CRTEŽ
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ATELJE DADO
iz fonda Narodnog muzeja Crne Gore
Crtež je najbrži i najiskreniji put od ideje do likovnog djela.
Definišući crtež kao osnov svih plastičnih umjetnosti, a njegov primarni strukturalni elemenat – liniju izvorom snažnih energetskih, ekspresivnih, mentalnih, misaonih, osjetilnih i emotivnih
vrijednosti, govorimo o fenomenu likovne discipline koja traje i opstaje milenijumima.
Misao Leonarda da Vinčija: „u početku bješe linija“ podsjeća nas da je prva čovjekova likovna kreacija bio crtež – smisleno oblikovan urezima na kostima, kamenu, pećinskim zidovima,
kasnije na egipatskim i grčkim frizovima, pergamentu i papiru. Njegov razvoj možemo pratiti
od najranijih optičko – organskih, naturalističkih crteža koji pripadaju mimezisu do onih koji
se izražavaju putem simboličnih i apstraktnih znakova / od klasičnog crteža na papiru do
njegovih prostornih dimenzija, grafizma na slikama, na fotografijama, instalacijama, objektima,
kompjuterskim i konceptualnim radovima. Pored estetske dimenzije crtež ima i utilitarnu
ulogu (arhitektonski i modni crtež). Dakle, on je čvrsto, kao osnova, utkan u beskrajnu mrežu
umjetničkog stvaralaštva od praistorije do danas.
Magija nastanka crteža od tačke kao osnovne ćelije oblika, preko kinetičkog toka linije
koji prati stvaralačku misao, do njenog transponovanja u forme koje izražavaju unutrašnje
istine, bila je izazov i sredstvo kojim su umjetnici vjekovima potvrđivali stvaralačke moći, svoj
izuzetan métier.
Na Bodlerovu konstataciju da su majstori crteža „po prirodi filozofi i apstraktisti“ nadovezuje se Danijel M. Mendelovič (Drawing - Umjetnički elementi) koji liniju tumači sa mnogih
aspekata od fizičkih svojstava do njenih filozofskih, psiholoških, metafizičkih, simboličkih
značenja.
Navedeni aksiomi uvode nas u izložbu crteža kojom Atelje DADO prezentuje i otkriva
javnosti umjetnička djela iz bogate riznice Umjetničkog muzeja. Na izložbi su predstavljeni
crteži nastali na prostorima bivše Jugoslavije u periodu od kraja XIX vijeka do sedamdesetih
godina XX vijeka. Crtež kao samostalna i samosvojna likovna disciplina, ili kao predložak –
skica diskretno je pratio promjene koje su se dešavale na tadašnjoj jugoslovenskoj likovnoj
sceni. U realizaciji radova umjetnici su koristili klasične elemente plastično – pikturalnog
vokabulara: liniju, mrlju, znak, kontraste bijelog i crnog. Pored radova realizovanih perom,
kredom ili olovkom - tuš, ugljen, pastel, olovka, olovka u boji izdvaja se crtež kistom – ulje
na platnu (Anastas Bocarić, „Skica za ženski portret“). Izloženi radovi apriorno nam otkrivaju
osjetljiv odnos između dva likovna medija - slike i crteža, između linearizma i tonskog sfumata,
čvrstih i rasplinutih obrisa, pikturalnog i taktilnog. Karakterišu ih različiti načini izvođenja,
tehnike i tematski sadržaji – portreti, pejzaži, figuralne kompozicije, fantastični oblici i stilske
osobenosti.
S obzirom na to da su na izložbi prezentovani umjetnici kojima je crtež bio imanentan dio
njihove likovne orjentacije, i onih kojima je služio kao pomoćno sredstvo u realizaciji slikarskih
ili vajarskih djela, bilo bi uputno da se likovno obrade kao samostalna djela ili kao dio opusa
pojedinih stvaralaca. Međutim, zbog sažetosti ovog diskursa pokušaću da ih predstavim u
svijetlu njihovih stilsko-poetskih osobenosti.
Korektno crtačko umijeće realističkog, akademskog usmjerenja karakteriše crteže Mila
Vrbice (1896), figuralne kompozicije Paje Jovanovića, Ilije Šobajića i Ivana Meštrovića.
Impresionistički likovni izraz nastao rasipanjem forme i primjenom suptilnih svjetlosnih
efekata javlja se na crtežima Pera Počeka i Ljube Ivanovića, pejzažima Emanuela Vidovića
(pastel na papiru), Luke Stankovića, Petra Martinovića i Nika Đurovića.
Crteži Vladimira Becića, Anastasa Bocarića i Nikole Gvozdenovića urađeni su ekspresivnim
potezima, u formi krokija.
Poetika čiste, senzibilne linije minimalističke jednostavnosti preovladava na crtežima
Miroslava Kraljevića, Piva Karamatijevića, Nikole Martinoskog, Miloša Vuškovića i Dragana
Lubarde.
Nadrealne predstave nalazimo u fantazmagorijama Jova Ivanovića, Božidara Đurića.
Virtuozni crtež originalnih likovnih poetika karakteriše jedinstvena djela Miodraga Dada
Đurića i Dimitrija Popovića.
Ovaj opšti panoramski pregled vodi nas kroz postavku izložbe sa porukom da će čovjek
uvijek crtati, bio on umjetnik koji stvara djela visokih esteskih i kreativnih vrijednosti ili čovjek
koji svakodnevno „crta“ – pokretima, mislima, osjećanjima.
Ljiljana Zeković
Ilija Šobajić (Danilovgrad, 1876- Beograd,1953.), grafičar | graphic artist
Onogošt, 1938. olovka | pencil, 33 x 49,5 cm
Drawing is the fastest and the most sincere way from an idea to a work of art.
Defining drawing as the basis of all plastic arts, and its primary structural element – line,
as the source of strong energy, expressive, mental, thought, sensual and emotive values, we
speak of the phenomenon of an art discipline which has been practised and has survived
from time immemorial.
Leonardo da Vinci’s thought that there was a line in the beginning reminds us that man’s
first visual art creation was a drawing – purposefully shaped by incisions on bones, stone, cave
walls and later on the Egyptian and Greek friezes, parchment and paper. Its development can
be traced from the earliest organic, naturalistic drawings belonging to mimesis to the ones
expressed in symbolic and abstract signs / from the classical drawing on paper to its spatial
dimensions, graphism in paintings, photos, installations, objects, computer and conceptual
works. Apart from its aesthetic dimension, drawing has a utilitarian role, too (architectural
and fashion drawings). In brief, drawing has been entwined into the infinite web of artistic
creation from prehistory to the present day.
The magic of creation of a drawing from a dot as the basic cell of form, through the kinetic
line following the creative thought, to its transposition into the forms which express inner
thoughts – has been a challenge and a means with which for centuries artists have been
confirming their creative powers, their exceptional métier.
Danijel M. Mendelovič (Drawing – Artistic Elements) draws on Baudelaire’s statement
that the masters of drawing are “philosophers and abstractionists by nature”, interpreting
the line from various aspects from its physical properties to its philosophical, psychological,
metaphysical and symbolic meanings.
These axioms guide us to the exhibition of drawings with which the Dado Atelier
reveals to the public works of art from the rich holdings of the Art Museum. The exhibition
encompasses drawings created in former Yugoslav territory in the period from the end of the
19th century to the 1970s. As an independent art discipline, or as a sketch, drawing discretely
followed the changes taking place in the Yugoslav art scene of the day. In their works, artists
employed classical elements of the plastic – pictorial vocabulary: line, blot, sign, black and
white contrasts. In addition to the works created with a pen, chalk or pencil – Indian ink,
charcoal, pastel, pencil, coloured pencil, drawing with a brush sticks out – oil on canvas
(Anastas Bocarić, “Sketch for a Portrait of a Woman”). The works on display reveal a delicate
relationship between two art forms – painting and drawing, between linearism and sfumato,
solid and fuzzy outlines, the pictorial and the tactile. They are characterized by different
manners of creation, techniques and themes – portraits, landscapes, figural compositions,
fantastic forms and stylistic features.
Given that the exhibition presents artists who engaged in drawing as a separate part of
their artistic creation, as well as those who used it as an auxiliary means in the creation of
paintings or sculptures, it would be good to describe them as individual works or as part of
the oeuvre of individual artists. However, due to the concise nature of this discourse, I will try
to present them in the light of their stylistic and poetic peculiarities.
Correct drawing skill of the realistic, academic orientation is typical of drawings by Milo
Vrbica (1896), and figural compositions by Paja Jovanović, Ilija Šobajić and Ivan Meštrović.
Impressionistic art expression created through the dilution of the form and the application
of subtle light effects is found in the drawings by Pero Poček and Ljubo Ivanović, as well as
landscapes by Emanuel Vidović (pastel on paper), Luka Stanković, Petar Martinović and Niko
Đurović.
Drawings by Vladimir Becić, Anastas Bocarić and Nikola Gvozdenović are created with
expressive strokes, in the form of a sketch.
A clean, sensitive, minimalistically simple line is what dominates the drawings by Miroslav
Kraljević, Pivo Karamatijević, Nikola Martinoski, Miloš Vušković and Dragan Lubarda.
Surreal representations are found in the phantasmagorias of Jovo Ivanović, Božidar Đurić.
Virtuoso drawing of original art poetics is typical of the unique works by Miodrag Dado
Đurić and Dimitrije Popović.
This panoramic overview guides us through the exhibits on display with the message that
man will always draw, whether he is an artist creating works of high aesthetic and creative
values or a person who ‘draws’ on a daily basis – with his movements, thoughts or feelings.
Ljiljana Zeković
Ljubomir Ljuba Ivanović (Beograd, 1882-1945.), slikar, grafičar | painter, graphic artist
Šibenik, 1929/30. olovka | pencil, 23 x 33 cm
Prvoslav Pivo Karamatijević (Nova Varoš, 1902- Rijeka,1962.) slikar, grafičar | painter, graphic artist
Partizani u šumi, 1949. tuš | ink, 23 x 40 cm
Petar Lubarda (Ljubotinj, 1907- Beograd, 1974.), slikar | painter
Glava radnika, 1946. ugljen | A Head of a Worker, coal, 40 x 28 cm
Miloš Vušković (Cetinje, 1900-1975.), slikar i karikaturista | painter and charicaturist
Portret, 1935. olovka | Portrait, pencil, 70 x 55 cm
Dimitrije Popović (1951. Cetinje), slikar | painter
Blagorodna djevica, 1974. olovka u boji | Noble Virgin, coloured pencil, 50 x 65 cm
Paja Jovanović (Vršac, 1859 - Beč, 1957.), slikar | painter
Akt žene, olovka | Nude Woman, pencil, 40 x 23 cm
Petar Martinović (1932. Cetinje), grafičar | graphic artist
Predio, 1955. olovka u boji | Landscape, coloured pencil, 23 x 33 cm
Naslovna strana | Cover: Pero Poček, (Cetinje, 1878- Rocca di Papa, 1963.), slikar | painter
Portret starca, ugalj | Portrait of Old Man, coal, 54 x 38,5 cm
Izdavač: Narodni muzej Crne Gore | Za izdavača: Pavle Pejović | Tekst: Ljiljana Zeković
| Prevod: Olivera Kusovac | Fotografija: Lazar Pejović | Dizajn: Branka Vujović | Štampa: DPC | Tiraž: 300
Cetinje, novembar 2012.
Download

CRTEŽ iz fonda Narodnog muzeja Crne Gore