T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENĠ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
01-15 Haziran 2014
Yayımlandığı Tarih
15 Haziran 2014
Sayı
2014-11
ĠÇĠNDEK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DanıĢtay 2. ve 5. Dairelerine Ait Kararlar
(R.G. 01 Haziran 2014 – 29017)
Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanları
(R.G. 01 Haziran 2014 – 29017)
Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Göre
Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmel
(R.G. 03 Haziran 2014 – 29019)
Elektrik Üretim Anonim ġirketi Genel Müd
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De
Yönetmeliği
(R.G. 03 Haziran 2014 – 29019)
Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Person
Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği
Yönetmeliği
(R.G. 03 Haziran 2014 – 29019)
Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu Pos
Sektöründe Ġdari Yaptırımlar Yönetmeliği
(R.G. 03 Haziran 2014 – 29019)
Posta Hizmetlerinin Sunulmasına ĠliĢkin Y
(R.G. 03 Haziran 2014 – 29019)
Ġthalatta Gözetim Uygulanmasına ĠliĢkin
Tebliğ(Tebliğ No: 2012/3)‘de DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
(R.G. 03 Haziran 2014 – 29019)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 30/5/20
ve 2014/ÖĠB-K-49 Sayılı Kararı
(R.G. 03 Haziran 2014 – 29019)
Mersin ve Karaman Ġllerinde Tesis Edilece
Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacı
TaĢınmazların Maliye Bakanlığı Tarafında
KamulaĢtırılması Hakkında 6360 Sayılı Ka
(R.G. 04 Haziran 2014 – 29020)
Basın Ġlan Kurumu Genel Kurulunda boĢ b
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve
Bakanlığı Temsilciliklerinde, Kalan Süreyi
Tamamlamak Üzere, Adları ve Görevleri Y
kiĢilerin Görevlendirilmesi Hakkında 6391
Karar
(R.G. 04 Haziran 2014 – 29020)
Açık Ceza Ġnfaz Kurumlarına Ayrılma
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına D
Yönetmelik
(R.G. 04 Haziran 2014 – 29020)
ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/47)
(R.G. 04 Haziran 2014 – 29020)
ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/48)
(R.G. 04 Haziran 2014 – 29020)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulunun29/5/2014 Tarihli ve 5868 Sayıl
(R.G. 04 Haziran 2014 – 29020)
Türk Akademisinin KuruluĢuna Dair AnlaĢ
Onaylanması Hakkında 6427 Sayılı Karar
(R.G. 05 Haziran 2014 – 29021)
Finansal EriĢim, Finansal Eğitim, Finansal
Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem
Planlarıyla Ġlgili 2014/10 Sayılı BaĢbakanlı
Genelgesi
-
-
-
(R.G. 13 Haziran 2014 – 29029)
Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 Tarihli
Sayılı Kararı
Haziran 2014 – 29029)
Yüksek Seçim Kurulunun 11/6/2014 Tarih
Sayılı Kararı
13 Haziran 2014 – 29029)
Adalet Bakanlığından Ġlânlar
(R.G. 14 Haziran 2014 – 29030)
DANIġTAY KARARLARI
DanıĢtay 2. ve 5. Dairelerine Ait Kararlar 1 Haziran 2014 Tarihli ve 29017 Sayılı
Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 01 Haziran 2014 – 29017]
—— • ——
ĠLÂN
Adalet Bakanlığından :
Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/591 Esas sayılı dosyası ile birleĢtirilen
Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/260 Esas, 2010/297 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
4672/1-1
—————
Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2009/186 Esas ve 2011/94 Karar
sayılı dosyasının kaybolması nedeniyle olduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın,
Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa
Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu
dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar
verildiği ilan olunur.
[R.G. 01 Haziran 2014 – 29017]
—— • ——
YÖNETMELĠKLER
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde
hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı
personelinin görevde yükselme ve unvan değiĢikliklerine iliĢkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez, taĢra ve yurt dıĢı
teĢkilatı ile Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde
yükselme ve unvan değiĢikliği suretiyle atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına
Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarĢik kademeler
çerçevesinde daha alt hiyerarĢi içindeki görevleri,
b) Alt hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
c) Aynı düzey görev: HiyerarĢi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
ç) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
d) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
e) Bakanlık teĢkilatı: Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez, taĢra ve yurt dıĢı teĢkilatı ile
Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez Müdürlüğünü,
f) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet gruplarında
belirtilen unvanları/kadroları,
g) Görevde yükselme: 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden 5 inci maddede sayılan ve
görevde yükselmeye tabi olan görevlere aynı veya baĢka hizmet sınıflarından yapılacak
görevde yükselme niteliğindeki atamaları,
ğ) Hizmet grupları: HiyerarĢi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı
düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
h) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil
olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde
sayılan süreleri,
ı) ĠĢ günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
i) Kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı: Üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi,
kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon veya arĢivcilik bölümlerinin herhangi birinden
lisans eğitimi alanları,
j) Müze müdürlüğü ihtisas elemanı: Üniversite, fakülte veya yüksekokulların arkeoloji
ve sanat tarihi bölümü; arkeoloji bölümü; arkeoloji bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve
ön asya arkeolojisi ile klasik arkeoloji ana bilim dalları; sanat tarihi bölümü; eskiçağ dilleri ve
kültürleri bölümlerinin hititoloji, sümeroloji, latin dili ve edebiyatı ile yunan dili ve edebiyatı
(klasik filoloji) anabilim dalları; tarih bölümü; sosyal antropoloji ve etnoloji bölümlerinin
sosyal antropoloji ile etnoloji anabilim dalları; fizik ve paleoantropoloji bölümlerinin
paleoantropoloji ile fizikiantropoloji anabilim dalları; doğu dilleri ve edebiyatları
bölümlerinin arap dili ve edebiyatı ile fars dili ve edebiyatı anabilim dallarının (klasik Ģark
dilleri) herhangi birinden veya önceki yıllarda bu anabilim dallarıyla ilgili olmak üzere
sayılan değiĢik unvanlarda lisans eğitimi almıĢ olanları,
k) Personel: Bakanlık teĢkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur
statüsünde çalıĢanları,
l) Unvan değiĢikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara iliĢkin görevlere yapılan atamaları,
m) Unvan değiĢikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara iliĢkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
n) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarĢik kademeler
çerçevesinde daha üst hiyerarĢi içindeki görevleri,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliğine ĠliĢkin Esaslar
Hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değiĢikliğine
tabi kadrolar aĢağıda belirtilmiĢtir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) ġube müdürü, Merkez Müdürü, iĢletme müdürü, kütüphane müdürü, müze müdürü,
Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü,
2) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri
Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı,
3) ġef.
b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müĢaviri,
2) Raportör.
c) AraĢtırma, planlama ve eğitim hizmetleri grubu;
1) Eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı,
2) AraĢtırmacı,
3) Müze araĢtırmacısı, folklor araĢtırmacısı.
ç) Bilgi iĢlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici.
d) Ġdari hizmetler grubu;
1) Ayniyat saymanı,
2) Veznedar, enformasyon memuru, bilgisayar iĢletmeni, veri hazırlama ve kontrol
iĢletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, fotoğrafçı, daktilograf, sekreter, koruma ve
güvenlik görevlisi, Ģoför, usta öğretici.
e) Destek hizmetleri grubu;
1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aĢçı, dağıtıcı, kaloriferci, itfaiyeci, bekçi.
(3) Unvan değiĢikliğine tabi kadrolar:
a) Mimar, mühendis, Ģehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog,
istatistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, kitap pataloğu, dekoratör, heykeltıraĢ,
restoratör, grafiker, tekniker, teknisyen, topograf, fen memuru, teknik ressam, biyolog,
laborant, sağlık teknisyeni, avukat, hemĢire, programcı, mütercim, redaktör, çocuk eğitimcisi,
çocuk geliĢimcisi, kameraman, makinist.
Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak genel Ģartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara
atama yapılabilmesi için aĢağıdaki genel Ģartlar aranır:
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen Ģartları taĢımak,
b) Yazılı olarak tek aĢamalı ya da Ģube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer
görevlere atanacaklar için yazılı ve sözlü olarak iki aĢamalı yapılan görevde yükselme
sınavında baĢarılı olmak.
Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak özel Ģartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara
atama yapılabilmesi için aĢağıdaki özel Ģartlar aranır:
a) ġube müdürü, Merkez Müdürü, iĢletme müdürü, kütüphane müdürü, müze müdürü,
Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü
kadrolarına atanabilmek için;
1) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri
Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, APK
uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, araĢtırmacı kadrolarında toplam en az iki yıl asaleten çalıĢmıĢ
olmak veya Ģef, ayniyat saymanı kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalıĢmıĢ olmak
veya çözümleyici, programcı, mütercim, redaktör kadrolarında toplam en az beĢ yıl asaleten
çalıĢmıĢ olmak veya mimar, mühendis, Ģehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog,
jeolog, istatistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, biyolog, kitap pataloğu, folklor
araĢtırmacısı, müze araĢtırmacısı, enformasyon memuru kadrolarında toplam en az üç yıl
asaleten çalıĢmıĢ olmak veya dekoratör, heykeltıraĢ, restoratör, grafiker, tekniker kadrolarında
toplam en az dört yıl asaleten çalıĢmıĢ olmak veya bu bentte belirtilen farklı kadrolarda
çalıĢılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az beĢ yıl asaleten
çalıĢmıĢ olmak,
2) Müze müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı
olmak ve en az bir yıl Bakanlığa bağlı müze müdürlüklerinde fiilen görev yapmıĢ olmak,
Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; Müze müdürlüğü
ihtisas elemanı olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin resim, heykel, seramik, grafik, iç
mimari, geleneksel Türk el sanatları bölümü mezunu olmak,
3) Kütüphane müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü kadrolarına
atanabilmek için ayrıca; kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, il halk kütüphaneleri
dıĢındaki kütüphane müdürü kadrolarına yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde
diğer koĢulları taĢımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
4) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri
Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, eğitim
uzmanı ve uzman kadrolarına atanabilmek için;
1) ġef, ayniyat saymanı, çözümleyici, programcı, mütercim, redaktör, dekoratör,
heykeltıraĢ, restoratör, grafiker, tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalıĢmıĢ
olmak veya mimar, mühendis, Ģehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog,
istatistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, kitap pataloğu, folklor araĢtırmacısı, müze
araĢtırmacısı, enformasyon memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalıĢmıĢ olmak
veya bu kadrolarda çalıĢılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az
dört yıl asaleten çalıĢmıĢ olmak,
2) Müze müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas
elemanı olmak, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek
için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin resim,
heykel, seramik, grafik, iç mimari, geleneksel Türk el sanatları bölümü mezunu olmak,
3) Kütüphane müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı
kadrolarına atanabilmek için ayrıca; kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, kütüphane
müdür yardımcısı kadrosuna yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer
koĢulları taĢımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
4) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.
c) ġef kadrosuna atanabilmek için;
1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt
bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değiĢikliğine tabi kadrolarda toplam en az dört yıl
çalıĢmıĢ olmak,
2) Ġki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
ç) Hukuk MüĢaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
d) Raportör kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
e) Folklor araĢtırmacısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversite ve yüksekokulların; müzik, halkbilim, Türk halk bilimi, etnoloji, Türk dili
ve edebiyatı, Türkoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, tiyatro, dilbilim, sanat tarihi, ilahiyat
bölümleri veya anabilim dalları, Üniversitelere bağlı Devlet konservatuarlarının; tiyatro,
müzik, halk oyunları, temel bilimler, folklor ve etnomüzikoloji bölümleri, güzel sanatlar
fakültelerinin geleneksel el sanatları, müzik, tiyatro, tekstil, halı, kilim ve eski kumaĢ
desenleri bölümleri lisans mezunu olmak,
2) Folklor araĢtırmacılığı görevini gerektiren görme, iĢitme, bedensel kusur ve sağlık
sorunu bulunmamak,
f) Müze araĢtırmacısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak,
g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama
konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,
3) En az iki bilgisayar iĢletim sisteminin uygulamasını bilmek,
4) Ġki yıl programcı unvanında görev yapmıĢ olmak,
ğ) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt
bendinde sayılan kadrolarda toplam en az dört yıl çalıĢmıĢ olmak,
2) Ġki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
h) Bilgisayar iĢletmeni, veri hazırlama ve kontrol iĢletmeni kadrolarına atanabilmek
için;
1) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar iĢletmeni sertifikasına veya kamu kurum ve
kuruluĢlarınca bilgisayar iĢletmeni konusunda açılan en az on gün süreli kurslara katılıp
baĢarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak veya yükseköğreniminde bilgisayar konusunda
eğitim aldığını belgelemek,
2) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
ı) Memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, fotoğrafçı kadrolarına atanabilmek için;
1) Sekiz yıl hizmeti bulunmak,
2) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
i) Daktilograf ve sekreter kadrosuna atanabilmek için;
1) Ticaret Lisesi mezunları hariç, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı daktilo kullanmasını
bildiğine dair sertifika sahibi olmak,
2) Sekiz yıl hizmeti bulunmak,
3) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
j) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) Üç yıl hizmeti bulunmak,
2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen
Ģartları taĢımak,
3) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
k) ġoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
2) Üç yıl hizmeti bulunmak,
3) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
l) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda belirtilen Ģartları taĢımak,
m) Enformasyon memuru kadrosuna atanabilmek için;
1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde baĢarılı olmak
veya Yükseköğretim Kurulunca bu düzeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak veya
üniversitelerin filoloji bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim görmüĢ olmak ya da yurt dıĢında
üniversitelerde lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini baĢarı ile tamamlamıĢ ve denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ olmak,
2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
n) Usta öğretici kadrosuna atanabilmek için;
1) Lisans düzeyinde mezun olmak,
2) Ġlgili birimce belirlenecek sertifikaya sahip olmak veya bu unvana atanabileceğine
iliĢkin sanat kurulu kararı bulunmak,
o) AraĢtırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü‘nde usta öğretici kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların; gastronomi ve mutfak sanatları veya gastronomi
lisans programından veya yiyecek içecek iĢletmeciliği ve otel iĢletmeciliği, turizm
iĢletmeciliği, turizm ve otelcilik, konaklama iĢletmeciliği, konaklama ve turizm iĢletmeciliği
lisans programlarından birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
2) Seyahate ve arazide çalıĢmaya elveriĢli olmak,
gerekir.
(2) Bu maddede ilgili kadroya görevde yükselme suretiyle atanacaklarda ihtisas elemanı
olmak için aranan bölüm Ģartını, bu kadrolara 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre
yapılacak vekâleten atamalarda; ilgili birimde ihtisas elemanı bulunmadığı veya vekâlet
Ģartlarını taĢımadığı takdirde, diğer koĢullara sahip olmaları kaydıyla bu kiĢilerin de
taĢıdıkları kabul edilir.
Unvan değiĢikliği suretiyle atanacaklarda aranacak Ģartlar
MADDE 8 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değiĢikliği suretiyle
atanacaklarda unvan değiĢikliği yazılı sınavında baĢarılı olma Ģartının yanı sıra aĢağıdaki
Ģartlar aranır:
a) Mimar, mühendis, Ģehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog,
istatistikçi, kimyager, ekonomist, biyolog, kütüphaneci, kitap pataloğu kadrosuna atanabilmek
için;
1) Ġlgili bilim dallarında en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
c) Dekoratör, heykeltıraĢ, restoratör, grafiker, tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) Ġlgili bilim dallarında en az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,
ç) Teknisyen, topograf, teknik ressam, makinist, kameraman, laborant, sağlık
teknisyeni, hemĢire kadrosuna atanabilmek için;
1) Meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak,
d) Çocuk eğitimcisi, çocuk geliĢimcisi kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların ya da meslek lisesinin ilgili bölüm mezunu olmak,
e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölüm mezunu olmak ya da diğer fakülte veya
yüksekokullardan mezun olup, en az bir bilgisayar programlama dilini bildiğini Milli Eğitim
Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,
f) Mütercim, redaktör kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölüm
mezunu olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksekokullardan mezun olup Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde baĢarılı olmak veya Yükseköğretim
Kurulunca bu düzeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak,
gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliğine ĠliĢkin Esaslar
Duyuru
MADDE 9 – (1) Bakanlıkça uygun görülen görevde yükselme ve unvan değiĢikliği
suretiyle atama yapılacak boĢ kadroların unvanı, adedi ve niteliklerine göre baĢvuru Ģartları ve
sınava iliĢkin konu baĢlıkları yazılı sınavdan en az otuz gün önce Bakanlık internet sitesinde
duyurulur.
BaĢvuru
MADDE 10 – (1) Yapılacak duyuru üzerine beĢ iĢ gününden az olmamak üzere ilanda
belirtilen baĢvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taĢıyan personel, baĢvuru
formu ile birlikte son baĢvuru tarihine kadar Ģartlarını taĢıdığı farklı unvanlı kadrolardan
sadece biri için görevli oldukları birimleri aracılığıyla baĢvuru yaparlar.
(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen
izinleri kullanmakta olan personelin de sınava katılmaları mümkündür.
(3) Aday memur statüsünde olanlar ile Bakanlık personeli olmayanlar baĢvuru
yapamazlar.
(4) Birim amirleri, baĢvuru formlarını ekleriyle birlikte bir yazı ekinde son baĢvuru
tarihini izleyen bir hafta içinde Personel Dairesi BaĢkanlığına gönderir.
BaĢvuruların değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Birimler tarafından gönderilen baĢvuru formları Personel Dairesi
BaĢkanlığınca incelenir. Ġnceleme sonucu, aranan Ģartları taĢıyanlara iliĢkin liste Bakanlık
internet sitesinde ilan edilir.
(2) BaĢvuruları öngörülen Ģartlara uygun olmaması nedeniyle Bakanlık internet
sitesinde ilan edilen listede yer almayanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren beĢ iĢ günü
içinde, görevli oldukları birimleri aracılığıyla Personel Dairesi BaĢkanlığına yazılı olarak
itirazda bulunabilirler. Ġtirazlar adı geçen BaĢkanlıkça on iĢ günü içinde incelenir ve sonucu
ilgililere görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Sınavı Esasları
Yazılı sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, görevde yükselmeye tabi görevler için sınava iliĢkin
konu baĢlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme,
Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu
Amme Ġdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de
yaptırılabilir.
(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda baĢarılı
sayılabilmek için en az yetmiĢ puan almak gerekir. Ancak, kurum gerek duyarsa görevde
yükselme yazılı sınav baĢarı puanını farklı belirleyebilir. Bu halde görevde yükselme yazılı
sınav baĢarı puanı sınav duyurusunda belirtilir.
Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) ġube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere
atanacaklardan yazılı sınavda baĢarılı olup en yüksek puan alan adaydan baĢlamak üzere ilan
edilen kadro sayısının beĢ katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip
olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
(2) Ġlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranıĢlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiĢ olduğu
puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü
sınavda yüz üzerinden en az yetmiĢ puan alanlar baĢarılı sayılır.
Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Sınav kurulu beĢ asil ve üç yedek üyeden oluĢur.
(2) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kiĢinin baĢkanlığında,
atamaya yetkili amirce belirlenecek Personel Dairesi BaĢkanlığı temsilcisi/temsilcileri ile
diğer üyelerden teĢekkül eder. Gerektiğinde atamaya yetkili amirin uygun görmesi halinde
sınav kuruluna kurum dıĢından kamu görevlileri arasından üyeler de alınabilir.
(3) Sınav kurulunu teĢkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve
ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düĢük seviyede olamazlar.
(4) Sınav kurulunun baĢkan ve üyeleri; eĢlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)
kan ve kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Katıldığının tespit edilmesi
halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye
veya üyeler görevlendirilir.
(5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların
sonuçlandırılması ve sınavlara iliĢkin diğer iĢleri yürütür.
(6) Sınav kurulu üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy
kullanılmaz.
(7) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi BaĢkanlığınca yürütülür.
(8) Gerek görülmesi halinde, atamaya yetkili amirce, taĢra teĢkilatında da sınav kurulu
veya kurulları oluĢturulabilir. Bu durumda Personel Dairesi BaĢkanlığından yetkili/yetkililer
de bu kurulda/kurullarda görevlendirilir.
Sınav sonuçlarının açıklanması
MADDE 15 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını kendisine intikal ettiği tarihten
itibaren beĢ iĢ günü içerisinde Bakanlık internet sitesinden ilan eder.
BaĢarı sıralaması
MADDE 16 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boĢ kadro sayısı kadar atama
yapılmasında baĢarı puanı esas alınır. BaĢarı puanı, Ģube müdürü, müdür ve bunlarla aynı
düzeydeki diğer görevlere atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması; diğer
kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık
internet sitesinde ilan edilir. BaĢarı puanlarının eĢit olması halinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiĢ olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara
öncelik verilir.
(2) Görevde yükselme sınavında baĢarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı
nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel,
Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde baĢarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 17 – (1) Sınavlara katılanlar, sınav sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde
ilan edildiği tarihten itibaren beĢ iĢ günü içinde sınav kuruluna itiraz edebilirler. Personel
Dairesi BaĢkanlığına yazılı olarak yapılacak itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on gün
içerisinde karara bağlanır ve sonuç Personel Dairesi BaĢkanlığınca ilgililere yazılı olarak
bildirilir.
(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eĢit Ģekilde diğer sorulara
dağıtılır.
Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması
MADDE 18 – (1) Sınava giriĢ belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu
baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaĢılanların veya gerekli Ģartları
taĢımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmıĢ olanların
atamaları iptal edilir.
(2) Sınavlarda; kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teĢebbüs edenler, sınav
kağıtlarına belirtici iĢaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla
sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, bu kiĢiler hakkında disiplin iĢlemi uygulanır.
(3) Sınava girecek aday yerine, baĢka bir kiĢinin sınava girdiğinin veya sınava giren
kiĢinin sınav sorularını çaldığının anlaĢılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu
husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca, her iki kiĢi hakkında da kanuni iĢlem yapılır.
(4) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya deprem, sel ve benzeri
doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.
(5) Sınav yapıldıktan sonra, yazılı sınav sorularının çalındığının belirlenmesi halinde
sınav geçersiz sayılır.
(6) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen fiilleri iĢlemeleri
nedeniyle haklarında iĢlem yapılanlar birbirini izleyen üç sınava katılamazlar.
Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, baĢarı sıralaması listesinin
kesinleĢmesini müteakip baĢarı puanlarına göre üç ay içinde atanır. Bakanlıkça atanmaya hak
kazanan personelden tercih alınması halinde baĢarı puanı esas alınarak personelin tercihlerine
göre atama yapılır. Tercihine atanamayan personel atamaya yetkili amirce uygun görülen
ilanda belirtilen yerlerden birisine atanır. Tercihlere iliĢkin hususlar baĢarı sıralaması
listesinin ilan metninde belirtilir.
(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma Ģartlarını taĢımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde
baĢlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, baĢka unvanlı veya baĢka
yerde aynı unvanlı kadrolara ya da baĢka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boĢ
kalanlara, boĢalanlara veya diğer boĢ kadrolara baĢarı sıralamasının ilan edildiği tarihten
itibaren altı aylık süreyi aĢmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
iliĢkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre Bakanlıkça belirlenmesi halinde yedekler
arasından baĢarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
(3) Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile baĢarısız olan veya yedeklerden altı
ay içindeki müteakip sınava iliĢkin duyuruya kadar atanmamıĢ olanlar ya da atanma
haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar
için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 20 – (1) Sınavlarda baĢarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin
özlük dosyalarında; baĢarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl veya müteakip sınava
kadar Personel Dairesi BaĢkanlığı arĢivinde saklanır.
Unvan değiĢikliği sınavı
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim
düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara iliĢkin görevlere
atanmaları, sözlü sınava iliĢkin hükümleri hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değiĢikliği sınavı sonucundaki baĢarısına göre
gerçekleĢtirilir.
(2) Unvan değiĢikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
iliĢkin konularda yazılı olarak Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığına, Millî
Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya
yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.
(3) Unvan değiĢikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiĢ puan alanlar baĢarılı
sayılır.
(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiĢ olanlar,
unvan değiĢikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Gruplar arası geçiĢler
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen gruplar ve unvan değiĢikliğine tabi
kadrolar arasındaki geçiĢler aĢağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, personel; istekleri
halinde ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taĢımak Ģartıyla, alt görevlere ve alt
görev içindeki diğer görevlere sınav yapılmaksızın atanabilirler.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğinde geçiĢler ve alt gruptan üst gruplara
geçiĢler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve
kuruluĢlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt
görevlere, atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taĢımak kaydıyla, görevde yükselme
sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değiĢikliğine tabi kadrolara geçiĢler ile bu kadrolar arasındaki geçiĢler, ilgili
kadro için düzenlenen unvan değiĢikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Bakanlıkta veya
diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte
belirlenen atanma Ģartlarını taĢımaları kaydıyla unvan değiĢikliği sınavına tabi tutulmadan
atama yapılabilir.
ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden;
atanılacak görev için aranan ve bölümünde hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları
ve mevzuatla aranan öğrenim Ģartını taĢımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler
ile daha alt görevlere görevde yükselme sınavına katılmaksızın atanabilirler.
d) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında görev yapanlardan, bu görevi
yapamayacakların tam teĢekküllü resmi sağlık kuruluĢlarından alacakları sağlık raporu ile
belgeleyenlerin atamaları, görevde yükselme usul ve esaslarına bağlı kalmaksızın, aranılan
öğrenim ve sertifika Ģartlarını sağlamak kaydıyla, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolara yapılabilir.
Yurt dıĢı teĢkilatında çalıĢılan süreler
MADDE 23 – (1) Bakanlığın yurt dıĢı teĢkilatında asaleten çalıĢılan süreler, 7 nci
maddenin uygulanması bakımından, yurt dıĢına atanmadan önceki kadroda geçirilmiĢ sayılır.
KazanılmıĢ haklar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları
uyarınca kazananların hakları saklıdır.
Kurum içi ve kurum dıĢından yapılacak atamalar
MADDE 25 – (1) Görevlerinden herhangi bir Ģekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek
isteyenler, gerekli koĢulları taĢımaları ve boĢ kadro bulunması halinde, ihtiyaç ve hizmet
gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı düzey görevlerden birine ya da bir alt göreve
atanabilir.
(2) Kamu kurum ve kuruluĢlarından naklen atama talebinde bulunan personel, bu
Yönetmelikte belirlenen Ģartları taĢımaları koĢuluyla kurumdaki aynı unvanlı kadrolara veya
bu unvanın bulunduğu gruptaki diğer unvanlı kadrolara ya da daha alt gruptaki diğer unvanlı
kadrolara atanabilir.
(3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22
nci maddesi uyarınca yapılan ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve
KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27 – (1) 22/8/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Kültür
ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Öğrenim durumu
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan
DeğiĢikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde kamu
kurum ve kuruluĢlarında görev yapmakta olan personelden aynı tarih itibariyle iki veya üç
yıllık yükseköğrenim görmüĢ olanlar, diğer koĢullara sahip oldukları takdirde ve ilgili kanuna
aykırı olmamak üzere, 7 nci maddenin uygulanması bakımından, dört yıllık yükseköğrenim
görmüĢ kabul edilirler.
Unvan değiĢikliği sınavına iliĢkin geçiĢ hükmü
GEÇĠCĠ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce unvan değiĢikliği
sınavında baĢarılı olmuĢ ancak henüz atamaları gerçekleĢmemiĢ personele iliĢkin iĢlemler bu
Yönetmelikten önceki hükümlere göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
[R.G. 03 Haziran 2014 – 29019]
—— • ——
Elektrik Üretim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğünden:
ELEKTRĠK ÜRETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde,
hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Elektrik Üretim Anonim ġirketi Genel
Müdürlüğü merkez ve taĢra teĢkilatı ile bağlı ortaklıkları personelinin görevde yükselme ve
unvan değiĢikliklerine iliĢkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü
merkez ve taĢra teĢkilatı ile bağlı ortaklıklarda görev yapan ve bu Yönetmelikte sayılan
personelden görevde yükselme veya unvan değiĢikliği suretiyle atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve
99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve
KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
ile 30/9/2013 tarihli ve 2013/5503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu
Ġktisadi TeĢebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman
Programı hükümlerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarĢik kademeler
çerçevesinde daha alt hiyerarĢi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: HiyerarĢi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Bağlı ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası TeĢekküle ait olan ĠĢletme veya
ĠĢletmeler topluluğundan oluĢan anonim Ģirketleri,
ç) Birim: TeĢekkülün daire baĢkanlıkları ile Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı TeftiĢ
Kurulu BaĢkanlığı, Hukuk MüĢavirliği ve müstakil müdürlükleri,
d) Genel Müdürlük: Elektrik Üretim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğünü,
e) Görev unvanı: Bu Yönetmelikte sayılan hizmet grupları içerisinde belirtilen
unvanları,
f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte sayılan görevlere aynı veya baĢka hizmet
sınıflarından yapılacak atamaları,
g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, ġube Müdürü ve Müdür
görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve
sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla
yapılan yazılı sınavı,
ğ) Hizmet grubu: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,
h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B)
bendinde belirtilen süreleri,
ı) ĠĢ günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
i) Kadrolu personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer
alan personeli,
j) Merkez teĢkilatı: TeĢekkül merkezindeki birimleri,
k) Sözlü sınav: ġube Müdürü ve Müdür kadrolarına görevde yükselme suretiyle
atanacaklarda, yazılı sınavda baĢarılı olanların bilgilerini ölçmek amacıyla yapılan sınavı,
l) SözleĢmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin
(c) bendinde tanımlanan, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleĢme ile
çalıĢtırılan ve iĢçi statüsünde olmayan personeli,
m) TaĢra teĢkilatı: TeĢekkül merkezi dıĢındaki birimleri,
n) TeĢekkül: Elektrik Üretim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taĢra teĢkilatı
ile bağlı ortaklıklarını,
o) Unvan değiĢikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara iliĢkin görevlere yapılan atamaları,
ö) Unvan değiĢikliği sınavı: Unvan değiĢikliği sınavına tabi unvanlara iliĢkin görevlere
atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
p) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarĢik kademeler çerçevesinde daha
üst hiyerarĢi içindeki görevleri,
r) Yazılı sınav: Bu Yönetmelik kapsamında kadrolara atanacakların bilgilerini ölçmek
maksadıyla yapılan sınavı,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliğine ĠliĢkin Esaslar
Hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değiĢikliğine
tabi kadro ve pozisyonlar aĢağıda belirtilmiĢtir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) ġube Müdürü, Müdür,
2) Müdür Yardımcısı,
3) ġef, Teknik ġef, Koruma ve Güvenlik Amiri,
4) Koruma ve Güvenlik Grup ġefi,
b) Denetim Hizmetleri Grubu;
1) Ġç Denetim Daire BaĢkanı,
2) Ġç Denetçi,
c) Savunma Hizmetleri Grubu;
1) Sivil Savunma Uzmanı,
ç) AraĢtırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Uzman,
d) Teknik Hizmetler Grubu;
1) BaĢmühendis, BaĢmimar,
2) Teknik Uzman,
3) BaĢteknisyen,
e) Ġdari Hizmetler Grubu;
1) Raportör,
2) Veri Hazırlama Kontrol ĠĢletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Ambar
Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, HaberleĢme Memuru, Daktilograf,
Veznedar,
f) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) Bekçi, Ġtfaiyeci, Dağıtıcı, Hizmetli.
(3) Unvan değiĢikliğine tabi pozisyonlar:
a) Avukat, Mühendis, ġehir Plancısı, Mimar, Fizikçi, Kimyager, Matematikçi,
Ġstatistikçi, Programcı, Kütüphaneci, Ressam, Teknik Ressam, Öğretmen, Tekniker,
Teknisyen, HemĢire, Sağlık Memuru.
Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak Ģartlar
MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt
bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak
atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde
düzenlenen nitelikleri haiz olmak ve ikinci fıkrada yer alan Ģartları taĢımak gerekir.
(2) Ġç denetim birimi baĢkanı ve iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda aĢağıdaki
Ģartlar aranır.
a) Ġç Denetim Birimi BaĢkanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son beĢ yıl içerisinde, Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C)
bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları
Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması
cezası almamıĢ olmak,
3) En az 10 yıl hizmetini doldurmuĢ, tercihen Kamu Ġç Denetçi Sertifikasına sahip
olmak veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor),
CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing
Professional) sertifikalarından birine sahip olmak,
4) Ġç Denetçi kadrosunda çalıĢmıĢ olmak.
b) Ġç Denetçi kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) TeĢekkülde en az 2 yıl görev yapmıĢ olmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
gerekir.
Görevde yükselmeye iliĢkin genel Ģartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmek
için;
a) Münhal kadro veya pozisyon bulunması,
b) Görev unvanları itibariyle belirlenen hizmet sürelerini haiz bulunması,
Ģartları aranır.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel Ģartlar
MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak
Ģartlar unvanlar itibariyle aĢağıda belirtilmiĢtir.
a) Merkezde ġube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksek okulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden
mezun olmak,
2) 4 üncü maddede tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,
3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek II sayılı cetvelde Müdür Yardımcısı
olarak 2 yıl çalıĢmıĢ olmak,
4) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında baĢarılı olmak,
b) TaĢrada ve Bağlı Ortaklıklarda Müdür kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksel okulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden
mezun olmak,
2) 4 üncü maddede tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,
3) BaĢmühendis, BaĢmimar, Teknik ġef, ġef olarak en az 3 yıl çalıĢmıĢ olmak,
4) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında baĢarılı olmak,
c) Merkezde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksel okulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden
mezun olmak,
2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 8 yıl
hizmeti bulunmak,
3) ġef, Teknik ġef, BaĢmühendis, BaĢmimar, Teknik Uzman olarak en az 2 yıl çalıĢmıĢ
olmak,
4) Görevde yükselme yazılı sınavında baĢarılı olmak,
ç) Teknik ġef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksek okulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) En az dört yıllık mesleki veya teknik yüksek öğrenim gerektiren bölümlerden mezun
olanların 5 yıl, 2-3 yıllık Teknik Okul mezunları için 7 yıl hizmeti bulunmak,
3) Görevde yükselme yazılı sınavında baĢarılı olmak,
d) ġef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen görevlerde çalıĢanlardan 4
yıllık yüksekokul mezunlarının 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunlarının 7 yıl hizmeti
bulunmak veya Uzman olarak en az 1 yıl çalıĢmıĢ olmak,
3) Görevde yükselme yazılı sınavında baĢarılı olmak,
e) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Grup ġefi veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak 4 yıllık
yüksek öğrenim görenlerin 5 yıl, 2-3 yıllık yüksek öğrenim görenlerin 7 yıl hizmeti
bulunmak,
3) Görevde yükselme yazılı sınavında baĢarılı olmak,
f) BaĢmühendis, BaĢmimar pozisyonlarına atanabilmek için;
1) Mühendislik veya Mimarlık Fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden
mezun olmak,
2) Mühendis veya Mimar görevlerinde 3 yıl hizmeti bulunmak,
3) Görevde yükselme yazılı sınavında baĢarılı olmak,
g) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık mesleki veya teknik yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak,
3) Görevde yükselme yazılı sınavında baĢarılı olmak,
ğ) BaĢteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;
1) Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden
mezun olmak,
2) Teknisyen olarak çalıĢmıĢ olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak,
3) Görevde yükselme yazılı sınavında baĢarılı olmak,
h) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen
görevlerde çalıĢmak kaydıyla en az 4 yıl hizmeti bulunmak,
3) Görevde yükselme yazılı sınavında baĢarılı olmak,
ı) Raportör pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) 5 inci maddenin (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan görevlerden birinde 4
yıllık yüksekokul mezunlarının 3 yıl, 2-3 yıllık yüksekokul mezunlarının 4 yıl, lise ve dengi
okul mezunlarının 5 yıl hizmeti bulunmak,
3) Görevde yükselme yazılı sınavında baĢarılı olmak,
i) Koruma ve Güvenlik Grup ġefi pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak 4 yıllık yükseköğrenim görenlerin 3 yıl, 2-3
yıllık yüksek öğrenim görenlerin en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
3) Görevde yükselme yazılı sınavında baĢarılı olmak,
j) Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, HaberleĢme Memuru,
Veznedar, Daktilograf, Memur pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) Görevde yükselme yazılı sınavında baĢarılı olmak,
k) Veri Hazırlama Kontrol ĠĢletmeni pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) 4 üncü maddede tanımlanan hizmet süresine göre en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
3) Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmıĢ bilgisayar sertifikası bulunmak veya kamu
kurum ve kuruluĢlarınca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamıĢ olmak ya da
örgün eğitim yoluyla bilgisayar dersi aldığını belgelemek,
4) Görevde yükselme yazılı sınavında baĢarılı olmak,
l) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen
Ģartları haiz olmak,
m) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) 4 üncü maddede tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,
3) ġef veya Koruma ve Güvenlik Amiri olarak en az 4 yıl çalıĢmıĢ olmak,
4) Görevde yükselme yazılı sınavında baĢarılı olmak,
gerekir.
Unvan değiĢikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel Ģartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değiĢikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak Ģartlar
unvanlar itibariyle aĢağıda belirtilmiĢtir.
a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;
1) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,
2) Unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
b) Mühendis, Mimar, Fizikçi, Kimyager, Matematikçi, Ġstatistikçi, ġehir Plancısı
pozisyonlarına atanabilmek için;
1) Fakültelerin mesleğin gerektirdiği ilgili Mühendis, Mimar, Fizik, Kimya, Matematik,
Ġstatistik ve ġehir Planlama bölümlerinden mezun olmak,
2) Unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
c) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Ġki program dili bilmek,
3) Unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
ç) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksek teknik okul mezunu olmak,
2) Unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
d) Teknisyen, Teknik Ressam ve Ressam pozisyonlarına atanabilmek için;
1) Bu unvanları veren yüksekokul, meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili
bölümlerinden mezun olmak,
2) Unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
e) HemĢire, Sağlık Memuru pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
f) Kütüphaneci pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların Kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden
mezun olmak,
2) Unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
g) Öğretmen pozisyonuna atanabilmek için;
1) Teknik eğitim fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselmeye ĠliĢkin Esaslar
Duyuru ve baĢvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değiĢikliği için açılacak sınavlar,
kurumun merkez ve taĢra teĢkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak,
kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.
(2) Görevde yükselme veya unvan değiĢikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya
pozisyonlar yazılı sınavlardan en az kırk beĢ gün önce duyurulur. Ġlan edilen kadrolar için
belirlenen baĢvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taĢıyan personel, baĢvuru
Ģartlarını taĢıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen
Ģekilde baĢvuruda bulunabilir. Ġlan edilen kadro veya pozisyonlara sınavsız atanma hakkına
sahip olanlar, bu kadro veya pozisyonlar için baĢvuruda bulunamazlar.
(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen
izinleri kullanmakta olanlar da baĢvuruda bulunabilir.
(4) Yapılacak duyuruda;
a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların birimi, unvanı ve sayısı,
b) BaĢvuruda aranacak Ģartlar,
c) BaĢvuru yeri ve Ģekli,
ç) BaĢvurunun baĢlangıç ve bitiĢ tarihleri,
yer alır.
(5) Diğer kurumların personeli ve deneme süresi içerisinde bulunanlar baĢvuruda
bulunamazlar.
(6) BaĢvuru süresi en az beĢ iĢ günü olarak belirlenir. BaĢvuruda bulunanların gerekli
Ģartları taĢıyıp taĢımadığı Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığınca
incelenir, aranan Ģartları taĢıyanlar kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir. Uygun
görülen adaylara sınav giriĢ belgesi verilir. Uygun görülmeyenlerin durumu birimine yazı ile
bildirilir.
Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, bu sınava iliĢkin konu baĢlıklarına duyuruda yer
verilmek suretiyle, belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav, TeĢekkül tarafından
yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığına, Milli Eğitim
Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya
yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden
değerlendirilir. Yazılı sınavda baĢarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir.
Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) ġube müdürü ve müdür kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en
yüksek puan alan adaydan baĢlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beĢ
katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı
sözlü sınava alınır.
(2) Ġlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranıĢlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiĢ olduğu
puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü
sınavda yüz üzerinden en az yetmiĢ puan alanlar baĢarılı sayılır.
BaĢarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boĢ kadro veya pozisyon
sayısı kadar atama yapılmasında baĢarı puanı esas alınır. BaĢarı puanı, ġube Müdürü ve
Müdür kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması;
diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit
edilir ve resmi internet sitesinde ilan edilir.
(2) BaĢarı sıralamasında, puanın eĢit olması durumunda sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiĢ olanlara,
c) Kurumda geçen fiili hizmet süresi fazla olanlara,
ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
(3) Görevde yükselme sınavında baĢarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya
pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar
personel, ihtiyaç duyulması halinde baĢarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, baĢarı sıralaması listesinin
kesinleĢmesini müteakip iki ay içerisinde baĢarı puan sırasına göre atanır. Tercih alınması
durumunda ise baĢarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları
yapılır.
(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma Ģartlarını taĢımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde
baĢlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, baĢka unvanlı kadro veya
pozisyonlara ya da baĢka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boĢ kalan veya boĢalanlara, baĢarı sıralamasının ilan edildiği tarihten
itibaren altı aylık süreyi aĢmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak
müteakip sınava iliĢkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiĢ olması halinde
yedekler arasından baĢarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile baĢarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava iliĢkin duyuruya kadar atanmamıĢ olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya
pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara
tabidir.
Unvan değiĢikliği sınavı
MADDE 15 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değiĢikliğine tabi
pozisyonlara bu unvanları ihraz etmiĢ bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde unvan değiĢikliği sınavı sonucundaki baĢarısına göre yapılır.
(2) Unvan değiĢikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
iliĢkin konularda yazılı olarak yaptırılır.
(3) Bu sınava katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumlarıyla ilgisi
olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmıĢ olma Ģartı aranmaz.
(4) Unvan değiĢikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlüğün kendi
personeli baĢvurabilir.
(5) Unvan değiĢikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiĢ puan alanlar baĢarılı
sayılır.
(6) Unvan değiĢikliği sınavlarıyla ilgili iĢ ve iĢlemleri sınav kurulu yürütür.
Sınav kurulu
MADDE 16 – (1) Sınav kurulu; TeĢekkül veya Bağlı Ortaklık Genel Müdürünün uygun
göreceği bir Genel Müdür Yardımcısı veya Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi
BaĢkanının baĢkanlığında, en az bir tanesi personel biriminden olmak üzere TeĢekkül veya
Bağlı Ortaklık Genel Müdürünce uygun görülecek toplam beĢ kiĢiden oluĢur.
(2) Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
(3) Sınav Kurulunu teĢkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden,
lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düĢük seviyede
olamazlar.
(4) Gerekli görülmesi halinde taĢra teĢkilatında beĢ kiĢiden müteĢekkil sınav kurulu
veya kurulları oluĢturulabilir.
(5) Sınav Kurulu baĢkan ve üyeleri; eĢlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)
kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar; görev almalarının tespit
edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine
yeni üye veya üyeler görevlendirilir.
(6) Ġhtiyaç duyulması halinde TeĢekkül dıĢından kamu görevlileri arasından kurullara
üye veya üyeler görevlendirilir.
(7) Kurulun sekretarya hizmetleri, Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi
BaĢkanlığınca yürütülür.
Sınav kurulunun görevleri
MADDE 17 – (1) Sınav kurulunun görevleri aĢağıda belirtilmiĢtir:
a) Görevde yükselme veya unvan değiĢikliği sınavlarına katılacaklar için belirlenecek
görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konu baĢlıklarını belirlemek.
b) ġube Müdürü ve Müdür kadroları için düzenlenecek sözlü sınavı yürütmek.
c) Sınav sonuçlarının ilanını sağlamak.
ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak.
d) Sınava iliĢkin diğer iĢlemleri yürütmek.
Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 18 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarının ölçme ve değerlendirme iĢleminin
kesinleĢtiği tarihten itibaren beĢ iĢ günü içerisinde sınav sonuçlarını TeĢekkülün resmi internet
sitesinde ilan eder.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Ġlgililer, sonuçların resmî internet sitesinde ilanından itibaren beĢ iĢ
günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Ġtirazlar on iĢ günü içerisinde sınav kurulunca
incelenip sonuçlandırılır ve birimine bildirilir.
Sınavın yürütülmesi
MADDE 20 – (1) Yazılı sınavın 11 inci maddede belirtilen kurumlardan birine
yaptırılması halinde sınavın yürütülmesine ve itirazlara iliĢkin hususlar, TeĢekkülle sınavı
yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.
(2) Sınava giriĢ belgesi ile kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya kurum kimlik
kartı) olmayanlar yazılı sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün ve saatte baĢlar.
Sınavın geçersiz sayılması
MADDE 21 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici
iĢaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz
sayılır. Ayrıca haklarında disiplin iĢlemi uygulanır. Sınava girecek aday yerine baĢka bir
kiĢinin sınava girdiğinin anlaĢılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz
sayılır ve her ikisi hakkında da yasal iĢlem uygulanır.
(2) Yazılı sınava ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiĢ sayılırlar.
Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar
MADDE 22 – (1) Sınava giriĢ belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan
sınavlar sonucunda kazananlardan baĢvuruları sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmıĢ olsa dahi
iptal edilir.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 23 – (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler
ise müteakip sınava kadar Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığında
saklanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
KazanılmıĢ haklar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca atanmıĢ
olanların kazanılmıĢ hakları saklıdır.
Görev grupları arasında geçiĢler ve sınavsız atama
MADDE 25 – (1) Görev grupları arasındaki geçiĢler aĢağıdaki esaslar çerçevesinde
yapılır.
a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği
ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taĢıyanlar alt görevlere atanabilirler.
Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin kendi istekleri ile alt
görevlere veya BaĢmühendislerin Teknik ġef olarak atanmaları sınavsız yapılabilir.
b) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin bulundukları kadro
ve pozisyonun görevini yapamayacakları tam teĢekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu
raporu ile belgelenmiĢ olanların aynı ana görev grubunun alt grubunda yer alan diğer kadro
veya pozisyona atamalarında bu Yönetmelikte öngörülen sınav ve bazı alt görevlerde belirli
bir süre görev yapma Ģartı aranmaz.
c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçiĢler ile alt gruplardan üst gruplara
geçiĢler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve
kuruluĢlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere
ve alt gruptaki görevlere bu Yönetmelikle aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip
olmak Ģartlarını taĢımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan
atama yapılabilir.
ç) Unvan değiĢikliğine tabi pozisyonlara geçiĢler ile bu unvanlar arasındaki geçiĢler
ilgili unvan için düzenlenen unvan değiĢikliği sınavına tabidir. Ancak, bu Yönetmelik
kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiĢ olanlar, unvan değiĢikliği sınavına
katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen kadrolara atanabilirler.
d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden,
atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan
öğrenim Ģartını taĢımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt
görevlere sınavsız atanabilirler.
ÖzelleĢtirme kapsamındaki kuruluĢlardan atama
MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları
Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz.
Naklen atamalar
MADDE 27 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında görevli personelden naklen
atama talebinde bulunanların aynı veya daha alt görevlere naklen atanmaları mümkündür.
Ancak görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadro unvanlarına, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda belirtilen hükümlere göre atama yapılır.
Engellilerin sınavı
MADDE 28 – (1) TeĢekkül gerekli Ģartları taĢıyan ve atama yapılacak görevi
yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak
yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve
KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 12/10/2005 tarihli ve 25964 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan
Elektrik Üretim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan
DeğiĢikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıĢtır.
GeçiĢ hükmü
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla
iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer Ģartlara sahip oldukları takdirde, 8 inci
maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim ġirketi Genel
Müdürü yürütür.
[R.G. 03 Haziran 2014 – 29019]
—— • ——
Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünden:
TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde,
hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü
personelinin görevde yükselme ve unvan değiĢikliğine iliĢkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve
taĢra teĢkilatında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve
unvan değiĢikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan
DeğiĢikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarĢik kademeler
çerçevesinde daha alt hiyerarĢi içindeki görevleri,
b) Aynı düzeyde görev: HiyerarĢi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya
da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Genel Müdür: Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürünü,
ç) Görev grupları: Aynı düzeydeki kadro veya pozisyon unvanlarının
gruplandırılmasını,
d) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev
unvanlarını,
e) Görevde yükselme sınavı: ġube müdürü ve koruma güvenlik müdürü unvanlı
kadrolara görevde yükselme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer
unvanlı kadro ve pozisyonlara görevde yükselme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı
sınavı,
f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi
hükümleri çerçevesinde çalıĢılan sürelerle muvazzaf askerlikte geçen süreleri,
g) Ġlgili birim: TĠGEM Genel Müdürlüğünün merkez ve taĢra birimlerini,
ğ) ĠĢ günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
h) ĠĢletme: Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı ĠĢletme Müdürlüklerini,
ı) Merkez: Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez TeĢkilatını,
i) TaĢra: Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğüne Bağlı ĠĢletme Müdürlüklerini,
j) TĠGEM: Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünü,
k) Unvan değiĢikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara iliĢkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
l) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarĢik kademeler çerçevesinde daha üst
hiyerarĢi içindeki görevleri,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliğine ĠliĢkin Esaslar
Hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değiĢikliğine
tabi kadro ve pozisyonlar aĢağıda belirtilmiĢtir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar Ģunlardır:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) ġube Müdürü, Koruma Güvenlik Müdürü,
2) Teknik ġef, ġef, Koruma ve Güvenlik Amiri,
3) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı,
4) Koruma ve Güvenlik Grup ġefi,
b) Hukuk Hizmetleri Grubu;
1) Hukuk MüĢaviri,
c) Denetim Hizmetleri Grubu;
1) Ġç Denetim Birimi BaĢkanı,
2) Ġç Denetçi,
ç) AraĢtırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Teknik Uzman,
d) Bilgi ĠĢlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici,
e) Ġdari Hizmetler Grubu;
1) Muhasebeci, ġef Yardımcısı,
2) Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni, Bilgisayar ĠĢletmeni, Muhasebeci Yardımcısı,
Veznedar, Ambar Memuru, Memur, Puantör, Satınalma Memuru, Daktilograf, Koruma ve
Güvenlik Görevlisi ve ġoför,
f) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) AĢçı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli.
(3) Unvan değiĢikliğine tabi pozisyonlar Ģunlardır:
a) Avukat, Mühendis, Mimar, Programcı Veteriner, Biyolog, Tekniker, Teknisyen,
Teknik Ressam, Topograf, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, HemĢire.
Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak Ģartlar
MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt
bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak
atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde
düzenlenen nitelikleri haiz olmak ve ikinci fıkrada yer alan Ģartları taĢımak gerekir.
(2) Ġç denetim birimi baĢkanı ve iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda aĢağıdaki
Ģartlar aranır.
a) Ġç Denetim Birimi BaĢkanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son beĢ yıl içerisinde, Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C)
bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları
Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması
cezası almamıĢ olmak,
3) En az 5 yıl hizmetini doldurmuĢ, tercihen Kamu Ġç Denetçi Sertifikasına sahip olmak
veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA
(Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional)
sertifikalarından birine sahip olmak,
4) Ġç denetçi kadrosunda çalıĢmıĢ olmak.
b) Ġç Denetçi kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin mühendislik, veterinerlik, iĢletme, iktisat, hukuk, siyasal bilgiler,
iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiĢ yurt içi ya da
yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) TĠGEM‘de en az 2 yıl görev yapmıĢ olmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
gerekir.
(3) Atama sonrasında, iç denetim alanında asgari sekiz haftalık mesleki eğitim alınır.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel Ģartlar
MADDE 7 – (1) Atama yapılacak boĢ kadro veya pozisyonun bulunması kaydıyla
görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan
Ģartlara sahip olmak,
b) Görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak,
gerekir.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel Ģartlar
MADDE 8 – (1) Bu maddede belirtilen kadro veya pozisyonlara görevde yükselme
suretiyle atanacaklarda aĢağıda belirtilen özel Ģartlar aranır.
a) Hukuk MüĢaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
b) ġube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Teknik ġef, ġef, Teknik Uzman, Uzman veya Çözümleyici pozisyonlarının birinde en
az 5 yıl çalıĢmıĢ olmak,
c) Koruma Güvenlik Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Sivil Savunma Uzmanı veya Koruma Güvenlik Amiri kadrosunda/pozisyonunda en
az 2 yıl veya güvenlikle ilgili mesleklerde en az 10 yıl çalıĢmıĢ olmak,
ç) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) ġef veya Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonlarında en az 3 yıl çalıĢmıĢ olmak,
(Mesleki eğitim kursu alanlarda 1 yıl çalıĢma Ģartı aranır),
d) Teknik ġef olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
2) Mühendis veya veteriner olarak görev yapmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti
bulunmak,
e) ġef olarak atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) TĠGEM‘de Bilgisayar ĠĢletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni, Memur,
Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar pozisyonlarında en az 2 yıl çalıĢmıĢ olmak ve
en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
f) ġef (ĠĢletme) olarak atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Muhasebeci, ġef yardımcısı görevlerinden birinde en az 2 yıl çalıĢmıĢ olmak,
g) Koruma ve Güvenlik Amiri olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak en az 2 yıl görev yapmıĢ olmak,
ğ) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Grup ġefi olarak en az 2 yıl görev yapmıĢ olmak,
h) Koruma ve Güvenlik Grup ġefi olarak atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 5 yıl görev yapmıĢ olmak,
ı) Uzman olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) ġef pozisyonunda en az 2 yıl çalıĢmıĢ olmak,
i) Teknik Uzman olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Teknik Ģef, mühendis veya veteriner olarak görev yapmak kaydıyla en az 10 yıl
hizmeti bulunmak,
j) Çözümleyici olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama
konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,
3) En az iki bilgisayar iĢletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
4) Programcı unvanında olmak üzere, en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
k) Muhasebeci olarak atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,
3) Muhasebeci Yardımcısı, ġef Yardımcısı görevinde en az 2 yıl çalıĢmıĢ olmak,
l) ġef Yardımcısı ve Muhasebeci Yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar ĠĢletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni, Memur, Ambar Memuru,
Satınalma Memuru, Daktilograf, Puantör, Veznedar pozisyonunda en az 3 yıl çalıĢmıĢ olmak,
m) Bilgisayar ĠĢletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni, Memur, Ambar Memuru,
Satınalma Memuru, Daktilograf, Puantör, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve ġoför
olarak atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) Bilgisayar iĢletmeni ile veri hazırlama ve kontrol iĢletmeni olarak atanabilmek için
ayrıca bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak,
3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi için güvenlik sertifikasına sahip olmak,
4) ġoför olarak atanabilmek için ayrıca en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
gerekir.
Unvan değiĢikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak Ģartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değiĢikliğine tabi pozisyonlara atanacaklarda aĢağıdaki Ģartlar
aranır.
a) Avukat, Mühendis, Mimar, Veteriner, Biyolog olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Avukat için avukatlık ruhsatına sahip olmak,
b) Programcı olarak atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak
veya 4 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı
sertifikasına sahip olmak,
2) En az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek,
c) Tekniker olarak atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık teknikerlik unvanını ihraz eden meslek yüksekokullarının teknik
bölümlerinden mezun olmak,
ç) Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf olarak atanabilmek için;
1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun
olmak,
d) Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak atanabilmek için;
1) Veteriner sağlık meslek lisesi mezunu olmak,
e) Sağlık Memuru ve HemĢire olarak atanabilmek için;
1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölüm mezunu
olmak,
gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Sınavı Esasları
Sınav Ģartı
MADDE 10 – (1) ġube Müdürü, Hukuk MüĢaviri ve Koruma Güvenlik Müdürü
kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere
görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda baĢarılı olması gerekir.
Duyuru ve baĢvuru
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme ve unvan değiĢikliği suretiyle atama yapılacak
kadro veya pozisyonlar yazılı sınavdan en az bir ay önce duyurulur.
(2) Ġlan edilen kadro veya pozisyonlara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar, bu kadro
veya pozisyonlar için baĢvuruda bulunamazlar.
(3) Aday memur statüsü ile deneme süresi içinde bulunanlar baĢvuruda bulunamazlar.
(4) Ġlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen baĢvuru tarihinin son günü
itibarıyla aranan nitelikleri taĢıyan personel, baĢvuru Ģartlarını taĢıdığı farklı ünvanlı kadro
veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen Ģekilde baĢvuruda bulunabilir.
Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
(5) BaĢvurular Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Daire BaĢkanlığına gönderilir. BaĢvurular
incelenerek aranan Ģartları taĢıyanlar TĠGEM‘in resmî internet sitesinden ilan edilir.
Yazılı sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav bu sınava iliĢkin konu baĢlıklarına duyuruda yer
verilmek suretiyle TĠGEM tarafından belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav TĠGEM
tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığına, Milli
Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya
yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı Sınav 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir. En az 70 puan alanlar baĢarılı sayılır.
Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) ġube Müdürü, Hukuk MüĢaviri ve Koruma Güvenlik Müdürü
görevlerine atanacaklardan yazılı sınavda en çok puan alan adaydan baĢlamak üzere ilan
edilen kadro veya pozisyon sayısının beĢ katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla
aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. Ġlgili personel, sınav kurulunun
her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranıĢlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, Ġkna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiĢ olduğu
puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü
sınavda yüz üzerinden en az yetmiĢ puan alanlar baĢarılı sayılır.
BaĢarı sıralaması
MADDE 14 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boĢ kadro veya pozisyon
sayısı kadar atama yapılmasında baĢarı puanı esas alınır. BaĢarı puanı, ġube Müdürü ve
Koruma Güvenlik Müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavın aritmetik
ortalaması; diğer pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit
edilir ve TĠGEM resmî internet sitesinde ilan edilir.
(2) Görevde yükselme sınavında baĢarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya
pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar
personel, TĠGEM tarafından ihtiyaç duyulması halinde baĢarı sıralaması listesinde yedek
olarak belirlenebilir.
Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 15 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, baĢarı sıralaması listesinin
kesinleĢmesini müteakip baĢarı puanlarına göre atanır.
(2) TĠGEM tarafından herhangi bir iĢletme/birim için tercih alınması durumunda ise
baĢarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma Ģartlarını taĢımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde
baĢlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, baĢka unvanlı kadro veya
pozisyonlara ya da baĢka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boĢ kalan veya boĢalanlara,
baĢarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aĢmamak üzere aynı ünvanlı
kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava iliĢkin duyuruya kadar, 14 üncü
maddeye göre belirlenen yedekler arasından baĢarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile baĢarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava iliĢkin duyuruya kadar atanmamıĢ olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı ünvanlı kadro veya
pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara
tabidirler.
Sınav kurulu
MADDE 16 – (1) Sınava iliĢkin görevde yükselme iĢlemlerini yürütmek üzere beĢ
kiĢiden oluĢan sınav kurulu veya kurulları teĢkil edilir.
(2) Sınav kurulu veya kurulları, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği
Genel Müdür Yardımcısı baĢkanlığında ilgili daire baĢkanları ve Ģube müdürlerinden teĢekkül
eder.
(3) Ġhtiyaç duyulması halinde kurum dıĢından kamu görevlileri arasından kurullara üye
veya üyeler görevlendirilebilir.
(4) Sınav kurulunu teĢkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden,
öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düĢük seviyede olamazlar.
(5) Sınav kurulunun baĢkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eĢlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler
görevlendirilir.
(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri TĠGEM Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Daire
BaĢkanlığınca yürütülür.
Sınav kurulunun görevleri
MADDE 17 – (1) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların
sonuçlandırılması ve sınavlara iliĢkin diğer iĢleri yürütür. Sınav kurulu üye tamsayısı ile
toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 18 – (1) Sınavla ilgili belgeler bir sonraki sınava kadar saklanır. Sınav
sonuçları, baĢarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı ayı aĢmamak üzere müteakip
sınava iliĢkin duyuru tarihine kadar geçerlidir.
Unvan değiĢikliği esasları
MADDE 19 – (1) Atama yapılacak boĢ pozisyon bulunması kaydıyla 5 inci maddenin
üçüncü fıkrasında sayılan unvan değiĢikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için yapılacak
sınavlara sadece TĠGEM personeli baĢvurabilir.
(2) Unvan değiĢikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiĢ puan alanlar baĢarılı
sayılır.
(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiĢ olanlar,
unvan değiĢikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
(4) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değiĢikliğine tabi pozisyonlara
personelin atanması, sözlü sınava iliĢkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değiĢikliği
sınavı sonucundaki baĢarısına göre gerçekleĢtirilir.
(5) Unvan değiĢikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
iliĢkin konularda yazılı olarak yaptırılır.
(6) Bu sınava katılacaklarda TĠGEM‘de veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan
görevlerde belirli bir süre hizmet yapmıĢ olma Ģartı aranmaz.
(7) Unvan değiĢikliği sınavı, Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığına, Milli
Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya
yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Görev grupları arasında geçiĢler
MADDE 20 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçiĢler
aĢağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav
yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro ve pozisyonun gerektirdiği
özellikleri taĢıyanlar aynı düzey ve alt görevlere atanabilirler.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçiĢler ile alt gruptan üst gruplara
geçiĢler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluĢlarında daha önce
bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde
yükselme sınavına tabi tutulmadan, ilgili personelin isteği ile atama yapılabilir.
c) Unvan değiĢikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçiĢler ile bu görevlerin kendi
aralarındaki geçiĢler unvan değiĢikliği sınavına tabidir.
Kurum dıĢından yapılacak atamalar
MADDE 21 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında görev yapanlardan, bu
Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer
unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak bu
Ģekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen Ģartlardan
TĠGEM‘de belli bir süre çalıĢmıĢ olmanın dıĢındaki tüm Ģartlar aranır.
(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri
unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte
atanacağı unvan ve Devlet Personel BaĢkanlığının olumlu görüĢü dikkate alınır.
ÖzelleĢtirilen kuruluĢlardan atama
MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları
Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri
uygulanmaz.
KazanılmıĢ haklar
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca
ihraz etmiĢ olanların kazanılmıĢ hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı
tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koĢullara sahip
oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim
mezunu kabul edilirler.
Engellilerin sınavı
MADDE 24 – (1) Gerekli Ģartları taĢıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek
durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır.
Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve
KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Tarım
ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürü
yürütür.
[R.G. 03 Haziran 2014 – 29019]
—— • ——
Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumundan:
BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ VE ĠLETĠġĠM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE
ĠDARĠ YAPTIRIMLAR YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından posta sektöründe
uygulanacak idari yaptırımlara ve bunların uygulanmasına iliĢkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri
Kanunu ve Kurum düzenlemeleri de dâhil olmak üzere, posta sektörüne iliĢkin ilgili
mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya ilgili mevzuata aykırılık
halinde uygulanacak idari para cezaları ile diğer yaptırım ve tedbirlere ve bunların
uygulanmasına iliĢkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri
Kanununa dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bir önceki takvim yılı: Ġhlalin meydana geldiği tarihten bir önceki takvim yılını,
ihlalin meydana geldiği tarihin tam olarak tespit edilemediği veya ihlalin devam ettiği
durumlarda idari para cezasının uygulanacağı yıldan bir önceki takvim yılını, ihlalin yıllara
yaygın olması durumunda ihlalin sona erdiği takvim yılından bir önceki takvim yılını,
b) Hizmet sağlayıcısı: PTT‘yi ve 6475 sayılı Kanun hükümlerine göre posta sektöründe
faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiĢ 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan sermaye Ģirketlerini,
c) Ġdari yaptırım: Ġdari para cezaları ile diğer yaptırım ve tedbirleri,
ç) Ġlgili mevzuat: Kurumun görev alanına iliĢkin kanun, kanun hükmünde kararname,
tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı, eki kararlar, tebliğ, Kurul kararları, diğer
düzenleyici iĢlemler, görev sözleĢmesi ve diğer yetkilendirme belgelerini,
d) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurulunu,
e) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumunu,
f) Net satıĢlar: Hizmet sağlayıcısının belirli bir dönemde posta hizmetlerinden elde ettiği
gelirlerden, yapılan indirimler ve iadeler düĢüldükten sonra mali müĢavir veya vergi dairesi
onaylı gelir tablosundaki satıĢlar baĢlığında ayrıntılı olarak belirtilen, hesap ayrıĢtırması
yapılamadığı durumda gelir tablosundaki net satıĢlar baĢlığı altında belirtilen tutarı,
g) PTT: Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketini,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili
mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Ġdari Para Cezaları
Yetkilendirmeye iliĢkin ihlaller
MADDE 5 – (1) AĢağıda belirtilen hallerde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim
yılındaki net satıĢlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır:
a) Hizmet sağlayıcısının, acil durum ihtiyaçlarına iliĢkin yükümlülüklerini yerine
getirmemesi.
b) Hizmet sağlayıcısının, yetkilendirmesi kapsamı dıĢına çıkarak posta hizmeti vermesi
ve/veya bunun için gerekli altyapıyı kurup iĢletmesi.
(2) Hizmet sağlayıcısının altyapı Ģartlarına iliĢkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satıĢlarının yüzde ikisine
(%2) kadar idari para cezası uygulanır.
(3) AĢağıda belirtilen hallerde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net
satıĢlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır:
a) Hizmet sağlayıcısı tarafından, evrensel posta hizmet yükümlüsüne tahsis edilen posta
tekelinin ihlal edildiğinin Kurum tarafından veya mahkeme kararıyla tespit edilmesi.
b) Hizmet sağlayıcısının yetki belgesi devri, hisse devri, birleĢme, devralma veya tüzel
kiĢilik yapısındaki değiĢikliğe iliĢkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi.
Tahakkuka esas bildirimlere iliĢkin ihlaller
MADDE 6 – (1) Hizmet sağlayıcısının, tahakkuka esas bildirimleri Kuruma süresi
içinde ve eksiksiz olarak yapmaması veya yanlıĢ bildirimde bulunması durumunda ilgili
hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satıĢlarının yüzde birine (%1) kadar idari
para cezası uygulanır.
Tarifelere iliĢkin ihlaller
MADDE 7 – (1) AĢağıda belirtilen hallerde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim
yılındaki net satıĢlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır:
a) Hizmet sağlayıcısının; Kurumun tarifeleri izleme, inceleme ve denetleme sürecinde
ve/veya sonucunda öngördüğü tarifenin veya tarifeye iliĢkin genel hükümlerin düzeltilmesinin
sağlanması, tarifenin uygulanmasının geçici olarak durdurulması veya tarifenin yürürlükten
kaldırılması Ģeklindeki tedbirleri uygulamaması.
b) Etkin piyasa gücüne sahip hizmet sağlayıcısının; tarifelerinin aĢırı fiyatları içerecek
Ģekilde uygulanması, yıkıcı fiyat ve/veya fiyat sıkıĢtırması gibi rekabetin kısıtlanmasını
hedefleyen fiyat indirimlerini veya uygulamalarını ihtiva etmesi, haklı olmayan nedenlerle
kullanıcılar arasında ayrım yapılmasına yol açması veya bir hizmetin maliyetinin diğer bir
hizmetin ücretiyle desteklenmesi suretiyle çapraz sübvansiyona neden olması gibi ihlalleri
gerçekleĢtirmesi.
(2) AĢağıda belirtilen hallerde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net
satıĢlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır:
a) Hizmet sağlayıcısının, ilgili mevzuat kapsamında tarifeleri bildirim usulüne tabi olan
herhangi bir posta hizmetini bildirim yapmadan sunduğunun veya uygulanan tarifede Kuruma
bildirimde bulunmaksızın değiĢiklik yaptığının tespit edilmesi.
b) Hizmet sağlayıcısının, tarifelerine yönelik olarak Kurum tarafından belirlenen alt
ve/veya üst sınıra uymadığının tespit edilmesi.
c) Hizmet sağlayıcısının, ilgili mevzuat kapsamında tarifeleri maliyet esaslı yöntem
veya tavan fiyat yöntemi çerçevesinde onaya tabi olan herhangi bir posta hizmetini,
onaylanmamıĢ tarife ile sunduğunun tespit edilmesi.
ç) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ve/veya evrensel posta hizmet sağlayıcısının,
evrensel posta hizmetlerine yönelik tarife düzenlemelerini ihlal etmesi.
(3) Hizmet sağlayıcısının, ilgili mevzuat kapsamında tarifelerin kamuoyuna
duyurulmasına dair yükümlülüklerine riayet etmediğinin tespit edilmesi halinde söz konusu
hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satıĢlarının yüzde birine (%1) kadar idari
para cezası uygulanır.
UzlaĢtırma prosedürüne iliĢkin ihlaller
MADDE 8 – (1) Hizmet sağlayıcısının, uzlaĢtırma prosedürüne iliĢkin yükümlülüklerini
ihlal etmesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net
satıĢlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.
Kullanıcı menfaatlerine iliĢkin ihlaller
MADDE 9 – (1) AĢağıda belirtilen hallerde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim
yılındaki net satıĢlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır:
a) Hizmet sağlayıcısının, kullanıcılara yaptığı bilgilendirmelerin yanlıĢ olması.
b) Hizmet sağlayıcısının, hizmetin kısıtlanmasına veya durdurulmasına iliĢkin
yükümlülüklerini yerine getirmemesi.
c) Hizmet sağlayıcısının, Ģeffaflığın sağlanması ve bilgilendirmeye iliĢkin
yükümlülüklerini yerine getirmemesi.
ç) Hizmet sağlayıcısının, kullanıcı mağduriyetinin giderilmesine yönelik
yükümlülüklerini yerine getirmemesi.
d) Hizmet sağlayıcısının, kullanıcı Ģikâyetleri çözüm mekanizmasına iliĢkin
yükümlülüklerini yerine getirmemesi.
(2) Hizmet sağlayıcısının, hizmet sunumunu ispatlayan belge düzenlemesine iliĢkin
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki
takvim yılındaki net satıĢlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.
(3) Evrensel posta hizmet yükümlüsü veya evrensel posta hizmet sağlayıcısının evrensel
posta hizmetini belirlenen ulusal veya uluslararası standartlara uygun olarak yürütmemesi
halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satıĢlarının yüzde
birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.
KiĢisel veri ve bilgilerin korunmasına iliĢkin ihlaller
MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcısının, kiĢisel veri ve bilgilerin gizliliğinin
korunmasına iliĢkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde ilgili hizmet sağlayıcısına bir
önceki takvim yılındaki net satıĢlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.
Hizmet kalitesine iliĢkin yükümlülüklerin ihlali
MADDE 11 – (1) Hizmet sağlayıcısının, hizmet kalitesine iliĢkin yükümlülüklerini
mücbir sebep halleri veya Kurul tarafından kabul edilen haklı nedenler olmaksızın ihlal
etmesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satıĢlarının
yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.
Rekabet ihlalleri
MADDE 12 – (1) Hizmet sağlayıcısının, rekabetin tesisi ve korunmasına yönelik ilgili
mevzuatı veya getirilen yükümlülükleri ihlal etmesi ya da rekabeti engellemeye, bozmaya
yahut kısıtlamaya yönelik rekabete aykırı uygulamalarının tespiti halinde söz konusu hizmet
sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satıĢlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para
cezası uygulanır.
Bilgi ve/veya belgelerin süresinde verilmemesi
MADDE 13 – (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili
mevzuat gereği verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin hizmet sağlayıcısı tarafından süresi
içinde verilmemesi halinde 27 nci maddede yer alan ölçütler dikkate alınarak ilgili hizmet
sağlayıcısı uyarılır veya ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satıĢlarının
yüz binde üçü (%0,003) oranında idari para cezası uygulanır.
(2) Söz konusu bilgi ve/veya belgenin tekrar istenmesine rağmen süresi içinde
verilmemesi halinde 27 nci maddedeki ölçütler dikkate alınarak, ilgili hizmet sağlayıcısının
bir önceki takvim yılındaki net satıĢlarının yüz binde üçünün (%0,003) iki katından az
olmamak üzere yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.
YanlıĢ bilgi ve/veya belge verilmesi
MADDE 14 – (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili
mevzuat kapsamında verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin hizmet sağlayıcısı tarafından
yanlıĢ olarak verilmesi halinde 27 nci maddede yer alan ölçütler dikkate alınarak ilgili hizmet
sağlayıcısı uyarılır veya ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satıĢlarının
yüz binde ikisi (%0,002) oranında idari para cezası uygulanır.
(2) Söz konusu bilgi ve/veya belgelerin tekrar istenmesine rağmen ilgili hizmet
sağlayıcısı tarafından yine yanlıĢ olarak verilmesi halinde 27 nci maddedeki ölçütler dikkate
alınarak, ilgili hizmet sağlayıcısının bir önceki takvim yılındaki net satıĢlarının yüz binde
ikisinin (%0,002) iki katından az olmamak üzere yüzde birine (%1) kadar idari para cezası
uygulanır.
