ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ
ПРЕДМЕТ: Извештај о реферату за избор једног сарадника за ужу научну област
Инжењерски менаџмент
На основу чланова 7. и 18. Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору,
Комисија за контролу реферата је извршила увид у достављени реферат за избор једног
сарадника за ужу научну област Инжењерски менаџмент и подноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
Реферат за избор једног сарадника у звању асистента за ужу научну област
Инжењерски менаџмент, по конкурсу објављеном у недељном листу „Послови“ од
31.12.2014. године, написан је у складу са препорукама ове комисије.
Кандидат Марија Савић, студент докторских академских студија, која је
предложена за избор у звање асистента, испуњава све услове предвиђене чланом 72.
Закона о високом образовању за избор у то звање.
У Бору, 27.01.2015. године
Председник
Комисије за контролу реферата
Проф. др Десимир Марковић
IZBORNOM VEĆU
TEHNIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Odlukom Izbornog veća Tehničkog faklulteta u Boru od 11.12.2014. godine određeni
smo Rešenjem br. VI/5-21-IV-3/2 za članove Komisije za pisanje referata o sticanju zvanja i
zasnivanju radnog odnosa jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast
Inženjerski menadžment, po Konkursu objavljenom u nedeljnom listu Poslovi 31.12.
2014. godine. Na osnovu raspoloživog materijala koji je dostavljen Komisiji za pisanje
referata, Komisija podnosi sledeći
R E FE RAT
Na raspisani konkurs u nedeljnom listu Poslovi od 31.12. 2014. godini, prijavila su se
dva kandidata i to:
1. Marija Savić
2. Ana - Marija Đurić
I.
Kandidat Marija Savić
A. Biografski podaci
Kandidat Marija Savić rođena je u Zaječaru 1985. godine, gde je završila osnovnu i
srednju školu. Diplomirala je na studijskom programu Industrijski menadžment na Tehničkom
fakultetu u Boru Univerziteta u Beogradu 2009. godine sa prosečnom ocenom 8,94 i 10 na
diplomskom ispitu. Na istom fakultetu završila je master studije na odseku za Inženjerski
menadžment sa prosečnom ocenom 9,85 i 10 na odbrani master rada. Na Tehničkom fakultetu
u Boru u oktobru 2011. godine upisala je doktorske studije na kojima je položila sve ispite
prosečnom ocenom 10. Predala je Fakultetu urađenu doktorsku disertaciju pod nazivom:
„Višekriterijumska optimizacija sastava šarže za hidrometalurški proces dobijanja cinka“,
koja se nalazi u fazi ocene.
Od februara 2012. godine zaposlila se u zvanju asistenta na Tehničkom fakultetu u
Boru Univerziteta u Beogradu, na grupi predmeta u užoj naučnoj oblasti Industrijski
menadžment. Sve vreme izvodila je vežbe na predmetima: Operaciona istraživanja 1,
Operaciona istraživanja 2, Upravljanje rizikom, Upravljanje promenama i Proizvodni sistemi.
U toku njenog dosadašnjeg rada na Fakultetu u vrednovanju padagoškog rada
nastavnika od strane studenata dobijala je sledeće ocene: 3,96; 4,61; 5; 4,59; 4,44.
1
Tokom master i doktorskih studija učestvovala je u radu više domaćih i međunarodnih
konferencija koje se bave aktuelnim problemima iz oblasti menadžmenta. Objavila je
određeni broj radova u časopisima sa IF i časopisima nacionalnog značaja. Takođe,
saopštavala je radove na međunarodnim naučnim skupovima.
Za vreme dosadašnjeg rada na Tehničkom fakultetu u Boru učestvovala je u radu
nekoliko međunarodnih letnjih škola. Januara 2014. godine boravila je na jednomesečnom
studijskom boravku na Univerzitetu u Manhajmu (Nemačka) uz finansijsku pomoć Nemačke
fondacije DAAD.
