad" i
okrenite [VOLUME] u pravcu kretanja
kazaljke na satu ili suprotno.
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-35
Odabiranje prethodno podešenog
EQ-a
Pritisnite [MENU SOUND] da bi se
prikazao audio meni.
Pritisnite namensko dugme pod "P EQ"
da bi se prikazao meni pretpodešenih
režima EQ-a.
RADIO REŽIM
OMILJENA PREDPODEŠENA
MEMORIJA
ODABIRANJE RADIO REŽIMA
Pritisnite [BAND] za slušanje radija iz
drugog režima.
Postoji 6 omiljenih stranica i možete
memorisati do 48 stanica bez obzira da li
je AM ili FM podruþje.
MENJANJE BANDA-a (opsega)
Stanica se može memorisati na sledeüi
naþin:
Pritisnite namensko dugme ispod
predpodešenog režima EQ-a koji vi
hoüete.
Opseg se menja iz AM-a do FM-a ili
obrnuto svo vreme dok je [BAND]
pritisnut.
Za iskljuþivanje izabranog pretpodešenog
režima EQ-a, pritisnite još jednom [P-EQ]
na isti naþin.
RUýNO PODEŠAVANJE PREMA
GORE/DOLE
Vrste pretpodešenih režima EQ-a su: POP,
Rock, Country, Voice, Jazz i Classic.
Pritisnite [GGTUNE]/[HHTUNE]
promenu frekvencije gore-dole.
Korak 1: Pronaÿite stanicu ili ruþno
podesite željenu stanicu.
Korak 2: Odaberite
omiljenim stanicama
dugmeta [FAV].
stranicu sa
pritiskanjem
za
Korak 3: Pritisnite i držite namensko
dugme duže od 1 sekunde ispod broja
pod kojim se stanica memoriše.
Frekvencija se poveüava ili smanjuje za
1 korak svaki put kada se pritisne
[GGTUNE]/[ HHTUNE].
Primenom gornjeg postupka, 48 stanica se
memoriše u memoriji za pretpodešene
omiljene stanice.
TRAŽENJE PREMA GORE/DOLE
Pritisnite [|GSEEK]/[H|SEEK] za automatsko pronalaženje sledeüe/prethodne
stanice.
4-36 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
ODABIRANJE PREDPODEŠENE
OMILJENE STANICE
Možete slušati stanicu memorisanu kao
omiljenu pretpodešenu stanicu koristeüi
naredni postupak.
Korak 1: Odaberite
omiljenim stanicama
dugmeta [FAV].
stranicu sa
pritiskanjem
Korak 2: Pritisnite namensko dugme
ispod broja pod kojim je memorisana
željena pretpodešena omiljena stanica.
FUNKCIJA AUTOMATSKOG
MEMORISANJA
Automatsko memorisanje
Pritisnite dugme [|GSEEK] ili
[H|SEEK] dugo da bi radio zapoþeo
automatsko memorisanje i automatski
memorisao 12 stanica.
FUNKCIONISANJE RDS-a
AF On/Off (UKLJUýENO/
ISKLJUýENO)
AF funkcija celo vreme pravi najbolji
prijem za muziþku numeru radija.
Pritisnite "Menu" u radio režimu i nakon
toga radio prikazuje radio režim.
I nakon toga pritisnite namensko dugme
pod "RDS" i radio prikazuje RDS menu.
Opcija "regional" se ukljuþuje ili
iskljuþuje kad god pritisnete ovo dugme.
Prijem saobraüajnih informacija
Pritisnite
[TP/INFO]
za
slušanje
saobraüajnih informacija i radio emituje
saobraüajne informacije.
Pritisnite [TP/INFO] za poništavanje
saobraüajnih informacija ako je radio u
režimu saobraüajnih informacija.
Pritisnite namensko dugme pod "AF".
AF se ukljuþuje ili iskljuþuje kad god
pritisnete ovo dugme.
Traženje stanica sa saobraüajnim
informacijama
Regional On/Off (Ukljuþeno/
Iskljuþeno)
Pritisnite [TP/INFO] na radio stanici koja
nema saobraüajne informacije i radio traži
stanicu koja ima saobraüajne informacije.
"Regional" funkcija omoguüava da radio
preÿe na regionalnu stanicu (Regional
off).
Pritisnite "Menu" u radio režimu i nakon
toga radio prikazuje radio režim.
I nakon toga pritisnite namensko dugme
pod "RDS" i radio prikazuje RDS meni.
Pritisnite namensko dugme pod "REG".
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-37
REPRODUKCIJA CD-a
Kako je CD umetnut, radio se pojavljuje
na displeju i za svaki umetnuti CD, "File
check" üe se pojaviti na displeju.
ýim poþne reprodukcija, muziþka numera
i broj numere se pojavljuju na displeju.
Ako su paljenje ili radio iskljuþeni sa CDom u plejeru, on üe ostati u ureÿaju, Kad
je CD u plejeru i paljenje je ukljuþeno,
radio se mora upaliti pre nego što dotiþni
CD poþne sa reprodukcijom. Kada su
paljenje i rado ukljuþeni, CD üe zapoþeti
reprodukciju gde je zaustavljen, ukoliko
je to bio poslednji izabrani audio izvor.
CD plejer može reprodukovati manje
(8 cm)
pojedinaþne
CD-ove
sa
prstenastim adapterom. CD-ovi potpune
veliþine kao i manji, se ubacuju na isti
naþin.
Ako reprodukujete CD-R, kvalitet zvuka
može biti smanjen usled kvaliteta CD-Ra, metode snimanja, kvaliteta muzike koja
je bila snimana, i naþina kako je rukovano
sa CD-R-om. Može doüi do veüeg
preskakanja, težeg nalaženja pesama i/ili
težeg umetanja ili vaÿenja CD-a. Ako se
pojave ovakvi problemi, proverite donju
stranu CD-a. Ako je površina CD-a
ošteüena, npr. slomljena, ogrebana, ima
naprsline, CD se neüe pravilno
reprodukovati. Ako je površina CD-a
zaprljana, vidite "Nega CD-a" u pogledu
više informacija.
Ako nema vidljivih ošteüenja, probajte
proveren CD.
Nemojte stavljati nikakvu nalepnicu na
CD, jer se može zaglaviti u CD plejeru.
Ako je CD snimljen na personalnom
raþunaru i potrebna je informaciona
nalepnica, probajte oznaþiti gornju stranu
CD-a marker flomasterom.
Z NAPOMENA
Ako stavite neku nalepnicu na CD,
stavite odjednom više od jednog
CD-a u otvor, ili probate da
reprodukujete ogrebane ili ošteüene
CD-ove, možete oštetiti CD plejer.
Prilikom korišüenja CD-a, koristite
samo dobro oþuvane diskove bez
ikakvih nalepnica, stavljajte samo
jedan disk u otvor, i þuvajte CD
plejer i otvor za umetanje od stranih
tela, teþnosti i neþistoüa.
Ako se prikaže greška na displeju, videti
deo "CD poruke" u nastavku ovog
poglavlja.
BIRANJE REŽIMA REPRODUKCIJE
CD-a
Pritisnuti [CD/AUX] za reprodukciju
diska iz drugog režima.
4-38 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
UMETANJE DISKA
VAĈENJE CD-a
SLEDEûI/PRETHODNI DISK
Radio ureÿaj prima do 6 diskova.
Korak 1: Pritisnite [LOAD] i radio üe
prikazati broj praznog ležišta za disk.
Pritisnite [EJECT], nakon toga radio
pokazuje broj diska koji je umetnut u
radio.
Korak 2: Pritisnite namensko dugme
ispod broja ležišta u koje želite da
umetnete disk.
Pritisnuti namensko dugme ispod broja, i
nakon toga disk üe biti izbaþen iz nosaþa
ureÿaja.
Pritisnite namensko dugme pod "DISC+/
DISC-" za menjanje diska; nakon toga,
radio reprodukuje prvu pesmu narednog/
prethodnog diska.
Korak 3: Umetnite CD u predviÿeni
otvor sa nalepnicom prema gore;
nakon toga, radio üe ga automatski
uvuüi i poþeti sa reprodukcijom.
Izvadite disk iz nosaþa.
SLEDEûA/PRETHODNA PESMA
(NUMERA)
Pritisnite [EJECT] duže od 1 sekunde,
nakon toga radio izbacuje diskove po
redosledu.
Pritisnuti [GGTUNE]/[HHTUNE] i radio
üe poþeti da reprodukuje sledeüu/
prethodnu pesmu (numeru).
PAUZIRANJE
SLEDEûI/PRETHODNI FOLDER
Pritisnite [CD/AUX] da pauzirate CD
tokom reprodukcije.
Pritisnuti [|GSEEK]/[H|SEEK] i radio üe
poþeti da reprodukuje sledeüi/prethodni
folder.
Za umetanje više diskova, uradite sledeüe:
Korak 1: Pritisnite i držite dugme za
umetanje jednu sekundu. ýuüete bip
zvuk i poruka da umetnete više
diskova se pojavljuje.
Korak 2: Sledite prikazana uputstva o
tome kada da umetnete disk.
CD plejer može da drži do 6 diskova.
NAPOMENA
Pritisnite "LOAD" dugme ponovo,
za opozivanje umetanja novih
diskova.
Na displeju üe svetleti "PAUSE".
Pritisnuti
ponovo
[CD/AUX]
zapoþinjanje reprodukcije CD-a.
za
Ako je radio povezan sa spoljašnjim
izvorom, onda je funkcija pauziranja
onemoguüena.
BRZO PREMOTAVANJE NAPRED/
NAZAD
Pritisnuti i držati [GGTUNE]/[HHTUNE]
i radio üe brzo premotavati napred/nazad.
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-39
RPT (PONAVLJANJE)
INT (BRZO PRETRAŽIVANJE):
Pritisnuti namensko dugme pod "RPT" i
radio üe neprekidno reprodukovati
trenutnu pesmu.
Pritisnuti namensko dugme pod "INT" i
radio üe reprodukovati prvih nekoliko
sekundi od svake pesme redom.
Za iskljuþivanje ove funkcije, ponovo
pritisnuti namensko dugme pod "RPT".
Za iskljuþivanje ove funkcije, ponovo
pritisnuti namensko dugme pod "INT".
UPOTREBA MP3/WMA CD-a
MP3/WMA FORMAT
Ako snimate vaše MP3/WMA diskove na
raþunaru.
•
Uverite se da su MP3/WMA fajlovi
snimljeni na CD-R disk.
RDM (PO SLUýAJNOM IZBORU):
•
Pritisnuti namensko dugme pod "RDM"
i radio üe reprodukovati pesme po
sluþajnom rasporedu.
Nemojte mešati standardne audio i
MP3/WMA fajlove na jedan disk.
•
Za iskljuþivanje ove funkcije, ponovo
pritisnuti namensko dugme pod "RDM".
Uverite se da svaki MP3/WMA fajl
ima ekstenziju ".mp3" ili ".wma" jer
druge ekstenzije možda neüe raditi.
•
Fajlovi mogu biti snimani sa raznim
fiksnim ili promenjivim bit brzinama.
Naziv pesme, ime izvoÿaþa, i albuma
je moguüe prikazati na radiju kada se
prilikom snimanja koriste ID3 verzije
tag-ova 1 i 2.
•
Napravite takvu strukturu foldera koja
vam omoguüava lakše nalaženje
pesama tokom vožnje. Organizujte
pesme po albumima upotrebom
jednog foldera za svaki album. Svaki
folder ili album trebalo bi da sadrži
18 pesama ili manje.
4-40 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
•
Budite sigurni da ste finalizirali disk
prilikom snimanja MP3/WMA diska,
upotrebom višestrukog session-a.
Obiþno je bolje snimati disk
odjednom.
Plejer je u moguünosti da þita i
reprodukuje maksimalno 50 foldera,
5 session-a, i 999 fajlova. Dugi nazivi
fajla, nazivi foldera mogu koristiti više
memorije diska nego što je potrebno. Za
þuvanje mesta na disku, smanjite dužinu
naziva fajla, te naziva foldera. Možete
takoÿe reprodukovati MP3/WMA CDove koji su snimljeni i bez naziva foldera.
Sistem može podržati do 8 foldera u
dubinu, stoga, držite dubinu foldera na
minimumu
u
cilju
spreþavanja
kompleksnosti i konfuzije u traženju
pojedinog foldera tokom reprodukcije.
Ako CD sadrži više od maksimalnih 50
foldera, session-a, i 999 fajlova, plejer üe
vam dozvoliti i pustiti do maksimuma, ali
sve stavke preko üe ignorisati.
OSNOVNI DIREKTORIJUM
Osnovni direktorijum üe biti tretiran kao
folder. Ako se u osnovnom direktorijumu
nalaze komprimovani audio fajlovi,
direktorijum se prikazuje kao ROOT
(OSNOVNI).
Svim
fajlovima
u
osnovnom direktorijumu pristupa se pre
nego fajlovima u nekom drugom
direktorijumu.
PRAZAN DIREKTORIJUM ILI
FOLDER
Ako osnovni direktorijum ili folder
postoji negde u strukturi fajla te sadrži
samo foldere/podfoldere i ne sadrži
kompresovane fajlove direktno ispod njih,
plejer üe krenuti na sledeüi folder u
strukturi fajla koji sadrži kompresovane
audio fajlove, a prazni folderi se neüe
prikazivati ili numerisati.
Bez foldera
Kada CD sadrži samo kompresovane
fajlove, fajlovi üe se nalaziti ispod
osnovnog foldera. Sledeüe i prethodne
funkcije foldera neüe funcionisati na
CD-u koji je snimljen bez foldera.
Prilikom prikazivanja naziva foldera,
radio üe prikazati ROOT.
Kada CD sadrži samo kompresovane
audio fajlove, ali bez foldera, svi fajlovi
üe se nalaziti ispod osnovnog foldera.
Kada radio prikazuje naziv foldera,
prikazaüe ROOT.
REDOSLED REPRODUKOVANJA
Numere üe biti reprodukovane
sledeüem redosledu:
•
•
•
po
Reprodukcija zapoþinje od prve
pesme u osnovnom direktorijumu.
Kada su reprodukovane sve pesme u
osnovnom
direktorijumu,
reprodukcija üe se nastaviti od fajlova,
zavisno od njihovog numeriþkog
spiska.
Nakon reprodukcije poslednje pesme
sa poslednjeg foldera, plejer üe poþeti
reprodukciju od prve trake prvog
foldera ili osnovnog direktorijuma.
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-41
SISTEM FAJLA I IMENOVANJE
Naziv pesme u ID3 tag-u üe se prikazati.
Ako naziv pesme nije prisutan u ID3 tagu, onda üe radio prikazati naziv fajla bez
ekstenzije (kao što je MP3/WMA).
Nazivi pesama duži od 32 karaktera ili
4 stranice üe biti skraüeni. Displej neüe
prikazati delove reþi na zadnjoj strani
teksta i ekstenzija naziva fajla se neüe
prikazati.
REPRODUKCIJA MP3/WMA-a
Sa ukljuþenim paljenjem, umetnite CD do
pola u otvor, sa natpisom prema gore.
Plejer üe ga uvuüi, uþitati i proveriti
fajlove, a zatim üe se na displeju pojaviti
MP3 ili WMA. CD bi trebalo da zapoþne
reprodukciju.
Nemožete umetnuti CD sa iskljuþenim
ACC.
Kako svaka nova pesma zapoþne sa
reprodukcijom, broj pesme, te naziv
pesme üe se pojaviti na displeju.
Ako su paljenje ili radio iskljuþeni sa
CD-om u plejeru, on üe ostati u ureÿaju,
Kad je CD u plejeru i paljenje je
ukljuþeno, radio se mora upaliti pre nego
što CD poþne sa reprodukcijom. Kada su
paljenje i rado ukljuþeni, CD üe zapoþeti
reprodukciju gde je zaustavljen, ukoliko
je to bio poslednji izabrani audio izvor.
CD plejer može reprodukovati manje
(8 cm)
pojedinaþne
CD-ove
sa
prstenastim adapterom. CD-ovi potpune
veliþine kao i manji, se ubacuju na isti
naþin.
Ako reprodukujete CD-R, kvalitet zvuka
može biti smanjen usled kvaliteta CD-Ra, metode snimanja, kvaliteta muzike koja
je bila snimana, i naþina kako je rukovano
sa CD-R-om. Može doüi do veüeg
preskakanja, nemoguünosti nalaženja
pesama, i/ili nemoguünosti umetanja ili
vaÿenja CD-a. Ako se pojave ovakvi
problemi, proverite donju stranu CD-a.
Ako je površina CD-a ošteüena, npr.
slomljena, ogrebana, ima naprsline, CD se
neüe pravilno reprodukovati. Ako je
površina CD-a zaprljana, videti dodatne
informacije u delu Nega CD-a.
Ako nema vidljivih ošteüenja, probajte
proveren CD.
Nemojte stavljati nikakvu nalepnicu na
CD, jer se može zaglaviti u CD plejeru.
Ako je CD snimljen na personalnom
raþunaru i potrebna je informaciona
nalepnica, probajte oznaþiti gornju stranu
CD-a marker flomasterom.
Z NAPOMENA
Ako stavite neku nalepnicu na CD,
stavite odjednom više od jednog
CD-a u otvor, ili probate da
reprodukujete ogrebane ili ošteüene
CD-ove, možete oštetiti CD plejer.
Prilikom korišüenja CD-a, koristite
samo dobro oþuvane diskove bez
ikakvih nalepnica, stavljajte samo
jedan disk u otvor, i þuvajte CD
plejer i otvor za umetanje od stranih
tela, teþnosti i neþistoüa.
4-42 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
Ako se prikaže greška na displeju, videti
deo "CD poruke" u nastavku ovog
poglavlja.
Sve funkcije CD-a rade isto tokom
reprodukcije MP3/WMA-a, osim ovih
izlistanih
ovde.
Videti
dodatne
informacije
u
prethodnom
delu
"Reprodukcija CD-a".
REŽIM SVI/DIREKTORIJUM
CD PORUKE
Ponavljanje,
uvodno
pretraživanje,
funkcija po sluþajnom izboru rade u ovom
folderu kada su svi režimi aktivni.
CHECK CD : Ako se ova poruka pojavi
na displeju i/ili CD izaÿe, to može da
bude zbog jednog od sledeüih razloga:
Pritisnuti namensko dugme ispod "ALL"
da bi "All" prešlo u "DIR".
•
Za poništavanje režima DIR, ponovo
pritisnuti namensko dugme pod "DIR".
ID3 TAG INFORMACIONI DISPLEJ
Pritisnuti [TP/INFO] i radio üe prikazati
informacije u ID3 oznakama aktuelnih
fajlova.
Veoma je vruü. Kada se temperatura
vrati u normalu, CD bi trebalo da
svira.
• Vozite na veoma neravnom putu.
Kada put postane ravan, CD bi trebalo
da svira.
• CD je prljav, ogreban, vlažan, ili
okrenut.
• Vazduh je veoma vlažan. Ako je tako,
saþekajte oko 1h i probajte ponovo.
• Format
CD-a
možda
nije
kompatibilan. Videti "MP3 format"
ranije u ovom poglavlju.
• Možda je došlo do problema prilikom
snimanja CD-a.
• Možda se nalepnica zaglavila u CD
plejeru.
Ukoliko se CD ne reprodukuje pravilno iz
nekog drugog razloga, probajte proveren
CD.
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-43
Ako se neka greška javlja više puta ili se
nemože popraviti, kontaktirajte dilera.
Ako radio prikazuje poruku o grešci
(kvaru), zapišite je i prosledite dileru
prilikom prijavljivanja problema.
AUX REŽIM
SIGURNOSNI SISTEM
Radio ima dodatni ulaz (preþnika 3,5 mm)
koji se nalazi sa donje desne strane
prednje ploþe.
Sigurnosni sistem štiti radio od kraÿe
Ovo
nije
audio
izlaz;
nemojte
prikljuþivati slušalice u prednju dodatnu
utiþnicu
Meÿutim, na dodatni ulaz se može
prikljuþiti spoljašnji audio ureÿaj – kao
što je iPod, prenosni raþunar, MP3 plejer,
CD izmenjivaþ ili XM™ prijemnik itd. – i
koristiti kao drugi izvor za slušanje audio
zapisa.
BIRANJE AUX REŽIMA
Pritisnuti [CD/AUX] u drugi režim
reprodukcije.
Ako dodatni ulaz ne prepozna prisustvo
spoljnjeg ulaza, aux režim üe biti
onemoguüen.
Kad se unese ID kod sa funkcijom
zakljuþavanja, u sluþaju da je ureÿaj
ukraden i postavljen negde drugde, neüe
biti moguüa njegova upotreba bez
unošenja dotiþnog ID koda.
Podešavanje sigurnosnog zakljuþavanja
(unošenje ID koda)
Iskljuþiti radio.
IPritisnite
dugme
[POWER]
istovremeno držeüi pritisnuto dugme
[TP/INFO] i levo namensko dugme.
Režim za unošenje ID koda üe se postaviti
i brojevi od 1 do 6 üe se pojaviti na
displeju.
IPritisnite dugmad ispod "1 do 6" na
displeju za unošenje þetvorocifrenog
koda.
IPritisnite [POWER].
ID kod üe se memorisati i iskljuþiüe se
radio ureÿaj.
4-44 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
UKIDANJE SIGURNOSNOG
ZAKLJUýAVANJA
Iskljuþiti radio.
IPritisnite
dugme
[POWER]
istovremeno držeüi pritisnuto dugme
[TP/INFO] i levo namensko dugme.
Režim za unošenje ID koda üe se postaviti
i brojevi od 1 do 6 üe se pojaviti na
displeju.
IPritisnite dugmad ispod "1 to 6" na
displeju za unošenje þetvorocifrenog
koda.
IPritisnite [POWER].
Ako se uneti kod slaže sa registrovanim
(unešenim) kodom, odbravljuje se
sigurnosna brava i radio se iskljuþuje.
NAPOMENA
Jednom kad je ID unešen, taj kod üe
biti
potreban
prilikom
odbravljivanja
sigurnosne
brave
ureÿaja. Nastojte da ne zaboravite
sigurnosni kod.
Ukoliko se nepravilan kod unese u
deset uzastopnih pokušaja da se
odbravi sigurnosna brava, kasniji
pokušaji üe biti moguüi tek nakon
jednog þasa.
BLUETOOTH REŽIM
BLUETOOTH
Pritisnite [BLUETOOTH] za aktiviranje
postupka uparivanja.
Postupak uparivanja
Korak 1: Pritisnite dugme ispod teksta
"PAIRING" (UPARIVANJE) na displeju.
Korak 2: Pretražite i odaberite naziv
ureÿaja "CAR AUDIO" (AUDIO
SISTEM AUTOMOBILA) za Bluetooth
funkciju na telefonu.
Audio sistem üe prikazati naziv
prikljuþenog ureÿaja na 3 sekunde.
Nakon postupka povezivanja, audio
sistem üe prikazati "Mode Selection"
(Izbor režima), a zatim i "BT".
Pozivanje
Korak 1: Pritisnite dugme ispod teksta
"Call" (Pozivanje) na displeju.
Korak 2: Pritisnite dugme ispod teksta
"Last Call" (Poslednji poziv) na displeju.
Na audio sistemu üe se prikazati tekstovi
"Dialing…" (Pozivanje...) i "Connected"
(Povezano).
UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM 4-45
Dolazni poziv
A2DP REŽIM
Automatsko povezivanje
Na audio sistemu üe se prikazati tekst
"Incoming Call…" (Dolazni poziv...) u
trajanju od 3 sekunde, a zatim "Incoming
call number" (Broj dolaznog poziva) sve
dok korisnik ne pritisne dugme
"ANSWER"
(ODGOVORI)
ili
"DECLINE" (ODBIJ).
1. Kada se pritisne dugme "ANSWER"
(ODGOVORI), audio sistem je na
vezi.
2. Kada se pritisne dugme "DECLINE"
(ODBIJ), audio sistem se vraüa u
poslednji režim.
Pritisnite dugme ispod teksta "AUDIO
PLAY" (AUDIO REPRODUKCIJA) na
displeju.
IREPRODUKCIJA
Pritisnite dugme ispod [9] za
reprodukovanje
MP3
fajlova
prikljuþenog ruþnog ureÿaja.
IPauza
Pritisnite dugme ispod [||] za
pauziranje pri reprodukovanju MP3
fajla.
ISledeüa/prethodna pesma (numera)
Pritisnite dugme ispod [R/C] za
poþetak reprodukovanja sledeüe/
prethodne pesme (numere), tj. MP3
fajla.
Sluþaj 1: Audio sistem üe automatski
pokušati da se poveže sa prethodnim BT
ureÿajem pri ukljuþivanju radija.
Sluþaj 2: Kada se BT ureÿaj, koji je
povezan sa audio sistemom, ponovo naÿe
u blizini audio sistema nakon što je bio
udaljen više od 10 m, audio sistem üe
automatski pokušati da se poveže sa BT
ureÿajem.
Na vezi
Mikrofon se utišava ako se pritisne
dugme ispod teksta "MIC MUTE"
(UTIŠAVANJE
MIKROFONA)
pri
korišüenju telefona.
Režim prelazi u "privatni režim" ako se
pritisne dugme ispod teksta "PRIVATE"
(PRIVATNO) ili dugme NAPAJANJE pri
korišüenju telefona.
Audio sistem se vraüa u poslednji režim
ako se pritisne dugme "HANG UP"
(SPUSTI) pri korišüenju telefona.
4-46 UPRAVLJANJE KLIMOM I AUDIO SISTEM
DALJINSKE KOMANDE NA
UPRAVLJAýU
1. Dugme Napajanje
Ukljuþivanje: pritisnite ovo dugme.
Iskljuþivanje: pritisnite ovo dugme
duže od 1 sekunde.
Utišavanje audio sistema: pritisnite
ovo dugme pri ukljuþenom napajanju.
2. Dugme Poveüanje jaþine zvuka
Poveüanje u jednom koraku: pritisnite
ovo dugme kraüe od 1 sekunde da bi
radio poveüao jaþinu zvuka.
Automatsko poveüanje jaþine zvuka:
pritisnite ovo dugme duže od
1 sekunde da bi radio poveüavao
jaþinu zvuka korak po korak.
3. Dugme Smanjenje jaþine zvuka
Pritisnite ovo dugme za smanjenje
jaþine zvuka.
Smanjenje u jednom koraku: pritisnite
ovo dugme kraüe od 1 sekunde da bi
radio smanjio jaþinu zvuka.
Kontinualno smanjenje: pritisnite ovo
dugme duže od 1 sekunde da bi radio
smanjivao jaþinu zvuka korak po
korak.
4. Dugme SEEK (PRETRAŽIVANJE)
1) RADIO REŽIM: Pritisnite ovo
dugme kraüe od 1 sekunde za prelazak
na sledeüu pretpodešenu radio stanicu
(omiljena
pretpodešena
stanica
#1o#2o#3o#4...).
6. CALL (POZIVANJE)
Kratak pritisak: pozivanje (prvi
pritisak),
biranje
broja
(drugi
pritisak).
Dug pritisak: poništavanje poziva.
Pritisnite ovo dugme duže od
1 sekunde da bi našli sledeüu stanicu.
Kratak pritisak u režimu dolaznog
poziva: odgovaranje na poziv.
2) CDP REŽIM: Pritisnite ovo dugme
kraüe od 1 sekunde za prelazak na
sledeüu muziþku numeru (muziþka
numera 1omuziþka numera 2o...).
Dug pritisak: poništavanje poziva.
Pitisnuti ovo dugme duže od
1 sekunde za reprodukciju sledeüe
pesme prema napred.
5. Dugme MODE (REŽIM)
Režim rada üe se menjati po sledeüem
redosledu kad god je ovo dugme
pritisnuto.
FMoAMoCD(MP3/WMA)o
(AUX)oFM...
Dug pritisak pri uspostavljenoj vezi:
prekidanje poziva.
* Temperaturna postojanost
SVI funkcionalni zahtevi su ispunjeni u
temperaturnom opsegu od -20 °C do
+70 °C.
5
U SLUýAJU NUŽDE
• REZERVNI TOýAK, DIZALICA I ALAT
ZA VOZILO .............................................................. 5-2
• KOMPLET SA ZAPTIVNIM MATERIJALOM I
KOMPRESOROM ZA PNEUMATIK ........................ 5-3
• KAKO ZAMENITI ISPUMPANI PNEUMATIK ....... 5-11
• STARTOVANJE MOTORA POMOûU KABLOVA
ZA PREMOŠûAVANJE ........................................ 5-16
• VUýA VOZILA .......................................................5-18
• ZVLAýENJE VOZILA ............................................5-22
• PREGREVANJE MOTORA.................................... 5-23
5-2 U SLUýAJU NUŽDE
REZERVNI TOýAK, DIZALICA
I ALAT ZA VOZILO
Rezervni toþak, dizalica i alat su smešteni
u prtljažnom prostoru ispod zadnjeg
branika.
Uz neke modele vozila isporuþuju se
dizalice sa ruþkama.
Alat u vozilu može da se razlikuje od
opisanog.
Z UPOZORENJE
Dizalicu, rezervni toþak i drugu
opremu i alate uvek treba držati u
za to predviÿenom prostoru.
• Ne držati dizalicu, rezervni toþak,
ili drugu opremu u putniþkom
prostoru.
Ako se dizalica, rezervni toþak ili
alat nalaze u putniþkom prostoru, u
sluþaju udesa ili naglog koþenja
mogu da izazovu povrede putnika.
Vaÿenje dizalice i alata
1. Otvorite vrata prtljažnika.
2. Podignite pokrivaþ poda prtljažnika i
pronaÿite vijak sa leptirastom glavom.
3. Uklonite leptir-vijak
okretanjem suprotno
kazaljke na satu.
sa
od
dizalice
kretanja
4. Izvadite dizalicu i torbu sa alatom.
5. Uklonite trake koje drže torbu u kojoj
je alat. Nakon toga izvadite kljuþ za
toþak i ruþicu dizalice iz torbe.
U SLUýAJU NUŽDE 5-3
Vaÿenje rezervnog toþka
Specifikacija dizalice
1. Upotrebite odvijaþ sa pljosnatim
vrhom kako bi izvadili poklopac od
rupe iznad zadnjeg branika.
Maksimalno radno optereüenje: 900 kg.
2. Upotrebite dotiþni kljuþ za toþak da bi
olabavili vijak koji drži rezervni
toþak.
3. Otkaþiti sajlu sa nosaþa rezervnog
toþka ispod zadnjeg branika.
4. Izvadite rezervni toþak iz nosaþa.
NAPOMENA
Kako bi eliminisali moguünost
zveckanja ruþne dizalice i alata
tokom vožnje, stavite ih na sigurno
mesto ispod tepiha u prtljažniku.
Z UPOZORENJE
Priložena
dizalica
odgovara
iskljuþivo Vašem vozilu.
• Ne koristiti dizalicu, koja je
namenjena Vašem automobilu, na
drugim vozilima.
• Nikada ne prekoraþiti propisano
maksimalno optereüenje dizalice.
Korišüenjem ove dizalice na drugim
vozilima može doüi do ošteüenja
drugog vozila ili vaše dizalice i
dovesti do povreda osoba.
KOMPLET SA ZAPTIVNIM
MATERIJALOM I
KOMPRESOROM ZA
PNEUMATIK
ODLAGANJE KOMPLETA SA
ZAPTIVNIM MATERIJALOM I
KOMPRESOROM ZA PNEUMATIK
Komplet sa zaptivnim materijalom i
kompresorom za pneumatik uzimate na
sledeüi naþin:
1. Otvorite vrata prtljažnika.
2. Podignite poklopac.
<Model sa 7 sedišta>
5-4 U SLUýAJU NUŽDE
3. Izvadite komplet sa zaptivnim
materijalom i kompresorom za
pneumatik.
Da biste odložili komplet sa zaptivnim
materijalom
i
kompresorom
za
pneumatik, obavite korake obrnutim
redosledom.
Z UPOZORENJE
Opasno je kada motor vozila radi u
praznom hodu u zatvorenom
prostoru sa slabom ventilacijom.
Izduvni gasovi motora mogu da uÿu
u vozilo. Izduvni gasovi motora
sadrže ugljen-monoksid (CO) koji se
ne vidi i nema miris.
On može da izazove besvesno stanje,
pa þak i smrt. Nikada ne ostavljajte
motor da radi u zatvorenom
prostoru bez ventilacije pomoüu
svežeg vazduha.
Z UPOZORENJE
Prepumpani pneumatik može da se
probuši i povredi vas ili nekog
drugog. Proþitajte i pridržavajte se
uputstava za komplet sa zaptivnim
materijalom i kompresorom za
pneumatik i napumpajte pneumatik
na preporuþenu vrednost pritiska.
Ne
prekoraþujte
preporuþenu
vrednost pritiska.
<Model sa 5 sedišta>
Z UPOZORENJE
Ne odlažite komplet sa zaptivnim
materijalom i kompresorom za
pneumatik ili neku drugu opremu u
putniþki prostor vozila kako se neko
ne bi povredio. Pri iznenadnom
zaustavljanju
ili
sudaru,
nepriþvršüena oprema može nekoga
da udari. Odložite komplet sa
zaptivnim
materijalom
i
kompresorom za pneumatik na
prvobitno mesto.
Ako u vozilu postoji komplet sa
zaptivnim materijalom i kompresorom za
pneumatik, može da se desi da u vozilu
nema rezervnog toþka, opreme za zamenu
toþka i prostora za odlaganje pneumatika
(u nekim vozilima).
Komplet sa zaptivnim materijalom i
kompresorom za pneumatik može
privremeno da zatvori pukotinu veliþine
do 6 mm na gazeüoj površini pneumatika.
Osim toga, može da napumpa nedovoljno
napumpan pneumatik.
Ako se pneumatik odvoji od toþka ili ima
ošteüene boþne zidove ili veliku pukotinu,
ošteüenje pneumatika je preveliko da bi se
U SLUýAJU NUŽDE 5-5
efikasno otklonilo pomoüu kompleta sa
zaptivnim materijalom i kompresorom za
pneumatik.
Proþitajte i pridržavajte se svih uputstava
za komplet sa zaptivnim materijalom i
kompresorom za pneumatik.
Komplet sadrži:
1. meraþ pritiska
2. dugme za snižavanje pritiska (belo)
3. preklopni prekidaþ
4. dugme za ukljuþivanje/iskljuþivanje
(narandžasto)
5. kanister sa zaptivnim materijalom za
pneumatik
6. crevo predviÿeno samo za vazduh
(crno crevo sa belim vrhom)
ZAPTIVNI MATERIJAL ZA
PNEUMATIK
7. crevo za zaptivni materijal/vazduh
(providno crevo sa narandžastim
vrhom)
Proþitajte i pridržavajte se uputstava za
bezbedno korišüenje koja se nalaze na
nalepnici
kanistera
sa
zaptivnim
materijalom.
8. strujni utikaþ
Proverite
rok
trajanja
zaptivnog
materijala za pneumatik na kanisteru sa
zaptivnim materijalom. Kanister sa
zaptivnim materijalom treba zameniti pre
isteka roka trajanja.
Rezervne
kanistere
sa
zaptivnim
materijalom ima lokalni diler. Proþitajte
deo "Uklanjanje i postavljanje kanistera
sa zaptivnim materijalom" u nastavku.
Koliþina zaptivnog materijala je dovoljna
samo za zaptivanje jednog pneumatika.
Nakon korišüenja, zamenite kanister sa
zaptivnim materijalom i sklop creva za
zaptivni materijal/vazduh. Proþitajte deo
"Uklanjanje i postavljanje kanistera sa
zaptivnim materijalom" u nastavku.
5-6 U SLUýAJU NUŽDE
KORIŠûENJE KOMPLETA SA
ZAPTIVNIM MATERIJALOM
I KOMPRESOROM ZA PNEUMATIK –
PRIVREMENO ZAPTIVANJE I
NADUVAVANJE PROBUŠENOG
PNEUMATIKA
Ne vadite predmete koji su prodrli u
pneumatik.
Kada koristite komplet sa zaptivnim
materijalom i kompresorom za pneumatik
na niskim temperaturama, stavite komplet
u zagrejanu prostoriju na pet minuta da
biste ga zagrejali.
2. Odmotajte crevo za zaptivni materijal/
vazduh (7) i strujni utikaþ (8).
Tako üete brže naduvati pneumatik.
Ako se pneumatik ispumpa, odvezite se
polako do ravnog mesta da ne biste
dodatno oštetili pneumatik i toþak.
Ukljuþiti sva þetiri pokazivaþa pravca.
1. Uzmite komplet sa zaptivnim
materijalom i kompresorom za
pneumatik sa mesta na koje ga
odlažete.
3. Postavite komplet na podlogu.
Proverite da li je telo ventila na
pneumatiku blizu podloge kako bi
crevo moglo da stigne do njega.
4. Skinite poklopac sa tela ventila na
ispumpanom pneumatiku okreüuüi ga
suprotno od kretanja kazaljki na satu.
5. Postavite crevo za zaptivni materijal/
vazduh (7) na telo ventila na
pneumatiku. Okreüite ga u smeru
kazaljki na satu sve dok ga dobro ne
pritegnete.
6. Stavite strujni utikaþ (8) u utiþnicu za
dodatne ureÿaje u vozilu. Izvadite sve
ureÿaje iz drugih utiþnica za dodatne
ureÿaje.
U SLUýAJU NUŽDE 5-7
Koristite utiþnicu za upaljaþ ako samo
ona postoji u vozilu.
9. Pritisnite dugme za ukljuþivanje/
iskljuþivanje (4) da biste ukljuþili
komplet sa zaptivnim materijalom i
kompresorom za pneumatik.
Pazite da vratima ili prozorom ne
prikleštite kabl sa strujnim utikaþem.
Kompresor üe upumpati zaptivni
materijal i vazduh u pneumatik.
7. Pokrenite vozilo. Motor vozila mora
da radi da biste mogli da koristite
kompresor.
Meraþ pritiska (1) üe u poþetku
prikazivati visok pritisak onda kada
kompresor
potiskuje
zaptivni
materijal u pneumatik. Kada se
zaptivni materijal do kraja rasprši u
pneumatiku, pritisak üe brzo da
opadne i poþeüe ponovo da raste kada
se u pneumatik upumpa samo vazduh.
Ako u vozilu postoji utiþnica za dodatne
ureÿaje, ne koristite utiþnicu za upaljaþ.
8. Okrenite preklopni prekidaþ (3)
suprotno od kretanja kazaljki na satu u
položaj za zaptivni materijal i vazduh.
10. Napumpajte
pneumatik
na
preporuþenu
vrednost
pritiska
pomoüu
meraþa
pritiska
(1).
Preporuþene
vrednosti
pritiska
pumpanja možete da naÿete na
nalepnici
sa
informacijama
o
pneumaticima i optereüenjima.
Meraþ pritiska (1) može da oþitava
veüe
vrednosti
od
stvarnog
pritiska u pneumatiku onda kada je
kompresor
ukljuþen.
Iskljuþite
kompresor da bi oþitavanje pritiska
bilo taþno. Kompresor može da se
ukljuþuje/iskljuþuje sve dok se ne
postigne ispravna vrednost pritiska.
Z PAŽNJA
Ako preporuþenu vrednost pritiska
ne možete da postignete nakon oko
25 minuta, vozilo ne treba dugo da
vozite. Pneumatik je previše ošteüen
i komplet sa zaptivnim materijalom
i kompresorom za pneumatik ne
može da ga napumpa. Izvadite
strujni utikaþ iz utiþnice za dodatne
ureÿaje i odvrnite i skinite crevo za
pumpanje sa ventila na pneumatiku.
11. Pritisnite dugme za ukljuþivanje/
iskljuþivanje (4) da biste iskljuþili
komplet sa zaptivnim materijalom i
kompresorom za pneumatik.
Pneumatik nije zaptiven, što znaþi da
üe i dalje da ispušta vazduh, sve dok
ne poþnete da vozite vozilo i dok se
zaptivni materijal ne rasporedi u
pneumatiku; zato korake 12–18 treba
da obavite odmah nakon koraka 11.
Pažljivo koristite komplet sa zaptivnim
materijalom i kompresorom za
5-8 U SLUýAJU NUŽDE
pneumatik zato što može da se zagreje
tokom korišüenja.
zaptivni materijal (5) i stavite je na
lako uoþljivo mesto.
napumpajte pneumatik na preporuþeni
pritisak pumpanja.
12. Izvadite strujni utikaþ (8) iz utiþnice
za dodatne ureÿaje u vozilu.
Ne prekoraþujte brzinu oznaþenu na
ovoj nalepnici sve dok ne popravite ili
ne zamenite ošteüeni pneumatik.
20. Obrišite sav zaptivni materijal sa
toþka, pneumatika ili vozila.
13. Okrenite crevo za zaptivni materijal/
vazduh (7) suprotno od kretanja
kazaljki na satu da biste ga skinuli sa
tela ventila na pneumatiku.
14. Vratite poklopac na telo ventila na
pneumatiku.
15. Vratite crevo za zaptivni materijal/
vazduh (7) i strujni utikaþ (8) na
prvobitno mesto.
16. Ako ste ispumpani pneumatik uspeli
da napumpate na preporuþenu
vrednost pritiska, skinite nalepnicu sa
maksimalnom brzinom sa kanistera za
17. Vratite opremu na prvobitno mesto za
odlaganje u vozilu.
18. Odmah preÿite vozilom rastojanje od
8 km da bi se zaptivni materijal
rasporedio u pneumatiku.
19. Zaustavite se na bezbednom mestu i
proverite pritisak u pneumatiku.
Proþitajte korake 1–11 u delu
"Korišüenje kompleta sa zaptivnim
materijalom i kompresorom za
pneumatik – bez zaptivnog materijala,
za
naduvavanje
(neprobušenog)
pneumatika".
Ako pritisak u pneumatiku opadne
više od 68 kPa u odnosu na
preporuþeni
pritisak
pumpanja,
zaustavite vozilo. Pneumatik je
previše ošteüen i zaptivni materijal ne
zaptiva pneumatik.
Ako pritisak u pneumatiku ne opadne
više od 68 kPa u odnosu na
preporuþeni
pritisak
pumpanja,
21. Bacite upotrebljeni kanister sa
zaptivnim materijalom (5) i sklop
creva za zaptivni materijal/vazduh (7)
kod lokalnog dilera ili u skladu sa
lokalnim propisima i praksom.
22. Kupite novi kanister kod dilera.
23. Nakon što izvršite privremeno
zaptivanje
pneumatika
pomoüu
kompleta sa zaptivnim materijalom i
kompresorom za pneumatik, odvezite
vozilo do ovlašüenog dilera koji je
udaljen najviše 161 km kako biste
popravili ili zamenili pneumatik.
U SLUýAJU NUŽDE 5-9
KORIŠûENJE KOMPLETA SA
ZAPTIVNIM MATERIJALOM I
KOMPRESOROM ZA PNEUMATIK –
BEZ ZAPTIVNOG MATERIJALA, ZA
NADUVAVANJE
(NEPROBUŠENOG) PNEUMATIKA
Da biste kompresor koristili za
upumpavanje samo vazduha u pneumatik
(bez zaptivnog materijala), postupite na
sledeüi naþin:
Ako se pneumatik ispumpa, odvezite se
polako do ravnog mesta da ne biste
dodatno oštetili pneumatik i toþak.
Ukljuþiti sva þetiri pokazivaþa pravca.
1. Uzmite komplet sa zaptivnim
materijalom i kompresorom za
pneumatik sa mesta na koje ga
odlažete.
2. Odmotajte crevo predviÿeno samo za
vazduh (6) i strujni utikaþ (8).
3. Postavite komplet na podlogu.
Proverite da li je telo ventila na
pneumatiku blizu podloge kako bi
crevo moglo da stigne do njega.
4. Skinite poklopac sa tela ventila na
pneumatiku okreüuüi ga suprotno od
kretanja kazaljki na satu.
5. Postavite crevo predviÿeno samo za
vazduh (6) na telo ventila na
pneumatiku i okreüite ga u smeru
kazaljki na satu sve dok ga dobro ne
pritegnete.
6. Stavite strujni utikaþ (8) u utiþnicu za
dodatne ureÿaje u vozilu. Izvadite sve
ureÿaje iz drugih utiþnica za dodatne
ureÿaje.
Ako u vozilu postoji utiþnica za
dodatne ureÿaje, ne koristite utiþnicu
za upaljaþ.
Koristite utiþnicu za upaljaþ ako samo
ona postoji u vozilu.
Pazite da vratima ili prozorom ne
prikleštite kabl sa strujnim utikaþem.
7. Pokrenite vozilo. Motor vozila mora
da radi da biste mogli da koristite
kompresor.
8. Okrenite preklopni prekidaþ (3) u
smeru kazaljki na satu u položaj
predviÿen samo za vazduh.
5-10 U SLUýAJU NUŽDE
9. Pritisnite dugme za ukljuþivanje/
iskljuþivanje (4) da biste ukljuþili
kompresor.
može da se ukljuþuje/iskljuþuje sve
dok se ne postigne ispravna vrednost
pritiska.
Kompresor
üe
u
pneumatik
upumpavati samo vazduh.
Ako pneumatik napumpate na pritisak
viši od preporuþenog pritiska,
ispustite višak vazduha pritiskajuüi
dugme za snižavanje pritiska (4) sve
dok ne postignete ispravnu vrednost
pritiska.
10. Napumpajte
pneumatik
na
preporuþenu
vrednost
pritiska
pomoüu
meraþa
pritiska
(1).
Preporuþene
vrednosti
pritiska
pumpanja možete da naÿete na
nalepnici
sa
informacijama
o
pneumaticima i optereüenjima.
Meraþ pritiska (1) može da oþitava
veüe vrednosti od stvarnog pritiska u
pneumatiku onda kada je kompresor
ukljuþen. Iskljuþite kompresor da bi
oþitavanje bilo taþno. Kompresor
Ova opcija može da se koristi samo
kada se koristi crevo predviÿeno samo
za vazduh (6).
11. Pritisnite dugme za ukljuþivanje/
iskljuþivanje (4) da biste iskljuþili
komplet sa zaptivnim materijalom i
kompresorom za pneumatik.
Pažljivo
koristite
komplet
sa
zaptivnim
materijalom
i
kompresorom za pneumatik zato što
može da se zagreje tokom korišüenja.
12. Izvadite strujni utikaþ (8) iz utiþnice
za dodatne ureÿaje u vozilu.
13. Skinite crevo predviÿeno samo za
vazduh (6) sa tela ventila na
pneumatiku, okreüuüi ga suprotno od
kretanja kazaljki na satu, i vratite
poklopac na
pneumatiku.
telo
ventila
na
14. Vratite crevo predviÿeno samo za
vazduh (6) i strujni utikaþ (8) na
prvobitno mesto.
15. Postavite opremu na prvobitno mesto
za odlaganje u vozilu.
Komplet sa zaptivnim materijalom i
kompresorom za pneumatik sadrži
pomoüni adapter u prostoru sa donje
strane kuüišta koji može da se koristi za
pumpanje vazdušnih dušeka, lopti itd.
U SLUýAJU NUŽDE 5-11
UKLANJANJE I POSTAVLJANJE
KANISTERA SA ZAPTIVNIM
MATERIJALOM
6. Pomerite novi kanister na mesto.
Proverite da li ste ga dobro postavili u
kuüište kompresora.
Uklanjanje kanistera
materijalom:
7. Vratite oba creva na prvobitno mesto.
sa
zaptivnim
1. Odmotajte oba creva.
2. Pomerite
kanister
kompresora.
3. Odvrnite
kanister.
crevo
od
kuüišta
prikljuþeno
na
4. Stavite novi kanister koji ste kupili
kod dilera.
5. Prikljuþite crevo
pritegnite ga.
na
kanister
i
KAKO ZAMENITI ISPUMPANI
PNEUMATIK
Ukoliko je došlo do pražnjenja
pneumatika, preporuþujemo Vam da
sledite sledeüa sigurnosna uputstva pre
nego što ga zamenite.
Preporuke za bezbednu zamenu
pneumatika
1. Ukljuþiti sva þetiri pokazivaþa pravca.
2. Pažljivo se skloniti sa puta na neko
bezbedno mesto gde nema saobraüaja.
3. Vozilo parkirati na þvrstoj i ravnoj
površini. Pogledajte "PARKIRANJE
VOZILA" u indeksu pojmova.
4. Iskljuþiti motor i izvuüi kljuþ iz
kontakt brave.
5. Povuüi ruþnu koþnicu.
6. Potrebno je da svi putnici napuste
vozilo i sklone se od vozila na sigurno
mesto.
7. Blokirati toþak koji se nalazi
dijagonalno suprotno od onoga kojeg
treba promeniti postavljanjem klina,
drveta ili kamena ispred i iza njega.
5-12 U SLUýAJU NUŽDE
Nepoštovanjem
ovih
bezbednosnih
preporuka može doüi do spadanja vozila
sa dizalice dovodeüi do teže povrede.
Kako zameniti prazan pneumatik
Z PAŽNJA
Ne skidati (odvrtati) matice sa toka
sve dok ga dizalicom ne podignete sa
podloge.
1. Izvadite dizalicu, kljuþ za toþak,
ruþku dizalice i rezervni toþak iz
prostora za odlaganje u prtljažnom
prostoru, ispod zadnjeg branika.
3. Stavite ruþku dizalice i kljuþ za toþak
na dizalicu.
4. Okretati kljuþ za toþak u pravcu
kretanja kazaljke na satu dok se
dizalica malo ne podigne iz
opruženog stanja.
5. Postavite dizalicu prema gornjoj slici.
Sa prednje i sa zadnje strane vozila,
ispod vrata, nalaze se useci.
2. Olabavite navrtke na toþku okreüuüi
svaku za po jedan krug pomoüu kljuþa
za toþak.
6. Postavite dizalicu uspravno na prednji
ili zadnji žljeb bliže toþku koji
planirate da menjate.
Z PAŽNJA
Ne pokušavajte podizanje vozila dok
ne postavite pravilno dizalicu i ne
osigurate je i na vozilu i na zemlji.
<Dizalica sa ruþkom>
U SLUýAJU NUŽDE 5-13
7. Podignite vozilo okreüuüi kljuþ za
toþak ili ruþku dizalice u smeru
kretanja kazaljki na satu sve dok glava
dizalice ne nalegne dobro na
odgovarajuüi žleb i dok se pneumatik
ne podigne od podloge za oko 2,5 cm.
Z PAŽNJA
Kada dizalica poþinje dizati vozilo,
proverite da li dizalica stoji stabilno
i da ne postoji opasnost da vozilo
sklizne ili da se pomeri.
NAPOMENA
Ne podižite vozilo više nego što je
potrebno da bi se zamenio toþak.
<Dizalica sa ruþkom>
Z UPOZORENJE
• Nikada nemojte startovati ili
ostaviti motor u radu ili se
podvlaþiti ispod dok je vozilo na
dizalici.
Vozilo može skliznuti sa dizalice i
dovesti do teških povreda ili smrti.
8. Skinite navrtke sa toþka okreüuüi ih
suprotno od kretanja kazaljki na satu.
9. Skinuti i sam toþak.
10. Montirati rezervni toþak.
Z PAŽNJA
• Nikada ne stavljajte ulje ili mast
na navrtke toþka.
• Uvek koristite ispravne navrtke za
toþak.
• Što pre odvezite vozilo u servis da
biste proverili da li su navrtke na
toþkovima
pritegnute
prema
specifikacijama. Preporuþujemo
ovlašüenog servisera za Chevrolet.
Ukoliko nisu pravilno pritegnuti,
vijci se mogu olabaviti.
5-14 U SLUýAJU NUŽDE
11. Vratite navrtke toþka na mesto.
Zategnite svaki vijak rukom dok se
toþak ne priljubi uz glavþinu.
12. Okrenite kljuþ za toþak ili ruþku
dizalice suprotno od kretanja kazaljki
na satu i spustite vozilo na podlogu.
13. Dobro pritegnite navrtke toþka
momentom od 125 N•m, unakrsnim
redosledom. 1o2o3o4o5 (kao na
donjoj slici)
Z UPOZORENJE
Uverite se da su navrtke ili
vijci pritegnuti
odgovarajuüim
momentom pritezanja.
Neodgovarajuüe navrtke ili vijci
toþkova ili nepravilno pritegnute
navrtke ili vijci toþkova, mogu
uticati na to da se toþak olabavi ili
þak i da otpadne. To može dovesti do
udesa.
14. Okaþite nosaþ toþka na potpornu
šipku i zategnite vijak u rupi iznad
zadnjeg branika na 6 Nm da bi podigli
nosaþ.
15. Zakaþite sajlu i vratite poklopac
otvora u njegov prvobitni položaj.
16. Uþvrstite dizalicu i kljuþ toþka u
njihovim prvobitnim položajima, kao
i izduvani pneumatik u prtljažniku.
Z PAŽNJA
Ne ostavljajte izduvani pneumatik
na mestu rezervnog toþka, ispod
zadnjeg
branika.
Izduvani
pneumatik može ispasti iz tog
položaja.
Z UPOZORENJE
Dizalicu i alate nemojte smeštati u
putniþki prostor.
U sluþaju udesa ili naglog koþenja,
slobodno ostavljena oprema može
poleteti kroz vozilo i izazvati
povrede putnika.
U SLUýAJU NUŽDE 5-15
NAPOMENA
Kompaktni rezervni toþak je samo
za upotrebu na kraüi period.
Obratite se servisu radi zamene
rezervnog toþka redovnim što je pre
moguüe. Preporuþujemo ovlašüenog
servisera za Chevrolet.
Z PAŽNJA
Kada se koristi dizalica, vozilo
može da postane nestabilno i sa
pomeranjem da ošteti vozilo i
prouzrokuje povrede osoba.
• Dizalicu postavljati na za to
predviÿeno mesto.
• Kod postavljanja dizalice radi
podizanja vozila voditi raþuna da
stoji uspravno u odnosu na tlo.
• Ne podvlaþiti se ispod podignutog
vozila.
• Ne startovati motor kada je
vozilo podignuto.
• Pre podizanja vozila postarati se
da svi putnici napuste vozilo i
sklone se na sigurno, dalje od
vozila kao i od saobraüaja.
• Dizalicu koristiti samo za
menjanje toþka.
• Vozilo ne podizati ako se nalazi
na nagibu ili klizavoj površini.
• Koristiti poziciju za postavljanje
dizalice koja je najbliža toþku
koji se menja.
(Nastavlja se)
Z PAŽNJA
(Nastavlja se)
• Blokirajte toþak dijagonalno od
toþka kojeg treba zameniti.
• Pre podizanja vozila, proverite da
li je povuþena ruþica ruþne
koþnice i da li se ruþica menjaþa
nalazi u prvom stepenu prenosa
ili stepenu prenosa za hod unazad
(ruþni menjaþ) ili u položaju P
(automatski menjaþ).
• Ne podizati vozilo niti menjati
toþak blizu saobraüajne trake.
Z PAŽNJA
Ukoliko uslovi nisu optimalni za
zamenu toþka ili ukoliko niste
sigurni da možete sami bezbedno da
obavite posao do kraja, nazvati
servis radi pružanja pomoüi.
5-16 U SLUýAJU NUŽDE
STARTOVANJE MOTORA
POMOûU KABLOVA ZA
PREMOŠûAVANJE
Z PAŽNJA
• Ne pokušavajte da startujete
vozilo guranjem ili vuþom.
To moze oštetiti katalizator ili
automatski
menjaþ,
a
može
prouzrokovati i liþne povrede.
Vozilo sa ispražnjenim akumulatorom se
može startovati prenosom elektriþne
energije sa akumulatora nekog drugog
vozila.
Z UPOZORENJE
Akumulator može da eksplodira.
Možete zadobiti opekotine od
kiseline iz akumulatora ili zbog
kratkog spoja, a možete i oštetiti
vozila.
• Ne izlažite akumulator otvorenom
plamenu ili varniþenju.
• Ne oslanjajte se na akumulator
dok pokušavate da startujete
vozilo.
• Ne dopustiti da se kleme kablova
meÿusobno dodiruju.
(Nastavlja se)
Z UPOZORENJE
(Nastavlja se)
• Zaštitite oþi naoþarima svaki put
kada
radite
oko
bilokojeg
akumulatora.
• Ne dozvoliti da teþnost akumulatora doÿe u dodir sa oþima,
kožom, tkaninom ili lakiranim
površinama.
• Kod startovanja motora pomoüu
kablova voditi raþuna da oba
vozila imaju akumulatore istog
napona.
• Ispražnjen
akumulator
ne
iskljuþivati iz mreže vozila.
Greške koje nastaju ako se ne
uzimaju u obzir navedene preporuke
u vezi pokretanja motora pomoünim
kablovima
mogu
dovesti
do
eksplozije akumulatora, rezultujuüi
opekotine od akumulatorske kiseline
ili kratkog spoja.
To može dovesti do ošteüenja
elektriþnih instalacija na oba vozila i
ozbiljnih liþnih povreda.
U SLUýAJU NUŽDE 5-17
Pre startovanja motora pomoüu
kablova za premošüavanje
1. Povuüi ruþnu koþnicu.
2. Ruþicu menjaþa staviti u neutralni
položaj (ruþni menjaþ) ili "PARK"
(automatski menjaþ).
3. Iskljuþiti sve nepotrebne potrošaþe
elektriþne energije.
Z PAŽNJA
• Iskljuþiti audio sistem kada
startujete motor pomoüu kablova.
U suprotnom može doüi do
ošteüenja audio sistema.
Z UPOZORENJE
• Kablove tako postaviti da ih
rotirajuüi delovi u motornom
prostoru ne mogu zahvatiti.
U suprotnom možete oštetiti vozilo
ili izazvati ozbiljne povrede.
Prikljuþivanje kablova
Da bi startovali vozilo na ovaj naþin,
povezati kablove po sledeüem rasporedu:
1. Prikljuþite jedan kraj prvog kabla za
pozitivan pol akumulatora koji daje
pomoü za startovanje (oznaþen "+"
znakom na akumulatoru ili polu).
2. Drugi kraj istog kabla prikljuþiti na
pozitivan
pol
ispražnjenog
akumulatora ("+" znak).
3. Prikljuþite prvi kraj drugog kabla na
negativni pol akumulatora koji
omoguüava startovanje (oznaþen
znakom "–" na kuüištu ili polu
akumulatora).
Z UPOZORENJE
Na vozilu þiji se akumulator
dopunjava, NE TREBA poslednji
kabl povezati sa negativnim (–)
polom akumulatora.
• Povezati kraj prikljuþka tog
poslednjeg kabla na metalni nosaþ
spojen na blok motora.
• Taþka ovog zadnjeg prikljuþka
treba da bude što je moguüe dalje
od ispražnjenog akumulatora.
Povezivanje kabla sa negativnim
prikljuþkom
ispražnjenog
akumulatora može izazvati varnicu i
dovesti do eksplozije akumulatora.
Može doüi do ozbiljnih povreda
osoba ili ošteüenja vozila.
5-18 U SLUýAJU NUŽDE
4. Prikljuþite drugi deo ovog drugog
kabla sa masom na drugom vozilu,
kao što je þeliþni nosaþ na bloku
motora.
5. Motor vozila koje obezbeÿuje
elektiþnu energiju za pokretanje
vozila sa ispražnjenim akumulatorom
može raditi za vreme pokušaja
startovanja.
NAPOMENA
Pokušaji pokretanja motora vozila
sa ispražnjenim akumulatorom
treba izvoditi u intervalima od
jednog minuta i ne treba da traju
duže od 15 sekundi po jednom
pokušaju.
Nakon što je pokrenut motor vozila sa
ispražnjenim akumulatorom:
1. Pažljivo
skinite
prikljuþak
sa
uzemljenja (-). Pokrenite vozilo sa
ispražnjenim akumulatorom. Ostavite
motor
vozila
sa
praznim
akumulatorom da radi.
2. Skinite negativni prikljuþak sa vozila
koje je pokrenulo motor.
3. Skinite pozitivni "+" prikljuþak sa oba
akumulatora. Držite kablove zajedno
sa rezervnim toþkom.
4. Ostaviti motor vozila sa ispražnjenim
akumulatorom da radi oko 20 minuta.
To üe omoguüiti sistemu da ponovo
napuni akumulator.
5. Ako se akumulator ponovo isprazni,
obratite se servisu. Preporuþujemo
ovlašüenog servisera za Chevrolet.
VUýA VOZILA
Ako je neophodna vuþa vozila, pozovite
servis ili profesionalnu vuþnu službu.
Preporuþujemo ovlašüenog servisera za
Chevrolet.
Z UPOZORENJE
• Nikad ne dozvolite putnicima da
sede u vozilu koje se vuþe.
• Nikada
ne
vucite
vozilo
neprilagoÿenom brzinom.
• Nikada ne vucite ošteüeno vozilo
ukoliko svi delovi vozila nisu
potpuno priþvršüeni.
Nepridržavanje ovim preporukama
može dovesti do povreda.
U SLUýAJU NUŽDE 5-19
Vuþa vašeg vozila podignutim
toþkovima
1. Ukljuþiti sva þetiri pokazivaþa pravca.
2. Ukljuþiti kontakt u poziciju ACC.
3. Ruþicu
menjaþa
postaviti
u
NEUTRALAN položaj i kod ruþnog i
kod automatskog menjaþa.
4. Otpustiti ruþnu koþnicu.
Z PAŽNJA
Ukoliko vaše vozilo mora da se vuþe sa
zadnje strane, postavite platformu za
vuþu ispod prednjih toþkova.
• Nikada ne vršite vuþu vašeg vozila
sa zadnje strane dok su prednji
toþkovi na putu.
Vuþom vašeg vozila sa prednjim
toþkovima na putu može doüi do
ozbiljnog ošteüenja menjaþa vašeg
vozila.
5. Vuþu vozila obavljati sa podignutim
prednjim toþkovima.
Z PAŽNJA
• Ne koristite za vuþu vozila opremu
sa omþama ili gurtnama.
• Koristiti vozilo sa platformom ili
podiüi pogonske toþkove.
Vuþa vozila sa pogonom na sva þetiri
toþka
Vozilo sa platformom je najbolji metod
vuþe vozila sa pogonom na sva þetiri toþka
(AWD) kako bi se izbegli bilo kakvi
kvarovi.
5-20 U SLUýAJU NUŽDE
Ako nije moguüe korišüenje vozila sa
platformom,
koristite
kolica
sa
platformom kako je prikazano na
ilustraciji ispod.
Z PAŽNJA
Ukoliko je vozilo opremljeno
pogonom na sva þetiri toþka (AWD),
a vuþom se prednji ili zadnji toþkovi
kotrljaju po putu, može doüi do
jakog ošteüenja pogonskog sistema
vozila.
• Nikada ne vucite vozilo dok su
prednji ili zadnji toþkovi na putu.
VUýA U SLUýAJU NUŽDE
Ako servisna služba nije dostupna u
sluþaju nužde, vaše vozilo se može
privremeno vuüi pomoüu užeta koje se
priþvršüuje za sigurnosnu ušicu za vuþu.
Prsten za vuþu na prednjem delu vozila
Prsten za vuþu vozila sa prednje strane se
nalazi ispod prednjeg branika. Skinite
usmerivaþ vazduha na strani vozaþa i
prikljuþite vuþno oko. Vozaþ mora da
bude u vozilu da bi upravljao i koþio.
Ovakav naþin vuþe se može primeniti
samo na putu sa þvrstom podlogom na
kratkim relacijama i pri maloj brzini.
Takoÿe, toþkovi, osovine, koþnice i
upravljaþ moraju biti u dobrom stanju.
Z PAŽNJA
Kod vuþe vozila pomoüu užeta, može
doüi do ošteüenja vozila.
Da bi smanjili ošteüenja:
• Upotrebiti prsten za vuþu samo
ukoliko nije dostupna druga
oprema za vuþu.
• Vuþu vozila obavljati samo sa
prednje strane.
• Vodite raþuna da se uže ne zakaþi
za branik.
• Proveriti da li je uže dobro
priþvršüeno za prstenove za vuþu
na
oba
kraja.
Proverite
povlaþenjem užeta.
• Vuþa pomoüu užeta može dovesti
do
ošteüenja
automatskog
menjaþa. Kada je potrebno vuüi
vozilo sa automatskim menjaþem,
koristite šlep službu ili opremu za
podizanje toþkova.
• Krenite polako i izbegavajte nagle
pokrete.
U SLUýAJU NUŽDE 5-21
Z UPOZORENJE
Kod vuþe vozila pomoüu užeta, može
doüi do gubitka kontrole nad
vuþenim vozilom.
• Ne vršiti vuþu vozila pomoüu
užeta, ukoliko je došlo do kvara
na
toþkovima,
menjaþu,
osovinama, sistemu za upravljanje
ili koþenje.
• Ne vaditi kljuþ iz kontakt brave
jer üe se zabraviti upravljaþ i to üe
onemoguüiti upravljanje vuþenog
vozila.
Z PAŽNJA
• Ne koristiti kuku za prevoz u
svrhu vuþe vozila.
Vozilo se može oštetiti.
Prikljuþna omþa pozadi za vuþu drugih
vozila
Prilikom vuþe drugog vozila koristiti
prikljuþnu omþu za vuþu. Koristite samo
u hitnoj situaciji (npr. za izvlaþenje vozila
iz jarka, snežnog nanosa ili blata).
Da bi koristili prikljuþnu omþu za vuþu,
uradite sledeüe:
1. Pronaÿite prikljuþnu omþu za vuþu
ispod tepiha u prtljažniku.
2. Otvorite poklopac u zadnjem braniku
i snažno uvrnite omþu za vuþu.
Prilikom korišüšenja omþe za vuþu, uvek
povucite uže ili lanac ravno u istom
pravcu (uzdužna osa vozila u odnosu na
omþu). Ne delujte na omþu silom sa bilo
koje boþne strane. Da bi izbegli ošteüenja,
ne zatežite sajlu naglo.
