Restrukturiranje kao preduslov za konkurentnost
Studija o restrukturiranju i finansiranju – Srbija 2012.
Beograd, 2. februar 2012.
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
1
O studiji "Restrukturiranje kao preduslov za
konkurentnost"
Predgovor
> U prvoj polovini 2011. godine, kompanija Roland Berger Strategy Consultants je po
sedmi put od 2001. godine sprovela istraživanje o trendovima na području
restrukturiranja, a po prvi put uključena je i posebna studija o Srbiji
> Poslali smo upitnike direktorima i menadžerima širom sveta iz oko 6.000 kompanija
iz različitih grana privrede pri čemu smo ostvarili stopu odgovora od 9,3% (od toga
više od 30 odgovora u Srbiji)
> Cilj istraživanja bilo je saznavanje kako menadžeri vide dugoročnu konkurentnost
svojih kompanija nakon krize i kako planiraju da poboljšaju tu konkurentnost tokom
oporavka, naročito po pitanju finansiranja
> Nakon kratkog pregleda meĎunarodne studije prikazani su detaljni rezultati za
Srbiju u poreĎenju sa Zapadnom Evropom (ZE) i Centralnom i Istočnom Evropom
(CIE)
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
2
Sadržaj
A.
B.
C.
D.
Stranica
Globalno okruţenje 2012. – Najava novog talasa
ekonomske krize
4
Istraţivanje u Srbiji – Kako srpski menadžeri vide svoje
kompanije
12
Ključni rezultati studije – Restrukturiranje je jedini
put ka održivoj konkurentnosti preduzeća
21
Kontakti
26
© 2012 Roland Berger Strategy Consultants
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
3
A.
Globalno okruženje 2012.
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
4
Rezultati su reprezentativni s obzirom da se temelje
na anketiranju kompanija svih veličina i ravnomernoj
zastupljenosti industrija
Veličina ispitanih kompanija, na osnovu prometa [EUR mlrd., %] i prema grani privrede [%]
ZE
CIE1)
Ru/Ukr Kina
Ostalo
< 0,1
20
0,1-0,5
25
0,5-1,0
> 5,0
34
18
1,0-2,5
2,5-5,0
34
14
7
33
25
28
Mediji
9%
IT sektor
4% 2%
Farmacija
& zdravstvo 5%
19
10
6
Prevoz / 6%
logistika
4
16
10
39
15%
GraĎevinarstvo 6%
13
8
Finansijske usluge
38
Roba široke
potrošnje,
elektronska
11%
i tekstilna
industrija
10%
7%
Trgovina /
8%
maloprodaja
Automobilska
industrija
9%
Inženjerstvo i
mašinstvo
Energetika,
komunalne usluge
1) Uključujući menadžere iz Srbije
Izvor: Roland Berger; Studija o restrukturiranju 2011.
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
5
Većina kompanija koje unapreĎuju svoju
konkurentnost to postiže kontinuiranim aktivnostima
na polju restrukturiranja
Zaključci (1/2)
1
Kompanije širom sveta savladavaju krizu jačanjem konkurentnosti.
2
Tokom proteklih nekoliko godina 68% kompanija širom sveta poboljšalo je svoju
3 dugoročnu konkurentnost putem kontinuiranih aktivnosti na polju restrukturiranja.
Velika većina ispitanih kompanija (83%) vidi restrukturiranje kao trajni cilj – regija CIE
4 raspolaže najvećom većinom od 90%.
Odrţivost privrednog rasta i savladavanje krize smatra se ključnim – privredni
oporavak koji se osećao u prvom kvartalu 2011. 71% kompanija ne smatra odrţivim.
Izvor: Roland Berger; Studija o restrukturiranju 2011.
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
6
Ključni faktor uspeha je restrukturiranja je predanost
menadžmenta – Najveća briga za kompanije je deficit
kvalifikovanih kadrova
Zaključci (2/2)
5
Prilikom restrukturiranja predanost menadţmenta naveden je kao ključni faktor
uspeha (69%), a slede ga komunikacija ciljeva / napretka – brza implementacija
mera drastično je izgubila na važnosti i trebalo bi joj ponovno posvetiti pažnju.
6
Treba smanjiti troškove pre svega smanjenjem cena nabavke, odnosno
7 optimizacijom internih operativnih / IT procesa.
Likvidnosne situacije kompanija znatno su povoljnije, ali još uvek su bile kritične u
8 2011. kod 10% kompanija širom sveta.
Moguća ograničenja budućeg rasta očekuju se najvećim delom zbog nedostatka
9 kvalifikovane radne snage (68%).
Po pitanju najvažnijih aktuelnih tema vezanih za restrukturiranje, smanjenje troškova
(81%) i njihova fleksibilizacija (67%) daleko su na vrhu liste.
Izvor: Roland Berger; Studija o restrukturiranju 2011.
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
7
Svet se očigledno nije oporavio od udara krajem
2008. godine – štaviše, deluje da svetskoj privredi
preti novi talas krize
Trenutno privredno okruženje
Prognoze rasta BDP-a za 2012. i 2013. [%]1) ifo globalni indeks poslovne klime2)
Q2/11
Q3/11
2,0 2,2
1,5 1,9
EU-27
Q4/11
Q1/12
1,4
1,2
0,6
+111%
-26%
100
-0,1
Evrozona
1,9 1,8
1,3 1,6
0,3
1,3
0,8
-0,5
2012
2013
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
> Projekcije rasta za 2012. i 2013. više puta su
korigovane
> ifo indeks globalne poslovne klime ukazuje na mogućnost
ostvarivanja tzv. "double dip" scenarija
> Izvesno je da će Evropa stagnirati u 2012.
> Trenutna poslovna situacija se pogoršala, a vlada i
zabrinutost u pogledu razvoja u narednih 6 meseci3).
1) Koncenzus 2) [1. jan. 2005.=100]
3) Vrednost ifo globalnog indeksa poslovnih očekivanja je u Q4 2011. iznosila 72.
Izvor: Eurostat; IMF; EBRD; UniCredit; OECD; ifo; Roland Berger
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
8
Konkurentnost Srbije je oslabila tokom krize, kao što
je slučaj u većem broju privreda CIE
Rang konkurentnosti na osnovu indeksa Svetskog ekonomskog foruma (WEF), 2004-2011.1)
2004.
AUT
SVN
2006.
17
AUT
33
2011.
17
AUT
Promena 2004-2011.
19
CZE
29
CZE
38
41
HUN
39
SVN
33
POL
CZE
40
SVK
37
HUN
SVK
43
HUN
41
SVN
POL
RUS
48
57
BGR
59
POL
48
SVK
65
POL
60
HRV
51
RUS
66
HRV
61
RUS
ROU
63
ROU
BGR
RUS
70
UKR
86
UKR
SRB
89
SRB
62
BGR
74
68
HRV
76
72
ROU
77
78
87
UKR
SRB
82
95
UKR
CZE
AUT
SRB
HUN
ROU
BGR
HRV
SVK
SVN
+19
+4
+4
+2
-2
-6
-9
-14
-15
-15
-22
-24
1) Globalni izveštaj o konkurentnosti postoji u ovoj formi od 2004. godine
Izvor: World Economic Forum (WEF); Roland Berger
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
9
Svi pokazatelji jasno ukazuju na pretnju dodatnog
smanjenja domaće tražnje u 2012. – država i
kompanije bi trebalo hitno da reaguju
Osnovni ekonomski pokazatelji za Srbiju 2008-2012.
Realni rast BDP-a [%]
3,8
1,0
1,7
1,0
-3,5
2008
2009
2010
2011
2008
79,4
82,2
74,3
20,0
23,0
22,5
14,7
17,4
2008
2009
2010
2011
2012
2012
Spoljni dug [% BDP-a]
66,7
SDI2) [% BDP-a]
75,3
5,5
4,7
1) Procena UniCredit grupe
2010
2011
2012
2) Strane direktne investicije
Izvor: IMF WEO; IMF Country report; UniCredit Group; Roland Berger
2008
2009
3) Oko 60% je učlešće Delhaize-a
2010
2,9
2011
> Rast je već usporen,
dodatno usporavanje se
očekuje u 2012.
> Nezaposlenost je
porasla za 50% u
odnosu na 2008.
> Kretanje spoljnog dug
odražava smanjenu
kreditnu sposobnost
4,63)
3,0
2009
Komentari
Stopa nezaposlenosti [%]
2012
> SDI od tek 2,9% BDPa, tj. oko EUR 1 mlrd.
će znatno otežati
oporavak
Procena januar 2012.1)
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
10
Projekcije za 2012. pokazuju da su veliki izazovi pred
srpskom privredom: veliki investitori iz EU biće na
ivici recesije
Perspektive privrednog rasta u Evropi u 2012.1)
4,3
Komentari
3,9 3,8
3,7
3,1
3,6
2,3
1,9
1,8
1,1
0,9
2,0
1,5
1,3
0,5
> Poslednje projekcije rasta
srpske privrede u 2012.
dodatno su korigovane
1,3
0,6
-0,1
0,3
0,3
-0,5
-1,1
Rusija
Q3 2011
Svet
Q4 2011
Srbija
Hrvatska
Bosna i
EU-27
Hercegovina
Evrozona Slovenija
Q1 2012
1) Koncenzus projekcija realne stope rasta BDP-a za 2012. godine; podaci za Svet i Hrvatsku iz Q1 2012 još uvek nisu dostupni
Izvor: IMF; EBRD; Roland Berger
> MMF je smanjio svoju
projekciju rasta svetske
privrede za oko 0,7
procentnih poena
> Neznatan će biti rast
značajnih investitora i
izvoznih tržišta (Austrije,
Nemačke, Italije)
> Ukupno, Evrozona
zabeležiće pad privredne
aktivnosti
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
11
B.
Istraživanje u Srbiji
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
12
Studija je opšte primenljiva zahvaljujući velikom broju
i dobroj razmeri zastupljenih grana privrede, kao i
velikom rasponu veličine kompanija
Učesnici studije u Srbiji prema grani privrede i prema broju zaposlenih [udeo u %]
Kompanije prema grani privrede
Ostalo
25%
31%
Kompanije prema broju zaposlenih
Finansijske usluge
Energetika,
6%
komunalne usluge
6%
13%
Logistika
Roba široke potrošnje,
6%
Inženjerstvo i
6% 6%
elektronika
mašinstvo
i tekstilna industrija
Automobilska Trgovina/
industrija
maloprodaja
Izvor: Roland Berger; Studija o restrukturiranju 2011.
31
19
19
13
13
6
<300
300500
500- 1.000- 5.000- >10.000
1.000 5.000 10.000
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
13
46% ispitanika ne misli da će se privreda oporaviti u
2012. – ni promet ni profitabilnost kod 28%
kompanija neće dostići pretkrizni nivo u 2012.
Napredak oporavka [% odgovora]
8
0 0 0 0 0 4
0 0 4
21 17
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2009.
Kada očekujete da će
se VAŠ PROMET
VRATITI NA
PRETKRIZNI NIVO?
2010.
2011.
29
PRIVREDA
17
2012.
>2012.
Kada očekujete da će
se privreda jasno
OPORAVITI NAKON
KRIZE?
46%
56%
6
0
1)
2009.
2010.
17
2011.
28
28
2012.
>2012.
> 46% kompanija u Srbiji ne očekuje da
će pravi oporavak započeti u 2012.
SOPSTVENA KOMPANIJA
ISPITANIKA
> 28% ispitanika ne veruje da će se
promet njihove kompanije vratiti na
predkrizni nivo pre 2013.
> Kompanije očekuju da će se EBIT
razvijati na sličan način kao i promet.
1) 22% ispitanika nije zabeležilo nikakve negativne trendove u prometu kao posledicu krize
Izvor: Roland Berger; Studija o restrukturiranju 2011.
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
14
47% ispitanika u Srbiji je preduzimalo aktivnosti na
području restrukturiranja – isti je udeo onih koji nisu
videli potrebu za restrukturiranjem
Konkurentnost putem kontinuiranih aktivnosti na području restrukturiranja [% odgovora]
Da li ste mogli da preduzmete mere restrukturiranja kako biste svoju
kompaniju učinili dugoročno konkurentnom?
Nije
primenljivo
SRBIJA
Nije
primenljivo
ZE1)
23%
Ne
10%
Da
47%
47%
Nije
primenljivo
Ne
6%
Ne
1) ZE – Zapadna Evropa
67%
Da
CIE2)
18%
11%
71%
Da
> Rigorozni programi
restrukturiranja sprovedeni tokom
krize omogućili su da 47%
ispitanika u Srbiji poboljša svoju
konkurentnost na odrţiv način,
što je najviši rejting u regiji.
> Čak 47% ispitanika smatra da nije
bilo potrebe za restrukturiranjem
njihovih kompanija u trenutnoj
situaciji.
> U odnosu na CIE, kao i ZE, srpski
menadžeri su značajno manje
preduzimali mere na području
restrukturiranja
2) CIE – Centralna i istočna Evropa
Izvor: Roland Berger; Studija o restrukturiranju 2011.
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
15
Srpske kompanije iz krize su “isplivale” snažnije –
Kriza je čak pomogla 70% kompanija da poboljšaju
svoju konkurentnost
Konkurentnost nakon krize [% odgovora]
70%
U kojoj meri su KRIZA i
RESTRUKTURIRANJE
doprineli poboljšanju
vaše konkurentnosti?
70
39 48
0
14 14
30 33 23
0
5
Znatno
4
3
10 11
2
0 3 5
1
Uopšte ne
59%
Kako biste ocenili
SADAŠNJU
KONKURENTNOST
vaše kompanije?
53 45 53
16
6 14
5
Vrlo visoka
Srbija
CIE
4
29 28 25
3
12 9 6
0 4 1
2
1
Vrlo niska
> Od 47% kompanija koje su
dugoročno poboljšale svoju
konkurentnost putem
restrukturiranja, 70% ih veruje da je
tome kriza zapravo mnogo
doprinela.
> 59% ispitanika u Srbiji veruje da su
njihove kompanije trenutno vrlo
konkurentne, u ZE i CIE rezultati
su slični sa 69% u ZE i 59% u CIE.
ZE
Izvor: Roland Berger; Studija o restrukturiranju 2011.
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
16
89% kompanija vidi restrukturiranje kao trajni cilj –
Predanost menadžmenta je ključni faktor uspeha,
sledi komunikacija ciljeva i napretka
Restrukturiranje kao trajni cilj, faktori [% odgovora]
Smatrate li da je restrukturiranje
povremeni ili trajni cilj?
Glavni faktori uspeha restrukturiranja1)
Predanost
menadžmenta
Povremeni cilj
82
Komunikacija ciljeva /
napretka
11%
76
Intenzivno nadziranje
projekta
65
Brza implementacija
89%
Trajni cilj
53
> Predanost menadţmenta je ključni činilac uspeha, tvrdi 82%
ispitanika, a slede je komunikacija ciljeva i napretka (76%).
> Slični rezultati zabeleženi su meĎu kompanijama ZE i CIE.
1) Moguće je nekoliko odgovora
Izvor: Roland Berger; Studija o restrukturiranju 2011.
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
17
Kompanije smatraju da je optimizacija troškova najvažnija kontinuirana mera restrukturiranja – Strategija je
ispred upravljanja rizicima i fleksibilizacije troškova
Relevantna područja restrukturiranja [% odgovora]1)
Koje kontinuirane mere restrukturiranja su najrelevantnije?
Smanjenje troškova/
poboljšanje učinka
A
79
Razrada strategije/fino
podešavanje poslovnog
modela
58
C
Upravljanje rizicima
59
61
D
Fleksibilizacija
troškova
B
50
Srbija
CIE
35
60
76
78
73
88
85
> Smanjenje troškova (88%) ima
prioritet nad razradom strategije
(76%) i upravljanjem rizicima (59%)
> U poređenju s smanjenjem
troškova i strateškim temama, u
Srbiji kompanije potcenjuju vaţnost
upravljanja rizicima (u pogledu
sirovina i valuta) – ali ipak ga ipak
smatraju važnijim nego njihove
kolege u Zapadnoj Evropi (50%).
> Fleksibilizacija troškova je mnogo
manje prepoznata kao instrument
restrukturiranja u Srbiji (35%) nego
u CIE i ZE.
ZE
1) Moguće je nekoliko odgovora
Izvor: Roland Berger; Studija o restrukturiranju 2011.
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
18
Izvore finansiranja srpske kompanije vide u boljem
upravljanju obrtnim kapitalom, ali i u uzimanju kredita
kod banaka
Važnost opštih i internih izvora finansiranja [% odgovora]1)
INTERNI
IZVORI FINANSIRANJA
OPŠTI IZVORI /
METODE FINANSIRANJA
Interno finansiranje
75 61
Krediti banaka
75 31
Povećanje kapitala
kod novih investitora
38
Povećanje kapitala
kod postojećih invest.
31
24
12
19
Obveznice
Mezanin
16
5
6
Poboljšan sistem
naplate potraživanja
Optimizacija perioda
plaćanja (potraživanja
i dugovanja)
94
71
65
Optimizacija zaliha
Prodaja neoperativne
imovine
53
Iznajmljivanje
nekretnina
41
Faktoring/ABS
35
Prodaja radi
uzimanja u najam
29
> Većina kompanija (75% naspram
61% u svetu) navela je interno
finansiranje kao najvaţnije (38%
vrlo važno), ispred bankarskih
kredita (31% vrlo važno).
> MeĎu vrstama internog finansiranja
upravljanje obrtnim kapitalom
zauzima najistaknutije mesto.
> Ispitanici su gotovo isključili
mezanin (6%) i obveznice (19%)
kao izvore finansiranja.
Upravljanje obrtnim kapitalom
1) Moguće je nekoliko odgovora
2)
xx
Prosek odgovora u globalnoj studiji
Izvor: Roland Berger; Studija o restrukturiranju 2011.
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
19
Prekomerna spremnost menadžmenta na preuzimanje
rizika (63%) i nedostatak kvalifikovanih kadrova (63%)
kompanije predstavljaju najveće prepreke za rast
Moguće prepreke oporavku [% odgovora]1)
63
63
71 68
65
50
39
21
41
44
38 34
31
39
29
Prekomerna Nedostatak
Nedostatak Neadekvatne
Pojačani
spremnost kvalifikovane spremnosti
mogućnosti protekcionizam
menadžmenta/ radne snage menadžmenta/ finansiranja
akcionara na
akcionara
preuzimanje
preuzimanje
rizika
rizika
Srbija
CIE
ZE
1) Moguće je nekoliko odgovora
Izvor: Roland Berger; Studija o restrukturiranju 2011.
> 63% srpskih kompanija vide visoki
do vrlo visoki rizik u tome da bi
prekomerna spremnost menadţmenta na preuzimanje rizika
moglo omesti rast, u ZE i CIE to se
ne smatra velikom preprekom rastu.
> TakoĎe 63% kompanija u Srbiji vide
nedostatak kvalifikovane radne
snage kao izrazito veliku prepreku
za oporavak, slični rezultati
ostvareni su u CIE i ZE.
> Neadekvatne mogućnosti
finansiranja (44%) takoĎe se
smatraju rizikom u Srbiji, u drugim
regijama ne smatraju se tako
važnim.
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
20
C.
Ključni rezultati studije
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
21
Izvedeno je pet ključnih zaključaka za Srbiju
Ključni zaključci studije
1
46% kompanija u Srbiji ne očekuje da će pravi oporavak započeti u 2012.
17% njih očekuje oporavak tek u 2013. godini.
2
Kompanije su iskoristile krizu kao šansu – u njih 70%, situacija je poboljšana,
a 59% menadžera smatra svoju kompaniju izrazito konkurentnom.
3
Vidljiv je nedostatak fokusa na konkretne strukturne mere, jer 89%
kontinuirano sprovodi smanjivanje troškova i to smatra restrukturiranjem.
4
Smanjenje troškova je najvažnija mera restrukturiranja, fleksibilizacija
troškova u Srbiji je potcenjena (35% naspram 60% u CIE)
5
Oslanjanje na finansiranje putem kredita je preveliko (75% naspram 31% u
globalnoj studiji). Veliki je prostor za unapreĎenje upravljanja obrtnim kapitalom.
Izvor: Roland Berger; Studija o restrukturiranju 2011.
NUŢNOST
PROMENE
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
22
Bolja konkurentnost je rezultat aktivnosti na
području restrukturiranja – svest o potrebi za brzom
implementacijom je nedovoljno izražena
Globalni rezultati u odnosu na srpske (1/2)
Globalno
Srbija
> Kompanije širom sveta udaljavaju se od krize
uz povećanu konkurentnost – 64% ocenjuje
svoju trenutnu konkurentnost kao visoku do
vrlo visoku
> 68% kompanija širom sveta poboljšalo je svoju
dugoročnu konkurentnost uz pomoć
kontinuiranih mera restrukturiranja.
> 83% ispitanih kompanija smatra
restrukturiranje trajnim ciljem.
> Prilikom restrukturiranja predanost
menadţmenta je navedena kao ključni činilac
uspeha (69%), a slede je komunikacija ciljeva /
napretka – brza implementacija mera drastično
je izgubila na važnosti.
> U Srbiji 59% menadžera trenutno smatraju
svoju kompaniju vrlo konkurentnom.
Izvor: Roland Berger; Studija o restrukturiranju 2011.
> 47% kompanija u Srbiji uspelo je poboljšati
svoju konkurentnost.
> Sve više menadžera u Srbiji (89%) vidi
restrukturiranje kao trajni cilj.
> Predanost menadţmenta je ključni činilac
uspeha (82%), a slede ga komunikacija
ciljeva/napretka – brza implementacija je manje
važna.
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
23
Slični rezultati ostvaruju se na području
restrukturiranja u Srbiji i globalno – glavne razlike su
u sagledavanju rizika i prepreka rastu
Globalni rezultati u odnosu na srpske (2/2)
Globalno
Srbija
> Najvažnije aktuelne teme vezane za
restrukturiranje su smanjenje troškova (81%) i
njihova fleksibilizacija (67%), daleko ispred
strategije i upravljanja rizikom.
> Rizici promene cena sirovina (69%) i
deviznog kursa (64%) navedeni su kao vrlo
važni – rizici se svode na minimum time što se
prevaljuju na kupce, kao i hedžingom.
> Troškove bi trebalo smanjiti pre svega
smanjenjem cena nabavke, odnosno
optimizacijom internih operativnih/IT procesa.
> Moguća ograničenja budućeg rasta očekuju se
najvećim delom od nedostatka kvalifikovane
radne snage (68%)
> Optimizacija troškova je najvažnije pitanje u
kontinuiranim nastojanjima oko restrukturiranja
– Strategija je važnija od upravljanja rizikom i
od fleksibilizacije troškova.
> Valutni rizici (88%) relevantniji su od cenovnih
rizika sirovina (53%) – Prevaljivanje rizika na
kupce je samo delimično moguće, iz tog
razloga je važno da zažive hedžing instrumenti.
> Fokus na poboljšanje učinka
pojednostavljivanjem operativnih i IT procesa,
kao i smanjivanjem cena nabavke.
> Prekomerna spremnost menadţera na
preuzimanje rizika, kao i nedostatak
kvalifikovanih kadrova predstavljaće prepreke
budućem rastu.
Izvor: Roland Berger; Studija o restrukturiranju 2011.
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
24
Postoje tri glavna pravca delovanja: odreĎivanje
strukturnih mera, osiguranje slobodnog toka novca i
usmerenje na potrebe kupaca
Šta treba učiniti?
1
2
3
Definisati
strukturne mere
> Stavite fokus na strukturne mere  prekinite kontinuirano
restrukturiranje bez fokusa (samo smanjenje troškova)
> Racionalizujte i pojednostavite operativni proces
> Primenite koncept restrukturiranja koji obuhvata strateško, operativno i
finansijsko restrukturiranje
Osigurati
slobodan tok
novca
> Oslobodite u najvećoj mogućoj meri tok novca za operacije i rast
(smanjite nedospela potraživanja, smanjite troškove)
> Usvojite dugoročnu strategiju finansiranja  dobri uslovi, dobar rejting,
jednostavnost, niski rizik i uzajamno poverenje izmeĎu Vas i onih koji
finansiraju Vašu kompaniju
> Koristite alternativne izvore finansiranja1)
Usmeriti fokus na > Diferencirajte svoju ponudu inovativnim uslugama i proizvodima
potrebe kupaca
> Pobrinite se da kupci i njihove potrebe budu centralna tačka Vašeg
1) Npr. prodaja i uzimanje u najam; private equity
Izvor: Roland Berger; Studija o restrukturiranju 2011.
poslovnog modela
> Pokrenite rast i zapošljavanje kroz prodajnu izvrsnost u poslovanju
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
25
D.
Kontakti
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
26
dr Vladimir Preveden
Izvršni partner za
jugoistočnu Evropu
Roland Berger Strategy Consultants GmbH
Freyung 3/2/10
1010 Vienna
Austria
[email protected]
Dejana Dojčinović Drilo
Stariji konsultant
Nikola Jeličić
Konsultant
www.rolandberger.com
Kontakti
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
27
It's character
that
creates
impact!
Studija o restrukturiranju_Srbija_2012_send.pptx
28
Download

Roland Berger studija o restrukturiranju