Ne postoje smetnje za izbor u zvanje u skladu sa čl. 62. Zakona o visokom
obrazovanju.
B. Spisak publikovanih i saopštenih radova
1.
Monografije (М10)
1.1.
Poglavlje u monografiji (M14)
1.1.1. Arsić M., Fedajev A., Savić M., Voza D., (2014), Determinants of SME
innovativness in Serbia, Possibilities for development of business cluster network
between SMEs from Visegrad countries and Serbia, 91-99.
2.
Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja (М20)
2.1.
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21)
2.1.1. Đorđević P., Nikolić Đ., Jovanović I., Mihajlović I., Savić M., Živković Ž.,
Episodes of extremely high concentration of SO 2 and particulate matter in the urban
environment of Bor – Serbia, Environmental Research, Vol. 126, 2013, pp. 204-207.
[IF(2013) = 3.951, ISSN 0013-9351]
2.2.
Radovi u istaknurim međunarodnim časopisima (M22)
2.2.1. Savić M., Nikolić Dj., Mihajlović I., Živković Ž., Bojanov B., (2014), Multicriteria decision support system for optimal blending process in zinc production,
Mineral
Processing
and
Extractive
Metallurgy
Review,
doi:
10.1080/08827508.2014.962135. [IF(2013) = 0.690, ISSN 0882-7508]
2.3.
Radovi u međunarodnim časopisima (M23)
2.3.1. Savić M., Mihajlović I., Arsić M., Živković Ž., ANFIS model based prediction
of the surface ozone concentration, Journal of Serbian Chemical Society, Vol. 79, No
10, 2014, pp. 1323-1334, doi: 10.2298/JSC140126039S. [IF(2013) = 0.889, ISSN
0352-5139]
2.4. Radovi u časopisima međunarodnog značaja, verifikovanim posebnom
odlukom (M24)
2.4.1. Savić M., Djordjević P., Nikolić Dj., Mihajlović I., Živković Ž., (2014),
Bayesian inference for risk assessment of the position of study program within the
2
integrated university: a case study of engineering management at technical faculty in
Bor, Serbian Journal of Management, 9(2), pp. 231-240. ISSN: 1452-4864
2.4.2. Savić M., Đorđević P., Nikolić Đ., Mihajlović I., Živković Ž., (2014),
Modeling the influence of EFQM criteria on employees satisfaction and loyalty in
transition economy: The study of banking sector in Serbia, Serbian Journal of
Management, 9(1), pp. 15-30. ISSN: 1452-4864
2.4.3. Savić M., Mihajlović I., Živković Ž., (2013), An ANFIS - based air quality
model for prediction of SO2 concentration in urban area, Serbian Journal of
Management, 8(1), pp. 25-38. ISSN: 1452-4864
3.
Radovi na međunarodnim naučnim skupovima (M30)
3.1.
Saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima štampana u celini (M33)
3.1.1. Savić M., Đorđević P., Ranđelović T., Živković Ž., Nikolić Đ., Impact of
quality tools application of business processes and performance of the company,
(2014), International May Conference on Strategic Management - IMKSM2014, 23-25
May 2014, Bor, Serbia, Book of Proceedings, pp. 576-585.
3.1.2. Arsić M., Fedajev A., Savić M., Voza D., Factors that contribute to SME
innovativeness in transition economy, Serbia, (2014), International May Conference
on Strategic Management i IMKSM2014, 23-25 May 2014, Bor, Serbia, Book of
Proceedings, pp. 851-855.
3.1.3. Savić M., Živković Ž., Ristić D., Uticaj zadovoljstva zaposlenih na
zadovoljstvo kupaca kvalitetom proizvoda, Bor, Srbija, (2013), IX Internacionalna
majska konferencija o strategijskom menadžmentu – IMKSM2013, 24.-26. Maj 2013.,
Proceedings, pp. 723-732.
