BOSNA I HERCEGOVINA
URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA
PROCUREMENT REVIEW BODY
Број: У – 1022/10
Сарајево, 18.08.2010. године
Канцеларија за разматрање жалби, рјешавајући по жалбама понуђача ... број:
318-2/10 од 19.07.2010. године, изјављену против Рјешења број: 02-360-29/10 од
13.07.2010. године (ЛОТ 2), понуђача ... број: 317-2/10 од 19.07.2010. године, изјављену
против Рјешења број: 02-360-29/10 од 13.07.2010. године (ЛОТ 1), понуђача ... број:
904/10 од 19.07.2010. године против Рјешења број: 02-360-29/10 од 13.07.2010. године
(ЛОТ 1) и ... број: 905/10 од 19.07.2010. године, против Рјешења број: 02-360-29/10 од
13.07.2010. године (ЛОТ 2), уговорног органа ... , спојене закључком број: У-1022/10 од
09.08.2010. године, на основу члана 52. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени
гласник БиХ" број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10), чл. 230. Закона
о управном поступку ("Службени гласник БиХ" број: 29/02, 12/04 и 93/09), и чл. 10. и
15. Пословника о раду Канцеларије за разматрање жалби (“Службени гласник БиХ”, бр.
100/06 и 24/07), на сједници Вијећа Канцеларије за разматрање жалби, одржаној
10.08.2010. године и 18.08.2010. године, уз судјеловање записничарке Међедовић
Адиле, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
Жалбе се усвајају и поништавају акти уговорног органа и то:
·
·
·
·
·
·
·
Тендерска документација за набавку радова за пројекат: „Реконструкција и
асфалтирање улица у ... “ са Обавјештењем о набавци објављеним у „Сл.
гласнику БиХ“ број 30/10 од 19.04.2010. године,
Одлука о резултатима окончаног поступка јавне набавке и избору
најповољнијег понуђача за ЛОТ 1, број: 02-360-29/09 од 02.07.2010. године са
обавјештењима,
Одлука о резултатима окончаног поступка јавне набавке и избору
најповољнијег понуђача за ЛОТ 2, број: 02-360-29/09 од 02.07.2010. године,
Рјешење о одбијању приговора понуђача ... (у поступку за ЛОТ 1) број: 02360-29/10 од 13.07.2010. године,
Рјешење о одбијању приговора понуђача ... (у поступку за ЛОТ 2), број: 02360-29/10 од 13.07.2010. године,
Рјешење о одбијању приговора понуђача ... (у поступку за ЛОТ 1), број: 02360-29/10 од 13.07.2010. године и
Рјешење о одбијању приговора понуђача ... (у поступку за ЛОТ 2), број: 02360-29/10 од 13.07.2010. године.
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
Одбијају се захтјеви понуђача ... за надокнаду штете као неосновани.
Образложење
Понуђач ... је поднио жалбу број: 318-2/10 од 19.07.2010. године, која је
запримљена код овог органа 22.07.2010. године, против Рјешења уговорног органа ... ,
број: 02-360-29/10 од 13.07.2010. године, којим се одбија као неоснован Приговор
жалиоца изјављен против Одлуке о резултатима окончаног поступка јавне набавке и
избору најповољнијег понуђача број: 02-360-29/09 од 02.07.2010. године, у предмету
јавне набавке „Асфалтирање локалних путева на подручју општине ... – Лот 2“.
Жалилац је жалбу засновао на следећем жалбеном наводу:
- жалилац је приложио три уговора и то са ... у износима од 1.312.500,00 КМ и
1.276.135,00 КМ и трећи са ... у износу од 496.971,00 КМ, а тиме испунио у
потпуности тражени износ из ТД за оба лота (Лот 1 и Лот 2), јер је имао један
уговор преко 1.300.000,00 КМ, други преко 1.000.000,00КМ и трећи уговор
преко 300.000,00 КМ, те ако се посматра одвојено Лот 1 и Лот 2 имао је уговоре
за Лот 1 – два уговора преко 1.000.000,00 КМ, а исто тако је имао и за Лот 2
уговоре преко 300.000,00 КМ, односно како је тражено у тачци 5.5 под 11 један
уговор преко 1.300.000,00 КМ, чиме је у потпуности испунио овај услов, како за
Лот 1 и Лот 2, тако и за оба лота.
На основу наведеног жалилац предлаже овом органу да поништи оспоравано
рјешење и обавеже уговорни орган да објави нови тендер за Лот 2.