Z PAŽNJA
• Ne koristiti kuku za prevoz u
svrhu vuþe drugog vozila.
Vozilo se može oštetiti.
5-22 U SLUýAJU NUŽDE
IZVLAýENJE VOZILA
Ako je potrebno izvlaþiti vozilo koje je
zaglavljeno u snegu, pesku ili blatu,
primenite sledeüu proceduru:
1. Okrenite upravljaþ potpuno levo, a
zatim desno. To üe osloboditi prostor
oko prednjih toþkova.
2. Naizmeniþno ukljuþivati stepene
prenosa menjaþa u hod unazad i prvi
stepen.
3. Toþkove proklizavati što je manje
moguüe.
4. Otpustite pedalu gasa prilikom
prekopþavanja stepena prenosa.
5. Pritisnite lagano pedalu gasa nakon
ukljuþivanja stepena prenosa.
Ukoliko posle nekoliko pokušaja ne
oslobodite svoje vozilo, vozilo možda
treba izvlaþiti pomoüu drugog vozila.
Pogledati ranije u ovom poglavlju
"VUýA VOZILA".
Z UPOZORENJE
Ukoliko pokušavate izvlaþiti vaše
vozilo koje se zaglavio u snegu,
pesku, blatu i sl:
• Pre svega proverite da se u blizini
ne nalaze fiziþki objekti ili ljudi.
Tokom postupka izvlaþenja vozilo se
može naglo pokrenuti napred ili
unazad, prouzrokujuüi time povrede
ljudi ili ošteüenje objekata.
NAPOMENA
Ukoliko izvlaþite vaše zaglavljeno
vozilo, obratite pažnju na postupke
kojima možete spreþiti ošteüenja
menjaþa i drugih delova;
• Ne pritiskajte pedalu gasa dok
menjate stepene prenosa ili dok
menjaþ nije do kraja ukljuþen u
stepen hoda napred ili nazad.
• Izbegavati turiranje motora kao i
proklizavanje toþkova.
• Ukoliko nakon nekoliko pokušaja
vozilo ne izvuþete, koristite druge
naþine kao što je vuþa.
U SLUýAJU NUŽDE 5-23
PREGREVANJE MOTORA
Ukoliko
je
kazaljka
pokazivaþa
temperature rashladnog sredstva u
crvenom polju, ili ako imate razloga da
sumnjate da se motor možda pregrejao:
1. Zaustavite vozilo.
2. Iskljuþite klima ureÿaj.
3. Nekoliko minuta ostavite motor da
radi u praznom hodu.
4. Uverite se
hladnjaka.
da
radi
ventilator
Z UPOZORENJE
Ukoliko je para vidljiva, udaljite se
od vozila dok se motor ne ohladi.
Para može prouzrokovati ozbiljne
opekotine.
NAPOMENA
Ako koristite klima ureÿaj (A/C
sistem) dok vozite duže vreme
uzbrdicom ili u veüoj saobraüajnoj
gužvi, motor se usled toga može
pregrejati.
Ukoliko
ventilator
hladnjaka
ne
funkcioniše, a para je vidljiva, preduzmite
sledeüe:
1. Zaustavite motor.
1. Zaustavite motor.
3. Ostavite motor da se ohladi.
2. Pomerite se dalje od vozila ne
otvarajuüi
poklopac
motornog
prostora.
4. Proverite nivo rashladne teþnosti.
3. Ostavite motor da se ohladi.
4. Kada para više ne bude vidljiva,
pažljivo podignite poklopac motora.
5. Obratite se servisu što pre.
Preporuþujemo ovlašüenog servisera
za Chevrolet.
Ukoliko
ventilator
hladnjaka
ne
funkcioniše, a para nije vidljiva,
preduzmite sledeüe:
1. Pažljivo podignite poklopac motornog
prostora.
2. Ostavite motor da radi na praznom
hodu dok se ohladi.
3. Proverite nivo rashladne teþnosti.
Ukoliko ventilator hladnjaka funkcioniše,
a temperatura motora i dalje ne pada,
preduzmite sledeüe:
2. Pažljivo podignite poklopac motornog
prostora.
5-24 U SLUýAJU NUŽDE
Ukoliko je nivo rashladne teþnosti nizak,
proverite moguüe curenje sledeüih
komponenata:
1. Hladnjak.
2. Cevi hladnjaka.
3. Prikljuþke hladnjaka.
4. Cevi grejaþa.
5. Prikljuþke cevi grejaþa.
6. Pumpu za vodu.
Ukoliko primetite curenje ili drugo
ošteüenje ili utvrdite da teþnost za
hlaÿenje i dalje curi, odmah se obratite
servisu.
Preporuþujemo
ovlašüenog
servisera za Chevrolet. Nemojte voziti
vozilo dok se greška ne otkloni.
Z UPOZORENJE
Para rashladne teþnosti, koja kljuþa,
može pod pritiskom naglo da izbije,
koje može izazvati ozbiljne povrede.
• Nikada ne otvarajte poklopac
rezervoara teþnosti za hlaÿenje
kada su motor i hladnjak
zagrejani.
–
6
SERVIS I NEGA VOZILA
• MERE PREDOSTROŽNOSTI ................................ 6-2
• FILTER ZA VAZDUH ............................................. 6-20
• VOZAýEVA LISTA ZA PROVERU ........................ 6-4
• AKUMULATOR ...................................................... 6-21
• MOTORNI PROSTOR ............................................ 6-5
• PEDALA KOýNICE ............................................... 6-23
• MOTORNO ULJE ................................................... 6-8
• FILTER ZA ýESTICE DIZELA (DPF) .................... 6-23
• RASHLADNO SREDSTVO .................................. 6-13
• TOýKOVI I PNEUMATICI ...................................... 6-24
• ULJE ZA KOýNICU I KVAýILO .......................... 6-15
• FILTER VAZDUHA KLIMA UREĈAJA ................. 6-29
• ULJE ZA MENJAý ............................................... 6-17
• OSIGURAýI ........................................................... 6-30
• ULJE ZA SERVO UPRAVLJAý .......................... 6-17
• SVETLA ................................................................. 6-36
• TEýNOST ZA PRANJE VETROBRANA ............. 6-18
• NEGA VOZILA ....................................................... 6-40
• BRISAýI VETROBRANSKOG STAKLA ............. 6-19
6-2 SERVIS I NEGA VOZILA
MERE PREDOSTROŽNOSTI
•
Kada obavljate bilo kakav posao vezan za
pregled ili održavanje vozila, trebate biti
veoma pažljivi da bi se smanjila opasnost
od povreda ili ošteüenja.
•
Opšte mere opreza kojih se treba
pridržavati kod obavljanja bilo koje
servisne operacije:
•
Nikada ne raditi na motoru dok je još
vruü.
Z UPOZORENJE
Katalizator i druge komponente
izduvnog sistema za vreme rada
motora se mogu jako ugrejati.
Dodirivanjem dotiþnih delova dok je
motor u pogonu mogu se zadobiti
teške opekotine.
•
•
Nikada se ne podvlaþiti pod vozilo
dignuto dizalicom. Ako je potrebno da
se radi ispod vozila za to koristiti
sigurnosne oslonce.
Držati materijale koji dime, varniþe ili
imaju otvoreni plamen dalje od
akumulatora, goriva i delova koji su u
kontaktu sa gorivom.
•
Nikada ne prikljuþivati ili otkopþavati
akumulator ili bilo koju komponentu
sa tranzistorima, ako se kontakt nalazi
u položaju ON.
Kod prikljuþivanja kablova na
akumulator, posebno voditi raþuna o
njihovom polaritetu. Nikada ne
prikljuþivati pozitivni kabl na
negativni prikljuþak akumulatora ili
obratno.
Imati na umu da su akumulator,
kablovi za paljenje i elektriþni vodovi
na vozilu pod visokim naponom ili
strujom. Voditi raþuna da ne izazovete
kratak spoj.
Z UPOZORENJE
• Iskljuþiti kontakt i izvaditi kljuþ iz
kontakt brave, kada se izvode bilo
kakvi radovi ispod poklopca
motornog prostora.
Ne dodirivati delove pod naponom
pri ukljuþenom kontaktu, jer može
doüi do strujnog udara ili opekotina.
Z UPOZORENJE
Ukoliko je potrebno da se izvrši bilo
kakva kontrola u motornom
prostoru dok motor radi, voditi
raþuna da delovi odeüe i nakit ne
budu
zahvaüeni
ventilatorom,
kaišem ili drugim pokretnim
delovima motora.
•
•
•
Kada ostavljate motor u pogonu u
zatvorenom prostoru kao što je
garaža, obezbediti odgovarajuüu
ventilaciju.
Držati staro ulje, teþnost za hlaÿenje i
ostale teþnosti van domašaja dece i
kuünih ljubimaca.
Prazne posude od ulja i teþnosti i one
koje sadrže iskorišüeno ulje i teþnosti
SERVIS I NEGA VOZILA 6-3
•
•
ne treba bacati sa otpadnim
materijalom iz domaüinstva. Radi
uklanjanja ovog otpada pridržavati se
lokalnih propisa.
Ako je potrebna provera u motornom
prostoru kod motora u pogonu,
obratiti pažnju da bi se izbeglo
neoþekivano i naglo pomeranje vašeg
vozila. Kod automatskog menjaþa
ruþicu menjaþa staviti u PARK
položaj ili NEUTRAL "prazan hod" i
povuüi ruþnu koþnicu. Kod ruþnog
menjaþa, postaviti ruþicu menjaþa u
prazan hod i jaþe potegnuti ruþnu
koþnicu.
Da bi se izbegla opasnost od povreda
osoba, obavezno iskljuþiti paljenje i
izvaditi kljuþ iz kontakt brave kada se
radi ispod poklopca motornog
prostora, ukoliko data operacija ne
zahteva da motor bude ukljuþen.
Ukoliko je potrebno da motor bude u
pogonu pri obavljanju kontrole, voditi
raþuna da delovi odeüe i nakit ne budu
zahvaüeni ventilatorom, kaišem ili
drugim pokretnim delovima motora
koji bi izazvali povredu osobe.
Ventilator hladnjaka u motornom
prostoru
Z PAŽNJA
Elektriþne ventilatore hladnjaka (u
motornom prostoru) kontrolišu
senzori.
Ventilatori
se
mogu
ukljuþiti bilo kada.
• Važno je držati ruke, odeüu i
druge viseüe predmete dalje od
lopatica ventilatora.
Z UPOZORENJE
Veoma je opasno dodirivanje delova
vašeg vozila pod naponom kada je
paljenje u poziciji ON (ukljuþeno).
• Uveriti se o iskljuþenom kontaktu
i izvaÿenom kljuþu iz kontakt
brave pre izvoÿenja bilo kakve
provere ili operacije održavanja u
motornom prostoru.
To može dovesti do opekotina,
strujnog udara ili drugih povreda
kod osoba.
Da bi se izbegle povrede izazvane
ventilatorom hladnjaka, pre izvoÿenja
bilo kakvih radova iskljuþiti motor da
ventilator nebi bio u pogonu.
Takoÿe, voditi raþuna da elektronski
sistem paljenja ima znatno veüi napon od
klasiþnog sistema. Zato je izuzetno
opasno dodirivati delove tog sistema kada
je paljenje u vašem vozilu ukljuþeno.
6-4 SERVIS I NEGA VOZILA
VOZAýEVA LISTA ZA
PROVERU
Da bi se održao siguran i pouzdan rad
vozila, periodiþno izvršiti provere
unutrašnjeg, spoljašnjeg i motornog
prostora.
SPOLJAŠNJOST
Pneumatici
•
Treba da budu pravilno napumpani
(videti
deo
"TOýKOVI
I
PNEUMATICI" u indeksu).
• Ne sme biti pukotina na boþnoj ili
gazeüoj površini.
• U profilima gazeüe površine ne sme
biti stranih predmeta.
Toþkovi
•
Navrtke i vijci treba da budu
pritegnuti odgovarajuüim momentom
(videti deo "KAKO ZAMENITI
TOýAK" u indeksu).
Svetla
•
Proveriti rad svih prednjih i zadnjih,
boþnih, upozoravajuüih i signalnih
svetala, kao i maglenki.
Teþnosti
UNUTRAŠNJOST
•
Upravljaþ
Proveriti nivo teþnosti svih posuda u
motornom prostoru.
Brisaþi vetrobranskog stakla
•
Proveriti poluge i gumene elemente
metlica brisaþa (ukljuþujuüi zadnji
brisaþ).
•
Proveriti
hod
upravljaþa
prekomerni zazor (prazan hod).
Ruþna koþnica
na
• Proveriti dužinu hoda ruþne koþnice.
Instrument tabla
•
Proveriti odgovarajuüi rad svih
instrumenata, elemenata upravljanja, i
kontrolnih lampica.
Ogledala
•
Proveriti položaje i þistoüu stakla sva
tri ogledala.
• Proveriti da li se sva ogledala lako
podešavaju.
Komande
•
Proveriti da li je pravilan hod pedale
koþnice i kvaþila.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-5
MOTORNI PROSTOR
2.4 DOHC MODEL
1.
2.
3.
4.
Preþistaþ/filter vazduha motora
Šipka za merenje nivoa ulja u motoru
Poklopac ulivnog grla za ulje motora
Rezervoar ulja za koþnice
5. Rezervoar ulja za servo upravljaþ
6. Ekspanziona posuda teþnosti
hlaÿenje motora
7. Rezervoar ulja za kvaþilo
* Motorni prostor u vozilu može se razlikovati od prikazanog.
za
8. Kutija sa osiguraþima u motornom
prostoru
9. Rezervoar
teþnosti
za
pranje
vetrobrana
10. Akumulator
6-6 SERVIS I NEGA VOZILA
3.0 DOHC MODEL
1. Preþistaþ/filter vazduha motora
2. Poklopac ulivnog grla za ulje motora
3. Šipka za merenje nivoa ulja u motoru
4. Rezervoar ulja za koþnice
5. Rezervoar ulja za servo upravljaþ
6. Ekspanziona posuda teþnosti
hlaÿenje motora
* Motorni prostor u vozilu može se razlikovati od prikazanog.
za
7. Kutija sa osiguraþima u motornom
prostoru
8. Rezervoar
teþnosti
za
pranje
vetrobrana
9. Akumulator
SERVIS I NEGA VOZILA 6-7
2.2 DIESEL MODEL
1. Preþistaþ/filter vazduha motora
5. Ekspanziona posuda teþnosti za
hlaÿenje motora
2. Rezervoar ulja za servo upravljaþ
6. Rezervoar ulja za kvaþilo
3. Poklopac ulivnog grla za ulje motora
7. Kutija sa osiguraþima u motornom
prostoru
4. Rezervoar ulja za koþnice
* Motorni prostor u vozilu može se razlikovati od prikazanog.
8. Akumulator
9. Rezervoar
teþnosti
za
pranje
vetrobrana
10. Šipka za merenje nivoa ulja u motoru
11. Dodatna kutija sa osiguraþima
6-8 SERVIS I NEGA VOZILA
MOTORNO ULJE
POSTUPAK PROVERE NIVOA ULJA
Obezbediti odgovarajuüi nivo ulja u
motoru radi pravilnog podmazivanja
motora.
1. Parkirati vozilo na ravnoj podlozi.
Normalno je, da svaki motor troši neku
koliþinu ulja.
Potrebno je u odreÿenim intervalima
proveriti nivo ulja u motoru (pri svakom
sipanju goriva).
Da bi dobili taþno oþitavanje, ulje mora
biti zagrejano, a vozilo mora biti
parkirano na ravnom.
2. Zaustaviti motor i saþekati 10 minuta
da se ulje vrati u karter. Ako se to ne
uradi, šipka za merenje nivoa ulja
možda neüe pokazati stvarni nivo.
3. Izvaditi šipku za merenje nivoa i
obrisati je. Videti "MOTORNI
PROSTOR" na prethodnoj strani u
ovom poglavlju o mestu položaja.
4. Vratiti šipku nazad do kraja.
5. Ponovo izvaditi šipku.
6. Proveriti ulje na šipki da bi ste se
uverili o nezprljanosti ulja.
7. Proveriti nivo ulja na šipki po prikazu.
Ulje treba da bude izmeÿu oznaka
MIN i MAX.
Ako nivo ulja nije jasan, pogledati
suprotnu stranu šipke.
Razliþiti tipovi šipki se koriste zavisno od
modela motora.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-9
8. Ako je nivo ulja ispod oznake MIN,
dodati dovoljno ulja iste vrste koja je
u motoru, da bi se nivo podigao do
oznake MAX. Nivo ulja ne sme da
bude iznad oznake MAX.
Poklopac ulivnog grla je tamo gde
dosipate ulje. Videti "MOTORNI
PROSTOR" na prethodnoj strani u
ovom poglavlju o mestu položaja.
Za specifikaciju ulja videti "TABELU
TEýNOSTI" u indeksu.
Z UPOZORENJE
Motorno ulje je iritirajuüa materija
i ako se unese u organizam može
dovesti do oboljenja ili smrti.
• Držati van domašaja dece.
• Izbegavati uþestali ili duži kontakt
sa kožom.
• Zaprljane površine oprati vodom i
sapunom ili sredstvom za þišüenje
ruku.
Z UPOZORENJE
Prevelika koliþina ulja u motoru
može ometati rad motora.
• Ne dopustiti da se premaši oznaka
MAX na šipki pri dolivanju ulja.
Prevelika
koliþina
ulja
(prepunjavanje) u motoru može da
ošteti motor:
• Dovodi do poveüane potrošnje
ulja.
• Zamašüuje sveüice.
• Poveüava se taloženje gareži u
motoru.
ZAMENA ULJA U MOTORU I FILTERA
ZA ULJE
Z UPOZORENJE
Pre pristupanja poslu, morate biti
potpuno upoznati sa radnim
operacijama koje želite izvesti.
• Obratiti se servisu ako neka radnja
ne može sa sigurnošüu da se obavi
bezbedno. Preporuþujemo ovlašüenog servisera za Chevrolet.
U suprotnom može doüi do vašeg
povreÿivanja ili ošteüenja vozila.
Zaprljano motorno ulje gubi moü
podmazivanja. Obezbediti promenu ulja u
motoru prema propisanim servisnim
intervalima.
Obezbediti da se u isto vreme kada se
menja ulje u motoru zameni i filter za
ulje.
U teškim uslovima rada potrebna je þešüa
promena ulja u motoru i filtera za ulje
nego što je to predviÿeno u normalnim
servisnim periodima.
6-10 SERVIS I NEGA VOZILA
Teški uslovi rada obuhvataju, ali se ne
ograniþavaju na:
•
•
•
•
•
•
•
ýeste hladne startove.
ýesto stajanje i kretanje uglavnom u
gradskoj vožnji.
ýesta kratka putovanja.
ýeste vožnje pri niskim spoljašnjim
temperaturama (ispod nule).
Dugi rad motora na praznom hodu.
ýeste vožnje malim brzinama.
Vožnja u oblastima sa zagaÿenim
vazduhom.
Z UPOZORENJE
Upotrebljeno motorno ulje i sudovi
u
kojima
se
ono
nalazilo
predstavljaju opasnost po zdravlje.
• Izbegavati uþestali ili duži kontakt
sa motornim uljem.
• Posle rada sa uljem ruke oprati
vodom i sapunom ili sredstvom za
þišüenje ruku. Takoÿe držati ulje i
ostale toksiþne materije van
domašaja dece.
Motorno ulje može iritirati kožu i
može izazvati bolest ili þak i smrt u
sluþaju gutanja.
Z PAŽNJA
Korišüenje ulja nepoznatog porekla
ili niskog kvaliteta ili dodavanje
aditiva može dovesti do ošteüenja
motora.
• Obratiti se servisu pre dodavanja
aditiva. Preporuþujemo da to
bude ovlašüeni serviser za
Chevrolet.
Z PAŽNJA
• Ne bacati staro motorno ulje i
filter zajedno sa otpadom iz
domaüinstva.
• Kod odlaganja starog ulja
pridržavati se lokalnih propisa.
Korišüeno motorno ulje i filter
sadrže elemente koji predstavljaju
opasnost po Vaše zdravlje i okolinu.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-11
IZBOR PRAVILNOG MOTORNOG
ULJA
Koristiti i tražiti motorna ulja sa dexos™
sertifikacionom oznakom. Ulja koja
odgovaraju zahtevima vozila treba da
imaju dexos sertifikacionu oznaku na
posudi.
Ova sertifikaciona oznaka pokazuje da je
ulje odobreno po dexos specifikaciji.
Vozilo je fabriþki napunjeno uljem koje je
odobreno po dexos specifikaciji.
Z PAŽNJA
Koristiti samo ono motorno ulje
koje je odobreno po dexos
specifikaciji ili ekvivalentno ulje
odgovarajuüeg viskoziteta. Simbol
dexos specifikacije se nalazi na
posudi sa motornim uljem koje je
odobreno po dexos specifikaciji.
Nekorišüenjem
preporuþenog
motornog ulja može doüi do
ošteüenja
motora
koje
nije
pokriveno
garancijom
vozila.
Raspitati se kod servisera ukoliko
nije jasno da li je ulje odobreno po
dexos specifikaciji.
SAE 5W-30 je najbolji stepen viskoziteta
ulja za vozilo. Osim toga, mogu se
koristiti SAE 0W-30, 0W-40 ili 5W-40.
Ne koristiti ulja drugih viskoziteta kao što
su SAE 10W-30, 10W-40 ili 20W-50.
U veoma hladnim oblastima, gde
temperatura opada ispod -29 °C, treba
koristiti ulje viskoziteta SAE 0W-30. Ulje
takvog stepena viskoziteta üe obezbediti
lakši hladan start motora kod veoma
niskih temperatura. Prilikom biranja ulja
odgovarajuüeg stepena viskoziteta, uvek
izabrati ulje koje odgovara traženoj
specifikaciji.
6-12 SERVIS I NEGA VOZILA
SISTEM ROKA UPOTREBE ULJA
Ova vozila raspolažu sa raþunarskim
sistemom koji prikazuje kada treba
menjati motorno ulje i filter ulja. Funkcija
sistema se zasniva na broju obrtaja
motora, temperaturi motora i preÿenoj
kilometraži. Zasnovano na uslovima
vožnje, prikazana kilometraža kod koje je
potrebno zameniti ulje može znatno
varirati. Da bi sistem životnog veka
motornog ulja pravilno radio, morate ga
resetovati nakon svake zamene ulja.
Kada sistem proraþuna da je vek trajanja
ulja smanjen, pokazuje da je potrebna
zamena ulja pomoüu kontrolne lampice
zamene ulja. Zameniti ulje što pre u
narednih 1000 km. Moguüe je, da ako
vozite pod najboljim uslovima, sistem o
životnom veku ulja ne pokaže da je
potrebna zamena ulja tokom cele godine.
Motorno ulje kao i filter se moraju
zameniti bar jednom godišnje, u isto
vreme i sistem se mora resetovati. Diler
ima tehniþki obuþeno osoblje koje zna da
izvrši ovaj zadatak i resetuje sistem.
Takoÿe je važno redovno proveravati ulje
izmeÿu perioda zamene i držati ga na
odgovarajuüem nivou.
Ukoliko je sistem sluþajno resetovan, ulje
se mora zameniti na 5000 km od zadnje
zamene.
Benzinski motor
Nakon zamene ulja, treba resetovati
sistem roka upotrebe ulja. Obaviti servis
kod ovlašüenog servisera za Chevrolet.
2. Do kraja pritisnite i otpustite papuþicu
gasa tri puta u roku od 5 sekundi.
Kako resetovati sistem roka upotrebe
ulja
Sistem roka upotrebe ulja proraþunava
kada treba promeniti ulje i filter na
osnovu upotrebe vozila. Svaki put kad je
promenjeno ulje, resetujte sistem tako da
on može izraþunati kada je potrebna
sledeüa zamena ulja.
Za resetovanje sistema o kraju upotrebe
ulja, uradite sledeüe:
•
•
Upotrebom dijagnostiþkog alata
Ovlašüeni serviser üe resetovati
sistem pomoüu dijagnostiþkog alata
nakon zamene motornog ulja. Obratite
se servisu. Preporuþujemo ovlašüenog
servisera za Chevrolet.
Pomoüu pedale gasa.
1. Okrenite kljuþ u položaj ON/START
kada je motor zaustavljen.
3. Okrenite kljuþ u LOCK poziciju.
Ako se kontrolna lampica zamene ulja
ponovo upali i ostane da gori prilikom
starta vozila, sistem roka upotrebe ulja
nije resetovan. Ponovite postupak.
Dizel motor
1. Izvaditi kljuþ iz kontakt brave na više
od 1 minute. Zatim dajte kontakt (bez
startovanja motora).
2. Obavite sledeüi postupak:
1) Pritisnite papuþicu gasa do kraja i
držite je tako 2 sekunde.
2) Otpustite papuþicu gasa i skinite
nogu sa pedale na 2 sekunde.
3) Ponovite redosled (1, 2) dva puta
(ukupno tri puta) u roku od jedne
minute.
Ako se kontrolna lampica zamene ulja
ponovo upali i ostane da gori prilikom
SERVIS I NEGA VOZILA 6-13
starta vozila, sistem roka upotrebe ulja
nije resetovan. Ponovite postupak.
Z PAŽNJA
Zapamtite da se treba resetovati
sistem roka upotrebe ulja kad god je
ulje zamenjeno.
PREPORUýENO MOTORNO ULJE I
SERVISNI INTERVALI
Preporuþeno motorno ulje
Videti "TABELU TEýNOSTI" u indeksu
za preporuþenu rashladnu teþnost i
koliþinu punjenja.
Servisni intervali
Videti "PREDVIĈENI PLAN
SERVISIRANJA" u indeksu.
RASHLADNO SREDSTVO
Ukoliko ima potrebnu koncentraciju, ova
teþnost predstavlja odliþnu zaštitu sistema
hlaÿenja i grejanja od korozije i
zaleÿivanja.
Kada je motor hladan, nivo teþnosti za
hlaÿenje treba da bude izmeÿu oznaka
"MIN" i "MAX" na rezervoaru. Nivo
teþnosti se podiže rastom temperature
motora i opada ponovo kada se motor
ohladi.
6-14 SERVIS I NEGA VOZILA
Z PAŽNJA
Obiþna voda ili pogrešna mešavina
teþnosti za hlaÿenje mogu oštetiti
sistem za hlaÿenje.
• Ne koristiti obiþnu vodu niti
antifriz na bazi alkohola ili
metanola u sistemu za hlaÿenje.
• Koristiti u vozilu samo mešavinu
meke (demineralizovane) vode i
propisanog antifriza u odnosu
56:44.
Može doüi do pregrevanja motora ili
do požara.
Ako nivo teþnosti padne ispod oznake
MIN, dodati potrebnu koliþinu mešavine
demineralizovane vode i odgovarajuüeg
antifriza u razmeri 56:44.
Radi zaštite vašeg vozila pri izuzetno
niskim temperaturama, koristiti mešavinu
u razmeri 48% vode i 52% antifriza.
KONCENTRACIJA TEýNOSTI ZA
HLAĈENJE
Klimatski
uslovi
Proseþna
klima
Veoma
hladna
Antifriz (%)
Voda(%)
44%
56%
52%
48%
Z UPOZORENJE
Vrela teþnost za hlaÿenje i para pod
pritiskom mogu izbiti, koje mogu
dovesti do teških povreda.
• Nikada ne otvarajte poklopac
rezervoara teþnosti za hlaÿenje
kada su motor i hladnjak
zagrejani.
Z PAŽNJA
Teþnost za hlaÿenje može biti
opasna materija.
• Izbegavati uþestali ili duži kontakt
sa rashladnom teþnošüu.
• Posle kontakta sa teþnošüu za
hlaÿenje, ruke oprati vodom i
sapunom ili sredstvom za þišüenje
ruku.
• Držati van domašaja dece.
• Rashladna teþnost može iritirati
kožu i može izazvati bolest ili þak i
smrt u sluþaju gutanja.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-15
SPECIFIKACIJA TEýNOSTI ZA
HLAĈENJE I SERVISNI INTERVALI
Specifikacija teþnosti za hlaÿenje
Videti "TABELU TEýNOSTI" u indeksu
za preporuþenu rashladnu teþnost i
koliþinu punjenja.
Servisni intervali
Videti
"PREDVIĈENI
SERVISIRANJA" u indeksu.
PLAN
Z PAŽNJA
Dolivanje teþnosti za hlaÿenje nije
neophodno þešüe nego kako je
preporuþeno servisnim intervalima.
Ukoliko postoji potreba za þešüim
dolivanjem, to je znak da vaš motor
zahteva održavanje.
Obratiti se servisu u vezi sa
proverom sistema za hlaÿenje.
Preporuþujemo ovlašüenog servisera
za Chevrolet.
ULJE ZA KOýNICU I KVAýILO
Vaše vozilo ima dva rezervoara, posebno
za koþiono ulje i za ulje za kvaþilo.
Ulje za koþnice/kvaþilo je u stanju da
upija vlagu. Prevelika koliþina vlage u
ulju
za koþnice/kvaþilo smanjuje
efikasnost hidrauliþnog sistema za
koþenje/kvaþilo. Pridržavati se intervala
zamene teþnosti datih u ovom priruþniku
kako hidrauliþni sistem ne bi korodirao.
Koristiti samo sa naše strane preporuþene
teþnosti za koþnice/kvaþilo. Držati teþnost
u posudi na odgovarajuüem nivou. Nivo
teþnosti ne sme biti iznad oznake MAX
niti ispod oznake MIN.
DOLIVANJE ULJA ZA KOýNICE/
KVAýILO
1. Pažljivo ukloniti neþistoüu sa i oko
poklopca rezervoara.
Z PAŽNJA
• Pre skidanja poklopca rezervoara
za ulje koþnice/kvaþila pažljivo
obrisati neþistoüu oko poklopca.
Zagaÿenost ulja za koþnice/kvaþilo
može
ometati
efikasan
rad
hidrauliþnog sistema, i dovesti do
skupih popravki.
Nizak nivo ulja može da ukazuje na
curenje u sistemu za koþenje ili da je
posledica normalnog trošenja koþionih
ploþica. Obratiti se servisu ako je
potrebna popravka i dolivanje teþnosti
kod hidrauliþnog sistema koþnica posle
popravke. Preporuþujemo da to bude
ovlašüeni serviser za Chevrolet.
Kada padne nivo ulja za koþnice u posudi,
na instrument tabli üe se upaliti kontrolna
lampica sistema za koþenje (p). Videti u
indeksu
pojmova
"KONTROLNA
LAMPICA KOýIONOG SISTEMA".
<Ulje za koþnice>
6-16 SERVIS I NEGA VOZILA
2. Odvrnuti poklopac rezervoara.
3. Dosuti odgovarajuüe ulje za koþnicu/
kvaþilo preporuþenog kvaliteta do
MAX oznake na posudi. Voditi raþuna
da se ulje ne prolije na boju vozila jer
je ošteüuje. Ako se ulje ipak prosulo,
zaprljanu površinu odmah oprati
hladnom vodom.
Z PAŽNJA
Prelivanje ulja za koþnice/ kvaþilo
na motor može izazvati njegovo
paljenje.
• Ne prepunjavati rezevoar.
Vatra na motoru može izazvati
opekotine osoba, kao i ošteüenje
vašeg vozila i ostale imovine.
<Ulje za kvaþilo>
4. Zatvoriti poklopac rezervoara.
Z PAŽNJA
• Ne bacati staro ulje koþnice/
kvaþila zajedno sa otpadom iz
domaüinstva.
• Kod odlaganja starog ulja
pridržavati se lokalnih propisa.
Korišüeno ulje za koþnice/kvaþilo i
njihova ambalaža su opasne
materije. Oni mogu ugroziti vaše
zdravlje i okolinu.
Z PAŽNJA
Ulje
za
koþnice/kvaþilo
ima
nagrizajuüe dejstvo i može iritirati
kožu i oþi.
• Nikako ne dozvoliti ulju za
koþnice/ kvaþilo direktan kontakt
sa kožom ili oþima. Ako do toga
doÿe, zahvaüene površine odmah
isprati sa sapunom i puno vode ili
sredstvom za þišüenje ruku i puno
vode.
PREPORUýENO ULJE ZA KOýNICE/
KVAýILO I SERVISNI INTERVALI
Preporuþeno ulje za koþnicu/kvaþilo
Pogledati "TABELU TEýNOSTI" u
indeksu za preporuþeno ulje za koþnice/
kvaþilo i koliþinu punjenja.
Servisni intervali
Videti "PREDVIĈENI PLAN SERVISIRANJA" u indeksu.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-17
ULJE ZA MENJAý
ULJE ZA SERVO UPRAVLJAý
Ne treba proveravati nivo ulja u menjaþu.
Do gubitka ulja dolazi samo ako ulje za
menjaþ curi. Ako su tragovi curenja
uoþljivi, odvesti vozilo do dilera i
popraviti ga što pre.
