Fundamentalna analiza (b)
mr Darko Vuković
[email protected]
prijem: sreda, 13.30-14.00
Glavni finansijski izveštaji

Osnovni finansijski izveštaji:
Bilans uspeha
2. Bilans stanja
3. Izveštaj o gotovinskim tokovima
 Bilans uspeha - finansijski izveštaj u kome su prikazani prihodi i
rashodi firme u toku određenog perioda.
1.

4 klase rashoda: troškovi prodatih proizvoda, opšti i administrativni
troškovi (režijski troškovi, troškovi administracije, marketinga..),
troškovi kamata na dug firme, porez na dobit.
Glavni finansijski izveštaji

Bilans uspeha
Glavni finansijski izveštaji



Bilans stanja - računovodstveni izveštaj koji prikazuje
finansijsko stanje (imovinu) firme u određenom trenutku.
Prikazuje aktivu i pasivu firme.
Razlika između aktive i pasive je neto vrednost firme koja se
zove akcionarski kapital, akcijski kapital ili sopstveni kapital.
U aktivi se obično nalazi i „Gudvil“ (goodwill) računovodstvena stavka koja se kreira kada jedna kompanija
kupi drugu, za isnos plaćen povrh knjigovodstvene vrednosti.
Ako ova vrednost padne, smatra se da je „Gudvil“ pogoršan i
pad vrednosti se računa kao rashod.

Glavni finansijski izveštaji
Bilans stanja
Glavni finansijski izveštaji



Izveštaj o gotovinskim tokovima - poznaje samo
transakcije u kojima se razmenjuje gotovina.
Finansijski izveštaj firme koji pokazuje priliv i odliv
novčanih sredstava firme tokom određenog perioda.
Primer: Ako je roba prodata danas, s rokom otplate od 60
dana, u bilansu uspeha stajaće da je ovaj prihod ostvaren u
trenutku prodaje, u bilansu stanja odmah će biti povećano
potraživanje, a izveštaj o gotovinskim tokovima neće priznati
ovu transakciju sve dok se račun neizmiri.
Glavni finansijski izveštaji
Izveštaj o gotovinskim tokovima
Merila profitabilnosti



ROE (return on equty) - prinos na akcijski kapital
Definiše se kao odnos neto profita prema akcijskom
kapitalu.
Meri profitabilnost za uplatioce akcijskog kapitala.
ROA (return on assets) - prinos na aktivu
 Profit pre odbijanja kamate i poreza (EBIT) podeljen
ukupnom aktivom.
Merila profitabilnosti

r
obe kompanije imaju isti
poslovni rizik
Nodett se u potpunosti finansira iz akcijskog kapitala
Somdett se finansira zaduživanjem po kamatnoj stopi od 8%
Finansijski rizik kompanija
se razlikuje:
Somdett ima veći ROE u
normalnoj i dobroj godini, a
manji u lošoj od Nodetta
Merila profitabilnosti

ROE se može predstaviti i sledećim izrazom:
ROE = (1- poreska stopa)[ ROA + (ROA - kamatna stopa) x dug/akcijski kapital ]
Ukoliko nema duga (na primer: kompanija se nije zaduživala, već se finansirala
iz akcijskog kapitala) ili ako je ROA jednaka kamatnoj stopi na dug,
ROE će biti jednak proizvodu ( 1 - poreska stopa )!


Finansijski leveridž povećava rizik prinosa za akcionare: u lošim
godinama, ROE firme Somdett je manji od firme Nodett, a u
normalnim i dobrim je veći.
Zaduženost stvara osetljivost na poslovne cikluse.
Zadatak


Ukoliko je EBIT 10 mil. USD, ukupna aktiva kompanije 200
mil. USD, kamatna stopa za pozajmljeni kapital 4%,
poreska stopa 30%, uz odnos duga prema akcijskom
kapitalu 2 : 3;
Izračunajte koliko iznosi prinos na akcijski kapital?
Rešenje
ROE = (1- poreska stopa)[ ROA + (ROA - kamatna stopa) x dug/akcijski kapital ]
ROA = 10 mil USD / 200 mil USD = 0,05
ROE = (1- 0,3)[ 0,05 + (0,05 - 0,04) x 2 / 3]
ROE = 0,07 [ 0,05 + 0,0066] = 0,04 = 4%
Racio analiza

Raščlanjivanje ROE (Dupontov sistem)

3 x 4 je ROA = EBIT / promet x promet / aktiva =
EBIT/aktiva
Faktor 3 je poznat kao profitna marža ili prinos od prometa.
Profitna marža pokazuje odnos poslovnih profita po jedinici
prometa (EBIT podeljen prometom).


Racio analiza




Faktor 4 poznat je kao obrt ukupne aktive (total asset
turnover - ATO) = odnos prometa prema ukupnoj aktivi
Odražava iskorišćenost aktive firme.
Faktor 1 poznat je kao racio poreskog opterećenja (odnos
neto profita prema neoporezovanom profitu).
Ova vrednost izražava državnu poresku politiku.
Racio analiza
Faktor 2 je poznatiji kao racio kamatnog opterećenja
(interest burden ratio -IB ratio).
 Neoporezovani profiti firme imaju najveću vrednost kada
firma nema troškove kamata.
 IB ratio se izražava kao: neoporezovani profit / EBIT =
(EBIT-troškovi kamata) / EBIT
 Firma koja nema finansijski leveridž ima max vrednost
ovog koeficijenta =1
 Što je stepen leveridža viši, IB racio je niži

Racio analiza

Blizak pokazatelj IB raciu je racio kamatnog pokrića.

Definiše se kao:
kamatno pokriće = EBIT / troškovi kamata


Visok racio kamatnog pokrića ukazuje na malu
verovatnoću stečaja, tj. godišnji profit premašuje kamate.
Pouzdan pokazatelj sposobnosti firme da ispuni obaveze
prema poveriocima i presudno utiče na rejting obveznica
koje izdaje kompanija.
Racio analiza





Faktor 5 je poznatiji kao racio leveridža (predstavlja meru
finansijskog leveridža)
Pokazujr zaduženost firme u odnosu na ukupnu kapitalizaciju
racio leveridža = aktiva / akcijski kapital
Složeni faktor leveridža se dobija kada se pomnože IB racio i
racio leveridža.
U slučaju firme koja ne pozajmljuje kapital, složeni faktor
leveridža ima vrednost 1.
Kada je u pitanju kompanija koja pozajmljuje, može biti veći,
jednak ili manji od 1.
Racio analiza

ROE = poresko opterećenje x kamatno opterećenje x marža x obrt
aktive x leveridž

složeni faktor leveridža = kamatno opterećenje x leveridž

ROE = poresko opterećenje x ROA x složeni faktor leveridža
Racio analiza


Faktori 1, 3 i 4 ne zavise od finansijskog leveridža firme
(racio poreskog opterećenja, marža i obrt ukupne aktive)
Faktori 2 i 5 zavise od finansijskog leveridža
Zadatak

Ukoliko je promet 60 mil. USD, ukupna aktiva kompanije
300 mil. USD, profitna marža 50%, koliko iznosi ROA?
Rešenje

obrt aktive = promet / ukupna aktiva

obrt aktive = 60 mil. / 300 mil = 0,2

ROA = 0,2 x 0,5 = 0,1 = 10%
Pokazatelji likvidnosti

•
•

Tekući racio : tekuća aktiva / tekuća pasiva
Ovaj racio meri sposobnost firme da izmiri svoje tekuće
obaveze likvidacijom tekuće aktive.
Pokazatelj da se izbegne nesolventnost na kratke staze.
Brzi racio :
(gotovina+utržive hartije od vrednosti+potraživanja)
tekuća pasiva


Naziva se i racio testa likvidnosti. Sličan je tekućem raciu, ali je
praktičniji za firme čije se zalihe ne mogu pretvoriti lako u
gotovinu.
Gotovinski racio:
gotovina+utržive hartije od vrednosti / tekuća pasiva
Pokazatelji zasnovani na tržišnoj ceni

Odnos tržišne prema knjigovodstvenoj vrednosti

P/B racio = tržišna cena obične akcije / knjigovodstvena
vrednost akcije

Neki analitičari smatraju da su akcije sa niskim P/B
racijom „sigurnija investicija“.
„Knjigovodstvena vrednost donja tržišna cena“
„Knjigovodsvtena vrednost ne mora biti likvidaciona
vrednost“
Ako su sve karakteristike dveju akcija iste, P/B se često
koristi



Pokazatelji zasnovani na tržišnoj ceni
Odnos cene prema zaradi:
P/E racio = odnos cene akcije prema zaradi po akciji

ROE = Zarada / Knjigovodstvena vrednost
tržišna cena
ROE = ------------------ /
tržišna cena
-------------------
knjigovodstvena vrednost
ROE = P/B racio / P/E racio
E/P = ROE / P/B
zarada
Pokazatelji zasnovani na tržišnoj ceni

Akcije preduzeća sa visokim vrednostima P/E racia su
potencijalno precenjene

Akcije preduzeća sa niskim vrednostima P/E racia su
potencijalno potcenjene
Zadatak
Ukoliko je P/B racio 2%, a E/P 8%, koliko iznosi ROE?
Rešenje
ROE = P/B racio / P/E racio
ROE = 0,02 / 0,08 = 0,25
Odabir repera

Da bismo procenili perfomanse jedne firme, potreban je
reper (benčmark) sa kojim ćemo porediti njene racije.
Dodata ekonomska vrednost






Pristup koji upoređuje računovodstvenu profitabilnost
sa troškom kapitala
Definicija
ROA - K x (Kapital investiran u firmu)
K = Oportunitetni trošak kapitala
Povezuje računovodstvo sa prinosima koje očekuju
investitori
Menadžerima se danas najčešće plate vezuju za dodatu
ekonomsku vrednost.
Analizirati tabelu iz udžbenika str. 445
Problemi u poređenju

Razlike u računovodstvu


Vrednovanje zaliha
Amortizacija
Vrednovanje zaliha : LIFO ; FIFO
Amortizacija
Inflacija i troškovi kamata
Međunarodne računovodstvene
konvencije




Prakse rezervisanja: mnoge zemlje firmama dozvoljavaju
više slobode u izdvajanju rezervi za slučaj nepredviđenih
okolnosti.
Slučaj Daimler Chrysler na Njujorkškoj berzi (370 mil
USD ; - 1 mis USD)
Amortizacija: korišćenje dvostrukih računovod. metoda
Nematerijalna imovina: Da li nematerijalnu imovinu treba
amortizovati ili tretirati kao trošak?
Razlike u računovodstvenim pravilima
Slika 13.3 Korigovani nasuprot
objvaljenog P/E Racija
Kvalitet profita i računovodstvene
prakse
Pokriće za gubitke povezane sa nenaplaćenim kreditima
(nerealno niska rezerva smanjuje kvalitet računovodstvenog
profita)
 Vanredne stavke (pr: skok cena HOV, dešavaju se povremeno)
 Upravljanje rezervama (umanjuje profit - kompanija ponistava
profit svoje pridruznice kao rezervu kako bi ga kasnije
koristila kada ostvari niske profite u svrhu stabilnog rasta)
 Opcije na akcije (problem vrednovanja jer nije
standardizovan)
 Priznavanje prihoda (vremenski period)
 Vanbilansna aktiva i pasiva (uslovne obaveze kao garanta duga)
primer i avio kompanije

Pitanja za diskusiju

Bilans uspeha

Bilans stanja

Izveštaj o gotovinskim tokovima

EBIT

Gudvil

ROE

ROA

Uticaj finansijskog leveridža na prinose?

Ciklična kretanja i složeni faktor leveridža.

Tekući racio, Brzi racio,Gotovinski racio.

P/B racio.

P/E racio.

Dodata ekonomska vrednost (objasniti oportunitetni trošak kapitala)

Problemi u poređenju (Vrednovanje zaliha, Amortizacija, Inflacija i troškovi kamata)

Međunarodne računovodstvene konvencije.

Kvalitet profita i računovodstvene prakse.
Literatura

Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, Osnovi investicija,
šesto izdanje, Data status, Beograd, 2009.

p.p. 429 - 463
Download

Fundamentalna analiza (b)