Tehniēkekarakteristike
Swii’Flo:sistempojenja
Kuđište
Predložena
Proseēankap.
kombinacijanipli
Zdelica
Br.Grla/zdelici–topla
klima
ml/min
PAPERJASTOMEKA(FS)
Brojleri
130
80
mala
ne
25Ͳ18
12Ͳ10
Odgojroditeljaikokanosilja
130
80
plastiēno
plastiēno
metalno
metalno
malo
ne
15Ͳ13
12Ͳ10
Roditelji
sveunutra/svenapolje
130
80
metalno velika
metalno ne
15Ͳ10
10Ͳ8
Patke
130
80
metalno Velika
metalno
15Ͳ13
12Ͳ10
ne
VERTIKALNA(VT)
Proizvodnjaroditelja
130
80
metalno Velika
metalno ne
12Ͳ10
8Ͳ6
Proizvodnjakokanosilja
130
80
metalno
metalno
15Ͳ10
12Ͳ10
OPŠTITEHNIKIPODACI
Brojniplipocevi
Min.preēniklinijenapajanja
8,10,11,12,15,18,20
25Ͳ38mm(1Ͳ1,5inēa)
Regulatorpritiska
Regulatorpritiska Bar
PSi
Ulazni
0,7Ͳ3
4Ͳ40
kontrolorpritiskavode
Automatikoispiranje Bar
Max.dužinalinije
Broileri/Nosiljeproizvodnja
BRoditelji Inosiljeodgoj
BrojlerskiroditeljiProizvodnja
SPINsoftiližicusaelektropunjaēem
mala
ne
Instaliratiopremu
Regulatoruglanagiba
Izlazni
0,007Ͳ0,05
0,07Ͳ0,7
3
FRONTALNI
Dotokvode(m)
75
75
60
0,05
CENTRALNO
Dotokvode(m)
150
150
120
Koristiiregulatornagibaakojenagibvišiod15cm
VašVašRoxell–ovzastupnik
ROXELL®-ov zastupnik
DOO ”AGRICON Co”
21000 Novi Sad
Gagarinova 22
Phone: +381 21 443 762, 443 070
Fax: +381 21 442 070
E-mail: [email protected]
Web: www.agriconco.com
Swii’FloTM jeeksluzivniROXELL®proizvod.
ROXELL® zadržava pravo da izvrši izmene radi poboljšanja
svojih proizvoda ili sistema bez prethodnog obaveštenja.
RoxellͲov sistempojenja
RoxellNVBelgium– Industrielaan13– 9990Maldegem
Tel:+3250729172–EͲmail:[email protected]
www.roxell.com
Odliēnahigijena
•Swii’Flo™obezbeĜujestalnosvežuiēistuvoduzasvuživinu.
•Ponovoupotrebljivdiskfiltera(A),kojisenalazinapaneluzavoduodržava
visokikvalitetvodeispreēavaformiranjebiofilma.
•Dvostrukozaplombiranenipleibrižljivodizajniranazdelicakaoiodušna
cev,spraēavacurenjeitakoēuvaprostirkuuoptimalnomstanju.
•Jednostavnoipreciznoprimenjivanjevakcinaimedikamenatapomođu
EkskluzivnogRoxellͲkontrolora(B).
ObezbeĜenjedobrobitiživotinja
•SPiNsoftjejedinstvenazamenazaelektroͲēuvare(C).
•JednoruēnazdelicaobezbeĜuježivinivelikprostordonipple.
•SviSwii’Flo™delovisudizajniranitakodaspraēavajurizikodpovrede.
Lakoodržavanje
•Swii’Flo™jenapravljenodjakihiotpornihmaterijalanasredstva
zaēišđenjeinasilnoispiranje.
•Jednostavnoilakoēišđenjeponovoupotrebljivogdiskfiltera.
Kompletanasortimanniplpojilica
•Swii’Flo™obuhvataēitavnizniplpojilica,kojeodgovarajuposebno
brojlerima,brojlerskimroditeljimainosiljama.
•ŠestrazliēitihtipovaRoxellͲniplisametalnimiliplastiēnimkuđištima.
Download

Roxellov sistem pojenja