Ekart Tol
MOĆ S A D A Š N J E G
TRENUTKA
U PRAKSI
Osnovno učenje,
meditacije i vežbe iz knjige
Moć sadašnjeg trenutka
Prevod:
Darko Tuševljaković
Ivana Vanić
Čarobna
knjiga
SADRŽAJ
UVOD 9
PRVI DEO 13
D O S T I Z A N T E M O Ć I SADAŠNJEG T R E N U T K A
PRVO POGLAVLJE 15
Biće i prosvetljenje
DRUGO POGLAVLJE
Poreklo straha
27
TREĆE POGLAVLJE 27
Stupanje u Sadašnji trenutak
ČETVRTO POGLAVLJE 47
Razgrađivanje nesvesnosti
PETO POGLAVLJE 57
Lepota se pojavljuje u d u b o k o m m i r u vašeg prisustva
DRUGI DEO 73
V E Z E KAO D U H O V N A PRAKSA
ŠESTO POGLAVLJE 75
Razgrađivanje otelotvorenog bola
SEDMO POGLAVLJE 87
Od zavisničkih do prosvetljenih odnosa
TREĆI DEO 101
PRIHVATANTE I PREDAJA
OSMO POGLAVLJE
103
Prihvatanje Sadašnjeg trenutka
DEVETO POGLAVLJE
129
Preobražaj bolesti i patnja
ZAHVALNICE
143
Od svog p r v o g izdanja, 1997. godine, Moć sadašnjeg
trenutka je već izvršila t o l i k o v e l i k i uticaj na
k o l e k t i v n u svest da je to daleko prevazišlo i moje
najveće nade. Prevedena je na petnaest jezika, tako da
svakodnevno p r i m a m pisma iz celog sveta u k o j i m a
mi čitaoci govore kako su se njihovi životi p r o m e n i l i
zahvaljujući k o n t a k t u sa učenjem i z n e t i m u k n j i z i .
P r e m d a su posledice ludosti egoičkog uma još
svuda v i d l j i v e , nešto novo se zaista rada. N i k a d a pre
nije t o l i k o l j u d i b i l o spremno da razbije k o l e k t i v n e
obrasce u m a k o j i su čovečanstvo o k o v a l i patnjom od
pamtiveka. R a d a se nova svesnost. D o s t a smo p a t i l i !
Ta svest se u vama pomalja čak i u o v o m t r e n u t k u ,
d o k držite o v u knjigu i čitate redove k o j i govore o
mogućnosti življenja slobodnog života, u kojem više
nećete nanositi b o l ni sebi ni d r u g i m a .
M n o g i čitaoci k o j i su mi pisali i z r a z i l i su želju da
im se praktični aspekti učenja koje sadrži M o ć
sadašnjeg trenutka predstave u pristupačnijem o b l i k u ,
k o j i bi k o r i s t i l i svakodnevno. Ta želja je bila podsticaj
za nastanak ove knjige.
Pored s a m i h vežbi i uputstava, ova knjiga sadrži i
neke kraće paragrafe iz o r i g i n a l n o g dela k o j i treba da
12
Ekart
Tol
osluže kao podsetnik za određene ideje i koncepte,
ao bukvar za njihovo i n k o r p o r i r a n j e u svakodnevicu.
Stranice koje slede n a r o č i t o su p o g o d n e za
meditativno čitanje. K a d a upražnjavate meditativno
čitanje, ne čitate prvenstveno da biste u p i l i nove
informacije, već da t o k o m njega dospete u drugo
stanje svesti. Z a t o možete više puta iščitavati isti
paragraf i svaki put ga doživeti na nov i drugačiji
način. Samo one reči koje su napisane i l i izrečene u
stanju prisutnosti imaju m o ć da transformišu, moć da
probude prisutnost u čitaocu.
Te delove je najbolje čitati p o l a k o . M n o g o puta
ćete poželeti da zastanete i uživate u trenutku smirene
refleksije i l i u tišini. P o n e k a d ćete poželeti da samo
nasumično o t v o r i t e k n j i g u i pročitate n e k o l i k o
redova.
Z a čitaoce k o j i s u b i l i zaplašeni i l i savladani
knjigom Moć sadašnjeg trenutka, ova knjiga može
poslužiti kao u v o d .
Ekart
Tol
9. 7. 2 0 0 1 .
*
Kada je vaša svest
usmerena ka spoljašnjosti,
um i svet se pojavljuju.
Kada je usmerena ka unutrašnjosti,
ona spoznaje sopstveni izvor
i vraća se kući u Nepojavno.
PRVO POGLAVLJE
BIĆE I PROSVETLJENJE
Postoji jedan večan, uvek prisutan j e d i n i život i z n a d
b r o j n i h o b l i k a života koji podležu rođenju i s m r t i .
M n o g i ljudi koriste reč „bog" da bi ga o p i s a l i ; ja ga
češće n a z i v a m „bićem". Reč biće ne objašnjava ništa,
a l i to ne čini ni reč bog. Biće, međutim, i m a prednost
zato što predstavlja otvoren koncept. O n a ne s v o d i
beskonačno nevidljivo na konačni entitet. Nemoguće
je s t v o r i t i mentalnu sliku o Biću. N i k o ne može da
t v r d i k a k o jedini polaže prava na njega. O n o je vaša
sama suština i dostupno v a m je u o v o m t r e n u t k u kao
osećanje vašeg sopstvenog prisustva, kao shvatanje „ja
jesam" koje p r e t h o d i o n o m „ja sam o v o " i l i „ja sam
o n o " . Stoga, m a l i je korak od reči biće do iskustva
Bića.
BIĆE SE NE NALAZI IZNAD N E G O
UNUTAR svakog o b l i k a , kao njegova
najdublja, nevidljiva i neuništiva suština. To
znači da v a m je o n o d o s t u p n o o v o g
trenutka kao vaše najdublje ja, kao vaša
istinska p r i r o d a . A l i , nemojte pokušavati d a
ga dosegnete svojim u m o m . Ne pokušavajte
da ga shvatite.
16
Ekart
Tol
M o ž e t e ga spoznati samo onda kada je um
m i r a n . K a d a ste p r i s u t n i , kada se vaša
pažnja u p o t p u n o s t i i svom s i l i n o m nalazi u
Sadašnjem t r e n u t k u , Biće je moguće osetiti,
a l i mentalno ne može b i t i shvaćeno.
Z a d o b i t i svest o Biću i zadržati se u t o m stanju
osećajući njegovu stvarnost jeste prosvetljenje.
R e č prosvetljenje stvara s l i k u o n e k a k v o m
n a d l j u d s k o m dostignuću, i ego želi da to tako i
ostane, ali to je jednostavno vaše p r i r o d n o stanje
osećaja jedinstva sa Bićem. To je stanje povezanosti sa
nečim n e m e r l j i v i m i neuništivim, nečim što, gotovo
p a r a d o k s a l n o , predstavlja vas, a istovremeno je i veće
od vas. To je pronalaženje vaše istinske p r i r o d e , koja
prevazilazi naziv i o b l i k .
Nemogućnost da sada osetite o v u povezanost daje
v a m p o v o d a za iluziju o razdvojenosti od sebe i od
sveta k o j i vas okružuje. Z a t o sebe shvatate, svesno i l i
nesvesno, kao i z o l o v a n i deo. Javlja se strah, i sukob
unutar vas i i z v a n vas postaje p r a v i l o .
N a j v e ć a p r e p r e k a doživljavanju r e a l n o s t i ove
povezanosti jeste identifikacija sa vašim u m o m , koja
uzrokuje da mišljenje postane p r i s i l a . Ne b i t i u
mogućnosti da prestanete sa razmišljanjem predstavlja
jezivu zavisnost, ali mi to ne uviđamo jer gotovo
svako boluje od nje, tako da se ta zavisnost smatra
n o r m a l n o m . O v a neprestana mentalna buka sprečava
vas da pronađete to carstvo unutrašnje smirenosti
koje je nerazdvojivo od Bića. O n a takođe stvara i
lažno, u m o m stvoreno ja, koje baca senku straha i
patnje.
Identifikacija sa vašim u m o m stvara n e p r o v i d a n
paravan od p o j m o v a , oznaka, predstava, reči, sudova
B i ć e i prosvetljenje
17
i definicija k o j i b l o k i r a svaku istinsku vezu. On stoji
između vas i vašeg ja, između vas i vašeg sadruga,
između vas i p r i r o d e , između vas i Boga. U p r a v o ovaj
paravan od m i s l i stvara iluziju izdvojenosti, iluziju da
postojite vi i p o t p u n o različit „neko d r u g i " . Tada
zaboravljate na ključnu činjenicu da i s p o d n i v o a
fizičkih pojava i zasebnih o b l i k a vi činite celinu sa
svim što postoji.
Um je i z v a n r e d a n i n s t r u m e n t ako se k o r i s t i
ispravno. Međutim, ako se k o r i s t i pogrešno, postaje
veoma destruktivan. Da se i z r a z i m preciznije: ne radi
se t o l i k o o tome da vi koristite svoj um pogrešno u g l a v n o m ga ne koristite uopšte. On k o r i s t i vas. To
predstavlja bolest. Vi verujete da ste isto što i vaš u m .
To je zabluda. Instrument je preuzeo k o n t r o l u nad
vama.
G o t o v o kao da ste nečije vlasništvo a da to znate, tako
da mislite da je entitet koji vas okupira isto što i v i .
POČETAK SLOBODE predstavlja uviđanje
da vi niste entitet koji o k u p i r a - mislilac.
Svest
o
tome
vam
omogućuje
da
posmatrate taj entitet. O n o g trenutka kada
započnete da posmatrate mislioca aktivira
se viši n i v o svesti.
Tada počinjete da uviđate da postoji prostrano
carstvo inteligencije i z n a d m i s l i i da je misao samo
jedan m a l i aspekt te inteligencije. Uviđate, takođe, i
da sve zaista važne stvari - lepota, ljubav, kreativnost,
radost, unutrašnji m i r - svoj k o r e n imaju iznad uma.
Vi počinjete da se budite.
18
Ekart
Tol
OSLOBAĐANJE OD
SOPSTVENOG UMA
D o b r a vest jeste ta da se možete o s l o b o d i t i svog uma.
To predstavlja jedino pravo oslobođenje. P r v i k o r a k
možete preduzeti u p r a v o sada.
POČNITE DA OSLUŠKUJETE GLAS U
SVOJOJ GLAVI što je češće m o g u ć e .
Obratite posebnu pažnju na svaki obrazac
k o j i se ponavlja, na gramofonske ploče koje
se - možda već g o d i n a m a - okreću u vašoj
glavi.
To je o n o što ja p o d r a z u m e v a m p o d
„posmatranjem m i s l i o c a " , što d r u g i m
rečima znači: slušajte glas u svojoj g l a v i ,
budite tamo p r i s u t n i kao svedok.
D o k slušate taj glas, činite to nepristrasno.
Što znači - ne osuđujte. N e m o j t e osuđivati
n i t i nipodaštavati o n o što čujete jer bi to
značilo da je isti taj glas p o n o v o kročio
unutra na zadnja vrata. U b r z o ćete u v i d e t i :
glas je tamo, a ovde sam ja, i m o g u da ga
čujem i p o s m a t r a m . Ta samospoznaja ja, to
osećanje sopstvene prisutnosti, nije misao.
O n o se uzdiže i z n a d u m a .
Stoga, dok osluškujete misao, vi ste svesni ne samo
te m i s l i već i samih sebe kao svedoka te m i s l i . Pojavila
se nova dimenzija svesti.
B i ć e i prosvetljenje
19
D O K SLUŠATE MISAO, vi z a p r a v o
osećate svesno prisustvo - vaše dublje ja iza i l i ispod m i s l i . M i s a o tada gubi svoju
moć nad vama i brzo se povlači jer vi više
ne osnažujete um poistovećujući se sa
n j i m . To predstavlja p o č e t a k kraja
nevoljnog i p r i s i l n o g razmišljanja.
K a d a se misao povuče, vi doživljavate
diskontinuitet u t o k u misli - p r a z n i n u ne-uma. Isprva će ova praznina biti kratka,
možda će trajati n e k o l i k o s e k u n d i , ali
postepeno će postajati sve duža. K a d a se
p o j a v i , osetićete i z v e s n u s m i r e n o s t i
spokojstvo unutar sebe. To je početak
vašeg
prirodnog
stanja
opipljivog
jedinstva sa B i ć e m , koje je o b i č n o
blokirano u m o m .
Vežbanjem će se osećaj s m i r e n o s t i i
spokojstva p r o d u b l j i v a t i . U stvari, toj
d u b i n i nema kraja. Takode ćete osetiti i
suptilno izlivanje radosti koja izvire iz te
dubine - radost Bića.
U o v o m stanju unutrašnje povezanosti vi ste daleko
s p r e m n i j i , daleko b u d n i j i nego u stanju poistovećenosti sa u m o m . U p o t p u n o s t i ste prisutni. To,
takode, podiže i v i b r a c i o n u frekvenciju energetskog
polja koje vašem fizičkom telu daje život.
Spuštajući se sve dublje u o v o carstvo ne-uma, kako
ga ponekad nazivaju na Istoku, vi spoznajete stanje
čiste svesti. U t o m stanju osećate sopstveno prisustvo
sa t a k v i m i n t e n z i t e t o m i t a k v o m radošću da
c e l o k u p n o mišljenje, vaše fizičko telo, kao i ceo
spoljni svet, postaju relativno beznačajni u poredenju
Ekart
20
Tol
sa n j i m . A ipak to nije sebično stanje, već stanje
gubitka svog ja. O n o vas v o d i iznad o n o g što ste
ranije smatrali „svojim ja". To prisustvo predstavlja
vašu suštinu, a u isto vreme i nešto n e i z m e r n o veće od
vas.
1
UMESTO DA „POSMATRATE MISLI­
O C A " , prazninu u toku misli možete da
stvorite i jednostavno usmeravajući žižu
vaše pažnje ka Sadašnjem t r e n u t k u .
N a p r o s t o postanite i n t e n z i v n o svesni
o v o g trenutka.
Tako nešto pričinjava veliko zadovoljstvo. Na taj
način vi odvlačite pažnju od aktivnosti u m a i stvarate
p r a z n i n u ne-uma, u kojoj ste v r l o p r i p r a v n i i svesni,
a l i ne razmišljate. O v o je suština meditacije.
U S V A K O D N E V N O M ŽIVOTU možete da
praktikujete ovo tako što ćete se b a v i t i b i l o
k o j o m r u t i n s k o m aktivnošću koja inače
predstavlja samo sredstvo za postizanje cilja
i posvetiti joj apsolutnu pažnju, tako da o n a
sama postane cilj. N a primer, svaki put
kada se penjete i l i spuštate stepenicama u
svojoj kući i l i na p o s l u , d o b r o obratite
pažnju na svaki k o r a k , svaki pokret, čak i
na svoje disanje. Budite p o t p u n o p r i s u t n i .
I l i , kada perete ruke, obratite pažnju na sve
čulne doživljaje povezane sa t o m r a d n j o m :
z v u k vode i osećaj koji ona stvara, pokrete
vaših r u k u , miris sapuna i t d .
Igra reći: selfless znači „nesebično", ali u ovom kontekstu ima i
značenje „gubitak svoga ja". (Prim. prev.)
1
B i ć e i prosvetljenje
21
I l i , k a d a uđete u a u t o m o b i l , n a k o n što
zatvorite vrata, u m i r i t e se na n e k o l i k o
s e k u n d i i usredsredite se na sopstveno
disanje. Postanite svesni nečujnog a l i
snažnog osećaja prisustva.
Postoji jedan siguran kriterijum po kojem
možete da izmerite svoj uspeh p r i ovoj
vežbi: to je n i v o m i r a koji osećate iznutra.
J e d i n i važan k o r a k na vašem putu ka prosvetljenju
jeste o v a j : naučite k a k o da prestanete da se
poistovećujete sa s v o j i m u m o m . Svaki put k a d a
stvorite p r a z n i n u u t o k u m i s l i , svetlost vaše svesti
postaje jača.
J e d n o g dana čete se možda zateći k a k o se smejete
glasu u svojoj g l a v i , baš kao što biste se smejali i
dečjim budalaštinama. To znači da više ne uzimate
sadržaj svog u m a t o l i k o ozbiljno pošto osećaj za vaše
sopstveno ja ne zavisi od njega.
22
Ekart
Tol
PROSVETLJENJE:
U Z D I Z A N J E I Z N A D MISLI
D o k odrastate, vi f o r m i r a t e mentalnu predstavu o
tome ko ste, z a s n o v a n u na ličnim i k u l t u r n i m
uslovljenostima. O v o f a n t o m s k o ja možemo nazvati
egom. On se sastoji od a k t i v n o s t i uma i može se
održavati samo neprestanim razmišljanjem. Pojam
„ e g o " označava različite stvari za različite ljude, ali
kada ga ja ovde k o r i s t i m , on predstavlja lažno ja,
stvoreno nesvesnim poistovećivanjem sa u m o m .
Za ego, sadašnji trenutak jedva da postoji. Samo se
prošlost i budućnost smatraju važnima. O v o p o t p u n o
izvrtanje istine počiva na činjenici da je u ego-modalitetu um veoma d i s f u n k c i o n a l a n . On se uvek
bavi oživljavanjem prošlosti, jer bez toga - ko ste
uopšte vi? On se n e p r e k i d n o projektuje u budućnost
ne bi li osigurao svoj opstanak i pronašao tamo
nekakvu vrstu oslobođenja i l i ispunjenja. O n g o v o r i :
„Jednog dana, kada se o v o i l i o n o d o g o d i , biće mi
d o b r o , biću srećan i s p o k o j a n . "
Čak i kada se čini da se ego bavi sadašnjošću, to
nije ona sadašnjost koju opaža: on je sasvim pogrešno
tumači jer na nju gleda očima prošlosti. Ili je svodi na
sredstvo ka cilju, cilju k o j i leži u u m o m projektovanoj
budućnosti. Posmatrajte svoj um i videćete da on
funkcioniše na ovakav način.
Sadašnji trenutak nosi u sebi ključ ka oslobođenju.
A l i , vi ne možete naći sadašnji trenutak sve dok sebe
svodite na vaš u m .
B i ć e i prosvetljenje
23
Prosvetljenje označava uzdizanje iznad misli. U
prosvetljenom stanju vi se i dalje služite svojim u m o m
kada je to potrebno, a l i na daleko usredsredeniji i
efikasniji način nego pre. Više ga koristite u praktične
svrhe, ali oslobođeni ste od nevoljnih unutrašnjih
m o n o l o g a , a prisutna je i unutrašnja smirenost.
K a d a koristite svoj u m , a posebno kada je potrebno
kreativno rešenje, vi približno svakih n e k o l i k o minuta
oscilirate između m i s l i i smirenosti, između uma i ne-uma. N e - u m predstavlja svesnost bez m i s l i . Jedino je
tako moguće razmišljati kreativno jer samo na takav
način misao ima bilo k a k v u snagu. Sama za sebe, kada
više nije povezana sa daleko prostranijim carstvom
svesnosti, ona b r z o postaje ogoljena, l u d a i
destruktivna.
24
Ekart
Tol
EMOCIJA:
REAKCIJA T E L A N A VAŠ U M
U m , u smislu u k o m ja k o r i s t i m tu reč, nije samo
misao. On uključuje i vaše emocije, kao i sve nesvesne
mentalno-emocionalne načine reagovanja. E m o c i j a se
javlja na mestu na k o m se um i telo susreću. O n a
predstavlja reakciju tela na vaš um - i l i , m o g l i bismo
reći, odraz vašeg uma u telu.
Što ste više poistovećeni sa s v o j i m mišljenjem,
o n i m što volite i l i ne volite, s v o j i m s u d o v i m a i
interpretacijama, o d n o s n o , što ste manje p r i s u t n i kao
svest koja posmatra, to će snažnije b i t i e m o c i o n a l n o
punjenje, b i l i vi toga svesni i l i ne. A k o ne možete da
osetite svoje emocije, ako ste odsečeni od njih, s
v r e m e n o m ćete ih iskusiti na čisto fizičkom n i v o u ,
kao fizičke probleme i l i simptome.
A K O IMATE POTEŠKOĆA DA OSETITE
VLASTITE
EMOCIJE,
započnite
sa
usmeravanjem pažnje na unutrašnje energet­
sko polje vašeg tela. Osetite telo i z n u t r a . To
će vas takođe povezati sa vašim emocijama.
A k o zaista želite da upoznate svoj u m , telo će
v a m uvek p o n u d i t i i s t i n s k i o d r a z , stoga
pogledajte u emociju i l i je, još bolje, osetite u
s v o m telu. A k o između njih postoji očigledan
sukob, misao će predstavljati laž, a emocija
istinu. Ne apsolutnu istinu o tome ko ste v i ,
već relativnu istinu o vašem stanju u m a u
t o m trenutku.
B i ć e i prosvetljenje
25
M o ž d a još uvek niste u stanju da nesvesne
aktivnosti uma svesno uobličite kao m i s l i , ali
one će se u telu uvek odražavati kao emocije,
i toga možete postati svesni.
Posmatranje emocije na ovaj način u o s n o v i
je isto kao i osluškivanje i l i posmatranje m i s l i
koje sam ranije opisao. Jedina r a z l i k a je u
tome što je misao u vašoj glavi, a emocija
poseduje jaku ličnu k o m p o n e n t u i zato se
prvenstveno oseća u telu. Posmatrajući je, vi
možete d o z v o l i t i emociji da bude tamo a da
vas ne kontroliše. Vi više niste isto što i
e m o c i j a ; vi ste posmatrač, posmatrajuće
prisustvo.
A k o ovo budete p r a k t i k o v a l i , sve što je nesvesno u
ma biće dovedeno p o d svetlost svesti.
N E K A V A M POSTANE NAVIKA D A
SEBE PITATE: „Šta se odvija unutar mene
u o v o m t r e n u t k u ? " To pitanje će vas
o k r e n u t i u p r a v o m smeru. A l i , nemojte
a n a l i z i r a t i , samo posmatrajte. U s m e r i t e
svoju pažnju ka unutra. Osetite energiju
emocije.
A k o nijedna emocija nije prisutna, povedite
svoju pažnju dublje u unutrašnje energetsko
polje svog tela. To je ulaz u Biće.
D R U G O POGLAVLJE
POREKLO STRAHA
Psihološko stanje straha nije u vezi sa bilo k a k v o m
k o n k r e t n o m i i s t i n s k o m neposrednom opasnošću.
O n o se pojavljuje u m n o g i m o b l i c i m a : kao nelagoda,
briga, strepnja, n e r v o z a , napetost, jeza, fobija i tako
dalje. O v a k a v psihološki strah uvek se o d n o s i na
nešto što bi se m o g l o desiti, a ne na nešto što se
dešava upravo sada. Vi se nalazite na o v o m mestu i u
sadašnjem t r e n u t k u , a vaš um je u budućnosti. To
stvara p r a z n i n u strepnje. A k o ste se poistovetili sa
svojim u m o m i i z g u b i l i moć i jednostavnost Sadašnjeg
trenutka, ta p r a z n i n a strepnje će postati vaš stalni
sadrug. U v e k se možete uhvatiti u koštac sa sadašnjim
t r e n u t k o m , ali ne i sa nečim što predstavlja ništa
drugo do projekciju vašeg uma - ne možete se uhvatiti
u koštac sa budućnošću.
Štaviše, d o k l e g o d budete poistovećeni sa svojim
u m o m , ego će upravljati vašim životom, k a k o sam
ranije i istakao. Z b o g svoje nestvarne prirode i uprkos
28
Ekart
Tol
svojim razrađenim o d b r a m b e n i m m e h a n i z m i m a , ego
je v r l o ranjiv i nesiguran, i samog sebe v i d i p o d
stalnom pretnjom. O v o se, u z g r e d , dešava čak i ako
ego spolja izgleda veoma samouvereno. Prisetite se
sada da emocija predstavlja reakciju tela na vaš u m .
K a k v u to p o r u k u telo n e p r e k i d n o p r i m a od ega,
lažnog, u m o m stvorenog ja? Opasnost, n a l a z i m se u
opasnosti. A koju emociju ova n e p r e k i d n a p o r u k a
stvara? Strah, naravno.
Izgleda kao da strah i m a m n o g o i z v o r a . Strah od
gubitka, strah od neuspeha, strah od povrede i tako
dalje, ali svi ti strahovi na kraju predstavljaju strah ega
od s m r t i , od uništenja. Za ego, smrt se uvek nalazi tu,
iza ugla. U o v o m stanju poistovećenosti sa u m o m ,
strah od smrti utiče na svaki aspekt vašeg života.
Na p r i m e r , čak i n a i z g l e d t a k o t r i v i j a l n a i
„normalna" stvar kao što je p r i s i l n a potreba da se u
p r e p i r c i bude u pravu i dokaže k a k o ona druga osoba
greši - o d b r a n a m e n t a l n o g stava sa k o j i m ste
poistovećeni - k o r e n ima u strahu od smrti. A k o se
poistovećujete sa m e n t a l n i m stavom i p r i t o m niste u
p r a v u , vašem osećaju za sopstveno ja, zasnovanom na
u m u , preti ozbiljna opasnost od uništenja. Stoga vi i
vaš ego ne možete p r i h v a t i t i da niste u p r a v u . Ne b i t i
u pravu znači umreti. Z b o g ovoga su se v o d i l i ratovi i
srušene su nebrojene veze.
O n o g t r e n u t k a k a d a budete p r e s t a l i da se
poistovećujte sa svojim u m o m , vašem osećaju za
sopstveno ja neće više značiti ništa to da li ste u pravu
i l i ne, tako da će s i l o m nametnuta i d u b o k o nesvesna
potreba da se bude u p r a v u , što predstavlja jedan
o b l i k nasilja, prestati da postoji. Bićete u stanju da
jasno i glasno iskažete k a k o se osećate i šta mislite, ali
više p r i tome neće b i t i agresivnosti n i t i o d b r a m b e n o g
Poreklo straha
29
stava. Vaš osećaj o sopstvenom ja tada će proizaći iz
dubljeg i iskrenijeg mesta u v a m a , a ne iz uma.
ČUVAJTE SE SVAKE VRSTE ODBRAM-
BENOG STAVA u vama. Šta je to što
branite? I l u z o r n i identitet, predstava u
vašem u m u , zamišljeni entitet. T i m e što taj
obrazac činite s v e s n i m , t i m e što mu
postajete s v e d o k , vi prestajete da se
poistovećujete sa njim. U svetlu vaše svesti,
nesvesni obrazac će se brzo raspasti.
To predstavlja završetak svih p r e p i r k i i
igara moći, koje t o l i k o štete vezama. M o ć
nad drugima predstavlja slabost p r i k r i v e n u
kao snagu. Istinska moć se nalazi unutra i
dostupna v a m je o v o g trenutka.
Um uvek traži način da porekne Sadašnji trenutak
i pobegne od njega. D r u g i m rečima, što ste više
poistovećeni sa u m o m , više patite. I l i bi se to moglo
ovako reći: što ste više u stanju da poštujete i
prihvatite Sadašnji trenutak, to ste oslobođeniji od
bola, patnje - i egoičkog u m a .
A k o više ne želite da stvarate b o l sebi i drugima,
ako više ne želite da povećavate zaostali b o l iz
prošlosti koji još uvek živi u vama, o n d a nemojte da
p r o i z v o d i t e više vremena, barem ne više nego što je
n e o p h o d n o za bavljenje praktičnim aspektima vašeg
života. K a k o prestati sa proizvođenjem vremena?
U POTPUNOSTI PRIHVATITE DA JE
SADAŠNJOST sve što zaista posedujete.
N e k a Sadašnji trenutak postane centar
interesovanja u vašem životu.
Ekart
Tol
D o k ste ranije obitavali u v r e m e n u i samo
n a k r a t k o posećivali Sadašnji trenutak, sada
svijte sebi gnezdo u Sadašnjem t r e n u t k u , a
n a k r a t k o posećujte prošlost i budućnost,
o n d a k a d a bavljenje praktičnim aspektima
vašeg života to zahteva.
U v e k recite „da" sadašnjosti.
P o r e k l o straha
31
OKONČAJTE Z A B L U D U O
VREMENU
E v o rešenja: okončajte zabludu o v r e m e n u . V r e m e i
u m s u n e r a z d v o j i v i . A k o odvojite vreme o d u m a , ono
će se zaustaviti - osim ako vi ne odlučite da ga
koristite.
B i t i poistovećen sa svojim u m o m znači b i t i uhvaćen
u z a m k u vremena: to predstavlja p r i s i l n u težnju da se
živi isključivo k r o z sećanja i predviđanja. O v o
uzrokuje
beskrajnu
okupiranost
prošlošću
i
budućnošću i nevoljnost da se poštuje i p r i h v a t i
sadašnji trenutak i da mu se omogući da bude. Prisila
se javlja zato što v a m prošlost daje identitet, a
budućnost sadrži obećanje o spasenju, o nekakvoj
vrsti ispunjenja. I jedno i drugo su iluzije.
Što ste više usredsredeni na vreme - na prošlost i
budućnost - to v a m više nedostaje Sadašnji trenutak,
najdragocenija stvar koja postoji.
Z b o g čega je to najdragocenija stvar? K a o p r v o ,
zato što je to jedina stvar. O n a predstavlja sve što
postoji. Večita sadašnjost jeste prostor u o k v i r u kojeg
se o t k r i v a vaš c e l o k u p a n život, jedini činilac k o j i se ne
menja. Život jeste sadašnji trenutak. N i k a d a nije
postojalo vreme u k o m vaš život nije bio sadašnji
trenutak, n i t i će ikada postojati.
A kao d r u g o , Sadašnji trenutak predstavlja jedinu
tačku koja vas može odvesti izvan u s k i h o k v i r a u m a .
To je vaša jedina tačka pristupa bezvremenom i
bezobličnom carstvu Bića.
32
Ekart
Tol
Da li ste ikada i s k u s i l i , preduzeli, p o m i s l i l i i l i
osetili bilo šta i z v a n Sadašnjeg trenutka? Da li mislite
da ćete to ikada učiniti? Da li je moguće da se b i l o šta
d o g o d i i l i da išta postoji i z v a n Sadašnjeg trenutka?
O d g o v o r je očigledan, zar ne?
N i k a d a se ništa nije desilo u prošlosti, desilo se u
Sadašnjem t r e n u t k u .
N i k a d a se ništa neće desiti u budućnosti, desiće se
u Sadašnjem t r e n u t k u .
Suština onoga što ovde g o v o r i m ne može se
razumeti u m o m . O n o g trenutka kada doprete do nje,
dešava se prebacivanje svesti iz u m a u Biće, iz
vremena u prisustvo. Iznenada, sve izgleda živo, zrači
energiju, i sve je prožeto Bićem.
TREĆE P O G L A V L J E
STUPANJE U SADAŠNJI
TRENUTAK
Sa t o m večnom d i m e n z i j o m javlja se i drugačiji način
spoznaje, onaj koji više ne „ubija" duh koji živi u
svakom stvorenju i svakoj stvari. To je spoznaja koja
ne uništava svetost i tajnu života, već sadrži d u b o k u
ljubav i poštovanje p r e m a svemu što jeste. To je
spoznaja o kojoj um ne zna ništa.
SRUŠITE RANIJE OBRASCE poticanja
sadašnjosti i o t p o r a p r e m a sadašnjem
trenutku. N e k a v a m postane navika da
skrećete pažnju sa prošlosti i budućnosti
onda kada v a m one nisu potrebne. Iskačite
iz dimenzije vremena k o l i k o god je to u
s v a k o d n e v n o m životu moguće.
A k o v a m bude i suviše teško da u Sadašnji
trenutak stupite d i r e k t n o , započnite tako
što ćete posmatrati uobičajene sklonosti
34
Ekart
Tol
vašeg uma ka begu od Sadašnjeg t r e n u t k a .
Primetićete da je b u d u ć n o s t o b i č n o
zamišljena i l i kao nešto bolje i l i k a o nešto
gore od sadašnjosti. A k o je zamišljena
budućnost bolja, ona v a m pruža n a d u i l i
predviđanje koje zadovoljava. A k o je lošija,
o n d a stvara strepnju. O b e su i l u z o r n e .
P u t e m samoposmatranja, više p r i s u t n o s t i
u l a z i u vaš život samo od sebe. O n o g
t r e n u t k a kada budete s h v a t i l i da niste
p r i s u t n i , tada jeste p r i s u t n i . K a d g o d ste u
mogućnosti da posmatrate u m , tada niste
zarobljeni u njemu. J o š jedan činilac se
pojavljuje, nešto što ne potiče iz u m a :
prisustvo svedoka.
Budite prisutni kao posmatrač svog u m a svojih misli i emocija, kao i reakcija na
različite situacije. Budite u najmanju r u k u
zainteresovani za svoje reakcije k o l i k o ste
zainteresovani za situaciju i l i osobu koja vas
nagoni da reagujete.
Takođe pripazite i na to k o l i k o se često vaša
pažnja nalazi u prošlosti i l i budućnosti.
N e m o j t e da osuđujete i l i analizirate o n o što
ste p r i m e t i l i . Posmatrajte misao, osetite
emociju, posmatrajte reakciju. N e m o j t e od
njih p r a v i t i lični p r o b l e m . Tada ćete osetiti
nešto snažnije od b i l o koje od t i h stvari
koje ste posmatali: m i r n o posmatrajuće
prisustvo u p o z a d i n i sadržaja vašeg u m a ,
t i h o g posmatrača.
Intenzivno prisustvo je potrebno k a d a određene
situacije
prouzrokuju
reakcije
sa
snažnim
Stupanje u S a d a š n j i t r e n u t a k
35
e m o c i o n a l n i m nabojem, kao što su one k a d a je vaša
slika o samima sebi ugrožena, kada se u vašem životu
pojavi izazov koji podstiče strah, kada stvari „pođu
n a o p a k o " i l i kada p o n o v o n a v i d e l o izađe
e m o c i o n a l n i kompleks iz prošlosti. U t i m slučajevima
vi težite da postanete „nesvesni". Reakcija i l i emocija
p r e u z i m a k o n t r o l u nad vama - vi „postajete" ona. To
sprovodite u ponašanju. Vi odobravate, okrivljujete,
napadate, branite... samo što to niste v i , to je obrazac
reagovanja, um u s v o m u o b i č a j e n o m m o d a l i t e t u
preživljavanja.
Poistovećenost sa u m o m pruža t o m p r o c e s u
d o d a t n u energiju, a posmatranje u m a izvlači energiju
iz njega. Poistovećenost sa u m o m stvara još vremena,
a posmatranje u m a o t v a r a d i m e n z i j u večnosti.
Energija koja je izvučena iz u m a pretvara se u
prisustvo. O n o g trena kada budete m o g l i da osetite
šta znači biti prisutan, postaće v a m m n o g o lakše da
naprosto odlučite da istupite iz dimenzije vremena
k a d g o d v a m vreme ne bude b i l o p o t r e b n o iz
praktičnih razloga i zadete dublje u Sadašnji trenutak.
O v o neće umanjiti vašu sposobnost da koristite
vreme - prošlo i l i buduće - kada se ono o d n o s i na
praktična pitanja. O v o neće umanjiti vašu sposobnost
da koristite u m , zapravo će je uvećati. K a d a budete
zaista k o r i s t i l i svoj u m , to će b i t i oštrije, usmerenije.
Najveći deo pažnje prosvetljenih osoba uvek je
usmeren na Sadašnji trenutak, ali one su i dalje
p e r i f e r n o svesne v r e m e n a . D r u g i m r e c i m a , one
nastavljaju da koriste satno vreme, ali su oslobođene
psihološkog vremena.
36
Ekart
Tol
NAPUŠTANJE PSIHOLOŠKOG
VREMENA
Naučite da koristite vreme za praktične aspekte vašeg
života - o v o bismo m o g l i nazvati satnim v r e m e n o m ali kada ste završili s t i m praktičnim pitanjima, istog
časa povratite svest o sadašnjem trenutku. Na ovaj
način se neće stvarati nagomilano psihološko vreme,
koje p r e d s t a v l j a p o i s t o v e ć e n o s t sa prošlošću i
n e p r e k i d n o p r i s i l n o prebacivanje u budućnost.
A k o sebi postavite cilj i krećete se ka njemu, vi
koristite satno vreme. Svesni ste toga k u d a želite da
idete, ali poštujete k o r a k k o j i preduzimate u o v o m
trenutku i u p o t p u n o s t i obraćate pažnju na njega. A k o
tada postanete pojačano usmereni ka cilju, možda
z b o g toga što u njemu tragate za s r e ć o m ,
zadovoljenjem i l i p o t p u n i j i m osećajem o svom ja, više
ne uvažavate Sadašnji trenutak. On postaje sveden na
p u k i k o r a k ka budućnosti, bez stvarne vrednosti.
Satno vreme se tada pretvara u psihološko vreme. Put
vašeg života više nije avantura, već samo opsesivna
potreba da se negde stigne, da se nešto postigne, da se
„uspe". Vi takode više ne uočavate n i t i mirišete cveće
p o r e d p u t a , a niste svesni ni lepote i čuda života k o j i
se o t k r i v a s v u d a o k o vas k a d a ste p r i s u t n i u
Sadašnjem t r e n u t k u .
Da li neprestano pokušavate da dospete na n e k o
drugo mesto, tamo gde se ne nalazite? Da li veći deo
o n o g a što činite predstavlja samo sredstvo za
S t u p a n j e u S a d a š n j i trenutak
37
postizanje cilja? Da li se ispunjenje nalazi uvek tu iza
ugla i l i je ograničeno na kratkotrajna zadovoljstva kao
što su seks, hrana, piće, droga, veselje i l i uzbuđenje?
Da li ste stalno usmereni na to da nešto postanete,
nešto postignete i to održavate jer ćete u p r o t i v n o m
odjuriti
za
nekim
novim
uzbuđenjem
ili
zadovoljstvom? Da li verujete da ćete ako postignete
više stvari postati ispunjeniji, dovoljno d o b r i i l i
psihološki savršeni? Da li čekate da neki muškarac i l i
žena daju smisao vašem životu?
U n o r m a l n o m stanju svesti, poistovećenom sa
u m o m , o d n o s n o neprosvetljenom, moć i beskrajni
kreativni potencijal k o j i leže skriveni u Sadašnjem
trenutku
sasvim
su
zamračeni
psihološkim
v r e m e n o m . Vaš život tada gubi svoju vitalnost, svoju
svežinu, svoj smisao za čudesno. Stari t o k o v i m i s l i ,
emocija, ponašanja, reakcija i želja bivaju ispoljeni u
p r e d s t a v a m a koje se beskrajno ponavljaju kao
scenario u vašem u m u , koji vam daje neku vrstu
identiteta, ali p r i k r i v a realnost Sadašnjeg trenutka.
Um tada stvara opsesiju budućnošću kako bi pobegao
od nezadovoljavajuće sadašnjosti.
O n o što vi vidite kao budućnost sastavni je deo
vašeg sadašnjeg stanja svesti. A k o vaš um nosi teški
teret prošlosti, još ćete više tereta iskusiti. Prošlost se
produžava k r o z manjak prisustva. Kvalitet vaše svesti u
o v o m trenutku jeste ono što oblikuje budućnost - što
se, naravno, može iskusiti samo kao Sadašnji trenutak.
A k o je kvalitet vaše svesti u o v o m trenutku o n o što
određuje budućnost, šta je onda to što određuje
kvalitet vaše svesti? N i v o vašeg prisustva. I zato,
jedino mesto na k o m se prava promena može odigrati
i na k o m prošlost može biti rastočena upravo je
Sadašnji trenutak.
Ekart
38
Tol
Možda će v a m b i t i teško da uvidite da je vreme
u z r o k vaše patnje i l i vaših p r o b l e m a . Vi verujete da su
njih p r o u z r o k o v a l e određene situacije u vašem životu
i , gledano i z k o n v e n c i o n a l n o g u g l a , t o jeste istina. A l i ,
sve d o k se ne pozabavite o s n o v n o m d i s f u n k c i j o m uma
koja stvara probleme - njegovom v e z o m sa prošlošću
i budućnošću i p o r i c a n j e m Sadašnjeg trenutka p r o b l e m i su u stvari međusobno zamenjivi.
Da su k o j i m čudom svi vaši p r o b l e m i i uočeni, a
u z r o c i nesreće o t k l o n j e n i danas, s t i m da vi niste
postali pojačano p r i s u t n i , o d n o s n o pojačano svesni,
uskoro biste sebe zatekli sa sličnom g r u p o m p r o b l e m a
i l i u z r o k a patnje, p o p u t senke koja vas prati gde god
da krenete. Na kraju krajeva, postoji samo jedan
problem: um okovan vremenom.
Spasenje ne nastupa s v r e m e n o m . Ne možete b i t i
s l o b o d n i u budućnosti.
PRISUSTVO
PREDSTAVLJA
KLJUČ za s l o b o d u , tako
možete biti s l o b o d n i .
JEDINI
da jedino
sada
Stupanje u S a d a š n j i trenutak
39
O T K R I V A N J E ŽIVOTA KOJI
LEŽI ISPOD VAŠE ŽIVOTNE
SITUACIJE
O n o što vi podrazumevate p o d životom trebalo bi
preciznije nazvati životnom situacijom. To predstavlja
psihološko vreme: prošlost i budućnost. Određene
stvari u prošlosti nisu se odvijale o n a k o kako ste vi to
želeli. I dalje se opirete tome što se desilo u prošlosti,
a sada se opirete i onome što jeste. N a d a je ono što
v a m daje snagu, ali nada vas drži usmerenim ka
budućnosti, i taj n e p r e k i d n i fokus produžava vaše
poricanje Sadašnjeg trenutka, a time i vašu nesreću.
ZABORAVITE N A T R E N U T A K N A
SVOJU ŽIVOTNU SITUACIJU i obratite
pažnju na svoj život.
Vaša životna situacija postoji u vremenu.
Vaš život je sadašnjost.
Vaša životna situacija je stvar uma. Vaš
život je stvaran.
Pronađite „uzani p r o l a z što v o d i ka
životu". On se zove Sadašnji trenutak.
Svedite svoj život na ovaj trenutak. Vaša
životna situacija može b i t i p r e p u n a
p r o b l e m a - većina životnih situacija je
takva - ali ustanovite da li imate bilo
k a k v i h p r o b l e m a u o v o m trenutku. Ne
sutra i l i za deset m i n u t a , već sada. Da li
imate bilo k a k v i h p r o b l e m a sada?
40
Ekart
Tol
K a d a ste p r e p u n i p r o b l e m a , tu nema mesta za p o j a v u
b i l o čega n o v o g , nema mesta za rešenje. Stoga, k a d
g o d možete, napravite malo mesta, oslobodite m a l o
p r o s t o r a , tako da možete da otkrijete život k o j i leži
i s p o d vaše životne situacije.
U POTPUNOSTI SE KORISITE ČULIMA.
Budite tu gde ste. Posmatrajte n a o k o l o .
Samo posmatrajte, nemojte da tumačite.
Gledajte svetlost, o b l i k e , boje, teksture.
B u d i t e svesni t i h o g p r i s u s t v a u svakoj
stvari. Budite svesni prostora k o j i svemu
omogućava da postoji.
Osluškujte z v u k e ; nemojte i m s u d i t i .
Osluškujte tišinu ispod z v u k o v a .
D o d i r n i t e nešto - bilo šta - i osetite i
prihvatite njegovo Biće.
Posmatrajte r i t a m svog disanja; osetite
v a z d u h k a k o ulazi i i z l a z i , osetite životnu
energiju unutar vašeg tela. D o z v o l i t e svemu
da p o s t o j i , i z n u t r a i spolja. D o z v o l i t e
bivanje svih stvari. Spustite se d u b o k o u
Sadašnji trenutak.
V i z a s o b o m ostavljate umirući svet
m e n t a l n i h a p s t r a k c i j a , svet v r e m e n a .
Oslobađate se iz l u d o g uma k o j i isisava
vašu životnu energiju, baš kao što polagano
truje i uništava zemlju. Budite se iz sna
vremena u sadašnjost.
Stupanje u S a d a š n j i trenutak
41
SVI P R O B L E M I
PREDSTAVLJAJU ILUZIJE U M A
USMERITE
SVOJU
PAŽNJU
NA
SADAŠNJI TRENUTAK i recite mi koje to
p r o b l e m e imate sada?
Ne dobijam o d g o v o r zato što je nemoguće i m a t i
p r o b l e m k a d a je vaša pažnja u p o t p u n o s t i u
Sadašnjem t r e n u t k u . Situaciju koju treba resiti i l i
p r i h v a t i t i - to da. Z b o g čega od nje stvarati problem?
Um nesvesno v o l i probleme jer v a m o n i daju neku
vrstu i d e n t i t e t a . To je n o r m a l n o , a isto tako i
p o r e m e ć e n o . „ P r o b l e m " ukazuje na to da se
situacijom bavite mentalno, bez postojanja istinske
n a m e r e i l i mogućnosti p r e d u z i m a n j a akcije u
sadašnjosti, i da nesvesno od nje gradite deo vašeg
osećanja o sopstvenom ja. Postajete t o l i k o nadvladani
s v o j o m životnom situacijom da gubite osećanje o
životu, o Biću. Ili u svom u m u nosite besmisleni teret
stotina stvari koje ćete možda i l i sigurno u r a d i t i u
budućnosti, umesto da usmerite svoju pažnju na
jedinu stvar koju možete uraditi sada.
KADA STVARATE PROBLEM, vi stvarate
i b o l . Sve što treba
donesete jednostavan
o d l u k u : šta god da se
prouzrokovati bol.
probleme.
da uradite jeste da
izbor, jednostavnu
desi, ja više sebi neću
Neću više stvarati
42
Ekart
Tol
Iako je u pitanju jednostavan izbor, on je takode i
veoma r a d i k a l a n . V i nećete d o n e t i takvu o d l u k u , o s i m
ako vam patnje zaista nije p r e k o glave, osim ako v a m
stvarno nije dosta. I nećete b i t i u stanju da prođete
k r o z sve to, o s i m ako ne dosegnete moć Sadašnjeg
trenutka. A k o ne budete više stvarali b o l samima sebi,
nećete ga stvarati ni d r u g i m a . Takođe, više nećete
negativnošću stvaranja p r o b l e m a zagađivati n i
p r e l e p u z e m l j u , ni vaš unutrašnji prostor, a ni
k o l e k t i v n i d u h čovečanstva.
U k o l i k o iskrsne situacija u kojoj je p o t r e b n o
pozabaviti se sadašnjošću, vaša akcija će, ako bude
proistekla iz svesti o sadašnjem trenutku, b i t i jasna i
odsečna. Takode će najverovatnije b i t i i uspešna. O n a
neće predstavljati reakciju koja potiče od uslovljenosti
vašeg uma iz prošlosti, već i n t u i t i v n i o d g o v o r na
situaciju. U o s t a l i m slučajevima, kada bi reagovao
v r e m e n o m o k o v a n i u m , shvatićete da je korisnije ne
činiti ništa - i n a p r o s t o ostati usredsreden u
Sadašnjem t r e n u t k u .
Stupanje u S a d a š n j i trenutak
43
RADOST BIĆA
Možete k o r i s t i t i jednostavan kriterijum koji će vas
upozoravati na to da li ste d o z v o l i l i da k o n t r o l u nad
vama preuzme psihološko vreme.
UPITAJTE SAMI SEBE: ima li radosti,
lagodnosti i lakoće u onome što radim?
A k o toga nema, o n d a je vreme z a k l o n i l o
sadašnji trenutak i život je shvaćen kao
teret i l i kao b o r b a .
A k o nema radosti, lagodnosti i lakoće u
vašem p o s l u , to ne znači nužno da vam je
potrebna p r o m e n a onoga što radite. Možda
je d o v o l j n o p r o m e n i t i o n o k a k o radite.
„ K a k o " je uvek značajnije nego „šta".
Pokušajte da više pažnje posvetite samom
procesu rada nego rezultatu koji njime
želite da postignete. Obratite u potpunosti
pažnju na sve što v a m sadašnji trenutak
predoči. To takode p o d r a z u m e v a da u
p o t p u n o s t i prihvatite o n o što jeste, jer nije
moguće posvetiti p u n u pažnju nečemu i
istovremeno se o p i r a t i tome.
Č i m budete p r i h v a t i l i sadašnji t r e n u t a k , sva
nezadovoljstva i borbe će nestati i život će početi da
teče ispunjen radošću i lagodnošću. K a d a budete
delovali iz svesti o sadašnjem trenutku, sve što budete
činili postaće prožeto osećanjem kvaliteta, brige i
ljubavi - čak i najjednostavnije radnje.
44
Ekart
Tol
NEMOJTE BRINUTI O PLODOVIMA
VAŠEG RADA - jednostavno posvetite
pažnju samom r a d u . P l o d o v i će doći
sami od sebe. O v o predstavlja v e o m a
moćnu d u h o v n u vežbu.
