CENTROPROM a.d.
Beograd, Nušićeva 15
Godišnji izveštaj
CENTROPROM a.d. Beograd
za 2013. godinu
Beograd, april 2014.
U skladu sa članom 50.i 51. Zakona o tržištu kapitala („ Sl. Glasnik RS“ broj
31/2011) I članom 3 Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i
kvartalnih izveštaja javnih društava („ Sl. Glasnik RS“ broj 14/2012), CENTROPROM A.D.
Beograd , Nušićeva 15
OBJAVLJUJE:
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013. godinu
Sadržaj:
1. REGISTROVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI CENTROPROM A.D. ZA 2013.god.
( Bilans satanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na
kapitalu, Statistički aneks, Napomene uz finansijske izveštaje)
2. MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA
3. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA
4. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA
5. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVAS O USVAJANJU GODIŠNJIH
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA * - Napomena
6. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA *- Napomena
1. Finansijski izveštaji CENTROPROM A.D., Beograd za
2013.godinu
(Bilans stanja, bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na
kapitalu, Statistički aneks, Napomene uz finansijske izveštaje)
„CENTROPROM“ a.d., Beograd
Napomene uz finansijske izveštaje
na dan 31.12.2013. godine
1.
OSNIVANJE I DELATNOST
Privredno Društvo „CENTROPROM“ a.d., Beograd (u daljem tekstu „Društvo“) osnovano je 1930. godine kao akcionarsko društvo za izvoz
zemaljskih proizvoda Kraljevine Jugoslavije pod nazivom ''PRIZAD''. Posle Drugog svetskog rata, Društvo se pretvara u ''Centralno
prometno“ a.d. - skraćeno ''Centroprom'', a 1947. godine dobija naziv ''Preduzeće za izvoz i uvoz Centroprom''.
Pretežna delatnost Društva je nespecijalizovana trgovina na valiko hranom, pićima i duvanom. Sedište Društva je u Beogradu.
''CENTROPROM'' a.d. je danas akcionarsko društvo, u kojem je većinski vlasnik „Atlas sistem“ iz Beograda sa učešćem od 70,06% u
ukupnom kapitalu.
Društvo je svoj osnivački akt, Statut i organe upravljanja uskladio sa novim Zakonom o privrednim društvima, opredelivši se za jednodomni
sistem upravljanja.
Akcije Društva se primarno kotiraju na Beogradskoj berzi.
Ovi pojedinačni finansijski izveštaji potpisani su od strane Direktora dana 28.02.2014. Finansijski izveštaji mogu naknadno biti izmenjeni na
osnovu mišljenja revizora, a u skladu sa važećim propisima.
2.
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I UPOREDNI PODACI
(a)
Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja
Društvo je sastavilo ove finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije (u daljem tekstu "Zakon") objavljenim
u Službenom glasniku Republike Srbije br. 61/2013 koji zahteva da finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa svim prevedenim MSFI
do 1. januara 2009. godine. Posebni zahtevi Zakona odstupaju od MSFI zbog činjenice da su usvojeni samo prevedeni standardi te ovi
finansijski izveštaji na sadrže efekte MSFI koji su objavljeni od 1. januara 2009. godine. Osim pomenutog, Zakon zahteva određena
prikazivanja i određeni tretman računa i stanja, što ima za posledicu dodatna odstupanja od MSFI kao što sledi:
1
Društvo je ove finansijske izveštaje sastavilo u formatu propisanom od strane Ministarstva finansija Republike Srbije, koji nije
u skladu sa zahtevima MRS 1 (revidiran)– “Prikazivanje finansijskih izveštaja” i MRS 7 – “Izveštaj o tokovima gotovine”.
2
„Vanbilansna sredstva i obaveze“ su prikazana na obrascu bilansa stanja (Napomena 24). Ove stavke po definiciji MSFI ne
predstavljaju ni sredstva ni obaveze.
3
Rešenje Ministarstva finansije Republike Srbije br. 401-00-380/2010 od 25. oktobra 2010. godine (Službeni glasnik Republike
Srbije br. 77/2010 i 95/2010) utvrđuje da zvanične standarde čine zvanični prevodi Međunarodnih računovodstvenih
standarda (MRS) i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) koje izdaje Odbor za međunarodne
računovodstvene standarde (IASB), kao i tumačenja standarda izdatih od strane Komiteta za tumačenje međunarodnog
finansijskog izveštavanja (IFRIC) do 1. januara 2009. godine. Do dana sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja nije
prevedena nijedna dopuna odnosno dodatak postojećim ili revidiranim standardima, kao nijedno novo tumačenje izdato od
strane IASB i IFRIC nakon 1. januara 2009. godine. Standardi i tumačenja za koje u Republici Srbiji ne postoji zvaničan
prevod su: MRS 27R – “Pojedinačni finansijski izveštaji”, MSFI 9 – “Finansijski instrumenti”, MSFI 10 – “Konsolidovani
finansijski izveštaji”, MSFI 11 – “Zajednički aranžmani”, MSFI 12 – “Obelodanjivanje udela u drugim pravnim licima”, MSFI 13
– “Odmeravanje fer vrednosti”, IFRIC 18 – “Prenos sredstava sa kupca”, IFRIC 19 – “Gašenje finansijskih obaveza
instrumentima kapitala”, IFRIC 20 – “Troškovi odlaganja rudarskog otpada nastalog aktivnostima površinske eksploatacije”,
IFRIC 21 – “Državni nameti ”, zbog činjenice da nisu prevedeni na srpski jezik.
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije zahteva primenu izvesnih ključnih
računovodstvenih procena. Ono, takođe, zahteva da rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u primeni računovodstvenih politika Društva.
Oblasti koje zahtevaju prosuđivanje većeg stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i procene imaju materijalni
značaj za finansijske izveštaje obelodanjeni su u Napomeni 4.
(b)
Uporedni podaci
Uporedni podaci odnosno početna stanja predstavljaju podatke sadržane u finansijskim izveštajima za 2012. godinu. Finansijski izveštaji
Društva su bili predmet nezavisne revizije i prikazani su u Izveštaju nezavisnog revizora od 12. aprila 2013. godine.
3.
OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Osnovne računovodstvene politike, primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu, su sledeće:
3.1. Poslovni prihodi
Prihodi se priznaju u trenutku prelaska vlasništva i značajnih rizika vezanih za dati proizvod sa prodavca na kupca, pod pretpostavkom da
se iznos prihoda može pouzdano izmeriti. Prihodi od usluga se priznaju kada se usluga izvrši, odnosno za usluge koje se vrše u dužem
periodu prihodi se priznaju srazmerno dovršenosti posla. Prihodi od uobičajenih aktivnosti su prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga,
prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga i
drugi prihodi nezavisno od vremena naplate.
3.2. Poslovni rashodi
Poslovni rashodi predstavljaju sve troškove nastale u odnosu na fakturisanu realizaciju, a obuhvataju troškove materijala, energije i goriva,
troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode, usluge i amortizaciju (Napomena 3.9.). Troškovi poslovanja obuhvataju i troškove
opšteg karaktera i to: troškove reprezentacije, osiguranja, platnog prometa i bankarskih usluga, članarina, poreza i ostale rashode, nastale u
tekućem obračunskom periodu.
3.3. Prihodi od kamata
Kamate nastale po osnovu plasmana i potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u okviru finansijskih prihoda u obračunskom periodu u
kome su nastale. Prihodi od kamata priznaju se u periodu na koji se odnose, korišćenjem metode efektivne kamatne stope, kojom se
očekivani budući novčani priliv od finansijskih instrumenata diskontuje na neto sadašnju vrednost.
3.4. Rashodi od kamata
Kamate nastale po osnovu obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u okviru finansijskih rashoda. Troškovi pozajmljivanja
(kamate i drugi troškovi povezani sa kreditnim finansiranjem) priznaju se kao troškovi perioda kada su nastali, u skladu sa osnovnim
računovodstvenim principom definisanim sa MRS 23.
3.5. Kursne razlike
(a)
Funkcionalna i valuta prikazivanja
Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva se odmeravaju i prikazuju u dinarima („RSD”) bez obzira na to da li RSD predstavlja
funkcionalnu valutu Društva.