3.1.4. Savić M., Đorđević P., Nikolić Đ., Mihajlović I., Živković Ž., Combination of
knowledge in system suppliers-SMEs-customers in transitional economy environment
in Serbia, Beograd, Srbija, (2012), 5th International Symposium on Industrial
Engineering – SIE 2012, Proceedings, pp. 169-174.
3.1.5. Đorđević P., Savić M., Nikolić Đ., Mihajlović I., Živković Ž., The influence of
EFQM business excellence model on the employee loyalty. A study on the banking
sector in Serbia, Beograd, Srbija, (2012), International Convention on Quality – ICQ
2012, pp. 288-293.
3.1.6. Savić M., Mihajlović I., Đorđević P., Nikolić Đ., Živković Ž., Applying
methods of nonlinear statistics in modeling ozone concentration in ambient air,
Zenica, (2012), 2nd International Symposium on Environmental and Material Flow
Management(EMFM12), Zbornik radova, pp. 249-254.
3.2.
Saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima štampana u izvodu (M34)
3.2.1. Savić M., Đorđević P., Nikolić Đ., Mihajlović I., Živković Ž., (2014). Bayes-ov
zaključak procene rizika pozicije studijskog programa u Integrisani univerzitet -
3
Studija slučaja: Inženjerski menadžment na Tehničkom fakultetu u Boru, Bor, Serbia,
(2014), Internacionalna majska konferencija o strategijskom menadžmentu.
3.2.2. Đorđević P., Savić M., Nikolić I., Rewiew of a software for process
improvement as a mean of increasing company competitiveness, Bitola, Macedonia,
(2013), Second International Science Conference – Contemporary Management
Challenges and The Organizational Sciences, BAS Conference – Zbornik radova 01.03.11.2013., pp. 111.
4.
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (M50)
4.1.
Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51)
4.1.1. Savić M., Đorđević P., Nikolić Đ., Mihajlović I., Živković Ž., (2012),
Combination of knowledge in system suppliers – SMEs – customers in transitional
economy environment in Serbia, Journal of Applied Engineering Science, 10(4), pp.
227-233.
4.2.
Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52)
4.2.1. Jovanović I., Đorđević P., Savić M., (2012), Pareto analysis applied in business
usage case study „Tigar Tyres“ Pirot, Serbia, International Journal for Economic
Theory and Practice and Social Issues EKONOMIKA, 58(2), pp. 147-158.
5.
Radovi na skupovima nacionalnog značaja (M60)
5.1.
Saopštenje na skupu nacionalnog značaja štampano u celini (M63)
5.1.1. Savić M., Đorđević P., Nikolić Đ., Mihajlović I., Živković D., Živković Ž.,
(2012), Zadovoljstvo privatnih preduzetnika ostvarenim rezultatima u uslovima
tranzicione ekonomije u Srbiji, Bor, Srbija, (2012), Majska konferencija o
strategijskom menadžmentu.
5.1.2. Savić M., Nikolić Đ., Đorđević P., Mihajlović I., Živković Ž., Višegrupna
analiza satisfakcije i lojalnosti zaposlenih u proizvodnim i uslužnim organizacijama,
Bor, Srbija, (2012), Majska konferencija o strategijskom menadžmentu.
5.1.3. Savić M., Štrbac N., Zaštita intelektualne svojine u tranzicionim uslovima u
Srbiji, Bor, Srbija, (2012), Majska konferencija o strategijskom menadžmentu.
C. Analiza publikovanih radova
Od prijavljenih radova analiziraće se samo radovi koji su publikovani u časopisima i
time postali dostupni javnosti.
U radovima 2.3.1 i 2.4.3 kandidat razrađuje ANFIS metodologiju za modelovanje
sadržaja ozona i SO2, respektivno u okruženju uz ostvarivanje zadovoljavajućeg koeficijenta
determinacije. Definisani modeli omogućuju predikciju koncentracije navedenih polutanata
od nezavisnih promenljivih koji se generišu u okruženju.
4
U radu pod rednim brojem 2.2.1 predloženi su orginalni modeli sastava mešavine
koncentrata u šarži za hidrometalurški postupak dobijanja cinka. Predloženi modeli nude
generalni doprinos – poboljšanje dosadašnje prakse u rešavanju problema mešavine.
Predloženi model definisao je algoritam za izradu modela korišćenjem višekriterijumskih
modela AHP-OEW - PROMETHE/GAIA u fuzzy okruženju.
U radu pod rednim projem 2.4.1 razrađen je Bayes-ov model uslovne verovatnoće za
predikciju rizika korišćenjem teorije skupova u realnim sistemima.
U radovima pod rednim brojem 2.4.2, 1.1.1. i 4.1.1 definisani su teorijski modeli za
ocenu primenljivosti EFQM modela i modela dobavljači - SMEs – korisnici korišćenjem
LISLER statističkog pristupa.
U radu 4.2.1 korišćenjem Pareto pristupa definisani su poslovni modeliu za slučaj
kompanije Tigar-Tyres – Pirot.
U radu pod rednim brojem 2.1.1 prikazane su epizode ekstremno visokiuh
koncentracija SO2 u urbanoj sredini sa analizom uzroka navedenih pojava i definisanim
modelom predikcije.
II.
Kandidat Ana - Marija Đurić
A. Biografski podaci
Kandidat Ana-Marija Đurić rođena je 1987. godine u Negotinu gde je završila osnovnu
i srednjnu školu. Fakultet za Menadžment u Zaječaru završila je 2013. godine sa prosečnom
ocenom 9,07 i 10 na diplomskom radu i stekla zvanje diplomirani menadžer. U oktobru 2013.
godine upisala je master studije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu –
studijski program Inženjerski menadžment. U septembru 2014. završila je master studije sa
prosečnom ocenom 8,87 i 10 na odbrani master rada. U školskoj 2014/2015 upisala je
doktorske studije na Tehničkom fakultetu u Boru Univerziteta u Beogradu na studijskom
programu Inženjerski menadžment.
Kandidat je prijavio 20 saopštenja na skupovima međunarodnog i nacionalnog
značaja. Publikovanih radova u indeksiranim časopisima nema.
Kandidatkinja je radila kao agent za WEB kredite Rainffaisen banke u maloprodajama
partnera banke, a danas radi kao asistent koordinatora programa – praktikant u Timočkom
omladinskom centru u Zaječaru. Učestvovala je u realizaciji IPA projekta: „Karijerno vođenje
mladih, zapošljavanje, umrežavanje preduzetnika i razmena“. Završila je četiri treninga u
zemlji i 4 kursa u inostranstvu.
Nema smetnji za izbor u zvanje u skladu sa čl. 62 Zakona o visokom obrazovanju.
B. Spisak publikovanih i saopštenih radova
1.
Monografije, monografske studije, tematski zbornici (М10)
1.1.
Radovi u tematskom zborniku međunarodnog značaja (M14)
1.1.1. Đurić A.-M., Ivanović I., (2014), Knowledge management – chance to develop
competitive advantage in dynamic environment, 5th International Scientific
5
Conference, book of proceeding, Economic and Social Development, Belgrade, 399407.
1.1.2. Ivanović I., Đurić A.-M., (2014), Nature – spirit relation, 6th International
Scientific Conference on Economic and Social Development and 3 rd Eastern European
ESD Conference: Business Continuity, Vienna, 152-157.
1.1.3. Đurić A.-M., (2014), Crowdfounding – nove mogućnosti za finansiranje
neprofitnih projekata, Tematski zbornik – Publikacija kreativna i kolaborativna
ekonomija i lokalni razvoj, knjiga četvrta, ACADEMICA & Mad Marx, Centar za
istraživanje kreativne akademije, u okviru projekta E761, 63-68.
