':;ft?.","Ilif-il;Y*t
ii'. r.t-L!f'&.rlt9-
Radna za
orimliano
'4tt
,6v!
.fll
AD Zobnatica
AD Zobnatica
Badka Topola
Badka Topola
Subotidki put bb
Date: November l"8th 2014
Subotidki put bb
Datu m : 1,8.11..201,4. god i ne
Na osnovu dlanova 515 i 5i.6 Zakona
privrednim dru5tvima, Skup5tina
DRUSTVA
ZA
o
AKCTONARSKOG
POUOPRIVREDNU PROIZVODNJU
ZOBNATICA BAaKA TOPOLA, registrovanog
u
Registru privrednih subjekata pri Agenciji za
privredne registre, matiini broj 08056951 (u
daljem tekstu: ,,Dru5tvo"), na svojoj sednici
odrianoj dana 1.8.LL.2Ot4. godine donela je
sledeiu:
Pursuant to the Article 515 and Article 5L6 of the
Company Law the General Meeting of the
AKCIONARSKO DRUSTVO ZA POUOPRIVREDNU
PROIZVODNJU ZOBNATICA BA.KA TOPOLA,
which is inscribed in the Register of Commercial
of the Business Registers Agency,
company lD 08056951 (hereinafter referred to
as: ,,Company"), on the session held on
November 18th 2014 has rendered the following
Companies
decision:
ODLUKU o prinudnom otkupu svih akcija
preostalih akcionara DruStva
DECISION on
the squeeze out i.e. the purchase
of all remaining shares of other shareholders of
the Company
l.
Odobrava se otkupiocu yugo Elite Agro,
druitvo sa ogranidenom odgovorno5iu BeogradNovi Beograd, sa sediStem u Vladimira popoviia
6, Novi Beograd, Beograd, matiini broj
20995653, prinudni otkup svih akcija, odnosno
lt is hereby approved to the purchaser
Yugo Elite Agro, druStvo sa ogranidenom
9.329 komada preostalih akcija
20995653, the squeeze out i.e. the purchase of
all remaining shares of other shareholders, i.e.
9.329 remaining shares of the shareholders of
akcionara
akcionarskog druStva AKCIONARSKO DRUSTVO
ZA POUOPRIVREDNU PROIZVODNJU ZOBNATICA
KA TOPOLA, registrovanog u Registru
privrednih subjekata pri Agenciji za privredne
registre, matiini broj 08056951 (u daljem tekstu:
BAe
,, D
ruStvo ").
l.
odgovornoiiu Beograd-Novi Beograd, with
registered seat at 6 Vladimira Popoviia Street,
Novi Beograd, Beograd, company lD number
the joint-stock company
AKCTONARSKO
DRUSTVO ZA POUOPRIVREDNU PROIZVODNJU
ZOBNATICA BACKA TOPOLA, registered in the
Companies Register within the Business Registers
Agency, company
id number
08056951
(hereinafter referred to as: ,,the Company").
ll.
Saglasno dlanu 523. Zakona o privrednim
dru5tvima (,,Sluibeni glasnik RS", br.36/2011 i
991201,1, 83/2014), prinudni otkup svih akcija
ll.
ln accordance with the Article 523. of the
Company Law (,,Official Gazette of the RS", no.
36l2o7t and 99/201L,831201.4), the squeeze out
preostalih akcionara Dru5tva se ima sprovesti po the purchase of all remaining shares of other
uslovima iz ponude za preuzimanje akcija, koju je shareholders shall be conducted in line with the
Komisija za hartije od vrednosti odobrila svojim conditions from the take-over bid, which was
reSenjem br. a/O-32-3tZ4l3-I4 od 23.09.20L4. approved by the Securities Commission by the
godine.
Decree no.
lll.
lll.
Saglasno stavu ll ove Odluke prinudni
otkup svih akcija preostalih akcionara ie se vriiti
po ceni za jednu akciju od L.635,27 dinara, u
ukupnoj vrednosti od 15.255.433,83 dinara.
4/
O-32-3L24 / 3-1,4
Pursuant
from 23.09.2014.
to the paragraph il of
this
Decision the squeeze out i.e. the purchase of all
remaining shares of other shareholders shall be
carried out
at the price in the amount
of
1.635,27
RSD
for one share, in the total amount
of 15.255.433,83
IV
Ovu odluku u skladu sa dlanom 519.
Zakona o privrednim druitvima registrovati u
skladu sa Zakonom o registraciji kod nadleZnog
Registra,iistuupr opisanom roku dostaviti
Centralnom registru.
V.
Ova Odluka
stupa
lV.
ln accordance with the Article 519. of the
Company Law and the Law on the registration
within the competent Register, this Decision is to
be submitted in the prescribed deadline to the
Central Registry.
na snagu danom I V.
This Decision shall enter into force as of
the date of its rendering.
njenog donoSenja.
Obrazloienje
e
RSD.
lanom 515. stav 1.. Zakona
Rationale
o
privrednim
The Article 515. of the Company Law stipulates
drultvima je propisano da se na predlog that the decision on the squeeze out i.e. the
akcionara koji ima akcije koje predstavljaju purchase of all remaining shares of other
najmanje 90% osnovnog kapitala druitva i koji shareholders is being rendered on the proposal
ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji of the shareholder who owns shares which
poseduju obidne akcije, donosi odluku o represent at least 90% of the initial capital of the
prinudnom otkupu svih akcija preostalih company and who possesses at least 90% of
akcionara druitva uz isplatu cene koja se votes of all shareholders who own ordinary
odredjuje shodno primenom odredaba shares, by paying the price determined in line
pomenutog zakona o isplati nesaglasnih with the mentioned law on payments for the
a
kciona ra.
Dana 17.10.2014. godine, akcionar yugo Elite
Agro druitvo sa ogranidenom odgovornoiiu
Beograd-Novi Beograd, sa sedi5tem u Vladimira
Popoviia 6, je dostavio pisani predlog za prinudni
otkup svih akcija preostalih akcionara druitva i uz
isti priloiio izveitaj o preuzimanju akcija koji je
objavljen dana 17.10.20L4, a kojim dokazuje da
je ispunio uslov iz elana 5i.5. stav 1. Zakona o
privrednim dru5tvima, koji mu daje za pravo da
podnese predlog da skup5tina stavi na dnevni red
donoSenje odluke o prinudnom otkupu svih
akcija preostalih akcionara druitva.
lanom 523. Zakona o privrednim drultvima,
utvrden je izuzetak u pogledu cene akcija u
sludaju ponude za preuzimanje, koji utvrduje da
izuzetno od dlana 515. i 5i.6. Zakona o
privrednim dru5tvima, otkupilac koji je putem
ponude za preuzimanje ispunio uslov iz dlana
515. stav 1. Zakona o privrednim druStvima, ima
pravo da u roku od 3 meseca od dana isteka
shares of the opposing shareholders.
On October 17th 2014, shareholder yugo Elite
Agro, dru5tvo sa ograniienom odgovornoS6u
Beograd-Novi Beograd, with registered seat at 6
Vladimira Popoviia Street, has submitted the
written proposal for the squeeze out i.e. the
purchase of all remaining shares of other
shareholders with the report on take-over of
shares which was published on October 17th and
which represents the proof that the condition
from the Article 515. paragraph 1 of the
Company Law is fulfill, and which entitles him to
submit the proposal to the General Meeting to
include in its agenda the rendering of the
Decision on the squeeze out i.e. the purchase of
all remaining shares of other shareholders of the
Company.
e
Pursuant to the Article 523. of the Company Law
an exception regarding the price of the shares in
the case of the take-over bid is prescribed, which
exception prescribes that, notwithstanding the
Articles 515. and 516. of the Company Law, the
purchaser who has fulfilled the condition from
the Article 515. Par
L of the Comoanv Law
ponude za preuzimanje, sprovede prinudni otkup
akcija po uslovima iz ponude, te samim tim i po
ceni datoj u ponudi za preuziman.ie.
Saglasno navedenim
by the take-over bid, has the right to, within the
period of 3 months, conduct the squeeze out i.e.
the purchase of all remaining shares of other
shareholders in line with the conditions from the
bid, and hence at the prices given in the takeover bid.
dlanovima Zakona
o
privrednim druitvima, doneta je odluka kao
u
izreci.
ln line with the
mentioned articles of the
Company Law, the Decision is rendered as it is
stated above.
SkupStina AD ZOBNATTCA
General Meeting of AD ZOBNATTCA
ff,out.r
Aleksandar Hadiii
Predsednik SkupStine
w
il^- /'1.
Aleksandar HadZii
Chairman of the General Meeting
Download

Odluka o prinudnom otkupu akcija