PROVERA NIVOA ULJA SERVO
UPRAVLJAýA
1. Okrenite kljuþ u kontakt bravi u
položaj
ZAKLJUýANO/ISKLJUýENO i saþekajte da se motorni
prostor ohladi.
Redovno proveravati nivo ulja za servo
upravljaþ.
2. Obrišite neþistoüu sa poklopca i
gornjeg dela rezervoara.
Z PAŽNJA
• Ne voziti vozilo bez propisane
koliþine ulja za servo upravljaþ.
To može dovesti do ošteüenja sistema
servo upravljaþa vašeg vozila i
prouzrokovati
velike
troškove
popravke.
3. Odvrnite poklopac i povucite ga pravo
naviše.
Videti preporuþeno ulje za menjaþ u delu
"TABELA TEýNOSTI" u indeksu.
NAPOMENA
Usled korišüenja neodgovarajuüeg
ulja za menjaþ, može doüi do
ošteüenja koja nisu pokrivena
garancijom vozila. Uvek koristiti
ulje za menjaþ navedeno u delu
"TABELA TEýNOSTI".
4. Obrišite šipku za merenje nivoa
þistom krpom.
5. Vratite poklopac i pritegnite ga do
kraja.
6. Ponovo skinite poklopac i proverite
nivo teþnosti na šipci za merenje
nivoa.
Dizel motor i benzinski motor od 3.0 l
Benzinski motor od 2.4 l
6-18 SERVIS I NEGA VOZILA
Dizel motor i benzinski motor od 3.0 l
Kada je motor vreo, nivo treba da bude na
oznaci nivoa MAX.
Kada je motor hladan, nivo teþnosti treba
da bude izmeÿu oznaka nivoa MIN i
MAX na šipci za merenje nivoa.
PREPORUýENO ULJE ZA SERVO
UPRAVLJAý I SERVISNI INTERVALI
TEýNOST ZA PRANJE
VETROBRANA
Preporuþeno ulje za servo upravljaþ
Pre vožnje proveriti nivo teþnosti u
posudi za pranje vetrobrana, i po potrebi
dosuti
preporuþenu
teþnost
do
odgovarajuüeg nivoa.
Videti "TABELU TEýNOSTI" u indeksu
za preporuþeno ulje za servo upravljaþ i
koliþinu punjenja.
Servisni intervali
Benzinski motor od 2.4 l
Kada je motor vreo, nivo treba da bude u
oblasti HOT (VRELO).
Kada je motor hladan, nivo teþnosti treba
da bude u oblasti COLD (HLADNO) na
šipci za merenje nivoa.
Z PAŽNJA
Prelivanje ulja na motor može
izazvati samozapaljenje ulja, a
prelivanje na boju može izazvati
ošteüenje boje.
• Ne prepunjavati rezevoar.
Vatra na motoru može izazvati
opekotine osoba, kao i ošteüenje
vašeg vozila i ostale imovine.
Videti "PREDVIĈENI PLAN
SERVISIRANJA" u indeksu.
Kontrolna lampica za nizak nivo teþnosti
za pranje vetrobrana se pali kad nivo
teþnosti u rezervoaru postane niska. Kad
se upali, dosipati teþnost za pranje
najskorijom
prilikom.
Videti
"KONTROLNA LAMPICA ZA NIZAK
NIVO
TEýNOSTI
ZA
PRANJE
VETROBRANA" u indeksu pojmova.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-19
Pri hladnom vremenu, ne puniti rezervoar
teþnošüu za pranje više od 3/4 njegove
zapremine.
Time je omoguüena ekspanzija teþnosti
pri smrzavanju. Punjenje previše teþnosti
u posudu neüe ostaviti dovoljno prostora
za širenje prilikom smrzavanja, koji je
potreban radi spreþavanja ošteüenja
posude.
NAPOMENA
Za dopunjavanje posude za pranje
vetrobrana:
• Koristiti
samo
pripremljenu
teþnost za pranje vetrobrana iz
trgovine za ovu namenu.
• Ne koristiti obiþnu vodu sa
slavine. Minerali u obiþnoj vodi
mogu
ostaviti
tragove
na
vetrobranu.
• Ako temperatura vazduha padne
ispod temperature smrzavanja,
koristiti teþnost za pranje koja
ima
dovoljno
nisku
taþku
smrzavanja.
Z PAŽNJA
• Ne koristiti vodu ili teþnost za
hlaÿenje motora u posudi za
pranje vetrobrana.
Može doüi do smrzavanja vode.
Moguünost smrzavanja može oštetiti
sistem peraþa vetrobrana.
Antifriz hladjaka može oštetiti
sistem za pranje vetrobrana i boju
vozila.
BRISAýI VETROBRANSKOG
STAKLA
Pravilan rad brisaþa vetrobrana je
neophodan za bezbednu vožnju i dobru
vidljivost. Povremeno proveriti stanje
metlica brisaþa. Ako je guma tvrda, kruta
ili ako zamazuje staklo, treba zameniti
metlice brisaþa.
Prljavština, bilo na vetrobranu ili na
brisaþu, može da smanji efikasnost
brisaþa. Ako brisaþi ne þiste dobro,
oþistiti kako vetrobran tako i brisaþe
kvalitetnim sredstvom za þišüenje ili
blagim deterdžentom. Zatim dobro isprati
þistom vodom. Po potrebi ponoviti
postupak.
Ne postoji naþin da se dobro ukloni
silikon sa stakla. Zbog toga na vetrobran
nikada ne nanositi sredstvo za poliranje
koje sadrži silikon, jer üe na vetrobranu
ostati tragovi silikona koji ometaju
preglednost vozaþa.
Ne koristiti rastvore, benzin, kerozin i
razreÿivaþe za þišüenje brisaþa. To su
grube materije i mogu oštetiti metlice i
obojene površine.
6-20 SERVIS I NEGA VOZILA
ZAMENA METLICA BRISAýA
FILTER ZA VAZDUH
ýIŠûENJE FILTERA ZA VAZDUH
1. Pritisnuti i držati patent metlice
brisaþa.
Redovno kontrolisati i menjati uložak
filtera za vazduh prema definisanim
servisnim intervalima u indeksu.
Ako je filter za vazduh prljav, pokušati sa
þišüenjem na sledeüi naþin:
2. Skinuti metlicu sa nosaþa.
3. Novu metlicu postaviti na polugu.
Z PAŽNJA
Motoru je neophodan þist vazduh za
normalan rad.
• Ne koristiti svoje vozilo bez filtera
za vazduh.
Vožnja bez pravilno postavljenog
uloška filtera za vazduh može
oštetiti vaš motor.
1. Protresti filter za vazduh da bi se
skinula prašina sa površine.
2. Oþistiti unutrašnjost kuüišta filtera za
vazduh.
3. Za vreme þišüenja filtera, kuüište
filtera prekriti vlažnom krpom.
4. Oþistiti filter za vazduh duvanjem
kompresovanog vazduha kroz filter u
obrnutom smeru od normalnog
strujanja vazduha.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-21
SERVISNI INTERVALI
AKUMULATOR
Videti "PREDVIĈENI PLAN SERVISIRANJA" u indeksu.
Vaše vozilo je opremljeno akumulatorom
koji nema potrebe za održavanjem.
Z UPOZORENJE
Akumulator sadrži kiselinu koja
može
da
izazove
opekotine,
eksploziju i ošteüenje farbe.
• Izbegavati dodir kiseline sa kožom
ili odeüom.
• Voditi raþuna da otvoreni plamen,
varniþenje i zapaljive materije nisu
u blizini akumulatora.
ýIŠûENJE PRIKLJUýAKA (KLEMA)
AKUMULATORA
1. Iskljuþiti paljenje i izvuüi kljuþ iz
kontakt brave.
2. Kablove sa prikljuþaka akumulatora
olabaviti i skinuti pomoüu odgovarajuüeg kljuþa. Uvek prvo skinuti
negativni (-) prikljuþak.
3. Prikljuþke oþistiti specijalnim alatom
ili žiþanom þetkom.
4. Proveriti ima li znakova korozije na
prikljuþcima (klemama) akumulatora u
vidu belog ili plaviþastog praha.
5. Koroziju ukloniti rastvorom sode
bikarbone i vode. Pojaviüe se mehuriüi
i smeša üe postati braon.
6. Kada se proces rastvaranja korozije
završi, oprati ostatke obiþnom vodom i
osušiti akumulator krpom ili papirom
za brisanje.
7. Prvo vratiti i pritegnuti pozitivni (+)
prikljuþak, a zatim negativni (-). Uvek
negativni (-) prikljuþak vratiti
poslednji.
6-22 SERVIS I NEGA VOZILA
Z PAŽNJA
• Nakon povezivanja prikljuþaka na
akumulator, proveriti potpuno
nasedanje klema, zatim vijke
dobro pritegnuti da se usled
vibracija ne bi odvrnuli.
• Crveni kabl se povezuje sa
pozitivnim (+) prikljuþkom, a crni
kabl
sa
negativnim
(-)
prikljuþkom akumulatora.
Spajanje kablova na pogrešan
terminal akumulatora može izazvati
povrede osoba i oštetiti elektriþni
sistem vašeg vozila i druge stvari.
8. Namazati prikljuþke petrolejskim
gelom ili specijalnom mašüu da bi se
spreþila dalja korozija.
NAPOMENA
Zapamtiti da se pri montaži prvo
postavlja pozitivni (+) prikljuþak, a
pri demontaži se uvek prvo skida
negativni (-) prikljuþak.
ODRŽAVANJE AKUMULATORA
Da bi se produžio vek trajanja
akumulatora, potrebno je pridržavati se
sledeüeg:
•
•
•
•
•
•
Akumulator treba da bude pravilno
postavljen.
Gornja površina akumulatora treba da
bude þista i suva.
Držati prikljuþke i kablove þiste,
zategnute i namazane petrolejskim
gelom ili mašüu za prikljuþke.
Odmah isprati prosuti elektrolit
rastvorom vode i sode bikarbone.
Ako se vozilo duže ne koristi, skinuti
dovod struje sa negativnog (-) pola
akumulatora.
Puniti iskopþan akumulator svakih
šest nedelja.
NAPOMENA
Akumulator
sadrži
toksiþne
materije. Stari akumulatori su
opasni po zdravlje i životnu sredinu.
• Ne bacati stari akumulator
zajedno sa otpadnim materijama
iz domaüinstva. Radi uklanjanja
ovog otpada pridržavati se
lokalnih propisa.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-23
PEDALA KOýNICE
Posetiti dilera ako se pedala koþnice ne
vrati na normalnu visinu ili ako se njen
hod brzo poveüa. To može da znaþi da
koþnice treba da se servisiraju.
FILTER ZA ýESTICE DIZELA
(DPF)
Filter sistema za þestice dizela odvaja
štetne þestice gareži iz izduvnih gasova.
Sistem obuhvata funkciju samoþišüenja
koja se automatski ukljuþuje tokom
vožnje. Filter se þisti sagorevanjem
þestica nataložene gareži na visokoj
temperaturi. Ovaj postupak se odvija
automatski u odreÿenim uslovima vožnje
i može da traje od 10 do 25 minuta. Za to
vreme se može poveüati potrošnja goriva.
Pojava mirisa i dima je normalna pojava
tokom ovog postupka.
Sistem se neüe automatski þistiti pod
odreÿenim uslovima vožnje, kao što je
npr. vožnja na kratkim relacijama.
Ako je potrebno þišüenje filtera ili ako
prethodni uslovi vožnje nisu omoguüili
automatsko þišüenje, kontrolna lampica
DPF filtera svetli ili treperi. Treba
nastaviti vožnju pri brzini motora veüoj
od 2000 obrtaja u minuti (uz prebacivanje
u niži stepen prenosa po potrebi) sve dok
se kontrolna lampica ne iskljuþi.
Kontrolna lampica se gasi þim se
postupak samoþišüenja završi.
Prekidanje putovanja ili iskljuþivanje
motora tokom þišüenja nije preporuþljivo.
Z PAŽNJA
Ako se proces þišüenja prekine više
puta, postoji rizik od velikog
ošteüenja motora.
ýišüenje se odvija mnogo brže kod veüih
obrtaja i optereüenja motora.
Kontrolna lampica DPF filtera se gasi þim
se postupak samoþišüenja završi.
6-24 SERVIS I NEGA VOZILA
Z UPOZORENJE
Uverite se da su preduzete sledeüe
mere predostrožnosti zato što je
temperatura izduvnih delova jako
porasla tokom procesa regeneracije
DPF-a.
• Lako zapaljivi predmeti mogu
doüi u kontakt sa izduvnim
sistemom ispod vašeg vozila i
upaliti se. Ne parkirajte vozilo
iznad papira, lišüa, suvog granja
ili drugih zapaljivih materija.
• Iskljuþite paljenje þim uÿete
vozilom u garažu.
• Ne idite blizu vruüih izduvnih
gasova ukljuþujuüi i auspuh.
TOýKOVI I PNEUMATICI
Fabriþki
ugraÿeni
pneumatici
su
prilagoÿeni vašem vozilu, pružaju
najefikasniju kombinaciju komforne
vožnje, dugog veka trajanja i performansi.
Z PAŽNJA
Korišüenje
neodgovarajuüih
pneumatika i/ili naplataka može da
prouzrokuje udes.
• Obratiti se servisu pre zamene
originalnih
pneumatika
ili
toþkova.
To može dovesti do povreda osoba i
ošteüenja vašeg vozila i drugih
stvari. Preporuþujemo da to bude
ovlašüeni serviser za Chevrolet.
ODRŽAVANJE
Z UPOZORENJE
• Nikada ne preoptereüivati vozilo.
• Uvek
voziti
sa
propisno
naduvanim pneumaticima.
• Pritisak u pneumaticima uvek
proveravati kada su oni hladni (na
temperaturi okoline).
Održavanje pritiska u pneumaticima,
propisanog u ovom uputstvu üe
obezbediti udobnu i bezbednu vožnju kao
i duži vek trajanja pneumatika.
Pritisak pneumatika meriti uz pomoü
taþnog manometra kada su one hladne.
Dobro zategnuti kapice ventila posle
provere pritiska naduvanosti.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-25
NAPOMENA
Pritisak proveravati kada su
pneumatici
hladni.
Zagrejani
pneumatici daju pogrešan rezultat
merenja. Pneumatici se zagreju veü
posle 1,6 km vožnje i ostaju topli do
tri sata nakon zaustavljanja vozila.
Videti poglavlje "TEHNIýKI PODACI" u
indeksu o propisanom pritisku u
pneumaticima.
Proveriti pritisak u pneumaticima,
pomoüu instrumenta za merenje, pre
vožnje i svaki put kada punite rezervoar
gorivom ili najmanje jednom meseþno.
Neodgovarajuüi pritisak u pneumaticima
üe:
•
•
Povecati habanje pneumatika.
Smanjiti upravljivost i bezbednost
vožnje.
• Uticati na komfor vožnje.
• Uticati na potrošnju goriva.
Ako je pritisak pneumatika suviše nizak,
to može dovesti do pregrevanja
pneumatika i unutrašnjeg ošteüenja, do
separacije gazeüeg sloja pa i do eksplozije
pneumatika pri velikim brzinama. ýak i
ukoliko kasnije podesite pritisak vaših
pneumatika, prethodna vožnja sa niskim
pritiskom može oštetiti pneumatike.
Nizak
pritisak
Korigova
ti pritisak
Previsok
pritisak
S3W6401A
ýuvajte vaše pneumatike i toþkove
Vožnja preko oštrih prepreka može da
izazove ošteüenja na pneumatiku ili
naplatku. Ako su poneki objekti
neizbežni, preko njih voziti lagano i
ukoliko je moguüe pod pravim uglom.
Prilikom parkiranja izbegavati dodir
pneumatika sa iviþnjakom trotoara.
Periodiþna inspekcija pneumatika
• Periodiþna inspekcija pneumatika
• Vizuelna kontrola ošteüenja.
• Prisustvo stranih tela.
• Probodi.
• Da nema posekotina.
• Da nema naprslina.
• Deformacija na boþnim zidovima.
Proveriti da nema ošteüenja na naplacima.
Defekti na pneumatiku, ukljuþujuüi gore
navedene mogu dovesti do gubitka
kontrole nad vozilom i udesa.
U sluþaju ošteüenja ili nepravilnog
habanja pneumatika ili naplataka, obratiti
se servisu. Preporuþujemo ovlašüenog
servisera za Chevrolet.
6-26 SERVIS I NEGA VOZILA
Vaše vozilo je isporuþeno sa radijalnim
pneumaticima. Preporuþujemo korišüenje
radijalnih pneumatika iste veliþine, vrste i
šara,
temperaturnih
i
brzinskih
karakteristika prilikom zamene.
Z UPOZORENJE
Mešanjem pneumatika može doüi do
gubljenja kontrole prilikom vožnje.
Ako mešate pneumatike razliþitih
dimenzija i tipova, vozilom se
nemože pravilno upravljati, i možete
doživeti
nesreüu.
Upotrebom
razliþitih dimenzija pneumatika se
takoÿe može oštetiti vaše vozilo.
Koristite istu veliþinu i tip
pneumatika na svim toþkovima.
NAPOMENA
Kod nekih tipova motora, prilikom
zamene pneumatika pneumatikom
drugih dimenzija u odnosu na prvobitne, neophodno je uneti specifikaciju zamenjenog pneumatika u
ECM pomoüu dijagnostiþkog alata.
Obratite se servisu prilikom zamene
originalnih pneumatika. Preporuþujemo da to bude ovlašüeni serviser
za Chevrolet.
UGRAĈENI INDIKATOR HABANJA
Redovno proveravati dubinu šara na
pneumaticima,
koristeüi
ugraÿeni
indikator habanja u njemu. Položaj
indikatora habanja je obeležen na boþnoj
strani pneumatika.
Z PAŽNJA
• Ne voziti sa izlizanim ili ošteüenim
pneumaticima.
Vožnja sa takvim pneumaticima
može vas dovesti do gubitka
kontrole nad vozilom i udesa,
dovodeüi do povreda i ošteüenja
vašeg vozila i ostalih stvari.
Pneumatici treba da se
kada jedan od indikatora
Indikator pohabanosti
izmeÿu šara onda kada
1,6 mm ili pliüa.
promene onda
postane vidljiv.
se pojavljuje
je dubina šare
NAPOMENA
Uvek odlagati stare pneumatike u
skladu sa lokalnim propisima
vezanim za zaštitu okoline.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-27
PROMENA MESTA PNEUMATIKA
Prednji pneumatici se brže habaju od
zadnjih. Da bi se izbeglo neravnomerno
habanje pneumatika i produžio njihov vek
trajanja:
1. Ako se prednji pneumatici više habaju
nego zadnji, trebalo bi okrenuti
pneumatike
pomoüu
šablona
prikazanog ispod.
2. Održavati
pravilan
pneumaticima.
pritisak
u
3. Proveriti pritegnutost matica/vijaka
toþkova.
Videti u indeksu pojmova
ZAMENITI TOýAK".
Z UPOZORENJE
• Koristiti
samo
preporuþene
naplatke i vijke/matice toþkova.
U protivnom, možete izgubiti
kontrolu nad vašim vozilom i
prouzrokovati udes, dovodeüi do
povreda i ošteüenja vašeg vozila i
ostalih stvari.
ZIMSKI PNEUMATICI
Z PAŽNJA
Ako želite da montirate zimske
pneumatike na vozilo, koristite
jedino one zimske pneumatike koje
je servis preporuþio. Preporuþujemo
ovlašüenog servisera za Chevrolet.
Korišüenjem pogrešnog tipa zimskih
pneumatika
možete
oštetiti
perfomanse sistema za stabilnost
vozila.
Posetite vašeg ovlašüenog Chevrolet
servisera u vezi više detalja vezanih
za dostupnost i pravilan izbor
zimskih pneumatika.
Iz bezbednosnih razloga, pneumatike
treba zameniti kada se njihova gazeüa
površina pohaba i smanji na 2 do 3 mm
(zimski pneumatici: 4 mm).
"KAKO
Ako odluþite
pneumatike:
•
•
•
da
koristite
zimske
Koristiti ih na sva þetiri toþka.
Ne prekoraþiti maksimalnu brzinu
koju je proizvoÿaþ pneumatika
propisao.
Pritisak u pneumaticima uvek
održavati
prema
preporuci
proizvoÿaþa.
6-28 SERVIS I NEGA VOZILA
LANCI ZA SNEG
Pre stavljanja lanaca za sneg, skinuti
ukrasne poklopce (ako ih ima) da se ne bi
oštetili.
•
•
•
Kod postavljanja lanaca za sneg,
slediti uputstva proizvoÿaþa.
Koristiti lance za sneg samo na
prednjim pneumaticima veliþine
16 inþa. Ne koristite lance za sneg na
pneumaticima drugih dimenzija.
Lance ponovo zategnuti posle
1 kilometra.
Z PAŽNJA
Korišüenje lanaca za sneg može
smanjiti upravljivost vozilom.
• Nikako ne voziti brže od 50 km/h
ili od maksimalne brzine koju je
naveo
proizvoÿaþ
lanaca
(merodavna je manja vrednost).
• Izbegavati
nagla
skretanja,
neravnine na putu i rupe.
• Izbegavti nagla koþenja kod kojih
dolazi do blokiranja toþkova.
NAPOMENA
• Koristiti samo lance tipa "S" SAE
klase odgovarajuüeg tipa za vaše
vozilo.
• Kada se koriste lance za sneg uvek
voziti polako.
• Ako lanci udaraju o karoseriju,
zaustaviti vozilo i dotegnuti ih.
• Ako se i dalje þuje kontakt lanca,
usporiti do prestanka buke.
PRIVREMENI REZERVNI TOýAK
Premda je privremeni rezervni toþak bio
potpuno naduvan kad je vaše vozilo bilo
novo, on može nakon izvesnog vremena
izgubiti vazduh. Redovno proveravati
pritisak u pneumaticima.
Videti poglavlje "TEHNIýKI PODACI" u
indeksu
o
propisanom
pritisku
pneumatika.
Prilikom
vožnje
sa
privremenim
rezervnim toþkom kojim je opremljeno
vozilo, brzina ne sme da preÿe 80 km/h.
Ovaj je toþak samo za privremenu
upotrebu u sluþaju nužde. Zameniti
rezervni toþak redovnim što je moguüe
pre.
Z PAŽNJA
Kada je postavljen privremeni
rezervni toþak, ne iüi vozilom u
automatske perionice sa voÿenim
šinama. Privremeni rezervni toþak
se može zaglaviti u šinama. To može
oštetiti pneumatik i toþak, a možda i
ostale delove vašeg vozila.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-29
Ne koristiti privremeni rezervni toþak na
drugim vozilima. I ne mešati privremeni
rezervni pneumatik ili toþak sa ostalim
toþkovima ili pneumaticima. Neüe dobro
nalegati. Držati zajedno rezervni toþak i
njegov naplatak.
Z PAŽNJA
• Ne stavljati lance za sneg na
privremeni rezervni toþak. Lanci
nisu pogodni za taj toþak.
Upotreba lanaca za sneg na
privremenom rezervnom toþku
može oštetiti i vozilo i lance.
FILTER VAZDUHA KLIMA
UREĈAJA
Ovaj filter spreþava prodiranje prašine,
polena i drugih materija iz spoljašnjeg
vazduha koji se uvlaþi sistemom grejanja
i ventilacije.
Z PAŽNJA
Vožnja sa zapušenim filterom klime
može pregrejati ventilator za
uduvavanje vazduha i oštetiti ga.
• Zameniti filter prema servisnim
intervalima opisanim u poglavlju
"PREDVIĈENI PLAN SERVISIRANJA".
ZAMENA FILTERA
1. Izvadite 6 vijaka postavljenih oko
kasete za rukavice.
2. Izvadite kasetu za rukavice blagim
povlaþenjem donjeg dela.
6-30 SERVIS I NEGA VOZILA
3. Skinuti vijak poklopca filtera.
Z PAŽNJA
Pri zameni filtera može doüi do
povrede vaših ruku usled oštrih
ivica oko kuüišta filtera.
• Prilikom zamene filtera klima
sistema koristiti zaštitne rukavice.
4. Zamenite filter klima sistema.
NAPOMENA
Pri postavljanju novog filtera voditi
raþuna o pravcu strujanja vazduha.
OSIGURAýI
Za zamenu osiguraþa:
1. Otvorite
poklopac
osiguraþima.
kutije
sa
2. Ustanoviti pregoreli
istopljenoj žici.
osiguraþ
po
3. Zameniti pregoreli osiguraþ koristeüi
alat za izvlaþenje. Izvlakaþ za
osiguraþ je smešten u kutiji osiguraþa
u motornom prostoru.
Z PAŽNJA
• Pri izvlaþenju osiguraþa ne
koristiti improvizovani alat koji
provodi struju. Iskljuþivo koristiti
priloženi
alat
za
vaÿenje
osiguraþa.
Korišüenjem metalnih predmeta
može doüi do kratkog spoja,
ošteüenja el. sistema ili izbijanja
požara. Može doüi do teških
povreda.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-31
4. Utvrditi
razlog
pregorevanja
osiguraþa i otkloniti ga.
5. Postaviti novi osiguraþ þija je
vrednost navedena u ovom uputstvu
(videti raspored u kutiji sa
osiguraþima u nastavku poglavlja).
Z PAŽNJA
Korišüenje drugih predmeta umesto
osiguraþa ili osiguraþa sa pogrešnom
vrednošüu, može oštetiti el. sistem
vozila ili dovesti do požara.
• Koristiti
samo
osiguraþe
propisanih vrednosti i ne koristiti
razne tipove osiguraþa koji
odstupaju od opisanih u ovom
uputstvu.
To može dovesti do povreda osoba i
ošteüenja vašeg vozila i drugih
stvari.
KUTIJA SA OSIGURAýIMA
•
•
Unutrašnja kutija sa osiguraþima se
nalazi sa leve boþne strane nožnog
prostora.
Kutija sa osiguraþima u motornom
prostoru se nalazi pored rezervoara
teþnosti za hlaÿenje.
•
Dodatna kutija sa osiguraþima u
motornom prostoru se nalazi na
sredini prednjeg panela (samo dizel).
6-32 SERVIS I NEGA VOZILA
NAPOMENA
Možda se u ovom uputstvu ne
odnose
svi
opisi
kutija
sa
osiguraþima na Vaše vozilo. Taþni su
u vreme štampanja. Prilikom
pregleda kutije sa osiguraþima vašeg
vozila, pogledajte nalepnicu na
kutiji osiguraþa.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-33
Unutrašnja kutija sa osiguraþima
VOZAý,
EL.
SEDIŠTE
KROVNI
OTVOR
SISTEM
GORIVA/VENT.
SOL.
REZ.
GORIVA/
BRAVA
VOZAý/
BRAVA
PRIKOLICA
POM. UTIýNICA
(KONZOLA)
GREJAý
SEDIŠTA
POZ. SVETLA/
MIGAVCI
STOP
SVETLA
REZERVNI
REZERVNI
POM. UTIýNICA
(PRTLJAŽNIK)
KROVNI
OTVOR,
BATERIJA
UPALJAý,
POM.
UTIýNICA,
RELEJ
RAD/
START
RAD,
RELEJ
VOZAý,
EL.
PROZOR
UN.
SVETLO
UPALJAý
PRIBOR,
RELEJ
SUVOZAý
, EL.
PROZOR
REZERVNI
POJAýALO
MIGAVCI
DNEVNA
SVETLA
PREDNJI
PERAý
PRTLJAŽNIK
RAD/
START,
RELEJ
PODNI
GREJAý,
PREKIDAý
RAD 2
SISTEM
GORIVA
AWD/
VENTILACIJA
UN. RETR./
DALJ.
KOMPAS
PRIGUŠIVAý
DIODA
SNAGE
INSTRUMENTI
HVAC
VENTILATOR
REZERVNI
GREJAý, ZAD.
PROZOR
DIJAGNOSTIKA
(KONTAKT 1)
SSPS
XBCM
SP. RETR.
DETEKTOR
KLJUýA
LOGISTIýKI
REŽIM
NAPON
AKUMULATORA
XM/
PRIKOLICA,
AKUMULATOR HVAC/DLC
UN. SVETLA,
PRIKOL. SVETLO
ZA MAGLU
RADIO
INSTR.
TABLA
REZERVNI
DIJAGNOS
TIKA
(AKUMULATOR)
MODULACIJA
SNAGE
KOM.
MODUL
UPRAVLJAý
NAPOMENA: KORISTITI SAMO PROPISANE OSIGURAýE
* : OPCIONALNA OPREMA
6-34 SERVIS I NEGA VOZILA
Kutija sa osiguraþima u motornom prostoru
VENTILATOR 1,
RELEJ
VENTILATOR 2,
RELEJ
AKUMU
LATOR 3
STARTER
SENZORI
MOTORA
PWM,
VENTILATOR
VENTILATOR 1
POG.
GRUPA,
RELEJ
IND. KALEM B
IND. KALEM A
ECM, POG.
GRUPA
ABS
STARTE
R, RELEJ
ECM
POZ. SVETLO,
DESNO
GORIVO/
VAKUUM,
PUMPA,
RELEJ
REZERVNI
A/C
PRED.
BRISAý
REZERVNI
VENTILATOR
3, RELEJ
REZERVNI
UN.
TCM
VENTILA
TOR 3
GORIVO/
VAKUUM
STOP
SVETLO
EPB
POZ. SVETLO,
DESNO
KONTR.
BRISAý
A, RELEJ
KRATKO
SVETLO, DESNO
STOP
SVETLO,
RELEJ
AKUMULATOR 2
ZADNJI
BRISAý
PERAýI
FAROVA
BRZINA
BRISAýA,
RELEJ
ZADNJI
ODMRZIVAý
ABS
AKUMULATOR 1
PERAý
FAROVA,
RELEJ
PRED. SVETLO,
MAGLA
GREJAý,
PERAý/
RETROVIZOR
KRATKO
SVETLO, LEVO
NAPOMENA: KORISTITI SAMO PROPISANE OSIGURAýE
* : OPCIONALNA OPREMA
POZ. SVETLO,
DESNO
PRIKOLICA,
POZ. SVETLA
ZADNJI
ODMRZIVAý,
RELEJ
DUGO
SVETLO,
RELEJ
KRATKO
SVETLO,
RELEJ
PRED.
SVETLO,
MAGLA,
RELEJ
DUGO SVETLO,
LEVO
DUGO SVETLO,
LEVO
SIRENA
SERVIS I NEGA VOZILA 6-35
Dodatna kutija sa osiguraþima u motornom prostoru (Samo dizel)
RELEJ
PTC 3
RELEJ
PTC 2
PTC 3
40 A
RELEJ
PTC 1
PTC 2
40 A
PTC 1
40 A
FILTER
GORIVA,
GREJAý,
30 A
RELEJ, FILTER
GORIVA,
GREJAý
NAPOMENA: KORISTITI SAMO PROPISANE OSIGURAýE
GPCU
60 A
B+
6-36 SERVIS I NEGA VOZILA
SVETLA
Z UPOZORENJE
Halogene sijalice sadrže gas pod
pritiskom. Voditi posebno raþuna
pri
rukovanju
sa
halogenim
sijalicama.
• Zaštititi oþi prilikom rada sa
sijalicama.
• Zaštiti sijalice od abrazivnih
materija i ogrebotina.
• Sijalica koja svetli i nije u
zatvorenoj instalaciji, ne sme doüi
u kontakt sa teþnošüu.
• Sijalica se sme ukljuþiti samo
kada je postavljena u svetla.
• Ošteüena prednja svetla zameniti.
• Prilikom
zamene
halogenih
sijalica NE dodirivati stakla
sijalice golim rukama.
• Držati sijalice dalje od dohvata
dece.
• Pažljivo rukovati sa sijalicama
prilikom zamene. Inaþe sijalice
mogu eksplodirati.
PREDNJA SVETLA
Zamena sijalica
1. Otvoriti poklopac motornog prostora.
2. Ukloniti priþvrsni osiguraþ koji drži
gornji poklopac hladnjaka.
3. Skinuti gornji poklopac hladnjaka.
4. Odstraniti tri vijka i sklop prednjeg
svetla.
5. Skinuti poklopac svetla.
6. Odvojiti oprugu koja drži sijalicu.
7. Izvaditi sijalicu.
8. Sijalicu zameniti sa odgovarajuüom
prema
specifikaciji.
Videti
"SPECIFIKACIJA SIJALICA" u
indeksu pojmova.
9. Vratiti opružni držaþ.
10. Vratiti poklopac svetla.
11. Spojite konektor elektriþne instalacije.
Z PAŽNJA
• Halogene sijalice þistiti alkoholom
ili mineralnim špiritusom i krpom
bez dlaþica. Ne dodirivati sijalice
golim rukama.
Otisci prstiju mogu znatno smanjiti
vek trajanja halogenih sijalica.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-37
POZICIONA SVETLA
PREDNJI POKAZIVAýI PRAVCA
Zamena sijalica
Zamena sijalica
1. Otvoriti poklopac motornog prostora.
1. Otvoriti poklopac motornog prostora.
2. Izvaditi sklop prednjeg svetla.
2. Izvaditi sklop prednjeg svetla.
3. Skinuti poklopac svetla.
3. Odkopþati
konektor
elektriþne
instalacije sa držaþa sijalice.
4. Izvuüi držaþ sijalice iz kuüišta koji se
nalazi pored sijalice prednjeg dugog
svetla.
5. Sijalicu izvaditi pravim povlaþenjem
iz držaþa.
6. Postavite novu sijalicu, Videti
"SPECIFIKACIJA SIJALICA" u
indeksu pojmova.
7. Vratiti poklopac
redosledom.
svetla
obrnutim
4. Okretati sijalicu prednjeg pokazivaþa
pravca u držaþu suprotno od kretanja
kazaljke na satu.
5. Izvaditi držaþ sijalice prednjeg
pokazivaþa pravca iz kuüišta svetla.
6. Pritisnuti sijalicu prema unutra i
okrenuti je suprotno od kretanja
kazaljke na satu da bi izvadili iz
držaþa.
7. Postaviti novu sijalicu u držaþ tako što
üete je pritisnuti i okrenuti u smeru
kretanja kazaljke na satu. Videti
"SPECIFIKACIJA SIJALICA" u
indeksu pojmova.
8. Vratiti držaþ u kuüište svetla
okretanjem u pravcu kretanja kazaljke
na satu.
9. Sklop prednjeg svetla montirati nazad.
6-38 SERVIS I NEGA VOZILA
PREDNJA SVETLA ZA MAGLU
Sijalice zameniti u servisu.
SVETLO ZA HOD UNAZAD, ZADNJA
SVETLA, STOP SVETLA, ZADNJI
POKAZIVAýI PRAVCA I ZADNJA
SVETLA ZA MAGLU
5. Postavite odgovarajuüu zamensku
sijalicu u držaþ sijalice. Videti
"SPECIFIKACIJA SIJALICA" u
indeksu pojmova.
Zamena sijalice
6. Vratite držaþ sijalice u kuüište svetla.
Okrenite držaþ sijalice u pravcu
kretanja kazaljke na satu da se
zabravi.
1. Otvorite vrata prtljažnika.
2. Izvaditi dva vijka i sklop zadnjih
svetla.
3. Izvaditi držaþ sijalice okretanjem
suprotno od pravca kretanja kazaljke
na satu.
4. Izvaditi
sijalicu
iz
držaþa
potiskivanjem i okretanjem sijalice
suprotno od pravca kretanja kazaljke
na satu.
7. Vratiti sklop svetla na vozilo koristeüi
dva ranije skinuta vijka.
8. Zatvoriti vrata prtljažnika.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-39
CENTRALNO VISOKO MONTIRANO
STOP SVETLO (CHMSL)
OSVETLJENJE REGISTARSKE
TABLICE
SVETLO PUTNIýKOG PROSTORA /
SVETLO ZA MAPU
Sijalice zameniti u servisu.
Zamena sijalica
Zamena sijalica
1. Izvadite dva vijka i poklopac svetla.
1. Uz pomoü pljosnatog
izvaditi staklo iz ležišta.
2. Za vaÿenje držaþa sijalice iz tela
svetla okretati ga u suprotnom smeru
od kretanja kazaljki na satu.
3. Izvuüi sijalicu iz držaþa.
4. Zamenite
sijalicu.
Videti
"SPECIFIKACIJA SIJALICA" u
indeksu pojmova.
5. Vratiti držaþ sijalice u kuüište svetla
okretanjem u pravcu kretanja kazaljke
na satu.
6. Vratiti poklopac svetla.
odvijaþa
2. Izvaditi sijalicu.
3. Zamenite
sijalicu.
Videti
"SPECIFIKACIJA SIJALICA" u
indeksu pojmova.
4. Montirati kuüište svetla.
6-40 SERVIS I NEGA VOZILA
SVETLO ZA ULAZAK NA PREDNJIM
VRATIMA
Zamena sijalice
1. Uz pomoü pljosnatog odvijaþa
izvaditi soþivo iz ležišta u prednjim
vratima.
2. Izvaditi sijalicu.
NEGA VOZILA
SREDSTVA ZA ýIŠûENJE
Poštovati preporuke proizvoÿaþa vezane
za sredstva za þišüenje i druge
upotrebljene hemikalije za unutrašnju i
spoljašnju negu vašeg vozila.
Z UPOZORENJE
Pojedine hemikalije mogu biti
otrovne, nagrizajuüe ili zapaljive.
• Neadekvatna
upotreba
tih
sredstava može biti opasna.
Njihovo korišüenje može dovesti
do povreda osoba ili do ošteüenja
vozila.
3. Zamenite
sijalicu.
Videti
"SPECIFIKACIJA SIJALICA" u
indeksu pojmova.
4. Montirati kuüište svetla.
Pri þišüenju unutrašnjosti ili spoljašnjosti
vozila ne koristiti opasne rastvore za
þišüenje kao što su:
•
•
•
•
Aceton.
Razreÿivaþi za boje.
Razreÿivaþ emajla.
Skidaþ laka za nokte.
Pri þišüenju unutrašnjosti ili spoljašnjosti
vozila, ne koristiti sledeüa sredstva za
þišüenje osim ako su navedena u
preporukama za skidanje fleka sa tekstila:
• Sapun za pranje.
• Izbeljivaþe.
• Sredstva za razreÿivanje.
Nikada ne koristiti sledeüe materijale u
svrhe þišüenja:
•
•
•
•
Karbon-tetrahlorid.
Benzin.
Benzol.
Naftu.
Z UPOZORENJE
• Izbegavajte izlaganje isparenjima
sredstava za þišüenje i drugih
hemikalija.
Takva isparenja mogu izazvati
zdravstvene probleme naroþito u
malom,
zatvorenom
i
slabo
provetrenom prostoru.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-41
Otvoriti sva vrata vozila radi ventilacije
kada se u unutrašnjosti vozila koriste
sredstva za þišüenje ili druge hemikalije.
Z PAŽNJA
Ne dozvoliti da materijali sa
nepostojanim bojama doÿu u dodir
sa materijalom sedišta kada nisu
potpuno suvi.
U interesu izbegavanja trajnog ošteüenja
boje unutrašnjih obloga sa svetlim
bojama, ne dozvoliti da materijali sa
nepostojanim bojama doÿu u dodir sa
materijalom sedišta kada oba nisu
potpuno suva. Sledi kratka lista tkanina
koje mogu imati nepostojanost boja:
•
•
•
•
•
•
•
Delovi svakodnevne odeüe.
Obojeno platno.
Somot.
Koža.
Jelenska koža.
Novine.
Dekorativni papir.
ODRŽAVANJE I ýIŠûENJE
UNUTRAŠNJOSTI
Z PAŽNJA
• Pri þišüenju unutrašnjosti vozila
vrlo je važno da se koriste
odgovarajuüe tehnike i materijali
za þišüenje.
Ako se propusti da se tako uradi,
posebno pri prvom þišüenju, kao
rezultat mogu se pojaviti fleke i
krugovi od vode kao i stalne mrlje.
To Vam može trajno oštetiti vozilo.
Pri þišüenju unutrašnjosti i spoljašnjosti
vozila vrlo je važno da se koriste
odgovarajuüe tehnike i materijali za
þišüenje.
Prašinu i druge neþistoüe koje se
skupljaju na tkaninama u unutrašnjosti
vozila treba þesto uklanjati usisavanjem
ili mekom þetkom.
Redovno brisati vinil ili kožu þistom
vlažnom krpom.
Normalne zaprljanosti i fleke na tkanini
se skidaju sredstvima za þišüenje.
Z PAŽNJA
Ako su prednja sedišta opremljena
boþnim vazdušnim jastucima:
• Ne tretirati oblogu sedišta sa
sredstvom
za
þišüenje
tapacirunga.
• Ne koristiti jaka hemijska
sredstva za þišüenje sedišta.
Nepoštovanje tih preporuka može
dovesti do zaprljanja modula
boþnog vazdušnog jastuka što može
prouzrokovati smetnje u funkciji
boþnog vazdušnog jastuka pri
sudaru.
6-42 SERVIS I NEGA VOZILA
Nega sigurnosnih pojaseva
Z PAŽNJA
Sigurnosni pojasevi se moraju
održavati u odgovarajuüem radnom
stanju da bi se oþuvala njihova
efikasnost.
Sigurnosni pojasevi uvek treba da su þisti
i suvi. Izbegavati prljanje pojaseva uljem
ili drugim hemikalijama, posebno ne sa
akumulatorskom kiselinom, izbeljivaþem
ili bojama. Ove materije mogu dovesti do
oslabljenja materijala vašeg sigurnosnog
pojasa.
Periodiþno kontrolisati sve delove
pojaseva. Ošteüene sigurnosne pojaseve
ili njihove delove odmah zameniti.
Pojasevi se moraju zameniti nakon
zatezanja prilikom udesa, þak iako
nemaju vidljivo ošteüenje. Zamena se
mora izvršiti sa novim pojasem.
Posle udesa vozila, preporuþujemo
zamenu celog sklopa sigurnosnog pojasa.
Ako
je
osposobljeni
specijalista
ustanovio, da prilikom udesa vozila nije
došlo do ošteüenja sigurnosnog pojasa i
da svi njegovi delovi pravilno rade, tada
nije
potrebno
menjati
pojaseve.
Preporuþujemo da to bude ovlašüeni
serviser za Chevrolet.
STAKLENE POVRŠINE
Z PAŽNJA
Abrazivna sredstva za þišüenje
mogu napraviti ogrebotine na staklu
i mogu oštetiti odmagljivaþ/grejaþ
zadnjeg stakla.
• Nikada ne koristiti abrazivne
materijale za þišüenje stakla na
vozilu.
Mala ošteüenja mogu smanjiti
vidljivost za vozaþa.
Održavanje þistih staklenih površina
smanjiüe refleksiju i poboljšaüe vidljivost.
Z PAŽNJA
Nalepnice mogu oštetiti grejaþ
zadnjeg stakla.
• Ne
lepiti
nalepnice
na
unutrašnjost zadnjeg stakla.
Mala ošteüenja mogu smanjiti
vidljivost za vozaþa.
ýišüenje spoljašnje strane vetrobrana
Vosak ili neki drugi materijali na
metlicama brisaþa ili vetrobranu mogu
prouzrokovati škripu brisaþa pri radu.
Takve strane materije takoÿe mogu
otežati brisanje vetrobrana.
Periodiþno koristiti sredstva za þišüenje
vetrobrana koja nisu abrazivna.
Na þistom vetrobranu se ne formiraju
kapljice kada se ispira vodom.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-43
ODRŽAVANJE I ýIŠûENJE
SPOLJAŠNJOSTI
Pranje vašeg vozila
Najbolji naþin za oþuvanje boje vašeg
vozila je þesto pranje.
•
•
•
Ne parkirati vozilo na direktnom
suncu.
Koristiti blaga sredstva za pranje sa
hladnom ili mlakom vodom.
Dobro isprati sva sredstva za pranje sa
površine vozila.
NAPOMENA
• Ne koristiti teþnost za pranje
sudova pri pranju vozila.
Sredstvo za pranje posuÿa ispira
vosak iz boje vozila.
Z PAŽNJA
• Izbegavati peraþe sa visokim
pritiskom.
Visok pritisak vode pri pranju vozila
može da dovede do prodiranja vode
u vozilo, i do ošteüenja enterijera.
Vaše vozilo je projektovano da se koristi u
normalnim spoljašnjim uslovima i
otporno je na sve prirodne uslove.
Z PAŽNJA
Vaša antena može biti ošteüena
pranjem vozila u automatskoj
perionici.
• Uvuüi
elektriþnu
antenu
iskljuþivanjem audio sistema.
• Skinuti ruþno krovnu antenu.
Poliranje i zaštita voskom
Povremeno poliranje i zaštita voskom se
preporuþuju radi uklanjanja naslaga sa
površine boje. Posle poliranja boja se
zaštiüuje visokokvalitetnim auto-voskom.
Zaštita spoljašnjih sjajnih metalnih
delova
Sjajne metalne delove treba redovno
þistiti. Obiþno je dovoljno pranje vodom.
Z PAŽNJA
• Aluminijumske obloge nikada ne
þistiti polirom za hromirane
površine, parom ili kaustiþnim
sapunom.
Ovi materijali mogu biti suviše
abrazivni i oštetiti metalne delove i
naplatke.
Prilikom tretiranja vozila voskom, vosak
naneti takoÿe i na sve sjajne metalne
delove.
6-44 SERVIS I NEGA VOZILA
ýišþenje aluminijumskih naplataka i
ukrasnih poklopaca
Radi zaštite originalnog izgleda toþkova i
ukrasnih poklopaca, spreþiti nakupljanje
neþistoüe sa puta i od koþnica.
Z PAŽNJA
Ne koristiti abrazivna sredstva ili
þetke za þišüenje aluminijumskih
naplataka i ukrasnih poklopaca.
Redovno þistiti toþkove/ukrasne poklopce
toþkova, izbegavajuüi pri tom korišüenje
abrazivnih sredstva za þišüenje ili þetke
jer mogu oštetiti boju.
ZAŠTITA OD KOROZIJE
Naslage stranih materijala
Vaše vozilo je projektovano da bude
otporno na koroziju. Specijalni materijali
i zaštitni premazi su korišüeni pri
proizvodnji veüine delova, kako bi oni
zadržali dobar izgled, þvrstoüu i pouzdan
rad.
Sledeüi materijali mogu da oštete boju
vozila:
Kod nekih delova vozila u motornom
prostoru i ispod vozila može se pojaviti
površinska korozija koja ne utiþe na
njihovu pouzdanost ili funkciju.
Ošteüenje metalnih delova
Ukoliko je vozilo ošteüeno i potrebna je
popravka ili zamena limarije, uverite se
da limarska radionica primenjuje pravilnu
antikorozivnu zaštitu popravljenih ili
zamenjenih delova. Videti "OŠTEûENJE
BOJE" kasnije u ovom poglavlju.
• Kalcijum hlorid i druge soli.
• Sredstva za topljenje leda.
• Katran ili ulje sa puta.
• Smola sa drveüa.
• Ptiþiji izmet.
• Industrijski talog.
Isprati odmah ovakve grube materije sa
vozila. Ukoliko samo pranje sa vodom i
sredstvom za þišüenje nije dovoljno za
uklanjanje ovakvih naslaga, upotrebiti
specijalna sredstva za tu namenu.
Z PAŽNJA
• Koristite samo sredstva za
þišüenje koja su pogodna za
obojene površine.
Druga sredstva mogu trajno oštetiti
boju.
SERVIS I NEGA VOZILA 6-45
Ošteüenja boje
Trag udara kamenja, deformacije i
duboke
ogrebotine
na
bojenim
površinama po moguünosti popraviti što
pre. Ogoljeni metal üe brzo korodirati.
Manji udari i ogrebotine se mogu
popraviti i setovima za popravku manjih
ošteüenja.
Limarska radionica i lakirnica je u stanju
popraviti ošteüenja veüih obima.
Održavanje podvozja vozila
Korozivni materijali za uklanjanje snega i
leda se mogu nakupiti sa donje strane
vašeg vozila. Ukoliko se oni ne uklone,
ubrzana korozija üe se pojaviti na
delovima ispod vozila.
Povremeno isprati sa podvozja vašeg
vozila te materije obiþnom vodom.
Obratiti pažnju da se operu i mesta gde se
blato i ostale naslage mogu zadržati.
Olabaviti svaku naslagu na skrivenim
mestima pre ispiranja vodom.
Ovlašüeni serviser za Chevrolet može
ponuditi tu uslugu kupcu.
NAPOMENA
Pri pranju motornog prostora,
gorivo, naslage masti i ulja se
ispiraju i mogu zagaditi okolinu.
Motor
prati
kod
ovlašüenog
servisera za Chevrolet ili na drugom
mestu za pranje koje je opremljeno
sistemom za separaciju ulja iz
otpadnih voda.
Korišüeno motorno ulje, teþnost za
koþnice, ulje za menjaþ, antifriz,
akumulatore i pneumatike odlagati
samo na mesta odreÿena za tu
namenu u skladu sa propisima ili
kod trgovca koji je za to obavezan
ako
kod
njega
zamenjujete
navedene materijale.
Ni pod kakvim uslovima se te
materije ne smeju odlagati u kuüno
smeüe, niti prosipati u kanalizaciju.
Neodgovarajuüe
tretiranje
tih
potencionalno opasnih materijala
može izazvati trajno zagaÿenje
životne sredine.
7
ODRŽAVANJE VOZILA
• OPŠTE INFORMACIJE .......................................... 7-2
• OTEŽANI USLOVI .................................................. 7-2
• RASPORED ODRŽAVANJA ................................. 7-3
7-2 ODRŽAVANJE VOZILA
OPŠTE INFORMACIJE
Poglavlje sadrži informacije o održavanju
neophodne
za
višegodišnje
zadovoljavajuüe korišüenje vozila.
Vi kao vlasnik vozila ste odgovorni za
rukovanje i održavanje vozila prema
instrukcijama datim u ovom priruþniku.
Nepridržavanje ovih instrukcija može
dovesti do prestanka važenja garancije.
Vlasnik vozila je odgovoran za
odgovarajuüe održavanje i rukovanje
vozilom. Neophodno je pridržavati se
propisanih
periodiþnih
postupaka
održavanja i opštih uputstva za korišüenje
datih u ovom priruþniku.
Takoÿe je dužnost vlasnika vozila da þuva
svu dokumentaciju kao dokaz o
servisiranju vozila. Svu dokumentaciju i
uputstvo za upotrebu treba predati
sledeüem vlasniku pri prodaji vozila.
Svaka kvalifikovana osoba ili servis može
da obavlja postupke održavanja na vozilu.
Meÿutim, preporuþljivo je da postupke
održavanja obavlja ovlašüeni serviser za
Chevrolet koji ima dobro obuþene
tehniþare i originalne delove.
Naša
kompanija
ne
proverava
neoriginalne delove i ne odobrava njihovo
korišüenje. Ne možemo da potvrdimo da
su neoriginalni delovi odgovarajuüi i da
mogu da se bezbedno koriste i nismo
odgovorni za štetu prouzrokovanu
njihovom upotrebom.
Neadekvatno, nekompletno i nedovoljno
održavanje može dovesti do smetnje u
radu vašeg vozila, koje može dovesti do
ošteüenja vozila, udesa ili povreda osoba.
OTEŽANI USLOVI
Potrebno je pridržavati se periodiþno
potrebnih servisnih intervala. Videti
"RASPORED
ODRŽAVANJA"
u
uputstvu za upotrebu.
NORMALNI USLOVI
Normalnim uslovima vožnje smatraju se
svakodnevni tipiþni uslovi. Potrebno je
pridržavati
se
redovnih
servisnih
intervala.
OTEŽANI USLOVI
Ukoliko vozilo radi pod bilo kojim
sledeüim navedenim uslovima, neke od
predvidenih servisnih radova potrebno je
þešüe izvršavati.
•
•
•
•
•
•
•
•
Uþestala vožnja kraüa od 10 km.
Dugo stajanje u mestu i/ili spora
vožnja u gradskom saobraüaju.
Vožnja u uslovima sa puno prašine.
Vožnja na planinskim terenima.
Vuþa prikolice.
Vožnja u gustom gradskom saobraüaju
pri spoljašnjoj temperaturi koja
obiþno dostiže 32 °C ili više.
Korišüenje vozila kao taksi, policijsko
ili dostavno vozilo.
ýeste vožnje pri niskim spoljašnjim
temperaturama (ispod nule).
ODRŽAVANJE VOZILA 7-3
RASPORED ODRŽAVANJA
Rasporedi servisa
Interval održavanja
Godišnje/na svakih 15.000 km (koji ranije nastupi)
Održavanje I – koristiti Održavanje I za prvi servis ili ukoliko je prethodno obavljeno Održavanje II.
Održavanje II – koristiti Održavanje II ukoliko je prethodno obavljeno Održavanje I.
Vozila sa sistemom nadzora životnog veka ulja – ako lampica za zamenu ulja svetli i ako je prošlo 10 meseci ili više od prethodnog održavanja, onda treba
obaviti i relevantne postupke održavanja.
Broj
Održavanje I
Održavanje II
1
Zameniti motorno ulje i filter.
Servis
Z
Z
2
Proveriti da li ima tragova curenja ili ošteüenja.
K
K
3
Proveriti filter vazduha motora.
K
K
4
Pregledati pritisak u pneumaticima i proveriti pohabanost.
K
K
5
Proveriti sistem koþnica.
K
K
6
Pregledati nivo rashladne teþnosti motora i nivo teþnosti za pranje vetrobranskog
stakla i doliti po potrebi.
K
K
7
Proveriti vešanje i delove upravljaþa.
K
K
8
Proveriti metlice brisaþa i funkciju spoljašnjeg osvetljenja.
K
K
9
Proveriti pogonske kaiševe.
K
K
10
Obaviti sve potrebne dodatne servisne radove - vidi primenljivo poglavlje.
K
K
7-4 ODRŽAVANJE VOZILA
Broj
11
Servis
Održavanje I
Održavanje II
K
K
Proveriti kampanje popravki i opoziva.
Održavanje II – obaviti sve postupke servisiranja kao za Održavanje I, ukljuþujuüi
sledeüe:
12
Zameniti koþionu teþnost.
Z
13
Proveriti sistem hlaÿenja motora.
K
14
Proveriti delove sistema zaštite.
K
15
Proveriti pogonske sisteme i delove prenosnog sistema vozila.
K
16
Podmazati delove karoserije.
K
K – proveriti opisane stavke i odgovarajuüe delove. Ukoliko je potrebno korigovati, oþistiti, osvežiti, podesiti ili zameniti.
Z – zameniti ili promeniti.
Broj
Opis
Captiva
17
Zameniti filter za polen
Na svakih 15.000 km/godišnje
18
Zameniti filter za vazduh
Na svakih 60.000 km/na svake 4 godine
19
Zameniti sveüice
Na svakih 150.000 km/na svakih 10 godina
20
Zameniti filter za dizel gorivo
Na svakih 60.000 km/na svake 2 godine
21
Zameniti rashladnu teþnost motora
Na svakih 240.000 km/na svakih 5 godina
22
Zameniti ulje automatskog menjaþa
Normalni uslovi: na svakih 150.000 km
Otežani uslovi: na svakih 75.000 km
23
Zameniti lanac faze razvoda
Na svakih 240.000 km/na svakih 10 godina
ODRŽAVANJE VOZILA 7-5
Napomene
Stavka
održavanja
Napomena
1
Zameniti svake godine ili kada zasvetli lampica za promenu ulja za motor. Pri þestim hladnim startovima i
vožnji u hladnim uslovima, ulje treba þešüe menjati. Na to ukazuje lampica za zamenu motornog ulja.
2
Gubitak teþnosti u bilo kom sistemu vozila može da ukazuje na problem. Sistem treba proveriti i popraviti, a
nivo teþnosti prekontrolisati. Dodati teþnost po potrebi.
3&17
Pri þestoj vožnji u prašnjavim uslovima, þešüe proveravati filter.
Pri þestoj vožnji u prašnjavim uslovima, možda filter treba þešüe da se menja.
5
Vizuelno proveriti da koþioni vodovi i creva nisu zaglavljeni, probušeni, naprsli, pohabani itd. Proveriti
pohabanost disk ploþica i površinsko stanje diskova. Proveriti pohabanost i naprsline obloga/papuþa doboš
koþnica. Proveriti druge delove koþnica, ukljuþujuüi doboše, radne cilindre u toþkovima, þeljusti, parkirnu
koþnicu itd.
7
Vizuelno proveriti da delovi prednjeg i zadnjeg vešanja i upravljaþkog sistema nisu ošteüeni, labavi i
pohabani, kao i da su na broju. Proveriti da komponente servoupravljaþa nisu zaglavljene, naprsle, pohabane
itd.
8
Proveriti da metlice brisaþa nisu pohabane, naprsle ili zaprljane. Oþistiti vetrobran i metlice brisaþa ako su
zaprljani. Zameniti pohabane ili ošteüene metlice brisaþa.
7-6 ODRŽAVANJE VOZILA
Stavka
održavanja
Napomena
12
Ako se vozi pod otežanim uslovima: vožnja po brdovitim ili planinskim terenima, ili þesta vuþa prikolice,
koþiona teþnost üe zahtevati þešüu zamenu.
13
Vizuelno proveriti creva i zameniti ih ako su naprsla, nabrekla ili ošteüena. Proveriti sve cevi, cevne spojnice
i stege; zameniti ih originalnim delovima po potrebi. U cilju pravilne funkcije, preporuþuje se test pod
pritiskom rashladnog sistema i pritisnog poklopca i spoljašnje þišüenje hladnjaka i kondenzatora klima
ureÿaja.
14
Proveriti ispravnost lampice podsetnika za sigurnosni pojas i sklopova sigurnosnih pojaseva. Proveriti da li
su svi drugi delovi sistema sigurnosnih pojaseva zategnuti i neošteüeni. Otkloniti sve ono što može da
onemoguüi funkciju sistema sigurnosnih pojaseva. Zameniti sve pokidane ili pohabane sigurnosne pojaseve.
16
Podmazati sve cilindre u bravama, kao i šarke i jeziþke na vratima, poklopcu motornog prostora i poklopcu
prtljažnika. U korozivnoj sredini možda üe biti neophodno þešüe podmazivanje. Nanošenjem silikonske
masti na zaptivnu gumu oko stakla pomoüu þiste krpe, produžava se radni vek gume, poboljšava zaptivanje i
spreþava zaglavljivanje ili škripanje.
Opšti podaci o
automatskom
menjaþu
Zameniti teþnost automatskog menjaþa i filter ako je vozilo uglavno voženo pod jednim ili više od
navedenih uslova:
• Vožnja u gustom gradskom saobraüaju pri spoljašnjoj temperaturi koja obiþno dostiže 32 °C ili više.
• Vožnja na brdovitim ili planinskim terenima.
• ýešüa vuþa prikolice.
• Korišüenje vozila kao taksi, policijsko ili dostavno vozilo.
ODRŽAVANJE VOZILA 7-7
Stavka
održavanja
Opšti podaci o
kaiševima
Opšti podaci
Stanje i pritisak
pneumatika
Centriranje
toþkova
Napomena
Vizuelno proveriti kaiševe u pogledu habanja, prekomernih napuknuüa, ili oþigledna ošteüenja. Ako je
potrebno zamenite kaiš,
Proveriti da li svi sistemi funkcionišu neometano i bez zaglavljivanja i da li su svi delovi neošteüeni i na
broju. Zameniti delove po potrebi.
Sve prekomerno istrošene delove zamenuti.
Proveriti pritisak u pneumaticima, pomoüu instrumenta za merenje, pre vožnje i svaki put kada punite
rezervoar gorivom ili najmanje jednom meseþno.
Ukoliko je potrebno, meÿusobno izmeniti i izbalansirati toþkove.
8
TEHNIýKI PODACI
• IDENTIFIKACIONI BROJEVI ................................. 8-2
• ULJE ZA MOTOR .................................................. 8-4
• TABELA TEýNOSTI ............................................. 8-3
• SPECIFIKACIJE VOZILA ...................................... 8-5
8-2 TEHNIýKI PODACI
IDENTIFIKACIONI BROJEVI
IDENTIFIKACIONI BROJ VOZILA
(VIN)
Identifikacioni broj vozila (VIN) je
utisnut blizu sredine požarnog zida.
IDENTIFIKACIONA PLOýICA
Identifikaciona ploþica
motornom prostoru.
se
nalazi
u
Kod nekih modela, nalepnica je
priþvršüena za donji deo srednjeg stuba.
TEHNIýKI PODACI 8-3
TABELA TEýNOSTI
Stavka
Ulje za motor
(ukljuþujuüi filter za ulje)
Teþnost za hlaÿenje motora
Ulje za automatski menjaþ
Koliþina
Klasifikacija
2.4D
4,7L
3.0D
5,7L
2.2 DSL
5,6L
dexos2
Proþitati dodatne informacije u delu "Ulje za motor"
u poglavlju 6.
2.4D
8,5L
3.0D
10,9L
2.2 DSL
9,1L
2.4D / 3.0D
8,465L
2.2 DSL
8,765L
Ulje za ruþni menjaþ
1,8L
Teþnost za koþnicu
0,67L
Teþnost kvaþila
0,053L
Ulje za servo upravljaþ
DEX-COOL
DEXRON® VI
BoT402
DOT 4
1,1L
DEXRON® VI
Teþnost za reduktor
AWD
0,8 ± 0,1L
Sintetiþki hipoid 75W-90
Teþnost sklopa diferencijala
AWD
0,6 ± 0,05L
Sintetiþki hipoid 75W-90
8-4 TEHNIýKI PODACI
ULJE ZA MOTOR
Motor
Viskozitet treba izabrati prema spoljašnjoj temperaturi. Ne menjati viskozitet u
sluþaju manjih temperaturnih promena.
TEHNIýKI PODACI 8-5
SPECIFIKACIJE VOZILA
PODACI MOTORA
Motor
2.4D
3.0D
DSL (163PS)
DSL (184PS)
4
6
4
4
2384
2997
2231
2231
Izlazna snaga [kW] pri o/min
123 pri 5600
190 pri 6900
120 pri 3800
135 pri 3800
Maksimalan obrtni moment [Nm]
pri o/min
230 pri 4600
288 pri 5800
350 pri 2000
400 pri 2000
Benzin
Benzin
Dizel
Dizel
2.4D
3.0D
DSL (163PS)
DSL (184PS)
Broj cilindara
Radne zapremine [cc]
Vrsta goriva
MAKSIMALNA BRZINA
Ruþni menjaþ (km/h)
Automatski menjaþ (km/h)
190 (FWD)
186 (AWD)
175
–
198
189 (FWD)
188 (AWD)
184 (FWD)
182 (AWD)
200
191
8-6 TEHNIýKI PODACI
POTROŠNJA GORIVA - EMISIJA CO2
Gradska [l/100 km]
Meÿugradska [l/100
km]
Kombinovana [l/100
km]
CO2 [g/km]
2.4D
FWD MT
11,7
2.4D
AWD MT
12,2
2.4D
AWD AT
12,8
3.0D
DSL(163PS) DSL(163PS)
DSL
AWD AT FWD MT FWD AT AWD MT
15,5
8,4
9,8
8,5
DSL
AWD AT
10,0
7,4
7,6
7,4
8,0
5,3
6,2
5,5
6,4
8,9
9,3
9,3
10,7
6,4
7,5
6,6
7,7
210
219
219
252
170
198
174
203
OSNOVNA TEŽINA SA VOZAýEM (75 KG)
Pogon na prednjim
toþkovima (kg)
Pogon na svim
toþkovima (kg)
MT
AT
MT
AT
2.4D,
5 sedišta
1768~1848
1843~1923
1868~1948
2.4D,
7 sedišta
1793~1873
1848~1948
1893~1973
3.0D,
5 sedišta
1890~1970
3.0D,
7 sedišta
1915~1995
DSL,
5 sedišta
1853~1933
1878~1958
1928~2008
1953~2033
DSL,
7 sedišta
1878~1958
1903~1983
1953~2033
1978~2058
TEHNIýKI PODACI 8-7
DIMENZIJE
KOLIýINE PUNJENJA
Dužina [mm]
4673
Motor
Širina [mm]
1849
Rezervoar goriva [l]
Visina (sa krovnim nosaþem) [mm]
1756
Ulje za motor [l]
Osovinsko rastojanje [mm]
2707
Razmak toþkova (napred) [mm]
1569
Razmak toþkova (nazad) [mm]
1576
Minimalan polupreþnik okretanja
vozila [m]
11,87
2.4D
3.0D
Dizel
65
4,7
5,7
5,6
8-8 TEHNIýKI PODACI
PRITISCI PNEUMATIKA
Dimenzija
pneumatika
Dimenzija
toþka
235/60R17
17x7J
235/55R18
18x7J
235/50R19
19x7J
T155/90R16
(privremeno)
16X4T
Pritisak (psi/bar/kPa)
Napred
Manje od 4 putnika: 35/2,4/240
(Ekonomiþan pritisak: 38/2,6/260)
Više od 5 putnika, sa prikolicom:
35/2,4/240
60/4,2/420
Nazad
Manje od 4 putnika: 35/2,4/240
(Ekonomiþan pritisak: 38/2,6/260)
Više od 5 putnika, sa prikolicom:
41/2,8/280
60/4,2/420
9
UPUTSTVO
NAVIGACIONOG SISTEMA
0. UVOD I FUNKCIJA SISTEMA ..................................... 9-3
0.1 UVOD ..................................................................... 9-3
0.2 FUNKCIJA SISTEMA ..........................................9-20
1. DOBRO DOŠLI U NAVIGACIONI SISTEM ................9-27
1.1 MERE PREDOSTROŽNOSTI ..............................9-27
1.2 UVOD U NAVIGACONI SISTEM .........................9-27
2. POýETAK RADA .......................................................9-28
2.1 BRZ PREGLED ....................................................9-28
2.2 POýETAK RADA .................................................9-29
2.3 KARTE ZA NAVIGACIJU PO RUTI
I SLOBODNU NAVIGACIJU ................................9-30
2.4 TASTATURE ........................................................9-34
3. IZBOR ODREDIŠTA – IDI NA? ..................................9-35
3.1 PRETRAŽIVANJE ODREDIŠTA PO ADRESI .....9-36
3.2 PRETRAŽIVANJE ODREDIŠTA PREMA
POI TAýKI ........................................................... 9-40
3.3 IZBOR JEDNOG ODREDIŠTA U
SKORAŠNJIM ODREDIŠTIMA ........................... 9-45
3.4 IZBOR JEDNE TAýKE NA KARTI KAO
ODREDIŠTA ........................................................ 9-46
3.5 PRETRAŽIVANJE ODREDIŠTA PO
KOORDINATAMA ............................................... 9-47
3.6 IZBOR JEDNOG ODREDIŠTA IZ ADRESARA .. 9-48
3.7 POŠTANSKI BROJ ZA UK .................................. 9-49
3.8 IDI KUûI ............................................................... 9-50
4. PLAN PUTA ............................................................... 9-51
4.1 UPRAVLJANJE ODREDIŠTEM .......................... 9-52
4.2 OPCIJE PUTA ..................................................... 9-52
4.3 IZBOR REŽIMA NAVIGACIJE ............................ 9-53
5. NAVIGACIJA ............................................................. 9-55
5.1 OPCIJE KARTE .................................................. 9-56
5.2 INFORMACIJE PUTA ......................................... 9-58
5.3 PLAN PUTA ........................................................ 9-58
5.4 ZAOBILAZAK ...................................................... 9-59
5.5 PRERAýUNAVANJE .......................................... 9-59
5.6 PREKID ............................................................... 9-60
5.7 AUTOMATSKO NAVOĈENJE ............................ 9-60
6. PODEŠAVANJA ........................................................ 9-60
6.1 JAýINA ZVUKA ................................................... 9-61
6.2 BEZBDENOSNO UPOZORENJE ....................... 9-62
6.3 SNIMANJE TRASE PUTOVANJA ...................... 9-63
6.4 UPRAVLJANJE ADRESAROM .......................... 9-63
6.5 DAY/NIGHT MODE SWITCH
(PREKIDAý ZA DNEVNI/NOûNI REŽIM) ...........9-64
6.6 PODEŠAVANJE KUûNE ADRESE .....................9-65
6.7 GPS STATUS .......................................................9-65
6.8 JEZIK ...................................................................9-66
6.9 DESNA/LEVA STRANA VOŽNJE .......................9-66
6.10 MERNA JEDINICA .............................................9-67
6.11 UKLJ./ISKLJ. DISPLEJA BRZINE VOŽNJE .....9-67
6.12 O SISTEMU ........................................................9-67
7 DODATAK ...................................................................9-68
7.1 PAŽNJA ...............................................................9-68
7.2 IKONE ZA POI TAýKE ........................................9-70
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-3
0.1 UVOD
1. POýETAK RADA
Informacije o bezbednom korišüenju
Pre korišüenja sistema za navigaciju,
proþitajte
sledeüe
informacije
o
bezbednom korišüenju. Pri korišüenju
sistema, pridržavajte se ovih pravila za
bezbedno korišüenje da ne bi došlo do
telesnih povreda i ošteüenja imovine.
Saobraüajni propisi imaju veüi prioritet od
svih uputstava sistema za navigaciju.
Uvek poštujte postavljene saobraüajne
znakove, ograniþenja brzine i druga
ograniþenja na putu.
Tokom vožnje, nemojte gledati u displej
duže od jedne sekunde ili sliþno, ali samo
onda kad vi mislite da je to bezbedno.
Radi
Vaše
sigurnosti,
nemojte
upotebljavati komande sistema tokom
vožnje. To može skrenuti pažnju vozaþa i
rezultirati ozbiljnom nesreüom. Parkirajte
vozilo na bezbedno mesto pre upravljanja
sistemom.
9-4 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
Ne rastavljajte i ne modifikujte ureÿaj.
Ako to uradite, može doüi do nesreünog
sluþaja, vatre ili elektriþnog udara.
Nemojte ga politi vodom ili umetati
strane predmete u njega. To može dovesti
do pojave dima, vatre ili strujnih udara.
Ne koristite sistem ako neispravno radi,
npr. ako se ekran zamrzava ili zvuk gubi.
Neprekidnim korišüenjem sistema može
doüi do nesreüe.
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-5
Nemojte
parkirati
vozilo
na
nedozvoljenom mestu da bi upravljali
sistemom.
Odaberite razliþita podešavanja jaþine
zvuka kako bi se akustiþki signali izvan
vozila þuli u svakom trenutku.
Proveriti jaþinu zvuka pre ukljuþivanja
ureÿaja. Ako je jaþina zvuka pojaþana
prilikom ukljuþivanja, visok nivo zvuka
koji üe se zaþuti može oštetiti Vaš sluh.
9-6 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
Ne koristite sistem kada motor ne radi.
Ovim se može isprazniti akumulator
vozila. Motor mora uvek da radi kada se
sistem koristi.
Ne pritiskajte ekran previše. Ovo može
dovesti do kvara sistema.
ýistiti samo sa krpom blago navlaženom
vodom. Ne koristiti hemijska ili druga
sredstva za þišüenje, jer mogu oštetiti
ekran.
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-7
Ne stavljajte predmete na instrument
tablu. Mogu da ometaju senzor koji
reguliše prednja svetla i osvetljenje
displeja.
Ne postavljajte predmete na instrument
tablu ili policu kod zadnjeg prozora.
Ovim možete omesti satelitski signal
GPS-a i prouzrokovati netaþan rad
sistema.
Reflektujuüa
metalna
obloga
na
vetrobranu vozila može da ometa prijem
GPS signala.
9-8 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
Ukoliko se razbije panel od teþnog
kristala, ne sme se doüi u kontakt sa
teþnošüu koja dolazi iz unutrašnjosti
panela. To može dovesi do paljenja
površine.
Komponente ureÿaja
•
3 TRIP: informacije o vožnji
Pri sluþajnom gutanju teþnosti, odmah
idite kod lekara.
• Ukoliko teþnost dospe u oþi ili na
kožu, isprati sa velikom koliþinom
vode i odmah se javite lekaru.
Nikada ne ubacujte SD karticu
nepravilnog oblika u otvor za SD karticu.
Kartica može da se zaglavi ili ošteti otvor.
Zamenu ureÿaja tada plaüa korisnik.
Ureÿaj možda neüe pravilno raditi u
ekstremno hladnom ili toplom vremenu.
Ponovo obezbedite normalnu okolnu
temperaturu u cilju pravilnog korišüenja.
Komandna tabla
1 NAVI: navigacija
2 MENU: glavni meni
4 DIM: prebacivanje displeja sa dnevnog
na noüni ekran i obrnuto.
5 Otvor za SD karticu
6 USB konektor
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-9
Upravljaþ
1 Ukljuþivanje/iskljuþivanje
2 Prelazak na sledeüu
muziþku numeru
stanicu
ili
Za nalaženje sledeüe stanice u
izabranom frekvencijskom podruþju
ili sledeüe muziþke numere
3 Promena režima
Svaki put kad se pritisne dugme,
prebacuje se izmeÿu AM, FM, CD,
AUX, navigacionog i multimedijalnog
režima.
4 Podešavanje jaþine zvuka
Z PAŽNJA
Zavisno od tipa vozila, prekidaþi na
upravljaþu možda nisu dostupni.
• Ako u kratkim vremenskim
intervalima uzastopno pritiskate
MODE ili SEEK dugme, može
doüi do CPU preoptereüenja i
pada sistema.
2. OSNOVNE OPERACIJE
Startovanje sistema
Sistem navigacije startuje kada je kontakt
brava stavljena u ACC ili ON položaj.
Kada sistem startuje, displej prikazuje
zadnje korišüen režim
9-10 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
Napajanje se iskljuþuje kada se motor
zaustavi. Nakon zaustavljanja motora,
sistem radi 30 sekundi da bi memorisao
podatke.
Z PAŽNJA
• Zadnje
korišüen
režim
je
memorisan kada se iskljuþi motor.
• Ako startujete sistem u roku od
30 sekundi od vaÿenje kljuþa,
sistemu nije potrebno vreme za
startovanje.
• Sistem se resetuje kada se dugmad
MENU i TRIP drže 10 sekundi.
Dugmad treba otpustiti kada
sistem ponovo poþne da se
pokreüe.
Sistemske komande
Sledeüa
dugmad
se
navigacionom sistemu.
Glavni meni
nalaze
1 NAVI: navigacija
2 MENU: glavni meni
3 TRIP: informacije o vožnji
4 DIM: promena osvetljenja
na
Ekran za glavni meni se prikazuje kada se
pritisne hardverski taster MENU. Sa ovog
displeja možete uüi u sve funkcije
navigacionog sistema. Ekranska dugmad
üe biti oznaþena kada funkcija može da se
koristi, odnosno neüe moüi da se koriste
kada funkcija ne može da se koristi.
1 Navigacija
2 MP3
3 Movie (Film)
4 Trip Information (Informacije o putu)
5 ATC Information
ATC-u)
(Informacije
6 Settings (Podešavanja)
o
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-11
MP3
! Sledeüi fajl
Movie (Film)
1 Informacije o fajlu
@ Viši folder
1 Trenutni folder
2 Vreme reprodukcije
# Sluþajan raspored
2 Lista fajlova
3 Status reprodukcije
3 Viši folder
4 Trenutni folder
4 Kontrola liste
5 Lista fajlova
6 Ponavljanje
7 Kontrola liste
8 Prekid reprodukcije
9 Prethodni fajl
- Reprodukcija/pauza
Lista filmova
9-12 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
5 Prekid reprodukcije
Trip (Put)
ATC
6 Prethodni fajl
1 Resetovanje proseþne brzine vozila
7 Reprodukcija/pauza
2 Resetovanje vremena vožnje
8 Sledeüi fajl
9 Lista fajlova
3 Resetovanje
goriva
- Ponavljanje
4 Proseþna brzina vozila
! Uklj./isklj. prikaza na celom ekranu
5 Vreme vožnje
Osim onda kada se dugme ATC pritisne u
glavnom meniju, informacije o ATC-u se
prikazuju u dnu ekrana pri svakoj
promeni informacija relevantnih za
klimatizaciju, kao što su temperatura,
protok vazduha itd. Ovaj iskaþuüi ekran
se prikazuje 5 sekundi.
@ Status reprodukcije
6 Proseþna potrošnja goriva
proseþne
potrošnje
7 Domet sa preostalim gorivom
8 Kompas displeja
9 Povratak u glavni meni
Reprodukcija filma
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-13
Z PAŽNJA
• Ako želite da saznate detaljnije
ATC
informacije,
pogledajte
poglavlje klima sistema.
Settings (Podešavanja)
1 Kalibracija ekrana osetljivog na dodir
2 System
Information
informacije)
(Sistemske
3 System
Upgrade
nadogradnja sistema)
(Softverska
4 Navigation Upgrade
nadogradnja navigacije)
(Softverska
5 User
Preference
podešavanja)
(Korisniþka
9-14 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
Sistemsko podešavanje
Ekran
Jaþina zvuka
Kada pritisnete hardverski taster DIM,
sistem prigušuje osvetljenje na vrednost
od 70%.
1. MP3, film, FM/AM i CD
Možete podesiti jaþinu zvuka
okretanjem dugmeta za audio sistem
ili pritiskom prekidaþa na upravljaþu.
Ako pritisnete dugme za jaþinu zvuka,
zvuk se utišava. Pritisnite ga ponovo
za ponovno ukljuþivanje zvuka.
Zvuk iskljuþujete kada dugme za
jaþinu zvuka držite 3 sekunde.
Prilikom iskljuþivanja, na ekranu se
prikazuju informacije o ATC-u.
2. Navigacija
Možete menjati nivoe jaþine zvuka
glasovnog
navoÿenja
samo
u
navigacionom režimu. Možete takoÿe
birati za iskljuþivanje glasovnog
navoÿenja.
Ne možete poveüati ili smanjiti jaþinu
zvuka pri davanju navigacionih
informacija u odnosu na druge audio
izvore.
Postoje 3 koraka
osvetljenosti displeja.
(ukljuþivanje
ukljuþivanje)
->
za
50%
podešavanje
->
70%
->
Pritisnite
hardverski
taster
DIM
3 sekunde za iskljuþivanje displeja.
Prilikom iskljuþivanja ekrana, funkcija
GPS pozicioniranja i dalje funkcioniše.
Ekran
se
ukljuþuje
ponovnim
pritiskanjem bilo kog hardverskog tastera.
Z PAŽNJA
• Osvetljenje ekrana se automatski
podešava prema spoljašnjem
osvetljenju.
Ne
stavljajte
predmete
na
instrument tablu.
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-15
Touch (Dodir)
Settings (Podešavanja)
Touch (Dodir):
osetljivog na dodir
kalibracija
ekrana
System
Information
(Sistemske
informacije): prikaz informacija o
softveru sistema za navigaciju
System Upgrade (Softverska nadogradnja
sistema)
Navigation
Upgrade
nadogradnja navigacije)
(Softverska
User
Preference
(Korisniþka
podešavanja): prilagoÿavanje sistema
korisniþkim potrebama
Možete kalibrisati displej na dodir
ukoliko ne reaguje precizno na Vaše
dodire.
Dodirnite olovkom cilj po sredini. Kada
se cilj pomeri na drugi položaj, dodirnuti
novi cilj. Ponavljajte postupak sve dok se
kalibracija ne završi.
System Information (Sistemske
informacije)
Opcija prikazuje trenutnu verziju sistema.
H/W: hardver
S/W: softver
O/S: operativni sistem
GPS: GPS firmver
9-16 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
System Upgrade (Softverska
nadogradnja sistema)
Stavite SD karticu sa moguünošüu
nadogradnje u otvor za SD karticu
(raspitajte se u vezi sa SD karticom sa
moguünošüu nadogradnje kod ovlašüenog
dilera za GM).
Pritisnite hardverski taster MENU i
dodirnite
dugme
"Settings"
(Podešavanja).
Pritisnuti dugme softverska nadogradnja
sistema.
Pritisnuti "UPGRADE" dugme za
softversku nadogradnju sistema. Ako
Vam
nije
potrebno
softverska
nadogradnja odreÿenog sistema, pritisnuti
"check out" za iskljuþivanje.
Z PAŽNJA
• Nemojte vaditi SD karticu/USB,
iskljuþiti motor, ili operativni
sistem
tokom
procesa
nadogradnje softvera, kako bi
izbegli kvar sistema.
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-17
Navigation Upgrade (Softverska
nadogradnja navigacije)
Stavite SD karticu sa moguünošüu
nadogradnje u otvor za SD karticu
(raspitajte se oko nabavke navigacione
SD kartice sa moguünošüu nadogradnje
kod ovlašüenog dilera za GM).
Pritisnite hardverski taster MENU i
dodirnite dugme "Settings" (Podešavanja).
Pritisnuti dugme softverska nadogradnja
navigacije.
Pritisnuti "UPGRADE" dugme
softversku nadogradnju navigacije.
za
Z PAŽNJA
• Zavisno od veliþine fajla, potrebno
je oko 25 minuta za softversku
nadogradnju.
9-18 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
User Preference (Korisniþka
podešavanja)
Navigacioni sistem se može podesiti da
bude što lakši za korišüenje. Možete
podesiti merne jedinice displeja, jezik,
vremensku zonu.
Potvrdite izbor pritiskanjem dugmeta
"Save" (Memoriši).
NAPOMENA
Kada se za jedinicu zapremine
izabere "Gallon" (Galon), u
informacijama o putu jedinica za
rastojanje se automatski menja u
"Miles" (Milje).
Display Unit (Jedinica na displeju)
Jezik
Ova opcija vam omoguüava da promenite
mernu jedinicu u sistemu.
Distance (Rastojanje): Miles (Milje)
ili Kilometers (Kilometri)
Temperature (Temperatura): Celsius
(Celzijus) ili Fahrenheit (Farenhajt)
Volume (Zapremina): Liter (Litar) ili
Gallon (Galon)
Odaberite željeni jezik. U glavnom
meniju sistem može da prikaže tekst na
11 jezika. U meniju za navigaciju na
11 jezika može da se prikaže tekst,
odnosno da se þuju glasovne komande.
Time Zone (Vremenska zona)
Koristite dugme
za podešavanje
odgovarajuüe vremenske zone.
Proverite da li u vašoj vremenskoj zoni
važi letnje/zimsko raþunanje vremena
(letnje/zimsko raþunanje vremena nije
automatski podešeno).
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-19
•
Lista vremenske zone koju možete izabrati.
Time Zone (Vremenska zona)
Romansko standardno vreme
Standardno GMT vreme
Displej
(GMT+01:00) Brisel
(GMT+00:00) London
Standardno zapadnoevropsko vreme
(GMT+01:00) Amsterdam
Standardno srednjoevropsko vreme
(GMT+01:00) Sarajevo
Standardno srednjoevropsko vreme
(GMT+01:00) Beograd
Standardno GTB vreme
(GMT+02:00) Bukurešt
9-20 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
0.2 FUNKCIJA SISTEMA
•
1. Multimedija
MP3
Standard MP3 fajla koji se može reprodukovati
Tip kompresije
Frekvencija uzorkovanja
Brzina u bitovima
Maksimalan broj direktorijumskih
slojeva
Maksimalan broj znakova za ime
foldera/fajla
Skup znakova za ime foldera/fajla
Maksimalan broj foldera
Maksimalan broj fajlova
ID3 oznaka
•
MPEG-1 Audio Layer III
8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1; 48 kHz
8~320 Kbps
8
64 bajta
Od A do Ž, od 0 do 9, _ (donja crta)
256
512
Verzija 1.0, verzija 1.1, verzija 2.2, verzija 2.3
i verzija 2.4
Za postojani audio kvalitet pri
reprodukciji,
preporuþuje
se
nepromenljiva brzina u bitovima od
96, 128 i 192 Kbps sa frekvencijom
uzorkovanja od 44,1 kHz.
Ako bit brzina prekoraþi 192 kbps,
može doüi do preskakanja zvuka
tokom reprodukcije MP3 fajlova.
Koristiti 192 kbps ili nižu brzinu bita
za MP3.
Z PAŽNJA
• Svaki fajl koji nije MP3 fajl
takoÿe se raþuna kao fajl.
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-21
Naþin korišüenja MP3 plejera
Pritisnite hardverski taster MENU i
dodirnite dugme MP3.
Pritisnuti MODE dugme na upravljaþu
dok se ne prikaže MP3 plejer.
Režim se menja kad pritisnete prekidaþ na
upravljaþu.
AM h FM h CD h AUX h
NAVI h Multimedia h povratak na AM.
1 Informacije o fajlu: prikazuje se fajl
koji se trenutno reprodukuje.
8 Prekid reprodukcije
2 Vreme reprodukcije
9 Prethodni fajl: bira se prethodni
muziþki fajl.
3 Status reprodukcije
- Reprodukcija/pauza
4 Trenutni folder: prikazuje se nivo fajla
koji se trenutno reprodukuje.
! Sledeüi fajl: bira se sledeüi muziþki
fajl.
5 Lista fajlova
@ Viši folder: prikazuje se sledeüi viši
nivo foldera.
6 Ponavljanje: ponavlja se fajl koji se
trenutno reprodukuje.
7 Kontrola liste: služi za kretanje kroz
stranice.
# Sluþajan
raspored:
reprodukcija
pesama po sluþajnom rasporedu.
9-22 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
Movie (Film)
Podržani formati fajla
Audio
Video
DTS
Maksimalna rezolucija
•
MP3, WMA, OGG, WAV (brzina bita 128~192 kbps)
MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0
Nije podržano
800 x 480
•
•
•
Z PAŽNJA
Film sa rezolucijom veüom od
800x480 možda neüe biti pravilno
reprodukovan.
Pri reprodukciji filma druge
operacije mogu sporije da se
obavljaju.
Sa mešovitim režimom SD kartice/
USB-a (kombinacija audio, film i
podaci) samo audio ili fajlovi sa
filmom üe biti prepoznati i
reprodukovani,
zavisno
od
izabranog režima.
Zbog bezbednosti vozaþa, film se
može prikazati samo ako vozilo
stoji u mestu.
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-23
Naþin korišüenja plejera za filmove
1 Trenutni folder
5 Prekid reprodukcije
Pritisnite hardverski taster MENU i
dodirnite dugme "Movie" (Film).
2 Lista fajlova
6 Prethodni fajl
3 Viši folder
7 Reprodukcija/pauza
4 Kontrola liste
8 Sledeüi fajl
9 Lista fajlova
- Ponavljanje
! Uklj./isklj. prikaza na celom ekranu
@ Status reprodukcije
9-24 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
SD kartica/USB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prikljuþite USB ureÿaj nakon
ukljuþivanja motora.
Ako formatirate USB ureÿaj, izaberite
"Byte/ Sector" (Bajt/sektor) ispod
64 kilobajta.
Postoji podrška za sistem fajlova FAT
12/16/32 na USB ureÿaju. Ne postoji
podrška za sistem fajlova NTFS.
Kada izvlaþite USB ureÿaj, ponekad
se þuje þudan zvuk (šum).
Izvlaþenjem USB ureÿaja tokom
reprodukcije može doüi do kvara
ureÿaja.
Potrebno je odreÿeno vreme za
pripremu reprodukcije, u zavisnosti
od tipa USB ureÿaja ili formata fajla.
Ponekad sistem ne prepoznaje USB
razvodnik, zbog þega USB ureÿaj
treba direktno prikljuþiti.
HDD tip/CF memorija nije podržan.
Ne može se koristiti format fajla
DRM (Digital Rights Management –
upravljanje digitalnim pravima).
Z PAŽNJA
Nikada ne ubacujte SD karticu
nepravilnog oblika u otvor za SD
karticu.
Kartica može da se zaglavi ili ošteti
otvor. Zamenu ureÿaja tada plaüa
korisnik.
2. INFORMATIVNE FUNKCIJE
Trip (Put)
Informacije
putovanja
prikazuju
informacije vezane za vožnju putem
grafike.
Pritisnite hardverski taster TRIP ili MENU
i dodirnite dugme "Trip" (Put).
Pritisnite dugme
za zatvaranje.
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-25
1 Resetovanje proseþne brzine vozila
2 Resetovanje vremena vožnje
3 Resetovanje
goriva
proseþne
potrošnje
4 Proseþna brzina vozila
5 Vreme vožnje
6 Proseþna potrošnja goriva
7 Domet sa preostalim gorivom
Prikazuje procenjenu razdaljinu koju
možete preüi sa preostalom koliþinom
goriva u rezervoaru. Ova razdaljina se
procenjuje iz podataka proseþne
uštede goriva u zadnjih nekoliko
milja, tako da može varirati zavisno
od brzine, saobraüaja, itd.
8 Kompas displeja: pokazuje pravac
kretanja vozila.
ATC
9 Povratak u glavni meni
Informacije o ATC-u prikazuju stanje
klimatizacije.
* izabrati resetovanje kada zapoþinjete
putovanje ili rutu koju želite da snimite.
Pritisnite hardverski taster MENU i
dodirnite dugme ATC.
ATC informacija se takoÿe prikazuje
pritiskom dugmeta za jaþinu zvuka na
3 sekunde.
9-26 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
1 Podešavanje temperature
Zadnja kamera
2 Spoljašnja temperatura
Kada parkirate vozilo, ukljuþuje se i vodiþ
na displeju.
•
(vodiþ se pojavljuje kada
postavite u vožnju unazad).
•
3 Pravac vetra
4 Stanje klimatizacije (uklj./isklj.)
5 Stanje režima AUTO (uklj./isklj.)
menjaþ
6 Snaga vetra
•
•
•
Z PAŽNJA
Ovaj program zavisi od tipa
vozila.
Opasno je da se oslanjate samo na
zadnju kameru u neoþekivanoj
situaciji. Pažljivo proverite sve
pravce kada parkirate.
Vodiþ je optimiziran prema širini
vozila. Ali prostor za parkiranje
ne podudara uvek sa vodiþem.
Smanjite zvuk (MP3, Navigacije)
da bi þuli upozoravajuüi parking
signal.
Vaÿenje SD Kartice/USB ureÿaja
za vreme režima Kamere, može
dovesti do kvara.
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-27
1. DOBRO DOŠLI U
NAVIGACIONI SISTEM
Hvala na izboru naprednog sistema za
navigaciju ("A-Navi sistema") kao
automobilskog navigatora po Evropi. Ovo
uputstvo sadrži detaljan opis softvera za
navigaciju. Lako možete nauþiti njegovo
korišüenje; preporuþujemo da proþitate
ovo uputstvo kako bi razumeli prikaze i
korake rukovanja "A-Navi System"-a.
1.1 MERE PREDOSTROŽNOSTI
i
i
i
U cilju bezbednosti, preporuþujemo
da se A-Navi sistem koristi pre
poþetka putovanja. Ne upravljajte ANavi Systemom tokom vožnje jer to
može dovesti do udesa ili ošteüenja.
Zamolite suvozaþa da ga koristi po
potrebi.
navigaciju ne oslobaÿa vozaþa od
odgovornosti za pravilno i oprezno
ponašanje na putu.
1.2 UVOD U NAVIGACONI SISTEM
✓ Lako i brzo uþenje – Lako i za
3 minuta možete nauþiti kako da
rukujete ureÿajem.
✓ Inteligentno korišüenje više karata
– A-Navi System ne zahteva promenu
karte kada koristite navigaciju izmeÿu
segmenata karte ili država. Možete
pomerati prikaz karte u svim
pravcima
i
proveravati
POI
informacije na karti.
✓ Brzi prikaz pozicije – Možete vrlo
brzo pronaüi trenutnu poziciju i dobiti
informacije u vezi sa sledeüom
taþkom skretanja.
o lokalnim
i uslovima
prioritet od
daje A-Navi
✓ Ravnomerno pomeranje karte –
Tokom vožnje, karta se pomera goredole po ekranu kako bi vam olakšala
pregled lokacije (ili pozicije).
Iako su svi vidovi bezbednosti uzeti u
obzir pri osmišljavanju A-Navi
sistema, korišüenje sistema za
✓ Poveüanje/smanjenje – Razmera
karte se podešava shodno brzini
vožnje. To obezbeÿuje odgovarajuüi
prikaz karte.
Stalno vodite raþuna
propisima za vožnju
vožnje. Oni imaju veüi
uputstava za vožnju koje
sistem.
✓ Prekidaþ za dnevni/noüni režim –
Osvetljenje pozadine karte i boja
indikatora fiksirane pozicije mogu
ruþno da se menjaju. Ovo Vam pruža
bolji pregled karte noüu.
✓ Dve putne taþke – Dozvoljava
najviše 2 putne taþke i vodi vas prvo
do jednog, pa onda do drugog
odredišta.
✓ 23 POI kategorije – A-Navi sistem
omoguüava vrlo praktiþno i lako
pretraživanje restorana, aerodroma,
benzinskih pumpi itd.
✓ Prihvatljivo planiranje rute –
Uzima u obzir sve saobraüajne
propise prilikom planiranja putanje,
kao što su jednosmerni putevi,
zabrane skretanja i tome sliþno; osim
toga, korisnik može menjati opcije
rute zavisno od prioriteta vožnje ili
uslova.
✓ Informacije o taþkama skretanja –
Sadrži detaljne informacije o svakoj
taþki za skretanje na predloženoj ruti i
prikazuje sve taþke za skretanje duž
celog puta.
9-28 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
✓ Šematska
karta
usputnih
raskrsnica – Jasan šematski prikaz
svake usputne raskrsnice vam
garantuje blagovremeni pregled i
zadržava vas na pravoj putanji prema
odredištu.
✓ Informacije o GPS Satelitima –
Možete videti status i broj signala
primljenih od GPS satelita.
✓ Dnevnik o putanji – A-Navi sistem
evidentira informacije o putu.
Informacije mogu ponovo da se
reprodukuju i koriste pri buduüim
putovanjima.
✓ Lokacije sa više interesantnih
taþaka (POI) – Prikazuje dve ili više
interesantnih taþaka (POI) na istoj ili
susednim lokacijama.
✓ Navigacija u tunelima i podzemnim
garažama – Inercijalni navigacioni
sistem bez žiroskopa vam pomaže da
se nikada ne izgubite ako nemate GPS
signal.
✓ Terenska navigacija – Pri vožnji po
terenu, sistem automatski memoriše
trenutnu poziciju i preÿenu putanju na
karti.
✓ Vožnja levom/desnom stranom –
Možete da promenite raspored za
vožnju levom na vožnju desnom
stranom izmeÿu karte i kolone sa
informacijama o navigaciji kako biste
se pridržavali lokalnih propisa i
zahteva putnika.
2. POýETAK RADA
✓ Uklj./isklj. displeja za brzinu vozila
– Prikazuje ili skriva trenutnu brzinu
vozila.
U ovom poglavlju je dat kratak uvod o
naþinu korišüenja A-Navi sistema. Pre
nego što otkrijemo sve detaljne
funkcionalnosti koje pruža ova primena,
molimo da se uverite u to da:
✓ Stub sa znakom za autoput –
Prikazuje rastojanje od trenutne
pozicije do sledeüeg izlaza.
✓ Podrška na više jezika – Pruža
tekstualnu i glasovnu podršku na 11
jezika.
✓ Bezbednosno upozorenje o brzoj
vožnji – Bezbednosno upozorenje se
zasniva na zakonskom ograniþenju
brzine za razliþite tipove puta. Sistem
vas glasovno upozorava kada se
približite ograniþenju brzine za tu
vrstu puta. Osim toga možete podesiti
odstupanje brzine od 0 do 20%.
A-Navi sistem je dobar izbor za
automobilsku navigaciju. Lako ga možete
koristiti kucanjem na displeju i crtanjem
na karti pomoüu prstiju.
2.1 BRZ PREGLED
• A-Navi System pretražuje informacije
pozicije sa najmanje tri satelita i vaša
pozicija je utvrÿena kada je aplikacija
krenula.
Pri prvom korišüenju GPS prijemnika,
možda üe biti potrebno 2–3 minuta za
obezbeÿenje satelitskih informacija i
odreÿivanje taþne pozicije ("hladno"
pokretanje). Fiksirana pozicija ostaje u
memoriji. Pri narednom korišüenju GPS
prijemnika, biüe potrebno samo 1–3 minuta
za lociranje pozicije ("toplo" pokretanje).
Kada GPS prijemnik fiksira poziciju, sistem
odmah poþinje sa navigacijom bez
dodatnih operacija pri pokretanju
aplikacije.
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-29
2.2 POýETAK RADA
, Kada se A-Navi System ukljuþi prvi
put, sistem kreüe sa Chevrolet
"Pozdravnim" prikazom na displeju.
, Pažljivo proþitajte poruku A-Navi
sistema sa natpisom "Pažnja" i kliknite na
za ulazak na ekran "Free Navi
Map" (Karta za slobodnu navigaciju).
Potrebno je oko 15 s da se poþetni ekran
automatski zameni ekranom na kome piše
"Pažnja".
Slika 2.1 Poþetni ekran
Slika 2.2 Sistemska poruka "Pažnja"
, U poglavlju 2.3 pogledajte ikone i
dodatne informacije za kartu za slobodnu
navigaciju.
U Navigacionoj karti slobodnog izbora,
možete prepustiti sistemu bez ikakvih
radnji, da potraži putanju vaše vožnje.
Slika 2.3 Karta za slobodnu navigaciju
9-30 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
,
Da biste pristupili dodatnim
funkcijama, dodirnite "Main Menu"
(Glavni meni) u delu "Free Navi Map"
(Karta za slobodnu navigaciju) kako bi
sistem prešao na ekran "Free Navi Menu"
(Meni za slobodnu navigaciju).
U meniju za slobodnu navigaciju možete
da pristupite
sledeüim tasterskim
funkcijama A-Navi sistema:
i Dodirnite "Go
to" (Idi na) za podešavanje
jednog ili više odredišta (videti dodatne
informacije u poglavlju 3).
i
Dodirnite "Map Options" (Opcije karte)
za promenu parametara karte (videti
dodatne informacije u poglavlju 5.1).
i
Dodirnite "Settings" (Podešavanja) za
promenu
svih
parametara
za
podešavanje (videti dodatne informacije
u poglavlju 6).
iDodirnite
interventni taster "
" za
povratak sistema na kartu za navigaciju.
Kada prvi put koristite A-Navi System,
možda üete poželeti da promenite jezik
sistema. Videti dodatne informacije u
poglavlju 6.8.
Slika 2.4 Meni za slobodnu navigaciju
2.3 KARTE ZA NAVIGACIJU PO RUTI
I SLOBODNU NAVIGACIJU
Ekran karte za navigaciju po ruti ili
slobodnu navigaciju najþešüe se koristi u
A-Navi sistemu. Na ekranu karte za
slobodnu navigaciju prikazuje se trenutak
"hladnog" pokretanja A-Navi sistema,
dok se na karti za navigaciju po ruti
prikazuje trenutak nastavljanja poslednje
navigacije nakon ponovnog pokretanja
sistema. Razlike izmeÿu navigacije po
ruti i slobodne navigacije date su u
poglavlju 4.3.
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-31
Slika 2.5 Karta za navigaciju po ruti
9-32 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
Slika 2.6 Navigaciona karta slobodnog izbora
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-33
1. Ikona automobila – Oznaþava
trenutnu poziciju i pravac vožnje.
2. Znak za skretanje – Srebrna strelica
pokazuje put kojim treba iüi nakon
taþke za skretanje kojoj se vozilo
približava.
3. Trenutni put – Polje je prazno ako
put nema ime.
4. Sledeüi put – Pokazuje ime sledeüeg
puta kome se vozilo približava.
5. Šema skretanja – Pokazuje strukturu
puta pri sledeüem skretanju; kada se
dodirne ova ikona, sistem objavljuje
informacije o sledeüem skretanju, kao
što je "Za oko 900 metara skrenuti
levo".
6. Rastojanje do sledeüeg skretanja –
Pokazuje virtuelno rastojanje do
sledeüe taþke za skretanje.
7. Traka napredovanja rastojanja
8. Current Speed (Trenutna brzina) –
Pokazuje trenutnu brzinu vožnje.
9. Distance-to-go (Preostalo rastojanje)
– Pokazuje preostalo rastojanje od
poþetne taþke do odredišta ili sledeüe
putne taþke.
10. Procenjeno vreme dolaska –
Pokazuje procenjeno vreme dolaska
na odredište.
11. Upozorenje o brzini – Pokazuje
kameru za brzinu ispred vozila i njeno
ograniþenje brzine.
12. GPS status – Dodirnite za prikaz
GPS statusa: siva boja oznaþava da je
GPS signal slab ili da nije fiksiran,
dok zelena oznaþava da je fiksiran.
13. Jaþina zvuka – Dodirnite da biste
podesili jaþinu zvuka pri glasovnom
navoÿenju.
14. Kompas – Pokazuje sever na karti.
15. Traka za razmeru
razmeru karte.
–
Pokazuje
16. Dugme za uveüanje – Dodirnite da
biste uveüali kartu.
17. Dugme za umanjenje – Dodirnite da
biste umanjili kartu.
18. Main Menu (Glavni meni) –
Dodirnite za ulazak u meni za
navigaciju po ruti (videti dodatne
informacije u poglavlju 5).
19. Brzina vožnje – Pokazuje trenutnu
brzinu vožnje.
20. Geografska
dužina/širina
–
Pokazuje geografsku dužinu i širinu
trenutnog centra karte.
21. Current Time (Trenutno vreme)
22. Main Menu (Glavni meni) –
Dodirnite za ulazak u meni za
slobodnu navigaciju (videti dodatne
informacije u poglavlju 5).
9-34 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
2.4 TASTATURE
A-Navi sistem ima tastaturu u abecednom
formatu koja sadrži latiniþna slova,
brojeve, znakove interpunkcije i posebne
znakove/simbole za 30 jezika.
ABC- tip tastatura sadrži samo slova.
:
dodirnite za prikaz brojeva i
znakova interpunkcije.
:
dodirnite
za
prebacivanje
tastature
sa
specijalnim
simbolima za druge države.
:
dodirnite za povratak
abecednu tastaturu.
:
razmaknica.
:
dodirnite za brisanje poslednjeg
unetog slova.
: dodirnite za prikaz specijalnih
znakova za nemaþki jezik.
Slika 2.7 Tastatura u abecednom formatu
Slika 2.8 Numeriþka tastatura
na
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-35
: dodirnite za povratak
prethodni ekran.
na
3. IZBOR ODREDIŠTA –
IDI NA?
:dodirnite za prikaz lokacije sa
oznaþenim zapisom na karti.
Za navigaciju pomoüu A-Navi sistema ili
planiranje rute, prvo unesite odredište, a
zatim proraþunajte rutu.
:potvrdite
izbor.
Na "Free Navi Map" (Karta za slobodnu
navigaciju) (slika 3.1) dodirnite "Main
Menu" (Glavni meni) za ulazak u "Free
Navi Menu" (Meni za slobodnu
navigaciju) (slika 3.2) , a zatim dodirnite
"Go to" (Idi na) za ulazak u "Search
Menu" (Meni za pretragu) (slika 3.3).
tasterski
unos
Slika 2.9 Tastatura sa specijalnim
ili
Slika 3.1 Navigaciona karta slobodnog
Slika 3.2 Meni Navigacije slobodnog
9-36 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
U meniju za pretragu A-Navi sistem
pruža šest naþina za odreÿivanje adrese,
grada, POI taþke (interesantne taþke) i
drugih lokacija koje možete da izaberete
kao poþetnu taþku ili odredište. U ovom
poglavlju su koraci operacija objašnjeni
detaljno i pojedinaþno.
3.1 PRETRAŽIVANJE ODREDIŠTA PO
ADRESI
Primer:
No.25,
Frankfurt, Germany.
Senkenberganlage,
1. Dodirnite "Address Search" (Pretraga
adrese) na ekranu "Search Menu"
(Meni za pretragu).
, Na ekranu "Search Menu" (Meni za
pretragu) (slika 3.4) dodirnite "Country"
(Država) za ulazak na ekran "Country
Selection" (Izbor države) (slika 3.5).
Slika 3.3 Meni pretraživanja
Slika 3.4 Pretraživanje adrese
2. Izaberite neku evropsku državu.
, Na ekranu "Country Search" (Pretraga
države) podrazumevana država je nedavno
pretraživana
država
"Germany"
(Nemaþka). Dodirnite
ili
da biste
pregledali listu država i izaberite jednu od
41 evropske države.
Slika 3.5 Izbor države
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-37
3. Da bi zadali odredište, prvo uneti
naziv mesta i odabrati željeni grad;
4. Sada treba uneti naziv puta i odabrati
željeni put;
, Možete uneti ime grada ili prefiks i
sistem üe automatski dati listu gradova sa
odgovarajuüim unetim slovima.
, Na ekranu "Address Search" (Pretraga
adrese) dodirnite polje za unos "Road"
(Put) za ulazak na ekran "Road Search"
(Pretraga puta).
, Dodirnite željeni grad i dodirnite "OK"
(U redu) za potvrdu izbora grada. Sistem
üe se vratiti na ekran "Address Search"
(Pretraga adrese) (slika 3.7).
Slika 3.6 Traženje grada
Slika 3.7 Pretraživanje adrese
, Na ekranu "Road Selection" (Izbor
puta) unesite ime puta ili prefiks pomoüu
tastature.
, Nakon izbora puta, dodirnite "OK" (U
redu) za povratak na ekran "Address
Search" (Pretraga adrese).
Slika 3.8 Pretraživanje puta
9-38 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
5. Unesite kuüni broj.
, Nakon odreÿivanja puta, dodirnite
polje "Click here and search house
number" (Kliknite ovde i pretražite kuüni
broj) za ulazak na ekran "House No"
(Kuüni broj).
, Unesite kuüni broj na tastaturi i
dodirnite "OK" (U redu) za povratak na
ekran "Address Search" (Pretraga
adrese).
Ako uneti kuüni broj ne postoji, sistem üe
smatrati da je prvi rezultat podrazumevan.
6. Kucnite po dugmetu "On map" (Na
karti) za proveru lokacije prema
unetoj adresi ili direktno po dugmetu
"OK" (U redu) i idite na "Route Plan"
(Plan rute).
, Sada možete da dodirnete "On Map"
(Na karti) za proveru lokacije prema
odreÿenoj adresi na karti.
, Zatim dodirnite "OK" (U redu) da bi
sistem ušao na ekran "Route Plan" (Plan
rute) i zapoþeo navigaciju.
Slika 3.9 Unos kuünog broja
Slika 3.10 Unos kuünog broja
Slika 3.11 Provera lokacije na karti
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-39
, Na ekranu "Route Plan" (Plan rute)
možete da dodirnete dugme "Go" (Kreni)
za poþetak navigacije ili da poþnete
simulaciju
navigacije
dodirivanjem
dugmeta "Simulate" (Simuliraj).
Videti dodatne informacije o korišüenju
opcije "Route Plan" (Plan rute) u
poglavlju 4.
Slika 3.12 Plan putanje
Druga moguünost
raskrsnica.
je
da
se
locira
Opcije: nakon odreÿivanja
direktno izaberite raskrsnicu.
puta,
, Na "Address Search" prikazu,
dotaknuti polje za unos raskrsnice i uüi na
"Crossroad" displej. Na njemu se
prikazuje lista postojeüih raskrsnica sa
adresom "Senkenberganlage". Zatim
izaberite željenu raskrsnicu i dodirnite
"On Map" (Na karti) za prikaz virtuelne
lokacije na putu.
Slika 3.13 Traženje raskrsnice
, Osim toga, raskrsnica može da se
pretraži unošenjem imena ili prefiksa,
nakon þega sistem automatski prikazuje
listu svih puteva koji odgovaraju
kriterijumima pretrage. Oznaþite ime
željenog puta i dodirnite "OK" (U redu)
za povratak na ekran "Address Search"
(Pretraga adrese) (slika 3.14).
Slika 3.14 Pretraživanje adrese
9-40 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
3.2 PRETRAŽIVANJE ODREDIŠTA
PREMA POI TAýKI
Interesantna taþka (POI) je lokacija koju
korisnik smatra korisnom i interesantnom.
POI lokacije su na karti oznaþene
specijalnim ikonama.
A-Navi sistem pruža tri naþina za
pretragu POI taþaka: pretraga POI taþaka
blizu trenutne pozicije, pretraga POI
taþaka u gradu i pretraga POI taþaka
prema telefonskom broju.
Primer: Terminal 1 , Frankfurt.
1. Dodirnite "POI in City" (POI taþka
u gradu) na ekranu "POI Menu"
(Meni za POI taþku).
, Sistem üe preüi na ekran "Country
Search" (Pretraga države) (slika 3.17).
A-Navi sistem ima 23 kategorije POI
taþaka, kao što su smeštaj, benzinska
pumpa, restoran, znamenito mesto itd.
POI taþke iz iste kategorije imaju istu
ikonu. Ako memorišete svoju POI taþku,
omiljeno mesto ili adresu, možete da
izaberete ikonu po svom izboru.
Slika 3.15 Meni pretraživanja
3.2.1 Traženje POI-a u gradu
, Na ekranu "Country Search" (Pretraga
države) podrazumevana država je
nedavno pretraživana država "Germany"
(Nemaþka). Dodirnite
ili
da biste
pregledali listu država i izaberite jednu od
41 evropske države.
Slika 3.16 Meni za POI taþku
Slika 3.17 Odreÿivanje države
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-41
2. Zatim unesite grad i izaberite jedan
grad iz liste sa rezultatima.
, Možete uneti celo ime grada ili prefiks
pomoüu tastature, nakon þega sistem
automatski
prikazuje
listu
svih
odgovarajuüih rezultata.
3. Izaberite kategoriju POI taþke.
, Nakon potvrÿivanja kategorije POI
taþke, dodirnite "Next" (Dalje) za ulazak
na ekran "POI Search" (Pretraga POI
taþke).
, Dodirnite "OK" (U redu) za ulazak na
ekran "POI Category Selection" (Izbor
kategorije POI taþke).
, Na ekranu "POI Search" (Pretraga
POI taþke) sistem üe automatski prikazati
listu POI taþaka oko podrazumevane
pozicije u gradu. Možete izabrati neku od
njih ili uneti ime pomoüu tastature.
, Nakon odreÿivanja POI taþke, možete
dodirnuti "On Map" (Na karti) za proveru
lokacije POI taþke.
Ako želite da promenite grad, dodirnite
za povratak na ekran "City
Search" (Pretraga grada).
Slika 3.18 Odreÿivanje grada
4. Izaberite POI taþku iz liste sa
rezultatima ili unesite ime željene POI
taþke.
Slika 3.19 Biranje kategorije POI taþke
Slika 3.20 Traženje POI-a u gradu
9-42 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
5. Proverite lokaciju POI taþke.
, Dodirnite
za povratak na
ekran "POI in City" (POI taþka u gradu).
6. Dodirnite "OK" (U redu) za potvrdu
izbora POI taþke i ulazak na ekran
"Route Plan" (Plan rute).
, Po završetku pretrage POI taþke,
dodirnite "OK" (U redu) i sistem üe
automatski preüi na ekran "Route Plan"
(Plan rute) (slika 3.22), a POI taþka üe
biti prikazana u listi odredišta.
3.2.2 Traženje POI-a u blizini aktuelne
pozicije
Opcija "POI near Current Position" (POI
taþka blizu trenutne pozicije) prikazuje
najviše 100 POI taþaka koje su blizu
trenutne pozicije ili daleko od nje.
Obratite pažnju na sledeüe: kada je GPS
fiksiran, "trenutna pozicija" je mesto gde
se vozilo nalazi. Kada GPS nije fiksiran,
"trenutna pozicija" je poslednje mesto gde
je GPS bio fiksiran.
1. Izaberite POI taþku blizu trenutne
pozicije.
Slika 3.21 Gradska POI taþka na karti
Slika 3.22 Prikaz plana putanje
Slika 3.23 POI Meni prikaz
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-43
, Izaberite "POI near Current Position"
(POI taþka blizu trenutne pozicije) u
meniju za POI taþke za ulazak na ekran
"POI
Category
Selection"
(Izbor
kategorije POI taþke).
2. Izaberite jednu kategoriju POI taþke.
, Dodirnite
ili
za prikaz više
kategorija. Nakon potvrÿivanja izbora,
dodirnite "Next" (Dalje) i sistem üe preüi
na ekran "Nearest POI list" (Lista
najbližih POI taþaka). Ako niste sigurni
oko kategorije, odaberite "All POI" (Sve
POI taþke) i sistem üe prikazati POI taþke
iz svih kategorija u blizini trenutne
pozicije.
Slika 3.24 Izbor kategorije POI taþke
3. Izaberite jednu POI taþku iz liste sa
rezultatima i dodirnite "OK" (U redu)
za ulazak na ekran "Route Plan" (Plan
rute).
Na ekranu "Nearest POI List" (Lista
najbližih POI taþaka) moguüe je:
a) izabrati jednu POI taþku (videti sliku
3.25);
b) dodirnuti tastaturu za unos imena
POI taþke ili prefiksa (videti sliku
3.26);
c) proveriti lokaciju POI taþke na karti
(videti sliku 3.27).
Slika 3.26 Unos imena POI taþke
Slika 3.25 Lista najbližih POI-a
Slika 3.27 Najbliži POI na karti
9-44 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
3.2.3 Traženje POI-a telefonom
2. Izabrati jednu državu;
1. Dodirnite "POI Search by Phone"
(Pretraga
POI
taþke
prema
telefonskom broju) na ekranu "POI
Menu" (Meni za POI taþke).
, Na ekranu "Country Search" (Pretraga
države) podrazumevana država je
nedavno pretraživana država "Germany"
, Sistem üe preüi na ekran "City Search"
(Pretraga grada) (slika 3.29).
(Nemaþka). Dodirnite
ili
da biste
pregledali listu država i izaberite jednu od
41 evropske države.
Slika 3.28 POI Meni prikaz
Slika 3.29 POI Meni prikaz
3. Unos naziva mesta i izbor željenog
mesta;
, Možete uneti ime grada ili prefiks,
nakon þega sistem automatski prikazuje
listu svih odgovarajuüih rezultata.
, Izaberite željeni grad i dodirnite "OK"
(U redu) za ulazak na ekran "Phone No
Search" (Pretraga telefonskog broja).
Slika 3.30 Displej traženja mesta
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-45
4. Unesite telefonski broj i izaberite
jednu POI taþku iz liste sa rezultatima.
3.3 IZBOR JEDNOG ODREDIŠTA U
SKORAŠNJIM ODREDIŠTIMA
, Sistem automatski prikazuje poštanski
broj i POI taþke oko podrazumevanog
gradskog centra.
A-Navi Sistem memoriše 50 najþešüih
nedavnih odredišta tako da sledeüi put
možete imati brz ptistup njima.
, Uneti telefonski broj na tastaturi i
dotaknuti "OK" za ulazak na "Route Plan"
displej.
1. Dodirnite "Recent Destinations"
(Nedavna odredišta) na ekranu
"Search Menu" (Meni za pretragu).
Slika 3.31 Unos telefonskog broja POI taþke
2. Izabrati jedno željeno odredište.
, Izaberite nedavno odredište koje treba
da podesite kao odredište i dodirnite
"OK" (U redu).
Opcije: dodirnite "On Map" (Na karti) za
proveru lokacije odredišta.
3. Dodirnite "OK" (U redu) i uÿite na
ekran "Route Plan" (Plan rute).
, Na ekranu "Search Menu" (Meni za
pretragu (slika 3.32) dodirnite "Recent
Destinations" (Nedavna odredišta) za
ulazak na ekran "Recent Destinations"
(Nedavna odredišta) (slika 3.33).
Nakon uspešnog korišüenja, sistem üe se
automatski vratiti na ekran "Route Plan"
(Plan rute) i prikazati izabranu stavku u
listi odredišta.
Slika 3.32 Displej meni pretraživanja
Slika 3.33 Lista nedavnih odredišta
9-46 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
: vratite se na poslednji ekran.
3.4 IZBOR JEDNE TAýKE NA KARTI
KAO ODREDIŠTA
2. Pomerite kartu i kucnite na jednu
taþku na karti.
:obrišite jedno odredište.
A-Navi Sistem podržava podešavanje
odredišta pomeranjem karte do željene
lokacije.
, Na ekranu "Map Search" (Pretraga
karte)
(slika 3.35) možete pronaüi
interesantna mesta uveüanjem/umanjenjem
ili pomeranjem karte.
:dodirnite i prikažite odabrano
odredište na karti.
:potvrdite izabrano odredište.
1. Dodirnite "Map" (Karta) na ekranu
"Search Menu" (Meni za pretragu).
: dodirnite i uÿite na poslednji ekran.
Ako je dugme sivo, funkcija je
iskljuþena.
, Sistem ulazi na ekran "Map Search"
(Pretraga karte) (slika 3.35).
: dodirnite i uÿite na sledeüi ekran.
Slika 3.34 Displej meni pretraživanja
Slika 3.35 Pretraživanje odredišta na karti
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-47
, U meÿuvremenu, možete da dodirnete
POI taþku ili put da biste videli njihove
informacije (slika 3.36).
, Možete da dodirnete
i proverite
informacije o drugim POI taþkama kada
se više POI taþaka nalazi u jednoj taþki.
3. Dodirnite "OK" (U redu) i uÿite na
ekran "Route Plan" (Plan rute).
, Kada ste pronašli vaše odredište,
dodirnuti "OK" da bi ga dodali kao
odredište.
Slika 3.36 Provera informacija o POI
taþkama na mapi
3.5 PRETRAŽIVANJE ODREDIŠTA PO
KOORDINATAMA
2. Dodirnite "Format" za promenu tipa
koordinata.
Ukoliko znate geografske koordinate
vašeg odredišta, možete upravljati to
željenog odredišta na osnovu unosa
koordinata.
A-Navi sistem podržava dva tipa formata
za unos koordinata: format u stepenima
(slika 3.38) i brojþani format (slika 3.39).
Ova dva formata se menjaju dodirivanjem
dugmeta "Format".
1. Dodirnite "Coordinates" (Koordinate)
na ekranu "Search Menu" (Meni za
pretragu).
3. Unesite koordinate i dodirnite "OK"
(U redu).
, Na ekranu "Search Menu" (Meni za
pretragu) (slika 3.37)
izaberite
"Coordinates" (Koordinate) za ulazak na
ekran "Coordinates Input" (Unos
koordinata) (slika 3.38).
Slika 3.37 Displej meni pretraživanja
Slika 3.38 Format u stepenima
9-48 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
Ako koristite format u stepenima,
dodirnite oblast za unos "Lon"
(Geografska dužina) (slika 3.38). Unesite
"E" (istoþna geografska dužina) ili "W"
(zapadna geografska dužina) pre unosa
geografske dužine u stepenima. Pre unosa
geografske širine u stepenima, unesite
"N" (severna geografska širina) ili "S"
(južna geografska širina).
3.6 IZBOR JEDNOG ODREDIŠTA IZ
ADRESARA
2. Izaberite jednu adresu ili POI taþku i
dodirnite "OK" (U redu).
Možete memorisati vašu adresu i druga
omiljena mesta u adresar (molimo
pogledajte poglavlje 6.4).
, Izaberite jednu adresu koju treba da
podesite kao odredište i dodirnite "OK"
(U redu).
1. Dodirnite "Address Book" (Adresar)
na ekranu "Search Menu" (Meni za
pretragu).
Ako koristite brojþani format, unesite "–"
(zapadna
geografska
dužina/južna
geografska širina) pre unosa brojþane
vrednosti geografske dužine ili širine.
, Na ekranu "Search Menu" (Meni za
pretragu) (slika 3.40) izaberite "Address
Book" (Adresar) za ulazak na ekran
"Address Book" (Adresar) (slika 3.41).
Nakon uspešnog korišüenja, sistem üe se
automatski vratiti na ekran "Route Plan"
(Plan rute) i prikazati izabranu stavku u
listi odredišta.
Slika 3.39 Brojþani format
Slika 3.40 Displej meni pretraživanja
Slika 3.41 Ekran "Adresar"
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-49
3.7 Poštanski broj za UK
1. Dodirnite "UK Postcode" (Poštanski
broj za UK) na ekranu "Search Menu"
(Meni za pretragu).
2. Unesite poštanski broj za UK i
dodirnite "OK" (U redu).
3. Odabrati željeni poštanski broj;
, Na ekranu "Search Menu" (Meni za
pretragu) (slika 3.42) izaberite "UK
Postcode" (Poštanski broj za UK) za
ulazak na ekran "Postcode Input" (Unos
poštanskog broja) (slika 3.43).
Slika 3.42 Displej Meni pretraživanja
Slika 3.43 Ekran "Unos poštanskog broja"
Slika 3.44 Rezultat poštanskog broja
9-50 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
4. Proverite lokaciju na mapi.
3.8 IDI KUûI
A-Navi sistem omoguüava direktnu
navigaciju do odreÿene kuüne adrese na
lak i efikasan naþin. U meniju "Search
Menu" (Meni za pretragu) (slika 3.46)
izaberite "Go Home" (Odlazak kuüi) da bi
sistem
automatski
zapoþeo
sa
navigacijom do adrese koja je oznaþena
kao kuüna.
, Dotaknuti "Yes", sistem ulazi na
"Search Menu" prikaz za odreÿivanje
kuüne adrese.
, Ako kuüna adresa nije odreÿena, kada
se pritisne "Go Home" (Odlazak kuüi),
sistemski odzivnik je kao na slici 3.46.
Slika 3.45 Lokacija na karti
Slika 3.46 Displej meni pretraživanja
Slika 3.47 Poruka sistema
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-51
, Videti dodatne informacije o operaciji
u poglavlju 3.1.
,Posle odreÿivanja kuüne adrese, sistem
ulazi na "Route Plan" displej.
Videti dodatne informacije o operaciji
"Plan rute" u poglavlju 4.
4. PLAN PUTA
Sa A-Navi sistemom možete uneti željeno
odredište (kako je opisano u poglavlju 3) i
takoÿe možete odrediti kako da putanja
bude proraþunata.
A-Navi sistem omoguüava podešavanje
dve putne taþke tokom navigacije. Sistem
proraþunava predloženi put shodno nizu
taþaka puta koje ste odredili, i vodi vas do
krajnjeg odredišta.
Nakon unosa putnih taþaka/odredišta,
sistem ulazi na ekran "Route Plan" (Plan
rute). U ovom poglavlju su opisane sve
funkcije ovog ekrana.
Slika 3.48 Podešavanje kuüne adrese
Slika 3.49 Prikaz plana putanje
Slika 4.1 Plan putanje
9-52 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
4.1 UPRAVLJANJE ODREDIŠTEM
4.1.3 Prikaz odredišta na karti
4.2 OPCIJE PUTA
4.1.1 Dodavanje ili brisanje jednog ili
više odredišta
, Na ekranu "Route Plan" (Plan rute)
dodirnite
i uÿite na lokaciju
oznaþene putne taþke/odredišta na karti.
Ovde je moguüe:
A-Navi
sistem
nudi
optimalna
podešavanja
za
navigaciju.
Ova
podešavanja su osnovni parametri za
proraþun rute.
a) oznaþiti putnu taþku/odredište na
karti i proveriti informacije o njima;
, Dodirnite
na ekranu "Route
Plan" (Plan rute) i uÿite na ekran "Route
Options" (Opcije rute) (slika 4.3).
A-Navi sistem omoguüava dodavanje
najviše dve putne taþke i odredišta.
Poþetna taþka je obiþno trenutna pozicija
sa fiksiranim GPS-om.
:dodirnite i uÿite u meni "Search
Menu" (Meni za pretragu) za
pretraživanje
putne
taþke/
odredišta (videti poglavlje 3).
b) umanjiti/uveüati kartu;
c) pomerati kartu u svim pravcima.
: dodirnite i obrišite putnu taþku/
odredište koji su oznaþeni
žutom bojom.
4.1.2 Promena redosleda odredišta
: dodirnite da biste oznaþenu putnu
taþku/odredište pomerili naviše.
: dodirnite da biste oznaþenu putnu
taþku/odredište pomerili naniže.
Ako je taster siv, funkcija je iskljuþena.
Slika 4.2 Odredište na karti
Slika 4.3 Opcije rute
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-53
A-Navi sistem omoguüava korisniku da
izabere tip puta i naþin odreÿivanja rute
prema
razliþitim
situacijama
pri
navigaciji. Osnovna podešenost je najbrži
put i korišüenje autoputa, korišüenje
trajekta i odobrenih puteva sa naplatom.
Možete dotaüi svaki parametar da bi
promenili režim ili stil.
(1) Tip puta:
"Use of Highway" (Korišüenje
autoputa): najþešüe korišüenje autoputa
"Use of Highway" (Korišüenje
autoputa): najreÿe korišüenje autoputa
"Use of Ferries" (Korišüenje trajekta):
najþešüe korišüenje trajekta
"Use of Ferries" (Korišüenje trajekta):
najreÿe korišüenje trajekta
"Avoid Toll Roads" (Izbegavanje
puteva sa naplatom putarine)
"Avoid Toll Roads" (Izbegavanje
puteva sa naplatom putarine): korišüenje
puteva sa naplatom putarine
(2) Naþin odreÿivanja rute:
4.3 IZBOR REŽIMA NAVIGACIJE
Opcija "Fastest Time" (Najkraüe vreme)
se koristi za proraþun najbrže rute kojom
se
vozilo
kreüe
maksimalnom
dozvoljenom brzinom ili malo sporije.
Opcija "Shortest Distance" (Najkraüe
rastojanje) vodi do odredišta najkraüom
rutom. Zato vozilo prelazi minimalan broj
kilometara.
A-Navi Sistem ukupno ima
navigaciona režima po sledeüem:
: ukljuþivanje.
: iskljuþivanje.
tri
Navigacija po ruti: navigacija u realnom
vremenu od poþetne taþke, preko putnih
taþaka, do odredišta.
Simulacija
navigacije:
dinamiþka
simulacija rute od poþetne taþke, preko
putnih taþaka, do odredišta. To Vam
omoguüava da duž puta proverite POI ili
informacije putanje. Simulacioni režim se
najþešüe koristi kada nema GPS signala
pozicije.
: dodirnite i vratite se na ekran
"Route Plan" (Plan rute).
Slobodna navigacija: navigacija u
realnom vremenu bez odredišta, onda
kada je GPS pozicija fiksirana.
:dodirnite i potvrdite podešavanja
opcija rute i vratite se na ekran
"Route Plan" (Plan rute).
Navigacija po ruti: navigacija u realnom
vremenu od poþetne taþke do odredišta,
onda kada je GPS pozicija fiksirana.
Na ekranu "Route Plan" (Plan rute)
moguüe je izabrati jedan od dva režima:
navigaciju po ruti (navigaciju) (slika 4.4)
ili simulaciju (slika 4.5).
9-54 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
, Dodirivanjem dugmeta "Go" (Kreni)
bira se režim navigacije po ruti. Osim
toga, sistem automatski ulazi na ekran
"Route Calculating" (Proraþun rute) i
þeka GPS signal (slika 4.6).
Pre nego što se proraþun rute završi,
možete dodirnuti dugme "
" bilo
kada i završiti operaciju.
, Na ekranu "Route Plan" (Plan rute),
dodirnite dugme "Simulate" (Simuliraj) i
sistem üe vas pitati da li želite da
promenite poþetnu taþku.
Ako želite, sistem üe preüi u meni
"Search menu" (Meni za pretragu)
(videti poglavlje 3).
Ako ne želite, sistem üe biti kao na
slici 4.6.
Slika 4.4 Plan rute – dugme "Go" (Kreni)
Slika 4.5 Plan rute – dugme "Simulate"
(Simuliraj)
Slika 4.6 Proraþunavanje rute
Slika 4.7 Znak za spremnost
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-55
, Nakon proraþunavanja rute i fiksiranja
GPS pozicije, sistem poþinje sa
navigacijom.
, Poþnite sa navigacijom.
5. NAVIGACIJA
Nakon izbora odredišta i planiranja rute,
sistem proraþunava optimalnu rutu i
zapoþinje sa navigacijom.
Sve informacije potrebne za vožnju
prikazuju se jasno i detaljno na karti za
navigaciju po ruti (videti poglavlje 2.3). U
meÿuvremenu, mogu se izvršiti dodatna
podešavanja za navigaciju ili obaviti
druge operacije za navigaciju u meniju za
navigaciju po ruti.
, Na "Route Navi Map" prikazu,
dodirnuti glavni meni i preüi na
navigacioni meni putanje.
Slika 4.8 Poþetak navigacije
Slika 5.1 Karta za navigaciju po ruti
Slika 5.2 Meni navigacije putanje
9-56 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
5.1 OPCIJE KARTE
1. Automatska rotacija karte
Delu "Map Options" (Opcije mape)
možete pristupiti iz menija "Free Navi
Menu" (Meni za slobodnu navigaciju) i
"Route Navi Menu" (Meni za navigaciju
po ruti).
"Heading Up (Ka pravcu)": Rotacija
karte prema pravcu kretanja.
Funkcije opcija karte su date dole:
Slika 5.3 Opcije karte
"North Up (Ka severu)": Karta je
fiksirana i stalno okrenuta ka severu i
omoguüava pregled voznih uslova ispred
vozila.
Slika 5.4 Ka severu
Slika 5.5 Ka pravcu
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-57
2. 2D/3D: Prebacivanje karte iz 2D
prikaza u 3D i obrnuto.
3. Day/Night (Dan/noü): Prebacivanje
pozadine karte iz dnevnog u noüni
režim i obrnuto.
4. Highway Signpost (Stub sa znakom
za
autoput):
Ukljuþivanje/
iskljuþivanje funkcije za prikazivanje
stuba sa znakom za autoput na karti.
5. Voice
Guidance
(Glasovno
navoÿenje)
"Glasovno
navoÿenje":
NEMA
glasovnog navoÿenja za davanje
uputstava pri svakom skretanju.
Slika 5.6 2D karta
Slika 5.8 Dnevni režim
"Glasovno navoÿenje": Glasovno
navoÿenje za davanje uputstava pri
svakom skretanju.
6. Auto Zoom (Automatsko zumiranje)
"Automatsko zumiranje": Automatski
podešava razmeru karte prema brzini
vožnje i obezbeÿuje bolji prikaz
karte.
"Automatsko zumiranje": Služi za
ruþno podešavanje razmere karte.
Slika 5.7 3D karta
Slika 5.9 Noüni režim
9-58 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
7. Simulation
simulacije)
Speed
(Brzina
Omoguüava podešavanje brzine vožnje
tokom simuliranog puta. Opsezi brzine
simulacije su 50 km/h, 100 km/h,
150 km/h, 200 km/h, 250 km/h i 300 km/h.
5.2 INFORMACIJE PUTA
5.3 PLAN PUTA
, Na ekranu "Route Navi Menu" (Meni za
navigaciju po ruti) (slika 5.4) dodirnite
"Route Information" (Informacije o ruti)
za prikaz cele rute u tekstualnom obliku
(slika 5.10).
, U informacije o ruti spadaju: "Start",
"Destination" (Odredište), rastojanje, ime
sledeüe ulice, rastojanje izmeÿu dva
skretanja i tip skretanja. Primer: voziti se
ulicom "Kennedyallee" 2 km i skrenuti
desno u "Morfeldr LandstraBe".
A-Navi sistem omoguüava promenu
odredišta ili dodavanje više odredišta
tokom navigacije.
, dodirnuti "Route Plan" na "Route Navi
Menu" displeju.
Videti dodatne informacije u poglavlju 4.
