BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Erdal EREN
Ünvanı
Doç. Dr.
Alanı
Kimya
Doğum Yeri
Bursa
E-Posta
[email protected]
EĞİTİM DURUMU
Derece
Üniversite
Yıl
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
1997
Y. Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2002
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2007
ALMIŞ OLDUĞU GÖREVLER
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Ar. Gör.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
1998-2007
Ar. Gör. Dr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2007-2008
Yrd. Doç. Dr.
Ahi Evran Üniversitesi
2008-2009
Yrd. Doç. Dr.
Bilecik Üniversitesi
2009-2010
Doç. Dr.
Bilecik Üniversitesi
2010-
İDARİ GÖREVLER
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Sağlık
Yüksekokulu
Müdürü
Bilecik Üniversitesi
2013-
Sağlık Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Müdür Vekili
Bilecik Üniversitesi
2013-
Kimya Bölüm
Başkanı
Bilecik Üniversitesi
2009-
Fen-Edebiyat
Fakültesi Dekan
Yardımcısı
Bilecik Üniversitesi
2009-2013
AKADEMİK ÇALIŞMALARI
Tezler
Derecesi
Konu
Yıl
Hidrojen peroksitle azo boyar madde bozunmasının kinetik
Yüksek Lisans
incelenmesi ve yüzey aktif madde katalizi", OMÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü, Samsun, 2002, (Danışman: Prof Dr. Necati MENEK).
2002
Ham Ve Ön-İşlem Görmüş Kil Numunelerinin Boyarmadde,
Ağır-Metal,
Proton,
Piridin,
Ve
Formik
Asit
Moleküllerini
Alıkoyma Davranışlarının XRD, FTIR, Termik Analiz (DTA, TGDoktora
DTG), Atomik Absorbsiyon, UV-Gör. Spektroskopisi Ve Yüzey
2007
Alanı Ölçüm Teknikleriyle İncelenmesi”, OMÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü, Samsun, 2007, (Danışman: Prof. Dr. Beytullah
AFŞİN).
Projeler
Projenin Adı
Projedeki Görevi
Yıl
Proje Yürütücüsü
2008
Proje Yürütücüsü
2010
Sentetik zeolit destekli heteropoliasit katalizörleri
kullanılarak bazı sübstitüe benzimidazol ve
bisbenzimidazol türevlerinin tek adımda sentezi
Proje Yürütücüsü
2011
Polimer ve Metaloksit Matriksli Kompozit Seramik
Membranların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve
Atık Su Arıtma Teknolojisinde
Uygulanabilirliklerinin İncelenmesi, TR41-11-AY080, BEBKA Ar-Ge ve Yenilikçilik Mali Destek
Programı.
Proje Yürütücüsü
2012
Metal Oksit/bentonit Nanobileşiklerine Ağır-metal
Tutunmasının
Denge
Ve
Kinetik
Özelliklerinin
İncelenmesi, 108T301, TÜBİTAK Projesi,
Tabakalı silikatlardan türetilen
hetero-yapıların
sentezi
ve
özelliklerinin incelenmesi
orta-gözenekli
fizikokimyasal
Atıflar: 10.12.2014 itibari ile,
36 adet yayın için H-faktörü: 14,
tarafından yapılan atıf sayısı: 616,
Toplam atıf sayısı: 669,
Diğer araştırmacılar
Ortalama atıf sayısı: 18,58
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yıl
1. E. Eren, A. Sarihan, B. Eren, Huseyin Gumus, Fadime Ozdemir Kocak,
“Preparation, characterization and performance enhancement of polysulfone
ultrafiltration membrane using PBI as hydrophilic modifier", Journal of
2015
Membrane Science, 475, 1-8.
2. B. Eren, R. Aydin, E. Eren “Morphology and thermal characterization of
montmorillonite/polybenzimidazole nanocomposite” J. Therm. Anal. Calorim.,
2014
115:1525–1531(2014)
3. B. Eren, R. Aydın, E. Eren, Synthesis, characterization and performance of a
benzimidazole-based membrane in removal of phosphate: First lab-scale
2013
experimental results, Journal of Material Science (2013) 48:7456–7465.
4. E. Eren, M. Guney, B. Eren, H. Gumus Performance of birnessite-type
manganese oxide in the thermal-catalytic degradation of polyamide 6, J
2013
Therm Anal Calorim, DOI 10.1007/s10973-013-3232-y.
5. B. Caglar, B. Afsin, E. Koksal, A. Tabak., E. Eren Characterization Of Unye
Bentonite After Treatment With Sulfuric Acid, Quim. Nova, Vol. XY, No. 00,
2013
1-5, 200.
6. B. Eren, R. Aydin, E. Eren. Catalysis and reaction mechanisms of Nformylation of amines using Fe(III)-exchanged sepiolite, Chemical Papers,
2013
DOI: 10.2478/s11696-013-0484-8
7. A. Ünal, B. Eren, E. Eren Investigation of the azo-hydrazone tautomeric
equilibrium in an azo dye involving the naphthalene moiety by UV–vis
spectroscopy and quantum chemistry, Journal of Molecular Structure,
2013
1049, 8 (2013) 303-309.
8. E.
Eren,
M.
Guney,
B.
Eren,
Performance
of
layered
birnessite-type
manganese oxide in the thermal-catalytic degradation of polyamide 6,
2013
Applied Catalysis B-Environmental, 132 (2013) 370-378.
9. B. Caglar, C. Cirak, A. Tabak, E.Eren, Covalent grafting of pyridine-2-methanol
into kaolinite layers, Journal of Molecular Structure 1032 (2013) 12-22.
2013
10.E. Eren, H. Gumus, B. Eren, A. Sarihan, Surface acidity of H-birnessite:
Infrared spectroscopic study of formic acid decomposition, Spectroscopy
Letters, 46 (2013) 60-66.
2013
11.E.
Eren,
H.
Gumus,
A.
Sarihan,
An
investigation
of
the
catalytic
decomposition of formic acid on raw and manganese oxide coated sepiolite
2012
surfaces, Applied Clay Science, 62–63 (2012) 1-7.
12.A. Tabak, N. Yilmaz, E. Eren, B. Caglar, B. Afsin, A. Sarihan Structural
analysis of naproxen-intercalated bentonite (Unye), Chemical Engineering
2011
Journal, 174 (2011)281-288.
13.E. Eren, H. Gumus, Characterization of the structural properties and Pb(II)
adsorption behavior of iron oxide coated sepiolite, Desalination, 273 (2011)
2011
276-284.
14.E. Eren, H. Gumus, A. Sarihan Synthesis, structural characterization and
Pb(II) adsorption behavior of K- and H-birnessite samples, Desalination, 279
2011
(2011) 75-85.
15. E. Eren, "Adsorption performance and mechanism in binding of azo dye by
raw bentonite" CLEAN - Soil, Air, Water, Water, 38 (2010) 758–763.
2010
16. Bulent Caglar, Beytullah Afsin, Erdal Eren, Ahmet Tabak, Cagri Cirak, and
Osman Cubuk, “The Spectral, Structral and Thermal Characterizations of
Dimethyl
Sulphoxide,
Pyridine,
Ethanolamine
and
N-Methyl
Formamide
2010
Intercalated Kaolinites”, Zeitschrift für Naturforschung A, (Baskıda).
17. A. Tabak, N. Baltas, B. Afsin, M. Emirik, B. Caglar, E. Eren, “Adsorption of
Reactive Red 120 from Aqueous Solutions by Cetylpyridinium-Bentonite”
2010
Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 85 (2010) 1199–1207.
18. H. Ciftci, H. Yalcin, E. Eren, A. Olcucu, M. Sekerci “Enrichment and
Determination of Ni2+ Ions in Water Samples with a Diamino-4-(4-nitrophenylazo)-1H-pyrazole (PDANP) Using by FAAS” Desalination, 256 (2010)
2010
48–53)
19.E. Eren, A. Tabak, B. Eren “Performance of magnesium oxide-coated
bentonite in removal process of copper ions from aqueous solution”
2010
Desalination, 257 (2010) 163–169
20.E. Eren, B. Eren, “Equilibrium and kinetic studies on the removal of basic dye
using raw and thermal activated Fatsa bentonite,” Fresen. Environ. Bull.