Понуђач ... је поднио жалбу број: 317-2/10 од 19.07.2010. године, која је
запримљена код овог органа 22.07.2010. године, против Рјешења истог уговорног
органа број: 02-360-29/20 од 13.07.2010. године, којим се одбија као неоснован
Приговор жалиоца изјављен против Одлуке о резултатима окончаног поступка јавне
набавке и избора најповољнијег понуђача број: 02-360-29/10 од 02.07.2010. године у
предмету јавне набавке „Програм реконструкције улице ... – Лот 1“.
Жалилац је жалбу засновао на следећим жалбеним наводима:
1.
жалилац сматра да је уговорни орган погрешно закључио да се због
квалификационог услова из члана 26. ЗЈН БиХ, тј. недостављања два
уговора вриједности преко 1.300.000,00 КМ, да понуду жалиоца неће
разматрати, тј. сматра се неквалификованим, чиме је поступио
супротно тачки 5.5 у складу са чланом 26. ЗЈН БиХ, гдје су прописали
искључив услов 1.300.000,00 КМ, уколико се понуђач пријављује за
оба лота, што се сигурно може тумачити да се ради о једном уговору,
а не два, јер нема ријечи појединачно;
2
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
2.
направљена је намјерна грешка – приликом отварања понуда
31.05.2010. године, о чему постоји записник комисије, гдје је видљиво
да је конзорциј ... и ... дали понуду 2.342.432,36 КМ, а у Одлуци о
резултатима окончаног поступка набавке и избору најповољнијег
понуђача од 02.07.2010. године наведено је да је најуспјешнији
понуђач доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са
укупним износом 2.693.953,70 КМ, рок извођења радова 467 дана од
дана потписивања уговора, из чега произлази разлика од 351.521,40
КМ, што ничим није образложено, те жалилац сматра да је ова одлука
ништавна бар по овом основу. Уговорни орган у оспораваном рјешењу
и сам наводи да су анводи жалиоца тачни, али покушава да скрене
пажњу да је од изабраног понуђача тражена исправка грешке, а
жалилац сматра да не би имао против да је грешка исправљена за
наведени износ на ниже а не на више.
На основу наведеног, жалилац предлеже овом органу да поништи оспоравано
рјешење и обавееж уговорни орган да објави нови тендер за Лот 1.
Понуђач ... је поднио жалбу број: 904/10 од 19.07.2010. године, која је
запримљена код овог органа 23.07.2010. године, против Рјешења истог уговорног
органа број: 02-360-29/10 од 13.07.2010. године, којим се одбија као неоснован
Приговор жалиоца изјављен против Одлуке о резултатима окончаног поступка јавне
набавке и избору најповољнијег понуђача број: 02-360-29/09 од 02.07.2010. године, у
предмету поступка јавне набавке „Програм реконструкције улица ... – Лот 1“.
Жалилац је жалбу засновао на следећим жалбеним наводима:
1. у оспоравано обавјештењу уговорни орган наводи да је члан конзорција жалиоца
доставио изјаву број 229/10 од 01.06.2010. године о одустајању од понуде, на
основу које није узета у разматрање понуда конзорцијума жалиоца и ... .
Жалилац сматра да као носиоц конзорцијума није био упознат са изјавом
наведеног члана конзорцијума. Изјава је достављена дан након јавног отварања
понуда које је одржано 31.05.2010. године, чиме није поштован ЗЈН БиХ а што
се односи на измјене и повлачење понуда. Према Изјави добављача, понуда
важи 120 дана рачунајући од истека тока за достављање понуда. Односи између
чланова конзорцијума су дефинисани Уговором о конзорцијуму број 621/10 од
28.05.2010. године још није раскинут, што значи да је носилац конзорцијума
једини овлађштени да комуницира са уговорним органом. Уговорни орган је био
дужан да информише жалиоца о наведеној ситуацији и пријему изјаве члана
конзорцијума и да, у крајњем случају, тражи од жалиоца измјену члана
конзорцијума. Пошто сумња у вјеродостојност поменуте изјаве, жалилац тражи
од истражних органа да испита поријекло и начин доставе изјаве;
2. уговорни орган наводи да жалилац није испунио услове дате у ТД, одјељак 5,
пододјељак 5.4, у тачки 9. (доказ о извршењу најмање два уговора на радовима
истог или сличног карактера већих од 1.000.000,00 КМ) јер је жалилац доставио
уговоре чије су вриједности мање од захтјеваних, иако члан конзорцијума ...
испуњава дате услове. Уговорни орган се позива на изјаву наведеног члана
конзорцијума од 01.06.2010. године.
3
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
3. у побијаној одлуци о избору најповољнијег понуђача нетачна је цијена од
2.693.593,7 КМ, јер је на јавном отварању понуда цијена изабраног понуђача
износила 2.342.432,36 КМ, што је и констатовано у Записнику са отварања
понуда од 31.05.2010. године, а жалиоцу није јасно како је дошло до разлике од
15%, а да о томе жалиоц није обавијештен.
На основу наведеног жалилац тражи од овог органа да усвоји жалбу, поништи
оспоравано рјешење уговорног органа, наложи уговорном органу усвајање приговора
жалиоца или понављање поступка набавке у цјелини, те надокнаду штете у складу са
чланом 52. став 5. ЗЈН БиХ.
Понуђач ... је поднио жалбу број: 905/10 од 19.07.2010. године, која је
запримљена код овог органа 23.07.2010. године, против Рјешења истог уговорног
органа број: 02-360-29/10 од 13.07.2010. године, којим је одбијен као неоснован
Приговор жалиоца изјављен против Одлуке о резултатима окончаног поступка јавне
набавке и избора најповољнијег понуђача број: 02-360-29/09 од 02.07.2010. године у
предмету поступка јавне набавке „Асфалтирање локалних путева на подручју ... “.
Жалба садржи иста три жалбена навода као и жалба број 904/10 од 19.07.2010.
године, а односи се на предмет поступка јавне набавке „Асфалтирање локалних путева
на подручју ... “.
На основу наведеног у жалби, жалилац тражи од овог органа да усвоји жалбу,
поништи оспоравано рјешење уговорног органа, наложи уговорном органу усвајање
приговора жалиоца или понављање поступка набавке у цјелини, те надокнаду штете у
складу са чланом 52. став 5. ЗЈН БиХ.
Уговорни орган је актом број: 02-360-29/10 од 30.07.2010. године доставио овом
органу документацију потребну за одлучивање по предметним жалбама. Уговорни
орган је такође доставио појашњења тока поступка јавних набавки Лот 1 и Лот 2, од
30.07.2010. године, оспоравајући основаност предметних жалби.
Жалбе су основане.
Овај орган је размотрио жалбе, појашњења уговорног органа о току поступка
набавке и стање у списима те утврдио слдеће неспорне и релевантне чињенице:
-
уговорни орган је Тендерском документацијом за набавку радова за пројекат:
„Реконструкција и асфалтирање улица у ... “, број: 02-360-29/10 од 20.04.2010.
године, са Обавјештењем о набавци објављеним у „Сл. гласнику БиХ“ број 30/10
од 19.04.2010. године, прописао услове и поступак набавке
радова –
Реконструкција улица ... (Лот 1) и Асфалтирање локалних путева на подручју
Зворника (Лот 2). Понуде се могу доставити за један лот и оба лота. Критериј за
додјелу уговора је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде. Рок за
пријем понуда је 31.05.2010. године до 11 часова;
4
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
-
-
-
-
-
-
према Записнику са отварања понуда за Лот 1 од 31.05.2010. године,
констатовано је да је на вријеме (31.05.2010. године) стигло 5 понуда. У
Сажетку примљених понуда наведено је да је укупна цијена понуде конзорцијум
... 2.342.432,36 КМ. У напомени је наведено да је приликом детаљног увида у
документацију понуђача ... , комисија је установила да на Анексу 2 понуђач
наступа као конзорцијум са ... , а није било видљиво приликом читања
финансијског дијела понуде;
према Записнику са отварања понуда за Лот 2 од 31.05.2010. године
благовремено (31.05.2010. године) је стигло 5 понуда;
у Одлуци о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору
најповољнијег понуђача, број: 02-360-29/09 од 02.07.2010. године, као
најповољнији понуђач оцијењен је конзорцијум ... и ... , који је доставио
најнижу технички технички задовољавајућу понуду са укупним износом
2.693.953,70 КМ и рок извођења радова 467 дана од дана потписивања уговора;
према Одлуци о резултатима окончаног поступка јавне набавке и избора
најповољнијег понуђача број: 02-360-29/09 од 02.07.2010. године, као
најповољнији понуђач је оцијењен конзорцијум ... и ... који је доставио најнижу
цијену технички задоовљавајуће понуде са укупним износом 550.954,05 КМ, рок
извођења радова 60 дана од дана потписивања уговора;
према Обавјештењу о одбијању понуде од 02.07.2010. године, упућеном
жалиоцу ... , уговорни орган обавјештава овог жалиоца да је његова понуда
одбијена из разлога што је жалилац доставио три уговора и то у вриједностима:
уговор са ... од 1.312.500,00 КМ, уговор са ... од 496.971,00 КМ и уговор са ...
од 1.276.135,00 КМ, на основу чега Комисија закључује да се због неиспуњавања
квалификационог услова из члана 26. ЗЈН БиХ, тј. недостављање 2 уговора
вриједности преко 1.300.000,00 КМ, с обзиром да се пријавио на оба лота,
понуда овог жалиоца неће се разматрати – сматра се неквалификованим.
Обавјештење од 02.07.2010. године, истог садржаја, упућено је истом жалиоцу за
Лот 2;
према Обавјештењу од 02.07.2010. године, упућеном конзорцијуму ... и ... ,
уговорни орган је навео да понуда овог жалиоца није разматрана усљед
повлачења понуде понуђача ... . Наведени понуђач је доставио Изјаву о
одустајању од понуде број: 229/10 од 01.06.2010. године у којој се као разлог
наводи презаузетост. Истом жалиоцу Обавјештење истог садржаја је упућено
под бројем 02-360-29/09 од 02.07.2010. године, а односи се на Лот 2;
жалилац ... је поднио Приговор број: 317/10 од 09.07.2010. године против
наведене одлуке о резултатима окончаног поступка јавне набавке и избора
најповољнијег понуђача за Лот 1, у којем оспорава оцјену уговорног органа да је
његова понуда неприхватљива и наводи да није образложена разлика у цијени
изабраног понуђача за Лот 1 (цијена у записнику са отварања понуда и у
оспораваној одлуци о избору најповољнијег понуђача). Уговорни орган
Рјешењем од 13.07.2010. године одбија приговор као неоснован. У образложењу
наведеног рјешења уговорни орган наводи да се због неиспуњавања услова из
члана 26. ЗЈН БиХ, тј. недостављања 2 уговора вриједности преко 1.300.000,00
КМ понуда жалиоца неће се разматрати, тј. сматра се неквалификованим.
Увидом у предметну ТД, овај орган констатује да је тачком 5.5 прописано да
ће добављач техничку и професионалну способност доказати доказом о
извршењу најмање два уговора на радовима сличног карактера и обима, а
5
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
вриједност изведених радова већих од 1.000.000,00 КМ појединачно
(уколико се добављач пријављује за Лот 1), 300.000,00 КМ појединачно
(уколико се добављач пријављује за Лот 2) или 1.300.000,00 КМ (уколико се
добављач пријављује за оба лота), а које је добављач извео као главни
уговарач (уз предочење копије уговора са окончаном или привременом
ситуацијом) за последње три године. По оцјени овог органа, уговорни орган
је пропустио да минимум квалификационих услова пропише на јасан и
прецизан начин (пропустио је да пропише који су то радови сличног
карактера и да ли потенцијални понуђач који подноси понуду за оба лота
мора техничку и професионалну способност доказати са најмање два или
само са једним уговором чија је вриједност радова 1.300.000,00 КМ, јер је за
друге двије могућности прописана појединачана вриједност уговора, а за
подношење понуда за оба лота није, чиме се омогућава субјективни приступ
уговорног органа у тумачењу и примјени прописаних квалификационих
услова и што је и довело до спора између жалиоца и уговорног органа).
Наведено чињенично стање није у складу са чланом 22. став 3. и чланом 26.
ЗЈН БиХ и то је био разлог за поништавање овог поступка набавке у
цјелини, јер је начин на који су прописани услови за доказивање техничке и
професионалне способности у тачки 5.5 предметне ТД препрека за правилно
и законито доношење одлука које су поништене овим рјешењем.
Преостали жалбени наводи нису битни за рјешење ове управне ствари, јер
поништавањем тендерске документације, поништава се поступак у цјелини, што
укључује и понштавање свих аката које је уговорни орган донио на основу
поништене тендерске документације.
Захтјев за надокнаду штете понуђача ... је одбијен јер нису наступили услови за
додјелу накнаде штете прописани чланом 52. ЗЈН БиХ.
Предметне жалбе су спојене у један поступак на основу члана 118. Закона о
управном поступку.
На основу наведеног, а у складу са чланом 230. Закона о управном поступку,
одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку:
Ово рјешење је коначан управни акт. Против овог рјешења може се поднијети тужба у
управном спору пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема
рјешења. Такса на тужбу износи 100,00 КМ.
ПРЕДСЈЕДНИК ВИЈЕЋА
6
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
др. Амир Пилав
Доставити:
Ø ...
Ø ...
Ø ...
Ø Евиденција
Ø а/а
7
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
8
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
9
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
10
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
11
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
12
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
13
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
14
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
15
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
16
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
17
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
Download

Број: У – 1022/10 Сарајево, 18.08.2010. године Канцеларија за