DETALJNI URBANISTIČKI PLAN
ĐENOVIĆI
Obrađivač: Biro za urbanizam i projektovanje Herceg Novi
Izvještaj sa javne rasprave ( 04.11.-02.12.2011. godine)
Javni uvid u nacrt predmetnog planskog dokumenta bio je omogućen svim građanima i
pravnim licima u periodu od 04. novembra do 02. decembra 2011. godine, svakog ponedeljka,
srijede i petka u vremenu od 09.00 do 11.00 časova u prostorijama Sekretarijata za prostorno
planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, a Elaborat Nacrta bio je dostupan i u prostorijama
Mjesne zajednice Đenovići, kao i na sajtu Opštine Herceg Novi. Poziv za učešće u raspravi bio je
saopšten u informativnim emisijama Javnog servisa-radio Herceg Novi, objavljen u dnevnom listu
„Dan“ i na sajtu Opštine Herceg Novi.
Tokom ovog perioda preko Građanskog biroa Opštine ili MZ Đenovići mogle su se
dostavljati pismene primjedbe i sugestije u vezi planskog rješenja Nacrta Plana.
U cilju dodatnog tumačenja planskog rješenja zainteresovanim korisnicima prostora predstavnici
obrađivača i sekretarijata davali su pojašnjenja i odgovore na pitanja građana dana 16.11.2011. od
18 časova, kao i 23.11. od 17 časova u prostorijama MZ Đenovići.
U sklopu javne rasprave dana 30.11. 2011.godine održana je Javna diskusija o Nacrtu Plana.
ZAPISNIK
Sa javne diskusije o Nacrtu DUP-a Đenovići,
održane dana 30. novembra 2011. godine sa početkom u 18.00h, u Mjesnoj zajednici Đenovići
Javnoj diskusiji su prisutvovali:
-Ispred Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju:
• VD Sekretar Sekretarijata Vladimir Mračević
• samostalni savjetnik Zorica Ilić-Mračević
-Ispred obrađivača „Biro za urbanizam i projektovanje Herceg Novi“:
• Mladen Kovačević, dipl.ing.arh. (rukovodilac izrade plana i odgovorni planer za fazu
urbanizam)
• Biljana Srgota, dipl.ing.arh.
• Olja Komar, dipl.ing. arh.
Osim predstavnika Sekretarijata i obrađivača plana raspravi je prisustovao znatan broj građana
Đenovića, kao i predsjednik MZ Đenovići Mirko Mustur koji je na početku pozdravio sve prisutne.
Vladimir Mračević je otvorilo javnu diskusiju i ukratko upoznao prisutne sa procedurom
izrade i donošenja ovog Plana. Pozvao je građane da svoje primjedbe daju i u pismenoj formi, na
koje je obrađivač dužan dati svoj obrazložen odgovor zbog čega iste prihvata ili odbija pri izradi
Predloga Plana.
Nakon uvoda, prisutnima se obratio Mladen Kovačević
planskog dokumenta.
kao rukovodilac izrade ovog
2
Mladen Kovačević je naveo da se pri izradi planskog rješenja pošlo od programskog zadatka,
planova višeg reda i geodetskih podloga koje su dva puta dosnimavane u cilju što vjerodostojnijeg
prikaza stanja sa terena. Naglasio je i to da su se nastojali uvažiti svi zahtjevi građana, kao i da će se
u nastavku procedure potruditi da se što više primjedbi prihvati tj. da se na iste da pozitivan
odgovor, ali da obzirom kako su predmet primjedbi najčešće putevi, građani moraju imati u vidu da
se saobraćajnice moraju nekuda provući. Objasnio je i kako je u prethodnoj proceduri izrade
plansko rješenje imalo još jednu saobraćajnicu u gornjoj zoni, koja je izmještena po obodu zahvata
sa sjeverne strane, čime se udovoljilo određenom broju zahtjeva.
Takođe je objasnio i da je planom višeg reda tj. Prostornim planom Opštine predviđeno da u
gornjim zonama index izgrađenosti bude 0,8, a u donjim 1,2, ali kako istim planom broj stanovnika
i smještajnih jedinica tj. ležaja nisu dati srazmjerno planiranim indeksima i namjenama. Zato u
Nacrtu ovog plana nisu dati precizni i definitivni indeksi. Indeksi koji su predloženi nisu definitivno
određeni, a dalje će se nastojati da se približe indeksima iz PPO. Pojasnio je da je planer dao
ministarstvu sva tri modela i da su oni to prihvatili. Proizašlo je kako je model u kom je i u
gornjim i u donjim zonama indeks izgrađenosti 0,8 najbliži rješenjima iz PPO. Naime, indeksi će
biti precizirani u predlogu plana, pri čemu će se težiti da se što više približe parametrima-indeksima
iz PPO. S tim u vezi, u daljoj fazi obrađivaču bi od velike pomoći bilo da ima podatke o tačnom
broju sadašnjih stanovnika ovog poteza.
Kovačević je objasnio i da planirane namjene i objekte prati i odgovarajuća planirana infrastruktura
tj. najmoderniji infrastrukturni sistemi koji treba da se realizuju kroz naplatu komunalnog doprinosa
prilikom izdavanja građevinskih dozvola.
Nakon toga on je pozvao prisutne da postave pitanja ukoliko trebaju izvjesna pojašnjenja vezana za
plansko rješenje i naglasio da uz pismeni zahtjev svi dostave list nepokretnosti i kopiju plana.
Pitanja, primjedbe i sugestije:
Mirko Mustur je ispred MZ Đenovići iznio primjedbe koje su proizašle kao zaključak sa sastanka
MZ održanog prethodnog dana, a odnose se na sledeće:
¾ Da se podloge usaglase sa stvarnim stanjem na terenu;
¾ Obzirom na veliko nezadovoljstvo planiranim putevima da sobraćajni inžinjer izađe sa
predstavnicima MZ na teren i da se utvrdi činjenično stanje;
¾ Da se u naselju Mirine javne površine koje se već sada koriste kao parking i planski
tretiraju na isti način jer parking mjesta nedostaju naselju;
¾ Da se prostor gdje se i održava ova rasprava tj. cijela površina zadužbine planski tretira
kao javni prostor-javno dobro tj. zona opšteg interesa;
¾ Da se mjesna kapela unese u Plan.
On je ujedno i iznio stav MZ da nije u redu da područje Morskog dobra nije u okviru zahvata ovog
Plana, i iznio podatak vezan za priču Mladena Kovačevića o broju stanovnika da se izvan zone
zahvata ovog DUP-a nalazi 1/5 stanovnika naselja Đenovići tj. minimum 300 stanovnika.
Miloš Vujinović je upitao obrađivača da iznese koje primjedbe tj. koji zahtjevi dati ranije su
prihvaćeni ovim planskim rješenjem.
Mladen Kovačević je odgovorio da je samo plansko rješenja nacrta odgovor na dostavljene
zahtjeve, tj. da su neke primjedbe već ugrađene u plan. S tim u vezi, on je sve uputio da pogledaju
da li je Nacrt plana uvažio njihov zahtjev, i rekao da se primjedba može ponovo dati.
Po pitanju tretiranja morskog dobra on je odgovorio da se morsko dobro tretira državnim planskim
dokumentom, a Vladimir Mračević je dodatno objasnio i da je područje morskog dobra za naselje
Đenovići obuhvaćeno državnom studijom lokacije Sektor 5 čiji Nacrt je bio na javnoj raspravi u
junu mjesecu ove godine, kao i da proceduru izrade ovog plana sprovodi Ministarstvo održivog
razvoja i turizma u Podgorici. On je ujedno pozvao MZ da dostavi svoje zahtjeve za planiranje
područja u okviru morskog dobra, te da će se isti proslijediti resornom ministarstvu.
3
Vesna Medved iznijela je primjedbu za podlogu u dijelu kat. parcele 594/3.