2010
Volume 19 – No 5. 2010
21.E. Eren, B. Eren “Removal of copper ions by modified sepiolite samples,”
Desalination and Water Treatment, 20 (2010) 114–122.
22.E. Eren, O. Cubuk, H. Ciftci, B. Eren, B. Caglar, “Adsorption of basic dye from
aqueous
solutions
by
modified
sepiolite:
Equilibrium,
kinetics
and
2010
2010
thermodynamics study,” Desalination, 252 (2010) 88–96
23.E.Eren, H. Gumus, N. Ozbay, “Equilibrium and thermodynamic studies of
Cu(II) removal by iron oxide modified sepiolite” Desalination, 262 (2010) 43-
2010
49.
24.Eren, E., B. Afsin, “Removal of basic dye using raw and acid activated
bentonite samples” J. Hazardous Materials, 166 (2009) 830–835.
2009
25.Eren, E., “Investigation of a basic dye removal from aqueous solution onto
chemically modified Unye bentonite, Turkey,” J. Hazard. Mater. 166 (2009)
2009
88–93
26.Caglar, B., Afsin, B., Tabak, A., Eren, E., “Characterization of the cationexchanged
bentonites
by
XRPD,
ATR,
DTA/TG
analyses
and
BET
2009
measurement,” Chem. Eng. J. 149, 242-248 (2009).
27.Eren, E., Removal of lead ions by Unye (Turkey) bentonite in iron and
magnesium oxide-coated forms, J. Hazard. Mater. 165, 63–70 (2009).
28.Eren, E., Afsin, B., Onal, Y., “Removal of lead ions by acid activated and
manganese oxide-coated bentonite,” J. Hazard. Mater. 161, 677–685 (2009).
2009
2009
29.Tabak, A., Eren E., Afsin, B., Caglar, B., “Determination of adsorptive
properties of a Turkish Sepiolite for removal of Reactive Blue 15 anionic dye
2009
from aqueous solutions,” J. Hazard. Mater. 161, 1087–1094 (2009).
30.Eren, E., “Removal of basic dye by modified Unye bentonite, Turkey,” J.
Hazardous Materials, 162, 1355-1363 (2009).
31.E, Eren, “Removal of copper ions by modified Unye clay. Turkey,” J. Hazard.
Mater. 159, 235–244 (2008).
2009
2008
32.Eren, E., Afşin, B., “An investigation of Cu(II) adsorption by raw and acid
activated bentonite: a combined potentiometric, thermodynamic, XRD, IR,
2008
DTA study,” J. Hazard. Mater. 151, 682-691 (2008).
33.Eren, E., Afşin, B., “Investigation of a basic dye adsorption from aqueous
solution onto raw and pre-treated bentonite surfaces,” Dyes and Pigments,
2008
76, 220-225 (2008).
34.Eren, E., Afşin, B., “Investigation of a basic dye adsorption from aqueous
solution onto raw and pre-treated sepiolite surfaces,” Dyes and Pigments, 73,
2007
162-167 (2007).
35.Eren, E., Afşin, B., “Effect of cation exchanged bentonites (CEBs) on the
aggregation of a cresol based dye,” Dyes and Pigments, 72, 228-232 (2007).
2007
36.Menek, N., Eren, E., Topçu, S., “Kinetic investigation of an azo dye oxidation
by hydrogen peroxide in aqueous surfactant solution,” Dyes and Pigments, 68
2006
205-210 (2006).
37.Menek, N., Eren, E., Topçu, S., “Thermodynamic studies of 2-(5-bromo-2pyridylazo)-5-diethylamino)phenol
Cu(II),
Co(II),
Ni(II)
complexes,” Dyes and Pigments, 50, 29-33 (2001).
Aldığı Ödüller
1. Desalination, Top Cited Papers for 2010 and 2011, Elsevier, Oxford, UK
and
Zn(II)
2001
Download

Doç. Dr. Erdal EREN - Fen-Edebiyat Fakültesi