(b)
Transakcije i stanja
Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije ili na dan
procene vrednosti ako su stavke ponovo odmeravane. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz
preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspeha osim u slučaju kada
su odložene u kapitalu kao instrumenti zaštite tokova gotovine i instrumenti zaštite neto ulaganja.
Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju po osnovu kredita i gotovine i gotovinskih ekvivalenata prikazuju se u bilansu uspeha u
okviru pozicije „Finansijski prihodi / rashodi“. Sve druge pozitivne i negativne kursne razlike prikazuju se u bilansu uspeha u okviru pozicije
„Ostali prihodi / rashodi“.
Promene u fer vrednosti monetarnih hartija od vrednosti izraženih u stranim valutama koje su klasifikovane kao raspoložive za prodaju,
tretiraju se kao kursne razlike po osnovu promena u amortizovanoj vrednosti hartija od vrednosti i kao ostale promene u knjigovodstvenoj
vrednosti hartija od vrednosti. Kursne razlike koje se odnose na promene u amortizovanoj vrednosti se priznaju u bilansu uspeha, a ostale
promene u knjigovodstvenoj vrednosti se iskazuju u okviru kapitala.
Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima i obavezama, kao što su vlasničke hartije od vrednosti po fer vrednosti čiji se efekti
promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha, priznaju se u bilansu uspeha kao deo
gubitka ili dobitka na fer vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima, kao što su vlasničke hartije od vrednosti
klasifikovane kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, uključuju se u odnosne rezerve u okviru revalorizovanih rezervi u kapitalu.
Funkcionalna i izveštajna valuta Društva je dinar (RSD). Transakcije izražene u stranoj valuti inicijalno se evidentiraju u funkcionalnoj valuti
primenom važećeg kursa na dan transakcije. Monetarna sredstva i obaveze izražene u stranoj valuti preračunavaju se u funkcionalnu valutu
primenom važećeg kursa na dan bilansa stanja. Sve kursne razlike priznaju se u bilansu uspeha perioda za koji se izveštava.
Nemonetarne stavke u finansijskim izveštajima, koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti preračunati su po
istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije. Nemonetarne stavke koje su inicijalno priznate u visini procenjene poštene
vrednosti izražene u stranoj valuti, preračunate su primenom istorijskog kursa važećeg na dan procene.
3.6. Ostali prihodi
Ostali prihodi obuhvataju dobitke od prodaje nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava, učešća u kapitalu, prodaje materijala, kao i
viškova utvrđenih popisom, naplatu otpisanih potraživanja, prihode od smanjenja obaveza i ukidanja dugoročnih rezervisanja i sl. Vanredni
prihodi obuhvataju sve prihode koji su posledica raznih nepredviđenih okolnosti u skladu sa MRS 8.
3.7. Ostali rashodi
Ostali rashodi obuhvataju gubitke po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava, učešća u kapitalu i hartija
od vrednosti, prodaje materijala, manjkove i druge nepomenute rashode.
3.8. Nematerijalna ulaganja
Stečene licence računarskih softvera kapitalizuju se u iznosu troškova nastalih u sticanju i stavljanju u upotrebu softvera. Ovi troškovi se
amortizuju tokom njihovog procenjenog veka upotrebe (2 do 5 godina).
Izdaci vezani za razvoj ili održavanje kompjuterskih softverskih programa priznaju se kao trošak u periodu kada nastanu. Izdaci direktno
povezani sa identifikovanim i unikatnim softverskim proizvodima koje kontroliše Društvo i koji će verovatno generisati ekonomsku korist veću od
troškova duže od godinu dana, priznaju se kao nematerijalna ulaganja. Direktni troškovi obuhvataju troškove radne snage tima koji je razvio
softver, kao i odgovarajući deo pripadajućih režijskih troškova.
Troškovi razvoja računarskog softvera priznati kao sredstvo amortizuju se tokom njihovog procenjenog korisnog veka upotrebe (ne duže od tri
godine).
3.9. Nekretnine, postrojenja i oprema
Osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja i oprema) su materijalna sredstva koja Društvo drži za isporuku robe ili pružanje usluga, za
iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne svrhe, i za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda.
Nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se kao sredstvo: (a) kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi po osnovu tog sredstva
priticati u Društvo i (b) kada nabavna vrednost ili cena koštanja tog sredstva može pouzdano da se izmeri.
Početno merenje nekretnine, postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za priznavanja za sredstvo vrši se po nabavnoj vrednosti ili po
ceni koštanja.
Naknadni izdatak za nekretninu, postrojenje i opremu priznaje se kao sredstvo samo kada se tim izdatkom poboljšava stanje sredstva iznad
njegovog prvobitno procenjenog standardnog učinka. Izdatak za popravke i održavanje nekretnina, postrojenja i opreme nastaje radi
obnavljanja ili održavanja budućih ekonomskih koristi koje Društvo može da očekuje od prvobitno procenjenog standardnog učinka tog
sredstva. Kao takav, on se obično priznaje kao rashod u trenutku kada nastane.
Osnovno sredstvo se isknjižava iz evidencija ili otuđenjem ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva.
Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa osnovnog sredstva (kao razlika između neto prodajne vrednosti i neto knjigovodstvene
vrednosti) priznaju se u bilansu uspeha odgovarajućeg perioda.
3.10. Amortizacija osnovnih sredstava
Amortizacija se obračunava primenom proporcionalne metode na osnovicu koju čini nabavna, odnosno revalorizovana vrednost na početku
godine, kao i na osnovna sredstva koja su stavljena u upotrebu u toku godine.
Stope amortizacije koje su u primeni, za glavne grupe osnovnih sredstava, su:
U%
Građevinski objekti
Pogonska oprema
Putnička vozila
Kompjuteri i odgovarajuća oprema
1.5
11-20
15.5
20
3.11. Investicione nekretnine
Investiciona nekretnina je nekretnina koja se drži radi zarade od zakupnine, ili radi povećanja kapitala, ili radi i jednog i drugog.
Investiciona nekretnina drži se radi dugoročnih prinosa od zakupa i ne koristi se od strane Društva.
Zemljište koje se drži u operativnom zakupu se klasifikuje i računovodstveno obuhvata kao investiciona nekretnina ukoliko ispunjava ostale
zahteve iz definicije investicione nekretnine.
Investiciona nekretnina se iskazuje po fer vrednosti, koja predstavlja vrednost na otvorenom tržištu koju utvrđuju eksterni procenitelji koje
angažuje Društvo. U slučaju da se fer vrednost znatno razlikuje od iskazane vrednosti investicione nekretnine treba raditi procenu. Fer
vrednost se zasniva na cenama ponude na aktivnom tržištu korigovanim, ukoliko je neophodno, za bilo koju promenu u prirodi, lokaciji ili
stanju specifičnog sredstva. Promene u fer vrednostima se evidentiraju u bilansu uspeha kao deo ostalih prihoda.
Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim izdacima pripasti Društvu i da može
pouzdano da se izmeri. Svi ostali troškovi tekućeg održavanja terete troškove perioda u kome nastanu. Kada investicionu nekretninu koristi njen
vlasnik, ona se reklasifikuje na nekretnine, postrojenja i opremu, i njena knjigovodstvena vrednost na dan reklasifikacije postaje njena zatečena
vrednost koja će se nadalje amortizovati.
3.12. Finansijski instrumenti
a)
Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha
Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha su finansijska sredstva koja se drže
radi trgovanja. Finansijsko sredstvo se klasifikuje u ovu kategoriju ukoliko je pribavljeno prvenstveno radi prodaje u kratkom roku. Derivati se
takođe klasifikuju kao sredstva koja se drže radi trgovanja, osim ako su određeni kao instrument zaštite od rizika. Sredstva u ovoj kategoriji
su klasifikovana kao tekuća sredstva. Na dan 31.decembra 2013. godine Društvo nema finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti
promene iskazuju u bilansu uspeha.
b) Zajmovi i potraživanja
Zajmovi i potraživanja predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim rokovima plaćanja koja ne kotiraju ni na jednom
aktivnom tržištu. Uključuju se u tekuća sredstva, osim ukoliko su im rokovi dospeća duži od 12 meseci nakon datuma bilansa stanja. U tom
slučaju se klasifikuju kao dugoročna sredstva. U bilansu stanja Društva zajmovi i potraživanja obuhvataju “potraživanja od prodaje i druga
potraživanja“ i “gotovinu i gotovinske ekvivalente.“
3.12. Finansijski instrumenti (Nastavak)
Potraživanja po osnovu prodaje
Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za prodate proizvode i usluge u zemlji i inostranstvu. Potraživanja od kupaca
koja se mere po vrednosti iz fakture, situacije, odnosno druge isprave u kojoj je obračunato potraživanje. Za vrednost potraživanja iskazanu
u stranoj valuti vrši se preračunavanje po kursu važećem na dan transakcije (Napomena 3.5.). Ispravka vrednosti se vrši prilikom
sastavljanja finansijskih izveštaja za sva potraživanja kod kojih je od roka za njihovu naplatu prošlo najmanje 60 dana, ili po odluci direktora,
na predlog stručnih službi koje su procenile da je naplata potraživanja neizvesna. Društvo nenaplativa potraživanja isknjižava iz evidencije
na osnovu sudske odluke ili na osnovu odluke direktora.
Kratkoročni finansijski plasmani
Kratkoročni finansijski plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospeća do godinu dana od dana
bilansa.
Kratkoročni finansijski plasmani i hartije od vrednosti kojima se trguje iskazuju se po amortizovanoj vrednosti, ne uzimajući u obzir nameru Društva
da ih drži do dospeća.
Hartije od vrednosti kojima se trguje, iskazuju se po fer (tržišnoj) vrednosti. Efekti promene fer vrednosti obuhvataju se kao rashodi i prihodi perioda.
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja
sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu uključena su u
obaveze po kreditima u okviru tekućih obaveza, u bilansu stanja.
c)
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju nederivativna sredstva koja su svrstana u ovu kategoriju ili nisu klasifikovana ni u
jednu drugu kategoriju. Uključuju se u dugoročna sredstva, osim ukoliko rukovodstvo ima nameru da ulaganja otuđi u roku od 12 meseci od
datuma bilansa stanja. Ukoliko za finansijska sredstva raspoloživa za prodaju ne postoji aktivno tržište, ukoliko su sa fiksnim rokom
dospeća, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se vrednuju po amortizovanoj vrednosti primenom metoda efektivne kamatne stope.
d)
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim rokovima plaćanja i fiksnim
rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru i mogućnost da drži do dospeća. U slučaju da Društvo odluči da proda značajan deo
finansijskih sredstava koja se drže do dospeća, cela kategorija će biti reklasifikovana kao raspoloživa za prodaju. Finansijska sredstva koja
se drže do dospeća klasifikuju se kao dugoročna sredstva, osim ako su rokovi dospeća kraći od 12 meseci od datuma bilansa stanja; tada
se klasifikuju kao kratkoročna sredstva.
e)
Priznavanje i merenje
Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po fer vrednosti uvećanoj za transakcione troškove za sva finansijska sredstva koja se ne iskazuju
po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha. Finansijska sredstva koja se vode po fer vrednosti čiji se
efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha inicijalno se priznaju po fer vrednosti, a transakcioni troškovi terete troškove
poslovanja u bilansu uspeha. Finansijska sredstva se ne priznaju po isteku prava na novčani priliv od finansijskog sredstva ili ako je to pravo
preneto i Društvo je u suštini prenelo sve rizike i koristi od vlasništva nad sredstvima. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i
finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha, se nakon inicijalnog priznavanja,
iskazuju po fer vrednosti. Zajmovi, potraživanja i ulaganja koja se drže do dospeća se iskazuju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem
metode efektivne kamatne stope.
Dobici ili gubici proistekli iz promena u fer vrednosti kategorije “finansijskih sredstava po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti
iskazuju u bilansu uspeha”, prikazani su u bilansu uspeha u okviru pozicije ostali prihodi/(rashodi) neto, u periodu u kome su nastali.
Prihod od dividendi od finansijskih sredstava po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha priznaje se u
bilansu uspeha kao deo ostalih prihoda kada se utvrdi pravo Društva na naplatu.
Obaveze po kreditima
Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. U narednim periodima obaveze po
kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrednosti; sve razlike između ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa
otplata, priznaju se u bilansu uspeha u periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope.
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Društvo nema bezuslovno pravo da odloži izmirenje obaveza za
najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa stanja.
Obaveze prema dobavljačima
Obaveze prema dobavljačima se vrednuju po nominalnoj vrednosti.
3.
OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)
3.13. Zalihe
Zalihe se vrednuju po nižoj od cene koštanja i neto prodajne vrednosti. Cena koštanja se utvrđuje primenom metode ponderisanog
prosečnog troška. Cena koštanja gotovih proizvoda i proizvodnje u toku obuhvata troškove projektovanja, utrošene sirovine, direktnu radnu
snagu, ostale direktne troškove i pripadajuće režijske troškove proizvodnje (zasnovane na normalnom korišćenju proizvodnog kapaciteta).
Za utvrđivanje troškova koji ulaze u vrednost zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje koristi se metod radnih naloga, kod
pojedinačne proizvodnje i kod proizvodnje za poznatog kupca, i metod procesa, pri čemu se utvrđuju ukupni troškovi jedne faze
proizvodnje za sve proizvodne jedinice. Ona isključuje troškove pozajmljivanja. Neto prodajna vrednost je procenjena prodajna cena u
uobičajenom toku poslovanja, umanjena za pripadajuće varijabilne troškove prodaje.
Zalihe robe mere se po nabavnoj vrednosti koju čini fakturna cena dobavljača, uvozne dažbine i drugi porezi (osim onih koje Društvo može
naknadno da povrati od poreskih vlasti), troškovi prevoza, manipulativni troškovi i drugi troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju
zaliha robe.
3.14. Stalna sredstva namenjena prodaji
Društvo priznaje i iskazuje stalno sredstvo kao sredstvo namenjeno prodaji ako se njegova knjigovodstvena vrednost može prvenstveno
povratiti kroz prodajnu transakciju, a ne kroz nastavak korišćenja.
Stalno sredstvo namenjeno prodaji meri se po nižem iznosu od knjigovodstvene i fer (poštene) vrednosti umanjene za troškove prodaje.
Knjigovodstvena vrednost je sadašnja vrednost iskazana u poslovnim knjigama. Fer (poštena) vrednost je iznos za koji sredstvo može da
bude razmenjeno ili obaveza izmirena.
Troškovi prodaje su troškovi koji se mogu direktno pripisati prodaji sredstva, koji ne obuhvataju finansijske troškove i troškove poreza na
prihod.
3.15. Dugoročna rezervisanja
Dugoročna rezervisanja obuhvataju rezervisanja za troškove u garantnom roku, rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava,
rezervisanja za zadržane kaucije i depozite, rezervisanja za troškove restrukturiranja Društva, rezervisanja za penzije i ostala dugoročna
rezervisanja za pokriće obaveza.
Dugoročno rezervisanje se priznaje kada Društvo ima obavezu (pravnu ili stvarnu) koja je nastala kao rezultat prošlog događaja, kada je verovatno
da će odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveza i kada iznos obaveze može pouzdano da se proceni.
Merenje dugoročnih rezervisanja vrši se u iznosu koji je priznat kao rezervisanje i on predstavlja najbolju procenu izdataka koji je potreban za
izmirenje sadašnje obaveze na dan bilansa stanja.
3.16. Penzijske i ostale naknade zaposlenima
Društvo zaračunava i plaća doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti po stopama
utvrđenim zakonom, u korist odgovarajućih državnih fondova, na bazi bruto zarade zaposlenih. Svi troškovi doprinosa priznaju se u bilansu
uspeha u periodu na koji se odnose. Društvo nema dodatnih obaveza za naknade zaposlenima po ovom osnovu.
U skladu sa Zakonom o radnim odnosima, Društvo ima obavezu da plaća otpremninu zaposlenima prilikom odlaska u penziju, u iznosu od 3
mesečne zarade ostvarene u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju. Društvo nije izvršilo aktuarsku procenu
sadašnje vrednosti ove zakonske obaveze u skladu sa zahtevima MRS 19 – Naknade zaposlenima.
3.17. Tekući i odloženi porez na dobit
Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa stanja na osnovu važeće zakonske poreske regulative Republike Srbije gde Društvo
posluje i ostvaruje oporezivu dobit. Rukovodstvo periodično vrši procenu stavki sadržanih u poreskoj prijavi sa stanovišta okolnosti u kojima
primenjiva poreska regulativa podleže tumačenju, i vrši rezervisanje, ako je primereno, na osnovu iznosa za koje se očekuje da će biti
plaćen poreskim organima.