Slika 5.10 Informacije o ruti
Slika 5.11 Plan putanje
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-59
5.4 ZAOBILAZAK
, Na ekranu "Route Navi Menu (Meni za
navigaciju po ruti)" dodirnite "Detour
(Zaobilazni put)" (slika 5.2) za ulazak na
ekran
"Detour
(Zaobilazni
put)"
(slika 5.12).
Slika 5.12 Zaobilazni put
, U saobraüajnoj gužvi možete proceniti
rastojanje do blokirane taþke i izabere
odgovarajuüu opciju, a A-Navi sistem üe
proraþunati zaobilaznu rutu.
Slika 5.12 Zaobilazni put
5.5 PRERAýUNAVANJE
Ako mislite da trenutna preporuþena ruta
nije prihvatljiva ili želite da vidite drugu
rutu od startne taþke do odredišta, možete
da dodirnete "Recalculate" (Novi
proraþun) i sistem üe uüi u ekran za
proraþun rute.
Slika 5.13 Novi proraþun
9-60 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
5.6 PREKID
5.7 AUTOMATSKO NAVOĈENJE
6. PODEŠAVANJA
Kada dodirnete dugme "Terminate"
(Završetak), sistem prekida navigaciju i
ulazi u režim karte za slobodnu
navigaciju.
Kada je reþ o bezbednoj vožnji, A-Navi
sistem ima funkciju automatskog
odreÿivanja rute koja radi u sledeüa dva
sluþaja:
Odreÿene opcije u okviru podešavanja
omoguüavaju prilagoÿavanje A-Navi
sistema vozaþevim potrebama.
, Automatsko pokretanje navigacije:
nakon podešavanja odredišta, dodirnite
"Go" (Kreni) na ekranu "Route Plan"
(Plan rute) i A-Navi sistem üe automatski
pokrenuti navigaciju. Postupak je opisan
u nastavku:
Postoji 11 stavki za podešavanje koje
mogu da se koriste preko ekrana
"Settings" (Podešavanja) u meniju "Free
Navi Menu" (Meni za slobodnu
navigaciju) ili "Route Navi Menu" (Meni
za navigaciju po ruti).
1. Preÿite na sledeüi korak ako primate
GPS signale. U protivnom, saþekajte
GPS signale.
2. Podesite trenutnu GPS poziciju kao
poþetnu taþku, koristite optimalnu
rutu i pokrenite navigaciju.
, Automatsko ponovno odreÿivanje rute:
ako sluþajno promašite preporuþenu taþku
skretanja za oko 100 metara, A-Navi
sistem aktivira modul za ponovno
odreÿivanje rute. Tako nikada ne možete
da se izgubite.
Slika 6.1 Meni navigacije slobodnog
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-61
6.1 JAýINA ZVUKA
, Dodirnite "Volume (Jaþina zvuka)" na
ekranu
"Settings
(Podešavanja)"
(slika 6.3) za ulazak na ekran "Volume
(Jaþina zvuka)" (slika 6.5).
, Dodirnite
zvuka, odnosno
, Dodirnite
za smanjenje jaþine
za poveüanje.
za utišavanje sistema.
Slika 6.3 Podešavanja_1
Slika 6.2 Meni navigacije putanje
Slika 6.4 Podešavanja_2
Slika 6.5 Jaþina zvuka
9-62 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
Nakon
konfigurisanja
podešavanja,
dodirnite "OK (U redu)" i sistem üe
snimiti podešavanja i vratiti se na ekran
"Settings (Podešavanja)".
6.2 BEZBDENOSNO UPOZORENJE
Upozorenje brze vožnje vas upozorava da
ste prekoraþili lokalno ograniþenje brzine.
Ovaj izbor vam omoguüava da odredite
da li želite ili ne, dobiti upozorenje o
prekoraþenju dozvoljene brzine.
, Dodirnite "Safety Alert (Bezbednosno
upozorenje)" na ekranu "Settings
(Podešavanja)" (slika 6.3) za ulazak na
ekran "Safety Alert (Bezbednosno
upozorenje)" (slika 6.6).
,
: iskljuþivanje upozorenja o brzoj
vožnji.
: ukljuþivanje upozorenja o brzoj
vožnji.
Slika 6.6 Bezbednosno upozorenje
Kada je upozorenje prekoraþenja brzine
ukljuþeno, možete podesiti vrednost
tolerancije izmeÿu 0%, 5%, 10%, 15% i
20%.
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-63
6.3 SNIMANJE TRASE PUTOVANJA
A-Navi sistem evidentira sve informacije
o pozicioniranju primljene od GPS
prijemnika tokom navigacije. On crta trag
putanje na karti, što omoguüava pregled
istorijskih informacija o putanjama pri
ponovnom pokretanju sistema za
navigaciju naredni put. Ova funkcija je
vrlo korisna pri vožnji kroz ruralne
oblasti, kao što su pustinje ili šume.
Slika 6.7 Snimak trase putovanja
, Kada dodirne
ukljuþuje
funkciju
, korisnik
snimanja
trase
putovanja; kada dodirne
,
korisnik iskljuþuje funkciju snimanja trase
putovanja.
6.4 UPRAVLJANJE ADRESAROM
A-Navi sistem može da memoriše
maksimalno 100 adresa/POI taþaka.
, Sve snimljene trase putovanja se
prikazuju na ekranu. Ako izaberete jedan
, Dodirnite
za ulazak u "Search
Menu"
(Meni
za
pretragu)
za
pretraživanje/dodavanje adresa/POI taþaka
u adresar.
snimak i dodirnete
, prikazaüe se
snimak trase putovanja na karti.
, Dodirnite
zapisa u adresaru.
za brisanje jednog
, Dodirnite
adrese na karti.
za pregled lokacije
Slika 6.8 Upravljanje adresarom
9-64 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
, Dodirnite
za ulazak na ekran
"Address Book Edit" (Ureÿivanje
adresara).
, Dodirnite polje koje želite da uredite i
dodirnite tastaturu kada kursor bude u
polju. Dodirnite
promenu formata unosa.
ili
Slika 6.9 Ureÿivanje adresara
za
, Dodirnite
na slici 6.9 za ulazak na
ekran "POI Icon Selection" (Izbor ikone za
POI taþku).
Prilikom približavanja POI taþki u
adresaru, sistem podseüa korisnika
pomoüu zvuþnog signala.
Slika 10 Izbor ikone za POI taþku
6.5 DAY/NIGHT MODE SWITCH
(PREKIDAý ZA DNEVNI/NOûNI
REŽIM)
A-Navi Sistem pruža ruþno ili automatsko
podešavanje boje karte sa raznim
osvetljenjem za dan ili noü.
, Kada se ukljuþi opcija "Manually"
(Ruþno), možete da promenite režim karte
iz dnevnog u noüni i obrnuto.
Funkcija ruþnog prekidaþa onemoguüava
korišüenje automatskog i obrnuto.
, Kada je "Automatic" ukljuþen, potrebno
je da podesite dnevno vreme.
Obdanica može da se podesi da poþinje u
intervalu "5:00–9:00 AM" i da se završava
u intervalu "5:00–9:00 PM".
Slika 6.10 Prekopþavanje izmeÿu Dan/Noü
režima
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-65
6.6 PODEŠAVANJE KUûNE ADRESE
6.7 GPS STATUS
, dodirnuti "Set Home Address" i
prelazi se na "Search Menu" prikaz, za
više koraka podešavanja pogledajte
poglavlje 3.
, Na ekranu "Settings" (Podešavanja)
(slika 6.3), dodirnite "GPS Status (GPS
status)" za prikaz ekrana "GPS status"
(slika 6.12).
Osim toga, GPS statusu možete da
pristupite kada dodirnete
na karti
za navigaciju po ruti ili karti za slobodnu
navigaciju.
Na ekranu "GPS status" nalaze se donje
informacije:
Slika 6.11 Podešavanja
Slika 6.12 GPS status
1. Kada je GPS aktivan, GPS ima
fiksiranu trenutnu poziciju. Kada je
GPS neaktivan, GPS nema fiksiranu
poziciju.
2. Pozicija satelita: predstavlja relativnu
orijentaciju satelita za fiksiranje
trenutne pozicije.
Informacije o pozicioniranju:
1. "Date" (Datum): datum fiksirane GPS
pozicije, npr. 13-02;
2. "Time" (Vreme): vreme fiksirane GPS
pozicije (uvek kao GMT), npr.
15:20:34;
3. "Vehicle speed" (Brzina vozila): brzina
fiksirane GPS pozicije;
4. "Altitude"
(Nadmorska
visina):
nadmorska visina fiksirane GPS
pozicije;
5. HDOP:
horizontalno
odstupanje
preciznosti;
6. "Number of Satellites" (Broj satelita): 8;
7. "Longitude" (Geografska dužina):
geografska dužina fiksirane GPS
pozicije, npr. 8°34’27E;
8. "Latitude"
(Geografska
širina):
geografska širina fiksirane GPS
pozicije, npr. 47°24’51N.
9-66 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
6.8 JEZIK
6.9 DESNA/LEVA STRANA VOŽNJE
, Govorni/programski jezik može da se
izabere dodirivanjem ikone za jezik.
U cilju veüe preglednosti, A-Navi sistem
ima korisniþke interfejse sa razliþitim
rasporedom za vozaþe koji voze levom/
desnom stranom.
, Dodirnuti "Ok" i vraüa se na
podešavanja.
: plavo oznaþeno dugme znaþi da
jezik može da se izabere.
: sivo dugme znaþi da jezik ne
, Ako se vidi
, funkcija vožnje
desnom stranom je iskljuþena; dodirnite
dugme za ukljuþivanje vožnje desnom
stranom i obrnuto.
može da se izabere.
Slika 6.15 Vožnja sa leve strane
Slika 6.13 Izbor jezika
Slika 6.14 Podešavanja_2
Slika 6.16 Vožnja sa desne strane
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-67
6.10 MERNA JEDINICA
, Jedinica za rastojanje može da se
podesi da bude kilometar ili milja.
Ako
vidite
,
trenutna
merna
jedinica je milja; dodirnite dugme za
promenu na kilometar i obrnuto.
6.11 UKLJ./ISKLJ. DISPLEJA BRZINE
VOŽNJE
Brzina vozila se obiþno prikazuje na karti
za navigaciju.
Meÿutim, brzina vozila nije uvek taþna
zbog odstupanja GPS signala.
Ova funkcija omoguüava ukljuþivanje/
iskljuþivanje funkcije displeja brzine.
Ako vidite
6.12 O SISTEMU
, Deo "About" (Osnovni podaci) pruža
informacije o A -Navi sistemu:
a) Product Model (Model proizvoda),
b) Software Version (Softverska verzija),
c) Map Data Version (Verzija podataka
karte).
, brzina vozila se ne
prikazuje; dodirnite dugme za ukljuþivanje
funkcije displeja brzine vozila i obrnuto.
Slika 6.17 Podešavanja_2
Slika 6.18 Podešavanja_2
Slika 6.19 Osnovni podaci
9-68 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
7 DODATAK
•
7.1 PAŽNJA
Nije reþ o sistemskoj grešci pri
navedenim okolnostima:
•
Situacije koje mogu da utiþu na GPS
pozicioniranje:
•
•
•
•
Pri vožnji po autoputu/nadvožnjaku,
ponekad plutajuüa taþka osciluje.
Vozite se po veoma strmom putu.
Pri vožnji po krivudavom putu,
primetiüete da plutajuüa taþka
osciluje. To nema nikakve veze sa
polupreþnikom puta i brzinom vozila.
Još jedan razlog može biti da stvarni
uslovi puta odstupaju od informacija
elektronske karte.
Kada skreüete na desno ili levo za
pristup putu, i ako je u blizini
paralelan put (bliže nego 50 m
razdaljine), možete zapaziti da je
plivajuüa taþka možda prešla na drugi
put.
•
•
Kada se vozite na širokom ili
vijugavom putu, možete primetiti da
plivajuüa taþka može šetati usled
netaþnog stvarnog rastojanja.
Pre vraüanja na nadzemni put posle
vožnje u podzemnoj garaži i
spiralnom putu višespratne garaže,
možete primetiti da se plivajuüa taþka
šeta. Kada je vaše vozilo u okretnom
liftu, strelica plivajuüe taþke možda ne
pokazuje ispravan smer.
Pružanje zvuþnog navoÿenja pri
raþvanju puteva ispred vas.
Razdaljina navoÿenja može odstupati
od aktuelne vrednosti razdaljine.
Kada se bilo koji od tih sluþajeva desi,
GPS satelit üe automatski podesiti
aktuelnu utvrÿenu poziciju ukoliko
nastavite sa vožnjom.
Problemi koje izazivaju fajlovi za
karte:
•
•
•
•
•
•
•
Kada se vraüate sa novoizgraÿenog
puta na put koji je naveden na karti,
možete zapaziti da plivajuüa taþka
luta, zbog manjkavosti fajla karte u
odnosu na stvarne uslove puta. Posle
nastavka kratke vožnje, sistem üe
podesiti ispravnu poziciju koristeüi
GPS informaciju.
Ne postoji prohodan put zato što je
put zatvoren ili se radi o pešaþkoj
stazi.
Otvoren je novi put, a zatvoren stari.
Navoÿenje ka neprohodnom putu.
Putanja se ponovo proraþunava bez
promene predložene putanje.
Navoÿenje ka normalnom putu
umesto ka nadvožnjaku i suprotno.
Ako postoje samo uske trake bez
normalnog puta blizu odredišta,
sistem navodi vozilo samo do mesta
blizu odredišta.
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-69
•
•
•
•
•
Uputstvo kako napraviti polukružni
zaokret.
Neobaveštavanje o putu koji se grana.
Uputstvo zaokretanja može odstupati
od stvarnih uslova puta.
Neobaveštavanje
o
pravcu
i
nedostatak glasovnih obaveštenja o
ukljuþenju/iskljuþenju pri navoÿenju
po autoputu.
Šematska karta može odstupati od
stvarnih uslova puta.
Mesta sa otežanim prijemom GPS
signala:
•
•
•
•
tuneli,
prostor izmeÿu visokih zgrada,
prostor ispod nadvožnjaka,
prostor ispod drveüa/u šumi.
Ako koristite spoljašnju GPS antenu,
preporuþujemo da bude montirana na
krovu automobila. Ako na automobilu
postoji krovni nosaþ, razdvojite nosaþ i
antenu.
Ministarstvo odbrane SAD upravlja GPS
sistemom. Ono može namerno da smanji
preciznost GPS signala, zbog þega
automobil može oscilovati.
Obaveštenje o korišüenju
•
•
•
Plivajuüa taþka može lutati pre
primanja GPS signala kad ukljuþite
ureÿaj.
Plivajuüa taþka može lutati kad posle
ugradnje prvi put koristite sistem.
Sistem automatski podešava svoj
položaj i pravac pomoüu GPS signala
kada plutajuüa taþka ne odgovara
stvarnim uslovima.
9-70 UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA
7.2 Ikone za POI taþke
Ikona
Ime
Ikona
Ime
Svi POI
Državna uprava
Aerodrom
Medicinska ustanova
Motorna vozila
Muzej
Posao
Muziþki centar
Kompanija
Restorani
Centar naselja
Smeštaj
Finansije
Noüni život
UPUTSTVO NAVIGACIONOG SISTEMA 9-71
Ikona
Ime
Ikona
Ime
Parkiranje
Usluge
Benzinska pumpa
Znamenita mesta
Rekreacija
Kupovina
Policijska stanica
Zoološki vrt
Železniþka stanica
10
INDEKS POJMOVA
10-2 INDEKS POJMOVA
A
Akumulator ......................................6-21
Startovanje pomoüu kablova ......5-16
Zaštita protiv pražnjenja .............2-34
Antena ..............................................2-75
Aquaplaning - Proklizavanje na vodi 3-36
Audio sistem
RDS radio i CD izmenjivaþ ........4-32
RDS radio i CD plejer ................4-17
Automatski menjaþ ................. 3-15, 3-16
Indikator položaja ruþice
menjaþa ....................................2-14
Ulje za automatski menjaþ .........6-17
Automatsko upravljanje klimom ......4-10
B
Baterija
Zamena baterije daljinskog
upravljaþa .................................2-52
Bezbednost dece ...............................1-10
Blokada promene stepena prenosa
menjaþa pomoüu koþnice (BTSI) .3-18
Boþni vazdušni jastuci ......................1-31
Brave na vratima ..............................2-53
Bezbednosne brave za decu .......2-56
Potpuno zakljuþavanje ...............2-55
Sistem centralnog zakljuþavanja
vrata .........................................2-55
Brisaþ i peraþ zadnjeg stakla ............2-41
Zadnji inteligentni brisaþ ............2-42
Brisaþi vetrobrana
Automatski brisaþi sa senzorom
za kišu ...................................... 2-39
Brisaþi vetrobranskog stakla ...2-38, 6-19
Brzinomer .......................................... 2-5
D
Digitalni sat ...................................... 2-65
Displej spoljašnje temperature ......... 4-15
Dnevna svetla ................................... 2-34
Dodatna utiþnica .............................. 2-66
Dodatni grejaþ .................................... 4-9
Dodatni sistem zaštite ...................... 1-28
Dolivanje ulja za koþnicu/kvaþilo .... 6-15
Donji držaþ i gornji priþvršüivaþ
bezbednosnog sedišta za dete ....... 1-12
Držaþ za kartu (mapu) ...................... 2-70
Držaþ za kovanice ............................ 2-71
Držaþ za naoþare .............................. 2-63
Držaþi za þaše .................................. 2-69
Dugme za odleÿivanje zadnjeg stakla
i spoljašnjih ogledala. ................... 2-43
E
Ekonomiþan režim goriva (ECO) .... 3-20
Lampica za ekonomiþan režim
goriva ......................................... 2-7
Elektriþni krovni otvor ..................... 2-64
Elektriþni prozori ............................. 2-57
Automatsko spuštanje ................ 2-58
Prekidaþ za zabravljivanje ......... 2-59
Elektriþno podesivi spoljašnji
retrovizori ....................................... 3-7
Elektriþno sedište ............................. 1-23
Podešavanje nagiba .................... 1-23
Podešavanje položaja ................. 1-23
Podešavanje visine ..................... 1-23
Elektriþno sklapanje retrovizora ........ 3-8
Elektro-hromiran retrovizor ............. 3-10
Elektronski program kontrole
stabilnosti (ESC) .......................... 3-26
ESC OFF dugme ........................ 3-28
F
Filter vazduha klima ureÿaja ........... 6-29
Filter za þestice dizela (DPF) ........... 6-23
Kontrolna lampica ..................... 2-23
Filter za vazduh ............................... 6-20
Funkcija osvetljavanja
"od vrata do vrata" ....................... 2-34
G
Gorivo ................................................ 3-4
Gorivo za dizel motor .................. 3-5
Preporuke za gorivo ..................... 3-4
Punjenje rezervoara gorivom ....... 3-5
Sipanje goriva iz buradi ili
kanistera .................................... 3-7
Grejanje ............................................. 4-7
Grejanje vetrobranskog stakla ......... 2-44
INDEKS POJMOVA 10-3
I
Identifikacioni brojevi ....................... 8-2
Imobilajzer
Kontrolna lampica ..................... 2-18
Informacioni displej za vozaþa
(DIC) ............................................ 2-27
Kompas ...................................... 2-30
Putni kompjuter ......................... 2-28
Tabla za FATC .......................... 2-32
Instrument tabla ................................. 2-4
Instrumenti i komande –
Kratak pregled ................................ 2-3
Izduvni gasovi motora ..................... 3-45
Izvlaþenje vozila .............................. 5-22
K
Kako zameniti prazan pneumatik .... 5-11
Kaseta konzole ................................. 2-70
Kaseta za rukavice ........................... 2-69
Kilometar sat/meraþ preÿenog puta ... 2-5
Klima sistem ...................................... 4-6
Kljuþevi ........................................... 2-47
Koþenje motorom ............................ 3-31
Koþnice ............................................ 3-20
Nakvašene koþnice .................... 3-21
Pedala koþnice ........................... 6-23
Pregrejanje koþnice .................... 3-21
Ruþna koþnica ............................ 3-22
Sistem koþnica protiv blokiranja
toþkova .................................... 3-25
Kontakt brava .................................. 3-11
Kontrolna lampica ABS-a ................. 2-8
Kontrolna lampica aktivnog elektronskog
programa kontrole stabilnosti (ESC)
i lampica upozorenja .....................2-17
Kontrolna lampica aktivnog i nespremnog
sistema upravljanja pri vožnji nizbrdo
(DCS) i lampica upozorenja .........2-17
Kontrolna lampica alternatora ..........2-11
Kontrolna lampica bezbednosti ........2-25
Kontrolna lampica dugog svetla .......2-16
Kontrolna lampica iskljuþenog
elektronskog programa kontrole
stabilnosti (ESC) ...........................2-17
Kontrolna lampica o pojavi vode u
gorivu ............................................2-23
Kontrolna lampica otvorenih vrata ...2-20
Kontrolna lampica sistema
predgrevanja .................................2-22
Kontrolna lampica skorog odlaska u
servis .............................................2-19
Kontrolna lampica SSPS-a ...............2-24
Kontrolna lampica temperature
rashladne teþnosti ..........................2-20
Kontrolne lampice i lampice
upozorenja .......................................2-7
Kontrolno svetlo neispravnosti (kvara) u
elektronskom sistemu vozila .........2-13
Krovni nosaþ ....................................2-74
L
Lampica upozorenja rezerve goriva ...2-7
Lampica upozorenja za sigurnosni
pojas suvozaþa ..............................2-45
M
Menjaþ
Automatski menjaþ ...........3-15, 3-16
Ruþni menjaþ .....................3-14, 3-15
Mere predostrožnosti .......................... 6-2
Motorni prostor .................................. 6-5
Motorno ulje ....................................... 6-8
Kontrolna lampica nivoa
motornog ulja ........................... 2-26
Kontrolna lampica pritiska ulja u
motoru ...................................... 2-12
Lampica zamene motornog ulja . 2-21
Postupak provere nivoa ulja ......... 6-8
Sistem roka upotrebe ulja ........... 6-12
Zamena ulja u motoru i filtera za
ulje ............................................. 6-9
Mreža za pridržavanje prtljaga ......... 2-72
N
Nasloni za glavu ............................... 1-19
Navigacioni sistem ............................. 9-3
Neblokirajuüi koþioni sistem
Kontrolna lampica ...................... 2-75
Nega vozila ...................................... 6-40
ýišüenje spoljašnje strane
vetrobrana ................................ 6-42
Nega sigurnosnih pojaseva ......... 6-42
Održavanje i þišüenje
spoljašnjosti ............................. 6-43
Održavanje i þišüenje
unutrašnjosti ............................. 6-41
Sredstva za þišüenje ................... 6-40
10-4 INDEKS POJMOVA
Staklene površine .......................6-42
Zaštita od korozije ......................6-44
O
Obaranje naslona zadnjeg sedišta .....1-24
Obaranje treüeg reda sedišta .............1-28
Obrtomer ............................................2-5
Odmrzavanje i odmagljivanje .. 2-43, 4-9
Ogledala .............................................3-7
Oktanska vrednost ..............................3-4
Osiguraþi ..........................................6-30
Dodatna kutija sa osiguraþima u
motornom prostoru ..................6-35
Kutija sa osiguraþima .................6-31
Kutija sa osiguraþima u motornom
prostoru ....................................6-34
Unutrašnja kutija sa osiguraþima 6-33
Osvetljavanje prilikom dolaska ........2-34
Osvetljenje aktivirano brisaþem .......2-35
Otežani uslovi .....................................7-2
P
Parkiranje vozila ...............................3-32
Pepeljare ...........................................2-65
Peraþ vetrobrana
Teþnost za pranje vetrobrana .....6-18
Period razrade .....................................3-2
Pneumatik
Indikator habanja ........................6-26
Komplet sa zaptivnim materijalom i
kompresorom .............................5-3
Lanci ...........................................6-28
Pritisak pneumatika ...................... 8-8
Privremeni rezervni toþak .......... 6-28
Promena mesta ........................... 6-27
Zamena ispumpanog
pneumatika .............................. 5-11
Zimski pneumatici ..................... 6-27
Podešavanje retrovizora ..................... 3-7
Podešavanje upravljaþa .................... 3-10
Podna mrerža ................................... 2-72
Pogon na sva þetiri toþka (AWD)
Kontrolna lampica ...................... 2-21
Pokazivaþ koliþine goriva .................. 2-6
Pokazivaþ temperature ....................... 2-6
Pokazivaþi pravca / treptajuüa svetla
upozorenja .................................... 2-16
Poklopac motornog prostora ............ 2-61
Pokrivaþ prtljažnog prostora ............ 2-71
Prednja sedišta ................................. 1-20
Obaranje naslona suvozaþevog
sedišta ...................................... 1-22
Podešavanje kiþmenog dela sedišta
vozaþa ...................................... 1-21
Podešavanje nagiba .................... 1-20
Podešavanje položaja ................. 1-20
Podešavanje visine vozaþevog
sedišta ...................................... 1-21
Prednja svetla ................................... 2-32
Peraþ ........................................... 2-43
Prekidaþ za podešavanje visine snopa
svetlosti .................................... 2-33
Prednja svetla za maglu
Kontrolna lampica ...................... 2-14
Prednje svetlo
Zamena sijalice .......................... 6-36
Prednje svetlo za maglu ................... 2-37
Zamena sijalice .......................... 6-38
Pregrevanje motora .......................... 5-23
Prekidaþ dugog svetla ...................... 2-36
Prekidaþ prigušenog osvetljenja ...... 2-33
Prekidaþ treptajuüeg svetla upozorenja
(svi pokazivaþi pravca) ................ 2-43
Prekidaþ za grejanje sedišta ............. 2-68
Prekidaþ za svetla ............................ 2-32
Prekidaþ za svetlosni signal (ablend) 2-36
Prekidaþi i komande ........................ 2-32
Prostor za odlaganje ispod poda ...... 2-72
Prostor za odlaganje u prtljažniku ... 2-73
Prtljažnik
Dugme za otvaranje stakla ......... 2-60
Kontrolna lampica otvorenog
prtljažnika ................................ 2-20
Punjenje rezervoara gorivom ............. 3-5
Putnici na prednjem sedištu ............... 1-6
Putnici na treüem redu sedišta ........... 1-6
Putnici na zadnjem sedištu ................ 1-6
Putnici u treüem redu sedišta
Obaranje naslona ....................... 1-28
R
Rashladno sredstvo .......................... 6-13
Recirkulacija ...................................... 4-5
Rezervni toþak, dizalica i alati vozila 5-2
Ruþica pokazivaþa pravca ............... 2-35
Ruþna koþnica .................................. 3-22
INDEKS POJMOVA 10-5
Predlozi za parkiranje u zimskim
uslovima .................................. 3-25
Ruþni menjaþ .......................... 3-14, 3-15
Ulje za ruþni menjaþ .................. 6-17
Rukohvati sa kukicama za odeüu ..... 2-73
S
Saveti za upravljanje ventilacionim
sistemom ...................................... 4-16
Saveti za vožnju ............................... 3-31
Senzor sunþevih zraka ..................... 4-10
Senzor za kišu .................................. 2-39
Senzor za temperaturu ..................... 4-10
Sigurnosni pojas
Nega ........................................... 6-42
Održavanje sigurnosnih pojaseva 1-8
Podešavanje sigurnosnog pojasa po
visini .......................................... 1-9
Podsetnik sigurnosnog pojasa
vozaþa ...................................... 2-15
Sigurnosni pojasevi priþvršüeni u tri
taþke .......................................... 1-6
Trudnice i sigurnosni pojasevi ... 1-10
Zatezaþ sigurnosnog pojasa ......... 1-8
Sigurnosni pojasevi priþvršüeni u tri
taþke ............................................... 1-6
Sirena ............................................... 2-68
Sistem centralnog zakljuþavanja
vrata .............................................. 2-55
Sistem imobilajzera ......................... 3-13
Sistem koþnica protiv blokiranja toþkova
Koþenje ABS-om ....................... 3-26
Sistem otvaranja vrata daljinskim
upravljaþem ...................................2-48
Daljinski upravljaþ .....................2-52
Otkljuþavanje vrata i deaktiviranje
sistema zaštite od kraÿe ...........2-51
Zakljuþavanje vrata i aktiviranje
sistema zaštite od kraÿe ...........2-49
Zvuk sirene .................................2-50
Sistem park pilota
Kontrolna lampica ......................2-18
Sistem pogona na sva þetiri toþka
(AWD) ..........................................3-26
Sistem pomoüi pri parkiranju ...........3-33
Sistem servo upravljaþa sa regulacijom
u zavisnosti od brzine vozila .........3-11
Sistem turbo punjaþa ........................3-30
Sistem upravljanja vožnjom nizbrdo
(DCS) ............................................3-28
Sistem za pranje vetrobranskog
stakla .............................................2-40
Kontrolna lampica o niskom nivou
teþnosti za pranje stakla ...........2-19
Specifikacije
Specifikacije vozila ......................8-5
Specifikacije vozila ............................8-5
Spoljašnji retrovizori ..........................3-7
Startovanje dizel motora ...................3-14
Startovanje motora ...........................3-13
Startovanje motora pomoüu kablova za
premošüavanje ..............................5-16
Startovanje pomoüu kablova za
premošüavanje ..............................5-16
Svetla ................................................ 6-36
Osvetljenje registarske tablice ... 6-39
Poziciona svetla .......................... 6-37
Prednja svetla ............................. 6-36
Prednja svetla za maglu .............. 6-38
Prednji pokazivaþi pravca .......... 6-37
Svetlo putniþkog prostora/svetlo
za mapu .................................... 6-39
Svetlo za hod unazad, zadnja svetla,
stop svetla, zadnji pokazivaþi pravca
i zadnja svetla za maglu ........... 6-38
Svetlo za ulazak na prednjim
vratima ..................................... 6-40
Visoko montirano stop svetlo .... 6-39
Svetla putniþkog prostora ................. 2-62
Svetlo putniþkog prostora .......... 2-62
Svetlo za þitanje karte ................ 2-62
Svetlo putniþkog prostora ................ 2-62
Zamena sijalice .......................... 6-39
Svetlo za mapu
Zamena sijalice .......................... 6-39
Svetlo za ulazak na prednjim
vratima .......................................... 2-63
Zamena sijalice .......................... 6-40
T
Tabela teþnosti ................................... 8-3
Tacna ispod sedišta suvozaþa ........... 2-71
Teþnost sklopa diferencijala ............... 8-3
Tempomat ........................................ 2-45
Kontrolna lampica ...................... 2-21
Toþkovi i pneumatici ....................... 6-24
10-6 INDEKS POJMOVA
Tokom vožnje vašeg vozila ..............3-15
Trudnice i sigurnosni pojasevi .........1-10
U
Ulje za koþnice i kvaþilo
Dolivanje ulja za
koþnice/kvaþilo ........................6-15
Ulje za koþnicu i kvaþilo ..................6-15
Ulje za motor
Specifikacija ulja za motor ...........8-4
Ulje za servo upravljaþ .....................6-17
Dolivanje ulja za servo upravljaþ 6-18
Provera nivoa ulja servo
upravljaþa .................................6-17
Unutrašnji retrovizor ..........................3-9
Upaljaþ za cigarete i dodatna
utiþnica .........................................2-65
Upozorenja za vozaþa ........................3-2
Upozorenje o ukljuþenim svetlima ...2-34
Upravljanje klimom
Dugme za recirkulaciju vazduha ..4-5
Dugme za regulisanje temperature 4-3
Komandna tabla ...........................4-3
Prekidaþ ventilatora ......................4-4
Regulator za usmeravanje
vazduha ......................................4-4
Uvek koristite vaše sigurnosne
pojaseve ..........................................1-2
V
Vazdušni jastuk ................................ 1-28
Boþni vazdušni jastuci ............... 1-31
Kontrolna lampica ........................ 2-8
Prekidaþ za ukljuþivanje i
iskljuþivanje ............................. 1-38
Vazdušne zavese ........................ 1-32
Vazdušni jastuk suvozaþa .......... 1-29
Vazdušni jastuk vozaþa .............. 1-29
Ventilacija .......................................... 4-8
Ventilacioni otvori ............................. 4-2
Vozaþeva lista za proveru .................. 6-4
Vrata prtljažnika .............................. 2-59
Vuþa prikolice .................................. 3-37
Kontrolna lampica prikolice ...... 2-24
Vuþa u sluþaju nužde ....................... 5-20
Vuþa vozila ...................................... 5-18
Z
Zadnja sedišta .................................. 1-24
Duplo obaranje naslona .............. 1-26
Obaranje naslona ........................ 1-24
Obaranje treüeg reda sedišta ...... 1-28
Podešavanje nagiba naslona ....... 1-26
Zadnja svetla za maglu
Kontrolna lampica ...................... 2-15
Zadnje svetlo za maglu .................... 2-37
Zamena sijalice .......................... 6-38
Zamena ulja u motoru i filtera za ulje 6-9
Zaštita okoline .................................. 3-46
Zaštitne lamele protiv sunca ............ 2-73
Download

MY12 2012