K a d a p r i s i l n a težnja z a b e g o m o d Sadašnjeg
trenutka zgasne, radost Bića u p l o v l j a v a u sve što
r a d i t e . O n o g t r e n u t k a k a d a vaša pažnja bude
usmerena u Sadašnji trenutak, osetićete prisustvo,
s m i r e n o s t , s p o k o j s t v o . Više n e ć e t e z a v i s i t i o d
budućnosti k a k o biste došli do ispunjenja i
zadovoljenja - nećete se njoj obraćati za spasenje.
Stoga nećete n i b i t i p o v e z a n i s a rezultatima. N i
neuspeh ni uspeh neće i m a t i m o ć da izmene vaše
unutrašnje stanje Bića. Pronaći ćete život k o j i leži
i s p o d vaše životne situacije.
U odsustvu psihološkog vremena, vaše osećanje o
sopstvenom ja biva i z v o d e n o iz Bića, a ne iz vaše lične
prošlosti. Stoga, psihološka potreba da se postane bilo
šta drugo - samo ne o n o što zaista jeste - više ne
postoji. U svetu, na n i v o u vaše životne situacije,
možete bez p r o b l e m a postati imućni, p u n i znanja,
uspešni, oslobođeni ovoga i l i o n o g a , a l i u dubljoj
d i m e n z i j i Bića vi ste u p o t p u n j e n i i u c e l i n i ste u
sadašnjem trenutku.
Stupanje u S a d a š n j i t r e n u t a k
45
VEČNO STANJE SVESTI
K a d a svaka ćelija vašeg tela bude t o l i k o prisutna da se
oseća p r e p u n o m života i kada budete m o g l i svakog
trenutka takav život osetiti kao radost Bića, tada se
može reći da za vas više ne postoji vreme. B i t i
oslobođen v r e m e n a znači b i t i o s l o b o đ e n prošle
psihološke potrebe za identitetom i buduće potrebe za
zadovoljenjem. To predstavlja najdublju p r o m e n u
svesti koju možete da zamislite.
N A K O N ŠTO STE PO PRVI PUT USPELI
DA ZAVIRITE U VEČNO STANJE
SVESTI, vi p o č i n j e t e da se k r e ć e t e
n a p r e d - n a z a d između dimenzija vremena i
p r i s u s t v a . Isprva postajete svesni toga
k o l i k o se retko vaša pažnja zaista nalazi u
Sadašnjem t r e n u t k u . A l i z n a t i d a niste
p r i s u t n i predstavlja o g r o m a n u s p e h : to
znanje jeste prisustvo - čak i ako u početku
ono bude trajalo samo n e k o l i k o satnih
sekundi pre nego što opet nestane.
V i z a t i m , s a p o j a č a n o m učestalošću,
odabirate da usmeravate svoju svest ka
sadašnjosti radije nego ka prošlosti i l i
budućnosti, i kad g o d budete u v i d e l i da ste
i z g u b i l i Sadašnji trenutak, bićete u stanju da
ostanete u njemu ne samo n e k o l i k o sekundi
već i mnogo duže, gledano iz spoljašnje
perspektive satnog vremena.
Ekart
Tol
D a k l e , p r e nego što postanete čvrsto
utemeljeni u stanju prisustva, to jest pre
nego što postanete u potpunosti svesni,
kretaćete se neko vreme n a p r e d - n a z a d
između svesnog i nesvesnog, između stanja
prisustva i stanja poistovećenosti sa u m o m .
Gubićete Sadašnji trenutak i vraćaćete mu
se, i z n o v a i iznova. N a p o s l e t k u , prisustvo
će postati vaše preovlađujuće stanje.
ČETVRTO P O G L A V L J E
RAZGRAĐIVANJE
NESVESNOSTI
N e o p h o d n o je da unesete više svesnosti u svoj život u
uobičajenim situacijama, kada sve teče relativno
glatko. Na taj način vaša moć prisustva raste. O n a
generiše
energetsko
polje
visoke
vibracione
frekvencije u vama i o k o vas. N i k a k v o nesvesno,
n i k a k v a negativnost, n i k a k v o neslaganje i l i nasilje
neće b i t i u stanju da kroče u to polje i prežive, baš kao
što tama ne može da preživi u prisustvu svetlosti.
Pošto budete naučili da postanete svedok svojih
misli i emocija, što predstavlja ključni deo prisustva,
možda će vas iznenaditi kada p r v i put postanete
svesni pozadinske „statike" uobičajeno nesvesnog i
shvatite k o l i k o retko, ako se to uopšte i dešava,
osećate unutrašnji mir.
Na n i v o u vašeg razmišljanja pronaći ćete v e l i k u
količinu o t p o r a u v i d u o s u d a , nezadovoljstva i
mentalnog udaljavanja o d Sadašnjeg trenutka. N a
e m o c i o n a l n o m n i v o u postojaće podstruja n e m i r a ,
48
Ekart
Tol
napetosti, dosade i l i nervoze. I jedno i drugo su
aspekti u m a u s v o m u o b i č a j e n o m m o d a l i t e t u
opiranja.
POSMATRAJTE M N O G E NAČINE NA
KOJE SE NEMIR, n e z a d o v o l j s t v o i
napetost pojavljuju u vama k r o z nepotrebnu
o s u d u , o t p o r p r e m a o n o m što jeste i
poricanje Sadašnjeg trenutka.
Sve što je nesvesno razgrađuje se kada na
njega spustite svetlost svoje svesti.
O n o g trena kada budete z n a l i k a k o da razgradite
uobičajeno nesvesno, svetio vašeg prisustva će zasijati
i biće v a m m n o g o lakše da se borite sa d u b o k i m
nesvesnim k a d g o d budete osetili da vas njegova
privlačna sila vuče. Međutim, uobičajeno nesvesno
može b i t i prilično teško isprva uočiti, baš zato što je
toliko normalno.
NEKA V A M POSTANE NAVIKA DA
N A D G L E D A T E SVOJE M E N T A L N O -EMOCIONALNO STANJE putem samoposmatranja.
„Da li se u o v o m t r e n u t k u osećam
spokojno?" dobro je pitanje, koje biste često
mogli postaviti sebi.
Ili možete upitati: ,,Sta se unutar mene
odvija u o v o m t r e n u t k u ? "
Budite zainteresovani za o n o što se odvija unutar
vas barem u onoj m e r i u kojoj ste zainteresovani za
ono što se odvija izvan vas. A k o ono što je unutra
budete r a z u m e l i k a k o valja, o v o spolja će se samo
R a z g r a đ i v a n j e nesvesnosti
49
s r e d i t i . P r i m a r n a stvarnost n a l a z i se u n u t r a , a
sekundarna napolju.
ALI N E M O J T E NA O V A PITANJA
ODGOVARATI ISTOG TRENUTKA.
Upravite svoju pažnju ka u n u t r a . Osmotrite
svoju unutrašnjost.
Kakve misli stvara vaš um?
Šta je to što osećate?
Usmerite svoju pažnju na telo. Postoji li
bilo kakva napetost?
K a d a budete ustanovili da postoji mali nivo
nemira, pozadinske statike, obratite pažnju
na način na k o j i izbegavate život, opirete
mu se i l i ga poričete - time što poričete
Sadašnji trenutak.
Postoje m n o g i načini p u t e m k o j i h se ljudi nesvesno
o p i r u sadašnjosti. Ponudiću v a m n e k o l i k o primera.
Putem
prakse
vaša
moć
samoposmatranja,
nadgledanja vašeg unutrašnjeg stanja, postaće
izoštrenija.
50
Ekart
Tol
G D E G O D DA SE N A L A Z I T E ,
BUDITE T A M O U POTPUNOSTI
D a l i ste p o d stresom? D a l i ste t o l i k o o k u p i r a n i
n a p r e d o v a n j e m ka budućnosti da je sadašnjost
svedena na sredstvo za stizanje do tog cilja? Stres je
p r o u z r o k o v a n željom da se bude „ t a m o " d o k se
nalazite „ o v d e " , o d n o s n o željom da se bude u
budućnosti d o k se nalazite u sadašnjosti. To je r a z d o r
k o j i vas cepa iznutra.
D a l i prošlost zauzima v e l i k i deo vaše pažnje? D a l i
često govorite i mislite o njoj, b i l o p o z i t i v n o , b i l o
negativno? O v e l i k i m stvarima koje ste p o s t i g l i ,
s v o j i m avanturama i iskustvima, o tome k a k o ste
žrtva, o g r o z n i m stvarima koje su v a m učinjene i l i
možda o o n o m e što ste vi n e k o m d r u g o m učinili?
D a l i vaši misaoni procesi stvaraju k r i v i c u , p o n o s ,
ogorčenost, ljutnju, grižu savesti i l i samosažaljenje?
A k o je t a k o , o n d a vi a k u m u l i r a n j e m prošlosti u svojoj
p s i h i ne samo da p o n o v o osnažujete lažno osećanje o
sopstvenom ja već takode potpomažete i ubrzavate
p r o c e s starenja vašeg tela. U v e r i t e se u o v o
posmatranjem o n i h ljudi u vašoj b l i z i n i k o j i imaju
izraženu sklonost da se drže prošlosti.
SVAKOG TRENUTKA BUDITE Z A T V O ­
RENI Z A PROŠLOST. O n a v a m nije
potrebna. Vraćajte se njoj samo kada je to
apsolutno relevantno za sadašnjost. Osetite
moć o v o g trenutka i bogatstvo Bića. Osetite
sopstveno prisustvo.
R a z g r a đ i v a n j e nesvesnosti
51
Da li ste zabrinuti? Da li v a m m i s l i često počinju sa
,,šta a k o " ? A k o je to slučaj, onda ste poistovećeni sa
s v o j i m u m o m , koji sebe projektuje u zamišljenu
buduću situaciju i stvara strah. N e m a načina da se
nosite sa o v a k v o m situacijom jer ona ne postoji. To je
mentalna utvara.
O v o l u d o propadanje zdravlja i života možete
zaustaviti jednostavno prihvatajući sadašnjost.
POSTANITE
SVESNI
SOPSTVENOG
DISANJA. Osetite k a k o vazduh ulazi u vaše
telo i kako izlazi iz njega. Osetite svoje
unutrašnje energetsko polje. Sve o n o čime
morate da se bavite, sve sa čime morate da se
i z b o r i t e u s t v a r n o m životu - n a s u p r o t
zamišljenim projekcijama uma - jeste ovaj
trenutak.
Zapitajte se kakav „problem" imate baš sada,
ne kakav ćete imati sledeće godine, sutra i l i
za pet minuta. Šta nije u redu sa sadašnjim
trenutkom?
U v e k ćete b i t i u stanju da se nosite sa Sadašnjim
t r e n u t k o m , ali nikada nećete moći da se nosite sa
budućnošću - n i t i je to potrebno. Rešenje, snaga,
p r a v i k o r a k i l i pomoć naći će se tu kada v a m b u d u b i l i
p o t r e b n i , ne pre toga, niti kasnije.
Da li ste vi po navici „onaj/ona što čeka"? K o l i k i
deo svog života provodite čekajući? Čekanje u redu u
pošti, u zakrčenom saobraćaju, na a e r o d r o m i m a , da
neko dođe i t d ono je što ja nazivam „čekanjem m a l i h
r a z m e r a " . „Čekanje v e l i k i h r a z m e r a " uključuje
čekanje na godišnji odmor, na bolji posao, na to da
v
52
Ekart
Tol
deca odrastu, na v e z u p r e p u n u razumevanja, na
uspeh, na z a r a d u , na to da se postane značajan, da se
postane p r o s v e t l j e n . N i j e n e u o b i č a j e n o d a l j u d i
provedu cele svoje živote čekajući da počnu da žive.
Čekanje predstavlja stanje u m a . U o s n o v i , o n o
znači da vi želite budućnost, a ne sadašnjost. Ne želite
ono što imate, a želite o n o što nemate. K o d svake
vrste čekanja, vi nesvesno stvarate unutrašnji sukob
između svog ovde-i-sada, gde ne želite da budete, i
projektovane budućnosti, gde želite da budete. To
uveliko umanjuje kvalitet vašeg života, navodeći vas
da ostanete bez sadašnjosti.
N a primer, m n o g i l j u d i čekaju n a prosperitet. O n
ne može n a s t u p i t i u b u d u ć n o s t i . K a d a budete
ispoštovali, p r i z n a l i i u p o t p u n o s t i p r i h v a t i l i svoju
trenutnu realnost - to gde ste, o n o šta ste, ono što
ovog časa radite - kada u p o t p u n o s t i budete p r i h v a t i l i
ono što ste d o b i l i , tada ćete postati zahvalni na
onome što imate, z a h v a l n i na o n o m e što jeste,
zahvalni na Biću. Z a h v a l n o s t na sadašnjem trenutku i
na bogatstvu života u sadašnjosti predstavlja istinski
prosperitet. On ne može doći u budućnosti. A onda
se, s v r e m e n o m , taj prosperitet za vas ispoljava na
različite načine.
A k o niste zadovoljni o n i m što imate i l i ste čak
frustrirani i l i ljuti zbog svog sadašnjeg manjka, to će vas
možda motivisati da postanete bogati, ali čak i ako
budete zarađivali m i l i o n e , nastavićete da proživljavate
unutrašnje stanje manjka i d u b o k o u sebi i dalje ćete se
osećati neispunjenim. Možda ste u stanju da priuštite
sebi mnoge stvari koje novac može da k u p i , ali one će
dolaziti i prolaziti, uvek vas ostavljajući sa osećanjem
praznine i potrebom za daljim telesnim i l i psihološkim
zadovoljenjem. Nećete boraviti u Biću i zahvaljujući
ft
R a z g r a đ i v a n j e nesvesnosti
53
tome osećati bogatstvo života u sadašnjosti, koji sam po
sebi predstavlja istinski prosperitet.
ODUSTANITE
OD
ČEKANJA
KAO
STANJA UMA. K a d a uhvatite sebe da
počinjete da čekate - izvucite se odatle.
Uđite u sadašnjost. Jednostavno budite to
što jeste i uživajte u tome. A k o budete
prisutni, nikada se neće javiti potreba da
bilo šta čekate.
Tako ćete sledeći put kada vam neko bude
rekao: „Izvinjavam se što ste me čekali", vi
moći da o d g o v o r i t e : „Nema p r o b l e m a ,
nisam vas čekao. Samo sam stajao ovde i
uživao - u svojoj unutrašnjoj r a d o s t i . "
2
O v o su samo neke od uobičajenih strategija za
poricanje sadašnjeg trenutka koje su deo uobičajeno
nesvesnog. L a k o ih je p r e v i d e t i jer su u velikoj meri
deo n o r m a l n o g života - p o z a d i n s k i šum neprekidnog
nezadovoljstva. A l i , što više budete p r i m e n j i v a l i
nadziranje svog unutrašnjeg mentalno-emocionalnog
stanja, lakše će v a m b i t i da uvidite kada ste zarobljeni
u prošlosti i l i budućnosti, o d n o s n o u nesvesnom, i da
se iz sna o vremenu probudite u sadašnjost.
A l i p a z i t e : lažno n e s r e ć n o ja, zasnovano n a
poistovećenosti sa u m o m , živi od vremena. O n o zna
da sadašnji trenutak predstavlja njegovu smrt i zbog
toga se oseća veoma ugroženo njime. Učiniće sve što
Neprevodiva igra reči. U originalu rečenica glasi: ,,I was just standing here enjoying myself - in joy in myself." ,,Enjoying myself"
(uživati) izgovara se slično kao „In joy in myself" (u svojoj
unutrašnjoj radosti), mada je značenje potonje fraze smisleno samo
u kontekstu. (Prim. prev.)
2
54
Ekart
Tol
može k a k o bi vas i z v u k l o odatle. Pokušaće da vas drži
okovane v r e m e n o m .
U n e k u r u k u , stanje prisustva bi se m o g l o u p o r e d i t i
sa čekanjem. Postoji jedna k v a l i t a t i v n o drugačija vrsta
čekanja, ona koja zahteva vašu p o t p u n u pažnju. Nešto
bi se m o g l o desiti svakog časa, i ako niste sasvim
b u d n i , sasvim m i r n i , propustićete to. U t o m stanju sva
vaša pažnja nalazi se u Sadašnjem t r e n u t k u . Ništa se
ne troši na sanjarenje, razmišljanje, prisećanje,
predviđanje. U njemu nema napetosti, nema straha,
već samo b u d n o g prisustva. P r i s u t n i ste s v i m svojim
Bićem, svakom ćelijom svog tela.
U o v o m stanju ono „vi" koje poseduje prošlost i
budućnost, vaša ličnost, ako v a m se to više dopada,
jedva da uopšte postoji. A ipak, ništa od vrednosti nije
izgubljeno. Vaša suština je i dalje ista. U stvari, vi ste
upotpunjeniji nego ikada pre, i l i , još bolje, jedino u
sadašnjem trenutku vi ste zaista v i .
R a z g r a đ i v a n j e nesvesnosti
55
PROŠLOST N E MOŽE D A
PREŽIVI U VAŠEM PRISUSTVU
Sve što treba da znate o nesvesnoj prošlosti u vama
izneće na videlo izazovi iz sadašnjosti. A k o budete
k o p a l i po prošlosti, ona će postati rupa bez d n a , uvek
će je b i t i još. Možda ćete m i s l i t i da v a m treba dodatno
vreme k a k o biste prošlost r a z u m e l i i l i k a k o biste je se
resili, d r u g i m recima, možda ćete m i s l i t i da će vas
budućnost na kraju o s l o b o d i t i prošlosti. To je
o b m a n a . J e d i n o vas sadašnjost može o s l o b o d i t i
prošlosti. D o d a t n o vreme vas ne može o s l o b o d i t i
vremena.
Dosegnite moć Sadašnjeg trenutka. U tome leži
rešenje. M o ć Sadašnjeg trenutka je ništa drugo do
moć vašeg prisustva, vaša svest oslobođena misaonih
o b l i k a . Bavite se prošlošću na n i v o u sadašnjosti. Sto
više pažnje posvećujete prošlosti, to je više osnažujete
i sve je verovatnije da ćete od nje načiniti „svoje ja".
N e m o j t e pogrešno razumeti: pažnja jeste ključna
stvar, ali ne kada je usmerena na prošlost kao
prošlost. Obratite pažnju na sadašnjost, obratite
pažnju na svoje ponašanje, na svoje reakcije,
raspoloženja, m i s l i , emocije, strahove i želje dok se
pojavljuju u sadašnjosti. U vama postoji prošlost. A k o
ste u stanju da budete dovoljno p r i s u t n i da posmatrate sve ove stvari, ne kritički n i t i analitički, već bez
p r e s u d i v a n j a , o n d a se zaista bavite prošlošću i
razgrađujete je p u t e m moći svog prisustva.
56
Ekart
Tol
Ne možete sebe pronaći o d l a s k o m u prošlost. Sebe
pronalazite d o l a s k o m u sadašnjost.
PETO POGLAVLJE
L E P O T A SE POJAVLJUJE U
D U B O K O M M I R U VAŠEG
PRISUSTVA
Da bi čovek postao svestan lepote, uzvišenosti,
svetosti p r i r o d e , potrebno je prisustvo. Da li ste ikada
t o k o m vedre noći z u r i l i u beskraj svemira, zatečeni
n j e g o v o m a p s o l u t n o m tišinom i n e p o j m l j i v i m
prostranstvom? Da li ste osluškivali, zaista osluškivali,
zvuk p l a n i n s k o g p o t o k a u šumi? Ili pesmu kosa u
sumrak tihe letnje večeri?
K a k o bi postao svestan svih tih stvari, um treba da
bude u m i r e n . Potrebno je da na trenutak odložite svoj
lični prtljag p u n p r o b l e m a , p u n prošlosti i l i
budućnosti, baš k a o i svoje znanje, jer ćete u
p r o t i v n o m gledati a nećete v i d e t i ; slušaćete a nećete
čuti. Potrebno je vaše p o t p u n o prisustvo.
ISPOD LEPOTE SPOLJAŠNJIH OBLIKA
postoji još nešto: nešto što se ne može
i m e n o v a t i , nešto n e o p i s i v o , n e k a k v a
duboka unutrašnja sveta suština. K a d god i
Ekart
Tol
gde god da postoji lepota, ova unutrašnja
suština na n e k i način izbija na površinu.
O n a vam se o t k r i v a jedino kada ste prisutni.
Da li može b i t i da su ova neimenovana
suština i vaše prisustvo jedno te isto?
Da li bi ona postojala bez vašeg prisustva?
Porinite d u b o k o u nju. S a m i otkrijte
istinu.
L e p o t a se p o j a v l j u j e u m i r u v a š e g p r i s u s t v a 59
UVIĐANJE CISTE SVESTI
K a d g o d budete posmatrali u m , vi ćete povlačiti svest
iz o b l i k a uma, i ona će tada postati ono što mi
nazivamo posmatračem i l i s v e d o k o m . Shodno tome,
posmatrač - čista svest iznad o b l i k a - postajaće
snažniji, a mentalne formacije će slabiti.
Kada govorimo
o posmatranju uma,
mi
personalizujemo jedan događaj k o j i je zaista od
kosmičkog značaja: k r o z vas, svest se b u d i iz sna o
poistovećenosti sa f o r m o m i povlači se iz nje. O v o je
samo prethodnica, ali već predstavlja deo jednog
događaja, o n o g koji se verovatno i dalje nalazi u
dalekoj budućnosti - bar što se hronološkog vremena
tiče. Taj događaj se zove - kraj sveta.
OSTATI
PRISUTAN
U
SVAKO­
D N E V N O M ŽIVOTU, to v a m pomaže
d a budete d u b o k o u k o r e n j e n i unutar
sebe; u p r o t i v n o m će vas u m , koji ima
neverovatan zamah, povući za s o b o m
poput divlje reke.
To znači da u p o t p u n o s t i nastanjujete
svoje telo. Da uvek zadržavate deo pažnje
u unutrašnjem energetskom polju svog
tela. Da osećate telo i z n u t r a , da se tako
i z r a z i m . Svest o telu vas održava
prisutnima. O n a vas smešta u Sadašnji
trenutak.
Telo koje ste vi u stanju da vidite i osetite ne može
vas odvesti u Biće. A l i to v i d l j i v o i o p i p l j i v o telo
80
Ekart
Tol
p r e d s t a v l j a samo spoljašnji o k v i r , i l i , još bolje,
o g r a n i č e n o i i s k r i v l j e n o opažanje jedne dublje
stvarnosti. U vašem p r i r o d n o m stanju povezanosti sa
Bićem ova dublja stvarnost može se osetiti u b i l o k o m
t r e n u t k u kao nevidljivo unutrašnje telo, životvorno
prisustvo u vama. Stoga, „nastaniti t e l o " znači osetiti
telo i z n u t r a , osetiti život unutar tela i, zahvaljujući
t o m e , s p o z n a t i da vi postojite i z v a n spoljašnjeg
oblika.
Bićete o d v o j e n i od Bića sve d o k v a m svu vašu
pažnju bude o d u z i m a o u m . D o k se to dešava - a za
većinu l j u d i dešava se bez prestanka - vi ne obitavate
u s v o m telu. Um upija svu vašu svesnost i pretvara je
u m e n t a l n i sadržaj. Ne možete da prestanete sa
razmišljanjem.
Da biste postali svesni Bića, potrebno je da od u m a
otrgnete natrag svoju svest. O v o predstavlja jedan od
najvažnijih zadataka na vašem d u h o v n o m putovanju.
To će o s l o b o d i t i ogromne količine svesnosti koje su
p r e t h o d n o bile zatočene u b e s k o r i s n o m i p r i s i l n o m
razmišljanju. V r l o uspešan način da se to postigne
jeste
jednostavno
odvraćanje
vaše
pažnje
sa
razmišljanja i njeno usmeravanje u telo, tamo gde se
Biće može osetiti iz prve r u k e k a o n e v i d l j i v o
energetsko polje koje daje život o n o m e što vi poimate
kao fizičko telo.
L e p o t a se p o j a v l j u j e u m i r u v a š e g p r i s u s t v a 61
POVEZIVANJE SA
UNUTRAŠNJIM T E L O M
M o l i m vas da to pokušate sada. Možda će v a m b i t i
lakše ako za o v u vežbu zatvorite oči. Kasnije, kada
„boravljenje u t e l u " postane p r i r o d n o i jednostavno,
to više neće b i t i n e o p h o d n o .
USMERITE SVOJU PAŽNJU U T E L O .
Osetite ga iznutra. Da li je živo? Da li ima
života u vašim šakama, rukama, nogama,
stopalima - u vašem a b d o m e n u , vašim
grudima?
Možete li da osetite tanano energetsko
polje k a k o preplavljuje celo vaše telo i
unosi ustreptali život u svaki organ i svaku
ćeliju? Možete li to osetiti istovremeno u
svakom
delu
tela
kao
jedinstveno
energetsko polje?
Usredsredite se na to da osećate svoje telo
još n e k o l i k o trenutaka. Nemojte da krenete
da mislite o njemu. Osetite ga.
Sto mu više pažnje budete posvećivali, to će jasnije
i snažnije o v o osećanje postati. Osetićete kao da svaka
vaša ćelija postaje življa i, ako imate izraženu
sposobnost da stvarate mentalne slike, možda će se
pojaviti slika vašeg tela kako počinje da svetluca. Iako
v a m takva slika može privremeno pomoći, više pažnje
posvetite osećanju nego bilo kakvoj slici koja se može
62
Ekart
Tol
pojaviti. S l i k a , bez o b z i r a na to k o l i k o je lepa i l i
snažna, već je definisana u f o r m i , tako da su manji
izgledi za vaše dublje poniranje.
L e p o t a se p o j a v l j u j e u m i r u v a š e g p r i s u s t v a 63
PONIRANJE D U B O K O U TELO
Kako biste u t o n u l i još dublje u telo, probajte sledeću
meditaciju. Deset do petnaest minuta satnog vremena
trebalo bi da bude d o v o l j n o .
PRVO SE POSTARAJTE ZA TO DA NE
BUDE SPOLJAŠNJIH OMETAČA, kao što
su telefonski p o z i v i i l i ljudi koji bi vas
m o g l i p r e k i d a t i . Sedite n a s t o l i c u , a l i
nemojte se naslanjati na nju. Držite kičmu
u s p r a v l j e n o m . To će v a m p o m o ć i da
ostanete u p r i p r a v n o s t i . I l i odaberite
sopstvenu o m i l j e n u p o z u za meditaciju.
Telo treba da bude p o t p u n o opušteno.
Z a t v o r i t e oči. Udahite d u b o k o n e k o l i k o
puta. Osetite k a k o dišete u donjem delu
abdomena. Obratite pažnju na to kako se
on širi i s k u p l j a s v a k i m udisajem i
izdisajem.
Z a t i m postanite svesni čitavog unutrašnjeg
energetskog polja tela. N e m o j t e razmišljati
o njemu - osetite ga. Čineći to, vratićete
svest iz u m a . A k o ustanovite da od nje
imate k o r i s t i , u p o t r e b i t e „svetlosnu"
vizualizaciju k o j u sam već opisao.
K a d budete m o g l i jasno da osetite svoje
unutrašnje telo k a o jedinstveno polje
energije, odbacite, ako je to moguće, svaku
v i z u e l n u s l i k u i koncentrišite se isključivo
na osećanje. A k o možete, odbacite takode
64
Ekart
Tol
svaku m e n t a l n u s l i k u k o j u možda još
u v e k i m a t e o f i z i č k o m t e l u . Sve š t o
p o t o m o s t a j e jeste
sveobuzimajući
o s e ć a j p r i s u s t v a i l i b i v s t v a , i č i n i se da
unutrašnje telo nema granice.
P o t o m usmerite svoju pažnju još dublje ka
t o m osećanju. Sjedinite se sa n j i m . Stopite
se sa energetskim poljem tako da više ne
p o s t o j i opaženo dvojstvo p o s m a t r a č a i
posmatranog, vas i vašeg tela. Sada se
takode
poništava
i
razlika
između
unutrašnjeg
i
spoljašnjeg,
tako
da
unutrašnjeg tela više nema. P o n i r a n j e m
d u b o k o u telo, vi ste ga prevazišli.
O s t a n i t e u o v o m carstvu čistog Bića
o n o l i k o k o l i k o v a m se čini u g o d n i m ; z a t i m
p o n o v o postanite svesni fizičkog tela, svog
disanja i fizičkih čula, i o t v o r i t e o č i .
Posmatrajte o k o l i n u n e k o l i k o m i n u t a na
meditativan način - to jest, tako da je
mentalno ne označavate - i d o k to radite,
nastavite da osećate unutrašnje telo.
Imati pristup t o m bezobličnom carstvu istinski je
oslobadajuće. O n o vas izbavlja iz robovanja o b l i k u i
poistovećivanja sa n j i m . To b e z o b l i č n o carstvo
predstavlja život u njegovom h o m o g e n o m stanju pre
umnogostručavanja. M o ž e m o ga nazvati N e p o j a v n i m ,
n e v i d l j i v i m I z v o r o m svih stvari, Bićem unutar svih
bića. To je carstvo d u b o k o g m i r a i spokojstva, ali
takode i radosti i silne živahnosti. K a d g o d ste
p r i s u t n i , vi postajete „prozirni" do izvesne granice i
propuštate svetlost, čistu svest koja ističe iz o v o g
Izvora. Takode uviđate da ta svetlost nije odvojena od
onoga što vi jeste, već sačinjava samu vašu suštinu.
L e p o t a se pojavljuje u m i r u v a š e g p r i s u s t v a 65
K a d a je vaša svest usmerena ka spoljašnjosti, um i
svet se pojavljuju. K a d a je usmerena ka unutrašnjosti,
ona spoznaje sopstveni i z v o r i vraća se kući u
Nepojavno.
K a d a se vaša svest bude vratila u pojavni svet,
p o n o v o ćete zadobiti identitet oblika kojeg ste se
privremeno o d r e k l i . Imaćete ime, prošlost, životnu
situaciju, budućnost. A l i u jednom suštinskom pogledu
nećete više biti ista ona osoba koja ste b i l i ranije: bacili
ste letimičan pogled na realnost unutar vas koja nije
„od ovog sveta", premda nije ni odvojena od njega, baš
kao što nije odvojena ni od vas.
N e k a vaša duhovna praksa bude sledeća:
D O K PUTUJETE K R O Z ŽIVOT, nemojte
p o k l a n j a t i sto p r o c e n a t a svoje pažnje
spoljašnjem svetu i s o p s t v e n o m u m u .
Sačuvajte jedan deo u sebi.
Osećajte unutrašnje telo čak i kada se
bavite
svakodnevnim
aktivnostima,
naročito kada se upuštate u veze sa d r u g i m
l j u d i m a i l i kada uspostavljate odnos sa
p r i r o d o m . Osećajte umirenost d u b o k o u
unutrašnjem telu. Držite kapiju o t v o r e n o m .
Prilično
je
ostvarivo
biti
svestan
Nepojavnog
u
toku
svog
života.
Doživljavaćete ga kao d u b o k osećaj
spokojstva negde u p o z a d i n i , m i r a k o j i vas
nikada ne napušta, bez obzira na to šta se u
spoljašnjem svetu događa. Vi ćete postati
m o s t između N e p o j a v n o g i p o j a v n o g ,
između Boga i sveta.
To je stanje povezanosti sa I z v o r o m koje mi
nazivamo prosvetljenjem.
66
Ekart
Tol
D U B O K O SE U K O R E N I T E
U N U T A R SEBE
Ključna stvar jeste b i t i u stanju stalne povezanosti sa
svojim unutrašnjim t e l o m - osećati ga sve vreme. To
će ubrzano p r o d u b i t i i p r o m e n i t i vaš život. Što više
svesti budete u s m e r i l i u unutrašnje telo, to će veća b i t i
njegova v i b r a c i o n a frekvencija, slično osvetljenju,
koje postaje jače k a k o vi odvrtanjem regulatora
povećavate d o t o k električne energije. N a o v o m ,
višem energetskom n i v o u negativnost ne može da
utiče na vas, i vi imate tendenciju da privučete k sebi
nove o k o l n o s t i koje odražavaju o v u veću frekvenciju.
A k o budete u s m e r i l i svoju pažnju u telo što je više
m o g u ć e , bićete p o s t a v l j e n i u Sadašnji t r e n u t a k .
Nećete se i z g u b i t i u spoljašnjem svetu, a nećete se
i z g u b i t i ni u u m u . M i s l i i emocije, strahovi i želje, sve
se to, u izvesnoj m e r i , i dalje može naći t a m o , ali neće
vas n a d v l a d a t i .
M O L I M VAS DA PROVERITE KUD JE
VAŠA pažnja usmerena u o v o m t r e n u t k u .
Vi me slušate i l i čitate ove reči u k n j i z i . To
predstavlja centar vaše pažnje. Takode ste
periferno svesni i vaše o k o l i n e , d r u g i h l j u d i
i tako dalje. Staviše, možda je prisutna i
neka aktivnost u m a u vezi s o n i m što čujete
i l i čitate, nekakav mentalni komentar.
A l i i p a k nema potrebe d a vam b i l o šta o d
ovoga o d u z m e pažnju u c e l i n i . Pokušajte da
istovremeno budete u d o d i r u sa svojim
L e p o t a se p o j a v l j u j e u m i r u v a š e g p r i s u s t v a 67
unutrašnjim t e l o m . Ostavite deo svoje
pažnje u s m e r e n k a u n u t r a . N e m o j t e
d o z v o l i t i da sve ode napolje. Osetite vaše
celo
telo
iznutra
kao
jedinstveno
energetsko polje. M o ž e se reći da je to kao
da ste slušali, odnosno čitali, celim svojim
t e l o m . N e k a v a m to bude vežba u danima i
nedeljama koje dolaze.
Ne prepuštajte svu svoju pažnju umu i
spoljašnjem svetu. Po svaku cenu se
u s r e d s r e d i t e na o n o što r a d i t e , a l i
istovremeno osetite unutrašnje telo k a d
g o d je to moguće. Ostanite ukorenjeni
unutar sebe. A z a t i m posmatrajte na k o j i
način to menja stanje vaše svesti i kvalitet
onoga što radite.
M o l i m vas, nemojte prosto prihvatiti i l i odbaciti
o n o što g o v o r i m . Isprobajte to.
68
Ekart
Tol
OJAČAVANJE IMUNOLOŠKOG
SISTEMA
Postoji jedna jednostavna ali moćna samoisceljujuća
meditativna vežba koju možete upražnjavati k a d g o d
osetite potrebu da ojačate svoj imunološki sistem.
O n a je naročito efikasna u k o l i k o se upotrebi čim
osetite prve znake neke bolesti, a l i isto tako deluje i
na bolesti koje su se već ustalile ako je koristite u
učestalim i n t e r v a l i m a i uz snažnu koncentraciju.
Takode, ona će osujetiti b i l o kakav p r e k i d u vašem
energetskom polju zbog nekog o b l i k a negativnosti.
O v a vežba nije zamena za praktikovanje obitavanja
u telu iz trenutka u trenutak; u s u p r o t n o m , njen
efekat biće samo p r i v r e m e n . E v o te vežbe.
KADA STE SLOBODNI NA NEKOLIKO
MINUTA,
„preplavite"
svoje
telo
svesnošću, a p o g o t o v u n e k a to bude
poslednja stvar koju ćete u r a d i t i pre nego
što zaspite uveče i p r v a stvar pre nego što
ustanete ujutru. Z a t v o r i t e oči. Ispružite se
na leda. Odaberite različite delove svog tela
na koje ćete, isprva v r l o k r a t k o , usmeriti
pažnju:
šake,
stopala,
ruke,
noge,
abdomen, g r u d i , glava i tako dalje. Osetite
životnu energiju u t i m d e l o v i m a tela što
intenzivnije možete. Ostanite u s v a k o m od
njih o k o petnaest s e k u n d i .
L e p o t a se pojavljuje u m i r u v a š e g p r i s u s t v a 69
P o t o m pustite d a v a m pažnja p r o j u r i
n e k o l i k o puta k r o z telo k a o talas, o d
stopala do glave i natrag. To treba da
potraje samo o k o jednog m i n u t a . N a k o n
toga osetite unutrašnje telo u njegovoj
celokupnosti kao jedinstveno energetsko
polje. Zadržite to osećanje n e k o l i k o
minuta.
Za to vreme budite i n t e n z i v n o p r i s u t n i ,
prisutni u svakoj ćeliji svog tela.
Nemojte se b r i n u t i ako um p o v r e m e n o uspe da
vam odvuče pažnju iz tela, pa se izgubite u nekoj
m i s l i . Čim primetite da se to d o g o d i l o , samo vratite
pažnju na unutrašnje telo.
70
Ekart
Tol
KREATIVNA UPOTREBA U M A
A k o morate da upotrebite um u n e k u posebnu svrhu,
upotrebite ga zajedno sa svojim unutrašnjim t e l o m .
S a m o a k o ste u stanju da budete svesni bez
razmišljanja, možete upotrebiti svoj um na kreativan
način, a najlakši način da uđete u to stanje jeste
pomoću tela.
KAD G O D V A M JE POTREBAN NEKI
O D G O V O R , REŠENJE ILI KREATIVNA
IDEJA,
na
trenutak
prestanite
da
razmišljate tako što ćete usmeriti pažnju na
svoje unutrašnje energetsko polje. Postanite
svesni d u b o k o g m i r a .
K a d a nastavite da razmišljate, radićete to
na jedan svež i kreativan način. P r i svakoj
a k t i v n o s t i razmišljanja neka v a m postane
n a v i k a da se s v a k i h n e k o l i k o m i n u t a
krećete tamo-amo između razmišljanja i
unutrašnje
vrste
slušanja,
unutrašnje
umirenosti.
M o g l i bismo reći: nemojte razmišljati samo
g l a v o m , razmišljajte celim svojim t e l o m .
L e p o t a se p o j a v l j u j e u m i r u v a š e g p r i s u s t v a 71
N E K A VAS D A H
ODVEDE U TELO
A k o v a m je u b i l o k o m trenutku teško da stupite u
kontakt sa unutrašnjim telom, obično je lakše ako se
p r v o koncentrišete na disanje. Svesno disanje, što
samo po sebi predstavlja moćnu meditativnu vežbu,
postepeno će vas dovesti u kontakt s t e l o m .
PRATITE D A H SVOJOM PAŽNJOM dok
u l a z i i i z l a z i iz vašeg tela. Dišite u telo i
osetite k a k o v a m se abdomen blago širi i
grči sa s v a k i m udisajem i izdisajem.
A k o sa lakoćom stvarate mentalne slike,
zatvorite oči i zamislite kako ste okruženi
svetlošću
ili
u r o n j e n i u svetlucavu
supstanciju - more svesti. P o t o m udahnite
tu svetlost. Osetite k a k o svetlucava
supstancija ispunjava vaše telo i njega
takode čini svetlucavim.
Z a t i m se postepeno više usredsredite na
osećanje. N e m o j t e se vezivati za slike. Sada
ste u s v o m t e l u . P r i s t u p i l i ste moći
Sadašnjeg trenutka.
Ljubav je stanje Bića.
Vaša ljubav nije u spoljašnjem svetu, ona počiva
duboko u vama.
Nikada je ne možete izgubiti i ona vas ne može
napustiti.
Ona ne zavisi od nekog drugog tela,
nekog spoljašnjeg oblika.
ŠESTO P O G L A V L J E
RAZGRAĐIVANJE
OTELOTVORENOG BOLA
Najveći deo ljudskog bola je nepotreban. On će sam
sebe p r o i z v o d i t i sve d o k n e k o n t r o l i s a n i um bude
upravljao vašim životom. B o l k o j i sada p r o i z v o d i t e
uvek predstavlja nekakav o b l i k n e p r i h v a t a n j a ,
nekakav o b l i k nesvesnog o t p o r a p r e m a o n o m e što
jeste.
N a m i s a o n o m n i v o u otpor predstavlja n e k i v i d
suda. N a e m o c i o n a l n o m n i v o u o n predstavlja neki
o b l i k negativnosti. Intenzitet bola zavisi od n i v o a
o t p o r a prema sadašnjem t r e n u t k u , a ovaj zauzvrat
zavisi od toga k o l i k o ste snažno poistovećeni sa
svojim u m o m . Um uvek traži način da porekne
Sadašnji trenutak i pobegne od njega.
D r u g i m recima, što ste više poistovećeni sa u m o m ,
više patite. Ili bi se to m o g l o ovako reći: što ste više u
stanju da poštujete i prihvatite Sadašnji trenutak, to
ste oslobodeniji od bola, patnje - i egoičkog uma.
Pojedina duhovna učenja tvrde da je sav b o l na
kraju samo iluzija, i to je tačno. Pitanje glasi: da li je
76
Ekart
Tol
to tačno i u vašem slučaju? P u k o verovanje ne
d o p r i n o s i i s t i n i t o s t i t v r d n j e . D a l i želite d a
doživljavate b o l do kraja svog života, pričajući sve
vreme k a k o on predstavlja iluziju? H o ć e li vas to
o s l o b o d i t i bola? O n o što nas ovde zanima jeste na
k o j i način vi možete da uvidite tu istinu, o d n o s n o da
je učinite s t v a r n o m u sopstvenom iskustvu.
B o l je neizbežan sve dok ste poistovećeni sa s v o j i m
u m o m , o d n o s n o sve d o k ste nesvesni u d u h o v n o m
smislu.
Ja
ovde
prevashodno
govorim
o
e m o c i o n a l n o m b o l u , koji je takode i razlog za fizički
b o l i bolest. N e t r p e l j i v o s t , mržnja, samosažaljenje,
k r i v i c a , bes, depresivnost, l j u b o m o r a i t d . , čak i
najmanja razdraženost, sve su to o b l i c i bola. I svako
zadovoljstvo i l i e m o c i o n a l n a uzvišenost sadrži u sebi
k l i c u b o l a , svoju nerazdvojivu suprotnost, koja će se
manifestovati t o k o m vremena.
Svako ko je i k a d a uzeo d r o g u k a k o bi „dotakao
v i s i n e " zna da se uzvišenost na kraju pretvara u
potištenost, da se zadovoljstvo pretače u n e k i o b l i k
bola. M n o g i l j u d i takode znaju, iz ličnog iskustva,
k a k o se l a k o i b r z o i n t i m n e veze od i z v o r a
zadovoljstva m o g u p r e t v o r i t i u izvor b o l a . G l e d a n o iz
više perspektive, i negativni i p o z i t i v n i p o l a r i t e t i
predstavljaju dva lica istog novčića, oba su d e l o v i
o s n o v n o g b o l a , k o j i je nerazdvojiv od egoičkog stanja
poistovećenosti svesti sa u m o m .
Postoje dva n i v o a vašeg bola: b o l k o j i stvarate u
sadašnjem t r e n u t k u i b o l iz prošlosti k o j i i dalje živi u
vašem u m u i telu. O n o o čemu sada želim da g o v o r i m
jeste p r e s t a n a k stvaranja b o l a u sadašnjosti i
razgradivanje b o l a iz prošlosti.
R a z g r a đ i v a n j e otelotvorenog bola
77
Sve d o k ne budete u stanju da dosegnete moć
Sadašnjeg t r e n u t k a , s v a k i e m o c i o n a l n i b o l k o j i
doživljavate ostavljaće za sobom ostatak b o l a koji
nastavlja da živi u vama. On se utapa u b o l iz prošlosti
k o j i se već nalazi tu i smešta se u vašem u m u i telu.
To, naravno, uključuje i b o l koji ste p r o p a t i l i kao
dete, p r o u z r o k o v a n neposedovanjem svesti o svetu u
k o m ste rođeni.
Taj
nagomilani
bol
predstavlja
negativno
energetsko polje koje o k u p i r a vaše telo i vaš u m . A k o
na njega gledate kao na nekakav nevidljivi samosvojni
entitet, prilično ste b l i z u istine. To je o t e l o t v o r e n i
emocionalni bol.
O t e l o t v o r e n i b o l i m a dva vida postojanja: pritajeni
i a k t i v n i . O t e l o t v o r e n i b o l može b i t i p r i t a j e n
devedeset posto vremena, ali u vrlo nesrećnoj osobi
on može b i t i a k t i v a n sto posto vremena. N e k i ljudi
žive gotovo u p o t p u n o s t i k r o z svoj otelotvoreni b o l ,
d o k ga d r u g i možda doživljavaju samo u određenim
situacijama, kao što su intimne veze i l i situacije
povezane sa g u b i c i m a u prošlosti, napuštanjima,
fizičkim i l i e m o c i o n a l n i m povredama i tako dalje.
Razne stvari ga m o g u p o k r e n u t i , naročito ako su u
saglasju sa obrascima bola iz prošlosti. K a d a je
spreman da se trgne iz pritajene faze, čak ga i neka
misao i l i nedužna p r i m e d b a od strane nekog vama
bliskog mogu aktivirati.
78
Ekart
To l
R A Z A R A N J E IDENTIFIKACIJE S
OTELOTVORENIM BOLOM
OTELOTVORENI BOL NE ŽELI DA
GA POSMATRATE DIREKTNO i da ga
vidite o n a k v o g kakav je. O n o g trenutka
kada
ga
uočite,
osetite
njegovo
energetsko polje unutar vas i obratite
pažnju na njega, identifikacija će b i t i
prekinuta.
Viša dimenzija svesti će stupiti na scenu.
Ja je nazivam prisustvo. Vi sada postajete
svedok - i l i posmatrač - otelotvorenog
bola. To znači da vas on više ne može
k o r i s t i t i pretvarajući se da je isto što i vi i
da više ne može da se obnavlja k r o z vas.
Pronašli ste svoju najdublju snagu.
N e k i o t e l o t v o r e n i b o l o v i s u nepodnošljivi, a l i
relativno bezopasni, r e c i m o kao dete koje ne prestaje
da c m i z d r i .
D r u g i predstavljaju zloćudna i
destruktivna čudovišta, prave demone. N e k i su fizički
nasilni, a daleko više ih je e m o c i o n a l n o nasilno. N e k i
će napadati ljude o k o vas i l i vama bliske osobe, d o k
će d r u g i možda napadati vas, svog domaćina. M i s l i i
osećanja koja imate o s v o m životu tada će postati
izrazito negativni i s a m o d e s t r u k t i v n i . Na ovaj način
često nastaju nesreće i bolesti. N e k i otelotvoreni
bolovi
ponekad
svoje
domaćine
nagone
na
samoubistvo.
R a z g r a đ i v a n j e otelotvorenog bola
79
K a d a mislite da poznajete n e k u osobu, a onda
iznenada budete po p r v i put suprotstavljeni t o m
nepoznatom z l o b n o m stvorenju, doživljavate priličan
šok. Međutim, važnije je posmatrati ga unutar sebe
nego u nekome d r u g o m e .
OBRATITE PAŽNJU NA BILO KAKVE
ZNAKE NEZADOVOLJSTVA U SEBI, u
bilo k a k v o m o b l i k u - možda je u pitanju
buđenje otelotvorenog b o l a . O n o se može
javiti u o b l i k u razdraženosti, nestrpljenja,
sumornog
raspoloženja,
želje
za
povređivanjem, ljutnje, besa, depresije,
želje da stvarate d r a m u u vezi i tako dalje.
Uhvatite ga o n o g trenutka kada se još
nalazi u pritajenom stanju.
O t e l o t v o r e n i b o l želi da preživi, baš kao i svaki
drugi živi entitet, a može da preživi jedino ako vas
navede da se nesvesno poistovetite sa njim. O n d a on
može da se uzdigne, preuzme k o n t r o l u nad vama,
„postane isto što i v i " i živi k r o z vas.
Potrebno mu je da k r o z vas nabavlja sebi „hranu".
Hraniće se b i l o k a k v i m i s k u s t v o m koje odiše
njegovim t i p o m energije, b i l o čime što u n e k o m
o b l i k u stvara d o d a t n i b o l : ljutnjom, destruktivnošću,
mržnjom, žalom, e m o c i o n a l n o m d r a m o m , nasiljem,
pa čak i bolešću. O t e l o t v o r e n i b o l će n a k o n
preuzimanja k o n t r o l e nad vama kreirati situaciju u
vašem životu koja će reflektovati natrag njegovu
energetsku f r e k v e n c i j u k a k o bi se on mogao
ishranjivati. B o l se h r a n i jedino b o l o m . B o l se ne
može h r a n i t i radošću. Za njega je ona prilično
nesvarljiva.
80
Ekart
Tol
O n o g trenutka kada o t e l o v o r e n i b o l bude preuzeo
k o n t r o l u nad vama, vi ćete poželeti još b o l a . Postaćete
i l i zločinac i l i žrtva. Osetićete potrebu da nanesete b o l
i l i da iskusite b o l - i l i oboje. Između te dve stvari
zapravo i nema neke razlike. V i , n a r a v n o , o v o g a
nećete b i t i svesni, i oštro ćete t v r d i t i k a k o ne želite
b o l . A l i , zagledajte pažljivije i otkrićete da su vaše
razmišljanje i ponašanje k r e i r a n i tako da održavaju
b o l u vama i u d r u g i m a . Da ste toga zaista b i l i svesni,
o b r a z a c bi se raspao, jer priželjkivati još b o l a
predstavlja ludost, a n i k o nije svesno l u d .
O t e l o t v o r e n i b o l , ta tamna senka k o j u baca ego, u
s t v a r i se plaši svetlosti vaše svesti. Plaši se
razotkrivanja. N j e g o v o preživljavanje zavisi od vašeg
nesvesnog poistovećivanja sa n j i m , kao i od svesnog
straha od suočavanja sa b o l o m k o j i živi u vama. A l i ,
ako se ne suočite sa njim, ako u b o l ne unesete
svetlost vaše svesti, bićete p r i m o r a n i da ga i z n o v a i
i z n o v a proživljavate.
O t e l o t v o r e n i b o l v a m se možda može činiti nalik
o p a s n o m čudovištu u koje ne smete ni da pogledate,
ali ja vas uveravam da je to slabašna utvara, koja ne
može da nadvlada moć vašeg prisustva.
K A D A POSTANETE POSMATRAČ i
p r e k i n e t e sa poistovećivanjem, o t e l o ­
t v o r e n i b o l će nastaviti da deluje n e k o
v r e m e i pokušati da vas na p r e v a r u
navede da se p o n o v o poistovetite sa n j i m .
I mada ga vi više ne osnažujete k r o z
poistovećivanje, o n poseduje i z v e s n i
z a m a h , baš kao vrteška, koja neko vreme
nastavlja da se okreće iako je n i k o više ne
v r t i . N a o v o m stadijumu o n može d a
Razgradivanje otelotvorenog bola
81
stvara i fizičke nelagode i bolove u r a z n i m
d e l o v i m a tela, ali to neće potrajati.
Ostanite p r i s u t n i , ostanite svesni. Budite
večito o p r e z n i čuvar svog unutrašnjeg
p r o s t o r a . Potrebno je da budete d o v o l j n o
p r i s u t n i k a k o biste b i l i u stanju da
d i r e k t n o posmatrate otelotvoreni b o l i
osetite njegovu energiju. On tada ne
može da kontroliše vaše razmišljanje.
O n o g trenutka kada se vaše razmišljanje usaglasi sa
energetskim poljem otelotvorenog b o l a , vi ćete se
poistovetiti sa njim i p o n o v o ga ishranjivati svojim
m i s l i m a . Na primer, ako je ljutnja prevladavajuća
energetska vibracija otelotvorenog b o l a , i ona se
pojavljuje u m i s l i m a koje se bave o n i m što vam je
neko učinio i l i o n i m što ćete vi nekome učiniti, onda
ste postali nesvesni, a otelotvoreni b o l je postao „vi".
K a d a postoji ljutnja, ispod nje se uvek nalazi b o l .
Ili kada nastupe mračna raspoloženja i vi upadnete
u negativni tok m i s l i , razmišljajući o tome k a k o je vaš
život g r o z a n , vaše razmišljanje se usaglasilo sa
o t e l o t v o r e n i m b o l o m i postali ste nesvesni i podložni
njegovom napadu.
Nesvestan, k a k o ja ovde k o r i s t i m tu reč, znači
poistovećen
sa
određenim
mentalnim
ili
e m o c i o n a l n i m obrascem. To podrazumeva p o t p u n o
odsustvo posmatrača.
Kl,
Ekart
Tol
P R E T V A R A N J E PATNJE U SVEST
N e p r e k i d n a svesna pažnja r a s k i d a vezu između
otelotvorenog bola i vaših m i s a o n i h procesa i na
scenu d o v o d i proces preobražaja. To je kao da sam
b o l postaje g o r i v o za p l a m e n vaše svesti, p l a m e n k o j i
usled toga snažnije g o r i .
Ovo
predstavlja
ezoterični
smisao
drevne
umetnosti alhemije: pretvaranje neplemenitih metala
u z l a t o , patnje u svest. Unutrašnji rascep je
premošćen, i vi bivate zaceljeni. Vaša je dužnost da
tada ne stvarate više b o l a .
USMERITE PAŽNJU NA OSEĆANJE U
VAMA. Spoznajte da je to otelotvoreni
b o l . Prihvatite da on postoji. Nemojte
m i s l i t i o njemu - nemojte d o z v o l i t i da se
osećanje p r e t v o r i u razmišljanje. N e m o j t e
da sudite i l i analizirate. N e m o j t e od njega
da stvarate sopstveni identitet. Ostanite
p r i s u t n i i nastavite da nadzirete ono što se
događa u vama.
Postanite svesni ne samo e m o c i o n a l n o g
bola već i „onoga k o j i n a d z i r e " , t i h o g
posmatrača. To predstavlja moć Sadašnjeg
t r e n u t k a , m o ć vašeg ličnog svesnog
p r i s u s t v a . A o n d a pogledajte šta se
dešava.
R a z g r a đ i v a n j e otelotvorenog bola
83
IDENTIFIKACIJA E G A S
OTELOTVORENIM
BOLOM
Proces k o j i sam u p r a v o opisao veoma je snažan, a
ipak jednostavan. I dete bi ga m o g l o naučiti, i
nadajmo se da će jednoga dana to i biti jedna od p r v i h
stvari koje će deca učiti u školi. O n o g trenutka kada
hudete r a z u m e l i o s n o v n i p r i n c i p posmatranja onoga
što se dešava unutar vas - a „razumevate" ga p u t e m
iskustva - na raspolaganju ćete i m a t i najmoćniju
alatku promene.
To ne znači da se nećete susresti sa žestokim
o t p o r o m p r e m a prestanku poistovećivanja sa svojim
b o l o m . To će se desiti posebno ako ste veći deo života
p r o v e l i blisko poistovećeni sa svojim e m o c i o n a l n i m
o t e l o t v o r e n i m b o l o m i a k o je vaše osećanje o
sopstvenom ja u c e l i n i i l i d o b r i m d e l o m obuzeto time.
O v o znači da ste od vašeg otelotvorenog bola stvorili
jedno nesrećno ja i da verujete k a k o ova fikcija uma
predstavlja vas. U t o m slučaju, nesvesni strah od
gubitka sopstvenog identiteta stvoriće jak o t p o r
p r e m a b i l o k a k v o m p r e s t a n k u poistovećivanja.
D r u g i m recima, radije biste b i l i u b o l o v i m a - radije
biste b i l i sam o t e l o t v o r e n i b o l - nego zakoračili u
n e p o z n a t o i r i z i k o v a l i g u b i t a k vama b l i s k o g
nesrećnog ja.
POSMATRAJTE
OTPOR
UNUTAR
SEBE. Posmatrajte privrženost svom b o l u .
Budite na v e l i k o m o p r e z u . Posmatrajte
84
Ekart
Tol
neobično zadovoljstvo koje v a m pruža to
što ste nesrećni. Posmatrajte p r i s i l n u želju
da razgovarate i l i razmišljate o tome.
O t p o r će prestati ako ga vi učinite svesnim.
Tada možete da usmerite svoju pažnju
p r e m a o t e l o t v o r e n o m b o l u , ostanete
prisutni kao svedok, i time podstaknete
njegov preobražaj.
J e d i n o ste vi u stanju da to učinite. N i k o to ne
može da uradi umesto vas. A l i , a k o budete i m a l i
d o v o l j n o sreće da pronađete osobe koje su intenzivno
svesne, ako budete u stanju da p r o v o d i t e vreme sa
njima i pridružite im se u stanju prisustva, to može
b i t i od k o r i s t i i ubrzati stvari. Na taj način vaše svetio
će ubrzo goreti jače.
K a d a kladu koja je tek zapaljena stavite p o r e d one
koja već žestoko g o r i , a n a k o n n e k o g vremena ih
p o n o v o razdvojite, ona prva klada će goreti većim
intenzitetom. Na kraju krajeva, sve je to ista vatra. B i t i
takva vatra jedna je od uloga d u h o v n o g učitelja. N e k i
psihoterapeuti mogu takode biti u stanju da vrše tu
ulogu, p o d uslovom da su o d m a k l i dalje od nivoa uma
i da su u mogućnosti da stvaraju i održavaju stanje
intenzivnog svesnog prisustva d o k rade sa vama.
Prva stvar koju treba da upamtite je sledeća: sve
dok iz bola gradite identitet za sebe, nećete ga se moći
o s l o b o d i t i . Sve dok je deo vašeg osećaja o sopstvenom
ja uložen u vaš e m o c i o n a l n i b o l nesvesno ćete se
o p i r a t i i l i sabotirati svaki pokušaj da izlečite taj b o l .
Zašto? Jednostavno zato što želite da ostanete
nepovredeni, a b o l je postao suštinski deo vas. To je
jedan nesvesni proces, a jedini način da ga prevazidete
jeste da ga učinite svesnim.
R a z g r a đ i v a n j e otelotvorenog bola
85
MOĆ VAŠEG PRISUSTVA
IZNENADNO SAZNANJE da ste sada, i l i
još od ranije, v r l o privrženi sopstvenom
b o l u može b i t i prilično šokantno. O n o g
trenutka kada to uvidite, p r e k i n u l i ste tu
privrženost.
O t e l o t v o r e n i b o l predstavlja energetsko polje, gotovo
kao entitet koji je postao p r i v r e m e n o smešten u vašem
unutrašnjem p r o s t o r u . O n predstavlja životnu
energiju koja je postala zarobljena, energiju koja više
ne teče.
N a r a v n o , otelotvoreni b o l je tu zbog izvesnih stvari
koje su se dogodile u prošlosti. On jeste prošlost koja
još uvek živi u vama, i ako se poistovetite sa njim, vi
se poistovećujete sa prošlošću. Identitet žrtve je
verovanje da je prošlost moćnija od sadašnjosti, što je
suprotno istini. To je ubedenje da su drugi ljudi,
zajedno sa o n i m što su vama učinili, o d g o v o r n i za ono
što ste vi sada, za vaš e m o c i o n a l n i b o l i l i
nesposobnost da ispoljite svoje pravo ja.
A istina glasi da je jedina moć koja tu postoji
sadržana u o v o m trenutku - to je moć vašeg prisustva.
K a d a to jednom budete shvatili, uvidećete i da ste
sada vi o d g o v o r n i za vaš unutrašnji prostor - i n i k o
d r u g i - i da prošlost ne može n a d v l a d a t i moć
Sadašnjeg trenutka.
Njega stvara ono nesvesno u nama, a o n o svesno u
nama ga preobražava u sebe. Sveti Pavle je prekrasno
iskazao ovaj univerzalni p r i n c i p : „Sve se pokazuje
86
Ekart
Tol
kada je izneto na svetlost i sve ono što je izneto na
svetlost i samo postaje svetlost."
Baš kao što se ne možete b o r i t i p r o t i v tame, tako se
n e možete b o r i t i n i p r o t i v o t e l o t v o r e n o g b o l a .
Pokušaj da se to učini stvoriće unutrašnji k o n f l i k t i
samim t i m d o d a t n i b o l . D o v o l j n o je posmatrati ga.
Posmatranje b o l a sa s o b o m nosi i prihvatanje bola kao
dela onoga što u t o m trenutku jeste.
SEDMO POGLAVLJE
O D ZAVISNICKIH D O
PROSVETLJENIH ODNOSA
ODNOSI LJUBAV-MRŽNJA
Sve d o k ne dođete do frekvencije svesti otvorene
prisustvu, i l i ako to uopšte ne učinite, svi o d n o s i , a
naročito o n i i n t i m n i , biće d u b o k o oštećeni i krajnje
d i s f u n k c i o n a l n i . N e k o vreme će se činiti savršenim,
kao što je to slučaj kada ste „zaljubljeni", ali svaki put
će se to p r i v i d n o savršenstvo narušavati sve
učestalijom p o j a v o m svađa, sukoba, nezadovoljstva i
e m o c i o n a l n o g i l i čak fizičkog nasilja.
Čini se da većina „ljubavnih o d n o s a " v r l o brzo
postaju ljubav-mržnja o d n o s i . Ljubav se onda za tren
o k a može p r e t v o r i t i u divljački n a p a d , osećanje
neprijateljstva i l i p o t p u n o povlačenje n a k l o n o s t i .
Smatra se da je to p r i r o d n o .
A k o u svojim o d n o s i m a doživljavate i „ljubav" i
o n o što je suprotno od ljubavi - napad, e m o c i o n a l n o
nasilje i slično - o n d a ste v e r o v a t n o p o b r k a l i
privrženost ega i zavisničku odanost sa ljubavlju. Ne
88
Ekart
Tol
možete u j e d n o m t r e n u t k u v o l e t i svog partnera, a u
sledećem ga n a p a d a t i .
Istinska ljubav nema
suprotnost. A k o vaša „ljubav" i m a suprotnost, onda
to nije ljubav, već snažna p o t r e b a ega za p o t p u n i j i m i
d u b l j i m osećanjem sopstvenog ja, potreba koju ta
druga osoba p r i v r e m e n o z a d o v o l j a v a . To je zamena za
spasenje koju vrši ego, a t o k o m jednog k r a t k o g
perioda ona gotovo i deluje k a o spasenje.
A l i , n a k o n toga nastupa trenutak kada se vaš
partner ponaša na način k o j i ne uspeva da u d o v o l j i
vašim potrebama, i l i , bolje, potrebama vašeg ega.
Osećanja straha, b o l a i nedostatka, koja su urođeni
deo svesti ega, a l i su b i l a p r i k r i v e n a „ljubavnim
o d n o s o m " , sada p o n o v o izlaze na površinu.
Baš kao što je to slučaj k o d svake druge vrste
z a v i s n o s t i , u o b l a c i m a ste k a d a v a m je d r o g a
dostupna, ali na kraju uvek nastupa trenutak u k o m
droga više ne deluje na vas.
K a d a se ta b o l n a osećanja p o n o v o jave, još su
snažnija nego ranije, a, o s i m toga, vi sada svog
partnera doživljavate kao u z r o k t i h osećanja. To znači
da ih projektujete ka spoljašnjosti i napadate tu drugu
osobu divljačkom nasilnošću, koja je deo vašeg bola.
Ovaj napad može p r o b u d i t i partnerov lični b o l , i
on i l i ona mogu uzvratiti na vaš napad. U ovoj tački
ego se još uvek nesvesno nada da će njegov napad i l i
pokušaji manipulacije predstavljati d o v o l j n u kaznu da
vašeg partnera ubede da p r o m e n i svoje ponašanje
k a k o b i i h ego p o n o v o m o g a o u p o t r e b i t i kao
kamuflažu za vaš b o l .
Svaka zavisnost se rađa iz nesvesnog odbijanja da
se suočite sa sopstvenim b o l o m i prebrodite ga. Svaka
zavisnost počinje b o l o m i završava se b o l o m . Od koje
g o d supstance da ste z a v i s n i - od a l k o h o l a , hrane,
Od z a v i s n i č k i h do p r o s v e t l j e n i h o d n o s a
89
legalne i l i nelegalne droge i l i neke osobe - vi nekoga
i l i nešto koristite da prikrijete svoj b o l .
To je razlog zbog k o g n a k o n početne euforije u
i n t i m n i m o d n o s i m a postoji t o l i k o nezadovoljstva,
t o l i k o bola. O n i nisu u z r o k b o l a i nezadovoljstva. O n i
iznose na videlo onaj b o l i nezadovoljstvo koji već
postoje u v a m a . Svaka zavisnost to čini. Svaka
zavisnost dostiže tačku u kojoj više ne radi u vašu
korist, i tada osećate b o l snažnije nego ikada pre.
To je jedan od razloga zbog k o j i h većina ljudi
večito pokušava da pobegne od sadašnjeg trenutka i
večito traga za n e k o m v r s t o m spasenja u budućnosti.
Prva stvar na k o j u m o g u naići ako usmere pažnju na
Sadašnji trenutak jeste njihov lični b o l , i to je ono
čega se plaše. K a d bi samo znali k o l i k o je lako ući u
Sadašnji trenutak, u moć sadašnjosti koja poništava
prošlost i njen b o l , u stvarnost koja razgrađuje iluziju.
K a d b i samo z n a l i k o l i k o s u b l i z u sopstvene
stvarnosti, k o l i k o su b l i z u Boga.
Ipak, ni izbegavanje odnosa u pokušaju da se
izbegne b o l ne predstavlja rešenje. B o l je tu u svakom
slučaju. Veća je verovatnoća da će vas t r i neuspele
veze u isto t o l i k o g o d i n a naterati da se osvestite nego
t r i godine provedene na pustom ostrvu i l i unutar
četiri zida vaše sobe. A l i ako biste m o g l i da unesete
intenzivno prisustvo u svoju samoću, to bi takode
moglo da v a m p o m o g n e .
Ekart
90
Tol
OD ZAVISNICKIH DO
PROSVETLJENIH O D N O S A
BILO
DA
ŽIVITE
SAMI
ILI
SA
P A R T N E R O M , ključna stvar je b i t i
prisutan i intenzivirati prisustvo tako što
ćete usmeriti svoju pažnju još dublje u
Sadašnji trenutak.
Da bi ljubav cvetala, potrebno je da svetio
vašeg prisustva bude d o v o l j n o jako k a k o
više ne biste došli u s i t u a c i j u da vas
zaposednu „mislilac" i l i o t e l o t v o r e n i b o l i
da ih pogrešno zamenite sa o n i m što vi
zaista jeste.
Spoznati sebe kao Biće koje počiva i s p o d
m i s l i o c a , m i r ispod mentalne b u k e , ljubav i
radost i s p o d bola, znači s l o b o d u , spasenje,
prosvetljenje.
P r e k i n u t i poistovećivanje sa o t e l o t v o r e n i m
b o l o m znači u n e t i p r i s u s t v o u b o l i t i m e ga
preobraziti.
Prekinuti
poistovećivanje
sa
razmišljanjem znači b i t i n e m i posmatrač sopstvenih
m i s l i i sopstvenog ponašanja, naročito ponavljajućih
m e n t a l n i h obrazaca i uloga koje igra ego.
A k o prestanete d a m u pridodajete „svoje ja", u m
će i z g u b i t i svoju osobinu k o m p u l z i v n o s t i , koja u
o s n o v i predstavlja p r i s i l n u p o t r e b u z a p r o c e njivanjem. On se njome opire o n o m e što jeste,
stvarajući sukob, dramu i n o v i b o l . U stvari, o n o g
Od z a v i s n i č k i h do prosvetljenih odnosa
91
m o m e n t a kada prihvatanjem onoga što jeste prestane
osudivanje, bićete oslobođeni od u m a . Stvorićete
p r o s t o r za ljubav, za radost, za spokojstvo.
PRVO ĆETE PRESTATI DA OSUĐUJETE
SEBE; p o t o m ćete prestati da osuđujete
partnera. Najveći katalizator p r o m e n e u
o d n o s u jeste p o t p u n o prihvatanje vašeg
p a r t n e r a o n a k v o g k a k a v on jeste, bez
potrebe da ga na b i l o k o j i način osuđujete
i l i promenite.
To vas istog trenutka o d v o d i i z n a d ega. Sve
igre u m a i zavisnička odanost tada prestaju.
N e m a više žrtava n i t i zločinaca, nema
tužilaca i optuženih.
O v o takode predstavlja i kraj uzajamne zavisnosti,
uvlačenja u tuđi nesvesni obrazac, k o m e je ova
situacija omogućavala da opstane. P o t o m ćete se i l i
razdvojiti - u ljubavi - i l i ćete se zajedno zauvek
premestiti d u b o k o u Sadašnji trenutak - u Biće. M o ž e
li to zaista biti t o l i k o jednostavno? D a , t o l i k o je
jednostavno.
Ljubav je stanje Bića. Vaša ljubav nije u spoljašnjem
svetu, ona počiva d u b o k o u vama. N i k a d a je ne
možete izgubiti i ona vas ne može napustiti. O n a ne
zavisi od nekog drugog tela, nekog spoljašnjeg o b l i k a .
U MIRU VAŠEG PRISUSTVA možete
osetiti
sopstvenu
bezobličnu
i
bezvremenu stvarnost kao d u h o v n i život
k o j i udahnjuje dušu vašem fizičkom
o b l i k u . O n d a možete osetiti isti taj život
d u b o k o unutar svakog d r u g o g čoveka i
92
Ekart
Tol
svakog d r u g o g stvorenja. Posmatrate o n o
što leži iza k o p r e n e o b l i k a i odvojenosti.
To je spoznaja jedinstva. To je ljubav.
M a d a su k r a t k o t r a j n i bleskovi mogući, ljubav ne
može da cveta u k o l i k o niste trajno o s l o b o đ e n i
poistovećenosti sa u m o m i u k o l i k o vaše prisustvo nije
d o v o l j n o i n t e n z i v n o da poništi otelotvoreni b o l - i l i
ako ne možete b a r e m ostati prisutni kao posmatrač.
Samo tada, o t e l o t v o r e n i b o l vas ne može nadvladati i
postati d e s t r u k t i v a n po ljubav.
Od z a v i s n i č k i h do prosvetljenih odnosa
93
V E Z E K A O D U H O V N A PRAKSA
Pošto se l j u d i sve više poistovećuju sa svojim u m o m ,
većina veza nije ukorenjena u Biću, pa se stoga
pretvaraju u i z v o r bola i njima počinju da d o m i n i r a j u
problemi i sukobi.
A k o o d n o s i potkrepljuju i povećavaju mentalne
obrasce ega i aktiviraju otelotvoreni b o l , kao što to
čine u o v o m t r e n u t k u , zašto ne biste p r i h v a t i l i o v u
činjenicu umesto što pokušavate da pobegnete od nje?
Z a š t o ne biste s a r a d i v a l i sa n j o m umesto što
izbegavate o d n o s e i l i nastavljate da jurite za
f a n t o m s k i m i d e a l n i m p a r t n e r o m kao rešenjem svih
vaših p r o b l e m a i l i sredstvom za ispunjenje?
Sa priznavanjem i prihvatanjem činjenica takode
d o l a z i i izvestan stepen oslobađanja od njih.
Na primer, kada spoznate da postoji nesklad i
držite se te „spoznaje", k r o z vašu spoznaju je ušao
n o v i f a k t o r , t a k o da nesklad ne može ostati
nepromenjen.
KADA
SPOZNATE
DA
NISTE
SPOKOJNI, vaša spoznaja stvara m i r a n
prostor k o j i nežnim zagrljajem p r e p u n i m
l j u b a v i o b u h v a t a vaše nespokojstvo i
p o t o m ga pretvara u spokojstvo.
K a d a je u pitanju unutrašnja p r o m e n a , ne
postoji ništa što možete uraditi p o v o d o m
t o g a . Ne m o ž e t e p r o m e n i t i sebe, a
z a s i g u r n o ne možete p r o m e n i t i svog
partnera n i t i b i l o koga drugog. Sve što
m o ž e t e da u r a d i t e jeste da stvorite
94
Ekart
Tol
prostor k a k o bi se p r o m e n a d o g o d i l a ,
kako bi milost i ljubav nastupile.
K a d god vaš o d n o s ne funkcioniše, k a d g o d
ispoljava „ludilo" u vama i vašem partneru, budite
srećni. O n o što je b i l o nesvesno i z n o s i se na videlo. To
je p r i l i k a za spasenje.
SVAKOG T R E N U T K A SPOZNAJTE
REALNOST T O G T R E N U T K A , a
naročito imajte na u m u vaše unutrašnje
stanje. A k o postoji bes, spoznajte da on
postoji. A k o se javlja l j u b o m o r a , potreba
da se branite i da budete u p r a v u , p o r i v za
svadanjem, dete u vama koje zahteva
ljubav i pažnju i l i e m o c i o n a l n i b o l b i l o
kakve vrste - šta g o d da je u pitanju,
spoznajte realnost tog trenutka i imajte na
u m u tu spoznaju.
O d n o s će onda postati vaša sadhana, vaša d u h o v n a
praksa. A k o posmatrate nesvesno ponašanje svog
partnera, uz p u n o ljubavi ga čuvajte u svojoj spoznaji
kako ne biste reagovali na njega.
Nesvesnost i spoznaja ne m o g u dugo koegzistirati čak i ako spoznaja postoji samo u drugoj osobi, a ne
u onoj koja ispoljava nesvesno. Prisustvo ljubavi je
apsolutno neprihvatljivo za o b l i k energije koja se
nalazi u p o z a d i n i neprijateljstva i napada. A k o i k a k o
odreagujete na o n o nesvesno u vašem partneru, i sami
ćete postati nesvesni. A l i u k o l i k o se tada setite da
spoznate svoju reakciju, ništa nije izgubljeno.
N i k a d a pre nisu o d n o s i b i l i t o l i k o problematični i
opterećeni s u k o b i m a kao što su to danas. K a o što ste
Od z a v i s n i č k i h do p r o s v e t l j e n i h o d n o s a
95
možda već p r i m e t i l i , o n i ne postoje da bi vas učinili
srećnim i l i ispunjenim. A k o nastavite da težite cilju
spasenja k r o z veze sa d r u g i m a , stalno ćete iznova
doživljavati razočarenja. A l i ako prihvatite to da je
veza tu da vas učini svesnim umesto srećnim, onda će
v a m taj o d n o s zaista pružiti spasenje i bićete
izjednačeni sa uzvišenijom svešću koja želi da bude
doneta na ovaj svet.
Za one koji ostaju p r i starim obrascima, nastupiće
sve jači b o l , nasilje, k o n f u z i j a i l u d i l o .
K o l i k o ljudi je potrebno da se vaš život preobrazi u
d u h o v n u praksu? N i j e važno ako vaš partner neće da
saraduje. Z d r a v d u h - svest - jedino može doći na
ovaj svet k r o z vas. N i j e potrebno da čekate da svet
duševno ozdravi i l i da neko drugi postane svestan pre
nego što vi budete m o g l i da se prosvetlite. M o g l i biste
doveka čekati na to.
N e m o j t e optuživati jedno d r u g o da ste nesvesni.
O n o g t r e n u t k a k a d a p o č n e t e da se svađate,
poistovetili ste se sa m e n t a l n o m p o z i c i j o m , i ne samo
da branite tu poziciju već branite i svoj osećaj o
sopstvenom ja. Ego upravlja situacijom. Vi ste postali
nesvesni. S vremena na vreme može b i t i p r i k l a d n o da
se istaknu pojedini aspekti ponašanja vašeg partnera.
A k o ste veoma p r i p r a v n i , veoma p r i s u t n i , možete to
činiti bez u p l i t a n j a ega - bez o k r i v l j a v a n j a ,
optuživanja i l i ubeđivanja o n o g d r u g o g da nije u
pravu.
K a d a se vaš partner ponaša nesvesno, odustanite
od svih osuda. O s u d a će i l i p o b r k a t i nečije nesvesno
ponašanje sa o n i m što ta osoba zaista jeste i l i će
projektovati vaše sopstveno nesvesno na drugu osobu
i pobrkati da je to ono što ona jeste.
96
Ekart
Tol
Odustajanje od osude ne znači da ne prepoznajete
disfunkciju i nesvesno kada ih vidite. To znači „biti
spoznajući" pre nego „biti reagujući" i sudija. Tada ćete
b i t i i l i u potpunosti oslobođeni reakcije i l i ćete b i t i u
mogućnosti da reagujete, a ipak b i t i spoznajući, bićete
prostor u k o m se m o t r i na reakciju i u k o m joj je
dozvoljeno da postoji. Umesto da se borite protiv tame,
vi ćete u n o s i t i svetlost. Umesto da reagujete na
o b m a n u , vi ćete je videti, a ipak istovremeno gledati
k r o z nju.
B i t i spoznajući stvara otvoren prostor prisustva
p u n o g ljubavi, koji omogućava svim stvarima i s v i m
ljudima da b u d u k a k v i jesu. Ne postoji veći katalizator
promene. A k o tako budete činili, vaš partner neće moći
i da ostane sa vama i da ostane nesvestan.
A k o se oboje složite da veza bude vaša d u h o v n a
praksa, u t o l i k o bolje. O n d a možete da izrazite jedno
d r u g o m svoje m i s l i i osećanja čim se pojave i l i čim
nastupi reakcija, k a k o ne biste stvarali v r e m e n s k i jaz
u k o j e m bi neiskazana i l i nepotvrđena emocija i l i
pritužba mogle da se gnoje i rastu.
NAUČITE DA IZRAŽAVATE o n o što
o s e ć a t e bez optuživanja. N a u č i t e da
slušate svog partnera na jedan o t v o r e n
n e o d b r a m b e n i način.
Dajte s v o m partneru prostora da i z r a z i
sebe. B u d i t e p r i s u t n i . O p t u ž i v a n j e ,
o d b r a n a , napadanje - svi o n i obrasci k o j i
su namenjeni jačanju i l i zaštiti ega i l i
udovoljavanju
njegovim
potrebama
postaće tada izlišni. Davanje p r o s t o r a
d r u g i m a - i sebi - od vitalnog je značaja.
Ljubav ne može da cveta bez toga.
Od z a v i s n i č k i h do prosvetljenih odnosa
97
K a d a budete u k l o n i l i dva f a k t o r a k o j a s u
d e s t r u k t i v n a p o veze, kada budete p r e o b r a z i l i
o t e l o t v o r e n i b o l i prestali da se poistovećujete sa
u m o m i m e n t a l n i m pozicijama, i u k o l i k o vaš partner
učini to isto, doživećete blaženi procvat veze. Umesto
da uzajamno reflektujete svoj b o l i nesvesnost, umesto
da zadovoljavate uzajamne zavisničke potrebe ega,
uzvratićete jedno d r u g o m ljubav koju osećate d u b o k o
u sebi, ljubav koja d o l a z i sa spoznajom sopstvenog
jedinstva sa svim što postoji.
To je ljubav koja nema suprotnost.
A k o se vaš partner i dalje poistovećuje sa u m o m i
o t e l o t v o r e n i m b o l o m d o k ste vi već oslobođeni, to će
predstavljati v e l i k i izazov - ne za vas, već za vašeg
partnera. N i j e lako živeti sa prosvetljenom o s o b o m ,
i l i je, bolje reći, t o l i k o lako da partner to doživljava
kao najveću pretnju.
Setite se da su egu potrebni p r o b l e m i , s u k o b i i
„neprijatelji" kako bi ojačao osećaj odvojenosti, od
kojeg zavisi njegov identitet. Neprosvetljen partnerov
um biće d u b o k o i s f r u s t r i r a n jer se n j e g o v i m
učvršćenim pozicijama ne pruža otpor, što znači da će
one p o s t a t i nesigurne i slabe, a čak p o s t o j i i
„opasnost" od njihovog rušenja u c e l i n i , što bi
rezultiralo g u b i t k o m sopstvenog ja.
O t e l o t v o r e n i b o l zahteva povratno potkrepljenje, a
ne dobija ga. Potreba za svađom, d r a m o m i s u k o b o m
nije zadovoljena.
98
Ekart
Tol
ODUSTANITE OD
V E Z E SA SOBOM
Prosvetljeni i l i ne, vi ste i l i muškarac i l i žena, tako da
na n i v o u vašeg identiteta o b l i k a niste p o t p u n i . Vi ste
jedna p o l o v i n a celog. Ta nepotpunost se doživljava
kao
muško-žensko
privlačenje,
trzaj
prema
s u p r o t n o m energetskom p o l a r i t e t u , bez obzira na to
k o l i k o ste s v e s n i . A l i u t o m stanju unutrašnje
p o v e z a n o s t i vi osećate to privlačenje negde na
površini i l i periferiji svog života.
O v o ne znači da niste d u b o k o povezani sa d r u g i m
ljudima i l i vašim p a r t n e r o m . V i , u stvari, možete
uspostaviti d u b o k u vezu jedino ako ste svesni Bića.
Dolazeći iz Bića, u stanju ste da se usredsredite na o n o
što se nalazi iza k o p r e n e o b l i k a . U Biću, muško i
žensko su jedno. Vaš o b l i k može nastaviti da i m a
izvesne potrebe, ali Biće nema nijednu. O n o je već
k o m p l e t n o i celo. A k o se t i m potrebama u d o v o l j i , to
je p r e d i v n o , ali b i l o da su zadovoljene i l i ne, to nije od
važnosti za vaš d u b o k i unutrašnji prostor.
P r e m a t o m e , savršeno je moguće da jedna
prosvetljena o s o b a , a k o p o t r e b a z a muškim i l i
ženskim p o l a r i t e t o m nije zadovoljena, ima osećaj
nedostatka i l i n e p o t p u n o s t i na spoljašnjem n i v o u svog
bića, a da i p a k istovremeno bude sasvim k o m p l e t n a ,
ispunjena i s p o k o j n a i z n u t r a .
A k o v a m nije u g o d n o sa samim s o b o m kada ste bez
partnera, tragaćete za v e z o m k a k o biste p r i k r i l i
nelagodnost. B u d i t e s i g u r n i da će se nelagodnost tada
p o n o v o javiti u n e k o m d r u g o m o b l i k u u vezi, i vi ćete
verovatno vašeg partnera smatrati o d g o v o r n i m za to.
Od z a v i s n i č k i h do prosvetljenih odnosa
99
SVE ŠTO JE ZAISTA POTREBNO DA
URADITE JESTE DA PRIHVATITE
OVAJ T R E N U T A K U POTPUNOSTI.
O n d a će v a m b i t i u g o d n o ovde i sada, i
biće v a m u g o d n o sa samim sobom.
A l i da li je potrebno da uopšte imate odnos sa
samim sobom? Zašto ne možete jednostavno b i t i to
što jeste? K a d a ste u o d n o s u sa samim sobom, vi delite
sebe na dva dela: na „ j a " i na „sebe", na subjekt i na
objekt. To u m o m stvoreno dvojstvo osnovni je u z r o k
celokupne bespotrebne zamršenosti, svih problema i
sukoba u vašem životu.
U stanju prosvetljenja vi jeste o n o što jeste - vaše
„ja" i vaše „sebe" spajaju se u jedno. Vi ne osuđujete
sebe, ne sažaljevate sebe, niste p o n o s n i na sebe, ne
volite sebe, ne mrzite sebe i tako dalje. Podela koju
stvara samoreflektujuća svest biva isceljena, njena
kletva poništena. Više nema tog „sebe" koji mora biti
zaštićen, odbranjen i l i prehranjen.
K a d a ste prosvetljeni, jednu vezu više nemate, vezu
sa s a m i m s o b o m . K a d a se j e d n o m toga odreknete, sve
vaše ostale veze biće ljubavne veze.
Kada se budete predali onome što jeste
i tako postanete potpuno prisutni,
prošlost će prestati da poseduje bilo kakvu moć.
Carstvo Bića, koje je bilo prikriveno umom,
tada otvara svoje kapije.
Iznenada se u vama javlja duboka tišina,
neobjašnjiv osećaj mira.
A u tom miru leži
radost.
A u toj radosti leži ljubav.
A u samom središtu počiva ono sveto,
ono bezgranično, ono što se ne može imenovati.
OSMO POGLAVLJE
PRIHVATANJE SADAŠNJEG
TRENUTKA
NEPOSTOJANOST I CIKLUSI ŽIVOTA
Postoje c i k l u s i uspeha, kada v a m se stvari događaju i
polaze za r u k o m , i c i k l u s i neuspeha, kada one
propadaju i l i se raspadaju, i morate ih napustiti da
biste n a p r a v i l i prostora za nastanak n o v i h stvari i l i
kako bi se odigrala p r o m e n a .
A k o se grčevito držite i pružate otpor, to znači da
odbijate da se prepustite životnom t o k u , i zbog toga
ćete patiti. Razgradivanje je potrebno kako bi se n o v i
razvoj d o g o d i o . J e d n o ne može egzistirati bez drugog.
C i k l u s neuspeha je a p s o l u t n o n e o p h o d a n za
d u h o v n u spoznaju. M o r a da ste doživeli ozbiljan
neuspeh na n e k o m n i v o u i l i iskusili n e k i snažan
gubitak i l i b o l pa vas je p r i v u k l a duhovna dimenzija.
I l i je možda sam vaš uspeh postao i s p r a z a n i
beznačajan, pa se tako pokazao kao neuspeh.
N e u s p e h leži skriven u svakom uspehu, a uspeh u
svakom neuspehu. U o v o m svetu, što znači na n i v o u
104
Ekart
Tol
o b l i k a , svako pre i l i kasnije doživljava „neuspeh", a
svako postignuće na kraju se svede na n u l u . Svi o b l i c i
su nepostojani.
I dalje možete b i t i a k t i v n i i uživati u ispoljavanju i
stvaranju n o v i h o b l i k a i o k o l n o s t i , ali nećete se
poistovećivati sa njima. O n i v a m nisu potrebni da
v a m pruže osećaj sopstvenog ja. O n i nisu vaš život već samo vaša životna situacija.
Jedan ciklus može trajati od n e k o l i k o sati pa sve do
n e k o l i k o godina. Postoje v e l i k i c i k l u s i i m a l i ciklusi u
o k v i r u o v i h v e l i k i h . M n o g e bolesti nastaju i z borbe
p r o t i v ciklusa slabe energije, k o j i su n e o p h o d n i za
regeneraciju. Poriv da ostvarite nešto i sklonost da
izvodite osećaj o sopstvenoj v r e d n o s t i i identitetu iz
spoljašnjih faktora, kao što je uspeh, neizbežna su
zabluda sve dok ste poistovećeni sa u m o m .
To vam otežava i l i onemogućava da prihvatite slabe
cikluse i dopustite im da postoje. Stoga inteligencija
organizma može, kao samozaštitnu m e r u , preuzeti
vlast i p r o u z r o k o v a t i bolest k a k o bi vas naterala da se
zaustavite, ne bi li n e o p h o d n a regeneracija mogla da
se odigra.
Sve d o k vaš um procenjuje n e k o stanje kao
„ d o b r o " , bilo da je u pitanju veza, imetak, društvena
uloga, mesto i l i vaše fizičko telo, on mu se priklanja i
poistovećuje se sa njim. To stanje vas čini srećnim,
čini da mislite d o b r o o sebi i može postati deo onoga
što vi jeste i l i što mislite da jeste.
A l i ništa ne traje večno u ovoj d i m e n z i j i u kojoj
m o l j c i i rđa proždiru. Ili će se okončati, i l i će se
p r o m e n i t i , i l i će možda preživeti p r o m e n u polariteta,
jer isto ono stanje koje je juče i l i prošle godine bilo
d o b r o , iznenada i l i postepeno se pogoršalo. Isto ono
stanje koje vas je ranije činilo srećnim kasnije vas čini
Prihvatanje S a d a š n j e g trenutka
105
nesrećnim.
Današnji
p r o s p e r i t e t sutra postaje
besmisleno trošenje. Srećno venčanje i medeni mesec
postaju nesrećni r a z v o d i l i nesrećna koegzistencija.
Ili to stanje nestaje, pa vas njegovo odsustvo čini
nesrećnim. K a d a se stanje i l i situacija kojoj se um
p r i k l o n i o i sa k o j o m se p o i s t o v e t i o p r o m e n i i l i
nestane, um to ne može da p r i h v a t i . Grčevito će se
držati stanja koje nestaje i opiraće se p r o m e n i . To je
skoro kao da v a m se neki ud o t k i d a od tela.
To znači da su vaša sreća i nesreća u stvari jedno.
Samo ih iluzija vremena razdvaja.
NE
PRUŽATI
NIKAKAV
OTPOR
ŽIVOTU znači b i t i u stanju s k l a d a ,
l a g o d n o s t i i n e o p t e r e ć e n o s t i . To stanje
onda više ne zavisi od stvari koje postoje na
određeni način, kao dobre i l i loše.
Deluje gotovo paradoksalno, a, ipak, kada vaša
unutrašnja zavisnost od o b l i k a nestane, opšte p r i l i k e
vašeg života, spoljašnji o b l i c i , teže da se poboljšaju u
o g r o m n o j m e r i . S t v a r i , l j u d i i l i p r i l i k e koje ste
smatrali p o t r e b n i m da biste b i l i srećni sada vam
dolaze bez ikakve borbe i l i napora sa vaše strane, i
s l o b o d n i ste da uživate u njima i cenite ih - sve d o k
traju.
N a r a v n o , sve te stvari ipak će proći, ciklusi će
d o l a z i t i i p r o l a z i t i , ali s nestankom zavisnosti nema
više ni straha od gubitka. Život se odvija sa lakoćom.
Sreća koja je dobijena iz nekog sekundarnog izvora
nikada nije previše d u b o k a . O n a je tek bledi odraz
radosti Bića, treperavog m i r a k o j i pronalazite iznutra
nakon što stupite u stanje nepružanja otpora. Biće vas
o d v o d i iznad s u p r o t n i h polariteta u m a i oslobađa vas
106
Ekart
Tol
zavisnosti od o b l i k a . Čak i ako bi se sve o k o vas
srušilo i raspalo, vi biste i dalje osećali d u b o k u
unutrašnju srž spokojstva. Možda nećete b i t i srećni,
ali sigurno ćete b i t i s p o k o j n i .
Prihvatanje S a d a š n j e g trenutka
107
UPOTREBA I ODBACIVANJE
NEGATIVNOSTI
Sav unutrašnji o t p o r se doživljava kao negativnost u
o v o m i l i o n o m o b l i k u . Sva negativnost jeste otpor. U
o v o m k o n t e k s t u te dve reci gotovo su istoznačne.
N e g a t i v n o s t se proteže od razdraženosti i l i
nestrpljivosti do strahovitog besa, od potištenosti i l i
s u m o r n e z l o v o l j e d o samoubilačkog očajanja.
P o n e k a d o t p o r povlači obarač e m o c i o n a l n o g
o t e l o t v o r e n o g b o l a , a u t o m slučaju čak i beznačajna
situacija može proizvesti žestoku negativnost, p o p u t
besa, utučenosti i l i duboke žalosti.
E g o veruje da pomoću negativnosti može da
manipuliše stvarnošću i dobije ono što želi. On veruje
da pomoću negativnosti može da privuče poželjno
stanje i l i uništi o n o koje je nepoželjno.
A k o „ v i " - um - ne verujete ^da nesreća
funkcioniše, zašto biste je stvarali. Činjenica je,
naravno, da negativnost ne funkcioniše. Umesto da
privlači poželjno stanje, ona ga sprečava da nastane.
Umesto da poništi negativno stanje, ona ga održava.
Jedina njena „korisna" funkcija jeste da ojačava ego, i
to je razlog zbog kojeg je ego obožava.
K a d a se j e d n o m poistovetite sa n e k i m o b l i k o m
negativnosti, vi nećete želeti da ga napustite i, na
j e d n o m d u b o k o nesvesnom n i v o u , nećete priželjkivati
p o z i t i v n u p r o m e n u . O n a bi dovela u opasnost vaš
identitet potištene, ljute i l i ružno tretirane osobe. Vi
ćete o n d a i g n o r i s a t i , p o r i c a t i i l i s a b o t i r a t i o n o
p o z i t i v n o u svom životu. O v o je uobičajeni fenomen.
A takode je i sulud.
108
Ekart
Tol
POSMATRAJTE BILO KOJU BILJKU ILI
ŽIVOTINJU I DOPUSTITE JOJ DA VAS
NAUCI p r i h v a t a n j u o n o g a što jeste,
predaji Sadašnjem t r e n u t k u .
D o p u s t i t e joj da vas nauči Biću.
Dopustite joj da vas nauči integritetu što znači b i t i jedno, b i t i ono što jeste, b i t i
stvaran.
D o p u s t i t e joj da vas nauči kako se živi i
k a k o se u m i r e , a ne kako da življenje i
umiranje pretvorite u p r o b l e m .
N e g a t i v n e e m o c i j e koje se p o n a v l j a j u zaista
ponekad sadrže p o r u k u , kao što je to slučaj i sa
bolestima. A l i koje g o d promene da pravite, b i l o da se
tiču vašeg posla, vaših veza i l i vašeg okruženja, one su
u krajnjoj l i n i j i samo kozmetičke, o s i m ako ne nastanu
iz promene u vašem n i v o u svesti. A kada je to u
pitanju, o n d a može značiti samo j e d n u stvar povećavanje p r i s u s t v a . K a d a dostignete i z v e s t a n
stepen p r i s u s t v a , više v a m neće b i t i p o t r e b n a
negativnost da v a m kaže čime oskudeva vaša životna
situacija.
A l i sve d o k negativnost jeste t u , iskoristite je.
K o r i s t i t e je kao n e k u vrstu signala k o j i će vas
podsećati da budete više p r i s u t n i .
KAD GOD OSETITE DA SE U V A M A
JAVLJA NEGATIVNOST,
bilo
da je
p r o u z r o k o v a n a n e k i m spoljašnjim f a k t o r o m ,
mišlju i l i čak ničim posebnim čega biste b i l i
svesni, posmatrajte to kao glas koji v a m
g o v o r i : „Pažnja. O v d e i sada. P r o b u d i se.
O s l o b o d i se svog uma. B u d i prisutan."
P r i h v a t a n j e S a d a š n j e g trenutka
109
Čak i najblaža razdraženost je značajna i
mora biti priznata i razmotrena; u
s u p r o t n o m , doći će do rastućeg nagomilavanja nenadgledanih reakcija.
M o ž d a ćete biti u stanju da jednostavno odbacite
to energetsko polje u sebi i da zaključite da ono nema
n i k a k v u svrhu čim shvatite da ga ne želite. A l i onda se
pobrinite da ga odbacite u potpunosti. U k o l i k o ne
možete da ga o d b a c i t e , jednostavno p r i h v a t i t e
njegovo prisustvo i usmerite pažnju na osećanje.
UMESTO DA ODREAGUJETE NEGA­
TIVNO, možete učiniti da negativnost
nestane tako što ćete zamisliti sebe kako
postajete p r o z i r n i za spoljašnji u z r o k
reakcije.
Preporučujem da u početku vežbate sa s i t n i m , čak
t r i v i j a l n i m stvarima. Z a m i s l i m o da sedite m i r n o u
svojoj kući. N a j e d n o m , začuje se p r o d o r a n zvuk
alarma na a u t o m o b i l u sa druge strane ulice. Pojavljuje
se razdraženost. K a k v a je svrha te razdraženosti? Baš
n i k a k v a . Zašto ste je stvorili? N i s t e v i . Um je to
učinio. Z b i l o se sasvim automatski, sasvim nesvesno.
Zašto ju je um stvorio? Z a t o što se on drži
nesvesnog ubeđenja da će njegov otpor, k o j i vi
doživljavate kao negativnost i l i nesrećnost u n e k o m
o b l i k u , na n e k i način uništiti nepoželjno stanje. To je
naravno zabluda. O t p o r k o j i on stvara, razdraženost
i l i bes u o v o m slučaju, daleko više uznemiruje od
p r v o b i t n o g u z r o k a , k o j i on pokušava da uništi.
Sve o v o može se p r e t v o r i t i u d u h o v n u vežbu.
110
Ekart
OSETITE
SEBE
Tol
KAKO
POSTAJETE
TAKOREĆI PROZIRNI, b e z č v r s t o ć e
materijalnog tela. Sada d o z v o l i t e da buka i l i
bilo šta što uzrokuje negativnu reakciju
prođe d i r e k t n o k r o z vas. O n a više ne udara
u čvrsti „zid" u vama.
K a o što sam rekao, vežbajte u početku sa sitnijim
stvarima. A l a r m na a u t o m o b i l u , lavež psa, vriska
dece, zastoj u saobraćaju. Umesto da imate z i d otpora
u sebi o k o j i n e p r e k i d n o i b o l n o udaraju stvari koje
„ne bi trebalo da se događaju", pustite da sve prođe
k r o z vas.
N e k o v a m recimo u p u t i nešto što je neuljudno i l i
smišljeno da vas p o v r e d i . Umesto da se upustite u
nesvesnu reakciju i negativnost kao što su napad,
odbrana i l i povlačenje, vi puštate da to prođe pravo
k r o z vas. N e m o j t e pružati n i k a k a v otpor. K a o da više
nema nikoga ko će biti povređen. To se naziva
praštanje. Na taj način postajete n e p o v r e d i v i .
Vi i dalje možete reći toj o s o b i da je njeno
ponašanje neprihvatljivo ako je to vaš izbor. A l i ta
osoba više nema moć da kontroliše vaše unutrašnje
stanje. Tada vi imate moć n a d s a m i m a s o b o m , a ne
neko d r u g i , i vama ne upravlja vaš u m . B i l o da je u
pitanju alarm na a u t o m o b i l u , neuljudna osoba,
p o p l a v a , zemljotres i l i gubitak čitavog vašeg imetka,
m e h a n i z a m o t p o r a je isti.
Vi još uvek tragate u spoljašnjem svetu i niste u
stanju da napustite taj m o d u s traganja. Možda će
naredna radionica i m a t i o d g o v o r , možda neka nova
tehnika. Vama b i h poručio:
Prihvatanje S a d a š n j e g trenutka
NEMOJTE
TRAGATI
ZA
MIROM.
N e m o j t e tragati z a b i l o k o j i m d r u g i m
stanjem, o s i m o n o g u k o j e m se sada
nalazite;
u
suprotnom,
izazvaćete
unutrašnji sukob i nesvesni otpor.
Oprostite sebi što niste s p o k o j n i . O n o g
trenutka kada p o t p u n o prihvatite svoje
nespokojstvo, o n o će se p r e o b r a z i t i u
spokojstvo. Sve što u p o t p u n o s t i prihvatite
odvešće vas do c i l j a , odvešće vas do
spokojstva. To je čudo predaje.
K a d a p r i h v a t i t e o n o što jeste, s v a k i
trenutak je najbolji. To je prosvetljenje.
111
Ekart
112
Tol
PRIRODA SAMILOSTI
OTISNUVŠI
SE
IZNAD
UMOM
IZGRAĐENIH SUPROTNOSTI, p o s t a l i
ste n a l i k d u b o k o m j e z e r u . Spoljašnja
situacija vašeg života i sve što se u njoj
događa
predstavlja
površinu
jezera.
P o n e k a d je m i r n a , p o n e k a d v e t r o v i t a i
u z b u r k a n a , u z a v i s n o s t i od c i k l u s a i
godišnjih doba. D o l e u d u b i n i , međutim,
jezero je uvek netaknuto. Vi predstavljate
celo jezero, ne samo njegovu površinu, i u
k o n t a k t u ste sa sopstvenom d u b i n o m , koja
ostaje apsolutno m i r n a .
Ne opirete se p r o m e n i pomoću mentalnog oslanjanja
na b i l o k o j u situaciju. Vaš unutrašnji m i r ne zavisi od
nje. Vi b o r a v i t e u Biću - n e p r o m e n l j i v i , večni,
besmrtni - i kada su u pitanju ispunjenje i l i sreća, više
ne zavisite od spoljašnjeg sveta o b l i k a , k o j i se stalno
menjaju. M o ž e t e uživati u njima, p o i g r a v a t i se sa
njima, stvarati nove oblike, poštovati l e p o t u svega
toga. A l i neće biti nikakve potrebe da se p r i k l o n i t e
b i l o čemu.
Sve d o k ne budete svesni Bića, realnost d r u g i h l j u d i
će v a m i z m i c a t i zato što niste pronašli svoju
sopstvenu. Vašem umu će se d o p a d a t i i l i mu se neće
d o p a d a t i njihov o b l i k , koji ne p o d r a z u m e v a samo
njihovo telo, već i u m . Prava veza postaje moguća
jedino kada postoji svest o Biću.
Potičući od Bića, opažaćete telo i um druge osobe
samo k a o , r e c i m o , paravan iza kojeg možete da
Prihvatanje S a d a š n j e g trenutka
113
osetite n j i h o v u p r a v u realnost, kao što osećate svoju.
Prema tome, kada se suočite sa tuđom patnjom i l i
nesvesnim ponašanjem, ostanite p r i s u t n i i u k o n t a k t u
sa Bićem, i na taj način ćete biti u stanju da pogledate
iza o b l i k a i osetite blistavo i čisto Biće te druge osobe
k r o z svoje sopstveno.
Na n i v o u Bića sva patnja se prepoznaje kao v a r k a .
Za patnju je zaslužno poistovećivanje sa o b l i k o m .
Čuda isceljenja p o n e k a d se događaju pomoću ove
spoznaje, pomoću buđenja svesti o Biću u d r u g i m a u k o l i k o su spremni za to.
Samilost je svest o dubokoj sponi između vas i svih
stvorenja. K a d a sledeći put budete r e k l i : „Nemam
ničeg zajedničkog sa o v o m o s o b o m " , setite se da
imate p u n o toga zajedničkog. Za n e k o l i k o g o d i n a - za
dve i l i sedamdeset, nema neke velike razlike - oboje
ćete postati t r u l i leševi, zatim gomile prašine, a p o t o m
ništa. O v o je otrežnjujuća spoznaja, koja vas čini
p o n i z n i m i koja ostavlja malo mesta za ponos.
Da li je to negativna misao? N e , to je istina. Zašto
zatvarati oči pred njom? U t o m smislu postoji potpuna
jednakost između vas i svakog drugog stvorenja.
JEDNA OD NAJMOĆNIJIH DUHOVNIH
VEZBI jeste ta da se zadubite u meditaciju
o smrtnosti fizičkih o b l i k a , uključujući i vaš
sopstveni. O v o se zove: „Umrite pre nego
što u m r e t e . "
Upustite se d u b o k o u meditaciju. Prvo se
vaš fizički o b l i k poništava, više ne postoji.
P o t o m d o l a z i trenutak kada svi o b l i c i uma
i l i m i s l i takode u m i r u . Ipak, vi ste još uvek
tu - vaše božansko prisustvo. Isijavajuće,
potpuno budno.
114
Ekart
Tol
Ništa što je b i l o stvarno nikada ne u m i r e ,
u m i r u samo i m e n a , o b l i c i i iluzije.
N a o v o m d u b o k o m n i v o u , samilost postaje
isceljujuća u najširem smislu te reči. U t o m
stanju vaš isceljujući uticaj nije zasnovan na
o n o m e što č i n i t e , već p r v e n s t v e n o na
b i v s t v u . S v i o n i sa k o j i m a budete došli u
k o n t a k t biće d i r n u t i vašim prisustvom i
pogođeni s p o k o j s t v o m koje iz vas zrači,
bilo da su toga svesni i l i ne.
K a d a ste p o t p u n o p r i s u t n i , a l j u d i o k o vas
ispoljavaju nesvesno ponašanje, vi ne osećate potrebu
da odreagujete na to, što znači da mu ne pridajete b i l o
k a k v u realnost. Vaše spokojstvo je t o l i k o o g r o m n o i
d u b o k o da sve što nije s p o k o j n o iščezava u njemu kao
da n i k a d a nije ni postojalo. To ruši karmički ciklus
akcije i reakcije.
Ž i v o t i n j e , d r v e ć e , c v e ć e , sve će osećati vaše
spokojstvo i odazvaće se na njega. Vi učite druge
pomoću bivstva, p u t e m demonstriranja spokojstva
Boga.
Vi postajete „svetio sveta", emanacija čiste svesti, i
na taj način poništavate patnju na n i v o u u z r o k a .
Uklanjate o n o nesvesno iz sveta.
Prihvatanje S a d a š n j e g trenutka
115
M U D R O S T PREDAJE
Kvalitet vaše svesti u o v o m trenutku je odlučujući
faktor kada je u pitanju vrsta budućnosti koju ćete
iskusiti, pa je zato predaja najvažnija stvar koju
možete u r a d i t i k a k o bi nastupila p o z i t i v n a promena.
Svaka akcija k o j u p r e d u z i m a t e je od sporednog
značaja. N i k a k v a istinski p o z i t i v n a akcija ne može
nastati iz stanja svesti koje ne zna za predaju.
Za neke ljude predaja može i m a t i negativnu
k o n o t a c i j u , nagoveštavajući p o r a z , odustajanje,
nedoraslost i z a z o v i m a života, padanje u letargiju i
tako dalje. Međutim, istinska predaja je nešto sasvim
drugačije. O n a ne znači da treba pasivno da trpite bilo
koju situaciju u kojoj se možete naći i da ne radite
ništa p o v o d o m nje. N i t i ona znači da treba da
prekinete sa pravljenjem p l a n o v a i l i započinjanjem
pozitivne akcije.
PREDAJA OZNAČAVA JEDNOSTAVNU
ali d u b o k u mudrost prepuštanja, pre nego
suprotstavljanja, životnom t o k u . J e d i n o
mesto gde možete iskusiti tok života jeste
Sadašnji trenutak, pa tako predati se znači
p r i h v a t i t i sadašnji trenutak bezuslovno i
bez rezerve.
To znači odbaciti unutrašnji o t p o r prema
o n o m e što jeste.
Unutrašnji otpor znači reći „ n e " onome što jeste,
putem mentalne osude i emocionalne negativnosti.
On je posebno izražen kada stvari „pođu n a o p a k o " ,
116
Ekart
Tol
što znači da p o s t o j i jaz između zahteva i l i
n e p o k o l e b l j i v i h očekivanja vašeg u m a i onoga što
jeste. To je jaz bola.
A k o ste odrasli, znaćete da stvari prilično često
„pođu n a o p a k o " . Tačno u t i m t r e n u c i m a treba izvršiti
predaju ako želite da u k l o n i t e b o l i tugu iz svog
života. Prihvatanje onoga što jeste istog trenutka vas
oslobađa poistovećivanja sa u m o m i time vas p o n o v o
povezuje sa Bićem. O t p o r jeste u m .
Predaja je čisto unutrašnji f e n o m e n . To ne znači da
na spoljašnjem n i v o u ne možete p r e d u z e t i akciju i
p r o m e n i t i situaciju.
Z a p r a v o , nije s v e u k u p n a situacija o n o što je
potrebno da prihvatite kada se predajete, već samo
m a l e n i segment k o j i se zove Sadašnji trenutak. Na
primer, ako biste se negde z a g l i b i l i u blatu, vi ne biste
r e k l i : , , U r e d u , pomiriću se sa t i m da ostanem
zaglavljen u b l a t u . " Pomirenost sa s u d b i n o m nije
predaja.
NE
MORATE
NEPOŽELJNU
DA
ILI
PRIHVATITE
NEPRIJATNU
ŽIVOTNU SITUACIJU. N i t i morate da se
zavaravate govoreći k a k o nema ničeg lošeg
u tome što ste zaglavljeni u blatu. N e . Vi u
p o t p u n o s t i uviđate da želite da se izbavite
odatle. P o t o m sužavate svoju pažnju na
sadašnji trenutak bez toga da ga mentalno
označite na bilo k o j i način.
To znači da ne gradite n i k a k a v sud o
Sadašnjem t r e n u t k u . Prema tome, nema
nikakvog otpora, nikakve emocionalne
negativnosti. V i prihvatate bivanje o v o g
trenutka.
Prihvatanje S a d a š n j e g trenutka
117
preduzimate akciju i činite sve što
možete da se izbavite iz date situacije.
Tratim
T a k v u akciju ja nazivam p o z i t i v n o m a k c i j o m . O n a
je daleko efikasnija od negativne akcije, koja se javlja
iz besa, očaja i l i frustracije. Sve dok ne postignete
željeni rezultat, nastavićete da vežbate predaju putem
suzdržavanja od mentalnog označavanja Sadašnjeg
trenutka.
D o z v o l i t e m i d a vam p o n u d i m v i z u e l n u analogiju
k a k o b i h ilustrovao ono što pokušavam da istaknem.
N o ć je, vi se šetate n e k o m stazom, okruženi ste
gustom m a g l o m . A l i , imate snažnu baterijsku l a m p u
koja proseca maglu i stvara jasan uzani prostor ispred
vas. M a g l a je vaša životna situacija, koja uključuje
prošlost i budućnost; baterijska lampa je vaše svesno
prisustvo; jasan prostor je Sadašnji trenutak.
Neizvršenje predaje učvršćuje vaš psihološki o b l i k ,
o k l o p ega, i tako stvara snažan osećaj izdvojenosti.
Počinjete da doživljavate kao pretnju svet o k o sebe, a
posebno ljude. Javlja se nesvesni p o r i v za uništenjem
d r u g i h putem osude, kao i potreba za nadmetanjem i
d o m i n i r a n j e m . Čak i p r i r o d a postaje vaš neprijatelj, a
vaša opažanja i tumačenja rukovođena su strahom.
M e n t a l n a bolest koju nazivamo paranoja tek je malo
akutniji o b l i k ovog n o r m a l n o g , ali d i s f u n k c i o n a l n o g
stanja svesti.
Ne samo vaš psihološki o b l i k već i onaj fizički vaše telo - k r o z otpor postaje k r u t i r i g i d a n . Napetost
se javlja u različitim d e l o v i m a tela i o n o se u celini
grči. Slobodan p r o t o k životne energije k r o z telo je u
velikoj meri ograničen.
118
Ekart
Tol
R a d na telu i izvesni o b l i c i fizikalne terapije m o g u
b i t i od pomoći u obnavljanju ovog t o k a , a l i , o s i m ako
ne vežbate predaju u svom s v a k o d n e v n o m životu, te
stvari v a m m o g u pružiti samo p r i v r e m e n o ublažavanje
s i m p t o m a pošto u z r o k - obrazac o t p o r a — još uvek
nije o t k l o n j e n .
Postoji nešto u vama što ostaje i z v a n uticaja
p r o l a z n i h o k o l n o s t i koje grade vašu životnu situaciju,
i samo p u t e m predaje vi imate pristup tome. To je vaš
život, vaše sopstveno Biće - koje postoji večno u
b e z v r e m e n o m carstvu sadašnjosti.
A K O SMATRATE DA JE VAŠA ŽIVOTNA
SITUACIJA NEZADOVOLJAVAJUĆA i l i
čak nepodnošljiva, obrazac nesvesnog
o t p o r a k o j i produžava tu situaciju možete
p r e k i n u t i jedino ako se p r v o predate.
Predaja je savršeno spojiva sa p r e d u z i m a n j e m
akcije, započinjanjem promene i l i postizanjem ciljeva.
A l i , u stanju predaje, jedna sasvim drugačija energija,
drugačiji kvalitet, u l i v a se u ono što činite. Predaja vas
p o n o v o povezuje sa i z v o r n o m energijom Bića, i
u k o l i k o je sve što činite ispunjeno Bićem, ona će
postati radosno veličanje životne energije, koje vas
o d v o d i još dublje u Sadašnji trenutak.
P u t e m nepružanja otpora kvalitet vaše svesti, a
p r e m a tome i kvalitet svega što činite i l i stvarate,
n e i z m e r n o se povećava. Rezultati će p o t o m doći sami
po sebi i odražavati taj kvalitet. M o g l i bismo o v o
nazvati „akcijom u p r e d a t o s t i " .
U STANJU PREDAJE vi sasvim jasno vidite
šta je to što treba da se u r a d i i preduzimate
Prihvatanje S a d a š n j e g trenutka
119
akciju, radeći stvari r e d o m i koncentrišući
se na jednu po jednu.
Učite od p r i r o d e : pogledajte kako se sve
može postići i k a k o se čudo života
r a z o t k r i v a bez nezadovoljstva i l i nesreće.
To je razlog z b o g k o g je Isus rekao: „Pogledajte
ljiljane, način na k o j i rastu; n i t i se muče, n i t i žure".
AKO JE VAŠA SVEUKUPNA SITUACIJA
NEZADOVOLJAVAJUĆA i l i neprijatna,
odvojite se od nje o d m a h i predajte se
o n o m e što jeste. To je ona baterijska lampa
koja proseca maglu. Spoljašnje o k o l n o s t i će
o n d a prestati da upravljaju vašim stanjem
svesti. Više niste uslovljeni reakcijom i
otporom.
P o t o m r a z m o t r i t e detalje te situacije.
Zapitajte se: „Postoji li bilo šta što bi se
m o g l o u r a d i t i k a k o bi se situacija
p r o m e n i l a , poboljšala i l i kako mene više ne
bi b i l o u njoj?" A k o postoji, preduzmite
odgovarajuću akciju.
N e m o j t e se koncentrisati na stotinu stvari koje ćete
sigurno i l i možda m o r a t i da uradite u n e k o m trenutku
u budućnosti, već na jednu jedinu stvar k o j u možete
da uradite sada. To ne znači da uopšte ne treba da
planirate. U p r a v o planiranje može biti ta jedina stvar
k o j u možete sada da uradite. A l i pobrinite se da ne
p o č n e t e d a puštate „mentalne f i l m o v e " , d a
projektujete sebe u budućnost, i tako izgubite Sadašnji
trenutak. Neće možda svaka akcija koju preduzmete
120
Ekart
Tol
u r o d i t i p l o d o m istog trenutka. Sve d o k se to ne desi nemojte se o p i r a t i o n o m e što jeste.
AKO NE POSTOJI NIKAKVA AKCIJA
KOJU MOŽETE PREDUZETI, a ni vi niste
u stanju da se udaljite od situacije, onda
iskoristite tu situaciju k a k o biste ušli još
dublje u predaju, još dublje u Sadašnji
trenutak, još dublje u Biće.
K a d a se zakorači u o v u večnu dimenziju sadašnjosti,
promena se najčešće događa na neobične načine, bez
potrebe za ulaganjem p r e v e l i k o g truda sa vaše strane.
Život postaje uslužan i k o o p e r a t i v a n . A k o su vas
unutrašnji f a k t o r i k a o što s u strah, k r i v i c a i l i
pasivnost sprečavali da preduzmete akciju, o n i će se
rastopiti na svetlu vašeg svesnog prisustva.
N e m o j t e p o b r k a t i predaju sa stavovima p o p u t „ne
m o g u više da se t r u d i m " i l i „jednostavno, više mi nije
stalo". A k o se time pažljivije pozabavite, otkrićete da
je takav stav z a t r o v a n negativnošću u o b l i k u
prikrivene zlovolje, pa zato on uopšte ne predstavlja
predaju, već zamaskirani otpor.
N a k o n što se predate, usmerite svoju pažnju prema
unutra k a k o biste p r o v e r i l i da li je ostao ikakav trag
otpora u vama. Budite veoma o p r e z n i d o k to radite;
u s u p r o t n o m , vrećica o t p o r a u o b l i k u m i s l i i l i
neprepoznate emocije može nastaviti da se krije u
n e k o m mračnom u g l u .
Prihvatanje S a d a š n j e g trenutka
121
O D ENERGIJE U M A D O
D U H O V N E ENERGIJE
POČNITE T A K O ŠTO ĆETE PRIZNATI
DA OTPOR POSTOJI. B u d i t e tu k a d se on
d o g o d i , kada se o t p o r p o j a v i . Posmatrajte
k a k o ga vaš um stvara, na k o j i način
označava situaciju, vas i l i druge. Obratite
pažnju na proces razmišljanja koji je u to
uključen. Osetite energiju emocije.
T i m e što prisustvujete p o j a v i o t p o r a ,
uvidećete d a o n n e m a n i k a k v u s v r h u .
Usmeravanjem celokupne vaše pažnje na
Sadašnji trenutak nesvesni o t p o r je učinjen
svesnim, i to je njegov kraj.
Ne možete b i t i i svesni i nesrećni, i svesni i puni
n e g a t i v n o s t i . N e g a t i v n o s t , nesreća i l i patnja, u
svakom o b l i k u , znače da postoji otpor, a otpor je uvek
nesvestan.
Da li ste vi o d a b r a l i nesreću? A k o niste, kako se
pojavila? Sta je njena svrha? Ko je održava u životu?
Čak i ako ste svesni svojih nesrećnih osećanja,
istina je ta da ste se p o i s t o v e t i l i sa njima i održavate
taj proces u životu p u t e m p r i s i l n o g razmišljanja. Sve
je to nesvesno ponašanje. K a d biste b i l i svesni,
odnosno p o t p u n o p r i s u t n i u Sadašnjem trenutku, sva
negativnost bi se gotovo istog trenutka poništila. Ne
bi mogla da opstane u vašem prisustvu. O n a jedino
može opstati u vašem odsustvu.
122
Ekart
Tol
Čak ni o t e l o t v o r e n i b o l ne može opstati dugo u
vašem prisustvu. Vi održavate svoju nesreću time što
joj dajete v r e m e n a . To je njen g l a v n i pokretač.
U k l o n i t e vreme putem intenzivne svesti o sadašnjem
t r e n u t k u , i ona će nestati. A l i , da li želite da nestane?
Da li ste je se zaista zasitili? Ko ćete b i t i bez nje?
Sve dok ne ostvarite predaju, d u h o v n a dimenzija je
nešto o čemu čitate, o čemu razgovarate, što vas
uzbuđuje, o čemu pišete knjige, o čemu razmišljate, u
šta verujete - i l i ne verujete, k a k o b i l o . N e m a nikakve
razlike.
SVE DOK SE NE PREDATE, ta d i m e n z i j a
neće postati živa stvarnost u vašem životu.
A kada to učinite, energija koja će zračiti iz
vas i upravljati vašim životom imaće d a l e k o
veću v i b r a c i o n u frekvenciju od energije
u m a , koji još uvek upravlja našim svetom.
K r o z predaju, d u h o v n a energija d o l a z i na
ovaj svet. O n a ne stvara n i k a k v u patnju ni
vama, ni d r u g i m ljudima, n i t i b i l o kojem
d r u g o m o b l i k u života na ovoj p l a n e t i .
Prihvatanje S a d a š n j e g trenutka
123
PREDAJA U LIČNIM V E Z A M A
Tačno je da će samo nesvesna osoba pokušati da
i s k o r i s t i i l i izmanipuliše druge, a l i p o d j e d n a k o je
tačno da samo nesvesna osoba može b i t i iskorišćena i
i z m a n i p u l i s a n a . A k o se opirete nesvesnom ponašanju
d r u g i h - i l i se borite protiv njega - i sami postajete
nesvesni.
A l i predaja ne znači da treba dopuštati da vas
nesvesni ljudi koriste. Nipošto. A p s o l u t n o je moguće
nekoj osobi jasno i glasno reći „ n e " i l i se udaljiti od
neke situacije i istovremeno b i t i u stanju p o t p u n o g
unutrašnjeg nepružanja otpora.
KADA KAŽETE „NE" nekoj o s o b i i l i
situaciji, neka to ne proistekne iz reakcije,
već iz u v i d a , iz jasne spoznaje toga šta je u
t o m trenutku za vas d o b r o a šta ne.
N e k a t o bude nereagujuće „ n e " , „ n e "
v i s o k o g k v a l i t e t a , „ n e " koje je sasvim
oslobođeno negativnosti i zato više ne
stvara n i k a k v u patnju.
A k o ne možete da se predate, o d m a h
p r e d u z m i t e a k c i j u . O t v o r e n o kažite i l i
učinite o n o što će izazvati p r o m e n u u
situaciji - i l i se udaljite od nje. Preuzmite
odgovornost za svoj život.
N e m o j t e ni vaše prelepo blistavo unutrašnje Biće ni
zemlju zagađivati negativnošću. N e m o j t e ostavljati
prostora u sebi za neraspoloženje u b i l o k o m o b l i k u .
124
Ekart
Tol
A K O NE MOŽETE DA PREDUZMETE
AKCIJU, na p r i m e r ako ste u z a t v o r u , o n d a
v a m ostaju dva i z b o r a : o t p o r i l i predaja.
Ropstvo
ili
unutrašnja
sloboda
od
spoljašnjih uslova. Patnja i l i unutrašnji mir.
P u t e m predaje, vaše veze će b i t i v r l o temeljno
p r o m e n j e n e . A k o n i k a d a n e budete m o g l i d a
prihvatite o n o što jeste, s a m i m t i m nećete b i t i u stanju
da prihvatite nijednu osobu o n a k v o m kakva ona jeste.
V i ćete osuđivati, k r i t i k o v a t i , etiketirati, odbacivati i l i
pokušavati da p r o m e n i t e ljude.
O s i m toga, ako Sadašnji trenutak stalno budete
pretvarali u sredstvo za postizanje cilja u budućnosti,
onda ćete i svaku osobu na koju naiđete i l i sa k o j o m
uspostavite vezu pretvarati u sredstvo za postizanje
cilja. Veza - ljudsko biće - tada postaje od sekundarne
važnosti za vas i l i gubi b i l o kakav značaj. P r i m a r n o
postaje o n o što možete da izvučete iz veze - b i l o da je
to
materijalna
korist,
osećaj
moći,
fizičko
zadovoljstvo i l i n e k i o b l i k zadovoljenja ega.
D o z v o l i t e mi da v a m p r i k a z e m na k o j i način
predaja može da funkcioniše u vezama.
KADA POSTANETE UMEŠANI U SVAĐU
ILI N E K U K O N F L I K T N U SITUACIJU,
recimo sa p a r t n e r o m i l i n e k i m ko v a m je
blizak, započnite tako što ćete posmatrati
sopstvenu potrebu da se branite onda kada
je vaš stav napadnut i l i pokušajte da osetite
snagu sopstvene agresije d o k napadate stav
druge osobe.
Posmatrajte privrženost k o j u osećate prema
s v o j i m p o g l e d i m a i mišljenjima. Osetite
P r i h v a t a n j e S a d a š n j e g trenutka
125
m e n t a l n o - e m o c i o n a l n u energiju koja leži u
p o z a d i n i vaše potrebe da budete u pravu i
da optužujete o n u drugu osobu da nije u
p r a v u . To predstavlja energiju egoičkog
u m a . Vi je činite svesnom time što je
priznajete, time što je osećate što je više
moguće.
A o n d a , jednog dana, usred nekakve svađe,
iznenada ćete shvatiti da imate izbora, tako
da ćete možda odlučiti da odustanete od
sopstvene reakcije - samo da biste v i d e l i šta
će se d o g o d i t i . Vi se predajete.
N e m i s l i m samo n a odustajanje o d verbalne
reakcije tako što ćete reći: „U redu, ti si u p r a v u " , sa
i z r a z o m na l i c u koji g o v o r i : „Ja sam iznad o v o g
detinjastog nesvesnog stanja". T i m e samo premeštate
o t p o r na jedan d r u g i n i v o , dok egoički um i dalje
ostaje na vlasti, prisvajajući pravo na k o m a n d u . Ja
govorim
o
napuštanju
čitavog
mentalno- e m o c i o n a l n o g energetskog polja u vama koje se b o r i
za moć.
E g o je lukav, zato morate da budete v e o m a
o p r e z n i , veoma p r i s u t n i i p o t p u n o iskreni prema sebi
k a k o biste se u v e r i l i da li ste zaista odustali od
poistovećivanja sa m e n t a l n i m stavom i time se
o s l o b o d i l i svog u m a .
AKO SE IZNENADA OSETITE V E O M A
L A G A N O , NEOPTEREĆENO I DUBOKO
SPOKOJNO, to
predaje. Z a t i m
sa m e n t a l n i m
n a k o n što ga
je nepogrešiv znak istinske
posmatrajte šta će se desiti
stavom one druge osobe
vi više ne potkrepljujete
126
Ekart
Tol
pružanjem o t p o r a . P r a v a k o m u n i k a c i j a
počinje tek k a d a se p o i s t o v e ć e n o s t sa
m e n t a l n i m stavovima u k l o n i sa puta.
Nepružanje o t p o r a ne znači nužno da ne radite
ništa. To znači da b i l o k a k v o „činjenje" prestaje da
bude reaktivno. Setite se d u b o k e m u d r o s t i koja leži u
o s n o v i vežbanja i s t o č n j a č k i h b o r i l a č k i h veština:
nemojte se o p i r a t i snazi p r o t i v n i k a . Popustite kako
biste ga nadjačali.
Znajući to, „nečinjenje n i č e g a " d o k ste u stanju
i n t e n z i v n o g prisustva veoma je moćan način na koji se
situacije i ljudi menjaju i isceljuju.
To se r a d i k a l n o r a z l i k u j e od n e a k t i v n o s t i u
običnom stanju svesti, i l i , bolje rečeno, u stanju bez
svesti, koje potiče od straha, inercije i l i neodlučnosti.
Ono
pravo
„nečinjenje
ničeg"
podrazumeva
unutrašnje nepružanje o t p o r a i v e l i k i oprez.
S druge strane, ako je p o t r e b n a akcija, vi više
nećete reagovati iz uslovljenog u m a , već ćete na
situaciju odgovarati iz vašeg svesnog prisustva. U t o m
stanju vaš um je oslobođen p o j m o v a , uključujući tu i
pojam nenasilja. Prema tome, ko može da p r e d v i d i šta
ćete uraditi?
Ego veruje da vaša snaga leži u vašem o t p o r u , a
tačno je zapravo to da vas o t p o r odvaja od Bića,
jedinog mesta istinske moći. O t p o r predstavlja slabost
i strah maskiran kao snagu. O n o što ego v i d i kao
slabost u stvari je vaše Biće u svoj svojoj čistoti,
nevinosti i moći. A o n o što on v i d i kao snagu zapravo
je slabost. D a k l e , ego p o s t o j i u n e p r e k i d n o m
modalitetu o t p o r a , igra lažne uloge k a k o bi p r i k r i o
vašu „slabost", koja zapravo predstavlja vašu moć.
Sve d o k ne bude n a s t u p i l a predaja, nesvesno
Prihvatanje S a d a š n j e g trenutka
127
igranje uloga sačinjavaće v e l i k i deo međusobnog
ljudskog delovanja. K a d se budete p r e d a l i , neće v a m
više b i t i potrebne utvrde ega i lažne maske. Postaćete
veoma jednostavni, v e o m a stvarni. „To je opasno",
kaže ego. „Bićete povređeni. Postaćete r a n j i v i . "
O n o što ego ne zna, naravno, jeste da samo ako
odbacite otpor, ako postanete „ranjivi", možete da
otkrijete vašu istinsku i suštinsku neranjivost.
DEVETO POGLAVLJE
PREOBRAŽAJ BOLESTI I
PATNJA
PREOBRAŽAJ BOLESTI U PROSVETLJENJE
Predaja predstavlja unutrašnje prihvatanje onoga što
jeste bez rezerve. G o v o r i m o o vašem životu - o o v o m
t r e n u t k u - a ne o uslovima i l i o k o l n o s t i m a u vašem
životu, ne o onome što nazivamo vašom životnom
situacijom.
Bolest je deo vaše životne situacije. K a o takva, ona
i m a prošlost i budućnost. Prošlost i budućnost grade
n e p r e k i d n i k o n t i n u u m , osim ako iskupljujuća moć
Sadašnjeg trenutka ne bude aktivirana p u t e m vašeg
svesnog prisustva. K a o što znate, i s p o d r a z n o r a z n i h
uslova k o j i sačinjavaju vašu životnu situaciju, koja
egzistira u v r e m e n u , postoji nešto dublje, nešto
suštastvenije: vaš Život, vaše Biće u b e z v r e m e n o m
Sadašnjem t r e n u t k u .
Pošto u Sadašnjem trenutku ne postoje n i k a k v i
p r o b l e m i , tako nema ni bolesti. Verovanje u etiketu
130
Ekart
Tol
k o j o m n e k o označava vaše stanje upravo održava to
stanje na p r v o m mestu, opunomoćuje ga, i od te
privremene nestabilnosti stvara p r i v i d n o p o u z d a n u
stvarnost. Vašem stanju to pruža ne samo realnost i
pouzdanost već i k o n t i n u i t e t u vremenu kakav o n o
ranije nije i m a l o .
USMERAVANJEM
PAŽNJE
NA
SADAŠNJI T R E N U T A K i suzdržavanjem
o d n j e g o v o g m e n t a l n o g obeležavanja,
bolest se s v o d i na jedan i l i n e k o l i k o
činilaca: fizički b o l , slabost, nelagodnost
i l i nesposobnost. Sadašnji trenutak - to je
o n o čemu se predajete. Vi se ne predajete
ideji o „bolesti".
D o z v o l i t e patnji da vas uvuče u sadašnji
trenutak, u stanje i n t e n z i v n o g svesnog
prisustva. Iskoristite je za prosvetljenje.
Predaja ne preobražava ono što jeste, i l i b a r e m to
ne čini d i r e k t n o . Predaja preobražava vas. K a d a vi
postanete preobraženi, ceo vaš svet biva preobražen
jer svet predstavlja samo odraz.
Bolest nije p r o b l e m . Vi ste p r o b l e m - sve d o k
k o n t r o l u i m a egoički u m .
KADA STE BOLESNI ILI NEMOĆNI,
nemojte t o osećati k a o n e k u v r s t u
neuspeha,
n e m o j t e osećati k r i v i c u .
N e m o j t e optuživati život da nepravedno
postupa sa vama, a l i nemojte optuživati ni
sebe. Sve je to, u stvari, otpor.
A k o patite o d neke o z b i l j n e b o l e s t i ,
iskoristite je za prosvetljenje. Sve „loše"
P r e o b r a ž a j b o l e s t i i patnja
131
stvari koje v a m se događaju u životu iskoristite za prosvetljenje.
O d u z m i t e vreme od bolesti. Nemojte joj
davati n i k a k v u prošlost ni budućnost.
N e k a vas ona odvede u intenzivnu svest o
sadašnjem t r e n u t k u - i tada posmatrajte
šta će se d o g o d i t i .
Postanite alhemičar. Pretvarajte običan metal u
zlato, patnju u svest, v e l i k u nesreću u prosvetljenje.
Da li ste ozbiljno bolesni i sada osećate bes zbog
onoga što sam u p r a v o rekao? A k o je tako, onda je to
jasan pokazatelj da je bolest postala deo vašeg osećaja
o sopstvenom ja i da vi sada štitite svoj identitet - baš
kao što štitite i bolest.
Stanje koje je označeno kao „bolest" nema nikakve
veze sa o n i m što vi zaista jeste.
K a d god vas bude p o g o d i l a nekakva velika nesreća
- bolest, nesposobnost, gubitak d o m a , bogatstva i l i
društveno određenog identiteta, p r e k i d bliske veze,
smrt i l i patnja voljene osobe i l i smrt koja lebdi nad
vama samima - i l i kada se nešto bude ozbiljno
„pogoršalo", znajte da sve to poseduje i svoju drugu
stranu, da ste samo jedan k o r a k udaljeni od nečeg
neverovatnog, od p o t p u n o g alhemijskog preobražaja
neplemenitog metala bola i patnje u zlato. Taj jedan
korak naziva se predaja.
N e m a m n a m e r u da t v r d i m kako ćete u nekoj od
takvih situacija postati srećni. Nećete. A l i strah i b o l
biće p r e t v o r e n i u unutrašnji mir i spokojstvo k o j i
potiču sa jednog veoma d u b o k o g mesta - iz samog
N e p o j a v n o g . To je onaj „mir Božji, koji prevazilazi
132
Ekart
Tol
sve razumevanje". U p o r e d e n j u sa t i m , sreća je
prilično površna stvar.
Sa o v i m blistavim m i r o m d o l a z i i spoznaja - ne na
n i v o u u m a , već u d u b i n i vašeg Bića - da ste neuništivi,
b e s m r t n i . O v o nije v e r o v a n j e . To je a p s o l u t n a
uverenost, kojoj ne treba n i k a k a v spoljašnji d o k a z i l i
p o t v r d a o d nekog s e k u n d a r n o g i z v o r a .
P r e o b r a ž a j bolesti i patnja
133
PREOBRAŽAJ PATNJE U M I R
U izvesnim ekstremnim situacijama možda će vam i
dalje biti nemoguće da prihvatite Sadašnji trenutak.
A l i k o d predaje ćete uvek d o b i t i d r u g u šansu.
VAŠA PRVA ŠANSA jeste da s v a k i
trenutak predate realnosti tog trenutka.
Znajući da o n o što jeste ne može biti
poništeno - jer o n o već jeste - vi govorite
„da" onome što jeste i l i prihvatate ono
što nije.
Z a t i m radite ono što morate, šta g o d da
situacija nalaže.
A k o budete o b i t a v a l i u o v o m stanju
prihvatanja,
više
nećete
stvarati
negativnost, patnju, nesreću. Tada ćete
živeti u stanju nepružanja o t p o r a , stanju
m i l o s t i i p r o s v e t l j e n o s t i , oslobođeni
borbe.
K a d g o d niste u stanju da to učinite, kad g o d
propustite tu šansu - b i l o zbog toga što ne stvarate
d o v o l j n o svesnog p r i s u s t v a da biste sprečili
pojavljivanje nekog uobičajenog i nesvesnog obrasca
otpora, bilo zato što je stanje t o l i k o ekstremno da je
za vas apsolutno neprihvatljivo - vi tada stvarate neki
o b l i k b o l a , n e k i o b l i k patnje.
M o ž e vam izgledati kao da je situacija ta koja
stvara patnju, ali u o s n o v i nije tako - to čini vaš otpor.
134
Ekart
Tol
E V O SADA VAŠE DRUGE ŠANSE DA SE
PREDATE - ako ne možete da p r i h v a t i t e
o n o što se nalazi spolja, onda p r i h v a t i t e
o n o što se nalazi unutra. A k o ne m o ž e t e
da p r i h v a t i t e spoljašnje stanje, p r i h v a t i t e
unutrašnje.
To z n a č i : nemojte se o p i r a t i b o l u .
D o p u s t i t e mu da bude t u . Predajte se
žalosti, očaju, strahu, usamljenosti i l i b i l o
k o j e m o b l i k u k o j i patnja p o p r i m i . B u d i t e
joj s v e d o k a da je m e n t a l n o ne
označavate. Prigrlite b o l .
O n d a ćete v i d e t i na koji način čudo
predavanja d u b o k u patnju preobražava u
d u b o k i m i r . O v o j e vaše raspeće. N e k a
o n o postane i vaše uskrsnuće i uzdignuće.
K a d a je vaš b o l d u b o k , sva p r i č a o p r e d a j i
verovatno će d e l o v a t i isprazno i beznačajno. K a d a je
vaš b o l d u b o k , najverovatnije ćete osećati snažan
p o r i v da pobegnete od njega pre nego da mu se
predate. N e ć e t e želeti da osećate to što o s e ć a t e . Ima li
ičeg p r i r o d n i j e g od toga? A l i ne možete p o b e ć i , nema
izlaza.
Postoje m n o g i p s e u d o i z l a z i - p o s a o , a l k o h o l ,
d r o g a , bes, projektovanje, potiskivanje i t a k o dalje a l i o n i vas ne oslobađaju bola. Intenzitet patnje se ne
umanjuje t i m e što je pravite n e s v e s n o m . K a d a
poričete e m o c i o n a l n i b o l , sve što činite i l i m i s l i t e , baš
kao i vaše veze, postaje zaraženo njime. Vi ga takoreći
emitujete k a o energiju koja zrači iz vas, a d r u g i ga
podsvesno p r i h v a t a j u .
A k o su n e s v e s n i , možda će se čak osetiti p r i s i l j e n i m
da vas n a p a d n u i l i povrede na n e k i način, i l i ćete
P r e o b r a ž a j b o l e s t i i patnja
135
možda v i n j i h p o v r e d i t i p r i l i k o m nesvesnog
projektovanja vašeg bola. Vi privlačite i ispoljavate
sve o n o što odgovara vašem unutrašnjem stanju.
KADA NE POSTOJI IZLAZ, JOŠ UVEK
POSTOJI PROLAZ. Stoga nemojte okretati
glavu od bola. Suočite se sa njim. Osetite ga
u p o t p u n o s t i . Nemojte razmišljati o njemu
- osetite ga! Izrazite ga, ako je to
n e o p h o d n o , ali nemojte u svojoj glavi o k o
njega graditi scenario. Poklonite svu svoju
pažnju osećanju, a ne osobi, događaju i l i
situaciji za koje vam se čini da su ga
prouzrokovali.
N e m o j t e dozvoliti umu da iskoristi b o l kako
bi iz njega stvorio identitet žrtve za vas.
Samosažaljenje i iznošenje svoje priče
drugima održavaće vas zatočenim u patnji.
Pošto je nemoguće pobeći od osećanja,
jedina mogućnost promene jeste da se ude u
njega; u suprotnom, ništa se neće izmeniti.
Prema tome, poklonite c e l o k u p n u pažnju
o n o m e što osećate i pokušajte da to
mentalno ne označite. D o k budete zalazili
dublje u osećanje, b u d i t e na v e l i k o m
oprezu.
U početku vam se može činiti kao da je u
pitanju jedno mračno i užasavajuće mesto;
međutim, kada se bude javio p o r i v da
okrenete glavu od njega, posmatrajte ga, ne
reagujte. Nastavite da usmeravate svoju
pažnju na b o l , nastavite da osećate žalost,
strah, prestravljenost, usamljenost, šta g o d
da je prisutno.
136
Ekart
Tol
O s t a n i t e o p r e z n i , ostanite p r i s u t n i prisutni c e l i m svojim Bićem, svakom
ćelijom svog tela. D o k to budete činili,
unosićete svetlost u o v u t a m u . To je plamen
vaše svesti.
Na o v o m stadijumu ne morate se više b r i n u t i o
predaji. O n a se već o d i g r a l a . K a k o ? Potpuna pažnja
isto je što i p o t p u n o prihvatanje, isto je što i predaja.
Posvećivanjem p u n e pažnje, v i k o r i s t i t e m o ć
Sadašnjeg t r e n u t k a , o d n o s n o moć vašeg prisustva.
N i j e d a n s k r i v e n i ostatak o t p o r a tu ne može opstati.
Prisustvo uklanja vreme. A bez vremena, n i k a k v a
patnja, n i k a k v a negativnost ne može da opstane.
PRIHVATANJE PATNJE jeste putovanje
u smrt. Suočavanje sa d u b o k i m b o l o m ,
dopuštanje da on postoji, usmeravanje
pažnje na njega, sve to predstavlja svestan
odlazak u smrt. K a d a budete u m r l i o v o m
smrću, uvidećete da s m r t i u stvari nema i da se nemate čega bojati. Samo ego
umire.
Z a m i s l i t e svetlosni zrak k o j i je zaboravio da je
neodvojivi deo sunca i sebe zavarava verovanjem da
mora da se b o r i za opstanak, stvarajući neki d r u g i
identitet k o j i nije sunce i grčevito se držeći za njega.
Z a r smrt ove zablude ne bi predstavljala neverovatno
oslobođenje?
ŽELITE LI L A K U SMRT? Da li biste
radije u m r l i bez b o l a , bez agonije? O n d a
s v a k o g t r e n u t k a u m r i t e za prošlost i
P r e o b r a ž a j b o l e s t i i patnja
pustite da svetlost vašeg prisustva svojim
zracima spere teško, v r e m e n o m okovano
ja, za koje ste m i s l i l i da je vaše istinsko ja.
137
138
Ekart
Tol
PUT KRSTA PROSVETLJENJE P U T E M
PATNJE
Put krsta predstavlja stari put ka prosvetljenju, a
d o n e d a v n o je to bio i jedini put. A l i nemojte ga
o d b a c i v a t i i l i potcenjivati njegovu efikasnost. O n još
uvek deluje.
Put krsta predstavlja p o t p u n i p r e o k r e t . To znači da
se najgora stvar u vašem životu - vaš krst - pretvara u
najbolju stvar koja vam se ikada d o g o d i l a , time što vas
p r i m o r a v a na predaju, na „smrt", p r i m o r a v a vas da
postanete ništa, da postanete kao B o g - jer B o g
takode ne predstavlja nešto.
B i t i prosvetljen putem patnje - taj put krsta - znači
b i t i s i l o m uteran u nebesko carstvo d o k se ritate i
vrištite. Na kraju ćete se predati jer ne možete više da
podnesete b o l , ali taj b o l bi m o g a o da traje još dugo
pre nego što se ovo d o g o d i .
SVESNO ODABRATI PROSVETLJENJE
znači odbaciti svoju privrženost prošlosti
i budućnosti i načiniti Sadašnji trenutak
središtem svog života.
To znači izabrati da obitavate u stanju
prisustva, a ne u v r e m e n u .
To znači reći „da" o n o m e što jeste.
B o l v a m tada više neće b i t i p o t r e b a n .
P r e o b r a ž a j b o l e s t i i patnja
139
K o l i k o još vremena smatrate da će v a m b i t i
p o t r e b n o pre nego što budete u stanju da kažete:
„Neću više stvarati b o l n i t i patnju"? K o l i k o će v a m još
b o l a b i t i potrebno pre nego budete m o g l i da načinite
taj izbor?
A k o mislite da v a m je potrebno još vremena,
dobićete ga - a dobićete i još bola. V r e m e i b o l su
nerazdvojivi.
140
Ekart
Tol
MOĆ IZBORA
Izbor p o d r a z u m e v a svest - visok stepen svesti. Bez nje
vi nemate i z b o r a . Izbor nastupa o n o g trenutka kada
prestanete da se poistovećujete sa u m o m i njegovim
u s l o v l j e n i m obrascima, o n o g trenutka kada postanete
prisutni.
Sve d o k ne dosegnete tu tačku, vi ste nesvesni,
d u h o v n o govoreći. To znači da ste p r i s i l j e n i da
mislite, osećate i funkcionišete na određene načine,
zavisno od uslovljenosti vašeg uma.
N i k o n e odabira disfunkciju, sukob, b o l . N i k o n e
o d a b i r a l u d i l o . O n i se dešavaju jer u vama nema
d o v o l j n o prisustva da bi se uništila prošlost, nema
d o v o l j n o svetlosti da bi se rasterala tama. Vi niste u
p o t p u n o s t i ovde. Još uvek se niste sasvim p r o b u d i l i . U
međuvremenu, uslovljeni um upravlja vašim životom.
Slično tome, ako ste vi jedna od m n o g i h osoba koje
imaju nekakav p r o b l e m sa svojim roditeljima, ako još
uvek gajite mržnju zbog nečega što o n i jesu i l i nisu
u r a d i l i , o n d a i dalje verujete da su i m a l i izbora - da su
m o g l i da postupe drugačije. U v e k nam se čini da su
ljudi i m a l i i z b o r a , ali to je varka. Sve d o k vaš u m , sa
svojim uslovljenim obrascima,
u p r a v l j a vašim
životom, sve d o k vi jeste vaš u m , kakav izbor imate?
N i k a k a v . Vi se čak ne nalazite ni tu gde stojite. Stanje
poistovećenosti sa u m o m je veoma d i s f u n k c i o n a l n o .
O n o predstavlja o b l i k l u d i l a .
G o t o v o svi boluju od ove bolesti u različitim
stepenima. O n o g trenutka kada to budete u v i d e l i ,
P r e o b r a ž a j b o l e s t i i patnja
141
mržnje više neće b i t i . K a k o možete da mrzite nečiju
bolest? J e d i n o što je p r i k l a d n o jeste u z v r a t i t i
samilošću.
A k o vama upravlja vaš u m , ipak ćete, iako nemate
d r u g o g i z b o r a , preživljavati posledice toga što niste
svesni, stvarajući dalju patnju. Nosićete teret straha,
sukoba, p r o b l e m a i bola. Tako stvorena patnja na
kraju će vas p r i s i l i t i da istupite iz nesvesnog stanja.
NE MOŽETE ZAISTA OPROSTITI SEBI
i l i drugima sve dok izvodite osećanje o
sopstvenom ja na osnovu prošlosti. Jedino
dosezanjem moći Sadašnjeg trenutka, koja
predstavlja vašu ličnu moć, može se doći
do istinskog oproštaja. To prošlost čini
nemoćnom, a vi postajete duboko svesni
toga da ništa što ste ikada učinili i l i što je
učinjeno vama ne može čak ni u najmanjoj
meri dotaknuti blistavu suštinu onoga što
vi predstavljate.
K a d a se budete predali onome što jeste i
tako postanete potpuno prisutni, prošlost
će prestati da poseduje bilo k a k v u moć.
O n a vam više neće biti potrebna. Prisustvo
je ključ. Sadašnji trenutak je ključ.
Pošto je o t p o r nerazdvojiv od u m a , napuštanje
o t p o r a - o d n o s n o predaja - predstavlja smrt u m a kao
vašeg gospodara, varalice koji se pretvara da je „vi",
lažnog boga. Sve osude i sva negativnost se
razgrađuju.
Carstvo Bića, koje je bilo p r i k r i v e n o u m o m , tada
otvara svoje kapije.
142
Ekart
Tol
I z n e n a d a se u v a m a javlja d u b o k a tišina,
neobjašnjiv osećaj m i r a .
A u t o m m i r u leži o g r o m n a radost.
A u toj radosti leži ljubav.
A u s a m o m središtu počiva o n o sveto, o n o
bezgranično. O n o što se ne može i m e n o v a t i .
ZAHVALNICE
Zahvalan sam Viktoriji Riči, Koni Kelou, Marku Alenu i
osoblju izdavačke kuće New Worlđ Libraryza njihovu podršku i
odlično urađen posao na uređivanju ove knjige.
Posebno zahvaljujem svim osobama koje su pomogle pri
promociji i popularizaciji knjige Moć sadašnjeg trenutka na
samom početku. Ovom prilikom pomenuću samo neke od njih.
Keti Bordi, Marina Boruso, Randal Bredli, Džina Bel-Brag, Tomi
Can, Greg Kliford, Stiv Kou, Barbara Dempsi, K i m Eng, Alison
Eter, Dag Frans, Džojs Franze, Remi Frumkin, Vilma Fuks, Stiven
Gotri, Pet Gordon, Metju i Džoan Grinblat, Džejn Grifit, Surati
Harbruker, Merilin Knip, Nora M o r i n , Karen M a k f i , Sendi
Njufeld, Džim Novak, Keri Parder, Karmen Priolo, Uša Raece,
Džozef Roberts, Stiv Ros, Sara Ranjen, N i k i Sachdeva, Spar Strit,
Maršal i Barbara Terber, Brok Tali.
Želim da iskažem svoju ljubav i zahvalnost vlasnicima i osoblju
mnogih privatnih knjižara putem kojih je knjiga Moć sadašnjeg
trenutka došla do čitalaca. Odlično ste odradili svoj posao!
Posebno zahvaljujem:
Banyen Books, Vancouver, BC
Bodhi Tree Bookstore, Los Angeles, CA
East-West Bookstore, Seattle, WA
East-West Bookstore, Mountain View, CA
Greenhouse Books, Vancouver, BC
Heaven on Earth Book Store, Encinitas, CA
N e w Age Books & Crystals, Calgarv, AB
Omega Bookstore, Toronto, ON
Open Secret Book Store, San Rafael, CA
Thunderbird Book Store, Carmel, CA
Transitions Bookplace, Chicago, IL
Watkins Bookshop, London, UK
Download

moć sadašnjeg trenutka u praksi