Vladimir Mračević je odgovorio da će se angažovati geometri da dosnime podloge po svim
dostavljenim primjedbama, nakon čega će se podloga ovjeriti kod Uprave za nekretnine CG.
Braća Dragojlović (tri brata: Aco, Slavo i ...) dali su primjedbu na planirane saobraćajnice. Oni se
ne slažu da tri puta, sve u okviru distance od 50m sijeku njihovu zemlju i sve uništavaju.
Mladen Kovačević je rekao da će se izaći na lice mjesta. Takođe je objasnio i da se pri izradi plana
nastojalo da putevi prođu između parcela tj. njihovim ivicama a ne sredinom, te da je najveći
problem u slučajevima gdje je podloga neažurna, gdje ne evidentira postojeći objekat, pa je put
planiran preko postojeće kuće.
Milan Marić je upitao kako će se realizovati put koji ide dijelom preko njegove parcele, a dijelom
kroz komšije. On je ujedno rekao kako je prije dva dana saznao za javnu raspravu, i upitao kako da
stigne da preda zahtjev do 2.12. kad za ovo kratko vrijeme ne može da pribavi Kopiju plana iz
Katastra.
Vladimir Mračević je odgovorio da će se rok za prijem primjedbi građana produžiti za još jednu
sedmicu kako bi građani imali dovoljno vremena da predaju primjedbe sa potrebnim prilozima.
Milorad Bojanić je upitao obrađivača kako će se dva vlasnika dogovoriti da prave jednu kuću,
obzirom da je od dvije vlasničke parcele planirana jedna urbanistička?
Mladen Kovačević je odgovorio kako u 99% slučajeva urbanističke parcele odgovoaraju
vlasničkim. Napomenuo je da problem može biti ukoliko podloge ne sadrže novu katastarsku
podjelu, tj. da podloge moraju biti ažurne i u odnosu na katastarske granice, a ne samo po pitanju
postojećih objekata.
On je dodao da će kao planer nastojati da ovaj plan bude životan što je više moguće i objasnio po
pitanju puteva da se nakon usvajanja plana radi glavni projekat puta, koji podrazumjeva
geomehaniku, izgradnju potpornih zidova i sl.
Slobodan Abramović je upitao da li će se uvažiti zahtjev stanovnika naselja Mirine potpisan od
strane 60 ljudi?
Mladen Kovačević je odgovorio da se njihova primjedba uvažava tj. prihvata u cjelini.
Milan Marić je je pitao koja je minimalna kvadratura parcele na kojoj se može podici objekat?
Mladen je odgovorio da je minimalna veličina parcele 300m2, i da taj uslov zadovoljava 99%
definisanih urbanističkih parcela. Dalje je dodao da se u slučaju malo manje kvadrature izađe u
susret građanima i formiraju urbanističke parcele, pa ako ih ministarstvo kao takve prihvati one su
definisane. Naveo je da u zahvatu ovog plana ima 5-6 takvih parcela.
Gospodina Marića je interesovalo i značenje isprekidanih linija na kartama, šta one znače i da li
umanjuju gradnju?
Mladen Kovačević je objasnio da se radi o građevinskim linijama koje ne umanjuju mogućnost
gradnje, ne smanjuju koeficijent, već samo uslovljavaju položaj objakta na parceli tj. minimalno
udaljenje od granica parcele.
Špira Tomanovića je zanimalo mogu li na jednoj parceli dva vlasnika zajedno da grade, ili gradi
onaj koji prije dobije dozvolu za izgradnju, a Mladen Kovačević je odgovorio da oni moraju
zajedno graditi i da će ih spojiti ekonomski interes.
Pri tome arh. Kovačević je iznio slučaj u okviru zone za buduću turističku gradnju gdje ima puno
vlasnika manjih parcela ispod i oko 100m2 čija je zemlja objedinjena u jednu UP jer je ideja
planera da se pronađe partner koji će tu da gradi hotelsko-turistički kompleks.Naveo je i da se
tokom ove rasprave javio vlasnik parcele od 1000m2 u okviru ovog kompleksa i naglasio da će
udovoljiti njegovom zahtjevu da se ta parcela izuzme iz kompleksa i definišu zasebne urbanističke
parcele u okviru njegovog vlasništva.
Obren Pavlović je iznio da su mu putevi odnijeli 700m2 od ukupno 3600m2 placa i konstatovao da
je to sve njegovo vlasništvo dok mu neko ne plati.
Mladen je isto potvrdio i naveo da se sve javne površine moraju eksproprisati pravičnom naknadom
koju procjenjuje sudski vještak, nakon čega opština otkupi zemlju iz komunalnog doprinosa. Dodao
je i to da se obično opština odrekne dijela komunalnog doprinosa pri gradnji objekta u zamjenu za
otkup zemlje.
4
Gospođa Tatjana Banićević dala je primjedbu kako je njen plac i plac njene djece pripojen dijelom
drugom vlasniku. Tačnije ona je navela da ima informaciju da je na njenom placu predviđen
parking drugome.
Mladen Kovačević je odgovorio da će se definisati kao posebna UP ali da je neophodno dostviti
kopiju plana i list nepokretnosti.
Mladen Rostović je predložio da novi plan prihvati planirano stanje važećeg plana u dijelu
saobraćajnice koja ide južnom stranom UP 39, što je bolje nego da bude slijepa ulica kako je
predloženo u izloženom nacrtu.
Dakić Jovo je postavio pitanje u vezi ažuriranih podloga, da li se može reći da je zahtjev nepotpun?
Vladimir Mračević je pojasnio pitanje i objasnio da gospodin ima dozvolu za objekat, ali da ga još
nije uknjižio tako da objakat nije u listu nepokretnosti i kopiji plana i rekao gospodinu da upravo
kroz primjedbu treba na to da ukaže, tj. da objasni da se objakat treba ucrtati na podlozi.
Mladen Kovačević je dodao da je u ovom slučaju neophodno da se uz zahtjev priloži kopija plana,
list nepokretnosti i građevinska dozvola.
Gospodin Rističević je pitao kakva je sudbina primjedbi?
Vladimir Mračević je odgovorio da će obrađivač dati odgovor na sve dostavljene primjedbe i da će
odgovori biti objevljeni na sajtu opštine, a Mladen Kovačević je dodao da će nastojati da
građanima maksimalno izađe u susret, ali i da zadovolji zahtjeve ministarstva kako bi plan mogao
da prođe, i kako se ne bi doslo u situaciju kao sa DUP-om Kumbor koji ministartsvo nije prihvatilo.
Koliko će trebati za odgovore zavisiće od broja primjedbi i dosnimavanja podloga.
Nenad Lazović je konstatovao da se za parcelu 454 od 1800 m2, gdje su važećim DUPom
predviđena dva objekta, sad predlaže jedan objekat na jednoj urbanističkoj parceli. On je naveo da
je podloga adekvatna, da je vlasništvo 1/1. Dalje je naglasio problem parkiranja u naselju, a
naručito parkiranje duž priobalnog puta i istakao da plan nije riješio taj problem.
Mladen Kovačević je zamolio da mu se pojasni pitanje.
Gospodin Lazović je upitao na osnovu koje strategije je urađeno ovakvo plansko rješnje?
Mladen Kovačević je objasnio da postoji Prostorni plan Crne Gore i da svaka opština ima svoj
prostorni plan kojim se trasiraju pravci razvoja za duži period. Opština se dijeli na mjesne
zajednice i mi imamo parametre i za MZ Đenović koji se tiču i broja stanovnika, a ti su parametri
limiti za razvoj mjesta. Prametri po PPO za Đenoviće su veoma mali. Znači, strategija razvoja
mjesta se bazira na planovima višeg reda. To je odgovor koji objašnjava ujedno i ukrupnjavanje
urbanističkih parcela što je vezano za limitirajući uslov iz PPO tj. planirani broj stanovnika i
domaćinstava.
Obren Pavlović je rekao da PPO predviđa 1700 stanovnila, a da po sadašnjem popisu ima 1200
stanovnika. On je takođe upitao zašto garaže ne mogu da ulaze više od 40% u zauzetost parcele?
Mladen je objasnio da je u donjim zonama planirano malo javnih parking mjesta, čak i da su putevi
jedva provučeni, a kamoli da je na privatnim parcelama predviđen parking. Objasnio ja da je
obzirom da se radi uglavnom o individualnom stanovanju parkiranje planom rješeno u okviru
samih urbanističkih parcela, te da je u skladu sa PPO potrebno 1,4 PM/stanu, i da je data
mogućnost za izgradnju podzemnih garaža koje ne ulaze u parametre zauzetosti i izgrađenosti.
Gospodina Lazovića je zanimalo kako će se dugoročno riješiti parkiranje i zapitao se kako se ne
vidi potreba da se ovaj problem riješi kroz plan?Naveo je kako ne može prići svojoj kući od
automobila parkiranih duž saobraćajnice, te da smatra da se ne može dalje planirati izgradnja još
više objekata na ovom potezu, kad ni postojeći objekti ne ispunjavaju uslove za parkiranje.
Mladen Kovačević je upitao gospodina Lazovića koji je njegov predlog i na čijoj parceli da
predvidi javni parking?
Gospodin Lazović je odgovorio da put treba da se planira kao put, a ne kao parking kako se sada
koristi.
Mladen Kovačević je odgovorio da se planerska predviđanja moraju razlučiti od realnog života.
On je objasnio da prema planu svaka lokacija mora imati svoj pristup i parking .
Gospodin Tomanović je upitao za put koji ide kroz Norveško naselje, ide do magistrale i zatvoren
je za opštu upotrebu. Njega zanima da li je isti predviđen kao javna saobraćajnica?
5
Mladen Kovačević je odgovorio da su svi putevi planirani kao javni, ali da je to privatan put sve
dok ga država ne isplati, ne ekspropriše, tj. da država mora ispuniti obaveze prema vlasniku.
Mirko Mustur je dodao kako je u dijelu UP Brežine-Ubojno, plana koji je skoro donešen a
obuhvata i dio naselja Đenovići, predviđen znatan broj parking mjesta čijom realizacijom se može
velikim dijelom rasteretiti ovaj problem u naselju.
Vučković Bato je upitao da li za parcele koje izlaze na putni pojas-zelenu zonu ostaje prilaz sa
magistrale, na šta je Mladen Kovačević odgovorio da je njima prilaz upravo na taj način
predviđen.
Na kraju je Mladen Kovačević naveo da se najkasnije do 9.12. predaju pismene primjedbe sa
svježim listom nepokretnosti i kopijom plana. Objasnio je kako će kao planer nastojati da pozitivno
odgovori na najveći broj primjedbi građana, i da će dati objašnjenja u svojim odgovorima.
Predložio je da se oformi nekoliko članova uz Mjesnu zajednicu koji će obilaziti teren sa
geometrima radi ažuriranja podloga. On je na kraju zamolio i da se pribave podaci o sadašnjem
broju stanovnika ovog područja.
Pošto nije bilo više primjedbi ni pitanja, VD Sekretar Vladimir Mračević je zaključio javnu
diskusiju rekavši da slijedi nastavak procedure izrade Plana do njegovog donošenja, na način kako
je propisano Zakonom. Naime, nakon javne rasprave, obrađivač će dati odgovore na date
primjedbe, iste ugraditi u plansko rješenje Predloga Plana koji će se zatim proslijediti nadležnom
ministarstvu radi davanja saglasnosti, nakon čega bi skupština mogla i usvojiti ovaj planski
dokument.
Javna diskusija je završena iza 20.00 časova.
Sekretarijatu odnosno MZ Đenovići su dostavljene sledeće pismene primjedbe (prema tabeli) koje
će biti biti razmatrane od strane obrađivača u nastavku procedure izrade plana:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Podnosilac primjedbe-zahtjeva
Broj zahtjeva
datum
Vukasović Blagoje
Raičević Marija
Mlađen Boro
Društvo „Gals“ doo, pun. Adv.
Perović Zoran
Senokosov Evgeniy, pun. Adv.
Perović Zoran
Blagoje Bukasović, pun. Adv.
Perović Zoran
Vuletić Mirjana
Vukasović Damir
Lazor Stevan
Bogdanov Alexander, Putnikova
Ljudmila i Viktoriya Grishenko
Benz Đevada, pun. Adv. Perović
Zoran
Gatalo Branka
Fanfani Snežana
Janjetović Sonja
Topla invest doo
Aniskin Makhail
Milošević Zvezdan
Bašić Ružica
Mustur Srbislav i Vladislav
Mustur Srbislav i Vladislav
02-3-350-966/2011
02-3-350-988/2011
02-3-350-968/2011
02-3-350-995/2011
15.11.2011.
21.11.2011.
15.11.2011.
23.11.2011.
02-3-350-997/2011
24.11.2011.
02-3-350-966/11-1/1
24.11.2011.
02-3-350-1002/2011
02-3-350-1001/2011
02-3-350-1009/2011
02-3-350-1011/2011
25.11.2011
25.11.2011.
28.11.2011.
28.11.2011.
02-3-350-1012/2011
28.11.2011.
02-3-350-1013/2011
02-3-350-1018/2011
02-3-350-1025/2011
02-3-350-1030/2011
02-3-350-1033/2011
02-3-350-1038/2011
02-3-350-1057/2011
02-3-350-1059/2011
02-3-350-1060/2011
28.11.2011.
29.11.2011.
30.11.2011.
30.11.2011.
01.12.2011.
02.12.2011.
08.12.2011.
08.12.2011.
08.12.2011.
6
21.
22.
23.
24.
25.
29.
Ilić Mijodrag
Vujnović Miloš i Olivera
ARC
Rostović Mladen
Preksin Oleg,
pun. Adv. Ivanović Igor
Ilić Dobrica
MANS
MZ Đenović
(69 primjedbi dostavljeno u prilogu)
Jovan Ivović
30.
Tešimir Ivović
31.
Tešimir Ivović
32.
Željko Ivović
33.
Tomislav Ivović
34.
Tomislav Ivović
35.
Blagoje Vukasović
36.
Sava Hajduković
37.
Milica Savić
38.
Bogdan Hajduković
39.
Stanovnici naselja „Mirine“
40.
Stanovnici naselja „Mirine“
41.
Ilija Mustur
42.
Miloš Vujnović
43.
Aleksandar Medved
44.
Veljo Rističević
45.
Budimir Tomanović
46.
Nataša Medić
47.
Kulić I Đević
48.
Ankica Vujnović
49.
Jelena Vranković
50.
Vasilije Žugić
26.
27.
28.
02-3-350-1061/2011
02-3-350-1062/2011
02-3-350-1063/2011
02-3-350-1064/2011
02-3-350-1065/2011
09.12.2011.
09.12.2011.
09.12.2011.
09.12.2011.
09.12.2011.
02-3-351-81/2011
02-3-350-1069/2011
02-3-350-1079/2011
09.12.2011.
12.12.2011.
14.12.2011.
02-3-350-1079/2011
Br. u MZ:
1/11
02-3-350-1079/2011
2/11
02-3-350-1079/2011
3/11
02-3-350-1079/2011
4/11
02-3-350-1079/2011
5/11
02-3-350-1079/2011
6/11
02-3-350-1079/2011
7/11
02-3-350-1079/2011
8/11
02-3-350-1079/2011
9/11
02-3-350-1079/2011
10/11
02-3-350-1079/2011
11/11
02-3-350-1079/2011
12/11
02-3-350-1079/2011
13/11
02-3-350-1079/2011
14/11
02-3-350-1079/2011
15/11
02-3-350-1079/2011
16/11
02-3-350-1079/2011
17/11
02-3-350-1079/2011
18/11
02-3-350-1079/2011
19/11
02-3-350-1079/2011
20/11
02-3-350-1079/2011
21/11
02-3-350-1079/2011
22/11
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
7
51.
Vasilije Žugić
52.
Stevan Lazor
53.
Đorđina Malović
54.
Đorđina Malović
55.
Dejan Marić
56.
Saveta Stanojlović
57.
Milorad Bojanić
58.
Blažo Bojanić
59.
Đorđo Odalović
60.
Krsto Savić
61.
Vjera Vasiljević
62.
Spasoje Lazović
63.
Spasoje Lazović
64.
Joko Dragojlović
65.
Dragan Dragojlović
66.
Slavomir Dtagojlović
67.
Aleksandar Dragojlović
68.
Milan Vranković
69.
Boro Mlađen
70.
Dragica Ribić
71.
72.
Vesna Mustur, Branko Komadina i
Branka Krivokapić
Vladimir Bojanić
73.
Slavko Fanfani
74.
Janko Knežević
75.
Jovo Dakić
76.
Branko i Dušan Tomanović
77.
Sofija Marić
78.
Sofija Marić
02-3-350-1079/2011
23/11
02-3-350-1079/2011
24/11
02-3-350-1079/2011
25/11
02-3-350-1079/2011
26/11
02-3-350-1079/2011
27/11
02-3-350-1079/2011
28/11
02-3-350-1079/2011
29/11
02-3-350-1079/2011
30/11
02-3-350-1079/2011
31/11
02-3-350-1079/2011
32/11
02-3-350-1079/2011
33/11
02-3-350-1079/2011
34/11
02-3-350-1079/2011
35/11
02-3-350-1079/2011
36/11
02-3-350-1079/2011
37/11
02-3-350-1079/2011
38/11
02-3-350-1079/2011
39/11
02-3-350-1079/2011
40/11
02-3-350-1079/2011
41/11
02-3-350-1079/2011
42/11
02-3-350-1079/2011
43/11
02-3-350-1079/2011
44/11
02-3-350-1079/2011
45/11
02-3-350-1079/2011
46/11
02-3-350-1079/2011
47/11
02-3-350-1079/2011
48/11
02-3-350-1079/2011
49/11
02-3-350-1079/2011
50/11
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
8
79.
Milan Marić
80.
Milan Marić
81.
Milan Marić
82.
Petar Milošević
83.
Željko Prpić
84.
Radovan Urošević
85.
Savo, Milivoj i Petar Mitrović
86.
Božidar Vranković
87.
Damir Vranković
88.
89.
Špiridon Mustur, pun. Adv.
Vukašin Šimrak
Vesna Mustur
90.
Tatjana Banićević
91.
Gojko Lazović
92.
Sergey Fadeev
93.
Georges Karev
94.
95.
Georges Karev, Yulija Kareva,
Sergey Fadeev, Lidija Kasalica i
Nataša Medić
Uroš Vojvodić
96.
Andrija Vojvodić
97.
Savjet Mjesne Zajednice
02-3-350-1079/2011
51/11
02-3-350-1079/2011
52/11
02-3-350-1079/2011
53/11
02-3-350-1079/2011
54/11
02-3-350-1079/2011
55/11
02-3-350-1079/2011
56/11
02-3-350-1079/2011
57/11
02-3-350-1079/2011
58/11
02-3-350-1079/2011
59/11
02-3-350-1079/2011
60/11
02-3-350-1079/2011
61/11
02-3-350-1079/2011
62/11
02-3-350-1079/2011
63/11
02-3-350-1079/2011
64/11
02-3-350-1079/2011
65/11
02-3-350-1079/2011
66/11
02-3-350-1079/2011
67/11
02-3-350-1079/2011
68/11
02-3-350-1079/2011
69/11
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
14.12.2011.
IZVJEŠTAJ i ZAPISNIK SAČINILA
Zorica Ilić-Mračević, dia
Herceg Novi, 19.12.2011. godine
Download

Izvještaj sa javne rasprave