SOLUN
SA POSETOM METEORIMA
5 DANA, 2 NOĆI AUTOBUSOM
Paket aranžman: prevoz i smeštaj
Bilo da u ovim jesenjim danima ispijate grčku kafu u samom srcu Soluna, na Aristotelovom trgu, uživate u šetnji
pored mora sa pogledom na Belu kulu, jedete najbolji giros i suvlaki, uživate uz zvuke sirtakija i buzukija u nekoj
od mnogobrojnih taverni ili jednostavno odmarate, jedno je sigurno, Solun je grad koji će Vas očarati i naterati da
mu se opet vratite...
Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 01.10.2014.
1. DAN (PETAK): BEOGRAD. Sastanak grupe u 22.30 časova kod železničke stanice PROKOP”, stara okretnica kod Ulice
Dragana Mancea (bivša Gučevska) - ispod muzeja “25. maj” i “Kuće cveća” pored “Partizanovog” stadiona. Polazak u 23.00
časa. Noćna vožnja kroz Srbiju, Makedoniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora.
2. DAN (SUBOTA): SOLUN - Dolazak u Solun u prepodnevnim satima. PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA autobusom
(crkve Sv.Dimitrija,Trijumfalne kapije, Aristotelovog trga, Bele Kule, Rotonde, Galerijevog luka, gradskih zidina...). Nakon
razgledanja, smeštaj u hotel posle 13 časova. Slobodno popodne za individualne aktivnosti i obilaske. NOĆENJE.
3. DAN (NEDELJA): SOLUN – METEORI – SOLUN: Doručak. Slobodno prepodne za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet
do veličanstvenih METEORA. Obilazak METEORA sa posetom jednom od srednjovekovnih vizantijskih manastira ( Sv. Trojica,
Varlam, Veliki Meteori...) sagrađenih na visokim stenama, starim nekoliko miliona godina. Po završetku poseta poznatim
radionicama ikona. U povratku predviđena je pauza u dolini Tembi sa obilaskom crkve Svete Petke, koja se nalazi u dolini reke
Pinios, izgradjene u steni, a gde se nalazi i Afroditin izvor mladosti i lepote. (minimalni broj prijavljenih putnika 20). Povratak
u hotel. NOĆENJE.
4. DAN (PONEDELJAK): SOLUN – BEOGRAD: Doručak. Napuštanje soba do 12.00 časova. Poseta Srpskom vojničkom groblju
ZEJTINLIK. Nakon obilaska, predvidjeno je slobodno vreme za individualne aktivnosti. Sastanak grupe oko 16 časova po
lokalnom vremenu. Polazak za Beograd. Vožnja kroz Grčku i Makedoniju sa kraćim usputnim pauzama.
5. DAN (UTORAK): Očekivano vreme dolaska u Beograd je oko 04.00 časova (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim
prelazima).
CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI:
POLAZAK
07. novembar 2014.
12. decembar 2014.
Hotel ANESSIS 3*
69 €
Hotel CAPSIS 4*
79 €
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za
efektivu, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditnih
kartica INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours ili 39 € po
osobi prilikom rezervacije a ostatak u 2 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana, bez kamate ili
kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od
dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena
aranžmana podleže promeni.
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne
udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, panoramsko
razgledanje Soluna, dva noćenja sa doručkom u odabranom hotelu, u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim
ležajem, usluge vodiča – pratioca prema programu za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera – ANTEL
TRAVEL), individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je
inopartner Izvršilac usluga i pomoć turistima u mestu odredišta je inopartner ANTEL TRAVEL- Yannitson 77 & Demestiha,
54627 Thessaloniki. Po ovom programu ne postoji mogućnost korišćenja sopstvenog prevoza.
Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju
neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju
istih.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 500 din. sa osiguranom sumom
do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja
– osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji
su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955
centra za pomoć Uniqa osiguranja)
DOPLATA ZA 1/1 SOBU: Na UPIT. POPUSTI ZA DECU do 12 godina: Na UPIT.
NAPOMENA: Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili
tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade i postoji mogucnost izmene redosleda pojedinih sadržaja u
programu.
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:
METEORI - 18 EUR po osobi. Cena izleta obuhvata posetu jednom od srednjovekovnih vizantijskih manastira ( Sv. Trojica,
Varlam, Veliki Meteori...), posetu radionici ikona u Kalambaki i posetu crvki Svete Petke u kanjonu Tembi - (neophodan
minimum od 20 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne
agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da prihvate. Organizator izleta (ino partnera – Antel Travel, Thessaloniki)
zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.
NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska
programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i
stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom
putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu
TAX FREE,pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se
putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o
smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje
prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da
uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled
državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne
rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora
putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa
hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje
na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
OPISI HOTELA:
Hotel ANESSIS 3* se nalazi u širem centru Soluna. U sklopu hotela nalazi se sala za doručak i bar. Sve sobe su dvokrevetne ili
dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, telefonom, mini-frižiderom, sefom (dodatno se plaća).
Usluga: noćenje sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje). http://www.hotelanessis.gr
Hotel CAPSIS 4* se nalazi u širem centru Soluna. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene
TWC-om, TV-om, telefonom, mini barom. U sklopu hotela nalazi se restoran sala, otvoreni bazen (koji je u funkciji samo leti),
internet cafe, teretana, sauna, konferencijska sala, parking. Usluga: noćenje sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje).
www.capsishotel.gr
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 40 PUTNIKA. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o
otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda
pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i
Opštim uslovima putovanja, agencije Argus Tours
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.
Download

Solun argus