Saradnja škole i privrednih društava u realizaciji
profesionalne prakse učenika – analiza rezultata
istraživanja
Autorke za KulturKontakt Austria:
Maja Maksimović i Ljiljana Berber
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1
Uvod u istraživanje
Istraživanje je obavljeno u periodu od aprila do oktobra 2013. godine. Ukupan broj učesnika istraživanja
je 396, od toga 238 pripada kategoriji učenika, 55 kategoriji roditelja, 46 kategoriji nastavnika i 57
kategoriji privrednika. Cilj istraživanja je da identifikuje oblasti za unapređenje saradnje škole i privrede u
realizaciji profesionalne prakse učenika i ponudi preporuke u razvoju dalje saradnje. Osnovna
pretpostavka ovog istraživanja je da je potrebno uključiti socijalne partnere u razmatranje postojećeg
stanja obavljanja profesionalne prakse, ali i omogućiti da se njihov glas čuje, kako glas nastavnika i
privrednika, tako i roditelja i učenika.
Zadaci istraživanja su bili sledeći:
•
•
Uvrđivanje u kojoj meri različite kategorije učesnika istraživanja koriste Vodič za profesionalnu
praksu u privrednim društvima, koje su prednosti korišćenja Vodiča i eventualni nedostaci;
Uvtrđivanje oblasti za razvoj profesionalne prakse učenika i formulisanje preporuka za
unapređenje.
Rezultati istraživanja su namenjeni svim interesnim stranama od kreatora politika, škola, privrede,
organizacija koje se takođe bave unapređenjem profesionalne prakse, roditeljima, učenicima, itd.
Učesnici istraživanja su odgovarali na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa kako bismo ostali senzitivni za
njihovo mišljenje i iskustvo, a nakon toga su korišćenjem pristupa utemeljene teorije obrađeni podaci i
grupisani u odgovarajuće kategorije. U rezultatima i interpretaciji istraživanja će biti ponuđena
generalizovana slika i biće istaknute kategorije koje su se pojavile kao najdominatnije, ali smo ostali
osetljivi i na specifične odgovore koji će biti ilustrovani. Odgovori će biti organizovani u odnosu na
zadatke istraživanja, i u okviru tih zadataka su razvrstani prema pitanjima i kategorijama učesnika. Dati su
grafikoni i tabelarni prikazi potkategorija, kao i interpretacija dobijenih rezultata. Prvi grafikon pokazuje
kategorije koji su prikazane u procentima, tabela nakon grafikona prikazuje potkategorije u okviru samih
kategorije i frenkvencije ponavljanja tog odgovora kod ispitinika. Nakon jednog pitanja sledi kratka
interpretacija dobijenih rezultata. Na kraju će biti prikazani izvedeni zaključci, kao i preporuke za
unapređenje profesionalne prakse kreirane na osnovu istraživanja, ali i u odnosu na zaključke sa okruglih
stolova.
2
Zadatak 1: Utvrđivanje u kojoj meri različite kategorije učesnika istraživanja koriste Vodič za
profesionalnu praksu u privrednim društvima, koje su prednosti korišćenja Vodiča i eventualni
nedostaci
1. KATEGORIJA: Mera u kojoj se koristi Vodič
3
4
Mera u kojoj različite kategorije ispitanika koriste vodič:
1. Učenici 59%
2. Nastavnici 57%
3. Privrednici 23%
4. Roditelji 7%
Zbog čega roditelji ne koriste Vodič često i na koji način su uključeni?
Kako privrednici doživljavaju svoju ulogu u obavljanju profesionalne prakse?
Zbog čega je učenicima važno da koriste Vodič?
