PORESKI SAVJETNIK
-
Godina V
-
Broj 1
Institut računovođa i revizora
Crne Gore
PRVA LICENCIRANA USTANOVA U OBLASTI
RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
OBAVJEŠTAVA
SVE ZAINTERESOVANE DA VRŠI
OBAVLJANJE SLJEDEĆIH USLUGA
- izrada svih vrsta analiza poslovanja
- procjena imovine i obaveza
- usklađivanje kapitala pravnih lica
- izrada bilansa u slučajevima statusnih promjena
- vještačenje u privrednim sporovima
- izrada rezervisanja otpremnina i jubilarnih nagrada
Za Vas - vaš Institut RRCG
2
INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE
analiza poslovanja
procjena imovine i
obaveza
usklađivanje kapitala
pravnih lica
izrada bilansa u slučajevima
statusnih promjena
vještačenje u privrednim sporovima
izrada rezervisanja otpremnina i
jubilarnih nagrada
3
PORESKI SAVJETNIK
-
Godina V
-
Broj 1
SADRŽAJ
Kalendar poreskih obaveza ....................................................................................... 6
Obračun godišnjeg poreza na dohodak fizičkih lica za 2013. godinu ................. 12
Mr Tatjana Boškvić
Obračun poreza i doprinosa na dohodak ostvaren po osnovu obavljanja ........ 33
samostalne djelatnosti
Milan R. Ivanović
Oporezivanje ličnih primanja .................................................................................. 39
Milan R. Ivanović
Dnevnice za službeno putovanje ............................................................................ 45
Ljatifa Deljanin
Najznačajnije novine u novom Opštem kolektivnom ugovoru ............................ 55
dr Vesna Simović Zvicer
Plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za ............................... 64
sveštenike, vjerske službenike, monahe i monahinje u 2014. godini
Jovo Pajović
Pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje prema propisima iz ............. 69
penzijskog i invalidskog osiguranja
Jovo Pajović
4
INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE
SADRŽAJ
Plaćanje posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju ........................... 75
i zapošljavanje lica sa invaliditetom
Visina stope zatezne kamate ................................................................................... 78
Podsjetnik o najčešće korišćenim uplatnim računima ........................................ 80
Prosječne zarade (plate) ......................................................................................... 84
Decembar godišnji prosjek, prvo i drugo polugođe 2013. godine
Februar 2014. godine
Iznos primanja na koja se ne plaća porez na dohodak fiziČkih lica .................... 86
Dnevnice za službeni put u inostranstvo ............................................................... 89
Poreski kalendar ...................................................................................................... 90
Porudžbenica ........................................................................................................... 91
www.irrcg.co.me
5
Download

Poreski savjetnik broj 1 - Institut Računovođa i Revizora Crne Gore