UNIVERZITET U BEOGRADU – FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
I
UNIVERZITET U LJUBLJANI – FAKULTET ZA UPRAVU
RASPISUJU KONKURS
ZA UPIS ŠESTE GENERACIJE STUDENATA NA AKREDITOVANE STUDIJSKE PROGRAME ZAJEDNIČKIH MASTER AKADEMSKIH
STUDIJA
MENADŽMENT U UPRAVI (60 ESPB) I MENADŽMENT U UPRAVI (120 ESPB)
ZA ŠKOLSKU 2014/15. GODINU
Studijski program
1.
2.
Menadžment u upravi
(60ESPB)
Trajanje stud.
programa
2 semestra /
1 godina
Menadžment u upravi
(120ESPB)
4 semestra /
2 godine
Studijska grupa
Broj studenata
koji se upisuje
Menadžment ljudskih resursa
Upravna informatika
Menadžment u lokalnoj samoupravi
Menadžment kvaliteta u javnom sektoru
Menadžment ljudskih resursa
Upravna informatika
Menadžment u lokalnoj samoupravi
Menadžment kvaliteta u javnom sektoru
27
27
OPŠTI USLOVI KONKURSA
Menadžment u upravi (60 ESPB)
Menadžment u upravi (120 ESPB)
Na zajednički program master akademskih studija
Menadžment u upravi (60 ESPB) mogu se upisati
kandidati:
Na zajednički program master akademskih studija
Menadžment u upravi (120 ESPB) mogu se upisati
kandidati:
-
-
Koji su prethodno ostvarili najmanje 240 ESPB
bodova na osnovnim akademskim studijama
akreditovanih fakulteta u zemlji ili inostranstvu,
Imaju stečeno visoko obrazovanje završetkom
osnovnih studija u trajanju od najmanje osam
semestara, prema propisima koji su važili do
stupanja na snagu Zakona o visokom
obrazovanju iz 2005. godine i imaju pravo na
upis na master akademske studije u obimu od
najmanje 60 ESPB bodova.
-
-
Koji su prethodno ostvarili najmanje 180 ESPB
bodova na osnovnim akademskim studijama
akreditovanih fakulteta u zemlji ili inostranstvu,
Imaju stečeno visoko obrazovanje završetkom
osnovnih studija u trajanju od najmanje šest
semestara, prema propisima koji su važili do
stupanja na snagu Zakona o visokom
obrazovanju iz 2005. godine i imaju pravo na
upis na master akademske studije u obimu od
najmanje 120 ESPB bodova.
Više informacija o uslovima upisa i studiranja možete dobiti na telefon 3950893, putem elektronske pošte,
adresa [email protected] ili na Internet adresi www.menadzmentuupravi.fon.bg.ac.rs.
RANGIRANJE
Rangiranje se vrši na osnovu ocene ispunjenosti uslova za upis na studijski program, koju vrši posebna Komisija za upis
na zajednički master akademske studijske programe Menadžment u upravi (60 i 120 ESPB) na osnovu:
-
Uspeha kandidata na osnovnim akademskim studijama merenog srednjom ocenom (do 40% od ukupnog broja
bodova)
Rezultata intervjua kandidata (do 60% od ukupnog broja bodova)
PRIJAVA NA KONKURS
Prijavljivanje kandidata za upis na zajedničke master akademske studijske programe Menadžment u upravi (60 i 120
ESPB) traje od 06.10.2014. do 31.10.2014. Potrebna dokumenta se dostavljaju u kancelariju za međunarodnu saradnju –
108, ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 12-16 časova, sredom od 16-18 časova.
Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs su:
- Prijavni formular
- Overena kopija diplome (ili uverenje o diplomiranju)
- Overena kopija uverenja o položenim ispitima (ili dodatak diplome)
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Dokaz o naknadi troškova sprovođenja konkursa
Za troškove koje Fakultet ima u vezi sa sprovođenjem konkursa, kandidati plaćaju naknadu u iznosu od 9.900,00 din na
žiro-račun Fakulteta organizacionih nauka, Jove Ilića 154, Beograd.
Žiro račun :
Poziv na broj:
840-1344666-69
98002
Kandidati podnose na uvid originalna dokumenta.
ROKOVI
Prijava na konkurs traje od 06. oktobra 2014. do 31. oktobra 2014. godine.
Jedinstvene rang liste biće objavljene 12. novembra 2014. godine do 20 časova.
Žalbe na jedinstvene rang liste će se primati do 13. novembra 2014. godine do 16 časova u kancelariji 108.
Objavljivanje konačnih rang lista bice 14. novembra 2014. godine do 16 časova.
ŠKOLARINA
Troškovi školarine na zajedničkim master akademskim studijama Menadžment u upravi (60 ESPB) i Menadžment u
upravi (120 ESPB) iznosi 2550€ po godini i uplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Školarina obuhvata nastavu, jedno polaganje ispita po predmetu, prijavu i odbranu master rada. Školarina se plaća u
četiri rate i to:
I rata
II rata
III rata
IV rata
660€
630€
630€
630€
prilikom upisa
do 10.01.2015.
do 10.04.2015.
do 10.07.2015.
Kandidati strani državljani, sem iz Republike Slovenije, plaćaju školarinu od 3550€ po godini.
Više informacija o uslovima upisa i studiranja možete dobiti na telefon 3950893, putem elektronske pošte,
adresa [email protected] ili na Internet adresi www.menadzmentuupravi.fon.bg.ac.rs.
Download

univerzitet u beogradu – fakultet organizacionih nauka i univerzitet u