3.17. Tekući i odloženi porez na dobit (Nastavak)
Odloženi porez na dobit se obračunava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike koje nastanu između poreske
osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izveštajima. Međutim, ukoliko odloženi porez na dobit, pod
uslovom da nije računovodstveno obuhvaćen, proistekne iz inicijalnog priznavanja sredstva ili obaveze u nekoj drugoj transakciji osim
poslovne kombinacije koja u trenutku transakcije ne utiče ni na računovodstvenu ni na oporezivu dobit ili gubitak, tada se on
računovodstveno ne obuhvata. Odloženi porez na dobit se odmerava prema poreskim stopama (i zakonu) koje su na snazi do datuma
bilansa stanja i za koje se očekuje da će biti primenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske
obaveze izmiriti.
Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se
privremene razlike izmiriti na teret te dobiti. Odloženi porez na dobit se utvrđuje iz privremenih razlika nastalih na ulaganjima u zavisna i
pridružena Društva, osim u slučaju kada sinhronizaciju poništenja privremenih razlika kontroliše Društvo i gde je verovatno da se
privremene razlike neće poništiti u doglednoj budućnosti.
3.
OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)
Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije Bilansa stanja u iznosima iskazanim u skladu sa MSFI osim nekretnina, postrojenja i
opreme i nematerijalnih ulaganja za koje se troškovi amortizacije priznaju po posebnim amortizacionim stopama. Shodno tome, odloženi
poreski efekti su priznati na razliku između amortizacije obračunate u skladu sa politikom obelodanjivanja u Napomeni 3.2. i amortizacije
koju priznaju poreski propisi.
Poreski rashod (poreski prihod) je ukupan iznos uključen u određivanje neto dobitka ili gubitka perioda, u vezi sa tekućim i odloženim
porezom. U skladu sa MRS 12 - Odložena poreska sredstva i poreske obaveze, za iznos poreskog rashoda umanjuje se računovodstvena
dobit, dok se za iznos poreskog prihoda računovodstvena dobit uvećava, što znači da direktno utiču na utvrđivanje iznosa neto dobiti koja
ostaje za raspodelu.
4.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH PROCENA
Prezentacija finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju
efekta na prezentirane vrednosti sredstava i obaveza, obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih
izveštaja, kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na
dan sastavljanja finansijskih izveštaja.U nastavku su prikazane ključne pretpostavke vezane za budućnost i ostali izvori procenjivanja
neizvesnosti na datum bilansa stanja koji predstavljaju značajan rizik na materijalne korekcije iznosa pozicija bilansa stanja u sledećoj
finansijskog godini.
4.1. Amortizacija i stope amortizacije
Obračun amortizacije i stope amortizacije su zasnovane na projektovanom ekonomskom veku trajanja nekretnina, postrojenja i opreme i
nematerijalnih ulaganja. Jednom godišnje Društvo procenjuje ekonomski vek na osnovu trenutnih predviđanja.
4.2. Ispravka vrednosti potraživanja
Ispravka vrednosti potraživanja se vrši na osnovu procene rukovodstva zasnovane na analizi potraživanja od kupaca, istorijskih otpisa,
kreditnih sposobnosti kupaca i na analizi promena u uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i
rezultujućim budućim naplatama.
4.3. Ispravka vrednosti zaliha
Ispravka vrednosti zaliha se vrši na osnovu procene njihove neto prodajne cene na tržištu. Jednom godišnje Društvo procenjuje
opravdanost visine ispravke vrednosti zaliha na osnovu trenutnih predviđanja.
4.4. Fer vrednost
Fer vrednost odgovarajućih finansijskih instrumenata za koje ne postoji aktivno tržište je određena primenom odgovarajućih metoda
procene. Društvo primenjuje profesionalno rasuđivanje prilikom izbora odgovarajućih metoda i pretpostavki. Poslovna politika Društva je da
obelodani informacije o fer vrednosti aktive i pasive za koje postoje zvanične tržišne informacije i kada se fer vrednost značajno razlikuje od
knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje
potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga fer vrednost
nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Uprava Društva vrši procenu rizika, i u slučajevima kada se oceni da vrednost po
kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim
finansijskim izveštajima odražavaju vrednost koja je u datim okolnostima, najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja.
5.
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje se odnose na:
2013.
u RSD 000
2012.
Prihodi od zakupnina
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
Prihod od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržistu
24.876
4.851
27.351
167
6.854
Ukupno
29.727
34.372
6.
TROŠKOVI MATERIJALA
Troškovi materijala se odnose na:
2013.
u RSD 000
2012.
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala za izradu
Troškovi ostalog materijala (režijskog)
Troškovi goriva i energije
112
267
505
95
273
579
Ukupno
884
947
2013.
u RSD 000
2012.
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada
Troškovi naknada po ugovoru o delu
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora
Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora
Ostali lični rashodi i naknade
14.122
2.591
883
331
3.114
868
13.784
2.530
663
54
3.280
669
Ukupno
21.909
20.980
2013.
u RSD 000
2012.
Troškovi amortizacije
2.966
3.145
Ukupno
2.966
3.145
7.
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi se odnose na:
8.
TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
Troškovi amortizacije i rezervisanja:
9.
OSTALI POSLOVNI RASHODI
Ostali poslovni rashodi se odnose na:
2013.
u RSD 000
2012.
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina
Troškovi ostalih usluga
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi reprezentacije
Troškovi premija osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Ostali nematerijalni troškovi
269
567
10
98
2.270
218
153
101
3.602
557
275
523
10
129
1.899
202
73
269
10
3.397
468
Ukupno
7.845
7.255
10. FINANSIJSKI PRIHODI
Finansijski prihodi se odnose na:
2013.
u RSD 000
2012.
Dividende
Prihodi od kamate
Pozitivne kursne razlike
267
111
403
5
205
Ukupno
378
613
2013.
u RSD 000
2012.
864
274
502
376
1.138
878
2013.
u RSD 000
2012.
11. FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi se odnose na:
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Ukupno
12. OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi se odnose na:
Dobici od prodaje nem. ulag., nekretnina, postrojenja i opreme
Naplaćena otpisana potraživanja
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Prihodi od smanjenja obaveza
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja
Ostali prihodi
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
(Napomena 18.)
Ukupno
435
-
88.765
2
183
92
29.300
167
3.976
1.919
93.176
31.663
Ostali prihodi u iznosu od RSD 88.765 hiljada u celosti se odnose na prihode ostvarena na bazi Sporazuma o vansudskom poravnanju
zaključen između “C Market” a.d., Beograd i Društva dana 2. septembra 2013. godine, po osnovu naknade štete zbog nemogućnosti
korišćenja građevinskog objekta (skladište) u vlasništvu Društva. (Napomena 16.)
13.
OSTALI RASHODI
Ostali rashodi se odnose na:
u RSD 000
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti (Napomena 17.)
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
Ostali nepomenuti rashodi
Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti
raspoloživih za prodaju
2013.
2012.
7.961
7.471
1.232
-
-
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana (Napomena 18.)
11.037
10.235
Ukupno
18.998
18.938
14. POREZ NA DOBIT
Osnovne komponente poreza na dobit su sledeće:
U RSD 000
2013.
2012.
Tekući porez na dobit
Odloženi poreski prihod/rashod perioda
(8.349)
963
(536)
(472)
Ukupno
(7.386)
(1.008)
Tekući porez na dobit
Usklađivanje bruto dobitka prikazanog u tekućem bilansu uspeha sa poreskim dobitkom iz poreskog bilansa prikazano je u sledećoj tabeli:
U RSD 000
Dobitak pre oporezivanja u bilansu uspeha
Kapitalni gubitak
Kamate zbog beblagovremeno plaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina
Troškovi prinudne naplate
Amortizacija priznata u knjigovodstvene svrhe
Amortizacija priznata u poreske svrhe
Izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne....
Prihodi po osnovu dividendi i udela
Zbir konačnih korekcija rashoda I prihoda po osnovu transaksija
Sa povezsnim licima
Poreski dobitak / (gubitak)
Poreska osnovica
Tekuća poreska stopa
Tekući porez na dobit
Tekući porez na dobit
Poreski rashod (tekući porez + odloženi poreski rashod)
Efektivna poreska stopa (poreski rashod / dobitak pre oporezivanja x 100)
2013.
2012.
69.541
36
2.966
(19.156)
2.002
-
14.505
7.471
1
5
3.145
(19.361)
(403)
271
55.660
5.363
55.660
15%
8.349
8.349
5.363
10%
536
536
8.349
12,00
1.008
6,95
Odloženi porez na dobit
Odložena poreska sredstva / obaveze
Stanje na početku godine
Privremena razlika između knjigovodstvene vrednosti
sredstava i njihove poreske vrednosti
Smanjenje revalorizacionih rezervi
Stanje na kraju godine
2013.
Bilans uspeha
2012.
2013.
U RSD 000
Bilans stanja
2012.
-
-
(3.344)
(2.364)
963
(472)
963
(472)
963
472
(6.486)
(8.867)
(508)
(3.344)
15.
NEMATERIJALNA ULAGANJA
Promene na nematerijalnim ulaganjima su prikazane u sledećoj tabeli:
U RSD 000
Stanje 01. januara 2013.
31. decembra 2013.
Ispravka vrednosti
Stanje 01. januara 2013.
31. decembra 2013.
254
254
254
254
254
254
254
254
Neotpisana vrednost
31. decembra 2013.
0
0
31. decembra 2012.
0
0
16.
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Nekretnine, postrojenja i oprema u toku 2013. godine prikazane su u sledećoj tabeli:
U RSD 000
Zemljište
Šume i
zasadi
1.157
-
3.363
-
184.344
-
17.794
153
80
-
221.700
311.017
428.438
311.170
-
-
(29.011)
-
(1.949)
(110)
-
28.744
-
(267)
(1.949)
(110)
1,157
3,363
155.333
15.888
80
561.461
737.282
-
-
5.580
1.680
12,493
1,286
-
-
18.073
2.966
-
-
267
-
(1,949)
(110)
-
-
(267)
(1.949)
(110)
-
-
6.993
11.720
-
-
18.713
Neotpisana vrednost
31. decembar 2013.
godine
1,157
3,363
148.340
4.168
80
561.461
718.569
31. decembar 2012.
godine
1,157
3,363
184.344
17.794
80
221,700
410,365
Zgrade
Oprema
Sredstva u
pripremi
Investic.
nekretnine
Ukupno
Nabavna vrednost
Stanje 01. januara 2013.
godine
Tekuće povećanje
Prenos na investicione
nekretnine
Otuđenje u toku godine
Rashod u toku godine
31. decembar 2013.
Godine
Ispravka vrednosti
Stanje 01. januara 2013.
godine
Tekuća amortizacija
Prenos na investicione
nekretnine
Otuđenje
Rashod
31. decembar 2013.
godine
S obzirom da Društvo izdaje u zakup 62,52% ukupne površine poslovne zgrade u Ul. Nušićeva br. 15, Društvo je prilikom sastavljanja
finansijskih izveštaja za 2013. godinu, izvršilo prenos sa građevinskih objekata na investicione nekretnine u neto iznosu od RSD 28.744
hiljada, što predstavlja povećanje površine koja se izdaje.
Društvo je, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2013. godinu, na predlog popisne komisije a na osnovu Odluke o usvajanju popisa
broj 577 od 28. januara 2014. godine, izvršilo rashod opreme koja je u potpunosti amortizovana i nije upotrebljiva.Društvo je prodalo putnički
automobil čija je vrtednost otpisana a koji je upotrebljiv.
Društvu je u 2013. godini, po zaključenom vansudskom poravnanju, C Market a.d., Beograd vratilo magacin na Vilinim vodama ukupne
površine 9.982,07 m2. C Market je decenijama koristio magacin bez pravnog osnova, zbog čega su vodjeni sudski postupci radi utvrdjenja
svojine, radi iseljenja i nadoknade štete. (Napomena 12.)
Vansudsko poravnanje sa C Marketom bilo je osnov sudu da donese adekvatne odluke: C Marketu nije priznato pravo svojine na magacinu
odnosno potvrdjeno je pravo svojine Centroproma na magacinu, usvojen je zahtev Centroproma da se C Market iseli iz magacina i isplati
nadoknadu štete zbog nemogućnosti korišćenja. Procenjena vrednost magacina je 311.017 hiljada RSD. (Napomena 21.)
17. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Učešća u kapitalu se odnose na:
Učešća u kapitalu ostalih preduzeća i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju
Stanje na dan 31. decembra
u RSD 000
2013.
2012.
377.075
377.075
48.031
48.031
Otkupljene sopstvene akcije:
u RSD 000
Otkupljene sopstvene akcije
Stanje na dan 31. decembra
2013.
2012.
13.604
13.604
-
Ostali dugoročni finansijski plasmani se odnose na:
Ostali dugoročni plasmani
Stanje na dan 31. decembra
u RSD 000
2013.
2012.
2.817
2.817
2.937
2.937
Učešća u kapitalu ostalih preduzeća i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju iskazane, na dan 31. decembra 2013. godine, u
iznosu od RSD 377.075 hiljada se, najvećim delom, odnose na vrednost običnih akcija ’’Atlas Banka'' a.d., Podgorica u iznosu od RSD
236.593 hiljade i vrednost investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda Atlas Mont, Podgorica u iznosu od RSD 127.176 hiljada
dinara.
Društvo je u toku 2013. godine kupilo 1.201 akciju emitenta ’’Atlas Banke’’ a.d. Podgorica i 8.958.567 investicionih jedinica OIF Atlas Mont,
Pogorica.
Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2013. godinu, Društvo je svelo vrednost portfolia (akcija) na njihovu tržišnu vrednost i po tom
osnovu povećalo/smanjilo revalorizacione rezerve.
Društvo je tokom 2013. godine po osnovu prava nesaglasnih akcionara izvršilo otkup 3.691 sopstvene akcije po knjigovodstvenoj vrednosti
od 4,490.34 dinara. Dva akcionara su ukupno 82 akcije prodala početkom 2014. godine a ostalo je još neotkupljeno 20 akcija kad ih
nesaglasni akcionar ponudi na prodaju.
Ostali dugoročni finansijski plasmani iskazani, na dan 31. decembra 2013. godine, u iznosu od RSD 2.817 hiljada se u celosti odnose na
vrednost stanova datih u otkup bivšim zaposlenim a po osnovu stanarskog prava.
18. POTRAŽIVANJA
Potraživanja se odnose na:
u RSD 000
Kupci - matična i zavisna preduzeća
Kupci u zemlji
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca
Potraživanja iz specifičnih poslova
2013.
2012.
25.536
7.184
20.031
7.257
(27.724)
(20.662)
-
-
Potrazivanja od zaposlenih
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa
Ostala potraživanja
22
66
6.976
250
66
31
Druga potraživanja osim potraživanja za više plaćen porez na dobit
7.064
347
12.060
6.973
Stanje na dan 31.decembra
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca
Kretanje na računima ispravke vrednosti je bilo sledeće:
U RSD 000
Stanje na početku godine
2013.
20.662
2012.
12.346
Naplaćena otpisana potraživanja (Napomena 12.)
Ispravka u toku godine (Napomena 13.)
(3.976)
11.038
(1.919)
10.235
Stanje 31. Decembra
27.724
20.662
19. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja se odnose na:
2013.
u RSD 000
2012.
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza
Razgraničeni porez na dodatu vrednost
119
-
363
8
Stanje na dan 31. decembra
119
371
2013.
u RSD 000
2012.
Tekući (poslovni) računi
Blagajna
Devizni račun
Devizna blagajna
20.780
27
221
81
2.208
27
81
Stanje na dan 31. decembra
21.109
2.316
20. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Gotovinski ekvivalenti i gotovina se odnose na:
21. KAPITAL I REZERVE
Kapital i rezerve u Društvu čine:
U RSD
000
Akcijski kapital
Ostali kapital
Statutarne rezerve
Revalorizacone rezerve
Nerasporedjeni dobitak ranijih godina
Otkupljene sopstvena akcije
325.381
312.701
2.965
56.477
367.406
(13.604)
Ukupno
1.051.326
Učešće
u%
30,46
29,28
0,28
5,29
34,69
100
Vlasnička struktura akcijskog kapitala Društva na dan 31. decembra 2013. godine je prikazana u narednoj tabeli :
Broj akcija
%
U RSD 000
61.849
70,06%
227.954
2
0%
7
Akcionarski fond Republike Srbije
6.207
7,03%
22.877
Sopstvene akcije
3.691
4.18%
13.604
Akcije sitnih akcionara
16.534
18.73%
60.939
UKUPNO:
88.283
100%
325.381
Atlas Sistem d.o.o. Beograd
Republički fond PIO
Rezerve su formirane:
- po osnovu procene vrednosti građevinskih objekata u 2009. godini u iznosu od RSD 22.855 hiljada i
- po osnovu nerealizovanih dobitaka / gubitaka hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju koji na dan 31. decembra 2013. godine iznose
RSD 41.514 / (7.892) hiljada kao rezultat usklađivanja vrednosti hartija raspoloživih za prodaju sa njihovom tržišnom vrednošću na dan 31.
decembra 2013. godine.
Povećanje vrednosti ostalog kapitala u iznosu od RSD 311.017 hiljada u celosti se odnosi na vrednost građevinskog objekta – magacina
koji je na bazi Rešenja o vansudskom poravnanju uknjižen u poslovne knjige Društva. (Napomena 16.)
Tokom poslovne 2013. godine, Društvo je izvršilo povećanje statutarnih rezervi na teret neraspoređene dobiti u iznosu od RSD 675 hiljada,
a na bazi Odluke akcionara.
Društvo je u poslovnoj 2013. godini evidentiralo korekciju grešaka iz ranijih godina u korist neraspoređene dobiti u iznosu od RSD 254,745
hiljada, po osnovu ranije neiskazanih prihoda koje bi Društvo ostvarilo korišćenjem građevinskog objekta (skladište) u svom vlasništvu, a na
bazi Sporazuma o vansudskom poravnanju zaključenog između “C Market” a.d., Beograd i Društva dana 2. septembra 2013. godine,
(korekcija materijalno značajne greške – neiskazana potraživanja i prihodi ranijih godina pri provoj primeni Međunarodnih standarda
finansijskog izveštavanja - MSFI 1)
Društvo je u 2013. godini ostvarilo neto dobitak u iznosu od RSD 62,050 hiljada.
22. DUGOROČNA REZERVISANJA
Dugoročna rezervisanja se odnose na:
2013.
u RSD 000
2012.
Ostala dugoročna rezervisanja
60.000
60.000
Stanje na dan 31. decembra
60.000
60.000
Dugoročna rezervisanja iskazana, na dan 31. decembra 2013. godine, u iznosu od RSD 60,000 hiljada se u celosti odnose na rezervisanja
izvršena po osnovu spora koji je vođen sa ’’Beogradska Banka - Slavija banka’’ a.d., Beograd u stečaju, po osnovu plaćanja akreditiva za
račun ’’Centroprom-a’’. U toku 2009. godine sudski spor je okončan presudom Vrhovnog suda Srbije na štetu Društva. Na predlog pravne
službe, usled mogućnosti ponavljanja postupka izvršeno je rezervisanje.
23. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze se odnose na:
2013.
u RSD 000
2012.
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine
-
5.985
Stanje na dan 31. decembra
-
5.985
2013.
u RSD 000
2012.
1.574
787
710
2.424
3
2
2.364
3.136
24. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Obaveze prema dobavljačima se odnose na:
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
Stanje na dan 31. decembra
25. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
Ostale tekuće obaveze se odnose na:
2013.
u RSD 000
2012.
Obaveze za zarade i naknade zarada
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
Ostale obaveze
-
1.335
43
57
Stanje na dan 31. decembra
-
1.435
26.
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA
2013.
u RSD 000
2012.
Obaveze za porez na dodatu vrednost
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
Razgraničene obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost
1.568
-
588
28
109
Stanje na dan 31. decembra
1.568
725
27. VANBILANSNA EVIDENCIJA
Vanbilansna aktiva i pasiva iskazana, na dan 31. decembra 2013. godine u iznosu od RSD 1,043 hiljade se u celosti odnose na gradskograđevinsko zemljište koje nije u vlasništvu Društva a koje se koristi.
28. SUDSKI SPOROVI
Društvo vodi određene sudske sporove: u svojstvu tuženog vodi jedan radni spor i jedan spor radi utvrđivanja autorskih imovinskih prava.
Rukovodstvo Društva veruje u pozitivan ishod sudskih sporova.
Pored ovih sporova Društvo vodi i dugogodišnje sudske sporove sa firmama koje su nastale izdvajanjem iz nekadašnjeg jedinstvenog
preduzeća ’’Centroprom’’, čiji je ishod neizvestan.
29. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA
2013.
U RSD 000
2012.
Potraživanja od kupaca
Atlas group d.o.o, Beograd
25.536
20.031
Ostala poraživanja
Atlas group d.o.o, Beograd
6.878
UKUPNA POTRAŽIVANJA
32.414
20.031
2013.
U RSD 000
2012.
BILANS USPEHA
PRIHODI
Poslovni prihodi
Atlas group d.o.o., Beograd
5.349
5.352
UKUPNI PRIHODI
5.349
5.352
Ostali rashodi –indirektan otpis potraživanja
Atlas group d.o.o., Beograd
8.530
8.406
UKUPNI RASHODI
8.530
8.406
BILANS STANJA
AKTIVA
RASHODI
30. FINANSIJSKI INSTRUMENTI
Upravljanje rizikom kapitala
Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem u neograničenom periodu u predvidljivoj
budućnosti, kako bi očuvalo strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala, a vlasnicima obezbedi prinos na kapital. Društvo prati
kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti koji se izračunava kao odnos neto zaduženosti Društva i njegovog ukupnog kapitala.
Lica koja kontrolišu finansije na nivou Društva ispituju strukturu kapitala na godišnjem nivou.
Pokazatelji zaduženosti Društva sa stanjem na kraju godine bili su sledeći:
U RSD 000
Zaduženost a)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Neto zaduženost
Kapital b)
Racio neto dugovanja prema kapitalu
3.
4.
2013.
2012.
2.316
5.985
2.316
-
3.669
396.421
396.421
-
0,009
Društvo nije zaduženo.
Kapital uključuje udele, revalorizacione rezerve, nerealizovane gubitke po osnovu raspoloživih hartija od vrednosti za
prodaju i akumuliranu dobit.
Značajne računovodstvene politike u vezi sa finansijskim instrumentima
Detalji značajnih računovodstvenih politika, kao i kriterijumi i osnove za priznavanje prihoda i rashoda za sve vrste finansijskih sredstava i
obaveza obelodanjeni su u napomeni 3 ovih finansijskih izveštaja.
Kategorije finansijskih instrumenata
U RSD 000
Finansijska sredstva
Dugoročni finansijski plasmani
Potraživanja po osnovu prodaje
Druga potraživanja
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Finansijske obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze prema dobavljačima, bez primljenih avansa
Druge obaveze
2013.
2012.
393.496
4.996
6.999
21.109
50.968
6.626
281
2.316
426.600
60.191
791
-
5.985
2.424
57
791
8.466
Osnovni finansijski instrumenti Društva su gotovina i gotovinski ekvivalenti, potraživanja, obaveze prema dobavljačima čija je osnovna
namena finansiranje tekućeg poslovanja Društva. U normalnim uslovima poslovanja Društvo je izloženo niže navedenim rizicima.
Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima
Finansijski rizici uključuju tržišni rizik (devizni i kamatni), kreditni rizik i rizik likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj osnovi
i prevashodno se izbegavaju smanjenjem izloženosti Društva ovim rizicima. Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente kako bi
izbeglo uticaj finansijskih rizika na poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih
instrumenata u Republici Srbiji.
Tržišni rizik
U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima od promena kurseva stranih valuta.
Izloženost tržišnom riziku se sagledava preko analize senzitivnosti. Nije bilo značajnih promena u izloženosti Društva tržišnom riziku, niti u
načinu na koje Društvo upravlja ili meri taj rizik.
Devizni rizik
Društvo je izloženo deviznom riziku preko dugoročnih finansijskih plasmana u inostranstvu I date pozajmice.
Društvo ne koristi posebne finansijske instrumente kao zaštitu od rizika, obzirom da u Republici Srbiji takvi instrumenti nisu uobičajeni.
Stabilnost ekonomskog okruženja u kome Društvo posluje, u velikoj meri zavisi od mera Vlade u privredi i postojanja odgovarajućeg
pravnog i zakonodavnog okvira.
Knjigovodstvena vrednost monetarnih sredstava i obaveza iskazanih u stranoj valuti na datum izveštavanja u Društvu bila je sledeća:
U RSD 000
Sredstva
31. decembar
2013.
EUR
384.124
384.124
31. decembar
2012.
47.981
47.981
Obaveze
31. decembar
2013.
-
31. decembar
2012.
5.985
5.985
Društvo je osetljivo na promene deviznog kursa evra (EUR). Sledeća tabela predstavlja detalje analize osetljivosti Društva na porast i
smanjenje od 10% kursa dinara u odnosu na date strane valute. Stopa osetljivosti se koristi pri internom prikazivanju deviznog rizika i
predstavlja procenu rukovodstva razumno očekivanih promena u kursevima stranih valuta. Analiza osetljivosti uključuje samo nenamirena
potraživanja i obaveze iskazane u stranoj valuti i usklađuje njihovo prevođenje na kraju perioda za promenu od 10% u kursevima stranih
valuta. Pozitivan broj iz tabele ukazuje na povećanje rezultata tekućeg perioda u slučajevima jačanja dinara u odnosu na valu tu o kojoj se
radi. U slučaju slabljenja dinara od 10% u odnosu na stranu valutu, uticaj na rezultat tekućeg perioda bio bi suprotan onom iskazanom u
prethodnom slučaju. Razloh tome je što Društvo ima veći iznos potraživanja iskazan u stranoj valuti u odnosu na obaveze.
U RSD 000
31. decembar
31. decembar
31. decembar
31. decembar
2013.
2012.
2013.
2012.
10%
10%
(10%)
(10%)
EUR
38.412
38.412
4.200
4.200
-
(4.200)
(4.200)
Rizik od promene kamatnih stopa
Društvo nije izloženo riziku od promene kamatnih stopa na obaveze jer nema obaveza niti sredstava sa varijabilnom kamatnom stopom.
Kreditni rizik
Preduzeće je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Društvu izmire u
potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak za Društvo. Izloženost Društva ovom riziku ograničena je na iznos
potraživanja od kupaca na dan bilansa. Potraživanja od kupaca sastoje se od velikog broja komitenata.
Najznačajnija bruto potraživanja od kupaca predstavljena su u sledećoj tabeli:
U RSD 000
1. Atlas Group d.o.o., Beograd
2. Centar za nekretnine d.o.o., Beograd
3. Stylos d.o.o., Novi Sad
4. Intelisoft d.o.o., Beograd
5. Century 21 d.o.o., Beograd
6. Philip Morris operations AD, Niš
Ostali
2013.
25,636
2,901
1.206
527
203
613
1.340
2012.
20.031
1.393
974
527
969
563
2.005
32.720
27.287
30. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)
Struktura potraživanja od kupaca na dan 31. decembra 2013. godine prikaza je u tabeli koja sledi:
Ispravka
vrednosti
U RSD 000
Neto
izloženost
613
27.724
4.383
(27.724)
-
613
4383
32.720
(27.724)
4.996
Bruto
izloženost
Nedospela potraživanja od kupaca
Dospela, ispravljena potraživanja od kupaca
Dospela, neispravljena potraživanja od kupaca
Prosečno vreme naplate potraživanja u 2013. godini iznosi 153 dana (2012. godina - 54 dana).
Upravljanje obavezama prema dobavljačima
Obaveze prema dobavljačima na dan 31.decembra 2013. godine iskazane su u iznosu od RSD 787 hiljada (31. decembra 2012. godine RSD 2.424 hiljada). Prosečno vreme izmirenja obaveza prema dobavljačima u toku 2013. godine iznosi 50 dana (u toku 2012. godi ne - 97
dana).
Rizik likvidnosti
Konačna odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti je na rukovodstvu Društva koje je uspostavilo odgovarajući sistem upravljanja za
potrebe kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog finansiranja Društva kao i upravljanje likvidnošću. Društvo upravlja rizikom likvidnosti
održavajući odgovarajuće novčane rezerve kontinuiranim praćenjem planiranog i stvarnog novčanog toka, kao i održavanjem adekvatnog
odnosa dospeća finansijskih sredstava i obaveza.
Tabele rizika likvidnosti i kreditnog rizika
Sledeće tabele prikazuju detalje preostalih ugovorenih dospeća finansijskih sredstava. Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim
tokovima gotovine nastalim na osnovu finansijskih sredstava na osnovu najranijeg datuma na koji će Društvo biti u mogućnosti da
potraživanja naplati.
Dospeća finansijskih sredstava
U RSD
31.12.2013.
Nekamatonosna
Kamatonosna
Manje od
mesec
dana
1-3
meseca
Od 3
meseca do
jedne
godine
26.226
26.226
-
6.878
6.878
Od 1 do 5
godina
Preko 5
godina
Ukupno
393.496
393.496
-
426.600
426.600
Sledeće tabele prikazuju detalje preostalih ugovorenih dospeća obaveza Društva. Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim
tokovima gotovine nastalim na osnovu finansijskih obaveza na osnovu najranijeg datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze
namiri.
Dospeća finansijskih obaveza
U RSD
31.12.2013.
Nekamatonosne
Kamatonosne
Manje od
mesec dana
1-3
meseca
Od 3 meseca
do jedne
godine
791
791
-
-
Od 1 do 5
godina
Ukupno
-
791
791
Fer vrednost finansijskih instrumenata
Sledeća tabela predstavlja sadašnju vrednost finansijskih sredstava i finansijskih obaveza i njihovu fer vrednost na dan 31. decembra 2013.
i 31. decembra 2012. godine.
31.decembar 2013.
Knjigovodstvena
vrednost
31.decembar 2012.
Fer vrednost
Knjigovodstvena
vrednost
Fer vrednost
Finansijska sredstva
Dugoročni finansijski plasmani
Potraživanja po osnovu prodaje
Druga potraživanja
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
393.496
4.996
6.999
21.109
393.496
4.996
6.999
21.109
50.968
6.626
281
2.316
50.968
6.626
281
2.316
426.600
426.600
60.191
60.191
5.985
5.985
Finansijska obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze prema dobavljačima bez
primljenih avansa
Druge obaveze
791
791
2.424
57
2.424
57
791
791
8.466
8.466
Pretpostavke za procenu trenutne fer vrednosti finansijskih instrumenata
Obzirom na činjenicu da ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost u kupovini i prodaji finansijskih sreds tava i obaveza, kao i
obzirom na činjenicu da ne postoje dostupne tržišne informacije koje bi se mogle koristiti za potrebe obelodanjivanja fer vrednosti
finansijskih sredstava i obaveza, korišćen je metod diskontovanja novčanih tokova. Pri korišćenju ove metode vrednovanja, koriste se
kamatne stope za finansijske instrumente sa sličnim karakteristikama, sa ciljem da se dobije relevantna procena tržišne vrednosti
finansijskih instrumenata na dan bilansa.
31. POSTOJEĆA EKONOMSKA SITUACIJA I NJEN UTICAJ NA DRUŠTVO
Poslovanje Društva je pod uticajem finansijske krize i pogoršanih privrednih uslova. U 2014. godini se očekuje dodatno pogoršanje uslova u
privredi. Zbog sadašnje krize na globalnom tržištu i njenog uticaja na srpsko tržište, za očekivati je da će Društvo poslovati u otežanim i
neizvesnim privrednim okolnostima. Uticaj krize na poslovanje Društva trenutno nije moguće u potpunosti predvideti, te je stoga prisutan
element opšte neizvesnosti.
Potencijalne posledice finansijske krize na poslovanje Društva, mogu da se ogledaju u otežanim mogućnostima Društva da obezbedi
dodatne izvore sredstava, posebno nove kreditne linije. Otežan pristup kreditnim linijama bi bila i dugoročna posledica, koja prema mišljenju
rukovodstva Društva, ne može imati presudan uticaj na poslovanje Društva.
Pogoršanje poslovne situacije u zemlji će verovatno uticati na položaj određenih grana delatnosti, kao i na sposobnost nekih klijenata da
servisiraju svoje obaveze, što može uticati na ispravke vrednosti i rezervisanja po osnovu potencijalnih gubitaka Društva u 2013. godini, kao
i na druga područja u kojima se od rukovodstva Društva očekuje da daje procene, te se stvarni iznosi po tom osnovu mogu razlikovati od
procenjenih.
2. MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA
- 32 -
 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU A.D. CENTROPROM
2013.































SADRŽAJ


Osnovni podaci o privrednom društvu
Opšti podaci
Organi upravljanja
Vlasnička struktura i akcijski capital
Povezana pravna lica
Poslovne aktivnosti
Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, finansijsko stanje i
podaci važni za procenu stanja imovine
Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim
politikama društva i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva
izloženo
Važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za
koju je izveštaj pripremljen
Značajniji poslovi sa povezanim licima
Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja
Podaci o stečenim sopstvenim akcijama
Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja
----------------------------------------------------------------------------------------------------
OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU
OPŠTI PODACI
Poslovno ime:
CENTROPROM A.D.
Sedište i adresa:
Beograd, Nušićeva 15
Matični broj:
07040571
PIB:
100043563
Godina osnivanja:
1930
Telefon:
011 3248 244
Fax:
011 3220 648
E-mail:
[email protected]
Web site:
www.centroprom.rs
Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:
Delatnost (šifra i opis):
205618/2006
04639 – Spoljna I unutrašnja trgovina prehr. Proizvodima
Revizor finansijskih izveštaja: Pan revizija, Novi Sad
ORGANI UPRAVLJANJA
Odbor Direktora:
Predsednik Odbora direktora
Milorad Vujadinović
Članovi odbora direktora
Ljiljana Milić
Snežana Nikčević
Svetlana Mijatović
Snežana Milović
Direktor ( sadašnje stanje )
Snežana Milović
Komisija za reviziju:
Predsednik komisije za reviziju
Ljiljana Milić
Članovi kosije za reviziju
Snežana Nikčević
Svetlana Mijatović
Privredno društvo primenjuje kodeks korporativnog upravljanja.
VLASNIČKA STRUKTURA I AKCIJSKI KAPITALA
Dana 26.09.2013. održana je Vanredna Skupština akcionara na kojoj je verifikovana Odluka kojom je
odobreno zaključenje i izvršenje Sporazuma o vansudskom poravnanju.
Po tom osnovu Društvo je tokom 2013. godine od nesaglasnih akcionara izvršilo otkup 3.691
sopstvene akcije po knjigovodstvenoj vrednosti od 4.490,.34 dinara. Dva akcionara su ukupno 82
akcije prodala početkom 2014. godine a ostalo je još neotkupljeno 20 akcija kad ih nesaglasni akcionar
ponudi na prodaju.
Centroprom A.D. je na dan 31.12.2013. godine imao 441 akcionara.
Deset najvećih akcionara (na dan 31.12.2013.):
R.br. Ime i prezime (poslovno ime)
1. Atlas group doo
2. Akcionarski fond AD, Beograd
3. Ekspres gradina doo
4. Centroprom A.D.
5. Leković Branislav
6. Borak Dario
7. Jovanović Živadin
8. Radić Dragana
9. Nikolić Predrag
10. Slavov Anika
Vrednost osnovnog kapitala (000 RSD):
Broj izdatih akcija - obične:
broj akcija
61.849
6.207
4.376
3.691
2.456
269
140
116
114
112
učešće u osnovnom kapitalu
70,06%
7,03%
2,88%
4,18%
2,78%
0,30%
0,16%
0,13%
0,13%
0,12%
Osnovni akcijski kapital 325.381RSD
88.283 običnih akcija, nominalna vrednost akcije je 3.000 RSD
ISIN broj:
RSCNPME22825
CIF kod:
ESVUFR
POVEZANA PRAVNA LICA
CENTROPROM A.D., Beograd ima jedno povezano lice, tj. Matičnopravno lice, ATLAS GROUP D.O.O.,
Beograd koje kontroliše 70,06% kapitala Društva, odnosno poseduje 61.849 akcija.
Osnovna delatnost ATLAS GROUP D.O.O., Beograd je trgovina na veliko ostalom hranom
delatnosti 4638 ).
Vlasnici ATLAS GROUP, D.O.O., Beograd su:
Duško Knežević –fizičko lice 94,62% I
ATLAS GROUP LTD, Kipar 5,38%
( šifra
POSLOVNE AKTIVNOSTI
Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, finansijsko stanje i
podaci važni za procenu stanja imovine
Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, finansijsko stanje i podaci važni za
procenu stanja imovine društva detaljno su prikazani i objašnjeni u okviru "Napomena uz
finansijske izveštaje za 2013. godinu Centroprom .a.d." (u okviru poglavlja 1. Godišnjeg
izveštaja).
U nastavku su prikazani samo neki od relevantnih parametara poslovanja, koji su značajni za
Pravilno razumevanje navedene materije.
Struktura ukupnog ostvarenog rezultata poslovanja društva u 2013. godini bila je sledeća:
Struktura bruto rezultata
Poslovni prihodi i rashodi
Poslovni prihodi
Poslovni rashodi
Poslovni rezultat
2013.
29.727
( 33.604 )
(3,877 )
u 000 dinara
2012.
34.372
( 32.327 )
2.045
Finansijski prihodi i rashodi
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Finansijski rezultat
378
( 1.138 )
( 760 )
613
( 878 )
( 265)
Ostali prihodi i rashodi
Ostali prihodi
Ostali rashodi
Rezultat ostalih prihoda i rashoda
93.176
(18.998 )
71,178
31.663
(18.938 )
12.725
Ukupan bruto rezultat
UKUPNI PRIHODI
UKUPNI RASHODI
123.281
53.740
66.648
52.143
69.541
14.505
8.349
536
472
DOBITAK/GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
Porez na dobit
Odloženi poreski rashod perioda
Odloženi poreski prihod perioda
963
NETO DOBITAK
62.155
Neto dobitak po akciji
Neto dobitak (gubitak) u 000 dinarima
Prosečan broj akcija tokom godine
Neto dobitak po akciji u dinarima
2013.
62.155
88.283
704,05
13.497
2012.
13.497
88.283
152,88
2011
2012
2013
0,79
0,79
0,84
0,86
0,93
0,93
0,80
0,86
0,96
0,097
0,57
0,020
0,86
1,82
2,87
-0,75
-0,008
-0,16
-0,003
0,65
0,02
5,71%
20,25%
50,42%
0,94%
3,40%
5,91%
(osnovna sredstva / trajni capital )
1,25
1,16
1,04
(obrtna sredstva / dugoročna rezervisanja i obaveze )
0,05
0,14
0,47
Pokazatelji finansijske strukture
Racio finansijske sigurnosti (trajni kapit / ukupna pasiva )
Racio finansijske stabilnosti ( trajni capital / stalna imovina+zalihe )
Stepen pokrića
Odnos kapitala i stalne imovine
Pokazatelji likvidnosti
Likvidnost I stepena tekuća
Likvidnost II stepena
Racio neto obrtnog fonda prema obrtnim sredstvima
Racio neto obrtnog fonda prema poslovnoj imovini
Racija profitabilnosti
Stopa neto dobiti (neto dobit / ukupan prihod *100 )
Stopa prinosa na kapital ( neto dobit / prosečno stanje akcijskog
kapitala*100 )
Odnos osnovnih srestava i sopstvenih izvora
Odnos obrtnih sredstava i tudjih izvora
Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim
politikama društva i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo
Očekivani razvoj društva u narednom periodu realizovaće se kroz povećanje poslovnih aktivnosti u
cilju povećanjanja obima poslovanja u okviru postojećih delatnosti, pre svega kroz unapredjenje rada
akreditovane laboratorije za kontrolu kvaliteta duvana i proširenje akreditacije , i kroz razvijanje
uslužnih delatnosti.
Najznačajnije pretnje i opasnosti kojima je društvo izloženu su: Produžavanje i produbljivanje
globalne ekonomske krize; otežano poslovanje na domaćem tržištu, izražena nelikvidnost , idr.
Važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju je izveštaj
pripremljen
Od dana bilansiranja do dana objavljivanja predmetnog izveštaja nije bilo bitnijih poslovnih događaja
koji bi uticali na verodostojnost iskazanih finansijskih izveštaja.
Download

Godišnji_izveštaj za 2013 godinu.