1.1.4. Ivanović I., Đurić A.-M., (2014), Modern economic model of financing –
crowdfunding, 7th International Scientific Conference on Economic and Social
Development, New York, October 2014, 323-333
2.
Radovi na međunarodnim naučnim skupovima (M30)
II.1.
Predavanja po pozivu sa međunarodnog skupa štampana u celini (M31)
II.1.1.Ivanović I., Đurić A.-M., Jovanović V., (2013), The importance of education
for sustainable resource management, 7th International Multidisciplinary Scientific
Conference EUROBRAND, Zrenjanin, Serbia, 33-40.
II.2.
Saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima štampana u celini
(M33)
II.2.1.Đurić A.-M., Avdić E., Kostić R., Stevanović S., (2011), Proceedings of I
Symosium on natural resources management, Bor, 71-78.
II.2.2.Mihajlović D., Živković S., Đurić A.-M., (2011), Annual of the University of
mining and geology „St. Ivan Rilski“ Vol. 54, part IV, Humanitarian sciences and
Economics, Sofia, Bulgaria, 43-48.
II.2.3.Đurić A.-M., Avdić E., Kostić R., Stevanović S., (2012), Proceedings of 2 nd
Symosium on natural resources management, Spa Gamzigrad, 131-138.
II.2.4.Stojković Z., Jovanović V., Đurić A.-M., (2013), Archetype-generic structure
basis of (non) sustainable natural resource management, Proceedings of 3rd Symosium
on natural resources management, Spa Gamzigrad, 469-477.
II.2.5.Stojković Z., Đurić A.-M., Jovanović V., (2013), Inovations for the future,
solutions today in search for sustainable development management on natural
resources, Proceedings of 3rd Symosium on natural resources management, Spa
Gamzigrad, 479-490.
II.2.6.Đurić A.-M., Jovanović V., (2013), Importance of marketing in the concept of
sustainable development, Proceedings of 3rd Symosium on natural resources
management, Spa Gamzigrad, 501-510.
II.2.7.Đurić A.-M., Kostić R., Avdić E., Stevanović S., (2013), Proceedings of 3 rd
Symosium on natural resources management, Spa Gamzigrad, 521-531.
6
II.2.8.Stojković Z., Đurić A.-M., Jovanović V., (2013), Tragedy of the common
resources, Proceedings of XXI International Scientific and Professional Meeting
„Ecological Truth“, Eco-Ist '13, University of Belgrade, Technical Faculty, Bor, 617623.
II.2.9.Ivanović I., Ilić S., Đurić A.-M., (2013), Education of young people with
physical disabilities in the context of sustainable education and its power for the
future, Proceedings 10th NEWS Conference, Megatrend University, Belgrade,
september 13-14
II.2.10.
Ivanović I., Pantović R., Jovanović V., Đurić A.-M., (2013), Peak oil
and environment – the coming environmental impact, Proceedings 45th International
Conference of Mining and Metallurgy, Bor Lake, 16-19. october, 786-790.
II.2.11.
Jovanović V., Stojković Z., Pantović R., Đurić A.-M., Vulićević J.,
Milenković K., (2013), Effect of mineral water on population health in Palanacki,
Proceedings 45th International Conference of Mining and Metallurgy, Bor Lake, 16-19.
october, 790-793.
II.2.12.
Ivanović I., Ostojić S., Đurić A.-M., (2014), Concept of blue economy
– challenges for the future, Proceedings of 4th International Symposium on natural
resources management, Faculty of management, Zajecar, 127-132.
3.
Saopštenja sa skupova nacionalnog značaja (M60)
3.2.
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampana u celini (M63)
3.2.1. Đurić A.-M., Cvetković A., (2012), Gradovi budućnosti, International
Conference on Energy Efficiency and Environmental Sustainability, Faculty of
Economics Subotica – Technology and innovation for energy efficiency (TIEE 2012),
Subotica, 67-72.
