Katalog
proizvoda
IZOLACIONI MATERIJALI
SISTEM PYROWOOD
PROGRAM PASIVNE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE
ZAŠTITA DRVENIH NOSEĆIH ELEMENATA I KONSTRUKCIONIH SKLOPOVA PO
SRPS ISO 834, zadovoljava F - 30, 60 minuta
„PYROWOOD“
premaz
ugrađuje se kao
transparentan i ne
transparentan sloj
debljine cca 2mm.
SISTEM RIMOTERM
PROGRAM PASIVNE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE
ZAŠTITA ČELIČNIH NOSEĆIH ELEMENATA I KONSTRUKCIONIH
SKLOPOVA PO SRPS U.E7.154
Evropske preporuke o zaštiti čelika ISO tehničkog
komiteta za čelične i aluminijumske konstrukcije
TC167 i Evropske konvencije za čelične konstrukcije ECCS/TC3 i SRPS U.E7.-154 definišu otpornost prema požaru nosećih elemenata i konstrukcionih sklopova izloženih standardnom požaru.
A
B
Princip premazivanja „RIMOTERM“premaza koji zadovoljava vatrootpornost
F-30 minuta
Princip oblaganja „RIMOTERM“
pločama koje zadovoljavaju vatrootpornost
F- 30, 60, 90, 120, 180 minuta
1.
2. 3. 4.
1. Antikorozivna Zaštita - Osnovna
2. „RIMOTERM“ PLOČE
Antikorozivna Zaštita - Osnovna
„RIMOFLEX“ PRAJMER
„RIMOTERM“ Intumescentni PREMAZ
Završni sloj u nijansi po izboru
SISTEM RIMOTERM
PROGRAM PASIVNE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE
OTPORNOST NA POŽAR VENTILACIONIH SISTEMA
PO STANDARDU SRPS EN 1366
A
OTPORNOST
NA POŽAR
VENTILACIONIH
KANALA
( OPŠTI USLOVI )
SRPS EN 1366-1.
Ovaj standard utvrdjuje metode
odredjivanja
otpornosti
na požar ventilacionih kanala -
Slika pre testa
OPŠTI USLOVI
Ispitivanja se odnose na izlaganje
potpuno razvijenom požaru.
Na slikama je prikazan tipski
kanal „Pyroland V.K.“ zadovoljava
vatrootpornost 120 minuta.
Slika posle testa
SISTEM RIMOTERM
PROGRAM PASIVNE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE
OTPORNOST NA POŽAR VENTILACIONIH SISTEMA
PO STANDARDU SRPS EN 1366
B
C
OTPORNOST NA POŽAR
KANALA ZA ODIMLJAVANJE
OTPORNOST NA POŽAR
KANALA ZA ODIMLJAVANJE
( JEDNOSEKTORSKI )
SRPS EN 1366-9.
( VIŠESEKTORSKI )
SRPS EN 1366-8
Ovaj standard utvrđuje metodu
određivanja otpornosti na požar kanala za
odimljavanje koji se koriste za jedan požarni
sektor. Kod ovih primena, sistem za odimljavanje je namenjen da radi u uslovima
nerazvijenog požara (( flešovera )
obično 600 oC). Metoda se primenjuje za
kanale koji su izrađeni od negorivog materijala. Standard se primenjuje na kanale
koji imaju četiri strane ili su okruglog preseka. Ova metoda se primenjuje samo na
horizontalne kanale (kanal tipa C) u jednom požarnom sektoru.
Na slici je prikazan tipski kanal
„PYROLAND K.O.D.“ izrađen od pocinkovanog lima d =1mm,
zadovoljava F-120 minuta.
Slike ventilacionog kanala u Peći na
testiranju
Ovaj standard utvrđuje metode
određivanja otpornosti na požar kanala
za odimljavanje. Primenjuje se samo na
kanale koji prolaze kroz drugi požarni sektor iz koga treba da se vrši odimljavanje
u slučaju požara. Ispitivanje se odnosi na
izlaganje potpuno razvijenom požaru. Ova
metoda se primenjuje samo na požarne
kanale koji su prošli ispitivanje u skladu sa
SRPS EN 1366-1.
NA ZAVRŠENIM ISPITIVANJIMA
POSTIGLI SMO
VATROOTPORNOST 30 MINUTA.
ISPITNA DOKUMENTACIJA JE U
TOKU OBRADE.
Slika pre testa
Slika posle testa
SISTEM RIMOTERM
PROGRAM proTivpoŽarNE zaŠTiTE
PYROLAND Mvv-01 proTivpoŽarNa vraTa
po SrpS U.J1.160 i SrpS iSo 834
A
METaLNa pp
vraTa F-60 minuta
SISTEM PYROVIS
zaŠTiTa prodora
KaBLova ELEKTriČNiH
iNSTaLaCiJa i oSTaLiH
iNSTaLaCiJa Kroz poŽarNi
zid po SrpS U.J1.090 i
SrpS iSo 834
B
drvENa pp
vraTa F-60 minuta
SISTEM RIMOFLEX
PROGRAM SPECIJALNIH MATERIJALA
PROGRAM
HIDROIZOLACIJE
ZAŠTITA PODNIH,
TEMELJNIH,
RAVNIH I KOSIH POVRŠINA OD
PRODORA ATMOSFERSKE,
PROCEDNE,
KAPILARNE VODE,
JEDNAKO ZA POZITIVAN I
NEGATIVAN PRITISAK
DO 7 BARA PO DIN 18195
SISTEM RIMOCOR
PROGRAM
ANTIKOROZIVNE
ZAŠTITE
OSNOVNA-PRAJMERSKA ZAŠTITA
SVIH METALNIH POVRŠINA KOJE SU
IZLOŽENE DEJSTVU
ATMOSFERSKE KOROZIJE
Pyroland d.o.o.
Preduzeće za proizvodnju,
trgovinu i inženjering
d.o.o. Beograd.
Adresa:
Ljermontova 13,
11050 Beograd, Srbija
Tel/fax: +381 (0) 11 34 76 396
gsm: +381 (0) 63 696 212
Email:
[email protected]
web: www.pyroland.rs
Download

Katalog - Pyroland