Naziv
J. S. BAH - DOBRO TEMPEROVANI KLAVIR 1.SVESKA - 1.DEO
DUŠAN BUSANČIĆ – HORNA
M. VASILJEVIĆ - JEDNOGLASNI MELODIJSKI DIKTATI
VASILJEVIĆ, PANTOVIĆ, SEKULIĆ - ZBIRKA PRIMERA
ZA SOLFEĐO
VESELINOVIĆ-HOFMAN - MUSICAL FOLKLORE AS A VEHICLE?
VESELINOVIĆ-HOFAN - STANA DJURIĆ KLAJN I SRPSKA
MUZIKOLOGIJA (TEMATSKI ZBORNIK)
ALEKSANDAR VUJIĆ - UVOD U SVIRANJE PARTITURA
IVANA VUKSANOVIĆ - ASPEKTI I PREZNAČENJA ELEMENATA
TRIVIJALNIH ŽANROVA U SRPSKOJ MUZICI XX VEKA
ANTE GRGIN - ETIDE ZA KLARINET
DEJAN DESPIĆ - UVOD U SAVREMENO KOMPONOVANJE
M. ŽIVKOVIĆ - BAHOVA ČETVOROGLASNA HARMONIZACIJA
KORALA
M. ŽIVKOVIĆ - METODIKA TEORIJSKE NASTAVE
ŽIVKOVIĆ, STEFANOVIĆ, ZATKALIK - MUZIČKA TEORIJA I
ANALIZA 2002.
ŽIVKOVIĆ, STEFANOVIĆ, ZATKLIK – MUZIČKA TEORIJA I
ANALIZA 2003.
ŽIVKOVIĆ, STEFANOVIĆ, ZATKLIK – MUZIČKA TEORIJA I
ANALIZA 2004.
ŽIVKOVIĆ, STEFANOVIĆ, ZATKLIK – MUZIČKA TEORIJA I
ANALIZA 2005.
ŽIVKOVIĆ, STEFANOVIĆ, ZATKLIK – MUZIČKA TEORIJA I
ANALIZA 2006.
ŽIVKOVIĆ, STEFANOVIĆ, ZATKLIK – MUZIČKA TEORIJA I
ANALIZA 2007.
M. ZAKIĆ - OBREDNE PESME ZIMSKOG POLUGOĐA
M. ZATKALIK - REČENICA U TONALNOJ INSTRUMENTALNOJ
MUZICI
IVANA ILIĆ - FATALNA ZENA
D. JOVANOVIĆ - PRAKTIKUM IZ HARMONIJA (DIJATONIKA I
ALTERACIJA)
D. JOVANOVIĆ - PRAKTIKUM IZ HARMONIJE II (MODULACIJE)
JEREMIĆ, MOLNAR - SVESNI I NESVESNI POKRETAČI
STVARALAŠTVA M. MUSORGSKOG (EDIP I LIBIJAC)
JEREMIĆ, MOLNAR - SVESNI I NESVESNI POKRETAČI
STVARALAŠTVA M. MUSORGSKOG (BORIS GODUNOV)
MOLNAR, STAMATOVIĆ - MUZIKOLOŠKE I ETNOMUZIKOLOŠKE
REFLEKSIJE
KARAN, DABIĆ - TEMBROVSKA ODREĐENOST AUDITIVNOG
OPAŽANJA
KARAN, MARINKOVIĆ - SOLFEDJO I
KARAN, MARINKOVIĆ - SOLFEDJO II
KATEDRA ZA SOLFEĐO - SPOMENICA 25GOD. KATEDRE
ZA SOLFEĐO
KRŠIĆ, NIKOLAJEVIĆ - KLAVIRSKI DUO
VESNA KRŠIĆ - KLAVIR G. F. HENDL
KRŠIĆ, SEKULIĆ - INTONACIJA I FUNKCIONALNA
MNOGOSTRANOST TONOVA
Šifra
201
202
203
Cena u dinarimna
204
150.00
205
250.00
206
250.00
207
150.00
208
350.00
209
211
200.00
150.00
212
150.00
213
150.00
214
250.00
215
250.00
216
250.00
217
250.00
218
250.00
219
250.00
220
350.00
221
250.00
222
350.00
223
150.00
224
150.00
225
350.00
226
350.00
227
250.00
228
350.00
229
230
250.00
250.00
231
100.00
232
233
150.00
150.00
234
250.00
150.00
150.00
150.00
SEKULIĆ - KLAVIR KAO NASTAVNO SREDSTVO U PEDAGOGIJI
SOLFEĐA