3.2.2. Cvetković A., Đurić A.-M., (2012), Organska poljoprivreda – principi,
standardi i zaštita životne sredine, International Conference on Energy Efficiency and
Environmental Sustainability, Faculty of Economics Subotica – Efficient resource
utilitzation and sustainable development (EKOR 2012), 145-150.
3.2.3. Đurić A.-M., Ivanović I., (2014), Društvena odgovornost u uslovima
ekonomske krize i tranzicije, XIX Internacionalni naučni skup SM 2014 – Strategijski
menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Ekonomski
fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, maj 2014., 119.
C. Analiza publikovanih radova
S obzirom je kandidat prijavio samo saopštene radove (publikovanih radova u
časopisima nema), koji nisu dostupni široj naučnoj javnosti, isti neće biti analizirani.
7
D. Uporedna analiza prijavljenih kandidata
a) Oba prijavljena kandidata ispunjavaju formalne uslove za izbor u zvanje za koje
konkurišu
b) Komisija daje prednost kandidatu Mariji Savić iz sledećih razloga :
-
Marija Savić je završila industrijski menadžment u polju tehničko-tehnoloških
nauka koje je direkno povezano sa užom naučnom oblašću za koju konkuriše, a
Ana-Marija Đurić je diplomirala menadžment u području društvenih nauka;
-
Marija Savić je pokazala bolje rezultate na master studijama;
-
Marija Savić je pri kraju doktorskih studija sa prosečnom ocenom svih ispita 10 i
predatoj disertaciji na ocenu, dok je kandidat Ana-Marija Đurić tek upisala
doktorske studije i do zaključenja Konkursa nije polagala ni jedan ispit.
-
Marija Savić publikovala je ukupno 8 radova u naučnim časopisima od toga 3 u
časopisima sa IF ( 1-M21 i 1-M22 i 1 – M23), 3 u časopisu M-24; i 2 rada u
časopisima nacionalnog značaja (M51-M53). Kandidat Ana - Marija Đurić
nema ni jedan rad publikovan u indeksiranom naučnom časopisu.
-
Marija Savić ima trogodišnje iskustvo u nastavi na Fakultetu u užoj naučnoj
oblasti za koju konkuriše sa pozitivnim ocenama studenata za njen rad. Kandidat
Ana-Marija Đurić nema pedagoškog iskustva u nastavi na Univerzitetu.
-
Marija Savić je saopštila 12 radova na međunarodnim naučnim skupovima.
Kandidat Ana –Marija Đurić ima 20 radova saopštenih na međunarodnim i
nacionalnim naučnim skupovima.
E. ZAKLJUČAK
Na osnovu napred iznetih činjenica Komisija daje prednost kandidatu Mariji Savić u
odnosu na kandidata Ana- Mariju Đurić zbog:
-
boljih rezultata u toku studija relevantnih za izbor po Konkursu i boljoj poziciji
na doktorskim studijama;
daleko boljih rezultata ostvarenih u naučnom radu (publikovani radovi u
časopisima sa IF);
8
-
pedagoškim iskustvom i ostvarenim rezultatima u nastavi na Fakultetu kao i
dobrim ocenama dobijenim od strane studenata;
Zbog svega navedenog, Komisija sa zadovoljstvom predlaže Izbornom veću
Tehničkog fakulteta u Boru da kandidata Mariju Savić, u skladu sa čl.72. Zakona u visokom
obrazovanju, izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Industrijski menadžment i sa
njom zaključi odgovarajući Ugovor o radu.
U Boru, januara 2015.
KOMISIJA
1. Prof. dr Živan Živković, red. prof.
Tehnički fakultet u Boru
Univerziteta u Beogradu
2. Prof. dr Vesna Brkić Spasojević, vanr. prof.
Mašinski fakultet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
3. Doc. Dr Ivan Jovanović, docent
Tehnički fakultet u Boru
Univerzitet u Beogradu
9
Download

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ ПРЕДМЕТ