T.C
DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI
Öğretmenler Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
09/10/2014
Sayı : 1265478.10.130
Konu : 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı
ÖĞRETMENLER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETMENLERİNE
DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı sene sonu öğretmenler kurulu aşağıda yazılı gündem
maddelerini görüşmek üzere 09.10.2014 Perşembe günü saat 15.20’de okulumuz
konferans salonunda yapılacaktır. Öğretmenlerimizin kendileriyle ilgili maddelerdeki
çalışmaları yaparak toplantıya hazırlıklı olarak katılmaları hususunda;
Gereğini rica ederim.
Rasim AYAS
Müdür Başyardımcısı
Gündem:
1. Açış ve yoklama
2. Kurul kâtiplerinin seçilmesi
3. Gündem maddelerinin okunması ve gündeme eklenebilecek maddelerin belirlenmesi
4. Mevzuat
a. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
b. 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu
c. Güncellenen Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği
d. Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
e. Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi
f. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
g. Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
h. Millî Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi
i. 2006/26 No'lu Genelge
j. Millî Eğitim Bakanlığı Acil Durum Ekipleri
k. 61534 Sayılı Bilgi İşlem Grup Başkanlığının Yazısı
l. Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
5. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
Sayfa 1 / 5
6. 2013-2014 Öğretim yılının istatistiksel değerlendirmesinin yapılması ve bir sonraki
öğretim yılında alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
a. Derslerdeki başarı durumu ve alınabilecek tedbirler
b. Sınıfların başarı durumu ve alınabilecek tedbirler
c. Okulun başarı durumu ve alınabilecek tedbirler
d. YGS başarı durumu ve alınabilecek tedbirler
e. Devamsızlık durumu ve alınabilecek tedbirler
f. Disiplin durumu ve alınabilecek tedbirler
7. Ekli listede yer alan kurul, komisyon ve ekiplerin seçilmesi
Kurul ve komisyonlar
a. Zümre Öğretmenler Kurulu
b. Okul Zümre Başkanları Kurulu
c. Sosyal Etkinlikler Kurulu
d. Disiplin Kurulu
e. Onur Kurulu
f. Onur Genel Kurulu
g. Okul Öğrenci Meclisi
h. Kontenjan Belirleme Komisyonu
i. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu
j. Muayene ve Kabul Komisyonu
k. Bakım Onarım ve Ayıklama Komisyonu
l. Okul Gelişim Yönetim Ekibi
m. Kalite Kurulu
n. Kalite Geliştirme Ekibi
o. Şiddeti Önleme Ekibi
p. Yayınlar İnceleme Kurulu
q. Tören Düzenleme Komisyonu
r. Kayıt Zamanı, Kayıt Değerleri ve Değer Tespit Komisyonu
s. Okul Seçim Kurulu
t. Sandık Kurulu
u. Ayıklama ve İmha Komisyonu
v. Söndürme Ekibi
w. Kurtarma Ekibi
x. Koruma Ekibi
y. İlkyardım Ekibi
z. WEB Yayın Ekibi
aa. Stratejik Planlama Üst Kurulu
bb. Stratejik Planlama Ekibi
cc. Okul Başarısını Arttırma Ekibi
dd. Sosyal Etkinlikleri Düzenleme Ekibi
ee. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ekibi
ff. Öğrenci Disiplin Olaylarını ve Madde Bağımlılığını Önleme Ekibi
gg. Fiziki İmkânlarını Geliştirme Ekibi
hh. Denetleme Kurulu
8. Haftalık ders programı esaslarının görüşülmesi OÖKY 12. Md. 1-2/a--b
9. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında genel esasların belirlenmesi OÖKY 43-44-45
a) Ortak sınavlar OÖKY 45. Md. a-b-c-d-e-f-g-ğ 47. Md. 3
b) Ortak ve seçmeli derslerin değerlendirilmesi (12. Sınıf) 27.11.2013 tarihli 3565988
sayılı yazı
Sayfa 2 / 5
c) Sorumluluk sınavları
d) Proje ve performans çalışmaları OÖKY 50. Md. 1-8 (Sınıf öğretmenleri tarafından
hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları okul yönetimine bildirilir.)
e) Sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları OÖKY 48. Md. 1-2-4 (Özürler için
sınav tarihi belirleme)
f) Sınav sonuçlarının duyurulması OÖKY 49. Md. 1-3-4-5
10. E- okul uygulamaları
a. Öğrenci veli iletişim bilgilerinin güncellenmesi
b. Sınav tarihleri
c. Notlar OÖKY 49. Md. 2
d. Karne iş ve işlemleri (Öğretmen görüşü, kitap sayısı, sosyal etkinlikler
tamamladı/tamamlamadı)
e. Öğrenci seçmeli ders dilekçeleri OÖKY Md. 11/1-2-3-4-5
11. Kılık-kıyafetler OÖKY 208 Md. 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Öğrenci Kılık ve
Kıyafetlerine Dair Yönetmelik
a. Personel kılık-kıyafeti ile ilgili mevzuatın okunması K.K ve K. Ç.P. K.K.Y
Md. 5. a-b
b. Veli anket sonuçlarının açıklanması MEB'Bağlı OÖKvKDY Md. 3 1-2 % 60
c. Okul formasının belirlenmesi
d. Öğrenci kılık-kıyafetleri ile ilgili sınırlılıkların açıklanması MEB'Bağlı
OÖKvKDY Md. 4
12. Öğrenci devam-devamsızlıkları
a. Sabah ilk derse geç gelen öğrenciler OÖKY 35. Md. 1-2
b. Gün içi derse geç gelen öğrenciler
c. Derse geç gelen ve devamsızlıkla ilgili velilerin bilgilendirilmesinde sınıf
öğretmenlerinin rolü OOKY 36. Md. 2/a-b
13. Duyurular ile ilgili hususlar
a. Sms'le yapılan duyurular
b. İmza karşılığı yapılan duyurular
c. Panolarda yapılan duyurular
d. Web sitesinden yapılan duyurular
14. Panoların kullanımı
15. Ders defterlerinin yazılması ve yoklama fişlerinin doldurulması OÖKY Md. 86.4/h /
36. Md. 2/a
16. Zaman çizelgesi
a. Yaz saati uygulamasına göre okul zaman çizelgesi
b. Kış saati uygulamasına göre okul zaman çizelgesi
17. Ünitelendirilmiş yıllık planlar OÖKY 86. Md. 4/g
a. Teslim edilme şekli ve teslim tarihi (13 EKİM 2014)
b. Varsa güncellenen ders öğretim programlarının planlara yansıtılması.
