TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW MATERIALS INDEX
08.09.2014
F. Elvan KARAYEL – Veri Analisti
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
İçindekiler
Contents
Hammadde fiyat farkı
Pik, Sfero ve Çelik Döküm Hammaddeleri
Raw Material Extra Charge
Grey Cast Iron, Ductile Cast Iron and Steel Castings Raw
Materials
Raw material Prices and Index for Extra Charge
Calculation of the Raw Material Extra Charge
1.Ratios
2.Calculation of the Raw Material Extra Charge - Melting
and Production Process Losses
3.Calculating Extra Charge Using Exchange Rates
Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır?
Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır?
1.Oranlar
2. Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Ergitme ve Üretim Proses
Kayıpları
3.Fiyat Farkının Kur İle Hesabı
Tablo 1 :Hammadde Fiyatları (TL/ton)
Kaynaklar
Grafik 1: Rus Piki Teklifleri Değişimi
Grafik 2: Çelik Piki Fiyatları
Tablo 2: CAEF Avrupa Hammadde Endeksi
Grafik 3: CAEF Avrupa Endeksi /
EUROFER Endeks Açıklaması
Tablo 3: EUROFER Avrupa Hurda Endeksi
Grafik 4: EUROFER Avrupa Hurda Endeksi
Grafik 5: Assofond Hammadde Fiyat Grafiği
Grafik 6: Feaf Hammadde Fiyat Grafiği
Tablo 4: TÜİK- Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Elektrik
Fiyatları
Tablo 5: TÜİK- Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Doğal Gaz
Fiyatları
Grafik 7: TÜİK - Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Elektrik
Fiyatları
Grafik 8: TÜİK - Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Doğal
Gaz Fiyatları
Tablo 6: TEDAŞ Elektrik Tarifeleri Mukayesesi
Grafik 9: Elektrik Fiyatları Değişimi
Tablo 7: TCMB Döviz Kurları(Euro)
Tablo 8: TCMB Döviz Kurları(USD)
Grafik 10. TCMB Döviz Kurları
Tablo 9.TUIK Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi
Grafik 11: TUIK Yurtiçi Fiyat Endeksi
Grafik 12: TÜİK ÜFE Yıllık
Grafik 13: TUIK Metal Döküm Hizmetleri, Sanayi ve Üretici
Fiyat Enflasyonu
Grafik 14: TÜİK Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
Table 1: Raw Material Prices (TL/ton)
References / Sources
Chart 1: Russian Basic Pig Iron Prices (USD / ton) - CIF
Marmara Region, Low Mn.
Chart 2: Basic Pig Iron Prices (USD / ton) - FOB, Black Sea
sports
Table 2: CAEF Metallic Material Index
Chart 3: CAEF Metallic Material Index
EUROFER Scrap Price Index Remarks
Table 3: EUROFER Scrap Price Index
Chart 4: EUROFER Scrap Price Index (Please refer to
“Remarks” section)
Chart 5: Assofond Raw Material Prices
(Euro / ton)
Chart 6: FEAF Raw Material Prices (Euro / ton)
Table 4: Industry Electricity Prices by Consumption Bands
Tablo 5: Industry Natural Gas Prices by Consumption Bands
Chart 7: Turkish Statistical Institute - Industry Electricity
Prices by Consumption Bands
Chart 8: Industry Natural Gas Prices by Consumption Bands
Table 6: TEDAŞ Electricity Tariffs
Chart 9: Electricity Price Changes
Table 7: EBRD Exchange Rates(Euro)
Table 8: EBRD Exchange Rates(USD)
Chart 10: EBRD Exchange Rates
Table 9: TURKSTAT Producer Price Index
Chart 11: TURKSTAT Domestic PPI
Chart 12: TURKSTAT Anual Change of PPI
Chart 13: TURKSTAT Metal Foundry Facility, Industrial and
Producer price Inflation
Chart 14: TURKSTAT Domestic PPI
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
Hammadde Fiyat Farkı
Raw Material Extra Charge
Dökümhaneler uzun süreli sözleşmeler ile
yaptıkları üretimlerde, üretimin en önemli girdisi
olan metalik hammaddelerin piyasalarda oluşan
fiyat değişimleri karşısında üretimi devam
ettirmek amacıyla çözümler üretmektedirler.
Foundries for their longterm sales agreement
try to find solutions to hedge against metallic raw
materials price changes.
Faaliyetin devamı ve müşterilere sevkiyatları
aksamaması amacıyla 2003 yılında Avrupa
Dökümhaneleri Birliği öncülüğünde İspanya,
İtalya ve Almanya ile beraber Tüm Avrupa
ülkelerinde ana sanayi ve dökümhaneler
arasında Hammadde Fiyat Farkı uygulaması
başlatılmıştır.
To secure the continuance of production and
avoid delays in deliveries, in 2003 The European
Foundry Association (CAEF) together with Spain,
Italy and Germany, pioneered the
implementation of Raw Material Extra Charge
between primary industries and foundries within
Europe.
Avrupalı ana sanayilere çalışan
Dökümhaneler de müşterilerinden CAEF’in her
ay yayınladığı Avrupa Metalik Malzeme
Endeks’ine bağlı olarak Hammadde Fiyat Farkını
dönemler halinde hesaplayarak talep
etmektedirler.
Upon the implementation of Raw Material
Extra Charge, the foundries supplying European
primary industries claim the extra charges from
their customers which is calculated on the basis
of the CAEF Metallic Material Index published on
a monthly basis.
Pik, Sfero ve Çelik Döküm
Hammaddeleri
Grey Cast Iron, Ductile Cast Iron and
Steel Castings Raw Materials
Pik, Sfero ve Çelik Döküm Üretiminde:
1000 Ton üretim için 1100 ila 1200 Ton
arasında hurda, pik ve alaşım malzemelerinden
oluşan temel metalik hammaddeler
kullanılmaktadır.
Üretilecek malzemenin özelliklerine göre
dökümhanelerde piyasadan temin edilen hurda
ve pik demirine alaşım malzemeleri katkıları ile
istenen metalurjik özellikler elde edilir.
Bu çalışmaya Alaşım Malzemeleri henüz
eklenmemiştir. Grafit Karbon Verici, FeSiMg,
FeSi, FeMo, FeV ve bunun gibi önemli metalik
alyaj malzemeleri üzerindeki çalışmalar
tamamlandığında eklenecektir.
In the production of grey cast iron, ductile cast
iron and steel castings:
For an output of 1.000 tons of cast material,
approximately 1.100 to 1.200 tons of metallic raw
materials - scrap, pig and casting alloys are
used.
Depending on the characteristics of the
output, the foundries formulate the right mixture
for the required metallurgical specifications by
adding up casting alloys to the scrap and pig iron
supplied from the market.
In the present analysis, alloy materials
(carbon graphite, FeSiMg, FeSi, FeMo, FeV and
similar metallic alloys) are not included.
Metal Hammadde temin etmeden döküm
yapmak mümkün değildir.
1
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır?
Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğinde
oluşturulan komisyon, Dernek üyesi firmalardan
ve hammadde üreticilerinden aldığı veriler
doğrultusunda 2008 yılının Mayıs ayından
itibaren Avrupa’da uygulandığı şekliyle Türkiye
Metalik Malzeme Fiyat Farkı Endeksi
yayınlayacaktır.
Endeks’in temel aldığı veriler söz konusu
hammaddelerin hesaplanan dönemde
fabrikalarımıza maliyet bedellerinin Türkiye
ortalaması alınarak hesap edilmektedir.
Bilgiler Ankara, İzmir, Samsun, Konya illeri ile
Marmara Bölgesindeki Tüdöksad Üyeleri
Dökümhanelerden aylık periyotlarla toplanan
veriler ile hesaplanmaktadır.
Dönemin ortalaması ve dönemin en yüksek
fiyatı tabloda listelenmiştir.
Tablo düzenli olarak her ayın sonunda
toplanan veriler ile hesaplanacak ve sonraki ayın
ilk haftası www.tudoksad.org.tr internet adresinde
yayınlanacaktır.
Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır?
1.Oranlar
Değişik proseslere ve parça özelliklerine bağlı
olarak bileşenler değişebilmektedir.
Aşağıdaki oranlar hesaplamalarda temel
alınmıştır.
Gri – Pik Döküm
Raw Material Prices and Index for
Extra Charge
A commission within TÜDÖKSAD is regularly
collecting information from TÜDÖKSAD
members and raw material suppliers. Beginning
from the May 2008, TÜDÖKSAD analyzes and
publishes this information on a monthly basis as
the “Turkish Metallic Raw Materail Price Index for
Extra Charge”, implemented in the same way as
in Europe.
The basic data in the Index is the average
total cost of metallic materials at the foundry
door.
The Index values are based on the monthly
collected information from the TÜDÖKSAD
members located in Ankara, İzmir, Samsun,
Konya and Marmara region.
The average price and the maximum price of
the raw material for the given period are given on
the table.
The Index is regularly updated on a monthly
basis and previous month data is posted every
first week of the coming month at
www.tudoksad.org.tr.
Calculation of the Raw Material Extra
Charge
1.Ratios
Depending on the characteristics of the
casting and different processes the components
may vary. In the Index, the values calculated are
based on the ratios specified here in.
% 50 Hurda fiyatı
The value takes into account:
% 25 Hematit pik fiyatı
Grey Cast Iron
% 25 Çelik Piki fiyatı
Sfero Döküm
% 50 Sfero Piki fiyatı
% 50 Hurda fiyatı
Ductile Cast Iron
Çelik Döküm
% 100 Hurda fiyatı
Steel Castings
50 % Scrap price
25 % Pig iron hematite price
25 % Basic Pig Iron Price
50 % Pig iron for ductile
iron Price
50 % Scrap price
100 % Steel scrap price
2
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
2. Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır?
Ergitme ve Üretim Proses Kayıpları
Her dökümhanenin kendine özgü proses
kayıpları olmaktadır. Hesaplamalarda ergitilmek
üzere ocaklara atılan hammadde ağırlığı ile
satılan ürün ağırlığı arasındaki fark ergitme ve
proses kaybı olarak değerlendirilmektedir.
Genellikle %10 kabul edilebilen bir değer olmakla
beraber, ince kesitli, manifold, fren parçaları ve
knuckle gibi ürünlerde %20 ye kadar
çıkabilmektedir.
2.Calculation of the Raw Material Extra
Charge - Melting and Production Process
Losses
Every foundry has endemic melting and
process losses. In the calculations, the difference
between the raw material weight and the
castings sold is assumed to be the melting and
production process loss.The 10 % is a generally
accepted ratio for melting and process loss.
However, this ratio may increase to up to 20 % in
the productionof car knuckle joint parts,
manifolds, brake parts and similar products.
Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır?
Hesaplama Formülü – Örnek 1
Calculation of the Raw Material Extra Charge –
Example 1
Sfero Döküm için Aralık 2010-Aralık 2011 arası
Fiyat Farkı hesabı (Ergitme Kaybı %10);
Extra charge for ductile cast iron for the period
December 2010- December 2011 (Melting Loss
10 %);
Tablo 1.den (7). sütunda Aralık 2010 ve Aralık
2011 değerleri bulunur
Aralık 2010 döküm hammadde maliyeti Aralık
2010 satırı, Sfero Döküm sütunu (820) 820 X 100
/ (100 -10) = 911
Aralık 2011 ortalama hammadde maliyeti, Aralık
2011 satırı, Sfero Döküm sütunu (1.040)
1.040 X 100 / (100 -10) = 1.156
Fark: 1.156 – 911 = 245 TL / ton
From the table 1 column 7, we extract December
2010 and December 2011 values Raw Material
Cost on Castings December 2010 from the table,
we use the value at the raw “December 2010”
and ductile iron column (820) 820 X 100 / (100 10) =911
Raw Material Average Cost December 2011 from
the table, we use the value at the raw “December
2011” and ductile iron column (1.040)
1.040 X 100 / (100 -10) = 1.156
Difference: 1.156 – 911 = 245 TL / ton
Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır?
Hesaplama Formülü – Örnek 2
Calculation of the Raw Material Extra Charge –
Example 2
Sfero Döküm için Nisan 2008-Mayıs 2008 arası
Fiyat Farkı hesabı (Ergitme Kaybı %10);
Extra charge for ductile cast iron for the period
May 2007- May 2008 (Melting Loss 10 %); From
the table 1 column 7, we extract April 2008 and
May 2008 values Raw Material Cost on Castings
April 2008 from the table, we use the value at the
raw “April 2008” and ductile iron column (810)
Tablo 1.den (7). sütunda Nisan 2008 ve Mayıs
2008 değerleri bulunur
Nisan 2008 döküm hammadde maliyeti Nisan
2008 satırı, Sfero Döküm sütunu (810)
810 X 100 / (100 -10) = 900
Mayıs 2008 ortalama hammadde maliyeti,
Mayıs 2008 satırı, Sfero Döküm sütunu (972)
972 X 100 / (100 -10) = 1.080
Fark 1.080 – 900 = 180 TL / ton
810 X 100 / (100 -10) = 900
Raw Material Average Cost May 2008 from
the table, we use the value at the raw “May
2008” and ductile iron column (972)
972 X 100 / (100 -10) = 1.080
Difference: 1.080 – 900 = 180 TL / ton to be
charged.
3
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır?
Hesaplama Formülü – Örnek 3
Calculation of the Raw Material Extra Charge –
Example 3
Sfero Döküm için Nisan 2008-Ekim 2008 arası
Fiyat Farkı hesabı (Ergitme Kaybı %10);
Extra charge for ductile cast iron for the period
April 2008- October 2008 (Melting Loss 10 %);
Tablo 1.den (7) sütunda Nisan 2008 ve Ekim
2008 değerleri bulunur.
From the table 1 column 7, we extract April 2008
and October 2008 values
Nisan 2008 döküm hammadde maliyeti Nisan
2008 satırı, Sfero Döküm sütunu (810)
Raw Material Cost on Castings April 2008 from
the table, we use the value at the raw “April
2008” and ductile iron column (810)
810 X 100 / (100 -10) = 900
Ekim 2008 ortalama hammadde maliyeti, Ekim
2008 satırı, Sfero Döküm sütunu (677)
810 X 100 / (100 -10) = 900
677 X 100 / (100 -10) = 752
Raw Material Average Cost October 2008 from
the table, we use the value at the raw “October
2008” and ductile iron column (677)
Fark: 752 – 900 = (-) 148 TL / ton
677 X 100 / (100 -10) = 752
Difference: 752 – 900 = (-)148 TL / ton to be
charged
3. Fiyat Farkının Kur İle Hesabı
Bu çalışmada tüm değerler TL olarak
hesaplanmıştır. Euro veya USD ye çevirmek için
örneklerde olduğu gibi dönem arası fark TL
olarak bulunduktan sonra ilgili tarihe ait kura
bölünerek hesap edilebilir.
TCMB resmi kurları için:
www.tcmb.gov.tr/yeni/kurlar/kurlar_tr.php
Örnek 1’de bulunan 478 TL fark
Mayıs 2007 ortalama Euro kuru 1,8095
3. Calculating Extra Charge Using Exchange
Rates
In the current analysis, all values are in TL /
ton. To convert the value calculated in TL, initially
the difference between the periods is calculated
as set forth in the previous examples,then the
value is converted either to Euro or to USD by
using the Central Bank of the Republic of Turkey
(CBRT) Exchange Rates.
CBRT Exchange Rates can be downloaded from:
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/eng/
To convert the extra charge (difference)
calculated in the Example 1 (478 TL ):
478 / 1,8095 = 264,16 Euro olarak bulunur
Average exchange rate of Euro in May 2007 is
1,8095 (Table 3):
Mayıs 2008 ortalama Euro kuru 1,9496
478 TL / 1,8095 = 264,16 Euro / ton
478 / 1,9496 = 245,18 Euro olarak bulunur.
Average exchange rate of Euro in May 2008 is
1,9496 (Table 3):
478 TL / 1,9496 = 245,18 Euro / t
4
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
Tablo 1. Hammadde Fiyatları (TL/ton) - Table 1. Raw material prices (TL/ton) *
Hurda / Scrap
(1)
Dönem/ Period
Ort.
(Avg)
Max
Sfero Piki /
Ductile Iron
(2)
Ort.
(Avg)
Max
Hematit Pik/
Hematite Pig
(3)
Ort.
(Avg)
Max
472
515
Çelik Piki /
Basic Pig Iron
(4)
Ort.
(Avg)
Max
428
462
Sfero
Döküm
/Ductile
Casting
(5)
Pik
Döküm
/ Gray
Casting
(6)
Çelik
Döküm
/ Steel
Casting
(7)
2005
2006
373
407
423
461
373
407
2007
487
560
589
717
594
641
521
592
535
515
483
2008
612
910
978
1.605
982
1.416
859
1.227
795
766
612
2009
502
639
698
897
656
992
564
840
600
556
502
2010
651
708
842
929
834
878
779
847
746
729
651
2011
830
865
1.087
1.183
1.072
1.132
987
1.066
966
931
830
2012 / 01
931
944
1.159
1.275
1.141
1.230
1.005
1.098
1.045
1.002
931
2012 / 02
895
940
1.090
1.280
1.082
1.220
930
1.100
993
951
895
2012 / 03
881
950
1.152
1.355
1.058
1.177
980
1.170
1.017
950
881
2012 / 04
889
960
1.130
1.412
1.035
1.165
994
1.150
1.010
952
889
2012 / 05
918
970
1.167
1.450
1.057
1.160
1.007
1.150
1.043
975
918
2012 / 06
863
920
1.121
1.410
1.048
1.130
962
1.190
992
934
863
2012 / 07
835
930
1.122
1.313
1.056
1.130
1.011
1.200
979
934
835
2012 / 08
840
900
1.085
1.370
997
1.095
962
1.120
963
910
840
2012 / 09
836
900
1.088
1.358
993
1.080
890
925
962
889
836
2012 / 10
750
800
1.000
1.220
966
1.004
856
900
875
831
750
2012 / 11
810
890
1.080
1.270
956
998
888
929
945
866
810
2012 / 12
814
890
1.084
1.220
929
980
870
930
949
857
814
2012 ORT/AVG
855
916
1.107
1.328
1.027
1.114
946
1.072
981
921
855
2013 / 01
815
890
1.054
1.270
938
970
850
931
935
855
815
2013 / 02
804
860
997
1.160
913
960
829
880
901
838
804
2013 / 03
835
890
1.005
1.260
966
1.028
857
885
920
873
835
2013 / 04
808
860
999
1.160
936
976
836
870
904
847
808
2013 / 05
784
810
980
1.096
992
1.025
854
887
882
854
784
2013 / 06
823
900
1.047
1.220
1.026
1.073
889
950
935
890
823
2013 / 07
838
909
1.075
1.225
1.056
1.090
910
962
957
911
838
2013 / 08
836
950
1.102
1.350
1.068
1.100
992
1.127
969
933
836
2013 / 09
880
999
1.165
1.425
1.065
1.164
1.050
1.190
1.023
972
880
2013 / 10
883
980
1.116
1.320
1.071
1.095
995
1.080
1.000
958
883
2013 / 11
886
980
1.146
1.300
1.094
1.114
970
1.010
1.016
959
886
2013 / 12
905
995
1.137
1.270
1.130
1.190
990
1.080
983
905
2013 ORT/AVG
1.021
841
919
1.069
1.255
1.021
1.065
919
988
955
906
841
2014/01
940
1.040
1.238
1.374
1.227
1.300
1.077
1.161
1.089
1.046
940
2014/02
932
1.000
1.218
1.377
1.196
1.250
1.055
1.180
1.075
1.029
932
2014/03
900
972
1.223
1.380
1.190
1.250
1.050
1.160
1.062
1.010
900
2014/04
915
990
1.223
1.370
1.185
1.215
990
1.065
1.069
1.001
915
2014/05
905
990
1.208
1.330
1.170
1.210
970
1.100
1.057
988
905
2014/06
895
960
1.215
1.350
1.144
1.187
1.017
1.102
1.031
988
895
2014/07
2014/08
895
900
960
950
1.215
1.174
1.350
1.300
1.144
1.200
1.187
1.250
1.017
1.010
1.102
1.120
1.031
1.037
988
1.003
895
900
* Tablodaki fiyatlar döküm maliyetini göstermemektedir. Detaylara bir sonraki sayfadan erişebilirsiniz.
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
5
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
Kaynaklar
References / Sources
 Hurda Fiyatı (1)
 Scrap Prices (1)
Çolakoğlu Metalurji A kalite fiyatı ve
Türkiye genelindeki dökümhanelerce satın
alınan paketli veya dökme, kaplamasız, DKP
sac hurdalarının maliyet fiyatlarının günlük
hesap edilmiş, ağırlıklı aylık ortalaması
Çolakoğlu Metalurji Steel Scrap, “A” quality
average monthly price.
 Sfero Piki (2)
 Pig Iron for Ductile Iron (2)
İthal kaynaklardan temin edilen Sfero
pikinin güncel fiyatlar ve bağlanan
sözleşmeler ile dökümhanelere maliyet
fiyatlarının ortalaması
Imported pig iron for ductile iron average
price (cost of pig iron at the foundry door)
 Hematit Piki (3)
 Pig Iron Hematite (3)
İsdemir, Kardemir ve ithal kaynaklı pikin
güncel fiyatlar ile dökümhanelere maliyet
fiyatlarının ortalaması
Pig iron hematite average price supplied from
İsdemir, Kardemir and imported (cost of pig iron
hematite at the foundry door)
 Çelik Piki (4)
 Basic Pig Iron (4)
İsdemir, Kardemir ve ithal kaynaklı pikin
güncel fiyatlar ile dökümhanelere maliyet
fiyatlarının ortalaması
Basic pig iron average price supplied from
İsdemir, Kardemir and imported. (cost of pig iron
at the foundry door)
 Sfero Döküm Hammadde Maliyeti (5)
 Ductile Cast Iron Raw Material Cost (5)
Ortalama % 50 sfero piki ve % 50 hurda ile
hesaplanan malzeme maliyeti
Raw material cost on castings calculated with
the assumption of 50 % pig iron for ductile iron
price and 50 % scrap price
 Pik Döküm Hammadde Maliyeti (6)
 Grey Cast Iron Raw Material Cost (6)
Ortalama % 50 hurda ile % 25 hematit ve
%25 çelik piki ile hesaplanan malzeme
maliyeti
Raw material cost on castings calculated with
the assumption of 50 % scrap price, 25 % pig
iron hematite price and 25 % basic pig iron price
 Çelik Döküm Hammadde Maliyeti (7)
 Steel Castings Raw Material Cost (7)
% 100 hurda ile hesaplanan malzeme
maliyeti
Raw material cost on castings calculated with
the assumption of 100 % Steel scrap price
6
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
Grafik 1: Rus Menşeli Düşük Manganlı Çelik Piki Teklifleri USD/T, CIF, Marmara
Chart 1: LowMn Pig Iron from Russian Suppliers $/T, CIF, Marmara Ports
Grafik 2: Çelik Piki Fiyatları
Chart 2: Basic Pig Iron Prices (USD/ton) - FOB, Black Sea ports
7
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
Tablo 2: CAEF Avrupa Hammadde Endeksi / Table 2: CAEF Metallic Material Index
1.Fiyatlar Euro / ton - Prices (Euro / ton)
Aylar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
01
188.20
323.21
264.34
299.64
342.36
351.81
289.82
453.95
423.51
404.33
376,99
02
205.00
323.54
267.80
313.39
345.95
324.05
297.58
443.90
422.20
399.01
370,37
03
228.44
318.38
282.00
324.15
347.37
289.83
325.91
444.60
428.27
399.88
363,01
04
230.41
296.56
286.39
324.36
421.86
266.73
398.42
440.41
429.51
398.16
363,59
05
221.47
263.98
285.04
318.24
504.83
268.13
396.31
439.69
428.66
390.21
362,15
06
144.82
203.91
224.68
307.34
318.52
520.23
252.04
381.92
451.42
422.43
380,26
358,91
07
146.91
228.22
250.36
308.51
323.40
519.66
255.10
371.01
452.20
409.46
373,12
355,64
08
150.35
284.50
294.41
297.42
308.67
483.05
284.11
377.58
449.91
408.37
371,64
09
167.28
292.72
297.03
287.66
307.28
413.60
293.25
382.25
441.72
409.95
370,96
10
171.76
310.41
274.90
297.88
306.16
387.38
264.54
376.39
429.95
394.05
364,73
11
171.24
310.22
269.58
297.26
304.81
329.84
253.79
385.14
409.99
397.25
367,82
12
171.07
297.72
265.80
297.15
304.55
351.93
268.28
419.01
405.28
403.09
372,87
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
01
129.95
223.18
182.53
206.91
236.42
242.93
200.13
313.47
292.45
279.20
260,33
02
141.56
223.42
184.93
216.41
238.89
223.77
205.49
306.53
291.54
275.53
255,75
03
157.74
219.85
194.73
223.83
239.87
200.14
225.05
307.01
295.74
276.13
250,67
04
159.10
204.79
197.76
223.98
291.31
184.18
275.12
304.12
296.59
274.94
251,07
2. Endeks / Index
Aylar
2003
05
152.93
182.29
196.83
219.76
348.61
185.16
273.67
303.62
296.01
269.45
250,08
06
100.00
140.81
155.15
212.23
219.95
359.24
174.04
263.73
311.72
291.70
262,59
247,84
07
101.44
157.60
172.88
213.04
223.32
358.84
176.15
256.19
312.26
282.75
257,66
245,58
08
103.82
196.46
203.30
205.38
213.15
333.56
196.19
260.73
310.68
282.00
256,63
09
115.51
202.13
205.11
198.64
212.19
285.60
205.50
263.95
305.02
283.09
256,16
10
118.60
214.35
189.83
205.70
211.42
267.50
182.68
259.91
296.90
272.11
251,86
11
118.24
214.22
186.15
205.27
210.48
227.77
175.25
262.95
283.11
274.32
253,99
12
118.13
205.59
183.54
205.19
210.30
243.02
185.26
289.34
279.86
278.35
257,48
CAEF Avrupa Dökümhaneleri Birliği Ortalama Hammadde Fiyatları
% 25 Hafif Hurda;
% 25 Ağır Hurda;
% 25 30x30x30 cm. paketli DKP Hurda;
% 25 Döküm Piki
The European Foundry Association (CAEF) Average Raw Material Prices:
25 % average of the light steel scrap;
25 % heavy steel scrap/rails 40 cm;
25 % scrap packages 30x30x30 cm;
25 % pig iron
8
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
Grafik 3: CAEF Avrupa Metalik Fiyat Endeksi
Chart 3: CAEF Metallic Material Index (Euro / ton) - (June 2003 = 100)
CAEF Yıllık Ortalama Fiyat Endeksi (Euro / ton)
CAEF Metallic Material Index Yearly Averages (Euro / ton)
9
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
EUROFER Endeks Açıklaması
Eurofer Hurda Fiyatı Endeksi Almanya,
Fransa İtalya İspanya ve İngiltere pazarındaki
demir çelik hurda fiyatı değişimlerini 3 kategoride
incelemektedir.
Tablo ve grafikte yazan değerler hurda fiyatı
değildir! 2001 yılı ortalama fiyatı 100 kabul eden
bir endeks değerine göre hesaplanmaktadır.
Örnek olarak, Mart 2010 “New Arisings”
değeri 255’dir ve bu rakam hurdanın fiyatı
değildir. Aynı şekilde Şubat 2010 değeri 221
olarak belirlenmiştir. İki dönem arasındaki fark
hesaplanıp (255-221= 34) “Mart ayında fiyatta 34
Euro artış oldu” demek de doğru değildir.
EUROFER Scrap Price Index - Remarks
The EUROFER Scrap Price Index is
referential price information on three categories
of steel scrap (demolition, new arisings and
shredded scrap) based on bid and ask prices
collected from major participants in Germany,
France, Italy, Spain and the UK.
The values in tables and figures are not scrap
prices but an index value calculated on the basis
of the average price in Euro / ton in the year
2001(2001=100).
For example New Arisings value in March
2010 is 255. It is not the scrap price, it is the
index value. Similarly, the difference between the
February and March 2010 values is 34 (255221= 34). However, this does not reflect the price
increase of 34 Euro.
Example:
Hesaplama Örneği
Mart 2009 hurda fiyatı 290 €
Tablodan: Mart 2009:
163, Mart 2010: 255 okunur.
Mart 2010 hurda fiyatını hesaplamak için basit
orantı kurularak:
255 x 290 / 163 = 454 € bulunur.
Dikkat edilmesi gereken, hurda fiyatıdır… Endeks
değerleri oranı vermektedir.
March 2009 scrap price is 290 €.
From the table, the index values are:
163 (March 2009), 255 (March 2010).
To calculate the scrap price in March 2010, we
use direct proportion:
255 x 290 / 163 = 454 €
The scrap price on March 2009 is 290 € and the
index value is 163. And the index value being
255 on March 2010, the scrap price becomes
454 €. While the index value change is 92, the
increase in scrap price is 164 €.
Yani Mart 2009’da hurda fiyatı 290 € iken endeks
163 hesaplanmıştır. Buna göre Mart 2010 da
endeks 255 ise hurda fiyatı da 454 € olmaktadır.
Endeksteki değişim 92 birim iken hurda
fiyatındaki değişim 164 € olmuştur.
10
0
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
Tablo 3: EUROFER Avrupa Hurda Endeksi / Table 3: EUROFER Scrap Price Index
(Please refer to “Remarks” section)
Ocak/Jan.
Şubat/Feb.
Mart/March
Nisan/April
Mayıs/May
Haz./June
Tem./July
Ağust/Agust
Eylül/Sept.
Ekim/Octo.
Kasım/Nov.
Aralık/Dec.
