Analiza plate za poziciju
Administrativni radnik, referent
Administracija
31. avgust 2012.
COPYRIGHT 2012 © INFOSTUD.COM
Analiza plate za poziciju
Administrativni radnik, referent / Administracija
Sadržaj
Uvod
01
Struktura celog uzorka
02
Rezultati
03
Opšte
03
Obezbeđivanje finansijskih i nefinansijskih beneficija.
05
Prema stručnoj spremi
06
Prema iskustvu na radnom mestu
08
Prema tipu vlasništva kompanije
10
Prema veličini kompanije
12
Metodologija istraživanja plata
14
Autor analize plata
15
Analiza plate za poziciju
Administrativni radnik, referent / Administracija
Struktura celog uzorka
Rezultati analize plata bazirani su na podacima učesnika InfoPlate.rs u poslednjih godinu dana.
Struktura ispitanika prema regiji
Republika Srbija
27 156
Beograd
14 202
Vojvodina
6 027
Sremski okrug
724
Mačvanski okrug
431
Kolubarski okrug
233
Podunavski okrug
363
Braničevski okrug
219
Šumadijski okrug
1 043
Pomoravski okrug
344
Borski okrug
210
Zaječarski okrug
174
Zlatiborski okrug
400
Moravički okrug
450
Raški okrug
305
Rasinski okrug
333
Nišavski okrug
1 091
Toplički okrug
70
Pirotski okrug
131
Jablanički okrug
197
Kosovo i Metohija
68
Pčinjski okrug
141
100 %
52 %
22 %
3%
2%
1%
1%
1%
4%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
4%
0%
0%
1%
0%
1%
Struktura učesnika istraživanja prema tipu vlasništva kompanije
Ukupno
27 156
100 %
privatno domaće
9 433
35 %
privatno strano
5 022
18 %
javna i lokalna samouprava
2 400
9%
zadruga
63
0%
sindikat
150
1%
Struktura ispitanika odgovara strukturi internet
populacije.
Struktura učesnika po veličini kompanije
Ukupno
27 156
do 10 zaposlenih
3 378
11 - 20 zaposlenih
1 916
21 - 50 zaposlenih
2 591
51 - 250 zaposlenih
4 054
251 - 1000 zaposlenih
2 729
preko 1000 zaposlenih
2 634
100 %
12 %
7%
10 %
15 %
10 %
10 %
Struktura ispitanika odgovara strukturi internet
populacije.
S obzirom na široku primenu Interneta u velikim
gradovima i posebno u Beogradu, struktura
učesnika istraživanja plata odgovara strukturi
internet penetracije u Srbiji.
31. avgust 2012.
2
Analiza plate za poziciju
Administrativni radnik, referent / Administracija
Rezultati analize plata
Uzorak:
Broj učesnika u istraživanju: 116
Minimalni broj kompanija : 8
Administrativni radnik, referent (Administracija), Republika Srbija, Industrijska proizvodnja
Tabela br. 1
Neto plata
Osnovna mesečna plata
Ukupna mesečna primanja*
Prosek
31 676
32 138
1. decil
20 000
20 000
1. kvartil
25 000
25 000
medijana
3. kvar- 9. decil
til
30 000 38 000
44 500
30 000 38 253
45 250
*Ukupna mesečna primanja obuhvataju srazmerni deo finansijskih beneficija koji se dobija tokom cele godine (trinaensta plata, bonusi)
Raspodela učesnika istraživanja
Radpodela učesnika istraživanja u platne razrede prema ukupnoj plati
Grafikon 1: Struktura učesnika istraživanja
31. avgust 2012.
3
Analiza plate za poziciju
Administrativni radnik, referent / Administracija
Primanje 13-te plate i bonusa
13. plata je finansijska beneficija, ponekad praćena čak i 14. platom. Određuje je poslodavac, a često se nalazi i
u kolektivnm ugovoru ili ugovoru o radu.
Tabela br. 2
Pozicija
Administrativni radnik, referent
(Administracija)
Medijana 13.
plate
24 000
Udeo medijane 13.
plate i mesečnih
plata.
80 %
Deo zaposlenih
koji prima 13.
platu
11.2 %
Bonus - suma novčanih beneficija koje se dobijaju tokom godine. Isplaćuje se na osnovu uspeha kompanije u projektima ili profitu.
Tabela br. 3
Pozicija
Administrativni radnik, referent
(Administracija)
31. avgust 2012.
Medijana
godišnjih bonusa
i provizija
10 000
Udeo medijane u
godišnjem bonusu
i mesečnoj plati.
33.3 %
Deo zaposlenih
koji prima bonuse
10.3 %
4
Analiza plate za poziciju
Administrativni radnik, referent / Administracija
Obezbeđene beneficije
Grafikon 2: Obezbeđene beneficije
31. avgust 2012.
5
Analiza plate za poziciju
Administrativni radnik, referent / Administracija
Analiza plata prema stručnoj
spremi
Uzorak:
Broj učesnika u istraživanju: 116
Minimalni broj kompanija : 8
Administrativni radnik, referent (Administracija), Republika Srbija, Industrijska proizvodnja
Tabela br. 4
Stručna sprema
Osnovno obrazovanje
Trogodišnja srednja škola
Četvorogodišnja srednja škola
Viša škola
Fakultetsko obrazovanje (Bachelor diploma)
Fakultetsko obrazovanje (Master diploma)
Postdiplomske studije (Doktorat)
Prosek
1. decil
1. kvartil
medijana
3. kvartil
9. decil
28 231
33 520
33 571
20 000
21 000
22 000
22 000
27 167
27 000
28 000
34 000
35 000
33 000
40 000
40 000
38 253
46 000
45 500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafikon 3: Struktura učesnika istraživanja
31. avgust 2012.
6
Analiza plate za poziciju
Administrativni radnik, referent / Administracija
Grafikon 4: Struktura učesnika istraživanja
31. avgust 2012.
7
Analiza plate za poziciju
Administrativni radnik, referent / Administracija
Analiza plata prema iskustvu
Uzorak:
Broj učesnika u istraživanju: 116
Minimalni broj kompanija : 8
Administrativni radnik, referent (Administracija), Republika Srbija, Industrijska proizvodnja
Tabela br. 5
radno iskustvo, praksa
manje od godinu dana
1 do 2 godine
3 do 5 godina
6 do 10 godina
više od 10 godina
Prosek
30 652
30 711
33 162
34 268
30 849
1. decil
22 000
22 000
23 000
20 000
20 000
1. kvartil
25 000
24 000
27 000
25 667
21 000
medijana
30 000
30 000
32 000
34 000
30 000
3. kvar- 9. decil
til
38 000
40 000
35 000
40 000
40 000
47 200
40 040
50 000
35 000
47 250
Grafikon 5: Struktura učesnika istraživanja
31. avgust 2012.
8
Analiza plate za poziciju
Administrativni radnik, referent / Administracija
Grafikon 6: Struktura učesnika istraživanja
31. avgust 2012.
9
Analiza plate za poziciju
Administrativni radnik, referent / Administracija
Analiza plata prema tipu vlasništva
kompanije
Uzorak:
Broj učesnika u istraživanju: 116
Minimalni broj kompanija : 8
Administrativni radnik, referent (Administracija), Republika Srbija, Industrijska proizvodnja
Tabela br. 6
Tip vlasništva kompanije
privatno domaće
privatno strano
javna i lokalna samouprava
zadruga
sindikat
Prosek
29 704
39 056
-
1. decil
20 000
27 000
-
1. kvartil
24 000
35 000
-
medijana
30 000
40 000
-
3. kvar- 9. decil
til
35 000
40 000
46 000
50 000
-
Grafikon 7: Struktura učesnika istraživanja
31. avgust 2012.
10
Analiza plate za poziciju
Administrativni radnik, referent / Administracija
Grafikon 8: Struktura učesnika istraživanja
31. avgust 2012.
11
Analiza plate za poziciju
Administrativni radnik, referent / Administracija
Analiza plata prema veličini
kompanije
Uzorak:
Broj učesnika u istraživanju: 116
Minimalni broj kompanija : 8
Administrativni radnik, referent (Administracija), Republika Srbija, Industrijska proizvodnja
Tabela br. 7
Size of the company
do 10 zaposlenih
11 - 20 zaposlenih
21 - 50 zaposlenih
51 - 250 zaposlenih
251 - 1000 zaposlenih
preko 1000 zaposlenih
Prosek
28 579
31 022
34 046
32 073
33 824
33 225
1. decil
22 000
20 000
23 000
20 000
22 000
20 000
1. kvartil
24 000
25 000
27 000
24 000
29 000
26 000
medijana
28 500
30 000
35 000
32 000
34 000
33 000
3. kvar- 9. decil
til
35 000
40 000
35 000
53 333
40 000
42 000
38 000
46 000
37 917
45 000
40 500
47 200
Grafikon 9: Struktura učesnika istraživanja
31. avgust 2012.
12
Analiza plate za poziciju
Administrativni radnik, referent / Administracija
Grafikon 10: Struktura učesnika istraživanja
31. avgust 2012.
13
Analiza plate za poziciju
Administrativni radnik, referent / Administracija
Metodologija istraživanja plata
Šta je InfoPlate
i nefinansijske beneficije.
InfoPlate.rs za profesionalce - InfoPlate - je usluga
koja Vam pruža detaljnu analizu plata prema radnim
mestima uzimajući u obzir nekoliko parametara: region, pol, obrazovanje, iskustvo na poziciji, veličinu
kompanije, vrstu vlasništva nad kompanijom i primarnu delatnost kompanije.