S. MARINKOVIĆ - METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG
RADA U MUZIKOLOGIJI
S. MARINKOVIĆ - OPERA: OD OBREDA DO MUZIČKE FORME
MARKOVIĆ, MIKIĆ - (AUTO) BIOGRAPHY AS A MUSICOLOGICAL
DISCOURSE
MARKOVIĆ, MIKIĆ – MUSIC & MEDIA
MARKOVIĆ, MIKIĆ - MUSIC AND NETWORCING
T. MARKOVIĆ - STIL 1 ISTORIJSKE I ANALITIČKO-TEORIJSKE
KOORDINATE
VESNA MIKIĆ - LICA SRPSKE MUZIKE: NEOKLASICIZAM
MIKIĆ, POPOPVIĆ - TEMATSKI POTENCIJALI
LEKSIKOGRAFSKIH JEDINICA O MUZIČKIM INSTITUCIJAMA
M. MIŠEVIĆ - 100 GOD MUZIKE ZA KLAVIR I
M. MIŠEVIĆ - 100 GOD MUZIKE ZA KLAVIR II
M. MIŠEVIĆ - 100 GOD MUZIKE ZA KLAVIR III
M. MIŠEVIĆ - 100 GOD MUZIKE ZA KLAVIR IV
MIŠEVIĆ, DIMITRIJEVIĆ - VIRTUOZNE KOMPOZICIJE ZA KLAV I
MIŠEVIĆ, DIMITRIJEVIĆ - VIRTUOZNE KOMPOZICIJE ZA KLAV II
MIŠEVIĆ, DIMITRIJEVIĆ - VIRTUOZNE KOMPOZICIJE ZA KLAV III
MIŠEVIĆ, DIMITRIJEVIĆ - VIRTUOZNE KOMPOZICIJE ZA KLAV IV
A. OLUJIĆ, KRŠIĆ - SOLFEĐO KROZ STILOVE
R. PEJOVIĆ - KOMENTARI TEKSTOVA STANE DJURIĆ KLAJN
R. PEJOVIĆ - PREGLED MUZIČKIH DOGAĐANJA OD 1944-1971
BRANKO DRAGUTINOVIĆ
R. PEJOVIĆ - KONCERTNI ŽIVOT U BEOGRADU (1919-1941)
R. PEJOVIĆ - PISANA REČ O MUZICI U SRBIJI (1945-2003)
R. PEJOVIĆ - STVARALAČKI OPUS M. LOGARA
V. PERIČIĆ - S. BINIČKI: ZBORNIK STUDENSTSKIH RADOVA
V. PERIČIĆ - P. KRSTIĆ: ZBORNIK STUDENTSKIH RADOVA
I. PERKOVIĆ, D. STOJANOVIĆ-NOVIČIĆ - MUZIKA KROZ MISAO
I. PERKOVIĆ, D. STOJANOVIĆ-NOVIČIĆ – ISTORIJA I MISTERIJA
MUZIKE U ČAST ROKSANDRE PEJOVIĆ
I. PERKOVIĆ, T. POPOVIĆ-MLAĐENOVIĆ - MOKRANJCU NA DAR
I. PERKOVIĆ - OD ANDJEOSKOG POJENJA DO HORSE
UMETNOSTI
I. PERKOVIĆ - MUZIKA SRPSKOG OSMOGLASNIKA
T. POPOVIĆ-MLAĐENOVIĆ - OD PLATONA DO DŽONA ZORNA
T. POPOVIĆ-MLAĐENOVIĆ - PROCES PANSTILISTIČKOG
MUZIČKOG MISLJENJA
S. RAICKI - ZBIRKA PRIMERA ZA ARANŽIRANJE I ARANŽMANE
ZA ANSAMBLE ORFOVIH INSTRUMENATA
S. RAICKI - ZBIRKA FOLKLORNIH MELODIJA
R. RANKOVIĆ - ZBIRKA KLAVIRSKIH KOMPOZICIJA II DEO
R. RANKOVIĆ - ZBIRKA KLAVIRSKIH KOMPOZICIJA III DEO
M. RADENKOVIĆ - METRORITMIČKA OSNOVA MELODIJE I
MELODIJSKIH TONOVA
D. STOJANOVIĆ-NOVIČIĆ - OBLACI I ZVUCI SAVREMENE
MUZIKE
D. TODOROVIĆ - PEVANJE S LISTA
235
250.00
236
350.00
237
250.00
238
250.00
239
240
250.00
250.00
241
350.00
242
350.00
243
250.00
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
300.00
350.00
254
350.00
255
256
257
258
259
260
350.00
350.00
350.00
150.00
150.00
250.00
261
250.00
262
250.00
263
350.00
264
265
350.00
200.00
266
350.00
267
250.00
268
269
270
350.00
150.00
150.00
271
150.00
272
350.00
273
250.00
S. HRISTIĆ - SOLO PESME
D. ŠOBAJIĆ - KAKO SE PISE STRUČNI RAD
D. ŠOBAJIĆ - FERUČO BUZONI PIJANIST
M. ŠUVAKOVIĆ - EXCLUSIVITY AND COEXISTENCE
M. ŠUVAKOVIĆ - IZUZETNOST I SAPOSTOJANJE
II PEDAGOŠKI FORUM
III PEDAGOŠKI FORUM
IV PEDAGOŠKI FORUM
G. KARAN - V PEDAGOŠKI FORUM
G. KARAN - VI PEDAGOŠKI FORUM
G. KARAN - VII PEDAGOŠKI FORUM
G. KARAN - VIII PEDAGOŠKI FORUM
G. KARAN - IX PEDAGOŠKI FORUM
G. KARAN - X PEDAGOŠKI FORUM
G. KARAN - XI PEDAGOŠKI FORUM
KOMADI ZA HARFU BEOGRADSKIH KOMPOZITORA
MANUELNA HARFA BEZ PEDALA
XV SUSRETI MUZIČKIH AKADEMIJA JUGOSLAVIJE
M. MILOJKOVIĆ - SEMPRE CON TUTTA FORZA
B. BOGUNOVIĆ - MUZIČKI TALENTI I USPEŠNOST
I. PERKOVIĆ - LIKOVI I LICA MUZIKE
A. PREGER - STOLEĆE UZ MUZIKU
S. RAKOČEVIĆ - IGRE PLESNIH STRUKTRA
D. GOLEMOVIĆ - SRBIJA MUZIČKI I IGRČKI DIJALEKTI
I. PETKOVIĆ - POZNO STVARALAŠTVO KLODA DEBISIJA
I. RADETA - SEMIOTIČKA ANALIZA NARATIVA U CIKLUSU
GASPARD DE LA NUIT MORISA RAVELA
N.TURNIĆ-ĐORĐIĆ - POZORIŠTE ERIKA SATIJA
B. SREĆKOVIĆ - MODERNISTIČKI PROJEKAT
I. MILADINOVIĆ-PRICA - OD BUKE DO TIŠINE
S. MILOSAVLJEVIĆ - IDENTITETSKA POZICIONIRANJA DŽONA
ZORNA
M. RISTIĆ - POVODOM STOGODIŠNJICE RODJENJA
S. RADINOVIĆ - OBLIK I REČ
G. KARAN - XIII PEDAGOŠKI FORUM
MUZIKOLOŠKE PERSPEKTIVE 1
MUZIKOLOŠKE PERSPEKTIVE 2
U ČAST PROFESORA DEJANA DESPIĆA
MILENA MEDIĆ - ARHETIP ANIME I TRANSFORMACIJA
STVARALAČKE SVESTI OD VAGNEROVE IZOLDE DO BERGOVE
LULU
R. PEJOVIĆ - KOMPEKSNO POSMATRANJE MUZIKE P.
STEFANOVIĆ I D. GOSTUŠKI
R. PEJOVIĆ - ESEJISTI I KRITIČARI OD PETRA KONJOVIĆA DO
OSKARA DANONA
V. MIKIĆ, I. PERKOVIĆ, T. POPOVIĆ, M. VESELINOVIĆHOFMAN – BETOWEEN NOSTALGIA, UTOPIA, AND REALITIES
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
150.00
350.00
200.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
150.00
150.00
150.00
200,00
600,00
250,00
472,00
350.00
350.00
250.00
299
250.00
300
301
302
250.00
250.00
250.00
303
250.00
304
305
306
307
308
309
200.00
350'00
250,00
250,00
250,00
300,00
310
350,00
311
350,00
312
350,00
313
350,00
Download

Naziv Šifra Cena u dinarimna J. S. BAH - DOBRO