DrNEVENKA PETRIC
BIOBIBLIOGRAFIJA
1945 - 1995.
Priredio mr ing. VO JISLAV LALIĆ - PETRIC
Izdavanje knjige pomoglo
SAVEZNO MINISTARSTVO ZA RAZVOJ
NAUKU I ŽIVOTNU SREDINU
Radnička štampa
Jugoslovenski bibliografsko-informacijski institut
Udruženje za planiranje porodice Jugoslavije
BEOGRAD 1997.
1
Dr NEVENKA PETRIĆ
BIBLIOGRAFIJA
1945 -1995.
Priredio
Mr ing. VOJISLAV LALIĆ - PETRIĆ
Recenzenti
Prof, dr DUŠAN BREZNIK Prof,
dr RADE DELIBAŠIĆ
Predgovor
Dr LUKA TODOROVIĆ
Biografski prilozi
MOMIR KAPOR, DRAGANA NEŠKOVIĆ, MILE TRKUUA,
general JNA^prof. dr RADE DELIBAŠIĆ i DANICA ŠAŠIĆ
Lektor
Dragana Nešković
Stručni konsultant
VERA STOJADINOVIĆ
Jugoslovenski bibliografsko-informacijski institut, Beograd
Prevodilac
SANJA MILIJANOVIĆ
2
PER ASPERA AD ASTRA
Preko trnja do zvezda - često smo dosezali,
U srcu nosed pripadnost velikom pokretu!
To sajri osećala kao mali čovek, borac u četi.
I posle, radeći poneto. Uvek u uzletu.
Kad bih svoj životni put ponovo preći morala,
Ni trenutak ne razmišljajući,
Opet bih, ahilejski, ponosno koračala.
Ka slobodi čovekovoj! Hrleći!
(Banja-Luka, avgust 1951.)
3
SADRŽAJ
Dr Luka Todorović: Predgovor ........................i .......................................... ix
Мг ing. Vojislav Lalić-Petrić: Uvod ........................................................... хш
I BIOGRAFSKI PRILOZI .................................................................... 19
Momir Карог: Dete borac i politički radnik ............................................. 21
Dragana Nešković: Godine studiranja i druženja ...................................... 25
Mile Trkulja, general JNA: Moj saborac i prijatelj .................................. 31
Prof, dr Rade Delibašić: Naučni rad i humanizacija
odnosa medu polovima ..................................... 35
Danica Šašić: Saradnik i prijatelj ............................................................... 39
II PROMOCIJA TRI ZBIRKE POEZIJE
NEVENKE PETRIĆ .......................................................................... 43
Dragan Nikodijević: Reč organizatora promocije u ime
Centralnog kluba Vojske Jugoslavije u Beogradu ................................ 47
Milorad Gončin, književnik: Naučni i literarni
portret Nevenke Petrić................................. 49
Mira Alečković, književnica: O poeziji Nevenke Petrić ............................ 51
Momir Kapor: Nevenka Petrić i njena porodica u borbi protiv fašizma .. 57
Srba Mitrović, književnik: Tri knjige Nevenke Petrić ................................ 61
Dragan Kolundžija, književnik: Ocena poetskog
ostvarenja Nevenke Petrić ..................... 63
Nevenka Petrić: Prigodna reč .................................................................... 69
III BIBLIOGRAFIJA NEVENKE PETRIĆ, 1945 -1995 ..................... 73
1
Knjige ........................................................................................ 75
4
1.1 Planiranje porodice ..................................................................... 75
1.1.1 The Human Right to Free Choice on Childbirth in the SFRY . 75
Prikazi i ocene ............................................................................. 75
Ostali podaci ............................................................................... 76
1.1.2 Pravo čoveka da slobodno odlučuje o rañanju dece u SFRJ......... 76
Prikazi i ocene ............................................................................. 76
Ostali podaci ............................................................................... 77
1.1.3 Čovjekove slobode, rañanje, samoupravljanje ........................... 77
Prikazi i ocene ............................................................................. 78
Ostali podaci .............................................................................. 81
1.2 Omladinski pokret ....................................................................... 81
1.2.1 Omladina opština Kotor-Varoš i Skender-Vakuf u NOB, 1941-1945
..................................................................................................... 81
1.2.2 Revolucionarni omladinski pokret Banjaluke, 1945 -1950 .......... 82
1.3 Zbirke pesama ........................................................................... 82
1.3.1 Tražih tračak sunca pogledom .................................................... 82
1.3.2 Zapis na vetru............................................................................... 82
1.3.3 Prolećni akordi ............................................................................ 83
Promocija triju zbirki pesama ...................................................... 84
Prikazi i ocene.............................................................................. 84
Ostali podaci ............................................................................... 85
1.3.4 Antologijski izbor pesama Nevenke Petrić ................................. 85
1.4 Studentski radovi ........................................................................ 86
2
Knjige sa koautorima .................................................................
2.1 Knjige na srpskom i makedonskom jeziku ..................................
2.2 Knjige na engleskom jeziku..........................................................
Ostali podaci ...............................................................................
87
87
89
90
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Studije i članci (delimični pregled) ........................................... 93
Položaj žene i planiranje porodice .............................................. 93
U zbornicima radova .................................................................. 93
U časopisima .............................................................................. 102
U listovima ................................................................................. 113
Omladinski pokret i NOB ......................................................... 118
l) zbornicima radova .................................................................. 118
Uvodni i drugi referati, izveštaji ................................................ 120
U listovima ................................................................................. 123
4
Predavanja i izlaganja (delimični pregled) ............................... 125
- vi -
5
4.1.
Predavanja .................................................................................. 125
4.2.
Izlaganja ..................................................................................... 129
5
Radovi na engleskom i drugim stranim jezicima...................... 133
5.1 Članci, studije, uvodni i drugi referati ........................................ 133
5.2 Predavanja na engleskom jeziku ................................................ 161
6
Uvodni referati, izveštaji i političke platforme
(delimični pregled) .................................................................... 167
6.1 Uvodni referati ............................................................................. 167
6.2 Izveštaji i političke platforme ..................................................... 179
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
8.4
Izdavačka delatnost (delimični pregled) ................................... 185
Recenzije .................................................................................... 185
Redakcije .................................................................................... 186
Izdavački saveti........................................................................... 188
Knjige i radovi u bibliografijama (delimični pregled) .... 189
Bibliografija: Žena u samoupravnom društvu 1970-1983 ........... 189
M. Silov: Bibliografija o humanizaciji odnosa spolova .............. 191
Bibliografija: O društvenom položaju žene u porodici ................ 192
Bibliografija: Vaspitanje omladine za humane
i zdrave odnose u porodici ........................................................... 192
8.5 Bibliography: Equality of Women and
Responsible Parenthood............................................................... 193
9
Citiranost knjiga i drugih radova (delimični pregled)
1975, 1977-1978, 1980-1990 i 1993. godina .............................. 195
10
Doprinos u organizovanju skupština, naučnih skupova
i savetovanja (delimični pregled) ............................................. 219
Doprinos u organizovanju i učešću na meñunarodnim
seminarima, kursevima i u
naučno - istraživačkim projektima ......................................... 222
11.1 Meñunarodni seminari............................................................... 227
11.1.1 Meñunarodni seminari KDAŽJ ................................................. 227
11.1.2 Ostali seminari .......................................................................... 231
11.2 Doprinos meñunarodnim kursevima koje
su zajedno organizovali Vlada SFRJ i PFUN (UNFPA) .......... 238
11.3 Doprinos formiranju i realizaciji naučno-istraživačkih
projekata u čijoj realizaciji su finansijskl učestvovali
Vlada SFRJ i PFUN (UNFPA) ................................................ 240
11
- Vll -
6
12 O Neveliki Petrić ....................................................................... 249
12.1 Zapisi- beleške u knjigama, publikacijama, periodici
i štampi (delimični pregled) .................................................... 249
12.2 Hronologija ............................................................................. 278
PRILOZI............................................................................................. 289
Beleška o autorima predgovora i biografskih priloga ......................... 291
Skraćenice ......................................................................................... 295
Sadržaj doktorske disertacije N. Petrić "Čovjekove slobode,
rañanje, samoupravljanje" .................................................................... 299
SUMMARY ........................................................................................ 305
Nevenka Petrić, Ph. D: A Biobibliography by Vojislav Lalić-Petrić .. 307
Foreword, by Luka Todorović, Ph. D. (complete text) ........................317
Compiler's Preface, by Vojislav Lalić-Petrić, M. Sc.
(complete text) ......................................................................................321
Part I Biographical Appreciations About N. Petrić....................... 327
Part II
Promotion of the Three Collections of
Nevenka Petrić Poetry ...................................................... 329
Part III N. Petrić, Ph. D.: A Bibliography, 1945-1995 ..................... 331
ADDENDUM ....................................................................................343
Notes on Contributors...........................................................................343
Glossary of Shortened Names of Institutions
and Organizations (complete text) ........................................................ 343
Contents of Doctor's Dissertation of N. Petrić
"The Human Freedoms, Childbirth, Self-Management"
(complete text)...................................................................................... 345
Note on Vojislav Lalić-Petriš .............................................................. 351
Beleška o Vojislavu Lalić- Petrić ......................................................... 353
- vili -
7
Dr Luka Todorović
PREDGOVOR
Sa velikim zadovoljstvom koristim priliku koja mi se
ukazala da za Biobibliografiju dr Nevenke Petrić 1945 - 1995.
napišem kratak predgovor.
Nevenka je prešla, zaista, slavan i jedinstven put od četrnaestogodišnje partizanke, političkog rukovodioca i masovika do
doktora nauka, učesnika meñunarodnih skupova i autora, što pokazuje i njena bibliografija sa zaista impresivnim brojem stručnih i
naučnih radova, inspirisanih idejama humanizma, slobode, ravnopravnosti polova i ljubavi meñu ljudima.
Najpre sam uočio i pročitao neke Nevenkine radove, a
onda sam je upoznao u nekoj od onih sala Zgrade društvenopolitičkih organizacija na Novom Beogradu, u kojima su održavani
sastanci i o pitanjima kojim sam se ja profesionalno bavio.
Upoznao sam je na jednoj od sednica Saveta za planiranje porodice Jugoslavije,
U veoma složenim društvenim uslovima mnogonacionalne
i višekonfesionalne Jugoslavije, sedamdesetih godina, kada se na
saveznom nivou i oko jednostavnih pitanja sve teže postizala saglasnost, Nevenka je uspevala da odmerenim nastupima i realnim
zahtevima održi neophodne odnose saradnje i konstruktivnu globalnu politiku Saveznog saveta za planiranje porodice Jugoslavije.
Takoñe je uspela da ostvari i održi član-stvo Saveznog saveta za
planiranje porodice Jugoslavije u Meñunarodnoj federaciji za planiranje roditeljstva (IPPF) i da, preko Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) ugovori, organizuje i operacionalizuje
brojne projekte iz različitih oblasti planiranja porodice. Ovi projekti realizovani su u svim republikama i pokrajinama, pretežno sa
finansijskim sredstvima Ujedinjenih nacija, ali sa našim stručnim i
IX
8
naučnim potencijalima, iz oblasti: obrazovanja i vaspitanja, informatike, prava, socijalnog rada, demografije, medicine i drugih tangentnih područja. Jedan od prva četiri projekta Populacionog
fonda UN dobila je Srbija i on je realizovan u Institutu za socijalnu
politiku. Kasnije, kad sam došao na rad u taj Institut, on je ponovo
dobio još jedan trogodišnji projekat. Tako je i saradnja izmeñu
Nevenke i mene proširena, a prijateljstvo potvrñeno.
Nevenka je bila generalni koordinator svih projekata koji
su sredstvima UNFPA rañeni u Jugoslaviji. Svi, osim jednog na
Kosovu, završeni su uspešno, dobro ocenjeni i time je, u stvari,
naučna misao u oblasti planiranja porodice i razvoja stanovništva
u Jugoslaviji dobila početne i vrlo vredne impulse. Kako su se ovi
projekti bavili problemima odnosa meñu polovima, edukacijom za
odgovorno roditeljstvo, rañanjem zdrave i željene decc, podizanjem i vaspitanjem mladog naraštaja, to je bila prva i prava prilika
da se oko ovog novog istraživačkog područja okupe ekipe
stručnjaka i naučnih radnika, da se za saradnju više motivišu
naučni instituti i fakulteti.
Već u osamdesetim godinama Jugoslavija postaje koordinator i izvoñač serije meñunarodnih kurseva za polaznike iz celog
sveta. To, takoñe, organizuje i vodi Nevenka, u svojstvu direktora
projekta Meñunarodni kurs za edukaciju kadrova iz zemalja u
razvoju na temu "Ravnopravnost žene i odgovorno roditeljstvo",
koji su zajedno organizovali Vlada SFR Jugoslavije i UNFPA.
Bilo je mnogo poslenika na ovom području. Nije mali broj
ni onih koji su radeći na ovom području stekli i meñunarodnu reputaciju. Meñutim, razvijajući aktivnosti u ovoj oblasti na temeljima Svetskog plana akcije meñunarodnih populacionih
konferencija, koje je organizovao Populacioni fond Ujedinjenih
nacija (UNFPA), aktivno je učestvovala i Jugoslavija. Na nekoliko
konferencija i Nevenka je bila aktivan učesnik.
Na osnovu savremenih teoretskih i pragmatičnih pristupa,
povezujući aktivnosti u republikama i pokrajinama i radeći na
usaglašavanju njihovih, katkad vrlo različitih pristupa populacionim problemima, Nevenka je razvijala vrlo plodnu izdavačku delatnost. Pored toga stalno je unapreñivala meñunarodnu saradnju.
Zato podsećamo na samo neke njene lične kontakte iz te saradnje
sa: dr Rafaelom Salasom, izvršnim direktorom UNFPA i
pomoćnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, dr Nafis
Sadik, sadašnjim izvršnim direktorom UNFPA i pomoćnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, dr Akirom Kusukawom,
-х-
9
šefom Odeljenja UNFPA za Evropu i Bliski Istok, gospodom Djon
Retty, sekretarom Meñunarodne federacije za planiranje porodice
(IPPF) za Evropski region, gospodom Agnesom Brestrup, predsednikom i gospoñom Julijom Henderson, generalnim sekretarom
Meñunarodne federacije za planiranje roditeljstva (IPPF) i dr.
Svojim angažovanjem Nevenka je dala značajan doprinos
našem zakonodavstvu u formulisanju stavova u ovoj oblasti - u
Rezoluciji Savezne skupštine o planiranju porodice, u Ustavu
SFRJ o slobodnom i odgovornom roditeljstvu i ustavima republika
i pokrajina i u drugim pravno-političkim dokumentima, zatim u
dokumentima Konferencije za društvenu aktivnost žena Jugoslavije, Saveznog saveta za planiranje porodice i drugih društvenih organizacija, udruženja i dr.
Nevenka je, zajedno sa ostalim saradnicima koje je znala
da okupi i mobiliše, značajno doprinela da planiranje porodice u
Jugoslaviji postane p o k r e t sa kontinuitetom, koji se održao do
današnjih dana i sa perspektivama koje su neosporne.
Njena doktorska disertacija "Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje" značajan je doprinos osavremenjavanju pristupa
planiranju porodice, uspešan kompendijum različitih teorijskih,
političkih i religijskih pristupa problemu, tokom razvoja civilizacija
i ekonomskih i društvenih odnosa. O njenom kritičkom odnosu
prema pojedinim teorijskim pristupima može se, možda, danas polemisati, ali se njena knjiga nikako ne može zaobići kao kompetentno naučno štivo.
Mislim da ne preterujem kad kažem - o planiranju porodice u Jugoslaviji nije moguće razmišljati a da se ne jave asocijacije
na nemerljiv doprinos dr Nevenke Petrić.
Njen životni optimizam inspiriše. Ona uvek ima nove ideje
koje uspešno ostvaruje i pretvara ih u konstruktivan pristup
životu, u podsticaje drugima. Danas su nam takvi ljudi, sa puno
optimizma, veoma potrebni.
U Jugoslaviji, kao i u svetu, socijalna i zdravstvena zaštita,
humanitarni rad, planiranje porodice, dečja zaštita i ljudska prava
oduvek su bili rezervisani za preduzimljive i vredne žene, sa
naglašenim afinitetom i za inovacije. Tokom radne karijere
upoznao sam mnoge od njih. S nekim sam bio kolega, neke su mi
bile šefovi, recenzenti mojih radova ili rukovodioci odbora, sekcija
i si., čiji sam član i ja bio. Dugi niz godina s njima sam saradivao,
meñusobno smo se podsticali na zajedničkim temama, uvek sa
uvažavanjem. Po ustaljenom oslovljavanju sve su one bile drugarice, ali mnoge od njih po ponašanju su, zaista, bile dame. Uistinu,
drugarice dame! Meñu njima je bila i Nevenka. U mojim biografsXI
10
kim sećanjima, koja verovatno neću nikada objaviti, ima dosta
beležaka o saradnji, zatim anegdota i crtica o njima. Sve bi se one
mogle svrstati ispod naslova "Sve moje drugarice dame", meñu
kojima je i Nevenka.
Na kraju, pomenuću i Nevenku pesnika, citirajući stihove
iz jedne njene pesme, napisane negde na položaju, u zimu, jedne
ratne godine:
STREPNJA
Naša mladost bačena je u ratne kočije!
Pitam se: da li ću se ikad, ako preživim
Moći radovati, moći veseliti,
Da li će se polja ikad zeleniti i cvetati?!
Da li će me sunce slobode obasjati?!
Mislim da je Nevenka vrlo ozbiljno doprinela da odgovori
na ova pitanja budu onakvi kakve ih je u mladosti želela - najbolji.
Volim da mislim da sam Nevenki, otkad se poznajemo,
uvek bio dobar kolega i prijatelj. Tako osećam i sada i radujem se
zbog toga.
Beograd, maja 1995. godine
POLOŽAJ
Sumrak je. Dug čas na položaju.
Vrebamo. Rat je.
Svakoga trenutka živi se i gine.
Okolo na livadi je cveće.
I, šta drugo nego verovati:
Svakom pripada i malo sreće.
(Šiprage, juni 1944.)
XII
11
Mr ing. Vojislav Lalić - Petrić
UVOD
Biobibliografija dr Nevenke Petrić za period 1945 - 1995.
sada se prvi put objavljuje i ima dvojako značenje. Prvo, prezentu-je
se bogat život čoveka-borca. Jer, Nevenka je bila uključena u borbene
tokove, većeg ili manjeg intenziteta, počev od stupanja u partizansku
borbu protiv fašizma, 1941. godine, kada je imala samo četrnaest
godina i, pokazalo se da je kroz čitav svoj život sve do danas,
pripadala najprogresivnijim krugovima. Drugo, delovala je kao
omladinski rukovodilac, a kasnije u mirnodopskim uslovima u
domenu socijalne politike i zdravstvene zaštite naroda, unapreñenja
društvenog položaja žene i porodice, obrazovanja i nauke, na
integraciji sadržaja o humanizaciji odnosa medu ljudima, a u tom
okviru meñu polovima u nastavne programe na svim nivoima
školovanja i vaspitanja mladih, unapreñenju planiranja porodice u
užem i širem smislu, u jugoslovenskim i meñunarodnim okvirima i dr.
- stalno vodeći veće ili manje bitke za unapreñenje rada na svim tim
područjima, dajući tako i svoj doprinos.
Moja majka Nevenka počela je u ranoj mladosti da objavljuje
prve radove, još za vreme drugog svetskog rata. Kako nismo uspeli da
ih sakupimo za taj period, ova biobibliografija omeñena je
pedesetogodišnjim periodom, od 1945 - 1995. godine i obuhvata
radove koji su pronañeni. Radove je objavljivala pretežno iz sledećih
oblasti:
- omladinski pokret i partizanska borba protiv fašizma;
- društveni položaj omladine, žene i porodice;
- planiranje porodice kao jedno od osnovnih ljudskih
prava i
poetska ostvarenja.
- Mil
12
Devet knjiga od kojih je prva objavljena na engleskom jeziku,
a meñu knjigama su i četiri zbirke poezije, devetnaest knjiga
napisanih zajedno sa koautorima (deset na srpskohrvat-skom, jedna na
makedonskom i osam na engleskom jeziku), odnosno ukupno 833
bibliogafske jedinice, rečito govore i o njenom doprinosu sa pisanom
rečju - knjigama, člancima, studijama, raspravama na području u
kome je delovala. Na pr. u tematskoj bibliografiji "Žena u
samoupravnom društvu" za period 1970-1983., u kojoj je naučnu
redakciju izvršio dr Dmitar Mirčev, od ukupno objavljenih 980 radova
(115 knjiga i 865 članaka) od 391 autora, Nevenkinih radova je 89 (12
izdanja monografskog karaktera, odnosno knjiga i 77 studija i
članaka). Tako u ovoj bibliografiji od ukupnog broja radova
Nevenkinih je procentualno 11.1, dok na svakog pojedinog autora u
prošeku dolazi samo po 2,51 radova, što je samo jedan od indikatora
Nevenkine aktivnosti i na ovom području, posmatrano i u relativnom
odnosu. Zanimljivo je dodati da je Nevenka u ovoj bibliografiji
spomenuta, po raznim osnovama, 204 puta.
Priredivši ovu biobibliografiju za objavljivanje znam da
nisam uspeo da sakupim sve Nevenkine objavljene radove, ali
verujem da najvažnije jesam, oslonivši se na izvore koje sam naveo,
kao i radove koje mi je ona stavila na raspoloženje za moj rad na
pripremi ove knjige.
Dok sam bio dete, majka mi je ponekad nedostajala, pošto je
uvek bila veoma zauzeta svojim profesionalnim poslovima,
uključujući i pisanje. U ovoj prilici želim da ispričam jednu anegdotu
u vezi sa mojim gledanjem na njenu aktivnost u to vreme. Dok je
Nevenka radila doktorsku disertaciju nekoliko godina sam je viñao tek
uveče, pošto je posle redovnih poslova, svakog dana ostajala u svojoj
kancelariji da radi na doktorskoj tezi. Kako sam često slušao da
spominje Maltusa (Toma Robert Malthus), ponekad sam pitao: "Kada
će taj čika Maltus otići da mama bude više s nama?" - verujuci da se
radi o nekom čoveku koji s Neven-kom radi, pošto tada nisam znao da
je Toma Robert Malthus živeo u Engleskoj u periodu 1766 - 1834.
godine. Tek sada, kao zreo čovek, sve više sam svestan Nevenkinog
doprinosa oblastima u kojim je delovala, uključujući i njen doprinos u
sagledavanju pravog mesta i uloge Tome Roberta Maltusa u razvoju
ekonomske misli, na što sam danas ponosan.
Otuda moja namera i želja da prikupim i pripremim za objavljivanje njenu biobibliografiju, verujuci da će biti od koristi mladim
pregaocima koji nastavljaju dalja istraživanja u pojedinim
xiv -
13
oblastima, kojim se moja majka bavila u navedenom periodu, a
kojima se i danas bavi.
Biobibliografiju Nevenke Petrić podelio sam na tri dela: prvi
- biografski prilozi, drugi - promocija zbirki poezije i, treći bibliografija, 1945 -1995.
Biografske priloge pisali su Nevenkini saborci, dugogodišnji
saradnici, odnosno prijatelji. Promocija triju zbirki pesama predstavlja
autorizovana izlaganja učesnika koji su govorili na promociji.
Bibliografija je urañena tako što je sakupljeni materijal
podeljen na dvanaest glava: (1) Knjige; (2) Knjige sa koautorima; (3)
Studije i članci (delimični pregled); (4) Predavanja i izlaganja
(delimični pregled); (5) Radovi na stranim jezicima; (6) Uvodni
referati, izveštaji i političke platforme (delimični pregled); (7)
Izdavačka delatnost (delimični pregled); (8) Knjige i radovi u bibliografijama (delimični pregled); (9) Citiranost radova (delimični
pregled); (10) Doprinos u organizovanju skupština, naučnih skupova i
savetovanja (delimični pregled); (11) Doprinos u organizovanju i
učešću na meñunarodnim seminarima, kursevima i naučnoistraživačkim projekatima i (12) O Nevenki Petrić. Na kraju su tri
priloga (Beleška o autorima predgovora i biografskih priloga,
Skraćenice i Sadržaj doktorske disertacije Nevenke Petrić "Čovjekove
slobode, rañanje, samoupravljanje") i Rezime na engleskom jeziku.
Želim da izrazim najveću zahvalnost autoru predgovora dr
Luki Todoroviću i autorima biografskih priloga: Momiru Kaporu,
Dragani Nešković, generalu JNA Miletu Trkulji, prof, dr Radetu
Delibašiću i Danici Sašić.
Posebno se zahvaljujem gospoñi Veri Stojadinović, konsultantu iz Jugoslovenskog bibliografsko-informacijskog instituta na
stručnoj pomoći i gospodi Sanji Milijanović, prevodiocu na engleski
jezik. Takode se zahvaljujem i svima onima koji su me okuražili da se
prihvatim ovog projekta.
Želim da izrazim moju posebnu zahvalnost NIP "Radnička
štampa", koje ovu knjigu izdaje i tako daje svoj doprinos punoj
realizaciji ovog projekta.
Na kraju (ali ne i po važnosti na kraju), koristim i ovu priliku
da se mojoj majci Nevenki zahvalim na lepim recima koje mi je
posvetila u svojoj prvoj knjizi poezije "Tražih tračak sunca
pogledom" u pesmi "Vojislavu".
Napominjem da sam nekoliko pesama iz zbirki poezije moje
majke uneo u pojedine delove knjige, po nekom svom
- XV
14
izboru, verujući da i one na poseban način osvetljavaju lik
Nevenke Petrić.
Vašington, aprila 1995. godine
Izvori:
1. Dr Dmitar Mirčev: Žena u samoupravnom društvu, Bibliografija radova 1970-1983., Jugoslovenski centar za teoriju i praksu
samoupravljanja "Edvard Kardelj", Ljubljana, 1984.
2. International Course on the Equality of Women and
Responsible Parenthood for Participants from Developing Countries,
Director: Dr. Nevenka Petrić, Published by University of Sarajevo,
Sarajevo, 1986.
3. The Equality of Women and Responsible Parenthood,
Part II Curriculum Vitae of Lecturers, Dr. Nevenka Petrić: Curriculum Vitae, Published by University of Sarajevo, Sarajevo, 1990.
4. Dr Nevenka Petrić: Čovjekove slobode, rañanje, samou
pravljanje (doktorska disertacija), izdavač "Svjetlost", Sarajevo i
"Glas", Banjaluka, 1981.
5. Dr Nevenka Petrić: Objavljeni radovi (delimični
pregled), 1991. (nije objavljeno).
6. Opštine Kotor-Varoš i Skender-Vakuf u NOB 1941 1945., monografsko izdanje, glavni i odgovorni urednik dr Nevenka
Petrić, izdavač Radnički univerzitet "ðuro Pucar Stari", Kotor-Varoš,
1985.
7. Updating Malthus' Population Theory is out of the
Question Today, Informative Bulletin of IPPF Europe Region, Vol. 6,
No 1, January 1977, p.p. 2 - 8.
Napomena:
Svi radovi u ovoj biobibliografiji su pod imenom Nevenka
Petrić, a ne Nevenka Petrić - Lalić, zbog čega želim da dam
objašnjenje.
Moji roditelji su posle sklapanja braka, 1965. godine, uzajamno dodali svome prezimenu prezime supružnika, tako da je od tada
prezime moje majke Petrić - Lalić, a oca Lalić - Petrić. Meñutim, to
novo prezime nisu uvek koristili stoga što su već do sklapanja braka
oboje imali takvu radnu afirmaciju u široj javnosti da bi ova promena
mogla stvarati zabunu. To je bio razlog što su svi radovi Nevenke
Petrić, kako oni objavljeni pre sklapanja braka, tako i posle, bez
dodatog još jednog prezimena, pa su zato tako uneti i u ovu
biobibliografiju.
V. L. - P.
XVI
15
VOJISLAVU
Protekle su mnoge burne i lepe godine!
Posle svega sad sam u tom i tom letu.
Tad svako svodi svoje račune.
Pitam se šta ja uradih na ovome svetu?
Kao dete borih se protiv fašizma za slobodu,
A posle, za bolje uslove života mladih i žena.
Okrenuh se zatim i sebi, u narednom periodu,
Stekoh Tebe i radost bese puna. Neizmerna.
Uvek smo jedno drugom nedostajali.
Dok sam opsežnu knjigu pisala,
Moji se radovi umnožili,
Tad sam najmanje Tebi pripadala.
A Ti si želeo mamu samo za sebe,
Kao svako voljeno, milo dete.
Napokon, stigoh da budem više uz Tebe,
Al otkrih, odlaziš od mene, godine lete.
Sad si odrastao. Ostale su nam uspomene.
Oboje nosimo svoje obaveze.
Radujem se svakom Tvom pismu, pozivu iz daljine,
Dok godine nezaustavno brzo prolaze.
Moj život i dalje bujno teče!
Ali me neke brojke zbune.
Ništa bitno još ne ističe!
Nek digitron svodi i životne račune.
(Beograd, 7.12.1992.)
XV11 -
16
I DEO
BIOGRAFSKI PRILOZI
17
PRAZNIK ZVUKA
Koncert - praznik zvuka.
On je sa mnom u snovima.
Trepere sazvežda mnogooka.
Zvonkim zvucima obasjana,
Odsedlah Pegaza krilata
-Hrleći izvoru Hipokrena.
Dok zvuk u duši pulsira
Ptice u srcu nežno zapeva:
"Ljubav je velika i kad je mala".
TIFUSARKA
Na nosilima sam, vratih se iz agonije.
Zimsko nebo osuto zvezdama,
Beskrajno plavo, a drveće pod injem se smeje.
Zaneta sam, obuzeta čudnim željama.
Opčinjena lepotom zaplovih put visina
I nadoh se u plesnoj dvorani
Na balu, sva razdragana,
U zagrljaju mladića, zahvaljujući obmani.
Plešem, igram, iako na nosilima.
Uznesena! A moji drugovi kroz bespuće,
Odolevajući halucinacijama,
Umorni i gladni, posrću od hladnoće.
(Prenos partizanske bolnice iz
Ocauša u Palivuk, mart 1943.)
-20
18
Momir Карог
NEVENKA PETRIĆ
DETE BORAC
I POLITIČKI RADNIK
Nevenku i njenu porodicu upoznao sam pred drugi svetski
rat u varošici Maslovare, pedesetak kilometara udaljenu od Banjaluke, u kojoj je bio rudnik uglja, tako da je bila znatno razvijenija
od mnogih sličnih, pa i većih naselja u okolini. Otac Vaso i majka
Natalija pripadali su najuglednijim porodicama u srezu KotorVaroš. Imali su trgovačku radnju i nešto veći posed zemlje i tako
su podizali svoju decu. Kao roditelji svoju decu su upućivali, pre
svega na rad i naučili ih da rade. Svih sedmero dece pokazali su se
kao vrlo vredni. Naročita zasluga pripada majci Nataliji što je kod
svoje dece razvila sklonost prema knjizi, pošto je i sama mnogo
čitala, kao i prema intelektualnom radu. Visoke moralne vrednosti
roditelja prenele su se na njihovu decu, pa se to pozitivno odrazilo
na njihov razvojni put.
U prvim aktivnostima pokreta otpora protiv fašizma, 1941.
godine, posle okupacije naše zemlje, svi članovi ove porodice
Petrić našli su se na pravom mestu. Tako, pored svih odraslih
članova i Nevenka, kao i njen još mlañi brat Vojislav, iako još
deca, bili su uključeni u odreñene akcije. Obavljali su lakše kurirske zadatke, prenosili pismene i usmene poruke, donosili borcima
bombe, municiju, sanitetski materijal i si. Takav njihov doprinos, u
to vreme, bio je dragocen.
Za vreme narodnooslobodilačke borbe Nevenka je radila
sa omladinom. Dok je bila u vojnoj jedinici, pored odreñenih
21
19
vojnih obaveza koje je obavljao svaki borac, radila je sa omladinom, kako u jedinici tako i na terenu. Bila je, izmeñu ostalog, u rukovodstvu omladine čete i bataljona, zatim predsednik omladine
za srez Travnik, potom predsednik omladine za okrug Banjaluku, a
pred osloboñenje predsednik omladine za centralnu Bosnu, što
govori o njenom brzom usponu u tim teškim uslovima života i
rada, posebno kada se imaju u vidu njene godine.
Stoga se za Nevenku slobodno može reći da je u toku
narodno oslobodilačke borbe, iako još nepunoljetna, bila i borac
sa oružjem u ruci i politički radnik. Pošto borbe nema bez žrtava, u
toku NOB Nevenka je izgubila četiri člana svoje porodice: oca
Vašu, sestre Radojku i Dušanku i brata Vojislava.
Kako je Nevenka objavila i tri zbirke pesama od kojih se
jedna odnosi na taj period naše zajedničke borbe za slobodu protiv
okupatora i njihovih sluga, na koji smo mi borci ponosni, navešću
samo nekoliko stihova o učešću u našim redovima i sasvim mladih
ljudi, kao što je u njenoj pesmi:
SREBRNI BOROVI
... »Štitimo našu bolnicu i selo,
Samo preko nas mrtvih mogu proći.
Zapucalo je, gromko zagrmelo.
Pritegoh pušku, ubrzo će doći.
Poginu mladi borac Milorad,
Stiže nam kobna vest.
Nešto malo je od mene mladi.
Dečak. Samo trinaest...
(Lisina pod Vlašićem, 12.04.1943.)
Takvo je vreme bilo. U partizanskim jedinicama nije bilo
uobičajeno da deca sa 13, 14 ili 16 godina budu naoružana, ali bilo
ih je, dok je sa 17, 18. ili samo nešto više godina starosti bilo
najviše boraca. U još jednoj pesmi Nevenka govori o nedoraslom
dečaku (svom mlañem bratu), koji da ne bi pao neprijatelju u ruke
hrabro sam sebi oduzima život:
22.
20
HRABRI DECAK VOJISLAV
Celu noć osluškivali su bat vojničkih cokula.
Neprijatelji beže na zapad u dugim kolonama.
Poraženi, ogorčeni, osvetoljubivi, oni nasrću...
Vojislav je u okruženju. Sam sa svojom smrću.
Odluka je davno doneta. On se dugo pripremao
Da sam sebi presudi kad doñe taj trenutak.
Već tri godine ratuje. Sad šesnaest! Još dečak!
Plava, loknava kosa jutros svetli. Sunčev odblesak.
Hrabro uze bombu, nemavši više ni jedan metak.
Kao što je i život nežne kite cveća kratak
I njegov se završi. Prizva nesvesno majku...
Al, bomba ga raznese. Presudi kobni časak.
(Maslovare, 30. 05.1945.)
Posle osloboñenja Banjaluke od okupatora, 22. aprila
1945. godine, Nevenka je izabrana za prvog predsednika omladine
za grad Banjaluku, gde je ostala sve do izbora za organizacionog
sekretara (1949.), a kasnije i predsednika Oblasnog odbora omladine za Bosansku Krajinu (1950.).
Mnogobrojne zadatke obavljali smo zajedno. To je period
uspona našeg društva, kada je partizanski moral još uvek krasio
naša pregnuća. Nevenka je svoje zadatke izvršavala sa punom odgovornošću. Čovek se u svakoj situaciji u nju mogao pouzdati.
U toku borbe za osloboñenje zemlje Nevenka je učestvovala na legendarnom Drugom kongresu antifašističke omladine Jugoslavije. Posle osloboñenja na svim kongresima omladine, dok je
radila u omladinskom pokretu, predstavljala je banjalučku omladinu. Pored svega navedenog, aktivno je radila u organima narodne
vlasti, kako u ratu tako i posle osloboñenja, zatim u Narodnom
frontu, organizaciji boraca i dr.
Studije političkih nauka u Beogradu na višoj školi "ðuro
ðaković", započela je 1951. godine i diplomirala sa odličnim
uspehom. Istovremeno je u večernjim časovima pohañala više
23.
21
razrede gimnazije i, takoñe, maturski ispit završila sa odličnim
uspehom.
Posle studija vratila se u Banjaluku, gde je radila u
Skupštini opštine Banjaluka kao načelnik odeljenja za rad,
zdravlje i socijalnu politiku. I u ovom periodu ona se angažovala
na političkom radu u Banjaluci, a i znatno šire.
U njenom političkom angažovanju, za sve vreme naše
zajedničke borbe, odnosno rada u posleratnim uslovima, Nevenka
je sledila revolucionarne tradicije najprogresivnijih snaga našeg
društva.
U sadašnje vreme njeno angažovanje, pre svega u sferi socijalne politike i ljudskih prava, odslikava osobu koja se celog
života borila za bolji život čoveka.
PESMA ŽIVOTA
»Spavah u pojati na slami
Kraj kace kupusa kisela.
Rano ustadoh. Okolo se galami Moja četa oko vatre zasela.
Komadiće leda nadoh u kosi.
Bluza mokra. Briga je velika. "
Priñi vatri dete, studen sve nosi",
Čuh poziv komandirovog zamenika.
Januar. Glad. Hladan vetar. Smetovi visoki.
Jele i omorike se savile pod snegom.
Ko još za to mari?! Gazim celac duboki.
Tražih tračak sunca pogledom.
(Petrovo Polje, januar 1943.)
-24-
22
Dragana Nešković
NEVENKA PETRIĆ
GODINE STUDIRANJA I
DRUŽENJA
Nevenku Petrić sam upoznala na drugoj godini studija jugoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u
Beogradu, 1956. godine, u vreme kada se s majkom doselila iz Banjaluke u Beograd. Studirala je vanredno. Bila je u radnom odnosu
na odgovornim poslovima i u isto vreme studirala. Zajedno smo
učile i posle svih položenih ispita istoga dana diplomirale u klasi
akademika Velibora Gligorića. Karakteristike njenog rada i njene
ličnosti poznate su u krugovima u kojima smo se kretale, a to se direktno odražavalo i na njen uspešan život i rad. Još i tada bila je
veoma cenjena i uvažavana kao izuzetno poštena i humana ličnost,
veliki poznavalac i stručnjak u oblastima kojima se bavila, a
posebno kao entuzijasta u pokretanju i oživotvorenju novih i
svežih ideja.
Objavljivanje Nevenkine biobibliografije prilika je da se
danas baci pogled na kompleksnost njene ličnosti i doprinos koji
je dala u oblastima kojima se bavila: omladinski pokret; ravnopravnost žene; obrazovanje, nauka i kultura; planiranje porodice i
integracija sadržaja o humanizaciji odnosa meñu polovima u nastavne programe.
Ugradivši svoj doprinos u brojna savetovanja i simpozijume u vezi sa društvenim položajem žene Nevenka je postigla
zapažene rezultate, ali je posebno u oblasti planiranja porodice
postala jedan od pionira u ovom području i, bez sumnje, veoma
priznata u svetu i kod nas.
25-
23
S Nevenkom sam radila u Konferenciji za društvenu aktivnost žena Jugoslavije od 1963 - 1969. godine. 1 kasnije, kada je
prešla na poslove obrazovanja, nauke i kulture, (1969 - 1975.)
blisko smo sarañivale i družile se. Ovu saradnju smo nastavile i narednih desetak godina, kada je profesionalno radila na planiranju
porodice. Angažovale smo se i sarañivale u organizovanju brojnih
savetovanja i simpozij uma, ali s obzirom na različitost naših
tadašnjih poslova ta saradnja nije više bila ranijeg intenziteta.
Za proteklih četrdesetak godina s Nevenkom sam
sarañivala na mnogim poslovima. Za to vreme stalno smo se
družile, imale zajedničke prijatelje, a i naše porodice su razvile
bliske kontakte. Tako je meñu nama stvoreno iskreno prijateljstvo
koje je izraslo na druženju u studentskim danima i kasnije u dugogodišnjem angažovanju na zajedničkim poslovima.
I pored ogromnog i stalnog angažovanja u svim navedenim
oblastima, Nevenka je uvek bila vezana za književnost, muziku, slikarstvo i celokupnu umetnost. Kretala se u ovim krugovima i
učestvovala u mnogim kulturnim dogañajima. Za razliku od
mnogih poznatih ličnosti koje su se bavile samo politikom ili samo
naukom, Nevenka je uvek imala sluha za lepu reč, posebno za
poeziju. U toku naših studija na jugoslovenskoj i svetskoj
književnosti Nevenka je pisala poeziju, ali je nije objavljivala.
Stalno je pisala pesme i u njih unosila svoja najtananija osećanja i
treptaje celog bića. Njene pesme su duboko osećajne, doživljene i
pune vere u čoveka i ljubav.
Prvu knjigu poezije objavila je tek 1993. godine, a nešto
kasnije još dve zbirke, pa je sada prilika da se i o tome nešto kaže.
Složenost njene ličnosti se može bolje sagledati ako se zna da je od
svojih najmlañih dana drugovala s muzikom, (dugo je uzimala privatne časove klavira), što se ogleda i u njenoj poeziji, a to se vidi i
u pesmi:
ON, MUZIKA I JA
.Nežno me privi na svoje grudi.
Igrasmo, a ja o njemu sanjah čedno.
Molim Te, nemoj da Te to čudi!
On, muzika i ja - uvek smo jedno.
26
24
Lirski osećaj koji otkrivamo u njenoj čitavoj poeziji, prisutan je i u pesmi:
SREĆA
Naivno smo poverovali
Da smo sreću zauvek dosegli.
Prekratko traje,
Koliko treptaj zvezde
U toploj letnjoj noći.
Znaš li kad je to bilo?
U srcu to stalno nosim:
Veće na mesečini,
Pomilovao si me po kosi.
Najtananiji osećaji ispunjavaju i pesmu:
ZAŠTO TUGOVATI
Siñoh iz snova
U divan, sunčan dan.
Al duša osta snena.
Duboki emocionalni porivi veoma su izraženi i u pesmi:
INKARNACIJA
Kad me potražiš
Moj trag ćeš naći:
U morskim penama,
U sunčevim senkama,
U uskovitlanom vihoru sazvežda,
-27-
25
U vulkanskom pesku,
U svemirskim tminama,
U nitima satkanim od mesečine,
U bokorima cveća
U svakoj kapi rose
U beskonačnosti U mojim razvejanim porukama.
Kad me potražiš
Biću svugde oko Tebe,
Prelepi kneže mojih snova!
Čekam Te fatumski, uvek budna.
Jer, ja Te volim
Iz jednog ranijeg
Još lepšeg postojanja.
Objavivši tri zbirke pesama Nevenka nam je u njima dala i
svoju poetsku poruku. Karakteristična je po tome što otkriva da
Nevenkino stvaralaštvo traje i da ćemo njenu poeziju još čitati. To
se posebno vidi iz pesme poetske poruke:
OSTALO JE MNOGO
Pesme su mi ugledale dan!
Prestaše biti samo moje Ostvari se moj divni san.
Biće lepo primljene ili ne Tako
obično uvek biva -Kao kad u svet
milo dete ode.
Po svom srcu više kopkat neću Kopni život i moje pevanje!
Ostalo je mnogo - al uspeću.
Još ću se moliti bogu poetskom Jače je od strepnje
Sjajnom nebu i mesecu obesnom.
-28-
26
Gledajući iz današnje perspektive knjigu "Dr Nevenka
Petrić: Biobibliografija, 1945 - 1995.", sa sigurnošću se može reći
da nam ona otkriva i prezentuje izuzetno uspešan i veoma bogat
život čoveka borca, pregaoca i stvaraoca.
PRELEPOM KNEZU MOJIH SNOVA
Kad ćeš mi napisati sonet?
Godine brzo nepovratno prolaze.
Predugo čekam prelepi kneže moj.
Doñi na naš izvor sneni.
Kad se te vode napiješ
I čuješ nebeskog hora poj
Doñi, poljubi me strasno,
Da ne bude prekasno.
Svojim pesmama nadi perivoj.
29
27
METALNA PTICA
Radilo se na sunčanom brežuljku
Pored stare osnovne škole, Toga
letnjeg jutra.
Pet članova radnog kružoka. Medu
njima i dva predratna ñaka. Ispisuje se
neizvesno sutra.
Njoj petnaest godina, njemu sedamnaest.
Kružok spava u hladu kruške posle oskudnog ručka,
Osim njih dvoje.
Tad mašta se njihova razmaha.
Dopisuju se, sto je trava.
A misli se roje, roje.
Opsednuti su lepotom toga dana
I učionicom gde su im stolice dva stara panja,
A sve zbog nekih novih saznanja.
Al iznenada obrt. Metalna ptica banu.
Rasprši se školska idila.
Mitraljezi štekću, bombe padaju, ima ranjenika.
A ona? U velikom strahu k njemu se privi
I nade "siguran" zaklon u naručju
Druga i ñaka, sedamnaestogodišnjaka.
(Šiprage, partijsko - politički kurs, od
22. jula -16. avgusta 1943.)
-30
28
Mile Trkulja, general JNA
NEVENKA PETRIĆ
MOJ SABORAC I
PRIJATELJ
Nevenku i njenu porodicu bliže sam upoznao 1941.
godine. Vaso Petrić i njegova supruga Natalija, Nevenkini roditelji, sa svojih sedmoro dece živeli su u rudarskom mestu Maslovare.
Vaso i njegova porodica služili su za primer i ugled po svim moralnim i drugim ljudskim vrlinama u ćelom srezu Kotor-Varoš. Nevenkina majka Natalija bila je učiteljica, a otac Vaso se bavio
trgovinom i zemljoradnjom. Svoju decu vaspitavali su i odgajali u
patriotskom duhu i pravom odnosu prema radu. Sva deca su se
školovala, a za vreme školskog raspusta radila su na imanju, pomagala roditeljima u trgovini i dr Vaso Petrić, kao ugledan i u narodu
omiljen čovek, negde tridesetih godina, izabran je od svih slojeva
tamošnjeg društva (radnika - rudara, seljaka i inteligencije koja je
radila u rudniku) za predsednika Opštine Maslovare. Na dužnosti
predsednika Opštine nalazio se sve do dolaska okupatora u našu
zemlju 1941. godine.
Vaso Petrić se odmah opredelio za borbu protiv
okupatora i uključio se u organizaciju ustanka 1941. godine, oko
Masalovara i šire u jednom delu Kotorvaroškog sreza.
Organizatori ustanka, koji su došli na taj teren 1941. godine,
odmah su u Vaši imali značajnu podršku, pošto je on poznavao
mnogo ljudi, na koje se moglo osloniti, a njega su, kao poznatog i
uglednog čoveka, priznavali i slušali. Tako, kada su Maslovare
osloboñene od okupatora
31
29
i kvislinga, krajem 1941. godine, Vaso je izabran za prvog predsednika narodnooslobodilačkog odbora Opštine Maslovare.
Od prvog dana ustanka na ovom području, ćela Vasina porodica aktivno je učestvovala u borbi protiv okupatora i njihovih
sluga i doprinosila razvoju narodnooslobodilačkog pokreta.
Natine i Vasine četiri kćeri, odmah 1941. godine, uključile su se u
NOB: Viktorija, Radojka, Dušanka i Nevenka, koja je, takoreći,
još bila dete. Nešto kasnije još dvoje njihove dece, Vojo i Smilja,
krenulo je u borbu za osloboñenje svoje zemlje. Njihov jedini brat
Vojo, roñen 1928. godine, u toku rata borio se s puškom u ruci,
dočekao je slobodu, ali poginuo je od zlikovačke četničke bande,
30. maja 1945. godine, star samo 16 godina. Njegovu stariju sestru
Dušanku su 1944. godine, takoñe, četnici na najsvirepiji način
mučili i zaklali.
Porodica Petrić, počev od Vase i Nate, uključivši i svu
njihovu decu, dala je neprocenjiv doprinos našoj narodnooslobodilačkoj borbi u drugom svetskom ratu. Od ukupno devetero članova
porodice četvoro je stradalo dajući živote za slobodu svoje zemlje:
Vaso (otac), Radojka, Dušanka i Vojo.
Nevenku sam upoznao prvih ustaničkih dana kao mladu
devojku. Ona je aktivno izvršavala sve zadatke, koji su mogli biti
njoj povereni, s obzirom na mladost. Odmah se uključila u omladinski rad. Sa mojim prijateljima Josipom Pepijem Tvrzom i
Nadom Mažar bila je član prvog Sreskog omladinskog odbora za
Kotor-Varoš. Moj drug i prijatelj ðoko Perović rukovodio je omladinskim pokretom u centralnoj Bosni, pa sam i preko njega
pobliže znao o Nevenki i njenim aktivnostima u omladinskoj organizaciji.
Maslovare su osloboñene od neprijatelja decembra 1941.
godine. Od tada smo često bili i sretali se sa porodicom Petrić, pa
tako i sa Nevenkom. Kada je osloboñen Kotor-Varoš, u drugoj polovini 1942. godine, u njemu se odvijao društveno-politički i kulturni život celog okruga Banjaluke. U radu sa omladinom
organizovane su kulturne priredbe, analfabetski tečajevi za opismenjavanje stanovništva, naročito po selima. Na svim ovim, kao i
drugim zadacima, mahom su bili angažovani omladinski aktivisti,
meñu kojima je uvek bila i Nevenka. U januaru mesecu 1943.
godine, za vreme četvrte neprijateljske ofanzive, sa vojnim jedinicama morali su krenuti i svi društvenopolitički radnici. Tako se i
Nevenka našla u Trećoj četi, Prvog bataljona, IV Krajiškog narodnooslobodilačkog odreda. Pored obaveza koje je izvršavala, kao i
■ 32.
30
svaki borac, Nevenka je bila još zadužena i za rad sa omladinom,
kako u četi i bataljonu tako i na terenu, na kome se kretao Odred.
U proleće 1943. godine u našim jedinicama vladala je epidemija tifusa, pa se i Nevenka razbolela i našla se u partizanskoj
bolnici. U to vreme bolovali od tifusa i biti u bolnici, u kojoj nije
bilo nikakvih lekova, bilo je ravno smrti. Meñutim, i pored teških
uslova ljudi su ipak ostajali u životu. Tako je i Nevenka ozdravila.
Kako sam i sam tada bolovao od iste bolesti, neko vreme smo bili
zajedno. Tako smo u bolesti i u vreme oporavka postali veliki
drugari i prijatelji.
U jedinicama narodnooslobodilačke vojske, sticajem okolnosti našao se jedan broj veoma mladih boraca, takoreći dece.
Meñu njima je bila i Nevenka. Iako su bili mladi i nepripremljeni
za teške ratne uslove, ta deca su kao borci obavljali veoma složene
i značajne zadatke. Tako je i Nevenka morala da bude na straži,
išla je sa drugovima u patrole, marširala kilometre i kilometre u
koloni, posebno za vreme neprijateljskih ofanziva, podnoseći sa
ostalim borcima napor i glad.
U toku narodnooslobodilačke borbe Nevenka je bila
veoma odvažna, uporna i smeo borac. Izvršavala je sve zadatke, i
kao borac i kao omladinski rukovodilac. Zato je već 1943., a pogotovo 1944. godine, izrasla u zrelog omladinskog rukovodioca na
području centrane Bosne. Od osloboñenja naše zemlje, prvih
desetak godina, bila je angažovana u Banjaluci na brojnim aktuelnim zadacima tog vremena. Od 1956. godine Nevenka je u Beogradu, gde uz posao završava Filološki fakultet, doktorira i obavlja
razne društvene i političke dužnosti u gradu Beogradu i FederacijiMora se istaći da je Nevenka bila posebno uporna u radu
na svom ličnom obrazovanju i to uz rad. Njena upornost nema
granica. Tako nam je pripremila ugodno iznenañenje i objavljivanjem tri zbirke svojih pesama, a posebno zbirkom koja se odnosi na
NOB. Citiraću neke njene pesme koje me podsećaju na teške,
zajednički provedene dane za vreme NOB:
ODMOR
Tri dana maršujemo do Prnjavora.
Gladni smo, noge otekle, umorni.
Posedasmo u hladu. Većina spava.
Tad počeše prilaziti meštanke mlade,
-33-
31
A neko pesmu poče. Jedni druge bude.
Kolo se zaviori, pesma se ori.
Pevasmo, igrasmo, jedosmo.
Raspoloženi marš nastavismo.
(Strpci kod Prnjavora, maja 1943.)
U narednoj pesmi Nevenka je u meni probudila veoma
istančana osećanja. To je pesma:
MOJE OPELO NJIMA
... U partizanskoj koloni kroči naočit momak, Jovica.
Svi ga znaju. Nosi mitraljez, opasan je bombama.
Kolona se odmara, on, poletan ostaje na nogama.
I tako, danju, noću, nasmejan jezdi gorama.
... Jednog kobnog jutra zasedu na putu drži divizija.
Jovica i Rajko neprijatelju zadaju jada.
Svi znaju: njih dvojica idu u prve redove.
Poginuše i Rajko i Jovica, sve bi iznenada.
Večeras se sećam mrtvih drugarica i drugova
A s njima i Jovice i Rajka;
I, kao da sam s njima u zelenilu lugova,
Kao da me oni gledaju iz prikrajka.
(Beograd, maja 1993.)
I ova njena sistematizovana i za objavljivanje dobro pripremljena biobibliografija očito govori o čoveku koji je uvek
verovao da je u pravo vreme na pravom mestu i nastojao da
srazmerno svojim sposobnostima i mogućnostima da sve od sebe
za opšte dobro. Ona je to uvek i činila. O tome govori i ova njena
biobibliografija.
34
32
Prof, dr Rade Deli bašić
NEVENKA PETRIĆ
NAUČNI RAD I
HUMANIZACIJA
ODNOSA POLOVA
Gospoñu Nevenku Petrić sam upoznao u vreme kada se u
Jugoslaviji vrlo aktivno radilo na humanizaciji odnosa meñu polovima i pripremanju mladih za odgovorno roditeljstvo, posebno
putem inoviranja nastavnih programa na svim nivoima školovanja.
Ona je tada u svojstvu predsednika Saveta za planiranje porodice
Jugoslavije (1978 - 1982.) višestruko sarañivala sa Savetom za planiranje porodice Crne Gore, u čije aktivnosti sam bio i lično
uključen. Tako smo sarañivali na mnogim pitanjima i zadacima
koje je trebalo realizovati u skladu sa usvojenim programima rada.
Naročito smo intenzivno sarañivali u pripremi i organizaciji savetovanja na temu "Ugrañivanje sadržaja o humanizaciji odnosa
polova u programe pedagoško-psiholoških disciplina za obrazovanje pedagoga, psihologa i nastavnika" koje je održano na Ilidži
kod Sarajeva, 1978. godine.
Naša saradnja je naročito intenzivirana i obogaćena novim
sadržajima i oblicima u radu na projektu "Ugrañivanje sadržaja o
humanizaciji odnosa meñu polovima u nastavne programe na svim
nivoima školovanja i osposobljavanja mladih za odgovorno roditeljstvo" koji je realizovan u Crnoj Gori, u petogodišnjem trajanju
(u dve faze - 1980 - 1983. i 1985 - 1987.), a u čijim troškovima je
Populacioni fond UN participirao sa oko 150.000 U.S.A. dolara.
35-
33
Na našu molbu gospoña Petrić se višestruko uključila u
rad na realizaciji ovog projekta, a najviše kao predavač, autor
priloga i recenzent. Sa mnom, kao direktorom projekta, permanentno i intenzivno je sarañivala, kao i sa*rukovodiocima potprojekata i drugim saradnicima na projektnim zadacima. Svojim
racionalnim, blagovremenim i naučno zasnovanim sugestijama, savetima, predlozima i prilozima dala je značajan doprinos
uspešnom i kvalitetnom završetku svih poslova oko realizacije
tako obimnog i složenog projekta. Inventivnošću, znanjem, dugogodišnjim iskustvom i nesebičnim angažovanjem, podsticajno je
delovala na sve saradnike projekta da istraju u složenim i
ozbiljnim poslovima.
U svojstvu recenzenta gospoña Petrić je dosta učinila, po
završetku navedenog projekta, na poboljšanju kvaliteta pripremljenog rukopisa za štampu, da se blagovremeno objavi, kako
bi ovaj rad postao dostupan naučnoj, prosvetnoj i široj društvenoj
javnosti. Po izlasku studije iz štampe ona aktivno radi na njenom
predstavljanju u zemlji i inostranstvu, zbog čega je interes za nju
stalno rastao. Pored ostalog, to je u znatnoj meri uticalo da se
studija štampa i na engleskom jeziku i tako učini pristupačnom
širokom krugu naučnika i prosvjetnih radnika iz više zemalja
Evrope i šire. Poseban interes za nju pokazali su Vlada Švedske
(Univerzitet iz Upsale), Svetska zdravstvena organizacija (region
za Evropu, Kopenhagen), Populacioni fond Ujedinjenih nacija,
Njujork i drugo.
I posle raspada SFR Jugoslavije gospoña Petrić se aktivno
angažuje na formiranju novih društvenih asocijacija koje bi nastavile rad bivših saveta za planiranje porodice. Tako je na njenu inicijativu i uz punu podršku nas, njenih ranijih saradnika, došlo do
osnivanja Udruženja za planiranje porodice Jugoslavije, 1992.
godine, i Udruženja za planiranje i brigu o porodici Crne Gore,
1994. godine, a zalaže se i za osnivanje udruženja u drugim regionima SR Jugoslavije. I danas je jedan od najaktivnijih i najuspešnijih radnika na unapreñenju humanizacije odnosa meñu
polovima i planiranja porodice.
Kada je reč o saradnji sa gospodom Nevenkom Petrić
treba istaći, pored njenog naučnog i praktičnog rada, i drugu,
suštinsku stranu njene ličnosti - č o v e č n o s t . Ona je, kao što je
poznato, po prirodi svoga bića veliki humanista i neumoran borac
za plemenite i humane ideje. U ratu je vidimo kao devojčicu sa
puškom u ruci, kako se bori za slobodu naroda i o tome peva
pesme, a posle kao omladinku i zrelu ženu kako korača "Preko
-36-
34
trnja do zvezda", kako izgrañuje sebe, svoj pogled na svet, svoje
životno opredeljenje. Put za pobedu ljudskog u pojedincu i
humanog u društvu njeno je životno opredeljenje. Zato taj put ne
bi ni menjala i kada bi živela više života, o čemu govori u svojoj
pesmi:
PER ASPERA AD ASTRA
... Kad bih svoj životni put ponovo preći morala,
Ni trenutak ne razmišljajući,
Opet bih, ahilejski, ponosno koračala.
Ka slobodi čovekovoj! Hrleći!
(Banjaluka, avgust 1951.)
Svoje mladalačko opredeljenje sledila je tokom celog
života, a sledi ga i danas. Zov njenog plemenitog srca nosio ju je u
nova i teža lična i društvena pregnuća kako bi humanizam i ljubav
odnosili pobede nad mržnjom i destrukcijom. Zato je sasvim prirodno što je ona meñu prvima u prethodnoj Jugoslaviji podsticala
aktivnosti na unapreñenju humanizacije odnosa meñu ljudima, a u
okviru toga odnosa meñu polovima, a bila je i prvi pokretač konkretnih akcija, inicirajući brojne naučne skupove i naučne projekte
na ovom području. Umela je da oko njih okupi najeminentnije
naučne i stručne radnike iz ćele naše zemlje, nezavisno od njihove
nacionalne, političke i verske opredeljenosti. Tim putem neumorno širi ideje humanizma i tolerancije. Na meñunarodnom planu
aktivnosti od nacionalnnog značaja povezuje sa evropskim i svetskim dostignućima, stičući tako i značajnu svetsku reputaciju. U
svim tim poduhvatima uvek je više vodila računa o opštem nego o
ličnom.
(Nikšić, novembra 1994. godine
37-
35
POMESANA PISMA
Dva pisma upućena su pogrešno.
Nesreća se dogodi i to izade na svetio dana.
Sve ispade sasvim pobrkano,
A u mom srcu je nemi jauk. Velika rana.
To bese u proleće kad sve bajno cveta,
Kad se život i pod kamenom preno.
Tad se i ja probudih, iako izvan sveta.
Rat je, ali nešto je i sneno.
Sad je preda mnom jedno veliko zašto:
Eto, kako napisati u životu prvo pismo?!
Pitaću ga kako je, reći dobro sam i eto to.
Nekako će mu stići, al nije sigurno.
Juče napisah službeni izveštaj.
Al zbog uzbuñenja, ode komesaru moje prvo pismo,
A umesto pisma izveštaj njemu.
Skoro dve godine se videli nismo.
Komesar javlja: ništa mu nije jasno.
Brinem, iz brigade odgovor nije stigao,
A komesaru novi izveštaj neće stići kasno.
Avaj, stiže brigadni izveštaj. On je poginuo.
(Položaj, avgusta 1944.)
-38
36
Danica Šašić
NEVENKA PETRIC
SARADNIK I PRIJATELJ
Davne, 1965. godine, prvi put sam srela Nevenku Petrić.
Ona je tada bila sekretar Konferencije za društvenu aktivnost žena
Jugoslavije, a ja sam kao saradnik počela da radim u toj instituciji.
Za proteklih tridesetak godina postala sam Nevenkin blizak saradnik, ali i prijatelj. Za sve ove godine nikada od Nevenke nisam čula
da se nešto ne može završiti. Radila je i do šesnaest, sedamnaest
sati dnevno i taj trud se isplatio. Prvi posao na kom sam bila
angažovana bile su pripreme za meñunarodni seminar, koji je organizovan u vezi sa društvenim položajem žene.
Od 1965. godine pa sve do raspada SFR Jugoslavije, blisko
smo sarañivale u okviru rada Saveznog saveta za planiranje porodice Jugoslavije. Kao dugogodišnji sekretar ovog Saveta bila sam u
mogućnosti da pratim Nevenkin rad. U navedenom periodu bila je
na odreñenim izbornim funkcijama u Savetu: potpredsednik, predsednik i član Predsedništva saveta, ali sve ovo vreme suštinski je
bila akter svih njegovih glavnijih aktivnosti.
Pored toga, na meñunarodnom planu, od 1967 - 1986.
godine, kao predstavnik Jugoslavije u Regionalnom savetu
Meñunarodne federacije za planiranje roditeljstva za Evropu,
Nevenka se dostojno borila za progresivne stavove o planiranju
porodice kao osnovnom ljudskom pravu. Naročito, posle usvajanja
Rezolucije o planiranju porodice u Saveznoj skupštini, 1969.
godine, odnosno posle njegovog konstituisanja kao ustavnog prava
čoveka, 1974. godine.
-39
37
U navedenom periodu Nevenka je bila član Izvršnog komiteta Meñunarodne federacije za planiranje roditeljstva za region
Evropu tri mandata (po dve godine u kontinuitetu od 1979 - 1985.
godine). Za člana Centralnog saveta iste Federacije, kao predstavnik Evropskog regionalnog saveta, birana je u dva mandata (po
dve godine, 1979 -1982. i 1983 -1985. godine).
U 1977. godini izabrana je za predsednika Komiteta za
obrazovanje i informisanje MFPR Evropskog regiona, na kojoj
funkciji je bila dva mandata (1977 - 1979. i 1979 - 1981. godine).
Za ovo vreme bila je i član Komiteta za obrazovanje i informisanje
na svetskom nivou navedene Federacije. Na sve ove funkcije
birana je tajnim glasanjem u uslovima kada se za svaku funkciju
kandiduje po vize kandidata, što za svakog, pa i Nevenku, predstavlja odreñeni domet postignutog poverenja u sredini veoma
kritičnih Evropljana. Tako steknute šanse Nevenka je maksimalno
iskoristila u svojstvu predstavnika Jugoslavije za afirmaciju njenih
stavova, odnosno stavova svoje zemlje u navedenoj Federaciji.
Brojni naučni simpozijumi, organizovani u toku našeg
zajedničkog rada, izbacili su Nevenku u sam vrh pregaoca koji, ne
žaleći trud, daju sve od sebe za ono za što se zalažu.
Kada je naš Savet započeo saradnju sa Populacionim
fondom UN Nevenka je angažovana na koordinaciji sprovoñenja
naučno-istraživačkih projekata iz oblasti humanizacije odnosa
meñu polovima i odgovornog roditeljstva, u čijoj realizaciji je navedeni Fond učestvovao sa preko 1,000.000 U.S.A. dolara.
Iz saradnje kroz rad razvilo se i prijateljstvo, koje posle tridesetak godina i dalje produbljavamo. Radimo i danas zajedno kao
volonteri u Udruženju za planiranje porodice Jugoslavije, u kome
je Nevenka potpredsednik od njegovog osnivanja, 30. marta 1992.
godine.
(Beograd, aprila 1995. godine)
40-
38
PARTIZANSKI DORUČAK
Stigli smo u Meksiko Siti
Na svetski skup žena.
Drug koga iz rata znamo
Pozvao nas je da razgledamo
Piramide Sunca i Meseca
I podzemni grad Azteka.
Neobičan ambijent. Sedimo u hladu agave.
Razgovaramo o acteskom caru Moktezumi.
Ćebe je prostrto preko zelene trave.
I tako, dok on i dalje priča nama
O Ernanu Kortesu i Dijegu Velaskesu,
Poznatijim medu španskim osvajačima,
Nas troje starih bosanskih partizana,
Sedeći i dalje u hladu agave,
Prisećamo se naših davnih dana.
Kad nas naš drug ponudi vrućom pogačom
S malo sira, vinom i mladim lukom,
Nazvasmo to partizanskim doručkom.
(Meksiko Siti, avgusta 1975.)
41
39
II DEO
PROMOCIJA TRI ZBIRKE
POEZIJE NEVENKE PETRIC
40
C E N T R A L N I KLUB V O J S K E J U G O S L A V I J E
BEOGRAD, Braće Jugovića 19.
P R O M O C I J A
K N J I G E PESAMA
DRNEVENKE PETRI Ć:
TRI
"TRAŽIH TRAČAK SUNCA POGLEDOM"
"ZAPIS NA VETRU"
"PROLEĆNI AKORDI"
Učesnici:
1. DRAGAN NIKODIJEVIĆ, zamenik upravnika
Centralnog kluba Vojske Jugoslavije u Beogradu
2. MILORAD GONČIN, književnik
3. MIRA ALEČKOVIĆ, književnica
4. MOMIR KAPOR
5. SRBA MITROVIĆ, književnik
6. DRAGAN KOLUNDZIJA, književnik
7. Reč autora
Pesme čitala: IRENA CEROVIĆ, književnica
Promocija je održana 10. oktobra 1994. godine u Domu
Vojske Jugoslavije u Univerzalnoj sali, sa početkom u 18. časova
45
41
Promocija je otvorena muzičkim programom koji su izveli
učenici srednje muzičke škole "Vojislav Vučković" u
Beogradu.
Muz ič ki program:
- Dr Vojislav Vučković: "Peron" klavirska svita - svirala
Bojana Sovilj, učenica II razreda u klasi profesora Slobodanke Oparušić;
- Feliks Mendelson: "Klavirski trio", svirali Ksenija Zečević,
učenica II razreda u klasi profesora Biljane Jakšić; Danijela
Milutinović, učenica II razreda u klasi profesora Ljubomira
Polojca i Dušan Vukoičić, učenik II razreda u klasi
profesora Olge Bauer.
U okviru promocije IRENA CEROVIĆ, pesnikinja, pročitala
je po svom izboru, u četiri bloka, sledeće pesme:
TRAŽIH TRAČAK SUNCA POGLEDOM
Prvi blok:
Strepnja, Soka, Tifusarka, Dete na straži, Metalna ptica i Per
aspera ad astra;
Drugi blok:
Srebrni borovi, Dušanka, Hrabri dečak Vojislav, Majka,
Partizanski doručak i Prvi maj.
ZAPIS NA VETRU
Treći blok:
Dosegli smo nebo, Ne smeš znati, Zapis na vetru, Neznan-ki,
Volim, Hteo sam mnogo, To ljubav hoće, I mesec je bio s nama,
Radost moja, Snovi i java, Skinuh koprenu, Sretoh Te samo jednom i
Kišne kapi.
PROLEĆNI AKORDI
Četvrti blok:
Vinusmo se zvezdama, Uzalud Te tražih, Obostrana obmana,
Neostvareni san, Ponos i O sreći snevajmo.
Napomena:
Izlaganja učesnika na promociji snimljena su sa trake videorikordera, odnosno trake perl-rikordera, a zatim auto-rizovana.
Na promociji je bilo oko 250 prisutnih.
- 46-
42
Dragan Nikodijević
REČ U IME
ORGANIZATORA
CENTRALNOG KLUBA
VOJSKE JUGOSLAVIJE U
BEOGRADU
Kako je ova promocija triju zbirki pesama gospoñe
Nevenke Petrić započela muzikom učenika Srednje muzičke škole
"Vojislav Vučković" iz Beograda, dozvolite da im se zahvalim na
ovom nastupu.
Želim vam dobrodošlicu u ime Uprave Centralnog kluba
Vojske Jugoslavije. I ovom prilikom, kao i u svim drugim, kada je
dvorana ispunjena povodom odreñenih umetničkih programa,
moram da izrazim zadovoljstvo što je to tako i danas. To su,
naravno, pre svega, prijatelji ili saborci gospoñe Nevenke Petrić,
ljudi poštovaoci njenog dela i uopšte njenog rada. Ali, drago mi je
što večeras ovde vidim prisutne i mlade, pitomce iz Vojne gimnazije, pa ih pozdravljam.
O književnom stvaralaštvu gospoñe Nevenke Petrić
večeras će govoriti naši dragi gosti, književnici: Mira Alečković,
Milorad Gončin, Dragan Kolundžija, Srba Mitrović i Momir
Kapor, a čućemo i pesme gospoñe Nevenke Petrić u interpretaciji
Irene Cerović, takoñe književnice.
Dozvolite da, kao organizator i domaćin ove promocije,
kao čovek koji se bavi ureñivanjem kulturne politike u ovoj instituciji, kažem nešto u ovoj prilici što se odnosi na ličnost gospoñe
Nevenke Petrić i njeno poetsko stvaralaštvo, onako kako sam ga ja
doživeo. Razume se, o tome će naši gosti više govoriti.
.47.
43
Ljude sklone poetskom izrazu, može se reći, karakteriše
nekakva razbarušenost. Ja se ovde srećem i sretao sam se s brojnim
ljudima tog profila i te vokacije. Istina, gospoña Nevenka Petrić
nije primarno takve vokacije. Meñutim, neko ko se bavi poetskim
izrazom on je pesnik i mi danas o njoj govorimo kao o pesniku,
kao autoru ovih triju zbirki. Meñutim, za razliku od ljudi kojima je
svojstven poetski izraz, gospoda Nevenka Petrić je i jedna izuzetno
dobro organizovana osoba i u tom smislu je ta njena karakteristika
jako olakšala sve poslove vezane za organizaciju ove promocije.
Ja uvek pročitam ono što je predmet bilo kog književnog
programa ovde. Tako sam učinio i sa ovim zbirkama. Za ovu
priliku bih rekao sledeće: od ove tri zbirke, koje su predmet
večerašnjeg predstavljanja, dve eminentno - žanrovski pripadaju
ljubavnoj poeziji i to govori o jednom izvanrednom senzibilitetu
gospoñe Nevenke Petrić. Meñutim, nešto sto ja hoću posebno da
istaknem je vezano za prvu zbirku "Tražih tračak sunca pogledom".
Čini mi se da posebno treba da istaknem značaj pomenute knjige, s
obzirom na ovu ustanovu, a povodom nekih aktuelnih jubileja,
kada se u Jugoslaviji već uveliko slavi 50-godišnjica pobede nad
fašizmom. Ja mislim da je predstavljanje navedene zbirke upravo
dragocen prilog obeležavanju ovog značajnog jubileja u našoj
zemlji.
Gospoña Nevenka Petrić je naučni radnik. Bavila se
unapreñivanjem vaspitno-obrazovnog rada. Meñutim, ona je i
prvoborac. Ona je učesnik narodnooslobodilačkog rata od 1941 1945. godine. Stoga je i svoju poeziju u zbirci "Tražih tračak sunca
pogledom" začetu u davnim ratnim godinama, to je moj utisak,
htela da otrgne od zaborava baš u ovom trenutku. Zato mislim da i
u tome ima puno simbolike.
Živimo u vremenu kada mnogi zaboravljaju značaj tog
razdoblja u kom su mnogi ljudi, pre svega iz patriotskih pobuda,
položili svoje živote. Zato mislim da je i to jako uticalo da gospoña
Nevenka Petrić svoje poetske zapise upravo sada stavi na uvid javnosti, da ih otrgne od zaborava i podeli sa svima nama.
Njena osnovna poetska poruka, na kraju treće zbirke
pesama, jeste:
"Pesme su mi ugledale dan.
Prestaše biti samo moje..."
To govori, dakle, o njenom opredeljenju da pred sve nas
iznese ove svoje poetske zapise koji govore o tom razdoblju.
Takoñe, i u belešci na kraju knjige, ona kaže: "Nakon toliko godina
sve se probudilo u meni..." I ovde opet ima simbolike. Vidi se da je
želela sve da otrgne od svog zaborava i da to sve stavi pred nas. Ja
joj na tome mnogo zahvaljujem.
-48-
44
Milorad Gončin, književnik
NAUČNI
I LITERARNI PORTRET
NEVENKE PETRIĆ
Večeras imam zahvalnu ulogu da vam kratko dočaram lik i
stvaralačko delo Nevenke Petrić, da vas upoznam sa njenim
životnim putem, ne baš lakim ali višestruko plodonosnim.
U ranoj mladosti postala je borac narodnooslobodilačke
borbe, prošla mnoge golgote, uporno istrajavala sa puškom u ruci
u borbi za slobodu, protiv fašističkog okupatora i njegovih
pomagača. Ponešto od toga je ovaplotila u pesmama koje ćemo
večeras slušati.
Posle narodnooslobodilačkog rata uporno se školovala,
bavila društveno-političkim, prosvetnim i kulturnim aktivnostima i
opredelila za naučno-istraživački rad, za izučavanje i unapreñenje
položaja žene u društvu i na tome postigla izuzetne rezultate. Bila
je i ekspert Ujedinjenih nacija za pomenutu problematiku. Ali, u
Nevenki je uporedo tinjala želja da se poetski iskazuje. To se,
zapravo, dogodilo u narodnooslobodilačkoj borbi. Meñutim, ispevane pesme o strahotama rata nije objavljivala iz samo njoj poznatih razloga, o čemu će ona, pretpostavljam, večeras nešto reći.
Kasnije se našla na raskrsnici izmeñu bavljenja naukom i
poezijom i više se privolela prvom, ali ni poeziju nije zanemarivala. Sa naučnim ostvarenjima se afirmisala u javnosti, a objavljivanje pesama odložila za neko buduće vreme. I ono je, evo, došlo. O
njenim poetskim ostvarenjima govoriće umešniji znalci od mene, a
ja ću vas podsetiti na Nevenkina naučna ostvarenja i dostignuća.
49
45
Spisak je veliki i zanimljiv. Počeću od njene zapažene doktorske disertacije "Čovjekove slobode, rañanje, samoupravljanje" o
kojoj je napisano dvadeset prikaza u uglednim časopisima u nas i u
inostranstvu. Objavila je, od ukupno devet, tri knjige o planiranju
porodice, danas i ubuduće aktuelnom problemu većine
Čovečanstva. U koautorstvu je napisala devetnaest knjiga. Od toga
jedanaeset knjiga, koje su objavljene na srpskom i makedonskom
jeziku, a osam na engleskom.
U domaćoj i svetskoj javnosti zapaženi su i povoljno ocenjeni članci i studije o položaju žene u društvu i planiranju porodice
dovoljno za pozamašne naučne tomove. Pored toga, na stranim jezicima objavila je 124 rada.
O njenom naučnom ostvarenju objavljeno je više od trideset pozitivnih prikaza i preporuka.
Njenom naučnom radu neophodno je pridodati predavanja
na domaćim i svetskim tribinama, organizovanje konferencija,
naučnih simpozijuma i savetovanja na kojima je imala uvodna izlaganja, kao i njen ogroman doprinos u realizaciji niza naučnoistraživačkih projekata, meñunarodnih seminara, konferencija i
kurseva o problematici kojom se bavi.
Ovo je samo skica naučnog portreta Nevenke Petrić. Njen
pesnički portret naslikaće vam ostali učesnici u promociji zbirki:
"Tražih tračak sunca pogledom", "Zapis na vetru" i "Prolećni
akordi".
Molim uvaženu Miru Alečković da uzme pesničku paletu,
četkicu i boje i počne sa slikanjem Nevenkinog pesničkog lika.
50
46
Mira Alečković, književnica
O POEZIJI
NEVENKE PETRIĆ
Mislim da je ovako najbolje kako smo započeli. Prvo smo
čuli pesme. Pesme uvek više govore nego oni čije su, i oni koji
govore o pesmama.
Ja sam Nevenku upoznala u neka davna vremena kada je
ona radila u Konferenciji za društvenu aktivnost žena Jugoslavije
ili časopisu "Ženi danas". Sretale smo se na istim putevima, u
jednoj istoj zgradi. Kad pomislim da je smogla hrabrosti da štampa
ove tri knjige odjednom, što je podvig, ja bih odmah na početku
htela da joj čestitam na tome.
Znam da mnogi od nas, koji sede u ovoj sali, možda celog
života nose neku pesmu ili čak pišu pesmu u sebi. Mnogi ljudi to
često čine. Ali, eto, ne desi se često da neko tako dugo nosi pesme
u sebi, pa ih tek onda štampa, tek onda nam ih otkrije. Pošto
nisam znala na koji način ćemo se večeras družiti, obradovala sam
se što sam čula prvo pesme.
Želela bih da istaknem da bi kratka pesma, "Partizanska
kolona" (iz prve zbirke pesama) mogla da bude uvod u ovo o čemu
govorimo. I takoñe bih naglasila da od tri zbirke pesama, iako su
one različite, kako bi rekli kritičari, po strukturi, po nekom estetskom pravcu, verovatno je treća zbirka, "Prolećni akordi",
najsavršenija. To su kratke pesme koje je Nevenka uspela da
sažme, da ih izgovori na jedan drukčiji način. Ali, moram da
priznam da je meni, mom srcu, najbliža prva zbirka "Tražih tračak
sunca pogledom" iz koje su pesme večeras čitane. Ta zbirka me
vratila u moju mladost, a verujem i mnoge koji su večeras ovde prisutni. Otpočeli smo i druženje, ovde, večeras sa učenicima srednje
51
47
muzičke škole "Vojislav Vučković". Verovatno ste Vojislava
Vučkovića mnogi od vas poznavali. I ja sam ga poznavala. U tome
ima neke simbolike, pošto se on večeras pominje. Kao što se zna,
on je stradao u drugom svetskom ratu kao borac za slobodu u
borbi protiv fašizma.
Za pesme iz prve zbirke moram da kažem da mi je žao što
se nisu pojavile ranije. Za drugu i treću zbirku pesama nije se zakasnilo, ali za prvu jeste. Razumećete me što tako mislim, pošto u
ovo naše surovo vreme ljudi kao da hoće da zbrišu jedan deo naše
prošlosti, naše sudbine, našeg života. A normalno je, da se niko od
nas ne može da odriče ni svoje mladosti, ni svoga života.
Evo ove kratke pesme koja bi mogla da bude i uvodna
pesma:
PARTIZANSKA KOLONA
Partizanska kolona je moje bitisanje.
Nisam tada pisala, pesme su me nosile.
Prostranstvima sam hitala.
Sa četrnaest godina smerno sam
Umor, hladnoću, glad kao sudbu podnosila.
(Položaj, 1943.)
Možda je i to neki od odgovora. Nevenka će posle i sama
reći. Pesme su je nosile, misleći, naravno, na one koje smo pevali,
ali i na one koje je ona sama u sebi nosila. Kako se ova naša istorija ponavlja!
Pesme su joj lepe, pa mi dozvolite da neke pročitam. Lakše
mi je da pesmama nešto kažem. Ova, koju ću sad pročitati, kao da
je sada napisana:
DUŠANKA
Dušanka je skromna devojka, lepa,
Predratni ñak, sad učiteljica.
Predano je decu učila.
Šef obaveštajnog centra, a još devojčica.
Grunuše na njen dvadeseti roñedan.
52-
48
Mučiše je. Dojke joj odsekoše,
Silovaše. Na kraju preklaše,
Mrtvu je u provaliju baciše.
Vest o njenoj smrti sutradan stiže
U bataljon njenim drugovima.
Vojska čuti, al priroda proplaka,
Dušankinim zadržanim, neisplakanim suzama.
(Kruševo Brdo, Čudnić, 4.10.1944.)
Želim da kažem da su ove pesme i danas žive. I, gledajući
onako kako mi sada gledamo, kako mi to osećamo, nisu zakasnile.
I, eto, kad se završi to ratno vreme verovasmo da rata više nikad
biti neće. Bar sam ja to naivno verovala. A sve se, slično, opet
dogaña. Eto, na ovim našim prostorima opet se dešavaju teška
iskušenja sudbine.
Ne bih više čitala pesme. Ima ih koji će to lepše od mene
učiniti. Ali, želim da istaknem da meñu ovim pesmama ima mnogo
koje su veoma bliske, ne samo meni, već i svima nama ovde u sali.
To su pesme, da ih sve sada ne citiram, koje se odlikuju iskrenošću,
poštenjem, jednostavnošću, jednom čistotom poezije. Nije poezija
ono, ili bar nije samo ono što neki poslednjih decenija, godina ili
sada podržavaju i, da tako kažem, reklamiraju. Poezija je ono čisto
što dolazi iz srca. I meni se čini, nadam se da imam pravo, da je
poezija ono gde i srce zatreperi kad se ona pročita.
Ima i pesama koje su osetile gorčinu. U pesmi o ocu, koji
je i sam u ratu stradao i sve izgubio, sa tugom se kaže da su posle
rata i njegova preživela deca sve izgubila. Ima i jedna tužna,
veoma tužna pesma o Prvom maju. Ja o njoj ne bih govorila, pošto
neću moći tako sažeto da kažem, kako ju je Nevenka uspela napisati. To je pesma:
PRVI MAJ
Sto je svečan. U vazi cveće.
Čekam drugarice i drugove stare.
Slavićemo Prvi maj, danas uveče.
To je čisto što osta. I nešto prevare.
(Beograd, 1.05.1993.)
-53-
49
Meni je mnogo tužna ova pesma. Istinita. Zaista, tako je to
i danas. Neki se sada i Prvog maja stide.
Kažem, za prvu zbirku sam srcem vezana. Njih je pisala
devojčica i devojka u ratu.
U drugoj zbirci "Zapis na vetru" vidi se da pesme piše žena,
ženskom iskrenošću, pesme o zabranjenoj ljubavi. Lepa je pesma
"Sreća". U njoj su tako naivno topli stihovi. Ili stihovi o večeri na
mesečini u pesmi "I mesec je bio s nama", gde ju je dragi pomilovao po kosi. To su one prave ljubavi kad se sve saznaje iz pogleda,
iz dodira ruke, možda iz dodira kose.
Sećam se, u mojoj prvoj zbirci pesama bila je jedna pesma
u kojoj je vreo poljubac pao na moju kosu. A jedan kritičar je
napisao da je kosa dobar izolator i rekao mi je: "Miro, briši taj
stih." I to nam se dogañalo. On ne bi osetio koliko su to pravi
stihovi kad Nevenka napiše o tom milovanju po kosi.
Ima tu mnogo lepih stihova. Ja sam ih dosta vadila iz
knjiga, s namerom da ih večeras pročitam. Ali, pošto sam videla u
programu ove večeri da će se pesme još čitati, mislim da je to
mnogo bolje nego da ih ja čitam. Ove pesme su lirske, tople. Ima
tu i lirskih minijatura, kako bi to rekli, kratkih ali dubokih po
osećanjima. Tu su pesme, kako Nevenka kaže, pesme radosti,
strepnje, tuge i nade. Pesma "Zapis na vetru", po kojoj je ova
zbirka i nazvana, veoma je lepa. Takoñe, pesma "Ne smeš znati".
Dalje neću citirati stihove, pošto ćemo ih čuti. Ali, ova knjiga je
knjiga zrelih pesama, pesama koje mogu da opstanu i za koje ni
pakosnici ne mogu ništa reci, iako su pakosnici.
Vraćam se za momenat u svoju mladost. Kad je izašla
moja prva zbirka pesama, Desanka Maksimović je bila mnogo
pametna kad mi je rekla povodom objavljene kritike o toj zbirci:
"Molim Te, Miro, odmah pola baci u vodu, a onu drugu polovinu,
ako si i sama već nešto sumnjala, ako si i sama razmišljala o nekim
mestima, Ti pročitaj i taj deo kritike prihvati. Nemoj se sekirati.
Oni, koji su o meni pisali najveće kritike u početku moga rada više
ne postoje. Ta imena više ne postoje."
Prema tome, hoću da kažem Nevenki da kada neki budu
pisali o njenim zbirkama poezije, a nadam se da će pisati lepo, ako
napisu i nešto loše (da to nije moderno i si.), neka bude spokojna.
Jer, od kad svet postoji i ljubav postoji. Mene raduje da mladi
osećaju i danas isto i za one pesme koje je Desanka pisala u mladosti. Na književnim susretima oni bi tražili da se pročita Desankina 'Strepnja' " i si. Znači, ista osećanja imaju i sada i Nevenka ne
treba da se plaši.
-54-
50
Treća zbirka pesama "Prolećni akordi" podeljena je na
četiri dela: Letnje rapsodije, Jesenja dijamantska staništa, Zimske
izmaglice i Prolećni akordi. Po njima je zbirka i dobila ime. Na
kraju je i Poetska poruka. Ova zbirka ima dosta kratkih pesama,
ali one su korenite, iako su kratke. Iako su kratke neke su ispričale
nešto što se stvarno dogodilo.
Ima mnogo lepih stihova. Čak i onih koji nam liče na starinske, a ipak su novi. Na primer stih:
"Moja ljubav biće mu postelja od cveća." ili
"Ako nekad bude u mraku ona će mu put rasvetliti."
To su, pre svega, lirski zapisi i večita tema ljubav. Ovde je
to nekad ženski izrečeno. Plašljivo. A nekad hrabro. Nekad u priznanju da je u ljubavi obmana obostrana. To su veoma hrabri
stihovi. U njima ima tople lirike, kao "Zagrliti nebo, zagrlih
sunce..." A, u stvari, zagrljena je ljubav. Pesma "Jesenje kiše" je
iskrena pesma o skrivenoj ljubavi. Reci su jednostavne. To je
ženska istina.
Ne postoji ženska i muška poezija, ali postoji neka ženska
istina. Nije bitno da li to neko priznaje, ali mi znamo da reci koje
žena izgovori ili napiše su duboke reci. Ima neke razlike u ljubavi
žene i ljubavi muškarca, iako oboje umeju duboko da vole. Nikad
nisam bila feminista u smislu da mislim da je žena nešto drugo. I
žena je čovek. I muškarac je čovek. Meñutim, žena strepi kad čeka
telefonski poziv. Da li će joj se On javiti? A kad se javi, ona je u
stanju ne samo da se pravi da ga nije ni čekala, već da ga čak i
odbije. To je taj ponos, prkos u ženi. Nekim mojim drugovima muškarcima to nikad nije bilo jasno. Nisu to razumeli. Pitali su
me: "Pa zašto, što je to tako?" Kad sam razgovarala s njima rekla
sam im da kad se žena tako ponaša treba shvatiti da, možda, još
više voli. Nevenka je uspela da izrazi još jednu istinu, istinu žene
koja čeka beznadežno na željezničkoj stanici. I nas su drugovi
čekali. Nisu samo žene čekale. Ali, Nevenka je to umela da kaže
bez stida. Ponosito. Jer, to je čekanje ljubavi i nije se plašila to
reći. Nije bežala od toga da bi to moglo nekom ličiti na slabost.
Jer, to nije slabost, ni u kom slučaju.
Ja sam zapazila neke pesme koje su, po mom mišljenju,
najbolje. Nema ženske i muške poezije, kao što sam već rekla.
Posle će drugovi govoriti, pa ćemo i njihovo mišljenje čuti. Ali,
ima tu jedno lepo pitanje, koje se nameće, koje oseća i Nevenka zar sve žene ne sanjaju i nemoguće?! Mnogo puta se ti snovi ne
-55.
51
ostvare. Ali, ti snovi su deo njihovog života, deo njihove ljubavi,
deo njihovog bitisanja. To je Nevenka u svojim knjigama osetila i
u mnogo lepim stihovima i istakla. Na pr.:
"Ušla bih Ti u čašu
Dok u društvu sediš
Kad ne mogu u dušu.
Možda ćeš mi nešto rećiUz čašu srce je mekše.
Al kako ću od Tebe pobeći?
Mnogo lepo. Zar nije lepo?! Ili, pesma o voljenom koji
odlazi. Uhvaćena je psihologija žene. (Ne znam da li ima neko od
psihologa u sali?) To je lepa osobina ovih pesama, a one su
umetnički date. I dostojanstveno. Na dva načina je to Nevenka
rekla. Jer, žena je srećna i kad odbija ljubav, pošto tada oseća neki
ponos u sebi, a i kada voli. Eto, te pesme, koje su često naivne,
ponekad zazvuče i detinjasto, a ustvari to je od prave ljubavi. A
znamo, prava ljubav je uvek naivna i detinjasta, ma koliko bila
duboka.
Ova zbirka se završava poetskom porukom. Možda će nam
je naša pesnikinja večeras čitati. Verovatno.
Na kraju, ovim pesmama želim srećan put na ni malo blagonaklonim pesničkim i radnim stazama. Biće veoma teško. Ja
vidim večeras ovde i druge naučnike koji su i pesnici. Nisu ni malo
laki putevi pesnika. Čini mi se da su teži od puteva naučnika. Jer,
naučnik kad nešto tvrdi, dokazuje argumentima nauke. Teško mu
je osporiti. A u poeziji svako može da ima svoje mišljenje i to je i
tuga i veličina poezije. Ali, Nevenka kad je uspela da skupi ove tri
zbirke, da ih hrabro izda, sigurno da ima hrabrosti da nastavi
putem ovih knjiga i ovih lepih pesama i ja joj čestitam na postignutom uspehu. I, takoñe, želim joj nove uspehe.
56-
52
Momir Карог
NEVENKA PETRIĆ
I NJENA PORODICA
U BORBI PROTIV FAŠIZMA
Drago mi je što u ovoj svečanoj prilici mogu da čestitam
Nevenki Petrić na zapaženim književnim ostvarenjima, povodom
čije promocije smo se danas ovde okupili.
Sasvim kompetentno mogu da kažem da je Nevenka kroz
ceo svoj život paralelno učila i radila odgovorne poslove. Još kao
dete bila je borac boreći se u oslobodilačkom i antifašističkom ratu
naših naroda. Neprekidno je proširivala svoje znanje i opšte obrazovanje da bi što bolja ostvarenja unijela u riznicu književnih i
naučnih dela.
To kažem zato što sam sa Nevenkom bio u neprekidnom
kontaktu, saradnji i borbi od poslednjih godina pred drugi svetski
rat pa sve do jeseni našeg života, i to stalno u nekom paralelnom
odnosu. Ona je bila ñak - ja student, ona borac i omladinski rukovodilac - ja politički komesar partizanskih jedinica istog nivoa, ona
omladinski rukovodilac i član istih političkih rukovodstava i
organa vlasti u kojima sam ja bio na rukovodećim dužnostima - i
tako sve dok Nevenka nije ušla u red kadrova visokog akademskog
zvanja.
Neka mi bude dozvoljeno da ukazem na neke momente
koji su bili od značaja za ovakav Nevenkin razvoj i usmerenost.
Nevenka je roñena u Maslovarama - rudarskom mestu u
pitomoj dolini Kurševice ispod planina Borja i Uzlomca, koje je
bilo znatno razvijenije od sličnih, pa i većih naselja u okolni. Otac
Vaso i majka Natalija imali su trgovinu i nešto veći posed zemlje.
57-
53
Porodica Petrić je spadala meñu najuglednije u srezu
Kotor-Varoš. Takav ugled je stekla kroz duži period u kome su se
odvijali burni dogañaji, naročito tridesetih godina. Bez obzira na
sve zamke toga vremena ona je ne samo sačuvala moralnu i
političku čistotu, već je te svoje vrline povećavala uključujući se
mudro, pošteno i razborito u aktivnosti svih slojeva tadašnjeg
grañanskog društva. To nije moglo da ostane bez pozitivnih rezultata. Tako je Vaso Petrić, podržan pretežno od seljaka i radnika,
kao i pripadnika drugih socijalnih slojeva, izabran za predsednika
opštine Maslovare (početkom 30-ih godina), na kojoj dužnosti je
časno radio sve do drugog svjetskog rata.
Pored ličnog priznanja i prestiža, koji je i na taj način
Vaso Petrić stekao, ugled porodice Petrić porastao je još više i zato
što je svaki njen član ponaosob, od malih nogu, postizao lične
uspjehe i sticao manja ili veća društvena priznanja.
U osnovi ove istine leži nezamenjiva uloga Vase i Natalije
kao roditelja, koji su svoju decu, pre svega, usmeravali na rad i
naučili ih da rade. Svih sedmero dece, bez izuzetka, ispoljili su se
kao vrlo marljivi. Posebna zasluga pripada majci Nataliji, učiteljici
po obrazovanju, što je kod svoje dece razvila sklonost prema knjizi
(koja je i kod nje bila naglašena) i intelektualnom radu.
Lično poštenje i druge visoke moralne vrline roditelja
prenele su se na ćelu porodicu Petrić, odnosno svih sedmero
njihove dece.
Svaka prosvećena i napredna sredina bila je mesto prema
kome su se usmeravale ličnosti, kakve su se razvijale u naprednim
porodicama, a takva je bila porodica Petrić. U širokoj komunikaciji
sa progresivnim ličnostima i organizacijama članovi porodice
Petrić sticali su sposobnost da otvorenih očiju i sa razumevanjem
gledaju na dogañaje, koji su se odvijali uoči i u toku drugog svetskog rata. Zato je za tu porodicu bilo sasvim razumljivo da se njen
svaki član - od najstarijeg Vase do najmlañe Smilje - u tim teškim i
presudnim danima našao na pravom mjestu i u pravoj ulozi.
Za Vašu Petrića treba posebno reći da je bio najpouzdaniji
čovek, kada je 1941. godine trebalo odabrati ljude na području
Uzlomca, Borja i Vrbanjske doline, koji će najbolje raditi na pripremi i organizovanju ustanka protiv okupatora. Ta činjenica se
potvrdila i prilikom osnivanja prvog Opštinskog narodnooslobodilačkog odbora u Maslovarama, decembra 1941. godine, kada je on
izabran za predsednika i u tim novim uslovima.
Najtopliji dom, hrabro i najsrdačnije gostoprimstvo u toku
NOB-e bilo je kod majke Natalije, za sve one koji su se opredjelili
za ustanak i oslobodilačku borbu naroda.
58.
54
Od prvog dana ustanka Natalijina i Vasina djeca imala su
svoje odreñene uloge, koje su odgovarale njihovim godinama i
sposobnostima.
Kako borbe nema bez žrtava, u partizanskoj borbi stradala
su četiri člana porodice Petrić: otac Vaso u 56-oj godini, Radojka
u 20-oj, Dušanka u 20-oj i Vojislav u 17-oj godini.
U partizanskoj borbi Nevenka je radila sa omladinom.
Dok je bila u vojnoj jedinici, pored odreñenih vojnih obaveza koje
je obavljao svaki borac, radila je i sa omladinom, kako u jedinici,
tako i na terenu.
Meñu tri objavljene zbirke pesama Nevenka je objavila
zbirku koja se odnosi na taj period zajedničke borbe za
osloboñenje naše zemlje od fašizma, na koji smo mi borci ponosni.
Kada sam ponovo čitao tu Nevenkinu zbirku imao sam
osjećaj kao da sam vodio lep razgovor o minulom vremenu, posle
koga sam ostao ispunjen ponosom na ogromno i neponovljivo revolucionarno delo jedne generacije boraca protiv fašizma, a i
tugom što mnogi iz te generacije nisu dočekali sreću i lepotu
slobode.
U sadašnjem vremenu Nevenka se, pored književnosti,
bavi i naučnim radom u sferi ljudskih prava i sloboda, ostajući i na
taj način verna borbi za bolji život čovjeka.
Na kraju, za Nevenku se najkraće može reći da je od dobro
vaspitanog deteta prerasla u borca, sa utemeljenim opštim obrazovanjem i progresivnim političkim opredjeljenjem za jedinstvenu
antifašističku borbu naših naroda i za njihovu ravnopravnost u
uživanju pravde i slobode.
Sigurno je da će njena ličnost ostati obeležena
privrženošću prema slobodi svog naroda i kosmopolitizmu, što će
joj i dalje biti izvor i njenog literarnog i njenog naučnog stvaranja.
59
55
VINUSMO SE ZVEZDAMA
Vinusmo se zvezdama
A ni za ruke
Nismo se dodirnuli.
BIĆU SVUD
Želim da odem daleko,
Ni sama ne znam kud,
Al ne predaleko.
Potražiš li me, biću svud.
MOM PRELEPOM KNEZU
Moja duša s čežnjom sneva
Prelepog kneza iz snova.
Snena sam, duša mi peva,
Poetska potka je biserna.
ĆUTANJE
Znam da čekaš, prijatelju mili,
Al veruj mi ne mogu Te zvati.
Treptaji krhki su se slomili.
Tugu utapam u Šopenovoj sonati.
NEMOJ MI PISATI
Nemoj mi pisati, neću obmane,
Već doñi. Tuga je prevelika.
Čekam Te uz muziku od lane.
Kako mi je, zna ko čeka.
-60
56
Srba Mitrović, književnik:
TRI KNJIGE
NEVENKE PETRIĆ
Pred nama su tri knjige pesama Nevenke Petrić, publikovane u prethodnoj i ovoj godini: "Tražih tračak sunca pogledom"
(1993), "Zapis na vetru" (1994) i "Prolećni akordi" (1994).
Značajan broj i knjiga i pesama, no to je razumljivo kada znamo
da pesnikinja ne piše od juče, a da se za objavljivanje svojih stihova
odlučila s mukom. Nevenka Petrić piše celog svog života: učesnica
je narodnooslobodilačkog rata od 1941. godine, potom društveni
radnik i doktor nauka, sociolog-istraživač, a izvestan broj godina
bila je ekspert Ujedinjenih nacija za pitanja porodice i položaja
žene. Čitavo to vreme skupljali su se ispisani stihovi i kada je,
početkom 1993. godine, meni poverila tu tajnu, pregledav gomilu
rukopisa savetovao sam je da deo toga svakako objavi, najpre ono
što je svedočanstvo o prohujalom ratnom vremenu, jer je iščupano
iz onog što je subjektivan doživljaj i iskustvo devojke-borca.
Smatrao sam da bi i poratni, lirski deo pesama imao svoju vrednost
ako bi se domašio individualni izraz i savladao moderniji pesnički
jezik. To je bio njen najteži zadatak.
Nevenka Petrić jeste pesnik po svom biću i senzibilnosti,
jer u autentičnost njenog osecanja i doživljaja nemamo prava da
sumnjamo, on je tu u velikom broju pesama.
Ovde bi trebalo podeliti pesme Nevenke Petrić u dve
velike skupine. S jedne strane imamo prvu zbirku "Tražih tračak
sunca pogledom", ratne pesme s njihovom neposrednošću
doživljaja, ženskom senzibilnošcu i otvorenošću za humani aspekt
opstanka. Zamah vremena zadržao se još po rubovima ovih
61
57
stihova. Jezik je svež i izražajan. Tragične slike rata sačuvale su
svoju zastrašujuću jednostavnost. Ima tu zanimljivih i vrednih
zapisa i svedočenja, veštih opisa i skraćenja, ritamski dobro
usklañenih sekvenci. Ja bih tu pomenuo neke pesme koje smo čuli
ovde, večeras. To su: "San", "Dete na straži", "Odmor" itd. Ima tu,
dakle, puno zanimljivih pesama i puno zanimljivih svedočanstava
sa aspekta individualnog. Prepliću se slike strave i smrti, bolesti i
patnje s idiličnim slikama prirode i ljudske osećajnosti koja stremi
običnoj svakodnevnoj sreći. Pokreti hiljada ljudi u koloni ranjenika ocrtavaju se kroz bol i muke devojke koja svojom poslednjom
snagom vrši ratne dužnosti s uverenošću da je to "njena borba".
U drugu skupinu ušle bi pesme drugih dveju zbirki. Njih u
svemu odreñuje kanconijerski duh (odakle vuku poreklo) i lirski
štimung koji vlada. Naravno da lirske mekote ima i u prvoj
skupini, ali je ona tamo savladana drugačijom vrstom grañe. Čini
se da je svedeni kanconijer Nevenke Petrić (rañanje ljubavi, ljubavna čežnja, iskušenja i muke, ljubavni nesporazumi i lutanja, ljubavni kapric i stalna vera u postojanost ljubavi) u svojoj osnovi
stvaran, iako obeležen apstrakcijom voljenog bića. Ovakav sadržaj
skraćenog kanconijera osloboñen je onoga što je u ljubavi fatalno i
bozansko, pa otud i tajnovito i začarano. Takav bi klasičan pristup
verovatno bio neprimeren našem vremenu, no priča je i bez raspusnih ili ironičnih tonova koji bi uneli moderniji duh u stihove.
Niti mističan, niti ironičan, kanconijer čuva sredokraću čednih
pesama ljubavne čežnje u celini spomenarskog obeležja. Možda bi
tvrda jezička obrada pomogla da pesme ostvare nešto od duha
moderne poezije, a takvih naznaka recimo ima ovde-onde.
Svakako da je ovim trima zbirkama Nevenka Petrić uspela
da iskaže svoje pesničke mogućnosti na najbolji mogući način. Temeljna i zrela pesnička reč sačuvana je kao dokaz da je poezija
uvek tamo gde i čovek boravi u sreći, patnji i prenju svoga duhovnog bića.
62
58
Dragan Kolundžija, književnik
POETSKO OSTVARENJE
NEVENKE PETRIĆ
Kolege znaju da radim u velikoj kući kulture i umetnosti i
da imam veliko iskustvo u organizovanju književnih večeri. Pošto
večeras sve izvanredno teče, nećemo zameriti onima koji su koncipirali ovo veče. Želim da navedem samo jedan primer: dvadeset
godina sam čekao da Mihajlo Lalić pristane da na svojoj večeri
pročita samo jedan mali pasus. Jer; ako je autor živ, ništa prirodnije
od toga da ga na početku čujemo, da on sam pročita svoju
pesmu ako je pesnik, ili prozni tekst ako je prozni pisac. Stoga bih
zamolio pesnikinju, tim pre što ću je večeras prvi put čuti, što smo
se tek večeras upoznali, da pre moje reci pročita nekoliko pesama.
Jednu ili dve pesme iz svake knjige ili po jednu najbolju iz svake
zbirke pesama. Jer, da bi se stekao utisak sve je značajno - naš
korak, naš pokret, naša izgovorena reč, naš ritam. Stoga bih molio
da čujemo autora pre moje reci. Mi ćelo veče, na ovoj divnoj
svečanosti, slušamo druge, a nekako smo zanemarili autora. Svaka
čast gospoñi Cerović, koja veoma lepo čita pesme, ali molim da
čujemo autora. Ostaću dužan i autoru i vama. Ja insistiram da
čujemo autora pre moje reci.
U ovom mom insistiranju da autor pročita jednu ili dve
pesme iz svake knjige pre moje reci, a što moderator ovog
književnog susreta nije prihvatio, želim da istaknem da pesnikinja,
autor ovih knjiga, treba da vidi jedno poštovanje prema njoj. Pošto
sam želeo da i nju čujem, neću se izvinjavati.
Ja nisam književni kritičar, ali u vezi s mojim učešćem ima
dosta nesporazuma. Ove knjige sam prvo pročitao, pa sam tek tada
-63-
59
prihvatio da doñem. I drago mi je što sam pozvan. Kad sam
počinjao da se bavim poezijom, 1954 -1955. godine, tek sam došao
na Čukaricu. Modernisti su me otkrili i prihvatili, pa je prve moje
stihove objavio Oskar Davičo u časopisu "Delo". Ja sam vaspitavan
na "Tifusarima" Jure Kaštelana, poeziji Vaska Pope, Oskara
Daviča. Pitali su me iz tih modernih krugova zašto idem na promociju da govorim o realističkoj poeziji. Moj pristanak da doñem je
vrlo svestan. Zato je moj prilaz ovoj poeziji nešto drugačiji od
prilaza koje smo večeras čuli. Pesnikinja Mira Alečković je to izvanredno lepo osetila i o tome večeras govorila.
Uz svaku zbirku pesama sam stavio šta je njena suština, ali
i šta je zajedničko za sve tri knjige. To je jedno poštenje, jedna moralnost, jedna dobrota. Dobar čovek ne mora biti neki veliki
pesnik, ne mora biti ni prošek. Ali, pesnik je samim tim što je
dobar čovek, što voli, što ume da voli.
Svaki pesnik u svojoj poeziji kaže svoj kredo, svoj veruju.
On toga nije ni svestan u kojoj pesmi, u kom stihu to kaže.
Nevenka Petrić je to svoje veruju jasno rekla u prvom stihu pesme
"Partizanska kolona", koji je večeras već istakla Mira Alečković, a
koji glasi:
"Partizanska kolona je moje bitisanje."
Eto, to su razlozi koji su nju rukovodili da počne pisati
odmah, posle tog velikog obavljenog posla u kome je najveći broj
vas, ovde prisutnih boraca, učestvovao. Kad ste ostvarili slobodu i
Nevenka Petrić je krenula u izbor - tražeći svoj poetski izraz. Biti
pesnik je posao koji se ne isplati materijalno, ali ima duhovne i
neke druge prednosti, a to je da piše, da se ogleda u svom jeziku,
recima, da se ogleda nad listom papira i da kaže istinu svog
preñenog puta. A taj svoj put Nevenka Petrić je sagledala, iz ove
poezije se to izvanredno dobro vidi kao iz nekog izveštaja iz rata,
naročito u knjizi "Tražih tračak sunca pogledom". Ja, koji taj rat
nisam prošao, pošto sam bio dete, kasnije sam se počeo ogledati u
literaturi.
Zbirka pesama Nevenke Petrić "Tražih tračak sunca pogledom" sva je u znaku dokumentarnosti. Sva je u tom nastojanju
da se kaže istina svog preñenog puta. U poslednjem broju "Ilustrovane politike" Milosav Buca Mirković piše o toj dokumentarnosti, koja je sadržana u mojoj knjizi "Kozara, opet". Vrlo je
dragoceno tu neposrednu stvarnost, koju smo preziveli, uneti u
poeziju. A da li ćemo imati snage da je pretočimo u stihove, to je
-64-
60
pitanje dana, pitanje moći. U lepom broju stihova Nevenka Petnć
je to uspela, na svoj način. Taj realistički, skromni pristup, to je
njen dar, ona je toga svesna. Zato se tako kasno i pojavljuje,
bojažljivo, sa tri knjige, ali na kraju, kad svodimo račune. U
poeziji, istina, nikad nije kasno. Počinje se rano, završava u
srednjem dobu, ali, ipak, obično sa krajem života.
Nevenka Petrić je od onih normalnih pesnika, mudrih, pametnih, obrazovanih, koja tom pozivu pesnika nije žrtvovala sebe,
svoju pamet, svoje zdravlje. I utoliko je to lepše. Ovo njeno veče
nije slučajno. Istina, nije dobilo odgovarajuću najavu u javnosti.
Jer, nažalost, stranice kulture odbijaju da objavljuju ovu vrstu
dogañaja u kulturi. Tema same ove poezije odbija, mislim na prvu
zbirku "Tražih tračak sunca pogledom". Zato sam se i prihvatio da
govorim, pošto se ova poezija bavi lemama koje su danas na udaru.
Svi ti divni lirski likovi: oca Vase, brata Vojislava, partizanki Radojke i Dušanke i dr., ako su dobili spomenike, u kraju
odakle je pesnikinja, nismo sigurni da li i danas postoje. To je
strašno. Na Mrakovici sam svojim očima gledao kako spomenike
borcima i knjige, koje su potpisali Rade Bašić i Dragoje Lukić,
razbacuju. Gledao sam decu kako kupe knjige. Spomenike
Mladena Stojanovića i Lepe Radić gaze cokulama. Zaplakao sam.
Poštovao sam i slušao molitvu patrijarha Pavla. Ali, to sve što se
dogaña teško sam doživeo. O tome sam u "Večernjim novostima"
objavio svoj krik.
Taj odnos prema tim divnim likovima, o kojima piše i peva
Nevenka Petrić i ta zlatna godišnjica - 50 godina borbe protiv
fašizma, možda će biti razlog da se ne objavi vest. Pre dve godine,
1992, ja sam na svoj pesnički način u Kulturno-prosvetnoj zajednici Beograda imao sećanja na epopeju Kozare, što, takoñe, niko
nije objavio. Listovi Beograda su odbili da objave vest o tome, pa
je izgledalo da se radi o nekom ilegalnom skupu. Kulturno-prosvetna zajednica Beograda nije imala para da objavi oglas o ovom
susretu, u kome su učestvovali Mihajlo Lalić, Dragoje Lukić i dr.
Ovih dana sam bio obradovan kao malo dete, čitajući na
stranicama "Ekspres-politike" o oslobodiocima Beograda iz pera
dragog kolege Milorada Gončina. Znači, nije sve izgubljeno.
Da se vratimo pesnikinji Nevenki Petrić. Rekao sam da je
taj njen kredo u stihu:
"Partizanska kolona je moje bitisanje."
Taj stih je odredio njenu sudbinu. Zbog tog stiha smo mi
večeras ovde.
-65-
61
Ako bih pokušao da u jednoj reci kažem, što je moguće,
sadržaj ovih triju knjiga je u najlepšoj reci našeg jezika, u reći
voleti. Ima i jedna pesma o tome u zbirci pesama "Zapis na vetru".
Ona glasi:
VOLIM
Pesma je jedna ispevana.
Čežnja je jedna izatkana.
Duša je jedna razdragana.
Bogove sam zamolila
Da ljubav mi uzmu
Pod svoj skut. A ljudi?
Ovo se njih ne tiče.
Oni s posla idu
Umorni. Sumorni. Tmurni.
Svako zauzet sobom.
Samo poneka ptica ili cvet
Možda će da oseti
Kud se moja čežnja zaputila.
Vidite kako je pesnikinja našla utehu u malim stvarima.
Na početku naše moderne poezije, koja je zamenila onu prugašku
u kojoj su se viorile zastave na radnim akcijama, pesnik Risto
Tošević, isto iz one nesrećne Republike u kojoj se danas vodi rat,
odakle je i Nevenka Petrić, u svojoj knjizi u prozi "Nespokoj", u
jednom stihu, koji je bio ceo jedan program, kaže:
"Vratimo se malim stvarima".
Sreća Nevenke Petrić je u tome što se ona vraća tom
leptiru, cvetu. Blago onome ko s cvetom razgovara, ko u cvetu
nañe razlog za svoju utehu, ključ za svoju samoću, a žalim one koji
ne vide ni drvo u svojoj ulici. Eto, u tome je dar pesnika da te sitne
stvari otkrije u svojoj blizini, zavoli ih i s njima povede dijalog.
Nevenka Petrić ima taj dar! On se pokazao. Ali, mene je više
66-
62
opčinila iskrenost u njenoj poeziji. A ako išta krasi čoveka to je iskrenost. I ja o tome govorim s poštovanjem.
U vezi s knjigom "Tražih tračak sunca pogledom" zapisao
sam: "Poezija nije ništa drugo nego to traženje malo sunca u
nama." Izmeñu korica ove zbirke pesama opevani su mirisi i junaci
ove poezije iz rata i ratnih zatvora. Njihova imena nalazimo i u
završnoj pesmi ove zbirke "Moje opelo njima". Svi su partizanski
borci: Radojka i Dušanka, sestre pesnikinje, njen otac Vaso i brat
Vojislav, zatim, Jovica i Rajko. Ove pesme su tu da se sačuva uspomena na jedno teško ratno vreme. Ja kroz taj rat nisam prošao,
kao vi, s puškom u ruci, nego sam bio dete od četiri godine. Jedva
da sam mogao držati i viljušku, pa zato ne mogu da osećam isto
kao što osećate vi, koji ste ga prošli. To je za vas nešto dublje.
Dublja istina. Stoga ja poštujem istinu u ovoj poeziji i skromnost
Nevenke Petrić.
Za zbirku pesama "Prolećni akordi" zabeležio sam da je to
ženska poezija. Ponekad, iako žena piše, "ne miriše" na žensku
poeziju, ali ovde je, u ovim trima zbirkama pesama, zaista ženska
poezija. U tim ljubavnim pesmama, tu gde se voli, diskrecija je
potpuna. Onaj ko voli je daleko i pesma je put da se doñe do te
osobe, koja se poštuje. Zamenica ti, piše se velikim slovom.
Poezija u "Prolećnim akordima" odražava neostvareni san.
O tome govori i pesma:
NEOSTVARENI SAN
Jutarnje sunce je na pomolu.
Pčele i leptiri su na izvoru.
Čekam na našem mestu ceo dan,
Iako znam da ću mojim snovima
Samo pridodati još jedan san.
Pesme u zbirci "Prolećni akordi" pisane su izmeñu
osluškivanja. U tuzi, pesnikinji je bilo ponestalo radosti, što je
sasvim prirodno. To su pesme izmeñu istine i čežnje. U ovoj se
poeziji ne podvaljuje. Ne laže. A to treba pozdraviti.
-67
63
U ovoj zbirci prisutna je i najveća pesnikinja našeg jezika,
ne treba da kažem njeno ime, to je u pesmi "Nemoj mi pisati" (na
str. 20). Liči mi malo na ono Desankino "Ne, nemoj mi prići...". A,
ko od nas nije pisao a da nije pretrpeo uticaj Desankine poezije.
Dar i napor Nevenke Petrić u ovoj zbirci pesama usmeren
je tako da joj verujemo u iskrenost poetskog doživljaja i uzleta.
Kada bih pripremao antologiju ljubavne poezije sigurno
bih u nju uvrstio pesmu iz ove zbirke, koja je pisana posebno
istančano, tananim nadahnućem. Ta pesma je:
MOJA IMAGINACIJA
Često se pitam da 1 postojiš
Onakav kakvog Te volim?
Možda sam Te samo izmislila
I poverovala da me voliš.
Ako je tako onda svakako
To mora imati kraj.
Kako u beskraj voleti izmišljeno?
I ja takve likove
Stavljam u snove ili slikove.
Sta s umišljanjem?
Groblje snova imam.
Obogatiću ga novim likom.
Čavrljaću s njim svakom prilikom.
Na groblju mojih snova
Ima još likova.
Zato sam tu često.
68-
64
Nevenka Petrić
PRIGODNA REČ
Pesme sam pisala celog života, pošto sam osećala potrebu
da i na taj način izrazim svoje dublje emocije, velike tuge i velike
radosti koje sam u sebi nosila.
Pesme nisam objavljivala sve do ove tri zbirke poezije
sada, a dan su ugledale zahvaljujući podsticaju nekolicine prijatelja
koji su ih pročitali u rukopisu. Meñu njima posebno književnika
Srbe Mitrovića, recenzenta moje poezije, kome i u ovoj prilici
toplo zahvaljujem na uspešnoj saradnji.
U prvoj zbirci poezije "Tražih tračak sunca pogledom",
želela sam da oživim uspomene na jedno burno vreme, vreme
borbe za slobodu, da podsetim na poginule i stradale u borbi
protiv fašizma, pošto i ovo sadašnje vreme sadrži i tu našu prošlost,
čiji sam samo jedan tračak iznela u ovoj zbirci poezije.
U drugoj zbirci poezije "Zapis na vetru" i trećoj "Prolećni
akordi" govorila sam o unutrašnjem čovekovom doživljaju, onom
što ga oplemenjuje, što ga čini čovekom.
Ovaj dan za mene predstavlja veliku radost zbog same činjenice što sam doživela ovu promociju, pa vam svima iskreno zahvaljujem što ste se odazvali pozivu da njoj prisustvujete i svojim
prisustvom uveličate ovaj dan.
Koristim se ovom prilikom da zahvalim Upravi Centralnog kluba Vojske Jugoslavije i lično gospodinu Draganu Nikodijeviću za organizovanje ove promocije.
Želim da posebno zahvalim uvaženim književnicima: Miri
Alečković, Miloradu Gončinu, Draganu Kolundžiji i Srbi
Mitroviću, kao i drugu Momiru Kaporu na svemu što su rekli o
mom poetskom stvaralaštvu i meni.
-69-
65
Toplo zahvaljujem gospodi Ireni Cerović, književnici, koja
je čitanjem mojih pesama ulepšala ovaj književni susret.
U pripremama za objavljivanje mojih zbirki pesama ostvarila sam divnu saradnju s recenzentom, književnikom Srbom
Mitrovićem, ing. arhitekture i slikarom Biljanom Gajin za likovnu
opremu druge i treće zbirke pesama, Darkom Ćurićem, tehničkim
urednikom i Dragoljubom Trifunovićem, koji je obavio štamparske radove, pa im svima toplo zahvaljujem.
Kako i u mojim pesmama muzika ima izuzetno mesto, ovu
promociju dublje su osmislili učenici srednje muzičke škole "Vojislav Vučković": Bojana Sovilj, Ksenija Zečević, Danijela Milutinović i Dušan Vukoičić, pa im zahvaljujem na tom doprinosu.
Na kraju, dozvolite mi da pročitam nekoliko mojih
pesama.
PAR U KOLONI
»Sestra i ja smerno smo nosile "svog" ranjenika
S dva visoka momka. Mi malene, oni nam par.
Do rata ñaci, nenavikle smo na teret,
Al niko to ne primeti. Žurba je. Darmar.
"Šta ćemo, teško mi je? - kažem sestri Dušanki,
Po ramenima imam upaljenih rana?"
"Imam i ja. I ovo je naša borba", reče.
Stigosmo do cilja posle dve noći i dva dana.
(Prenos ranjenika Prve proleterske divizije od
Skender-Vakufa do Mrkonjić-Grada, 8 -12.02.1943.)
ZASVIRAH MOCARTA
Kad me mesečina noću zaspe
U mojoj bašti procvalog behara,
Ulazim u kuću, sedam za klavir.
Sviram. Sve se u tugu pretvara.
70.
66
Dok mesečina šija zvucima Šopena,
Sedim na klupi pored jorgovana. Uz
vino slušam Betovena Uspomenama
ophrvana.
Danas sam slušala Bahove fuge. Al,
uveče, kad me pozva telefonom,
Zasvirah Mocartovu sonatinu. I, veruj
mi, nesta tuge.
PROLEĆNI AKORDI
Osluškivah akorde prolećne Do
nedavno svake, svake noći. Nade
su mi noćas ispunjene.
Poželeh ljuljaške svilene
O nebo svetio okačene Za nas - dve duše snene.
Završila bih sa samo nekoliko stihova iz moje pesme
PER ASPERA AD ASTRA
... Kad bih svoj životni put ponovo preći morala,
Ni trenutak ne razmišljajući,
Opet bih, ahilejski, ponosno koračala.
Ka slobodi čovekovoj! Hrleći!
(Banja-Luka, avgust 1951.)
■71
67
ONA
Ona je pesme pisala,
Pokatkad svirala,
Al više od svega je volela.
"Šta? Volela? - pitaju.
"Da, volela je ona", rekoše.
A jedan njen prijatelj doda:
"Iako izgleda odbojno,
Kao od hladnog kamena,
Srce joj je vrelo.
Ono je dugo, dugo bdelo
Pre nego sto je srelo
Dragog svog." Jedni zavide,
Drugi se raduju,
Primetivši taj njen polet.
Ona ide livadama i sniva,
Duboko svoju ljubav skriva.
Al jedan osmeh je odaje:
U svakom poljskom cvetu
I ljupkom leptirovom letu
Svog dragog prepoznaje Jer, uvek se srcem bitno vidi,
Što je tuñem oku nevidljivo.
Dok ona seta njene osmehe,
Vetrić razvejava poljanama,
Zajedno sa cvetnim laticama.
-72
68
III DEO
DR NEVENKA PETRIĆ:
BIBLIOGRAFIJA, 1945 -1995.
69
1. GLAVA
Knjige
1.1 Planiranje porodice
The Human Right to Free Choice on Childbirth in
the Socialist Federal Republic of Yugoslavia :
monograph / Nevenka Petrić ; translated by Christina
Pribićević-Zorić. - Belgrade : The Yugoslav Committee
for International Women's Year - U. N., 1975. - 94 p.
Printed in Honor of United Nations International
Women's Year 1975 and was financed by the Federal
Government, in English 3.000 copies.
Prikazi i ocene
THE HUMAN
The Human Right to Free Choice on Childbirth in
the SFR of Yugoslavia (Pravo čoveka da slobodno
odlučuje o rañanju u SFR Jugoslaviji): Monograph by
Nevenka Petrić in English published on the occasion of
International Women's Year 1975. IPPF Europe
Regional Information Bulletin, London, (Vol. 6), 1977,
No 1, p. 4.
■75-
70
Ostali podaci
Ova knjiga nalazi se u biblioteci Univerziteta u Minesoti od 11.12.1985. zavedena: page Petric, N.: f=oc 6 of 20
records, 11/12/85, &001 n85-824327, &100 Petric, Nevenka.
(AACR 2), &670 nuc85-71140: The human right to free
choice... 1975 (hdg. on MiU, rept.: Petric, Nevenka: usage:
Nevenka Petric
Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu ova knjiga data je
na poklon i nalazi se u Odeljenju za razmene i poklone (pismo
zahvalnosti od 13.07.1994., potpisao Donald P. Panzera,
rukovodilac navedenog odeljenja Kongresne biblioteke), The
Liberary of Congress, Washington, D.C., Exchange and Gift
Division, Chief Donald P. Panzera.
3.
Pravo čoveka da slobodno odlučuje o rañanju
dece u Socijalističkoj Federativnoj Republici
Jugoslaviji: monografija : deset priloga / Nevenka
Petric. - Beograd : Savezni savet za planiranje
porodice Jugoslavije:
Praktična žena, 1976. - 96 str.
Tiraž 5.000
Prikazi i ocene
4.
JANJIĆ-KOMAR, mr Marina
Nevenka Petric: Pravo čoveka da slobodno
odlučuje o rañanju u Socijalističkoj Federativnoj
Republici Jugoslaviji, izdanje Saveta SK SSRNJ za
planiranje porodice u saradnji sa Praktičnom ženom,
1976. / Marina Janjić-Komar
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, Beograd, 1977,
god. 25, br. 3, str. 432 (3 str.)
5.
PRODANOVIĆ, Ljubica
Nevenka Petric: Pravo čoveka da slobodno
odlučuje o rañanju u SFRJ - svako dete željeno dete /
76-
71
Ljubica Prodanović
Porodica i dijete, Sarajevo, 1977 (decembar).
6.
UJHELJI, Zoltan
Nepessegpolitika - csaladtervezes, Nevenka Petrić:
Pravo čoveka da slobodno odlučuje o rañanju u
Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji /
Zoltan Ujhelji
Oktatas es Neveles, Subotica, 1976, No 17, str. 131 (5
str.)
7.
NEVENKA
Nevenka Petrić: Pravo čoveka da slobodno
odlučuje o rañanju u SFR Jugoslaviji - 1976. Bilten
SSPPJ, Beograd, 1978, br. 22-23, str. 17 Prikaz je
objavila redakcija bez potpisa.
8.
NEVENKA
Nevenka Petrić: Pravo čoveka da slobodno
odlučuje o rañanju u SFR Jugoslaviji IPPF Europe
Regional Information Bulletin Supplement, 1977,
Vol. 6, No 1, p. 4.
Ostali podaci
Ova knjiga data je na poklon Kongresnoj biblioteci u
Vašingtonu i nalazi se u Odeljenju za razmenu i poklone
(pismo zahvalnosti od 13.07.1994., potpisao Donald P. Pazera,
rukovodilac navedenog odeljenja Kongresne biblioteke.), The
Liberary of Congress, Washington, D.C., Exchange and Gift
Division, Chief Donald P. Pazera.
9.
Čovjekove slobode, rañanje, samoupravljanje :
doktorska disertacija / Nevenka Petrić ; predgovor
Vida Tomšić ; uvod Dušan Breznik. - Sarajevo :
Svjetlost; Banjaluka : Glas, 1981. - 475 str.
Doktorska disertacija odbranjena 19.03.1980.
godine na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultet
77
72
političkih nauka. - Komisija: Stojan Tomić, Dušan
Breznik, Zlata Grebo. - Recenzenti Petar Mandić i
Dušan Breznik. - Prilozi (6). - Summary (18 str.). Literatura (229 jedinica). - Tiraž 1500. - Promocije:
Kotor-Varoš 23.04.1982.; Banjaluka 24.09.1982. i
Beograd - XXVI Meñunarodni sajam knjiga 29.10.
1981.
Prikazi i ocene
10.
TOMŠIĆ, Vida
Predgovor / Vida Tomšić Čovjekove slobode,
rañanje, samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo i Glas,
Banjaluka, 1981, str. 7 (6 str.)
11.
BREZNIK, Dušan
Uvod / Dušan Breznik Čovjekove slobode,
rañanje, samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo i Glas,
Banjaluka, 1981, str. 13 (2 str.)
12.
BELTRAM, Živa
Pomembna knjiga Dr Nevenke Petrić: Človekove
slobošćine, rojstva / Živa Beltram Naši razgledi,
Ljubljana, 1982 (26.03), leto 31, št. 6 (725), str. 176
(2 str.)
13.
BREZNIK, Dušan
Dr Nevenka Petrić: Čovjekove slobode,
rañanje, samoupravljanje / Dušan Breznik
Stanovništvo, Beograd, 1982,
14.
DARKOVSKI, Dimitar
Dr Nevenka Petrić: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje / Dimitar Darkovski Socijalna
politika, Skopje, 1982, br. 3-4, str. 117 (2 str.)
-78.
73
15.
JAKSIC, Slobodan
Dr Nevenka Petrić: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje / Slobodan Jakšić Socijalizam,
Beograd, 1982, br. 3, str. 543 (6 str.)
16.
JOSIFOVSKI, Ilija
Dr Nevenka Petrik: Covekovite slobodi,
raganjeto, samoupravuvanjeto / Ilija Josifovski
Pogledi, Skopje, 1982, br. 5, str.122 (7 str.)
17.
KOZAKIJEWIC, Mikolaj,
Dr Nevenka Petrić: Čovjekove slobode,
rañanje, samoupravljanje / Mikolaj Kozakijevvić
Problemi rodziny, Varsawa, 1983, br. 2
18.
MANDIĆ, Petar
Dr Nevenka Petrić: Čovjekove slobode,
rañanje, samoupravljanje / Petar Mandić
Pedagogija, 1982, br. 1, str. 131 (6 str.)
19.
MARKOVIĆ, Petar
Dr Nevenka Petrić: Čovjekove slobode,
rañanje, samoupravljanje / Petar Marković Faites
et tendances, Belgrade, 1982, No. 19 -20, str. 140
(8 str.)
Editeur Conference pour les activites sociales des
femmes de Yougoslavie (izdanje na francuskom
jeziku)
20.
NEVENKA
Nevenka Petrić, Ph. D.: Women's and Men's
Freedoms, Child Birth, Self-Management IPPF Open
File, London, 1983, p. 5 (1 str.) Izdavač MFPR,
London.
21.
STARIĆ - PANTIĆ, Nada
Knjiga dr Nevenke Petrić: Človekove
svoboščine, rojstva, samoupravljanje / Nada Starić Pantić
79-
74
Naša žena, Ljubljana, 1982, br. 4, str. 16 (2 str.)
22.
PUCAR, Svetozar
Višestruke vrijednosti - Dr Nevenka Petrić:
Čovjekove slobode, rañanje, samoupravljanje /
Svetozar Pucar Glas, Banjaluka, 1982, (03.04),
str. 8 (1 str.)
23.
RAKIĆ, Ćiro
Dr Nevenka Petrah: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Slobodni i ravnopravni polovi
(roditelji) - sretno potomstvo / Ćiro Rakić Putevi,
Banjaluka, 1982, br. 5 - 6, str. 79 (4 str.)
24.
MARKOVIĆ, Petar
Nevenka Petrić, Ph. D.: Women's and Men's
Freedoms, Child Birth, Self-Management / Petar
Marković
Faites et tendances, Belgrade, 1982, No. 19 - 20, p.
125 (5 p.)
Published by Conference for Social Activities of
Women of Yugoslavia, Belgrade (izdanje na
engleskom jeziku).
25.
TODOROVIĆ, Luka
Nevenka Petrić: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje / Luka Todorević Socijalna politika,
Beograd, 1982, br. 1, str. 38 (2 str.)
26.
TUBIĆ, Risto
Dr Nevenka Petrić: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje / Risto Tubić Opredeljenja, Sarajevo,
1982, br. 9, str. 169 (4 str.)
27.
UJHELJI, Zoltan
Dr Nevenka Petrić: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje (A csaladtervezes es az szabadsag) /
Zoltan Ujhelji
80
75
Letunk, Subotica, 1982, br. 5, str. 934 (5 str.)
Časopis za kulturna pitanja na mañarskom jeziku.
28.
UJHELJI, Zoltan
Dr Nevenka Petrić: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje / Zoltan Ujhelji Pedagoška stvarnost,
Novi Sad, 1982, br. 10, str. 915 (5 str.)
29.
SVJETLANOVIĆ, Žarto
Dr Nevenka Petrić: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje : nove knjige - jedna knjiga ljubavi /
Žarko Svjetlanović UNICEP, Banjaluka, 1983 (14.07.)
30.
MARKOVIĆ, Petar
Povodom knjige dr Nevenke Petrić : Čovjekove
slobode, rañanje, samoupravljanje : studije - vredan
prilog nauci / Petar Marković Borba, Beograd, 1983
(07.03.), str. 9
31.
NOVČIĆ, D.
Dr Nevenke Petrić: Čovjekove slobode,
rañanje, samoupravljanje - vrijedan izdavački
poduhvat / D. Novčić Osloboñenje, Sarajevo,
1981 (30.10.), str. 9
Ostali podaci
Ova knjiga data je na poklon Kongresnoj biblioteci u
Vasingtonu i nalazi se u Odeljenju za razmenu i poklone (pismo
zahvalnosti od 13.07.1994., potpisao Donald P. Panzera,
rukovodilac navedenog odeljenja), The Liberary of Congress,
Washington, D.C., Exchange and Gift Division, Chief Donald
P. Panzera.
1.2 Omladinski pokret
32.
Omladina opština Kotor-Varoš i Skender-Vakuf
u NOB 1941-1945 : monografija / Nevenka Petrić. Beograd, 1984. - 180 str.
-81
76
Neobjavljeno. - Summary. - Kratka verzija ove
monografije objavljena u knjizi Opštine Kotor-Varoš i
Skender-Vakuf u NOB-u 1941-1945., izdavač Radnički
univerzitet ðuro Pucar-Stari, Kotor-Varoš, 1986., pod
nazivom Savez komunističke omladine Jugoslavije i
omladinski pokret u ustanku i narodnooslobodilačkom
ratu (dr Nevenka Petrić), str. 181 (18).
33.
Revolucionarni omladinski pokret Banjaluke
1945-1950 : monografija / Nevenka Petrić ;
predgovor Momir Kapor. - Beograd : , 1995. -170 str.
1.3 Zbirke pesama
34.
Tražih tračak sunca pogledom : zbirka pesama :
31 pesma / Nevenka Petrić ; crteži Roma
Starczewska, Jorge Contofanti. - Beograd : Nevenka
Petrić, 1993. - 59 str.
Sadržaj: Vojislavu (posveta). ČAROLIJA ŽIVOTA.
Radojka. Pesma života. Srebrni borovi. Strepnja.
TIFUS. U zatvoru. Tata. Par u koloni. Soka. Tifusarka.
Tatin kredo. PRIRODA PROPLAKA. Dušanka. Braća.
Partizanska kolona. San. SAME. Partizanka. Sama.
Dete na straži. Odmor. ČASAK PRESUDI. Hrabri
dečak Vojislav. Majka. Tužni ratni obrt. Položaj. NEMI
JAUK. Metalna ptica. Rastanak. Predah. Pomešana
pisma. ZVEZDE SMO DOTICALI. Per aspera ad astra.
Partizanski doručak. Prvi maj. OPELO. Moje opelo
njima. - Tiraž 222. - Beleška o autoru (str. 59).
35.
Zapis na vetru : zbirka pesama : 45 pesama /
Nevenka Petrić ; crteži Biljana Gajin. - Beograd :
Nevenka Petrić, 1994. - 66 str.
Sadržaj: DOSEGLI SMO NEBO. Dosegli smo
nebo. Ne smeš znati. Zapis na vetru. Neznanki. Volim.
Hteo sam mnogo. To ljubav hoće. Snovi.
82-
77
Varka. Dušu mi miluj pesmama. Sreća. I mesec je bio s
nama. Radost moja. Probudi me dragi. NIŠTA
BLESNU PORED NAS. Ništa blesnu pored nas. Snovi
i java. Opekoh dušu. Prvi susret. Tajna. Radost prvog
poljupca. Moga srca lozinka. Njegov glas. Moja ljubav.
Malo priznanje. Beg od nehaja. SKINUH KOPRENU.
Skinuh koprenu. Beskućnik. Cvetni put. Zakasnele
reći. Sretoh Te samo jednom. Kišne kapi. Rastanak.
Moja imaginacija. Zasvirah Mocarta. NA
OZVEZDANIM PUTANJAMA. Zvezdane putanje.
Nas dvoje. Praštanje. Darivanje. Epilog ili prolog. ?.
Safir. Prelepom knezu mojih snova. Inkarnacija.
Vraćam se radostima. Moj nokturno. - Tiraž 222. Beleška o autoru (str. 63).
36.
Prolećni akordi: zbirka pesama : 55 pesama /
Nevenka Petrić ; crteži Biljana Gajin. - Beograd :
Nevenka Petrić, 1994. - 80 str.
Sadržaj: Pesme moji uzleti (uvodna pesma).
LETNJE RAPSODIJE. Vinusmo se zvezdama. Prava
reč. Zagrlih nebo. Zašto tugovati. Biću svud.
Očekivasmo sve. Osluškivanje. Mom prelepom knezu.
Ćutanje. Nemoj mi pisati. Doñi dragi. Krhke istine.
Uzalud Te tražih. Lažni beg. Radost. On, muzika i ja.
Obostrana obmana. Neizgovorene reći. Pesmom Ti
kazujem. Nada. JESENJSKA DIJAMANTSKA
STANIŠTA. Jesenje kiše. Ona. Njeni osmesi. Vreme
se zaustavi. Istinita laž. Čemu žurba. Puste reći. Spas.
Traganje za Lepotom. Neostvareni san. Ponos. Otkri
Lepotu. ZIMSKE IZMAGLICE. Zimski dan. Ljubav je
prošla. Beznadno čekanje. Okrutnost izmišljenog idola.
Nespokoj. Nemoj ćutati. Molba dragom. Prekasno je....
Nedoigrana igra. Neki novi put. Naš fon. PROLEĆNI
AKORDI. Prolećni akordi. Praznik zvuka. Pogled
srcem. Zvezde prizivam. Dva uplašena srca. Izazov. O
sreći snevajmo. Proleće. Dragi u
83
78
kosmosu. Moja sreća. PORUKA. Ostalo je mnogo. Tiraž 222. - Beleška o autoru (str. 77).
Prikazi i ocene
37.
Promocija tri zbirke pesama, održana 10.10.1994.
u Beogradu. Na promociji su govorili: Dragan
Nikodijevic, Milorad Gončin, Mira Alečković, Momir
Kapor, Srba Mitrović i Dragan Kolundžija.
38.
DELIBAŠIĆ, Rade
Tri zbirke pjesama - Nedavno su se pojavile tri
zbirke pjesama Nevenke Petrić: Tražih tračak sunca
pogledom, 1993. g., Zapis na vetru i Prolećni akordi,
1994. g.
Nikšićke novine, Nikšić, 1994. godina 27, br. 1149, str.
21 (1 str.)
Iz prikaza "...Posebnu cjelinu predstavlja zbirka
Tražih tračak sunca pogledom. To su ratne pjesme,
izviiskre šesnaestogodišnje djevojke, borca, satkane
senzibilitetom doživljavanja, ali okrenutog humanoj
strani života i svijeta... U drugim dvjema zbirkama
pjesnikinja je progovorila svom ljepotom svog
istančanog lirskog jezika..."
39.
BRANKOVIĆ, V. Branislav
Troknjižje Nevenke Petrić - Nevenka Petrić:
Tražih tračak sunca pogledom (1993), Zapis na vetru
(1994), Prolećni akordi (1994), privatno izdanje,
Beograd, Prosvetni pregled, 1995.
Iz prikaza "...Nevenka Petrić piše mahom kratke
pesme i zagovornica je slobodnog stiha, ali je, ipak, u
znatnoj meri privržena tradicionalnom načinu pevanja...
Kao karakterističan primer navodimo jednu od najboljih
pesama (u knjizi Zapis na vetru) -'Kišne kapi': 'Kišne
kapi uporno padaju po otavi. / Mi setni. One nam
rastanak oplakuju. / Sitne, malene, a
-84
79
sve znaju." U ovoj knjizi (Prolećni akordi) Nevenka
Petrić je bliska haiku pevanju... a i svojom svedenošću
njene pesme naginju ovoj drevnoj japanskoj formi...'.
Pesma 'Vinusmo se zvezdama' i po obliku je (možda
nehotice) haiku pesma: 'Vinusmo se zvezdama, / A ni za
ruke / Nismo se dodirnuli'."
40.
PEŠTERAC, Vaso
Utisci o poeziji Nevenke Petrić - Nevenka Petrić :
Tražih tračak sunca pogledom (1993), Zapis na vetru
(1994), Prolećni akordi (1994), izdanje autora, Beograd,
1995.
Iz prikaza: "Sva poezija Nevenke Petrić, počev od
zapisa o ratnim stradanjima u drugom svetskom ratu u
kome je poetesa bila učesnik i svedok do ljubavnih
osećanja, iskazanih lirski i veoma toplo, svedoči o
njenoj individualnosti kao poetskog stvaraoca. Pa i onda
kad se u njenoj poeziji prepliću slike strave i užasa rata,
smrti, bolesti, ne nedostaju idilični opisi prirode i
ljudskih svakodnevnih osećanja malog čoveka koji
stremi običnoj ljudskoj sreći... Svako ko voli lepu
poeziju... sa zadovoljstvom će pročitati sve tri zbirke
poezije pesnikinje Nevenke Petrić. U svakoj od njih
pronaći će sebe..., a neke od ovih pesama ostaće čitaocu
u trajnom sećanju."
Ostali podaci
Tri zbirke pesama Tražih tračak sunca pogledom, Zapis
na vetru i prolećni akordi date su na poklon Kongresnoj
biblioteci u Vašingtonu i nalaze se u Odeljenju za razmene i
poklone (pismo zahvalnosti od 28.04.1994., potpisao Donald P.
Panzera, rukovodilac navedenog odeljenja), The Liberary of
Congress, Washington, D.C., Exchange and Gift Division,
Chief Donald P. Panzera.
41.
Antologijski izbor pesama Nevenke Petrić /
priredio Srba Mitrović; deo pesama na engleskom i
85
80
nemackom jeziku. - Beograd : DIK Književne novine Enciklopedija, 1995. - (u pripremi)
1.4 Studentski radovi
42.
Dubrovačke poeme / Nevenka Petrić. - Beograd :
Filološki fakultet - X grupa (jugoslovenska književnost
i srpski jezik), 1956. - 9 str.
43.
Analiza odlomka "Kolo" iz pesme "ðački rastanak"
od B. Radičeviča : metodska jedinica / Nevenka Petrić.
- Beograd : Filološki fakultet - X grupa, 1958.
- 2 str.
44.
O pojmu i odnosu glagolskih vremena :
metodska jedinica / Nevenka Petrić. - Beograd :
Filološki fakultet - X grupa, 1958. - 2 str.
45.
Pevači narodnih pesama do kraja XVIII veka /
Nevenka Petrić. - Beograd : Filološki fakultet - X
grupa, 1959. - 8 str.
46.
Pripovedač Vjenceslav Novak / Nevenka Petrić.
- Beograd : Filološki fakultet - X grupa, 1962. - 6 str.
47.
Kritičari o Andriću / Nevenka Petrić. - Beograd :
Filološki fakultet - X grupa, 1962. - 23 str.
86
81
2. GLAVA Knjige
sa koautorima
2.1 Knjige na srpskom i makedonskom jeziku
48.
TOMŠIĆ, Vida
Socijalni aspekti planiranja porodice / Vida
Tomšić, Mirjana Papo, Nevenka Petrić... /et al./. Beograd : Jugoslovenska konferencija za socijalne
delatnosti, 1974. -128 str.
49.
PETRIĆ, Nevenka
Slobodno roditeljstvo činilac društvene promene /
Nevenka Petrić, Dušan Breznik, Marko Mladenović...
/et al./. - Beograd : Institut za socijalnu politiku, 1979.
-146 str.
50.
DELIBAŠIĆ, Rade
Ugrañivanje sadržaja o humanizaciji odnosa
medu polovima u nastavne programe na svim nivoima
školovanja i osposobljavanja mladih za odgovorno
roditeljstvo / Rade Delibašić, Nevenka Petrić, Vidak
Vujačić... /et al./. -Titograd : Univerzitet "Veljko
Vlahović"; Nikšić : Nastavnički fakultet, 1980. -114
str.
- 87-
82
51.
BREZNIK, Dušan
Fertilitet stanovništva i planiranje porodice u
Jugoslaviji / Dušan Breznik, Mira Alinčić, Nevenka
Petrić... /et al./; redaktor Dušan Breznik. - Beograd :
Institut društvenih nauka, Centar za demografska
istraživanja, 1980. - 268 str.
52.
TOMŠIĆ,Vida
Žena danas - žena sutra / Vida Tomšić, Zora
Tomić, Nevenka Petrić... /et al.). - Beograd : Socijalna
politika i Jugoslovenska konferencija za socijalne
delatnosti, 1980. - 58 str.
53.
PETRIĆ, Nevenka
Zadaci Sindikata radnika u delatnostima
vaspitanja i obrazovanja, nauke i kulture u oblasti
humanizacije odnosa medu polovima i odgovornog
roditeljstva kao integralnog dela vaspitanja i
obrazovanja mladih na svim nivoima školovanja /
Nevenka Petrić, Berislav Berić, Alojz Cotić... /et al./.
Beograd : SK SSRNJ Savet za planiranje porodice
Jugoslavije, 1982. -108 str.
54.
KAPOR, Momir
Opštine Kotor-Varoš i Skender- Vakuf u NOB-u
od 1941-1945. / Momir Kapor, Nevenka Petrić, Mile
Trkulja... /et al./. - Kotor-Varoš : Radnički univerzitet
"ðuro Pucar Stari", 1985. -437 str.
55.
RAKIĆ, Ćiro
Masovni mediji i odnosi medu polovima / Ćiro
Rakić, Nevenka Petrić, Milutin Vučković... /et al./. Banjaluka : Pedagoška akademija Banjaluka, 1986. 136 str.
56.
MITROVIĆ, Aleksandra
Planiranje porodice u praksi socijalnog rada /
-88
83
Aleksandra Mitrović, Nevenka Petrić, Luka
Todorović... /et al./. - Beograd : Institut za socijalnu
politiku, 1987. - 214 str.
57.
MANDIĆ, Petar
Odnosi medu polovima i roditeljstvo / Petar
Mandić, Risto Tubić, Nevenka Petrić... /et al./. Sarajevo : Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva, 1987. - 254 str.
58.
JOSIFOVSKI, Ilija
Planiranjeto na semejstvoto vo SR Makedonija /
Ilija Josifovski, Dušan Breznik, Petar Marković,
Nevenka Petrić... /et al./. - Skopje : Ekonomski fakultet
Skopje, 1988. - 434 str.
2.2 Knjige na engleskom jeziku
59.
TOMŠIĆ, Vida
Social Welfare and Family Planning / Vida
Tomšić, Mirjana Papo, Nevenka Petrić... /et al/. -New
York : United Nations, Department of Economic and
Social Affairs (ST/ESA/27), 1976. -p. 254;
Deo studije Socijalna zaštita i planiranje porodice,
koju su izdale Ujedinjene nacije, sadrži potpuno
samostalan deo o Socijalnoj zaštiti i planiranju
porodice u Jugoslaviji od str. 254- 281.
60.
PETRIĆ, Nevenka
The Integration of the Contents on Humanization
of Relations Between the Sexes and Responsible
Parenthood into Curricula of Pedagogic and
Psychological Disciplines for Training of Pedagogues,
Psychologists and Teachers / Nevenka Petrić, Anto
Vukasović, Vera Smiljanić... /et al./. -Belgrade : FC
SAWPY Council for Family Planning of Yugoslavia,
1980. -99 p.
- 89-
84
Ostali podaci
Ova knjiga data je na poklon Kongresnoj biblioteci u
Vašingtonu i nalazi se u Odeljenju za razmenu i poklone (pismo
zahvalnosti od 13.07.1994. godine, potpisao Donald P. Panzera,
šef navedenoga odeljenja), The Liberary of Congress,
Washington, D. C, Exchange and Gift Division, Chief Donald
P. Panzera.
61.
BREZNIK, Dušan
Fertility and Family Planning in Yugoslavia /
Dušan Breznik, Ljubomir Antonovski, Nevenka Petrić...
/et al./. - Belgrade : Institute of Social Sciences
Demographic Research Center, 1980. -263 p.
62.
JAŠARI, Šefćet
Children in Yugoslav Socialist Self-Management
Society / Šefćet Jašari, Zoge Grujevski, Nevenka
Petrić... /et al/. - Belgrade : FC SAWPY Council for
Family Planning of Yugoslavia, 1980. -132 p.
Ostali podaci
Ova knjiga je data na poklon Kongresnoj biblioteci u
Vašingtonu i nalazi se u Odeljenju za razmene i poklone (pismo
zahvalnosti od 13.07.1994. godine, potpisao Donald P. Panzera,
šef navedenoga odeljenja), The Liberary of Congress,
Washington, D.C., Exchange and Gift Division, Chief Donald P.
Panzera.
63.
TOMŠIĆ, Vida
Women Today - Women Tomorrow / Vida
Tomšić, Zora Tomić, Nevenka Petrić... /et al./. Belgrade : Social Policy and Yugoslav Conference for
Social Activity, 1980. - 57 p.
-90-
85
64.
KOZAKIJEWICH, Mikolaj
Planned Parenthood in Europe the '80s - a
Human Right Perspective / Mikolaj Kozakijewich,
Julian Heddy, Nevenka Petrić... /et al./. - London :
International Planned Parenthood Federation Europe
Region, 1985. - 248 p.
65.
PETRIĆ, Nevenka
International Course on the Equality of Women
and Responsible Parenthood for Participants from
Developing Countries / Nevenka Petrić, Petar Mandić,
Ljubomir Berberović... /et al./. - Sarajevo : University
of Sarajevo, 1986. -145 p.
66.
PETRIĆ, Nevenka
The Equality of Women and Responsible
Parenthood / Nevenka Petrić, Dmitar Mirčev, Petar
Mandić... /et al./. - Sarajevo : University of Sarajevo,
1990. - 426 p.
RASTANAK
Kilometrima su pešačili u koloni.
U dugom maršu izmenjali su samo reč-dve.
Umor, glad, bombardovanja na putu,
Pa ipak dvoje razdraganih
Kad trebalo je po vojničkom zadatku
Poći na suprotne strane,
Nañoše pogledima jedno drugo.
Ona mu na rastanku pruži ruku.
A on?! Gledajući je zabrinutu
Pokloni joj svoju omiljenu beretu.
(Odbodnik, 17.08.1943.)
-91-
86
PONOS
Telefon se ne oglašava.
S prolaskom minuta
I vecnost prebrzo promiče
U mom srcu.
A njoj je potpuno svejedno
Ko je prvi zvao. Čekam
robujući ponosu Do kog
nikom nije stalo.
PRAŠTANJE
1 danas, tačno do tri,
Gledala sam užurbane
Kazaljke moga sata,
Sva ustreptala od želje
Da čujem Tvoj glas.
Al ništa. Sad mrzim telefon.
On je preda mnom kriv.
A dragi će se već javiti.
Možda. Sutra.
Zna da čekam
92
87
3. GLAVA
Studije i članci
3.1 Položaj žene i planiranje porodice
3.1.1 U zbornicima radova
67.
Rad u kući kao mogućnost zapošljavanja viškova
radne snage, posebno žena na selu / Nevenka Petrić
Mesto i uloga Konferencije za društvenu aktivnost
žena u komuni. - Beograd : Konferencija za
društvenu aktivnost žena Jugoslavije, 1962, str. 35 (4
str.)
68.
Neka pitanja društvenog položaja žena
poljoprivrednih proizvoñača / Nevenka Petrić
Medukatedarski sastanak katedri ekonomike
poljoprivrede poljoprivrednih fakulteta. - Beograd :
Poljoprivredni fakultet, 1966, (17 str.)
69.
Položaj i učešće žena u društveno-ekonomskom
životu naše zemlje / Nevenka Petrić
Šesti kongres SSRNJ. - Beograd : Komunist, 1968,
str. 254 (8 str.)
93-
88
70.
Planiranje porodice potreba savremenog društva
/ Nevenka Petrić
Položaj i problemi porodice (I knj.). - Beograd :
Institut za političke studije Fakulteta političkih
nauka, 1968, str. 257 (18 str.)
71.
Planiranje porodice danas / Nevenka Petrić
Sedmi kongres ginekologa i opstetričara Jugoslavije. Beograd : Udruženje ginekologa i opstetričara
Jugoslavije, 1973.
72.
Rezultati na sprovodenju Rezolucije Savezne
skupštine o planiranju porodice / Nevenka Petrić
Zapisnik sa zasedanja tri veća Savezne skupštine
21.02.1974. - Beograd : Dokumentacija Savezne
skupštine, 1974.
73.
Saradnja porodice i škole u oblasti humanizacije
odnosa polova / Nevenka Petrić
Društvena pomoć porodici u ostvarivanju njene
vaspitne funkcije. - Beograd : RKSSRN Srbije, 1975,
str. 55 (11 str.)
74.
Planiranje porodice u Jugoslaviji / Nevenka
Petrić
Meñunarodni simpozijum o zdravstvenom vaspitanju i
zdravlju porodice. - Beograd : Institut za zdravstveno
prosvećivanje Srbije, 1975, str. 151 (6 str.)
Simpozijum je održan od 24 - 28. marta 1975.
godine u Cavtatu.
75.
Društveno-politički aspekt planiranja porodice
u Jugoslaviji / Nevenka Petrić
Izgradnja društvenih stavova o populacionoj politici u
Jugoslaviji. - Beograd : SSPPJ, 1975, str. 406 (10 str.)
94-
89
76.
Vaspitanje i obrazovanje mladih za humane,
ravnopravne i odgovorne odnose medu polovima izrazito društvena funkcija / Nevenka Petrić
Ostvarivanje ustavnog načela o pravu čoveka da
slobodno odlučuje o raćanju dece. - Beograd : SSPPJ,
1975, str. 290 (8 str.)
77.
Aktuelna pitanja porodice ne mogu biti izvan
društvene pažnje / Nevenka Petrić Organizovanje i
delovanje Socijalističkog saveza u samoupravnoj bazi.
- Beograd : SK SSRNJ, 1975, str. 105 (3 str.)
78.
Najenergičnije politički suzbiti delovanje crkve
izvan okvira definisanih Ustavom i zakonima /
Nevenka Petrić
Aktuelni problemi društvenog položaja žene. Beograd : SK SSRNJ, 1976, str. 66 (5 str.)
79.
Nekoliko elemenata u vezi sa marksističkolenjinističkim pristupom pravu čoveka da slobodno
odlučuje o rañanju dece / Nevenka Petrić Zadaci
visokog školstva na humanizaciji odnosa polova. Beograd : SSPPJ, 1977, str. 38 (12 str.)
80.
Naglašena uloga vaspitno-obrazovne komponente u
ostvarivanju prava čoveka da slobodno odlučuje o
rañanju dece je i posledica i cilj marksističkog pristupa
/ Nevenka Petrić
Zadaci pedagoških akademija na humanizaciji
odnosa izmeñu polova. - Beograd : SSPPJ, 1978,
str. 87 (11 str.)
81.
Ostvarivanje slobodnog, odgovornog, željenog i
drustveno-aktivnog roditeljstva na bazi samoupravne
pozicije čoveka / Nevenka Petrić
Pravni aspekt ostvarivanja ustavnog prava čoveka da
95
90
slobodno odlučuje o rañanju dece. - Beograd :
SSPPJ, 1978, 184 (6 str.)
82.
Osvrt na planiranje porodice u nekoliko
evropskih zemalja / Nevenka Petrić
Pravni aspekt ostvarivanja ustavnog prava čoveka da
slobodno odlučuje o rañanju dece. - Beograd : SSPPJ,
1978, str. 190 (6 str.)
83.
Planiranje porodice u SFR Jugoslaviji / Nevenka
Petrić
Žena i razvoj. - Beograd : KDAŽJ, 1978, str. 197 (13
str.)
84.
Nekoliko elemenata marksističko-lenjinističkog
pristupa ljudskom pravu na slobodno odlučivanje o
rañanju / Nevenka Petrić
Društveni položaj i razvoj porodice u socijalističkom
samoupravnom društvu. - Ljubljana : NIRO Komunist,
1979, str. 93 (20 str.)
85.
Problem vanreligioznog delovanja crkve /
Nevenka Petrić
Društveni položaj i razvoj porodice u socijalističkom
samoupravnom društvu. - Ljubljana : NIRO Komunist,
1979, str. 112 (7 str.)
86.
Humanizacija odnosa polova integralni deo
dokumenata jedanaest kongresa KPJ odnosno SKJ /
Nevenka Petrić
Uključivanje sadržaja o humanizaciji odnosa medu
polovima u programe pedagoško-psiholoških
disciplina za obrazovanje pedagoga i nastavnika. Beograd : SSPPJ, 1979, str. 279 (14 str.)
87.
Najaktuelniji problemi u zdravstvu u vezi sa
planiranjem porodice / Nevenka Petrić
Dosadašnje aktivnosti u stvaranju uslova za
96
91
ostvarivanje ustavnog prava čoveka da slobodno
odlučuje o rañanju dece. - Beograd : SSPPJ, 1980, str.
8 (10 str.)
88.
Aktuelna pitanja porodice ne mogu biti izvan
pažnje društva / Nevenka Petrić Organizovanje i
delovanje Socijalističkog saveza u samoupravnoj bazi.
- Beograd : SK SSRNJ, 1980, str. 105 (3 str.)
89.
Subjektivne snage jugoslovenskog samoupravnog
društva u borbi za marksistički pristup odnosu polova /
Nevenka Petrić
Interdisciplinarni pristup humanizaciji odnosa medu
polovima. - Zagreb : Sveučilišna naklada Liber,1981,
str. 17 (13 str.)
90.
Humanizacija odnosa medu polovima i
odgovorno roditeljstvo - deo borbe za osloboñenje
čoveka / Nevenka Petrić
Planiranje porodice u nerazvijenim područjima
zapadne Makedonije. - Skopje : Ekonomski fakultet,
1981,
91.
Emancipacija žene kao deo strategije KPJ-SKJ /
Nevenka Petrić
Savez komunista i socijalistička revolucija.- Beograd :
Centar za društvena istraživanja Predsedništva SKJ,
1981, str. 83 (18 str.)
92.
Planiranje porodice u Jugoslaviji i njegovi
društveno- politički aspekti / Nevenka Petrić
Doktorske disertacije. - Sarajevo : Univerzitet u
Sarajevu, 1981, str. 137 (10 str.)
93.
Saradnja porodice i škole u pripremama mladih za
humane odnose medu polovima / Nevenka Petrić
Vaspitna uloga porodice : zbornik. - Beograd :
- 97-
92
Institut za pedagoška istraživanja, 1982, str. 95
(10 str.)
94.
O meñurepubličkom angažovanju u razmatranju
ostvarivanja ustavnog prava čoveka da slobodno
odlučuje o rañanju dece / Nevenka Petrić
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmjerah v
teoriji in praksi. - Maribor : Višja pravna šola, 1982,
str. 5 (4 str.)
95.
Humanizacija odnosa medu polovima i
odgovorno roditeljstvo : presek razvoja pristupa i
uloga vaspitanja i obrazovanja / Nevenka Petrić
Zadaci Sindikata vaspitanja, obrazovanja, nauke i
kulture u oblasti humanizacije odnosa polova i
odgovornog roditeljstva kao integralnog dela
vaspitanja i obrazovanja mladih na svim nivoima
vaspitanja i obrazovanja mladih. - Beograd : SSPPJ,
1982, str. 42 (11 str.)
96.
Osvrt na dostignuti stepen integracije sadržaja
o humanizaciji odnosa medu polovima i odgovornom
roditeljstvu u planove i programe vaspitanja i
obrazovanja / Nevenka Petrić Dosadašnji rezultati na
unošenju sadržaja o humanizaciji odnosa medu
polovima u nastavne programe na svim nivoima
školovanja dece i omladine. - Beograd : SSPPJ, 1983,
str. 89 (5 str.)
97.
Socijalni, medicinski i demografski aspekti
laniranja porodice u SFRJ / Lidija Andolšek, Nevenka
Petrić, Dušan Breznik, Ljiljana Randić Deseti kongres
UGOJ-a, Sekcija za fertilitet i sterilitet UGOJ-a. Ljubljana : Udruženje ginekologa Jugoslavije, 1984,
str. (15 str.)
98.
Planiranje porodice kao osnovno ljudsko pravo i
položaj žene / Nevenka Petrić
98
93
Učešće žene u procesima društvenog samoupravljanja.
- Beograd : KDAZJ : Institut za socijalnu politiku,
1984, str. 106 (6 str.)
99.
Slobodno odlučivanje o rañanju kao ustavno
pravo i humanizacija odnosa medu polovima u SFR
Jugoslaviji / Nevenka Petrić
Učešće žena u procesima društvenog samoupravljanja.
- Beograd : KDAZJ : Institut za socijalnu politiku,
1984, str. 193 (9 str.)
100.
Ujedinjene nacije i planiranje porodice kao
osnovno ljudsko pravo / Nevenka Petrić Nastavni
programi i vaspitanje za humane odnose medu
polovima i odgovorno roditeljstvo u školama SR Crne
Gore. - Nikšić : Univerzitet "Veljko Vlahović",
Nastavnički fakultet, 1984, str. 27 (22 str.)
101.
Vaspitanje i obrazovanje u funkciji humanizacije
odnosa medu polovima i osposobljavanja mladih za
odgovorno roditeljstvo / Nevenka Petrić Nastavni
programi i vaspitanje za humane odnose medu
polovima i odgovorno roditeljstvo u školama SR Crne
Gore. - Nikšić : Univerzitet "Veljko Vlahović",
Nastavnički fakultet, 1984, str. 48 (7 str.)
102.
Aktueliziranje Maltusove populacione teorije
danas se više ne može postavljati / Nevenka Petrić
Populaciona politika u jugoslovenskom
socijalističkom samoupravnom društvu. - Beograd,
SSPPJ, 1986, str. 39 (11 str.)
103.
Humanizacija odnosa medu polovima kao
integralni deo borbe za osloboñenje čovjeka i rada u
SFRJ / Nevenka Petrić
Masovni mediji i odnosi medu polovima. - Banjaluka
: Univerzitet "ðuro Pucar - Stari", Pedagoška
akademija, 1986, str. 5 (21 str.)
99
94
104.
Ujedinjene nacije, Jugoslavija i planiranje
porodice / Nevenka Petrić
Masovni mediji i odnosi medu polovima. - Banjaluka :
Univerzitet "ðuro Pucar - Stari", Pedagoška akademija,
1986, str. 25 (7 str).
105.
Idejni pristup ravnopravnosti polova i slobodnom
roditeljstvu s osvrtom na savremenu društvenu krizu /
Nevenka Petrić
Socijalna politika, Beograd, 1987, br. 11-12, str. 221 (8
str.)
Zbornik radova sa simpozijuma na temu Porodica i
društvena kriza, održanom u Prištini, 1987. godine.
106.
Ujedinjene nacije, populaciona pitanja i
planiranje porodice / Nevenka Petrić
Masovni mediji i humanizacija odnosa medu
polovima. - Banjaluka : Univerzitet "ðuro Pucar Stari", Pedagoška akademija, 1989, str. 41 (13 str.)
107.
Planiranje porodice, slobodno roditeljstvo i
humanizacija odnosa medu polovima / Nevenka
Petrić
Masovni mediji i humanizacija odnosa medu polovima.
- Banjaluka : Univerzitet "ðuro Pucar -Stari",
Pedagoška akademija, 1989, str. 57 (10 str.)
108.
Pravo čoveka o slobodnom odlučivanju o rañanju
podrazumeva i čovekovu odgovornost i dužnost /
Nevenka Petrić
Problemi politike obnavljanja stanovništva u Srbiji. Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, 1989,
str. 209 (5 str.)
109.
Planiranje porodice kao integralni deo društvenoekonomskog razvoja / Nevenka Petrić
Područje Jugoslavije sa visokim prirodnim
priraštajem stanovništva. - Priština : Akademija
nauka i umetnosti Kosova, 1989,
-100-
95
Naučni skup na navedenu temu održan je 18, 19. i
20.05.1989. godine u Prištini. Ovaj rad Nevenke Petrić
prezentovan je, u okviru dozvoljenog vremena, (prof,
dr Dušan Breznik na drugoj tematskoj sednici), Činioci
demografskih promena i rezistencije, 18.05.1989,
(četvrti po redu izlaganja). Rad ima 17 str. i 2 str.
rezime na engleskom jeziku za objavljivanje zbornika.
110.
Politika Obedinetite nacii i statusot ženata =
Politika Ujedinjenih nacija i status žene / Nevenka
Petrić
Demografskiot razvoj, populacionata politika i
planiranjeto na semejstvo vo gradskite naselbi vo SR
Makedonija. - Skopje : Ekonomski fakultet vo Skopje,
1991, (19)
111.
Obedinite nacii i planiranjeto na semejstvo kako
osnovno čovečko pravo = Ujedinjene nacije i
planiranje porodice kao osnovno čovekovo pravo /
Nevenka Petrić
Demografskiot razvoj, populacionata politika i
planiranjeto na semejstvo vo gradskite naselbi vo SR
Makedonija. - Skopje : Ekonomski fakultet, 1991, (24)
112.
Planiranje porodice i razvoj stanovništva pod
sankcijama UN i EZ / Nevenka Petrić
Deca i rat na prostoru bivše Jugoslavije. - Beograd :
Svetska srpska zajednica, 1995, str. 205 (16 str.)
Meñunarodna konferencija održana 26, 27. i
28.08.1994. u Sremskim Karlovcima.
113.
Planiranje porodice, problemi rañanja i značaj
vaspitno- obrazovnog rada / Nevenka Petrić
Porodica, prava deteta i razvoj u SR Jugoslaviji. Beograd : Institut za socijalnu politiku : Savezno
ministarstvo za razvoj, nauku i čovekovu sredinu...
(et al.), 1994,
-101-
96
Rad Nevenke Petrić ima šesnaest kucanih strana.
Naučni skup održan je 13. i 14.12.1994. u cilju
obeležavanja Godine porodice UN 1994. godine.
Zbornik radova je u štampi.
3.1.2 U časopisima
114.
Na položaj i aktivnosti žena treba gledati kao na
pitanje položaja polovine stanovništva / Nevenka
Petrić
Prosvetena žena, Skopje, 1962,
Izdavač Konferencija za društvenu aktivnost žena
Makedonije, Skopje. Pozdravna reč na Skupštini
Konferencije za društvenu aktivnost žena Makedonije.
115.
Problemi maloletničke delinkvencije / Nevenka
Petrić
Školovanje, zapošljavanje i društvena aktivnost
ženske omladine : savetovanje, Beograd, 1962,
(7 str.)
Savetovanje je održano u Beogradu 19.06.1962.
godine. Organizatori su bili Centralni komitet Saveza
omladine Jugoslavije i Konferencija za društvenu
aktivnost žena Jugoslavije.
116.
Bitno pitanje'Jugoslovenke danas je njeno
zapošljenje / Nevenka Petrić
Skupština Konferencije za društvenu aktivnost žena
Kosova. - Priština : Konferencija za društvenu
aktivnost žena Kosova i Metohije, 1962.
117.
Neki problemi vaspitne zapuštenosti omladine /
Nevenka Petrić
Nova žena, Sarajevo, 1962,
Objavljeno decembra 1962. godine. Izdavač
KDAZ Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
102
97
118.
Društvene službe za pomoć zaposlenoj porodici /
Nevenka Petrić
Stambena zajednica, Beograd, 1963, str. (16 str.)
119.
Opštinske konferencije za društvenu aktivnost
žena i rad na statutima / Nevenka Petrić
Komuna, Beograd, 1963, br. 11, str. 14 (2 str.)
120.
Neka mišljenja Konferencije za društvenu
aktivnost žena Jugoslavije o prednacrtima i nacrtima
statuta radnih organizacija, mesnih zajednica i
opština / Nevenka Petrić
Informacije KDAŽJ, Beograd, br. 9,1963, (6 str.)
Prednacrti i nacrti statuta radnih organizacija, mesnih
zajednica i opština : savetovanje, Beograd, 1963,
organizator savetovanja SK SSRN Jugoslavije.
121.
Službe za pomoć porodici - još nerazvijene /
Nevenka Petrić
Press-servis, Beograd, 1963 (01.03.), br. 471, st. 3 (2
str.)
122.
Nekoliko utisaka o ženskom pokretu Rumunije /
Nevenka Petrić
Žena danas, Beograd, 1963,
Članak je objavljen u navedenom časopisu u
broju za mesec decembar.
123.
Položaj žene u proizvodnom radu / Nevenka
Petrić
Političke informacije SK SSRN Jugoslavije, Beograd,
1964,
124.
Neposredni zadaci na izradi statuta opština,
mesnih zajednica i radnih organizacija / Nevenka
Petrić
Zadaci na izradi statuta opština, mesnih zajednica i
radnih organizacija, Skopje, 1964.
103
98
Doprinos Nevenke Petrić na proširenoj sednici
Predsedništva KDAZJ Makedonije.
125.
Izbor žena u predstavnička tela i rukovodstva
društveno- političkih organizacija / Nevenka Petrić
Političke informacije SK SSRN Jugoslavije :
savetovanje, Beograd, 1964, (16 str.)
126.
Rad zavoda i centara za ekonomiku domaćinstva
/ Nevenka Petrić
Informacije KDAZJ, Beograd, 1964, br. 12, str. 34
(7 str.)
127.
Informacija o Prvoj redovnoj skupštini KADŽJ
(24 i 25.01.1965) / Nevenka Petrić
Jugoslovenski pregled, Beograd, 1965 (februar)
128.
Žene govore / Nevenka Petrić
Front, Beograd, 1965, br. 6, str. 14 (1 str.)
Izdavač JNA.
129.
Proslava dana afričkih žena / Nevenka Petrić Žena
danas, Beograd, 1965,
130.
Put kojim idu Jugoslovenke danas nije lak, ali on
vodi ka istinskoj emancipaciji čoveka / Nevenka
Petrić
Arhiv Jugoslavije, Arhiva SK SSRNJ, Zapisnik sa
zasedanja Savezne konferencije SSRNJ, Beograd,
1965, (6 str.)
131.
Problemi ženske radne snage na selu / Nevenka
Petrić
Ekonomika poljoprivrede, Beograd, 1966, br. 3, str.
204 (11 str.)
132.
Pravo je žene da odlučuje o začeću, ali kada je u
pitanju abortus društvo ne može ostati po strani /
Nevenka Petrić
-104-
99
Dokumentacija Savezne skupštine, Beograd, 1967, br.
1,
133.
Planiranje porodice u Indiji / Nevenka Petrić Bilten
SSPPJ, Beograd, 1968, br. 2, str. 38 (14 str.)
134.
Izgrañivanje stavova o planiranju porodice i
regulisanju uslova prekida trudnoće / Nevenka Petrić
Bilten SSPPJ, Beograd, br. 4,1968, str. 3 (12 str.)
135.
Učešće žena u samoupravnom sistemu / Nevenka
Petrić
Arhiv Jugoslavije, Arhiva SK SSRNJ (savetovanje),
Beograd, 1968,
136.
O Papinoj encikliki "Ljudski život i stanje kod
nas" / Nevenka Petrić
Nedeljne informativne novine (NIN), Beograd, 1968,
br. 921, str. 7 (1 str.)
137.
Žene nisu kukavice - Žena i narodna odbrana /
Nevenka Petrić
Front, 1968, Beograd, br. 49, str. 18 (2 str.)
138.
Planiranje porodice za budućnost / Nevenka
Petrić
Dokumentacija SSPPJ, Beograd, 1968, br. 1
139.
Planiranje porodice / Nevenka Petrić Žena
danas, Beograd, 1968-1969, br. 263, str. 7 (4 str.)
140.
Planiranje porodice - potreba našeg društva /
Nevenka Petrić Stambena zajednica, Beograd, 1969, (9
str.)
141.
Neke aktivnosti u razvijanju planiranja porodice
u Jugoslaviji / Nevenka Petrić
Socijalna politika, Beograd, 1969, br. 12, str. 15
(5 str.)
-105
100
142.
Planiranje porodice u Jugoslaviji / Nevenka Petrić
Stanovništvo, Beograd, 1969, str. 209 (11 str.)
143.
U ratu gde je mesto žene / Nevenka Petrić
ELLE = Ona, Beograd, 1969 (18.06.), str. 68 (1 str.)
144.
Neki aktuelni problemi planiranja porodice
u Jugoslaviji / Nevenka Petrić
Anali, Beograd, 1969, br. 5-6,
145.
Planiranje porodice / Nevenka Petrić
Žena danas, Beograd, 1969-70, br. 264, str. 11 (3 str.)
146.
Humanizacija odnosa medu polovima / Nevenka
Petrić
Adam i Eva, Beograd, 1970, br. 16, str. 4 (2 str.)
147.
Planiranje porodice u Jugoslaviji / Nevenka
Petrić
Žena danas, Beograd, 1970, br. 265, str. 10 (6 str.)
148.
Svako dete - planirano / Nevenka Petrić
NIN Nedeljne informativne novine, Beograd,
1971, br. 1087, str. 48 (1 str.)
149.
Emancipacija žene i planiranje roditeljstva /
Nevenka Petrić
Žena, Zagreb, 1971, br. 6, str. 35 (10 str.)
150.
Meñunarodna federacija za planiranje roditeljstva
i Savezni savet za planiranje porodice Jugoslavije /
Nevenka Petrić
Žena danas, Beograd, 1974, br. 272, str. 59 (3 str.)
151.
Pravo je čoveka da slobodno odlučuje o rañanju
dece / Nevenka Petrić
Žena danas, Beograd, 1974, br. 273, str. 9 (5 str.)
152.
Vaspitanje i obrazovanje mladih za humane,
ravnopravne i odgovorne odnose meñu polovima -106-
101
izrazito društvena funkcija / Nevenka Petrić Žena
danas, Beograd, 1974, br. 273, str. 30 (3 str.)
153.
Smetnje u ostvarivanju ustavnog prava čoveka
da slobodno odlučuje o rañanju dece u oblasti
zdravstva, socijalne zaštite i zakonodavstva / Nevenka
Petrić
Socijalna politika, Beograd, 1974, str. 10 (6 str.)
154.
Planiranje porodice i društvena briga o deci /
Nevenka Petrić
Žena danas, Beograd, 1974, br. 272, str. 59 (4 str.)
155.
Planiranje porodice kao nacionalna i socijalna
zaštita / Nevenka Petrić
Bilten SSPPJ, Beograd, 1974, br. 8, str. 38 (5 str.)
156.
Neki zadaci vaspitno-obrazovnih ustanova u radu
na humanizaciji odnosa polova / Nevenka Petrić
Prosvetni pregled, Beograd, 1974/75 (decembarjanuar), str. (4 str.)
157.
Zadaci visokog školstva na humanizaciji odnosa
polova, Polazne osnove i cilj savetovanja / Nevenka
Petrić
Bilten SSPPJ, Beograd, 1975, br. 15, Dokumentacija
br. 4 str. 4 (15 str.)
158.
Nema ženskog osloboñenja bez ljudskog
osloboñenja
Žena, Zagreb, 1975 (19.06.), br. 498, str. 13 (4 str.)
159.
Tribina nevladinih organizacija na Svetskoj
konferenciji UN o položaju žene u Meksiku /
Nevenka Petrić
Praktična žena, Beograd, 1975, br. 498, str. 13 (1 str.)
160.
Željeno roditeljstvo / Nevenka Petrić
Praktična žena, Beograd, 1975, br. 500 str. 21 (4 str.)
-107-
102
161.
Roditeljstvo se uči / Nevenka Petrić Praktična žena,
Beograd, 1975, br. 501, str. 20 (2 str.)
162.
Rad službi za planiranje porodice sa stranim
radnicima u nekoliko evropskih zemalja imigracije /
Nevenka Petrić
Bilten Centra za istraživanje migracija Instituta za
geografiju Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1975, br. 10
(prilog 10/75), str. 1 (6 str.)
163.
Saradnja porodice i škole u oblasti humanizacije
odnosa polova / Nevenka Petrić
Društvena pomoć porodici u ostvarivanju njene
vaspitne funkcije, Beograd, 1975, str. 56 (10 str.)
Politička biblioteka SSRN Srbije.
164.
Pravo na sreću još pre roñenja / Nevenka Petrić
Nada, Beograd, 1976, br. 7, str. 68 (1 str.)
165.
Zadaci visokog školstva na humanizaciji odnosa
polova / Nevenka Petrić
Aktuele političke informacije SK SSRNJ, Beograd,
1976, str. 112 (11 str.)
166.
Društveno-politički aspekti planiranja porodice
u Jugoslaviji / Nevenka Petrić
Stanovništvo, Beograd, br. 45,1976 (06.12) -1977
(01.12), str. 147 (11 str.)
167.
Smetnje u ostvarivanju ustavnog načela o pravu
čoveka da slobodno odlučuje o rañanju dece u oblasti
zdravstva, socijalne zaštite i zakonodavstva / Nevenka
Petrić
Socijalna politika, Beograd, br. 11-12, 1976,
168.
Mesto i uloga Žene danas / Nevenka Petrić
Žena danas, Beograd, 1976 (22.11.)
Jubilarna proslava 40-godišnjice Žene danas,
okrugli sto Borbe, Komunista i KDAŽJ, Beograd,
108
103
169.
O radu seminara Seksualna etika u savremenom
društvu, Varšava, 17. i 18. novembar 1975 / Nevenka
Petrić, Marjan Košiček
Bilten SSPPJ, Beograd, 1977, br. 17, str. 27 (10 str.)
170.
Rad Tribine nevladinih organizacija Svetske
konferencije Meñunarodne godine žena UN,
Meksiko Siti, 19. juni-2. juli 1975 / Nevenka Petrić
Bilten SSPPJ, Beograd, 1977, br. 17, str. 7 (19 str.)
171.
Puno osloboñenje žene, kao klasno pitanje,
neodvojivo je vezano za osloboñenje čoveka i rada /
Nevenka Petrić
Socijalizam, Beograd, 1977, br. 3,
Od 26-30.09.1977. u Cavtatu kod Dubrovnika
časopis Socijalizam, u ukviru Meñunarodne tribine
Socijalizam u svetu, organizovao je okrugli sto na temu
Socijalizam i politički sistemi. Doprinos N. Petrić na
ovom okruglom stolu je, u stvari, polemika sa
stavovima iznetim u referatu Savremeni feminizam i
socijalistički pokreti, autora Barbare Erenrajh, u svetu
poznate feministkinje leve orijentacije iz SAD.
172.
Skupština Meñunarodne federacije za planiranje
roditeljstva, Edinburg, 11., 12. i 13. novembar 1977/
Nevenka Petrić
Dokumentacija SSPPJ, Beograd, 1977, str. 1 (47 str.)
173.
Izveštaj o održavanju Skupštine Meñunarodne
federacije za planiranje roditeljstva, Edinburg, 11,12.
i 13. novembar 1977 : Izveštaj Komiteta za rezolucije
Skupštine članova MFPR / Nevenka Petrić
Arhiva SSPPJ, Beograd, 1977, (26 str., 3 str. o
rezolucijama)
174.
Humanizacija odnosa polova i nastava pedagogije
i psihologije / Nevenka Petrić
Padagogija, Beograd, 1979, str. 73 (19 str.)
109-
104
Izlaganje Nevenke Petrić na savetovanju u Ilidži,
1978.
175.
Godina prošla - zadaci traju / Vaska Duganova,
Nevenka Petrić, Mila ðordić
Nada, Beograd, 1979, br. 48, str. 9 (2 str.)
176.
Interes deteta je u centru pažnje ostvarivanja
ustavnog prava čoveka da slobodno odlučuje o
rañanju dece / Nevenka Petrić
Socijalna politika, Beograd, 1979, br. 6, str. 18 (6 str.)
177.
Humanizacija odnosa polova u svetlu saradnje
porodice i škole / Nevenka Petrić
Socijalna politika, Beograd, 1979, br. 6, str. 44
Briga o deci u jugoslovenskom socijalističkom
samoupravnom društvu, jugoslovensko savetovanje uz
učešće četrdesetak stranaca, održano 17. i 18.05.1979.
u Cavtatu. U okviru skupa održan i Meñunarodni
seminar povodom Godine deteta UN.
178.
Svesno roditeljstvo / Nevenka Petrić
Nada, Beograd, 1979 (21.12.), br. 48,
179.
Humanizacija odnosa medu polovima i
odgovorno roditeljstvo - deo borbe za osloboñenje
rada, radničke klase i čoveka / Nevenka Petrić
Bilten II, Nastavnički fakultet Nikšić, Nikšić, 1980.
180.
Emancipacija žene kao element strategije
KPJ-SKJ / Nevenka Petrić
Pregled, Sarajevo, 1980, str. 10
181.
Željeno roditeljstvo / Nevenka Petrić
Socijalna politika, Beograd, 1980, br. 8, str. 3 (4 str.)
Okrugli sto Socijalne politike održan 03.11.1980. u
Beogradu.
182.
Humanizacija odnosa medu polovima i slobodno
roditeljstvo - integralni deo borbe za osloboñenje
čoveka i rada u SFRJ / Nevenka Petrić
110
105
Socijalna politika, Beograd, 1980, br. 6, str. 14 (8 str.)
183.
Humanizacija odnosa medu polovima deo borbe za
osloboñenje čoveka / Nevenka Petrić Komunist,
Beograd, 1980, br. 1200, str. 10 (1 str.)
184.
Marksistički pristup odnosu polova i odgovornom
roditeljstvu integralni deo vaspitanja i obrazovanja /
Nevenka Petrić
Pedagogija, Beograd, 1980, br. 4, str. 393 (17 str.)
185.
Ravnopravnost žene i muškarca u završnim
dokumentima poslijeratnih kongresa KPJ/SKJ /
Nevenka Petrić
Žena, Zagreb, 1980, str. 74 (5 str.)
186.
O rañanju u slobodi / Nevenka Petrić
Nada, Beograd, 1981, br. 151, str. 12
187.
Zašto rode ne sleću svuda / Nevenka Petrić, Petar
Vlahović, Ljubica Basta /et al./
Ilustrovana politika, Beograd, br. 1160, str. 22 (4 str.)
Okrugli sto održan 27.01.1981. u Beogradu.
188.
Zapošljavanje žena / Nevenka Petrić
Nada, Beograd, 1981 (04.02.), str. 4 (2 str.)
189.
Osvrt ma meñunarodnu konferenciju o planiranju
porodice u '80-im godinama, Džakarta, 1981 / Nevenka
Petrić
Socijalna politika, Beograd, 1981, br. 6-7, str. 33
(4 str.)
190.
Humanizacijata na odnosite medu polovite i
odgovornoto roditelstvo - del od borbata za
oslobodnuvanjeto na čovekot = Humanizacija
odnosa medu polovima i odgovorno roditeljstvo - deo
borbe za o slobodenje čoveka / Nevenka Petrić
111
106
Pogledi, Skopje, 1982, (Vol. 19), br. 1, str. 137 (4 str.)
191.
Tretman žene i "ženskog pitanja" u sredstvima
javnog informisanja / Nevenka Petrić
Žena danas, Beograd, 1982 (14.04), br. 6, str. 4 (1
str.)
192.
Marksistički pristup humanizaciji odnosa medu
polovima i odgovornom roditeljstvu / Nevenka Petrić
Dečiji domovi, Beograd, 1982, br. 4, str. 1 (6 str.)
193.
Pravo na željeno dete / Nevenka Petrić
Eliksir, Novi-Sad, 1982, str. 8
194.
Bez emancipacija na opštestvoto nema ni
emancipacija na ženite = Bez emancipacije društva
nema ni emancipacije žena / Nevenka Petrić
Prosvetena žena, Skopje, 1983 (decembar), str. 10
(1 str.)
195.
Žena je još uvek po strani / Nevenka Petrić
Selo, Beograd, 1983, str. 10 (2 str.)
196.
Treća skupština Meñunarodne federacije za
planiranje roditeljstva, Najrobi,18., 19. i 20.11.1983 /
Nevenka Petrić
Socijalna politika, Beograd, 1983 (decembar),
197.
Manja porodica - veća sreća / Nevenka Petrić
Nada, Beograd, 1984, br. 219, str. 9 (2 str.)
198.
O aktuelnim pitanjima društvenog položaja žene
/ Nevenka Petrić
Pregled, Sarajevo, 1985, br. 4, str. 499 (18 str.)
199.
Osnovni zadatak škole - vaspitanje i obrazovanje
svestrano razvijene i slobodne ličnosti / Nevenka
Petrić
112
107
Deveti kongres Saveza komunista BiH, Sarajevo,
1986,
Izlaganje podneto na navedenom kongresu
20.05.1986.
200.
Ravnopravnost žene i odgovorno roditeljstvo u
SFRJ / Nevenka Petrić Fortuna,
Beograd, 1987, str. (16 str.)
201.
Društveni preduslovi osnivanja i razvoja pokreta
planiranja porodice u svetu / Nevenka Petrić
Stanovništvo, Beograd, 1990, br. 3-4 i 1-2, str. 245
(24 str.)
202.
Udruženje za planiranje porodice Jugoslavije /
Nevenka Petrić
Stanovništvo, Beograd, 1991, br. 3-4, str. 115 (6 str.)
203.
Osnovano Udruženje za planiranje porodice
Jugoslavije / Nevenka Petrić
Socijalna politika, Beograd, 1991, br. 3-4, str. 206 (2
str.)
3.1.3 U listovima
(delimični pregled)
204.
Pred sresku konferenciju Saveza komunista /
Nevenka Petrić
Banjalučke novine, Banjaluka, 1954 (23.07.), br. 48,
str. 1 (1 str.)
205.
Mogućnost za zapošljavanje žena / Nevenka
Petrić
Borba, Beograd, 1962 (05.08), str. 3 (1 str.)
206.
Alimentacija za maloletnike iz razvedenih
brakova / Nevenka Petrić
113
108
Večernje novosti, Beograd, 1962 (06.12),
207.
Intenzivnije privreñivanje i društveni položaj žene
/ Nevenka Petrić
Narodna armija, Beograd, 1965 (05.03.), str. 5 (1 str.)
208.
Društveno i lično zlo - protiv abortusa kao sredstva
za regulisanje rañanja / Nevenka Petrić Borba,
Beograd, 1967 (11.12.), br. 339, str. 2 (1 str.)
209.
Humanizacija odnosa polova / Nevenka Petrić
Borba, Beograd, 1970 (15.01.), str. 6 (1 str.)
210.
Broj djece po želji / Nevenka Petrić Osloboñenje,
Sarajevo, 1970 (19.01), str. 3 (1 str.)
211.
I o Vama ovisi sreća i zdravlje vaše porodice /
Nevenka Petrić Planiranje porodice, Ljubljana, 1973,
br. 10, str. 3 (2 str.)
Prigodna brošura Ljubljanske banke, objavljena
26.05.1973. Predgovor napisala Nevenka Petrić.
212.
Šta je novo u zakonima u zdravstvu i socijalnoj
politici / Nevenka Petrić
Borba, Beograd, 1974 (17.12.), str. 6 (1 str.)
213.
Roditeljstvo se uči kako se planira jugoslovenska
porodica / Nevenka Petrić
Borba, Beograd, 1975, str. 6 (1 str.)
214.
Humano i ravnopravno u porodici / Nevenka
Petrić
Prosvetni pregled, Beograd, 1975, (8.01.), br. 1, str. 3
(1 str.)
Prosvetni pregled je list prosvetnih i kulturnih
radnika Srbije.
215.
Briga o porodici i mladima / Nevenka Petrić
Borba, Beograd, 1975, (14.12), br. 340, str. 4 (1 str.)
-114-
109
216.
Zadaci visokog školstva na humanizaciji odnosa
polova / Nevenka Petrić •
Borba, Beograd, 1975 (23.12.), str. 6 (1 str.)
217.
Zabrana zloupotrebe vere u političke svrhe /
Nevenka Petrić
Borba, Beograd, 1976 (04.03), str. (1 str.)
218.
Osloboditi ženu duga prošlosti / Nevenka Petrić
Borba, Beograd, 1976 (18.05), str. 4 (1 str.)
219.
Jednostrano tumačenje biološke reprodukcije /
Nevenka Petrić
Borba, Beograd, 1976, str. (1 str.)
220.
Najveći rezultati su tamo gde se rešavaju
konkretni životni problemi / Nevenka Petrić
Borba, Beograd, 1976 (27.12.), str. 8 (1 str.)
Okrugli sto Borbe, Komunista i KDAZJ, održan
26.11.1976.
221.
Vaspitanje i obrazovanje u funkciji humanizacije
odnosa medu polovima / Nevenka Petrić
Večernje novosti, Beograd, 1976 (31.12.), str.
(1 str.)
222.
Vlastiti rad - stvarna osnova ravnopravnosti žena
/ Nevenka Petrić
Četvrti jul, Beograd, br. 768,1977 (08.03.), str. 3 (1
str.)
223.
Ostvarivanje slobodnog i odgovornog roditeljstva
na bazi samoupravne pozicije radnih ljudi i grañana /
Nevenka Petrić
Večernje novosti, Beograd, 1977, str. (1 str.)
224.
Uključivanje odgovarajućih sadržaja o
humanizaciji odnosa medu polovima u nastavne
programe ustavna je obaveza / Nevenka Petrić
-115-
110
Ekspres politika, Beograd, 1978 (19.02.), str. 8 (1 str.)
225.
Žena nije (samo) kuvarica - u reformi vaspitanja i
obrazovanja sasvim je jasno opredeljenje za
humanizaciju odnosa medu polovima / Nevenka
Petrić
Ekpres politika, Beograd, 1978 (26.02.), str. 8 (1 str.)
226.
Bitka za žensku emancipaciju / Nevenka Petrić
Kotorvaroški list. Ko tor-Varoš, 1979, br. 48, str. 6
(1 str.)
227.
Humanizacija odnosa medu polovima kao
integralni dio kongresnih dokumenata KPJ-SKJ /
Nevenka Petrić
Kotorvaroški list, Kotor-Varoš, 1979, br. 49, str.6
(1 str.)
228.
Humanizacija odnosa medu polovima kao
integralni dio kongresnih dokumenata KPJ/SKJ /
Nevenka Petrić
Kotorvaroški list, Kotor-Varoš, 1979, br. 50, str. 6 (1
str.)
229.
Humanizacija odnosa medu polovima kao
integralni dio kongresnih dokumenata KPJ SKJ /
Nevenka Petrić
Kotorvaroški list, Kotor-Varoš, 1979, br. 51, str. 6 (1
str.)
230.
Treba menjati i individualnu i društvenu svijest u
vezi sa ravnopravnošću žene / Nevenka Petrić
Kotorvaroški list, Kotor-Varoš, 1979, br. 52, str. 6
(2 str.)
231.
Marksistička vizija žene i porodice / Nevenka
Petrić
Borba, Beograd, 1980 (20.02.), str. 9 (1 str.)
-116-
111
232.
Pet novih projekata zahvaljujući Fondu UN /
Nevenka Petrić
Žena danas, Beograd, 1980 (05.03.), str. 6 (1 str.)
233.
Humanizacija odnosa medu polovima - deo borbe
za osloboñenje čoveka / Nevenka Petrić
Komunist, Beograd, 1980 (07.03.), br. 1200, str. 10
(Istr.)
234.
Selo hoće u grad, grad neće u selo / Brana Trivić,
Nevenka Petrić, Nataša Durić... /et al./ Žena danas,
Beograd, 1981 (04.02.), str. 4 (2 str.)
Organizatori rasprave u vezi sa zapošljavanjem u
Banjaluci Opštinska konferencija SSRN Banjaluka i
Žena danas.
235.
Pogled kroz "muške naočale" - škola i
humanizacija odnosa medu polovima / Nevenka
Petrić
Nedeljni glas, Banjaluka, 1981 (07.03.), br. 3268, str.
2 (1 str.)
236.
Informacija o nekim pitanjima iz rada političkih
partija Indonezije, Malezije, Tajlanda i Singapura /
Nevenka Petrić
Zapisnik : Komisija za meñunarodne poslove i
saradnju SK SSRNJ, Beograd, 1981 (07.05), Arhiv
Jugoslavije,
Arhiva SK SSRNJ
Navedena informacija ima 16 str.
237.
Planiranje porodice - osnovno pravo čoveka, /
Nevenka Petrić
Glas, Banjaluka, 1981 (25.07.), str. 4 (1 str.)
Podnaslov navedenog teksta: "Fond UN za
populacione aktivnosti na svjetsku konferenciju
'Planiranje porodice u osamdesetim godinama' iz
Evrope pozvao je samo dr Nevenku Petrić, koja je
117
112
pripremila prilog za naš list." Uz članak je i slika na
kojoj se Nevenka Petrić rukuje sa predsednikom
Indonezije Suhartom.
238.
Pravo i dužnost / Nevenka Petrić
Glas, Banjaluka, 1982 (10.04.), br. 3521, str. 6 (1 str.)
239.
Opredeljenja jasna, treba se obračunati sa
pasivnošću / Zora Tomić, Nevenka Petrić, Lazo
Krstevski... /et al./
Žena danas, Beograd, 1982 (14.04.), br. 6, str. 4 (2
str.)
240.
Značajna funkcija obrazovanja / Nevenka Petrić
Glas, Banjaluka, 1982 (17.04.), br. 3525, str. 6 (1 str.)
241.
Humanizacija odnosa medu polovima, odgovorno
roditeljstvo i udruženi rad / Nevenka Petrić
Glas, Banjaluka, 1982 (24.04.), br. 3529, str. 24 (4 str.)
242.
Pripreme za realizaciju Projekta UN : Uloga
mass-medija u humanizaciji odnosa medu polovima i
odgovornom roditeljstvu / Nevenka Petrić
Glas, Banjaluka, 1983 (05.06.), str. 6 (1 str.)
3.2
Omladinski pokret i NOB
3.2.1 U zbornicima radova
243.
GLAVAŠ, Viktorija
Maslovare /Viktorija Glavaš, Nevenka Petrić
Srednja Bosna u NOB.- Beograd : Vojnoizdavački
zavod, 1976,1 tom, str. 150 (3 str.)
244.
PETRIĆ, Nevenka
Poslednji otpor u Maslovarama / Nevenka
Petrić, Viktorija Glavaš
118-
113
Srednja Bosna u NOB. - Beograd : Vojnoizdavacki
zavod, 1976, 1 tom, str. 213 (4 str.)
245.
GLAVAŠ, Viktorija
Borjanska partizanska četa / Viktorija Glavaš,
Nevenka Petrić Srednja Bosna u NOB. 1981, br. 3,
str. 228 (6 str.)
246.
Omladina Maslovara / Nevenka Petrić Srednja
Bosna u NOB. - Banjaluka : 1981, 3 tom, str. 253 (4
str.)
247.
Neke aktivnosti SKOJ-a i omladinskog pokreta
centralne Bosne prije održavanja Oblasne konferencije
Bosanske Krajine, 21- 23. februara i neposredno
poslije održavanja / Nevenka Petrić
Oblasna konferencija KPJ. - Banjaluka : Institut za
istoriju Banjaluka, 1982, str. 333 (14 str.)
248.
Neke aktivnosti omladinskog pokreta centralne
Bosne u NOB Knj. 1 / Nevenka Petrić Revolucionarni
omladinski pokret u BiH. - Sarajevo : Republička
konferencija SSO BiH i NIŠRO Osloboñenje, 1984, 1
knj., str. 176 (23 str.)
249.
Prilog raspravi o projektu Revolucionarni
omladinski pokret u BiH Knj. 2 / Nevenka Petrić
Revolucionarni omladinski pokret u BiH. - Sarajevo
Republička konferencija SSO BiH i NIŠRO
Osloboñenje, 1984, 2 knj., str. 192 (3 str.)
250.
TRNJAKOVIĆ, Mile
O osnovnim karakteristikama omladinskog
pokreta oko Banjaluke 1941-1945. godine / Mile
Trnjaković, Nevenka Petrić Banjaluka i okolina u
NOB. - Banjaluka : NIGRO Glas, U rukopisu ovaj rad
ima 29 str.
119-
114
251.
KPJ i SKOJ u političkom radu s djecom za
vrijeme NOB-a u centralnoj Bosni / Nevenka Petrić
Deca, rat, revolucija. - Beograd : Jugoslovenska
konferencija za socijalne delatnosti, 1981, str. 431
(27 str.)
252.
Djeca borci - svjetao primjer za vaspitanje mlade
generacije na tekovinama NOB-a i socijalističke
revolucije / Nevenka Petrić
Vaspitanje mlade generacije na tekovinama NOB-a i
socijalističke revolucije. - Banjaluka : Gradski odbor
SUBNOR, 1983,
Okrugli sto na navedenu temu, održan u
Banjaluci 04.06.1983.
253.
Savez komunističke omladine Jugoslavije i
omladinski pokret u opštinama Kotor-Varoš i
Skender-Vakuf u narodnooslobodilačkom ratu /
Nevenka Petrić
Opštine Kotor-Varoš i Skender-Vakuf u NOB-u 19411945. - Kotor-Varoš : Radnički univerzitet" ðuro
Pucar-Stari", 1986, str. 181 (31 str.)
Ovaj rad je deo objavljene monografije Opštine
Kotor-Varoš i Skender-Vakuf u NOB, 1941-1945.
254.
Omladina Banjalučkog okruga u NOB / Nevenka
Petrić
50 godina pobede nad fašizmom. - Beograd :
SUBNOR Jugoslavije 1995, str. (32 str.)
Referat podnet na meñunarodnom naučnom skupu
50 godina pobede nad fašizmom, održanom 15, 16. i
17. 05.1995. godine u Beogradu. Zbornik radova je u
štampi.
3.2.2 Uvodni i drugi referati, izveštaji
255.
Referat o USAOJ-u na prvoj konferenciji
omladine Banjaluke / Nevenka Petrić
-120
115
Lična arhiva Nevenke Petrić. Referat ima 17 kucanih
strana. Podnet je na osnivačkoj konferenciji USAOJ-a
Banjaluke, početkom jula 1945. godine, na kojoj je ona
izabrana za predsednika Mjesnog odbora USAOJ-a
Banjaluke.
256.
Izvještaj Gradskog odbora NO Banjaluka od
07.04.1947. / Nevenka Petrić
Arhiv BiH, CKNOBiH, 1947, br. 761
257.
Referat o Drugom kongresu Narodne omladine
BiH / Nevenka Petrić
Arhiv BiH, CKNOBiH, 1947, br. 716
258.
Govor Nevenke Petrić na Drugom kongresu
Narodne omladine BiH / Nevenka Petrić Arhiv
BiH, CKNOBiH, 1945-1949, Razno, broj kutije
81.
259.
Uvodni referat na Mjesnoj konferenciji SKOJ-a /
Nevenka Petrić
Arhiv Jugoslavije, Arhiv CK SKJ, Fond CK SKOJ-a,
Ia-1/11,
Referat Nevenke Petrić na Mjesnoj konferenciji
SKOJ-a Banjaluke, održanoj 01.10.1948. godine (19.
str.)
260.
Izveštaj Gradskog odbora USAOJ-a Banjaluka
upućen Zemaljskom Odboru USAOJ-a BiH
11.08.1946. / Nevenka Petrić
Arhiv BiH, CKNOBiH, br. 2217/46
261.
Izvještaj Gradskog odbora NO Banjaluka o
pripremama za prugu Samac-Sarajevo / Nevenka
Petrić, Slavko Bilobrk
Arhiv BiH, CKNOBiH, br. 25/47.
Izveštaj su potpisali Nevenka Petrić u svojstvu
predsednika, a Slavko Bilobrk u svojstvu sekretara
Gradskog odbora NO.
-121-
116
262.
Politički izvještaj MK SKOJ-a Banjaluka /
Nevenka Petrić
Arhiv BiH, PK SKOJ-a, 1948, br. 3310.
Izveštaj je pisan 31.08.1948. godine
263.
Referat na gradskoj izbornoj konferenciji
SKOJ-a i Narodne omladine / Nevenka Petrić
Arhiv BiH, CKNOBiH, 1949, br. 4
264.
Govor na Trećem kongresu NO BiH / Nevenka
Petrić
Arhiv Jugoslavije, fond 114, fascikla br. 333.
Treći kongres Narodne omladine Bosne i
Hercegovine održanje od 25-28.04.1949. godine.
265.
Referat na proslavi 30-godišnjice SKOJ-a u
gradu Banjaluci / Nevenka Petrić
Arhiv BiH, CK NOBiH, br. 86/49-50. Informacija CK
NOBiH
Referat je održan 06.10.1949. godine, dan uoči
proslave, na svečanoj akademiji održanoj u Narodnom
pozorištu. Referat ima osam kucanih strana, a ostalih
desetak je pisano rukom. (Na referatu ima beleška daje
završen 11.09.1949. godine u 03. časa.)
266.
Uvodni referat na Drugom plenarnom sastanku
Oblasnog komiteta Narodne Omladine Banjaluka /
Nevenka Petrić
Lična arhiva Nevenke Petrić uz napomenu da se
referat nalazi u Arhivu Bosanske Krajine u
Banjaluci.
Plenarni sastanak je održan 21.11.1949. godine u
Banjaluci. Referat ima 19 str.
267.
Referat na svečanoj akademiji povodom Svjetske
omladinske nedelje / Nevenka Petrić
Lična arhiva Nevenke Petrić za 1949. godinu uz
-122-
117
napomenu da se referat nalazi u ABK Banjaluka.
268.
Referat na svečanoj akademiji povodom
Svjetskog omladinskog dana / Nevenka Petrić
Lična arhiva Nevenke Petrić uz napomenu da se
referat nalazi u ABK Banjaluka.
Referat je podnet na svečanoj akademiji u
Banjaluci, održanoj 10.11.1949. godine.
269.
Izvještaj o održavanju četvrte redovne
konferencije NO Bosanske Krajine / Nevenka Petrić
Arhiv Jugoslavije, fond 114, fascikla 339,
Zapisnik sa sastanka biroa Oblasnog komiteta
NO Banjaluka od 21.03.1950.
270.
Uvodni referat Nevenke Petrić, predsjednika
Oblasnog komiteta Narodne omladine Bosanske
Krajine / Nevenka Petrić
Arhiv Jugoslavije, Fond 114, Fascikla 339.
3.2.3 U listovima
271.
I najmlañi, pioniri Banjaluke u akciji / Nevenka
Petrić
Glas, Banjaluka, 1945 (27.05.), (1 str.)
272.
Omladina Banjalučkog okruga pred izbore za
Ustavotvornu skupštinu Bosne i Hercegovine /
Nevenka Petrić
Glas, Banjaluka, 1946 (08.10.), (2 str.)
273.
Sprovodenje odluke Petog kongresa KPJ o
spajanju SKOJ-a i Narodne omladine FNRJ /
Nevenka Petrić
Glas, Banjaluka, 1949, (2 str.)
274.
Omladina Banjalučke oblasti pred izbore za
Narodnu skupštinu FNRJ / Nevenka Pterić
Glas, Banjaluka, 1950 (15.02.), str. 1 (1 str.)
-123-
118
MAJKA
.Neposredno posle bitke tišina je nesnosna.
Svako nešto iščekuje. Većina u četi bdije Da
sazna ishod, al danas je vest nejasna. I majka
Natalija se brižno raspituje.
Vojislav joj poginu, svojim srcem je osetila. Kršan
momak, do rata dak, sad šesnaestogodišnjak. "Nije
ga teško naći", rekoše, "nije igla". Dok traži sina na
poprištu bitke, zbunjuje je tišina.
Još se nada da će ga živa naći, ucveljena majka. U
suton dana, preneražena, na grani gloga Sa užasom
prepozna delić sinovog plavog uvojka. U pregaču
sakupi ostatke raznetog sina svoga.
Velikog momka, avaj, s lakoćom je prenela. Vihor
rata već joj je odneo dva deteta, muža, zeta. Od očaja
za jedinim sinom crna kosa posta joj bela.
Skrhana majka teško je podnosila svoju tugu.
Ozari se na kraju života, samo jednom: Svog
sina prepozna kao blistavu dugu.
(Maslovare, 30.05.1945.)
124
119
4. GLAVA
Predavanja i izlaganja
na srpskom jeziku
(delimični pregled)
4.1 Predavanja
275.
Marksistički pristup humanizaciji odnosa medu
polovima / Nevenka Petrić
Rukoveti, Subotica, 1977, br. 1-2, str. 65 (19 str.)
Predavanje održano Društvu pedagoga Subotice,
10.12.1976
276.
Osnovna opredeljenja u pogledu organizovanja
savetovanja / Nevenka Petrić
Rad savetovališta za brak i porodicu, Beograd, 1977,
Stalna konferencija gradova i SSPPJ, Savetovanje
održano u Cakovecu 18. i 19.03.1977.
277.
Pravci razvoja slobodnog roditeljstva u SFRJ :
seminar / Nevenka Petrić
Slobodno roditeljstvo činilac i društvene promene Beograd : Institut za socijalnu politiku, 1979, st. 6 (15
str.)
Predavanje održano 18.10.1977.
-125-
120
278.
Pravo čoveka da slobodno odlučuje o rañanju
dece u SFRJ : meñunarodni seminar Centra
Jugoslovenskog crvenog krsta / Nevenka Petrić . Beograd : Jugoslovenski crveni krst, 1978, (28 str.)
Predavanje održano 31.10.1978.
279.
Planiranje porodice u SFRJ : društvenopolitički
aspekt / Nevenka Petrić. - Beograd : Dom JNA, 1979,
(30 str.)
Predavanje održano u Domu JNA u Beogradu,
27.02.1979.
280.
Planiranje porodice i OUN / Nevenka Petrić. Beograd : Jugoslavenski crveni krst, 1979, (32 str.)
Predavanje je održano na meñunarodnom
seminaru Jugoslovenskog crvenog krsta.
281.
Planiranje porodice i humanizacija odnosa meñu
polovima u SFRJ / Nevenka Petrić. - Beograd :
Jugoslovenski crveni krst, 1980, (23 str.)
Predavanje održano 14.10.1980 na meñunarodnom
seminaru Centra Jugoslovenskog crvenog krsta.
282.
Humanizacija odnosa medu polovima i
odgovorno roditeljstvo deo borbe za osloboñenje
rada, radničke klase i čoveka / Nevenka Petrić
Ugrañivanje sadržaja o humanizaciji odnosa meñu
polovima u nastavne programe na svim nivoima
školovanja i osposobljavanja mladih za odgovorno
roditeljstvo.
1 sveska Nikšić : Univerzitet "Veljko Vlahović",
Titograd, Nastavnički fakultet, Nikšić, 1980, str. 16 (31
str.)
Predavanje održano marta 1980.
283.
Društveni preduslovi razvoja planiranja porodice
u svetu : Autorizovana predavanja. Dio 1 / Nevenka
Petrić. - Sarajevo : Filozofski fakultet, 1981, str. 1
-126-
121
(27 str.)
Predavanje održano 3.11.1980.
284.
Pokret planiranja porodice u svetu :
Autorizovana predavanja. Dio 1 / Nevenka Petrić. Sarajevo : Filozofski fakultet, 1981, str. 1 (28 str.)
Predavanje održano 3.11.1980.
285.
Izlaganje predsednika Saveta SK SSRNJ za
planiranje porodice Jugoslavije, dr Nevenke Petrić :
Aktuela pitanja u oblasti zdravstva na stvaranju uslova
za ostvarivanje ustavnog prava čoveka da slobodno
odlučuje o rañanju dece / Nevenka Petrić. -Beograd :
Savezna konferencija SSRNJ, Savet za paniranje
porodice, 1980, str. 8 (12 str.)
286.
OUN i planiranje porodice : Autorizovana
predavanja. Dio 3 / Nevenka Petrić. - Sarajevo :
Filozofski fakultet, 1981, str. 1 (33 str.)
Predavanje održano 19.01.1981.
287.
Humanizacija odnosa meñu polovima i
odgovorno roditeljstvo. Deo 1 : Autorizovana
predavanja. Dio 7 / Nevenka Petrić. - Sarajevo :
Filozofski fakultet, 1981, str. 1 (20 str.)
Predavanje održano maja 1981.
288.
Humanizacija odnosa meñu polovima i
odgovorno roditeljstvo. Deo 2 : Autorizovana
predavanja. Dio 7 / Nevenka Petrić. - Sarajevo :
Filozofski fakultet, 1981, str. 1 (22 str.)
Predavanje održano maja 1981.
289.
Planiranje porodice kao osnovno ljudsko pravo /
Nevenka Petrić. - Mostar : Univerzitet "Džemal
Bijedić", 1982, str. 1 (21 str.)
290.
Marksistički pristup humanizaciji odnosa medu
polovima i odgovornom roditeljstvu / Nevenka
Petrić. - Karlovac : Opstinska konferencija SSRNH,
1982, (15 str.)
-127-
122
Predavanje održano 5.06.1982.
291.
Humanizacija odnosa medu polovima i
odgovorno roditeljstvo : presek razvoja pristupa i
uloga vaspitanja i obrazovanja / Nevenka Petrić. Sarajevo : Srednja ekonomska škola, 1983, (27 str.)
Predavanje održano marta 1983. godine.
292.
Društvene osnove humanizacije odnosa medu
polovima i odgovornog roditeljstva u Jugoslaviji /
Nevenka Petrić. - Banjaluka : Univerzitet "ðuro
Pucar Stari", Pedagoška akademija, 1983, (49 str.)
Predavanje održano oktobra 1983.
293.
UN i planiranje porodice kao osnovno ljudsko
pravo / Nevenka Petrić. - Dubrovnik : Regionalni
savet MFPR : SSPPJ, 1984, (33 str.)
Meñunarodni seminar MFPR o ljudskim pravima
održan u decembru 1984.
294.
Opšti marksistički pristup - omladina i
humanizacija odnosa medu polovima / Nevenka
Petrić. - Sarajevo : Republička konferencija Saveza
socijalističke omladine BiH, 1986, ( 24 str.)
Simpozijum "Omladina i humanizacija odnosa
medu polovima".
295.
Humanizacija odnosa meñu polovima i
odgovorno roditeljstvo-presjek razvoja i uloga
vaspitanja i obrazovanja / Nevenka Petrić. - Sarajevo
: Republička konferencija Saveza socijalističke
omladine BiH, 1986, (29 str.)
Simpozijum "Omladina i humanizacija odnosa
meñu polovima".
296.
Ujedinjene nacije i planiranje porodice / Nevenka
Petrić. - Sarajevo : Republička konferencija Saveza
socijalističke omladine BiH, 1986, (28 str.)
128
123
Simpozijum "Omladina i humanizacija odnosa
medu polovima".
297.
Neki aspekti idejnog pristupa ravnopravnosti
polova i odgovornom roditeljstvu : Planiranje
porodice u praksi socijalnog rada : zbornik
predavanja. - Beograd : Institut za socijalnu politiku,
1987, str. 15 (18 str.)
Predavanje održano 1985. (u Arandelovcu,
Preboldu kod Celja, Igmanu kod Sarajeva, Sutomoru i
Tuheljskim Toplicama).
298.
Idejno-teoriski i opšestveni-politički aspekti na
populacionata politika i planiranje na semejstvo =
Idejno-teorijski i društveno-politički aspekti
populacione politike i planiranja porodice: seminar /
Nevenka Petrić. - Skopje : Republički zavod za
unapreñenje socijalnog rada, 1989, (29 str.)
299.
Politikata na OON vp oblasta na planiranjeto na
semejstvo to kako osnovno covekovo pravo : seminar
= Politika UN u oblasti planiranja porodice kao
osnovnog ljudskog prava / Nevenka Petrić. - Skopje :
Ekonomski fakultet, 1991, (26 str.)
Predavanje održano na navedenom seminaru
30.03.1991. u Strugi.
300.
OON i ravnopravnost na ženite : seminar = UN i
ravnopravnost žene / Nevenka Petrić. - Skopje :
Ekonomski fakultet, 1991, (31 str.)
Predavanje održano 31.03.1991. u Strugi.
4.2 Izlaganja
301.
Problemi maloletničke delikvencije / Nevenka
Petrić
Školovanje, zapošljavanje i društvena aktivnost
ženske omladine. - Beograd, KDAŽJ i SSOJ, 1962,
(11 str.)
129-
124
Savetovanje na gornju temu održano 19.06.1962.
godine.
302.
O pripremama za izbore - angažovanje
konferencija za društvenu aktivnost žena / Nevenka
Petrić
Zapisnik sa sednice Predsedništva KDAŽ Hrvatske. Zagreb : KDAŽH, 1963 (19.05), (6 str.)
Izlaganje podneto na sednici Predsedništva
KDAŽH
303.
Potrebe regulisanja problema radne porodicesastavni deo borbe za povećanje produktivnosti rada.
- Beograd : Savezni odbor SSRNJ, 1963
Izlaganje je podneto na savetovanju koje je
organizovao Savezni odbor SSRNJ 1963. godine u
Beogradu.
304.
Neka pitanja u vezi sa održavanjem skupština
konferencija za društvenu aktivnost žena u
komunama / Nevenka Petrić
Arhiv Jugoslavije, Arhiva SK SSRNJ - KDAŽJ, 1963.
Izlaganje podneto na sednici Predsedništva
KDAŽJ, aprila 1963. godine.
305.
Aktuelni problemi zdravstvene zaštite dece i
srednjoškolske omladine u Beogradu / Nevenka
Petrić
Arhiva Skupštine grada Beograda, Beograd, 1963, (6
str.)
Izlaganje podneto u svojstvu delegata Skupštine
grada Beograda.
306.
Aktuelni problemi dečje zaštite u Beogradu /
Nevenka Petrić
Arhiva Skupštine grada Beograda, Beograd, 1963, (7
str.)
Izlaganje podneto u svojstvu delegata u Skupštini
grada Beograda.
-130-
125
307.
Donošenje statuta opština i mesto opštinskih
konferencija žena u njima / Nevenka Petrić
Donošenje statuta opština. - Beograd : Stalna
konferencija gradova, 1964.
Izlaganje podneto na savetovanju koje je na
gornju temu organizovala Stalna konferencija
gradova u Beogradu.
308.
Broj izabranih žena u predstavnička tela ne
odražava objektivne mogućnosti i ulogu žena u
našem društvu / Nevenka Petrić
Političke informacije Saveznog odbora SSRNJ,
Beograd, 1965.
Izlaganje podneto na savetovanju koje je
organizovao Savezni odbor SSRNJ, maja 1965.
godine.
309.
Aktuelni problemi dečje zaštite / Nevenka Petrić
Aktuelni problemi dečje zaštite. - Beograd : Savet za
vaspitanje i brigu o deci u Jugoslaviji, 1967.
Izlaganje podneto na savetovanju koje je
organizovao navedeni savet. - Savetovanje je održano u
Beogradu.
310.
Tretman žene u novom Ustavu SFRJ / Nevenka
Petrić
Novi Ustav SFRJ i zadaci SSRNJ. - Beograd : SK
SSRNJ, 1974
Izlaganje podneto na savetovanju na navedenu
temu koje je organizovala SK SSRNJ u drugoj polovini
1974. godine.
311.
Humanizacij a odnosa polova u okviru
socijalizacije uloge seksa / Nevenka Petrić
Socijalna zaštita danas, Beograd, 1975,
Izlaganje na zasedanju Meñunarodnog saveta za s
ocijalnu delatnost, Osmi regionalni kolokvijum,
Opatija, 1-6.09.1975.
131
126
312.
Idejni aspekt emancipacije žene / Nevenka Petrić
Savez komunista i socijalistička revolucija. - Beograd :
Predsedništvo SK SKJ, 1981, str. 109 (3 str.)
Izlaganje na simpozijumu 08.02.1980. Simpozijum je održan na Bledu od 7-9.02.1980.
godine.
313.
Sećanje na dan ustanka naroda Bosne i
Hercegovine / Nevenka Petrić
Arhiva Opštinske konferencije SSRNBiH, KotorVaroš, 1981, (12 str.)
Govor održan pred oko četiri hiljade ljudi na
narodnom zboru. Zbor je održan 27. jula 1981. godine
u Sipragama. Nevenka Petrić glavni govornik.
314.
Četvrti juli - dan borca (41-godišnjica ustanka) /
Nevenka Petrić
Arhiva Opštinske konferencije SSRNBiH, Teslić,
1982, (17str.)
Govor održan pred oko šest hiljada ljudi na
narodnom zboru. Zbor je održan 4. jula u mestu Solile
na zajedničkoj proslavi Dana borca za opštine Teslić,
Kotor-Varoš i njima susedne opštine. Nevenka Petrić
glavni govornik.
315.
"Žensko pitanje" u sredstvima informisanja /
Nevenka Petrić
Arhiv Jugoslavije, Arhiva SK SSRNJ - KDAŽJ,
Beograd, 1982 (01.04), (8 str.)
Izlaganje je podneto na proširenoj sednici
Predsedništva KDAZJ održanoj u Beogradu.
-132-
127
5. GLAVA
Works in English and
Other Foreign Languages
Radovi objavljeni
na stranim jezicima
5.1 Articles, essayes, reports, introductory reports
= Članci, studije, referati, uvodni referati
316.
Women in Yugoslavia follow all major events in
various parts of the world = Žene Jugoslavije slede
sve važnije dogañaje u raznim delovima sveta /
Nevenka Petrić
Proceedings of the Meeting of Council of
International Democratic Federation of Women. Berlin : International Democratic Federation of
Women, 1962.
317.
Socio-Economic Changes in Rural Areas, the
Position of Women and Family Planning =
Društveno-ekonomske promene u seoskim
područjima, položaj žene i planiranje porodice /
Nevenka Petrić
133
128
Socio-Economic Changes in Rural Areas and Position
of Women, Children and Youth. - Beograd : Conference
for Social Activity of Women of Yugoslavia, 1966, (4
p.)
Rad podnet na engleskom, francuskom i ruskom
jeziku na Petom meñunarodnom seminaru KDAZJ na
temu "Socio-Economic Changes in Rural Areas and
Position of Women, Children and Youth". O učešću N.
Petrić na ovom seminaru zabeleženo je u "Ženi danas"
br. 261 iz 1967. godine, a ova informacija preuzeta je iz
"Žene danas" br. 276 iz 1976. godine, str. 116.
318.
Annual Report of Federal Council for Family
Planning, 1967 = Godišnji izveštaj SSPPJ, 1967 /
Nevenka Petrić
Proceedings of the IPPF Europe Regional Council. London : IPPF Europe Office, 1968, (p. 1-4.)
U navedenom zapisniku se vodi kao: ER 78,
Appendix P, Yugoslavia. - Zasedanje održano u
Kopenhagenu.
319.
Conference of Social Activities of Women of
Yugoslavia in Action = Konferencija za društvenu
aktivnost žena u akciji / Nevenka Petrić
Proceedings of the All - India Women's Conference. Bombay : All - India Women's Conference, 1967
(28.12)
Nevenka Petrić je u svojstvu sekretara KDAZJ
učestvovala na kongresu Sveindijske konferencije žena
i pozdravila učesnike kongresa, 28.12.1967, a na
radnom programu je u Indiji boravila od 25.12.1967 do
2.01.1968.
320.
Planning de la famille = Planiranje porodice /
Nevenka Petrić
Faits et tendances, Belgrade, 1968/1969, No. 4, p. 39
(IP-)
134
129
321.
Le planning familial = Planiranje porodice /
Nevenka Petrić
Faits et tendances, Belgrade, 1969, No 5, p. 45 (6 p.)
322.
Un drum marcat de procese complexe = Mlada
žena u modernom društvu / Nevenka Petrić
Scinteia Almanah. - Bucarest: Scinteia, 1969, p. 213
(2p.)
Ova knjiga (zbornik) objavljena je u Bukureštu na
rumunskom jeziku kao prigodno izdanje.
323.
Report of United Nations Seminar on the Effects
of Scientific and Technological Development on the
Status of Women = Izveštaj upućen MFPR
Evropskog regiona o seminaru UN o efektima
naučnog i tehnološkog razvoja na status žene /
Nevenka Petrić
Report to the Regional Council of Europe IPPF about
the UN Seminar on the Efects of Scientific and
Technological Development on the Status of Women. Belgrade : Federal Council for Family Planning of
Yugoslavia, 1969, (p 3)
Seminar su organizovale UN u saradnji sa
Vladom Rumunije.
324.
Report of the Work of the Federal Council for
family Planing of Yugoslavia for the Period from 1st
July, 1969 to 30th June 1970 = Izveštaj o radu SSPPJ
za period 01.07.1969-30.06.1970. / Nevenka Petrić
Proceedings of the IPPF Europe Regional Meeting. London : IPPF Europe Office, 1970.
325.
Le planning familial en Yugoslavia = Planiranje
porodice u Jugoslaviji / Nevenka Petrić
Faits et tendances, Belgrade. 1970, No 6, p. 27 (22
p.)
Skraćena verzija uvodnog referata na Šestom
meñunarodnom seminaru KDAZJ održanom u
-135
130
Beogradu od 12-14.11.1969. godine na temu "Family
Planning". Referat je učesnicima seminara prezentovan
na engleskom, francuskom i ruskom jeziku.
326.
La planification de la famille - besoin de la
societe contemporaine = Planiranje porodice potreba savremenog društva / Nevenka Petrić
Faits et tendances, Belgrade, 1971, No. 8, (7j>.)
Arhiv Jugoslavije, Arhiva SKSSRNJ-KDAZJ,
Seventh International Seminar CSAWY "The Family in
Contemporary Society", 12-14.12.1968. Referat je
prezentovan učesnicima seminara na engleskom,
francuskom i ruskom jeziku.
327.
The Emancipation of Women and Planned
Parenthood = Emancipacija žene i planiranje
porodice / Nevenka Petrić
IPPF Europe and Near East Regional Information
Bulletin, London, 1971, No 6, (3 p.)
Emancipation of Women and Planned Parenthood
by Nevenka Petrić, Regional Council Discussion Topic,
13 September 1971, Beirut - pod ovim nazivom
podneto uvodno izlaganje na zasedanju Regionalnog
saveta IPPF za Evropu i Bliski Istok, održanom u
Bejrutu 12. jula 1971, štampan je poseban separat na
engleskom jeziku, sa nazivom i datumom kako je
navedeno.
328.
Planned Parenthood and the Mass Media =
Planiranje porodice i mas-medija / Nevenka Petrić
IPPF Europe Regional Information Bulletin,
London, 1972, (Vol. 1), No 2, p. 7 (2 p.)
329.
Yugoslavia - Annual Report for 1971 to the
Regional Council of IPPF Europe from the Federal
Council for Family Planning (FCFP) = Jugoslavija Godišnji izvestaj za 1971 Regionalnom savetu MFPR
Evrope upućen od Saveznog saveta za planiranje
-136-
131
porodice Jugoslavije (SSPPJ) / Nevenka Petrić
Proceedings of the IPPF Europe Regional Council
Meeting. - London : IPPF Europe Office, 1972, p. (14.)
330.
Family Planning and Social Protection of Children
= Planiranje porodice i društvena briga o deci /
Nevenka Petrić
Faits and tendances, Belgrade, 1973, No. 11, (9 p.)
331.
Annual Report for 1973 to the IPPF Europe
Regional Council from Federal Council for Family
Planning - Yugoslavia = Godišnji izveštaj Saveznog
saveta za planiranje porodice Jugoslavije podnet
MFPR Evrope / Nevenka Petrić
Proceedings of the IPPF Europe Regional Council
Meeting 1974. - London : IPPF Europe Office, 1974,
p. (7 p.)
332.
Family Planning in Yugoslavia = Planiranje
porodice u Jugoslaviji / Nevenka Petrić
World Population UN Conference : NonGovernmental Tribune, 1974, Bucurest. - New York :
UNFPA, 1974, (9 p.)
Emancipation of Women and Family Planning in
Yugoslavia = Emancipacija žene i planiranje
porodice u Jugoslaviji / Nevenka Petrić
World Population UN Conference : NonGovernmental Tribune, 1974, Bucurest. - New York :
UNFPA, 1974, (5 p.)
333.
334.
Country Report of Yugoslavia = Nacionalni
izveštaj iz Jugoslavije / Nevenka Petrić
Family Planning as Social and National Welfare. Ankara : Social Services Academy, 1974. - p. 75 (4 p.)
335.
Family Planning Council of Yugoslavia Activities
on the Family Planning = Aktivnosti Saveta za
137
132
planiranje porodice Jugoslavije o planiranju porodice
Nevenka Petrić Proceedings of the Regional Council
Meeting trom
'Ofv1474(Seint Nicolas, Belgia). I ondon IPPF
1 urope Region Office, 1974, (p. 1 f>.)
336.
Several Comments About the Publishing Policy of
the International Planned Parenthood Federation
and IPPF Europe Region = Nekoliko primedaba na
izdavačku politiku Meñunarodne federacije za
planiranje roditeljstva i MFPR Evropskog regiona /
Nevenka Petrić
IPPF Europe Regional Information Bulletin. -London :
IPPF Europe Regional Council, 1974, Vol. 2, No 2, p.
8 (1 p.)
337.
Planned Parenthood Services for Yugoslav Migrants
= Servisi planiranja porodice za jugoslovenske radnike
u inostranstvu / Nevenka Petrić Proceedings of IPPF
Regional Council Meeting (Vieno de Castelo,
Portugal), London, IPPF Regional Office, 1975, p. (1-9
p.)
338.
Report of Yugoslavs Working Abroad = Izveštaj o
jugoslovenskim radnicima na radu u inostranstvu /
Nevenka Petrić
IPPF Europe Regional Information Bulletin,
London, 1975, (Vol. 4), No 2, p. 3 (1 p.)
339.
A Report commissioned on PPA information and
services for Migrant Workers in Europe = Izveštaj
na sednici Komiteta za informisanje i obrazovanje o
angažovanju nacionalnih organizacija za planiranje
porodice i službama za strane radnike u evropskim
zemljama / Nevenka Petrić
IPPF Europe Regional Information Bulletin,
London, 1975, (Vol. 4) No 3,
-138-
133
340.
Sexual Ethics in Contemporary Yugoslav Society
= Seksualna etika u savremenom jugoslovenskom
društvu / Nevenka Petrić
Sexual Ethics in Contemporary Society. - Warsaw :
Polish Association for Family Planning : International
Seminar, 1975 (November 18-19), (22 p.)
341.
Role of High Schools and Universities in the
Humanization of Relations Between Sexes = Uloga
viših škola i univerziteta na humanizaciji odnosa
medu polovima / Nevenka Petrić
Yugoslav Life, Beograd, 1976 (08.03), (4 p.)
342.
Critical Remarks from Yugoslav Council for
Family Planning about IPPF = Kritičke primedbe
Saveta za planiranje porodice Jugoslavije o MFPR /
Nevenka Petrić
IPPF and its Future. - London : IPPF Central
Council, 1977, (8 p.)
343.
The Greeting Speech to IPPF Seminar on Social
Welfare and Family Planning, Dablin / Nevenka
Petrić
Archives of IPPF of Europe Region Office, 1977, 1-2
p.
344.
Proposal of Amendments to the Report IPPF and
its Future = Predlog amandmana na dokument
MFPR i njena budućnost / Nevenka Petrić
Proceedings of IPPF Central Council Meeting. London : IPPF Central Office, 1977, p. (l-7.p.)
345.
Updating Malthus' Population Theory is out of
Question Today = Danas se više ne može postavljati
pitanje aktueliziranja Maltusove populacione teorije
/ Nevenka Petrić
139-
134
IPPF Europe Regional Information Bulletin,
London, 1977, (Vol. 6), No 1, p. 3 (5 p.)
346.
Family Planning in Yugoslavia and its
Development = Planiranje porodice u Jugoslaviji i
njegovo razvijanje / Nevenka Petrić
Stanovništvo, Beograd, 1976/77, p. 147 (10 p.)
Ovaj broj časopisa Stanovništvo objavljen je na
engleskom jeziku. Izdavač Centar za demografska
istraživanja IDN.
347.
Family Planning in the Socialist Federal
Republic of Yugoslavia = Planiranje porodice u
Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji /
Nevenka Petrić
Faits et tendances, Beograd, 1978, No 15-16, p. 389
(14 P-)
Izdanje ovog broja časopisa Činjenice i tendencije
je i na engleskom jeziku, a inače je izlazio samo na
francuskom. U ovom broju objavljeni su radovi sa
Desetog meñunarodnog seminara KDAŽJ održanog na
Bledu, 10-14.10 1978. Navedeni referat prezentovan je
učesnicima na engleskom, francuskom i ruskom jeziku.
348.
Two Questions to the Editorial Board of People
Magazines Concerning Jack Persons' Articles on
Malthus = Dva pitanja izdavačkom telu časopisa
People u vezi sa člankom Djeka Personsa o Maltusu /
Nevenka Petrić
Archives of IPPF Europe Office and IPPF Central
Office, London, 1978, (7 p.) Arhiv Jugoslavije,
Arhiva SKSSRNJ-SSPPJ, 1978, 7 str.
Gornji tekst je upućen MFPR Evropskog Regiona,
Centralnom savetu MFPR u Londonu i 141 nacionalnoj
organizaciji za planiranje roditeljstva, na sve
kontinente.
140-
135
349.
Report on the Meeting of the Council of the
World Democratic Federation of Women, held in
Moscow, May 15 to 19, 1978 = Izveštaj o sastanku
Saveta Medunarone demokratske federacije žena,
održanom u Moskvi od 15-19. maja 1978 / Nevenka
Petrić
Arhives of IPPF Central Office, London, 1978, p.
(1-6.)
Arhiv Jugoslavije, Arhiva SK SSRNJ - SSPPJ,
Beograd, 1978, str. 1-6.
Na ovom skupu Nevenka Petrić je učestvovala u
svojstvu predstavnika MFPR iz Londona, pa je
analogno tome njima upućen izveštaj.
350.
L'interest de l'enfant au centre de Taction sociale
en RFS Yugoslavia en vue de promouvoir le
planning familial = Interes dece je u centru pažnje
društvene akcije u SFR Jugoslaviji u vezi sa
unapreñenjem planiranja porodice / Nevenka Petrić
Faits et tendances, Belgrade, 1978, No 15-16, p. 383
(23 p.)
351.
Contribution to discussion about obstacles to
contraception = Doprinos diskusiji o preprekama
kontracepciji / Nevenka Petrić
Proceedings of IPPF Europe Executive Council. London : IPPF Europe, 1979, (12 p.)
Nevenka Petrić 6-7.03.1979. took part on Englishspeaking subregional working group meeting in
London.
352.
Several Comments About the Publishing Policy of
the International Planned Parenthood Federation =
Nekoliko napomena o izdavačkoj politici
Meñunarodne federacije za planiranje roditeljstva /
Nevenka Petrić
Proceedings of IPPF Central Council. - London :
International Planned Parenthood Federation, 1979, (6
p.)
-141-
136
353.
The Interest of Child is in the Centre of Attention
in Fulfilling the Constitutional Right of Women and
Men to Free Choice on Childbirth = Interes deteta
je u centru pažnje ostvarivanja ustavnog prava žene i .
muškarca na slobodno odlučivanje o rañanju /
Nevenka Petrić
Children in Yugoslav Socialist Self-Management
Society. - Belgrade : Federal Council for Family
Planning of Yugoslavia, 1980, p. 54 (19 p.)
Nevenka Petrić je podnela gornji referat na
Meñunarodnom skupu povodom Meñunar6dne . godine
deteta UN, Cavtat, Dubrovnik, 17-18.05.1979.
354.
Humanization of Relations Between the Sexes
and Free Parenthood - Integral Part of the Struggle
for Human and Work Emancipation in the SFR of
Yugoslavia = Humanizacija odnosa meñu polovima i
slobodno roditeljstvo - integralni de'o borbe za
emancipaciju čoveka i rada u SFR Jugoslaviji /
Nevenka Petrić
h
Faites et tendances, Belgrade, 1980,; (8 p.)
Meñunarodni seminar KDAZJ, 1980. Referat
prezentovan na engleskom, francuskom i ruskom jeziku,
a pročitan na seminaru na engleskom jeziku (17 str).
355.
Family Planning in Yugoslavia and its
Development = Planiranje porodice u Jugoslaviji i
njegov razvoj / Nevenka Petrić
Fertility and Family Planning in Yugoslavia. -Belgrade
: Centre for Demographic Research, 1980, p. 145 (14
p.)
356
The Integration of the Contents of
Humanization of Relations Between the Sexes and
Responsible Parenthood into Pedagogic and
Psychological Programs is the Integral Part of the
-142-
137
Struggle for University Reform = Integracija sadržaja o
humanizaciji odnosa izmeñu polova u programe
pedagoga i psihologa je integralni deo borbe za
reformu univerziteta / Nevenka Petrić The Integration
of the Contents on Humanization of Relations Between
the Sexes and Responsible Parenthood into Curricula
of Pedagogic and Psychological Disciplines for
Training of Pedagogues, Psychologists and Teachers. Belgrade : Federal Council for Family Planning of
Yugoslavia, 1980, p. 15 (22 p.)
Referat je podnet na simpozijumu održanom na
Ilidži-Sarajevo, 9. i 10.11.1978.
357.
The Humanization of Relations Between the
Sexes and Responsible Parenthood as an Integral
Part of the Documents of the Eleven CPY/LCY
Congresses = Humanizacija odnosa medu polovima i
odgovorno roditeljstvo kao integralni deo
dokumenata jedanaest kongresa KPJ/SKJ / Nevenka
Petrić
The Integration of the Contents on Humanization of
Relations Between the Sexes and Responsible
Parenthood into Curricula of Pedagogic and
Psychological Disciplines for Training of Pedagogues,
Psychologists and Teachers. -Belgrade : Federal
Council for Family Planning of Yugoslavia, 1980, p.
63 (2 p.)
Skraćena verzija u okviru prezentacije nekoliko
referata koju je dao koordinator trećeg tematskog
područja.
358.
Welcoming Speech by Dr. Nevenka Petrich to
Mr. Rafael Salas on April, 9, 1981 / Nevenka Petrić
Archives of Federal Council for Family Planning of
Yugoslavia. - Belgrade : Archives of Yugoslavia, FC
SAWPY, 1981, p. 1 (3 p.)
143
138
359.
Answers to the Questions of Mrs. Saroj Lalwani
= Odgovori na pitanja gospode Saroj Lalvani /
Nevenka Petrić
Bhopal: Lalwani Press, 1981, (3 p.)
360.
Women and Family = Žena i porodica / Nevenka
Petrić
World Congress of Women - Equality, National
Independence, Peace. - Prague : Secretariat of the
Women's International Democratic Federation, 1981, p.
116 (7 p.)
Svetski kongres održan 8-13.10.1981. godine u
Pragu. Nevenka Petrić je učestvovala u svojstvu
predstavnika Meñunarodne federacije za planiranje
roditeljstva iz Londona i bila je izvestilac o radu
Komisije br. 3 - Žena i porodica. Štampana je napred
navedena knjiga sa materijalima kongresa, a na
navedenoj strani je štampan izveštaj o radu treće
komisije sa imenom Nevenke Petrić, kao izvestioca te
komisije.
361.
World Congress of Women - Equality, National
Independence, Peace, Prague, 8th to 13th October
1981: Report to the IPPF by Nevenka Petrić =
Svetski kongres žena - ravnopravnost, nacionalna
nezavisnost,mir, Prag, 8-13.10.1981 : izveštaj
Nevenke Petrić upućen MFPR / Nevenka Petrić
Proceeding of Central Council on the Meeting
12-15th November, 1981. - London : Arhives of IPPF
Central Office, 1981, (2 p.)
Nevenka Petrić je na navedenom kongresu
predstavljala MFPR pa je ovaj izveštaj uputila
Centralnom savetu MFPR, koji ga je razmatrao na
sednici održanoj u Londonu 12-15.11.1981. godine.
362.
Intensifying the Promotion of Family Planning as
a Basic Human Right = Intenziviranje unapreñenja
planiranja porodice kao osnovnog ljudskog prava /
Nevenka Petrić
-144
139
Proceedings of Central Council Meeting (13th/15th
November 1981). - London : IPPF, 1981. -Na ovoj
sednici N. Petrić je podnela gornji referat kao uvodno
izlaganje na navedenoj sednici.
363.
Planned Parenthood as a Basic Human Right - a
Factor of the Emancipation of Women, Men and
Society as a Whole : Round Table / Introductory
Report by Dr. Nevenka Petrić = Planiranje porodice
kao osnovno ljudsko pravo - faktor emancipacije
žene, muškarca i društva kao celine : okrugli sto /
uvodno izlaganje dr Nevenke Petrić
Women's World Congress - Equality, National
Independence, Peace. - Prague : International
Democratic Federation, 1981, p. 1 (5 p.)
Na inicijativu Nevenke Petrić 10. oktobra održan
je okrugli sto na navedenu temu (u pauzi rada kongresa
od 14-16 časova), koji je bio dobro posećen. Uvodno
izlaganje na ovom okruglom stolu štampano je kao
poseban separat i podeljen je učesnicima.
364.
Humans Freedoms, Child Birth, SelfManagement = Covekove slobode, rañanje,
samoupravljanje (rezime) / Nevenka Petrić
Čovjekove slobode, rañanje, samoupravljanje. Sarajevo : Svjetlost; Banjaluka : Glas, 1981, p. 433
(18 p.)
Rezime navedene knjige na engleskom jeziku.
365.
Women's Participation in Social, Economic and
Political Life - Action of Teachers' Associations,
Questionnaire = Učešće žena u društvenom,
ekonomskom i političkom životu - Akcija Udruženja
učitelja, Upitnik / Nevenka Petrić Fiai. Ifta
Informations, Bulletin of the International Federation
of the Teachers' Associations : Zagreb Conference
Theme, Paris, 1981, No 31, p. 5 (4 p.) Navedeni
upitnik sačinila je Nevenka Petrić na
molbu Saveznog odbora Sindikata radnika u
-145-
140
delatnostima vaspitanja, obrazovanja, nauke i kulture u
Beogradu. Ovaj bilten Meñunarodne federacije
udruženja učitelja objavljen je u Parizu na engleskom
jeziku.
366.
Participation de la femme a la vie sociale,
economique et politique du Pays : Action des
syndicate d'enseignants en vue d'ameliorer cette
participation = Učešće žena u društvenom,
privrednom i političkom životu zemlje : Delovanje
sindikata nastavnika u cilju poboljšavanja toga učešća
/ Nevenka Petrić Fiai. Ifta Informations, Bulletin de
la Federation Internationale des Associations
d'Instituteurs Congres de Zagreb, Paris, 1981, No 32,
р.19(2р.)
Navedena publikacija objavljena je u Parizu, izdanje
na francuskom jeziku. Nevenka Petrić je podnela
uvodni referat na kongresu Meñunarodne federacije
udruženja učitelja (FIAI), 50-om po redu održavanja.
Original referata ima 20 str., a u navedenoj publikaciji
objavljena je skraćena verzija. Kongres je održan u
Zagrebu, 21-24.07.1981. godine.
367.
Planned Parenthood and Trade Unions /
Nevenka Petrić
IPPF Europe Regional Information Bulletin,
London, 1981, (Vol. 10), No 2, p. 11 (2 p.)
368.
Cooperation Between the Yugoslav PPA and
UNFPA in Scientific Research Work=Saradnja
izmeñu Saveta za planiranje porodice Jugoslavije i
Populacionog fonda UN u naučno-istraživčkom radu
/ Nevenka Petrić
IPPF Europe Regional Information Bulletin,
London, 1981, (Vol. 10), No 1, p. 22 (2 p.)
369.
The Human Right of Free Choice on Childbirth
in SFR of Yugoslavia = Pravo čoveka da slobodno
146
141
odlučuje o rañanju u SFR Jugoslaviji / Nevenka
Petrić
Family Planning of the '80s, Challenges and
Opportunities. - Džakarta : UNFPA, IPPF, 1981,
Proceedings, p. 1-6.
Nevenka Petrić je učestvovala u radu navedene
Meñunarodne konferencije UN od 26-30.04.1981.
370.
The Subjective Forces of the Yugoslav Socialist
Self- Managing Society in the Struglle for a Marxist
Approach to Relations Between the Sexes =
Subjektivne snage jugoslovenskog socijalističkog
samoupravnog društva u borbi za marksistički pristup
odnosu izmeñu polova / Nevenka Petrić
The Interdisciplinary Approach to the Study of
Humanization of Relations Between the Sexes :
Proceedings. - Zagreb : The Institute of Pedagogy
Faculty of Philosophy, University of Zagreb, 1981, p.
29 (2 p.)
371.
Intensifying the Promotion of Family Planning as
a Basic Human Right = Intenziviranje unapreñenja
planiranja porodice kao osnovnog ljudskog prava /
Nevenka Petrić
IPPF Centarl Council Meeting, Proceedings, 1982
(November 15th), p. 1 (9 p.)
372.
UN and Family Planning as a Basic human Right =
UN i planiranje porodice kao osnovno ljudsko pravo /
Nevenka Petrić. - Beograd : The IPPF Europe Region
Council: Project on Planned Parenthood as a Basic
Human Right, London, 1982. - 44 p.
373.
Responsible Parenthood as Constitutional Right
and the Humanization of Relation Between Sexes in
SFR Yugoslavia = Odgovorno roditeljstvo kao ustavno
pravo i humanizacija odnosa izmeñu polova u SFR
Jugoslaviji / Nevenka Petrić
-147-
142
Faits et tendances, Belgrade, 1982, No 21-22, p. 215 (7
P-)
374.
Planed Parenthood as Basic Human Right - One
of Prerequisites for Participation of Women in the
Decision Making Process = Planiranje roditeljstva
kao osnovno ljudsko pravo - jedan od preduslova za
puno učešće žena u procesu odlučivanja / Nevenka
Petrić
Faits et tendances, Belgrade, 1982, No 21-22, p. 122 (5
p.)
375.
Cooperation of the Family and the School in
Preparing Young People for Humane Relations
Between the Sexes and for Responsible Parenthood :
Summary = Saradnja porodice i škole u pripremi
mladih ljudi za humane odnose izmeñu polova i za
odgovorno roditeljstvo : rezime / Nevenka Petrić
Zbornik 15, Institut za pedagoška istraživanja. Beograd : Udruženje pedagoga Srbije, 1982, p. 479
(IP-)
376.
Planned Parenthood as a Basic Human Right in the
Documents of UN and Position of Women = Planiranje
porodice kao osnovno ljudsko pravo u dokumentima
UN i položaj žene / Nevenka Petrić Faits et tendances,
Belgrade, 1983, No 23-24, p. 120 (7 P-)
377.
The Word of Greeting of Nevenka Petrić on Behalf
IPPF to Participants of Seminar on Technical
Consultation on Women and Pluriactivity at the
International Gathering of the Group of Experts =
Pozdravna reč Nevenke Petrić u ime MFPR učesnicima
seminara o tehničkim konsultacijama o
multiaktivnostima seoskih žena na skupu grupe
eksperata UN / Nevenka Petrić
Proceedings of Seminar of Food and Agriculture
-148
143
Organization of the United Nations. - Ljubljana : The
International Centre for Public Enterprises in
•Developing Countries and Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 1983. 378.
Progress Report to Third IPPF Member's
Assembly : IPPF Europe Region Project on Planned
Parenthood as a Basic Human Right = Izveštaj o
razvoju rada na projektu Evropskog regiona MFPR
o planiranju roditeljstva kao osnovnom ljudskom
pravu / Nevenka Petrić
Proceedings of IPPF Third Member's Assembly. Najrobi: IPPF Central Council Meeting, 1983 (1619.11), (2 p.)
Navedeni izveštaj Nevenka Petrić je podnela na
Skupštini MFPR u Najrobiju, 1983. u svojstvu člana
Centralnog saveta MFPR, odnosno predstavnika
Evropskog regiona MFPR na ovoj skupštini.
379.
Planned Parenthood and Women's Development
- the IPPF Experience = Planiranje porodice i
razvoj ženskog pitanja - iskustvo MFPR / Nevenka
Petrić
Technical Consultation on Women and Pluriactivity. Ljubljana : International Center for Public Enterprises
in Developing Countries, 1983, Proceedings, p. 1-6.
Sastanak na navedenu temu održan je u Ljubljani,
13-17.06.1983. Nevenka Petrić je prisustvovala u ime
MFPR. Navedeni referat zajedno sa izveštajem o
učešćeu u radu ovog skupa Nevenka Petrić uputila je
Evropskom Regionu MFPR 21.06.1983. sa 8 priloga.
380.
International Planned Parenthood Federation in
Action = Meñunarodna federacija za planiranje
roditeljstva u akciji / Nevenka Petrić
Faits et tendances, Belgrade, 1983, No 21-22, p. 128 (5
p.)
149
144
381.
Responsible Parenthood as a Constitutional
Right and as Humanization of Relations Between
Sexes in SFR of Yugoslavia = Odgovorno
roditeljstvo kao ustavno pravo i kao humanizacija
odnosa izmeñu polova / Nevenka Petrić
Faits et tendances, Belgrade, 1983, No 21-22, p. 215
(9 p.) (English edition)
382.
Paternite responsable comme droit
constitutionnel des relations entre les sexes in SRF
de Yugoslavie / Nevenka Petrić
Faits et tendances, 1983, No 21-22, p. 222 (9 p.)
383.
Some Experiences on Women's Integration in
Population Activities in the SFR Yugoslavia and
Some UNFPA Proposals for its Future Activity in
the Field of Women, Population and Development
= Neka iskustva integracije žene u populacione
aktivnosti u SFR Jugoslaviji i neki predloži PFUN za
njegove buduće aktivnosti na polju: žena, populacija i
razvoj / Nevenka Petrić
Proceedings of UN Forum on the Participation of
Women in the Population-Related Acivities.- New
York : Preparatory Meeting UNFPA Group of
Experts, 6-8 June 1984, p. 1 (4 p.) As an expert of
UNFPA N Petrić took part in the UN Forum about
the participation of women in the relevant
population activities, at the Preparatory meeting of
the Group of experts of the Population Fund of the
U. N. (6-8th of June) 1984 held in New York = U
svojstvu eksperta UNFPA Nevenka Petrić je
učestvovala na Forumu UN o učešću žene u
relevantnim populacionim aktivnostima, na
Pripremnom sastanaku grupe eksperata
Populacionog fonda UN, 6- 8.06.1984. godine,
održanom u Njujorku.
384.
Yugoslavia Upholds Responsible Parenthood as
-150-
145
a Constitutional Right = Jugoslavija potpomaže
odgovorno roditeljstvo kao ustavno pravo / Nevenka
Petrić
The FPOP Bulletin A Publication of The Family
Planning Organization of the Philippines, New
Manila, 1984, (Vol. 15), No 2, p.6 (2 p.)
385.
The UN and Family Planning as a Basic Human
Right = UN i planiranje porodice kao osnovno
ljudsko pravo / Nevenka Petrić
Teaching Programs and Education for Humane
Relations Between the Sexes and Responsible
Parenthood in the School of SR Monte Negro. Nikšić : Veljko Vlahović University - Titograd,
Teacher Training College, 1984, p. 37 (35 p.)
386.
Planned Parenthood as a Basic Human Right =
Planiranje porodice kao osnovno ljudsko pravo /
Nevenka Petrić
Proceedings of the Regional Council Meeting of IPPF
Europe, London, 1984 (May), p. 1 (36 p.)
387.
Country Case Studies - Yugoslavia = Pregledni
izveštaj - Jugoslavija / Nevenka Petrić
Legislation Planned Parenthood. - London : IPPF
Europe, 1984, p. 145 (9 p.)
388.
Some Aspects of Family Planning as a Basic
Human Right - Integral Part of Socio-Economic
Development: Economic Commission for Europe on
the Economic Role of Women in the EEC Region =
Neki aspekti planiranja porodice kao osnovnog
ljudskog prava - integralni deo društvenoekonomskog razvoja : Ekonomska komisija Evrope
o ekonomskoj ulozi žene u regionu Evropske
ekonomske zajednice / Nevenka Petrić
IPPF Open File, London, 1984 (30.October), p. 2
(IP-)
151
146
Zasedanje Ekonomske komisije za Evropu održano
je u Beču od 15-19.10.1984. godine. Nevenka Petrić
učestvovala je u svojstvu predstavnika MFPR, 17.
oktobra. Redigovani tekst referata ima tri strane, a
objavljena je skraćena verzija na engleskom i
španskom jeziku, pa je na ta dva jezika i cirkulisala na
samom skupu.
389.
The Equality of Women and Responsible
Parenthood in Yugoslavia : The NGO Consultation
in preparation of the Women's Conference at the
Vienna International Centre = Ravnopravnost žene
i odgovorno roditeljstvo u Jugoslaviji: Konsultacija
nevladinih organizacija u pripremama Konferencije
žena u Meñunarodnom centru u Beču / Nevenka
Petrić
Proceedings of the Meeting, Vienna, 1984 (22.10), p.
1(3 p.)
U završni dokument ušao je sledeći pasus:
"Contribution of the Socialist Federal Republic of
Yugoslavia to International Recognition of Family
Planning as Basic Human Right"...
390.
The UN and Family Planning as an Elementary
Human Right = UN i planiranje porodice kao osnovno
ljudsko pravo / Nevenka Petrić Teaching Programs
and Education for Humane Relations Between the
Sexes and Responsible Parenthood in the Schools of
the SR Montenegro. -Titograd : University Veljko
Vlahović ; Nikšić : Teacher Training College, 1984, p.
37 (36 p.)
391.
Project YUG/85/P02-International Training
Course for Participants from Developing Countries on
the Equality of Women and Responsible Parenthood :
UNFPA: SFRY : Family Planning Council of
Yugoslavia = Projekt JUG/85/PQ2-
152
147
Meñunarodni kurs za edukaciju polaznika iz zemalja u
razvoju o ravnopravnosti žene i odgovornom
roditeljstvu : PFUN : SFRJ : Savezni savet za planiranje
porodice Jugoslavije / Nevenka Petrić. -Sarajevo :
University of Sarajevo, Faculty of Philosophy, 1985, 20
p.
392.
The Status of the Human Right to Planned
Parenthood in International Resolutions / Nevenka
Petrić
Planed Parenthood in Europe the 1980, a Human Rights
Perspective. - London : IPPF Europe, 1985, p. 41 (6 p.)
393.
History of the Development of Planned
Parenthood as a Basic Human right in Yugoslavia /
Nevenka Petrić
Planned Parenthood in Europe the 1980, a Human
Rights Perspective. - London : IPPF Europe, 1985, p.
219 (6 p.)
394.
The Integration of the Contents on
Humanization of Relations Between Sexes and
Responsible Parenthood in the Yugoslav School
System = Integracija sadržaja o humanizaciji odnosa
izmeñu polova u jugoslovenski školski sistem /
Nevenka Petrić
The Symposium on the Equality and Humanization in
the Education Process. - Thessaloniki: Greek Council
for Equality, 1985 (2-5.05), p. 1 (18 p.)
Na simpozij umu Grčkog saveta za ravnopravnost,
održanom u Solunu, navedeni referat Nevenke Petrić
distribuiran je na engleskom i grčkom jeziku.
395.
Introductory speech by Nevenka Petrić, Ph. D.:
First International Course for Participants from
Developing Countries on the Equality of Women
and Responsible Parenthood : UNFPA: SFRY =
153
148
Uvodni govor dr Nevenke Petrić : Prvi meñunarodni
kurs za edukaciju polaznika iz zemalja u razvoju o
ravnopravnosti žene i odgovornom roditeljstvu /
Nevenka Petrić
The Final Report of Project Yug/85/P02, Appendix
(First UNFPA/SFRY Course, 1986) to UNFPA. Sarajevo : University of Sarajevo, Faculty of
Philosophy, 1987, p. 1 (4 p.)
396.
The Certificate Award Ceremony Address : First
International Course for Participants from
Developing Countries on the Equality of Women
and Responsible Parenthood : UNFPA: SFRY =
Završni govor na svečanosti: Prvi meñunarodni kurs
za polaznike iz zemalja u razvoju o ravnopravnosti
žene i odgovornom roditeljstvu : PFUN : SFRJ /
Nevenka Petrić
The Final Report of Project YUG/85/P02, Appendix
(First UNFPA/SFRY Course, 1986) to UNFPA. Sarajevo : University of Sarajevo, Faculty of
Philosophy, 1986, p. 1 (4 p.)
397.
The Role of Mass Media = Uloga sredstava
informisanja / Nevenka Petrić
Proceedings Tokio Conference on Social Welfare
1986. - Vienna : International Council on Social
Welfare, 1986, p. 1 (6 p.)
Referat podnet na okruglom stolu o mass-medijima
na 23 meñunarodnoj konferenciji o socijalnoj zaštiti
održanoj 30.08 - 5.09.1986. godine u Tokiju.
398.
The Achievements in Promoting the Status and
Role of Women in the SFR Yugoslavia = Uspesi na
unapreñenju položaja žene u SFR Jugoslaviji /
Nevenka Petrić
Proceedings Special Interest Meeting : The Changing
Roles & Status of Women in Better Life
154-
149
Within the Family and the Community : Tokio
Conference on Social Welfare 1986. - Vienna :
International Council on Social Welfare, 1986, p. 1 (10
p.)
399.
The Integration of the Contents on the Equality
of Women and Family Planning in the Yugoslav
School System = Integracija sadržaja o
ravnopravnosti žene i planiranju porodice u
jugoslovenski školski sistem / Nevenka Petrić
Proceedings Tokio Conference on Social Welfare
1986. - Vienna : International Council on Social
Welfare, 1986, p. 1 (21 p.)
400.
Final Report (15 September 1986 -10 March 1987)
to UNFPA by Nevenka Petrić, Project Director
YUG/85/P02 = Završni izveštaj (15. septembar 1986 10. mart 1987) PFUN pripremila Nevenka Petrić,
direktor Projekta YUG/85/P02 / Nevenka Petrić. Sarajevo : University of Sarajevo, Faculty of
Philosophy, 1987, 17 p.
401.
The Equality of Women and Responsible
Parenthood in the SFR Yugoslavia = Ravnopravnost
žene i odgovorno roditeljstvo u SFR Jugoslaviji /
Nevenka Petrić. - Beograd : International Conference
of Fortuna, 1987, p. 1 (3 p.)
402.
The Right to Planned Parenthood in SFR Jugoslavia
= Pravo na planiranje porodice u SFR Jugoslaviji /
Nevenka Petrić. - Beograd : Internationale Conference
of Fortuna, 1987, p. 1 (9 P-)
403.
Planned Parenthood - Significant Factor for the
Social Emancipation of Women and Better Health for
Women and Children = Planiranje porodice -značajan
faktor za društvenu emancipaciju i bolje
-155
150
zdravlje žene i dece / Nevenka Petrić. - Nairobi:
International Conference on Better Health for Women
and Children Through Family Planning : United
Nations Fund for Population Activity : International
Planned Parenthood Federation, 1987, p. 10.
404.
Project YUG/88/РОЗ - International Training
Course for Participants from Developing Countries
on the Equality of Women and Responsible
Parenthood = Projekt YUG/88/РОЗ - Meñunarodni
kurs za edukaciju polaznika iz zemalja u razvoju o
ravnoparvnosti žene i odgovornom roditeljstvu /
Nevenka Petrić. - Sarajevo : University of Sarajevo,
1988, p. 19.
405.
Introductory Speech by Nevenka Petrić, Project
YUG/88/РОЗ : Second International Training
Course for Participants from Developing Countries
on the Equality of Women and Responsible
Parenthood : UNFPA : SFRY = Uvodni govor
Nevenke Petrić, projekta YUG/88/РОЗ : Drugi
meñunarodni kurs za edukaciju polaznika iz zemalja
u razvoju o ravnopravnosti žene i odgovornom
roditeljstvu : PFUN : SFRJ / Nevenka Petrić
Final Report About Second UNFPA/SFRY Course,
1988 to UNFPA. Appendix : Sarajevo : University of
Sarajevo, 1988, p. 1 (5 p.)
406.
Closing Ceremony Address : Second
International Training Course for Participants from
Developing Countries on the Equality of Women
and Responsible Parenthood : UNFPA: SFRY =
Završni govor : Drugi meñunarodni kurs za edukaciju
polaznika iz zemalja u razvoju o ravnopravnosti žene
i odgovornom roditeljstvu : PFUN : SFRJ / Nevenka
Petrić
Final Report About Second UNFPA/SFRY Course,
156
151
1988, to UNFPA. Appendix : Sarajevo : University of
Sarajevo, 1988, p. 1 (4 p.)
407.
Final Report (15.09-15.12.1988) to UNFPA:
Project YUG/88/РОЗ : Nevenka Petrić, National
Project Director = Završni izveštaj (15.0915.12.1988.) PFUN : Projekt YUG/88/РОЗ :
Nevenka Petrić, direktor projekta / Nevenka Petrić. Sarajevo : University of Sarajevo, 1988, 27 p.
408.
Project RER/89/P01-International Training
Course for Participants from Developing Countries
on the Equality of Women and Responsible
Parenthood : UNFPA/SFRY = Projekt
RER/89/POl- Meñunarodni kurs za edukaciju
polaznika iz zemalja u razvoju o ravnopravnosti žene
i odgovornom roditeljstvu : PFUN/SFRJ / Nevenka
Petrić. - Sarajevo : University of Sarajevo, 1989, 20 p.
409.
Introductory speech at the Opening Ceremony:
Third International Training Course for Participants
from Developing Countries on the Equality of
Women and Responsible Parenthood : UNFPA:
SFRY = Uvodni govor na svečanom otvaranju :
Treći meñunarodni kurs za edukaciju polaznika iz
zemalja u razvoju o ravnopravnosti žene i
odgovornom roditeljstvu : PFUN : SFRJ / Nevenka
Petrić
Final Report About Third UNFPA/SFRY International
Course on the Equalite of Women and Responsible
Parenthood to UNFPA, 1989. Appendix : Sarajevo :
University of Sarajevo, 1989, p. 1 (6 p.)
410.
Closing Ceremony Address: Third International
Training Course for Participants from Developing
Countries on the Equality of Women and
Responsible Parenthood : UNFPA SFRY = Govor
-157.
152
na završnoj ceremoniji: Treći meñunarodni kurs za
edukaciju polaznika iz zemalja u razvoju o
ravnopravnosti žene i odgovornom roditeljstvu
PFUN/SFRJ / Nevenka Petrić Final Report About Third
UNFPA/SFRY Course to UNFPA. Appendix : Sarajevo
: University of Sarajevo, 1989, p. 1 (5 p.)
411.
Final Report (01.09 - 31.12.1989) to UNFPA:
Project RER/89/P01: Third International Training
Course for Participants from Developing Countries
on the Equality of Women and Responsible
Parenthood : UNFPA : SFRY= Završni izveštaj
(01.09 - 31.12.1989.) PFUN : Projekt RER/89/POl :
PFUN : SFRJ / Nevenka Petrić. - Sarajevo :
University of Sarajevo, 1990, 31 p.
412.
Project INT/90/P29-International Training Course
for Participants from Developing Countries on the
Equality of Women and Responsible Parenthood :
UNFPA: SFRY = Projekt INT/90/P29-Medunarodni
kurs za edukaciju polaznika iz zemalja u razvoju o
ravnopravnost žene i odgovornom roditeljstvu : PFUN :
SFRJ / Nevenka Petrić. -Sarajevo : University of
Sarajevo, 1990, 17 p.
413.
Introductory Speech at the Opening Ceremony :
Project INT/90/P29 : Fourth International Course for
Participants from Developing Countries on the Equality
of Women and Responsible Parenthood : UNFPA:
SFRY = Uvodni govor na svečanom otvaranju : Projekt
INT/90/P29 : Četvrti meñunarodni kurs za edukaciju
polaznika iz zemalja u razvoju o ravnopravnosti žene i
odgovornom roditeljstvu : PFUN : SFRJ / Nevenka
Petrić Final Report, Fourth UNFPA/SFRY Course to
UNFPA. Appendix - Sarajevo : University of Sarajevo,
1990, p. 1 (4 p.)
158-
153
414.
Closing Ceremony Address : Nevenka Petrić,
Director of the Course : Forth International Course
for Participants from Developing Countries on the
Equality of Women and Responsible Parenthood :
UNFPA: SFRY = Govor na završnoj ceremoniji:
Četvrti meñunarodni kurs za edukaciju polaznika iz
zemalja u razvoju o ravnopravnosti žene i
odgovornom roditeljstvu, PFUN : SFRJ / Nevenka
Petrić
Final Report, Fourth for 1990 to UNFPA. Appendix :
Sarajevo : University of Sarajevo, 1990, p. 1 (5 p.)
415.
Final Report (September 01 - December
31.1990) to UNFPA: Project: INT/90/P29 : Fourth
International Training Course for Participants from
Developing Countries on the Equality of Women
and Responsible Parenthood : UNFPA: SFRY =
Završni izveštaj (01. septembar - 31. decembar
1990.) PFUN : Projekt INT/90/P29 : Četvrti
meñunarodni kurs za edukaciju polaznika iz zemalja
u razvoju o ravnopravnosti žene i odgovornom
roditeljstvu : PFUN/SFRJ / Nevenka Petrić. Sarajevo : University of Sarajevo, 1990, p. 20.
416.
Project INT/91/P29-Fifth International Training
Course for Participants from Developing Countries oh
the Equality of Women and Responsible Parenthood :
UNFPA: SFRY = Projekt INT/90/P29-Meñunarodni
kurs za edukaciju polaznika iz zemalja u razvoju o
ravnopravnosti žene i odgovornom roditeljstvu : PFUN
: SFRJ / Nevenka Petrić. -Sarajevo : University of
Sarajevo, 1991,17 p.
417.
Introductory Speech at the Opening Course : Fifth
International Course for Participants from Developing
Countries on the Equality of Women and Responsible
Parenthood : UNFPA: SFRY = Uvodni govor na
svečanom otvaranju kursa : Peti
159-
154
meñunarodni kurs za edukaciju polaznika iz zemalja u
razvoju o ravnopravnosti žene i odgovornom
roditeljstvu : PFUN : SFRJ / Nevenka Petrić Final
Report, Fifth UNFPA/SFRY Course to UNFPA. Sarajevo : University of Sarajevo, 1991, p. 1(11 p.)
418.
Closing Ceremony Address : Fifth International
Course for Participants from Developing Countries
on the Equality of Women and Responsible
Parenthood : UNFPA: SFRY = Govor na završnoj
svečanosti: Peti meñunarodni kurs za edukaciju
polaznika iz zemalja u razvoju o ravnopravnosti žene
i odgovornom roditeljstvu : PFUN : SFRJ / Nevenka
Petrić Final Report, Fifth UNFPA/SFRY Course to
UNFPA. - Sarajevo : University of Sarajevo, 1991,
p. 1(4 p.)
419.
Final Report, Fifth UNFPA/SFRY Course (June
05-26, 1991) to UNFPA: Project INT/91/P29 : Fifth
International Course for Participants from
Developing Countries on the Equality of Women
and Responsible Parenthood : UNFPA: SFRY =
Završni izveštaj o Petom PFUN/SFRJ kursu
(05-26. juna 1991.) PFUN : Projekt INT/91/P29 : Peti
meñunarodni kurs za edukaciju polaznika iz zemalja
u razvoju o ravnopravnosti žene i odgovornom
roditeljstvu : PFUN : SFRJ / Nevenka Petrić. Sarajevo : University of Sarajevo, 1991, p. 1 (27 p.)
420.
Proposal: Project International Seminars on the
Equality of Women and Responsible Parenthood for
1992 and 1993 : UNFPA: SFRY = Predlog
Meñunarodnog projekta za seminare o
ravnopravnosti žene i odgovornom roditeljstvu u
1992. i 1993. godini: PFUN : SFRJ / Nevenka Petrić.
- Sarajevo : University of Sarajevo, 1991, 17 p.
-160
155
421.
Proposal: Project INT/91/P. International
Network Lead Center on the Equality of Women
and Responsible Parenthood (Estimated duration 2
years): UNFPA : SFRY : Other Countries
Contributors = Predlog : Projekt INT/91/P.
Meñunarodni vodeći centar mreže za
ravnopravnost žene i odgovorno roditelj stvo
(Procenjeno vreme trajanja 2 godine) : PFUN : SFRJ
: Druge zemlje davaoci sredstava / Nevenka Petrić. Sarajevo : University of Sarajevo, 1991, 9 p.
U daljim konsultacijama sa polaznicima
Meñunarodnog kursa iz petnaest zemalja, (
Bangladesh, Bugarska, N. R. Kina, Kipar,
Dominikanska Republika, Egipat, Etiopija, Gana,
Malta, Meksiko, Nigerija, Pakistan, Poljska,
Portugalija, Sudan, Sirija, Turska, Jemen, Jugoslavija,
Zimbabve), koji su bili na Kursu u 1991. godini, došlo
se do zaključka da bi spomenuti centar trebalo da se
zove Centar za koordinaciju meñunarodne mreže za
ravnopravnost žene i odgovorno roditeljstvo.
422.
Annual Report of Family Planning Association
of Yugoslavia to IPPF Europe Regional Council for
1993 = Godišnji izveštaj o radu Udruženja za
planiranje porodice Jugoslavije za 1992. godinu,
upućen Regionalnom savetu MFPR Evropskog
regiona / Nevenka Petrić
Proceedings of the IPPF Europe Regional Council
Meeting for 1993, Budapest.- Belgrade : Family
Planning Association of Yugoslavia, 1993, p. 1 (4 p.)
5.2 The Lectures in English
= Predavanja na engleskom jeziku
423.
Humanization of Relation Between the Sexes
and Free Parenthood - Integral Part on the Struggle
for the Emancipation of Women and Men and
161
156
Emancipation of Work in the SFR of Yugoslavia =
Humanizacija odnosa izmeñu polova i slobodno
roditeljstvo - integralni deo borbe za emancipaciju žene
i muškarca i osloboñenje rada u SFR Jugoslaviji /
Nevenka Petrić. - Dubrovnik : IPPF Work Group of
Central Council, Archives of Central Office of IPPF,
1982, 8 p.
424.
The Integration of the Contents on
Humanization of Relations Between the Sexes and
Responsible Parenthood in the Yugoslav School
System - The Symposium on Equality and
Humanization in the Education Process = Integracija
sadržaja o humanizaciji odnosa izmeñu polova i
odgovornom roditeljstvu / Nevenka Petrić. -Athens :
Greek Council for Equality, 1985, 17 p. Ovaj
simpozijum organizovan je u saradnji sa Ministarstvom
prosvete Grčke za prosvetne radnike u Solunu.
425.
The United Nations and Family Planning as a
Fundamental Human Right = Ujedinjene nacije i
planiranje porodice kao osnovno ljudsko pravo /
Nevenka Petrić
International Course on the Equality of Women and
Responsible Parenthood.- Sarajevo : University of
Sarajevo, Faculty of Philosophy, 1986, p. 5 (18 p.)
Practical Manual (lectures).
426.
The Equality of Women and Men and
Responsible Parenthood in the SFR Yugoslavia =
Ravnopravnost žene i muškarca i odgovorno
roditeljstvo u SFR Jugoslaviji / Nevenka Petrić
International Course on the Equality of Women and
Responsible Parenthood. - Sarajevo : University of
Sarajevo, Faculty of Philosophy, 1986, p. 24 (21 p.)
Practical manual (lectures).
162
157
427.
The United Nations and Family Planning as a
Basic Human Right = Ujedinjene nacije i planiranje
porodice kao osnovno ljudsko pravo / Nevenka
Petrić
International Course on the Equality of Women and
Responsible Parenthood.- Sarajevo : University of
Sarajevo, 1988, p. 5 (18 p.) Practical manual (lectures).
428.
The Equality of Women and Men and
Responsible Parenthood in the SFR Yugoslavia =
Ravnopravnost žene i muškarca i odgovorno
roditeljstvo u SFR Jugoslaviji / Nevenka Petrić
International Course on the Equality of Women and
Responsible Parenthood. - Sarajevo : University of
Sarajevo, 1988, p. 24 (21 p.)
Practical manual (lectures).
429.
The United Nations and Family Planning as a
Basic Human Right = Ujedinjene nacije i planiranje
porodice kao osnovno ljudsko pravo / Nevenka
Petrić
International Course on the Equality of Women and
Responsible Parenthood. - Sarajevo : University of
Sarajevo, 1989, p. 1 (18 p.) Practical manual (lectures).
430.
The Equality of Women and Responsible
Parenthood in the SFR Yugoslavia = Ravnopravnost
žene i odgovorno roditeljstvo u SFR Jugoslaviji /
Nevenka Petrić
International Course on the Equality of Women and
Responsible Parenthood. - Sarajevo : University of
Sarajevo, 1989, p. 20 (21 p.) Practical manual
(lectures)
431.
The United Nations and Equality of Women =
Ujedinjene nacije i ravnopravnost žene / Nevenka
Petrić
163-
158
Final Report: Appendices No 15 (Theses for the
lecture): International Course on the Equality of
Women and Responsible Parenthood. - Sarajevo :
University of Sarajevo, 1990, (17 p.)
Ovo predavanje je ukoričeno kao aneks
Završnog izveštaja za 1989.
432.
The United Nations and Family Planning as a
Basic Human Right = Ujedinjene nacije i planiranje
porodice kao osnovno ljudsko pravo / Nevenka
Petrić
Final Report: Appendices No 16 (Theses for the
Lecture): International Course on the Equality of
Women and Responsible Parenthood. - Sarajevo :
University of Sarajevo, 1990. -15 p.
Ovo predavanje je ukoričeno kao aneks
Završnog izveštaja za 1990.
433.
The United Nations and Equality of Women =
Ujedinjene nacije i ravnopravnost žene / Nevenka
Petrić
Final Report the Fifth International Course on the
Equality of Women and Responsible Parenthood,
Appendix No 17. - Sarajevo : University of Sarajevo,
1991. -17 p.
Ovo predavanje je ukoričeno kao aneks Završnog
izveštaja za 1991.
434.
The United Nations and Family Planning as a
Basic Human Right = Ujedinjene nacije i planiranje
porodice kao osnovno ljudsko pravo / Nevenka
Petrić
Final Report of the International Course on the
Equality of Women and Responsible Parenthood,
Appendix No 18. - Sarajevo : University of Sarajevo,
1991. -15 p.
Ovo predavanje je ukoričeno kao aneks Završnog
-164-
159
izveštaja za 1991.
435.
United Nations and Equality of Women =
Ujedinjene nacije i ravnopravnost žene / Nevenka
Petrić
Sarajevo : University of Sarajevo : International
Course on the Equality of Women and Responsible
Parenthood : Practical Manual, 1990. - p. 1 (1-1) 35 p.
U zbirci predavanja Equality of Women and
Responsible Parenthood N. Petrić ima 4 od ukupno 21
predavanja.
436.
United Nations and Family Planning as a Basic
Human Right = Ujedinjene nacije i planiranje
porodice kao osnovno ljudsko pravo / Nevenka
Petrić
Sarajevo : University of Sarajevo : International
Course on the Equality of Women and Responsible
Parenthood:
Practical Manual, 1990. - p. 36 (1-36) 27 p.
437.
Family Planning as a Basic Human Right in
Yugoslavia = Planiranje porodice kao osnovno
ljudsko pravo u Jugoslaviji / Nevenka Petrić
Sarajevo : University of Sarajevo : International
Course on the Equality of Women and Responsible
Parenthood:
Practical Manual, 1990. - p. 75 (1-75) 27 p.
438.
Social Precondition of Family Planning
Development in the World = Društveni preduslovi
za razvoj planiranja porodice u svetu / Nevenka
Petrić
Sarajevo : University of Sarajevo : International
Course on the Equality of Women and Responsible
Parenthood:
Practical Manual, 1990. - p. 77 (11-77) 36 p.
-165-
160
HTEO SAM MNOGO
Hteo sam mnogo, Koliko
sam hteo a nisam, Ništa Ti
nisam mogao reći. Svesno ili
ne Ti si me smela Svojim
hladnim pogledima I s njima
se moje reci Rasuše po
otkosima. Sačuvajmo našu
sreću Izmeñu zemlje i neba.
Tako ćemo od samog života
Imati prednost veću.
OPEKOH DUŠU
Sunce me obasja jednog dana. Na
izvoru reke ispod proplanka. Sve
se dogodi iznenada: Taknuh
Sunce. Opekoh dušu. Sad svih
dana, svih godina, Tom svetlošću
u sebi Služim Lepoti.
KIŠNE KAPI
Kišne kapi uporno padaju po otavi. Mi
setni. One nam rastanak oplakuju.
Sitne, malene, malene, a sve znaju.
-166-
161
6. GLAVA
Uvodni referati, izveštaji
i političke platforme
(delimični pregled)
6.1 Uvodni referati
439.
Izrada statuta komuna i angazovanje konferencija
za društvenu aktivnost žena / Nevenka Petrić
Informacije KDAŽJ, Beograd, 1963, br. 9, str. 1
(11 str.)
Uvodni referat podnet na trećoj sednici
Predsedništva KDAŽJ, održanoj 4.09.1963.
440.
Neka pitanja u vezi sa Programom rada KDAŽJ
za 1964. godinu / Nevenka Petrić
Informacije KDAŽJ, Beograd, 1964 (7 str.)
Uvodno izlaganjejxxineto na sednici Predsedništva
KDAZJ, održanoj 8. januara 1964. godine.
441.
Rad zavoda i centara za ekonomiku domaćinstva
/ Nevenka Petrić
Informacije KDAŽJ, Beograd, 1964, br. 12, str. 3 (9
str.)
Uvodno izlaganje podneto na proširenoj sednici
-167-
162
Predsedništva KDAZJ.
442.
Izbor žena u skupštine / Nevenka Petrić
Informacije KDAŽJ, Beograd, 1965, br. 15 (8 str.)
Uvodno izlaganje podneto na savetovanju KDAŽJ u
vezi sa rezultatima sprovedenih izbora za skupštine.
443.
Neki aktuelni problemi društvenog položaja žene
na selu / Nevenka Petrić
Informacije KDAŽJ, Beograd, 1965, br. 17, str. 1 (8
str.)
Uvodni referat podnet na proširenoj sednici
KDAŽJ, oktobra 1966. Prethodni materijal pripremljen
za ovu sednicu, koji je takoñe pripremila Nevenka
Petrić, objavljen je u ovom istom broju Informacija,
str. 8 (33 str.)
444.
Neka pitanja iz rada Koordinacionog odbora za
planiranje porodice / Nevenka Petrić
Informacije KDAŽJ, Beograd, 1967.
Uvodni referat podnet na sednici Koordinacionog
odbora za planiranje porodice 25.11.1966.
445.
Zadaci u narednom periodu na razvijanju
planiranja porodice u Jugoslaviji / Nevenka Petrić
Informacije KDAŽJ, Beograd, 1967, br. 7
Uvodni referat podnet na sednici Koordinacionog
odbora za planiranje porodice 3.06.1967.
446.
Uloga i mesto Saveznog saveta za planiranje
porodice i naredni zadaci / Nevenka Petrić
Bilten SSPPJ, Beograd, 1967, br. 1, str. 2
(19 str.)
Uvodni referat podnet na konstitutivnoj sednici
SSPPJ održanoj 13.07.1967. u Beogradu.
447.
Predloži za izgrañivanje društvenih stavova o
planiranju porodice / Nevenka Petrić
-168-
163
Političke informacije SK SSRNJ, Beograd, 1968.
448.
Predloži za izgrañivanje društvenih stavova o
planiranju porodice / Nevenka Petrić
Beograd : Savez socijalističke omladine Jugoslavije,
1968 (10 str.)
Izlaganje podneto na savetovanju SSOJ aprila
1968. godine.
449.
Razrada koncepcije za donošenje skupštinske
rezolucije o planiranju porodice / Nevenka Petrić
Informacije KDAŽJ, Beograd, 1968, br. 4.
Uvodni referat na zajedničkoj sednici Sekretarijata
SSPPJ i Sekretarijata KDAŽJ, podnet 19. marta 1968,
usvojeni "Stavovi o zadacima prosvetne i zdravstvene
službe i drugih faktora o pružanju pomoći roditeljima
u odlučivanju o rañanju dece i o regulisanju uslova
prekida trudnoće".
450.
Predloži za izgrañivanje društvenih stavova o
planiranju porodice i regulisanju uslova prekida
trudnoće - pokušaj kompleksnijeg društvenog prilaza
planiranju porodice / Nevenka Petrić
Bilten SSPPJ, Beograd, 1968, br. 4, str. 3 (18 str.)
Uvodni referat podnet na zajedničkoj sednici
Predsedništva KDAŽJ i SSPPJ, održanoj 24.04.1968.
godine u Beogradu.
451.
Stavovi o zadacima prosvetne i zdravstvene službe
i drugih faktora u pružanju pomoći roditeljima u
odlučivanju o rañanju dece i o regulisanju uslova
prekida trudnoće / Nevenka Petrić
Informacije KDAŽJ, 1968, (9 str.)
Uvodni referat podnet na proširenoj zajedničkoj
sednici SSPPJ i Sekretarijata KDAŽJ, održanoj
19.03.1968. U stvari, ovo je razrañena platforma za
donošenje u Saveznoj skupštini Rezolucije o
planiranju porodice koja je, posle obimne javne
169
164
rasprave, doneta u Saveznoj skupštini naredne
godine, 26.04.1969.
452.
Planiranje porodice i uslovi prekida trudnoće /
Nevenka Petrić
Vijesnik Metalografičkog kombinata, Rijeka,
10.10.1968. br. 10, str. 4 (Isti.)
Uvodni referat na skupu kolektiva
Metalofabričkog kombinata, objavljena skraćena
verzija.
453.
Društvena potreba donošenja skupštinske
rezolucije o planiranju porodice / Nevenka Petrić
Bilten SK SSRNJ, Beograd, 01.12.1968. br. 1, str. 2
(23 str.)
Uvodni referat na sednici Izvršnog odbora SK
SSRNJ, Beograd, podnet novembra 1968. godine.
454.
Osnovni društveni stavovi o planiranju porodice /
Nevenka Petrić
Simpozijum o planiranju porodice : Prvi kongres lekara
opšte medicine, Opatija. - Beograd : Udruženje lekara
opšte medicine Jugoslavije, 1968,
Kongres je održan meseca oktobra navedene
godine.
455.
Potreba uključivanja tematike planiranja
porodice u redovne školske programe srednjih i viših
medicinskih škola, škola za dečje negovateljice i škola
za babice / Nevenka Petrić
Bilten SSPPJ, Beograd, 1969, br. 4,
Uvodni referat podnet na savetovanju predstavnika
srednjih i viših medecinskih škola, škola za
negovateljice i škola za babice iz svih republika i
pokrajina. Savetovanje održano 5.06.1969. u Beogradu.
Drugi referat podneo profesor dr Dragomir
Mladenović.
170
165
456.
Razrada zadataka na sprovoñenju Rezolucije
Savezne skupštine o planiranju porodice / Nevenka
Petrić
Bilten SSPPJ, Beograd, 1969,
Uvodni referat na zajedničkoj sednici SSPPJ i
Predsedništva KDAŽJ, održanoj 30. maja 1969. u
Beogradu, usvojen Akcioni program za sprovodenje
Rezolucije.
457.
Planiranje porodice u Jugoslaviji / Nevenka
Petrić
Žena danas, Beograd, 1970, br. 265, str. 10 (6 str.)
Ovo je kraća verzija uvodnog izlaganja podnetog
na Meñunarodnom seminaru KDAŽJ, održanom 1214.11.1969. godine. U časopisu Činjenice i tendencije
= Faits et tendances, 1970, br. 6, str 27 (21 str.), ovaj
uvodni referat objavljen je u celini, a njegovi delovi
objavljeni su i u časopisu Žena danas, kako je
navedeno.
458.
Emancipacija žene i planiranje roditeljstva /
Nevenka Petrić
Žena, Zagreb, 1971, br. 6, str. 35 (8 str.)
Uvodni referat podnet na engleskom jeziku, na
zasedanju Meñunarodne federacije za planiranje
roditeljstva za Evropu i Bliski Istok u Bejrutu, 13.
septembra 1971, a u navedenom časopisu Žena, izdanju
KDAZ Hrvatske, Zagreb, objavljen je na srpskohrvatskom jeziku.
459.
Uvodna reč / Nevenka Petrić
Ostvarivanje ustavnog načela o pravu čoveka da
slobodno odlučuje o rañanju dece. - Beograd :
SSPPJ, 1975, str. 9 (6 str.)
Uvodna reč na savetovanju na temu Smetnje u
oblasti zdravstva, socijalne zaštite i normativnim
delatnostima na ostvarivanju ustavnog načela o pravu
čoveka da slobodno odlučuje o rañanju dece,
171
166
održanom na Bledu, 20, 21. i 22.11.1974. godine.
460.
Uvodna reč / Nevenka Petrić
Zadaci visokog školstva na humanizaciji odnosa
polova. - Beograd : SSPPJ, 1977, str. 15 (7 str.)
Uvodna reč na naučnom simpozijumu održanom u
Splitu 18,19. i 20.12.1975. godine.
461.
Uvodno izlaganje Nevenke Petrić o zadacima
visokog školstva na humanizaciji odnosa polova /
Nevenka Petrić
Aktuelne političke informacije. - Beograd : SK
SSRNJ, 1976, str. 112 (10 str.)
462.
Organizacija i rad savetovališta za meñuljudske
odnose u porodici i u braku / Nevenka Petrić
Bilten SSPPJ, 1978, br. 22-23, str. 6.
Pozdravna reč na navedenu temu na savetovanju
koje su zajedno organizovali SSPPJ i Stalna
konferencija gradova Jugoslavije u Čakovcu 18. i 19.
marta 1977. godine.
463.
Humanizacija odnosa medu polovima u
predmetima društvenih nauka u medicinskim
školama / Majda Slajmer-Jepelj, Nevenka Petrić,
Vidak Vujačić, Milanka Jakšić
Srednje i više medicinske škole u akciji na
humanizaciji odnosa polova i sprovodenju zdravstva u
planiranju porodice. - Beograd : SSPPJ, 1978, str. 29
(3 str.)
Savetovanje održano u Prištini 19. i 20.05.1977.
464.
Uvodna reč / Nevenka Petrić
Srednje i više medicinske škole u akciji na
humanizaciji odnosa polova i sprovodenju zadataka
zdravstva u planiranju porodice. - Beograd : SSPPJ,
1978, str. 14 (12 str.)
Savetovanje održano 19. i 20.05.1977. u Prištini.
172-
167
465.
Uvodna reč / Nevenka Petrić
Zadaci pedagoških akademija na humanizaciji
odnosa polova. - Beograd : SSPPJ, 1978, str. 16
(12 str.)
Savetovanje održano 20. i 21. maja 1976. u
Herceg Novom.
466.
Uvodna reč / Nevenka Petrić
Pravni aspekti ostvarivanja ustavnog prava čoveka da
slobodno odlučuje o rañanju dece. - Beograd : SSPPJ,
1978, str. 16 (6 str.)
Savetovanje održano 6. i 7.10.1977. u Ohridu.
467.
Uvodno izlaganje Uključivanje sadržaja o
humanizaciji odnosa medu polovima u nastavne
programe pedagogije i psihologije - integralni deo
borbe za reformu univerziteta na liniji doslednog
sprovodenja odluka XI kongresa SKJ / Nevenka
Petrić
Uključivanje sadržaja o humanizaciji odnosa medu
polovima u programe pedagoško-psiholoških
disciplina za obrazovanje pedagoga, psihologa i
nastavnika. - Beograd : SSPPJ, 1979, str 20 (18 str.)
Savetovanje održano 9. i 10.11.1978. godine na Ilidži Sarajevo.
468.
Pozdravna reč / Nevenka Petrić
Ugrañivanje sadržaja o humanizaciji odnosa meñu
polovima na svim nivoima školovanja i
osposobljavanja mladih za odgovorno roditeljstvo. Nikšić : Univerzitet u Titogradu, Nastavnički
fakultet, 1980, str. 4 (3 str.)
469.
Interes deteta je u centru pažnje ostvarivanja
ustavnog prava čoveka da slobodno odlučuje o
rañanju dece / Nevenka Petrić
Socijalna politika, Beograd, 1979, str. 18 (6 str.) Ovo
uvodno izlaganje u celini je objavljeno i na
-173
168
engleskom jeziku u publikaciji Interest of Child is the
Center of Attention in Fulfilling the Constitutional
Rights of Man to Free Choice on Childbirth in
Yugoslav Socialist Self-Management=Interes deteta je
u centru pažnje ostvarivanja ustavnog prava čoveka da
slobodno odlučuje o rañanju dece u jugoslovenskom
socijalističkom samoupravnom društvu, 1980, p. 34 (19
p.), a podneto je na savetovanju održanom u Cavtatu u
okviru meñunarodnom skupu povodom Meñunarodne
godine deteta UN, 17 i 18.05. 1979. godine.
470.
Dosadašnje aktivnosti u stvaranju uslova za
ostvarivanje ustavnog prava čoveka da slobodno
odlučuje o rañanju dece u oblasti zdravstva /
Nevenka Petrić
Aktuelna pitanja u oblasti zdravstva na stvaranju
uslova za ostvarivanje ustavnog prava čoveka da
slobodno odlučuje o rañanju dece. - Beograd :
SSPPJ, 1980, str. 8 (11 str.)
Savetovanje održano 26. juna 1980. u Beogradu.
Pored navedenog referata, drugi je podnela prof, dr
Lidija Andolšek. Objavljeno u navedenoj publikaciji.
471.
Pristupne napomene za okrugli sto na temu
Zapošljavanje žene / Nevenka Petrić
Žena danas, Banjaluka, 1981 (4.02.), novo izdanje br.
3, str. 3
Organizatori Okruglog stola Opštinska konferencija
SSRN Banjaluka i Izdavački savet Žene danas. Okrugli
sto održan 26.01.1981. godine.
*
The Emancipation of Women and Planned
Parenthood = Emancipacija žene i planiranje
porodice / Nevenka Petrić
IPPF Europe and Near East Regional Information
Bulletin, London, 1971, No 6, (3 p.) Emancipation of
Women and Planned
174-
169
Parenthood by Nevenka Petrić, Regional Council
Discussion Topic, 13 September 1971, Beirut - pod
ovim nazivom podneto uvodno izlaganje na zasedanju
Regionalnog saveta IPPF za Evropu i Bliski Istok,
održanom u Bejrutu 12. jula 1971, štampan je poseban
separat na engleskom jeziku, sa nazivom i datumom
kako je navedeno.
Report of the Commission on "Women and the
Family" by Reporter Nevenka Petrich, World Congress
of Women : Equality, National Independence, Peace,
Prague, 8-13 October 1981 = Uvodno izlaganje-izveštaj
Komisije "Žena i porodica" / podnosilac Nevenka
Petrić, Svetski kongres žena: Ravnopravnost,
nacionalna nezavisnost, mir, Prag, 8-13. oktobar 1981.
World Congress of Women, 1981, p. 116 (6 p.)
Published by the Secretariat of the Women's
International Democratic Federation, Unter den
Linden-Berlin, GDR.
Introduction to the Round Table on Planned
Parenthood as a Basic Human Right - a Factor of the
Emancipation of Women, Men and Society as a Whole
= Uvodno izlaganje na okruglom stolu Planiranje
roditeljstva kao osnovno ljudsko pravo -faktor
emancipacije žene, muškarca i društva kao celine /
Nevenka Petrić Women's World Congress Equality,
National Independence, Peace : Prague, 8-13 October
1981,
P-1 (5 P-)
Published by International Planned Parenthood
Federation, London, 1981.
Presentant Madame Nevenka Petrić de Yugoslavia
qui s'est chargee de rapporter sur le theme du congress
"Participation de la femme a la vie sociale, economique
et politique du Pays, Action des syndicate
d'enseignants en vue d'ameliorer cette
175.
170
participation" / Nevenka Petrić Fiai. Ifta Informations
Bulletin de la Federation Internationale des Associations
d'Instituteurs, Paris, Edition Francaise, No 32 (nouvelle
FIAI) Novembre 1981, str. 1 (2 str.)
Skraćena verzija, a originalni tekst iznosi 20 str.
*****
Intensifyng the Promotion of family Planning as a
Basic Human Right = Intenziviranje unapreñenja
planiranja porodice kao osnovnog ljudskog prava /
Nevenka Petrić
Proceedings of Central Council Meeting (13th/14th
November 1981.) - London : IPPF, 1981 (9 p.) Na ovoj
sednici Nevenka Petrić je podnela uvodni referat na
navedenu temu kao osnovu za raspravu na sednici
Centralnog saveta MFPR.
Napomena: Pet uvodnih izlaganja (na engleskom
jeziku) u ovoj glavi nemaju broj zato što se nalaze na odgovarajućem mestu u 5. glavi, ali stavljeni su ovde zato što
sadržinski spadaju u ovu glavu.
472.
Rezultati ostvarivanja društvenih stavova o
pravnim aspektima ustavnog prava čoveka da
slobodno odlučuje o rañanju dece / Nevenka Petrić
Rezultati ostvarivanja društvenih stavova o pravnim
aspektima ustavnog prava čoveka da slobodno
odlučuje o rañanju dece. - Beograd : SSPPJ, 1982,
str. 4 (2 str.)
Uvodna reč podneta na tematskoj sednici SSPPJ i
Udruženja pravnika Jugoslavije, održanoj 4.10.1982.
godine u Beogradu.
473.
Uloga socijalnog radnika u ostvarivanju ustavnog
prava čoveka da slobodno odlučuje o rañanju dece /
Nevenka Petrić
Uloga socijalnog radnika u ostvarivanju ustavnog prava
čoveka da slobodno odlučuje o rañanju dece. 176-
171
Beograd : SSPPJ, 1982, str. 3 (4 str.)
Uvodno izlaganje podneto na zajedničkoj sednici
SSPPJ sa još tri suorganizatora 11.11.1981. u
Beogradu.
474.
Uvodno izlaganje za zajedničku sednicu Saveznog
odbora Sindikata radnika u delatnostima vaspitanja i
obrazovanja, nauke i kulture i Saveta SK SSRNJ za
planiranje porodice Jugoslavije / Nevenka Petrić
Zadaci Sindikata radnika u delatnostima vaspitanja,
obrazovanja, nauke i kulture u oblasti humanizacije
odnosa medu polovima i odgovornog roditeljstva kao
integralnog dela vaspitanja i obrazovanja mladih na
svim nivoima školovanja! - Beograd : SSPPJ, 1982,
str. 6 (8 str.)
Uvodno izlaganje podneto 20.05.1981. godine.
475.
Pozdravna riječ dr Nevenke Petrić / Nevenka
Petrić
Interdisciplinarni pristup humanizaciji odnosa meñu
spolovima. - Zagreb : Filozofski fakultet, 1981, str. 10
(2 str.)
Zbornik radova sa savetovanja na navedenu temu,
održanom u Zagrebu, 21. i 22.11.1979. godine.
476.
Saradnja Saveta SK SSRNJ za planiranje
porodice Jugoslavije i Fonda UN za populacione
aktivnosti / Nevenka Petrić
Bilten SSPPJ, Beograd, 1982.
Uvodno izlaganje podneto na proširenoj sednici
Saveta SK SSRNJ za planiranje porodice uz učešće
direktora Saveznog zavoda za meñunarodnu naučnotehničku i kulturno-prosvetnu saradnju i drugih
predstavnika. Sednica je održana 2. jula 1982. godine u
Beogradu.
477.
Uvodno izlaganje za prvo tematsko područje
"Neka idejna pitanja u oblasti stanovništva" /
Nevenka Petrić
177.
172
Populaciona politika u jugoslovenskom socijalističkom
samoupravnom društvu. - Beograd : SSPPJ, 1986, str.
17 (7 str.)
Savetovanje održano 5. i 6. juna 1984. u
Beogradu.
478.
Uloga masovnih medija u humanizaciji odnosa
medu polovima / Nevenka Petrić
Masovni mediji i humanizacija odnosa medu polovima.
- Banjaluka : Pedagoška akademija, 1985. Izlaganje
podneto na simpozijumu Masovni mediji i
humanizacija odnosa medu polovima, održanom u
Pedagoškoj akademiji u Banjaluci, oktobra 1985.
godine.
479.
Ostvarivanje rezolucije Savezne skupštine o
planiranju porodice - dosadašnja iskustva i postignuti
rezultati / Nevenka Petrić
Bilten SSPPJ, Beograd, 1986,
Proširena sednica Saveta SK SSRNJ za planiranje
porodice, održana 27.10.1986. na temu "Sprovodenje
Rezolucije Savezne skupštine o planiranju porodice".
480.
Uvodno izlaganje o Nacrtu Rezolucije o
osnovama politike razvoja stanovništva i planiranja
porodice / Nevenka Petrić
Aktuelna pitanja RKSSRN BiH, Sarajevo, 1989, (12
str.)
Zajednička sjednica Sekretarijata Sekcije RK
SSRNBiH za zdravstvo i socijalnu zaštitu,
Sekretarijata Sekcije za obrazovanje i vaspitanje,
Sekretarijata Sekcije za društveno- ekonomske odnose,
razvojnu politiku i životni standard i Konferencije za
društvenu aktivnost žena Bosne i Hercegovine,
održana 27.09.1988.godine u Sarajevu.
481.
Uvodne napomene za raspravu o završnom
dokumentu sa savjetovanja "Porodica i društvena
kriza" / Nevenka Petrić
178
173
Zapisnik, Arhiva RK SSRNBiH, Državni arhiv
SRBiH, Sarajevo, 1989, (12 str.)
Zajednička sjednica Sekcije RK SSRNBiH za
zdravstvo i socijalnu politiku, Savjeta za planiranje
porodice i Konferencije za društvenu aktivnost žena
Bosne i Hercegovine, održana 18. maja 1989. godine u
Sarajevu.
482.
Pozdravna reč na zasedanju Ginekološkoakušerske sekcije Srpskog lekarskog društva /
Nevenka Petrić
36. Ginekološko-akušerska nedelja Srbije, Beograd,
1992, (2 str.)
483.
Obrazovanje i vaspitanje o stanovništvu i porodici
/ Aleksandra Mitrović, Nevenka Petrić
Osnovi populacione politike: ciljevi, institucije i
mere. - Beograd : Srpska akademija nauka i
umetnosti, 1994, str. 11 str. (u štampi)
Jedan od tri uvodna referata na naučnom skupu
održanom 31.05, i 1.06.1994. na navedenu temu u
Beogradu.
6.2 Izveštaji i političke platforme
484.
Izveštaj o učešću predstavnika KDAZ Jugoslavije
na proslavi Dana afričkih žena i o radu Seminara o
problemima zdravstvene zaštite majke i deteta u
Africi, Bamako, Mali, od 31.07-09.08.1965 / Nevenka
Petrić
Arhiv Jugoslavije, Arhiva SK SSRNJ - KDAŽJ,
Beograd, 1965, str. 1-22.
U delegaciji su bile Nevenka Petrić i Jelica Marić.
Izveštaj je zaveden 17.09.1965.
485.
Izveštaj o radu Konferencije za društvenu
aktivnost žena Jugoslavije : za period april 1961 januar 1965. godine / Nevenka Petrić, Ivanka Kekić,
179
174
Jelica Marić... /et al./. - Beograd : KDAZJ, 1965.103 str.
Arhiv Jugoslavije, Arhiva SK SSRNJ - KDAZJ,
Zapisnik sa sednice Sekretarijata KDAZJ održane
novembra 1964. jtovodom priprema Prve redovne
skupštine KDAZJ. Na ovoj sednici Nevenka Petrić je
odreñena za rukovodioca radne grupe za izradu
navedenog izveštaja, a za članove: Ivanka Kekić, Jelica
Marić, Živana Mihaljinac i dr.
486.
Izveštaj o radu Konferencije za društvenu
aktivnost žena Jugoslavije : za period februar 1965 jun 1969. godine / Nevenka Petrić, Ivanka Kekić,
Jelica Marić... /et al./. - Beograd : SK SSRNJ,
KDAZJ, 1969.- 80 str.
Arhiv Jugoslavije, Arhiva SKSSRNJ - KDAZJ,
Zapisnik sa sednice Sekretarijata KDAZJ održane
marta 1969. godine povodom priprema Druge redovne
skupštine KDAZJ. Na ovoj sednici za rukovodioca
radne grupe za izradu navedenog izveštaja odreñena je
Nevenka Petrić, a za članove: Ivanka Kekić, Desa
Stanišić, Živana Mihaljinac, Jelica Marić i dr.
487.
Izveštaj o održavanju Prve sednice Regionalnog
saveta MFPR za Evropski region, održane od
29.05-03.06.1972, Stresa, Italija / Lidija Andolšek,
Nevenka Petrić, Kristina Pop-Antoska
Arhiv SR Jugoslavije, Arhiva SK SSRNJ KDAZJ, 1972, str. 1-8.
488.
Planiranje za budućnost: Deveta svetska
konferencija Meñunarodne federacije za planiranje
roditeljstva (IPPF) / Nevenka Petrić
Bilten SSPPJ : Dokumentacija br. 1, Beograd :
SSPPJ - SK SSRNJ, 1974, br. 10, str. 1 (9 str.)
Skupština je održana od 22-28. oktobra 1973.
godine u Brajtonu, Engleska. Rukovodilac delegacije
180
175
Nevenka Petrić, a članovi Ljubomir Antonovski i
Danica Sašić.
489.
Izveštaj delegacije Jugoslovenske lige za mir,
nezavisnost i ravnopravnost o boravku u Sovjetskom
savezu na proslavi 50-godišnjice Oktobarske revolucije
/ Pavle Gregorić, Puniša Perović, Nevenka Petrić. Beograd : Jugoslovenska liga za mir, nezavisnost i
ravnopravnost, 1967, 5 str.
490.
Izveštaj o radu Saveznog saveta za planiranje
porodice Jugoslavije za period 1970 -1974. godine /
Nevenka Petrić
Bilten SSPPJ, 1976, br. 22-23, str. 1 (27 str.)
491.
Informacija sa godišnje sednice Regionalnog
saveta Meñunarodne federacije za planiranje
roditeljstva za Evropu, London, 3-8. juna 1974.
godine / Nevenka Petrić, Lidija Andolšek
Bilten SSPPJ, Beograd, 1974, str. (12 str.)
492.
Izveštaj sa godišnje sednice Regionalnog saveta
MFPR za Evropu, održane od 03-08.06.1974, Sveti
Nikola, Belgija / Nevenka Petrić, Kristina
Pop-Antoska
Arhiv Jugoslavije, Arhiva SK SSRNJ - SSPPJ, 1974,
str. 1-12.
Izveštaj se vodi sa datumom 25.06.1974. godina.
493.
Skupština Meñunarodne federacije za planiranje
roditeljstva, Edinburg -11,12 i 13.11.1977 / Nevenka
Petrić
Dokumentacija SSPPJ, Bilten SSPPJ, Beograd, 1977,
str 1 (30 str.)
Izveštaj o radu Saveznog saveta za planiranje
porodice Jugoslavije za period 1974-1978. godine /
Nevenka Petrić, Sanja Milijanović
Bilten SSPPJ, 1978, str. 1
494.
181
176
495.
Platforma za razgovore sa Rafaelom Salasom
izvršnim direktorom Populacionog fonda UN
(UNFPA) / Nevenka Petrić, Danica Sašić. - Beograd
: SSPPJ, 1981, 1-53 str.
Arhiv Jugoslavije, Arhiva SKSSRNJ - SSPPJ, 1981.
Platformu pripremile februara 1981. za boravak gosta
od 8 - 12. aprila 1981. godine u Beogradu i Sarajevu.
496.
Izveštaj o radu Saveznog saveta za planiranje
porodice Jugoslavije za period 1978 -1982. godina /
Nevenka Petrić, Danica Sašić
Bilten SSPPJ, Beograd, 1982,
497.
Politička platforma za sednicu SK SSRNJ na temu
: Slobodno, odgovorno i društveno-aktivno
roditeljstvo u funkciji ostvarivanja Ustava SFRJ i
ustava republika i pokrajina (sa osvrtom na
demografska kretanja, otvorena pitanja i probleme) /
Nevenka Petrić. - Beograd : SK SSRNJ, SSPPJ, 1982,
1-79 str.
Arhiv Jugoslavije, Arhiva SKSSRNJ - SSPPJ.
Platforma rañena samo u četiri primerka i to za:
Aleksandra Grličkova, Vidu Tomšić, Marjana Rožica i
Nevenku Petrić, autora ove platforme.
498.
Treća skupština Meñunarodne federacije za
planiranje roditeljstva, Najrobi, 18, 19. i 20.
novembar 1983. godine / Nevenka Petrić Bilten
SSPPJ, 1984, str. 1 (9 str.)
499.
Izveštaj o održavanju 23 svetske konferencije o
socijalnoj zaštiti, Tokio, 31. avgust - 5. septembar
1986. godine / Nevenka Petrić, Aleksandra Mitrović. Beograd : Institut za socijalnu politiku, 1986
(11 str.)
500.
Izveštaj o radu Udruženja za planiranje porodice
Jugoslavije za period 1992 - 1994. godina / Nevenka
-182
177
Petrić, Danica Šašić
Bilten UPPJ, Beograd, 1994, br. 3, str. 1 (8 str.)
501.
Izveštaj o radu Udruženja za planiranje porodice
Jugoslavije za 1994. godinu / Nevenka Petrić,
Anñelka Dželetović Bilten UPPJ, Beograd, 1995,
br. 5,
183
178
U ZATVORU
U memljivom smo podrumu, sćućureni u uglu.
Preplašeni. Pretučeni. U grču. Čekamo.
Kroz prozorčić vidimo stražarsku cokulu.
Tata, mama, deca i svi zatvorenici strepimo.
Ulazi stražar s krvavim nožem. Ko je na redu?!
Dok se to pitamo prolaze noći, dani.
Iz zatvora s unučadi pustiše mamu,
A tata s nama i dalje osta. Al beše obmana
Da pustiće nas uskoro. Iznenada započe boj.
Partizani napadaju. Čujemo "Mi smo s vama!"
Bombe, mitraljeski rafali; viču "Pucamo, stoj!"
Delovi Treće proleterske stigoše i k nama.
(Maslovare, 26.11.1942.)
184-
179
7. GLAVA
Izdavačka delatnost
7.1 Recenzije
502.
BASTA, Ljubica
Zdravstvena zaštita žena 1968 - 1976 / Ljubica
Basta ; recenzija Nevenka Petric, Ljubomir Sukarov
Jugoslovenski pregled, Beograd, 1978, str. 162
503.
DELIBAŠIĆRade
Nastavni programi i vaspitanje za humane
odnose medu polovima i odgovorno roditeljstvo u
školama SR Crne Gore / urednik Rade Delibašić ;
recenzija Božina Ivanovic, Nevenka Petric. - Nikšić :
Nastavnički fakultet, 1984, str. 2
Recenzija ima sedam strana. Pored toga uz
recenziju su date konkretne p r i m e d b e i
p r e d l o ž i za rukopis knjige (30 str.) i još predlog
dopune na deo literatura (3 str.) Recenzirana studija
ima 412 str. Prevedena je i na engleski jezik.
504.
ðORðEVIĆ, Bosiljka
Savremena porodica i njena funkcija / Bosiljka
185
180
ðordević ; recenzija Nevenka Petrić, ðorde ðurić,
Dušan Savićević. - Beograd : Institut za pedagoška
istraživanja, Beograd, 1985, str. 4
505.
VARGA, Šandor
Mladi i seks / Šandor Varga ; recenzenti Berislav
Berić i Bela Buranj; prvo izdanje. - Bačka Topola :
Centar za kulturu, obrazovanje i informacije i Složena
vaspitno-obrazovna organizacija "25 maj", 1987, 73 str.
Nevenka Petrić je recenzent za drugo izdanje
(11 str.), koje nije objavljeno.
506.
VARGA, Šandor
Sida, stop! / Šandor Varga ; recenzent Bela
Buranj ; prvo izdanje. - Novi Sad : Forum, 1991,
54. str.
Nevenka Petrić je recenzent za drugo izdanje
(2 str.) koje nije još objavljeno.
7.2 Redakcije
507.
POLOŽAJ
Položaj i problemi porodice . 1 - 2 / odgovorni
urednik Ljubiša Stankov ; redakcija Milan Bosanac,
Vladimir Milanović, Nevenka Petrić... /et al./. -Beograd
: Instituta za političke studije Fakulteta političkih
nauka, 1968, V/l str. 4, V/2 str. 4
Prvi deo zbornika (političke sveske V/l) ima 386
str., a drugi deo (političke sveske V/2) 311 str.
508.
OSTVARIVANJE
Ostvarivanje ustavnog načela o pravu čoveka da
slobodno odlučuje o rañanju dece / priredila Danica
Šašić ; redakcija Nevenka Petrić, Ljubica Basta, Petar
Manojlović... / et al./. - Beograd : Savet SK SSRNJ za
planiranje porodice, 1975, str. 2 Zbornik ima 428 str.
-18 6-
181
509.
ZADACI
Zadaci visokog školstva za humanizaciju odnosa
polova / priredila Gordana Popović ; redakcija
Nevenka Petrić, Marjan Košiček, Vojislav Bakić... /et
al./. - Beograd : Savet SK SSRNJ za planiranje
porodice, 1977, str. 2 Zbornik ima 310 str.
510.
OPŠTINE
Opštine Kotor-Varoš i Skender-Vakuf u NOB-u
1941-1945. / redaktor Milan Vukmanović ; redakcija
Nevenka Petrić, Mile Trkulja... /et al./. - Ko tor-Varoš :
Radnički univerzitet "ðuro Pucar Stari", 1985, str. 2
Monografija ima 434 str.
511.
OPŠTINE
Opštine Kotor-Varoš i Skender-Vakuf u NOB-u
1941-1945. / glavni i odgovorni urednik Nevenka
Petrić. - Kotor-Varoš : Radnički univerzitet "ðuro
Pucar Stari" Kotor-Varoš, 1985, str. 2.
512.
PLANIRANJE
Planiranje porodice u praksi socijalnog rada /
urednik Tomislav Milosevic ; redakcija Aleksandra
Mitrović, Nevenka Petrić... /et al./. - Beograd : Institut
za socijalnu zaštitu 1987, str. 3 Zbornik ima 214 str.
513.
POPULACIONA
Populaciona politika u jugoslovenskom
socijalističkom samoupravnom društvu / urednik
Danica Šašić ; uži redakcioni odbor Mira Aliničić,
Dušan Breznik, Miloš Macura, Nevenka Petrić... /et
al./. - Beograd : Savet SK SSRNJ za planiranje
porodice, 1986, str. 3
Zbornik ima 242 str.
514.
MASOVNI
Masovni mediji i humanizacija odnosa medu
-187 - .
182
polovima / glavni i odgovorni urednik Ćiro Rakić ;
redakcija Nevenka Petrić, Prvoslav Plavšić, Jovan
Savić, Svetlana Siljegović. - Banjaluka : Pedagoška
akademija, 1989, str.5
Zbornik radova ima 467 str.
515.
THE EQUALITY
The Equality of Women and Responsible Parenthood /
Proof reading Spomenka Beus ; Editorial Board
Milorad Basic, Nevenka Petrić, Petar Mandić. Sarajevo : University of Sarajevo, 1990, p. 1 Zbornik
predavanja ima 497 str.
7.3 Izdavački saveti
516.
Svet: Borba, Beograd, 1962-1965, str. 2
Izdavčki savet: Nevenka Petrić (predsednik),
Milica Babić, Slobodan Glumac... /et al./
517.
Nada : Borba, Beograd, 1984, 1985, str. 5
Izdavački savet: Didara ðordević predsednik,
Marta Husar, Nevenka Petrić... /et al./
518.
Žena danas : Borba, Beograd, 1981-1986, str. 1
Izdavački savet: Nevenka Petrić (predsednik),
Luka Todorović... /et al/
519.
Socijalna politika, Beograd, 1987-1988, str.
(potkorica)
Izdavački savet: Ljupče Ajñinski, Dušanka Lukić,
Nevenka Petrić... /et al/
520.
Borba, Beograd, 1981-1986, str. 2
Izdavački savet: Nikola Burzan, Nevenka
Petrić... /et al./
188-
183
8. GLAVA
Knjige i radovi Nevenke Petrić*
u bibliografijama
(delimični pregled)
8.1 Bibliografija: Žena u samoupravnom društvu
Bibliografija radova 1970-1983 / naučna redakcija
prof, dr Dimitar Mirčev ; stručna obrada i redakcija
Nada Cešnovar. - Ljubljana : Jugoslovenski centar za
teoriju i praksu samoupravljanja Edvard Kardelj,
1983. - 304 str.
Objavljena je u okviru medurepubličkog projekta
"Preduzeća u društvenom vlasništvu", IX potprojekt
"Žene kao faktor razvoja i uloga preduzeća u
društvenom vlasništvu u tom pogledu" u Ljubljani. U
ovoj bibliografiji ima ukupno 391 autor. Objavljeno je
ukupno 980 jedinica (115 knjiga i 865 članaka). U
navedenom broju objavljeno je 12 knjiga, odnosno
izdanja monografskog karaktera i 77 članaka Nevenke
Petrić što ukupno predstavlja 89 bibliografskih
jedinica, a to u procentu iznosi 11,1% od ukupnog
broja bibliografskih jedinica u ovoj bibliografiji, dok
na sve ostale autore pojedinačno dolazi u prošeku po
2,51 bibliografska jedinica.
189-
184
U ovoj bibliografiji Nevenka Petrić u raznim
delovima (evidentnim ispisima i si.) spomenuta je 204
puta. Evidentni ispis - knjige, str.: 9-13
521.
PETRIĆ, N. : 0055, 0059, 0067, 0070, 0071, 0080,
0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087
Evidentni ispis - članci, str.: 21, 55, 67, 84, 85-95.
Ispis po grupama
522.
II Istorija, borba radničkog pokreta, socij. revolucija
PETRIĆ, N.: 0082
523.
PETRIĆ, N.: 1121
524.
IV Demografska kretanja, socijalna struktura i
mobilnost
PETRIĆ, N.: 1055, 1062, 1068
III Žensko pitanje - pogledi, doktrine, kritike
525.
526.
527.
V Brak i porodica
PETRIĆ, N.: 1042,1043,1044, 1045,1046,1047,
1048,1049,1900,1951,1053, 1054,1055,1056,1057,
1058,1059,1061,1062,1064,1066,1067,1068, 1070,
1071, 1073,1075,1076,1077,1078,1079,1080, 0069,
1081, 1082, 1083, 1086, 0070, 1089, 1090, 1091, 1093,
1097, 1098, 1099, 0071, 0085, 1102, 1105, 0004, 1122,
1114,1116,1118,1117,1113,1115,1112, 1119,1104,
1111,0059,0063,0055,1051
VII Rad, proizvodnja i ekonomska aktivnost
PETRIĆ, N.: 1106
IX Društveno-pravni položaj i ravnopravnost
PETRIĆ, N.: 0526, 0059, 1075, 1081, 1094, 0082,
1113
X Samoupravljanje i udruženi rad
-190-
185
528.
529.
530.
531.
PETRIC, N.: 1043, 1074, 1059, 1057, 1054, 1061,
1058, 1066, 1067, 1070, 1073, 1078, 1084,1072, 1079,
1085,1091, 1092,1088,1089,1087,1100, 0815. 0082,
0086, 1110, 1122, 1114, 1116, 0912, 1118, 1104
XII Obrazovanje, nauka, kultura i komuniciranje
PETRIĆ, N.: 1058,1078, 1084,1085,1087, 1097,
1114,1112,1119,1104
XIII Zdravstvo, zdravstvena i socijalna zaštita
PETRIĆ, N.: 1050
Autorski registar
PETRIĆ, Nevenka 0059, 0067, 0070, 0071, 0080,
0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0526, 0815, 0912,1037,
1042, 1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,
1051,1053, 1054,1055,1056,1057,1058,1059,1061,
1062,1063,1064,1066,1067,1068,1070,1071,1072,
1073, 1074,1075,1077,1078,1079,1080,1081,1082,
1083, 1084, 1085, 1087, 1088, 1089, 1090,1091, 1092,
1093, 1094,1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103,
1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112,
1113,1114,1115, 1116,1117,1118,1119,1120,1121,
1122
8.2 Milan Silov: Humanizacija odnosa meñu
spolovima
: selektivna bibliografija s djelimičnim anotacijama /
Milan Silov. - Zagreb : Odjel za pedagogiju Filozofski
fakultet, 1980. -115 str.
Uvod 7 str. Ukupno 1212 bibliografskih jedinica.
Na str. 77 navedeno je:
532.
PETRIĆ, Nevenka
Pravo čoveka da slobodno odlučuje o rañanju u
Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.
Povodom meñunarodne godine žena-OUN, Beograd,
1976. 96 str.
191
186
533.
PETRIC, Nevenka
Marksistički pristup humanizaciji odnosa polova.
Predavanje održano Društvu pedagoga Subotice
10.XII.1976, Subotica, 1977, sveska 1-2, 65-83.
534.
PETRIĆ, Nevenka
Humanizacija odnosa medu polovima i nastava
pedagogije i psihologije, Beograd, 1979,1-2, 73-90.
535.
PETRIĆ, Nevenka
Ravnopravnost žene i muškarca u završnim
dokumentima posleratnih kongresa KPJ - SKJ,
Zagreb, 1980, 1,74-77.
8.3 Društveni položaj žene i porodice
: bibliografska grada. - Beograd : Jugoslovenski
bibliografski institut, 1968. Ukupno 1760 bibliografskih jedinica. Na str. 477,
odnosno 685 navedeno je:
536.
PETRIĆ, Nevenka
Opštinske konferencije za društvenu aktivnost
žena i rad na statutima. - str. 14-15
537.
PETRIĆ, Nevenka
Problemi ženske radne snage na selu. -1966, 3,str.
204-213.
8.4 Vaspitanje omladine za humane i zdrave odnose
medu polovima, za skladne i odgovorne odnose u
braku i porodici : bibliografija sa anotacijama. Beograd : Republički zavod za unapreñenje vaspitanja i
obrazovanja SR Srbije, 1977, 93 str. Bibliografija
sadrži ukupno 157 jedinica (110 knjiga i 47 članaka).
Naručilac bibliografije Savet SK SSRNJ za planiranje
porodice. Pod br. 44 navedeno je:
-192-
187
538.
PETRIC, Nevenka
Pravo čoveka da slobodno odlučuje o rañanju u
Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. 1976, 95 str.
8.5 University of Sarajevo, International Training
Course for Participants from Developing Countries on
"Equality of Women and Responsible Parenthood". Sarajevo : University of Sarajevo, 1988. List of Literature, Sarajevo, novembar 1988.
539.
PETRIĆ, Nevenka
The Human Right to Free Choice on Childbirth in
the Socialist Federal Republic of Yugoslavia,
Belgrade, Yugoslavia, May 1975
540.
PETRIĆ, Nevenka
Sexual Ethics in the Contemporary Society,
Warsaw, Poland, 1975
541.
PETRIĆ, Nevenka
Vaspitanje i obrazovanje mladih za humane
odnose medu polovima-izrazito društvena funkcija,
Bled, 1974 (novembar).
-193
188
NAS FON
Smestio si me u hod istorije. Ostaje
još da me staviš u ram -Raskošniji i
od same ikone.
Tako praviš distancu potpunu. A ja
spadam samo u običan svet Malih
ljudi koji traže Lepotu.
Ako se na takvom fonu sretnemo,
U hodu bitisanja svakodnevnice -S
našom ljubavi veći postćaemo.
BESKUĆNIK
Odavno u Tvom srcu, hramu mom,
Nadoh pribežište radosti, Nada. Otkrih
svoj dom Gde ću tuge i radosti čuvati.
Danas opet svoj hram posetih, Za Sunce
otškrinuh zasune njegove. Pregrštima
svoju sreću donesoh I dahom svojim
zagrejah mu zidove.
Oslusnuh Ti srce. Odmah sam saznala:
Moram opet moliti boga makar kog.
Zar sam opet beskućnik postala I bez
doma i bez dragog svog?
-194
189
9. GLAVA
Citiranost radova N. Petrić
u knjigama (delimicni pregled)
1975,1977-1978,1980-1990.
i 1993. godine
1975. godina
Ostvarivanje ustavnog načela o pravu čoveka da
slobodno odlučuje o rañanju dece : zbornik. Beograd : SSPPJ, 1975. BARAKU, Enver
Uloga lekara opšte medicine i njegovog tima u
planiranju porodice sa posebnim osvrtom na njegov rad na
terenu u uslovima SAP Kosovo / Enver Baraku, Rade
Pavlović 542. Petrić, N.: Društveno-politicki aspekt
razvoja planiranja porodice u Jugoslaviji, Izgradnja
društvenih stavova o populacionoj politici u Jugoslaviji,
SSPPJ, 1975. - na str. 37.
FERENČEVIĆ, Stevanka
Socijalno-medicinski aspekti planiranja
195
190
543.
porodice u Vojvodini
Petrić, N.: Planiranje porodice u Jugoslaviji,
Stanovništvo, 3 - 4, 1969. - na str. 68.
544.
MANOJLOVIĆ, Petar
Razvijenost službe socijalne zaštite i planiranje
porodice
Petrić, N.: Vaspitanje i obrazovanje mladih za
humane, ravnopravne i odgovorne odnose medu
polovima - izrazito društvena funkcija - na str. 197 i
198.
Izgradnja društvenih stavova o populacionoj
politici u Jugoslaviji. - Beograd : SSPPJ, 1975. -
545.
Petrić, N.: Planiranje porodice u Jugoslaviji, uvodni
referat na Meñunarodnom seminaru o planiranju
porodice koji je organizovala Konferencija za društvenu
aktivnost žena Jugoslavije 12, 13. i 14.11.1969. u
Beogradu - na str. 407.
546.
Petrić, N.: Emancipacija žene i planiranje rodi-teljstva,
uvodni referat na sednici Regionalnog saveta MFPR za
Evropu i Bliski Istok (Bejrut, Liban, 20.09.1971) - na
str. 408.
547.
Petrić, N.: Sredstva informisanja i planiranje
porodice,
Bilten br. 2 MFPR Evropskog regiona, 1972, London
1977. godine
1977. godina
Zadaci visokog školstva na humanizaciji odnosa
polova. - Beograd : SSPPJ, 1977. FERENČEVIĆ-NIKAŠINOVIĆ, Stevanka
Humanizacija odnosa medu polovima u novom
-196-
191
548.
549.
obrazovnom sistemu u SAP Vojvodini
Petrić N.: Vaspitanje i obrazovanje omladine za
humane, ravnopravne i odgovrne odnose medu
polovima - izrazito društvena funkcija, Savetovanje ,
Bled, 1974.-nastr. 116.
BREZNIK, Dušan
Diskusija"... da je širenje znanja najvažnije i da
samo ono može da doprinosi usklañivanju ličnih i
društvenih interesa...
Uostalom, o tome su u referatima govorile V.
Tomšić i N. Petrić..." - na str. 177.
Pravni aspekt ostvarivanja ustavnog prava čoveka
da slobodno odlučuje o rañanju dece. - Beograd :
SSPPJ, 1977.
550.
551.
ALINČIĆ, Mira
Integrisanje sadržaja u vezi sa normativno-pravnim
aspektom ostvarivanja ustavnog prava čoveka da
slobodno odlučuje o rañanju dece u nastavne programe
i planove fakulteta i srodnih viših i visokih školskih
ustanova
"S kojim sve spoznajama i znanjima treba da
vladaju budući društveni aktivisti u donošenju provedbi
samoupravnih odluka ukazuju mnogi prilozi za ovo
savetovanje, a posebno referati Vide Tomšić, Nevenke
Petrić i Vesne Popović-Pešić..." - na str. 37.
MLADENOVIĆ, Dragomir
Neke zdravstvene kontraindikacije u
ostvarivanju ustavnog prava legalnog prekida
trudnoće / Dragomir Mladenović, Milan Bulajić,
Dragoljub Tasić .../et al./
Petrić, N.: Društveno-politički aspekt planiranja
porodice u Jugoslaviji, Izgradnja društvenih stavova o
populacionoj politici u Jugoslaviji, Beograd, 1973, str.
406-415. - na str. 80.
-197
192
552.
JAKSIC, Milanka
Integrisanje planiranja porodice u nastavu
sociologije na pravnim fakultetima
Izlaganje N. Petrić, savetovanje "Smetnje u
ostvarivanju ustavnog načela o pravu čoveka da
slobodno odlučuje o rañanju", Bled, 1974. god. - na str.
123.
553.
N. Petrić: "Pravo čoveka da slobodno odlučuje o
rañanju u Socijalističkoj Federativnoj Republici
Jugoslaviji". - na str. 124.
554.
N. Petrić, Pravo čoveka da slobodno odlučuje o
rañanju u SFRJ, izdanje povodom Meñunarodne
godine žena, Beograd, 1975 - na str. 189
555.
N. Petrić, Updating Malthus Population Theory is out
of Question Today, IPPF Europe Region, Regional
Information Bulletin, No 1, January 1977, p. 2-8. - na
str. 189
1978. godina
Zadaci pedagoških akademija na humanizaciji
odnosa izmeñu polova. - Beograd : SSPPJ, 1978.
556.
TOMIĆ, Stojan
Marksistički pristup humanizaciji odnosa
izmeñu polova "Drugarica Nevenka Petrić izuzetno
mesto je pridala normativno- programskom aspektu
ovog posla : Ustavu, programima, politici i društvu..."
na str. 30.
Uključivanje sadržaja o humanizaciji odnosa meñu
polovima u programe pedagoško-psiholoških
disciplina za obrazovanje pedagoga, psihologa i
nastavnika. - Beograd : SSPPJ, 1978.
198
193
557.
SMILJANIC, Vera
Potreba i način uključivanja sadržaja o
humanizaciji odnosa meñu polovima u nastavne
predmete nastavničkih fakulteta
"Brižljivo proučavanje dokumenata kongresa
KPJ/SKJ što je učinila Nevenka Petrić u svom radu
'Humanizacija odnosa polova integralni deo
dokumenata jedanaest kongresa KPJ, odnosno SKJ'
pokazuje da je humanizacija odnosa medu polovima
uvek na kongresima dobijala zasluženu pažnju." - na
str. 49.
558.
MANDIĆ, Petar
Osposobljavanje postojećeg nastavnog kadra
nastavničkih fakulteta za rad na ostvarivanju sadržaja o
humanizaciji odnosa polova
"Nevenka Petrić u znalački odabranom i studiozno
obrañenom radu daje zanimljive činjenice o borbi KPJ
u predratnom periodu za osloboñenje žene, o rješavanju
ravnopravnosti žene..." na str. 58 i 59.
BREZNIK, Dušan
Demografska znanja i obrazovanje pedagoga,
psihologa i nastavnika o humanizaciji odnosa medu
polovima, odgovornom roditeljstvu i o planiranju
porodice
559.
560.
Fusnota br. 2
Preuzeto iz uvodne reci drugarice Nevenke Petrić
održane na savetovanju u Heceg-Novom, u
publikaciji savetovanja - na str. 17.
Fusnota br. 7
"Ovaj je pristup detalj ano razrañen u referatima
za prvo tematsko područje na savetovanju u Splitu na
temu 'Zadaci visokog školstva na humanizaciji
odnosa polova' u referatima : M. Jakšić, N. Petrić..." na str. 100.
-199
194
561.
562.
FERENČEVIĆ-NIKAŠINOVIĆ, Stevanka
Posledice nedovoljne educiranosti nastavnika i
psihologa u školama iz oblasti humanizacije odnosa
medu polovima
Petrić N.: Vaspitanje i obrazovanje mladih za
humane, ravnopravne i odgovorne odnose medu
polovima - izrazito društvena funkcija, Savetovanje o
ostvarivanju ustavnog načela o pravu čoveka da
slobodno odlučuje o rañanju dece - u oblasti
zdravstva, socijalne zaštite i zakonodavstva, Bled,
1974. - na str. 147.
SILOV, Milan
Analiza sadržaja programa metodika zemljopispovjest i prirodne skupine predmeta sa stajališta
mogućnosti pripremanja studenata pedagogije za spolni
odgoj kroz "predmet" priroda i društvo
Petrić, Nevenka : Marksistički pristup humanizaciji
odnosa spolova, Rukoveti, Novi-Sad, Knjiga XLV,
godina XXIII, sveska 1-2 (januar- februar), 1977,
str. 65-83. - na str. 338.
1980. godina
Pedagoški rad, časopis za pedagoška i prosvetna
pitanja, Zagreb, 1980, br. 3 - 4
563.
VUKASOVIĆ, Ante
Pedagoški tretman humanizacije odnosa medu
spolovima / Ante Vukasović "Nevenka Petrić kaže:
'Dvadeseti vek je vek emancipacije žene. Pokazalo se
da je žena sposobna za velike poduhvate uvek kada
koristi dobijena prava i mogućnosti. Meñutim, kada bi
ti poduhvati ugrožavali materinstvo, život žene bio bi
osiromašen, emocionalni život u porodici, posebno
deteta, veoma
-200
195
poremećen, a veze izmeñu članova porodice -porodična
atmosfera - bi slabile.', N. Petrić : Pravo čoveka da
slobodno odlučuje o rañanju u SFRJ, Beograd, 1976,
str. 74 - 75."
Navedeni citat nalazi se na str. 123.
564.
MALES, Dubravka
Interdisciplinarni pristup razmatranju
humanizacije odnosa meñu spolovima / Dubravka
Maleš
"O ulozi subjektivnih snaga jugoslovenskog
socijalističkog samoupravnog društva u borbi za
marksistički pristup odnosima spolova govorila je
Nevenka Petrić..." - na str. 184.
565.
TANASKOVIĆ, Ljiljana
Moral jedne predrasude - kako steći znanja iz
oblasti humanizacije odnosa polova / Ljiljana
Tanasković
"Samo pet zemalja u obaveznom programu ima ovu
temu (seksualno obrazovanje), a samo tri zemlje
praktično sprovode programe" - rekla nam je Nevenka
Petrić. "Društvo nije porodični patronat, ono ne može
da propisuje meñuljudske odnose u jednoj porodici, ali
mora da vaspitava čoveka tako da on sam stekne jasne
pojmove o porodičnim odnosima - kaže Nevenka
Petrić." Ekspres Politika, Beograd, 1975 (21.12), br.
479, str. 7
1981. godina
566.
MLADENOVIĆ, Marko
Porodično pravo. Knjiga 2 / Marko
Mladenović. - Beograd : Privredna štampa :
Univerzitetski udžbenik, 1981. - 782 str.
Petrić, N., Neke aktivnosti u razvijanju planiranja
porodice u Jugoslaviji, Anali br. 5-6,1969. - na
str. 703.
201
196
567.
Petrić N., Osvrt na planiranje porodice u nekoliko
evropskih zemalja u knjizi "Pravni aspekt ostvarivanja
ustavnog prava čoveka da slobodno odlučuje o
rañanju dece", SK SSRNJ, SSPPJ, 1978. - na str. 703.
Interdisciplinarni pristup humanizaciji odnosa
meñu polovima : znanstveni skup / uredio prof, dr
Ante Vukasović. - Zagreb : Sveučilišna naklada Liber,
1981. -
568.
Petrić, N., "Nevenka Petrić kaže: 'Dvadeseti vek je vek
emancipacije žene. Pokazalo se da je žena sposobna za
velike poduhvate uvek kad koristi dobijena prava.
Meñutim, kada bi ti poduhvati ugrožavali materinstvo
život žene bio bi osiromašen, emocionalni život u
porodici, posebno deteta, veoma poremećen, a veze
izmeñu članova porodice -porodična atmosfera - bi
slabile." - na str. 36 knjige A. Vukasovića.
569.
Petrić, N.: Pravo čoveka da slobodno odlučuje o
rañanju dece u SFRJ, Savezni savet za planiranje
porodice, Beograd, 1976. - na str. 41 knjige A.
Vukasović.
570.
Petrić, N.: "Savremeno shvatanje planiranja porodice
pretpostavlja i zahteva oslobañanje žene u svim
dimenzijama njenog društvenog života: njenu
ekonomsku samostalnost, jednaka prava u porodici i
mogućnost učešća u političkom odlučivanju, a to sve,
istovremeno, znači i kraj patrijarhalnog koncepta
porodice, po kome žena treba da vrši samo ulogu majke
i domaćice. Planiranje porodice u rukama žene
omogućava joj izbor, ali je istovremeno čini
odgovornom za njene odluke." - na str. 281 knjige A.
Vukasović.
571.
Petrić. N.: Marksistički pristup humanizaciji odnosa
polova "Rukovet" (Novi Sad), Knj. XLV, godina
202.
197
XXIII, sveska 1-2 (januar- februara), 1977, str. 65-83.
"Nevenka Petric ističe da '...marksistički, klasni pristup
humanizaciji odnosa spolova, promatran u svetlu
osloboñenja rada i čoveka, istovremeno je i društvena i
lična sfera oslobañanja ličnosti i društva." - na str. 310
knjige A.V.
1982. godina
Bibliography Books and Monography Studies
Training Teachers for Educational Work in the
Area of Humanization of Relations Between the
Sexes. - Zagreb : The Institute of Education Faculty of
Philosophy, University of Zagreb, 1982, p. 261
572.
Petric, N.: Marksisisticki pristup humanizaciji
odnosa polova,
Rukoveti, Subotica, 1977, sveska 1-2, str. 65-83.
573.
Petric, N.: Humanizacija odnosa meñu polovima i
nastava pedagogije i psihologije, Pedagogija, Beograd,
1979, br. 1-2, str. 73-90.
574.
Petric, N.: Ravnopravnost žene i muškarca u završnim
dokumentima poslijeratnih kongresa KPJ-SKJ, Žena,
Zagreb, 1980, br. 1, str. 74-77.
575.
Petric, N.: Subjektivne snage jugoslovenskog
socijalističkog društva u borbi za marksistički pristup
odnosu polova u zborniku: Interdisciplinarni pristup
humanizaciji odnosa medu polovima, Zagreb, 1981,
str. 17-29.
Program seminara za nastavnike : Projekat UNFPA
"Humanizacija odnosa medu polovima i odgovorno
roditeljstvo": Interfakultetski postdiplomski studij. Sarajevo : Filozofski fakultet u Sarajevu, 1982.
Tema: Pedagogija, Literatura na str. 13.:
-203-
198
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
Nevenka Petrić : Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Sarajevo, 1981.
Tema : Suština humanizacije odnosa medu polovima,
Literatura na str. 16
Nevenka Petrić: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo, 1981.
Tema : Istorija čovečanstva kao djelo ljudske
slobode.
Literatura na str. 34
N. Petrić: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo, 1981.
Tema : Uticaj porodičnog prava na proces
humanizacije odnosa meñu polovima.
Literatura na str. 36
N. Petrić: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo, 1981.
Tema : Roditeljsko pravo i slobodno roditeljstvo.
Literatura na str. 36
N. Petrić: Pravo čovjeka da slobodno odlučuje o
rañanju djece u SFRJ, BIGZ, Beograd, 1976.
Tema: OUN i planiranje porodice.
Literatura na str. 37
Nevenka Petrić: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo, 1981.
Nevenka Petrić: OUN i planiranje porodice,
Filozofski fakultet Sarajevo, Autorizovana
predavanja, sveska III, Sarajevo, 1981.
Tema : Socijalno-politički aspekti planiranja
porodice.
Literatura navedena na str. 38
Nevenka Petrić : Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo, Glas,
-204-
199
Banjaluka, 1981.
584.
Tema: Reprodukcija stanovništva. Literatura na
str. 40
N. Petrić: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje. Svjetlost, Sarajevo, 1981.
Osposobljavanje nastavnika za odgojni rad u
području humanizacije odnosa meñu polovima /
uredio prof, dr Ante Vukasović. - Zagreb : Zavod za
pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, 1982.
Priručna literatura:
585.
Petrić, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo i Glas,
Banjaluka, 1981. - na str. 123 knjige A. V.
586.
Petrić, N.: Marksistički pristup humanizaciji odnosa
spolova,
Rukoveti, Subotica, 1977, knj. XLV, sv. 1-2, str.
65-83. - na str. 124 knjige A. V. - na str. 124
knjige A. V.
587.
Petrić, N.: Pravo čovjeka da slobodno odlučuje o
rañanju dece u SFR Jugoslavji,
BIGZ, Beograd, 1976. - na str. 127 knjige A. V.
588.
Petrić, N.: Subjektivne snage jugoslovenskog
socijalističkog društva u borbi za marksistički pristup
odnosu spolova, Zbornik Interdisciplinarni pristup
humanizaciji odnosa medu polovima, Radovi Zavoda
za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, sv. 23, Zagreb, 1981.
589.
Petrić, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje,
Svjetlost, Sarajevo i Glas, Banjaluka, 1981. - na str.
325. knjige A. V.
-205-
200
590.
Petric, N. : Pravo čoveka da slobodno odlučuje o
rañanju dece u SFR Jugoslaviji,
BIGZ, Beograd, 1976.
591.
Petric, N.: Marksistički pristup humanizaciji odnosa
polova,
Rukoveti, Subotica, 1977, sveska 1-2. str. 65-83.
592.
Petric, N.: Humanizacija odnosa medu polovima i
nastava pedagogije i psihologije,
Pedagogija, Beograd, 1979, br. 1-2, str. 73-90.
593.
Petric, N.: Ravnopravnost žene i muškarca u
završnim dokumentima poslijeratnih kongresa
KPJ/SKJ,
Žena, Zagreb, 1980, br. 1, str. 74-77.
594.
Petric, N.: Subjektivne snage jugoslovenskog
socijalističkog društva u borbi za marksistički pristup
odnosu polova, Zbornik Interdisciplinarni pristup
humanizaciji odnosu medu spolovima, Radovi
Zavoda za pedagogiju Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, sv. 23, 1981, str. 17-29.
1983. godina
595.
BIBLIOGRAFIJA
Bibliografija Žena u samoupravnom društvu :
Bibliografija radova 1970-1983 : Naučna redakcija
Dimitar Mircev : Stručna obrada i redakcija Nada
Bešnovar.
- Ljubljana : Jugoslovenski centar za teoriju i praksu
samoupravljanja, 1983. - 304 str.
U ovoj bibliografiji Nevenka Petric spomenuta je
204 puta i to: u evidentnom ispisu - knjige 12 puta, u
evidentnom ispisu - članci 77 puta, u ispisima po
grupama i registrima 115 puta.
206
201
596.
ERCEG, Vlado
Naučno-istraživači projekt: Humanizacija
odnosa meñu polovima i odgovorno roditeljstvo :
rezultati istraživanja / Vlado Erceg. - Sarajevo :
Filozofski fakultet, 1983. U literaturi na str. 395 navedeno:
Petric, N.: Pravo čoveka da slobodno odlučuje o
rañanju dece, Beograd, 1976.
597.
Petric, N.: OUN i planiranje porodice (autorizovana
predavanja), sveska 3, Filozofski fakultet, Sarajevo,
1981.
598.
Petric, N. : Humanizacija odnosa meñu polovima,
Rukoveti, Subotica, 1977, sveska 1-2
599.
Petric, N.: neki aktuelni problemi planiranja
porodice u Jugoslaviji, Socijalna politika, br. 12,
Beograd, 1969.
1984. godina
Teaching Programs and Education for Humane
Relations Between the Sexes and Responsible
Parenthood in the Schools of SR Montenegro. Nikšić : "Veljko Vlahović" University Titograd :
Teacher Training College, 1984. -
600.
601.
Bibliography, Books,
Petric, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Sarajevo, 1981. - na str. 615.
Bibliography, Articles
Petric, N. : Dolazi li do razlike u vrednovanju rada
ako rad obavlja muškarac ili žena, Savjet za
planiranje porodice Jugoslavije, Zbornik radova sa
savjetovanja u Sarajevu 1978, Beograd, 1979. - na
str. 622
-207-
202
602.
Petric, N. : Vaspitanje i obrazovanje mladih za
humane, ravnopravne i odgovorne odnose medu
polovima - izrazito društvena funkcija, Savet SK
SSRNJ za planiranje porodice Jugoslavije, Zbornik
radova sa savjetovanja na Bledu 1974, Beograd, 1975.
603.
Petric, N.: Nekoliko elemenata u vezi sa marksističkolenjinističkim pristupom pravu čoveka na slobodno
odlučivanje o rañanju dece, Savet SK SSRNJ za
planiranje porodice Jugoslavije, Zbornik radova sa
savjetovanja u Splitu 1975, Beograd, 1977.
604.
Petric, N. : Pravo čoveka da slobodno odlučuje o
rañanju dece u SFRJ, BIGZ, Beograd, 1976.
605.
Petric, N.: Naglašena uloga vaspitno-obrazovne
komponente u ostvarivanju pjava čoveka na slobodno
odlučivanje je i posledica i cilj marksističkog pristupa,
Savet SK SSRNJ za planiranje porodice Jugoslavije,
Zbornik radova sa savetovanja u Herceg-Novom 1976,
Beograd, 1978.
606.
Petric, N. : Updating Malthus Population Theory is Out
of Question Today, Billetin No. 1, Europe Regional
Council IPPF, London, 1977.
607.
Petric, N.: Humanizacija odnosa polova - integralni deo
dokumenata jedanaest kongresa KPJ, odnosno SKJ,
Savet SK SSRNJ za planiranje porodice Jugoslavije,
Zbornik radova sa savetovanja u Sarajevu 1978,
Beograd, 1979.
Petric, N.: Humanizacija odnosa medu polovima i
odgovorno roditeljstvo deo borbe za osloboñenje rada,
radničke klase i čoveka, Bilten II, Nastavnički fakultet,
Nikšič, 1980.
608.
VUKASOVIĆ, Ante
Odgoj za humane odnose i odgovorno
-208-
203
609.
610.
roditelj stvo / Ante Vukasović. - Zagreb : Radna
organizacija za grafičku delatnost "Zagreb"
(Samobor), 1984. 216 str.
Petrić N.: Pravo čoveka da slobodno odlučuje o
rañanju u SFRJ, Savezni savet za planiranje
porodice, Beograd, 1976, na str. 194. knjige A. V.
Petrić N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Sarajevo, Svjetlost, Banjaluka,
Glas, 1981, 475 str. - na str. 194 A. V.
611.
, str. 333 - na str. 21
knjige A V.
612.
.............................................. ,
str. 396 - na str. 23.
_____
613.
________________ ,str. 17-nastr. 25.
614.
________ в ______ , str. 24 - na str. 25 autor kaže :
"U knjizi 'Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje' dr Nevenka Petrić govori o težnji da
se ostvare uvjeti u kojima će čovjek sve manje biti
objekt državne populacijske politike, a sve više subjekt
u donošenju odluke o svom pravu."
615.
_______________ , str. 386 - na istoj, 25 strani,
A. V. citira: "N. Petrić decidirano kaže: 'Planiranje
porodice je pravo svih ljudi da slobodno i odgovorno
odlučuju o broju i vremenu rañanja svoje dece, pravo
na odgovarajuću obavještenost, obrazovanje i usluge,
pravo svakog djeteta da bude roñeno željeno, pri čemu
se u ostvarivanju toga individualnog ljudskog prava, a
na osnovu - Slobode kao spoznate nužnosti (Marks) uzimaju u obzir potrebe zajednice kao cjeline."
616.
_____________________ , str. 296 - na str. 37 knjige
A. V. citira: "Takvo intencionalno djelovanje, kaže dr
Nevenka Petrić, da se '...u našem društvu stalno
usklañuju ostvarivanje čovjekovog prava, da
-209
204
'..................
slobodno odlučuje o rañanju dece sa društvenim
razvojem sredine u kojoj radni čovjek djeluje kao
proizvoñač i samoupravljač."
617.
_____________________ , str. 389 - na str. 37 knjige
A. V. se kaže: "Socijalistička, samoupravna vizija
planiranja porodice očekuje srećan spoj optimalne
ljudske individualnosti, odnosno srećan spoj lične
slobode svake jedinke sa optimalnom društvenom
svešću."
618.
_____________________ , str. 371-372 - na str. 39
knjige A. V. se kaže: "Slobodno odlučivanje o rañanju
djece '... nespojivo je sa neodgovornim odnosom prema
svojoj biološkoj reprodukciji. Roditelji svoje prirodne
sposobnosti za prokreaciju ne mogu da prepuštaju
stihijnim snagama van sebe, pošto oni, pored prava
imaju i dužnost da svoje roditeljstvo ostvare
odgovorno, da svoje dijete podižu u svojoj porodici, da
mu svojim radom u društvu obezbjede što bolje uslove
za psihofizički razvoj... Odgovorno roditeljstvo ne
zatvara se u individualnu porodicu, već se na bazi
samoupravne pozicije radnih ljudi ostvaruje putem
solidarnosti u radnoj organizaciji, mjesnoj i interesnoj
zajednici, opštini i široj društvenoj zajednici.'"
619.
Dr N. Petrić u knjizi: Zadaci Sindikata radnika u
delatnostima vaspitanja i obrazovanja, nauke i
kulture u oblasti humanizacije odnosa meñu
polovima i odgovornog roditeljstva kao integralnog
dela vaspitanja i obrazovanja mladih na svim nivoima
školovanja, SK SSRNJ - Savezni savjet za planiranje
porodice Jugoslavije, 1982, str. 52 - A. V. na str. 43
navedene svoje knjige citira: "Dr N. Petrić
upozorava da je odgoj u našem društvu usmjeren
prema formiranju slobodne, svestrano razvijene,
aktivne i stvaralačke ličnosti u skladu sa pozitivnim
210
205
zadacima marksističke etike i socijalističkog morala..."
620.
Petrić, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo i Glas,
Banjaluka, 1981, str. 275-276 - na str. 46 knjige A. V.
se kaže: "...feministički pokret koji je otupljavao
oštricu borbe protiv kapitalizma, pokušajem da
pokrene mase žena u borbu protiv muškaraca, kao
vinovnika njihovog nejednakog položaja, umjesto
klasnog pristupa u borbi protiv ekploatatorske klase i
tadašnjeg režima."
621.
__________________________ , str. 273-274 - na
str. 46 knjige A. V. se kaže: "...feminizam sakriva
klasnu osnovu ženskog pitanja, te time odvraća masu
žena od borbe protiv kapitalizma kao i protiv klasnog
društva uopšte. "N. Petrić konstatira: 'Neravnopravan
položaj žene u kapitalističkom društvu nije proizišao iz
dominacije muškog pola kao takvog. Uzroci toj
neravnopravnosti su neuporedivo složeniji. Ona je
proizvod načina proizvodnje i njihovih produkcionih
odnosa. Zato je oslanjanje na pokret ženskog pola
protiv muškaraca, ustvari, zamagljivanje uzroka
istinske eksploatacije i žena i muškaraca u klasnom
društvu."
622.
___________________________,str.H8-nastr. 53
knjige A. V. govoreći o novom fenomenu koji se
pojavljuje u novom stavu prema seksu citira: "...
savremeni način života je donio nove oblike
čovjekove neslobode i u ovom domenu."
623.
___________________________ , str. 168-169,
174-179, 193, 202-203, 208, 225-226. Autor A. V.
detaljno prepričava tekst N. Petrić sa navedenih
stranica, koji se odnosi na osnivanje i rad
Meñunarodne federacije za planiranje roditeljstva i
njeno delovanje.
211
206
624.
___________________________ , str.405-406 - na
str. 70 knjige A. V. citira: "...stanovništvo predstavlja
osnovnu proizvodnu snagu i najveće blago svake
zemlje, bez obzira na njenu veličinu, stepen
razvijenosti i društveno-političko ureñenje."
625.
___________________________ , str. 349-357 - na
str. 76 knjige A. V., sa navedene dve strane, detaljno
prepričava osnivanje i delovanje Saveznog saveta za
planiranje porodice Jugoslavije.
626.
N. Petrić : Nekoliko elemenata u vezi s
marksističko-lenjinističkim pristupom pravu čoveka
na slobodno odlučivanje o rañanju dece - u knjizi
Zadaci visokog školstva na humanizaciji odnosa
polova, SK SSRNJ - Savet za planiranje porodice
Jugoslavije, Beograd, 1977, str. 298. A. V. u svojoj
knjizi, na str. 93, citira iz navedenog rada N. Petrić
sledeće: "Rad na humanizaciji odnosa izmeñu
muškarca i žene, ukoliko se ne sprovodi kao sastavni
deo marksističke etike i socijalističkog morala, svodi
se na seksualno podučavanje, gubeći tako svoju širu,
vaspitnu komponentu. A izostavljanje ovog pristupa
ima za posledicu da se u tom vaspitanju nedovoljno
ukazuje na potrebu poštovanja ljudske ličnosti,
ljudskog dostojanstva, osećanja odgovornog odnosa i
dužnosti u meñusobnim odnosima muškarca i žene,
posebno kada je u pitanju ostvarivanje prava čoveka
na slobodno odlučivanje o rañanju dece. U radu s
mladima najznačajnije je obogaćivanje osećajne
komponente u njihovom životu, razvijanje humanih
odnosa medu njima. Izmeñu humanizacije odnosa
polova i oplemenjivanja tih odnosa mogao bi se
staviti znak jednakosti."
1985. godina
JAKŠIĆ, Slobodan
Savremene teorije o položaju deteta u društvu /
212
207
627.
Slobodan Jakšić. - Beograd : Fakultet političkih
nauka Univerziteta u Beogradu, 1985. Petric, N.: Pravo čoveka da slobodno odlučuje o
rañanju u SFRJ, Beograd, 1975
628.
Petric, N.: Položaj i problemi porodice, Institut za
političke studije, Beograd, 1968
629.
Petric, N.: Porodica u velikom gradu, Marksistički
centar : Kultura", Beograd, 1979
630.
Petric, N.: Porodica i društveni sistem, Institut za
socijalnu politiku, Beograd, 1980
631.
Petric, N.: Porodica i socijalizacija mladih, Beograd,
1970
ðORðEVIĆ, Bosiljka
Savremena porodica i njena vaspitna funkcija /
Bosiljka Djordević. - Beograd ; Institut za pedagoška
istraživanja, 1985. -
632.
Petric dr Nevenka, Humanizacija odnosa polova,
integralni deo dokumenata jedanaest kongresa KPJ
odnosno SKJ, Savezna konferencija SSRNJ, SSPPJ,
Uključivanje sadržaja o humanizaciji odnosa medu
polovima u programe pedagoško-psiholoških disciplina
za obrazovanje pedagoga, psihologa i nastavnika.
Savetovanje u Ilidži - Sarajevo, 1978.
633.
Petric dr Nevenka, Covekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, "Svjetlost", Sarajevo i "Glas",
Banjaluka, 1981.
1986. godina
JAKSIĆ, Slobodan
Dečje pitanje u socijalizmu / Slobodan Jakšić.
213
208
634.
635.
- Beograd : Nova prosveta, 1986. Petrić, N.: Pravo čoveka da slobodno odlučuje o
rañanju u SFRJ, BIGZ, Beograd, 1975.
Petrić, N., Položaj i problemi porodice, Institut za
političke studije Univerziteta u Beogradu, Beograd,
1968.
1987. godina
636.
ERCEG, Vladimir
Odnosi meñu polovima i roditeljstvo / Vladimir
Erceg, Petar Mandić. - Sarajevo : Svjetlost, 1987. Literatura na str. 250:
Petrić, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Sarajevo-Banjaluka, 1981.
637.
Petrić, N.: Pravo čoveka da slobodno odlučuje o
rañanju dece u SFRJ, Beograd, 1976.
638.
Petrić, N.: OUN i planiranje porodice (autirizovana
predavanja), sveska III, Filozofski fakultet, Sarajevo,
1981.
639.
Petrić, N.: Marksistički pristup humanizaciji odnosa
meñu polovima, Rukoveti, Subotica, 1977, sveska 1-2,
1988. godina
640.
JOSIFOVSKI, Ilija
Planiranjeto na semejstvo vo SR Makedonija /
Ilija Josifovski, Petar Marković, Dušan Breznik... (et
al.). - Skopje : NIO Studentski zbor, 1988. Petrić, N.: Planiranje porodice - potreba savremenog
društva, Položaj i problemi porodice, Institut za
političke studije Univerziteta u Beogradu, Beograd,
1969. - na str. 426.
214-
209
641.
Petrić, N.: Planiranje porodice u Jugoslaviji,
Stanovništvo br. 3-4, str. 209-218,1969.
642.
Petrić, N.: Neki aktuelni problemi planiranja porodice
u Jugoslaviji, Socijalna politika br. 12,1969.
643.
Petrić, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo, Glas,
Banjaluka, 1981.
644.
Petrić, N.: Subjektivne snage jugoslovenskog
socijalističkog samoupravnog društva u borbi za
marksistički pristup odnosu izmeñu polova,
Interdisciplinarni pristup humanizaciji odnosa medu
polovima, str. 17-30, Zagreb, 1981.
645.
MILOSAVLJEVIĆ, Nikola
Prirodni priraštaj u SAP Vojvodini i faktori koji
na njega utiču : Zdravstveno-demografski,
ekonomsko-socijalni, vaspitno-obrazovni i
psihološko-socijalni aspekti i značaj u planiranju
porodice i populacionoj politici: naučnoistraživački
projekat / Nikola Milosavljević. - Novi Sad :
Medicinski fakultet Novi Sad, 1988. - na str. 399 u
delu Literatura stoji:
Petrić, N.: Osvrt na planiranje roditeljstva u
nekoliko evropskih zemalja, Savetovanje Pravni
aspekt ostvarivanja ustavnog prava čoveka da
slobodno odlučuje o rañanju dece, Ohrid, 1977.
1989. godina
646.
TODOROVIĆ, Luka
Deca i društvo : doktorska disertacija /
Luka Todorović. - Beograd : Nova prosveta, 1989. "Do sada najpotpunija u nas kritička
interpretacija Maltusovih shvatanja, izvršena je u
knjizi dr Nevenke Petrić 'Čovjekove slobode,
215
210
rañanje, samoupravljanje'." - na str. 72 knjige L. T.
647.
"Nevenka Petrić navodi da su 'Teze o komunističkom
moralu u oblasti bračnih odnosa' objavljene 1921.
godine delo Kolontajeve u kome se ona zalaže za
zakonodavno regulisanje reprodukcije stanovništva..." na str. 75 knjige L. T.
648.
Petrić, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo, Glas,
Banjaluka, 1981. - na str. 306 knjige L. T.
(bibliografija)
Masovni mediji i humanizacija odnosa meñu
polovima / zbornik radova : glavni urednik Ciro Rakić.
- Banjaluka : Pedagoška akademija Banjaluka, 1989.
649.
Fusnota br. 7 : "Više o društvenim stavovima vidi u
radu Nevenke Petrić 'Planiranje porodice, slobodno
roditeljstvo i humani odnosi medu polovima u ovom
zborniku." na str. 22 knjige Ć. R.
650.
Fusnota br. 8 : "Ova sintagma (humanizacija odnosa
meñu polovima) često se koristi u jugoslovenskoj
teoriji i praksi. Nastala je s ciljem da se prevlada
suženost i ograničenost u svijetu često upotrebljavanih
izraza "planiranje porodice",
s konotacijom na "kontrolu rañanja". Sintagma
"humanizacija odnosa meñu polovima" trebalo je da
izrazi svu suštinu pristupa našeg društva ovom
problemu. Opširnije o tome vidi u prilogu N. Petrić u
ovom zborniku." - na str. 23 knjige Ć. R.
651.
Fusnota br. 11 : "Drustveno-političke aspekte
humanizacije odnosa meñu polovima i srodnu
problematiku veoma iscrpno je obradila Nevenka
Petrić u poznatom djelu "Čovjekove slobode,
-216
211
rañanje, samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo i Glas,
Banjaluka, 1981." - na str. 75 knjige Ć. R.
652.
Petrić, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo i Glas,
Banjaluka, 1981. na str. 450
653.
Petrić, N.: Neka idejna pitanja stanovništva - uvodno
izlaganje na savetovanju SK SSRNJ o temi
Populaciona politika u jugoslovenskom,
socijalističkom, samoupravnom društvu, Beograd, juna
1984.
654.
Petrić, N.: Neki aktuelni problemi planiranja
porodice u Jugoslaviji, Socijalna politika, br. 12,
Beograd, 1969.
1990. godina
Equality of Women and Responsible Parenthood :
SFR Yugoslavia : United Nations Population Fund :
International Seminar on the Equality of Women and
Responsible Parenthood / Editorial Board Milorad
Bašić, Petar Mandić, Nevenka Petrić. -Sarajevo :
University of Sarajevo, 1990. -
655.
Petrić, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo, 1981. - na
str. 1-35. knjige.
656.
Petrić, N.: Updating Malthus Population Theory is Out
of Question Today, IPPF Europe Regional Information
Bulletin, Vol 8, No. 1, London 1979. -na str. knjige 162
657.
Petrić, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo, Glas,
Banjaluka, 1981. - na str. 1-62 knjige
217-
212
658.
Petrić, N.: Human Right to Choice on Childbirth in the
SFR Yugoslavia, Radnička štampa, Beograd, 1975.-na
str. I-100 knjige
659.
Petrić, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo, Glas,
Banjaluka, 1981. - na str. 1-100 knjige
660.
Petrić, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo, Glas,
Banjaluka, 1981. - na str. II-112 knjige
1993. godina
661.
DELIBAŠIĆ, Rade
Porodica u ostvarivanju vaspitne funkcije /
Rade Delibašić. - Beograd : Institut za socijalnu
politiku, 1993. Petrić, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo, 1981. - na str. 70
218-
213
rañanje, samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo i Glas,
Banjaluka, 1981." - na str. 75 knjige Ć. R.
652.
Petrić, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo i Glas,
Banjaluka, 1981. na str. 450
653.
Petrić, N.: Neka idejna pitanja stanovništva - uvodno
izlaganje na savetovanju SK SSRNJ o temi
Populaciona politika u jugoslovenskom,
socijalističkom, samoupravnom društvu, Beograd, juna
1984.
654.
Petrić, N.: Neki aktuelni problemi planiranja
porodice u Jugoslaviji, Socijalna politika, br. 12,
Beograd, 1969.
1990. godina
Equality of Women and Responsible Parenthood :
SFR Yugoslavia : United Nations Population Fund :
International Seminar on the Equality of Women and
Responsible Parenthood / Editorial Board Milorad
Bašić, Petar Mandić, Nevenka Petrić. -Sarajevo :
University of Sarajevo, 1990. -
655.
Petrić, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo, 1981. - na
str. 1-35. knjige.
656.
Petrić, N.: Updating Malthus Population Theory is Out
of Question Today, IPPF Europe Regional Information
Bulletin, Vol 8, No. 1, London 1979. -na str. knjige 162
657.
Petrić, N. : Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo, Glas,
Banjaluka, 1981. - na str. 1-62 knjige
217.
214
658.
Petrić, N.: Human Right to Choice on Childbirth in the
SFR Yugoslavia, Radnička štampa, Beograd, 1975. - na
str. 1-100 knjige
659.
Petrić, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo, Glas,
Banjaluka, 1981. - na str. 1-100 knjige
660.
Petrić, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo, Glas,
Banjaluka, 1981. - na str. II-112 knjige
1993.godina
661.
DELIBAŠIĆ, Rade
Porodica u ostvarivanju vaspitne funkcije /
Rade Delibašić. - Beograd : Institut za socijalnu
politiku, 1993. Petrić, N.: Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje, Svjetlost, Sarajevo, 1981. - na str. 70
218.
215
10. GLAVA
Doprinos u organizovanju
skupština, naučnih skupova
i savetovanja
(delimični pregled)
662.
PRVA
Prva redovna skupština Konferencije za društvenu
aktivnost žena Jugoslavije. - Beograd : KDAŽJ, 1965.
Arhiv Jugoslavije, arhiva SK SSRNJ - KDAŽJ,
zapisnik sa sednice za pripreme Prve redovne
skupštine KDAŽJ. - Nevenka Petrić, u svojstvu
sekretara KDAZJ, bila je rukovodilac Radne grupe za
pripremu ove skupštine, održane 24. i 25. februara
1965. godine u Beogradu.
663.
DRUGA
Druga redovna skupština Konferencije za
društvenu aktivnost žena Jugoslavije. - Beograd :
KDAŽJ, 1969. Arhiv Jugoslavije, arhiva SK SSRNJ - KDAŽJ,
zapisnik sa sednice za pripremu Druge redovne
skupštine KDAŽJ. - Nevenka Petrić, u svojstvu
219
216
sekretara KDAZJ, bila je rukovodilac Radne grupe za
pripremu ove skupštine, koja je održana 27. i 28. juna
1969. godine u Beogradu.
664.
POLOŽAJ
Položaj i problemi porodice : političko
savetovanje / urednik Ljubiša Stankov ; pripremni
odbor savetovanja Mirjana Krstinić, predsednik, Vida
Tomšić, Nevenka Petrić... /et al./. - Beograd : Institut za
političke studije FPN, 1968. - str. 4
Politikološko savetovanje održano u Arandelovcu
1968. godine. N. Petrić je član Sekretarijata Pripremnog
odbora Zbornik ima dva toma, prvi 386 str. i drugi 314
str.
665.
OSTVARIVANJE
Ostvarivanje ustavnog načela o pravu čoveka da
slobodno odlučuje o rañanju dece / pripremni odbor
savetovanja Nevenka Petrić predsednik, Ljubomir
Antonovski, Ljubica Basta... /et al./. - Beograd : SSPPJ,
1975. - str. 4
Savetovanje održano na Bledu 20, 21, i 22.11.1974.
N. Petrić je bila predsednik i Sekretarijata pripremnog
odbora ovog savetovanja. Zbornik ima 429 str.
666.
ZADACI
Zadaci visokog školstva na humanizaciji odnosa
polova / pripremni odbor savetovanja Nevenka Petrić
predsednik, Vojislav Bakić, Marko Mladenović... /et
al./. - Beograd : SSPPJ, 1977. - str. 2
Savetovanje održano u Splitu 18,19. i 20.12.1975.
Zbornik radova ima 311 str.
667.
SREDNJE
Srednje i više medicinske škole u akciji na
humanizaciji odnosa polova i sprovoñenju zadataka
zdravstva u planiranju porodice / pripremni odbor
220-
217
savetovanja Nevenka Petrić predsednik, Dara
ðordević, Vidak Vujačić... /et al./. - Beograd :
SSPPJ, 1977, str. 2
Savetovanje održano u Prištini 19. i 20.05.1997.
Zbornik radova ima 159 str.
668.
SREDNJE
Srednje i više medicinske škole u akciji na
humanizaciji odnosa polova i sprovoñenje zadataka
zdravstva u planiranju porodice / koordinatori
tematskih područja savetovanja - prvog Nevenka Petrić,
drugog Ljubica Basta, trećeg Marijan Košiček. Beograd : SSPPJ, 1977. - str. 29
N. Petrić na ovom savetovanju koordinirala je
tematsko područje Humanizacija odnosa medu
polovima u predmetima društvenih nauka u
medicinskim školama. Zbornik ima 159 str.
669.
ZADACI
Zadaci pedagoških akademija na humanizaciji
odnosa izmeñu polova / pripremni odbor savetovanja
Nevenka Petrić predsednik, Momir Calenić, Ljubica
Prodanović... /et al./. - Beograd : SSPPJ, 1978.- str. 2
Savetovanje održano 20. i 21.05.1976. u Herceg
Novom. Zbornik radova ima 256 str.
670.
PRAVNI
Pravni aspekt ostvarivanja ustavnog prava čoveka
da slobodno odlučuje o rañanju dece / pripremni odbor
savetovanja Nevenka Petrić predsednik, Živojin
Aleksić, Vojislav Bakić... /et al./. ■ Beograd : SSPPJ,
1978.- str. 2
Savetovanje održano 6. i 7.10.1977. u Ohridu.
Zbornik radova ima 303 str.
671.
UKLJUČIVANJE
Uključivanje sadržaja o humanizaciji odnosa
medu polovima u programe pedagoško-psiholoških
disciplina za obrazovanje pedagoga, psihologa i
221
218
nastavnika / pripremni odbor savetovanja Nevenka
Petrić predsednik, Milica Bergant, Nikola Potkonjak...
/et al./. - Beograd : SSPPJ, 1979.- str. 3
Savetovanje održano 9. i 10. novembra 1978.
godine na Ilidži-Sarajevo. Zbornik radova ima 471
str.
672.
CHILDREN
Children in Yugoslav Socialist Self-Management
Society / Preparatoty Commettee Nevenka Petrić
President, Luka Todorović, Petar Mandić, Jelka Ilić...
/et al./. - Belgrade : FPCY, 1980. -p.5
Na navedenoj strani stoji da je Nevenka Petrić
predsednik Pripremnog odbora ovog savetovanja =
"Mrs Nevenka Petrić Ph. D. President of the
Preparatory Committee..." Zbornik radova na
engleskom jeziku ima 131 str.
673.
CHILDREN
Children in Yugoslav Socialist Self-Management
Society / Coordinator Nevenka Petrić of the Theme the
Interest of the Child is in the Centre of Attention while
Implementing the Consultational Rught of Human right
deciding Freely on Child Brith. -Belgrade : 1980, p. 12
N. Petrić na savetovanju Deca u jugoslovenskom
socijalističkom samoupravnom društvu bila je i
koordinator za četvrto tematsko područje "Interes
deteta je u centru pažnje ostvarivanja ustavnog prava
čoveka da slobodno odlučuje o rañanju" = "The Interest
of the Child is in the Centre of Attention while
Implementing the Constitutional Human Rught of
Diciding Freely on Child Birth..." - Zbornik radova na
engleskom jeziku ima 131 str.
674.
THE INTEGRATION
The Integration of the Contents on Humanization
of Relations Between the Sexes and
-222-
219
Responsible Parenthood into Curricula of Pedagogic
and Psyhological Disciplines for Training of
Pedagogues, Psychologists and Teachers / Nevenka
Petrić, Ph. D. President of the Preparatory Committee
for the Simposium. - Belgrade : FPCY, 1980. - p. 5
Na navedenoj strani stoji da je Nevenka Petrić
predsednik Pripremnog odbora ovog savetovanja i
predsednik Saveta za planiranje porodice Jugoslavije =
"Mrs Nevenka Petrić, Ph. D. President of the
Preparatory Committee for the Symposium". Zbornik
radova na engleskom jeziku ima 96 str.
675.
TRAINING
Training Teachers for Educational Work in the
Area of Humanization of Relations Between the Sexes
/ Organizing Committee for the Symposium Ante
Vukasović President, Ranka Peašinović, Nevenka
Petrić... /et al./. - Zagreb : The Institute of Education
Faculty of Philosophy, University of Zagreb, 1982, p.
2
Na str. 2 stoji da je Nevenka Petrić član
Pripremnog odbora ovog naučnog skupa. Zbornik
radova na engleskom jeziku ima 269 str.
676.
POPULACIONA
Populaciona politika u jugoslovenskom
socijalističkom samoupravnom društvu / pripremni
odbor savetovanja Miloš Macura, Dušan Breznik,
Nevenka Petrić... /et al./. - Beograd : SSPPJ, 1986. -str.
3
Savetovanje održano 5. i 6. juna 1984. godine u
Beogradu. Nevenka Petrić član šireg i užeg
Organizacionog odbora savetovanja. Zbornik radova
ima 242 str.
677.
POPULACIONA
Populaciona politika u jugoslovenskom
socijalističkom samoupravnom društvu / Nevenka
■223.
220
Petrić koordinator prvog tematskog područja
savetovanja na temu Neka idejna pitanja u oblasti
stanovništva. - Beograd : SSPPJ, 1986.- str. 8 i 17
Zbornik radova ima 242 str.
678.
OSPOSOBLJAVANJE
Osposobljavanje nastavnika za odgojni rad u
području humanizacije odnosa medu spolovima /
organizacioni odbor naučnog skupa Ante Vukasovic
predsednik, Nevenka Petrić, Petar Mandić... /et al./. Zagreb : Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta,
1982, str. 2
Znanstveni skup održan 18. i 19. lipnja 1981.
godine u Zagrebu. Zbornik radova ima 344 str.
679.
PORODICA
Porodica i društvena kriza /jugoslovenski
organizacioni odbor za pripremu savetovanja
Nevenka Petrić predsednik, Radmila Grozdanić,
Marko Mladenović... /et al./ Socijalna politika,
1987, br. 9-10, str. 91
Savetovanje održano od 14 -16. novembra 1987. u
Prištini. Zbornik radova ima 390 str.
680.
POLOŽAJ
Položaj žene u društvu i porodici u uslovima
društvene krize / koordinator tematskog područja
Nevenka Petrić Socijalna politika, 1987, br. 9-10, str.
92
Savetovanje je održano od 14 -16. novembra
1987. u Prištini. Zbornik ima 390 str.
681.
OSNIVAČKA
Osnivačka skupština Udruženja za planiranje
porodice Jugoslavije / radna grupa za pripremu
osnivačke skupštine Nevenka Petrić, Danica Šašić,
Jelka Ilić Bilten Udruženja za planiranje porodice
Jugoslavije,
-224.
221
1992, br. 1, str. 3
682.
PORODICA
Porodica, prava deteta, razvoj / pripremni odbor
naučnog skupa Janko Radulovic predsednik, Nevenka
Petrić,Rade Delibašić... /et al./ Socijalna politika, 1995,
(u štampi)
Naučni skup održan u Beogradu 13. i 14.
decembra 1994. godine.
NEIZGOVORENE RECI
N išta nisam smeo reći.
Sputala me osmesima.
Neizgovorene reci Leže
po otkosima.
PESMOM TI KAZUJEM
resraom Ti sve rekoh U snovima.
A u stvarnom životu?
Ništa.
Zašto i dalje da odlažem Život svoj?
225-
222
DRAGI U KOSMOSU
IVad dan zablista sunčevim sjajem
Ja posebno volim duboku tamu.
Samo tada sam sa zvezdom svojom.
Na rastanku kada rosu pijemo
Gledamo zvezde padalice Visoko naše pehare dižemo.
Darivam je venčićem snenim,
Ispletenim bojama duginim i
Sunčevim zracima rumenim.
Ponekad na rukama svojim
I noć i san čvrsto uspavam,
Da bih duže bila sa dragim.
Kada se okupamo mesečinom, Moja
zvezda putnica zaiskri -Avaj, ode
čim se zora pomoli.
-226-
223
11. GLAVA
Doprinos u organizovanju
meñunarodnih seminara,
kurseva i naučno-istraživačkih
projekata
(delimični pregled)
11.1 Meñunarodni seminari
11.1.1 Meñunarodni seminari KðAŽJ
683.
JAVNE
Javne službe za pomoć ženi u domaćinstvu kao
jedan od preduslova njene privredne i društvene^
emancipacije / Prvi meñunarodni seminar KDAZJ,
Beograd, 1961 Žena danas, 1976, br. 276, str. 116
N.Petrić u svojstvu sekretara KDAŽJ bila je član
pripremnog odbora za organizovanje ovog
meñunarodnog seminara, prvog po redu održavanja. Uvodno izlaganje podnela je Mara Rupena-Osolnik. -U
radu su učestvovale predstavnice 5 zemalja. -Podaci o
učešću navedeni prema Izveštaju o radu KDAŽJ iz
1965. g., str. 74.
-227.
224
684.
PROBLEMI
Problemi ženske omladine / Drugi meñunarodni
seminar KDAŽJ, Beograd, 1962 Žena danas, 1976, br.
276, str. 116
N. Petrić u svojstvu sekretara KDAŽJ bila je član
pripremnog odbora za organizovanje ovog
meñunarodnog seminara, drugog po redu održavanja.
Učestvovalo je 14 organizacija iz 12 zemalja. Podaci o
učešću navedeni prema Izveštaju KDAZJ iz 1965. g.,
str. 75.
685.
MESTO
Mesto i uloga žene u lokalnog samoupravi / Treći
meñunarodni seminar KDAŽJ, Beograd, 1963 Žena
danas, 1976, br. 276, str. 116
N. Petrić u svojstvu sekretara KDAZJ bila je član
pripremnog odbora za organizovanje ovog
meñunarodnog seminara, trećeg po redu održavanja.
Učestvovalo 13 organizacija iz 13 zemalja. Podaci o
učešću navedeni prema Izveštaju KDAZJ iz 1965, str.
75.
686.
OBRAZOVANJE
Obrazovanje žena / Četvrti meñunarodni
seminar KDAŽJ, Beograd, 1965 Žena danas, 1976,
br. 276, str. 116
N. Petrić u svojstvu sekretara KDAZJ bila je član
pripremnog odbora za organizovanje ovog seminara. Ovaj meñunarodni seminar održan je od 18-20. oktobra
1965. godine u Beogradu. U radu je učestvovalo 20
organizacija iz 19 zemalja. -Uvodni referat podnela
Dušanka Kovačević.
687.
DRUŠTVENO
Društveno-ekonomske promene na selu i položaj
žene i porodice / Peti meñunarodni seminar KDAZJ,
Beograd, 1966 Žena danas, 1966, br. 259-260, str. 71
228-
225
N. Petrić u svojstvu Sekretara KDAZJ bila je član
pripremnog odbora za organizovanje ovog
meñunarodnog seminara, petog po redu održavanja. Uvodni referat podneo je prof, dr Petar Marković. -U
radu je učestvovalo 18 nacionalnih i 5 meñunarodnih
organizacija. - U Ženi danas br. 261 iz 1967. godine
objavljena sva izlaganja sa ovog seminara, uključiv i
izlaganje N. Petrić. Izvor za ovaj podatak je Žena danas
br. 276 iz 1976, str. 116.
688.
MEðUNARODNI
Meñunarodni seminar "Porodica u savremenom
društvu" / Šesti meñunarodni seminar KDAZJ,
Beograd, 1968' Žena danas, 1968/69, br. 263, str. 50 (3
str.)
N. Petrić u svojstvu sekretara KDAŽJ bila je član
pripremnog odbora za organizovanje ovog
meñunarodnog seminara. - Seminar je održan 12,13. i
14. decembra 1968. godine u Beogradu. - U raduje
učestvovala 21 organizacija iz 20 zemalja. - Iz
Jugoslavije su učesnici bili: dr Milan Bosanac, koji je
podneo uvodni referat, dr Olivera Burić, Ruža First,
Savica Hočevar, Ivanka Kekić, Mirjana Krstinić,
Nevenka Petrić, Stanko Pintarić i Zora Tomić zabelezeno u "Činjenicama i tendencijama", časopisu
na francuskom jeziku br. 8 iz 1971 na str. 70. - Na
ovom seminaru N. Petrić podnela referat "Planiranje
porodice - potreba savremenog društva".
689.
PLANIRANJE
Planiranje porodice / Sedmi meñunarodni
seminar KDAŽJ, Beograd, 1969 Žena danas,
1970, br. 265, str. 10 (6 str.)
N. Petrić na ovom meñunarodnom seminaru,
održanom od 12-14. novembra 1969., bila je član
Pripremnog odbora za organizovanje ovog seminara u
svojstvu člana Predsedništva KDAŽJ. - Pored toga
podnela je uvodni referat. - U radu seminara
229.
226
učestvovalo je 30 predstavnika iz inostranstva koji su
predstavljali 25 nacionalnih i medunaroidnih ženskih i
stručnih organizacija iz 20 zemalja Evrope, Azije i
Afrike.
- Ovaj referat objavljen je u "Ženi danas" br. 265 iz
1970. godine i u "Činjenicama i tendencijama",
časopisu KDAZJ na francuskom jeziku u broju 6 iz
1970. godine, str. 27 (22 str.)
690.
NAUČNO
Naučno-tehnološka revolucija i tendencije u
obrazovanju žena / Osmi meñunarodni seminar
KDAŽJ, Beograd, 1971 Faits et tendances, 1971, No.
7,
N. Petrić je bila član Pripremnog odbora za
pripremu ovog meñunarodnog seminara, osmog po
redu održavanja, u svojstvu člana Predsedništva
KDAŽJ.
691.
ZAŠTITA
Zaštita zaposlene žene u uslovima savremene
tehnologije / Deveti meñunarodni seminar KDAZJ,
Beograd, 1973 Žena danas, 1974, br. 272, str. 79 i 80
N. Petrić bila je član Pripremnog odbora za
organizovanje ovog meñunarodnog seminara, devetog
po redu održavanja, što je zabeleženo na str. 79.
navedenog časopisa. - Pored toga učestvovala je sa
referatom kao predstavnik MFPR iz Londona, što je
zabeleženo na str. 80..., a skraćena verzija referata na
str. 59-61 istog časopisa.
692.
ŽENA
Žena i razvoj : Deseti meñunarodni seminar,
Bled, 1977 / pripremile za štampu Danica Perić i
Ljubica Gigovska. - Beograd : SK SSRNJ, 1979. - str.
197 (13 str.)
N. Petrić je učestvovala sa referatom u radu
230-
227
seminara u svojstvu predstavnika MFPR. - Takoñe je
podnela referat Family Planning in the Socialist Federal
Republic of Yugoslavia u ime SSPPJ. - U radu je
učestvovalo 29 nacionalnih, 9 meñunarodnih
organizacija i 2 udruženja Jugoslovena iz inostranstva.
693.
UČEŠĆE
Učešće žena u procesu društvenog odlučivanja /
Jedanaesti meñunarodni seminar KDAZJ, Beograd,
1982 Učešće žena u procesu društvenog odlučivanja. Beograd : Institut za socijalnu politiku, 1982, str. 106,
193, 228 (4, 8, 6 str.)
N. Petrić na ovom meñunarodnom seminaru
učestvovala je u svojstvu predstavnika MFPR, London,
što se vidi na str. 223 - 228, a istovremeno i kao
predstavnik SSPPJ. - Podnela je dva referata i to u ime
MFPR: "Planirano roditeljstvo kao osnovno ljudsko
pravo - jedan od bitnih preduslova za punije učešće
žene u odlučivanju", str. 106-110, (skraćena verzija) i u
ime SSPPJ "Odgovorno roditeljstvo kao ustavno pravo
i humanizacija odnosa meñu polovima u SFR
Jugoslaviji," str. 193-199 (skraćena verzija).
11.1.2 Ostali seminari
694.
Izveštaj o radu seminara o problemima
zdravstvene zaštite majke i deteta u Africi / Nevenka
Petrić, Jelica Marić. Beograd : KDAŽJ, 1965, (12 str.)
695.
Uticaj zaposlenosti na funkciju materinstva /
Nevenka Petrić
Informacije KDAŽJ, Beograd, 1965, 6 str.
Izveštaj N. Petrić sa meñunarodnog seminara na
gornju temu, održanog u Pragu u čijem radu je
učestvovala.
696.
Report of United Nations Seminar on the Effects of
Scientific and Technological Developments on the
-231-
228
Status of Women, organized by the United Nations in
Cooperation with the Government of Romania /
Nevenka Petrić. - Beograd : SSPPJ, 1969, 3 p. N. Petrić
je učestvovala u radu seminara u svojstvu predstavnika
MFPR. - Seminar je održan u Jašiju, Rumunija, avgusta
1969. U radu seminara učestvovala su 73 predstavnika
iz oko 60 zemalja i meñunarodnih organizacija.
697.
Status žene i planiranje porodice : odgovor na
upitnik UN za seminar u Istanbulu od 11-24. jula
1972. / Nevenka Petrić. - Beograd : SSPPJ-SK
SSRNJ, 1972, 45 str.
698.
IZVEŠTAJ
Izveštaj delegacije Jugoslavije sa seminara UN
"Status žene i planiranje porodice". - Beograd : SSPPJ SK SSRNJ, 1972, str. 8.
N. Petrić je bila član, a Vida Tomšić rukovodilac
delegacije. - Ostali članovi bili su dr Miro Mihovilović i
dr Izedin Osmani. - Seminar je održan u Istanbulu, a
organizovao ga je Populacioni fond UN.
699.
FUTURE
Future Role of PPAs and IPPF : Regional
Council Seminar 1973
Regional Information Bulletin 1973, (Vol. 2), No 3, р.З
N. Petrić je učestvovala u radu ovog seminara kao
predstavnik SSPPJ.
700.
REPORT
Report to IPPF Europe Regional Council of
Nineth International Seminar of CSAWY on the Title
"The Protection of Employed Women" / Nevenka
Petrić Arhiv Jugoslavije, Arhiva SK SSRNJ, SSPPJ za
1973.
N. Petrić u radu ovog seminara učestvovala je i u
-232-
229
svojstvu predstavnika MFPR.
701.
Informacija o meñunarodnom seminaru
"Planiranje porodice kao nacionalna i socijalna
zaštita"/ Nevenka Petrić
Bilten SSPPJ, 1974, SSPPJ, br. 8, str. 39 (5 str.) U
delegaciji na seminaru, kao predstavnici Jugoslavije,
bili su Nevenka Petrić i Abdurahman Zuri, zamenik
predsednika Saveznog komiteta za rad, zdravlje i
socijalnu zaštitu. - Seminar je održan u Ankari od 2427. aprila 1974. Bilo je oko 200 učesnika. - N. Petrić je
učestvovala i u svojstvu člana Izvršnog komiteta
MFPR iz Londona.
702.
Informacija o seminaru "Planiranje porodice i
socijalni radnik" koji je organizovala MFPR od 3-8.
juna 1974. godine u Sant Nikolasu (Belgija)/
Nevenka Petrić
Bilten SSPPJ, 1974, SSPPJ, br. 8, str. 3 (1 str.) Sa N.
Petrić na seminaru je bila Ana Brkić, socijalni radnik
sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu.
703.
POPULATION
Population Education and Planned Parenthood /
Regional Council Seminar Europe IPPF Europe
Regional Information Bulletin, London, 1974, (Vol. 3),
No 3, p. 9.
N. Petrić u radu ovog seminara je učestvovala u
svojstvu člana Regionalnog saveta MFPR i ujedno kao
predstavnik Jugoslavije i dala je odgovarajući
doprinos.
704.
IPPF FUNCTION
IPPF and its Function in Relation to People,
Society and Government / Regional Council Seminar
IPPF Europe Regional Information Bulletin, London,
1975, (Vol. 4), No 3, p. 1
233
230
N. Petrić učestvovala u svojstvu člana Regionalnog
saveta MFPR i ujedno kao predstavnik SSPPJ.
705.
YOUTH
Youth and Sexuality / Regional Council Seminar
IPPF EuropeRegional Information Bulletin, London,
1976, (Vol. 5), No 3, p.l
N. Petrić je na ovom seminaru učestvovala sa
pisanim radom u svojstvu člana Regionalnog saveta
MFPR i kao predstavnik SSPPJ.
706.
SEXUALITY
Sexuality and Handicapped People / Regional
Council Seminar
IPPF EuropeRegional Information Bulletin,
London, 1977, No 1, p. 2
N. Petrić je na ovom seminaru učestvovala u
svojstvu člana Regionalnog saveta MFPR i kao
predstavnik SSPPJ. Pored toga saradivala je u užoj
radnoj grupi za sumiranje rezultata rada ovog seminara.
707.
WHAT
What is IPPF / International Seminar on the
Central Level of IPPF Edinburg 1977 The Minutes of
the Second Assembly of IPPF, London, 1977(11.11),
Detaljnije o istupanju N. Petrić i stavovima za koje
se zalagala na ovom seminaru nalazi se u
Dokumentaciji Bilten SSPPJ za 1977. godinu
708.
MACURA, Miloš
The Efect of Current Demographic Change in
Europe on Social Structure : Proceedings of the Third
European Population Seminar, 26-29 September 1978 /
Miloš Macura. - Beograd : Ekonomski institut, 1979,
str. 214
-234
231
N. Pctrić na ovom seminaru učestvovala je u
svojstvu predstavnik,i SSPPJ što se vidi u listi
učesnika na navedenoj strani.
709.
(/.veslaj sa seminara predstavnika vlada evropskih
zemalja, koji je organizovala MFPR Evropskog
regiona / Nevenka Petrić
Arhiv Jugoslavije. Arhiva SK SSRNJ-SSPPJ,
Beograd, 1973, (4 str.)
N. Petrić na ovom seminaru je učestvovala u
svojstvu člana Regionalnog saveta MFPR Evropskog
regiona. Seminar je održan 4. i 5. juna u Turku,
Finska.
710.
THE IPPF
The IPPF and its Function in Relationship to
People, Society and Government: Regional Council
Seminar
IPPF Europe regional Information Bulletin, 1975,
(Vol. 4), No 3, p. 1 (5 p.)
711.
Planiranje za porodicu - izveštaj o radu seminara
koji je organizovala Nacionalna organizacija Irske /
Nevenka Petrić
Arhiv Jugoslavije, Arhiva SK SSRNJ-SSPPJ, 1977,
(8)
N. Petrić je na ovom seminaru učestvovala u
svojstvu člana Regionalnog saveta MFPR Evropskog
regiona. - Seminar je održan 31.05.1977.
712.
CHILD
Child Care in Yugoslav Socialist SelfManagement Society : Children in the Yugoslav
Socialist Self-Management Society. - Belgrade :
FPCY, 1980. -132 p.
Printed in honor of the UN International Year of
the Child. - "FPCY held a seminar on 17/18 May on
Child care in the Yugoslav Socialist Self-235-
232
Management Society. Opening the seminar, Nevenka
Petrić, FPCY President welcomed participants...,"
(Europe IPPF Regional Information Bulletin, London,
1980, No 1).
713.
UN and Family Planning as a Basic Human Right
/ Nevenka Petrić. - Planned Parenthood as a Basic
Human Right: IPPF Project: Project Executor
Family Planing Council of Yugoslavia, helped by the
Center of Demographic Studies Institute of Social
Sciences. - London : Archives of the IPPF Europe
Office, 1982, p. 1-44
714.
FEE, Nancy
Family planning as human right acknowledged at
EEC women's seminar IPPF Open File, London, 1984,
p. 2
"...IPPF was represented at the seminar by Dr.
Nevenka Petrić of the Family Planning Council of
Yugoslavia who spoke on family planning and IPPF's
PPWD program."
715.
INTERNATIONAL
International Seminar on the Economic Role of
Women in the ECE Region, Wienna, October 15-19,
1984
IPPF Europe Regional Information Bulletin, 1984, No
3, p. 2
N. Petrić je na ovom seminaru učestvovala u
svojstvu predstavnika MFPR Evrope, a u toku rada
seminara istupila je i kao predstavnik Jugoslavije.
716.
PLANNED
Planned Parenthood as a Basic Human Right /
Regional Council Seminar, Yugoslavia, 9-11
December 1984 Planned Parenthood in Europe the
1980s a Human Rights Perspective. - London :
236
233
International Planned Parenthood Federation
Europe Region, 1985, p. 248
"Participants Yugoslavia : Mrs. Mila ðorñić,
Deputy Minister for Labour, Health and Social Welfare,
Belgrade; Mrs. Nevenka Petrić, Family Planning
Council of Yugoslavia, Belgrade; Observer: Mrs.
Danica Sašić, Family Planning Council of Yugoslavia,
Belgrade." - N. Petrić na ovom seminaru je učestvovala
i u svojstvu člana Radne grupe Evropskog regiona
MFPR za organizovanje ovog seminara.
717.
BETTER
Better Health for Women and Children / IPPF
Seminar, Nairobi, 1988
International Conference on Better Health for Women
and Children through Family Planning :
Recommendations for Action, Nairobi, Kenya, 5-9
October 1987 : Conference Report. Studies in Famiy
Planning, Jan/Feb. 1988 Jan/Feb. Vol. 19 (1)
N. Petrić u okviru rada ove konferencije
učestvovala je i na navedenom seminaru.
718.
PARTICIPACIJA
Participacija žena u društvenom razvoju /
meñunarodni seminar, Ljubljana, 1988 Žena,
Zagreb, 1989, br. 1 - 2, str. 129
N. Petrić na ovom seminaru je učestvovala kao
predstavnik Saveznog komiteta za rad, zdravlje i
socijalnu politiku i u tom svojstvu pozdravila učesnike
seminara. - Seminar je održan 17. i 18. decembra 1988.
godine u organizaciji Fakulteta za sociologiju,
političke nauke i novinarstvo Univerziteta "Edvard
Kardelj" u Ljubljani, Jugoslovenskog centra za teoriju i
praksu samoupravljanja "Edvard Kardelj" u Ljubljani Centar za "Focal point" Meñunarodnog istraživačkog i
obrazovnog instituta za unapreñenje položaja žene
-237-
234
pri UN - INSTRAW i Biotehničkog fakulteta u
Ljubljani.
11.2 Doprinos meñunarodnim kursevima koje su
zajedno organizovali Vlada SFRJ i PFUN (UNFPA)
719.
Izveštaj o radu meñunarodnog kursa za edukaciju
kadrova iz zemalja u razvoju na tema Ravnopravnost
žene i odgovorno roditeljstvo (oganizatori
Populacioni fond UN i Vlada SFR Jugoslavije,
izvršilac Filozofski fakultet Sarajevo) / Nevenka
Petrić. - Sarajevo : Filozofski fakultet Sarajevo, 1986.
-18 str.
N. Petrić je bila direktor ovog meñunarodnog
kursa. - Navedeni izveštaj ima 26 priloga i dva albuma.
Ovaj 2-mesečni kurs je održan u Vogošću-Sarajevo od
15.10 -10.12.1986. sa ukupno 23 polaznika iz 21
zemlje. Ukupan broj radnih časova bio je 222 a
angažovana su 24 predavača. Održano je 77 predavanja
i organizovane su 53 radne posete u okviru praktičnog
dela nastave, kao i poseta Dubrovniku.
720.
Izveštaj o radu meñunarodnog kursa za edukaciju
kadrova iz zemalja u razvoju na temu Ravnopravnost
žene i odgovorno roditeljstvo (organizatori
Populacioni fond UN i Vlada SFR Jugoslavije,
izvršilac Univerzitet u Sarajevu) / Nevenka Petrić. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu, 1988. - 27 str.
N. Petrić bila je direktor ovog meñunarodnog 3nedeljnog kursa. - Izveštaj ima 29 priloga i dva
albuma. Kurs je održan u prostorijama Rektorata
Univerziteta u Sarajevu od 7 - 27.11.1988. sa ukupno
18 polaznika iz 18 zemalja. - Ukupan broj radnih
časova bio je 82 a predavanja 27. - Organizovano je 12
radnih poseta u okviru praktične nastave.
238-
235
721.
Izveštaj o radu meñunarodnog kursa za edukaciju
kadrova iz zemalja u razvoju na temu Ravnopravnost
žene i odgovorno roditeljstvo (organizatori
Populacioni fond UN i Vlada SFR Jugoslavije,
izvršilac Univerzitet u Sarajevu) / Nevenka Petrić. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu, 1989. - 31 str.
N. Petrić je bila je direktor ovog meñunarodnog
kursa. Izveštaj ima 41 prilog i dva albuma. - Kurs je
održan u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu od 3 28.11.1989. sa ukupno 20 polaznika iz 19 zemalja.
Ukupno je bilo 94 časa. - Angažovano je 25 predavača
koji su održali 35 predavanja. -Organizovano je 29
poseta u okviru praktične nastave.
722.
Izveštaj o radu meñunarodnog kursa za edukaciju
kadrova iz zemalja u razvoju na temu Ravnopravnost
žene i odgovorno roditeljstvo (organizatori
Populacioni fond UN i Vlada SFR Jugoslavije,
izvršilac Univerzitet u Sarajevu) / Nevenka Petrić. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu, 1990. - 20 str.
N. Petrić bila je direktor ovog meñunarodnog kursa.
Izveštaj ima 38 priloga i dva albuma. Kurs je održan u
Rektoratu Univerziteta u Sarajevu od 7 -28.11.1990. sa
ukupno 17 polaznika iz 17 zemalja. -Ukupan je bio 101
čas. - Angažovano je 16 predavača koji su održali 32
predavanja. - Organizovano je 15 poseta u okviru
praktične nastave.
723.
Izveštaj o radu meñunarodnog kursa za edukaciju
kadrova iz zemalja u razvoju na temu Ravnopravnost
žene i odgovorno roditeljstvo (organizatori
Populacioni fond UN i Vlada SFR Jugoslavije,
izvršilac Univerzitet u Sarajevu) / Nevenka Petrić. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu, 1991. - 27 str.
N. Petrić je bila direktor ovog meñunarodnog kursa.
- Izveštaj ima 44 priloga sa dva albuma i videokasetom
(intervju sa svim polaznicima i
239-
236
direktorom kursa). - Kurs je održan u Rektoratu
Univerziteta u Sarajevu od 6 - 26.06.1991. sa ukupno
15 polaznika iz 15 zemalja. - Ukupno je bilo 96 časova.
- Angažovano je 15 predavača koji su održali
16 predavanja. - Organizovano je 14 poseta u okviru
praktične nastave.
11.3 Doprinos N. Petrić u formiranju i realizaciji
naučno-istrazivaekih projekata u čijim
troškovima je učestvovao Populacioni fond
Ujedinjenih nacija (UNFPA) (delimični
pregled)
724.
SISTEM
Sistem i program stručnog osposobljavanja
zdravstvenih radnika za rad na planiranju porodice /
organizatori PFUN i SFRJ; izvršilac Institut za
planiranje porodice Ljubljana, 1977-1979 Izveštaj o
realizaciji projekta Sistem i program stručnog
osposobljavanja zdravstvenih radnika za rad na
planiranju porodice . - Ljubljana : Institut za planiranje
porodice, 1979, str. 2
Ulogu koordinatora u formiranju i realizaciji ovog
projekta imao je SSPPJ, a u njegovo ime to je
realizovala N. Petrić, potpredsednik SSPPJ. -Direktor
Instituta i projekta bila je prof, dr Lidija Andolšek.
725.
PROGRAM
Program stručnog osposobljavanja socijalnih
radnika za rad na planiranju porodice / organizatori
PFUN i SFRJ ; izvršilac Institut za socijalnu politiku,
1977-1979
Izveštaj o radu na realizaciji projekta. - Beograd :
Institut za socijalnu politiku, 1979, str. 6
U svojstvu predstavnika SSPPJ N. Petrić je
koordinirala rad ovog projekta. - Objavljena je i
240
237
publikacija Slobodno roditeljstvo činilac društvenih
promena u kojoj je objavljeno i uvodno predavanje N.
Petrić "Pravci razvoja slobodnog roditeljstva u SFRJ",
str. 6-21. koje je održala u svojstvu koordinatora
projekta.
726.
Odgovori na opšta i posebno pitanje ankete /
Nevenka Petrić. - Zagreb : Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu : Odsjek za pedagogiju
Anketa "Problemi spolnosti i spolnog odgoja" u
okviru projekta UN "Sistem i program stručnog
obrazovanja i usavršavanja nastavnika za rad u
području planiranja obitelji": autor ankete Milan Silov,
1979. - Navedeni odgovori su napisani na 48 str.
727.
FERTILITET
Fertilitet jugoslovenskog stanovništva i ocena
dosadašnjeg rada na planiranju porodice u Jugoslaviji :
projekt YUG/РОЗ / organizatori PFUN i SFRJ ;
izvršilac Centar za demografska istraživanja IDN,
1980. str. 5 i 6
U svojstvu predstavnika SSPPJ N. Petrić je
koordinirala rad ovog projekta. - Pored toga autor je
dela studije od str. 147 -157 koja ima 267 str. -Direktor
projekta bio je prof, dr Dušan Breznik.
728.
SISTEM
Sistem i program stručnog obrazovanja i
usavršavanja nastavnika za rad u području planiranja
obitelji / organizatori PFUN i SFRJ ; izvršilac Zavod
za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, 1979-1981
Interdisciplinarni pristup humanizaciji odnosa medu
polovima. - Zagreb : Zavod za pedagogiju Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1981, str. 2, 8, 63
N. Petrić u svojstvu koordinatora u ime SSPPJ
koordinirala je ovaj projekat. - Pored toga imala je
241
238
pozdravnu reč (str. 9-11) navedene knjige i podnela
uvodni referat "Subjektivne snage jugoslovenskog
samoupravnog društva u borbi za marksistički pristup
odnosu polova" (str. 17-31) na simpozijumu održanom
na temu projekta. - Studija ima 366 strana. - Direktor
projekta bio je prof, dr Ante Vukasović.
729.
EVALUACIJA
Evaluacija dosadašnjeg rada na planiranju
porodice, ispitivanje stavova stanovništva o planiranju
porodice i program stručnog obrazovanja i usavršavanja
zdravstvenih radnika za rad na planiranju porodice u
SAP Kosovo, 1977- -1982 / organizatori PFUN i SFRJ.
- Priština : Institut za socijalnu medicinu Medicinskog
fakulteta Univerziteta u Prištini i Pokrajinski zavod za
zdravstvenu zaštitu, 1982.
N. Petrić bila je koordinator ovog projekta. Izvrsilac
se u meñuvremenu menjao tri puta. Projekat je samo
započet ali nije realizovan ni do danas (1995).
730.
VASPITNA
Vaspitna uloga porodice / organizacija za ekonomsku
saradnju i razvoj (OECD) i Centar za istraživanja u
oblasti obrazovanja (CERI). - Beograd : Institut za
pedagoška istraživanja, 1980-1982. -Na predlog
Saveznog zavoda za meñunarodnu naučnu, prosvetnokulturnu i tehničku saradnju Savet za planiranje
porodice SK SSRNJ prihvatio je ulogu koordinatora u
realizaciji ovog projekta, a u ime Saveta tu ulogu vršila
je Nevenka Petrić.
731.
PLANIRANJE
Planiranje porodice u nerazvijenim područjima SR
Srbije / organizatori PFUN i SFRJ : izvrsilac Institut za
majku i dete u Beogradu, 1977-1980 Izveštaj o radu na
realizaciji Projekta Planiranje porodice u nerazvijenim
područjima SR Srbije. -Beograd : Institut za majku i
dete, 1982.
-242
239
U svojstvu koordinatora u ime SSPPJ Nevenka
Petrić je koordinirala rad ovoga projekta. - Projekat je
realizovan sa zakašnjenjem. - Direktor projekta bila je
dr Milanka Mojsilović.
732.
UGRAðIVANJE
Ugrañivanje sadržaja o humanizaciji odnosa
medu polovima u nastavne programe na svim nivoima
školovanja i osposobljavanja mladih za odgovorno
roditeljstvo, 1981-1984 Nastavni programi i vaspitanje
za humane odnose medu polovima i odgovorno
roditeljstvo u školama Crne Gore. - Nikšić :
Univerzitet "Veljko Vlahović", Nastavnički fakultet,
1984. - str. 2 i 10
N. Petrić u svojstvu predstavnika SSPPJ
koordinirala je rad na ovom projektu, čiji direktor je
bio prof, dr Rade Delibašić. Pored toga autor je priloga
u studiji od str. 28 - 48. Bila je angažovana i na drugim
poslovima (kao predavač i recenzent). -Objavljena
studija ima 412 strana.
733.
Prvi rezultati istraživanja obrañeni na osnovu
prikupljene statističke grañe / Nevenka Petrić
Projekt Društveni položaj žene u SR Srbiji,
Podprojekat Društveno- političko angazovanje žene
značajan faktor daljeg razvoja socijalističkog
samoupravljanja u SR Srbiji. - Beograd : Institut za
socijalnu politiku, 1984. - 73 str.
Ovaj projekt je bio deo istraživanja koje je
sprovoñeno u svim republikama, a koje je kordinirao
Jugoslovenski centar za teoriju i praksu
samoupravljanja Edvard Kardelj u Ljubljani.
734.
PLANNED
Planned Perenthood in Europe the 1980s - a
Human Rights Perspective. - London : IPPF Europe,
1985, p. 43 and 219
Inicijativu za formiranje ovog projekta evropskog
značaja, dala je N. Petrić, u svojstvu predsednika
243
240
SSPPJ i člana Izvršnog komiteta IPPF Evrope na
godišnjoj skupštini Regionalnog saveta MFPR
Evrope, juna 1980. godine. - U okviru navedene
publikacije su i dva priloga N. Petrić (str. 43-50 i
219-227). Navedena publikacija ima 248 str.
735.
International Training Course for Participants
from Developing Countries on the Equality of
Women and Responsible Parenthood : Project
YUG/85/P02 : UNFPA and SFRJ / Nevenka Petrić. Sarajevo : Faculty of Philosophy 1985, 31 str.
Odlukom Filozofskog fakulteta Sarajevo broj 0302/03-580 od 30.09.1986. godine dr Nevenka Petrić
imenovana je za direktora ovog projekta, čiji je i autor
nakon konsultacija sa dr Petrom Mandićem, profesorom
Filozofskog fakulteta i dr Ljubomirom Berberovićem,
rektorom Univerziteta u Sarajevu. -Bila je uključena i
kao predavač.
736.
PLANIRANJE
Planiranje porodice kao osnovno ljudsko pravo u
praksi socijalnog rada : projekt YUG/85/РОЗ /
organizatori PFUN i SFRJ ; izvršilac Institut za
socijalnu politiku, Beograd, 1985-1987 Planiranje
porodice u praksi socijalnog rada. -Beograd : Institut za
socijalnu politiku, 1987, str. 3, 5 i 15
N. Petrić je u svojstvu predstavnika SSPPJ
koordinirala pojedine poslove na ovom projektu. -Na 5
seminara održanih po republikama, 1985. godine,
održala je predavanja: Arandelovac, 39 polaznika;
Prebold kod Celja, 49 polaznika; Igman kod Sarajeva,
45 polaznika; Sutomore, 35 polaznika, Tuheljske
Toplice, 37 polaznika. - Navedena knjiga ima 214 str.
737.
ERCEG-MANDIĆ
Odnosi medu polovima i roditeljstvo / dr
244
241
Vladimir Erceg, Petar Mandić. - Sarajevo : Svjetlost OUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstval987, str.
1, 3, 6 i 63
N. Petrić je koordinirala rad ovog projekta. - Bila je
angažovana i kao predavač na ovom 3-godišnjem
projektu koji je realizovan pod nazivom "Humanizacija
odnosa medu polovima i odgovorno roditeljstvo" u
periodu 1.03.1980. do 1.03.1983. -Osnovni zadatak
ovog projekta bio je : edukacija nastavnika kroz
interfakultetske postdiplomske studije za magisterij u
trajanju dve godine; visednevni seminari za edukaciju
nastavnika; naučno-istraživački rad; publikovanje
radova. - Direktor projekta bio je prof, dr Vlado Erceg,
a predsednik Naučno-nastavnog kolegija prof, dr Petar
Mandić.
738.
The International Training Course for
Participants from Developing Countries on Equality
of Women and Responsible Parenthood ; project
YUG/88/РОЗ : UNFPA and SFRY / Nevenka Petrić.
- Sarajevo : University of Sarajevo, 1988. - 28 p.
N. Petrić je odlukom Izvršnog savjeta
Univerziteta u Sarajevu, broj 01-285/87. od
13.03.1987. godine imenovana za direktora
navedenog Projekta.
739.
PLANIRANJETO
Planiranjeto na semejstvo vo SR Makedonija :
Proekt Opštestveno-ekonomskite, sociološkite i
medicinskite determinanti na reproduktivnoto
odnesuvanje na selskoto naselenie vo stopanski
nedovolno razvienite kraišta na SR Makedonija i
program za negovoto osposobuvanje za planiranje na
semejstvo, 1986 -1988 Planiranjeto na semejstvo vo SR
Makedonija. - Skopje : Univerzitet "Kiril i Metodij"
IOZT Ekonomski fakultet, 1988, str. 1 i 3, i 433 str.
245-
242
U realizaciji ovog projekta N. Petrić bila je
uključena kao predavač i jedan od autora navedene
studije.
740.
ULOGA
Uloga masovnih medija u ostvarivanju društvenih
stavova o humanizaciji odnosa medu polovima i
odgovornom roditeljstvu na meduopštinskom području
Banjaluka : projekt br. YU/85/POl / organizatori PFUN
i SFRJ ; izvršilac Pedagoška akademija Banjaluka,
1985 - 1989 Masovni mediji i humanizacija odnosa
medu polovima : zbornik radova. - Banjaluka :
Pedagoška akademija, 1989, str. 2, 4, 5
N. Petrić bila je inicijator i pokretač formiranja
ovog projekta. Bila je uključena u nekoliko faza
njegove realizacije, a na dva simpozijuma dala je svoje
priloge : "Humanizacija odnosa medu polovima kao
integralni dio borbe za osloboñenje čovjeka i rada u
SFRJ" i "Ujedinjene nacije, populaciona pitanja i
planiranje porodice" u zborniku "Masovni mediji i
odnosi medu polovima", Pedagoška akademija
Banjaluka, 1986, str. 5-25. od 41-54. Zatim "Planiranje
porodice, slobodno roditeljstvo i humanizacija odnosa
meñu polovima" od 57-69 str. u zborniku "Masovni
mediji i humanizacija odnosa meñu polovima",
Pedagoška akademija Banjaluka, 1989, str. 57-69. Ova studija ima 467.
741.
THIRD
Third International Training Course for Participants
from Developing Countries on Equality of Women and
Responsible Parenthood : project RER/89/POl :
UNFPA and SFRY / Nevenka Petrić. - Sarajevo :
University of Sarajevo, 1989. - 104 p. Na 103 str. ovog
projekta je Odluka Izvršnog savjeta Univerziteta u
Sarajevu broj: 88-13/89 od 12.04.1989. kojom je N.
Petrić imenovana za
246
243
direktora ovog projekta, čiji je i autor.
742.
The Fourth International Course for Participants
from Developing Countries on Equality of Women
and Responsible Parenthood : project INT/90/P29 :
UNFPA and SFRY / Nevenka Petrić. - Sarajevo :
University of Sarajevo, 1990, 64 p.
Na str. 63 ovog projekta je Odluka Univerziteta u
Sarajevu, Izvršnog savjeta broj 88-13/89 od
30.10.1989. kojom je dr N. Petrić imenovana za
direktora projekta za 1990. i 1991. godinu, čiji je i
autor.
743.
International Courses on the Equality of Women
and Responsible Parenthood for 1992 and 1993 :
UNFPA and SFRJ : Implementing Agency
University of Sarajevo / Nevenka Petrić. - Sarajevo :
University of Sarajevo, 1991, 51 p.
Na str. 51 ovog projekta je Odluka Univerziteta u
Sarajevu kojom je dr N. Petrić imenovana za direktora
gornjeg projekta za 1992. i 1993. godinu. Dokument je
upućen UNFPA, ali zbog nastalih ratnih zbivanja nije
realizovan.
744.
International Network on the Equality of
Women and Responsible Parenthood / Nevenka Petrić.
- Sarajevo : University of Sarajevo, 1991. - 9 p.
N. Petrić je autor ovog projekta koji je 15.03. 1991.
upućen u ime Vlade SFRJ Populacionom fondu
Ujedinjenih nacija, ali do sada nije došlo do realizacije
usled rata u Sarajevu, odnosno sankcija Saveta
bezbednosti UN. Obavila je konsultacije sa oko 20
zemalja u razvoju za njihovo učešće u ovom projektu u
smislu davanja finansijskog doprinosa za njegovu
realizaciju.
247-
244
POGLED SRCEM
Jvazaljke sata očima zadržavam,
Dok vreme nemilosrdno prolazi.
Sedim. Sviram. Uzaludno čekam.
Nešto čujem. Ko je? On dolazi?
Tebe nema pa nema, osećam prejako.
Umesto Tebe poštar oštro zazvoni.
Srcem se uvek sazna oku nevidljivo -I
bez telegrama osećaji su znani.
KRHKE ISTINE
Јг od utiskom susreta, pre dva dana.
Još sam opijena divnim uspomenama;
Sad su mi osećanja raspevana, Pa
verujem Tvojim istinama.
248-
245
12. GLAVA O
Nevenki Petrić
12.1 Zapisi-beleške u knjigama, publikacijama,
periodici i štampi (delimični pregled)
745.
ZEMALJSKO VIJEĆE NARODNE OMLADINE
BOSNE I HERCEGOVINE II kongres Narodne
omladine BiH,
Arhiv Jugoslavije, Fond 114, Fascikla br. 333, 1947
U novo Zemaljsko Vijeće Narodne omladine
Bosne i Hercegovine iz Banjaluke izabrani su Dule
Vidović, Svetko Kačar, Mirjana Šinik, Nevenka Petrić
i Dragan Rodić
746.
OKRUŽNI ODBOR NO BANJALUKA
Arhiv BiH, CKNOBiH, br. 394/47
Na predlog kandidacione komisije, čiji
predsjednik je bila Nevenka Petrić, izabran je
Okružni odbor NO Banjaluka...
747.
NARODNA OMLADINA JUGOSLAVIJE
Arhiv BiH, CKNOBiH, br. 4/1949
Izabrani delegati za zajednički kongres SKOJ-a i
Narodne omladine Jugoslavije. - Iz navedenog
dokumenta se vidi da je N. Petrić izabrana za
249
246
delegata kongresa.
Zajednički kongres SKOJ-a i Narodne omladine
održan 15.03.1949. godine u Beogradu.
748.
CK NOBiH
Arhiv BiH, CKNOBiH, br. 4/1949
U CK NOBiH iz Banjaluke su izabrani: Brkić
Mujesira, Bilanović Grozda, Petrić Nevenka (et al.). -Iz
rezultata glasanja se vidi da je od ukupno glasalih 611
za M. Brkić glasalo 604, za G. Bilanović 607, za N.
Petrić 607
749.
OKRUŽNI KOMITET SKOJ-A BANJALUKA
Arhiv SRJ, Arhiv CK SKJ, CK SKOJ-a, III a - 4/3
U Okružnom komitetu SKOJ-a za Banjaluku su:
Boško Kecman, politički sekretar, Dušanka Ostojić,
organizacioni sekretar, Nevenka Petrić, politički
sekretar Mjesnog komiteta SKOJ-a Banjaluke i dr.
750.
PREDSEDNIŠTVO KDAZJ
Konferencija za društvenu aktivnost žena
Jugoslavije. - Beograd : KDAZJ, 1961, str. 117 i 119
Ovaj zbornik sadrži najznačajnije dokumente
Konferencije žena Jugoslavije (osnivačke skupštine),
održane 19, 20 i 21.04.1961. godine u Zagrebu. - Na str.
117 pod red. br. 40 izabranih članova Predsedništva
KDAZJ stoji: "Petrić Nevenka, načelnik Odeljenja za
socijalnu zaštitu opštine Stari grad u Beogradu". - Na
str. 119. stoji: "Sekretarijat Predsedništva KDAZJ
predsednik - Latinka Perović, potpredsednici Marija
Koš i Majda Gaspari i sekretar Nevenka Petrić."
751.
DELEGACIJA KD AŽJ
Gyorbe erkezett a jugoslzlav nokuldotteseg ket tagja
Kisalfold, Gvor, 1961 (10.10.), No 239, str. 1 U članku
se govori o poseti delegacije žena iz Jugoslavije u
sastavu Nevenka Petrić, koja je bila na
-250
247
čelu delegacije i Pirika Šiber. (Ime Nevenke Petrić
pogrešno je zabeleženo kao Vevenka Detric.)
752.
DELEGACIJA KDAZJ (prevod sa mañarskog
jezika) Magyar Nemzet, 1961 (12.10.), str. 4
"Gospode Nevenka Petrić, generalni sekretar žena
Jugoslavije i Pirika Šiber borave u Gvor. Pored brojnih
susreta delegaciju je primio i predsednik Gradske
vlade." (prevod s mañarskog jezika). -Delegacija je,
boraveći u Mañarskoj, posetila i grad ðer, oktobra
1961. godine.
753.
GLIŠIĆ, Dara
Pred skupštinu KDAZJ - najvažniji zadaci:
problem i porodice i zaposlene žene / Dara Glišić
Četvrti jul, Beograd, 1964,
"Povodom Prve redovne skupštine KDAZJ, koja će
se održati početkom iduće godine, razgovarali smo o
aktuelnim pitanjima sa sekretarom NEVENKOM
PETRIĆ...Posebna pažnja poklonjena je razvoju
raznovrsnih oblika vaspitanja dece... U svom radu
Konferencija će i dalje da se angažuje oko rešavanja
aktuelnih problema dece predškolskog i školskog
uzrasta... rekla je na kraju razgovora, sekretar KDAZJ,
Nevenka Petrić." Članak je objavljen decembra 1964.
godine.
754.
SKUPŠTINA KDAZJ
Skupština Konferencije za društvenu aktivnost žena
Jugoslavije. - Beograd : KDAZJ, 1965, str. 4 i 166
Na str. 4 stoji: "Po završetku diskusije, izvestilac
Komisije za izradu zaključaka, drugarica Nevenka
Petrić, podnela je Skupštini predlog zaključaka." - Na
str. 166 u listi izabranog Predsedništva KDAZJ nalazi
se i Nevenka Petrić.
755.
IZVRŠNI ODBOR SK SSRNJ
Neophodne su akcije da se ne bismo vrtili u krugu
Borba, Beograd, 1966 (22.11), str. 2
251
248
"U radnu grupu za izradu zaključaka sednice
Izvršnog odbora Savezne konferencije SSRNJ ušli su:
Nevenka Petrić, Dušan ðerić i Tomo Marković."
Sednica je održana 21.11.1966. godine u Beogradu.
756.
V. M.
Samo željeno dete, meñunarodni seminar o
planiranju porodice / V. M. Večernje novosti,
Beograd, 1969 (13.11), str. 5
"Nevenka Petrić, potpredsednik Saveznog saveta
za planiranje porodice Jugoslavije, podnela je na
jučerašnjoj, prvoj sednici, uvodni referat u kojem je
naglasila da se u našoj zemlji planiranje porodice nalazi
u sklopu celokupnog ekonomskog i društvenog razvitka.
- 'U pronalaženju najboljih rešenja stalno su bila
prisutna pitanja, jkao na primer: kako stvoriti uslove da
se putem vaspitanja i obrazovanja ljudi svesno
opredeljuju za broj dece; kako omogućiti ženi da se ne
lišava željenog roditeljstva ako je zaposlena, odnosno,
da se ženina funkcija materinstva ne suprotstavlja svim
drugim funkcijama koje proizilaze iz njenog položaja
kao proizvoñača i grañanina ;..."
757.
BOSANAC, Milan
Savjetovanje o položaju i problemima porodice u
procesu konstituisanja samoupravnog društva, Beograd,
1968 / Milan Bosanac Žena, Zagreb, 1969, br. 1, str. 60
U prikazu savetovanja pod gornjim nazivom prof,
dr Milan Bosanac, izmeñu ostalog kaže "...osvrnimo se
i na doprinos N. Petrić u referatu 'Planiranje porodice potreba savremenog društva..."
758.
PRIPREMNI ODBOR SAVETOVANJA
POLOŽAJ I PROBLEMI PORODICE
Položaj i problemi porodice u procesu
konstituisanja samoupravnog društva, Beograd, 1968
Žena danas, Beograd, br. 263, 1968-69, str. 11. i
-252-
249
str. 52.
Na str. 11: "Imajući u vidu potrebu da se
jedinstvenim sintetičkim i analitičkim prilazom
problemima porodice pride na naučnom nivou...
Pripremni odbor: Mirjana Krstinić, prof, dr Vlado
Milanović, prof, dr Ilija Stanojčić, Nevenka Petrić i
Ljubica Bujanić." - Na str. 52: "Učesnici seminara... dr
Marko Mladenović, Nevenka Petrić, Stanko Pintarić..."
- odnosi se na učešće na Meñunarodnom seminaru
KDAZJ na temu "Porodica u savremenom društvu",
Beograd, 12, 13. i 14.12.1968. godine.
759.
SEMINAIRE INTERNATIONAL
"La famille dans la societe moderne" Faits et
tendances, Belgrade, 1968/1969, No 4, p. 66, p. 70
"Participants au seminaire... Marko Mladenović,
Nevenka Petrić, Stanko Pintarić..."
760.
KDAŽJ
Društvo, u celini, trpi štetu ako jedan njegov sloj
izostaje iz društvene aktivnosti - Razgovor druga Tita
sa delegacijom Konferencije za društvenu aktivnost
žena Jugoslavije Žena danas, Beograd, 1969, br. 264,
str. 68
"Predsednik Republike Josip Broz Tito primio je
na Brionima, 27. januara 1969. godine, delegaciju
Konferencije za društvenu aktivnost žena Jugoslavije.
U delegaciji su bile: Ademi Emina, potpredsednik
KDAZ Makedonije, Skopje; Basta Savka, direktor lista
'Glas', Banja Luka; Bešter dr Mara, profesor
Ekonomskog fakulteta u Ljubljani;... Petrić Nevenka,
sekretar Konferencije za društvenu aktivnost žena
Jugoslavije;..."
761.
KDAŽJ
Druga redovna skupština KDAZJ. - Beograd :
KDAŽJ, 1969, str. 165
253-
250
"Predsedništvo KDAZJ - SRBiH: "...Papo,
Mirjana, Petrić, Nevenka, Salahović, Sana..."
762.
CONFERENCE POUR LES ACTIVITES
SOCIALES DES FEMMES DE YOUGOSLAVIE
Dans l'esprit du statut de la Conference pour les
activites sociales des femmes Faits at tendances,
Belgrade, 1969, No 5, p. 58
"...a la verification des members de la Presidance
de la Conference: ...32. Papo, Mirjana, 33. Petrić,
Nevenka, 34. Perović Olga..."
763.
MEðUNARODNI SEMINAR KDAŽJ
Planiranje porodice Žena danas, Beograd,
1969/1970, br. 265, str. 29
Na navedenoj strani se vidi da je Nevenka Petrić
bila učesnik Meñunarodnog seminara KDAZJ u
delegaciji KDAZJ i da je na ovom seminaru imala
uvodno izlaganje.
764.
-
CONFERENCE POUR LES ACTIVITES
SOCIALES DES FEMMES DE YOUGOSLAVIE
Liste des participants au septieme seminaire
international "Le planning familial", Beograd, les 12,
13, 14 novembre 1969.
Faits et tendances, Belgrade, 1970, No 6, p. 23
"Conference pour les activites sociales des femmes de
Yougoslavie...Mme. ŽIVA BELTRAM, Mme.
NEVENKA PETRIC.../et al./"
765.
SVETSKA KONFERENCIJA O PLANIRANJU
PORODICE
Održana Svetska konferencija o planiranju
porodice - Porodica i budućnost Novosti, Beograd,
1973 (06.11.), str. 9
"...Jugoslovensku delegaciju predvodila je
Nevenka Petrić, potpredsednik Saveznog saveta za
planiranje porodice..."
254
251
766.
JKSD
Socijalni aspekti planiranja porodice u Jugoslaviji
Žena danas, Beograd, 1974, br. 273, str. 15
U prikazu knjige koju je izdala JKSD, a pisala
grupa autora u trećem pasusu stoji: "...To su Vida
Tomšić, Mirjana Papo, Nevenka Petrić.../et al./"
767.
SAVEZNI SAVET ZA PLANIRANJE
PORODICE JUGOSLAVIJE
Zadaci u oblasti zdravstva, socijalne zaštite i
normativnog ureñivanja na ostvarivanju ustavnog
načela o pravu čoveka da slobodno odlučuje o rañanju
dece, Bled, 20-22.11.1974. godine, Žena danas,
Beograd, 1974, br. 273, str. 111
"Uvodno izlaganje podncla je potpredsednik
SSPPJ Nevenka Petrić..."
768.
AMBASADA JUGOSLAVIJE U MEKSIKO
SITIJU
Recepcion del Embajador Yugoslavo por el Ano
Internacional de la Mujer = Prijem u Ambasadi =
Jugoslavije povodom meñunarodne godine žena
Mexico City, Mexico City, 1975, str. 6
"...medu prisutnim bile su Nevenka Petrić, Mara
Radić, Sanja Milijanović..." - Objavljena je i slika sa:
N. Petrić, A. Martin, M. Radić, S. Milijanović i dr.
769.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL EN LA ZONA HENEQUENERA
Novedades de Yucatan, Merida, 1975 (10.07),
pagina 1
"... las damas Sanja Milijanović, esposa del
secretario de la Embajada de Yugoslavia en Mexico...
y su acompanante Nevenka Petrić." = gospode Sanja
Milijanović, supruge sekretara Ambasade Jugoslavije u
Meksiku u društvu sa Nevenkom Petrić
255
252
770.
REPUBLIČKA KONFERENCIJA SSRN BiH
Predlog kandidata za pojedine funkcije u
Republičkoj konferenciji SSRN BiH u njenim
organima - članova Predsjedništva i Nadzornog
odbora i kandidata za članove delegacije u Saveznu
konferenciju SSRNJ iz BiH. Sarajevo : Republička konferencija SSRN BiH, 1975.
"Predlog kandidata za delegaciju SSRN BiH u
Saveznoj konferenciji SSRNJ... 14. Oskar Danon ;
15. Petrić Nevenka ; 16. Popović Luka..."
771.
KOSTIĆ, R.
"Mladima je potrebno saznanje o spolnosti" / R.
Kostić Žena, Beograd, 1975, br. 505, str. 17 (1 str.)
"Danas nema više dileme o potrebi uvoñenja
sistematskog odgoja za humane i ravnopravne odnose
medu polovima u osnovne škole, ili sve tipove srednjih,
visokih, viših škola i fakulteta, posebno nastavničkih.
Mnogobrojne ankete pokazale su koliko su mladim
ljudima potrebna saznanja iz oblasti njihove spolnosti rekla je Nevenka Petrić, potpredsednik Saveznog saveta
za planiranje porodice."
Uz članak o savetovanju održanom u gradu
Beogradu objavljena je i slika N. Petrić ispod koje piše
"Nevenka Petrić imala je jedan od zapaženih referata."
772.
KURSPAHIĆ, Kemal
Najmasovnija osnova samoupravljanja Konstituirajuća sjednica / Kemal Kurspahić, Vlado
Mrkić, Nikola Boljić Osloboñenje, Sarajevo, 1975
(17.10), br. 9832, str. 3
"Delegati SSRN BiH u Saveznoj konferenciji
SSRNJ su... 14. Oskar Danon ; 15. Petrić Nevenka ;
16. Popović Luka..."
Navedeni tekst objavljen je u Prilogu
256
253
Osloboñenja na str. 3.
773.
PROTIĆ, M.
Uz nauku i o planiranju porodice / M. Protić
Večernje novine, Sarajevo, 1976 (04.04), br. 3364,
str. 8
"...pristupom ovoj tematskoj orijentaciji treba
razmotriti kako i kad ljudima pomoći da izgrade
human i konstruktivan stav prema suprotnom polu,
rekla nam je Nevenka Petrić, potpredsednik Saveznog
savjeta za planiranje porodice."
774.
PETROVIĆ, V.
Ne odvajati se od života - sednica Savezne
konferencije SSRNJ / V. Petrović, Z. Minović
Politika, Beograd, 1976 (15.05), str. 5
"... Diskusije su priložili pismeno : Dragutin
Maksimović, Nevenka Petrić, Roko Srkić i
Aleksandar Radovanović."
775.
RADIO TELEVIZIJA BEOGRAD
Pravo na rañanje Politika, 7 dana Radio televizija,
Beograd, 1976, str. 2 "U redovnom ciklusu drugog
programa Televizije Beograd, u 'Krugu', u četvrtak 23.
septembra, prikazuje se emisija 'Pravo na rañanje'.
Urednik Svetolik Mitić posvećuje razgovor abortusu.
Na slici s leva na desno : profesor dr Vojislav Sulović,
Nevenka Petrić, Svetolik Mitić."
776.
SAVEZNA KONFERENCIJA SSRNJ
Borba za ravnopravnost žene u suštini je klasna
borba Borba, Beograd, 1976 (04.03), str. 6
"...Medu religioznim grañanima, pripadnicima 30ak religija, koliko ili danas ima u našoj zemlji, rekla je
Nevenka Petrić, žene su brojne u pojedinim
religijama, gde je stepen obrazovanja niži, a to je
257-
254
jedan svojevrstan dug prošlosti."
Objavljeno u okviru prikaza sednice Savezne
konferencije SSRNJ.
778.
INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD
FEDERATION (IPPF)
Information and Education Material Currently
Used by Member Associations in the Europe Region
IPPF Europe Regional Information Bulletin
Suplcment, London, 1977 (January), (Vol. 6), No 1, p.
4
"...monograph by Nevenka Petrić in English and
Serbo-Croat published on the occasion of International
Women's Year 1975..."
779.
NOWLAN, David
Seksualna revolucija je u toku u Jugoslaviji /
David Nolan Irish Times, Dablin, 1978, p. 6
"Nevenka Petrić, potpredsednik Saveta za planiranje
porodice Jugoslavije, organizator savetovanja, govoreći
o zaključcima na kraju seminara kaže: 'U pogledu
onoga što treba da se uradi, zadatak je već delimično
izvršen na političkom nivou, donošenjem dokumenata.
Ono što ostaje jeste to da se ravnopravnost i
humanizacija odnosa polova sprovodi u praksi. Poruka
je ovog savetovanja da se razmene informacije i
iskustva izmeñu raznih fakulteta širom naše zemlje...'."
- Članak je štampan 17.11.1978. (Članak je preveden
sa engleskog i objavljen u Biltenu SSPPJ br. 22-23, str.
58-64, decembra 1978.
780.
INTERNATIONAL SEMINAR FEMMES ET
LE DEVELOPMENT
Femmes et le development, International
seminar,
Bled, 14-16 October 1978 Faits et tendances,
Belgrade, 1978, No 15-16
-258-
255
U listi učesnika ovog seminara je i ime Nevenke
Petrić.
781.
NOWLAN, David
Humanization of Relation Between Sexes in
Yugoslavia / David Nolan and Julian Heddy IPPF
Europe Regional Information Bulletin, London, 1979
(January), No.l, p.4
"The seminar was introduced by Nevenka Petrić,
FCPY President, who pointed out that there should no
longer be any argument about the need to include
humanization of relations between the sexes as a part of
any educational curriculum...Mrs Nevenka Petrić
stressed especially the need to train student teachers
and psychologists..." = "Seminar je organizovala i dala
uvodno izlaganje Nevenka Petrić, predsednik SSPPJ,
koja je istakla da ne postoje argumenti za dalje
odlaganje integracije sadržaja o humanizaciji odnosa
medu polovima, kao dela sveukupnog
obrazovanja...Gospoda Nevenka Petrić je specijalno
podvukla potrebu uključivanja osposobljavanja
pedagoga i psihologa..." Još u narednih 90 redova
članka više puta je citirana N. Petrić.
782.
MEðUNARODNA FEDERACIJA ZA
PLANIRANJE RODITELJSTVA
Child Welfare Seminar in Yugoslavia IPPF
Europe Regional Information Bulletin, London,
1979 (July), No 3, p. 4
"Opening the seminar, Nevenka Petrić, FPCY
President, welcomed participants and emphasised the
importance of working towards the providing children
all over the world with better conditions ... In a paper:
'The Interest of the Child is in the Center of Attention
in Fulfilling the Constitutional Right to Free Choice on
Childbirth', Nevenka Petrić spoke of the need for
parents to be assisted in fostering the
-259-
256
necessary conditions for the psycho-physical
Dvelopmcnt of their children..." = "Otvarajući seminar,
Nevenka Petrić, predsednik SSPPJ, pozdravila je
učesnike i podvukla važnost rada na unapreñenju
aktivnosti za decu širom sveta za bolje uslove... U
referatu 'Interes deteta je u centru pažnje ostvarivanja
ustavnog prava čoveka da slobodno odlučuje o rañanju
dece', Nevenka Petrić je govorila o potrebi da se
roditeljima pomogne kako u podizanju tako i u
stvaranju uslova za psiho-fizički razvoj njihove dece..."
U članku se na još tri mesta citira referat N. Petrić.
783.
RETTIE, Joan
Planned Parenthood in Europe : a Personal
View / Joan Rettie
IPPF Europe Regional Information Bulletin,
London, 1979 (April), No 2, p. 8
"...former President Vida Tomšić and present
President Nevenka Petrić and other Regional Council
representatives, have always kept a watchful eye on
developments in the IPPF, and had adopted a
responsible attitude towards its commitments as a
member of the Region" = "...bivši predsednik Vida
Tomšić i sadašnji predsednik Nevenka Petrić i drugi
predstavnici u Regionalnom savetu MFPR uvek su
imali otvorene oči i odgovoran odnos prema njihovim
obavezama kao članovi Regiona."
784.
MILU ANO VIĆ, Sanja
Briga o deci u jugoslovenskom socijalističkom
samoupravnom društvu / Sanja Milijanović Bilten
SSPPJ, Beograd, 1979, br. 22-23, str. 47
"Ovaj odbor sačinjavaju po jedan predstavnik
organizatora savetovanja sa saveznog nivoa i to:
1. Nevenka Petrić, predsednik SSPPJ, SK SSRNJ
2. Robert Kramer, član SK 'Mesna zajednica i
porodica'... /et al./"
260
257
785.
FEDERAL FAMILY PLANNING COUNCIL
OF YUGOSLAVIA
Integration of the Contents on Humanization of
Relations between the Sexes and Responsible
Parenthood into Curricula of Pedagogic and
Psychological Disciplines for Training of Pedagogues,
Psychologists and Teachers. -Belgrade : FPCY, 1980,
p. 10
"... At the Symposium the introductory report read
by Mrs. Nevenka Petrić, Ph. D. acting as president of
the Conference Prereparatory Commeetty..." = Uvodni
referat na simpozijumu pročitala je dr Nevenka Petrić, u
svojstvu predsednika pripremnog odbora ovog
simpozijuma..."
786.
HODŽIĆ, S.
Samoupravljanje - praksa SK / S. Hodžić, I.
Torov Borba, Beograd, 1980 (08.02), br. 37, str. 1
"Nevenka Petrić u referatu posmatra problem
emancipacije žene, kao jednu od važnih komponenti
revolucionarne strategije KPJ...U diskusiji o priloženim
referatima, čiji je rezime dao Veselin ðuretić,
sudelovali su Stoj an Tomić, Nevenka Petrić, Ivan
Laća.../et al./ "Naučni skup "SKJ i socijalistička
revolucija", Bled, 7-9.02.1980.
787.
SAVEZNI KOMITET ZA RAD, ZDRAVLJE
I SOCIJALNU ZAŠTITU
Izvještaj sa sastanka eksperata iz zemalja u razvoju
na temu "Žena kao faktor razvoja i uloga preduzeća u
društvenom vlasništvu". - Ljubljana : "Edvard Kardelj"
Meñunarodni centar za upravljanje preduzećima u
društvenom vlasništvu u zemljama u razvoju, 1980, str.
4
"Ms Nevenka Petrić, Representative of the
International Working Group for Women which
cooperates within the Federal Council of Labor,
261
258
Health and Social Welfare of Yugoslavia, extended to
the participants greetings on behalf of the SFR
Yugoslavia..." = Gospoña Nevenka Petrić, predstavnik
Radne grupe za meñunarodnu saradnju, koja deluje u
Saveznom komitetu za rad, zdravlje i socijalnu zaštitu
Jugoslavije, u nešto širem izlaganju, pozdravila je
učesnike u ime SFR Jugoslavije." Ovaj seminar
ekspertske grupe u Meñunarodnom centru "Edvard
Kardelj" održanje od 14-19.04.1080. u Ljubljani.
788.
VLADA SFRJ
Gubitak za nesvrstane Borba,
Beograd, 1980 (14.05.), str. 2
"Smrt predsednika Tita neizmeran je gubitak. To će
najviše osetiti pokret nesvrstanih..." izjavila je Sirimavo
Banderanajke. Uz ovaj članak je i slika sa gospoñom
Banderanajke i njenom kćerkom u čijoj pratnji je
Nevenka Petrić. Nevenka Petrić je od strane Vlade
SFRJ bila odreñena da bude domaćin Ms Sirimavo
Banderanajke u toku njenog boravka u Jugoslaviji
povodom smrti Josipa Broza Tita.
789.
IZVRŠNI KOMITET MEðUNARODNE
FEDERACIJE ZA PLANIRANJE PORODICE
Nevenka Petrić izabrana u meñunarodni forum priznanje za aktivnosti na unapreñenju planiranja
porodice Politika (Tanjug), Beograd, 1980 (27.05), str.
4
"...Nevenka Petrić izabrana je za člana novog
Izvršnog komiteta Saveta meñunarodne federacije za
planiranje roditeljstva za Evropski region, što je
svojevrsno priznanje aktivnostima na unapreñenju
planiranja porodice u Jugoslaviji. Ova odluka je
donesena na zasedanju MFPR, održanom u Oslu od 1821. maja."
262-
259
790.
FC SAWPY COUNCIL FOR FAMILY
PLANNING OF YUGOSLAVIA
Children in Yugoslav Socialist Self-Management
Society : International Conference / Edited Danica
Šašić. - Beograd : FC SAWPY Council for Family
Planning of Yugoslavia, 1980, p. 11
Printed in honour of the United Nations
International Year of the Child. "The Conference was
inaugurated by the President of the Preparatory
Committee of the Conference Nevenka Petrić, Ph. D.,
and President of the Council for Family Planning of
Yugoslavia." = "Konferenciju je otvorila predsednik
Pripremnog odbora Konferencije i predsednik Saveta
za planiranje porodice Jugoslavije dr Nevenka Petrić."
791.
UNITED NATIONS FUND FOR POPULATION
ACTIVITIES
Family Planning in the 1980's : Challenges and
Opportunities : International Conference on Family
Planning in the 1980's, Jakarta. - New York : United
Nations Fund for Population Activities : International
Planned Parenthood Federation : Population Council,
1981 (26-30.04.), p. 183
U listi učesnika, na navedenoj strani, izmeñu
ostalog, piše: "Ms. Nevenka Petrić, President Family
Planning Council of Yugoslavia, Belgrade,
Yugoslavia.
792.
WORLD CONGRESS OF WOMEN
IPPF Open File, London, 1981 (October), p. 15
"World Congress of Women... IPPF participated in
the preparation of the background for the Commission
on 'Women and Family' and Dr. Nevenka Petrić, an
IPPF volunteer, was the Raporter to the Commission."
= "MFPR je učestvovala u izradi osnovnog
dokumenta za
263
260
komisiju 'Žena i porodica' i dr Nevenka Petrić,
volonter u MFPR, bila je raporter u pomenutoj
komisiji."
793.
POPULACIONI FOND UJEDINJENIH NACIJA
Za veću pomoć meñunarodne zajednice - Mr
Rafael Salas u Jugoslaviji Žena danas, Borba, (8.04.),
1981, str. 7
"Dr Nevenka Petrić, predsednik Saveta SK SSRNJ
za planiranje porodice, pozdravila je Rafaela Salasa,
izvršnog sekretara Populacionog fonda UN i pomoćnika
generalnog sekretara UN. Zatim je ocenila saradnju sa
Fondom UN za populacione aktivnosti kao izuzetno
dobru i obostrano korisnu. Pritom je upoznala
gospodina Rafaela Salasa sa radom Saveznog saveta za
planiranje porodice..." -Uz ovaj članak je i slika
gospodina Salasa sa sa govornicima. - U našoj zemlji je
boravio od 8-12.04.1981.
794.
ZAVOD ZA PEDAGOGIJU FILOZOFSKOG
FAKULTETA U ZAGREBU
Interdisciplinarni pristup humanizaciji odnosa medu
polovima : Radovi Zavoda za pedagogiju Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / uredio Ante
Vukasović. - Zagreb : Sveučilišna naklada Liber,
1981, str. 2 i 8
"Koordinator SK SSRNJ Savjet za planiranje
porodice Jugoslavije, predsjednica dr Nevenka Petrić." na str. 2 knjige A. V. - "Srdačno pozdravljam drugaricu
Nevenku Petrić, predsjednicu Savjeta za planiranje
obitelji Jugoslavije SK SSRNJ." ■ sa otvaranja
simpozijuma na str. 8 knjige A. V. -
795.
MEðUNARODNA KONFERENCIJA
PLANIRANJE PORODICE U 80-im
Popeline, London, 1981 (May), No 5, p. 8
U ovom listu objavljena je slika ispod koje stoji
264-
261
tekst: "Workshop Session - Abdel Fatah of Cairo,
discusses Egipt's population problems at a conference
workshop session with Ms. N. Petrić of Yugoslavia." =
Sednica seminara - Abdel Fatah iz Kaira diskutuje o
populacionim problemima na seminaru konferencije sa
gospodom N. Petrić iz Jugoslavije." U Džakarti je od
26-30.04.1981. održana Meñunarodna konferencija
"Planiranje porodice u 80-im." Organizator P FUN.
Nevenka Petrić učestvovala jedina iz Evrope u svojstvu
eksperta PFUN za probleme žene i planiranje porodice.
796.
RADNIČKI UNIVERZITET "ðURO PUCAR
STARI", PROMOCIJA
Svečanosti povodom 24. aprila, dana komune
Glas, (Kotor-Varoš Informativno-politički prilog
Glasa,) Banjaluka, 1982 (02.04.), br. 2, str. 2
U okviru programa proslave predviñena je
23.04.1982. u 17. časova promocija knjige dr Nevenke
Petrić "Čovjekove slobode, rañanje, samoupravljanje"
(koju priprema Radnički univerzitet 'ðuro Pucar
Stari')" - na str. 2 navedenog podlistka štampanog u
okviru ovog broja Glasa.
797.
PROMOCIJA
Program proslave Glas, (Kotor-Varoš
Informativno-politički prilog Glasa,) Banjaluka,
1982 (22.04.), br. 3529, br. 2, str. 2
"U 17.00 časova: Promocija knjige dr Nevenke
Petrić "Čovjekove slobode, rañanje, samoupravljanje"
(sala doma penzionera)" - na str. 2 navedenog podlistka
u okviru ovog broja Glasa.
798.
KEREZOVIĆ, Duško
Kotorvarošani svečano proslavili dan komune /
Duško Kerezović
. ">/;?
262
Glas, 1982 (26.04), br. 3530, str. 1
"...U Kotor-Varošu je održana promocija knjige dr
Nevenke Petrić "Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje..."
799.
CAR, Višnja
Uloga i mjesto dečijeg doma u pripremanju
mladih za humane odnose medu polovima / Višnja Car
Dečji domovi, br. 4, 1982, str. 7, 3 str.
"... Duško Stanislavski, predsednik Zajednice
dečijih domova Jugoslavije; dr Nevenka Petrić,
predsednik saveta za planiranje porodice Jugoslavije..."
800.
THE UNIVERSITY "ðURO PUCAR STARI",
THE TEACHERS' ACADEMY
Yugoslav Specialist Envolved in Project Activities
Project Number: YUG/82/PO. - Banjaluka : The
University "ðuro Pucar Stari", the Teachers' Academy,
1982, p. 21
"Jugoslovenski eksperti angažovani u aktivnostima
Projekta... 5. Marina Maglajlić, M.D., 6. Nevenka
Petrić, Ph. D., 7. Adam Ninković, Ph. D...."
801.
ZAVOD ZA PEDAGOGIJU FILOZOFSKOG
FAKULTETA U ZAGREBU
Osposobljavanje nastavnika za odgojni rad u
području humanizacije odnosa medu polovima : radovi
Zavoda za pedagogiju Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu / uredio Ante Vukasović. Zagreb : Zavod za pedagogiju Filozofskog falulteta
Sveučilišta u Zagrebu, 1982. - str. 2, 8 i 60.
"Koordinator SK SSRNJ Savjet za planiranje
porodice Jugoslavije, predsjednica dr Nevenka Petrić."
- na str. 2 knjige A. V. - "Pozdravljam drugaricu
Mariju Soljan-Bakarić, drugaricu Nevenku Petrić,
predsjednicu Savjeta za planiranje porodice
266
263
Jugoslavije..." - na str. 8 knjige A. V. - "Autorski tim
zahvaljuje svim društvenim organizacijama i
ustanovama koje su se angažirale u razmatranju i
valoriziranju teksta Sustav i osnove programa. Posebno
se zahvaljujem: dr Nevenki Petrić, predsjednici Savjeta
SK SSRNJ za planiranje porodice Jugoslavije, zatim
prof, dr Miri Alinčić, dekanu Pravnog fakulteta u
Zagrebu..." - na str. 60 knjige A. V.
802.
SSPPJ
Rezultati ostvarivanja društvenih stavova o
pravnim aspektima ustavnog prava čoveka da
slobodno odlučuje o rañanju dece. - Beograd :
SSPPJ, 1982, str. 3 (47)
"... Uvodnu reč na sednici dala je dr Nevenka
Petrić, predsednik Saveta SK SSRNJ za planiranje
porodice Jugoslavije..."
803.
KOZARA
Kozara, 4. juli 1982. Glas,
Banjaluka, 1982 (5.07), str. 8
"Komandanti - Dva proslavljena komandanta sa
Kozare - Vojo Todorović, koji je sa svojom brigadom
izveo onaj čuveni napad na aerodrom u Rajlovcu i
Obrad Stišović, prvi komandant slavnog partizanskog
vazduhoplovstva, u društvu sa Nevenkom Petrić i
Veljkom Vejinovićem." - Na spomenutoj strani je
objavljena i fotografija sa navedenim osobama.
804.
MRAKOVICA
Na Mrakovici, 4. jula 1982. Glas, Banjaluka,
1982 (7.07), str. 1 Na navedenoj strani (naslovnoj)
nalazi se i fotografija - prvi red na velikom zboru na
Mrakovici (na Kozari) u kome sede, izmeñu ostalih :
general Mile Trkulja, Milorad Popović, Branislava
Trivić, Nevenka Petrić, general Dušan Vujatović,
general ðurin Predojević,
267-
264
Milan Kecman i dr.
805.
THE INSTITUTE OF EDUCATION FACULTY
OF PHILOSOPHY
Training Teachers for Educational Work in the Area of
Humanization of Relations Between the Sexes. Zagreb : The Institute of Education Faculty of
Philosophy, University of Zagreb, 1982, p. 54
"...Our particular thanks are due to Nevenka
Petrić, PH. D., Chairman of the Family Planning
Council Federal Conference of the Socialist Alliance
of the Working People of Yugoslavia..." = "Našu
naročitu zahvalnost obavezni smo da izrazimo dr
Nevenki Petrić, predsedniku Saveta SK SSRNJ za
planiranje porodice Jugoslavije."
806.
THE INSTITUTE OF EDUCATION
The Conclusions and Recommendations of the
Symposium on the Preparation of Teachers for
Educational Work in the Area of the Humanization of
Relations Between the Sexes and Responsible
Parenthood / Editor Ante Vukasović Training Teachers
for Educational Work in the Area of Humanization of
Relations Between the Sexes. -Zagreb : The Institute
of Education Faculty of Philosophy, University of
Zagreb, 1982, p. 230, 269
"...The welcoming addresses were given by Dr.
Nevenka Petrić, President of the Family Council of the
Federal Conference of the Socialist Alliance of the
Working People of Yugoslavia and Prof. Vladimir
Mužić, Dean of the Faculty of Philosophy, Zagreb." =
"Pozdravne govore imali su dr Nevenka Petrić,
predsednik Saveznog saveta SK SSRNJ za planiranje
porodice i prof. Vladimir Mužić, dekan Filozofskog
fakulteta, Zagreb."
807.
CSAWY
List of Participants of Seminar of CSAWY Faits
et tendances, Belgrade, 1983, No 21-22, p. 253
-268-
265
"...40. General Federation of Arab Women: Najia
Abdulah, Ph. D. 41., International Planned Parenthood
Federation: Nevenka Petrić, Ph. D., 42. International
Organisation of Socialist Women: Maj Lis Leow,
Sweden... /et al./"
Ovo je citirano iz liste učesnika Meñunarodnog
seminara KDAŽJ.
808.
RK SSRNBiH
Nema slobode za zle namjere Borba,
Beograd, 1883 (10.02), str. 3
"Poplava 'vrijednosti'. Prvi učesnik u današnjoj
raspravi, Nevenka Petrić, govorila je o poplavama
lažnih vrijednosti u nas u posljednje vrijeme, ilustrujući
to na primjeru sarajevske revije 'As', koja je
organizovala izbor ljepotice 'Mis Jugoslavije'..." - sa
rasprave na Republičkoj konferenciji SSRNBiH u
Sarajevu.
809.
RK SSRNBiH
Našoj revoluciji odgovara samo ono što nas spaja
Osloboñenje, Sarajevo, 1983 (10.02.), str. 2
"U raspravi je prva učestvovala Nevenka Petrić,
koja je podsjetila na to da je Skupština SFRJ donijela
Rezoluciju o aktuelnim pitanjima društvenog položaja
ženc.kritikovala je izbor "mis" Jugoslavije koju je
organizovao 'As'." - sa sednice Republičke konferencije
SSRNBiH u Sarajevu.
810.
RK SSRNBiH
Otvoreno pismo - Gdje se vraćamo? Prima
Nevenka Petrić As, Sarajevo, 1983 (25.02), br. 2,
str. 3
"Poštovana drugarice Petrić, Dobili smo tekst
Vašeg izlaganja na nedavnoj Četvrtoj sjednici
Republičke konferencije SSRN Bosne i Hercegovine.
Kao prvi diskutant, istakli ste da se '
...danas u domenu estradne umetnosti i jednog
269-
266
djela stvaralaštva sve više se susrećemo sa poplavom
malogradanstine, šunda, neukusa..." - Posle izlaganja
N. Petrić na sednici RK SSRNBiH, odnosno
objavljivanja navedenog otvorenog pisma, objavljenog
u ime Uredništva AS-a, u više glasila pokrenuta je
rasprava "za" i "protiv" As-a, koji je u to vreme vodio
izbor tzv. "mis Jugoslavije" (ali to nije zaustavilo izbor
"mis").
811.
P. R.
Jedinstven po zamisli / P. R. Glas, Banjaluka,
1983 (28.10), br. 3919, str. 5
"...projekt 'Uloga masmedija u humanizaciji odnosa
polova... Dr Nevenka Petrić je izjavila': Mi smo u našoj
zemlji počeli da realizujemo slične projekte 1977.
godine'..."
812.
PETROVIĆ, Milivoje
Zajednica dečijih domova Jugoslavije je
nezamenjiva asocijacija u rešavanju problema i statusa
domova i vaspitača i njihove dalje afirmacije Dečiji
domovi, 1983, br. 2, str. 2 (13 str.)
"Na ovoj sednici raspravljalo se o projektu koji će
se realizovati uz pomoć Fonda UN za populacione
aktivnosti. Ideju za ovaj projekt dala je dr Nevenka
Petrić..."
813.
TEACHER TRAINING COLLEGE OF NIKŠIĆ
Teaching Programs and Education for Humane
Relations Between the Sexes and Responsible
Parenthood in the Schools of SR Montenegro /
Executive Editor Rade Delibašić ; Readers Božina
Ivanović, Nevenka Petrić. - Nikšić : "Veljko
Vlahovic" University of Titograd : Teacher Training
College of Nikšić, 1984. Fusnota br 7: "Of the numerous national
consultative meetings on humanization of relations
between the sexes, organized from 1972 to 1980 by
-270
267
the Council for family planning of Yugoslavia under
the direct supervision of Nevenka Petrić, the most
important were in Zagreb, 1972, Ljubljana 1973, Bled
1974..." - na str. 19 navedene knjige.
814.
VUKASOVIĆ, Ante
Odgoj za humane odnose i odgovorno
roditeljstvo / Ante Vukasović. - Zagreb : "Zagreb"
Radna organizacija za grafičku djelatnost u Somoboru
: Populacioni fond Ujedinjenih nacija, 1984. - 216 str.
Na str. 77 se kaže: "Uvodna izlaganja imali su
Nevenka Petrić i Dragomir Mladenović." - Na str.78 se
kaže: "Uvodno izlaganje je podnijela Nevenka Petrić."
-1 dalje: "Uvodne referate podneli su: Nevenka Petrić,
dr Marjan Košiček, dr Vojislav Bakić, Miro Lužnik i
dr Petar Mandić." - Na str. 79 se kaže: "Uvodne
referate su podneli: Nevenka Petrić, dr Stojan Tomić,
Momir Calenić..." - Na str. 80 se kaže: "Na
savetovanju za osposobljavanje nastavnika srednjih i
viših medicinskih škola uvodno izlaganje imala je
Nevenka Petrić." -1 dalje: "Uvodno izlaganje o
pravnim aspektima ustavnog prava čoveka da slobodno
odlučuje o rañanju dece imala je Neveka Petrić." - Na
str. 81 se kaže: "O humanizaciji odnosa medu
polovima imala je uvodno izlaganje Nevenka Petrić." 1, dalje, na istoj strani navodi su "Glavne referate imali
Sefćet Jašari, Nevenka Petrić, Zoge Grujevski..." na
savetovanju u Cavtatu povodom Meñunarodne godine
deteta UN, 1979. godine. - Na istoj strani se kaže:
"Znanstveni skup pod naslovom Interdisciplinarni
pristup razmatranja humanizacije odnosa medu
spolovima održanje u Zagrebu 1979. godine ...Uvodne
referate su imali Nevenka Petrić i Ante Vukasović."Na istoj strani dalje se kaže:. "Savjetovanje o
medicinskom aspektu ostvarivanja prava čovjeka da
slobodno odlučuje o rañanju djece u SFR Jugoslaviji
održano je u Beogradu 1980.
271
268
godine... Uvodne referate podnijele su Nevenka Petrić i
dr Lidija Andolšek." - Na str. 82 se kaže: "Na
savjetovanju o ulozi socijalnog radnika u ostvarivanju
ustavnog prava čovjeka da slobodno odlučuje o rañanju
djece uvodna izlaganja imali su dr Nevenka Petrić i
Petar Rakočević." - Na istoj strani, dalje se kaže :
"Savjetovanje o zadacima Sindikata radnika u
djelatnostima odgoja i obrazovanja, znanosti i kulture u
području humanizacije odnosa medu polovima...uvodno
izlaganje imala je dr Nevenka Petrić." - Na str. 83. se
kaže: "Na savjetovanju o rezultatima ostvarivanja
društvenih stavova o pravnim aspektima ustavnog prava
čovjeka da slobodno odlučuje o rañanju djece...,
održanom u Beogradu 1982. godine, uvodno izlaganje
imala je Nevenka Petrić..."
815.
PROJEKT
Projekt opšteg značaja Glas,
Banjaluka, 1985 (09.04), str. 3
"Gosti su danas u pratnji Nevenke Petrić,
koordinatora meñunarodnih projekata i Cire Rakića,
direktora projekta, posjetili Skupštinu opštine
Banjaluka..."
816.
SIMPOZIJUM
Simpozijum u okviru projekta - stručnjaci o
odnosima medu polovima Nedeljni glas, 1985 (26.
i 27.10.), str. 15 (1 str.)
U članku izmeñu ostalog piše: "Rad simpozijuma
je podijeljen u tri tematske cjeline. Prva, koju će voditi
dr Nevenka Petrić, se bavi zadacima masovnih medija u
razvijanju humanih odnosa medu polovima i
odgovornim roditeljstvom..."
817.
KISJAN Mirko
Jednakost bez privilegija Nedeljni glas, 1985
(2. i 3.11), br. 4548, str. 8
272-
269
"Simpozijum na temu 'Uloga masovnih medija u
ostvarivanju društvenih stavova o humanizaciji odnosa
medu polovima i odgovornom roditeljstvu'... pa je zbog
toga kod nas stalno istican značaj ravnopravnosti
izmeñu žene i muškarca kao jedno od strateških pitanja
naše borbe...riječi su dr Nevenke Petrić, izrečene u
uvodnim napomenama simpozijuma, održanog 2. i 3.
novembra u Banjaluci."
818.
PIRAGIĆ, Sabira
Na zajedničkom frontu Nedeljni
Glas, 1985, br. 4292, str. 7
"Nevenka Petrić, aktivni sudionik ratne scene,
oživljava sjećanja na dva značajna dogañaja koja su se
zbila u seoskoj osnovnoj školi u Grabovici, kod KotorVaroša, ratne 1944. godine. - U radu dva skupa bila je
uključena gotovo cijela porodica Petrić: majka
Natalija, njene četiri kćeri Viktorija, Dušanka,
Nevenka i Smilja i muževljeva sestra Vukica
Zeljković..." Uz članak je objavljena i fotografija sa
svim navedenim u članku.
819.
RADNIČKI UNIVERZITET "ðURO PUCAR
STARI"
Opštine Kotor-Varoš i Skender-Vakuf u NOB-u od
1941-1945 : Monografija / glavni i odgovorni urednik
Nevenka Petrić ; stručni redaktori Borivoje Popović,
Milan Vukmanović. - Kotor-Varoš : Radnički
univerzitet "ðuro Pucar Stari", 1985. Na str. 2, 62, 63, 73, 74, 77, 79,131,139,183,185,
188,191,192, 193,196,197,199, 201, 205, 206, 225,
234, 263, 318, 340, 357, 360, 361, 362, 437; 437 knjige
govori se, odnosno spominje se N. Petrić.
820.
PEDAGOŠKA AKADEMIJA BANJALUKA
Za sretniju porodicu Glas,
Banjaluka, 1985 (01.11.), str. 3
"Na ovom skupu, kome prisustvuje oko 50
-273
270
naučnika i stručnjaka, raspravljaće se o tri tematske
cjeline. To su : 'Zadaci masovnih medija u razvijanju
humanih odnosa medu polovima i odgovorno
roditeljstvo' (koordinator Nevenka Petrić)..."
821.
PEDAGOŠKA AKADEMIJA BANJALUKA
Jednakost bez privilegija Nedeljni Glas, Banjaluka,
1985, br. 4548, str. 8 " Zbog toga je kod nas stalno
istican značaj ravnopravnosti izmeñu žene i muškarca,
kao jedno od strateških pitanja naše borbe...' riječi su dr
Nevenke Petrić, pomenute, izmeñu ostalog, u uvodnim
napomenama na simpozijumu."
822.
ERCEG-MANDIĆ
Odnosi medu polovima i odgovorno roditeljstvo /
Vladimir Erceg, Petar Mandić. - Sarajevo : Svjetlost,
1987.
Na str. 1 ove knjige navedena su imena grupe autora
: "Dr Ljubomir Berberović, dr Petar Mandić, dr
Nevenka Petrić... /et al/. - Na str. 6 ove knjige, izmeñu
ostalog, stoji: "Meñutim, treba istaći da je u datim
uvjetima velik broj naučnika i drugih saradnika uložio
izvanredne napore da se postignu i realizuju postavljeni
ciljevi i zadaci Projekta na čemu im se posebno
zahvaljujemo, a to su: Dževdeta Ajanović, Mira
Alinčić, Nevenka Petrić..."
823.
NINTH MEETING OF THE IPPF EUROPE
REGIONAL COUNCIL
Methodology the First Stage (1980-1982)
Planned Parenthood in Europe the 1980s a Human
Rights Perspektive. - London : International Planned
Parenthood Federation Europe Region, p. 7
"At the ninth meeting of the IPPF Europe Regional
Council held in Oslo, May 1980, the representatives of
the Family Planning Council of Yugoslavia (FPCY),
Nevenka Petrić... proposed a
274-
271
project to inquire into: The status of planned
Parenthood as an integral part of human rights, and to
the conditions for the implementation of these human
rights, on the basis of IPPF, United Nations, and other
declarations on this subject..."
824.
UNIVERZITET U SARAJEVU
Doktorati nauka Bibliografija doktorskih
disertacija odbranjenih na fakultetima Univerziteta u
Sarajevu od 1952 -1989. - Sarajevo : Univerzitet u
Sarajevu, 1989, str. 84
"886. Nuhia Muhamed, 1980. Fakultet političkih
nauka, Samoupravni sistem informisanja u SFRJ; 887.
Petrić Nevenka, 1980, Fakultet političkih nauka,
Planiranje porodice i njegovi društveno-politički
aspekti; 888..."
825.
TODOROVIĆ, Luka
Deca i društvo : doktorska disertacija / Luka
Todorović. - Beograd:
Nova prosveta : Institut za socijalnu politiku, 1989. Na str. 45, u okviru razmatranja kognatske
porodice, u vreme kada se ona pojavila, pošto se već
jasno mogla identifikovati populaciona politika, kaže
se: "Pri tome ćemo se osloniti na Gajeve 'Institucije'
(Nolit, Beograd, 1982), 'Rimsko privatno pravo' dr
Dragomira Stojčevića (Savremena administracija,
Beograd, XIII izdanje), Čovjekove slobode, rañanje,
samoupravljanje dr Nevenke Petrić (Svjetlost,
Sarajevo, 1981.) i na već pomenuta dela dr Radomira
Lukića, dr Marka Mladenovica i M.F. Sabajeve." - Na
str. 49 ove knjige stoji:
"Valja pomenuti da i danas ima autora koji smatraju
da je preporučivanje seksualne apstinencije
dominantna crta hrišćanske populacione teorije. Takva
shvatanja zastupaju Mladenović (Ibid.), Petrić (Ibid.)...
pozivajući se uglavnom na neke tekstove iz Svetog
pisma..."
275-
272
826.
SAJATOVIC, B.
Održan Meñunarodni seminar "Ravnopravnost
žene i odgovorno roditeljstvo" - Nova skala prioriteta /
B. Sajatović. -Osloboñenje, Sarajevo, 1990 (03.12.),
"...prema navodima zvaničnog izvještaja o stanju
svjetske populacije, na koji se pozvala Nevenka Petrić,
direktor četvrtog meñunarodnog kursa 'Ravnopravnost
žene i odgovorno roditeljstvo' što je održan na
Univerzitetu u Sarajevu..."(U još 39 redova se govori o
kursu i više puta se govori o izlaganju N. Petrić.)
827.
SEMINAR UN RAVNOPRAVNOST ŽENE
I ODGOVORNO RODITELJSTVO
U Sarajevu seminar Ujedinjenih nacija - žene u
zakonu i praksi Politika expres, Beograd, 1991 (26.06.),
"Skup je pozdravila dr Vickie Semler, zamenik
direktora Tribine za žene Ujedinjenih nacija, a u ime
zemlje domaćina govorila je Nevenka Petrić, direktor
projekta..."
828.
JANKOVIĆ, S.
UN sposoring Gathering in Sarajevo - Women's
Equality / S. Janković
The International Weekly Politika, Beograd, 1991
(27.06.)
"...participants were welcomed by Dr. Nevenka
Petrić..."
829.
KURS UN RAVNOPRAVNOST ŽENE
I ODGOVORNO RODITELJSTVO
Peti meñunarodni seminar "Ravnopravnost žene i
odgovorno roditeljstvo", Edukacija kadrova trećeg
svijeta Osloboñenje, Sarajevo, 1991 (20.06.)
"Neposredan cilj ovog edukativnog projekta"
276-
273
prema riječima Nevenke Petrić, "jeste da kadrovi iz
zemalja u razvoju steknu, odnosno upotpune teorijska i
praktična znanja iz relevantnih disciplina..."
830.
SEMLER, Vicki
Review of International Training Courses for
Participants from Developing Countries on Equality of
Women and Responsible Parenthood 1986 -1991 /
Vicki Semler.- Sarajevo : University of Sarajevo,
Yugoslavia ; New York : United Nations Population
Fund for Population Activities, 1991 (avgusta). -27 p.
Dr V. Semler, zamenik predsednika Tribine
Ujedinjenih nacija za žene, u ime Populacionog fonda
UN, izvršila je evaluaciju rada pet kurseva UN na
Univerzitetu u Sarajevu. U ocenjivanju rezultata rada
ovih kurseva autor govori o N. Petrić na sledećim str.:
4, 15, 23, 24, 25, kao i u nekoliko priloga. Na primer,
na str. 23, u delu Prednosti (misli se na prednosti u
vezi sa budućim održavanjem kurseva UN u Sarajevu),
izmeñu ostalog, stoji: "A genuine commitment and
concern on the part of the Project Team, particularly in
the person of Dr. Nevenka Petrić, for the personal and
professional well-being of each participant at each of
the seminars. This lends the seminar a very human and
caring quality. In reviewing the participants'
evaluations, a consistent theme is always sincere
appreciation to Dr. Petrić." = "Iskreno je zauzimanje i
briga dela Projektnog tima, naročito u ličnosti dr
Nevenke Petrić, za ličnu i profesionalnu dobrobit
svakog polaznika na svim seminarima. To je kursu
dalo veoma čovečan kvalitet i brižan odnos prema
polaznicima. U pregledu odgovora polaznika na
upitnike za evaluaciju rezultata kurseva, dosledno već
rečenom, polaznici uvek iskreno cene i poštuju dr
Petrić."
-277.
274
831.
ðURIC, Nataša
Naši naučnici na skupu u Budimpešti / Nataša
ðurić Borba, Beograd, 1993 (25.06.), br. 176, str. 14(1
str.)
"Na poziv meñunarodne organizacije za planiranje
roditeljstva, Evropskog regionalnog saveta u
Budimpeštu su otputovali prof, dr Nevenka Petrić i prof,
dr Dragomir Mladenović..."
832.
NAUČNI SKUP PORODICA, PRAVA DETETA
I RAZVOJ
Sa naučnog skupa o porodici, pravima deteta i
razvoju u Jugoslaviji Politika, Beograd, 1994
(14.12), br. 29152, str. 13
"Prof, dr Nevenka Petrić iz Udruženja za planiranje
porodice Jugoslavije, ukazala je na gorući problem
našeg naroda - nedovoljno rañanje..."
833.
NAUČNI SKUP PORODICA, PRAVA DETETA
IRAZVOJ
Prvi dan naučnog skupa o porodici i deci Porodica - briga države Novosti, Beograd,
1994 (14.12), str. 13
"Prof, dr Nevenka Petrić predložila je doedukaciju
nastavnika za vaspitnu funkciju i planiranje porodice.
Govoreći o problemima rañanja iznela je podatke koji su
alarmantni u demografskom smislu, jer je u centralnoj
Srbiji, izmeñu dva poslednja popisa, povećan broj
stanovnika za 114.000, a na Kosmetu za 372.000. U isto
vreme u Vojvodini broj stanovnika je smanjen za
21.000..."
12.2 Hronologija
Lični podaci
Roñena je 11. aprila 1927. godine u Maslovarama,
Opština Kotor-Varoš. - Kao partizanka aktivno je učestvova278.
275
la u narodnooslobodilačkoj borbi od 1941-1945. godine protiv
fašističke Nemačke i njenih pomagača. U mladim danima bila
je angažovana u omladinskom pokretu. Dugi niz godina bavila
se naučno-istraživačkim radom. Radila je na organizaciji i
unapreñenju obrazovanja, nauke i kulture, zatim na
unapreñenju društvenog položaja žene i planiranja porodice kao
osnovnog ljudskog prava. - Desetak godina je radila i kao
ekspert Ujedinjenih nacija. - Do 1956. godine živela je u
Banjaluci, a potom prešla na rad u Beograd.
Udala se 1965. godine za Stevana Lalića. Majka je
jednog deteta, Vojislava.
Obrazovanje (1951-1980) - delimični podaci
- Osnovnu školu završila je u Maslovarama.
- Prva četiri razreda gimnazije završila je u Banjaluci, uz
rad, a ostale i veliku maturu u Beogradu, takode uz rad.
Univerzitetsko obrazovanje:
- Viša škola političkih nauka "ðuro ðaković", Beograd,
1953. godine;
- Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1963;
- Doktorska disertacija "Planiranje porodice i njegovi
društveno- politički aspekti", Univerzitet u Sarajevu,
Sarajevo, 1980.
Imenovanja od organa vlasti (1956-1994) delimični podaci
- Načelnik Odeljenja za zdravlje i socijalnu politiku
Grada Banjaluke, 1954-1956;
- Načelnik Odeljenja za zdravlje i socijalnu politiku
Opštine Stari Grad Beograd, 1956-1961;
- Član Komisije Savezne skupštine za boračka pitanja,
1961-1964;
- Član Komisije Savezne skupštine za kodifikaciju
porodičnog prava, 1964-1968;
- Član Saveznog komiteta za zdravlje i socijalnu politiku,
1970-1978;
279.
276
Član Komisije SIV-a za Dekadu žene UN, predsednik
Potkomisije za komunikacije, član Potkomisije za
naučna istraživanja o društvenom položaju žene,
1976-1985;
Član Meduresorske grupe Vlade SRJ za pripremu
Svetske populacione konferencije UN u Kairu, 1994.
godine.
Angažovanje u društveno-političkom radu
(1945-1994) - delimični podaci
Predsednik Gradskog odbora omladine Banjaluke,
1945-1949;
Član Gradskog odbora Narodnog fronta Banjaluke,
1945-1949;
Predsednik Saveta Narodnog pozorišta Banjaluke,
1947-1949;
Organizacioni sekretar Oblasnog odbora omladine
Bosanske Krajine, Banjaluka, 1949-1950;
Predsednik Oblasnog odbora omladine Bosanske
Krajine, Banjaluka, 1950-1951;
Član Oblasnog odbora Narodnog fronta, Banjaluka,
1949-1951;
Član Oblasnog narodnog odbora Banjaluka, 19501951;
Sekretar Konferencije za društvenu aktivnost žena
Jugoslavije, Beograd, 1961-1969;
Član Jugoslovenske lige za mir, Beograd, 1961-1969;
Predsednik Izdavačkog saveta "Svet", "Borba", 19621965;
Delegat u Skupštini Grada Beograda, mandat od
1962-1966;
Delegat u Skupštini Opštine Stari Grad, Beograd,
mandat od 1962-1966;
Načelnik Odeljenja i sekretar Sekcije za obrazovanje,
nauku i kulturu SK SSRNJ, Beograd, 1969-1975;
Član Saveta roditelja Osnovne škole "Braća Ribar",
mandat od 1975-1977;
-280-
277
Delegat RK SSRNBiH u SK SSRNJ, Beograd, 19781982;
Delegat SK SSRNJ u JKSD,Beograd, 1986-1989;
Delegat RK SSRNBiH u Izdavačkom savetu "Borbe",
1981-1986;
Predsednik Izdavačkog saveta "Žene danas", 19811986;
Potpredsednik Saveznog saveta za planiranje porodice
Jugoslavije, Beograd, 1967-1978; Predsednik Saveznog
saveta za planiranje porodice Jugoslavije, Beograd,
1978-1982; Član Parlamenta Bosne i Hercegovine,
Sarajevo, 1982-986;
Predsednik Saveta za planiranje porodice BiH, 19821986;
Potpredsednik Udruženja za planiranje porodice Jugoslavije, Beograd,1992-1994;
Potpredsednik Udruženja za planiranje porodice Jugoslavije, Beograd, 1994-1996. godine i dr.
Učešće na meñunarodnim skupovima UN i aktivnsti
u sistemu UN (1957-1991) - delimični podaci
Boravak u Finskoj mesec dana (Exchange of Social
Welfare Personnel, European Office of the TAA,
Geneve), 1957;
Studijski boravak u Holandiji šest meseci (Exchange
Social Welfare Personnel), European Office of the
TAA, Geneve, 1961. (nije realizovan projekt u celosti
usled prelaska na novu dužnost); Svetska populaciona
konferencija UN, Beograd, 1965;
Seminar UN "Porodica u društvu", Brašov, Rumunija,
1968;
Seminar UN "Status žene i planiranje porodice", Istanbul, Turska, 1972;
Svetska populaciona konferencija UN, Bukurešt, 1974;
-281-
278
Svetska konferencija UN "Ravnopravnost, razvoj, mir",
Meksiko Siti, 1975;
Seminar UN "Planiranje porodice u '80-im", Džakarta,
1981;
Forum o učešću žena u aktivnostima značajnim za populacione aktivnosti (sastanak grupe eksperata u Populacionom fondu UN o pripremama za Populacionu
konferenciju UN u Meksiku, Njujork, 6-8.06), 1984; U
svojstvu konsultanta Populacionog fonda UN
učestvovala je u radu Nacionalne konferencije o planiranju porodice Grčke, Solun, 1985; U svojstvu
konsultanta Populacionog fonda UN boravila je u
Komisiji za ravnopravnost žene Vlade Grčke, Atina,
1986;
Svetska konferencija "Bolje zdravlje za žene i decu",
ko-sponsori Populacioni fond UN, MFPR i dr. Najrobi,
1987;
Direktor pet projekata/kurseva na temu "Ravnopravnost
žene i odgovorno roditeljstvo" koje su zajedno
organizovali Vlada SFRJ i UNFPA, 1986-1991;
Nominacija za konsultanta/eksperta UN za oblast
planiranje porodice, a potom oblast razvoj, položaj
žene i omladina (1981-1991) - delimični pregled
Savezni zavod za meñunarodnu naučno-tehničku i
kulturno-prosvetnu saradnju uputio predlog UNFPA
01.03.1981. godine da Nevenka Petrić bude ekspert
UNFPA/PFUN za oblast planiranja porodice.
Republički zavod za meñunarodnu naučno-tehničku i
kulturno-prosvetnu saradnju, SRBiH, 30.12.1982. pod
br. 02/2-91.6-81/82, predložio je Saveznom zavodu za
meñunarodnu naučno-tehničku i kulturno-prosvetnu
saradnju da upute predlog PFUN da Nevenka Petrić
bude ekspert UN za oblast planiranja porodice. PFUN,
11.03.1983. obavestio je Savezni zavod za meñunarodnu
naučno-tehničku i kulturno-prosvetnu
282
279
saradnju Blažu Krstajić, šefa Odeljenja za saradnju sa
zemljama u razvoju i meñunarodnim organizacijama, da
je ime Nevenke Petrić već stavljeno na njihov aktivni
kompjuter-roster za konsultante. Potpisao Akira
Kusukawa, šef Odeljenja za Evropu. Akira Kusukawa,
31.03.1986. traži od Nevenke Petrić da pošalje dopunu
podataka o sebi, kao konsultan- . tu/ekspertu PFUN za
kraće ili dugoročnije angažovanje u oblasti položaja
žene, populacije i planiranja porodice.
Savezni zavod za meñunarodnu naučno-tehničku i
kulturno-prosvetnu saradnju 25.04.1986. pod br. 03101-2/83-1 šalje dopunu podataka za Nevenku Petrić
zajedno sa popunjenim formularom te predlaže njeno
dugoročnije angažovanje kao eksperta/konsultanta UN.
Potpisao Blažo Krstajić.
Nafis Sadik, pomoćnik izvršnog direktora PFUN,
26.06.1986. piše Nevenki Petrić da su primili dopunu
podataka (curriculum vitae) i da je sve uključeno u
kompjuter-roster za PFUN konsultante. Mehri Hekmeti,
šef Specijalnog odeljenja za žene i omladinu PFUN,
2.07.1987. piše pismo Nevenki Petrić i pita je da li želi
da bude odreñena u misiju u ime PFUN u oblasti
položaja žene, populacije i razvojnog sektora, (te da ih u
slučaju promene adrese odmah o tome obavesti).
Nevenka Petrić 22.07.1987. šalje PFUN na ime Mehri
Hekmeti, traženi odgovor zajedno sa popunjenim formularom (UN Personal History Form). Jyoti Shankar
Singh, direktor Odeljenja za tehniku i evaluaciju
(Technical and Evaluation Division) piše pismo
Nevenki Petrić 7.02.1991. i obaveštava je da je i dalje
na rosteru za konsultante/eksperte PFUN, te da će je
prethodno kontaktirati radi dogovora, kada doñe do
konkretne realizacije.
Posle sankcija Saveta bezbednosti UN i Evropske zajednice Nevenka Petrić od strane UNFPA nije više
kontaktirana.
283.
280
Izborne funkcije u Meñunarodnoj federaciji za
planiranje roditeljstva (MFPR) (1967-1986)
Predstavnik Saveznog saveta za planiranje porodice
Jugoslavije u Regionalnom savetu MFPR Evrope,
London, 1967-1986;
Predsednik Regionalnog komiteta za obrazovanje i
informisanje Regionalnog saveta MFPR Evrope, dva
mandata, London, 1977-1979. i 1979-1981; Član
Centralnog komiteta za obrazovanje i informisanje
MFPR kao predstavnik Evropskog regiona MFPR, dva
mandata, London, 1977-1979. i 1979-1981;
Rukovodilac Regionalne grupe za izdavačku delat-nost
MFPR Evropskog regiona, London, 1981-1983; Član
Centralnog veća MFPR u svojstvu predstavnika
Regionalnog saveta MFPR Evrope, dva mandata,
London, 1979-1981. i 1981-1983; Član Izvršnog
komiteta Regionalnog saveta MFPR Evrope, tri
mandata, London, 1977-1979, 1979-1981 i 1981-1983;
Učešće na svetskim konferencijama i kongresima
o položaju žene i planiranju porodice (1955-1993)
- delimični pregled
Razgovori predstavnika omladine Jugoslavije i Austrije,
Salcburg (Attersie), 1954;
Zasedanje Meñunarodne demokratske federacije
žena (MDFŽ), Budimpešta, 1961; Simpozijum o
položaju žene, MDFŽ, Berlin, 1963; Konferencija žena
Čehoslovačke, Prag, 1964; Konferencija Sveafrickog
kongresa žena, Bamako, Mali, 1965;
Svetski skup za proslavu 50. godina Oktobarske revolucije, Moskva, 1967;
Nacionalni kongres Sveindijske konferencije žena
Indije, Bombaj, 1967;
284
281
-
-
Evropska populaciona konferencija, Budimpešta, 1968;
Planiranje porodice i socijalna zaštita, Ankara, 1972;
Svetski kongres žena, Moskva, 1975;
Sastanak Grupe eksperata za planiranje porodice,
Budimpešta, 1977;
Generalna skupština MFPR, Edinburg, 1977;
Svetski kongres za mir, Moskva, 1978;
Svetski kongres "Bolje sutra dece", Moskva, 1979;
Generalna skupština MFPR, Edinburg, 1980;
Svetski kongres žena (Pola Dekade UN u vezi s
položajem žene), Prag (N. P. izvestilac Komisije za
porodicu), 1980;
Sastanak o planiranju porodice, Singapur, 1981;
Meñunarodni sastanak eksperata u Jugoslovenskom
centru "Edvard Kardelj" na temu "Žena kao faktor
razvoja i odgovornosti u preduzećima narodne privrede
u razvoju", Ljubljana, 1983;
Generalna skupština MFPR, Najrobi, 1983;
Ravnopravnost žene i razvoj, Jugoslovenski centar
"Edvard Kardelj", Ljubljana, 1986;
23. Meñunarodna konferencija o socijalnoj zaštiti,
Tokio, 1986;
Svetska konferencija "Za bolje zdravlje dece i žene",
Najrobi, 1987;
Studijski boravak u Ministarstvu za planiranje porodice
N. R. Kine, Peking, 1989;
Regionalni savet MFPR Evropskog regiona,
Budimpešta, 1993. godine.
Napomena:
U toku trajanja mandata člana Izvršnog komiteta MFPR
Evropskog regiona, (koji je trajao šest godina - tri mandata po
dve godine), Nevenka Petrić učestvovala je na širim i užim
sastancima o planiranju porodice, internacionalnog i
nacionalnog karaktera, u mnogim gradovima pojedinih zemalja
u kojima su održavani sastanci pomenutog Izvršnog komiteta.
285
282
Nevenka Petrić je, takode, učestvovala na brojnim
meñunarodnim skupovima koji su organizovani u Jugoslaviji o
raznim pitanjima, a posebno u vezi s položajem porodice, žene i
dece, obrazovanja i kulture. Tako je učestvovala i na jedanaest
meñunarodnih seminara koje je organizovala Konferencija za
društvenu aktivnost žena Jugoslavije o raznim aspektima
položaja žene i porodice.
Književna aktivnost
S obzirom da je Nevenka Petrić nedavno objavila prve
tri zbirke poezije (1993. i 1994. godine), koje su na promociji, a
i docnije putem prikaza lepo ocenjene, primljena je u Udruženje
pisaca Srbije, 7.12.1994. godine.
Odlikovanja i priznanja
Za učešće u NOB i postignute rezultate u dosadašnjem
radu primila je:
- "Partizansku spomenicu 1941";
- Orden bratstva i jedinstva II reda, 1947;
- Zahvalnicu Opštinskog odbora SUBNOR-a Banjaluka,
1956;
- Orden zasluga za narod III reda, 1957;
- Spomen plaketa Grada Banja Luke povodom dvadesetogodišnjice osloboñenja Banja Luke u znak priznanja
za rad i zalaganje na izgradnji Banja Luke u periodu od
1945-1965. godine, 1965;
- Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima, 1968;
- Posebno priznanje od Nacionalne organizacije Turske za
doprinos unapreñenju planiranja porodice u svetu
(dodeljena 1974. godine u Ankari, na meñunarodnom
skupu povodom Svetske godine stanovništva UN);
- Srebrnu značku i povelju Opštinske konferencije SSRN
Banjaluka za doprinos u radu SSRN Opštine Banjaluka i
Bosne i Hercegovine, 1975;
- Zahvalnicu Republičkog odbora SRBiH za Meñunarodnu godinu UN za decu za angažovanje u ovoj
oblasti, 1980;
-2 86-
283
- Zlatnu plaketu Narodnog pozorišta Banjaluka, 1980;
- Zlatnu plaketu Opštine Kotor-Varoš za postignute
uspehe u radu i poseban doprinos za razvitak Opštine, a
povodom 40-godišnjice ustanka naroda i narodnosti
Jugoslavije, 1981;
- Povelju Opštine Banjaluka za posebno angažovanje u
periodu 1945-1985. i dr.
- Aprilsku nagradu grada Banjaluke 1986;
- Zahvalnicu Jugoslovenske konferencije za socijalne
delatnosti u znak priznanja za izuzetno zalaganje i dugogodišnji doprinos društvenoj aktivnosti JKSD u ostvarivanju ciljeva i zadataka u oblasti socijalne politike,
1987;
Napomena:
Nevenka Petrić za svoju prvu knjigu "The Human Right
to Free Choice on Childbeirth in the SFR Yugoslavia", koja je
štampana 1975. godine, na engleskom jeziku odrekla se
honorara u humanitarne svrhe. I za drugu knjigu "Pravo je
čoveka da slobodno odlučuje o rañanju u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji", koja je štampana 1976.
godine, takode se odrekla honorara u istu svrhu, što se vidi iz
pisma N. Petrić upućenog Redakciji "Praktične žene" u kom se
honorara odriče, a uz koje je priložena novčana uputnica o
vraćenom novcu. Od honorara dobijenog za treću knjigu
"Čovjekove slobode, rañanje, samoupravljanje" odrekla se
trećine honorara za kupovinu poklon-biblioteke Osnovnoj školi
"Dragan Bubić" u Maslovarama. To se vidi iz kopije pisma sa
obaveštenjem školi u Maslovarama (mestu roñenja Nevenke
Petrić), koje je uputila 25.12.1981. godine, a novac za ovu
svrhu uplaćen je OUR Izdavačke delatnosti "Glas", 78000
Banjaluka, Borisa Kidriča br. 1, 30.12.1981. godine, kod
Kreditne banke Novi Beograd (br. dnevnika 68), koje je
poklon-biblioteku poslalo navedenoj školi.
Adresa Nevenke Petrić: Ul. Marlala Birjuzova 48,
stan br. 7,11000 Beograd, Jugoslavija.
287
284
DETE NA STRAŽI
Stojim na straži, nisam snena,
Dok četa spokojno spava meni poverena.
U strahu sam, uznemirena.
Ne plaši me opasnost stvarna Nemci, ustaše, četnici, domobrani,
Već tama utvarna.
Ako naiñe fašista ja ću pucati.
Al šta ako se u belom čaršavu
Iznenada neko kao duh pojavi?!
Za pravog vojnika još sam nedorasla.
Umesto da sat na straži stojim,
Kod strogog vodnika sam se snašla.
Za stražu su male, premale godine moje.
Zato sam sad mnogo češće u patroli.
Jer, u njoj je uvek dvoje, troje.
(Golo Brdo - Borak, januar, 1943.)
288
285
PRILOZI
286
Beleška o autoru
predgovora i autorima
biografskih priloga
Delibašić, prof. dr. Rade
Univerzitetski profesor na Univerzitetu "Veljko Vlahović"
u Podgorici. Predaje pedagogiju na Nastavničkom fakultetu u
Nikšiću. Niz godina je bio predsednk Saveta za planiranje porodice
Crne Gore. Pored toga bio je direktor 3-godišnjeg naučnoistraživačkog projekta "Integracija sadržaja o humanizaciji odnosa
meñu polovima i odgovornom roditeljstvu na svim nivoima vaspitanja i obrazovanja mladih u Crnoj Gori" u čijoj realizaciji je
značajno participirao Populacioni fond Ujedinjenih nacija, sa
preko sto hiljada američkih dolara. Na Osnivačkoj skupštini
Udruženja za planiranje i brigu o porodici Crne Gore, održanoj
1994. godine, izabran je za predsednika ovog Udruženja.
Kapor, Momir
Učesnik je NOB u kom je bio vojni i politički rukovodilac.
Posle osloboñenja bio je predsednik Gradske skupštine Banjaluke,
291-
287
a potom je niz godina u tom gradu bio na najodgovornijim poslovima. Prelaskom na rad u Sarajevo izabran je za potpredsednika
Parlamenta Bosne i Hercegovine, a docnije za člana Predsedništva
iste republike. Tokom rada u Bosni i Hercegovini bio je i član Parlamenta Jugoslavije. Godinama je objavljivao radove, posebno iz
NOB, a angažovao se i na izdavanju zbornika iz narodnooslobodilačkog rata. Nosilac je "Spomenice 1941" i drugih brojnih priznanja
i odlikovanja.
Nešković, Dragana
Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u
Beogradu. Posle završenih studija radila je u Konferenciji za
društvenu aktivnsot žena Jugoslavije, a potom u Saveznoj konferenciji SSRN Jugoslavije sve do 1991. godine. Bila je koordinator
na poslovima komunikacije sa mass-medijima. Koristeći svoja
bogata iskustva doprinela je u organizovanju savetovanja na afirmaciji pitanja u vezi sa položajem žene i planiranjem porodice,
kao osnovnim ljudskim pravom.
Sašić, Danica
Bila je aktivan saradnik narodno-oslobodilačkog pokreta u
borbi protiv okupatora. Nastavnik je srpskog jezika. Radila je u
Konferenciji za društvenu aktivnost žena Jugoslavije. Najduže je
radila u Saveznom savetu za planiranje porodice Jugoslavije kao
sekretar. Doprinela je unapreñenju planiranja porodice, a posebno
u pripremi za objavljivanje brojnih zbornika radova sa savetovanja
i simpozijuma, održanim u vezi s položajem žene i planiranjem porodice, na kojima je i sama učestvovala.
Todorović, dr Luka
Diplomirani pravnik. Radio je u Skupštini Opštine Savski
Venac. Izabran je za sekretara Jugoslovenske konferencije za socijalne delatnosti. Potom je prešao na funkciju direktora u Institut
za socijalnu politiku. Bio je direktor naučno-istraživačkog projekta
"Planiranje porodice i socijalna zaštita" u čijoj realizacji je
značajno učestvovao i Populacioni fond Ujedinjenih nacija. Na
Prvoj redovnoj skupštini Udruženja za planiranje porodice Jugoslavije, održanoj 1994. godine, izabran je za predsednika ovog
Udruženja.
292-
288
Trkulja, Mile
Učesnik NOB od 1941. godine i jedan je od organizatora
ustanka 1941. godine protiv okupatora i njihovih sluga na
području Kotor- Varoša, Banjaluke i centralne Bosne. U toku
NOB bio je vojni i politički rukovodilac, počev od komesara i
komandira čete do komandata brigade. Završio je visoke vojne
škole. Bio je član Parlamenta Bosne i Hercegovine. Pored toga bio
je aktivan u društvenim i stručnim organizacijama. Angazovao se u
izdavačkoj delatnosti na objavljivanju zbornika radova iz NOB, a
posebno oko izdavanja monografskog izdanja zavičajnih opština.
General je Jugoslovenske narodne armije. Nosilac je "Partizanske
spomenice 1941" i brojnih drugih priznanja i odlikovanja.
293
289
NEZNANKI
Znaš li čemu su oči?
Da Te gledam.
Ruke?
Da te grlim.
A srce?
E, to Ti neću reći.
Pogodi sama,
Koliko me razdiru
Treptaji sunčevih zraka,
Blagi lahori prolećnih dana,
Rosa na procvalom jorgovanu.
I rodne kiše. I vetrovi.
I snegovi. I nabujale reke.
I sve drugo što je
U vihoru pokreta snažno i lepo.
Svi ti drhtaji Lepote
I treptaji prirode
Odzvanjaju u mom srcu,
Gde Tvoj lik počiva
Neznanko moja, mila.
294-
290
SKRAĆENICE
АВК
............. Arhiv Bosanske Krajine
CK NOBiH......... Centralni komitet Nadodne omladine BiH
CK SKJ ............ Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije
CK SKOJ-a........ Centralni komitet Saveza komunističk
omladine Jugoslavije
CV NOJ ............ Centralno veće Narodne omladine Jugoslavije
IDN, CDI........... Institut društvenih nauka, Centar z
demografska istraživanja
ISP
.......... Institut za socijalnu politiku
JKSD ............ Jugoslovenska konferencija za socijalne
delatnosti
JNA
............. Jugoslovenska narodna armija
JV
.......... Jugoslovenska vojska
KDAŽJ ............ Konferencija za društvene aktivnosti žena
Jugoslavije
KDAŽBiH.......... Konferencija za društvenu aktivnost žena Bosne
i Hercegovine
KDAŽCG........... Konferencija za društvenu aktivnost žena
Crne Gore
KDAŽH ............Konferencija za društvenu aktivnost žena
Hrvatske
KDAŽM ............ Konferencija za društvenu aktivnost žena
Makedonije
-295
291
KDAŽS1..............Konferencija za društvenu aktivnost žena
Slovenije
KDAŽSr............. Konferencija za društvenu aktivnost žena Srbije
MDFŽ .............Meñunarodna demokratska federacija žena
MFPR ............Meñunarodna federacija za planiranje
roditeljstva
MK SKOJ-a .......Mjesni komitet SKOJ-a
NIRO ............Novinsko izdavačka radna organizacija
NIŠRO ............Novinsko izdavačka i štamparska radna
organizacija
NOB ..............Narodnooslobodilačka borba
NOBiH ............Narodna omladina BiH
NOJ
..........Narodna omladina Jugoslavije
OUN .............Organizacija Ujedinjenih nacija
PFUN .............Populacioni fond Ujedinjenih nacija
PK SKOJ-a ........Pokrajinski komitetSaveza komunista omladine
Jugoslavije RK SSRN BiH .... Republička
konferencija Socijalističkog saveza
radnog naroda Bosne i Hercegovine
RK SSRN CG.....Republička konferencija Socijalističkog saveza
radnog naroda Crne Gore
RKSSRNH ........Republička konferencija Socijalističkog saveza
radnog naroda Hrvatske
RK SSRNM .......Republička konferencija Socijalističkog saveza
radnog naroda Makedonije
RKSSRNS1........Republička konferencija Socijalističkog saveza
radnog naroda Slovenije
RKSSRNSr ....... Republička konferencija Socijalističkog saveza
radnog naroda Srbije
SFRJ ............. Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
SIV
.......... Savezno izvršno veće
SKOJ ............ Savez komunističke omladine Jugoslavije
296-
292
SK SSRNJ ......... Savezna konferencija Socijalističkog saveza
radnog naroda Jugoslavije
SSO ВШ ............ Savez socijalističke omladine Bosne i
Hercegovine
SSOJ ............ Savez socijalističke omladine Jugoslavije
SSPPJ ............ Savezni savet za planiranje porodice Jugoslavije
TAA ............... Organizacija za tehničku pomoć Evropskog
ureda UN
UN
.......... Ujedinjene nacije
UPPJ ............. Udruženje za planiranje porodice Jugoslavije
USAOJ ........... Ujedinjeni savez antifašističke omladine
Jugoslavije
-297
293
Sadržaj doktorske disertacije
Nevenke Petrić: Čovjekove slobode,
rañanje, samoupravljanje
VidaTomšić Predgovor
Prof, dr Dušan Breznik Uvod
Značaj, predmet, cilj i okvir istraživanja sa
napomenama autora
PRVI DIO
Teorijsko-istorijski pristup planiranju porodice
I Teorijski pristup slobodi, odnosno neslobodi u oblasti
rañanja djece i klasične doktrine o populacionim pitanjima
Slobode, odnosno neslobode čovjeka u oblasti rañanja;
Klasične doktrine o populacionim pitanjima; Pristup antičke Grčke
populacionim pitanjima; Stav Rimskog Carstva prema populaciji;
II Religija i populacija
Religiozni sadržaji i oblici čovjekovih sloboda, odnosno
nesloboda u oblasti rañanja djece; Staroistočne religiozne doktri-299-
294
ne; Učenje Zaratustre; Muhamedizam; Egipatska religija; Grčka i
rimska religija; Religija starih Hebreja; Hrišćanstvo - Period primitivnog hrišćanstva; Pisci patristike; Nikenski i postnikenski pisci;
Toma Akvinski; Katolička religiozna doktrina; Protestantska crkva;
Istočna pravoslavna crkva.
III Toma Robert Maltus i njegova populaciona teorija
Mjesto populacione teorije T. R. Maltusa u razvoju ekonomske misli; Prvi moderni pogledi na populaciona pitanja koji su
prcdhodili Maltusovoj populacionoj teoriji; Društveni uslovi prije
pojave Maltusove populacione teorije; Objavljivanje Eseja o načelima
stanovništva; Šta je Maltus stvarno rekao - Osvrt na sadržaj "Eseja o
načelima stanovništva"; Kritika Maltusove populacione teorije.
IV Marksistički pogled na razvoj stanovništva
Socijalistička shvatanja o porastu stanovništva; K. Marks i F.
Engels o stanovništvu, braku i moralu; Postmarksistički socijalistički
pisci o stanovništvu i nekim problemima porodice; Doprinos drugih
disciplina razmatranju populacionog fenomena.
V Savremeni jugoslovenski teoretičari o "proizvodnji ljudi" i
pravu čovjeka da slobodno odlučuje o rañanju djece
Čovjekove slobode i ljudska prava u kontekstu borbe za
samoupravni socijalizam; Teoretska misao naših demografa o kretanju stanovništva; Viñenje slobodnog odlučivanja o rañanju djece u
zbornicima radova.
DRUGI DIO
Razvoj planiranja porodice u svijetu
VI Društveni preduslovi za razvoj planiranja porodice
Pauperizacija evropskog stanovništva - Marksova i Engelsova analiza relativne prenaseljenosti "prekobrojnog" stanovništva;
Odnos izmeñu Malluzijanskc lige i pokreta kontrole rañanja - Formiranje Maltuzijanske lige (1887-1927) i njen klasni pristup
-300-
295
ograničavanju rañanja "prekobrojnog" stanovništva; Zaokret u razvoju
Maltuzijanske lige (1913); Uloga porodice Drajzdl u osnivanju i radu
Maltuzijanske lige; Kako se u Engleskoj i šire odrazilo djelovanje
Maltuzijanske lige; Prestanak rada Maltuzijanske lige.
Kontrola rañanja i drugi slični pokreti i njihov doprinos
nastanku pokreta planiranja porodice - Univerzalna federacija za
rañanje čovjeka i Svjetska liga za seksualnu reformu; Raskrinkavanje
Maltuzijanske lige; Osnivanje Meñunarodne federacije liga za
kontrolu rañanja; Razvoj pokreta kontrole rañanja u nekim dijelovima
svijeta. Prva svjetska konferencija o stanovništvu (Ženeva 1927.
godine) i pokret kontrole rañanja.
VII Pokret planiranja porodice
Prva meñunarodna konferencija o planiranju porodice
(Štokholm, 1946); Druga meñunarodna konferencija o planiranju
porodice (Beltenam, 1948) i njen uticaj na širenje pokreta planiranja
porodice; Meñunarodna federacija za planiranje roditeljstva i njen
doprinos daljem razvoju pokreta planiranja porodice - Osnivanje
MFPR i njen razvoj; Odnos i saradnja MFPR sa specijalizo-vanim
agencijama Ujedinjenih nacija; Politika MFPR usvojena na Skupštini
MFPR; Finansiranje aktivnosti MFPR; Kraći pregled razvoja
regionalnih pokreta za planirano roditeljstvo (u prvoj fazi njegovog
razvoja); Diskusija u MFPR i u svijetu o maltuzijanstvu i planiranju
porodice.
VIII OUN i planiranje porodice
Prva populaciona konferencija OUN i planiranje porodice
(Rim, 1954); Druga populaciona konferencija OUN (Beograd, 1965);
Izjava šefova država 1966. godine; Osnivanje Fonda UN za
populacione aktivnosti (UNFPA, 1967); Planiranje porodice u instrumentima OUN: Značaj Teheranske proklamacije za afirmaciju
slobodnog odlučivanja o rañanju djece; Meñunarodna strategija u
Drugoj dekadi razvoja i planiranje porodice; Planiranje porodice u
studijama OUN - Studija OUN "Status žene i planiranje porodice"
(1975); Studija OUN "Proučavanje meñuodnosa položaja žene i
planiranja porodice" (1975); Sastanak grupe eksperata UN za socijalnu zaštitu, održan u Njujorku 1971. godine; Planiranje porodice i
socijalna politika u Evropi ( grupa eksperata u Karlovim Varima,
1970 i Kiljavi, 1971); "Socijalna zaštita i planiranje porodice", 1976;
Planiranje porodice u planovima akcije svjetskih konferenci-301-
296
ja OUN - Treća svjetska populaciona konferencija OUN i planiranje
porodice (Bukurešt, 1974); Mjesto planiranja porodice na Svjetskoj
konferenciji OUN o Meñunarodnoj godini žena (Meksiko-City, 1975);
Razvijenost akcije u svijetu na ostvarivanju ljudskog prava na
slobodno odlučivanje o rañanju djece; Pomoć na meñunarodnom i
nacionalnom planu raznih meñunarodnih tijela i Ujedinjenih nacija za
unapreñenje planiranja porodice.
IX Planiranje porodice u istraživanju budućnosti čovječanstva
Viñenje budućnosti čovječanstva u nekim djelima
savremene publicistike različitih klasnih pristupa
Evropa danas i sutra u svjetlu ljudskog prava na slobodno
odlučivanje o rañanju djece.
TREĆI DIO
Razvoj pokreta za slobodno, odgovorno i društveno
aktivno roditeljstvo u Jugoslaviji
X Borba za "osloboñenje ženskinja" i slobodno
roditeljstvo - integralni dio programske orijentacije
najprogresivnijih društvenih snaga na našem tlu
za osloboñenje čovjeka i rada
Idejne osnove progresivnih snaga u borbi za osloboñenje žene
i prve ideje o slobodnom materinstvu; Aktivnost žena u naprednom
radničkom pokretu do Kongresa ujedinjenja na kome je osnovana
Socijalistička radnička partija (komunista) sa osvrtom na probleme
roditeljstva; Borba KPJ za osloboñenje žene i prvi pogledi na slobodno
roditeljstvo; Značaj Pete zemaljske konferencije KPJ; Značaj pojave
časopisa "Žena danas" za pokretanje aktu-elnih problema roditeljstva,
rañanja, abortusa; Osnove za razvoj pokreta za slobodno roditeljstvo u
Jugoslavji izmeñu dva svjetska rata u svjetlu političkih zahtjeva za
poboljšanje društvenog položaja žene; Ravnopravnost izmeñu žene i
muškarca i humanizacija odnosa polova sa osvrtom na planiranje
porodice i odgovorno roditeljstvo u dokumentima kongresa KPJ
(SKJ).
-302-
297
XI Zakonodavno regulisanje odlučivanja o rañanju djece u
Jugoslaviji poslije drugog svjetskog rata
Društveno-političko angažovanje u vezi sa zakonodavnom
regulativom prekida neželjene trudnoće; Značaj rasprave o 140. članu
Krivičnog zakonika (1951); Stavovi Drugog kongresa ginekologaakušera Jugoslavije i društveno reagovanje na njih (1953-1954);
Doprinos publicistike razvoju pokreta za planirano roditeljstvo počev
od 1950. godine; Angažovanje društveno-političkih faktora na
unapreñenju rada za širenje kontracepcije, sa posebnim osvrtom na
značaj savjetovanja održanog 1963. godine u Beogradu; Osvrt na
aktivnosti poslije saveznog savjetovanja (održanog 1963. godine) o
problemima prekida trudnoće i kontracepcije; Donošenje nove Uredbe
o uslovima i postupku za dozvoljeni pobačaj (1060) i Opšteg zakona o
prekidu trudnoće (1969); Donošenje Rezolucije Savezne skupštine o
planiranju porodice i neke značajnije akcije na njenom ostvarenju
(1969); Ustavno pravo čovjeka da slobodno odlučuje o rañanju djece
(1974); Religiozni otpori i uticaji u oblasti života porodice Religiozni uticaj u oblasti rješavanja problema u životu porodice;
Vancrkvena funkcija crkve; Uticaj religija na natalitet, abortus i
upotrebu kontracepcije; Ograničavanje crkvene akcije u necrkvenim
područjima.
XII Osnivanje, razvoj i uloga društvenog tijela za aktuelna
pitanja planiranja porodice
Koordinacioni odbor pri Konferenciji za društvenu aktivnost
žena Jugoslavije (1963); Jugoslovenski odbor za regulisanje rañanja i
odbrazovno-vaspitnu djelatnost u oblasti odnosa meñu polovima
(1966); Savezni savjet za planiranje porodice Jugoslavije, osnivanje
(1967); Integracija Savjeta za planiranje porodice Jugoslavije u SK
SSRNJ; Meñunarodni aspekt djelovanja Savjeta za planiranje
porodice Jugoslavije Učestvovanje u akcijama OUN
Saradnja sa Fondom UN za populacione aktivnosti (UNFPA);
Angažovanje u Meñunarodnoj godini stanovništva UN i
Meñunarodnoj godini žene UN "Razvoj, jednakost, mir"; Saradnja sa
Meñunarodnom federacijom za planiranje roditeljstva prije učlanjenja
SSPPJ u MFPR; Razvoj pokreta za planiranje roditeljstva u
Jugoslaviji viñen u hronikama MFPR.
Zaključna razmatranja
Prilozi, Registar imena i dr., Summary, Literatura
-303-
298
SUMMARY
299
NEVENKA PETRIC, Ph.D.
A BIOBIBLIOGRAPHY
1945 -1995
by VOJISLAV
LALIĆ - PETRIC, M. Sc.
BELGRADE, 1997
300
NEVENKA PETRIC, Ph. I).
A BIOBIBLIOGRAPHY, 1945-1995
by
VOJISLAV LALIĆ - PETRIĆ, M Sc.
Reviewers
Dušan Breznik, Prof. Ph. D.
Rade Delibašić, Prof. Ph. D.
Foreword by
Luka Todorovich, Ph. D.
Biographical Appreciations by Momir Kapor, Dragana Nešković,
Mile Trkulja, General of the YNA, Rade Delibašić, Prof. Ph. D. and
Danica Šašić
Expert Consultant
Vera Stojadinović
Yugoslav Institute for Bibliography and Information, Belgrade
Translated by
Sanja Milijanović
BELGRADE, 1997
- 308
301
PER ASPERA AD ASTRA
Across thorns up to stars - frequently we were reaching,
In my heart carrying belonging to a great movement!
Thus I felt as a little human being, fighter in the squad.
And afterwards enthusiastically working with enthrahng.
If I had to pass life again,
I would not hesitate a moment,
I would as Ahilej march proudly again,
Towards human freedom! Rushing!
(Banja-Luka, August 1951)
- 309
302
CHILD AT SENTRY
I am standing at sentry, I am not sleepy.
While squad calmly sleeps entrusted to me,
I am afraid, alarmed.
I have no fear of real danger Germans, ustashis, chetniks and like them,
But of phantomly darkness.
If a fascist comes I shall shout.
But what if wrapped in white sheet
Suddenly somebody like a spirit appears?!
For a right soldier I am not yet ripe.
Instead that one hour at the sentry I stay,
I made the best of it with the old corporal.
Because for sentry are small, very small my years.
Now I am very often in the patrol.
I feel much better with two, three soldiers.
(Golo Brdo - Borak, January, 1943)
310
303
CONTENTS
Foreword, by Luka Todorović, Ph. D. Compiler's
Preface, by Vojislav Lalić-Petrić, M. Sc.
I BIOGRAPHICAL APPRECIATIONS
Momir Kapor: The Child Fighter in the Partisan's Movement and the
Political Worker Dragana Nešković: Years of Study
and Companionship Mile Trkulja, General YNA: My CoFighter and Friend Rade Delibašić, Ph. D.: Scientific
Activity and
Humanization of Relations Between the Sexes
Danica Šašić: My Collaborator and Friend
II PROMOTION OF THE THREE COLLECTIONS OF
N. PETRIĆ POETRY
Dragan Nikodijević, Greeting Speach on Behalf of the Organizer
The Central Club of Yugoslav Army, Belgrade Milorad Gončin,
Writer: Scientific and Literary Portrait of Nevenka Petrić Mira Alečković,
Writer and Poetess: About Nevenka Petrić Poetry Momir Kapor, Nevenka
Petrić and her Family in the Struggle Against Fascism
Srba Mitrović, Writer and Poet: Three Books of Nevenka Petrić
Dragan Kolundžija, Writer and Poet: Estimation of Nevenka Petrić
Poet's Realization Nevenka Petrić, Poetess:
Presentation Speach
-311
304
HI N. PETRIC, Ph.D.: BIBLIOGRAPHY, 1945 -1995
1
Books
1.1 Family Planning
1.1.1 The Human Right to Free Choice on Childbirth in the SFR of
Yugoslavia (in English)
Reviews
The Other Data
1.1.2 The Human Right to Free Choice on Childbirth in the SFR
Yugoslavia
Reviews
The Other Data
1.1.3 The Human Freedoms, Childbirth, Self-Management
Reviews
The Other Data
1.2 The Youth Movement
1.2.1 The Revolutionary Youth Movement of Municipalities
Kotor-Varosh and Skender-Vakuf in the YLS, 1941-1945
1.2.2 The Youth Movement of Banjaluka Town, 1945-1950
1.3 Books of Verse
1.3.1 I Try to Find a Ray of Sunshine with my Eyes
1.3.2 Writing on the Wind
1.3.3 Spring's Chords
Promotion of the Three Collections of Nevenka Petrić Verse
Reviews
The Other Data
1.3.4 Anthology of Nevenka Petirć Verse
1.4 Student's Works
2
Books with Coauthors
2.1 Books in Serbian and Macedonian
2.2 Books in English
The Other Data
3
Studies and Articles (partiai review)
3.1 The Position of Women and Family Planning
3.1.1 In Collection of Works
-312
305
3.1.2 In Periodicals
3.1.3 In the Press
3.2 Youth Movement and YLS
3.2.1 In Survey of Works
3.2.2 In Newspapers
4 Lectures and Speeches (partial review)
4.1 Lectures
4.2 Speeches
5
Works in English and Other Foreign Languages (partial review)
5.1 Articles, Studies, Introductions and Other Reports
5.2 Lectures in English
6
Introductory Reports, Reports and Political
Platforms (partial review)
6.1
6.2
Introductory Reports
Reports and Political Platforms
7
Editorial Activities (partial review)
7.1
7.2
7.3
Book Reviews
Membership in Editorial Office
Membership in Editorial Boards
8
Books and Works of Nevenka Petrić in
the Bibliographies (partial review)
8.1
8.2
Bibliography: Women in Self-Management Society 1970-1983
M. Silov: Bibliography about Humanization of Relations
Between Sexes
Bibliography: About Social Position of Women in Family
Bibliography: Education of Youth for Humanization and
Healthy Relations in Family
Bibliography: Equality of Women and Responsible Parenthood
8.3
8.4
8.5
9
Quotations of Nevenka Petrić Books and Works
(1975,1977-1978,1980-1990 and 1993) - partial review
10
Contributions to Conferences, Symposiums and
Meetings (partial review)
11
Contributions to International Seminars, International
Courses and Projects
313
306
11.1 International Seminars
11.1.1 International Seminars CSAWY
11.1.2 Others Seminars
11.2 Contributions to International Courses which were Organized
by SFRY and UNFPA
11.3 Contribution to the Organizing and Realization of the
Scientific-Research Projects
12 About Nevenka Petrić
12.1 Different Notices in the Books, Publications, Periodicals
and Newspapers (partial review)
12.2 A Chronology
Addendum
Notes on Contributors
Glossary of Shortened Names of Institutions and Organizations
The Human Freedoms, Childbirth, Self-Management - Doctor's
Dissertation of Nevenka Petrić (Contents)
Summary (in English)
Foreword by Luka Todorović, Ph. D. (complete text) Compiler's
Preface by Vojislav Lalić-Petrić, M. Sc. (complete text)
Part I Biographical Appreciations about N. Petrić
Part II Promotion: Three Collections of N. Petr Poetry
Part III Nevenka Petrić, Ph. D., A Bibliography, 1945 -1995 (only
12.2 complete text)
Addendum
Notes of Contributors
Glossary of Shortened Names of Institutions and
Organizations (complete text) The Human Freedoms, Childbirth,
Self-Management, Doctor's Dissertation of
Nevenka Petrić (Contents)
314
307
PARTISAN'S LINE
Partisan's line is essence of my life.
I didn't write poems at that time,
They possessed me.
I hurried across spacious regions.
With only fourteen years I humbly
Fatigue, coldness, hunger as fate bore.
(On the line, January 1943)
ON THE LINE
Twilight. Long moment on the line.
We are lurking. War continues.
Each moment we live and die.
All around on the meadow are flowers.
And, what one can do than believe:
To everybody belongs little happiness.
(Šiprage, June 1944)
315
308
COURAGEOUS BOY VOJISLAV
All night eavesdrop the hammer of military boot.
The enemy runs away westwards in long companies.
Defeated, embittered, vindictive, they attack...
Vojislav is surrounded. Alone with his courage.
Decision was taken long ago. He is prepared
To pass judgment to himself in such a moment.
He is already three years in war.
Now sixteen! Still a boy!
Blond, ruffled hair this morning twinkles to
Sun's gleams.
He courageously took the bomb, he has not even one bullet.
The bomb tears him to pieces. Fateful moment was his end.
His life was short. As life of gentle bunch of flowers.
(Maslovare, 30. May 1945)
316
309
Luka Todorović, Ph. D.
FOREWORD
It is with great satisfaction that I take this opportunity to
write a short foreword for the Biobibliography of Nevenka Petrić,
1945-1995.
Nevenka passed, indeed, a famous and unique path beginning as a fourteen years old girl - partisan fighter to a political
leader and to a doctor of science, participating at numerous international meetings and conferences and as an author of very impressive number of professional and scientific works (indicated in
her bibliography). In all of those works prevails the idea of humanism, freedom, equality of women and men and the love among
people.
First I noted and read some of her works and then got acquainted with Nevenka at some of conferences' room in the Building of socio-political organizations in New Belgrade, where had
been organized different meetings, included problems of my
domain of interest. I have met Nevenka at the session of the
Federal Council of Family Planning of Yugoslavia, of which she
was then Vice-President and later the President.
In the very complicated social conditions of multinational
and multireligious Yugoslavia, in the 1970th, when at the federal
level it was very difficult to come to an agreement on very simple
questions, Nevenka succeed with her tactical moves and realistic
demands to maintain necessary cooperation and constructive
global policy of the Federal Council of Family Planning of Yugoslavia. Also, she succeeded to keep and preserve membership of the
Federal Council for Family Planning of Yugoslavia in the International Planned Parenthood Federation (IPPF), and then trough
the United Nations Population Fund (UNFPA) she negotiated
and operationahzed numerous projects with different aspects of
family planning. These projects were realized in all Yugoslav repu-317-
310
blics and autonomous provinces, predominantly with financial funds
of the United Nations, but with domestic professional and scientific
potentials from different areas: educational, informatic, legal, social
work, demography, medicine and other related aspects. One of the first
four UNFPA projects in the SFR Yugoslavia was given to the
Republic of Serbia and it was realized by the Institute for Social
Policy in Belgrade. Later on, when I came to work in this Institute, of
the Institute for Social Policy of the Republic Serbia again received a
new 3-years project. In that way the cooperation between Nevenka and
me became widened and friendship confirmed.
Nevenka was a general coordinator of the projects which were
realized in Yugoslavia with financial funds of the United Nations
Population Fund. All, except one from Kosovo, were successfully
terminated with good result of evaluation. Thus scientific approach in
the area of family planning and development of population in
Yugoslavia got from the beginning very valuable impulses. As these
projects acted in the area of family planning -relationship between
sexes, education for responsible parenthood, childbirth of healthy and
wanted children, raising and education of young generations, it was
first and right opportunity to gather around this new researching area
teams of experts and scientific workers and, also, to motivate scientific
institutes and faculties for this aim.
In the 1980th Yugoslavia became coordinator and organizer
of a series of international educational courses for participants from all
the continents. It, also, was organized and led by Nevenka as director
of the Project - International Course for Participants from Developing
Countries on the Equality of Women and Responsible Parenthood,
which was organized both by UNFPA and the Government of Socialist
Federal Republic of Yugoslavia.
There were many people active in the area of family planning.
And there was not a small number of those working in this area who
got international affirmation. Meanwhile, in the framework of the
activities in this area based on the World Plan of Action, adopted in
Bucarest and the other conferences which were organized by the
United Nations Population Fund, Yugoslavia took active participation.
Nevenka took part at several of them.
Taking into consideration the contemporary theoretical and
pragmatic approaches and linking activities in the republics and
provinces and working on their coordination and, at the same time,
studying their different approaches to population problems,
-318-
311
Nevenka developed very rich editorial activity and continually she
improved international cooperation. So, we wish to stress some of
Nevenka's personal contacts with: Dr. Rafael Salas, Executive Director of UNFPA and Assistant of United Nations General Secretary, Dr. Nafis Sadik, actual Executive Director of United Nations
Population Fund and Assistant of United Nations Secretary
General, Dr. Akira Kusukawa, chief of the UNFPA Department
for Near East and Europe, Mrs. Joan Retty, Secretary of Europe
Region International Planned Parenthood Federation, Mrs.
Agnese Brestrup, President and Mrs. Julia Henderson, Secretary
General of International Planned Parenthood Federation (IPPF)
and so on.
Nevenka had given significant contribution to the legislature of our country through her engagement in the area of social
position of women and family planning, formulating approaches
on these questions. Such work was realized in Federal Assembly's
Resolution on Family Planning, in the Yugoslav Constitution and
constitutions of the Republics and Provinces on free decision on
childbirth and other legal and political documents, then in the documents of the Conference for Social Activity of Women of Yugoslavia, Federal Council for Family Planning of Yugoslavia and
other social organizations, associations and so on.
Nevenka, together with other collaborators, who she had
known to gather and mobilize, significantly contributed to promotion of family planning in Yugoslavia as a continual movemen t
with the tendency of development and growth.
Her doctor's dissertation "The Human Freedoms, Childbirth, Self-Management" was a significant contribution to the contemporary approach of family planning. It, also, is a significant
compendium of different theoretical, political and religious approaches to that problem through centuries, through development
of different civilizations and economical and social relations.
About her critical relation to some theoretical approaches maybe
today is possible to polemize, but her book can not be by any
means omitted as an authoritative and scientific text book.
I think that it is not unreasonable to say that the problem
of family planning in Yugoslavia is not possible to take into consideration without studying unmeasurable contribution of Dr.
Nevenka Petrić in that field.
Her life optimism is an inspiration for everybody. She
always has new ideas which she successfully realizes and transforms
in constructive approach to life and she stimulates other people.
-319-
312
Today, such people with much optimism, are very necessary to our
society.
In Yugoslavia, as in all the world, social and health protection, humanitarian work, family planning, protection of children
and human rights are at all times, reserved for worthy women, who
are capable to undertake useful activities, women with emphasized
affinity for innovations. During my career I met many of them.
With some of them I was colleague, some of them were my superiors, the reviewers of my works or leaders of committees, sections
etc., of which I was member. Many years I had cooperated with
them, we mutually supported each other connected in the same
work, always with mutual respect. It was customary to address all
women as comrades. Many of them in their behavior, were, indeed,
ladies. They were, really, comrades - ladies! Nevenka is one of
them. In my biographical memories, which I probably will never
publish, there are notes about cooperation, anecdotes, short lines
about them. All of them I could entitle "All my comrades ladies".
Among them is Nevenka, too.
At the end, I like to say a few words about Nevenka as
poetess, quoting verses of her poem "The Anxiety", written somewhere on partisans' lines in winter, one year of the Second
World War.
THE ANXIETY
Our youth was thrown in the war coach!
I ask myself: shall I ever, survive it
Be able to be glad, able to be happy,
Will ever field be green, be blossoming?!
Will ever the sun of freedom light me up?!
I think that Nevenka has very seriously contributed that
these answers would be in future such, as Nevenka wished in her
youth, the best.
I would like to think that I was always Nevenka's good colleague and friend. I feel it like that also now and it gives me great
joy-Belgrade, May 1995
320-
313
Vojislav La lie Petrie, M. Se.
COMPILER'S PREFACE
A Biobibliography of Nevenka Petrić, Ph. D., 1945-1995, is
published for the first time now and it has twofold meaning. First,
is the rich life of the fighter because she participated in the Yugoslav Liberation Struggle against German fascism and their collaborators, from 1941, when she was only fourteen years old and she
showed that during long time she belonged to generation of progressive women. Second, she was youth leader, but later was active
in several domains: social welfare, public health, improvement of
social position of women and family, than education and scientific
research and in that framework the integration of the contents of
humanization of relation between the sexes and responsible parenthood into curricula on all level of education, then improvement of family planning in the yugoslav and international level etc.
So, she had bigger or smaller battles for improvement of that work
in all mentioned domains of her activities giving to it her contribution.
My mother Nevenka started to publish her first works as a
very young person, during the Second World War. But, it was not
possible to collect everything. So, this bibliography is limited to a
50- year period, i.e. from 1945 to 1995. She published works predominantly in next domains:
- The youth movement and Yugoslav Liberation Struggle
against fascism;
- Social position of youth, women and family;
- Family planning as one of the basic human right and
- The estimation of poetic realization.
Nine books (four of poetry), nineteen books with coauthors (eleven in Serbo-croat and one in Macedonian) and eight in
English - altogether 833 bibliographical units show undoubtedly
-321-
314
her contribution in writing - published hooks and other works in
the domains where she was engaged
1 prepared this hiobihliography lor publishing, but I know
that I couldn't collect all the works which Nevenka wrote lor last
fifty years, although I believe that I collected the most important. I
used some sources including all works which Nevenka has given
me for my consideration. For example in the Bibliography
"Women in the selfmanagement society" for the 1970-1983 period
(scientific redaction was done by Dr. Dmitar Mircev) from 980
works (115 books and 865 articles), of 391 authors, 89 are
Nevenka's works or 11,10 %, and all other authors have proportionaly 2,51 each one of them. It is interesting to say, in this Bibliography, in relative sense, that Nevenka in the mentioned
Bibliography is mentioned 204 time. This information is just one
indication of Nevenka's activity in this field.
When I was child I missed sometimes my mother because
she always was very occupied with her professional work, including
writing. I use this opportunity to tell one anecdote connected with
my view to Nevenka's activities when 1 was child. When Nevenka
was preparing her doctor's dissertation, for several years I saw my
mother only in the evening, because after regular work in the
office she stayed every day long time to work on dissertation. Very
frequently in my home I had heard the name of Malthus and sometimes I asked: "When will Mr. Malthus go away because I wish that
my mother be more time with us?" - believeing that Mr. Malthus
worked with my mother. I didn't know at that time that Toma
Robert Malthus lived in England in the period 1766 - 1834. Only
today, as grown up person I know more about Nevenka' contributions in the fields on which she was working, including her contribution about the role of T. R. Malthus in the economical theory.
So today I am, indeed, very proud of her.
That is why I had intention and wish to collect and prepare
for publishing her biobibliography, believing that it will be useful
for younger researchers who will continue further investigations in
the fields in which my mother had worked and, is also, doing the
same today.
The Biobibliography of Nevenka Petrić consists of three
parts: first, Biographical Appreciations; second, Promotion of
Three Collections of Poetry and third, Bibliography 1945-1995.
The Biographical Appreciations have written Nevenka's
co- fighters, collaborators and her friends. The promotion of the
322-
315
three collections of her poetry consists of the authorized explications of the five reviewers of her poetical works.
A Bibliography was based on collected works divided in
twelve chapters: (1) Books; (2) Books with Coauthors; (3) Studies
and Articles; (4) Lectures and Speeches; (5) Works in English and
Other Foreign Languages; (6) Introductory reports, Reports and
Political Platforms; (7) Editorial Activities; (8) Books and Works
of Nevenka Petrić in the Bibliographies; (9) Quotations of
Nevenka Petrić Books and Works; (10) Contributions to Conferences, Symposia and Meetings; (11) Contributions to International Seminars, International Courses and Projects; (12) About
Nevenka Petrić.
There are three addendum - Notes on Contributors, Glossary of Shortend Names of Institutions and Organizations and
Contents of Doctor's Disertation of Nevenka Petrić: The Human
Freedoms, Childbirth, Self-Management. At the end is Summary
in English.
I wish to express my great thankfulness to the author of
the foreword Dr. Luka Todorović and to the authors of biographical appreciations: Momir Kapor, Dragana Nešković, Mile Trkulja,
General of YNA, Rade Delibašić, Prof. Ph. D., and Danica Šašić.
I especially wish to thank Vera Stojadinović, Consultant
from the Yugoslav Institute for Bibliography and Information and
Sanja Milijanović, translator, for their expert help in preparing the
publishing of this book.
I wish also to express my gratitude to all who have encouraged me to realize this project.
It is my great satisfaction to express thankfulness to NIP
"Radnička štampa" which will publish this book because it is,
indeed, important significant and a very valuable contribution.
At last, but not least, I would like to use, also, this opportunity to express to my mother once again my greatest thankfulness
for her beautiful poem dedicated to me in her book "I Try to Find
a Ray of Sunshine with my Eyes" - in the first of her books of
verses.
At the end I wish to cite a few poems of my mother which I
put in some parts of this book. I have made that choice believing
that it, in a particular way, speaks about the personality of
Nevenka Petrić.
Washington, April 1995
323-
316
Sources
1. Dr. Dmitar Mirčev: Žena u samoupravnom društvu,
Bibliografija radova 1970-1983., Jugoslovenski centar za teoriju i
praksu samoupravljanja "Edvard Kardelj", Ljubljana, 1984.
2. International Course on the Equality of Women and
Responsible Parenthood for Participants from Developing Countries, Director Dr. Nevenka Petrić, Published by University of Sarajevo, Sarajevo, 1986.
3. The Equality of Women and Responsible Parenthood,
Part II Curriculum Vitae of Lecturers, Dr. Nevenka Petrić, Published by University of Sarajevo, Sarajevo, 1990.
4. Dr. Nevenka Petrić: Čovjekove slobode, rañanje, samoupravljanje (doktorska disertacija), izdavač Svjetlost, Sarajevo i
Glas, Banjaluka, 1981.
5. Dr Nevenka Petrić, Objavljeni radovi (delimični
pregled), 1991, nije objavljeno.
6. Opštine Kotor-Varoš i Skender-Vakuf u NOB, 19411945., monografsko izdanje, glavni i odgovorni urednik dr
Nevenka Petrić, izdavač Radnički univerzitet "ðuro Pucar Stari",
Kotor-Varoš, 1985.
7. Nevenka Petrić, Ph. D. Updating Malthus' Population
Theory is out of Question Today, Europe Region IPPF Informative Bulletin, Vol. 6, No. 1, January 1977, p.p. 2-8.
Remark
All works in this Biobibliography are under name of
Nevenka Petrić, and not under Nevenka Petrić-Lalić and I would
like to explain why. When my parents got married in 1965, they reciprocally added their own family name to the surname of wife or
husband. So, official married name of my mother is Petrić-Lalić,
and my father's Lalić- Petrić. But, this new married surname they
didn't always use because before they got married both of them
had their own work reputation and every change could produce
misunderstanding. That was reason why all Nevenka's works
before and after she got married were printed only under her
family name - Petrić.
V. L.P
324-
317
TO VOJISLAV
JYlany stormy and nice years are behind us.
After all I am now in so and so a year.
At a time when everybody settles his accounts.
I ask myself: what I did in this world?
As a child I was fighter against fascism for freedom,
And then, for better conditions of life of youth and women.
I turned around to myself, afterwards,
I got you and the happiness was complete. Infinite.
We always did miss each other.
Meanwhile I was writing an important book,
And my works multiplied,
In that time I much deprived you.
And you wished to have mother only for you.
As every very loved, kind child.
Finally, I am arriving, I come back to be more with you,
But I am conscious, you are going away from me, years fly.
Now you are grown-up. We have our memories.
Both we are burdened with our obligations.
I am glad with every letter from you or your calls
from far away,
While years fly, fly too quickly.
My life exuberantly runs further away.
But some numbers embarrass me.
Nothing essential flows away!
Let digitron settle our life accounts!
(Belgrade, 7.12.1992.)
-325
318
MY HAPPINESS
My happiness", he said And he entire was in those two words.
WE SOAR UP TO STARS
We soar up to stars!
But, we not even touched
Each other hand.
I EMBRACE HEAVEN
I embrace heaven,
I embrace sun,
But instead of you
My hands are empty.
WHY TO GRIEVE
I left my dreams
On a wonderful, sunny day.
But, my soul stayed
Contemplating in the sky.
EAVESDROPPING
I am eavesdropping
All around me. And?
You are everywhere.
Not only in my heart.
-326-
319
Parti
Biographical Appreciations
Five authors: Momir Kapor, Dragana Neškovich, Mile
Trkulja, General of the Yugoslav National Army, Rade Delibašić,
Prof. Ph. D. and Danica Šašić have written biographical appreciations about Nevenka Petrić.
Thus, Momir Kapor spoke about progressive orientation
of Nevenka's family before the Second World War and also about
active Nevenka's participation and her family in the Yugoslav Liberation Struggle against fascism. They took part in the struggle
against German occupation and their collaborators immediately
when Yugoslavia was occupied by German ocupator. He stresses
that Nevenka as a child of only fourteen became partisan fighter of
the Yugoslav Liberation Struggle against fascism and that they
were together in the same battalion and brigade. During that
struggle Nevenka lost her father Vaso Petrić, two sisters Radojka
and Dušanka and the only brother Vojislav. Mr. Kapor also stresses that Nevenka showed particular interest to educate herself and
that she accomplished excellent results.
Dragana Nešković, in her appreciation, speaks about her
collaboration with Nevenka Petrić at the University of Belgrade in
1957 and at the same time they developed deep friendship.
Nevenka and Dragana prepared together many examinations (oral
and written). They, too, together, have visited the University libraries and some other libraries connected with the preparation of
their examinations. Ms. Nešković particularly stresses Nevenka's
affinity to poetry.
Mile Trkulja, General of the Yugoslav National Army,
spoke about Nevenka Petrić as his co-fighter in the Yugoslav Liberation Struggle against fascism. He also spoke about Nevenka's
family and their contribution to the Yugoslav Liberation Struggle
■327.
320
and later on. Mr. Trkulja spoke about Nevenka's father Vaso
Petrić who was popular in the part of Bosnia where he lived with
his family and also during struggle against fascism, because Vaso
Petrić was elected the first president of Municipality of Maslovare
during the Yugoslav Liberation Struggle. Mr. Trkulja also spoke
about Nevenka's participation in the struggle against fascism and
her activities to educate herself - from elementary school until the
level of Ph. D. Through years Mr. Trkulja and Ms. Nevenka Petrić
were good friends and remained such until today.
Rade Delibašić, Prof. Ph. D. emphasized Nevenka's contribution in the area of humanization of relations between the sexes
and responsible parenthood in her scientific research. He especially
emphasized excellent cooperation with Nevenka connected with the
UNFPA Project: "Teaching Programs and Education for
Humane Relations Between the Sexes and Responsible Parenthood in the Schools of SR Montenegro" (1979-1983). The Project is
divided into five subprojects (Preschool Institutions, Elementary
School, Secondary Schools with Directed Education, High Schools
and Universities, Special Schools), each part considering the aim
of the study as a whole. In this Project Nevenka participated as lecturer, with theoretical contribution and as one of two readers of
the book - which is the result of four years research. Dr. Delibashich also expressed appraisal of Nevenka's poetry.
Danica Šašić appreciation concerns Nevenka's rich activities in the field of family planing and humanization of relations
between the sexes in Yugoslavia and abroad. She specialy stresses
Nevenka's contribution to the work of the International Planned
Parenthood Federation in Europe Region and also to the central
level of IPPF. Ms. Šašić worked together with Ms. Petrich thirty
years and they became good friends. Today, they also work together as volunteers in the Family Planning Association of Yugoslavia. Their working companionship, after so many years, grew into
good friendship.
328.
321
Part II
Promotion of Three Collections of
Nevenka Petrić Poetry:
"I Try to Find a Ray of Sunshine with my Eyes"
"Writing on the Wind" "Spring's Chords"
The Promotion was opened with music by Dr. Vojislav
Vučkovic and Felix Mendelssohn-Bartholdy. Than, six speakers
have spoken about Nevenka's Petrić poetry:
Dragan Nikodijević: Greeting Speach on Behalf of the Organizer: The Central Club of Yugoslav Army, Belgrade.
Milorad Gončin, writer: Scientific and Literary Portrait of
Nevenka Petrić.
Ms. Mira Alečković, writer and poetess: Three Books of
Nevenka Petrić Poetry.
Momir Kapor: Nevenka Petrić and her Family in the
Struggle Against Fascism
Srba Mitrović, writer and poet: About Nevenka Petrić
Poetry.
Dragan Kolundžija, writer and poet: The Estimation of
Nevenka Petrić Poetic Realization
Nevenka Petrić, poetess: Presentation Speech.
Ms Irena Cerović-Džamonja, writer and poetess, reads
Nevenka Petrić poetry according to her own choice.
The Promotion was organized on October 10,1994 in Belgrade, at the Central Club of Yugoslav Army, Braće Jugovića 19,
with more than 250 participants.
329
322
Musical program was performed by the pupils of the Secondary Musical School "Vojislav Vučković".
Nevenka Petrić poetical works consists of 131 poems
(First collection 31, Second collection 45 and Third collection 55).
DUŠANKA
Dušanka is a modest girl, handsome,
Prewar pupil, now schoolmistress.
Devoted to children she is teaching them.
Head of information center, but still young girl.
They have stricken on her twentieth birthday.
They have tormented her, cut off her breasts.
They raped her. And slained her.
Dead Dušanka thrawn to abyss.
News of her death the next day arrives
To the battalion of her comrades.
Fighters kept silent, but the nature burst
With Dušanka's restrained, unwept tears.
(Kruševo Brdo, Čudnić, 4.10.1944)
330
323
Part III
Nevenka Petrić, Ph. D.: Bibliography, 1945
-1995
Chapter 1:
Books
1.1 Family Planning
1.1.1 The Human Right to Free Choice on Childbirth in
the Socialist Federal Republic of Yugoslavia : monograph : 3.000
copies / Nevenka Petrić : translated by Christina Pribićević-Zorić. Belgrade : The Yugoslav Committee for International Women's
Year - U.N. 1975., 1975. - 94 p. (in English)
Reviews (London 1).
The Other Data
This book is registered in The Library of Minnesota University : page Petric, N:f=oc; 6 OF 20 RECORDS; 11/12/1985; ...
&100 Petric, Nevenka. (AACR 2); &670 nuc85-71140: Her The
human right to free choice... 1975 (hdg. on MiU; rept.: Petric,
Nevenka: usage: Nevenka Petric).
This book, also, is registered in The Library of Congress,
Washington, D.C.; Exchange and Gift Division; Letter of Thanks
(Reference AG, April 28,1994) by Donald P.Panzera, Chief.
1.1.2 The Human Right to Free Choice on Childbirth in
the SFR Yugoslavia : monograph : 5.000 / Nevenka Petrić. - Bel
grade : Radnička štampa, 1976. - 96 p. (in Serbo-Croat)
Reviews
5 (Belgrade 2, Sarajevo 1, Subotica 1, London 1). The
Other Data This book is registered in The Library of Congress,
Washington, D.C.; Exchange and Gift Division; Letter of Thanks
(Reference AG, July 13,1994) by Donald P. Panzera, Chief.
331-
324
1.1.3 The Human Freedoms, Childbirth, Self-Management : doctors dissertation : University of Sarajevo 1980 : Reviewers Dušan Breznik, Ph. D. and Petar Mandić, Ph. D.: 1500 copies
/ Nevenka Petrić.- Sarajevo : Svjetlost and Banjaluka : Glas : Promotions three - in Kotor-Varoš 22.04.1982, in Banjaluka
15.09.1982, in Belgrade (International Fair of Books) 23.10.1982,
1981. - 475 p. (in Serbo-Croat with Summary in English)
Reviews 22 (Banjaluka 3, Belgrade 7, Ljubljana 3, Novi
Sad 1, Sarajevo 3, Skopje 2, Subotica 1, London 1, Varšava 1).
The Other Data
This book is registered in The Library of Congress, Washington, D.C.; Exchange and Gift Division; Letter of Thanks (Reference AG, July 13,1994) by Donald P. Panzera, Chief.
1.2 Youth Movement
1.2.1 The Youth Movement of Municipalities KotorVaroš and Skender-Vakuf in Yugoslav Liberation Struggle, 19411945 : monograph : not published / Nevenka Petrić. - Belgrade :
1984,180 p. (in Serbo-Croat with Summary in English)
1.2.2 The Revolutionery Youth Movement of Banja Luka
Town, 1945-1950 : monograph / Nevenka Petrić. - Belgrade, 1995,
170 p. (in Serbo-Croat with Summary in English)
1.3 Books of Verse
1.3.1 I Try to Find Ray of Sunshine with my Eyes : book
of verse : 31 poems : 222 copies / Nevenka Petrić. - Belgrade :
Author, 1993. - 57 p.
1.3.2 Writing on the Wind : book of verse : 45 poems :
222 copies / Nevenka Petrić.- Belgrade : Author, 1994, 65 p.
1.3.3 Spring's Chords : book of verse : 55 poems : 222
copies / Nevenka Petrić.- Belgrade : Author, 1994. - 79 p.
Reviews 3 (Nikšić 1, Belgrade 2).
The Other Data
These books of verse are to be found in The Library of
Congress, Washington, D.C.; Exchange and Gift Division; Letter
of Thanks (Reference AG, April 28, 1994) by Donald P. Panzera,
Chief.
1.3.4 Anthology of Nevenke Petrić Verse : book of verse /
by Srba Mitović. - Belgrade : DIK Književne novine - Enciklopedi
ja, 1995. 1.4 Student's Works
Altogether 6
-332-
325
Chapter 1:
Books 9; Reviews 31; Student's Works 6 - altogether
47 bibliographical units
Chapter 2:
Books with Coauthors
2.1 In Serbian and Macedonian eleven books
2.2 In English eight books
Altogether: 19 books -19 bibliographical units.
Chapter 3:
Studies and Articles - (partial review) altogether 208
bibliographical units.
Chapter 4:
Lectures and Speeches - (partial review) altogether
41 bibliographical units.
Chapter 5:
Works in English and Other Foreign Languages
(partial review) - altogether 124 bibliographical
units.
Chapter 6:
Forewords and Introductions to Other Works - altogether 63 bibliographical units.
Chapter 7:
Editorial Activities (Book Reviews 5, Membership in
Editorial Boards 9, Membership in Councils of Editorial
Boards 5) - altogether 19 bibliographical units.
Chapters 8:
Books and Works of Nevenka Petrić in the Different
Bibliographies (partial review) - altogether 21 bibliographical units.
333-
326
Chapter 9:
Quotations of the Works of Nevenka Petrić (partial
review) - altogether 120 bibliographical units.
Chapter 10:
Contributions to Assemblies, Symposia and Scientfic Meetings - altogether 21 bibliographical units.
Chapter 11:
Contributions to International Seminars, International Courses and Scientific Research Projects - altogether 62 bibliographical units.
Chapter 12:
About Nevenka Petrić
12.1 Different Notices in the Books, Publications,
Periodicals and Newspapers - altogether 88 bibliog
raphical units.
Alogether 833 bibliographical units.
12.2 A Chronology (complete text)
Personal Data
Nevenka Petrić was born in Maslovare, Kotor-Varoš (near
Banjaluka town), April 11, 1927, the daughter of Natalija Petrić
(born Popović), teacher and Vaso Petrić, merchant; As a partisan,
actively participated in the Yugoslav Liberation Struggle against
fascism from 1941, with all family. Married since 1965 to Stevan
Lalić. Mother of a son, Vojislav.
Educational Background (1951-1980)
High School of Political Sciences, Belgrade (1951-1953);
B.A. Degree in Philology, Belgrade University (graduated in
1963); Doctorate Thesis - Ph.D. "Family Planning and its Sociopolitical Aspects", Sarajevo University (in 1980).
334
327
Governmental Socio-Civic Appointments
(1956-1994) - Partial Data
Chief of Department for Health and Social Policy of the
Banjaluka town (1954-1956);
Chief of Department for Health and Social Policy of Belgrade (Stari Grad) (1956-1961);
Member of the Committee of the Federal Parliament for
Veterans' Issues (1961-1965);
Member of the Committee of the Federal Parliament for
Codification of Family Law (1964-1968); Member of
the Federal Governmental Committee for the UN Women
Decade (President of the Subcommittee for
Communications with the Relevant Federal Government
Bodies; member of the Subcommittee for Scientific Research of the Social Position of Women) (1976-1985);
Member of the Committee of the Government of Federal
Republic of Yugoslavia for the Preparation on the World
Population UN Conference, Kairo (1994).
Involvement in Non-Governmental Socio-Political,
Profesional and Family Planning Work in
Yugoslavia (1945-1994) - Partial Data
President of the Youth Organization for the Banjaluka
town (1945-1949);
Secretary General of the Youth Organization for the
region of the Western Bosnia (Bosanska Krajina) (19491950);
President of the Youth Organization for the Region of the
Western Bosnia (Bosanska Krajina) (1950-1951);
Secretary General of the Conference for Social Activities
of Women of Yugoslavia (1961-1969); Member of the
Yugoslav League for Peace (1961-1969); Chief of the
Department for Education, Cultural and Scientific Work
of the federal Conference of Socialist Alliance of the
Working People of Yugoslavia (1969-1975); Member of
the Federal Conference of Socialist Alliance of the
Working People of Yugoslavia on behalf of Bosnia and
Herzegovina (1978-1982);
-335
328
Member of Yugoslav Conference for Social Activities on
behalf FC SAWPY (1986);
President of the Editorial Body of Yugoslav Review
"Women of today" (1981-1986);
Vice-President of the Federal Council for Family Planning
of Yugoslavia (1967-1978);
President of the Federal Council for Family Planning of
Yugoslavia (1978-1982);
Member of the Parliament of Bosn-ia and Herzegovina
(1982-1986);
President of the Council for Family Planning of Bosnia
and Herzegovina (1982-9986);
Vice-President of the Association of Family Planning of
Yugoslavia (1992-1994);
Vice-President of the Association of Family Planning of
Yugoslavia (1994 and up to now).
Participation on the International UN Seminars,
Conferences and Activities in the UN System (19571991) - Partial Data
Visit to Finland - Exchange of Social Welfare Personnel,
European Office of the TAA, Geneve, (one month)
(1957);
The Visit to Holand - Exchange of Social Welfare Personnel, European Office of the TAA, Geneve, 1961., (six
months, but the visit did not take place because Nevenka
Petrić changed the job). UN Population Conference, Belgrade (1965);
UN Seminar "Family in Society", Brashov, Rumenia
(1968);
UN Seminar "Status of Women and Family Planning", Istanbul, Turkey (1972);
UN Women Conference "Equality, Development and
Peace", Mexico City (1975);
UN Seminar "Family Planning in '80s", Jakarta (1981);
Family Planning Activities in Singapore, Singapore,
(1981);
Forum on the Participation of Women in Populationrelated Activities, (Preparation for UN Population Conference, Mexico City, 1984), New York, 1984 (6-8.06);
-336
329
In capacity of UNFPA consultant attended the Greek National Conference about Family Planning, Thesalonica
(Solun), (1985);
In capacity of UNFPA consultant visited the Committee
for Equality of Women of the Greek Government, Athens,
three weeks, 1986);
UN Course for the Participants from Developing Countries "Equality of Women and Responsible Parenthood"
organized by the Yugoslav Government and UNFPA - National Proje-ct/Course Director;
Participated on some other UN international meetings in
Yugoslavia and abroad.
The Nomination of Ms. Nevenka Petric for Expert/
Consultant in the Field of Family Planning and in the
Field of Development, Position of Women and Youth
(1981-1991)
Federal Administration for International Scientific, Educational, Cultural and Technical Cooperation sent the
proposal to UNFPA, 1.03.1981 to nominate Ms. Nevenka
Petrić for Expert/Consultant in the Field of Family Planning;
SR Bosnia and Herzegovina, Republic Administration for
International Scientific, Technical, Educational and Cultural Cooperation, 30.12.1982, No. 02/2-91.6-81/82 has proposed to Federal Administration for International
Scientific, Educational, Cultural and Technical Cooperation to send the proposal to UNFPA for the nomination
of Nevenka Petrić for Expert/Consultant in the Field of
Family Planning;
Dr. Akira Kusukawa, Chief, Europe Branch of UNFPA,
11.03.1983, sent the information to the Federal Administration for International Scientific, Educational, Cultural
and Technical Cooperation to Mr. Blažo Krstajić, Head of
Department for Cooperation with Developing Countries
and International Organizations, that Nevenka Petrić
name has been put on their active computer roster earlier
(1982);
Mr. Akira Kusukawa, 31.03.1986, requested from Nevenka
Petrić to send supplementary United Nations Personnel
- 337 -
330
History forms connected with her status as UN
Expert/Consultant and also to be considered as a possible
short-or long-term consultant;
Federal Administration..., Mr. Blažo Krstajić, Head of Department for Cooperation with Developing countries and
International organizations, 25.04.1986, No. 03-101-2/83-1
sent supplementary United Nations Personnel History
Forms of Nevenka Petrić and gave proposal for her longterm work as consultant;
Ms. Nafis Sadik, Assistant Executive Director of UNFPA,
26.06.1986, wrote to Nevenka Petrić and inform her that
her name was put on active computer roster for UNFPA
consultants. Ms. Mehri Hekmeti, Chief Special Unit for
Women and Youth of UNFPA, 2.07.1987, wrote to
Nevenka Petrić asking about completing attached UN Personal History form and returning it as soon as possible.
Ms. Nevenka Petrić, sent answer with UN Personal
History form to UNFPA, 22.07.1987; From 1985 - 1991
Nevenka Petrić was director of the UNFPA
Projects/Courses "International Seminar for the
Participants from Developing Countries on the Equality of
Women and Responsible Parenthood"; Ms. Jyoty
Shankar Singh, Director Technical and Evaluation
Division wrote to Nevenka Petrić, 7.02.1991, and informed
her that her name is on the active computer roster of
UNFPA consultants. Also, she added: "Whenever a
suitable assignment in your area of expertise comes up, we
will get in touch with you";
After the UN and EU sanctions against the FR Yugoslavia, May, 30, 1992, there was no contact on the part of
UNFPA with Nevenka Petrić as UNFPA expert/consultant.
Elective Functions of Nevenka Petrić in the
International Planned Parenthood Federation
(1967-1986)
Representative of the Family Planning Council of Yugoslavia in the IPPF Europe Regional Council, London,
England (1967-1986);
Member of the Central Council of IPPF, London, England
(1979-1981 and 1983-1985);
-338-
331
Member of the Europe Region Executive Committee,
London, England (1977-1979-, 1979-1981 and 1981-1983);
President of the IPPF Europe Regional Information and
Education Committee, London England (1977-1979 and
1979-1981);
Member of the IPPF Central Communication Committee,
London, England (1977-1979 and 1979-1981); Chairwoman
of the Regional Publication Group of IPPF Europe Region,
London, England (1981-1983 and 1983-1985);
Women's Congresses, Family Planning and Some Other
International Meetings and Conferences - only of some
importance (1955-1993)
International Youth Meeting, Salzburg (Atter-see), Austria
(1955);
Meeting of the International Democratic Federation of
Women, Budapest, Hungary (1961); Meeting of the
International Democratic Federation of Women, Berlin,
Hungarian (1963);
All-African Women's Conference Seminar, Bamako, Mali
(1965);
Population Conference of Europe, Budapest, Hungary
(1968);
World Meeting "October Revolution - 50 Year After",
Moscow, USSR (1967);
National Congress of All-Indian Women's Conference,
Bombay, India (1967);
Family Planning and Social Welfare, Ankara, Turkey (1972);
World Congress of Peace, Moscow, USSR (1977); General
Assembly of IPPF, Edinburgh, England (1977); World
Congress "Better Future for Children", Moscow, USSR
(1978);
General Assemblay of IPPF, Edinburgh, England (1980);
World Congress of Women, Prague, Czechoslovakia
(1980);
International Expert Group Meeting on "Women as Factor of
Development and Responsibilities of Public Enterprises in
Developing Countries", Ljubljana, Yugoslavia (1983);
339-
332
- General Assembly of IPPF, Nairobi, Kenia (1983);
- 23rd International Conference on Social Welfare, Tokio,
Japan (1986);
- International Conference "For Better Health of Children
and Women", Nairobi, Kenia (1987);
- Studynig sojourn at the Ministry for Family Planning of
People's Republic Chine, Peking (1989);
- IPPF Europe Regional Council Meeting, Budapest (1993)
and some other.
As a member of the IPPF Europe Region Executive Committee attended some national meetings four time yearly in countries where meetings of Executive Committee was organized.
Participated at some other international meetings about women's
issues and family planning and a number of international women's
conferences and meetings in Yugoslavia etc. For example, she participated at ten international women seminars, organized by Conference for Social Activities of Women of Yugoslavia.
In 1994 Nevenka Petrić elected member of
the Association of writers of Serbia
Has Been Awarded the Following Medals:
- Certificate of service in the partisan forces from 1941 year
- "Partisan memorial 1941";
- Order of brotherhood and unity of II order in 1947;
- Letter of Thanks by Township Committee of Yugoslav Federation of World-War II Veteran's Organizations, Banjaluka in 1956;
- Medal for the merits to people III order in 1957;
- Medal of Remebrance of the town of Banjaluka on the occasion of 20th Anniversary of the liberation of Banjaluka
as a taken of recognition for the work and support of the
reconstruction of Banjaluka in the period from 1945 to
1965;
- Medal for Merits to People with Silver Rays in 1968;
- Special acknowledgement of the national Organization of
Turkey for the contribution in the sphere of family planning in the world, presented in 1974 in Ankara, at the International meeting on the occasion of the World
Population Year U. N. - in 1974;
-340
333
- Silver Pin and Charter by Committee Conference of the
SAWP of Banjaluka in 1975;
- Letter of Thanks by the Republic Committee of SR Bosnia
and Herzegovina for International Year UN for Children
in 1980;
- Golden Medal of the National Theatre of Banjaluka, 1980;
- Golden Chart of the Community of Kotor-Varoš in 1981;
- The Charter of the Municipality of Banjaluka for the
special contribution in the period 1945-1985;
- April Prize of the City of Banjaluka 1945-1985, awarded in
1986;
- Letter of Thanks of the Yugoslav Conference for Social
Activities as a taken of gratitude for exceptional contribution and long years of devotion to the activities of the
YCSA in the realisation of the aims in the sphere of social
policy, 1987.
Remark:
Nevenka Petrić donated the fees of her two books (first in
1975 and the second in 1976) for humanitarian purposes. She also
renounced the third part of the royalty of her third book (1981)
and that money was sent to the gift-library of the primary school
"Dragan Bubić" in Maslovare (her native town). Also, for the most
of other works she renounced the fees.
Address of Nevenka Petrić: 48 Marsala Birjuzova,
11000 Belgrade, Yugoslavia.
-341-
334
I BEGIN TO PLAY MOZART
When moonlight feel on me at night
In my garden of orchard flowers in bloom
I enter my house and sit at the piano.
I play. Everything is transformed into sorrow.
While moonlight shines with sounds of Chopen,
I am sitting on the bench besides the lilac tree.
With cup of wine I listen to Bethoven,
Sadly overwhelmed with reminiscences.
Today I have listened fugue of Bach.
But in the evening when you called me by telephone,
I began to play Mozart's sonatina
And, believe me, the sorrow vanished.
TO THE CHARMING IMAGE
Frequently I ask myself do you exist
Such as I imagined you?
May be I only have invented you
And belived you love me.
If it is so, then certainly
That must have its end.
How endlessly to love imaginary things?
And I such images am creating
In dreams or rhimes.
What to do with imaginations"
I have graves of my dreams.
And, I whill enriche them with new object.
I will chat with it in every opportunity.
At the cementery of my dreams
There are still images.
That is why that place I frequent so often.
342
335
ADDENDUM
Notes on Contributors
There are six contributors : Luka Todorović, Ph. D. has
written the Foreword. Momir Kapor, Dragana Nešković, Mile
Trkulja, General of the YNA, Rade Delibašić, Prof. Ph. D. and
Danica Šašić have written biographical appreciations about
Nevenka Petrić.
Glossary of Shortened Names of Institutions and
Organizations
ABK ............. Archives of Bosanska Krajina
ACYY ............. Alliance of the Communist Youth of Yugoslavia
AFPY ............. Association of Family Planning of Yugoslavia
ASY BH ........... Alliance of Socialist Youth of Bosnia and
Herzegovina
CSAWY ........... Conference for Social Activities of Women of
Yugoslavia
CSAWBH........... Conference for Social Activities of Women of
Bosnia and Herzegovina
CSAWC ........... Conference for Social Activities of Women
of Croatia
CSAWM ............Conference for Social Activities of Women of
Macedonia
343
336
CSAWMN ......... Conference for Social Activities of Women of
Monte Negro
CSAWS1............. Conference for Social Activities of Women
of Slovenia
CSAWSr ............ Conference for Social Activities of Women
of Serbia
CCACYY ........... Central Committee of the Alliance of
Communist Youth of Yugoslavia
CCLCY .......... Central Committee of the League of
Communist of Yugoslavia
CCPYY ........... Central Councill of People's Youth of
Yugoslavia
CT
.......... Committee of Town
CCPYBH ........... Central Committee of People's Youth of Bosnia
and Herzegovina
FCSAWPY ....... Federal Conference of Socialist Alliance of the
Working People of Yugoslavia
FEC
.......... Federal Executive Council
FCFPY ........... Federal Council of Family Planning of
Yugoslavia
FPCY ............ Familiy Planning Council of Yugoslavia
IDFW ............ International Democratic Federation of Women
IPPF
......... International Planned Parenthood Federation
ISP
......... Institute for Social Policy
ISS, DRC........... Institute of Social Sciences, Demographic
Research Centre
PY BH ........... People's Youth of Bosnia and Herzegovina
PYY
.......... People's Youth of the Yugoslavia
PPWD ............ Planned Parenthood of World Development
RC SAWPBH..... Republic Conference of the Socialist Alliance of
the Working People of Bosnia and Herzegovina
RCSAVVPC........ Republic Conference of the Socialist Alliance
of the Working People of Croatia
RC SAWPM ....... Republic Conference of the Socialist Alliance
of the Working People of Macedonia
RC SAWPMN.....Republic Conference of the Socialist Alliance
-344-
337
of the Working People of Montenegro
RCSAWPS1........ Republic Conference of the Socialist Alliance
of the Working People of Slovenia
RC SAWPSr ....... Republic Conference of the Socialist Allianc
of the Working People of Serbia
RC ACYY........... Regional Committee (or Autonomus Province)
of the Alliance Communist Youth of Yugoslavia
TAA ............... United Nations Europe Office of the Technical
Assistance Administration
UAAYY ............. United Alliance of the Antifashist Youth of
Yugoslavia
UN
........... United Nations
UNO ............. United Nations Organization
UNFPA ............ United Nations Fund for Population Activities
YLS
........... Yugoslav Liberation Struggle
YNA ............... Yugoslav National Army
Contents of Doctor's Dissertation of Nevenka Petrić
The Human Freedoms, Childbirth, SelfManagement
Foreword by Vida Tomšić
Introductory by Prof. Dr. Dušan Breznik
Importance, Subject, Goal and Framework of Research
Theoretical importance; Historic and retrospective importance;
Practical significance; The subject; The goal; The framework of research; Starting hypothesis; The general hypothesis; Applied
methods.
First Part
The Theoretical and Historical Approach to
the Family Planning
I Theoretical Approach to Human Freedom and Nonfreedom in the Field of Childbirth and the Classical Doctrines on
Population Questions; Human freedom and nonfreedom in the
-345
338
field of birth; The classical doctrines on population questions; The
approach of classical Greece to the population questions; The
stand of the Roman Empire towards population.
II Religious and Population Religious contents and forms
of human freedom and nonfreedom in the field of childbirth; East
religions doctrines of old times; The teaching of Zaratustra; The
Moslem religion; The religion of Egypt, Greek and Roman reli
gions; The religion of old Jews; The Christianity - The period of
primitive Christianity; The patristic writters; Toma Akvinski; The
writers from Nicae and post Nicae period: Catholic religious doc
trine; The Protestant Church; The East Orthodox Church.
III Thomas R. Malthus and Population Theory; The place
of T. R. Malthus theory in the development of economic thought;
The first modern approaches to populations questions which preceded the Malthus's population theory; The social conditions
before the appearance of the Malthus population theory; The publishing of the Essays on population principles; What Malthus actually said - Reference on the content of "Essays on population
principles"; The critique on Malthus population theory.
IV The Socialist and Marxist Writers on Population and
Relations Between Sexes; The Marxist view of the growth of population; The socialist concept of the writers on population growth;
K. Marx and F. Engels on population, marriage and morale; PostMarx socialist writers on population and other problems of family;
Contributions of other disciplines to the consideration of population phenomenon.
V The Contemporary Yugoslav Theoreticians on "Produc
tion of People" and Human Right to Freely Decide About Child
birth; The human freedom and human right in the context of
struggle for self-management socialism; The theoretical thought of
our demographies on population migrations; The views of free
choice for childbirth in the collection of different works.
Second Part
The Development of Family Planning in the World
VI Social Prerequisites for the development of Family
Planning; The pauperization of population in Europe; Marx and
Engels's analysis of relative overpopulation and "excessive" popu
lation; The relation between Malthusian League and the Move346
339
ment of birth control; The formation of Malthusian League (18871927) and its class approach to restrict birth of "excessive" population; The turning point in the work of Malthusian League (1913);
The role of Dreisl family in the foundation and work of Malthusian League; How the work of the Malthusian League was reflected
in England and elsewhere; The discontinuation of the Malthusian
League; The birth control and other similar movements and their
contribution to the beginning of family planning movements; The
Universal Federation for childbirth and World League for Sexual
Reform; Unmasking of the Malthusian League; The establishing
of the International Federation of birth control leagues; The development of birth control movements in some parts of the world;
The First World conference on Population (Geneva 1927).
VII The Setting up of the Family Planning Movement; The
First international conference on family planning (Stockholm
1946); The Second international conference on family planning,
Cheltenham 1948, and its influence on the expansion of family
planning movement; The International Planned Parenthood Fede
ration and its contribution to further development of family plan
ning; The establishing of the International Planned Parenthood
Federation and its development; The relation and cooperation of
the International Planned Federation with the specialized agencies
of the United Nations Organization; The policy of the IPPF at the
Members Assembly; The financing of the activities of the IPPF; A
short review of development of the regional movements for
planned parenthood (in the first phase of their development); Dis
cussions at the IPPF and in the world about Malthusianism and
family planning.
VIII United Nations Organization and Family Planning;
The First population conference of the UN and family planning
(Rome, 1954); The Second population conference of the UN and
family planning (Belgrade, 1965); Statements of the chiefs of
states, 1966; The family planning in the instruments of the UN;
The significance of the Teheran Proclamation for the affirmation
of free choice on childbirth (1968); The international strategy in
the Second Decade of Development and family planning; The
family planning in the studies of the UN - "Status of Women and
Family Planning"(1974); "Research on Interrelations Between
Status of Women and Family Planning" (1975); The meeting of the
group of experts of the UN for social protection, held in New York
(1971); Family planning and social protections in Europe - the
group of experts in Karlowy Vary (1970) and Kiljaavi (1971);
-347-
340
"Social Protection and Family Planning" (1976); The Family Planning in the Plans of Actions of world conferences of the UNO The Third World Conference on Population of the UN and Family
Planning (Bucarest, 1974); The place of family planning at the
World Conference UN for the International Women's Year
(Mexico City, 1975); The development of the world action in realization of human right to free choice on childbirth.
IX Family Planning in the Research Works of Future of
Mankind Seeing to future of mankind in some contemporary
books of different political orientations; Europe today and to
morrow in the light of human rights to free choice on childbirth.
Third Part
The Development of the Movement for Free
Responsible and Socially Active Parenthood
in Yugoslavia
X Struggle for "Freeing of Women" and Free Parenthood
the Integral Part of the Program's Orientation of the Most Pro
gressive Social Forces on our Soil for the Human Emancipation
and Emancipation of Work; The basic ideas of the progressive
forces in their struggle for the emancipation of women and first
ideas about free motherhood; The activity of women in the pro
gressive workers' movement till the Unification Congress when the
Socialist Worker's Party (communist) was formed related to the
problems of motherhood; The struggle of the Communist Party of
Yugoslavia for the emancipation of women and initial views on
free parenthood; The significance of the appearance of the legal
review "The Woman Today" for the discussion of actual problems
of parenthood, birth and abortion; Basis for the development of
free parenthood movement in Yugoslavia between two World
Wars in light of the political requests for the betterment of the
social position of women; Standpoints of the Fifth Conference of
the Communist Party of Yugoslavia on birth problems - basis for
development of socially active, wanted and responsible parenthood
in new Yugoslavia; The equality between woman and man and humanization of relations between the sexes with view on family
planning and responsible parenthood in the documents of the
League of Communist in the post-war period.
XI Legal Regulation of Decisions About Birth of Children
in Yugoslavia after the Second World War; Socio-political activity
-348-
341
in connection with the legal regulations on interruption of unwanted pregnancy; The importance of discussion on Article 140 of
Penal Code (1951); Standpoints at the Second Congress of Gynecologists and Obstetricians of Yugoslavia and the reactions of the
society (1953-1954); Contributions of publicity activities to the development of the movement for planned parenthood, beginning
from 1950; The engagement of the socio-political factors for the
promotion of work on contraception, with a special reference to
the importance of the Consultative meeting held in Belgrade in
1963; Review of the activity following the Federal consultation
meeting (held in 1963) about problems of interruption of pregnancy and contraception; Adoption of the new regulation on conditions and proceedings for the legal abortion (1960) and the
General Law about Abortion (1969); The Constitutional Law on
free choice in childbirth (1974); Religious influence in the sphere
of family life - Religious influence in the sphere of resolving problems of family life; Outside activities of the Church; The influence
of religion on natality, abortion and the use of contraceptives; The
limiting of Church's actions in the non religious spheres.
XII Formation, Development and Role of the Social Body
for Current Questions of Family Planning; The Coordination
Committee in the framework of trie Conference of Social Activity
of Women of Yugoslavia (1963); Yugoslav Committee for the Regulation of Birth and Education and Teaching Activities in the
Sphere of Relations Between Sexes (1966); The Federal Council
for Family Planning (1967), establishment and activity; The Integration of FCFPY to FC SAWPY; The international aspect of the
activities of Federal Council for Family Planning of Yugoslavia Participation in the activities of the United Nations; The cooperation with the specialized agencies of the UN; The activity on International Year of Population of the UN and International
Women's Year of the UN "Development, equality, peace"; The cooperation and activities of the representatives of the Yugoslav
Family Planning Council in the IPPF; The development of the movement of planned parenthood in Yugoslavia in the chronicle of
the IPPF.
Final Considerations
Appendix, Index of Names (and other), Literature
-349
342
Dr Nevenka Petrić: BIOBIBLIOGRAFIJA, 1945 - 1995.1
D O P U N A za 19961997. godinu
III BIBLIOGRAFIJA NEVENKE PETRIĆ
1
KNJIGE
1.3 Zbirke pesama
834.
PETRIĆ, NEVENKA
Kap rose na cvetku : zbirka izabranih i novih
pesama / Nevenka Petrić : priredio i predgovor napisao
Srba Mitrović : 18 pesama na engleskom i 18 pesama
na nemačkom jeziku ; likovna oprema Biljana Gajin. Beograd : DIK ENCIKLOPEDIJA Književne novine,
1996. - 221 str. (biblioteka Savremena poezija / urednik
Vasilije Kalezić)
Ostali podaci:
Zbirka pesama stavljena je na Internet http://www.yugoslavia.com e-mail: wwwyugoslavia.
com
Knjiga se nalazi u Kongresnoj biblioteci od 30.
Januara 1997, zvedena: PAGE petric, n 9 Petrić,
Nevenka
Kap rose na cvetku ;
1996 (APIF) 97-110227
Zahvalio se Donald P. Panzera, Chief, Exchange and
Gift Division, the Library of Congress.
Kako početkom 1996. godine nije došlo do štampanja ove knjige to su ovom dopunom unete i
bibliografske jedinice zaključno sa novembrom 1997. godine Takoñe su unete i neke bibliografske
jedinice iz ranijih godina, koje su pronañene naknadno - po završetku pripreme knjige za štampu.
Umesto zbirke pesama, kako je navedeno u sadržaju pod brojem 1.3.4, objavljena je zbirka pesama
kako je navedeno u ovoj dopuni, pod brojem 834.
-351 -
343
3
STUDIJE I ČLANCI
3.1 Položaj žene i planiranje porodice
835.
Humanizacija odnosa i planiranje porodice /
Nevenka Petrić
Humanizacija odnosa i planiranje porodice u nastavnim
programima srednjih škola -Čovek, porodica,
stanovništvo. - Beograd : Ministarstvo za obrazovanje
Republike Srbije, 1996
Navedena publikacija je u pripremi. To će biti
priručnik za nastavu u srednjim školama Srbije Rad
autora ima 16 strana.
836.
Planiranje porodice - činilac humanog razvoja
mladih / Nevenka Petrić
Vaspitanje za toleranciju, mir i humani razvoj. Podgorica : Ministarstvo za prosvetu i nauku
Republike Crne Gore : Udruženje za planiranje i brigu
o porodici Crne Gore, 1997
Navedena publikacija je priručnik za nastavu u
srednjim školama Crne Gore. Rad autora ima 15
strana.
4
PREDAVNJA I IZLAGANJA
4.1 Predavnja
837.
Humanizacija odnosa meñu polovima i odgovorno
roditeljstvo / Nevenka Petrić
Arhiva Pedagoške akademije, Beograd, 1983
Predavanje je održano u Pedagoškoj akademiji u
Beogradu, 15.03.1983
838.
Država i porodica - odgovornost za razvoj /
Nevenka Petrić
Porodica, razvoj, prava deteta. - Beograd, ISP : 1995
(2 str.)
-352-
344
Izlaganje na I Okruglom stolu na naučnom
simpozijumu na temu Porodica, razvoj, prava deteta,
održanom u okviru Godine UN za porodicu, 14 i 15,
decembra 1994. godine.
839.
Uvodno predavanje o humanizaciji odnosa medu
ljudima i planiranju porodice / Nevenka Petrić
Humanizacija odnosa meñu ljudima i planiranje
porodice u nastavnim programima srednjih škola. Beograd:
Ministarstvo prosvete Republike Srbije, 1996
Organizatori seminara su Ministarstvo prosvete
Republike Srbije, Udruženje za planiranje porodice
Jugoslavije i dr. Predavanje održano 18. aprila u
Mataruškoj Banji na seminaru za pedagoge, psihologe,
biologe i zdravstvene radnike srednjih škola za Raški,
Rasinski i Moravički okrug, održanom 18, 19. i 20.
aprila 1996. godine (16. str. i 8 termofolija).
840.
Uvodno predavanje o humanizaciji odnosa i
planiranju porodice / Nevenka Petrić
Humanizacija odnosa medu ljudima i planiranje
porodice u nastavnim programima srednjih škola. Beograd :
Ministarstvo prosvete Republike Srbije, 1996
Organizatori semniara su Ministarstvo prosvete
Republike Srbije, Udruženje za planiranje porodice
Jugoslavije i dr. Predavanje održano u Nišu 30. maja
na seminaru za pedagoge, psihologe, biologe i
zdravstvene radnike srednjih škola za Nišavski,
Pirotski i Toplicki okrug, održanom 30. maja i 1. juna
1996. godine (11. str. i 12 termofolija).
841.
Uvodno izlaganje o humanizaciji odnosa i
planiranju porodice - meñunarodnoj dimenziji /
Nevenka Petrić
Humanizacija odnosa medu ljudima i planiranje
porodice u nastavnim programima srednjih škola. Beograd :
353-
345
Ministarstvo prosvete Republike Srbije, 1996
Organizatori semniara su Ministarstvo prosvete
Republike Srbije, Udruženje za planiranje porodice
Jugoslavije i dr. Predavanje održano u Donjem
Milanovcu 11. oktobra na seminaru za pedagoge,
psihologe, biologe i zdravstvene radnike srednjih škola
za Braničevski, Podunavski, Borski i Zajecarski okrug,
održanom na navedenu temu 10. i 11. oktobra 1996.
godine (8 str. i 8 termofolija).
842.
Planiranje porodice - činilac humanog razvoja
mladih / Nevenka Petrić
Vaspitanje za toleranciju, mir i humani razvoj. Podgorica : Ministarstvo za prosvetu i nauku
Republike Crne Gore, 1997
Organizatori seminara su Ministarstvo prosvete i
nauke Republike Crne Gore i Udruženja za planiranje
i brigu o porodici Crne Gore. Predavanje je
objavljeno u časopisu "Vaspitanje i obrazovanje",
koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke Republike
Crne Gore.
4.1 Izlaganja
843.
Uvodne napomene na Drugoj redovnoj skupštini
Udruženja za planiranje Jugoslavije uz
Izveštaj o radu Udruženja za planiranje porodice
Jugoslavije / Nevenka Petrić
Arhiva Udruženja za planiranje porodice Jugoslavije ;
zapisnik, Beograd, 1997 (27. mart), 3 str.
5
RADOVI NA ENGLESKOM
I DRUGIM STRANIM JEZICIMA
5.1 Članci, studije, uvodni i drugi referati
844.
Greeting Speech a Representative of the
Federation of Associations of the Fighters of the
People's Liberation War in the Republic Serpska
-354-
346
(SUBNOR - fighters from 1941-1945) / Nevenka
Petrić
International Conference on Peace, Security, and
Development in the Balkan States, organized by
World Veterans Federation, Luxemburg, 1996
(May 5-7) (7 p.)
Učešće Nevenke Petrić na ovoj Meñunarodnoj
konferenciji, u stvari, prvo je učešće predstavnika
Republičkog odbora SUBNOR-a (borci od 1941-1945)
iz Republike Srpske na meñunarodnom skupu Svetske
federacije boraca (sedište ove Federacije je u Parizu).
845.
Present Trend of Activities of the Union of
Association of the Fighters of the People's
Liberation War in the Republic Serpska (SUBNOR fighters from 1941-1945) /Nevenka Petrić 16th
Meeting of the Standing Committee on European
Affairs of the World Veterans Federation, Nicosia
(Cyprus), 1996 (September 14-17) (5 p.)
Navedeno izlaganje - Sadašnji trend aktivnosti
Saveza udruženja boraca narodnooslobodilackog rata u
Republici Srpskoj (SUBNOR-borci od 1941-1945)
podneto je na plenarnoj sednici u okviru teme o
evropskoj saradnji.
846.
The Short Survey of the Economic Situation of
the Members of SUBNOR (fighters from 1941-1945)
and Acute Problem of Refugees in the Republic
Serpska / Nevenka Petrić
Federation, Nicosia (Cyprus), 1996 (September 14-17)
(4 p.)
Navedeno izlaganje podneto je na sastanku Radne
grupe za socijalna pitanja (Working Group on Social
Affairs).
847.
Rape and Abuse of Women Were Acts of All
Three in the Sides in the Armed Conflict, Not Only
One Side / Nevenka Petrić
355
347
Meeting of the Standing Sommittee on Women of
World Veterans Federation, Nicosia (Cyprus), 1996
(September 18) (4 p.)
848.
The Union of Associations of Fighters of the
People's Liberation War in the Republic Srpska Personal Card / Nevenka Petrić
Archives of the Republic Committee of the SUBNOR
in the Republic Srpska, Banja Luka, 1996 (5 p.)
849.
Application from of SUBNOR of the Republic
Srpska for the Membership in the World Veterans
Federation / Nevenka Petrić
Archives of the World Veterans Federation, Paris,
1996 (September 28) (10 p.)
850.
Annual Report of the Association for Family
Planning of Yugoslavia to IPPF Europe Regional
Council Europe Network / Nevenka Petrić
Proceedings of the IPPF Europe Regional Council
Europe Network. - London : Europe Office, 1996
(4 P-)
851.
Interview with Dr. Nevenka Petrich, Belgrade /
Christos Charalambous, Editor of "Alithia"
The Alithia Newspaper, Nicosia, 1996
(September 20) (3 p.)
852.
Aide-Memore for Talks with the Delegation of
the World Veterans Federation / Nevenka Petrić
Archives of the World Veterans Federation, Paris,
1997 (11 p.) and in archives of the Union of
Associations of Fighters of the People's Liberation
War in the Republic Srpska, Banja Luka, 1997
(May 28)
853.
Social and Economics Problems of the War
Veterans and Victims of War in the Central and
Eastern Europe / Nevenka Petrić
-356-
348
Meeting of War Veterans and Victims of War in
Central and Eastern Europe, Moscow, f 997 (June
20-22) (2 p.)
Archives of the World Veterans Federation, Paris,
1997 (2 p.)
(Item of 2.2.1 agenda of the Meeting in Moscow,
1997)
854.
Social and Economics Problems of the War
Veterans and Victims of the War in the Central and
Eastern Europe / Nevenka Petrić
Meeting of War Veterans and Victims of War in
Central and Eastern Europe, Moscow, 1997 (June
20-22) (3 p.)
(Item of 2.2.2 agenda of the Meeting in Moscow,
1997)
855.
Socio-Psychological Problems of Veterans and
Victims of War Earlier or Actual Conflicts / Nevenka
Petrić
Meeting of War Veterans and Victims of War in
Central and Eastern Europe, Moscow, 1997 (June
20-22) (4 p.)
(Item 3 of agenda of the Meeting in Moscow,
1997)
856.
Contribution of War Veterans and Victims of
War in Central and Eastern Europe to WVF Action
for the Prevetion and Peaceful Resulution of
Conflicts / Nevenka Petrić
Meeting of War Veterans and Victims of War in
Central and Eastern Europe, Moscow, 1997 (June 2022) (3 p.)
(Item 5 of agenda of the Meeting in Moscow,
1997)
857.
For Safeguarding the Achievements of the
Struggle Against Fascism and for Freedom,
-357.
349
Independence and World Peace / Nevenka Petrić
Archives of WVF, 22nd General Assembly, Paris,
1997 (November 10-15), (2 p.)
858.
Necessity for Presentation to Home Page of
World Veterans Federation on the Internet comunication with younger generations / Nevenka
Petrić
Archives of WVF, 22nd General Assembly, Paris,
1997 (November 10-15), (2 p.)
859.
Support for eshtabliment: World veterans fund of
solidarity, World veterans museum and the funding
an International year of the war veteran / Nevenka
Petrić
Archives of WVF, 22nd General Assembly, Paris,
1997 (November 10-15), (2 p.)
860.
Victims of war, particulary women and children
and human rights / Nevenka Petrić
Archives of WVF, 22n General Assembly, Meeting of
Standing Committee on women (November 10-15),
Paris, 1997 (2 p.)
6
UVODNI REFERATI, IZVEŠTAJI,
PLATFORME
6.2 Izveštaj i političke platforme
861.
Izveštaj Okruglog stola I "Država i porodica odgovornost za razvoj" / Nevenka Petrić Porodica,
razvoj, prava deteta : zbornik radova : urednik Luka
Todorović. - Beograd : Institut za socijalnu politiku
1995, str. 212-214 i 226
Okrugli sto je održan u okviru naučnog skupa
Porodica, prava deteta i razvoj u SR Jugoslaviji,
održanog 13. i 14. decembra 1994
358-
350
862.
Izveštaj o Meñunarodnoj konferenciji o miru,
bezbjednosti i razvoju u zemljama Balkana (održanoj
pod pokroviteljstvom velikog vojvode od
Luksemburga) / Nevenka Petrić
Arhiva Republičkog odbora SUBNOR-a
(boraca 1941-1945) u Republici Srpskoj, Banja Luka,
1996(15. maj), 9 str.
863.
Izveštaj sa zasedanja Regionalnog saveta
Meñunarodne federacije za planiranje roditeljstva
evropske mreže (Limasol, Kipar, 20-22.06.1996.) /
Nevenka Petrić
Arhiva Udruženja za planiranje porodice Jugoslavije,
Beograd, 1996 (7 str.)
864.
Platforma za učešće predstavnika SUBNOR-a iz
RS na 16. sastanku Stalne komisije Svetske
federacije boraca (SFB - WVF), Nikozija, Kipar,
14-17.09.1996. i Stalnog komiteta SFB za žene,
Nikozija, Kipar, 18.09.1996. / Nevenka Petrić
Arhiva Republičkog odbora SUBNOR-a
(boraca 1941-1945) u Republici Srpskoj, Banja Luka,
1996 (5 str.)
865.
Izveštaj sa 16-og sastanka Stalnog komiteta za
evropska pitanja Svjetske federacije boraca
(održanog u Nikoziji od 14-17. septembra 1996) /
Nevenka Petrić
Arhiva Republičkog odbora SUBNOR-a (boraca 19411945) u Republici Srpskoj, Banja Luka, 1996 (26.
septembar) (12 str.)
866.
Izveštaj sa sastanka Stalnog komiteta SFB za žene,
Nikozija, Kipar, 18. septembra 1996 / Nevenka Petrić
Arhiva Republičkog odbora SUBNOR-a (boraca
1941-1945) u Republici Srpskoj, Banja Luka, 1996
(26. septembar) (3 str.)
359-
351
867.
Izveštaj o radu Udruženja za planiranje poridice
Jugoslavije za period 30.03.1994 - 30.10.1996 /
Nevenka Petrič
Arhiva udruženja za planiranje porodice Jugoslavije,
Beograd, 1996 (30. oktobar) (7 str.)
868.
Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog
rata u Republici Srpskoj (tzv. lična karta) / Nevenka
Petrič
Arhiva Republičkog odbora SUBNOR-a (boraca 19411945) u Republici Srpskoj, Banja Luka, 1996 (10. jun)
(3 str.)
869.
Platforma za razgovor sa predsednikom i
generalnim sekretarom Svetske federacije boraca /
Nevenka Petrič
Arhiva Republičkog odbora SUBNOR-a (boraca 19411945) u Republici Srpskoj, Banja Luka, 1997 (28. maj)
(9 str.)
870.
Izveštaj sa sastanka ratnih veterana i žrtava rata u
Centralnoj i Istočnoj Evropi (održanog u Moskvi
20-22. juna 1997) / Nevenka Petrič
Arhiva Republičkog odbora SUBNOR-a u Republici
Srpskoj, Banja Luka, 1997 (29. jun) (10 str.) i
Specijalna zabeleška (3 str.)
871.
Izveštaj o radu 22 Generalne skupštine svetske
federacije boraca (održane u Seulu 10-15. novembra
1997) / Nevenka Petrič
Arhiva Republičkog odbora SUBNOR-a u Republici
Srpskoj, Banja Luka, 1997 (23. novembar) (14 str.)
872.
Izveštaj o zasedanju Stalnog komiteta za žene
svetske federacije boraca (održanog u Seulu
13. novembra) / Nevenka Petrič
Arhiva Republičkog odbora SUBNOR-a u Republici
Srpskoj, Banja Luka, 1997 (23. novembar) (4 str.)
360
352
7
IZDAVAČKA DELATNOST
7.3 Redakcije
873.
HUMANIZACIJA
Humanizacija odnosa i planiranja porodice
srednjih škola / urednik Senka Mazić ; redakcija
Senka Mazić, Nevenka Petrić, Anñelka
Dželetović.../et al./. - Beograd : Ministarstvo
prosvete Republike Srbije, 1997 (u pripremi)
874.
INFORMACIONI
Informacioni bilten visokog predstavnika
Ujedinjenih nacija i Evropske unije Karla Bilta /
redakcija Marko Ručnov i Nevenka Petrić u svojstvu
predstavnika jugoslovenske humanitarne organizacije
"Solidarnost".../et al./. - Sarajevo : visoki predstavnik
Ujedinjenih nacija i Evropske unije, 1997.
9 CITIRANOST KNJIGA I
DRUGIH RADOVA
875.
JANKOVIĆ, Vojislav
Prilog programiranju nastave u kompleksu
humanizacije odnosa polova / Vojislav Janković Više
škole br. 22 (prilog)
Petrić, N. : Zadaci visokog školstva na humanizaciji
odnosa polova, uvodno predavanje na Savetovanju u
Splitu, decembra 1975, str. 15-21.
MILANOVIĆ, Ljubica
Predlog dopunskog vaspitnog programa za
razvijanje humanih odnosa medu polovima / Ljubica
Milanović, Milan Cordašić, Zlatica Raspopović
-361 -
353
Beograd : Zavod za obrazovanje grada Beograda, 1979,
str. 1
876.
Petrić, N. : Uključivanje sadržaja o humanizaciji
odnosa medu polovima u nastavne programe
pedagogije i psihologije - integralni je deo borbe za
reformu univerziteta, Savetovanje održano na Ilidži Sarajevo, novembar 1978, str. 20-37.
877.
Petrić, N.: Društveno-politički aspekt razvoja
planiranja porodice u Jugoslaviji, Savetovanje
Izgradnja društvenih stavova o populacionoj politici u
Jugoslaviji - održano septembra 1973, str. 406-415.
878.
Petrić, N.: Ostvarivanje ustavnog načela o pravu
čoveka da slobodno odlučuje o rañanju dece,
Savetovanje održano novembra 1974, str. 9-15.
879.
Petrić, N.: Vaspitanje i obrazovanje mladih za humane
ravnopravne i odgovorne odnose medu polovima izrazito društvena funkcija, Savetovanje Ostvarivanje
ustavnog načela o pravu čoveka da slobodno odlučuje o
rañanju dece - održano novembra 1974, str. 290-297.
PETRIĆ, Nevenka
The Human Right to Free Choice on Childbirth in
the Socialist Federal Republic Yugoslavia : monograph
/ Nevenka Petrić ; translated by Christina Pribičević Zorić. - Belgrade : The Yugoslav Committee for
International Women's Year - U. N. 1975. - 94 p.
880.
Petrić, N. : "The Raising and Education of Youth for
Humane, Equitable and Responsible Realtions
Bettween the Sexes - a Pronouncedly Social
Function", November 1974, Bled.
362-
354
881.
Petrić, N. : "The Socio-political Aspeect of
Developing Family Planning in Yugoslavia",
September 1973, Belgrade
10 DOPRINOS U ORGANIZOVANJU
SKUPŠTINA, NAUČNIH SKUPOVA I
SAVETOVANJA
882.
HUMANIZACIJA
Humanizacija odnosa i planiranje porodice u
nastavnim programima srednjih škola, Covek,
porodica, stanovništvo : prvi Edukacioni seminar
održan 18 - 20. aprila 1996. godine u Mataruškoj Banji
/ organizatori Ministarstvo prosvete Republike Srbije,
Udruženje za planiranje porodice Jugoslavije.../et al./,
Organizacioni odbor Dragoslav Mladenović, ministar
prosvete Republike Srbije, Zoran Kovačević, zamenik
ministra zdravlja Republike Srbije, Miloš Macura,
Savet za stanovništvo, porodicu i decu,... Nevenka
Petrić, Udruženje za planiranje porodice Jugoslavije
.../et al./. Rukovodilac seminara Senka Mazić,
Ministarstvo prosvete Republike Srbije.
883.
HUMANIZACIJA
Humanizacija odnosa i planiranje porodice u
nastavnim programima srednjih škola, Covek,
porodica, stanovništvo : drugi Edukacioni seminar
održan 30. maja i 01. juna 1996. godine u Nišu /
organizatori Ministarstvo prosvete Republike Srbije,
Udruženje za planiranje porodice Jugoslavije.../et al./.
Organizacioni odbor Dragoslav Mladenović, ministar
prosvete Republike Srbije,... Nevenka Petrić,
Udruženje za planiranje porodice Jugoslavije.../et al./.
Rukovodilac seminara Senka Mazić, Ministarstvo
prosvete Republike Srbije.
363-
355
884.
HUMANIZACIJA
Humanizacija odnosa i planiranje porodice u
nastavnim programima srednjih škola, Čovek, porodica,
stanovništvo : treći Edukacioni seminar održan 10. i 11.
oktobra 1996. godine u Donjem Milanovcu /
organizatori Ministarstvo prosvete Republike Srbije,
Udruženje za planiranje porodice Jugoslavije.../et al/.
Organizacioni odbor Dragoslav Mladenović, ministar
prosvete Republike Srbije,... Nevenka Petrić, Udruženje
za planiranje porodice Jugoslavije.../et al./. Rukovodilac
seminara Senka Mazić, Ministarstvo prosvete
Republike Srbije.
885.
DRUGA
Druga redovna skupština Udruženja za planiranje
porodice Jugoslavije održana 31. marta 1997. godine u
Beogradu / organizacioni Sekretarijat Predsedništva i
Predsedništvo Udruženja za planiranje porodice
Jugoslavije. Pripremni odbor: Luka Todorović,
Nevenka Petrić, Rade Delibašić i Anñelka Dželetović.
11
DOPRINOS U ORGANIZOVANJU I
UČEŠĆU NA MEðUNARODNI
SEMINARIMA, KURESVIMA I
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM
PROJEKTIMA
11.1 Meñunarodni seminari
886.
BRIDGING
Bridging the gap between youth rhetoric and
reality within IPPF Europe : Europe IPPF Regional
Council: Limasol (Cyprus), 1996
Seminar na navedenu temu održan je u okviru
godišnje skupštine Regionalnog saveta Meñunarodne
364
356
federacije za planiranje roditeljstva Evropske mreže za
1996. godinu. Nevenka Petrić je prisustvovala ovoj
skupštini u svojstvu posmatrača u ime Udruženja za
planiranje porodice Jugoslavije, pa tako i na
spomenutom seminaru. U radnim grupama seminara
nekoliko puta je govorila u okviru razmotrenih tema.
Za ovaj seminar pripremljena je studija "Globalna
situacija mladih u 90-im : trendovi i očekivanja" (na
engleskom, 65 str.)
12
O NEVENKI PETRIĆ
12.1. Zapisi-beleške u knjigama,
publikacijama, periodici i štampi
887.
888.
PREDSEDNIŠTVO UDRUŽENJA ZA
PLANIRANHJE PORODICE JUGOSLAVIJE
Beleška sa sednice Predsedništva Udruženja za
planiarnje porodice Jugoslavije, održane 23. aprila
1992. godine, str. 2. Arhiva Udruženja za planiranje
porodice Jugoslavije
"Predsedništvo je upoznato sa pozivom
Evropskog regiona Meñunarodne federacije za
planiranje roditeljstva za učešće dva predstavnika na
sednici Regionalnog saveta od 23. maja do 2. juna
1992. godine... predloženo je da predstavnici
Udruženja budu dr Nevenka Petrić i prim, dr
Milanka Petrović-Mojsilović."
PREDSEDNIŠTVO UDRUŽENJA ZA
PLANIRANJE PORODICE JUGOSLAVIJE
Zapisnik sa sednice Predsedništva Udruženja za
planiranje porodice Jugoslavije održane 11. novembra
1993. godine, str. 1.
"Ad. 2 Uvodne napomene dala je dr Nevenka
Petrić istakavši da, s obzirom na uslove, ipak postoje
rezultati rada...
365-
357
889.
Ad. 3 Osnovana je Komisija u sastavu N. Petrić, S.
ðurić, A. Dželetović, D. Mladenović i V.
Parezanović da napisu apel Meñunarodnoj federaciji
za planiranje roditeljslva i istoj Federaciji u Evropi,
kao i svim nacionalnim organizacijama u Evropi, a
drugim selektivno."
890.
Nevenka Petrić, koja je član Meduresorske radne
grupe Vlade Savezne Republike Jugoslavije, u
svojstvu predstavnika Udruženja, upoznala je
prisutne o pripremama nacionalnog izveštaja u vezi
sa ovim.
891.
892.
893.
PREDSEDNIŠTVO UDRUŽENJA ZA
PLANIRANHJE PORODICE JUGOSLAVIJE
Zapisnik sa sednice Predsedništva Udruženja za
planiranje porodice, održane 30. juna 1994. godine
Arhiva Udruženja za planiranje porodice Jugoslavije,
str. 1
"Izveštaj će pripremiti Nevenka Petrić... Za
izvršenje ovog zadatka zadužuju se Nevenka Petrić i
Anñelka Dželetović za Republiku Srbiju..."
PRVI SEMINAR O HUMANIZACIJI ODNOSA I
PLANIRANJU PORODICE
Planiranje porodice u programima srednjih škola
Politika (Beograd). -19.04.1996, str. 11
"... a uvodno izlaganje o humanizaciji odnosa medu
ljudima i planiranju porodice podnela je dr Nevenka
Petrić."
SKUP BORAČKIH ORGANIZACIJA
BALKANA U LUKSEMBURGU
U Luksemburgu počeo skup boračkih
organizacija Balkana Politika (Beograd). - Br.
29647 (6.05.1996) str. 2
"U radu konferencije učestvovala je i
predstavnica boračke organizacije Republike Srpske
doktor Nevenka Petrić, koja je dobila ravnopravan
tretman sa svima ostalim delegatima."
-366-
358
12.2 Hronologija
Angažovanje u društveno-političkom radu
- Predsednik Komisije za meñunarodnu saradnju Udruženja za
planiranje porodice Jugoslavije (1995)
- Član Komisije za meñunarodnu saradnju Republičkog odbora
SUBNOR-a (boraca NOR-a od 1941-1945) u Republici
Srpskoj (1996)
- Clan Komisije za obeležavanje značajnih dogañaja iz istori-je
KPJ/SKJ i NOB-a (1995)
- Član Stalne komisije za informisanje i propagandno delovanje Jugoslovenske humanitarne organizacije "Solidarnost"
(1997)
- Član Predsedništva Udruženja za planiranje porodice Jugoslavije (sa neograničenim mandatom), (1997)
Angažovanje na meñunarodnim skupovima UN i
aktivnosti u sistemu UN
- Meñunarodna konferencija o miru, bezbednosti i razvoju u
zemljama Balkana, održana pod pokroviteljstvom velikog
vojvode od Luksemburga, 5-7. maja 1996. godine
- Godišnja skupština regionalnog saveta Meñunarodne federacije za planiranje roditeljstva (IPPF) evropske mreže,
Limasol, Kipar, 20-22.06.1996
- 16-i sastanak Stalnog komiteta za evropska pitanja Svetske
federacije bivših boraca (WVF-FMAC), Nikozija, Kipar, 1417. septembar 1996. godine
- WVF Standing Committee on Women, Nicosija, Cypar,
18.09.1996.
- Meeting of War Veterans and Victims of War in Central and
Eastern Europe, Moscow, 20-22 June 1997
- World Veterans Federation, Twenty-Second General Assembly, Seoul, Republic of Corea, 10-15 November 1997
- WVF Standing Committee on Women, Seoul, Republic of
Corea, 13 November 1997
Na Drugoj redovnoj skupštini Udruženja za planiranje porodice Jugoslavije, održanoj 27. marta
1997. godine zaključeno je da svi dosadašnji predsednici Saveta za planiranje porodice Jugoslavije,
odnsono Udruženje LA planiranje porodice Jugoslavije imaju neograničen mandat u Predsedništvu
Udruženja.
-367-
359
DrNEVENKA PETRIC
NEVENKA PETRIĆ, Ph. D.
ABIOBIBLIOGRAPirV, 1945-1995.
by VOJISLAV LALIĆ-PETRIĆ
Published by
NIP RADNIČKA ŠTAMPA
Director
PREDRAG VESELINOVIĆ
Editor-inChief
ŽIVADIN STOJANOVIĆ
Layout Editor
BOJANA STOJANOVIĆ
Title Page
NIKOLA KONSTANDINOVIC
Computer text formatting
BOJANA STOJANOVIĆ
Proof-reader
DRAGANA NEŠKOVIĆ
Printing
BAREX, Beograd
Circulation
300
360
Note on Vojislav Lalić - Petrić
Born in Belgrade in 1966. Graduated from the School of
Mechanical Engineering of the University of Belgrade. Obtained
his Master's degree from the Institute for the Advancement of
Computer Studies in Meriland, Washington. He has worked in the
field of computer science for many years. In early 1994, he introduced the YUGOSLAV HOME PAGE - Federal Repubilc of Yugoslavia onto INTERNET, the first and foremost global
multimedia computer network. For this he received recognition
both in his own country and abroad.
The presentation of our country has been declared one of
the best on Internet, technologically superior to any other. A
special Internet board of judges considered the theme "Wonderful,
cultural Europe" and, from 85 countries represented on Internet,
chose the city of London (not the U.K.) the city of Paris (not
France) and the FR Yugoslavia as the presentations.
On June 12, 1995,Vojislav Lalić-Petrić received an award
from the Association of Serbian Information Scientists for his exceptional contribution to the development of information, sciences, particularly for the very successful presentation of his country
to the world audience through the multimedia network - Internet.
361
DrNEVENKA PETRIC
BIOBIBLIOGRAFIJA 1945-1995.
Priredio
Mring.VOJISI.AV LALIĆ-PETRIC
Izdavač
NIP RADNIČKA ŠTAMPA
Beograd, Trg Nikole Pašića 5/V
Direktor
PREDRAG VESELINOVIĆ
Urednik
ŽIVADIN STOJANOVIĆ
Tehnički urednik
BOJANA STOJANOVIĆ
Naslovna strana
NIKOLA KONSTANDINOVIĆ
Lektor
DRAGANA NEŠKOVIĆ
Kompjuterska obrada teksta
BOJANA STOJANOVIĆ
Korektor
DRAGANA NEŠKOVIĆ
Štampa
BAREX, Beograd
Tiraž
300
362
Beleška o Vojislavu Laliću - Petriću
Roñen je u Beogradu 1966. godine.
Diplomirao je na Mašinskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu. Magistrirao
je na Institutu za unapreñenje
kompjuterskih studija na Merilend
univerzitetu u Vašing-tonu. Niz godina
se bavi kompjuterskim studijama. Na
najveću
svetsku
globalnu
multimedijalnu kompjutersku mrežu mrežu svih mreža -INTERNET stavio
je YUGOSLAV HOME PAGE Saveznu
Republiku
Jugoslaviju,
početkom 1994. godine, za što je
dobio brojne pohvale u svojoj zemlji
i u svetu. Prezentacija naše zemlje
proglašena je za jednu od najbolje obrañenih zemalja na Internet-u,
tehnološki je najsuperiornije urañena, a poseban žiri Internet-a
razmatrao je temu "Divna, kulturna Evropa" pa je od oko 85
zemalja, koje su prezentovane na Internet-u, izabrao grad London
(ne Englesku), grad Pariz (ne Francusku) i SR Jugoslaviju kao
zemlju.
Od Udruženja informatičara Srbije Vojislav Lalić - Petrić
dobio je, 12. juna 1995. godine, plaketu za izuzetan doprinos u
razvoju informatike, a posebno za veoma uspešnu prezentaciju
svoje zemlje u svetu preko multimedijalnog medija Internet.
363
CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije,
Beograd
929:364 PetrićN.
DR Nevenka Petrić : Biobibliografija : 1945-1995. / priredio Vojislav
Lalić-Petrić ; (predgovor Luka Todorović ; biografski prilozi Momir
Kapor ... et al.). - Beograd : Radnička štampa, 1997 (Beograd : Вагех).
-XVII, 371 str. : ilustr. ;21 cm
Tiraž 300. - Predgovor: str. IX-XII. - Str. XIII-XVI: Uvod / Vojislav
Lalić-Petrić. Summary. 1. Lalić-Petrić, Vojislav 012 PetrićN. 016:929 PetrićN.
a) Petrić, Nevenka (1927-) -Biobibliografije ID-58842892
364
Download

DrNEVENKA PETRIC BIOBIBLIOGRAFIJA 1945