5
2. KATEGORIJA: Razlozi zbog kojih ispitanici ne koriste Vodič
Previše nove
dokumentacije
i
administracije
17%
Uprava je
kasnila sa
implementacij
om
33%
Stari model
praćenja
profesionalne
prakse je
jednostavniji
Nikada ga nisam
pročitao/la, ali
otprilike znam
sadržaj
12%
Nisam imao/la
prilike da se
sretnem sa Vodičem
29%
Koristim samo
formulare za praksu
18%
Upoznat/a sam sa
Vodičem,
posedujem
potrebne
informacije
12%
Više je posvećen
školi nego privredi
6%
Nemam vremena
zbog obaveza na
random mestu
23%
6
Dobio/la sam sve
potrebne
informacijama na
roditeljskom
sastanku na
početku školske
godine
10%
Roditelji
Korišćenje Vodiča
je obaveza
nastavnika i
učenika
10%
Nemam vremena
zbog drugih
obaveza
10%
Koristim Vodič
kao pomoćno
sredstvo
18%
Koristim neki
drugi
dokument/prir
učnik
18%
Nisam imao/la
prilike da ga
koristim
70%
Ne koristim
Vodič,
informisan/a
sam dovoljno
18%
Nisam znalo/la
da Vodič
postoji
46%
7
Kategorije učenika, privrednika i roditelja koje ne koriste Vodič uglavnom navode kao razlog da se nisu
susreli sa njim, za razliku od nastavnika koji ne koriste Vodič jer smatraju da je stari način praćenja bio
jednostavniji. Treba imati na umu da procentualno mali broj nastavnika ne koristi Vodič, u odnosu na
broj roditelja. Stiče se utisak da roditelji nisu dovoljno uključeni, odnosno da nisu dovoljno informisani o
Vodiču. Svakako, ovaj podatak je deo šireg konteksta socijalnog partnerstva i pokreće već postavljeno
pitanje na koji način roditelji participiraju u saradnji sa školom (Smatram da je česta upotreba vodiča
obaveza nastavnika u školi i učenika koji odlaze na praksu.). Privrednici koji ne koriste Vodič uglavnom se,
kako tvrde, nisu susreli sa njim ili im ne dozvoljavaju radne obaveze (Obaveze na radnom mestu mi ne
ostavljaju dovoljno vremena za ozbiljniju primenu priručnika.). Iz ovoga se može zaključiti da postoji
potreba za organizovanijom komunikacijom između škole i privrede, ali i da je prilikom kreiranja različitih
priručnika i formulara neophodno uzeti u obzir specifičan kontekst privrede i na taj način im olakšati
mentorsku ulogu.
3. KATEGORIJA: Razlozi zbog kojih ispitanici koriste vodič
Potkategorija
Zahtev razrednog
starešine/nastavnika
Omogućava samoprocenu
Korisno pomoćno sredstvo
Kod
Zahtev razrednog starešine/nastavnika
2
Frekvencija
Omogućava samoprocenu
Korisno je zbog preglednosti
2
1
8
Sredstvo za informisanje
Olakšava savladavanje gradiva
Pomaže prilikom pisanja dnevnika i izveštaja
Uputstva za vršenje profesionalne prakse i korisni
obrazci
Kako da odreagujem u različitim situacijama
Olakšava primenu teorijskih znanja
Olakšava ostvarivanje bolje ocene
3
10
3
4
2
9
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Jasan i pregledan
Jasan i pregledan
5
Zbog obrazaca
7
Da bi privrednici imali potvrdu za
inspekciju (sanitarnu i tržišnu)
1
Omogućava lakše i bolje planiranje
profesionalne prakse
10
Omogućava temeljan uvid u obavljanje
profesionalne prakse
15
Omogućava bolju komunikaciju sa
socijalnim partnerima
4
Zbog tehničkih rešenja
Olakšava realizaciju profesionalne prakse
10
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Zbog opšte informisanosti o stručnoj
praski
Zbog opšte informisanosti o stručnoj praski
4
Napisan je vrlo precizno, kvalitetnim
stručnim jezikom
Napisan je vrlo precizno, kvalitetnim
stručnim jezikom
2
11
Olakšava saradnju sa školom
Olakšava organizaciju profesionalne
prakse
Dobro reguliše odnose između škole i
privrede
5
Obrasci poboljšavaju administrativnu
saradnju sa školom
4
Služi mi kao podsetnik/pomoćno sredstvo
17
Znam koje radne zadatke učenici treba da
obavljaju
2
Znam kako da se postavim prema
učenicima u pojedinim situacijama
1
Pomaže mi pri planiranju broja učenika
koje mogu da primim na praksu
1
12
Roditelji
Uključenost u
praksu učenika
29%
Uključenost u
obrazovanje
učenika
71%
Potkategorija
Uključenost u obrazovanje učenika
Uključenost u praksu učenika
Kod
Frekvencija
Informisanje o praksi
13
Želim da pomognem detetu u obrazovnom
procesu
3
Želim da poboljšam odnos sa nastavnicima
1
Kontrola odlazaka na praksu
3
Uvid u to kako se poslodavci ophode prema
učenicima
4
13
Interpretacija:
Na osnovu analize kategorija i potkategorija razloga korišćenja Vodiča učenika, može se zaključiti da je
Vodič tako koncipiran da daje jasna uputstva i korisne obrasce za obavljanje profesionalne prakse. Iako je
većina ispitanika ponudila ovaj odgovor, ne smemo zanemariti ostala značenja ponuđena od ispitanika.
Vodič pored uloge koju većina ispitanika ističe, predstavlja i sredstvo koje doprinosi učenju
omogućavajući bolju samo procenu, primenu teorijskih znanja, pomaže prilikom pisanja dnevnika i
izveštaja, i olakšava ostvarivanje bolje ocene. Odgovori koji pružaju nove uvide su u kategoriji
informisanja o praksi, s tim što su informacije usmerene i na dužnosti i prava različitih socijalnih partnera
(Mogu uvek da se podsetim kako da odreagujem u pojedinim situacijama na praksi i kome da se obratim
kada imam neki problem koji se odnosi na praktičnu nastavu.).
Nastavnicima Vodič koriste pre svega zbog planiranja i realizacije prakse, što uključuje i korisne obrasce
koje Vodič nudi. Vodič, iako pre svega služi gorenavedenom, ostvaruje dodatni benefit za unapređenje
profesionalne prakse. Naime, određeni broj nastavnika je procenio da Vodič omogućava i bolju
komunikaciju sa socijalnim partnerima (Omogućava mi bolje planiranje praktične nastave, i bolju
komunikaciju sa prestanicima privrednih društva gde su raspoređeni učenici na praksu.).
Privrednicima, kako su sami naveli, Vodič služi uglavnom kao podsetnik, odnosno kao informator o tome
koje su njihove obaveze kao mentora, ali i oni ističu bolju komunikaciju sa nastavnicima (Omogućuje mi
bolje planiranje praktične nastave, i bolju komunikaciju sa prestanicima privrednih društva gde su
raspoređeni učenici na praksu.).
14
Na osnovu odgovora roditelja evidentno je da Vodič omogućava bolju uključenost u obrazovni proces
učenika, kao i uvid u profesionalnu praksu (Da bih se imformisao malo bolje o praktičnoj nastavi i mogao
ostvariti bolju saradnju sa nastavnicima moga deteta.).
4. KATEGORIJA: Prepoznata korisnost Vodiča
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Informisanje
O konkretnim zadacima na praksi
5
O mogućim rešenjima različitih situacija
3
Vodič je usaglašen sa dnevnikom profesionalne
prakse
1
Olakšana realizacija i evidencija aktivnosti
8
Lakše dokazivanje prisustva na praksi
1
Brže snalaženje na praksi
4
Unapređeno sprovodjenje
profesionalne prakse
15
Jasan prikaz obaveza i prava
Proširivanje i usavršavanje znanja
Jednostavnost i preglednost aktivnosti
5
Prikaz obaveza i prava učenika
8
Prikaz obaveza i prava zaposlenih u privredi
3
Proširivanje i usavršavanje znanja
5
16
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Nisam prepoznao/la koristi
Nisam prepoznao/la koristi
1
Lakša organizacija i praćenje
profesionalne prakse
Lakša organizacija i praćenje profesionalne
prakse
13
Jasno definisana pravila i očekivanja
Jasno definisana pravila i očekivanja od
svih učesnika u profesionalnoj praksi
učenika
16
Dobro osmišljeni obrasci
Dobro osmišljeni obrasci
6
Promenio se odnos učenika prema radu
Promenio se odnos učenika prema radu
3
17
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Suština stručne prakse na jednom mestu
Suština stručne prakse na jednom mestu
10
18
Regulisanje odnosa na relaciji školaprivreda
Regulisanje odnosa na relaciji školaprivreda
2
Smernice za bolju organizaciju stručne
prakse
Smernice za bolju organizaciju stručne
prakse
16
Dobro osmišljeni obrasci olakšavaju
evidenciju stručne prakse
Dobro osmišljeni obrasci olakšavaju
evidenciju stručne prakse
3
Veća angažovanost učenika i nastavnika
Veća angažovanost učenika i nastavnika
2
19
Bolja regulacija Roditelji
odnosa sa
privredom
6%
Informisanje
roditelja
50%
Pomoć
učenicima u
realizaciji
prakse
44%
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Pomoć učenicima u realizaciji prakse
Pomoć učenicima u realizaciji prakse
7
Informisanje roditelja
Informisanje roditelja
8
Bolja regulacija odnosa sa privredom
Bolja regulacija odnosa sa privredom
1
20
Intersantno je uočiti sličnosti i razlike u prepozvanju korisnosti Vodiča između različitih kategorija. Ono
što je karakteristično za sve kategorije je prepoznavanje unapređenja profesionalne prakse, a naročito
aspekt informisanja i definisanja smernica u organizaciji profesionalne prakse, što sugeriše zaključak da
pre Vodiča nije postojala definisana procedura informisanja svih socijalnih partnera (Omogućava tešnju
saradnju nastavnika i mentora učenika u preduzećima.). Vodič omogućava privrednicima jasnije
razumevanje svoje uloge i u skladu sa tim realizaciju profesionalne prakse (Na pregledan i lako razumljiv
način omogućava zaposlenima u agencijama i ugostiteljskim objektima da se upoznaju sa zahtevima i
ciljevima profesionalne prakse učenika.). I dalje je očigledna izvesna neuključenost roditelja u realizaciji
profesionalne prakse. Oni prepoznaju svoju ulogu kao pasivnu očekujući da budu informisani, ali ne i da
preuzmu aktivniju ulogu (Pruža informacije roditeljima o praktičnoj nastavi koje oni do sada nisu imali.).
Značajni rezultati su dobijeni u kategoriji učenika koji trvde da im Vodič omogućava da bolje razumeju
svoja prava (Znamo tačno koje su naše obaveze i prava ali isto tako znamo koje su obaveze i ljudi sa
kojima saradjujemo u privredi.).
5. KATEGORIJA: Nedostaci Vodiča
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Nema nedostataka
Nema nedostataka
17
Štampan u malom tiražu
1
Veća administracija i papirologija
5
21
Tehnički elementi
Nepregledan i jednolik
2
Zahteva previše detaljnog opisivanja
2
Suvišni obrasci (dnevnik praktične nastave i
biografija učenika)
1
Obrasci odvojeni od tekstualnog dela
1
(Ne)prilagođenost sadržaja
Nedovoljno informacija o turizmu, radu u
hotelima i agencijama
2
Nedostatak autoriteta zaposlenih
Nedostatak autoriteta zaposlenih
2
22
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Nema nedostataka
Nema nedostataka
8
Uspostavljanje standarda između
privrede i škole
Uspostavljanje standarda između privrede
i škole
2
Prevelik broj obrazaca
4
Otežano praćenje plana i programa u
objektima socio partnera
7
Pisana povratna informacija mora da se
dopuni usmenom
1
Tehnički elementi
23
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Nema nedostataka
Nema nedostataka
11
Neusklađenost sa svim oblastima i
organizacijama u kojima se praksa
realizuje
Neusklađenost sa svim oblastima i
organizacijama u kojima se praksa
realizuje
3
24
Tehnički elementi
Odnos privrednik-učenik
Previše papirologije, suvišni obrasci
3
Možda je trebalo iza svakog teksta
postaviti odgovarajući obrazac
1
Nedovoljno praktičnih primera
2
Ne pruža dovoljno podataka o učenicima
koji dolaze na praksu
1
Prava učenika na praktičnoj nastavi su
dosta opširna
1
Nije precizno navedeno kada pojedine
radne zadatke učenici treba da izvršavaju
na praksi
1
25
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Nema nedostataka
Nema nedostataka
10
Previše obrazaca i formulara
Previše obrazaca i formulara
1
Iako većina ispitanika tvrdi da u korišćenju Vodiča nisu naišli na nedostake, smatramo da su dobijene vrlo
značajne informacije koje mogu doprineti njegovom unapređenju. Poredeći odgovore sve četiri
kategorije ispitanika stiče se utisak da su nedostaci Vodiča vezani za “previše papirologije i suvišne
obrasce” koji otežavaju praćenje. Pored odgovora koji spadaju u kategoriju “tehnički elementi” mislimo
da je zarad unapređenja Vodiča potrebno konsultovati i potkategorije odgovara ispitanika prikazanih u
tabelama.
26
6. KATEGORIJA: Dosadašnje iskustvo u realizaciji i obavljanju profesionalne prakse
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Zadovoljan/na sam
Zadovoljan/na sam
21
Prilika za primenu znanja i
praktično iskustvo
Primena stečenih znanja
8
Prilika da naučim nešto novo
15
Privreda nema puno vremena za nas
3
Poslovi koji nemaju veze sa kuvarstvom
2
Ranije nas puštaju sa prakse
3
Neki privrednici unapred daju potpis i praksa se
nikad ne realizuje
2
Nestručnost zaposlenih u privredi
1
Nerealno ocenjivanje na osnovu ocena iz drugih
1
Nezadovoljstvo odnosom učenikprivrednik
Nerealno ocenjivanje na osnovu
27
ocena iz drugih predmeta
predmeta
28
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Zadovoljan/na sam
Zadovoljan/na sam
15
Upotreba Vodiča olakšava organizaciju i
realizaciju profesionalne prakse
Upotreba Vodiča olakšava organizaciju i
realizaciju profesionalne prakse
4
Nedostatak adekvatnih mesta za
kvalitetno obavljanje profesionalne prakse
2
Nedovoljna komunikacija između škole i
predstavnika privrede
3
Sve je na dobroj volji predstavnika
privrede
4
Pre korišćenja Vodiča bilo je manje
objektivnosti i kontrole
2
Nedovoljna saradnja škole i pedstavnika
privrede
Pre korišćenja Vodiča bilo je manje
objektivnosti i kontrole
29
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Dosadašnja iskustva su uglavnom
pozitivna
Dosadašnja iskustva su uglavnom
pozitivna
23
Stručna praksa nije dovoljno dobro
osmišljena
Stručna praksa nije dovoljno dobro
osmišljena
5
Učenici treba da dolaze na prasku sa više
prethodne pripreme
Učenici treba da dolaze na praksu sa više
prethodne pripreme
3
Zbog smanjenog obima posla van sezone,
ponekad nemamo mogućnosti da
uposlimo učenike
Zbog smanjenog obima posla van sezone,
ponekad nemamo mogućnosti da
uposlimo učenike
2
30
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Iskustva su uglavnom pozitivna
Iskustva su uglavnom pozitivna
17
Termini obavljanja prakse su loši jer
agencije tada nemaju posla
Termini obavljanja prakse su loši jer
agencije tada nemaju posla
1
31
Nisam uključen/a u praksu učenika
Nisam uključen/a u praksu učenika
2
Na osnovu odgovara svih ispitanika može se zaključiti da su dosadašnja iskustva obavaljanja
profesionalne prakse uglavnom pozitivna, iako se mogu uočiti oblasti za unapređenje. Učenici (20%)
smtraju da bi trebalo unaprediti odnos privrednik – učenik (Često se dešavalo da na praksi provedem jako
malo vremena (oko sat vremena) jer jednostavno nije bilo posla ili pretpostavljeni nisu znali koje poslove
da mi daju da radim.). Na osnovu odgovora nastavnika stiče se utisak da postoji potreba za
unapređenjem saradnje, ali i podrazumevanje velike odgovornosti koju ima privreda (Angažovanje
učenika u realizaciji dobijenih zadataka u preduzećima često je nedovoljno zbog nerazumevanja od strane
predstavnika preduzeća.). Privrednici su većinom zadovoljni praksom, ali sugerišu da bi učenici mogli biti
u većoj meri pripremljeni kada dolaze na stručnu praksu (Učenici treba da dolaze na praksu sa vise
prethodne pripreme i što vise konkretnih zadataka.). Roditelji imaju pretežno pozitivna iskustva sa
profesionalnom praksom, ali se iz njihovih odgovara može pročitati izvesna neuključenost.
7. KATEGORIJA: Promene u obavljanju profesionalne prakse usled korišćenja Vodiča
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Ništa se nije promenilo
Ništa se nije promenilo
5
32
Bolji odnos privrednika prema
učenicima
Dobijam raznovrsnije poslove na praksi
3
Ređe nas puštaju sa prakse
2
Odgovorniji pristup privrednika
4
Više znanja o obavljanju prakse
7
Poboljšan je opšti kvalitet,
Preciznije instrukcije za obavljanje zadataka
4
efikasnije i profesionalnije
obavljanje prakse
Manje vremena trošim na popunjavanje dnevnika
7
