Usluge palijativnog zbrinjavanja u
zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti
Dr Erna Haraldsdotir (Erna Haraldsdottir)
ključni ekspert
za palijativno zbrinjavanje
Pružanje usluga palijativnog zbrinjavanja
• Jedinice za palijativno zbrinjavanje u okviru
bolnica
• Palijativno zbrinjavanje u domu pacijenta –
domovi zdravlja
• Obezbeđivanje dostupnosti palijativnog
zbrinjavanja:
– u svim okruženjima i na svim nivoima
zdravstvene zaštite
– svima, bez obzira na starost
Jedinice za palijativno zbrinjavanje (JPZ)
• Strategijom za palijativno zbrinjavanje predviđeno je
osnivanje JPZ u dve faze:
– 2009–2012.
– 2012–2015.
• Ukupan iznos koji je Ministarstvo zdravlja namenilo
za rekonstrukciju prostora za JPZ do sada:
– 47.000.000 dinara raspodeljeno u 15
zdravstvenih ustanova širom Srbije
– Bolnice širom Srbije konkurisale za finansiranje
projekata za rekonstrukciju
Jedinice rekonstruisane sredstvima iz
budžeta Ministarstva zdravlja
Zrenjanin •
Sombor •
Ćuprija •
•
Užice
Leskovac •
Vrnjačka •
Banja
•
• Kikinda •
•
•
•
•
•
•
Pirot
Prokuplje
Niš
Subotica
Loznica
Zaječar
Vranje
Čačak
Jedinice za palijativno zbrinjavanje u Srbiji (1)
Mesto
Broj kreveta u
jedinici
Veza sa
timovima za
kućno lečenje
u DZ
Zrenjanin
8 kreveta
Da
Sombor
8 kreveta
Da
Ćuprija
7/9 kreveta
Da
Užice
12 kreveta
Da
Jedinice za palijativno zbrinjavanje u Srbiji (2)
Mesto
Broj kreveta u
jedinici
Veza sa
timovima za
kućno lečenje u
DZ
Kikinda
6 kreveta
Da
Čacak
9 kreveta
Da
Pirot
4 kreveta
Da
Niš
13 kreveta
Da
Jedinice za palijativno zbrinjavanje u Srbiji (3)
Mesto
Broj kreveta u
jedinici
Veza sa
timovima za
kućno lečenje u
DZ
Leskovac
10 kreveta
Da
Vrnjačka
Banja
12 kreveta
Da
Specifičnost jedinica za palijativno zbrinjavanje
• Zaposleni prošli tri nivoa edukacije organizovane u okviru
projekta
• Vodeći princip – poboljšanje kvaliteta života pacijenata
• Primena instrumenata za prijem i otpust pacijenata, procenu
simptoma itd., razvijenih u okviru projekta
• Primena smernica za kliničku praksu u PZ radi kontrole
simptoma
• Standardi za JPZ
– kućna atmosfera
– timski rad
– sistem trijaže
– saradnja sa timovima za kućno
lečenje
Palijativno zbrinjavanje na primarnom nivou
zdravstvene zaštite
Primarnu zdravstvenu zaštitu pruža 157 domova
zdravlja širom Srbije
•Predstavnici svih 157 domova zdravlja pohađali prvi i
drugi nivo edukacije organizovane u okviru projekta
•Predstavnici 13 domova zdravlja pohađali treći nivo
edukacije:
- DZ povezani sa jedinicama za palijativno
zbrinjavanje
- DZ Voždovac, Beograd
Palijativno zbrinjavanje na primarnom nivou
zdravstvene zaštite
• DZ – timovi za kućno
lečenje
– izgradnja kapaciteta za
pružanje PZ
– upotreba instrumenata i
organizacija pružanja PZ
• identifikovanje pacijenata kojima je potrebno PZ –
vođenje evidencije o pacijentima kojima se pruža PZ
• razvoj specifičnih veština za pružanje PZ
Jedinice za palijativno zbrinjavanje koje
blisko sarađuju sa domovima zdravlja
Timovi za palijativno zbrinjavanje
• Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
– 2 medicinske sestre, 3 lekara, psiholog
• 4 kreveta za suportivnu onkologiju
Palijativno zbrinjavanje za sve, bez obzira
na starost – palijativno zbrinjavanje dece
• Analiza sprovedena na početku projekta pokazala
da postoji velika potreba za palijativnim
zbrinjavanjem dece
• PZ dece se pruža u različitim okruženjima:
– na tercijarnom nivou (npr. Univerzitetska dečija
klinika)
– u zdravstvenim ustanovama na primarnom i
sekundarnom nivou zdravstvene zaštite
– u ustanovama socijalne zaštite
– kod kuće
• Postoji velika potreba za unapređenjem ovih usluga
Palijativno zbrinjavanje za sve, bez obzira
na starost – palijativno zbrinjavanje starih
• Palijativno zbrinjavanje osoba sa
komorbiditetom/demencijom/staračkom
slabošću
Gerontološki centar Beograd – RJ
Bežanijska Kosa
– zaposleni pohađali 1. i 2. nivo edukacije i
modifikovani 3. nivo edukacije
– standardi za palijativno zbrinjavanje osoba sa
hroničnim stanjima/demencijom
• kontrola simptoma
• uticaj okruženja
Primer dobre prakse:
JPZ u Opštoj bolnici u Ćupriji
• Jedinica otvorena u decembru 2013. sa 4
kreveta
• Tokom 2014. kapacitet proširen na 7 kreveta
• U planu je proširenje na 9 kreveta
• 7 sestara i 2 lekara
• Socijalni radnik, fizioterapeut, sveštenik
Kućna atmosfera
Posete dozvoljene tokom celog dana
Primena instrumenata za palijativno
zbrinjavanje razvijenih u okviru projekta
Akcenat stavljen na unapređenje kvaliteta
života – JPZ nije ‘mesto za umiranje’
Porodica je deo tima za palijativno
zbrinjavanje
Visok nivo posvećenosti zaposlenih
Zaključak
• Za vreme trajanja projekta, palijativno
zbrinjavanje je integrisano u sistem
zdravstvene zaštite u Srbiji.
• Neophodno je nastaviti rad na razvoju
palijativnog zbrinjavanja na svim
nivoima zdravstvene zaštite, u cilju
osiguranja dostupnosti i održivosti ove
vrste zbrinjavanja
Hvala!
Download

Usluge palijativnog zbrinjavanja u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti