•
Tourism and Development
International Scientific Conference
6-7th November 2014, Novi Sad, Serbia
Turizam i razvoj
Međunarodna naučna konferencija
6-7. novembar 2014. Novi Sad, Srbija
http://turizamirazvoj.tims.edu.rs
1
2
Dear friends and
colleagues,
Drage kolege i
prijatelji,
We are pleased to invite you to the First
International Scientific Conference “Tourism
and Development” organized by Faculty of
Sport and Tourism from Novi Sad and
Faculty of Tourism from Brežice, to be held
6-7th November 2014 in Novi Sad, Serbia.
Sa zadovoljstvom vas pozivamo na Prvu
međunarodnu naučnu konferenciju „Turizam
i razvoj”, u organizaciji Fakulteta za sport i
turizam iz Novog Sada i Fakulteta za turizam
iz Brežica, koja će se održati 6. i 7. novembra
2014. u Novom Sadu.
The Conference theme is tourism as a global
phenomenon whose very fast development
ranks this industry among the most powerful
generators of social progress. Its strong
contribution to the economic growth is
evident therefore it is not surprising that the
number of tourists and employees in tourism
industry, as well as the revenues are being
significantly increased each year. However,
the economic growth has multi-faceted
cultural, social and political consequences,
thus the importance of thinking through,
planning and managing tourism is growing.
In addition, the question that has been
frequently asked is what has contributed to
the development and popularization of
tourism in the world. Is tourism still the
reflection of mass tendencies or the way of
people’s individualization? What is the
scenario of tourism in the future and are
there limits to its development? These are
just some of the issues that we would be
eager to tackle together.
Tema konferencije je turizam kao globalni
fenomen čiji veoma brz trend razvoja ubraja
ovu delatnost među najmoćnije generatore
društvenog
napretka.
Snažan
doprinos privrednom rastu je očigledan i u
tom smislu ne čudi što se broj turista,
broj zaposlenih u turizmu, kao i prihodi od
turizma svake godine značajno povećavaju.
Međutim, privredni rast sa sobom nosi
višeznačne kulturne, socijalne i političke
posledice,
te
je
značaj
temeljnog
promišljanja, planiranja i usmeravanja
turizma sve veći. Osim toga, postavlja se
pitanje šta je doprinelo razvoju i
popularizaciji turizma u svetu. Da li je
turizam i dalje odraz masovnih tendencija ili
način individualizacije pojedinca? Kakav je
scenario kretanja turizma u budućnosti i da li
postoje granice njegovog razvoja? Ovo
su samo neka od pitanja na koja ćemo
pokušati da dobijemo odgovore.
We are looking forward to seeing you in
November 2014.
Radujemo se našem susretu u novembru
2014.
1
2
Organizers
Organizatori
Faculty of Sport and Tourism was founded in
Fakultet za sport i turizam osnovan je 2004.
2004 in Novi Sad, Serbia, as an independent
educational institution as part of the Educons
University. On the occasion of celebrating the 10th
anniversary, the International scientific conference
Tourism and Development will be organized,
among other activities. In order to be a place of
exchange of ideas in the field of sport and tourism,
the concept of the Faculty of Sport and Tourism is
based on scientific research in these fields. To
support this, there are several research centers at
the Faculty – Center for Functional Diagnostics,
Center for Animation and Centre for Research in
Tourism. The Faculty encourages gaining practical
skills and entrepreneurial spirit. Five study
programs have been accredited – three in the field
of physical education and sport and two in the field
of management and business in tourism. In the
field of tourism, scientific research is focused on
wellness and spa tourism, tourism for the elderly
and local and regional development from the
perspective of the quality of life. Scientific research
in the field of sports, among others, seeks to
contribute to improving the quality of life of
students at all levels of education.
godine u
Novom
Sadu
kao
samostalna
visokoškolska ustanova, u sastavu Univerziteta
Educons. Jedna od aktivnosti u čast obeležavanja
desetogodišnjice postojanja je i organizovanje
Međunarodne konferencije Turizam i razvoj.
Fakultet nastoji da bude mesto susreta i razmene
ideja iz oblasti sporta i turizma, a koncept rada
Fakulteta za sport i turizam je utemeljen na
naučnim istraživanjima iz oblasti čemu posebno
doprinose
i
naučno-istraživačke
jedinice
Fakulteta — Centar za funkcionalnu dijagnostiku,
Centar za animaciju i Centar za istraživanja u
turizmu. U nastavnom i naučnom radu Fakultet
podstiče sticanje praktičnih znanja i razvoj
preduzetničkog
duha.
Akreditovan
je
za
sprovođenje pet studijskih programa, tri u oblasti
fizičkog vaspitanja i sporta i dva u oblasti
menadžmenta i biznisa u turizmu. U oblasti
turizma, naučno-istraživački rad je usmeren na
velnes, banjski turizam, aktivnosti osoba trećeg
doba, lokalni i regionalni razvoj iz ugla kvaliteta
življenja i savremene upravljačke informacione
sisteme. Naučna istraživanja u oblasti sporta,
između ostalog, nastoje da doprinesu poboljšanju
kvaliteta življenja školske, srednjoškolske i
studentske populacije.
1
2
Organizers
Faculty of Tourism was founded in
December 2009 in Brežice, Slovenia, as a
result synergy of strategic Regional
development plan of Posavje Region, great
support of regional and national tourist
industry and need for new, practice-andknowledge oriented tourism study in
Slovenia. In the academic year 2012/2013
Faculty of Tourism enrolled first generation
of students in two different 3-year study
programs of Tourism. The Faculty of
Tourism has put together a team of leading
experts, excellent instructors and renowned
researchers
following
the
latest
developments in the tourist industry and
integrating these practices into the
educational process. Such teaching and
research staff adds value to our study
programs. Being aware that tourism cannot
be taught merely in the classroom, Faculty
offers a broad range of student exchange and
international internship opportunities.
Organizatori
Fakultet
za turizam je osnovan u
decembru 2009. u Brežicama kao rezultat
sinergije strateškog regionalnog razvojnog
plana Posavske regije, velike podrške
regionalne i nacionalne turističke privrede i
potrebe za novim studijskim programima iz
oblasti turizma usmerenim na praktična i
teorijska znanja. U školskoj 2012/2013.
godini upisana je prva generacija studenata
na dva studijska programa iz oblasti turizma
u trajanju od tri godine. Vodeći stručnjaci,
sertifikovani
instruktori
i renomirani
istraživači prate najnovije trendove u razvoju
turizma i integrišu ih u obrazovni proces.
Takva nastava i istraživački kadar daju
dodatu vrednost studijskim programima.
Svesni da se turizam ne uči samo u učionici,
Fakultet nudi mogućnosti razmene studenata
i stažiranja u inostranstvu.
1
2
Teme
Topics
We invite you to submit your papers
addressing the following topics:
Pozivamo zainteresovane učesnike da pošalju
istraživačke radove na neku od sledećih tema:
Tourism is movement
Turizam je kretanje
§
§
§
Physiological, kinesiological, medical,
psychological and holistic aspects of
movement
Forms of tourism based on physical
activity and health improvement: eco,
recreational, active, adventure, cyclo,
health, wellness, spa, dental, spiritual,
religious (pilgrimage)
Quality of life and holistic approach to
tourism and travel
Tourism is cultural and lifestyle exchange
§
§
Cultural and sociological aspects of
tourism of different environments: urban
and rural areas, border regions, cultural
and historical heritage
Forms of tourism as a result of cultural
and social development: urban tourism,
rural
tourism,
ethno
tourism,
manifestations, creative tourism
§
§
§
Turizam je susretanje i razmena kultura i
stilova življenja
§
§
Tourism development should be
controlled in order to elude risks
§
§
§
§
§
§
Systematic and interdisciplinary aspects
of tourism development
Organizational aspects
of tourism
development:
policy
and
strategy
development, human resources and
knowledge in the tourism industry,
marketing paradigm shift
ICT and tourism
Risk management
Safety and security in tourism industry
Science, research and education of
employees in tourism industry
Fiziološki,
kineziološki,
zdravstveni,
psihološki i holistički aspekti kretanja
Oblici
turizma
motivisani
fizičkom
aktivnošću
i unapređenjem
zdravlja:
ekološki,
rekreativni,
aktivni,
avanturistički,
biciklistički, zdravstveni,
velnes, spa, dental, spiritualni, religijski
(hodočasnički)
Kvalitet življenja i holistički pristup
turizmu i putovanju
Kulturološki i sociološki aspekti turizma
različitih sredina: urbani prostori, ruralni
prostori, pogranične
regije,
kulturnoistorijsko nasleđe
Oblici turizma nastali kao rezultat
kulturnog razvoja i razvoja društva: urbani,
ruralni, etno, manifestacioni, kreativni
Razvoj turizma treba usmeravati i
prevazilaziti rizike
§
§
§
§
§
§
Sistemski i interdisciplinarni aspekti
razvoja turizma
Organizacioni aspekti razvoja turizma:
politike i strategije razvoja, ljudski resursi i
znanje u turizmu, promene marketinške
paradigme
Informaciono-komunikacione tehnologije i
razvoj turizma
Upravljanje rizikom
Bezbednost prostora, objekata, susretanja
Nauka, istraživanja i edukacija kadrova u
turizmu
Bitni datumi
Key dates
•
Deadline for submitting abstracts:
•
1st
•
Deadline for notifications of acceptance:
Rok za prijavu sažetka:
•
Rok za odgovor:
April 2014
• 1st May 2014
•
Deadline for registration:
•
Deadline for submitting full papers:
•
15th
1st
•
• 1. maj 2014.
•
Rok za registraciju:
•
Rok za dostavljanje kompletnih radova:
October 2014
January 2015
1. april 2014.
1. oktobar 2014.
• 15. januar 2015.
Conference fee
Cena kotizacije
75 EUR – for the first author or the only
75 EUR – za prvog autora ili jedinog
author
50 EUR – for Phd students,
co-authors, non-presenters or accompanying
persons
autora rada
50 EUR – za studente poslediplomskih
studija, drugog i svakog narednog
autora rada, kao i za učesnike
konferencije bez rada
Committees
Odbori
Conference president
Predsednik konferencije
Dragica Tomka, Phd, Faculty of Sport and Tourism, Educons
University, Novi Sad, Serbia
Prof. dr Dragica Tomka, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet
Chairs of the scientific committee
Predsednici naučnog odbora
Dragica Tomka, Phd, Faculty of Sport and Tourism, Educons
University, Novi Sad, Serbia
Božidar Veljković, PhD, Faculty of Tourism, University of
Maribor, Brežice, Slovenia
Prof. dr Dragica Tomka, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet
Educons, Novi Sad, Srbija
Doc. dr Božidar Veljković, Fakultet za turizam, Univerzitet u
Mariboru, Brežice, Slovenija
Scientific committee
Naučni odbor
Dušan Perić, PhD, Faculty of Sport and Tourism, Educons
University, Novi Sad, Serbia
Božidar Veljković, Phd, Faculty of Tourism, University of
Maribor, Brežice, Slovenia
Mladen Knežević, Phd, Faculty of Tourism, University of
Maribor, Brežice, Slovenia
Peter Varley, PhD, Director of Centre for Recreation and
Tourism Research, University of the Highlands and Islands,
Fort William, Scotland
Mart Reimann, Head of the Department of Leisure Sciences,
Institute of Health Sciences and Sports, Tallinn University,
Estonia
Nick Wise, PhD, School for Business and Society, Glasgow
Caledonian University, Scotland
Vaso Jegdić, PhD, Faculty of Sport and Tourism, Educons
University, Novi Sad, Serbia
Ivan Mulec, PhD, Faculty of Sport and Tourism, Educons
University, Novi Sad, Serbia
Predrag Cvetičanin, PhD, Faculty of Sport and Tourism,
Educons University, Novi Sad, Serbia
Prof. dr Dušan Perić, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet
Educons, Novi Sad, Srbija
Doc. dr Božidar Veljković, Fakultet za turizam, Univerzitet u
Mariboru, Brežice, Slovenija
Prof. dr Mladen Knežević, Fakultet za turizam, Univerzitet u
Mariboru, Brežice, Slovenija
Dr Peter Varley, Istraživački centar za rekreaciju i turizam,
Univerzitet u Fort Vilijamu, Škotska
Mart Reimann, Institut za medicinu i sport, Univerzitet u
Talinu, Estonija
Dr Nick Wise, Poslovna škola, Kaledonski univerzitet u
Glazgovu, Škotska
Doc. dr Vaso Jegdić, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet
Educons, Novi Sad, Srbija
Doc. dr Ivan Mulec, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet
Educons, Novi Sad, Srbija
Doc. dr Predrag Cvetičanin, Fakultet za sport i turizam,
Univerzitet Educons, Novi Sad, Srbija
Chair of the organizing committee
Branko Krasojević, PhD, Faculty of Sport and Tourism,
Educons University, Novi Sad, Serbia
Organizing committee
Ivana Mišković, Bojana Radenković Šošić, Iva Škrbić, Srđan
Milošević, Ružica Karajović-Ibročić, Maja Turnšek Hančič
Conference secretary
Jelena Farkić
Educons, Novi Sad, Srbija
Predsednik organizacionog odbora
Doc. dr Branko Krasojević, Fakultet za sport i turizam, Novi
Sad, Srbija
Organizacioni odbor
Ivana Mišković, Bojana Radenković Šošić, Iva Škrbić, Srđan
Milošević, Ružica Karajović-Ibročić, Maja Turnšek Hančič
Sekretar konferencije
Jelena Farkić
About Novi Sad
Novi Sad is a Pannonian city located on the left bank of the river Danube. It is
the administrative center of the Autonomous Province of Vojvodina and is
famous for its multicultural, multinational and multi-confessional character.
For many years throughout its history, it has been the home for many
significant institutions of Serbian culture and science: Matica Srpska, Serbian
National Theatre and Novi Sad University among others. In the shadow of the
Petrovaradin Fortress, Novi Sad has developed into important economic,
political, cultural and sports center of Vojvodina and Serbia. Proud of its
cultural differences, Novi Sad has become home to a number of events such as
“Exit” Music Festival, Theatre Festival “Sterijino Pozorje”, Street Artist Festival,
Children Festival and others. Due to the laid back spirit and hospitality of its
inhabitants, Novi Sad is widely recognized as one of the most attractive urban
destinations in this part of the Europe.
O Novom Sadu
Novi Sad, panonski grad na obali Dunava i administrativni centar Vojvodine,
odlikuju multikulturalnost, multinacionalnost i multikonfesionalnost. U
ranijim vremenima, a i danas, bio je okrilje mnogim institucijama srpske
kulture i nauke: Matice srpske, Srpskog narodnog pozorišta, Novosadskog
univerziteta i brojnih drugih. U senci Petrovaradinske tvrđave, Novi Sad se
razvio u značajan ekonomski, politički, kulturni i sportski centar Vojvodine i
Srbije. Ponosan na razlike koje neguje, postao je svojevrsna prestonica poznatih
domaćih i međunarodnih manifestacija poput festivala EXIT, Sterijinog
pozorja, Festivala uličnih svirača, Zmajevih dečijih igara, Novosadskog proleća
i drugih. U laganom ravničarskom duhu izdvaja se upadljivom gostoljubivošću
svojih stanovnika koja ga svrstava u neizbežne i nezaboravne gradske
destinacije ovog dela Evrope.
Tourism and Development
International Scientific Conference
6-7th November 2014, Novi Sad, Serbia
Turizam i razvoj
Međunarodna naučna konferencija
6-7. novembar 2014. Novi Sad, Srbija
http://turizamirazvoj.tims.edu.rs
Conference venue
Faculty of Sport and Tourism
Radnička 30a
Novi Sad, Serbia
www.tims.edu.rs
Download

Tourism and Development Turizam i razvoj - WBC