Strožija evidencija učinka na praksi
2
Lakše učimo gradivo
3
Roditelji su više uključeni u naše obrazovanje
3
Roditelji su više uključeni u
obrazovanje
33
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Ništa se nije promenilo
Ništa se nije promenilo
2
Sve uključene strane znaju šta se od njih
očekuje prilikom realizacije profesionalne
prakse
20
Poboljšana je saradnja među nastavnicima
koji koordiniraju stručnu praksu
1
Bolje praćenje postignuća učenika
12
Bolja komunikacija i saradnja
Bolje praćenje postignuća učenika
34
Frekvencija
Poboljšana je saradnja među
nastavnicima koji koordiniraju stručnu
praksu
Ništa se nije promenilo
1
2
Bolje praćenje postignuća učenika
12
Sve uključene strane znaju šta se od njih
očekuje prilikom realizacije
profesionalne prakse
20
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Ništa se nije promenilo
Ništa se nije promenilo
8
Poboljšana je organizacija stručne prakse
Poboljšana je organizacija stručne prakse
11
35
Poboljšana je komunikacija svih
uključenih strana
Poboljšana je komunikacija svih uključenih
strana
8
Učenici se ponašaju odgovornije na praksi
Učenici se ponašaju odgovornije na praksi
11
Mentori se mnogo bolje snalaze u
izvođenju časa sa učenicima
Mentori se mnogo bolje snalaze u
izvođenju časa sa učenicima
2
Podkategorija
Kod
Frekvencija
Ništa se nije promenilo
Ništa se nije promenilo
2
Unapređen je kvalitet školovanja stručnih
kadrova
4
Bolja usklađenost teorije i prakse
4
Bolja organizacija prakse
4
Bolji odnos privrednika prema učenicima
1
Poboljšana je saradnja sa roditeljima
4
Poboljšan je kvalitet obrazovanja
Poboljšana je saradnja sa roditeljima
36
Razmatrajući odgovore učenika može se zaključiti da je Vodič u mnogim aspektima unapredio obavljanje
profesionalne prakse, naročito u oblasti odnosa učenika i predstavnika privrede (Mentor u preduzeću je
češće sa nama i mnogo više nam pokazuje kako nešto da uradimo, mada i više traži od nas da radimo.).
Interesantno je da je 8% ispitanika iz kategorije učenika primetilo da je povećana uključenost roditelja od
kada se koristi Vodič. Nastavnici smatraju da je poboljšana saradnja uključenih strana, naročito kroz
precizno definisana očekivanja (Poboljšala se saradnja sa predstavnicima preduzeća posebno posle
održanog prvog okruglog stola u školi.). Oni smatraju da je korišćenje Vodiča unapredio praćenje
postignuća učenja (Češće dobijamo potpune informacije iz preduzeća o redovnosti dolazaka učenika na
praksu, kako izvršavaju radne zadatke i kakva je disciplina učenika dok su na praktičnoj nastavi).
Privrednici takođe ističu napredak u saradnji socijalnih partnera, i dodaju razvoj odgovornosti učenika
(Mislim da su deca ozbiljnije prihvatila obavljanje profesionalne prakse). Roditelji veruju da je njihova
saradnja sa privredom i nastavnicima unapređena (Na roditeljskim sastancima češće i više se diskutuje o
praktičnoj nastavi učenika - kako se ona odvija, kakvi problemi se pojavljuju i slično.).
37
Zadatak 2: Uvtrđivanje oblasti za razvoj profesionalne prakse učenika i formulisanje preporuka za
unapređenje
8. KATEGORIJA: Šta bi trebalo unaprediti u saradnji škole i privrednih društava?
Potkategorija
Poboljšati komunikaciju i saradnju
Kod
Frekvencija
Poboljšati komunikaciju (škola – privreda, u oba
smera)
14
Uspostaviti saradnju sa privrednicima iz drugih
gradova i država
1
Stimulisati privredu za bolje angažovanje u radu
sa učenicima
2
Prekinuti saradnju sa privrednicima koji nisu
raspoloženi ili nemaju vremena da rade sa
učenicima
5
Dovoditi goste predavače iz privrede u školu
1
Više prakse tokom leta
2
38
Unaprediti aktivnosti škole
Uskladiti teoriju i praksu
6
Uključiti učenike u planiranje praktičnih
aktivnosti
3
Organizovati razne promotivne aktivnosti u školi
i van nje
3
Pojačati kontrolu sprovođenja prakse
2
39
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Uskladiti teoriju i praksu
Uskladiti teoriju i praksu
4
Poboljšati komunikaciju između privrede i
škole
20
Uključiti roditelje u sastanke nastavnika i
predstavnika privrede
1
Pravovremeno planiranje aktivnosti i
zajednički rad na projektima
4
Usvajanje standarda u okviru
ugostiteljske struke
Usvajanje standarda u okviru ugostiteljske
struke
4
Uključiti više učenika u rad turističkih
agencija i hotela
Uključiti više učenika u rad turističkih
agencija i hotela
2
Omogućiti da učenici dobiju sertifikate o
obavljenoj praski
Omogućiti da učenici dobiju sertifikate o
obavljenoj praksi
1
Komunikacija i saradnja
40
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Uskladiti teoriju i praksu
Uskladiti teoriju i praksu
6
Zakonom regulisati saradnju škole i
Zakonom regulisati saradnju škole i
7
41
privrednih društava
privrednih društava
Češći sastanci nastavnika i privrednika
Češći sastanci nastavnika i privrednika
11
Obavljanje stručne prakse u toku sezone
7
Uskladiti stručnu prasku sa
mogućnostima privrede
Periodična rotacija učenika iz jednog u
drugo privredno društvo
1
Aktivnije učestvovanje predstavnika
privrede u nastavi
Aktivnije učestvovanje predstavnika
privrede u nastavi
3
42
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Češća komunikacija
6
Davanje sugestija (obostrano)
4
Veća stimulacija za saradnju od strane
države
4
Veće angažovanje roditelja
1
Privrednici bi trebali češće da učestvuju u
nastavi kao spoljni saradnici
2
Analiza realizacije profesionalne prakse
1
Standardizovati profesionalnu praksu na
državnom nivou
Standardizovati profesionalnu praksu na
državnom nivou
2
Raznovrsniji i veći broj preduzeća u
kojima učenici obavljaju praksu
Raznovrsniji i veći broj preduzeća u kojima
učenici obavljaju praksu
1
Više profesionalne prakse u toku školske
godine
Više profesionalne prakse u toku školske
godine
4
Poboljšati saradnju
43
Većina ispitanika je istakla da je potrebno unaprediti komunikaciju i saradnju svih socijalnih partnera
odgovornih za organizaciju i realizaciju profesionalne prakse. Osim toga, svaka od kategorija ispitanika
ističe važne aspekte za unapređenje koje ćemo posebno naznačiti. Smatramo da je u ovom slučaju
esecijalno uzeti u obzir svaki od odgovora kao preporuke za unapređenje profesionalne prakse.
Unapređenje saradnje:
•
Poboljšati komunikaciju;
•
Uključiti roditelje u sastanke nastavnika i predstavnika privrede;
•
Uspostaviti saradnju sa privrednicima iz drugih gradova i država;
•
Stimulisati privredu za bolje angažovanje u radu sa učenicima;
•
Prekinuti saradnju sa privrednicima koji nisu raspoloženi ili nemaju vremena da rade sa
učenicima;
•
Dovoditi goste predavače iz privrede u školu;
44
•
Zakonom regulisati saradnju škole i privrednih društava;
•
Veća stimulacija za saradnju od strane države;
•
Aktivnije učestvovanje predstavnika privrede u nastavi;
•
Veće angažovanje roditelja.
Unapređenje organizacije profesionalne prakse:
•
Više prakse tokom leta (obavljanje stručne prakse u toku sezone);
•
Uskladiti teoriju i praksu;
•
Uključiti učenike u planiranje praktičnih aktivnosti;
•
Organizovati razne promotivne aktivnosti u školi i van nje;
•
Pojačati kontrolu sprovođenja prakse;
•
Pravovremeno planiranje aktivnosti i zajednički rad na projektima;
•
Usvajanje standarda u okviru ugostiteljske struke;
•
Uključiti više učenika u rad turističkih agencija i hotela;
•
Omogućiti da učenici dobiju sertifikate o obavljenoj praksi;
•
Periodična rotacija učenika iz jednog u drugo privredno društvo;
•
Analiza realizacije profesionalne prakse;
•
Raznovrsniji i veći broj preduzeća u kojima učenici obavljaju praksu;
•
Više profesionalne prakse u toku školske godine.
45
9. KATEGORIJA: Preporuke za unapređenje saradnje škole i privrednih društava
Potkategorija
Saradnja i organizacija
Preporuke usmerene na aktivnosti
škole
Kod
Frekvencija
Češći sastanci škole i privrednih društava
11
Usaglasiti potrebe škole i potrebe privrede
(praksa vikendom i u letnjem periodu)
5
Bolja organizacija saradnje
4
Saradnja sa raznovrsnijim privrednim društvima
3
Plaćena praksa
1
Rotacija učenika na praktičnoj nastavi u toku
školske godine
2
Nagrađivanje izuzetnog zalaganja na praksi
1
Maksimalno uvažavanje mišljenja mentora
prilikom formiranja ocena iz stručnih predmeta
1
46
47
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Uskladiti teoriju i praksu
4
Uskladiti teoriju i praksu
Slati učenike na praksu tokom sezone
2
Regulisati profesionalnu praksu zakonom
Regulisati profesionalnu praksu zakonom
1
Štampati Vodič u većem tiražu
Štampati Vodič u većem tiražu
3
Pomoć školi pri nabavci i obuci za
korišćenje softvera za rad u hotelijerstvu
Pomoć školi pri nabavci i obuci za
korišćenje softvera za rad u hotelijerstvu
3
Uvesti mesečne sastanke nastavnika i
predstavnika privrede
13
Više zajedničkih projekata
2
Omogućiti promotivne aktivnosti
privrednika u školi i na internet stranici
škole
2
Privrednici bi mogli jednim delom da
finansijski učestvuju u opremanju kabineta
i nabavci namirnica kako bi se podigao
kvalitet vežbi
1
Komunikacija i saradnja
48
49
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Češće organizovanje okruglih stolova
Češće organizovanje okruglih stolova
11
Uključivanje Ministarstva prosvete u
organizaciju stručne prakse
5
Uspostavljanje saradnje sa školama i
privrednim društvima iz drugih gradova
3
Jasno definisane stavke ugovora koji
potpisuju škole i privredna društva
2
Uvođenje mentora u privredi
2
Više prakse i praktičnog rada
(vikendom i u toku letnjeg perioda)
Više prakse i praktičnog rada (vikendom i
u toku letnjeg perioda)
5
Stimulisati najbolje učenike
Stimulisati najbolje učenike
2
Više znanja iz stranih jezika
Više znanja iz stranih jezika
1
Unaprediti organizaciju stručne prakse
50
Potkategorija
Kod
Frekvencija
Nastaviti sa upotrebom Vodiča
Nastaviti sa upotrebom Vodiča
1
Veća zainteresovanost države za
profesionalnu praksu učenika
Veća zainteresovanost države za
profesionalnu oraksu učenika
4
Organizovanija i češća saradnja škole i
privrednih društava
3
Omogućiti učenicima da određeni broj
časova profesionalne prakse obavljaju
tokom zimskog/letnjeg raspusta
4
Uvažavati mišljenje predstavnika privrede
prilikom zaključivanja ocena
1
Više angažovati učenike na profesionalnoj
praksi
4
Obezbediti potrebna sredstva i opremu za
kabinete u školama
2
Više praktične, a manje teorijske nastave
1
Poboljšati komunikaciju između škole i
privrednih društava
Bolja organizacija obrazovanja
51
Kada analiziramo odgovore na postavljeno pitanje, zaključujemo da su konkretnije i kosrinije preporuke
date kroz odgovore na prethodno pitanje. Na osnovu odgovora se može videti da se unapređenje prakse
često vidi kroz aktivniju ulogu Ministrastva prosvete, kao i kontinuiranoj organizaciji okruglih stolova kao
mestu susreta socijalnih partnera. Evidentno je da su preporuke uglasvnom usmerene i na unapređenje
saradnje, što je prvi i osnovni preduslov razvoja profesionalne prakse.
52
Zaključci:
Sve četiri strane se osećaju uključenijim u proces obrazovanja, organizacije i realizacije
profesionalne prakse od kada je uveden Vodič;
Učinjen je značajan napredak u poboljšanju komunikacije i saradnje;
Pravila i očekivanja su jasno definisana za sve uključene strane;
Vodič je unapredio saradnju - sve četiri strane krenule su u pravcu sinhronizacije aktivnosti;
Povećana uključenost roditelja;
Stari model praćenja prakse je jednostavniji jer je upotreba Vodiča donela više administracije;
Neusklađenost sa realnom situacijom privrede (npr. vreme održavanja prakse).
Preporuke:
Nastaviti sa organizacijom okruglih stolova kao formalnog oblika podrške razvoja saradnje
scojalnih partnera;
Kreiranje formalne mreže za unapređenje saradnje između socijalnih partnera uključenih u
organizaciju i realizaciju profesionalne prakse;
Razmena iskustva dobre prakse u okviru mreže;
Razvoj saradnje između škola u Srbiji;
Definisanje jasnih kanala komunikacije između socijalnih partnera;
Veća diseminacija Vodiča (elektronska verzija) svim socijalnim partnerima kao sredstva
unapređenja profesionalne prakse;
Razvoj mentorskog sistema i sistemska obuka mentora;
Povećati participaciju učenika u proces donošenja odluka o organizaciji i realizaciji profesionalne
prakse;
Podržati razvoj saradnje na nivou sistema;
Zakonsku situaciju prilagoditi realnosti obavljanja profesionalne prakse;
Povećanje fonda praktične nastave;
53
Uključiti u buduća istraživanja veći broj učesnika.
54
Download

Saradnja škole i privrednih društava u realizaciji - K