Za svaku poziciju istraživanje pruža detaljnu analizu
plata prema osnovnim kriterijumima koji imaju uticaj
na visinu plate: godine iskustva na određenoj poziciji, obrazovanje, pol, region u kojem se rad obavlja,
veličina kompanije, oblik vlasništva nad kompanijom.
Podaci sadržani u izveštaju InfoPlate dalje sadrže
šematski prikaz strukture učesnika istraživanja, prema demografskim karakteristikama.
Kome je namenjen InfoPlate
Detaljna analiza plata i beneficija je dizajnirana za
profesionalce koji se bave regrutacijom i zapošljavanjem: menadžerima ljudskih potencijala, srednjem
i top menadžmentu. Informacije o platama i beneficijama na raznim pozicijama je značajna za sve menadžere koji žele pravedno da nagrade svoje zaposlene.
InfoPlate podaci
Pre kalkulacija uzorak podataka se „pročišćava“.
Greške i besmisleni podaci (npr. negativne vrednosti, ekstremne vrednosti - npr. mesečna plata od 1 rsd
i sl.) su filtrirane. Osim toga, statistički metod baziran
na kvartilima pomaže u sprečavanju uticaja ekstremnih vrednosti na rezultate.
Analiza podataka se vrši nakon pročišćavanja prikupljenih podataka. Za svaku poziciju se izražavaju
različite statističke vrednosti odgovarajuće mesečne
plate: 1. decil, 1. kvartil, medijana, 3. kvartil, 9. decil.
Minimalni broj plata za objavu rezultata je deset.
Mesečne analize plata uključuju novogodišnje bonuse i druge finansijske beneficije koje se isplaćuju tokom godine. Zbog toga se takođe uračunava medijana novogodišnjeg bonusa kao i finansijskih beneficija, kao i udeo zaposlenih koji su primili te finansijske
beneficije.
Osim finansijskih beneficija InfoPlate takođe prati
31. avgust 2012.
Utvrđivanje referentnog uzorka
Autorska prava i obaveze
Ukoliko baza podataka sadrži manje od deset učesskladu sa Zakonom
o autorskom
nikaUistraživanja
koji odgovaraju
zadatimpravu
kriterijumii
srodnim
pravima
Srbije
analiza
rezultata
ma, razmatra se širi model. Na primer, ukoliko je banavedenih
ovom dokumentu
smatra segledaju
za podataka
zauodređeni
region nedovoljna,
autorskim
delom
i
uživa
pravnu
zaštitu se prise podaci na nivou države. Slična procedura
u skladu
sa zakonskom
regulativom.
Kommenjuje
i na kriterijum
primarne
delatnosti.
Ukoliko
panija
Infostud
3
d.o.o.,
Subotica
je
autor
postoji premalo podataka za određenu primarnu dedela
i ima isključivo
pravo
na objavljivanje
latnost
kompanije,
uzorak
se proširuje
kako bi ukljui
korišćenje.
Bez
prethodne
pismene
sagačio šire grupe delatnosti.
lasnosti autora, klijent nema pravo da pravi
kopije
ovog rada,
da distribuira
izvorni
Ukoliko
korisnik
ispunijavno
sve kriterijume,
ali odgovararad ili kopiju,
ili dadovoljno
vrši bilopodataka
koji drugi kako
oblik bi se
jući uzorak
ne sadrži
prenosa
vlasničkih
prava.
Korišćenjem
statistike objavile, uzorak se prilagođava naposledeći
dataka
u
bilo
koje
druge
svrhe
(distribucija,
način: prvo, oblik vlasništva nad kompanijom se ukkopiranje,
prijepisjoš
itd.)
bezsadrži
odobrenja,
pos-podalanja.
Ukoliko uzorak
uvek
premalo
tupate
protivno
Zakonu
o
autorskom
pravu
taka uklanja se kriterijum veličine kompanije. Ukoliko
srodnim pravima
te dovoljno
podežetepodataka
ovaji postupak
još uvekSrbije
ne daje
sankcijama.
za objavu izostavlja se kriterijum primarne delatnosti. Najvažniji kriterijum za utvrđivanje referentnog
uzorka, primera referenci nakon radnog mesta, je
mesto rada.
14
Analiza plate za poziciju
Administrativni radnik, referent / Administracija
Autor analize plata
Sajt InfoPlate.rs je vlasništvo kompanije Infostud 3
d.o.o., u čijem vlasništvu su i sajtovi poslovi.infostud.com - najposećeniji sajt za zapošljavanje u Srbiji,
kao i mojtim.com – sajt za upravljanje ljudskim resursima.
Kontakt
Infostud 3 d.o.o.
Aleja M. Tita 26/3-1
Srbija
www.infoplate.rs
Ivan Marinović
[email protected]
31. avgust 2012.
15
Download

Primer poređenja plata (pdf)