Eksik bilgi ve/veya belge verilmesi
MADDE 15 – (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili
mevzuat kapsamında verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin hizmet sağlayıcısı tarafından
eksik olarak verilmesi durumunda, 27 nci maddede yer alan ölçütler dikkate alınarak ilgili
hizmet sağlayıcısı uyarılır veya ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net
satıĢlarının yüz binde ikisi (%0,002) oranında idari para cezası uygulanır.
(2) Eksik olan bilgi ve/veya belgelerin tekrar istenmesine rağmen ilgili hizmet
sağlayıcısı tarafından tamamlanmaması halinde 27 nci maddedeki ölçütler dikkate alınarak,
hizmet sağlayıcısının bir önceki takvim yılındaki net satıĢlarının yüz binde ikisinin (%0,002)
iki katından az olmamak üzere yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.
Denetime iliĢkin ihlaller
MADDE 16 – (1) Hizmet sağlayıcısının denetime iliĢkin mevzuat kapsamında getirilen
yükümlülükleri ihlal etmesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılına
ait net satıĢlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Yaptırım ve Tedbirler
Milli güvenliğe aykırılık
MADDE 17 – (1) Hizmet sağlayıcısının milli güvenliğe aykırı faaliyette bulunduğunun
yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısının
yetkilendirmesi iptal edilir.
(2) Milli güvenliğe aykırı davranıĢın hizmet sağlayıcısının çalıĢanlarından
kaynaklandığının yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde; hizmet sağlayıcısı
ihlalin sonlandırılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda uyarılır ya da hizmet
sağlayıcısının posta hizmeti faaliyetlerinin üç aydan az olmamak üzere altı aya kadar
durdurulmasına karar verilir veya hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilir.
(3) Kurumun, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki durumlarla iliĢkili olabilecek
ilgili mevzuatta belirtilen diğer idari yaptırımları uygulama hakkı saklıdır.
Kamu düzeninin ihlali
MADDE 18 – (1) Kurumun ilgili mevzuatta belirtilen diğer idari yaptırımları uygulama
hakkı saklı kalmak kaydıyla; hizmet sağlayıcısı veya çalıĢanları tarafından kamu düzeninin
ihlal edildiğinin Kurum ya da yetkili makamlarca tespiti halinde; hizmet sağlayıcısı derhal
ihlalin sonlandırılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda uyarılır ya da hizmet
sağlayıcısının posta hizmeti faaliyetlerinin üç aydan az olmamak üzere altı aya kadar
durdurulmasına karar verilir veya hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilir.
Kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi
MADDE 19 – (1) Ġlgili mevzuat gereği kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi
halinde; idari para cezasına iliĢkin hükümler saklı kalmak üzere, hizmet sağlayıcısı kamu
hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için uyarılır ya da hizmet
sağlayıcısının posta hizmeti faaliyetlerinin üç aydan az olmamak üzere altı aya kadar
durdurulmasına karar verilir veya hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilir.
Yeniden yetkilendirilmeme
MADDE 20 – (1) Milli güvenlik, kamu düzeninin ihlali ve kamu hizmetinin gereği gibi
yürütülmemesi sebepleri ile yetkilendirmesi iptal edilen hizmet sağlayıcıları, bu hizmet
sağlayıcılarının hisselerinin en az yüzde 20‘sine sahip ortakları ile tüzel kiĢiliği idareye yetkili
kiĢiler ve bunlar tarafından kurulmuĢ Ģirketler iptal sebepleri göz önünde bulundurularak üç
yıla kadar yeniden yetkilendirilmez.
(2) Kuruma borcu bulunması sebebi ile yetkilendirmesi iptal edilen Ģirketler, bu
Ģirketlerin hisselerinin en az yüzde 20‘sine sahip ortakları ile tüzel kiĢiliği idareye yetkili
kiĢiler ve bunlar tarafından kurulmuĢ Ģirketler iptal sebepleri göz önünde bulundurularak üç
yıla kadar yeniden yetkilendirilmez. Ancak Kuruma borcu bulunması sebebi ile
yetkilendirmesi iptal edilen Ģirketler, bu bedelleri ödemeleri halinde, yeniden
yetkilendirilmelerine engel baĢkaca bir sebep yoksa yeniden yetkilendirilebilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Hizmet sağlayıcısının faaliyete yeni baĢlamıĢ olması
MADDE 21 – (1) Kurum tarafından bu Yönetmelik kapsamında idari yaptırım
uygulanması öngörülen hizmet sağlayıcısının faaliyete yeni baĢlamıĢ olması halinde, 27 nci
madde hükümleri dikkate alınarak bin liradan bir milyon liraya kadar idari para cezası
uygulanır. Bu durumda ilgili mevzuatta belirtilen diğer idari yaptırımlar saklıdır.
Somut tedbirlerin uygulanması
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihlallerin tespiti halinde, bu
Yönetmelikte yer verilen idari yaptırımların yanı sıra, ihlalin niteliğine göre ilgili mevzuat
kapsamında ihlalin tekerrürünü önlemek amacıyla Kurul tarafından somut tedbirlerin
uygulanmasına karar verilebilir.
Ödeme ve kesinleĢme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğe göre verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden
itibaren bir ay içinde Kuruma ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen idari para cezaları, Kurumun
bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun hükümlerine göre tahsil edilir.
(2) Tahsil edilen idari para cezalarının yüzde 20‘si, 6475 sayılı Kanunun 15 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı
altında gelir kaydedildikten sonra, kalan kısmın yüzde 50‘si Kurum hesaplarına aktarılır,
yüzde 50‘si ise genel bütçeye gelir kaydedilir.
(3) Ġdari para cezasının tebliğini müteakip bir ay içerisinde defaten ödenmesi halinde
idari para cezasının yüzde 25‘i oranında indirim yapılır.
(4) Hizmet sağlayıcısı idari para cezasının tebliğinden itibaren bir ay içerisinde para
cezasının biri peĢin olmak üzere bir yıl içinde toplam dört eĢit taksitte ödenmesi için Kuruma
baĢvuruda bulunabilir. Hizmet sağlayıcısının bu talebi üzerine nihai karar Kurul BaĢkanı
tarafından verilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para
cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.
Ġçtima
MADDE 24 – (1) Bir fiil ile birden fazla yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde bu
ihlaller için sadece idari para cezası öngörülmüĢse, en ağır idari para cezası verilir. Bu ihlaller
ile ilgili olarak ilgili mevzuatta idari para cezasından baĢka idari yaptırımlar da öngörülmüĢ
ise bu yaptırımların her biri ayrıca uygulanır.
(2) Aynı ihlalin birden fazla iĢlenmesi halinde her bir ihlale iliĢkin olarak ayrı ayrı idari
para cezası verilir. Kesintisiz fiille iĢlenebilen ihlallerde idari yaptırım kararı verilinceye
kadar bu ihlaller tek fiil sayılır.
Ġdari yaptırımların uygulanması
MADDE 25 – (1) Hizmet sağlayıcısının ihlal sonucunda elde ettiği gelir veya sebep
olduğu zarar bu Yönetmelikte o ihlal için belirlenen üst sınırdan daha yüksek ise 27 nci
madde hükümleri gözetilerek hizmet sağlayıcısının bir önceki takvim yılındaki net satıĢlarının
yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanabilir.
(2) Bu Yönetmelikte yer alan idari yaptırımların uygulanması ilgili mevzuatta
düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesini engellemez.
Tekerrür
MADDE 26 – (1) Ġdari para cezası uygulanmıĢ bir hizmet sağlayıcısı tarafından, söz
konusu idari para cezasına iliĢkin kararın ilgilisine tebliğinden itibaren üç yıl içinde aynı
yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda söz konusu ihlal için, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci
maddeleri saklı kalmak kaydıyla, hizmet sağlayıcısının bir önceki takvim yılındaki net
satıĢlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.
Yaptırım ölçütleri
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikteki cezaların belirlenmesinde ağırlaĢtırıcı veya
hafifletici sebep olarak aĢağıda sayılan unsurlar göz önünde bulundurulur:
a) Zararın varlığı.
b) Haksız ekonomik kazancın varlığı.
c) Tekerrürün varlığı.
ç) Aynı madde ihlaline iliĢkin olarak hizmet sağlayıcısına son beĢ yılda uygulanan idari
yaptırımlar.
d) Ġyi niyetin varlığı.
Yetki
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki idari para cezalarını ve yaptırımları
uygulamaya Kurul yetkilidir. Kurul bu yetkisinin bir bölümünü çerçevesini belirleyerek icraya
devredebilir.
Uyarı
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında meydana gelen ihlaller için, 27 nci
maddesinde yer alan hususlar dikkate alınmak ve 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 17 nci, 18 inci ve
19 uncu maddeleri saklı kalmak kaydıyla idari yaptırım uygulanmadan önce, bu Yönetmeliğin
aynı maddesi kapsamında olmak üzere hizmet sağlayıcısı Kurul tarafından bir defaya mahsus
uyarılabilir.
(2) Uyarı yapılırken tekerrür süresi dikkate alınır. Tekerrüre esas sürenin dolması
halinde aynı madde kapsamında tekrar uyarıda bulunulabilir.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 30 – (1) Hizmet sağlayıcısının ilgili mevzuat ihlallerine iliĢkin bu
Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kurul tarafından, bu Yönetmelikte yer alan genel
hükümler çerçevesinde idari yaptırım kararları alınır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurulu
BaĢkanı yürütür.
[R.G. 03 Haziran 2014 – 29019]
—— • ——
Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumundan:
POSTA HĠZMETLERĠNĠN SUNULMASINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; posta hizmetlerine iliĢkin tarife, kullanıcı
menfaatleri, posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliği, hizmet kalitesi ve uzlaĢtırma prosedürü
ile posta sektöründe rekabeti tesis etmeye ve korumaya yönelik usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; posta hizmetlerine iliĢkin tarife, kullanıcı menfaatleri,
posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliği, hizmet kalitesi ve uzlaĢtırma prosedürü ile posta
sektöründe rekabeti tesis etmeye ve korumaya yönelik usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri
Kanununa dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığını,
b) Etkin piyasa gücü: Hizmet sağlayıcısının, ilgili pazarda, tek baĢına ya da diğer hizmet
sağlayıcılarla birlikte, rakiplerinden ve kullanıcılarından fark edilir bir Ģekilde bağımsız olarak
hareket edebilmesine imkân sağlayan ekonomik gücü,
c) Evrensel posta hizmeti: BelirlenmiĢ ilke ve kurallar çerçevesinde, bir posta
hizmetinin coğrafi alan farkı gözetilmeksizin ülke sınırları içerisinde tüm kullanıcılar için
karĢılanabilir ücretlerle kesintisiz olarak sağlanmasını,
ç) Evrensel posta hizmet sağlayıcısı: Evrensel posta hizmetini yetki belgesi uyarınca
yürütmekle yetkili kılınan hizmet sağlayıcısını,
d) Evrensel posta hizmet yükümlüsü: Evrensel posta hizmetini görev sözleĢmesi
uyarınca sağlamakla yükümlü kılınan hizmet sağlayıcısını,
e) Görev sözleĢmesi: PTT‘nin posta hizmetlerini sunmak üzere hak ve yükümlülüklerini
belirleyen sözleĢmeyi,
f) Görme engellilere özgü yazı: Ġster kiĢisel haberleĢme, ister genel nitelikte yazılar
Ģeklinde olsun, görme engellilere özgü iĢaretleri taĢıyan maddeler veya seslendirilmiĢ kayıtları
ihtiva eden gönderiyi,
g) HaberleĢme gönderisi: Kitap, katalog, gazete ve süreli yayınlar hariç herhangi bir
fiziksel araç üzerine yazılan veya elektronik ileti Ģeklinde hazırlanan, gönderici tarafından
gönderi üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi gereken telgraf da dâhil her türlü
gönderiyi,
ğ) Hizmet sağlayıcısı: PTT‘yi ve Kanun hükümlerine göre posta sektöründe faaliyet
göstermek üzere yetkilendirilmiĢ 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan sermaye Ģirketlerini,
h) Ġlgili pazar: Ülkenin tümünde veya bir bölümünde sunulmakta olan belirli bir posta
hizmeti ve onunla yüksek derecede ikame edilebilen diğer posta hizmetlerinden oluĢan pazarı,
ı) Kanun: 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununu,
i) Kayıtlı gönderi: Kabulünden teslimine kadar kayda tabi tutulan gönderiyi,
j) Kullanıcı: Hizmet sağlayıcıları tarafından verilen hizmetlerden gönderici veya alıcı
olarak faydalanan gerçek veya tüzel kiĢiyi,
k) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurulunu,
l) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumunu,
m) Özel hizmet: MüĢteri talepleri doğrultusunda ek olarak verilen hizmetleri,
n) Posta altyapısı: Posta hizmetlerinin yürütülebilmesi amacına yönelik her türlü araçgereç, menkul, gayrimenkul ile bu iĢlemlerin yürütülmesinde kullanılan sistemleri,
o) Posta gönderisi: Göndericinin bizzat kendisi veya talimatıyla, üzerinde belirtilen yer
ve adrese, gönderi türüne ve özel hizmetine göre teslim edilen haberleĢme gönderileri ile
kitap, katalog, gazete ve süreli yayınları, görme engellilere özgü yazıları, ticari değeri olsun
veya olmasın eĢya içeren en fazla beĢ kilogram ağırlığa veya elli desimetreküp hacme sahip
posta maddesi ile posta kolisi veya kargosunu,
ö) Posta hizmeti: Posta gönderilerinin kabulü, toplanması, iĢlenmesi, sevki, dağıtımı ve
teslimini,
p) Posta kolisi veya kargosu: Hizmet sağlayıcısı aracılığıyla yollanan ve kapsamında
haberleĢme niteliği taĢıyan yazılar bulunmayan en fazla otuz kilogram ağırlığa veya üç yüz
desimetreküp hacme sahip her türlü maddeyi,
r) Posta sektörü: Hizmet sağlayıcılarından oluĢan sektörü,
s) PTT: Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketini,
Ģ) Tarife: Hizmet sağlayıcılarının, posta hizmetinin sunulması karĢılığında
kullanıcılardan veya diğer hizmet sağlayıcılarından farklı adlar altında alabilecekleri ücretleri
gösteren listeyi,
t) Telgraf: Elektronik haberleĢme Ģebekeleri üzerinden cihazlar aracılığıyla iletilen
yazılı metni,
u) Temel ücret: Kurul tarafından belirlenen yurt içi en düĢük ağırlıktaki haberleĢme
gönderisinin ücretini,
ü) Toplu posta gönderisi: Tek bir gönderici tarafından gönderilen ve tarifede indirime
imkân verebilecek miktardaki posta gönderisini,
v) Yetki belgesi: Posta hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının sunulması veya
yürütülmesi için gerekli olan altyapının sağlanması ve iĢletilmesine yetki tanıyan, posta
hizmetlerine özel, belirli hak ve yükümlülükleri içeren ve Kurul tarafından belirlenen bedel
karĢılığında verilen belgeyi,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili
mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Rekabetin Sağlanması, Tarifeler ve UzlaĢtırma
Rekabetin sağlanması
MADDE 5 – (1) Kurum, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, posta sektöründe rekabete aykırı davranıĢ
ve uygulamaları re‘sen veya Ģikâyet üzerine incelemeye, soruĢturmaya ve rekabetin tesisine
yönelik gerekli gördüğü tedbirleri almaya, görev alanına giren konularda bilgi ve belgelerin
sağlanmasını talep etmeye yetkilidir.
(2) Ġlgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip hizmet sağlayıcılarının tespitinde
27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Pazar Analizi
Yönetmeliğinde yer verilen usul, esas ve ilkeler uygun olduğu ölçüde uygulanır.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında, rekabetin tesisi ve korunması için yapılan
düzenlemelerin veya getirilen yükümlülüklerin ihlal edildiğine ya da rekabetin engellendiği,
bozulduğu yahut kısıtlandığına dair hizmet sağlayıcılar tarafından Kuruma yapılacak
baĢvurularda, asgari aĢağıdaki hususlara yer verilir:
a) Ticaret unvanı ve adresi.
b) Yetkilendirme kapsamı.
c) BaĢvuru konusu.
ç) Konuya iliĢkin ilgili hizmet sağlayıcısının davranıĢları.
d) Hangi mevzuat hükmünün ihlal edildiği.
e) Nihai talep.
Tarifelere iliĢkin esaslar
MADDE 6 – (1) Hizmet sağlayıcısının, sunmaya yetkili olduğu posta hizmetleri için
tarife hazırlaması esastır.
(2) Tarifelerin; sosyal desteğe ihtiyacı olan kesimlere mahsus, kapsamı açık ve sınırları
belirlenmiĢ kolaylıklar sağlanması halleri saklı olmak üzere; benzer konumdaki kullanıcılar
arasında haklı nedenlerin varlığı dıĢında ayrım gözetilmeksizin adil ve Ģeffaf olması ve
sunulan posta hizmetlerine iliĢkin maliyetleri yansıtması esastır.
(3) Tarifelerin, teknolojik geliĢmeye ve yeni teknolojilerin karĢılanabilir ücretlerle
kullanılmasına olanak veren yatırımları teĢvik edecek nitelikte olması esastır.
Tarife düzenlemeleri
MADDE 7 – (1) Tarifeler, posta hizmetlerinin sunulmasına yönelik ilgili mevzuat ve
4054 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla hizmet sağlayıcıları tarafından serbestçe
belirlenir.
(2) Ġlgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip hizmet sağlayıcıları tarafından uygulanan
tarifeler;
a) Kullanıcı menfaatlerinin gözetilmesi ve/veya posta sektöründe rekabetin tesisi
amacıyla Kurum tarafından; bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, 8 ila 11 inci maddelerde yer
verilen usullerden biri veya birkaçı, öncelikle ve kural olarak esas alınarak düzenlemeye tabi
tutulabilir.
b) Yıkıcı veya aĢırı fiyatları da içerecek Ģekilde rekabetin engellenmesi, bozulması veya
kısıtlanmasına neden olacak ücretleri ihtiva edemez ve/veya bir hizmetin maliyetinin diğer bir
hizmetin ücreti yoluyla desteklenmesi veya karĢılanmasına yol açacak Ģekilde belirlenemez.
Bu hüküm, sosyal desteğe ihtiyacı olan kesimlere mahsus, kapsamı açık ve sınırları
belirlenmiĢ kolaylıklar sağlanması amacıyla tarife seçeneklerinin geliĢtirilmesine engel teĢkil
etmez. Kurum, tarifeleri değerlendirirken söz konusu tarife seçeneklerini göz önünde
bulundurur.
(3) Bakanlıkça yapılacak düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla evrensel posta hizmet
yükümlüsü ve/veya evrensel posta hizmet sağlayıcısı tarafından sosyal desteğe ihtiyacı olan
kesimlere mahsus, kapsamı açık ve sınırları belirlenmiĢ kolaylıklar sağlanması amacıyla
geliĢtirilen tarife seçenekleri dıĢında sunulan evrensel posta hizmetlerine iliĢkin tarifelerin;
a) Temel ücret dikkate alınarak belirlenmesi, karĢılanabilir olması, ayrım
gözetilmeksizin adil ve Ģeffaf olması, uluslararası kurum ve kuruluĢların posta sektörüne
iliĢkin uygulamalarının uygun olduğu ölçüde dikkate alınarak oluĢturulması esastır. Söz
konusu tarifeler, Kurum tarafından gerekli görüldüğü hallerde; bunlarla sınırlı kalmamak
kaydıyla, 8 ila 11 inci maddelerde yer verilen usullerden biri veya birkaçı, öncelikle ve kural
olarak esas alınarak düzenlemeye tabi tutulabilir. Temel ücrete iliĢkin Kurum düzenlemeleri
saklı kalmak kaydıyla Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında evrensel posta
hizmet yükümlüsünün tekelinde olduğu hüküm altına alınan posta hizmetlerinin tarifeleri, aksi
Kurum tarafından kararlaĢtırılmadığı müddetçe 8 inci maddede yer verilen bildirim usulüne
tabi olup söz konusu tarifelerin aĢırı ücretleri ihtiva etmemesi ve bir baĢka posta hizmetinin
maliyetinin desteklenmesi veya karĢılanmasına yol açacak Ģekilde belirlenmemesi esastır.
b) Kullanıcıların coğrafi konumundan bağımsız ve ülke genelinde tek fiyat olarak
uygulanması esastır. Bu husus, evrensel posta hizmet yükümlüsü ve/veya evrensel posta
hizmet sağlayıcısının kullanıcılar ile toplu gönderilere iliĢkin tarife seçenekleri geliĢtirmesine
engel teĢkil etmez. Ancak söz konusu tarifeler, maliyetlerinin altında belirlenemez. Bu
kapsamdaki tarifelerin adil ve Ģeffaf olması esastır.
(4) Kurum, getirilen düzenlemeler kapsamında yapacağı inceleme ve
değerlendirmelerde ilgili hizmet sağlayıcılarından her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.
Hizmet sağlayıcılar, söz konusu bilgi ve belgeleri Kurum tarafından belirlenen biçim, kapsam
ve sürede Kuruma sunmakla yükümlüdür.
Bildirim usulü
MADDE 8 – (1) Bildirim usulüne tabi olan hizmet sağlayıcılar tarafından uygulanacak
tarifeler ile uygulanan tarifelerde yapılacak her türlü değiĢiklik; Kurum tarafından aksi
belirtilmediği takdirde yürürlüğe girmesinden en az otuz gün önce Kuruma sunulur. Kurum
tarifelerin bildirimine iliĢkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
(2) Kuruma yapılan bildirimde eksiklik ve/veya Kurum düzenlemelerine aykırılık
olması veya baĢvuruya iliĢkin ilave bilgi ve belge gerekmesi durumunda Kurum; birinci fıkra
çerçevesinde yapılan bildirimi geçersiz kabul etmeye ve/veya hizmet sağlayıcısından söz
konusu aykırılığın ve/veya eksikliğin giderilmesini veya ilave bilgi ve belgenin sunulmasını
talep etmeye yetkilidir.
(3) Yürürlüğe girdikten sonra ilgili tarife bildiriminde eksiklik tespit edilmesi
durumunda Kurum, söz konusu tarifeyi derhal durdurmaya ve/veya belirleyeceği
düzeltmelerin derhal yapılmasını hizmet sağlayıcısından talep etmeye yetkilidir.
Tarifelere alt ve/veya üst sınır getirilmesi usulü
MADDE 9 – (1) Kurum, 6 ve 7 nci maddeleri göz önünde bulundurarak tarifelere alt
ve/veya üst sınır getirmeye yetkilidir. Kurum tarifelere alt ve/veya üst sınır getirilmesine
iliĢkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Tarifelerin maliyet esasına göre onaylanması usulü
MADDE 10 – (1) Kurum, tarifeleri maliyet esasına göre onaylanması usulüne tabi olan
hizmet sağlayıcılarının tarifelerini aĢağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde onaylamaya
yetkilidir:
a) Kurum, onaya sunulan tarifeleri, sermayeden makul bir geri dönüĢü de içerecek
Ģekilde ilgili hizmetin maliyetine ne ölçüde dayandırıldığına bakmak suretiyle değerlendirir.
b) Kurum maliyetleri değerlendirirken hizmet sağlayıcılarının etkinliğini göz önünde
bulundurur. Bu doğrultuda, kaynakların etkin ve verimli kullanılmamasından doğan maliyet
unsurlarının maliyetlerin değerlendirilmesinde kapsam dıĢında tutulması esastır.
c) Bu fıkranın (a) bendine göre yapılan değerlendirmede; Kurum, karĢılaĢtırılabilir
pazarlarda birbirinin muadili hizmetleri sunan hizmet sağlayıcılarının imkân dâhilinde
fiyatlarına ve maliyetlerine karĢılaĢtırma amacıyla baĢvurabilir. Bu durumda referans alınan
pazarların kendilerine has özellikleri dikkate alınır.
ç) Kurum, tarifelerin maliyet esasına göre onaylanması kapsamında gerekli gördüğü
hallerde uluslararası karĢılaĢtırmaları uygun olduğu ölçüde dikkate alabilir.
(2) Onaya sunulan tarife; Kurum tarafından ilgili hizmet sağlayıcısından istenen ilave
bilgi ve belgeler de dâhil olmak üzere gerekli bütün bilgi ve belgelerin tam ve doğru bir
Ģekilde Kurum evrak kayıtlarına girmesinin ardından değerlendirmeye alınır. Kurum, onaya
sunulan tarife teklifini, değerlendirmeye alınmasını müteakip altmıĢ gün içerisinde karara
bağlar. Kurum bu süreyi otuz gün daha uzatabilir.
(3) Maliyet beyanları, doğrudan maliyetler ile verilen hizmete doğrudan
paylaĢtırılamayan ortak maliyetlerden oluĢur. Ortak maliyetlere iliĢkin beyanların bu
maliyetlerin verilen hizmete nasıl paylaĢtırıldığını göstermesi zorunludur. Maliyet
beyanlarında, asgari aĢağıdaki bilgiler yer alır:
a) Maliyetlerin belirlenmesinde kullanılan maliyet muhasebesi yöntemi.
b) Malzeme maliyetleri, satıĢ ve pazarlama giderleri, genel yönetim giderleri, maaĢ ve
ücretler, amortisman, faiz ve diğer finansman giderleri.
c) Her bir hizmet için özellikle hizmeti vermek için kullanılan altyapı unsurlarının
maliyetini de içerecek Ģekilde hizmeti sağlamanın birim maliyeti ve bu maliyetin maliyet
kalemlerine göre dağılımı.
Tarifelerin tavan fiyat esasına göre onaylanması usulü
MADDE 11 – (1) Kurum, tarifeleri tavan fiyat esasına göre onaylanması usulüne tabi
olan hizmet sağlayıcılarının tarifelerini aĢağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde onaylamaya
yetkilidir:
a) Kurum, tavan fiyat esasına göre onaylanmasına karar verdiği hizmetlere iliĢkin
pazardaki rekabet ortamı ve tarifelerin yeniden dengelenmesi gibi hususlar çerçevesinde
belirleyeceği esaslara göre hizmet sepetleri oluĢturabilir.
b) Kurum, sepetlerde yer alacak hizmetler ile bunların içeriklerini ve aynı sepet
içerisinde gruplandırılan hizmetler için baĢlangıç tarife düzeyini belirler. Bu amaçla Kurum,
10 uncu maddede belirtilen esaslara göre iĢlem yapmaya yetkilidir.
c) Posta sektöründeki ya da ekonominin genelindeki fiyat artıĢ oranları ile genel
ekonominin, posta sektörünün ve/veya hizmet sağlayıcısının verimliliğinde beklenen değiĢim
oranı gibi ölçütler dikkate alınır.
ç) Ölçütlerin ve verimlilik faktörünün belirlenmesinde baĢlangıç tarife düzeyi ile
hizmetin maliyeti arasındaki iliĢki göz önünde bulundurulur.
d) Ölçütlerin belirlenmesinde, karĢılaĢtırılabilir piyasalarda birbirinin muadili hizmetleri
sunan hizmet sağlayıcılarının verimlilikleri ve verimliliklerindeki değiĢim oranları göz
önünde bulundurulur.
e) Kurum, hizmet sepetlerinin içeriğine ilave olarak, ölçütlerin değiĢmeden
uygulanacağı dönemi, ölçütlere uygunlukta esas alınacak geçmiĢ periyotları ve yeni
hizmetlerin mevcut bir sepete eklenebileceği, hizmetlerin sepetten çıkarılabileceği ya da
sepete önceden dâhil edilmiĢ hizmetler arasında fiyat farklılaĢtırmasının yapılabileceği
koĢulları belirler.
(2) Onaya sunulan tarife; Kurum tarafından ilgili hizmet sağlayıcısından istenen ilave
bilgi ve belgeler de dâhil olmak üzere gerekli bütün bilgi ve belgelerin tam ve doğru bir
Ģekilde Kurum evrak kayıtlarına girmesinin ardından değerlendirmeye alınır. Kurum, onaya
sunulan tarife teklifini, değerlendirmeye alınmasını müteakip altmıĢ gün içerisinde karara
bağlar. Kurum bu süreyi otuz gün daha uzatabilir.
Tarifelerin kamuoyuna duyurulması
MADDE 12 – (1) Hizmet sağlayıcılar; tarifeleriyle ilgili bilgileri güncel, açık, doğru ve
anlaĢılabilir bir Ģekilde ilan etmekle yükümlüdür. Kurum tarifelerin ilan edilme Ģeklini
belirleyebilir.
(2) Hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan tarife ilanı; kullanıcıları aldatıcı, yanıltıcı
veya kullanıcıların tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici nitelikte olamaz.
Tarifelerin izlenmesi, incelenmesi ve denetlenmesi
MADDE 13 – (1) Kurum, kullanıcı menfaatlerinin gözetilmesi ve rekabetin korunması
açısından re‘sen veya Ģikâyet üzerine tarifeleri izlemeye, incelemeye ve denetlemeye
yetkilidir.
(2) Kurum, izleme, inceleme ve denetleme sürecinde ve/veya sonucunda aĢağıdaki
tedbirleri almaya yetkilidir:
a) Tarifenin veya tarifeye iliĢkin genel hükümlerin düzeltilmesinin sağlanması.
b) Tarifenin uygulanmasının geçici olarak durdurulması.
c) Tarifenin yürürlükten kaldırılması.
UzlaĢtırma
MADDE 14 – (1) Hizmet sağlayıcılar, sahip oldukları posta altyapısını diğer hizmet
sağlayıcılarının kullanımına sunmak suretiyle iĢletebilir. Bu kapsamda hizmet sağlayıcılar
tarafından hazırlanan sözleĢmelerde yer verilecek hüküm ve koĢullar; ilgili mevzuata,
yetkilendirmelerinde öngörülen Ģartlara ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla
hizmet sağlayıcılar tarafından kendi aralarında müzakere edilerek serbestçe belirlenir.
(2) Bir hizmet sağlayıcısının sahip olduğu posta altyapısının, diğer bir hizmet
sağlayıcısının kullanımına açılmasına yönelik hazırlanan sözleĢmelerde yer verilecek hüküm
ve koĢullarda ilgili hizmet sağlayıcılar arasında azami altmıĢ gün içerisinde anlaĢma tesis
edilememesi veya mevcut sözleĢmelerinde herhangi bir anlaĢmazlık vuku bulması halinde
taraflardan herhangi biri Kurumdan uzlaĢtırma prosedürünün iĢletilmesini talep edebilir.
(3) Kurum, görev alanı kapsamında hizmet sağlayıcıları arasında ortaya çıkan ve
Kuruma intikal eden ihtilafların çözümüne iliĢkin olarak gerektiğinde uzlaĢtırma prosedürünü
iĢletmeye ve uzlaĢma sağlanamadığı takdirde ilgili taraflar arasında aksi kararlaĢtırılıncaya
kadar geçerli olmak üzere gerekli kararları almaya veya baĢvuruyu reddetmeye yetkilidir.
(4) Kuruma uzlaĢtırma talebinde bulunan hizmet sağlayıcısının baĢvurusunda asgari
aĢağıdaki hususlar yer almalıdır:
a) Tarafların isim ve unvanları.
b) Müzakereye konu talebin yapıldığı tarih.
c) Müzakereye konu talebin kapsamı ve süresi.
ç) Müzakereye konu talep çerçevesinde teklif edilen ücret ve gerekçeleri.
d) Taraflarca üzerinde anlaĢma sağlanamayan hususlar.
e) Yukarıda sıralanan hususlara iliĢkin her türlü bilgi ve belge.
(5) Kurum, dördüncü fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerin ilgili hizmet sağlayıcısı
tarafından tam olarak sunulmaması hâlinde eksikliklerin, uygun gördüğü bir süre zarfında,
tamamlanmasını talep eder. Söz konusu eksikliklerin verilen süre içerisinde tamamlanmaması
halinde baĢvuru reddedilmiĢ sayılır.
(6) Kurum, baĢvuruya iliĢkin olarak ilgili hizmet sağlayıcısı tarafından dördüncü fıkra
gereğince sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde yapacağı ön inceleme neticesinde uzlaĢtırma
talebini değerlendirmeye alıp almayacağına karar verir. Talebin değerlendirilmeye
alınmamasına karar verilmesi halinde ilgili hizmet sağlayıcısına bildirimde bulunulur. Kurum,
uzlaĢtırma talebinin değerlendirmeye alınmasına karar vermesi halinde, kendisinden
uzlaĢtırma talebinde bulunulduğunu diğer hizmet sağlayıcısına on beĢ gün içinde tebliğ eder.
Tebligatta bulunulan hizmet sağlayıcısı, söz konusu tebligatı almasını müteakip on beĢ gün
içinde görüĢlerini ve konuya iliĢkin bilgi ve belgeleri Kuruma sunar.
(7) Kurum, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurum evrak kayıtlarına girdiği tarihten
itibaren otuz gün içinde, hizmet sağlayıcılara ilgili mevzuat kapsamında getirilen
yükümlülükleri, Kurum tarafından aynı veya benzer hususlarda yapılan düzenlemeleri, talep
konusu altyapının ekonomik ve teknik açıdan alternatiflerinin varlığı ve bu maddede
öngörülen uzlaĢtırma prosedürü dıĢındaki müzakere, arabuluculuk da dâhil tarafların
baĢvurabileceği uyuĢmazlık çözüm yollarının mevcut uzlaĢmazlığı daha etkin bir Ģekilde
giderme olasılığı gibi hususları dikkate alarak uzlaĢtırma talebini kabul edip etmeyeceğine
karar verir. Talebin reddedilmesi durumunda ilgili hizmet sağlayıcılara bildirimde bulunulur.
Kurum, uzlaĢtırma talebini kabul etmesi halinde ilgili hizmet saylayıcılarını uzlaĢtırma
toplantısına davet eder. UzlaĢmazlık konularının söz konusu toplantıda tutanak altına alınması
ile uzlaĢtırma süreci baĢlatılır.
(8) Kurum, uzlaĢtırma sürecinde tarafların anlaĢamaması halinde, taraflarca sunulan
bilgi ve belgeleri yedinci fıkrada belirtilen ilkeler doğrultusunda değerlendirerek anlaĢmazlık
konusu olan hüküm, koĢul ve ücretleri uzlaĢtırma sürecinin baĢladığı tarihten itibaren doksan
gün içerisinde belirlemeye yetkilidir. Ancak, uzlaĢtırma talebinin daha önce sunulmayan bir
hizmete iliĢkin olması, talebin içeriğinin kapsamlı bir çalıĢma ve bilgi toplama süreci
gerektirmesi ve Kurumun gerekli gördüğü diğer istisnai hallerde bu süre en fazla altmıĢ gün
daha uzatılabilir.
(9) Kurum, bu madde kapsamında gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan
talep edebilir. Taraflar, söz konusu bilgi ve belgeleri Kurum tarafından belirlenecek süre
içinde Kuruma göndermekle yükümlüdür.
(10) UzlaĢtırma kapsamında Kurum tarafından belirlenen hüküm, koĢul ve ücretler;
Kurum düzenlemelerinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, uzlaĢtırma talep eden
hizmet sağlayıcısının Kuruma baĢvuruda bulunduğu tarihten itibaren yürürlüğe girer.
(11) Kurum, uzlaĢtırma sürecinde, geçici ücretin belirlenmesi dâhil, kamu yararının
gerektirdiği her türlü tedbiri alabilir. Hizmet sağlayıcılar, geçici ücret dâhil, Kurum tarafından
alınacak tedbirlere uymakla yükümlüdür. Hizmet sağlayıcılar, Kurum tarafından nihai ücretin
belirlenmesinden sonra, geriye dönük olarak bu ücret üzerinden mahsuplaĢırlar.
(12) Müteakip Kurum düzenlemeleri aksini gerektirmedikçe veya ilgili mevzuat
çerçevesinde hizmet sağlayıcılarının mutabakatıyla aksi kararlaĢtırılmadıkça, Kurumun
belirlediği hüküm, koĢul ve ücretlerin uygulanmasına devam olunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kullanıcıların Korunması, Posta Hizmetlerinin Gizliliği ve Güvenliği
ile Hizmet Kalitesi
Kullanıcıların korunmasına iliĢkin esaslar
MADDE 15 – (1) Hizmet sağlayıcıları tarafından posta hizmeti sunumunda;
a) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düĢünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle herhangi bir ayrım yapılmaması,
b) Genel ahlak ve sağlık kurallarına uyulması, millî güvenlik ile kamu düzeni
gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilmesi,
c) Objektif nedenler aksini gerektirmedikçe, niteliksel ve niceliksel devamlılığın
sağlanması,
ç) Kullanıcı menfaatlerinin gözetilmesi,
esastır.
Kullanıcı hakları
MADDE 16 – (1) Posta hizmetlerinden yararlanan kullanıcılar, aĢağıda sıralanan
haklara sahiptir:
a) Benzer konumdaki kullanıcıların hizmetlere eĢit Ģartlarda eriĢebilme ve ayrım
gözetmeyen adil ücretlerle hizmetlerden yararlanma hakkı.
b) Hizmet sağlayıcılarının sunduğu posta hizmetinin kapsamı hakkında bilgi alabilme
hakkı.
c) Kullanıcılara sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve
güncel bilgilere eriĢebilme hakkı.
Hizmetin sunumunu ispatlayan belge düzenleme yükümlülüğü
MADDE 17 – (1) Hizmet sağlayıcılar, kayıtlı gönderilere iliĢkin ilgili mevzuata uyumlu
olarak hizmet sunumunu ispatlayan belge düzenlemekle yükümlüdür.
(2) Kurum, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hizmet sağlayıcıları
tarafından düzenlenen söz konusu belgelerin posta hizmetinin sunumuna iliĢkin içeriğini
belirleme ve değiĢtirmeye yetkilidir.
Posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliği
MADDE 18 – (1) Posta gönderileri, kanunla yetkili kılınan merciler dıĢındaki kiĢilerce
alıkonulamaz, açılamaz ve içeriği araĢtırılamaz.
(2) Hizmet sağlayıcıları ile posta hizmetlerinde çalıĢanlar veya herhangi bir Ģekilde
posta hizmetleri ile ilgili bilgiye sahip olanların, bu bilgileri ve posta hizmetleri ile ilgili
iliĢkileri açığa vurmaları, gönderileri açmaları, içlerinde ne olduğunu araĢtırmaları, üçüncü
kiĢilere bilgi vermeleri veya herhangi birinin bunları yapmasına neden olmaları, gönderileri
zapt veya yok etmeleri yasaktır.
(3) Hizmet sağlayıcısı, sunduğu posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliği ile ilgili olarak
gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
(4) Mücbir sebepler dıĢında ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı
gönderilerin kaybı, çalınması veya hasarı hâlinde sorumluluk hizmet sağlayıcısına aittir.
Kullanıcı tarafından yanlıĢ/yanıltıcı beyan verilmesi ve/veya posta gönderisinin hizmet
sağlayıcısının hizmet sunum sözleĢmesinde belirttiği Ģartlara aykırılık teĢkil etmesinden
dolayı meydana gelebilecek hasarlarda sorumluluk kullanıcıya aittir.
YanlıĢlıkların düzeltilmesi
MADDE 19 – (1) Hizmet sağlayıcıları tarafından posta hizmetleri karĢılığında
kullanıcılardan alınan ücret ve her türlü tahsilât ile hesaplarda yanlıĢlık yapıldığının tespit
edilmesi hâlinde eksik alınan paralar tahsil edilir veya fazla alınan paralar iade edilir. Kurum,
bu hususa iliĢkin olarak usul ve esas belirlemeye yetkilidir.
Hizmet kalitesi
MADDE 20 – (1) Kurum, hizmet sağlayıcıları tarafından posta hizmetlerinin kaliteli ve
sürekli bir Ģekilde sunulmasının sağlanması amacıyla söz konusu posta hizmetlerine yönelik
baĢta gönderinin emniyeti ve teslim süresi olmak üzere hizmet kalitesi ölçütlerini, hizmet
sağlayıcıları tarafından yayınlanacak bilgilerin içeriğini, Ģeklini ve hizmet kalite seviyesine
iliĢkin diğer hususları belirlemeye yetkilidir.
(2) Hizmet sağlayıcılar, hizmet seviyesi taahhütlerini asgari olarak internet sitelerinde
veya Kurum tarafından belirlenebilecek diğer yöntemlerle kolay eriĢilebilir bir Ģekilde
yayımlamakla yükümlüdür.
(3) Kurum, hizmet sağlayıcılardan hizmet seviyesi taahhütlerinde değiĢiklik, iyileĢtirme
ve düzeltme yapmasını talep edebilir. Hizmet sağlayıcıları, söz konusu değiĢiklik, iyileĢtirme
ve düzeltmeleri Kurum tarafından belirtilen sürede yerine getirmekle yükümlüdür.
(4) Hizmet sağlayıcısının kusurundan kaynaklanan nedenlerle, taahhüt ettiği hizmet
kalitesi seviyesinin sağlanamaması halinde tazminat ve/veya geri ödemeye iliĢkin prosedür
hizmet sağlayıcılar tarafından yayınlanır. Kurum kullanıcı lehine olarak söz konusu
prosedürlerde değiĢiklik talep etme hakkına sahiptir.
Hizmetin kısıtlanması ya da durdurulması
MADDE 21 – (1) Ġlgili mevzuatta belirtilen mücbir sebepler dıĢında, hizmet
sağlayıcıları tarafından sunulan posta hizmetlerinin sürekli bir Ģekilde yerine getirilmesi
esastır.
(2) Hizmet sağlayıcısı, posta yoluyla gönderilmesi yasak maddeler ile kabulü Ģarta bağlı
gönderilere iliĢkin yükümlülükleri kapsamında, haberleĢmenin gizliliğine iliĢkin ilgili
mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gönderinin kabulü aĢamasında kullanıcıdan
gönderinin içeriğine iliĢkin bilgi talep edebileceği gibi kullanıcıdan gönderiyi açmasını da
isteyebilir.
(3) Hukuka aykırı ya da hileli bir faaliyetin varlığının, Kanunun 7 nci maddesindeki
posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliğine iliĢkin hükümleri ihlal etmeyecek bir Ģekilde
anlaĢılması halinde hizmet sağlayıcılar hizmeti derhal durdurarak ilgisine göre yetkili
mercilere ve/veya ilgili kolluk görevlilerine gecikmeksizin haber verir.
Kullanıcı Ģikâyetleri çözüm mekanizması
MADDE 22 – (1) Hizmet sağlayıcılar, kullanıcı Ģikâyetlerinin cevaplanmasında Ģeffaf,
hızlı ve kolay uygulanabilir bir Ģikâyet çözüm mekanizması oluĢturmak ve iĢletmekle
yükümlüdür. Kurum, gerekli görmesi halinde hizmet sağlayıcılarının kullanıcı Ģikâyetleri
çözüm mekanizmalarına yönelik asgari hususları belirleyebilir.
(2) Kullanıcı Ģikâyetleri ve bu Ģikâyetlere verilen cevaplar ile ilgili süreç hizmet
sağlayıcılar tarafından kayıt altına alınır ve bu kayıtlar güvenlik tedbirleri alınarak asgari iki
yıl muhafaza edilir.
(3) Hizmet sağlayıcılar, kullanıcı Ģikâyetlerini; kayıp, çalıntı, hasar ve geç teslim gibi
konularına göre tasnif etmekle ve talep edilmesi halinde rapor olarak Kuruma göndermekle
yükümlüdür. Kurum, gerektiğinde kullanıcı Ģikâyetlerine iliĢkin sınıflandırma konularını
belirleyebilir.
(4) Kurum, belirli bir konuya iliĢkin Ģikâyetlerin yoğunlaĢtığı ve/veya Ģikâyet
konusunun kullanıcı mağduriyetine yol açtığına kanaat getirmesi halinde, gerekli incelemeleri
yaparak konuya iliĢkin düzenleme veya denetleme yapabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Düzenleme yetkisi
MADDE 23 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanmasına iliĢkin usul ve esasları
belirlemeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
Ġdari yaptırımlar
MADDE 24 – (1) Hizmet sağlayıcısının posta hizmeti sunumuna yönelik faaliyetlerinin
ilgili mevzuata aykırılık teĢkil etmesi durumunda, söz konusu hizmet sağlayıcısına Kurum
tarafından idari yaptırımlar uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – (1) Kurum, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Tebliğ veya
Kurul Kararı ile düzenleme yapmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 16 ncı,
18 inci, 20 nci, 21 inci ve 22 nci madde hükümleri bu Yönetmeliğin yayımından altı ay sonra,
diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurulu
BaĢkanı yürütür.
[R.G. 03 Haziran 2014 – 29019]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
ĠTHALATTA GÖZETĠM UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ
(TEBLĠĞ NO: 2012/3)’DE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 2/8/2012 tarihli ve 28372 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Ġthalatta
Gözetim Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ'in (Tebliğ No: 2012/3) 1 inci maddesinde yer alan
tablo aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―
Birim Gümrük
Kıymeti
G.T.Ġ.P.
EĢyanın Tanımı
(ABD
Doları/Kg*)
Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen
merdivenlere
8431.31.00.00.00 ait olanlar (Yalnız boyu 1 m. ve üzeri asansör
50
ıĢık perdesi
veya boy fotoseli)
Kg: Brüt Ağırlık
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
[R.G. 03 Haziran 2014 – 29019]
—— • ——
‖
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 30/5/2014
KARAR NO : 2014/ÖĠB-K-49
KONU
: Gayrimenkulün özelleĢtirilmesi
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı‘nca;
1. tta Gayrimenkul A.ġ. adına kayıtlı; Ġstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlı Mahallesi,
3226 ada, 7 no.lu parseldeki 37,00 m2 yüzölçümlü Otel Alanı imarlı gayrimenkulün 4046
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ―SatıĢ‖ yöntemi ve ―Pazarlık Usulü‖ uygulanmak
suretiyle özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar
dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda Ġhale Komisyonunca;
―SatıĢa konu varlığın özelleĢtirme ihalesinde 145.000 (YüzkırkbeĢbin) Türk Lirası
bedelle en yüksek teklifi veren Ataköy Petrol Ticaret Ltd. ġti.‘ne Ġhale ġartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Ataköy Petrol Ticaret Ltd. ġti.‘nin sözleĢmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat
kaydedilmesine ve ihalenin iptaline‖ iliĢkin verilen kararın onaylanmasına,
2. ĠĢ bu Karar gereğinin ve satıĢa konu varlığın devir iĢlemlerinin Ġhale ġartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu‘nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiĢtir.
[R.G. 03 Haziran 2014 – 29019]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6360
Mersin ve Karaman illerinde tesis edilecek Mut Rüzgâr Enerjisi Santralinin yapımı
amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taĢınmazların
Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaĢtırılması; anılan
Bakanlığın 8/4/2014 tarihli ve 10853 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma
Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu‘nca 18/4/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. ARINÇ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Liste için tıklayınız.
[R.G. 04 Haziran 2014 – 29020]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6391
Basın Ġlan Kurumu Genel Kurulunda boĢ bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilciliklerinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekli listede
adları ve görevleri yazılı kiĢilerin görevlendirilmesi; 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 5
inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu‘nca 21/5/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
Ö. ÇELĠK
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
T. YILDIZ
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
ve
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
F. IġIK
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V.
Liste için tıklayınız.
[R.G. 04 Haziran 2014 – 29020]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Adalet Bakanlığından:
AÇIK CEZA ĠNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 2/9/2012 tarihli ve 28399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Açık Ceza
Ġnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Kapalı kurumda hükümlü olup, iĢlediği iddia olunan baĢka bir suçtan dolayı
haklarında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü
maddesine göre tutuklama kararı verilenler, bu durumları devam ettiği sürece açık kurumlara
ayrılamaz.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
2/9/2012
28399
[R.G. 04 Haziran 2014 – 29020]
—— • ——
TEBLĠĞLER
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No. : 2014/47
ĠĢyeri
: Konya BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım Planlama ve Raylı Sistem
Daire BaĢkanlığı
Sakarya Mahallesi Ahmet Kabaklı Caddesi No: 14
Selçuklu/KONYA
SGK Sicil No. :
0086173.042-0000007.042-1063169.042
Tespiti Ġsteyen :
Hizmet-ĠĢ Sendikası
Ġnceleme : Konya BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım Planlama ve Raylı Sistem Daire
BaĢkanlığı‘nda Bakanlığımızca yapılan incelemede; Sakarya Mah. Ahmet Kabaklı Cad. No:
14 Selçuklu/KONYA adresinde kurulu bulunan iĢyerinde tramvay ile Ģehir içi toplu taĢıma
hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan iĢlerin ĠĢkolları Yönetmeliği‘nin 15 sıra
numaralı ―TaĢımacılık‖ iĢkolunda,
Sakarya Mah. Ahmet Kabaklı Cad. No:14 Selçuklu/KONYA adresinde kurulu bulunan
iĢyerinde otobüs ile Ģehir içi toplu taĢıma hizmetlerinin yürütüldüğü, YeniĢehir Mah. Vatan
Cad. No: 2 Selçuklu/KONYA adresinde kurulu bulunan iĢyerlerinde ulaĢım, sinyalizasyon,
trafik iĢaretleri ve yol çizim iĢlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan iĢlerin ĠĢkolları
Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı ―Genel iĢler‖ iĢkolunda,
yer aldığı tespit edilmiĢtir.
Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete‘de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiĢtir.
[R.G. 04 Haziran 2014 – 29020]
—— • ——
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No. : 2014/48
ĠĢyeri
: Yöntem Kozmetik A.ġ.
Kavacık FSM Cad. Otağacı Sk. Ak ĠĢ Merkezi No: 1 K: 3-4
Beykoz/ĠSTANBUL
SGK Sicil No. :
1143564.034
Tespiti Ġsteyen :
Depo, Antrepo, Gemi Yapımı ve Deniz TaĢımacılığı Sendikası
Ġnceleme : Yöntem Kozmetik A.ġ.‘de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Kavacık
FSM Cad. Otağcı Sk. Ak ĠĢ Merkezi No: 1 K: 3-4 Beykoz/ĠSTANBUL adresinde bulunan
merkez iĢyerinde idari iĢlemlerin yapıldığı, Deri Organize Sanayi Bölgesi Dolap Cad. No: 3
K: 2 Özel Pars. Tuzla/ĠSTANBUL adresinde bulunan merkez ofisinde sipariĢlerin
paketlenmesi, depolanması ve kargoya teslim edilmesi iĢlerinin yapıldığı, Güzelyalı Mah.
Turgut Özal Bulvarı Kibritolu Sit. K: 3 Çukurova/ADANA, ATB ĠĢ Merkezi C Blok No: 43
Macunköy Yenimahalle/ANKARA, Adalet Mah. Haydar Aliyev Cad. No: 38/14
Bayraklı/ĠZMĠR, Selyeri Mah. Sagimat Top. Sit. 5. Blok No: 1 Tekkeköy/SAMSUN
adreslerinde irtibat ofislerinin bulunduğu iĢyerlerinde sipariĢlerin alındığı, satıĢların
gerçekleĢtirildiği, paketlenip müĢterilere gönderildiği, merkez ile iletiĢimin sağlandığı,
muhasebe, insan kaynakları, satın alma, müĢteri iliĢkileri, araĢtırma geliĢtirme gibi faaliyetler
gösteren iĢyerinde yürütülen asıl iĢe yardımcı iĢler olduğu, iĢverenliğin esas üretim
konusunun kozmetik ürünlerinin ticaretinin yapılması, bu nedenle yapılan iĢlerin ĠĢkolları
Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı ―Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar‖ iĢkolunda, yer aldığı
tespit edilmiĢtir.
Karar: Yöntem Kozmetik A.ġ. iĢyerlerinde yürütülen iĢlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları
Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı ―Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar‖ iĢkoluna girdiğine
ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete‘de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ
SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiĢtir.
[R.G. 04 Haziran 2014 – 29020]
—— • ——
KURUL KARARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 5868
Karar Tarihi: 29/5/2014
Kurul BaĢkanlığının 28/5/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 26/5/2014 tarih
ve 43890421-101.01.01[139-1]-15900 sayılı yazı ve ekleri incelenmiĢtir.
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların Ġzne Tabi ĠĢlemleri
ile Dolaylı Pay Sahipliğine ĠliĢkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan
değerlendirme neticesinde, Kurulun 9/5/2013 tarihli ve 5314 sayılı Kararı ile kuruluĢ izni
verilen Intesa Sanpaolo S.p.A. Ġtalya Ġstanbul Merkez ġubesine faaliyet izni verilmesine
karar verilmiĢtir.
[R.G. 04 Haziran 2014 – 29020]
—— • ——
MĠLLETLERARASI ANDLAġMA
Karar Sayısı : 2014/6427
23 Ağustos 2012 tarihinde BiĢkek‘te imzalanan ve 22/4/2014 tarihli ve 6535 sayılı
Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli ―Türk Akademisinin KuruluĢuna Dair AnlaĢma‖nın
onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 27/5/2014 tarihli ve 4618132 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu‘nca
2/6/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
F. IġIK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı V.
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
AndlaĢmayı görmek için tıklayınız.
[R.G. 05 Haziran 2014 – 29021]
—— • ——
GENELGE
BaĢbakanlıktan:
Konu : Finansal EriĢim, Finansal Eğitim,
Finansal Tüketicinin Korunması
Stratejisi ve Eylem Planları
GENELGE
2014/10
Tüketicilerin finansal ürün ve hizmetlere ulaĢabilmeleri, bu ürün ve hizmetleri bilinçli
bir Ģekilde kullanabilmeleri ve finansal piyasalarda yanlıĢ uygulamalara karĢı korunmaları,
finansal piyasaların istikrarı ve geliĢimi için büyük önem taĢımaktadır. Bu amaç
doğrultusunda alınacak tedbirlerin baĢarısı; ilgili tüm kurum ve kuruluĢların katkıları ile
hazırlanması ve uygulanmasına, etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluĢturulmasına
ve baĢta tüketiciler olmak üzere tüm paydaĢların desteğine bağlı bulunmaktadır.
Bireylerin finansal sistemle iliĢkisinde üç temel alan ön plana çıkmaktadır. Bunlar;
finansal ürün ve hizmetlere eriĢim, finansal eğitim ve finansal tüketicinin korunmasıdır.
Finansal ürün ve hizmetlere eriĢim; hane halkı ve firmaların kredi, mevduat, sigorta, ödeme
iĢlemleri gibi finansal ürün ve hizmetlere yeterli düzeyde ve uygun Ģartlarda ulaĢabilmesini ve
bunların kullanımını ifade etmektedir. Finansal eğitim; tüketici ve yatırımcıların
bilgilendirilmeleri yoluyla finansal ürünlere, kavramlara ve risklere yönelik farkındalıklarının
ve yetkinliklerinin artırılmasıdır. Finansal tüketicinin korunması; finansal ürün ve hizmetleri
arz edenler ile bunları talep edenler arasında hakkaniyetli ve adil bir alıĢveriĢ ortamını temin
etmeye yönelik düzenlemeleri ifade etmektedir.
Finansal istikrar ile ilgili olarak kurumlar arasında politikaların ve uygulamaların
koordinasyonunu sağlamak üzere, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı KHK‘nin 38‘inci maddesi ile
kurulan Finansal Ġstikrar Komitesi; Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın
baĢkanlığında, Hazine MüsteĢarı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu baĢkanlarından oluĢmaktadır.
Finansal istikrar ile arasındaki yakın iliĢki dolayısıyla bu alandaki konular, ülkemizin de
üyesi olduğu G-20 ve Finansal Ġstikrar Kurulu gündemlerine paralel olarak ülkemizde
Finansal Ġstikrar Komitesinde ele alınmaktadır.
Finansal Ġstikrar Komitesi tarafından yukarıda sayılan birbirleriyle iliĢkili finansal
konular, bütüncül bir yaklaĢımla ele alınmıĢ; ülkemiz öncelikleri, ilgili diğer paydaĢların
görüĢ ve önerileri dikkate alınarak ―Finansal EriĢim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin
Korunması Stratejisi ve Eylem Planları‖ (Strateji ve Eylem Planları) hazırlanmıĢtır.
Sözkonusu Strateji ve Eylem Planları bu Genelgenin yayımı ile uygulamaya konulacak olup
Hazine MüsteĢarlığı, BDDK ve SPK‘nın resmi internet sayfalarında yayımlanacaktır.
Strateji ve Eylem Planlarında belirlenen hedeflere, öngörülen sürede ulaĢılabilmesi için;
her bir eylem için belirlenen kurum ve kuruluĢlar; hazırlık aĢamasında olduğu gibi uygulama
aĢamasında da etkin bir iĢbirliği ve eĢgüdüm içerisinde çalıĢmaya devam edecektir. Finansal
Ġstikrar Komitesi tarafından; gerektiğinde Strateji ve Eylem Planlarında değiĢiklik
yapılabilecek, yapılan değiĢiklikler ile güncellemeler ilgili kurum ve kuruluĢlara
bildirilecektir.
Strateji ve Eylem Planlarının uygulama sürecinin izlenmesi; Finansal Ġstikrar Komitesi
sekretarya hizmetlerini yürüten Hazine MüsteĢarlığı tarafından yerine getirilecek, her bir
eylem planı için belirlenen koordinatör kuruluĢ; eylem gerçekleĢmelerini, Finansal Ġstikrar
Komitesince belirlenen dönemler itibarıyla raporlayacak, bu raporlar söz konusu Komite
tarafından değerlendirilecektir.
Strateji ve Eylem Planlarının uygulanması, bu süreçte kurumlar arası iĢbirliği ve
koordinasyonun sağlanması, bu konuda Finansal Ġstikrar Komitesi tarafından alınan kararların
yerine getirilmesi için ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluĢlarınca gereken destek ve katkı
sağlanacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
[R.G. 05 Haziran 2014 – 29021]
—— • ——
ĠLÂN
Adalet Bakanlığından:
Afyonkarahisar ĠĢ Mahkemesinin 2011/101 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
4764/1-1
[R.G. 05 Haziran 2014 – 29021]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/711 BaĢvuru Numaralı Kararı 6
Haziran 2014 Tarihli ve 29022 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 06 Haziran 2014 – 29022]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/843 BaĢvuru Numaralı Kararı 6
Haziran 2014 Tarihli ve 29022 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 06 Haziran 2014 – 29022]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/2056 BaĢvuru Numaralı Kararı 6
Haziran 2014 Tarihli ve 29022 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 06 Haziran 2014 – 29022]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/2839 BaĢvuru Numaralı Kararı 6
Haziran 2014 Tarihli ve 29022 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 06 Haziran 2014 – 29022]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/5881 BaĢvuru Numaralı Kararı 6
Haziran 2014 Tarihli ve 29022 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 06 Haziran 2014 – 29022]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/6833 BaĢvuru Numaralı Kararı 6
Haziran 2014 Tarihli ve 29022 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 06 Haziran 2014 – 29022]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 29/5/2014 Tarihli ve 2014/4705 BaĢvuru Numaralı Kararı 6
Haziran 2014 Tarihli ve 29022 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 06 Haziran 2014 – 29022]
—— • ——
TEBLĠĞ
Meslekî Yeterlilik Kurumundan:
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAĠR TEBLĠĞ
(TEBLĠĞ NO: 2014/3)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluĢturan on bir meslek
standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.
Dayanak
MADDE 2 ‒ (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu
Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete‘de
yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu
maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Yürürlük
MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu BaĢkanı yürütür.
Ek-1
Ek-2
Ek-3
Ek-4
Ek-5
Standardı
Ek-6
Standardı
Ek-7
Standardı
Ek-8
Ek-9
Standardı
Ek-10
Standardı
Ek-11
E K L E R :
Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Ambarcı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Kalite Kontrolcü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Kalite Kontrolcü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
Kalite Muayene Test ve Kontrolcüsü (Seviye 5) Ulusal Meslek
Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek
Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek
Su Sayacı Sökme Takma Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek
Standardı
[R.G. 06 Haziran 2014 – 29022 - Mükerrer]
—— • ——
YÖNETMELĠKLER
Adalet Bakanlığından:
CEZA VE TEVKĠFEVLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği
Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin
gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik
müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevli
personelin görevde yükselme ve unvan değiĢikliklerine iliĢkin usul ve esasları belirlemektir.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 2 – Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleri
ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevli personelden 5
inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değiĢikliği suretiyle
atanacakları kapsar.‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,
Kurum: Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ile eğitim merkezlerini,
Eğitim merkezi: Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerini,
Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya baĢka hizmet
sınıflarından yapılacak atamaları,
Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle
yapılacak atamalar için, görevin niteliğine göre yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı ya da
yalnızca yazılı sınavı,
Sınav kurulu: Görevde yükselme ve unvan değiĢikliği sınavlarına iliĢkin iĢlemleri
yürütmek üzere oluĢturulan kurulu,
Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki görevlerin yer aldığı grupları,
Aynı düzeyde görev: HiyerarĢi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro
unvanlarını,
Unvan değiĢikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz
edilen unvanlara iliĢkin görevlere yapılan atamaları,
Unvan değiĢikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara iliĢkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarĢik kademeler
çerçevesinde daha üst hiyerarĢi içindeki görevleri,
Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarĢik kademeler
çerçevesinde daha alt hiyerarĢi içindeki görevleri,
Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi
hükümlerine göre değerlendirilecek süreleri,
ifade eder.‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve
(2) numaralı alt bentleri ile (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―1) Ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik müdür yardımcısı,
2) Ġdare memuru, Ģef,‖
―2) Memur, santral memuru, ambar memuru, cezaevi katibi, veznedar, tahsildar,
satınalma memuru, bilgisayar iĢletmeni, veri hazırlama kontrol iĢletmeni, Ģoför.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―c) Görevde yükselme sınavlarında baĢarılı olmak,‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 7 – Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak
atamalarda aranacak özel Ģartlar aĢağıda belirtilmiĢtir:
a) Ceza infaz kurumu müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Ġdare memurluğu öğrenciliğinde geçen süre dahil, idare memuru olarak en az üç yıl
veya eğitim uzmanı, öğretmen, psikolog, sosyal çalıĢmacı, sosyolog, mühendis, tabip, diĢ
tabibi ve sayman unvanlarında toplam sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,
3) DüzenlenmiĢse, son beĢ yıla ait müfettiĢ ve kontrolör hal kağıtlarının en az yarısından
iyi not almak,
b) Denetimli serbestlik müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) ġef olarak en az üç yıl veya eğitim uzmanı, öğretmen, psikolog, sosyal çalıĢmacı,
sosyolog, mühendis, tabip, diĢ tabibi ve sayman unvanlarında toplam beĢ yıl hizmet süresi
bulunmak,
3) DüzenlenmiĢse, son beĢ yıla ait müfettiĢ ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından
iyi not almak,
c) Ġdare memurluğu kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Eğitim uzmanı, psikolog, sosyal çalıĢmacı, sosyolog, öğretmen olarak toplamda en az
üç yıl veya infaz ve koruma baĢmemuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma
memuru, memur, santral memuru, sağlık memuru, satın alma memuru, Ģoför, tahsildar,
teknisyen, bilgisayar iĢletmeni, veri hazırlama kontrol iĢletmeni ve veznedar unvanlarında
toplam beĢ yıl hizmet süresi bulunmak,
3) DüzenlenmiĢse, son beĢ yıla ait müfettiĢ ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından
iyi not almak,
d) ġef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Eğitim uzmanı, psikolog, sosyal çalıĢmacı, sosyolog, öğretmen olarak toplamda en az
üç yıl veya infaz ve koruma baĢmemuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma
memuru, memur, santral memuru, satın alma memuru, sağlık memuru, Ģoför, tahsildar,
teknisyen, bilgisayar iĢletmeni, veri hazırlama kontrol iĢletmeni ve veznedar unvanlarında
toplam beĢ yıl hizmet süresi bulunmak,
3) DüzenlenmiĢse, son beĢ yıla ait müfettiĢ ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından
iyi not almak,
e) Eğitim uzmanı ve eğitim rehberi kadrolarına atanabilmek için;
1) Öğretmen olarak en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,
f) Sayman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) En az beĢ yıl hizmet süresi bulunmak,
3) DüzenlenmiĢse, son beĢ yıla ait müfettiĢ ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından
iyi not almak,
g) Ġnfaz ve koruma baĢmemuru kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Ġnfaz ve koruma memuru unvanında en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,
3) DüzenlenmiĢse, son beĢ yıla ait müfettiĢ ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından
iyi not almak,
h) Ambar memuru, memur, cezaevi katibi, veznedar, tahsildar, Ģoför, santral memuru,
satın alma memuru, bilgisayar iĢletmeni, veri hazırlama kontrol iĢletmeni kadrolarına
atanabilmek için;
1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,
gerekir.‖
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün baĢlığı ―Görevde Yükselme
Sınavlarına ĠliĢkin Esaslar‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Sınav Ģartı
Madde 10 – Ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik müdür yardımcısı ve idare
memuru kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer
kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda baĢarılı olmaları
gerekir.‖
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Duyuru ve baĢvuru
Madde 11 – Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınav
tarihinden en az bir ay önce duyurulur. Ġlan edilen kadrolar için belirlenen baĢvuru tarihinin
son günü itibarıyla aranan nitelikleri taĢıyan personel, baĢvuru Ģartlarını taĢıdığı farklı unvanlı
kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen Ģekilde baĢvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde
bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da
sınava katılmaları mümkündür.
BaĢvuru Ģartlarını taĢıdığı tespit edilen adaylar, Genel Müdürlüğün resmi internet
sitesinde ilan edilir‖
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Yazılı sınav
Madde 12 – Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve
YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme
Ġdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir.
Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda baĢarılı sayılmak
için en az yetmiĢ puan almak gerekir.
Yazılı sınav aĢağıdaki konulardan oluĢur;
a) Alan bilgisi,
b) T.C. Anayasası,
c) Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi,
ç) Ġnsan hakları ve demokrasi,
d) Türk dil bilgisi ve yazıĢma kuralları,
e) Etik davranıĢ ilkeleri,
f) Genel kültür ve genel yetenek,
Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teĢebbüs edenlerin, sınav
kağıtlarına belirtici iĢaret koyanların, baĢvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu
anlaĢılanların veya gerekli Ģartları taĢımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz
sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmıĢ olanların onayları iptal edilir. Ayrıca
personel hakkında adli ve idari yönden iĢlem yapılır.
Sınava girecek aday yerine baĢka bir kiĢinin sınava girdiğinin anlaĢılması halinde,
sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmıĢ olanların onayları iptal
edilir. Ayrıca personel hakkında adli ve idari yönden iĢlem yapılır.
Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren beĢ iĢ günü içerisinde,
sınav kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir.
Sınav kurulu bu itirazları, sınavı yapan kuruma iletir. Kurum on gün içinde gerekli
incelemeyi yaparak sonucunu sınav kuruluna bildirir. Sınav kurulu itiraz üzerine verilen
kararı ilgiliye tebliğ eder. Ġtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.‖
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Sözlü sınav
Madde 13 – Ceza infaz kurumu müdürlüğü, denetimli serbestlik müdür yardımcılığı ve
idare memurluğu için yapılan yazılı sınavda baĢarılı olanlardan sınavda en yüksek puan alan
adaydan baĢlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beĢ katına kadar aday sözlü sınava
çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. Ġlgili
personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi (30 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranıĢlarının göreve uygunluğu (20 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı (10 puan),
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiĢ olduğu
puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.
Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiĢ puan alanlar baĢarılı sayılır.‖
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinden sonra gelen ―DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Sınavına ĠliĢkin Esaslar‖ ibaresi
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Sınav sonuçlarının açıklanması ve baĢarı sıralaması
Madde 14 – Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boĢ kadro sayısı kadar atama
yapılmasında baĢarı puanı esas alınır. BaĢarı puanı, ceza infaz kurumu müdürlüğü, denetimli
serbestlik müdür yardımcılığı ve idare memurluğu kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü
sınavın aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak
suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. BaĢarı
puanlarının eĢitliği halinde sözlü sınav yapılan kadrolarda sırasıyla; yazılı sınavı yüksek
olana, daha üst öğrenimi bitirmiĢ olana, hizmet süresi fazla olana; sadece yazılı sınav yapılan
kadrolarda ise sırasıyla; daha üst öğrenimi bitirmiĢ olana, hizmet süresi fazla olana, üst
öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.
Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde, görevde yükselme sınavında baĢarılı
olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personel, baĢarı
sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
Ġlgililer, baĢarı sıralamasının Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmasından
itibaren beĢ iĢ günü içerisinde, yazılı olarak sınav kuruluna itiraz edebilir. Sınav kurulu bu
itirazları, beĢ iĢ günü içerisinde sonuçlandırarak ilgilisine tebliğ eder. Ġtiraz üzerine verilen
kararlar idari yönden kesindir.‖
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Görevde yükselme suretiyle atama iĢlemleri
Madde 15 – Atanmaya hak kazanan personel, baĢarı listesinin kesinleĢmesinden sonra
puan sıralamasına göre atanır.
Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda ise baĢarı puanı esas alınarak ilgili
personelin atamaları yapılır.
Duyurulan kadrolardan;
a) Atama Ģartlarını taĢımaması nedeniyle sınavlarının geçersiz sayılması veya bu
sebeple atama iĢleminin iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi
içinde baĢlamaması ya da atanma hakkından vazgeçmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, baĢka unvanlı kadrolara ya da
baĢka bir kuruma naklen atama yapılması,
sebepleriyle boĢ kalan veya boĢalan kadrolara, baĢarı sıralamasının ilan edildiği tarihten
itibaren altı aylık süreyi aĢmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
iliĢkin duyuruya kadar yedekler arasından baĢarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile baĢarısız olan veya
yedeklerden altı aylık süreyi aĢmamak üzere müteakip sınava iliĢkin duyuruya kadar
atanmamıĢ olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı
unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara tabidir.
Görevde yükselme veya unvan değiĢikliği suretiyle baĢka kadrolara atananlar,
10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur
Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde sayılan mazeretleri dıĢında iki yıl süreyle baĢka yere
naklen atanamazlar. Bu kiĢiler atanma tarihinden önceki mazeretlerine dayanarak naklen
atanma talebinde bulunamazlar.‖
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Sınav kurulu ve görevleri
Madde 16 – Sınav kurulu Genel Müdür tarafından belirlenir. Kurul, en az biri personel
biriminde görevli beĢ asıl ve beĢ yedek üyeden oluĢur. Kurulun baĢkanlığını Genel Müdür
veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısı yapar. Sınav kurulunu teĢkil eden üyeler
görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle
daha düĢük seviyede olamazlar.
Sınav kurulu üyeleri eĢlerinin, ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımlarının sınavlarında
görev alamaz. Bunların yerine yedek üye görevlendirilir.
Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı ve itirazlarının
sonuçlandırılması ile sınavlara iliĢkin diğer iĢleri yürütür.
Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.‖
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddeden önce gelmek üzere ―DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM Unvan DeğiĢikliğine ĠliĢkin Usul ve Esaslar‖ ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirmiĢtir.
“Madde 22 – Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde
mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara iliĢkin görevlere atanmaları, sözlü
sınava iliĢkin hükümler hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde yapılacak unvan değiĢikliği sınavındaki baĢarı sırasına göre yapılır.
Unvan değiĢikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine iliĢkin
konularda yazılı olarak yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim
durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmıĢ olma Ģartı aranmaz.
Unvan değiĢikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli
baĢvurabilir.
Unvan değiĢikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiĢ puan alanlar baĢarılı
sayılır.
Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiĢ olanlar, unvan
değiĢikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.‖
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki
madde eklenmiĢtir.
“Engellilerin sınavları
Madde 22/A – Gerekli Ģartları taĢıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda
bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için Genel Müdürlükçe gerekli tedbirler
alınır.‖
MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
[R.G. 07 Haziran 2014 – 29023]
—— • ——
Kamu Ġhale Kurumundan:
DANIġMANLIK HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan
DanıĢmanlık Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasına (i) bendinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki bent eklenmiĢtir.
―j) Endeks: Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt Ġçi Üretici Fiyat
Endeksini (YĠ-ÜFE),‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 8 – (1) Ġdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat
öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karĢılığı elden yapılır.
(2) EKAP üzerinden tebligat, Elektronik Ġhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas
ve usuller çerçevesinde gerçekleĢtirilir.
(3) Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle birinci fıkrada belirtilen yöntemler
kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
sayılan diğer yöntemlere baĢvurulur.
(4) Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ
tarihi sayılır.
(5) Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu Ģekilde yapılan
tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit iĢleminin gerçekleĢmiĢ
kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmıĢ olması
yeterlidir. Tebligatın, teyit iĢlemi ile bildirim tarihini kapsayacak Ģekilde ayrıca
belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmıĢ sayılır ve Tebligat
Kanununun usule aykırı tebliğe iliĢkin hükümleri uygulanır.
(6) Ġdare tarafından ortak giriĢimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar
çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın
yabancı istekli olduğu ortak giriĢimlerde tebligatın imza karĢılığı elden yapılamaması halinde;
a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,
b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu
isteklilerden herhangi birine,
tebligat yapılır.
(7) Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazıĢmalarda
elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, idare tarafından dokümanın posta veya kargo
yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya iliĢkin talepler faksla veya
postayla bildirilebilir.‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
―Türkiye Ġstatistik Kurumu aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G
satırındaki endeks)‖ ibaresi ―endeks‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aĢağıdaki birinci fıkra eklenmiĢ,
diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiĢ ve mevcut beĢinci fıkrada yer alan ―dekont‖
ibaresinden sonra gelmek üzere ―ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kiĢiye
ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi‖ ibaresi eklenmiĢtir.
― (1) Ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınabilmesi için adına doküman
satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢiler ile Türkiye
Cumhuriyeti vatandaĢı gerçek kiĢilerin EKAP‘a kayıtlı olması zorunludur. Ortak giriĢimlerde
ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢi ve Türkiye Cumhuriyeti
vatandaĢı gerçek kiĢi ortakların tamamının bu koĢulu sağlaması gerekir.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer
alan ―gönderilir veya imza karĢılığı elden tebliğ edilir.‖ ibareleri, ―bildirim ve tebligat esasları
çerçevesinde gönderilir.‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bentlerinde yer alan ―Türkiye Ġstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks
Sonuçları Tablosunun ―Genel‖ sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı)‖ ibareleri yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıĢtır.
―(6) ĠĢ deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;
a) ĠĢ bitirme ve iĢ durum belge tutarları tam olarak,
b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beĢte bir oranında,
dikkate alınır.‖
―(8) Yapım iĢi kontrollüğü ve yapı denetimine iliĢkin danıĢmanlık hizmet alımı
ihalelerinde, gerçek kiĢilerce denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle yapım iĢlerinden
alınan iĢ deneyim belge tutarları 1/50 oranında dikkate alınır.‖
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bentlerinde geçen ―Türkiye Ġstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks
Sonuçları Tablosunun ―Genel‖ sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı)‖ ibareleri ile ikinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmıĢ, üçüncü ve beĢinci fıkrasında yer alan ―ve ikinci fıkranın (b)
bentlerine‖ ibaresi ―fıkranın (b) bendine‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―, son
baĢvuru ve‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer
alan ―son baĢvuru ve/veya‖ ibareleri yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aĢağıdaki ek madde eklenmiĢtir.
“ĠĢ deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi
EK MADDE 1 – (1) ĠĢ deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluĢlar
tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iĢ deneyim belgelerinin EKAP
üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.
(2) Ġlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki
ihalelere iliĢkin olup EKAP‘a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiĢ bulunan iĢ
deneyim belgelerinin asıllarının 1/7/2015 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim
edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda;
EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının
da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir Ģerh düĢülür ve eski belge
dosyasında muhafaza edilir.
(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen
iĢ deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu
1/7/2015 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iĢ deneyimini tevsik için kullanılamaz.
(4) Ġlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya
istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iĢ deneyim
belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.‖
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK002.1/D sayılı Ön Yeterlik
Ġlan Formunun 1 numaralı dipnotunda yer alan ―dekontu‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―ve
adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kiĢiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası
bilgisi‖ ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK003.0/D sayılı Ön Yeterlik
Dokümanının Satın Alındığına ĠliĢkin Form Ek-A‘daki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK003.1/D sayılı EKAP
Üzerinden e-imza Kullanılarak Ön Yeterlik Dokümanının Ġndirilmesine ĠliĢkin Form EkB‘deki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK012.0/D sayılı Ön Yeterlik
Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine ĠliĢkin Formda,
KĠK013.0/D sayılı Kısa Listede Yer Alan Adaylara Davet Mektubu Gönderilmesine ĠliĢkin
Formda, KĠK018.1/D sayılı Teknik Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun
Bildirilmesine ĠliĢkin Formda, KĠK018.2/D sayılı Teknik Değerlendirmede BaĢarılı Olanların
Mali Tekliflerin Açılacağı Komisyon Toplantısına Davet Edilmesine ĠliĢkin Formda,
KĠK022.0/D sayılı KesinleĢen Ġhale Kararı Formunda, KĠK023.0/D sayılı Ġptal Edilen Ġhale
Kararının Bildirilmesi Formunda, KĠK023.1/D sayılı Bütün BaĢvuruların veya Tekliflerin
Reddedilmesi Sebebiyle Ġhalenin Ġptal Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan, ―elektronik
posta yoluyla‖ ibareleri ―EKAP üzerinden‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve anılan standart formların
(1) numaralı dipnotlarında yer alan ―Elektronik posta veya‖ ibareleri yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK014.0/D Ön Yeterlik
BaĢvuru Mektubu Örneği Formunun 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK014.0/D sayılı Ön Yeterlik
BaĢvuru Mektubu Örneği Formu, KĠK015.0/D sayılı Götürü Bedel Teklif Mektubu Formu ile
KĠK016.1/D sayılı Birim Fiyat Teklif Mektubu Formunda yer alan ―Tebligat Adresi‖ ibareleri
―Adresi‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ, ―Elektronik posta adresi (varsa)‖ ibaresi ile 4 üncü madde ve
(2) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıĢ ve diğer maddeler ve dipnotlar buna göre teselsül
ettirilmiĢtir.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK024.0/D sayılı Ġhale
Üzerinde Kalan Ġsteklinin SözleĢmeye Davet Edilmesine ĠliĢkin Formda yer alan, ―Bu mektup
_ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiĢtir/iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla
gönderilmiĢtir].‖ ibaresi ―Bu yazı _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiĢtir/iadeli
taahhütlü posta yoluyla/EKAP üzerinden/faksla gönderilmiĢtir].‖ Ģeklinde ―elektronik posta
yoluyla‖ ibaresi ―EKAP üzerinden‖ Ģeklinde, (1) numaralı dipnot ―Faksla yapılan bildirimler,
aynı gün idare tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkmak suretiyle teyit
edilecektir.‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK025.0/D sayılı ĠĢ Ortaklığı
Beyannamesi Formu Ek-C‘deki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK026.0/D sayılı
Konsorsiyum Beyannamesi Formu Ek-Ç‘deki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK040.2/D numaralı standart
form yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2‘de yer alan DanıĢmanlık Hizmet
Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik ġartnamesinin; 1.1 inci maddesinin (d) bendi ile
(1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıĢ, 4.3 üncü maddesine ait dipnotun iki numaralı
açıklamasında yer alan ―Ön yeterlik doküman posta veya kargo yoluyla satın alınmasına
iliĢkin talep yazısı, doküman bedelinin Ġdarenin hesabına yatırıldığına iliĢkin dekont ile
birlikte ihale tarihinden en az beĢ gün önce Ġdareye faks veya posta yoluyla bildirilir.‖ ibaresi
―Ön yeterlik dokümanının bu Ģekilde satın alınabilmesi için adına doküman satın alınacak
gerçek/tüzel kiĢiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının,
doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına iliĢkin dekont ile birlikte ihale tarihinden
en az beĢ gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.‖ Ģeklinde, 6
ncı maddesi de aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 6 – Bildirim ve tebligat esasları
6.1. Ġdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak
EKAP üzerinden veya imza karĢılığı elden yapılır.
6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik Ġhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen
esas ve usuller çerçevesinde gerçekleĢtirilir.
6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler
kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
sayılan diğer yöntemlere baĢvurulur.
6.4. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ
tarihi sayılır.
6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu Ģekilde yapılan
tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit iĢleminin gerçekleĢmiĢ
kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmıĢ olması
yeterlidir. Tebligatın, teyit iĢlemi ile bildirim tarihini kapsayacak Ģekilde ayrıca
belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmıĢ sayılır ve Tebligat
Kanununun usule aykırı tebliğe iliĢkin hükümleri uygulanır.
6.6. Ġdare tarafından ortak giriĢimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar
çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın
yabancı istekli olduğu ortak giriĢimlerde tebligatın imza karĢılığı elden yapılamaması halinde;
a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,
b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu
isteklilerden herhangi birine,
tebligat yapılır.
6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazıĢmalarda
elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, 4.3 üncü maddede ihale dokümanın posta veya
kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya iliĢkin talepler faksla
veya postayla bildirilebilir.‖
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2‘de yer alan DanıĢmanlık Hizmet
Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik ġartnamesinin 11.1 inci maddesi yürürlükten
kaldırılmıĢ ve 11.2 nci maddesinde yer alan ―fıkrası‖ ibaresi ―fıkrasının (h), (i) ve (j) bentleri‖
Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve maddeler buna göre teselsül ettirilmiĢtir.
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3‘de yer alan DanıĢmanlık Hizmet
Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 1.1 inci maddesinin (d) bendi ile (1)
numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıĢ ve 5 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 5 – Bildirim ve tebligat esasları
5.1. Ġdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak
EKAP üzerinden veya imza karĢılığı elden yapılır.
5.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik Ġhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen
esas ve usuller çerçevesinde gerçekleĢtirilir.
5.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 5.1 inci maddede belirtilen yöntemler
kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
sayılan diğer yöntemlere baĢvurulur.
5.4. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ
tarihi sayılır.
5.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu Ģekilde yapılan
tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit iĢleminin gerçekleĢmiĢ
kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmıĢ olması
yeterlidir. Tebligatın, teyit iĢlemi ile bildirim tarihini kapsayacak Ģekilde ayrıca
belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmıĢ sayılır ve Tebligat
Kanununun usule aykırı tebliğe iliĢkin hükümleri uygulanır.
5.6. Ġdare tarafından ortak giriĢimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar
çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın
yabancı istekli olduğu ortak giriĢimlerde tebligatın imza karĢılığı elden yapılamaması halinde;
a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,
b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu
isteklilerden herhangi birine,
tebligat yapılır.
5.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazıĢmalarda
elektronik ortam ve faks kullanılamaz.‖
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4‘de yer alan DanıĢmanlık Hizmet Alımlarına
Ait Tip SözleĢmesinin 49.2 nci maddesindeki ―Devlet Ġstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık
toptan eĢya fiyat endeksine‖ ibaresi ―endekse‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğe aĢağıdaki geçici 12 nci madde eklenmiĢtir.
“GeçiĢ hükümleri
GEÇĠCĠ MADDE 12 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya
yazılı olarak duyurusu yapılmıĢ olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte
yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu maddeyi yürürlüğe
koyan Yönetmeliğin 9, 10, 16, 23 ve 25 inci maddelerinde yer alan hükümler ilan veya
duyuru tarihlerine bakılmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.‖
MADDE 27 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1, 3, 6 ve 8 inci maddeleri 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde,
b) 7 ve 21 inci maddeleri 19/8/2014 tarihinde,
c) 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 ve 24 üncü maddeleri 1/1/2015 tarihinde,
ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Ġhale Kurumu BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
4/3/2009
27159 (Mükerrer)
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
13/7/2009
27277
210/1/2010
27458
34/3/2010
27511
416/3/2011
27876
520/4/2011
27911
616/7/2011
27996
715/7/2012
28354
813/4/2013
28617
924/9/2013
28775
1028/11/2013
28835
Ekleri için tıklayınız.
[R.G. 07 Haziran 2014 – 29023]
—— • ——
Kamu Ġhale Kurumundan:
HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan
Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ğ)
bendinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki bent eklenmiĢtir.
―h) Endeks: Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt Ġçi Üretici Fiyat
Endeksini (YĠ-ÜFE),‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 6 – (1) Ġdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat
öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karĢılığı elden yapılır.
(2) EKAP üzerinden tebligat, Elektronik Ġhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas
ve usuller çerçevesinde gerçekleĢtirilir.
(3) Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle birinci fıkrada belirtilen yöntemler
kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
sayılan diğer yöntemlere baĢvurulur.
(4) Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ
tarihi sayılır.
(5) Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu Ģekilde yapılan
tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit iĢleminin gerçekleĢmiĢ
kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmıĢ olması
yeterlidir. Tebligatın, teyit iĢlemi ile bildirim tarihini kapsayacak Ģekilde ayrıca
belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmıĢ sayılır ve Tebligat
Kanununun usule aykırı tebliğe iliĢkin hükümleri uygulanır.
(6) Ġdare tarafından ortak giriĢimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar
çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın
yabancı istekli olduğu ortak giriĢimlerde tebligatın imza karĢılığı elden yapılamaması halinde;
a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,
b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu
isteklilerden herhangi birine,
tebligat yapılır.
(7) Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazıĢmalarda
elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, idare tarafından dokümanın posta veya kargo
yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya iliĢkin talepler faksla veya
postayla bildirilebilir.‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
―Türkiye Ġstatistik Kurumu aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G
satırındaki endeks)‖ ibaresi ―endeks‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Ġhale konusu iĢte çalıĢacak personele iliĢkin yemek, yol gibi maliyetlerin teklif fiyatına
dahil edilmesinin öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; bu maliyetlerin brüt
tutarları da eklenir.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aĢağıdaki birinci fıkra eklenmiĢ,
mevcut dördüncü fıkrasına ―dekont‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―ve adına ihale
dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kiĢiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi‖
ibaresi eklenmiĢ ve fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiĢtir.
―(1) Ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınabilmesi için adına doküman
satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢiler ile Türkiye
Cumhuriyeti vatandaĢı gerçek kiĢilerin EKAP‘a kayıtlı olması zorunludur. Ortak giriĢimlerde
ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢi ve Türkiye Cumhuriyeti
vatandaĢı gerçek kiĢi ortakların tamamının bu koĢulu sağlaması gerekir.‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer
alan ―gönderilir veya imza karĢılığı elden tebliğ edilir‖ ibareleri, ―bildirim ve tebligat esasları
çerçevesinde gönderilir.‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bentlerinde yer alan ―Türkiye Ġstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks
Sonuçları Tablosunun ‗Genel‘ sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı)‖ ibareleri yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıĢ, üçüncü ve beĢinci fıkralarında yer alan ―ve
ikinci‖ ibareleri yürürlükten kaldırılmıĢtır.
―(1) ĠĢ deneyimini gösteren belgelerdeki iĢ deneyim tutarı; sözleĢmenin yapıldığı aydan
bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki
aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.‖
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―, ihale
usulüne göre son baĢvuru ve/veya‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Ġhale üzerinde bırakılan istekliden sözleĢme imzalanmadan önce, teklif fiyatının
sınır değere eĢit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6‘sı, sınır değerin altında
olması halinde ise yaklaĢık maliyetin % 9‘u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif
verilmesine imkan tanınan ihalelerde, tek bir sözleĢmeye konu olacak kısımların herhangi
birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında
olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuĢ
olduğu kısma veya kısımlara iliĢkin yaklaĢık maliyetin % 9‘u, sözleĢmeye konu diğer kısma
veya kısımlara iliĢkin teklif fiyatının ise % 6‘sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı
kadar kesin teminat alınır.‖
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi baĢlığı ile beraber aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Sınır değer ve aĢırı düĢük teklifler
MADDE 59 – (1) Ġhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum
tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.
(2) Ġhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden
açıklama isteneceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olan teklifler ihale
komisyonunca aĢırı düĢük teklif olarak tespit edilir. Bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından
belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileĢenler ile ilgili ayrıntılar
yazılı olarak istenir. Ġhale komisyonu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin iĢin yerine getirilmesinde kullanacağı
avantajlı koĢullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aĢırı düĢük teklifleri
değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı
açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Ġhale komisyonunca reddedilmeyen
teklifler geçerli teklif olarak belirlenir.
(3) Ġhale ilanında ve dokümanında ihalenin, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağının belirtilmesi halinde; ihale, ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılır. Ancak Kanunun 20 nci maddesi uyarınca belli istekliler
arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ve niteliği gereği aĢırı düĢük teklif sorgulaması
yapılamayacağı Kurumca belirlenen konularda yapılacak alımlarda, ihalenin aĢırı düĢük teklif
açıklaması istenmeksizin sonuçlandırılacağının ihale ilanında ve dokümanında belirtilmesi
zorunludur.
(4) YaklaĢık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eĢik değerin yarısına kadar
olan ihalelerde, ihale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin
reddedileceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilir.‖
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ ve maddeye aĢağıdaki üçüncü fıkra eklenmiĢtir.
―(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği
ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düĢük fiyat olması
durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde;
a) Vergi matrahının/mali zararın net satıĢlar tutarına oranının büyüklüğü,
b) Ġsteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede tüzel kiĢiliğinin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait iĢ deneyim belgesi kullanılmıĢ ise bu ortağının, ihale ilan/davet
tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan ve Kanuna göre sözleĢmeye bağlanmıĢ olan hizmet
iĢlerine ait sözleĢme tutarları toplamının düĢüklüğü,
c) Ġsteklinin korumalı iĢ yerine sahip olması,
ç) Faaliyet süresinin uzunluğu,
kriterleri, sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eĢitliğin
bozulmaması durumunda sonraki kritere baĢvurulur.‖
―(3) Birinci fıkranın (a) bendindeki kriter, iĢletme hesabı esasına göre defter tutan
istekliler için vergi matrahı/mali zararın gayrisafi satıĢ hasılatı tutarına oranı Ģeklinde
uygulanacak, aynı fıkranın (b) bendine göre yapılacak değerlendirmede KĠK028.0/H nolu
standart forma göre düzenlenecek yazılı beyan esas alınacaktır.‖
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan ―son baĢvuru ve/veya‖ ibareleri yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki
Ek-1 inci madde eklenmiĢtir.
“ĠĢ bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi
EK MADDE 1 – (1) ĠĢ bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluĢlar
tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iĢ bitirme belgelerinin EKAP
üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.
(2) Ġlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki
ihalelere iliĢkin olup EKAP‘a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiĢ bulunan iĢ
bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2015 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim
edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda;
EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının
da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir Ģerh düĢülür ve eski belge
dosyasında muhafaza edilir.
(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen
iĢ bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu
1/7/2015 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iĢ deneyimini tevsik için kullanılamaz.
(4) Ġlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya
istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iĢ bitirme belgelerinin
EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.‖
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK002.1/H sayılı Açık Ġhale
Usulü Ġlan Formu, KĠK002.2/H sayılı Belli Ġstekliler Arasında Ġhale Usulü Ön Yeterlik Ġlan
Formu, KĠK002.3/H sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) bentlerine göre
Pazarlık Usulüyle Yapılan Ġhale Ġlanı Formu ile KĠK002.4/H sayılı 4734 sayılı Kanunun 21
inci maddesinin (b)/(c)/(f) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan Ġhale Ġlanı Formunun (1)
numaralı dipnotunda yer alan ―dekontu‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―ve adına ihale
dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kiĢiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi‖
ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK004.0/H sayılı Ön
Yeterlik/Ġhale Dokümanının Satın Alındığına ĠliĢkin Form Ek-A‘daki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK004.1/H sayılı EKAP
Üzerinden e-imza Kullanılarak Ön Yeterlik/Ġhale Dokümanının Ġndirildiğine ĠliĢkin Form EkB‘deki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK012.0/H sayılı Ön Yeterlik
Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Sonucun
Bildirilmesine ĠliĢkin Formu, KĠK013.0/H sayılı Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli
Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu, KĠK014.1/H
sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan
Ġhalelerde Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Ġsteklilere Sonucun Bildirimi ve
Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu, KĠK014.2/H sayılı 4734 sayılı Kanunun 21
inci maddesinin (a), (d) ve (e) Bentlerine Göre Yapılan Ġhalelerde Teknik GörüĢme
Sonucunda ġartları Sağlamayanlara Bildirim Formu, KĠK014.3/H sayılı 4734 sayılı Kanunun
21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile Yapılan Ġhalelerde
Ġsteklilerin Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine ĠliĢkin Formu, KĠK014.4/H sayılı
Pazarlık Usulü ile Yapılan Ġhalelerde Ġsteklilerin Son Yazılı Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet
Edilmelerine ĠliĢkin Formda, KĠK019.1/H sayılı KesinleĢen Ġhale Kararının Bildirilmesine
ĠliĢkin Formu, KĠK019.2/H sayılı Ġhale Ġptal Kararının Bildirilmesi Formu, KĠK019.3/H sayılı
Bütün BaĢvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle Ġhalenin Ġptal Kararının
Bildirilmesi Formu ile KĠK020.0/H sayılı Ġhale Üzerinde Kalan Ġsteklinin SözleĢmeye Davet
Edilmesine ĠliĢkin Formunda yer alan ―elektronik posta yoluyla‖ ibareleri ―EKAP üzerinden‖
Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve anılan standart formların (1) numaralı dipnotlarında yer alan
―Elektronik posta yoluyla veya‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK012.1/H sayılı 4734 sayılı
Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Göre Yapılan Ġhalelerde Yeterlik
Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Ġsteklilere Sonucun Bildirilmesine ĠliĢkin Formda
yer alan ―elektronik posta yoluyla‖ ibaresi ―EKAP üzerinden‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve anılan
standart formun (1) numaralı dipnotunda yer alan ―Elektronik posta veya‖ ibaresi yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK015.1/H sayılı Belli
Ġstekliler Arasında Ġhale Usulünde Ön Yeterlik/Pazarlık Usulünde Yeterlik BaĢvuru Mektubu
Formunun 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK015.2/H sayılı Götürü
Bedel Teklif Mektubu Formunun 2 nci maddesinde yer alan ―Son baĢvuru ve‖ ibaresi
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK015.1/H sayılı Belli
Ġstekliler Arasında Ġhale Usulünde Ön Yeterlik/Pazarlık Usulünde Yeterlik BaĢvuru Mektubu
Formu, KĠK015.2/H sayılı Götürü Bedel Teklif Mektubu Formu ile KĠK015.3/H sayılı Birim
Fiyat Teklif Mektubu Formunda yer alan ―Tebligat Adresi‖ ibareleri ―Adresi‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢ, ―Elektronik posta adresi (varsa)‖ ibareleri ile 4 üncü maddeleri ve (2) numaralı
dipnotları yürürlükten kaldırılmıĢ ve diğer madde ve dipnotlar buna göre teselsül ettirilmiĢtir.
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK020.0/H sayılı Ġhale
Üzerinde Kalan Ġsteklinin SözleĢmeye Davet Edilmesine ĠliĢkin Formunda yer alan ―ihalesi‖
ibaresi ―iĢine ait ihale‖ ve ―ihale bedelinin % 6‘sı oranında‖ ibaresi ―Hizmet Alımı Ġhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK022.0/H sayılı ĠĢ Ortaklığı
Beyannamesi Formu Ek-C‘deki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘de yer alan KĠK023.0/H sayılı
Konsorsiyum Beyannamesi Formu Ek-Ç‘deki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1‘ine Ek-D‘deki KĠK028.0/H sayılı
Yükleniminde Bulunulan Hizmet Alımı SözleĢmelerine ĠliĢkin Form eklenmiĢtir.
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2‘sinde yer alan Açık Ġhale Usulü ile Ġhale
Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartname, Ek-3‘ünde yer alan Belli
Ġstekliler Arasında Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön
Yeterlik ġartnamesi, Ek-4‘ünde yer alan Belli Ġstekliler Arasında Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartname, Ek-5‘inde yer alan 4734 sayılı
Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü Ġle Ġhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartname ile Ek-6‘sında yer alan 4734 sayılı
Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü Ġle Ġhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin, 1.1 inci maddesinin (d) bendi ile (1)
numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıĢ, 4.3 üncü maddesine ait dipnotun (2) numaralı
açıklamasında yer alan ―Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına iliĢkin talep
yazısı, doküman bedelinin Ġdarenin hesabına yatırıldığına iliĢkin dekont ile birlikte ihale
tarihinden en az beĢ gün önce Ġdareye faks veya posta yoluyla bildirilir.‖ ibaresi ―Dokümanın
bu Ģekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kiĢiye ait
TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin
idarenin hesabına yatırıldığına iliĢkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beĢ gün önce
idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.‖ Ģeklinde, anılan ġartnamelerin 6
ncı maddeleri de aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 6 – Bildirim ve tebligat esasları
6.1. Ġdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak
EKAP üzerinden veya imza karĢılığı elden yapılır.
6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik Ġhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen
esas ve usuller çerçevesinde gerçekleĢtirilir.
6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler
kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
sayılan diğer yöntemlere baĢvurulur.
6.4. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ
tarihi sayılır.
6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu Ģekilde yapılan
tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit iĢleminin gerçekleĢmiĢ
kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmıĢ olması
yeterlidir. Tebligatın, teyit iĢlemi ile bildirim tarihini kapsayacak Ģekilde ayrıca
belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmıĢ sayılır ve Tebligat
Kanununun usule aykırı tebliğe iliĢkin hükümleri uygulanır.
6.6. Ġdare tarafından ortak giriĢimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar
çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın
yabancı istekli olduğu ortak giriĢimlerde tebligatın imza karĢılığı elden yapılamaması halinde;
a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,
b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu
isteklilerden herhangi birine,
tebligat yapılır.
6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazıĢmalarda
elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu Ģartnamenin 4.3 üncü maddesinde ihale
dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın
almaya iliĢkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.‖
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2‘de yer alan Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale
Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 25 inci maddesinin (30)
numaralı dipnotunda yer alan 25.3.1 inci maddesinin sonuna ―Ayrıca kıst ay/artık gün sayısı
ile bu süre içerisinde kaç gün yol ve yemek bedeli verileceği de burada belirtilecektir.‖ ibaresi
eklenmiĢ, aynı dipnotta yer alan 25.3.2 nci maddesinin baĢlığı ―25.3.2. Yemek ve yol
giderleri:‖ olarak değiĢtirilmiĢ ve aynı dipnotta yer alan ―Giyecek gideri sadece ayni olarak
öngörülebilecektir.‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2‘de yer alan Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale
Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 33 üncü maddesi baĢlığı ile
birlikte aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve bu maddeye aĢağıdaki (33.1) numaralı dipnot
eklenmiĢtir.
“Madde 33 – Sınır değer
33.1. Ġhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından
belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.
33.2. ………………………………33.1‖
―33.1 Bu madde idare tarafından aĢağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçeneklerden biri
seçilerek düzenlenecektir. Ancak yaklaĢık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen
eĢik değerin yarısına eĢit ve bunun üzerinde olan ihalelerde (III) numaralı seçenek
kullanılamaz.
(I) Ġhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Ġhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin
sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 inci maddede yer alan hüküm
uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.
(II) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre
açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri
aĢırı düĢük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen
kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileĢenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak
ister. Ġhale komisyonu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin iĢin yerine getirilmesinde kullanacağı
avantajlı koĢullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aĢırı düĢük teklifleri
değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı
açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. Ġhale komisyonunca reddedilmeyen
teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. Ġhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır
değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 inci maddede yer alan hüküm uyarınca
hesaplanan tutar üzerinden alınır.
(III) Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38
inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.‖
MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2‘de yer alan Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale
Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 35.2 nci maddesinin (35)
numaralı dipnotunda yer alan (1) ve (2) numaralı açıklamalar aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ
ve (3) numaralı açıklama yürürlükten kaldırılmıĢtır.
―(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği
ihalelerde, maddeye ―Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin
birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı
teklif belirlenir. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eĢitliğin bozulmaması durumunda
sonraki kritere baĢvurulur.‖ ibaresi yazılacaktır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dıĢı unsurlar da dikkate
alınarak belirlenmesi halinde maddeye ―teklif fiyatı daha düĢük olan isteklinin teklifi
ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Teklif fiyatlarının eĢit olması
halinde ise 35.1.1 inci maddesindeki fiyat dıĢı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak
ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.‖ ibaresi yazılacaktır.‖
MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2‘de yer alan Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale
Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 40.1 inci maddesi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―40.1. Ġhale üzerinde bırakılan istekliden sözleĢme imzalanmadan önce, teklif fiyatının
sınır değere eĢit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6‘sı, sınır değerin altında
olması halinde ise yaklaĢık maliyetin %9‘u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif
verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleĢmeye konu olacak kısımların herhangi
birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında
olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuĢ
olduğu kısma veya kısımlara iliĢkin yaklaĢık maliyetin %9‘u, sözleĢmeye konu diğer kısma
veya kısımlara iliĢkin teklif fiyatının ise %6‘sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı
kadar kesin teminat alınır.‖
MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3‘te yer alan Belli Ġstekliler Arasında Ġhale
Usulü Ġle Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik ġartnamesinin 10.1
inci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢ ve 10.2 nci maddesinde yer alan ―fıkrası‖ ibaresi
―fıkrasının (h), (i) ve (j) bentleri‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve maddeler buna göre teselsül
ettirilmiĢtir.
MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4‘te yer alan ―Belli Ġstekliler Arasında Ġhale
Usulü Ġle Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartname‖nin 25.3 üncü
maddesinin (25) numaralı dipnotunda yer alan 25.3.1 inci maddesinin sonuna ―Ayrıca kıst
ay/artık gün sayısı ile bu süre içerisinde kaç gün yol ve yemek bedeli verileceği de burada
belirtilecektir.‖ ibaresi eklenmiĢ, aynı dipnotta yer alan 25.3.2 nci maddesinin baĢlığı ―Yemek
ve yol giderleri:‖ olarak değiĢtirilmiĢ ve ―Giyecek gideri sadece ayni olarak
öngörülebilecektir.‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4‘te yer alan Belli Ġstekliler Arasında Ġhale
Usulü Ġle Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 33 üncü
maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 33 – Sınır değer
33.1. Ġhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından
belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.
33.2. Ġhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Ġhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin
sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 inci maddede yer alan hüküm
uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.‖
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4‘te yer alan Belli Ġstekliler Arasında Ġhale
Usulü Ġle Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 35.2 nci
maddesinin (30) numaralı dipnotunda yer alan (1) ve (2) numaralı açıklamalar aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢ, (3) numaralı açıklama yürürlükten kaldırılmıĢtır.
―(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği
ihalelerde, maddeye ―Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin
birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı
teklif belirlenir. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eĢitliğin bozulmaması durumunda
sonraki kritere baĢvurulur.‖ ibaresi yazılacaktır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dıĢı unsurlar da dikkate
alınarak belirlenmesi halinde maddeye ―teklif fiyatı daha düĢük olan isteklinin teklifi
ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Teklif fiyatlarının eĢit olması
halinde ise 35.1.1 inci maddesindeki fiyat dıĢı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak
ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.‖ ibaresi yazılacaktır.‖
MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4‘te yer alan Belli Ġstekliler Arasında Ġhale
Usulü Ġle Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 40.1 inci
maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―40.1. Ġhale üzerinde bırakılan istekliden sözleĢme imzalanmadan önce, teklif fiyatının
sınır değere eĢit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6‘sı, sınır değerin altında
olması halinde ise yaklaĢık maliyetin %9‘u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif
verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleĢmeye konu olacak kısımların herhangi
birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında
olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuĢ
olduğu kısma veya kısımlara iliĢkin yaklaĢık maliyetin %9‘u, sözleĢmeye konu diğer kısma
veya kısımlara iliĢkin teklif fiyatının ise %6‘sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı
kadar kesin teminat alınır.‖
MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5‘te yer alan ―4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü Ġle Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip Ġdari ġartname‖ nin 25.3 üncü maddesinin (30) numaralı dipnotunda yer
alan 25.3.1 inci maddesinin sonuna ―Ayrıca kıst ay/artık gün sayısı ile bu süre içerisinde kaç
gün yol ve yemek bedeli verileceği de burada belirtilecektir.‖ ibaresi eklenmiĢ, aynı dipnotta
yer alan 25.3.2 nci maddesinin baĢlığı ―Yemek ve yol giderleri:‖ olarak değiĢtirilmiĢ ve
―Giyecek gideri sadece ayni olarak öngörülebilecektir.‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5‘te yer alan ―4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü Ġle Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip Ġdari ġartname‖nin 34 üncü maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ ve bu maddeye aĢağıdaki (33.1) numaralı dipnot eklenmiĢtir.
“Madde 34 – Sınır değer
34.1. Ġhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından
belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.
34.2. ………………………………33.1‖
―33.1 Bu madde idare tarafından aĢağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçeneklerden biri
seçilerek düzenlenecektir. Ancak yaklaĢık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen
eĢik değerin yarısına eĢit ve bunun üzerinde olan ihalelerde (III) numaralı seçenek
kullanılamaz.
(I) Ġhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Ġhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin
sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 41.1 inci maddede yer alan hüküm
uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.
(II) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre
açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri
aĢırı düĢük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen
kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileĢenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak
ister. Ġhale komisyonu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin iĢin yerine getirilmesinde kullanacağı
avantajlı koĢullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aĢırı düĢük teklifleri
değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı
açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. Ġhale komisyonunca reddedilmeyen
teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. Ġhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır
değerin altında olması durumunda kesin teminat 41.1 inci maddede yer alan hüküm uyarınca
hesaplanan tutar üzerinden alınır.
(III) Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38
inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.‖
MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5‘te yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü Ġle Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 36.2 nci maddesinin (35) numaralı dipnotunda yer alan
(1) ve (2) numaralı açıklamalar aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ, (3) numaralı açıklama
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
―(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği
ihalelerde, maddeye ―Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin
birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı
teklif belirlenir. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eĢitliğin bozulmaması durumunda
sonraki kritere baĢvurulur.‖ ibaresi yazılacaktır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dıĢı unsurlar da dikkate
alınarak belirlenmesi halinde maddeye ―teklif fiyatı daha düĢük olan isteklinin teklifi
ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Teklif fiyatlarının eĢit olması
halinde ise 36.1.1 inci maddedeki fiyat dıĢı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak
ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.‖ ibaresi yazılacaktır.‖
MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5‘te yer alan ―4734 sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü Ġle Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip Ġdari ġartname‖ nin 41.1 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―41.1 Ġhale üzerinde bırakılan istekliden sözleĢme imzalanmadan önce, teklif fiyatının
sınır değere eĢit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6‘sı, sınır değerin altında
olması halinde ise yaklaĢık maliyetin %9‘u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif
verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleĢmeye konu olacak kısımların herhangi
birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında
olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuĢ
olduğu kısma veya kısımlara iliĢkin yaklaĢık maliyetin %9‘u, sözleĢmeye konu diğer kısma
veya kısımlara iliĢkin teklif fiyatının ise %6‘sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı
kadar kesin teminat alınır.‖
MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6‘da yer alan ―4734 sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü Ġle Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip Ġdari ġartname‖ nin 29.3 üncü maddesinin (30) numaralı dipnotunda yer
alan 29.3.1 maddesinin sonuna ―Ayrıca kıst ay/artık gün sayısı ile bu süre içerisinde kaç gün
yol ve yemek bedeli verileceği de burada belirtilecektir.‖ ibaresi eklenmiĢ, aynı dipnotta yer
alan 29.3.2 nci maddesinin baĢlığı ―Yemek ve yol giderleri:‖ olarak değiĢtirilmiĢ ve ―Giyecek
gideri sadece ayni olarak öngörülebilecektir.‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6‘da yer alan ―4734 sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü Ġle Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip Ġdari ġartname‖ nin 38 inci maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ ve bu maddeye aĢağıdaki (33.1) numaralı dipnot eklenmiĢtir.
“Madde 38 – Sınır değer
38.1 Ġhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından
belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.
38.2 ………………………………33.1‖
―33.1 Bu madde idare tarafından aĢağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçeneklerden biri
seçilerek düzenlenecektir. Ancak yaklaĢık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen
eĢik değerin yarısına eĢit ve bunun üzerinde olan ihalelerde (III) numaralı seçenek
kullanılamaz.
(I) Ġhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Ġhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin
sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 45.1 inci maddede yer alan hüküm
uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.
(II) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre
açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri
aĢırı düĢük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen
kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileĢenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak
ister. Ġhale komisyonu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin iĢin yerine getirilmesinde kullanacağı
avantajlı koĢullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aĢırı düĢük teklifleri
değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı
açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. Ġhale komisyonunca reddedilmeyen
teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. Ġhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır
değerin altında olması durumunda kesin teminat 45.1 inci maddede yer alan hüküm uyarınca
hesaplanan tutar üzerinden alınır.
(III) Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38
inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.‖
MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6‘da yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü Ġle Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 40.2 nci maddesinin 35 numaralı dipnotunda yer alan (1)
ve (2) numaralı açıklamalar aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ, (3) numaralı açıklama yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
―(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği
ihalelerde, maddeye ―Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin
birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı
teklif belirlenir. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eĢitliğin bozulmaması durumunda
sonraki kritere baĢvurulur. ‖ ibaresi yazılacaktır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dıĢı unsurlar da dikkate
alınarak belirlenmesi halinde maddeye ―teklif fiyatı daha düĢük olan isteklinin teklifi
ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Teklif fiyatlarının eĢit olması
halinde ise 40.1.1 inci maddedeki fiyat dıĢı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak
ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.‖ ibaresi yazılacaktır.‖
MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6‘da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü Ġle Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamenin 45.1 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―45.1 Ġhale üzerinde bırakılan istekliden sözleĢme imzalanmadan önce, teklif fiyatının
sınır değere eĢit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6‘sı, sınır değerin altında
olması halinde ise yaklaĢık maliyetin %9‘u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif
verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleĢmeye konu olacak kısımların herhangi
birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında
olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuĢ
olduğu kısma veya kısımlara iliĢkin yaklaĢık maliyetin %9‘u, sözleĢmeye konu diğer kısma
veya kısımlara iliĢkin teklif fiyatının ise %6‘sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı
kadar kesin teminat alınır.‖
MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğe aĢağıdaki geçici 12 nci madde eklenmiĢtir.
“GeçiĢ hükümleri
GEÇĠCĠ MADDE 12 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya
yazılı olarak duyurusu yapılmıĢ olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte
yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe
koyan Yönetmeliğin 9, 13, 20, 21, 32 nci maddelerinde yer alan hükümler ilan veya duyuru
tarihlerine bakılmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.‖
MADDE 46 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1, 3, 7 ve 8 inci maddeleri 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde,
b) 2, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 ve 27 nci maddeleri 1/1/2015 tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 47 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Ġhale Kurumu BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
4/3/2009
27159 (Mükerrer)
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
13/7/2009
27277
23456789101112-
10/1/2010
4/3/2010
16/12/2010
16/3/2011
20/4/2011
16/7/2011
15/7/2012
13/4/2013
24/9/2013
28/11/2013
25/12/2013
27458
27511
27787
27876
27911
27996
28354
28617
28775
28835
28862
Ekleri için tıklayınız.
[R.G. 07 Haziran 2014 – 29023]
—— • ——
TEBLĠĞLER
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No. : 2014/49
ĠĢyeri
: Beda Enerji Dağıtım ve Perakende SatıĢ Hiz. A. ġ.
Abdulhakhamit Cad. No:21 Beyoğlu/ĠSTANBUL
SGK Sicil No. :
1200357.006-1092152.034-1092002.034-1283248.034
1294256.034-1294746.034-1294822.034-1296602.034
Tespiti Ġsteyen :
Tes-ĠĢ Sendikası
Ġnceleme : Beda Enerji Dağıtım ve Perakende SatıĢ Hiz. A. ġ.‘de Bakanlığımızca
yapılan incelemede; iĢverenliğe ait olan Ankara merkez iĢyeri ile Beyoğlu iĢyerinde endeks
kesme, açma, Beyoğlu Ġdari Birimler ve Bahçelievler iĢyerlerinde endeks kesme, açma, trafo
yapımı, arıza giderim ve bakımı, fatura bırakma, osos (otomatik sayaç okuma sistemi)
iĢlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan iĢlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 14 sıra numaralı
―Enerji‖ iĢkolunda, yer aldığı tespit edilmiĢtir.
Karar: Beda Enerji Dağıtım ve Perakende SatıĢ Hiz. A. ġ. iĢyerlerinde tarafından
yürütülen iĢlerin niteliği itibariyle ―ĠĢkolları Tüzüğü‖nün 14 sıra numaralı ―Enerji‖ iĢkoluna
girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete‘de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi uyarınca karar verilmiĢtir.
[R.G. 07 Haziran 2014 – 29023]
—— • ——
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No. : 2014/50
ĠĢyeri
: Antalya UlaĢım Hizmetleri Petrol San. ve Tic. A.ġ.
Kepez Mah. Antalya Bul. No: 193 Kepez/ANTALYA
SGK Sicil No. :
1256921.007-1260059.007-1256921.007-1231276.0071241067.007-1233509.007-1221775.007
Tespiti Ġsteyen :
Demiryol-ĠĢ Sendikası
Ġnceleme : Antalya UlaĢım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.ġ.‘de
Bakanlığımızca yapılan incelemede; merkezi Kepez Mah. Antalya Bul. No: 193
Kepez/ANTALYA adresinde kurulu bulunan iĢyerinde insan kaynakları, idari ve mali iĢlerin
yürütüldüğü, bu nedenle yapılan iĢlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı ―Ticaret,
büro, eğitim ve güzel sanatlar‖ iĢkolunda,
Serik Cad. Orta Mah. No:242 Serik/ANTALYA adresinde kurulu bulunan iĢyerinde
petrol istasyonunda akaryakıt satıĢının yapıldığı, bu nedenle iĢyerinde yapılan iĢlerin niteliği
itibariyle ―ĠĢkolları Tüzüğü‖nün 04 sıra numaralı ―Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç‖
iĢkolunda,
Kepez Mahallesi Antalya Bulvarı No: 193 Kepez/ANTALYA, Gençlik Mah. Tevfik
IĢık Cad. 1323 Sok. MuratpaĢa/ANTALYA adreslerinde kurulu bulunan iĢyerlerinde tramvay
Ģoförlüğü iĢi olan vatmanlık hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan iĢlerin ĠĢkolları
Yönetmeliği'nin 15 sıra numaralı ―TaĢımacılık‖ iĢkolunda,
Fabrikalar Mah. Fikri Erten Cad. No: 18 Kepez/ANTALYA, Kaleiçi Selçuk Mahallesi
Ġskele Caddesi Eski Zabıta Karakolu MuratpaĢa/ANTALYA, Yenidoğan Mah. Dumlupınar
Bulvarı Kepez/ANTALYA adreslerinde kurulu bulunan iĢyerlerinde otobüs ile toplu
taĢımacılık, palamarcılık, giĢe görevliliği, temizlik, otogar iĢletmeciliği hizmetlerinin
yürütüldüğü, bu nedenle yapılan iĢlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı ―Genel
iĢler‖ iĢkolunda,
yer aldığı tespit edilmiĢtir.
Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiĢtir.
[R.G. 07 Haziran 2014 – 29023]
—— • ——
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No. : 2014/51
ĠĢyeri
: Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A. ġ.
Ġçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. No:43 K:21 AtaĢehir/ĠSTANBUL
SGK Sicil No. :
1221144.034-1031242.041-1006680.068
Tespiti Ġsteyen :
Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A. ġ.
Ġnceleme : Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A. ġ.‘de Bakanlığımızca yapılan
incelemede; iĢverenliğin Ġçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. No:43 Kat:21
AtaĢehir/ĠSTANBUL adresinde Genel Müdürlük iĢyerinde asıl iĢe yardımcı olarak muhasebe,
mali iĢler ve satıĢ iĢlerinin yapıldığı, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3300
Sok. No: 3318 Gebze/KOCAELĠ ile Konya Yolu 33. Km AKSARAY adreslerinde bulunan
fabrika iĢyerlerinde Ģeker üretimi iĢi yapıldığı, bu nedenle yapılan iĢlerin ĠĢkolları
Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı ―Gıda sanayi‖ iĢkolunda, yer aldıkları tespit edilmiĢtir.
Karar: Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A. ġ. iĢyerlerinde tarafından yürütülen iĢlerin
niteliği itibariyle ―ĠĢkolları Tüzüğü‖nün 02 sıra numaralı ―Gıda sanayi‖ iĢkoluna girdiğine ve
yapılan bu tespitin Resmî Gazete‘de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ
SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi uyarınca karar verilmiĢtir.
[R.G. 07 Haziran 2014 – 29023]
—— • ——
Kamu Ġhale Kurumundan:
ĠHALELERE YÖNELĠK BAġVURULAR HAKKINDA TEBLĠĞDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Ġhalelere
Yönelik BaĢvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan
―idari mercilere‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―ya da yargı mercilerine‖ ibaresi eklenmiĢ
ve aynı fıkrada yer alan ―muhatap‖ ibaresi ―ihaleyi yapan‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―, varsa
bildirime esas elektronik posta adresi‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin on birinci fıkrasında yer alan ―Elektronik
posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu Ģekilde
yapılan bildirimlerin aynı gün idare veya Kurum tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi
takdirde bildirim yapılmamıĢ sayılır. Teyit iĢleminin gerçekleĢmiĢ kabul edilmesi için
tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmıĢ olması yeterlidir.‖ cümleleri
yürürlükten kaldırılmıĢ, aynı maddenin on ikinci fıkrasında yer alan ―Yapılan bildirimlere
iliĢkin tebellüğ belgeleri ile elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde,
elektronik posta veya‖ ibaresi ―Yapılan bildirimlere iliĢkin tebellüğ belgelerinin ve faks ile
yapılan bildirimlerde‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve aynı maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan
―elektronik posta yoluyla yapılan bildirimlerde elektronik postanın bilgisayar çıktısı,‖ ibaresi
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesine aĢağıdaki beĢinci fıkra eklenmiĢtir.
―(5) Ġtirazen Ģikayet baĢvuruları Kuruma elden veya posta yoluyla yapılır. Kurum
dıĢındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılan baĢvurular, bu merciler tarafından
Kuruma gönderilmesi halinde dikkate alınır. Bu durumda itirazen Ģikayet baĢvurusunun
Kurum kayıtlarına alındığı tarih, baĢvuru tarihi olarak kabul edilir. Posta yoluyla yapılan
baĢvurularda, postada geçen süreler dikkate alınmaz. 4734 sayılı Kanunun 54 üncü
maddesinde Ģikayet ve itirazen Ģikayet baĢvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu
idari baĢvuru yolu olarak öngörüldüğünden, bir hak kaybına uğranılmaması bakımından dava
açılmadan önce Ģikayet ve itirazen Ģikayet aĢamalarının tamamlanması baĢvuru sahipleri için
önem arz etmektedir.‖
MADDE 6 – Aynı Tebliğin eki Ek-1‘de yer alan Ġdareye Yapılacak ġikayet BaĢvuru
Dilekçesi Örneği ile Ek-2‘de yer alan Kamu Ġhale Kurumuna Yapılacak Ġtirazen ġikayet
BaĢvuru Dilekçesi Örneği ekteki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin eki Ek-3‘te yer alan ġikâyet BaĢvurusu Üzerine Ġdare
Tarafından Alınacak Karar Örneğinde yer alan ―E-posta ile‖ ibaresi ―EKAP üzerinden‖
Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve 1 numaralı dipnotta yer alan ―Elektronik posta veya‖ ibaresi
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 8 – Aynı Tebliğe aĢağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiĢtir.
―GeçiĢ hükmü
GEÇĠCĠ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı
olarak duyurusu yapılmıĢ olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte
olan tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.‖
MADDE 9 – Bu Tebliğin 1, 4 ve 5 inci maddeleri 19/2/2014 tarihinden geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Ġhale Kurumu BaĢkanı yürütür.
123-
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
28/1/2009
27124
Tebliğde DeğiĢiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
17/7/2010
27644
3/5/2011
27923
24/9/2013
28775
Ekleri için tıklayınız.
[R.G. 07 Haziran 2014 – 29023]
—— • ——
Kamu Ġhale Kurumundan:
KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Kamu
Ġhale Genel Tebliğinin 13.3.1 ve 13.3.2 nci maddelerinin son cümleleri yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 15.2.2 nci maddesinde yer alan ―talebin‖ ibaresinden önce
gelmek üzere ―, adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kiĢiye ait T.C. Kimlik/Vergi
Kimlik numarası bilgisini de içeren‖ ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki
madde eklenmiĢtir.
―16.2.1.1. BaĢvuru veya teklif zarfı üzerinde ilgili ihaleye iliĢkin Ġhale Kayıt Numarası
(ĠKN) bilgisinin bulunması durumunda, bu numara üzerinden anlaĢılabilecek bilgilere ayrıca
baĢvuru veya teklif zarfı üzerinde yer verilmediği veya bunların hatalı olduğu gerekçe
gösterilerek, zarfın değerlendirmeye alınmaması yönünde iĢlem tesis edilmeyecektir.‖
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 17.6.1 inci maddesinde yer alan ―ihale usulüne göre son
baĢvuru ve/veya‖ ibaresi ile 17.6.2.1 inci maddesinde yer alan ―son baĢvuru ve/veya‖ ibareleri
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 18.6.1 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―18.6.1. Hukuki bir zorunluluk ya da gereklilik bulunmamasına rağmen, 4734 sayılı
Kanunun 43 üncü maddesinde öngörülen oranlar dikkate alınarak hesaplanan tutarın üzerinde
kesin teminat veren istekliye, 4735 sayılı Kanun kapsamında yüklenici sıfatıyla fiyat farkı
veya iĢ artıĢı Ģeklinde ödeme yapılacak olması halinde, ek kesin teminat tutarı verilen kesin
teminat tutarı dikkate alınarak belirlenir.‖
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 27.8 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―27.8. 4735 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince, kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar, alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye Ġstatistik Kurumunca
yayımlanan Yurt Ġçi Üretici Fiyat Endeksine (YĠ-ÜFE) göre güncellenir, güncellenen tutar ile
kesin teminat ve varsa ek kesin teminat tutarları arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir, hak
ediĢlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedilir
ve sözleĢmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iĢ miktarına isabet eden teminat tutarı
da aynı Ģekilde güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.‖
MADDE 7 – Aynı Tebliğin ―Kurumun Ġnternet Sayfası Üzerinden GerçekleĢtirilecek
ĠĢlemler‖ baĢlıklı beĢinci bölümünün baĢlığı ―EKAP Üzerinden GerçekleĢtirilecek ĠĢlemler‖
olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 29 – Ġdarelerin EKAP’a kayıt iĢlemleri
29.1. Ġdarenin EKAP‘a kaydı, EKAP üzerinden düzenlenen protokolün posta yolu ile ya
da elden Kuruma ulaĢtırılması yoluyla gerçekleĢtirilmektedir. Düzenlenen protokolde,
EKAP‘ta yer alan iĢ ve iĢlemleri idare adına yürütmek üzere en fazla iki platform
sorumlusunun belirtilmesi gerekmektedir. Ġdare, Kuruma gönderdiği bu protokolün durumuna
iliĢkin bilgilere EKAP üzerinden eriĢebilecektir. Protokoldeki bilgilerin eksik olması
durumunda yapılacak iĢ ve iĢlemlerin takibinden idareler sorumludur.
29.2 Platform sorumluları ihale sürecinde yer alacak tüm kullanıcı/kullanıcıları
tanımlamaya ve bu kiĢilerin bilgilerinde değiĢiklik yapmaya yetkilidir. Birden fazla platform
sorumlusunun belirlendiği ve bunlardan birinin değiĢtiği hallerde, değiĢen platform sorumlusu
kendi yerine yeni bir platform sorumlusu tanımlayabileceği gibi, diğer platform sorumlusu
tarafından da bu tanımlama yapılabilecektir. Platform sorumlularının ikisinin de aynı anda
değiĢmesi durumunda ise değiĢikliğe iliĢkin belgelerin posta yolu ile ya da elden Kuruma
ulaĢtırılması gerekmektedir.
29.3 Platform sorumluları ve diğer kullanıcılar, EKAP‘ta birden fazla idare ve/veya
gerçek veya tüzel kiĢi bünyesinde kullanıcı yetkisine sahip olabilmektedir. Bu kiĢiler için T.C.
Kimlik Numaraları ve Ģifreleri ile eriĢebilecekleri tek bir kullanıcı tanımlanmıĢ olup EKAP‘a
giriĢ yaptıktan sonra hangi organizasyona iliĢkin iĢlem yapılacağı seçilmelidir. Kullanıcılar
EKAP‘tan çıkıĢ yapmadan organizasyon değiĢikliği yaparak diğer bir organizasyona iliĢkin iĢ
ve iĢlemlerini yürütebilecektir.
29.4. EKAP‘a yeni eklenecek kullanıcıların tanımlanmaları, gerekli yetki ve rollerinin
atanması iĢlemleri de platform sorumlusu tarafından yapılacaktır. Bu kapsamda; ihale yetkilisi
tarafından yedekleriyle birlikte görevlendirilen ihale komisyonu baĢkan ve üyelerinin,
görevlendirildikleri ihaleyle sınırlı olarak tanımlanmaları da platform sorumlusu tarafından
yapılacaktır.
29.5. Kullanıcıların EKAP‘ta belirlemiĢ oldukları Ģifreler gizli olup sadece kullanıcının
kendisi tarafından değiĢtirilebilmektedir. Kullanıcı, belirlemiĢ olduğu Ģifre ile yapmıĢ olduğu
iĢ ve iĢlemlerden sorumlu olduğu gibi, Ģifresinin gizliliğinden ve güvenliğinden de
sorumludur. Kullanıcıların Ģifrelerini unutması durumunda EKAP EtkileĢim Merkezini
arayarak Ģifrelerini sıfırlamaları gerekmektedir. ġifre sıfırlama iĢleminden sonra kullanıcılar
Ģifre belirleme iĢlemlerini yeniden gerçekleĢtirebilecektir.
29.6. Bir idare kullanıcısının bu idareden herhangi bir sebeple ayrılması veya EKAP‘ın
kullanımını gerektirmeyen bir göreve atanması durumunda platform sorumlusu tarafından bu
kiĢinin hesabı ―kapalı‖ durumuna getirilecektir. Ayrıca, idareden ayrılma durumunda
düzenlenen iliĢik kesme belgelerinde bu kiĢinin EKAP üzerinde iĢlem yapma yetkisinin
kapatıldığı hususuna da yer verilmelidir.‖
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 30 – Ġdareler tarafından EKAP üzerinden gerçekleĢtirilecek iĢlemler
30.1 Ġhtiyaç raporunun hazırlanması ve ĠKN alınması
30.1.1. Ġdare, ihalelere iliĢkin iĢ ve iĢlemlere baĢlamadan önce EKAP üzerinde bulunan
bir uygulama yardımı ile ihtiyaç raporu hazırlayacaktır. Hazırlanan bu ihtiyaç raporunda yer
alan bilgiler daha sonra ihale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanmasında kullanılmaktadır.
Ġhtiyaç raporu hazırlandıktan sonra EKAP‘tan ihale kaydı yapılarak iĢlemlere devam
edilecektir. Daha sonra yapılacak iĢlemlerin takip edilebilmesi için kaydı yapılan ihaleye
sistem tarafından geçici bir numara verilmektedir. Ġhale onay iĢlemlerinin
gerçekleĢtirilmesinden sonra ise EKAP‘tan Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) alınarak daha
önceden oluĢturulmuĢ ihtiyaç raporu ile ĠKN iliĢkilendirilecektir.
30.1.2. Tıbbi cihaz alımlarına iliĢkin ihtiyaç raporları, Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankasında (TĠTUBB) oluĢturulmuĢ branĢ ağacındaki branĢ kodları kullanılarak
hazırlanacaktır.
30.1.3. Ön ilan, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı yayımlanmadan, ilan yapılmaksızın
yapılan ihalelerde ise davet yazısı gönderilmeden önce EKAP üzerinden ĠKN alınması
zorunludur. Ayrıca istisna kapsamında yapılan ihaleler için ve çerçeve anlaĢma kapsamında
yapılacak her bir münferit alım için münferit sözleĢme onay belgesi hazırlanmadan önce ĠKN
alınacaktır.
30.1.4. Her bir ihale iĢlem dosyası için Ġhale Kayıt Formu doldurularak alınan ĠKN, ait
olduğu ihale ile ilgili tüm iĢlemlerde ve Kurumla elektronik ortamda veya yazılı olarak
yapılacak yazıĢmalarda kullanılacaktır.
30.1.5. ĠKN ihale onayı ile bağlantılı olup, ihale onayı değiĢtirildiğinde ve/veya iptal
edildiğinde idarece ĠKN de iptal edilecektir. Aynı iĢle ilgili olarak yeni bir ihale onayı
alındığında ise, idarece yeni bir ĠKN alınması gerekmektedir.
30.2 Ġhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması
30.2.1 Kanun kapsamındaki ihalelerde ön yeterlik ve ihale dokümanının EKAP
üzerinden hazırlanması zorunludur. ĠKN‘si alınmıĢ ve ihtiyaç raporu hazırlanmıĢ her bir ihale
için idari Ģartname/ön yeterlik Ģartnamesi ve sözleĢme tasarısı hazırlama iĢlemleri EKAP‘ın
sunduğu bir uygulama yardımı ile yapılacaktır. Teknik Ģartname ve ihale dokümanında yer
alması gerekli diğer belgelerin ise, EKAP‘ta dosya uzantıları belirtilen formatlarda EKAP‘a
yüklenmesi gerekmektedir. Diğer yandan, 30.3.4. maddesi kapsamında ilanı Kamu Ġhale
Bülteninde yayımlanan ihalelere iliĢkin dokümanın da EKAP‘a yüklenmesi mümkündür.
30.2.2 Ġdareden, ihale ve ön yeterlik dokümanı alan gerçek veya tüzel kiĢilere iliĢkin
bilgiler T.C. Kimlik veya Vergi Kimlik Numaraları üzerinden idare tarafından EKAP‘a
girilecektir. Ġdare görevlilerince, EKAP‘a girilen T.C. Kimlik veya Vergi Kimlik
Numarasının, bu dokümanı almaya bizzat gelen kiĢiye değil adına doküman alınan gerçek
veya tüzel kiĢiye ait olması hususuna dikkat edilmelidir.
30.2.3 Ön yeterlik ve ihale dokümanını idareden satın alan veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirenlere iliĢkin bilgilere EKAP üzerinden ulaĢılabilecek ve T.C. Kimlik
veya Vergi Kimlik Numaraları üzerinden sorgulama yapılabilecektir. Yapılan sorgulamalara
iliĢkin bilgiler EKAP tarafından otomatik olarak kayıt altına alınmaktadır.
30.3 Ön yeterlik ve ihale ilanlarının hazırlanması ve Kamu Ġhale Bültenine iliĢkin
hususlar
30.3.1 Doküman hazırlama iĢlemleri tamamlanmıĢ ihalelere iliĢkin Kamu Ġhale
Bülteninde yayımlanacak ilanlar EKAP üzerinde oluĢturulmaktadır. Ġstisna kapsamındaki
ihalelere ve kapsam dıĢı ihalelere iliĢkin ilanlar ise idareler tarafından ilgili bilgilerin EKAP‘a
girilmesi suretiyle hazırlanacaktır.
30.3.2 Ġhale ilanları, Kurum tarafından elektronik ortamda çıkarılan Kamu Ġhale
Bülteninde yayımlanmaktadır. Kamu Ġhale Bülteninde yayımlanacak olan ilanların, idareler
tarafından Kurumca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde hazırlanması ve Kanunda
öngörülen sürelere uygun olarak yayımlanmak üzere belirtilen süreler gözetilerek Kuruma
gönderilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; ilanın kaydedilip Kuruma elektronik ortamda
gönderilmesi, durum izleme ekranından izlenmesi, ücretli ilanlar için ilan bedelinin
yatırılması, Ġlan Sevk ĠĢlem Formu‘nun gönderilmesi gibi adımların takibi ilgili idare
tarafından yürütülecektir.
30.3.3 Kamu Ġhale Bülteninde aĢağıda belirtilen ilanlar yayımlanacaktır:
a) Ön ilan: Ġdarelerin, yaklaĢık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde
belirtilen eĢik değerlere eĢit veya bu değerleri aĢan ve açık ihale veya belli istekliler arasında
ihale usullerinden biriyle anılan Kanunun 13 üncü maddesinde belirlenen süreleri dikkate
alarak gerçekleĢtirecekleri ihalelere iliĢkin verebilecekleri ilanlardır.
b) Ġhale ilanı: Ġdarelerin, uygulayacakları ihale usulü ve ihalenin yaklaĢık maliyetine
göre 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirlenen ilan sürelerini dikkate alarak mal
alımı, hizmet alımı, danıĢmanlık hizmet alımı, yapım iĢleri ve çerçeve anlaĢma ihalelerine
iliĢkin verecekleri ilanlardır.
c) Ġhale düzeltme ilanı: Ġdareler tarafından yayımlattırılan ihale ilanlarında, 4734 sayılı
Kanunun 24 ve 25 inci maddelerine uygun olmayan hususlar bulunduğunun tespit edilmesi
durumunda, anılan Kanunun 26 ncı maddesi gereğince ilanın yayımlanmasını takip eden
süreler içinde (13 üncü maddeye göre yirmi beĢ ve kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde
ilanların yayımlanmasını takip eden on beĢ gün, diğer ihalelerde ise on gün içinde) hatalı
hususlar için verilecek ilanlardır.
ç) Ġhale iptal ilanı: Ġdarelerce, gerekli görülen hallerde veya ihale dokümanında yer alan
belgelerde ihalenin yapılmasına engel teĢkil edecek ve düzeltilmesi mümkün olmayacak
hususların tespit edildiği hallerde 4734 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında ihale
saatinden önce iptal edilen ihalenin duyurusuna yönelik verilecek ilanlardır.
d) Ġhale sonucunun ilanı: Ġdarelerin Kanun kapsamında gerçekleĢtirdikleri ihalelerinin
sonuçlarına iliĢkin bilgileri içeren ilanlardır.
30.3.4 Kamu Ġhale Bülteninde 30.3.3 maddesinde belirtilen ilanların dıĢında ayrıca ilgili
idaresince talepte bulunulması durumunda;
a) Kanun kapsamında olmayan idarelerin gerçekleĢtirdikleri,
b) Kanun kapsamındaki idarelerin istisnalara göre veya Kanun kapsamı dıĢında
gerçekleĢtirdikleri,
c) Özel bir kanuna veya Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan bir tüzüğe dayanarak
kurulmuĢ özel hukuk tüzel kiĢilerinin gerçekleĢtirdikleri,
ihalelerin ilanları ve bu ihalelere iliĢkin düzeltme, iptal ve sonuç ilanları da EKAP
üzerinde yer alan ilan formuna uygun olarak yayımlanabilmektedir.
30.3.5 EKAP üzerinde yer alan ilan hazırlama uygulaması, ilgili mevzuat hükümleri
doğrultusunda hazırlanmıĢ olup, idarelerce yapılması planlanan ihaleye uygun dokümanın
açılabilmesi için ihaleye iliĢkin ön bilgilerin yer aldığı ihale kayıt sayfalarının ve ihale
dokümanı hazırlama sayfalarındaki ilgili maddelerin doğru ve eksiksiz olarak doldurulması
büyük önem taĢımaktadır. Mevzuat hükümleri çerçevesinde ilanda bulunması zorunlu
hususlar ihale dokümanı hazırlama ile ilgili maddelerinde standart olarak gelmekte ve
idarenin tercihen düzenlemesine bırakılan hususlar hariç müdahale edilememektedir. Ġdarenin
tercihine bırakılan hususlar ise seçmeli olarak ihale kayıt veya ihale doküman hazırlama
sayfalarına getirilerek idarenin bu maddeler üzerinde düzenleme yapmasına imkân
verilmektedir. Ġlan hazırlama sayfalarına bilgiler bu dokümandan aktarılmaktadır.
30.3.6 Mevzuat hükümlerine göre, gerek zorunlu hususlarda gerekse seçmeli hususlarda
yapılması muhtemel hataların en aza indirilmesi amacıyla idarelerce elektronik ortamda
hazırlanarak Kuruma EKAP üzerinden gönderilen ilan metinleri üzerinde, Kurumun ilgili
birimince, idarelere yol göstermek amacı ile ön kontrol ve kabul iĢlemi yapılmaktadır. Bu
aĢamada mevzuat hükümlerine uygun olmadığı tespit edilebilen hususların ilgili maddelerine
göre açıklamalı gerekçesi ile birlikte EKAP üzerinden idarelere bilgi akıĢı sağlanarak ilanların
tekrar gözden geçirilmesi için iade iĢlemi yapılmaktadır. Böylece, ilanlarda yapılan hataların
asgari seviyeye indirilmesi, ilanın hatalı olması nedeniyle ihale sürecinin uzamasının
önlenmesi ve idarelerin ihtiyaçlarını zamanında karĢılamaları amaçlanmaktadır. Ġnceleme
iĢlemi sonucunda iade edilen ilanın tespit edilen eksiklikler dikkate alınmadan aynen veya bir
kısmı düzeltilerek tekrar Kuruma gönderilmesi halinde ise ilan mevcut haliyle yayım için
kabul edilmektedir. Bu aĢamada tespit edilip düzeltilmeyen hususlar ile tespit edilemeyen
diğer mevzuata aykırı hususlarda sorumluluk idareye aittir. 4734 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde düzenlenen ilanlar
üzerinde ön kontrol yapılmamakta olup, ilanlar idarenin gönderdiği biçimi ile aynen
yayımlanmaktadır.
30.3.7 Ġlanların yayımlanması gereken tarihten en az iki iĢ günü öncesinde (yayım günü
hariç) Kurum kayıtlarındaki tüm iĢlemlerinin tamamlanmıĢ olması gerekmektedir. Ġdarece
gönderilen ve Kurum tarafından kabul iĢlemi yapılan ilanlar için Ġlan Sevk ĠĢlem Formu‘nun
yukarıda belirtilen asgari süreye uygun olarak gönderilmemesi halinde, söz konusu ilanlar
Kurum tarafından iade edilecektir. Zorunlu haller dıĢında, ilanlar yayımlanma iĢlemlerinin
tamamlanmasını takip eden iki iĢ günü içinde Kamu Ġhale Bülteninde yayımlanmaktadır.
30.3.8 Kamu Ġhale Bülteni haftada en fazla beĢ iĢ günü yayımlanır. Kurum tarafından
yayımlanan ilanlar, iĢ günlerinde yayımlanmakta olup, hafta sonu, ulusal bayram ve genel tatil
günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve DayanıĢma
günü ve yılbaĢı günü) yayımlanmamaktadır. Ġdarelerin ilanları anılan tatil günlerine dikkat
ederek göndermeleri önem arz etmektedir. Ġdarece ilanların belirtilen asgari süreye uygun
olarak gönderilmemesi halinde, söz konusu ilanlar Kurum tarafından iade edilecektir.
30.3.9 Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre yapılan her bir ihale için ayrı ihale ilanı
düzenlenmesi esas olup, birden fazla ihalenin bir ilan baĢlığı altında birleĢtirilerek
yayımlanması mümkün bulunmamaktadır.
30.3.10 Ġhale ilanlarının yayımlanabilmesi için Kurum tarafından belirlenen ihale ilan
ücretinin idarelerce Kurumun internet sayfasında duyurulan ilgili bankalar nezdindeki
Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırılması gerekmektedir. Ön ilan, düzeltme ve iptal ilanları,
ihale sonucunun ilanı ile 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamındaki ihale ilanları ise ücretsiz yayımlanmaktadır.
Ġhale ilanlarının yayıma alınması aĢamasında Ġlan Sevk ĠĢlem Formu üzerinde bulunan tahsilat
bilgileri ile banka tarafından gönderilen tahsilat bilgileri Kurum tarafından elektronik ortamda
eĢleĢtirilerek kontrol edilmektedir. Ġlanın süresi içinde herhangi bir sorunla karĢılaĢılmadan
yayımlanabilmesi için ilan ücretinin Kurumun internet sayfasında duyurulan bankalar
nezdindeki kurumsal tahsilat hesabına ―Ġhale Kayıt Numarası‖ ve ―Barkod Numarası‖
belirtilmek suretiyle yatırılması gerekmektedir.
30.3.11 Ġlan metinlerinin ön incelemeden geçirilip yayım için kabul edilmesi ve ilan
ücretinin ödenmesini müteakip Kurumun internet sayfasında yer alan Ġlan Sevk ĠĢlem
Formu‘nun eksiksiz ve doğru olarak doldurularak EKAP üzerinden Kuruma gönderilmesi
gerekmektedir. Söz konusu form gönderilmeden ilanın yayımlanması mümkün değildir. Ġlan
Sevk ĠĢlem Formu‘nun doldurulup gönderilmesi ile ilanın yayımlanması için yapılması
gereken iĢlemler tamamlanmıĢ olmaktadır. Bu aĢamada Kurumca ilanın yayımlanması
planlanan tarih belirlenerek sisteme girilmektedir. Ġlanın yayım süreci sistem üzerindeki ―Ġlan
Durum Ġzleme‖ ekranından idare tarafından takip edilebilmektedir.
30.3.12 Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması hedefi doğrultusunda Kamu
Ġhale Bülteninde yayımlanacak ilanlarla ilgili tüm iĢlemler sadece EKAP üzerinden
gerçekleĢtirileceğinden, idarelerin yayımlatacakları ilanlar için Kuruma herhangi bir evrak
göndermesine gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle, EKAP üzerinden ilanlar ile ilgili olarak
gerçekleĢtirilen iĢlemlerin teyidine yönelik posta yoluyla gönderilecek evraklar dikkate
alınmayacaktır. Ġdarelerin EKAP üzerinden ilanla ilgili gerçekleĢtirecekleri iĢlemler nihai
iĢlem olarak kabul edilecektir.
30.3.13 Ġlan metinlerinin; ihale kayıt sayfası doğru ve eksiksiz olarak doldurularak
hazırlandığı kabul edilecek ve yapılan ön inceleme sonucunda yayımlanan ilanlarda
oluĢabilecek hatalardan idareler sorumlu olacaktır. Ġdarelerin, Kamu Ġhale Bülteninde
yayımlanan ihale ilanlarını, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en kısa süre içinde yeniden
incelemeleri, tespit edecekleri olası hata ve eksikliklerin süresi içinde düzeltme ilanı yoluyla
giderilerek ihale sürecinin aksamadan devam etmesi açısından büyük önem taĢımaktadır.
30.3.14 Ġdareler yayımlanmak üzere Kuruma gönderdikleri ilanların (kabul/iade iĢlemi,
sevk iĢlem formu gönderilmesi, yayım planı, yayım tarihi ve benzeri) hangi aĢamada
olduğunu EKAP üzerinden takip edebilecektir.
30.3.15 Yayımlanması için bütün iĢlemleri tamamlanmıĢ veya tamamlanma aĢamasında
olan ilanlar için idare, ilanı yayımlanmadan önce iadesini Kurumdan isteyebilir. Ġade iĢlemleri
EKAP üzerinden yapılabilmekte olup ilanlarının iadesi için Kuruma herhangi bir evrak
gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle EKAP üzerinden ilanların iadesine
yönelik postayla ve/veya faks ile gönderilecek evraklar dikkate alınmayacaktır. Bültende
yayımlanmıĢ ilanlar ile ilanı yayıma hazır (Bültende yayımlanması planlanan tarihi
belirlenmiĢ ve bu yayım planı tarihine ait Kamu Ġhale Bülteni oluĢturulma çalıĢmasına
baĢlanılmıĢ) olan ilanlar için iade yapılamaz.
30.3.16 Kamu Ġhale Bülteni 1/1/2007 tarihinden itibaren sadece elektronik ortamda
yayımlanmaktadır. ―pdf‖ formatında yayımlanan Kamu Ġhale Bültenine Kurumun internet
sayfasından ücretsiz olarak eriĢilebilir. Ġdare yayımlanmıĢ olan ilanlarına ayrıca EKAP
üzerindeki ―Ġlan Durum Ġzleme‖ ekranından da eriĢebilmektedir. EKAP üzerinden, arama
yapılarak eriĢilen ilan bilgileri ile Kamu Ġhale Bülteninde yer alan ilan bilgileri metni arasında
farklılık olması durumunda ―pdf‖ formatındaki Kamu Ġhale Bülteni esas alınacaktır.
30.4 BaĢvuru ve tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi iĢlemlerinin EKAP’a
kaydı
30.4.1 Ġdareye teslim edilen baĢvuru ve teklif zarflarının teslim tarihi ve zarfın üzerinde
yer alan bilgiler idare satın alma sorumlusu tarafından ―BaĢvuru/Teklif Kabul ĠĢlemleri‖
uygulaması üzerinden EKAP‘a girilir.
30.4.2 BaĢvuru ve tekliflerin değerlendirilmesine iliĢkin Kanun ve uygulama
yönetmelikleri hükümlerine göre tesis edilen iĢlemler kapsamında ilgisine göre aĢağıdaki
bilgilerin EKAP‘a kaydedilmesi zorunludur:
a) BaĢvuru/Teklif zarflarının uygun olup olmadığı,
b) BaĢvuruların yeterli bulunup bulunmadığı, yeterli bulunmama gerekçeleri ve teklif
vermeye davet edilecek istekliler,
c) Teklif bedelleri,
ç) Tekliflerin değerlendirilmesi sonrasında geçerli olan teklifler ile uygun bulunmayan
teklifler ve bunların uygun bulunmama gerekçeleri,
d) AĢırı düĢük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dıĢı bırakılan teklifler,
e) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci
teklif sahibi istekliler.
Kurum tarafından gerekli görülmesi durumunda, yukarıda belirtilen bilgilere ilave
olarak EKAP‘a kaydedilmesi gereken ilave bilgiler de belirlenebilecektir. Bu kapsamda
Kurum tarafından EKAP‘a girilmesi gerektiği EKAP‘ta duyurularak belirlenen bilgilerin de
EKAP‘a kaydedilmesi zorunludur.
30.4.3 Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde EKAP‘a kayıt iĢlemleri son yazılı fiyat
tekliflerinin alınmasından sonra yapılacaktır.
30.5 Teyit iĢlemleri
30.5.1 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrasında, ihale kararlarının
ihale yetkilisince onaylanmadan önce idarelerin, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup
olmadığını Kurumdan teyit ederek buna iliĢkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunda
oldukları belirtilmiĢtir. Buna göre teyit belgesi alınmaması halinde ihale sürecinin
tamamlanması mümkün olmayacaktır.
30.5.2 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde, sadece ihale üzerinde kalan istekli ile
varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, 42 nci maddesinde de sadece
ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığının Kurumdan teyit ettirilmesinden söz
edilmiĢ ise de, 11 inci maddede ihalelere katılmaktan yasaklanmıĢ olanların hiçbir Ģekilde
ihalelere katılmamalarının sağlanmasının amaçlandığı dikkate alındığında, ihale tarihi
itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının
sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu anlaĢılmaktadır. Bu sebeple:
I – BaĢvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm aday ve istekliler için, ihale kararı ihale
yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi için, sözleĢmenin imzalanacağı tarihte ise sadece ihale üzerinde
kalan istekli için ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit
ettirilecektir,
II – Yasaklılık teyidi yapılırken aday ve istekliler ile bunların Ģahıs Ģirketi olmaları
halinde tüm ortakları, sermaye Ģirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına
sahip ortakları ile baĢvuru veya teklifi ya da sözleĢmeyi imzalayan, baĢka bir ifade ile ihaleye
katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve
Kurumdan teyit ettirilecektir,
III – Bu çerçevede yapılan teyit iĢlemi sonucunda;
a) BaĢvuru veya ihale tarihi itibariyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklı kararı
bulunan aday ve istekliler 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince ihale dıĢı
bırakılacak, geçici teminatı gelir kaydedilecek ve anılan Kanunun 17 nci maddesinin atıfta
bulunduğu 58 inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilecektir.
Yasaklama kararının baĢvuru veya ihale tarihinden sonra tesis edildiğinin tespiti halinde ise
28.1.8.2 maddesi gereğince iĢlemde bulunulacaktır.
b) 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak
yasaklılık teyidi sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli ve varsa ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci isteklinin ikisinin de yasaklı olduğunun tespiti durumunda ihalenin iptaline,
anılan Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak yasaklılık teyidi
sonucunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olması durumunda ihale kararının iptal
edilmesine de karar verilecektir.
c) Aday ve isteklilerin Ģahıs Ģirketi olmaları halinde ortaklarından herhangi birinin,
sermaye Ģirketi olmaları halinde sermayelerinin yarısından fazlasına sahip ortakları veya
hisseleri toplamı Ģirket sermayesinin yarısından fazlasını teĢkil eden ortaklarının veya ihaleye
katılan vekil ve temsilcilerinin baĢvuru veya ihale tarihi itibariyle yasaklı olduğunun tespit
edilmesi halinde, yukarıda belirtilen müeyyideler dıĢında ayrıca 58 inci madde uyarınca
ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilecektir.
ç) Hakkında kamu davası açılanlar 1/11/2012 tarihli ve 6359 sayılı Kamu Ġhale
Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğince 4734 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamından çıkarıldığından, yapılan teyit sonucunda
hakkında kamu davası açılan aday veya istekli durumunda olanların, anılan Kanunun 59 uncu
maddesinde belirtilen yasağa rağmen ihaleye katılmıĢ olduklarının tespiti halinde
değerlendirme dıĢı bırakılması, ancak geçici teminatlarının gelir kaydedilmemesi ve idarece
haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.
30.5.3 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca istisna kapsamında yapılan
alımlarda da aynı Ģekilde ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup
olmadığı Kurumdan teyit ettirilecektir.
30.5.4 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım
yapılması halinde alım yapılacak kiĢi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup
olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak, anılan Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya
tüzel kiĢinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının
kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kiĢiden alım
yapılmaması gerekmektedir.
30.5.5 Kurum sözü edilen hükümler çerçevesinde Resmî Gazete‘de yayımlanan
ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarını günlük olarak takip etmekte ve kararlarda yer alan
bilgilere göre sicil tutma görevini yerine getirmektedir. Kurumun görevini daha etkin, hızlı ve
sağlıklı bir Ģekilde yerine getirebilmesi, ihale yapan idarelerin ise ihaleyi zamanında ve
usulüne uygun bir Ģekilde tamamlayabilmeleri amacıyla Kurum tarafından tutulan ve
Kurumun internet sayfasında ilan edilen yasaklılar listesinin ve yasaklamalarla ilgili
açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.
30.5.6 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası gereği teyit belgesi
sadece ihaleyi yapan idareler tarafından talep edilebilecektir. Ġhale üzerinde kalan isteklinin
ya da diğer gerçek veya tüzel kiĢilerin kendileri hakkında yasaklı olup olmadıklarına iliĢkin
talepleri üzerine verilen cevaplar, teyit belgesi niteliği taĢımaz.
30.5.7 Kurumun, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine göre idarelerin yasaklamalarla
ilgili teyit taleplerine verdiği cevaplar, idarelerce verilen ve Resmî Gazete‘de yayımlanan
yasaklama kararları ile yargı mercilerince Kuruma bildirilen ihalelere katılmaktan yasaklama
kararlarının ve Cumhuriyet Savcılıklarınca haklarında kamu davası açılanlara iliĢkin
gönderilen bilgilerin kapsam ve içeriği ile sınırlıdır.
30.5.8 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında ihale yetkilisinin karar
tarihini izleyen en geç beĢ iĢ günü içinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça
belirtmek suretiyle iptal edeceği hükme bağlanmıĢtır. Teyit taleplerinde bu sürenin göz
önünde bulundurulması gerekmektedir.
30.6 Sonuç bildirimleri
30.6.1 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre, ihaleler ve sözleĢmelerle ilgili
Kurum tarafından belirlenen Ģekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibarıyla
istatistikler oluĢturmak ve yayımlamak görevi Kuruma verilmiĢtir. Bu görevin etkin, hızlı ve
sağlıklı bir Ģekilde yerine getirilebilmesi amacıyla Ġhale Sonuç Formu oluĢturulmuĢtur.
30.6.2 SözleĢmenin taraflarca imzalanmasından sonra hazırlanacak Ġhale Sonuç Formu
en geç on beĢ gün içinde Kuruma EKAP üzerinden gönderilecektir. Bu çerçevede ihale sonuç
formunda yer alan yasaklılık teyidi amacı ile gönderilen yüklenici bilgileri hariç ihale ve
sözleĢmeye iliĢkin bilgiler idare tarafından doldurularak ihale sonuç ilanına iliĢkin iĢlemler de
yerine getirilmiĢ olacaktır.
30.6.3 Ġdareler, Kanunla istisna kapsamına alınmıĢ ihalelere iliĢkin ihale sonuç
formlarını da aynı usulde Kuruma ulaĢtıracaklardır. SözleĢme düzenlenmeyen hallerde de
Ġhale Sonuç Formunun ilgili kısımları yapılan ihalenin özelliğine göre doldurulacaktır.
30.7 SözleĢmenin uygulanmasına iliĢkin bilgiler
30.7.1 SözleĢme devirlerine iliĢkin bilgiler EKAP‘tan alınan teyit bilgileri ile birlikte
idare tarafından EKAP‘a kaydedilecektir.
30.7.2 Ġlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki
ihalelere iliĢkin sözleĢmelerin; sözleĢme bedeli, ek sözleĢme bedeli, toplam sözleĢme bedeli,
iĢ bitim tarihi, kabul tarihi, hakediĢ ödemelerine esas sözleĢme fiyatları ile yapılan iĢ/hizmet
tutarları, mal alımlarında sözleĢme fiyatları ile ödenen tutarlar, hesaplanan fiyat farkları,
sözleĢme feshedilmiĢ ise fesih bilgileri idare tarafından EKAP üzerinde kayıt altına
alınacaktır. Bu bilgiler, EKAP üzerinden iĢ deneyim belgesi düzenlenmesinde EKAP
tarafından veri olarak kabul edilecektir.
30.7.3 SözleĢmelerle ilgili olarak, düzenlenen iĢ deneyim belgeleri de dâhil olmak
üzere, bütün bilgilere ―Bir BakıĢta SözleĢme‖ uygulaması üzerinden ulaĢılabilecektir.
30.8 ĠĢ deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi
30.8.1 Ġhale Uygulama Yönetmeliklerinin Ek-1 maddeleri uyarınca 31/8/2014
tarihinden sonra iĢ deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir.
Ayrıca, ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere
(ĠKN‘si 2010/500.000 ve daha sonraki ihaleler) iliĢkin olup EKAP‘a kayıt edilmeden
1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiĢ bulunan mevcut iĢ deneyim belgelerinin, EKAP‘a kayıt
edilerek yeniden düzenlenmeleri zorunluluğu getirilmiĢtir. Bu kapsamda, EKAP üzerinden
düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun
olmayan iĢ deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden
düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu 1/7/2015 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iĢ
deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır. Bu nedenle; EKAP üzerinden düzenlenmiĢ iĢ
deneyim belgesi almaları veya iĢ deneyim belgesini EKAP üzerinden kayıt altına aldırarak
yeniden düzenletmeleri gerektiği halde, bu zorunlulukları yerine getirmeyen belge
sahiplerinin, belgeyi düzenleyen idareye baĢvuruda bulunarak, mevcut iĢ deneyim
belgelerinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmesi talebinde bulunması
gerekmektedir.
30.8.2 ĠĢ deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi ve belge sahiplerine
verilmesinde, Ġhale Uygulama Yönetmelikleri ile bu Tebliğin iĢ deneyim belgelerinin
düzenlenmesi ve verilmesine iliĢkin hükümlerine uyulması gerekmektedir. EKAP üzerinden
iĢ deneyim belgesi düzenlenmesi ve sorgulanmasına iliĢkin ―Ġdare ĠĢ Deneyim Belgesi
Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi‖ne EKAP üzerinden eriĢilebilir.
30.8.3 Ġdarece EKAP üzerinden düzenlenen iĢ deneyim belgesine, EKAP tarafından
otomatik olarak bir ―belge numarası‖ verilmektedir. EKAP üzerinden düzenlenen iĢ deneyim
belgesi çıktısı alınarak belgeyi onaylamaya yetkili kiĢi tarafından isim ve unvanı belirtilmek
suretiyle imzalanıp mühürlendikten sonra ilgiliye verilecektir.
30.8.4 Daha önce EKAP üzerinden düzenlenmeyen mevcut iĢ deneyim belgesinin,
EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenebilmesi için, iĢ deneyim belgesi
sahibinin ilgili idareye baĢvuruda bulunması ve iĢ deneyim belgesinin aslını idareye teslim
etmesi gerekmektedir. Bu durumda; ilgili idarece iĢ deneyim belgesi süresi içinde EKAP
üzerinden yeniden düzenlenerek 30.8.3 üncü maddede belirtilen Ģekilde onaylanıp ilgiliye
verilecek, ilgili tarafından idareye teslim edilen iĢ deneyim belgesi ise dosyasında muhafaza
edilecektir.
30.8.5 Ġhalelerde aday veya isteklilerce sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası
bulunan iĢ deneyim belgelerinin sorgulanması, ihale komisyonu tarafından EKAP‘ın ―ĠĢ
deneyim belgesi sorgulama‖ uygulaması vasıtasıyla, belge üzerinde yer alan ―belge numarası‖
esas alınarak yapılacaktır.
30.8.6 ĠĢ deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanmasında iĢ deneyim
belgesinin, EKAP kaydı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir. Yapılan sorgulamada,
bir uyumsuzluk olduğunun belirlenmesi durumunda, sunulan belgenin geçerliğine iliĢkin
olarak ihale komisyonu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmalıdır.
30.8.7 ĠĢ deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluĢların EKAP üzerinden
iĢ deneyim belgesi düzenleyebilmeleri için 29 uncu maddede belirtilen iĢlemlere uygun olarak
EKAP‘a kayıtlı olmaları gerekmektedir. Ġlanı veya duyurusu 1/7/2015 tarihinden sonra
yapılacak ihalelerde, Ġhale Uygulama Yönetmelikleri Ek-1 maddeleri çerçevesinde, EKAP
üzerinde kayıt altına alınma zorunluğu olduğu halde bu zorunluğa uygun olmayan iĢ deneyim
belgeleri iĢ deneyimini tevsik için kullanılamayacağından dolayı EKAP‘a kayıtlı olmayan
kurum ve kuruluĢların aday ve istekliler açısından bir hak kaybına neden olmamaları
bakımından öngörülen tarihlere kadar EKAP‘a kayıt olmaları önem arz etmektedir.
30.9 Ġdareler tarafından EKAP üzerinden yapılacak diğer iĢlemler
30.9.1 Münferit sözleĢmeler ile ilgili iĢlemler
Ġhalesi EKAP üzerinden yapılan çerçeve anlaĢma kapsamındaki münferit sözleĢmelerin
hazırlanması ve ilgili diğer iĢlemler (ihtiyaç raporu oluĢturma, ĠKN alma, vb.) EKAP
üzerinden gerçekleĢtirilecektir.
30.9.2 Doğrudan temin kayıt formu
Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar, takip eden ayın onuncu gününe kadar
―Doğrudan Temin Kayıt Formu‖ doldurularak EKAP üzerinde kayıt altına alınır. Bilgilerini
tam ve düzenli olarak göndermeyen idarelerin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde yapacakları baĢvuruların değerlendirilmesi sırasında bu
husus dikkate alınacaktır.
30.9.3 Aday, istekli ve istekli olabileceklere EKAP üzerinden bildirim
EKAP üzerinden yapılacak tebligatlar; tebligatın konusu, zamanı ve içeriği gibi bilgileri
de kapsayacak Ģekilde EKAP‘ta kayıt altına alınır. EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda
bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın aday, istekli ve istekli olabileceklere ait
EKAP‘ta yer alan bildirim kutusuna ulaĢtığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir.
EKAP üzerinden tebligat iĢlemleri iĢ günleri ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın
idareler tarafından her zaman gerçekleĢtirilebilir. Ancak tebligat iĢleminin iĢ günleri içinde ve
09.00-18.00 saatleri arasında yapılmaması durumunda; tebligatın içeriği, yapıldığı tarih ve
saat bilgisi ile birlikte EKAP üzerinde kayıt altında tutulur. Bu tebligat, kayıt edildiği tarihi
takip eden ilk iĢ günü içerisinde aday, istekli ve istekli olabileceklere ait EKAP‘ta yer alan
bildirim kutusuna, 09.00-18.00 saatleri arasında ulaĢtırılır. Sürelerin hesabında bu durum göz
önünde bulundurulur.‖
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 31 – Gerçek veya tüzel kiĢilerin EKAP’a kayıt iĢlemleri
31.1 EKAP‘a kayıt için EKAP üzerinden protokol düzenlenmesi ve ekinde istenilen
belgelerle birlikte posta yolu ile ya da elden Kuruma ulaĢtırılması gerekmektedir.
Düzenlenecek bu protokolde EKAP‘ta yer alan iĢ ve iĢlemleri yürütecek platform sorumluları
da belirtilecektir. Platform sorumluları ihale sürecinde yer alacak bütün kullanıcıları
tanımlamaya ve bu kiĢilerin bilgilerinde değiĢiklik yapmaya yetkilidir. Platform
sorumlularının ikisinin de aynı anda değiĢmesi durumunda değiĢikliğe iliĢkin belgeler posta
yolu ile ya da elden Kuruma ulaĢtırılacaktır. EKAP‘a yeni eklenecek kullanıcıların
tanımlanmaları, gerekli yetki ve rollerinin atanması iĢlemleri de platform sorumluları
tarafından yapılacaktır. Protokol ve ekindeki bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda
yapılacak iĢ ve iĢlemlerin takibinden ilgililer sorumlu olup, Kuruma gönderilmiĢ protokollerin
durumuna iliĢkin bilgilere EKAP üzerinden eriĢilebilmektedir.
31.2 Kullanıcıların EKAP‘ta belirlemiĢ oldukları Ģifreler gizli olup sadece kullanıcının
kendisi tarafından değiĢtirilebilecektir. Kullanıcı, belirlemiĢ olduğu Ģifre ile yapmıĢ olduğu iĢ
ve iĢlemlerden sorumlu olduğu gibi, Ģifresinin gizliliğinden ve güvenliğinden de sorumlu
olacaktır. TanımlanmıĢ olan Ģifrelere hiçbir Ģekilde eriĢim olmadığından, kullanıcıların
Ģifrelerini unutması durumunda EKAP EtkileĢim Merkezini arayarak Ģifrelerini sıfırlamaları
gerekmektedir. Kullanıcılar Ģifre sıfırlama iĢleminden sonra yeni Ģifrelerini
belirleyebilecektir.‖
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 32 – EKAP’a kayıtlı olan gerçek veya tüzel kiĢilerin EKAP üzerinden
gerçekleĢtirebilecekleri iĢlemler
32.1 Ġhale takip iĢlemleri
32.1.1 EKAP‘a kayıtlı olan gerçek veya tüzel kiĢiler, belirledikleri kriterlere göre
EKAP‘ta yayımlanan ―Ön Ġlan‖, ―Ġhale Ġlanı‖, ―Düzeltme Ġlanı‖, ―Ġptal Ġlanı‖, ―Sonuç Ġlanı‖
ile istisna ve kapsam dıĢı ihale ilanlarına iliĢkin arama yapabilir ve ilana ulaĢabilir. Ayrıca,
açılan ilan sayfasından ihale ve ön yeterlik dokümanına eriĢebilir ve ilana daha sonra hızlı
eriĢebilmek için EKAP‘ta oluĢturulmuĢ ihale ajandasına ilgili ilanın internet bağlantısını
ekleyebilir.
32.1.2 EKAP‘ a kayıtlı olan gerçek veya tüzel kiĢiler, ilgilendikleri ihalelere iliĢkin
kriterleri EKAP‘a girmeleri durumunda, e-posta aracılığı ile belirledikleri kriterlere uygun
ihale ilanlarından bilgilendirilir. Ayrıca, EKAP‘ta kaydı yapılan ihalelere ve sonuçlanan
ihalelere ―Ġhale Ajandası‖ uygulaması üzerinden anlık olarak eriĢebilir ve detaylı bilgilere
ulaĢabilir.
32.2 EKAP üzerinden doküman indirilmesi
32.2.1 Ġhale ve ön yeterlik dokümanı bedel ödenmeksizin EKAP üzerinden
indirilebilecektir. Ancak dokümanın bu Ģekilde indirilmesi ile istekli olabilecek sıfatı
kazanılamaz. Ġstekli olabilecek sıfatı kazanılarak ihaleye baĢvuruda bulunulması veya teklif
verilebilmesi için, bu dokümanın EKAP‘a kayıt aĢamasında düzenlenen protokolde
münferiden e-imza kullanmaya yetkili kılınan kiĢi tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi
veya idareden bedeli karĢılığında satın alınması gerekmektedir. Ancak ihale veya ön yeterlik
dokümanının tamamının EKAP‘a yüklenemediği ihalelerde, istekli olabilecek sıfatını haiz
olunabilmesi için bu dokümanın idareden satın alınması zorunludur. 4734 sayılı Kanunun 48
inci maddesine göre yapılan ve ihale dokümanının tamamının EKAP‘a yüklenemediği
danıĢmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise istekli olabilecek sıfatını haiz olunabilmesi için bu
dokümanın idare tarafından teklif vermeye davet edilen adaylara gönderilmesi gerekmektedir.
32.2.2 Ġlan yapılmayan ihalelerde ihale dokümanı EKAP üzerinden görülemez ve eimza kullanılarak indirilemez.
32.2.3 Ġhale ve/veya ihale dokümanına iliĢkin olarak idare tarafından yapılabilecek
açıklama ve düzenlenebilecek zeyilnamelere EKAP üzerinden eriĢilebilir.
32.3 EKAP duyuru ve mesaj iĢlemleri
32.3.1 EKAP‘a kayıtlı olan gerçek veya tüzel kiĢiler, EKAP tarafından gönderilen özel
mesaj ve duyurulara ulaĢabilir.‖
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 33 – EKAP internet sayfası üzerinden eriĢilebilecek bilgiler
33.1 EKAP‘a kayıt olma zorunluğu aranmadan da ihalelere iliĢkin aĢağıdaki bilgilere
EKAP internet sayfası (https://ekap.kik.gov.tr) üzerinden eriĢilebilir ve belirlenen kriterlere
göre sorgulama yapılabilir:
a) Ġhalelere iliĢkin detaylı bilgiler,
b) Ġhale ilanları,
c) Ġhalelere iliĢkin itirazen Ģikâyet baĢvuru bedelleri,
ç) Ġhale ve ön yeterlik dokümanı,
d) Yasaklılar listesi,
e) Kamu Ġhale Kurulu tarafından itirazen Ģikâyet baĢvuruları üzerine alınan kararlar ve
Kurul toplantı tarihinin ertesi gününden itibaren karar tutanakları,
f) Ġtirazen Ģikâyet baĢvurularının durumlarına iliĢkin bilgiler,
g) SözleĢme devir iĢlemleri.
33.2 Ġhale ilanlarının yayımlandığı Kamu Ġhale Bülteni, EKAP internet sayfası
üzerinden ihale türü bazında görülebilir ve Kurum tarafından belirlenen dosya formatında
indirilebilir.
33.3 SözleĢme devri yapmak isteyen veya sözleĢme devir alacak gerçek veya tüzel
kiĢiler sorgulama iĢlemlerini ―sözleĢme devri sorgulama‖ sayfası aracılığı ile
gerçekleĢtirebilirler.
33.4 EKAP‘ın kullanımına iliĢkin kılavuz videolara ve EKAP‘ın kullanımına iliĢkin
―Sıkça Sorulan Sorular‖a EKAP ana sayfasından ulaĢılabilir.
33.5 EKAP üzerinde devreye alınan yeni uygulamalara iliĢkin bilgilere ve bu
uygulamalarla ilgili kullanım kılavuzlarına ―EKAP‘ta Yenilikler‖ bölümünden ulaĢılabilir.
33.6 Ġdare ve isteklilerin EKAP‘ta karĢılaĢtığı ve ―Sıkça Sorulan Sorular‖ arasında
bulamadığı soru ve sorunların çözümüne yönelik EKAP EtkileĢim Merkezine Türkiye‘nin her
yerinden alan kodu çevirmeden Ģehir içi tarife ile 444 0 545 (444 0 KĠK) numarasından, hafta
içi 09.00-12.30 ile 13.30-18.00 saatleri arasında ulaĢılabilir.‖
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 34 – KSP üzerinden yürütülmeye devam edilecek iĢ ve iĢlemler
34.1 Kamu Satınalma Platformu (KSP) üzerinden ĠKN alınan ihalelere iliĢkin tüm iĢ ve
iĢlemler KSP üzerinden yürütülmeye devam edilecektir.
34.2 Çerçeve anlaĢması KSP üzerinden yapılan münferit sözleĢmeler için ĠKN alma,
teyit, sonuç bildirimi, sözleĢme devri bildirimi iĢlemleri KSP üzerinden yürütülmeye devam
edilecektir. Çerçeve anlaĢma kapsamında yapılan münferit sözleĢmeler için yeni alınacak
ĠKN‘lerde, çerçeve anlaĢmanın ĠKN‘sinin alınmıĢ olduğu yıl esas alınarak o yıl için verilen
son ĠKN‘den devam eden numaralar kullanılacaktır.
34.3 ĠKN‘si KSP üzerinden alınan Kanun kapsamındaki bütün ihalelere, istisna
kapsamındaki ihalelere ve kapsam dıĢı ihalelere iliĢkin ihale ilanı oluĢturma, teyit, sonuç
bildirimi, sözleĢme devri bildirimi iĢlemleri KSP üzerinden yürütülmeye devam edilecektir.‖
MADDE 14 – Aynı Tebliğin 36.1 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―36.1 Uygulama Yönetmeliğinin ―Ġsteklinin iĢ hacmini gösteren belgeler‖ baĢlıklı 36
ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki kriterleri, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda
sağlayamayan aday veya istekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son altı yıla kadarki
belgelerin ortalaması üzerinden söz konusu kriterleri sağlayabilirler. ĠĢ hacmini gösteren belge
olarak gelir tablosu sunulması durumunda, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren
geriye doğru olan yıllara ait gelir tablolarının sırasıyla sunulması zorunludur. Örneğin; 2011
yılı Eylül ayında yapılacak olan bir ihalede, 2010 yılına ait gelir tablosu ile yeterlik kriterini
sağlayamayan bir isteklinin, 2009-2010, 2008-2009-2010, 2007-2008-2009-2010, 2006-20072008-2009-2010 veya 2005-2006-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait gelir tablolarını sunmak
suretiyle yeterlik kriterini sağlaması mümkündür. Ancak 2006 yılına ait gelir tablosu
sunulmadan, 2005-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait gelir tabloları sunulmak suretiyle
yeterlik kriterinin sağlanması mümkün değildir.
ĠĢ hacmini gösteren belge olarak, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren
geriye doğru olan yıllara ait faturaların sırasıyla sunulmaması halinde ise, fatura sunulmayan
yıllara ait iĢ hacmi değeri sıfır olarak kabul edilerek, belgeleri sunulan ve sunulmayan yılların
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır. Örneğin;
2011 yılı Eylül ayında yapılacak olan bir ihalede, 2010 yılına ait faturalar ile yeterlik
kriterlerini sağlayamayan bir isteklinin, 2008 yılına ait fatura sunmadan 2006-2007-20092010 yıllarına ait faturaları sunması durumunda, 2008 yılı iĢ hacmi tutarı sıfır kabul edilerek,
beĢ yılın ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığı kontrol
edilecektir.‖
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin baĢlığı aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―AĢırı düĢük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaĢık maliyetin hesaplanması
sırasında yapılacak iĢlemler‖
MADDE 16 – Aynı Tebliğinin 41.6 ncı maddesinin birinci paragrafının son cümlesi ve
ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 17 – Aynı Tebliğin 42.1 inci maddesinde bulunan ―Yapılacak iĢ karĢılığı bir
bedel içermeyen kat karĢılığı inĢaat sözleĢmelerine dayanılarak gerçekleĢtirilen yapım iĢleri
ile‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 18 – Aynı Tebliğin 43 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―43.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve
mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az
beĢ yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu tüzel kiĢiler tarafından da
kullanılabilmesi mümkün olup, bu kapsamda tüzel kiĢilerin ortaklarına ait mezuniyet
belgelerini iĢ deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi
ortağın en az beĢ yıldır tüzel kiĢiliğin % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğunun,
ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen
(KĠK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur.
43.2. Mezuniyet tarihinden sonra geçen süre on beĢ yıldan fazla olan mühendis ve
mimarların, on beĢ yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, baĢvuru
veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapım iĢine
iliĢkin bir iĢ deneyim belgesi (iĢ bitirme, iĢ durum, iĢ denetleme, iĢ yönetme) sunulması
gerekli olup, iĢ deneyim belgesi sunulmaması durumunda mezuniyet tarihinden sonra geçen
sürenin on beĢ yıldan fazlası dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda sunulacak iĢ deneyim
belgesine konu iĢin, geçici kabul tarihinin veya gerçekleĢme oranının toplam sözleĢme
bedelinin % 80‘ine ulaĢtığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on
beĢ yıl içinde olması koĢulu aranmaz.
43.3. Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde birden fazla
iĢ deneyiminin toplanarak değerlendirilemeyeceği hüküm altına alınmıĢtır. Bu doğrultuda,
mezuniyet belgeleri için 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi
uyarınca hesaplanan iĢ deneyim tutarları, iĢ deneyim (iĢ bitirme, iĢ durum, iĢ denetleme ve iĢ
yönetme) belge tutarları ile toplanarak değerlendirilmeyecektir.
43.4. ĠĢ ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iĢ deneyim tutarının tamamını
sağlaması durumunda; özel ortakların istenen asgari iĢ deneyim tutarının % 40‘ından az
olmamak üzere benzer iĢe ait olmayan bir yapım iĢine iliĢkin iĢ deneyim belgesi sunmaları
mümkündür. Ancak özel ortakların iĢ deneyimini tevsik amacıyla mezuniyet belgeleri
sunması durumunda, mezuniyet belgelerinin ihale konusu iĢ veya benzer iĢe denk sayılacağı
belirtilen mimarlık veya mühendislik bölümlerine ait olması gereklidir.‖
MADDE 19 – Aynı Tebliğin 44.1 inci maddesinde yer alan ―on‖ ibaresi ile (b) bendi
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 20 – Aynı Tebliğin 44.1 inci maddesinin (c) bendinde yer alan ―en az %51‖
ibaresi ―% 51 veya daha fazla‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 21 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin baĢlığı ―Sınır değer tespiti ve aĢırı
düĢük teklifler‖ olarak, 45.1 inci maddesi ise aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―45.1. Ġhale ilanında ve dokümanında belirtilmesi kaydıyla, idareler sınır değerin altında
olan tekliflerin değerlendirilmesine iliĢkin olarak aĢağıdaki seçenekleri uygulayabilirler.
a) Ġhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama
isteneceğinin belirtildiği ihalelerde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca
aĢırı düĢük teklif olarak tespit edilir ve bu isteklilerden (45.1.2 – 45.2) maddelerinde belirtilen
esaslara göre açıklama istenir.
b) Ġhale ilanında ve dokümanında ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağına iliĢkin düzenleme bulunan ihalelerde,
sınır değerin altında olan teklifler sorgulanmaksızın ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılır.
c) YaklaĢık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eĢik değerin
yarısına kadar olan ihalelere özgü olmak üzere; ihale ilanında ve dokümanında sınır değerin
altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olduğu tespit
edilen teklifler sorgulama yapılmaksızın reddedilir.
Bu çerçevede; sınır değerin altında olan tekliflere iliĢkin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer
alan açıklamalar doğrultusunda tesis edilecek iĢlemler, idari Ģartnamenin ―sınır değer‖ baĢlıklı
maddesinin ilgili dipnotunda belirtilen seçeneklerden uygun olanı esas alınarak düzenlenir.
Ġhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama
isteneceğinin belirtildiği ihalelerde, idarelerce sorgulama ve isteklilerce açıklama yapılması
iĢlemleri (45.1.2 – 45.2) maddelerinde belirtilen esaslar uyarınca yürütülecektir.‖
MADDE 22 – Aynı Tebliğin 45.1.3 üncü maddesinin sonuna aĢağıdaki paragraf
eklenmiĢtir.
―Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap
cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iĢ kalemlerinin ve/veya iĢ gruplarının her biri için
miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iĢ
kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.‖
MADDE 23 – Aynı Tebliğin 45.1.4 üncü maddesinin sonuna aĢağıdaki paragraf
eklenmiĢtir.
―Kamu kurum ve kuruluĢlarınca yayımlanmıĢ birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iĢ
kalemleri (özel iĢ kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iĢ kalemini ihtiva eden iĢ
kalemleri (paçal iĢ kalemi) için bu iĢ kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının
gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi
gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iĢ kalemlerine
iliĢkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iĢ
kalemlerine iliĢkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.‖
MADDE 24 – Aynı Tebliğin 45.1.5 inci maddesinin ilk paragrafının son cümlesi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iĢ
kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek
bulunmamaktadır.‖
MADDE 25 – Aynı Tebliğin 45.1.6 ncı maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
tarafından belirlenerek yayımlanmıĢ rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz
numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere iliĢkin
olarak 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.‖
MADDE 26 – Aynı Tebliğin 45.1.10 uncu maddesinde yer alan ―hususlarında‖ ibaresi
―gibi hususlarda‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ, ―belgelere dayalı olarak‖ ibaresi yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 27 – Aynı Tebliğin 45.1.11 nci maddesinde yer alan ―belgelere dayalı olarak‖
ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 28 – Aynı Tebliğin 45.1.12 nci maddesinde yer alan ―, bilgi ve belgelere
dayalı olarak‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 29 – Aynı Tebliğin 45.1.13 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―45.1.13. Teklifi aĢırı düĢük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit
edilen bileĢenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları
açıklamada, sorgulamaya konu iĢ kalemlerine/gruplarına iliĢkin analizler ile bu analizlere
dayanak teĢkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
Ġsteklilerin analizlerine dayanak teĢkil eden bilgi ve belgeler;
a. Üçüncü kiĢilerden alınan fiyat teklifleri,
b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiĢ üretici fiyat tarifeleri,
c. Kamu kurum ve kuruluĢları tarafından sunulan mal ve hizmetlere iliĢkin ilan edilmiĢ
fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmıĢ fiyat teklifleri,
ç. Kamu kurum ve kuruluĢları tarafından ilgili mal veya hizmetlere iliĢkin ilan edilen
asgari fiyatlar,
d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara iliĢkin maliyet/satıĢ tutarı tespit tutanakları,
e. Stoğunda bulunan mallara iliĢkin stok tespit tutanakları,
f. Ġdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.
Ġstekliler tekliflerine iliĢkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun
olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.
Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen
mümkün olmadığının anlaĢıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek
suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elveriĢli diğer bilgi
ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dıĢından ithal edilen mallara
iliĢkin olarak gümrük giriĢ beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin
dıĢında üçüncü kiĢilerce inĢaat mahalli dıĢında imal edilen ve esaslı baĢka bir iĢçilik veya
malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iĢ kalemlerinin üçüncü kiĢilerden alınan
fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iĢ kalemlerine iliĢkin analiz sunulması zorunlu
değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje iĢlerine
iliĢkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kiĢilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması
yeterlidir.
MADDE 30 – Aynı Tebliğin 45.1.13.1 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―45.1.13.1. Teklifi oluĢturan maliyet bileĢenlerine iliĢkin üçüncü kiĢilerden fiyat teklifi
alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kiĢiyle tam tasdik sözleĢmesi yapan
veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre
teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satıĢ tutarı tespit
tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek
olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye
verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar
meslek mensubundan istenebilecektir.
Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin
mamul/mala iliĢkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen
ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete iliĢkin olması
halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında
olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu
tarafından ―Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre
tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki
ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.‖ ibaresinin
yazılarak imzalanması ve iletiĢim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaĢelenmesi/mühürlenmesi
gerekmektedir.
SatıĢ tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen
birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satıĢ tutarının % 80‘inin
altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek
mensubu tarafından ―Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine
göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satıĢ tutarı tespit
tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satıĢ tutarının % 80‘inin altında olmadığını beyan
ederim.‖ ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletiĢim bilgileri de belirtilmek suretiyle
kaĢelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Üçüncü kiĢilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden
alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiĢ olması zorunlu
değildir.
KaĢeleme iĢlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaĢe kullanılmak suretiyle
yapılabileceği gibi, bu kaĢe dıĢında meslek mensubuna iliĢkin bilgileri içeren kaĢe
kullanılmak suretiyle de yapılabilir.‖
MADDE 31 – Aynı Tebliğin 45.1.13.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 32 – Aynı Tebliğin 45.1.13.6 ncı maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―45.1.13.6. Teklifi oluĢturan maliyet bileĢenlerine iliĢkin olarak isteklinin kendi ürettiği,
aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik
sözleĢmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından
ilgisine göre teklife konu olan mal için düzenlenen maliyet/satıĢ tutarı tespit tutanağı
(EK.O.7) ile açıklama yapılabilir.
Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen
birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması
ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu iĢte
kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmıĢ olması gerekir.
SatıĢlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim
fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satıĢ tutarının % 80‘inin altında
olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.
Ġsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun
kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala iliĢkin satıĢ yapmıĢ ve satılan malın idarece
kabul edilmiĢ olması durumunda, maliyet/satıĢ tutarı tespit tutanağı sunmasına gerek
bulunmayıp, sadece söz konusu satıĢa iliĢkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, YMM,
SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.
KaĢeleme iĢlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaĢe kullanılmak suretiyle
yapılabileceği gibi, bu kaĢe dıĢında meslek mensubuna iliĢkin bilgileri içeren kaĢe
kullanılmak suretiyle de yapılabilir.‖
MADDE 33 – Aynı Tebliğin 45.1.13.9 uncu maddesinde yer alan ―proforma fatura ya
da fiyat teklifi‖ ibaresi ―üçüncü kiĢilerden alınan fiyat teklifi‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 34 – Aynı Tebliğin 45.1.13.10 uncu maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―45.1.13.10. Meslek mensubu; üçüncü kiĢilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın
ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanaklardaki
bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali MüĢavirler
veya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler anlaĢılır.‖
MADDE 35 – Aynı Tebliğin 45.1.13.11 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―45.1.13.11. Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir
önceki geçici vergi beyanname dönemine iliĢkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya
bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan
ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde
ise ihale tarihi esas alınır.
Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi
beyanname dönemi ―Ekim-Kasım-Aralık 2013‖, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile
yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi ―Nisan-Mayıs-Haziran 2014‖ tür.‖
MADDE 36 – Aynı Tebliğin 45.1.13.12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 37 – Aynı Tebliğin 45.1.15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 38 – Aynı Tebliğin 70 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 70-Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eĢit olması
70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği
ihalelerde, en düĢük geçerli teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda;
ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde belirtilen kriterler sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst
sırada belirtilen kritere göre eĢitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere geçilir. Ortak
giriĢimler için yapılacak değerlendirmede pilot veya koordinatör ortağın durumu esas alınır.
70.1.1. Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine göre idare tarafından yapılacak değerlendirmede, istekliye ait ihale
tarihinden önceki son gelir/kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi matrahı/mali zarar tutarı
ile bu beyanname ekindeki gelir tablosunda yer verilen net satıĢlar tutarına (iĢletme hesabı
esasına göre defter tutan istekliler için beyannamede yer alan performans bilgileri
tablosundaki gayrisafi hasılat tutarına) iliĢkin EKAP üzerinde bulunan bilgiler esas alınır.
Ancak ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olması durumunda, değerlendirme yapılırken iki
önceki yıla ait bilgiler üzerinden değerlendirme yapılır.
70.1.2. Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde yer alan kriterin değerlendirilmesinde isteklinin ve istekli tarafından
söz konusu ihalede tüzel kiĢiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iĢ deneyim
belgesi kullanılmıĢ ise bu ortağın ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan hizmet
iĢlerinin toplam tutarına (varsa iĢ artıĢları hariç) dair yazılı beyanı esas alınır. Söz konusu
yazılı beyan KĠK028.0/H numaralı standart forma göre düzenlenecek olup, beyan edilen
hususların idarece EKAP üzerinden teyidi yapılır.
70.1.3. Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde belirtilen kriterin değerlendirilmesinde ilgili mevzuatınca düzenlenmiĢ
olan korumalı iĢ yeri statüsü belgesi esas alınır.
70.1.4. Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (ç) bendine göre yapılacak değerlendirmede gerçek kiĢi istekliler için ticari iĢletme
tescil tarihini, tüzel kiĢi istekliler için ise Ģirket kuruluĢ sözleĢmesinin tescil tarihini gösteren
ticaret sicil gazetesi nüshası/nüshaları veya ticaret sicil müdürlüğü tarafından düzenlenen
belgeler esas alınır.
70.2. Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine göre yapılan değerlendirme sonucunda eĢitliğin bozulmaması halinde,
teklifi eĢit olan isteklilere, 70.1.2 nci maddesinde belirtilen yazılı beyan ve varsa 70.1.3 üncü
maddesinde belirtilen belgeyi sunmaları için 3 (üç) iĢ günü süre tanınır. 70.1.2 nci
maddesinde belirtilen yazılı beyanın sunulmaması halinde istekliye ait EKAP üzerinde
bulunan bilgiler dikkate alınır.‖
MADDE 39 – Aynı Tebliğin 78.1 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―78.1. Personel çalıĢtırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu iĢte çalıĢtırılacak
personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalıĢma saatlerinin
tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaĢık maliyetinin en az % 70‘lik kısmının asgari
iĢçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil iĢçilik giderinden oluĢtuğu
hizmetlerdir.‖
MADDE 40 – Aynı Tebliğin 78.5 inci maddesinin ikinci cümlesi yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 41 – Aynı Tebliğin 78.7 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―78.7. Ġdarelerce yaptırılacak iĢin niteliği dikkate alınarak, çalıĢtırılacak personel için
brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası ücret belirlenebilecek; ancak ―brüt
asgari ücretin iĢverene maliyetinin (%) fazlası‖ Ģeklinde bir belirleme yapılmayacaktır.
Tekliflerin eĢit Ģartlarda değerlendirilmesi amacıyla, istekliler tarafından yaĢlılık aylığı veya
emekli aylığı bağlanmıĢ olan personel çalıĢtırılacağı belirtilmiĢ olsa dahi iĢveren paylarının
hesabında bu hususlar dikkate alınmaz.‖
MADDE 42 – Aynı Tebliğin 78.10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 43 – Aynı Tebliğin 78.13 üncü maddesine aĢağıdaki paragraf eklenmiĢtir.
―Bununla birlikte, hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli
çalıĢma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 28 veya 29 günden daha kısa süreli
çalıĢma yapılması öngörülen ġubat ayı (artık gün/kıst ay) kapsamında çalıĢılacak toplam gün
sayısı ile bu süre içerisinde yemek ve yol bedeli verilecek gün sayısının, idari Ģartnamenin
ilgili maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.‖
MADDE 44 – Aynı Tebliğin 78.15 inci maddesinin son cümlesi yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 45 – Aynı Tebliğin 78.18 inci maddesinde yer alan ―Yemek, yol ve giyecek‖
ibaresi ―Yemek ve yol‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 46 – Aynı Tebliğin 78.19 uncu maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―78.19. Ġhale konusu iĢin yürütülmesi sırasında kullanılacak kıyafetlerin tür, miktar ve
özelliklerine iliĢkin bilgilere teknik Ģartnamede yer verilir.‖
MADDE 47 – Aynı Tebliğin 78.22 nci maddesinin ilk cümlesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi öngörülen personelin varsa nakdi yol
ve yemek bedeli dahil aylık (78.12 nci maddeye göre gün üzerinden teklif alınan hallerde
günlük) ücreti, fazla çalıĢma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve
dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve DayanıĢma günü ve yılbaĢı günü) yapılacak
çalıĢmalara iliĢkin ücretler gibi ayrı ayrı hesaplanması gereken her bir iĢçilik maliyeti için
birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması, malzeme giderlerinin de ayrı iĢ kalemleri
Ģeklinde düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, ayni teklif verileceği belirtilen yemek ve yol
giderlerinin de ayrı iĢ kalemleri Ģeklinde düzenlenmesi esastır.‖
MADDE 48 – Aynı Tebliğin 78.28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki
maddeler eklenmiĢtir.
―78.29. Personel çalıĢtırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleĢme gideri ve
genel giderler dahil toplam asgari iĢçilik maliyetinin altında iĢçilik bedeli sunan isteklilerin
teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dıĢı bırakılır.
78.30. Personel çalıĢtırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif
bedelleri varsa yüklenici karı ile aĢağıdaki bileĢenlerden oluĢur:
a) Asgari ĠĢçilik Maliyeti: Ġhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari
Ģartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve
genel tatil günleri ile fazla çalıĢma saatlerine iliĢkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli
gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan iĢçiliğe bağlı diğer ödemeler ve iĢveren sigorta
primlerinin toplam tutarı asgari iĢçilik maliyetini oluĢturur.
b) ĠĢçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: Ġdari Ģartnamede iĢçi sayısıyla bağlantı olarak
teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileĢeni kabul edilir.
c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: Ġhale konusu hizmet iĢinin
yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari Ģartnamede belirtilen unsurlar teklif bileĢeni
kabul edilir.
ç) SözleĢme Giderleri ve Genel Giderler: Ġhale ve sözleĢmeye iliĢkin damga vergileri,
Kamu Ġhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleĢme giderleri ile amortisman, kıdem
ve ihbar tazminatları, ihale konusu iĢte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu
iĢe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
uyarınca iĢyeri hekimliği ve iĢ güvenliği uzmanı ücreti ile çalıĢanlara verilecek eğitim gideri,
silahlı atıĢ eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir
bileĢen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaĢım kartı bedeli ve bu nitelikteki
genel giderleri karĢılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iĢçilik birim
fiyatı üzerinden; iĢçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iĢ
kalemi/kalemleri için ise çalıĢtırılacak her bir personelin iĢçilik maliyeti üzerinden, % 4
oranında hesaplanan sözleĢme giderleri ve genel giderler teklif bileĢeni olarak kabul edilir.
78.31. Personele çalıĢma saatleri dıĢında ihale konusu iĢle ilgili eğitim verilmesi, iĢçiler
açısından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendine göre fazla çalıĢmaya yol açacağından, fazla çalıĢma giderinin teklif fiyata dahil
olacağının ve çalıĢma saatleri dıĢında iĢçinin kaç saat eğitim alacağının idari Ģartnamede
belirtilmesi gerekmektedir.‖
MADDE 49 – Aynı Tebliğin 79 uncu maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 79 – Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aĢırı düĢük tekliflerin
değerlendirilmesi
79.1. Personel çalıĢtırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaĢık
maliyet tutarı; personel çalıĢtırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaĢık
maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.
79.2. Ġhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden
açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aĢırı düĢük tekliflerin
değerlendirilmesi aĢamasında aĢağıdaki düzenlemelere göre iĢlem tesis edilmesi
gerekmektedir.
79.2.1. AĢırı düĢük tekliflere yönelik açıklama istenmesine iliĢkin yazıda, isteklilerin
yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileĢenlerinin, bütün istekliler için aynı
unsurları içerecek Ģekilde belirtilmesi zorunludur. AĢırı düĢük teklif açıklaması sunulması için
isteklilere üç (3) iĢ gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.
79.2.2. Ġstekliler aĢırı düĢük olarak tespit edilen tekliflerini aĢağıdaki yöntemleri
kullanarak açıklayabilirler.
79.2.2.1. Üçüncü KiĢilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluĢturan maliyet
bileĢenlerine iliĢkin üçüncü kiĢilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat
teklifini veren kiĢiyle tam tasdik sözleĢmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili
olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit
tutanağı (Ek-O.5) veya satıĢ tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat
teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek
ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli
görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.
Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin
mamul/mala iliĢkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen
ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete iliĢkin olması
halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında
olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu
tarafından ―Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre
tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki
ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.‖ ibaresinin
yazılarak imzalanması ve iletiĢim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaĢelenmesi/mühürlenmesi
gerekmektedir.
SatıĢ tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen
birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satıĢ tutarının % 80‘inin
altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek
mensubu tarafından ―Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine
göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satıĢ tutarı tespit
tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satıĢ tutarının % 80‘inin altında olmadığını beyan
ederim.‖ ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletiĢim bilgileri de belirtilmek suretiyle
kaĢelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Üçüncü kiĢilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden
alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiĢ olması zorunlu
değildir.
KaĢeleme iĢlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaĢe kullanılmak suretiyle
yapılabileceği gibi, bu kaĢe dıĢında meslek mensubuna iliĢkin bilgileri içeren kaĢe
kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
79.2.2.2. Kamu Kurum ve KuruluĢları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere ĠliĢkin
Fiyatlar: Teklifi oluĢturan maliyet bileĢenlerine iliĢkin kamu kurum ve kuruluĢları tarafından
sunulan hizmetlere iliĢkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiĢ fiyat teklifleri açıklama
yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmıĢ açıklamanın geçerli olabilmesi için
kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması
zorunludur.
79.2.2.3. Kamu Kurum ve KuruluĢları Tarafından Ġlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluĢturan
maliyet bileĢenlerine iliĢkin kamu kurum ve kuruluĢları tarafından ilan edilmiĢ fiyat tarifeleri
açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmıĢ açıklamanın geçerli olabilmesi için
ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli
olması zorunludur.
79.2.2.4. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluĢturan maliyet bileĢenlerine iliĢkin
18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar
Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve
ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir iĢlem gününde gerçekleĢen
ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
79.2.2.5. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluĢturan maliyet bileĢenlerine iliĢkin
11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan
Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı
hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi
bir iĢlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
79.2.2.6. Özel veya Münhasır Hak Sahibi KuruluĢların Uyguladığı Fiyatlar: Ġlgili
mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine
sınırlama bulunan kuruluĢların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler
için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.
79.2.2.7. Ġsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara ĠliĢkin Fiyatlar: Teklifi
oluĢturan maliyet bileĢenlerine iliĢkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı
mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleĢmesi yapan veya
beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aĢırı düĢük
teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satıĢ tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile
açıklama yapılabilir.
Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen
birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında
olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu
iĢte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmıĢ olması gerekir.
SatıĢlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim
fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satıĢ tutarının % 80‘inin
altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.
Ġsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun
kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala iliĢkin satıĢ yapmıĢ ve satılan malın idarece
kabul edilmiĢ olması durumunda, maliyet/satıĢ tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına
gerek bulunmayıp sadece söz konusu satıĢa iliĢkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter,
YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.
KaĢeleme iĢlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaĢe kullanılmak suretiyle
yapılabileceği gibi, bu kaĢe dıĢında meslek mensubuna iliĢkin bilgileri içeren kaĢe
kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
79.2.2.8. Ġsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel KiĢiye Ait ĠĢletmeden Mal Çekmesiyle OluĢan
Emsal Bedel: Teklifi oluĢturan maliyet bileĢenlerine iliĢkin olarak isteklinin ortağı olduğu
tüzel kiĢiye ait iĢletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal
bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre
hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleĢmesi yapan veya
beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan
ve kaĢelenen beyanın verilmesi yeterlidir. KaĢeleme iĢlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel
kaĢe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaĢe dıĢında meslek mensubuna iliĢkin
bilgileri içeren kaĢe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kiĢilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve
emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin
doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali MüĢavirler veya
Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler anlaĢılır.
79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici
vergi beyanname dönemine iliĢkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki
geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat
tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.
Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi
beyanname dönemi ―Ekim-Kasım-Aralık 2013‖, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile
yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi ―Nisan-Mayıs-Haziran 2014‖ tür.
79.2.5. ĠĢletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen
tutanaklar, iĢletme hesabı defteri ve iĢletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.
79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aĢırı düĢük tekliflerin
değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik Ģartnamede asgari iki haftalık örnek menü
düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları
belirtilir.
Bu ihalelerde; teklifi aĢırı düĢük bulunan istekli öncelikle ―ana çiğ girdi‖, ―iĢçilik‖ ve
―yardımcı gider‖ oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek –
H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için
―(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+ĠĢçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı‖ oranının 0,80‘den az ve
0,95‘den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80‘den az veya
0,95‘den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.
Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin piĢirilmesi için gerekli temel girdiler anlaĢılır.
Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek
piĢirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta
giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleĢme
giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.)
gibi unsurlar ―yardımcı girdiler‖ baĢlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama
sunulması gerekmez.
Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif
veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aĢırı düĢük olarak değerlendirilmesi
ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde ―(Ana Çiğ Girdi
Maliyeti+ĠĢçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı‖ oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde,
teklifin 4.500 TL‘sinin ana çiğ girdi ile iĢçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin
sadece bu kısma iliĢkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL‘lik kısmının ise yardımcı
giderlere iliĢkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma iliĢkin açıklama yapılması
gerekmemektedir.
Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla
üçüncü kiĢilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan
diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının
anlaĢıldığı durumlarda, üçüncü kiĢilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.
79.3. Ġdarelerin aĢırı düĢük teklif tespit ve değerlendirilmesine iliĢkin aĢağıdaki
düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.
79.3.1. Teklifi aĢırı düĢük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre
usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan
akıĢına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.
79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama
yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaĢıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi
belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde
düzenlenen açıklamaya elveriĢli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.
79.3.3. Kurumca hazırlanan ―ĠĢçilik Hesaplama Modülü‖ ne (www.ihale.gov.tr)
adresinden ulaĢılabilecek olup, personel çalıĢtırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde
tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleĢme ve genel giderler dahil asgari iĢçilik
maliyeti hesabında iĢçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.
79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aĢırı düĢük teklif
sorgulamasında önemli bir bileĢen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta
acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleĢmelerin ekine ihale dokümanında yer
alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini
gerçekleĢtirebileceklerine iliĢkin, ilgili sigorta Ģirketinin genel müdürlüğünden veya bölge
müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kiĢilerin imzasını
taĢıması gereklidir. Ancak sigorta Ģirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri
tarafından imzalanmıĢ poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta
giderinin tevsiki için sunulan belgenin iĢin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.
79.3.5. Personel çalıĢtırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına iliĢkin yapılan aĢırı
düĢük teklif açıklamasında, sözleĢme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması
söz konusu olmayacak, sözleĢme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle
açıklama yapılacaktır.‖
MADDE 50 – Aynı Tebliğin 97 nci maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki 97/A
maddesi eklenmiĢtir.
―Madde 97/A – Birden Fazla Ġdarenin Ortak Ġhtiyaçları Ġçin Ġhale Yapılması
97/A.1. Birden fazla idare ortak ihtiyaçlarını, düzenleyecekleri bir protokol
çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunda yer alan ihale usullerini kullanarak ortak bir ihale ile
karĢılayabilir. Alımı yapılacak mal veya hizmet ile bakım veya onarım iĢine iliĢkin aynı
nitelikteki ortak ihtiyaç farklı teknik özelliklere sahip olabilir.
97/A.2. Ġdarelerce düzenlenecek protokolde; ortak ihtiyacın niteliği, türü, miktarı, ihale
usulü, ihale hazırlık iĢlemlerinin hangi idare/idarelerce yerine getirileceği ve koordinatör
idareye iliĢkin bilgiler belirtilir. Ġdarelerce protokolde bulunması gerekli görülen diğer
hususlara ayrıca yer verilebilir. EĢik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde koordinatör
idarenin tabi olduğu tutarlar dikkate alınır.
97/A.3. Ġhale ilanında/davette ve ihale/ön yeterlik dokümanında ihalenin birden fazla
idarenin ortak ihtiyacının karĢılanması maksadıyla yapıldığı belirtilir.
97/A.4. 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkeler göz önünde
bulundurulmak kaydıyla idareler tarafından ihalenin kısmi teklife açılıp açılmaması hususu
ihale ilanında/davette ve ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
97/A.5. 4734 sayılı Kanunda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde; kesin teminatın
alınması ve sözleĢmenin imzalanması iĢlemleri kapsamında sözleĢmeye davet, ihale tarihinde
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde
sayılan durumlara iliĢkin belgelerin incelenmesi, KĠK sözleĢme payının yatırılıp
yatırılmadığının kontrolü ve 42 nci madde çerçevesinde yasaklılık teyidi ile sözleĢmenin fiilen
imzalanması protokole taraf idarelerce, bunların dıĢında kalan ihale süreci iĢlemleri ise
koordinatör idare tarafından diğer idareler adına yerine getirilir.
97/A.6. Protokole taraf idarelerle istekliler arasında ayrı ayrı sözleĢme imzalanır.
Ġmzalanan sözleĢmelere iliĢkin sonuç bildirimleri sözleĢmeleri imzalayan idareler tarafından
gerçekleĢtirilir. SözleĢmelerin yürütülmesi 4735 sayılı Kanun çerçevesinde sözleĢmeyi
imzalayan idarelerin sorumluluğundadır. Ortak ihaleye yönelik iĢ deneyim belgeleri sözleĢme
imzalayan idareler tarafından düzenlenir.
97/A.7. Protokole taraf idarelerin ihalelerinde 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 10
uncu ve 11 inci maddelerine göre ihale dıĢı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar ile
anılan Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ihaleye iĢtirak ettirilmeyecek
olanlar, protokol çerçevesinde yapılacak ihaleye de katılamaz. Bu çerçevede, ihale komisyon
kararı alınmadan önce protokole taraf idareler anılan maddeler kapsamında olanların bulunup
bulunmadığını koordinatör idareye bildirir.
97/A.8. Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararını vermeye yetkili idari
mercilerin tespitinde, kesin teminatın alınması ve sözleĢmenin imzalanmasına iliĢkin
yasaklamayı gerektirir bir durumla karĢılaĢıldığı takdirde ilgili protokole taraf idare; diğer
ihale süreci iĢlemlerine yönelik olarak ise koordinatör idare esas alınır.
97/A.9. Bu madde kapsamındaki ihale iĢlemlerinde görev alanlar, yürüttükleri iĢlemlerle
sınırlı olmak kaydıyla iĢlemlerin mevzuata uygunluğundan sorumludur.‖
MADDE 51 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-H.3 Örnek 2: formundan sonra gelmek
üzere ekteki Ek-H.4, formu eklenmiĢ, Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 formları ekteki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ, Ek-O.8‘de yer alan ―son geçici‖ ibareleri, ―son veya bir önceki geçici‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 52 – Aynı Tebliğin eki Ek-0.4 yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 53 – Aynı Tebliğe aĢağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiĢtir.
―GeçiĢ hükmü
GEÇĠCĠ MADDE 4 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu
yapılmıĢ olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan tebliğ
hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 4 ve 6 ncı
maddelerinde yer alan hükümler ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.‖
MADDE 54 – Bu Tebliğin;
a) 18 ve 20 nci maddeleri 10/6/2014 tarihinde,
b) 50 nci maddesi 1/7/2014 tarihinde,
c) 16 ve 19 uncu maddeleri 19/8/2014 tarihinde,
ç) 2 nci maddesi 1/1/2015 tarihinde,
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 55 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Ġhale Kurumu BaĢkanı yürütür.
1234567-
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
22/8/2009
27327
Tebliğde DeğiĢiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
4/3/2010
27511
30/7/2010
27657
29/12/2010
27800 (6. Mükerrer)
9/2/2011
27841
20/4/2011
27911
20/8/2011
28031
15/7/2012
28354
8910111213-
13/8/2012
13/4/2013
23/8/2013
24/9/2013
28/11/2013
25/12/2013
28383
28617
28744
28775
28835
28862
Ekleri için tıklayınız.
[R.G. 07 Haziran 2014 – 29023]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6361
Rize Ġlinde kurulacak Melikom Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı
amacıyla ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taĢınmazların, tapuda
Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaĢtırılması; anılan
Bakanlığın 8/4/2014 tarihli ve 10859 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma
Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu‘nca 18/4/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. ARINÇ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
ve
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Liste için tıklayınız.
[R.G. 08 Haziran 2014 – 29024]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6362
Ġzmir Ġli, ÇeĢme Ġlçesinde kurulacak Alaçatı Rüzgâr Enerjisi Santralinin yapımı
amacıyla ekli listede bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taĢınmazların,
tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaĢtırılması;
anılan Bakanlığın 8/4/2014 tarihli ve 10855 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma
Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu‘nca 18/4/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. ARINÇ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
ve
Sağlık Bakanı
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Liste için tıklayınız.
[R.G. 08 Haziran 2014 – 29024]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6364
Bağlantı anlaĢması uyarınca tesis edilecek ―380 kV Yukarı Kaleköy HES TM-AĢağı
Kaleköy HES TM Enerji Ġletim Hattı Projesi‖ kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha
isabet eden taĢınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet Ģeklinde, iletken salınım gabarisinin ise
irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü
tarafından acele kamulaĢtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 22/4/2014 tarihli ve
630 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu‘nca 5/5/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. IġIK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
A. ĠSLAM
M. ġĠMġEK
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı V. Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
Harita için tıklayınız.
A. Ç. KILIÇ
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V.
ve
[R.G. 08 Haziran 2014 – 29024]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Karar Sayısı : 2014/6381
Ekli ―Aklama Suçu Ġncelemesi Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve
Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve Malî Suçlarla
Mücadele Koordinasyon Kurulunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‖in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının
24/4/2014 tarihli ve 5726 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu‘nca 9/5/2014
tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Yönetmeliğin Eki Yönetmelik
[R.G. 10 Haziran 2014 – 29026]
—— • ——
TEBLĠĞ
Maliye Bakanlığından:
MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ
(SIRA NO: 364)
I. GĠRĠġ
(1) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun “Kamulaştırma”
başlıklı 19 uncu maddesinin;
a) Birinci fıkrasında; “Elektrik piyasasında üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan
önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri
için gerekli olan kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma
talepleri Kurum tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde Kurul tarafından kamu
yararı kararı verilir. Söz konusu karar çerçevesinde gerekli kamulaştırma işlemleri 4/11/1983
tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde üretim
faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri için Maliye
Bakanlığı, dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri için TEDAŞ tarafından yapılır. Bu
durumda kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderler
kamulaştırma talebinde bulunan önlisans veya lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenir.”
hükmü,
b) İkinci fıkrasında; “Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti ve/veya üzerindeki sınırlı
ayni haklar, üretim veya dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya
kuruluşuna, bunların bulunmaması hâlinde ise Hazineye ait olur. Kamulaştırma bedeli
önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi tarafından ödenerek tapuda Hazine adına
tescil edilen veya niteliği gereği tapudan terkin edilen taşınmazlar üzerinde Maliye
Bakanlığınca kamulaştırma bedelini ödeyen önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel
kişileri lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkının
ve/veya kullanma izninin süresi önlisans veya lisansın geçerlilik süresi ile sınırlıdır.” hükmü,
c) Yedinci fıkrasında ise; “Özel hukuk tüzel kişilerince yürütülen üretim veya dağıtım
faaliyetleri için gerekli olan Hazineye ait taşınmazlar dışındaki kamu kurum veya
kuruluşlarına ait taşınmazlar, Kurul tarafından verilecek kamulaştırma kararı uyarınca üretim
faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri için Maliye
Bakanlığınca, dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri için TEDAŞ tarafından, 2942
sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uygulanarak temin edilir. Bu durumda kamulaştırma
bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma talebinde
bulunan özel hukuk tüzel kişisi tarafından ödenir. Bu taşınmazların mülkiyeti üretim veya
dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya kuruluşuna, bunların
bulunmaması hâlinde ise Hazineye ait olur.” hükmü,
yer almaktadır.
(2) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun belirtilen hükümleri uyarınca; elektrik
piyasasında üretim faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel
kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan ve kişilerin özel mülkiyetinde
bulunan taşınmazlar hakkında Bakanlığımızca (Millî Emlak Genel Müdürlüğü) 6446 sayılı
Kanunun yürürlüğe girdiği 30/3/2013 tarihinden itibaren 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
hükümlerine göre yapılacak olan kamulaştırma işlemleri ile yine bu kişilerce yürütülen üretim
faaliyetleri için gerekli olan Hazine dışındaki diğer kamu kurum veya kuruluşlarına ait
taşınmazların Bakanlığımızca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesine göre
devir alınması işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla bu Genel Tebliğ
hazırlanmıştır.
II. KAMULAġTIRMA ĠġLEMLERĠ
(1) Elektrik piyasasında üretim faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel
hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan taşınmazlara
ilişkin kamulaştırma talepleri, bu tüzel kişiler tarafından Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumuna (Kurum) iletilir. Kamulaştırma talebinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel
hukuk tüzel kişileri tarafından doğrudan Bakanlığımıza veya ilgili valiliklere (defterdarlık)
yapılan kamulaştırma talepleri, talebin Kuruma yapılması gerektiği bildirilerek
değerlendirmeye alınmaz.
(2) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında
yapılacak kamulaştırma işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
a) Kamulaştırılacak taşınmazlar hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca (Kurul)
alınan kamu yararı kararı örneği ile bu kararın alınmasına esas olan ve kamulaştırma talebinde
bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından hazırlanan
kamulaştırmaya konu taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler ile haritanın; kısmi
kamulaştırmaya konu olacak taşınmazlarda ise, bu kısma ilişkin bilgi ve belgeler ile haritanın
yer aldığı dosya, Kurum tarafından Bakanlığımıza gönderilir. Bu taşınmazlara ilişkin olarak
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesine göre Bakanlığımızca alınan
kamulaştırma kararının bir örneğinin de eklendiği dosyanın taşınmazın bulunduğu valiliğe
(defterdarlığa) gönderilmesi üzerine kamulaştırma işlemleri; İdare (taşınmaz ilde ise ilgili
defterdarlık millî emlak dairesi başkanlığı/millî emlak müdürlüğü ile dava açılması gereken
hallerde muhakemat müdürlüğü/Hazine avukatlığı, taşınmaz ilçede ise ilgili valiliğin
(defterdarlık) yazılı talimatı üzerine millî emlak müdürlüğü/malmüdürlüğü ile dava açılması
gereken hallerde Hazine avukatlığı) tarafından koordineli olarak yürütülür.
b) Buna karşılık, Kurum tarafından taşınmazların acele kamulaştırılmasının talep
edilmesi halinde, (a) bendinde belirtilen bilgi ve belgeler ile haritanın yer aldığı dosyanın
Kurumca Bakanlığımıza gönderilmesi üzerine;
1) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesi gereğince kamulaştırma kararı
alınması ile taşınmazların aynı Kanunun 27 nci maddesine göre acele kamulaştırılmasına
ilişkin Bakanlar Kurulu kararı alınmasına yönelik işlemler Bakanlığımızca yürütülür.
2) Bakanlar Kurulunca taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verilmesini
müteakip; Kurum tarafından Bakanlığımıza gönderilen bilgi ve belgeler, kamulaştırma kararı
ve Bakanlar Kurulu kararının birer örneğini içeren dosya Bakanlığımızca taşınmazın
bulunduğu valiliğe (defterdarlık) gönderilir ve acele kamulaştırmaya ilişkin işlemler İdare
tarafından koordineli olarak yürütülür.
(3) Hazine taşınmazları dışında kalan ve mülkiyeti kamu kurum veya kuruluşlarına ait
olan taşınmazlar hakkında Bakanlığımızca yapılacak devir alma işlemleri ise aşağıdaki
şekilde gerçekleştirilir:
a) Hazinece devralınacak taşınmazlar hakkında Kurulca alınan kamulaştırma kararı
örneği ile bu kararın alınmasına esas olan ve devir talebinde bulunan önlisans veya lisans
sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından hazırlanan ve ikinci fıkranın (a) bendinde belirtilen
bilgi ve belgelerin yer aldığı dosya, Kurum tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun
30 uncu maddesi uyarınca devir alma işlemleri yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilir.
Bakanlığımızca, kamulaştırma kararının bir örneğinin de eklendiği devre konu taşınmaza
ilişkin dosyanın taşınmazın bulunduğu valiliğe (defterdarlığa) gönderilmesi üzerine de, devir
alma işlemleri İdare tarafından koordineli olarak yürütülür.
(4) Bu Genel Tebliğ hükümlerine göre önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel
kişisi adına yapılacak olan tüm kamulaştırma işlemlerinde, Kurulca kamu yararı veya
kamulaştırma kararı alınmasına esas olan bilgi ve belgelere ilave olarak Bakanlığımız,
Kurum, İdare ya da diğer ilgili idareler tarafından ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgi ve
belgeler, lehine kamulaştırma yapılacak özel hukuk tüzel kişisi veya yetkili vekilleri
tarafından verilen süre içerisinde ve istenilen şekilde temin edilerek Bakanlığımıza, Kuruma
veya İdareye ya da diğer ilgili idarelere gönderilir.
(5) Valilikler (Defterdarlık) tarafından; kamulaştırma veya devir alma işlemleri
sonucunda alınacak yeni tapu senedi örnekleri, taşınmazların tapu sicilinden terkin edildiği
hallerde ise terkine ilişkin bilgi ve belgeler gönderilmek suretiyle Kuruma ve Bakanlığımıza
bilgi verilir.
III. TAAHHÜTNAME VE TEMĠNAT ALINMASI
(1) Kamulaştırma talebinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri
tarafından; taşınmazların kamulaştırması veya devir alınması işlemleri öncesinde,
kamulaştırma veya devir alma bedelleri ile kamulaştırma veya devir alma işlemlerinin
gerektirdiği diğer her türlü giderlerin ve ayrıca, kamulaştırmasız el koyma işleminden
kaynaklanan her türlü tazminat ve bedellerin İdarece belirtilen sürede ve gösterilen yere
ödeneceğinin kabul ve taahhüt edildiğine ilişkin ek-1’de yer alan Taahhütname ile bu
Taahhütname eki imza sirküleri ve şirket yetkililerini belirten yönetim kurulu kararı ile bu
bedel ve giderleri karşılayacak şekilde mevduat veya katılım bankalarından alınacak kesin ve
süresiz teminat mektubu İdareye verilir.
Tebliğ olunur.
Ek-1
TAAHHÜTNAME
………………………………. Projesinin gerçekleştirilmesi için taşınmazların İdarece
yapılacak kamulaştırma veya devir alma işlemleri için gereken tüm bedeller ile Mahkeme
Heyetinin harcırahları, Mahkemece görevlendirilen bilirkişiler ile keşif yapılmasına karar
verilmesi halinde keşfe katılanların Mahkemece takdir edilecek ücretleri, tapu harçları, ilan
giderleri gibi kamulaştırma veya devir alma işlemlerinin gerektirdiği diğer her türlü giderler
ile kamulaştırmasız el koyma işleminden kaynaklanacak her türlü tazminat ve bedeller için
Şirketimiz tarafından yeterli mali kaynak ayrılmıştır.
İdarece yapılacak kamulaştırma veya devir alma işlemleri için gereken tüm bedeller ile
bu işlemlerin gerektirdiği diğer her türlü giderlerin ve ayrıca, kamulaştırmasız el koyma
işleminden kaynaklanacak her türlü tazminat ve bedellerin Şirketimiz tarafından İdarece
belirtilen sürede ve gösterilen yere ödeneceğini kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve taahhüt
ederiz.
………………. ġirketi
Yetkilileri
EKLER:
1-İmza Sirküleri,
2-Şirket Yetkililerini Belirten Yönetim Kurulu Kararı,
3-Teminat Mektubu.
[R.G. 10 Haziran 2014 – 29026]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARLARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 2895
-KARARBaĢkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 4/6/2014 tarihli yazıda aynen; ―2709 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı CumhurbaĢkanı
Seçimi Kanunu‘nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ yıl olup, (6271
sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, on birinci CumhurbaĢkanının görev süresi yedi
yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin dolmasından önceki
altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 5678
sayılı Kanun‘un 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu‘nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim
tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya
kalması durumunda ise ikinci oylama 24 Ağustos 2014 olarak, yurt dıĢında yaĢayan
vatandaĢlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ise, ilk oylama 31 Temmuz - 3
Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci oylama 17 - 20
Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlenmiĢtir.
6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu‘nun ―Seçimde uygulanacak genel ilkeler‖
baĢlıklı 2. maddesinin beĢinci fıkrasında;
―Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hâllerde 298 sayılı Kanun, 22/4/1983 tarihli ve
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi
Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa DeğiĢikliklerinin
Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile bunların ek ve değiĢikliklerinin bu Kanuna aykırı
olmayan hükümleri uygulanır.‖
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun‘un;
14. maddesinin 2. fıkrasında; ―… Katlanıp bir kenarı yapıĢtırıldıktan sonra zarf haline
gelebilen "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranını taĢıyan birleĢik oy
pusulalarını, her (400)'ü ve her (400)'lük paketi, aynı numarayı taĢımak üzere bastırmak ve
her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaĢtırmak.‖,
5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; "Bir sandık bölgesi, esas itibariyle (300)
seçmeni kapsar." yolundaki hüküm, 3959 sayılı Kanunla "Bir sandık bölgesi esas itibariyle
köylerde (200), kasaba ve Ģehirlerde (150) seçmeni kapsar.",
Bununla birlikte, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ―BirleĢik Oy Pusulalarının
Mahalline Yollanması ve Mühürlenmesi‖ baĢlıklı 27. maddesinin birinci fıkrası da; ―Her
sandıkta kullanılacak birleĢik oy pusulaları dörtyüzlük paketler haline getirilerek Yüksek
Seçim Kurulunca numaralanıp mühürlendikten sonra yeteri kadar zarf ile birlikte seçim
çevrelerine gönderilir.‖
hükümlerine yer verilmiĢtir.
CumhurbaĢkanı seçiminde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç
miktarlarının hesaplanarak, ilçe seçim kurullarına gönderilmesine esas olmak üzere; ―bir
sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağının‖ tespitine ihtiyaç duyulmaktadır.
10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014
tarihinde yapılacak CumhurbaĢkanı seçiminde bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının
tespit edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tespitin bugüne kadarki uygulamasında, 12 Eylül
2010 tarihinde yapılan Anayasa DeğiĢikliğinin Halkoyuna Sunulmasında (400-420), 12
Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde (300), 30 Mart 2014 tarihinde
yapılan Mahalli Ġdareler Genel Seçiminde (320) olarak belirlenmiĢtir.
Bu nedenle, önceki seçimlerdeki sandık bölgesi seçmen sayılarına iliĢkin uygulamalar
da göz önünde bulundurularak, 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması
durumunda ise 24 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak CumhurbaĢkanı seçiminde münhasır
olarak bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının tespiti hususunda gerekli Kurul kararının
alınmasını takdirlerinize arz ederim.‖ denilmiĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Teklifte de belirtildiği üzere; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin 2. fıkrasında; ―… Katlanıp bir kenarı
yapıĢtırıldıktan sonra zarf haline gelebilen "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu"
filigranını taĢıyan birleĢik oy pusulalarını, her (400)'ü ve her (400)'lük paketi, aynı numarayı
taĢımak üzere bastırmak ve her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında
ulaĢtırmak.‖ ve 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bir sandık bölgesi, esas itibariyle
(300) seçmeni kapsar." yolundaki hüküm, 3959 sayılı Kanunla "Bir sandık bölgesi esas
itibariyle köylerde (200), kasaba ve Ģehirlerde (150) seçmeni
kapsar." biçiminde
değiĢtirilmiĢ, ancak, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa DeğiĢikliğinin Halkoyuna
Sunulmasında (400-420), 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde
(300), 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli Ġdareler Genel Seçiminde (320) seçmenin oy
kullanması ilkesi benimsenmiĢ ve bu esasa göre yapılan seçimlerde herhangi bir aksaklık ve
gecikme söz konusu olmamıĢtır.
Bilindiği gibi, CumhurbaĢkanı seçiminde seçmenler bir sandık bölgesinde tek sandıkta
oylarını kullanacaklarından, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme ve sayım - döküm
iĢlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluĢturulacağı da göz önüne
alınarak, 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014
tarihinde yapılacak CumhurbaĢkanı seçiminde, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının
(400) olarak belirlenmesine karar verilmelidir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle ve konunun genelliği göz önüne alınarak;
1- 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014
tarihinde yapılacak CumhurbaĢkanı seçiminde, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının
(400) olarak belirlenmesine,
2- Karar örneğinin;
a) Resmî Gazete‘de yayımlanmasına,
b) Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen siyasi partilerin genel baĢkanlıklarına
gönderilmesine,
c) Kurulumuz resmi internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanması ve il ilçe
seçim kurulu baĢkanlıklarına iç-mail olarak gönderilmesi için Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğüne ve Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına gönderilmesine,
4/6/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Hakkı MANAV
[R.G. 10 Haziran 2014 – 29026]
—— • ——
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 2910
-KARAR2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı
CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu‘nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ
yıl olup, (6271 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, on birinci CumhurbaĢkanının
görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin
dolmasından önceki altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 5678
sayılı Kanun‘un 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu‘nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim
tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya
kalması durumunda ise ikinci oylama 24 Ağustos 2014 olarak, yurt dıĢında yaĢayan
vatandaĢlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ise, ilk oylama 31 Temmuz - 3
Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci oylama 17 - 20
Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlenmiĢtir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 79. maddesindeki düzenlemeyle seçimlerin
baĢlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün
iĢlemleri yapma ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiĢtir.
6271 sayılı Kanun‘un 2. maddesinin;

birinci fıkrasında; ―CumhurbaĢkanı halk tarafından seçilir.‖,

beĢinci fıkrasında, "Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Kanun,
22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı
Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı
Anayasa DeğiĢikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile bunların ek ve
değiĢikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.‖,

altıncı fıkrasında; ―Yüksek Seçim Kurulu, CumhurbaĢkanı seçimlerinin baĢlamasından
bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün iĢlemleri yapmak
ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beĢinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu
Kanun‘da seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna
yetkilidir.‖
hükümleri yer almaktadır.
Yapılacak olan CumhurbaĢkanı seçimi için; seçimin baĢlangıç tarihinden oy verme
gününe kadar olan süreçte seçimle ilgili yapılması gereken iĢ ve iĢlemlerin seçim takvimine
bağlanması amacıyla Kurulumuzun 12/03/2014 tarih ve 725 sayılı kararı ile oluĢturulan
Komisyon, yaptığı çalıĢmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar taslağını
Kurulumuza sunmuĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Yüksek Seçim Kurulunun yerleĢmiĢ uygulamalarına göre, seçim iĢlemlerinin ve seçim
sürecinin iĢlemeye baĢladığı tarih, aynı zamanda seçimin baĢlangıç tarihi olarak kabul
edilmekle, CumhurbaĢkanı Seçiminin baĢlangıç tarihinin 29 Haziran 2014 Pazar günü olarak
belirlenmesi uygun bulunmuĢtur.
Seçim sürecinin baĢlaması ile birlikte oy verme gününe kadar ilgilileri tarafından
yapılması gereken kanunî iĢlemlerin bir takvime bağlanması zorunlu bulunmaktadır. Zira
kanunlar oy verme ile sonuçlanacak olan seçim süreci içinde seçim kurullarına, siyasi
partilere, vatandaĢlara ve tüm ilgililere sürelerle bağlı olarak görevler vermiĢ, yetki ve haklar
tanımıĢ, ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna, seçim kanunlarının kimi seçim iĢ ve iĢlemlerine
iliĢkin olarak tespit ettiği süreleri gerektiğinde kısaltarak uygulayabilme olanağı tanımıĢtır. Bu
nedenle, ilk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt
çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü (yurt dıĢında
yaĢayan vatandaĢlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri, ilk oylama 31 Temmuz
- 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci oylama 17 - 20
Ağustos 2014 tarihleri) yapılacak olan CumhurbaĢkanı Seçimi ile ilgili iĢ ve iĢlemleri
kapsamak ve bunların zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile
hazırlanan ekli ―SEÇĠM TAKVĠMĠ‖nin kabulüne karar vermek gerekmiĢtir.
S O N U Ç:
1- Seçimin baĢlangıç tarihinin 29 Haziran 2014 olarak kabul edilmesine,
2- Ġlk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt
çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü (yurt dıĢında
yaĢayan vatandaĢlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri, ilk oylama 31 Temmuz
- 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci oylama 17 - 20
Ağustos 2014 tarihleri) yapılacak olan CumhurbaĢkanı Seçimi ile ilgili iĢ ve iĢlemlerin
―SEÇĠM TAKVĠMĠ‖nde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülmesine,
3- Ekli Seçim Takviminin karar metnine dâhil olduğuna,
4- CumhurbaĢkanı seçiminin baĢlangıç tarihinden sonra idari yapıda meydana gelen
sınır değiĢikliliklerinin bu seçimde dikkate alınmayacağına,
5- Seçim Takviminde belirtilen genel nitelikteki iĢlemler ile tarihlerinin sırası geldikçe
BaĢkanlık duyurusu halinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) aracılığı ile
yayınlanmasına,
6-Kararın ve eki Seçim Takviminin,
a) Cumhuriyet baĢsavcılıklarına iletilmek üzere Adalet Bakanlığına,
b) DıĢiĢleri Bakanlığına,
c) Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına,
d) Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığına,
e) Seçime katılma yeterliğine sahip siyasi partilerin genel baĢkanlıklarına,
f)
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce iç-mail yoluyla tüm il-ilçe seçim kurulu
baĢkanlıklarına,
gönderilmesine,
7- Kararın ve eki Seçim Takviminin, Resmî Gazete‘de yayımlanmasına,
6/6/2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Hakkı MANAV
CUMHURBAġKANI SEÇĠMĠNDE UYGULANACAK
SEÇĠM TAKVĠMĠ
I. 10 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan Birinci Oylamaya ĠliĢkin Takvim
1- Bu Takvim, 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu'nun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının verdiği yetkiye
dayanılarak hazırlanmıĢtır.
2- 6271 sayılı Kanun'da yer alan süreler ile bu Kanun'un 2.
maddesinin beĢinci fıkrasıyla göndermede bulunulan diğer
kanunlarda öngörülen kimi süreler kısaltılmıĢtır (6271/2-6).
3- Takvimde son günü gösterilen süreler aksine bir açıklama
yoksa, belirtilen gün saat 17.00‘de sona erer.
4- Seçim takviminin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup,
tatil günleri de seçim takvimi açısından resmî çalıĢma günleri
gibi değerlendirilir.
NOT:
5- 298 sayılı Kanun'un 87. maddesi gereğince, sandık seçmen
listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı
veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiĢ ve Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarasını taĢıyan resmî belgelerle
belirlenir. Hangi resmî belgelerin kimliğin belirlenmesinde
kabul edileceği hususu, Yüksek Seçim Kurulunca seçimlerin
baĢlangıcında tespit ve ilân edilir. ġu kadar ki, belediyeler ile
köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen
kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında geçerli
değildir.
1- SEÇĠMĠN BAġLANGIÇ TARĠHĠ
2- CumhurbaĢkanı seçimine ait parametrelerin SEÇSĠS'ten
tanımlanması,
3- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baĢlanması,
4- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik
29 HAZĠRAN 2014
bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet baĢsavcılıklarından
PAZAR
istenerek SEÇSĠS‘e girilmeye baĢlanması ve listelerin
düzenlenmesi,
5- CumhurbaĢkanı adaylığı için Türkiye Büyük Millet
Meclisi BaĢkanlığına veya Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak
baĢvuruların baĢlaması (6271/7-4).
30 HAZĠRAN 2014 Seçimlere katılma yeterliliği olan siyasi partilerin Yüksek
Seçim Kurulunca tespit ve ilânı.
PAZARTESĠ
1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
2- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin,
GüncelleĢtirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya
çıkarılması ve itirazların baĢlaması (Saat 08.00),
3- Yurt DıĢı Seçmen Kütüğünün internet ortamında
2 TEMMUZ 2014 www.ysk.gov.tr adresinde ilân edilmesi ve itirazların
baĢlaması (Türkiye saati ile 08.00),
ÇARġAMBA
4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet
adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına
baĢlanması (Saat 08.00),
5- Muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dıĢı seçmen
kütüğünün Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD
3 TEMMUZ 2014
PERġEMBE
4 TEMMUZ 2014
CUMA
5 TEMMUZ 2014
CUMARTESĠ
7 TEMMUZ 2014
PAZARTESĠ
8 TEMMUZ 2014
SALI
9 TEMMUZ 2014
ÇARġAMBA
10 TEMMUZ 2014
PERġEMBE
11 TEMMUZ 2014
CUMA
olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe baĢkanlıklarına
gönderilmek üzere tutanak karĢılığı siyasi partilerin genel
merkez yetkililerine elden teslimi.
CumhurbaĢkanı adaylığı için yapılacak baĢvuruların son günü
(Saat 17.00).
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına yapılan
CumhurbaĢkanı adaylığı baĢvurularına ait bilgi ve belgelerin
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığına gönderilmesinin son
günü (Saat 17.00) (6271/7-4).
1- CumhurbaĢkanı adaylık baĢvurularının Yüksek Seçim
Kurulunca incelenmesine baĢlanması ve tespit edilen
eksikliklerin tamamlanmasına iliĢkin yazılı bildirimde
bulunulması (6271/8-1),
2- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dıĢı
temsilciliklerin tespit edilmesi.
CumhurbaĢkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini
tamamlamasının son günü (Saat 17.00).
CumhurbaĢkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete'de
yayımlanması ve itirazların baĢlangıcı (Saat 08.00) (6271/9).
1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
2- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin,
Askıdan indirilmesi ve itirazların sonu (Saat 17.00),
3- Ġnternet ortamında ilân edilen Yurt DıĢı Seçmen
Kütüğünün ilânının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına
alınması ve Yurt DıĢı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların
sonu ((Türkiye saati ile 17.00),
4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet
adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının
sonu (Saat 17.00),
5- CumhurbaĢkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların
son günü (Saat 17.00),
6- CumhurbaĢkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların
Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine baĢlanması.
CumhurbaĢkanı geçici aday listesine yapılan itirazların
Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü
(6271/10-2).
1- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dıĢı seçmen
kütüğü ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı
listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son
günü (Saat 17.00),
2-Gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim kurullarının,
yurt dıĢı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dıĢı sandık
kurullarının, saklama ve ulaĢtırma kurulları (komisyonları) ile
sayım ve döküm kurullarının oluĢturulması çalıĢmalarına
baĢlanması (298/94/A, 94/C, 94/E),
3- Gümrük sandık kurullarının oluĢum çalıĢmalarına
baĢlanılması,
4- CumhurbaĢkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete'de
yayımlanması (6271/10-2),
5- Propaganda döneminin baĢlangıcı (6271/13).
1- Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanınca verilen kararlara
iliĢkin iĢlemlerin Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel
12 TEMMUZ 2014 Müdürlüğünce tamamlanmasının son günü (Saat 17.00),
2- Ġlçe seçim kurulu baĢkanlıklarınca verilen kararlara iliĢkin
CUMARTESĠ
iĢlemlerin nüfus müdürlüklerince tamamlanmasının son günü
(Saat 17.00).
1- CumhurbaĢkanı adaylarının birleĢik oy pusulasındaki
yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura
çekiminin yapılması ve ilânı (6271/15),
2- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinde, listelerin döküm
süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleĢen tüm değiĢiklikleri
içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, talepleri halinde
adaylara ya da yetkili kıldığı kiĢiye ve ayrıca siyasi partilerin
merkez
yetkililerine
siyasi
partilerin
ilçe
14 TEMMUZ 2014 genel
baĢkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karĢılığı elden
PAZARTESĠ
teslim edilir.
b) Yurt dıĢı seçmen kütüğünde askı süresi içinde meydana
gelen seçmen bilgi değiĢikliklerini içeren kütüğün, Seçmen
Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp,
talepleri halinde adaylara ya da yetkili kıldığı kiĢiye ve ayrıca
siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi,
Bu listelere itirazların baĢlaması (Saat 08.00) (298/35, 42,
123).
1- Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dıĢı seçmen kütüğüne
yapılacak itirazların son günü (298/123),
2- Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim çevreleri ile yurt dıĢı
temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılacak birleĢik
15 TEMMUZ 2014
oy pusulalarının basımına, basımı tamamlandıkça bir plan
SALI
dâhilinde dağıtımına baĢlanması,
3- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak kiĢilerin
belirlenmesine yönelik çalıĢmalara baĢlanması (298/22, 23,
24).
1- Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dıĢı seçmen kütüğüne
yapılacak itirazların ilçe seçim kurullarınca karara
16 TEMMUZ 2014 bağlanmasının son günü ve bu kararlara karĢı il seçim
kurullarına yapılacak itirazların baĢlaması (298/123),
ÇARġAMBA
2- Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçlerin
gönderilmesine baĢlanması.
1- Ġlçe seçim kurullarınca 16 Temmuz 2014 ÇarĢamba günü
verilen kararlara karĢı, il seçim kuruluna yapılacak itirazların
17 TEMMUZ 2014
son günü (Saat 17.00),
PERġEMBE
2- Ġl seçim kurullarınca bu itirazların saat 23.59'a kadar kesin
olarak karara bağlanması.
1- Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen
18 TEMMUZ 2014 Kütüğü Genel Müdürünün 298 sayılı Kanun'un 122 ve 123.
maddeleriyle, 124. maddesinde yazılı Ģikâyet ve itirazlar
CUMA
üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim Kurulunca
incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü (Saat
17.00),
2- Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek
Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat
23.59),
3- Ġl seçim kurulunun kesin kararı ile itiraz edilmeksizin
kesinleĢen ilçe seçim kurulu kararlarının nüfus
müdürlüklerince ve Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel
Müdürlüğünce iĢlenmesinin bitirilmesi.
20 TEMMUZ 2014
PAZAR
21 TEMMUZ 2014
PAZARTESĠ
22 TEMMUZ 2014
SALI
224 TEMMUZ 2014
PERġEMBE
25 TEMMUZ 2014
CUMA
1- Yurt içi ve yurt dıĢı seçmen kütüklerinin kesinleĢtirilmesi,
2- Yurt içi sandık atama iĢlemlerinin yapılması.
1- Yurt dıĢı seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulunun
www.ysk.gov.tr internet adresinden oy verecekleri gün ve
saat aralığını belirlemeye baĢlamaları (Türkiye saati ile
08.00),
2- Gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim kurullarının,
yurt dıĢı sandık kurullarının, saklama ve ulaĢtırma kurulları
ile sayım ve döküm kurullarının oluĢturulması çalıĢmalarının
tamamlanması ve ilgililere tebliği,
3- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin,
Cumhuriyet baĢsavcılığından istenilen ikinci liste ile
karĢılaĢtırılarak
değiĢikliklerin
SEÇSĠS‘e
iĢlenmesi
iĢlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması.
4- CumhurbaĢkanı adaylarının radyo ve televizyonda
propaganda için baĢvuruları ve propaganda sırasının
belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisinin ve Türkiye
Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim
Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53),
1- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak kiĢilerin
SEÇSĠS‘e girilmesine baĢlanması,
2- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına
baĢlanması.
1- Yurt içi sandık kurulu oluĢum çalıĢmaları ile gümrük
sandık kurullarının oluĢum çalıĢmalarının tamamlanması ve
oluĢumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi (298/24),
Görevlendirilen bu kiĢilere yönelik eğitim çalıĢmalarına
baĢlanması.
3- Radyo ve televizyonda yayın için baĢvuran CumhurbaĢkanı
adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda
konuĢmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için
Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi (298/54).
1- Yurt dıĢı seçmenlerin oy verecekleri gün ve saat aralığını
belirlemesinin son günü (Türkiye saati ile 17.00) (298/94-C),
2- Yurt dıĢı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilikte ve
hangi günlerde oy kullanacaklarına iliĢkin sandık atamalarına
baĢlanması,
3- Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri Ģerhi
iĢlenerek çoğaltılmaya baĢlanması,
4-Gümrük sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili
eğitim çalıĢmalarının tamamlanması.
1- GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME ĠġLEMĠNE
26 TEMMUZ 2014 BAġLANMASI,
2- Yapılan yurt dıĢı sandık atamalarının, Yüksek Seçim
CUMARTESĠ
Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden ilânı.
1- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,
2- Ġlçe seçim kurullarınca sandık kurulları baĢkanlarına,
28 TEMMUZ 2014
seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek Ģekilde teslim
PAZARTESĠ
edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına
baĢlanılması (298/68),
29 TEMMUZ 2014 Yurt dıĢı temsilciliklerde sandık kurulu baĢkan ve üyelerinin
eğitimine baĢlanılması.
SALI
30 TEMMUZ 2014 Yurt dıĢı temsilciliklerde sandık kurulu baĢkan ve üyelerinin
eğitiminin tamamlanması.
ÇARġAMBA
31 TEMMUZ 2014
PERġEMBE
1- SEÇĠM PROPAGANDASI VE YASAKLARININ
BAġLANGICI
(298/49, 55/B-3, 64, 65, 66),
2- YURT DIġI TEMSĠLCĠLĠKLERDE OY VERME
ĠġLEMĠNE
BAġLANMASI.
1- Radyo ve televizyon propaganda konuĢmalarının
baĢlaması (298/52),
2- YURT DIġI TEMSĠLCĠLĠKLERĠNDE OY VERME
ĠġLEMĠNĠN SONA ERMESĠ.
1-Yurt içinde görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalıĢmalarının
tamamlanması,
2- Ġlçe seçim kurullarınca sandık kurulları baĢkanlarına,
seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek Ģekilde teslim
4 AĞUSTOS 2014
edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının
PAZARTESĠ
bitirilmesi,
3- Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılmasının
tamamlanması ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu
baĢkanlıklarına teslimi.
Ġlçe seçim kurulu baĢkanlıklarınca malzeme torbalarının
6 AĞUSTOS 2014
sandık kurulu baĢkanlarına teslimi ve göreve hazır hale
ÇARġAMBA
getirilmeleri.
8 AĞUSTOS 2014 Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin
kesinleĢtirilmesi ve çoğaltılması.
CUMA
1- KesinleĢtirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü
9 AĞUSTOS 2014 seçmen listelerinin çoğaltma iĢleminin tamamlanması,
CUMARTESĠ 2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00)
(298/49, 52).
10 AĞUSTOS 20141-YURT ĠÇĠ OY VERME GÜNÜ,
2- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).
PAZAR
3 AĞUSTOS 2014
PAZAR
II. Ġlk Oylamada Geçerli Oyların Salt Çoğunluğu Sağlanamadığı Takdirde
24 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan Ġkinci Oylamaya ĠliĢkin Takvim
1- CumhurbaĢkanı seçimi geçici sonuçlarının ilânı,
2- Propaganda döneminin baĢlangıcı (6271/13),
3- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karĢı ilçe
11 AĞUSTOS 2014
seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat
PAZARTESĠ
17.00) (298/128),
4- Üçüncü maddede yapılan itirazların, ilçe seçim
kurullarınca en geç saat 23.59‘a kadar karara bağlanması.
1- Ġlçe seçim kurulu kararları ile birleĢtirme tutanaklarına
karĢı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat
12 AĞUSTOS 2014 17.00),
2- Ġlçe seçim kurulu kararlarına karĢı yapılan itirazların, il
SALI
seçim kurullarınca en geç saat 23.59‘a kadar karara
bağlanması.
1- Ġl seçim kurulu kararlarına ve il birleĢtirme tutanaklarına
karĢı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü
(Saat 17.00),
2- Ġlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer
13 AĞUSTOS 2014
görevlilerin değiĢikliklerinin SEÇSĠS‘e iĢlenmesine
ÇARġAMBA
baĢlanması,
3- Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulunca, varsa saklama ve
ulaĢtırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin
değiĢikliklerinin yapılması.
Ġl seçim kurulu kararlarına ve il birleĢtirme tutanaklarına
14 AĞUSTOS 2014
karĢı yapılan itirazın Yüksek Seçim Kurulunca karara
PERġEMBE
bağlanmasının son günü.
1- YÜKSEK SEÇĠM KURULUNCA KESĠN SEÇĠM
SONUÇLARININ RESMÎ GAZETE, RADYO VE
TELEVĠZYONDA ĠLÂN EDĠLMEK ÜZERE ĠLGĠLĠ
MERCĠLERE GÖNDERĠLMESĠ,
2- Ġlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer
15 AĞUSTOS 2014
görevlilerin durumunda değiĢiklik olması halinde,
CUMA
SEÇSĠS‘e iĢlenmesinin bitirilmesi ve yeni görev alanlara
Örnek: 142 düzenlenmesi,
3- Ġkinci maddedeki iĢlemlerin bitirilmesinden sonra,
sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri Ģerhi
iĢlenerek çoğaltılmaya baĢlanması.
1- Ġlçe seçim kurullarınca sandık kurulları baĢkanlarına,
seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek Ģekilde teslim
edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına
baĢlanılması,
2GÜMRÜK
KAPILARINDA
VE
DIġ
17 AĞUSTOS 2014
TEMSĠLCĠLĠKLERDE OY VERME ĠġLEMĠNE
PAZAR
BAġLANMASI,
3- CumhurbaĢkanı adaylarının radyo ve televizyonda
propaganda için baĢvuruları ve propaganda sırasının
belirlenmesi için kuraya katılacak aday veya temsilcisinin
ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcisinin
Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).
Radyo ve televizyonda yayın için baĢvuran CumhurbaĢkanı
18 AĞUSTOS 2014 adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda
konuĢmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için
PAZARTESĠ
Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi (298/54).
1- Radyo ve televizyon propaganda konuĢmalarının
baĢlaması (298/52),
2- Ġlçe seçim kurullarınca sandık kurulları baĢkanlarına,
20 AĞUSTOS 2014 çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil
seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanmasının
ÇARġAMBA
bitirilmesi,
3DIġ
TEMSĠLCĠLĠKLERDE
OY
VERME
ĠġLEMĠNĠN SONA ERMESĠ.
Ġlçe seçim kurulları baĢkanlıklarınca malzeme torbalarının
21 AĞUSTOS 2014
sandık kurulu
PERġEMBE
baĢkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.
Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin,
22 AĞUSTOS 2014 Cumhuriyet baĢsavcılığından istenilen üçüncü liste ile
karĢılaĢtırılarak
değiĢikliklerin
SEÇSĠS‘e
iĢlenmesi
CUMA
iĢlemlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına baĢlanılması.
1- KesinleĢtirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü
23 AĞUSTOS 2014 seçmen listelerinin çoğaltma iĢleminin tamamlanması,
CUMARTESĠ 2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00)
(298/49, 52).
24 AĞUSTOS 2014OY VERME GÜNÜ,
Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).
PAZAR
1- CumhurbaĢkanı seçimi geçici sonuçlarının ilânı,
2- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karĢı ilçe
25 AĞUSTOS 2014 seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00)
(298/128),
PAZARTESĠ
3- Ġkinci maddede yapılan itirazların, ilçe seçim
kurullarınca en geç saat 23.59‘a kadar karara bağlanması.
1- Ġlçe seçim kurulu kararları ile birleĢtirme tutanaklarına
karĢı, il seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat
26 AĞUSTOS 2014 17.00) (298/129),
2- Ġlçe seçim kurulu kararlarına karĢı yapılan itirazın, il
SALI
seçim kurullarınca en geç saat 23.59‘a kadar karara
bağlanması.
27 AĞUSTOS 2014 Ġl seçim kurulu kararlarına ve il birleĢtirme tutanaklarına
karĢı, Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü.
ÇARġAMBA
1- Ġl seçim kurulu kararlarına ve il birleĢtirme tutanaklarına
karĢı yapılan itirazın, Yüksek Seçim Kurulunca karara
bağlanmasının son günü,
28 AĞUSTOS 2014
2- YÜKSEK SEÇĠM KURULUNCA KESĠN SEÇĠM
PERġEMBE
SONUÇLARININ RESMÎ GAZETE, RADYO VE
TELEVĠZYONDA ĠLÂN EDĠLMEK ÜZERE ĠLGĠLĠ
MERCĠLERE GÖNDERĠLMESĠ.
[R.G. 10 Haziran 2014 – 29026]
—— • ——
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 2911
-KARAR2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı
CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu‘nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi
beĢ yıl olup, (6271 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi uyarınca, Onbirinci CumhurbaĢkanının
görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin
dolmasından önceki altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 5678
sayılı Kanun‘un 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu‘nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim
tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin
ikinci oylamaya kalması durumunda ise ikinci oylama 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak
belirlenmiĢtir.
Bu nedenle, CumhurbaĢkanı seçiminde CumhurbaĢkanı adaylarına yapılacak yardım ve
bağıĢlar ile adayların mal bildirimine iliĢkin usul ve esasları belirlemek üzere, Kurulumuzun
12/03/2014 tarihli ve 2014/725 sayılı kararı ile oluĢturulan komisyon çalıĢmalarını
tamamlamıĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu‘nun 2. maddesinin altıncı fıkrasında,
Yüksek Seçim Kurulunun, CumhurbaĢkanı seçimlerinin baĢlamasından bitimine kadar,
seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün iĢlemleri yapmak ve yaptırmak
amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beĢinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu Kanunda
seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna yetkili
olduğu hükme bağlanmıĢtır.
6271 sayılı Kanun'un "Adaylara yardım" baĢlıklı 14. maddesinde; "(1) Adaylar, yabancı
devletlerden, uluslararası kuruluĢlardan, tüzel kiĢilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan
gerçek kiĢilerden bağıĢ ve yardım alamazlar.
(2) Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek adaylık baĢvurusu süresi
içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim
sonuçlarının kesinleĢmesini müteakip Resmî Gazetede yayımlanır.
(3) Her bir kiĢinin adaylara yapabileceği nakdî yardım miktarı, her bir tur için en yüksek
Devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir
aylık brüt tutarını geçemez. Alınan bağıĢ ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden
müstesnadır. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemez.
(4) Seçimlerde Ģeffaflığın sağlanması amacıyla, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek
tutarın üzerindeki nakdî yardımlar adayların ―Seçim Hesabı‖ olarak kendileri adına
açtıracakları bir banka hesabına yatırılır. Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek tutarın altında
kalan nakdî yardımlar ise makbuz karĢılığında alınır ve seçim hesabına yatırılır. Alınan bağıĢ
ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılır ve baĢka bir amaç için tahsis edilemez.
(5) Adaylığın kesinleĢmesinden seçim sonuçlarının kesinleĢmesine kadar geçen
dönemde bağıĢ ve yardımlar ile yapılan harcamalar Yüksek Seçim Kurulu tarafından tasdik
edilen listelere kaydedilir.
(6) Seçim hesapları ile bağıĢ, yardım ve harcamalara iliĢkin bilgi ve belgeler, seçim
sonuçlarının kesinleĢmesini izleyen on gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna sunulur. Yüksek
Seçim Kurulu bir ay içinde, seçim hesaplarını inceler ve varsa usulsüzlükleri ve öngörülen
limitlerin aĢılıp aĢılmadığını tespit eder. Bu aĢamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi
amacıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylara uygun bir süre verilir. Alınan bağıĢ ve
yardımlardan belirtilen limiti aĢan miktar ile harcanmayan kısım Hazineye intikal ettirilir.
Kurul bu görevi yerine getirirken SayıĢtay'dan ve gerekli görülen diğer ilgili kamu
kurumlarından yardım alabilir.
(7) Yüksek Seçim Kurulunca yapılan inceleme sonuçları kesin olup, incelemenin
tamamlanmasını müteakip bir ay içinde ilân edilir.
(8) Aday, Yüksek Seçim Kuruluna önceden bildirmek Ģartıyla, seçim hesapları ile gelir
ve harcamalara iliĢkin bilgi ve belgelerin kayda geçirilmesi ve ibrazına iliĢkin hususlarda
1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali
MüĢavirlik Kanununa göre yetki almıĢ meslek mensuplarından veya avukatlardan birini ya da
birkaçını yetkili kılabilir. Bu durumda, yetkilendirilen meslek mensubu, yukarıda belirtilen
hususların yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine
göre sorumlu tutulur.
(9) Aday tarafından verilecek mal bildiriminin usul ve esasları, adaylar tarafından
kullanılacak listelerin Ģekil, içerik ve tasdiki, makbuzların Ģekil ve içeriği, bastırılması, bağıĢ
ve yardımların alınması, kayda geçirilmesi, harcanması, harcanmayan ya da bağıĢ sınırını
aĢan kısmın Hazineye intikali ile bu maddenin uygulanmasına iliĢkin diğer usul ve esaslar
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir." hükmü yer almıĢtır.
3628 sayılı Kanun'un 5. maddesinde, bu Kanun kapsamına giren görevlilerin
kendilerine, eĢlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taĢınmaz malları ile
görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet
Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beĢ katından fazla tutarındaki her biri için ayrı
olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taĢınır malları,
hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebeplerinin mal bildiriminin
konusunu teĢkil edeceği hüküm altına alınmıĢtır.
Buna göre, CumhurbaĢkanı adaylarının, mal bildiriminde bulunmaları, kendilerine
yapılacak parasal yardım ve bu yardımın miktarı ile belgeye dayalı harcamalarının, temin
edilen defter ve kayıtlara eksiksiz olarak intikal ettirilmesine yönelik iĢ ve iĢlemlerin,
yukarıda açıklanan yasa hükümlerine uygun ve bir düzen içinde yürütülmesinin sağlanması
gerekli görülmüĢtür.
Karar eki Genelge ile; 2014 yılında yapılacak CumhurbaĢkanı seçiminde
CumhurbaĢkanı adaylarının yardım, bağıĢ, mal bildirimine iliĢkin usul ve esaslara iliĢkin
düzenlemeler yapılmıĢtır.
Kurulumuzca CumhurbaĢkanı seçiminde uygulanacak esas ve ilkeler dikkate alınarak
komisyonca hazırlanan ve 2014 yılında yapılacak CumhurbaĢkanı seçiminde CumhurbaĢkanı
adaylarının yardım, bağıĢ, mal bildirimine iliĢkin usul ve esaslarda kullanılmak üzere
Örnek: 201 sayılı Genelge olarak yürürlüğe konulması uygun bulunmuĢtur.
S O N U Ç:
1- Ġlk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması
durumunda ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak CumhurbaĢkanı seçiminin
düzen içinde ve dürüstlükle yönetilip, sonuçlandırılması ve uygulamada birliğin sağlanması
amacı ile 2014 YILINDA YAPILACAK CUMHURBAġKANI SEÇĠMĠNDE
CUMHURBAġKANI ADAYLARININ YARDIM, BAĞIġ, MAL BĠLDĠRĠMĠNE ĠLĠġKĠN
USUL VE ESASLARI GÖSTERĠR ÖRNEK: 201 SAYILI GENELGE‘NĠN kabulüne ve
Genelge‘nin bu kararın eki sayılmasına,
2- Karar örneğinin ve eki Genelge‘nin;
a) Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin genel baĢkanlıklarına,
b) Kurulumuz Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığına,
c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne,
gönderilmesine,
3- Karar örneği ve eki Genelge‘nin Resmî Gazetede yayımlanmasına,
6/6/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Hakkı MANAV
Kararın Eki Genelge
[R.G. 10 Haziran 2014 – 29026]
—— • ——
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 2922
-KARARTürkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 79. maddesi; ―Seçimlerin baĢlamasından bitimine
kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün iĢlemleri yapma ve
yaptırma‖ görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiĢ, radyo ve televizyon yayınlarının ve yazılı,
sözlü ve görsel basının toplum üzerinde önemli bir rolü olduğu kabul edilerek, 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 55/A ve 55/B
maddelerinde gerekli hükümlere yer verilmiĢ, ayrıca 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların
KuruluĢ ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu‘nun ilgili maddeleri uyarınca;
Her dönemde olduğu gibi seçimlerin özgür ve adil bir ortamda yapılmasında,
CumhurbaĢkanı adaylarının kendilerini halka anlatmalarında önemli bir payı olan basın ve
yayın kuruluĢlarının yayın ilkeleri ile bu kuruluĢların bilgi toplamada ve halkı bilgilendirmede
önemli rolleri, katkıları dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluĢlarınca kanunî imkânlardan
yararlandırılması hususu ile;
Seçim kanunları ve 6271 sayılı Kanun'un ―Propaganda‖ baĢlıklı 13. maddesinin;
―Propaganda dönemi, aday listesinin kesinleĢtiği gün baĢlar ve oylamaların yapılacağı günden
önceki gün saat 18.00‘de sona erer. Propaganda döneminde, Türkiye Radyo ve
Televizyonlarında yapılacak propaganda yayınlarının tam bir tarafsızlık ve eĢitlik içinde
yapılması, Yüksek Seçim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından
sağlanır.‖ hükmü ile 6112 sayılı Kanun'un 30. maddesinin; ―Seçim dönemlerindeki yayınlara
iliĢkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir.‖ hükmü de esas alınarak;
10 Ağustos 2014 Pazar günü, birinci oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu
sağlanamadığı takdirde 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak olan CumhurbaĢkanı
seçiminin, 29 Haziran 2014 olan baĢlangıç tarihinden 9 Ağustos 2014 Cumartesi gününe
kadar olan dönemde, birinci oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde
11 Ağustos 2014 Pazartesi gününden 23 Ağustos 2014 Cumartesi gününe kadar olan dönemde
basın ve yayın kuruluĢlarının yayın ilkelerinin belirlenerek karara bağlanması amacıyla
Kurulumuzun 12.3.2014 tarih, 2014/725 sayılı kararı ile oluĢturulan Komisyon, yaptığı
çalıĢmaları tamamlamıĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Ulusal iradenin sağlıklı ve serbest biçimde oluĢabilmesi amacıyla Anayasa'nın 79.
maddesi; seçimlerin yargı yönetim ve denetimi altında yapılmasını kurala bağlamıĢ;
seçimlerin baĢlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile
ilgili bütün iĢlemleri yapma ve yaptırma, seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, Ģikâyet
ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiĢtir.
Demokratik toplum düzeni gereklerine uygun bir seçimin yapılabilmesi, oy verme
gününden önce CumhurbaĢkanı adaylarının özgür, eĢit, serbest biçimde kendilerini topluma
tanıtmalarına, program ve projeleriyle yarıĢmalarına olanak sağlayan bir ortamın
oluĢturulması koĢuluna bağlıdır. Nitekim demokratik bir seçim için gerekli ortamın
oluĢturulabilmesi amacıyla seçimin baĢlangıcı olarak belirlenen tarihten oy verme gününe
kadar geçen süreyi kapsayan seçim döneminde uygulanacak usul ve esaslar ilgili kanunlarda
düzenlenmiĢtir.
Kamuoyunu etkileyip, yönlendirebilmeleri nedeniyle radyo ve televizyon yayınları,
seçim döneminde daha ayrıntılı ve özenle uygulanması gereken usul ve esaslara tabi
tutulmuĢtur. 298 sayılı Kanun ile 6112 sayılı Kanun radyo ve televizyon, basın, iletiĢim
araçları ve internet yayınları ile ilgili düzenlemeleri içermektedir.
6112 sayılı Kanun'un;
"Seçim dönemlerinde yayınlar" baĢlıklı 30. maddesinin;
Birinci fıkrasında; ‖Seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara iliĢkin
usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir.‖
Ġkinci fıkrasında; ―Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki
yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir.‖
Üçüncü fıkrasında; ―26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 149/A maddesinde düzenlenen hükümler, Yüksek
Seçim Kurulu kararlarını müteakip Üst Kurulca yerine getirilir.‖
“Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yükümlülüğü” baĢlıklı 45. maddesinin;
Birinci fıkrasında; 8. maddede belirtilen yayın ilkeleri ile bu Kanunun yayın
hizmetlerinde ticarî iletiĢimi düzenleyen hükümleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
yayınları hakkında da uygulanır.‖
Ġkinci fıkrasında; ―Söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde, Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu ihlâlin niteliği açıkça belirtilerek Üst Kurulca uyarılır ve
yükümlülüğün gereğinin yerine getirilmesi ilgili Bakanlığa bildirilir.‖
hükümlerine yer verilmiĢtir.
298 sayılı Kanun'un 55/A maddesinin;
Birinci fıkrasında; ―Seçimlerin baĢlangıç tarihinden oy verme gününün bitimine kadar
özel radyo ve televizyon kuruluĢları, yapacakları yayınlarda 2954 sayılı Türkiye Radyo ve
Televizyon Kanunu'nun 5, 20, 22 ve 23. maddeleri ile 31. maddesinin ikinci fıkrası
hükümlerine tabidir.‖
Ġkinci fıkrasında; ―Seçimin baĢlangıç tarihinden itibaren oy verme gününden önceki
yirmi dört saate kadar olan sürede, siyasi partiler veya adaylar radyo ve televizyonlarda
birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüĢlerini
açıklayabilirler. Siyasi partiler veya adayların açık veya kapalı yer toplantıları, radyo ve
televizyonlarda canlı olarak yayınlanabilir.‖
hükümleri yer almakta olup,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile özel radyo ve televizyonlar yukarıdaki
fıkra hükümlerine göre seçime katılan adaylar ile onları destekleyen siyasi partilerin birlikte
veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılımını sağlayıp, görüĢlerini
açıklama imkânı verirken, seçim hukukunun temel ilkeleri olan eĢitlik, dürüstlük, serbestlik
ilkelerine uymak zorundadır.
"Basın, iletiĢim araçları ve internette propaganda” baĢlıklı değiĢik 55/B
maddesinin;
Birinci fıkrasında; ―Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim
propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilân ve reklam yoluyla veya internet
sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilirler.‖
Ġkinci fıkrasında; ―VatandaĢların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla,
taĢınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle
propaganda yapılamaz. Ancak, siyasi partilerin kendi üyelerine gönderdiği sesli, görüntülü
veya yazılı mesajlar her zaman serbesttir.‖
Üçüncü fıkrasında; ―Oy verme gününden önceki on günlük sürede, yazılı, sözlü ve
görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araĢtırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletiĢim
telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya
aleyhinde veya vatandaĢın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette
dağıtımı yasaktır. Bu sürenin dıĢında yapılacak yayınların; tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk
ilkelerine uygun olması Ģarttır. Kamuoyu araĢtırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında,
araĢtırmanın hangi kuruluĢ tarafından yapıldığının, denek sayısının, araĢtırmanın kim
tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunludur.‖
Dördüncü fıkrasında; ―Bu madde hükümlerine göre yapılacak propagandaların ve
yayınların ilkeleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.‖
kuralları yer almıĢtır.
Görüldüğü gibi, anılan Kanun hükümleriyle radyo ve televizyon yayınları ile basın ve
iletiĢim araçlarının tabi tutulduğu usul ve esaslar, seçim döneminde son yirmi dört saat, oy
verme gününden önceki on günlük süre ile diğer bölümü için ayrı ayrı düzenlenmiĢtir.
2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 5. maddesi ve 6112 sayılı
Kanun'un 8. maddesi, radyo ve televizyon kuruluĢlarının uymakla yükümlü oldukları yayın
hizmet ilkelerini ayrıntılı biçimde saptamıĢtır. Söz konusu yayın ilkeleri, seçim hukukunun
temel ilkeleri olan eĢitlik, serbestlik, dürüstlük ilkelerini de kapsamakta; bu ilkelerin
titizlikle uygulanmaları halinde, radyo ve televizyon yayınları, seçimlerin demokratik bir
ortamda gerçekleĢmesine katkı sağlayacaktır.
Radyo ve televizyon kuruluĢları, oy verme gününden önceki yirmi dört saat dıĢındaki
seçim döneminde 2954 ve 6112 sayılı Kanunlarda belirtilen ilkelere titizlikle uymak suretiyle
yayınlarını sürdürebileceklerdir.
Basın, iletiĢim araçları ve internet üzerinden yapılan yayınlarla ilgili 298 sayılı
Kanun'un 55/B maddesi ile 2954 ve 6112 sayılı Kanunlarda öngörülen düzenlemeler
karĢısında, söz konusu yazılı basın, iletiĢim araçları ve internet üzerinden yapılan yayınların,
seçim hukukunun temel ilkeleri olan eĢitlik, serbestlik, dürüstlük ilkelerine uygun bir
Ģekilde yapılması gerekmektedir.
10 Ağustos 2014 Pazar günü birinci oylaması yapılacak olan cumhurbaĢkanı seçiminin,
29 Haziran 2014 olan baĢlangıç tarihinden oy verme gününün bitimine kadar olan dönemde
ve birinci oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 11 Ağustos 2014
Pazartesi gününden oy verme gününün bitimine kadar olan dönemde aynı kurallar geçerlidir.
Kurulumuzca, seçim döneminin belirtilen bölümüyle ilgili olarak bu dönemin özellikleri
göz önüne alınmak suretiyle aĢağıda yazılı yasal düzenlemelerde yer alan bazı kural ve
ilkelerin radyo ve televizyon kuruluĢları ile yazılı, sözlü ve görsel basına duyurulması gerekli
görülmektedir.
A- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Özel Radyo ve Televizyon
KuruluĢları Yayınlarında;
1- Radyo ve televizyon kuruluĢları, tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamazlar. Bu
kuruluĢlar yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde adaylar arasında fırsat eĢitliğini
sağlamak zorundadırlar.
2- Yayınlarında adalet ve tarafsızlığa, yasalara uygun davranmakla yükümlü olan
kuruluĢlar, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları esas alarak yayın yapamazlar.
3- Seçimin baĢlangıç tarihinden itibaren oy verme gününden önceki yirmi dört saate
kadar olan sürede, adaylar ile siyasi partiler radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı
açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüĢlerini açıklayabilirler. Adaylar ile
siyasi partilerin açık veya kapalı yer toplantıları, radyo ve televizyonlarda canlı olarak
yayınlanabilir.
B-Basın iletiĢim araçları ve internet yayınlarında;
1- Adaylar ile siyasi partilerin, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı
basında ilân ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü
propaganda yapabilirler.
2- Adaylar ile siyasi partilerin, vatandaĢların, elektronik posta adreslerine gönderilecek
mesajlarla, taĢınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek
suretiyle propaganda yapamazlar.
3- Oy verme gününden önceki on günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın
araçları ile kamuoyu araĢtırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletiĢim telefonları yoluyla
mini referandum gibi adlarla bir adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaĢın oyunu
etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasaktır.
4- Seçimin baĢlangıç tarihinden oy verme gününden önceki on günlük süreye kadar
yapılacak yayınların; tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması Ģarttır.
Kamuoyu araĢtırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araĢtırmanın hangi kuruluĢ
tarafından yapıldığının, denek sayısının, araĢtırmanın kim tarafından finanse edildiğinin
açıklanması zorunludur.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
29 Haziran 2014 tarihinden itibaren baĢlayan seçim döneminde;
1- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile özel radyo ve televizyon kuruluĢları seçimin
baĢlangıç tarihi olan 29 Haziran 2014 tarihinden oy verme gününün bitimine kadar
yapacakları yayınlarda;
a) 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 5. maddesinde öngörülen
genel yayın esasları ile 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan yayın hizmet ilkelerine
titizlikle uymaları gerektiğine,
b) Tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve
televizyon kuruluĢları ile yazılı, sözlü ve görsel basının, tek yönlü, taraf tutan yayınlar
yapamayacaklarına, bu kuruluĢların yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde adaylar
arasında fırsat eĢitliğini sağlamak zorunda olduklarına,
c) Yayınlarında adalet ve tarafsızlığa, kanunlara uygun davranmak zorunluluğu bulunan
anılan kuruluĢların, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları da esas alarak yayın
yapamayacaklarına,
d) Adaylar ile siyasi partilerin radyo ve televizyon kanalları ile yazılı, sözlü ve görsel
basında yapacakları propagandalarda, Türkçe kullanmalarının esas olduğuna,
e) Herhangi bir yayının banttan internet ortamında web yayını olarak halka
izlettirilmesi durumunda ise, mevcut yayının internet ortamında Türkiye‘nin hatta dünyanın
her tarafından bu siteye internet aracılığı ile girilerek izlenmesi mümkün olabileceğinden,
verici aracılığı ile yayın propaganda yasaklarına aykırı hareket edilerek halka izlettirilmesi
halinde eriĢimi engelleme kararı verilerek gereği için eriĢim sağlayıcılarına bildirilme
görevinin itirazın yapıldığı yer ilçe seçim kurulu baĢkanlığına ait olduğuna,
f) Adaylar ile siyasi partilerin oy verme gününden önceki yirmi dört saate kadar olan
sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi
programlara katılarak görüĢlerini açıklayabileceklerine,
g) Adayların açık veya kapalı yer toplantılarının radyo ve televizyonlarda canlı olarak
yayınlanabileceğine,
h) Seçim dönemi içinde, özel tanıtıcı programların (Ulusa sesleniĢ, millete hizmet
yolunda vb. konuĢmaları) banttan veya canlı olarak yayınlanamayacağına,
2- Seçime katılan adaylar ile siyasi partilerin, seçim propaganda süresinin sona
ermesine kadar, yazılı basında ilân ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı
veya görüntülü propaganda yapabileceklerine,
3- VatandaĢların, elektronik posta adreslerine, taĢınabilir veya sabit telefonlarına sesli,
görüntülü veya yazılı mesaj gönderilemeyeceğine,
4- Oy verme gününden önceki on günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın
araçları ile kamuoyu araĢtırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletiĢim telefonları yoluyla
mini referandum gibi adlarla bir adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaĢın oyunu
etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtımının yapılamayacağına, bu sürenin
dıĢında yapılacak yayınların; tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olmasına,
kamuoyu araĢtırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araĢtırmanın hangi kuruluĢ
tarafından yapıldığının, denek sayısının, araĢtırmanın kim tarafından finanse edildiğinin
açıklanmasının zorunlu olduğuna,
5- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile ulusal düzeyde yayın yapan bütün özel radyo
ve televizyon kanalları ayrım gözetilmeden izlenerek yayın ilkelerine aykırılığının tespiti
halinde düzenlenecek raporların, seçim dönemi içinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca
değerlendirilip, her haftanın perĢembe günleri saat 17.00‘ye kadar Yüksek Seçim Kurulu
BaĢkanlığına sunulması gerektiğine,
6- 298 sayılı Kanun‘un 149/A maddesi uyarınca Yüksek Seçim Kurulu tarafından
verilecek kararların tebliğini müteakip derhal Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca
uygulanmasına,
7- Yerel düzeyde yayın yapan radyo ve televizyon kanallarının yayın ilkelerine
aykırılığının tespiti halinde ise, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından düzenlenecek
olan raporların, 298 sayılı Kanun‘un 149/A maddesi çerçevesinde yayın kuruluĢunun
merkezinin bulunduğu yer ilçe seçim kurulu baĢkanlığına bekletilmeden gönderilmesine,
8- 10 Ağustos 2014 Pazar günü birinci oylaması yapılacak olan cumhurbaĢkanı
seçiminin, 29 Haziran 2014 olan baĢlangıç tarihinden oy verme gününün bitimine kadar olan
dönemde ve birinci oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 11
Ağustos 2014 Pazartesi gününden oy verme gününün bitimine kadar olan dönemde aynı
kuralların geçerli olduğuna,
9- Karar örneğinin;
a) Resmî Gazete‘de yayımlanmasına,
b) Cumhuriyet baĢsavcılıklarına gönderilmek üzere Adalet Bakanlığına,
c) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu BaĢkanlığına, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Genel Müdürlüğüne, Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumuna,
d) Siyasi parti genel baĢkanlıklarına,
gönderilmesine,
10- Karar özetinin BaĢkanlık duyurusu olarak Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda
(TRT) yayınlanmasına,
8/6/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Zeki YĠĞĠT
[R.G. 10 Haziran 2014 – 29026]
—— • ——
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 2928
-KARAR2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı
CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu‘nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ
yıl olup, (6271 sayılı Kanun‘un geçici 1. maddesi gereğince, Onbirinci CumhurbaĢkanının
görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin
dolmasından önceki altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 5678
sayılı Kanun‘un 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu‘nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim
tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin
ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiĢtir.
CumhurbaĢkanı seçiminde, 6271 sayılı Kanun ve bu Kanunda özel hüküm bulunmayan
hallerde 298 sayılı Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983
tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli
Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987
tarihli ve 3376 sayılı Anayasa DeğiĢikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile
bunların ek ve değiĢikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri esas alınmak suretiyle
Seçmen Kütüğünün GüncelleĢtirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı
Genelge'nin hazırlanmasına yönelik Kurulumuzun 12/3/2014 tarih, 2014/725 sayılı kararı ile
oluĢturulan Komisyon çalıĢmalarını tamamlayarak, komisyonca hazırlanan karar taslağı ve
eki Genelge Kurulumuza sunulmuĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı
CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu‘nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ
yıl olup, (6271 sayılı Kanun‘un geçici 1. maddesi gereğince, Onbirinci CumhurbaĢkanının
görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin
dolmasından önceki altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 5678
sayılı Kanun‘un 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu‘nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim
tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin
ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiĢtir.
CumhurbaĢkanı seçiminde kullanılmak üzere askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı
listeleri; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel
Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi‘nden alınan, Türkiye‘de ikamet eden ve seçmen niteliğini
taĢıyan kiĢilere ait kayıtların, gerekli iĢlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne
dönüĢtürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listelerdir.
Yeni yerleĢim sebebi ile seçim çevrelerinde değiĢiklik olan ilçe seçim kurullarınca,
güncelleĢtirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların
numaralandırılması iĢlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerekmektedir.
Takvimde belirtilen süreler içinde yeni seçmen sıfatını kazananlar ile yerleĢim yerlerini
değiĢtiren seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılabilmelerini sağlamak amacıyla
askı süresinin belirlenmesi gerekir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- CumhurbaĢkanı seçimi için güncelleĢtirme yapmak amacıyla askıya çıkarılacak
muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Adres Kayıt
Sistemi‘nden alınan Türkiye‘de ikamet eden ve seçmen niteliğini taĢıyan kiĢilere ait
kayıtların, gerekli iĢlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüĢtürüldükten sonra askıya
çıkarılan listeler olduğuna,
2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 2 Temmuz 2014 ÇarĢamba günü saat 08.00‘de
askıya çıkarılmasına ve 9 Temmuz 2014 ÇarĢamba günü saat 17.00‘de askıdan indirilmesine,
3- YerleĢim yeri değiĢikliği nedeniyle seçim çevresi değiĢen ilçe seçim kurullarınca,
güncelleĢtirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların
numaralandırılması iĢlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerektiğine,
4- Ekli Örnek: 140/I sayılı Genelgenin bu Karar metnine dâhil olduğuna,
5- Karar örneğiyle eki Örnek: 140/I sayılı Genelge'nin;
a) Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
b) Adalet Bakanlığına,
c) ĠçiĢleri Bakanlığına,
d) Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğüne,
e) Duyuru için Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna,
f) Tüm il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına, Kurum içi elektronik posta olarak
iletilmesi ve Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet sitesinde yayınlanması için Seçmen
Kütüğü Genel Müdürlüğüne,
g) Seçime katılma yeterliğine sahip siyasi partilerin genel baĢkanlıklarına,
gönderilmesine,
8/6/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Ali KAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Zeki YĠĞĠT
SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEġTĠRĠLMESĠNĠN USUL VE ESASLARINI
GÖSTERĠR GENELGE
(Örnek: 140/I)
Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun‘un 28, 33, 36, 39 ve 40. maddelerinin ―Seçmen Kütükleri‖ kısımlarında
5749 sayılı Kanun ile yapılan değiĢiklikler gereği, Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel
Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi'nden seçmen niteliğini taĢıyan kiĢilere ait kayıtların,
Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Seçim BiliĢim Sistemine (SEÇSĠS) aktarılmıĢ
olması nedeniyle 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu‘nun 2. maddesi uyarınca halk
tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim tarihi Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk
oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24
Ağustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiĢ olup, CumhurbaĢkanı seçiminde kullanılacak
seçmen listelerinin güncelleĢtirme iĢlemlerinin; düzenli, çabuk ve ekonomik biçimde
yapılmasını sağlamak, vatandaĢlara ve görevlilere kolaylık getirmek amacıyla 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Geçici 18. maddesi ve
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu‘nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanmıĢtır.
Bu Genelge; muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleĢtirilmesi amacıyla, seçmene ait
verilerdeki değiĢimi belirleyen; ad, soyad, yaĢ, cinsiyet düzeltimi, seçme ehliyetini kaybetme
(kısıtlanma, kamu hizmetinden yasaklanma vb.) veya yeniden kazanma gibi yargı kararlarına,
asker olanlara, Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlığını kaybetme veya yeniden kazandığını
gösteren bilgiler ile vefata dair bilgilere, seçim bölgesi içinde veya dıĢında vuku bulan
yerleĢim yeri değiĢiklik verilerine ait esas ve usuller ile askı süresini, bu süre içinde yapılacak
itirazları kapsar.
Askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listeleri
MADDE 2- GüncelleĢtirme; 298 sayılı Kanun'un 33. maddesinin birinci fıkrası
uyarınca; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel
Müdürlüğünün adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak, gerekli iĢlemler yapıldıktan ve
seçmen kütüğüne dönüĢtürüldükten sonra ilçe seçim kurulları tarafından muhtarlık bölgesi
askı listeleri SEÇSĠS‘ten alınarak ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarılır.
Seçimin ikinci oylamaya kalabileceği hususu dikkate alınarak, 24 Ağustos 2014
tarihi itibariyle; 18 yaĢını dolduracak olanlar ile askerlikten terhis edilecekler ve kasıtlı
suçtan hükümlü iken tahliye olacaklar dâhil edilerek “24 Ağustos 2014 tarihinde oy
kullanabilir” Ģerhi ile aynı listelerde askıya çıkarılır.
Ġlçe seçim kurulu baĢkanlığınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya
çıkarılmasından dört gün önce o yer Cumhuriyet baĢsavcılığından ceza infaz kurumlarında ve
tutukevlerinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik bilgilerini
içeren liste istenir. Bu listedeki veriler SEÇSĠS‘e girilerek seçmenin kütüğe kayıtlı olup
olmadığı kontrol edilip; tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların askı listeleri elde
edilir ve askıya çıkarılır.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarılma yeri, askı süresi,
askıdan indirme
MADDE 3- Muhtarlık bölgesi askı listeleri 02 Temmuz 2014 ÇarĢamba günü saat
08.00'de, muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın
kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlerde askıya çıkartılır. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulu
BaĢkanlığınca Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla ilân edilir.
Ġlçe seçim kurulu baĢkanlığı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldığını aynı
gün ve takip eden her iki günde bir belediye hoparlöründen duyurulmasını sağlar. Bu
duyurudan dolayı herhangi bir ücret talep edilemez.
Ayrıca, ücretsiz olmak kaydıyla, ilçede varsa mahalli gazete, TV ve radyo aracılığı ile
de iki günde bir duyuru yapılır.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin hangi tarihte ve nerelerde asıldığı, ilânın ne suretle
yapıldığı ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından görevlendirilen kimselerce tutanakla tespit
edilir. Askı listelerinin asıldığı yer ve tarih ilçe seçim kurulu baĢkanınca mahalli mülki
amirliğe hemen yazılı olarak bildirilir. Askı süresince listelerin korunmasından idare
amirleriyle zabıta amir ve memurlarının sorumlu olduğu da belirtilir (298/40).
Muhtarlık bölgesi askı listeleri; 9 Temmuz 2014 ÇarĢamba günü saat 17.00'de
askıdan indirilir. Askıdan indiriliĢ tarihi de bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim
kurulu baĢkanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır.
Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan
hükümlü olanların askı listelerinin 2 Temmuz 2014 ÇarĢamba günü saat 08.00'de
bulundukları koğuĢlara veya yönetimce ilân edilmek Ģartıyla belirlenecek uygun yerlere
asılması Cumhuriyet baĢsavcılığına yazılacak bir yazı ile istenir ve listelerin korunması ile
görevli ceza infaz kurumu memurlarının sorumlu olacağı bildirilir. Listeler 9 Temmuz 2014
ÇarĢamba günü saat 17.00'de askıdan indirilir. Askıdan indiriliĢ tarihi de ayrı bir tutanakla
tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından ilgili dosyada saklanır.
Askı yeri görevlisi
MADDE 4- Ġlçe seçim kurulu baĢkanı; askı devam ettiği sürece, seçmenlerin muhtarlık
bölgesi askı listelerini incelemelerinde yardımcı olmak üzere, köy ve mahalle muhtarı veya
ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinden birisini görevlendirerek, bu görevlinin ilçe seçim kurulu
baĢkanlığınca tatil günleri dâhil belirlenen saatlerde askı yerinde sürekli olarak hazır
bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilân eder. Muhtar veya ihtiyar meclisi/heyeti
üyeleri yok ise görevlendirilen kiĢi yukarıda yazılan iĢlemleri yapmakla yükümlüdür.
Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılacak olanlar
MADDE 5- Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu
listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için;
a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi
bulunmayan,
b) Birinci oylama için 10/08/1996, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 24/08/1996
tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C.
Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),
c) BaĢka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak
amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen (Nüfus idaresince yerleĢim
yerleri değiĢikliği kontrol edilir.),
d) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taĢıyan ve öğrenim gördükleri yerleĢim birimlerinde
oylarını kullanmak isteyen,
e) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlıĢlık
yahut eksiklik bulunan,
f) Nüfus olay bilgisi değiĢen (VatandaĢlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi)
Türk vatandaĢları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen iĢlemleri
yapabilmeleri için ilgili nüfus müdürlüğüne,
g) Birinci oylamanın yapılacağı 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalabileceği
ihtimali dikkate alındığında ise 24 Ağustos 2014 tarihi itibariyle askerlikten terhis olan ya da
asteğmenliğe nasbedilen ancak silahaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı
bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuĢ bulunan (Terhis belgesi veya askerlik
Ģubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),
h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleĢmekle
birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan, koĢullu ya da denetimli serbestlikten
yararlanarak salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile
uzun süreli cezası ertelenen (Cumhuriyet baĢsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz
etmek zorundadırlar.),
ı) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü
olan ilgilinin yaĢlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle iĢlerini
gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama
kararı kesinleĢen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı
gereklidir.),
i) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 407. maddesinde belirtilen "Bir yıl veya daha
uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır." hükmü uyarınca
kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali 4721 sayılı Kanun'un 471'inci maddesindeki, "Özgürlüğü
bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kiĢi üzerindeki vesayet, hapis halinin
sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle
kısıtlılık hali sona eren, (Tahliyesine iliĢkin Cumhuriyet baĢsavcılığından alacağı belgenin,
ibrazı gereklidir.)
Türk vatandaĢları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif)
duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına,
j) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde
yanlıĢlık veya eksiklik bulunan,
k) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü bulunduğu halde askıya çıkartılan tutuklu ve
taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde yazılmamıĢ bulunan,
Türk vatandaĢları ise, ceza infaz kurumları ve tutukevleri idaresi aracılığı ile yazılı
olarak ilçe seçim kurulu baĢkanlığına
baĢvurabilir. (BaĢvurular ile ilgili olarak bu Genelge'nin 7. maddesi hükümleri
uygulanır.)
Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listesine yazılamayacak olanlar
MADDE 6a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle
haklarında kısıtlama kararı kesinleĢenler (4721 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen
maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere iliĢkin listenin, vesayet ad
defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe
seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve
SEÇSĠS'e girilmesi gerekmektedir.),
b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaĢlarından MERNĠS Adres Kayıt
Sistemi'nde yer almayanlar 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi
içinde "Adres Beyan Formu"nu doldurmadıkları sürece,
c) Ġzinli olsalar bile silahaltında bulunan er ve erbaĢlar ile askeri öğrenciler (yedek
subay öğrencileri dâhil),
d) Taksirli suçlar dıĢında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler,
listelere yazılamazlar.
Muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayanların yazımı ile kayıtlarda
değiĢiklik/düzeltme yapılması veya yerleĢim yerini değiĢtirenlerin yazımı
MADDE 7a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden
kayıtlarında yanlıĢlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değiĢikliği bulunan,
b) Askı süresi (2 Temmuz 2014 - 9 Temmuz 2014) içinde yerleĢim yeri adresini
değiĢtiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi
bulunmayan
kiĢiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu‘nun 50. maddesinde
sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon,
doğalgaz abonelik sözleĢmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleĢmesi gibi belgelerden
birisi ile baĢvururlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları adres değiĢikliğinin uygunluğuna
iliĢkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baĢkanlığına teslim ederler.
Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel
vekâletname ile baĢvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında
bulunabileceklerdir.
c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taĢıyan ve öğrenim gördükleri yerleĢim birimlerinde
oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o
okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına iliĢkin alacakları
belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat baĢvurmak
suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değiĢikliğinin asıl adres olarak tescilinin
uygunluğuna iliĢkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baĢkanlığına teslim ederler.
Nüfus müdürlüklerince ikinci adres (diğer adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt
için yeterli değildir.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baĢlanıldığı 29 Haziran 2014 Pazar ile
listelerin askıdan indirileceği 09 Temmuz 2014 ÇarĢamba günleri arasında yerleĢim yeri
değiĢikliği ve kayıt düzeltme için baĢvuranlara iliĢkin kayıtlar ilçe seçim kurulu baĢkanı
tarafından seçmen kaydı güncelleme/silme (SEC_003) ekranı kullanılarak sorgulanır ve
gerektiğinde bu Genelge'nin 11. maddesinin (A) fıkrasında yazılı biçimde kontrol ve
değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilir. Adres Kayıt Sistemi'nde gerekli düzeltme ve
kaydın yapılabilmesi için söz konusu karar ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir.
Anayasa‘nın 79. maddesinde öngörülen ―seçimlerin baĢlamasından bitimine kadar,
seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü‖ ilkesine uygun bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesini
teminen, seçmen niteliğini taĢıyan kiĢilerin yerleĢim yeri değiĢikliği için baĢvurularını
muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 29 Haziran 2014 Pazar gününden
baĢlamak üzere ve askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu‘nun
50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kiĢilerin askı
süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme
tarihi olan 09 Temmuz 2014 ÇarĢamba günü saat 17.00’den sonra yapılacak baĢvurular
nüfus müdürlüklerince hiçbir suretle dikkate alınmayacaktır.
Muhtarlık bölgesi askı listesindeki kayıtların silinmesi veya dondurulması
MADDE 8- A- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleĢme tarihi olan 20 Temmuz
2014 Pazar günü saat 17.00 itibariyle Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünden
alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüĢ olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlığından
çıkarılanlar ve Adres Kayıt Sisteminde adresi boĢalanlar Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğünce silinir.
B- Ġlk oylamanın yapılacağı 10 Ağustos 2014; seçimin ikinci oylamaya kalması
durumunda 24 Ağustos 2014 tarihi itibariyle seçmen niteliğini taĢıyan ve askerde bulunan
kiĢilere iliĢkin bilgiler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı
listelerinin dökümüne baĢlanacağı 29 Haziran 2014 Pazar gününden önce Milli Savunma
Bakanlığı Askeralma Dairesi BaĢkanlığından topluca alınır ve bu kiĢilerin seçmen
kütüğündeki kayıtları dondurulur. Askerliği nedeniyle kayıtları dondurulmuĢ olanlardan oy
verme gününe kadar terhis olanlar var ise, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce kayıtları bu
tarih itibariyle oy kullanabilir (aktif) hale getirilir.
C- Ġlk oylamanın yapılacağı 10 Ağustos 2014; seçimin ikinci oylamaya kalması
durumunda 24 Ağustos 2014 tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarında bulunacak taksirli
suçlar dıĢındaki hükümlülere ait bilgiler (Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet
kararları kesinleĢmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan, koĢullu ya da
denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi
doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen hükümlüler hariç), Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baĢlanacağı 29 Haziran 2014
Pazar gününden önce Adalet Bakanlığından topluca alınarak, bu kiĢilerin seçmen kütüğündeki
kayıtları dondurulur.
D- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olmakla beraber;
a) Muhtarlık bölgesinde oturmadıkları anlaĢılan seçmenlerin,
b) Silahaltında bulunan er ve erbaĢların,
c) Askeri öğrencilerin (yedek subay öğrencileri dâhil),
ç) KesinleĢmiĢ mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlerin (4721 sayılı
Kanun‘un 405, 406 ve 407. maddelerine göre),
d) Taksirli suçlar dıĢında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülerin,
kayıtları ilçe seçim kurulu tarafından en geç 20 Temmuz 2014 Pazar günü saat
17.00’ye kadar SEC_003 ekranı kullanılarak ilçe seçim kurulu baĢkanlığının kararı ile
seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulur.
Kurum içi elektronik posta ile gönderilen yazıĢmaların resmî niteliğe
kavuĢabilmesi için; kısıtlı ve hükümlü olarak iĢaretlenmesi gereken seçmenlere iliĢkin
ilgili ilçe seçim kurulu kararının (imzalı), tarayıcı (scanner) ile taranarak, sadece bu
kiĢilerin kayıtlı olduğu ilçe seçim kurulu baĢkanlığına kurum içi elektronik posta yolu
ile gönderilmesi ve posta iĢleminin tamamlanması gerekmektedir.
Engelli seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listesinde gösterilmesi
MADDE 9- 298 sayılı Kanun‘un 74. maddesi uyarınca, engelli seçmenlerin oylarını
rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere,
Engelli ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik engellilerin listesi
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baĢlandığı
29 Haziran 2014 Pazar gününden önce istenir. Alınan bilgiler topluca seçmen kütüğüne
iĢlenir ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde (E) harfi ile gösterilir.
Ancak, askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan
formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu baĢkanlığına veya ilçe seçim
kurulu baĢkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa baĢvurulması durumunda, ilçe seçim
kurulu baĢkanlığınca SEC_003 ekranı kullanılarak, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla
kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere “engelli”
kutusu iĢaretlenir. ("Engelli Beyan Formu", www.ysk.gov.tr internet adresinden alınabilir.)
Muhtarlık bölgesi askı listelerine kimlerin, nasıl itiraz edebilecekleri
MADDE 10- Muhtarlık bölgesi askı listelerine; seçmenler, adaylar veya yetkilendirdiği
kiĢiler ile siyasi partilerin genel merkezlerince görevlendirilenler ilân süresi içinde itiraz
edebilirler.
Adaylar adına itiraza yetkili kılınan kiĢiler, yetki belgelerini dilekçelerine eklemek
suretiyle itirazda bulunabilirler.
Siyasi partiler, mühürlü ve imzalı bir yazıyla partileri adına kimlerin itiraz
edebileceklerini o yer ilçe seçim kurulu baĢkanlığına bildirirler.
A- Adaylar ve siyasi partiler adına itiraza yetkili kılınan kiĢiler;
a) O ilçede oturan tüm seçmenler,
b) Seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmıĢ olduğu anlaĢılanlar, (Örneğin;
o muhtarlık bölgesinde yerleĢim yeri adresi bulunmayan, askeri öğrenci, ölü, kısıtlı, seçmen
yaĢına ve ehliyetine sahip olmayan kiĢilerin yazımı vb.),
ile ilgili olarak,
B- Seçmen niteliğini taĢıyan vatandaĢlar ise ancak kendileriyle ilgili olarak,
itirazda bulunabilirler.
Yazılı itirazlar ile bu iĢler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç
alınmaz.
Ġtirazlar ilçe seçim kurulu baĢkanına yazılı olarak yapılır. Tutuklu ve taksirli suçlardan
hükümlü olan seçmenler, ceza infaz kurumu ve tutukevi idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe
seçim kurulu baĢkanlığına itiraz edebilirler. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe
göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmez. Bu nedenle
inceleme yapılamadığı tutanağa yazılır.
Kimliğin ispatında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taĢıyan; nüfus cüzdanı,
resmî daireler veya iktisadi devlet teĢekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı,
pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, avukat kimliği, sürücü belgesi gibi seçmenin
kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmî nitelikteki belgelerden birine itibar
edilir. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri
kimliğin tespitinde geçerli değildir.
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taĢımayan kimlik belgelerine itibar edilmez.
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü
bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için cezaevi
idaresince verilmiĢ belge, kimlik belgesi yerine geçer.
YerleĢim yeri adresinin ispatında ise öncelikle ilgili nüfus müdürlüklerinden alınacak
resmî nitelikteki onaylı “YerleĢim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” esas alınır.
Listelere adaylar ile siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise itiraz eden kiĢinin yetkili
olduğuna iliĢkin belgesi olup olmadığına bakılır.
Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koĢullar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir.
Ġtirazın alındığına ve hangi tarihte yapıldığına dair itiraz edene bir alındı belgesi verilir.
Ġlçe seçim kurulu baĢkanının bulunmaması halinde itiraz dilekçesi; alındı belgesi karĢılığında
o yer nöbetçi Cumhuriyet savcısına da verilebilir. Cumhuriyet savcısı itirazın kayıt iĢlemini
yaparak hemen ilçe seçim kurulu baĢkanlığına gönderir. Askı listelerinde maddi hatanın
varlığı saptandığında, ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından verilecek karar, belgeleri ile
birlikte gereği için ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden baĢlamak üzere ve askı süresi içinde
gerçekleĢen tüm değiĢiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğünce manyetik ortamda (DVD olarak) hazırlanıp, talepleri halinde adaylara ya da
yetkili kıldığı kiĢiye ve ayrıca siyasi partilerin genel merkez yetkililerine siyasi partilerin ilçe
baĢkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karĢılığı elden teslim edilir.
Bu listelere iki gün içinde yapılan itirazlar ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından
değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanır. Talep halinde sonuç adaylara ve siyasi partiye
bildirilir.
Ġtirazların karara bağlanması ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleĢmesi
MADDE 11- Ġlçe seçim kurulu baĢkanı, kendisine ulaĢmasından itibaren itirazları en
geç 11 Temmuz 2014 Cuma günü saat 17.00‘ye kadar kesin olarak karara bağlar. Bu
kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme iĢlemlerinin yapılması ve adaylar ile siyasi
partiler tarafından yapılan itirazların 16 Temmuz 2014 ÇarĢamba günü ilçe seçim kurulunca,
17 Temmuz 2014 PerĢembe günü il seçim kurulunca ve 18 Temmuz 2014 Cuma günü
Yüksek Seçim Kurulunca kesin olarak karara bağlanması sonucu muhtarlık bölgesi askı
listeleri 20 Temmuz 2014 Pazar günü kesinleĢir.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olduğu halde,
a) Silahaltına alınan er ve erbaĢlara,
b) KesinleĢmiĢ mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlere (4721 sayılı Kanun‘un
405, 406 ve 407. maddelerine göre),
c) Taksirli suçlar dıĢında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülere
karĢı yapılan itirazlar da, bu Genelge'nin 10 ve 11. maddeleri çerçevesinde,
Ġlçe seçim kurulu baĢkanınca, ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde askıya
çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri, Cumhuriyet baĢsavcılığından
21 Temmuz 2014 Pazartesi günü itibariyle getirtilen ikinci listeler ile karĢılaĢtırılarak
denetlenir.
Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde adı olup, Cumhuriyet
baĢsavcılıklarından getirtilen ikinci listede adları olmayan seçmenler (tahliye, ölüm ve kesin
hüküm giyme vb.) SEC-015 ekranından denetim yapılarak listeden silinir.
Cumhuriyet baĢsavcılığından getirtilen ikinci listede adları olup da tutuklu ve taksirli
suçlardan hükümlü askı listesinde adları olmayan seçmenlerin SEC-015 ekranından
kesinleĢen seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığına iliĢkin denetim yapılarak, kayıtlı
olmaları halinde listeye eklenmeleri sağlanır.
Bu iĢlemlerden sonra oluĢturulan yeni listeler SEÇSĠS‘ten dökülür ve 21 Temmuz 2014
Pazartesi günü tekrar askıya çıkarılır.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleĢme tarihinden sonra tutuklanan veya taksirli
suçlardan hükümlülerin bu listeye eklenmesi için (SEC-015 ekranı aracılığı ile) seçmen
kütüğünde kayıtlı olma Ģartı aranır. SEC-015 ekranında seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan
tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü giriĢi yapılamaz.
Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listelerinin kesinleĢtirilmesi
MADDE 12- Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve taksirli
suçlardan hükümlülerin seçmen listesinin kesinleĢtirilebilmesi için ilçe seçim kurulu
baĢkanınca, Cumhuriyet baĢsavcılığından 8 Ağustos 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar
tutuklananların, tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya (taksirli
suçlardan hükümlüler hariç) cezaları kesinleĢerek hükümlü sıfatını alanların isim listeleri
istenilir. Ġlçe seçim kurulu baĢkanı, bu bilgilere göre tutuklu seçmen listesinde SEÇSĠS
kapsamında gerekli değiĢiklikleri yaptıktan sonra tutuklular ile taksirli suçlardan
hükümlülerin seçmen listesini onaylayarak kesinleĢtirir.
Sandık bölgesi ve yeniden sandık bölgesi oluĢturulması
MADDE 13- CumhurbaĢkanı seçiminde her muhtarlık bir seçim bölgesidir. Her seçim
bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. Bir sandık bölgesi 400 seçmeni kapsar.
Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleĢim birimlerinden oluĢan muhtarlıklar, her
birinde 400 seçmenin varlığı aranmaksızın mesafe durumu ve ulaĢım güçlükleri dikkate
alınarak gerekli sayıda sandık bölgesine ayrılabilir. Bu ayrımda aynı hane mensubu olan
seçmenlerin bir sandıkta oy vermesi ve mümkün olduğunca seçmen adedi bakımından
dengenin sağlanması ilkeleri gözetilir.
Mezra gibi toplu yerleĢim birimleri için de mesafe durumu ve ulaĢım güçlükleri ile 298
sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca sandık bölgesi oluĢturulması bakımından, öngörülen
seçmen sayısı göz önünde tutularak bir sandık bölgesi oluĢturulabilir.
CumhurbaĢkanı seçiminde ceza infaz kurumlarına ve tutukevlerine konan sandık
bölgeleri bulundukları muhtarlık seçim bölgesi içinde sayılır. Ceza infaz kurumları ve
tutukevinde taksirli suçlardan hükümlüler ile tutukluların rahat ve güvenli bir Ģekilde oylarını
kullanmaları için ceza ve tutukevi yetkililerinin de görüĢü alınarak gerektiği kadar sandık
bölgesine ayrılır.
Engelliler ile 75 yaĢ ve üzerinde bulunan seçmenlerin, oylarını rahatlıkla
kullanabilmeleri için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık atamaları yapılırken, bu
durum göz önünde tutulur.
Sandık bölgesi 400 seçmeni kapsar. Ceza infaz kurumları ve tutukevinin Ģartları ve
güvenliği de dikkate alınarak ilçe seçim kurulu baĢkanınca bu sayı ile bağlı kalınmaksızın
sandık sayısı arttırılabilir veya indirilebilir.
Kesinleşen listelerin çoğaltılması
MADDE 14- KesinleĢen sandık seçmen listelerinin 25 Temmuz 2014 Cuma günü 5
(beĢ) nüsha olarak çoğaltılmasına baĢlanır. Bu listelerden bir örneği ilçe seçim kurulu
baĢkanlıklarında saklanır. Bir örneği adayların ve Yüksek Seçim Kurulunun 31.12.2013
tarihli, 2013/622 sayılı kararı ile tespit edilen siyasi partilerin talep etmeleri ve ilçede
teĢkilatlarının bulunması halinde ilçe baĢkanlıklarına herhangi bir ücret alınmaksızın döküm
halinde veya manyetik ortamda (CD veya DVD olarak) verilir. Bir örneği ilgili muhtarlıklara,
iki örneği ise sandık kurulu baĢkanlarına verilir. Sandık kurulu baĢkanları bunlardan birini
sandık alanına asar, diğerini de oy verme iĢleminde kullanırlar (298/42-3).
Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ait kesinleĢen sandık seçmen listelerinin
çoğaltılmasına 8 Ağustos 2014 Cuma günü saat 17.00'den sonra baĢlanır ve bir gün içinde
bitirilerek birinci fıkra hükmü gereği iĢlem yapılır. Ancak bu listelerin birinci nüshası
muhtarlıklar yerine cezaevi idaresine verilir.
Çoğaltılan sandık seçmen listeleri ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere iliĢkin
sandık seçmen listelerinin her birinin her sayfası ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından ayrı ayrı
mühürlendikten sonra listenin kaç sayfa olduğu ve kaç seçmeni kapsadığı listenin sonuna
yazılarak onaylanır.
Listelerin çoğaltılması iĢleminin en geç 28 Temmuz 2014 Pazartesi günü saat
17.00’ye kadar, tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ait sandık seçmen listelerinin ise
9 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar bitirilmesi zorunludur.
24 Ağustos 2014 tarihi itibariyle; 18 yaĢını dolduracak olanlar ile askerlikten terhis
edilecekler ve kasıtlı suçtan hükümlü iken tahliye olacaklar 10 Ağustos 2014 Pazar günü
kullanılacak sandık seçmen listelerine dâhil edilmez. Ancak seçimin ikinci oylamaya
kalması halinde yukarıda sözü edilenler 15 Ağustos 2014 Cuma günü çoğaltılacak
sandık seçmen listelerine ilave edilir.
Seçmen bilgi kâğıtlarının hazırlanması ve dağıtımı
MADDE 15- Sandık seçmen listelerinin kesinleĢmesinden sonra seçmen bilgi
kâğıtlarının hazırlanması ve dağıtılması iĢlemine 22 Temmuz 2014 Salı günü baĢlanır.
Ġlçe seçim kurulu baĢkanı; 298 sayılı Kanun'un 44. madde hükmüne uygun biçimde
hazırlanmıĢ seçmen bilgi kâğıtlarının sağlıklı ve kısa zamanda seçmene ulaĢtırılmasını
mahalli posta idaresi veya ilçe ve köylerde memur aracılığı ile yaptırabilir.
Bu yollarla dağıtım mümkün olmadığı takdirde ilçe seçim kurulu baĢkanı, seçmen bilgi
kâğıtlarının dağıtılması iĢlemlerinde, 298 sayılı Kanun'un 31. maddesinde belirtilen daire veya
müesseselerin memur ve hizmetlilerini görevlendirebilir.
Bu iĢle görevlendirilenler (Örnek: 15/A - 15/B) alındı belgesi karĢılığı teslim aldıkları
seçmen bilgi kâğıtlarını ev ev dolaĢarak sahiplerine imza karĢılığında dağıtmak (Örnek: 15),
ilçe seçim kurulu baĢkanları da bunun sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli
önlemleri almak ve denetimleri yapmak zorundadırlar. Dağıtım iĢinin en geç 4 Ağustos 2014
Pazartesi günü akĢamına kadar bitirilmesi gerekir.
4 Ağustos 2014 Pazartesi günü akĢamına kadar herhangi bir nedenle dağıtım
yapılmadığı takdirde seçmen bilgi kâğıtları, oy torbalarına konulmak üzere aynı günün akĢamı
ilçe seçim kurulu baĢkanlığına iade edilir (Örnek: 16).
Ödenecek ücret ve gündelikler
MADDE 16a) Dökümü tamamlanan seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtımı ilçe seçim kurulu baĢkanının
görevlendireceği kiĢiler eliyle yapıldığı takdirde dağıtım iĢinde çalıĢanlara dağıttığı her
seçmen bilgi kâğıdı için (6 KuruĢ) ödenir. Posta idaresince yapılacak dağıtımda daha düĢük
bir ücret belirlenebilir.
b) GüncelleĢtirme kapsamında yapılacak tüm çalıĢmalardan dolayı, ilçe seçim kurulu
baĢkanı ve seçmen kütük bürosu personeli ile askı süresi içinde kalan hafta sonlarında
(cumartesi - pazar), muhtarlık bürolarında güncelleĢtirme için yapılacak çalıĢmalar nedeniyle,
askı yeri görevlisi olarak görev yapacak muhtar veya idari makam tarafından herhangi bir
sebeple muhtarlık görevi verilen ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinden bir tanesine yapacakları
çalıĢmaları karĢılığında, seçim harcamalarına iliĢkin olarak düzenlenen Genelge hükümleri
çerçevesinde gündelik ödenir.
MADDE 17- Bu Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 gün ve 2014/2928 sayılı
kararı ile "Örnek: 140/I" olarak kabul edilmiĢtir.
[R.G. 10 Haziran 2014 – 29026]
—— • ——
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 2929
-KARAR2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı
CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu‘nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ
yıl olup, (6271 sayılı Kanun‘un geçici 1. maddesi gereğince, Onbirinci CumhurbaĢkanının
görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin
dolmasından önceki altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 5678 sayılı
Kanun‘un 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu‘nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim
tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yurt içinde ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü,
seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak tespit
edilmiĢtir.
Yurt dıĢı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin ise gümrük kapılarında, ilk oylama 26
Temmuz 2014 Cumartesi gününden 10 Ağustos 2014 Pazar gününe, seçimin ikinci oylamaya
kalması durumunda ise 17 Ağustos 2014 Pazar gününden 24 Ağustos Pazar gününe kadar,
ayrıca bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ve gün sayısı farklılık göstermekle birlikte
ilk oylama 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise
17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlenmiĢtir.
CumhurbaĢkanı seçiminde, 6271 sayılı Kanun ve bu Kanunda özel hüküm bulunmayan
hallerde 298 sayılı Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983
tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli
Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987
tarihli ve 3376 sayılı Anayasa DeğiĢikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile
bunların ek ve değiĢikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri esas alınmak suretiyle
Yurt DıĢı Seçmen Kütüğünün GüncelleĢtirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/II
sayılı Genelge'nin hazırlanmasına yönelik Kurulumuzun 12/3/2014 tarih, 2014/725 sayılı
kararı ile oluĢturulan Komisyon çalıĢmalarını tamamlayarak, komisyonca hazırlanan karar
taslağı ve eki Genelgeler Kurulumuza sunulmuĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı
CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu‘nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ
yıl olup, (6271 sayılı Kanun‘un geçici 1. maddesi gereğince, Onbirinci CumhurbaĢkanının
görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin
dolmasından önceki altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 5678 sayılı
Kanun‘un 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu‘nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim
tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yurt içinde ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü,
seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak tespit
edilmiĢtir.
Yurt dıĢı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin ise gümrük kapılarında, ilk oylama 26
Temmuz 2014 Cumartesi gününden 10 Ağustos 2014 Pazar gününe, seçimin ikinci oylamaya
kalması durumunda ise 17 Ağustos 2014 Pazar gününden 24 Ağustos Pazar gününe kadar,
ayrıca bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ve gün sayısı farklılık göstermekle birlikte
ilk oylama 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise
17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlenmiĢtir.
CumhurbaĢkanı seçiminde kullanılmak üzere ilân edilecek yurt dıĢı seçmen kütüğü;
Seçmen
Kütüğü
Genel
Müdürlüğünce, Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel
Müdürlüğünün
Adres Kayıt Sistemi‘nden alınan, yurt dıĢında yerleĢik ve seçmen niteliğini taĢıyan
kiĢilere ait kayıtların, gerekli iĢlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüĢtürüldükten
sonra dıĢ temsilcilik görev çevresi esas alınarak yurt dıĢı seçmen kütüğü haline getirilen
listelerdir.
Takvimde belirtilen süreler içinde yeni seçmen sıfatını kazananlar ile yerleĢim yerlerini
değiĢtiren seçmenlerin yurt dıĢı seçmen kütüğüne yazılabilmelerini sağlamak amacıyla ilân
süresinin belirlenmesi gerekir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- CumhurbaĢkanı seçimi için güncelleĢtirme amacıyla ilân edilen yurt dıĢı seçmen
kütüğünün; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel
Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi‘nden alınan yurt dıĢında yerleĢik ve seçmen niteliğini
taĢıyan kiĢilere ait kayıtların, gerekli iĢlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne
dönüĢtürüldükten sonra dıĢ temsilcilik görev çevresi esas alınarak yurt dıĢı seçmen kütüğü
haline getirilen listeler olduğuna,
2- Yurt DıĢı Seçmen Kütüğünün 2 Temmuz 2014 ÇarĢamba günü Türkiye saati ile saat
08.00‘de www.ysk.gov.tr adresinde ilân edilmesine ve 9 Temmuz 2014 ÇarĢamba günü
Türkiye saati ile saat 17.00‘de ilânın sona erdirilmesine,
3- Ekli Örnek: 140/II sayılı Genelge'nin bu Karar metnine dâhil olduğuna,
4- Karar örneği ile eki Örnek: 140/II sayılı Genelge'nin;
h) Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
i) Adalet Bakanlığına,
j) ĠçiĢleri Bakanlığına,
k) DıĢiĢleri Bakanlığına,
l) Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğüne,
m) Duyuru için Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna,
n) Tüm il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına, Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu
BaĢkanlığına, Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesi ve Kurulumuzun www.ysk.gov.tr
internet sitesinde yayınlanması için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne,
o) Seçime katılma yeterliğine sahip siyasi partilerin genel baĢkanlıklarına,
gönderilmesine,
8/6/2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
Üye
Nilgün ĠPEK
BaĢkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Ali KAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
YURT DIġI SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEġTĠRĠLMESĠNĠN USUL VE
ESASLARINI GÖSTERĠR
GENELGE
(Örnek: 140/II)
Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1- Bu Genelge, yurt dıĢında yaĢayan seçmen niteliğini haiz Türk
vatandaĢlarının 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanun'un 14/13, 20/A, 28/8, 33, 34, 35 ve 94/A maddeleri uyarınca, CumhurbaĢkanı,
milletvekili genel seçimleri ile halkoylamasında oy kullanmalarını sağlamak amacıyla
oluĢturulan ve 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise
24 Ağustos 2014 Pazar günü CumhurbaĢkanı seçiminde kullanılacak olan yurt dıĢı seçmen
kütüğünün; güncelleĢtirilmesi, kütükte kayıtlı seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulunun internet
sayfasından ilân edilmesi ve süresi, bitimi, kütüğe yazılacak ve yazılamayacak olan
seçmenlerin kütük kayıtlarında düzeltme yapılması, yerleĢim yerini değiĢtirenlerin SEÇSĠS‘e
iĢlenmesi, seçmenlerin kayıtlarının dondurulması ve silinmesi, kimlerin itiraz edebileceği,
itirazların karara bağlanması ve kesinleĢtirilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsar.
Yurt dıĢı seçmen kütüğünün güncelleĢtirilmesi
MADDE 2- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 29 Haziran 2014 Pazar gününden
önce;
a) Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünden alınan olay bilgileri (Örneğin;
vatandaĢlığın kaybedilmesi, seçmen yaĢına ve ehliyetine sahip olmayan kiĢiler gibi) yurt dıĢı
seçmen kütüğüne iĢlenir.
b) Askerde bulunanlara iliĢkin bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi
BaĢkanlığından topluca alınır ve bu kiĢilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur.
Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibariyle terhis
olacaklar var ise kayıtları "Oy Kullanabilir" (aktif) hale getirilir.
c) Ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dıĢındaki hükümlülere ait bilgiler
Adalet Bakanlığından topluca alınarak, bu kiĢilerin kayıtları dondurulur (Kasıtlı suç
nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleĢmekle birlikte henüz ceza
infaz kurumuna alınmayan, koĢullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak
salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası
ertelenen hükümlüler hariç).
d) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle
haklarında kısıtlama kararı kesinleĢenlere ait bilgiler, Adalet Bakanlığından topluca alınarak,
bu kiĢilerin kayıtları dondurulur. Kısıtlılığı sona ermiĢ olanlar var ise kayıtları "Oy
Kullanabilir" (aktif) hale getirilir.
e) Seçimin ikinci oylamaya kalabileceği hususu dikkate alınarak, 24 Ağustos 2014 tarihi
itibariyle; 18 yaĢını dolduracak olanlar ile askerlikten terhis edilecekler ve kasıtlı suçtan
hükümlü iken tahliye olacaklar dâhil edilerek ―24 Ağustos 2014 tarihinde oy kullanabilir‖
Ģerhi ile aynı listelerde ilân edilir.
Yurt dıĢı seçmen kütüğünün ilân edilmesi, süresi ve sonlandırılması
MADDE 3- Yurt dıĢında yaĢayan ve seçmen niteliğini taĢıyan Türk vatandaĢlarının yurt
dıĢı seçmen kütüğündeki kayıtları, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, güvenli sorgulama
yöntemi kullanılarak Kurulun internet sayfasında (www.ysk.gov.tr) 2 Temmuz 2014
ÇarĢamba günü Türkiye saati ile 08.00'de ilân edilir. Ayrıca; Yüksek Seçim Kurulu
BaĢkanlığınca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve DıĢiĢleri Bakanlığı aracılığıyla yurt
dıĢı temsilciliklerinde duyurulur. VatandaĢ ―Yurt DıĢı Seçmen Sorgulama‖ ekranından
Kütüğe kayıtlı olup olmadığını kontrol eder.
Yüksek Seçim Kurulunun internet sayfasında ilân edilen yurt dıĢı seçmen kütüğünün; 9
Temmuz 2014 ÇarĢamba günü Türkiye saati ile 17.00'de ilânı sonlandırılır. Seçmen
Kütüğü Genel Müdürlüğünce ilân sonlandırma tarihi tutanak altına alınır. Bu tarihten sonra
yapılacak baĢvurular Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu ve dıĢ temsilciliklerce kabul
edilmeyecektir.
Ġlân süresi içinde yurt dıĢı seçmen kütüğüne yazılacak olan seçmenler
MADDE 4- GüncelleĢtirilmek amacıyla ilân edilen yurt dıĢı seçmen kütüğüne yazılmak
için;
a) Seçmen niteliğine sahip ve yerleĢim yeri yurt dıĢı olmasına rağmen, yurt dıĢı seçmen
kütüğünde ismi bulunmayanlar ile kayıtlarında düzeltme veya yerleĢim yeri değiĢikliği
yapmak isteyen seçmenler dıĢ temsilcilikler aracılığıyla Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu
BaĢkanlığına baĢvurmalıdır. Düzenlenecek Adres Beyan Formuna Temsilciliklerce uygunluk
görüĢü de açıklamalar kısmına eklendikten sonra taranarak, "[email protected]"
e-posta adresine gönderir ve gönderdiği e-postanın teslim ve okundu bilgisini ister.
b) DıĢ temsilcilikler, kendi görev çevresi dıĢında yerleĢim yeri beyan eden seçmenlerin
düzenleyecekleri Adres Beyan Formu hakkında da yukarıdaki hükümler çerçevesinde iĢlem
yaparlar.
c) YerleĢim yeri yurt dıĢında olup da, askı süresi içinde herhangi bir nedenle yurt içinde
bulunanların, Adres Beyan Formunu Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığına doğrudan
vermeleri ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla iletmeleri halinde kayıtları yapılır.
d) Askerlikten terhis olmasına ya da asteğmenliğe nasbedilmesine rağmen ilân edilen
yurt dıĢı seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanların, terhis belgesi veya askerlik Ģubesince
verilen belge veya görev belgeleri ile dıĢ temsilciliklere veya Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu
BaĢkanlığına doğrudan ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla baĢvurmaları üzerine kayıtları
yapılır.
e) KesinleĢmiĢ mahkeme kararıyla kısıtlı olup da, kısıtlılık hali sona erenler ile 4721
sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin
yaĢlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle iĢlerini gerektiği gibi
yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı
kesinleĢenler, kararı veren mahkemeden alacakları onaylı karar örneği ile dıĢ temsilcilikler
aracılığıyla veya Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığına doğrudan ya da ilçe seçim
kurulları aracılığıyla baĢvurulması üzerine kayıtları yapılır.
f) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 407. maddesinde belirtilen "Bir yıl veya daha
uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır." hükmü uyarınca
kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali 4721 sayılı Kanun'un 471'inci maddesindeki, "Özgürlüğü
bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kiĢi üzerindeki vesayet, hapis halinin
sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle
kısıtlılık hali sona eren, (Tahliyesine iliĢkin Cumhuriyet baĢsavcılığından alacağı belgenin,
ibrazı gereklidir.)
g) Yukarıdaki fıkralar uyarınca Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığına yapılan
baĢvurular hakkında verilen kararını, gereği için Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel
Müdürlüğüne gönderilir.
h) Yurt dıĢı seçmen kütüğüne kayıt veya değiĢiklik için posta ile yapılan müracaatlar
dikkate alınmayacaktır.
Ġlân süresi içinde yurt dıĢı seçmen kütüğüne yazılamayacak olanlar
MADDE 5 –
a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle
haklarında kısıtlama kararı kesinleĢenler (4721 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen maddeleri
uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere iliĢkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP
kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurulularınca vesayet
makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSĠS sistemine girilmesi
gerekmektedir.),
b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaĢlarından Adres Kayıt Sistemi'nde yer
almayanlar 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde "Adres Beyan
Formu"nu doldurmadıkları sürece,
c) Ġzinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaĢlar ile yedek subay öğrencileri dâhil
askeri öğrenciler,
d) Türk vatandaĢlığını kaybedenler,
kütüğe yazılamazlar.
Adres Kayıt Sistemi'ndeki değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi
MADDE 6- Yurt dışı seçmen kütüğünün ilânının sonlandırılmasından sonra, ilân süresi
içinde yurt dışı temsilciliklerince yapılan değişiklik/düzeltme işlemleri Adres Kayıt
Sistemi'nden, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından SEÇSİS veri tabanına 20 Temmuz
2014 Pazar günü saat 17.00’ye kadar elektronik ortamda işlenir.
Yurt dıĢı seçmen kütüğündeki kayıtların silinmesi ve dondurulması
MADDE 7a) Yurt dıĢı seçmen kütüğünde kayıtları olmakla beraber;
 Silah altında bulunan er ve erbaĢların,
 Askeri öğrencilerin (yedek subay öğrencileri dâhil),
 KesinleĢmiĢ mahkeme kararlarına (tenfiz edilenler dâhil) göre kısıtlı olan
seçmenlerin,
 Taksirli suçlar dıĢında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülerin,
 Yurt dıĢı seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmıĢ olduğu anlaĢılanların
kayıtları 18 Temmuz 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar SEÇSĠS'in SEC_003_1
ekranı kullanılarak Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulunun kararı ile seçmenin yukarıda belirtilen
durumuna uygun seçenekle dondurulur.
b) Yurt dıĢı seçmen kütüğünde bulunan seçmenlerin kayıtları, Nüfus ve VatandaĢlık
ĠĢleri Genel Müdürlüğünden alınan nüfus olay bilgisine (vatandaĢlığın kaybedilmesi gibi)
göre, seçmen kütüklerinin kesinleĢtirilme tarihi olan 20 Temmuz 2014 Pazar günü saat
17.00’de Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinir.
Yurt dıĢı seçmen kütüğüne itiraz edebilecekler
MADDE 8- Ġlân edilen yurt dıĢı seçmen kütüğüne; seçmenler, adaylar veya
yetkilendirdiği kiĢiler ile siyasi partilerin genel merkezlerince görevlendirilenler ilân süresi
içinde itiraz edebilirler.
Adaylar adına itiraza yetkili kılınan kiĢiler, yetki belgelerini dilekçelerine eklemek
suretiyle itirazda bulunabilirler.
Siyasi partiler, mühürlü ve imzalı bir yazıyla partileri adına kimlerin itiraz
edebileceklerini Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığına bildirirler.
A- Adaylar ve siyasi partiler adına itiraza yetkili kılınan kiĢiler;
a) Yurt dıĢı seçmen kütüğüne kayıtlı tüm seçmenler,
b) Yurt dıĢı seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmıĢ olduğu anlaĢılanlar,
(Örneğin; temsilcilik görev çevresi bilgisi bulunmayan, askeri öğrenci, ölü, kısıtlı, seçmen
yaĢına ve ehliyetine sahip olmayan kiĢilerin yazımı vb.),
ile ilgili olarak,
B- Seçmen niteliğini taĢıyan vatandaĢlar ise ancak kendileriyle ilgili olarak,
itirazda bulunabilirler.
Yazılı itirazlar ile bu iĢler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç
alınmaz.
Ġtirazlar, Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığına doğrudan veya ilçe seçim kurulları
ya da konsolosluklar aracılığıyla Seçim Takviminde belirtilen süre içinde yazılı olarak yapılır.
Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine
eklemeyenler ile süresinde yapılmayan itirazlar incelenmez. Bu sebeple incelenmediği
tutanağa yazılır.
Kimliğin ispatında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taĢıyan nüfus cüzdanı veya
pasaport ile resmî daireler ya da iktisadi devlet teĢekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik
kartı, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, avukat kimliği, sürücü belgesi gibi seçmenin
kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmî nitelikteki belgelerden birine itibar
edilir. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri
kimliğin tespitinde geçerli değildir.
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taĢımayan kimlik belgelerine itibar edilmez.
Seçmenin bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik belgeleri kimliğin
tespitinde geçerli kabul edilmez.
Listelere adaylar ile siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise itiraz eden kiĢinin yetkili
olduğuna iliĢkin belgesi olup olmadığına bakılır.
Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koĢullar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir.
Ġtiraz dilekçesinin alındığına ve hangi tarihte itirazın yapıldığına dair itiraz edene bir
alındı belgesi verilir. Ġtiraz dilekçesi, Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanına veya ilçe seçim
kurulu baĢkanlıklarına, bunların bulunmaması halinde ise o yer nöbetçi Cumhuriyet savcısına
da verilebilir. Ġlçe seçim kurulu baĢkanları veya Cumhuriyet savcısı itiraz dilekçesinin kaydını
yapmak suretiyle dilekçeyi hemen Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığına gönderir.
Ġlan süresi içinde gerçekleĢen tüm değiĢiklikleri içeren yurt dıĢı seçmen kütüğü Seçmen
Kütüğü Genel Müdürlüğünce manyetik ortamda (DVD olarak) hazırlanıp, talepleri halinde
adaylara ya da yetkili kıldığı kiĢiye ve ayrıca siyasi partilerin genel merkez yetkililerine
tutanak karĢılığı elden teslim edilir.
Ġtirazların karara bağlanması ve yurt dıĢı seçmen kütüğünün kesinleĢtirilmesi
MADDE 9- Yurt dıĢı seçmen kütüğüne karĢı yapılan itirazlar, bu Genelge'nin 8.
maddesi çerçevesinde, Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulunca 16 Temmuz 2014 ÇarĢamba günü
saat 17.00’ye kadar karara bağlanır. Bu karara karĢı 17 Temmuz 2014 PerĢembe günü
saat 17.00 kadar Ankara Ġl Seçim Kurulu BaĢkanlığına yapılan itiraz, aynı gün saat
23.59'a kadar kesin olarak karara bağlanır. Gerekli kayıt ve düzeltme iĢlemleri Nüfus ve
VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2014 Cuma günü saat 17.00'ye
kadar yapılarak, yurt dıĢı seçmen kütüğü 20 Temmuz 2014 Pazar günü kesinleĢtirilir.
Yurt dıĢı seçmen kütüğüne yazılmak için ilân süresi içinde baĢvurduğu ve kütüğe
kaydedilmesine karar verildiği halde kesinleĢen yurt dıĢı seçmen kütüğünde ismi yer almayan
seçmenlerin, yurt dıĢı seçmen kütüğünün kesinleĢmesine bakılmaksızın kütüğe ilave
edilmelerine Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu tarafından karar verilir ve Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğünce kütüğe ilave edilir.
MADDE 10- Bu Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 08/06/2014 gün ve 2014/2929
sayılı kararı ile Örnek:140/II olarak kabul edilmiĢtir.
[R.G. 10 Haziran 2014 – 29026]
—— • ——
HÂKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Kararlar 11 Haziran 2014 Tarihli ve 29027
Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 11 Haziran 2014 – 29027]
—— • ——
YÖNETMELĠKLER
Karar Sayısı : 2014/6382
Ekli ―Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik‖in yürürlüğe konulması; ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
30/4/2014 tarihli ve 2007 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211
inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu‘nca 9/5/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
MEMURLARA YAPILACAK GĠYECEK YARDIMI YÖNETMELĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli ―DĠP NOT‖un (A)
bölümüne (12) numaralı sırasından sonra gelmek üzere aĢağıdaki sıralar eklenmiĢtir.
―13- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taĢra teĢkilatına ait bölge amiri, kısım amiri,
muhafaza memuru ve muayene memuru kadrolarında görev yapan personele, görev yaptığı
yerin mevsim Ģartları dikkate alınarak yılda iki adet tiĢört ve bir adet kazak verilebilir.
14- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taĢra teĢkilatına ait kaptan, makinist ve gemi adamı
kadrolarında görev yapan personele yılda iki adet tiĢört, bir adet kazak ile üç yılda bir adet
baret ve bir adet tulum verilebilir.‖
MADDE 2 – SayıĢtayın görüĢü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımını izleyen
yılın baĢında yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 11 Haziran 2014 – 29027]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ
ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI
HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç
Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere
Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Yükümlüler, risk derecelendirmesi neticesinde yüksek riskli olarak
belirledikleri gruplara yönelik olarak üstlenilecek riskin azaltılmasını teminen, tespit edilen
riskle orantılı olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin bir veya birden fazlasını ya da tamamını
uygular;
a) Müşteri hakkında ilave bilgi edinmek ve müşteri ile gerçek faydalanıcının kimlik
bilgilerini daha sık güncellemek,
b) İş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave bilgi edinmek,
c) İşleme konu malvarlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı hakkında mümkün
olduğu ölçüde bilgi edinmek,
ç) İşlemin amacı hakkında bilgi edinmek,
d) İş ilişkisine girilmesini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin
gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlamak,
e) Uygulanan kontrollerin sayı ve sıklığını artırmak ve ilave kontrol gerektiren işlem
türlerini belirlemek suretiyle iş ilişkisini sıkı gözetim altında tutmak,
f) Sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin
esasların uygulandığı bir başka finansal kuruluştan yapılmasını zorunlu tutmak.
(2) Bakanlık, bu madde kapsamında dikkate alınacak yüksek riskli durumlar ile birinci
fıkrada sayılanlar dışında ayrıca sıkılaştırılmış tedbirler belirlemeye yetkilidir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 11 Haziran 2014 – 29027]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Maliye Bakanlığından:
MALĠ SUÇLARI ARAġTIRMA KURULU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 5)’NDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
(SIRA NO: 11)
MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları
Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin 2.1 maddesinin üçüncü paragrafında yer alan
“gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası
hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının
tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.2.1 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki
yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında
izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.2.2 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki
yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında
izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.2.3 maddesinin ikinci paragrafında yer alan “gerçek
faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına
hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 2.2.4 maddesinin ikinci paragrafında yer alan “gerçek
faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına
hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 2.2.7 maddesinin ikinci paragrafında yer alan “gerçek
faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına
hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 2.2.8 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki
yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında
izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 2.2.9 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki
yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında
izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”
MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 11 Haziran 2014 – 29027]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
TERÖRÜN FĠNANSMANINA YÖNELĠK ġÜPHELĠ ĠġLEMLERĠN BĠLDĠRĠMĠ
GENEL TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 7/11/2007 tarihli ve 26693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terörün
Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliğinin başlangıç kısmının son
iki paragrafı hariç tüm paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Terörün finans kaynaklarını engellemek suretiyle terörle daha etkin mücadele etmek
amacıyla, 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında
Kanunun 3 üncü maddesinde fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller, 4 üncü
maddesinde ise terörizmin finansmanı suçu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“Fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller
MADDE 3 – (1) Aşağıda sayılan fiillerin gerçekleştirilmesi amacıyla fon sağlanması
veya toplanması yasaktır:
a) Bir halkı korkutmak veya sindirmek ya da bir hükûmeti veya uluslararası kuruluşu
herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak amacıyla,
kasten öldürme veya ağır yaralama fiilleri.
b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör suçu
olarak kabul edilen fiiller.
c) Türkiye’nin taraf olduğu;
1) Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşmede,
2) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin
Sözleşmede,
3) Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere
Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşmede,
4) Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşmede,
5) Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşmede,
6) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin
Sözleşmeye Munzam, Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarında Kanun
Dışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin Protokolde,
7) Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair
Sözleşmede,
8) Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı
Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolde,
9) Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmede,
yasaklanan ve suç olarak düzenlenen fiiller.
Terörizmin finansmanı suçu
MADDE 4 – (1) 3 üncü madde kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin
gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek
ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon
sağlayan veya toplayan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı
takdirde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Birinci fıkra hükmüne göre ceza verilebilmesi için fonun bir suçun işlenmesinde
kullanılmış olması şartı aranmaz.
(3) Bu madde kapsamına giren suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye
kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, bunlara özgü
güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(5) Suçun, yabancı bir devlet veya uluslararası bir kuruluş aleyhine işlenmesi hâlinde,
soruşturma ve kovuşturma yapılması Adalet Bakanının talebine bağlıdır.
(6) 3713 sayılı Kanunun soruşturmaya, kovuşturmaya ve infaza ilişkin hükümleri, bu
suç bakımından da uygulanır.””
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 11 Haziran 2014 – 29027]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARLARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 2920
-KARAR2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı
CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu‘nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ
yıl olup, (6271 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi gereğince, Onbirinci CumhurbaĢkanının
görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin
dolmasından önceki altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 5678
sayılı Kanun‘un 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu‘nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim
tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin
ikinci oylamaya kalması durumunda ise ikinci oylama 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak,
yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ve gün
sayısı farklılık göstermekle birlikte ilk oylama 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci
oylamaya kalması durumunda ise 17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlenmiĢtir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 79. maddesindeki düzenlemeyle seçimlerin
baĢlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün
iĢlemleri yapma ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiĢtir.
6271 sayılı Kanun‘un 2. maddesinin;

birinci fıkrasında; ―CumhurbaĢkanı halk tarafından seçilir.‖,

beĢinci fıkrasında; "Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 298
sayılı Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 tarihli ve
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile
Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376
sayılı Anayasa DeğiĢikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile bunların ek ve
değiĢikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.‖,

altıncı fıkrasında; ―Yüksek Seçim Kurulu, CumhurbaĢkanı seçimlerinin
baĢlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün
iĢlemleri yapmak ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beĢinci fıkrada sayılan
kanunlar ile bu Kanun‘da seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak
tespit ve ilâna yetkilidir.‖
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 94/C
maddesinin birinci fıkrasında; "Yurt dıĢı seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan seçmenler, yurt dıĢı
temsilciliklerimizde ve ihtiyaç duyulması halinde yerel makamların uygun göreceği diğer
yerlerde kurulacak seçim sandıklarında seçimin yapılacağı günün kırk beĢ gün öncesinden
baĢlamak üzere, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenen
oy verme gün takvimine göre, seçim gününden önceki yedinci gün saat 17.00'ye kadar oy
kullanabilirler. Ancak, yabancı ülkedeki seçmen sayısı gözetilerek oy kullanma gün süresi,
DıĢiĢleri Bakanlığının görüĢü alınarak Yüksek Seçim Kurulunca kısaltılabilir. Oy kullanma
saatleri mahalli saat ile 08.00-17.00 arasıdır. Yabancı ülkenin durumu göz önünde tutularak
seçmenlerin hangi yurt dıĢı temsilciliğinde ve mahalde tatil günleri dâhil yirmi dört saat,
hangilerinde daha az süre ile oy kullanabileceğine, DıĢiĢleri Bakanlığının görüĢü alınarak
Yüksek Seçim Kurulunca karar verilir ve alınan bu karar elektronik ortamda ilan edilir.
Yabancı ülkede yaĢayan seçmen sayısının fazlalığı hâlinde, her seçmenin kendisi için
belirlenen günde ve sandıkta oy kullanmasına da karar verilebilir."
hükümleri yer almaktadır.
CumhurbaĢkanı seçiminde; yurt dıĢı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin
temsilciliklerimizde ve ihtiyaç duyulması halinde diğer yerlerde kurulacak seçim
sandıklarında oy verme iĢlemlerinin düzen içinde yürütülmesinin sağlanması bakımından
Kurulumuzca belirlenen ilkeler çerçevesinde "SEÇSĠS Oy Verme Günü Belirleme
Sistemi"nden (Sistem) oy verecekleri gün ve saat aralığının belirlenmesine iliĢkin usul ve
esasların tespiti amacıyla Kurulumuzun 12/03/2014 tarih ve 725 sayılı kararı ile oluĢturulan
Komisyon, yaptığı çalıĢmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar taslağını
Kurulumuza sunmuĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
298 sayılı Kanun'un 94/C maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan;
"Yabancı ülkede yaĢayan seçmen sayısının fazlalığı hâlinde, her seçmenin kendisi için
belirlenen günde ve sandıkta oy kullanmasına da karar verilebilir." hükmü uyarınca yurt dıĢı
seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin temsilciliklerimizde ve ihtiyaç duyulması halinde diğer
yerlerde kurulacak seçim sandıklarında oy verme iĢlemlerinin düzen içinde yürütülmesinin
sağlanması bakımından Sistem'den oy verecekleri gün ve saat aralığının belirlenmesine iliĢkin
usul ve esasların aĢağıdaki gibi tespitine karar verilmesi gerekmiĢtir.
S O N U Ç:
1) Oy verme süresi ve saat aralığı
Oy verme süresi; oy verme günü yerel saat ile 08.00'den 17.00'ye kadar geçen zaman
dilimidir. Yurt dıĢı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin temsilciliklerimizde ve ihtiyaç
duyulması halinde diğer yerlerde kurulacak seçim sandıklarında oy verme iĢlemlerinin düzen
içinde yürütülmesinin sağlanması bakımından, oy verme günleri iki dilime bölünerek
seçmenlerin;
 08.00-12.30;
 12.30-17.00
saat aralıklarında Sistem'den oy verecekleri gün ve saat aralığını belirlemeleri
gerektiğine,
2) Oy verme gününün belirlenmesi
a) Kurulumuzun 06/06/2014 tarih ve 2910 sayılı kararıyla kabul edilen "Seçim
Takvimi"ne göre yurt dıĢı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için Sistem'den oy verme gün
ve saat aralığını belirleme iĢleminin 21 Temmuz 2014 Pazartesi günü Türkiye saatiyle
08.00'de baĢlayıp, 25 Temmuz 2014 Cuma günü saat 17.00'de sona ereceğine,
b) Yurt dıĢı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, bulundukları ülke yerel saatine göre
Sistem'den oy verme gün ve saat aralığını belirleyebileceklerine, bu iĢlem sonunda oy verme
gün ve saat aralığı ile hangi sandıkta oy kullanacağının Sistem tarafından aynı anda seçmene
bildirileceğine,
c) Sistem tarafından, seçmenden birinci ve ikinci oylama için oy verme gün ve saat
aralığını belirlemesinin isteneceğine,
d) Seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve aile sıra numarasını
girmek suretiyle, kendisiyle birlikte aynı temsilcilikte kayıtlı ayrıca 5 (beĢ) seçmenin de
sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girerek oy verme gününü belirleyebileceğine,
e) Oy verme gününün güncellenmesi veya iptal edilmesi iĢlemini ise seçmenin sadece
kendisi için yapabileceğine,
f) Oy verme günü belirleme iĢlemi sırasında seçmenden, seçim süreci ve oy verme
iĢlemi hakkında bilgilendirme yapılmak üzere elektronik posta adresi de istenebileceğine,
3) Oy verme gününün belirlenmemesi
Oy verme gününü belirlemeyen seçmenler için oy verme gün ve saat aralığı ile oy
kullanacakları sandıkların Sistem tarafından belirleneceğine,
4) Seçmenin oyunu kullanması
a) Seçmenlerin, belirlenen gün ve saat aralığında oylarını kullanmaları gerektiğine,
ancak bu saat aralığı dıĢında gelenlerin, aynı gün içinde sıraya girmek koĢuluyla oylarını
kullanabileceklerine,
b) Oy verme bitiĢ saati itibariyle (17.00) sandık baĢında oylarını vermek üzere bekleyen
seçmenler varsa, sandık kurulu baĢkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra
ile sadece bu seçmenlere oylarını kullandıracağına, saat 17.00'den sonra gelen seçmene ise oy
kullandırılmayacağına (298/89, 96),
c) Belirlenen oy verme gününde oyunu kullanmayan seçmenlerin, sadece gümrük
kapılarında kurulan sandıklarda oylarını kullanabileceklerine
karar verilmesi gerekmiĢtir.
5) Kararın;
g) DıĢiĢleri Bakanlığına,
h) T.C. BaĢbakanlık YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığına,
i) Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığına,
j) Seçime katılma yeterliliği olan siyasi parti genel baĢkanlıklarına,
k) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce iç-mail yoluyla tüm il-ilçe seçim kurulu
baĢkanlıklarına,
gönderilmesine,
6) Karar özetinin BaĢkanlık duyurusu olarak Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda
yayınlanmasına,
7) Kararın Resmî Gazete‘de yayımlanmasına,
7/6/2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Ali KAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Zeki YĠĞĠT
[R.G. 11 Haziran 2014 – 29027]
—— • ——
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 2930
-KARAR2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı
CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu‘nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ
yıl olup, (6271 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, Onbirinci CumhurbaĢkanının
görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin
dolmasından önceki altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 5678
sayılı Kanun‘un 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu‘nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim
tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin
ikinci oylamaya kalması durumunda ise ikinci oylama 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak,
yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ise, ilk
oylama 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci
oylama 17 - 20 Ağustos 2014 olarak belirlenmiĢtir.
Bu nedenle, 2014 yılında yapılacak CumhurbaĢkanı seçiminde yurt dıĢında yaĢayan
vatandaĢlarımızın bulundukları ülkede oy kullanmaları iĢlemlerinin sağlıklı ve düzenli olarak
yürütülmesini teminen, Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu, Sandık Kurulları, Yurt DıĢı
Temsilciliklerinde Oyları Saklamak ve YurtdıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna UlaĢtırmakla Görevli
Sandık Kurulları, Yurt DıĢı Oyların Sayım ve Dökümü ile Görevli Sandık Kurullarının
OluĢumu, Görev ve Yetkileri ile Yurt DıĢı Temsilciliklerinde Oy Verme ĠĢlemlerini Gösterir
Örnek: 202 sayılı Genelge‘nin hazırlanması amacıyla, Yüksek Kurulumuzun 12/03/2014
tarihli ve 2014/725 sayılı kararı ile oluĢturulan komisyon çalıĢmalarını tamamlamıĢ olmakla
konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı
CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu‘nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ
yıl olup, (6271 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, Onbirinci CumhurbaĢkanının
görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin
dolmasından önceki altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 5678
sayılı Kanun‘un 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu‘nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim
tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin
ikinci oylamaya kalması durumunda ise ikinci oylama 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak,
yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ise, ilk
oylama 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci
oylama 17 - 20 Ağustos 2014 olarak belirlenmiĢtir.
Bu nedenle; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanun'un 94/C maddesine göre yurt dıĢı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin
temsilciliklerimizde ve ihtiyaç duyulması halinde diğer yerlerde kurulacak seçim
sandıklarında oy verme iĢlemleriyle, Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu ve yurt dıĢı sandık kurulları,
temsilciliklerde oyları saklamak ve Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna ulaĢtırmakla görevli sandık
kurulları ile yurt dıĢı oyların sayım ve dökümü ile görevli sandık kurullarının görev ve
yetkilerini belirlemek amacı ile hazırlanan Örnek:202 sayılı Genelge‘nin yürürlüğe konulması
uygun bulunmuĢtur.
S O N U Ç:
1- Ġlk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması
durumunda ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak CumhurbaĢkanı seçiminin
düzen içinde ve dürüstlükle yönetilip, sonuçlandırılması ve uygulamada birliğin sağlanması
amacı ile CUMHURBAġKANI SEÇĠMĠNDE YURT DIġI ĠLÇE SEÇĠM KURULUNUN,
YURT DIġI SANDIK KURULLARININ, YURT DIġI TEMSĠLCĠLĠKLERDE
OYLARI SAKLAMAK VE YURT DIġI ĠLÇE SEÇĠM KURULUNA
ULAġTIRMAKLA GÖREVLĠ SANDIK KURULLARI ĠLE YURT DIġI OYLARIN
SAYIM VE DÖKÜMÜ ĠLE GÖREVLĠ SANDIK KURULLARININ GÖREV VE
YETKĠLERĠ ĠLE YURT DIġINDA OY VERME ĠġLEMLERĠNĠ GÖSTERĠR ÖRNEK:
202 SAYILI GENELGE’nin kabulüne ve Genelge‘nin bu kararın eki sayılmasına,
2- Karar örneğinin;
a) Seçime katılma yeterliğine sahip siyasi partilerin genel baĢkanlıklarına,
b) DıĢiĢleri Bakanlığına,
c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne ve Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına,
d) Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığına,
gönderilmesine,
8/6/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi
GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Ali KAYA
Üye
Mehmet
KÜRTÜL
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Zeki YĠĞĠT
ÖRNEK:202
CUMHURBAġKANI SEÇĠMĠNDE
YURT DIġI ĠLÇE SEÇĠM KURULUNUN,
YURT DIġI SANDIK KURULLARININ,
YURT DIġI TEMSĠLCĠLĠKLERDE OYLARI SAKLAMAK VE YURT DIġI
ĠLÇE
SEÇĠM KURULUNA ULAġTIRMAKLA GÖREVLĠ SANDIK KURULLARI ĠLE
YURT DIġI OYLARIN SAYIM VE DÖKÜMÜ ĠLE
GÖREVLĠ SANDIK KURULLARININ
GÖREV VE YETKĠLERĠ ĠLE YURT DIġINDA
OY VERME ĠġLEMLERĠNĠ GÖSTERĠR
GENELGE
Amaç ve kapsam
MADDE 1- Bu Genelge; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun'un 94/C maddesine göre yurt dıĢı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin
temsilciliklerimizde ve ihtiyaç duyulması halinde diğer yerlerde kurulacak seçim
sandıklarında oy verme iĢlemleriyle, Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu ve yurt dıĢı sandık kurulları,
temsilciliklerde oyları saklamak ve Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna ulaĢtırmakla görevli sandık
kurulları ile yurt dıĢı oyların sayım ve dökümü ile görevli sandık kurullarının görev ve
yetkilerini belirlemek amacı ile hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 2- Bu Genelge'de geçen;
a) Ġlçe Seçim Kurulu: Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulunu,
b)Seçmen Kütüğü: Yurt dıĢı seçmen kütüğünü,
c) Temsilcilik: Seçim yapılacak yabancı ülkelerdeki yurt dıĢı temsilciliğimizi
(büyükelçilik, baĢkonsolosluk),
d)Komisyon: Yurt dıĢı temsilciliklerde oyları saklamak ve Ġlçe Seçim Kuruluna
ulaĢtırmakla görevli sandık kurulunu,
e) Sandık Kurulu: Yurt dıĢı sandık kurulunu,
f) Sayım Sandık Kurulu: Yurt dıĢı temsilciliklerden gelen oyların sayım ve dökümünü
yapmak üzere Ġlçe Seçim Kurulunca görevlendirilen sandık kurulunu,
g) SEÇSĠS: Seçim BiliĢim Sistemini
ifade eder.
Oylamanın baĢlayacağı gün ve oy verme süresi
MADDE 3- Temsilciliklerde oy kullanma gün sayısı ve baĢlangıç günü o ülkedeki
seçmen sayısı gözetilerek her bir temsilcilik için Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Oy
kullanma saatleri yerel saat ile 08.00-17.00 arasıdır.
Oylamaya katılacak olanlar
MADDE 4- Temsilciliklerimizde ve diğer yerlerde kurulacak seçim sandıklarında
sadece seçmen kütüğüne kayıtlı olan Türk vatandaĢları oy kullanabilirler.
Kullanılacak oy pusulaları, zarflar ve mühür
MADDE 5- CumhurbaĢkanı seçiminde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu"
filigranlı sarı renkteki zarflar ve seçime katılan adayların yer aldığı beyaz renkli birleĢik oy
pusulaları ile öncelikle "TERCĠH", ihtiyaç duyulması halinde ise "EVET" mührü kullanılır.
Ġlçe Seçim Kurulunun görev ve yetkileri (298/20-A)
MADDE 6a) Seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaĢların oy kullanmalarıyla ilgili seçim iĢ ve
iĢlemlerinin düzenle yürütülmesini sağlamak ve gereken bütün tedbirleri almak,
b)Temsilciliklerde ve diğer yerlerde Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen sayı ve
esaslara uygun olarak görev yapacak sandık kurullarını oluĢturmak,
c) Oy pusulaları ile arkası Ġlçe Seçim Kurulu mührüyle mühürlenmiĢ oy zarflarını ve
diğer seçim araç ve gereçlerini oy verme iĢleminin baĢlayacağı günden en geç yedi gün önce
DıĢiĢleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili temsilciliklerde hazır bulunacak Ģekilde göndermek veya
gerekli görülmesi halinde oy sandığı, oy verme kabinleri gibi araçların mahallinden teminini
DıĢiĢleri Bakanlığından istemek,
d)Sandık kurullarının oluĢumuna karĢı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,
e) Sandık kurullarınca Ģikâyet üzerine verilen kararlarına karĢı veya doğrudan gelen
itirazları, itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00‘ye kadar karara bağlamak ve
verilen kararı itirazı yapan hazırsa kendisine bildirmek, değilse tebliğ etmek (298/128),
f) Yurt dıĢı sandık kurulu baĢkanlıklarınca seçim iĢ ve iĢlemleri hakkında sorulacak
hususları derhal cevaplandırmak,
g) Sandık kurulu baĢkanları ile en az birer üyenin (Devlet memuru olan) eğitimi için
kurs düzenlemek dâhil gerekli önlemleri almak (Bu görev Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanına
aittir.) (298/18-3),
h)YerleĢim yeri yurt dıĢında olup da, askı süresi içinde herhangi bir nedenle yurt içinde
bulunan seçmenlerin seçmen kütüğüne kayıtlarının yapılması için ibraz ettikleri belgelerle
birlikte adres beyan formunu onaylayarak Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğüne
göndermek,
i) Seçmen kütüğüne yazılması için ilân süresi içinde yapılan baĢvuruların kütüğe
kaydedilmesine karar verildiği halde, kesinleĢen seçmen kütüğünde ismi yer almayan
seçmenlerin, seçmen kütüğünün kesinleĢmesine bakılmaksızın kütüğe ilave edilmelerine karar
vermek ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne göndermek,
j) Askerlikten terhis olanlardan seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanlar ile kesinleĢmiĢ
mahkeme kararıyla kısıtlı olup da, kısıtlılık hali sona eren Türk vatandaĢlarının baĢvurularını
kabul etmek ve seçmen kütüğüne kaydını sağlamak,
k)Seçmen kütüğüne kayıtlı olmakla beraber, silah altında bulunan erler, onbaĢılar, kıta
çavuĢları ve askeri öğrenciler (izinli olsalar bile) ile kesinleĢmiĢ mahkeme kararıyla kısıtlanan
seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarının dondurulmasına karar vermek,
l) Seçmen kütüğüne askı süresinde yapılacak itirazları sonuçlandırmak, verilecek
kararları Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğüne göndermek ve bu kararlara uygun
gerekli kayıt ve düzeltme iĢlemlerini yaptırmak,
m)
Her sandık için farklı sandık numarası ve barkod kaydı bulunduğundan
SEÇSĠS’ten Örnek: 507 sayılı "Yurt DıĢı Sandık Sonuç Tutanağı"nın sadece A4
(210x297 mm) formatında beyaz kâğıda çıktısını almak (fotokopi ile çoğaltılmıĢ
tutanaklar kullanılamaz.),
n)Oy verme sürecinde yapılacak Ģikâyet ve itirazlar ile geçici ilçe seçim kurulu ve
sandık kurulu tutanağındaki maddi hataları derhal inceleyip sonuçlandırmak,
o) Yurt dıĢından ağzı mühürlü olarak gelen oy torbalarını 10 Ağustos 2014 Pazar günü,
ikinci oylamaya kalması halinde 24 Ağustos 2014 Pazar günü saat 17.00'den itibaren; yeteri
kadar sayım sandık kurulu kurmak suretiyle denetimi altında açtırarak sayım ve dökümünü
yaptırmak, tutanak düzenletmek ve birleĢtirme iĢlemlerini yapmak, ayrıca geçici gümrük
kapısı seçim kurullarından gelen sonuçların birleĢtirmesini de yapmak suretiyle bu iki
birleĢtirme tutanağını Ankara Ġl Seçim Kuruluna iletmek.
Geçici yurt dıĢı ilçe seçim kurulları
MADDE 7- Yüksek Seçim Kurulunca, ihtiyaç duyulması halinde görev ve yetkileri de
belirtilmek suretiyle yeteri kadar geçici Ġlçe Seçim Kurulu kurulabilir (298/18-3).
Bina sorumlularının görevleri
MADDE 8- Temsilciliklerde görevli misyon Ģefinin teklif edeceği ve Ġlçe Seçim
Kurulunun görevlendireceği bina sorumluları;
a) Binaya veya oy verme yerine getirilen oy sandıkları ile oy verme kabinlerinin
yerleĢtirilmesinde sandık kuruluna yardım etmek,
b)Seçimde kullanılacak masa, sıra, sandalye gibi araç ve gereçlerin temini ve seçim
malzemelerinde eksiklik bulunması durumunda tamamlanması için Komisyon BaĢkanını
bilgilendirmek,
c) Oy verme günü, oy vermenin baĢlama saatinde görev yerine gelmeyen sandık kurulu
baĢkanını Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanına iletilmek üzere ilgili misyon Ģefine bildirmek,
d)Oy verme süresince binadan veya oy verme yerinden ayrılmamak ve oy vermenin
düzen içinde geçmesi için sandık kurulu baĢkanlarının isteklerini yerine getirmek,
e) Oy verme günü binanın veya oy verme yerinin ısınma, su, elektrik gibi hizmetlerinin
iĢler durumda bulundurulması için gerekli önlemleri almak,
f) Zarf sayım iĢlemlerini izleyerek biter bitmez ulaĢım için misyon Ģefine haber vermek,
g) Sandık kurulları görevlerini tamamlayıp binayı veya oy verme yerini terk ettikten
sonra, oy sandıklarının içinde oy pusulası ya da zarf olup olmadığının kontrolünü yaparak,
sandık alanında unutulabilecek oy zarfı, oy pusulası gibi seçim malzemelerini paketleyip
Komisyona teslim etmek,
h)Her oy verme günü bitiminde seçim malzemelerini (oy sandığı, oy verme kabini vb.)
bir sonraki gün kullanılmak üzere muhafaza etmek,
i) Sandık çevresi dıĢında ancak sandık alanı içinde, 298 sayılı Kanun'da gösterilen
yasaklara aykırı davranıĢlar olması veya suç iĢlenmesi halinde görevli kolluk güçlerini veya
özel güvenlik görevlilerini çağırmak (298/83)
görevlerini yürütür.
Sandık kurullarının oluĢumu
MADDE 9- Temsilciliklerde ve ihtiyaç duyulması halinde diğer yerlerde kurulacak
sandıklardaki oy verme iĢlemlerinde görev yapacak sandık kurullarının sayısı hakkında
Yüksek Seçim Kurulunun kararı uygulanır.
Sandık kurulu baĢkan ve üyelerinin seçimi Ġlçe Seçim Kurulunca yapılır. Sandık kurulu
bir baĢkan, bir kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinde en
çok oy alan üç siyasi partinin bildirdikleri birer isimden oluĢur ve aynı usulle yedek üye
seçilir. Siyasi partiler üye bildirmez ise eksiklik kamu görevlileri veya seçmenler arasından
seçilecek üye ile doldurulur. Sandık kurulu baĢkan ve üye seçimleri, yurt dıĢında öncelikle
sandığın kurulacağı yerde görevli kamu görevlisi ve seçmenler arasından yapılır (298/94-C).
Oy verme günü bir günden fazla olan temsilciliklerde kurulacak olan sandık kurulunun
siyasi partili asıl ve yedek üyelerinin dönüĢümlü olarak görev yapabilmeleri mümkündür.
Seçimin ikinci oylamaya kalması halinde aynı sandık kurulu baĢkan ve üyelerinin ikinci
oylamada da görev yapması esastır. Zorunlu hallerde meydana gelebilecek eksilmeler
yukarıdaki usule göre tamamlanır.
Sandık kurullarının görev ve yetkileri
MADDE 10- Sandık kurullarının görev ve yetkileri Ģunlardır:
a) Sandık alanı içinde seçimin düzenle geçmesi için gereken tedbirleri almak, oy verme
iĢlerini yürütmek ve denetlemek,
b)Sandık alanında, sandığın konulacağı yeri belirlemek, sandığın konulacağı yeri
gösteren iĢaretler koymak (298/71-2),
c) Sandıktan çıkan oy zarflarını açmadan saymak, oy kullanan seçmen sayısı ile
birbirine uygunluğunu sağlayarak tutanağa geçirmek,
d)Örnek: 502 sayılı "Zarf Sayım Tutanağı" düzenlenip imzalanıncaya kadar ileri
sürülecek Ģikâyetleri incelemek ve karara bağlamak, kararları tutanak defterine geçirerek
altını imzalamak, bu kararlardan itiraza uğrayanları Ġlçe Seçim Kuruluna göndermek üzere
derhal Komisyona teslim etmek,
e) Sandık kurulu tutanak defterindeki tutanakları ve gerekli diğer tutanakları
düzenlemek ve altını imzalamak,
f) Kullanılmayarak artan matbu evrakı, kullanılmayan zarflar ile oy pusulalarını ayrı
ayrı bağlayıp mühürledikten sonra torbaya koymak ve boğum oluĢturacak Ģekilde bağlamak,
imzalı Örnek: 500 sayılı "Sandık Seçmen Listesi"ni, tutanak defterini, kurulca imza edilen
zarf sayım tutanağı ile kapalı oy zarflarını torbaya koyarak ağzını bağlamak ve sandık kurulu
mührü ile mühürleyerek muhafaza altına alınmak üzere sandık kurulu baĢkanı ve ad çekme ile
seçilecek en az iki üye tarafından komisyona teslimini sağlamak,
g) Kanunlarla ve Yüksek Seçim Kurulu genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri
yapmak (298/71-6).
Sandık kurulu başkanının öncelikle yapacağı işler
MADDE 11- Sandık kurulu baĢkanı, oy verme saatinden önce, Komisyon baĢkanı
veya Komisyonun görevlendirdiği bir üye tarafından Örnek: 501 sayılı "Yurt DıĢı
Sandık Kurullarına Teslim Edilen Malzemeyi Gösterir Tutanak" karĢılığında kendisine
teslim edilen;
a) En az iki adet oy verme kabini ile bir adet oy sandığını,
b)Görevli olduğu sandık için ağzı mühürlü bir kese içine konulmuĢ numaralı bir sandık
kurulu mührü (mühür numarası tutanakla belirtilir) ve en az iki adet "TERCĠH" veya "EVET"
yazılı mührü,
c) CumhurbaĢkanı adaylarını gösteren Örnek: 402 sayılı Aday Listesini,
d)Her birinin üzeri Ġlçe Seçim Kurulu mührü ile mühürlenmiĢ ve birleĢik oy
pusulalarının konulmasına mahsus yeteri kadar oy zarfı paketini (zarf sayısı tutanakta
belirtilir),
e) Her biri en az 700 adet olan birleĢik oy pusulası paketini (paket sayısı tutanakta
belirtilir),
f) Kapalı oy verme yerine asılacak Örnek: 19 sayılı "Açıklama Levhası"nı,
g) Oy kullananların yazılacağı Örnek: 500 sayılı "Sandık Seçmen Listesi"ni,
h)Oy sandıklarının önüne ve üstüne yapıĢtırılacak etiket ile sandık numarasını gösterir
etiketi,
i) Istampa, ıstampa mürekkebi, mühür mumu ve sicim ile sayfaları Ġlçe Seçim Kurulu
BaĢkanlığınca mühürlenmiĢ ve onaylanmıĢ tutanak defteri, zarf sayım tutanağı, tutanak
kâğıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu, boĢ torba ve kese zarfını,
j) 3 (üç) adet "Örnek: 202 sayılı CumhurbaĢkanı Seçiminde Yurt DıĢı Ġlçe Seçim
Kurulunun, Yurt DıĢı Sandık Kurullarının, Yurt DıĢı Temsilciliklerde Oyları Saklamak
ve Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna UlaĢtırmakla Görevli Sandık Kurulları ile Yurt DıĢı
Oyların Sayım ve Dökümü ile Görevli Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Yurt
DıĢında Oy Verme ĠĢlemlerini Gösterir Genelge"yi (Genelgelerden bir adedi baĢkana, bir
adedi kursa katılan memur üyeye verilir; bir adedi de yedek olarak torbada bulundurulur.),
k)Oy pusulasındaki CumhurbaĢkanı aday sayısından beĢ fazla sayıda Örnek: 502 sayılı
"Zarf Sayım Tutanağı"nı
oy verme yerinde bulundurur.
Oy verme gününde sandık kurulunun toplanma zamanı ve hemen yapacağı iĢler ve
sandık kurulunun and içmesi
MADDE 12- Sandık kurulu baĢkan ve üyeleri, oy verme günü oy verme saatinden en az
bir saat önce sandık baĢında toplanarak ilk iĢ olarak sandık baĢında bulunanlar önünde birer
birer aĢağıdaki Ģekilde and içerler.
"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam
ve doğru olarak belirmesi için görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma, namusum,
vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim." (298/70).
BaĢkan, tutanakla teslim almıĢ olduğu torbayı kurula gösterdikten sonra açarak
içerisinde bulunan sandık kurulu mührü ile "TERCĠH" veya "EVET" mühürlerini masanın
üzerine koyar. Bundan sonra sandık kurulu baĢkanı, seçim sandığının boĢ olduğunu orada
bulunan sandık kurulu üyeleriyle müĢahitler önünde tespit ederek sandığı kapatır ve kapağını
mühür bozulmadan açılmayacak Ģekilde, sandık kurulu mührü ile mühürler.
Sandık kurulu, and içme, sandığı yerleĢtirme, kapalı oy verme yerlerini düzenleme iĢini
bitirdikten sonra hazır bulunanlar önünde teslim aldığı ve üzeri numaralanıp paketlenmiĢ
birleĢik oy pusulası paketini açıp, oy pusulalarını sayar; birleĢik oy pusulalarının her
birinin arkasını mutlaka sandık kurulu mührü ile mühürler.
Sandık kurulu, bundan sonra Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığı mührünü taĢıyan oy
zarflarını sayar, her zarfın ön yüzüne mutlaka (Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığı mührünün
basılı olduğu yüze) sandık kurulu mührünü basar.
Sayılan ve mühürlenen birleĢik oy pusulaları ve zarflar, kullanılacağı sandığın yanına
masanın üzerine düzenli biçimde konulur.
Sandık kurulu CumhurbaĢkanı seçimine iliĢkin etiketlerden birini sandığın önüne,
diğerini ise üstüne yapıĢtırır.
Sandık kurulu, yaptığı sayımların sonucunu ve yukarıda sayılan iĢlemleri bu Genelge
gereğince tutanak defterine geçirip imzalar (298/77).
Sandık kurulu baĢkan ve üyelerinin görevine gelmemesi ya da görevini yapmaması
halinde yapılacak iĢler (sandık kurulunda çoğunluğun sağlanması)
MADDE 13- Sandık kurulu üyeleri göreve gelmez ya da sandık baĢında, oy verme
baĢlamadan önce veya oy verme sırasında, sandık kuruluna dâhil siyasi parti üyelerinden biri
veya birkaçı görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kalmak üzere, yerine siyasi parti yedek
üyelerinden biri getirilir. Bu dahi mümkün olmaz ve kurul üyeleri sayısı ikiden aĢağı düĢerse
bu konu tutanağa geçirilir ve eksiklikler, o sandık alanında bulunan ve seçme yeterliğine
sahip, okur-yazar olanlar arasından baĢkanın seçeceği kimselerle doldurulur (298/73).
Göreve gelmeyen veya bırakıp giden baĢkan yahut üyenin yerine görevlendirilen kiĢi,
önceki baĢkan veya üye daha sonra gelse dahi görevini sürdürür.
Sandık kurulu baĢkanının görevi baĢına gelmemesi veya bırakıp gitmesi halinde, yerine
kurulun siyasi partili olmayan ve kurs gören üyesi, bu da yoksa üyelerden en yaĢlısı baĢkanlık
eder. YaĢ konusunda uyuĢmazlık çıkarsa nüfus cüzdanındaki bilgi esas alınır. Doğum
tarihlerinin de aynı olması durumunda ad çekilir.
Sandığın konulacağı yerin tespiti
MADDE 14- DıĢiĢleri Bakanlığının görüĢü alınarak Yüksek Seçim Kurulunca
belirlenen bina/oy verme yerinde sandığın konulacağı yer sandık kurulunca kararlaĢtırılır.
Sandığın konulacağı yerlerin belirlenmesinde, seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli
Ģekilde verebilmesi göz önünde bulundurulur.
Mabetler ile siyasi parti, dernek, federasyon binaları vb. yerlere sandık konulamaz.
Ayrıca Ġlçe Seçim Kurulu ve temsilciliklerce sandıkların konulacağı yere elektrik ve
internet hattının çekilmesi için gerekli önlemler alınır.
Sandığın konulduğu yer, oy verme süresince değiĢtirilemez.
Kapalı oy verme yeri ve nitelikleri
MADDE 15- Sandık kurulları, oy serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak Ģekilde, en az
iki kapalı oy verme yeri (oy verme kabini) hazırlar.
Yüksek Seçim Kurulunca gönderilen oy vermeye özel kabinlerin kullanılması esastır.
Oy verme kabini gönderilmeyen temsilciliklerde ise, kapalı oy verme yeri, içerisi
dıĢarıdan görülemeyecek ve oy veren kiĢinin birleĢik oy pusulasını inceleyip tercihini
kullandıktan sonra zarfın içine koyabileceği Ģekil ve nitelikte olmalıdır. Bu halde kapalı oy
verme yerinde masa veya benzeri bir Ģey bulundurulur.
Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanıp gönderilen ve oy verme serbestliğine ve gizliliğine
dair hükümleri kapsayan (Örnek: 19) sayılı levha kapalı oy verme yerine asılır.
CumhurbaĢkanı adaylarını gösteren listenin asılması
MADDE 16- CumhurbaĢkanı adaylarını gösteren ve sandık kurulu mührünü taĢıyan
(Örnek: 402 sayılı) liste seçmenlerin kolayca görüp inceleyebilecekleri uygun bir yere ve
ayrıca kapalı oy verme yerine asılır.
Sandık, oy verme kabini ve torba sayısı
MADDE 17- CumhurbaĢkanı seçimi yapılacak yerlerde her bir sandık kurulu için bir oy
sandığı, ikiden az olmamak üzere yeteri kadar oy verme kabini ve her oy verme günü için ayrı
bir seçim torbası verilir.
Oy zarfları ve oy pusulaları
MADDE 18- CumhurbaĢkanı seçiminde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu"
filigranlı, "sarı" renkli oy zarfları ile "beyaz" renkli birleĢik oy pusulaları kullanılır.
Sandık yerinin duyurulması
MADDE 19- Yurt dıĢında sandıkların konulacağı yerler Yüksek Seçim Kurulunca
internet sitesinde ilân edilir ve temsilciliklerimizce de bölgelerinde bulunan seçmenlere uygun
araçlarla duyurulur.
Sandık kurulu baĢkanı, sandıkların konulduğu yeri, iĢaretler veya alıĢılmıĢ araçlarla
seçmenlere duyurur (Örneğin; "4 NO.LU SANDIĞA GĠDER" yazısı ve ok iĢareti).
Sandık çevresi
MADDE 20- Sandık çevresi, sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak üzere
15 metre yarıçaplı çevredir. Bu yerde, sandık kurulu baĢkanı koĢulları dikkate alarak bir
uzaklık belirler ve bunu tutanağa geçirir.
Sandık alanı
MADDE 21- Sandık alanı, sandık kurulu baĢkanı tarafından Ģartlar dikkate alınarak
belirlenen ve tutanağa geçirilen alandır (298/81-1).
Sandık çevresinde bulunabilecekler
MADDE 22- Sandık çevresinde, sandık kurulu baĢkan ve üyeleri, adaylar,
milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müĢahitler ile bina
sorumluları ve çağrı üzerine gelen görevli kolluk güçleri veya özel güvenlik görevlilerinden
baĢka kimse bulunamaz. ġu kadar ki, adayların ve siyasi partilerin ilçe seçim kuruluna
bildirdikleri itiraza yetkili kiĢiler ile temsilciler, ilçe seçim kurulunca önceden kendilerine
verilen belge ile sandık çevresinde bulunabilirler.
Medya mensuplarının; sandık çevresinde, sandık baĢı iĢlemlerine engel olmamak
Ģartıyla, haber amacıyla görüntü almaları ve bilgi elde etmeleri serbesttir (298/82-2).
Sandık alanında bulunabilecekler
MADDE 23- Sandık alanında, sandık çevresinde bulunma hakkına sahip kimseler ile
seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri veya özel güvenlik görevlilerinden
baĢka kimse bulunamaz. Ayrıca, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri ve
özel güvenlik görevlileri dıĢında resmî üniforma ve silah taĢıyanlar sandık alanına giremez
(298/83-1-2).
Adayların ve siyasi partilerin sandık baĢlarında görevlendirecekleri müĢahitlerin, kamu
hizmetlerinden yasaklı olmayan ergin kimselerden olması Ģarttır. Bu Ģartları taĢımayan kimse
müĢahit olamaz ve sandık alanından uzaklaĢtırılır.
Sandık kurulunca alınacak kararlarda uyulacak usul ve esaslar
MADDE 24- Sandık kurulunca kanun uyarınca alınması gereken tedbirler ve yapılması
icap eden iĢlemler üzerinde anlaĢma olmadığı takdirde, kurulu oluĢturan üyelerin yarısından
bir fazlasının görüĢüne göre karar alınır veya iĢlem yapılır. Oyların eĢitliği halinde baĢkanın
katıldığı tarafın görüĢü üstün tutulur. Sandık kurulu tarafından verilen kararlar veya yapılan
iĢlemler matbu tutanak defterine geçirilerek altları baĢkan ve üyeler tarafından imzalanır.
Kanuna göre baĢkan tarafından yapılması gereken iĢler ve özel olarak sandık baĢında
yapılacak iĢler (açıklamalar ve uyarmalar) baĢkan veya üyeler tarafından da yapılabilir.
Sandık çevresinde düzenin sağlanması
MADDE 25- Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu baĢkanına aittir.
Sandık çevresinde alınacak tedbirler, o sandık çevresinde bulunma hakkına sahip kimselerin
seçim iĢ ve iĢlemlerini takip etmelerini engelleyecek mahiyette olamaz (298/82-1).
Sandık çevresinde seçmenin oyunu tam bir serbestlikle ve gizli Ģekilde kullanmasına
veya sandık kurulunun görevini yapmasına engel olmaya kalkıĢanlar ile oy verme, zarfların
sayımı ve dökümü veya tutanaklara geçirilmesi gibi tüm sandık baĢı iĢ ve iĢlemlerinin
düzenini bozmaya kalkıĢanları baĢkan uyarır. Bu uyarının gereğini yerine getirmeyen kimse,
kolluk gücü veya özel güvenlik görevlisi çağrılarak sandık çevresinden uzaklaĢtırılır (298/823).
Sandık kurulu baĢkanının bu maddede belirtilen görevini yapmaması halinde, sandık
kurulu karar alarak ilgili hakkında yukarıda belirtilen yetkiyi kullanır ve durumu derhal Ġlçe
Seçim Kurulu BaĢkanına bildirir (298/82-4).
Sandık çevresinde cebir, Ģiddet veya tehdit kullanarak sandık baĢı düzenini bozmaya
kalkıĢanlar, sandık kurulu baĢkanı veya üyelerinden biri tarafından, derhal kolluk güçleri veya
özel güvenlik görevlisi çağrılmak suretiyle sandık çevresinden uzaklaĢtırılır (298/82-5).
Bu madde uyarınca çağrılacak kolluk güçleri, baĢkanın talebine veya kurulun kararına
uymak zorundadır (298/82-7).
Sandık kurulunun görev yaptığı yerde cep telefonu vb. iletiĢim araçlarıyla görüĢme
yapmak yasaktır. Ancak sandık kurulu baĢkan ve üyelerinin, görevleri gereği yapacağı
görüĢmeler bu hükmün dıĢındadır. Bu hükme aykırı davranan kimseler kurul baĢkanı
tarafından uyarılır. Bu uyarıya rağmen görüĢmesini sürdüren kimse, derhal oradan çıkarılır
(298/82-8).
Sandık çevresinde bir suç iĢlenmesi halinde, sandık kurulu, durumu tutanağa geçirir ve
ilgili hakkında iĢlem yapılmak üzere kolluk güçlerini veya özel güvenlik görevlisini çağırır
(298/82-9).
Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanı, sandık çevresinde, sandık baĢı iĢ ve iĢlemlerinin düzen
içinde yürütülmesini sağlayacak tedbirleri alır; bu kapsamda verdiği talimatlara sandık
kurulları uymak zorundadır (298/82-10).
Sandık alanında düzenin sağlanması
MADDE 26- Sandık çevresi dıĢında ancak sandık alanı içinde, 298 sayılı Kanun'da
gösterilen yasaklara aykırı davranıĢlar olması veya suç iĢlenmesi halinde, bina sorumlusu
tarafından kolluk güçleri veya özel güvenlik görevlileri çağrılır. Bina sorumlusunun
bulunmadığı yerlerde bu yetkiler, sandık kurulu baĢkanı veya sandık kurulu baĢkanının
görevlendireceği sandık kurulu üyesi tarafından kullanılır.
Sandık alanında hiç kimse, baĢkalarının görebileceği Ģekilde bir adaya veya siyasi
partiye ait rozet, amblem veya benzeri iĢaretler veya propaganda amaçlı yayınlar taĢıyamaz;
yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz (298/83-4).
Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanı, sandık alanlarında güvenliği ve 298 sayılı Kanun'da
öngörülen yasaklara uyulmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır; seçmenin ve sandık
alanında bulunma hakkına sahip diğer kimselerin sandık alanına serbestçe girmesini
engelleyen veya güçleĢtiren her türlü hareketi önler. Komisyonlar ve bina sorumluları bu
hususlarda, Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanınca verilen talimatlara uymak zorundadır (298/83-5).
Oy vermeden önceki iĢler
MADDE 27- Sandık kurulu baĢkanı, kurul üyeleri arasında iĢ bölümü yaparak oy verme
iĢlemini izlemek üzere iki üyeyi görevlendirir. Bu üyeler, oy vermek üzere gelen seçmenin
kimliğini ve seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesini, seçmenin oy
verme iĢlemini takip ederek karıĢıklığa meydan verilmemesini, seçmenin oyunu sandığa
atmasını ve kendilerinin önünde bulunan oy pusulaları ve oy zarflarının kaybolmamasını
sağlarlar.
Diğer bir üyeyi, oyunu veren seçmenin seçmen listesine bilgilerinin yazılması ve
isminin karĢısına imza atmasını sağlamakla görevlendirir.
Ayrıca bir üyeyi de, oy vermek üzere gelen seçmene Ġlçe Seçim Kurulu mührünü ve
sandık kurulu mührünü taĢıyan oy zarfı, arkası sandık kurulu mührü ile mühürlenmiĢ birleĢik
oy pusulası ve "TERCĠH" veya "EVET" mührünü vermek ve seçmeni kabine yönlendirmekle
görevlendirir.
Oy verme yeterliğinin tespiti
MADDE 28- Seçmen kütüğüne kayıtlı her Türk vatandaĢı oy verme hakkına sahiptir.
Bir seçmen, ancak kendi seçim çevresi için kurulan sandıkta oy kullanabilir.
Kasıtlı suçtan dolayı hakkındaki mahkûmiyet hükmü kesinleĢmiĢ olmakla birlikte,
henüz ceza infaz kurumuna alınmayan, koĢullu salıverilen ya da denetimli serbestlik
hükümlerinden yararlanmak suretiyle tahliye edilen ancak hak ederek tahliye süresi dolmayan
hükümlüler ile uzun süreli cezasının ertelenmesi nedeniyle ceza infaz kurumunda bulunmayan
hükümlüler seçmen kütüğünde kayıtlı olmaları Ģartıyla oy kullanabilirler.
Oy verme gününe kadar, haklarında seçme yeterliğini kaybettiğine dair yetkili
mercilerden resmî belge gelmiĢ bulunan seçmenlere oy kullandırılmaz.
Oy verme süresi
MADDE 29- Oy verme süresi; oy verme günü yerel saat ile 08.00'den 17.00'ye kadar
geçecek zaman dilimidir.
Yurt DıĢı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler için öngörülen "SEÇSĠS Oy Verme
Günü Belirleme Sistemi"nden oy verme gününü (randevu) alan ve oy verme günü almayıp
da sistem tarafından sandık atamaları yapılan seçmenlerin kendileri için belirlenen gün ve saat
aralığında oy kullanmaları esastır. Belirlenen saat aralığı dıĢında gelen seçmene aynı gün
içinde oy kullandırılır.
Seçmenler için belirlenen oy vermenin bitiĢ saati geldiği halde sandık baĢında oylarını
vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu baĢkanı bunları saydıktan ve
kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verir. Yüksek Seçim
Kurulunun belirlediği bitiĢ saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamaz (298/89, 96).
Belirlenen oy verme gününde oyunu kullanmayan seçmenler, sadece gümrük
kapılarında kurulan sandıklarda oyunu kullanabilir.
Oy verme düzeni
MADDE 30- Sandık baĢında seçmene, vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale,
telkin veya tavsiyede bulunamaz. Hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra sandık baĢında
kalamaz (298/88).
Oyunu kullandıktan sonra sandık baĢından ayrılmayan seçmene baĢkan, uzaklaĢmasını
hatırlatır.
Seçmen yine orada kalırsa baĢkan, onu kolluk gücü veya özel güvenlik görevlisi
aracılığı ile uzaklaĢtırır.
Sandık kurulu önüne alınmada sıra
MADDE 31- Oy verme günü sandık baĢına gelen seçmenler, sandık kurulu önüne kurul
baĢkanı tarafından sıra ile birer birer alınırlar. Gebeler, hastalar ve engelliler, bekletilmeden
oylarını verirler. YaĢlıların da bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir (298/90).
YaĢlılar ile engellilere yardım edenlerin de öncelikle oy kullanmalarına izin verilebilir.
Oy verme iĢlemi
MADDE 32- Seçmen oy vermek için geldiğinde sandık kurulu baĢkanı;
a) Seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taĢıyan nüfus cüzdanından veya
pasaportundan kimliğini tespit eder. Seçmenin nüfus cüzdanında veya pasaportunda, Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarası yer almıyorsa numaranın yer aldığı ek bir kimlik belgesinin
veya temsilcilikçe verilmiĢ seçmeni tanıtacak nitelikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarasını taĢıyan nüfus kayıt örneğinin ibrazı gereklidir. Bu Ģekilde kimliğini ispata yarayan
belge ibraz edemeyen seçmene oy kullandırmaz.
b) Komisyon baĢkanınca temin edilen bilgisayar ile SEÇSĠS’te SEC_005_B "Yurt DıĢı
Seçmen Sorgulama ve Oy Kullandı Bilgi GiriĢi" ekranı üzerinden kiĢinin Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarası girilerek seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı ise oy
kullanıp kullanmadığı sorgular.
c) Seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan veya ―Oy Kullandı‖ bilgisi iĢaretli bulunan
vatandaĢlara oy kullandırmaz.
d) Seçmen, seçmen kütüğüne kayıtlı olup ve ―Oy Kullandı‖ bilgisi iĢaretli değilse
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı, doğum tarihine iliĢkin bilgiler
Örnek: 500 sayılı "Sandık Seçmen Listesi"ne yazdırır.
Ayrıca;
a) Kanuna uygun biçimde hazırlanmıĢ Ġlçe Seçim Kurulu ve sandık kurulu mührünü
taĢıyan oy zarfını,
b) Hiçbir tarafında herhangi bir iĢaret bulunmayan arkası sandık kurulu mührü ile
mühürlenmiĢ birleĢik oy pusulasını, Kurul üyelerine, müĢahitlere ve seçmene gösterdikten
sonra "TERCĠH" veya "EVET" mührü ile birlikte seçmene vererek kendisine bu mührü
birleĢik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine, aday için ayrılan bölümden dıĢarı
taĢırmamak suretiyle basması ve birleĢik oy pusulasını katlayıp sarı zarfa koyarak ağzını
yapıĢtırmasını,
c) Zarf içine birleĢik oy pusulasından baĢka hiçbir Ģey koymamasını,
d) BirleĢik oy pusulasının herhangi bir yerine baĢkaca bir iĢaret koyması halinde oyunun
geçersiz olacağını
hatırlatır ve kapalı oy verme yerine girmesini söyler. Oyunu zarfa koyarak ve zarfı
kapatarak oy sandığına atmak suretiyle oyunu kullanan seçmene çizelgede isminin bulunduğu
yer imzalattırıldıktan sonra oy verme iĢleminin tamamlanmasını sağlar (298/94/C).
Seçmen, imza atmasını bilmiyor veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atacak
durumda bulunmuyorsa, sol elinin baĢ parmağını basar. Sol elinin baĢ parmağı olmayanların
hangi parmağını bastığı listenin imza bölümüne ayrıca yazılır. Hiç parmağı olmayan seçmenin
durumu adının karĢısına yazılıp baĢkan tarafından imzalanır (298/93).
Seçmene;
a) BirleĢik oy pusulası verildikten sonra hata veya baĢka bir neden ileri sürülerek yeni
bir birleĢik oy pusulası verilemeyeceği,
b) Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleĢme
sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğu ve cezasının bulunduğu,
c) Bu tür cihazlar varsa oy verme iĢlemi bittikten sonra iade edilmek üzere bırakması
gerektiği de
hatırlatılır (298/92).
Engellilerin oy kullanması
MADDE 33- Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni
engelleri açıkça belli olan seçmenler, o sırada sandık alanında bulunan ve seçmen olan
akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını
kullanabilirler. Bir seçmen, birden fazla engelliye yardım edemez (298/93).
Sandık kurulu baĢkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme
kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez.
Okuma - yazma bilmeyen seçmenlerin oy kullanmaları
MADDE 34- Okuma - yazma bilmeyen seçmenlere, oylarını kullanmaları konusunda
baĢkaları tarafından sandık alanında yardım edilmez. Okuma - yazma bilmeyen seçmen,
sorduğu ve istediği takdirde kurul baĢkanı, birleĢik oy pusulası üzerinde isimleri yazılı,
resimleri bulunanların hangisinin kime ait olduğunu ve nasıl oy verileceğini anlatır.
Sandık kurulu baĢkan veya üyeleri, okuma - yazma bilmeyen seçmenlere yardım etmek
amacıyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez.
Sandık kurulu üyelerinin oy kullanması
MADDE 35- Temsilciliklerimizde veya ihtiyaç duyulması halinde diğer yerlerde
kurulacak oy sandıklarında görevli sandık kurulu baĢkan ve üyeleri, seçmen kütüğünde kayıtlı
olmak koĢulu ile görevli oldukları sandıkta ve kendileri için belirlenen oy verme gününde bu
Genelge'nin 31. maddesinde öngörülen usul ve esaslara göre oy verirler.
Sayım ve döküm baĢlamadan önce yapılacak iĢler
MADDE 36- Oy verme bitince, kurul baĢkanı bunu yüksek sesle ilân eder ve oy
vermenin bittiği saat tutanak defterine geçirilir. Oy sandıkları yerel saat ile 17.00'den önce
açılamaz (298/96).
Zarf sayım ve dökümünün açık olması ve sayım düzeni
MADDE 37- Zarf sayım ve dökümü açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunanlar
sayım ve dökümü izleyebilirler.
Sandık kurulu; çalıĢmalarını düzenli yürütebilmek bakımından, sayım ve döküm masası
etrafında boĢ kalması gereken kısmı bir karar ile belirtir ve bu kısım etrafında orada
bulunanların bu iĢlemleri izlemelerine engel olmayacak (ip germek gibi) tedbirleri alabilir
(298/95).
Masa üzerindeki eĢyaların kaldırılması, oy verenlerin sayısının denetlenmesi ve
tutanağa geçirilerek ilânı
MADDE 38- Masa üzerinde, sandıktan baĢka ne varsa kaldırılır. Oy vermenin bittiği
saat tutanak defterine geçirilir. Bundan sonra oy kullananları belirten imzalı sandık seçmen
listesinde yazılı seçmenlerin toplamı tespit edilerek; Örnek: 502 sayılı "Zarf Sayım
Tutanağı"na geçirilir ve sonuçları yüksek sesle ilân edilir (298/96).
Kullanılmayan birleĢik oy pusulaları ve zarflar
MADDE 39- Oy zarflarından ve birleĢik oy pusulalarından;
a) Kullanılmayanlar sayılır ve oylarını veren seçmen sayısına eklenerek sandık kuruluna
teslim edilmiĢ bulunan birleĢik oy pusulası veya zarf miktarı toplamına uygun olup olmadığı
tespit edilir.
b)Kullanılmayan birleĢik oy pusulaları veya zarflar üzerlerine sayıları yazılarak ayrı
ayrı bağlanıp mühürlenir.
c) Kullanılmayan zarf ve birleĢik oy pusulası sayıları Örnek: 502 sayılı tutanağa yazılır.
d)Sandık kurulu baĢkanı tarafından, ertesi gün kullanılmak ve Komisyona teslim
edilmek üzere "TERCĠH" veya "EVET" mühürleri mühür kesesine konulur.
e) Kullanılmayarak artan zarflar ile oy pusulaları torbanın alt kısmına konularak, bir
boğum oluĢturacak Ģekilde bağlanır. Bir sonraki gün oy verme devam edecek ise mühürler
kesinlikle bu torbaya konulmaz.
f) Bu iĢlemler bitirildikten sonra torbanın sandıktan çıkacak zarfların konulacağı
kısmının boĢ olduğu hazır bulunanlara da gösterilmek suretiyle tespit ve ilân olunur. Bütün bu
iĢlemler tutanağa geçirilir (298/97).
Sandığın açılması, zarfların sayımı ve oy kullanan seçmen sayısına uygunluğunun
tespiti
MADDE 40- Yukarıdaki maddede yazılı iĢlemler tamamlandıktan sonra, oy sandığı oy
verme yerinde bulunanların önünde açılarak sandıktan çıkan zarflar, sandık kurulu baĢkanı
tarafından yüksek sesle iki defa sayılır. Ġki sayım arasında fark olursa, üçüncü sayım yapılarak
sonucuna göre iĢlem yapılır ve kullanılan toplam zarf sayısı tespit edilir.
Oy sandığından çıkan zarf sayısı oy verenlerin sayısıyla karĢılaĢtırılır. Bu zarfların
sayısı oy veren seçmen sayısına eĢit ise bu uygunluk tespit edilerek Örnek: 502 sayılı tutanağa
geçirilir. Oy kullananların sayısı oy zarflarının sayısına eĢit olmadığı takdirde bu husus nedeni
de açıklanarak aynı tutanağa yazılır.
Oy sayım yetkisi Ġlçe Seçim Kuruluna ait olduğundan kesinlikle zarflar
açılmayacak ve oy sayımı yapılmayacaktır.
Bütün bu iĢlemler ayrıca tutanak defterine geçirilerek, sandık kurulu baĢkan ve üyeleri
tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Sandıklar, seçime ait zarf sayımı bitinceye kadar oy verme yerinden çıkarılamaz
(298/98).
Sandık kurulunca düzenlenen bu tutanağın aslı ile seçmen cetvelinin aslı sandıktan
çıkan zarflarla birlikte kurula ait torbanın boğumdan sonraki üst kısmına konulur ve ağzı
kapatılarak mühürlenir.
Sandık kurulu baĢkanı ile ad çekmeyle belirlenen bir kurul üyesi tarafından, oy zarfları
ve tutanakları içeren sandık numarası yazılı ağzı mühürlü oy torbası Örnek: 503 sayılı
"Sandık Kurulunca Komisyona Teslim Edilecek Malzemeyi Gösterir Tutanak"
düzenlenerek en kısa sürede Komisyona teslim edilir.
Sandık kurullarınca, birden fazla oy verme günü tespit edilen temsilciliklerde, her oy
verme günü sonunda yukarıda usul ve esasları belirtilen iĢlemler tekrarlanır.
Oy verme süresinin son günü "TERCĠH" veya "EVET" mühürleri ile sandık kurulu
mührü mühür kesesine konularak, kesenin ağzı kapatılır. Bu mühür kesesi Komisyona ayrıca
teslim edilir.
Temsilciliklerde oyları saklamak ve Ġlçe Seçim Kuruluna ulaĢtırmakla görevli
sandık kurullarının (Komisyonun) oluĢumu ve görevleri
MADDE 41- Her temsilcilikte oyları saklamak ve ağzı mühürlü oy torbalarını Yüksek
Seçim Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle Ġlçe Seçim Kuruluna ulaĢtırmakla görevli
olmak üzere; o yer misyon Ģefi veya en kıdemlisinin baĢkanlığında, o temsilcilikte görevli bir
kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinde en çok oy alan üç
siyasi partinin bildirdikleri isimlerden oluĢturulan Komisyon, DıĢiĢleri Bakanlığının görüĢü
alınarak Ġlçe Seçim Kurulunca kurulur ve aynı usulle yedek üyeler seçilir. Siyasi partiler üye
bildirmez ise eksiklik kamu görevlileri arasından seçilecek üye ile doldurulur.
Oy verme günü bir günden fazla olan temsilciliklerde kurulacak olan Komisyonun
siyasi partili asıl ve yedek üyelerinin dönüĢümlü olarak görev yapabilmeleri mümkündür.
Bu Komisyon;
a) Yüksek Seçim Kurulu ile Ġlçe Seçim Kurulu tarafından temsilciliklere gönderilecek
her türlü seçim malzemesini, oy zarfını ve birleĢik oy pusulalarını belirlenen takvim ve usul
uyarınca teslim almak ve sandık kurullarına verilmek üzere temsilciliğin önceden belirlenen
uygun bir yerinde muhafazasını sağlamak,
b) Her oy verme gününün baĢında seçmenin baĢka yöntemle oy kullanıp kullanmadığını
sorgulamak maksadıyla her bir sandık kurulu için elektrik ve internet bağlantısı mevcut bir
bilgisayarı kullanıma hazır bulundurmak,
c) Her oy verme gününün baĢında o gün kullanılacak oy torbalarını, birleĢik oy
pusulalarını, "TERCĠH" veya "EVET" mühürleri ile sandık kurulu mührünün bulunduğu
mühür kesesini ve kırtasiye malzemelerini Örnek: 501 sayılı tutanak karĢılığı sandık
kurullarına teslim etmek,
d) Sandık kurullarına teslim edilen seçim malzemelerinde eksiklik bulunması
durumunda bunları tamamlamak,
e) Sandık kurullarınca her oy verme günü sonunda getirilen sandık kurulu mührüyle
mühürlü torbaları Örnek: 503 sayılı tutanak karĢılığı muhafaza edilmek üzere teslim almak,
f) Sandık kurullarınca Ģikâyet üzerine verilen kararlara karĢı yapılacak itirazları Ġlçe
Seçim Kuruluna derhal ulaĢtırmak,
g) Oy verme süresinin bitiminde oy torbalarını en seri vasıtayla Ġlçe Seçim Kuruluna
Örnek: 504 sayılı "Komisyon Tarafından Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna Kargo ile
Gönderilen Torbalara ĠliĢkin Tutanak"la birlikte göndermek,
h) Örnek: 504 sayılı tutanağın bir suretinin ilgili temsilcilikte saklanmasını sağlamak,
i) Oy verme süresinin bitiminde yedek olarak gönderilen oy zarfları ve birleĢik oy
pusulalarından kullanılmayarak artanları Ġlçe Seçim Kuruluna göndermek
görevlerini yürütür.
Torbaların korunması, tutanakların saklanması
MADDE 42- Komisyon baĢkanı, sandık kurulu baĢkanlarının getirecekleri oy
torbalarını teslim almak üzere bir yetkili bulundurmak zorundadır.
Bu oy torbaları, temsilciliklerde Komisyonun izni olmadan girilip çıkılamayan,
kapısında en az üç farklı kilidi olan (asma kilit olabilir) ve anahtarlardan biri komisyon
baĢkanı ve diğerleri ad çekme suretiyle belirlenecek siyasi partili üyelerde bulunan, güvenli
bir yerde muhafaza edilir. Bu yerlerin dıĢ güvenliğinin sağlanması bakımından yerel
makamlarla iĢbirliği yapılarak gerekli önlemler alınır.
Komisyon baĢkan ve üyeleri, oy verme günü oy verme süresi bitiminde, o güne ait oy
torbalarının muhafaza edileceği yerde hazır bulunmak zorundadır.
Torbalarla birlikte teslim alınan tutanak örnekleri Komisyon baĢkanı tarafından ayrı bir
dosyaya konularak onun sorumluluğunda kilitli bir yerde muhafaza edilir.
Oy torbalarının Ġlçe Seçim Kuruluna gönderilmesi
MADDE 43- Temsilciliklerimizde oy kullanma süresince komisyona teslim edilen oy
torbaları Örnek: 504 sayılı tutanak düzenlenerek Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen usul ve
esaslarla Ġlçe Seçim Kuruluna gönderilir ve teslim edilir.
Sayım - dökümle görevli sandık kurullarının oluĢturulması
MADDE 44- Ġlçe Seçim Kurulunca; yurt dıĢından ağzı mühürlü olarak gelen oy
torbalarının genel esaslara uygun bir Ģekilde yurt içinde oy verme süresi bittikten sonra sayım
ve dökümünü yaptırmak üzere 298 sayılı Kanun'un 22 ve 23. maddeleri uyarınca belirlenen
bir baĢkan, bir kamu görevlisi üye ile son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinde en
çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği bir asil bir yedek üyeden oluĢturulan yeteri kadar
sandık kurulu kurulur.
Ġlçe Seçim Kurulunca oyların sayım ve dökümüne iliĢkin usul ve esaslar
MADDE 45- Temsilciliklerde oy vermenin baĢlangıç tarihinden itibaren saklanarak oy
verme süresi bittikten sonra Ġlçe Seçim Kuruluna ulaĢtırılan torbalardaki oyların sayım ve
dökümü, Ġlçe Seçim Kurulunca oluĢturulan sandık kurullarınca 10 Ağustos 2014 Pazar günü
saat 17.00'den, ikinci oylamaya kalması halinde ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü saat
17.00'den itibaren yapılır.
Ġlk önce temsilciliklerde kurulan oy sandıklarından gelen ve içinde kullanılmıĢ oy
zarfıyla tutanaklar bulunan mühürlü torbalar, oy kullanılan temsilciliklere göre ayrılır. Birden
çok sandık varsa ayrıca sandık sırasına göre ayrıma tabi tutulur. Daha sonra her sandığa ait
torbalar tarih sırasına ve bu tarih sırası dikkate alınarak kendi aralarında oy kullanma gününe
göre A, B, C ve D harfleriyle tanımlanan sandık kurulu sıra numaralarına göre dizilir.
Sandık kurulu baĢkanı;
a) Sayım ve döküm cetvellerini iĢlemek,
b) Oy zarflarını torbadan teker teker çıkarıp kendisine vermek,
c) Dökümü yapılmıĢ oy pusulalarını torbaya geri atmak
iĢlemleri için kurul üyeleri arasında iĢ bölümü yapar.
Zarfların açılması ve oyların dökümü için önceden hazırlanan masaya görevlilerden
baĢka kimse yaklaĢtırılmaz. Sayım ve dökümü izlemek isteyenler, baĢkanın bu konuda alacağı
güvenlik önlemlerine ve izleme düzenine uymak zorundadırlar.
Sandık kurulu baĢkanı sayım ve döküm iĢine baĢlamadan önce cetvellerin boĢ ve yazısız
olduğunu orada bulunanlara gösterir.
Geçerli ve geçersiz zarflar
MADDE 46- Sandık kurulu tarafından mühürlü torbalar sıra numarasına göre açılır.
Bütün zarflar sayıldıktan sonra zarflar geçerli olup olmaması yönünden aĢağıdaki Ģekilde
kontrol edilir.
a) Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan,
b) "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiĢ
olan,
c) Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan,
d) Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan,
e) Tamamı yırtılmıĢ olan,
f) Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dıĢında herhangi bir mühür, imza,
yazı, parmak izi veya herhangi bir iĢaret bulunan
zarflar geçersiz sayılır.
Ancak zarfın üzerinde, herhangi bir Ģekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel iĢaret
koymak amacıyla yapıldığının kesin olarak anlaĢılamaması halinde, bu zarflar geçerli sayılır.
Ġtiraza uğrayan zarflar ile itiraza uğramadan geçersiz sayılan zarflar, sandık kurulu
baĢkanı tarafından bir kenara ayrılır. Sandık kurulu, bütün zarfları kontrol ettikten sonra,
itiraza uğrayan zarfları inceleyerek, geçerli veya geçersiz sayılması yönünde kararını verir.
Bundan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz oy zarflarının toplam sayısı Örnek: 507
sayılı "Yurt DıĢı Sandık Sonuç Tutanağı"nın ilgili yerine iĢlenir.
Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu zarflar
saklanır ve kesinlikle açılmaz.
Bu iĢlemler yapıldıktan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarfların toplam
sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı karĢılaĢtırılır.
Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısına eĢit veya eksik ise baĢkaca bir iĢlem yapılmaz.
Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısından fazla ise eĢitliği sağlamak için önce geçersiz
zarf sayısı düĢülür. Geçersiz zarf sayısının düĢülmesi halinde de eĢitlik sağlanamıyorsa,
sandık kurulu baĢkanı geçerli zarflar arasından, eĢitliği sağlayacak sayıda zarfı geliĢigüzel
çeker ve bu zarflar açılmadan derhal yakılarak imha edilir. Ġmha edilen zarf sayısı Örnek: 507
sayılı Tutanağa yazılır.
Geçerli ve geçersiz oylar
MADDE 47- A) AĢağıda yazılı birleĢik oy pusulaları geçerli değildir.
a)Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiĢ biçim ve renkte olmayan,
b)
"Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunmayan,
c) Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan,
d)
Hiçbir yerine "TERCĠH" veya "EVET" mührü basılmamıĢ olan,
e) Adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına "TERCĠH" veya "EVET" mührü
basılmıĢ olan,
f) Birden fazla adaya ayrılan alana taĢmıĢ "TERCĠH" veya "EVET" mührü bulunan,
g)Bütünlüğü bozulacak Ģekilde yırtılmıĢ veya koparılmıĢ olan,
h)
Üzerine "TERCĠH" veya "EVET" mührü dıĢında veya "TERCĠH" veya
"EVET" mührü yerine herhangi bir özel iĢaret, herhangi bir isim, imza kaĢesi, mühür veya
parmak izi basılmıĢ olan,
i) Üzerinde yer alan adaylara ait bölümleri belirgin bir Ģekilde ve özel olarak
karalanmıĢ, çizilmiĢ veya iĢaretlenmiĢ olan,
j) Üzerinde yer alan matbu yazıların ve Ģekillerin dıĢında yazılar veya harfler veya
sayılar yazılmıĢ veya Ģekiller çizilmiĢ olan.
B) AĢağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz:
a) Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması,
b) Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması,
c) Herhangi bir Ģekilde lekelenmiĢ olup da bunun özel olarak iĢaret koymak amacıyla
yapıldığının anlaĢılamaması,
d) BirleĢik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle "TERCĠH" veya
"EVET" mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının
diğer kısımlarına geçmesi,
e) Bir aday alanına basılan "TERCĠH" veya "EVET" mührünün sadece iki adayın
alanını ayıran çift çizgili bölgeye taĢmıĢ olması,
f) BaĢka bir adayın alanına taĢmamak kaydıyla, bir adayın alanına birden çok
"TERCĠH" veya "EVET" mührü basılması (298/101),
g) Adayın oy pusulasındaki resminin üzerine "TERCĠH" veya "EVET" mührü
basılması.
Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü ile sandık sonuç tutanaklarının
düzenlenmesi
MADDE 48- Sayım ve döküm cetvellerinde, ilk önce birleĢik oy pusulasındaki sıraya
göre adayların adları soldan sağa doğru sütunların yukarısındaki hanelere yazılır.
Sandık kurulu baĢkanı tarafından görevlendirilen üye, oy zarfını torbadan teker teker
alarak baĢkana verir. BaĢkan zarfı açarak içinden çıkan oy pusulasının ön yüzünü herkesin
görebileceği ve iĢitebileceği Ģekilde okur.
BirleĢik oy pusulası üzerinde hangi adaya ait yere "TERCĠH" veya "EVET" mührü
basılmıĢ ise, o adayın ad ve soyadı okunur.
Adayların aldığı ve herhangi bir itiraza uğramadan geçerli sayılan her oy, okunmasını
müteakiben, görevli iki üye tarafından, aynı anda o adaya ayrılmıĢ bulunan sütundaki
rakamlar birden baĢlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle ayrı ayrı Örnek: 506 sayılı
"Yurt DıĢı Oy Sayım Döküm Cetveli"ne iĢlenir. Bu iĢlemin usulüne uygun yapılıp
yapılmadığı, sandık kurulu baĢkanı tarafından sürekli denetlenir.
Okunan geçerli oy pusulaları ve zarfları, görevli üye tarafından, masa üzerinde düzenli
biçimde yerleĢtirilir ve muhafaza edilir.
Geçersiz sayılan veya geçerli olmasına rağmen hesaba katılmaması gereken oy
pusulaları ile geçerli olup olmadığı veya hesaba katılıp katılmaması yönünde tereddüt edilen
veya itiraza uğrayan oy pusulaları, sayım ve döküm cetveline iĢlenmeksizin ayrılır ve sandık
kurulu baĢkanı tarafından muhafaza altına alınır.
Bütün zarfların açılıp okunması bittikten sonra; itiraz edilmeksizin geçerli sayılan ve her
iki sayım ve döküm cetveline iĢlenen oy sayıları, her adayın sütununda iĢaretlenmiĢ son
rakamlar karĢılaĢtırılarak, her adayın aldığı geçerli oy sayısının iki cetvelde de aynı olup
olmadığı baĢkan tarafından kontrol edilir. Oy sayıları aynı ise, her adayın aldığı geçerli oylar
toplanarak, itiraz edilmeksizin geçerli sayılan bu oyların toplam sayısı, Örnek: 507 sayılı
tutanağa rakam ve yazı ile iĢlenir.
Adayların aldıkları ve kendi hanelerine iĢlenmiĢ geçerli oy sayılarını gösterir rakamların
her iki sayım ve döküm cetvelinde de aynı olmaması halinde ikinci sayım yapılır. Ġkinci
sayımda, geçerli tüm oy pusulaları yeniden, tek tek okunarak, boĢ ve yazısız iki ayrı Örnek:
506 sayılı cetvele iĢlenir. Bu cetvellerdeki oy sayıları aynı ise, her adayın aldığı geçerli oylar
toplanarak, itiraz edilmeksizin geçerli sayılan bu oyların toplam sayısı, Örnek: 507 sayılı
tutanağa rakam ve yazı ile iĢlenir.
Ġkinci sayımda kullanılan sayım ve döküm cetvelinde yer alan oy sayıları da aynı
çıkmazsa, yukarıda belirtilen usule göre üçüncü sayım yapılır ve kurulun varsa siyasi partili
olmayan, yoksa baĢkan tarafından belirlenecek üyesi tarafından tek sayım ve döküm cetveline
iĢlenmek suretiyle sonucuna göre iĢlem yapılır. Birden fazla sayım yapılan hallerde, bu
sayımlarda kullanılan sayım ve döküm cetvellerinin üzerine, hangi sayıma ait olduğu büyük
harflerle yazılır ve tüm cetveller muhafaza edilir.
Açılan sandığa ait torbadaki son geçerli zarf açılıp içindeki oy pusulası okunduktan
sonra, sandık kurulu baĢkanı tarafından o torbaya ait açılmayan geçerli zarf olup olmadığı
kontrol edilir ve açılan zarfların sayısı ile torbadan çıkan ve tutanağa iĢlenmiĢ olan geçerli
zarf sayısı karĢılaĢtırılır ve sonuç tutanak defterine iĢlenir.
Geçerli oyların sayım ve döküm cetvellerine iĢlenmesinden sonra, hesaba katılıp
katılmaması veya geçerli sayılıp sayılmaması yönünde tereddüt edilen veya itiraza uğrayan oy
pusulaları, sandık kurulunca ayrı ayrı değerlendirilerek karara bağlanır ve bu karar, tutanak
defterine yazıldıktan sonra mühürlenip imzalanır.
Sandık kurulu kararı ile geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulaları, sayım ve
döküm cetvelinde ait olduğu adaya ayrılmıĢ bulunan sütuna iĢlenir. Bu Ģekilde geçerli sayılan
veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı, sandık sonuç tutanağının ilgili yerine
iĢlenir.
Geçerli sayılmayan veya hesaba katılmayan oy pusulaları, ayrı ayrı paket yapılarak
bağlanır ve paketin üzeri mühürlenerek, sayısı yazılır ve saklanır. Bu oy pusulaları yakılamaz,
yırtılamaz ve yok edilemez. Bunların sayısı, sandık sonuç tutanağının ilgili yerine iĢlenir.
Yukarıda belirtilen iĢlemler tamamlandıktan sonra, sayım ve döküm cetvelinde
adayların aldığı oyların toplam sayısı, kendi sütununun altına rakam ve yazıyla iĢlenir.
Sayım ve döküm cetvelinde, adayların aldığı oylar, orada bulunanlara baĢkan tarafından
yüksek sesle ilân edilir.
Sandık kurulu, Örnek: 507 sayılı sandık sonuç tutanağını iki nüsha olarak, sayım ve
döküm iĢlemleri sırasında elde edilen bilgilere ve sayım ve döküm cetveli sonucuna göre
okunaklı bir Ģekilde düzenler. Bu tutanakların ait olduğu bölümüne, bilgiler eksiksiz olarak
iĢlendikten sonra, baĢkan ve üyeler tarafından ad ve soyadları yazılarak imzalanır ve sandık
kurulu mührü ile mühürlenir.
Bütün bu iĢlemler, tutanak defterine geçirilerek, sandık kurulu baĢkan ve üyeleri
tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Sandık kurulunca düzenlenen tutanak, torbalardaki oyların sayım ve dökümü sırasında
ilçe seçim kurulunca düzenlenen tutanaklar, kurullarca imza edilen sayım ve döküm
cetvelleri, sandık seçmen listesi, geçerli sayılan oy pusulaları, geçersiz sayılan oy pusulaları
ve itiraz sonucu geçerli sayılan oy pusulaları ile beraber hesaba katılmayan zarflar ayrı ayrı
paketler halinde mühürlenip torbaya konulur ve torbanın ağzı kapatılarak mühürlenir. Bu
torbalar Ġlçe Seçim Kuruluna yasal süresince saklanmak üzere teslim edilir (298/100).
SEÇSĠS’ten elektronik ortamda alınan sandık sonuç tutanaklarında, her sandık
için farklı sandık numarası ve barkod kaydı bulunduğundan, söz konusu tutanakların
bilgisayardan sadece A4 (210x297 mm) formatında beyaz kâğıda çıktısı alınır. Bu
sebeple fotokopi ile çoğaltılmıĢ tutanaklar kullanılamaz. Söz konusu tutanaklar ilçe
seçim kurulunca tarayıcıdan geçirileceğinden buruĢturulmaması, katlanmaması,
barkodun üzerinin herhangi bir Ģekilde çizilmemesi, ıslatılmaması vb. hususlara dikkat
edilmesi gerekir. Bu nedenle sandık sonuç tutanakları imzalanıp, mühürlendikten sonra
ilçe seçim kuruluna teslim edilinceye kadar katlanmadan sığabileceği poĢet dosya
içerisinde muhafaza edilmelidir.
Aday ve siyasi parti müĢahitlerinin oy sayım ve dökümünde bulunmaları
MADDE 49- Adayların ve siyasi partilerin müĢahitleri, sayım masası baĢında yer
alabilir ve oy pusulalarını görebilirler. Ancak siyasi parti müĢahitlerinin sayısı beĢten fazla
ise, hazır bulunanlar arasından baĢkan tarafından kurul önünde ad çekme suretiyle, sandık
baĢında kalacak beĢ parti müĢahidi her biri ayrı siyasi partiden olmak üzere tespit edilir. Diğer
müĢahitler için sayım iĢlemini yakından takip edebilecekleri bir yer ayrılır (298/100).
Ġlçe Seçim Kurulunca sandık sonuç tutanaklarının birleĢtirilmesi
MADDE 50- Sandık kurullarından gelen sonuçların SEÇSĠS’te SCM-17 “Sandık
Sonuçları GiriĢi” ekranı kullanılarak giriĢi yapılır.
Ġlçe Seçim Kurulu tarafından, sandık kurullarından gelen Örnek: 507 sayılı tutanakta yer
alan bilgiler SEÇSĠS uygulamaları, seçim iĢlemleri-sandık sonuç giriĢi (SCM-17) ekranına
girildikten sonra sandık sonuç tutanakları, ilçe seçim kurulunda bulunan tarayıcılar ile
SEÇSĠS uygulamaları tarama modülü kullanılarak Sandık Sonuç PaylaĢım Sisteminde (SSPS)
görüntülenmek üzere elektronik ortama aktarılır. Bu iĢlem tutanaklar geldikçe
bekletilmeksizin yapılır.
Tüm sandıklara ait sonuç giriĢleri yapıldıktan sonra Örnek: 508 sayılı "Temsilcilik
BirleĢtirme Tutanağı" alınır.
Örnek: 508 sayılı tutanak imzalanmadan önce, birleĢtirmesi yapılan sandık sonuç
tutanaklarındaki bilgilerin tamamını gösterir bir döküm cetveli, Ġlçe Seçim Kurulunun siyasi
partili üyelerine de birer nüsha çoğaltılarak verildikten sonra, o tutanakta birleĢtirmesi yapılan
sandık sonuç tutanaklarında, adayların aldıkları oy sayıları, ilçe seçim kurulunda, baĢkanın
görevlendireceği memur üyelerden biri tarafından, birleĢtirme tutanağındaki sıraya göre,
yüksek sesle okunmak suretiyle, Örnek: 508 sayılı tutanağa iĢlenen oy sayılarında yanlıĢlık
olup olmadığı denetlenir. Ġlçe Seçim Kurulunda yeterli imkân olması halinde denetim iĢlemi
hazır bulunanların izleyebileceği Ģekilde görüntülü olarak cihazlarla yayınlanabilir.
BaĢkan, denetim sırasında tespit edilen hataları denetim tutanağına (Örnek: 90/A)
geçirmek üzere, kurulun diğer memur üyesini görevlendirir. Denetim tutanağında, ilçe seçim
kurulunun adı, denetlenen seçim ile denetim iĢlemi sırasında hatalı bilgi giriĢi yapıldığı tespit
edilen sandıkların numarasını yazmaya elveriĢli bir cetvel yer alır. Denetleme sırasında, ilçe
birleĢtirme tutanağına hatalı olarak iĢlenmiĢ sandık kurulu sonuç tutanakları bir kenara ayrılır.
Denetim iĢlemi sonucunda, düzenlenen tutanak baĢkan ve üyelerce imzalanır. Denetim iĢlemi
tamamlandıktan sonra, hata tespit edilmiĢse, ayrılan sandık sonuç tutanaklarına göre gerekli
düzeltmeler yapılarak hazırlanan Örnek: 508 sayılı tutanak, kurul baĢkanı ve üyelerince
imzalanır ve sonuçlar hazır bulunanlara sözlü olarak ilân edilir.
Örnek: 508 sayılı tutanaktaki bilgilere göre hazırlanacak tutanak özetinin onaylı bir
sureti, Ġlçe Seçim Kurulunda herkesin inceleyebileceği uygun bir yere bir hafta süreyle
asılmak suretiyle ilân edilir.
Aynı yabancı ülke içinde birden fazla temsilcilikte oy kullanılmıĢ ise Örnek: 509 sayılı
"Ülke (Temsilcilikler) BirleĢtirme Tutanağı" alınır.
Bundan sonra Örnek: 510 sayılı "Ülkeler BirleĢtirme Tutanağı" ile geçici gümrük
kapısı seçim kurullarından gelen sonuçların birleĢtirmesini de yapmak suretiyle bu iki
birleĢtirme tutanağı, birleĢtirilmek üzere Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanı ve en az iki üye
tarafından en kısa sürede Ankara Ġl Seçim Kuruluna götürülür ve teslim edilir (298/94/C).
Bu tutanaklar baĢkan ve üyeler tarafından imza edilerek birer örneği kurulun siyasi
partili üyeleri ile adayların gözlemcilerine veya siyasi partilerin müĢahitlerine imza
karĢılığında verilir. Ayrıca, ilân süresi içinde yazılı talepte bulunan adaylara da bir defaya
mahsus olmak üzere imza karĢılığında verilir. Bir örneği de Ġlçe Seçim Kurulunun çalıĢtığı
binanın kapısına bir hafta süre ile asılır.
Yurt dıĢı sandıklardan ve gümrük kapılarından gelen sonuçlar Ankara Ġl Seçim
Kurulunca Örnek: 511 sayılı "Ülkeler ve Gümrük Kapıları BirleĢtirme Tutanağı"nda
birleĢtirilir ve bu tutanak en seri vasıtayla Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir.
ġikâyet, itiraz ve diğer hükümler
MADDE 51- Sandık kurulu baĢkanlarının veya bu kurulların yaptıkları iĢlemlere veya
aldıkları tedbirlere ve bunlara benzer sair iĢlemlerine karĢı yapılacak Ģikâyet ve itirazlar ile bu
Genelge'de hüküm bulunmayan hallerde "CumhurbaĢkanı Seçiminde Sandık Kurullarının
OluĢumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 138 sayılı Genelge'nin" ilgili hükümleri
uygulanır.
Genelge'nin dayanağı
MADDE 52- Bu Genelge, 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu, 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2839 sayılı
Milletvekili Seçimi Kanunu hükümlerine dayanılarak 6271 sayılı Kanun'un 2. maddesinin
altıncı fıkrası uyarınca Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 tarih ve 2930 sayılı kararı ile kabul
edilmiĢtir
[R.G. 11 Haziran 2014 – 29027]
—— • ——
KANUN
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ
HAKKINDA KANUNDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN
Kanun No. 6544
Kabul Tarihi: 3/6/2014
MADDE 1 – 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesine aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.
―(6) Birinci fıkra uyarınca elde edilecek gelirler bu Kanuna ekli (III) sayılı tarife
cetvelinde gösterilmiĢtir. Tarife cetvelindeki yöresel katsayılar; il ve ilçelerin coğrafi ve
ekonomik durumu, nüfusu, geliĢmiĢlik seviyesi, iĢlem hacmi ve taĢınmazların değeri dikkate
alınmak suretiyle Bakanlıkça 0,30-3,00 arasında belirlenir. Tarife cetvelinde belirlenen döner
sermaye hizmet bedeli tutarlarını veya oranlarını yarısına kadar indirmeye veya en fazla üç
katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Döner sermaye hizmet bedelleri, her
takvim yılı baĢından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
(7) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, köy tüzel kiĢileri ve kalkınma
ajanslarının kanunlarla sayılan görevleriyle ilgili yapılacak tapu iĢlemlerinden ve veri
paylaĢımından döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmez. Ayrıca, tapu müdürlüklerince
gerçekleĢtirilen her türlü terkin ve bedelsiz yol ve yeĢil alan gibi yerlere terk iĢlemlerinden,
Genel Müdürlük birimlerince sebebiyet verilmiĢ hataların düzeltilmesi iĢlemlerinden, tapu
müdürlüklerince resen yapılan iĢlemlerden, aile konutu Ģerhi iĢlemlerinden ve kat irtifakından
resen kat mülkiyetine geçiĢ iĢlemlerinden döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmez. Veri
paylaĢımına iliĢkin protokol veya sözleĢmelerde, döner sermaye hizmet bedellerinin
ödenmesine iliĢkin usul ve esaslar düzenlenebilir.‖
MADDE 2 – Bu Kanun 22/5/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
11/6/2014
(III) SAYILI TARĠFE CETVELĠ
SIRA NO
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
ĠġLEMLER VE HĠZMETLER
HĠZMET
BEDELĠ
TAPU ĠġLEMLERĠ
Döner Sermaye Hizmet Bedeli
75,00 TL
Ġlave Hizmet Bedeli
10,00 TL
Döner Sermaye Hizmet Bedeli Hesabı: Yöresel Katsayı X
Hizmet Bedeli
Tapu iĢlemlerinden yukarıdaki formüle göre döner sermaye
hizmet bedeli tahsil edilir.
Özel Durumlar
SatıĢ ĠĢlemleri
Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölümlerin satıĢ
iĢlemleri
Tek iĢlemde bir adet bağımsız bölüm satıĢı yapılıyor ise bir
adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.
Tek iĢlemde birden fazla bağımsız bölüm satıĢı yapılıyor ise
bağımsız bölüm sayısı adedince döner sermaye hizmet bedeli
tahsil edilir.
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.6
Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli olmayan taĢınmazların satıĢ
iĢlemleri
Tek iĢlemde bir adet taĢınmazın satıĢı yapılıyor ise bir adet
döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.
Tek iĢlemde birden fazla taĢınmazın satıĢı yapılıyor ise ilk
taĢınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek
olarak, ilave her bir taĢınmaz için Yöresel Katsayı X Ġlave
Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.
Tek iĢlemde kat irtifaklı, kat mülkiyetli ve diğer vasıftaki
taĢınmaz malların satıĢı talebinde
Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölüm sayısı
kadar döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, diğer vasıftaki
taĢınmazların her biri için Yöresel Katsayı X Ġlave Hizmet
Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.
Devre mülk satıĢ iĢlemleri
Tek iĢlemle bir adet devre mülkün satıĢı yapılıyor ise bir adet
döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.
Tek iĢlemde birden fazla bağımsız bölümden devre mülk satıĢı
yapılıyor ise döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave
her bir bağımsız bölümden yapılan devre mülk satıĢı için
bağımsız bölüm sayısı kadar Yöresel Katsayı X Ġlave Hizmet
Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.
2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre yapılan
mülkiyeti devir borcu doğuran iĢlemlerde hizmet bedeli, iĢlem
350,00 TL
sırasında ve iĢlem için belirlenen döner sermaye bedeline ilave
maktu olarak tapu müdürlüğünce tahsil edilir.
Ġpotek Tesisi ĠĢlemi
Ġpotek tesisi iĢleminden bir adet döner sermaye hizmet bedeli
tahsil edilir.
Birden fazla taĢınmazın ipotek tesisi iĢleminde; ilk taĢınmaz
için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave
her bir taĢınmaz için Yöresel Katsayı X Ġlave Hizmet Bedeli
formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.
SatıĢ ve Ġpotek Tesisi ĠĢlemi
Tek iĢlemde hem taĢınmazın satıĢı hem de ipotek tesisi
yapıldığında iki adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.
Tek iĢlemle birden fazla yapılan satıĢ ve ipotek tesisi
iĢleminde; satıĢ iĢlemi için belirlenen döner sermaye hizmet
bedeline ek olarak ipotek tesisi iĢlemleri için ipotek tesisi
iĢlemlerinde belirlenen döner sermaye hizmet bedeli tahsil
edilir.
Taksim, mal değiĢim sözleĢmesi, bağıĢ ve ölünceye kadar
bakma sözleĢmesi iĢlemlerinde ilk taĢınmaz için bir adet döner
sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir taĢınmaz için
Yöresel Katsayı X Ġlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan
miktar tahsil edilir.
Kat irtifakı tesisi, doğrudan kat mülkiyeti tesisi ve ferdileĢme
iĢlemlerinde ilk bağımsız bölüm için bir adet döner sermaye
hizmet bedeline ek olarak ilave her bir bağımsız bölüm için
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
Yöresel Katsayı X Ġlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan
miktar tahsil edilir.
Suret olarak verilen tapu senedi ve ipotek belgesi için yöresel
katsayıya bakılmaksızın belge baĢına maktu olarak
Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi
gereğince ―ilgisini inanılır kılan‖ kiĢilere verilen bilgi ve belge
karĢılığı taĢınmaz baĢına maktu olarak
Müdürlük yetki alanı dıĢında yapılacak tapu iĢlemlerinde,
iĢlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin iki katı;
yurt dıĢından tapu iĢlemi yapılması hâlinde iĢlem için
belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin dört katı tahsil
edilir.
Mahkeme kararlarının (kadastro mahkemesi kararları hariç)
infazında kadastro müdürlükleri tarafından tescil bildirimi
düzenlenecek ise maktu olarak (Bu iĢlem için tapu
müdürlüğünce ayrıca döner sermaye hizmet bedeli
hesaplanmayacaktır.)
Hak sahibinin talebi üzerine kimlik bilgilerinin güncellenmesi
için zeminde inceleme yapılması (yöresel katsayılar
uygulanarak)
1.11 sırasındaki iĢlemde ilave her taĢınmaz için maktu olarak
(yöresel katsayılar uygulanarak)
KADASTRO ĠġLEMLERĠ
Kadastro ĠĢlemlerinde Döner Sermaye Hizmet Bedeli:
Hizmet Bedeli sütununda gösterilen miktarın, yöresel katsayı
ile çarpımından elde edilen ve hiçbir surette 50,00 TL‘den az
olmayan bedeldir. Söz konusu bedel; maktu olarak, yöresel
katsayı uygulanarak veya sözleĢme bedeline göre tespit
edilebilir.
Aplikasyon
TaĢınmazın yüzölçümü;
1 ile 1.000 m² arasında olanlardan,
1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan,
3.001 ile 5.000 m² arasında olanlardan,
5.001 ile 10.000 m² arasında olanlardan,
10.001 ile 20.000 m² arasında olanlardan,
20.001 ile 50.000 m² arasında olanlardan,
2.1.1.7
50.001 ile 100.000 m² arasında olanlardan,
2.1.1.8
100.001 ile 200.000 m² arasında olanlardan,
2.1.1.9
200.001 ile 500.000 m² arasında olanlardan,
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.11.1
2
2.1.1.10
2.1.2
500.000 m²‘den büyük arazilerde, her 100.000 m² için 2.1.1.9
sırasında hesaplanan miktara 101,00 TL döner sermaye hizmet
bedeli ilave edilecektir.
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dıĢında kalan
imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.
25,00 TL
15,00 TL
156,00 TL
112,00 TL
50,00 TL
123,00 TL
185,00 TL
370,00 TL
493,00 TL
678,00 TL
885,00 TL
1.076,00
TL
1.233,00
TL
1.479,00
TL
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.1.6
2.2.1.7
2.2.1.8
2.2.1.9
2.2.1.10
2.2.1.11
2.2.1.12
2.2.1.13
2.2.2
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.5
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar
uygulaması yapılmamıĢ kadastro parsellerinde, imar parseli
için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50‘si tahsil edilir.
Belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında kalan kadastro
parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin
0,25‘i tahsil edilir.
Cins DeğiĢikliği
Yapısız iken yapılı hâle getirme iĢlemleri
TaĢınmazın yüzölçümü;
1 ile 1.000 m² arasında olanlardan,
1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan,
3.001 m²‘den büyük taĢınmazlarda, ilave her 1.000 m² için
hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar
Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dıĢında kalan imar
parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.
Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar
uygulaması yapılmamıĢ kadastro parsellerinde, imar parseli
için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50‘si tahsil edilir.
Belediye mücavir alan sınırları dıĢında kalan kadastro
parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin
0,25‘i tahsil edilir.
Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins
değiĢikliği iĢleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins
değiĢikliği iĢleminde maktu olarak
Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu
olarak
Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir
kısmı için cins değiĢikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins
değiĢikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre
hesap edilen bedel tahsil edilir.
Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için
ilave tahsil edilecek hizmet bedeli
Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel
üzerinden değiĢik zamanlarda ilave yapılan binaların cins
değiĢikliği iĢlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 2.2.1.10
sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet
bedeli tahsil edilir.
Yapılı iken yapısız hâle gelme iĢlemlerinde her parsel için
maktu olarak
BirleĢtirme
TaĢınmazın yüzölçümüne bakılmaksızın ve yöresel katsayı
uygulanmaksızın (n-1)x112,00 TL formülü ile hesaplanan
döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir (n=BirleĢen Parsel
Sayısı).
Ġrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini
TaĢınmazın yüzölçümüne ve yöresel katsayıya bakılmaksızın
her parsel için
Parselin Yerinde Gösterilmesi, Ada/Parsel, Adres ile Kuyu,
202,00 TL
286,00 TL
28,00 TL
795,00 TL
112,00 TL
52,00 TL
52,00 TL
52,00 TL
101,00 TL
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7
2.7.1
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.3.1
2.8.3.2
2.8.3.3
2.8.3.3.1
2.8.3.3.2
2.9
2.9.1
2.9.2
3
3.1
Direk ve Benzeri Tesislerin Hangi Parsel Ġçerisinde
Kaldığının Tespiti
Her parsel için yüzölçüm ve yöresel katsayıya bakılmaksızın
maktu olarak
Üzerinde kat mülkiyeti kurulmuĢ taĢınmazlarda bağımsız
bölümün yerinde tespiti iĢleminde maktu olarak
Aynı malike ait olup, birbirine bitiĢik birden çok parselin veya
aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde
gösterilmesi iĢleminde, ilave olarak birden fazla her
parsel/bağımsız bölüm baĢına maktu olarak
Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numarası Düzeltme
ĠĢlemi (Yöresel Katsayı Uygulanmaksızın)
Hatalı bağımsız bölüm düzeltmesi iĢlemi için
Hatalı bağımsız bölümü bulunan yapının ikiden fazla her
bağımsız bölümü için 2.6.1 sırasındaki hizmet bedeline ilave
olarak
Hatalı blok adı veya numarası düzeltilmesinde her blok için
Öncelikli Kadastro
3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca yapılacak olan öncelikli
kadastro iĢlemleri, talep edilen yılı içindeki maliyetlere %10
ilave edilerek hesaplanır.
4342 sayılı Mera Kanunu Uyarınca Ġhale Suretiyle
Yaptırılacak Harita ĠĢleri
Harita yapım iĢlerinde kontrol bedeli olarak harita yapım
sözleĢme bedelinin %5‘i tahsil edilir.
Merayla ilgili aplikasyon iĢlemlerinde kontrol bedeli olarak
aplikasyon sözleĢme bedelinin %10‘u tahsil edilir.
Mera Kanunu kapsamında Genel Müdürlükten hizmet talep
edilmesi durumunda yöresel katsayılar uygulanmak suretiyle;
Harita yapımı için hektar baĢına
Aplikasyon yapımı için hektar baĢına
Mera Komisyonlarınca yapılan harita yapımı ile aplikasyon
iĢlerinin kontrolü için;
Aplikasyon iĢlerinde kontrol bedeli hektar baĢına,
Harita yapım iĢlemlerinde kontrol bedeli hektar baĢına,
Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi (Yöresel Katsayı
Uygulanmaksızın)
10 noktaya kadar,
10 noktadan sonra her bir nokta için ilave,
KONTROLLÜK HĠZMETLERĠ
Özel sektör veya kamu kurum ve kuruluĢları tarafından yapılan
tüm iĢlerin kontrollük hizmet bedeli 89,00 TL‘den az olamaz.
Parselasyon Planlarının Kontrolü
Parselasyon Planlarının Kontrollük Hizmet Bedeli Hesabı:
Kontrole esas yüzölçümü hangi dilimde kalıyor ise, önceki
dilimlerin en üst sınırına kadar kademeli hesaplanıp, bu sınır
ile miktar arasındaki yüzölçümü farkı bu dilime ait hektar
birim fiyatı ile çarpılarak bulunan değere ilave edilmek
50,00 TL
50,00 TL
17,00 TL
112,00 TL
17,00 TL
112,00 TL
55,00 TL
57,00 TL
14,00 TL
7,00 TL
250,00 TL
12,00 TL
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
suretiyle kademeli olarak hesaplanır. Hesaplanan değer yöresel
katsayı ile çarpılarak kontrollük hizmet bedeli hesaplanır.
Parselasyon planlarının kontrolü iĢlemi, dağıtıma tabi tutulmak
suretiyle yapılan uygulamalar sonucu oluĢan planların
kontrolünü kapsar.
Arazi toplulaĢtırma projesinin bir bütün olarak ihale
edildiğinin ve kontrolü talep edilen kısımların aynı sözleĢme
kapsamı içinde kaldığının tespiti hâlinde sonradan kontrole
gelen kısımların kontrollük bedelinin daha önce bedeli tahsil
edilen basamağa ilave edilmek suretiyle hesaplanması
gerekmektedir.
Yüzölçümü;
1 ile 100.000 m² arası olanlar için hektar baĢına,
100.001 ile 500.000 m² arası için 3.1.1.1 sırasında hesaplanan
miktara ilave olarak hektar baĢına,
500.001 ile 1.000.000 m² arası olanlarda toplam miktara ilave
olarak hektar baĢına,
1.000.000 ile 1.500.000 m² arası olanlarda toplam miktara
ilave olarak hektar baĢına,
1.500.001 m² ve yukarısı olanlarda toplam miktara ilave olarak
hektar baĢına,
DeğiĢiklik ĠĢlemleri
3.2.1 ve 3.2.2 sıralarında belirtilen iĢlemlerin kendi içinde ayrı
ayrı veya kendi içinde birkaçının birlikte yapılmıĢ olması
hâlinde 3.2.1 ve 3.2.2 sıralarında belirtilen tarife uygulanır.
OluĢmuĢ imar parsellerinde yapılan ayırma (birleĢtirme-ayırma
birlikte), yola terk (park, yeĢil alan dâhil) ve yoldan ihdas
haritalarının kontrolünde yüzölçümü;
1 ile 3.000 m² arasında olanlardan,
3.001 ile 5.000 m² arasında olanlardan her 1.000 m² için
106,00 TL‘ye ilave olarak
5.001 ile 10.000 m² arasında olanlardan her 1.000 m² için
toplam miktara ilave olarak
10.001 ile 100.000 m² arasında olanlardan toplam miktara ilave
olarak hektar baĢına
100.001 m² ve yukarısında olanlardan toplam miktara ilave
olarak hektar baĢına
Kadastro parsellerinde yapılan ayırma (birleĢtirme-ayırma
birlikte), yola terk (park, yeĢil alan dâhil), yoldan ihdas ve
sınırlandırma haritaları kontrolünde yüzölçümü;
1 ile 20.000 m² arasında olanlardan,
20.001 ile 100.000 m² arasında olanlardan toplam miktara ilave
olarak hektar baĢına
100.001 ve yukarısında olanlardan toplam miktara ilave olarak
hektar baĢına
3.2.1 ve 3.2.2 sıraları kapsamında ayırma sonucu oluĢan parsel
sayısı ikiden fazla ise ikiden fazla olan her bir parsel için 23,00
TL hesaplanan değere eklendikten sonra yöresel katsayı ile
çarpılır.
160,00 TL
135,00 TL
118,00 TL
68,00 TL
17,00 TL
106,00 TL
33,00 TL
25,00 TL
21,00 TL
17,00 TL
89,00 TL
12,00 TL
7,00 TL
3.2.2.5
3.3
3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.1.3
3.4.2
3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.2.3
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.3
3.5.3.1
3.5.3.2
3.5.3.3
3.5.4
3.5.4.1
3.5.4.2
3.5.4.3
3.5.4.4
3.5.5
3.2 sırasında hizmet bedeli, kontrole esas yüzölçümü ilk dilim
aralığında kalıyor ise birim fiyatın yöresel katsayıyla çarpımı
ile, diğer dilimlerde kalıyor ise 3.1 sırasındaki gibi hesaplanır.
TaĢocağı, maden ocağı ve benzeri haritaların kadastro
müdürlüğünce kontrolünün talep edilmesi durumunda ruhsat
ya da ilgili saha içerisindeki parsellerin yüzölçümlerinin
toplamı alınacaktır. Bu durumda döner sermaye hizmet bedeli,
parsel yüzölçümleri toplamı (ha) X 10,00 TL X Yöresel
Katsayı formülü ile hesaplanır.
KamulaĢtırma Haritalarının Kontrolü
ġeritvari bazlı kamulaĢtırmalarda;
Her kilometre için,
ġeritvari haritalarda yer kontrol nokta değeri, harita bilgi ve
belgeleri km baĢına,
ġeritvari haritalarda 1 km‘ye kadar birim fiyat aynen alınır. 1
km‘yi aĢan kısımların kontrollük hizmet bedeli orantı yolu ile
hesaplanır (yöresel katsayı dikkate alınmaz).
Hektar
bazlı
kamulaĢtırmalarda
(yöresel
katsayılar
uygulanarak);
Her hektar için,
Hektar bazlı haritalarda yer kontrol nokta değeri, harita bilgi ve
belgeleri için hektar baĢına,
Hektar bazlı haritalarda 1 hektara kadar birim fiyat aynen
alınır. 1 hektarı aĢan kısımların kontrollük hizmet bedeli orantı
yolu ile hesaplanır.
Dengeleme Hesapları
Serbest ağ dengelemesi ve uyuĢum testi (nokta sayısına bağlı
olmaksızın) test baĢına
Nirengi hesap kontrolü
Ağda yeni bir nirengi noktasının dolaylı ölçüler yöntemiyle
dengelenerek yatay konumunun hesap kontrolü
Ağda yeni bir nirengi noktasının dolaylı ölçüler yöntemiyle
dengelenerek düĢey konumunun hesap kontrolü
Bir nokta dengelemesi hesap kontrolü (Y, X)
Dilim dönüĢüm hesap kontrolü
GPS yöntemi ile yapılan nokta sıklaĢtırılması hesabında proje
kapsamında yeni koordinat değeri (sağa-yukarı) nokta baĢına;
Ana nirengi noktası adet baĢına,
Diğer nirengi noktaları adet baĢına,
Poligon noktaları adet baĢına,
GPS yöntemiyle yapılan nokta sıklaĢtırılması hesap
kontrolünde proje kapsamında yeni koordinat değeri (sağayukarı) nokta baĢına;
Ana nirengi noktası adet baĢına,
Diğer nirengi noktaları adet baĢına,
Poligon noktaları adet baĢına,
Yükseklik hesabı adet baĢına,
Kadastro müdürlüklerince döner sermaye kontrollük hizmet
202,00 TL
45,00 TL
45,00 TL
17,00 TL
23,00 TL
39,00 TL
23,00 TL
23,00 TL
12,00 TL
89,00 TL
23,00 TL
17,00 TL
68,00 TL
17,00 TL
7,00 TL
17,00 TL
3.5.6
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.5.1
4.1.5.2
4.1.5.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.5.1
4.2.5.2
4.2.6
4.2.6.1
4.2.6.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.2.1
4.3.2.2
4.3.2.3
4.3.2.4
4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.2
4.3.4
4.3.4.1
4.3.4.2
bedelinin tahsil edildiğinin belirtilmesi hâlinde, Genel
Müdürlük veya bölge müdürlüğü tarafından tekrar dengeleme
hesap kontrol bedeli tahsil edilmeyecektir.
Aynı proje kapsamında daha önce dengeleme hesap kontrol
hizmet bedeli ödendiğinin ilgilisi tarafından belgelendirilmesi
hâlinde, bu miktar kadastro müdürlüğünce kontrollük
hizmetleri bölümünde yer verilen usule göre hesaplanan
toplam miktardan düĢülür.
BĠLGĠ VE BELGE TALEPLERĠ
Teknik
Belge
Örnekleri
(Yöresel
Katsayılar
Uygulanmaksızın)
Ölçü Krokileri sayfa baĢına
Takeometrik Ölçüm Karneleri sayfa baĢına
Aplikasyon Krokisi sayfa baĢına
Ebatlı Kroki ve Röperli Kroki sayfa baĢına
Parsel KöĢe Koordinatları
1 ile 500 nokta için nokta baĢına,
501 ile 1.000 nokta için nokta baĢına,
1.001 ve daha fazla nokta için nokta baĢına,
Standart
Topoğrafik
Harita/Standart
Topoğrafik
Kadastral Pafta Kopyaları
Mat Kopya (50X70)
Mat Kopya (70X100)
ġeffaf Kopya (50X70)
ġeffaf Kopya (70X100)
Saydam PVC
Bazlı (50X70)
Bazlı (70X100)
Film
Film (50X70)
Film (70X100)
Ülke Nirengi Sisteminde Koordinat Değerleri
TUTGA noktası
C dereceli noktalar
C1 derece Ana GPS Ağı (AGA) noktası
C2 derece SıklaĢtırma GPS Ağı (SGA) noktası
C3 derece Alım Ġçin SıklaĢtırma Ağı (ASN) noktası
C4 derece poligon noktaları ile poligon bağlanabilen
fotogrametrik nokta değerleri
ED-50 koordinatlı noktalar
Ana nirengi noktası (ED-50)
Ara
nirengi
noktası
(ED-50)
(dördüncü
derece/dizi/fotogrametrik ara
ve tamamlayıcı nirengi noktası)
Parametre
OnaylanmıĢ dönüĢüm parametresi (nokta sayısından bağımsız
olarak)
OnaylanmıĢ yüzey hesabı parametre değerleri (nokta
15,00 TL
7,00 TL
7,00 TL
7,00 TL
1,50 TL
1,00 TL
0,50 TL
26,00 TL
36,00 TL
36,00 TL
48,00 TL
161,00 TL
203,00 TL
171,00 TL
218,00 TL
89,00 TL
89,00 TL
52,00 TL
39,00 TL
17,00 TL
33,00 TL
17,00 TL
125,00 TL
168,00 TL
4.3.5
4.3.5.1
4.3.5.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.2
4.5.1.3
4.5.2
5
5.1
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2
7
7.1
7.2
7.3
sayısından bağımsız olarak)
Nivelman
Nivelman noktası
Nirengi ve nivelman kanavaları mat ozalit kopyası
(Yukarıdaki fiyatlara röper krokileri dâhildir.)
Sayısal Haritalar
Her türlü haritanın (STH, STK) sayısal üretim sonucu elde
edilen sayısal değerleri veya mevcut dokümanlardan
sayısallaĢtırma sonucu (raster, vektör) elde edilen sayısal
değerlerin standart pafta bedeli
Sayısal arazi modeli verisi (20X20 metre grid aralıklı XYZ
formatında) pafta baĢına,
ArĢiv Hizmetleri
AraĢtırma ve inceleme yapan Türk ve yabancı uyruklu gerçek
ve tüzel kiĢilere araĢtırma ve incelemeye açılan belgelerin
fotokopi, dijital kopya veya mikrofilm Ģeklindeki kopyalardan;
Belgelerden A4 boyutunda fotokopi çekiminde sayfa baĢına
Belgelerden A3 boyutunda fotokopi çekiminde sayfa baĢına
Dijital kopyalarda poz baĢına
Talep edilen belgenin APS veya kargo ile gönderilmesi
isteniyorsa masrafları ilgilisince ödenir.
MALVARLIĞI ARAġTIRMALARI
Yazılı belge (çek, senet, alacak belgesi, kira kontratı, icra takip
yazısı ve benzeri) ve kimlik ibraz edilmesi hâlinde malvarlığı
araĢtırması yapılan kiĢi baĢına,
VERĠ PAYLAġIMI
Genel Müdürlük ile diğer kurum, kuruluĢlar ve belediyeler
arasında imzalanan, elektronik ortamda veri paylaĢımı ile ilgili
protokoller kapsamında kurumlar, kuruluĢlar ve belediyeler ile
yapılan veri paylaĢımlarında;
Kamu Kurum ve KuruluĢlarına, Tapu ve Kadastro Bilgi
Sistemi (TAKBĠS) Üzerinden Verilerin Elektronik
Ortamda Çevrim Ġçi Olarak Verilmesinde;
Tapu sistemindeki her bir sorgulama metodu için,
Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSĠS) üzerinden yapılan
her bir parsel sorgulaması için,
Kamu Kurum ve KuruluĢları DıĢındaki Kurum ve
KuruluĢlara, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBĠS)
Üzerinden Verilerin Elektronik Ortamda Çevrim Ġçi
Olarak Verilmesinde;
Tapu sistemindeki her bir sorgulama metodu için,
Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSĠS) üzerinden yapılan
her bir parsel sorgulaması için,
DĠĞER Ġġ VE ĠġLEMLER
Ġhale ġartnamesi veya Ön Yeterlilik Doküman Bedeli
Kalibrasyon Hizmet Bedeli
Elektronik Takeometre Kiralanması (Standart Ekipmanı
ile Birlikte ve Sigorta ĠĢlemleri Yüklenici Tarafından
17,00 TL
23,00 TL
336,00 TL
12,00 TL
0,20 TL
0,25 TL
0,25 TL
62,00 TL
0,01 TL
0,78 TL
0,25 TL
11,00 TL
336,00 TL
117,00 TL
84,00 TL
7.4
7.5
7.5.1
7.5.1.1
7.5.1.2
7.5.2
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.6.5
7.7
KarĢılanmak Suretiyle) Günlüğü
Her Türlü Ölçü, Hesap, Çizim AraĢtırılması ve Kontrolü
Saat BaĢına
DüĢey Tarayıcılarla Pafta Tarama ve Bilgisayarda
SayısallaĢtırma
Kurum arĢivinde mevcut 175 mikron ve daha az kalınlıkta
kâğıt, karton veya Ģeffaf
Paftanın taranarak teslim edilmesinde pafta bazında,
Paftanın sadece taranmasında adet baĢına,
Yukarıdaki tarife Genel Müdürlük arĢivinde bulunan paftanın
içeriğindeki bilgilerle, tarama bedelini kapsamakta olup, Genel
Müdürlük arĢivi dıĢındaki veya Genel Müdürlüğe yapılan
iĢlerde bir adet paftanın taranması hâlinde sadece tarama bedeli
tahsil edilecektir.
Lisanslı
Harita
ve
Kadastro
Mühendisleri
ve
Bürolarına/Lisanslı Aracılık Faaliyetlerini Yürütecek
Aracılara Uygulanacak Fiyatlar
Lisans belgesi veya kimlik belgesi
KaĢe bedeli
Eğitim bedeli (saat baĢına)
Kadastro müdürlüklerince lisanslı büro veya aracılık sözleĢme
bedelinin %5‘i oranında bilgi ve belge bedeli tahsil edilir.
Tescile tabi yapılan iĢlemlerin kadastro müdürlüklerince
kontrollerinde lisanslı büro sözleĢme bedelinin %5‘i oranında
kontrollük hizmet bedeli tahsil edilir.
Proje ve danıĢmanlık hizmetleri ile kiraya verilen her türlü
üretim araç ve gereçlerinden proje veya danıĢmanlık hizmeti
bedeli veya sözleĢme bedelinin %10‘u oranında döner sermaye
hizmet bedeli tahsil edilir.
17,00 TL
62,00 TL
6,00 TL
350,00 TL
125,00 TL
35,00 TL
[R.G. 12 Haziran 2014 – 29028]
—— • ——
MĠLLETLERARASI ANDLAġMA
Karar Sayısı : 2014/6422
3 Mart 2014 tarihinde imzalanan ekli ―Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) V.
BileĢeni Kapsamında IPARD Yardımı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Nam ve
Hesabına Avrupa Komisyonu Arasında 14 Kasım 2013‘te Akdedilen Çok Yıllı Finansman
AnlaĢmasını (2007-2012) DeğiĢtiren AnlaĢma‖nın onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının
12/5/2014 tarihli ve 4541517 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3
üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu‘nca 21/5/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
Ö. ÇELĠK
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.
Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
T. YILDIZ
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
V.
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
F. IġIK
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V.
AndlaĢma metni için tıklayınız
[R.G. 12 Haziran 2014 – 29028]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2012/636 BaĢvuru Numaralı Kararı 12
Haziran 2014 Tarihli ve 29028 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Haziran 2014 – 29028]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/849 BaĢvuru Numaralı Kararı 12
Haziran 2014 Tarihli ve 29028 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Haziran 2014 – 29028]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/4785 BaĢvuru Numaralı Kararı 12
Haziran 2014 Tarihli ve 29028 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Haziran 2014 – 29028]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/5680 BaĢvuru Numaralı Kararı 12
Haziran 2014 Tarihli ve 29028 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Haziran 2014 – 29028]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/5956 BaĢvuru Numaralı Kararı
[R.G. 12 Haziran 2014 – 29028]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 2923
-KARAR2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı
CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu‘nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ
yıl olup, (6271 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi uyarınca, Onbirinci CumhurbaĢkanının
görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin
dolmasından önceki altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 5678
sayılı Kanun‘un 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu‘nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim
tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya
kalması durumunda ise ikinci oylama 24 Ağustos 2014 olarak, yurt dıĢında yaĢayan
vatandaĢlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ise, ilk oylama 31 Temmuz - 3
Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci oylama 17 - 20
Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlenmiĢtir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 79. maddesindeki düzenlemeyle seçimlerin
baĢlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün
iĢlemleri yapma ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiĢtir.
6271 sayılı Kanun‘un 2. maddesinin;
 birinci fıkrasında; ―CumhurbaĢkanı halk tarafından seçilir.‖,
 beĢinci fıkrasında, "Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Kanun,
22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı
Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı
Anayasa DeğiĢikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile bunların ek ve
değiĢikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.‖,
 altıncı fıkrasında; ―Yüksek Seçim Kurulu, CumhurbaĢkanı seçimlerinin baĢlamasından
bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün iĢlemleri yapmak
ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beĢinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu
Kanun‘da seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna
yetkilidir.‖
hükümleri yer almaktadır.
Yapılacak olan CumhurbaĢkanı seçiminde; seçilme yeterliliği, aday gösterilme,
adayların görevden ayrılmalarına ve seçim sistemi ile uygulanmasına iliĢkin usul ve esasların
belirlenmesi amacıyla Kurulumuzun 12/03/2014 tarih ve 725 sayılı kararı ile oluĢturulan
Komisyon, yaptığı çalıĢmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar taslağını
Kurulumuza sunmuĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Anayasa‘nın 5678 sayılı Kanun'la değiĢik 101. maddesinde;
"CumhurbaĢkanı, kırk yaĢını doldurmuĢ ve yüksek öğrenim yapmıĢ Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk
vatandaĢları arasından, halk tarafından seçilir.
CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ yıldır. Bir kimse en fazla iki defa CumhurbaĢkanı
seçilebilir.
CumhurbaĢkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis
dıĢından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en
son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında
yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.
CumhurbaĢkanı seçilenin, varsa partisi ile iliĢiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeliği sona erer.",
6271 sayılı Kanun‘un 4. maddesinde;
(1)Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday
CumhurbaĢkanı seçilmiĢ olur. Ġlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen
ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almıĢ bulunan
iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday CumhurbaĢkanı seçilmiĢ olur.
(2)Ġkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme
yeterliğini kaybetmesi hâlinde, ikinci oylama, boĢalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya
göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Bunların dıĢındaki sebeplerle boĢalma olması hâlinde
ikame yoluna gidilemez.
(3)Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum Ģeklinde yapılır. Aday
geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde CumhurbaĢkanı seçilmiĢ olur. Oylamada, adayın
geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.
(4)Yeni seçilen CumhurbaĢkanı göreve baĢlayıncaya kadar görev süresi dolan
CumhurbaĢkanının görevi devam eder. CumhurbaĢkanlığı makamının ölüm, çekilme veya
baĢka bir sebeple boĢalması hâlinde, yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi
BaĢkanı CumhurbaĢkanlığına vekillik eder ve CumhurbaĢkanına ait yetkileri kullanır.
(5)CumhurbaĢkanı seçilenin, varsa partisi ile iliĢiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeliği sona erer.
6. maddesinde;
"(1) Kırk yaĢını doldurmuĢ ve yüksek öğrenim yapmıĢ Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip her Türk vatandaĢı
CumhurbaĢkanı seçilebilir.",
7. maddesinde;
"(1) CumhurbaĢkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis
dıĢından aday gösterilebilmesi en az yirmi milletvekilinin yazılı teklifiyle mümkündür. Her
bir milletvekili ancak bir aday için teklifte bulunabilir.
(2) En son yapılan milletvekili genel seçimlerinde, aldıkları geçerli oylar toplamı
birlikte hesaplandığında, yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Her bir siyasi
parti ancak bir aday için teklifte bulunabilir.
(3) Aday gösterilmek kiĢinin yazılı muvafakatine bağlıdır.
(4) Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilân edilen süre içinde, adayların isimleri,
muvafakat belgeleri ve gerekli diğer belgelerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi
BaĢkanlığına veya Yüksek Seçim Kuruluna baĢvurularak aday gösterilmiĢ olur. BaĢvurunun
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına yapılması hâlinde, tüm bilgi ve belgeler, baĢvuru
süresinin bitiminden itibaren yirmidört saat içinde Yüksek Seçim Kuruluna iletilir.
(5) Aday gösterme süresinin sona erdiği tarihten itibaren hiçbir Ģekilde yeni aday
gösterilemez.",
8. maddesinde;
"(1) Adaylarla ilgili bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi hâlinde, Yüksek Seçim
Kurulunca, eksikliklerin giderilmesi için beĢ günlük süre verilir.
(2) Eksikliklerin, verilen süre içinde aday tarafından giderilmemesi hâlinde, aday
kendiliğinden adaylıktan çekilmiĢ sayılır.",
9. maddesinde;
"(1) Yüksek Seçim Kurulu, adaylar hakkında yaptığı inceleme sonucunda seçilme
yeterliğini ve aday gösterilme Ģartlarını taĢıyanları gösteren geçici aday listesini belirler.
Geçici aday listesi ve itiraz süresi Resmî Gazetede yayımlanır.",
10. maddesinde;
"(1) Resmî Gazetede yapılan ilândan itibaren iki gün içinde, geçici aday listesine veya
bu listeye alınmamaya iliĢkin karara karĢı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir.
(2) Yüksek Seçim Kurulu itirazları üç gün içinde kesin karara bağlar ve kesin aday
listesini Resmî Gazetede yayımlar.",
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. maddesinde;
"AĢağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler:
a) Ġlkokul mezunu olmayanlar,
b) Kısıtlılar,
c) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamıĢ olanlar,
d) Kamu hizmetinden yasaklılar,
e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun
ağır hapis cezasına hüküm giymiĢ olanlar,
f) Affa uğramıĢ olsalar bile;
1- Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı
dıĢında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıĢtırma veya Devlet
sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
2- Türk Ceza Kanununun Ġkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu
suçların iĢlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar,
3- Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,
4- Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında
yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve
beĢinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla iĢlemekten mahkûm
olanlar."
hükümleri yer almaktadır.
Yukarıda yer alan hukukî düzenlemeler birlikte değerlendirilerek aĢağıdaki usul ve
esaslar belirlenmiĢtir.
I- Seçilme yeterliliği
1- Kırk yaĢını doldurmuĢ ve yüksek öğrenim yapmıĢ Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri,
2- Kırk yaĢını doldurmuĢ, yüksek öğrenim yapmıĢ ve milletvekili seçilme yeterliğine
sahip Türk vatandaĢları,
CumhurbaĢkanı adayı gösterilebileceklerdir.
Ancak;
1- Kırk yaĢını doldurmayan,
2- Yüksek öğrenim yapmamıĢ,
3- Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamıĢ olanlar,
4- Kısıtlılar,
5- Kamu hizmetinden yasaklılar,
6- Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına
hüküm giymiĢ olanlar,
7- Affa uğramıĢ olsalar bile;
a) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı
dıĢında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıĢtırma veya Devlet
sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
b) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Ġkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan
veya bu suçların iĢlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar,
c) Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,
ç) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü
fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü,
dördüncü ve beĢinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla iĢlemekten
mahkum olanlar (01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
hükümleri dikkate alınarak bu madde ve ifadeler yeniden değerlendirilecek)
Adlî sicil kaydında sabıkası bulunan adayların;
Memnu hakların iadesi kurumu önceden, mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 121
ilâ 124 ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu‘nun 416 ilâ 420. maddelerinde
düzenlenmiĢtir. Ancak 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda memnu hakların iadesi kurumuna yer
verilmemiĢ, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 53. maddesinde güvenlik tedbiri olarak
düzenlenmekle beraber, bu yoksunluklarının cezanın infazının tamamlanmasıyla birlikte sona
ereceği kabul edilmiĢ ise de, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın milletvekili seçilme
yeterliliğini düzenleyen 76. maddesinin ikinci fıkrasında ve buna dayalı olarak da 2839 sayılı
Kanun'un 11. maddesinde bazı mahkûmiyetlerin affa uğramıĢ olsa bile milletvekili
(CumhurbaĢkanı) seçilmeye engel olacağı belirtilmektedir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 53. maddesi ile ilgisi bulunmayan ve bu Kanuna
göre bir hak yoksunluğu doğurmayan bu tür mahkûmiyetlerin, bazı özel kanunlardaki veya
seçim mevzuatındaki ayrıksı hükümler nedeniyle bir kısım mesleklerin icrası ve seçilme dâhil
çeĢitli hakların kullanılmasını imkânsız hale getirdiği anlaĢılınca, yasaklanmıĢ hakların geri
verilmesi kurumuna yeniden ihtiyaç duyulmuĢ ve söz konusu kurum 5352 sayılı Adli Sicil
Kanunu‘na 13/A maddesi eklenmek suretiyle yeniden düzenlenmiĢtir.
Bu madde metninden ve gerekçesinden de anlaĢılacağı üzere, mahkûmiyet hangi
kanundan kaynaklanmıĢ olursa olsun, hükümlü yönünden süresiz hak yoksunluğu
doğuruyorsa, bu yoksunluğun giderilmesi için, süre ve diğer koĢullar gerçekleĢtiğinde,
yasaklanmıĢ hakların geri verilmesi yoluna gidilmesinin mümkün olduğu dikkate alınarak,
Anayasa‘nın 76/2. maddesinde ve buna dayalı olarak, 2839 sayılı Kanun'un 11. maddesinde
belirtilen nitelikte bir ceza mahkûmiyeti nedeniyle milletvekili (CumhurbaĢkanı) seçilme
hakkını yitirmiĢ bulunan kiĢiler, bu haklarına ancak ve sadece, 5352 sayılı Kanun‘un 13/A
maddesi uyarınca, talepleri üzerine mahkemece verilecek "yasaklanmıĢ hakların geri
verilmesi" kararı ile kavuĢabileceklerinin mümkün olması nedeniyle;
1- 6271 sayılı Kanun‘un 2. maddesinin beĢinci fıkrasıyla atıfta bulunulan, 2839 sayılı
Kanun'un 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen suçlardan ve (e) bendinde
söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun
ağır hapis cezasına hüküm giymiĢ olanların, kesinleĢmiĢ cezalarının infazından sonra, 765
sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 121, 122, 123, 124. maddelerine veya 5352 sayılı Kanun‘un
13/A maddesine göre mahkûmiyet kararlarına iliĢkin olarak ayrı ayrı memnu hakların iadesi
(yasaklanmıĢ hakların geri verilmesi) kararlarının (kesinleĢme Ģerhli),
2- Yine, 6271 sayılı Kanun‘un 2. maddesinin beĢinci fıkrasıyla atıfta bulunulan 2839
sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu‘nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yazılı
suçlardan ve (e) bendinde belirtilen taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya
süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiĢ olup da 647 sayılı Cezaların Ġnfazı
Hakkında Kanun‘un 6. maddesi uyarınca cezaları ertelenmiĢ olanların, 765 sayılı Türk Ceza
Kanunu‘nun 95. maddesinin ikinci fıkrasına göre, hüküm tarihinden itibaren beĢ yıl içinde,
baĢka bir suçtan hüküm giymemiĢ olduklarını kanıtlayabilmeleri için söz konusu tecilli
mahkûmiyet kararlarının (kesinleĢme Ģerhli),
3- 2839 sayılı Kanun‘un 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilenler
dıĢındaki diğer kasıtlı bir suçtan dolayı bir yıldan az süreyle ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu‘nun 53. maddesinde öngörülen seçilme hakkı yoksunluğunu doğuracak biçimde
kesinleĢmiĢ hapis cezası bulunanların bu cezalarının infaz edildiğine veya infaz edilmiĢ
sayıldıklarına iliĢkin belgenin,
4- Seçilmesine engel sabıkası olanlar hakkında sonradan uyarlama yapılarak 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun değiĢik 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri
bırakılması kararı verilmiĢ olanların buna iliĢkin kararının (kesinleĢme Ģerhli),
onaylı birer örneğinin bulunması gerektiği,
II- Aday gösterilme
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dıĢından en az yirmi
milletvekilinin yazılı teklifi ile CumhurbaĢkanı adayı gösterilebileceğine,
Aday gösterilenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olması halinde, aday hariç en az
yirmi milletvekilinin yazılı teklifinin gerektiğine, her bir milletvekilinin ancak bir aday için
teklifte bulunabileceğine,
2- En son yapılan milletvekili genel seçimlerinde, aldıkları geçerli oylar toplamı birlikte
hesaplandığında, yüzde onu geçen siyasi partilerin ortak aday gösterebileceklerine, her bir
siyasi partinin ancak bir aday için teklifte bulunabileceğine,
3- Aday gösterilebilmek için ilgilinin yazılı muvafakatinin bulunması gerektiğine,
III- BaĢvuruda aranacak belgeler
1- Aday gösterenlerin milletvekili olduğunu gösterir; kimlik belgesinin onaylı örneği
veya Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığından alınmıĢ belge örneği,
2- Adayın;
a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı örneği,
b) Yüksek öğrenim yapmıĢ olduğunu gösteren onaylı diploma örneği,
c) Ġmzasını içeren yazılı muvafakati,
ç) Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve Ġstatistik Genel Müdürlüğünden alınan adlî sicil ve
arĢiv kaydının aslı,
d) 6 adet (4x6) santimetre ebadında arka fonu beyaz (arka fonda bayrak, resim, dini
sembol vs. olmayan) vesikalık renkli fotoğrafları ile fotoğrafın yüksek çözünürlüklü
elektronik ortamda hazırlanmıĢ hâli
baĢvuru dilekçesine eklenir.
3- 2839 sayılı Kanun'un 11. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan
suç veya cezalarla ilgili adli sicil kayıtlarının bulunması durumunda;
a) 6271 sayılı Kanun‘un 2. maddesinin beĢinci fıkrasıyla atıfta bulunulan 2839 sayılı
Milletvekili Seçimi Kanunu‘nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen
suçlardan ve (e) bendinde söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis
veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiĢ olanların,
• KesinleĢmiĢ cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 121, 122,
123, 124. maddelerine veya 5352 sayılı Kanun‘un 13/A maddesine göre mahkûmiyet
kararlarına iliĢkin olarak ayrı ayrı memnu hakların iadesi (yasaklanmıĢ hakların geri
verilmesi) kararları almaları ve kararın kesinleĢme Ģerhli (açıklamalı),
b) Yine, 6271 sayılı Kanun‘un 2. maddesinin beĢinci fıkrasıyla atıfta bulunulan 2839
sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu‘nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yazılı
suçlardan ve (e) bendinde belirtilen taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya
süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiĢ olup da cezaları ertelenmiĢ olanların,
• 765 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 95. maddesinin ikinci fıkrasına göre, hüküm
tarihinden itibaren beĢ yıl içinde, baĢka bir suçtan hüküm giymemiĢ olduklarını
kanıtlayabilmeleri için söz konusu tecilli mahkûmiyet kararlarının (kesinleĢme Ģerhli),
onaylı birer örneğini,
c) 2839 sayılı Kanun‘un 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilenler
dıĢındaki diğer kasıtlı bir suçtan dolayı bir yıldan az süre ile ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu‘nun 53. maddesinde öngörülen seçilme hakkı yoksunluğunu doğuracak biçimde
kesinleĢmiĢ hapis cezası bulunanların bu cezalarının infaz edildiğine veya infaz edilmiĢ
sayıldıklarına iliĢkin belgenin (kesinleĢme Ģerhli),
d) Seçilmesine engel sabıkası olanlar hakkında sonradan uyarlama yapılarak 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun değiĢik 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri
bırakılması kararı verilmiĢ olanların buna iliĢkin kararın (kesinleĢme Ģerhli),
onaylı bir örneğini de eklemeleri gerektiğine,
IV-BaĢvuru süresi ve yerleri
CumhurbaĢkanı adaylığı için baĢvurular; Yüksek Seçim Kurulunca kabul edilen
CumhurbaĢkanı Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi'ne göre, 29 Haziran 2014 Pazar günü
baĢlayıp 03 Temmuz 2014 PerĢembe günü saat 17.00'ye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi
BaĢkanlığına veya Yüksek Seçim Kuruluna yapılır.
Aday gösterme süresinin sona erdiği 03 Temmuz 2014 PerĢembe günü saat 17.00'den
sonra hiçbir Ģekilde yeni aday gösterilemez.
BaĢvurunun Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına yapılması halinde, tüm bilgi ve
belgeler baĢvuru süresinin bitiminden itibaren yirmi dört saat içinde 04 Temmuz 2014 Cuma
günü saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna elden teslim edilir.
V- Adaylığın incelenmesi, bilgi ve belgelerde eksiklik
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 05 Temmuz 2014 Cumartesi günü yapılacak inceleme
sonucunda adaylarla ilgili bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde eksikliklerin
giderilmesi için 07 Temmuz 2014 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar süre verilerek adaya
yazılı bildirimde bulunulur.
VI- Geçici aday listesi ve itirazlar
Yüksek Seçim Kurulunca CumhurbaĢkanı adaylarının bilgi ve belgeleri üzerinde
yapılacak inceleme sonucunda seçilme yeterliğini ve aday gösterilme Ģartlarını taĢıyanları
gösteren geçici aday listesi düzenlenerek 08 Temmuz 2014 Salı günü Resmî Gazete'de
yayımlanır.
CumhurbaĢkanı adaylarına veya geçici aday listesine alınmamaya iliĢkin Yüksek Seçim
Kuruluna doğrudan yapılacak itirazlar, geçici aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlandığı
08 Temmuz 2014 Salı günü saat 08.00'de baĢlayıp 09 Temmuz 2014 ÇarĢamba günü saat
17.00'de sona erer.
VII- Ġtiraza yetkili olanlar ve itirazın Ģekli
6271 sayılı Kanun'un 2. maddesinin yapmıĢ olduğu atıf sebebiyle uygulanacak olan 298
sayılı Kanun'un 110. maddesinde sayılan;
1- Seçme yeterliğine sahip yurttaĢlar,
2- Siyasi partiler veya bunların tüzüklerine göre kuruluĢ kademelerinin baĢkanları veya
vekilleri,
3- Adaylar,
4- Milletvekilleri,
Yazılı olarak itiraz edebilirler.
Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenmez.
VIII- Kesin aday listesi
CumhurbaĢkanı geçici aday listesine yapılan itirazlar, Yüksek Seçim Kurulunca 10
Temmuz 2014 PerĢembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanarak, 11 Temmuz 2014 Cuma
günü kesin aday listesi Resmî Gazete'de yayımlanır.
IX- Adayların görevden ayrılması
CumhurbaĢkanı adayı gösterilen;
 Hâkimler ve savcılar,
 Yüksek yargı organları mensupları,
 Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
 Yükseköğretim Kurulu üyeleri,
 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
 Kamu kurumu ve kuruluĢlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet
bakımından iĢçi niteliği taĢımayan diğer kamu görevlileri,
 Belediye baĢkanları,
 Subaylar ile astsubaylar,
 Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu baĢkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il
genel meclisi üyeleri,
 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst
birliklerin ve bunların üst kuruluĢlarının ve katıldıkları teĢebbüs veya ortaklıkların yönetim ve
denetim kurullarında görev alanlar,
aday listesinin kesinleĢtiği 11 Temmuz 2014 Cuma günü itibarıyla görevlerinden
ayrılmıĢ sayılır.
Bu durum Yüksek Seçim Kurulunca aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya
kuruma derhâl bildirilir.
X- Adaylıktan vazgeçme
Adaylıktan vazgeçme doğrudan ve Ģahsen Yüksek Seçim Kuruluna yapılır.
XI- Adaylıkta eksilme
Kesin aday listesinin Resmî Gazete'de yayımından itibaren oy verme günü saat 17.00'ye
kadar ölüm veya adaylıktan vazgeçme nedeniyle meydana gelebilecek eksilmeler kesin aday
listesinde değiĢiklik yapılmasını gerektirmez.
XII- Seçim sistemi ve uygulanması
1- Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday
CumhurbaĢkanı seçilmiĢ olur. Ġlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen
ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almıĢ bulunan
iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday CumhurbaĢkanı seçilmiĢ olur.
2- Ġkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme
yeterliğini kaybetmesi hâlinde, ikinci oylama, boĢalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya
göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Bunların dıĢındaki sebeplerle boĢalma olması hâlinde
ikame yoluna gidilemez.
3- Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum Ģeklinde yapılır. Aday
geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde CumhurbaĢkanı seçilmiĢ olur. Oylamada, adayın
geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.
4- Yeni seçilen CumhurbaĢkanı göreve baĢlayıncaya kadar görev süresi dolan
CumhurbaĢkanının görevi devam eder. CumhurbaĢkanlığı makamının ölüm, çekilme veya
baĢka bir sebeple boĢalması hâlinde, yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi
BaĢkanı CumhurbaĢkanlığına vekillik eder ve CumhurbaĢkanına ait yetkileri kullanır.
5- CumhurbaĢkanı seçilenin, varsa partisi ile iliĢiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeliği sona erer.
Bu çerçevede; CumhurbaĢkanı seçiminde; seçilme yeterliliği, aday gösterilme, adayların
görevden ayrılmaları ile seçim sistemi ve uygulanmasına iliĢkin usul ve esasların yukarıda
belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılmasına karar verilmesi gerekmiĢtir.
S O N U Ç:
1- CumhurbaĢkanı seçiminde; seçilme yeterliliği, aday gösterilme, adayların görevden
ayrılmaları ile seçim sistemi ve uygulanmasına iliĢkin usul ve esasların yukarıda belirlenen
ilkeler doğrultusunda yapılmasına,
2- Karar örneğinin;
a) Resmî Gazete‘de yayımlanmasına,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına,
c) Seçime katılma yeterliliği bulunan Siyasi partilerin genel baĢkanlıklarına,
gönderilmesine,
3- Kurulumuz internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanması ve il-ilçe seçim
kurulu baĢkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesi için Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğüne ve Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına gönderilmesine,
8/6/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Zeki YĠĞĠT
[R.G. 12 Haziran 2014 – 29028]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 31, 32 VE 33 ÜNCÜ MADDELERĠNĠN
UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 14/7/1987 tarihli ve 19544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6831 Sayılı
Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Zati ihtiyaca hak sahibi olanların tespiti
Madde 5 – 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddesi kapsamında;
a) Mülki hudutları içinde Devlet ormanı bulunan bir köy nüfusuna kayıtlı ve köyde
devamlı oturan hane reisleri,
b) Orman Kanununun 31 veya 32 nci madde kapsamındaki bir köyde hak sahibi iken,
adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre aynı madde kapsamındaki bir başka köye adres
naklini yaptıran ve bu köyde kesintisiz en az bir yıl oturan ve halen aynı köyde oturmaya
devam eden hane reisleri,
c) Nüfusa kayıtlı olduğu yere bakılmaksızın Orman Kanununun 31 veya 32 nci maddesi
kapsamındaki bir köye adres naklini yaptırıp da aynı köyde kesintisiz en az beş yıl oturan
vatandaşlarımızdan muhtaç olan hane reisleri,
ç) Orman Kanununun 32 nci maddesi kapsamında, sınırları içinde verimli devlet ormanı
bulunan ve nüfusu 2.500 den aşağı olan kasabalardaki muhtaç hane reisleri,
hak sahibidirler.
Birkaç ailenin birlikte oturması halinde yalnız hane sahibi, reşit veya reşit olmayıp da
evli olanlardan yeni bir hane açacak olanlar ile ana babaları ölmüş ve reşit olmayan
çocukların ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere bu çocukları temsil eden vasiler de hane reisi
olarak kabul edilirler.
Bu maddenin (b) ve (c) bentleri kapsamında bulunan hak sahiplerinin köylerde
kesintisiz oturduğu, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfus müdürlüklerinden ve fiilen
oturduğu köy muhtarlığından alınacak belge ile tevsik edilir.
Muhtaçlık ise 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında alınacak belge
ile tevsik edilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
[R.G. 13 Haziran 2014 – 29029]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARLARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 2913
-KARAR2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı
CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu‘nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ
yıl olup, (6271 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi uyarınca, Onbirinci CumhurbaĢkanının
görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin
dolmasından önceki altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 5678
sayılı Kanun‘un 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu‘nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim
tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin
ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiĢtir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 79. maddesindeki düzenlemeyle seçimlerin
baĢlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün
iĢlemleri yapma ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiĢtir.
6271 sayılı Kanun‘un 2. maddesinin;
 birinci fıkrasında; ―CumhurbaĢkanı halk tarafından seçilir.‖,
 beĢinci fıkrasında, "Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Kanun,
22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı
Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı
Anayasa DeğiĢikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile bunların ek ve
değiĢikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.‖,
 altıncı fıkrasında; ―Yüksek Seçim Kurulu, CumhurbaĢkanı seçimlerinin baĢlamasından
bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün iĢlemleri yapmak
ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beĢinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu
Kanun‘da seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna
yetkilidir.‖
hükümleri yer almaktadır.
6271 sayılı Kanun‘un 3. maddesi uyarınca hazırlanan Seçim Takvimine göre;
CumhurbaĢkanı seçiminin baĢlangıç tarihi 29 Haziran 2014 Pazar günü olup, seçim
propagandasının baĢlangıç tarihi aday listelerinin kesinleĢme tarihi olan 11 Temmuz 2014
Cuma gününe rastlamaktadır.
6271 sayılı Kanun‘un 13. maddesinin birinci fıkrası; ―Propaganda dönemi, aday
listesinin kesinleĢtiği gün baĢlar ve oylamaların yapılacağı günden önceki gün saat 18.00‘de
sona erer.‖, dördüncü fıkrası da; ―Propaganda döneminde BaĢbakan, bakanlar ve
milletvekilleri ile ilgili yasaklara iliĢkin hükümler dâhil olmak üzere propagandaya dair diğer
hususlarda 298 sayılı Kanun hükümleri kıyasen uygulanır.‖ hükmünü içermektedir.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun‘un 49
ilâ 66. maddelerinde seçim propagandasının usul ve esasları düzenlenmiĢtir.
Anılan Kanun hükümlerine göre, seçim propaganda döneminin baĢlangıç tarihinden
bitimine kadar uyulması gereken usul ve esaslar hakkında karar verilmesi amacıyla
Kurulumuzun 12/03/2014 tarih ve 725 sayılı kararı ile oluĢturulan Komisyon, yaptığı
çalıĢmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar taslağını Kurulumuza sunmuĢ
olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Anayasa‘nın 102. maddesinin birinci fıkrası ile 6271 sayılı Kanun‘un 3. maddesinin
ikinci fıkrası; ―CumhurbaĢkanı seçimi, CumhurbaĢkanının görev süresinin dolmasından
önceki altmıĢ gün içinde tamamlanır. CumhurbaĢkanı seçim dönemi, CumhurbaĢkanının
görev süresinin dolmasından önceki altmıĢıncı gün, makamın herhangi bir Ģekilde boĢalması
halinde ise boĢalmayı takip eden gün baĢlar.‖ hükümlerini içermekte olup, buna göre,
CumhurbaĢkanı seçiminin birinci oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, birinci oylamada
geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar
günü yapılacaktır.
CumhurbaĢkanı seçiminin baĢlangıç tarihi 29 Haziran 2014 Pazar günü, seçim
propagandası döneminin baĢlangıç tarihi ise aday listesinin kesinleĢtiği 11 Temmuz 2014
Cuma günüdür.
Anayasa‘nın 79. maddesiyle; seçimlerin baĢlamasından bitimine kadar, seçimin düzen
içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün iĢlemleri yapma ve yaptırma seçim süresince ve
seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, Ģikâyet ve itirazları inceleme ve
kesin karara bağlama ... görev ve yetkisi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiĢ, ayrıca 6271 sayılı
Kanun‘un 2. maddesinin altıncı fıkrasında da; ―Yüksek Seçim Kurulu, CumhurbaĢkanı
seçimlerinin baĢlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile
ilgili bütün iĢlemleri yapmak ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beĢinci
fıkrada sayılan kanunlar ile bu Kanunda seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri
gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna yetkilidir.‖ hükmü ile CumhurbaĢkanı seçiminin
Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde yapılacağı belirtilmiĢtir.
Yukarıda değinilen mevzuat hükümlerine göre belirlenen seçimin baĢlangıç tarihi ile
birlikte seçim iĢlemleri ve seçim süreci iĢlemeye baĢladığından, adaylık listelerinin
kesinleĢtiği tarihten oy verme gününe kadar olan bu süreçte ilgililerce uyulması gereken
esaslar ile seçim propaganda serbestliği ile yasaklarının belirlenmesi zorunluluk arz
etmektedir.
298 sayılı Kanun‘un 49. maddesinde; propaganda serbestliği ve süresinin, oy verme
gününden önceki onuncu günün (31 Temmuz 2014 PerĢembe) sabahı baĢlayacağı ve oy
verme gününden önceki günün (9 Ağustos 2014 Cumartesi) saat 18.00‘de sona ereceği
belirtilmiĢ, bu serbestlik ve süreye getirilen sınırlamalar da yine aynı Kanun‘un 49 ilâ 66.
maddeleri arasında düzenlenmiĢtir.
S O N U Ç:
Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde; CumhurbaĢkanı
seçiminde propaganda serbestliği ve süresi ile ilgili uyulması gereken usul ve esaslar
aĢağıdaki Ģekilde düzenlenmiĢtir.
Bu Genelge'de adayın kullanacağı belirtilen tüm yetkiler, aday tarafından bizzat
kullanılabileceği gibi yazılı olarak yetkilendireceği ve Yüksek Seçim Kuruluna veya yetkili il
ya da ilçe seçim kurullarına bildireceği kiĢiler eliyle de kullanılabilir.
Siyasi partiler tarafından, destekledikleri aday lehine bu kararda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde açık veya kapalı yer toplantıları yapılabilir.
I-PROPAGANDA DÖNEMĠNĠN BAġLANGIÇ TARĠHĠNDEN (11 Temmuz 2014)
ĠTĠBAREN;
A) Açık yerlerde propaganda
; (11 Temmuz 2014) - (9 Ağustos 2014)
Ġkinci oylamaya kalması halinde ; (11 Ağustos 2014) - (23 Ağustos 2014)
a) Seçim zamanında, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve
tesisler ile ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden baĢka meydanlarda toplu olarak sözlü
propaganda yapılmasının yasak olduğuna (298/50-1),
b) Ġlçe seçim kurullarınca, gidiĢ-geliĢi bozmayacak ve pazarların kurulmasına engel
olmayacak surette toplantıların genel olarak yapıldığı ve varsa elektrik tesisatı olan yerleri
seçmek suretiyle hangi meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılabileceğinin tespit
edilmesine (298/50-2),
Ġlçe seçim kurulunca, o seçim çevresi içindeki miting alanlarının 26 Temmuz 2014
Cumartesi gününe kadar belirlenerek, seçime katılan adaylara yazılı olarak bildirilmesine ve
adayların, bildirimden itibaren üç gün içinde yararlanmak istedikleri miting alanlarını ve
süresini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna iletmelerinin gerektiğine,
Birden fazla CumhurbaĢkanı adayının sözlü propaganda yapmak için müracaatı üzerine,
ilçe seçim kurullarınca toplantı, meydan, gün, sıra ve saatlerinin 30 Temmuz 2014 ÇarĢamba
gününe kadar ad çekme ile belirlenip, ilgililerine tebliğ edilmesine (298/50-3),
Belirlenen miting alanına aynı gün ve saatlerde sözlü propaganda için birden fazla aday
tarafından baĢvurulması halinde propaganda süresinin en az 2 (iki) saat olarak belirlenmesine,
birbirini takip eden propagandalar arasında en az 2 (iki) saatlik ara bırakılmasına, baĢvuran
adaylar arasında anlaĢma sağlanamadığı takdirde, propaganda sırasının ad çekme suretiyle
tespitine,
Adaylar arasında anlaĢma olması durumunda, propaganda gün ve saatlerinin diğer
aday/adayların muvafakati aranmadan değiĢtirilebileceğine,
c) Oy verme gününden önceki onuncu gün olan 31 Temmuz 2014 PerĢembe günü
sabahından, oy verme gününden önceki 9 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat 18.00‘e,
Ġkinci oylamaya kalması halinde 11 Ağustos 2014 Pazartesi günü sabahından, 23
Ağustos 2014 Cumartesi günü saat 18.00‘e,
kadar olan propaganda serbestliği süresinde denetim ve gözetim yetkisinin ilçe seçim
kurullarında, 31 Temmuz 2014 PerĢembe gününden önceki zamanlarda ise yetkinin mülki
makamlarda olduğuna,
d) Açık yerlerde, güneĢin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneĢin
doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacağına (298/50-4),
e) Yurt dıĢında açık yerlerde sözlü propaganda yapılamayacağına (298/94/A-son).
B) Kapalı yerlerde propaganda ; (11 Temmuz 2014) - (9 Ağustos 2014)
Ġkinci oylamaya kalması halinde ; (11 Ağustos 2014) - (23 Ağustos 2014)
a) Seçime katılan adaylar adına kapalı yer toplantısı yapılabileceğine (298/51-1),
 Kapalı yer toplantısı yapmak isteyen adayların, üç kiĢilik bir heyet kurmak suretiyle en yakın
zabıta amir veya memuruna haber vermeleri gerektiğine,
 Köylerde, muhtara veya vekiline haber verilmesinin yeterli olduğuna (298/51-2),
 Heyetin, toplantının düzenini sağlamak, kanunlara karĢı hareketleri, edep törelerine aykırı
veya suç iĢlemeye kıĢkırtıcı mahiyet taĢıyan söz veya fiilleri önlemekle görevli bulunduğuna
(298/51-3),
 Yukarıdaki düzenlemeye aykırı bir durum baĢ gösterdiğinde, heyetin, bunu önlemeye
çalıĢarak, gerekirse zabıtayı çağırması gerektiğine (298/51-4),
 Heyetin, toplantıda hazır bulunanlardan söz alacak olanları tayin ve tahdit edebileceğine
(298/51-5),
 Bu toplantılarda yapılacak konuĢmaların, 298 sayılı Kanun‘un hoparlörle propaganda
esaslarını düzenleyen 56. maddesi hükmü saklı kalmak üzere, güneĢin batmasını müteakip
ikinci saatin sonuna kadar hoparlörle binanın dıĢındaki açık alanlara da verilebileceğine
(298/51-6, 56-1, 50-son),
 Kapalı yer toplantılarına, toplantıyı idare eden heyetin isteği veya yetkili seçim kurullarının
kararı olmadıkça zabıta amir ve memurlarının, muhtar ve ihtiyar meclislerinin, hiçbir surette
müdahale edemeyeceklerine (298/51-7).
b) Mabetlerde, okullarda, kıĢla, karargâh, ordugâh gibi, askeri bina ve tesislerle askeri
mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde kapalı yer toplantısı yapılamayacağına
(298/51-son).
c) Yurt dıĢında kapalı yerlerde propaganda yapılamayacağına (298/94/A-son).
C)
Seçim büroları
; (11 Temmuz 2014) - (9
Ağustos 2014)
(Ġkinci oylamanın yapılması durumunda)
; (11 Ağustos 2014) - (23 Ağustos
2014)
a) Adaylıkların kesinleĢtiği 11 Temmuz 2014 Cuma gününden itibaren CumhurbaĢkanı
adaylarının, seçim çalıĢmalarını yürütmek üzere yurt içinde seçim büroları açabileceklerine,
 Ġkinci oylamaya kalması durumunda, Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici sonuçların ilân
edileceği 11 Ağustos 2014 Pazartesi gününden itibaren adayların, mevcut seçim bürolarında
faaliyetlerine devam edebileceklerine, ancak, birinci oylamanın kesin sonuçlarının ilân
edileceği 15 Ağustos 2014 Cuma gününden itibaren ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan
adayların dıĢındaki diğer adayların seçim bürolarını kapatmaları gerektiğine,
 Bununla birlikte; Devlet ve diğer kamu tüzel kiĢileri ve bunlara bağlı kuruluĢlara, Devletin ve
diğer kamu tüzel kiĢilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teĢebbüs ve
ortaklıklara, özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmıĢ kamu yararına çalıĢan
derneklere ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıflara, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluĢları ile üretici birlikleri, kooperatif birlikleri, bankalar ve
sendikalara ait bina ve tesislerin seçim bürosu amacıyla kullanılamayacağına (298/51-A-1),
 CumhurbaĢkanı adaylarının yurt dıĢında seçim bürosu açamayacaklarına (298/94/A-son),
 CumhurbaĢkanı adaylarının, seçim bürosunun adresini ve en az bir sorumlusunun kimlik ve
iletiĢim bilgilerini içeren bildirimi propaganda döneminin baĢlangıç tarihi olan 11 Temmuz
2014 Cuma gününden, propaganda serbestliğinin baĢlangıç tarihinden önceki 30 Temmuz
2014 ÇarĢamba günü mesai saati sonuna kadar mahallin en büyük mülki amirine, propaganda
serbestliği süresinin baĢlamasından (31 Temmuz 2014 PerĢembe) sonra ise, ilçe seçim
kuruluna verilmesiyle açılmıĢ sayılacağına, bildirim suretiyle açılan seçim bürolarının
listesinin, mahallin en büyük mülki amirlikleri tarafından ilçe seçim kurullarına gönderilmesi
gerektiğine (298/51-A-2),
 Açılma Ģartlarını taĢımayan seçim bürolarının ilgilisine, bu eksikliklerin tamamlanması için
üç günlük süre verileceğine, bu süreye uyulmaması halinde büroların, Ģartları tamamlanıncaya
kadar mülki amirlerce kapatılacağına (298/51-A-3),
 Propaganda serbestliği döneminde ilçe seçim kurullarına yapılan baĢvurularda eksiklikler
tamamlanmaz ise ilçe seçim kurulunun seçim bürosunun kapatılması yolundaki bildirimi
üzerine bu iĢlemin mülki amirlerce yerine getirilmesine,
b) Diğer seçim faaliyetleri saklı kalmak üzere, seçim bürolarında görüntülü ve sesli
propaganda yapılabileceğine, ancak, seçim bürolarında yapılacak sesli yayınlarda çevresel
gürültü ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulması gerektiğine (298/51-A-4),
c) Seçim bürolarının, saat 09.00'dan 23.00'e kadar halka açık faaliyette
bulunabileceklerine (298/51-A-son),
d) Seçim bürolarındaki ilân ve reklam malzemelerinin 9 Ağustos 2014 (Ġkinci oylamaya
kalması halinde 23 Ağustos 2014) Cumartesi günü saat 18.00‘de kaldırılacağına, seçim
bürolarının faaliyetlerinin de bu tarihte son bulacağına.
D) Basın iletiĢim araçları ve internette propaganda; (11 Temmuz 2014) - (9 Ağustos
2014)
Seçime katılan CumhurbaĢkanı adaylarının, propaganda döneminin baĢlangıç tarihi olan
11 Temmuz 2014 Cuma gününden, 9 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat 18.00‘e kadar;
(Ġkinci oylamaya kalması halinde 11 Ağustos 2014 Pazartesi gününden 23 Ağustos
2014 Cumartesi günü saat 18.00‘e kadar adayların, ancak, Yüksek Seçim Kurulu tarafından
birinci oylamanın kesin sonuçlarının ilân edildiği 15 Ağustos 2014 Cuma gününden itibaren
ise sadece ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan adayların 23 Ağustos 2014 Cumartesi günü
saat 18.00‘e kadar);
a) Yurt içinde yayımlanan yazılı basında ilân ve reklam yoluyla veya internet sitesi
açmak suretiyle sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabileceklerine (298/55-B-1),
Ancak, yurt dıĢında yayımlanan yazılı basında ilân ve reklam yoluyla yazılı ve
görüntülü propaganda yapamayacaklarına (298/94/A-son),
b) VatandaĢların elektronik posta adreslerine, taĢınabilir ya da sabit telefonlarına
görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılmasının yasak
olduğuna (298/55-B-2),
Ancak, siyasi partilerin kendi üyelerine destekledikleri aday ile ilgili olarak sesli,
görüntülü veya yazılı mesajları gönderebileceklerine (298/55-B-2),
c) Oy verme gününden önceki on gün içinde 31 Temmuz 2014 PerĢembe gününden
itibaren 9 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat 18.00‘e kadar;
Ġkinci oylamaya kalması halinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından birinci oylamanın
kesin sonuçlarının ilân edileceği 15 Ağustos 2014 Cuma gününden itibaren 23 Ağustos 2014
Cumartesi günü saat 18.00‘e kadar;
 Yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile
 Kamuoyu araĢtırmaları,
 Anketler,
 Tahminler,
 Bilgi ve iletiĢim telefonları yoluyla mini referandum,
gibi adlarla, adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaĢın oyunu etkileyecek biçimde
yayın ve herhangi bir surette dağıtımının yapılmasının yasak olduğuna,
Bu sürenin dıĢında yurt içinde yapılacak kamuoyu araĢtırmaları, anketler, tahminler ve
mini referandum gibi yayınlarda; tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uyulmasında
zorunluluk bulunduğuna,
Ancak, yurt dıĢında hiçbir Ģekilde kamuoyu araĢtırmaları, anketler, tahminler ve mini
referandum gibi yayınların yapılamayacağına (298/94/A-son),
Tarafsızlıktan kastedilen amacın, tek yönlü ve taraf tutan yayınların yapılmamasını,
seçime katılan adaylar arasında fırsat eĢitliğinin gözetilmesini, yayınların doğru, gerçek olgu
ve esaslara dayandırılmasını sağlamak olduğuna,
Kamuoyu araĢtırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araĢtırmanın hangi kuruluĢ
tarafından yapıldığının, denek sayısının, araĢtırmanın kim tarafından finanse edildiğinin
açıklanması gerektiğine, herhangi bir yayın kuruluĢundan yapılan ve yukarıdaki bilgileri
içermeyen alıntıya dayanılarak yapılan yayının da aynı kapsamda değerlendirileceğine
(298/55-B-3),
Yukarıda açıklanan kurallara aykırılığın tespiti halinde; ilgisi itibariyle konunun
Cumhuriyet baĢsavcılıklarına, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna, Bilgi Teknolojileri ve
ĠletiĢim Kurumuna bildirilmesine.
E) Hoparlörle propaganda;
a) Propaganda döneminin baĢlangıç tarihi olan 11 Temmuz 2014 Cuma gününden,
seçim propagandasının sona erdiği 9 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat 18.00‘e,
Ġkinci oylamaya kalması halinde, Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici sonuçların
ilân edileceği 11 Ağustos 2014 Pazartesi gününden itibaren seçime katılan adayların, ancak
kesin sonuçların ilân edildiği 15 Ağustos 2014 Cuma gününden itibaren ise sadece ikinci
oylamaya katılmaya hak kazanan adayların 23 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat 18.00‘e,
kadar halkın huzur ve rahatını bozmamak koĢuluyla sadece yurt içinde açık yerlerde,
güneĢin batmasını müteakip ikinci saatin sonuna kadar hoparlörle propagandanın serbest
olduğuna (298/56-1, 50/son, 94/A-son),
Buna karĢın; baĢka bir aday adına açık ya da kapalı yer toplantısı yapılan saatlerde, bu
toplantıların yapıldığı yer ve binalardan iĢitilecek ve bu toplantıları rahatsız edecek biçimde
hoparlörle propaganda yapılamayacağına (298/56-1),
b) Ġlçe seçim kurullarının, kendiliğinden veya adayların istekleri üzerine mahallin
özelliklerini göz önünde tutarak hoparlörle yayının, yerini, zamanını, süresini ve diğer
Ģartlarını tespite yetkili olduklarına (298/56-2),
Adayların istemeleri halinde, ilçe seçim kurulunun düzenleyeceği programa göre varsa
belediye hoparlörlerinden bedeli karĢılığında eĢit surette faydalanabileceklerine (298/56-son).
F) Propaganda amaçlı yayın ve malzeme dağıtımı;
Seçime katılan adayların, propaganda döneminin baĢlangıç tarihi olan 11 Temmuz 2014
Cuma gününden, seçim propaganda süresinin son günü olan 9 Ağustos 2014 Cumartesi günü
saat 18.00‘e,
Ġkinci oylamaya kalması halinde, Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici sonuçların
11 Ağustos 2014 Pazartesi günü ilânını müteakip seçime katılan adayların, ancak kesin
sonuçların ilân edildiği 15 Ağustos 2014 Cuma gününden itibaren ise sadece ikinci oylamaya
katılmaya hak kazanan adayların 23 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat 18.00‘e,
kadar kendilerini tanıtıcı nitelikte broĢür, el ilânları, poster, afiĢ veya ses ve görüntü
içeren CD/DVD gibi her türlü yayını sadece yurt içinde dağıtmakta serbest olduklarına,
belirtilen yayın veya malzemeleri dağıtacak kimselerin on sekiz yaĢını doldurmuĢ bulunmaları
gerektiğine (298/57-1 - son),
Ancak; siyasi partiler ve adayların, yukarıda sayılanlar dıĢında herhangi bir hediye ve
eĢantiyon dağıtmalarının, dağıttırmalarının veya bunları üçüncü kiĢiler ya da kurum ve
kuruluĢlar aracılığıyla dağıttırmalarının yasak olduğuna (298/57-1),
Siyasi partilerin ve adayların, halkın huzur ve refahını bozmamak, yaya ve taĢıt trafiğini
engellememek koĢuluyla önceden izin almaksızın sadece yurt içinde stant açabileceklerine, bu
konuda çıkabilecek uyuĢmazlıkların çözümünde ilçe seçim kurullarının yetkili olduğuna,
Propaganda için kullanılan el ilânları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk Bayrağı
ve dini ibarelerin bulundurulamayacağına (298/58-1).
G)
Ġlân ve reklam yerleri
; (11 Temmuz 2014) - (9
Ağustos 2014)
(Ġkinci oylamaya kalması halinde
; 11 Ağustos 2014 - 23 Ağustos 2014)
a) Adayların, seçim bürolarına, propaganda döneminin baĢlangıç tarihi olan 11 Temmuz
2014 Cuma gününden, seçim propaganda süresinin son günü olan 9 Ağustos 2014 Cumartesi
günü saat 18.00‘e,
Ġkinci oylamaya kalması halinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici
sonuçların ilân edileceği 11 Ağustos 2014 Pazartesi gününden itibaren seçime katılan
adayların, birinci oylamanın kesin sonuçlarının ilân edileceği 15 Ağustos 2014 Cuma
gününden itibaren ise sadece ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan adayların seçim
propaganda süresinin son günü olan 23 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat 18.00’e,
kadar afiĢ, poster, pankart ve benzeri malzemelerini asabileceklerine veya
yapıĢtırabileceklerine (298/60-1),
Siyasi partilerin, sayılan malzemeleri genel merkez, il, ilçe ve belde binalarına da
yukarıda belirtilen süreler içinde asmakta ve yapıĢtırmakta serbest olduklarına (298/60-1),
b) Siyasi partiler ve adayların, propaganda döneminin baĢlangıç tarihi olan 11 Temmuz
2014 Cuma gününden, propaganda süresinin son günü olan 9 Ağustos 2014 Cumartesi günü
saat 18.00‘e,
Ġkinci oylamaya kalması halinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici
sonuçların ilân edileceği 11 Ağustos 2014 Pazartesi gününden itibaren seçime katılan
adayların, birinci oylamanın kesin sonuçlarının ilân edileceği 15 Ağustos 2014 Cuma
gününden itibaren ise sadece ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan adayların seçim
propaganda süresinin son günü olan 23 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat 18.00’e,
kadar sadece yurt içinde açık veya kapalı yer toplantıları ile taĢıtlarında; afiĢ, poster,
pankart ve benzeri ilân ve reklam malzemelerini serbestçe kullanabileceklerine (298/60-2),
Miting günü, miting alanı çevresindeki güzergâhlarda, toplantı süresinin bitimine kadar
bu malzemelerin yine serbestçe kullanılabileceğine (298/60-3),
c) Propaganda ilân ve reklam malzemelerinin, yukarıda sayılan yerler dıĢında, ilçe
seçim kurullarınca gösterilecek yerlere, aĢağıda belirtilen usul ve esaslara göre asılabileceğine
ve yapıĢtırılabileceğine (298/60-4),
ca) Seçime katılan adayların;
 26 Temmuz 2014 Cumartesi gününden,
 Ġkinci oylamaya kalması halinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici sonuçların ilân
edileceği 11 Ağustos 2014 Pazartesi gününden,
 Kesin sonuçların ilân edilmesiyle birlikte ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan adayların 15
Ağustos 2014 Cuma gününden,
itibaren kendilerini tanıtıcı poster, ilân, pankart veya afiĢ gibi malzemeleri asmak veya
yapıĢtırmak amacıyla, belediyelerce doğrudan kullanılan ve ilçe seçim kurullarınca belirlenen
sabit ilân ve reklam yerlerinden süresi, sayısı ve ücreti eĢit olmak Ģartıyla
yararlanabileceklerine (298/60-5),
cb) Seçim zamanı dıĢında ücretsiz olarak isteklisine tahsis edilen ilân ve reklam yerleri
için ücret talep edilemeyeceğine, bu yerlerin adaylar arasında eĢit olarak paylaĢtırılacağına
(298/60-5),
cc) Belediyelerin izni ile özel kiĢi ve kuruluĢlar tarafından kurulan veya belediyelere ait
olup da özel kiĢi ve kuruluĢlara kiraya verilen sabit ilân ve reklam yerlerinin, bu kiĢi ya da
kuruluĢlar tarafından propaganda amacıyla kullandırılabilmesi için bu hususta yapılacak
baĢvuru üzerine, söz konusu yerlerin ilçe seçim kurullarınca yukarıda belirtilen kurallara göre
tahsis edilmesi gerektiğine (298/60-6),
cç) Ġlçe seçim kurulunca, o seçim çevresi içindeki ticari amaçlı sabit ilân ve reklam
yerlerinin, 26 Temmuz 2014 Cumartesi gününe kadar belirlenerek, seçime katılan adaylara
yazılı olarak bildirilmesine ve adayların, bildirimden itibaren üç gün içinde yararlanmak
istedikleri ilân ve reklam yerlerini ve süresini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna iletmelerinin
icap ettiğine (298/60-7),
cd) Ġlçe seçim kurulu tarafından, baĢvuruda bulunan adaylar arasında tahsisin aynı
kurallar çerçevesinde yapılmasına (298/60-8),
ce) Aynı ilân ve reklam yerleri için birden fazla adayın talepte bulunması halinde ilçe
seçim kurulunun, ilgilileri aynı anda davet ederek son tercihlerini yazılı olarak bildirmelerini
istemesine, ilgili adaylar arasında, anlaĢma sağlanamaması durumunda, ilân ve reklam
yerlerinin, ad çekme iĢlemi yapılarak eĢit süre, sayı ve ücret karĢılığında tahsis edilmesine, ad
çekme iĢleminin, birden fazla istekte bulunulan her bir ilân ve reklam yeri için propaganda
süresinin tamamının, istekli sayısına bölünmek suretiyle eĢit olarak belirlenmesine (298/60-9),
cf) ġehir dıĢında karayolları kenarında bulunan sabit ilân ve reklam yerlerinin de aynı
yöntemle belirleme ve tahsis etme yetkisinin il seçim kurulunda olduğuna, ancak il seçim
kurulunun bu yetkisini, yetkili ilçe seçim kuruluna devredebileceğine (298/60-10),
cg) Ad çekme iĢleminden sonra ilân ve reklam yerlerinden yararlanmak istemediğini il
veya ilçe seçim kuruluna yazılı olarak bildiren aday için ayrılan yerlerin, baĢvuruda bulunan
diğer adaya tahsis edilebileceğine (298/60-11),
cğ) Bu tahsis iĢlemi yapılırken adaylar arasındaki fırsat eĢitliğinin gözetilmesinin esas
olduğuna,
d) 298 sayılı Kanun‘da yasaklanan yerler dıĢında, kamuya açık alanlara yerleĢtirilmiĢ
görüntülü ilân ve reklam yapmaya uygun sabit dijital reklam panoları vasıtasıyla da görüntülü
propaganda yapılabileceğine,
Ancak, yukarıda belirtilen araçlarla sesli propaganda yapılmasının yasak olduğuna,
Panoların, hangi gün ve saatlerde propagandalar için kullanılacağı seçim kurulları
tarafından belirlendikten sonra bu süre içinde yapılacak propagandaların sıra ve süresi,
yukarıda (G/c) bölümünde belirtilen usule göre tespit edilerek, adaylara tahsisinin yapılmasına
(298/60-12),
e) VatandaĢların sadece yurt içinde;
 26 Temmuz 2014 Cumartesi gününden, itibaren propaganda süresinin bitim günü olan 9
Ağustos 2014 Cumartesi günü saat 18.00‘e,
 Ġkinci oylamaya kalması halinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici sonuçların ilân
edileceği 11 Ağustos 2014 Pazartesi gününden, propaganda süresinin sona erdiği 23 Ağustos
2014 Cumartesi saat 18.00‘e,
kadar, konutlarına, iĢ yerlerine veya taĢıtlarına, adaylara ait bayrak, afiĢ veya poster gibi
tanıtıcı malzemeleri asabileceklerine veya yapıĢtırabileceklerine, bu ilân ve reklâmların her
türlü vergi ve harçtan muaf olduğuna (298/60-13),
Konut veya iĢyeri olarak kullanılmayan binalar ile iskâna açılmamıĢ ya da inĢaat
halindeki yapılara, adaylara ait bayrak, afiĢ veya poster gibi tanıtıcı malzemelerin
asılamayacağına ve yapıĢtırılamayacağına,
Seçim propaganda süresinin son günü olan 9 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat
18.00‘den sonra, ilân ve reklam malzemelerinin siyasi partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde
teĢkilat binaları da dâhil, asılmasının, yapıĢtırılmasının ve teĢhirinin yasak olduğuna (298/6014),
Ġkinci oylamaya kalması halinde propaganda süresinin son günü olan 23 Ağustos 2014
Cumartesi günü saat 18.00‘den sonra ilân ve reklam malzemelerinin asılmasının,
yapıĢtırılmasının ve teĢhirinin yasak olduğuna (298/60-14).
Ğ) Ġlân ve reklam yerleri ile ilgili yasaklar; (11 Temmuz 2014) - (9 Ağustos 2014)
Ġkinci oylamaya kalması halinde; (11 Ağustos 2014) - (23 Ağustos 2014)
a) Propaganda döneminin baĢlangıç tarihi olan 11 Temmuz 2014 Cuma gününden oy
verme gününü,
Ġkinci oylamaya kalması halinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici sonuçların ilân
edileceği 11 Ağustos 2014 Pazartesi gününden itibaren oy verme gününü,
takip eden güne kadar siyasi partiler, adaylar, herhangi bir kurum veya kuruluĢ ya da
vatandaĢlar tarafından, 298 sayılı Kanun‘da belirtilen yerlerin dıĢında, siyasi ilân ve reklam
içeren afiĢ, poster, pankart veya siyasi parti bayrağı gibi malzemelerin asılmasının,
yapıĢtırılmasının veya teĢhirinin yasak olduğuna,
Aksi halde, bu ilân ve reklamların kaldırılacağına, masraflarının da ilgilisinden tahsil
edileceğine,
Belirtilen yasaklarla ilgili iĢlem yapma yetkisinin;
-Propaganda döneminin baĢlangıç tarihi olan 11 Temmuz 2014 Cuma gününden, 25
Temmuz 2014 Cuma günü saat 24.00‘e kadar mülki makamlara,
-Son on beĢ gün içinde (26 Temmuz 2014 - 9 Ağustos 2014) ise ilçe seçim kurullarına
ait olduğuna,
Ancak, ikinci oylamaya kalması halinde, Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici
sonuçların ilân edileceği 11 Ağustos 2014 Pazartesi gününden, propaganda döneminin son
günü olan 23 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat 18.00‘e kadar olan sürede yetkinin ilçe seçim
kurullarına ait olduğuna (298/60-14),
Belediyelerin; bu Genelge‘de belirtilen yetkili mercilerin istemi üzerine bu Genelge
hükümlerine aykırılıkların giderilmesi için gerekli olan araç, gereç ve personeli sağlamakla
yükümlü bulunduğuna (298/61-1),
b) Propaganda döneminin baĢlangıç tarihi olan 11 Temmuz 2014 Cuma gününden, oy
verme gününü,
ikinci oylamaya kalması halinde, Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici sonuçların
ilân edileceği 11 Ağustos 2014 Pazartesi gününden oy verme gününü,
takip eden güne kadar Ģehir içi veya Ģehir dıĢında, toplu taĢıma amacıyla kamu
hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taĢıtlarında yer alan reklam yerleri
ve araçlarında, propaganda içeren her türlü yayın yapılmasının yasak olduğuna (298/60-14),
Toplu taĢıma araçlarına tahsis edilmiĢ üstü kapalı duraklar ile yolcuların inip bindiği
kapalı alanlarda da yukarıda belirtilen kuralın geçerli olduğuna,
Ġlçe seçim kurullarının, yukarıda zikredilen yasaklara uyulmasının temini için
propaganda döneminin baĢlangıç tarihinden, (ikinci oylamaya kalması halinde Yüksek Seçim
Kurulu tarafından geçici sonuçların ilân edileceği tarihten) oy verme gününü takip eden güne
kadar mülki makamlar aracılığıyla gerekli denetimi yapabileceklerine (298/61-2).
H) Matbua dağıtımı; (11 Temmuz 2014) - (9 Ağustos 2014)
Ġkinci oylamaya kalması halinde; (11 Ağustos 2014) - (23 Ağustos 2014)
a) El ilânı mahiyetindeki matbuaları dağıtacak kimselerin seçme yeterliğini haiz
olmaları gerektiğine (298/62-1),
b) Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve
müesseseler, iktisadi devlet teĢekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile
diğer kamu tüzel kiĢiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalıĢanların ilân
dağıtamayacaklarına (298/62-2).
I) Seçim süresince yapılamayacak iĢler;
a) Yurt dıĢında ve gümrük kapılarında her türlü propagandanın yasak olduğuna
(298/94/A-son, 94/E),
b) 298 sayılı Kanun‘un 62. maddesinde sayılanlarla, kamuya yararlı dernekler ve
bunlarda görev almıĢ bulunan memur ve hizmetlilerin seçimlerde de tarafsızlıklarını korumak
zorunda olduklarına (298/63-1),
c) (b) fıkrasında yazılı olanların, seçim süresince; memur ve hizmetlileriyle her türlü
araç, gereç ve imkânlarını adayın emrinde veya herhangi bir propaganda faaliyetinde
çalıĢtırmalarının, kullanmalarının veya kullandırmalarının yasak olduğuna (298/63-2),
d) Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve
müesseseler, iktisadi devlet teĢekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile
diğer kamu tüzel kiĢilikleri, umumi menfaatlere hâdim cemiyetler ve Bankacılık Kanununa
tâbi teĢekküllerin, herhangi bir adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaĢın oyuna tesir
etmek maksadıyla her türlü yayınlarda bulunmalarının yasak olduğuna (298/62-2, 63-3),
e) Yukarıda (I/d) fıkrasında sayılanlar ile kamu yararına çalıĢan dernek ve vakıfların,
seçmenin oyunu etkileyebilecek giriĢimlerde bulunamayacaklarına,
Daha önce basılmıĢ ve yayınlanmıĢ yukarıda belirtilen mahiyetteki her türlü kitap,
broĢür, afiĢ ve bunlara benzer yayınların da aynı kurallara tabi olduğuna (298/63-3, 4).
II- SEÇĠM PROPAGANDA SERBESTLĠĞĠNĠN BAġLANGIÇ TARĠHĠ OLAN 31
TEMMUZ 2014 PERġEMBE GÜNÜNDEN,
ĠKĠNCĠ OYLAMAYA KALMASI HALĠNDE KESĠN SONUÇLARININ ĠLÂN
EDĠLECEĞĠ 15 AĞUSTOS 2014 CUMA GÜNÜNDEN,
ĠTĠBAREN OY VERME GÜNÜNÜ TAKĠP EDEN GÜNE KADAR OLAN SÜRE
ĠÇĠNDE;
A- Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve
müesseseler, iktisadi devlet teĢekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile
diğer kamu tüzel kiĢilikleri, umumi menfaatlere hâdim cemiyetler ve Bankacılık Kanununa
tâbi teĢekküllere ait kaynaklardan yapılan iĢ ve hizmetler dolayısıyla, (açılıĢ ve temel atma
dâhil) törenler tertiplenmesinin, nutuklar söylenmesinin, demeçler verilmesinin ve bunlar
hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulmasının yasak olduğuna (298/64, Ek 6),
B- Yurt içinde yapılacak seçim propaganda gezilerine, BaĢbakan ve bakanlarla,
milletvekillerinin makam otomobilleri ve resmî hizmete tahsis edilen vasıtalarla
katılamayacaklarına, bu maksatla yapılacak gezilerde, protokol icabı olan karĢılama ve
uğurlamalar ile törenlerin yapılamayacağına ve resmî ziyafet verilemeyeceğine (298/65-1),
Bu maddedeki yasaklamanın, aday olması halinde görevde bulunan CumhurbaĢkanı için
de geçerli olduğuna (Anayasa 79),
Yukarıda yazılı süre içinde, BaĢbakan ve bakanlar ile aday olması durumunda görevde
bulunan CumhurbaĢkanının da, seçimle ilgili çalıĢmalarında ve konuĢmalarında 298 sayılı
Kanun hükümleriyle bağlı olduklarına (298/65-2),
BaĢbakan, bakanlar, milletvekilleri ile aday olması durumunda görevde bulunan
CumhurbaĢkanı ve diğer adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere
hiçbir memurun katılamayacağına (298/66, Ek 6).
III- Karar örneğinin;
1- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr
adresinde yayınlanmasına, il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına iç-mail olarak iletilmesine,
2- a) Seçime katılabilme yeterliliğine sahip oldukları tespit ve ilân edilen siyasi parti
genel baĢkanlıklarına,
b) Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına iletilmek üzere Adalet Bakanlığına,
c) Mülki makamlara iletilmek üzere ĠçiĢleri Bakanlığına,
d) DıĢiĢleri Bakanlığına,
gönderilmesine,
3- Resmî Gazete‘de yayımlanmasına,
6/6/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Hakkı MANAV
[R.G. 13 Haziran 2014 – 29029]
—— • ——
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No: 2952
-KARAR2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı
CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu‘nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ
yıl olup, (6271 sayılı Kanun‘un geçici 1. maddesi gereğince, Onbirinci CumhurbaĢkanının
görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin
dolmasından önceki altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 5678 sayılı
Kanun‘un 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu‘nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim
tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yurt içinde ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü,
seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak tespit
edilmiĢtir.
Kurulumuzun 06/06/2014 tarihli, 2014/2910 sayılı Kararı ile kabul edilen Seçim
Takvimi gereğince, CumhurbaĢkanı seçiminde kullanılacak birleĢik oy pusulalarının basımına
15/07/2014 tarihinde baĢlanacaktır.
Söz konusu birleĢik oy pusulalarının Ģekli ile basımı iĢinin usul ve esaslarının
belirlenmesine yönelik Kurulumuzun 12/3/2014 tarih, 2014/725 sayılı kararı ile oluĢturulan
Komisyon çalıĢmalarını tamamlamıĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14/1
ve 78/1. maddeleri, seçimlerde kullanılacak birleĢik oy pusulalarını bastırma ve ilçe seçim
kurullarına ulaĢtırma görev ve yetkisini Yüksek Seçim Kuruluna vermiĢtir.
6271 sayılı Kanun‘un ―Kullanılacak oy pusulasının Ģekli‖ baĢlıklı 15. maddesinde;
"(1) Oylamalarda kullanılacak filigranlı birleĢik oy pusulasında ―CumhurbaĢkanı
Adayları‖ ibaresi ile Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kuraya göre sırası belirlenen
adayların adı ve soyadı yer alır.
(2) Oylamanın referandum Ģeklinde yapılması hâlinde beyaz üzerine ―Evet‖, kahverengi
üzerine ―Hayır‖ ibareleri yazılı, iki ayrı renkten oluĢan birleĢik oy pusulası kullanılır.
(3) Kullanılacak birleĢik oy pusulalarıyla ilgili diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulu
tarafından belirlenir. Yüksek Seçim Kurulu, birleĢik oy pusulalarını kendisi bastırabileceği
gibi gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya da yetkilidir.
Gerekli ödenek Maliye Bakanlığınca karĢılanır."
hükümleri yer almaktadır.
Buna göre Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiĢ olan ve ―Türkiye
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu‖ filigranı bulunan birleĢik oy pusulalarında,
CumhurbaĢkanı adayına ait bilgilerin yer alacağı alanın geniĢliği (4) santimetre olacak Ģekilde
ve aday sütunları arasında (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiĢ bir aralık bırakılır.
CumhurbaĢkanı seçimine katılacak adayların birleĢik oy pusulasındaki sıralaması,
6271 sayılı Kanun'un 15. maddesinin birinci fıkrasına göre Yüksek Seçim Kurulunca
çekilecek kurayla belirlenir. Kurayla belirlenen sıralama; seçimin ikinci oylamaya kalması
hâlinde de geçerlidir.
BirleĢik oy pusulasının en üstüne “CUMHURBAġKANI ADAYLARI” ibaresi 17
punto ile baĢlık olarak büyük harflerle yazılır.
CumhurbaĢkanı adaylarının kendilerine ayrılan sütun içine (3,8x4,6) santimetre
ebadında arka fonu beyaz (arka fonda bayrak, resim, dini sembol vs. olmayan) vesikalık
renkli fotoğraflarının altına nüfus kayıt örneğindeki ad ve soyadları 13 punto ve büyük
harflerle yazılır.
CumhurbaĢkanı seçiminde oylamanın referandum Ģeklinde yapılması hâlinde; 17x7,5
santimetre ebadında bakıĢ vaziyetine göre sol yarısı beyaz, sağ yarısı kahverengi, iki renk
arasında ayırıcı herhangi bir çizgi bulunmayan, sadece baĢ harfleri büyük harf olan beyaz renk
üzerine ―Evet‖, kahverengi renk üzerine ―Hayır‖ ibareleri yazılı, iki ayrı renkten oluĢan, 30
punto siyah renkle yazılı birleĢik oy pusulası kullanılır.
BirleĢik oy pusulaları, yukarıda açıklanan biçimde Yüksek Seçim Kurulunca
bastırılarak; her seçim çevresi için sandık sayısına göre (420)‘lik paketler hâlinde ilçe seçim
kurullarına gönderilir.
Gümrük kapılarında kullanılacak birleĢik oy pusulaları (400)‘lük paketler hâlinde
hazırlanarak, yeteri kadar paket ilgili geçici gümrük kapısı seçim kurullarına, yurt dıĢı
temsilciliklerde kullanılacak birleĢik oy pusulaları ise (720)‘lik paketler hâlinde hazırlanarak,
yeteri kadar paket yurt dıĢı temsilciliklere gönderilir.
BirleĢik oy pusulalarının öngörülemeyen sebeplerle kullanılamaz hâle gelmesi riski
dikkate alınarak ihtiyaten yurt içinde ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarında ve dıĢ temsilciliklerde
kurulan Komisyonlarca gerektiğinde kullanılmak üzere seçmen sayısının %2'si kadar paket ek
olarak gönderilir. Söz konusu bu paketlerdeki oy pusulalarının kullanılıp kullanılmadığı,
kullanılmıĢ ise ne kadarının kullanıldığı düzenlenecek tutanak ile Yüksek Seçim Kurulu
BaĢkanlığına gönderilir.
Bu çerçevede; CumhurbaĢkanı seçiminde kullanılacak oy pusulalarının aĢağıda
belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yaptırılmasına karar verilmelidir.
S O N U Ç:
1) BirleĢik oy pusulası basımı iĢinin 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 3. maddesinin
(e) bendi ile 22. maddesinin (i) bendine göre Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne
yaptırılmasına,
2) CumhurbaĢkanı seçiminde kullanılacak birleĢik oy pusulasının, Yüksek Seçim
Kurulunca özel surette imal ettirilmiĢ olan ve ―Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu‖
filigranı bulunan birleĢik oy pusulalarında, CumhurbaĢkanı adayına ait bilgilerin yer alacağı
alanın geniĢliği (4) santimetre olacak Ģekilde ve aday sütunları arasında (0,75) santimetre ve
iki çizgi ile belirlenmiĢ bir aralık bırakılarak bastırılmasına,
3) BirleĢik oy pusulasının en üstüne “CUMHURBAġKANI ADAYLARI” ibaresi 17
punto ile baĢlık olarak büyük harflerle yazılmasına,
4) CumhurbaĢkanı adaylarının kendilerine ayrılan sütun içine (3,8x4,6) santimetre
ebadında arka fonu beyaz (arka fonda bayrak, resim, dini sembol vs. olmayan) vesikalık
renkli fotoğraflarının altına nüfus kayıt örneğindeki ad ve soyadları 13 punto ve büyük
harflerle yazılmasına,
5) CumhurbaĢkanı seçiminde oylamanın referandum Ģeklinde yapılması hâlinde; 17x7,5
santimetre ebadında bakıĢ vaziyetine göre sol yarısı beyaz, sağ yarısı kahverengi, iki renk
arasında ayırıcı herhangi bir çizgi bulunmayan, sadece baĢ harfleri büyük harf olan beyaz renk
üzerine ―Evet‖, kahverengi renk üzerine ―Hayır‖ ibareleri yazılı, iki ayrı renkten oluĢan, 30
punto siyah renkle yazılı birleĢik oy pusulası bastırılmasına,
6) BirleĢik oy pusulaları, yukarıda açıklanan biçimde Yüksek Seçim Kurulunca
bastırılarak; her seçim çevresi için sandık sayısına göre (420)‘lik paketler hâlinde ilçe seçim
kurullarına gönderilmesine,
7) Gümrük kapılarında kullanılacak birleĢik oy pusulaları (400)‘lük paketler hâlinde
hazırlanarak, yeteri kadar paket ilgili geçici gümrük kapısı seçim kurullarına, yurt dıĢı
temsilciliklere kullanılacak birleĢik oy pusulalarının ise (720)‘lik paketler hâlinde
hazırlanarak, yeteri kadar paketin yurt dıĢı temsilciliklere gönderilmesine,
8) BirleĢik oy pusulalarının öngörülemeyen sebeplerle kullanılamaz hâle gelmesi riski
dikkate alınarak ihtiyaten yurt içinde ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarında ve dıĢ temsilciliklerde
kurulan Komisyonlarca gerektiğinde kullanılmak üzere seçmen sayısının %2'si kadar paket ek
olarak gönderilmesine, söz konusu bu paketlerdeki oy pusulalarının kullanılıp kullanılmadığı,
kullanılmıĢ ise ne kadarının kullanıldığının düzenlenecek tutanak ile Yüksek Seçim Kurulu
BaĢkanlığına bildirilmesine, dıĢ temsilciliklerde kullanılmayan birleĢik oy pusulalarının Yurt
DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığına gönderilmesine,
9) Karar örneğinin;
e) DıĢiĢleri Bakanlığına,
f) Tüm il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak
iletilmesi ve Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet sitesinde yayınlanması için Seçmen
Kütüğü Genel Müdürlüğüne,
g) Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına,
h) Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığına,
i) Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti genel baĢkanlıklarına,
j) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne,
gönderilmesine,
k) Resmî Gazete‘de yayımlanmasına,
11/6/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Hakkı MANAV
[R.G. 13 Haziran 2014 – 29029]
—— • ——
ĠLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠK
2013 yılı gayri safı geliri 257.562,09.-TL. olan ikinci sınıf Manavgat Üçüncü Noterliği
03.08.2014 tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
VE ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına
baĢvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
5094/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Gaziantep
Dokuzuncu Noterliği 01.08.2014 ve Mersin Üçüncü Noterliği 05.08.2014 tarihlerinde yaĢ
tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
Sıra
No
1
2
Noterliğin Adı
Gaziantep Dokuzuncu Noterliği
Mersin Üçüncü Noterliği
2013 Yılı Gayrisafi
Gelirleri
1.383.451,51.-TL.
1.018.304,25.-TL.
5095/1-1
[R.G. 14 Haziran 2014 – 29030]
—— • ——
Download

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI