Uputstvo za otklanjanje kvarova
PARTNER
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
NEMA KOMUNIKACIJE IZMEĐU PRINTERA I PC-A .................................................. 6
DISPLEJ ................................................................................................................................... 9
ŠTAMPAČ .............................................................................................................................. 10
GAŠENJE UREĐAJA U TOKU RADA .............................................................................. 13
PRILOZI ................................................................................................................................. 22
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
Serviser je prije zamjene rezervnog dijela dužan isti prijaviti na stranici www.kase.ba pod
rubrikom „Rezervni dijelovi“. U suprotnom, rezervni dio neće biti isporučen.
Serviser je dužan da zamjenu rezervnih dijelova vršiti isključivo u skladu sa ovim uputstvom.
U slučaju da se serviser susreće sa tehničkim problemima koji nisu navedeni ovom uputstvu,
serviser treba da se obrati Tring servisu na jedan od navedenih kontakt brojeva.
Upustva i programi
Sve programe i alate možete preuzeti na:
http://www.kase.ba/Korisnik/Download
Tring Fiscal Server(zakrpe):
http://www.kase.ba/Download/DownloadForUser/v21rc22.zip
http://www.kase.ba/Download/tringfiscal_v225.zip
Tring POS sa .NET framework-om (120 MB):
http://www.kase.ba/Download/POS/POSv5_beta2_5_full.zip
Tring POS bez .NET framework-a (11 MB):
http://www.kase.ba/Download/POS/POSv5_beta2_5_bez_NETFX.zip
Upustvo za čitanje fiskalne memorije i elektronskog žurnala:
http://www.kase.ba/Download/DownloadForUser/Uputstvo%20za%20citanje%20FM%20i%
20EZ.pdf
Uputstvo za otklanjanje kvarova
Kvarovi i greške na PARTNER-u
TRING PARTNER
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
VAŽNO!!! NESTANAK PAPIRA
ZAMJENA PAPIRA:
Ukoliko u toku štampanja računa ili nekog drugog dokumenta dođe do nestanka
papira na Partner fiskalnom štampaču, uređaj se nebih trebalo isključivati
-Ukoliko je nestalo papira prilikom izdavanja računa (poruka kao na slici):
1. Stavite novi papir
2. Pritisnuti tipku ON na printeru.
-Ukoliko je nestalo papira prilikom štampanja nefiskalnog teksta:
1.Stavite novi papir
2.Otvorite Tring Fiscal Server
3. Kliknite na „Fiskalni uređaj“
4. Kliknite na „Deblokada servera“
Slika 1
-Skrenuti pažnju na postupak svakom individualnom korisniku!
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
NEMA KOMUNIKACIJE IZMEĐU PRINTERA I PC-A
1: Pokušati pingati uređaj preko comand promta s tim da PC i FP moraju biti u istom
subnetu:
Pokrenuti command promt
Pingati IP adresu (obično ping 192.168.10.20)
Slika 2
Ukoliko nema odgovora od printera kao na slici gore potrebno je preći na sljedeći korak
2: Komunikacijski kabel neispravan.
-Provjeriti sa drugim ispravnim kabelom. Neophodno je da kabel bude “crossover”ukoliko se
spaja direktno na računara.
3: Mrežne postavke nisu ispravne.
-Podesiti postavke mrežne kartice prema slici ukoliko na partneru nije mijenjana IP adresa.
- fabrička adresa partnera je 192.168.10.20
- IP adresa računara treba da je u istom sabnetu kao i printer (izmedju 192.168.10.1 i
192.168.10.254). Obavezno adresu računara unijeti različitu od adrese partnera.
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
Slika 3
4: Podešavanja u Tring Fiscal Serveru su neispravna.
-Postaviti postavke Tring Fiscal Servera prema slici:
Unijeti
pripadajući
IBFM (ne
mora
odgovarati
IBFU)
Slika 4
5: Lampice na mrežnom konektoru ne sijaju uopšte
Provjeriti ispravnost mrežnog kabla
Provjeriti ispravnost osigurača FB2
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
Slika 5
Prelemiti (produvati) mrežni procesor U11 (Cristal LAN)
Slika 6
Prelemiti (produvati) mrežni procesor T1 (HALO TG92-2006N1)
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
Slika 7
DISPLEJ
1: Na displeju se ne vide alfanumerički znakovi.
-Pokušati vijkom na trimeru (označen na slici) izoštriti prikaz displeja:
-Ukoliko se prikaz na displeju ne može poboljšati sa trimerom, zamijeniti displej sa novim.
(Prilog B.4)
2: Proveden postupak zamjene displeja ali displej i dalje ne radi.
U ovom slučaju je potrebno prelemiti max 3232 prikazan na slici
Slika 8
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
3: Provedene sve navedene radnje ali displej i dalje ne radi.
-Potrebno je zamijeniti matičnu ploču uređaja. (Prilog B.1)
ŠTAMPAČ
1: Slab otisak na štampanim dokumentima.
-Provjeriti da li je poluga spuštena i očistiti termo glavu.
2: Otiska nikako nema ili je štampa nepravilna i loša.
Provjeriiti termo glavu štampača dal se pomjerila ili odlijepilla s pozicije predviđene za
termoglavu štampača. (Prilog C.1) ili Zamjeniti štampač. (Prilog B.2)
4: Ukoliko štampa krene te zablokira na 17-oj stavci i nakon toga je moguć samo storno
računa, a račune s manje stavki bez problema štampa.
-Potrebna zamjena RAM memorije
a) Zagrijati neispravnu komponentu duvaljkom tako da duvaljku neprestano pomjeramo u
krug iznad pinova komponente kao na slici , konponentu zagrijavati, ovisno od temperature
vrste duvaljke maximalno do 4 minuta.
Slika 9
Pincetama zahvatiti zagrijanu komponentu te podići ali voditi računa da se ne prekinu veze
na matičnoj ploči
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
Slika 10
Slika 11
Ponovno postaviti novu komponentu RAM memorije
5 ) Ukoliko sjekač papira nakon sječenja trake računa ostane u gornjem položaju (ne vrati se
na početni) potrebno je izmijeniti kolo za kontrolu sjekača trake označeno kao U5.
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
Slika 12
6) Ukoliko se prilikom štampe redovi na računu sabijaju na jednoj ili obadvije trake
potrebno je prelemiti kontrolnu pločicu štampača na kom se problem manifestuje
Slika 13
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
Slika 14
7 . Promiijeniti kabal kontrolne ploče
Slika 15
GAŠENJE UREĐAJA U TOKU RADA
Ukoliko se uređaj gasi prilikom štampe dokumenata
provjeriti konektor napajanja na FU te raširiti unutranju stopicu konektora da bih se izbjeglo
gubljenje kontakta na samom konektoru
Slika 16
Provjeriti dal postoji dobar kontakt između adaptera i naponskog kabla
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
Slika 17
Ako je adater priključen na produžni kabal pokušati uključiti direktno na utičnicu
Zamijeniti adapter uređaja te pogledati stanje konektora na koji se spaja adapter.
Uređaj se ne može uključiti
Ukoliko se priitiskom na taster PWR uređaj nemože uključiti niti se uključi ijedna lampcia na
kontrolnoj ploči potrebno bi bilo :
Provjeriti (zamijeniti) eksterni pounjač (adapter). Proporučuje se provjera lampice na
adapteru koja obavještava da je adapter aktivan ukoliko je uključena
Provjeriti jeli flet kabal na kontrolnoj ploči ispravno prikjučen
Slika 18
Provjeriti osigurače FB1 i FB2 na matičnoj ploči
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
Slika 19
Prelemiti poziciju za jamper JP4
Slika 20
Ukoliko nakon pritiska na PWR taster na kratko blinknu PWR I ST lampice a uređaj se ne
uključi potreno je odpojiti naponski kabal da bih se utvdilo dal je problem predstavlja zener
dioda D5
Ukoliko I nakon odspajanja terminal uređaj nemože da se uključi na potrebno je izmijeniti
flash memoriju koja se nalazi s donje strane matične ploče FU:
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
Slika 21
Problem s prenosom podataka
Ukoliko uređaj nakon zamjene fiskalne memorije ili matične ploče nikada nije prenio podatke
na server PU potrebno je :
Konfiguristi terminal na prvo uključenje te provjeriti naziv fajla koji se Šalje ukoliko je naziv
fajl Serv***.dat uređaj neće moći poslati podatke dok se uređaj ne uključi s flesom “Fix***”.
Kontaktirati tring radi detaljnih uputa.
Poruka: “GPRS terminal ne radi”
1: Zelena (TRF) LED dioda je konstantno upaljena.
-SIM kartica nije aktivna. Ubaciti SIM u mobilni uređaj te poslati SMS na poznati broj.
Kontaktirati mobilnog oparetara čija je kartica te utvrditi da li je SIM aktiviran i ispravan.
2: Zelena (TRF) LED dioda blinka svake 3 sekunde.
-Slanje podataka je odgođeno za naredni dan.
3: Zelena (TRF) LED dioda blinka svake 1 sekunde.
a) SIM kartica nije aktivna ili je potrebno isključiti PIN na kartici.
b.) Terminal se ne može zakačiti na GSM mrežu potrebno je isključiti uređaj s napajanja te
ponovno uključiti
c) uraditi testove terminal da bih se dal postoji neki problem s funkcijama terminal
d) Izmijeniti terminal
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
4: Naizmjenično blinka zelena (TRF) i crvena (INQ) LED dioda.
-Potrebno je uraditi test terminala:
1.Ubaciti neku korisničku SIM karticu koja ima aktiviran GPRS i isključen PIN (NE KARTICU
KOJA JE DODJELJENA UZ UREĐAJ!).
2. Staviti džamper na terminal na mjesto koje je označeno sa “TEST”.
3. Spojiti se na printer komunikacijskim kabelom kao kod postupka konfiguracije terminala.
4. Pokrenuti Servisni program terminala i izabrati “Test”.
5. Izabrati odgovarajući COM port te kliknuti Start.
6. Kliknuti na dugme Start Test.
7. Pritiskom na tipku ENTER preći sve testove.
8. Posebnu pažnju obratiti na zadnj test (FTP test), koji treba da na kraju ispiše PASSED!
Ukoliko ovaj test ispiše FAILED, pokušati sa drugom SIM karticom te probati više puta.
Ukoliko i dalje ispisuje FAILD, potrebna je zamjena terminala (Prilog B.3, str. 24.)
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
Slika 22
5: I pored svih navedenih postupaka, uređaj ispisuje “GPRS TERMINAL NE RADI”
iako je server ispravno logovan na fiskalnni uređaj.
-Potrebno je zamijeniti terminal. (Prilog B.3)
6: Preovjeriti prisutnost džampera na pozicijama setup ili test
ZAHTJEV PU
Ukoliko na dispju ispisuje “ZAHTJEV PU ” to ne znači da je uređaj neispravan nego
nasuprot ova poruka se ispisuje 12 h prije početka prenosa podataka na server PU, ali
ukoliko nije moguće štampati dokumente potrebno je pokrenuti test printera s destopa
koji se pokreće u broviseru da bih smo očitali status printera:
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
Ukoliko se ne odštampa test printera a za odgovor dobijemo:
1.
Provjeriti lampice na mrežnom konektoru
Potrebno je provjeriti configuraciju mreže ili postavke Tring.Fiskal.Servera, jer je moguće da
je neispravan IBFM, IP adresa, vrsta uređaja itd ili IP adresa printera i IP adresa računara nisu
u istom subnetu.
Pokušati pingati uređaj na tvoriničku adresu 192.168.10.20 uz uslov da se i računar uvede u
subnet 192.168.10.xx
Potrebno je odspojiti komunikaciski kabal printer-terminal ili naponski kabal terminal te
uređaj uključiti dok se ne odštampa potvrda o nestanku električne energije.
Slika 23
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
Gore navedeni problem je moguće riješiti i na način da se na konektoru DB9, za
konfiguraciju terminal, kratko spoje pinovi 2 i 5. Moguće je takođe napraviti konektor na kom
će biti kratko spojeni pinovi 2 i 5 kao alat za rješavanje pomenutog problema
Slika 24
Postupak rješavanja problema „Neispravan status printera“:
Isključiti uređaj s napajaja
Otpojiti data kabal terminala ili naponski kabal terminala ili kratko spojiti pinove 2 i 5
Priključiti uređaj na napajanje
Uključiti uređaj na ON/OFF tasteru
Nakon ukjučenja kliknuti na tab „Fiskalni uređaj“ na tring fiscal serveru
Slika 25
Sačekati dok uređaj ne odštampa potvrdu „Nestanak električne energije“ ili dok na displeju
FU ne ispiše „GPRS TERMINA NE RADI“
Vratiti otpojene kablove na mjesto ili odpojiti kratko spojene pinove
Napomena: Kod spajanja pinova 2 i 5 treba voditi računa da ovaj postupak ne taje duže od 1
minute. Ukoliko su pravilno spojeni pinovi 2 i 5 moguće na displeju za kupca primijetiti
oslabljeno osvjetljenje.
Fisk mem. Greška / kLEN gREŠKA
U slučaju da na displeju kupca ispisuje „FISK. MEM. GREŠKA“ ili „KLEN GREŠKA“
potrebno je očitati podatke na serveru u tabu „Fiskalni uređaj“ i u slučaju da za IBFM umjesto
broja stoji „*****“
(zvjeszdice) uređaj je potrebno poslati u tring zamjene procesora FM.
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
Slika 26
U svakom drugom slučaju je potrebna zamjena fiskalne memorije i elektronskog žurnala.
Klen promjena
Za slučaju da se na fiskalnom uređaju ne mogu štampati nikakvi dokumenti a prilikom štampe
testa printera (http:localhost:8085\test) prijavi grešku „Napraviti dnenvni izvještaj“, „Zurnal
prazan ili je zamijenjen“ „neispravna IOSA“ itd. Potrebno je isključiti uređaj te ga ponovno
uključiti te pratiti ispis testova na displeju, ukoliko na displeju ispiše „KLEN PROMJENA“
potrebna je zamjena fiskalne memorije memorije i elektronskog žurnala, a u drugom slučaju
je potrenbno uraditi slijedeće:
Isključiti uređaj s napajanja oko 1-og minuta te ponovno pokušati štampu
Napraviti dnevno izvješće pa pokušati štampu računa
Unijeti IOSU
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
PRILOZI
B.1 Postupak zamjene matične ploče na Partner-u
1: Odvojiti gornju dio kućišta od donje.
2: Skinuti štampač (Prilog B.2)
3: Otpojiti konektore: napajanja (1), elektroničkog žurnala (2), terminala (3), štampača 1
(4), fiskalne memorije (5), displeja (6), štampača 2 (7), ladice (8) a zatim odviti označene
vijke (X). Posebnu pažnju obratiti na plastični dio (T) za koji je zakačena ploča.
Slika 27
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
5: Novu ploču postaviti na identično mjesto te je pričvrstiti vijcima a nakon toga spojiti
konektore na odgovarajuća mjesta.
B.2 Postupak zamjene štampača na Partner-u
1: Odviti vijke prikazane na slici.
Slika 28
2: Podignuti štampač te odviti vijak ispod flat kabela prikazan na slici.
Slika 29
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
3: Otpojiti konektor (T) koji spaja štampač i matičnu ploču.
Slika 30
Slika 31
4: Postaviti novi štampač na odgovarajuće mjesto.
5: Pričvrstiti ga vijcima.
6: Spojiti konektor T sa matične ploče.
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
B.3 Postupak zamjene terminala na Partner-u
1: Odviti vijke označene na slici (X) te otpojiti konektore: napajanja (1), matične ploče (2).
Posebnu pažnju obratiti prilikom skidanja konektora antene (T).
Slika 32
2: Skinuti terminal.
3: Postaviti novi na isto mjesto te ga pričvrstiti vijcima.
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
B.4 Postupak zamjene displeja na Partner-u
1: Skinuti konektor koji spaja displej i matičnu ploču (T). Odviti vijke označene na slici (X).
Slika 33
2:Postaviti novi displej, pričvrstiti ga vijcima(X) te spojiti konektor T.
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
B.5 Postupak zamjene fiskalne memorije na Partner-u
1: Skinuti štampač (Prilog B.2)
2: Odviti vijak na kojem se nalazi pečatna masa (X) te otpojiti konektor(1) na matičnoj
ploči.
Slika 34
B.6 Postupak zamjene elektroničkog žurnala na Partner-u
1: Skinuti terminal (Prilog B.3)
2: Odviti vijak (X) te otpojiti konektor(1) na matičnoj ploči.
Slika 35
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
3: Postaviti novi žurnal na isto mjesto, pričvrstiti ga vijkom te spojiti konektorom (1) na
matičnu ploču a zatim vratiti terminal na mjesto.
Napomena: Kod zamjene fiskalne memorije, elektronskog žurnala ili matične ploče obavezno
napraviti reset skidanjem džampera JP3
C.1) Podešavanje Tring.Fiscal.Servera
Slika 36
Baza artikala
KoristitiTringFiscalZaMenadžmentBazeArtikla True
ValidacijaArtikalaPrijePodaje
True
ZadnjiPLU
1
Tring.Server
AutomatskoLogiranje
False
Obavezno postaviti
na TRUE
Obavezno postaviti
na TRUE
Za korisnike koji
štampaju mnogo
računa na dnevnoj
bazi postaviti na -2
Ukoliko se stampaju
duplikati postaviti
*
*
*
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
na False
ComPort
Emulator
IBFM
IPport
PauzaPriSlanjuKomandi
Režim
SprematiLogove
Trenutni zahtjev
Vrsta uredjaja
ZadnjaKomanda
TringPartner
IPAdresa
IPGateway
IPMask
XMLKomande
BrisatiNeuspiješneDatoteke
Encoding
XMLPutanjaKomandi
XMLTimer
* Obavezna polja koja je potrebno podesiti
COM1
False
Uvjek na False
ukoliko je
priključena
kasa/štampač
ACXXXXXX Unijeti IBFM
uređaja s
posljednjeg
Fiskalnog
dokumenta
8085
Unijeti željeni IP
port za
komunikaciju s
uređajem
10
Uvijk postaviti na
10
Maloprodaja
True
Uvijek postaviti na
True dabih se mogle
pratiti komande od
aplikacije i odgovori
od printera
-1
Favourite
Uvijek odabrati
Partner
*
*
*
*
*
*
192.168.10.20 IP adresa Fiskalnog
uređaja
255.255.255.0
Postavlja se za slučaj da se koriste xml
fajlovi za komunikaciju nadređene
aplikacije s fiskalnim uređajem
True
Uvijek na True
UTF-8
U zavisnosti od toga
koji sistem
kodiranja koristi
nadređena aplikacija
za kreiranje xml
fajlova
C:\tring\xml
Postaviti putanu do
foldera u koji
nadređena aplikacija
snima xml fajlove
1/0
Vremenski interval
skeniranja foldera
**
**
**
**
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
** Obavezna podešenja za slučaj da se koristi komunikacija xml fajlovima
Za uređaje s V2 verzijom firmwerom preporučuje se verzija drajvera koji se nalazi na ovom
linku
http://www.kase.ba/Download/DownloadForUser/v21rc22.zip
Uputstvo za otklanjanje kvarova
TRING PARTNER
C.1 Popravka termo glave
Skinite štampač. Provjerite da li se termo glava odvojila i da li naliježe na valjak. Ako se
odvojila, podesite tako da je razmak označen na slici ISTI a zatim zalijepite ljepilom termo
glavu na predviđeno mjesto (NE NA VALJAK!).
Valjak
Slika 37
Dio za koji
treba
zalijepiti
termo glavu
Download

PARTNER