Ort./Avg.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
280
76
96
103
99
130
163
251
182
221
259
227
219
364
319
298
267
74
96
99
99
135
178
252
187
232
264
194
221
339
309
287
255
76
97
98
107
139
205
231
200
247
269
163
255
339
322
290
264
75
98
100
108
137
203
213
211
247
343
166
319
326
320
290
264
76
99
103
110
125
190
178
214
237
428
178
306
327
319
278
260
80
101
103
114
110
167
150
227
238
439
157
289
340
301
259
262
79
96
102
114
113
202
172
229
239
445
173
279
335
289
257
79
95
100
114
123
247
194
218
231
398
186
300
337
298
263
78
100
101
112
139
259
214
212
230
302
200
311
327
293
268
78
103
100
113
138
275
181
220
228
238
179
277
312
275
260
79
82
78
103
105
99
95
96
100
116
121
111
138
148
131
273
254
218
186
183
200
218
213
211
223
224
233
182
228
316
173
195
183
296
325
283
294
301
328
286
290
302
271
275
275
Grafik 4: Eurofer Avrupa Hurda Fiyatı Endeksi
2001=100 New Arisings Monthly Averages in Euros
11
0
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
Grafik 5: Assofond (İtalya) Hammadde Fiyat Grafiği (Euro / ton)
Chart 5: Assofond (Italy) Raw Material Prices (Euro / ton)
Grafik 6: Feaf Hammadde Fiyat Grafiği / Hurda ve Pik Fiyatları (Euro/ton)
Chart 6: FEAF Raw Material Prices (Euro / ton)
Feaf - Spain Raw Material Prices (Euro / ton) – scrap – basic pig iron – pig iron hematite
12
0
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
Tablo 4: Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Elektrik Fiyatları
Table 4 : Industry Electricity Prices by Consumption Bands
Tablo 5: Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Doğal Gaz Fiyatları
Table 5: Industry Natural Gas Prices by Consumption Bands
13
0
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
Grafik 7: TÜİK - Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Elektrik Fiyatları
Chart 7: Turkish Statistical Institute - Industry Electricity Prices by Consumption Bands
Grafik 8: TÜİK - Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Doğal Gaz Fiyatları
Chart 8: Industry Natural Gas Prices by Consumption Bands
14
0
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
Tablo 6. TEDAŞ Elektrik Tarifeleri Mukayesesi/ Table 6.TEDAŞ Electricity Tariffs
SANAYİ GÜÇ BEDELİ DAĞITIMA GÖMÜLÜ / INDUSTRIAL POWER FEE GROUNDED DISTRIBITION
Çift Terimli
Tarife/
Binomial
Tariff
Tarih
/Date
PRK TZ/
PRK Single Count
(kr/kWh)
Değer
Value
PRK Günd/
PRK Daily
(kr/kWh)
Değişim Değer Değişim
Change Value Change
PRK Puant
/PRK Peak
(kr/kWh)
Değer
Value
PRK Gece
/PRK Night
(kr/kWh)
Kayıp/
Loss
(kr/kWh)
Dağıtım/
Distrubition
(kr/kWh)
PSH
(kr/kWh)
Değişim Değer Değişim Değer Değişim Değer Değişim Değer Değişim
Change Value Change Value Change Value Change Value Change
01.07.2014
17,567
0,87% 17,447
0,87%
31,688
0,48% 7,176
2,15% 2,206
-2,06% 1,066
2,15% 0,608 -19,91%
01.04.2014
17,416
0,87%
17,595
-1,02% 17,296
-1,03%
-2,52% 2,253
3,62% 1,044
0,62% 0,759 33,30%
-0,74%
31,537
0,48%
31,716
-0,57% 7,025
-0,73% 17,476
-0,41% 7,206
-1,77% 2,174 -13,85% 1,037 24,36% 0,569 29,67%
0,06% 17,606
0,06%
-0,02% 17,596
-0,02%
0,29% 17,599
0,29%
01.01.2014
01.10.2013
01.07.2013
17,447
17,725
0,87%
17,715
7,176
31,847
2,15%
31,836
0,14% 2,524
1,00% 0,834
-2,90% 0,439
-2,25%
-0,04% 2,499
-4,42% 0,859
8,02% 0,449
0,78%
01.04.2013
17,718
31,688
01.10.2012
01.04.2012
17,770
0,48% 7,04% 17,651 7,04%
16,601 0,00% 16,489 0,00%
7,176
16,601 10,66% 16,489 10,66%
31,891
-2,06% 7,33% 7,381 6,16% 1,843
29,714 0,00% 6,953 0,00% 1,691
1,066
29,714 10,66% 6,953 10,66% 1,691
01.01.2012
15,002
2,15%
26,852
2,15%
01.07.2012
0,11% 14,902
0,11%
2,206
31,840
2,206
0,03% 7,337
-0,01% 7,326
-0,16% 7,330
0,06% 6,284
0,70% 2,614 41,85% 0,795 -42,55% 0,445 13,04%
8,99% 1,385
-0,50% 0,394
-1,63%
0,00% 1,392
0,00% 0,401
0,00%
9,93% 1,392
-4,78% 0,401
3,34%
0,26% 1,538 -16,35% 1,461 20,72% 0,388
7,00%
0,608
Grafik 9. Elektrik
Fiyatları Değişimi (Dağıtıma
gömülü Sanayi Çift Terimli)
-2,06%
-19,91%
Chart 9. Electricity Price Changes (Shared Distribution Industrial Binomial)
1,066
2,15%
PRK TZ/
PRK Single Count
0,608
(kr/kWh)
Kayıp/
Loss
(kr/kWh)
-19,91%
PRK Günd/
PRK Daily
(kr/kWh)
Dağıtım/
Distrubition
(kr/kWh)
PRK Puant
/PRK Peak
(kr/kWh)
PSH
(kr/kWh)
PRK Gece
/PRK Night
(kr/kWh)
01.01.2012-01.07.2014 tarihleri arasındaki üçer aylık
dönemler baz alınmıştır.
15
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
Tablo 7. TCMB Aylık Ortalama Satış Döviz Kurları (Euro)
Table 7. EBRD Monthly Average Selling Rate of Exchange (Euro)
DÖNEM/
PERIOD
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.6674
1.5979
1.5690
1.5455
1.6763
1.7358
1.7644
1.7113
1.6837
1.6247
1.6339
1.8112
1.8195
1.7890
1.8009
1.8390
1.8635
1.8849
1.8762
1.7885
1.7134
1.7309
1.7591
1.7450
1.6571
1.6144
1.6542
1.6454
1.6331
1.6047
1.6035
1.6145
1.5866
1.6018
1.6376
1.8107
2.0268
1.9806
1.8824
1.8842
1.8672
1.8737
1.8926
1.8537
1.8239
1.8650
1.8340
1.8095
1.7728
1.7561
1.7910
1.7588
1.7036
1.7424
1.7185
1.7282
1.7576
1.9127
2.0569
1.9496
1.9153
1.9207
1.7728
1.8263
1.9682
2.0312
2.0777
2.1278
2.1251
2.2302
2.1268
2.1223
2.1704
2.1434
2.1174
2.1696
2.1780
2.2185
2.2048
2.1119
2.0743
2.0860
2.0090
1.9461
1.9284
1.9644
1.9512
1.9505
1.9803
1.9693
2.0060
2.0827
2.1726
2.2123
2.1979
2.2608
2.3035
2.3633
2.5150
2.4796
2.5106
2.4557
2.4630
2.4110
2.3248
2.3601
2.3532
2.3168
2.2866
2.2336
2.2209
2.3141
2.3413
2.3020
2.3448
2013
2014
2.3505
2.3779
2.3478
2.3405
2.3688
2.4989
2.5298
2.6082
2.6985
2.7113
2.7346
2.8211
3.0219
3.0292
3.0679
2.9441
2.8808
2.8808
2.8748
2.8809
Tablo 8. TCMB Aylık Ortalama Satış Döviz Kurları (USD)
Table 8. EBRD Monthly Average Selling Rate of Exchange (USD)
DÖNEM/
PERIOD
01
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-
1.3560
1.3566
1.3345
1.4251
1.1762
1.5926
1.4779
1.5606
1.8531
1.7728
2.2162
02
-
1.3325
1.3168
1.3267
1.3966
1.1937
1.6591
1.5147
1.5910
1.7604
1.7755
2.2212
03
-
1.3253
1.3112
1.3335
1.4087
1.2353
1.7113
1.5363
1.5827
1.7870
1.8103
2.2217
04
-
1.3597
1.3589
1.3375
1.3583
1.3039
1.6133
1.4950
1.5231
1.7879
1.7997
2.1311
05
-
1.5103
1.3707
1.4192
1.3378
1.2539
1.5491
1.5410
1.5721
1.8040
1.8228
2.0948
06
1.4277
1.4995
1.3606
1.5992
1.3217
1.2331
1.5483
1.5779
1.6021
1.8247
1.8973
2.1193
07
1.4040
1.4585
1.3394
1.5621
1.2812
1.2170
1.5217
1.5443
1.6536
1.8139
1.9344
2.1192
08
1.4050
1.4792
1.3448
1.4690
1.3155
1.1782
1.4859
1.5103
1.7544
1.7947
1.9604
2.1618
09
1.3806
1.5068
1.3401
1.4779
1.2685
1.2112
1.4905
1.4983
1.7904
1.8052
2.0214
10
1.4306
1.4937
1.3580
1.4797
1.1994
1.4619
1.4696
1.4255
1.8346
1.8030
1.9898
11
1.4806
1.4543
1.3589
1.4576
1.1887
1.5937
1.4878
1.4350
1.8081
1.7941
2.0249
12
1.4386
1.4006
1.3525
1.4327
1.1800
1.5491
1.5063
1.5191
1.8667
1.7874
2.0609
Grafik 10. TCMB Döviz Kurları / Chart 10. EBRD Exchange Rates
16
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
Tablo 9. TUIK Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi *
Table 9. TURKSTAT Domestic Producer Price Index*
Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Year
Jan.
Feb.
March
April
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
May
August
Eylül
Ekim
Sep.
Oct.
Kasım Aralık
June
July
Nov.
Dec.
2006
123,51 123,83 124,14 126,54 130,05 135,28
136,45
135,43
135,11
135,73
135,33 135,16
2007
135,09 136,37 137,70 138,80 139,34 139,19
139,28
140,47
141,90
141,71
142,98 143,19
2008
143,80 147,48 152,16 159,00 162,37 162,90
164,93
161,07
159,63
160,54
160,49 154,80
2009
155,16 156,97 157,43 158,45 158,37 159,86
158,74
159,40
160,38
160,84
162,92 163,98
2010
164,94 167,68 170,94 174,96 172,95 172,08
171,81
173,79
174,67
176,78
176,23 178,54
2011
182,75 185,90 188,17 189,32 189,61 189,62
189,57
192,91
195,89
199,03
200,32 202,33
2012
203,10 202,91 203,64 203,81 204,89 201,83
201,20
201,71
203,79
204,15
207,54 207,29
2013
206,91 206,65 208,33 207,27 209,34 212,39
214,50
214,59
216,48
217,97
219,31 221,74
2014
229,10 232,27 233,98 234,18 232,96 233,09
234,79
235,78
Grafik 11. TUIK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi/Chart 11. TURKSTAT PPI *
Grafik 12. TÜİK ÜFE YILLIK / Chart 12.TURKSTAT Yearly %
17
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
Grafik 13. TÜİK Metal Döküm Hizmetleri ve Yurtiçi Üretici Fiyat Enflasyonu
Chart 13. TURKSTAT PPI Inflation (metal casting services, domestic producer prices)
Grafik 14. Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi / Chart 14. PPI Index (2003=100)*
* TÜİK tarafından, geçmişte Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve ÜFE olarak kullanılan endekslerin yerine 2014
yılı itibariyle Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi kullanılacaktır. Raporumuz bu verilere göre güncellenmiştir.
18
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION
TÜDÖKSAD ÜYELERİ / MEMBERS OF TÜDÖKSAD
Adarad Döküm Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Akdaş Döküm San. Tic. A.Ş.
Akmetal Metalurji Endüstrisi A.Ş.
Akpınar Döküm Mak. San. A.Ş.
Alfa Döküm Mak. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti
Altan Makina İmalat Tic. Ltd. Şti
Anadolu Döküm Sanayi A.Ş
Aral Döküm Mak. San. Tic. Ltd. Şti.
Ardemir Döküm San. Tic. A.Ş.
Ardöksan Sfero Kal. Pik Dök. San. Ltd. Şti
Arpek Arkan Parça Alum. Enjek. Kalıp Aş
Artı Döküm San. Tic. Ltd. Şti.
As Çelik Döküm İşleme San. Tic. A.Ş
Aslar Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Atik Metal San. Tic. A.Ş.
Ay Döküm Makina San. Tıc. A.Ş.
Ayhan Metal Pres Döküm San. Tic. A.Ş.
Ayzer Döküm San. Tic. Ltd. Şti.
Bilge Döküm Makina San. Tic. A.Ş.
Bmc Sanayi Tic. A.Ş.
Boran Çelik Döküm San. Tic. A.Ş.
Burdöksan Döküm Mad. Nak. Tic. San.Ltd
Canbilenler Döküm Mak. San. Tic. Ltd. Şti.
Cer Döküm Makina Ve Sanayi A.Ş.
Cevher Döküm Sanayi A.Ş.
Componenta Dökümcülük Tic. San. A.Ş.
Çelik Granül Sanayi A.Ş.
Çelikel Alüm. Döküm İmalat San. Tic. A.Ş.
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.
Çukurova İnşaat Mak. San. Tic. A.Ş.
Daloğlu Döküm Mak. San. Tic. Ltd. Şti.
Demisaş Döküm Emaye Mam. San. A.Ş.
Deniz Döküm Sanayi Ve Ticaret A.Ş
Denizciler Dökümcülük San. Tic. A.Ş.
Dirinler Döküm San. Tur. Liman İşl. A.Ş.
Dms Denizli Döküm Mak. San. Tic. A.Ş.
Doğru Döküm Mak. San. Tic. Ltd. Şti.
Doğu Döküm San. Tic. Ltd. Şti.
Dökümaş Malatya Metal İşl. Merk. A.Ş.
Döksan Basınçlı Döküm San. Tic. Ltd. Şti.
Duduoğlu Çelik Dök San. Tic. A.Ş.
Duyar Vana Makina Sanayi Tıc. A.Ş.
Ekstra Metal Döküm İzabe Mak.San.İth.İhr Ltd
Eku Fren Kampana Döküm San. A.Ş.
Elba Basınçlı Döküm San. Aş Odöksan Osmaneli
Elit Metalürji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Emin Yaldız Metalurji Mak. Otom. Ltd. Şti.
Entil End. Yat. Tıcaret A.Ş.
Er Döküm Mak. San. Tic. A.Ş.
Ergin Makina Model Döküm San. Ltd. Şti.
Erkon Döküm İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Erkunt Sanayi A.Ş.
Ertuğ Metal Döküm Makina San. Ltd. Şti.
Ferro Döküm Sanayi Dış Tic. A.Ş.
Gedik Dök. Vana San. Tic. A.Ş.
Gür Metal Hassas Döküm San. Ltd. Şti.
Gürsetaş Döküm San. Tic. Ltd. Şti.
Güven Pres Döküm San. Tic. Ltd. Şti.
Haytaş Döküm Sanayi Tic. A.Ş.
Hekimoğlu Döküm San. Nak. Tic. A.Ş.
Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş.
Hisar Çelik Döküm San. Tic. A.Ş.
İğrek Makina San. Tic. A.Ş.
İmpro Metal Met. Döküm Mak..Tic. Ltd.
İstanbul Döküm San. Tic. Ltd. Şti.
Kağan Döküm Model San. Tic. Ltd. Şti.
Kalkancı Pres Döküm San. Tic. Ltd. Şti.
Karaman Döküm San. Tic. Ltd. Şti.
Kardökmak - Kardemir Döküm Mak. A.Ş.
Kaydöksan - Kayseri Döküm San. Tic. A.Ş.
Kızılırmak Döküm Sanayi Tic. A.Ş.
Koçak Metalurji Mak. San. Tic. Ltd. Şti.
Kondöksan Döküm Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Körfez Döküm Sanayi Tic. A.Ş.
Makim Makina Tekn. San. Tic. A.Ş.
Medaş Metalurji Dök. Mak. San. Tic. A.Ş.
Mensan Otomotiv Mak. Aks. San. Tic. A.Ş.
Mert Döküm İnşaat San. Tic. Ltd. Şti
Mes Elektromekanik Döküm San. Tic. Ltd.
Mesa Makina Döküm A.Ş.
Metkom Met. Mak. San. Tic. Ltd Şti.
Motus Otomotiv Mak. Met. San. Tic. A.Ş.
Normsan Ticaret Metal İmalat San. Ltd.
Önmetal Döküm San. Tic. Ltd. Şti
Özgümüş Döküm San. Tic. A.Ş.
Özgür Döküm Mad. Mak. San. Tic.
Özgüven Döküm Mak. San. Tic. Ltd. Şti.
Parsat Piston Dağıtım Sanayi Ve Tic. A.Ş.
Pınar Döküm Sanayi Tic. A.Ş.
Ruba Pres Döküm San. A.Ş.
Samsun Makina Sanayi A.Ş.
Sefer Döküm San. Ltd. Şti.
Serpa Hassas Döküm San. Tic. Ltd. Şti.
Silvan Sanayi A.Ş.
Süperpar Otomotiv San. Tic. A.Ş.
Şahin Döküm San. Tic. Ltd. Şti.
Şahin Metal İmalat Sanayi Ve Tic. A.Ş
Şenkaya Celık Dokum Yedek Parça Fabr.
Tan Çelik Döküm Mak. Sanayi Tic. A.Ş.
Tosçelik Granül Sanayi A.Ş.
Trakya Döküm Sanayi Tic. A.Ş.
Ümit Döküm Tic. San. Ltd. Şti.
Ünimetal Hassas Döküm Mak. A.Ş.
Yazkan Müh. Döküm Mak. San. Ltd. Şti.
Yılkar Döküm San. Tic. Ltd. Şti.
-------------------------------------------------------------İstanbul Pik Döküm. Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Ankara Madeni Dökümcüler Odası
İzmir Bilumum Döküm K.Esnaf ve Sanat Odası
Çukurova Kimya End. A.Ş.
Eges Elektrik & Elektronik Ger. San.. A.Ş
Ermetal End. Geri Dönüşüm Taş. San.A.Ş.
Evren İthalat İhracat Paz. A.Ş.
Expert Mümessillik Ve Turizm Tic. Ltd. Şti.
Fetaş Met. Yüzey İşlem Ürünl. Stl Şti
Ferromet Mümessillik Tic. A.Ş.
Fostema Metalurji San. Tic. Ltd. Şti.
Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş.
Heraeus Electro-Nite Termo Teknik San. .
Inductotherm İndüksiyon Sist. Sanayi A.Ş.
Kadıoğlu Madencilik San. Tic. A.Ş.
Kumsan Döküm Malzemeleri San. A.Ş.
Lma Motif Al Döküm San. Müm. Ltd. Şti.
Lmg End. Ürünler Hammadde San.Tic.A.Ş.
Magma Bilişim Tekn. Hizm. Ltd. Şti.
Marmara Metal Mam. Tic. A.Ş.
Meta-Mak Metalurji Mak. Müm. Ltd. Şti.
Metko-Hüttenes Albertus Kimya San A.Ş.
Nederman Makina San. Tic. Ltd. Şti.
S&B Endüstriyel Minareller A.Ş.
Siltaş Silis Kumları San. Tic. A.Ş.
Silvan Dış Ve İç Tic. A.Ş.
Unikon Metalurji Ve Kimya San. Tic. Ltd.
Vesuvıus İstanbul Refrakter San.Tic.A.Ş.Foseco
Yılkan Maça Sup. Üretim San. Tic. A.Ş
Acarer Metal Sanayi Tic. A.Ş.
Amcol Mineral Madencilik San. Tic. A.Ş.
Ask Chemıcals Tr Tic. Ltd. Şti. –
Aveks İç Ve Dış Tic. A.Ş.
Bes Mühendislik San. Tic. A.Ş.
Bilginoğlu Endüstri Malz. San. Tic. A.Ş.
Çeliktaş Sınai Kumu Maden San. Tic. A.Ş.
HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ
RAW METARIALS INDEX
Download

hammadde fiyatları endeksi - Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği