NAZIV UDRUŽENJA
ADRESA
1
Omladinsko udruţenje "Bedem" Donje Moštre
Šareni Hanovi 14
2
Omladinsko udruţenje "Mladost" Visoko
Veliko Čajno bb
3
Udruţenje "Terramara" Visoko
Liješeva bb
4
Udruţenje mladih "EkoLogika" Visoko
Alije Izetbegovića 12/1
062/818 886; 062/231 575 (Šabanović Elvedin);
eko.logika.visoko@gmail.com
5
Omladinsko udruţenje "Merak" Visoko
Seoča bb
061/748 474
6
Udruţenje "Mladi Volonteri” Visoko
Kovačica 2
061/757 604 (Debelac Belmin); volonteribih@gmail.com
7
Udruţenje "Postavke-Setup" Visoko
Prijeko 4
061/ 410 562 (Sirčo Jasmin); nvo.setup@gmail.com
8
Radio klub "Visoko" Visoko
Musala 4
9
Udruţenje "Unikat" Visoko
Hazima Dedića 33
061/289 956
10
Udruţenje "Tim najbolji 7" Visoko
Kralja Tvrtka 51
062/329 129
11
Udruţenje "Iskorak" Visoko
Donja Mahala 5
12
Udruţenje informatičara "Bežična mreža-VIWA NET" Visoko
Zanatski centar Sebilj II/92
13
Udruţenje informatičara "Sektor-net" Visoko
Okolišće 48/02
14
UG Omladinska romska inicijativa "Budi mi prijatelj" Visoko
Zanatski centar Sebilj I
15
Udruţenje Roma "Amaro-Kham-Naše Sunce" Visoko
Kriţ 22
16
Udruţenje graĎana Roma "Visoko" Visoko
Visočkih Brigada 46
17
Fotoklub "Zenit" Visoko
Rašidovića 70
18
U.K.N. "Art-Sef" Visoko
Bare 6
19
Studentska organizacija "Index Visoko" Visoko
Donje Moštre bb
20
Udruţenje ''Glas omladine'' Visoko
Hadţijina voda 11A
21
Udruţenje graĎana NGO Jutro Visoko
Ibrahima Oruča 25
22
Udruţenje graĎana penzionera općine Visoko "UGP"
Donje Rosulje 47
23
UP "Solidarnost-Vi" Visoko
Kadića 8
24
Nevladina organizacija udruţenje graĎana "Light of life" Visoko
Zanatski centar Sebilj 2
25
UG ''Forum građana Visoko'' Visoko
Bakračeva bb
032/735 895; 061/361 851 (Karasalihović Ismet);
fgv.visoko@gmail.com
26
UG invalida rada općine Visoko (UGIR)
Ibrahima Hodţića 3
061/479 209 (Smajlović Naib); senad.goralija@gmail.com
27
Udruţenja graĎana "Kontakt" Visoko
Carica 26
28
Udruţenje privrednika "Fortis" Visoko
Musala 2
29
Zanatski centar Sebilj bb
30
Udruţenje samostalnih privrednika Visoko
Klub "Bošnjačko udruženje privrednika"
31
UG pravnika "Paragraf" Visoko
Bakračeva 1
32
Udruţenje ţena "Visočke sevdalije" Visoko
Dahirovac 2/10
Zanatski centar Sebilj bb
TELEFON / E-MAIL
061/243 370
061/610 862
032/ 733 677 (Halilović Melina); ugbudimiprijatelj@gmail.com
062/503 010 (Musić Mujo); mujomusic1@hotmail.com
062/ 772 625 (Hadţimehmedagić Mahir);
fotoklub.zenit@gmail.com
032/738 722; 061/351 252 (Mušinbegović Jusuf)
33
UG Ţene muslimanke "Sumejja" Visoko
Musala bb
032/ 733 364 (Čabaravdić Lejla); sumejja24@yahoo.com
34
Udruţenje ţena “Mozaik” Visoko
Veliko Čajno bb
35
Udruţenje ţena "Vis-club" Visoko
Hotel Visoko
37
"Humanitarna organizacija Pomoć" Visoko
Muftije Numanagića 10
38
Crveni križ općine Visoko
Kadića 2
39
Udruţenje graĎana taksista "VUT" Visoko
Hazima Dedića bb
40
Općinsko udruţenje logoraša Visoko
Poslovni centar Vizija
41
Udruţenje civilnih ţrtava rata Visoko
42
Udruţenje UGHBBHCV Visoko
Branilaca 22
43
Udruţenje slijepih općine Visoko (USOV)
Ibrahima Hodţića 3
44
Kadića 2
45
Udruţenje dijabetičara Visoko
"Nit života" Udr. za borbu protiv karcinoma dojke i dr. malignih oboljenja
46
UG roditelja u borbi protiv droge "UGRV" Visoko
Islamovića 10
47
Udruţenje graĎana mladih trezvenjaka "Aleja" Visoko
Burića 1
48
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca "Visoko 92" Visoko
Hazima Dedića 33
49
Organizacija ratnih vojnih invalida "Visoko 92" Visoko
Hazima Dedića
50
UG nosioca ratnih priznanja "Zlatni ljiljan"i"Zlatna policijska značka"
Branilaca bb
51
Jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana" Visoko
Branilaca 26
52
Patriotska liga "Unija veterana-Vi" Visoko
Branilaca 23
53
Organizacija demobilisanih boraca Visoko
Zanatski centar bb
54
Hazima Dedića 33
55
Udruţenje boraca narodnooslobodilačkog antifašističkog rata Visoko
Društvo ''Josip Broz Tito'' Sarajevo, organ Visoko
56
Udruţenje graĎana Odred izviđača Visoko
Alije Izetbegovića
57
Udruţenje prijatelji prirode "Jezernica" Visoko
Carica 27
58
Udruţenje graĎana za zaštitu prirode "Vidra" Visoko
Naselje Luke 16
59
Planinarsko društvo "Visočica" Visoko
Zbilje bb
60
Savez poljoprivrednih udruţenja u kantonu iz Visokog
Hazima Dedića 33
61
Udruţenje graĎana poljoprivrednika "IDE-AL" Visoko
Donje Moštre 29
62
Udruţenje poljoprivrednika "Uzgoj" Visoko
Bradve 31
63
Udruţenje poljoprivrednika "Agrar-Vi" Visoko
Maurovići 41
64
Udruţenje poljoprivrednika "Organska visočka brazda" Visoko
Ramadanovci 5
061/ 405 007
65
Udruţenje poljoprivrednika "Mokronozi" Visoko
Buzić Mahala 13
061/413 125 (Bitić Almir); ----abitic@live.com
66
Udruţenje poljoprivrednika "Kalimbare" Visoko
Donje Moštre, Kološići 9
061/133 923 (Mušinbegović Hasib)
67
Udruţenje poljoprivrednika "Stari potok" Visoko
Donje Moštre, Orašac bb
062/113 228 (Čehajić Izet)
68
Udruţenje poljoprivrednika "Visoko" Visoko
Hazima Dedića 27
032/738 880; 061/717 440 (Mostić Sakib);
up.visoko@gmail.com
Čabaravdića 1
062/204 505 (Begić Ismeta); uzmozaik@gmail.com
032/ 738 939 (Alimanović Muhamed)
061/974 174
061/ 774 426 (Jusić Elmedin); _usov.visoko@gmail.com
061/617 624; 061/272 257; nit.zivota@yahoo.com
032/ 735 713
Mule Hodţića 4
061/785 629
061/717 440
061/755 199
69
Agroturističko udruţenje "Orlja" Visoko
Uvorići 10
70
Udruţenje voćara "Solaxe" Visoko
Donja Zimča 62
71
Udruţenje proizvoĎača bobičastog voća "Polka" Visoko
Podvinci bb
061/357 390
72
Udruţenje za zaštitu ţivotinja "Noa" Visoko
Hazima Dedića bb
032/738 880; 061/574 843(Kriještarac Sahmedin);
noa.visoko@gmail.com
73
Udruţenje za zaštitu ţivotinja i ekologiju "Opstanak" Visoko
Mule Hodţića 53a
062/756 277
74
UG za zaštitu i uzgoj golubova, ptica, peradi i kunića Visoko
Branilaca bb (Vatrogasni dom)
75
UUZSŠ "Engleski tipler" Visoko
Mehmeda Mujezinovića 2
061/136 139
76
Udruţenje pčelara "Behar" Visoko
Kadića 6
061/784 440 (Smajlović Mehmed)
77
KUBB "Golub" Visoko
Buci 1
061/853 317
78
UUGP "Zlatni golub-golden pigeon" Visoko
Muhašinovići 54
061/702 580 (Karamović Mirza); zlatnigolub@gmail.com
79
"Ribolovci Bosne-Arnautovići" Visoko
Arnautovičko polje bb
062/005 407
80
"ProizvoĎači visočke pečenice i sudţuke" Visoko
Alije Izetbegovića
82
"Nakšibendijska tekija Šejh hadţi hafiz Husni ef. Numanagić" Visoko
Oruča bb
061/794 890
Download

Donje Moštre Šareni Hanovi 14 2 Omladi