c. Öğretim programlarında dikkat edilecek hususlar (Kazanıma yönelik)
d. Atatürkçülük ile ilgili hususların ilgili kazanımlarda işlenmesi TTKB 2488
Sayılı TD. 64 Sayılı Kararı OÖKY 111. Md./c
Sayfa 3 / 5
18. Zümre ile ilgili iş ve işlemler OÖKY 111. Md. 1-2-3/a'dan j'ye -4
a. Zümre başkanlarının açıklanması
b. Zümre toplantı tutanaklarının teslim edilme şekli ve tarihi (13 EKİM 2014)
19. Toplantı tarihlerinin belirlenmesi
a. Okul aile birliği genel kurulu İlgili Yönetmelik 9. Md. (11 Ekim 2014
Saat:10.00)
b. Dönem arası öğretmenler kurulu 11 Şubat 2015 Çarşamba
c. Sınıf/Şube öğretmenler kurulu OÖKY 110. Md. 16 Şubat 2015 Pazartesi
d. Okul zümre başkanları kurulu OÖKY 112. Md. a'dan e'ye 20 Ekim 2014 Cuma
e. I. Dönem genel veli bilgilendirme toplantı toplantısı 15 Kasım 2014 Cumartesi
Saat: 10.00
f. II. Dönem genel veli bilgilendirme toplantı toplantısı 11 Nisan 2015 Cumartesi
Saat: 10.00
20. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Yürütülmesi (AGY)
a. Rehberlik yıllık çerçeve planı ile ilgili bilgi verilmesi
b. Rehberlik kapsamında yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi
c. Öğrencilere yönelik kişilik hizmetleri kapsamında rehber öğretmen, öğretmen
ve idarecilerin yaklaşımlarının belirlenmesi
21. Belirli gün ve haftalar MEB İVOÖSEY Md. 32-30-31
a. Okul içinde kutlanacak belirli gün ve haftaların tespit edilmesi
b. Öğretmenler arası görev dağılımlarının yapılması
c. Genel esasların belirlenmesi
22. Sosyal kulüpler MEB İVOÖSEY Md. 10-11- 12-13
a. Kulüplerin belirlenmesi
b. Kulüp danışman öğretmenlerinin seçilmesi MEB İVOÖSEY Md.15-16
c. Toplum hizmeti çalışmalarının belirlenmesi MEB İVOÖSEY Md.12-13
23. Demokratik Olgunluk Çalışmaları
a. Sınıf başkanı ve yardımcısının seçilmesi OÖKY 32. Md. 1-2-3
b. Kulüp temsilcilerinin seçilmesi MEB İVOÖSEY Md. 18
c. Okul temsilcisinin seçilmesinde görevlendirilecek öğretmenlerin belirlenmesi
Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi
24. Ders dışı eğitim (egzersiz) çalışmaları 2010/49 No'lu Genelge
a. İhtiyaç duyulabilecek egzersiz çalışmalarının tespiti
b. İstekli öğretmenlerin belirlenmesi
25. Öğrenci ödül ve disiplin çalışmaları OÖKY Md. 157-158-160-161-162
a. Ödüllendirilecek öğrencilerde aranacak niteliklerin belirlenmesi
b. Ödüllendirilecek öğrencilerin onur kuruluna bildirilme şekli ve tarihi
c. Disiplin uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve alınabilecek tedbirlerin
belirlenmesi
26. Nöbetler
a. Öğrenci nöbetleri ile ilgili hususlar OÖKY 33. Md.
b. Öğretmen nöbetleri ile ilgili hususlar OÖKY 91. Md.
Sayfa 4 / 5
27. Personel ve öğretmenlerin özlük ile ilgili iş ve işlemlerin açıklanması
a. Ayakta tedavi
b. Rapor
c. İzin
d. Şifre
e. Sınavlar ÖSYM, MEB, AÖF
28. Sosyal etkinlikler
a. Öğrenciler için
b. Öğretmenler için
29. Sağlık ve Güvenlik
a. Kantin
b. Yiyecek içecek
c. Zararlı alışkanlıklar
d. Okul giriş-çıkışları
e. Güvenlik görevlisi
30. 2015-2019 Okul stratejik plan ile ilgili iş ve işlemler
31. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılıyla ilgili genel çalışma takviminin açıklanması
32. Dilek ve temenniler.
33. Kapanış.
Sayfa 5 / 5
Download

2014-2015 Öğretim Yılı Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı